Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Rittal Czech, s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Rittal Czech, s.r.o."

Transkript

1 Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Rittal Czech, s.r.o. Rittal Czech, s.r.o. Ke Zdibsku Zdiby u Prahy, IČ: , DIČ: CZ I. Všeobecně 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují smluvní obchodní vztahy mezi firmou RittalCzech, s.r.o. (dále jen prodávající) a třetími stranami (dále jen kupující) a jsou nedílnou součástí každé smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Veškerá obchodní ujednání se řídí ustanovením Obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) a předpisy souvisejícími v platném znění. 2. Obchodní ujednání, která se od těchto VOP nebo od zákonných podmínek liší, jsou pro prodávajícího závazná pouze v případě, že byly prodávajícím písemně potvrzeny. Toto platí i v případě specifických nákupních podmínek kupujícího. 3. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny dodávky zboží a služeb prodávajícího, které byly uskutečněny v době platnosti těchto VOP, pokud nebyly v konkrétní smlouvě sjednány podmínky jiné Realizaci jakékoliv dodávky zboží či služeb, nebo přijetí jakékoli platby ze strany prodávajícího nelze chápat jako akceptaci jiných než těchto VOP. II. Obchodní procesy 1. Kupující v případě zájmu o konkrétní zboží doručí prodávajícímu objednávku (je-li specifikace a cena zboží známa), nebo poptávku, pokud je nezbytné zpracovat prodávajícím nabídku. Prodávající obratem objednávku potvrdí nebo zašle kupujícímu nabídku, která má charakter návrhu kupní smlouvy. Každá objednávka kupujícího nebo kupujícím potvrzená nabídka bude vyřizována jako samostatná kupní smlouva a při vzájemném kontaktu bude pro identifikaci používáno číslo kupní smlouvy prodávajícího. 2. Nabídky prodávajícího mají z hlediska realizace dodávky nezávazný charakter. Nabídky adresované kupujícímu (zájemci) je třeba chápat pouze jako návrh kupní smlouvy. Z nabídky prodávajícího se stává platná a závazná kupní smlouva až okamžikem písemného potvrzení kupujícím. Z objednávky kupujícího se stává platná a závazná kupní smlouva až okamžikem písemného potvrzení objednávky prodávajícím. Prodávající je vázán svými návrhy kupních smluv po dobu 30 dnů ode dne jejich odeslání kupujícímu (zájemci). Pokud prodávající v této lhůtě neobdrží písemný souhlas kupujícího s návrhem smlouvy, tzn. kupujícím platným způsobem potvrzený (akceptovaný) text návrhu smlouvy, pak smlouva nevznikne. Smlouva vzniká pouze přijetím všech ujednání ve smlouvě obsažených těchto VOP; pokud by i jen jediné dílčí ujednání zůstávalo některou stranou nepřijatým, smlouva nevzniká. 3. Neadresné nabídky, inzerce a obdobné projevy prodávajícího nejsou návrhy kupních smluv, pokud nejsou jako návrhy smluv výslovně formulovány. 4. Změny v nevydodaných objednávkách může kupující uskutečňovat pouze po předběžném odsouhlasení prodávajícím. Každou změnu prodávající kupujícímu písemně potvrdí a od tohoto okamžiku má tato změna charakter závazného doplňku původní kupní smlouvy. III. Ceny 1. Veškeré ceny uváděné prodávajícím v nabídkách a potvrzení objednávek jsou tvořeny dohodou smluvních stran a mají charakter cen smluvních. Tyto ceny zahrnují náklady na dopravu do místa plnění a obaly, ne však palety EUR. Ke všem účtovaným cenám se připočítává zákonná daň z přidané hodnoty. 2. Cena dopravy ze sídla prodávajícího do místa určeného kupujícím je hrazena prodávajícím pouze na základě jejich výslovné dohody uvedené v kupní smlouvě. 1

