Analýza a porovnání trhu pojištění strojů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza a porovnání trhu pojištění strojů"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Analýza a porovnání trhu pojištění strojů Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Odborný konzultant: Eva Vrlíčková Ing.Helena Cetlová Ing. Alois Rous, CSc. Praha 27. dubna, 2010

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a s pouţitím uvedené literatury. podpis autora V Praze 27. dubna

3 Anotace Obsahem této práce je objasnění strojního pojištění. K čemu nám tento druh pojištění slouţí, pro koho je určen a jaké jsou jeho specifika. Všem těmto pojmům, předchází vysvětlení vzniku pojištění, základních principů pojištění, jeho členění, legislativní normy a v závěru porovnání tří významných pojišťoven. Annotation The content of this work shows an illustration of mechanical insurance, included will be an explanation as to how this insurance works, who it belongs to and the detailed specifics. Further explanation will be given on the basic origin of this insurance, how it is organised and on relevant legislative norms. To conclude I will give my own comparison of three key insurance companies. 3

4 Úvod Svou práci jsem zaměřila na oblast pojištění, mě dosud ne příliš známou a tou je strojní pojištění. V důsledku neustálých ţivelných pohrom jako jsou povodně, vichřice a jiné katastrofy jako např. výbuch sopky a jiné. Pojištění jako takové je čím dál ţádanějším, neboť nám kryje určitou škodu vymezenou v pojistné smlouvě. Avšak ještě zajímavějším ukazatelem je to, ţe lidé nechrání natolik sebe, ale svůj majetek. Pojistit se dá v dnešní době skoro cokoliv a důkazem o tom je rozpětí pojistných produktů tří největších pojišťoven v ČR a na ně se zaměřuje tato práce. První kapitola této práce je zaměřena na vývojové tendence pojištění, vysvětlení pojmů souvisejících s pojištěním, zákonné vymezení (zákonem č. 277/2009 Sb., o pojištění a zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě). Druhá kapitola této práce je specifická svým zaměřením tématu na dosavadní vývoj neţivotního pojištění, do kterého spadá pojištění majetku a tudíţ i strojní pojištění. Neţivotní pojištění je zde podrobně popsáno od 90. let od události, které zapříčinily změny v této oblasti. Významných událostí bylo hned několik avšak dvě se staly stěţejní. Tou první byl pokles americké ekonomiky a v souvislosti s tím docházelo ke změnám, které byly vyprovokovány hlavními zajišťovnami ty kladou velký důraz na pojišťovny a zejména jejich politiku. Druhá významná událost se odehrála v roce 2001 přesněji řečeno 11. září 2001 v New Yorku,tento den se dostal hluboko do podvědomí lidí na celém světě. Moţná hrozba terorismu děsí lidi po celém světě dodnes. Třetí kapitola obsahuje tři významné pojišťovny působící na předních příčkách Českého pojistného trhu, kterými jsou Kooperativa pojišťovna a.s., Česká pojišťovna a.s. a poslední Generali Pojišťovna a.s.. Kaţdá z těchto pojišťoven má svou historii, různorodost pojistných produktů, avšak jedno mají společné - všechny tři umoţňují strojní pojištění. Kaţdá má své zvláštní podmínky pro pojištění strojů a strojních zařízení. Tato práce porovnává tyto zvláštní podmínky. Čtvrtá a zároveň poslední kapitola odhaduje budoucí vývoj tohoto specifického druhu pojištění. 4

5 Obsah ÚVOD ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA POJIŠTĚNÍ STROJŮ A LEGISLATIVNÍ RÁMEC VÝVOJ POJIŠTĚNÍ RYSY PRVNÍHO POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ V ČSR PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE POČET POJIŠŤOVEN NA POJISTNÉM TRHU V ČR POJEM POJIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍ POJMY SPJATÉ S POJIŠŤOVNICTVÍM ČLENĚNÍ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ PODNIKATELSKÝCH A PRŮMYSLOVÝCH RIZIK POJIŠTĚNÍ TECHNICKÁ STROJNÍ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ MONTÁŽNÍCH A STAVEBNÍCH RIZIK FORMY POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ OBNOSOVÁ NEBO-LI SUMOVÁ POJIŠTĚNÍ ŠKODOVÁ NEBO-LI ZÁJMOVÁ RYZÍ ZÁJMOVÉ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ NA PRVNÍ RIZIKO POJIŠTĚNÍ NA PLNOU HODNOTU LEGISLATIVNÍ RÁMEC V ČR DOSAVADNÍ VÝVOJ NEŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ VÝVOJ NEŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ VE SVĚTĚ POJIŠTĚNOST V JEDNOTLIVÝCH OBLASTECH SVĚTA (V ROCE 2007) POJISTNÉ ZA ROK PODÍL JEDNOTLIVÝCH POJIŠŤOVEN ZA ROK ANALÝZA SOUČASTNÉHO POJIŠTĚNÍ STROJŮ A POROVNÁNÍ VYBRANÝCH POJIŠŤOVEN KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA A.S KOOPERATIVA NABÍZÍ TYTO DRUHY POJIŠTĚNÍ MAJETKU:

6 3.1.2 POJIŠTĚNÍ STROJŮ ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ STROJŮ VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÉMU Z POJISTNÉ SMLOUVY TAKÉ PLYNOU URČITÉ POVINNOSTI JAK VYSVĚTLUJE POJMY POJIŠŤOVNA KOOPERATIVA A.S ČESKÁ POJIŠŤOVNA A.S ČESKÁ POJIŠŤOVNA A JEJÍ HISTORICKÝ VÝVOJ V KOSTCE DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ STROJŮ A STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ DPPST VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO PLNĚNÍ POJIŠŤOVNY GENERALI POJIŠŤOVNA A.S POJIŠŤOVNA GENERALI A.S. NABÍZÍ TYTO POJISTNÉ PRODUKTY ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ STROJŮ (ZPP S 2005/01) POJIŠTĚNÍ SE NEVZTAHUJE NA VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ POJIŠŤOVNA VYPLÁCÍ POJISTNÉ POVINNOSTI POJIŠTĚNÉHO POROVNÁNÍ POJIŠŤOVEN POJISTNÁ NABÍDKA ODHADOVANÝ BUDOUCÍ VÝVOJ POJIŠTĚNÍ STROJŮ ČR ZÁVĚR

