Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Rittal Czech, s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Rittal Czech, s.r.o."

Transkript

1 Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Rittal Czech, s.r.o. Rittal Czech, s.r.o. Ke Zdibsku Zdiby u Prahy, IČ: , DIČ: CZ I. Všeobecně 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují smluvní obchodní vztahy mezi firmou RittalCzech, s.r.o. (dále jen prodávající) a třetími stranami (dále jen kupující) a jsou nedílnou součástí každé smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Veškerá obchodní ujednání se řídí ustanovením Obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) a předpisy souvisejícími v platném znění. 2. Obchodní ujednání, která se od těchto VOP nebo od zákonných podmínek liší, jsou pro prodávajícího závazná pouze v případě, že byly prodávajícím písemně potvrzeny. Toto platí i v případě specifických nákupních podmínek kupujícího. 3. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny dodávky zboží a služeb prodávajícího, které byly uskutečněny v době platnosti těchto VOP, pokud nebyly v konkrétní smlouvě sjednány podmínky jiné Realizaci jakékoliv dodávky zboží či služeb, nebo přijetí jakékoli platby ze strany prodávajícího nelze chápat jako akceptaci jiných než těchto VOP. II. Obchodní procesy 1. Kupující v případě zájmu o konkrétní zboží doručí prodávajícímu objednávku (je-li specifikace a cena zboží známa), nebo poptávku, pokud je nezbytné zpracovat prodávajícím nabídku. Prodávající obratem objednávku potvrdí nebo zašle kupujícímu nabídku, která má charakter návrhu kupní smlouvy. Každá objednávka kupujícího nebo kupujícím potvrzená nabídka bude vyřizována jako samostatná kupní smlouva a při vzájemném kontaktu bude pro identifikaci používáno číslo kupní smlouvy prodávajícího. 2. Nabídky prodávajícího mají z hlediska realizace dodávky nezávazný charakter. Nabídky adresované kupujícímu (zájemci) je třeba chápat pouze jako návrh kupní smlouvy. Z nabídky prodávajícího se stává platná a závazná kupní smlouva až okamžikem písemného potvrzení kupujícím. Z objednávky kupujícího se stává platná a závazná kupní smlouva až okamžikem písemného potvrzení objednávky prodávajícím. Prodávající je vázán svými návrhy kupních smluv po dobu 30 dnů ode dne jejich odeslání kupujícímu (zájemci). Pokud prodávající v této lhůtě neobdrží písemný souhlas kupujícího s návrhem smlouvy, tzn. kupujícím platným způsobem potvrzený (akceptovaný) text návrhu smlouvy, pak smlouva nevznikne. Smlouva vzniká pouze přijetím všech ujednání ve smlouvě obsažených těchto VOP; pokud by i jen jediné dílčí ujednání zůstávalo některou stranou nepřijatým, smlouva nevzniká. 3. Neadresné nabídky, inzerce a obdobné projevy prodávajícího nejsou návrhy kupních smluv, pokud nejsou jako návrhy smluv výslovně formulovány. 4. Změny v nevydodaných objednávkách může kupující uskutečňovat pouze po předběžném odsouhlasení prodávajícím. Každou změnu prodávající kupujícímu písemně potvrdí a od tohoto okamžiku má tato změna charakter závazného doplňku původní kupní smlouvy. III. Ceny 1. Veškeré ceny uváděné prodávajícím v nabídkách a potvrzení objednávek jsou tvořeny dohodou smluvních stran a mají charakter cen smluvních. Tyto ceny zahrnují náklady na dopravu do místa plnění a obaly, ne však palety EUR. Ke všem účtovaným cenám se připočítává zákonná daň z přidané hodnoty. 2. Cena dopravy ze sídla prodávajícího do místa určeného kupujícím je hrazena prodávajícím pouze na základě jejich výslovné dohody uvedené v kupní smlouvě. 1

