OSBD ČESKÁ LÍPA. Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OSBD ČESKÁ LÍPA. Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné"

Transkript

1 ZPRAVODAJ číslo 2 únor 2011 OSBD ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné Měníme Stanovy Pojištění našich domů Problémy s hydroizolací str. 2 str. 4-5 domů str. 7 PŘEDSTAVENSTVO Na 10. zasedání dne představenstvo: projednalo a vzalo na vědomí rozbor dluhů na nájemném a vyúčtování zálohových plateb za rok 2010 a rozbor mezd na středisku správy za rok 2010 schválilo navýšení členských vkladů u bytů nájemců, kde bylo provedeno technické zhodnocení domu výstavbou blokové kotelny v roce 2010 ve Cvikově. Celkové navýšení hodnoty budovy a členských podílů na samosprávě 449 je Kč, na samosprávě 456 je Kč a na samosprávě 457 je Kč schválilo předložený harmonogram přípravy změny Stanov a Volebního řádu. Oba dokumenty budou předloženy ke schválení na podzimním shromáždění delegátů. Schválilo harmonogram voleb delegátů a náhradníků SD v roce 2012 schválilo návrh technického úseku na změnu povinného rozsahu výměny bytových vodoměrů za vodoměry s rádiovým odečtem. Výměna vodoměrů za vodoměry s rádiovým odečtem nebude povinně realizována v domech se samostatnou přípravou teplé vody. Změna usnesení platí pro cejchování vodoměrů od roku 2012 schválilo změnu Směrnice pro poskytování půjček a úvěrů v projednaném znění s platností od Hlavní změna se týká úpravy podmínek pro poskytnutí půjčky: Na formulářové podpisové listině písemný souhlas více než 75 % uživatelů bytů s provedením opravy, původní podmínka zněla na 90 % uživatelů bytů schválilo navýšení tvorby DZOI pro samosprávy 475, 476 a 477 v Pihelu tak, aby celková zátěž, tvořená splátkou DZOI a půjček, byla 35 Kč/m 2 plochy bytu měsíčně 279, Hradecká , Česká Lípa na výměnu bytových lodž. stěn se zateplením a výměnu společných oken 797, Holany 19 na zateplení štítů 274, Hradecká , Česká Lípa na zateplení štítů a zadního průčelí a GO střechy se zateplením schválilo poskytnutí bankovního úvěru pro samosprávu 445, Huťská , Kamenický Šenov na zateplení domu, výměnu společných oken, GO střechy se zateplením a opravu hydroizolace domu schválilo bytové záležitosti podle návrhu bytové komise včetně přidělení soudně vyklizených bytů. Na 11. zasedání dne představenstvo: schválilo předběžný návrh rozdělení hospodářského výsledku roku 2010, který činí necelých 10 mil. Kč schválilo návrh rozsáhlé změny směrnice o nájemném a rozúčtování. Změny souvisí se zrušením vyhlášky 85/1997 Sb. od a budou předloženy ke konečnému schválení na jarním SD 2011 schválilo navýšení ročního limitu půjček na komplexní opravy z 20 mil. Kč na 30 mil. Kč pro rok 2011 schválilo využití pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem domácnosti od pojišťovny Kooperativa v bytových domech pokud budou splněny podmínky pojišťovny 100 % souhlas v příslušném domě a alespoň 25 % bytů spravovaných OSBD Česká Lípa 244, Brněnská 2558, Česká Lípa na výměnu bytových lodžiových stěn Leone se zateplením, výměnu společných oken a zateplení štítů schválilo poskytnutí bankovního úvěru pro samosprávu 734, Na Výsluní 324-6, Dubá na zateplení domu, výměnu společných oken a opravu lodžií 214, Jana Wericha , Česká Lípa na zateplení domu, hydroizolaci domu a GO střechy 213, U nemocnice , Česká Lípa na zateplení zadního průčelí 302, Kunratická , Česká Lípa na výměnu lodžiových stěn Leone se zateplením, výměnu společných oken a výměnu výtahových kabin 238, Brněnská , Česká Lípa na GO střechy se zateplením. ÚVODNÍK Vážení družstevníci a čtenáři Zpravodaje. Před rokem jsem na tomto místě psal o rostoucích dluzích na nájemném jako důsledku hospodářské stagnace. Situace v našem okrese se za uplynulý rok příliš nezlepšila, ale dluhy na nájemném se podařilo do konce roku 2010 udržet ve výši 6,2 mil. korun. V ekonomickém a právním úseku byla přijata řada opatření, která nesou své ovoce a dluhy se, oproti stavu před rokem, dokonce mírně snížily. Představenstvo i správa družstva si jsou vědomy vážnosti situace a budou věnovat dluhům i nadále velkou pozornost. V prvním čtvrtletí proběhla na našem družstvu rozsáhlá kontrola finančního úřadu zaměřená na daň z příjmu právnických osob za rok Kontrola byla zahájena již v prosinci 2010 a byla uzavřena v polovině března Z uvedeného časového rozmezí je vidět, že kontrola byla skutečně podrobná. O to víc nás těší fakt, že při této kontrole nebyla nalezena žádná závada. Nazávisle na této kontrole se na začátku března uskutečnila i kontrola odvodu DPH. V souvislosti se zrušením vyhlášky 85/1997 Sb. a novele zákona o DPH nás čekají v letošním a příštím roce rozsáhlé změny. Většinou se však dotknou spíše činnosti správy družstva zvýšením pracnosti jednotlivých činností ekonomického i technického úseku. Avizované zvýšení DPH (pokud již nedojde v představách vlády k žádnému dalšímu kotrmelci) se nás dotkne ve zvýšení ceny dodávaného tepla a teplé vody a ve zvýšení cen stavebních prací. RNDr. Jiří Bárta předseda představenstva Jarní shromáždění delegátů OSBD Česká Lípa se bude konat dne od 15:30 hodin v sále Hotelu Merkur v České Lípě. 1

