Pojištění nemovitostí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pojištění nemovitostí"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Pojištění nemovitostí Bakalářská práce Autor: Zuzana Mocová, DiS. Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing. Helena Janegová Praha Červen,

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a s pouţitím uvedené literatury. V Českém Dubu dne 14. června 2010 Zuzana Mocová, DiS. 2

3 Anotace Cílem mé bakalářské práce je provést analýzu pojištění nemovitostí se zaměřením na jeho rizikové oblasti a poukázat na systém likvidace škod v této oblasti pojištění. V první části práce charakterizuji pojištění majetku. V další kapitole se zabývám pojištěním nemovitostí, kde se věnuji především předmětu pojištění, pojišťovaným rizikŧm, nepojistitelným rizikŧm, pojistné částce a pojistnému. V této kapitole uvádím také připojištění k pojištění nemovitostí. Na začátku třetí kapitoly seznámím čtenáře s postupem při sjednávání pojištění nemovitostí v Kooperativa pojišťovně, a. s., VIG. Dále popisuji pojistnou smlouvu (formu, právní úpravu, vznik pojistné smlouvy, práva a povinnosti účastníkŧ a zánik pojištění). Na závěr této kapitoly uvádím modelové příklady na výpočet pojistného pro rŧzné typy nemovitostí (rodinný dŧm, bytový dŧm a rekreační objekt). V poslední kapitole této práce popisuji systém likvidace škod v oblasti pojištění nemovitostí. Annotation The aim of my theses is to analyze Real estate insurance with highlighting the risk areas and refer to system handling of claims in this area insurance. In the first part I describe the property insurance. In the next part I discuss real estate insurance, where I put brain to expecially subject of insurance, insurance risks, exclusions, insured amount and height of premium. In this part I discuss additional insurance to real estate insurance too. At the begining of the third part I make readers acquainted with process of negotiation real estate insurance in Kooperativa pojišťovna, a. s., VIG. Then I describe an insurance policy (form, legal regulations, inception of insurance policy, rights and duties of participants and expiry of insurance). At the end of this part I present model exaples of calculation of premium for a various typy of real estate (family house, flat-building and secondary residence). At the last part of this theses I describe system handling of clamis in the field of real estate insurance. 3

4 OBSAH ÚVOD POJIŠTĚNÍ MAJETKU Pojištění movitých věcí Pojištění nemovitostí POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTÍ Historie pojištění nemovitostí Předmět pojištění Pojišťovaná rizika Připojištění Pojištění odp. za škodu vyplývající z vlastnictví nebo drţby poj. nemovitosti Připojištění skel Nepojistitelná rizika Pojistná částka Pojistné POSTUP PŘI SJEDNÁVÁNÍ POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTI V KOOPERATIVA POJIŠŤOVNĚ, A. S., VIG Postup při pojišťování hlavní budovy Postup při pojišťování ostatních objektŧ Pojistná smlouva Modelové příklady Pojištění rodinného domu Pojištění bytového domu Pojištění rekreační chaty LIKVIDACE ŠKOD V OBLASTI POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTÍ Prvotní úkony při vzniku pojistné události na nemovitostech Fáze likvidace pojistné události Nahlášení pojistné události Registrace pojistné události Prověření pojistné události Likvidace pojistné události Lhŧty v oblasti likvidace škod ZÁVĚR

5 SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY SEZNAM PŘÍLOH PŘÍLOHY OFICIÁLNÍ ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 5

6 ÚVOD Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolila pojištění nemovitostí, především proto, abych získala více informací o vybraném pojistném produktu, neboť pojištění nemovitostí patří v současné době mezi nejrozšířenější druhy pojištění občanŧ (ve struktuře pojištění zaujímá druhé místo). V praxi jsem se jiţ mnohokrát setkala s tím, ţe lidé často chybně zaměňují pojem pojištění domácnosti s pojmem pojištění nemovitosti. Proto si myslím, ţe bude zajímavé si tento druh pojištění představit, upozornit na jeho dŧleţitost a poukázat na systém likvidace škod v této oblasti. Produkt pojištění nemovitosti nezabrání případným škodám, ale pomŧţe zmírnit finanční ztráty, které v dŧsledku škod mohou na nemovitosti vzniknout. Ţádná nemovitost není nedobytná pro zloděje, ţádná neodolá přírodním ţivlŧm, proto je dŧleţité chránit ji vhodným pojištěním. V současné době pojišťovny nabízejí relativně široké pojistné krytí za přijatelnou cenu. Pojištěním nemovitosti lze pojistit rodinný dŧm, bytový dŧm, rekreační chalupu nebo chatu, garáţ a příslušenství staveb (ploty, bazény, skleníky apod.) Součástí pojištění jsou i stavební součásti, které tvoří vnitřní prostor bytu (podlahy, obklady stěn a stropŧ apod.). Nemovitost lze pojistit i pokud je ve výstavbě. Cílem této bakalářské práce je provést analýzu pojištění nemovitostí se zaměřením na jeho rizikové oblasti a poukázat na systém likvidace škod v této oblasti pojištění. 6

7 1 POJIŠTĚNÍ MAJETKU Pojištění majetku je ve většině firem i domácností povaţováno za základní a nejdŧleţitější pojištění. Toto pojištění se specializuje na pojišťování rizik a škod, které mohou vzniknout na majetku fyzických nebo právnických osob. Současné druhy majetkového pojištění se vyvinuly z kaţdodenních potřeb lidí. Pojištění majetku dle formy vzniku patří do smluvních pojištění, tzn., ţe vzniká na základě uzavření smlouvy mezi pojistníkem a pojišťovnou, přičemţ pojistník se mŧţe svobodně rozhodnout, zda si pojištění uzavře, či nikoliv. Do jmenované skupiny pojištění lze zařadit např. pojištění odpovědnosti v běţném občanském ţivotě, pojištění domácnosti, havarijní pojištění motorových vozidel, pojištění strojŧ a strojních zařízení. Pojištění majetku se sjednává jako pojištění škodové. Účelem škodového pojištění je náhrada škody vzniklé v dŧsledku pojistné události. Pojistné plnění je závislé na výši vzniklé škody. Maximální výše pojistného plnění je omezena v pojistné smlouvě. Předmětem pojištění majetku jsou jednotlivé věci movité či nemovité (nebo jejich soubory). 7

