květen 2004 Energetický audit a jeho význam KONTROLOVAT BYTY JE POVINNOST SPRÁVA DRUŽSTVA, Bedřichovická 21

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "květen 2004 Energetický audit a jeho význam KONTROLOVAT BYTY JE POVINNOST SPRÁVA DRUŽSTVA, Bedřichovická 21"

Transkript

1 1 květen 2004 KONTROLOVAT BYTY JE POVINNOST Nájemce bytu a osoby, které žijí s nájemcem ve společné domácnosti, mají vedle práva užívat byt i právo užívat společné prostory a zařízení domu, jsou povinni užívat byt, společné prostory a zařízení domu řádně a při výkonu svých práv jsou povinni dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním nájemcům výkon jejich práv. V poslední době jsme svědky toho, jak někteří nájemci nepovažují byt za prostředek k bydlení, ale za skladiště harampádí a mnohdy se takovým skladištěm stávají i společné prostory domu. Družstvo, jako pronajímatel nemůže takovému stavu nečinně přihlížet, ale má morální i zákonné právo provádět kontroly bytů, sklepů a dalších prostorů v domě. V 665 občanského zákoníku je v odst. 1 stanoveno, že pronajímatel je oprávněn požadovat přístup k věci za účelem kontroly, zda nájemce užívá věc, tedy byt, řádným způsobem. Jde o preventivní opatření, kdy kontrola má zprostředkovat poznání konkrétního stavu bytu či přezkoumání dodržování určitých norem, stanov družstva nebo nájemní smlouvy. Bez kontroly se při zajišťování správy bytového fondu nelze obejít. Jinými slovy, jde o prohlídky preventivní a mimořádné. Zvláště důležité jsou ty mimořádné, prováděné vždy podle potřeby a často na základě podnětů obyvatel konkrétního domu. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že nájemce je povinen ze zákona zpřístupnit byt a jeho příslušenství kvůli prohlídce plánované anebo mimořádné. Pokud tedy družstvo oznámí nájemci bytu, že hodlá zkontrolovat byt, sklep ad., je povinností nájemce byt (a stejně tak i příslušenství bytu) zpřístupnit a umožnit tak pronajímateli provedení kontroly stavu bytu a způsobu jeho užívání. Důvodem těchto kontrol není snaha obtěžovat nájemce, ale výhradně plnění povinnosti kontrolovat byty a společné prostory domu, a tím předcházet vzniku škod. Paragraf 415 občanského zákoníku praví, že každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí. Jednáním nepořádných osob vznikají škody na majetku družstva, nájemce bytu i jeho sousedů, kteří nejednou musejí strpět nesnesitelný zápach od nahromaděného a uskladňovaného harampádí nebo zápach od smeček psů či koček chovaných v bytech. Pokud je v bytě, který má sloužit bydlení, skladiště starého papíru, hrozí i nebezpečí vzniku požáru. Pokud by opravdu vznikl požár, co ostatní pořádní nájemníci? Ze všech těchto důvodů je proto nutné kontroly provádět. Dnes sice nepatří k povinnostem vlastníka či správce bytového domu mít vyvěšený nebo zpracovaný domovní řád, přesto družstvo domovní řád pro obytné domy ve vlastnictví a správě družstva zpracovalo a vydalo. Aby se nejednalo o pouhý kus popsaného papíru, je nezbytné zajistit kontrolu a jeho dodržování a v případě porušení i jeho sankcionování. Každému uživateli bytu v bytovém domě, ať již užívá byt z jakéhokoli titulu, je a musí být jasné, co si smí a nesmí dovolit. Například, že je povinen činit vhodná opatření a chovat se tak, aby neobtěžoval sousedy nadměrným hlukem a že po 22 hodině nesmí až do 6 hodin narušovat noční klid. Že je povinen udržovat pořádek a čistotu v domě a odstranit znečištění společných částí domu a chodníků způsobené jím nebo příslušníkem jeho domácnosti nebo osobami navštěvujícími jeho byt a že tato povinnost se vztahuje i na odstranění nečistot způsobených psy a kočkami. Chovatelé psů a koček si musí uvědomit, že o psy a kočky musí pečovat tak, aby jejich mazlíčci neobtěžovali ostatní uživatele bytů v domě. Chov zvířat v městě Brně je usměrněn vyhláškou Magistrátu města Brna č. 12/1993 o podmínkách chovu zvířat na území města Brna: V bytových a rodinných domech musí být zvířata v lidské péči chována tak, aby jejich chov nenarušoval neúměrným hlukem, zápachem, znečišťováním společných prostor apod. bydlení ostatních osob. Co si však chovatelé neuvědomují, k chovu zvířat v bytech je třeba souhlasu vlastníka (správce) nemovitosti. Proto i v domech, které jsou ve vlastnictví či správě družstva, platí, že k držení většího počtu domácích zvířat v bytě je třeba písemného souhlasu družstva. Dalším problémem v domech jsou sklepní prostory. Je známo, že sídliště a velké bytové domy jsou lokalitou s mírně zvýšeným rizikem vloupání do sklepů. Pachatelé si ze sklepů odnášejí předměty, které mohou dále zpeněžit nebo užít, nejčastěji jízdní kola a další sportovní potřeby (nejčastěji lyžařské vybavení), potraviny, pneumatiky na automobily či nářadí. Je proto na každém nájemci či vlastníkovi bytu, aby zvážil rizika spojená s uskladněním hodnotných věcí ve sklepě. Nejvhodnějším způsobem prevence vloupání do nebytových prostor je aktivní přístup obyvatel domu. Je dobré společně se domluvit na kvalitním zabezpečení vstupů, tedy hlavního, případně i zadního vchodu. Dalším krokem je bezpečné zajištění přístupu do samotných sklepních prostor. Obyvatelé by si měli všímat pohybu cizích lidí a nevpouštět dovnitř například prostřednictvím elektronického vrátného neznámé návštěvníky. Postupem doby dochází ke ztrátám klíčů od domu nebo jejich vydávání různým osobám kvůli roznášce pošty, reklamních materiálů či při opravách domu. Proto je vhodné po určité době preventivně vyměnit vložku zámku vchodových dveří a rozdělit nové klíče mezi nájemníky. Investice se vyplatí. Mgr. Holá, úsek organizace a služeb Energetický audit a jeho význam Energetický audit je soubor činností, jejichž výsledkem jsou informace o způsobech a úrovni využívání energie v budovách a energetickém hospodářství prověřovaných fyzických a právnických osob a návrh na opatření, která je třeba realizovat pro dosažení energetických úspor. Energetický audit je zakončen zprávou, která musí obsahovat: 1) hodnocení současné úrovně posuzovaného energetického hospodářství a budov, 2) celkovou výši technicky dosažitelných energetických úspor, 3) návrh vybrané varianty doporučené k realizaci energetických úspor včetně ekonomického zdůvodnění, 4) závěrečný posudek energetického auditora. Povinnost podrobit své energetické hospodářství a budovu energetickému auditu se vztahuje na: a) organizační složky státu, organizační složky krajů a obcí a příspěvkové organizace s celkovou roční spotřebou energie vyšší než je stanoveno vyhl. č. 213/2001 Sb., což je 1500 GJ, b) fyzické či právnické osoby s výjimkou příspěvkových organizací s celkovou roční spotřebou energie vyšší, než je stanoveno vyhl. č. 213/2001 Sb., tj GJ, c) hodnota, od níž vzniká pro fyzické či právnické osoby uvedené v předchozích odstavcích povinnost zajistit zpracování energetického auditu u budov samostatně zásobovaných energií je stanovena ve výši 700 GJ celkové roční spotřeby. (pokračování na str. 2) SPRÁVA DRUŽSTVA, Bedřichovická 21 ÚŘEDNÍ HODINY: Pondělí: 8,00 12,00 hod. 13,00 16,30 hod. Středa: 8,00 12,00 hod. 13,00 17,30 hod. TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA MÍR SBD: FAX: WEBOVÉ STRÁNKY MÍR SBD: ADRESA ELEKTRONICKÉ POŠTY:

