Krajský úřad Pardubického kraje OŽPZ - oddělení integrované prevence ROZHODNUTÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krajský úřad Pardubického kraje OŽPZ - oddělení integrované prevence ROZHODNUTÍ"

Transkript

1 Krajský úřad Pardubického kraje OŽPZ - oddělení integrované prevence *KUPAX00H4STM* KUPAX00H4STM Váš dopis zn.: Ze dne: Číslo jednací: KrÚ 5124/2015/OŽPZ/JI Spisová značka: SpKrÚ 70033/2013/OŽPZ/24 Vyřizuje: Ing. Věra Jiříčková Telefon: Mobil: Fax: dle rozdělovníku Datum: ROZHODNUTÍ Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen úřad ) v přenesené působnosti podle ust. 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný správní orgán podle ust. 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a jako věcně příslušný správní orgán podle ust. 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) rozhodl o žádosti podané dne společnosti Masokombinát Polička a.s., se sídlem Kamenec u Poličky 300, PSČ 57223, IČ , kterou zastupuje Ing. Pavel Fajmon, Artura Krause 2367, Pardubice, IČ (dále jen provozovatel ), podle ust. 19a odst. 2 a 4 zákona pro zařízení o změně č. 1 integrovaného povolení Masokombinát Polička (ZŘUD - Masokombinát Polička) (dále jen zařízení ), jehož provoz byl povolen rozhodnutím č.j. OŽPZ/ /2006/Př ze dne (dále též IP ) takto: 1. V úvodu rozhodnutí se za slova kategorie 6.4.a) doplňuje text: Jatka o kapacitě porážky větší než 50 t jatečně opracovaných těl denně a za slova kategorie 6.4.b) text: 1. Úprava a zpracování, Adresa: Komenského náměstí 125, Pardubice Ústředna: Fax: Internet: Úřední dny: pondělí a středa 8 17 hod. 1

2 jiné než výlučně balení, následujících surovin, a to bez ohledu na to, zda dříve byly nebo nebyly zpracovány, za účelem výroby potravin nebo krmiv pouze ze surovin živočišného původu (jiných než výlučně mléka) při výrobní kapacitě větší než 75 t za den. Část rozhodnutí Umístění zařízení včetně nadpisu nově zní takto: Popis umístění zařízení podle ust. 13 odst. 3 písm. c) zákona: Kraj Pardubický, obec Polička, katastrální území Kamenec u Poličky, pozemky st 284, st. 285, st. 286, st. 286, st. 288, st. 289, st. 290/2, st. 291, st. 292, st. 293/2, st. 294/1, st. 295, st. 296, st. 297, st. 298, st. 299, st. 300, st. 301, st. 302, st. 303, st. 304, st. 305, st. 306, st. 307, st. 308, st. 309, st. 310, st. 311, st. 364, st. 420, 839/10, 839/11, 969/6, 969/9, 969/10, 969/11, 969/12, 969/13, 969/14, 969/15, 969/16, 969/17, 969/18, 969/19, 969/20, 969/21, 969/22, 96924, 969/33, 969/35, 969/36, 969/37, 969/38, 969/39, 969/40, 969/41, 969/42, 969/43, 969/44, 969/45, 969/46, 969/47, 969/48, 969/49, 969/50, 969/51, 969/52, 969/55, 969/58, 969/59, 969/61, 969/64, 969/66, 969/67, 969/74, 969/75, 969/76, 969/80, 969/81, 969/84, 969/85, 969/86, 969/87, 969/88, 969/89, 969/90, 969/114,969/115 a 969/ Nadpis Identifikační údaje o zařízení se nahrazuje nadpisem Popis zařízení podle ust. 13 odst. 3 písm. c) zákona a celý odstavec nově zní: Technické jednotky s činností podle přílohy č. 1 zákona: Hlavní činnost podle přílohy č. 1 zákona: Jatecká činnost porážení hovězího a vepřového dobytka o kapacitě vepřové porážky 600 ks, tj. 66 t/směnu a hovězí porážky 100 ks, tj. 60 t/směnu. Porážková hala je hlavní výrobní objekt. 1. Vepřová porážka se skládá z naháněcí uličky, omračovacího zařízení, vykrvení, dopravníku, pařicí vany (VPV S1 o objemu 17 m 3 vody), odštětinování, opalování (OPZ 1, výkon 150 ks/hod, 8 hořáků o výkonu 8 x 40kW), dočištění, zbavení kruponu, sprchování, vykolení a půlení. 2. Hovězí porážka je linka na opracování těla ve visu a skládá se z omračovací pasti, šikmého elevátoru, vykrvovací dráhy, vykrvovacího žlabu s čerpadlem na krev, opracovací plošiny s převěšovacím zařízením, pracoviště pro oddělování hlav, dopravníků, sprchovacího boxu, mechanického stahovače kůží, rozhruďovací pily, pracovních plošin, sprch a sanitačních nádob. Další činnosti podle přílohy č. 1 zákona: Zpracování vytěženého masa a živočišných surovin o kapacitě 70 t produkce masných výrobků denně a zpracování masa. 1. Bourárna je klimatizovaný prostor na 12 C tvoří nerezové pásy, elektrické pily na bourání hovězího masa, stolní kotoučové pily na bourání vepřového masa, linka na balení masa, elevátory, plocháčové dráhy, sanitační nádoby a váhy. 2. Masná výroba navazuje na bourárnu a přípravnu masa, začíná chladírnami rozpracovaného a nakládaného masa, pokračuje samostatnou dílnou navažování, míchání a narážení výrobků, udírnami, meziskladem a chladírnou naraženého zboží. 3. Sušárenská výroba je tvořena 14 sušárnami z toho 7 ks je vybaveno vyvíječi kouře. Sušárny mají vlastní kotelnu s kotlem PMD 70 BOR o jmenovitém výkonu 800 kw. Kotel slouží k výrobě páry pro provoz sušáren v době odstávky hlavní plynové kotelny areálu. 4. Udírenská výroba uzení je prováděno v 11 komorových udírnách, z nichž 8 je opatřeno vyvíječi kouře, ve kterých vzniká kouř potřebný na zakuřování masných výrobků. Kouř je získáván spalováním bukové drtě. Odpadní plyny z udíren jsou odvětrávány ventilátorem, 2

3 výstupním kouřovodem vyvedeným přes jejich strop a střechu haly. Následně jsou emitovány do vnějšího ovzduší. Předcházení emisím pachových látek a tuhých znečišťujících látek (TZL) je zajištěno skrápěním (vypírkou) kouře. Za hlavním ventilem přívodu vody je umístěna soustava vodních clon, přes které prochází kouř a zachycuje významné množství TZL a pachových látek. Zařízení je opatřeno systémem automatického čištění za použití odstraňovače kouřového dehtu, čištění zajišťuje automatické čištění pěnou. 5. Vařená výroba je součástí prostoru udíren v komorách a je nerezového provedení. Používají se 3 zařízení varná sekce na páru bez vyvíječe kouře. Komory nejsou odvětrány. Přímo spojené činnosti: 1. Chlazení Průmyslové chladicí zařízení je instalováno za účelem zajištění technologie zpracování, uskladnění masa a masných výrobků i chlazení výrobních prostorů. Strojovna chlazení se nachází v krajní části výrobního objektu. Kondenzační část a chladicí voda olejové náplně šroubových kompresorů je umístěna na střeše v prostoru strojovny chlazení. Chladicí prostory jsou rozděleny na rychlozchlazovny, chladírny, mrazírny a dochlazovací prostory. Rychlozchlazovny jsou vybudovány na 125 % denního poráženého objemu. Kapacity chladíren hovězího masa jsou vybudovány na 300 % denní porážky a chladírny vepřového masa na 200 % denního poráženého objemu. V provozu jsou rychlozchlazovny vepřového a hovězího masa, chladírny, mrazírny a mrazilky. Dále jsou chlazeny přes chladiče vzduchu veškeré výrobní prostory celého hlavního objektu a dále čtyři tunely zchlazování uzenin, zařízení pro sušení salámů a výrobníky ledu. 2. Strojovna chlazení se nachází v krajní části výrobního objektu. Systém chlazení (princip přímého odparu čpavku) se skládá ze 3 okruhů: 2.1 Mrazírenský okruh -30 C má samostatnou expanzní nádobu o objemu 3, 795 m 3. Páry čpavku odsává z expanzní nádoby šroubový kompresor. Na expanzní nádobu jsou pomocí oběhových čerpadel napojeny chladiče vzduchu mrazíren a 2 výrobníky šupinového ledu. 2.2 Okruh -12 C je určen pro chlazení rychlozchlazoven a chladírenských prostor. Má jednu expanzní nádobu o objemu 6 m 3, ze které páry čpavku odsává jeden nebo více šroubových kompresorů. Okruh má samostatná oběhová čerpadla. 2.3 Okruh -4 C má 2 expanzní nádoby o objemu 3,795 m 3. Na okruh jsou napojeny chlazené pracovní prostory, sušárny, zchlazovací tunely a chladírny. Páry chladiva z expanzních nádob odsává jeden nebo více šroubových kompresorů. Okruh má samostatná oběhová čerpadla. 2.4 Okruh -10 C je určen k chlazení skladu balených mas. Jedná se o 4 chlazené prostory. Okruh je samostatný. Šroubový kompresor odsává páry čpavku z expanzní nádoby o objemu 2,443 m 3 tlačí do odpařovacího kondenzátoru. Na expanzní nádobu jsou pomocí čpavkových čerpadel napojeny chladiče vzduchu. Kondenzační strana je společná pro okruhy -30 C, - 12 C, - 4 C a obsahuje 1 odpařovací kondenzátor, ventilátory, čerpadla na vodu, odpařovací kondenzátor, chladicí věž, 3 sběrače čpavku (každý o objemu 2,9 m 3 ) a systém pro odolejování a odvzdušňování okruhu. Kondenzační strana pro okruh -10 C je samostatná a tvoří ji odpařovací kondenzátor, ventilátory, čerpadla, systém pro odolejování a odvzdušňování okruhu. Nízkotlaká a vysokotlaká strana chladicího zařízení obsahuje čerpadla, topné kabely a pomocná zařízení. Instalovaný elektrický příkon je cca 75 kw. Požadované chladicí teploty v jednotlivých místnostech jsou řízeny centrálně počítačem z velínu chlazení, který je součástí strojovny. Chladicí náplň celého čpavkového systému je cca 10,5 t. Průmyslové chladicí zařízení je instalováno za účelem zjištění technologie zpracování, uskladnění masa a masných výrobků i chlazení výrobních prostorů. 3

