Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Rittal Czech, s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Rittal Czech, s.r.o."

Transkript

1 Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Rittal Czech, s.r.o. Rittal Czech, s.r.o. Ke Zdibsku Zdiby u Prahy, IČ: , DIČ: CZ I. Všeobecně 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují smluvní obchodní vztahy mezi firmou RittalCzech, s.r.o. (dále jen prodávající) a třetími stranami (dále jen kupující) a jsou nedílnou součástí každé smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Veškerá obchodní ujednání se řídí ustanovením Obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) a předpisy souvisejícími v platném znění. 2. Obchodní ujednání, která se od těchto VOP nebo od zákonných podmínek liší, jsou pro prodávajícího závazná pouze v případě, že byly prodávajícím písemně potvrzeny. Toto platí i v případě specifických nákupních podmínek kupujícího. 3. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny dodávky zboží a služeb prodávajícího, které byly uskutečněny v době platnosti těchto VOP, pokud nebyly v konkrétní smlouvě sjednány podmínky jiné Realizaci jakékoliv dodávky zboží či služeb, nebo přijetí jakékoli platby ze strany prodávajícího nelze chápat jako akceptaci jiných než těchto VOP. II. Obchodní procesy 1. Kupující v případě zájmu o konkrétní zboží doručí prodávajícímu objednávku (je-li specifikace a cena zboží známa), nebo poptávku, pokud je nezbytné zpracovat prodávajícím nabídku. Prodávající obratem objednávku potvrdí nebo zašle kupujícímu nabídku, která má charakter návrhu kupní smlouvy. Každá objednávka kupujícího nebo kupujícím potvrzená nabídka bude vyřizována jako samostatná kupní smlouva a při vzájemném kontaktu bude pro identifikaci používáno číslo kupní smlouvy prodávajícího. 2. Nabídky prodávajícího mají z hlediska realizace dodávky nezávazný charakter. Nabídky adresované kupujícímu (zájemci) je třeba chápat pouze jako návrh kupní smlouvy. Z nabídky prodávajícího se stává platná a závazná kupní smlouva až okamžikem písemného potvrzení kupujícím. Z objednávky kupujícího se stává platná a závazná kupní smlouva až okamžikem písemného potvrzení objednávky prodávajícím. Prodávající je vázán svými návrhy kupních smluv po dobu 30 dnů ode dne jejich odeslání kupujícímu (zájemci). Pokud prodávající v této lhůtě neobdrží písemný souhlas kupujícího s návrhem smlouvy, tzn. kupujícím platným způsobem potvrzený (akceptovaný) text návrhu smlouvy, pak smlouva nevznikne. Smlouva vzniká pouze přijetím všech ujednání ve smlouvě obsažených těchto VOP; pokud by i jen jediné dílčí ujednání zůstávalo některou stranou nepřijatým, smlouva nevzniká. 3. Neadresné nabídky, inzerce a obdobné projevy prodávajícího nejsou návrhy kupních smluv, pokud nejsou jako návrhy smluv výslovně formulovány. 4. Změny v nevydodaných objednávkách může kupující uskutečňovat pouze po předběžném odsouhlasení prodávajícím. Každou změnu prodávající kupujícímu písemně potvrdí a od tohoto okamžiku má tato změna charakter závazného doplňku původní kupní smlouvy. III. Ceny 1. Veškeré ceny uváděné prodávajícím v nabídkách a potvrzení objednávek jsou tvořeny dohodou smluvních stran a mají charakter cen smluvních. Tyto ceny zahrnují náklady na dopravu do místa plnění a obaly, ne však palety EUR. Ke všem účtovaným cenám se připočítává zákonná daň z přidané hodnoty. 2. Cena dopravy ze sídla prodávajícího do místa určeného kupujícím je hrazena prodávajícím pouze na základě jejich výslovné dohody uvedené v kupní smlouvě. 1

