Pojištění nemovitostí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pojištění nemovitostí"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Pojištění nemovitostí Bakalářská práce Autor: Zuzana Mocová, DiS. Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing. Helena Janegová Praha Červen,

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a s pouţitím uvedené literatury. V Českém Dubu dne 14. června 2010 Zuzana Mocová, DiS. 2

3 Anotace Cílem mé bakalářské práce je provést analýzu pojištění nemovitostí se zaměřením na jeho rizikové oblasti a poukázat na systém likvidace škod v této oblasti pojištění. V první části práce charakterizuji pojištění majetku. V další kapitole se zabývám pojištěním nemovitostí, kde se věnuji především předmětu pojištění, pojišťovaným rizikŧm, nepojistitelným rizikŧm, pojistné částce a pojistnému. V této kapitole uvádím také připojištění k pojištění nemovitostí. Na začátku třetí kapitoly seznámím čtenáře s postupem při sjednávání pojištění nemovitostí v Kooperativa pojišťovně, a. s., VIG. Dále popisuji pojistnou smlouvu (formu, právní úpravu, vznik pojistné smlouvy, práva a povinnosti účastníkŧ a zánik pojištění). Na závěr této kapitoly uvádím modelové příklady na výpočet pojistného pro rŧzné typy nemovitostí (rodinný dŧm, bytový dŧm a rekreační objekt). V poslední kapitole této práce popisuji systém likvidace škod v oblasti pojištění nemovitostí. Annotation The aim of my theses is to analyze Real estate insurance with highlighting the risk areas and refer to system handling of claims in this area insurance. In the first part I describe the property insurance. In the next part I discuss real estate insurance, where I put brain to expecially subject of insurance, insurance risks, exclusions, insured amount and height of premium. In this part I discuss additional insurance to real estate insurance too. At the begining of the third part I make readers acquainted with process of negotiation real estate insurance in Kooperativa pojišťovna, a. s., VIG. Then I describe an insurance policy (form, legal regulations, inception of insurance policy, rights and duties of participants and expiry of insurance). At the end of this part I present model exaples of calculation of premium for a various typy of real estate (family house, flat-building and secondary residence). At the last part of this theses I describe system handling of clamis in the field of real estate insurance. 3

4 OBSAH ÚVOD POJIŠTĚNÍ MAJETKU Pojištění movitých věcí Pojištění nemovitostí POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTÍ Historie pojištění nemovitostí Předmět pojištění Pojišťovaná rizika Připojištění Pojištění odp. za škodu vyplývající z vlastnictví nebo drţby poj. nemovitosti Připojištění skel Nepojistitelná rizika Pojistná částka Pojistné POSTUP PŘI SJEDNÁVÁNÍ POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTI V KOOPERATIVA POJIŠŤOVNĚ, A. S., VIG Postup při pojišťování hlavní budovy Postup při pojišťování ostatních objektŧ Pojistná smlouva Modelové příklady Pojištění rodinného domu Pojištění bytového domu Pojištění rekreační chaty LIKVIDACE ŠKOD V OBLASTI POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTÍ Prvotní úkony při vzniku pojistné události na nemovitostech Fáze likvidace pojistné události Nahlášení pojistné události Registrace pojistné události Prověření pojistné události Likvidace pojistné události Lhŧty v oblasti likvidace škod ZÁVĚR

5 SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY SEZNAM PŘÍLOH PŘÍLOHY OFICIÁLNÍ ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 5

6 ÚVOD Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolila pojištění nemovitostí, především proto, abych získala více informací o vybraném pojistném produktu, neboť pojištění nemovitostí patří v současné době mezi nejrozšířenější druhy pojištění občanŧ (ve struktuře pojištění zaujímá druhé místo). V praxi jsem se jiţ mnohokrát setkala s tím, ţe lidé často chybně zaměňují pojem pojištění domácnosti s pojmem pojištění nemovitosti. Proto si myslím, ţe bude zajímavé si tento druh pojištění představit, upozornit na jeho dŧleţitost a poukázat na systém likvidace škod v této oblasti. Produkt pojištění nemovitosti nezabrání případným škodám, ale pomŧţe zmírnit finanční ztráty, které v dŧsledku škod mohou na nemovitosti vzniknout. Ţádná nemovitost není nedobytná pro zloděje, ţádná neodolá přírodním ţivlŧm, proto je dŧleţité chránit ji vhodným pojištěním. V současné době pojišťovny nabízejí relativně široké pojistné krytí za přijatelnou cenu. Pojištěním nemovitosti lze pojistit rodinný dŧm, bytový dŧm, rekreační chalupu nebo chatu, garáţ a příslušenství staveb (ploty, bazény, skleníky apod.) Součástí pojištění jsou i stavební součásti, které tvoří vnitřní prostor bytu (podlahy, obklady stěn a stropŧ apod.). Nemovitost lze pojistit i pokud je ve výstavbě. Cílem této bakalářské práce je provést analýzu pojištění nemovitostí se zaměřením na jeho rizikové oblasti a poukázat na systém likvidace škod v této oblasti pojištění. 6

7 1 POJIŠTĚNÍ MAJETKU Pojištění majetku je ve většině firem i domácností povaţováno za základní a nejdŧleţitější pojištění. Toto pojištění se specializuje na pojišťování rizik a škod, které mohou vzniknout na majetku fyzických nebo právnických osob. Současné druhy majetkového pojištění se vyvinuly z kaţdodenních potřeb lidí. Pojištění majetku dle formy vzniku patří do smluvních pojištění, tzn., ţe vzniká na základě uzavření smlouvy mezi pojistníkem a pojišťovnou, přičemţ pojistník se mŧţe svobodně rozhodnout, zda si pojištění uzavře, či nikoliv. Do jmenované skupiny pojištění lze zařadit např. pojištění odpovědnosti v běţném občanském ţivotě, pojištění domácnosti, havarijní pojištění motorových vozidel, pojištění strojŧ a strojních zařízení. Pojištění majetku se sjednává jako pojištění škodové. Účelem škodového pojištění je náhrada škody vzniklé v dŧsledku pojistné události. Pojistné plnění je závislé na výši vzniklé škody. Maximální výše pojistného plnění je omezena v pojistné smlouvě. Předmětem pojištění majetku jsou jednotlivé věci movité či nemovité (nebo jejich soubory). 7

8 1.1. Pojištění movitých věcí Pojištění movitých věcí lze uzavřít na zničení či poškození věcí, součástí a příslušenství věcí, které jsou v majetku pojištěného nebo které po právu uţívá. Vybrané druhy pojištění movitých věcí: Pojištění domácnosti Pojištění domácnosti je jedno z nejvýznamnějších pojištění pro pojišťovny i pro obyvatelstvo, protoţe tento produkt vyuţívají odhadem asi 2/3 domácností. Předmětem pojištění domácnosti jsou movité věci, které tvoří soubor zařízení domácnosti a slouţí k jejímu provozu nebo k uspokojování potřeb členŧ domácnosti. V rámci tohoto druhu pojištění mohou být připojištěny věci, které mají vyšší hodnotu (např. obrazy, staroţitnosti, šperky, sportovní potřeby, výpočetní technika, sbírky, klenoty). Hlavní rizika: ţivel (poţár, výbuch, úder blesku, pád letadla) + odcizení U tohoto druhu pojištění nelze sjednat samostatně pouze riziko odcizení. Nejčastějším připojištěním k pojištění domácnosti je pojištění odpovědnosti za škody v běţném občanském ţivotě. Pojištění odpovědnosti v běţném občanském ţivotě se zpravidla vztahuje na škody zpŧsobené jiné osobě při provozu domácnosti, rekreaci a zábavě, rekreačních sportech, chovu drobných zvířat zejména psŧ a koček a při dalších běţně vykonávaných činnostech. Pojištění strojŧ a strojních zařízení Pojištění strojŧ a strojních zařízení lze uzavřít na poškození nebo zničení strojŧ a strojního zařízení, jejich součástí a příslušenství. Základní strojní pojištění se vztahuje na škody zpŧsobené chybnou konstrukcí, vadou materiálu nebo výrobní vadou, přetlakem či podtlakem páry, plynu nebo kapaliny, nedostatkem vody v kotli, nevyváţeností nebo roztrţením odstředivou silou, zkratem či jiným působením elektrického proudu, selháním měřících regulačních nebo zabezpečovacích zařízení, vniknutím cizího tělesa do pojištěné věci, nesprávnou obsluhou. 8

