Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická"

Transkript

1 Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Petra Botková Vzdělávání a pracovní uplatnění lidí se zrakovým postižením dříve a dnes Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jan Dočkal, CSc. 2012

2 Prohlášení: 1. Prohlašuji, že jsem absolventskou práci Vzdělávání a pracovní uplatnění lidí se zrakovým postižením dříve a dnes zpracovala samostatně a výhradně s použitím uvedených pramenů a literatury. 2. Tuto práci nepředkládám k obhajobě na jiné škole. 3. Souhlasím s tím, aby uvedená práce byla pro studijní účely zpřístupněna dalším osobám nebo institucím prostřednictvím Knihovny Jabok a v elektronické podobě prostřednictvím IS Jabok. 26. dubna 2012 Petra Botková Toto dílo je licencováno pod licencí Creative Commons Uveďte autora-neužívejte dílo komerčně-nezasahujte do díla 3.0 Česká republika licencí. Pro zobrazení kopie této licence, navštivte nebo pošlete dopis na adresu: Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.

3 Anotace Absolventská práce na téma Vzdělávání a pracovní uplatnění lidí se zrakovým postižením dříve a dnes si klade za cíl popsat vývoj a porovnat možnosti vzdělávání, pracovního uplatnění a činnosti organizací pro osoby se zrakovým postižením jak v současné době, tak v obdobích předešlých. Důvodem pro sepsání bylo nalézt možnosti, které lidem se zrakovým postižením usnadňovaly život, a díky kterým se mohli osobnostně rozvíjet a začleňovat do života společnosti. Práce se zabývá jednotlivými obdobími, ve kterých popisuje a hodnotí stav a úroveň vzdělávání, pracovního uplatnění a organizací pro osoby se zrakovým postižením. Hlavní změny přichází v letech 1948 a V závěru práce shrnuji zjištěné skutečnosti. Docházím k tomu, že během let 1948 až 1989 se lidem se zrakovým postižením dostávalo plnohodnotné péče, která ale měla za následek segregaci, kdy podpora lidem se zrakovým postižením náležela, ale na životě společnosti se nepodíleli. Rok 1989 přinesl ve všech zkoumaných oblastech změny, které měly za následek integraci osob se zrakovým postižením do společnosti, kdy je také vyžadována co největší samostatnost. Klíčová slova: lidé se zrakovým postižením, vzdělávání a pracovní uplatnění osob se zrakovým postižením, organizace pro podporu osob se zrakovým postižením, integrace, rekvalifikace osob se zrakovým postižením, zrakové postižení

4 Summary The Final work called Education and Employability of People with Visual Impairment Then and Now aims to describe and compare the development of educational opportunities, employment and activities of organizations for people with visual impairment as at present and in former times. The reason for dealing with this topic was to discover opportunities for people with visual impairment which would make their lifes easter, which would make their personal development possible and which would help their integration. The work deals with the each period from: before 1948, during 1948 then 1989 and after 1989, in which the situation and the level of education, employment and activity of organizations for people with visual impairment are described and evaluated. Major changes came in 1948 and In conclusion I summarize the findings: I found out that although during the years 1948 and 1989 people with visual impairment were receiving full treatment, segregation was the result of such treatment. People with visual impairment obtained support, but they did not participate on the life of the society. The year 1989 brought in all the areas surveyed changes, which resulted in the integration of people with visual disabilities in society, which also has required their maximal independence. Key words: people with visual impairment, education and employability of people with visual impairment, organizations to support people with visual impairments, integration, retraining of people with visual impairment, visual impairment

5 Děkuji vedoucímu své práce Ing. Mgr. Janu Dočkalovi, CSc. za odborné vedení a cenné rady. Dále děkuji všem, kteří mi poskytli rozhovor a informace k dotazníkovému šetření. Také děkuji organizacím SONS a Okamžik.

6 Většina zrakově postižených nepotřebuje, aby o ně někdo pečoval, ale aby byly spolehlivě zabezpečeny služby a opatření, které vytvářejí podmínky rozvoje nezávislé nebo minimálně závislé, emancipované osobnosti aby se kvalita života zrakově postižených vyrovnala kvalitě života normálně vidících. Jesenský Jan

7 Obsah Úvod Člověk se zrakovým postižením Klasifikace zrakového postižení Specifické potřeby století a první polovina 20. století Vzdělávání Pracovní uplatnění a osobnostní rozvoj Shrnutí Vývoj po roce Vzdělávání ÚJI, Svaz Invalidů a pracovní uplatnění Shrnutí Rok 1989 a následný vývoj Legislativa Vzdělávání Organizace Pracovní uplatnění Shrnutí Dotazníkové šetření Anketa Pobytového rehabilitačního a rekvalifikačního střediska pro nevidomé Dědina, o.p.s Doplňkové šetření Shrnutí Použitá literatura Seznam tabulek Seznam příloh... 45