7 1. Základní charakteristika pojištění strojů a legislativní rámec 1.1 Vývoj pojištění Pojištění bylo bráno a chápáno tehdejší společností jako nahodilá událost např. ţivelní pohromy, osobní neštěstí jako úrazy, ztráta ţivitele, které vedly odedávna k úvahám o různých způsobech vyrovnání se s těmito nahodilými událostmi, které ovlivňují ţivoty jedinců, ale i společnosti. První zmínky o pojištění jsou z roku cca 2000 před n. l., byly však spojeny s krytím výdajů převáţně pohřbů. 1.2 Rysy prvního pojištění Pojištění bylo sjednáváno převáţně v určitém okruhu lidí, s převahou u niţších vrstev, do které patřili řemeslníci, kupci, ale nepatřili sem lidé zabývající se zemědělstvím, jejichţ počet v této době převaţoval. Nebyl zde také důkladně vymezen rozdíl mezi pojistitelem a pojistníkem. Pojištění bylo převáţně vzájemnostního charakteru, i kdyţ můţeme vnímat malé niance komerčního pojištění. Během dlouhého vývoje pojištění od roku cca 2000 před. n.l. aţ do konce 18. století lze ve vývoji pozorovat dvě základní tendence. 1) od všeobecně formulované vzájemné pomoci, ke konkretizaci a upřesnění okruhu pojistných událostí, 2) vývoj od následného rozvrhu výdajů na pojistná plnění (po vzniku pojistných událostí) k praxi pravidelných pevně stanovených příspěvků pro členy spolků (postupně byly oddělovány prostředky na úhradu pojistných událostí od ostatních prostředků příslušných spolků). 1 Vznik pojišťoven přináší druhá polovina 18. století, a to v nové formě tzv. vzájemných pojišťoven (na našem území vznikla První česká vzájemná pojišťovna roku 1827). Nejvíce uplatňováno byla pojistné odvětví poţární, námořní, která se vyvinulo nejprve v přímořských státech Evropy, coţ je logické, neboť zde převaţovala lodní doprava, dále ţivotní pojištění pro případ úmrtí. 1 (Ducháčková, 2005) 7

8 Počátek 19. století přinesl rychlý rozvoj pojištění, které bylo předmětem podnikání. Na trh se dostávaly nové druhy pojištění, avšak nejrozšířenější zůstávalo stále pojištění námořní, poţární a ţivotní. Vznikla vědecká základna pojištění v čele s pojistnou matematikou. Do povědomí lidí se začal dostávat pojem zajištění. Koncem 19. století byly zřejmé státní zásahy do pojišťovnictví. Státní zásahy se projevovaly ve dvou směrech: 1. ve formě sociálního pojištění v jednotlivých zemích 2. státní usměrňovaní v oblasti komerčního pojištění Přesto nejvýraznější byl státní dozor po druhé světové válce. Vznikal velký rozdíl mezi neţivotním a ţivotním pojištěním. Docházelo ke v zvýhodňování v jednotlivých zemích prostřednictvím daňových úlev. 1.3 Pojištění v ČSR po druhé světové válce Do roku 1945 fungovalo na území Československa více neţ 700 pojišťoven a pojišťovacích spolků, rok 1945 přinesl znárodňování pojišťoven a jejich počet byl sníţen na pět. V roce 1948 vznikla první státní pojišťovna. V roce 1968 došlo k rozdělení na Českou státní pojišťovnu a Slovenskou státní pojišťovnu. Rok 1991 přinesl Zákon o pojišťovnictví a zároveň došlo ke zrušení dřívějšího monopolu, který měla do té doby na území České republiky Česká státní pojišťovna. To vedlo ke vzniku nových pojišťoven a obnovení pojistného trhu. Situace se v oblasti pojišťovnictví významně změnila v souvislosti jednak s ekonomickými tak legislativními změnami. Od roku 2002 aţ do roku 2004 došlo k legislativním změnám v oblasti pojišťovnictví z důvodu vstupu ČR do Evropské Unie. Novelizovány byly 4 zákony, a to: zákon č. 363/1999 Sb.; o pojišťovnictví (novela zákona schválena v roce 2009, účinnosti nabyla 1. ledna 2010), zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla; zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě; zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí. Rok 2008 přinesl posun, Česká Národní Banka licencovala první zajišťovnu VIG RE zajišťovna, a. s., tato společnost byla oprávněna přebírat zajištění rizika ve všech odvětvích ţivotního i neţivotního pojištění, téţ byla oprávněna provádět 8

9 poradenství, zprostředkovatelskou činnost, vzdělávání tak i provádění zajistných událostí. Z tabulky je téţ zřejmý nárůst pojišťoven od roku 2004, který byl jasný z důvodu vstupu České Republiky do EU. 1.4 Počet pojišťoven na pojistném trhu v ČR Počet pojišťoven na území České Republiky Rok Neţivotní pojišťovny Ţivotní pojišťovny Smíšené pojišťovny Počet celkem Tabulka č Pojem pojištění Pojištění patří mezi finanční sluţby, které za úplatu poskytují pojistnou ochranu. Základním principem pojišťovnictví je přesouvání části finančních prostředků tam, kde jsou v daném okamţiku třeba (z hlediska výskytu nahodilých událostí). Z právního hlediska představuje pojištění právní vztah, při kterém pojistitel na sebe přebírá závazek, ţe pojištěnému poskytne náhradu pojistné události Základní pojmy spjaté s pojišťovnictvím pojištěný je osoba na kterou se váţe soukromé pojištění a to jak na její ţivot, zdraví, majetek pojistník je ať uţ fyzická nebo právnická osoba, která sepsala s pojistitelem pojistnou smlouvu a bere na sebe povinnost platit pojistné, pojistník nemusí být totoţný s pojištěným 2 Zpráva z roku 2009 nebyla ještě zveřejněna na stránkách ČNB 9

10 pojistitel je právnická osoba, která má povolení vykonávat pojišťovací činnost dle zákona pojistný kmen je souhrn pojistných smluv Členění pojištění Z hlediska financování: A) Sociální pojištění je povinné pojištění, zahrnující tzv. úhradu sociálních rizik B) Komerční (tzv. soukromé) pojištění toto pojištění má za úkol, krytí potencionálních rizik u fyzických či právnických osob, které si dobrovolně sjednají dle vlastního uváţení určitý druh pojištění (např. auto si pojistí spíše ten, kdo má draţší auto a nebo ten do bydlí v oblasti, kde jsou časté krádeţe a souběţně s tím běţí pojištění povinné a to je např. u auta povinné ručení). Typickým znakem komerčního pojištění je smluvní podoba pojištění. Velikost příspěvku je přímo úměrná velikosti rizika. Komerční pojištění dále členíme podle způsobu tvorby rezerv: Pojištění riziková pojištění, u nichţ pojišťovně platíme pouze za ochranu před ţivotními riziky, patří do kategorie rizikových. Veškeré zaplacené pojistné je spotřebováno na krytí pojistné ochrany a poplatky pojišťovny tj. propadá pojišťovně. Při jejich zániku formou výpovědi není pojistníkovi vyplaceno nic. o Pojištění rezervotvorná (tj. pojištění se spořením) - při zániku rezervotvorného pojištění nemá pojistník právo na navrácení vloţeného pojistného, ale má nárok pouze na jeho část - na tzv. odbytné. Výše odbytného není definována jako část vloţeného pojistného, nýbrţ závisí na konstrukci zrušeného pojištění. V prvních dvou aţ třech letech pojištění se veškeré zaplacené pojistné pouţije na zaplacení provizí a nákladů pojišťovny, tj. odbytné můţe být i nulové 3 Z hlediska právního členění: 3 (Finanční důsledky výpovědi pojištění) 10

