a) studie a programy obnovy, vyuţití a regenerace kulturního dědictví venkova b) obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "a) studie a programy obnovy, vyuţití a regenerace kulturního dědictví venkova b) obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova"

Transkript

1 ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova České republiky Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 1. Popis opatření Dotace je určena na vypracování studií nebo programů a na investice spojené s udrţováním, obnovou a zhodnocováním nebo vyuţitím kulturního dědictví venkova, jako například kulturních památek, památkově významných území, kulturních prvků vesnic a venkovské krajiny, včetně historických parků, zahrad a alejí. Pokud evidovaná památka bude slouţit jako objekt občanské vybavenosti (např. škola, obecní úřad), na které lze poskytnou dotaci v rámci opatření III.2.1 bude podpořena v rámci opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a sluţby. Projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií. 2. Záměry a) studie a programy obnovy, vyuţití a regenerace kulturního dědictví venkova b) obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova 3. Definice příjemce dotace Záměr a) - obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, svazek obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Záměr b) - obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, svazek obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů - nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdruţování občanů ve znění pozdějších předpisů (občanská sdruţení), zákona č.248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů (nadace) - zájmová sdruţení právnických osob, podle 20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jsou-li jejich členy obce, svazky obcí - církve a jejich organizace dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboţenského vyznání a postavení církví a náboţenských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboţenských společnostech). 21

2 4. Druh a výše dotace Druh dotace: přímá nenávratná dotace. Výše dotace 90 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace. Minimální výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou Kč na projekt. Maximální výše dotace na jednoho příjemce dotace v rámci tříletých období činí EUR za období Příspěvek EU činí 75 % veřejných zdrojů. Příspěvek ČR činí 25 % veřejných zdrojů. Podpora je poskytována v reţimu de minimis v souladu s nařízením Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o pouţití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, tzn., ţe celková výše podpory de minimis poskytnuté jednomu subjektu nesmí v kterémkoli tříletém období přesáhnout částku EUR (tento limit platí bez ohledu na formu podpory nebo její sledovaný cíl) Výdaje, na které může být poskytnuta dotace Výdaje uskutečněné v rámci projektu, jsou v souladu s obecnými podmínkami a můţe být na ně poskytnuta dotace od v případě projektové a technické dokumentace a nákupu nemovitostí; na ostatní výdaje můţe být poskytnuta dotace, jestliţe vznikly a byly skutečně uhrazeny nejdříve v den shodný s datem vystavení potvrzení o zaregistrování Ţádosti o dotaci z PRV. Konkrétní skupiny poloţek (kódy) výdajů, které se dále vyplňují do formuláře ţádosti, jsou uvedeny v příloze č. 4 těchto Pravidel. Závazný přehled maximálních hodnot některých výdajů je uveden v příloze č. 5 těchto Pravidel. Záměr a) studie a programy obnovy, využití a regenerace kulturního dědictví venkova - výdaje na vypracování studií obnovy a vyuţití kulturního dědictví (např. kulturních památek, památkových rezervací, památkových zón, krajinných památkových zón 2, kulturních prvků vesnic a krajiny, památek regionálního významu a s tím souvisejících historických parků, zahrad, alejí a skupin stromů, solitérních