Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ a MŠ Kunín ve školním roce

2 Obsah (dle vyhl. č. 15/2005 Sb. v platném znění) 1. Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělávání Rámcový popis personálního zabezpečení školy Údaje o přijímacím řízení (zápis ke školní docházce a následné přijetí do školy) Výsledky vzdělávání žáků Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Další vzdělávání pedagogických pracovníků Výsledky inspekce provedené ČŠI Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Sebeevaluace Ohlédnutí za nejúspěšnějšími aktivitami školního roku 2012/ Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Školní družina při ZŠ a MŠ Kunín Školní jídelna při ZŠ a MŠ Kunín Mateřská škola Základní údaje o hospodaření školy... 58

3 1. Základní údaje o škole 1.1. Název školy: Do Základní škola Kunín okres Nový Jičín, příspěvková organizace Od Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, přísp. organizace Sídlo: Kunín 346, PSČ Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO: Datum zařazení do sítě škol: Zřizovací listina ze dne: Změna v síti škol: od Zřizovatel: Obec Kunín, Kunín 69, Odloučené pracoviště: Kunín 184, Adresa pro dálkový přístup: ová adresa: Vedení školy: Ředitelka školy: Mgr. Ivana Machýčková Statutární zástupce: Mgr. Alena Rusková 1.2. Školská rada : Zřízena od Složení : Zástupci rodičů: Ing. Renata Kulišťáková Simona Juřicová Zástupci obce: Ing. Stanislav Solanský (předseda) Bc. Pavel Malčík Zástupci školy: Mgr. Alena Rusková Bc. Renáta Sztefková Zasedání školské rady: , Škola sdružuje: Mateřská škola IZO: Základní škola IZO: Školní družina IZO: Školní jídelna MŠ IZO: Školní jídelna ZŠ IZO:

4 1.4. Zaměření školy Ve školním roce 2012/2013 jsme vyučovali podle vlastního školního vzdělávacího programu, vycházejících z rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Náš vzdělávací program nese název Škola s rozhledem a vzdělávání podle něj probíhalo v prvním až devátém ročníku. Název Škola s rozhledem jsme zvolili nejen proto, že je škola umístěna na kopci, ale především s ohledem na cíle naší školy. Chceme, aby naši žáci měli co nejširší rozhled a byli připraveni pro život. Naše škola je otevřená a přístupná všem dětem, rodičům i veřejnosti. Vytváříme otevřenou školu s bezpečným, útulným, příjemným a veselým prostředím, v níž vedeme žáky ke zdravému životnímu stylu. Žák získá všestranné vzdělání na individuální úrovni se schopností zpracovávat informace a komunikovat se světem. Vstřícní a přístupní učitelé vedou žáky ke kreativitě a aktivnímu přístupu k řešení problémů. Náš program navazuje na ŠVP MŠ s názvem Barevná školka. Kromě vlastní výchovně vzdělávací práce jsme se zaměřili na udržení široké nabídky volnočasových aktivit - zájmové kroužky a víkendové akce. K rozvíjení tvořivosti, fantazie, samostatnosti a všestrannosti a přiblížení kulturních tradic žákům přispěly školní projekty Posezení u vánočního stromu, Haloweenská noc, Květinový den. K utužení vztahů ve škole přispěly pobytové akce pro žáky - škola v přírodě pro ročník, preventivní programy pro ročník a školní výlety. K utvoření dobrých vztahů s rodiči jsme v prosinci 2012 zorganizovali Den otevřených dveří s vánočními dílnami pro rodiče a děti. Den otevřených dveří se konal také v lednu a kromě předškoláků jej navštívilo několik rodičů, kteří se přišli podívat přímo do výuky. V oblasti protidrogové prevence jsme se zaměřili na plnění úkolů minimálního preventivního programu "Žijme bez nudy". Navíc jsme zorganizovali programy s preventivní tématikou pro. V programu "Ekologické minimum" jsme se zaměřili na plnění úkolů v rámci ochrany životního prostředí, především ekologickými projekty z TEREZY nebo jiných ekologických organizací. Škola požádala o titul Ekoškola Moravskoslezského kraje a úspěšně obhájila mezinárodní titul EKOŠKOLA. Velmi úspěšný a zdařilý projekt byla EKOKONFERENCE, při jejíž přípravě se pracovalo formou badatelského vyučování a zúčastnila se ho také široká veřejnost. Také Den Země (projektový den) byl velmi zdařilý. Pokračovali jsme ve sběru vršků z plastových lahví a nově rozšířili také sběr hliníku. Kromě toho jsme po celý rok byli zapojeni do projektu Recyklohraní. Kromě celoškolních projektů probíhaly ve škole také projekty třídní např. Sluneční soustava (fyzika v 9. ročníku), Hravě žij zdravě v 5. ročníku, program GLOBE na druhém stupni školy. Výuka byla obohacena o návštěvy kina a divadla v Novém Jičíně, různé besedy, výukový program na dopravním hřišti a exkurze. Osnovy byly doplněny o Branný den a výukový program s protipožární tématikou pro 2. a 6. ročník, programy policie ČR. V rámci vedení žáků ke čtenářství spolupracujeme se třemi nakladatelstvími (Albatros, Fragment a Egmont). V průběhu školního roku si žáci obohatili své domácí knihovny o více než 200 knih. Abychom podpořili výuku čtenářské gramotnosti, navázali jsme úzkou spolupráci s knihovnou v Kuníně. V průběhu školního roku obnovila škola certifikát RODIČE VÍTÁNÍ - který potvrzuje, že škola je otevřená rodičům i veřejnosti a komunikuje s nimi. Od roku 2009 je škola Informačním centrem pro počítačové kurzy KVIC průběžně probíhají 3 kurzy za jeden školní rok. Spřátelená utkání jsme odehráli také v Bartošovicích a v rámci turnaje Coca cola školský pohár a odehrály na velkém fotbalovém hřišti v Kuníně zápasy také děvčata ze základní školy Vyhlídka z Valašského Meziříčí, Šromotovo z Hranic, T. G. Masaryka z Horní Bečvy.