11 o Dobrovolné je uzavřena pojistná smlouva mezi pojistníkem a pojistitelem, kdy o podpisu pojistné smlouvy rozhoduje pojistník. o Povinné povinné smluvní je přímo zákonem vymezena povinnost sjednání pojistné smlouvy mezi danými subjekty zákonné tato povinnost je určena zákonem, zákon nám stanovuje přímo výši pojistného, vymezuje termín splatnosti a určuje instituci, které pojistné platíme. Komerční pojištění se dále dělí na: Ţivotní pojištění jeho úkolem je krytí rizika úmrtí a rizika doţití Neţivotní pojištění kryje mnoho dalších neţivotních rizik (např. riziko vzniku poţáru, odcizení, odpovědnost, nemoc atd.) Zákon č.277/2009 Sb., o pojišťovnictví nám takto vymezuje jednotlivá odvětví pro ţivotní a neţivotní pojištění. 1. Úrazové pojištění s jednorázovým plněním s plněním náhrady škody s kombinovaným plněním cestujících 2. Pojištění nemoci s jednorázovým plněním s plněním povahy náhrady škody s kombinovaným plněním smluvní zdravotní pojištění 3. Pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných neţ dráţních vozidlech motorových 11

12 nemotorových 4. Pojištění škod na dráţních vozidlech. 5. Pojištění na leteckých dopravních prostředcích. 6. Pojištění škod na plavidlech: vnitrozemských námořních 7. Pojištění přepravovaných věcí včetně zavazadel a jiného majetku bez ohledu na pouţitý dopravní prostředek. 8. Pojištění škod na majetku jiném neţ uvedeném v bodech 3 aţ 7 způsobených poţárem výbuchem vichřicí přírodními ţivly jinými neţ vichřicí (např. blesk, povodně, záplavy) jadernou energií sesuvem nebo poklesem půdy 9. Pojištění jiných škod na majetku neţ uvedeném v bodech 3 aţ 7 vzniklých krupobitím nebo mrazem anebo jinými příčinami (např. loupeţí, krádeţí nebo škody způsobené lesní zvěří), nejsou-li tyto příčiny zahrnuty v odvětví č. 8 včetně pojištění škod na hospodářských zvířatech nákazou nebo jinými příčinami. 10. Pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla z provozu dráţního vozidla z činnosti dopravce 11. Pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo uţití leteckého dopravního prostředku, včetně odpovědnosti dopravce. 12

13 12. Pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo uţití vnitrozemského nebo námořního plavidla, včetně odpovědnosti dopravce. 13. Všeobecné pojištění odpovědnosti za škodu jiné neţ uvedené v odvětvích 10 aţ 12, odpovědnost za škodu na ţivotním prostředí, odpovědnost způsobenou jaderným zařízením, odpovědnost způsobenou vadou výrobku a další. 14. Pojištění úvěru obecná platební neschopnost vývozní úvěr splátkový úvěr hypoteční úvěr zemědělský úvěr 15. Pojištění záruky (kauce) přímé záruky nepřímé záruky 16. Pojištění různých finančních ztrát vyplývajících z výkonu povolání z nedostatečného příjmu ze špatných povětrnostních podmínek ze ztráty zisku ze stálých nákladů z nepředvídatelných obchodních výdajů ze ztráty trţní hodnoty ze ztráty pravidelného zdroje příjmu z jiné nepřímé obchodní finanční ztráty z ostatních finančních ztrát 17. Pojištění právní ochrany. 13

14 18. Pojištění pomoci osobám v nouzi během cestování nebo pobytu mimo místa svého trvalého bydliště, včetně pojištění finančních ztrát bezprostředně souvisejících s cestováním (asistenční sluţby) Pojištění podnikatelských a průmyslových rizik Toto pojištění patří do skupiny pojištění majetku, pod které spadají další druhy pojištění (např. pojištění technická, pojištění skel, pojištění proti odcizení, pojištění úvěru) Pojištění technická Pod toto pojištění spadají další druhy pojištění, a to: pojištění strojní, montáţní pojištění, stavební pojištění, pojištění elektronických zařízení Strojní pojištění Cílem strojního pojištění je krytí moţných škod na strojích a strojních zařízeních v důsledku jejich provozu. Zejména pak kryjí riziko havárie strojů, strojních souboru (např. výrobní linky) a zařízení. Pojišťovny zahrnují do moţného rizika i nesprávné zacházení se strojem, které můţe nastat z důvodu nedbalosti či nešikovnosti, dále pak konstrukční, materiálové a výrobní vady, které vzniknou po uplynutí záruční doby a další moţná rizika. Strojní pojištění imaginárně dělíme do tří skupin: klasické strojní pojištění strojní pojištění mobilních strojů a strojních zařízení a pojištění elektronických zařízení Pojištění montážních a stavebních rizik Jeho účelem je krýt rizika spojená s montáţí strojů a strojních zařízení. Při sjednávání tohoto pojištění mohou být daná moţná rizika přímo striktně vyjmenovaná. Zpravidla jsou zde řazeny ţivelní a strojní rizika, ale také i odpovědnostní rizika. U stavebního a montáţního pojištění je běţná kombinace v rámci jednoho produktu tzv. stavebněmontáţní pojištění. Toto pojištění běţně nekryje nepřímé škody, ale také projekční, konstrukční a materiálové vady či chybně provedenou práci. Stavebně montáţní pojištění bývá většinou doplněno o tzv. garanční pojištění. 14