4 3. Balení uzenin a masa (hotových výrobků) se skládá z dílen pro balení, procování, chladíren na uskladnění výrobků před balením, po zabalení a skladů balicích materiálů. Je instalováno 6 kontinuálních linek, z toho 2 včetně nářezových strojů. Zabalené výrobky jsou etiketovány a váženy. 4. Expedice se skládá z expedice baleného masa, skladu a expedice masa ve visu, skladů baleného masa, skladu uzenin a dalších výrobků a z technického vybavení váhy, etiketovací technika a dopravníková dráha. 5. Nečistá vrátnice slouží jako vstupní bod do zařízení pro vozidla dovážející zvířata na porážku a dopravní prostředky odvážející odpad a vedlejší živočišné produkty (VŽP). 6. Mostní váha typu PROFI II má maximální měřicí rozsah kg. 7. Přejímka a ustájení zvířat před porážkou zvířata jsou ustájena před vlastní porážkou co nejkratší dobu, aby byla co nejvíce minimalizována spotřeba napájecí vody a produkce zvířecích exkrementů. 8. Sociální zařízení jatek je součástí hygienické smyčky. 9. Shromažďování vedlejších živočišných produktů (VŽP) VŽP jsou shromažďovány podle požadavků Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1069/2009 dle kategorie odděleně do označených sběrných kontejnerů, které jsou denně odváženy. Pouze tuk z lapače tuku na čistírně odpadních vod je odvážen minimálně 4x měsíčně. 10. Sklad hotových výrobků je jednopodlažní nepodsklepený objekt s technologickým mezipatrem. Součástí objektu jsou příjmové zóny, expedice a 2 sklady chlazených mas. 11. Broušení nožů probíhá v chladicí emulzi na brusce nožů typu BEN 01 o příkonu 1,1 kw. Emulze je likvidována spolu s vyjetými oleji. Z ventilátoru Q v 900 m 3 je vzduch jímán do vody a voda se zplodinami je likvidována spolu s chladicí emulzí. 12. Čistá vrátnice slouží pro průjezd vozidel (mimo dopravu zvířat na porážku) a průchod osob do a ze zařízení. 13. Podniková prodejna je umístěna vedle budovy čisté vrátnice a slouží k prodeji části finální produkce masokombinátu. 14. Sklad vratných obalů je přízemní nepodsklepená ocelová stavba se sedlovou střechou o rozměrech 39 x 25 m. Povrch stavby je tvořen polyesterovou textilií, ve skladu jsou dočasně uloženy nevyužitelné obaly. Další související činnosti: 1. Plynová kotelna je osazena třemi plynovými kotli K1, K2 a K3 typu OKP 8 o jmenovitém výkonu 8 t páry/hod., výrobce ČKD Dukla n.p. Tatra Kolín, typ hořáků WKH AR o jmenovitém výkonu 6,5 MW. Celkový výkon kotelny je 24 t/hod. V provozu je vždy pouze jeden kotel, ostatní slouží jako záloha. Kotelna sušárny je umístěna v prvním patře budovy v prostoru sušáren a je osazena kotlem s monoblokovým hořákem na zemní plyn s plynulou regulací. Typ kotle PMD 70 BOR P výrobce ČKD Dukla s hořákem APH 10. Kotel má jmenovitý výkon 800 kw a příkon 889 kw. Z plynové kotelny vychází 2 potrubí parní potrubí max. 220 C/1,05 MPa a kondenzátní potrubí cca 70 C. Celková délka venkovních rozvodů činí cca m. V hlavních výměníkových stanicích jsou instalovány automatické parní předávací stanice APPS 1,5 o jmenovitém výkonu 1,74 MW (1,5 Gcal/hod.). Tam, kde je parní nízkotlaké vytápění, je pouze redukční stanice. 2. Úprava vody pro kotle je upravována pomocí neutrální dekarbonizace. 3. Vodojem s čerpací stanicí: Voda je čerpána do vlastní čerpací stanice se dvěma vodojemy, každý o objemu 600 m 3. Hlavní vodoměr pro dodavatele je umístěn v měrné šachtě na začátku přívodního potrubí do závodu. Na vstupu do vodárny je centrální měření 4

5 vodoměr slouží ke kontrole odběru vody uživatelem. Dalších 6 vodoměrů je umístěno na jednotlivých vstupech do závodu. 4. Čistírna odpadních vod (ČOV) využívá technologii mechanického předčištění a aerobní stabilizace s předřazenou denitrifikací. Čištění odpadní vody probíhá biologickým procesem. Mechanicky předčištěná odpadní voda do denitrifikační nádrže a odtud do nitrifikačních sekcí s provzdušňovacím systémem a dočišťovacích nádrží, odkud odtéká do biologických rybníků. Součásti ČOV je čerpací jímka surové vody, lapáky tuku s floatační jednotkou, biologický reaktor (denitrifikace, nitrifikace, separace a recirkulace kalu), Bezpečnostní a dočišťovací nádrž (terciální dočištění), srážení fosforu, odtok vyčištěné vody s měrným objektem, kalové hospodářství (předzahušťovače kalu, zásobníky kalu a odvodnění kalu), provozní budova a biologické rybníky. Kapacita ČOV je EO, Q 24výhled je 847 m 3 /den (9,8 l/s), Q 24max je m 3 /den (14,7 l/s), Q hmax je 72 m 3 /hod (20,0 l/s), Q maxměs. je m 3 /měsíc, Q maxrok je m 3 /rok. 5. Kanalizace je rozdělena na dešťovou, průmyslovou a splaškovou. Průmyslové a splaškové vody jsou vedeny do ČOV, odtud jednotnou kanalizací do biologických rybníků a odtud s dešťovými vodami do recipientu odpadních vod, do levostranného přítoku Černého potoka. 6. Myčka aut a mycí rampa na mytí se používá tlaková voda, která je odvedena na ČOV přes odlučovače oleje a benzínu. Mycí rampa slouží k odstranění mechanických nečistot z aut přepravujících zvířata na porážku. Mytí předchází seškrábání hrubých nečistot a výkalů, znečištěná voda je svedena přes jímku s nornou stěnou na ČOV, hrubé nečistoty jsou ukládány na místo k tomu určené. 7. Zásobování technickými plyny ve skladu se nachází svazky lahví DINAXu, BOIGONu a tlakové lahve kalibračního plynu, lahve propan-butanu a zásobník se stlačeným O 2 a směšovací stanice. Svazky jsou osazeny uzavíracími ventily, provoz je automatický, bezobslužný. 8. Sklad hořlavých látek slouží ke skladování a manipulaci s hořlavými kapalinami v originálních obalech od výrobců. Maximální skladované množství hořlavých kapalin je l. 9. MTZ Skladovací prostory materiálně technického zásobování (MTZ) slouží ke skladování ochranných pomůcek, pomocného výrobního materiálu, tiskopisů a kancelářských potřeb. Sklady MTZ jsou rozmístěny v jednotlivých objektech masokombinátu. 10. Silniční motorová nákladní doprava (garáže, údržbářská dílna, parkovací plochy): Údržbářské dílny a autodílny jsou umístěny v horní části masokombinátu. 11. Dílna strojní údržby pro masnou výrobu, bourárnu, jatka a centrální dílnu strojní údržby: V dílně strojní se provádí opravy a práce běžné pro daný provoz (broušení, sváření). V rámci strojní údržby je sestaven plán údržby pro každý stroj v provozu masné výroby a jatek. 12. Vysokotlaká regulační stanice plynu je dvoustupňová, dvouřadá, umístěná v uzavřeném přístřešku v prostoru za kotelnou. Při poruše má automatizovaný přechod na záložní řad. 13. Trafostanice je samostatná dvoupodlažní zděná budova s 2 přívodními linkami napojenými rozvodnami v Hlinsku a v Poličce. Mimo budovu jsou umístěny 2 kobky transformátorů o výkonu 2x kva. 14. Prádelna, šatny, umývárny prádelna slouží k praní prádla používaného v provozu zařízení. Šatny a umývárny jsou součástí hygienické smyčky. 15. Kuchyň a jídelna je využívána převážně pro přípravu a výdej jídel personálu masokombinátu. 5

6 Část rozhodnutí č. 1 Závazné podmínky provozu nově zní: Závazné podmínky provozu: Úřad podle ust. 13 odst. 3 písm. d) zákona stanovuje: Úřad podle ust. 13 odst. 4 písm. a) zákona s použitím ust. 14 zákona stanovuje emisní limity: Ovzduší Tabulka č. 1: Spalovací zdroje Číslo podle ISPOP zařazení zdroje výduchu zdroje 1) Název zdroje Látka Spalovací zařízení kotel K1, K2 a K3 typ OK P8 Spalovací zařízení kotel PMD 70 1) Podle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 2) Emisní limit platný do ) Emisní limit platný od Tabulka č. 2: Opalovací zařízení - jatka Číslo podle ISPOP Zdroje 111 Výduchu Zařazení zdroje 1) Název zdroje 3.1 Opalovací zařízení Emisní limit mg.m -3 NO x 200 2), 100 3) CO 100 3), 50 4) NO x 200 3), 100 4) CO 100 3), 50 4) Látka Emisní limit mg.m -3 TZL 200 2) 150 3) NO x 500 4) CO 500 5) VOC 7) 150 6) 1) Podle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 2) Při hmotnostním toku 2,5 kg/h 3) Při hmotnostním toku 2,5 kg/h 4) Při hmotnostním toku 10 kg/h 5) Při hmotnostním toku 5 kg/h 6) Při hmotnostním toku 3 kg/h 7) Vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) Tabulka č. 3: Masná výroba udírenské komory Číslo podle ISPOP Zdroje 311 Výduchu Zařazení zdroje 1) Název zdroje 3.1 Udicí komory Látka Emisní limit mg.m -3 TZL 200 2) 150 3) NO x 500 4) CO 500 5) VOC 7) 150 6) 1) Podle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 2) Při hmotnostním toku 2,5 kg/h 3) Při hmotnostním toku 2,5 kg/h 4) Při hmotnostním toku 10 kg/h 5) Při hmotnostním toku 5 kg/h 6) Při hmotnostním toku 3 kg/h 7) Vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) 6

