SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2006 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 126 RozeslaÂna dne 10. srpna 2006 Cena KcÏ 34,± OBSAH:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2006 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 126 RozeslaÂna dne 10. srpna 2006 Cena KcÏ 34,± OBSAH:"

Transkript

1 RocÏnõÂk 2006 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKAÂ REPUBLIKA CÏ aâstka 126 RozeslaÂna dne 10. srpna 2006 Cena KcÏ 34,± OBSAH: 398. UÂ plneâ zneï nõâ zaâkona cï. 121/2000 Sb., o praâvu autorskeâm, o praâvech souvisejõâcõâch s praâvem autorskyâm a o zmeïneï neïkteryâch zaâkonuê (autorskyâ zaâkon), jak vyplyâvaâ z pozdeïjsïõâch zmeïn

2 Strana 5506 SbõÂrka zaâkonuê cï. 398 /2006 CÏ aâstka PRÏ EDSEDA VLA DY vyhlasïuje uâ plneâ z neïnõâ zaâkona cï. 121/2000 Sb., o praâvu autorskeâm, o praâvech souvisejõâcõâch s praâvem autorskyâm aozmeïneï neïkteryâch zaâkonuê (autorskyâ zaâkon), jak vyplyâvaâ zezmeïn provedenyâch zaâkonem cï. 81/2005 Sb., zaâkonem cï. 61/2006 Sb. a zaâkonem cï. 216/2006 Sb. AUTORSKY ZA KON Parlament se usnesl na tomto zaâkoneï CÏ eskeâ republiky: CÏ A ST PRVNI PRAÂVO AUTORSKE A PRAÂVA S NIÂM SOUVISEJIÂCI 1 PrÏedmeÏt uâ pravy Tento zaâkon zapracovaâvaâ prïõâslusïneâ prïedpisy EvropskyÂch spolecïenstvõâ 1 ) a upravuje a) praâva autora k jeho autorskeâmu dõâlu, b) praâva souvisejõâcõâ s praâvem autorskyâm: 1. praâva vyâkonneâho umeïlcek jeho umeïleckeâmu vyâkonu, 2. praâvo vyârobcezvukoveâho zaâznamu k jeho zaâznamu, 3. praâvo vyârobcezvukoveï obrazoveâho zaâznamu k jeho zaâznamu, 4. praâvo rozhlasoveâho nebo televiznõâho vysõâlatele k jeho vysõâlaânõâ, 5. praâvo zverïejnitele k dosud nezverïejneïneâmu dõâlu, k neïmuzï uplynula doba trvaânõâ majetkovyâch praâv, 6. praâvo nakladatele na odmeïnu v souvislosti se zhotovenõâm rozmnozïeniny jõâm vydaneâho dõâla pro osobnõâ potrïebu, c) praâvo porïizovatele k jõâm porïõâzeneâ databaâzi, d) ochranu praâv podletohoto zaâkona, e) kolektivnõâ spraâvu praâv autorskyâch a praâv souvisejõâcõâch s praâvem autorskyâm. HLAVA I PRA VO AUTORSKE DõÂl 1 PrÏedmeÏt praâva autorskeâho 2 Autorske dõâlo (1) PrÏedmeÏtem praâva autorskeâho jedõâlo literaârnõâ a jineâ dõâlo umeïleckeâ adõâlo veïdeckeâ, ktereâ je jedinecïnyâm vyâsledkem tvuêrcïõâ cïinnosti autora a jevyjaâdrïeno v jakeâkoli objektivneï vnõâmatelneâ podobeï vcïetneï podoby elektronickeâ, trvalenebo docïasneï, bez ohledu na jeho rozsah, uâcïel nebo vyâznam (daâle jen ¹dõÂloª). DõÂlem je zejmeâna dõâlo slovesneâ vyjaâdrïeneâ rïecïõâ nebo põâsmem, dõâlo hudebnõâ, dõâlo dramatickeâ adõâlo hudebneï dramatickeâ, dõâlo choreografickeâ adõâlo pantomimickeâ, dõâlo fotografickeâ adõâlo vyjaâdrïeneâ postupem podobnyâm fotografii, dõâlo audiovizuaâlnõâ, jako jedõâlo kinematogra- 1 ) SmeÏrniceRady 91/250/EHS zedne14. kveïtna 1991 o praâvnõâ ochraneï pocïõâtacïovyâch programuê. SmeÏrniceRady 92/100/EHS zedne19. listopadu 1992 o praâvu na pronaâjem a puêjcïovaânõâ a o neïkteryâch praâvech v oblasti dusïevnõâho vlastnictvõâ souvisejõâcõâch s praâvem autorskyâm, v platneâm zneïnõâ. SmeÏrniceRady 93/83/EHS zedne27. zaârïõâ 1993 o koordinaci urcïityâch prïedpisuê tyâkajõâcõâch sepraâva autorskeâho a praâv s nõâm souvisejõâcõâch prïi druzïicoveâm vysõâlaânõâ a kabeloveâm prïenosu. SmeÏrniceRady 93/98/EHS zedne29. rïõâjna 1993 o harmonizaci doby ochrany praâva autorskeâho a urcïityâch praâv s nõâm souvisejõâcõâch, v platneâm zneïnõâ. SmeÏrniceEvropskeÂho parlamentu a Rady 96/9/ES ze dne 11. brïezna 1996 o praâvnõâ ochraneï databaâzõâ. SmeÏrniceEvropskeÂho parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. kveïtna 2001 o harmonizaci urcïityâch aspektuê praâva autorskeâho a praâv s nõâm souvisejõâcõâch v informacïnõâ spolecïnosti. SmeÏrniceEvropskeÂho parlamentu a Rady 2001/84/ES ze dne 27. zaârïõâ 2001 o praâvu na opeïtnyâ prodej ve prospeïch autora originaâlu umeïleckeâho dõâla. SmeÏrniceEvropskeÂho parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodrzïovaânõâ praâv dusïevnõâho vlastnictvõâ.

3 CÏ aâstka 126 SbõÂrka zaâkonuê cï. 398 /2006 Strana 5507 fickeâ, dõâlo vyâtvarneâ, jako jedõâlo malõârïskeâ, grafickeâ a socharïskeâ, dõâlo architektonickeâ vcïetneï dõâla urbanistickeâho, dõâlo uzïiteâho umeïnõâ a dõâlo kartografickeâ. (2) Za dõâlo sepovazïujeteâzï pocïõâtacïovyâ program, je-li puê vodnõâ v tom smyslu, zïejeautorovyâm vlastnõâm dusïevnõâm vyâtvorem. DatabaÂze, kteraâ jezpuê sobem vyâbeïru nebo usporïaâdaânõâm obsahu autorovyâm vlastnõâm dusïevnõâm vyâtvorem a jejõâzï soucïaâsti jsou systematicky nebo metodicky usporïaâdaâny a jednotliveï zprïõâstupneïny elektronicky cïi jinyâm zpuê sobem, je dõâlem soubornyâm. Jina kriteâria pro stanovenõâ zpuê sobilosti pocïõâtacïoveâho programu a databaâzek ochraneï seneuplatnï ujõâ. Fotografiea dõâlo vyjaâdrïeneâ postupem podobnyâm fotografii, ktereâ jsou puê vodnõâ vesmyslu veïty prvnõâ, jsou chraâneïny jako dõâlo fotografickeâ. (3) PraÂvo autorskeâ sevztahujena dõâlo dokoncïeneâ, jeho jednotliveâ vyâvojoveâ faâzea cïaâsti, vcïetneï naâzvu a jmen postav, pokud splnï ujõâ podmõânky podleodstavce 1 nebo podle odstavce 2, jde-li o prïedmeïty praâva autorskeâho v neïm uvedeneâ. (4) PrÏedmeÏtem praâva autorskeâho jetakeâ dõâlo vznikleâ tvuêrcïõâm zpracovaânõâm dõâla jineâho, vcïetneï prïekladu dõâla do jineâho jazyka. TõÂm nenõâ dotcïeno praâvo autora zpracovaneâho nebo prïelozïeneâho dõâla. (5) SbornõÂk, jako jecïasopis, encyklopedie, antologie, paâsmo, vyâstava nebo jinyâ soubor nezaâvislyâch deïl nebo jinyâch prvkuê, kteryâ zpuê sobem vyâbeïru nebo usporïaâdaânõâm obsahu splnï ujepodmõânky podleodstavce1, je dõâlem soubornyâm. (6) DõÂlem podle tohoto zaâkona nenõâ zejmeâna naâmeït dõâla saâm o sobeï, dennõâ zpraâva nebo jinyâ uâdaj saâm o sobeï, mysïlenka, postup, princip, metoda, objev, veïdeckaâ teorie, matematickyâ a obdobnyâ vzorec, statistickyâ graf a podobnyâ prïedmeït saâm o sobeï. 3 VyÂjimky zochrany podle praâva autorskeâho ve verïejneâm zaâjmu Ochrana podlepraâva autorskeâho senevztahujena a) uârïednõâ dõâlo, jõâmzï jepraâvnõâ prïedpis, rozhodnutõâ, verïejnaâ listina, verïejneï prïõâstupnyâ rejstrïõâk a sbõârka jeho listin, jakozï iuârïednõâ naâvrh uârïednõâho dõâla a jinaâ prïõâpravnaâ uârïednõâ dokumentace, vcïetneï uârïednõâho prïekladu takoveâho dõâla, sneïmovnõâ a senaâtnõâ publikace, pameïtnõâ knihy obecnõâ (obecnõâ kroniky), staâtnõâ symbol a symbol jednotky uâzemnõâ samospraâvy a jinaâ takovaâ dõâla, u nichzï jeverïejnyâ zaâjem na vyloucïenõâ z ochrany, b) vyâtvory tradicïnõâ lidoveâ kultury, nenõâ-li praveâ jmeâno autora obecneï znaâmo a nejde-li o dõâlo anonymnõâ nebo o dõâlo pseudonymnõâ ( 7); uzïõât takoveâ dõâlo lzejen zpuê sobem nesnizïujõâcõâm jeho hodnotu. 4 ZverÏejneÏnõ a vydaânõâ dõâla (1) PrvnõÂm opraâvneïnyâm verïejnyâm prïednesenõâm, provedenõâm, prïedvedenõâm, vystavenõâm, vydaânõâm cïi jinyâm zprïõâstupneïnõâm verïejnosti je dõâlo zverïejneïno. (2) ZahaÂjenõÂm opraâvneïneâho verïejneâho rozsïirïovaânõâ rozmnozïenin je dõâlo vydaâno. 5 Autor (1) Autorem je fyzickaâ osoba, kteraâ dõâlo vytvorïila. DõÂl 2 Autorstvõ (2) Autorem dõâla souborneâho jefyzickaâ osoba, kteraâ jetvuêrcïõâm zpuê sobem vybrala nebo usporïaâdala; tõâm nejsou dotcïena praâva autoruê deïl do souboru zarïazenyâch. 6 ZaÂkonna domneïnka autorstvõâ Autorem dõâla je fyzickaâ osoba, jejõâzï praveâ jmeâno jeobvyklyâm zpuê sobem uvedeno na dõâle nebo je u dõâla uvedeno v rejstrïõâku prïedmeïtuê ochrany vedeneâm prïõâslusïnyâm kolektivnõâm spraâvcem, nenõâ-li prokaâzaân opak; to neplatõâ v prïõâpadech, kdy je uâdaj v rozporu s jinyâm uâdajem takto uvedenyâm. Toto ustanovenõâ se pouzïije i tehdy, je-li toto jmeâno pseudonymem, pokud autorem prïijatyâ pseudonym nevzbuzuje pochybnosti o autoroveï totozïnosti. 7 Anonym a pseudonym (1) TotozÏnost autora, jehozï dõâlo bylo podleprojevu jeho vuê lezverïejneïno bez udaânõâ jmeâna (dõâlo anonymnõâ), poprïõâpadeï pod krycõâm jmeânem nebo pod umeïleckou znacïkou (dõâlo pseudonymnõâ), nenõâ dovoleno bez jeho souhlasu prozradit. (2) Dokud seautor dõâla anonymnõâho nebo dõâla pseudonymnõâho verïejneï neprohlaâsõâ, zastupujeautora prïi vyâkonu a ochraneï praâv autorskyâch k dõâlu vlastnõâm jmeânem a na jeho uâcïet osoba, kteraâ dõâlo zverïejnila, nenõâ-li prokaâzaân opak; verïejneâho prohlaâsïenõâ autora nenõâ trïeba, je-li jeho praveâ jmeâno obecneï znaâmo. 8 SpoluautorÏi (1) PraÂvo autorskeâ kdõâlu, ktereâ vzniklo spolecïnou tvuê rcïõâ cïinnostõâ dvou nebo võâce autoruê do doby dokoncïenõâ dõâla jako dõâlo jedineâ (dõâlo spoluautoruê), prïõâslusïõâ vsïem spoluautoruê m spolecïneï a nerozdõâlneï. Na uâjmu vzniku dõâla spoluautoruê nenõâ, lze-li vyâsledky tvuêrcïõâ

4 Strana 5508 SbõÂrka zaâkonuê cï. 398 /2006 CÏ aâstka 126 cïinnosti jednotlivyâch spoluautoruê dodõâla odlisïit, pokud tyto nejsou zpuê sobileâ samostatneâho uzïitõâ. (2) Spoluautorem nenõâ ten, kdo ke vzniku dõâla prïispeïl pouzeposkytnutõâm pomoci nebo rady technickeâ, administrativnõâ nebo odborneâ povahy nebo poskytnutõâm dokumentacïnõâho nebo technickeâho materiaâlu, anebo kdo pouze dal ke vzniku dõâla podneït. (3) Z praâvnõâch uâkonuê tyâkajõâcõâch sedõâla spoluautoruê jsou opraâvneïni a povinni vsïichni spoluautorïi spolecïneï a nerozdõâlneï. (4) O naklaâdaânõâ s dõâlem spoluautoruê rozhodujõâ spoluautorïi jednomyslneï. BraÂnõÂ-li jednotlivyâ autor bez vaâzïneâho duê vodu naklaâdaânõâ s dõâlem spoluautoruê, mohou seostatnõâ spoluautorïi domaâhat nahrazenõâ chybeïjõâcõâho projevu jeho vuê lesoudem. DomaÂhat seochrany praâva autorskeâho k dõâlu spoluautoruê prïed ohrozïenõâm nebo porusïenõâm muêzïei jednotlivyâ spoluautor samostatneï. (5) NenõÂ-li dohodnuto mezi spoluautory jinak, je podõâl jednotlivyâch spoluautoruê na spolecïnyâch vyânosech z praâva autorskeâho k dõâlu spoluautoruê uâmeïrnyâ velikosti jejich tvuê rcïõâch prïõâspeïvkuê, a nelze-li tyto prïõâspeïvky rozeznat, jsou podõâly na spolecïnyâch vyânosech stejneâ. DõÂl 3 Vznik a obsah praâva autorskeâho OddõÂl 1 Obecna ustanovenõâ 9 Vznik praâva autorskeâho (1) PraÂvo autorskeâ kdõâlu vznikaâ okamzïikem, kdy jedõâlo vyjaâdrïeno v jakeâkoli objektivneï vnõâmatelneâ podobeï. (2) ZnicÏenõÂm veïci, jejõâmzï prostrïednictvõâm je dõâlo vyjaâdrïeno, nezanikaâ praâvo autorskeâ kdõâlu. (3) NabytõÂm vlastnickeâho praâva nebo jineâho veïcneâho praâva k veïci, jejõâmzï prostrïednictvõâm je dõâlo vyjaâdrïeno, nenabyâvaâ seopraâvneïnõâ kvyâkonu praâva dõâlo uzïõât, nenõâ-li dohodnuto cïi nevyplyâvaâ-li z tohoto zaâkona jinak. PoskytnutõÂm opraâvneïnõâ k vyâkonu praâva dõâlo uzïõât jineâ osobeï zuê staâvaâ nedotcïeno vlastnickeâ praâvo nebo jinaâ veïcnaâ praâva k veïci, jejõâmzï prostrïednictvõâm je dõâlo vyjaâdrïeno, nenõâ-li dohodnuto cïi nevyplyâvaâ-li ze zvlaâsïtnõâho praâvnõâho prïedpisu jinak. (4) VlastnõÂk cïi jinyâ uzïivatel veïci, jejõâmzï prostrïednictvõâm jedõâlo vyjaâdrïeno, nenõâ povinen tuto veïc udrzïovat a chraânit prïed znicïenõâm, nenõâ-li dohodnuto cïi nevyplyâvaâ-li zezaâkona jinak. 10 Obsah praâva autorskeâho PraÂvo autorskeâ zahrnujevyâlucïnaâ praâva osobnostnõâ ( 11) a vyâlucïnaâ praâva majetkovaâ ( 12anaÂsl.). OddõÂl 2 Osobnostnõ praâva 11 (1) Autor maâ praâvo rozhodnout o zverïejneïnõâ sveâho dõâla. (2) Autor maâ praâvo osobovat si autorstvõâ, vcïetneï praâva rozhodnout, zda a jakyâm zpuê sobem maâ byât jeho autorstvõâ uvedeno prïi zverïejneïnõâ a dalsïõâm uzïitõâ jeho dõâla, je-li uvedenõâ autorstvõâ prïi takoveâm uzïitõâ obvykleâ. (3) Autor maâ praâvo na nedotknutelnost sveâho dõâla, zejmeâna praâvo udeïlit svolenõâ k jakeâkoli zmeïneï nebo jineâmu zaâsahu do sveâho dõâla, nestanovõâ-li tento zaâkon jinak. Je-li dõâlo uzïõâvaâno jinou osobou, nesmõâ se tak dõât zpuê sobem snizïujõâcõâm hodnotu dõâla. Autor maâ praâvo na dohled nad plneïnõâm teâto povinnosti jinou osobou (autorskyâ dohled), nevyplyâvaâ-li z povahy dõâla nebo jeho uzïitõâ jinak, anebo nelze-li po uzïivateli spravedliveï pozïadovat, aby autorovi vyâkon praâva na autorskyâ dohled umozïnil. (4) OsobnostnõÂch praâv seautor nemuêzïevzdaât; tato praâva jsou neprïevoditelnaâ a smrtõâ autora zanikajõâ. Ustanovenõ odstavce 5 tõâm nenõâ dotcïeno. (5) Po smrti autora si nikdo nesmõâ osobovat jeho autorstvõâ k dõâlu, dõâlo smõâ byât uzïito jen zpuê sobem nesnizïujõâcõâm jeho hodnotu a, je-li to obvykleâ, musõâ byât uveden autor dõâla, nejde-li o dõâlo anonymnõâ. Ochrany semuêzïedomaâhat kteraâkoli z osob autorovi blõâzkyâch 1a ), toto opraâvneïnõâ majõâ, i kdyzï uplynula doba trvaânõâ majetkovyâch praâv autorskyâch. TeÂto ochrany se muêzïevzïdy domaâhat i praâvnickaâ osoba sdruzïujõâcõâ autory nebo prïõâslusïnyâ kolektivnõâ spraâvcepodletohoto zaâkona ( 97). OddõÂl 3 Majetkova praâva 12 PraÂvo dõâlo uzïõât (1) Autor maâ praâvo sveâ dõâlo uzïõât v puê vodnõâ nebo jinyâm zpracovaneâ cïi jinak zmeïneïneâ podobeï, samo- 1a ) 116 obcïanskeâho zaâkonõâku.