15 K strojnímu pojištění se dále vztahuje pojištění pro případ přerušení provozu (šomáţní pojištění). Pojištění kryje tzv. následné škody, tedy zabezpečuje náhradu finanční újmy, která vzniká v důsledku přerušení provozu, ke které dochází v důsledku pojistné události. Následné škody většinou převyšují věcné škody (např. jsme podnik, vyrábějící pečivo, bohuţel se nám rozbijí pece, tudíţ nemůţeme uspokojit naše odběratele mi přicházíme o peníze v důsledku pokaţeného stroje, který bude spraven např. do 10 dní, a tudíţ nám uchází zisky za těch deset dní, takţe nastává kompenzace v podobě opraveného stroje a ušlého zisku za 10 dní. V rámci pojistné smlouvy o pojištění pro případ přerušení provozu, stanovuje pojišťovna výši pojistné částky od tzv. hrubého zisku. Hrubý zisk je sloţen z čistého zisku a fixních nákladů (někdy toto krytí zahrnuje i variabilní náklady). 4 Výše pojistného plnění je spjata s výší celkových fixních nákladů a očekávanou výši zisku za dané období, pojistné s tak vyplácí za určitou danou dobu, která je sjednána v pojistné smlouvě, obvykle bývá sjednána na dobu jednoho roku, pokud není stanoveno jinak. Při vzniku pojistné události z důvodu přerušení provozu bývá uplatňována tzv. časová frančíza. V pojistném plnění to znamená dobu po kterou není vypláceno pojistné. O tom, zda bude vyplaceno pojistné plnění je přímo závislé na výpovědní schopnosti pojmu přerušení provozu, kaţdý ho totiţ chápeme jinak. Pojišťovna má dvě moţnosti, kdy ukončí výplatu pojistného plnění, a to buď v okamţiku vypršení doby maximálního ručení nebo v situaci kdy dochází k obnovení provozu.. Co můţe způsobit přerušení provozu, zejména ţivelní události (vichřice, pád stromu apod.), dále pak porucha strojů a strojních zařízení (např. výrobní linky, obráběcího stroje atd.). Existuje i tzv. pojištění ALoP (Advance Los sof Profits), které kryje riziko spojené se zpoţděním výstavby či montáţe. 1.6 Formy pojištění 4 Fixní náklady jsou neměnné tzv. stálé např. plat zaměstnanců, inkaso; kdežto variabilní náklady jsou jednorázového charakteru např. zaplacení školení pro zaměstnance 15

16 Formy pojištění Pojištění: OBNOSOVÁ(sumová) Pojištění: ŠKODOVÁ(zájmová) Schéma Pojištění obnosová nebo-li sumová Toto pojištění má mnoho názvů např. pojištění na pojistnou částku, neboť je zde uvedena pojistná částka, která určuje absolutní výši pojistného plnění. Při vzniku pojistné události se vyplácí pojistné plnění ve výši pojistné částky nebo v určité procentuální míře z této pojistné částky. U tohoto pojištění nezávisí na výši škody, ale na předem stanovené výši pojistné částky, kterou obsahuje pojistná smlouva. Platí zde rovnice: POJISTNÉ PLNĚNÍ = POJISTNÁ ČÁSTKA Pouţívá se u rizik, u kterých nelze dopředu vyjádřit výši škody. Zejména se jedná o tyto druhy pojištění: u pojištění smrti, pojištění invalidity, pojištění pracovní neschopnosti, pojištění na doţití Pojištění škodová nebo-li zájmová Tento druh pojistného plnění je přímo kompatibilní s výší škody, mluvíme o tzv. konkrétním krytí potřeb. U škodového pojištění platí tato rovnice: SPOJISTNÉ PLNĚNÍ = < ŠKODĚ Smyslem tohoto pojištění je náhrada existující škody. Tento druh pojištění nevede v ţádném případě k obohacování, pouze nahrazuje výši škody. Pokud by však bylo 5 (Ducháčková, 2005) 16

17 vyplaceno pojistné plnění vyšší neţ je způsobená škoda, pak je tento čin klasifikován v rámci škodového pojištění jako pojistný podvod. Intenzita pojistné ochrany, která vyjadřuje vztah mezi výší pojistného plnění a škodou: pojistné plnění i = škoda pokud je i: i = 100 % = >plné pojištění i < 100 % => vzniká tzv. podpojištění Tento druh pojištění je typický pro pojištění majetku a pojištění odpovědnosti. Veškeré podmínky a výše jak pojistného plnění tak výše moţné škody jsou zakotveny v pojistné smlouvě. 6 Škodové pojištění dále dělíme podle formy pojištění, a to: 1. ryzí zájmové pojištění 2. pojištění na první riziko 3. pojištění na plnou hodnotu Ryzí zájmové pojištění Je pojištění bez předem sjednané pojistné částky jedná se o tzv. pojištění bez pojistné částky. Škoda je plně hrazena pojišťovnou. Platí přímá úměra mezi pojistným plněním a škodou tzn. čím vyšší je škodní událost tím vyšší je pojistné plnění. Toto pojištění je v praxi málo vyuţívanou formou a jestliţe je sjednáno tak v kombinaci s jinou doplňkovou formou pojištění. Typickým příkladem je pojištění kaska 7 (maximální škoda je zde dána hodnotou dopravního prostředku). 6 (Ducháčková, 2005) 7 Kasko pojištění je pojištění vlastního motorového vozidla pro případ jeho poškození, zničení či odcizení. Pokud se stane nehoda nezáleží na tom, zda jste viníkem vy nebo jste poškozeným. 17

18 Pojistné plnění Škoda Pojištění na první riziko Pokud škoda převyšuje maximální moţnou výši plnění, dostane klient pouze částku uvedenou v pojistné smlouvě a zbytek si hradí sám. Toto pojištění je sjednáváno v rámci pojištění domácností, neboť je předpoklad vzniku menších výjimečně větších škod Pojištění na plnou hodnotu Pojistné plnění je odvíjeno od uvedené hodnoty pojištěného majetku. Před uzavřením pojistné smlouvy je nutné stanovit hodnotu pojišťovaného majetku i s ohledem na případné ekonomické změny v průběhu pojištění. Doplňkové nástroje u škodového a obnosového pojištění Mezi ně patří BONUS nebo tzv. bonifikace většinou znamená zvýhodnění pojištěného ekonomického subjektu, který splnil dohodnuté pojistné podmínky. Je poskytována formou slevy na pojistném nebo zvýhodněním pojistného plnění. Oproti tomu BONUS znamená zvýhodnění pojištěného buď formou slevy na pojistném za např. bezeškodný průběh pojištění nebo formou podílu pojištěných na pojistně 18

19 technických přebytcích pojišťovny. Opakem bonusu je MALUS, je to přiráţka k pojistnému za vyšší neţ průměrnou frekvenci pojistných událostí. 1.7 Legislativní rámec v ČR Legislativní rámec pojištění v ČR upravoval do loňského roku (2009) zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, který byl nahrazen zákonem č.277/2009 Sb., o pojišťovnictví (který nabyl platnosti od 1. ledna 2010) a zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů. Tento zákon upravuje v souladu s právními normami Evropského společenství, podmínky k provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti a dohled nad provozováním pojišťovací a zajišťovací činnosti, který na území ČR vykonává ČNB. Tímto zákonem se řídí všechny pojišťovny a zajišťovny na území ČR. Zákon nám jasně vymezuje jaké pojišťovny na našem území působí jsou tuzemské pojišťovny, pojišťovna z jiného členského státu nebo pojišťovna z třetího státu. Tuzemskou pojišťovnou je dle zákona myšlena právnická osoba se sídlem na území ČR a která má zároveň povolení od ČNB k provozování pojišťovací činnosti. Pojišťovací činností se rozumí sjednávání a uzavírání pojistných smluv dle zákona 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, správa pojištění a poskytování plnění z pojistných smluv, poskytování asistenčních sluţeb, a zpracování osobních údajů včetně rodných čísel s těmito činnostmi souvisejících. Dalšími činnostmi pojišťovny je např. nakládání s aktivy (zdrojem jsou technické rezervy pojišťovny), uzavírání smluv se zajišťovnami a v neposlední řadě předcházet vzniku škod a zmírňování jejich následků, tato činnost je nazývána ZÁBRANOU. Pod pojmem solventnost pojišťovny zákon rozumí schopnost trvale zabezpečit vlastními zdroji úhradu závazků z pojišťovací činnosti. Avšak základním pilířem pro pojišťovny je pojistná smlouva, která má své náleţitosti striktně stanoveny zákonem. Pojistnou smlouvu upravuje zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů. Zákon vymezuje pojistnou smlouvu tak to: Pojistná smlouva je smlouvou o finančních sluţbách, ve které se pojistitel zavazuje v případě vzniku nahodilé události poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné. 19