dřevin); a výdaje na vypracování programů regenerace památkově chráněných území, plánů péče o krajinné památkové zóny; a výdaje na vypracování soupisů a map kulturního dědictví na venkově - výdaje na historický průzkum k zajištění potřebných podkladů (např. kulturněhistorických podkladů, archivních materiálů a dokumentace, fotodokumentace), souvisejících s realizací projektu - výdaje na zpracování projektové dokumentace, zadávací řízení - publikační činnost v přímé vazbě na daný projektový záměr - výdaje na geodetické a kartografické práce související s projektem 1 Pro přepočet částky bude při proplacení dotace pouţit měsíční kurz Evropské centrální banky měsíce podpisu Dohody o poskytnutí dotace mezi ţadatelem a SZIF. 2 Kulturní památky, památkové rezervace a památkové zóny jsou evidovány v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. 22

3 Záměr b) obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova - stavební výdaje na stavební obnovu (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení), a zhodnocení památkových budov, kulturních objektů a prvků (kulturních památek, objektů v památkových rezervacích a památkových zónách a v krajinných památkových zónách, kulturních prvků vesnic a venkovské krajiny, památných staveb regionálního významu a s tím souvisejících historických parků, zahrad, alejí, skupin stromů, solitérních dřevin) vyjma rekonstrukce varhan - stavební výdaje na stavební obnovu a novou výstavbu sítí technické infrastruktury v nezbytném rozsahu pro realizaci projektu (např. vodovodní a kanalizační přípojky, přípojky elektřiny, plynu, komunikační sítě, rozvody, včetně vytápění a sociálního zařízení, zabezpečovací zařízení) - výdaje na revitalizaci (včetně případné stavební obnovy) historických parků, zahrad, alejí, skupin stromů i solitérních dřevin (např. zahradnické a sadovnické práce a úpravy, terénní úpravy, revitalizace a konzervace věkovitých dřevin jen jako součást projektu ve vazbě na stavební obnovu památky, opravy a/nebo výstavba stavebně-technických prvků např. obvodových a opěrných zdí, teras, vstupních bran, parkových cest, altánů, fontán, jezírek, pořízení a instalace laviček, osvětlení) - stavební výdaje na zpevnění ploch a pokládka zpevněných povrchů a dlaţeb, zejména pro vodu propustných (např. nezbytné přístupové komunikace, chodníky, parkoviště, odstavené plochy) v souvislosti s projektem - výdaje na parkovou úpravu okolí objektu kulturního dědictví (terénní úpravy, ohumusování, zatravnění včetně nákladů na osivo, nákup a výsadba dřevin) v souvislosti s projektem - výdaje na zpracování posudku statiky budov či objektů v souvislosti s projektem - výdaje na stavebně-historický průzkum (včetně záchranných archeologických průzkumů), na restaurátorské práce v souvislosti s projektem - výdaje na zajištění potřebných podkladů (např. kulturně-historických podkladů, archivních materiálů a dokumentace, fotodokumentace) souvisejících s realizací projektu a na zhotovení informačních desek (vyjma publikace projektu) poskytujících kulturněhistorické údaje o dotovaných historických objektech v souvislosti s projektem - nákup staveb souvisejících s projektem v ceně do 10 % výdajů na projekt, ze kterých je stanovena dotace (částka výdajů vyplývá ze znaleckého posudku, který ţadatel předkládá jako povinnou přílohu; pokud při podání Ţádosti o proplacení budou doloţeny účetní/daňové doklady a kupní smlouvy na niţší částku neţ je částka uvedená ve znaleckém posudku, bude proplacena niţší částka) - nákup pozemků souvisejících s projektem v ceně do 10 % výdajů na projekt, ze kterých je stanovena dotace (částka výdajů vyplývá ze znaleckého posudku, který ţadatel předkládá jako povinnou přílohu; pokud při podání Ţádosti o proplacení budou doloţeny účetní/daňové doklady a kupní smlouvy na niţší částku neţ je částka uvedená ve