7 Voda Tabulka č. 4: Čistírna odpadních vod Emisní zdroj Vypouštění odpadních vod (měrný objekt za technologií ČOV před nátokem do jednotné kanalizace) Vypouštění odpadních vod (měrný objekt na odtoku ze stabilizačních rybníků do recipientu levostranného přítoku Černého potoka) Látka nebo ukazatel Hodnota p 1) mg/l Hodnota m 2) mg/l Bilance t/rok BSK ,65 CHSK cr ,90 NL ,75 N-NH ,17 N anorg ,96 P celk 2 4 0,62 EL ,86 AOX 0,5 0,5 0,16 ph 6 8,5 BSK 5 15 CHSK cr 90 NL 25 N-NH 4 7 N anorg. 16 P celk 2 EL 6 AOX 0,5 ph 6 8,5 1) p je přípustná hodnota 2) m je maximální hodnota Hluk Emisní limity nebyly stanoveny. Vibrace Emisní limity nebyly stanoveny. Jiné formy neionizujících záření Emisní limity nebyly stanoveny. Úřad podle ust. 13 odst. 4 písm. b) zákona stanovuje opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti a podmínky zajišťující při úplném ukončení provozu zařízení navrácení místa provozu zařízení do stavu v souladu s požadavky 15a zákona: 1. Při trvalém ukončení provozu bude z hlediska ochrany životního prostředí provedeno zejména: a) vypuštění všech médií ze zařízení a jejich bezpečné odstranění, b) odvoz všech uskladněných chemických látek, c) bezpečná dekontaminace provozovaného zařízení a stavebních částí d) průzkum horninového prostředí v místě zařízení a v případě jeho kontaminace vypracování rizikové analýzy včetně návrhu následných opatření, e) plán postupu sanace zařízení bude předložen v termínu do 3 měsíců před uzavřením provozu. 7

8 Úřad podle ust. 13 odst. 4 písm. c) zákona stanovuje podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady a opatření ke sledování odpadů, které v zařízení vznikají: 1. Provozovatel bude s vedlejšími živočišnými produkty nakládat podle plánu PI.J 3 VŽP schváleného Krajskou veterinární správou Státní veterinární správy pro Pardubický kraj. V plánu bude vyjmenován materiál VŽP, který vzniká v zařízení a bude v něm provedeno jeho zatřídění do jednotlivých kategorií. 2. Úřad podle ust. 13 odst. 6 zákona a podle ust. 16 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s použitím ust. 82 odst. 2 zákona o odpadech uděluje souhlas k upuštění od třídění a odděleného shromažďování odpadů zařazených do skupiny 15. Odpady budou společně shromažďovány jako odpad katalogové číslo Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné. 3. Úřad podle ust. 13 odst. 6 zákona a podle ust. 16 odst. 2 s použitím ust. 82 odst. 2 zákona o odpadech uděluje souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování vybraných odpadů: Provozovatel zařízení bude společně shromažďovat pouze následující druhy odpadů: Kód druhu odpadu Název druhu odpadu Kategorie odpadu Papírové a lepenkové obaly O Plastové obaly O Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem O 3.1 Odpady budou společně shromažďovány jako odpad katalogové číslo Směsný komunální odpad a budou předávány oprávněné osobě. 3.2 Netříděné odpady budou odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí. Úřad podle ust. 13 odst. 4 písm. d) zákona stanovuje podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, podzemních a povrchových vod: 1. Při provozu zařízení se bude při nakládání s chemickými látkami a chemickými směsmi postupovat podle pokynů uvedených v bezpečnostních listech. 2. Provozovatel prokazatelně zajistí 1 x ročně školení svých zaměstnanců v oblasti životního prostředí, včetně odpadového hospodářství. 3. Provoz a servis všech zdrojů znečišťování ovzduší bude zajištěn v souladu s technickými podmínkami stanovenými výrobcem zařízení. Protokoly o servisních prohlídkách budou uchovávány pro případ kontroly po dobu stanovenou výrobcem zařízení v technické dokumentaci nebo v interních předpisech. 4. Úřad podle ust. 13 odst. 6 zákona ve spojení s ust. 40 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, vydává povolení k provozu stacionárního zdroje č Kotel K1 OKP 8 o jmenovitém tepelném příkonu 7 MW uvedeného v příloze č. 2 zákonu o ochraně ovzduší pod kódem 1.1 Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu nad 5 MW. Stacionární zdroj bude provozován podle schváleného provozního řádu. 5. Úřad podle ust. 13 odst. 6 zákona ve spojení s ust. 40 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší vydává povolení k provozu stacionárního zdroje č Kotel K2 OKP 8 o jmenovitém 8

9 tepelném příkonu 7 MW uvedeného v příloze č. 2 zákonu o ochraně ovzduší pod kódem 1.1 Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu nad 5 MW. Stacionární zdroj bude provozován podle schváleného provozního řádu. 6. Úřad podle ust. 13 odst. 6 zákona ve spojení s ust. 40 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší vydává povolení k provozu stacionárního zdroje č Kotel K3 OKP 8 o jmenovitém tepelném příkonu 7 MW uvedeného v příloze č. 2 zákonu o ochraně ovzduší pod kódem 1.1 Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu nad 5 MW. Stacionární zdroj bude provozován podle schváleného provozního řádu. 7. Úřad podle ust. 13 odst. 6 zákona ve spojení s ust. 40 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší vydává povolení k provozu stacionárního zdroje č. 002 kotel PMD 70 BOR P jmenovitém tepelném příkonu 0,9 MW uvedeného v příloze č. 2 zákonu o ochraně ovzduší pod kódem 1.1 Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně. Stacionární zdroj bude provozován podle technických podmínek výrobce a schválených vnitřních předpisů. 8. Úřad podle ust. 13 odst. 6 zákona ve spojení s ust. 40 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší vydává povolení k provozu stacionárního zdroje Technologie jatek uvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší pod kódem 7.1 Jatka o kapacitě porážky větší než 50 t denně. 8.1 Stacionární zdroj bude provozován schválených vnitřních předpisů. 8.2 Za účelem snížení emisí znečišťujících látek obtěžujících zápachem budou využívána opatření ke snižování emisí, např. bude provozováno zařízení k úpravě vedlejších produktů a odpadů, porážková linka, vykládka a nahánění bude probíhat v uzavřených prostorách, při vyprazdňování nádrží s krví bude používáno odsávání plynů, bude zajištěno pravidelné čištění zásobníků krve, bude jímán a odváděn do zařízení na čištění odpadních plynů odpadní plyn ze skladování jatečního odpadu a vedlejších produktů v uzavřených zásobnících, odpadní plyn z výrobních zařízení a ze zařízení k úpravě a skladování vedlejších jatečních produktů a odpadů. 9. Úřad podle ust. 13 odst. 6 zákona ve spojení s ust. 40 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší vydává povolení k provozu stacionárního zdroje Technologie sušárny uvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší pod kódem 7.3 Zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin z živočišných surovin o projektované kapacitě 50 t hotových výrobků a vyšší. 9.1 Stacionární zdroj bude provozován podle schválených vnitřních předpisů. 9.2 Za účelem snížení emisí znečišťujících látek obtěžujících zápachem budou využívána opatření ke snižování emisí těchto látek, např. surové produkty a meziprodukty budou skladovány v uzavřených zásobnících a prostorách (popřípadě prostory budou chlazené), bude jímán odváděn odpadní plyn z technologických zařízení do zařízení na čištění odpadních plynů. 10. Úřad podle ust. 13 odst. 6 zákona ve spojení s ust. 40 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší vydává povolení k provozu stacionárního zdroje č. 111 Opalovací zařízení uvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší pod kódem 3.1 Spalovací jednotky přímých procesních ohřevů (s kontaktem) jinde neuvedené. Stacionární zdroj bude provozován podle technických podmínek výrobce a podle schválených vnitřních předpisů. 11. Úřad podle ust. 13 odst. 6 zákona ve spojení s ust. 40 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší vydává povolení k provozu stacionárního zdroje 7 ks vyvíječů kouře pro sušárenskou výrobu 9

