květen 2004 Energetický audit a jeho význam KONTROLOVAT BYTY JE POVINNOST SPRÁVA DRUŽSTVA, Bedřichovická 21

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "květen 2004 Energetický audit a jeho význam KONTROLOVAT BYTY JE POVINNOST SPRÁVA DRUŽSTVA, Bedřichovická 21"

Transkript

1 1 květen 2004 KONTROLOVAT BYTY JE POVINNOST Nájemce bytu a osoby, které žijí s nájemcem ve společné domácnosti, mají vedle práva užívat byt i právo užívat společné prostory a zařízení domu, jsou povinni užívat byt, společné prostory a zařízení domu řádně a při výkonu svých práv jsou povinni dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním nájemcům výkon jejich práv. V poslední době jsme svědky toho, jak někteří nájemci nepovažují byt za prostředek k bydlení, ale za skladiště harampádí a mnohdy se takovým skladištěm stávají i společné prostory domu. Družstvo, jako pronajímatel nemůže takovému stavu nečinně přihlížet, ale má morální i zákonné právo provádět kontroly bytů, sklepů a dalších prostorů v domě. V 665 občanského zákoníku je v odst. 1 stanoveno, že pronajímatel je oprávněn požadovat přístup k věci za účelem kontroly, zda nájemce užívá věc, tedy byt, řádným způsobem. Jde o preventivní opatření, kdy kontrola má zprostředkovat poznání konkrétního stavu bytu či přezkoumání dodržování určitých norem, stanov družstva nebo nájemní smlouvy. Bez kontroly se při zajišťování správy bytového fondu nelze obejít. Jinými slovy, jde o prohlídky preventivní a mimořádné. Zvláště důležité jsou ty mimořádné, prováděné vždy podle potřeby a často na základě podnětů obyvatel konkrétního domu. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že nájemce je povinen ze zákona zpřístupnit byt a jeho příslušenství kvůli prohlídce plánované anebo mimořádné. Pokud tedy družstvo oznámí nájemci bytu, že hodlá zkontrolovat byt, sklep ad., je povinností nájemce byt (a stejně tak i příslušenství bytu) zpřístupnit a umožnit tak pronajímateli provedení kontroly stavu bytu a způsobu jeho užívání. Důvodem těchto kontrol není snaha obtěžovat nájemce, ale výhradně plnění povinnosti kontrolovat byty a společné prostory domu, a tím předcházet vzniku škod. Paragraf 415 občanského zákoníku praví, že každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí. Jednáním nepořádných osob vznikají škody na majetku družstva, nájemce bytu i jeho sousedů, kteří nejednou musejí strpět nesnesitelný zápach od nahromaděného a uskladňovaného harampádí nebo zápach od smeček psů či koček chovaných v bytech. Pokud je v bytě, který má sloužit bydlení, skladiště starého papíru, hrozí i nebezpečí vzniku požáru. Pokud by opravdu vznikl požár, co ostatní pořádní nájemníci? Ze všech těchto důvodů je proto nutné kontroly provádět. Dnes sice nepatří k povinnostem vlastníka či správce bytového domu mít vyvěšený nebo zpracovaný domovní řád, přesto družstvo domovní řád pro obytné domy ve vlastnictví a správě družstva zpracovalo a vydalo. Aby se nejednalo o pouhý kus popsaného papíru, je nezbytné zajistit kontrolu a jeho dodržování a v případě porušení i jeho sankcionování. Každému uživateli bytu v bytovém domě, ať již užívá byt z jakéhokoli titulu, je a musí být jasné, co si smí a nesmí dovolit. Například, že je povinen činit vhodná opatření a chovat se tak, aby neobtěžoval sousedy nadměrným hlukem a že po 22 hodině nesmí až do 6 hodin narušovat noční klid. Že je povinen udržovat pořádek a čistotu v domě a odstranit znečištění společných částí domu a chodníků způsobené jím nebo příslušníkem jeho domácnosti nebo osobami navštěvujícími jeho byt a že tato povinnost se vztahuje i na odstranění nečistot způsobených psy a kočkami. Chovatelé psů a koček si musí uvědomit, že o psy a kočky musí pečovat tak, aby jejich mazlíčci neobtěžovali ostatní uživatele bytů v domě. Chov zvířat v městě Brně je usměrněn vyhláškou Magistrátu města Brna č. 12/1993 o podmínkách chovu zvířat na území města Brna: V bytových a rodinných domech musí být zvířata v lidské péči chována tak, aby jejich chov nenarušoval neúměrným hlukem, zápachem, znečišťováním společných prostor apod. bydlení ostatních osob. Co si však chovatelé neuvědomují, k chovu zvířat v bytech je třeba souhlasu vlastníka (správce) nemovitosti. Proto i v domech, které jsou ve vlastnictví či správě družstva, platí, že k držení většího počtu domácích zvířat v bytě je třeba písemného souhlasu družstva. Dalším problémem v domech jsou sklepní prostory. Je známo, že sídliště a velké bytové domy jsou lokalitou s mírně zvýšeným rizikem vloupání do sklepů. Pachatelé si ze sklepů odnášejí předměty, které mohou dále zpeněžit nebo užít, nejčastěji jízdní kola a další sportovní potřeby (nejčastěji lyžařské vybavení), potraviny, pneumatiky na automobily či nářadí. Je proto na každém nájemci či vlastníkovi bytu, aby zvážil rizika spojená s uskladněním hodnotných věcí ve sklepě. Nejvhodnějším způsobem prevence vloupání do nebytových prostor je aktivní přístup obyvatel domu. Je dobré společně se domluvit na kvalitním zabezpečení vstupů, tedy hlavního, případně i zadního vchodu. Dalším krokem je bezpečné zajištění přístupu do samotných sklepních prostor. Obyvatelé by si měli všímat pohybu cizích lidí a nevpouštět dovnitř například prostřednictvím elektronického vrátného neznámé návštěvníky. Postupem doby dochází ke ztrátám klíčů od domu nebo jejich vydávání různým osobám kvůli roznášce pošty, reklamních materiálů či při opravách domu. Proto je vhodné po určité době preventivně vyměnit vložku zámku vchodových dveří a rozdělit nové klíče mezi nájemníky. Investice se vyplatí. Mgr. Holá, úsek organizace a služeb Energetický audit a jeho význam Energetický audit je soubor činností, jejichž výsledkem jsou informace o způsobech a úrovni využívání energie v budovách a energetickém hospodářství prověřovaných fyzických a právnických osob a návrh na opatření, která je třeba realizovat pro dosažení energetických úspor. Energetický audit je zakončen zprávou, která musí obsahovat: 1) hodnocení současné úrovně posuzovaného energetického hospodářství a budov, 2) celkovou výši technicky dosažitelných energetických úspor, 3) návrh vybrané varianty doporučené k realizaci energetických úspor včetně ekonomického zdůvodnění, 4) závěrečný posudek energetického auditora. Povinnost podrobit své energetické hospodářství a budovu energetickému auditu se vztahuje na: a) organizační složky státu, organizační složky krajů a obcí a příspěvkové organizace s celkovou roční spotřebou energie vyšší než je stanoveno vyhl. č. 213/2001 Sb., což je 1500 GJ, b) fyzické či právnické osoby s výjimkou příspěvkových organizací s celkovou roční spotřebou energie vyšší, než je stanoveno vyhl. č. 213/2001 Sb., tj GJ, c) hodnota, od níž vzniká pro fyzické či právnické osoby uvedené v předchozích odstavcích povinnost zajistit zpracování energetického auditu u budov samostatně zásobovaných energií je stanovena ve výši 700 GJ celkové roční spotřeby. (pokračování na str. 2) SPRÁVA DRUŽSTVA, Bedřichovická 21 ÚŘEDNÍ HODINY: Pondělí: 8,00 12,00 hod. 13,00 16,30 hod. Středa: 8,00 12,00 hod. 13,00 17,30 hod. TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA MÍR SBD: FAX: WEBOVÉ STRÁNKY MÍR SBD: ADRESA ELEKTRONICKÉ POŠTY:

