Prohlášení. Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou použitou literaturu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prohlášení. Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou použitou literaturu."

Transkript

1

2 1

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen/a se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze dne Bc. Štěpán Vrba 2

4 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval Ing. Antonínu Pavlíčkovi za vedení diplomové práce a také za jeho podporu, trpělivost, rady, inspiraci a diskuze nejen při vypracování této diplomové práce. Rovněž patří můj dík rodině za podporu při studiu a tvorbu potřebného zázemí. Děkuji také přítelkyni za její velkou trpělivost se mnou při práci na tomto tématu a její podporu. Děkuji 3

5 Anotace Tato práce si klade za cíl zpřehlednit a zprůhlednit vztah středoškoláků k internetu. Činnosti a obsah, které vyhledávají. Zjištění skutečného současného stavu, potvrzení či vyvrácení obecně uznávaných názorů, ale také potvrzení či vyvrácení jejich vlastního vnímání. Co si myslí, že hledají a co skutečně dělají na internetu. Annotation This work aims to clarify and make transparent the relationship of high school student to the Internet. Activities and content which they seeking. Determine the actual status quo, to confirm or refute the generally accepted views, but also to confirm or refute their own perceptions. What they think, they are looking for and what they actually do on the Internet. 4

6 Obsah Úvod Definování základních předpokladů Nevědomá data Vědomá data Využívání internetu Závislost studentů na internetu Studenti a internet v Mobilu Komunikace pomocí internetu Analýza a rozbor dat získaných od studentů Struktura dat Hladina významnosti Rozbor prvního log souboru Vyhledávače Sociální sítě Online Hry E shopy Zpravodajství Portály Video Ostatní File hosting Fotografie Web hosting Rozbor druhého seznamu záznamů Vyhledávače

7 2.3.2 Sociální sítě Online hry E shopy Zpravodajské stránky Portály Video Ostatní File hosting Fotografie Web hosting Rozbor třetího log souboru Vyhledávače Sociální sítě Online hry E shopy Zpravodajské stránky Portály Video Ostatní File hosting Fotografie Web hosting Soupis nejčastějších webových stránek Rozbor čtvrtého log souboru Vyhledávače Sociální sítě

8 2.5.3 Online hry E shopy Zpravodajské stránky Portály Video Ostatní File hosting Fotografie Web hosting Soupis nejčastějších webových stránek Rozbor dat získaných od studentů Dotazník od studentů Souhrn tvrzení Analýza výsledků Porovnání výsledků Závěr Zdroje Seznam grafů a tabulek Zkratky

9 Úvod K rozboru preferencí středoškolských studentů v oblasti internetu a k získání základních dat byl použit vzorek 340 studentů střední školy, jejíž specializace je zaměřena na výpočetní techniku. Vzhledem tomu, že tento vzorek studentů středních škol zahrnoval všechny studenty jedné konkrétní střední školy ze všech ročníků, lze toto množství studentů považovat za vzorek středoškoláků s dostatečnou vypovídající hodnotou. Podkladový materiál byl získán ze sledování četnosti návštěv mladých lidí ve věkovém rozmezí od 16 do 20 let věku, kteří jsou studenty střední školy, na internetových sítích dostupných v České republice, a to nejen na sociálních sítích. Rozvojem internetu v celosvětovém měřítku se staly dostupnými pro všechny resp. téměř pro všechny obyvatele zeměkoule, internetové sítě, které jsou v současné době používány na všech kontinentech. S ohledem na tuto skutečnost by se dalo říci, samozřejmě s určitými odchylkami, že došlo ke sledování četnosti návštěv studentů středních škol na všech internetových sítích, které jsou provozovány v celém světě. Z důvodu omezení možnosti ovlivnění statistického vyhodnocení nejvíce navštěvovaných stránek obdobími, kdy lze předpokládat, že bude návštěvnost stránek určitým způsobem ovlivněna jako např. vánočními svátky, prázdninami či jinými významnými událostmi, které mohou výběr navštěvovaných stránek určitým způsobem zkreslit, byl vybrán týden mimo shora uvedená období. Jednalo se tudíž o obvyklý týden středoškolských studentů v průběhu školního roku, ačkoliv nelze samozřejmě vyloučit ovlivnění každého jednotlivého studena subjektivními důvody na jeho straně. Důvodem proč nebyla sledována četnost návštěv studentů na internetu, a to zejména na sociálních sítích např. v období před vánočními svátky je naprosto zřejmý. Většina obyvatel totiž, a to nejen v České republice, ale i v dalších částech světa, kde je dodržována tradice křesťanských svátků, chce podle svých možností obdarovat své bližní dárky, které by je potěšily popř. považují pořízení dárků za svoji povinnost. Lze proto předpokládat, že s rozvojem internetu stále více lidí hledá nejen svoji inspiraci na pořízení dárků, ale i jejich nákup, prostřednictvím internetu. Rovněž tak lze předpokládat, že v období před prázdninami, a to jak v zimním období, tak i v období před letními prázdninami, bude určité procento osob sledovat nabídky cestovních kanceláří nebo se budou jen inspirovat prohlížením stránek týkajících se různých destinací, které by chtěli navštívit popř. destinací, které by si někdy v budoucnosti přáli jednou navštívit. Samozřejmě také může dojít k ovlivnění 8

10 četnosti návštěv různých stránek při různých významných politických, kulturních či jiných událostech. Vzhledem ke všem shora uvedených důvodům, byl vybrán pro určení statisticky obvyklého období první týden v prosinci roku 2009 a první týden v březnu 2010 pro první sběr dat. Druhý sběr proběhl v listopadu 2010 a únoru Jednalo se tudíž o týdny, z nichž jeden byl situován do období po již uplynulých podzimních prázdninách. Druhý po uplynutí pololetního hodnocení studentů, kdy by studenti mohli být ovlivněni např. nervozitou z výsledků svého studia. Třetí a čtvrtý kontrolní sběr proběhl o rok později, avšak vždy o měsíc dříve pro zamezení cyklických chyb vzniklých při sběru v identické termíny. Samozřejmě nelze zcela stoprocentně vyloučit jakékoliv ovlivnění všech studentů, které jak již je uvedeno výše, mohou být ovlivněni soukromými událostmi, které se vztahují pouze k určitému konkrétnímu člověku jako je např. onemocnění, rozchod s osobu blízkou, rodinné vztahy apod. Tyto vlivy na jednotlivého studenta však nelze žádným způsobem eliminovat, ale protože se tyto vlivy mohou vyskytovat u všech osob na celém světě a u všech věkových kategorií, je nutno tyto nepředvídatelné vlivy považovat za obvyklé a odpovídající danému sledovanému vzorku studentů. Vybrané hodnocené období by však nemělo být ovlivněno žádným vnějšími vlivy, které by se dotýkaly všech studentů, a tudíž byly vyloučeny vnější možnosti ovlivnění výsledků zkoumání. 9

11 1 Definování základních předpokladů Z důvodu získání dostatečně vypovídajícího vzorku musely být eliminovány, případně zmírněny všechny faktory, jež by mohly ovlivnit výsledný vzorek dat jakýmkoliv způsobem. Mezi tyto faktory, kteří jak již je shora uvedeno, mohou ovlivnit výsledky zkoumání, se dá počítat například blízkost různých svátků a prázdnin. Situace, kdy školní rok na střední škole začíná v září tj. v období po uplynutí volna skončením letních prázdnin, může negativně ovlivnit výsledky zkoumání. V době po prázdninách jsou totiž studenti plni dojmů a různých zážitků a tudíž se chtějí pochlubit či svěřit se svými zážitky ostatním, využívají v této době různé sociální sítě ve větší míře, než mimo toto období. Avšak již v listopadu čekají studenty podzimní prázdniny a v prosinci vánoční svátky. S ohledem na tyto skutečnosti musel sběr dat proběhnout v neutrální dobu. Dalším významným faktorem jsou samotné vánoční svátky a vánoční prázdniny. V této době resp. těsně před vánočními svátky, a to přibližně měsíc před nimi, se na internetu nejvíce navštěvují stránky různých elektronických obchodů zvané e shopy, kde studenti vyhledávají různé produkty dárky, které by někomu chtěli koupit, ale i dárky, které by si přáli dostat. Návštěvnost e shopů je v této době vskutku enormní, čímž by došlo k ovlivnění výsledů zkoumání. Nesmí se však zapomenout ani na možnost hledání informací o produktech, jejich srovnávání a porovnávání, které předchází případné koupi produktu, a to například i v klasickém kamenném obchodě a nikoliv pouze nákup dárků přes internet. Tímto se do pole internetových stránek ovlivněných vánocemi přidávají různé specializované portály a fóra. Z těchto a dalších důvodů byl vybrán termín sběru dat pokud možno neutrální. Během dalších měsíců čekají studenty další prázdniny, svátky, či životní rozhodnutí, které nelze všechny rozebírat podrobně. Nejvýznamnější rozhodnutí hromadného charakteru, které se vztahuje na určitou skupinu studentů, jsou přijímací zkoušky na vysokou školu či pouhý výběr vysoké školy, na které mají studenti zájem studovat po úspěšném složení maturitních zkoušek. Maturita, jako další faktor ovlivňující preference obsahu internetu a sociálních sítí, reprezentuje specifický vliv. Díky množství vypracovaných či různě předpřipravených témat k maturitě na internetu, volí studenti snazší formu získávání těchto informací stažením z internetu, místo vypracování maturitních témat vlastními silami. Takto by bylo možné rozebírat jednotlivá období, která mohou ovlivnit výsledky zkoumání. 10

12 Pro získání dat, jako podkladů od stanoveného vzorku studentů, pro analýzu využití internetu studenty středních škol, lze použít dva způsoby. Jedním z těchto způsobů je získávání dat bez vědomí uživatelů a druhým způsobem je získávání dat s vědomím uživatelů. 1.1 Nevědomá data Sběr informací bez toho aniž by studenti o tomto sběru dat věděli je výhodný z důvodu objektivnosti těchto dat, neboť v tomto případě nedochází k ovlivnění získaných údajů ze strany studentů. Během školního roku byly ve dvou cyklech ukládány veškeré navštívené internetové stránky studenty po dobu jednoho týdne. Přibližný počet stránek navštívených během každého týdne dosahuje hodnoty 1,3 milionu stránek. Podrobný rozbor těchto záznamů je uveden v následujících kapitolách k tomu určených. Pro zvýšení přesnosti byl sběr dat opakován i během následujícího školního roku. 1.2 Vědomá data Hlavní nevýhodou získávání dat s vědomím uživatele je fakt, že při tomto sběru dat dáváme prostor jednotlivým subjektům možnost zkreslit sledované údaje, popř. upravit odpovědi bez ohledu na skutečnost, jestli odpovědi jsou či nejsou pravdivé. Vzhledem k možnosti ovlivnění sledovaných údajů, se snižuje vypovídající hodnotu takto získaných informací. 1.3 Využívání internetu Do dnešního dne nejsou známy statistické výsledky používání internetu v České republice za rok K dispozici jsou pouze výsledky zveřejněné Českým statistickým úřadem za rok Z těchto zveřejněných výsledků vyplývá, že v posledních třech měsících roku 2008 použilo internet 97 % českých studentů, tj. o 43 procent více, než je průměr za celou českou internetovou populaci, jež v roce 2008 činila 54 % občanů České republiky. Velmi podobná situace jako v České republice panovala i ostatních evropských zemí, s výjimkou několika jihoevropských států, jako je Řecko, Bulharsko, Kypr, Itálie a Rumunsko, kde podíl studentů používajících internet je nižší než 90 %. 11

13 Z uvedeného lze jednoznačně konstatovat, že používání internetu studenty je běžnou záležitostí v celé Evropě. 1 Každý den v roce 2008 využívalo internet 65 % českých studentů, což ve srovnání s evropským průměrem je o 10 procentních bodů méně. Po Rumunsku, Řecku, Kypru, Bulharsku, Chorvatsku a Irsku se s touto hodnotou řadíme na 7. místo od konce a tudíž na 22. místě v rámci celé Evropy. Naproti tomu v Nizozemsku a v severní Evropě je k internetu každý den připojeno více než 90 % studentů. Nejvíce je internet využíván v Dánsku, kde každý den využívá internetového připojení 93 % studentů středních škol. Graf 1 Studenti využívající internet každý den, 2. čtvrtletí 2008 ( % studentů 16+) Zdroj: ČSÚ Ve většině, a to především vyspělých zemí EU, se studenti k internetu připojují nejčastěji doma. V České republice doma surfuje 80 % studentů, čímž se blížíme 1 Zdroj Eurostat 12

14 evropskému průměru, který činí 81 %. Stejně tak jako počítač, tak i internet, čeští studenti využívají hojně také ve školách, a to až 88 % studentů, což je nejvíce ze všech sledovaných zemí. Z uvedeného plyne závěr, že jen necelá polovina českých domácností je připojena k internetu a tudíž studenti musí využívat internet ve škole, ale svědčí to také o tom, že velká část českých škol má již připojení k internetu 2. Evropský průměr studentů, kteří se připojují k internetu ve škole je, oproti České republice, podstatně nižší, a to jen 67 %. Možnost připojení k internetu na jiných místech, jako jsou např. knihovny, internetové kavárny či úřady, využívá v České republice poměrně malý podíl studentů, a to pouze 9 % z nich. Graf 2 Místa používání internetu studenty, 2 čtvrtletí 2008 ( % studentů 16+) Zdroj: ČSÚ 1.4 Závislost studentů na internetu. Na Marylandské Univerzitě byl proveden výzkum o závislosti studentů na internetu. Při tomto výzkumu byl dvěma stům studentů na 24 hodin odebrán přístup, jak na internet, tak i byly odebrány mobilní telefony, měly zakázány hry a sledování televize. Po určité době bylo vypozorováno, že studenti začali být neklidní, dokonce se začali projevovat i pocity úzkosti. Tyto negativní výsledky se postupně zvyšovaly. Závěr provedeného výzkumu studenti bez medií prostě nemohli normálně fungovat. 2 Tvrzení ČSÚ 13

15 Lidé si již nemohou nebo ani nechtějí představit život bez mobilního telefonu, notebooku, Mp3 přehrávače a televize. Je to smutné, ale je to tak. Studenti si nejvíce stěžovali na nemožnost posílat sms zprávy, e maily a dokonce, že nemohly mít přístup ani k sociálním sítím a IM. Někteří ze studentů si dokonce začali připouštět, že jsou opravdu závislými na internetu, a to bylo pro ně dost hrozné zjištění. Mladým lidem se začíná vymykat realita a mají jen svůj virtuální svět, bez kterého si už nedokážou život představit. Bez těchto věcí jako je internet, se cítí osamoceni. Závislostí na internetu, posílaní sms zpráv a hraní videoher se začala dokonce zabývat už i speciální centra, která se snaží lidi těchto závislostí zbavit. Například v minulém roce byla zřízená klinika u sídla Microsoftu v Redmondu ReSTART, která pomáhá lidem zbavit se návyku na internetu, hrách a posílání SMS zpráv. Z průzkumu Marylandské univerzity také vyplynulo, že lidé nejsou závislými na určité značce zařízení nebo na určité věci, ale spíše jsou závislými na tom, co konkrétní dané zařízení poskytuje za službu a co zprostředkovává. 1.5 Studenti a internet v Mobilu. Díky společnosti Vodafone, která dělala průzkum využívání internetu prostřednictvím mobilního telefonu, bylo dosaženo následujících výsledků. Studenti si bez surfování na internetu v mobilu nedokážou představit svůj každodenní život, a to jak ve škole na hodinách, tak při různých cestách či o přestávkách mezi vyučovacími hodinami. Studenti, a to 45 % z nich na internetu v mobilním telefonu denně desítky minut využívá surfování, stejně tak jako třeba telefonování nebo posíláni sms zpráv. 14