2 3. V případě kupní smlouvy na dodávky zboží jsou ceny uváděny výhradně za balicí množství, které může obsahovat i více kusů. V případě smlouvy o dílo je cena uváděna za provedení sjednaného díla. 4. V případě, že je sjednaná dodací lhůta delší než čtyři měsíce od uzavření smlouvy, vyhrazuje si prodávající právo změnit k termínu dodávky ceny v závislosti na případné změně cen surovin, výrobních nákladů nebo směnného kursu CZK/EUR. IV. Platební podmínky 1. Veškerá vyúčtování cen i případných dalších finančních nároků vyplývajících z uzavřené smlouvy a těchto VOP provádí prodávající fakturami (příp. dobropisy) majícími předepsané náležitosti daňových dokladů. Veškeré takto vyúčtované pohledávky prodávajícího jsou splatné netto, tj. bez jakýchkoli vedlejších výloh pro prodávajícího na jeho bankovní účet dle podmínek sjednaných v příslušné smlouvě. Případné směnky a šeky akceptuje prodávající jen v rozsahu a za podmínek sjednaných příslušnou smlouvou. Splatnost části nebo celé kupní ceny před zahájením plnění prodávajícího se podle podmínek konkrétního obchodního případu sjednává v příslušné smlouvě. 2. V případě prodlení kupujícího s úhradou pohledávky prodávajícího je kupující povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení v sazbě 0,1% za každý den prodlení. Další případné nároky na náhradu škody vzniklé v důsledku prodlení kupujícího s platbami nejsou ustanovením předchozí věty dotčeny. 3. Překročí-li prodlení kupujícího 30 dnů nebo vstoupí-li ve známost skutečnosti vzbuzující pochybnosti o platební schopnosti kupujícího, stanou se veškeré pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu ihned splatnými, resp. splatnými dnem doručení odpovídající výzvy prodávajícího kupujícímu. Šeky a směnky přijaté jako plnění kupujícího může prodávající v takovém případě vrátit nebo pro jejich krytí požadovat záruky. Prodávající je pak povinen plnit nedokončené dodávky teprve po vypořádání jeho splatných pohledávek a na základě platby předem nebo proti jiným platebním zárukám, které od kupujícího přijal. Jinak je prodávající oprávněn po uplynutí přiměřené dodatečné lhůty poskytnuté kupujícímu k uspokojení pohledávek prodávajícího či k poskytnutí přijatelných záruk od smlouvy odstoupit a domáhat se též odpovídající náhrady škody. Ustanoveními předchozích vět nejsou dotčeny těmito VOP upravené výhrady vlastnického práva. 4. Uplatnění reklamace kupujícího u prodávajícího nezakládá právo kupujícího na pozastavení nebo krácení plateb vyúčtovaných pohledávek prodávajícího. Kupující je oprávněn platbu pozastavit pouze tehdy, pokud má proti prodávajícímu splatnou protipohledávku, rozumí se i nárok na bankovní záruku, pokud je taková protipohledávka nesporná; takovou protipohledávku je kupující oprávněn též proti pohledávce prodávajícího započíst. V. Dodací podmínky a přechod rizik 1. Dodací podmínky jsou uváděny dle mezinárodní dodací doložky INCOTERMS 2000 samostatně na každé kupní smlouvě dle dohody mezi prodávajícím a kupujícím. 2. Základní dodací podmínkou je CPT. Pokud není v konkrétní smlouvě sjednáno jinak, místem plnění a přechodu rizik je sídlo prodávajícího, a to i v případě, že dopravu a další náklady hradí prodávající. 3. Dodávka zboží je prodávajícím splněna a riziko vlastníka na kupujícího přechází okamžikem předáním zboží kupujícímu proti podpisu na dodacím listu (osobní odběr) nebo předáním zboží prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. 4. U dodávky s instalací nebo montáží je místem plnění a přechodu rizik místo určené v příslušné smlouvě o dílo. Riziko vlastníka v tomto případě přechází na kupujícího okamžikem protokolárního předání díla. 5. Pokud je zaslání, doručení nebo začátek či provedení instalace nebo montáže prodlouženo na základě požadavku kupujícího, přechází riziko vlastníka v době prodlení na kupujícího. 6. Pokud se nejedná o osobní odběr zboží, prodávající určuje způsob dopravy a objednává dopravu do místa určeného kupujícím. V tomto případě kupující těmito VOP zmocňuje prodávajícího 2