8 1.1. Pojištění movitých věcí Pojištění movitých věcí lze uzavřít na zničení či poškození věcí, součástí a příslušenství věcí, které jsou v majetku pojištěného nebo které po právu uţívá. Vybrané druhy pojištění movitých věcí: Pojištění domácnosti Pojištění domácnosti je jedno z nejvýznamnějších pojištění pro pojišťovny i pro obyvatelstvo, protoţe tento produkt vyuţívají odhadem asi 2/3 domácností. Předmětem pojištění domácnosti jsou movité věci, které tvoří soubor zařízení domácnosti a slouţí k jejímu provozu nebo k uspokojování potřeb členŧ domácnosti. V rámci tohoto druhu pojištění mohou být připojištěny věci, které mají vyšší hodnotu (např. obrazy, staroţitnosti, šperky, sportovní potřeby, výpočetní technika, sbírky, klenoty). Hlavní rizika: ţivel (poţár, výbuch, úder blesku, pád letadla) + odcizení U tohoto druhu pojištění nelze sjednat samostatně pouze riziko odcizení. Nejčastějším připojištěním k pojištění domácnosti je pojištění odpovědnosti za škody v běţném občanském ţivotě. Pojištění odpovědnosti v běţném občanském ţivotě se zpravidla vztahuje na škody zpŧsobené jiné osobě při provozu domácnosti, rekreaci a zábavě, rekreačních sportech, chovu drobných zvířat zejména psŧ a koček a při dalších běţně vykonávaných činnostech. Pojištění strojŧ a strojních zařízení Pojištění strojŧ a strojních zařízení lze uzavřít na poškození nebo zničení strojŧ a strojního zařízení, jejich součástí a příslušenství. Základní strojní pojištění se vztahuje na škody zpŧsobené chybnou konstrukcí, vadou materiálu nebo výrobní vadou, přetlakem či podtlakem páry, plynu nebo kapaliny, nedostatkem vody v kotli, nevyváţeností nebo roztrţením odstředivou silou, zkratem či jiným působením elektrického proudu, selháním měřících regulačních nebo zabezpečovacích zařízení, vniknutím cizího tělesa do pojištěné věci, nesprávnou obsluhou. 8

9 Pojištění výstavních expozic Pojištění výstavních expozic se sjednává samostatně pro jednotlivé akce (výstavy, veletrhy atd.) a je určeno pro vystavovatele, nebo organizátory akcí. Pojistit lze jednotlivý exponát nebo soubor vystavovaných exponátŧ na rizika poţár, výbuch, přímý úder blesku, vichřice, krupobití, sesuv lavin, zřícení skal nebo zemin, povodeň nebo záplava, voda nebo topné médium vytékající z potrubí poškozeného přetlakem nebo mrazem, či na odcizení a jednání pachatele za účelem odcizení věcí. Havarijní pojištění motorových vozidel Havarijní pojištění slouţí ke krytí škod na vlastním automobilu při dopravní nehodě. Předmětem pojištění jsou motorová vozidla (automobily, motocykly, přívěsy, návěsy apod.). V plném havarijním pojištění je kryto riziko ţivelní, odcizení, vandalismu a havárie, formulované jako rozbití nebo poškození vozidla vnější událostí. Z tohoto pojištění je zpravidla vyloučeno přirozené opotřebení, nesprávná údrţba nebo řízení vozidla osobou bez řidičského prŧkazu. K havarijnímu pojištění lze sjednat celou řadu připojištění, např. připojištění skel, zavazadel, pojištění nákladŧ na zapŧjčení vozidla, úrazové pojištění řidiče a cestujících, pojištění pŧjčovného pro případ opravy vozidla. Šomáţní pojištění Jde o pojištění ztrát zpŧsobených přerušením provozu. Pojistná ochrana se vztahuje na majetkové škody (peněţní újmy), které nejsou zahrnuty ani do jediného věcného pojištění. Týká se případŧ úplného nebo částečného přerušení provozu (ţivelní událost, poškození strojů apod.), při kterém nemŧţe pojištěný provozovat své podnikatelské aktivity. Z pojištění jsou hrazeny ztráty na zisku a náklady nevyhnutelné během úplného nebo částečného zastavení provozu v dŧsledku události uvedené v pojistné smlouvě. Dopravní pojištění Dopravní pojištění se vztahuje na případy poškození, zničení, odcizení a ztráty věci při přepravě nebo při úkonech s přepravou souvisejících. 9