16 Při nedostatku času na vyhledávání informací nebo při nemožnosti se dostat k pevnému připojení k internetu, nejčastěji využívají studenti mobilní verzi internetu, a to zejména 70 % při cestování a 43 % o přestávkách ve škole. Docela značný počet studentů se také snaží podvádět při zkouškách, a to právě díky možnosti připojení internetu v mobilním telefonu. Služby, které studenti prostřednictvím mobilního telefonu převážně používají, jsou následující: 82 % komunikuje se svými přáteli přes komunitní alias sociální sítě 73 % vyřizuje elektronickou poštu 68 % vyhledává informace o dopravním spojení 64 % si čte zprávy Jedním z hlavních důvodů, proč je internet v mobilu studenty tak využíván, je ta skutečnost, že studenti internet používají při cestách k čerpání informací nebo také ke spojení se s přáteli, např. na různých chatech, komunitních portálech, nebo i na některých z Instant Messengerů, jako je třeba ICQ, Yahoo IM nebo MSN. Většinou denně stráví student na surfování v mobilním telefonu přibližně půl až jednu hodinu denně. Tento výzkum realizoval Vodafone ve spolupráci s agenturou Data Collect v červnu 2009 na vzorku 600 studentů ve věku let, zákazníků všech mobilních operátorů v ČR. 15

17 1.6 Komunikace pomocí internetu Komunikace pomocí internetu je v dnešní době už samozřejmostí, a to hlavně u mladých lidí, kteří komunikují nejvíce pomocí elektronické pošty v podobě e mailů. V žádné z Evropských zemí není v procentuelním propočtu podíl používání elektronické pošty menší než 63 %. Země jižní Evropy, jako například Kypr, Itálie, Rumunsko, Bulharsko, Chorvatsko, ale také třeba i Polsko a Irsko využívají elektronickou poštu v průměru 85 %, což je průměr EU27, což je průměr 27 členských států Evropské unie po rozšíření v roce Nejvíce byli e maily, co se týče přijímání a odesílání pošty, využívány v Lucembursku nebo v Rakousku. Graf 3 činnosti studentů na internetu Zdroj: ČSÚ Pokud se týká např. programu Skype, což je telefonování přes internet, tak tuto službu oproti předchozímu průzkumu využívali spíše méně vyspělé země, jako např. Lotyšsko nebo Litva. Čeští studenti se v tomto případě umístili na 3. místě, a to v rozsahu 50 %. Telefonování přes Skype je zdarma a tím je pravděpodobně ovlivněna ta skutečnost, že je tento program natolik studenty využíván, neboť telefonování pomocí mobilního telefonu je docela dost cenově nákladné, a proto nové státy EU využívají tuto možnost 16

18 telefonování více než např. třeba v Nizozemí nebo i Irsku, kde tento způsob telefonování využívá jen 8 % všech lidí. Graf 4 telefonování přes internet Zdroj: ČSÚ Více než využívání možnosti spojení se s přáteli pomocí skypu, mladí lidé využívají chatování na různých seznamkách nebo pomoci softwaru ICQ, MSN, či jiných instant messengerů popř. na různých fórech. Díky softwaru ICQ, se tak čeští studenti přibližují průměru EU27, který činí 66 %. Nejvíce se však používá chatování ve Španělsku, Portugalsku a Lucembursku, kde až 85 % studentů využívalo chat v roce Pokud se týká návštěvnosti online seznamek, bylo zjištěno Českým statistickým úřadem, že stránky jsou více navštěvovány dívkami než chlapci. V roce 2007 navštívilo online seznamku 15 % dívek a 13 % chlapců ve věku od 16 let a výš. Studenti na druhou stranu využívají internet i k pomoci ve vzdělávání, neboť si vyhledávají různé informace, které jim pomáhají připravit se na zkoušky, vyučovací hodiny, ale v některých případech dokonce používají internet i k nahromadění informací nad rozsah stanovený v rámci výuky, a to z vlastního zájmu. Na internetu tak načerpávají obsáhlejší informace, které studenti internet využívají za účelem vyhledání různých vzdělávacích kurzů. V průměru používá internet za účelem pomoci se vzděláváním 85 % českých studentů, a to na rozdíl od průměru EU27, který činí 67 %. 17

19 Graf 5 vzdělávání na internetu Zdroj: ČSÚ Samozřejmě nejnavštěvovanějšími stránkami na internetu jsou on line zprávy, a to jak z domova, tak ze světa, nabídky práce nebo brigád, rozesílání životopisů, on line hry, on line sledování filmů, dále pak stahování filmů a hudby, rovněž tak i sociální sítě a chaty, různé e shopy, vyhledávání spojení pro cestování, čtení nebo zakládání různých blogů, hledání ubytování apod. Ve vyhledávání informací se čeští studenti hodně přibližují 68 %, což je průměr pro EU27. Graf 6 Graf pro přiblížení procentuelního výpočtu Zdroj: ČSÚ 18

20 K výpočetní technice má v České republice přístup téměř 100 % studentů, a to např. doma, ve škole nebo v internetových kavárnách. Podle sledovanosti u nás denně zasedne k počítači 73 % studentů, v Norsku nebo v Dánsku je to však až 95 %. Průměr EU27 přitom však činí 85 %. Nejméně studentů zasedá k počítači v Rumunsku, a to jen 66 % studentů. Studenti používají internet téměř stále, kdy jsou připojeni v domácím prostředí pomocí počítače nebo ve škole, ale také kdekoliv venku, pomocí notebooku či mobilního telefonu. Nejvíce jsou však počítače používány ve školách. V používání počítačů ve škole, jsou čeští studenti na prvním místě ze všech Evropských zemí. Pokud se týká používání počítače doma, tak čeští studenti využívají počítač doma v 91 %, naopak Nizozemci využívají domácí připojení ve 100 %. V Rumunsku použilo počítač doma jen 71 % studentů. Všechny tyto výpočty vyplývají z vybavenosti domácností výpočetní technickou a internetem domácností zemí sociálně slabších. Čeští studenti věnují daleko více času vyhledáváním informací na internetu, než čtení knih. Graf 7 vyhledávání informací Zdroj: ČSÚ Studenti tráví nejvíce svého volného času stahováním a přehráváním hudby, her a filmů. 19

21 Graf 8 činnosti na internetu Zdroj: ČSÚ Méně využívanou sítí je u českých studentů peer to peer, což je sdílení souborů na bázi přímého propojení, v doslovném překladu to znamená rovný s rovným. Z čehož vyplývá, že ani jedna strana není v řídící pozici či v pozici serveru. Naopak nejvíce navštěvované jsou stránky pro stahování či přehrávání hudby či filmů, nakupování přes různé e shopy a sledování televize. 72 % studentů hledá na internetu informace o produktech a službách, dále 53 % studentů hledá informace ohledně studia a práce, 40 % studentů využívá internet pro online komunikaci pomocí ICQ, AOL, MSN Messenger a dalších aplikací. 13 % studentů pravidelně navštěvuje různé on line seznamky a asi tak 26 % studentů denně poslouchá pomocí internetu on line rádio. Studenti také získávají na internetu informace z politiky nebo společenského života. Pomocí internetu mají větší možnost se informovat, než aby se spoléhali na to, že mohou získat informace o současném politickém, kulturním a společenském dění ve školách. Internet a televize jsou nejvíce využívány jako zdroj pro získávání informací. 20

22 2 Analýza a rozbor dat získaných od studentů Původní předpoklad identifikace uživatelů na základě jejich uživatelských jmen či IP adres se v průběhu získávání informací ukázal jako mylný. Díky projektu Eduroam, jehož je zkoumaná škola součástí, došlo k anonymizaci studentů a tím i nemožnost prokázání informace, kterou stránku si vyžádal ten který konkrétní student. Do celého log souboru se totiž studenti zaznamenávali skrze síť Eduroam ze svých notebooků či mobilních telefonů. S ohledem na tuto skutečnost jsou tato data spíše statistického charakteru, avšak ne zcela nic neříkající. Veškerá data se importovala do MySQL databáze, čímž se zjednodušila manipulace s daty. Import byl proveden pomocí PHP skriptu 3. Z důvodu zajištění přesnosti importů byl import ověřen pomocí další dvou odlišných PHP skriptů a programu napsanému v C++. Díky čtyřem nezávyslím importům se dá předpokládat správnost získaných dat, jelikož ze všech skriptů i programu byly importy identické. Použitý PHP skript reprezentuje postup rozdělení dat do jednotlivých sloupců v tabulce. Tímto postupem z jednoho řádku v Log souboru vznikne jeden záznam v databázi, na kterou můžeme následně provádět SQL dotazy. select count(*) pocet, domena from log group by domena order by pocet 3 PHP skript je vypsaný v příloze 21

23 2.1 Struktura dat Seznam domén získaný z databáze bylo nadále nutné kategorizovat. Pro zpřehlednění bylo zapotřebí webové stránky rozřadit do skupin, jež by reprezentovaly společný obsah s tím, že by daná skupina měla reprezentovat dostatečné množství požadavků během jednoho týdne. Z tohoto důvodu bylo nutné zobecnit pojmenování kategorií tak, aby maximálně vystihovalo obsah každé z nich. Jednotlivé kategorie byly voleny v průběhu zpracovávání dat autorem této práce. První kategorií jsou vyhledávače. Do této kategorie byly zvoleny veškeré stránky zabývající se převážně vyhledáváním dle klíčových slov, případně fulltext vyhledávače. Typickým představitelem vyhledávače je google.com. Druhou kategorií jsou sociální sítě. Stránky, kde je definovaná forma, avšak nikoliv obsah. Obsah těchto stránek si vytvářejí sami návštěvníci. Mohou to být různé blogy, fóra, seznamovací stránky, kde si uživatelé vytvářejí svou stránku či profil tak, aby je co nejlépe vystihoval a případně zvýšil jejich šanci najít si partnera, a také sociální sítě jako takové. Jako třetí kategorie byly zvoleny online hry. Popřípadě i fanouškovské stránky her nebo klanové stránky. Na sociální síti facebook.com je nejrozšířenější hry společnosti zynga následované s propastným odstupem hrami od herního giganta Electronic Arts, která je nejznámějším vydavatelem klasických her pro PC, a herní konzole jako PlayStation 1,2,3, Xbox, Xbox 360 či Nintendo Wii. Čtvrtá kategorie sdružuje veškeré elektronické obchody. Pátou kategorii reprezentují zpravodajské portály, u kterých se velmi často sdružuje i další podstránky které mohou mít i větší návštěvnost než domovská stránka, pod jejíž hlavičkou se nachází ona stránka. Jednotlivé kategorie se mohou i překrývat, avšak byl zvolen primární účel dané webové stránky. Například některé portály by mohly být zařazeny jak do kategorie Vyhledávače tak i Zpravodajské weby, atd. Díky značné unifikaci obsahu a ve snaze o pokud možno co nejširší portfolio služeb poskytované jednotlivými portály, není přesná kategorizace 22

24 možná. Z důvodu velkého množství unikátních domén druhého řádu, což je například seznam.cz, kde.cz značí národní TLD doménu České republiky, i když v adresném řádku mohlo být napsáno Díky anonymizaci a počitatelnosti výsledků se záznamy zpracovávají jen pomocí unikátních domén druhého řádu pod doménami prvního řádu tudíž seznam.cz. Z uvedeného vyplývá, že pokud některá doména poskytuje webhosting na doméně třetího řádu, tak takovéto rozlišení nebude zaznamenáváno. Jednotlivými kategoriemi jsou: - Vyhledávače - Sociální sítě - Online Hry - E shopy - Zpravodajské - Portály - Podpůrné služby - Video - Ostatní - File hosting - Fotky - Webhosting - Nezařazené Detailnější vysvětlení každé kategorie vztahující se k získaným výsledkům bude u každé kategorie ve všech log souborech. Tím pádem se mohou některé vysvětlení a popsání u jednotlivých kategorií překrývat v případě stejných či podobných výsledků. Kategorie Nezařazené a Podpůrné služby nebudou v následujících kapitolách detailněji rozepisovány. Z důvodu nevýznamnosti dat obsažených v těchto kategoriích Hladina významnosti Do kategorií byly umístěny jen záznamy splňující hladinu významnosti o hodnotě 200+ záznamů. Tato hodnota byla stanovena jako dostatečně vypovídající, jelikož při 23

25 průměrném množství ,5 záznamů za týden představuje hodnota 200 záznamů jen 0,00015 % pro první dva log soubory. Třetí a čtvrtý log soubor se stejnou hladinou významnosti 200 záznamů představuje přibližně 0,0003%. 24

26 2.2 Rozbor prvního log souboru Celkový počet záznamů dosáhl hodnoty stránek, jejichž velikost přesahovala 800MB textových dat. Z těchto dat plných záznamů představují internetové stránky školy. Toto číslo se může zdát poněkud vysoké, avšak u střední školy využívající informační systém, jehož prostřednictvím se veškeré informace ke studentům dostávají skrz webové stránky, je toto číslo očekávatelné. Nelze ani opomenout záznamy mail serveru, které taktéž obsahuje. Tabulka 1 první soubor náhled Doména Procenta Stránky školy 20,16 % facebook.com 8,06 % seznam.cz 4,39 % google.com 3,05 % lide.cz 2,32 % google analytics.com 2,08 % idnes.cz 1,81 % Nad daty byl proveden SQL dotaz, který spočítal výskyty všech domén v databázi, řazených od nejčastějšího výskytu po nejnižší. Tabulka 2 procentuální rozložení záznamů do kategorií Kategorie Procenta Stránky školy 20,20 % Podpůrné služby 14,70 % Sociální sítě 11,50 % Portály 11,40 % Nezařazeno 10,50 % Online hry 8,60 % Ostatní 8,30 % Vyhledávače 6,70 % E shopy 3,00 % Zpravodajství 2,70 % Video 2,40 % Webhosting 1,00 % Fotky 0,20 % File hosting 0,10 % 25

27 V tabulce 2 byly vyjmuty stránky školy z kategorie Ostatní, do které byly zařazeny v rozboru kvůli možnému ovlivnění procentuálního rozložení záznamů dat Vyhledávače V kategorii vyhledávačů bylo označeno celkem záznamů, které reprezentují 6,697 % z celkového počtu záznamů. Tabulka 3 Vyhledávač Doména Počet Procenta seznam.cz ,39045 % google.com ,05077 % centrum.cz ,59137 % google.cz ,26950 % yahoo.com 495 0,03834 % googleadservices.com 324 0,02509 % atlas.cz 278 0,02153 % 1188.cz 217 0,01681 % live.com 208 0,01611 % bing.com 203 0,01572 % Pří pohledu na tabulku je vidět, že stejné domény druhého řádu mají rozdílné domény prvního řádu a tudíž se v seznamu objevují vícenásobné výskyty. Tím mohou být reprezentovány různé jazykové a národní mutace daných vyhledávačů, avšak taktéž se může jednat o pouhou shodu jmen a domény, které budou mít stejnou doménu druhého řádu a odlišnou doménu prvního řádu, mohou mít naprosto rozdílný obsah i vlastníky. Dále doména szn.cz je ekvivalentní s doménou seznam.cz a tudíž je nutné jednotlivé domény při kategorizaci testovat a tím i ověřovat duplicity. Pro úplnost byly do tabulky vyhledávačů přidány záznamy českých portálů, které odpovídají specifikaci této kategorie. Tyto portály byly přidány pro úplnost výpisu a pro porovnání počtu záznamů, avšak nejsou započítány do procent ani do počtu záznamů. 26

28 2.2.2 Sociální sítě V kategorii sociálních sítí se nachází veškeré webové stránky poskytující blogy, seznamování, zájmová fóra a ostatní stránky, jejichž obsah vytvářejí samotní uživatelé těchto stránek. Na prvních místech se umístila skupina domén facebook.com s celkovým počtem záznamů. Na druhém místě v tabulce se umístila stránka lide.cz, která patří do skupiny českého portálu seznam.cz. Tato stránka s odkazy za týden získala 2,32 % ze všech záznamů skrze všechny kategorie. Třetí místo obsadilo rande.cz s 2303 záznamy. Ještě před pár lety nejnavštěvovanější česká sociální síť mezi středoškoláky libimseti.cz získala pouze 996 záznamů, což znamená zisk ani ne setiny zisku domény facebook.com. Graf 9 sociální sítě Sociální sítě libimseti.cz liveperson.net rande.cz lide.cz Záznamy facebook.com Zdroj: Vlastní úprava 27