3 k jednání s dopravcem ohledně veškerých záležitostí souvisejících s dopravou zboží od prodávajícího do místa určeného kupujícím v rámci území České republiky. VI. Dodací lhůty 1. Pro lhůtu dodávek nebo pracovních výkonů je určující oboustranná smlouva ve smyslu článku II./2 těchto VOP. Předpokladem pro dodržení lhůty je včasné dodání všech podkladů, příslušných povolení, včasných objasnění, schválení plánů, dodržování dohodnutých platebních podmínek a další nutné součinnosti, jako např. logistická připravenost v místě dodání, či jiné povinnosti kupujícího. Nejsou-li tyto předpoklady včas splněny, potom je lhůta přiměřeně prodloužena, resp. má prodávající právo od smlouvy odstoupit a kupujícímu fakturovat vzniklé vícenáklady. 2. Dodací lhůta (doba plnění) prodávajícího počíná běžet dnem doručení uzavřené kupní smlouvy. Pokud kupní smlouva předpokládá pozdější upřesnění podrobností konkrétní dodávky, popř. je dodávka vázána specifickou platební podmínkou (záloha, akreditiv, ) nebo konkretizací zboží v rámci sjednaných možností (odvolávka), počíná dodací lhůta běžet dnem přijetí odpovídajícího upřesnění, splněním platební podmínky, či jinou konkretizací prodávajícím. V případě neposkytnutí odpovídající součinnosti kupujícího se dodací lhůta prodlužuje nejméně o dobu prodlení kupujícího s poskytnutím součinnosti; má-li neposkytnutí součinnosti závažný rozsah, prodlužuje se doba plnění též o dobu vyvolanou organizačními změnami ve výrobě prodávajícího k plnění těch zakázek, kde zákazník řádně poskytuje součinnost. 3. Plní-li prodávající v sjednané době plnění, a to i případně prodloužené ve smyslu předchozí úpravy pro neposkytnutí součinnosti kupujícího, je kupující povinen plnění přijmout jako včasné. Vyvolá-li prodávající jednání k dosažení chybějící součinnosti kupujícího, avšak součinnosti není dosaženo, je prodávající oprávněn od zbývajícího plnění nebo od smlouvy odstoupit. 4. Prodávající je oprávněn plnit kdykoli v době plnění, a to i po částech, pokud z povahy plnění (zboží) či z obsahu kupní smlouvy nevyplývá opak. Dnem plnění je den, na který je kupujícímu ohlášena připravenost k odeslání, pokud se tento den nekryje se dnem skutečného odeslání plnění. Prodávající není v prodlení, pokud případně neúplné plnění nebrání nebo jen nepatrně omezuje uvedení zařízení u kupujícího do provozu. 5. Prodávající neodpovídá za žádné škody či za prodlení s jeho plněním a tomu odpovídající nároky, pokud k nim došlo v důsledku událostí spadajících pod tzv. vyšší moc, čímž se rozumějí zejména neobvyklé povětrnostní podmínky a kalamity, živelní pohromy, stávky, výluky, závažné dopravní nehody, sabotáže apod., pokud neumožňují včasné plnění, a to i přes přijetí všech rozumně v úvahu přicházejících opatření; doklad o takové události předloží prodávající. Totéž platí pro případné překážky vyvolané např. dodávkou vadných polotovarů od subdodavatele prodávajícího. Tytéž účinky mají i důsledky vyšší moci u subdodavatele prodávajícího. 6. Kdykoli se prodávající dostane do prodlení se svým plněním, může kupujícímu navrhnout přiměřený náhradní termín plnění. V případě opožděného plnění i po uplynutí přiměřeného náhradního termínu plnění může kupující, pokud věrohodně prokáže, že mu na základě zpoždění vznikla škoda, požádat o slevu ve výši 0,5 % z ceny nedodaného dílu nebo ceny nedodaného díla za každý naplněný týden prodlení po náhradním termínu plnění, nejvýše však v celkové výši 5 % ceny tohoto dílu nebo díla. Právo kupujícího na slevu odpadá, pokud kupující ke dni, k němuž se prodávající dostal do prodlení, nedostál všem svým platebním závazkům vůči prodávajícímu. 7. Je-li doručení nebo odeslání na přání kupujícího opožděno, nebo je opožděno plnění jeho vedlejších závazků z kupní smlouvy, jako jsou např. provedení zálohové platby, otevření akreditivu, logistická připravenost v místě dodání apod., pak je možné kupujícímu účtovat skladné ve výši 0,5% účtované hodnoty za každý započatý měsíc od data oznámení připravenosti k odeslání; skladné je omezeno do celkové výše 5%, pokud nejsou prokázány vyšší náklady. VII. Výhrada vlastnického práva 1. Veškeré dodané zboží zůstává ve vlastnictví prodávajícího až do okamžiku plného uhrazení jeho kupní ceny a případných dalších pohledávek prodávajícího v souvislosti s plněním dodávky zboží podle úpravy těchto VOP. 3

