OSBD ČESKÁ LÍPA. Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OSBD ČESKÁ LÍPA. Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné"

Transkript

1 ZPRAVODAJ číslo 2 únor 2011 OSBD ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné Měníme Stanovy Pojištění našich domů Problémy s hydroizolací str. 2 str. 4-5 domů str. 7 PŘEDSTAVENSTVO Na 10. zasedání dne představenstvo: projednalo a vzalo na vědomí rozbor dluhů na nájemném a vyúčtování zálohových plateb za rok 2010 a rozbor mezd na středisku správy za rok 2010 schválilo navýšení členských vkladů u bytů nájemců, kde bylo provedeno technické zhodnocení domu výstavbou blokové kotelny v roce 2010 ve Cvikově. Celkové navýšení hodnoty budovy a členských podílů na samosprávě 449 je Kč, na samosprávě 456 je Kč a na samosprávě 457 je Kč schválilo předložený harmonogram přípravy změny Stanov a Volebního řádu. Oba dokumenty budou předloženy ke schválení na podzimním shromáždění delegátů. Schválilo harmonogram voleb delegátů a náhradníků SD v roce 2012 schválilo návrh technického úseku na změnu povinného rozsahu výměny bytových vodoměrů za vodoměry s rádiovým odečtem. Výměna vodoměrů za vodoměry s rádiovým odečtem nebude povinně realizována v domech se samostatnou přípravou teplé vody. Změna usnesení platí pro cejchování vodoměrů od roku 2012 schválilo změnu Směrnice pro poskytování půjček a úvěrů v projednaném znění s platností od Hlavní změna se týká úpravy podmínek pro poskytnutí půjčky: Na formulářové podpisové listině písemný souhlas více než 75 % uživatelů bytů s provedením opravy, původní podmínka zněla na 90 % uživatelů bytů schválilo navýšení tvorby DZOI pro samosprávy 475, 476 a 477 v Pihelu tak, aby celková zátěž, tvořená splátkou DZOI a půjček, byla 35 Kč/m 2 plochy bytu měsíčně 279, Hradecká , Česká Lípa na výměnu bytových lodž. stěn se zateplením a výměnu společných oken 797, Holany 19 na zateplení štítů 274, Hradecká , Česká Lípa na zateplení štítů a zadního průčelí a GO střechy se zateplením schválilo poskytnutí bankovního úvěru pro samosprávu 445, Huťská , Kamenický Šenov na zateplení domu, výměnu společných oken, GO střechy se zateplením a opravu hydroizolace domu schválilo bytové záležitosti podle návrhu bytové komise včetně přidělení soudně vyklizených bytů. Na 11. zasedání dne představenstvo: schválilo předběžný návrh rozdělení hospodářského výsledku roku 2010, který činí necelých 10 mil. Kč schválilo návrh rozsáhlé změny směrnice o nájemném a rozúčtování. Změny souvisí se zrušením vyhlášky 85/1997 Sb. od a budou předloženy ke konečnému schválení na jarním SD 2011 schválilo navýšení ročního limitu půjček na komplexní opravy z 20 mil. Kč na 30 mil. Kč pro rok 2011 schválilo využití pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem domácnosti od pojišťovny Kooperativa v bytových domech pokud budou splněny podmínky pojišťovny 100 % souhlas v příslušném domě a alespoň 25 % bytů spravovaných OSBD Česká Lípa 244, Brněnská 2558, Česká Lípa na výměnu bytových lodžiových stěn Leone se zateplením, výměnu společných oken a zateplení štítů schválilo poskytnutí bankovního úvěru pro samosprávu 734, Na Výsluní 324-6, Dubá na zateplení domu, výměnu společných oken a opravu lodžií 214, Jana Wericha , Česká Lípa na zateplení domu, hydroizolaci domu a GO střechy 213, U nemocnice , Česká Lípa na zateplení zadního průčelí 302, Kunratická , Česká Lípa na výměnu lodžiových stěn Leone se zateplením, výměnu společných oken a výměnu výtahových kabin 238, Brněnská , Česká Lípa na GO střechy se zateplením. ÚVODNÍK Vážení družstevníci a čtenáři Zpravodaje. Před rokem jsem na tomto místě psal o rostoucích dluzích na nájemném jako důsledku hospodářské stagnace. Situace v našem okrese se za uplynulý rok příliš nezlepšila, ale dluhy na nájemném se podařilo do konce roku 2010 udržet ve výši 6,2 mil. korun. V ekonomickém a právním úseku byla přijata řada opatření, která nesou své ovoce a dluhy se, oproti stavu před rokem, dokonce mírně snížily. Představenstvo i správa družstva si jsou vědomy vážnosti situace a budou věnovat dluhům i nadále velkou pozornost. V prvním čtvrtletí proběhla na našem družstvu rozsáhlá kontrola finančního úřadu zaměřená na daň z příjmu právnických osob za rok Kontrola byla zahájena již v prosinci 2010 a byla uzavřena v polovině března Z uvedeného časového rozmezí je vidět, že kontrola byla skutečně podrobná. O to víc nás těší fakt, že při této kontrole nebyla nalezena žádná závada. Nazávisle na této kontrole se na začátku března uskutečnila i kontrola odvodu DPH. V souvislosti se zrušením vyhlášky 85/1997 Sb. a novele zákona o DPH nás čekají v letošním a příštím roce rozsáhlé změny. Většinou se však dotknou spíše činnosti správy družstva zvýšením pracnosti jednotlivých činností ekonomického i technického úseku. Avizované zvýšení DPH (pokud již nedojde v představách vlády k žádnému dalšímu kotrmelci) se nás dotkne ve zvýšení ceny dodávaného tepla a teplé vody a ve zvýšení cen stavebních prací. RNDr. Jiří Bárta předseda představenstva Jarní shromáždění delegátů OSBD Česká Lípa se bude konat dne od 15:30 hodin v sále Hotelu Merkur v České Lípě. 1