10 uvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší pod kódem 3.1 Spalovací jednotky přímých procesních ohřevů (s kontaktem) jinde neuvedené. Stacionární zdroj bude provozován podle technických podmínek výrobce a podle schválených vnitřních předpisů. 12. Úřad podle ust. 13 odst. 6 zákona ve spojení s ust. 40 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší vydává povolení k provozu spalovacího stacionárního zdroje Technologie udírny uvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší pod kódem 7.6 Udírny s projektovaným výkonem na zpracování více než kg výrobků denně. Stacionární zdroj bude provozován podle technických podmínek výrobce a podle schválených vnitřních předpisů. 13. Úřad podle ust. 13 odst. 6 zákona ve spojení s ust. 40 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší vydává povolení k provozu stacionárního zdroje č ks vyvíječů kouře pro udírenskou výrobu uvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší pod kódem 3.1 Spalovací jednotky přímých procesních ohřevů (s kontaktem) jinde neuvedené. Stacionární zdroj bude provozován podle technických podmínek výrobce a podle schválených vnitřních předpisů. 14. Úřad podle ust. 13 odst. 6 zákona ve spojení s ust. 40 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší vydává povolení k provozu stacionárního zdroje č. 401 Čistírna odpadních vod uvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší pod kódem 2.7 Čistírny odpadních vod s projektovanou kapacitou pro a více ekvivalentních obyvatel Stacionární zdroj bude provozován podle schváleného provozního řádu, resp. podle technických podmínek výrobce Za účelem snížení emisí znečišťujících látek obtěžujících zápachem budou využívána opatření ke snižování emisí těchto látek, např. bude provedeno odsávání odpadních plynů do zařízení k omezování emisí, zakrytování jímek a dopravníků, uzavřením objektu, pravidelným odstraňováním usazenin organického původu ze zařízení pro předčištění odpadních vod a dodržování technologické kázně. 15. Při změně provozu zařízení budou v rámci ohlášení plánované změny předloženy úřadu aktualizované provozní řády. 16. Úřad podle ust. 13 odst. 6 zákona ve spojení s ust. 126 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje havarijní plán Plán havarijních opatření pro případ havárie zpracovaný Ing. Pavlem Fajmonem dne a schválený provozovatelem, Ing. Lubošem Kusým, členem představenstva. Při změně provozu zařízení nebo při změně zákonných předpisů, které by mohly mít vliv na vodohospodářský havarijní plán, bude schválený havarijní plán aktualizován a předložen úřadu k posouzení ve 3 vyhotoveních spolu s vyjádření vodoprávního úřadu. 17. Úřad podle ust. 13 odst. 6 zákona ve spojení s ust. 126 odst. 5 vodního zákona vydává povolení k nakládání s vodami vypouštění odpadních vod spolu s dešťovými vodami z areálu Masokombinát Polička, a.s. (CZ-NACE 10.1) do levostranného přítoku Černého potoka v km 0,8 (IDVT , ČHP ), katastrální území Kamenec u Poličky, orientační poloha S-JTSK Krovak: x= , y= Množství Q prům =9,8 l/s (847 m 3 /den), Q h max =20 l/s (72 m 3 /den), Q d =14,7 l/s (1 270 m 3 /den), Q maxú = m 3 /měsíc, m 3 /rok. Platnost povolení k nakládání s vodami se podle ust. 9 odst. 2 vodního zákona stanovuje na dobu do

11 Úřad podle ust. 13 odst. 4 písm. e) zákona stanovuje další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí, které úřad shledá nezbytnými s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení: Zvláštní podmínky nejsou stanoveny. Úřad podle ust. 13 odst. 4 písm. f) zákona stanovuje opatření pro hospodárné využívání surovin a energie: Provozovatel bude průběžně realizovat opatření, která vyplývají ze závěrů energetického auditu a další, která vedou k úsporám energie a vody. Vyhodnocení bude předkládáno v roční závěrečné zprávě o plnění podmínek integrovaného povolení úřadu. Úřad podle ust. 13 odst. 4 písm. g) zákona stanovuje opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků: 1. V případě havárie způsobené závadnými látkami postupovat podle schváleného havarijního plánu. V případě úniku látek znečišťujících ovzduší bude provozovatel postupovat podle provozních řádů zdrojů znečištění. 2. Udržovat a provozovat veškerá zařízení, v nichž se používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují závadné látky včetně záchytných jímek, v takovém technickém stavu, aby bylo zabráněno úniku těchto látek o půdy, podzemních vod nebo nežádoucí smísení s odpadními nebo srážkovými vodami. 3. Zajistit trvalé vybavení míst, kde bude nakládáno s látkami škodlivými vodám, prostředky pro likvidaci havarijních úniků. Použité sanační materiály uskladnit do doby jejich likvidace tak, aby bylo zabráněno kontaminaci povrchových nebo podzemních vod. 4. Kontrolovat nejméně jednou za 6 měsíců sklady závadných látek a nejméně jednou za 5 let, pokud není technickou normou nebo výrobcem stanoveno jinak, těsnost potrubí nebo nádrží určených pro dopravu nebezpečných látek (podle přílohy č. 1 vodního zákona) a v případě zjištění nedostatků bezodkladně provést opravu. 5. Vést záznamy o prováděných opatřeních při zacházení se závadnými látkami a tyto uchovávat po dobu 5 let. 6. Kontrolovat pravidelně bezodtokové záchytné jímky a jejich obsah včas likvidovat v souladu s právními předpisy. Záchytné a havarijní jímky v pravidelných intervalech 5 let přezkušovat na nepropustnost. Úřad podle ust. 13 odst. 4 písm. h) zákona stanovuje postupy nebo opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu (např. uvedení zařízení do provozu, zkušební provoz podle zvláštního právního předpisu), poruchy zařízení, krátkodobá přerušení a definitivní ukončení provozu zařízení: 1. Zdroje znečištění ovzduší budou provozovány v souladu s provozní dokumentací a schválenými provozními řády včetně průběhu a odstraňování následků havarijních stavů. 2. Pokud dojde k takovým změnám, které budou mít vliv na znění provozních řádů, budou aktualizované provozní řády předloženy úřadu ve 2 vyhotoveních. 3. Zajistit provoz a servis všech zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s technickými podmínkami stanovenými výrobci zařízení. Protokoly o servisních prohlídkách uchovávat pro případ kontroly po dobu stanovenou výrobcem zařízení. 11

12 4. V případě havárie postupovat podle vnitřního havarijního plánu společnosti. Úřad podle ust. 14 odst. 4 písm. i) zákona stanovuje způsob monitorování emisí, technická opatření k monitorování emisí, včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování; v případě použití postupu podle 14 odst. 4 písm. b) zákona též požadavek, aby výsledky monitorování emisí byly k dispozici pro shodná časová období a referenční podmínky jako v případě úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami: 1. Měření emisích zdrojů č. 001 kotlů K1, K2 a K3 bude prováděno autorizovanou osobou 1 x za rok (ne dříve než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího měření). 2. Úroveň emisního limitu zdroje č. 002 kotle PMD 70 bude prováděno výpočtem pomocí faktorů uvedených v posledním protokolu o autorizovaném měření emisí. 3. Měření emisích zdrojů č. 111 a 311 Opalovací jednotka, sušicí a udicí komory bude prováděno autorizovanou osobou 1 x za 3 roky. 4. Četnost kontroly kvality odpadních vod v měrném objektu za technologií ČOV v ukazatelích BSK 5, CHSK Cr, NL, N-NH 4, N anorg., P celk, EL a ph se stanovuje 1 x za 14 dní (minimálně 26 rozborů za rok). 5. Četnost kontroly kvality odpadních vod v měrném objektu za technologií ČOV (za terciálním stupněm češtění), v areálu ČOV, před nátokem do jednotné kanalizace, v ukazateli AOX se stanovuje 1 x za 6 měsíců 6. Pro kontrolu kvality odpadních vod v měrném objektu za technologií ČOV (za terciálním stupněm čištění), v areálu ČOV, před nátokem do jednotné kanalizace, budou odebírány 24 hodinové směsné vzorky získané sléváním 12 objemově průtoku úměrných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin (vzorek typu C). 7. Četnost kontroly kvality odpadních vod za stabilizačními rybníky (v ukazatelích viz tabulka č. 4) se stanovuje 1 x za 2 měsíce, v ukazateli AOX se stanovuje 1 x za 6 měsíců. 8. Pro kontrolu kvality vypouštěných odpadních vod ze stabilizačních rybníků bude odebírán vzorek prostý. 9. Množství vypouštěných odpadních vod bude průběžně měřeno v měrném objektu za technologií ČOV (za terciálním stupněm čištění) v areálu ČOV, před nátokem do jednotné kanalizace. Správnost měření měrného objektu musí být ověřena podle zákona o metrologii. Údaje o objemu vypouštěných odpadních vod budou přehledně zaznamenávány a uchovávány pro účely evidence, vyhodnocení a kontroly. 10. Protokoly rozborů znečištění a objemu vypouštění vod budou pro účely evidence a kontroly založeny u provozovatele. Vyhodnocení ročních výsledků měření objemu a rozborů znečištění vypouštěných vod bude zasíláno k následujícího roku příslušnému vodoprávnímu úřadu a správci povodí. Rozbory odpadních vod musí provádět oprávněná laboratoř. 11. Pro posouzení dodržení hodnot ročního bilančního množství znečištění je směrodatný součin ročního objemu vypouštěných odpadních vod v posledním celém kalendářním roce a aritmetického průměru výsledku rozborů směsných vzorků odpadních vod odebraných v témže roce před nátokem na biologické rybníky. 12. ČOV bude provozována dle provozního řádu, ve kterém bude uveden i režim údržby stabilizačních rybníků včetně případných technických a jiných opatření při prokázaném zhoršování kvality vody v nich oproti kvalitě za ČOV. Provozní řád bude zahrnovat i režim odběru vzorků na vtoku do ČOV včetně stanovení kontrolního profilu. 12