5 CÏ aâstka 126 SbõÂrka zaâkonuê cï. 398 /2006 Strana 5509 statneï nebo v souboru anebo ve spojenõâ s jinyâm dõâlem cïi prvky a udeïlit jineâ osobeï smlouvou opraâvneïnõâ k vyâkonu tohoto praâva; jinaâ osoba muêzïedõâlo uzïõât bez udeïlenõâ takoveâho opraâvneïnõâ pouzev prïõâpadech stanovenyâch tõâmto zaâkonem. (2) PoskytnutõÂm opraâvneïnõâ podleodstavce1 praâvo autorovi nezanikaâ; autorovi vznikaâ pouzepovinnost strpeït zaâsah do praâva dõâlo uzïõât jinou osobou v rozsahu vyplyâvajõâcõâm zesmlouvy. (3) Autor maâ praâvo pozïadovat na vlastnõâku veïci, jejõâmzï prostrïednictvõâm je dõâlo vyjaâdrïeno, aby mu ji zprïõâstupnil, pokud jetoho trïeba k vyâkonu praâv autorskyâch podletohoto zaâkona. Toto praâvo nelze uplatnit v rozporu s opraâvneïnyâmi zaâjmy vlastnõâka; vlastnõâk nenõâ povinen autorovi takovou veïc vydat, jevsïak povinen na zïaâdost a naâklady autora zhotovit fotografii nebo jinou rozmnozïeninu dõâla a odevzdat ji autorovi. (4) PraÂvem dõâlo uzïõât je a) praâvo na rozmnozïovaânõâ dõâla ( 13), b) praâvo na rozsïirïovaânõâ originaâlu nebo rozmnozïeniny dõâla ( 14), c) praâvo na pronaâjem originaâlu nebo rozmnozïeniny dõâla ( 15), d) praâvo na puêjcïovaânõâ originaâlu nebo rozmnozïeniny dõâla ( 16), e) praâvo na vystavovaânõâ originaâlu nebo rozmnozïeniny dõâla ( 17), f) praâvo na sdeïlovaânõâ dõâla verïejnosti ( 18), zejmeâna 1. praâvo na provozovaânõâ dõâla zïiveï nebo ze zaâznamu a praâvo na prïenos provozovaânõâ dõâla ( 19 a 20), 2. praâvo na vysõâlaânõâ dõâla rozhlasem cïi televizõâ ( 21), 3. praâvo na prïenos rozhlasoveâho cïi televiznõâho vysõâlaânõâ dõâla ( 22), 4. praâvo na provozovaânõâ rozhlasoveâho cïi televiznõâho vysõâlaânõâ dõâla ( 23). (5) ZpuÊ soby uzïitõâ dõâla vyplyâvajõâcõâ z odstavce4 se pro uâcïely tohoto zaâkona vymezujõâ v ustanovenõâch 13 azï 23. DõÂlo lzeuzïõât i jinyâm zpuê sobem nezï zpuê soby uvedenyâmi v odstavci RozmnozÏ ovaânõâ (1) RozmnozÏovaÂnõÂm dõâla serozumõâ zhotovovaânõâ docïasnyâch nebo trvalyâch, prïõâmyâch nebo neprïõâmyâch rozmnozïenin dõâla nebo jeho cïaâsti, a to jakyâmikoli prostrïedky a v jakeâkoli formeï. (2) DõÂlo serozmnozïujezejmeâna veformeï rozmnozïeniny tiskoveâ, fotografickeâ, zvukoveâ, obrazoveâ nebo zvukoveï obrazoveâ, stavbou architektonickeâho dõâla nebo ve formeï jineâ trojrozmeïrneâ rozmnozïeniny anebo ve formeï elektronickeâ zahrnujõâcõâ vyjaâdrïenõâ analogoveâ i digitaâlnõâ. 14 RozsÏirÏovaÂnõÂ (1) RozsÏirÏovaÂnõÂm originaâlu nebo rozmnozïeniny dõâla serozumõâ zprïõâstupnï ovaânõâ dõâla v hmotneâ podobeï prodejem nebo jinyâm prïevodem vlastnickeâho praâva k originaâlu nebo k rozmnozïenineï dõâla, vcïetneï jejich nabõâzenõâ za tõâmto uâcïelem. (2) PrvnõÂm prodejem nebo jinyâm prvnõâm prïevodem vlastnickeâho praâva k originaâlu nebo k rozmnozïenineï dõâla v hmotneâ podobeï, kteryâ byl uskutecïneïn autorem nebo s jeho souhlasem na uâzemõâ cïlenskeâho staâtu EvropskyÂch spolecïenstvõâ nebo jineâ smluvnõâ strany Dohody o EvropskeÂm hospodaârïskeâm prostoru, jeve vztahu k takoveâmu originaâlu nebo rozmnozïenineï dõâla praâvo autora na rozsïirïovaânõâ pro uâzemõâ EvropskyÂch spolecïenstvõâ a ostatnõâch smluvnõâch stran Dohody o EvropskeÂm hospodaârïskeâm prostoru vycïerpaâno; praâvo na pronaâjem dõâla a praâvo na puêjcïovaânõâ dõâla zuêstaâvaâ nedotcïeno. 15 PronaÂjem PronaÂjmem originaâlu nebo rozmnozïeniny dõâla se rozumõâ zprïõâstupnï ovaânõâ dõâla vehmotneâ podobeï za uâcïelem prïõâmeâho nebo neprïõâmeâho hospodaârïskeâho nebo obchodnõâho prospeïchu poskytnutõâm originaâlu nebo rozmnozïeniny dõâla na dobu urcïitou. 16 PuÊjcÏovaÂnõÂ PuÊjcÏovaÂnõÂm originaâlu nebo rozmnozïeniny dõâla se rozumõâ zprïõâstupnï ovaânõâ dõâla vehmotneâ podobeï zarïõâzenõâm prïõâstupnyâm verïejnosti nikoli za uâcïelem prïõâmeâho nebo neprïõâmeâho hospodaârïskeâho nebo obchodnõâho prospeïchu poskytnutõâm originaâlu nebo rozmnozïeniny dõâla na dobu urcïitou. 17 VystavovaÂnõÂ VystavovaÂnõÂm originaâlu nebo rozmnozïeniny dõâla serozumõâ zprïõâstupnï ovaânõâ dõâla v hmotneâ podobeï umozïneïnõâm shleâdnutõâ nebo jineâho vnõâmaânõâ originaâlu nebo rozmnozïeniny dõâla, zejmeâna dõâla vyâtvarneâho, dõâla fotografickeâho, dõâla architektonickeâho vcïetneï dõâla urbanistickeâho, dõâla uzïiteâho umeïnõâ nebo dõâla kartografickeâho.

6 Strana 5510 SbõÂrka zaâkonuê cï. 398 /2006 CÏ aâstka 126 SdeÏlovaÂnõ verïejnosti 18 Obecna ustanovenõâ (1) SdeÏlovaÂnõÂm dõâla verïejnosti se rozumõâ zprïõâstupnï ovaânõâ dõâla v nehmotneâ podobeï, zïiveï nebo ze zaâznamu, po draâteï nebo bezdraâtoveï. (2) SdeÏlovaÂnõÂm dõâla verïejnosti podle odstavce 1 je takeâ zprïõâstupnï ovaânõâ dõâla verïejnosti zpuê sobem, zïekdokoli muêzïemõât k neïmu prïõâstup na mõâsteï avcïasepodle sveâ vlastnõâ volby zejmeâna pocïõâtacïovou nebo obdobnou sõâtõâ. (3) SdeÏlovaÂnõÂm dõâla verïejnosti nenõâ pouheâ provozovaânõâ zarïõâzenõâ umozïnï ujõâcõâho nebo zajisït'ujõâcõâho takoveâ sdeïlovaânõâ. (4) SdeÏlovaÂnõÂm dõâla verïejnosti podle odstavcuê 1a2 nedochaâzõâ k vycïerpaânõâ praâva autora na sdeïlovaânõâ dõâla verïejnosti. 19 ZÏ iveâ provozovaânõâ a jeho prïenos (1) ZÏ ivyâm provozovaânõâm dõâla serozumõâ zprïõâstupnï ovaânõâ dõâla zïiveï provaâdeïneâho vyâkonnyâm umeïlcem, zejmeâna zïiveï prïednaâsïeneâho literaârnõâho dõâla, zïiveï provaâdeïneâho hudebnõâho dõâla s textem nebo bez textu, anebo zïiveï sceânicky prïedvaâdeïneâho dõâla dramatickeâho nebo hudebneï dramatickeâho, choreografickeâho nebo pantomimickeâho. (2) PrÏenosem zïiveâho provozovaânõâ dõâla serozumõâ soucïasneâ zprïõâstupnï ovaânõâ zïiveï provozovaneâho dõâla pomocõâ reproduktoru, obrazovky nebo podobneâho prïõâstrojeumõâsteïneâho mimo prostor zïiveâho provozovaânõâ s vyâjimkou uzïitõâ dõâla zpuê soby podle 21 azï ProvozovaÂnõ ze zaâznamu a jeho prïenos (1) ProvozovaÂnõÂm dõâla zezaâznamu serozumõâ zprïõâstupnï ovaânõâ dõâla zezvukoveâho nebo zvukoveï obrazoveâho zaâznamu pomocõâ prïõâstroje, s vyâjimkou uzïitõâ dõâla zpuê soby podle 21 azï 23. (2) PrÏenosem provozovaânõâ dõâla zezaâznamu serozumõâ soucïasneâ zprïõâstupnï ovaânõâ dõâla zezaâznamu pomocõâ reproduktoru, obrazovky nebo podobneâho prïõâstroje umõâsteïneâho mimo prostor provozovaânõâ zezaâznamu. 21 VysõÂlaÂnõ rozhlasem nebo televizõâ (1) VysõÂlaÂnõÂm dõâla rozhlasem nebo televizõâ se rozumõâ zprïõâstupnï ovaânõâ dõâla rozhlasem cïi televizõâ a jineâ takoveâ zprïõâstupnï ovaânõâ dõâla jakyâmikoli jinyâmi prostrïedky slouzïõâcõâmi k sïõârïenõâ zvukuê nebo obrazuê a zvukuê nebo jejich vyjaâdrïenõâ bezdraâtoveï nebo po draâteï, vcïetneï sïõârïenõâ po kabelu nebo vysõâlaânõâ pomocõâ druzïice, puê vodnõâm vysõâlatelem. (2) DruzÏicõ sev tomto zaâkoneï rozumõâ druzïice pracujõâcõâ na frekvencïnõâch paâsmech, kteraâ jsou a) podlezvlaâsïtnõâch praâvnõâch prïedpisuê upravujõâcõâch telekomunikace vyhrazena pro vysõâlaânõâ signaâluê prïijõâmanyâch verïejnostõâ, nebo b) vyhrazena pro uzavrïenou komunikaci z jednoho bodu do druheâho, pokud jsou okolnosti, za kteryâch dochaâzõâ k individuaâlnõâmu prïõâjmu signaâlu, srovnatelneâ s okolnostmi podlepõâsmene a). (3) VysõÂlaÂnõÂm pomocõâ druzïicepodleodstavce1 se rozumõâ uvaâdeïnõâ signaâluê nesoucõâch zvuky nebo obrazy a zvuky nebo jejich vyjaâdrïenõâ urcïenyâch k prïõâjmu verïejnostõâ na neprïerusïenyâ sdeïlovacõâ rïeteïz smeïrem na druzïici a od nõâ zpeït k zemi pod vedenõâm vysõâlatele a na jeho odpoveïdnost. Jsou-li signaâly, ktereâ nesou znaky, zvuky nebo obrazy, zakoâdovaâny, jdeo vysõâlaânõâ dõâla podleodstavce1, jestlizïe jsou vysõâlatelem nebo s jeho souhlasem poskytnuty prostrïedky k odkoâdovaânõâ. (4) VysõÂlaÂnõÂm dõâla podleodstavce1 jei zprïõâstupnï ovaânõâ dõâla soucïasnyâm, uâplnyâm a nezmeïneïnyâm prïenosem vysõâlaânõâ dõâla rozhlasem nebo televizõâ, uskutecïnï uje- -li jetyâzï vysõâlatel. (5) VysõÂlaÂnõ dõâla pomocõâ druzïiceseuskutecïnï ujena uâzemõâ toho cïlenskeâho staâtu EvropskyÂch spolecïenstvõâ nebo jineâ smluvnõâ strany Dohody o EvropskeÂm hospodaârïskeâm prostoru, kdejsou signaâly nesoucõâ zvuky nebo obrazy a zvuky nebo jejich vyjaâdrïenõâ urcïeneâ kprïõâjmu verïejnostõâ uvedeny pod vedenõâm vysõâlatele a na jeho odpoveïdnost na neprïerusïenyâ sdeïlovacõâ rïeteïz smeïrem na druzïici a od nõâ zpeït k zemi. (6) Pokud sevysõâlaânõâ pomocõâ druzïiceuskutecïnï ujena uâzemõâ takoveâho staâtu, kteryâ neposkytuje uârovenï ochrany autorskeâho praâva alesponï srovnatelnou s ochranou podletohoto zaâkona, povazïujesevysõâlaânõâ pomocõâ druzïiceza uskutecïneïneâ nauâzemõâ toho cïlenskeâho staâtu EvropskyÂch spolecïenstvõâ nebo jineâ smluvnõâ strany Dohody o EvropskeÂm hospodaârïskeâm prostoru, kde a) jeumõâsteïna stanice, ze ktereâ jsou signaâly nesoucõâ zvuky nebo obrazy a zvuky nebo jejich vyjaâdrïenõâ urcïeneâ kprïõâjmu verïejnostõâ prïenaâsïeny na druzïici, nebo b) je usazen vysõâlatel, jestlizïenejsou daâny skutecïnosti uvedeneâ vpõâsmenu a). PraÂvo k vysõâlaânõâ pomocõâ druzïicelzeuplatnit vuêcïi osobeï, kteraâ provozujestanici podlepõâsmene a), nebo vuêcïi vysõâlateli podle põâsmene b). (7) Pokud jsou signaâly nesoucõâ zvuky nebo obrazy a zvuky nebo jejich vyjaâdrïenõâ urcïeneâ kprïõâjmu verïejnostõâ uvedeny na sdeïlovacõâ rïeteïz smeïrem na druzïici a od nõâ zpeït k zemi na uâzemõâ takoveâho staâtu, kteryâ neposkytuje uârovenï ochrany autorskeâho praâva alesponï

7 CÏ aâstka 126 SbõÂrka zaâkonuê cï. 398 /2006 Strana 5511 srovnatelnou s ochranou podle tohoto zaâkona, a zaârovenï stanice, ze ktereâ je prïenos uskutecïnï ovaân, nenõâ na uâzemõâ jineâho cïlenskeâho staâtu EvropskyÂch spolecïenstvõâ, vysõâlaânõâ dõâla pomocõâ druzïicesepovazïujeza uskutecïneïneâ na uâzemõâ takoveâho cïlenskeâho staâtu EvropskyÂch spolecïenstvõâ, kde maâ umõâsteïny sveâ rïõâdõâcõâ orgaâny vysõâlatel, na jehozï podneït sevysõâlaânõâ uskutecïnï uje. PraÂva podletohoto zaâkona lzepak uplatnit vuêcïi takoveâmu vysõâlateli. 22 PrÏenos rozhlasoveâho nebo televiznõâho vysõâlaânõâ (1) PrÏenosem rozhlasoveâho nebo televiznõâho vysõâlaânõâ dõâla serozumõâ zprïõâstupnï ovaânõâ dõâla soucïasnyâm, uâplnyâm a nezmeïneïnyâm prïenosem vysõâlaânõâ dõâla rozhlasem nebo televizõâ bezdraâtoveï nebo po draâteï, uskutecïnï uje-li je jinaâ osoba nezï vysõâlatel takoveâho vysõâlaânõâ. (2) KabelovyÂm prïenosem rozhlasoveâho nebo televiznõâho vysõâlaânõâ dõâla jetakovyâ prïenos rozhlasoveâho nebo televiznõâho vysõâlaânõâ dõâla podleodstavce1, kteryâ seuskutecïnï uje po kabelu nebo mikrovlnnyâm systeâmem. Ustanovenõ 21 odst. 3 veïty druheâ platõâ obdobneï. (3) UmozÏneÏnõ prïõâjmu soucïasneâho, uâplneâho a nezmeïneïneâho rozhlasoveâho nebo televiznõâho vysõâlaânõâ na prïijõâmacïõâch teâzïebudovy, poprïõâpadeï komplexu budov k sobeï prostoroveï nebo funkcïneï prïinaâlezïejõâcõâch, pomocõâ spolecïnyâch domovnõâch anteân seza uzïitõâ dõâla nepovazïujeza podmõânky, zïejeumozïneïn prïõâjem pouze zemskeâho a nezakoâdovaneâho analogoveâho vysõâlaânõâ a spolecïnyâ prïõâjem nenõâ vyuzïõâvaân za uâcïelem prïõâmeâho nebo neprïõâmeâho hospodaârïskeâho nebo obchodnõâho prospeïchu. 23 ProvozovaÂnõ rozhlasoveâho cïi televiznõâho vysõâlaânõâ ProvozovaÂnõÂm rozhlasoveâho cïi televiznõâho vysõâlaânõâ dõâla serozumõâ zprïõâstupnï ovaânõâ dõâla vysõâlaneâho rozhlasem cïi televizõâ pomocõâ prïõâstrojetechnicky zpuê sobileâho k prïõâjmu rozhlasoveâho cïi televiznõâho vysõâlaânõâ. Za provozovaânõâ rozhlasoveâho a televiznõâho vysõâlaânõâ sepodle 18 odst. 3 nepovazïujezprïõâstupnï ovaânõâdõâla pomocõâ prïõâstrojuê technicky zpuê sobilyâch k prïõâjmu rozhlasoveâho a televiznõâho vysõâlaânõâ ubytovanyâm v raâmci poskytovaânõâ sluzïeb spojenyâch s ubytovaânõâm, jsou-li tyto prïõâstrojeumõâsteïny v prostoraâch urcïenyâch k soukromeâmu uzïõâvaânõâ ubytovanyâmi osobami. Za provozovaânõâ rozhlasoveâho a televiznõâho vysõâlaânõâ sepodle 18 odst. 3 rovneïzï nepovazïujezprïõâstupnï ovaânõâ dõâla pacientuê m prïi poskytovaânõâ zdravotnõâ peâcïevezdravotnickyâch zarïõâzenõâch. OddõÂl 4 Jina majetkovaâ praâva 24 PraÂvo na odmeïnu prïi opeïtneâm prodeji originaâlu dõâla umeïleckeâho (1) Je-li originaâl dõâla umeïleckeâho, kteryâ jeho autor prïevedl do vlastnictvõâ jineâ osoby, daâleprodaâvaân za kupnõâ cenu, kteraâ cïinõâ EUR a võâce, a jestlizïese takoveâho prodeje jako prodaâvajõâcõâ, kupujõâcõâ nebo zprostrïedkovatel uâcïastnõâ provozovatel galerie, drazïebnõâk nebo jinaâ osoba, kteraâ soustavneï obchodujes umeïleckyâmi dõâly (daâlejen ¹obchodnõÂkª), maâ autor v souvislosti s kazïdyâm opeïtnyâm (dalsïõâm) prodejem dõâla praâvo na odmeïnu stanovenou v prïõâlozek tomuto zaâkonu. (2) Osobou povinnou platit odmeïnu podleodstavce1 prïõâslusïneâmu kolektivnõâmu spraâvci jsou prodaâvajõâcõâ a obchodnõâk spolecïneï a nerozdõâlneï. Kolektivnõ spraâvcejepovinen umozïnit povinnyâm osobaâm nahlõâzïet do rejstrïõâku podle 100 odst. 1 põâsm. e). (3) OriginaÂlem dõâla umeïleckeâho podleodstavce1 serozumõâ vyâtvarneâ dõâlo, zejmeâna obraz, kresba, malba, kolaâzï, socha, rytina, litografiecïi jinaâ grafika, fotografie, tapiserie, keramika, sklo a autorskyâ sïperk, a to za prïedpokladu, zïejsou zhotoveny samotnyâm umeïlcem nebo jdeo rozmnozïeniny, ktereâ sepovazïujõâ za originaâl umeïleckeâho dõâla. RozmnozÏeninami, ktereâ sepovazïujõâ za originaâl umeïleckeâho dõâla, jsou takoveâ rozmnozïeniny, ktereâ byly zhotoveny v omezeneâm pocïtu samotnyâm autorem nebo pod jeho vedenõâm a jsou ocïõâslovaâny, podepsaâny nebo umeïlcem jinak rïaâdneï prohlaâsïeny za praveâ. PraÂvo na odmeïnu podleodstavce1 senevztahujena dõâla architektonickaâ vyjaâdrïenaâ stavbou, dõâla uzïiteâho umeïnõâ, nesplnï ujõâ-li znaky originaâlu umeïleckeâho dõâla, a rukopisy skladateluê a spisovateluê. (4) PraÂvo na odmeïnu podleodstavce1 senevztahujena prvnõâ opeïtnyâ prodej, pokud prodaâvajõâcõâ zõâskal originaâl umeïleckeâho dõâla prïõâmo od autora meâneï nezï trïi roky prïed takovyâm opeïtnyâm prodejem a kupnõâ cena originaâlu dõâla prïi opeïtneâm prodeji neprïesahuje EUR. (5) Pro uâcïely uplatneïnõâ praâva podleodstavce1 avyâpocïtu prïõâslusïneâ odmeïny sekupnõâ cenou rozumõâ cena bez daneï zprïidaneâ hodnoty. (6) Autor a kolektivnõâ spraâvcemajõâ praâvo na jakoukoli informaci od obchodnõâka, kteraâ jenezbytnaâ pro zajisïteïnõâ platby odmeïny podleodstavce1, a to po dobu trïõâ let od uskutecïneïnõâ prodeje. ObchodnõÂk, kteryâ sepodleodstavce1 uâcïastnõâ prodeje originaâlu dõâla umeïleckeâho, jepovinen oznaâmit takovyâ prodej prïõâslusïneâmu kolektivnõâmu spraâvci nejpozdeïji do koncemeïsõâce ledna kalendaârïnõâho roku naâsledujõâcõâho po roce, vneïmzï se prodej uskutecïnil. OznaÂmenõ podle prïedchaâzejõâcõâ veïty musõâ obsahovat specifikaci prodanyâch