2 3. V případě kupní smlouvy na dodávky zboží jsou ceny uváděny výhradně za balicí množství, které může obsahovat i více kusů. V případě smlouvy o dílo je cena uváděna za provedení sjednaného díla. 4. V případě, že je sjednaná dodací lhůta delší než čtyři měsíce od uzavření smlouvy, vyhrazuje si prodávající právo změnit k termínu dodávky ceny v závislosti na případné změně cen surovin, výrobních nákladů nebo směnného kursu CZK/EUR. IV. Platební podmínky 1. Veškerá vyúčtování cen i případných dalších finančních nároků vyplývajících z uzavřené smlouvy a těchto VOP provádí prodávající fakturami (příp. dobropisy) majícími předepsané náležitosti daňových dokladů. Veškeré takto vyúčtované pohledávky prodávajícího jsou splatné netto, tj. bez jakýchkoli vedlejších výloh pro prodávajícího na jeho bankovní účet dle podmínek sjednaných v příslušné smlouvě. Případné směnky a šeky akceptuje prodávající jen v rozsahu a za podmínek sjednaných příslušnou smlouvou. Splatnost části nebo celé kupní ceny před zahájením plnění prodávajícího se podle podmínek konkrétního obchodního případu sjednává v příslušné smlouvě. 2. V případě prodlení kupujícího s úhradou pohledávky prodávajícího je kupující povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení v sazbě 0,1% za každý den prodlení. Další případné nároky na náhradu škody vzniklé v důsledku prodlení kupujícího s platbami nejsou ustanovením předchozí věty dotčeny. 3. Překročí-li prodlení kupujícího 30 dnů nebo vstoupí-li ve známost skutečnosti vzbuzující pochybnosti o platební schopnosti kupujícího, stanou se veškeré pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu ihned splatnými, resp. splatnými dnem doručení odpovídající výzvy prodávajícího kupujícímu. Šeky a směnky přijaté jako plnění kupujícího může prodávající v takovém případě vrátit nebo pro jejich krytí požadovat záruky. Prodávající je pak povinen plnit nedokončené dodávky teprve po vypořádání jeho splatných pohledávek a na základě platby předem nebo proti jiným platebním zárukám, které od kupujícího přijal. Jinak je prodávající oprávněn po uplynutí přiměřené dodatečné lhůty poskytnuté kupujícímu k uspokojení pohledávek prodávajícího či k poskytnutí přijatelných záruk od smlouvy odstoupit a domáhat se též odpovídající náhrady škody. Ustanoveními předchozích vět nejsou dotčeny těmito VOP upravené výhrady vlastnického práva. 4. Uplatnění reklamace kupujícího u prodávajícího nezakládá právo kupujícího na pozastavení nebo krácení plateb vyúčtovaných pohledávek prodávajícího. Kupující je oprávněn platbu pozastavit pouze tehdy, pokud má proti prodávajícímu splatnou protipohledávku, rozumí se i nárok na bankovní záruku, pokud je taková protipohledávka nesporná; takovou protipohledávku je kupující oprávněn též proti pohledávce prodávajícího započíst. V. Dodací podmínky a přechod rizik 1. Dodací podmínky jsou uváděny dle mezinárodní dodací doložky INCOTERMS 2000 samostatně na každé kupní smlouvě dle dohody mezi prodávajícím a kupujícím. 2. Základní dodací podmínkou je CPT. Pokud není v konkrétní smlouvě sjednáno jinak, místem plnění a přechodu rizik je sídlo prodávajícího, a to i v případě, že dopravu a další náklady hradí prodávající. 3. Dodávka zboží je prodávajícím splněna a riziko vlastníka na kupujícího přechází okamžikem předáním zboží kupujícímu proti podpisu na dodacím listu (osobní odběr) nebo předáním zboží prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. 4. U dodávky s instalací nebo montáží je místem plnění a přechodu rizik místo určené v příslušné smlouvě o dílo. Riziko vlastníka v tomto případě přechází na kupujícího okamžikem protokolárního předání díla. 5. Pokud je zaslání, doručení nebo začátek či provedení instalace nebo montáže prodlouženo na základě požadavku kupujícího, přechází riziko vlastníka v době prodlení na kupujícího. 6. Pokud se nejedná o osobní odběr zboží, prodávající určuje způsob dopravy a objednává dopravu do místa určeného kupujícím. V tomto případě kupující těmito VOP zmocňuje prodávajícího 2