2 3. V případě kupní smlouvy na dodávky zboží jsou ceny uváděny výhradně za balicí množství, které může obsahovat i více kusů. V případě smlouvy o dílo je cena uváděna za provedení sjednaného díla. 4. V případě, že je sjednaná dodací lhůta delší než čtyři měsíce od uzavření smlouvy, vyhrazuje si prodávající právo změnit k termínu dodávky ceny v závislosti na případné změně cen surovin, výrobních nákladů nebo směnného kursu CZK/EUR. IV. Platební podmínky 1. Veškerá vyúčtování cen i případných dalších finančních nároků vyplývajících z uzavřené smlouvy a těchto VOP provádí prodávající fakturami (příp. dobropisy) majícími předepsané náležitosti daňových dokladů. Veškeré takto vyúčtované pohledávky prodávajícího jsou splatné netto, tj. bez jakýchkoli vedlejších výloh pro prodávajícího na jeho bankovní účet dle podmínek sjednaných v příslušné smlouvě. Případné směnky a šeky akceptuje prodávající jen v rozsahu a za podmínek sjednaných příslušnou smlouvou. Splatnost části nebo celé kupní ceny před zahájením plnění prodávajícího se podle podmínek konkrétního obchodního případu sjednává v příslušné smlouvě. 2. V případě prodlení kupujícího s úhradou pohledávky prodávajícího je kupující povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení v sazbě 0,1% za každý den prodlení. Další případné nároky na náhradu škody vzniklé v důsledku prodlení kupujícího s platbami nejsou ustanovením předchozí věty dotčeny. 3. Překročí-li prodlení kupujícího 30 dnů nebo vstoupí-li ve známost skutečnosti vzbuzující pochybnosti o platební schopnosti kupujícího, stanou se veškeré pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu ihned splatnými, resp. splatnými dnem doručení odpovídající výzvy prodávajícího kupujícímu. Šeky a směnky přijaté jako plnění kupujícího může prodávající v takovém případě vrátit nebo pro jejich krytí požadovat záruky. Prodávající je pak povinen plnit nedokončené dodávky teprve po vypořádání jeho splatných pohledávek a na základě platby předem nebo proti jiným platebním zárukám, které od kupujícího přijal. Jinak je prodávající oprávněn po uplynutí přiměřené dodatečné lhůty poskytnuté kupujícímu k uspokojení pohledávek prodávajícího či k poskytnutí přijatelných záruk od smlouvy odstoupit a domáhat se též odpovídající náhrady škody. Ustanoveními předchozích vět nejsou dotčeny těmito VOP upravené výhrady vlastnického práva. 4. Uplatnění reklamace kupujícího u prodávajícího nezakládá právo kupujícího na pozastavení nebo krácení plateb vyúčtovaných pohledávek prodávajícího. Kupující je oprávněn platbu pozastavit pouze tehdy, pokud má proti prodávajícímu splatnou protipohledávku, rozumí se i nárok na bankovní záruku, pokud je taková protipohledávka nesporná; takovou protipohledávku je kupující oprávněn též proti pohledávce prodávajícího započíst. V. Dodací podmínky a přechod rizik 1. Dodací podmínky jsou uváděny dle mezinárodní dodací doložky INCOTERMS 2000 samostatně na každé kupní smlouvě dle dohody mezi prodávajícím a kupujícím. 2. Základní dodací podmínkou je CPT. Pokud není v konkrétní smlouvě sjednáno jinak, místem plnění a přechodu rizik je sídlo prodávajícího, a to i v případě, že dopravu a další náklady hradí prodávající. 3. Dodávka zboží je prodávajícím splněna a riziko vlastníka na kupujícího přechází okamžikem předáním zboží kupujícímu proti podpisu na dodacím listu (osobní odběr) nebo předáním zboží prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. 4. U dodávky s instalací nebo montáží je místem plnění a přechodu rizik místo určené v příslušné smlouvě o dílo. Riziko vlastníka v tomto případě přechází na kupujícího okamžikem protokolárního předání díla. 5. Pokud je zaslání, doručení nebo začátek či provedení instalace nebo montáže prodlouženo na základě požadavku kupujícího, přechází riziko vlastníka v době prodlení na kupujícího. 6. Pokud se nejedná o osobní odběr zboží, prodávající určuje způsob dopravy a objednává dopravu do místa určeného kupujícím. V tomto případě kupující těmito VOP zmocňuje prodávajícího 2