2 Energetický audit a jeho význam (dokončení ze str. 1) Celkovou roční spotřebou energie se rozumí součet všech forem energie ve všech odběrných místech provozovaných pod jedním identifikačním číslem. Pro přepočty se používají následující vztahy: a) elektrická energie 1 MWh 3,6 GJ b) plyn 1000 m 3 34,05 GJ c) tuhá či kapalná paliva se přepočítávají údajem výhřevnosti udávaným dodavatelem. Forma energie pro písm. a), b), c) je: 1) nakoupená elektrická energie pro vlastní spotřebu, 2) nakoupený plyn pro vlastní spotřebu, 3) nakoupená tepelná energie pro vlastní spotřebu, nebo nakoupená tuhá nebo kapalná paliva, pokud jsou použita pro výrobu elektrické energie nebo tepelné energie. Zpracování energetického auditu hradí zadavatel auditu. Energetický audit může provádět pouze energetický auditor, což je fyzická osoba, která je zapsána do seznamu energetických auditorů, vedeného ministerstvem. Předpoklad zapsání do seznamu auditorů je: - složení odborné zkoušky, - způsobilost k právním úkonům, - trestní bezúhonnost, - požadovaná odborná způsobilost (prokázání ukončeného vysokoškolského vzdělání technického nebo přírodovědeckého směru s praxí 3 roky v oboru, nebo ukončené středoškolské vzdělání technického směru s praxí 6 let v oboru). Auditor musí být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem jeho činnosti v oblasti energetického auditu, a to tak, aby rozsah pojistného plnění byl úměrný škodám, které lze v rozumné míře předpokládat. Pojištění musí trvat po celou dobu výkonu auditorské činnosti. Energetický auditor je povinen zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se fyzické či právnické osoby, o kterých se dozvěděl v souvislosti s prováděním energetického auditu. Konečný termín provedení auditů je Po tomto termínu bude Státní energetická inspekce provádět kontroly v souladu se zákonem č. 222/1994 Sb. a v případě neplnění ukládat sankční postihy. Ing. Procházka, vedoucí odd. energetiky Odpovědi na nejčastější otázky, jak správně postupovat při vyřizování žádostí o užívání společných částí domu, při různých úpravách v bytech vlastníků nebo nájemců Pravidla respektují požadavky zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 83/1998 Sb. a stanov MÍR, stavební bytové družstva. Zásady upravuje směrnice družstva č. 2/97. Pro orgány právnické osoby budou žádosti projednávány jen na základě ustanovení komisionářské smlouvy nebo na písemné požádání. Podrobné informace jsou uvedeny na webových stránkách družstva I. ŽÁDOSTI ŘEŠENÉ PŘEDSTAVENSTVEM DRUŽSTVA POSTUP PŘI ROZŠÍŘENÉM UŽÍVÁNÍ SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH ZA ÚČELEM USKLADNĚNÍ OSOBNÍCH VĚCÍ (poplatek správě družstva činí 300,- Kč) Podmínkou udělení souhlasu je u domů: 1. ve výlučném vlastnictví družstva souhlas 2/3 většiny platných členů samosprávy nebo členské schůze samosprávy. 2. ve spoluvlastnictví družstva souhlas 100 % vlastníků, družstevní byty souhlas 2/3 většiny platných členů samosprávy nebo členské schůze samosprávy. 3. ve správě (právnické osoby společenství vlastníků), dle 11 odst. 5 zákona č. 72/1994 Sb. ve znění zákona č. 103/2000 Sb. souhlas všech vlastníků jednotek. (v tomto případě družstvo nic neschvaluje, pouze zajistí uzavření nájemní smlouvy, pokud je toto sjednáno v komisionářské smlouvě). Žadatel předá na provozní úsek správní složky družstva k projednání technické komisi tyto dokumenty: - žádost o rozšíření užívání společných prostor - stanovisko samosprávy nebo shromáždění společenství vlastníků (ověřená výměra plochy, návrh výše mimořádné splátky do dlouhodobě přijaté zálohy (FDH) za /m 2 /rok) - doklad o souhlasu bydlících (dle nákladového střediska) a 100 % souhlasu vlastníků bytů II. - přiměřenou stavební dokumentaci - v oprávněných případech kladné vyjádření Hasičského záchranného sboru - při zásahu do konstrukce objektu statický posudek autorizovaného statika Současná obvyklá výše mimořádné splátky do dlouhodobě přijaté zálohy (FDH) činí 350,- Kč/m 2 /rok + platby za služby. Rozhodnutí představenstva družstva s rozšířením užívání společných prostor bude žadateli sděleno současně s výzvou k uzavření smlouvy. ŽÁDOSTI ŘEŠENÉ PROVOZNÍM ÚSEKEM ROZHODOVÁNÍ O ŽÁDOSTECH PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV V DOMECH VE VÝLUČNÉM VLASTNICTVÍ NEBO SPOLU- VLASTNICTVÍ DRUŽSTVA Při stavebních úpravách, jimiž se mění vzhled domu nebo jeho vnitřní uspořádání je zapotřebí dohoda všech vlastníků dle 13, odst. 3 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů. a) přestavba bytového jádra, úpravy nosných stěn domu poplatek správě družstva činí 300,- Kč, Žadatel předá na provozní úsek tyto dokumenty: 1. žádost se stručným popisem požadované úpravy 2. stavební dokumentaci včetně statického posudku vztaženého k celému domu 3. souhlas ostatních vlastníků jednotek, souhlas orgánu právnické osoby b) jednoduché stavební úpravy v objektu poplatek správě družstva činí 100,- Kč, (výměna oken, zasklení lodžie, balkonu, úpravy nenosné příčky, prořezání dřevního otvoru v panelu, mříže na oknech a dveřích, soukromé antén) žádosti podávají nájemci i vlastníci, podmínky pro výměnu oken jsou upřesněny Směrnicí č. 1/ 2003, jejíž výňatek uvádíme: Žadatel předá na provozní úsek: - vyjádření výboru samosprávy (razítko a podpis), - zápis z ČS SO a SSV (nebo odkaz na něj), ve kterém bude uvedeno, zda jsou odsouhlasena okna stejného členění nebo okna dělená / pokud je zápis, není už potřeba podpisů bydlících ve svislici /,v případě oken jiného tvaru a členění, než bylo členění původní, je nutno doložit souhlas spoluvlastníků celého domu, jestli-že tento není součástí zápisu z ČS SO a SSV, - pokud zápis z ČS SO a SSV není, musí žadatel k žádosti doložit kladný souhlas SO, souhlasy 2/3 bydlících ve svislici, (tzn. bydlících pod a nad žadatelem) a souhlas všech vlastníků v domě s tím, že souhlasí s výměnou oken za okna jiného tvaru a členění, než bylo členění původní a toto členění budou respektovat. Žadatel předá na provozní úsek tyto dokumenty: - žádost se stručným popisem požadované úpravy. - stavební dokumentaci včetně statického posudku vztaženého k celému domu, jestliže to charakter úpravy vyžaduje (nutný pro úpravu balkonů a lodžií). - souhlas ostatních vlastníků jednotek včetně souhlasu samosprávy, společenství vlastníků, orgánu právnické osoby. - údaje o realizaci a realizační firmě. - při kladném vyjádření bude žadateli udělen souhlas spoluvlastníka a správce do výše spoluvlastnického podílu pro další řízení na stavebním úřadě (stavební povolení, ohlášení stavebních úprav). V případě nesouhlasu bude žadateli sdělen důvod nesouhlasného stanoviska. - po dokončení stavebních úprav v případě, že bylo stavebníkovi uděleno stavební povolení, požádá stavebník jménem družstva o vydání kolaudačního rozhodnutí. Při kolaudačním řízení zástupce družstva ověří realizaci stavby. - v případě ohlášení stavebních úprav, žadatel písemně oznámí ukončení stavebních prací správě domů. V oprávněných případech dodá doklady o provedených revizích. c) různé úpravy v bytě nájemce bez poplatku správě družstva, jedná se např. o výměnu vany, kuchyňské linky, umyvadla, WC, sporáku, keramické obklady, podlahy, vodovodních baterií a drobné nestavební úpravy. Žadatel předá na provozní úsek tyto dokumenty: 1. žádost se stručným popisem požadované úpravy 2. údaje o realizaci a realizační firmě 3. při výměnách energetických spotřebičů je nutné povolení elektráren (JME) a plynáren (JMP). Při kladném rozhodnutí může tyto úpravy provést. V případě nesouhlasu bude žadateli sdělen důvod nesouhlasného stanoviska. V oprávněných případech žadatel písemně oznámí ukončení stavebních prací domovní správě a dodá doklady o provedených revizích. Rady pro jednání na stavební úřadě: Jestliže bude stavebník žádat stavební povolení, jeho žádost musí obsahovat tyto náležitosti: - žádost o změnu užívání části stavby včetně stavebních úprav nebo žádost o stavební povolení - doklad o vlastnictví (výpis z katastru nemovitostí, nájemní, kupní nebo darovací smlouva) - písemná dohoda všech vlastníků o souhlasu se stavebními úpravami - projektová dokumentace 2x, vystihující rozsah a charakter (popis) stavby technická a průvodní zpráva, základní stavební výkresy, terénní úpravy, rozvody, instalace, sítě (dokončení na str. 3) strana 2