2 Od poslední novely stanov našeho družstva uběhly již více než dva roky. Mění se legislativa a zároveň i praktické fungování družstva ukazuje, že by bylo dobře, opět některé úpravy ve stanovách provést. Změna stanov je krok velmi vážný, a proto je třeba vše hodně dobře promyslet a s předstihem se této záležitosti věnovat. Navržené úpravy se provádějí proto, aby konkretizovaly některé postupy, které neupravují zákony, ale zároveň nesmí být s nimi v rozporu. Rovněž musí přinést zjednodušení v organizačních postupech správy družstva a měly by být vstřícné k družstevníkům. Představenstvo družstva a správa družstva chce na podzimním shromáždění delegátů v listopadu 2011 nezbytnou novelu stanov předložit. Na jarním SD seznámíme delegáty s důvody novelizace stanov a vyzveme je, aby zaslali na správu družstva náměty a připomínky na jejich úpravu. Rovněž se budeme zabývat i podněty zaslanými k nám členy našeho družstva písemně nebo mailem. V plánu práce představenstva je nastíněn časový harmonogram přípravy malé, v pořadí již druhé novely původních stanov družstva platných od listopadu V současné době již legislativní komise sepsala zatím známé návrhy na úpravu stanov. Po obdržení případných dalších návrhů do konce května 2011 se jimi bude postupně zabývat legislativní komise ve spolupráci s ekonomickou a technickou komisí. Zatím bylo předloženo 20 návrhů na změnu či upřesnění, které se týkají 17 ti článků stanov. Nejedná se o žádné zásadní změny, jedná se v převážné většině o významové upřesnění textu či reakci na legislativní změny vyšších zákonných norem. Po zpracování všech podnětů a připomínek a sepsání konečné verze úpravy stanov, proběhnou koncem září a začátkem října semináře s delegáty a předsedy. Zde by měl být prostor se s navrženými úpravami stanov seznámit, vysvětlit si důvody a obsah předkládaných změn. Následně předloží představenstvo návrh na úpravu stanov na podzimním jednání SD. Právoplatnost změn a přijetí musí potvrdit přítomný notář přímo v sále jednání. Druhým významným materiálem, který by rovněž mělo schvalovat SD, bude návrh na úpravu volebního řádu. Ten ve svých základních ustanoveních hovoří o podmínkách a způsobu volby do orgánů družstva. Volby delegátů SD a ve LEGISLATIVA Stanovy i volební řád se budou upravovat velké míře i výborů samospráv se budou konat na jaře roku 2012, kdy vyprší současným funkcionářům pětiletý mandát. Změnou ve volebním řádu bude třeba reagovat na novou skutečnost vzniklou převodem bytů do vlastnictví a vznikem společenství vlastníků jednotek s právní subjektivitou (SVJ). Členové družstva, kteří jsou v SVJ se již ocitli organizačně mimo družstvo. Jinými slovy tito členové družstva již s původním družstvem nemají nic, kromě členství, společného. Sami si o všem, co se na domě děje, rozhodují nezávisle na přijatých usnesení orgány družstva. Členství v jim zůstalo zachováno, protože jejich majetková účast v družstvu, tvořena základním členským vkladem, jim při převodu bytové jednotky v družstvu zůstala. Dále bude dobře ve volebním řádu blíže popsat volbu výboru samosprávy. Zpracovaný návrh úpravy volebního řádu bude rovněž předmětem jednání na zmíněných seminářích. Konečná podoba novely stanov i volebního řádu se po schválení na SD dostane k jednotlivým členům družstva formou přílohy ve Zpravodaji. Ing. Jiří Kladníček ředitel 2

3 TECHNICKÉ INFORMACE Rekapitulace čerpání dlouhodobé zálohy na opravy a investice (fondu oprav) za rok 2010 Rok 2010 patří minulosti a je tedy vhodné provést rychlé ohlédnutí za jeho průběhem z hlediska čerpání prostředků na opravy domů. Za rok 2010 byly do DZOI vytvořeny za celé družstvo prostředky v celkové výši Kč. Pro srovnání: v roce 2009 to bylo Kč. Celkové čerpání bylo Kč, v roce 2009 to bylo Kč. Pokles tvorby i čerpání je způsoben vysokým počtem domů, které splácí půjčky či úvěry a dále pak téměř nasyceným trhem s okny a samozřejmě i dozvuky ekonomické krize. Velké akce se v podstatě zastavily, hlavně kvůli nešťastné kampani kolem dotace Zelená úsporám. Novým jevem je bohužel také Rozdělení oprav dle výše nákladů na jednotlivé akce: Hranice opravy Počet a výše nákladů u nejdůležitějších oprav : snaha samospráv, kterým končí splátky půjček, snižovat si tvorbu až pod hranici prosté udržitelnosti, která je dnes někde kolem 15 Kč/m 2 plochy. Po odfiltrování všech akcí, které nesouvisely se samotnými opravami společných částí domů (např. montáže měřičů tepla, drobné nákupy, revize, dohody, posudky, deratizace apod.) vznikly přesnější údaje čerpání prostředků na skutečné opravy domů: celková výše oprav byla Kč (v roce 2009 to bylo Kč), počet oprav byl (v roce ). Z těchto čísel je patrné, že rok 2010 byl stále ve znamení ekonomického útlumu a spíše opatrného přístupu k opravám. A nyní trochu tabulek pro lepší představu: Rok 2010 Rok 2009 Počet Náklad Počet Náklad Opravy do Kč Opravy od Kč Opravy od Kč Opravy od Kč Opravy nad Kč Celkem V roce 2010 kulminoval nezájem domů o komplexní rekonstrukce, zejména kvůli nejasnostem kolem dotace Zelená úsporám. Díky poslednímu roku modernizace výtahů se zvedly náklady na jejich opravy, což bylo způsobeno zvýšeným množstvím povinných výměn lan, doúčtováním LED osvětlení, jiného typu šachetních dveří a doplatky za nadstandardní vybavení kabin. Toto vše bylo totiž hrazeno z DZOI domů. Zvýšily se ještě výrazně náklady za opravy kanalizace, hlavně vlivem postupného odstraňování zatékání vod do domů, realizací hydroizolací a drenáží. Naopak je vidět prudký pokles nákladů do oprav společných televizních antén (STA), což je důsledek dokončení digitalizace našich rozvodů. Druh opravy Zateplení štítů nebo celého domu Rok 2010 Rok 2009 Počet Náklad Počet Náklad GO střechy Oprava nebo výměna rozvodů vody Opravy nebo spárování pláště Oprava či výměna oken Oprava výtahu Oprava elektroinstalace Oprava nebo montáž STA Malby společných prostor Oprava nebo výměna radiátorů / opravy rozvodů topení Oprava dom. zvonků a telefonů Oprava nebo výměna rozvodů vnitřní / vnější kanalizace ilustrační fotografie Vlastimil Kouřimský vedoucí technického úseku 3