3 k jednání s dopravcem ohledně veškerých záležitostí souvisejících s dopravou zboží od prodávajícího do místa určeného kupujícím v rámci území České republiky. VI. Dodací lhůty 1. Pro lhůtu dodávek nebo pracovních výkonů je určující oboustranná smlouva ve smyslu článku II./2 těchto VOP. Předpokladem pro dodržení lhůty je včasné dodání všech podkladů, příslušných povolení, včasných objasnění, schválení plánů, dodržování dohodnutých platebních podmínek a další nutné součinnosti, jako např. logistická připravenost v místě dodání, či jiné povinnosti kupujícího. Nejsou-li tyto předpoklady včas splněny, potom je lhůta přiměřeně prodloužena, resp. má prodávající právo od smlouvy odstoupit a kupujícímu fakturovat vzniklé vícenáklady. 2. Dodací lhůta (doba plnění) prodávajícího počíná běžet dnem doručení uzavřené kupní smlouvy. Pokud kupní smlouva předpokládá pozdější upřesnění podrobností konkrétní dodávky, popř. je dodávka vázána specifickou platební podmínkou (záloha, akreditiv, ) nebo konkretizací zboží v rámci sjednaných možností (odvolávka), počíná dodací lhůta běžet dnem přijetí odpovídajícího upřesnění, splněním platební podmínky, či jinou konkretizací prodávajícím. V případě neposkytnutí odpovídající součinnosti kupujícího se dodací lhůta prodlužuje nejméně o dobu prodlení kupujícího s poskytnutím součinnosti; má-li neposkytnutí součinnosti závažný rozsah, prodlužuje se doba plnění též o dobu vyvolanou organizačními změnami ve výrobě prodávajícího k plnění těch zakázek, kde zákazník řádně poskytuje součinnost. 3. Plní-li prodávající v sjednané době plnění, a to i případně prodloužené ve smyslu předchozí úpravy pro neposkytnutí součinnosti kupujícího, je kupující povinen plnění přijmout jako včasné. Vyvolá-li prodávající jednání k dosažení chybějící součinnosti kupujícího, avšak součinnosti není dosaženo, je prodávající oprávněn od zbývajícího plnění nebo od smlouvy odstoupit. 4. Prodávající je oprávněn plnit kdykoli v době plnění, a to i po částech, pokud z povahy plnění (zboží) či z obsahu kupní smlouvy nevyplývá opak. Dnem plnění je den, na který je kupujícímu ohlášena připravenost k odeslání, pokud se tento den nekryje se dnem skutečného odeslání plnění. Prodávající není v prodlení, pokud případně neúplné plnění nebrání nebo jen nepatrně omezuje uvedení zařízení u kupujícího do provozu. 5. Prodávající neodpovídá za žádné škody či za prodlení s jeho plněním a tomu odpovídající nároky, pokud k nim došlo v důsledku událostí spadajících pod tzv. vyšší moc, čímž se rozumějí zejména neobvyklé povětrnostní podmínky a kalamity, živelní pohromy, stávky, výluky, závažné dopravní nehody, sabotáže apod., pokud neumožňují včasné plnění, a to i přes přijetí všech rozumně v úvahu přicházejících opatření; doklad o takové události předloží prodávající. Totéž platí pro případné překážky vyvolané např. dodávkou vadných polotovarů od subdodavatele prodávajícího. Tytéž účinky mají i důsledky vyšší moci u subdodavatele prodávajícího. 6. Kdykoli se prodávající dostane do prodlení se svým plněním, může kupujícímu navrhnout přiměřený náhradní termín plnění. V případě opožděného plnění i po uplynutí přiměřeného náhradního termínu plnění může kupující, pokud věrohodně prokáže, že mu na základě zpoždění vznikla škoda, požádat o slevu ve výši 0,5 % z ceny nedodaného dílu nebo ceny nedodaného díla za každý naplněný týden prodlení po náhradním termínu plnění, nejvýše však v celkové výši 5 % ceny tohoto dílu nebo díla. Právo kupujícího na slevu odpadá, pokud kupující ke dni, k němuž se prodávající dostal do prodlení, nedostál všem svým platebním závazkům vůči prodávajícímu. 7. Je-li doručení nebo odeslání na přání kupujícího opožděno, nebo je opožděno plnění jeho vedlejších závazků z kupní smlouvy, jako jsou např. provedení zálohové platby, otevření akreditivu, logistická připravenost v místě dodání apod., pak je možné kupujícímu účtovat skladné ve výši 0,5% účtované hodnoty za každý započatý měsíc od data oznámení připravenosti k odeslání; skladné je omezeno do celkové výše 5%, pokud nejsou prokázány vyšší náklady. VII. Výhrada vlastnického práva 1. Veškeré dodané zboží zůstává ve vlastnictví prodávajícího až do okamžiku plného uhrazení jeho kupní ceny a případných dalších pohledávek prodávajícího v souvislosti s plněním dodávky zboží podle úpravy těchto VOP. 3