3 Rady pro jednání na stavební úřadě: (dokončení ze str. 2) - oprávnění projektanta (autorizace) - doklad o provádění stavebního dozoru, při provádění stavby dodavatelským způsobem (živnostenský list); při provádění stavby svépomocí (oprávnění stavebního dozoru a jeho prohlášení, že bude stavební dozor vykonávat) - doklady o projednání s orgány státní správy, zejména požární ochrany, hygienické služby a jiných dle povahy zamýšlené stavby. Při ohlášení stavebních úprav: - ohlášení stavebních úprav - doklad o vlastnictví (výpis z katastru nemovitostí, nájemní, kupní nebo darovací smlouva) - písemná dohoda všech vlastníků o souhlasu se stavebními úpravami - jednoduchý nákres se zakreslením stavebních úprav - při výměně stávajících oken za okna stejně členěná stačí žadateli pouze souhlas družstva, nemá ohlašovací povinnost na příslušný stavební úřad, ohlášení je však nutné jako doklad pro stavební spořitelnu - při výměně stávajících oken za okna jiného tvaru a členění má žadatel povinnost toto ohlásit na příslušný stavební úřad. Ing. Kateřina Miholová, vedoucí domovní správy Vyhodnocení spolupráce s pojišťovnou Kooperativa, a. s. za období roku 2003 V období od 1/ /2003 bylo na pojišťovnu Kooperativa, a. s. jednotlivými techniky domovní správy MÍR SBD nahlášeno celkem 81 případů pojistných událostí, které se týkaly odpovědnosti za vzniklou škodu, živelných událostí, požárů a krádeží hasebních techniky na domech, které jsou ve spoluvlastnictví a správě MÍR, stavební bytové družstvo. Pojišťovnou Kooperativa, a. s. bylo odškodněno k celkem 69 pojistných událostí ve výši ,-- Kč. Náhrada škody regresem byla vyplacena jiným pojišťovnám ve 4 případech, a to ve výši ,-- Kč. Vzhledem k tomu, že máme v pojistné smlouvě sjednanou finanční spoluúčast na vzniklé škodě, byly v průběhu roku 2003 předávány podklady škodní komisi k posouzení náhrady škody a dorovnání odečtené spoluúčasti 54 poškozeným pojistnou událostí v částce ,-- Kč. K dnešnímu dni zůstává neodškodněno 12 nahlášených pojistných událostí s předběžným odhadem cca ,-- Kč. Tato částka po provedeném odškodnění bude vedena pojišťovnou Kooperativa, a. s. jako náhrada vyplacených škod na rok 2004 a po přepočtu a vyplacení upřesněna. Rekapitulace pojistných událostí za rok 2003 Počet pojistných událostí celkem 81 Počet odškodněných pojistných událostí 69 Počet neodškodněných pojistných událostí 12 Příčiny vzniku pojistných událostí (PU), počet a výše odškodnění Příčina Počet PU Výše odškodnění (v Kč) Zatečení střešním pláštěm 9 x ,-- Zatečení obvodovým pláštěm domu 19 x ,-- Havárie rozvodu vody a topení 28 x ,-- Úder blesku do domu 5 x ,-- Požár ve společných prostorách domu 1 x 5.540,-- Odcizení hasební techniky 2 x ,-- Záplava 5 x ,-- Celkem 69 x ,-- Nutno se však zmínit o škodách, které vznikly v roce 2002 a jejich odškodnění proběhlo až během roku Vzhledem k tomu, že v roce 2002 vzniklo 169 pojistných událostí, nebylo možno provést odškodnění ve stejném roce. Z tohoto důvodu byla do roku 2003 převedena rezerva a v průběhu roku byla provedena dolikvidace 58 pojistných událostí z roku 2002 v hodnotě ,-- Kč. Z toho vyplývá, že pojišťovna Kooperativa, a. s. provedla za rok 2003 pojistné plnění včetně vyplacení regresu ve výši ,-- Kč, což je nejvyšší částka, jaká byla od uzavření pojistné smlouvy mezi MÍR, SBD a pojišťovnou Kooperativa, a. s. za vzniklé škody uhrazena. I přes uvedený počet pojistných událostí provozní úsek tuto oblast musí zvládat. Ve spolupráci s pojišťovnou Kooperativa, a. s. technici provozního úseku sledují včasné plnění odškodnění pojistných událostí tak, aby bylo prováděno na patřičné úrovni a ke spokojenosti bydlících. O tom svědčí skutečnost, že v průběhu nejen minulého roku nebyla na provozní úsek vznesena žádná stížnost na nedostatky v této oblasti. Alena Růžičková, technik provozu domu VÁŠ DŮM, VÁŠ HRAD Pojišťovna Kooperativa vstoupila na pojistný trh před téměř 13 lety, v květnu 1991, kdy byl zrušen monopol jedné pojišťovny. Společnost ušla za první dekádu své existence dlouhou cestu a dnes se může pochlubit pozicí druhého největšího pojišťovacího ústavu na trhu, silnými akcionáři, finanční stabilitou, stovkami tisíc klientů a předepsaným pojistným ve výši bezmála 20 miliard korun. Základní kapitál firmy dosáhl dvou miliard korun a patří k největším mezi tuzemskými pojišťovnami. Jedním z největších životních přání každého z nás určitě je a bude mít svou střechu nad hlavou, svůj dům či byt, který je tak trochu naším malým královstvím. Kooperativa nabízí široký výběr pojistných produktů, které pomáhají finančně chránit Vaši domácnost, byt, dům nebo chatu před situacemi živelního charakteru, krádeží, loupeží, vandalismem a dalšími riziky. Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu občanů Základní produktovou nabídku Kooperativy tvoří: - Pojištění domácností - Pojištění rodinných domů - Pojištění bytových domů - Pojištění bytů - Pojištění chat a chalup Opatrnost nestačí Také se při odchodu z domova dvakrát přesvědčíte, jestli jste opravdu zamkli a nenechali zapnutý některý spotřebič či téci vodu? Zavíráte pečlivě všechna okna? Máte domluvu se sousedy, aby občas mrkli na Vaše dveře, když odjíždíte na dovolenou? Dát si pozor jistě není na škodu, ale nejlepší ochránce je stejně ten, který nikdy nespí dobré pojištění: Pojištění domácnosti žádný přepych, jde o nutnost Předmětem tohoto pojistného produktu jsou: věci, které tvoří soubor zařízení domácnosti a slouží k jejímu provozu (nábytek, koberce, osvětlovací tělesa, kuchyňské přístroje, pračka, ) věci, které slouží k uspokojování potřeb členů domácnosti (audiovizuální a výpočetní technika, foto technika, sportovní vybavení, starožitnosti, sbírky, cennosti, knihy, oblečení ) příslušenství bytu a stavební součásti, které jste si sami pořídili (malby, tapety, obklady, dlažby, parkety, plovoucí podlahy, vestavěný nábytek, zděné bytové jádro ). Pojištění se týká věcí vlastních i věcí cizích, které členové domácnosti oprávněně užívají (např. věci v leasingovém nájmu). Pojištění poskytuje pojistnou ochranu pro případy: živelních škod (včetně vodovodních) odcizení (krádež, loupež) úmyslného poškození nebo úmyslného zničení věcí (vandalismus); toto se týká i všech škod vzniklých uvnitř bytu, do něhož nezjištěný pachatel vnikl po překonání překážek. Díky širokému rozsahu pojistné ochrany jste pojištěni proti škodám vzniklým: ve Vašem bytě a jeho příslušenství v uzamykatelných nebytových prostorách užívaných výlučně Vámi, které se nacházejí v téže budově jako byt nebo na pozemku příslušejícím k této budově (např. sklepní kóje, garáž) na území České republiky Naše pojištění se dále vztahuje i na pojistné události vzniklé mimo místo pojištění, a to na věcech, které člen Vaší domácnosti: o měl na sobě, při sobě nebo u sebe (jde např. o loupežné přepadení) o odložil na místě k tomu určeném nebo obvyklém (jde o případy krátkodobého a účelného přerušení bezprostředního užívání věci - např. pokud věci odložíte v uzamčeném hotelovém pokoji či chatě, v zaměstnání při plnění pracovních úkolů apod.). Výhoda náhradního ubytování Stane-li se byt následkem pojistné události neobyvatelným, uhradíme Vám i přiměřené náklady na náhradní ubytování až do výše ,- Kč Lze produkt kombinovat? V rámci tohoto produktu lze dále sjednat následující druhy pojištění: (pokračování na str. 5) strana 3