5 1.5. Vybavení školy Škola je velmi dobře vybavená učebními pomůckami. Podle potřeby a finančních možností je neustále doplňujeme. Učitelská i žákovská knihovna je také postupně obohacovaná o další svazky. Do dvou prvních tříd byl zakoupen nový nábytek, jedna byla dovybavena interaktivním projektorem, počítačem a bílou tabulí, byly vyměněny některé koberce ve třídách a byly provedeny opravy výmaleb. Byla zakoupena licence na antivirové programy pro všechny počítače na další 2 roky a zakoupena nová kopírka pro pedagogy. Do obou oddělení školních družin byl zakoupen nový nábytek pro pomůcky. Pro využití o přestávkách byly dokoupeny pomůcky pro trávení volného času a na chodby byly pořízeny nové paravany. Byly zakoupeny nové skříně a regál do keramické dílny, pořízena nová kuchyňská linka. V průběhu velkých prázdnin bylo opraveno vedení kanalizace za školou a opraven plot kolem školní zahrady. Zakoupen a vyměněn byl nefunkční bojler u tělocvičny a v šatně žáků byl nainstalován časový spínač Počty žáků a tříd na konci školního roku celkový počet žáků počet tříd l.stupně počet tříd 2.stupně počet oddělení ŠD

6 2. Přehled oborů vzdělávání Učební plán Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - Škola s rozhledem, s platností od pro ročník. Předmět Ročník Český jazyk ČJ Anglický jazyk AJ Matematika M Člověk a jeho svět ČL Informatika I Přírodověda PŘ 2 2 Vlastivěda VL 2 2 Chemie Ch Fyzika F Přírodopis Př Zeměpis Z Dějepis D Občanská výchova Ov Hudební výchova Hv Výtvarná výchova Vv Pracovní činnosti Pč 1 1 Pracovní výchova Pv Člověk a zdraví ČZ 1 1 Tělesná výchova Tv Volitelné předměty stupeň 118 Týdenní dotace povinných předmětů stupeň 122 Nepovinné předměty 2 Volitelné předměty 7.ročník 2 hodiny: Jazyk 2h / ekologie 2 hodiny 8.ročník 2 hodiny: Jazyk 2h / ekologie 2 hodiny 9.ročník 2 hodiny : Jazyk 2h / ekologie 2 hodiny Ruský jazyk RJ Německý jazyk NJ Ekologie Ek Nepovinné předměty Náboženství r. 1 hodina Speciální pedagogická péče Anglický jazyk 1.ročník