29 Tabulka 4 Sociální sítě Doména Počet Procenta fbcdn.net ,28155 % facebook.com ,67415 % lide.cz ,31945 % rande.cz ,17836 % facebook.com: ,10107 % liveperson.net ,07938 % libimseti.cz 996 0,07714 % blog.cz 871 0,06746 % complex.com 868 0,06722 % xicht.cz 832 0,06444 % programujte.com 806 0,06242 % blogspot.com 569 0,04407 % hofyland.cz 512 0,03965 % fotopatracka.cz 496 0,03841 % amateri.cz 480 0,03717 % Celkový součet ,50693 % Facebook.com 7. června 2010 v 19:57 bylo na české mutaci světově největší sociální sítě 4 registrováno lidí i5, z čehož bylo lidí ve věku středoškoláků 6. Díky tomuto jich bylo na českém facebooku přes 25 procent. V Německu bylo v ten samý den na německé mutaci facebook.com středoškoláků z celkového počtu lidí, což je 21procent. 4 Tvrzení se nelibi facebook hrozi mu tucna pokuta/sc 4 a /default.aspx 5 Zdroj Facebook.com sekce pro inzerenty 6 Průměrný středoškolák let Převzato z metodiky Českého statistického úřadu 28

30 2.2.3 Online Hry Kategorie online her sdružuje pod sebou veškeré stránky, které nějakým způsobem poskytují či zprostředkovávají online hraní. Nejčastější skupinou jsou stránky zprostředkovávající flash hry třetích stran. Méně početnou skupinou jsou stránky pro klasické hry hrající se online. Nejpočetnější z nich jsou stránky pro hru Counter Strike. První tři místa v tabulce získaly stránky, které zprostředkovávají Online flash hry, s odkazy z odkazů v této kategorii získaly tyto stránky, což znamená v procentuálním vyjádření zisk 28,5 % v této kategorii právě pro tyto tři zprostředkovatelské stránky. Graf 10 Online hry Online hry herna.biz aionsource.com ko-champs.cz zynga.com webgames.cz divokekmeny.cz travian.cz herni.cz onlinovky.cz superhry.cz Záznamy Zdroj: Vlastní úprava Na čtvrtém a pátém místě jsou domény travian.cz a divokekmeny.cz. Obě tyto domény poskytují online herní svět, ve kterém se buduje město či vesnice a bojuje, spolupracuje, obchoduje, vytváří koalice či spolky s ostatními hráči. Největší rozdíl oproti hrám v první skupině je ten, že tyto herní světy poskytují hráčům autonomní virtuální svět, kde hra probíhá neustále, i když hráč není připojen. Taková hra může trvat i několik měsíců a hráči hrají vzájemně proti sobě, nikoliv proti hernímu AI, které se vyskytuje v předchozí skupině her. S odkazy reflektují jen 11,9 % všech online her. 29

31 Až na sedmém místě se umístila stránka zynga.com, která se dostala do povědomí uživatelů internetu díky sociální síti facebook.com, na které zpřístupňovala své flash hry komukoliv kdo chtěl hrát tyto hry s tím, že mohl pozvat přátele z kontakt listu, se kterými mohl spolupracovat. Každý hráč mohl sdílet své úspěchy na zdi a tím se o to podělit s ostatními hráči. Další zajímavou stránkou v tabulce je aionsource.com, která neposkytuje přímo hraní online, avšak je to domovská stránka pro hru Aion source. Tato MMORPG 7 hra vytváří virtuální herní svět, ve kterém si každý hráč vytvoří svou vlastní postavu, za kterou hraje formou RPG 8. Tabulka 5 Online hry doména počet Procenta superhry.cz ,10570 % onlinovky.cz ,71390 % herni.cz ,62360 % travian.cz ,53810 % divokekmeny.cz ,39583 % webgames.cz ,33511 % zynga.com ,26471 % ko champs.cz ,25069 % aionsource.com ,25000 % herna.biz ,22831 % Celkový součet ,57821 % 7 MMORPG (Massive(ly) Multiplayer Online Role Playing Game počítačová hra na hrdiny o více hráčích kde může najednou hrát i tisíce hráčů 8 Role playing game hraní v roli z pohledu třetí osoby 30

32 2.2.4 E shopy Kategorii E shopů ovládl s 36,6 % jediný e shop, a to alza.cz. Tento elektronický obchod s výpočetní technikou předstihl všechny ostatní obchody o více než řád v desetinné čárce, jelikož druhý v pořadí, taktéž obchod s výpočetní technikou, získal 3,7 % ze všech odkazů. To, že se na prvních dvou místech umístily elektronické obchody s výpočetní technikou, není tak překvapující fakt, jelikož zkoumaní studenti chodí na střední školu se zaměřením na výpočetní techniku. Až na třetím místě se umístil obchod amazon.com. Tento obchod není specializovaným e shopem, nýbrž obchodem s univerzálním zbožím, a to výpočetní technikou, elektronikou, knihami, vybavením pro domácnosti a spoustou dalších kategorií zboží. Amozon.com je jedním z největších celosvětových e shopů dodávajících zboží i do České republiky. Tabulka 6 E shopy doména počet Procenta alza.cz ,11213 % czechcomputer.cz ,11207 % amazon.com ,10626 % prodejparfemu.cz ,10076 % webtrh.cz ,09720 % executive outcomes.info ,09340 % armyburza.cz ,08713 % aukro.cz 807 0,06250 % kasa.cz 769 0,05956 % darujlampion.cz 708 0,05483 % Celkový součet ,03846 % 31

33 2.2.5 Zpravodajství Kategorii zpravodajství zcela ovládla jediná stránka, a to idnes.cz, která představuje celých 66 % veškerých odkazů v této kategorii. Druhá stránka s dostatečnou hladinou významnosti jsou novinky.cz s 19,6 % ze všech odkazů v kategorii zpravodajství. Avšak ze všech stránek navštěvovaných studenty během jednoho týdne představovalo zpravodajství pouze 2,7 %, čímž určitě nepředstavuje žádnou velmi významnou část náplně času stráveného studenty na internetu. Tabulka 7 zpravodajství doména počet Procenta idnes.cz ,81202 % novinky.cz ,53802 % frekvence1.cz 926 0,07172 % iinfo.cz 732 0,05669 % wetterspiegel.de 700 0,05421 % lidovky.cz 650 0,05034 % msn.com 593 0,04593 % tyden.cz 361 0,02796 % ct24.cz 257 0,01990 % ceskenoviny.cz 231 0,01789 % Celkový součet ,74169 % 32

34 2.2.6 Portály Kategorii portálů reprezentuje 11,4 % všech odkazů za týden. 38,3 % odkazů v této kategorii představuje doména seznam.cz, která tímto dominuje v této kategorii. Před druhým portálem v pořadí, má tato doména náskok o odkazů. Druhý portál dosáhl pouze odkazů, což je méně než samotný odstup od prvního v pořadí. Procentuálně vyjádřeno, dosáhl portál centrum.cz na hodnotu 13,9 %, čímž se první dva portály dostaly přes padesát procent v celé skupině portálů. Tabulka 8 portály doména počet Procenta seznam.cz ,39045 % centrum.cz ,59137 % zive.cz ,61260 % super.cz ,27834 % mobilmania.cz ,27106 % linux.cz ,20887 % wallpapers.org ,19718 % ihned.cz ,19524 % tiscali.cz ,15667 % rozzlobenimuzi.com ,15311 % Celkový součet ,44490 % 33

35 2.2.7 Video V kategorii video jsou zařazeny stránky poskytující jak službu hostování video souborů nebo převážně přehrávání videa online. Podstatnou část této kategorie představují zejména zahraniční poskytovatelé služeb, avšak s lokalizací i do českého jazyka. V následující tabulce je vidět, že se v této kategorii vyskytují pouze dvě stránky českého původu, a to freevideo.cz a stream.cz. Graf 11 Video Video viddler.com vfs.com stream.cz pornhub.com googlevideo.com media-imdb.com Záznamy megavideo.com youtube.com freevideo.cz Zdroj: Vlastní úprava Na prvním místě se umístila stránka freevideo.cz, jež svým návštěvníkům poskytuje soubory s erotickým obsahem. Tato stránka představuje 25 % všech stránek v této kategorii. Tato čísla by mohla vzbuzovat dojem, že studenti věnují čtvrtinu svého času stráveného na internetu, sledováním pornografie online, avšak tato kategorie reprezentuje pouze 2,36 % ze všech stránek, jejichž odkazy se zaznamenávaly během týdne. Z uvedeného plyne závěr, že freevideo.cz představuje pouze 0,6 % času stráveného na internetu. 34

36 Druhou českou stránkou je stream.cz, který se svými 494 odkazy za týden reprezentuje 0,038 % ze všech odkazů. V této kategorii tím stream.cz představuje 1,6 % odkazů. Stream.cz představuje první rozsáhlejší internetovou televizi. Druhou stránkou v této kategorii představuje youtube.com, který s 6835 zaznamenanými odkazy, reprezentuje 22,5 % odkazů v kategorii. Další stránky zahrnuté do této kategorie nezaznamenaly dostatečný počet záznamů, tak aby tyto záznamy mohly ovlivnit výsledky hodnocení celé této kategorie, potažmo v hodnocení všech kategorií. Tabulka 9 video doména počet Procenta freevideo.cz ,59502 % youtube.com ,52935 % megavideo.com ,11021 % media imdb.com ,09046 % googlevideo.com 568 0,04399 % pornhub.com 547 0,04236 % stream.cz 494 0,03826 % vfs.com 391 0,03028 % viddler.com 283 0,02192 % Celkový součet ,35639 % Ostatní Do kategorie ostatní byly umístěny stránky, které nejsou zahrnuty do žádné z ostatních kategorií. Kromě stránek školy, díky které výzkum proběhl, se zde nacházejí stránky různého zaměření. 35

37 Graf 12 Ostatní Ostatní symantec.com cvut.cz microsoft.com icq.com meebo.com miag.cz wikipedia.org mapy.cz apple.com vseznal.cz Doména školy Záznamy Zdroj: Vlastní úprava Stránka školy, jejíž název byl z důvodu anonymity přepsán v tabulce na doména školy, reprezentuje 20,2 % ze všech shromážděných odkazů, což v této kategorii představuje 71 % všech záznamů. Toto číslo by se mohlo zdát závratné, avšak na dané škole je provozován informační systém školy, na kterém jsou studentům zveřejňovány informace, známky, absence, atd. a také neposlední řadě služba web mailu, kde každý student má svůj vlastní ový účet a většina oficiální komunikace probíhá právě pomocí ů. Rovněž studenti si mezi sebou posílají e maily a tudíž je logické, že přes 20 procent veškerých záznamů návštěv studentů na internetu bude právě na stránky školy. Dále se v této kategorii nachází Appel.com, kterýžto jako výrobce osobních počítačů, ale taktéž i mobilních telefonů iphone, obsadil třetí pozici v této kategorii. Právě díky mobilním telefonům a jejich napojení na itunes a appstore získal appel.com celkem 8340 záznamů, což představuje 2,27 % odkazů v kategorii. 36

38 Graf 13 Ostatní detail Ostatní cvut.cz icq.com miag.cz Záznamy mapy.cz vseznal.cz Zdroj: Vlastní úprava Tabulka 10 ostatní doména počet Procenta Doména školy ,16430 % vseznal.cz ,22652 % apple.com ,64590 % mapy.cz ,56915 % wikipedia.org ,33472 % miag.cz ,32799 % meebo.com ,31645 % icq.com ,27494 % microsoft.com ,26177 % cvut.cz ,20368 % symantec.com ,12376 % Celkový součet ,45967 % 37

39 2.2.9 File hosting Pouze 0,14 % všech záznamů představují záznamy z kategorie file hosting. Pro tuto kategorii bylo zapotřebí porušit pravidlo hladiny významnosti 200+, která byla určena jako dostatečná, jelikož hodnota 200 záznamů představuje v poměru s celkovým počtem záznamů pouze 0,017 %. Vzhledem k tomu, že kategorie file hosting nedosáhla stanovené hladiny významnosti, byly z důvodu úplnosti přehledu návštěvnosti jednotlivých kategorií zahrnuty do domén v této kategorii také domény s nedostatečným počtem záznamů, avšak splňující podmínky pro danou kategorii. První dvě stránky pro sdílení souborů sdružují více než polovinu všech stránek z této kategorie. Mezi nejznámější stránky pro sdílení souborů v České republice patří czshare.com, hellshare.com. Průkopníkem těchto služeb byl rapidshare.com. Tabulka 11 file hosting doména počet Procenta czshare.com 669 0,05181 % sharethis.com 521 0,04035 % hellshare.com 311 0,02409 % rapidshare.com 207 0,01603 % 4shared.com 24 0,00186 % rapidshare search engine.com 22 0,00170 % usershare.net 16 0,00124 % sharepoint intranet.cz 14 0,00108 % up2share.com 2 0,00015 % shareit.com 2 0,00015 % Celkový součet ,13847 % 38

40 Fotografie Pouze necelé tři tisíce záznamů spadá do kategorie fotografií. V této kategorii se vyskytují stránky, které umožňují svým uživatelům sdílet své fotografie na internetu, případně slouží jako poskytovny databází fotografií. Na první pozici v kategorii fotografií dosáhla stránka imdb.com, která s 48,1 % odkazů, obsadila pouze desetinu procenta z celkového počtu záznamů. Tabulka 12 fotky doména počet Procenta imdb.com ,10525 % photobucket.com 960 0,07435 % imageshack.us 690 0,05344 % jalbum.net 592 0,04585 % yimg.com 559 0,04329 % drunksexgirls.net 506 0,03919 % hobbygalerie.cz 453 0,03508 % picsearch.com 430 0,03330 % alliphonewallpapers.com 409 0,03168 % worldpressphoto.org 396 0,03067 % Celkový součet ,21879 % Celkový počet domén v této kategorii je 28, což představuje velmi malé, téměř zanedbatelné procento ze všech zaznamenaných stránek Web hosting Do kategorie web hosting byly zařazeny veškeré stránky poskytující web hostingové služby jako hlavní náplň činnosti stránky 39

41 Tabulka 13 Web hosting doména počet Procenta amazonaws.com 600 0,04647 % answers.com 312 0,02416 % blogger.com 382 0,02958 % bluekai.com 296 0,02292 % casalemedia.com 256 0,01983 % cdr.cz 252 0,01952 % console forum.net 232 0,01797 % digitalriver.com 227 0,01758 % directtrack.com 296 0,02292 % eflnet.com 235 0,01820 % .cz 302 0,02339 % estranky.cz 437 0,03384 % Celkový součet ,99767 % Počet domén v kategorii web hostingových služeb je 35. Podíl těchto domén je zcela bezvýznamný a nemůže ovlivnit výsledky ostatních kategorií. 2.3 Rozbor druhého seznamu záznamů Druhý zkoumaný log soubor činnosti studentů byl získaný z jejich aktivity na internetu v týdnu od 4. do 8. března roku 2010 tj. jeden týden před jarními prázdninami. Celkem během tohoto týdne bylo zaznamenáno odkazů. Data z log souboru byla zpracována pomocí php souboru, který je importoval do MySQL databáze. Nad těmito daty byl proveden SQL dotaz, který sumarizoval jejich obsah. 40

42 Tabulka 14 náhled dat druhého logu Doména Procenta Doména školy 10,7434 % fbcdn.net 8,3733 % facebook.com 6,0821 % seznam.cz 4,5197 % google.com 3,5102 % gemius.pl 1,9777 % centrum.cz 1,9698 % google.cz 1,8885 % google analytics.com 1,8272 % mapy.cz 1,6282 % Vyhledávače V kategorii vyhledávačů suverénně převládl vyhledávač google.com spolu s českou mutací google.cz se zaznamenanými odkazy, čímž získal 94,4 % všech záznamů v kategorii vyhledávačů a 5,4 % ze všech zaznamenaných záznamů. Tabulka 15 vyhledávače Doména Počet Procenta google.com ,53535 % google.cz ,90197 % heureka.cz ,08296 % mozilla.com 730 0,05556 % firmy.cz 682 0,05190 % aol.com 632 0,04810 % googleadservices.com 424 0,03227 % live.com 399 0,03037 % bing.com 245 0,01865 % Celkový součet ,75712 % 41

43 2.3.2 Sociální sítě V kategorii sociálních sítí, jejichž obsah vytvářejí samotní uživatelé, se na prvních místech se opětovně umístila skupina domén facebook.com s celkovým počtem záznamů, což představuje celých 90,1 % ze všech záznamů zaznamenaných během týdne v této kategorii. Graf 14 sociální sítě Sociální sítě libimseti.cz fotopatracka.cz blog.cz Záznamy lide.cz facebook.com Zdroj: Vlastní úprava Na druhém místě a na třetím místě v tabulce se umístila stránka lide.cz, která patří do skupiny českého portálu seznam.cz. Tato stránka se 7522 odkazy za týden získala 0,57 % ze všech záznamů skrze všechny kategorie. Čtvrtou pozici obsadila stránka fotopatracka.cz, která slouží fotografů a modelkám k navazování kontaktu. Případně modelingovým agenturám shánějícím nové tváře či spolupracovníky 42