3 k jednání s dopravcem ohledně veškerých záležitostí souvisejících s dopravou zboží od prodávajícího do místa určeného kupujícím v rámci území České republiky. VI. Dodací lhůty 1. Pro lhůtu dodávek nebo pracovních výkonů je určující oboustranná smlouva ve smyslu článku II./2 těchto VOP. Předpokladem pro dodržení lhůty je včasné dodání všech podkladů, příslušných povolení, včasných objasnění, schválení plánů, dodržování dohodnutých platebních podmínek a další nutné součinnosti, jako např. logistická připravenost v místě dodání, či jiné povinnosti kupujícího. Nejsou-li tyto předpoklady včas splněny, potom je lhůta přiměřeně prodloužena, resp. má prodávající právo od smlouvy odstoupit a kupujícímu fakturovat vzniklé vícenáklady. 2. Dodací lhůta (doba plnění) prodávajícího počíná běžet dnem doručení uzavřené kupní smlouvy. Pokud kupní smlouva předpokládá pozdější upřesnění podrobností konkrétní dodávky, popř. je dodávka vázána specifickou platební podmínkou (záloha, akreditiv, ) nebo konkretizací zboží v rámci sjednaných možností (odvolávka), počíná dodací lhůta běžet dnem přijetí odpovídajícího upřesnění, splněním platební podmínky, či jinou konkretizací prodávajícím. V případě neposkytnutí odpovídající součinnosti kupujícího se dodací lhůta prodlužuje nejméně o dobu prodlení kupujícího s poskytnutím součinnosti; má-li neposkytnutí součinnosti závažný rozsah, prodlužuje se doba plnění též o dobu vyvolanou organizačními změnami ve výrobě prodávajícího k plnění těch zakázek, kde zákazník řádně poskytuje součinnost. 3. Plní-li prodávající v sjednané době plnění, a to i případně prodloužené ve smyslu předchozí úpravy pro neposkytnutí součinnosti kupujícího, je kupující povinen plnění přijmout jako včasné. Vyvolá-li prodávající jednání k dosažení chybějící součinnosti kupujícího, avšak součinnosti není dosaženo, je prodávající oprávněn od zbývajícího plnění nebo od smlouvy odstoupit. 4. Prodávající je oprávněn plnit kdykoli v době plnění, a to i po částech, pokud z povahy plnění (zboží) či z obsahu kupní smlouvy nevyplývá opak. Dnem plnění je den, na který je kupujícímu ohlášena připravenost k odeslání, pokud se tento den nekryje se dnem skutečného odeslání plnění. Prodávající není v prodlení, pokud případně neúplné plnění nebrání nebo jen nepatrně omezuje uvedení zařízení u kupujícího do provozu. 5. Prodávající neodpovídá za žádné škody či za prodlení s jeho plněním a tomu odpovídající nároky, pokud k nim došlo v důsledku událostí spadajících pod tzv. vyšší moc, čímž se rozumějí zejména neobvyklé povětrnostní podmínky a kalamity, živelní pohromy, stávky, výluky, závažné dopravní nehody, sabotáže apod., pokud neumožňují včasné plnění, a to i přes přijetí všech rozumně v úvahu přicházejících opatření; doklad o takové události předloží prodávající. Totéž platí pro případné překážky vyvolané např. dodávkou vadných polotovarů od subdodavatele prodávajícího. Tytéž účinky mají i důsledky vyšší moci u subdodavatele prodávajícího. 6. Kdykoli se prodávající dostane do prodlení se svým plněním, může kupujícímu navrhnout přiměřený náhradní termín plnění. V případě opožděného plnění i po uplynutí přiměřeného náhradního termínu plnění může kupující, pokud věrohodně prokáže, že mu na základě zpoždění vznikla škoda, požádat o slevu ve výši 0,5 % z ceny nedodaného dílu nebo ceny nedodaného díla za každý naplněný týden prodlení po náhradním termínu plnění, nejvýše však v celkové výši 5 % ceny tohoto dílu nebo díla. Právo kupujícího na slevu odpadá, pokud kupující ke dni, k němuž se prodávající dostal do prodlení, nedostál všem svým platebním závazkům vůči prodávajícímu. 7. Je-li doručení nebo odeslání na přání kupujícího opožděno, nebo je opožděno plnění jeho vedlejších závazků z kupní smlouvy, jako jsou např. provedení zálohové platby, otevření akreditivu, logistická připravenost v místě dodání apod., pak je možné kupujícímu účtovat skladné ve výši 0,5% účtované hodnoty za každý započatý měsíc od data oznámení připravenosti k odeslání; skladné je omezeno do celkové výše 5%, pokud nejsou prokázány vyšší náklady. VII. Výhrada vlastnického práva 1. Veškeré dodané zboží zůstává ve vlastnictví prodávajícího až do okamžiku plného uhrazení jeho kupní ceny a případných dalších pohledávek prodávajícího v souvislosti s plněním dodávky zboží podle úpravy těchto VOP. 3