13 Úřad podle ust. 13 odst. 4 písm. j) zákona stanovuje opatření k minimalizaci dálkového přemísťování znečištění či znečištění překračujícího hranice států a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku: Opatření nebyla stanovena. Úřad podle ust. 13 odst. 4 písm. k) zákona stanovuje postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat úřadu pravidelně alespoň jednou za rok výsledky monitorování emisí a další požadované údaje, které úřadu umožní kontrolu plnění podmínek integrovaného povolení; v případě použití postupu podle 14 odst. 4 písm. b) zákona též shrnutí výsledků monitorování emisí umožňující srovnání s úrovněmi emisí spojenými s nejlepšími dostupnými technikami: 1. Každoročně do předkládat úřadu zprávu dokládající plnění závazných podmínek integrovaného povolení zpracovanou podle vyhlášky č. 288/2012 Sb. o povedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci. 2. Zjišťovat, vyhodnocovat a evidovat údaje z provozu zařízení v souladu s platnou právní úpravou na úseku integrovaného registru znečišťování životního prostředí a v případně vzniku ohlašovací povinnosti tuto zajistit prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. 3. Neprodleně hlásit dotčeným orgánům, organizacím a veřejnosti všechny mimořádné situace, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí. Úřad podle ust. 13 odst. 4 písm. l) zákona stanovuje postupy a požadavky na pravidelnou údržbu zařízení a postupy k zabránění emisím do půdy a podzemních vod a způsoby monitorování půdy a podzemních vod v souvislosti s příslušnými nebezpečnými látkami, které se mohou na daném místě vyskytovat, a s ohledem na možnost znečištění půdy a podzemních vod v místě zařízení: Bude postupováno podle provozní dokumentace zařízení. Úřad podle ust. 13 odst. 4 písm. m) zákona stanovuje podmínky pro posouzení dodržování emisních limitů; tyto podmínky mohou být nahrazeny odkazem na jiné právní přepisy: Provozovatel bude postupovat podle vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší a podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle souvisejících právních předpisů. Část 2. rozhodnutí nově zní: Výčet rozhodnutí, stanovisek, vyjádření souhlasů vydávaných podle zvláštních právních přepisů, které se nahrazují integrovaným povolením: Úřad podle ust. 13 odst. 3 písm. e) zákona uvádí: 1. Povolení provozu stacionárního zdroje č. 001 Kotel K1 OKP 8 o jmenovitém tepelném příkonu 7 MW podle ust. 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. 2. Povolení provozu stacionárního zdroje č. 001 Kotel K2 OKP 8 o jmenovitém tepelném příkonu 7 MW podle ust. 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší. 13

14 3. Povolení provozu stacionárního zdroje č. 001 Kotel K3 OKP 8 o jmenovitém tepelném příkonu 7 MW podle ust. 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší. 4. Povolení provozu stacionárního zdroje č. 002 Kotel PMD 70 BOR P o jmenovitém tepelném příkonu 0,9 MW podle ust. 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší. 5. Povolení provozu stacionárního zdroje Technologie jatek podle ust. 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší. 6. Povolení provozu stacionárního zdroje Technologie sušárny podle ust. 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší. 7. Povolení provozu stacionárního zdroje č. 111 Opalovací zařízení podle ust. 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší. 8. Povolení provozu stacionárního zdroje 7 ks vyvíječů kouře pro sušárenskou výrobu podle ust. 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší. 9. Povolení provozu stacionárního zdroje Technologie udírny podle ust. 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší. 10. Povolení provozu stacionárního zdroje č ks vyvíječů kouře pro udírenskou výrobu podle ust. 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší. 11. Povolení provozu stacionárního zdroje č. 401 Čistírna odpadních vod podle ust. 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší. 12. Schválení vodohospodářského havarijního plánu zařízení podle ust. 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 13. Povolení vypouštění odpadních vod do vod povrchových podle ust. 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona. 14. Souhlas s upuštěním od třídění a odděleného shromažďování odpadů zařazených do skupiny 15 podle ust. 16 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 15. Souhlas s upuštěním od třídění a odděleného shromažďování odpadů , a podle ust. 16 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Účastníkem řízení podle ust. 27 odst. 1 správního řádu je Masokombinát Polička a.s., se sídlem Kamenec u Poličky 300, PSČ 57223, IČ Odůvodnění Úřad obdržel dne podle ust. 19a odst. 2 písm. b) zákona žádost o změnu integrovaného povolení č.j. KrÚ OŽPZ/ /2006/Př ze dne (dále též IP ), kterým byl povolen provoz zařízení. Předmětem žádosti bylo povolení provozu stávajících vyjmenovaných stacionárních zdrojů zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, aktualizace IP z důvodu změny právních předpisů týkajících se provozu zařízení a schválení aktualizovaného vodohospodářského havarijního plánu. Provozovatel k žádosti připojil plnou moc pro zastupování, provozní řád souboru vyjmenovaných zdrojů znečištění ovzduší, provozní řády zdrojů znečištění (plynové kotelny a ČOV), havarijní plán a protokol o nezařazení podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených 14

15 vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů. Provozovatel požádal o vynětí látky AOX z monitoringu vod. Úřad dne pod č.j. KrÚ 1498/2014/OŽPZ/Př usnesením rozhodl podle ust. 19a odst. 5 zákona o přerušení řízení do doby ukončení přezkumu závazných podmínek IP. Přezkum IP byl ukončen vydáním protokolu dne Výsledky přezkumu byly jedním z podkladů pro vydání rozhodnutí. V návaznosti na usnesení o přerušení řízení a na výsledky přezkumu závazných podmínek IP předložil provozovatel dne doplnění podkladů (dále žádosti ) ke změně IP. Obsahem doplnění žádosti byl soupis vyjmenovaných zdrojů znečištění podle zákona o ochraně ovzduší včetně umístění na pozemcích a popisu podle přílohy č. 2 k témuž zákonu. Přílohou byly provozní řády zpracované podle přílohy č. 12 vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, a původní a aktualizované znění integrovaného povolení. Úřad na základě obsahu žádosti dospěl k závěru, že se nejedná o podstatnou změnu zařízení podle ust. 19a odst. 2 zákona, protože nebyly splněny podmínky uvedené v ust. 2 písm. i zákona, nejedná se tedy o změnu provozu zařízení, ale z velké části o administrativní uvedení rozhodnutí do souladu s platnými právními předpisy. Úřad dne pod č.j. KrÚ 39524/2014/OŽPZ/Př oznámil zahájení řízení o žádosti účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům a vyzval je k vyjádření k podkladům rozhodnutí ve lhůtě 15 dnů podle ust. 19 odst. 4 zákona. Přílohou oznámení byla žádost o změnu integrovaného povolení. Úřad vymezil účastníky řízení podle ust. 19a odst. 4 zákona na subjekty uvedené v ust. 7 odst. 1 písm. a) zákona na provozovatele a podle ust. 7 odst. 2 zákona na Povodí Moravy, státní podnik, VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOST, a.s. a Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. K žádosti se vyjádřili účastníci řízení: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. dne pod č.j. GŘ 586/Nov/14 sdělila, že nesouhlasí se zrušením limitů a vyjmutí parametru AOX ze sledování v odpadních vodách vypouštěných do povrchových vod nad vodárenskou nádrží Vír. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. dne pod č.j. 232/015016/2014/PNo uvádí, že nesouhlasí se zrušením limitu a vyjmutím parametru AOX ze sledování. K žádosti se vyjádřily dotčené správní úřady: Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Svitavy dne pod č.j. KHSPA 09743/2014/HOK-Sy s žádostí provozovatele o 1. změnu integrovaného povolení souhlasí. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové (ČIŽP), ve vyjádření ze dne zn. ČIŽP/45/IPP/ /14/KDR uvádí: ČIŽP v úvodu požaduje prověřit, zda provozovatel nemá povinnosti předložit základní zprávu podle ust. 4a zákona. Vyjádření úřadu: Provozovatel podal žádost dne , povinnost připojit k žádosti základní zprávu vznikla dne 7. ledna 2014 podle čl. II odst. 4 zákona č. 69/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně 15

16 některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Oddělení ochrany ovzduší má připomínky k zařazení opalovacího zařízení, emisním limitům udírny a opalovacího zařízení a k provozním řádům, ve kterých nejsou uvedena opatření ke snižování emisí. Vyjádření úřadu: Provozovatel byl vyzván k doplnění žádosti (viz níže). Oddělení ochrany vod doporučuje v případě možnosti snížit frekvenci četnosti sledování ukazatele AOX a považuje podmínky 1) a 2) monitoringu vod uvedené v žádosti za totožné, resp. podmínku č. 2) za nadbytečnou. Vyjádření úřadu: Ukazatel AOX je ponechán ve sledovaných emisních limitech, četnost sledování je stanovena NV č. 61/2003 Sb. Oddělení odpadového hospodářství doporučuje vypustit podmínky, které odkazují na platnou právní úpravu. Vyjádření úřadu: V rámci změny IP byly z rozhodnutí z moci úřední podle ust. 70 správního řádu odstraněny i zřejmé nesprávnosti, za které úřad považuje stanovení povinnosti dodržovat zákonné a podzákonné předpisy. Na základě vyjádření ČIŽP úřad dne pod č.j. KrÚ 4626/2014/OŽPZ/Př vyzval provozovatele k doplnění žádosti a usnesením řízení přerušil do doby doplnění žádosti, nejdéle do K výzvě úřad připojil vyjádření ČIŽP a výklad MŽP č.j /ENV/13 ze dne , na který ČIŽP odkazuje. Provozovatel na základě výzvy úřadu žádost doplnil dne , k podání připojil provozní řády zdrojů znečištění, havarijní plán a CD. Provozovatel vzal podání dne zpět. Úřad dne obdržel od ČIŽP oznámení kontroly podle zákona, protokol z kontroly byl zařazen do spisu. Provozovatel dne (zn. 154/2014/FAJ) doplnil podání na základě výzvy, při tom vycházel i z kontrolních zjištění ČIŽP. Přílohou byly provozní řády zdrojů znečištění a provozní předpis udírny (vnitřní předpis, který není schvalován úřadem), ze kterého je zřejmé splnění technické podmínky provozu uvedené ve vyhlášce č. 415/2012 Sb. Vyvíječ kouře je vybaven integrovaným systémem pro praní kouře, který slouží ke snížení obsahu pevných částic obsažených v kouři a ke snížení pachových látek. Z toho důvodu úřad v podmínce d) 12. uvedl povinnost řídit se při provozu zdroje znečištění technickými podmínkami výrobce a vnitřními předpisy. Úřad obdržel od ČIŽP dodatek vyjádření k žádosti o vydání změny IP zn.: ČIŽP/45/IPP/ /14/KDR ze dne , ve kterém je uvedeno, že provedla revizi pozemků, na kterých je zařízení umístěno, doporučila neuvádět v IP podmínky odkazující na platné zákonné předpisy a upřesnila zařazení zdrojů znečištění a jejich povozu. Ve vyjádření odkazuje na svůj protokol z kontrolních zjištění zn. ČIŽP/45/ /14/KJN ze dne Úřad ve výroku rozhodnutí uvedl nový výčet pozemků dle sdělení provozovatele a ve výroku zohlednila vyjádření ČIŽP i obsah protokolu. Dne pod č.j /2014/OŽPZ/JI se v řízení vyjádřil Krajský úřad Pardubického kraje. Orgán ochrany ovzduší vyjmenoval zdroje znečištění, krátce je popsal, stanovil emisní limity a četnost měření. Vodoprávní úřad nesouhlasil se zrušením limitů AOX a doporučil ponechat povolení k nakládání s vodami ve stávajícím znění včetně doby platnosti povolení. Platnost 16