4 2. Kupující je oprávněn nakládat zbožím podléhajícím výhradě vlastnického práva (dále vyhrazené zboží ) jen pro svou potřebu a nesmí je dále zcizovat či dát do zástavy třetí osobě. 3. Výjimkou z ustanovení bodu VII./2 těchto VOP je oprávnění kupujícího zobchodovat vyhrazené zboží v souladu s jeho standardními obchodními podmínkami, pouze však pokud není v prodlení s placením svých finančních závazků prodávajícímu a za podmínky, že jeho pohledávky z prodeje přejdou na prodávajícího podle další úpravy těchto VOP. Pohledávky kupujícího z dalšího prodeje vyhrazeného zboží, jsou okamžikem uzavření kupní smlouvy s jeho odběratelem současně převedeny na prodávajícího a mají zajišťovací funkci k pohledávkám prodávajícího vůči kupujícímu. Pokud kupující zobchoduje vyhrazené zboží spolu s jiným zbožím, dochází k postoupení pohledávky kupujícího na prodávajícího pouze v části odpovídající kupujícímu vyúčtované ceně vyhrazeného zboží. 4. Kupující je oprávněn inkasovat pohledávky z obchodů dle bodu VII./3 těchto VOP do odvolání prodávajícího; prodávající je oprávněn k takovému odvolání pouze tehdy, nastane-li stav upravený v ustanovení bodu IV./3 větě první až čtvrté těchto VOP. Kupující je pak povinen ihned informovat své obchodní partnery o postoupení pohledávek na prodávajícího a předat prodávajícímu veškeré podklady a informace k jejich inkasu; současně je kupující povinen vydat ihned prodávajícímu veškeré vyhrazené zboží, které má ve své moci, a to na náklady kupujícího. Kupující je pak taktéž povinen respektovat případný zákaz prodávajícího k dalšímu obchodování či zamontování vyhrazeného zboží. 5. Prodávající je uzavřením smlouvy s kupujícím současně kupujícím výslovně zmocněn ke vstupu do podniku kupujícího a k odebrání vyhrazeného zboží, nastane-li stav upravený v ustanovení bodu IV./3 větě první až čtvrté těchto VOP. Pokud by kupující tuto plnou moc vypověděl, nabývá výpověď Účinnosti 366-tým dnem po jejím doručení prodávajícímu. VIII. Produktové údaje 1. Veškeré produkty Rittal jsou vyráběny v souladu s platnými normami. Jednotlivé produktové údaje a parametry jsou uvedeny v hlavním katalogu Rittal v kapitole Technické informace. 2. Prodávající ručí pouze za ty vlastnosti a parametry svých výrobků, které jsou výslovně potvrzeny ve smlouvě. 3. Údaje o výrobcích popisují jejich obecné vlastnosti a parametry, za vhodnost jejich použití v konkrétní aplikaci ručí kupující. 4. V rámci dalšího vývoje si prodávající vyhrazuje právo změn technických parametrů a vlastností svých výrobků. IX. Záruky, odpovědnost za vady 1. Za vady dodaného zboží, mezi které se počítají též vady garantovaných vlastností, odpovídá prodávající následovně: Veškeré díly, které se stanou nepoužitelnými, nebo jejichž použitelnost bude značně omezena, a to následkem okolností vzniklých před okamžikem přechodu rizik na kupujícího zejména následkem konstrukčních, materiálových nebo výrobních vad, musí prodávající v přiměřené lhůtě bezplatně dle vlastní úvahy buďto na místě, nebo v sídle prodávajícího nebo ve výrobním závodě opravit nebo nahradit díly novými. Nahrazené díly se stávají majetkem prodávajícího. 2. Záruční doba na dodávky prodávajícího činí 12 měsíců od okamžiku přechodu rizika na kupujícího, pokud není v konkrétní smlouvě sjednáno jinak. 3. Případnou vadu na zboží a nebo díle musí kupující nahlásit písemně, mailem a nebo přes internetový portál prodávajícího, a to bezprostředně po jejím zjištění, nejpozději však do 2 pracovních dní jinak záruky prodávajícího zanikají. Záruka zaniká rovněž v případě, pokud byl předmět dodávky kupujícím nebo třetí osobou změněn a nebo pokud na něm byl proveden neodborný zásah. 4. Pokud o to prodávající požádá, nesmí kupující po uplatnění reklamace až do ukončení reklamačního řízení bez souhlasu prodávajícího se zbožím, kterého se reklamace týká, disponovat. 4