znaleckém posudku, bude proplacena niţší částka) Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro nákup pozemků/staveb vyplývá ze znaleckého posudku, který ţadatel dokládá jako povinnou přílohu - v případě, ţe se jedná o nákup samostatné stavby/pozemku, musí být vyjasněn vztah k pozemku, na němţ stavba stojí/ke stavbám, které se případně na pozemku nacházejí (buď vlastnictví, nebo nájemní smlouva na dobu určitou nejméně po dobu vázanosti projektu na účel) - dotaci nelze vyuţít na nákup spoluvlastnických podílů, vyjma případů, kdy se takto koupená nemovitost stane výlučným vlastnictvím ţadatele 23

4 - investice na realizaci nově vzniklých výstavních expozic a muzeí s nabídkou místních kulturních a historických zajímavostí s vazbou na místní historii, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu - výdaje na zařízení a vybavení výhradně slouţící pro veřejnost a výhradně související s expozicí a muzeem (výstavní vitríny, panely a montáţe, informační tabule, osvětlení, audiovizuální technika, počítačová technika hardware, software, zabezpečovací zařízení) - výdaje na zpracování projektové dokumentace - výdaje na zpracování technické dokumentace Výdaje, na které může být poskytnuta dotace, společné pro všechny záměry - projektová dokumentace (tj. zpracování Ţádosti o dotaci a příloh, zadávací řízení) - technická dokumentace: dokumentace pro provádění staveb, výkaz výměr a poloţkový rozpočet na stavební práce, stavební dozor, technický dozor stavebníka, autorský dozor projektanta, dokumentace skutečného provedení stavby po dokončení stavby, dokumentace ke stavebnímu řízení (tj. dokumentace potřebná pro vydání stavebního povolení, pro územní řízení, ohlášení stavby či jiné jednání se stavebním úřadem, odborné posudky ve vztahu k ţivotnímu prostředí) - maximálně do výše ,-Kč. Výdaje, na které může být poskytnuta dotace pro formu financování věcným plněním: - forma financování věcným plněním je umoţněna pouze pro záměr b) Věcným plněním lze uplatňovat jako výdaje, ze kterých je stanovena dotace, pouze stavební práce. Stavební materiál nelze uplatnit formou věcného plnění. U právnických osob mohou činnost související s věcným plněním vykonávat statutární orgán a zaměstnanci, v případě, ţe je ţadatelem obec členové všech orgánů obce. Jako sazebník pro stanovení výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro stavební práce se pouţije katalog stavebních prací (RTS a.s., Brno). V rámci věcného plnění ze strany ţadatele nelze nárokovat činnosti, které nejsou uvedeny v katalogu stavebních prací (RTS, a.s., Brno). Ţadatel stanoví v Ţádosti o dotaci harmonogram a rozsah prací ve fyzikálních jednotkách a popíše konkrétní činnosti, které hodlá realizovat formou věcného plnění. Ţadatel v případě věcného plnění vţdy řádně povede stavební deník v souladu s přílohou 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební práce realizované formou věcného plnění ţadatel označí v soupisu stavebních prací s výkazem výměr a v poloţkovém rozpočtu, který se podává jako povinná příloha při podání Ţádosti o proplacení. Poskytnutí stavebních prací v rámci věcného plnění nepodléhá reţimu zadání veřejných zakázek. Stavební materiál pouţitý při výstavbě z hlediska výběru dodavatele se řídí podmínkami uvedenými v obecné části Pravidel (kapitola 11 Zadávání zakázek ţadatelem/příjemcem dotace). 6. Výdaje, na které nemůže být poskytnuta dotace - nákup pouţitého zařízení, - nákup mobilních dopravních prostředků určených k přepravě osob, - nákup výstavních a muzejních exponátů, - restaurování varhan, - bankovní poplatky, 24