4 2. Kupující je oprávněn nakládat zbožím podléhajícím výhradě vlastnického práva (dále vyhrazené zboží ) jen pro svou potřebu a nesmí je dále zcizovat či dát do zástavy třetí osobě. 3. Výjimkou z ustanovení bodu VII./2 těchto VOP je oprávnění kupujícího zobchodovat vyhrazené zboží v souladu s jeho standardními obchodními podmínkami, pouze však pokud není v prodlení s placením svých finančních závazků prodávajícímu a za podmínky, že jeho pohledávky z prodeje přejdou na prodávajícího podle další úpravy těchto VOP. Pohledávky kupujícího z dalšího prodeje vyhrazeného zboží, jsou okamžikem uzavření kupní smlouvy s jeho odběratelem současně převedeny na prodávajícího a mají zajišťovací funkci k pohledávkám prodávajícího vůči kupujícímu. Pokud kupující zobchoduje vyhrazené zboží spolu s jiným zbožím, dochází k postoupení pohledávky kupujícího na prodávajícího pouze v části odpovídající kupujícímu vyúčtované ceně vyhrazeného zboží. 4. Kupující je oprávněn inkasovat pohledávky z obchodů dle bodu VII./3 těchto VOP do odvolání prodávajícího; prodávající je oprávněn k takovému odvolání pouze tehdy, nastane-li stav upravený v ustanovení bodu IV./3 větě první až čtvrté těchto VOP. Kupující je pak povinen ihned informovat své obchodní partnery o postoupení pohledávek na prodávajícího a předat prodávajícímu veškeré podklady a informace k jejich inkasu; současně je kupující povinen vydat ihned prodávajícímu veškeré vyhrazené zboží, které má ve své moci, a to na náklady kupujícího. Kupující je pak taktéž povinen respektovat případný zákaz prodávajícího k dalšímu obchodování či zamontování vyhrazeného zboží. 5. Prodávající je uzavřením smlouvy s kupujícím současně kupujícím výslovně zmocněn ke vstupu do podniku kupujícího a k odebrání vyhrazeného zboží, nastane-li stav upravený v ustanovení bodu IV./3 větě první až čtvrté těchto VOP. Pokud by kupující tuto plnou moc vypověděl, nabývá výpověď Účinnosti 366-tým dnem po jejím doručení prodávajícímu. VIII. Produktové údaje 1. Veškeré produkty Rittal jsou vyráběny v souladu s platnými normami. Jednotlivé produktové údaje a parametry jsou uvedeny v hlavním katalogu Rittal v kapitole Technické informace. 2. Prodávající ručí pouze za ty vlastnosti a parametry svých výrobků, které jsou výslovně potvrzeny ve smlouvě. 3. Údaje o výrobcích popisují jejich obecné vlastnosti a parametry, za vhodnost jejich použití v konkrétní aplikaci ručí kupující. 4. V rámci dalšího vývoje si prodávající vyhrazuje právo změn technických parametrů a vlastností svých výrobků. IX. Záruky, odpovědnost za vady 1. Za vady dodaného zboží, mezi které se počítají též vady garantovaných vlastností, odpovídá prodávající následovně: Veškeré díly, které se stanou nepoužitelnými, nebo jejichž použitelnost bude značně omezena, a to následkem okolností vzniklých před okamžikem přechodu rizik na kupujícího zejména následkem konstrukčních, materiálových nebo výrobních vad, musí prodávající v přiměřené lhůtě bezplatně dle vlastní úvahy buďto na místě, nebo v sídle prodávajícího nebo ve výrobním závodě opravit nebo nahradit díly novými. Nahrazené díly se stávají majetkem prodávajícího. 2. Záruční doba na dodávky prodávajícího činí 12 měsíců od okamžiku přechodu rizika na kupujícího, pokud není v konkrétní smlouvě sjednáno jinak. 3. Případnou vadu na zboží a nebo díle musí kupující nahlásit písemně, mailem a nebo přes internetový portál prodávajícího, a to bezprostředně po jejím zjištění, nejpozději však do 2 pracovních dní jinak záruky prodávajícího zanikají. Záruka zaniká rovněž v případě, pokud byl předmět dodávky kupujícím nebo třetí osobou změněn a nebo pokud na něm byl proveden neodborný zásah. 4. Pokud o to prodávající požádá, nesmí kupující po uplatnění reklamace až do ukončení reklamačního řízení bez souhlasu prodávajícího se zbožím, kterého se reklamace týká, disponovat. 4