2 Energetický audit a jeho význam (dokončení ze str. 1) Celkovou roční spotřebou energie se rozumí součet všech forem energie ve všech odběrných místech provozovaných pod jedním identifikačním číslem. Pro přepočty se používají následující vztahy: a) elektrická energie 1 MWh 3,6 GJ b) plyn 1000 m 3 34,05 GJ c) tuhá či kapalná paliva se přepočítávají údajem výhřevnosti udávaným dodavatelem. Forma energie pro písm. a), b), c) je: 1) nakoupená elektrická energie pro vlastní spotřebu, 2) nakoupený plyn pro vlastní spotřebu, 3) nakoupená tepelná energie pro vlastní spotřebu, nebo nakoupená tuhá nebo kapalná paliva, pokud jsou použita pro výrobu elektrické energie nebo tepelné energie. Zpracování energetického auditu hradí zadavatel auditu. Energetický audit může provádět pouze energetický auditor, což je fyzická osoba, která je zapsána do seznamu energetických auditorů, vedeného ministerstvem. Předpoklad zapsání do seznamu auditorů je: - složení odborné zkoušky, - způsobilost k právním úkonům, - trestní bezúhonnost, - požadovaná odborná způsobilost (prokázání ukončeného vysokoškolského vzdělání technického nebo přírodovědeckého směru s praxí 3 roky v oboru, nebo ukončené středoškolské vzdělání technického směru s praxí 6 let v oboru). Auditor musí být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem jeho činnosti v oblasti energetického auditu, a to tak, aby rozsah pojistného plnění byl úměrný škodám, které lze v rozumné míře předpokládat. Pojištění musí trvat po celou dobu výkonu auditorské činnosti. Energetický auditor je povinen zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se fyzické či právnické osoby, o kterých se dozvěděl v souvislosti s prováděním energetického auditu. Konečný termín provedení auditů je Po tomto termínu bude Státní energetická inspekce provádět kontroly v souladu se zákonem č. 222/1994 Sb. a v případě neplnění ukládat sankční postihy. Ing. Procházka, vedoucí odd. energetiky Odpovědi na nejčastější otázky, jak správně postupovat při vyřizování žádostí o užívání společných částí domu, při různých úpravách v bytech vlastníků nebo nájemců Pravidla respektují požadavky zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 83/1998 Sb. a stanov MÍR, stavební bytové družstva. Zásady upravuje směrnice družstva č. 2/97. Pro orgány právnické osoby budou žádosti projednávány jen na základě ustanovení komisionářské smlouvy nebo na písemné požádání. Podrobné informace jsou uvedeny na webových stránkách družstva I. ŽÁDOSTI ŘEŠENÉ PŘEDSTAVENSTVEM DRUŽSTVA POSTUP PŘI ROZŠÍŘENÉM UŽÍVÁNÍ SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH ZA ÚČELEM USKLADNĚNÍ OSOBNÍCH VĚCÍ (poplatek správě družstva činí 300,- Kč) Podmínkou udělení souhlasu je u domů: 1. ve výlučném vlastnictví družstva souhlas 2/3 většiny platných členů samosprávy nebo členské schůze samosprávy. 2. ve spoluvlastnictví družstva souhlas 100 % vlastníků, družstevní byty souhlas 2/3 většiny platných členů samosprávy nebo členské schůze samosprávy. 3. ve správě (právnické osoby společenství vlastníků), dle 11 odst. 5 zákona č. 72/1994 Sb. ve znění zákona č. 103/2000 Sb. souhlas všech vlastníků jednotek. (v tomto případě družstvo nic neschvaluje, pouze zajistí uzavření nájemní smlouvy, pokud je toto sjednáno v komisionářské smlouvě). Žadatel předá na provozní úsek správní složky družstva k projednání technické komisi tyto dokumenty: - žádost o rozšíření užívání společných prostor - stanovisko samosprávy nebo shromáždění společenství vlastníků (ověřená výměra plochy, návrh výše mimořádné splátky do dlouhodobě přijaté zálohy (FDH) za /m 2 /rok) - doklad o souhlasu bydlících (dle nákladového střediska) a 100 % souhlasu vlastníků bytů II. - přiměřenou stavební dokumentaci - v oprávněných případech kladné vyjádření Hasičského záchranného sboru - při zásahu do konstrukce objektu statický posudek autorizovaného statika Současná obvyklá výše mimořádné splátky do dlouhodobě přijaté zálohy (FDH) činí 350,- Kč/m 2 /rok + platby za služby. Rozhodnutí představenstva družstva s rozšířením užívání společných prostor bude žadateli sděleno současně s výzvou k uzavření smlouvy. ŽÁDOSTI ŘEŠENÉ PROVOZNÍM ÚSEKEM ROZHODOVÁNÍ O ŽÁDOSTECH PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV V DOMECH VE VÝLUČNÉM VLASTNICTVÍ NEBO SPOLU- VLASTNICTVÍ DRUŽSTVA Při stavebních úpravách, jimiž se mění vzhled domu nebo jeho vnitřní uspořádání je zapotřebí dohoda všech vlastníků dle 13, odst. 3 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů. a) přestavba bytového jádra, úpravy nosných stěn domu poplatek správě družstva činí 300,- Kč, Žadatel předá na provozní úsek tyto dokumenty: 1. žádost se stručným popisem požadované úpravy 2. stavební dokumentaci včetně statického posudku vztaženého k celému domu 3. souhlas ostatních vlastníků jednotek, souhlas orgánu právnické osoby b) jednoduché stavební úpravy v objektu poplatek správě družstva činí 100,- Kč, (výměna oken, zasklení lodžie, balkonu, úpravy nenosné příčky, prořezání dřevního otvoru v panelu, mříže na oknech a dveřích, soukromé antén) žádosti podávají nájemci i vlastníci, podmínky pro výměnu oken jsou upřesněny Směrnicí č. 1/ 2003, jejíž výňatek uvádíme: Žadatel předá na provozní úsek: - vyjádření výboru samosprávy (razítko a podpis), - zápis z ČS SO a SSV (nebo odkaz na něj), ve kterém bude uvedeno, zda jsou odsouhlasena okna stejného členění nebo okna dělená / pokud je zápis, není už potřeba podpisů bydlících ve svislici /,v případě oken jiného tvaru a členění, než bylo členění původní, je nutno doložit souhlas spoluvlastníků celého domu, jestli-že tento není součástí zápisu z ČS SO a SSV, - pokud zápis z ČS SO a SSV není, musí žadatel k žádosti doložit kladný souhlas SO, souhlasy 2/3 bydlících ve svislici, (tzn. bydlících pod a nad žadatelem) a souhlas všech vlastníků v domě s tím, že souhlasí s výměnou oken za okna jiného tvaru a členění, než bylo členění původní a toto členění budou respektovat. Žadatel předá na provozní úsek tyto dokumenty: - žádost se stručným popisem požadované úpravy. - stavební dokumentaci včetně statického posudku vztaženého k celému domu, jestliže to charakter úpravy vyžaduje (nutný pro úpravu balkonů a lodžií). - souhlas ostatních vlastníků jednotek včetně souhlasu samosprávy, společenství vlastníků, orgánu právnické osoby. - údaje o realizaci a realizační firmě. - při kladném vyjádření bude žadateli udělen souhlas spoluvlastníka a správce do výše spoluvlastnického podílu pro další řízení na stavebním úřadě (stavební povolení, ohlášení stavebních úprav). V případě nesouhlasu bude žadateli sdělen důvod nesouhlasného stanoviska. - po dokončení stavebních úprav v případě, že bylo stavebníkovi uděleno stavební povolení, požádá stavebník jménem družstva o vydání kolaudačního rozhodnutí. Při kolaudačním řízení zástupce družstva ověří realizaci stavby. - v případě ohlášení stavebních úprav, žadatel písemně oznámí ukončení stavebních prací správě domů. V oprávněných případech dodá doklady o provedených revizích. c) různé úpravy v bytě nájemce bez poplatku správě družstva, jedná se např. o výměnu vany, kuchyňské linky, umyvadla, WC, sporáku, keramické obklady, podlahy, vodovodních baterií a drobné nestavební úpravy. Žadatel předá na provozní úsek tyto dokumenty: 1. žádost se stručným popisem požadované úpravy 2. údaje o realizaci a realizační firmě 3. při výměnách energetických spotřebičů je nutné povolení elektráren (JME) a plynáren (JMP). Při kladném rozhodnutí může tyto úpravy provést. V případě nesouhlasu bude žadateli sdělen důvod nesouhlasného stanoviska. V oprávněných případech žadatel písemně oznámí ukončení stavebních prací domovní správě a dodá doklady o provedených revizích. Rady pro jednání na stavební úřadě: Jestliže bude stavebník žádat stavební povolení, jeho žádost musí obsahovat tyto náležitosti: - žádost o změnu užívání části stavby včetně stavebních úprav nebo žádost o stavební povolení - doklad o vlastnictví (výpis z katastru nemovitostí, nájemní, kupní nebo darovací smlouva) - písemná dohoda všech vlastníků o souhlasu se stavebními úpravami - projektová dokumentace 2x, vystihující rozsah a charakter (popis) stavby technická a průvodní zpráva, základní stavební výkresy, terénní úpravy, rozvody, instalace, sítě (dokončení na str. 3) strana 2