2 Od poslední novely stanov našeho družstva uběhly již více než dva roky. Mění se legislativa a zároveň i praktické fungování družstva ukazuje, že by bylo dobře, opět některé úpravy ve stanovách provést. Změna stanov je krok velmi vážný, a proto je třeba vše hodně dobře promyslet a s předstihem se této záležitosti věnovat. Navržené úpravy se provádějí proto, aby konkretizovaly některé postupy, které neupravují zákony, ale zároveň nesmí být s nimi v rozporu. Rovněž musí přinést zjednodušení v organizačních postupech správy družstva a měly by být vstřícné k družstevníkům. Představenstvo družstva a správa družstva chce na podzimním shromáždění delegátů v listopadu 2011 nezbytnou novelu stanov předložit. Na jarním SD seznámíme delegáty s důvody novelizace stanov a vyzveme je, aby zaslali na správu družstva náměty a připomínky na jejich úpravu. Rovněž se budeme zabývat i podněty zaslanými k nám členy našeho družstva písemně nebo mailem. V plánu práce představenstva je nastíněn časový harmonogram přípravy malé, v pořadí již druhé novely původních stanov družstva platných od listopadu V současné době již legislativní komise sepsala zatím známé návrhy na úpravu stanov. Po obdržení případných dalších návrhů do konce května 2011 se jimi bude postupně zabývat legislativní komise ve spolupráci s ekonomickou a technickou komisí. Zatím bylo předloženo 20 návrhů na změnu či upřesnění, které se týkají 17 ti článků stanov. Nejedná se o žádné zásadní změny, jedná se v převážné většině o významové upřesnění textu či reakci na legislativní změny vyšších zákonných norem. Po zpracování všech podnětů a připomínek a sepsání konečné verze úpravy stanov, proběhnou koncem září a začátkem října semináře s delegáty a předsedy. Zde by měl být prostor se s navrženými úpravami stanov seznámit, vysvětlit si důvody a obsah předkládaných změn. Následně předloží představenstvo návrh na úpravu stanov na podzimním jednání SD. Právoplatnost změn a přijetí musí potvrdit přítomný notář přímo v sále jednání. Druhým významným materiálem, který by rovněž mělo schvalovat SD, bude návrh na úpravu volebního řádu. Ten ve svých základních ustanoveních hovoří o podmínkách a způsobu volby do orgánů družstva. Volby delegátů SD a ve LEGISLATIVA Stanovy i volební řád se budou upravovat velké míře i výborů samospráv se budou konat na jaře roku 2012, kdy vyprší současným funkcionářům pětiletý mandát. Změnou ve volebním řádu bude třeba reagovat na novou skutečnost vzniklou převodem bytů do vlastnictví a vznikem společenství vlastníků jednotek s právní subjektivitou (SVJ). Členové družstva, kteří jsou v SVJ se již ocitli organizačně mimo družstvo. Jinými slovy tito členové družstva již s původním družstvem nemají nic, kromě členství, společného. Sami si o všem, co se na domě děje, rozhodují nezávisle na přijatých usnesení orgány družstva. Členství v jim zůstalo zachováno, protože jejich majetková účast v družstvu, tvořena základním členským vkladem, jim při převodu bytové jednotky v družstvu zůstala. Dále bude dobře ve volebním řádu blíže popsat volbu výboru samosprávy. Zpracovaný návrh úpravy volebního řádu bude rovněž předmětem jednání na zmíněných seminářích. Konečná podoba novely stanov i volebního řádu se po schválení na SD dostane k jednotlivým členům družstva formou přílohy ve Zpravodaji. Ing. Jiří Kladníček ředitel 2