17 povolení je omezena do Provozovatel do té doby musí získat další pravomocnou změnu integrovaného povolení. Žádost musí obsahovat náležitosti podle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Úřad upozorňuje provozovatele, že bude současně povinen předložit úřadu ke schválení základní zprávu podle ust. 4a zákona. Náležitosti základní zprávy upravuje vyhláška č. 288/2013, o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci, příloha č. 2. V případě, že provozovatel dojde k závěru, že není potřeba zpracovávat základní zprávu, doloží závěr hodnocení. Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo metodický dokument k základní zprávě ve Věstníku MŽP v říjnu 2013, částka 9,10 na stránkách a8f4?OpenDocument Úřad na základě vyjádření vodoprávního úřadu (Krajský úřad Pardubického kraje), účastníků řízení a ČIŽP nevyhověl žádosti v té části, která se týká upuštění od sledování látky AOX. Jedná se o zvlášť nebezpečnou látku uvedenou v příloze č. 1 vodního zákona. Do části rozhodnutí, která nahrazuje povolení týkající se vodního zákona, úřad nezasahoval. Úřad v rozhodnutí zohlednil výsledky přezkumu závazných podmínek uvedených v protokolu č.j. KrÚ 5192/2014/OŽPZ/Př. Zejména se jedná, kromě nového zákona o ochraně ovzduší rovněž o další změny zákonných předpisů zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisu, nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů. V rozhodnutí byly zohledněny i výsledky kontroly ČIŽP uvedené v protokolu o kontrole č.j. ČIŽP/45/IPP/ /14/KJN sepsaného dne v místě zařízení. Provozovatel podáním ze dne požádal o souhlas k upuštění od třídění a odděleného shromažďování některých druhů ostatních odpadů. Úřad dne pod č.j. KrÚ 79879/2014/OŽPZ/JI oznámil účastníkům řízení (provozovateli) a dotčeným správním úřadům (Městský úřad Polička) zahájení řízení o změně IP z důvodu podání žádosti o upuštění od třídění odpadů a stanovil lhůtu 15 dnů pro vyjádření. Protože se jedná o týž předmět řízení, ke kterému je úřad příslušný, spojil úřad dne pod č.j. KrÚ 79908/2014/OŽPZ/JI podle ust. 140 odst. 1 správního řádu (v usnesení je chybou v psaní uveden 149) usnesením řízení o změně IP vyvolané novým zákonem o ochraně ovzduší a žádostí o upuštění od třídění odpadů. Usnesení bylo doručeno všem účastníkům řízení. K oznámenému zahájení řízení se vyjádřil Městský úřad Polička: Jako věcně příslušný správní orgán odpadového hospodářství dne pod č.j. MP/00074/2015/OÚPRaŽP/KIR uvádí, vzhledem k následnému využití není třídění odpadů nutné a sděluje, že je možné udělení souhlasu vázat na jím uváděné podmínky. Podmínky, které se netýkají povinnosti dodržovat zákonné a podzákonné předpisy jsou uvedeny v části c) 6. rozhodnutí. Jako věcně příslušný vodoprávní úřad pro schválení havarijního plánu dne pod č.j. MP/00262/2015/OÚPRaŽP/RK uvádí podmínku pro schválení vodohospodářského havarijního plánu, která je uvedena v podmínce d) 16. rozhodnutí. Úřad po doplnění podkladů dne pod č.j. KrÚ 5066/2015/OŽPZ/JI oznámil účastníkům řízení, že byly shromážděny podklady pro vydání rozhodnutí a že mají možnost se k nim vyjádřit podle ust. 36 odst. 3 správního řádu a podle 39 odst. 1 správního řádu stanovil lhůtu 5 dnů a současně účastníky řízení poučil podle ust. 38 odst. 1 správního řádu. Této možnosti žádný z účastníků řízení nevyužil. 17

18 Úřad vyhověl žádosti provozovatele a povolil provoz stacionárních zdrojů znečištění. Úřad současně na základě výsledku provedeného přezkumu upravil ty podmínky IP, které nejsou v souladu s právním řádem a IP uvedl do souladu s novelizovaným zákonem a vyhláškou č. 288/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci. Jedná se o tyto části IP: Bylo zrušeno povolení k nakládání s nebezpečným odpadem, protože provozovatel nebezpečné odpady pouze shromažďuje a zákon o odpadech po novele k této činnosti povolení nevyžaduje. Úřad opravil ve výroku rozhodnutí podle ust. 70 správního řádu zřejmé nesprávnosti, které spatřuje zejména v tom, že jsou rozhodnutím ukládány povinnosti dodržovat zákony. To je povinnost obecná a nelze ji zvlášť zmiňovat v rozhodnutí. Dále byly upraveny nepřesnosti zjištěné ČIŽP a uvedené v protokolu o kontrole. Účastníky řízení jsou Masokombinát Polička a.s., VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. a Povodí Moravy, státní podnik. Poučení Účastník řízení může podle ust. 81 odst. 1 správního řádu proti rozhodnutí podat odvolání. Podle ust. 82 odst. 1 správního řádu lze odvoláním napadnout výrokovou část rozhodnutí, odvolání pouze proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Podle ust. 83 odst. 1 správního řádu činí odvolací lhůta 15 dnů ode dne oznámení (doručení) rozhodnutí. Účastník řízení podá odvolání podle ust. 86 odst. 1 správního řádu u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal (u úřadu). otisk úředního razítka Ing. Josef Hejduk vedoucí odboru Příloha: 1. Provozní řád kotelna 2. Provozní řád ČOV 3. Havarijní plán Rozdělovník: Účastníci řízení: 1. Ing. Pavel Fajmon, která zastupujíce provozovatele, Masokombinát Polička a.s. 2. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 3. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 4. Povodí Moravy, státní podnik Po nabytí právní moci: 5. Ministerstvo životního prostředí 6. Informace Pardubický kraj úřední deska 18

Těšínské jatky, s.r.o. Těšínské jatky Integrované povolení čj. MSK 147583/2007 ze dne 15.2.2008, ve znění pozdějších změn

Těšínské jatky, s.r.o. Těšínské jatky Integrované povolení čj. MSK 147583/2007 ze dne 15.2.2008, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 15. ledna 2009 Č. j.: KULK/1845/2009 Sp. zn.: ORVZŽP 1442/2008 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. 915/2005/ŽPZ/MaD/0006 ze dne 19.8.2005, ve znění pozdějších změn:

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. 915/2005/ŽPZ/MaD/0006 ze dne 19.8.2005, ve znění pozdějších změn: V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení Úplné znění výrokové části integrovaného povolení Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. V souladu s 19a odst. 7 zákona o integrované prevenci je rozhodné znění výrokových částí

Více

Cihelna Hlučín s.r.o., 748 11 Hlučín. Integrované povolení čj. MSK 131052/2007 ze dne 3.12.2007

Cihelna Hlučín s.r.o., 748 11 Hlučín. Integrované povolení čj. MSK 131052/2007 ze dne 3.12.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. podle 13 odst. 3 zákona. Se sídlem: Ralsko Boreček čp. 30, pošta Mimoň, PSČ 471 24 S přiděleným IČ: 40 23 02 95

R O Z H O D N U T Í. podle 13 odst. 3 zákona. Se sídlem: Ralsko Boreček čp. 30, pošta Mimoň, PSČ 471 24 S přiděleným IČ: 40 23 02 95 Adresátům dle rozdělovníku Liberec 9. února 2007 Sp. Zn. ORVZŽP/1160/2006 Č. j. KULK/79093/2006 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru rozvoje

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 28. června 2011 Sp. Zn. OŽPZ 165/2011 Č. j. KULK 3657/2011 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485 226 391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Liberec 10. září 2004 Č. j.: KULK 96/2004 Vyřizuje: Ťoková Kateřina Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

Více

Integrované povolení čj. MSK 201233/2006 ze dne 3.7.2007, ve znění pozdějších změn

Integrované povolení čj. MSK 201233/2006 ze dne 3.7.2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Tabulka 1 Závazné emisní limity při spalování zemního plynu pro kotle K1, K2 a K3

Tabulka 1 Závazné emisní limity při spalování zemního plynu pro kotle K1, K2 a K3 1. Emisní limity A.Ovzduší Emisní limity pro kotle K1, K2 a K3 : Kategorizace zdroje: Dle 54, odst. 8 zákona č. 86/2002 Sb. a přílohy č. 1 k ařízení vlády č. 52/2002 Sb. jsou kotle K1, K2 a K3 o celkovém

Více

1. podmínka : Dodržet závazné emisní limity. Tabulka 1 : Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu

1. podmínka : Dodržet závazné emisní limity. Tabulka 1 : Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Ovzduší 1. podmínka : Dodržet závazné emisní limity. Tabulka 1 : Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Emisní zdroj Technologický úsek AUDI výduch 001 Technologický úsek PQ 35 ŠKODA

Více

R O Z H O D N U T Í. o změně č. 5 integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. o změně č. 5 integrovaného povolení KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/180/14 Spis. zn.: ZN/1533/ŽP/05 Počet listů: 11 Počet příloh: 1 Počet listů příloh: 10 Vyřizuje: Mgr. Jaroslav

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Liberec 29. října 2008 Č. j.: KULK/59542/2008 Sp. zn.: ORVZŽP/1/2008 Vyřizuje: Bc. Lenka Maryšková Tel.: 485 226 499 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

Mlékárna Kunín a.s. Mlékárna Kunín Integrované povolení čj. MSK 80807/2007 ze dne 19. 9. 2007, ve znění pozdějších změn

Mlékárna Kunín a.s. Mlékárna Kunín Integrované povolení čj. MSK 80807/2007 ze dne 19. 9. 2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Výrobní kapacita (průměrný okamžitý stav) 64 tun/den II.