44 Tabulka 16 sociální sítě Doména Počet Procenta fbcdn.net ,43316 % facebook.com ,12562 % lide.cz ,57247 % blog.cz ,41988 % facebook.com: ,28540 % fotopatracka.cz ,09978 % libimseti.cz ,09909 % console forum.net ,08463 % hofyland.cz 964 0,07337 % vw club.cz 818 0,06225 % rande.cz 759 0,05776 % farmville.com 732 0,05571 % myspacecdn.com 621 0,04726 % badoo.com 366 0,02785 % libilose.cz 321 0,02443 % Celkový součet ,46866 % Ještě před pár lety nejnavštěvovanější česká sociální síť mezi středoškoláky libimseti.cz získala pouze 1311 záznamů, což představuje ani ne setinu z počtu záznamů skupiny domén facebook.com Online hry V kategorii online her sdružujících pod sebou veškeré stránky, které nějakým způsobem poskytují či zprostředkovávají hraní na internetu se na prvních třech místech se umístily stránky naprosto rozdílného pojetí. 43

45 První z nich je ikariam.cz, což je budovatelsky dobyvačná hra, která obsahuje herní světy, ve kterých se hráč stará o svůj lid a národ, bojuje, obchoduje, atd. Druhé místo co do počtu záznamů obsadila stránka superhry.cz, jež zprostředkovává online flash hry třetích stran. Na třetím místě se umístila stránka společnosti zynga.com, která poskytuje online hry převážně na sociální síti facebook.com. Tabulka 17 online hry Doména Počet Procenta ikariam.cz ,89998 % superhry.cz ,66906 % zynga.com ,52155 % onlinovky.cz ,31669 % miag.cz ,27241 % aionsource.com ,25405 % travian.cz ,23425 % pokemonindigo.com ,20365 % damoria.com ,19428 % stanjames.com ,17660 % Celkem záznamů ,41751 % E shopy Kategorii E shopů opětovně ovládl s 34,1 % jediný e shop, a to alza.cz. Tento elektronický obchod s výpočetní technikou předstihl všechny ostatní obchody o více než řád v desetinné čárce, jelikož druhý v pořadí, taktéž obchod s výpočetní technikou získal 7,3 % ze všech odkazů v této kategorii. I v tomto případě byl tento výsledek očekávaný s ohledem na odborné zaměření školy. 44

46 Graf 15 E shopy E-shopy mironet.cz autosamolepky.cz aukro.cz zbozi.cz cpress.cz fler.cz bazos.cz dealextreme.com czechcomputer.cz alza.cz Záznamy Zdroj: Vlastní úprava Až na třetím místě se umístil obchod dealextreme.com. Tento internetový obchod není specializovaným e shopem, nýbrž obchodem s univerzálním zbožím, a to jak s výpočetní technikou, elektronikou, knihami, věcmi do domácnosti a atd., a to za velmi výhodné ceny. Dealextreme.com je jedním z největších celosvětových e shopů dodávajících zboží i do České republiky. Na rozdíl od českých e shopů poskytuje tento hongkongský e shop bezplatnou dopravu do České republiky. Tuto službu neposkytuje žádný z e shopů, které se umístily na prvních dvou místech. 45

47 Tabulka 18 e shopy Doména Počet Procenta alza.cz ,00917 % czechcomputer.cz ,21607 % dealextreme.com ,21043 % bazos.cz ,14521 % fler.cz ,13768 % cpress.cz ,12215 % zbozi.cz ,10290 % aukro.cz ,08745 % autosamolepky.cz ,08668 % mironet.cz ,07945 % Celkový součet ,95626 % Zpravodajské stránky Kategorii zpravodajství zcela ovládla stránka idnes.cz, která představuje celých 43,6 % veškerých odkazů v této kategorii. Druhou stránkou s dostatečnou hladinou významnosti jsou novinky.cz s 27,6 % ze všech odkazů v kategorii zpravodajství. Avšak ze všech stránek otvíraných za jeden týden představovalo zpravodajství 3,7 %, což určitě představuje velmi nepatrnou část náplně času stráveného studenty na internetu. 46

48 Tabulka 19 zpravodajství Doména Počet Procenta idnes.cz ,62897 % novinky.cz ,03223 % sport.cz ,28022 % ihned.cz ,16195 % pocasi.cz ,12185 % lidovky.cz ,10191 % tyden.cz 589 0,04483 % ceskenoviny.cz 503 0,03828 % ceskatelevize.cz 491 0,03737 % cn.cz 458 0,03486 % Celkový součet ,73894 % Portály Kategorie portálů reprezentuje cca 9 % všech odkazů za týden. 50,6 % odkazů v této kategorii představuje doména seznam.cz, čímž tento portál dominuje v této kategorii. Před druhým portálem v pořadí má náskok o odkazů. Druhý portál centrum.cz dosáhl pouze záznamů. Procentuálně vyjádřeno dosáhl portál centrum.cz na hodnotu 22 % záznamů v kategorii. Tímto se tyto první dva portály v pořadí dostaly přes sedmdesát procent v celé skupině portálů. 47

49 Tabulka 20 portály Doména Počet Procenta seznam.cz ,55206 % centrum.cz ,98393 % motorkari.cz ,08410 % szn.cz 981 0,07466 % msn.com 815 0,06203 % warforum.cz 736 0,05601 % rozzlobenimuzi.com 692 0,05267 % taky.cz 668 0,05084 % proklik.cz 583 0,04437 % jobs.cz 571 0,04346 % Celkový součet ,99193 % Video V kategorii video jsou obsaženy stránky poskytující službu hostování video souborů a zejména přehrávání videa online. Převážnou část této kategorie představují zahraniční poskytovatelé služeb. V následující tabulce se vyskytují pouze čtyři stránky českého původu a to freevideo.cz, stream.cz, sex doma.cz a ceknito.cz. První stránku v této kategorii představuje youtube.com, který s 6479 zaznamenanými odkazy reprezentuje 50,4 % odkazů v kategorii. Díky tomuto počtu záznamů představuje celou polovinu veškerých odkazů z této kategorie. 48

50 Graf 16 video Video sex-doma.cz megavideo.com stream.cz Záznamy freevideo.cz youtube.com Zdroj: Vlastní úprava Na druhém místě se umístila česká stránka freevideo.cz, jež svým návštěvníkům poskytuje soubory s erotickým obsahem. Tato stránka představuje 13,2 % ze všech stránek v této kategorii. Toto procento by mohlo vzbuzovat dojem, že studenti věnují čtvrtinu svého času stráveného na internetu sledováním pornografie online, avšak tato kategorie reprezentuje pouze 0,97 % všech stránek, jejichž odkazy se zaznamenávaly během týdne. Z uvedeného plyne závěr, že freevideo.cz představuje pouze 0,01 % času stráveného na internetu. Druhou českou stránkou je stream.cz, který se svými 1222 odkazy za týden reprezentuje 0,093 % ze všech odkazů. V této kategorii tím stream.cz představuje 9,5 % odkazů. 49

51 Tabulka 21 video Doména Počet Procenta youtube.com ,49309 % freevideo.cz ,12923 % stream.cz ,09300 % megavideo.com 757 0,05761 % sex doma.cz 752 0,05723 % viddler.com 677 0,05152 % googlevideo.com 482 0,03668 % Celkový součet ,97751 % Ostatní Do kategorie ostatní byly umístěny stránky, které nesplňují žádnou z předešlých kategorií. Graf 17 Ostatní Ostatní wikipedia.org apptrackr.org vseznal.cz bbelements.com adocean.pl zive.cz apple.com im.cz icandosystem.org mapy.cz Záznamy Zdroj: Vlastní úprava 50

52 První z nich jsou mapy.cz s záznamy, což představuje 9,1 % záznamů v kategorii. Mapy.cz poskytují mapová data zdarma veřejnosti, avšak zdarma jen potud, pokud není porušen některý z autorských zákonů. Na druhém místě se umístila stránka icandosystem.org, která se zabývá relaxací a využíváním potenciálu lidského těla. Dále se v této kategorii nachází Appel.com, který jako výrobce osobních počítačů, ale taktéž i mobilních telefonu iphone obsadil i v tomto dalším log souboru třetí pozici v kategorii. Právě díky mobilním telefonům a jejich napojení na itunes a appstore získal appel.com celkem 9560 záznamů, což představuje 4 % v kategorii. Tabulka 22 ostatní Doména Počet Procenta mapy.cz ,63986 % icandosystem.org ,90642 % im.cz ,73336 % apple.com ,72757 % zive.cz ,64911 % adocean.pl ,60093 % bbelements.com ,56707 % vseznal.cz ,50215 % apptrackr.org ,43426 % wikipedia.org ,38647 % Celkový součet ,02610 % File hosting Pouze 0,65 % všech záznamů představují záznamy z kategorie file hosting. Pro tuto kategorii bylo opětovně zapotřebí porušit pravidlo hladiny významnosti

53 Graf 18 File hosting Záznamy rapid4download.com czshare.cz rapidshare.com Záznamy czshare.com uloz.to Zdroj: Vlastní úprava První stránka pro sdílení souborů uloz.to představuje 67,8 % všech záznamů v kategorii file hosting. Mezi nejznámější stránky pro sdílení souborů v české republice patří uloz.to, czshare.com a hellshare.com.průkopník těchto služeb v celosvětovém měřítku byl rapidshare.com. Tabulka 23 file hosting Doména Počet Procenta uloz.to ,44385 % czshare.com ,19506 % rapidshare.com 150 0,01142 % czshare.cz 32 0,00244 % rapid4download.com 22 0,00167 % Celkový součet ,65444 % File hostingové služby bývají často spojovány s šířením nelegálního obsahu. Avšak se na těchto stránkách taktéž nachází velké množství legálního obsahu, k jehož šíření bývají často využívány právě file hostingové stránky. 52

54 Fotografie Pouze necelých sedm tisíc záznamů spadá do kategorie fotografií. První pozici v této kategorii obsadila stránka deviantar.net s 1080 záznamy, které představují 15,6 % záznamů v kategorii. Celá kategorie fotografie obsahuje pouze 0,53 % ze všech záznamů. Tabulka 24 fotografie Doména Počet Procenta deviantart.net ,08219 % photobucket.com 824 0,06271 % imageshack.us 672 0,05114 % sankakucomplex.com 629 0,04787 % picfoco.com 566 0,04308 % tinypic.com 557 0,04239 % sex.cz 485 0,03691 % deviantart.com 407 0,03098 % escort.cz 380 0,02892 % fotoradce.cz 311 0,02367 % Celkový součet ,52833 % Web hosting Do kategorie web hosting byly zařazeny veškeré stránky poskytující web hostingové služby jako hlavní náplň činnosti stránky, anebo služby pro webmastery. První doménou v této kategorii je doména webtrh.cz, která funguje jako fórum pro administrátory webových stránek. 53

55 Druhou doménou je redakční systém wordpress.com, který je zdarma a umožňuje uživatelům pohodlně upravovat jejich stránky. A až třetí doména je český web hostingový poskytovatel forpsi.com. Tabulka 25 web hosting Doména Počet Procenta webtrh.cz ,22779 % wordpress.com ,11043 % forpsi.com ,10594 % ic.cz 664 0,05053 % softpedia.com 661 0,05031 % wz.cz 641 0,04878 % websurf.cz 618 0,04703 % bonusweb.cz 490 0,03729 % webaid.cz 480 0,03653 % nuviotemplates.com 479 0,03645 % Celkový součet ,56299 % 54

56 2.4 Rozbor třetího log souboru Třetí získaný log soubor činnosti studentů byl získaný z jejich aktivity na internetu v týdnu během listopadu roku Celkem během tohoto týdne bylo zaznamenáno odkazů Kategorie Tabulka 26 třetí log kategorie Procenta Pornografie 1,5 % Eshopy 3,3 % File hosting 0,6 % Fotografie 0,8 % podpůrné služby 12,2 % Online hry 4,8 % Ostatní 12,6 % Portály 11,8 % Sociální sítě 17,4 % Videa 1,3 % Vyhledávače 7,3 % web hosting 0,2 % Zpravodajství 4,4 % Nezařazeno 21,1 % Do soupisu kategorií byla přidána navíc kategorie pornografie pro pozdější konfrontaci s výsledky z vědomích dat a daty od ČSÚ. Do tabulky byly započítány i data pod hranicí významnosti, které splňovali podmínky dané kategorie Vyhledávače V kategorii vyhledávačů suverénně ovládl vyhledávač google.com spolu s českou mutací google.cz. 55

57 Tabulka 27 vyhledávače Doména Počet Procenta google.com ,38476 % google.cz ,31098 % googlesyndication.com ,23981 % googleapis.com 377 0,04935 % Celkový součet ,98490 % Graf 19 Vyhledávače Vzhledávače googleapis.com googlesyndication.com google.cz Počet google.com Zdroj: Vlastní úprava Sociální sítě V kategorii sociálních sítí, jejichž obsah vytvářejí samotní uživatelé, se na prvních místech se opětovně umístila skupina domén facebook.com s celkovým počtem záznamů, což představuje celých 81,9 % ze všech záznamů zaznamenaných během týdne v této kategorii. 56

58 Graf 20 sociální sítě Sociální sítě mail.ru facebook.com:80 rande.cz lide.cz icq.com Počet facebook.com fbcdn.net Zdroj: Vlastní úprava Tabulka 28 sociální sítě Doména Počet Procenta fbcdn.net ,08617 % facebook.com ,57300 % icq.com ,72114 % lide.cz ,67074 % rande.cz ,27908 % facebook.com: ,08116 % mail.ru 329 0,04307 % Celkový součet ,45435 % Ještě před pár lety nejnavštěvovanější česká sociální síť mezi středoškoláky libimseti.cz nezískala dostatečný počet návštěv během týdne k dosažení hladiny významnosti pro umístění v tabulce. Nejnavštěvovanější ryze českou sociální sítí se stala stránka lide.cz Online hry V kategorii online her sdružujících pod sebou veškeré stránky, které nějakým způsobem poskytují či zprostředkovávají hraní na internetu se na prvních třech místech se umístily stránky naprosto rozdílného pojetí. 57

59 Celkově získaly online hry a další stránky v této kategorii jen záznamů tj. 2,62 % ze všech navštívených stránek. První z nich it slot.cz, není na první pozici zcela objektivně, jelikož se jedná o hru provozovanou školou, na které byl sběr dat prováděn. Graf 21 online hry Hry wowhead.com miag.cz kingsage.cz travian.cz gunwest.cz playa-games.com gamepark.cz Počet divokekmeny.cz grepolis.com slavehack.com it-slot.cz Zdroj: Vlastní úprava Druhé místo co do počtu záznamů obsadila stránka slavehack.com, která poskytuje virtuální simulační hru z oblasti hackingu. Přesto nijak nenavádí ke kyber zločinu, nýbrž poskytuje možnost vyzkoušet zabezpečení virtuálního počítače či virtuálního webového serveru před nežádoucími útoky ze strany hackerů. Na třetím a čtvrtém místě se umístily stránky společnosti InnoGames Gmb a to grepolis.com a divokekmeny.cz, jež jsou obdobou dříve velmi oblíbených her ikariam.cz v případě grepolisu a travian.cz v případě divokychkmenu. 58

60 Stránka společnosti zynga.com, která výrazně bodovala v předešlých log souborech nezískala dostatečné množství odkazů pro překročení hladiny významnosti. Tabulka 29 online hry Doména Počet Procenta it slot.cz ,49167 % slavehack.com ,45868 % grepolis.com ,26403 % divokekmeny.cz ,25238 % gamepark.cz ,21481 % playa games.com ,14321 % gunwest.cz 799 0,10459 % travian.cz 798 0,10446 % kingsage.cz 710 0,09294 % miag.cz 692 0,09058 % wowhead.com 526 0,06885 % agame.com 512 0,06702 % ikariam.com 460 0,06021 % sfgame.cz 380 0,04974 % crowdstar.com 266 0,03482 % akinator.com 250 0,03273 % addictinggames.com 243 0,03181 % superhry.cz 231 0,03024 % sgwg.net 222 0,02906 % Celkem záznamů ,62182 % E shopy Kategorii E shopů opětovně ovládl s 42,52 % jediný e shop, a to alza.cz. Celá kategorie eshopů představuje s záznamy jen 1,78 % ze všech zaznamenaných záznamů. Z čehož se dá usoudit velmi nízký zájem o tuto kategorii stránek mezi studenty v Listopadu roku