20 Náležitosti, které každá pojistná smlouva musí obsahovat: 1) obsahovat smluvní strany pojistitele (právnická osoba, která má oprávnění vykonávat pojišťovací činnost, pojišťovna) a na straně druhé pojistníka (právnická či fyzická osoba, která si sjedná určitý druh pojištění na základě pojistné smlouvy) 2) vymezovat oprávněnou osobu kterou je při vzniku pojistné události pojištěný, kterému tak vyplývá nárok na pojistné plnění z pojistné smlouvy 3) vymezovat o jaký druh pojištění se jedná zda obnosové či škodové 4) stanovit vznik pojistné události a vymezit pojistné nebezpečí (pojistná událost je nahodilá situace, kterou přímo vymezuje pojistná smlouva a která má za následek plnění pojišťovny vůči pojištěnému vyplatit mu sjednanou částku; pojistné nebezpečí situace při které můţe nastat pojistná událost) 5) výši pojistného, dobu splatnosti a způsob jakým způsobem dojde k vyrovnání, zda jde o běţné nebo jednorázové pojištění 6) vymezení rozdílů pojistné doby mezi dobou na kterou byla sjednána pojistná smlouva 7) v případě pojištění více osob, musí být dohodnuto, zda se na plnění bude podílet i oprávněná osoba a jaký podílem Pojistná smlouva je uzavírána vţdy v písemné podobě, s výjimkou kdy je pojištění sjednáno na kratší dobu neţ jeden rok, jedná se o tzv. krátkodobé pojištění. Pojistitel i pojistník musí mít alespoň jedno vyhotovení pojistné smlouvy. To platí i pro případ ve změnách pojistné smlouvy pokud během pojištění nějaké nastanou. Pojistník obdrţí od pojistitele pojistku jako potvrzení o uzavření pojistné smlouvy. Promlčení má různé časové vymezení, nejkratší doba je 3 roky a to na plnění z pojištění, v případě ţivotního pojištění mluvíme o promlčení za dobu 10 let. 8 8 (Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů) 20

21 2. Dosavadní vývoj neživotního pojištění 2.1 Vývoj neživotního pojištění ve světě U neţivotního pojištění docházelo v 90. letech k rapidnímu sniţování pojistných sazeb. Důvody, které vedly k tomuto sniţování sazeb u pojištění, byly konkurenční boje. Jediným důvodem proč nedošlo k narušení stability v tomto sektoru, byl fakt, ţe probíhalo několik problému souběţně. I přesto, ţe byl pokles úrokových sazeb velký, ve světovém měřítku tato pojistná krize neměla tak výrazný dopad na příjmy pojišťoven z pojistného. Přelom století přináší rapidní zhoršení v oblasti pojišťovnictví, které nastává díky poklesu výkonu americké ekonomiky. K tomu dochází k podstatným výkyvům ve škodních průbězích, ze statistik švýcarské zajišťovny Swiss Re vyplývá, např. ţe v roce 1999 byla zaznamenána historicky druhá nejvyšší úroveň výplat z velkých katastrofálních škod. Světové zajišťovny od této doby začaly dávat jasné signály pojišťovnám, ţe budou zajišťovat pouze ty pojistné smlouvy, ve kterých pojišťovny uplatňují rovnováţnou tarifní politiku, s návazností na pojistně-technické principy. Rok 2000 znamenal honbu pojišťoven za co největším trţním podílem. Rok 2001 a zejména, den 11. září mění chápání neţivotního pojištění jako takového, do této doby tento druh pojistného rizika měl pravděpodobnost nula, v důsledku toho vznikají nové precedenty (např. americký soud musel rozhodnout zda nárazem letadel vznikla jedna či dvě pojistné události apod.). Do podvědomí pojišťoven se dostává hrozba terorismu. Po roce 2001 nebyl vývoj o moc lepší, během 5 let utrpěla Střední Evropa dvě vlny záplav, Ameriku zasáhla řada cyklonů stejně tak i Tichomoří. Dalším významným rokem, který ovlivnil celosvětový pojistný trh, byl rok 2007 a započetí finanční a ekonomické krize v USA. Světový pojistný trh ovlivňuje celá řada faktorů. Mezi hlavní faktory ovlivňující vývoj na trhu pojištění, se řadí ekonomický vývoj, vývoj na finančních trzích a vývoj ve škodovosti s ohledem na výskyt přírodních a jiných katastrof. Značný vliv mají změny cen pojistných produktů, a to zejména u neţivotního pojištění, a to především pro korporátní klientelu. 21

22 2.2 Pojištěnost v jednotlivých oblastech světa (v roce 2007) 9 oblast předepsané pojistné v mld. USD v r reálný růst před. pojistného 2007/2006 v % předepsané pojistné na jednoho obyvatele v USD (2007) podíl předepsaného pojistného na HDP v % (2007) Amerika 1 417,50 2, ,30 7,58 - Severní Amerika 1 330,10 2, ,80 8,71 - Latinská Amerika 87,4 9,6 154,1 2,54 Evropa 1 680,70 3, ,40 8,03 - západní 1 606, ,10 8,85 - střední a východní 74,4 12,9 228,6 2,78 -ČR 6,4 3,9 631,3 3,7 Asie 840,6 4,5 210,7 6,2 - Japonsko a nově industrializované země - Jihovýchodní Asie 640,8 1, ,10 10,38 176,7 15,9 51 3,05 - Střední Asie 23,2 9,3 75,4 1,45 Afrika 53,3 2,8 55,3 4,31 Oceánie 68,8 3, ,50 6,58 Svět 4 060,90 3,3 607,7 7,49 - průmyslově vyspělé země 3 646,50 2, ,20 9,05 - emerging markets 414,4 11,8 72,8 2,75 Tabulka č. 2 9 Zdroj tabulky: World insurance in 2007: emerging markets leading the way, Sigma 2008, No. 3, Swiss Re (http://www.opojisteni.cz/rizika/svetovy-pojistny-trh-v-roce-2007/) 22