7 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy Ve školním roce 2012/2013 pracovali v naší škole tito pracovníci: Mgr. Ivana Machýčková Mgr. Alena Rusková Paní Sylva Bolcková Mgr. Aneta Baďurová Mgr. Petra Šrubařová Mgr. Michaela Švekušová Mgr. Alena Piecková Mgr. Iveta Csibová Mgr. Dagmar Šafárová Mgr. Eva Štěpánová Mgr. Jana Žáková Mgr. Marcela Žídková Mgr. Pavlína Gráfová Paní Zdenka Veselá Paní Blanka Kovářová Pan Miroslav Šimeček Paní Hana Sváková Paní Naděžda Kozáková Paní Anna Nývltová Paní Helena Konečná Paní Naděžda Brišová Paní Petra Hritzová ředitelka školy zástupce ředitele vychovatelka ŠD učitelka na II.stupni učitelka na II.stupni učitelka na I.stupni učitelka na I.stupni učitelka na I.stupni učitelka na I.stupni učitelka na II.stupni učitelka na I.stupni učitelka na II.stupni učitelka na II.stupni asistent pedagoga ve 2.ročníku asistent pedagoga v 1.ročníku školník uklízečka uklízečka účetní vedoucí školní jídelny kuchařka kuchařka Pedagogičtí pracovníci splňují předepsané vzdělání. Učitelé daného stupně a aprobace mají úvazek stanovený tak, aby co největší měrou svou aprobaci využili. Ředitel školy splňuje také předepsané studium pro management školy, stejně tak výchovný poradce a koordinátor ŠVP. Studium dalších specializačních činností zatím nebylo zahájeno, Vychovatelka školní družiny také splňuje předepsané vzdělání a má dlouhodobou praxi. Asistentky pedagoga absolvovaly kurz pro asistenty pedagoga, jedna z nich má vzdělání pro 1. stupeň ZŠ, jedna pro MŠ. Ostatní zaměstnanci školy jsou tři dvě pracovnice pro úklid, z toho jedna je školnice a údržbář školy. Všichni tito pracovníci jsou zaměstnáni na plný úvazek. Ve školní jídelně pracují vedoucí školní jídelny s polovinou úvazku v ZŠ a s polovinou úvazku ve školní jídelně MŠ. Dále pracují ve školní jídelně dvě kuchařky Provozní zaměstnanci Pracovní zařazení Počet osob Velikost úvazků Délka praxe údržbář 1 1,00 40 let uklízečky + školnice 2 2, let účetní 1 1,00 42 let 7

8 3.2. Pedagogičtí pracovníci Počet ped. Kvalifikace Velikost Délka ped. pracovníků úvazků praxe , let 3.3. Věkové složení pedagogických pracovníků: Věkové rozmezí Počet pedagogických Od do pracovníků Aprobovanost výuky Všichni pedagogičtí pracovníci splňují předepsané pedagogické vzdělání.

9 3.5. Výuka cizích jazyků Povinně se vyučovalo - Anglickému jazyku ve ročníku (144 žáků) Aprobovanost v Aj % na prvém stupni, 0% na druhém stupni Nepovinný předmět a povinně volitelný předmět: Ruský jazyk se vyučoval v ročníku (13 žáků) Německý jazyk se vyučoval v ročníku (11 žáků) Aprobovanost v Rj 100%, v NJ 0 % V 1. ročníku byl vyučován AJ formou nepovinného předmětu 3.6. Výuka cizího jazyka ve 2. až 9. ročníku V ročníku se vyučovalo jen anglickému jazyku. Vyučující v 1. a 4. ročníku byla Mgr. Dagmar Šafárová. V letech absolvovala kurz anglického jazyka při SIS Nový Jičín a získala způsobilost pro výuku Aj ve ročníku ZŠ. Dále absolvovala intenzivní kurz AJ a metodiky. Vyučující ve 2. ročníku byla Mgr. Alena Piecková, která má aprobaci pro 1. stupeň. Vyučující ve 3. ročníku byla Mgr. Iveta Csibová, která má aprobaci pro 1. stupeň a navštěvovala kurz Anglického jazyka při KVIC Nový Jičín. Vyučující ve 4.ročníku byl Mgr. Michaela Švekušová, která má aprobaci 1.stupně. V ročníku vyučovala anglický jazyk Mgr. Eva Štěpánová, která v letech absolvovala jazykový kurz Institut didactica v délce 320 hodin a v roce 1998/1999 kurz AJ pro pokročilé při SIS Nový Jičín a získala způsobilost pro výuku cizího jazyka na ZŠ. V projektu Brána jazyků při NIDV Ostrava získala osvědčení za 30 hodin metodiky výuky Aj a obhájila závěrečnou práci. Všechny vyučující se dále zdokonalují v metodických seminářích při KVIC Nový Jičín a navštěvovaly intenzivní kurz AJ při KVIC Nový Jičín. V nepovinném předmětu Ruský jazyk vyučovala Mgr. Alena Rusková, která má aprobaci Ruský jazyk Dějepis. Nepovinný předmět Německý jazyk vyučovala Mgr Pavlína Gráfová, která se účastní DVPP pro metodiku výuka NJ 3.7. Volitelné a nepovinné předměty Volitelným předmětům se vyučovalo v 7. 9.ročníku: - ekologie ( 2 skupiny) - 27 žáků - ruský jazyk ( 1 skupina) 13 žáků - německý jazyk (1 skupina) 11 žáků Nepovinným předmětům se vyučovalo v ročníku: - náboženství ( 1 skupina ) 16 žáků - anglický jazyk (1 skupina) 22 žáci 3.8. Počty integrovaných zdravotně postižených žáků celkem 14 žáků ( ročník) Žáci pracovali v pěti skupinách, celkem 5 hodin týdně. Individuální speciální pedagogickou péči vedly tři proškolené paní učitelky Mgr. Iveta Csibová a Mgr. Dagmar Šafárová a Mgr. Alena Piecková. Pracují se speciálními pomůckami a využívají také počítačové programy. Spolupracujeme s PPP Nový Jičín, SPC Ostrava a Speciální školou pro zrakově postižené v Ostravě. Při práci s integrovanými dětmi v 1 ročníku pomáhala 9