4 Problematice pojištění bytových domů ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví družstva jsme se již věnovali na těchto stránkách několikrát. Je stále hodně dotazů kolem této problematiky, a proto nebude od věci, připomenout si některá základní fakta. Majetek družstva je pojištěn u pojišťovny Kooperativa a. s. Rámcovou pojistnou smlouvou č , která je každoročně aktualizována dodatkem. Pojistná smlouva se týká domů družstevních i domů SVJ (Společenství vlastníků jednotek) která spravujeme. Vzhledem k tomu, že se jedná o rámcovou pojistnou smlouvu zastřešenou Svazem bytových družstev (SČMBD) představující platbu ročního pojištění za všechna družstva a SVJ ve výši téměř 85 mil. Kč je smlouva velmi finančně výhodná pro pojištěné subjekty. Srovnání vidíme EKONOMIKA Pojištění majetku pokud porovnáváme pojištění jednotlivých cizích domů, které spravujeme a stejně velkých domů našich. Pojištění přes tuto smlouvu nabízíme i spravovaným domům s vlastníky (SVJ), a ty rády naše pojištění přijímají. Nejčastěji se dotazy týkají rozsahu pojištění. Ve zkratce lze konstatovat, že smlouva zahrnuje pojištění škody na družstevním majetku z důvodu živelné pohromy, odcizení stavebních součástí (nevztahuje se na majetek bydlících uložený ve společných prostorách) a vandalismus. Dále zahrnuje odpovědnost za škody způsobené na cizím majetku. Posouzení pojistné události a určení postupu vyřizování je poměrně složitou záležitostí, vyžadující individuální přístup. Důležité je pamatovat si, že pokud vznikne škoda na společném nebo soukromém majetku způsobené společnou částí domu, neprodleně toto oznámíte předsedovi výboru samosprávy, ten bude následně kontaktovat příslušného bytového technika, který zařídí vše potřebné. V případě, že není předseda výboru samosprávy dostupný, je důležité kontaktovat přímo bytového technika. Často se stává, že nájemci nebo vlastníci uplatní škodu z pojištění domácnosti a družstvu ani neoznámí, že jim byla nějaká škoda způsobena, což je chybné řešení. V roce 2010 došlo k výraznému nárůstu počtu pojistných události, což bylo způsobeno i srpnovými povodněmi. Celkem bylo přihlášeno 152 pojistných událostí, z nichž zamítnuty pojišťovnou byly pouze 3. Celkově vyplacené plnění činilo částku tisíc Kč, spoluúčast činila pouze 29 tisíc Kč. Plnění ze strany pojišťovny v roce 2010 poprvé v historii převýšilo výši placeného ročního pojištění. U některých událostí bylo plnění zálohové, tudíž v letošním roce po dokončení prací obdržíme doplatek plnění. Se zvýšeným počtem pojistných událostí je spojen značný nárůst administrativy, a proto potřebujeme i vaši spolupráci. Přejme si, aby pojistných událostí bylo do budoucna co nejméně. Jindřiška Půlpánová referent vnitřní kontroly 4

5 EKONOMIKA Exkluzivní nabídka pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem domácnosti Oddělení pojištění SČMBD ve spolupráci s RENOMIA, a. s., a pojišťovnou Kooperativa připravilo exkluzivní nabídku pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě, v souvislosti s užíváním bytové jednotky - "pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem domácnosti." Pojistná smlouva č (dále jen PS"), umožňuje našemu družstvu a všem domům v naší správě, pojištění ve prospěch domácností (uživatelů bytových jednotek). Každý uživatel bytu odpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s užíváním bytové jednotky ze zákona. Pokud svým chováním, opomenutím, nedbalostí apod. zapříčiní událost, která způsobí újmu třetím osobám, je povinen takto vzniklou škodu nahradit příp. uvést věci do původního stavu. Pojištění takové odpovědnosti se nejčastěji individuálně sjednává společně s pojištěním domácnosti, avšak neexistuje právní důvod jak "přinutit" všechny uživatele bytů v domě, aby si takové pojištění uzavřeli a "chránili" tak ostatní obyvatele domu před následky svého jednání. Takto vyjednanou formou může být toto pojištění sjednáno družstvem ve prospěch všech uživatelů bytových jednotek, bez ohledu na to, zda takové pojištění již mají sjednáno, či nikoli. Pojištění je konstruováno právě s ohledem na stávající stav, kdy v rámci bytového domu existují "pojištění" i "nepojištění" uživatelé bytových jednotek. Efekt u nepojištěných uživatelů je zřejmý. Způsobí-li nepojištěný uživatel někomu škodu, odpovídá za ni a musí ji nahradit z vlastních prostředků. Tento závazek však může nově přenést na pojišťovnu a nepocítí vlastní finanční újmu. Toto pojištění ale přináší významný užitek i pojištěným uživatelům bytů. Těm sice stávající pojištění kryje situaci, kdy škodu někomu způsobí, ale nemusí je plně chránit, pokud je škoda způsobena jim samotným. Pokud těmto způsobí škodu nepojištěný uživatel, domáhají se náhrady často velmi obtížně. Dále si pak tito pojištění uživatelé za 85 Kč ročně de facto navýší svůj limit odpovědnosti za škody ze svého jednání na 3 mil. Kč, neboť u běžných občanských pojistek se nejčastěji pohybuje v rozmezí 0,5-1 mil. Kč. Tato odpovědnost je výrazně levnější, protože stojí pouze 85 Kč/byt/rok, což v porovnání s odpovědností u domácnostních pojistek, kde se toto riziko pojišťuje kolem Kč ročně, znamená výraznou úsporu nákladů. Nutno však zdůraznit, že tato odpovědnost nekryje riziko škody způsobené psem, dětmi, či osobami bez souvislosti s provozem domácnosti. Uzavřít nabízené pojištění mohou domy, kde s tím všichni uživatelé (nájemci i vlastníci) vyjádří písemný souhlas. Podpisové archy s nabídkou tohoto pojištění zašleme na jednotlivé domy v červnu s nájemními předpisy. Smlouva o pojištění odpovědnosti by se pak uzavírala s platností od , pokud získáme zájem alespoň 25% domů, které jsou pojištěny naší rámcovou smlouvou č Ing. Petr Mertin vedoucí ekonomického úseku Podpora pro zákazníky RIO Media Ve vztahu k patří společnost RIO Media, a.s., mezi největší poskytovatele elektronických komunikací pro domácnosti. Poskytuje své internetové, televizní a hlasové služby. RIO Media k poskytovaným službám svým zákazníkům nabízí i telefonickou podporu na telefonním čísle. V případě jakýchkoliv potíží volejte Kontakt centrum je zákazníkům RIO Media k dispozici od pondělí do pátku hod. Technická podpora od pondělí do pátku , v sobotu hod. Telefonní hovor částečně hradí RIO Media. Praktické rady a návody najdou zákazníci také na stránkách společnosti v sekci otázky a odpovědi či dokumenty ke stažení. Navíc se mohou zákazníci RIO Media zůčastnit SMS soutěže a vyhrát zájezd do Legolandu nebo některou ze zajímavých cen. Soutěž probíhá od 7. března do 30. dubna Každý týden najdou na stránkách soutěžní otázku, kterou stačí správně odpovědět prostřednictvím SMS. Více informací k soutěži najdete na 5