9 Pojištění výstavních expozic Pojištění výstavních expozic se sjednává samostatně pro jednotlivé akce (výstavy, veletrhy atd.) a je určeno pro vystavovatele, nebo organizátory akcí. Pojistit lze jednotlivý exponát nebo soubor vystavovaných exponátŧ na rizika poţár, výbuch, přímý úder blesku, vichřice, krupobití, sesuv lavin, zřícení skal nebo zemin, povodeň nebo záplava, voda nebo topné médium vytékající z potrubí poškozeného přetlakem nebo mrazem, či na odcizení a jednání pachatele za účelem odcizení věcí. Havarijní pojištění motorových vozidel Havarijní pojištění slouţí ke krytí škod na vlastním automobilu při dopravní nehodě. Předmětem pojištění jsou motorová vozidla (automobily, motocykly, přívěsy, návěsy apod.). V plném havarijním pojištění je kryto riziko ţivelní, odcizení, vandalismu a havárie, formulované jako rozbití nebo poškození vozidla vnější událostí. Z tohoto pojištění je zpravidla vyloučeno přirozené opotřebení, nesprávná údrţba nebo řízení vozidla osobou bez řidičského prŧkazu. K havarijnímu pojištění lze sjednat celou řadu připojištění, např. připojištění skel, zavazadel, pojištění nákladŧ na zapŧjčení vozidla, úrazové pojištění řidiče a cestujících, pojištění pŧjčovného pro případ opravy vozidla. Šomáţní pojištění Jde o pojištění ztrát zpŧsobených přerušením provozu. Pojistná ochrana se vztahuje na majetkové škody (peněţní újmy), které nejsou zahrnuty ani do jediného věcného pojištění. Týká se případŧ úplného nebo částečného přerušení provozu (ţivelní událost, poškození strojů apod.), při kterém nemŧţe pojištěný provozovat své podnikatelské aktivity. Z pojištění jsou hrazeny ztráty na zisku a náklady nevyhnutelné během úplného nebo částečného zastavení provozu v dŧsledku události uvedené v pojistné smlouvě. Dopravní pojištění Dopravní pojištění se vztahuje na případy poškození, zničení, odcizení a ztráty věci při přepravě nebo při úkonech s přepravou souvisejících. 9

10 Pojištění obvykle zahrnuje škody zpŧsobené: ţivelní událostí, při dopravní nehodě. Za přepravu se zpravidla povaţuje časový úsek od přípravy věci k přepravě a jejího naloţení aţ k vydání věci příjemci v místě doručení nebo její uloţení na určené místo. Pojistné plnění se zpravidla neposkytuje, pokud byla věc: poškozena nebo zničena v dŧsledku nedostatečného balení, pŧsobením atmosférického tepla nebo chladu. Tento druh pojištění se vztahuje na zboţí přepravované vlastními dopravními prostředky i na zboţí přepravované specializovanými firmami a platí na celém světě. Zemědělské pojištění Jedná se zejména o pojištění zemědělských plodin a zvířat. Pojištění hospodářských zvířat Pojištění hospodářských zvířat poskytuje chovatelŧm náhrady škod, které vzniknou uhynutím, utracením, popřípadě nutnou poráţkou zvířat, a to jak v případě hromadných škod, tak i v případě škod jednotlivých. Hromadné škody vznikají především v dŧsledku nákaz, ţivelních událostí, akutních otrav, extrémních klimatických vlivů apod. Tímto pojištěním lze pojistit všechny druhy hospodářských zvířat, zejména skot, prasata, ovce, kozy, drŧbeţ a ryby. Pojištění plodin Pojištění plodin kryje škody vzniklé na porostech zemědělských plodin v dŧsledku krupobití, případně dalších ţivelních událostí, zejména záplav, vichřic, poţárů apod. Pojištění se dále mŧţe vztahovat také na škody zpŧsobené vyzimováním nebo jarními mrazy. V rámci tohoto pojištění je moţno sjednat pojištění plodin ve sklenících a fóliovnících nebo pojištění okrasných rostlin pro případ poškození následkem ţivelních událostí. V rámci pojištění majetku lze pojistit mnoho dalších movitých věcí, např. audiovizuální techniku, elektronické a optické přístroje, umělecká díla, sbírky 10

11 a staroţitnosti, klenoty, cennosti, cenné papíry a peníze, zásoby, sportovní náčiní nebo zdravotní pomůcky pro tělesně postiţené. 1.2 Pojištění nemovitostí V současné době patří pojištění nemovitostí mezi nejrozšířenější druhy pojištění občanŧ. Ve struktuře pojištění zaujímá druhé místo, neboť zhruba polovina obyvatelstva v České republice bydlí ve vlastních domech. Ţádná nemovitost není nedobytná pro zloděje, ţádná neodolá přírodním ţivlŧm, proto je dŧleţité chránit ji vhodným pojištěním. Pojištění nemovitosti nemŧţe zabránit případným škodám, ale pomŧţe zmírnit finanční ztráty, které v dŧsledku škod mohou na nemovitosti vzniknout. Pojišťovna klientovi poskytne pomoc v situacích, kdy na pojištěných nemovitostech vznikne škoda nejen v dŧsledku ţivlu, ale i vandalismu. Předmětem pojištění nemovitosti jsou budovy a stavby (zdivo, stěny, podlahy, střecha, rozvody a další armatury). Pojištění domácnosti se vztahuje pouze na věci náleţející k domácnosti (např. nábytek, elektronika, cennosti, audiovizuální technika). Často dochází k záměně těchto pojištění, zejména u pojištění bytŧ. 11

12 2 POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTÍ 2.1 Historie pojištění nemovitostí Pojištění nemovitostí je jedním z nejstarších typŧ pojištění. Jeho počátky souvisejí s poţáry, které odedávna představovaly velké nebezpečí pro obyvatele měst i vesnic, neboť domy byly dřevěné a střechy slaměné. Stísněnost měst, nedostatečnost hasícího zařízení, nedostatek vody i neznalost lidí, snaţících se poţár uhasit, vedla často k tomu, ţe se poţár nekontrolovatelně šířil z domu na dŧm a ohněm tak bylo zničeno celé město a byly zpŧsobeny nenahraditelné škody. Pro příklad lze uvést jihočeské město Tábor, které utrpělo od roku 1400 do roku 1500 celkem 34 poţárŧ. Aby bylo zabráněno vzniku poţárŧ, byly jiţ od konce středověku vydávány celozemské i místní poţární řády, ve kterých byla vytyčena všechna tehdejší moţná opatření a povinnosti obyvatelstva v případě vypuknutí poţáru. Ve větším mnoţství začaly tyto řády vycházet aţ v 18. století. 2.2 Předmět pojištění Předmětem pojištění nemovitostí jsou budovy a stavby včetně všech stavebních součástí, příslušenství a přípojek. Budovou se rozumí nadzemní i podzemní stavba, která je uzavřena obvodovými stěnami, podlahou a střešní konstrukcí. Stavba je obecně širší technický pojem neţ budova. Za stavby se povaţují objekty nemovitého charakteru, které se od budov odlišují tím, ţe jsou zpravidla nezastřešené (např. ploty, chodníky, bazény, studny). Pojištění nemovitostí se nejčastěji sjednává pro čtyři následují typy budov: Rodinné domy Za rodinný dŧm se povaţuje budova s nejvýše třemi samostatnými bytovými jednotkami, která svým stavebním uspořádáním odpovídá poţadavkŧm na rodinné bydlení a v níţ je více neţ polovina podlahové plochy všech místností určena k bydlení. Rekreační objekty Rekreačním objektem se rozumí budova vyuţívaná k individuálnímu rekreačnímu bydlení (chaty, chalupy, zahrádkářské chatky apod.) 12