10 asistentka pedagoga Blanka Kovářová, která pracovala se dvěma dětmi, z toho byl jeden autista. Ve 2. ročníku pomáhala asistentka pedagoga Zdenka Veselá, která byla přidělena ke 2 dětem tohoto ročníku. Logopedii pomáhala rozvíjet Mgr. Renáta Sztefková v naší MŠ. 4. Údaje o přijímacím řízení (zápis ke školní docházce a následné přijetí do školy) Počet dětí s odročenou školní docházkou v 1. ročníku: 4 Počet dětí osvobozených od povinné školní docházky: 0 Počet žáků přijatých na víceleté gymnázium po 7. r.: 0 Počet žáků, kteří ukončili ZŠ před ukončením základního vzdělání: 1 Počet dětí v oddělení ŠD: 54 Počet dětí, které se dostavily k zápisu do 1. třídy: 37 (z toho 7 dětí po OŠD) Počet udělených odkladů školní docházky: 6. Studijní obory Počet žáků 9. ročníku přijatých do studijních oborů SŠ: 8, z toho 6 dívek Název školy Místo Obor Mendelova střední škola Nový Jičín Veřejnosprávní činnost Ekonomické lyceum Střední škola technická a Nový Jičín Ekologie a životní zemědělská prostředí Počet dívek 2 Počet chlapců Gymnázium a SOŠ Nový Jičín Gymnázium 1 0 SPŠ elektroniky a Ostrava Informační 0 2 informatiky technologie Učební obory Počet žáků 9. ročníku přijatých do učebních oborů SŠ: 7, z toho 2 dívky Počet Počet Název školy Místo Obor dívek chlapců Hotelová škola Frenštát p.r. Kuchař číšník 0 1 Střední škola Odry Kadeřnice 1 0 Střední škola technická a Nový Jičín Strojní mechanik 0 1 zemědělská SOŠ Frýdek Zemědělec - farmář 0 1 Místek SŠ a MŠ Aloyse Klára Praha Rekondiční a 0 1 sportovní masér SŠ hotelová a služeb Kroměříž Jezdec a chovatel koní 1 0 SŠ technická Opava Elektrikář silnop. 0 1

11 5. Výsledky vzdělávání žáků Prospěch na konci školního roku Poče t Prospělo Ročník Prospělo Neprospělo Neklasifikováno žák s vyznamenáním ů Celkem za 1.st Celkem za 2.st Celkem Po opravných zkouškách - nekonaly se Počet žáků individuálně vzdělávaných dle 38 školského zákona: 3 41 školského zákona : 0 Absence za školní rok, chování ve druhém pololetí Omluven. hodin celkem Neomluv. hodin celkem Průměrný počet omluven. hodin na žáka Průměrný počet neomluven. hodin na žáka Počet žáků s 2.st. z chování Počet žáků s 3.st. z chování stupeň ,8 0, stupeň Celkem ,58 0, Testování žáků Pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků používáme jako podpůrný materiál testování žáků formou standardizovaných testů firem KALIBRO, SCIO. Byli testováni žáci 5., 8. a 9.ročníku. Žáky 8. a 9.ročníku jsme testovali v průřezových tématech PRUT od firmy SCIO Dále byli testováni v rámci celoplošného testování žáci 5. a 9. ročníku. 11

12 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 1. Počet pracovníků pověřených prevencí na škole 2, z toho proškolených 2 2. Preventivní aktivity pro žáky a) jednorázové: Den Země ekologické aktivity Dětský maškarní karneval víkendové odpoledne Přírodovědná a branná soutěž - víkend s myslivci Beseda na pracovním úřadě s žáky VIII.třídy Beseda se starostkou obce žáci IX. třídy Minimální preventivní prožitkový program Já, ty, on, my - žáci VII. A VIII. třídy Spaní ve škole b) průběžné: zařazování problematiky zdravotně závadných látek do výuky přírodopisu, člověk a zdraví, přírodovědy, prvouky, občanské výchovy, fyziky a chemie (viz tematické plány). realizace Zdravého životního stylu v jednotlivých vyučovacích předmětech podle ŠVP zapojení žáků do školních projektů Posezení u vánočního stromu, "Květinový den", Den Země, "Branný den", Olympijský den a dalších využívání filmů s danou problematikou ze školní videotéky využívání schránky důvěry, odpovědi na dotazy instalace informačního panelu, jeho obměna ve spolupráci se žáky stanovení konzultačních hodin preventisty zapojení žáků do volnočasových aktivit ( zájmové kroužky ve škole, celoškolní sportovní soutěže, TJ Sokol Kunín, DDM, ZUŠ ) předávání informačních letáků žákům a jejich rodičům Besedy s policí ČR Branný den spolupráce s HZS MSK Hasiči ve škole projekt pro žáky 2. a 6. ročníku Zapojení do projektu HYPO Zapojení tříd 1. stupně do programu Normální je nekouřit Programy s preventivní tématikou pro ročník 3. Preventivní aktivity pro rodiče a) jednorázové: - seznámení s minimálním preventivním programem Žijme bez nudy na plenární schůzi Sdružení rodičů - na třídních schůzkách předány informační materiály rodičům žáků VIII. IX. tř. - Dny otevřených dveří, společné aktivity pedagogů, žáků, rodičů b) průběžné: - individuální pohovory s rodiči jednotlivých problémových žáků 4. Informovanost pedagogického sboru Všichni pedagogičtí pracovníci byli na l. pedagogické radě seznámeni s minimálním preventivním programem Žijme bez nudy a s úkoly, které z něho vyplývají. Plnění úkolů v oblasti protidrogové prevence bylo zařazeno na jednání 3. a 5. pedagogické rady. Ve škole pracoval i nadále žákovský parlament pod vedením Mgr. Kristýny Richterové