3 Rady pro jednání na stavební úřadě: (dokončení ze str. 2) - oprávnění projektanta (autorizace) - doklad o provádění stavebního dozoru, při provádění stavby dodavatelským způsobem (živnostenský list); při provádění stavby svépomocí (oprávnění stavebního dozoru a jeho prohlášení, že bude stavební dozor vykonávat) - doklady o projednání s orgány státní správy, zejména požární ochrany, hygienické služby a jiných dle povahy zamýšlené stavby. Při ohlášení stavebních úprav: - ohlášení stavebních úprav - doklad o vlastnictví (výpis z katastru nemovitostí, nájemní, kupní nebo darovací smlouva) - písemná dohoda všech vlastníků o souhlasu se stavebními úpravami - jednoduchý nákres se zakreslením stavebních úprav - při výměně stávajících oken za okna stejně členěná stačí žadateli pouze souhlas družstva, nemá ohlašovací povinnost na příslušný stavební úřad, ohlášení je však nutné jako doklad pro stavební spořitelnu - při výměně stávajících oken za okna jiného tvaru a členění má žadatel povinnost toto ohlásit na příslušný stavební úřad. Ing. Kateřina Miholová, vedoucí domovní správy Vyhodnocení spolupráce s pojišťovnou Kooperativa, a. s. za období roku 2003 V období od 1/ /2003 bylo na pojišťovnu Kooperativa, a. s. jednotlivými techniky domovní správy MÍR SBD nahlášeno celkem 81 případů pojistných událostí, které se týkaly odpovědnosti za vzniklou škodu, živelných událostí, požárů a krádeží hasebních techniky na domech, které jsou ve spoluvlastnictví a správě MÍR, stavební bytové družstvo. Pojišťovnou Kooperativa, a. s. bylo odškodněno k celkem 69 pojistných událostí ve výši ,-- Kč. Náhrada škody regresem byla vyplacena jiným pojišťovnám ve 4 případech, a to ve výši ,-- Kč. Vzhledem k tomu, že máme v pojistné smlouvě sjednanou finanční spoluúčast na vzniklé škodě, byly v průběhu roku 2003 předávány podklady škodní komisi k posouzení náhrady škody a dorovnání odečtené spoluúčasti 54 poškozeným pojistnou událostí v částce ,-- Kč. K dnešnímu dni zůstává neodškodněno 12 nahlášených pojistných událostí s předběžným odhadem cca ,-- Kč. Tato částka po provedeném odškodnění bude vedena pojišťovnou Kooperativa, a. s. jako náhrada vyplacených škod na rok 2004 a po přepočtu a vyplacení upřesněna. Rekapitulace pojistných událostí za rok 2003 Počet pojistných událostí celkem 81 Počet odškodněných pojistných událostí 69 Počet neodškodněných pojistných událostí 12 Příčiny vzniku pojistných událostí (PU), počet a výše odškodnění Příčina Počet PU Výše odškodnění (v Kč) Zatečení střešním pláštěm 9 x ,-- Zatečení obvodovým pláštěm domu 19 x ,-- Havárie rozvodu vody a topení 28 x ,-- Úder blesku do domu 5 x ,-- Požár ve společných prostorách domu 1 x 5.540,-- Odcizení hasební techniky 2 x ,-- Záplava 5 x ,-- Celkem 69 x ,-- Nutno se však zmínit o škodách, které vznikly v roce 2002 a jejich odškodnění proběhlo až během roku Vzhledem k tomu, že v roce 2002 vzniklo 169 pojistných událostí, nebylo možno provést odškodnění ve stejném roce. Z tohoto důvodu byla do roku 2003 převedena rezerva a v průběhu roku byla provedena dolikvidace 58 pojistných událostí z roku 2002 v hodnotě ,-- Kč. Z toho vyplývá, že pojišťovna Kooperativa, a. s. provedla za rok 2003 pojistné plnění včetně vyplacení regresu ve výši ,-- Kč, což je nejvyšší částka, jaká byla od uzavření pojistné smlouvy mezi MÍR, SBD a pojišťovnou Kooperativa, a. s. za vzniklé škody uhrazena. I přes uvedený počet pojistných událostí provozní úsek tuto oblast musí zvládat. Ve spolupráci s pojišťovnou Kooperativa, a. s. technici provozního úseku sledují včasné plnění odškodnění pojistných událostí tak, aby bylo prováděno na patřičné úrovni a ke spokojenosti bydlících. O tom svědčí skutečnost, že v průběhu nejen minulého roku nebyla na provozní úsek vznesena žádná stížnost na nedostatky v této oblasti. Alena Růžičková, technik provozu domu VÁŠ DŮM, VÁŠ HRAD Pojišťovna Kooperativa vstoupila na pojistný trh před téměř 13 lety, v květnu 1991, kdy byl zrušen monopol jedné pojišťovny. Společnost ušla za první dekádu své existence dlouhou cestu a dnes se může pochlubit pozicí druhého největšího pojišťovacího ústavu na trhu, silnými akcionáři, finanční stabilitou, stovkami tisíc klientů a předepsaným pojistným ve výši bezmála 20 miliard korun. Základní kapitál firmy dosáhl dvou miliard korun a patří k největším mezi tuzemskými pojišťovnami. Jedním z největších životních přání každého z nás určitě je a bude mít svou střechu nad hlavou, svůj dům či byt, který je tak trochu naším malým královstvím. Kooperativa nabízí široký výběr pojistných produktů, které pomáhají finančně chránit Vaši domácnost, byt, dům nebo chatu před situacemi živelního charakteru, krádeží, loupeží, vandalismem a dalšími riziky. Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu občanů Základní produktovou nabídku Kooperativy tvoří: - Pojištění domácností - Pojištění rodinných domů - Pojištění bytových domů - Pojištění bytů - Pojištění chat a chalup Opatrnost nestačí Také se při odchodu z domova dvakrát přesvědčíte, jestli jste opravdu zamkli a nenechali zapnutý některý spotřebič či téci vodu? Zavíráte pečlivě všechna okna? Máte domluvu se sousedy, aby občas mrkli na Vaše dveře, když odjíždíte na dovolenou? Dát si pozor jistě není na škodu, ale nejlepší ochránce je stejně ten, který nikdy nespí dobré pojištění: Pojištění domácnosti žádný přepych, jde o nutnost Předmětem tohoto pojistného produktu jsou: věci, které tvoří soubor zařízení domácnosti a slouží k jejímu provozu (nábytek, koberce, osvětlovací tělesa, kuchyňské přístroje, pračka, ) věci, které slouží k uspokojování potřeb členů domácnosti (audiovizuální a výpočetní technika, foto technika, sportovní vybavení, starožitnosti, sbírky, cennosti, knihy, oblečení ) příslušenství bytu a stavební součásti, které jste si sami pořídili (malby, tapety, obklady, dlažby, parkety, plovoucí podlahy, vestavěný nábytek, zděné bytové jádro ). Pojištění se týká věcí vlastních i věcí cizích, které členové domácnosti oprávněně užívají (např. věci v leasingovém nájmu). Pojištění poskytuje pojistnou ochranu pro případy: živelních škod (včetně vodovodních) odcizení (krádež, loupež) úmyslného poškození nebo úmyslného zničení věcí (vandalismus); toto se týká i všech škod vzniklých uvnitř bytu, do něhož nezjištěný pachatel vnikl po překonání překážek. Díky širokému rozsahu pojistné ochrany jste pojištěni proti škodám vzniklým: ve Vašem bytě a jeho příslušenství v uzamykatelných nebytových prostorách užívaných výlučně Vámi, které se nacházejí v téže budově jako byt nebo na pozemku příslušejícím k této budově (např. sklepní kóje, garáž) na území České republiky Naše pojištění se dále vztahuje i na pojistné události vzniklé mimo místo pojištění, a to na věcech, které člen Vaší domácnosti: o měl na sobě, při sobě nebo u sebe (jde např. o loupežné přepadení) o odložil na místě k tomu určeném nebo obvyklém (jde o případy krátkodobého a účelného přerušení bezprostředního užívání věci - např. pokud věci odložíte v uzamčeném hotelovém pokoji či chatě, v zaměstnání při plnění pracovních úkolů apod.). Výhoda náhradního ubytování Stane-li se byt následkem pojistné události neobyvatelným, uhradíme Vám i přiměřené náklady na náhradní ubytování až do výše ,- Kč Lze produkt kombinovat? V rámci tohoto produktu lze dále sjednat následující druhy pojištění: (pokračování na str. 5) strana 3