8 Úvod V druhém ročníku jsem absolvovala praxi v Pobytovém rehabilitačním a rekvalifikačním středisku pro nevidomé Dědina. Setkala jsem se zde jak s pracovní a sociální rehabilitací, tak s kurzy rekvalifikace. Půl roku potom jsem se při osobní asistenci seznámila s paní, které bylo osmdesát osm let. Její starší sestra byla nevidomá. Když o své sestře mluvila, nezmínila se, jaké byly v době jejího mládí možnosti vzdělávání, pracovního uplatnění a jaké existovaly organizace či spolky pro podporu osob se zrakovým postižením. Zda bylo umožněno lidem se zrakovým postižením uspokojovat své potřeby. To byl druhý impuls, který mě vedl k výběru mého tématu. Mým cílem je zachytit, popsat a zhodnotit vývoj v oblasti vzdělávání a následného pracovního uplatnění a v oblasti činnosti organizací (spolků) pro osoby se zrakovým postižením na území nynější České republiky. Jde o popis a hodnocení různých možností pro osoby se zrakovým postižením, které jim umožňovaly rozvíjet se, uplatňovat se a žít normální život. Praktická část se bude věnovat dotazníkovému šetření. Respondenty budou klienti Pobytového rehabilitačního a rekvalifikačního střediska pro nevidomé Dědina, kteří zde absolvovali nebo nyní absolvují rekvalifikační kurz. Půjde o to zjistit, jaké mají vzdělání, zda toto vzdělání využili v praxi a co je vedlo k potřebě rekvalifikace. Aby člověk mohl lépe porozumět tomu, co je dnes, musí nejdříve vědět, co bylo dříve. Když budeme vědět, co předcházelo, můžeme si z toho odnést ponaučení, ať už v dobrém či zlém, a na tyto skutečnosti navázat. Velké změny ve vzdělávání, pracovním uplatnění a v činnostech organizací přišly v roce 1948 a Nové přístupy byly reakcí na změny v politické sféře. Problematika bude řešena v pěti kapitolách. Člověk se zrakovým postižením, situace osob se zrakovým postižením před rokem 1948, vývoj po roce 1948 a rok 1989 a následný vývoj. Tato období budou prolínat informace o vzdělávání, pracovním uplatnění a také o organizacích či spolcích pro osoby se zrakovým postižením. Poslední kapitola se bude zabývat dotazníkovým šetřením. Informace vycházejí z odborné literatury a také z rozhovorů s odborníky ze Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR, SONS. 1

9 1 Člověk se zrakovým postižením Máme pět smyslů: zrak, sluch, hmat, čich a chuť. Dle Keblové (Viz. Keblová, 1996, str. 6) je zrak smyslem, který nejvíce přispívá k rozvoji osobnosti. Díky němu totiž mozek přijímá velké množství podmětů v krátkém čase, čímž člověku umožní pohyb v prostředí, rozpoznat směr, vzdálenost atd. Zrak má rozhodující vliv na utváření správných představ, rozvoj paměti, pozornosti, myšlení, řeči i sféry emocionálně volní. Poškození nebo porucha zraku, či dokonce jeho ztráta, omezují, deformují nebo zcela vylučují tento zdroj informací. 1 U člověka se zrakovým postižením je velmi důležité, aby se naučil informace přijímat jinak, než zrakem. Začínají se upřednostňovat smysly další. Jelikož ostatní smysly zastávají funkci zraku, musí být procvičovány mnohem intenzivněji. Je to proces učení. Jde o to naučit se hmatem číst a díky sluchu přejít bezpečně přechod pro chodce. Zrakové postižení se projevuje ve všech oblastech. Jde o sebeobsluhu, orientaci v prostoru, vzdělávání, pracovní uplatnění a například i o sociální vztahy včetně vztahů partnerských. Na specifické potřeby reaguje řada činností. Rehabilitace, rekvalifikace a mimo jiné i činnost sdružení a organizací, které mají za cíl vyvíjet řadu aktivit pro podporu osob se zrakovým postižením. Aby člověk mohl rozvinout svou osobnost a své schopnosti, potřebuje k tomu dostávat podměty a musí umět přijímat informace, protože díky nim může probíhat proces učení. U člověka se zrakovým postižením je základem naučit se zvládat sebeobsluhu a orientaci v prostoru. Tento základ postarat se sám o sebe je začátkem fungování v sociálním prostředí, což může vést k naplňování potřeby seberealizace. Naučit se být samostatný je základem, který potřebuje velkou trpělivost. 1.1 Klasifikace zrakového postižení Existuje pět kategorií zrakového postižení podle klasifikace Světové zdravotnické organizace, WHO. Střední slabozrakost, silná slabozrakost, těžce slabý zrak, praktická nevidomost a úplná nevidomost. 2 Toto postižení lze rozdělit do tří hlavních skupin a to slabozrakost, zbytky zraku a nevidomost. Nelze předpokládat, 1 KEBLOVA; Integrované vzdělávání dětí se zrakovým postižením; str. 6 2 Srov. SLOWÍK; Speciální pedagogika; str. 62 2

10 že každý člověk se zrakovým postižením má stejné možnosti a potřeby. Ať už v procesu učení či při hledání zaměstnání. Například výuka bude probíhat úplně jinak u dětí s úplnou ztrátou zraku a u dětí se slabozrakostí. Stupeň postižení také může rozhodovat při uplatňování se v různých pracovních oborech. Dále lze zmínit klasifikaci zrakových vad a poruch podle různých kritérií. Jde o rozlišení podle postižených zrakových funkcí (poruchy barvocitu, omezení zorného pole, snížení zrakové ostrosti atd.), podle již zmíněného stupně zrakového postižení (slabozrakost, zbytky zraku, nevidomost), podle doby vzniku (vrozené, získané) a podle etiologie (orgánové, funkční). 3 Jednotná klasifikace neexistuje a vždy záleží na tom, co chceme hodnotit. Rozlišení vad podle vzniku bude mít důležitou roli například při pracovním uplatnění, kdy člověk se ztrátou zraku bude potřebovat pracovní i sociální rehabilitaci a rekvalifikaci. U vzdělávání bude důležité vědět, zda jde o dítě se zbytky zraku či o dítě s úplnou ztrátou zraku. Od toho se pak bude odvíjet výběr metod a kompenzačních pomůcek při výuce. 1.2 Specifické potřeby (obrázek č. 1). Potřeby lze rozdělit podle jejich důležitosti dle Maslowy pyramidy potřeb Obrázek č. 1. Maslowa pyramida potřeb Zdroj: 3 SLOWÍK; Speciální pedagogika; str. 61 3