61 Graf 22 E shopy E-shopy streetmarket.cz florbalexpert.cz fashiondays.cz levneknihy.cz mironet.cz az-pneu.cz autokelly.cz snowboard-zezula.cz snowboards.cz snowbitch.cz rc-profimodel.cz czechcomputer.cz gigacomputer.cz cpress.cz astramodel.cz alza.cz Počet Zdroj: Vlastní úprava Na druhém místě s odstupem přes 4100 záznamů s 1644 záznamy sídlí astramodel.cz. Tento velkoobchod s modelářským zbožím kupodivu předčil druhý modelářský eshop rc profimodel.cz více než trojnásobným počtem záznamů. Třetí pozice patří internetovému knihkupectví cpress.cz, které převzalo vydavatelství Mladá fronta včetně vydavatelství Cpress Media. Na čtvrtém a pátém místě leží gigacomputer.cz a czcechcomputer.cz, tedy další dva představitelé internetových obchodů s výpočetní technikou. 60

62 Tabulka 30 e shopy Doména Počet Procenta alza.cz ,75687 % astramodel.cz ,21520 % cpress.cz ,15826 % gigacomputer.cz 793 0,10380 % czechcomputer.cz 646 0,08456 % rc profimodel.cz 468 0,06126 % snowbitch.cz 417 0,05459 % snowboards.cz 413 0,05406 % snowboard zezula.cz 404 0,05288 % autokelly.cz 393 0,05144 % az pneu.cz 297 0,03888 % mironet.cz 284 0,03718 % levneknihy.cz 220 0,02880 % fashiondays.cz 216 0,02827 % florbalexpert.cz 211 0,02762 % streetmarket.cz 202 0,02644 % Celkový součet ,78013 % Zpravodajské stránky Kategorii zpravodajství zcela ovládla stránka idnes.cz, která představuje celých 45,75 % veškerých odkazů v této kategorii. 61

63 Graf 23 Zpravodajství Zpravodajství impuls.cz mediafax.cz tiscali.cz blesk.cz super.cz ihned.cz sport.cz novinky.cz idnes.cz Počet Zdroj: Vlastní úprava Druhou stránkou s dostatečnou hladinou významnosti jsou opět novinky.cz 26,62 % ze všech odkazů v této kategorii. Graf 24 Procentuální rozdělení zpravodajství 2.19% 2.89% 2.59% 3.90% 6.41% Zpravodajství procentuálně 1.58% idnes.cz novinky.cz sport.cz 6.75% 45.75% ihned.cz super.cz blesk.cz 26.62% tiscali.cz mediafax.cz impuls.cz Zdroj: Vlastní úprava Avšak ze všech stránek otvíraných za jeden týden představovalo zpravodajství 2,4 %, což určitě představuje velmi nepatrnou část náplně času stráveného studenty na internetu. 62

64 Tabulka 31 zpravodajství Doména Počet Procenta novinky.cz ,63697 % sport.cz ,16140 % ihned.cz ,15342 % super.cz 713 0,09333 % blesk.cz 528 0,06912 % tiscali.cz 474 0,06205 % mediafax.cz 401 0,05249 % impuls.cz 289 0,03783 % lidovky.cz 240 0,03142 % Celkový součet ,29802 % Portály Kategorie portálů reprezentuje cca 6,4 % všech odkazů za týden. Celých 43,2 % odkazů v této kategorii představuje doména seznam.cz, čímž tento portál dominuje v této kategorii. Před druhým portálem v pořadí má téměř dvojnásobný. Graf 25 Portály Portály aukro.cz ego4u.com wikipedia.org zive.cz i0.cz centrum.cz seznam.cz Počet Zdroj: Vlastní úprava 63

65 Druhý portál centrum.cz společně s i0.cz které taktéž patří pod centrum.cz získali v souhrnu 40,05 % záznamů. Procentuálně vyjádřeno dosáhl portál centrum.cz na hodnotu 22,64 % záznamů v kategorii a i0.cz 17,41 %. Graf 26 Portály procentuálně 1.51% 3.24% 17.41% 22.64% Portály procentuálně 1.07% 1.06% 43.20% seznam.cz centrum.cz i0.cz zive.cz wikipedia.org ego4u.com aukro.cz Zdroj: Vlastní úprava Tímto se tyto první tři portály v pořadí dostaly přes 83 procent v celé skupině portálů. Další v pořadí zive.cz získalo pouze 3,24 % záznamů v kategorii a to je více než dvojnásobná hodnota další wikipedia.org s 1,51 %. Tabulka 32 portály Doména Počet Procenta seznam.cz ,77825 % centrum.cz ,45588 % i0.cz ,11960 % zive.cz ,20839 % wikipedia.org 744 0,09739 % ego4u.com 527 0,06899 % aukro.cz 523 0,06846 % yahoo.com 438 0,05733 % wareznet.cz 364 0,04765 % Celkový součet ,43079 % 64

66 2.4.7 Video V kategorii video jsou obsaženy stránky poskytující službu hostování video souborů a zejména přehrávání videa online. Převážnou část této kategorie představují zahraniční poskytovatelé služeb. V následující tabulce se vyskytují pouze tři stránky českého původu a to freevideo.cz, stream.cz, sex doma. První stránku v této kategorii představuje youtube.com, který s 2907 zaznamenanými odkazy reprezentuje 55,1 % odkazů v kategorii. Díky tomuto počtu záznamů představuje více než polovinu veškerých odkazů z této kategorie. Graf 27 video Video videacesky.cz sex-doma.cz stream.cz dropbox.com Počet freevideo.cz youtube.com Zdroj: Vlastní úprava Na druhém místě se umístila česká stránka freevideo.cz, jež svým návštěvníkům poskytuje soubory s erotickým obsahem. Tato stránka představuje 13 % ze všech stránek v této kategorii. Toto procento by mohlo vzbuzovat dojem, že studenti věnují čtvrtinu svého času stráveného na internetu sledováním pornografie online, avšak tato kategorie reprezentuje pouze 0,69 % všech stránek, jejichž odkazy se zaznamenávaly během týdne. Z uvedeného plyne závěr, že freevideo.cz představuje pouze 0,01 % času stráveného na internetu. 65

67 Graf 28 Video 7.68% 4.83% 10.18% 9.23% 12.97% 55.11% youtube.com freevideo.cz dropbox.com stream.cz sex-doma.cz videacesky.cz Zdroj: Vlastní úprava Druhou českou stránkou je stream.cz, který se svými 487 odkazy za týden reprezentuje 0,064 % ze všech odkazů. V této kategorii tím stream.cz představuje 9,23 % odkazů. Tabulka 33 video Doména Počet Procenta youtube.com ,38053 % freevideo.cz 684 0,08954 % dropbox.com 537 0,07029 % stream.cz 487 0,06375 % sex doma.cz 405 0,05302 % videacesky.cz 255 0,03338 % Celkový součet ,69050 % Ostatní Do kategorie ostatní byly umístěny stránky, které nesplňují žádnou z předešlých kategorií. Dále jsou zde umístěny veškeré stránky školy, které ovšem představují téměř 50 % veškerých záznam. Pro ilustraci jsou v této kapitole zobrazeny grafy jak se skupinou stránek školy tak bez nich. 66

68 Graf 29 Ostatní se školou mobilmania.cz kachingle.com demuth.cz twitter.com vodafonesms.cz toplist.cz sms.cz mapy.cz apple.com vseznal.cz Stránky školy Ostatní se školou Počet První z nich se nachází apple.com s záznamy, což představuje 15,05 % záznamů v kategorii. Graf 30 Procentní rozdělení kategorie včetně skupiny stránek školy Procentní rozdělení včetně školy 71.21% 7.93% 0.19% Stránky školy 4.33% vseznal.cz apple.com 4.01% mapy.cz 3.72% sms.cz 3.05% toplist.cz 0.18% vodafonesms.cz 0.16% 0.17% twitter.com 0.19% demuth.cz 0.16% Zdroj: Vlastní úprava Graf 31 Ostatní bez školy 67

69 Ostatní bez školy iinfo.cz kachingle.com vodafonesms.cz sms.cz Počet apple.com Zdroj: Vlastní úprava Na druhém místě se umístila stránka. Mapy.cz poskytují mapová data zdarma veřejnosti, avšak zdarma jen potud, pokud není porušen některý z autorských zákonů. Graf 32 Procentuální rozdělení kategorie bez skupiny stránek školy Procentní rozdělení kategorie bez školy 0.64% 0.60% 0.57% 0.57% 0.66% 10.59% 12.92% 15.05% 13.94% apple.com mapy.cz sms.cz toplist.cz vodafonesms.cz twitter.com kachingle.com mobilmania.cz iinfo.cz Zdroj: Vlastní úprava Třetí místo patří stránce sms.cz pomocí které se dá posílat zdarma sms do sítí všech českých operátorů. Služba je omezena vždy konkrétními podmínkami jednotlivých 68

70 operátorů. Tudíž se stránka sms.cz chová jen jako rozcestník pro posílání sms z jednoho místa. Poslední významný záznam v této kategorii tvoří toplist.cz, který je mezi kategorii Podpůrné služby a Ostatní v celkovém počtu záznamů představuje necelé 2 procenta, avšak většina z nich jsou latentního původu, tedy bez adresného vyžádáni této stránky. Tabulka 34 ostatní Doména Počet Procenta Stránky školy ,65316 % vseznal.cz ,08617 % apple.com ,77825 % mapy.cz ,57300 % sms.cz ,38476 % toplist.cz ,95423 % vodafonesms.cz 928 0,12148 % twitter.com 907 0,11873 % demuth.cz 878 0,11493 % kachingle.com 852 0,11153 % mobilmania.cz 807 0,10564 % iinfo.cz 803 0,10511 % 3zsberoun.com 754 0,09870 % scorecardresearch.com 703 0,09202 % nuggad.net 602 0,07880 % xtendmedia.com 565 0,07396 % motoinzerce.cz 543 0,07108 % Celkový součet ,02610 % File hosting Pouze 0,32 % všech záznamů představují záznamy z kategorie file hosting. Pro tuto kategorii by bylo opětovně zapotřebí porušit pravidlo hladiny významnosti 200+ jako v předchozích dvou log souborech. V tomto případě zůstane hladina zachována. Ilustrace podmínek byla dostatečná v předchozích případech. 69

71 Graf 33 File hosting File hosting filedude.com mediafire.com uloz.to Počet hellshare.com Zdroj: Vlastní úprava Graf 34 procentuální rozdělení file hostingů Procentní rozdělená file hostingů 12.26% 9.52% 48.43% hellshare.com uloz.to 29.80% mediafire.com filedude.com Zdroj: Vlastní úprava První stránka pro sdílení souborů hellshare.com představuje 48,4 % všech záznamů v kategorii file hosting následovaná stránkou uloz.to s téměř 30 procenty. Mezi nejznámější stránky pro sdílení souborů v české republice patří uloz.to, czshare.com a hellshare.com. 70

72 Průkopník těchto služeb v celosvětovém měřítku byl rapidshare.com, který změnou obchodních podmínek neudržel klientské spektrum. Tito uživatelé přešli s jiným poskytovatelům file hostingových služeb Tabulka 35 file hosting Doména Počet Procenta hellshare.com ,15721 % uloz.to 739 0,09674 % mediafire.com 304 0,03979 % filedude.com 236 0,03089 % Celkový součet ,32464 % Fotografie Pouze 6443 záznamů spadá do kategorie fotografií. První příčka náleží stránce media imdb.com spadající pod imdb.com což je zkratka The Internet Movie Database. Zaměřená na fotografie z filmů pro domácí přehrávače, které z ní načítají obrázky k filmům a jejich popisky. Graf 35 Fotografie procentní rozdělení 4.84% 16.20% 15.30% 17.00% 46.66% media-imdb.com lowbird.com maxim.cz rozzlobenimuzi.com images-amazon.com Zdroj: Vlastní úprava 71

73 Druhou pozici v této kategorii obsadila lowbird.com s 1095 záznamy, které představují 17 % záznamů v kategorii. Na třetím místě stránka časopisu maxim.cz s odstupem pouhých 51 záznamů, tedy 1044 záznamů, obsadila 16,2 % této kategorie. Graf 36 Fotografie Fotografie images-amazon.com rozzlobenimuzi.com maxim.cz Počet lowbird.com media-imdb.com Zdroj: Vlastní úprava Čtvrtou a poslední významnou pozici v kategorii fotografií získali rozlobenimuzi.cz s výsledkem 986 záznamů. Tedy 15,3 % kategorie. Celá kategorie fotografie obsahuje pouze 0,45 % ze všech záznamů. Tabulka 36 fotografie Doména Počet Procenta media imdb.com ,39349 % lowbird.com ,14334 % maxim.cz ,13666 % rozzlobenimuzi.com 986 0,12907 % images amazon.com 312 0,04084 % Celkový součet ,84340 % 72

74 Web hosting Do kategorie web hosting byly zařazeny veškeré stránky poskytující web hostingové služby jako hlavní náplň činnosti stránky, anebo služby pro webmastery. V tomto log souboru se přes hladinu významnosti nedostala většina poskytovatelů webhosting z minulých log souborů. První doménou v této kategorii je doména bbmedia.cz patřící pod bbelements.cz zaměřený na reklamu pro webové stránky. Graf 37 web hosting 27.54% 32.57% 39.88% bbmedia.cz pubmatic.com visualrevenue.com Zdroj: Vlastní úprava Třetí doména je poskytovatel řešení pro vizualizaci prvních stránek web serverů. Tabulka 37 web hosting Doména Počet Procenta bbmedia.cz 333 0,04367 % pubmatic.com 272 0,03567 % visualrevenue.com 230 0,03017 % Celkový součet 835 0,10951 % 73

75 Soupis nejčastějších webových stránek Graf nejčastěji navštěvovaných stránek z Listopadu 2010 bez stránky školy media-imdb.com allegroimg.pl bbelements.com mapy.cz apple.com im.cz slavehack.com it-slot.cz amateri.cz novinky.cz ytimg.com lide.cz icq.com alza.cz doubleclick.net gemius.pl idnes.cz i0.cz gstatic.com google.cz google-analytics.com centrum.cz vseznal.cz google.com facebook.com seznam.cz fbcdn.net Zdroj: Vlastní úprava 74

76 2.5 Rozbor čtvrtého log souboru Čtvrtý získaný log soubor činnosti studentů byl získaný z jejich aktivity na internetu v týdnu během února roku Celkem během tohoto týdne bylo zaznamenáno odkazů. Tabulka 38 třetí log kategorie. Doména Procenta Eshopy 2,57 % File hosting 0,68 % Fotografie 0,38 % podpůrné služby 10,42 % Online hry 3,60 % Ostatní 37,39 % Portály 4,59 % Sociální sítě 19,87 % Videa 0,52 % Vyhledávače 6,91 % web hosting 0,15 % Zpravodajství 2,51 % Nezařazeno 10,41 % Vyhledávače V kategorii vyhledávačů suverénně ovládl vyhledávač google.com spolu s českou mutací google.cz. 75

77 Graf 39 vyhledávače Vyhledávače yahoo.com gmodules.com googleapis.com Počet google.cz google.com Zdroj: Vlastní úprava České vyhledávače se v této kategorii se nenachází, jelikož jsou umístěni v jiných kategoriích. Například seznam.cz je spíše portál nežli čistý vyhledávač. Tím pádem nemohl být umístěn do této kategorie. Umístění stejné stránky do dvou různých kategorií by bylo porušení metodiky zpracovávání dat. Graf 40 procentní rozdělení kategorie 60.97% 36.59% google.com google.cz googleapis.com gmodules.com yahoo.com 0.63% 0.67% 1.14% Zdroj: Vlastní úprava Světové druhý největší vyhledávač na světě yahoo.com představuje u českých středoškoláků jen 0,63 %. 76