8 Strana 5512 SbõÂrka zaâkonuê cï. 398 /2006 CÏ aâstka 126 originaâluê umeïleckyâch deïl a informaci o skutecïneâ prodejnõâ ceneï. OdmeÏna jesplatnaâ nazaâkladeï vyuâcïtovaânõâ kolektivnõâho spraâvcevelhuêteï, kteraâ nesmõâ byât kratsïõâ nezï 30 dnuê, nedohodnou-li se kolektivnõâ spraâvcea obchodnõâk jinak. 25 PraÂvo na odmeïnu v souvislosti s rozmnozï ovaânõâm dõâla pro osobnõâ potrïebu a vlastnõâ vnitrïnõâ potrïebu (1) U zverïejneïnyâch deïl, kteraâ lzerozmnozïovat a) pro osobnõâ potrïebu fyzickeâ osoby cïi vlastnõâ vnitrïnõâ potrïebu praâvnickeâ osoby cïi podnikajõâcõâ fyzickeâ osoby ( 30 a 30a) pomocõâ prïõâstrojek zhotovovaânõâ tiskovyâch rozmnozïenin na papõâr nebo podobnyâ podklad, anebo b) pro osobnõâ potrïebu fyzickeâ osoby ( 30) na podkladeï zvukoveâho, zvukoveï obrazoveâho nebo jineâho zaâznamu cïi rozhlasoveâho nebo televiznõâho vysõâlaânõâ, jejich prïenesenõâm pomocõâ prïõâstrojena nenahraneâ nosicïezaâznamu maâ autor praâvo na odmeïnu v souvislosti s takovyâm rozmnozïovaânõâm dõâla. (2) Osobou povinnou platit prïõâslusïneâmu kolektivnõâmu spraâvci odmeïnu podleodstavce1 je a) vyârobceprïõâstrojuê k zhotovovaânõâ rozmnozïenin zaâznamuê, dovozceteïchto prïõâstrojuê ze trïetõâch zemõâ (daâle jen ¹dovozceª) nebo prïõâjemce teïchto prïõâstrojuê zcïlenskyâch staâtuê EvropskyÂch spolecïenstvõâ (daâlejen ¹prÏõÂjemceª), b) vyârobce, dovozce nebo prïõâjemce prïõâstrojuê k zhotovovaânõâ tiskovyâch rozmnozïenin, c) vyârobce, dovozce nebo prïõâjemce nenahranyâch nosicïuê zaâznamuê, d) dopravce nebo zasõâlatel namõâsto osoby povinneâ podlepõâsmen a) azï c), pokud na põâsemnou vyâzvu prïõâslusïneâho kolektivnõâho spraâvcebez zbytecïneâho odkladu nesdeïlõâ uâdajepotrïebneâ pro urcïenõâ totozïnosti dovozce, prïõâjemce nebo vyârobce, e) poskytovatel rozmnozïovacõâch sluzïeb za uâplatu, pokud jdeo tiskoveâ rozmnozïeniny ( 30a); poskytovatelem rozmnozïovacõâch sluzïeb za uâplatu je i ten, kdo za uâplatu zprïõâstupnõâ prïõâstroj k zhotovovaânõâ tiskovyâch rozmnozïenin. (3) OdmeÏna, kterou jsou povinny platit osoby podleodstavce2 põâsm. a) azï d) v souvislosti s rozmnozïovaânõâm dõâla pro osobnõâ potrïebu, prïõâslusïõâ autorovi prïi dovozu, prïijetõâ nebo prïi prvnõâm prodeji a) prïõâstrojek zhotovovaânõâ rozmnozïenin zaâznamuê, b) prïõâstrojek zhotovovaânõâ tiskovyâch rozmnozïenin, c) nenahranyâch nosicïuê zaâznamuê. (4) OdmeÏna, kterou je povinna platit osoba podle odstavce2 põâsm. b), prïõâslusïõâ vzaâvislosti na pravdeïpodobneâm pocïtu prïõâstrojuê urcïenyâch k zhotovovaânõâ tiskovyâch rozmnozïenin deïl podle 30a. Pro vyâpocïet vyâsïe odmeïny z prïõâstrojuê urcïenyâch k zhotovovaânõâ tiskovyâch rozmnozïenin deïl sepravdeïpodobnyâ pocïet teïchto prïõâstrojuê stanovõâ na 20 %. OdmeÏna sestanovõâ z pruêmeïrneâ ceny prïõâstrojebez daneï zprïidaneâ hodnoty. (5) OdmeÏna, kterou je povinna platit osoba podle odstavce2 põâsm. e), prïõâslusïõâ v zaâvislosti na pravdeïpodobneâm pocïtu zhotovenyâch tiskovyâch rozmnozïenin deïl podle 30a. Pro vyâpocïet vyâsïeodmeïny zezhotovenyâch tiskovyâch rozmnozïenin deïl sepouzïijõâ pravidla stanovenaâ v bodech 6 a 7 prïõâlohy k tomuto zaâkonu. (6) Osoby uvedeneâ v odstavci 2 jsou povinny prïedklaâdat prïõâslusïneâmu kolektivnõâmu spraâvci, vzïdy souhrnneï za kalendaârïnõâ pololetõâ, nejpozdeïji vsïak do koncenaâsledujõâcõâho kalendaârïnõâho meïsõâce, informace o skutecïnostech rozhodnyâch pro vyâsïi odmeïny, zejmeâna o druhu a pocïtu prodanyâch, dovezenyâch nebo prïijatyâch prïõâstrojuê k zhotovovaânõâ rozmnozïenin zaâznamuê, prïõâstrojuê k zhotovovaânõâ tiskovyâch rozmnozïenin a nenahranyâch nosicïuê zaâznamuê, jakozï i o celkoveâm pocïtu tiskovyâch rozmnozïenin zhotovenyâch naprïõâstro- jõâch pro poskytovaânõâ rozmnozïovacõâch sluzïeb za uâplatu. (7) Ministerstvo kultury (daâle jen ¹ministerstvoª) stanovõâ vyhlaâsïkou typy prïõâstrojuê k zhotovovaânõâ tiskovyâch rozmnozïenin a typy nenahranyâch nosicïuê zaâznamuê, z nichzï seplatõâ odmeïna podleodstavce1, a vyâsïi pausïaâlnõâ odmeïny podletypu prïõâstrojek zhotovovaânõâ tiskovyâch rozmnozïenin a typu nenahraneâho nosicïezaâznamuê. VyhlaÂsÏkou daâlestanovõâ typy prïõâstrojuê k zhotovovaânõâ rozmnozïenin zaâznamuê, z nichzï seplatõâ odmeïna podleodstavce1; vyâsïeteâto odmeïny jestanovena v prïõâlozek tomuto zaâkonu. (8) OdmeÏna seneplatõâ v prïõâpadeï vyâvozu nebo odeslaânõâ prïõâstrojuê uvedenyâch v odstavci 3 põâsm. a) a b) za uâcïelem jejich dalsïõâho prodeje a vyâvozu nebo odeslaânõâ nenahranyâch nosicïuê zaâznamuê zauâcïelem jejich dalsïõâho prodeje. OdmeÏna sedaâleneplatõâ z prïõâstrojuê a nenahranyâch nosicïuê, budou-li v tuzemsku pouzïity jen k rozmnozïovaânõâ deïl na zaâkladeï licencïnõâch smluv osobami prïi jejich vlastnõâ cïinnosti. OddõÂl 5 SpolecÏna ustanovenõâ pro majetkovaâ praâva 26 (1) MajetkovyÂch praâv seautor nemuê zïevzdaât; tato praâva jsou neprïevoditelnaâ a nelze je postihnout vyâkonem rozhodnutõâ; to neplatõâ pro pohledaâvky z takovyâch majetkovyâch praâv vznikleâ. (2) Majetkova praâva jsou prïedmeïtem deïdictvõâ. ZdeÏdõÂ-li majetkovaâ praâva k dõâlu võâcedeïdicuê, pouzïije sena jejich vzaâjemneâ vztahy k dõâlu ustanovenõâ 8 odst. 3 a 4 obdobneï. ZdeÏdõÂ-li takto majetkovaâ praâva staât nebo staâtu majetkovaâ praâva prïipadnou, vykonaâvaâ

9 CÏ aâstka 126 SbõÂrka zaâkonuê cï. 398 /2006 Strana 5513 jesvyâm jmeânem StaÂtnõ fond kultury CÏ eskeâ republiky 2 ), a pokud jdeo dõâla audiovizuaâlnõâ, StaÂtnõ fond CÏ eskeâ republiky pro podporu a rozvoj cïeskeâ kinematografie 3 ). PrÏõÂjmy z vyâkonu majetkovyâch praâv staâtu vykonaâvanyâch teïmito staâtnõâmi fondy jsou prïõâjmy teïchto staâtnõâch fonduê. (3) Zanikne-li praâvnickaâ osoba, kteraâ zdeïdila majetkovaâ praâva k dõâlu, bez praâvnõâho naâstupce, prïipadajõâ tato majetkovaâ praâva staâtu. Ustanovenõ odstavce 2 veïty druheâ atrïetõâ platõâ obdobneï. (4) Ustanovenõ tohoto zaâkona o autorovi platõâ, pokud nevyplyâvaâ z jejich povahy jinak, i pro jeho deïdice, poprïõâpadeï pro staât, prïipadne-li mu deïdictvõâ podle odstavcuê 2a3. OddõÂl 6 TrvaÂnõ majetkovyâch praâv 27 (1) Majetkova praâva trvajõâ, pokud nenõâ daâlestanoveno jinak, po dobu autorova zïivota a 70 let po jeho smrti. (2) Bylo-li dõâlo vytvorïeno jako dõâlo spoluautoruê, pocïõâtaâ sedoba trvaânõâ majetkovyâch praâv od smrti spoluautora, kteryâ ostatnõâ prïezïil. (3) Majetkova praâva k dõâlu anonymnõâmu a pseudonymnõâmu trvajõâ 70 let od opraâvneïneâho zverïejneïnõâ dõâla. Je-li praveâ jmeâno autora dõâla anonymnõâho nebo pseudonymnõâho obecneï znaâmo nebo se autor takoveâho dõâla verïejneï prohlaâsõâ ( 7 odst. 2) v pruêbeïhu doby podleveïty prveâ, rïõâdõâ setrvaânõâ majetkovyâch praâv k takoveâmu dõâlu podleodstavce1, a jde-li o dõâlo spoluautoruê, i podleodstavce2. Ustanovenõ tohoto odstavcesepouzïijei na kolektivnõâ dõâlo ( 59), s vyâjimkou prïõâpaduê, kdy autorïi, kterïõâ dõâlo jako takoveâ vytvorïili, jsou u dõâla nebo na dõâleprïi jeho zprïõâstupneïnõâ verïejnosti jako autorïi oznacïeni; v takovyâch prïõâpadech se trvaânõâ majetkovyâch praâv kekolektivnõâmu dõâlu rïõâdõâ ustanovenõâm odstavce1 nebo 2. (4) U dõâla, u neïhozï nenõâ pro pocïõâtaânõâ doby trvaânõâ majetkovyâch praâv rozhodnaâ smrt autora a ktereâ nebylo zverïejneïno beïhem 70 let od jeho vytvorïenõâ, majetkovaâ praâva uplynutõâm teâto doby zanikajõâ. (5) Doba trvaânõâ majetkovyâch praâv k dõâlu audiovizuaâlnõâmu sepocïõâtaâ od smrti poslednõâ prïezïivsïõâ z naâsledujõâcõâch osob: rezïiseâr, autor sceânaârïe, autor dialoguê a skladatel hudby zvlaâsït' vytvorïeneâ pro uzïitõâ v audiovizuaâlnõâm dõâle. (6) Je-li pro pocïõâtaânõâ doby trvaânõâ majetkovyâch praâv rozhodneâ zverïejneïnõâ dõâla a dõâlo sezverïejnï ujepo urcïitou dobu vesvazcõâch, dõâlech, na pokracïovaânõâ nebo vrïadaâch, pocïõâtaâ sedoba trvaânõâ majetkovyâch praâv pro kazïdou takovou cïaâst dõâla samostatneï. (7) Doba trvaânõâ majetkovyâch praâv sepocïõâtaâ vzïdy od prveâho dneroku naâsledujõâcõâho po roce, v neïmzï dosïlo k udaâlosti rozhodneâ pro jejõâ pocïõâtaânõâ. OddõÂl 7 Volne dõâlo a prvnõâ zverïejneïnõâ nezverïejneïneâho volneâho dõâla 28 (1) DõÂlo, u ktereâho uplynula doba trvaânõâ majetkovyâch praâv, muêzïekazïdyâ bez dalsïõâho volneï uzïõât; ustanovenõâ odstavce 2 a 11 odst. 5 veïty prveâ tõâm nenõâ dotcïeno. (2) Tomu, kdo poprveâ zverïejnõâ dosud nezverïejneïneâ dõâlo, k neïmuzï uplynula doba trvaânõâ majetkovyâch praâv, vznikajõâ takovyâm zverïejneïnõâm vyâlucïnaâ majetkovaâ praâva k dõâlu takto zverïejneïneâmu v rozsahu, v jakeâm by jemeïl autor dõâla, pokud by jeho majetkovaâ praâva k dõâlu jesïteï trvala. (3) PraÂvo podleodstavce2 trvaâ 25 let od zverïejneïnõâ dõâla. Ustanovenõ 27 odst. 7 platõâ obdobneï. DõÂl 4 VyÂjimky a omezenõâ praâva autorskeâho OddõÂl 1 Obecne ustanovenõâ 29 (1) VyÂjimky a omezenõâ praâva autorskeâho lze uplatnit pouzevezvlaâsïtnõâch prïõâpadech stanovenyâch v tomto zaâkoneï a pouzetehdy, pokud takoveâ uzïitõâ dõâla nenõâ v rozporu s beïzïnyâm zpuê sobem uzïitõâ dõâla a ani jõâm nejsou neprïimeïrïeneï dotcïeny opraâvneïneâ zaâjmy autora. (2) Volna uzïitõâ a zaâkonneâ licence s vyâjimkou licence uârïednõâ a zpravodajskeâ ( 34), licence pro sïkolnõâ dõâlo ( 35 odst. 3), licence pro docïasneâ rozmnozïeniny ( 38a), licence pro fotografickou podobiznu ( 38b) a licence pro nepodstatneâ vedlejsïõâ uzïitõâ dõâla ( 38c), se vztahujõâ pouzena dõâlo zverïejneïneâ. 2 ) ZaÂkon cï. 239/1992 Sb., o StaÂtnõÂm fondu kultury CÏ eskeâ republiky. 3 ) ZaÂkon cï. 241/1992 Sb., o StaÂtnõÂm fondu CÏ eskeâ republiky pro podporu a rozvoj cïeskeâ kinematografie, ve zneïnõâ zaâkona cï. 273/1993 Sb.

10 Strana 5514 SbõÂrka zaâkonuê cï. 398 /2006 CÏ aâstka 126 OddõÂl 2 Volna uzïitõâ a zaâkonneâ licence 30 Volna uzïitõâ (1) Za uzïitõâ dõâla podletohoto zaâkona senepovazïujeuzïitõâ pro osobnõâ potrïebu fyzickeâ osoby, jehozï uâcïelem nenõâ dosazïenõâ prïõâmeâho nebo neprïõâmeâho hospodaârïskeâho nebo obchodnõâho prospeïchu, nestanovõâ-li tento zaâkon jinak. (2) Do praâva autorskeâho tak nezasahuje ten, kdo pro svou osobnõâ potrïebu zhotovõâ zaâznam, rozmnozïeninu nebo napodobeninu dõâla. (3) NestanovõÂ-li tento zaâkon daâlejinak, uzïitõâm podletohoto zaâkona jeuzïitõâ pocïõâtacïoveâho programu cïi elektronickeâ databaâzei pro osobnõâ potrïebu fyzickeâ osoby cïi vlastnõâ vnitrïnõâ potrïebu praâvnickeâ osoby nebo podnikajõâcõâ fyzickeâ osoby vcïetneï zhotovenõâ rozmnozïeniny takovyâch deïl i pro takovou potrïebu; stejneï je uzïitõâm podletohoto zaâkona zhotovenõâ rozmnozïeniny cïi napodobeniny dõâla architektonickeâho stavbou i pro osobnõâ potrïebu fyzickeâ osoby cïi vlastnõâ vnitrïnõâ potrïebu praâvnickeâ osoby nebo podnikajõâcõâ fyzickeâ osoby ( 30a) a porïõâzenõâ zaâznamu audiovizuaâlnõâho dõâla prïi jeho provozovaânõâ ze zaâznamu nebo jeho prïenosu ( 20) i pro osobnõâ potrïebu fyzickeâ osoby. (4) RozmnozÏenina nebo napodobenina dõâla vyâtvarneâho zhotovenaâ pro osobnõâ potrïebu fyzickeâ osoby podleodstavce1 musõâ byât jako takovaâ vzïdy zrïetelneï oznacïena. (5) RozmnozÏenina nebo napodobenina dõâla vyâtvarneâho zhotovenaâ pro osobnõâ potrïebu fyzickeâ osoby podleodstavce1 nesmõâ byât pouzïita k jineâmu nezï tam uvedeneâmu uâcïelu. (6) Ustanovenõ 25, 43 a 44 nejsou odstavcem 1 dotcïena. 30a RozmnozÏ ovaânõâ na papõâr nebo na podobnyâ podklad (1) Do praâva autorskeâho nezasahuje a) fyzickaâ osoba, kteraâ pro svou osobnõâ potrïebu, b) praâvnickaâ osoba nebo podnikajõâcõâ fyzickaâ osoba, kteraâ pro svou vlastnõâ vnitrïnõâ potrïebu, c) ten, kdo na objednaâvku pro osobnõâ potrïebu fyzickeâ osoby, d) ten, kdo na objednaâvku pro vlastnõâ vnitrïnõâ potrïebu praâvnickeâ osoby nebo podnikajõâcõâ fyzickeâ osoby zhotovõâ tiskovou rozmnozïeninu dõâla na papõâr nebo podobnyâ podklad fotografickou technikou nebo jinyâm postupem s podobnyâmi uâcïinky, s vyâjimkou prïõâpadu, kdy jdeo vydanyâ notovyâ zaâznam dõâla hudebnõâho cïi hudebneï dramatickeâho, a v prïõâpadech podle põâsmen c) a d) rïaâdneï avcïas platõâ odmeïnu podle 25. (2) Ustanovenõ 30 odst. 4 azï 6 sepouzïijõâ obdobneï. 30b Do praâva autorskeâho nezasahuje ten, kdo uzïije dõâlo v souvislosti s prïedvedenõâm cïi opravou prïõâstroje zaâkaznõâkovi v rozsahu k tomu nezbytneâm. 31 Citace (1) Do praâva autorskeâho nezasahuje ten, kdo a) uzïijev oduê vodneïneâmõârïevyânï atky zezverïejneïnyâch deïl jinyâch autoruê vesveâm dõâle, b) uzïijevyânï atky z dõâla nebo drobnaâ celaâ dõâla pro uâcïely kritiky nebo recenze vztahujõâcõâ se k takoveâmu dõâlu, veïdeckeâ cïi odborneâ tvorby a takoveâ uzïitõâ budev souladu s poctivyâmi zvyklostmi a v rozsahu vyzïadovaneâm konkreâtnõâm uâcïelem, c) uzïijedõâlo prïi vyucïovaânõâ pro ilustracïnõâ uâcïel nebo prïi veïdeckeâm vyâzkumu, jejichzï uâcïelem nenõâ dosazïenõâ prïõâmeâho nebo neprïõâmeâho hospodaârïskeâho nebo obchodnõâho prospeïchu, a neprïesaâhnerozsah odpovõâdajõâcõâ sledovaneâmu uâcïelu; vzïdy jevsïak nutno uveâst, je-li to mozïneâ, jmeâno autora, nejde-li o dõâlo anonymnõâ, nebo jmeâno osoby, pod jejõâmzï jmeânem se dõâlo uvaâdõâ naverïejnost, a daâlenaâzev dõâla a pramen. (2) Do praâva autorskeâho nezasahuje ani ten, kdo vyânï atky z dõâla nebo drobnaâ celaâ dõâla citovanaâ podle odstavce1 põâsm. a) nebo b) daâleuzïije; ustanovenõâ odstavce1 cïaâsti veïty za strïednõâkem platõâ obdobneï. 32 Propagace vyâstavy umeïleckyâch deïl a jejich prodeje (1) Do praâva autorskeâho nezasahuje ten, kdo za uâcïelem propagace vyâstavy nebo prodeje originaâluê cïi rozmnozïenin umeïleckyâch deïl takovaâ dõâla uzïijev rozsahu nezbytneâm pro propagaci takoveâ akce, s vyâjimkou jakeâhokoliv jineâho uzïitõâ k prïõâmeâmu nebo neprïõâmeâmu hospodaârïskeâmu nebo obchodnõâmu prospeïchu. Je-li to obvykleâ, jenutno uveâst jmeâno autora, nejde-li o dõâlo anonymnõâ, nebo jmeâno osoby, pod jejõâmzï jmeânem se dõâlo uvaâdõâ naverïejnost, a daâlenaâzev dõâla a pramen. (2) V souladu s odstavcem 1 lze katalog vystavenyâch deïl daâleuzïõât. 33 UzÏ itõâ dõâla umõâsteïneâho na verïejneâm prostranstvõâ (1) Do praâva autorskeâho nezasahuje ten, kdo kresbou, malbou nebo grafikou, fotografiõâ nebo filmem nebo jinak zaznamenaâ nebo vyjaâdrïõâ dõâlo, ktereâ jetrvale umõâsteïno na naâmeïstõâ, ulici, v parku, na verïejnyâch ces-