11 Základní potřeby jsou fyziologické. Patří sem například umět se najíst, obléci, umýt atd. V případě člověka se zrakovým postižením půjde o to, naučit se zvládat sebeobsluhu. Sebeobsluha spočívá v osobní hygieně, v zacházení s oblečením, v možnosti starat se o domácnost a obsloužit se v kuchyni. Jsou to úkony jako sprchování, zavazování bot, pečení v troubě a také například vytření podlahy. Velmi důležité je, aby všechny tyto úkony byly nacvičovány v prostředí, které člověk zná a je také důležité, aby člověk uměl zacházet s předměty, které k úkonům potřebuje (Viz. Čálek, 1988, str. 29). Učení trvá déle, než je tomu u lidí vidících a může za to fakt, že zde nefunguje učení nápodobou. Proto je důležité opakovat tyto činnosti často a dbát na důslednost. Potřeba bezpečí a jistoty u osob se zrakovým postižením vychází především z potřeby umět se pohybovat v prostoru. Posílení sebejistoty v těchto úkonech vede k tomu, že je člověk samostatný. Bohužel zde panuje nejvíce předsudků, obav a nedorozumění ze strany společnosti. Oproti nácviku například v kuchyni, je samostatný pohyb výsledek dlouhodobé, léta trvající přípravy, která se vlastně táhne již od předškolního věku. 4 Chůze s bílou holí je ovšem náročná i z jiného hlediska. A to úpravě prostředí. 5 Potřeba bezpečí a jistoty při pohybu tedy vyžaduje dlouhou a náročnou přípravu a musí se k ní vytvářet co nejvíce podmínek. Před nástupem na základní školu je u dětí se zrakovým postižením velmi důležité, aby navštěvovaly mateřskou školu. Mateřské školy hrají významnou roli ve vývoji dítěte, zvlášť pokud jeho postižení způsobuje pomalejší učení. Jsou zde naplňovány základní potřeby a to především nácvik sebeobsluhy a orientace v prostoru. Potřebu sounáležitosti lze charakterizovat jako potřebu lásky, přátelství. Lze sem zahrnout i partnerské vztahy. Je nutné, aby člověk se zrakovým postižením pociťoval podporu a měl možnost vyjádřit své emoce a získal jistotu. Aby si vážil sám sebe jako člověka. Tím navazuje další potřeba, potřeba uznání. Pokud tyto potřeby budou uspokojovány, lze se začít zabývat potřebou seberealizace. Seberealizace může mít mnoho podob, ale nejčastěji se upokojuje přes vzdělání a následné pracovní uplatnění. Jsou to dva důležité faktory, které vedou k rozvoji osobnosti, možnosti nebýt závislý na jiné osobě. 4 ČÁLEK; Výchova dospívající zrakově postižené mládeže k samostatnosti; str Pozn.: I když byly iniciativy i dříve, až po roce 1989 se podařilo bezbariérovost prostředí pro osoby se zrakovým postižením prosadit. K této problematice se vrátíme z pohledu fungování spolků pro osoby se zrakovým postižením, neboť to vycházelo z jejich činností. 4

12 Na potřeby osob se zrakovým postižením reaguje rehabilitace. Rehabilitace je rozdílná, pokud člověk získal postižení během života či má zrakové postižení od narození. Známe rehabilitaci léčebnou, sociální a pracovní. Cílem sociální rehabilitace je všestranný rozvoj osobnosti, sociální integrace a životní pohoda. 6 K těmto cílům dochází podle Jesenského přes tyto programy (Viz. Jesenský, 1992, str. 32): program sebeobsluhy program tyflografického výcviku program využívání zvukových záznamů program prostorové orientace a samostatného pohybu pomoc vodícího psa či elektronických orientačních pomůcek při samostatném pohybu program rozvíjející zrakové funkce program výcviku čtení a psaní Braillova písma programy integrace do společnosti výuka cizích jazyků psaní běžného písma Na překonávání překážek, které se u osob se zrakovým postižením vyskytují, reaguje několik sektorů. Pedagogenní překážky jsou předmětem výchovy a vzdělávání, psychické překážky jsou předmětem psychologického poradenství a intervence, tělesné překážky jsou předmětem léčebné péče a intervence, sociální překážky jsou předmětem sociální péče, ekonomické překážky jsou předmětem pracovního a důchodového zabezpečení a technické překážky jsou předmětem tyflotechniky a rehabilitačního inženýringu. 7 Ucelený systém podpory a pomoci, který reaguje na potřeby lidí se zrakovým postižením, má za následek jejich plnohodnotný život. 6 JESENSKÝ; Rehabilitace zrakově postižených a způsoby její realizace; str JESENSKÝ; Tyflologické listy; str. 7 5

13 2 19. století a první polovina 20. století Společnost se k otázce zrakového postižení stavěla různě. Dle Kurze a Neuberta (Viz. Kurz, Neubert, 1985, str. 77) lze rozdělit situaci lidí se zrakovým postižením do tří období. Do devatenáctého století, kdy vznikaly první výchovněvzdělávací ústavy, se jednalo o období almužnické, kdy se lidé s postižením často setkávali s velkou diskriminací a špatným, někdy až nelidským zacházením. Za hlavní důvod vzniku výchovně-vzdělávacích ústavů se považuje období osvícenství, kdy si společnost začala uvědomovat, že každý člověk má právo na svobodu. V období do osmnáctého století byl život osob se zrakovým postižením nejistý a o jejich seberealizaci či uspokojování potřeb nelze mluvit. Jejich situace vycházela z toho, co společnost považovala za morální či správné. Během osvícenství se však myšlení společnosti změnilo a nastává velký rozvoj ústavů pro osoby se zrakovým postižením po celé Evropě. Život lidí se zrakovým postižením zaznamenával zlepšení, neboť pomalu začaly být naplňovány i potřeby sounáležitosti, uznání a seberealizace. Situace lidí se zrakovým postižením tedy vycházela především z hodnot a postojů společnosti. V době, kdy vznikaly první ústavy pro osoby se zrakovým postižením, patřily České země do Habsburské monarchie, později se jednalo o Rakousko-Uhersko. První ústavy vycházely z tradic německé kultury a německý vliv ovlivňoval i výchovu a vzdělávání. Tato situace se začíná měnit začátkem dvacátého století, kdy vznikl spolek Český slepecký tisk, který začal tisknout první české knihy. Tím byly české děti se zrakovým postižením osvobozeny od vlivů germanizace. Jako první vznikl na území Českých zemí Hradčanský ústav pro slepé děti v Praze, poté Klárův zaopatřovací a zaměstnávací ústav slepců v Praze, Moravskoslezský ústav pro slepé v Brně a Deylův ústav pro slepé v Praze. Spolek, který reagoval na uplatnění absolventů z těchto ústavů, byl Podpůrný spolek samostatných slepců. Po různých transformacích existují zmíněné výchovněvzdělávací ústavy do dnes. 6