10 Pojištění obvykle zahrnuje škody zpŧsobené: ţivelní událostí, při dopravní nehodě. Za přepravu se zpravidla povaţuje časový úsek od přípravy věci k přepravě a jejího naloţení aţ k vydání věci příjemci v místě doručení nebo její uloţení na určené místo. Pojistné plnění se zpravidla neposkytuje, pokud byla věc: poškozena nebo zničena v dŧsledku nedostatečného balení, pŧsobením atmosférického tepla nebo chladu. Tento druh pojištění se vztahuje na zboţí přepravované vlastními dopravními prostředky i na zboţí přepravované specializovanými firmami a platí na celém světě. Zemědělské pojištění Jedná se zejména o pojištění zemědělských plodin a zvířat. Pojištění hospodářských zvířat Pojištění hospodářských zvířat poskytuje chovatelŧm náhrady škod, které vzniknou uhynutím, utracením, popřípadě nutnou poráţkou zvířat, a to jak v případě hromadných škod, tak i v případě škod jednotlivých. Hromadné škody vznikají především v dŧsledku nákaz, ţivelních událostí, akutních otrav, extrémních klimatických vlivů apod. Tímto pojištěním lze pojistit všechny druhy hospodářských zvířat, zejména skot, prasata, ovce, kozy, drŧbeţ a ryby. Pojištění plodin Pojištění plodin kryje škody vzniklé na porostech zemědělských plodin v dŧsledku krupobití, případně dalších ţivelních událostí, zejména záplav, vichřic, poţárů apod. Pojištění se dále mŧţe vztahovat také na škody zpŧsobené vyzimováním nebo jarními mrazy. V rámci tohoto pojištění je moţno sjednat pojištění plodin ve sklenících a fóliovnících nebo pojištění okrasných rostlin pro případ poškození následkem ţivelních událostí. V rámci pojištění majetku lze pojistit mnoho dalších movitých věcí, např. audiovizuální techniku, elektronické a optické přístroje, umělecká díla, sbírky 10

11 a staroţitnosti, klenoty, cennosti, cenné papíry a peníze, zásoby, sportovní náčiní nebo zdravotní pomůcky pro tělesně postiţené. 1.2 Pojištění nemovitostí V současné době patří pojištění nemovitostí mezi nejrozšířenější druhy pojištění občanŧ. Ve struktuře pojištění zaujímá druhé místo, neboť zhruba polovina obyvatelstva v České republice bydlí ve vlastních domech. Ţádná nemovitost není nedobytná pro zloděje, ţádná neodolá přírodním ţivlŧm, proto je dŧleţité chránit ji vhodným pojištěním. Pojištění nemovitosti nemŧţe zabránit případným škodám, ale pomŧţe zmírnit finanční ztráty, které v dŧsledku škod mohou na nemovitosti vzniknout. Pojišťovna klientovi poskytne pomoc v situacích, kdy na pojištěných nemovitostech vznikne škoda nejen v dŧsledku ţivlu, ale i vandalismu. Předmětem pojištění nemovitosti jsou budovy a stavby (zdivo, stěny, podlahy, střecha, rozvody a další armatury). Pojištění domácnosti se vztahuje pouze na věci náleţející k domácnosti (např. nábytek, elektronika, cennosti, audiovizuální technika). Často dochází k záměně těchto pojištění, zejména u pojištění bytŧ. 11

12 2 POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTÍ 2.1 Historie pojištění nemovitostí Pojištění nemovitostí je jedním z nejstarších typŧ pojištění. Jeho počátky souvisejí s poţáry, které odedávna představovaly velké nebezpečí pro obyvatele měst i vesnic, neboť domy byly dřevěné a střechy slaměné. Stísněnost měst, nedostatečnost hasícího zařízení, nedostatek vody i neznalost lidí, snaţících se poţár uhasit, vedla často k tomu, ţe se poţár nekontrolovatelně šířil z domu na dŧm a ohněm tak bylo zničeno celé město a byly zpŧsobeny nenahraditelné škody. Pro příklad lze uvést jihočeské město Tábor, které utrpělo od roku 1400 do roku 1500 celkem 34 poţárŧ. Aby bylo zabráněno vzniku poţárŧ, byly jiţ od konce středověku vydávány celozemské i místní poţární řády, ve kterých byla vytyčena všechna tehdejší moţná opatření a povinnosti obyvatelstva v případě vypuknutí poţáru. Ve větším mnoţství začaly tyto řády vycházet aţ v 18. století. 2.2 Předmět pojištění Předmětem pojištění nemovitostí jsou budovy a stavby včetně všech stavebních součástí, příslušenství a přípojek. Budovou se rozumí nadzemní i podzemní stavba, která je uzavřena obvodovými stěnami, podlahou a střešní konstrukcí. Stavba je obecně širší technický pojem neţ budova. Za stavby se povaţují objekty nemovitého charakteru, které se od budov odlišují tím, ţe jsou zpravidla nezastřešené (např. ploty, chodníky, bazény, studny). Pojištění nemovitostí se nejčastěji sjednává pro čtyři následují typy budov: Rodinné domy Za rodinný dŧm se povaţuje budova s nejvýše třemi samostatnými bytovými jednotkami, která svým stavebním uspořádáním odpovídá poţadavkŧm na rodinné bydlení a v níţ je více neţ polovina podlahové plochy všech místností určena k bydlení. Rekreační objekty Rekreačním objektem se rozumí budova vyuţívaná k individuálnímu rekreačnímu bydlení (chaty, chalupy, zahrádkářské chatky apod.) 12