4 strana 4 stranast 1

5 VÁŠ DŮM, VÁŠ HRAD (dokončení ze str. 3) pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě (týká se škod na zdraví, věcech i jiných škod, jež vzniknou na území České republiky a které můžete způsobit nejen Vy, ale i ostatní členové Vaší domácnosti); v tomto pojištění je automaticky zahrnuta např. i odpovědnost za škodu způsobenou Vaším psem pojištění elektromotorů domácích spotřebičů a elektromotorů patřících k technickému zařízení bytu (pro případ poškození nebo zničení elektromotoru zkratem) pojištění souboru věcí sloužících k výdělečným účelům nebo k výkonu povolání pojištění garáže a souboru zařízení garáže Pojištění bytové jednotky komplexní ochrana nemovitosti Zakoupili jste byt do osobního vlastnictví? Pak vězte, že investicí do svého klidu by se mělo stát nejenom pojištění domácnosti, ale i pojištění bytu. Proč pojištění bytu? Tento pojistný produkt je určen k ochraně Vašeho bytu nebo nebytového prostoru (jde o pojištění jednotek vymezených podle zákona č. 72 / 1994 Sb.). Je určen především pro ty případy, kdy se vlastníci jednotek mezi sebou nemohou dohodnout na společném pojištění celé budovy, resp. kdy jste nuceni uzavřít toto pojištění jako nutnou podmínku k získání hypotečního úvěru. Předmětem pojištění bytu jsou: byt nebo nebytový prostor vedlejší místnosti (sklepní kóje, garáže), které jsou určeny ke společnému užívání s bytem, resp. nebytovým prostorem Váš spoluvlastnický podíl na společných částech domu Pojištění poskytuje pojistnou ochranu pro případy: živelních škod (včetně vodovodních) odcizení (krádež, loupež) úmyslného poškození nebo úmyslného zničení věcí (vandalismus) nárazu dopravního prostředku poškození nebo zničení elektromotorů čerpadel a zabudovaných větráků, sloužících k provozu pojištěného bytu nebo nebytového prostoru (pro případ poškození nebo zničení zkratem) zranění vlastníka pojištěného bytu nebo nebytového prostoru nebo osoby jemu blízké (v souvislosti s živelní pojistnou událostí vzniklou na budově) Při sjednávání je třeba předložit: Smlouvu o převodu vlastnického práva k jednotce. Lze produkt kombinovat? V rámci tohoto produktu lze sjednat následující druhy pojištění: pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo držby pojištěné nemovitosti dodatkové připojištění skel. Připojištění skel znamená podstatné rozšíření pojistné ochrany pro skla instalovaná v pojištěném bytě nebo nebytovém prostoru. Tímto připojištěním jsou skla pojištěna prakticky proti všem rizikům. Kde je možné produkt získat? Veškeré podrobné informace o tomto a dalších produktech Kooperativy Vám rádi poskytnou naši specialisté ve kterémkoli z téměř 230 obchodních míst v České republice. V těchto místech je také možné kdykoli uzavřít pojistnou smlouvu. Budeme také velmi rádi, pokud nám zavoláte na bezplatnou Zelenou linku Kooperativy, která je pro Vás k dispozici non-stop na čísle Několik důvodů, proč je rozumné uzavřít pojištění domácnosti Zde uvádíme alespoň několik závažných důvodů, které jsou potvrzeny naší dlouholetou praxí: požár, úder blesku, výbuch, pád letadla či jiného předmětu, povodeň a další živelní rizika - závada na elektroinstalaci, porouchaný spotřebič, zapomenutá žehlička či neopatrné hry dětí s otevřeným ohněm mohou způsobit rozsáhlý požár, jehož následkem se stane byt zcela neobyvatelným; - přepětí vzniklé úderem blesku může poškodit či zničit elektrické spotřebiče (televizor, video, CD přehrávač, počítač jednoduše vše, co je připojeno k síti); - ničivý účinek výbuchu plynu či vadného kotle může zdevastovat veškerý majetek; - strom vyvrácený vichřicí může poničit nejen budovu, ale i movité věci; - silný přívalový déšť může způsobit lokální povodeň či záplavu i v místech, která se dosud zdála být neriziková. Škody vzniklé působením živelních rizik Kooperativa uhradí únik vody z vodovodu, vytápěcího systému či porouchaného zařízení - potrubí prasklé tlakem vody, ucpané odváděcí potrubí či pouhá závada na těsnění radiátoru ústředního topení mohou v době Vaší nepřítomnosti způsobit značnou škodu na stavebních součástech i na movitém zařízení bytu; - přetečená vana u roztržitého souseda může poškodit nejen malby a tapety. Škody vzniklé působením vodovodních rizik Kooperativa uhradí krádež vloupáním, vandalismus, loupež - do bytu se může násilně vloupat zlomyslný zloděj, který odcizí cenné věci a přitom zničí nejen trezor, ale úmyslně poškodí i nábytek a další zařízení bytu; - během nákupu Vám může neznámý pachatel odcizit kočárek či jízdní kolo uzamčené před samoobsluhou; - ozbrojený lupič Vás přinutí vydat peněženku, mobilní telefon či jiné věci. Škody vzniklé krádeží, loupeží či vandalismem Kooperativa uhradí následné škody - byt se může stát - např. následkem požáru neobyvatelným; po určitou dobu proto budete potřebovat přiměřené náhradní ubytování; - byt bude dále nutno vyčistit a vysušit. Tyto náklady, vzniklé v souvislosti s pojistnou událostí, Kooperativa uhradí odpovědnost za škodu - nesprávně umístěná odpadní hadice Vaší automatické pračky může způsobit škody na majetku sousedů; - Vy nebo jiný člen Vaší domácnosti jako chodec můžete způsobit dopravní nehodu; - Vaše dítě jako cyklista může zavinit dopravní či jinou nehodu; - Váš pes může při procházce způsobit škodu na věci či na zdraví jiné osoby. Vzniklé škody, za které odpovídáte, za Vás Kooperativa uhradí Několik důvodů, proč je rozumné uzavřít pojištění nemovitosti Zde uvádíme alespoň několik závažných důvodů, které jsou potvrzeny naší dlouholetou praxí: požár, úder blesku, výbuch, pád letadla či jiného předmětu, povodeň a další živelní rizika - závada na elektroinstalaci, porouchaný spotřebič, zhoršený stav komínu či úder blesku mohou způsobit rozsáhlý požár; - přepětí vzniklé úderem blesku do budovy může poškodit instalace i zapojená zařízení (zabezpečovací signalizaci, anténní systém ); - ničivý účinek výbuchu plynu či vadného kotle může zdevastovat celou nemovitost; - strom či sloup vyvrácený vichřicí může poničit budovu či jiné stavby; - bouřlivý vítr s krupobitím může silně poškodit střešní krytinu, další škody mohou následně napáchat prudké atmosférické srážky; - silný přívalový déšť může způsobit lokální povodeň či záplavu i v místech, která se dosud zdála být neriziková; voda spolu s naplavenými nánosy bahna mohou způsobit rozsáhlé škody. Škody vzniklé působením živelních rizik Kooperativa uhradí únik vody z vodovodu, vytápěcího systému či porouchaného zařízení - potrubí prasklé tlakem vody, ucpané odváděcí potrubí či pouhá závada na těsnění radiátoru ústředního topení mohou v době Vaší nepřítomnosti způsobit značnou škodu; další škody mohou následně vzniknout působením mrazu. Škody vzniklé působením vodovodních rizik Kooperativa uhradí krádež vloupáním, vandalismus, loupež - do Vašeho domu se může násilně vloupat zlomyslný zloděj, který odcizí odmontovatelně připojená zařízení a přitom úmyslně poškodí i další stavební součásti a příslušenství (kuchyňskou linku, vestavěný nábytek, obklady, dlažby ). Škody vzniklé krádeží, loupeží či vandalismem Kooperativa uhradí (dokončení na str. 6) strana 5