Výrobní kapacita (průměrný okamžitý stav) 64 tun/den II. Výroková část I. Popis zařízení k výrobě krmiv se mění Parametry zařízení k výrobě krmiv a souvisejícího zařízení včetně zařazení do kategorie průmyslové činnosti dle přílohy 1 zákona o integrované prevenci:

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 2. července 2009 Spis: ORVZŽP 1512/2008 Č. j.: KULK 41401/2009 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

Příloha č. 1 k sp. zn. S-MHMP 276647/2016 OCP; č. j. MHMP 451340/2016/VIII/R-7/Hor ze dne 17.03.2016.

Příloha č. 1 k sp. zn. S-MHMP 276647/2016 OCP; č. j. MHMP 451340/2016/VIII/R-7/Hor ze dne 17.03.2016. Příloha č. 1 k sp. zn. S-MHMP 276647/2016 OCP; č. j. MHMP 451340/2016/VIII/R-7/Hor ze dne 17.03.2016. Úplné znění výroku integrovaného povolení vydaného OCP MHMP (dříve OZP MHMP nebo OOP MHMP) pod č. j.

Více

I - Rozhodnutí. vydává 3. změnu integrovaného povolení. společnosti:

I - Rozhodnutí. vydává 3. změnu integrovaného povolení. společnosti: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště Seifertova 24, Jihlava Číslo jednací: KUJI 43994/2011 I - Rozhodnutí Krajský úřad kraje Vysočina

Více

JATKA KURKA s.r.o. Jatka Otice Integrované povolení čj. MSK 124955/2006 ze dne 3.1.2007, ve znění pozdějších změn

JATKA KURKA s.r.o. Jatka Otice Integrované povolení čj. MSK 124955/2006 ze dne 3.1.2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. integrované povolení. pro zařízení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. integrované povolení. pro zařízení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 20. listopadu 2009 Spis: OŽPZ 955/2009 Č. j.: KULK 68633/2009 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

GALVAN CZ s.r.o. Galvanovna GALVAN CZ, Provozovna Oderská Integrované povolení čj. MSK 87709/2007 ze dne 23.11.2007, ve znění pozdějších změn

GALVAN CZ s.r.o. Galvanovna GALVAN CZ, Provozovna Oderská Integrované povolení čj. MSK 87709/2007 ze dne 23.11.2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

B.1 Technické a technologické jednotky dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci:

B.1 Technické a technologické jednotky dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci: Krajský úřad Libereckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Úplné znění podmínek integrovaného povolení č.j.:kulk/22657/2008 ze dne 18. března 2009 společnosti International Automotive Components

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Č. j.: KULK/2587/2004 Vyřizuje: Ing. Miroslav Kašák Tel.: 485 226 499 Liberec 13. prosince 2004 R O Z H O D N U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí

Více

MASSAG, a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK 170950/2006 ze dne 6. 3. 2007, ve znění pozdějších změn

MASSAG, a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK 170950/2006 ze dne 6. 3. 2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 25. května 2011 Č. j.: KULK 40055/2011 Sp. zn.: OŽPZ 380/2011 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

MAVET a.s. Chov a výkrm prasat provoz Služovice Integrované povolení čj. MSK 120042/2006 ze dne 1.8.2006

MAVET a.s. Chov a výkrm prasat provoz Služovice Integrované povolení čj. MSK 120042/2006 ze dne 1.8.2006 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 11. května 2004 Č. j.: KULK/2714/2003 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485226391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje (dále jen krajský úřad ) jako příslušný

Více

se mění v souladu s ustanovením 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci

se mění v souladu s ustanovením 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci Umístění hlavních výrobních objektů zařízení VKS: Název objektu p.č. Příjmová stanice a rozvod páry (dočasné přerušení provozu) p.p.č. 61/1 Zásobníky měkkých surovin (dočasné přerušení provozu) st. č.

Více

IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18

IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18 IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18 Podmínky integrovaného povolení Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) Označení části IP 1. Ochrana ovzduší

Více

ZEMPRO Opava, a.s. Středisko chovu nosnic Opava - Kateřinky Integrované povolení čj. 15378/2007 ze dne 10.7.2007

ZEMPRO Opava, a.s. Středisko chovu nosnic Opava - Kateřinky Integrované povolení čj. 15378/2007 ze dne 10.7.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Rozhodnutí. integrovaného povolení. podle 13 odst. 2 zákona o integrované prevenci, provozovateli zařízení:

Rozhodnutí. integrovaného povolení. podle 13 odst. 2 zákona o integrované prevenci, provozovateli zařízení: V Praze dne: 4. 12. 2015 Číslo jednací: 089213/2015/KUSK/ OŽP/Dvo Spisová značka: SZ_089213/2015/KUSK/12 Oprávněná úřední osoba: Ing. Lenka Dvořáková dle rozdělovníku Rozhodnutí Krajský úřad Středočeského

Více

závazné podmínky provozu

závazné podmínky provozu závazné podmínky provozu podle 13 odst. 3 písm. d), odst. 4, 5 a 6, 14, 15 odst. 2 a 3 zákona o integrované prevenci: 1. Emisní limity 1.1. Ovzduší Provozovatel má za povinnost v běžných provozních podmínkách

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01JZ2XJ* Čj: MSK 84038/2015 Sp. zn.: ŽPZ/15289/2015/Pta 209.1 V50 Vyřizuje: Mgr. Petr Ptašek

Více

Právnické osobě GALVAN CZ s.r.o. se sídlem Oderská 687, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ 25815571, se vydává. integrované povolení

Právnické osobě GALVAN CZ s.r.o. se sídlem Oderská 687, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ 25815571, se vydává. integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Č. j.: ŽP/1310/14 V Plzni dne 10. 2. 2014 Vyřizuje: Ing. Vojtajová. R o z h o d n u t í. o změně č. 9 integrovaného povolení

Č. j.: ŽP/1310/14 V Plzni dne 10. 2. 2014 Vyřizuje: Ing. Vojtajová. R o z h o d n u t í. o změně č. 9 integrovaného povolení KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Č. j.: ŽP/1310/14 V Plzni dne 10. 2. 2014 Vyřizuje: Ing. Vojtajová R o z h o d n u t í o změně č. 9 integrovaného povolení

Více

Rozhodnutí. V Praze dne: 6.7.2011 Číslo jednací: 130138/20011/KUSK OŽP/Nech Sp. značka: 041320/2011KUSK/19 Oprávněná úřední osoba:

Rozhodnutí. V Praze dne: 6.7.2011 Číslo jednací: 130138/20011/KUSK OŽP/Nech Sp. značka: 041320/2011KUSK/19 Oprávněná úřední osoba: V Praze dne: 6.7.2011 Číslo jednací: 130138/20011/KUSK OŽP/Nech Sp. značka: 041320/2011KUSK/19 Oprávněná úřední osoba: Ing. Ondřej Nechyba tel. 257 280 705 Rozhodnutí Krajský úřad Středočeského kraje,

Více

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství Liberec 30. ledna 2004 Č. j.: KULK/3506/2003 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.:

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik ZEVOS a.s. Nádražní 25 686 01 Uherské Hradiště datum 2. září 2010 oprávněná úřední osoba Ing. Diana Tkadlecová číslo jednací

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky Rok - uvést příslušný rok, za který je zpráva

Více

Farma Hlubočec s.r.o. Farma Hlubočec Integrované povolení čj. MSK 125648/2007 ze dne 21.11.2007

Farma Hlubočec s.r.o. Farma Hlubočec Integrované povolení čj. MSK 125648/2007 ze dne 21.11.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ROZHODNUTÍ. o vydání integrovaného povolení pro zařízení ČOV MESIT provozovatele MESIT reality spol. s r.o.

ROZHODNUTÍ. o vydání integrovaného povolení pro zařízení ČOV MESIT provozovatele MESIT reality spol. s r.o. Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik MESIT reality spol. s r.o. Sokolovská 573 686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ IDS: dtjmb5b datum 16. prosince 2015 oprávněná úřední osoba

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 208526/2008 ze dne 27.5.2009, (nabytí právní moci dne 19.6.2009):

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 208526/2008 ze dne 27.5.2009, (nabytí právní moci dne 19.6.2009): V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad odbor životního prostředí a zemědělství Dle rozdělovníku Váš dopis zn.: Ze dne: 29. 8. 2008 Číslo jednací: OŽPZ/39598-4/08/SY Vyřizuje: Sýkora Telefon: 466 026 356 E-mail:

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik INTEGRA, a.s. Zemědělská č.p. 53 664 63 ŽABČICE datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 7. září 2010 Ing. et Ing. Ondřej

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik MESIT galvanica, s.r.o. Sokolovská 573, Mařatice 686 01 Uherské Hradiště IDDS: t8zmb4r datum oprávněná úřední osoba číslo jednací

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1.1 Integrované povolení se vydává k provozu následujících středních zdrojů znečišťování ovzduší za splnění emisních limitů uvedených v tab. č. 1 a 2. Kategorizace Emisní

Více

R O Z H O D N U T Í o změně č. 3 integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í o změně č. 3 integrovaného povolení KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/9462/14 Spis. zn.: ZN/1960/ŽP/14 Počet listů: 7 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 Vyřizuje: Ing. Ivana

Více

O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í

O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í *KUCBX00GFKZ8* KUCBX00GFKZ8 O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í Čj.: KUJCK 71651/2014/OZZL-6 datum: 10. 12. 2014 vyřizuje: Ing. Štefan Győrög telefon:

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ArcelorMittal Ostrava a.s. - Závod 10 - Koksovna Integrované povolení čj. ŽPZ/124/05/Hd ze dne 26.1.2005, ve znění pozdějších změn