13 Byty a bytové domy Za byt se povaţuje místnost nebo soubor místností v bytovém domě, které jsou převáţně určeny k bydlení. Bytovým domem se rozumí budova určená pro bydlení, v níţ z úhrnu podlahových ploch všech jejich místností a prostorŧ připadá víc neţ polovina na byty. Rozestavěná budova Jedná se o budovu v prŧběhu její realizace, tzn. před kolaudací. Pojistit lze i všechny další budovy (garáţe, stodoly, dílny, hospodářské budovy, ) a stavby (ploty, chodníky, studny, bazény, ). Za stavební součásti budovy se povaţují věci, které k ní podle její povahy patří a nemohou být odděleny, neboť by došlo k jejímu znehodnocení (např. elektroinstalace, vodovodní, plynová a odpadní instalace, okna, dveře, keramické obklady, malby stěn). Příslušenstvím jsou věci připevněné na vnějších částech budovy nebo stavby. Tyto věci, jsou určeny k tomu, aby byly s budovou trvale uţívány (např. vestavěný nábytek, kuchyňské linky, kotle, bojlery, sluneční kolektory, elektrické zabezpečovací signalizace). Přípojkami se rozumí kabelové a trubní rozvodné sítě v délce nacházející se na pozemku náleţejícím k hlavní budově. Budovy vyloučené z pojištění nemovitostí jsou budovy opuštěné, poškozené a neudrţované. Za poškozené se povaţují budovy, které mají poškozené prvky dlouhodobé ţivotnosti (trhliny ve zdech, pokleslé základy, deformace stropních konstrukcí, apod.). Za neudrţované se povaţují budovy, které nemají v dobrém stavu prvky krátkodobé ţivotnosti, čímţ by mohlo dojít i k prvku dlouhodobé ţivotnosti (poškozená střešní krytina, silně zkorodované okapy, chybějící výplně oken, dlouhodobé prosakování vody z poškozené vodovodní instalace apod.) Uvede-li klient při sjednávání pojištění, ţe některý z konstrukčních prvkŧ budovy je v problémovém technickém stavu, nelze pojištění sjednat bez prohlídky nemovitosti. U starších bytových domŧ, které nebyly rozsáhle zrekonstruovány, je prohlídka nemovitosti samozřejmostí. 13

14 2.3 Pojišťovaná rizika Riziko je moţnost vzniku nešťastné události. Aby bylo riziko pojistitelné, musí splňovat tyto čtyři podmínky: riziko musí být identifikovatelné, zpŧsobená újma musí být vyčíslitelná, výskyt pojistné události musí být náhodný, pojištění rizika musí být ekonomicky přijatelné pro pojistníka i pojistitele. Při pojištění nemovitosti je nutné posoudit, jakým nebezpečím je nemovitost nejvíce ohroţena a z jaké příčiny mohou vzniknout největší škody. Základní rizika, proti kterým lze nemovitost pojistit, se souhrnně označují jako FLEXA. Označení FLEXA znamená počáteční písmena těchto základních ţivelních nebezpečí v angličtině: poţár F fire, úder blesku L lightning, výbuch EX explosion, pád letadla A air crash. Základní rizika nelze sjednat jednotlivě. Pojištění pouze na FLEXA bývá obvykle nedostatečné, proto pojišťovny umoţňují rozšíření pojistné ochrany na mnoho dalších rizik, např: záplava nebo povodeň, pád stromu, stoţáru nebo jiného předmětŧ, vichřice nebo krupobití, záplava vodou z vodovodního potrubí, sesuv pŧdy, zřícení skal nebo zemin, tíha sněhu, zemětřesení, přetlak nebo zamrznutí kapaliny. Pojištění dalších rizik nelze sjednat bez základních rizik ( FLEXA ). 14

15 2.4 Připojištění Připojištění je označení pro doplňkové pojištění, které lze sjednat jednou pojistnou smlouvou s hlavním druhem pojištění (např. pojištění nemovitostí). Doplňkovým pojištěním lze rozšířit platnost hlavního pojištění na další rizika. Připojištění nelze sjednat samostatně, pouze s hlavním pojištěním. V případě pojištění nemovitostí je moţné sjednat tato připojištění: pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo drţby pojištěné nemovitosti připojištění skel Pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo drţby pojištěné nemovitosti Pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo drţby pojištěné nemovitosti je nabízeno doplňkově k pojištění nemovitosti. Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu zpŧsobenou třetí osobě na zdraví nebo majetku, jeţ vyplývá z jeho vztahu k nemovitosti (např. škoda zpŧsobená pádem stavební součásti z budovy, úraz chodce na nedokonale udrţovaném chodníku). Odpovědnost za škodu vyplývající z vlastnictví nebo drţby pojištěné nemovitosti je vyloučena z pojištění odpovědnosti za škodu v běţném občanském ţivotě, která se vztahuje na škody, jeţ pojištěný zpŧsobí při rozmanitých činnostech v běţném občanském ţivotě (např. vytopení sousedŧ zpŧsobené vodou vytékající z automatické pračky, poţár vzniklý od zapnuté ţehličky nebo dopravní nehoda zaviněná chodcem či cyklistou) Připojištění skel Připojištění skel znamená podstatné rozšíření pojistné ochrany pro skla osazená v pojištěných budovách či stavbách. Tato skla jsou samozřejmě automaticky předmětem základního pojištění (pojištění nemovitostí), které však kryje pouze ţivelní rizika. Připojištění skel rozšiřuje rozsah pojištění skel prakticky proti všem rizikŧm. Pojišťovna tak například poskytne plnění i za škodu na skle, která vznikla: vandalským jednáním nezjištěného pachatele, 15

16 kdyţ potomek pojištěného neúmyslně rozbije okno míčem, nárazem okenního křídla v prŧvanu. Předmětem připojištění jsou: skla osazená ve vnějších stavebních otvorech (např. okna, lodţie, terasy), skla osazená v pevně zabudovaných stavebních součástech a příslušenství (např. dveřní výplně, zrcadla osazená ve vestavěném nábytku, zrcadlové stěny) Pojistnou událostí je takové poškození nebo zničení skel, při kterém osazené sklo bylo rozbito, prasklo nebo bylo poškozeno tak, ţe je nezbytná jeho výměna. Pojišťovna poskytne plnění jen tehdy, vznikla-li pojistná událost v době trvání pojištění a v místě pojištění. Pojištění skel se netýká škod vzniklých: při dopravě skel, při zasklívání a demontáţi, při vystavení skel sálavému teplu nebo přímému ohni (např. při odstraňování starých nátěrŧ), na rámech a osazeních, na sklenících. Plnění pojistitele ze všech pojistných událostí vzniklých v jednom pojistném roce je omezeno limitem pojistného plnění dohodnutým v pojistné smlouvě. 2.5 Nepojistitelná rizika Výčet nepojistitelných rizik bývá uveden ve všeobecných pojistných podmínkách. V případě pojištění nemovitosti pojišťovna neposkytne pojistné plnění, jestliţe škoda na nemovitosti byla zpŧsobena následkem: válečné události, vzpoury, povstání nebo jiných hromadných násilných nepokojŧ, stávky, teroristických aktŧ (tj. násilných jednání motivovaných politicky, sociálně, ideologicky nebo náboţensky), pŧsobením jaderné energie, úmyslným jednáním pojištěného, pojistníka nebo jiné osoby z podnětu některého z nich. 16