4 strana 4 stranast 1

5 VÁŠ DŮM, VÁŠ HRAD (dokončení ze str. 3) pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě (týká se škod na zdraví, věcech i jiných škod, jež vzniknou na území České republiky a které můžete způsobit nejen Vy, ale i ostatní členové Vaší domácnosti); v tomto pojištění je automaticky zahrnuta např. i odpovědnost za škodu způsobenou Vaším psem pojištění elektromotorů domácích spotřebičů a elektromotorů patřících k technickému zařízení bytu (pro případ poškození nebo zničení elektromotoru zkratem) pojištění souboru věcí sloužících k výdělečným účelům nebo k výkonu povolání pojištění garáže a souboru zařízení garáže Pojištění bytové jednotky komplexní ochrana nemovitosti Zakoupili jste byt do osobního vlastnictví? Pak vězte, že investicí do svého klidu by se mělo stát nejenom pojištění domácnosti, ale i pojištění bytu. Proč pojištění bytu? Tento pojistný produkt je určen k ochraně Vašeho bytu nebo nebytového prostoru (jde o pojištění jednotek vymezených podle zákona č. 72 / 1994 Sb.). Je určen především pro ty případy, kdy se vlastníci jednotek mezi sebou nemohou dohodnout na společném pojištění celé budovy, resp. kdy jste nuceni uzavřít toto pojištění jako nutnou podmínku k získání hypotečního úvěru. Předmětem pojištění bytu jsou: byt nebo nebytový prostor vedlejší místnosti (sklepní kóje, garáže), které jsou určeny ke společnému užívání s bytem, resp. nebytovým prostorem Váš spoluvlastnický podíl na společných částech domu Pojištění poskytuje pojistnou ochranu pro případy: živelních škod (včetně vodovodních) odcizení (krádež, loupež) úmyslného poškození nebo úmyslného zničení věcí (vandalismus) nárazu dopravního prostředku poškození nebo zničení elektromotorů čerpadel a zabudovaných větráků, sloužících k provozu pojištěného bytu nebo nebytového prostoru (pro případ poškození nebo zničení zkratem) zranění vlastníka pojištěného bytu nebo nebytového prostoru nebo osoby jemu blízké (v souvislosti s živelní pojistnou událostí vzniklou na budově) Při sjednávání je třeba předložit: Smlouvu o převodu vlastnického práva k jednotce. Lze produkt kombinovat? V rámci tohoto produktu lze sjednat následující druhy pojištění: pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo držby pojištěné nemovitosti dodatkové připojištění skel. Připojištění skel znamená podstatné rozšíření pojistné ochrany pro skla instalovaná v pojištěném bytě nebo nebytovém prostoru. Tímto připojištěním jsou skla pojištěna prakticky proti všem rizikům. Kde je možné produkt získat? Veškeré podrobné informace o tomto a dalších produktech Kooperativy Vám rádi poskytnou naši specialisté ve kterémkoli z téměř 230 obchodních míst v České republice. V těchto místech je také možné kdykoli uzavřít pojistnou smlouvu. Budeme také velmi rádi, pokud nám zavoláte na bezplatnou Zelenou linku Kooperativy, která je pro Vás k dispozici non-stop na čísle Několik důvodů, proč je rozumné uzavřít pojištění domácnosti Zde uvádíme alespoň několik závažných důvodů, které jsou potvrzeny naší dlouholetou praxí: požár, úder blesku, výbuch, pád letadla či jiného předmětu, povodeň a další živelní rizika - závada na elektroinstalaci, porouchaný spotřebič, zapomenutá žehlička či neopatrné hry dětí s otevřeným ohněm mohou způsobit rozsáhlý požár, jehož následkem se stane byt zcela neobyvatelným; - přepětí vzniklé úderem blesku může poškodit či zničit elektrické spotřebiče (televizor, video, CD přehrávač, počítač jednoduše vše, co je připojeno k síti); - ničivý účinek výbuchu plynu či vadného kotle může zdevastovat veškerý majetek; - strom vyvrácený vichřicí může poničit nejen budovu, ale i movité věci; - silný přívalový déšť může způsobit lokální povodeň či záplavu i v místech, která se dosud zdála být neriziková. Škody vzniklé působením živelních rizik Kooperativa uhradí únik vody z vodovodu, vytápěcího systému či porouchaného zařízení - potrubí prasklé tlakem vody, ucpané odváděcí potrubí či pouhá závada na těsnění radiátoru ústředního topení mohou v době Vaší nepřítomnosti způsobit značnou škodu na stavebních součástech i na movitém zařízení bytu; - přetečená vana u roztržitého souseda může poškodit nejen malby a tapety. Škody vzniklé působením vodovodních rizik Kooperativa uhradí krádež vloupáním, vandalismus, loupež - do bytu se může násilně vloupat zlomyslný zloděj, který odcizí cenné věci a přitom zničí nejen trezor, ale úmyslně poškodí i nábytek a další zařízení bytu; - během nákupu Vám může neznámý pachatel odcizit kočárek či jízdní kolo uzamčené před samoobsluhou; - ozbrojený lupič Vás přinutí vydat peněženku, mobilní telefon či jiné věci. Škody vzniklé krádeží, loupeží či vandalismem Kooperativa uhradí následné škody - byt se může stát - např. následkem požáru neobyvatelným; po určitou dobu proto budete potřebovat přiměřené náhradní ubytování; - byt bude dále nutno vyčistit a vysušit. Tyto náklady, vzniklé v souvislosti s pojistnou událostí, Kooperativa uhradí odpovědnost za škodu - nesprávně umístěná odpadní hadice Vaší automatické pračky může způsobit škody na majetku sousedů; - Vy nebo jiný člen Vaší domácnosti jako chodec můžete způsobit dopravní nehodu; - Vaše dítě jako cyklista může zavinit dopravní či jinou nehodu; - Váš pes může při procházce způsobit škodu na věci či na zdraví jiné osoby. Vzniklé škody, za které odpovídáte, za Vás Kooperativa uhradí Několik důvodů, proč je rozumné uzavřít pojištění nemovitosti Zde uvádíme alespoň několik závažných důvodů, které jsou potvrzeny naší dlouholetou praxí: požár, úder blesku, výbuch, pád letadla či jiného předmětu, povodeň a další živelní rizika - závada na elektroinstalaci, porouchaný spotřebič, zhoršený stav komínu či úder blesku mohou způsobit rozsáhlý požár; - přepětí vzniklé úderem blesku do budovy může poškodit instalace i zapojená zařízení (zabezpečovací signalizaci, anténní systém ); - ničivý účinek výbuchu plynu či vadného kotle může zdevastovat celou nemovitost; - strom či sloup vyvrácený vichřicí může poničit budovu či jiné stavby; - bouřlivý vítr s krupobitím může silně poškodit střešní krytinu, další škody mohou následně napáchat prudké atmosférické srážky; - silný přívalový déšť může způsobit lokální povodeň či záplavu i v místech, která se dosud zdála být neriziková; voda spolu s naplavenými nánosy bahna mohou způsobit rozsáhlé škody. Škody vzniklé působením živelních rizik Kooperativa uhradí únik vody z vodovodu, vytápěcího systému či porouchaného zařízení - potrubí prasklé tlakem vody, ucpané odváděcí potrubí či pouhá závada na těsnění radiátoru ústředního topení mohou v době Vaší nepřítomnosti způsobit značnou škodu; další škody mohou následně vzniknout působením mrazu. Škody vzniklé působením vodovodních rizik Kooperativa uhradí krádež vloupáním, vandalismus, loupež - do Vašeho domu se může násilně vloupat zlomyslný zloděj, který odcizí odmontovatelně připojená zařízení a přitom úmyslně poškodí i další stavební součásti a příslušenství (kuchyňskou linku, vestavěný nábytek, obklady, dlažby ). Škody vzniklé krádeží, loupeží či vandalismem Kooperativa uhradí (dokončení na str. 6) strana 5