78 Tabulka 39 vyhledávače Doména Počet Procenta google.com ,21291 % google.cz ,52864 % googleapis.com 578 0,07893 % gmodules.com 338 0,04616 % yahoo.com 318 0,04343 % Celkový součet ,98490 % Sociální sítě V kategorii sociálních sítí, jejichž obsah vytvářejí samotní uživatelé, se na prvních místech se opětovně umístila skupina domén facebook.com s celkovým počtem záznamů, což představuje celých 96,7 % ze všech záznamů zaznamenaných během týdne v této kategorii. Graf 41 sociální sítě Sociální sítě myspacecdn.com blogger.com rande.cz blogcdn.com lide.cz facebook.com:80 twitter.com facebook.com fbcdn.net Počet Zdroj: Vlastní úprava Česká síť lide.cz, která se umístila nejvýše v této kategorii ze všech českých sociálních sítí získala jen 0,55 % záznamů. 77

79 Graf 42 Procentuální rozdělení kategorie fbcdn.net facebook.com 63.23% twitter.com facebook.com: % lide.cz blogcdn.com rande.cz 0.14% 0.14% 0.17% 0.17% 2.11% 0.84% 0.55% blogger.com myspacecdn.com Zdroj: Vlastní úprava Tabulka 40 sociální sítě Doména Počet Procenta fbcdn.net ,56388 % facebook.com ,48781 % twitter.com ,41912 % facebook.com: ,16634 % lide.cz 798 0,10898 % blogcdn.com 248 0,03387 % rande.cz 242 0,03305 % blogger.com 207 0,02827 % myspacecdn.com 202 0,02759 % Celkový součet ,86890 % Online hry V kategorii online her sdružujících pod sebou veškeré stránky, které nějakým způsobem poskytují či zprostředkovávají hraní na internetu se na prvních třech místech se umístily stránky naprosto rozdílného pojetí. 78

80 Celkově získaly online hry a další stránky v této kategorii jen záznamů tj. 2,62 % ze všech navštívených stránek. První z nich playa games.com reprezentuje německou společnost specializující se na webové online hry, jež je poskytuje dalším stranám i je provozuje na vlastních doménách. Graf 43 online hry Hry kingsage.cz it-slot.cz travian.cz wowhead.com gunwest.cz cernyrytir.cz superhry.cz sfgame.cz gamepark.cz powerplaymanager.com zynga.com abitlucky.com divokekmeny.cz the-west.cz playa-games.com Počet Zdroj: Vlastní úprava Druhé místo co do počtu záznamů obsadila stránka the west.cz. Na třetím místě se umístila stránka divokekmeny.cz. Obě tyto stránky patří pod společnost InnoGames Gmbh. A představují další mutace již známých her. 79

81 Graf 44 Procentuální rozdělení kategorie playa-games.com 12.17% 11.07% 9.58% 8.62% 7.35% 6.71% the-west.cz divokekmeny.cz abitlucky.com zynga.com powerplaymanager.com 1.92% 1.97% 2.55% 2.69% 2.71% 2.85% 3.72% 3.40% 6.65% gamepark.cz sfgame.cz superhry.cz cernyrytir.cz Zdroj: Vlastní úprava Tabulka 41 online hry Doména Počet Procenta playa games.com ,43783 % the west.cz ,39822 % divokekmeny.cz ,34455 % abitlucky.com ,31000 % zynga.com ,26439 % powerplaymanager.com ,24145 % gamepark.cz ,23913 % sfgame.cz 980 0,13383 % superhry.cz 896 0,12236 % cernyrytir.cz 752 0,10270 % Celkem záznamů ,59822 % 80

82 2.5.4 E shopy První dvě pozice v kategorii obsadili stránky společnosti alza.cz, alza.cz a alz.cz, které v součtu mají 5198 záznamů a tedy 27,65 % všech záznamů v kategorii. Třetí pozice patří internetovému bazaru bazos.cz sloužící k individuální inzerci. Graf 45 E shopy E-shopy ltec.cz tipcars.com aukro.cz dealextreme.com verisign.com megadarky.cz czechcomputer.cz nebeslev.cz bazos.cz alz.cz alza.cz Počet Zdroj: Vlastní úprava Graf 46 Procentuální rozdělení kategorie 3.29% 3.73% 3.93% 4.27% 6.53% 3.07% 2.52% 8.97% 15.28% 11.84% 12.37% alza.cz alz.cz bazos.cz nebeslev.cz czechcomputer.cz megadarky.cz verisign.com dealextreme.com aukro.cz tipcars.com Zdroj: Vlastní úprava 81

83 Celá kategorie eshopů představuje s záznamy jen 2,57 % ze všech zaznamenaných záznamů. Z čehož se dá usoudit velmi nízký zájem o tuto kategorii stránek mezi studenty v Únoru roku Tabulka 42 e shopy Doména Počet Procenta alza.cz ,39222 % alz.cz ,31765 % bazos.cz ,30386 % nebeslev.cz ,23039 % czechcomputer.cz ,16770 % megadarky.cz 803 0,10966 % verisign.com 739 0,10092 % dealextreme.com 702 0,09587 % Celkový součet ,56702 % Zpravodajské stránky Kategorii zpravodajství zcela ovládla stránka novinky.cz společně s idnes.cz. Novinky.cz představuje 42,13 % veškerých odkazů v této kategorii. Graf 47 Zpravodajství Zpravodajství lidovky.cz sport.cz tyden.cz mf.cz blesk.cz idnes.cz novinky.cz Počet Zdroj: Vlastní úprava 82

84 Druhou stránkou s dostatečnou hladinou významnosti obsadila stránka idnes.cz s 36,09 % ze všech odkazů v této kategorii. Graf 48 Procentuální rozdělení zpravodajství 3.67% 5.37% 3.77% 6.56% 36.09% 2.41% Procenta 42.13% novinky.cz idnes.cz blesk.cz mf.cz tyden.cz sport.cz lidovky.cz Zdroj: Vlastní úprava Avšak ze všech stránek otvíraných za jeden týden představovalo zpravodajství 2,5 %, což určitě představuje velmi nepatrnou část náplně času stráveného studenty na internetu. Tabulka 43 zpravodajství Doména Počet Procenta novinky.cz ,63697 % sport.cz ,16140 % ihned.cz ,15342 % super.cz 713 0,09333 % blesk.cz 528 0,06912 % tiscali.cz 474 0,06205 % mediafax.cz 401 0,05249 % impuls.cz 289 0,03783 % lidovky.cz 240 0,03142 % Celkový součet ,50679 % 83

85 2.5.6 Portály Kategorie portálů reprezentuje cca 4 % všech odkazů za týden. Celých 68,15 % odkazů v této kategorii představuje skupina domén seznam.cz, čímž tento portál dominuje v této kategorii. Graf 49 Portály Portály loupak.cz volny.cz teraportal.cz szn.cz i0.cz rozzlobenimuzi.com Počet chmi.cz centrum.cz googlesyndication.com seznam.cz Zdroj: Vlastní úprava Druhý portál centrum.cz společně s i0.cz které taktéž patří pod centrum.cz získali v souhrnu 6,9 % záznamů. Čímž je rozdíl mezi doménami seznam.cz a centrum.cz téměř desetinásobný. 84

86 Graf 50 Portály procentuálně seznam.cz googlesyndication.com 66.90% centrum.cz chmi.cz rozzlobenimuzi.com i0.cz 7.73% szn.cz 0.98% 1.11% 1.20% 1.24% 1.80% 1.63% 1.60% 5.30% teraportal.cz volny.cz loupak.cz Zdroj: Vlastní úprava Tímto se tyto první tři portály v pořadí dostaly přes 83 procent v celé skupině portálů. Další v pořadí zive.cz získalo pouze 3,24 % záznamů v kategorii a to je více než dvojnásobná hodnota další wikipedia.org s 1,51 %. Tabulka 44 portály Doména Počet Procenta seznam.cz ,67900 % googlesyndication.com ,30959 % centrum.cz ,21222 % chmi.cz 528 0,07211 % rozzlobenimuzi.com 478 0,06528 % i0.cz 470 0,06419 % szn.cz 364 0,04971 % teraportal.cz 352 0,04807 % volny.cz 324 0,04425 % loupak.cz 287 0,03919 % Celkový součet ,00423 % 85

87 2.5.7 Video V kategorii video jsou obsaženy stránky poskytující službu hostování video souborů a zejména přehrávání videa online. Převážnou část této kategorie představují zahraniční poskytovatelé služeb. V následující tabulce se vyskytují pouze dvě stránky českého původu a to stream.cz a videacesky.cz. První stránku v této kategorii představuje youtube.com, který s 3530 zaznamenanými odkazy reprezentuje 48,13 % odkazů v kategorii. Graf 51 video video fuckingteenvids.com hotgrannysex.net 17sexvideo.com googlevideo.com blowjobcollection.com oopsmovs.com dansmovies.com stream.cz videacesky.cz youtube.com Počet Zdroj: Vlastní úprava Přes 25 % kategorie představují domény s erotickým obsahem. Mezi tyto stránky patří všechny z výběru kromě youtube.com, videacesky.cz, stream.cz a googlevideo.com. Číslo 25 procent by mohlo být zavádějící samo o sobě, jelikož celá kategorie videí představuje jen 1 % ze všech stránek. 86

88 Graf 52 Video 48.13% 14.00% 8.34% 7.36% 5.44% 2.85% 2.89% 2.90% 4.00% 4.08% youtube.com videacesky.cz stream.cz dansmovies.com oopsmovs.com blowjobcollection.com googlevideo.com 17sexvideo.com hotgrannysex.net fuckingteenvids.com Zdroj: Vlastní úprava Druhá česká stránka videacesky.cz, která se svými 1027 odkazy za týden reprezentuje 0,14 % ze všech odkazů. Tabulka 45 video Doména Počet Procenta youtube.com ,48208 % videacesky.cz ,14025 % stream.cz 612 0,08358 % dansmovies.com 540 0,07375 % oopsmovs.com 399 0,05449 % blowjobcollection.com 299 0,04083 % googlevideo.com 293 0,04001 % 17sexvideo.com 213 0,02909 % hotgrannysex.net 212 0,02895 % fuckingteenvids.com 209 0,02854 % Celkový součet ,69050 % 87

89 2.5.8 Ostatní Do kategorie ostatní byly umístěny stránky, které nesplňují žádnou z předešlých kategorií. Dále jsou zde umístěny veškeré stránky školy, které ovšem představují téměř 60 % veškerých záznamů. Pro ilustraci jsou v této kapitole zobrazeny grafy jak se skupinou stránek školy tak bez nich. První z nich se nachází apple.com s záznamy, což představuje 10,87 % záznamů v kategorii. Graf 53 Ostatní se školou Ostatní se školou sauto.cz mapy.cz icq.com weatherlink.com zive.cz twimg.com microsoft.com vseznal.cz apple.com Stránka školy Počet Zdroj: Vlastní úprava Graf 54 Procentní rozdělení kategorie včetně skupiny stránek školy Procenta se školou 59.51% Stránka školy apple.com vseznal.cz microsoft.com twimg.com zive.cz 0.86% 0.81% 0.88% 0.90% 0.96% 1.03% 4.40% 3.39% 1.45% weatherlink.com icq.com Zdroj: Vlastní úprava 88

90 Graf 55 Ostatní bez školy Ostatní bez školy sauto.cz mapy.cz icq.com weatherlink.com zive.cz twimg.com microsoft.com vseznal.cz apple.com Počet Zdroj: Vlastní úprava Na třetím místě se umístila stránka microsoft.com. Na těchto stránkách mohou studenti hledat nápovědu k produktům společnosti Microsoft. Graf 56 Procentuální rozdělení kategorie bez skupiny stránek školy bez stránek školy 2.18% 2.21% 2.37% 2.53% 2.12% 2.00% 3.58% 10.87% 8.37% apple.com vseznal.cz microsoft.com twimg.com zive.cz weatherlink.com icq.com mapy.cz sauto.cz Zdroj: Vlastní úprava Přes 2000 záznamů jen 4 české stránky a to zive.cz, mapy.cz, sauto.cz a autoesa.cz. Zive.cz je typický rozcestník s IT tématikou. A poslední dvě české stránky s záznamy jsou autobazar, či virtuální autobazar v podobě Seznamového sauto.cz. 89

91 Tabulka 46 ostatní Doména Počet Procenta Stránka školy ,25128 % apple.com ,64643 % vseznal.cz ,26692 % microsoft.com ,54175 % twimg.com ,38361 % zive.cz ,35930 % weatherlink.com ,33472 % icq.com ,33022 % mapy.cz ,32066 % sauto.cz ,30331 % Celkový součet ,02610 % File hosting Pouze 0,68 % všech záznamů představují záznamy z kategorie file hosting. Graf 57 File hosting File hosting czshare.com cztorrent.net elajnus.sk hellshare.com filedude.com rapidshare.com uloz.to Počet Zdroj: Vlastní úprava 90

92 První stránka pro sdílení souborů uloz.to představuje 67,8 % všech záznamů v kategorii file hosting, která získala minimálně desetinásobné množství záznamů oproti ostatním představitelům této kategorie. Graf 58 procentuální rozdělení file hostingů Procenta 67.78% uloz.to rapidshare.com filedude.com hellshare.com elajnus.sk 4.24% 4.88% 5.02% 5.62% 5.68% 6.79% cztorrent.net czshare.com Zdroj: Vlastní úprava Mezi nejznámější české stránky pro sdílení souborů v české republice patří uloz.to, czshare.com a hellshare.com. Tabulka 47 file hosting Doména Počet Procenta uloz.to ,46104 % rapidshare.com 338 0,04616 % filedude.com 283 0,03865 % hellshare.com 280 0,03824 % elajnus.sk 250 0,03414 % cztorrent.net 243 0,03319 % czshare.com 211 0,02882 % Celkový součet ,68023 % 91

93 Fotografie Pouze 2818 záznamů spadá do kategorie fotografií představující jen 0,38 % záznamů. První příčka náleží devianart.net. Stránce pro inspiraci, pobavení umělců. Graf 59 Fotografie Fotografie intensegangbangs.com chan4chan.com photobucket.com see-xxx.com teenax.com mylovedmoms.com teenax.tv imageshack.us deviantart.net Počet Zdroj: Vlastní úprava Druhou pozici v této kategorii obsadila imageshack.us s 14,41 % záznamů v kategorii. Na kterou si uživatelé mohou nahrát fotografie a sdílet je na fórech pomocí linků. Graf 60 Fotografie procentní rozdělení 7.56% 7.27% 7.24% 27.00% deviantart.net imageshack.us teenax.tv mylovedmoms.com 14.41% teenax.com 7.98% 9.97% 10.01% see-xxx.com 8.55% photobucket.com chan4chan.com intensegangbangs.com Zdroj: Vlastní úprava 92

94 Padesát procent záznamů v této kategorii představují stránky s erotickou tématikou, avšak celá kategorie fotografií obsahuje pouze 0,38 % ze všech záznamů. Tím pádem pornografie v podobě fotografií představuje jen 0,2 % tedy jen 2 stránky z 1000 obsahují pornografii. Tabulka 48 fotografie Doména Počet Procenta deviantart.net 761 0,10393 % imageshack.us 406 0,05545 % teenax.tv 282 0,03851 % mylovedmoms.com 281 0,03837 % teenax.com 241 0,03291 % see xxx.com 225 0,03073 % photobucket.com 213 0,02909 % Celkový součet ,38484 % Web hosting Do kategorie web hosting byly zařazeny veškeré stránky poskytující web hostingové služby jako hlavní náplň činnosti stránky, anebo služby pro webmastery. Graf 61 web hosting Web hosting blueboard.cz forumer.com huu.cz Počet webnode.com Zdroj: Vlastní úprava 93

95 První doménou v této kategorii je doména webnode.com poskytující webové stránky zdarma včetně domény třetího rádu. Graf 62 procentuální rozdělení kategorie 21.91% 19.59% 22.63% 35.87% webnode.com huu.cz forumer.com blueboard.cz Zdroj: Vlastní úprava Druhá doména huu.cz patřící pod skupinu domén webgarden.cz na kterých si může uživatel stejně jako na stránce webnode.com vytvořit stránky zdarma. Třetí doména je poskytovatel diskusních fór forumer.com. Tabulka 49 web hosting Doména Počet Procenta webnode.com 401 0,05476 % huu.cz 253 0,03455 % forumer.com 245 0,03346 % blueboard.cz 219 0,02991 % Celkový součet ,15268 % 94