3 TECHNICKÉ INFORMACE Rekapitulace čerpání dlouhodobé zálohy na opravy a investice (fondu oprav) za rok 2010 Rok 2010 patří minulosti a je tedy vhodné provést rychlé ohlédnutí za jeho průběhem z hlediska čerpání prostředků na opravy domů. Za rok 2010 byly do DZOI vytvořeny za celé družstvo prostředky v celkové výši Kč. Pro srovnání: v roce 2009 to bylo Kč. Celkové čerpání bylo Kč, v roce 2009 to bylo Kč. Pokles tvorby i čerpání je způsoben vysokým počtem domů, které splácí půjčky či úvěry a dále pak téměř nasyceným trhem s okny a samozřejmě i dozvuky ekonomické krize. Velké akce se v podstatě zastavily, hlavně kvůli nešťastné kampani kolem dotace Zelená úsporám. Novým jevem je bohužel také Rozdělení oprav dle výše nákladů na jednotlivé akce: Hranice opravy Počet a výše nákladů u nejdůležitějších oprav : snaha samospráv, kterým končí splátky půjček, snižovat si tvorbu až pod hranici prosté udržitelnosti, která je dnes někde kolem 15 Kč/m 2 plochy. Po odfiltrování všech akcí, které nesouvisely se samotnými opravami společných částí domů (např. montáže měřičů tepla, drobné nákupy, revize, dohody, posudky, deratizace apod.) vznikly přesnější údaje čerpání prostředků na skutečné opravy domů: celková výše oprav byla Kč (v roce 2009 to bylo Kč), počet oprav byl (v roce ). Z těchto čísel je patrné, že rok 2010 byl stále ve znamení ekonomického útlumu a spíše opatrného přístupu k opravám. A nyní trochu tabulek pro lepší představu: Rok 2010 Rok 2009 Počet Náklad Počet Náklad Opravy do Kč Opravy od Kč Opravy od Kč Opravy od Kč Opravy nad Kč Celkem V roce 2010 kulminoval nezájem domů o komplexní rekonstrukce, zejména kvůli nejasnostem kolem dotace Zelená úsporám. Díky poslednímu roku modernizace výtahů se zvedly náklady na jejich opravy, což bylo způsobeno zvýšeným množstvím povinných výměn lan, doúčtováním LED osvětlení, jiného typu šachetních dveří a doplatky za nadstandardní vybavení kabin. Toto vše bylo totiž hrazeno z DZOI domů. Zvýšily se ještě výrazně náklady za opravy kanalizace, hlavně vlivem postupného odstraňování zatékání vod do domů, realizací hydroizolací a drenáží. Naopak je vidět prudký pokles nákladů do oprav společných televizních antén (STA), což je důsledek dokončení digitalizace našich rozvodů. Druh opravy Zateplení štítů nebo celého domu Rok 2010 Rok 2009 Počet Náklad Počet Náklad GO střechy Oprava nebo výměna rozvodů vody Opravy nebo spárování pláště Oprava či výměna oken Oprava výtahu Oprava elektroinstalace Oprava nebo montáž STA Malby společných prostor Oprava nebo výměna radiátorů / opravy rozvodů topení Oprava dom. zvonků a telefonů Oprava nebo výměna rozvodů vnitřní / vnější kanalizace ilustrační fotografie Vlastimil Kouřimský vedoucí technického úseku 3

4 Problematice pojištění bytových domů ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví družstva jsme se již věnovali na těchto stránkách několikrát. Je stále hodně dotazů kolem této problematiky, a proto nebude od věci, připomenout si některá základní fakta. Majetek družstva je pojištěn u pojišťovny Kooperativa a. s. Rámcovou pojistnou smlouvou č , která je každoročně aktualizována dodatkem. Pojistná smlouva se týká domů družstevních i domů SVJ (Společenství vlastníků jednotek) která spravujeme. Vzhledem k tomu, že se jedná o rámcovou pojistnou smlouvu zastřešenou Svazem bytových družstev (SČMBD) představující platbu ročního pojištění za všechna družstva a SVJ ve výši téměř 85 mil. Kč je smlouva velmi finančně výhodná pro pojištěné subjekty. Srovnání vidíme EKONOMIKA Pojištění majetku pokud porovnáváme pojištění jednotlivých cizích domů, které spravujeme a stejně velkých domů našich. Pojištění přes tuto smlouvu nabízíme i spravovaným domům s vlastníky (SVJ), a ty rády naše pojištění přijímají. Nejčastěji se dotazy týkají rozsahu pojištění. Ve zkratce lze konstatovat, že smlouva zahrnuje pojištění škody na družstevním majetku z důvodu živelné pohromy, odcizení stavebních součástí (nevztahuje se na majetek bydlících uložený ve společných prostorách) a vandalismus. Dále zahrnuje odpovědnost za škody způsobené na cizím majetku. Posouzení pojistné události a určení postupu vyřizování je poměrně složitou záležitostí, vyžadující individuální přístup. Důležité je pamatovat si, že pokud vznikne škoda na společném nebo soukromém majetku způsobené společnou částí domu, neprodleně toto oznámíte předsedovi výboru samosprávy, ten bude následně kontaktovat příslušného bytového technika, který zařídí vše potřebné. V případě, že není předseda výboru samosprávy dostupný, je důležité kontaktovat přímo bytového technika. Často se stává, že nájemci nebo vlastníci uplatní škodu z pojištění domácnosti a družstvu ani neoznámí, že jim byla nějaká škoda způsobena, což je chybné řešení. V roce 2010 došlo k výraznému nárůstu počtu pojistných události, což bylo způsobeno i srpnovými povodněmi. Celkem bylo přihlášeno 152 pojistných událostí, z nichž zamítnuty pojišťovnou byly pouze 3. Celkově vyplacené plnění činilo částku tisíc Kč, spoluúčast činila pouze 29 tisíc Kč. Plnění ze strany pojišťovny v roce 2010 poprvé v historii převýšilo výši placeného ročního pojištění. U některých událostí bylo plnění zálohové, tudíž v letošním roce po dokončení prací obdržíme doplatek plnění. Se zvýšeným počtem pojistných událostí je spojen značný nárůst administrativy, a proto potřebujeme i vaši spolupráci. Přejme si, aby pojistných událostí bylo do budoucna co nejméně. Jindřiška Půlpánová referent vnitřní kontroly 4