11 CÏ aâstka 126 SbõÂrka zaâkonuê cï. 398 /2006 Strana 5515 taâch nebo na jineâm verïejneâm prostranstvõâ; do autorskeâho praâva nezasahuje ani ten, kdo takto vyjaâdrïeneâ, zachyceneâ nebo zaznamenaneâ dõâlo daâleuzïije. Je-li to mozïneâ, jenutno uveâst jmeâno autora, nejde-li o dõâlo anonymnõâ, nebo jmeâno osoby, pod jejõâmzï jmeânem se dõâlo uvaâdõâ na ve rïejnost, a daâlenaâzev dõâla a umõâsteïnõâ. (2) UstanovenõÂ odstavce 1 se nevztahuje na porïõâzenõâ rozmnozïeniny cïi napodobeniny dõâla architektonickeâho stavbou a na rozmnozïovaânõâ nebo rozsïirïovaânõâ dõâla formou trojrozmeïrneâ rozmnozïeniny. 34 UÂ rïednõâ a zpravodajskaâ licence Do praâva autorskeâho nezasahuje ten, kdo uzïije a) v oduê vodneïneâ mõârïedõâlo na zaâkladeï zaâkona pro uâcïely verïejneâ bezpecïnosti, pro soudnõâ nebo spraâvnõâ rïõâzenõâ nebo k jineâmu uârïednõâmu uâcïelu nebo pro parlamentnõâ jednaânõâ a porïõâzenõâ zaâpisu o neïm, b) dõâlo vespojitosti sezpravodajstvõâm tyâkajõâcõâm se aktuaâlnõâch udaâlostõâ, a to v rozsahu odpovõâdajõâcõâm informacïnõâmu uâcïelu, c) v odpovõâdajõâcõâ mõârïedõâlo v periodickeâm tisku, televiznõâm cïi rozhlasoveâm vysõâlaânõâ nebo jineâm hromadneâm sdeïlovacõâm prostrïedku zprïõâstupnï ujõâcõâm zpravodajstvõâ o aktuaâlnõâch veïcech politickyâch, hospodaârïskyâch nebo naâbozïenskyâch, uverïejneïneâ jizï v jineâm hromadneâm sdeïlovacõâm prostrïedku nebo jeho prïeklad; takto prïevzateâ dõâlo a jeho prïeklad lzei jinak uzïõât; prïevzetõâ ani jineâ naâsledneâ uzïitõâ podletohoto ustanovenõâ vsïak nenõâ prïõâpustneâ, je-li zapoveïzeno, d) politickyâ projev nebo uâryvky verïejneâ prïednaâsïky nebo podobnyâch deïl v rozsahu odpovõâdajõâcõâm informativnõâmu uâcïelu; praâvo autora na uzïitõâ takovyâch deïl v souboru zuê staâvaâ nedotcïeno; vprïõâpadech podle põâsmen b) azï d) jevzïdy nutno uveâst jmeâno autora, nejde-li o dõâlo anonymnõâ, nebo jmeâno osoby, pod jejõâmzï jmeâne mse dõâlo uvaâdõâ naverïejnost, adaâlenaâzev dõâla a pramen, ledazïejeto v prïõâpadech podlepõâsmen b) a d) nemozïneâ. 35 UzÏ itõâ dõâla v raâmci obcïanskyâch cïi naâbozï enskyâch obrïaduê nebo v raâmci uârïednõâch akcõâ porïaâdanyâch orgaâny verïejneâ spraâvy, v raâmci sïkolnõâch prïedstavenõâ a uzï itõâ dõâla sïkolnõâho (1) Do praâva autorskeâho nezasahuje ten, kdo nikoli za uâcïelem prïõâmeâho nebo neprïõâmeâho hospodaârïskeâho nebo obchodnõâho prospeïchu uzïijedõâlo prïi obcïanskyâch cïi naâbozïenskyâch obrïadech nebo prïi uârïednõâch akcõâch porïaâdanyâch orgaâny verïejneâ spraâvy. (2) Do praâva autorskeâho nezasahuje ten, kdo nikoli za uâcïelem prïõâmeâho nebo neprïõâmeâho hospodaârïskeâho nebo obchodnõâho prospeïchu uzïijedõâlo prïi sïkolnõâch prïedstavenõâch, v nichzï uâcïinkujõâ vyâlucïneï zïaâci, studenti nebo ucïiteleâ sïkoly nebo sïkolskeâho cïi vzdeïlaâvacõâho zarïõâzenõâ. (3) Do praâva autorskeâho takeâ nezasahuje sïkola nebo sïkolskeâ cïi vzdeïlaâvacõâ zarïõâzenõâ, uzïije-li nikoli za uâcïelem prïõâmeâho nebo neprïõâmeâho hospodaârïskeâho nebo obchodnõâho prospeïchu k vyâucenebo k vlastnõâ vnitrïnõâ potrïebeï dõâlo vytvorïeneâ zïaâkem nebo studentem ke splneïnõâ sïkolnõâch nebo studijnõâch povinnostõâ vyplyâvajõâcõâch z jeho praâvnõâho vztahu kesïkolenebo sïkolskeâmu cïi vzdeïlaâvacõâmu zarïõâzenõâ (sïkolnõâ dõâlo). (4) UstanovenõÂ 31 odst. 1 cïaâsti veïty za strïednõâkem se pro odstavce 1 azï 3 pouzïijeprïimeïrïeneï. 36 OmezenõÂ praâva autorskeâho k dõâlu souborneâmu Do praâva autorskeâho k dõâlu souborneâmu nezasahujeopraâvneïnyâ uzïivatel souborneâho dõâla, uzïõâvaâ-li takoveâ dõâlo za uâcïelem prïõâstupu k jeho obsahu a pro beïzïneâ vyuzïõâvaânõâ jeho obsahu. 37 KnihovnõÂ licence (1) Do praâva autorskeâho nezasahuje knihovna, archiv, muzeum, galerie, sïkola, vysokaâ sïkola a jineâ nevyâdeïlecïneâ sïkolskeâ a vzdeïlaâvacõâ zarïõâzenõâ 4 ), a) zhotovõâ-li rozmnozïeninu dõâla, kteraâ neslouzïõâk prïõâmeâmu nebo neprïõâmeâmu hospodaârïskeâmu nebo obchodnõâmu uâcïelu, pro sveâ archivnõâ a konzervacïnõâ potrïeby, 4 ) ZaÂkon cï. 257/2001 Sb., o knihovnaâch a podmõânkaâch provozovaânõâverïejnyâch knihovnickyâch a informacïnõâch sluzïeb (knihovnõâ zaâkon), vezneïnõâ pozdeïjsïõâch prïedpisuê. ZaÂkon cï. 122/2000 Sb., o ochraneï sbõârek muzejnõâ povahy a o zmeïneï neïkteryâch dalsïõâch zaâkonuê, vezneïnõâ pozdeïjsïõâch prïedpisuê. ZaÂkon cï. 499/2004 Sb., o archivnictvõâ a spisoveâ sluzïbeï a o zmeïneï neïkteryâch zaâkonuê, vezneïnõâ pozdeïjsïõâch prïedpisuê. ZaÂkon cï. 561/2004 Sb., o prïedsïkolnõâm, zaâkladnõâm, strïednõâm, vysïsïõâm odborneâm a jineâm vzdeïlaâvaânõâ (sïkolskyâ zaâkon), ve zneïnõâ pozdeïjsïõâch prïedpisuê. ZaÂkon cï. 111/1998 Sb., o vysokyâch sïkolaâch a o zmeïneï a doplneïnõâ dalsïõâch zaâkonuê (zaâkon o vysokyâch sïkolaâch), vezneïnõâ pozdeïjsïõâch prïedpisuê.

12 Strana 5516 SbõÂrka zaâkonuê cï. 398 /2006 CÏ aâstka 126 b) zhotovõâ-li rozmnozïeninu dõâla, jehozï rozmnozïenina byla posïkozena nebo ztracena, a o neïmzï lze na zaâkladeï rozumneï vynalozïeneâho uâsilõâ zjistit, zïe nenõâ nabõâzeno k prodeji, nebo tiskovou rozmnozïeninu maleâ cïaâsti dõâla, jezï byla posïkozena nebo ztracena; takovou opraâvneïneï zhotovenou rozmnozïeninu muêzïetakeâ podleodstavce2 puêjcïovat, c) zprïõâstupnï uje-li dõâlo, vcïetneï zhotovenõâ jeho rozmnozïeniny nezbytneâ pro takoveâ zprïõâstupneïnõâ, ktereâ jesoucïaâstõâ jeho sbõârek a jehozï uzïitõâ nenõâ prïedmeïtem prodejnõâch nebo licencïnõâch podmõânek, s vyâjimkou sdeïlovaânõâ dõâla zpuê sobem uvedenyâm v 18 odst. 2, jednotlivcuê m zestrany verïejnosti prostrïednictvõâm k tomu urcïenyâch technickyâch zarïõâzenõâ umõâsteïnyâch v jeho objektech, a to vyâhradneï pro uâcïely vyâzkumu nebo soukromeâho studia takovyâch osob, a zamezõâ-li takovyâm osobaâm zhotovit rozmnozïeninu dõâla; ustanovenõâ 30a odst. 1 põâsm. c) a d) tõâm nejsou dotcïena, d) puêjcïuje-li originaâly nebo rozmnozïeniny obhaâjenyâch diplomovyâch, rigoroâznõâch, disertacïnõâch a habilitacïnõâch pracõâ na mõâsteï sameâm, a to vyâhradneï pro uâcïely vyâzkumu nebo soukromeâho studia, pokud takoveâ uzïitõâ autor nevyloucïil. (2) Do praâva autorskeâho nezasahuje osoba uvedenaâ v odstavci 1, puêjcïuje-li originaâly nebo rozmnozïeniny vydanyâch deïl, je-li zaplacena odmeïna, kteraâ prïõâslusïõâ autoruê m od osoby a vevyâsïi stanoveneâ v prïõâloze k tomuto zaâkonu. PraÂvo na odmeïnu autor nemaâ vprïõâ- padeï puêjcïovaânõâ zverïejneïnyâch deïl podletohoto odstavcena mõâsteï sameâm, nebo puêjcïujõâ-li originaâly nebo rozmnozïeniny vydanyâch deïl sïkolnõâ knihovny a knihovny vysokyâch sïkol, NaÂrodnõ knihovna CÏ eskeâ republiky, Moravska zemskaâ knihovna v BrneÏ, StaÂtnõ technickaâ knihovna, NaÂrodnõ leâkarïskaâ knihovna, NaÂrodnõ pedagogickaâ knihovna KomenskeÂho, Knihovna U stavu zemeïdeïlskyâch a potravinaârïskyâch informacõâ, Knihovna NaÂrodnõÂho filmoveâho archivu a Parlamentnõ knihovna CÏ eskeâ republiky. (3) Ustanovenõ odstavce 2 se nevztahuje na rozmnozïeniny deïl zaznamenanyâch na zvukoveâ cïi zvukoveï obrazoveâ zaâznamy, ledazïejdeo puêjcïovaânõâ na mõâsteï sameâm. Osoba uvedenaâ v odstavci 1 jepovinna prïi takoveâm puêjcïovaânõâ zamezit mozïnosti porïõâzenõâ rozmnozïeniny dõâla zaznamenaneâho na zvukoveâm cïi zvukoveï obrazoveâm zaâznamu. (4) Do praâva autorskeâho nezasahuje osoba uvedenaâ v odstavci 1, kteraâ zauâcïelem nabõâdky k puêjcïenõâ a zprïõâstupneïnõâ obsahu svyâch sbõârek uzïijerozmnozïeninu dõâla cïi jeho cïaâsti obsazïeneâ na obaâlce, prïõâpadneï vcïetneï tematickeâho obsahu dõâla v katalogu sbõârek; tento katalog sbõârek muê zïetakeâ zprïõâstupnï ovat verïejnosti, zamezõâ-li zhotovenõâ rozmnozïeniny vyâtvarneâho dõâla, kteraâ by mohla byât uzïita k prïõâmeâmu cïi neprïõâmeâmu hospodaârïskeâmu nebo obchodnõâmu uâcïelu. Osoba uvedenaâ v odstavci 1 jevzïdy povinna v katalogu sbõârek uveâst jmeâno autora, je-li to mozïneâ a nejde-li odõâlo anonymnõâ, nebo jmeâno osoby, pod jejõâmzï jmeânem se dõâlo uvaâdõâ na verïejnost. (5) Osoba uvedenaâ v odstavci 1 jepovinna, lze-li to na nõâ spravedliveï pozïadovat, prïedklaâdat prïõâslusïneâmu kolektivnõâmu spraâvci na jeho zïaâdost vzïdy souhrnneï za kalendaârïnõâ rok nejpozdeïji do koncenaâsledujõâcõâho kalendaârïnõâho meïsõâceinformaceo pocïtu uskutecïneïnyâch vyâpuêjcïek a informace nezbytneâ pro rozuâcïtovaânõâ odmeïn kolektivnõâm spraâvcem. 38 Licence pro zdravotneï postizï eneâ (1) Do praâva autorskeâho nezasahuje ten, kdo a) vyâhradneï pro potrïeby zdravotneï postizïenyâch, v rozsahu odpovõâdajõâcõâm jejich zdravotnõâmu postizïenõâ a nikoliv za uâcïelem prïõâmeâho nebo neprïõâmeâho hospodaârïskeâho nebo obchodnõâho prospeïchu zhotovõâ nebo daâ zhotovit rozmnozïeninu vydaneâho dõâla; takto zhotovenaâ rozmnozïenina dõâla jõâm muêzïebyât takeâ rozsïirïovaâna a sdeïlovaâna, pokud setak nedeïjeza uâcïelem prïõâmeâho nebo neprïõâmeâho hospodaârïskeâho nebo obchodnõâho prospeïchu, b) vyâhradneï pro potrïeby zrakoveï postizïenyâch a nikoliv za uâcïelem prïõâmeâho nebo neprïõâmeâho hospodaârïskeâho nebo obchodnõâho prospeïchu opatrïõâ zvukovou slozïku zvukoveï obrazoveâho zaâznamu audiovizuaâlnõâho dõâla slovnõâm vyjaâdrïenõâm obrazoveâ slozïky; takto doplneïnaâ zvukovaâ slozïka zvukoveï obrazoveâho zaâznamu audiovizuaâlnõâho dõâla jõâm muêzïebyât takeâ rozmnozïovaâna, rozsïirïovaâna a sdeïlovaâna, nedeïje-li se tak za uâcïelem prïõâmeâho nebo neprïõâmeâho hospodaârïskeâho nebo obchodnõâho prospeïchu. (2) Do praâva autorskeâho nezasahuje takeâ osoba uvedenaâ v 37 odst. 1, puêjcïuje-li originaâly cïi rozmnozïeniny vydanyâch deïl pro potrïeby zdravotneï postizïenyâch v souvislosti s jejich postizïenõâm. (3) Ustanovenõ 30 odst. 5 se pouzïijeprïimeïrïeneï. 38a Licence pro docïasneâ rozmnozï eniny (1) Do praâva autorskeâho nezasahuje ten, kdo provaâdõâ docïasneâ uâkony rozmnozïovaânõâ deïl, ktereâ jsou pomõâjiveâ nebo podruzïneâ, tvorïõâ nedõâlnou a nezbytnou soucïaâst technologickeâho procesu, nemajõâ zïaâdnyâ samostatnyâ hospodaârïskyâ vyâznam a jejich jedinyâm uâcïelem je umozïnit a) prïenos dõâla pocïõâtacïovou nebo obdobnou sõâtõâ mezi trïetõâmi stranami uskutecïneïnyâ prostrïednõâkem, nebo b) opraâvneïneâ uzïitõâ dõâla. (2) UdeÏlõÂ-li autor smlouvou opraâvneïnõâ k vysõâlaânõâ dõâla, nezasahuje do jeho autorskeâho praâva rozhlasovyâ nebo televiznõâ vysõâlatel, kteryâ zhotovõâ docïasnyâ zaâznam

13 CÏ aâstka 126 SbõÂrka zaâkonuê cï. 398 /2006 Strana 5517 dõâla svyâmi vlastnõâmi prostrïedky a pro sveâ vlastnõâ vysõâlaânõâ. 38b Licence pro fotografickou podobiznu Do praâva autorskeâho nezasahuje ten, kdo zhotovõâ rozmnozïeninu dõâla fotografickeâho, ktereâ jejeho podobiznou a ktereâ siuâplatneï objednal; takto porïõâzenou rozmnozïeninu muêzïezobrazenaâ osoba i nevyâdeïlecïneï uzïõât, nenõâ-li takoveâ uzïitõâ zapoveïzeno. 38c Nepodstatne vedlejsïõâ uzï itõâ dõâla Do praâva autorskeâho nezasahuje ten, kdo naâhodneï uzïijedõâlo v souvislosti sezamyâsïlenyâm hlavnõâm uzïitõâm jineâho dõâla nebo prvku. 38d Licence k dõâluê m uzï iteâho umeïnõâ adõâluê m architektonickyâm Do praâva autorskeâho nezasahuje ten, kdo a) pronajõâmaâ, puêjcïujenebo vystavujeoriginaâl nebo rozmnozïeninu dõâla uzïiteâho umeïnõâ vyjaâdrïeneâho vuzïitneâ podobeï nebo architektonickeâ dõâlo vyjaâdrïeneâ stavbou, b) navrhne nebo provede zmeïnu dokoncïeneâ stavby, kteraâ jevyjaâdrïenõâm architektonickeâho dõâla, v mõârïe nezbytneï nutneâ aprïi zachovaânõâ hodnoty dõâla; je-li to opodstatneïneâ vyâznamem architektonickeâho dõâla a lze-li to na neïm spravedliveï pozïadovat, je povinen prïedem uveïdomit o sveâm uâmyslu autora a na vyzïaâdaânõâ mu poskytnout dokumentaci stavby vcïetneï vyobrazenõâ, vystihujõâcõâ stav prïed provedenõâm zmeïn. 38e Licence pro sociaâlnõâ zarïõâzenõâ Do praâva autorskeâho nezasahuje takeâ zdravotnickeâ nebo sociaâlnõâ zarïõâzenõâ, ktereâ nebylo zrïõâzeno nebo zalozïeno za uâcïelem dosazïenõâ zisku, zejmeâna nemocnicea veïznice, ktereâ zhotovõâ zaâznam vysõâlanyâch deïl a takto zaznamenanaâ dõâla provozujeosobaâm umõâsteïnyâm v teïchto zarïõâzenõâch v rozsahu odpovõâdajõâcõâm uâcïelu teâto licence. PraÂvo na odmeïnu podle 25 nenõâ dotcïeno. 39 UzÏ itõâ originaâlu nebo rozmnozï eniny dõâla vyâtvarneâho, fotografie nebo dõâla vyjaâdrïeneâho postupem podobnyâm fotografii jeho vystavenõâm Do praâva autorskeâho nezasahuje vlastnõâk ani osoba, kteraâ si od vlastnõâka vypuêjcïõâ originaâl cïi rozmnozïeninu dõâla vyâtvarneâho, fotografienebo dõâla vyjaâdrïeneâho postupem podobnyâm fotografii, vystavuje-li takoveâ dõâlo nebo je k vystavenõâ bezplatneï poskytne, ledazïeto autor prïi prïevodu vlastnictvõâ k takoveâmu originaâlu nebo takoveâ rozmnozïenineï zapoveïdeïl a vlastnõâkovi nebo vypuêjcïiteli to bylo znaâmo nebo znaâmo byât muselo, zejmeâna proto, zïezapoveïzenõâ je zapsaâno v rejstrïõâku vedeneâm za tõâm uâcïelem kolektivnõâm spraâvcem. DõÂl 5 Ochrana praâva autorskeâho 40 (1) Autor, do jehozï praâva bylo neopraâvneïneï zasazïeno nebo jehozï praâvu hrozõâ neopraâvneïnyâ zaâsah, muêzïesedomaâhat zejmeâna a) urcïenõâ sveâho autorstvõâ, b) zaâkazu ohrozïenõâ sveâho praâva, vcïetneï hrozõâcõâho opakovaânõâ, nebo neopraâvneïneâho zaâsahu do sveâho praâva, zejmeâna zaâkazu neopraâvneïneâ vyâroby, neopraâvneïneâho obchodnõâho odbytu, neopraâvneïneâho dovozu nebo vyâvozu originaâlu nebo rozmnozïeniny cïi napodobeniny dõâla, neopraâvneïneâho sdeïlovaânõâ dõâla verïejnosti, jakozï i neopraâvneïneâ propagace, vcïetneï inzerce a jineâ reklamy, c) sdeïlenõâ uâdajuê o zpuê sobu a rozsahu neopraâvneïneâho uzïitõâ, o puê vodu neopraâvneïneï zhotoveneâ rozmnozïeniny cïi napodobeniny dõâla, o zpuê sobu a rozsahu jejõâho neopraâvneïneâho uzïitõâ, o jejõâ ceneï, o ceneï sluzïby, kteraâ s neopraâvneïnyâm uzïitõâm dõâla souvisõâ, a o osobaâch, ktereâ seneopraâvneïneâho uzïitõâ dõâla uâcïastnõâ, vcïetneï osob, kteryâm byly prïedmeïtneâ rozmnozïeniny cïi napodobeniny dõâla urcïeny za uâcïelem jejich poskytnutõâ trïetõâ osobeï; praâva na informacepodletohoto ustanovenõâ seautor muêzïedomaâhat vuêcïi osobeï, kteraâ do jeho praâva neopraâvneïneï zasaâhla nebo je neopraâvneïneï ohrozila, a daâle zejmeâna vuêcïi osobeï, kteraâ 1. maâ nebo meïla v drzïenõâ neopraâvneïneï zhotovenou rozmnozïeninu cïi napodobeninu dõâla za uâcïelem prïõâmeâho nebo neprïõâmeâho hospodaârïskeâho nebo obchodnõâho prospeïchu, 2. vyuzïõâvaâ nebo vyuzïõâvala za uâcïelem prïõâmeâho nebo neprïõâmeâho hospodaârïskeâho nebo obchodnõâho prospeïchu sluzïbu, kteraâ neopraâvneïneï zasahujenebo zasahovala do praâva autora nebo je neopraâvneïneï ohrozïujenebo ohrozïovala, 3. poskytujenebo poskytovala za uâcïelem prïõâmeâho nebo neprïõâmeâho hospodaârïskeâho nebo obchodnõâho prospeïchu sluzïbu uzïõâvanou prïi cïinnostech, ktereâ neopraâvneïneï zasahujõâ do praâva autora nebo je neopraâvneïneï ohrozïujõâ, anebo 4. byla oznacïena osobou uvedenou v bodeï 1, 2 nebo 3 jako osoba, kteraâ seuâcïastnõâ porïõâzenõâ, vyâroby nebo distribuce rozmnozïeniny cïi napodobeniny dõâla anebo poskytovaânõâ sluzïeb, ktereâ