5 - úroky z půjček, - úroky z úvěru, - DPH, s výjimkou DPH bez nároku na odpočet, kterou skutečně a s konečnou platností nesou příjemci jiní neţ osoby nepovinné k dani, uvedené v čl. 4 odst. 5 prvním pododstavci šesté směrnice Rady 77/388 EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně 3 7. Formy financování - bezhotovostní platbou - hotovostní platbou - věcné plnění ze strany ţadatele/příjemce dotace (vyjma záměru a)). 8. Kritéria přijatelnosti projektu Níţe uvedené povinnosti jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 15 Obecné části Pravidel. 1) Projekt musí být realizován na území České republiky v obci do obyvatel. V rámci záměru a) je moţné a účelné, aby záběr studií obnovy, vyuţití a regenerace území, plánů péče a map zahrnoval také další přilehlé venkovské obce s počtem obyvatel nad 500 s tím, ţe ţadatelem-pořizovatelem musí být obec do 500 obyvatel. Pro svazek obcí platí, ţe můţe zahrnovat i venkovské obce s více neţ 500 obyvateli, ale projekt musí být realizován v obcích s počtem obyvatel do 500; C. 2) Projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou; C. 3) Ţadatel musí splňovat definici příjemce dotace stanovenou pro příslušné opatření/záměr; C. 4) Projekt musí splňovat účel a rozsah opatření/záměru; C. 9. Další podmínky Níţe uvedené povinnosti jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 15 Obecné části Pravidel. 1) Lhůta vázanosti na projekt na účel je pro malé a střední podniky 5 let od data podpisu Dohody, pro velké podniky 5 let od data podání Ţádosti o proplacení; C. 2) Příjemce dotace zajistí vykazování údajů potřebných pro monitoring projektu po jeho realizaci po dobu vázanosti projektu na účel; D. 3) Ţadatel nečerpá finanční prostředky na stejné výdaje, pro které je poţadována dotace z PRV, z rozpočtových kapitol státního rozpočtu, státních fondů nebo jiných fondů 3 Úř. věst. L 145, , s.1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2004/66/ES (Úř. věst. L. 168, , s. 35). 4 Obec, na území které je projekt realizován, je určena dle dokumentu ČSÚ: Číselník obcí (CISOB) k , pro určení velikosti obce je povaţován za závazný dokument ČSÚ: Počet obyvatel v obcích České republiky (kód 1301) k

6 Evropské unie; C. Projekt realizovaný obcí nebo svazkem obcí můţe být dofinancován z rozpočtů územních samosprávných celků, a to do výše rozpočtu projektu, ze které je odečtena výše dotace. 4) Ţadatel se zavazuje, ţe poţadovaná výše dotace respektuje pravidlo de minimis (nařízení Komise (ES) 1998/2006); C. 5) V případě, kdy je předmětem preferenčních kritérií tvorba nových pracovních míst, pak období, ve kterém je ţadatel povinen dodrţovat závazek počtu nově vytvořených pracovních míst, začíná běţet za 6 měsíců od data převedení dotace příjemci dotace a běţí po dobu lhůty vázanosti projektu na účel. Započitatelná pracovní místa mohou být vytvořena od data podání Ţádosti o proplacení. Podrobný výklad viz příloha č. 7 těchto Pravidel; C. 6) V případě Ţádostí o dotaci v rámci záměru b) na investice do kulturního dědictví venkova doloţí ţadatel vhodným způsobem skutečnost, ţe se jedná o kulturní dědictví, tj. prokáţe, ţe se jedná o kulturní památku, památkovou zónu, krajinnou památkovou zónu, kulturní prvek vesnice a krajiny, památnou stavbu regionálního významu, historicky a kulturně cenný park, zahradu, alejí, skupinu stromů či solitérů např. formou stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností, stanoviska/posudku příslušného pracoviště Národního památkového ústavu, výpisem z registru kulturních památek, rozhodnutím zastupitelstva obce, odborným posudkem odborně způsobilé osoby; D jinak C 7) V opatření nelze podpořit památky UNESCO, národní kulturní památky nebo kulturní památky jiţ vyuţívané pro účely sluţeb cestovního ruchu - ubytování, kongresové vyuţití a stávající muzea; vyjma záměru a); C. 8) V případě záměru a) studie a programy obnovy, vyuţití a regenerace kulturního dědictví nemůţe být ţadatelem sám zpracovatel studií, programů, soupisů, map, plán péče a geodetických prací; C 9) V rámci záměru b) obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova bude řešena revitalizace a zhodnocení, případně stavební obnova historických parků, zahrad, alejí a skupin stromů jen jako součást projektu ve vazbě na stavební obnovu památky a to vyjma státem chráněných stromů dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů; C. 10) Pro obce a svazek obcí existuje moţnost průběţného financování; tím se rozumí rozdělení realizace projektu na 2 části s tím, ţe lze poskytnout 1 průběţnou platbu do výše 50 % plánovaných výdajů, ze kterých je stanovena dotace, a to za předpokladu, ţe ţadatel naplánuje 2 části projektu jiţ při předloţení Ţádosti o dotaci; dodatečné členění projektu na části není moţné. Lhůta mezi podáním průběţné Ţádosti o proplacení a konečné Ţádosti o proplacení musí být minimálně 6 měsíců. Na průběţnou platbu ztrácí nárok obec/svazek obcí, které je během administrace ţádosti/projektu ještě před proplacením průběţné platby udělena jakákoliv sankce. Sankcí se rozumí sankce A-C dle bodu 15 Obecných podmínek. 11) Příjemce dotace má prokazatelně uspořádány vlastnické/nájemní vztahy k nemovitostem, které jsou předmětem realizace projektu (u rekonstrukcí a modernizace budov se týká pouze vlastní budovy, nikoliv parcel pod ní). Tuto skutečnost prokazuje ţadatel/příjemce dotace v případě kontroly na místě dokladem o vlastnictví nemovitostí (tj. výpisem z katastru nemovitostí), kterých se projekt týká, v případě realizace projektu na pronajaté nemovitosti navíc ještě nájemní smlouvou na dobu nejméně pět let od podpisu Dohody nebo smlouvu s výpovědní lhůtou nejméně 5 let od podpisu Dohody. V případě vypořádání majetkoprávních vztahů formou věcného břemene doloţí ţadatel/příjemce dotace smlouvu o zřízení věcného břemene na dobu nejméně 5 let od data podpisu Dohody. V případě spoluvlastnictví nemovitosti, která je předmětem realizace projektu, je vyţadován písemný souhlas spoluvlastníků této nemovitosti. V případě je-li příjemcem 26

7 dotace svazek obcí, lze akceptovat vypořádání vlastnických vztahů za jednotlivé obce. D jinak C. 12) V případě vyuţití části objektu, který je předmětem projektu, pro jiné účely neţ jsou cíle a účel opatření/podopatření/záměru, postupuje ţadatel podle přílohy č. 10 těchto Pravidel; D jinak C. 13) Ţádost o dotaci a Ţádost o proplacení je moţné zaslat také v elektronické podobě (viz Část A obecné podmínky Pravidel, kapitola 1, písmeno kk)). 10. Seznam příloh a) Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci; C Níţe uvedené povinnosti jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 15 Obecných podmínek. 1) Ţádost o dotaci v elektronické podobě na CD nosiči pokud nebyla Ţádost o dotaci zaslána v elektronické podobě (podrobnosti viz Část A obecné podmínky Pravidel, kapitola 5). 2) Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu v odpovídajícím měřítku, ze které budou patrná čísla pozemků, hranice pozemků a měřítko mapy prostá kopie. 3) V případě, ţe projekt (či jednotlivé části projektu) podléhá/jí řízení stavebního úřadu, pak je nutno doloţit pravomocné a platné stavební povolení nebo ohlášení stavby nebo jiné opatření stavebního úřadu 5, na jehoţ základě lze projekt (či jednotlivé části projektu) realizovat originál nebo úředně ověřená kopie, moţno vrátit ţadateli. 4) V případě ohlášení stavby je povinnou přílohou stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace připojená k ohlášení stavby prostá kopie. 5) V případě, ţe pro realizaci projektu (či jednotlivé části projektu) není třeba stavební povolení nebo ohlášení stavby nebo jiné opatření stavebního úřadu, pak čestné prohlášení ţadatele uvedené v příloze č. 9 těchto Pravidel (doporučuje se toto čestné prohlášení zkonzultovat se stavebním úřadem nebo si vyţádat stanovisko stavebního úřadu, ţe na daný projekt (či jednotlivé části projektu) není dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zapotřebí stavební povolení, ohlášení ani jiné opatření stavebního úřadu) originál nebo úředně ověřená kopie moţno vrátit ţadateli. 