5 EKONOMIKA Exkluzivní nabídka pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem domácnosti Oddělení pojištění SČMBD ve spolupráci s RENOMIA, a. s., a pojišťovnou Kooperativa připravilo exkluzivní nabídku pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě, v souvislosti s užíváním bytové jednotky - "pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem domácnosti." Pojistná smlouva č (dále jen PS"), umožňuje našemu družstvu a všem domům v naší správě, pojištění ve prospěch domácností (uživatelů bytových jednotek). Každý uživatel bytu odpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s užíváním bytové jednotky ze zákona. Pokud svým chováním, opomenutím, nedbalostí apod. zapříčiní událost, která způsobí újmu třetím osobám, je povinen takto vzniklou škodu nahradit příp. uvést věci do původního stavu. Pojištění takové odpovědnosti se nejčastěji individuálně sjednává společně s pojištěním domácnosti, avšak neexistuje právní důvod jak "přinutit" všechny uživatele bytů v domě, aby si takové pojištění uzavřeli a "chránili" tak ostatní obyvatele domu před následky svého jednání. Takto vyjednanou formou může být toto pojištění sjednáno družstvem ve prospěch všech uživatelů bytových jednotek, bez ohledu na to, zda takové pojištění již mají sjednáno, či nikoli. Pojištění je konstruováno právě s ohledem na stávající stav, kdy v rámci bytového domu existují "pojištění" i "nepojištění" uživatelé bytových jednotek. Efekt u nepojištěných uživatelů je zřejmý. Způsobí-li nepojištěný uživatel někomu škodu, odpovídá za ni a musí ji nahradit z vlastních prostředků. Tento závazek však může nově přenést na pojišťovnu a nepocítí vlastní finanční újmu. Toto pojištění ale přináší významný užitek i pojištěným uživatelům bytů. Těm sice stávající pojištění kryje situaci, kdy škodu někomu způsobí, ale nemusí je plně chránit, pokud je škoda způsobena jim samotným. Pokud těmto způsobí škodu nepojištěný uživatel, domáhají se náhrady často velmi obtížně. Dále si pak tito pojištění uživatelé za 85 Kč ročně de facto navýší svůj limit odpovědnosti za škody ze svého jednání na 3 mil. Kč, neboť u běžných občanských pojistek se nejčastěji pohybuje v rozmezí 0,5-1 mil. Kč. Tato odpovědnost je výrazně levnější, protože stojí pouze 85 Kč/byt/rok, což v porovnání s odpovědností u domácnostních pojistek, kde se toto riziko pojišťuje kolem Kč ročně, znamená výraznou úsporu nákladů. Nutno však zdůraznit, že tato odpovědnost nekryje riziko škody způsobené psem, dětmi, či osobami bez souvislosti s provozem domácnosti. Uzavřít nabízené pojištění mohou domy, kde s tím všichni uživatelé (nájemci i vlastníci) vyjádří písemný souhlas. Podpisové archy s nabídkou tohoto pojištění zašleme na jednotlivé domy v červnu s nájemními předpisy. Smlouva o pojištění odpovědnosti by se pak uzavírala s platností od , pokud získáme zájem alespoň 25% domů, které jsou pojištěny naší rámcovou smlouvou č Ing. Petr Mertin vedoucí ekonomického úseku Podpora pro zákazníky RIO Media Ve vztahu k patří společnost RIO Media, a.s., mezi největší poskytovatele elektronických komunikací pro domácnosti. Poskytuje své internetové, televizní a hlasové služby. RIO Media k poskytovaným službám svým zákazníkům nabízí i telefonickou podporu na telefonním čísle. V případě jakýchkoliv potíží volejte Kontakt centrum je zákazníkům RIO Media k dispozici od pondělí do pátku hod. Technická podpora od pondělí do pátku , v sobotu hod. Telefonní hovor částečně hradí RIO Media. Praktické rady a návody najdou zákazníci také na stránkách společnosti v sekci otázky a odpovědi či dokumenty ke stažení. Navíc se mohou zákazníci RIO Media zůčastnit SMS soutěže a vyhrát zájezd do Legolandu nebo některou ze zajímavých cen. Soutěž probíhá od 7. března do 30. dubna Každý týden najdou na stránkách soutěžní otázku, kterou stačí správně odpovědět prostřednictvím SMS. Více informací k soutěži najdete na 5