14 2.1 Vzdělávání První instituce určená osobám se zrakovým postižením na území Českých zemí byl výchovně vzdělávací Hradčanský ústav pro slepé děti v Praze. Jeho vznik byl podmíněn rozvojem Prahy a celospolečenskou situací. V roce 1879 byl předán Hradčanský ústav do rukou řádových sester původně francouzské kongregace řádu Karla Boromejského. Hospodářská stránka věci byla výhodná, neboť řádový personál pracoval zcela zdarma. Řádové sestry však převzaly postupně do svých rukou i celou práci vychovatelskou a vzdělávací a vytvořily tak u nás instituci unikátní, protože všechny naše ostatní ústavy byly institucemi civilními. 8 Finanční situace donutila tehdejší vedení ústavu předat jeho fungování řádovým sestrám. Otázkou ovšem zůstává, zda mohly sestry plně nahradit učitele, kteří znali specifika výuky dětí se zrakovým postižením, byť jen ze svých zkušeností. Faktem je, že až roku 1928 vydalo ministerstvo školství a národní osvěty ČSR Učební osnovy a výchovné směrnice pro školy pro nevidomé 9. Do té doby tedy nebyly jasně dané osnovy a vyučování záviselo jen na individuálním přístupu učitelů, v tomto případě řádových sester. Do roku 1892 byla škola jen dvoutřídní, v r byla připojena třída třetí a v třicátých letech až třída čtvrtá. Na tyto třídy pak v těchto letech napojoval dvouletý hudební kurs, který kromě hudebního vzdělání značně rozšiřoval i všeobecný rozhled. 10 Hudební kurz a všeobecný rozhled umožnily lidem se zrakovým postižením rozvíjet se v oblasti hudební a hledat následně v této oblasti pracovní uplatnění. Jelikož České země patřily pod vládu Habsburků, vyučovalo se jak česky, tak německy. Většina učebnic byla napsána německy a tím se vliv germanizace prohluboval. Byla potřeba tento vliv zmírnit. To ovšem přišlo až v roce 1915 z iniciativy Karla Emanuela Macana, kdy začala vznikat první česká knihovna pro nevidomé díky přepisům, které dělal s dobrovolníky. Poté využil toho, když se během první světové války začali vracet vojáci, kteří přišli o zrak. Naučil je používat Braillovo písmo a tím jim umožnil znovu získávat informace, vrátit se do běžného života. Stal se tak prvním rehabilitačním pracovníkem (Viz. Mužáková, 2004, str SOLAROVÁ, ŠARBACH; Dějiny nejstarší školy pro nevidomé v Čechách; str SOLAROVÁ, ŠARBACH; str SOLAROVÁ, ŠARBACH; str. 16 7

15 55). Paradoxně první světová válka umožnila začátek důležité činnosti, mohla se začít rozvíjet pomoc lidem, kteří o zrak přišli během života. Mimo ústavu v Praze byl také založen Moravskoslezský ústav po slepé v Brně. Tento ústav v podstatě navázal na formy Hradčanského ústavu v Praze. Největším přínosem byla možnost zaopatřit více dětí, neboť náhle existoval jeden ústav v Čechách a druhý na Moravě. Při větší kapacitě výchovně-vzdělávacích ústavů mohl být větší počet děti se zrakovým postižením rozvíjen jak osobnostně, tak sociálně. Tím tyto děti mohly postupně vymaňovat společnost z mylných názorů, které o lidech se zrakovým postižením stále měla. Klárův zaopatřovací a zaměstnávací ústav slepců v Praze byl zřízen pro přípravu osob se zrakovým postižením na pracovní uplatnění. Dle Digrina (Viz. Digrin, 1993, str. 26) se v tomto ústavě díky iniciativě Karla Emanuela Macana začalo dbát na výuku Braillova písma. Věděl, že je to základ pro rozvoj myšlení, a proto vyvinul nátlak, aby výuka Braillova písma již nebyla jen formalitou. Jako první poukázal na chyby, které vyučování přinášelo. Byl si vědom toho, že soustředit se pouze na výuku řemesel je sice důležité, ovšem lidé se zrakovým postižením nemusejí využívat jen řemesel, aby našli uplatnění na pracovním trhu. K rozvoji ústavu a jeho řemeslné výchovy velmi pomohlo vydání říšského zákona z roku 1902, podle něhož bylo ústavu dáno právo vystavovat vysvědčení vyučeným kartáčníkům a košíkářům. Od roku 1911 byly pro chovance pořádány masérské kurzy. 11 Začátkem dvacátého století se tedy zlepšila situace výstupu učňů z jejich učení. Možnosti ústavu se také zlepšily o pár let později, kdy se o hmotné zajištění ústavu postaral Zemský výbor (Viz. Digrin, 1993). Nemohla již nastat tíživá finanční situace, která by učně poškodila. Dalším pozitivem byl fakt, že byla zřízena státní živnostenská škola, po jejímž absolvování a složení tovaryšských zkoušek mohli založit vlastní živnost. 12 Deylův ústav pro slepé v Praze byl dalším ústavem, který se zabýval výukou řemesel a rozvinul vzdělání v hudbě. Vznikl o dost později, než tomu bylo u ústavů předchozích. Jak už z názvu vyplývá, jeho zakladatelem byl Jan Deyl. Tento ústav se snažil vymanit z vlivu germanizace rovnou při jeho vzniku. Pokud se děti učily německy, byly tím vlastně nuceny stát se němci a nebylo jim umožněno rozvíjet kulturu českou, svou. 11 DIGRIN; Vývoj slepeckého tisku v našich zemích; str DIGRIN; str. 28 8