6) V případě ţádosti o dotaci v rámci záměru b) na investice do kulturního dědictví venkova, tedy věcí, které jsou předmětem ochrany podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, tedy jsou kulturní památkou nebo se nacházejí v památkové rezervaci nebo památkové zóně, doloţí ţadatel doklad, ţe daný projekt je v souladu se závazným stanoviskem příslušného orgánu státní památkové péče podloţeného písemným vyjádřením Národního památkového ústavu. 7) V případě Ţádosti o dotaci v rámci záměru b) na investice do kulturního dědictví venkova, tedy věcí, které nejsou předmětem ochrany podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, doloţí ţadatel doklad, ţe se jedná o kulturní dědictví, např. formou stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností, rozhodnutím 5 Jiným opatřením stavebního úřadu se rozumí např. Územní souhlas/rozhodnutí, Veřejnoprávní smlouva, Ohlášení udrţovacích prací, Souhlas se změnou stavby před jejím dokončením. Oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem. 27

8 zastupitelstva obce, posudkem odborně způsobilé osoby. 8) Projektová dokumentace předkládaná k územnímu nebo stavebnímu řízení v případě územního nebo stavebního řízení k předmětu projektu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími předpisy prostá kopie. 9) Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie v odpovídajícím měřítku pokud není přílohou projektová dokumentace předkládaná k územnímu nebo stavebnímu řízení nebo k ohlášení prostá kopie. 10) V případě nákupu stavby a/nebo pozemku, který bude výdajem, ze kterého je stanovena dotace, znalecký posudek, ne starší neţ 12 měsíců k datu podání Ţádosti o dotaci - originál nebo úředně ověřená kopie (moţno vrátit ţadateli). b) Nepovinné přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci 1) Pokud ţadatel poţaduje bodové zvýhodnění za zpracování projektu odborníkem v oblasti kulturního dědictví, doloţí doklad o odborné způsobilosti zpracovatele projektu ověřená kopie. 2) Pokud ţadatel poţaduje bodové zvýhodnění za havarijní stav kulturního dědictví, nebo jeho bezprostřední ohroţení s hrozbou nebezpečí z prodlení, doloţí stavebně technický posudek objektu zpracovaný odborně způsobilou osobou včetně fotodokumentace - ověřená kopie. Příloha se musí vztahovat ke všem budovám řešeným v projektu. 3) Pokud ţadatel poţaduje bodové zvýhodnění za vyuţívání a obnovu existující stavby (budovy) dokumentace skutečného provedení stavby podle závazného vzoru v příloze č. 8 těchto Pravidel prostá kopie. Příloha se musí vztahovat ke všem budovám řešeným v projektu. V případě, ţe předmětem či součástí projektu je novostavba, musí nahrazovat starou stavbu a nesmí přesahovat o více neţ 40% zastavěnou plochu původní stavby. 4) Pokud svazek obcí poţaduje bodové zvýhodnění za projekt, který je realizován v regionu se soustředěnou podporou státu na roky v souladu s přílohou k usnesení vlády ze dne 22. února 2010 č. 141, musí více jak 50 % rozlohy území svazku obcí, které jsou předmětem projektu, leţet v regionu se soustředěnou podporou státu. 5) Pokud ţadatel poţaduje bodové zvýhodnění za projekt, který zahrnuje řešení objektu památkově chráněného včetně jeho revitalizace, musí doloţit údaje o registraci památkově chráněného objektu dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. c) Povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody; C 1) Osvědčení právního statutu, které je v souladu s definicí příjemce dotace a není starší neţ 3 měsíce k datu podpisu Dohody - originál nebo úředně ověřená kopie. Je-li osvědčením právního statutu ţadatele výpis z obchodního rejstříku, osvědčení právního statutu nepředkládá. 2) Potvrzení finančního úřadu, ţe ţadatel má vypořádány splatné závazky vůči finančním úřadům, ne starší neţ datum zaregistrování Ţádosti o dotaci - prostá kopie. d) Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o proplacení výdajů 1) Účetní/daňové doklady související s realizací projektu (faktury, paragony) prostá kopie; D jinak K. 2) Doklad o vedení (popř. zřízení) bankovního účtu ve vlastnictví ţadatele, na který bude ţadateli poskytnuta dotace prostá kopie; D jinak C. 28