17 2.6 Pojistná částka Pojistná částka je nejvyšší moţné plnění ze strany pojišťovny v případě pojistné události. Pojistná částka by se měla rovnat hodnotě pojišťovaného majetku (nemovitosti). Jestliţe je pojistná částka v pojistné smlouvě niţší, neţ je hodnota pojištěného majetku, dochází k tzv. podpojištění. V praxi to znamená, ţe v případě pojistné události pojistitel sníţí pojistné plnění v poměru, v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši hodnoty pojištěného majetku. K podpojištění dochází nejen vinou inflace, ale také vlivem provedené úpravy, rozšiřování a modernizace. Příklad: Před pěti lety si klient pojistil byt na Kč. Nyní je, díky rŧstu cen nemovitostí, jeho skutečná hodnota Kč. Tím vzniklo podpojištění, jelikoţ pojistná hodnota je nyní niţší neţ skutečná hodnota bytu. Koeficient pro výpočet pojistného plnění u tohoto podpojištění je 0,80 ( : ). Pokud vznikne totální škoda, například následkem poţáru, dostanete klient od pojišťovny jen Kč ( Kč x 0,80) místo Kč. Jestliţe je pojistná částka vyšší neţ pojistná hodnota majetku, vzniká tzv. přepojištění. V takovém případě má klient jistotu, ţe obdrţí plnou výši náhrady škody, ale platí vyšší pojistné neţ je třeba (výše pojistného je závislá na výši pojistné částky). Příklad: Klient si pojistil rodinný dŧm na Kč, dŧm má však skutečnou hodnotu Kč. V případě totální škody pojišťovna klientovi vyplatí maximálně Kč. Stanovení zbytečně vysoké pojistné částky bylo pro klienta nevýhodné, neboť platil několikanásobně vyšší pojistné. K této situaci by v praxi nemělo dojít, neboť kaţdý prodejce pojištění se snaţí vybrat pro klienta výhodnou variantu pojištění. 17

18 Pojistná částka se stanovuje následujícími zpŧsoby: výpočtem provedeným pojišťovnou Při výpočtu pojišťovna zohledňuje typ pojišťované nemovitosti (rodinný dŧm, bytový dŧm, byt, či rekreační objekt), hodnotu na jakou si klient nemovitost pojistil (na časovou nebo novou) a hodnotu za 1 m 2 plochy pojištěné stavby. Hodnota 1 m 2 stavby je zpravidla závislá na technickém provedení stavby a na lokalitě (obci), v níţ se stavba nachází. stanovením pojistné částky pojistníkem, tj. osobou, která pojištění sjednává. Tento zpŧsob je v praxi nejčastější. výpočetním mechanismem pojišťovny v kombinaci se stanovením pojistné částky pojistníkem Pojišťovna zpravidla určí spodní hranici pojistné částky, pojistník však mŧţe pojistnou částku podle svého uváţení zvýšit. odhadní cenou na základě posudku znalce V případě, kdy je pojistná částka stanovena výpočetním mechanismem pojišťovny, je výše pojistné částky značně ovlivněna tím, je-li pojištění sjednáno na novou či časovou cenu (hodnotu). Pojištění na časovou cenu V případě pojištění na časovou cenu by měla být pojistná částka stanovena ve výši pořizovací ceny nové budovy v době sjednání pojištění upravené o částku odpovídající stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení a nebo zhodnocení budovy, k němuţ došlo opravou, modernizací nebo jiným zpŧsobem. Pojištění na novou cenu Při pojištění na novou cenu by měla být pojistná částka budovy stanovena ve výši odpovídající pořizovací ceně nové budovy v době sjednání pojištění, tzn. za kolik by bylo moţné (při respektování aktuálních místně obvyklých cen stavebních prací a materiálŧ) budovu znovu postavit (včetně nákladŧ na odklízení suti po pojistné události, nákladŧ na projektovou dokumentaci). 18

19 2.7 Pojistné Pojistné představuje finanční částku, která náleţí pojistiteli za poskytování pojistné ochrany. Pojistitel má na tuto částku právo po celé pojistné období. Údaje o výši pojistného, četnosti a zpŧsobu placení jsou stanoveny v pojistné smlouvě. V případě pojištění nemovitosti je výše pojistného závislá na mnoha faktorech. Mezi nejdŧleţitější patří: výše pojistné částky, zastavěná plocha, výška budovy (počet podlaţí), materiál, ze kterého je budova postavena (spalné, nespalné materiály) zpŧsob sjednaní pojištění, tj. zda je pojištění uzavřeno na novou nebo časovou hodnotu, typ pojištěné nemovitosti (jedná-li se o rodinný dŧm, bytový dŧm, byt v bytovém domě či rekreační objekt), lokalita, kde se nemovitost nachází a riziko vzniku povodně nebo záplavy v daném místě, rozsah sjednaného pojistného krytí (šíře rizik, na něţ se pojištění vztahuje), spoluúčast (částka dohodnutá v pojistné smlouvě, kterou se pojištěný podílí na výši škody v případě vzniklé pojistné události, mŧţe být vyjádřena pevnou částkou, procentem, nebo jejich kombinací), sleva na pojistném (např. za roční platbu pojistného, za jiţ sjednané pojištění u téţe pojišťovny) Významnou roli při stanovení výše pojistného hraje riziko vzniku povodně nebo záplavy v místě pojištění. Kaţdá pojišťovna člení toto riziko do 4 kategorií (viz následující Tabulka č. 1). 19

20 Tabulka č. 1 Klasifikace rizika (povodeň, záplava) u pojišťovny Kooperativa, a. s., VIG Klasifikace rizika 1 - nízké 2 - zvýšené 3 - vyšší 4 nepojistitelné Popis Místo pojištění je situováno v povodňové zóně I. (nejniţší ohroţení vzniku povodně/záplavy - mimo předpokládané rizikové území záplav) a v posledních dvaceti letech se zde nevyskytla povodeň ani záplava. Místo pojištění je situováno v povodňové zóně I. a posledních dvaceti letech se zde vyskytla povodeň nebo záplava jednou NEBO místo pojištění je situováno v povodňové zóně II. (území se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodně nebo záplavy - odpovídá předpokládanému maximálnímu moţnému rozlivu) a v posledních 20 letech se zde povodeň nebo záplava nevyskytla nebo se vyskytla jednou. Místo pojištění je situováno v povodňové zóně III. (území s vysokou pravděpodobností vzniku povoděn nebo záplavy - odpovídá zátopovému území 50tileté vody) a v posledních 20 letech se zde povodeň nebo záplava nevyskytla nebo se vyskytla jednou. Pokud je místo pojištění situováno v povodňové zóně IV. (území s nejvyšší pravděpodobností vzniku povodně nebo záplavy - odpovídá zátopovému území 20tileté vody) NEBO se v místě pojištění v posledních letech vyskytla povodeň nebo záplava víc neţ jednou. Zdroj: Sazebník pro pojištění majetku a odpovědnosti za škodu občanŧ Povodňové zóny jsou společné pro všechny členské pojišťovny České asociace pojišťoven. Česká asociace pojišťoven zpřístupňuje zdarma na svých webových stránkách aplikaci pro identifikaci povodňových oblastí. Kaţdý občan si tak mŧţe pro účely pojištění nemovitosti snadno vyhodnotit nebezpečí výskytu povodní v konkrétní lokalitě na celém území ČR. Aplikace vyhodnocuje čtyři rizikové zóny. Za předpokladu, ţe vlastní klient nemovitost ve vyšší rizikové zóně (2 a více), lze předpokládat navýšení pojistného o rizikový příplatek. 20