ArcelorMittal Ostrava a.s. - Závod 10 - Koksovna Integrované povolení čj. ŽPZ/124/05/Hd ze dne 26.1.2005, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky

Více

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor životního prostředí a zemědělství. Flexfill s.r.o. Siřejovická ulice 1213 410 02 Lovosice

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor životního prostředí a zemědělství. Flexfill s.r.o. Siřejovická ulice 1213 410 02 Lovosice Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor životního prostředí a zemědělství Flexfill s.r.o. Siřejovická ulice 1213 410 02 Lovosice Datum: 6.3. 2014 Jednací číslo: 3575/ZPZ/13/IP-168/Z4/Sk JID:

Více

R O Z H O D N U T Í. se ve výroku mění tak, že po změně zní :

R O Z H O D N U T Í. se ve výroku mění tak, že po změně zní : Liberec 4.dubna 2008 Č. j.: KULK/14919/2008 Sp.Zn.: ORVZŽP/89/2008 Vyřizuje: Kateřina Ťoková Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení podle 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení podle 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci Adresátům dle rozdělovníku Č. j.: KULK 46581/2007 Spis zn.: ORVZŽP 175/2007 Vyřizuje: Ing. Miroslav Kašák Telefon: 485 226 499 v Liberci 15. října 2007 R O Z H O D N U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje,

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí č.j.: MHMP-874370/2015/OCP-VIII-216/R-32/Raz ze dne 03.09.2015

Příloha č. 1 k rozhodnutí č.j.: MHMP-874370/2015/OCP-VIII-216/R-32/Raz ze dne 03.09.2015 Příloha č. 1 k rozhodnutí č.j.: MHMP-874370/2015/OCP-VIII-216/R-32/Raz ze dne 03.09.2015 Úplné znění výrokové části integrovaného povolení vydaného OZP MHMP (dříve OOP MHMP) pod SZn.: S-MHMP-276929/2007/OOP-VIII-577/R-34/Hor

Více

datum: 27. 08. 2013 vyřizuje: Ing. Hana Havelková telefon: 386 720 727 ROZHODNUTÍ

datum: 27. 08. 2013 vyřizuje: Ing. Hana Havelková telefon: 386 720 727 ROZHODNUTÍ O D B O R Ž I V O T Í H O P R O S TŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESICTVÍ Čj.: KUJCK 46312/20132 OZZL/5/Hav Sp.zn.: OZZL 22718/2013/mipi datum: 27. 08. 2013 vyřizuje: Ing. Hana Havelková telefon: 386 720 727 I.

Více

Výroková část I. Popis zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv se doplňuje t a k t o:

Výroková část I. Popis zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv se doplňuje t a k t o: Výroková část I. Popis zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv se doplňuje t a k t o: 6 skladovacích sil zemědělských plodin u jihovýchodní strany objektu VKS počet sil celkem

Více

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j. / ze dne: Číslo jednací:

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení MSK 1823/2015 ze dne 2.11.2015 (nabytí právní moci dne 25.11.2015), ve znění pozdějších změn:

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení MSK 1823/2015 ze dne 2.11.2015 (nabytí právní moci dne 25.11.2015), ve znění pozdějších změn: V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Vyjádření. k aplikaci BAT žádosti o vydání integrovaného povolení LUKROM, spol. s r.o.

Vyjádření. k aplikaci BAT žádosti o vydání integrovaného povolení LUKROM, spol. s r.o. Vyjádření k aplikaci BAT žádosti o vydání integrovaného povolení LUKROM, spol. s r.o. V Praze, 11.6.2007 Zadavatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601

Více

integrované povolení

integrované povolení HP-Pelzer s.r.o. Výroba komponentů interiérového vybavení v HP Pelzer, odštěpný závod Ostrava Integrované povolení čj. MSK 9020/2012 ze dne 20.1.2012, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 23. října 2008 Spis: ORVZŽP 938/2008 Č. j.: KULK 61131/2008 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í o změně integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í o změně integrovaného povolení O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í č. j.: KUJCK 529/2012 OZZL/5 Gy datum: 05. 02. 2012 vyřizuje: Ing. Štefan Győrög telefon: 386 720 746 R O Z H O

Více

Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 16263/ZP/2013-Po 12.09.2013

Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 16263/ZP/2013-Po 12.09.2013 Krajský úřad Královéhradeckého kraje JIKA-CZ, s.r.o. Dlouhá 101-103 500 03 Hradec Králové Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 16263/ZP/2013-Po 12.09.2013 Odbor oddělení

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Kostelec n. Orl.

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Kostelec n. Orl. KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA Kostelec n. Orl. OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc oznamuje zveřejnění stručného shrnutí údajů

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc oznamuje zveřejnění stručného shrnutí údajů Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.j.: KUOK 14452/2012 V Olomouci den 10.2.2012 SpZn : KÚOK/13131/2012/OŽPZ/140 Sp. a sk.znak : 8.25-A/20

Více

Rozhodnutí. 2. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení v úplném znění integrovaného povolení (dále jen 2.

Rozhodnutí. 2. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení v úplném znění integrovaného povolení (dále jen 2. KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZP 36/2012Kle Rozhodnutí Krajský úřad Kraje Vysočina,

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Borohrádek

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Borohrádek KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA Borohrádek OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle kanalizačního

Více

Hodonín, Czech Republic TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY A PROJEKTOVÉ PODKLADY. Alfa. modifikace: Classic DA/mod

Hodonín, Czech Republic TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY A PROJEKTOVÉ PODKLADY. Alfa. modifikace: Classic DA/mod STS Technologie s.r.o. Hodonín, Czech Republic Datum schválení TP: 10 / 2008 TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY A PROJEKTOVÉ PODKLADY ČISTÍREN OPADNÍCH VOD Alfa modifikace: Classic DA/mod STS Technologie s. r.o.

Více

B. Výroková část I.2. Technické a technologické jednotky dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci. s e d o p l ň u j e t a k t o:

B. Výroková část I.2. Technické a technologické jednotky dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci. s e d o p l ň u j e t a k t o: B. Výroková část I.2. Technické a technologické jednotky dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci s e d o p l ň u j e t a k t o: Pracoviště č. 111 a 112 (ořez laserem a ruční umbug) - hala č. 38

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 51732/2011 Čech/391 16. listopadu 2011 OŽPZ 926/2011 petr.cech@kraj-lbc.cz R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Městský úřad Břeclav odbor životního prostředí

Městský úřad Břeclav odbor životního prostředí Městský úřad Břeclav odbor životního prostředí nám. T. G. Masaryka 42/3 Břeclav, 690 81 Číslo jednací: MUBR 84240/2013 V Břeclavi dne: 10. 2. 2014 Spisová značka: MUBR-S 84240/2013 OŽP/Bi Vyřizuje:Bílková

Více

Popis zařízení. Projektovaná kapacita. Zařazení dle přílohy 1 zákona o integrované prevenci. Kategorie

Popis zařízení. Projektovaná kapacita. Zařazení dle přílohy 1 zákona o integrované prevenci. Kategorie Galvanizovna pokovování železných a ocelových předmětů (dále jen zařízení ), kategorie průmyslové činnosti 2.6. Povrchová úprava kovů nebo plastických hmot s použitím elektrolytických nebo chemických postupů,

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Vysvětlivky Rok uvést příslušný rok, za který je zpráva o

Více

R O ZHO D N U T Í. o změně č. 3 integrovaného povolení

R O ZHO D N U T Í. o změně č. 3 integrovaného povolení KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/7052/14 Spis. zn.: ZN/1634/ŽP/14 Počet listů: 9 Počet příloh: 4 Počet listů příloh: 128 Vyřizuje: Mgr.

Více

Středisko chovu prasat Velká Chmelištná

Středisko chovu prasat Velká Chmelištná Krajský úřad Středočeský kraj Doručeno: 27,03.2014 054834/2014/KUSK P '"''Y ' lísl.svpfriod (ífuh lisl Poděbradská 2026 288 72 ymburk!co: 4514^666 DIČ:CZ 45149666 napsaná v obeíioííním icjstříkii Mústskolio;

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Alpiq Generation (CZ) s.r.o. Dubská 257 272 03 Kladno, Dubí IDDS: s82nwtn datum oprávněná úřední osoba číslo jednací spisová

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství

Krajský úřad Ústeckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství Krajský úřad Ústeckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství Úplné znění výrokové části integrovaného povolení č.j.: 2006/ŽPZ/06/IP-113/Rc, z 20. 09. 2007, se změnami č.j.: 645/ŽPZ/09/IP-113/Z1/Rc,

Více

stokové sítě obce VĚTEŘOV

stokové sítě obce VĚTEŘOV Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce VĚTEŘOV POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01EU198* Čj: MSK 55825/2014 Sp. zn.: ŽPZ/13187/2014/KoL 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Ph. D. Lucie

Více

Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti

Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti 1. Identifikace provozovatele (žadatele) van Gansewinkel Services s.r.o. se sídlem: U Vlečky 592, 664 42 Modřice. Umístění zařízení: Moravskoslezský kraj, obec

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTí

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTí ~fpr/~ R//7~ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 S009P00JLWV3 MĚSTSKÝ URAD BLANSKO ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTŘEDí nám. Svobody 32/3, 678 24 Blansko Pracoviště: nám. Republiky

Více

OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 3 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 4 2.1 Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu... 4 2.2 Cíle kanalizačního řádu...

Více

Vyjádření. CONTA, s.r.o. k žádosti o vydání integrovaného povolení. CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Vyjádření. CONTA, s.r.o. k žádosti o vydání integrovaného povolení. CENIA, česká informační agentura životního prostředí Vyjádření k žádosti o vydání integrovaného povolení CONTA, s.r.o. CENIA, česká informační agentura životního prostředí Litevská 8/1174, 100 05 Praha 10 tel.: +420 267 225 232 fax: + 420 271 724 306 http://www.cenia.cz

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě obce Podhrad

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě obce Podhrad KANALIZAČNÍ ŘÁD veřejné stokové sítě obce Podhrad OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu str. 2 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu str. 3 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu

Více