14 Strana 5518 SbõÂrka zaâkonuê cï. 398 /2006 CÏ aâstka 126 neopraâvneïneï zasahujõâ do praâva autora nebo je neopraâvneïneï ohrozïujõâ, d) odstraneïnõâ naâsledkuê zaâsahu do praâva, zejmeâna 1. stazïenõâm neopraâvneïneï zhotoveneâ rozmnozïeniny cïi napodobeniny dõâla nebo zarïõâzenõâ, vyârobku nebo soucïaâstky podle 43 odst. 2 z obchodovaânõâ nebo jineâho uzïitõâ, 2. stazïenõâm z obchodovaânõâ a znicïenõâm neopraâvneïneï zhotoveneâ rozmnozïeniny cïi napodobeniny dõâla nebo zarïõâzenõâ, vyârobku nebo soucïaâstky podle 43 odst. 2, 3. znicïenõâm neopraâvneïneï zhotoveneâ rozmnozïeniny cïi napodobeniny dõâla nebo zarïõâzenõâ, vyârobku nebo soucïaâstky podle 43 odst. 2, 4. znicïenõâm nebo odstraneïnõâm materiaâluê a naâstrojuê pouzïityâch vyâlucïneï nebo prïevaâzïneï kvyâ- robeï neopraâvneïneï zhotoveneâ rozmnozïeniny cïi napodobeniny dõâla nebo zarïõâzenõâ, vyârobku nebo soucïaâstky podle 43 odst. 2, e) poskytnutõâ prïimeïrïeneâho zadostiucïineïnõâ za zpuê sobenou nemajetkovou uâjmu, zejmeâna 1. omluvou, 2. zadostiucïineïnõâm v peneïzõâch, pokud by seprïiznaânõâ jineâho zadostiucïineïnõâ nejevilo postacïujõâcõâm; vyâsïi peneïzïiteâho zadostiucïineïnõâ urcïõâ soud, kteryâ prïihleâdnezejmeâna k zaâvazïnosti vznikleâ uâjmy a k okolnostem, za nichzï kzaâsahu do praâva dosïlo; tõâm nenõâ vyloucïena dohoda o narovnaânõâ, f) zaâkazu poskytovaânõâ sluzïby, kterou vyuzïõâvajõâ trïetõâ osoby k porusïovaânõâ nebo ohrozïovaânõâ praâva autora. (2) OpatrÏenõÂ podle odstavce 1 põâsm. d) musõâ byât prïimeïrïeneâ zaâvazïnosti porusïenõâ praâva a musõâ byât prïihleâdnuto k zaâjmuêm trïetõâch osob, zejmeâna spotrïebiteluê a osob jednajõâcõâch v dobreâ võârïe. (3) Autorovi, jehozï naâvrhu bylo vyhoveïno, muêzïe soud prïiznat v rozsudku praâvo uverïejnit rozsudek na naâklady uâcïastnõâka, kteryâ vesporu neuspeïl, a podle okolnostõâ urcïit i rozsah, formu a zpuê sob uverïejneïnõâ. (4) PraÂvo na naâhradu sïkody a na vydaânõâ bezduêvodneâho obohacenõâ podle zvlaâsïtnõâch praâvnõâch prïedpisuê zuê staâvaâ nedotcïeno; mõâsto skutecïneï usïleâho zisku seautor muêzïedomaâhat naâhrady usïleâho zisku vevyâsïi odmeïny, kteraâ by byla obvyklaâ za zõâskaânõâ takoveâ licence v dobeï neopraâvneïneâho naklaâdaânõâ sdõâlem. VyÂsÏebezduÊvodneÂho obohacenõâ vznikleâho na straneï toho, kdo neopraâvneïneï naklaâdal s dõâlem, anizï by k tomu zõâskal potrïebnou licenci, cïinõâ dvojnaâsobek odmeïny, kteraâ by byla za zõâskaânõâ takoveâ licence obvyklaâ v dobeï neopraâvneïneâho naklaâdaânõâ s dõâlem. 41 UdeÏlõÂ-li autor jineâ osobeï vyâhradnõâ opraâvneïnõâk vyâkonu praâva dõâlo uzïõât, nebo je-li teâto osobeï toto opraâvneïnõâ nebo vyâkon majetkovyâch praâv k dõâlu sveïrïen ze zaâkona, maâ praâvo sedomaâhat naârokuê podle 40 odst. 1 põâsm. b) azï d) a odst. 3 a 4 pouzeosoba, jejõâzï takto smluvneï nebo zaâkonem nabyteâ vyâhradnõâ opraâvneïnõâ bylo ohrozïeno nebo porusïeno; praâvo autora domaâhat seostatnõâch naârokuê, jakozï i v teâto souvislosti naâroku podle 40 odst. 3 zuê staâvaâ nedotcïeno. 42 (1) Autor muêzïepozïadovat od celnõâch orgaânuê a orgaânuê vykonaâvajõâcõâch staâtnõâ statistickou sluzïbu informaceo obsahu a rozsahu dovozu nebo prïijetõâ zbozïõâ, ktereâ a) jerozmnozïeninou jeho dõâla nebo zvukovyâm, zvukoveï obrazovyâm nebo jinyâm zaâznamem takoveâho dõâla, b) maâ k porïõâzenõâ takoveâ rozmnozïeniny slouzïit jako nosicï (nenahranyâ nosicï), c) jeprïõâstrojem k zhotovenõâ zvukovyâch, zvukoveï obrazovyâch nebo jinyâch zaâznamuê nebo tiskoveâ rozmnozïeniny, anebo d) jezarïõâzenõâm, vyârobkem nebo soucïaâstkou podle 43 odst. 2, a nahlõâzïet do celnõâch a statistickyâch dokumentuê v rozsahu nezbytneâm k tomu, aby zjistil, zda dovoz nebo prïijetõâ takoveâho zbozïõâ k uzïitõâ na uâzemõâ celeâ CÏ eskeâ republiky jsou opraâvneïneâ podletohoto zaâkona, nebo aby zjistil uâdajerozhodneâ pro uplatneïnõâ praâv z tohoto zaâkona vyplyâvajõâcõâch. (2) UstanovenõÂ odstavce 1 platõâ obdobneï iprïi vyâvozu nebo prïi odeslaânõâ zbozïõâ. (3) InformacepodleodstavcuÊ 1a2muÊzÏepozÏadovat takeâ prïõâslusïnyâ kolektivnõâ spraâvce, jakozï i praâvnickaâ osoba opraâvneïnaâ haâjit zaâjmy autoruê, nebo osoby, kteryâm zezaâkona prïõâslusïõâ opraâvneïnõâ k vyâkonu majetkovyâch praâv k dõâlu ( 58) nebo ze smlouvy vyâhradnõâ opraâvneïnõâ. 42a (1) CelnõÂ uârïad muêzïeprïi vyâkonu dohledu a kontroly podlezvlaâsïtnõâho praâvnõâho prïedpisu 4b ) zajistit veïc, u ktereâ maâ podezrïenõâ, zïejejõâ drzïitel neopraâvneïneï zasahujedo praâva autorskeâho podletohoto zaâkona, jde-li o zbozïõâ SpolecÏenstvõÂ 4c ), a to na dobu nejvyâsïe 4b ) ZaÂkon cï. 185/2004 Sb., o CelnõÂ spraâveï CÏ eskeâ republiky, ve zneïnõâ pozdeïjsïõâch prïedpisuê. 4c ) CÏ l. 4 odst. 3 narïõâzenõâ Rady (EHS) 2913/92 ze dne 12. rïõâjna 1992, kteryâm sevydaâvaâ celnõâ kodex SpolecÏenstvõÂ.

15 CÏ aâstka 126 SbõÂrka zaâkonuê cï. 398 /2006 Strana meÏsõÂceodednevydaÂnõ rozhodnutõâ o zajisïteïnõâ veïci. LhuÊ ta podleprïedchozõâ veïty muê zïebyât prïekrocïena, bylli vevztahu k zajisïteïneâ veïci podaân naâvrh na vydaânõâ prïedbeïzïneâho opatrïenõâ nebo uplatneïn naârok podletohoto zaâkona, o kteryâch dosud nebylo rozhodnuto. Proti rozhodnutõâ o zajisïteïnõâ veïci senelzeodvolat. (2) Celnõ uârïad, kteryâ zajistil veïc podleodstavce1, dorucïõâ bezodkladneï põâsemneâ oznaâmenõâ o zajisïteïnõâ veïci autorovi, prïõâslusïneâmu kolektivnõâmu spraâvci, praâvnickeâ osobeï opraâvneïneâhaâjit zaâjmy autoruê nebo osobaâm, kteryâm zezaâkona prïõâslusïõâ opraâvneïnõâ k vyâkonu majetkovyâch praâv k dõâlu. Toto oznaâmenõâ se soubeïzïneï dorucïuje teâzï verïejnou vyhlaâsïkou na dobu nejmeâneï 15 dnuê. (3) Autor, prïõâslusïnyâ kolektivnõâ spraâvce, praâvnickaâ osoba opraâvneïnaâ haâjit zaâjmy autoruê nebo osoba, ktereâ zezaâkona prïõâslusïõâ opraâvneïnõâ kvyâkonu majetkovyâch praâv k dõâlu, põâsemneï sdeïlõâ celnõâmu uârïadu nejpozdeïji do 15 pracovnõâch dnuê odednedorucïenõâ oznaâmenõâ o zajisïteïnõâ veïci, zda hodlaâ uplatnit naârok na ochranu praâva autorskeâho u soudu. Pokud v teâto lhuêteï põâsemneï sdeïlõâ, zïenehodlaâ uplatnit naârok u soudu, nebo v prïõâpadeï marneâho uplynutõâ lhuê ty podleveïty prvnõâ, vraâtõâ celnõâ uârïad zajisïteïneâ veïci osobeï, ktereâ byly zajisïteïny; tato osoba nemaâ naârok na naâhradu majetkoveâ uâjmy od staâtu. (4) Rozhodne-li pravomocneï soud, zïebylo neopraâvneïneï zasazïeno do praâva autorskeâho, prïedaâ celnõâ uârïad zajisïteïneâ veïci osobeï, kteraâ uplatnila naârok na ochranu praâva autorskeâho u soudu, a ucïinõâ o tom zaâznam do spisu. VesÏkere naâklady spojeneâ sezajisïteïnõâm, uskladneïnõâm a prïedaânõâm zajisïteïneâho zbozïõâ jepovinna uhradit osoba, ktereâ byly veïci zajisïteïny. (5) NaÂklady podleodstavce4 prïedepõâsïecelnõâ uârïad rozhodnutõâm. OdvolaÂnõ proti rozhodnutõâ celnõâho uârïadu o prïedepsaânõâ naâkladuê nemaâ odkladnyâ uâcïinek. NaÂklady jsou splatneâ do 30 dnuê odednedorucïenõâ rozhodnutõâ. NaÂklady neuhrazeneâ velhuêteï splatnosti vybõâraâ a vymaâhaâ celnõâ uârïad, kteryâ jeprïedepsal, podle zvlaâsïtnõâho praâvnõâho prïedpisu upravujõâcõâho spraâvu danõâ a jsou prïõâjmem staâtnõâho rozpocïtu. 43 (1) Do praâva autorskeâho neopraâvneïneï zasahuje ten, kdo obchaâzõâ uâcïinneâ technickeâ prostrïedky ochrany praâv podletohoto zaâkona. (2) Do praâva autorskeâho neopraâvneïneï zasahuje takeâ ten, kdo vyraâbõâ, dovaâzïõâ, prïijõâmaâ, rozsïirïuje, prodaâvaâ, pronajõâmaâ, propaguje prodej nebo pronaâjem nebo drzïõâ k obchodnõâmu uâcïelu zarïõâzenõâ, vyârobky nebo soucïaâstky nebo poskytuje sluzïby, ktereâ a) jsou za uâcïelem obchaâzenõâ uâcïinnyâch technickyâch prostrïedkuê nabõâzeny, propagovaâny nebo uvaâdeïny na trh, b) majõâ vedle obchaâzenõâ uâcïinnyâch technickyâch prostrïedkuê jen omezenyâ obchodneï vyâznamnyâ uâcïel nebo jineâ uzïitõâ, nebo c) jsou urcïeny, vyraâbeïny, upravovaâny nebo provaâdeïny prïedevsïõâm s cõâlem umozïnit nebo usnadnit obchaâzenõâ uâcïinnyâch technickyâch prostrïedkuê. (3) U cïinnyâmi technickyâmi prostrïedky podle tohoto zaâkona serozumõâ jakaâkoli technologie, zarïõâzenõâ nebo soucïaâstka, kteraâ jeprïi sveâ obvykleâ funkci urcïena k tomu, aby zabranï ovala nebo omezovala takoveâ uâkony vevztahu k dõâluê m, kekteryâm autor neudeïlil opraâvneïnõâ, jestlizïeuzïitõâ dõâla muêzïeautor kontrolovat uplatneïnõâm kontroly prïõâstupu nebo ochranneâho procesu jako je sïifrovaânõâ, koâdovaânõâ nebo jinaâ uâprava dõâla nebo uplatneïnõâm kontrolnõâho mechanismu rozmnozïovaânõâ. (4) PraÂvnõ ochranou podleodstavce1 nejsou dotcïena ustanovenõâ 30a, 31 odst. 1 põâsm. b), 34 põâsm. a), 37 odst. 1 põâsm. a) a b), 38, 38a odst. 2 a 38ev rozsahu nezbytneâm k vyuzïitõâ vyâjimky. Autor, kteryâ pro sveâ dõâlo pouzïil technickeâ prostrïedky podle odstavce3, jepovinen zprïõâstupnit sveâ dõâlo opraâvneïnyâm uzïivateluê m v rozsahu nezbytneâm kesplneïnõâ uâcïelu uvedeneâho uzïitõâ dõâla. Autor muêzïezprïõâstupnit sveâ dõâlo, pro ktereâ pouzïil technickeâ prostrïedky podle odstavce 3, ivprïõâpadeï zhotovenõâ zaâznamu sveâho dõâla pro osobnõâ potrïebu podle 30; to nebraânõâ autorovi, aby prïijal odpovõâdajõâcõâ opatrïenõâ tyâkajõâcõâ sepocïtu takovyâch rozmnozïenin. (5) Ustanovenõ odstavce 4 se nevztahuje na dõâlo, ktereâ bylo autorem cïi s jeho souhlasem zprïõâstupneïno verïejnosti zpuê sobem podle 18 odst. 2. (6) Technicke prostrïedky ke splneïnõâ povinnostõâ podleodstavce4 pouzïõâvaneâ autorem dobrovolneï nebo na zaâkladeï dohod pozïõâvajõâ ochrany podleodstavcuê 1azÏ3. 44 (1) Do praâva autorskeâho zasahujeteâzï ten, kdo bez svolenõâ autora zpuê sobuje, umozïnï uje, usnadnï ujenebo zastõâraâ porusïovaânõâ praâva autorskeâho tõâm, zïe a) odstranï ujenebo meïnõâ jakoukoli elektronickou informaci o spraâveï praâv k dõâlu, nebo b) rozsïirïuje, dovaâzïõâ nebo prïijõâmaâ zauâcïelem rozsïirïovaânõâ, vysõâlaâ nebo sdeïlujeverïejnosti, a to i zpuê sobem podle 18 odst. 2, dõâlo, zektereâho byla informaceo spraâveï praâv nedovoleneï odstraneïna nebo zmeïneïna. (2) Informacõ o spraâveï praâv k dõâlu podleodstavce1 jejakaâkoli informaceurcïenaâ autorem, kteraâ identifikujedõâlo, autora nebo jineâho nositele praâva, nebo informaceo zpuê sobech a podmõânkaâch uzïitõâ dõâla a jakaâkoli cïõâsla nebo koâdy, ktereâ takovou informaci prïedstavujõâ. ToteÂzÏ platõâ i pro informaci, kteraâ jeprïipojena k rozmnozïenineï dõâla nebo se objevuje v souvislosti se sdeïlovaânõâm dõâla verïejnosti.

16 Strana 5520 SbõÂrka zaâkonuê cï. 398 /2006 CÏ aâstka Do praâva autorskeâho neopraâvneïneï zasahujeteâzï ten, kdo pro sveâ dõâlo pouzïõâvaâ naâzvu nebo vneïjsïõâ uâpravy jizï pouzïityâch po praâvu jinyâm autorem pro dõâlo teâhozï druhu, jestlizïe by to mohlo vyvolat nebezpecïõâ zaâmeïny obou deïl, pokud nevyplyâvaâ z povahy dõâla nebo jeho urcïenõâ jinak. DõÂl 6 UÂ prava smluvnõâch typuê OddõÂl 1 LicencÏnõÂ smlouva 46 ZaÂkladnõÂ ustanovenõâ (1) LicencÏnõÂ smlouvou autor poskytujenabyvateli opraâvneïnõâ kvyâkonu praâva dõâlo uzïõât (licenci) k jednotlivyâm zpuê sobuê m nebo ke vsïem zpuê sobuêm uzïitõâ, v rozsahu omezeneâm nebo neomezeneâm, a nabyvatel se zavazuje, nenõâ-li podle 49 odst. 2 põâsm. b) sjednaâno jinak, poskytnout autorovi odmeïnu. (2) Autor nemuêzïeposkytnout opraâvneïnõâ kvyâkonu praâva dõâlo uzïõât zpuê sobem, kteryâ v dobeï uzavrïenõâ smlouvy jesïteï nenõâ znaâm. (3) Nabyvatel je povinen licenci vyuzïõât, ledazïeje vesmlouveï sjednaâno jinak. UstanovenõÂ 53 tõâm nenõâ dotcïeno. (4) Smlouva vyzïadujepõâsemnou formu, poskytuje-li se licence jako vyâhradnõâ. (5) O podaânõâ naâvrhu na uzavrïenõâ smlouvy jde i tehdy, smeïrïuje-li projev vuêlei vuêcïi neurcïiteâmu okruhu osob. (6) S prïihleâdnutõâm k obsahu naâvrhu nebo k praxi, kterou strany mezi sebou zavedly, nebo zvyklostem muêzïeosoba, ktereâ jenaâvrh urcïen, vyjaâdrïit souhlas s naâvrhem na uzavrïenõâ smlouvy provedenõâm urcïiteâho uâkonu bez vyrozumeïnõâ navrhovatele tõâm, zïesepodle nõâ zachovaâ, zejmeâna zïeposkytnenebo prïijmeplneïnõâ. V tomto prïõâpadeï jeprïijetõâ naâvrhu uâcïinneâ v okamzïiku, kdy byl tento uâkon ucïineïn. 47 VyÂhradnõÂ nebo nevyâhradnõâ licence (1) Licence muêzïebyât poskytnuta jako licence vyâhradnõâ nebo licence nevyâhradnõâ, nestanovõâ-li zvlaâsïtnõâ praâvnõâprïedpis 4a ) jinak. NevyplyÂvaÂ-li zesmlouvy jinak, maâ seza to, zïe jde o licenci nevyâhradnõâ. (2) V prïõâpadeï vyâhradnõâ licence autor nesmõâ poskytnout licenci trïetõâ osobeï a je povinen, nenõâ-li sjednaâno jinak, sei saâm zdrzïet vyâkonu praâva uzïõât dõâlo zpuê sobem, ke ktereâmu licenci udeïlil. (3) V prïõâpadeï nevyâhradnõâ licence je autor nadaâle opraâvneïn k vyâkonu praâva uzïõât dõâlo zpuê sobem, ke ktereâmu licenci udeïlil, jakozï i k poskytnutõâ licence trïetõâm osobaâm. (4) NevyÂhradnõÂ licence zõâskanaâ nabyvatelem prïed naâslednyâm poskytnutõâm vyâhradnõâ licence trïetõâ osobeï zuê staâvaâ zachovaâna, pokud nenõâ mezi autorem a nabyvatelem takoveâ nevyâhradnõâ licence sjednaâno jinak. (5) Smlouva, kterou autor poskytne trïetõâ osobeï licenci v dobeï, kdy trvaâ vyâhradnõâ licence nabyvatele k teâmuzï zpuê sobu uzïitõâ, jeneplatnaâ, ledazïenabyvatel vyâhradnõâ licence k uzavrïenõâ takoveâ smlouvy udeïlõâ põâsemnyâ souhlas. 48 PoskytnutõÂ opraâvneïnõâ trïetõâ osobeï (1) Je-li tak sjednaâno vesmlouveï, muêzïenabyvatel opraâvneïnõâ tvorïõâcõâ soucïaâst licence zcela nebo zcïaâsti poskytnout trïetõâ osobeï (podlicence). UstanovenõÂ 46 odst. 3 sepouzïijeobdobneï. (2) Nabyvatel muêzïelicenci postoupit pouzes põâsemnyâm souhlasem autora; o postoupenõâ licence a o osobeï postupnõâka jepovinen autora informovat bez zbytecïneâho odkladu. (3) PrÏi prodeji podniku cïi jeho cïaâsti, kteraâ tvorïõâ jeho samostatnou organizacïnõâ slozïku, sek prïechodu licence souhlas autora nevyzïaduje, nenõâ-li sjednaâno jinak. 49 OdmeÏna (1) NenõÂ-li daâlestanoveno jinak, musõâ byât ve smlouveï dohodnuta vyâsïeodmeïny nebo v nõâ musõâ byât alesponï stanoven zpuê sob jejõâho urcïenõâ. (2) NenõÂ-li ve smlouveï dohodnuta vyâsïeodmeïny nebo alesponï zpuê sob jejõâho urcïenõâ, smlouva je neplatnaâ, s vyâjimkou prïõâpaduê, kdy a) z jednaânõâ stran o uzavrïenõâ smlouvy vyplyâvaâ jejich vuê leuzavrïõât smlouvu uâplatneï i bez urcïenõâ vyâsïe odmeïny; v takoveâm prïõâpadeï je nabyvatel povinen poskytnout autorovi odmeïnu vevyâsïi, kteraâ jeobvyklaâ v dobeï uzavrïenõâ smlouvy za smluvnõâch podmõânek obdobnyâch obsahu teâto smlouvy pro takovyâ druh dõâla, nebo b) strany vesmlouveï sjednajõâ, zïelicenceseposkytuje bezuâplatneï. 4a ) 14a odst. 3 a 4 zaâkona cï. 106/1999 Sb., o svobodneâm prïõâstupu k informacõâm, vezneïnõâ zaâkona cï. 61/2006 Sb.