13 Byty a bytové domy Za byt se povaţuje místnost nebo soubor místností v bytovém domě, které jsou převáţně určeny k bydlení. Bytovým domem se rozumí budova určená pro bydlení, v níţ z úhrnu podlahových ploch všech jejich místností a prostorŧ připadá víc neţ polovina na byty. Rozestavěná budova Jedná se o budovu v prŧběhu její realizace, tzn. před kolaudací. Pojistit lze i všechny další budovy (garáţe, stodoly, dílny, hospodářské budovy, ) a stavby (ploty, chodníky, studny, bazény, ). Za stavební součásti budovy se povaţují věci, které k ní podle její povahy patří a nemohou být odděleny, neboť by došlo k jejímu znehodnocení (např. elektroinstalace, vodovodní, plynová a odpadní instalace, okna, dveře, keramické obklady, malby stěn). Příslušenstvím jsou věci připevněné na vnějších částech budovy nebo stavby. Tyto věci, jsou určeny k tomu, aby byly s budovou trvale uţívány (např. vestavěný nábytek, kuchyňské linky, kotle, bojlery, sluneční kolektory, elektrické zabezpečovací signalizace). Přípojkami se rozumí kabelové a trubní rozvodné sítě v délce nacházející se na pozemku náleţejícím k hlavní budově. Budovy vyloučené z pojištění nemovitostí jsou budovy opuštěné, poškozené a neudrţované. Za poškozené se povaţují budovy, které mají poškozené prvky dlouhodobé ţivotnosti (trhliny ve zdech, pokleslé základy, deformace stropních konstrukcí, apod.). Za neudrţované se povaţují budovy, které nemají v dobrém stavu prvky krátkodobé ţivotnosti, čímţ by mohlo dojít i k prvku dlouhodobé ţivotnosti (poškozená střešní krytina, silně zkorodované okapy, chybějící výplně oken, dlouhodobé prosakování vody z poškozené vodovodní instalace apod.) Uvede-li klient při sjednávání pojištění, ţe některý z konstrukčních prvkŧ budovy je v problémovém technickém stavu, nelze pojištění sjednat bez prohlídky nemovitosti. U starších bytových domŧ, které nebyly rozsáhle zrekonstruovány, je prohlídka nemovitosti samozřejmostí. 13

14 2.3 Pojišťovaná rizika Riziko je moţnost vzniku nešťastné události. Aby bylo riziko pojistitelné, musí splňovat tyto čtyři podmínky: riziko musí být identifikovatelné, zpŧsobená újma musí být vyčíslitelná, výskyt pojistné události musí být náhodný, pojištění rizika musí být ekonomicky přijatelné pro pojistníka i pojistitele. Při pojištění nemovitosti je nutné posoudit, jakým nebezpečím je nemovitost nejvíce ohroţena a z jaké příčiny mohou vzniknout největší škody. Základní rizika, proti kterým lze nemovitost pojistit, se souhrnně označují jako FLEXA. Označení FLEXA znamená počáteční písmena těchto základních ţivelních nebezpečí v angličtině: poţár F fire, úder blesku L lightning, výbuch EX explosion, pád letadla A air crash. Základní rizika nelze sjednat jednotlivě. Pojištění pouze na FLEXA bývá obvykle nedostatečné, proto pojišťovny umoţňují rozšíření pojistné ochrany na mnoho dalších rizik, např: záplava nebo povodeň, pád stromu, stoţáru nebo jiného předmětŧ, vichřice nebo krupobití, záplava vodou z vodovodního potrubí, sesuv pŧdy, zřícení skal nebo zemin, tíha sněhu, zemětřesení, přetlak nebo zamrznutí kapaliny. Pojištění dalších rizik nelze sjednat bez základních rizik ( FLEXA ). 14

15 2.4 Připojištění Připojištění je označení pro doplňkové pojištění, které lze sjednat jednou pojistnou smlouvou s hlavním druhem pojištění (např. pojištění nemovitostí). Doplňkovým pojištěním lze rozšířit platnost hlavního pojištění na další rizika. Připojištění nelze sjednat samostatně, pouze s hlavním pojištěním. V případě pojištění nemovitostí je moţné sjednat tato připojištění: pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo drţby pojištěné nemovitosti připojištění skel Pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo drţby pojištěné nemovitosti Pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo drţby pojištěné nemovitosti je nabízeno doplňkově k pojištění nemovitosti. Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu zpŧsobenou třetí osobě na zdraví nebo majetku, jeţ vyplývá z jeho vztahu k nemovitosti (např. škoda zpŧsobená pádem stavební součásti z budovy, úraz chodce na nedokonale udrţovaném chodníku). Odpovědnost za škodu vyplývající z vlastnictví nebo drţby pojištěné nemovitosti je vyloučena z pojištění odpovědnosti za škodu v běţném občanském ţivotě, která se vztahuje na škody, jeţ pojištěný zpŧsobí při rozmanitých činnostech v běţném občanském ţivotě (např. vytopení sousedŧ zpŧsobené vodou vytékající z automatické pračky, poţár vzniklý od zapnuté ţehličky nebo dopravní nehoda zaviněná chodcem či cyklistou) Připojištění skel Připojištění skel znamená podstatné rozšíření pojistné ochrany pro skla osazená v pojištěných budovách či stavbách. Tato skla jsou samozřejmě automaticky předmětem základního pojištění (pojištění nemovitostí), které však kryje pouze ţivelní rizika. Připojištění skel rozšiřuje rozsah pojištění skel prakticky proti všem rizikŧm. Pojišťovna tak například poskytne plnění i za škodu na skle, která vznikla: vandalským jednáním nezjištěného pachatele, 15

16 kdyţ potomek pojištěného neúmyslně rozbije okno míčem, nárazem okenního křídla v prŧvanu. Předmětem připojištění jsou: skla osazená ve vnějších stavebních otvorech (např. okna, lodţie, terasy), skla osazená v pevně zabudovaných stavebních součástech a příslušenství (např. dveřní výplně, zrcadla osazená ve vestavěném nábytku, zrcadlové stěny) Pojistnou událostí je takové poškození nebo zničení skel, při kterém osazené sklo bylo rozbito, prasklo nebo bylo poškozeno tak, ţe je nezbytná jeho výměna. Pojišťovna poskytne plnění jen tehdy, vznikla-li pojistná událost v době trvání pojištění a v místě pojištění. Pojištění skel se netýká škod vzniklých: při dopravě skel, při zasklívání a demontáţi, při vystavení skel sálavému teplu nebo přímému ohni (např. při odstraňování starých nátěrŧ), na rámech a osazeních, na sklenících. Plnění pojistitele ze všech pojistných událostí vzniklých v jednom pojistném roce je omezeno limitem pojistného plnění dohodnutým v pojistné smlouvě. 2.5 Nepojistitelná rizika Výčet nepojistitelných rizik bývá uveden ve všeobecných pojistných podmínkách. V případě pojištění nemovitosti pojišťovna neposkytne pojistné plnění, jestliţe škoda na nemovitosti byla zpŧsobena následkem: válečné události, vzpoury, povstání nebo jiných hromadných násilných nepokojŧ, stávky, teroristických aktŧ (tj. násilných jednání motivovaných politicky, sociálně, ideologicky nebo náboţensky), pŧsobením jaderné energie, úmyslným jednáním pojištěného, pojistníka nebo jiné osoby z podnětu některého z nich. 16