6 ROZHOVOR Představujeme člena představenstva Redakční rada představuje dalšího člena představenstva, a tím je pan Pavel Tille. Pane Tille, řekněte nám něco o sobě? Je mi 34 let, jsem ženatý a mám dvě dcery. Bydlím v České Lípě na samosprávě 308 ve Špálově ulici. Studoval jsem na Sklářské škole v Novém Boru obor Uměleckořemeslné zpracování skla se zaměřením na hutní tvarování. Po studiu jsem nastoupil k firmě Egermann Exbor, kde jsem pracoval ještě rok po základní vojenské službě. V součastnosti působím již 14 rokem na Sklářské škole v Novém Boru. Členem družstva jsem od roku Máte nějaké koníčky? Největším koníčkem je má rodina. Mohu říci, že se svou ženou a dcerami trávím velkou část volného času a společně se pak věnujeme koníčkům, jako je například lyžování, toulky přírodou, cestování po krásách České země a mimo jiné také naše zahrádka Jak jste se dostal do představenstva a co vás vedlo k tomu být jeho členem? Jako kandidát na člena představenstva jsem byl navržen předsedou představenstva. Pravidelně jsem také přicházel do styku se zaměstnanci správy družstva při řešení každodenních problémů spojených s provozem našeho domu. V roce 2005, kdy jsem kandidaturu na funkci člena představenstva přijal, jsem vykonával funkci předsedy samosprávy, a tak jsem měl zkušenosti s družstevním bydlením. Při volbách na jarním SD v roce 2005 jsem byl poprvé zvolen do funkce člena představenstva, a tím se ještě aktivněji zapojil do činnosti družstva. Mojí snahou je, zkvalitnit podmínky bydlení jednotlivých členů družstva, ale také je zapojit do péče a údržby o společný majetek. Na samosprávě 308 jste předsedou. S jakými problémy se nejvíce setkáváte? S lidskou lhostejností. Lidé dnes neustále někam spěchají a nemají čas ani chuť řešit co se děje přede dveřmi. Samozřejmě to není jednoduché někomu říci, aby nedělal nepořádek, aby neničil společný majetek a lidí, kteří to dokáží si cením. Jejich zásluhou je již při vstupu do domu vidět pořádek a čistota. Náš dům je velký a bydlí v něm 92 rodin. V minulosti jsme zde zorganizovali i brigádu k úklidu okolí domu z čehož jsem měl velkou radost. Jste předsedou poradní komise představenstva pro samosprávy, seznamte naše čtenáře s činností této komise? Komise pro samosprávy se schází pravidelně každý měsíc a vyhodnocuje došlé zápisy z členských schůzí na samosprávách. Zápisy se kontrolují jednak po obsahové tak po formální stránce a v případě nedostatků se zpětně konzultují s předsedy samospráv. Toto z velké části provádí správa družstva. Každý zápis je přečten všemi členy komise a ti se v případě nedostatků vyjadřují a zabývají řešením problémů, které jsou patrné ze zápisů. Každý člen komise má na starosti svou oblast a zastoupení zde má jak kontrolní komise, představenstvo, tak i správa družstva. Činnost člena představenstva představuje i účast na členských schůzích samospráv, které o přítomnost požádají nebo na těch, které nespolupracují. Které samosprávy patří do vaší působnosti? Do mého obvodu patří samosprávy z Mimoně a Stráže pod Ralskem. Mohu říci, že samosprávy v mém obvodu jsou celkem málo problematické a většina pracuje. Proto se v poslední době účastním i členských schůzí mimo můj obvod, a to zejména v případech, kdy jsem delegován představenstvem nebo kontrolní komisí. Ze své zkušenosti vím, že členských schůzí na samosprávách se stále účastní celkem malý počet družstevníků. Mnoho družstevníků stále neví, jak družstvo funguje, a že je vlastně tvořeno právě námi družstevníky. Mezi nimi jsou i tací, kteří se aktivně nepodílejí na rozhodování a na samosprávách pak vznikají falešné domněnky o činnosti družstva. Mnoho z nich neví, že může výboru samosprávy a členské schůzi předkládat své náměty, připomínky a nápady pro zlepšení komfortu bydlení. Je to takový začarovaný kruh a na každém z nás záleží, zda z něj vystoupíme a aktivně se začneme podílet na zlepšení a zkvalitnění bydlení v našich domech. Nejedna samospráva může být příkladem. Pane Tille poslední otázka, co vás dokáže potěšit a co naštvat? Od přírody jsem optimista a mohu říci, že mě potěší cokoliv i sebemenší maličkost a co mám opravdu rád je legrace a dobrý humor. Na druhou otázku mám zcela jasnou odpověď. Je to vandalismus a neustálá redukce zeleně a volných ploch v našem okolí. V dnešní době nám bohužel začíná tak nějak chybět lidskost a citlivý přístup k životnímu prostředí. Děkujeme za rozhovor 6 pronajme nebytové prostory v České Lípě: na sídlišti Lada v Pražské ulici, č. p o velikosti 110,50 m 2. Skládá se celkem ze 4 místností plus příslušenství, volný od , měsíční smluvní nájemné 5.300,- Kč plus zálohové platby (teplo, teplá a studená voda 5.000,- Kč).