17 CÏ aâstka 126 SbõÂrka zaâkonuê cï. 398 /2006 Strana 5521 (3) Pokud autor poskytnelicenci k pronaâjmu originaâlu nebo rozmnozïeniny dõâla zaznamenaneâho na zvukovyâ nebo zvukoveï obrazovyâ zaâznam vyârobci takoveâho zaâznamu, vznikaâ muvuêcïi osobeï, kteraâ bude originaâl nebo rozmnozïeninu takto zaznamenaneâho dõâla pronajõâmat, praâvo na prïimeïrïenou odmeïnu; tohoto praâva senemuêzïevzdaât. (4) Je-li vyâsïeodmeïny dohodnuta v zaâvislosti na vyânosech z vyuzïitõâ licence, je nabyvatel povinen umozïnit autorovi kontrolu prïõâslusïneâ uâcïetnõâ nebo jineâ dokumentace ke zjisïteïnõâ skutecïneâ vyâsïeodmeïny. Poskytne-li nabyvatel takto autorovi informace oznacïeneâ nabyvatelem jako duêveïrneâ, nesmõâ je autor prozradit trïetõâ osobeï ani jepouzïõât pro sveâ potrïeby v rozporu s uâcïelem, kektereâmu mu byly poskytnuty. (5) Nabyvatel je povinen poskytovat autorovi pravidelnaâ vyuâcïtovaânõâ odmeïny podleodstavce4 ve sjednanyâch cïasovyâch obdobõâch; nenõâ-li sjednaâno jinak, jepovinen tak ucïinit alesponï jednou rocïneï. (6) NenõÂ-li odmeïna stanovena v zaâvislosti na vyânosech z vyuzïitõâ licence a je-li tak nõâzkaâ, zïejevezrïejmeâm nepomeïru k zisku z vyuzïitõâ licence a k vyâznamu dõâla pro dosazïenõâ takoveâho zisku, maâ autor praâvo na prïimeïrïenou dodatecïnou odmeïnu. (7) PrÏi sjednaânõâ odmeïny seprïihleâdnek uâcïelu licence a zpuê sobu a okolnostem uzïitõâ dõâla a k uâzemnõâmu, cïasoveâmu a mnozïstevnõâmu rozsahu licence. nebo zcïaâsti, jakyâmikoli prostrïedky a v jakeâkoli formeï, a pokud jdeo rozmnozïeniny v elektronickeâ formeï, jak ve spojenõâ on-line, tak i off-line. (5) NestanovõÂ-li smlouva jinak, licence k rozmnozïovaânõâ dõâla zahrnujei licenci k rozsïirïovaânõâ takto zhotovenyâch rozmnozïenin. 51 OmezenõÂ nabyvatele licence Nabyvatel nesmõâ upravit cïi jinak meïnit dõâlo, jeho naâzev nebo oznacïenõâ autora, ledazïebylo sjednaâno jinak, nebo jde-li o takovou uâpravu cïi jinou zmeïnu dõâla nebo jeho naâzvu, u ktereâ lzespravedliveï ocïekaâvat, zïe by k nõâ autor vzhledem k okolnostem uzïitõâ svolil; ani v takoveâm prïõâpadeï nabyvatel nesmõâ dõâlo nebo jeho naâzev zmeïnit, pokud si autor svolenõâ vyhradil i pro tyto zmeïny a nabyvateli je takovaâ vyâhrada znaâma. To platõâ obdobneï i prïi spojenõâ dõâla s jinyâm dõâlem, jakozï i prïi zarïazenõâ dõâla do dõâla souborneâho. 52 RozmnozÏ enina pro autora Lze-li to na nabyvateli licence k rozmnozïovaânõâ dõâla spravedliveï pozïadovat a je-li to obvykleâ, jenabyvatel povinen poskytnout autorovi na sveâ naâklady alesponï jednu rozmnozïeninu autorova dõâla z rozmnozïenin jõâm porïõâzenyâch na zaâkladeï prïõâslusïneâ licence. 50 OmezenõÂ licence (1) Licence muêzïebyât omezena na jednotliveâ zpuêsoby uzïitõâ dõâla; zpuê soby uzïitõâ dõâla mohou byât omezeny rozsahem, zejmeâna co do mnozïstvõâ, mõâsta nebo cïasu. (2) NestanovõÂ-li smlouva, ke kteryâm jednotlivyâm zpuê sobuêm uzïitõâ dõâla nebo k jakeâmu rozsahu uzïitõâ se licence poskytuje, maâ seza to, zïelicencebyla poskytnuta k takovyâm zpuê sobuê m uzïitõâ a v takoveâm rozsahu, jak to jenutneâ k dosazïenõâ uâcïelu smlouvy. (3) NestanovõÂ-li smlouva nebo nevyplyâvaâ-li z jejõâho uâcïelu jinak, maâ seza to, zïe a) uâzemnõâ rozsah licence je omezen na uâzemõâ CÏ eskeâ republiky, b) cïasovyâ rozsah licence je omezen na dobu obvyklou u daneâho druhu dõâla a zpuê sobu uzïitõâ, nikoli vsïak na dobu delsïõâ nezï jeden rok od poskytnutõâ licence, a maâ-li byât dõâlo odevzdaâno azï po poskytnutõâ licence, tak od takoveâho odevzdaânõâ, c) mnozïstevnõâ rozsah licence je omezen na mnozïstvõâ, ktereâ jeobvykleâ u daneâho druhu dõâla a zpuê sobu uzïitõâ. (4) NestanovõÂ-li smlouva jinak, licence k rozmnozïovaânõâ dõâla zahrnujeopraâvneïnõâ k porïõâzenõâ rozmnozïenin prïõâmyâch i neprïõâmyâch, trvalyâch i docïasnyâch, vcelku 53 OdstoupenõÂ od smlouvy pro necïinnost nabyvatele (1) NevyuzÏõÂvaÂ-li nabyvatel vyâhradnõâ licenci vuêbec nebo vyuzïõâvaâ-li ji nedostatecïneï a jsou-li tõâm znacïneï neprïõâzniveï dotcïeny opraâvneïneâ zaâjmy autora, muêzïeautor od smlouvy odstoupit. To neplatõâ v prïõâpadeï, zïenevyuzïõâvaânõâ nebo nedostatecïneâ vyuzïõâvaânõâ licence je zpuêsobeno okolnostmi prïevaâzïneï spocïõâvajõâcõâmi na straneï autora. (2) Autor muêzïez duê voduê uvedenyâch v odstavci 1 od smlouvy odstoupit teprve poteâ, kdy nabyvatele vyzve, aby v prïimeïrïeneâ lhuêteï od dojitõâ vyâzvy licenci dostatecïneï vyuzïil, a nabyvatel opraâvneïnõâ dostatecïneï nevyuzïijeani prïes tuto vyâzvu. Na mozïnost odstoupenõâ jako naâsledek marneâho uplynutõâ prïimeïrïeneâ lhuê ty musõâ autor nabyvatele ve vyâzveï upozornit. VyÂzvy nenõâ trïeba, jestlizïevyuzïitõâ opraâvneïnõâ nabyvatelem nenõâ mozïneâ anebo jestlizïenabyvatel prohlaâsõâ, zïelicenci nevyuzïije. (3) NestanovõÂ-li smlouva jinak, autor nemuêzïe praâvo na odstoupenõâ od smlouvy podleodstavce1 uplatnit prïed uplynutõâm dvou let od poskytnutõâ licence, a maâ-li byât dõâlo odevzdaâno azï po poskytnutõâ licence, od takoveâho odevzdaânõâ; u prïõâspeïvkuê do periodickeâho tisku s dennõâ periodicitou cïinõâ tato lhuêta trïi meïsõâcea u ostatnõâho periodickeâho tisku jeden rok. Je-li trïeba prïed odstoupenõâm od smlouvy ucïinit vyâzvu

18 Strana 5522 SbõÂrka zaâkonuê cï. 398 /2006 CÏ aâstka 126 podleodstavce2, nelzeprïed uvedenou lhuê tou ucïinit ani takovou vyâzvu. (4) Smlouva serusïõâ dnem dorucïenõâ odstoupenõâ nabyvateli. (5) Autor je povinen nahradit nabyvateli sïkodu odstoupenõâm od smlouvy mu vzniklou, jestlizïek tomu existujõâ duê vody zvlaâsïtnõâho zrïetele hodneâ. V uâvahu se prïitom vezmou zejmeâna duê vody, pro neïzï nabyvatel licenci dostatecïneï nevyuzïil. (6) NedosÏlo-li k vyuzïitõâ licence vuê bec, je autor povinen vraâtit nabyvateli odmeïnu, kterou od neïj prïijal na zaâkladeï smlouvy, od ktereâ odstoupil; dosïlo-li k vyuzïitõâ licence pouze nedostatecïneï, jepovinen vraâtit odmeïnu snõâzïenou o cïaâst, kteraâ s ohledem na pomeïr uskutecïneïneâho a smlouvou nebo zaâkonem stanoveneâho rozsahu vyuzïitõâ licence prïipadaâ na uskutecïneïneâ vyuzïitõâ. (7) Byl-li nabyvatel povinen licenci vyuzïõât a porusïil-li tuto povinnost, zuê staâvaâ autoruêvnaârok na odmeïnu odstoupenõâm od smlouvy podle odstavce 1 nedotcïen; pokud byla vyâsïeodmeïny dohodnuta v zaâvislosti na vyânosech z uzïitõâ dõâla, maâ seza to, zïeautorovi vznikl naârok na odmeïnu vevyâsïi, v jakeâ by mu vznikl, kdyby nabyvatel v dobeï prïed odstoupenõâm od smlouvy licenci dostatecïneï vyuzïil. 54 Odstoupenõ od smlouvy pro zmeïnu prïesveïdcïenõâ autora (1) Autor muêzïepõâsemneï odstoupit od smlouvy, jestlizïe jeho dosud nezverïejneïneâ dõâlo jizï neodpovõâdaâ jeho prïesveïdcïenõâ a zverïejneïnõâm dõâla by byly znacïneï neprïõâzniveï dotcïeny jeho opraâvneïneâ osobnõâ zaâjmy. Smlouva serusïõâ dnem dorucïenõâ põâsemneâho odstoupenõâ od smlouvy nabyvateli. (2) Autor je povinen nahradit nabyvateli sïkodu, kteraâ mu odstoupenõâm od smlouvy podle odstavce 1 vznikla. (3) ProjevõÂ-li autor po odstoupenõâ od smlouvy podleodstavce1 opeïtovnyâ zaâjem o uzïitõâ dõâla, jepovinen prïednostneï nabõâdnout licenci nabyvateli, a to za podmõânek srovnatelnyâch s podmõânkami puê vodneï sjednanyâmi. (4) Ustanovenõ 53 odst. 7 se pouzïijeobdobneï. 55 ZaÂnik licence Smrtõ fyzickeâ osoby nebo zaânikem praâvnickeâ osoby, ktereâ byla udeïlena licence, prïechaâzõâ praâva a povinnosti z licencïnõâ smlouvy na jejõâho praâvnõâho naâstupce. LicencÏnõ smlouva muêzïetakovyâ prïechod praâv a povinnostõâ na praâvnõâho naâstupcevyloucïit. OddõÂl 2 ZvlaÂsÏtnõ ustanovenõâ pro licencïnõâ smlouvu nakladatelskou 56 (1) LicencÏnõ smlouva, kterou autor poskytuje nabyvateli licenci k rozmnozïovaânõâ a rozsïirïovaânõâ dõâla slovesneâho, hudebneï dramatickeâho nebo hudebnõâho, vyâtvarneâho, fotografiecïi dõâla vyjaâdrïeneâho zpuê sobem podobnyâm fotografii, pokud nejde o uzïitõâ dõâla v provedenõâ vyâkonnyâmi umeïlci, jelicencïnõâ smlouvou nakladatelskou. (2) NevyplyÂvaÂ-li zesmlouvy jinak, maâ seza to, zïe licence je poskytnuta vyâhradneï; to neplatõâ, jde-li o rozmnozïovaânõâ a rozsïirïovaânõâ dõâla v periodickeâ publikaci. (3) NestanovõÂ-li smlouva jinak, autor je opraâvneïn prïed vydaânõâm dõâla v prïimeïrïeneâ lhuêteï poskytnuteâ nabyvatelem proveâst drobneâ tvuêrcïõâ zmeïny dõâla, pokud nevyvolajõâ na straneï nabyvatele potrïebu vynalozïenõâ neprïimeïrïenyâch naâkladuê nebo nezmeïnõâ-li sejimi povaha dõâla, (autorskaâ korektura). (4) NeumozÏnõÂ-li nabyvatel autorovi provedenõâ autorskeâ korektury, muê zïeautor od smlouvy odstoupit, dosïlo-li by v duê sledku toho k uzïitõâ dõâla zpuê sobem snizïujõâcõâm jeho hodnotu. (5) Je-li mnozïstevnõâ rozsah licence omezen na urcïityâ pocïet rozmnozïenin a tyto rozmnozïeniny byly rozebraâny prïed uplynutõâm doby, na kterou byla licence udeïlena, a smluvnõâ strany se nedohodnou na zvyâsïenõâ mnozïstevnõâho rozsahu licence do 6 meïsõâcuê odedne, kdy autor vyzval nabyvatele k takoveâ zmeïneï smlouvy, zanikaâ licence, pokud jesïteï trvaâ, marnyâm uplynutõâm teâto lhuêty. OddõÂl 3 PodlicencÏnõ smlouva 57 Pro podlicencïnõâ smlouvu platõâ ustanovenõâ 46 azï 56 obdobneï. DõÂl 7 ZvlaÂsÏtnõ ustanovenõâ o neïkteryâch dõâlech 58 ZameÏstnanecke dõâlo (1) NenõÂ-li sjednaâno jinak, zameïstnavatel vykonaâvaâ svyâm jmeânem a na svuêj uâcïet autorova majetkovaâ praâva k dõâlu, ktereâ autor vytvorïil kesplneïnõâ svyâch povinnostõâ vyplyâvajõâcõâch z pracovneïpraâvnõâho cïi sluzïebnõâho vztahu k zameïstnavateli nebo z pracovnõâho vztahu mezi druzïstvem a jeho cïlenem (zameïstnaneckeâ

19 CÏ aâstka 126 SbõÂrka zaâkonuê cï. 398 /2006 Strana 5523 dõâlo). ZameÏstnavatel muêzïepraâvo vyâkonu podletohoto odstavcepostoupit trïetõâ osobeï pouzesesvolenõâm autora, ledazïesetak deïjeprïi prodeji podniku nebo jeho cïaâsti. (2) Smrtõ nebo zaânikem zameïstnavatele, kteryâ byl opraâvneïn vykonaâvat majetkovaâ praâva k zameïstnaneckeâmu dõâlu a kteryâ ne maâ praâvnõâho naâstupce, nabyâvaâ opraâvneïnõâ kvyâkonu teïchto praâv autor. (3) NevykonaÂvaÂ-li zameïstnavatel majetkovaâ praâva k zameïstnaneckeâmu dõâlu vuê bec nebo je vykonaâvaâ nedostatecïneï, maâ autor praâvo pozïadovat, aby mu zameïstnavatel za obvyklyâch podmõânek udeïlil licenci, ledazïeexistujena straneï zameïstnavatele zaâvazïnyâ duêvod k jejõâmu odmõâtnutõâ. (4) Autorova osobnostnõâ praâva k zameïstnaneckeâmu dõâlu zuê staâvajõâ nedotcïena. VykonaÂvaÂ-li zameïstnavatel majetkovaâ praâva k zameïstnaneckeâmu dõâlu, maâ se za to, zïeautor svolil kezverïejneïnõâ, uâpravaâm, zpracovaânõâ vcïetneï prïekladu, spojenõâ s jinyâm dõâlem, zarïazenõâ do dõâla souborneâho, jakozï i k tomu, aby uvaâdeïl zameïstnaneckeâ dõâlo na verïejnost pod svyâm jmeânem, ledazïejesjednaâno jinak. (5) NenõÂ-li sjednaâno jinak, maâ seza to, zïeautor udeïlil zameïstnavateli svolenõâ k dokoncïenõâ sveâho nehotoveâho zameïstnaneckeâho dõâla pro prïõâpad, zïejeho praâvnõâ vztah k zameïstnavateli skoncïõâ drïõâve, nezï dõâlo dokoncïõâ, jakozï i pro prïõâpad, zïebudou existovat duêvodneâ obavy, zïezameïstnanec dõâlo nedokoncïõâ rïaâdneï nebo vcïas v souladu s potrïebami zameïstnavatele. (6) NenõÂ-li sjednaâno jinak, maâ autor zameïstnaneckeâho dõâla vuêcïi zameïstnavateli praâvo na prïimeïrïenou dodatecïnou odmeïnu, jestlizïesemzda nebo jinaâ odmeïna vyplacenaâ autorovi zameïstnavatelem dostane do zjevneâho nepomeïru k zisku z vyuzïitõâ praâv k zameïstnaneckeâmu dõâlu a vyâznamu takoveâho dõâla pro dosazïenõâ takoveâho zisku; toto ustanovenõâ se nepouzïijena dõâla uvedenaâ v odstavci 7, at' jsou dõâly zameïstnaneckyâmi, cïi seza neï povazïujõâ, ledazïejesjednaâno jinak. (7) PocÏõÂtacÏove programy a databaâze, jakozï i kartografickaâ dõâla, kteraâ nejsou kolektivnõâmi dõâly, sepovazïujõâ za zameïstnaneckaâ dõâla i tehdy, byla-li autorem vytvorïena na objednaâvku; objednatel se v takoveâm prïõâpadeï povazïujeza zameïstnavatele. Ustanovenõ 61 se na tato dõâla nevztahuje. (8) PraÂva a povinnosti podleodstavcuê 1azÏ 6zuÊ- staâvajõâ skoncïenõâm praâvnõâho vztahu podleodstavce1, poprïõâpadeï podleodstavce7 nedotcïena. (9) V prïõâpadeï agenturnõâho zameïstnaânõâ 4d ) sepro uâcïely tohoto ustanovenõâ za zameïstnavatele povazïuje zameïstnavatel, u ktereâho zameïstnanec agentury praâce docïasneï vykonaâvaâ praâci podlepracovnõâ smlouvy nebo dohody o pracovnõâ cïinnosti, nenõâ-li mezi agenturou praâcea takovyâm zameïstnavatelem dohodnuto jinak. (10) Ustanovenõ odstavcuê 1azÏ 6 a odstavce8 platõâ obdobneï pro dõâla vytvorïenaâ kesplneïnõâ povinnostõâ vyplyâvajõâcõâch ze vztahu mezi spolecïnostõâ a autorem, kteryâ jestatutaârnõâm orgaânem nebo cïlenem statutaârnõâho cïi jineâho orgaânu spolecïnosti anebo spolecïnõâkem verïejneâ obchodnõâ spolecïnosti cïi komplementaârïem komanditnõâ spolecïnosti 4e ); obchodnõâ spolecïnost sev takoveâm prïõâpadeï povazïujeza zameïstnavatele. PrÏedchozõ veïta sepouzïijeobdobneï i u jinyâch praâvnickyâch osob a autoruê, kterïõâ jsou jejich orgaâny cïi cïleny orgaânuê. Ustanovenõ 61 se na dõâla vzniklaâ podletohoto odstavce nevztahuje. 59 Kolektivnõ dõâlo (1) KolektivnõÂm dõâlem je dõâlo, na jehozï tvorbeï se podõâlõâ võâceautoruê, ktereâ jevytvaârïeno z podneïtu a pod vedenõâm fyzickeâ nebo praâvnickeâ osoby a uvaâdeïno na verïejnost pod jejõâm jmeânem, prïicïemzï prïõâspeïvky zahrnuteâ do takoveâho dõâla nejsou schopny samostatneâho uzïitõâ. (2) Kolektivnõ dõâla sepovazïujõâ za zameïstnaneckaâ dõâla podle 58 i tehdy, byla-li vytvorïena na objednaâvku; objednatel se v takoveâm prïõâpadeï povazïujeza zameïstnavatele. Ustanovenõ 61 se na tato dõâla nevztahuje. (3) DõÂlo audiovizuaâlnõâ a dõâla audiovizuaâlneï uzïitaâ nejsou dõâlem kolektivnõâm. 60 SÏ kolnõâ dõâlo (1) SÏ kola nebo sïkolskeâ cïi vzdeïlaâvacõâ zarïõâzenõâ majõâ za obvyklyâch podmõânek praâvo na uzavrïenõâ licencïnõâ smlouvy o uzïitõâ sïkolnõâho dõâla ( 35 odst. 3). OdpõÂraÂ- -li autor takoveâho dõâla udeïlit svolenõâ bez zaâvazïneâho duê vodu, mohou setyto osoby domaâhat nahrazenõâ chybeïjõâcõâho projevu jeho vuê leu soudu. Ustanovenõ 35 odst. 3 zuê staâvaâ nedotcïeno. (2) NenõÂ-li sjednaâno jinak, muêzïeautor sïkolnõâho dõâla sveâ dõâlo uzïõât cïi poskytnout jineâmu licenci, nenõâ-li to v rozporu s opraâvneïnyâmi zaâjmy sïkoly nebo sïkolskeâho cïi vzdeïlaâvacõâho zarïõâzenõâ. (3) SÏ kola nebo sïkolskeâ cïi vzdeïlaâvacõâ zarïõâzenõâ jsou opraâvneïny pozïadovat, aby jim autor sïkolnõâho dõâla z vyâdeïlku jõâm dosazïeneâho v souvislosti s uzïitõâm dõâla cïi poskytnutõâm licence podle odstavce 2 prïimeïrïeneï prïispeïl na uâhradu naâkladuê, ktereâ na vytvorïenõâ dõâla vyna- 4d ) ZaÂkonõÂk praâce. 4e ) 66 odst. 2 obchodnõâho zaâkonõâku.