17 2.6 Pojistná částka Pojistná částka je nejvyšší moţné plnění ze strany pojišťovny v případě pojistné události. Pojistná částka by se měla rovnat hodnotě pojišťovaného majetku (nemovitosti). Jestliţe je pojistná částka v pojistné smlouvě niţší, neţ je hodnota pojištěného majetku, dochází k tzv. podpojištění. V praxi to znamená, ţe v případě pojistné události pojistitel sníţí pojistné plnění v poměru, v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši hodnoty pojištěného majetku. K podpojištění dochází nejen vinou inflace, ale také vlivem provedené úpravy, rozšiřování a modernizace. Příklad: Před pěti lety si klient pojistil byt na Kč. Nyní je, díky rŧstu cen nemovitostí, jeho skutečná hodnota Kč. Tím vzniklo podpojištění, jelikoţ pojistná hodnota je nyní niţší neţ skutečná hodnota bytu. Koeficient pro výpočet pojistného plnění u tohoto podpojištění je 0,80 ( : ). Pokud vznikne totální škoda, například následkem poţáru, dostanete klient od pojišťovny jen Kč ( Kč x 0,80) místo Kč. Jestliţe je pojistná částka vyšší neţ pojistná hodnota majetku, vzniká tzv. přepojištění. V takovém případě má klient jistotu, ţe obdrţí plnou výši náhrady škody, ale platí vyšší pojistné neţ je třeba (výše pojistného je závislá na výši pojistné částky). Příklad: Klient si pojistil rodinný dŧm na Kč, dŧm má však skutečnou hodnotu Kč. V případě totální škody pojišťovna klientovi vyplatí maximálně Kč. Stanovení zbytečně vysoké pojistné částky bylo pro klienta nevýhodné, neboť platil několikanásobně vyšší pojistné. K této situaci by v praxi nemělo dojít, neboť kaţdý prodejce pojištění se snaţí vybrat pro klienta výhodnou variantu pojištění. 17

18 Pojistná částka se stanovuje následujícími zpŧsoby: výpočtem provedeným pojišťovnou Při výpočtu pojišťovna zohledňuje typ pojišťované nemovitosti (rodinný dŧm, bytový dŧm, byt, či rekreační objekt), hodnotu na jakou si klient nemovitost pojistil (na časovou nebo novou) a hodnotu za 1 m 2 plochy pojištěné stavby. Hodnota 1 m 2 stavby je zpravidla závislá na technickém provedení stavby a na lokalitě (obci), v níţ se stavba nachází. stanovením pojistné částky pojistníkem, tj. osobou, která pojištění sjednává. Tento zpŧsob je v praxi nejčastější. výpočetním mechanismem pojišťovny v kombinaci se stanovením pojistné částky pojistníkem Pojišťovna zpravidla určí spodní hranici pojistné částky, pojistník však mŧţe pojistnou částku podle svého uváţení zvýšit. odhadní cenou na základě posudku znalce V případě, kdy je pojistná částka stanovena výpočetním mechanismem pojišťovny, je výše pojistné částky značně ovlivněna tím, je-li pojištění sjednáno na novou či časovou cenu (hodnotu). Pojištění na časovou cenu V případě pojištění na časovou cenu by měla být pojistná částka stanovena ve výši pořizovací ceny nové budovy v době sjednání pojištění upravené o částku odpovídající stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení a nebo zhodnocení budovy, k němuţ došlo opravou, modernizací nebo jiným zpŧsobem. Pojištění na novou cenu Při pojištění na novou cenu by měla být pojistná částka budovy stanovena ve výši odpovídající pořizovací ceně nové budovy v době sjednání pojištění, tzn. za kolik by bylo moţné (při respektování aktuálních místně obvyklých cen stavebních prací a materiálŧ) budovu znovu postavit (včetně nákladŧ na odklízení suti po pojistné události, nákladŧ na projektovou dokumentaci). 18

19 2.7 Pojistné Pojistné představuje finanční částku, která náleţí pojistiteli za poskytování pojistné ochrany. Pojistitel má na tuto částku právo po celé pojistné období. Údaje o výši pojistného, četnosti a zpŧsobu placení jsou stanoveny v pojistné smlouvě. V případě pojištění nemovitosti je výše pojistného závislá na mnoha faktorech. Mezi nejdŧleţitější patří: výše pojistné částky, zastavěná plocha, výška budovy (počet podlaţí), materiál, ze kterého je budova postavena (spalné, nespalné materiály) zpŧsob sjednaní pojištění, tj. zda je pojištění uzavřeno na novou nebo časovou hodnotu, typ pojištěné nemovitosti (jedná-li se o rodinný dŧm, bytový dŧm, byt v bytovém domě či rekreační objekt), lokalita, kde se nemovitost nachází a riziko vzniku povodně nebo záplavy v daném místě, rozsah sjednaného pojistného krytí (šíře rizik, na něţ se pojištění vztahuje), spoluúčast (částka dohodnutá v pojistné smlouvě, kterou se pojištěný podílí na výši škody v případě vzniklé pojistné události, mŧţe být vyjádřena pevnou částkou, procentem, nebo jejich kombinací), sleva na pojistném (např. za roční platbu pojistného, za jiţ sjednané pojištění u téţe pojišťovny) Významnou roli při stanovení výše pojistného hraje riziko vzniku povodně nebo záplavy v místě pojištění. Kaţdá pojišťovna člení toto riziko do 4 kategorií (viz následující Tabulka č. 1). 19

