Obchodní podmínky společnosti Bossard CZ s.r.o., IČO:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní podmínky společnosti Bossard CZ s.r.o., IČO: 25557670"

Transkript

1 Obchodní podmínky společnosti Bossard CZ s.r.o., IČO: Uzavření smlouvy, předmět plnění 1.1 Následující Obchodní podmínky (dále jen OP ) představují obchodní podmínky ve smyslu 1751 občanského zákoníku (zákon č. 89/2013 Sb.) a jsou závazné pro jakýkoliv námi akceptovaný nebo uzavřený obchodní případ a smlouvu. Jakékoliv jiné všeobecné obchodní podmínky nebo specifické podmínky jsou platné a závazné pouze v tom případě, že jsou sjednány v podobě písemné smlouvy uzavřené mezi oběma smluvními stranami. 1.2 V případě, že vystavíme písemné potvrzení objednávky (i formou u, faxu), anebo existují jiné písemné smlouvy uzavřené mezi oběma smluvními stranami, budou dodávaná plnění odpovídat tomuto potvrzení nebo písemné smlouvě. 1.3 Pouze zákazník sám je odpovědný za montáž a použití námi dodaného zboží. Za poskytnuté technické poradenství nebo obdobné služby neseme odpovědnost pouze v případě, že jsou poskytnuty na základě zvláštní, k tomu určené písemné smlouvy. 2. Dodávka, cena, platba 2.1 Zboží dodáváme dle Incoterms Náklady na straně zákazníka za částečné dodávky se nenahrazují. 2.2 Ceny jsou uvedeny v měně dle našich nabídek a ceníků, přičemž platby se pak musejí uskutečnit ve stejné měně. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Pokud není určeno jinak, ceny se uvádějí za 100 ks. Minimální fakturační hodnota činí CZK 1.000,- bez DPH, respektive EUR 40,- bez DPH. Při objednávce s nižší hodnotou bude rozdíl do minimální fakturační hodnoty doúčtován a zákazník hradí danou minimální fakturační hodnotu. Pokud není domluveno se zákazníkem jinak, zákazník hradí jednotné dopravné CZK 200,- bez DPH, respektive EUR 8,- bez DPH. Při objednání množství, které neodpovídá existujícímu balení na skladě, se účtuje přirážka CZK 200,- bez DPH, respektive EUR 8,- bez DPH za jeden rozbal. 2.3 Faktury jsou splatné do 30 dnů od data vystavení, netto (bez slevy). Faktura je zaplacena dnem připsání celé fakturované částky na účet prodávajícího. Při prodlení s úhradou na straně odběratele/kupujícího jsme oprávněni účtovat zákazníkovi úrok z prodlení, který odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o osm procentních bodů. 2.4 Vyhrazujeme si právo úpravy cen v důsledku kolísání měnových kurzů a jiných změn na světových trzích, které ovlivňují cenu námi dodávaných produktů. Naše ceníky a nabídky jsou platné a závazné jen po dobu v nich specifikovanou. 3. Prospekty, katalogy, objednací a technická dokumentace, výkresy, software 3.1 Jakákoliv data uvedená v našich prospektech, katalozích, výkresech, objednacích dokumentech, technických dokumentech a dalších dokumentech jsou nezávazná. 3.2 Neodpovídáme za správnost a úplnost objednacích podkladů zákazníka, zejména výkresů, specifikací materiálu, apod. - tyto nejsou odborně prověřovány, nezavážeme-li se sami (nikoli přes akceptaci cizích OP) výslovně jinak. Vydání: Prosinec 2013 Nahrazuje: Březen 2013 Obchodní podmínky společnosti Bossard CZ s.r.o., IČO: Strana 1 ze 5