5 5. Po převzetí reklamace sjednává prodávající s kupujícím lhůtu pro odstranění vady, tato lhůta se sjednává přiměřeně charakteru vady. 6. Pokud nemůže prodávající odstranit závadu v souladu s ustanovením bodu IX./1 těchto VOP, může kupující žádat buďto snížení ceny nebo změnu smlouvy, popř. od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy je však přípustné pouze v tom případě, že kupující prodávajícímu svůj úmysl písemně oznámil a v rámci tohoto oznámení mu poskytl novou lhůtu nad rámec lhůty původně sjednané, avšak prodávající ani v tomto náhradním termínu závadu neodstranil. 7. Kupující může závadu odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby pouze v případě, když je prodávající v prodlení s odstraněním závady a prodávající s odstraněním závady kupujícím souhlasí, nebo při mimořádném ohrožení bezpečnosti provozu nebo osob; o těchto okolnostech musí být prodávající bezprostředně informován. 8. Prodávající může odmítnout odstranění závady, pokud kupující neplní své smluvní povinnosti ve vztahu k prodávajícímu; kupujícímu v tomto případě nepřísluší žádná práva na náhradu vzniklých škod. 9. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení, dále na škody, které byly způsobeny po dni přechodu rizika neodborným nebo nedbalým zacházením, přehnanými požadavky, nevhodnými provozními podmínkami, závadnými stavebními pracemi, nebo takovými chemickými, elektrochemickými vlivy, které smlouva nepředpokládá. 10. Pokud prodávající v rámci řešení reklamace zjistí, že reklamace byla neoprávněná, popř. že kupující nebo třetí osoba neoprávněně zasáhli do předmětu reklamace (viz bod IX./3 těchto VOP), vyfakturuje prodávající kupujícímu veškeré své náklady související s řešením této reklamace. Tyto náklady je kupující povinen v termínu splatnosti příslušné faktury uhradit. 11. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu nefunkčnosti reklamovaného výrobku, která vznikla potřebou opravy, dodatečné dodávky nebo dodatečných výkonů. Prodloužení záruční lhůty se však vztahuje pouze na ty díly daného výrobku, které byly příčinou reklamace. Záruční lhůta na celý výrobek tím zůstává nedotčena. 12. Pokud kupující požaduje prodloužení záruky, popř. provedení zkoušek zařízení, musí toto dohodnout písemně s prodávajícím. Výkonnostní zkoušky se zpravidla provádí na zařízení dostupném ve zkušebně výrobce. X. Náhrada škody 1. Za škody z jiných důvodů než je uvedeno v bodu VI./6, jako např. za škody způsobené na jiném zařízení než je předmětem smluvní dodávky, za nedostatky vyplývající z podepsané smlouvy nebo za porušení smluvních podmínek včetně vedlejších podmínek, jako např. za poradenskou činnost ve věci instalace a užívání předmětného zařízení, odpovídá prodávající jen tehdy, když tyto škody vzniknou jako následek hrubého provinění prodávajícího. Hrubé provinění je podmíněno úmyslem nebo hrubou nedbalostí. Pokud prodávající poskytne z tohoto důvodu náhradu škody, je povinnost náhrady omezena co do výše dvojnásobkem hodnoty dodaného zařízení nebo výrobku, který škodu způsobil. Toto se týká i náhrady škod a to přímých i nepřímých, ušlého zisku, přerušení nebo omezení provozu v závodě kupujícího. 2. Dále sahající odpovědnost prodávajícího, zejména za škody vzniklé drobnou nedbalostí jeho nebo osob plnících jeho závazky, je vyloučena. 3. Omezení odpovědnosti uvedené v bodu X./1 se nevztahuje na případy ohrožení života a zdraví osob a na škody na soukromém majetku fyzických osob, pokud se na tyto případy vztahuje zákon o povinném ručení. 4. Promlčecí lhůta na nedostatky vyplývající z dodávek zboží a služeb, jakož na náhradu škody z dodávek zboží nebo služeb je omezena na jeden rok od vzniku nároku, pokud ze zákona (např. v případech dle bodu X./3) nevyplývají lhůty jiné. XI. Ostatní ujednání 1. V otázkách konkrétní smlouvou a těmito VOP zvlášť jinak výslovně neupravenými se práva a povinnosti smluvních stran řídí přímo platnými českými obecně závaznými právními předpisy, 5

6 zejména aktuálním zněním Obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) v platném znění. Pokud by se v případných sporech smluvních stran nepodařilo dosáhnout řešení smírnou cestou, sjednává se k jejich rozhodování místní příslušnost Městského soudu v Praze. 2. Pokud by se některé z ustanovení těchto VOP či konkrétní smlouvy, jíž jsou nedílnou součástí, stalo či mělo stát neplatným či právně neúčinným, zavazuje se prodávající nahradit je ustanovením platným, jímž bude účel a smysl dílčího neplatného ustanovení nadále zachován; případnou neplatností některého ustanovení není dotčena platnost těchto VOP či smlouvy jako celku. Platnost od Ing. Jaromír Zelený ředitel 6

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Kupující: Sídlo: Žlutava 271, Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Kupující: Sídlo: Žlutava 271, Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Kupující: Smluvní strany Název: Obec Žlutava Sídlo: Žlutava 271, 763 61 Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta E-mail: obeczlutava@volny.cz Telefon/fax: 577

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

KUPNÍ SMLOUVA Část...