6 ROZHOVOR Představujeme člena představenstva Redakční rada představuje dalšího člena představenstva, a tím je pan Pavel Tille. Pane Tille, řekněte nám něco o sobě? Je mi 34 let, jsem ženatý a mám dvě dcery. Bydlím v České Lípě na samosprávě 308 ve Špálově ulici. Studoval jsem na Sklářské škole v Novém Boru obor Uměleckořemeslné zpracování skla se zaměřením na hutní tvarování. Po studiu jsem nastoupil k firmě Egermann Exbor, kde jsem pracoval ještě rok po základní vojenské službě. V součastnosti působím již 14 rokem na Sklářské škole v Novém Boru. Členem družstva jsem od roku Máte nějaké koníčky? Největším koníčkem je má rodina. Mohu říci, že se svou ženou a dcerami trávím velkou část volného času a společně se pak věnujeme koníčkům, jako je například lyžování, toulky přírodou, cestování po krásách České země a mimo jiné také naše zahrádka Jak jste se dostal do představenstva a co vás vedlo k tomu být jeho členem? Jako kandidát na člena představenstva jsem byl navržen předsedou představenstva. Pravidelně jsem také přicházel do styku se zaměstnanci správy družstva při řešení každodenních problémů spojených s provozem našeho domu. V roce 2005, kdy jsem kandidaturu na funkci člena představenstva přijal, jsem vykonával funkci předsedy samosprávy, a tak jsem měl zkušenosti s družstevním bydlením. Při volbách na jarním SD v roce 2005 jsem byl poprvé zvolen do funkce člena představenstva, a tím se ještě aktivněji zapojil do činnosti družstva. Mojí snahou je, zkvalitnit podmínky bydlení jednotlivých členů družstva, ale také je zapojit do péče a údržby o společný majetek. Na samosprávě 308 jste předsedou. S jakými problémy se nejvíce setkáváte? S lidskou lhostejností. Lidé dnes neustále někam spěchají a nemají čas ani chuť řešit co se děje přede dveřmi. Samozřejmě to není jednoduché někomu říci, aby nedělal nepořádek, aby neničil společný majetek a lidí, kteří to dokáží si cením. Jejich zásluhou je již při vstupu do domu vidět pořádek a čistota. Náš dům je velký a bydlí v něm 92 rodin. V minulosti jsme zde zorganizovali i brigádu k úklidu okolí domu z čehož jsem měl velkou radost. Jste předsedou poradní komise představenstva pro samosprávy, seznamte naše čtenáře s činností této komise? Komise pro samosprávy se schází pravidelně každý měsíc a vyhodnocuje došlé zápisy z členských schůzí na samosprávách. Zápisy se kontrolují jednak po obsahové tak po formální stránce a v případě nedostatků se zpětně konzultují s předsedy samospráv. Toto z velké části provádí správa družstva. Každý zápis je přečten všemi členy komise a ti se v případě nedostatků vyjadřují a zabývají řešením problémů, které jsou patrné ze zápisů. Každý člen komise má na starosti svou oblast a zastoupení zde má jak kontrolní komise, představenstvo, tak i správa družstva. Činnost člena představenstva představuje i účast na členských schůzích samospráv, které o přítomnost požádají nebo na těch, které nespolupracují. Které samosprávy patří do vaší působnosti? Do mého obvodu patří samosprávy z Mimoně a Stráže pod Ralskem. Mohu říci, že samosprávy v mém obvodu jsou celkem málo problematické a většina pracuje. Proto se v poslední době účastním i členských schůzí mimo můj obvod, a to zejména v případech, kdy jsem delegován představenstvem nebo kontrolní komisí. Ze své zkušenosti vím, že členských schůzí na samosprávách se stále účastní celkem malý počet družstevníků. Mnoho družstevníků stále neví, jak družstvo funguje, a že je vlastně tvořeno právě námi družstevníky. Mezi nimi jsou i tací, kteří se aktivně nepodílejí na rozhodování a na samosprávách pak vznikají falešné domněnky o činnosti družstva. Mnoho z nich neví, že může výboru samosprávy a členské schůzi předkládat své náměty, připomínky a nápady pro zlepšení komfortu bydlení. Je to takový začarovaný kruh a na každém z nás záleží, zda z něj vystoupíme a aktivně se začneme podílet na zlepšení a zkvalitnění bydlení v našich domech. Nejedna samospráva může být příkladem. Pane Tille poslední otázka, co vás dokáže potěšit a co naštvat? Od přírody jsem optimista a mohu říci, že mě potěší cokoliv i sebemenší maličkost a co mám opravdu rád je legrace a dobrý humor. Na druhou otázku mám zcela jasnou odpověď. Je to vandalismus a neustálá redukce zeleně a volných ploch v našem okolí. V dnešní době nám bohužel začíná tak nějak chybět lidskost a citlivý přístup k životnímu prostředí. Děkujeme za rozhovor 6 pronajme nebytové prostory v České Lípě: na sídlišti Lada v Pražské ulici, č. p o velikosti 110,50 m 2. Skládá se celkem ze 4 místností plus příslušenství, volný od , měsíční smluvní nájemné 5.300,- Kč plus zálohové platby (teplo, teplá a studená voda 5.000,- Kč).

7 V posledních dvou letech došlo ke zvýšenému počtu žádostí ze strany samospráv na izolace spodních staveb panelových i zděných domů. Důvody tohoto zvýšeného zájmu o tyto opravy jsou v podstatě jen dva: 1. je to dané stářím budov a končící životností původních materiálů používaných v době výstavby na izolace spodních staveb (a to je ta lepší varianta, neboť spousta již námi opravených domů žádnou původní izolaci ani nikdy neměla) 2. v uplynulých dvou letech došlo k několika opravdu výrazným srážkovým obdobím, a to jak v letních měsících (opakované povodně), tak i v zimních měsících (dlouhotrvající mráz, vysoké množství sněhových srážek). Z těchto důvodů dochází k pravidelnému zaplavování sklepních prostor, zvýšenému výskytu plísňovitých hub a v zimních mrazivých dnech, vlivem roztažnosti zateklé vody, i k narušení statiky domu. Okolní terén již v těchto případech nedokáže absorbovat velké množství spadlých srážek a vytváří tak neustálý tlak spodní vody na základ domu, který již nedokáže odolávat. Výsledkem čehož jsou pak mokré sklepy a v některých případech dokonce i zatopené celé prostory. Výrazně hůř jsou na tom stěny domů, které jsou situovány přímo na sever a které slunce nevidí jak je rok dlouhý. Tyto stěny vlastně není možné nikdy úplně vysušit a neustálá vlhkost pak může TECHNICKÉ INFORMACE Máte mokré sklepy? v některých případech dokonce vzlínat až do interiérů přízemních bytů. To vše je samozřejmě doprovázeno i velmi nepopulárními plísněmi. Jak takto postiženým domům pomoci? V těchto případech se přistupuje ke generální opravě spodní stavby. Tato oprava spočívá v tom, že se nejdříve obvodové stěny domu až na základ odkopou. Poté se pod hranou základové desky vytvoří nový drenážní systém, jenž se napojí na nejbližší dešťový kanalizační trativod. Teprve na takto zajištěné stavbě (proti zatečení) mohou probíhat další hydroizolační práce. Následně je na takto ošetřenou spodní stavbu 10 let záruka. Minimální životnost použitého materiálu je však dle výrobce garantována na 30 let. Pokud se všechny práce zadají opravdu odborné firmě, která je schopná dodržet předem dané technologické postupy, k dalšímu zatečení v budoucnosti již proto nedochází. A vzhledem k tomu, že spodní stavba je díky nopové fólii provzdušněná, dál i přirozeně vysychá. Závěrem lze říci, že postupně by se měla generální oprava spodní stavby realizovat na všech domech, které mají problém se zatékáním srážkových vod do sklepních prostor, a které třeba z důvodu upřednostnění jiných finančně náročných oprav s izolací spodní stavby prozatím vyčkávají. Je totiž noční můrou každého stavebníka, majitele i správce domu, když je opakovaně narušována jakýmkoliv způsobem statika domu. A čím déle tento stav trvá, tím více ohrožuje nejen majetek nájemníků, ale v případě vznikajících plísní i jejich zdraví. A věřte, že naše bytové domy na tom postupem času rozhodně nikdy nebudou lépe. Domy, stejně jako lidé, stárnou a bez finančních investic se jednoduše neobejdou. A aby do domu nezatékalo, ať již střechou nebo spodní stavbou - je zkrátka základ! Luboš Svoboda stavební technik pro BT Jakub Rychtařík Martina Chodilová Karel Půček Jan Půček 7