5 5. Po převzetí reklamace sjednává prodávající s kupujícím lhůtu pro odstranění vady, tato lhůta se sjednává přiměřeně charakteru vady. 6. Pokud nemůže prodávající odstranit závadu v souladu s ustanovením bodu IX./1 těchto VOP, může kupující žádat buďto snížení ceny nebo změnu smlouvy, popř. od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy je však přípustné pouze v tom případě, že kupující prodávajícímu svůj úmysl písemně oznámil a v rámci tohoto oznámení mu poskytl novou lhůtu nad rámec lhůty původně sjednané, avšak prodávající ani v tomto náhradním termínu závadu neodstranil. 7. Kupující může závadu odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby pouze v případě, když je prodávající v prodlení s odstraněním závady a prodávající s odstraněním závady kupujícím souhlasí, nebo při mimořádném ohrožení bezpečnosti provozu nebo osob; o těchto okolnostech musí být prodávající bezprostředně informován. 8. Prodávající může odmítnout odstranění závady, pokud kupující neplní své smluvní povinnosti ve vztahu k prodávajícímu; kupujícímu v tomto případě nepřísluší žádná práva na náhradu vzniklých škod. 9. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení, dále na škody, které byly způsobeny po dni přechodu rizika neodborným nebo nedbalým zacházením, přehnanými požadavky, nevhodnými provozními podmínkami, závadnými stavebními pracemi, nebo takovými chemickými, elektrochemickými vlivy, které smlouva nepředpokládá. 10. Pokud prodávající v rámci řešení reklamace zjistí, že reklamace byla neoprávněná, popř. že kupující nebo třetí osoba neoprávněně zasáhli do předmětu reklamace (viz bod IX./3 těchto VOP), vyfakturuje prodávající kupujícímu veškeré své náklady související s řešením této reklamace. Tyto náklady je kupující povinen v termínu splatnosti příslušné faktury uhradit. 11. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu nefunkčnosti reklamovaného výrobku, která vznikla potřebou opravy, dodatečné dodávky nebo dodatečných výkonů. Prodloužení záruční lhůty se však vztahuje pouze na ty díly daného výrobku, které byly příčinou reklamace. Záruční lhůta na celý výrobek tím zůstává nedotčena. 12. Pokud kupující požaduje prodloužení záruky, popř. provedení zkoušek zařízení, musí toto dohodnout písemně s prodávajícím. Výkonnostní zkoušky se zpravidla provádí na zařízení dostupném ve zkušebně výrobce. X. Náhrada škody 1. Za škody z jiných důvodů než je uvedeno v bodu VI./6, jako např. za škody způsobené na jiném zařízení než je předmětem smluvní dodávky, za nedostatky vyplývající z podepsané smlouvy nebo za porušení smluvních podmínek včetně vedlejších podmínek, jako např. za poradenskou činnost ve věci instalace a užívání předmětného zařízení, odpovídá prodávající jen tehdy, když tyto škody vzniknou jako následek hrubého provinění prodávajícího. Hrubé provinění je podmíněno úmyslem nebo hrubou nedbalostí. Pokud prodávající poskytne z tohoto důvodu náhradu škody, je povinnost náhrady omezena co do výše dvojnásobkem hodnoty dodaného zařízení nebo výrobku, který škodu způsobil. Toto se týká i náhrady škod a to přímých i nepřímých, ušlého zisku, přerušení nebo omezení provozu v závodě kupujícího. 2. Dále sahající odpovědnost prodávajícího, zejména za škody vzniklé drobnou nedbalostí jeho nebo osob plnících jeho závazky, je vyloučena. 3. Omezení odpovědnosti uvedené v bodu X./1 se nevztahuje na případy ohrožení života a zdraví osob a na škody na soukromém majetku fyzických osob, pokud se na tyto případy vztahuje zákon o povinném ručení. 4. Promlčecí lhůta na nedostatky vyplývající z dodávek zboží a služeb, jakož na náhradu škody z dodávek zboží nebo služeb je omezena na jeden rok od vzniku nároku, pokud ze zákona (např. v případech dle bodu X./3) nevyplývají lhůty jiné. XI. Ostatní ujednání 1. V otázkách konkrétní smlouvou a těmito VOP zvlášť jinak výslovně neupravenými se práva a povinnosti smluvních stran řídí přímo platnými českými obecně závaznými právními předpisy, 5