13 5. Předpokládané preventivní aktivity pro školní rok 2013/2014 jednorázové: beseda s policií pro žáky v jednotlivých třídách, pro 8. ročník Trestná činnost mládeže a páchána na mládeži, pro 5. ročník Nebezpečné chování a pro 2. ročník Policista je kamarád, který pomáhá a chrání besedy na téma nebezpečný internet a kyberšikana v 8. a 9. ročníku. cílená práce s kolektivem třídy, ve které vznikne nějaký problém průběžné: pravidelná jednání žákovského parlamentu další vzdělávání preventisty využití tématu Protidrogová prevence a nebezpečí šikany a dalších patologických jevů v souladu s učebními osnovami ve výuce přírodopisu, přírodovědy, občanské výchovy, člověka a zdraví a chemii zapojení žáků do školních projektů zapojení žáků do volnočasových aktivit využívání schránky důvěry, odpovědi na dotazy aktualizace informačního panelu využívání programu Normální je nekouřit v ročníku spolupráce s pedagogickými pracovníky při jednotlivých aktivitách seznamovat pedagogické pracovníky s novými poznatky ze školení a informovat je o plnění minimálního protidrogového programu na pedagogických radách spolupráce s rodiči seznámení rodičů s danou problematikou, předání informačních materiálů, individuální pohovory s rodiči problémových žáků spolupráce s institucemi Obecní úřad, Dětský lékař, Policie, PPP, Sociální odbor, ČČK V letošním školním roce pokračovalo vydávání školního časopisu HOUBA. 6. Žákovský parlament Koordinátorem žákovského parlamentu je Mgr. Kristýna Richterová. Ve školním roce 2012/2013 pracoval žákovský parlament v tomto složení: Radka Kociánová a Agáta Osičková z 5. třídy Marek Cabadaj a Michal Sedlář a petr Malčík z 6. třídy Veronika Knápková a Radka Klossová ze 7. třídy Patrik Raffai a Antoním Navrátil z 8. třídy Petr Hub a Michal Knápek z 9. třídy Poslanci si v tomto roce mezi sebou zvolili předsedu, místopředsedu a zapisovatele dění na schůzkách. Schůzky probíhaly pravidelně jednou za měsíc. Poslanci rozebírali aktuální témata týkající se dění ve škole, přicházeli se svými připomínkami a návrhy, prezentovali návrhy a problémy svých spolužáků a snažili se hledat společná řešení. Členové se také zapojovali do komunikačních aktivit, při nichž se vzájemně lépe poznávali, učili se spolu vycházet, spolupracovat a vzájemně se respektovat. 13

14 Poslanci 8. a 9. třídy se také aktivně podíleli na organizaci sportovních aktivit konaných ve škole (vánoční laťka, čez street hockey školní kolo). Dále pak pomohli realizovat dětský den, kdy si žáci vyšších ročníků připravili zajímavé aktivity pro své mladší spolužáky. Zástupci parlamentu také zorganizovali ve škole několik soutěží mezi jednotlivými třídami, jako například soutěž o nejčistší a jarem zavánějící třídu a tzv. barevné dny. Připomínky byly jen ke zvonění ve škole, žáci by si přáli zvonění i na konci hodiny. Také by uvítali vyvěšení jídelníčku v ostatních patrech budovy. Mezi návrhy na vylepšení života ve škole se znovu objevilo přání zakoupit automat na jídlo (sušenky apod.), popřípadě zřídit školní bufet. Pokud jde o tradiční akce školy, žáci by opět rádi zažili Školu naruby. Dalším přáním je uspořádání sportovního turnaje, v němž se proti sobě utkají žáci a učitelé. 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci školy se zúčastnili dalšího vzdělávání v těchto oblastech: Integrované dítě Logopedická prevence Studium asistenta pedagoga Práce s problémovými žáky Zdravý životní styl Elektro školení Metodické odpoledne metodika prevence Jóga v příbězích Svět peněz prakticky Konference rizikového chování Porada výchovných poradců Účinné kroky při výchově Klíčové kompetence učitele Kooperativní učení Tvořivá škola Kurz pro knihovníky Abeceda čtenářských dovedností Čtením a psaním ke kritickému myšlení Rozvíjíme čtenářskou gramotnost Pedagogické kompetence Projekt nebo projektové vyučování Metody aktivizace žáků Matematika činnostně Jak při čtení najít to podstatné Informační technologie Powepoint