20 Tabulka č. 1 Klasifikace rizika (povodeň, záplava) u pojišťovny Kooperativa, a. s., VIG Klasifikace rizika 1 - nízké 2 - zvýšené 3 - vyšší 4 nepojistitelné Popis Místo pojištění je situováno v povodňové zóně I. (nejniţší ohroţení vzniku povodně/záplavy - mimo předpokládané rizikové území záplav) a v posledních dvaceti letech se zde nevyskytla povodeň ani záplava. Místo pojištění je situováno v povodňové zóně I. a posledních dvaceti letech se zde vyskytla povodeň nebo záplava jednou NEBO místo pojištění je situováno v povodňové zóně II. (území se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodně nebo záplavy - odpovídá předpokládanému maximálnímu moţnému rozlivu) a v posledních 20 letech se zde povodeň nebo záplava nevyskytla nebo se vyskytla jednou. Místo pojištění je situováno v povodňové zóně III. (území s vysokou pravděpodobností vzniku povoděn nebo záplavy - odpovídá zátopovému území 50tileté vody) a v posledních 20 letech se zde povodeň nebo záplava nevyskytla nebo se vyskytla jednou. Pokud je místo pojištění situováno v povodňové zóně IV. (území s nejvyšší pravděpodobností vzniku povodně nebo záplavy - odpovídá zátopovému území 20tileté vody) NEBO se v místě pojištění v posledních letech vyskytla povodeň nebo záplava víc neţ jednou. Zdroj: Sazebník pro pojištění majetku a odpovědnosti za škodu občanŧ Povodňové zóny jsou společné pro všechny členské pojišťovny České asociace pojišťoven. Česká asociace pojišťoven zpřístupňuje zdarma na svých webových stránkách aplikaci pro identifikaci povodňových oblastí. Kaţdý občan si tak mŧţe pro účely pojištění nemovitosti snadno vyhodnotit nebezpečí výskytu povodní v konkrétní lokalitě na celém území ČR. Aplikace vyhodnocuje čtyři rizikové zóny. Za předpokladu, ţe vlastní klient nemovitost ve vyšší rizikové zóně (2 a více), lze předpokládat navýšení pojistného o rizikový příplatek. 20

21 I v České republice existují lokality, které jsou z hlediska neúnosného rizika výskytu povodní nepojistitelné. Ty se vyskytují zpravidla ve 4. rizikové zóně. Takovou informaci pak ocení zejména ti, kteří o koupi nemovitosti v takové lokalitě zatím jen uvaţují. Tabulka č. 2 Pojištění nemovitostí - předepsané pojistné a vyplacené pojistné plnění (v tis. Kč) Ukazatel Rok Předepsané pojistné Vyplacené pojistné plnění Zdroj: Pozn.: Údaje jsou souhrnné za členské pojišťovny České asociace pojišťoven. Graf č. 1 Pojištění nemovitostí - předepsané pojistné a vyplacené pojistné plnění (v tis. Kč) tis. Kč Předepsané pojistné Vyplacené pojistné plnění Rok 21

22 3 POSTUP PŘI SJEDNÁVÁNÍ POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTI V POJIŠŤOVNĚ KOOPERATIVA, A. S., VIG 3.1 Postup při pojišťování hlavní budovy Při pojišťování hlavní budovy (rodinný dŧm, bytový dŧm, byt, rekreační objekt) je třeba: zjistit riziko povodně nebo záplavy Pojišťovna Kooperativa vyuţívá ke zjištění rizikovosti místa pojištění aplikaci AQUARIUS, jejímţ prostřednictvím získá informace o pravděpodobnosti výskytu povodní nebo záplav v místě pojištění. Klasifikace rizika povodně nebo záplavy viz kapitola 2.7 Pojistné. určit druh hlavní budovy Jedná-li se o rodinný dŧm, bytový dŧm, byt či rekreační objekt. zjistit typ konstrukce budovy Jedná-li se o zděnou nebo kombinovanou (typ OKAL, dřevěné roubené, trámkové, apod.) budovu. zjistit provedení budovy (účelné, běţné, nadstandardní) a typ střechy Provedení budovy může být: Účelné: Zpravidla starší budova, chybí část obvyklé vybavenosti (např. vodovod, koupelna nebo sprchový kout, splachovací WC, ústřední nebo etáţové topení). Běţné: Budova je řešena funkčně, vybavena standardně, pouţité konstrukční prvky a materiály jsou převáţně v niţší a střední cenové hladině. Nadstandardní: Budova je řešena reprezentativně, vybavena komfortně, pouţité konstrukční prvky a materiály jsou převáţně ve vyšší cenové hladině. 22