6 zejména aktuálním zněním Obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) v platném znění. Pokud by se v případných sporech smluvních stran nepodařilo dosáhnout řešení smírnou cestou, sjednává se k jejich rozhodování místní příslušnost Městského soudu v Praze. 2. Pokud by se některé z ustanovení těchto VOP či konkrétní smlouvy, jíž jsou nedílnou součástí, stalo či mělo stát neplatným či právně neúčinným, zavazuje se prodávající nahradit je ustanovením platným, jímž bude účel a smysl dílčího neplatného ustanovení nadále zachován; případnou neplatností některého ustanovení není dotčena platnost těchto VOP či smlouvy jako celku. Platnost od Ing. Jaromír Zelený ředitel 6

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015 PZP HEATING a.s. Dobré 149, 517 93 Dobré, Česká republika IČ: 28820614 DIČ: CZ28820614 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Praha, č.ú. 2110798104/2700 Společnost zapsaná

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Prodávající: SMC Industrial Automation CZ s.r.o., Hudcova 78a, 612 00 Brno společnost zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 34101 IČ: 62909070

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající z

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky společnosti AIR PRODUCTS spol. s r.o. pro nákup zboží, dodávky

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o 1. Předmět Podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o. stanovují podmínky uzavření Smlouvy a poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Wolfstein s.r.o..

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky (CZ občanský zákoník, zákon č. 89/2012 sb.) FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o. CZ-46361 Raspenava 189, Česká republika Identifikační číslo: 27288501, Daňové identifikační číslo:

Více

2.3. Zákonná DPH není zahrnuta v cenách; je vyúčtovaná v zákonné výši ke dni vystavení faktury a ve faktuře je uvedena zvlášť.

2.3. Zákonná DPH není zahrnuta v cenách; je vyúčtovaná v zákonné výši ke dni vystavení faktury a ve faktuře je uvedena zvlášť. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Nevoga s.r.o. se sídlem Znojmo č.p. 3525, Kotkova č. 22, 669 02, IČ: 002 07 730 1. Obecná ustanovení 1.1. Níže uvedené podmínky platí pro všechny nabídky, prodeje,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

KUPNÍ SMLOUVA na dodávky stavebního materiálu Č. kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají vysoké smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA na dodávky stavebního materiálu Č. kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají vysoké smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA na dodávky stavebního materiálu Č. kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají vysoké smluvní strany 1.Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Sídlo:Palackého 147,756 61 Rožnov

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o. se sídlem Brno Kaštanová 125b, PSČ 620 00, IČ 277 16 899, DIČ CZ27716899 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. C, vl. 54023

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy Obchodní podmínky Společnost Intersport ČR s.r.o. se sídlem Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 140 62, IČO: 256 70 816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59835

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Terex Material Handling, s.r.o. ( Prodávající ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE

Terex Material Handling, s.r.o. ( Prodávající ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE Terex Material Handling, s.r.o. ( Prodávající ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE 1. Všeobecné obchodní podmínky. Tyto všeobecné podmínky ruší a nahrazují všechny předešlé podmínky prodávajícího pro

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU Zn.: FAU-F-SP-4053_EN

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU Zn.: FAU-F-SP-4053_EN VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU Zn.: BŘEZEN 2003 1. ROZSAH POUŽITÍ 1.1. Tyto všeobecné podmínky nákupu (dále jen VP ) jsou aplikovatelné na všechny objednávky (dále jen objednávky ), které učiní naše společnost

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

Všeobecné obchodní podmínky Obelisk Praha s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Obelisk Praha s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Obelisk Praha s.r.o. platné od 1. 1. 2015 Obchodní podmínky a reklamační řád společnosti Obelisk Praha s.r.o., IČO 27882381 (dále jen obchodní podmínky a prodávající ). 1. Úvodní

Více

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Platné od 1. 1. 2014 OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Platné od 1. 1. 2014 Obsah 1. PŮSOBNOST

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o.,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o., OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o., se sídlem Hranice, Hranice I - Město, Havlíčkova 426, okres Přerov, PSČ 753 01, IČ : 253 86 476, společnosti zapsané v obchodním

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (Obecná část Všeobecných podmínek) 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby poskytovatele ( Všeobecné podmínky ) upravují práva a

Více

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších Všeobecné obchodní podmínky 1 Předmět Smlouvy 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby na základě Smlouvy na poskytování služeb, kterou s ním Poskytovatel uzavřel a jejíž nedělitelnou součástí jsou

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více