2 3.3 Naše výkresy, software, technické a další dokumenty jakož i práva s nimi spojená jsou pouze v našem duševním vlastnictví. Užívací práva mohou být poskytnuty zákazníkovi na základě písemného souhlasu. 4. Dodací lhůta, prodlení, množství pro speciální díly 4.1 Nabídnuté a potvrzené dodací termíny odpovídají disponibilitě materiálu v okamžiku potvrzení objednávky. Dodržení těchto termínů je závislé na splnění termínů potvrzených našimi dodavateli. 4.2 Dodací lhůta je počítána od data potvrzení objednávky s podmínkou, že všechna potřebná úřední rozhodnutí nabyla právní moci, všechny potřebné/sjednané platby byly provedeny a všechny důležité technické požadavky byly vyjasněny. 4.3 Dohodnuté dodací lhůty mohou být adekvátně prodlouženy v následujících případech: v případě, že nám nejsou včas doručeny informace nezbytné pro uskutečnění obchodního případu nebo pokud jsou tyto informace následně změněny; je-li zákazník nebo třetí strana (zejména naši subdodavatelé) s dodávkami popř. s plněním jiných povinností v prodlení; vyskytnou-li se u nás, zákazníka nebo u třetí strany (zejména u našich subdodavatelů) překážky nebo nepředvídatelné události, kterým nelze zabránit (např. vyšší moc, válka, mezinárodní napětí, nepokoje, nedostatek surovin, provozní poruchy, epidemie, stávky atd.). V těchto případech neneseme odpovědnost za následky a škody vzniklé prodlením. 4.4 Při nedodržení termínu dodání a po překročení adekvátní dodatečné lhůty je zákazník oprávněn odstoupit zcela nebo částečně od smlouvy, pokud tato ještě není naplněna. Neneseme žádnou odpovědnost za škody vzniklé pozdním dodáním zboží, doručením menšího než objednaného množství nebo nedoručením. 4.5 Při dodávkách speciálních dílů dle zákaznické specifikace se dodané množství může lišit od objednaného v rozptylu ± 15 %. 5. Zpětná vysledovatelnost, výhrada vlastnického práva 5.1 Zpětnou vysledovatelnost zboží zajišťujeme pomocí patřičných informací uvedených na etiketě balení. Po dodávce zboží nese zákazník odpovědnost za to, aby zpětná vysledovatelnost dodavatele byla zajištěna, tzn. vhodným způsobem zajistit zpětnou identifikaci rozbaleného zboží. 5.2 Kupující se stane vlastníkem zboží až úplným zaplacením ceny zboží (+ případného příslušenství). 6. Převzetí zboží, reklamace 6.1 Zákazník je povinen zkontrolovat zboží neprodleně při převzetí. Vydání: Prosinec 2013 Nahrazuje: Březen 2013 Obchodní podmínky společnosti Bossard CZ s.r.o., IČO: Strana 2 ze 5

3 6.2 Případné vady je třeba reklamovat ihned, nejpozději však do 8 dnů od přijetí zboží, ukončení poskytované služby nebo po objevení vady. Jakákoliv reklamace musí být oznámena formou doporučeného dopisu. Pro posouzení oprávněnosti reklamace nám musí být umožněno přezkoumat předmět reklamace našimi vlastními zaměstnanci nebo nezávislými odborníky dle naší volby, přiměřená doba posouzení se nepočítá do doby pro vyřízení reklamace. 7. Záruka 7.1 Poskytujeme záruku výlučně na vlastnosti produktu podle příslušných produktových norem DIN, ISO, SN a k nim příslušejícím technickým dodacím podmínkám. U speciálních dílů poskytujeme záruku na vlastnosti dle našich objednacích podkladů (výkresy, technické specifikace apod.) zasílaných výrobci. Nebude-li písemně sjednáno jinak, řídí se namátková zkouška na normované výrobky a speciální díly specifikované zákazníkem normou ISO 3269 (Spojovací součásti Přejímací kontrola). U spojovacích součástí s tvrdostí 320 HV a vyšší, zejména u elektrolyticky pokovených šroubů třídy 12.9, hrozí vážné riziko selhání vlivem vodíkové křehkosti. Toto riziko je popsáno v normě ISO Pokud se zákazník rozhodne vybrat si a zakoupit díly, jejichž vlastnosti a postupy použité při výrobě vedou ke zvýšené pravděpodobnosti vzniku vodíkové křehkosti, neposkytujeme záruku na vady vzniklé vodíkovou křehkostí a neneseme jakoukoliv odpovědnost za škody způsobené vodíkovou křehkostí. Rovněž odmítáme jakoukoliv povinnost náhrady škod při snížené nebo znemožněné prodejnosti/využitelnosti produktu zákazníka způsobené vodíkovou křehkostí. Neposkytujeme záruky na vlastnosti produktů, které neodpovídají shora zmíněným produktovým normám. Rovněž neposkytujeme záruky na vlastnosti produktů popsané v našich katalozích a brožurách atp. Taková záruka musí být sjednána mezi námi a zákazníkem písemnou formou. Produkty od různých výrobců, které splňují produktové normy nebo specifikace nejsou považovány za odlišné. 7.2 Neposkytujeme záruku na vhodnost produktů ve vztahu ke způsobu použití, funkci nebo místu použití, pokud ji výslovně neposkytujeme takto konkrétně. Nezodpovídáme za výběr, úpravu, aplikaci nebo montáž námi dodávaných produktů ani za jejich nestandartní či neprávné použití. Pokud se vyjadřujeme k otázkám konstrukce a montáže, naše názory se zakládají pouze na údajích poskytnutých zákazníkem. Naše doporučení/vyjádření vycházejí z teoretických úvah nebo výsledků testů, které jsou získány v laboratorních podmínkách. Je nutné, aby si je zákazník ověřil v reálných podmínkách. V případě, že na žádost zákazníka přizpůsobujeme produkty specifickým potřebám, neposkytujeme na takto upravené produkty záruku. 7.3 Nárok na plnění ze záruky zaniká, pokud zákazník nedodržuje podmínky použití dle výše uvedených norem, podmínky použití dle návodu k užití nebo našeho doporučení nebo pokud produkt následně upravuje bez našeho písemného schválení. 7.4 Záruka se nevztahuje na vady produktu vzniklé běžným opotřebením, nesprávným použitím, špatnou údržbou, nesprávným skladováním, přetížením nebo zásahem třetích osob. Vydání: Prosinec 2013 Nahrazuje: Březen 2013 Obchodní podmínky společnosti Bossard CZ s.r.o., IČO: Strana 3 ze 5