20 Strana 5524 SbõÂrka zaâkonuê cï. 398 /2006 CÏ aâstka 126 lozïily, a to podleokolnostõâ azï do jejich skutecïneâ vyâsïe; prïitom seprïihleâdnek vyâsïi vyâdeïlku dosazïeneâho sïkolou nebo sïkolskyâm cïi vzdeïlaâvacõâm zarïõâzenõâm z uzïitõâ sïkolnõâho dõâla podleodstavce1. 61 DõÂlo vytvorïeneâ na objednaâvku a souteïzï nõâ dõâlo (1) Je-li dõâlo autorem vytvorïeneâ na zaâkladeï smlouvy o dõâlo (dõâlo vytvorïeneâ na objednaâvku), platõâ, zïeautor poskytl licenci k uâcïelu vyplyâvajõâcõâmu ze smlouvy, nenõâ-li sjednaâno jinak. K uzïitõâ dõâla nad raâmec takoveâho uâcïelu je objednatel opraâvneïn pouzena zaâkladeï licencïnõâ smlouvy, nevyplyâvaâ-li z tohoto zaâkona jinak. (2) NenõÂ-li sjednaâno jinak, autor muêzïedõâlo vytvorïeneâ na objednaâvku uzïõât a poskytnout licenci jineâmu, nenõâ-li to v rozporu s opraâvneïnyâmi zaâjmy objednatele. (3) Ustanovenõ odstavcuê 1 a 2 platõâ obdobneï pro dõâlo vytvorïeneâ autorem jako souteïzïõâcõâm veverïejneâ souteïzïi (souteïzïnõâ dõâlo). DõÂlo audiovizuaâlnõâ 62 Obecna ustanovenõâ (1) AudiovizuaÂlnõÂm dõâlem je dõâlo vytvorïeneâ usporïaâdaânõâm deïl audiovizuaâlneï uzïityâch, at' jizï zpracovanyâch, cïi nezpracovanyâch, ktereâ sestaâvaâ zrïady zaznamenanyâch spolu souvisejõâcõâch obrazuê, vyvolaâvajõâcõâch dojem pohybu, at' jizï doprovaâzenyâch zvukem, cïi nikoli, vnõâmatelnyâch zrakem, a jsou-li doprovaâzeny zvukem, vnõâmatelnyâch i sluchem. (2) Zpracovat dõâlo a zarïadit jedo dõâla audiovizuaâlnõâho lze jen se svolenõâm autora. 63 Autor audiovizuaâlnõâho dõâla (1) Autorem audiovizuaâlnõâho dõâla je jeho rezïiseâr. TõÂm nejsou dotcïena praâva autoruê deïl audiovizuaâlneï uzïityâch. (2) Ma seza to, zïeprohlaâsïenõâ o audiovizuaâlnõâm dõâlea o praâvech k takoveâmu dõâlu, vcïetneï praâv tyâkajõâcõâch sejeho uzïitõâ, zapsaneâ v rejstrïõâku audiovizuaâlnõâch deïl vedeneâm podlemezinaârodnõâ smlouvy, jepravdiveâ, nenõâ-li prokaâzaân opak; to neplatõâ v prïõâpadech, kdy prohlaâsïenõâ nemuêzïebyât platneâ podletohoto zaâkona nebo kdy jev rozporu s jinyâm prohlaâsïenõâm v takoveâm rejstrïõâku. (3) NenõÂ-li sjednaâno jinak, platõâ pro prïõâpad, zïe autor audiovizuaâlnõâho dõâla udeïlil vyârobci prvotnõâho zaâznamu audiovizuaâlnõâho dõâla põâsemnou smlouvou opraâvneïnõâ zaznamenat je na prvotnõâ zaâznam, zïe a) tomuto vyârobci poskytl i vyâhradnõâ a neomezenou licenci k uzïitõâ audiovizuaâlnõâho dõâla vezneïnõâ puêvodnõâm, dabovaneâm i opatrïeneâm titulky, jakozï ikuzïitõâ fotografiõâ vytvorïenyâch v souvislosti s porïõâzenõâm prvotnõâho zaâznamu, a to s mozïnostõâ poskytnout opraâvneïnõâ tvorïõâcõâ soucïaâst takoveâ licence zcela nebo zcïaâsti trïetõâ osobeï, a zïe b) ses tõâmto vyârobcem dohodl na odmeïneï vevyâsïi, kteraâ jevesmyslu ustanovenõâ 49 odst. 2 põâsm. a) obvyklaâ. (4) Pro vztah mezi autorem audiovizuaâlnõâho dõâla avyârobcem prvotnõâho zaâznamu audiovizuaâlnõâho dõâla se ustanovenõâ 54 nepouzïije, ledazïejesjednaâno jinak; ustanovenõâ 58 odst. 4 se pouzïijeprïimeïrïeneï a ustanovenõâ 58 odst. 5 platõâ obdobneï. 64 DõÂla audiovizuaâlneï uzï itaâ (1) NenõÂ-li sjednaâno jinak, platõâ pro prïõâpad, zïe autor dõâla audiovizuaâlneï uzïiteâho, s vyâjimkou dõâla hudebnõâho, udeïlil vyârobci prvotnõâho zaâznamu audiovizuaâlnõâho dõâla põâsemnou smlouvou opraâvneïnõâ k zarïazenõâ dõâla do dõâla audiovizuaâlnõâho, zïetomuto vyârobci a) udeïlil svolenõâ dõâlo beze zmeïny nebo po zpracovaânõâ cïi jineâ zmeïneï zarïadit do dõâla audiovizuaâlnõâho, zaznamenat je pro prvotnõâ zaâznam takoveâho audiovizuaâlnõâho dõâla, jakozï i dabovat jea opatrïit jetitulky, zïe b) mu poskytl i vyâhradnõâ a neomezenou licenci kuzïitõâ sveâho dõâla prïi uzïitõâ audiovizuaâlnõâho dõâla, jakozï i fotografiõâ vytvorïenyâch v souvislosti s porïõâzenõâm prvotnõâho zaâznamu, a to s mozïnostõâ opraâvneïnõâ tvorïõâcõâ soucïaâst takoveâ licence zcela nebo zcïaâsti poskytnout trïetõâ osobeï, a zïe c) ses nõâm dohodl na odmeïneï vevyâsïi, kteraâ jeve smyslu ustanovenõâ 49 odst. 2 põâsm. a) obvyklaâ. (2) NenõÂ-li sjednaâno jinak, muêzïeautor dõâla audiovizuaâlneï uzïiteâho podleodstavce1 udeïlit svolenõâ k zarïazenõâ takoveâho dõâla do jineâho dõâla audiovizuaâlnõâho cïi zarïadit jedo takoveâho dõâla saâm azï po uplynutõâ deseti let od udeïlenõâ svolenõâ podle odstavce 1. (3) Ustanovenõ 63 odst. 4 platõâ obdobneï. PocÏõÂtacÏove programy 65 Obecna ustanovenõâ (1) PocÏõÂtacÏovy program, bez ohledu na formu jeho vyjaâdrïenõâ, vcïetneï prïõâpravnyâch koncepcïnõâch materiaâluê, jechraâneïn jako dõâlo literaârnõâ. (2) MysÏlenky a principy, na nichzï jezalozïen jakyâkoli prvek pocïõâtacïoveâho programu, vcïetneï teïch, ktereâ jsou podkladem jeho propojenõâ s jinyâm programem, nejsou podle tohoto zaâkona chraâneïny.

ČÁST PRVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ. Předmět úpravy. Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1) a upravuje

ČÁST PRVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ. Předmět úpravy. Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1) a upravuje Úplné znění zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 81/2005 Sb., č.

Více

ČÁST PRVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ. Předmět úpravy Text zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění ČÁST PRVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ

Více

Zákon č. 121/2000 Sb. ze dne 7. dubna 2000, částka 106/2000 Sb.

Zákon č. 121/2000 Sb. ze dne 7. dubna 2000, částka 106/2000 Sb. Zákon č. 121/2000 Sb. ze dne 7. dubna 2000, částka 106/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ČÁST PRVNÍ Právo autorské a práva

Více

ČÁST PRVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ. Předmět úpravy. Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1) a upravuje

ČÁST PRVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ. Předmět úpravy. Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1) a upravuje VII. Platné znění zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn ČÁST PRVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM

Více

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY RocÏnõÂk 199 0 SbõÂrka zaâkonuê CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY CÏ ESKEÂ REPUBLIKY / SLOVENSKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 41 VydaÂna dne 18. cïervna 1990 Cena KcÏs 2,20 OBSAH: 247. ZaÂkon o dõâlech

Více

AUTORSKÉ PRÁVO. Literatura, zdroj informací. 1) zákon č. 121/2000 Sb. (tzv. autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

AUTORSKÉ PRÁVO. Literatura, zdroj informací. 1) zákon č. 121/2000 Sb. (tzv. autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů AUTORSKÉ PRÁVO Ing. Tomáš Kostka UNIV 2 KRAJE; TWS_02 Literatura, zdroj informací 1) zákon č. 121/2000 Sb. (tzv. autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 2) Aplikace autorského zákona ve školách (č.j.

Více

(1) Právo autorské k dílu vzniká okamžikem, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě.

(1) Právo autorské k dílu vzniká okamžikem, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě. Vznik díla 9 Vznik práva autorského (1) Právo autorské k dílu vzniká okamžikem, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě. (2) Zničením věci, jejímž prostřednictvím je dílo vyjádřeno,nezaniká

Více

Novela autorského zákona č. 216/2006 Sb. obecně, ve vztahu ke kolektivní správě a ke knihovnám

Novela autorského zákona č. 216/2006 Sb. obecně, ve vztahu ke kolektivní správě a ke knihovnám Novela autorského zákona č. 216/2006 Sb. obecně, ve vztahu ke kolektivní správě a ke knihovnám Osnova přednášky 1. stručný historický exkurz obecně k problémům předchozího znění a důvodům novely 2. Stručný

Více

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2004 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 7 RozeslaÂna dne 23. ledna 2004 Cena KcÏ 63,± OBSAH:

SBIÂRKA ZA KONUÊ. RocÏnõÂk 2004 CÏ ESKA REPUBLIKA. CÏ aâstka 7 RozeslaÂna dne 23. ledna 2004 Cena KcÏ 63,± OBSAH: RocÏnõÂk 2004 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKA REPUBLIKA CÏ aâstka 7 RozeslaÂna dne 23. ledna 2004 Cena KcÏ 63,± OBSAH: 18. Za kon o uznaâvaânõâ odborneâ kvalifikace a jineâ zpuê sobilosti staâtnõâch prïõâslusïnõâkuê

Více

Loi 101/2001 RdL., sur le retour des biens culturels illicitement exportés (http://portal.gov.cz/zakon/101/2001)

Loi 101/2001 RdL., sur le retour des biens culturels illicitement exportés (http://portal.gov.cz/zakon/101/2001) Loi 101/2001 RdL., sur le retour des biens culturels illicitement exportés (http://portal.gov.cz/zakon/101/2001) 101/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001 o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků

Více

ZÁKON ze dne 2011 o zdravotnické záchranné službě. Předmět úpravy

ZÁKON ze dne 2011 o zdravotnické záchranné službě. Předmět úpravy ZÁKON ze dne 2011 o zdravotnické záchranné službě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje podmínky poskytování zdravotnické záchranné služby, práva a

Více

Architektonické dílo a autorský zákon výběr klíčových ustanovení

Architektonické dílo a autorský zákon výběr klíčových ustanovení Architektonické dílo a autorský zákon výběr klíčových ustanovení JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. advokát a společník Advokátní kanceláře Kříž a partneři s.r.o. odborný asistent Ústavu autorského práva,

Více

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2001 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 21 RozeslaÂna dne 19. uâ nora 2001 Cena KcÏ 29,50 OBSAH:

SBIÂRKA ZA KONUÊ. RocÏnõÂk 2001 CÏ ESKA REPUBLIKA. CÏ aâstka 21 RozeslaÂna dne 19. uâ nora 2001 Cena KcÏ 29,50 OBSAH: RocÏnõÂk 2001 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKA REPUBLIKA CÏ aâstka 21 RozeslaÂna dne 19. uâ nora 2001 Cena KcÏ 29,50 OBSAH: 56. Za kon o podmõânkaâch provozu vozidel na pozemnõâch komunikacõâch a o zmeïneï

Více

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2004 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 208 RozeslaÂna dne 8. prosince 2004 Cena KcÏ 23,± OBSAH:

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2004 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 208 RozeslaÂna dne 8. prosince 2004 Cena KcÏ 23,± OBSAH: RocÏnõÂk 2004 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKAÂ REPUBLIKA CÏ aâstka 208 RozeslaÂna dne 8. prosince 2004 Cena KcÏ 23,± OBSAH: 612. NarÏ õâzenõâ vlaâ dy, kteryâm sestanovõâ lhuê ty pro vyâmeïnu obcïanskyâch pruê

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 44 Rozeslána dne 25. dubna 2008 Cena Kč 35, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 44 Rozeslána dne 25. dubna 2008 Cena Kč 35, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 44 Rozeslána dne 25. dubna 2008 Cena Kč 35, O B S A H : 134. Zákon o přijetí úvěrů Českou republikou od Evropské investiční banky na financování národních

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY. ZAÂ KON ze dne 11. listopadu 1999 o azylu a o zmeïneï zaâkona cï. 283/1991 Sb., o Policii CÏ eskeâ republiky,

CÏ ESKE REPUBLIKY. ZA KON ze dne 11. listopadu 1999 o azylu a o zmeïneï zaâkona cï. 283/1991 Sb., o Policii CÏ eskeâ republiky, RocÏnõÂk 1999 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKE REPUBLIKY CÏ aâstka 106 RozeslaÂna dne 23. prosince 1999 Cena KcÏ 37,70 OBSAH: 325. Za kon o azylu a o zmeïneï zaâkona cï. 283/1991 Sb., o Policii CÏ eskeâ republiky,

Více

ZAÂ KON o ochraneï verïejneâho zdravõâ

ZAÂ KON o ochraneï verïejneâho zdravõâ Strana 8734 SbõÂrka zaâkonuê cï. 471 / 2005 471 PRÏ EDSEDA VLAÂ DY vyhlasïuje uâ plneâ zneïnõâ zaâkona cï. 258/2000 Sb., o ochraneï verïejneâho zdravõâ a o zmeïneï neïkteryâch souvisejõâcõâch zaâkonuê,

Více

Obsah. Univerzita Palackého v Olomouci. Pojem autorského práva (2) Pojem autorského práva (1) Z historie (1) Z historie (2) Pavel Tůma

Obsah. Univerzita Palackého v Olomouci. Pojem autorského práva (2) Pojem autorského práva (1) Z historie (1) Z historie (2) Pavel Tůma Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Autorské právo Pavel Tůma Obsah A. Pojem, historie, prameny,zásady B. Předmět autorské dílo C. Subjekt autor D. Obsah osobnostní absolutní

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Autorské právo

Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Autorské právo Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Autorské právo Pavel Tůma Obsah A. Pojem, historie, prameny,zásady B. Předmět autorské dílo C. Subjekt autor D. Obsah osobnostní absolutní

Více

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2004 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 20 RozeslaÂna dne 13. uâ nora 2004 Cena KcÏ 31,± OBSAH:

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2004 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 20 RozeslaÂna dne 13. uâ nora 2004 Cena KcÏ 31,± OBSAH: RocÏnõÂk 2004 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKAÂ REPUBLIKA CÏ aâstka 20 RozeslaÂna dne 13. uâ nora 2004 Cena KcÏ 31,± OBSAH: 59. NarÏõÂzenõÂ vlaâ dy, kteryâm semeïnõâ narïõâzenõâ vlaâdy cï. 396/2001 Sb., o pouzïitõâ

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 45 Rozeslána dne 11. dubna 2012 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 45 Rozeslána dne 11. dubna 2012 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 45 Rozeslána dne 11. dubna 2012 Cena Kč 90, O B S A H : 119. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,

Více

o významné tržní síle a jejím zneužití

o významné tržní síle a jejím zneužití PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2008 V. volební období 431 návrh Michala Haška, Petra Zgarby, Františka Novosada, Václava Grünera, Ladislava Skopala a Josefa Čerňanského na vydání zákona,

Více

N á v r h ZÁKON. ze dne... 2017. Hlava I. Obecná ustanovení. Díl 1. Úvodní ustanovení. 1 Účel a předmět úpravy

N á v r h ZÁKON. ze dne... 2017. Hlava I. Obecná ustanovení. Díl 1. Úvodní ustanovení. 1 Účel a předmět úpravy III. N á v r h ZÁKON ze dne... 2017 o vybraných výrobcích s ukončenou životností a o změně souvisejících zákonů (zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností) Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Zákon č. 100/2004 Sb.

Zákon č. 100/2004 Sb. Zákon č. 100/2004 Sb. Úplné znění zákona o obchodování s ohroženými druhy k 1. 6. 2015 ("čistopis") Pracovní dokument České inspekce životního prostředí. Zpracováno na základě těchto dokumentů: 1 úplné

Více

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2003 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 49 RozeslaÂna dne 6. kveï tna 2003 Cena KcÏ 58,50 OBSAH:

SBIÂRKA ZA KONUÊ. RocÏnõÂk 2003 CÏ ESKA REPUBLIKA. CÏ aâstka 49 RozeslaÂna dne 6. kveï tna 2003 Cena KcÏ 58,50 OBSAH: RocÏnõÂk 2003 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKA REPUBLIKA CÏ aâstka 49 RozeslaÂna dne 6. kveï tna 2003 Cena KcÏ 58,50 OBSAH: 129. Za kon, kteryâm semeïnõâ zaâkon cï. 79/1997 Sb., o leâcïivech a o zmeïnaâch a

Více

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2000 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 47 RozeslaÂna dne 13. cïervna 2000 Cena KcÏ 45,80 OBSAH:

SBIÂRKA ZA KONUÊ. RocÏnõÂk 2000 CÏ ESKA REPUBLIKA. CÏ aâstka 47 RozeslaÂna dne 13. cïervna 2000 Cena KcÏ 45,80 OBSAH: RocÏnõÂk 2000 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKA REPUBLIKA CÏ aâstka 47 RozeslaÂna dne 13. cïervna 2000 Cena KcÏ 45,80 OBSAH: 149. Za kon, kteryâm semeïnõâ zaâkon cï. 79/1997 Sb., o leâcïivech a o zmeïnaâch a

Více

OBSAH: 357. Za kon, kteryâm se meïnõâ zaâkon cï. 92/1996 Sb., o odruêdaâch, osivu a sadbeï peïstovanyâch rostlin, a zaâkon cï. 368/1992 Sb.

OBSAH: 357. Za kon, kteryâm se meïnõâ zaâkon cï. 92/1996 Sb., o odruêdaâch, osivu a sadbeï peïstovanyâch rostlin, a zaâkon cï. 368/1992 Sb. RocÏnõÂk 1999 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKE REPUBLIKY CÏ aâstka 111 Rozesla na dne 30. prosince 1999 Cena KcÏ 58,± OBSAH: 349. ZaÂkon o VerÏejneÂm ochraânci praâv 350. Za kon, kteryâm se meïnõâ zaâkon cï.