23 2.3 Pojistné za rok 2009 Neživotní pojištění - předepsané pojistné podle objemu 2009 Číslo jméno pojišťovny celkem v tis. Kč podíl na trhu (%) 1 Česká pojišťovna a.s ,2 2 Kooperativa pojišťovna a.s ,8 3 Allianz pojišťovna a.s Generali pojišťovna a.s ,8 5 Česká podnikatelská pojišťovna a.s ,6 6 ČSOB pojišťovna a.s UNIQA pojišťovna a.s ,3 8 Pojišťovna CARDIF PRO VITA a.s ,8 9 EGAP ,5 10 TRIGLAV pojišťovna a.s ,9 11 Hasičská vzájemná pojišťovna a.s ,7 12 Pojišťovna VZP a.s ,5 13 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s ,4 14 SLAVIA pojišťovna a.s ,4 15 AMCICO pojišťovna a.s ,4 Podíl jednotlivých pojišťoven za rok 2009 Česká pojišťovna a.s. Kooperativa pojišťovna a.s. Allianz pojišťovna a.s. Generali pojišťovna a.s. Česká podnikatelská pojišťovna a.s. ČSOB pojišťovna a.s. 23

Odvětví pojištění - přehled. Petr Mrkývka

Odvětví pojištění - přehled. Petr Mrkývka Odvětví pojištění - přehled Petr Mrkývka Odvětví pojištění Odvětví životních pojištění Odvětví neživotních pojištění viz příloha zákona o pojišťovnictví Odvětví životních pojištění Životní pojištění I

Více

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM) Dotazník pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK Jméno a příjmení nebo název společnosti RČ/IČO Adresa bydliště nebo sídla společnosti POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1 Pojistník: Pojištěný: živel + odcizení Allianz varianta č.1 Allianz varianta č. 2 Allianz varianta č. 3 rizika pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Pojištění je nejlepší prevence... Představení společnosti www.zfpmakler.cz O společnosti Makléřská společnost ZFP Makléř, s.r.o. je specialistou na zprostředkování neživotního pojištění průmyslových a

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: otevřené zadávací řízení SPECIFIKACE PŘEDMĚTU

Více

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel Kdo jsme? INSIA pro své klienty poskytuje kompletní služby na klíč > vypracování analýzy stávajících pojištění > výběr a doporučení nejvhodnějšího pojistitele > zajistíme uzavření pojistných smluv za výhodných

Více

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém.

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištění Obecná problematika Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištěni se sjednává

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti

Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti Z F P M a k l é ř, s. r. o. Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti P ře d s t a v e n í s p o l e č n o s t i M S n á m i z ís k á t e akléřská společnost spolupracuje se všemi

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu

Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu Předmětem pojištění je vznik odpovědnosti pojištěného/povinnost pojištěného nahradit (+spolupojištěné osoby) za škodu/ újmu za kterou odpovídá dle právní předpisů

Více

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ 1

předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tematického celku: Úvod do pojišťovnictví a význam pojišťovnictví v odvětví ekonomiky Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je seznámit

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z Pojistné ekonomiky Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Zpracovali: Kolínková Veronika Rejšek Václav Datum prezentace: 10. října 2005 V Brně

Více

Pojistná smlouva c.8026327212

Pojistná smlouva c.8026327212 BOZP - PO s.r.o. Lhotská2203 19300 Praha 9-Horní Pocernice IC: 27199509 Zápis v OR: MS v Praze, oddíl C, vložka 103886 (dálejen "pojistník") iednaiící:petra Netušilová :~~ e.~ tf Pojistná smlouva c.8026327212...

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 79437024-14 Stav k datu 1. 6. 2007 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

KOMPLET Pojištění domácnosti

KOMPLET Pojištění domácnosti KOMPLET Pojištění domácnosti Pojistná nebezpečí kompletní živel (požár a jeho původní jevy, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení letadla, povodeň nebo záplava, vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení

Více

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky Obsah produktu Pojištění rodinného domu / a ostatních objektů nebo Pojištění bytové jednotky vždy automaticky v kombinaci s Pojištěním odpovědnosti za

Více

č. 36268193-14 o pojištění bytových domů

č. 36268193-14 o pojištění bytových domů Pojistná smlouva č. 36268193-14 STRANA: 1 Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika IČ 452 72 956 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1464,

Více

Pojištění technických rizik

Pojištění technických rizik Pojištění technických rizik pojištění stavebně montážní pojištění strojů a strojních zařízení, pojištění elektrotechnických zařízení pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající ALL RISKS sjednává se

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. pro. veřejnou zakázku. Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

TECHNICKÉ PODMÍNKY. pro. veřejnou zakázku. Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky TECHNICKÉ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) na Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

Více

Soubor bytových domů včetně nebytových prostor a administrativních budov ve vlastnictví pojištěných

Soubor bytových domů včetně nebytových prostor a administrativních budov ve vlastnictví pojištěných Rozsah pojištění dle rámcové smlouvy č. 7720625053 Materiál č. 1 Pojistník: Bytové družstvo Pragostav, Strašnická 1397/20, 102 00 Praha 10 Pojistitel: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Více

ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY. pro případ částečného nebo plného propadnutí kauce ve prospěch vlastníka či pronajímatele sportovního plavidla

ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY. pro případ částečného nebo plného propadnutí kauce ve prospěch vlastníka či pronajímatele sportovního plavidla Havarijní pojištění sportovních plavidel ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY pro případ částečného nebo plného propadnutí kauce ve prospěch vlastníka či pronajímatele sportovního plavidla Úvodní ustanovení Pojištění

Více

Pojištění staveb pro případ živelních a dalších sjednaných pojistných nebezpečí

Pojištění staveb pro případ živelních a dalších sjednaných pojistných nebezpečí Pojistná smlouva číslo: 23431555-17 Stav k datu 6. 3. 2014 Pořadové číslo pojištění: 1 SVJ domu Římská 41, Praha 2 Římská 41/1287 120 00 PRAHA 2 ČESKÁ REPUBLIKA Pojištění staveb pro případ živelních a

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013 Pojištění HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 5. 6. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Pojištění. 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTUJÍCÍCH SLUŽBY POJIŠTĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ dr. Malíková 1 Výběr z témat 1. Vymezení pojmů (úkoly pojišťoven, základní terminologie, účetní legislativa, oceňování majetku pojišťoven,

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní.

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní. 841 444 555 www.cpp.cz NABÍDKA PRODUKTŮ ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA O společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je univerzální pojišťovnou poskytující komplexní pojistné

Více

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zátkovo nábř. 441/3, České Budějovice, PSČ 370 21 tel 386 791 111, fax 386 791133

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zátkovo nábř. 441/3, České Budějovice, PSČ 370 21 tel 386 791 111, fax 386 791133 & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP KUJIP014YJLJ Pojistná smlouva č. 7720776831 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21,

Více

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU PRODUKTOVÁ KARTA www.koop.cz Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU NEZAVINĚNÉ NEHODY NA100PRO určeno pro osobní a užitková vozidla do 3,5 t rozsah pojištění krytí 100 % nákladů na

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 58878916-18 Stav k datu 4. 9. 2008 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů Nová hejčínská 384/3

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo zemědělství v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu s 92 odst.