KUPNÍ SMLOUVA Část... Příloha č. 3 KUPNÍ SMLOUVA Část... Článek I. Smluvní strany 1. se sídlem zastoupená:. bankovní spojení:. číslo účtu:. IČ:. DIČ: CZ.... (společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ) (dále jen prodávající

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky A/ Úvodní ustanovení: 1/ Firma Gravo Tech s.r.o., Platanová 665, 294 71 Benátky n. Jiz. II., IČO 25628992, DIČ CZ25628992 je založená na základě platných právních norem ČR,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Obchodní podmínky prodejce

Obchodní podmínky prodejce Obchodní podmínky prodejce Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem 89/2012 v platném znění (dále jen občanský zákoník ). Kupující zasláním

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: LAW CZ s.r.o.

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Příloha č. 4 ZD. příspěvková organizace. tel

Příloha č. 4 ZD. příspěvková organizace. tel Příloha č. 4 ZD OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na dodávky Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky (CZ občanský zákoník, zákon č. 89/2012 sb.) FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o. CZ-46361 Raspenava 189, Česká republika Identifikační číslo: 27288501, Daňové identifikační číslo:

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Všeobecné obchodní a smluvní podmínky firmy GRAITEC s. r.o. Platné od: 15/08/2014 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A1. Tyto všeobecné obchodní a smluvní podmínky (dále jen VOP") upravují vztah mezi společností

Více

Kupní smlouva. III. Kupní cena 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v následující výši:.

Kupní smlouva. III. Kupní cena 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v následující výši:. Kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen občanský zákoník ) mezi: Prodávajícím: Se sídlem IČO: Zastoupena Společnost

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O.

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O. 1. VŠEOBECNÉ 1. Tyto Všeobecné nákupní podmínky (dále také jen VNP ) jsou platné, účinné a upravují a vztahují se na všechny vztahy, ve kterých vystupuje společnost

Více

N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ VZ. I. Smluvní strany

N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ VZ. I. Smluvní strany N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ-2010-1900VZ dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) I. Smluvní strany 1. Prodávající: Název..

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Kupní smlouva. č prodávajícího

Kupní smlouva. č prodávajícího K U JC P 0 1 9C X M 3 Kupní smlouva Okupujícího č. 2015011 prodávajícího p / v / r /p /^ y - í í Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: U Zimního stadionu

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Příloha č. 1 ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Step TRUTNOV a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Step TRUTNOV a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Step TRUTNOV a.s. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen VOP ) upravují právní vztah mezi společností Step TRUTNOV a.s., se sídlem Na Příkopě

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Kupní smlouva. Smluvní strany. 1. Předmět smlouvy JIHOČESKÝ KRAJ. se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu:

Kupní smlouva. Smluvní strany. 1. Předmět smlouvy JIHOČESKÝ KRAJ. se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Kupní smlouva K U J C P 0 0 0 V 0 E J č. smlouvy kupujícího: SK/OINF/030/15 č. smlouvy prodávajícího VH -09-2015 Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu:

Více

S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce

S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce Stavební připravenost lokality OPIS uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., v platném

Více

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o.

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o. Reklamační řád Verze 1.01 poslední změna 22/08/2011 Vytvořil CZ101/Behunek Print: 31.08.2011 Page 1/5 Obsah 1. Základní ustanovení... 3 2. Rozsah platnosti... 3 3. Reklamace... 3 3.1. Základní pojmy reklamace...

Více

Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství.

Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství. Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství. Jednotlivé dodávky budou mezi smluvními stranami realizovány na základě

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 1. Uzavření smlouvy, vymezení pojmů, aplikovatelnost 1.1 Kupujícím se rozumí společnost Graphite Týn, spol. s r.o., IČ: 251 82 340, se sídlem

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. 1. Úvodní ustanovení Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem

Více

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto:

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto: KUPNÍ SMLOUVA, kterou níže uvedeného data uzavírají: 1. Kanlux s.r.o. sídlem Frýdek-Místek, ul. Sadová čp. 618, PSČ: 738 01 IČ: 27804861 registrace: obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 společnosti TERMOLAN CZ, s.r.o., Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové, IČ: 26009170, Zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodávka technologie hrubotřídění pro společnost PRAGOTRADE spol. s. r. o. 1. SMLUVNÍ STRANY

Více

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ (Návrh) Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ-2012-1700VZ (dále také smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. SMLUVNÍ STRANY Kupující:

Více

Bílovecká nemocnice, a.s Bílovec, 17. listopadu 538/57

Bílovecká nemocnice, a.s Bílovec, 17. listopadu 538/57 Bílovecká nemocnice, a.s. 743 01 Bílovec, 17. listopadu 538/57 PŘÍLOHA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce označené Pravidelné dodávky léků OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ

Více

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami K U P N Í S M L O U V A uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami Kupující: Název: Obec Baška Sídlo: Baška 420, 739 01 Baška Zastoupena:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby) Obchodní podmínky společnosti BAMTYRE s.r.o., se sídlem České družiny 2049/29, 160 00 Praha 6 Dejvice, IČO 01408763, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205944

Více

ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto KUPNÍ SMLOUVU Preambule

ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto KUPNÍ SMLOUVU Preambule Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany: se sídlem.. zast... IČ:. DIČ: CZ.. (dále jen prodávající na straně jedné) a TEPVOS, spol. s r.o. se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

Kupní smlouva č. uzavřená mezi

Kupní smlouva č. uzavřená mezi Kupní smlouva č. uzavřená mezi Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Sídlo: Denisova 3, 751 52 Přerov IČ: 619 85 759 DIČ: CZ61985759 Jednající: Mgr. Romana Studýnková,

Více

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ SMLOUVA O DÍLO uzavřená v souladu s ustanovením 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami: 1. Kulturní

Více

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní

Více

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka).

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka). 1. Úvodní ustanovení Zde uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v e- shopu http://www.fler.cz/shop/martina_j (dále jen prodejce).obchodní podmínky stanovují a upřesňují základní práva a povinnosti prodejce

Více

Reklamační řád www.bryle-domu.cz

Reklamační řád www.bryle-domu.cz Reklamační řád www.bryle-domu.cz 1. Základní ustanovení 1.1 Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek (VOP) společnosti Venturia s.r.o., Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6, IČO:

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany SLZ-1847-11/ČJ-2011-009HVZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany: Prodávající, jímž je: obchodní firma: se sídlem: IČ: DIČ: zapsána v OR vedeném jehož

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti SCHMACHTL CZ, spol. s r. o., IČ: 45797897, se sídlem 252 42 Vestec, Vídeňská 185, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti platné od 01. 06. 2012 1. Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti (dále jen prodávající ) se sídlem Plzeň, Slavojova 5, PSČ

Více

Rámcová kupní smlouva

Rámcová kupní smlouva Rámcová kupní smlouva I. Smluvní strany 1. Obchodní společnost: IČ: DIČ: Se sídlem: Bankovní spojení: Číslo účtu: Jednající: Zápis v rejstříku : ( dále jen p r o d á v a j í c í ) a 2. Statutární město

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ Příloha č. 2 zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Kupující: Základní umělecká škola Nová Paka Se sídlem: Masarykovo náměstí 1 509 01 Nová Paka IČ: IČO: 67440207 Zastoupený:

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU PERIODIK NA ROK 2016 uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") Číslo smlouvy kupujícího: 15/230-0 Česká

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupující: Sídlo: IČ: 27791637 DIČ: Jednající: I. Smluvní strany ARS rozvojová agentura, s.r.o.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI CZECH INDUSTRY GROUP A.S. PLATNÉ OD 1.1.2014 (DÁLE JEN PODMÍNKY )

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI CZECH INDUSTRY GROUP A.S. PLATNÉ OD 1.1.2014 (DÁLE JEN PODMÍNKY ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI CZECH INDUSTRY GROUP A.S. PLATNÉ OD 1.1.2014 (DÁLE JEN PODMÍNKY ) I. Aplikace podmínek Podmínky jsou nedílnou součástí prodejních kupních smluv (dále jen KS), stanoví

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Článek I. Předmět smlouvy

Článek I. Předmět smlouvy PŘÍLOHA Č. 3 Zadávací dokumentace NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY dle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník) Smluvní strany: 1. Objednatel: Univerzita

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Turck, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Turck, s.r.o. Turck, s.r.o. 500 06 Hradec Králové Všeobecné obchodní podmínky společnosti Turck, s.r.o. I. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) jsou vydávány společností Turck, s.r.o.,