7 V posledních dvou letech došlo ke zvýšenému počtu žádostí ze strany samospráv na izolace spodních staveb panelových i zděných domů. Důvody tohoto zvýšeného zájmu o tyto opravy jsou v podstatě jen dva: 1. je to dané stářím budov a končící životností původních materiálů používaných v době výstavby na izolace spodních staveb (a to je ta lepší varianta, neboť spousta již námi opravených domů žádnou původní izolaci ani nikdy neměla) 2. v uplynulých dvou letech došlo k několika opravdu výrazným srážkovým obdobím, a to jak v letních měsících (opakované povodně), tak i v zimních měsících (dlouhotrvající mráz, vysoké množství sněhových srážek). Z těchto důvodů dochází k pravidelnému zaplavování sklepních prostor, zvýšenému výskytu plísňovitých hub a v zimních mrazivých dnech, vlivem roztažnosti zateklé vody, i k narušení statiky domu. Okolní terén již v těchto případech nedokáže absorbovat velké množství spadlých srážek a vytváří tak neustálý tlak spodní vody na základ domu, který již nedokáže odolávat. Výsledkem čehož jsou pak mokré sklepy a v některých případech dokonce i zatopené celé prostory. Výrazně hůř jsou na tom stěny domů, které jsou situovány přímo na sever a které slunce nevidí jak je rok dlouhý. Tyto stěny vlastně není možné nikdy úplně vysušit a neustálá vlhkost pak může TECHNICKÉ INFORMACE Máte mokré sklepy? v některých případech dokonce vzlínat až do interiérů přízemních bytů. To vše je samozřejmě doprovázeno i velmi nepopulárními plísněmi. Jak takto postiženým domům pomoci? V těchto případech se přistupuje ke generální opravě spodní stavby. Tato oprava spočívá v tom, že se nejdříve obvodové stěny domu až na základ odkopou. Poté se pod hranou základové desky vytvoří nový drenážní systém, jenž se napojí na nejbližší dešťový kanalizační trativod. Teprve na takto zajištěné stavbě (proti zatečení) mohou probíhat další hydroizolační práce. Následně je na takto ošetřenou spodní stavbu 10 let záruka. Minimální životnost použitého materiálu je však dle výrobce garantována na 30 let. Pokud se všechny práce zadají opravdu odborné firmě, která je schopná dodržet předem dané technologické postupy, k dalšímu zatečení v budoucnosti již proto nedochází. A vzhledem k tomu, že spodní stavba je díky nopové fólii provzdušněná, dál i přirozeně vysychá. Závěrem lze říci, že postupně by se měla generální oprava spodní stavby realizovat na všech domech, které mají problém se zatékáním srážkových vod do sklepních prostor, a které třeba z důvodu upřednostnění jiných finančně náročných oprav s izolací spodní stavby prozatím vyčkávají. Je totiž noční můrou každého stavebníka, majitele i správce domu, když je opakovaně narušována jakýmkoliv způsobem statika domu. A čím déle tento stav trvá, tím více ohrožuje nejen majetek nájemníků, ale v případě vznikajících plísní i jejich zdraví. A věřte, že naše bytové domy na tom postupem času rozhodně nikdy nebudou lépe. Domy, stejně jako lidé, stárnou a bez finančních investic se jednoduše neobejdou. A aby do domu nezatékalo, ať již střechou nebo spodní stavbou - je zkrátka základ! Luboš Svoboda stavební technik pro BT Jakub Rychtařík Martina Chodilová Karel Půček Jan Půček 7

8 Pražská brána Od dob, kdy byl kolem Bělé vystavěn silniční okruh, možná toto městečko vnímáme jen jako nápis na ceduli. Pojďme si připomenout několik památek, kvůli kterým stojí za to si cestu prodloužit. Začněme třeba na zámku. Původně gotická tvrz doznala největších změn v sedmnáctém století, kdy byla přestavěna na barokní zámek. V něm byla v průběhu devatenáctého století lesnická škola, v níž učil syn Jana Evangelisty Purkyně Emanuel. V současnosti slouží komplex z velké části k obývání, o čemž svědčí nejen plné parkoviště ale i poměrně velký šrumec a sušící se prádlo na ochozech. Část zámku slouží jako muzeum, které je otevřené až od května. Objevíme v něm klasické regionální sbírky. Hlavní atrakcí jsou tzv. záklopové stropy dřevěné a nádherně malované. hrobka rodiny Tieftrunků Purkyně je pohřben na hřbitově u farního kostela Povýšení sv. Kříže, který objevíme, když přejdeme silnici a uličkou s nádhernou kamennou dlažbou se vydáme mezi domky. Přímo u kostela je hrobka rodiny Tieftrunků, z níž pocházel TIP NA VÝLET Bělá pod Bezdězem významný inženýr Josef Tieftrunk. Ten tragicky zahynul na drezíně při stavbě železniční tratě mezi Přerovem a Českou Třebovou. Ale nepodařilo se mi zjistit, kdo z rodiny v hrobce skutečně je, protože rozloučení s nejznámějším z rodiny bylo podle dobového tisku na Moravě. Kdo jste v Bělé dlouho nebyli, budete překvapeni zrekonstruovaným parkem. Kdysi byl založen studenty lesnické školy. Botaniky potěší třeba několik liliovníků tulipánokvětých. Jiné zase socha válečníka nazvaná "Na stráž!" od sochaře Mařatky či taneční altánek, který již pohříchu neslouží svému účelu. V rohu prostoru se nachází nově omítnutá radnice, na níž zaujme především zavěšený loket. Ano loket - délková míra používaná ve středověku. Prý jsou v Čechách zachovány jen čtyři. Mě nejvíce nadchla Česká brána, kterou nalezneme, když půjdeme ulicí za radnicí směrem od centra. Doposud jsem o ní vůbec nevěděl. Pochází z původního opevnění města. Kdysi jich bývalo původně pět a chodilo se jimi za město pro vodu. Nyní se přes ni dostaneme maximálně k soukromé továrně vyrábějící ekologické kotle na pevná paliva. Uprostřed lesů mezi Bezdězem a Bělou pod Bezdězem leží na mapě bod zvaný Valdštejnsko. Přímo od České brány můžeme jít po zelené značce, která nás zase přivede zpět. Cestou mineme studánku a poté budeme postupovat poměrně liduprázdnými lesy. Z bývalého loveckého odpočinkového pavilónu uprostřed lesů vzniklo několik rekreačních objektů. Za vyfotografování na Valdštejnsku stojí především dvě sochy vojáků v mírně nadživotní velikosti oblečené do žlutomodrých uniforem, které střeží jednu z cest. Vydáme-li se z Bělé autem na sever po silnici vedoucí lesy do Dolní Krupé, můžeme asi v půlce zaparkovat a pěšky se vypravit na druhý nejvyšší kopec Mladoboleslavska (392 m. n. m.) s názvem Velký Radechov. Jedná se o malou přírodní památku, která byla vyhlášena až v roce 1999, neboť i zde býval vojenský újezd. Vulkanická čedičová skála je obklopena původní- socha mi bučinami. Nedaleká chata vlastně byla spíše zámečkem, který hostil i členy císařské rodiny. Po komunistickém převratu zase pohlaváry režimu, prý i Klementa Gottwalda. ZPRÁVIČKY Městský úřad Česká Lípa získal stříbrný stupeň Cen Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě za rok 2010 za dosažení stanovených parametrů dokládajících potřebnou kvalitu, konkrétně za zavedení ISO 9001 (mezinárodní normy pro systémy řízení jakosti). Město Česká Lípa otevřelo Centrum textilního tisku, které bude provozovat jeho příspěvková organizace Lipý Česká Lípa. V nové interaktivní expozici si mohou návštěvníci sami vyzkoušet různé techniky potiskování látek a zároveň se seznámit s historií potiskování textilu na Českolipsku. V Kulturním domě Crystal se konala 1. Českolipská burza pracovních příležitostí, kterou organizoval Úřad práce v České Lípě ve spolupráci s městem Česká Lípa a příspěvkovou organizaci Kultura Česká Lípa, pod záštitou starostky Hany Moudré. Vítězi krajského kola 13. ročníku soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky a služby obcí a měst Libereckého kraje se staly Radimovice, Česká Lípa a Semily. Česká Lípa opět ovládla české zpravodajské servery i jiná média. Stalo se tak díky výbuchu nádrže v areálu bývalého skladu Benziny u sídliště Slovanka. Zemřeli dva lidé, dva byli těžce zraněni. Českolipská teplárenská a.s. (ČLT) obdržela rozhodnutí stavebního úřadu, který přezkoumal situaci v šesti objektech na sídlišti Sever. Stavebníci, kteří chtějí sídliště Sever odpojit od dodávek tepla z ČLT, začali stavět bez povolení. Porušili tak zákon a musí vrátit vše do původního stavu. Město Česká Lípa již tradičně ocenilo své nejlepší pedagogy. Z nominovaných byl pro letošní rok vybrán kromě tří pedagožek také jeden pedagog. Ocenění z rukou starostky i obou místostarostů, Tomáše Vlčka a Jiřího Kočandrle, převzala Marie Musilová z Mateřské školy Sovička, Tomáš Policer ze ZŠ Slovanka, Miloslava Filipová ze ZŠ Dr. Miroslava Tyrše a Iveta Kurdzielová ze ZŠ 28. října. Lidé na Českolipsku se dožívají nejnižšího věku. V průměru je to o čtyři roky méně než v EU. V Sosnové dvakrát hořel v noci penzion. Policisté míní, že někdo požár založil úmyslně. Do České přírody se po 200 letech vracejí zubři. Zatím jsou ubytováni v bývalém vojenském prostoru Ralsko. Na dva tisíce stromů nechala českolipská firma Solarben vykácet kvůli výstavbě fotovoltaické elektrárny v Žizníkově u České Lípy. V České Lípě naproti autobusovému nádraží začala fungovat nová čerpací stanice na stlačený zemní plyn. Českolipští zastupitelé neúspěšně hlasovali o splynutí DDM Libertin a ZUŠ Česká Lípa. Milan Bárta Autor je redaktorem regionálního internetového zpravodaje kde naleznete další tipy na výlet a spoustu dalších zajímavých informací. 8 Zpravodaj vychází jednou za dva měsíce v nákladu ks výtisků a je distribuován zdarma všem členům Okresního stavebního bytového družstva. Zpravodaj vydává ve spolupráci s firmou Petr Fiala reklamní činnost ( ). Všechna práva vyhrazena. Redakční rada: RNDr. Jiří Bárta, Růžena Králová, Lenka Nováková, Taťána Sobotková, Jan Urban Adresa:, Barvířská 738, Česká Lípa, IČO: , zapsáno v Obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem, oddíl Dr. XXXVI, složka 320, tel.: , fax:

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod.

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. Zápis z jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560, 561, 562, 563 a 564 se sídlem Praha 5, Jinonice, Bochovská 564/7 konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. v posluchárně č.

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

shromáždění vlastníků jednotek na den 27.5.2014, od 19,00 hodin, v sušárně domu 479/8. Program shromáždění:

shromáždění vlastníků jednotek na den 27.5.2014, od 19,00 hodin, v sušárně domu 479/8. Program shromáždění: Předseda výboru Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 478, 479 ulice Mazovská, Praha 8, svolává v souladu s 1207 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (NOZ): shromáždění vlastníků jednotek

Více

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010.

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Společenství Archangelská 864,865,868 (dale jen společenství ) je právnickou osobou, je zapsáno v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu S, vložka

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin Zpráva o činnosti představenstva Níže jsou uvedeny činnosti, které byly zajišťovány členy představenstva

Více

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva)

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) Statut fondu pro financování investičních výdajů, zejména rekonstrukcí a modernizací bytových domů a jejich příslušenství

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9 Úvodní slovo autora 11 1 BytZ všeobecně 1.1 Předpoklady vzniku jednotek v budově podle BytZ 14 1.2 Vlastník budovy a povinnost převádět jednotky

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

ČLENSKÁ SCHŮZE BD. BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9

ČLENSKÁ SCHŮZE BD. BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9 ČLENSKÁ SCHŮZE BD BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9 PROGRAM SCHŮZE 1. ÚVOD A VOLBA MANDÁTOVÉ, NÁVRHOVÉ A VOLEBNÍ KOMISE 2. ZPRÁVA MANDÁTOVÉ KOMISE 3. SCHVALOVÁNÍ NOVÝCH STANOV 4. INFORMACE

Více

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Nabídka na komplexní správu nemovitosti Společenství pro dům K Botiči 409/2 Praha 10 - Vršovice kontakt: Lenka Skalická Kancelář: Bystrá 761, Praha

Více

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00 Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00 1) zahájení, informace o činnosti Výboru SVJ 2) projednání návrhu nových stanov

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena

Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena níže uvedeného dne, měsíce a roku Bytové družstvo IMOBILIEN sídlem družstva je : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 IČ : 27291120 zapsané v

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014 Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko Směrnice č. 3/2014 O nájemném z bytů a nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1) Tato směrnice

Více

Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007

Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007 Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007 od 18 hodin v zasedací místnosti KD Vltava. 1. Zahájení schůze Předseda výboru Ing. Kuncl přivítal 47 přítomných vlastníků bytů. Po seznámení

Více

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Úvod Směrnice upravuje vztahy mezi družstvem a členy nájemci družstevních bytů, členy vlastníky bytů, nečleny vlastníky

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 10. června 2014, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod. Obsah: 1 Přivítání účastníků, předložení programu, seznámení s pravidly

Více

Organizační směrnice č. 1/2014

Organizační směrnice č. 1/2014 Stavební bytové družstvo RADOST, Komenského 22, 680 01 Boskovice Organizační směrnice č. 1/2014 Nájemné z bytů a nebytových prostorů a úhrady za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1)

Více

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Konání schůze: 29.11.2006 od 19 hod. v Gymnáziu Českolipská 373, Praha 9. Zápis

Více

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky konané dne 10.6.2015 od 18.00 hod. v kinosálu budovy SOŠ, SOU, OU a U, Neklanova 1806, Roudnice nad Labem. 1. PREZENCE Schůzi bytového družstva

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 www.svj-bellusova.cz svj.bellusova@seznam.cz Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 se sídlem Bellušova 1803/5, Praha 5, Stodůlky, PSČ 155 00 Identifikační

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 které se konalo dne 24. června 2014 od 18 hodin v kinosále ZŠ Bronzová č.p. 2027, 155 00 Praha 5. Bod 1) programu Prezence členů a kontrola

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek domu 9. května 483 a 484 se sídlem 9. května 484, Rajhrad