8 Pražská brána Od dob, kdy byl kolem Bělé vystavěn silniční okruh, možná toto městečko vnímáme jen jako nápis na ceduli. Pojďme si připomenout několik památek, kvůli kterým stojí za to si cestu prodloužit. Začněme třeba na zámku. Původně gotická tvrz doznala největších změn v sedmnáctém století, kdy byla přestavěna na barokní zámek. V něm byla v průběhu devatenáctého století lesnická škola, v níž učil syn Jana Evangelisty Purkyně Emanuel. V současnosti slouží komplex z velké části k obývání, o čemž svědčí nejen plné parkoviště ale i poměrně velký šrumec a sušící se prádlo na ochozech. Část zámku slouží jako muzeum, které je otevřené až od května. Objevíme v něm klasické regionální sbírky. Hlavní atrakcí jsou tzv. záklopové stropy dřevěné a nádherně malované. hrobka rodiny Tieftrunků Purkyně je pohřben na hřbitově u farního kostela Povýšení sv. Kříže, který objevíme, když přejdeme silnici a uličkou s nádhernou kamennou dlažbou se vydáme mezi domky. Přímo u kostela je hrobka rodiny Tieftrunků, z níž pocházel TIP NA VÝLET Bělá pod Bezdězem významný inženýr Josef Tieftrunk. Ten tragicky zahynul na drezíně při stavbě železniční tratě mezi Přerovem a Českou Třebovou. Ale nepodařilo se mi zjistit, kdo z rodiny v hrobce skutečně je, protože rozloučení s nejznámějším z rodiny bylo podle dobového tisku na Moravě. Kdo jste v Bělé dlouho nebyli, budete překvapeni zrekonstruovaným parkem. Kdysi byl založen studenty lesnické školy. Botaniky potěší třeba několik liliovníků tulipánokvětých. Jiné zase socha válečníka nazvaná "Na stráž!" od sochaře Mařatky či taneční altánek, který již pohříchu neslouží svému účelu. V rohu prostoru se nachází nově omítnutá radnice, na níž zaujme především zavěšený loket. Ano loket - délková míra používaná ve středověku. Prý jsou v Čechách zachovány jen čtyři. Mě nejvíce nadchla Česká brána, kterou nalezneme, když půjdeme ulicí za radnicí směrem od centra. Doposud jsem o ní vůbec nevěděl. Pochází z původního opevnění města. Kdysi jich bývalo původně pět a chodilo se jimi za město pro vodu. Nyní se přes ni dostaneme maximálně k soukromé továrně vyrábějící ekologické kotle na pevná paliva. Uprostřed lesů mezi Bezdězem a Bělou pod Bezdězem leží na mapě bod zvaný Valdštejnsko. Přímo od České brány můžeme jít po zelené značce, která nás zase přivede zpět. Cestou mineme studánku a poté budeme postupovat poměrně liduprázdnými lesy. Z bývalého loveckého odpočinkového pavilónu uprostřed lesů vzniklo několik rekreačních objektů. Za vyfotografování na Valdštejnsku stojí především dvě sochy vojáků v mírně nadživotní velikosti oblečené do žlutomodrých uniforem, které střeží jednu z cest. Vydáme-li se z Bělé autem na sever po silnici vedoucí lesy do Dolní Krupé, můžeme asi v půlce zaparkovat a pěšky se vypravit na druhý nejvyšší kopec Mladoboleslavska (392 m. n. m.) s názvem Velký Radechov. Jedná se o malou přírodní památku, která byla vyhlášena až v roce 1999, neboť i zde býval vojenský újezd. Vulkanická čedičová skála je obklopena původní- socha mi bučinami. Nedaleká chata vlastně byla spíše zámečkem, který hostil i členy císařské rodiny. Po komunistickém převratu zase pohlaváry režimu, prý i Klementa Gottwalda. ZPRÁVIČKY Městský úřad Česká Lípa získal stříbrný stupeň Cen Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě za rok 2010 za dosažení stanovených parametrů dokládajících potřebnou kvalitu, konkrétně za zavedení ISO 9001 (mezinárodní normy pro systémy řízení jakosti). Město Česká Lípa otevřelo Centrum textilního tisku, které bude provozovat jeho příspěvková organizace Lipý Česká Lípa. V nové interaktivní expozici si mohou návštěvníci sami vyzkoušet různé techniky potiskování látek a zároveň se seznámit s historií potiskování textilu na Českolipsku. V Kulturním domě Crystal se konala 1. Českolipská burza pracovních příležitostí, kterou organizoval Úřad práce v České Lípě ve spolupráci s městem Česká Lípa a příspěvkovou organizaci Kultura Česká Lípa, pod záštitou starostky Hany Moudré. Vítězi krajského kola 13. ročníku soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky a služby obcí a měst Libereckého kraje se staly Radimovice, Česká Lípa a Semily. Česká Lípa opět ovládla české zpravodajské servery i jiná média. Stalo se tak díky výbuchu nádrže v areálu bývalého skladu Benziny u sídliště Slovanka. Zemřeli dva lidé, dva byli těžce zraněni. Českolipská teplárenská a.s. (ČLT) obdržela rozhodnutí stavebního úřadu, který přezkoumal situaci v šesti objektech na sídlišti Sever. Stavebníci, kteří chtějí sídliště Sever odpojit od dodávek tepla z ČLT, začali stavět bez povolení. Porušili tak zákon a musí vrátit vše do původního stavu. Město Česká Lípa již tradičně ocenilo své nejlepší pedagogy. Z nominovaných byl pro letošní rok vybrán kromě tří pedagožek také jeden pedagog. Ocenění z rukou starostky i obou místostarostů, Tomáše Vlčka a Jiřího Kočandrle, převzala Marie Musilová z Mateřské školy Sovička, Tomáš Policer ze ZŠ Slovanka, Miloslava Filipová ze ZŠ Dr. Miroslava Tyrše a Iveta Kurdzielová ze ZŠ 28. října. Lidé na Českolipsku se dožívají nejnižšího věku. V průměru je to o čtyři roky méně než v EU. V Sosnové dvakrát hořel v noci penzion. Policisté míní, že někdo požár založil úmyslně. Do České přírody se po 200 letech vracejí zubři. Zatím jsou ubytováni v bývalém vojenském prostoru Ralsko. Na dva tisíce stromů nechala českolipská firma Solarben vykácet kvůli výstavbě fotovoltaické elektrárny v Žizníkově u České Lípy. V České Lípě naproti autobusovému nádraží začala fungovat nová čerpací stanice na stlačený zemní plyn. Českolipští zastupitelé neúspěšně hlasovali o splynutí DDM Libertin a ZUŠ Česká Lípa. Milan Bárta Autor je redaktorem regionálního internetového zpravodaje kde naleznete další tipy na výlet a spoustu dalších zajímavých informací. 8 Zpravodaj vychází jednou za dva měsíce v nákladu ks výtisků a je distribuován zdarma všem členům Okresního stavebního bytového družstva. Zpravodaj vydává ve spolupráci s firmou Petr Fiala reklamní činnost ( ). Všechna práva vyhrazena. Redakční rada: RNDr. Jiří Bárta, Růžena Králová, Lenka Nováková, Taťána Sobotková, Jan Urban Adresa:, Barvířská 738, Česká Lípa, IČO: , zapsáno v Obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem, oddíl Dr. XXXVI, složka 320, tel.: , fax:

Jarní shromáždění delegátů OSBD Česká Lípa se bude konat dne 23. 5. 2013 v 15:30 hodin v sále Hotelu Merkur v České Lípě. 1

Jarní shromáždění delegátů OSBD Česká Lípa se bude konat dne 23. 5. 2013 v 15:30 hodin v sále Hotelu Merkur v České Lípě. 1 číslo 2 duben 2013 Vážení čtenáři Zpravodaje. Na stránkách našeho časopisu se často věnujeme problematice dluhů na nájmu u družstevních bytů a dluhů za úhrady spojené s užíváním bytů v osobním vlastnictví.

Více

ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné

ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné ZPRAVODAJ OSBD číslo 5 říjen 2008 ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné Novela stanov OSBD je rozsahem malá, Digitální vysílání.

Více

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

Na 27. zasedání dne 25. 9. 2012 představenstvo:

Na 27. zasedání dne 25. 9. 2012 představenstvo: číslo 5 říjen 2012 Nastupující topná sezóna vybízí k několika úvahám na téma ceny dálkově dodávaného tepla. V současné době panuje v našem okrese jakási rovnováha mezi cenami tepla od hlavních dodavatelů

Více

Na 19. zasedání dne 20. 12. 2011 představenstvo:

Na 19. zasedání dne 20. 12. 2011 představenstvo: číslo 1 únor 2012 Vážení družstevníci a čtenáři Zpravodaje. V minulém čísle jsme vás podrobně informovali o chystaných volbách delegátů v letošním roce. Příprava voleb se mezitím posunula dále, a tak stojí

Více

ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné

ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné ZPRAVODAJ OSBD číslo 1 únor 2008 ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné Problémy, které nám přinášejí nová okna, nemusejí hned

Více

OSBD ČESKÁ LÍPA. Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné

OSBD ČESKÁ LÍPA. Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné ZPRAVODAJ číslo 5 říjen 2010 OSBD ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné Dluhy a bydlení str. 2 Co obnáší stavební úpravy v bytech?