Více

Všeobecné obchodní podmínky ASAHI Ložiska CZ s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky ASAHI Ložiska CZ s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky ASAHI Ložiska CZ s.r.o. 1. Preambule: Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen podmínky ) jsou platné a závazné pro každou nabídku předloženou společností ASAHI Ložiska CZ

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. 16/600/0090

KUPNÍ SMLOUVA č. 16/600/0090 KUPNÍ SMLOUVA č. 16/600/0090 uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen OZ ) prodávající: se sídlem: zastoupený: IČO: DIČ: bankovní spojeni: číslo bank. účtu: (dále

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 2085 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Smlouva )

Kupní smlouva uzavřená podle 2085 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Smlouva ) Kupní smlouva uzavřená podle 2085 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Smlouva ) mezi: Kupujícím: ČR Státní úřad inspekce práce Se sídlem: Kolářská 451/13, 746 01 Opava IČ:

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva č. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx I. Smluvní strany Obec Měšice Se sídlem: Hlavní 55, 250 64 Měšice IČ: 00240451

Více

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva)

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smlouva Traktor s příslušenstvím a servis str. 1 Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smluvní strany: KAREL HAHN Zastoupená: Karlem Hahnem Se sídlem: Čs. armády 1884/1a, 74801 Hlučín IČO:

Více

Generální kupní smlouva

Generální kupní smlouva Zapsaná ochranná známka u UPV Praha č. 177680 Obchodní firma Josef Vašina - Terno Třebíč, V. Nezvala 9, Třebíč IČ 10084908, DIČ 330-420711475 Zapsán v OR KS Brno oddíl, vložka A.85 Generální kupní smlouva

Více

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA Návrh - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a následujících zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. 1 Objednatel : Sídlo: Zastoupení : Smluvní strany Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova,

Více

KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ VZ

KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ VZ KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ-2011-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím

Více

Kupní smlouva. I. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. I. Předmět smlouvy Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Obchodní podmínky Kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení 262 a 409 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění mezi těmito smluvními

Více

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu výtvarný-shop.cz

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Pikron s.r.o., IČ:47283777, se sídlem Pražská 3347/46A

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Pikron s.r.o., IČ:47283777, se sídlem Pražská 3347/46A Všeobecné obchodní podmínky společnosti Pikron s.r.o., IČ:47283777, se sídlem Pražská 3347/46A 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě http://pikron.cz/eshop-online-,

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese www.fler.cz 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky

Více

Všeobecné obchodní podmínky firmy JOPECO spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky firmy JOPECO spol. s r.o. Všeobecné obchodní podmínky firmy JOPECO spol. s r.o. 1.Výklad pojmů 1.1. Prodávající - JOPECO spol.s r.o., IČ:25252135, se sídlem U Cihelny 1751, 547 01 Náchod, zapsaný v obchodním rejstříku Krajského

Více

Kupní smlouva. kontaktní osoba, tel.č. Na adresu kontaktní osoba, tel.č.

Kupní smlouva. kontaktní osoba, tel.č. Na adresu kontaktní osoba, tel.č. Prodávající: SITEL, spol. s r.o. se sídlem Praha 4, Baarova 957/15, PSČ 140 00 Kupní smlouva Kupující: se sídlem/místem podnikání: IČ: 447 97 320 spisová značka: C 6725 vedená u rejstříkového soudu v Praze

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží, které jsou nabízeny prostřednictvím

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. V případě, že nebyly sjednány jiné písemné podmínky, upravují tyto VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY, vydané v souladu s ustanovením 273

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP /ČJ VZ. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP /ČJ VZ. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP- 64307/ČJ-2011-0300VZ I. Smluvní strany 1. Prodávající: Název: IMPROMAT CZ spol. s r.o. Sídlo: U Hellady 697/4, PSČ 140 00 Praha 4 Pobočka: Kreuzmannova 18, PSČ 318 00 Plzeň Zastoupená:

Více

zapsaným v živnostenském rejstříku vedeném magistrátem města Opava, č.j. MMOP140115/2014

zapsaným v živnostenském rejstříku vedeném magistrátem města Opava, č.j. MMOP140115/2014 Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu glaerie66.cz umístěného

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Závazkové vztahy mezi společností Petr Češka, IČ : 63725134, sídlem : Lovecká 37, Jablonec nad Nisou, 46601 ( dále jen PČ ) a kupujícím se řídí těmito všeobecnými obchodními

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA uzavřena podle 2079 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Níže označené smluvní strany: Obec Pěnčín se sídlem 463 45 Pěnčín čp.62 osoba oprávněna

Více