15 Aktuálně o ICT Konference ICT Sbírka příkladů Využití kancelářského balíčku v práci ředitele Efektivní řízení škol Ověřené systémy autoevaluace Řízení pedagogické evaluace Týmová spolupráce Profesní rozvoj manažera Motivace a komunikace Novela zákona o PP Školní družina v paragrafech Změny v ŠVP Pedagogické inovace Jak tvořivě na výuku Virtuální glóby ve výuce Alternativní metoda psaní Češtinářské hrátky Mentální mapy Popularizační aktivity Keramika Přírodniny jako nástroj Aktivně za poznáním dějin Kudy z nudy Úlohy a jednoduché experimenty Chystáme vánoční besídku Metody nácviku čtení Jak učit dějepis na 1.stupni Hravé psaní a malování Fyzika může bavit Čeština hravě Dopravní výchova Geografický seminář Jak učit slovní úlohy Sfumato Jazykové vzdělávání Kurz AJ AJ testování žáků Konference v ZOO Ostrava Tyto vzdělávací aktivity nabízejí KVIC Nový Jičín, TEREZA Praha, NIDV Ostrava, PPP Nový Jičín a další organizace. Ve většině případů jsou pracovníky velmi dobře hodnoceny. Nabízejí metodickou pomoc při výuce a vzdělávají pracovníky v oborech. Při práci s dětmi jsou náměty z kurzů využívány ve vyučovacích hodinách i při celoškolních projektech. Díky dalšímu vzdělávání jsou vyučovací hodiny pestřejší, pedagogové umí včas rozpoznat 15

16 vývojové poruchy učení a snaží se pracovat na zmírnění jejich následků. Učitelé vzdělávají ve výuce cizích jazyků. Také zapojení do počítačových kurzů přináší své ovoce. Pedagogové již se samozřejmostí používají počítač k přípravě na hodiny, zpracovávají digitální učební materiály, vedou školní matriku. Všichni učitelé byli proškoleni hlouběji v práci s internetem, tvorbou testů na počítači 8. Výsledky inspekce provedené ČŠI V letošním školním roce byla na naší škole provedena inspekce, kontrolující vedení dokumentace, účetnictví a školní jídelnu. 9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 9.1. Zájmové útvary kroužek Určeno Den Hodina vedoucí Zobcová flétna třída dle domluvy dle domluvy Žáková Keramika třída úterý Ožanová Keramika třída pátek Švekušová Astronomický třída dle domluvy Richter Počítače třída úterý 12,30-13,15 Žídková Počítače třída pátek 11,35-12,20 Šrubařová Psaní deseti třída dle domluvy dle domluvy Šrubařová Badminton třída středa 13,30-14,15 Štěpánová Florbal třída pondělí 13,30-14,15 Richterová Florbal třída pondělí 14,35-15,20 Richterová Sportovní třída úterý 12,45-13,30 Piecková Taneční třída úterý Baďurová Taneční třída úterý Baďurová Mažoretky od 3. třídy čtvrtek Švekušová Dovedné ruce* třída pátek Bolcková Dovedné ruce 2. třída středa Bolcková Dramatický třída sudá středa 12,45-13,30 Csibová Dramatický třída lichá středa 14,00-15,00 Csibová Dopravní 4. dle domluvy dle domluvy Žáková