6 Několik důvodů, proč je rozumné uzavřít pojištění nemovitosti (pokračování ze str. 5) následné škody - Váš dům se může stát - např. následkem požáru - neobyvatelným a prakticky nezabezpečitelným; po určitou dobu proto budete potřebovat uložit zachráněný majetek na jiném místě. Tyto náklady, vzniklé v souvislosti s pojistnou událostí, Kooperativa uhradí odpovědnost za škodu - se týká např. škody vzniklé třetí osobě kvůli úrazu na neuklizeném chodníku, který přiléhá k Vaší nemovitosti; škody vzniklé třetí osobě kvůli pádu stromu rostoucího na pozemku pojištěného či pádu uvolněné stavební součásti ze střechy budovy Vzniklé škody, za které odpovídáte, za Vás Kooperativa uhradí KONTAKTNÍ ADRESA: agentura Brno Nádražní 14 PSČ Brno telefon: fax: www. koop.cz Revize, údržba a opravy elektrických instalací Základním předpokladem pro kvalitní činnost elektrických instalací je provádění pravidelných revizí, údržby a oprav. Revize elektrického zařízení jsou prováděny u našich domů ve společných prostorách dle vyhlášky č. 48/82 Sb. a ČSN v předepsaných pravidelných termínech provozním úsekem MÍR SBD. Při těchto revizích je prováděna i pravidelná údržba a odstraňování závad v ochraně před nebezpečným dotykem, dotahování spojů vodičů, oprava vyhořelých spojů, čištění rozvaděčů atd. Díky těmto úkonům jsou elektrické instalace společných prostor našich domů ve vyhovujícím stavu. Jiná situace je u elektrických instalací bytů. Revize, opravy a údržbu v bytech jsou dle stanov družstva a přílohy č. 1 stanov povinni provádět nájemci vlastníci jednotlivých bytů. Při příležitostných kontrolách bytů bylo zjištěno, že elektrické instalace většiny bytů jsou ve špatném stavu. Vzhledem k neprovádění pravidelné údržby dochází u elektrických přístrojů (rozvodnice, rozvodné krabice, zásuvky, vypínače, svítidla) k častým poruchám a zkratům. Spoje vodičů jsou uvolněné, čímž dochází ke zvětšeným přechodovým odporům, a tím ke zvýšenému zahřívání elektrických přístrojů. Tyto poruchy jsou zapříčiněny jednak neprováděním pravidelné údržby a jednak tím, že za poslední léta došlo v bytech ke značnému nárůstu počtu elektrických spotřebičů. Jedná se o elektrické sporáky, elektrické a mikrovlnné trouby, elektrické pánve, varné konvice, různé opékače, kávovary atd.. Tento zvýšený počet spotřebičů v bytech svým příkonem zatěžuje nejen elektrickou instalaci bytů, ale i přívodní a stoupací vedení obytných domů. Mnohé byty nemají rovněž dle předepsaných ČSN samostatné obvody pro pevně připojené spotřebiče. Elektrické instalace bytů jsou provedeny převážně hliníkovými vodiči a v době zřízení elektrické instalace nebyly na takové zatížení stavěny. Upozorňuji rovněž, že vodiče elektrických instalací panelových bytů jsou nevyměnitelné jsou zality v panelech a v podlahách. Vzhledem k závažnosti zjištěných nedostatků na elektrických instalacích bytů je možno konstatovat, že při stávajícím stavu hrozí zvýšený počet úrazů elektrickým proudem a požárů. S přihlédnutím k těmto skutečnostem doporučuji všem nájemcům vlastníkům bytů neprodleně přistoupit k provedení nutné údržby, opravám a následné revizi elektrické instalace bytů. Upozorňuji, že všechny práce na elektrickém zařízení smí provádět pouze osoby s předepsanou elektrotechnickou kvalifikací dle vyhl. CÚBP č. 50/78, ČSN a nově vydané ČSN EN ! Václav Joura, odpovědný zástupce za elektrické zařízení MÍR SBD Předání vyplněných OL v daných termínech bylo až na výjimky bezproblémové a možnost postihů zodpovědných osob za neprovedení a neodevzdání stavů bytových vodoměrů samospráv v požadovaném čase a podobě nemusela být opětovně využita. Zadání dat do centrální databáze MÍR SBD proběhlo včas a kontrolovaně a jejich předání dodavateli pro fakturaci bylo téměř bezproblémové. Dosavadně nízký počet stížností a reklamací (řešených případně též i ve spolupráci s ekonomickým úsekem družstva) svědčí o pochopení nutnosti součinnosti samospráv. Za odd. energetiky bychom chtěli tímto poděkovat všem účastníkům, díky nimž takto proběhly odečty bytových vodoměrů v posledním období, tj. za rok Problematika nutné, bezpečnostní a technické regenerace výtahů v domech Poměrně náročné technické požadavky nových ČSN, platných od 04/2003 a korespondujících s normami EU, budou vyžadovat skutečné náročné zásahy do technického zařízení výtahů v domech nejen našeho družstva. Prioritou se tedy stane získání prostředků pro tyto nutné a potřebné, bezpečnost uživatelů zajišťující, změny technického stavu uvedených zařízení. Zřejmou a pochopitelnou cestou se jeví zřízení zvláštních fondů pro regenerace a opravy výtahů v rámci jednotlivých nákladových středisek pro výše uvedené účely, nedotčených jinými finančními potřebami samospráv a domů. Konzultace se servisními firmami naznačují možnost vzniku jejich kapacitního zahlcení v důsledku nárazových požadavků zákazníků (tedy i našeho družstva), a s tím spojených komplikací, např. nárůst cen prací za tyto rozsáhlé opravy. Proto se zde výhledově jeví rozumným stanovení alespoň přibližného časového plánu těchto akcí. Instalace termostatických ventilů u konečných uživatelů tepla vyžadovaná zněním vyhlášky č. 152 Instalace musí být provedena do termínu 1. ledna roku V rámci domů, které jsou ve spoluvlastnictví a správě MÍR SBD se jedná především o domy starší zástavby s nižším počtem bytů. Jednotlivé samosprávy budou opětovně informovány o této povinnosti, neboť ze strany příslušného kontrolního orgánu, jímž je Státní energetická inspekce hrozí za nedodržení zákona značný sankční postih. Úspora díky instalaci termostatických ventilů je prokazatelná (není však pochopitelně v řádu desítek procent) a přináší také komfort obsluhy vytápění v bytech zejména v souvislosti se stále častějšími náhlými změnami počasí v posledních obdobích. Upozorňuji, že instalace poměrových měřidel tepla není vyžadována žádným zákonem a v případě nedostatku finančních prostředků samospráv a s ohledem na složitou metodiku rozúčtování i nepřílišnou prokazatelnost úspor se stává nadbytečnou. Tomáš Procházka, technický pracovník měřidla, výtahy INFORMACE O INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ V MÍR SBD Investiční výstavba v MÍR, SBD se řídí zásadami pro investiční výstavbu, které byly schváleny usnesením shromáždění delegátů dne Na loňském podzimním shromáždění delegátů byla schválena výstavba obytného domu na ulici Pechova v Brně-Židenicích a byl vysloven souhlas se zahájením stavebního řízení na výstavbu tohoto bytového domu. Stavební povolení, které vydal místně příslušný stavební úřad nabylo dne právní moci a zahájení stavby tedy již nic nebrání. U výstavby tohoto bytového domu se jedná o klasickou družstevní výstavbu (bez státního příspěvku), kdy člen družstva složí členský podíl ve výši jedné třetiny rozpočtových nákladů připadajících na konkrétní byt a zbývající dvě třetiny nákladů jsou kryty dlouhodobým úvěrem s dobou splácení až na 15 let. Po splacení úvěru a splnění všech podmínek je pak samozřejmě možné družstevní byt převést do vlastnictví člena družstva. Nabídka výstavby bytů v obytném domě na ulici Pechova v katastrálním území Židenice byla učiněna všem nebydlícím členům družstva žadatelům o družstevní byt. Pořadník na tuto výstavbu byl sestaven z členů družstva, kteří projevili o výstavbu zájem a pořadí bylo dáno datem přijetí za člena družstva (délka členství). Vzhledem k tomu, že se jedná o výstavbu 32 bytových jednotek, byl pořadník doplněn o členy družstva z řad bydlících členů a o zájemce, kteří se přihlásili na základě zveřejnění nabídky formou inzerce. V současné době probíhá územní řízení na výstavbu střešní nástavby na domech na ulici Strážnická 13, 15, 17 a Strážnická 14, 16, 18 v sídlišti Brno- Slatina a stavební řízení na výstavbu střešní nástavby na domě na ulici Ševelova 1, 3, 5, 7, 9 v sídlišti Brno-Líšeň. Výstavba je zajišťována z finančních prostředků zhotovitele získaných od budoucích vlastníků nově budovaných bytových jednotek. Rovněž v případě této výstavby budou přednostně osloveni zájemci o bydlení z řad nebydlících členů družstva. Průběh procesu odečtů bytových vodoměrů studené a teplé vody za rok 2003 Vzhledem k průběžné a propracované přípravě, tj. sledování spotřeb uvedených médií v průběhu sezóny s ohledem na stanovené a pravidelné výměny vodoměrů v daných lokalitách a na sledování stavů při převodech a prodejích bytů, byl náběh odečtů bytových vodoměrů, tj. příprava termínů, stanovení pořadí jednotlivých kroků, metodických pokynů, tisk odečtových listů (dále jen OL) vodoměrů, případné předběžné konzultace a potřebná upozornění samospráv a společenství vlastníků domů, plynulý, a to pro oba termíny (listopad a prosinec) předání vyplněných OL. U P O Z O R N Ě N Í! Dne 1. června 2004 (úterý) se bude konat v 16,00 hodin v sále Dělnického domu, na ul. Jamborova 65, Brno výroční shromáždění delegátů MÍR, stavební bytové družstvo. strana 6