23 Oproti běţnému provedení je budova zpravidla i lépe zabezpečena (bezpečnostní ţaluzie v oknech, elektrická zabezpečovací signalizace instalována v celém objektu apod.) Typ střechy: plochá sklonitá zjistit celkovou plochu všech podlaţí budovy Plocha podlaţí (v m 2 ) je plocha vymezená vnějším obrysem příslušného podlaţí pojišťované budovy. U budovy nepravidelných tvarŧ lze pro zjednodušení výpočtu plochy pŧdorys budovy rozdělit na jednoduché geometrické obrazce. Plochy balkónŧ, teras, vnějších schodŧ a arkýřŧ se do plochy podlaţí nezapočítávají. Celková plocha všech podlaţí budovy (v m 2 ) se vypočte jakou součet ploch všech podlaţí budovy. Plocha podlaţí se vţdy zaokrouhluje na celé m 2 (od 0,5 m 2 směrem nahoru). vyhledat v příslušné tabulce tzv. průměrnou hodnotu Prŧměrná hodnota vyjadřuje (Kč/m 2 ) cenu budovy vztaţenou na 1m 2 plochy. Výše prŧměrné hodnoty se vyhledá v příslušné tabulce (podle typu a provedení budovy, popř. typu střechy). stanovit na jakou hodnotu je budova pojištěna (na novou cenu, na časovou cenu) Na novou cenu se pojišťuje kaţdá budova, jejíţ hlavní konstrukční prvky jsou udrţované a nepoškozené (viz dotazy uvedené v pojistné smlouvě). Na časovou cenu je moţno pojistit starší budovu, bylo-li prohlídkou zjištěno, ţe sice byla zanedbána její prŧběţná údrţba, avšak technický stav hlavních konstrukčních prvkŧ budovy umoţňuje její přijetí do pojištění. Na časovou cenu je dále moţno pojistit starší budovu v dobrém technickém stavu na výslovné přání 23

Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu občanů

Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu občanů Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Templová 747, 110 01 Praha 1 SMĚRNICE Číslo: S/7412-5 Verze: 1 Název: Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu občanů Vydává: Útvar Zpracoval

Více

Úsek pojištění majetku a odpovědnosti Odbor pojištění občanů Ing. Tomáš Reitermann Právní úsek, Ekonomický úsek, AG Střední Čechy, AG Východní Čechy

Úsek pojištění majetku a odpovědnosti Odbor pojištění občanů Ing. Tomáš Reitermann Právní úsek, Ekonomický úsek, AG Střední Čechy, AG Východní Čechy Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 SMĚRNICE Číslo: S/7412-16 Verze: 1 Název: Sazebník pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů Vydává: Útvar Zpracoval

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Majetkové pojištění Property insurance Lenka Jurčagová Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou na téma Majetkové

Více

Komparace produktu strojního pojištění v České republice

Komparace produktu strojního pojištění v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Pojišťovnictví Komparace produktu strojního pojištění v České republice Bakalářská práce Autor : Šárka Černohorská Pojišťovnictví Vedoucí práce : Dr. Ivan Jandejsek

Více

Komparace vybraných produktů pojištění rodinného domu a domácnosti v ČR

Komparace vybraných produktů pojištění rodinného domu a domácnosti v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Komparace vybraných produktů pojištění rodinného domu a domácnosti v ČR Bakalářská práce Jiří Bednář duben, 2009 1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Pojišťovnictví

Více

OCENĚNÍ VÝŠE ŠKODY ZPŮSOBENÉ PŘÍVALOVÝM DEŠTĚM NA RODINNÉM DOMĚ V OBCI NESOVICE

OCENĚNÍ VÝŠE ŠKODY ZPŮSOBENÉ PŘÍVALOVÝM DEŠTĚM NA RODINNÉM DOMĚ V OBCI NESOVICE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING OCENĚNÍ VÝŠE ŠKODY ZPŮSOBENÉ PŘÍVALOVÝM DEŠTĚM NA RODINNÉM DOMĚ V OBCI NESOVICE

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BYTOVÝCH DOMŮ

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BYTOVÝCH DOMŮ M -200/05 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BYTOVÝCH DOMŮ OBSAH Část 1. Společná ustanovení Část 2. Pojištění majetku Část 3. Pojištění odpovědnosti za škodu Část 4. Závěrečná ustanovení ČÁST 1.

Více

ANALÝZA POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ V POJIŠTĚNÍ MAJETKU

ANALÝZA POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ V POJIŠTĚNÍ MAJETKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Hospodářská politika ANALÝZA POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ V POJIŠTĚNÍ MAJETKU The insurance dangers analysis in property insurance Diplomová práce

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Pojistný trh havarijního pojištění v ČR. Bc. Roman Stuchlík

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Pojistný trh havarijního pojištění v ČR. Bc. Roman Stuchlík Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Pojistný trh havarijního pojištění v ČR Bc. Roman Stuchlík Diplomová práce 2011 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární

Více

Vývoj pojištění motorových vozidel a doplňkových připojištění

Vývoj pojištění motorových vozidel a doplňkových připojištění Bankovní institut vysoká škola Praha Vývoj pojištění motorových vozidel a doplňkových připojištění Bakalářská práce Autor: Lucie Kratochvílová Pojistný makléř Vedoucí práce: Mgr. Petr Gruber Praha Duben

Více

Pojistná smlouva č. 5900000978. Slavia pojišťovna a.s. Společenství vlastníků domu čp. 1305, Hurbanova ul., Praha 4

Pojistná smlouva č. 5900000978. Slavia pojišťovna a.s. Společenství vlastníků domu čp. 1305, Hurbanova ul., Praha 4 SLAVIA ------------------- POJIŠŤOVNA Pojistná smlouva č. 5900000978 Slavia pojišťovna a.s. se sídlem Praha 1, Revoluční 1/655, PSČ: 110 00, Česká republika IČ: 601 97 501 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Vývoj pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Vývoj pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Vývoj pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Bakalářská práce Autor: Klára Mocová, DiS. Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing. Helena Janegová

Více

podmínky Pojistné podmínky pro pojištění stavby, domácnosti a odpovědnosti WPD 2014/01

podmínky Pojistné podmínky pro pojištění stavby, domácnosti a odpovědnosti WPD 2014/01 Wüstenrot pojišťovna a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO: 28400682, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14328 podmínky Pojistné podmínky pro stavby, domácnosti a odpovědnosti