17 9.2. Účast v soutěžích a olympiádách v okresním kole Fyzikální olympiáda 5.místo Jan Balo, Silvie Vykydalová VII.ročník Matematická olympiáda Adrian Kulišťák, Karolína Pavlíková V.ročník Marie kubrická VI.ročník Dějepisná olympiáda Antonín Navrátil - VIII. Tř. Western a koně 1.místo, 2.místo Pavlína Černá V.třída, Dočkálek, II.r. Dopravní soutěž 1. místo okrsek Družstvo 2.stupně 3. místo okres Recitační soutěž Marie Balová, IX.ročník Olympiáda JČ Jan Balo, Silvie Vykydalová, VIII.ročník Svět slova Cena poroty Marie Kubrická, VI.ročník Studénecký slavíček 1.místo Dominika Miková, VIII.ročník Biologická olympiáda Jan Balo VIII.ročník Marie Balová IX.ročník Čez Street hockey 1.místo Tým florbalistů 2.stupně Mc Donald s Cup 1. místo, 5.místo Tým fotbalistů 1.-3.ročník ZOO Ostrava 8.místo Tým žáků 2.stupně Dále se žáci školy zapojili do těchto soutěží: McDonaldś Cup, halová kopaná, vybíjená, Coca cola Cup, ČEZ street hockey. Z dalších soutěží to byla: matematický a přírodovědný klokan, Hravě žij zdravě, Pythagoriáda, Finanční gramotnost, Chemická olympiáda, Zeměpisná olympiáda, Spící spravedlnost, 4Tech Olympiáda, Pod modrou oblohou, Vládce nebes (hod vlaštovkou). Žáci se zapojili také do celoškolních soutěží. Dne 21.l byla pro žáky VI. IX.tř. zorganizována soutěž ve skoku vysokém Vánoční laťka. Ve stejný den proběhl turnaj ve vybíjené, florbalu a fotbalu. Naše škola se zapojila do ekologické soutěže ve sběru víček z PET lahví Akce, které probíhaly ve spolupráci školy, Sdružením rodičů a Obecního úřadu: Přehled akcí 2012/2013 Datum Akce Pedagogická rada 3.9. Slavnostní zahájení školního roku 5.9. Dravci ve škole - výukový program 6.9. Zeměpisná vycházka 7.,8.ročník Schůzka Ekotýmu Beseda ve ŠD s p.šimkem o Kunínské oboře Branný den - Ochrana člověka za mimořádných situací Bededa ve ŠD o třídění odpadů Přírodovědná vycházka ŠD do obory Drakiáda 17

18 3.10. Focení prvňáčků Třídní chůzky a plenární schůze SR Rada školy Dopravní hřiště pro 4.ročník Výukový program pro EKOTÝM Heloweenská noc ve škole 3.-5.ročník Školní vysílání 9.ročník Úřad práce 9.ročník Haloweenská noc ve škole 1.-2.ročník Podzimní prázdniny GEMMA - burza škol pro 8.-9.ročník Beseda o holokaustu pro 8.-9.ročník Ekokonference Já, ty,on,.my - preventivní program pro 7.,8.ročník Futsal Bílovec 6.,7.ročník Exkurze do Nového Jičína 4.ročník Halová kopaná - okrskové kolo 2.pedagogická rada Focení s vánoční tématikou Prezentace školy v soutěži TOPÍK Fotbal Odry - 8.,9.ročník Divadlo ve ŠD - Bajaja Prevence nemocí a úrazů - beseda s dětskou sestrou Halová kopaná semifinále Nový Jičín Konzultace pro rodiče Exkurze do kovárny - ŠD Návštěva z Nebe a Pekla Halová kopaná - okresní kolo Vysílání školního rozhlasu 8.ročník Florbal - Studénka Exkurze do České televize Ostrava Posezení pod vánočním stromem - den otevřených dveří Florbajový turnaj Krytý bazén Nový Jičín - 4.ročník Vánoční výukový program 1.-4.ročník Besídky ve třídách, školní turnaje Vánoční rozhlasové vysílání 7.ročník Vánoční prázdniny Schůzka Sdružení rodičů Divadlo ve ŠD - Myška Klárka a veverka Terka Besda s policií ČR 5.ročník Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků Turnaj ve florbale Bruslení v Novém Jičíně Školní ples pedagogická rada Dějepisná olympiáda - okresní kolo Recitační soutěž - školní kolo Den otevřených dveří

19 31.1. Rozdání vysvědčení za 1.pololetí 1.2. Pololetní prázdniny 6.2. Požární ochrana 2,6.ročník -1.část 7.2. Zápis do 1.třídy Exkurze do zdravotního střediska 4.ročník 9.2. Maškarní ples pro děti Školní kolo zeměpisné olympiády Okresní kolo OČJ Požární ochrana 2,6.ročník -2.část Exkurze do zdravotního střediska 2. ročník Jarní prázdniny 5.3. Velikonoční focení 8.3. Vysílání školního rozhlasu 6.ročník Turnaj ve florbale - Suchdol n.o Exkurze do Okresního archívu 4.r Maškarní karneval pro dospělé Soutěž v ZOO Ostrava 8,9.ročník Matematický klokan - školní kolo Vítání jara - koncert na zámku Kunín Okresní kolo FO ( 5.místo) Školní vysílání 5.ročník Exkurze na OSSZ Nový jičín 7.r Velikonoční prázdniny 5.4. Kontrola PPP Nový Jičín 9.4. Školní kolo dopravní soutěže Beskydské divadlo 1.-3.ročník McDonald s Cup 4.-5.ročník lekce plavání 2.ročník Mimořádný zápis do MŠ Pedagogická rada Konzultace pro rodiče Rada školy McDonald s Cup 1.-3.ročník Beskydské divadlo 4.-5.ročník Studénecký slavíček Přistavení kontejneru na papír ke škole Okrskové kolo Dopravní soutěže Technické profese Policie ČR pro 8.ročník McDonald s Cup 4.-5.r..ročník Florbal - turnaj v Čez Aréně Beskydské divadlo 6.-9.ročník Coca Cola Cup dívky na hřišti TJ Sokol Čarodějné vysílání 4.ročník 1. lekce plavání 1.,3.ročník 2.5. Dopravní hřiště 4.ročník 3.5. Den Země - projektový den Spaní ve škole IX.ročník 9.5. Mc Donald s Cup 1.-3.ročník Květinkový den 19