Více

Pojištění majetku aneb jak to správně nastavit

Pojištění majetku aneb jak to správně nastavit Asociace finančních poradců České republiky, spolek Tento krátký e- book je určen pro všechny, kteří mají nějaký majetek, chtějí ho mít správně pojištěný a chtějí mít základní přehled o tom, na jaká rizika

Více

Pojištění technických rizik pojištění stavebně montážní pojištění strojů a strojních zařízení, pojištění elektrotechnických zařízení

Pojištění technických rizik pojištění stavebně montážní pojištění strojů a strojních zařízení, pojištění elektrotechnických zařízení Pojištění technických rizik pojištění stavebně montážní pojištění strojů a strojních zařízení, pojištění elektrotechnických zařízení pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající ALL RISKS + speciální

Více

Pojistná smlouva číslo 0013956744

Pojistná smlouva číslo 0013956744 .t"čpp VIENNA INsuRANcE GROUP Pojistná smlouva číslo 0013956744 Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 Jednající: Mgr. Jakub Póbiš, manažer odboru pojištění odpovědnosti a speciálních rizik a Ing.

Více

Skupinová pojistná smlouva č. 0838735967

Skupinová pojistná smlouva č. 0838735967 Skupinová pojistná smlouva č. 0838735967 o pojištění rodinných domů a bytových jednotek Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika IČ: 618598869 zapsaná v obchodním

Více

Věstník ČNB částka 4/2010 ze dne 17. února 2010. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 11. února 2010,

Věstník ČNB částka 4/2010 ze dne 17. února 2010. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 11. února 2010, Třídící znak 2 0 4 1 0 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 11. února 2010, kterým se zveřejňují otázky, určené pro odborné zkoušky pro střední a vyšší kvalifikační stupeň odborné způsobilosti

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

POJIŠTĚNÍ DOPRAVCŮ 1. POJIŠTÉNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU SILNIČNÍHO DOPRAVCE

POJIŠTĚNÍ DOPRAVCŮ 1. POJIŠTÉNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU SILNIČNÍHO DOPRAVCE POJIŠTĚNÍ DOPRAVCŮ Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé silniční dopravy, drážní dopravci, zasílatelé a majitelé přepravovaných

Více

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob:

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob: Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetového portálu

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti

Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti Živelní pojištění - sdružený živel *) * požár a jeho průvodní jevy, výbuch, úder blesku, nárazem,

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová Pojišťovnictví Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví Pojišťovna Pojišťovna je právnická osoba, která má licenci k pojišťovací činnosti. Její základní kapitál je min. 500

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY Vývoj předepsaného pojistného Vývoj předepsaného pojistného Meziroční změny předepsaného pojistného Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném Podíl

Více

NABÍDKA. Úvodní část pojistné smlouvy č.: 49032170-15 Pojištění majetku podnikatelů

NABÍDKA. Úvodní část pojistné smlouvy č.: 49032170-15 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 49032170-15 Stav k datu 8. 5. 2008 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 49032170-15 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Struktura přednášky 1. Životní pojištění definice, charakteristika, význam, produkty 2. Pojistný trh

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Pojistný trh a jeho subjekty III/2 VY_32_INOVACE_29 2 Název školy Registrační číslo

Více

ČSOB O B P OJ O I J Š I ŤO Ť V O NA

ČSOB O B P OJ O I J Š I ŤO Ť V O NA ČSOB POJIŠŤOVNA Pojištění Real Estate 4.12.2009 Skupina ČSOB 2 Pojištění v době hospodářské recese/krize Obecné zvláštnosti pojištění v této fázi ekonomického vývoje: 1. Zvyšování důležitosti pojištění

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. škodu, pojištění majetku živelní pojištění, pojištění proti krádeži vloupáním a

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. škodu, pojištění majetku živelní pojištění, pojištění proti krádeži vloupáním a VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Pojištění fyzických osob a jejich majetku 2 Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu,

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Právo EU v pojišťovnictví

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Právo EU v pojišťovnictví Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Právo EU v pojišťovnictví Název tématického celku: Vývoj právní úpravy pojišťovnictví v EU základní charakteristika, zásady povolovací

Více

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Návrh pojistné smlouvy Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 2011

STATISTICKÉ ÚDAJE 2011 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle pojišťoven Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění - předepsané smluvní pojistné podle objemu

Více

Aktuální hodnota individuálního účtu Celkový počet podílových jednotek z jednotlivých finačních fondů, vynásobený prodejní cenou příslušných fondů.

Aktuální hodnota individuálního účtu Celkový počet podílových jednotek z jednotlivých finačních fondů, vynásobený prodejní cenou příslušných fondů. Akceptace návrhu smlouvy Přijetí návrhu smlouvy (např. pojistné); tímto jednostranným právním úkonem adresát návrhu projevuje vůči navrhovateli vůli uzavřít smlouvu. Aktuální hodnota individuálního účtu

Více

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech SPECIFIKA VYKAZOVÁNÍ POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Z PŘÍMÉHO 7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech Pohledávky za pojistníky se v rozvaze vykazují v čisté výši. Čistá hodnota pohledávek se vypočítá z

Více

GENERALI POJIŠŤOVNA a.s. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli pro členy OS DOSIA od 1.8. 2014 do 31.12. 2014

GENERALI POJIŠŤOVNA a.s. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli pro členy OS DOSIA od 1.8. 2014 do 31.12. 2014 GENERALI POJIŠŤOVNA a.s. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli pro členy OS DOSIA od 1.8. 2014 do 31.12. 2014 ZÁKLADNÍ INFORMACE číslo pojistné smlouvy 2946921810 platnost smlouvy 1.8.2014

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ ŽIVELNÍHO PŘERUŠENÍ PROVOZU

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ ŽIVELNÍHO PŘERUŠENÍ PROVOZU DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ ŽIVELNÍHO PŘERUŠENÍ PROVOZU DPZ PP -201 5 T009/15 ČLÁNEK 1 Úvodní ustanovení 1. Škodové pojištění živelního přerušení provozu se řídí Všeobecnými pojistnými

Více

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. března 2014,

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. března 2014, Třídící znak 2 0 9 1 4 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. března 2014, kterým se zveřejňují otázky, určené pro odborné zkoušky pro střední a vyšší kvalifikační stupeň odborné způsobilosti

Více

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz Obsah: 1. Pojištění pro klienty cestovní kanceláře str. 2 2. Komentáře k pojištění str. 3 3. Správa a servis cestovního pojištění str.