7 Neváhejte s regenerací a posílením tepelné ochrany domů a bytů. Počítejte s výraznými změnami v sazbě DPH od roku Spolehněte se na tandem zdatných certifikovaných profesionálů. Samosprávám i jednotlivcům vyřídíme stavební povolení (ohlášení stavebních úprav) včetně prováděcího projektu, vizualizace a posudku tepelně technického, statického a požárního. Na základě Vašich finančních možností zpracujeme optimální model financování. PROFIPLAST, spol. s r. o. tel.: Vranovská 38, Brno fax: Držitel certifikátu systému řízení jakosti dle norem ČSN EN ISO 9001 : 2001 Provádí na klíč : Výměnu oken za nová okna plastová Konstrukční systém FenStar - specialista pro panelové domy konstrukční výška rámu min. 80 mm pro dokonalé osazení okna v ozubu panelu zasklení dvojsklem - teplé sklo - U=1,1 W/m²K s teplým okrajem SWISSPACER třístupňové těsnění šedé barvy kování s povrchovou úpravou "stříbrný titan Zateplení domů kontaktním zateplovacím systémem STOMIX Postup při převodu bytu do vlastnictví člena Převod bytu do vlastnictví člena družstva se realizuje na základě Dohody o převodu vlastnictví družstevního bytu, uzavřené mezi MÍR, stavebním bytovým družstvem a členem družstva. Podmínkou pro převod bytu do vlastnictví je úhrada nesplacené části investičního úvěru poskytnutého bankou. Termíny mimořádných splátek jsou vždy k nebo příslušného roku. Dle úvěrových podmínek banky je nutno při mimořádné splátce úvěru změnit obsah úvěrové smlouvy. K provedení této změny banka vyžaduje úhradu nesplaceného investičního úvěru zpravidla k (pro splátku úvěru k 30.6.) resp (pro splátku úvěru k ). Uhrazení investičního úvěru se promítne do měsíčního předpisu nájemného a záloh za služby od počátku pololetí následujícího po zaplacení. Nedílnou přílohou smlouvy o převodu bytu do vlastnictví člena je potvrzení banky o splacení úvěru. Potvrzení banka vystaví družstvu do 2-3 měsíců po skončení pololetí, ve kterém došlo ke splacení úvěru. Po obdržení potvrzení banky, družstvo vyhotoví smlouvu o převodu bytu do vlastnictví člena a tuto zašle členu družstva k podpisu. Upozorňujeme, že mezi zaplacením investičního úvěru a podpisem smlouvy je časový odstup cca 4 měsíce, se kterým je třeba počítat. V souvislosti s převodem bytu do vlastnictví je nutné uhradit poplatek ve výši 2.000,-Kč (v případě, že předmětem převodu je i spoluvlastnický podíl na nebytové jednotce činí poplatek 2.500,-Kč). Ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. musí být před převodem bytu do vlastnictví člena družstva uhrazeny veškeré pohledávky (dlužné nájemné, včetně příslušenství, nedoplatky z vyúčtování služeb ad). Kateřina Marténková, odd. převodů bytů do vlastnictví strana 7