16 V roce 1911 se vyučovalo hře na kytaru, mandolínu a zpěvu, o rok později přibylo piano a housle. V řemeslných dílnách se opravovala obuv, vyráběly koberce. V roce 1913 se hudební vyučování rozšířilo o citeru a po úpravě tělocvičny byl zaveden pravidelný tělocvik. 13 Deylův ústav byl významným mezníkem pro rozvoj hudebního vzdělávání u osob se zrakovým postižením. Pracovní uplatnění v oblasti hudby bylo a i teď je jednou z častých možností, které lidé se zrakovým postižením vyhledávají. V roce 1924 také přibyl obor ladění pián. Řemesla se vyučovala také, mnohem více se na ně ale soustřeďoval Klárův ústav. Ovšem i v Deylově ústavu jsme mohli najít řemesla jako kartáčnictví, vyplétání židlí, pletení na stroji, dívky se také učili starat o domácnost. 14 Šlo o výchovu založenou spíše na hmatu než na myšlení, nicméně při výstupu ze škol měli lidé se zrakovým postižením možnost uchytit se a být alespoň trochu samostatní. Vzdělávání od začátku devatenáctého století značně přispělo k rozvoji osobnosti každého dítěte, studenta se zrakovým postižením. Reagovalo na potřeby naučit se zvládat sebeobsluhu, žít mezi vrstevníky, naučit se být samostatný. Stále je společnost nebrala jako rovnocenné, nicméně byl to začátek cesty k jejich plnohodnotnému životu. Rokem 1948 se pak mění jedna podstatná věc, ze soukromých ústavů se stávají státní školy. 2.2 Pracovní uplatnění a osobnostní rozvoj Existovaly ústavy, které uskutečňovaly výchovu, vzdělávání a učení řemesel. Otázkou ale zůstávalo, co se bude se studenty dít, až svá studia dokončí. Proto byl začátkem dvacátého století založen Podpůrný spolek samostatných slepců. Cílem bylo zaručit lidem se zrakovým postižením nebýt závislý na druhých a postarat se sám o sebe. To dokáží tím, že budou mít práci. Vytvořil se spolek, který si kladl za cíl hájit důstojný život osob se zrakovým postižením (Viz. Mužáková, 2004, str. 65). Práce a pracovní uplatnění není důležité jen u zdravých osob, ale i osob s postižením. Jde o to, že při možnosti práce se člověk stává samostatným a dostává se mu tak i možnost účastnit se na životě společnosti. Právě tyto skutečnosti si 13 KURZ, NEUBERT; Deylův první český ústav pro nevidomé; str KURZ, NEUBERT; str

17 Podpůrný spolek samostatných slepců uvědomoval. Rokem 1949 přičleněním do Ústředí jednoty invalidů tento spolek zanikl. Dalším důležitým spolkem, který reagoval na potřebu včlenit osoby se zrakovým postižením do společnosti, byl Český slepecký tisk. Samozřejmě to také byla odezva na germanizaci. Do té doby existovalo jen velmi mizivé množství českých knih pro děti se zrakovým postižením. Začala se měnit výuka, protože místo německé literatury začala být dodávána literatura v češtině. Začátkem dvacátého století tedy vznikly dva spolky, které pomáhaly lidem se zrakovým postižením prožít plnohodnotný život a podporovaly je v integraci do společnosti. Především tím, mít pracovní uplatnění. 2.3 Shrnutí Spolky a výchovně-vzdělávací ústavy měly za cíl lépe zabezpečit osoby se zrakovým postižením, dát jim možnost vzdělání a následného uplatnění v praxi, stejně tak jako je kulturně obohatit a dokázat společnosti, že vůči nim mají zbytečné předsudky. Tyto změny mohly být realizovány především změnou celospolečenskou. Ústavy a spolky se zasloužily o plnohodnotnější život lidí se zrakovým postižením, kteří do této doby v podstatě neměli žádná práva a měli málo možností, jak rozvinout svou osobnost. Do roku 1948 jsou jak spolky, tak výchovně-vzdělávací ústavy v soukromém vlastnictví. Od roku 1948 přebírá vzdělávání, možnosti pracovního uplatnění a funkci spolků stát. 10