4 2. Kupující je oprávněn nakládat zbožím podléhajícím výhradě vlastnického práva (dále vyhrazené zboží ) jen pro svou potřebu a nesmí je dále zcizovat či dát do zástavy třetí osobě. 3. Výjimkou z ustanovení bodu VII./2 těchto VOP je oprávnění kupujícího zobchodovat vyhrazené zboží v souladu s jeho standardními obchodními podmínkami, pouze však pokud není v prodlení s placením svých finančních závazků prodávajícímu a za podmínky, že jeho pohledávky z prodeje přejdou na prodávajícího podle další úpravy těchto VOP. Pohledávky kupujícího z dalšího prodeje vyhrazeného zboží, jsou okamžikem uzavření kupní smlouvy s jeho odběratelem současně převedeny na prodávajícího a mají zajišťovací funkci k pohledávkám prodávajícího vůči kupujícímu. Pokud kupující zobchoduje vyhrazené zboží spolu s jiným zbožím, dochází k postoupení pohledávky kupujícího na prodávajícího pouze v části odpovídající kupujícímu vyúčtované ceně vyhrazeného zboží. 4. Kupující je oprávněn inkasovat pohledávky z obchodů dle bodu VII./3 těchto VOP do odvolání prodávajícího; prodávající je oprávněn k takovému odvolání pouze tehdy, nastane-li stav upravený v ustanovení bodu IV./3 větě první až čtvrté těchto VOP. Kupující je pak povinen ihned informovat své obchodní partnery o postoupení pohledávek na prodávajícího a předat prodávajícímu veškeré podklady a informace k jejich inkasu; současně je kupující povinen vydat ihned prodávajícímu veškeré vyhrazené zboží, které má ve své moci, a to na náklady kupujícího. Kupující je pak taktéž povinen respektovat případný zákaz prodávajícího k dalšímu obchodování či zamontování vyhrazeného zboží. 5. Prodávající je uzavřením smlouvy s kupujícím současně kupujícím výslovně zmocněn ke vstupu do podniku kupujícího a k odebrání vyhrazeného zboží, nastane-li stav upravený v ustanovení bodu IV./3 větě první až čtvrté těchto VOP. Pokud by kupující tuto plnou moc vypověděl, nabývá výpověď Účinnosti 366-tým dnem po jejím doručení prodávajícímu. VIII. Produktové údaje 1. Veškeré produkty Rittal jsou vyráběny v souladu s platnými normami. Jednotlivé produktové údaje a parametry jsou uvedeny v hlavním katalogu Rittal v kapitole Technické informace. 2. Prodávající ručí pouze za ty vlastnosti a parametry svých výrobků, které jsou výslovně potvrzeny ve smlouvě. 3. Údaje o výrobcích popisují jejich obecné vlastnosti a parametry, za vhodnost jejich použití v konkrétní aplikaci ručí kupující. 4. V rámci dalšího vývoje si prodávající vyhrazuje právo změn technických parametrů a vlastností svých výrobků. IX. Záruky, odpovědnost za vady 1. Za vady dodaného zboží, mezi které se počítají též vady garantovaných vlastností, odpovídá prodávající následovně: Veškeré díly, které se stanou nepoužitelnými, nebo jejichž použitelnost bude značně omezena, a to následkem okolností vzniklých před okamžikem přechodu rizik na kupujícího zejména následkem konstrukčních, materiálových nebo výrobních vad, musí prodávající v přiměřené lhůtě bezplatně dle vlastní úvahy buďto na místě, nebo v sídle prodávajícího nebo ve výrobním závodě opravit nebo nahradit díly novými. Nahrazené díly se stávají majetkem prodávajícího. 2. Záruční doba na dodávky prodávajícího činí 12 měsíců od okamžiku přechodu rizika na kupujícího, pokud není v konkrétní smlouvě sjednáno jinak. 3. Případnou vadu na zboží a nebo díle musí kupující nahlásit písemně, mailem a nebo přes internetový portál prodávajícího, a to bezprostředně po jejím zjištění, nejpozději však do 2 pracovních dní jinak záruky prodávajícího zanikají. Záruka zaniká rovněž v případě, pokud byl předmět dodávky kupujícím nebo třetí osobou změněn a nebo pokud na něm byl proveden neodborný zásah. 4. Pokud o to prodávající požádá, nesmí kupující po uplatnění reklamace až do ukončení reklamačního řízení bez souhlasu prodávajícího se zbožím, kterého se reklamace týká, disponovat. 4