8 Nárůst bytů převedených do vlastnictví od roku 1996 do roku Přehled uskutečněných převodů družstevních bytů do vlastnictví člena družstva od roku 1996 do roku Počet Počet Společenství vlastníků musí alespoň jednou ročně svolat shromáždění společenství vlastníků. Při hlasování na shromáždění je rozhodující velikost spoluvlastnického podílu na společných částech domu. K přijetí většiny usnesení je zapotřebí, aby na shromáždění byli přítomni vlastníci jednotek, kteří mají většinu hlasů, a pro usnesení hlasovali minimálně nadpoloviční většinou přítomných hlasů. Za vlastníka MÍR, stavební bytové družstvo jedná na shromáždění společenství vlastníků zplnomocněný zástupce, zpravidla předseda samosprávy. Zmocněnec družstva jedná a hlasuje na shromáždění společenství vlastníků v souladu s rozhodnutím členské schůze samosprávy. Pokud se jedná o podstatnou změnu stavby, týkající se společných částí domu, je zapotřebí souhlasu všech vlastníků (např. zateplení domu, změna členění oken při jejich výměně apod.). V praxi přináší toto zákonné ustanovení řadu problémů, kdy nesouhlas třeba i jednoho ze spoluvlastníků může pozastavit provedení plánovaného záměru. Neznamená to ale, že tato akce je jednou pro vždy neproveditelná, protože v těchto případech lze souhlas vlastníka bytu nahradit soudním rozhodnutím. Vlastníci bytů mají nejen práva, ale i povinnosti. Na správě domu se podílí v rozsahu, který odpovídá jejich spoluvlastnickému podílu na společných částech domu. Jako členové společenství by měli respektovat i názory ostatních členů společenství a počítat s tím, že při hlasování mohou být přehlasováni. Vlastníci i nájemci bytů mají společný cíl zabezpečit provoz, údržbu, opravy a rekonstrukce společných částí domu. Vlastnictví zavazuje a nemělo by být zneužito na újmu práv druhých. Ing. Dana Koutníková, odd. vlastníků a samospráv PŘEHLED FIREM ZAJIŠŤUJÍCÍ ÚDRŽBU BYTOVÉHO A DOMOVNÍHO FONDU VČETNĚ ZAJIŠŤOVÁNÍ HAVARIJNÍ SLUŽBY MÍR, SBD spojovatelka MÍR, SBD dispečink Instalopráce, voda, plyn, topení Pernica J., instalo a topenářské práce Spoluvlastnické vztahy v domech Převody bytů do vlastnictví jsou prováděny v souladu se zákonem č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů. Při převodu bytu si však budoucí vlastníci mnohdy neuvědomují i určité povinnosti spojené s vlastnictvím bytů. Společně s převodem bytu se vlastník stává spoluvlastníkem domu, tedy nejen svého bytu, ale i společných částí domu, a to ve velikosti svého spoluvlastnického podílu a zároveň se stává členem společenství vlastníků. Vznik společenství ani členství jednotlivých vlastníků ve společenství není závislé na vůli jednotlivých vlastníků. O povinnostech a problémech spojených se spoluvlastnictvím domu mají budoucí vlastníci často malé nebo zkreslené informace. Ve staré zástavbě, kde byla zcela splacena anuita, byla do vlastnictví převedena většina bytů. V těchto domech vznikla v případě, že se spoluvlastnický podíl družstva na společných částech domu snížil na méně než ¼ ze zákona právnická osoba. Vlastníci si musí zvolit výbor nebo pověřeného vlastníka a správce zde vykonává správu na základě komisionářské smlouvy. V ostatních domech existuje společenství vlastníků bez právní subjektivity. Při správě těchto domů nejčastěji narážíme na různé problémy při jednání s konkrétními vlastníky. Zákon o vlastnictví bytů č. 72/1994 Sb. v platném znění vymezuje v 9 15 zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu, definici a jednání společenství vlastníků a práva a povinnosti vlastníků. V domě nadále pracuje výbor samosprávy a vlastníci musí dát najevo, jakým způsobem chtějí zabezpečit správu svého majetku. Proto si volí zástupce, kterého pověří plnou mocí, aby ve věcech týkajících se zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu jednal jejich jménem a s jejich souhlasem. Firma Libor Popela Kancelář (Bedřichovická 21) 7,00 17,00 hod Havarijní služba KNECHT INSTALO, s. r. o. voda-plyn-elektroinstalace-zednické práce Havarijní služba p. Zíma elektro (běžná a havarijní služba) Topení, teplá voda MÍR, SBD Ing. Procházka, odd. energetiky TEZA, a. s. Brno (dodávka tepla a TUV) dispečink pro sídliště Líšeň, Vinohrady (p. Vrbka) pro sídliště Slatina, Juliánov, Komárov (p. Vrána) pro sídliště Slatina, Juliánov, Komárov (p. Andres) Výtahy servis a opravy výtahů MÍR, SBD p. Procházka OTIS, a. s. dispečink Výtahy Slavík, s. r. o. (p. Burda) Od PO do PÁ (od 6,00 17,00 hod.) Mimo pracovní dobu KONEKTA, a. s. (p. Kvarda) Brnolift, s. r. o. (pí. Churá) kancelář Bedřichovická Poruchy JMP, a. s. Brno nepřetržitá havarijní služba 1239 Brněnské vodárny a kanalizace (BvaK) Martina Karásková, sekretariát provozního náměstka strana 8

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

www.sbdnachod.cz O S N O V A p r o j a r n í p o r a d y s p ř e d s e d y s a m o s p r á v Ing. Jan Mojžíš Josef Mazáč Luboš Kylar Petr Prokop

www.sbdnachod.cz O S N O V A p r o j a r n í p o r a d y s p ř e d s e d y s a m o s p r á v Ing. Jan Mojžíš Josef Mazáč Luboš Kylar Petr Prokop www.sbdnachod.cz O S N O V A p r o j a r n í p o r a d y s p ř e d s e d y s a m o s p r á v 2 0 1 3 Zpracoval: Pavel Novák Ing. Jan Mojžíš Josef Mazáč Luboš Kylar Petr Prokop I. A) Příkaz představenstva

Více

DIS 1/2013. Problematika zabezpečování oprav investičního charakteru při využití dotačních programů. Změny ve stavebním řízení při rekonstrukci bytu

DIS 1/2013. Problematika zabezpečování oprav investičního charakteru při využití dotačních programů. Změny ve stavebním řízení při rekonstrukci bytu DIS 1/2013 Družstevní informační servis květen 2013 Problematika zabezpečování oprav investičního charakteru při využití dotačních programů Bude možné počítat v budoucnosti při zabezpečování oprav investičního

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné smluvní podmínky nájmu bytu (nebytového prostoru) v podmínkách bytového spoluvlastnictví.

Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné smluvní podmínky nájmu bytu (nebytového prostoru) v podmínkách bytového spoluvlastnictví. Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 Představenstvo Bytového

Více

ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ

ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ 2011 ANEB JAK ZNALOSTÍ PRÁV A POVINNOSTÍ PŘEDCHÁZET MOŽNÝM PROBLÉMŮM S BYDLENÍM ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ ANEB JAK ZNALOSTÍ PRÁV A POVINNOSTÍ PŘEDCHÁZET MOŽNÝM PROBLÉMŮM S BYDLENÍM Autor:

Více

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 1 2 Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 Obsah CO NOVÉHO V PLZEŇSKÉM SERVISU Datel, ochránce Vašich domů Samolepka na schránky PRÁVNÍ ČÁST Nový občanský zákoník EKONOMICKÁ ČÁST Promlčené

Více

podmínky Pojistné podmínky pro pojištění stavby, domácnosti a odpovědnosti WPD 2014/01

podmínky Pojistné podmínky pro pojištění stavby, domácnosti a odpovědnosti WPD 2014/01 Wüstenrot pojišťovna a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO: 28400682, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14328 podmínky Pojistné podmínky pro stavby, domácnosti a odpovědnosti

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 3. Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 3. Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 1 Základní ustanovení 1) Tyto stanovy, jsou zpracovány v návaznosti na přijaté prohlášení ust. 1166 odst. 2 zákona č. 89/2012

Více

STANOVY. Společenství vlastníků domu Ratibořská 971/46, Opava

STANOVY. Společenství vlastníků domu Ratibořská 971/46, Opava STANOVY Společenství vlastníků domu Ratibořská 971/46, Opava Část I. Základní ustanovení Stavební bytové družstvo Stavbař, Krnovská 2034/2, 746 01 Opava Předměstí bylo původním vlastníkem budovy a plnilo

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně. Čl. I Název a sídlo společenství 1. Název společenství vlastníků zní Společenství

Více

PROFIL SBD MÍR TEPLICE

PROFIL SBD MÍR TEPLICE I. PROFIL SBD MÍR TEPLICE Firma: Právní forma: Stavební bytové družstvo Mír Teplice Družstvo Adresa sídla: Gagarinova 1558, Teplice, PSČ 415 01 IČO: 00035351 DIČ: CZ00035351 Telefon: 417 941 711 Fax: 417

Více

Dr.Václav Houša předseda představenstva SBD Nový domov Praha

Dr.Václav Houša předseda představenstva SBD Nový domov Praha v y d á v á S p r á v n í b y t o v é d r u ž s t v o N o v ý d o m o v P r a h a o b č a s n í k r o k 2 0 0 4 * * * číslo2 Vážení čtenáři, vím, a napsal jsem to už v minulém čísle tohoto našeho časopisu,

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU 10/2013 Bytový dům Rezidence AURUM Na Pláni 3306/13a, Praha 5 - Smíchov Péče o technická zařízení a společné prostory Podmínky údržby záruční podmínky Uživatelské návody

Více

Změna kanceláře v Rumburku

Změna kanceláře v Rumburku Obsah: Změna kaceláře v Rumburku Domovní řád Nařízení vlády č. 142 TES Media Udržování porádku kolem kontajnerů Sdělení ekonomického úseku Poděkování Úspory tepla vlivem termoregulace Termoregulace v SBDO

Více

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva Mandátní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a

Více

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva Mandátní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a

Více

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU FINANCING

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ (VPP-O/100-03)

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ (VPP-O/100-03) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ (VPP-O/100-03) Obsah 1. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů (VPP-O/100-03). 2. Doplňkové pojistné

Více

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 -

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. 2) Družstvo bylo založeno z důvodu koupě bytových

Více

Bytového družstva U soutoku" zkráceně "BD U soutoku"

Bytového družstva U soutoku zkráceně BD U soutoku STANOVY Bytového družstva U soutoku" zkráceně "BD U soutoku" Část I. Základní ustanovení Článek 1 Firma zní: "Bytové družstvo U soutoku" zkráceně "BD U soutoku" Sídlem družstva je: U zastávky 1544/7, PSČ

Více

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva,

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, DRUŽBA vební b yt ové družstv o Brno DRUŽBA,, sta stav byt yto družstvo Číslo 33 Červen 2014 ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, poprvé v tomto roce se Vám dostává nové číslo Informačních listů. Stejně

Více

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva Špičák. Část I. Základní ustanovení. Čl.1. Název firmy. Firma přijala název

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva Špičák. Část I. Základní ustanovení. Čl.1. Název firmy. Firma přijala název S T A N O V Y Stavebního bytového družstva Špičák Část I. Základní ustanovení Čl.1 Název firmy Firma přijala název Stavební bytové družstvo Špičák a má sídlo v Tanvald, Krkonošská 181, PSČ 468 41 zapsané

Více

Manuál uživatele. Péče o Vaši bytovou či nebytovou Jednotku a její údržba. Bytový areál Jahodnice Objekt I

Manuál uživatele. Péče o Vaši bytovou či nebytovou Jednotku a její údržba. Bytový areál Jahodnice Objekt I Manuál uživatele Péče o Vaši bytovou či nebytovou Jednotku a její údržba Bytový areál Jahodnice Objekt I Za společnost Skanska Reality a.s. (dále jen Skanska ) Vás vítáme ve Vašem novém domově. Abychom

Více

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva DRUBYD. Ciolkovského 625/54 734 01 Karviná - Ráj

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva DRUBYD. Ciolkovského 625/54 734 01 Karviná - Ráj S T A N O V Y Stavebního bytového družstva DRUBYD Ciolkovského 625/54 734 01 Karviná - Ráj Obsah : Část I. Základní ustanovení čl.1-2 Část II. Činnost družstva čl.3 Část III. Členství v družstvu čl.4-20

Více

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s Strana první. ---------------------------------------------------------- Nz 987/2014 -------------------- ---------------------------------------------------------------------------- N 993/2014 --------------------

Více

II PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI)

II PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI) 1 Kaskády Barrandov II PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI) PÉČE O BYTOVOU JEDNOTKU A JEJÍ ÚDRŽBA FINEP FINEP BYTOVÝ DŮM KASKÁDY BARRANDOV II Právě se stáváte majitelem nové bytové (nebytové)

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování

Více

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Stavební bytové družstvo Benešov u Prahy 2) Sídlo: Čechova 1634, Benešov, PSČ 256 01 3) Stavební bytové družstvo Benešov u Prahy (dále

Více

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16 Hodonín. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16 Hodonín. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo STANOVY Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16 Hodonín Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství: Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16, 695 03 Hodonín, dále

Více