Více

OHLÉDNUTÍ ZA HISTORIÍ ZPRAVODAJE

OHLÉDNUTÍ ZA HISTORIÍ ZPRAVODAJE 50/06 Představenstvo informuje čtěte na straně 2 Semináře pro předsedy samospráv čtěte na straně2 Máte problémy s rosením oken? čtěte na straně 3 Nová smlouva na pojištění... čtěte na straně 4 Pojištění

Více

nu bytových oken a výměnu lodžiových stěn 5) 272, Na výsluní 2628-33, Česká Lípa na výměnu 6) 254, Budyšínská 2539-42, Česká Lípa na výměnu

nu bytových oken a výměnu lodžiových stěn 5) 272, Na výsluní 2628-33, Česká Lípa na výměnu 6) 254, Budyšínská 2539-42, Česká Lípa na výměnu číslo 6 prosinec 2007 PŘEDSTAVENSTVO Na 35. zasedání dne 30.10.2007 představenstvo - schválilo novelu Směrnice pro rozúčtování č. 2-029-0502. Novela byla následně předložena ke schválení na shromáždění

Více

str. 3 Nový revizní technik str. 5 Usnesení OSBD Česká Lípa str. 7 Vyúčtování zálohových plateb

str. 3 Nový revizní technik str. 5 Usnesení OSBD Česká Lípa str. 7 Vyúčtování zálohových plateb číslo 2 červen 2015 str. 3 Nový revizní technik str. 5 Usnesení OSBD Česká Lípa str. 7 Vyúčtování zálohových plateb Na 55. zasedání dne 31. 3. 2015 představenstvo: schválilo výsledek inventarizace družstva

Více

NOVÉ STATUTÁRNÍ ORGÁNY DRUŽSTVA NA OBDOBÍ 2005 2010

NOVÉ STATUTÁRNÍ ORGÁNY DRUŽSTVA NA OBDOBÍ 2005 2010 47/05 Představenstvo informuje čtěte na straně 2 Ze zprávy ředitele na SD čtěte na straně 2 Usnesení SD čtěte na straně 3 Kolik platíme a kolik bychom... čtěte na straně 4 VZP 2004 čtěte na straně 4 Jak

Více

pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah:

pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah: pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah: Šance na bydlení pro střední vrstvy Po rekonstrukci vlády letos v létě prezentovalo Ministerstvo pro místní rozvoj záměry na podporu nové

Více

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah:

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah: pro členy družstva Dočkáme se nových bytů? Stavební bytová družstva stavěla již od sedmdesátých let 19. století. Dodnes existují nástupci v podobě "Obecně prospěšných bytových družstev", tzv. Lidová bytová

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 11/2004 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník III.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 11/2004 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník III. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu MOST a.s. 11/2004 ročník III. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 26 000 výtisků O První sezóna minigolfu skončila strana 3 O Technické

Více

RAVODAJ "..'" I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat?

RAVODAJ ..' I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? "..'" I ~ RAVODAJ STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE 33.Číslo - duben 2002 MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? Čas od času proběhne v médiích zpráva, jak složitá je situace bývalých členů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/30 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 00 05 07 84 DIČ: CZ 00 05 07 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/3 591 1 Žďár nad Sázavou IČO: 5 7 84 DIČ: CZ 5 7 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka 464

Více

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 3 podzim 2004 strana 1 ZPRAVODAJ Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno číslo 3 podzim 2004 3 Úvodní slovo Vážení členové družstva, vážení čtenáři! Dovolte, abychom již

Více

du či na žádost člena, zasláním na účet nebo v pokladně OSBD.

du či na žádost člena, zasláním na účet nebo v pokladně OSBD. číslo 4 srpen 2007 V tomto čísle se budeme zabývat velmi aktuálním tématem a to je příjem digitálního vysílání v panelových domech. Čtěte na straně 4. PŘEDSTAVENSTVO Na 31. zasedání dne 26.6.2007 představenstvo

Více

Dr.Václav Houša předseda představenstva SBD Nový domov Praha

Dr.Václav Houša předseda představenstva SBD Nový domov Praha v y d á v á S p r á v n í b y t o v é d r u ž s t v o N o v ý d o m o v P r a h a o b č a s n í k r o k 2 0 0 4 * * * číslo2 Vážení čtenáři, vím, a napsal jsem to už v minulém čísle tohoto našeho časopisu,

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 Představenstvo Bytového

Více

ZPRAVODAJ č.19 pro členy a klienty SBD Zahradní Město

ZPRAVODAJ č.19 pro členy a klienty SBD Zahradní Město STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZAHRADNÍ MĚSTO ZPRAVODAJ č.19 pro členy a klienty SBD Zahradní Město listopad 2014 E-mail: sbd@sbdzm.cz Webové stránky: www.sbdzm.cz OB SAH 1. Informace o 100. SD SBD ZM 2. Informace

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Žádáme vás, abyste si po dobu odstávky zabezpečili svá zařízení tak, aby nedošlo ke škodám zaplavení vodou.

Žádáme vás, abyste si po dobu odstávky zabezpečili svá zařízení tak, aby nedošlo ke škodám zaplavení vodou. ČTVRTLETNÍK STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA HAVÍŘOV Ročník 10 červen 2012 číslo 2 PRO DRUŽSTEVNÍ BYTY VYCHÁZÍ ZDARMA Léto, neutíkej příliš rychle Blížící se volby v družstvu! Jistě vám neuniklo, že v listopadu

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2013 cena: 10 Kč silvestr na nám. míru str. 13 vycházejí dějiny nového boru iii. díl str. 12 úřední hodiny v závěru roku str. 3 Stavba je členěna na čtyři

Více

Výstavba v Modřanech

Výstavba v Modřanech pro členy a klienty družstva V městské části Praha 12, v Pískové ulici v Modřanech, stojí objekt SBD POKROK, který sloužil řadu let provozně-technickému úseku. Život ale přináší změny, celý úsek se postupně

Více

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU FINANCING

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA

ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA Na prahu nového roku Na druhou stranu musím zmínit i záležitosti, jež se zatím ještě nepodařilo plně dotáhnout do úspěšného

Více