6 Několik důvodů, proč je rozumné uzavřít pojištění nemovitosti (pokračování ze str. 5) následné škody - Váš dům se může stát - např. následkem požáru - neobyvatelným a prakticky nezabezpečitelným; po určitou dobu proto budete potřebovat uložit zachráněný majetek na jiném místě. Tyto náklady, vzniklé v souvislosti s pojistnou událostí, Kooperativa uhradí odpovědnost za škodu - se týká např. škody vzniklé třetí osobě kvůli úrazu na neuklizeném chodníku, který přiléhá k Vaší nemovitosti; škody vzniklé třetí osobě kvůli pádu stromu rostoucího na pozemku pojištěného či pádu uvolněné stavební součásti ze střechy budovy Vzniklé škody, za které odpovídáte, za Vás Kooperativa uhradí KONTAKTNÍ ADRESA: agentura Brno Nádražní 14 PSČ Brno telefon: fax: www. koop.cz Revize, údržba a opravy elektrických instalací Základním předpokladem pro kvalitní činnost elektrických instalací je provádění pravidelných revizí, údržby a oprav. Revize elektrického zařízení jsou prováděny u našich domů ve společných prostorách dle vyhlášky č. 48/82 Sb. a ČSN v předepsaných pravidelných termínech provozním úsekem MÍR SBD. Při těchto revizích je prováděna i pravidelná údržba a odstraňování závad v ochraně před nebezpečným dotykem, dotahování spojů vodičů, oprava vyhořelých spojů, čištění rozvaděčů atd. Díky těmto úkonům jsou elektrické instalace společných prostor našich domů ve vyhovujícím stavu. Jiná situace je u elektrických instalací bytů. Revize, opravy a údržbu v bytech jsou dle stanov družstva a přílohy č. 1 stanov povinni provádět nájemci vlastníci jednotlivých bytů. Při příležitostných kontrolách bytů bylo zjištěno, že elektrické instalace většiny bytů jsou ve špatném stavu. Vzhledem k neprovádění pravidelné údržby dochází u elektrických přístrojů (rozvodnice, rozvodné krabice, zásuvky, vypínače, svítidla) k častým poruchám a zkratům. Spoje vodičů jsou uvolněné, čímž dochází ke zvětšeným přechodovým odporům, a tím ke zvýšenému zahřívání elektrických přístrojů. Tyto poruchy jsou zapříčiněny jednak neprováděním pravidelné údržby a jednak tím, že za poslední léta došlo v bytech ke značnému nárůstu počtu elektrických spotřebičů. Jedná se o elektrické sporáky, elektrické a mikrovlnné trouby, elektrické pánve, varné konvice, různé opékače, kávovary atd.. Tento zvýšený počet spotřebičů v bytech svým příkonem zatěžuje nejen elektrickou instalaci bytů, ale i přívodní a stoupací vedení obytných domů. Mnohé byty nemají rovněž dle předepsaných ČSN samostatné obvody pro pevně připojené spotřebiče. Elektrické instalace bytů jsou provedeny převážně hliníkovými vodiči a v době zřízení elektrické instalace nebyly na takové zatížení stavěny. Upozorňuji rovněž, že vodiče elektrických instalací panelových bytů jsou nevyměnitelné jsou zality v panelech a v podlahách. Vzhledem k závažnosti zjištěných nedostatků na elektrických instalacích bytů je možno konstatovat, že při stávajícím stavu hrozí zvýšený počet úrazů elektrickým proudem a požárů. S přihlédnutím k těmto skutečnostem doporučuji všem nájemcům vlastníkům bytů neprodleně přistoupit k provedení nutné údržby, opravám a následné revizi elektrické instalace bytů. Upozorňuji, že všechny práce na elektrickém zařízení smí provádět pouze osoby s předepsanou elektrotechnickou kvalifikací dle vyhl. CÚBP č. 50/78, ČSN a nově vydané ČSN EN ! Václav Joura, odpovědný zástupce za elektrické zařízení MÍR SBD Předání vyplněných OL v daných termínech bylo až na výjimky bezproblémové a možnost postihů zodpovědných osob za neprovedení a neodevzdání stavů bytových vodoměrů samospráv v požadovaném čase a podobě nemusela být opětovně využita. Zadání dat do centrální databáze MÍR SBD proběhlo včas a kontrolovaně a jejich předání dodavateli pro fakturaci bylo téměř bezproblémové. Dosavadně nízký počet stížností a reklamací (řešených případně též i ve spolupráci s ekonomickým úsekem družstva) svědčí o pochopení nutnosti součinnosti samospráv. Za odd. energetiky bychom chtěli tímto poděkovat všem účastníkům, díky nimž takto proběhly odečty bytových vodoměrů v posledním období, tj. za rok Problematika nutné, bezpečnostní a technické regenerace výtahů v domech Poměrně náročné technické požadavky nových ČSN, platných od 04/2003 a korespondujících s normami EU, budou vyžadovat skutečné náročné zásahy do technického zařízení výtahů v domech nejen našeho družstva. Prioritou se tedy stane získání prostředků pro tyto nutné a potřebné, bezpečnost uživatelů zajišťující, změny technického stavu uvedených zařízení. Zřejmou a pochopitelnou cestou se jeví zřízení zvláštních fondů pro regenerace a opravy výtahů v rámci jednotlivých nákladových středisek pro výše uvedené účely, nedotčených jinými finančními potřebami samospráv a domů. Konzultace se servisními firmami naznačují možnost vzniku jejich kapacitního zahlcení v důsledku nárazových požadavků zákazníků (tedy i našeho družstva), a s tím spojených komplikací, např. nárůst cen prací za tyto rozsáhlé opravy. Proto se zde výhledově jeví rozumným stanovení alespoň přibližného časového plánu těchto akcí. Instalace termostatických ventilů u konečných uživatelů tepla vyžadovaná zněním vyhlášky č. 152 Instalace musí být provedena do termínu 1. ledna roku V rámci domů, které jsou ve spoluvlastnictví a správě MÍR SBD se jedná především o domy starší zástavby s nižším počtem bytů. Jednotlivé samosprávy budou opětovně informovány o této povinnosti, neboť ze strany příslušného kontrolního orgánu, jímž je Státní energetická inspekce hrozí za nedodržení zákona značný sankční postih. Úspora díky instalaci termostatických ventilů je prokazatelná (není však pochopitelně v řádu desítek procent) a přináší také komfort obsluhy vytápění v bytech zejména v souvislosti se stále častějšími náhlými změnami počasí v posledních obdobích. Upozorňuji, že instalace poměrových měřidel tepla není vyžadována žádným zákonem a v případě nedostatku finančních prostředků samospráv a s ohledem na složitou metodiku rozúčtování i nepřílišnou prokazatelnost úspor se stává nadbytečnou. Tomáš Procházka, technický pracovník měřidla, výtahy INFORMACE O INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ V MÍR SBD Investiční výstavba v MÍR, SBD se řídí zásadami pro investiční výstavbu, které byly schváleny usnesením shromáždění delegátů dne Na loňském podzimním shromáždění delegátů byla schválena výstavba obytného domu na ulici Pechova v Brně-Židenicích a byl vysloven souhlas se zahájením stavebního řízení na výstavbu tohoto bytového domu. Stavební povolení, které vydal místně příslušný stavební úřad nabylo dne právní moci a zahájení stavby tedy již nic nebrání. U výstavby tohoto bytového domu se jedná o klasickou družstevní výstavbu (bez státního příspěvku), kdy člen družstva složí členský podíl ve výši jedné třetiny rozpočtových nákladů připadajících na konkrétní byt a zbývající dvě třetiny nákladů jsou kryty dlouhodobým úvěrem s dobou splácení až na 15 let. Po splacení úvěru a splnění všech podmínek je pak samozřejmě možné družstevní byt převést do vlastnictví člena družstva. Nabídka výstavby bytů v obytném domě na ulici Pechova v katastrálním území Židenice byla učiněna všem nebydlícím členům družstva žadatelům o družstevní byt. Pořadník na tuto výstavbu byl sestaven z členů družstva, kteří projevili o výstavbu zájem a pořadí bylo dáno datem přijetí za člena družstva (délka členství). Vzhledem k tomu, že se jedná o výstavbu 32 bytových jednotek, byl pořadník doplněn o členy družstva z řad bydlících členů a o zájemce, kteří se přihlásili na základě zveřejnění nabídky formou inzerce. V současné době probíhá územní řízení na výstavbu střešní nástavby na domech na ulici Strážnická 13, 15, 17 a Strážnická 14, 16, 18 v sídlišti Brno- Slatina a stavební řízení na výstavbu střešní nástavby na domě na ulici Ševelova 1, 3, 5, 7, 9 v sídlišti Brno-Líšeň. Výstavba je zajišťována z finančních prostředků zhotovitele získaných od budoucích vlastníků nově budovaných bytových jednotek. Rovněž v případě této výstavby budou přednostně osloveni zájemci o bydlení z řad nebydlících členů družstva. Průběh procesu odečtů bytových vodoměrů studené a teplé vody za rok 2003 Vzhledem k průběžné a propracované přípravě, tj. sledování spotřeb uvedených médií v průběhu sezóny s ohledem na stanovené a pravidelné výměny vodoměrů v daných lokalitách a na sledování stavů při převodech a prodejích bytů, byl náběh odečtů bytových vodoměrů, tj. příprava termínů, stanovení pořadí jednotlivých kroků, metodických pokynů, tisk odečtových listů (dále jen OL) vodoměrů, případné předběžné konzultace a potřebná upozornění samospráv a společenství vlastníků domů, plynulý, a to pro oba termíny (listopad a prosinec) předání vyplněných OL. U P O Z O R N Ě N Í! Dne 1. června 2004 (úterý) se bude konat v 16,00 hodin v sále Dělnického domu, na ul. Jamborova 65, Brno výroční shromáždění delegátů MÍR, stavební bytové družstvo. strana 6