9 3) Doklad o uhrazení závazku dodavateli (např. výpis z bankovního účtu vč. smlouvy o zřízení/vedení účtu ve vlastnictví ţadatele; pokud je úhrada prováděna z jiného účtu, neţ který je uvedený v Dohodě, pokladní doklad, na kterém oprávněná osoba potvrdí příjem hotovosti) - prostá kopie; D jinak K. 4) V případě zahrnutí stavebních prací do celkových výdajů, na které můţe být poskytnuta dotace soupis stavebních prací s výkazem výměr a poloţkový rozpočet správně rozdělený do odpovídajících kódů výdajů. Maximálním výdajem, ze kterého je stanovena dotace, je aktuální cena uvedena v Katalogu stavebních prací (RTS a.s., Brno) prostá kopie; D jinak K. 5) V případě nákupu stavby/pozemku, jako výdaje, ze kterého je stanovena dotace kupní smlouva, ne starší 12 měsíců k datu podání Ţádosti o dotaci, zároveň však ne starší neţ originál nebo úředně ověřená kopie (moţno vrátit příjemci dotace); D jinak K. 6) V případě nákupu technologií doklad o posouzení shody ES prohlášení o shodě prostá kopie; D, jinak K. Při kontrole na místě musí být ţadatel schopen předloţit k nahlédnutí technickou dokumentaci výrobku. 7) V případě zahrnutí stavebních prací do celkových výdajů, na které můţe být poskytnuta dotace, kolaudační souhlas nebo oznámení stavebnímu úřadu o uţívání stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů - originál nebo úředně ověřená kopie (moţno vrátit příjemci dotace), nebo čestné prohlášení příjemce, ţe pro uţívání stavby dle daného projektu není v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. kolaudační souhlas ani oznámení zapotřebí; originál; D jinak C. 8) V případě věcného plnění: - stavební práce - stavební deník, rozpočet podle RTS, a.s., Brno prostá kopie; D jinak K 9) Dokumentace k zadávacímu řízení podle Seznamu dokumentace k zadávacímu řízení, který příjemce dotace obdrţel při podpisu Dohody. Formuláře jsou zveřejněny na internetových stránkách SZIF (nevztahuje se na výdaj, na který můţe být poskytnuta dotace - nákup nemovitosti); D jinak K. V případě mimořádně objemné dokumentace s velkým počtem nabídek se po dohodě příjemce dotace s RO SZIF připouští provedení kontroly dokumentace na místě u příjemce dotace, a i nadále ponechání nevítězných nabídek v archivu příjemce dotace s tím, ţe příjemce dotace musí splnit podmínku Pravidel a archivovat dokumentaci ze zadávacího řízení po dobu 10 let. 10) V případě, ţe příjemce dotace v projektu za účelem bodového zisku deklaroval vytvoření nových pracovních míst a rozhodl se je dokládat podle reţimu B (viz příloha č. 7 těchto Pravidel): - v případě podniku do 25 zaměstnanců - Přehled o vyměřovacích základech a pojistném malé organizace (formulář zasílaný ČSSZ), a to za posledních dvanáct uzavřených měsíců před podáním Ţádosti o proplacení prostá kopie; D jinak C - v případě podniku od 25 zaměstnanců Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách (formulář zasílaný ČSSZ), a to za posledních dvanáct uzavřených měsíců před podáním Ţádosti o proplacení prostá kopie; D jinak C - v případě, ţe příjemce dotace nemůţe poskytnout Přehled o vyměřovacích základech a pojistném malé organizace nebo Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách (např. za posledních dvanáct měsíců neměl zaměstnance), pak bude přílohou čestné prohlášení dle závazného vzoru, které ţadatel obdrţí při podpisu Dohody originál; D jinak C. 11) V případě, ţe příjemce získal bodové zvýhodnění za vyuţívání a obnovu existující stavby a měnil se půdorys a/nebo polohopis stavby dokumentace skutečného provedení stavby (budovy) podle závazného vzoru v příloze č. 8 těchto Pravidel originál; D jinak C. 29