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek domu 9. května 483 a 484 se sídlem 9. května 484, Rajhrad Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek domu 9. května 483 a 484 se sídlem 9. května 484, Rajhrad Místo konání: byt předsedy SVJ, 9. května 484, Rajhrad Datum a čas konání: 5. června 2009,

Více

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Zásady upravující poskytování plnění spojených s užíváním bytů a postup při určování

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

INFORMACE SPRÁVCE O HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1-12/2014 a stavu ke dni 30.4.2015 SUBJEKT : SVJ Ladova 5/2043 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

INFORMACE SPRÁVCE O HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1-12/2014 a stavu ke dni 30.4.2015 SUBJEKT : SVJ Ladova 5/2043 ZÁKLADNÍ ÚDAJE INFORMACE SPRÁVCE O HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1-12/2014 a stavu ke dni 30.4.2015 SUBJEKT : SVJ Ladova 5/2043 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Správce : Green Lions a.s., Vocelova 1, Praha 2, tel. 224 217 069 Facility Manager

Více

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 -

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 - SMĚRNICE Č. 11/2008 Pravidla města Mimoně o použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury města Mimoně Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 20. 3. 2008 pod

Více

Zápis ze Shromáždění vlastníků ze dne 20.5.2015

Zápis ze Shromáždění vlastníků ze dne 20.5.2015 Zápis ze Shromáždění vlastníků ze dne 20.5.2015 Schůze byla zahájena v 18:15 předsedou výboru Davidem Vlčkem. Před zahájením byla provedena evidence přítomných vlastníků a jejich podílů na objektu na základě

Více

Zápis ze schůze Společenství konané dne 19.5.2015

Zápis ze schůze Společenství konané dne 19.5.2015 Společenství vlastníků bytů Vila Elza, Rakouská 543, Milovice Rakouská 543 289 24 Milovice IČO: 247 10 733 Zápis ze schůze Společenství konané dne 19.5.2015 Schůzi zahájil v 19:10 hodin pan Jan Vaněk,

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

Členská schůze SVJ Nevanova 5,3,1 Praha 6 konaná 11.12.2014

Členská schůze SVJ Nevanova 5,3,1 Praha 6 konaná 11.12.2014 Členská schůze SVJ Nevanova 5,3,1 Praha 6 konaná 11.12.2014 1 Program členské schůze SVJ Prezentace Volba skrutátora a součet hlasovacích podílů Zpráva o hospodaření SVJ za roky 2012, 2013 a k 31. 10.

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ uvádí informační nástroj Mgr. Jana Marešová Hradec Králové, Konference ISSS 7. duben 2014 Co vše je bydlení Jde o proces rozdělení V první nákladů nájmy řadě na o taková, jaká

Více

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026 Adresa: SVBJ, Tesaříkova 1025, 102 00 Praha 10 IČO: 26480166 DIČ: CZ26480166 Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Datum

Více

Společenství vlastníků jednotek Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek. Zápis ze zasedání výboru

Společenství vlastníků jednotek Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek. Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 1. 7. 2010 18:30 Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Yveta Bravencová František Debnár Hana Marková Roman Zajíc Nepřítomen: Angel Dončev Přizván: pan a paní

Více

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 2. Seznámení s přípravou revitalizace domu Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 Příprava revitalizace domu: Příprava revitalizace typicky zahrnuje následující

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č.

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 5/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 25. 5.

Více

Centrální zásobování teplem v Napajedlech. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice

Centrální zásobování teplem v Napajedlech. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Napajedlech Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Napajedlech 12/2012 TOT přebírá rozvody od NBTH 34 předávacích stanic, 2 100

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

Sazebník. příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec

Sazebník. příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec Sazebník příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec (schváleno shromážděním delegátů dne 25.4.2007, doplněn usnesením SD 28.11.2007, 17.6.2009, 23.6.2010, 22.06.2011, 12.06.2013, 18.06.2014,

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu

Více

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ POROVNÁNÍ mezi bytovým družstvem (BD) a společenstvím vlastníků jednotek (SVJ) Kritérium BD SVJ Pramen práva Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen ObchZ) Nemovitost katastr nemovitostí Budova

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK domu č.p. 497, 498, 499, 500, 501, ul. J.A.Komenského, v Mostě konané dne 18. 9. 2006 od 17. 00 hod. Program shromáždění: 1. Zahájení 2. Kontrola usnášení

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 konaného dne 24. 3. 2015 ve 14. ZŠ, Zábělská 25, Plzeň ÚČAST: Členové společenství vlastníků jednotek pro

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Zpravodaj č. 1/2014. Vážení družstevníci a vlastníci bytů,

Zpravodaj č. 1/2014. Vážení družstevníci a vlastníci bytů, Zpravodaj č. 1/2014 Vážení družstevníci a vlastníci bytů, KVĚTNICE, stavební bytové družstvo Vám předkládá první číslo Zpravodaje v roce 2014, ve kterém najdete informace z jednotlivých úseků správy družstva

Více

Směrnice pro odměňování členů orgánů družstva a pravidla odměňování pracovních funkcí na samosprávách a zaměstnanců družstva

Směrnice pro odměňování členů orgánů družstva a pravidla odměňování pracovních funkcí na samosprávách a zaměstnanců družstva Směrnice pro odměňování členů orgánů družstva a pravidla odměňování pracovních funkcí na samosprávách a zaměstnanců družstva Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.1.2015 1.1.2015 1 Dne: 2.2.2015 Dne:

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

Z á p i s č. 32/2015. Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina

Z á p i s č. 32/2015. Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina Z á p i s č. 32/2015 Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina Přítomní členové představenstva: p. Apfelthaler, pí Dešková,

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most konaného dne 22.11.2009 od 19,00 hodin ve společných prostorách domu č.p. 908 Jednání se konalo dne 22.11.2011

Více

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení Pravidla města Mimoně o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb Zastupitelstvo města Mimoně se

Více

Bytové družstvo Fantova 1780-1784

Bytové družstvo Fantova 1780-1784 Zápis ze schůzky kontrolní komise konané 19. 2. 2015 Kontrolní komise projednávala následující problematiku: A) Kontrola úkolů z minulé schůze konané 26.11.2014 Bod 1) KK nebyly ani po několika žádostech

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze Společenství vlastníků jednotek domu Dusíkova č. p. 910, Brno

Zápis ze schůze Společenství vlastníků jednotek domu Dusíkova č. p. 910, Brno Zápis ze schůze Společenství vlastníků jednotek domu Dusíkova č. p. 910, Brno Datum: 5. června 2013 Místo: Konferenční sál nadačního fondu Maják, Dusíkova 824/5 Přítomni: za výbor - Ing. Martin Lisý předseda

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Verze vnitřních směrnic: č. 1 Vypracovala: Bc. Michaela Hartlová DiS. Schválili: Ing. Miroslav Balatka, předseda výboru SVJ Petr Soukup,

Více

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -12- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4.