7 Neváhejte s regenerací a posílením tepelné ochrany domů a bytů. Počítejte s výraznými změnami v sazbě DPH od roku Spolehněte se na tandem zdatných certifikovaných profesionálů. Samosprávám i jednotlivcům vyřídíme stavební povolení (ohlášení stavebních úprav) včetně prováděcího projektu, vizualizace a posudku tepelně technického, statického a požárního. Na základě Vašich finančních možností zpracujeme optimální model financování. PROFIPLAST, spol. s r. o. tel.: Vranovská 38, Brno fax: Držitel certifikátu systému řízení jakosti dle norem ČSN EN ISO 9001 : 2001 Provádí na klíč : Výměnu oken za nová okna plastová Konstrukční systém FenStar - specialista pro panelové domy konstrukční výška rámu min. 80 mm pro dokonalé osazení okna v ozubu panelu zasklení dvojsklem - teplé sklo - U=1,1 W/m²K s teplým okrajem SWISSPACER třístupňové těsnění šedé barvy kování s povrchovou úpravou "stříbrný titan Zateplení domů kontaktním zateplovacím systémem STOMIX Postup při převodu bytu do vlastnictví člena Převod bytu do vlastnictví člena družstva se realizuje na základě Dohody o převodu vlastnictví družstevního bytu, uzavřené mezi MÍR, stavebním bytovým družstvem a členem družstva. Podmínkou pro převod bytu do vlastnictví je úhrada nesplacené části investičního úvěru poskytnutého bankou. Termíny mimořádných splátek jsou vždy k nebo příslušného roku. Dle úvěrových podmínek banky je nutno při mimořádné splátce úvěru změnit obsah úvěrové smlouvy. K provedení této změny banka vyžaduje úhradu nesplaceného investičního úvěru zpravidla k (pro splátku úvěru k 30.6.) resp (pro splátku úvěru k ). Uhrazení investičního úvěru se promítne do měsíčního předpisu nájemného a záloh za služby od počátku pololetí následujícího po zaplacení. Nedílnou přílohou smlouvy o převodu bytu do vlastnictví člena je potvrzení banky o splacení úvěru. Potvrzení banka vystaví družstvu do 2-3 měsíců po skončení pololetí, ve kterém došlo ke splacení úvěru. Po obdržení potvrzení banky, družstvo vyhotoví smlouvu o převodu bytu do vlastnictví člena a tuto zašle členu družstva k podpisu. Upozorňujeme, že mezi zaplacením investičního úvěru a podpisem smlouvy je časový odstup cca 4 měsíce, se kterým je třeba počítat. V souvislosti s převodem bytu do vlastnictví je nutné uhradit poplatek ve výši 2.000,-Kč (v případě, že předmětem převodu je i spoluvlastnický podíl na nebytové jednotce činí poplatek 2.500,-Kč). Ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. musí být před převodem bytu do vlastnictví člena družstva uhrazeny veškeré pohledávky (dlužné nájemné, včetně příslušenství, nedoplatky z vyúčtování služeb ad). Kateřina Marténková, odd. převodů bytů do vlastnictví strana 7

8 Nárůst bytů převedených do vlastnictví od roku 1996 do roku Přehled uskutečněných převodů družstevních bytů do vlastnictví člena družstva od roku 1996 do roku Počet Počet Společenství vlastníků musí alespoň jednou ročně svolat shromáždění společenství vlastníků. Při hlasování na shromáždění je rozhodující velikost spoluvlastnického podílu na společných částech domu. K přijetí většiny usnesení je zapotřebí, aby na shromáždění byli přítomni vlastníci jednotek, kteří mají většinu hlasů, a pro usnesení hlasovali minimálně nadpoloviční většinou přítomných hlasů. Za vlastníka MÍR, stavební bytové družstvo jedná na shromáždění společenství vlastníků zplnomocněný zástupce, zpravidla předseda samosprávy. Zmocněnec družstva jedná a hlasuje na shromáždění společenství vlastníků v souladu s rozhodnutím členské schůze samosprávy. Pokud se jedná o podstatnou změnu stavby, týkající se společných částí domu, je zapotřebí souhlasu všech vlastníků (např. zateplení domu, změna členění oken při jejich výměně apod.). V praxi přináší toto zákonné ustanovení řadu problémů, kdy nesouhlas třeba i jednoho ze spoluvlastníků může pozastavit provedení plánovaného záměru. Neznamená to ale, že tato akce je jednou pro vždy neproveditelná, protože v těchto případech lze souhlas vlastníka bytu nahradit soudním rozhodnutím. Vlastníci bytů mají nejen práva, ale i povinnosti. Na správě domu se podílí v rozsahu, který odpovídá jejich spoluvlastnickému podílu na společných částech domu. Jako členové společenství by měli respektovat i názory ostatních členů společenství a počítat s tím, že při hlasování mohou být přehlasováni. Vlastníci i nájemci bytů mají společný cíl zabezpečit provoz, údržbu, opravy a rekonstrukce společných částí domu. Vlastnictví zavazuje a nemělo by být zneužito na újmu práv druhých. Ing. Dana Koutníková, odd. vlastníků a samospráv PŘEHLED FIREM ZAJIŠŤUJÍCÍ ÚDRŽBU BYTOVÉHO A DOMOVNÍHO FONDU VČETNĚ ZAJIŠŤOVÁNÍ HAVARIJNÍ SLUŽBY MÍR, SBD spojovatelka MÍR, SBD dispečink Instalopráce, voda, plyn, topení Pernica J., instalo a topenářské práce Spoluvlastnické vztahy v domech Převody bytů do vlastnictví jsou prováděny v souladu se zákonem č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů. Při převodu bytu si však budoucí vlastníci mnohdy neuvědomují i určité povinnosti spojené s vlastnictvím bytů. Společně s převodem bytu se vlastník stává spoluvlastníkem domu, tedy nejen svého bytu, ale i společných částí domu, a to ve velikosti svého spoluvlastnického podílu a zároveň se stává členem společenství vlastníků. Vznik společenství ani členství jednotlivých vlastníků ve společenství není závislé na vůli jednotlivých vlastníků. O povinnostech a problémech spojených se spoluvlastnictvím domu mají budoucí vlastníci často malé nebo zkreslené informace. Ve staré zástavbě, kde byla zcela splacena anuita, byla do vlastnictví převedena většina bytů. V těchto domech vznikla v případě, že se spoluvlastnický podíl družstva na společných částech domu snížil na méně než ¼ ze zákona právnická osoba. Vlastníci si musí zvolit výbor nebo pověřeného vlastníka a správce zde vykonává správu na základě komisionářské smlouvy. V ostatních domech existuje společenství vlastníků bez právní subjektivity. Při správě těchto domů nejčastěji narážíme na různé problémy při jednání s konkrétními vlastníky. Zákon o vlastnictví bytů č. 72/1994 Sb. v platném znění vymezuje v 9 15 zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu, definici a jednání společenství vlastníků a práva a povinnosti vlastníků. V domě nadále pracuje výbor samosprávy a vlastníci musí dát najevo, jakým způsobem chtějí zabezpečit správu svého majetku. Proto si volí zástupce, kterého pověří plnou mocí, aby ve věcech týkajících se zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu jednal jejich jménem a s jejich souhlasem. Firma Libor Popela Kancelář (Bedřichovická 21) 7,00 17,00 hod Havarijní služba KNECHT INSTALO, s. r. o. voda-plyn-elektroinstalace-zednické práce Havarijní služba p. Zíma elektro (běžná a havarijní služba) Topení, teplá voda MÍR, SBD Ing. Procházka, odd. energetiky TEZA, a. s. Brno (dodávka tepla a TUV) dispečink pro sídliště Líšeň, Vinohrady (p. Vrbka) pro sídliště Slatina, Juliánov, Komárov (p. Vrána) pro sídliště Slatina, Juliánov, Komárov (p. Andres) Výtahy servis a opravy výtahů MÍR, SBD p. Procházka OTIS, a. s. dispečink Výtahy Slavík, s. r. o. (p. Burda) Od PO do PÁ (od 6,00 17,00 hod.) Mimo pracovní dobu KONEKTA, a. s. (p. Kvarda) Brnolift, s. r. o. (pí. Churá) kancelář Bedřichovická Poruchy JMP, a. s. Brno nepřetržitá havarijní služba 1239 Brněnské vodárny a kanalizace (BvaK) Martina Karásková, sekretariát provozního náměstka strana 8

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

V y h l á š k a. Obce Praskačka č. 5/96 ze dne 6.9.l996. Domovní řád

V y h l á š k a. Obce Praskačka č. 5/96 ze dne 6.9.l996. Domovní řád V y h l á š k a Obce Praskačka č. 5/96 ze dne 6.9.l996 Domovní řád Zastupitelstvo Obce Praskačka se podle 36 odst. l písm. f zák. č. 367/l992 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů usneslo dne 6.9.l996.vydat

Více

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I.