Více

Ochrana duševního vlastnictví Autorská práva ve vazbě na metodiku tvorby didaktických materiálů

Ochrana duševního vlastnictví Autorská práva ve vazbě na metodiku tvorby didaktických materiálů Ochrana duševního vlastnictví Autorská práva ve vazbě na metodiku tvorby didaktických materiálů PROJEKT UČITELÉ ONLINE, reg. číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0014 Mgr. Jaroslava Barbara Sporková http://sporkova.spytech.cz

Více

o zdravotnické záchranné službě

o zdravotnické záchranné službě Návrh ZÁKON ze dne.. o zdravotnické záchranné službě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Předmět úpravy 1 Tento zákon upravuje podmínky poskytování zdravotnické

Více

Autorský zákon v souvislosti s využíváním cizích děl při výuce. Vladimír Šmíd

Autorský zákon v souvislosti s využíváním cizích děl při výuce. Vladimír Šmíd Autorský zákon v souvislosti s využíváním cizích děl při výuce Vladimír Šmíd 1 Co je to dílo? Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 Část I. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IC TOUR s.r.o. (dále také Smluvní podmínky )

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 590 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 1.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 590 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 1. 16 9. funkční období 16 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 167/1998 Sb.,

Více

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2001 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 39 RozeslaÂna dne 19. brï ezna 2001 Cena KcÏ 52,60 OBSAH:

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2001 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 39 RozeslaÂna dne 19. brï ezna 2001 Cena KcÏ 52,60 OBSAH: RocÏnõÂk 2001 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKAÂ REPUBLIKA CÏ aâstka 39 RozeslaÂna dne 19. brï ezna 2001 Cena KcÏ 52,60 OBSAH: 99. UÂ plneâzneïnõâ zaâkona cï. 586/1992 Sb., o danõâch z prïõâjmuê, jak vyplyâvaâ

Více

Parlament se usnesl na tomto zaâkoneï CÏ eskeâ republiky: CÏ AÂ STPRVNIÂ

Parlament se usnesl na tomto zaâkoneï CÏ eskeâ republiky: CÏ AÂ STPRVNIÂ ZAÂ KON ze dne 23. kveïtna 2006, kteryâm se upravujõâ dalsïõâ pozï adavky bezpecïnosti a ochrany zdravõâ prïi praâci v pracovneïpraâvnõâch vztazõâch a o zajisïteïnõâ bezpecïnosti a ochrany zdravõâ prïi

Více

N á v r h ZÁKON. ze dne.. 2009,

N á v r h ZÁKON. ze dne.. 2009, III N á v r h ZÁKON ze dne.. 2009, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k domům a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům (zákon o vlastnictví bytů a nebytových prostorů) Parlament

Více

294/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 12. září 2013,

294/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 12. září 2013, 294/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních

Více

ČÁST PRVNÍ OBĚH BANKOVEK A MINCÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ OBĚH BANKOVEK A MINCÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy Úplné znění zákona č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů (Poznámka ČNB: jde o orientační pracovní pomůcku, která

Více

Aktualizované znění. 363/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 21. prosince 1999. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví)

Aktualizované znění. 363/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 21. prosince 1999. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) Aktualizované znění 363/1999 Sb. ZÁKON ze dne 21. prosince 1999 o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) částka 112 Sbírky zákonů ročník 1999 rozeslána 30. prosince

Více

Pozn.: Tučně vyznačené části textu ještě nejsou účinné a nabudou účinnosti udělením příslušného oprávnění k výkonu kolektivní správy.

Pozn.: Tučně vyznačené části textu ještě nejsou účinné a nabudou účinnosti udělením příslušného oprávnění k výkonu kolektivní správy. divadelní a literární agentura občanské sdružení ROZÚČTOVACÍ ŘÁD ze dne 9.4.2003 ve znění usnesení a jiných změn přijatých valnou hromadou DILIA konanou dne 6.4.2004 a 27. 4. 2005 a 26. 4. 2006 a 25. 4.

Více

PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje ZÁKON o kolektivním vyjednávání Úvodní ustanovení zrušeny

PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje ZÁKON o kolektivním vyjednávání Úvodní ustanovení zrušeny PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 519/1991 Sb., zákonem č. 118/1995 Sb., zákonem č. 155/1995 Sb., zákonem

Více

vyhlašuje ZÁKON ČÁST PRVNĺ Oddíl první Úvodní ustanovení

vyhlašuje ZÁKON ČÁST PRVNĺ Oddíl první Úvodní ustanovení 410 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z

Více

216/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 1. listopadu 1994. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů ČÁST PRVNÍ

216/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 1. listopadu 1994. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů ČÁST PRVNÍ 216/1994 Sb. ZÁKON ze dne 1. listopadu 1994 o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů Změna: 245/2006 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 7/2009 Sb. Změna: 466/2011 Sb. Změna: 19/2012 Sb. Parlament se

Více

PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání,

PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 519/1991 Sb., zákonem č. 118/1995 Sb., zákonem č. 155/1995 Sb., zákonem

Více

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2004 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 155 RozeslaÂna dne 11. srpna 2004 Cena KcÏ 48,± OBSAH:

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2004 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 155 RozeslaÂna dne 11. srpna 2004 Cena KcÏ 48,± OBSAH: RocÏnõÂk 2004 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKAÂ REPUBLIKA CÏ aâstka 155 RozeslaÂna dne 11. srpna 2004 Cena KcÏ 48,± OBSAH: 460. UÂ plneâ zneïnõâ zaâkona cï. 114/1992 Sb., o ochraneï prïõârody a krajiny, jak vyplyâvaâ

Více

Úplné znění. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, s vyznačením navrhovaných změn

Úplné znění. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, s vyznačením navrhovaných změn Úplné znění zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, s vyznačením navrhovaných změn ve znění zákona č. 217/1993 Sb., zákona č. 40/1995 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁKON č. 85/1996 Sb. ze dne 13. března 1996, o advokacii, ve znění zákona č. 210/1999 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 228/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č.

Více

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (stav k 1.4.2014) - výňatek. Díl 6. Správa cizího majetku. Oddíl 1

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (stav k 1.4.2014) - výňatek. Díl 6. Správa cizího majetku. Oddíl 1 Díl 6 Správa cizího majetku Oddíl 1 Všeobecná ustanovení o správě cizího majetku Pododdíl 1 Obecná ustanovení 1400 (1) Každý, komu je svěřena správa majetku, který mu nepatří, ve prospěch někoho jiného

Více

69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006. o provádění mezinárodních sankcí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006. o provádění mezinárodních sankcí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006 o provádění mezinárodních sankcí Ve znění zákona č. 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 139/2011 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ

Více

8. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 604 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 22.

8. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 604 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 22. 398 8. funkční období 398 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní

Více

ČÁST PRVNÍ. Účel zákona

ČÁST PRVNÍ. Účel zákona 20/1987 Sb. ČÁST PRVNÍ ZÁKON Základní ustanovení České národní rady 1 [Komentář] ze dne 30. března 1987, Účel zákona o státní památkové péči (ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb.) Změna: 242/1992 Sb. Změna:

Více

9. funkční období. Návrh zákona o směnárenské činnosti. (Navazuje na sněmovní tisk č. 845 z 6. volebního období PS PČR)

9. funkční období. Návrh zákona o směnárenské činnosti. (Navazuje na sněmovní tisk č. 845 z 6. volebního období PS PČR) 140 9. funkční období 140 Návrh zákona o směnárenské činnosti (Navazuje na sněmovní tisk č. 845 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 28. srpna 2013 2013 ZÁKON ze dne 2013 o

Více

SBIÂRKA MEZINAÂ RODNIÂCH SMLUV

SBIÂRKA MEZINAÂ RODNIÂCH SMLUV RocÏnõÂk 2001 SBIÂRKA MEZINAÂ RODNIÂCH SMLUV CÏ ESKAÂ REPUBLIKA CÏ aâstka 31 RozeslaÂna dne 10. srpna 2001 Cena KcÏ 49,30 OBSAH: 73. SdeÏ lenõâ Ministerstva zahranicïnõâch veïcõâ o sjednaânõâ RozhodnutõÂ

Více

Úplné znění zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a dalších novelizovaných zákonů VI.

Úplné znění zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a dalších novelizovaných zákonů VI. Úplné znění zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a dalších novelizovaných zákonů VI. - 2 - zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje

Více

Základy autorského práva

Základy autorského práva INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Základy autorského práva Učební texty k semináři Autoři: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně) Datum: 19. 3. 2010 Centrum pro rozvoj výzkumu pokročilých

Více

o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů

o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů 191/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 1999 o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů Změna:

Více

KOMORA AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ

KOMORA AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âeská KOMORA AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù Roãník 1996 Praha 10.6.1996 âástka 2 VùSTNÍK âeská komora autorizovan ch inïen rû a technikû ãinn ch ve v stavbû Pro své ãleny vydává

Více

Autorský zákon a autorská etika

Autorský zákon a autorská etika ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Autorský zákon a autorská etika Zpracovala: Mgr. Michaela Morysková ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA ČVUT - Květen 2010 - Při psaní odborných publikací, mezi něž vysokoškolské závěrečné

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKE REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1995 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKE REPUBLIKY CÏ aâstka 41 RozeslaÂna dne 4. srpna 1995 Cena KcÏ 18,50 OBSAH: 155. Za kon o duê chodoveâm pojisïteïnõâ 156. Vyhla sïka CÏ eskeâ naârodnõâ banky o

Více

P l a t n é z n ě n í

P l a t n é z n ě n í P l a t n é z n ě n í V. z á k o n a č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších

Více

Autorské právo

Autorské právo Autorské právo 16. 10. 2012 Mgr. Bc. Adam Ptašnik, Ph.D. Elektronická advokátní kancelář, Ostrava Zaměření workshopu Ochrana autorského práva v souvislosti s odbornými publikacemi internetem Obsah workshopu

Více

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ A DODACÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ A DODACÍ PODMÍNKY PRO DISTRIBUCI DRŮBEŽE Článek 1: Vymezení pojmů 1. Prodávající: INTEGRA, a.s., společnost se sídlem Zemědělská 53, 664 63 Žabčice, Česká republika, nebo její dceřiná

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 337 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 21.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 337 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 21. 64 10. funkční období 64 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy Zákon č. 124/2002 Sb. ze dne 13. března 2002 o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku) Ve znění změn podle zákona č. 257/2004

Více

Zákon č. 523/1992 Sb. Aktuální znění k 1. 1. 2016

Zákon č. 523/1992 Sb. Aktuální znění k 1. 1. 2016 523 ZÁKON České národní rady ze dne 20. října 1992 o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky ve znění zákona č. 170/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona

Více

Část I. Úvod. Vysoká škola polytechnická Jihlava Č.j. : KR/12/00113-12/02262

Část I. Úvod. Vysoká škola polytechnická Jihlava Č.j. : KR/12/00113-12/02262 Vysoká škola polytechnická Jihlava Č.j. : KR/12/00113-12/02262 Směrnice k ochraně a realizaci práv duševního vlastnictví jako výsledku výzkumu, vývoje a inovací nebo vytvořeného jinak na Vysoké škole polytechnické

Více

SBIΒRKA ZAΒ KONUΚ. RocΟnυΒk 2002 CΟ ESKAΒ REPUBLIKA. CΟ aβstka 34 RozeslaΒna dne 1. brοezna 2002 Cena KcΟ 44,30 OBSAH:

SBIΒRKA ZAΒ KONUΚ. RocΟnυΒk 2002 CΟ ESKAΒ REPUBLIKA. CΟ aβstka 34 RozeslaΒna dne 1. brοezna 2002 Cena KcΟ 44,30 OBSAH: RocΟnυΒk 2002 SBIΒRKA ZAΒ KONUΚ CΟ ESKAΒ REPUBLIKA CΟ aβstka 34 RozeslaΒna dne 1. brοezna 2002 Cena KcΟ 44,30 OBSAH: 76. ZaΒ kon o integrovaneβ prevenci a o omezovaβnυβ znecοisοteοnυβ, o integrovaneβm

Více

254/2001 Sb. ze dne 28. června 2001 HLAVA I. (1) Účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro hospodárné

254/2001 Sb. ze dne 28. června 2001 HLAVA I. (1) Účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro hospodárné 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Čl. I. Změna zákona o léčivech

Čl. I. Změna zákona o léčivech ZÁKON ze dne... 2012, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2002 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů Citace pův.

Více

8. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 371 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19.

8. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 371 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19. 8. funkční období 231 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Navazuje na sněmovní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto dodací a prodejní podmínky ( dále jen Podmínky ) jsou podkladem pro veškerá obchodní ujednání a je-li takto uvedeno v obchodních smlouvách, jsou nedílnou součástí veškerých

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA o pronájmu Pasivní infrastruktury

RÁMCOVÁ SMLOUVA o pronájmu Pasivní infrastruktury RÁMCOVÁ SMLOUVA o pronájmu Pasivní infrastruktury 2 Obsah SEZNAM PŘÍLOH... 3 Smluvní strany:... 4 1. Předmět a účel smlouvy... 5 2. Obsah závazkového vztahu... 6 3. Všeobecná ustanovení... 6 4. Rozsah

Více

Vodní díla praxe a výhled Soukromoprávní a veřejnoprávní aspekty vodních děl po 1. lednu 2014

Vodní díla praxe a výhled Soukromoprávní a veřejnoprávní aspekty vodních děl po 1. lednu 2014 Vodní díla praxe a výhled Soukromoprávní a veřejnoprávní aspekty vodních děl po 1. lednu 2014 Vybraná ustanovení dotčených právních předpisů I. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů

Více

Návrh. poslanců Vojtěch Filipa, Zuzky Bebarové Rujbrové, Stanislava Grospiče a Vojtěcha Adama. na vydání

Návrh. poslanců Vojtěch Filipa, Zuzky Bebarové Rujbrové, Stanislava Grospiče a Vojtěcha Adama. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 380 Návrh poslanců Vojtěch Filipa, Zuzky Bebarové Rujbrové, Stanislava Grospiče a Vojtěcha Adama na vydání zákona kterým se mění zákon

Více

22/1997 Sb. ČR. Technické požadavky na výrobky. Hlava I. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

22/1997 Sb. ČR. Technické požadavky na výrobky. Hlava I. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy 22/1997 Sb. ČR Neoficiální úplné znění zákona ze dne 24. ledna 1997 č. 22/1997 Sb. ČR, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů; ve znění zákona č. 71/2000 Sb.; zákona

Více

219/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 27. června 2000. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

219/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 27. června 2000. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 219/2000 Sb. ZÁKON ze dne 27. června 2000 o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích Změna: 492/2000 Sb. Změna: 229/2001 Sb. Změna: 501/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 280/2002

Více

Autorská práva s přihlédnutím k internetu. JUDr. Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s. r. o.

Autorská práva s přihlédnutím k internetu. JUDr. Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s. r. o. Autorská práva s přihlédnutím k internetu JUDr. Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s. r. o. Prameny autorského práva Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl ze dne 9. září 1886

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 96 Rozeslána dne 23. října 2014 Cena Kč 43, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 96 Rozeslána dne 23. října 2014 Cena Kč 43, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 96 Rozeslána dne 23. října 2014 Cena Kč 43, O B S A H : 228. Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem

Více

Úplné znění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím s vyznačením navrhovaných změn

Úplné znění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím s vyznačením navrhovaných změn Úplné znění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím s vyznačením navrhovaných změn Zákon č. 106/1999 Sb., ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 101/2000

Více

N á v r h ZÁKON. kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony ČÁST PRVNÍ

N á v r h ZÁKON. kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony ČÁST PRVNÍ N á v r h III ZÁKON ze dne 2010, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2006 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 152 RozeslaÂna dne 11. rï õâjna 2006 Cena KcÏ 49,50 OBSAH:

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2006 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 152 RozeslaÂna dne 11. rï õâjna 2006 Cena KcÏ 49,50 OBSAH: RocÏnõÂk 2006 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKAÂ REPUBLIKA CÏ aâstka 152 RozeslaÂna dne 11. rï õâjna 2006 Cena KcÏ 49,50 OBSAH: 465. UÂ plneâ z neïnõâ zaâkona cï. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnõâch komunikacõâch

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 123 Rozeslána dne 20. října 2008 Cena Kč 41, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 123 Rozeslána dne 20. října 2008 Cena Kč 41, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 123 Rozeslána dne 20. října 2008 Cena Kč 41, O B S A H : 378. Vyhláška o stanovení procesu schvalování plastických trhavin, které neobsahují detekční látky

Více

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 ČÁST PRVNÍ UZNÁVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE A JINÉ ZPŮSOBILOSTI

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 ČÁST PRVNÍ UZNÁVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE A JINÉ ZPŮSOBILOSTI 18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých

Více

Platné znění zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Čl. I. Místní příslušnost

Platné znění zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Čl. I. Místní příslušnost V. Platné znění zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Čl. I 7b Místní příslušnost (1) Pro insolvenční řízení je příslušný soud, v jehož obvodu je obecný soud dlužníka. Pro insolvenční

Více

Reklamace vybraná ustanovení pro spotřebitele

Reklamace vybraná ustanovení pro spotřebitele Reklamace vybraná ustanovení pro spotřebitele Zákon 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Spotřebitelem pro účely reklamačního řízení se (podle ust. 2 odst. 1 písm. a) tohoto

Více

USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY č. 1/1997 Věstníku. ze dne 31. října 1996,

USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY č. 1/1997 Věstníku. ze dne 31. října 1996, USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY č. 1/1997 Věstníku ze dne 31. října 1996, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky (etický kodex), ve znění

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2138 Sbírka zákonů č. 226 / 2013 226 ZÁKON ze dne 20. června 2013 o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje

Více

V L Á D N Í N Á V R H ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I Základní ustanovení

V L Á D N Í N Á V R H ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I Základní ustanovení V L Á D N Í N Á V R H ZÁKON ze dne...2016 o zadávání veřejných zakázek Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Hlava I Základní ustanovení 1 Předmět úpravy Tento

Více

ZÁKON č. 552/1991 Sb. České národní rady ze dne 6. prosince 1991

ZÁKON č. 552/1991 Sb. České národní rady ze dne 6. prosince 1991 ZÁKON č. 552/1991 Sb. České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ

Více

STANOVISKO č. 3/2015 červen 2015 1

STANOVISKO č. 3/2015 červen 2015 1 Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: posta@uoou.cz STANOVISKO č. 3/2015 červen 2015 1 Zpracování osobních údajů v souvislosti s vedením zdravotnické dokumentace

Více

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 97/67/ES ze dne

Více

9. funkční období. Návrh zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh. (Navazuje na sněmovní tisk č. 803 z 6. volebního období PS PČR)

9. funkční období. Návrh zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh. (Navazuje na sněmovní tisk č. 803 z 6. volebního období PS PČR) 111 9. funkční období 111 Návrh zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh (Navazuje na sněmovní tisk č. 803 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 4. července 2013

Více

Autorské právo a činnost ČIŽP. Prášily, 25.5.2012. Mgr. Iva Kučerová, právní odbor Ř ČIŽP kucerova_iva@cizp.cz

Autorské právo a činnost ČIŽP. Prášily, 25.5.2012. Mgr. Iva Kučerová, právní odbor Ř ČIŽP kucerova_iva@cizp.cz Autorské právo a činnost ČIŽP Prášily, 25.5.2012. Mgr. Iva Kučerová, právní odbor Ř ČIŽP kucerova_iva@cizp.cz Autorské právo Upraveno v zákoně č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících

Více

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY RocÏnõÂk 199 2 SbõÂrka zaâkonuê CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY CÏ ESKEÂ REPUBLIKY / SLOVENSKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 99 RozeslaÂna dne 6. listopadu 1992 Cena KcÏs 27,20 OBSAH: 500. SdeÏ lenõâ

Více

III. Návrh. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

III. Návrh. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Návrh III. ZÁKON ze dne.. 2005, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování

Více

ZAÂ KON o obeïhu osiva a sadby

ZAÂ KON o obeïhu osiva a sadby Strana 3842 SbõÂrka zaâkonuê cï. 316 /2006 316 PRÏ EDSEDA VLAÂ DY vyhlasïuje uâ plneâ z neïnõâ zaâkona cï. 219/2003 Sb., o uvaâdeïnõâ do obeïhu osiva a sadby peïstovanyâch rostlin aozmeïneï neïkteryâch

Více

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 6.3.2011 do částky 16/2011 Sb. a 6/2011 Sb.m.s. Obsah a text 262/2006 Sb. - poslední stav textu 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007

Více

č. 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů

č. 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů č. 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 477/2001 Sb. (k 1.1.2002) mění 3 odst. 3 písm. b), 38 odst. 7 písm. a), v

Více

Odůvodnění novely veterinárního zákona

Odůvodnění novely veterinárního zákona Odůvodnění novely veterinárního zákona Na základě rostoucího znepokojení veřejnosti nad výskytem kočičích a psích kůží na trzích kožešin a kožešinových výrobků, jakož i požadavků obchodníků na sjednocení

Více

185_2001_Sb. 185/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 15. května 2001. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 477/2001 Sb.

185_2001_Sb. 185/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 15. května 2001. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 477/2001 Sb. 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Změna: 477/2001 Sb. Změna: 76/2002 Sb., 275/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 188/2004 Sb. Změna: 356/2003 Sb., 167/2004

Více