96 Soupis nejčastějších webových stránek Graf nejčastěji navštěvovaných stránek Února 2011 bez stránky školy twitter.com windowsupdate.com playa-games.com uloz.to youtube.com microsoft.com wikimedia.org doubleclick.net gemius.pl idnes.cz ytimg.com novinky.cz vseznal.cz apple.com google-analytics.com google.cz seznam.cz gstatic.com google.com facebook.com fbcdn.net Zdroj: Vlastní úprava 95

97 3 Rozbor dat získaných od studentů V následujícím textu představuje každý řádek označený číslem a tučným písmem názor jednoho studenta. Z důvodu anonymity bylo odmazáno jméno každého studenta, který vyjádřil svůj názor k otázce Co vyhledávají a jak tráví čas na internetu?, co se týče vlastních textů ty zůstaly nezměněny, a to včetně zkratek i gramatických chyb. 3.1 Dotazník od studentů Lze předpokládat, že studenti píší pořadí dle priority. 1. Hudbu, Porno, Videa, MHD a zprávy. ;) 2. hry,filmy,hudbu,mhd,zprávy,vědomosti,youtube,facebook,porno porno, hudba, hry, informace, filmy, videa > vsehcno Fb,MHD,hudba,filmy,seriály,mail,zprávy(Novinky.cz),věci do školy a čtu magazíny (Beast.cz), youtube, prohlížení internetových fór 5. zprávy(idnes), mhd, hudba, a potom všechno ostatní;d 6. Věci do školy, písničky, hry, dárky. 7. fb se na netu moc nehledá, toho už každej našel, ne? :D (celkově jsem v rozpacích, jestli mám psát co používám, nebo co hledám..x) ) 8. FB,MHD, hudbu, veci do skoly 96

98 9. Hudbu, porno : D a spoje MHD 10. Hudbu, Facebook, filmy, věci do školy, autobusy Hudba, programy klubu, festivaly, deni po praze, FB, informace do skoly (wikipedia, google images) a jizdni rady samozrejme 12. FB, nyx, novinky z hudby, temata, co me zajimaji (chemie, adiktologie), veci do skoly 13. Vyhledavám novinky ohledně světa počítačů a jiné elektroniky. Nové Hardwary Softwary a Utilitky ke starším...menší čas trávim na FB a ICQ. 14. facebook, mail, flash hry, informace do školy, + zdroj fotek od známých 15. Muzika (DnB, tekkno), informace o psychoaktivech (zahrnuje pěstitelský fóra), spoje MHD, různý akce asi takto 23 hodin jede FB a zbylá 1 hodina je YouTube na písničky k FB xd 17. nejaky novinky,informace co potrebuju do skoly nebo me zajimaj:d 18. porno! 97

99 19. mno... moje domovská stránka je Facebook a již to hodně vypovídá. Často používám Google reader, gmail... průměrný náctiletník :D 3.2 Souhrn tvrzení Z dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 19 středoškolských studentů, vyplynula následující zjištění: - pět studentů uvedlo, že na internetu tráví hodně času pornografií. Tento počet představuje 26,3 % studentů. - Jedenáct studentů z devatenácti využívá služeb sociální sítě facebook.com. Z uvedeného vyplývá, že z tohoto vzorku studentů, v procentuálním přepočtu 57,9 % z nich, jsou častými hosty na facebooku. - Třináct z nich tráví hodně času posloucháním hudby 9, 68,4 % z nich poslouchá hudbu, popřípadě navštěvuje služby video hostingu. ze kterého si pouštějí hudbu. - Sedm z nich vyhledává dopravní spojení, převážně MHD. 36,8 % studentů hledá jízdní řády. - Čtyři studenti vyhledávají zpravodajské stránky. Tito studenti představují 21 % studentů, kteří vyhledávají zprávy anebo navštěvují zpravodajské portály. - Deset studentů, kteří představují 52,6 %, převážně využívají služeb internetu k vyhledávání věcí do školy či hledání jiných informací dle momentálních preferencí. 9 Po diskuzi se studenty hudbu poslouchají skrz youtube.com 98

100 4 Analýza výsledků Mnoho studentů něco jiného tvrdí, či si myslí, že dělají, než co doopravdy dělají. Z dotazníků by vyplývalo, že 57,9 procent z nich využívá facebook.com, avšak dotazník, ze kterého se čerpala data byl umístěn na stránkách facebook.com. Původní záměr získat maximálně upřímné odpovědi od studentů, využili jen 2 studenti z 340, kteří napsali, co si myslí oni a jaké mají představy, že si myslí ostatní. Z tohoto důvodu byl vytvořen skrytý dotazník, kde otázku co studenti hledají na internetu? pokládal student s tím, že to má být práce do školy. Na tuto otázku získal 19 odpovědí, které jsou uvedeny v předchozí kapitole. Dále tvrzení o pornografii, kde 26,3 % jich uvedlo, že vyhledávají pornografický materiál, bylo vyvráceno rozborem dat získaných od studentů bez jejich vědomí, jehož výsledek je znázorněn v tabulce 28. Tabulka 50 pornografie Doména Počet Procenta freevideo.cz ,12923 % sex doma.cz 752 0,05723 % rozzlobenimuzi.com 692 0,05267 % sex.cz 485 0,03691 % Celkem ,27604 % Z tabulky 28 vyplynulo, že pouze necelá 0,3 % záznamů představuje pornografii. Pouze 3stránky z 1000 jimi navštívených se týká pornografie. Toto zjištění je v kontrastu s jejich tvrzením o hodnotě 26,3 %. Téměř stonásobný rozdíl. Sociální sítě preferuje dle dotazníku 57,9 %, Další tvrzení: Na internetu vyhledávají dopravní spojení, převážně jízdní řády a MHD. Toto tvrzení vyvrací data opět získané z jejich aktivity na internetu v prostorách školy. Kde z více než záznamů bylo jen 424, které se týkaly MHD. Jízdní řady dpp.cz 1 záznam 424 záznamů 99

101 4.1 Porovnání výsledků Ze získaných dat, která byla podrobně rozebrána v předchozích kapitolách, bylo provedeno shrnutí pro eliminování rozdílů mezi měřeními. Shrnutí výsledků a jejich zprůměrování dopomohlo k odstranění rozdílů mezi jednotlivými kategoriemi způsobenými okolními vlivy. Oba sběry dat proběhly s odstupem 3 měsíců, vždy na počátku měsíce. Sběr prvního souboru dat proběhl první týden v prosinci roku Druhý sběr dat byl tudíž realizován první týden v březnu. Graf 64 srovnání výsledků Fotky File hosting Webhosting Video E-shopy Zpravodajství Online hry Vyhledávače Portály Podpůrné služby Nezařazeno Ostatní Sociální sítě průměr % 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% Zdroj: Vlastní úprava Porovnáním výsledků v následující tabulce vyplynulo kolik procent z celkového počtu záznamů obsadila každá z kategorií. Na prvním místě se umístily stránky školy, z důvodu, který již byl vysvětlen v předchozích kapitolách. Tyto stránky byly z důvodu objektivnosti vyjmuty z kategorií, ve kterých se nacházely během rozboru dat. Do následující tabulky nebyly stránky školy zařazeny. 100

ČTVRT MILIÓNU NEAKTIVNÍCH DŮCHODCŮ CHTĚLO PRACOVAT

ČTVRT MILIÓNU NEAKTIVNÍCH DŮCHODCŮ CHTĚLO PRACOVAT ČTVRT MILIÓNU NEAKTIVNÍCH DŮCHODCŮ CHTĚLO PRACOVAT V roce 2012 byli v rámci výběrového šetření pracovních sil dotazováni respondenti ve věku 50-69 let na téma jejich odchodu do důchodu. Přechod mezi aktivitou

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

Definice, metody měření a výpočtu

Definice, metody měření a výpočtu Číslo Parametr znění Definice, metody měření a výpočtu Subjekt 1 Průměrná doba, za kterou je zřízeno připojení v pevném místě k veřejné telefonní síti Doba, za kterou je zřízeno připojení v pevném místě

Více

Preference v u ívání prost edk elektronické komunikace áky a studenty

Preference v u ívání prost edk elektronické komunikace áky a studenty Preference v u ívání prost edk elektronické komunikace áky a studenty (dotazníkový pr zkum) Zuzana Pustinová Dne ní doba nabízí mnohé mo nosti, jak komunikovat, ani by se ú astníci hovoru nacházeli na

Více

VYUŽÍVÁNÍ KOMUNITNÍ SÍTĚ FACEBOOK

VYUŽÍVÁNÍ KOMUNITNÍ SÍTĚ FACEBOOK VYUŽÍVÁNÍ KOMUNITNÍ SÍTĚ FACEBOOK V roce 2004 byla vyvinuta jednoduchá aplikace, sloužící studentům amerického Harvardu ke sdílení informací a komunikaci. Díky obrovské popularitě se již po pár týdnech

Více

Velké rozdíly v rozsahu práce v atypickou dobu mezi profesemi a odvětvími

Velké rozdíly v rozsahu práce v atypickou dobu mezi profesemi a odvětvími 3. 2. 2014 Velké rozdíly v rozsahu práce v atypickou dobu mezi profesemi a odvětvími V roce 2012 pracoval v rámci referenčního období čtyř týdnů alespoň někdy večer každý třetí respondent. Frekvence noční

Více

7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu

7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu 7. Domy a byty Sčítání lidu, domů a bytů 2011 podléhají všechny domy, které jsou určeny k bydlení (např. rodinné, bytové domy), ubytovací zařízení určená k bydlení (domovy důchodců, penziony pro důchodce,

Více

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA 3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA V České republice je nezaměstnanost definována dvojím způsobem: Národní metodika, používaná Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV), vychází z administrativních

Více

EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE 2016 EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, ODBOR VYSOKÝCH ŠKOL, 31. KVĚTNA 2016 Obsah 1. Úvod...

Více

Veřejné konzultace o rychlosti a kvalitě internetového připojení po roce 2020

Veřejné konzultace o rychlosti a kvalitě internetového připojení po roce 2020 Veřejné konzultace o rychlosti a kvalitě internetového připojení po roce 2020 OBECNÉ INFORMACE O KONZULTACI Evropská komise tuto veřejnou konzultaci pořádá s cílem zjistit, jak rychlé a jak kvalitní internetové

Více

Uplatňování nařízení o vzájemném uznávání u předmětů z drahých kovů

Uplatňování nařízení o vzájemném uznávání u předmětů z drahých kovů EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO PODNIKY A PRŮMYSL Pokyny 1 V Bruselu dne 1. února 2010 - Uplatňování nařízení o vzájemném uznávání u předmětů z drahých kovů 1. ÚVOD Účelem tohoto dokumentu je

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

HODNOCENÍ VÝVOJE NEHODOVOSTI V ROCE 2012 A POROVNÁNÍ SE STÁTY EU

HODNOCENÍ VÝVOJE NEHODOVOSTI V ROCE 2012 A POROVNÁNÍ SE STÁTY EU HODNOCENÍ VÝVOJE NEHODOVOSTI V ROCE 2012 A POROVNÁNÍ SE STÁTY EU Ing. Petr Pokorný, Mgr. Zuzana Strnadová, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i, červen 2013 Email: petr.pokorny@cdv.cz, zuzana.strnadova@cdv.cz

Více

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou

Více

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Czech Republic

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Czech Republic ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Czech Republic FL - Companies engaged in online activities CZ A Prodává Vaše společnost na internetu anebo využívá

Více

PŘEHLED VYBRANÝCH ZJIŠTĚNÍ DOTAZNÍK PRO ABSOLVENTY POBYTŮ ERASMUS 2004-2012

PŘEHLED VYBRANÝCH ZJIŠTĚNÍ DOTAZNÍK PRO ABSOLVENTY POBYTŮ ERASMUS 2004-2012 PŘEHLED VYBRANÝCH ZJIŠTĚNÍ DOTAZNÍK PRO ABSOLVENTY POBYTŮ ERASMUS 2004-2012 Úvod Zpráva přibližuje hlavní zjištění z dotazníkového šetření mezi absolventy studijních pobytů a pracovních stáží. Dům zahraniční

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) L 46/8 23.2.2016 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/248 ze dne 17. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu

Více

Studie proveditelnosti. Marketingová analýza trhu

Studie proveditelnosti. Marketingová analýza trhu Studie proveditelnosti Marketingová analýza trhu Cíl semináře Seznámení se strukturou marketingové analýzy trhu jakou součástí studie proveditelnosti Obsah 1. Analýza makroprostředí 2. Definování cílové

Více

Těhotenský test pro zrakově postižené Tereza Hyková

Těhotenský test pro zrakově postižené Tereza Hyková Těhotenský test pro zrakově postižené Tereza Hyková hykovter@fel.cvut.cz Zadání Cílem projektu je nalézt řešení, které by umožnilo nevidomým dívkám a ženám interpretovat výsledek těhotenského testu v soukromí

Více

MV ČR, Odbor egovernmentu. renata.horakova@mvcr.cz. Webové stránky veřejné správy - minimalizace jejich zranitelnosti a podpora bezpečnostních prvků

MV ČR, Odbor egovernmentu. renata.horakova@mvcr.cz. Webové stránky veřejné správy - minimalizace jejich zranitelnosti a podpora bezpečnostních prvků Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo vnitra Adresa Milady Horákové 133/ Kontaktní osoba Ing. Jaroslav Scheuba

Více

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010 170/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. května 2010 o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí

Více

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit Číslo klíčové aktivity VI/2 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta provozně ekonomická Obor: Provoz a ekonomika Statistické aspekty terénních průzkumů Vedoucí diplomové práce: Ing. Pavla Hošková Vypracoval: Martin Šimek 2003

Více

Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků prosinec 2015

Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků prosinec 2015 pm0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 0 0 E-mail: cvvm@soc.cas.cz Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků prosinec 0 Větší část

Více

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním 1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním Ad hoc modul 2007 vymezuje Nařízení Komise (ES) č. 431/2006 z 24. února 2006. Účelem ad hoc modulu 2007

Více

Metodické pokyny Obsah

Metodické pokyny Obsah Metodické pokyny Obsah Metodické pokyny... 1 1. Úvod... 2 2. Definice... 2 2.1. Zahrnutí příjemci... 2 2.2. Kategorie plnění... 2 2.2.1. Plnění poskytovaná zdravotnickým odborníkům... 2 2.2.2. Plnění poskytovaná

Více

Nabídka seminářů Finanční gramotnost

Nabídka seminářů Finanční gramotnost Nabídka seminářů Finanční gramotnost Seminář 45 minut Čas (min.) Aktivita 0-2 Přivítání, představení. Poznámky 3-5 Poznání účastníků: aktivita 4 rohy Všem se položí otázka, na kterou jsou 4 možné odpovědi.

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 13. května 2015 č. 348 Pravidla pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu I.

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011

Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011 Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011 Účelové komunikace jsou důležitou a rozsáhlou částí sítě pozemních komunikací v České republice. Na rozdíl od ostatních kategorií

Více

Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE

Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE OBSAH 0. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 0.1. Vymezení obsahu přílohy... 3 0.2. Způsob vedení evidencí... 3 0.3. Hodnocené období... 4 1. VÝKONOVÉ UKAZATELE ODPADNÍ VODA... 5 1.1.