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I. Strana 1 (celkem 21) P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I. VLASTNÍK Družstvo Něvská 687/688 IČ: 265 03 581

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Úvod Směrnice upravuje vztahy mezi družstvem a členy nájemci družstevních bytů, členy vlastníky bytů, nečleny vlastníky

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9 Úvodní slovo autora 11 1 BytZ všeobecně 1.1 Předpoklady vzniku jednotek v budově podle BytZ 14 1.2 Vlastník budovy a povinnost převádět jednotky

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků

Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků STANOVENÍ VÝŠE POPLATKŮ ZA NEBĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ A TECHNICKÉ ÚKONY Směrnice stanovuje výše poplatků, které nejsou řešeny Stanovami OSBD a jinými předpisy.

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Domovní řád ČÁST I. Čl.1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Domovní řád ČÁST I. Čl.1 OBECNÁ USTANOVENÍ Bytové družstvo Varnsdorfská 346 IČO: 25681010 se sídlem: Praha 9, Varnsdorfská 346 zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle Dr., vložce 4169 Domovní řád ČÁST I. Čl.1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

čl. 1 Základní ustanovení

čl. 1 Základní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD čl. 1 Základní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu Bramboříková 2995/2, Praha 10 Záběhlice včetně jeho bytů a společných prostor. Základní úprava práv a povinností

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA čl.1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu bytového družstva, přičemž základní úprava vzájemných

Více

Organizační směrnice č. 2/2014 PRAVIDLA PRO TVORBU A ČERPÁNÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY A ÚDRŽBU DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A DRUŽSTEVNÍCH NEBYTOVÝCH PROSTORŮ

Organizační směrnice č. 2/2014 PRAVIDLA PRO TVORBU A ČERPÁNÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY A ÚDRŽBU DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A DRUŽSTEVNÍCH NEBYTOVÝCH PROSTORŮ Organizační směrnice č. 2/2014 PRAVIDLA PRO TVORBU A ČERPÁNÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY A ÚDRŽBU DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A DRUŽSTEVNÍCH NEBYTOVÝCH PROSTORŮ 1. Předmět úpravy 1.1 Směrnice navazuje na organizační

Více

Domovní řád. Společenství pro dům Ružinovská 1227/16, Praha 4

Domovní řád. Společenství pro dům Ružinovská 1227/16, Praha 4 Domovní řád SVJ Ružinovská 1227 1/ Domovní řád Společenství pro dům Ružinovská 1227/1, Praha 4 Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v domě, k zajištění podmínek řádného užívání bytových jednotek a společných

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. srpna 2002 o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČ: 00298212. Vydal (schválil):

MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČ: 00298212. Vydal (schválil): MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČ: 00298212 ZÁSADY MĚSTA NOVÝ JIČÍN PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮNA VYBUDOVÁNÍ MALÝCH DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: 1. Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

S m l o u v a o převodu družstevní jednotky

S m l o u v a o převodu družstevní jednotky S m l o u v a o převodu družstevní jednotky I. Smluvní strany Střekovský domov, bytové družstvo, IČ 27331440, zapsané u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. Dr., vložka 856, se sídlem v Ústí nad Labem,

Více

6) Jednotkou je byt nebo nebytový prostor jako vymezená část domu podle zákona č. 72/1994 Sb.

6) Jednotkou je byt nebo nebytový prostor jako vymezená část domu podle zákona č. 72/1994 Sb. Společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, IČ 247 37 755, se sídlem Španielova 1288, Praha 6 Řepy, zapsáno v rejstříku společenství vlastníků jednotek u Městského soudu v Praze, v odd.

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena

Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena níže uvedeného dne, měsíce a roku Bytové družstvo IMOBILIEN sídlem družstva je : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 IČ : 27291120 zapsané v

Více

Energetické audity v České republice

Energetické audity v České republice Energetické audity v České republice 24. října 2012 Ing. Jan Pejter (jan.pejter@enviros.cz) Obsah prezentace 1) Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 2) Energetické audity, 3) Dotační tituly

Více

Prohlášení vlastníka budovy

Prohlášení vlastníka budovy Prohlášení vlastníka budovy Podle 5 zákona č.72/1994 Sb. Vlastník : Hlavní město Praha (IČ 00064581), se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 Staré město Svěřená správa nemovitosti ve vlastnictví

Více

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu 117D0260 Podpora bydlení 2013 - s nevyhlášeným stavem nebezpečí nebo nouzovým stavem, C. Dotační titul č. 3 příspěvek 30 tis. Kč na opravu bytu

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů Družstvo Benkova 1698-1700 Benkova 1699/7 149 00 Praha 4, Chodov 1 PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY 4 zákona č. 72/1994 Sb.,

Více

Organizační směrnice č. 1/2014

Organizační směrnice č. 1/2014 Stavební bytové družstvo RADOST, Komenského 22, 680 01 Boskovice Organizační směrnice č. 1/2014 Nájemné z bytů a nebytových prostorů a úhrady za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1)

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Z á s a d y. pro prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů z majetku města Staré Město

Z á s a d y. pro prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů z majetku města Staré Město Z á s a d y pro prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů z majetku města Staré Město I. Úvodní ustanovení 1. Město Staré Město (dále jen město) má ve svém majetku k 30.6.2007 celkem 54 bytových

Více

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav Podprogram stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací při živelních pohromách v roce 2013, při nichž byl vyhlášen nouzový stav 1 nebo stav nebezpečí 2 pro příslušné území. I. Cíl podpory Cílem

Více

Prohlášení. vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

Prohlášení. vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Hlavní město Praha Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem,

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY vyhotovené podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY vyhotovené podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva)

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) Statut fondu pro financování investičních výdajů, zejména rekonstrukcí a modernizací bytových domů a jejich příslušenství

Více

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014 Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko Směrnice č. 3/2014 O nájemném z bytů a nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1) Tato směrnice

Více

D O M O V N Í Ř Á D Úvodní ustanovení Základní pojmy 1. 2. 3. 4. Práva a povinnosti z nájmu bytu 2. 3. 4. 5. 6.

D O M O V N Í Ř Á D Úvodní ustanovení Základní pojmy 1. 2. 3. 4. Práva a povinnosti z nájmu bytu 2. 3. 4. 5. 6. D O M O V N Í Ř Á D čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domů, bytů, nebytových prostorů a společných částí domu v domech SBD Mír Teplice, přičemž základní úprava vzájemných

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem, starostou Městské

Více

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost, předpoklad k 1. 4. 2013

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost, předpoklad k 1. 4. 2013 Zákon 318 ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a jeho dopady na majitele nemovitostí, výrobce a provozovatele energetických

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO OBSAH: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Základní pojmy... 2 3. Práva a povinnosti vyplývající z užívání bytu... 2 4. Držení domácích zvířat...

Více

Domovní řád domu Nad Královskou oborou 504/27, Praha 7, 170 00

Domovní řád domu Nad Královskou oborou 504/27, Praha 7, 170 00 Domovní řád domu Nad Královskou oborou 504/27, Praha 7, 170 00 Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domů, bytů, nebytových prostorů a společných částí v domě Nad

Více

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů Zastupitelstvo města Havířova Usnesením č.138/4/zm/07 ze dne 18.6.2007 Usnesením č.436/9/zm/08, bod 1.2. ze dne 14.4.2008 Usnesením č.485/10/zm/08, bod 2 ze dne 23.6.2008 Usnesením č.119/5zm/2011, ze dne

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA Za účelem vymezení způsobu vzniku nájmu bytu v majetku Statutárního města Kladna a postupu jednotlivých orgánů

Více

OBSAH : PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON

OBSAH : PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON OBSAH : A) Označení budovy B) Popis jednotek v budově C) Určení společných částí budovy D) Stanoní spoluvlastnických podílů

Více

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1 Pojistník: Pojištěný: živel + odcizení Allianz varianta č.1 Allianz varianta č. 2 Allianz varianta č. 3 rizika pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné

Více

1 Předmět úpravy. 2 Základní pojmy

1 Předmět úpravy. 2 Základní pojmy Směrnice č. 35/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového

Více

Domovní řád. Článek l Úvodní ustanovení. Článek 2 Užívání bytu

Domovní řád. Článek l Úvodní ustanovení. Článek 2 Užívání bytu Domovní řád Článek l Úvodní ustanovení V souladu s potřebou zabezpečení řádného hospodaření s bytovým a nebytovým fondem obce Horní Maršov, který je v domech ve výlučném vlastnictví města Horní Maršov,

Více

DOTAZNÍK K POJIŠTĚNÍ RODINNÉHO DOMU

DOTAZNÍK K POJIŠTĚNÍ RODINNÉHO DOMU DOTAZNÍK K POJIŠTĚNÍ RODINNÉHO DOMU Tento dotazník je shrnutím informací potřebných k vypracování návrhu pojištění rodinného domu. Uveďte, prosím, požadované informace, které se týkají Vaší společnosti,

Více

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky.

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Pravidla jsou stanovena se zřetelem na předpis

Více

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod.