21 I v České republice existují lokality, které jsou z hlediska neúnosného rizika výskytu povodní nepojistitelné. Ty se vyskytují zpravidla ve 4. rizikové zóně. Takovou informaci pak ocení zejména ti, kteří o koupi nemovitosti v takové lokalitě zatím jen uvaţují. Tabulka č. 2 Pojištění nemovitostí - předepsané pojistné a vyplacené pojistné plnění (v tis. Kč) Ukazatel Rok Předepsané pojistné Vyplacené pojistné plnění Zdroj: Pozn.: Údaje jsou souhrnné za členské pojišťovny České asociace pojišťoven. Graf č. 1 Pojištění nemovitostí - předepsané pojistné a vyplacené pojistné plnění (v tis. Kč) tis. Kč Předepsané pojistné Vyplacené pojistné plnění Rok 21

22 3 POSTUP PŘI SJEDNÁVÁNÍ POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTI V POJIŠŤOVNĚ KOOPERATIVA, A. S., VIG 3.1 Postup při pojišťování hlavní budovy Při pojišťování hlavní budovy (rodinný dŧm, bytový dŧm, byt, rekreační objekt) je třeba: zjistit riziko povodně nebo záplavy Pojišťovna Kooperativa vyuţívá ke zjištění rizikovosti místa pojištění aplikaci AQUARIUS, jejímţ prostřednictvím získá informace o pravděpodobnosti výskytu povodní nebo záplav v místě pojištění. Klasifikace rizika povodně nebo záplavy viz kapitola 2.7 Pojistné. určit druh hlavní budovy Jedná-li se o rodinný dŧm, bytový dŧm, byt či rekreační objekt. zjistit typ konstrukce budovy Jedná-li se o zděnou nebo kombinovanou (typ OKAL, dřevěné roubené, trámkové, apod.) budovu. zjistit provedení budovy (účelné, běţné, nadstandardní) a typ střechy Provedení budovy může být: Účelné: Zpravidla starší budova, chybí část obvyklé vybavenosti (např. vodovod, koupelna nebo sprchový kout, splachovací WC, ústřední nebo etáţové topení). Běţné: Budova je řešena funkčně, vybavena standardně, pouţité konstrukční prvky a materiály jsou převáţně v niţší a střední cenové hladině. Nadstandardní: Budova je řešena reprezentativně, vybavena komfortně, pouţité konstrukční prvky a materiály jsou převáţně ve vyšší cenové hladině. 22

23 Oproti běţnému provedení je budova zpravidla i lépe zabezpečena (bezpečnostní ţaluzie v oknech, elektrická zabezpečovací signalizace instalována v celém objektu apod.) Typ střechy: plochá sklonitá zjistit celkovou plochu všech podlaţí budovy Plocha podlaţí (v m 2 ) je plocha vymezená vnějším obrysem příslušného podlaţí pojišťované budovy. U budovy nepravidelných tvarŧ lze pro zjednodušení výpočtu plochy pŧdorys budovy rozdělit na jednoduché geometrické obrazce. Plochy balkónŧ, teras, vnějších schodŧ a arkýřŧ se do plochy podlaţí nezapočítávají. Celková plocha všech podlaţí budovy (v m 2 ) se vypočte jakou součet ploch všech podlaţí budovy. Plocha podlaţí se vţdy zaokrouhluje na celé m 2 (od 0,5 m 2 směrem nahoru). vyhledat v příslušné tabulce tzv. průměrnou hodnotu Prŧměrná hodnota vyjadřuje (Kč/m 2 ) cenu budovy vztaţenou na 1m 2 plochy. Výše prŧměrné hodnoty se vyhledá v příslušné tabulce (podle typu a provedení budovy, popř. typu střechy). stanovit na jakou hodnotu je budova pojištěna (na novou cenu, na časovou cenu) Na novou cenu se pojišťuje kaţdá budova, jejíţ hlavní konstrukční prvky jsou udrţované a nepoškozené (viz dotazy uvedené v pojistné smlouvě). Na časovou cenu je moţno pojistit starší budovu, bylo-li prohlídkou zjištěno, ţe sice byla zanedbána její prŧběţná údrţba, avšak technický stav hlavních konstrukčních prvkŧ budovy umoţňuje její přijetí do pojištění. Na časovou cenu je dále moţno pojistit starší budovu v dobrém technickém stavu na výslovné přání 23

Pojistná smlouva teorie a praxe

Pojistná smlouva teorie a praxe Pojistná smlouva teorie a praxe Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (prezentace zahrnuje pouze vybrané problémy, nejedná se o komplexní materiál) Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách,

Více

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojištění ekonomická Kategorie právní Pojištění jako ekonomická kategorie ekonomická (peněžní) povaha pojištění pojištění jako efektivní způsob

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM) Dotazník pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK Jméno a příjmení nebo název společnosti RČ/IČO Adresa bydliště nebo sídla společnosti POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Více

DOTAZNÍK K POJIŠTĚNÍ RODINNÉHO DOMU

DOTAZNÍK K POJIŠTĚNÍ RODINNÉHO DOMU DOTAZNÍK K POJIŠTĚNÍ RODINNÉHO DOMU Tento dotazník je shrnutím informací potřebných k vypracování návrhu pojištění rodinného domu. Uveďte, prosím, požadované informace, které se týkají Vaší společnosti,

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

Základní právní úprava

Základní právní úprava Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojem soukromé pojištění realizace ekonomických základů pojištění prostřednictvím právních vztahů: vztahy účastníků pojištění vzniklého na základě

Více

Pojistná smlouva. Bc. Alena Kozubová

Pojistná smlouva. Bc. Alena Kozubová Pojistná smlouva Bc. Alena Kozubová Právní norma Pojistnou smlouvu legislativně upravuje: Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. Před účinností tohoto zákona (1.1.2005) problematiku pojistných smluv

Více

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky Obsah produktu Pojištění rodinného domu / a ostatních objektů nebo Pojištění bytové jednotky vždy automaticky v kombinaci s Pojištěním odpovědnosti za

Více

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém.

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištění Obecná problematika Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištěni se sjednává

Více

KOMPLET Pojištění domácnosti

KOMPLET Pojištění domácnosti KOMPLET Pojištění domácnosti Pojistná nebezpečí kompletní živel (požár a jeho původní jevy, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení letadla, povodeň nebo záplava, vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Bakalářská práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Bakalářská práce Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Vývoj segmentu pojištění nemovitostí v posledních pěti letech Bakalářská práce Autor: Simona Kovaříková, DiS. Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing.