4 7.5 V případě technického poradenství nebo obdobných služeb poskytujeme záruku pouze na vlastnosti podle 7.1 až 7.4 výše. 7.6 Naše záruka spočívá ve výměně dodaných vadných kusů za bezvadné. Toto opatření je jedinné možné, které od nás může zákazník žádat v případě dodávky vadných kusů, tím ale není dotčeno naše právo vyřešit záruční vadu poskytnutím slevy z ceny. 7.7 Záruční lhůta na námi dodané zboží nebo služby je 6 měsíců od data převzetí zboží či umožnění nakládat s ním, nepřevzal-li si kupující věc; respektive od ukončení poskytované služby. S výhradou čl. 8. níže odmítáme jakoukoliv další odpovědnost nebo povinnosti. 8. Odpovědnost za náhradu škody, vyloučení odpovědnosti 8.1 Odpovídáme v rámci zákonné odpovědnosti za poškození zdraví osob a škody na majetku způsobených vadou námi dodaného produktu nebo naším plněním (není-li výše uvedeno jinak), a to výhradně za ty zaviněné námi úmyslně nebo hrubou nedbalostí. 8.2 Neodpovídáme za jakékoliv další smluvní či rámec zákona přesahující odpovědnosti jako jsou náhrady ušlého zisku a jakékoliv další náhrady způsobené selháním námi dodaného produktu. Toto vyloučení odpovědnosti se vztahuje rovněž na škody způsobené jednáním nebo opomenutím našich zákonných zástupců, zaměstnanců a pomocníků. 9. Anulace, odstoupení od objednávky 9.1 Anulovat objednávku je možné jen s našim písemným souhlasem, přičemž zákazník je povinen uhradit náklady za materiál, mzdy a další výdaje spojené s danou objednávkou. 9.2 Reklamace kvality nebo dodaného množství objednaného zboží neopravňují zákazníka k anulaci objednávky respektive k neodebrání zbylého dosud nedodaného množství z objednávky. 9.3 Jsme oprávněni odstoupit od převzatých závazků pokud zákazník zkresluje svou schopnost dostát svým finančním závazkům, pokud není schopen plnit své finanční závazky vůči naší společnosti nebo je v prodlení s úhradou svých plnění vůči naší společnosti. 10. Bezpečnostní předpisy 10.1 Zákazník je zodpovědný za dodržování všeobecných a místních bezpečnostních předpisů, jakož i za odpovídající poučení personálu ohledně použití námi dodávaného zboží Zákazník je zodpovědný za znalost specifických předpisů a norem pro uvažovanou aplikaci a tyto je povinen nám předat nejpozději v momentě poptávky po našich výrobcích. Nicméně zákazník sám zůstává zodpovědný za dodržení těchto předpisů a norem. Vydání: Prosinec 2013 Nahrazuje: Březen 2013 Obchodní podmínky společnosti Bossard CZ s.r.o., IČO: Strana 4 ze 5