Více

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014 Otázky, určené pro střední kvalifikační stupeň odborné způsobilosti Příloha č. 1 1 Co upravuje zákon o pojišťovnictví? Upravuje zákon o pojišťovnictví též provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti

Více

Informace pro klienta a zájemce o pojištění

Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace podle 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona,

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

č. 56766493-28 o pojištění bytových domů

č. 56766493-28 o pojištění bytových domů Pojistná smlouva č. 56766493-28 STRANA: 1 Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika IČ 452 72 956 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1464,

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

Pojistná smlouva č.8059390310

Pojistná smlouva č.8059390310 Pojistná smlouva č.8059390310 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ 532 18 IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 zapsaná

Více

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah Obsah Obsah Dopravní nehody a náhrada škody........................... 9 Co je dopravní nehoda a jaké jsou její podmínky?................. 10 Jen a pouze na pozemní komunikaci................................

Více

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11 OBSAH Úvod...................................................... 11 ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace 1 Pojišťovnictví a jeho postavení v 20. a 21. století...............

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Analýza pojištění podniku Vedoucí diplomové práce: RNDr. Martina Pavlačková, Ph.D.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016 Obsah: 1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1.1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM MOTOROVÝCH

Více

METODIKA POJIŠTĚNÍ SOUBORŮ VOZIDEL

METODIKA POJIŠTĚNÍ SOUBORŮ VOZIDEL Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 Příloha č. 6 ke Směrnici S/7514-23 Specifický sazebník produktu Komplexní pojištění vozidla NAMÍRU METODIKA POJIŠTĚNÍ

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia PFO Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění majetku živelní

Více

Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu

Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ OBČANSKÝCH RIZIK PFO Metodické listy pro I.semestr 1. Charakteristika pojištění a přehled pojistných odvětví, sdružené formy pojištění.

Více

2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002

2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002 Příloha č. 1 Počet a členění pojišťoven 2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002 Počet tuzemských pojišťoven 1) 35 34 33 97,1% 94,3% z toho: neživotní 16 16 15 100,0% 93,8% životní 2 2 2 100,0% 100,0% se smíšenou

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 Příloha č.6 k ZD Rámcová smlouva pro část 2 RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 Číslo smlouvy dodavatele: Číslo

Více

Skupinová pojistná smlouva č. 0739159432

Skupinová pojistná smlouva č. 0739159432 Skupinová pojistná smlouva č. 0739159432 o pojištění domácností s asistencí Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika IČ: 618598869 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

ČSOB Municipální program. specializované služby pro obce, města a kraje. Setkání starostů Ústeckého kraje, Terezín 3.3.2009

ČSOB Municipální program. specializované služby pro obce, města a kraje. Setkání starostů Ústeckého kraje, Terezín 3.3.2009 ČSOB Municipální program specializované služby pro obce, města a kraje Setkání starostů Ústeckého kraje, Terezín 3.3.2009 Obsah 1. Municipální program 2. Poradenství EU fondy 3. Komunální financování 3.1.

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Zhodnocení trhu povinného ručení v České republice z hlediska vhodného pojistného krytí vybraného subjektu Bc. Václav Lesák Diplomová práce 2012 Prohlašuji:

Více

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová Důchodové připojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem Penzijní připojištění Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí

Více

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci Smlouva o spolupráci Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869, zastoupená vedoucím vnitřní správy a odbytu OŘ západní a jižní Čechy Ing. Vítem Ratislavem

Více

Seminární práce z Pojistné ekonomiky

Seminární práce z Pojistné ekonomiky Seminární práce z Pojistné ekonomiky Téma: Srovnání základních pojmů podle Všeobecných a zvláštních pojistných podmínek orientace na majetkové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu. Stručná charakteristika

Více

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s.

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. 1 Základní údaje 1.1. Penzijní fond České pojišťovny, a. s. (dále jen "Penzijní fond"), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb. o penzijním

Více

Analýza povinného ručení. Gabriela Balánová

Analýza povinného ručení. Gabriela Balánová Analýza povinného ručení Gabriela Balánová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je poskytnout obraz současné situace na českém pojistném trhu týkající se povinného ručení. Teoretická

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

PRINCIPY POJIŠTĚNÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ. Eva Ducháčková

PRINCIPY POJIŠTĚNÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ. Eva Ducháčková PRINCIPY POJIŠTĚNÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ Eva Ducháčková Eva Ducháčková Principy pojištění a pojišťovnictví 3. vydání přepracované Vydalo nakladatelství Ekopress, s. r. o. K Mostu 124, Praha 4 Odpovědná redaktorka

Více

PROVIZNÍ ŘÁD. (Obecná část)

PROVIZNÍ ŘÁD. (Obecná část) PROVIZNÍ ŘÁD (Obecná část) PR-OC - O - 20130401/I stránka 1 ze 68 Obsah: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ... 7 2. POSKYTOVÁNÍ PROVIZÍ ZA PENZIJNÍ SPOŘENÍ... 7 2.1. Provize za zprostředkování smlouvy u KB Penzijní

Více

Pojistná smlouva. Město Česká Lípa. číslo xxx xxxxxx x. Návrh pojistné smlouvy. Úsek pojištění hospodářských rizik

Pojistná smlouva. Město Česká Lípa. číslo xxx xxxxxx x. Návrh pojistné smlouvy. Úsek pojištění hospodářských rizik Návrh pojistné smlouvy Pojistná smlouva číslo xxx xxxxxx x Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,

Více

MANUÁL K POJIŠTĚNÍ OBSAH - 2 -

MANUÁL K POJIŠTĚNÍ OBSAH - 2 - OBSAH MANUÁL K POJIŠTĚNÍ 1 Pojistná smlouva pojištění majetku 1.1 Přehled sjednaných pojištění str. 3 1.2 Výhody pojistné smlouvy str. 4 1.3 Informace pro zájemce o pojištění str. 5 1.3.1 Jaké jsou podmínky?

Více

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po Strana 7038 Sbírka zákonů č. 433 / 2009 433 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009 ozpůsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm.

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

2. Jakým způsobem je možné uzavřít pojistnou smlouvu? 3. Typněte si jaký je podíl uzavřeného životního a neživotního pojištění v ČR a ve světě.

2. Jakým způsobem je možné uzavřít pojistnou smlouvu? 3. Typněte si jaký je podíl uzavřeného životního a neživotního pojištění v ČR a ve světě. Pracovní list č. 3. 1. Jaké pojištění využívá vaše rodina? Co všechno si pojistíte vy, až budete výdělečně činní a proč? 2. Jakým způsobem je možné uzavřít pojistnou smlouvu? 3. Typněte si jaký je podíl

Více

N_SSPo Sociální a soukromé pojištění

N_SSPo Sociální a soukromé pojištění pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tematického celku: Metody sociálního zabezpečení Cíl tématického celku: Tento tématický celek je rozdělen do následujících dílčích témat: 1. dílčí

Více