Více

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž. CZ.1.07/1.5.00/ Ing. Anna Grussová VY_32_INOVACE 27_EKO

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž. CZ.1.07/1.5.00/ Ing. Anna Grussová VY_32_INOVACE 27_EKO Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Speciální vzdělávací

Více

Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9

Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9 Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9 Předkládá: RENOMIA, a. s. Pobočka Praha Vlkova 46 130 00 Praha tel.: 221 421 750 fax: 222 720 855 e-mail: jana.voleska@renomia.cz

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: otevřené zadávací řízení SPECIFIKACE PŘEDMĚTU

Více

Pojistná smlouva o pojištění staveb

Pojistná smlouva o pojištění staveb Pojistná smlouva o pojištění staveb Pojistitel: HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1, IČ 60192402, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

Více

Pojištění staveb pro případ živelních a dalších sjednaných pojistných nebezpečí

Pojištění staveb pro případ živelních a dalších sjednaných pojistných nebezpečí Pojistná smlouva číslo: 23431555-17 Stav k datu 6. 3. 2014 Pořadové číslo pojištění: 1 SVJ domu Římská 41, Praha 2 Římská 41/1287 120 00 PRAHA 2 ČESKÁ REPUBLIKA Pojištění staveb pro případ živelních a

Více

Příloha č.4 Kalkulace pojištění koupacího biotopu Malvíny od společnosti Generali

Příloha č.4 Kalkulace pojištění koupacího biotopu Malvíny od společnosti Generali Příloha č.4 Kalkulace pojištění koupacího biotopu Malvíny od společnosti Generali Chlápková Alena, Zdiměřická 145/22, 149 Praha 4, 1165151, 67 686 228 KALKULACE ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ PODNIKÁNÍ TopGEN Pojistitel:

Více

č. 36268193-14 o pojištění bytových domů

č. 36268193-14 o pojištění bytových domů Pojistná smlouva č. 36268193-14 STRANA: 1 Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika IČ 452 72 956 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1464,

Více

NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ BUDOV - REALITY

NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ BUDOV - REALITY NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ BUDOV - REALITY Pojistitel: Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869, Generali Pojišťovna a.s. je zapsána v obchodním rejstříku

Více

Obchodní podmínky pojištění vozidel

Obchodní podmínky pojištění vozidel Obchodní podmínky pojištění vozidel Příloha č. 2 zadávacích podmínek Pojistník a pojištěný: Město Mohelnice U Brány 916/2 789 85 Mohelnice IČ 00303038 Vymezení předmětu veřejné zakázky 1. HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ

Více

Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s.

Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s. Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s. Pojištění bytové a nebytové jednotky Pojistná smlouva Dotazník NEM 05 VPP pro pojištění bytových domů VPP M-200/05 Složenka Sazba Tiskopisy Poj. podmínky

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 79437024-14 Stav k datu 1. 6. 2007 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

Domov pro seniory Zahradní Město

Domov pro seniory Zahradní Město Příloha č. 1 Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Místo pojištění: Domov pro seniory Zahradní Město Sněženková 2973/8, Praha 10, 106 00 Soubor budov sloužící jako domov pro seniory se

Více

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1 Pojistník: Pojištěný: živel + odcizení Allianz varianta č.1 Allianz varianta č. 2 Allianz varianta č. 3 rizika pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu

Více

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vinohradská 72, Praha 3, PSČ tel fax

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vinohradská 72, Praha 3, PSČ tel fax Pojistná smlouva č. 7720604246 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká republika IČ: 47116617 zapsaná

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group NÁZEV PRODUKTU: Combi PLUS III Níže uvedené informace poskytují pouze přehled o možnostech pojištění v rámci daného produktu. V žádném případě

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s.

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s. ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s. DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU VLASTNÍKA, DRŽITELE, NÁJEMCE NEBO SPRÁVCE NEMOVITOSTI DPPON1 O 1/01 O B S A H Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

Metodický pokyn č. 8/2010 METODICKÝ POKYN. Úsek řízení produktů. členové představenstva zaměstnanci společnosti ANO NE *

Metodický pokyn č. 8/2010 METODICKÝ POKYN. Úsek řízení produktů. členové představenstva zaměstnanci společnosti ANO NE * METODICKÝ POKYN Věc: Číselná řada: 8/2010 Ukončení pojistné smlouvy odstoupením, z důvodu absolutní neplatnosti a odmítnutím plnit Ruší se interní předpis č.: -- Odborný garant: Bc. Naďa Matějovská Datum

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.:

Úvodní část pojistné smlouvy č.: Pojištění podnikatele a právnických osob Pojistná smlouva číslo: 19423218-18 Stav k datu 7. 7. 2014 Kód produktu: DP Úvodní část pojistné smlouvy č.: 19423218-18 Dalimilova 6 130 00 PRAHA 3 ČESKÁ REPUBLIKA

Více

1.3 PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ, POJISTNÁ ČÁSTKA dle Přílohy těchto obchodních podmínek Příloha č zadávací dokumentace seznam vozidel.

1.3 PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ, POJISTNÁ ČÁSTKA dle Přílohy těchto obchodních podmínek Příloha č zadávací dokumentace seznam vozidel. Příloha č. 2 zadávací dokumentace Obchodní podmínky pojištění vozidel Pojistník a pojištěný: Město Lysá nad Labem Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad Labem IČ 00239402 Vymezení předmětu veřejné zakázky 1.

Více

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva HLAVA PATNÁCTÁ Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ Pojistná smlouva 788 (1) Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená,

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. pro. veřejnou zakázku. Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

TECHNICKÉ PODMÍNKY. pro. veřejnou zakázku. Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky TECHNICKÉ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) na Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

Více

Pojištění technických rizik

Pojištění technických rizik Pojištění technických rizik pojištění stavebně montážní pojištění strojů a strojních zařízení, pojištění elektrotechnických zařízení pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající ALL RISKS sjednává se

Více

č. 56766493-28 o pojištění bytových domů

č. 56766493-28 o pojištění bytových domů Pojistná smlouva č. 56766493-28 STRANA: 1 Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika IČ 452 72 956 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1464,

Více

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Návrh pojistné smlouvy Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká

Více

Upozornění pojistitele podle 2789 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Upozornění pojistitele podle 2789 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Upozornění pojistitele podle 2789 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku VDP KNZ 1. POJISTITEL Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, 18600 Praha 8, IČO: 47116617,

Více

Soubor bytových domů včetně nebytových prostor a administrativních budov ve vlastnictví pojištěných

Soubor bytových domů včetně nebytových prostor a administrativních budov ve vlastnictví pojištěných Rozsah pojištění dle rámcové smlouvy č. 7720625053 Materiál č. 1 Pojistník: Bytové družstvo Pragostav, Strašnická 1397/20, 102 00 Praha 10 Pojistitel: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BUDOV A OBECNÍHO MAJETKU VPP-BOM/01

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BUDOV A OBECNÍHO MAJETKU VPP-BOM/01 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BUDOV A OBECNÍHO MAJETKU VPP-BOM/01 Obsah I. OBECNÁ ČÁST Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Vznik a trvání pojištění Článek 3 Zánik pojištění Článek 4 Změna pojištění

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo zemědělství v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu s 92 odst.

Více

Příloha č. 3 - Doložky a zvláštní ujednání

Příloha č. 3 - Doložky a zvláštní ujednání Příloha č. 3 - Doložky a zvláštní ujednání Dále uvedené doložky budou součástí pojistné smlouvy jako smluvní ujednání a mají vždy přednost před jakýmikoliv ujednáními pojistných podmínek, standardizovaných

Více

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, Praha 1, PSČ 11001, Česká

Více

Kooperativa. Dodatek č zúčtovací. k pojistné smlouvě č ze dne 1. ledna 2010

Kooperativa. Dodatek č zúčtovací. k pojistné smlouvě č ze dne 1. ledna 2010 KUJCP010UPDX Kooperativa Vienna Insurance Group Dodatek č. 18 - zúčtovací k pojistné smlouvě č. 2260450146 ze dne 1. ledna 2010 o havarijním pojištění vozidel - PARTNER H58 uzavřené mezi smluvními stranami

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

37/2004 Sb. ZÁKON ze dne 17. prosince 2003 ČÁST PRVNÍ POJISTNÁ SMLOUVA

37/2004 Sb. ZÁKON ze dne 17. prosince 2003 ČÁST PRVNÍ POJISTNÁ SMLOUVA Změna: 377/2005 Sb. 37/2004 Sb. ZÁKON ze dne 17. prosince 2003 o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Příloha č. 2 POPTÁVANÝ ROZSAH POJISTNÉHO KRYTÍ

Příloha č. 2 POPTÁVANÝ ROZSAH POJISTNÉHO KRYTÍ Příloha č. 2 POPTÁVANÝ ROZSAH POJISTNÉHO KRYTÍ Název veřejné zakázky: Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti Povodí Moravy, s. p. Druh zadávacího řízení: otevřené řízení Zadavatel název: Povodí Moravy,

Více

Pojistná smlouva c.8026327212

Pojistná smlouva c.8026327212 BOZP - PO s.r.o. Lhotská2203 19300 Praha 9-Horní Pocernice IC: 27199509 Zápis v OR: MS v Praze, oddíl C, vložka 103886 (dálejen "pojistník") iednaiící:petra Netušilová :~~ e.~ tf Pojistná smlouva c.8026327212...