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2014 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků

Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků STANOVENÍ VÝŠE POPLATKŮ ZA NEBĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ A TECHNICKÉ ÚKONY Směrnice stanovuje výše poplatků, které nejsou řešeny Stanovami OSBD a jinými předpisy.

Více

Organizační směrnice č. 2/2014 PRAVIDLA PRO TVORBU A ČERPÁNÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY A ÚDRŽBU DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A DRUŽSTEVNÍCH NEBYTOVÝCH PROSTORŮ

Organizační směrnice č. 2/2014 PRAVIDLA PRO TVORBU A ČERPÁNÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY A ÚDRŽBU DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A DRUŽSTEVNÍCH NEBYTOVÝCH PROSTORŮ Organizační směrnice č. 2/2014 PRAVIDLA PRO TVORBU A ČERPÁNÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY A ÚDRŽBU DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A DRUŽSTEVNÍCH NEBYTOVÝCH PROSTORŮ 1. Předmět úpravy 1.1 Směrnice navazuje na organizační

Více

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 1 - Zahájení členské schůze Předseda představenstva p. V.Strupek přivítal přítomné členy BD

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1701, Štúrova 55, Praha 4 Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4 IČ: 26762579 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ za ROK 2006 Zpracoval: Správní firma Předkládá: Výbor společenství BUSSMARK,

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení SFRB dnes a zítra Podpora bydlení 2012 + 7. února 2012 PROGRAMY FONDU ÚVĚRY ZÁRUKY DOTACE z 2011 Úvěry na výstavbu nájemních bytů (NV 284/2011 Sb.,) Úvěry obcím na opravy a

Více

Seminář k revitalizaci bytových domů. 5. 3. 2013 Komise regenerace sídliště a životního prostředí

Seminář k revitalizaci bytových domů. 5. 3. 2013 Komise regenerace sídliště a životního prostředí Seminář k revitalizaci bytových domů 5. 3. 2013 Komise regenerace sídliště a životního prostředí Agenda Uvítání J. Mikulecký Stav revitalizace sídliště - J. Mikulecký Proč revitalizovat? R.Vybíral Pozemky

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

Nabídka ceny na vedení účetnictví a správu nemovitosti

Nabídka ceny na vedení účetnictví a správu nemovitosti Nabídka ceny na vedení účetnictví a správu nemovitosti zpracovaná pro paní Janu Putnovou předseda výboru Společenství vlastníků pro dům Jugoslávská 32, Brno IČ: 03621804 Stránka 1 z 5 Na základě Vaší poptávky

Více

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu.

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu. Stavební bytové družstvo DRUBYD, Ciolkovského 625/54, 734 01 Karviná Ráj, zapsané v obch. rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Dr XXII, vložka 239 Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů Zastupitelstvo města Havířova Usnesením č.138/4/zm/07 ze dne 18.6.2007 Usnesením č.436/9/zm/08, bod 1.2. ze dne 14.4.2008 Usnesením č.485/10/zm/08, bod 2 ze dne 23.6.2008 Usnesením č.119/5zm/2011, ze dne

Více

Z p r á v a - představenstva o činnosti SBD Štýřice v Brně, Jílová 41

Z p r á v a - představenstva o činnosti SBD Štýřice v Brně, Jílová 41 Z p r á v a - představenstva o činnosti SBD Štýřice v Brně, Jílová 41 Představenstvo družstva předkládá zprávu o činnosti za funkční období od 21. května 2014 do dnešního dne tj. do 24. června 2015. 1.

Více

Zápis z členské schůze ze dne 23. 5. 2012

Zápis z členské schůze ze dne 23. 5. 2012 Zápis z členské schůze ze dne 23. 5. 2012 Členská schůze Bytového družstva Ostružinová Medlánky se sídlem Brno, Ostružinová 497/5, 621 00 Brno, IČ 293 00 070, konaná dne 23. 5. 2012 v 18:30 hodin ve Společenském

Více

Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011

Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011 Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011 Přítomni : dle prezenční listiny Nepřítomni: Z. Šesták, Vl.Šesták, Ing.E.Maryšková, J.Souček, Ing. J.Špytko Ověřovatelé zápisu: L. Střihavková,

Více

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Č.P. 497, 498, 499, 500, 501 ZÁPIS ZE IV. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Č.P. 497, 498, 499, 500, 501 ZÁPIS ZE IV. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ZÁPIS ZE IV. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK domu č.p. 497, 498, 499, 500, 501, ul. J.A.Komenského v Mostě konané dne 26.11. 2007 od 17. 00 hod. Program shromáždění: 1. Zahájení 2. Kontrola usnášení

Více

Pravidla Domovní správy

Pravidla Domovní správy ;/0 Městský úřad Stráž pod Ralskem Pravidla Domovní správy schválené Radou města Stráž pod Ralskem dne 20. prosince 2010 usnesením č. R/425/2010 Datum účinnosti: 1. ledna 2011 Strana 1 (celkem 5) Domovní

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení):

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení): SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Identifikační číslo: 271 93 110 Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588,

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek Společenství vlastníků dům Vondroušova 1154 1160, Praha 6 Se sídlem Praha 6, Vondroušova 1158/5, IČ: 24755222, zapsané v rejstříku společenství

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795

Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795 Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795 konané dne 28. 05. 2014 od 18:40 hodin ve sportovním centru EDEN, Pod Homolkou 1482, 266 01 Beroun. 1. PREZENCE

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

Výsledek hospodaření a návrh finančního vypořádání vedlejší hospodářské činnosti bytového hospodářství za rok 2004. Návrh na vypořádání:

Výsledek hospodaření a návrh finančního vypořádání vedlejší hospodářské činnosti bytového hospodářství za rok 2004. Návrh na vypořádání: Výsledek hospodaření a návrh finančního vypořádání vedlejší hospodářské činnosti bytového hospodářství za rok 2004 Hospodářský výsledek: 8 042 978,76 Kč Návrh na vypořádání: Na základě usnesení Zastupitelstva

Více

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, 278 01 Kralupy nad Vltavou Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, 278 01 Kralupy nad Vltavou Směrnice č. 1/2011 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

Volební a jednací řád. Stavebního bytového družstva "Mír" Teplice

Volební a jednací řád. Stavebního bytového družstva Mír Teplice Volební a jednací řád Stavebního bytového družstva "Mír" Teplice Čl. 1 Základní ustanovení... 3 Čl. 2 Působnost orgánů a členství v nich... 3 Čl. 3 Řízení orgánů... 3 Čl. 4 Rozhodování orgánů... 3 Čl.

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více