20 15.5. Policie ČR pro 2.ročník Dopravní soutěž okresní kolo Testování SCIO 8.ročník Myslivecká soutěž Audit EKOŠKOLA Zahájení plošného testování 5.,9.ročník Turnaj v házené - Nový Jičín Focení tříd Úřad práce 8.ročník Policie ČR 4.ročník 3.6. Den dětí, aneb starší mladším 4.6. Schůzka s rodiči před školou v přírodě Elektrodny pro 7.ročník Turnaj v házené - Nový Jičín Dramatický kroužek hraje divadlo Školní výlet 9.ročník - Hradec nad Moravicí Převzetí titulu EKOŠKOLA v Praze Škola v přírodě Horní Bečva Školní výlet 7.ročník - ZOO Olomouc Pohádková zahrada v MŠ Zemědělství v Poodří 6.ročník Školní výlet 6.ročník - Pustevny Šetrný spotřebitel - besedy ve třídách Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků Pedagogická rada Divadelní představení pro MŠ Jak žijí děti s handicapem 1.-2.ročník Setkání žáků 9.ročníku se starostkou obce Slavnostní ukončení školního roku Ekologické minimum Ve školním roce 2012/2013 jsme pracovali pod vedením koordinátora environmentální výchovy a podle plánu environmentální výchovy s názvem Ekologické minimum. Škola i mateřská škola jsou zapojeny do sítě škol Mrkev, ve které spolupracujeme s ekologickou organizací Vita Ostrava. Dále škola spolupracuje s ekologickými organizacemi a projekty: Tereza, Ekokom, Evvoluce, Lesy ČR, Recyklohraní, Plastožrout, Rezekvítek, ZOO Ostrava, Les ve škole, škola v lese, Multipolis, Globe, klub Ekologické výchovy, Hrajozemi, Ekoškola, Obecní úřad Kunín, zámek Kunín, Myslivecké sdružení Kunín. Na 1. stupni se konaly vycházky s ekologickým zaměřením, např. znečišťování vody a ovzduší, chráněné rostliny a živočichy, zvěř v našem okolí, třídění odpadů, apod. Pro zvířata nasbírali žáci školy 1972kg kaštanů a žaludů. Na 2. stupni se v rámci ekologie, pracovní výuky a fyziky konaly vycházky, exkurze a měření vody, meteorologických prvků, poznávání rostlin a živočichů. V září proběhla zeměpisno-biologická vycházka s měřením kvality vody na kunínských stanovištích. Naší velkou letošní akcí byla Ekokonference O rozmanitosti přírody v Kuníně u příležitosti Světového dne Ekoškol. Na počátku byla výzva sdružení Tereza. Během tohoto dne žáci a studenti Ekoškol z celého světa pořádají akce zaměřené na zlepšování životního

Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ a MŠ Kunín ve školním roce 2013 2014 1 Obsah (dle vyhl. č. 15/2005 Sb. v platném znění) 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY, MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY, VZDĚLÁVACÍ PROGRAM.. 4 SPORT, ZDRAVÝ

Více

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny I. Úvod OBSAH 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2012/2013 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Mgr.et Bc. Eva Víchová ředitelka školy 1 Obsah:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 720, 686 0, Staré Město

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 1 Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Zpracovala: Ing. Alena Vašáková 2 Úvod Základní škola Školní rok 2012/2013 byl zahájen

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 / 2012 Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání...7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora školní rok 2013/2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole. 2 2. Charakteristika školy. 3 3. Škola a školská zařízení členění 5 4. Obor vzdělávání a údaje

Více

Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32 Výroční zpráva školní rok 2009/2010 1 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Komenského 1720, 686 03 Staré Město telefon: 702 278 873 zsstmesto@zsstmesto.cz www.zsstmesto.cz bankovní spojení: KB Uherské Hradiště, č.ú. 11631721/0100, IČ: 75022567

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace PSČ 58821 Tel.:567218146 e mail: zs.vberanov@ji.cz Informace o základní škole TELEFONY: 567218146 ředitel

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2011/2012 14. 10. 2012 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst.

Více

Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, p. o. Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Brno

Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, p. o. Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Brno Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, p. o. Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Brno 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ a MŠ, Brno,

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více