Více

Změny dispozic objektu observatoře ČHMÚ v Košeticích

Změny dispozic objektu observatoře ČHMÚ v Košeticích O D Ů V O D N Ě N Í V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Dokument slouží ke správnému zpracování odůvodnění veřejné zakázky podle ustanovení 86 odst. 2 a 156 ZVZ, ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 A 60/2002-34 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016

Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016

Více

Úplná pravidla spotřebitelské soutěže Jarní soutěž (dále jen Soutěž )

Úplná pravidla spotřebitelské soutěže Jarní soutěž (dále jen Soutěž ) Úplná pravidla spotřebitelské soutěže Jarní soutěž (dále jen Soutěž ) 1. Pořadatelem soutěže je společnost Kofola a.s., se sídlem Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Za drahou 165/1, PSČ 794 01, IČ: 277 67 680,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu DODÁVKA TRANSPORTNÍCH VENTILÁTORŮ zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel:

Více

Analýza stavu implementace a řízení projektů SA

Analýza stavu implementace a řízení projektů SA Analýza stavu implementace a řízení projektů SA Fáze 2: Analýza stavu projektového řízení ve veřejné správě Zadavatel: Ministerstvo vnitra České republiky Sídlo: Nad štolou 936/3, Praha 7 Holešovice, 170

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY K PUBLICITĚ PROJEKTŮ OP LZZ

NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY K PUBLICITĚ PROJEKTŮ OP LZZ NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY K PUBLICITĚ PROJEKTŮ OP LZZ A) Povinnost příjemců zajišťovat publicitu projektů 1. Z čeho vyplývá povinnost příjemců podpory dodržovat vizuální identitu ESF/OP LZZ a zajišťovat

Více

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební prace mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) veřejná zakázka na stavební prace s

Více

Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 Zastupitelstvo města Březnice se na svém zasedání dne 11. 12. 2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o

Více

Průzkum dopravy v ulicích Pod Vinohrady a Havlíčkova

Průzkum dopravy v ulicích Pod Vinohrady a Havlíčkova Průzkum dopravy v ulicích Pod Vinohrady a Havlíčkova Město Kuřim Zodpovědný řešitel: Ing. Martin Smělý Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemních komunikací prosinec 211 1. Identifikační

Více

Z Á P I S. z veřejného projednání návrhu koncepce

Z Á P I S. z veřejného projednání návrhu koncepce Z Á P I S z veřejného projednání návrhu koncepce Plán odpadového hospodářství Jihočeského kraje pro období 2016-2025, včetně jeho vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví 1. Místo a čas

Více

VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ

VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ Provozovatel : Obec Hřebeč Vymezení plochy víceúčelového sportovního areálu: pozemková parcela č. 1106/1,1106/7 Každý návštěvník je povinen seznámit

Více

Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků říjen a listopad 2015

Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků říjen a listopad 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 210 10 91 E-mail: cvvm@soc.cas.cz Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků říjen a listopad

Více

SPECIFIKACE ZADÁNÍ. 1. Identifikační údaje zadavatele. 2. Předmět veřejné zakázky malého rozsahu. 1.1. Základní údaje. 1.2. Oprávněné osoby zadavatele

SPECIFIKACE ZADÁNÍ. 1. Identifikační údaje zadavatele. 2. Předmět veřejné zakázky malého rozsahu. 1.1. Základní údaje. 1.2. Oprávněné osoby zadavatele SPECIFIKACE ZADÁNÍ veřejné zakázky malého rozsahu Mobilní telekomunikační služby (dále jen zakázka ) V souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Průzkum veřejného mínění věcné hodnocení

Průzkum veřejného mínění věcné hodnocení Příloha č. 2 ke Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek Průzkum veřejného mínění věcné hodnocení 1. FACTUM INVENIO ad 2. Popis metodiky průzkumu 80 bodů Hodnotící komise posoudila nabídku uchazeče v tomto

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Městský úřad, odbor investic a dotací adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně telefon 354 922 111, fax 354 623 186, e-mail muml@marianskelazne.cz,

Více

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Návrh individuálního národního projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém 1. Název projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Anotace projektu Předkládaný projekt navazuje na výsledky systémového

Více

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace)

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) 1.Číslo zakázky 2.Název programu: 3.Registrační číslo projektu 4.Název projektu: 5.Název zakázky: Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/02.0129

Více

O b s a h : 12. Úřední sdělení České národní banky ze dne 1. října 2001 k využívání outsourcingu bankami

O b s a h : 12. Úřední sdělení České národní banky ze dne 1. října 2001 k využívání outsourcingu bankami Částka 16 Ročník 2001 Vydáno dne 5. října 2001 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 12. Úřední sdělení České národní banky ze dne 1. října 2001 k využívání outsourcingu bankami 13. Úřední sdělení České národní

Více

G Zdravotnictví vybavenosti zdravotnických zařízení v ČR informačními technologiemi Poznámky: Referenční období: Sledovaná zdravotnická zařízení:

G Zdravotnictví vybavenosti zdravotnických zařízení v ČR informačními technologiemi Poznámky: Referenční období: Sledovaná zdravotnická zařízení: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) ve spolupráci s ČSÚ sleduje od roku 2003 údaje o vybavenosti zdravotnických zařízení v ČR informačními technologiemi, a to prostřednictvím vyčerpávajícího

Více

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů statutární město Děčín Zadávací dokumentace podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů vyhlášená v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Jednací řád Rady města Třešť

Jednací řád Rady města Třešť Jednací řád Rady města Třešť Rada města Třešť (dále jen rada města) se usnesla podle 101, odst. 3 zákona čís. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), (dále jen zákon ), v platném znění na tomto svém jednacím

Více

Obecně závazná vyhláška města Žlutice č. 2/2011 Požární řád obce

Obecně závazná vyhláška města Žlutice č. 2/2011 Požární řád obce Obecně závazná vyhláška města č. 2/2011 Požární řád obce Zastupitelstvo města svým usnesením ZM/2011/8/11 ze dne 31. října 2011 vydává na základě 29 odst. 1 písm o) bod 1 zák. 133/1985 Sb., o požární ochraně

Více

M. Balíková, R. Záhořík, NK ČR 1

M. Balíková, R. Záhořík, NK ČR 1 M. Balíková, R. Záhořík, NK ČR 1 Geolink.nkp.cz Prototyp aplikace obohacení geografických autorit o údaje souřadnic s následným zobrazením dané lokality na mapě - kartografické matematické údaje v záznamech

Více

21 SROVNÁVACÍ LCA ANALÝZA KLASICKÝCH ŽÁROVEK A KOMPAKTNÍCH ZÁŘIVEK

21 SROVNÁVACÍ LCA ANALÝZA KLASICKÝCH ŽÁROVEK A KOMPAKTNÍCH ZÁŘIVEK 21 SROVNÁVACÍ LCA ANALÝZA KLASICKÝCH ŽÁROVEK A KOMPAKTNÍCH ZÁŘIVEK Pavel Rokos ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra elektrotechnologie Úvod Světelné zdroje jsou jedním

Více

OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád

OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3. Evidence dokumentů 4. Vyřizování dokumentů 5. Podepisování dokumentů a užití razítek 6. Odesílání dokumentů 7. Ukládání dokumentů

Více

Anketa byla určena pro rodiče, jejichž děti navštěvují naši školní jídelnu.

Anketa byla určena pro rodiče, jejichž děti navštěvují naši školní jídelnu. Stránka1 Vyhodnocení ankety Školní jídelna Chvaletická 918 Praha 9 - Lehovec Vážení rodiče, vážení strávníci, ráda bych Vás seznámila s výsledky ankety, kterou jsme pro Vás připravili v měsíci říjnu a

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY POJEM A KATEGORIZACE

PRÁVNICKÉ OSOBY POJEM A KATEGORIZACE JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. PRÁVNICKÉ OSOBY POJEM A KATEGORIZACE I. K POJMU PRÁVNICKÁ OSOBA O pojmovém vymezení právnických osob jako subjektů právních vztahů se odedávna vedou diskuse, avšak žádná

Více

Orientační průvodce mateřstvím a rodičovstvím v zadávacích dokumentacích poskytovatele

Orientační průvodce mateřstvím a rodičovstvím v zadávacích dokumentacích poskytovatele Orientační průvodce mateřstvím a rodičovstvím v zadávacích dokumentacích poskytovatele Z důvodu ulehčení, snazší orientace, poskytnutí jednoznačných a široce komunikovatelných pravidel v otázkách mateřství

Více

Využití EduBase ve výuce 10

Využití EduBase ve výuce 10 B.I.B.S., a. s. Využití EduBase ve výuce 10 Projekt Vzdělávání pedagogů v prostředí cloudu reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0011 Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D. a kol. 2015 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Úvod... 3 3 Autorský

Více

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami PŘEVZATO Z MINISTERSTVA FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo financí Odbor 39 Č.j.: 39/116 682/2005-393 Referent: Mgr. Lucie Vojáčková, tel. 257 044 157 Ing. Michal Roháček, tel. 257 044 162 Pokyn D -

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Spolupráce škol a orgánu sociálně-právní ochrany dětí

Spolupráce škol a orgánu sociálně-právní ochrany dětí Spolupráce škol a orgánu sociálně-právní ochrany dětí V pátek, dne 17.10.2014, se konal v kavárně Café Práh v Brně, odborný seminář pro zástupce škol a školských zařízení, působících v rámci města Brna

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory obyvatel na zadlužení a přijatelnost

Více

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29 3. Bytová výstavba v okresech Královéhradeckého kraje podle fází (bez promítnutí územních změn) Ekonomická transformace zasáhla bytovou výstavbu velmi negativně, v 1. polovině 90. let nastal rapidní pokles

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba I. Kontakty: Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N Í K IČO: 75004101 Zapsán:

Více

Velikost pracovní síly

Velikost pracovní síly Velikost pracovní síly Velikost pracovní síly v kraji rostla obdobně jako na celorepublikové úrovni. Velikost pracovní síly 1 na Vysočině se v posledních letech pohybuje v průměru kolem 257 tisíc osob

Více

SEZNAM OTÁZEK PRO ŠETŘENÍ DOMÁCNOSTÍ O VYUŽÍVÁNÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ (Dotazník s filtry) Kódy Otázka a odpovědi

SEZNAM OTÁZEK PRO ŠETŘENÍ DOMÁCNOSTÍ O VYUŽÍVÁNÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ (Dotazník s filtry) Kódy Otázka a odpovědi SEZNAM OTÁZEK PRO ŠETŘENÍ DOMÁCNOSTÍ O VYUŽÍVÁNÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ (Dotazník s filtry) Mohu Vám položit několik otázek z oblasti informačních technologií? všichni + A000 MODUL A: PŘÍSTUP K VYBRANÝM

Více

Zpráva o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek za rok 2012. (dále jen Zpráva o hodnocení )

Zpráva o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek za rok 2012. (dále jen Zpráva o hodnocení ) III. Zpráva o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek za rok 2012 (dále jen Zpráva o hodnocení ) Zpracovatel: Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného

Více

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2013. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2013. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Pracovní návrh VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne.2013 o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 26

Více

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006 STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006 Churning Churning je neetická praktika spočívající v nadměrném obchodování na účtu zákazníka obchodníka s cennými papíry. Negativní následek pro zákazníka spočívá

Více

PRAVIDLA. pro poskytování služby Aktivizační a rozvojové programy - Aktivní sociální učení PRAVIDLA PRO UŽIVATELE

PRAVIDLA. pro poskytování služby Aktivizační a rozvojové programy - Aktivní sociální učení PRAVIDLA PRO UŽIVATELE PRAVIDLA pro poskytování služby Aktivizační a rozvojové programy - Aktivní sociální učení PRAVIDLA PRO UŽIVATELE Čl. I Aktivizační a rozvojové programy - Aktivní sociální učení (dále jen ASU ) 1. Posláním

Více

1. kolo soutěže probíhá: od 19. 11. 2014 07:00:00 hod do 24. 12.2014 23:59:59 hod

1. kolo soutěže probíhá: od 19. 11. 2014 07:00:00 hod do 24. 12.2014 23:59:59 hod Pravidla soutěže Vyhrajte sadu DVD Disney Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Vyhrajte sadu DVD Disney (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně

Více

POKYNY PRO PLATBY FINANČNÍ MECHANISMUS EHP A NORSKÝ FINANČNÍ MECHANISMUS 2004-2009. (1.revize - 21.června 2007)

POKYNY PRO PLATBY FINANČNÍ MECHANISMUS EHP A NORSKÝ FINANČNÍ MECHANISMUS 2004-2009. (1.revize - 21.června 2007) PRACOVNÍ PŘEKLAD POKYNY PRO PLATBY FINANČNÍ MECHANISMUS EHP A NORSKÝ FINANČNÍ MECHANISMUS 2004-2009 (1.revize - 21.června 2007) Ministerstvo financí- Centrum pro zahraniční pomoc Obsah 1. OBECNĚ... 3 1.1

Více

BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice

BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice (Praha, 23. března 2016) Téměř tři čtvrtiny budoucích mladých lékařů a lékařek (72%) plánují po ukončení jejich vysokoškolského

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Odůvodnění veřejné zakázky Veřejná zakázka Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Zadavatel: Právní forma: Sídlem: IČ / DIČ: zastoupen: EAST

Více

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC VITĚJOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Vitějovice se na svém zasedání dne 31.10.2012 usnesením č. 63/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Obalové hospodářství

Obalové hospodářství Část F Obalové hospodářství podle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech Obsah Povinnosti firem v podnikové ekologii 1. Úvod...1 2. Základní pojmy...3 3. Povinné osoby...5 4. Přehled povinností...7 5. Právní

Více

ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU

ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU 1. Oblast použití Řád upravující postup do dalšího ročníku ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU na Německé škole v Praze 1.1. Ve školském systému s třináctiletým studijním cyklem zahrnuje nižší stupeň

Více

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ (zjednodušený průzkum veřejného mínění) v rámci zpracování Programu rozvoje města Chrastavy

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ (zjednodušený průzkum veřejného mínění) v rámci zpracování Programu rozvoje města Chrastavy VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ (zjednodušený průzkum veřejného mínění) v rámci zpracování Programu rozvoje města Chrastavy Dotazník byl připraven v rámci zpracování Programu rozvoje města a většina jeho

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

PREVENCE KRIMINALITY 2009

PREVENCE KRIMINALITY 2009 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1391 ze dne 7. 10. 2008 Zásady pro celoměstské programy Prevence kriminality 2009 v hl. m. Praze PREVENCE KRIMINALITY 2009 Hlavní město Praha vyhlašuje Celoměstské programy

Více

VÝZVA. Česká republika-ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen zadavatel) se sídlem Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, IČ 00022985.

VÝZVA. Česká republika-ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen zadavatel) se sídlem Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, IČ 00022985. VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na službu dle 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), Směrnice MŠMT,

Více

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Příloha č. 1 usnesení č. 1318/36/R/2015 MČ Praha 11 vyhlašuje pro rok 2016 dotační program podpory kultury s následujícími programy: I. program: Celoroční

Více

k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit

k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit Popis projektu k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit Název projektu: Rozšíření kapacity nízkoprahového centra Kamarád Žadatel : Statuární město Děčín

Více

Monitoring institucionální výchovy podrobná zpráva za výchovné ústavy

Monitoring institucionální výchovy podrobná zpráva za výchovné ústavy Monitoring institucionální výchovy podrobná zpráva za výchovné ústavy říjen 2009 1 2 Kapacita a úvazky Dotazník s informacemi za výchovné ústavy (dále jen VÚ) vyplnili zástupci celkem 6 spádových oblastí

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU školní rok 2015/2016 Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Absolventské práce jsou pro žáky příležitostí nalézt propojení

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 1 2. Kategorie zákazníků... 1 2.1 Neprofesionální zákazník... 1 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3. Přestupy mezi kategoriemi

Více

1. Informace o předmětu zakázky Stručný textový popis zakázky, technická specifikace

1. Informace o předmětu zakázky Stručný textový popis zakázky, technická specifikace VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná v souladu s 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o veřejných

Více

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zadavatel: Římskokatolická farnost děkanství Skuteč Tyršova

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávací jazykový program - angličtina v rámci projektu "Efektivní vzdělávací program pro zaměstnance GEM System International

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SPECIALIZACE LÉKAŘSKÉHO KNIHOVNÍKA Helena Bouzková

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SPECIALIZACE LÉKAŘSKÉHO KNIHOVNÍKA Helena Bouzková CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SPECIALIZACE LÉKAŘSKÉHO KNIHOVNÍKA Helena Bouzková Anotace Příspěvek informuje o tvorbě a aktuálním stavu Koncepce celoživotního vzdělávání (CŽV) knihovníků v ČR. Tato je součástí

Více

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 čj.: MSMT-10938/2016 ze dne 29. března 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

Odpovědi RMN na dotazy a připomínky z KV dne 10.12.2015

Odpovědi RMN na dotazy a připomínky z KV dne 10.12.2015 Odpovědi RMN na dotazy a připomínky z KV dne 10.12.2015 1) Odpovědi na dotazy z předchozího jednání KV nebyly zřejmě členům KV nedopatřením zaslány. Posíláme je tedy spolu odpověďmi na nové dotazy. 2)

Více

Postup šetření pro rok 2009. Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování

Postup šetření pro rok 2009. Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování Vytvoření adekvátního systému získávání informací o legislativních, zadáváním veřejných zakázek a informací od jednotlivých zadavatelů ohledně přijímání elektronických obchodních praktik Postup šetření

Více