5 5. Po převzetí reklamace sjednává prodávající s kupujícím lhůtu pro odstranění vady, tato lhůta se sjednává přiměřeně charakteru vady. 6. Pokud nemůže prodávající odstranit závadu v souladu s ustanovením bodu IX./1 těchto VOP, může kupující žádat buďto snížení ceny nebo změnu smlouvy, popř. od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy je však přípustné pouze v tom případě, že kupující prodávajícímu svůj úmysl písemně oznámil a v rámci tohoto oznámení mu poskytl novou lhůtu nad rámec lhůty původně sjednané, avšak prodávající ani v tomto náhradním termínu závadu neodstranil. 7. Kupující může závadu odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby pouze v případě, když je prodávající v prodlení s odstraněním závady a prodávající s odstraněním závady kupujícím souhlasí, nebo při mimořádném ohrožení bezpečnosti provozu nebo osob; o těchto okolnostech musí být prodávající bezprostředně informován. 8. Prodávající může odmítnout odstranění závady, pokud kupující neplní své smluvní povinnosti ve vztahu k prodávajícímu; kupujícímu v tomto případě nepřísluší žádná práva na náhradu vzniklých škod. 9. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení, dále na škody, které byly způsobeny po dni přechodu rizika neodborným nebo nedbalým zacházením, přehnanými požadavky, nevhodnými provozními podmínkami, závadnými stavebními pracemi, nebo takovými chemickými, elektrochemickými vlivy, které smlouva nepředpokládá. 10. Pokud prodávající v rámci řešení reklamace zjistí, že reklamace byla neoprávněná, popř. že kupující nebo třetí osoba neoprávněně zasáhli do předmětu reklamace (viz bod IX./3 těchto VOP), vyfakturuje prodávající kupujícímu veškeré své náklady související s řešením této reklamace. Tyto náklady je kupující povinen v termínu splatnosti příslušné faktury uhradit. 11. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu nefunkčnosti reklamovaného výrobku, která vznikla potřebou opravy, dodatečné dodávky nebo dodatečných výkonů. Prodloužení záruční lhůty se však vztahuje pouze na ty díly daného výrobku, které byly příčinou reklamace. Záruční lhůta na celý výrobek tím zůstává nedotčena. 12. Pokud kupující požaduje prodloužení záruky, popř. provedení zkoušek zařízení, musí toto dohodnout písemně s prodávajícím. Výkonnostní zkoušky se zpravidla provádí na zařízení dostupném ve zkušebně výrobce. X. Náhrada škody 1. Za škody z jiných důvodů než je uvedeno v bodu VI./6, jako např. za škody způsobené na jiném zařízení než je předmětem smluvní dodávky, za nedostatky vyplývající z podepsané smlouvy nebo za porušení smluvních podmínek včetně vedlejších podmínek, jako např. za poradenskou činnost ve věci instalace a užívání předmětného zařízení, odpovídá prodávající jen tehdy, když tyto škody vzniknou jako následek hrubého provinění prodávajícího. Hrubé provinění je podmíněno úmyslem nebo hrubou nedbalostí. Pokud prodávající poskytne z tohoto důvodu náhradu škody, je povinnost náhrady omezena co do výše dvojnásobkem hodnoty dodaného zařízení nebo výrobku, který škodu způsobil. Toto se týká i náhrady škod a to přímých i nepřímých, ušlého zisku, přerušení nebo omezení provozu v závodě kupujícího. 2. Dále sahající odpovědnost prodávajícího, zejména za škody vzniklé drobnou nedbalostí jeho nebo osob plnících jeho závazky, je vyloučena. 3. Omezení odpovědnosti uvedené v bodu X./1 se nevztahuje na případy ohrožení života a zdraví osob a na škody na soukromém majetku fyzických osob, pokud se na tyto případy vztahuje zákon o povinném ručení. 4. Promlčecí lhůta na nedostatky vyplývající z dodávek zboží a služeb, jakož na náhradu škody z dodávek zboží nebo služeb je omezena na jeden rok od vzniku nároku, pokud ze zákona (např. v případech dle bodu X./3) nevyplývají lhůty jiné. XI. Ostatní ujednání 1. V otázkách konkrétní smlouvou a těmito VOP zvlášť jinak výslovně neupravenými se práva a povinnosti smluvních stran řídí přímo platnými českými obecně závaznými právními předpisy, 5