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. Zápis z jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560, 561, 562, 563 a 564 se sídlem Praha 5, Jinonice, Bochovská 564/7 konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. v posluchárně č.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00EIPAX SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEBYTOVÉ JEDNOTKY uzavřená dle zák. č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem, starostou Městské

Více

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM) Dotazník pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK Jméno a příjmení nebo název společnosti RČ/IČO Adresa bydliště nebo sídla společnosti POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Více

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost - předpoklad v měsíci dubnu 2013.

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost - předpoklad v měsíci dubnu 2013. Zákon 318 ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a jeho dopady na majitele nemovitostí, výrobce a provozovatele energetických

Více

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany Níže uvedené smluvní strany Lidové bytové družstvo v Plzni, IČ: 00055891 se sídlem v Plzni, Prokopova 13/15, PSČ: 301 00 jednající. předsedou představenstva Ing. Miroslavem Šteffkem a členem představenstva

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek domu 9. května 483 a 484 se sídlem 9. května 484, Rajhrad

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek domu 9. května 483 a 484 se sídlem 9. května 484, Rajhrad Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek domu 9. května 483 a 484 se sídlem 9. května 484, Rajhrad Místo konání: byt předsedy SVJ, 9. května 484, Rajhrad Datum a čas konání: 5. června 2009,

Více

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, 278 01 Kralupy nad Vltavou Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, 278 01 Kralupy nad Vltavou Směrnice č. 1/2011 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s

Více

Adresa příslušného úřadu. Úřad: ÚMČ Praha 13, odbor stavební Ulice: Sluneční náměstí 2580/13 PSČ, obec: 158 00, Praha 5 ČÁST A

Adresa příslušného úřadu. Úřad: ÚMČ Praha 13, odbor stavební Ulice: Sluneční náměstí 2580/13 PSČ, obec: 158 00, Praha 5 ČÁST A Příloha č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: ÚMČ Praha 13, odbor stavební Ulice: Sluneční náměstí 2580/13 PSČ, obec: 158 00, Praha 5 Věc: ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ podle ustanovení

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

Mandátní smlouva o výkonu správy nemovitosti MANDÁTNÍ SMLOUVA O VÝKONU SPRÁVY NEMOVITOSTI

Mandátní smlouva o výkonu správy nemovitosti MANDÁTNÍ SMLOUVA O VÝKONU SPRÁVY NEMOVITOSTI MANDÁTNÍ SMLOUVA O VÝKONU SPRÁVY NEMOVITOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 566 a násl. zákona 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) I. Smluvní strany 1. František Hlaváček - SBS Beroun, Sokolovská 1031/17, 266

Více

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ POROVNÁNÍ mezi bytovým družstvem (BD) a společenstvím vlastníků jednotek (SVJ) Kritérium BD SVJ Pramen práva Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen ObchZ) Nemovitost katastr nemovitostí Budova

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

Komentář k vyúčtování zálohových plateb hrazených Společenstvím vlastníků jednotek domu čp.1701/55 v období od 1.1.2004 do 31.12.

Komentář k vyúčtování zálohových plateb hrazených Společenstvím vlastníků jednotek domu čp.1701/55 v období od 1.1.2004 do 31.12. Komentář k vyúčtování zálohových plateb hrazených Společenstvím vlastníků jednotek domu čp.1701/55 v období od 1.1.2004 do 31.12.2004 Skutečné náklady na provoz celé budovy činily v roce 2004 celkem 13

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Roman Kamarýt Josef Pikálek ENVIROS, s.r.o. 1 Program NOVÝ PANEL Program vychází z Nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje

Více

Příloha č. 2 zápisu ze shromáždění vlastníků objektu nad Školou 1408 ze dne 6.10.2009 D O M O V N Í Ř Á D

Příloha č. 2 zápisu ze shromáždění vlastníků objektu nad Školou 1408 ze dne 6.10.2009 D O M O V N Í Ř Á D Příloha č. 2 zápisu ze shromáždění vlastníků objektu nad Školou 1408 ze dne 6.10.2009 D O M O V N Í Ř Á D Společenství vlastníků bytů Nad Školou 1408, Liberec 30 čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje

Více

Směrnice č. 1/2002 DOMOVNÍ ŘÁD pro obytné domy ve vlastnictví a správě družstva

Směrnice č. 1/2002 DOMOVNÍ ŘÁD pro obytné domy ve vlastnictví a správě družstva MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, PSČ 627 17 Směrnice č. 1/2002 DOMOVNÍ ŘÁD pro obytné domy ve vlastnictví a správě družstva Stanislav KUREČKA Ing. Dana KOUTNÍKOVÁ předseda družstva

Více

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Výtah elektrická energie hrazeno ve službách dle počtu nahlášených osob v bytové jednotce *). Spotřeba

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.) - Příjem žádostí od 11. ledna 2013 - Finanční zdroje 210 mil. Kč startovací rozpočet

Více

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby.

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. Směrnice S 106/11 ZÁSADY PRO STANOVENÍ A ROZÚČTOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTŮ A GARÁŽÍ A STANOVENÍ ÚHRADY I. ÚČEL: Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. II. NAHRAZUJE: Směrnici S 106/03 schválenou představenstvem

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel Kontaktní osoba: Ing. Julie Böhmová Telefon: 606 687 056 e-mail: j.bohmova@zelenausporam.cz Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Stavebník. 152 stavebního zákona

Stavebník. 152 stavebního zákona Stavebník 152 stavebního zákona (1) Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; tato povinnost se týká i terénních úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života

Více

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Bytové družstvo IMOBILIEN se sídlem : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující strany : jméno, příjmení : rodné

Více

Město Strakonice. ZÁSADY PRODEJE BYTŮ ve vlastnictví města Strakonice

Město Strakonice. ZÁSADY PRODEJE BYTŮ ve vlastnictví města Strakonice Město Strakonice ZÁSADY PRODEJE BYTŮ ve vlastnictví města Strakonice Schváleno Městským zastupitelstvem dne 9.5.2001 (čl. III. bod 1, IV. a VI c) schválen ZM dne 16.6.2004) (čl. III. bod 1 a čl. VII. schválen

Více

PŘEHLED REVIZÍ A ZKOUŠEK TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V BYTOVÝCH DOMECH

PŘEHLED REVIZÍ A ZKOUŠEK TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V BYTOVÝCH DOMECH PŘEHLED REVIZÍ A ZKOUŠEK TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V BYTOVÝCH DOMECH 1. ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ ODBĚRNÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů [ 28, odst. 2)

Více

Pojištění staveb pro případ živelních a dalších sjednaných pojistných nebezpečí

Pojištění staveb pro případ živelních a dalších sjednaných pojistných nebezpečí Pojistná smlouva číslo: 23431555-17 Stav k datu 6. 3. 2014 Pořadové číslo pojištění: 1 SVJ domu Římská 41, Praha 2 Římská 41/1287 120 00 PRAHA 2 ČESKÁ REPUBLIKA Pojištění staveb pro případ živelních a

Více

S M L O U V A O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

S M L O U V A O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY S M L O U V A O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY I. Smluvní strany Převodce: Bytové družstvo Nevanova 1037-1042 IČ: 26140861, se sídlem Praha 6 Řepy I., Nevanova 1042/6 zapsán v OR MS v Praze v odd. Dr. vložka

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA o nájmu nebytového prostoru garážového stání a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. G x / 2013 uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č.116/1990 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ Schválené shromážděním delegátů dne 6. 6. 2007 a 2. 11. 2011 Zásady hospodaření SBD Rozvoj Shromáždění delegátů

Více

Povinnosti fyzických osob rní ochraně. Ing. Martin Řehák

Povinnosti fyzických osob rní ochraně. Ing. Martin Řehák Povinnosti fyzických osob dle zákona z o požárn rní ochraně Ing. Martin Řehák Fyzická osoba je povinna a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických,

Více

Pravidla Domovní správy

Pravidla Domovní správy ;/0 Městský úřad Stráž pod Ralskem Pravidla Domovní správy schválené Radou města Stráž pod Ralskem dne 20. prosince 2010 usnesením č. R/425/2010 Datum účinnosti: 1. ledna 2011 Strana 1 (celkem 5) Domovní

Více

KVASINY - BYTOVÉ DOMY A,B,C www.k2investicni.cz

KVASINY - BYTOVÉ DOMY A,B,C www.k2investicni.cz www.kinvesticni.cz INVESTOR: K INVESTIČNÍ s.r.o. MAPA KVASIN FOTOMAPA KVASIN BYTOVÉ DOMY A, B, C INVESTOR: K INVESTIČNÍ s.r.o. www.kinvesticni.cz TŘI BYTOVÉ DOMY BD-A, BD-B A BD-C JSOU SITUOVÁNY V SAMÉM

Více

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: otevřené zadávací řízení SPECIFIKACE PŘEDMĚTU

Více