18 3 Vývoj po roce 1948 Rokem 1948 nastaly změny. V důsledku Únorového komunistického puče se Československo stalo součástí sovětského bloku. Vše se začalo řídit podle Sovětského svazu. Hlavním cílem bylo vybudovat socialistický stát. Ovlivněn byl i postoj společnosti a tím i život lidí se zdravotním postižením. Změnilo se školství i pracovní uplatnění. Organizace a spolky, které se staraly o lidi se zdravotním postižením, se musely transformovat do Ústřední jednoty invalidů, později Svazu invalidů. Stát převzal kontrolu nad vzděláváním, pracovním trhem a nad činnostmi dosavadních spolků. Přesto nelze říci, že období od roku 1948 až do roku 1989 přineslo pouze negativní vývoj. 3.1 Vzdělávání Z pohledu školství pro osoby se zrakovým postižením byla jednou z nejvýznamnějších změn diferenciace škol. Šlo o rozdělení speciálního školství podle jednotlivých stupňů postižení. Umožňovalo to soustředit se pouze na danou metodiku výuky, tudíž se v 50. letech přestalo mluvit o vzdělávání nevidomých a došlo k rozvoji ve vzdělávání dětí se slabozrakostí. Mimo rozvoj vzdělávání dětí se slabozrakostí se také začalo rozvíjet vzdělávání dětí se zbytky zraku. Mimo Hradčanský ústav, který se transformoval na Základní školu pro nevidomé, stejně tak jako Moravskoslezský ústav v Brně, vznikla Základní škola pro slabozraké na Vinohradech, později v Litovli, Opavě a Plzni. Z Deylova ústavu se stala hudební škola na úrovni konzervatoře a Klárův ústav se proměnil z výchovněvzdělávacího ústavu v učňovskou školu pro studenty se zrakovým postižením. Další změnou bylo to, že se výchovně-vzdělávací ústavy vymanily ze soukromého sektoru. Nyní byla náplň osnov stejná jak pro základní školy speciální, tak pro základní školy běžné. Tato změna byla ukotvena v roce 1948, kdy byla uzákoněna povinná školní docházka i pro nevidomé děti 15. Nyní se děti se zrakovým postižením učily to, co děti vidící, tedy měly stejný základ, kdežto před rokem 1948 se z osnov z běžných škol pouze vycházelo

19 Základní školy pro děti se zrakovým postižením byly trojího typu. Základní škola pro nevidomé, pro žáky se zbytky zraku a pro slabozraké. Od 1. do 3. ročníku je zařazena povinná individuální hra na hudební nástroj pro všechny žáky. pokračují jen hudebně nadaní žáci. Dále plán obsahoval předmět individuální logopedické nebo tyflopedické péče Od 6. ročníku se žáci učí psaní strojem. používají se speciální učebnice. Všechny školy spolupracují s pediatrem a zároveň i se školním oftalmologem. 16 V těchto věcech se základní školy pro děti se zrakovým postižením shodovaly. Ovšem rozdílnost spočívala v přístupu výuky, vybráním pomůcek a výuka brala na vědomí specifické potřeby každého stupně postižení. A stejně jako u dětí vidících, i ony měly možnost po základní škole dále studovat a připravit se tak na svou budoucí profesi. Možnosti výběru budoucího povolání u osob se zrakovým postižením se často týkaly řemesel. V podstatě šlo skoro vždy o zaměření na manuální práci. Změna v tomto směru přišla v roce 1953 zaručením nevidomým vyšší vzdělání na středních a vysokých školách a zbudování speciálních středních škol. A konečně zákon č. 186 Sb. z roku 1960 o soustavě výchovy a vzdělávání, který zaručuje vadné mládeži stejný nárok na vzdělání jako zdravé. 17 Možnosti v rozvíjení svých schopností se začaly stupňovat a v podstatě to hlavně umožnilo studium na vysokých školách. V roce 1948 Deylův ústav přejímá výchovu hudební a Klárův ústav výchovu řemeslnou. Deylův ústav se stává celostátní hudební školou pro nevidomé a má právo zřídit pedagogické oddělení, nabízet studentům vzdělání v učitelství hudby. Až do roku 1961 však museli žáci skládat závěrečné zkoušky na konzervatoři. Ustanovením nového systému školství se škola mění a získává i právo na maturitní zkoušky. I když se studium zakončovalo maturitní zkouškou, tak pro oprávnění k vyučování hudby bylo nutné ještě další studium. Až po dvou letech se mohla skládat závěrečná zkouška opravňující k pedagogickému uplatnění na trhu práce (Viz. Digrin, 1993, str. 37). V učňovské škole se navázalo na řemesla, která se vyučovala již před rokem Šlo o košíkářství, kartáčnictví, vyplétání židlí, čalounictví. K nim se poté přidala ještě řemesla jako kovo-mechanici. Často se lidé se zrakovým postižením rozhodovali i pro kurzy telefonistů. Nyní je to Střední škola Aloyse Klara. 16 FLENEROVÁ; Výchova a vzdělávání mládeže vyžadující zvláštní péči v Československu; str DIGRIN; Vývoj slepeckého tisku v našich zemích; str

20 Mimo konzervatoř a učňovskou školu pak ještě existovala a existuje Obchodní akademie v Opavě, Gymnázium v Praze. Místo dlouhodobého uplatňování lidí se zrakovým postižením v řemeslech, se pak tedy objevují i dvě školy, které mají zaměření jiné. U vysokých škol byla situace jiná. Nejedná se o speciální školství. Po umožnění vzdělávání na úrovni středních škol, byla možnost studia na vysokých školách pro studenty se zrakovým postižením přístupnější. Studenti se zrakovým postižením se mohli začít realizovat v oblasti, která je zajímala. Bylo jim umožněno vyhnout se manuální práci a měli možnost volby. Ten kdo chtěl studovat, tak na běžných školách za běžných podmínek. A to bez nějaké podpory, která je třeba dnes. Takže já jsem třeba studoval v 60. letech a ty podmínky byly dost těžké, někdo mi třeba z učitelů dovolil nahrávat si přednášku, ale bylo to spíše ojedinělé. Ale pak se v 70. letech doktor Šarbach, který byl mimo jiné i mým předchůdcem v šéfredaktorovi Zory, inicioval na Ministerstvu školství pro vzdělávání zrakově postižených vysokoškoláků a byla získána cca v roce 1972 částka ,-, za které bylo možno pořizovat nahrávky skript. 18 Studium na vysokých školách nebylo pro studenty se zrakovým postižením jednoduché, nicméně nebylo nemožné. Záleželo především na osobnostních předpokladech studenta. Rozhodně to ale otevřelo velké možnosti v životě lidí se zrakovým postižením. Byť bylo studium na vysokých školách ojedinělé a těžké. Nejčastěji studované obory na vysokých školách u studentů se zrakovým postižením byly v pokračování hudby, jazyky, pedagogika, psychologie. Záleželo to především na stupni postižení, protože student se slabozrakostí se adaptoval při studiu na vysoké škole rychleji a snáze, než student s úplnou ztrátou zraku. Vzdělávání od roku 1948 do roku 1989 zaznamenalo mnoho změn. Mezi ty kladné lze bez pochyb zařadit povinou školní docházku i pro děti se zrakovým postižením, umožnění studia na gymnáziu či střední škole a získání maturity. Tedy otevření dveří pro studium na vysokých školách. To, zda bylo přínosné rozdělení speciálního školství podle jednotlivých stupňů postižení, je otázkou. 18 Osobni sdělení: PhDr. Jiří Reichl (SONS CR), únor

Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP

Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP Kojenecký věk - Aktivizace dítěte - Povzbuzování v pohybu - Důraz na samostatnost poznávání (různé druhy terénu) Předškolní období - Poznání většího prostoru (kaluže,

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková Vzdělávání žáků se zrakovým postižením Jana Janková Cíl výchovy a vzdělávání ZP Stejný jako u intaktních žáků tj. získání klíčových kompetencí a nácvik kompenzačních dovedností tak, aby se jedinec se ZP

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem. na vysokých školách v ČR 2009

Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem. na vysokých školách v ČR 2009 Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem na vysokých školách v ČR 2009 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Říjen 2009, Praha 1 Úvod Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové (VDV) pomáhá lidem,

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1985. Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1985. Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1985 Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985 61 V Y H L Á Š K A ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 18. července 1985 o dalším

Více

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vzdělávání osob se zdravotním postižením { JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vládní výbor pro zdravotně postižené občany: - je koordinačním, iniciativním a poradním orgánem

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Dita Finková SPECIFIKA ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Dita Finková SPECIFIKA ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dita Finková SPECIFIKA ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM JAK NAŠE SPOLEČNOST POHLÍŽÍ NA OSOBY S POSTIŽENÍM? Vše posuzujeme na základě určité normy (legislativně daná x subjektivní) Na co se v

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Lidské zdroje na trhu práce

Lidské zdroje na trhu práce Lidské zdroje na trhu práce Vzdělávání a trh práce v ČR Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1977 Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 79 V Y H L Á Š K A Ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 26. října 1977 o jednotném

Více

Analýza uplatnění absolventů FIM UHK. Petra Poulová Univerzita Hradec Králové

Analýza uplatnění absolventů FIM UHK. Petra Poulová Univerzita Hradec Králové Analýza uplatnění absolventů FIM UHK Petra Poulová Univerzita Hradec Králové Dotazníkové šetření = za 2 let existence má fakulta 534 absolventů = dotazníky distribuovány e-mailem 8 absolventům, kteří se

Více

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Historické kořeny vzdělávání dětí s mentální retardací Vzdělávání lidí s mentální retardací má v naších zemích poměrně dlouhou tradici. První ústav pro slabomyslné

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Pracovní skupina OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM

Pracovní skupina OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM Pracovní skupina OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM Manažerka PS: Kamila Vašutová, DiS. Středisko rané péče SPRP Ostrava Kontaktní osoba PS: Mgr. Markéta Heglová MMO, odbor sociálních věcí, školství, sportu

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Bc.Tereza, DiS. Absolvovala r. 2010 Obor: Sociální péče sociálněsprávní činnost Další studium:

Více

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání),

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání), Studijní text Název předmětu: Lidské zdroje na trhu práce Garant předmětu: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Zpracoval: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Téma: Vzdělávání a trh práce v ČR Vzdělávací cíl: Seznámit

Více

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014 PRAXE DO FIREM Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem Praha 6. 11. 2014 OBSAH PREZENTACE 1. Představení projektu Praxe do firem 2. Hlavní zjištění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008 Metodický pokyn ke zřizování pracovního místa asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami, s účinností od 1.1. 2009

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS BRNO 14. LISTOPADU 2013 DĚTSTVÍ Sociální služby > Raná péče Vzdělávání > Školní

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vzdělávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vládní výbor pro zdravotně postižené občany: - je koordinačním, iniciativním a poradním orgánem

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K Školní vzdělávací program OBCHODNÍK 1 O B C H O D N Í K... 1 Školní vzdělávací program OBCHODNÍK... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU Legislativní rámec Zákon číslo 1/ 2011 stanoví, že vzdělávání je národní prioritou. Aplikace tohoto zákona se řídí Rozhodnutími vlády a nařízeními Ministra národního školství.

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PhDr. Lucie Plešková konference Sítě mateřských center pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Absolventská a bakalářská práce

Absolventská a bakalářská práce Absolventská a bakalářská práce Smysl absolventské práce aneb co mám ukázat, že umím Rozšířit vědomosti, akademické i praktické schopnosti a dovednosti Samostatná práce s literaturou a citacemi Vytvoření

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty DPL Opařany Základní škola při Dětské psychiatrické

Více

NABÍDKA ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍ REHABILITACE ( 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)

NABÍDKA ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍ REHABILITACE ( 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) NABÍDKA ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍ REHABILITACE ( 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) Identifikační údaje právnické nebo fyzické osoby 1) : Název: IČ: Telefon: Fax: E-mail: www stránky: Adresa

Více

WORKSHOP - POSTAVENÍ NEVIDOMÝCH A PŘÍSTUPNOST PROSTŘEDÍ PRO TUTO SKUPINU OBYVATELSTVA

WORKSHOP - POSTAVENÍ NEVIDOMÝCH A PŘÍSTUPNOST PROSTŘEDÍ PRO TUTO SKUPINU OBYVATELSTVA WORKSHOP - POSTAVENÍ NEVIDOMÝCH A PŘÍSTUPNOST PROSTŘEDÍ PRO TUTO SKUPINU OBYVATELSTVA Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant pro zpřístupňování prostředí osobám se zrakovým

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PRO SLUCHOVĚ POSTIŢENÉ, O.P.S... 8 ODBORNÉ UČILIŠTĚ A PRAKTICKÁ ŠKOLA... 9 PRAHA 8, CHABAŘOVICKÁ 1125/4... 9.