6 zejména aktuálním zněním Obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) v platném znění. Pokud by se v případných sporech smluvních stran nepodařilo dosáhnout řešení smírnou cestou, sjednává se k jejich rozhodování místní příslušnost Městského soudu v Praze. 2. Pokud by se některé z ustanovení těchto VOP či konkrétní smlouvy, jíž jsou nedílnou součástí, stalo či mělo stát neplatným či právně neúčinným, zavazuje se prodávající nahradit je ustanovením platným, jímž bude účel a smysl dílčího neplatného ustanovení nadále zachován; případnou neplatností některého ustanovení není dotčena platnost těchto VOP či smlouvy jako celku. Platnost od Ing. Jaromír Zelený ředitel 6

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky (CZ občanský zákoník, zákon č. 89/2012 sb.) FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o. CZ-46361 Raspenava 189, Česká republika Identifikační číslo: 27288501, Daňové identifikační číslo:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 společnosti TERMOLAN CZ, s.r.o., Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové, IČ: 26009170, Zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 1. Uzavření smlouvy, vymezení pojmů, aplikovatelnost 1.1 Kupujícím se rozumí společnost Graphite Týn, spol. s r.o., IČ: 251 82 340, se sídlem

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) společnosti NETEX, spol. s r.o., sídlem Děčín Děčín VIII Dolní Oldřichov, Na Hrázi

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY strana: 1 z 6 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY společnosti PLASTIKA a.s. se sídlem Kaplanova 2830, 767 01 Kroměříž, IČ: 27448550, zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti platné od 01. 06. 2012 1. Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti (dále jen prodávající ) se sídlem Plzeň, Slavojova 5, PSČ

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. upravující obchodní vztahy mezi firmou ROSENBERG spol. s r.o. (dále jen dodavatel) a jejími smluvními partnery - zákazníky (dále jen odběratel). I. SMLOUVA,

Více

garantované množství

garantované množství 4. Rozsah plnění: zboží garantované množství předpoklad další dodávky v III. IV. čtvrtletí 2015 celkem štěrbinový deskový lapač z PVC 10 ks 25 ks 35 ks štěrbinový deskový lapač z PVC včetně železného stojanu

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnost se sídlem Roman Hošek - HOBBYLAND Jiráskova 422, 262 23 JINCE identifikační číslo: 47516887 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ Obchodní podmínky pro velkoodběratele Všeobecné obchodní podmínky prodeje zboží na www.magic-outlet.cz podnikatelským subjektům (pro velkoobchody) Firma Nákupní Galerie s.r.o. místem podnikání Stolín 51,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky [dále jen VOP ] upravují smluvní vztahy při dodávce zboží společnosti ONEMS s.r.o., se sídlem Bocanovice č.p. 60,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 1 Všeobecné obchodní podmínky upravující obchodní vztahy mezi společností PILA KRYTA, s.r.o., IČ 27647072 (prodávající, dodavatel) a jejími zákazníky (kupujícími, objednateli) I. Uzavření a obsah smlouvy

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

Generální kupní smlouva

Generální kupní smlouva Zapsaná ochranná známka u UPV Praha č. 177680 Obchodní firma Josef Vašina - Terno Třebíč, V. Nezvala 9, Třebíč IČ 10084908, DIČ 330-420711475 Zapsán v OR KS Brno oddíl, vložka A.85 Generální kupní smlouva

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o. se sídlem Brno Kaštanová 125b, PSČ 620 00, IČ 277 16 899, DIČ CZ27716899 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. C, vl. 54023

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI DELTA LIGHT CZECH S.R.O.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI DELTA LIGHT CZECH S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI DELTA LIGHT CZECH S.R.O. 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují vztahy mezi společností Delta Light Czech s.r.o.,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015 společnosti HABARTline s.r.o., IČO: 45797218 (dále jako Společnost ), 1. PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany Kupující: (dále jen kupující ) Základní škola ÚL, Neštěmická

Více

Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s.

Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s. Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s. Tyto Všeobecné smluvní podmínky upravují smluvní vztah mezi společností Hotel Theresia Kolín, a.s., se sídlem Kolín,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1.9.2013 Dokument Id: CHB.10.40.Dk.6(rev.1) 1. Rozsah platnosti Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny obchodní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti 2N TELEKOMUNIKACE a.s. (dále jen VOP )

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti 2N TELEKOMUNIKACE a.s. (dále jen VOP ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti 2N TELEKOMUNIKACE a.s. (dále jen VOP ) 1. Obecná ustanovení 1.1 Tyto VOP upravují vztahy vzniklé v souvislosti s prodejem zboží a služeb poskytovaných společností

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

1. Všeobecná ustanovení

1. Všeobecná ustanovení Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.bazarpocitacu.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) e- shopu nesmekyplus.cz provozovaného paní Jitkou Masnou, IČ 65360818,

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ). Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Střední zdravotnická škola Kroměříž Zastoupená: Mgr. Dagmar Ondruškovou, ředitelkou Sídlem: Albertova 4261, 767 26 Kroměříž IČ: 00637939 Bankovní spojení: komerční

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení 2. Předmět smlouvy 3. Místo plnění 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 5. Cena a placení 6. Dodací lhůta 7. Dopravní podmínky, poštovné 8. Záruka,

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží (dále jen předmětu

Více

Reklamační řád sítě Termsnet

Reklamační řád sítě Termsnet Reklamační řád sítě Termsnet 1. Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád platí pro zákazníky telekomunikační sítě Termsnet (dále jen prodávající, poskytovatel). Reklamační řád blíže upravuje práva a povinnosti

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DODÁVKY ZBOŽÍ UCB TECHNOMETAL S.R.O.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DODÁVKY ZBOŽÍ UCB TECHNOMETAL S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DODÁVKY ZBOŽÍ UCB TECHNOMETAL S.R.O. Změna: 2 vydané v souladu s ustanovením 1751 a násl. Občanského zákoníku pro uzavírání kupních smluv společností UCB TECHNOMETAL s.r.o.

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz 1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů, kontakt Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.azsklad.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti ZEO TRADE, s.r.o. se sídlem Záhoří ll, PSČ 398 l8 Záhoří u Písku, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení: KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola Rakvice Zastoupená: Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchodní a dodací podmínky 1. Uzavření smlouvy, objednávky a návrhy 1.1. Nabídka firmy je nezávazná. Pro uzavření smlouvy, resp. jiných ujednání, a jejich rozsah je rozhodující písemné potvrzení objednávky

Více

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Příloha č. 4 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Kupující: Sídlo: IČ: 61989061 DIČ: Základní

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20.

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20. Obchodní podmínky I. Provozovatel - prodávající Pharmaceutical Biorechnology s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, složka 138220, se sídlem Slezská 949/32, 120

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Účel všeobecných obchodních podmínek Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky) platí pro všechny kupní smlouvy uzavřené mezi společnosti Salzgitter Mannesmann Stahlhandel,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti SINOP CB a.s.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti SINOP CB a.s. Všeobecné obchodní podmínky společnosti SINOP CB a.s. 1. Preambule 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují práva a povinnosti plynoucí z kupní smlouvy, smlouvy o dílo, případně

Více

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY 1. Návrh na uzavření kupní smlouvy (dále jen Objednávka ), předložený Kupujícím, přijme Prodávající ve lhůtě do 10 dnů po doručení Objednávky, nejpozději

Více

Reklamační řád Stillea Europe s.r.o.