5 11. Volba práva, soudní příslušnost Ve všech obchodních vztazích je rozhodné právo ČR, přičemž se ze zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník neuplatní 558 odst. 2 (tzn. že v právním styku mezi námi a podnikatelem se nepřihlíží k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně, anebo v daném odvětví) a 1740 odst. 3. Kolizní ustanovení mezinárodního práva soukromého, stejně jako Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží jsou vyloučeny. Výlučná soudní příslušnost pro všechny spory vzniklé mezi smluvními stranami je Brno, Česká republika. 12. Platnost OP Tyto OP jsou platné od data vydání uvedeného v zápatí těchto OP. Nejaktuálnější verzi OP naleznete na v sekci O nás / Dokumenty ke stažení. Vydání: Prosinec 2013 Nahrazuje: Březen 2013 Obchodní podmínky společnosti Bossard CZ s.r.o., IČO: Strana 5 ze 5

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Prodávající: SMC Industrial Automation CZ s.r.o., Hudcova 78a, 612 00 Brno společnost zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 34101 IČ: 62909070

Více

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Rittal Czech, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Rittal Czech, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Rittal Czech, s.r.o. Rittal Czech, s.r.o. Ke Zdibsku 182 250 66 Zdiby u Prahy, IČ: 266 87 356, DIČ: CZ 266 87 356 I. Všeobecně 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015 PZP HEATING a.s. Dobré 149, 517 93 Dobré, Česká republika IČ: 28820614 DIČ: CZ28820614 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Praha, č.ú. 2110798104/2700 Společnost zapsaná

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

2.3. Zákonná DPH není zahrnuta v cenách; je vyúčtovaná v zákonné výši ke dni vystavení faktury a ve faktuře je uvedena zvlášť.

2.3. Zákonná DPH není zahrnuta v cenách; je vyúčtovaná v zákonné výši ke dni vystavení faktury a ve faktuře je uvedena zvlášť. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Nevoga s.r.o. se sídlem Znojmo č.p. 3525, Kotkova č. 22, 669 02, IČ: 002 07 730 1. Obecná ustanovení 1.1. Níže uvedené podmínky platí pro všechny nabídky, prodeje,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU Zn.: FAU-F-SP-4053_EN

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU Zn.: FAU-F-SP-4053_EN VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU Zn.: BŘEZEN 2003 1. ROZSAH POUŽITÍ 1.1. Tyto všeobecné podmínky nákupu (dále jen VP ) jsou aplikovatelné na všechny objednávky (dále jen objednávky ), které učiní naše společnost

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) DATUM: 1. ledna 2015 PŘEDMĚT: nákupy hmotných movitých věcí (zboží) a/nebo služeb Společnostmi ze

Více

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1.

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Úvod 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují právní vztahy

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky společnosti AIR PRODUCTS spol. s r.o. pro nákup zboží, dodávky

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky (CZ občanský zákoník, zákon č. 89/2012 sb.) FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o. CZ-46361 Raspenava 189, Česká republika Identifikační číslo: 27288501, Daňové identifikační číslo:

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Terex Material Handling, s.r.o. ( Prodávající ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE

Terex Material Handling, s.r.o. ( Prodávající ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE Terex Material Handling, s.r.o. ( Prodávající ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE 1. Všeobecné obchodní podmínky. Tyto všeobecné podmínky ruší a nahrazují všechny předešlé podmínky prodávajícího pro

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající z

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č.

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen také "OPOL") obsahují obecné vymezení podmínek poskytování služeb v oblasti

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování licencí k Licencovaným programům a jiným Programům společností IBM Česká republika,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o. se sídlem Brno Kaštanová 125b, PSČ 620 00, IČ 277 16 899, DIČ CZ27716899 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. C, vl. 54023

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o 1. Předmět Podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o. stanovují podmínky uzavření Smlouvy a poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Wolfstein s.r.o..

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. KRUŽÍK s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. KRUŽÍK s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KRUŽÍK s.r.o. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) společnosti Kružík s.r.o., se

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy Obchodní podmínky Společnost Intersport ČR s.r.o. se sídlem Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 140 62, IČO: 256 70 816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59835

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

VŠEOBECNÉ KUPNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI IMI INTERNATIONAL SRO

VŠEOBECNÉ KUPNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI IMI INTERNATIONAL SRO VŠEOBECNÉ KUPNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI IMI INTERNATIONAL SRO 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 V těchto podmínkách mají tyto pojmy a výrazy následující význam (nebude-li kontext vyžadovat jinak):- CIP znamená CIP

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o.,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o., OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o., se sídlem Hranice, Hranice I - Město, Havlíčkova 426, okres Přerov, PSČ 753 01, IČ : 253 86 476, společnosti zapsané v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více