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PRO SLUCHOVĚ POSTIŢENÉ, O.P.S... 8 ODBORNÉ UČILIŠTĚ A PRAKTICKÁ ŠKOLA... 9 PRAHA 8, CHABAŘOVICKÁ 1125/4... 9. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ A PRAKTICKÁ ŠKOLA KARLA HERFORTA, FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK... 3 PRAHA 1, JOSEFSKÁ 4... 3 DÍVČÍ KATOLICKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA... 3 PRAHA 1, PLATNÉŘSKÁ 4/191... 3 GYMNÁZIUM,

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Aktuální změny v legislativě D 1.2 Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný, MŠMT Praha???? Jaký je obsah nařízení

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

Počet nepřímých beneficientů projektu:

Počet nepřímých beneficientů projektu: Číslo rozhodnutí MŠMT 8551/2014 Název projektu Chceme dojít dále Název příjemce ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600 Adresa příjemce Cimburkova 18/600, 130 00 Praha 3 Osoba oprávněná jednat jménem příjemce Počet

Více

KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1- MALÁ STRANA,

KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1- MALÁ STRANA, KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1- MALÁ STRANA, 118 44 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 82 44 J/01 Ladění klavírů a kulturní činnost Zaměření

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Příručka dobré praxe Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Partner 11 Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Klíčová

Více

FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE 1 FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE Neziskové organizace (NO) neziskové organizace jsou organizace, které nebyly založeny za účelem podnikání zde kladen větší důraz na důležitost výsledků hlavního poslání,

Více

Po škole do práce - studium osob se zdravotním postižením na vysoké škole a jejich přechod na trh práce

Po škole do práce - studium osob se zdravotním postižením na vysoké škole a jejich přechod na trh práce Po škole do práce - studium osob se zdravotním postižením na vysoké škole a jejich přechod na trh práce Petr Vyhnánek Praha, 4. 2. 2015 Struktura příspěvku o Metropolitní univerzitě Praha Škola bez bariér

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY. Mezinárodní konference Praha 16.11.2011

ŠKOLA PRO VŠECHNY. Mezinárodní konference Praha 16.11.2011 ŠKOLA PRO VŠECHNY Mezinárodní konference Praha 16.11.2011 1 2 Úmluva o právech osob se zdravotním postižením (Convention on the rigthts of Persons with Disabilities) OSN New York 13.12.2006 Podpis ČR v

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi...

Více

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi... 4 Výsledky

Více

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ a mezinárodních vztahů (VŠVSMV, ) vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2001 a patří

Více

80% 60% 40% 20% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 7% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 80% 100% 60% 80% 40% 20% 100% 20% 80% 60% 20%

80% 60% 40% 20% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 7% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 80% 100% 60% 80% 40% 20% 100% 20% 80% 60% 20% Anketa HODNOCENÍ VYSOKÝCH ŠKOL z pohledu zaměstnavatelů VÝSTUPY Z DOTAZNÍKU PRO Úvod Výsledky hodnocení za jednotlivá kritéria: V první polovině roku 2008 proběhlo mezi členy Svazu u a dopravy ČR dotazníkové

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě Zuzana Kaprová Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání European Agency for Development in Special Needs Education www. european-agency.org

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 2005/73 Sb. Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 73/2005 Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními

Více

Sociální práce v předválečném období představy a realita. Pavla Kodymová Katedra sociální práce FFUK

Sociální práce v předválečném období představy a realita. Pavla Kodymová Katedra sociální práce FFUK Sociální práce v předválečném období představy a realita Pavla Kodymová Katedra sociální práce FFUK Nedostatek lůžek Velká Praha nejméně 2.000 lůžek navíc Celé Čechy nejméně 20.000 lůžek. Lékařský a ošetřovatelský

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 9. února 2005. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

VYHLÁŠKA. ze dne 9. února 2005. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 73 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

317/2005 Sb. VYHLÁŠKA

317/2005 Sb. VYHLÁŠKA 317/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze d 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků Změna: 412/2006 Sb. Změna: 329/2013 Sb. Ministerstvo

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA 412/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. srpna 2006, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků Ministerstvo

Více

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015 or151 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 40 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti

Více

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. Metodika projektu CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb 2014 Zpracoval garant projektu Mgr.Radek Procházka s kolektivem Z Š a M Š N y m

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR. Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D.

ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR. Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D. ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR 2011 ZLÍN CEED Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D. Cíl výzkum Podmínky pracovního uplatnění absolventů škol v ČR se významně za poslední roky změnily a dále se

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Sociální integrace osob se získaným zrakovým postižením. Martina Zdráhalová

Sociální integrace osob se získaným zrakovým postižením. Martina Zdráhalová Sociální integrace osob se získaným zrakovým postižením Martina Zdráhalová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou sociální integrace osob se získaným zrakovým postiţením.

Více

Studijní a profesní příprava žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, kariérní růst

Studijní a profesní příprava žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, kariérní růst Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně

Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně Výsledky průzkumu úrovně podpory znevýhodněných uchazečů a studentů na VUT v Brně v akademickém roce 2011/2012 Podpora znevýhodněných uchazečů a studentů na VUT v Brně Úvod Dotazníkové šetření, provedené

Více