Reklamační řád Stillea Europe s.r.o. Reklamační řád Stillea Europe s.r.o. Poslední revize: 1.1.2013 Obsah Obsah... 2 Reklamační řád... 3 Vyřízení reklamace... 3 Záruční podmínky... 3 Spotřební materiál... 7 Závěrečná ustanovení... 7 Reklamační

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Reklamační řád společnosti KOPLAST spol. s r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Reklamační řád společnosti KOPLAST spol. s r.o. Reklamační řád společnosti. S t r á n k a 1 Obsah 1. Účel a platnost... 3 2. Všeobecné ustanovení, legislativa... 3 3. Neuplatnitelnost záruky vady... 4 4. Postup při uplatňování reklamace kupující spotřebitel...

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

Všeobecné dodací podmínky firmy PETROCard Czech, s.r.o.

Všeobecné dodací podmínky firmy PETROCard Czech, s.r.o. Všeobecné dodací podmínky firmy PETROCard Czech, s.r.o. Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné dodací podmínky obsažené v tomto dokumentu jsou nedílnou součástí všech smluv o dodávkách výrobků a zboží firmy

Více

KUPNÍ SMLOUVA na dodávky stavebního materiálu Č. kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají vysoké smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA na dodávky stavebního materiálu Č. kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají vysoké smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA na dodávky stavebního materiálu Č. kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají vysoké smluvní strany 1.Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Sídlo:Palackého 147,756 61 Rožnov

Více

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky V Náchodě dne: 1.5.2014 DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") jsou závazné pro nákup výrobků značky DIVOKÁ KOSMETIKA (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

příloha A obchodní podmínky

příloha A obchodní podmínky příloha A obchodní podmínky veřejná zakázka ICT a mobilní dotyková zařízení pro projekt INTERES pro ZŠ Morkovice o o o o o krycí list nabídky návrh smlouvy příloha č. 1 smlouvy technická specifikace příloha

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. se sídlem Kelč č.553, 756 43 IČ: 26843439 Článek 1 Úvodní ustanovení Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen reklamace ) musí být vždy uplatněna v souladu s

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493. 1. Obecná ustanovení

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493. 1. Obecná ustanovení REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493 1. Obecná ustanovení 1.1 Tento reklamační řád je zpracován dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném a

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva Obchodní podmínky Provozovatel e-shopu A-Z toner Zbyněk Baránek Družstevní 917 Petřvald u Karviné 735 41 IČ: 47968826 DIČ: CZ7301275531 Odpovědná osoba a kontakt Zbyněk Baránek Tel: 604 579 312 E-mail:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BSA CZ s.r.o. IČ: 25616714 Se sídlem: Varnsdorfská 344/8, Střížkov, 190 00 Praha 9 Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 55131 (dále

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží na internetu

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží na internetu Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží na internetu Vymezení pojmů použitých v těchto všeobecných obchodních podmínkách pro prodej zboží na internetu: Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupních smluv uzavřených mezi společností Saint Gobain Construction Products CZ a.s., divize Weber (dále také jen jako

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Dodavatel: KLEIN automotive s. r.o. Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě oddíl C.,vložka 4776 Nádražní 100 789 91 Štíty IČO:47683228 DIČ:400-47683228 Bankovní

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s.

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a.s., IČ: 158 87 791 se sídlem Praha 10, K červenému dvoru č. 10, PSČ 100 00, zapsané v obchodním

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY Dodávání kancelářských potřeb dodavatelem zaměstnávajícím osoby se zdravotním postižením uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle 11 zákona

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI LAMBERGA s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI LAMBERGA s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI LAMBERGA s.r.o. I. Úvodní ustanovení a vymezení pojmů 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy

Více

III. OBJEDNÁVKY 1. Zákazník je povinen objednávat u DAIKINu zboží písemně (dopisem, faxem nebo e-mailem).

III. OBJEDNÁVKY 1. Zákazník je povinen objednávat u DAIKINu zboží písemně (dopisem, faxem nebo e-mailem). I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všechna práva a povinnosti ze smluv, v nichž má společnost DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE CZECH REPUBLIC spol. s r.o.,, IČ: 480 39 497, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

FASTENERS. Všeobecné obchodní podmínky

FASTENERS. Všeobecné obchodní podmínky FASTENERS Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) vydala obchodní společnost FASTENERS CZ, a.s. se sídlem na Florenci 1685/9, Praha 1, PSČ

Více

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Smluvní strany 1.1 Poskytovatel Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 1.2 Klient 2. Smluvní vztahy Předmět podnikání Předmětem podnikání

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více