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 58878916-18 Stav k datu 4. 9. 2008 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů Nová hejčínská 384/3

Více

Infolist produktu e-bez OBAV

Infolist produktu e-bez OBAV Infolist produktu e-bez OBAV 800 100 777 www.csobpoj.cz e-bez OBAV Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu e-bez Obav je rizikové životní pojištění, které

Více

Pojištění elektroniky

Pojištění elektroniky Pojištění elektroniky Ve spolupráci s pojišťovnou Generali nabízí istyle svým zákazníkům novou službu - pojištění elektroniky. Všichni zákazníci, kteří si zakoupí nový Apple počítač, notebook nebo ipad

Více

Definujte pojištění, jeho význam a postavení v ekonomice a principy jeho fungování

Definujte pojištění, jeho význam a postavení v ekonomice a principy jeho fungování Definujte pojištění, jeho význam a postavení v ekonomice a principy jeho fungování Definice pojištění Všechny lidské činnosti jsou ohrožovány různými nebezpečími, které svými negativními projevy působí

Více

SMĚRNICE S/7413-17. Pojištění podnikatelských rizik START Plus

SMĚRNICE S/7413-17. Pojištění podnikatelských rizik START Plus Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21 Praha 8 186 00 SMĚRNICE Číslo: S/7413-17 Verze: 1 Název: Pojištění podnikatelských rizik START Plus Vydává: Útvar Zpracoval Vyřizuje

Více

Živelní pojištění - sdružený živel

Živelní pojištění - sdružený živel Příloha č. 3a) Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku, odpovědnosti a lesů Místo pojištění - Karlovy Vary + jednotlivá místa pojištění dle uvedení v účetní evidenci pojištěného

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

KUJCP010VUAQ. Pojistná smlouva. pro pojištění odpovědnosti zaměstnance. za škodu způsobenou zaměstnavateli. č

KUJCP010VUAQ. Pojistná smlouva. pro pojištění odpovědnosti zaměstnance. za škodu způsobenou zaměstnavateli. č KUJCP010VUAQ Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva pro pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli č. 7720947399 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Více

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu Rozvojového fondu Pardubice a.s.

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu Rozvojového fondu Pardubice a.s. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu Rozvojového fondu Pardubice a.s. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: zjednodušené podlimitní řízení SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

Podklady pro vypracování nabídky pojistné smlouvy organizace Město Broumov

Podklady pro vypracování nabídky pojistné smlouvy organizace Město Broumov 1. Podklady pro vypracování nabídky pojistné smlouvy organizace Město Broumov Zpracovala makléřská společnost člen skupiny IČO: 25 93 59 25 Pernerova 168, Pardubice Kontaktní osoba Mgr. Martin Novotný

Více

SMĚRNICE S/7413-21. Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev

SMĚRNICE S/7413-21. Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 SMĚRNICE Číslo: S/7413-21 Verze: 1. Název: Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů

Více

Pojištění majetku aneb jak to správně nastavit

Pojištění majetku aneb jak to správně nastavit Asociace finančních poradců České republiky, spolek Tento krátký e- book je určen pro všechny, kteří mají nějaký majetek, chtějí ho mít správně pojištěný a chtějí mít základní přehled o tom, na jaká rizika

Více

podmínky Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP BX/01 Wüstenrot pojišťovna a. s.

podmínky Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP BX/01 Wüstenrot pojišťovna a. s. podmínky Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP BX/01 Obsah I. OBECNÁ ČÁST Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Vznik a trvání pojištění Článek 3 Uzavření

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-094-021-16 ze dne 17.10.2016 Pojistná smlouva č. 8603249273 pro pojištění odpovědnosti zastupitelů obce - OS 8 mezi městskou částí Praha 12 a pojišťovnou

Více

Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti

Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti Živelní pojištění - sdružený živel *) * požár a jeho průvodní jevy, výbuch, úder blesku, nárazem,

Více

Pojištění technických rizik pojištění stavebně montážní pojištění strojů a strojních zařízení, pojištění elektrotechnických zařízení

Pojištění technických rizik pojištění stavebně montážní pojištění strojů a strojních zařízení, pojištění elektrotechnických zařízení Pojištění technických rizik pojištění stavebně montážní pojištění strojů a strojních zařízení, pojištění elektrotechnických zařízení pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající ALL RISKS + speciální

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění trvale obývané nemovitosti ZPP - N 01

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění trvale obývané nemovitosti ZPP - N 01 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění trvale obývané nemovitosti ZPP - N 01 Článek 1 Úvodní ustanovení Obecné zásady pojištění nemovitosti, jež sjednává Allianz pojišťovna, a. s., jsou stanoveny ve

Více

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PLUS KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ RIZIKOVÉ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ ÚVĚRU DAŇOVÉ VÝHODY

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PLUS KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ RIZIKOVÉ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ ÚVĚRU DAŇOVÉ VÝHODY ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DAŇOVÉ VÝHODY PLUS KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ RIZIKOVÉ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ ÚVĚRU 841 444 555 www.cpp.cz CPP_Desky_ZPFilipPLUS.indd 11 Desky_ZP_Filip_Plus_A4.indd

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. přednáška Veronika Pánková Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Literatura

POJISTNÁ SMLOUVA. přednáška Veronika Pánková Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Literatura POJISTNÁ SMLOUVA přednáška 4. 4. 2016 Veronika Pánková Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Literatura 1 Vývoj právní úpravy zákon o pojistné smlouvě č. 145/1934 Sb. (účinnost 20.1.1935

Více

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Základní informace o pojistiteli Triglav pojišťovna, a.s., IČ: 250 73 958 akciová společnost se sídlem Brno, Město Brno, Novobranská

Více

Majetkové pojištění. Kooperativy, pojišťovny, a.s. Pojištění domácnosti. Pojištění rodinného domu. OPTIMUM pojištění rodinného domu a domácnosti

Majetkové pojištění. Kooperativy, pojišťovny, a.s. Pojištění domácnosti. Pojištění rodinného domu. OPTIMUM pojištění rodinného domu a domácnosti Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s. Pojištění domácnosti Pojištění rodinného domu OPTIMUM pojištění rodinného domu a domácnosti Obecná problematika pojištění Obecná problematika pojištění

Více

Příloha č. 2. Výpočet hodnoty nemovitostí nákladovým způsobem

Příloha č. 2. Výpočet hodnoty nemovitostí nákladovým způsobem Příloha č. 2 Výpočet hodnoty nemovitostí nákladovým způsobem Příloha č. 3 - Výpočet věcné hodnoty nemovitostí Příloha č. 3 Výpočet věcné hodnoty nemovitostí RD č.p. 501 RD č.p. 501 - viz příloha výpočtu

Více

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah Obsah Obsah Dopravní nehody a náhrada škody........................... 9 Co je dopravní nehoda a jaké jsou její podmínky?................. 10 Jen a pouze na pozemní komunikaci................................