Více

Obsah Obsah. z několika Start nabízených pojištění variant: proti škodám živelním. Student krádeží vloupáním a loupeží

Obsah Obsah. z několika Start nabízených pojištění variant: proti škodám živelním. Student krádeží vloupáním a loupeží Pojištění majetku a odpovědnosti Pojištění DOMOVA 2014 2015 T. č. 9845 01/2015 T. č. 9845 01/2014 MHA Pojištění Pojištění chrání chrání Vás Vás a Vaše a Vaše blízké blízké a a zachová zachová Váš Váš životní

Více

Analýza vybraných pojistných produktů se zaměřením na pojištění majetku. Jana Čechová

Analýza vybraných pojistných produktů se zaměřením na pojištění majetku. Jana Čechová Analýza vybraných pojistných produktů se zaměřením na pojištění majetku Jana Čechová Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je provedení analýzy vybraných pojistných produktů se zaměřením

Více

Soubor pojistných podmínek pro pojištění podnikatelů k účtu ekonto

Soubor pojistných podmínek pro pojištění podnikatelů k účtu ekonto Soubor pojistných podmínek pro pojištění podnikatelů k účtu ekonto Všeobecné pojistné podmínky EU 8642/1/E Všeobecné pojistné podmínky obecná část UCZ/14 Všeobecné pojistné podmínky pojištění majetku pro

Více

pojistné podmínky pro pojištění staveb, domácnosti a odpovědnosti 0511

pojistné podmínky pro pojištění staveb, domácnosti a odpovědnosti 0511 Pojistné podmínky Domov pojistné podmínky pro pojištění staveb, domácnosti a odpovědnosti 0511 Hlava I. Obecná část (1) Pro pojištění staveb, domácnosti a odpovědnosti, které sjednává pojistitel, platí

Více

Domov & zázemí Top Exklusiv

Domov & zázemí Top Exklusiv Domov & zázemí Top Exklusiv Domácnost/stavby Všeobecné pojistné podmínky EU 2196/1 Všeobecné pojistné podmínky obecná část UCZ/14 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění domácnosti na území ČR zvláštní

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra pojišťovnictví. Online pojištění. Bakalářská práce. Nikola Neumannová. Autor: Pojišťovnictví

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra pojišťovnictví. Online pojištění. Bakalářská práce. Nikola Neumannová. Autor: Pojišťovnictví Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Online pojištění Bakalářská práce Autor: Nikola Neumannová Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing. Helena Janegová Praha červen, 2010 Prohlášení:

Více

WP-9-1-MAJ 10.2008. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01

WP-9-1-MAJ 10.2008. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01 WP-9-1-MAJ 10.2008 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01 Průvodce pojištěním Vážený kliente, touto smlouvou jste zvolil pojištění na ochranu

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ (VPP/100-07)

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ (VPP/100-07) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ (VPP/100-07) Obsah 1. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů (VPP/100-07). 2. Doplňkové pojistné

Více

Analýza povinného ručení. Gabriela Balánová

Analýza povinného ručení. Gabriela Balánová Analýza povinného ručení Gabriela Balánová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je poskytnout obraz současné situace na českém pojistném trhu týkající se povinného ručení. Teoretická

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ (VPP-O/100-03)

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ (VPP-O/100-03) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ (VPP-O/100-03) Obsah 1. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů (VPP-O/100-03). 2. Doplňkové pojistné

Více

Informace o pojištění ŠkoFIN GAP

Informace o pojištění ŠkoFIN GAP Informace o pojištění ŠkoFIN GAP Pojištění ŠkoFIN GAP je možné vnímat jako nadstavbu havarijního pojištění ve splátkách, chránící klienta před finanční ztrátou vzniklou v souvislosti s totální škodou na

Více

Pojistné podmínky pro pojištění staveb, domácnosti a odpovědnosti 0114

Pojistné podmínky pro pojištění staveb, domácnosti a odpovědnosti 0114 512210 DOMOV PP (01/2014) Pojistné podmínky pro pojištění staveb, domácnosti a odpovědnosti 0114 Hlava I Obecná část Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Pro pojištění staveb, domácnosti a odpovědnosti občanů,

Více

Vývoj cestovního pojištění na tuzemském pojistném trhu

Vývoj cestovního pojištění na tuzemském pojistném trhu Bankovní institut vysoká škola Praha Vývoj cestovního pojištění na tuzemském pojistném trhu Bakalářská práce Iva Láhlová, DiS. červen 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Vývoj

Více

KALKULACE POJISTNÉHO V POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL

KALKULACE POJISTNÉHO V POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance KALKULACE POJISTNÉHO V POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL Policy rating in motor-vehicle insurance Bakalářská práce Vedoucí diplomové práce:

Více

Hlášení pojistné události na vozidle SPZ:

Hlášení pojistné události na vozidle SPZ: 1 Hlášení pojistné události na vozidle SPZ: A. Pojistník, Tř. T. Bati 532, 763 02 Zlín-Louky Pojistná smlouva číslo: Jméno, příjmení: IČO: DIČ: Obchodní jméno: Plátce DPH: ANO NE Adresa: Bankovní spojení:

Více

VPP PMO 2015. Všeobecné pojistné podmínky Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 2015 OBSAH ČÁST A. OBECNÁ USTANOVENÍ. Povinnosti účastníků pojištění

VPP PMO 2015. Všeobecné pojistné podmínky Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 2015 OBSAH ČÁST A. OBECNÁ USTANOVENÍ. Povinnosti účastníků pojištění ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

Pojištění debetních a kreditních karet

Pojištění debetních a kreditních karet Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Pojištění debetních a kreditních karet Bakalářská práce Autor: Michaela Šimůnková Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing. Helena Janegová Praha Květen,

Více