Více

Soubor pojistných podmínek. pro. Životní pojištění s Filipem PLUS

Soubor pojistných podmínek. pro. Životní pojištění s Filipem PLUS Soubor pojistných podmínek pro Životní pojištění s Filipem PLUS + Informace pro zájemce o uzavření pojistné smlouvy - 1 - se sídlem Praha 4, 140 21, Budějovická 5, Česká republika zapsaná v obchodním rejstříku

Více

i) oprávněnou osobou osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění,

i) oprávněnou osobou osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění, 37/2004 Sb. ZÁKON ze dne 17. prosince 2003 o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) Změna: 377/2005 Sb. Změna: 57/2006 Sb. Změna: 198/2009 Sb. Změna: 278/2009 Sb. Změna:

Více

Návrhy smluv musí dále obsahovat smluvní ujednání vztahující se k jednotlivým druhům pojištění, a to zejména:

Návrhy smluv musí dále obsahovat smluvní ujednání vztahující se k jednotlivým druhům pojištění, a to zejména: Město Stráž pod Ralskem, starostka Revoluční čp. 164, 471 27 Stráž pod Ralskem Obchodní podmínky Návrhy smluv musí dále obsahovat smluvní ujednání vztahující se k jednotlivým druhům pojištění, a to zejména:

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. ID datové schránky: 8tgaiej II. ŽADATEL III. PŘEDMĚT ŽÁDOSTI

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. ID datové schránky: 8tgaiej II. ŽADATEL III. PŘEDMĚT ŽÁDOSTI Žádost o změnu rozsahu povolené činnosti tuzemské pojišťovny podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) I. SPRÁVNÍ ORGÁN 1. Název a adresa správního

Více

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013 Pojištění HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 5. 6. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Pojištění. 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

Zákon č. 37/2004 Sb. ze dne 17. prosince 2003 o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě)

Zákon č. 37/2004 Sb. ze dne 17. prosince 2003 o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) Zákon č. 37/2004 Sb. ze dne 17. prosince 2003 o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) ve znění zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 198/2009 Sb.,

Více

Skupinová pojistná smlouva č. 0838735967

Skupinová pojistná smlouva č. 0838735967 Skupinová pojistná smlouva č. 0838735967 o pojištění rodinných domů a bytových jednotek Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika IČ: 618598869 zapsaná v obchodním

Více

Underwriting. Úpis rizika: Neriskuj více, než kolik si můžeš dovolit (snížení, retence rizika )

Underwriting. Úpis rizika: Neriskuj více, než kolik si můžeš dovolit (snížení, retence rizika ) Underwriting Úpis rizika: Neriskuj více, než kolik si můžeš dovolit (snížení, retence rizika ) Uvažuj o pravděpodobnostech (souvislostech) pravděpodobnost ztráty je faktorem při rozhodování jak s rizikem

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. ID datové schránky: 8tgaiej II. ŽADATEL III. ČINNOSTI TUZEMSKÉ POJIŠŤOVNY

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. ID datové schránky: 8tgaiej II. ŽADATEL III. ČINNOSTI TUZEMSKÉ POJIŠŤOVNY Žádost o povolení k provozování činnosti tuzemskou pojišťovnou podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) I. SPRÁVNÍ ORGÁN 1. Název a adresa správního

Více

Náhrada nákladů za nové osetí po krupobití, mrazu, zaplavení/naplavení zeminy, poškození škůdci nebo poškození větrem do 15.

Náhrada nákladů za nové osetí po krupobití, mrazu, zaplavení/naplavení zeminy, poškození škůdci nebo poškození větrem do 15. NÁVRH UNIVERZÁL MÁK 2017 Österreichische Hagelversicherung - Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, organizační složka Střešovická 748/48 162 00 Praha 6 tel: 233 312 836, fax: 233 312 839 e-mail: agra@agrapojistovna.cz,

Více

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s.

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. 1 Základní údaje 1.1. Penzijní fond České pojišťovny, a. s. (dále jen "Penzijní fond"), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb. o penzijním

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Pojištění je nejlepší prevence... Představení společnosti www.zfpmakler.cz O společnosti Makléřská společnost ZFP Makléř, s.r.o. je specialistou na zprostředkování neživotního pojištění průmyslových a

Více

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci Smlouva o spolupráci Generali Pojišťovna a.s. Bělehradská 132 120 00 Praha 2 IČ: 61859869 zastoupená Mgr. Simonou Majerovou, manažerem produktu pojištění odpovědnosti za škodu a Ing. Danielem Krupičkou,

Více

Příloha č. 7 Obchodní podmínky 1. 2. 3. 4. 5. 5.1 5.2 5.3 Cena v členění:

Příloha č. 7 Obchodní podmínky 1. 2. 3. 4. 5. 5.1 5.2 5.3 Cena v členění: Příloha č. 7 Obchodní podmínky 1. Součástí nabídky bude návrh smlouvy pokrývající celý předmět plnění výběrového řízení. Návrh smlouvy musí akceptovat poţadavky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci,

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Maximum Evolution PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 12 V Y H L Á Š K A m i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č e s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l

Více

Novinky v pojištění majetku. Česká pojišťovna 30. května 2012 Praha

Novinky v pojištění majetku. Česká pojišťovna 30. května 2012 Praha 1 Nadpis prezentace 2 Novinky v pojištění majetku Česká pojišťovna 30. května 2012 Praha 3 Počátek pojišťovnictví svět Začátek již ve starověku až 3000 let př. n. l. Čína, Féničané, Řekové, Římané 13.

Více

Penzijní plán č. 1 Penzijního fondu České pojišťovny, a.s.

Penzijní plán č. 1 Penzijního fondu České pojišťovny, a.s. Penzijní plán č. 1 Penzijního fondu České pojišťovny, a.s. 1 Základní údaje 1.1 Penzijní fond České pojišťovny, a.s. (dále jen Penzijní fond ), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním

Více

Zákon č. 37/2004 Sb. ze dne 17. prosince 2003 o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě)

Zákon č. 37/2004 Sb. ze dne 17. prosince 2003 o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) Zákon č. 37/2004 Sb. ze dne 17. prosince 2003 o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) ve znění zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 198/2009 Sb.,

Více

Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti

Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti Z F P M a k l é ř, s. r. o. Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti P ře d s t a v e n í s p o l e č n o s t i M S n á m i z ís k á t e akléřská společnost spolupracuje se všemi

Více

Pojistná smlouva číslo 0013956744

Pojistná smlouva číslo 0013956744 .t"čpp VIENNA INsuRANcE GROUP Pojistná smlouva číslo 0013956744 Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 Jednající: Mgr. Jakub Póbiš, manažer odboru pojištění odpovědnosti a speciálních rizik a Ing.

Více

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 01. 12. 2011

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 01. 12. 2011 Produktový list Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 01. 12. 2011 Základní parametry Typ pojištění Předmět pojištění Pojistná doba Frekvence placení Podmínky sjednání Spoluúčast Varianty rozsahu pojištění

Více

POJIŠTĚNÍ TYPU ALL RISK

POJIŠTĚNÍ TYPU ALL RISK Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta POJIŠTĚNÍ TYPU ALL RISK BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Lenka HUSPEKOVÁ České Budějovice, duben 2008 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Pojištění

Více

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA www.koop.cz Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA PERSPEKTIVA Co je důležité vědět: Dovolujeme si Vás upozornit, že ne všechny části tohoto souboru pro Vás musí být relevantní. Vždy se prosím

Více