10 12) V případě, ţe příjemce získal bodové zvýhodnění za vyuţívání a obnovu existující stavby a neměnil se půdorys a/nebo polohopis stavby potvrzení technického dozoru stavebníka 6, ţe stavba byla provedena v souladu se schválenou projektovou dokumentací, a ţe v průběhu realizace stavby nedošlo ke změně půdorysných rozměrů objektů originál nebo úředně ověřená kopie; D jinak C. 13) Soupisky účetních/daňových dokladů k výdajům, ze kterých je stanovena dotace originál. Formuláře jsou zveřejněny na internetových stránkách SZIF; D jinak C. e) Povinné přílohy předkládané při podání průběžné Žádosti o proplacení výdajů 1) Účetní/daňové doklady související s realizací projektu (faktury, paragony) - prostá kopie; D jinak K. 2) Doklad o uhrazení závazku dodavateli (např. výpis z bankovního účtu vč. smlouvy o zřízení/vedení účtu ve vlastnictví ţadatele; pokud je úhrada prováděna z jiného účtu, neţ který je uvedený v Dohodě, pokladní doklad, na kterém oprávněná osoba potvrdí příjem hotovosti) prostá kopie; D jinak K. 3) Dokumentace k zadávacímu řízení podle Seznamu dokumentace k zadávacímu řízení, který příjemce dotace obdrţel při podpisu Dohody. Formuláře jsou zveřejněny na internetových stránkách SZIF (nevztahuje se na výdaj, na který můţe být poskytnuta dotace nákup nemovitosti); D jinak K. V případě mimořádně objemné dokumentace s velkým počtem nabídek se po dohodě příjemce dotace s RO SZIF připouští provedení kontroly dokumentace na místě u příjemce dotace, a i nadále ponechání nevítězných nabídek v archivu příjemce dotace s tím, ţe příjemce dotace musí splnit podmínku Pravidel a archivovat dokumentaci ze zadávacího řízení po dobu 10 let. 4) Soupisky účetních/daňových dokladů k výdajům, ze kterých je stanovena dotace originál. Formuláře jsou zveřejněny na internetových stránkách SZIF; D jinak C. 5) V případě věcného plnění: - stavební práce stavební deník, rozpočet podle katalogu cen stavebních prací RTS. A.S., Brno prostá kopie; D jinak K 6 Potvrzené oprávněnou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inţenýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 30

11 11. Seznam příloh Pravidel 1) Mapa regionů NUTS 2 a adresy regionálních odborů SZIF 2) Údaje potřebné pro posouzení Ţádosti o dotaci, které budou vyplňovány ve formuláři Ţádosti o dotaci 3) Preferenční kritéria 4) Číselník výdajů, na které můţe být poskytnuta dotace 5) Závazný přehled maximálních hodnot některých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 6) Průměrná roční míra nezaměstnanosti v obcích s rozšířenou působností 7) Metodika definice a způsobů kontroly nově vytvořených pracovních míst 8) Dokumentace skutečného provedení stavby (budovy) 9) Čestné prohlášení ţadatele, ţe není vyţadováno stavební povolení, ohlášení stavby ani jiné opatření stavebního úřadu 10) Metodika stanovení výdajů, ze kterých je stanovena dotace v případě vyuţití části objektu, který je předmětem projektu, pro jiné účely neţ jsou cíle a účel opatření / záměru 11) Vymezení regionů se soustředěnou podporou státu na roky

12 12. Přílohy Příloha 1 Mapa regionů NUTS 2 Adresy regionálních odborů Státního zemědělského intervenčního fondu NUTS 2 Název RO SZIF Adresa Střední Čechy Praha a Střední Čechy Slezská 7, Praha 2 Jihozápad České Budějovice Rudolfovská 80, České Budějovice Severozápad Ústí nad Labem Masarykova 19/275, Ústí nad Labem Severovýchod Hradec Králové Ulrichovo náměstí 810, Hradec Králové Jihovýchod Brno Kotlářská 53, Brno Střední Morava Olomouc Blanická 1, Olomouc Moravskoslezsko Opava Horní náměstí 2, Opava Jednotná doba pro příjem žádostí projektových opatření Programu rozvoje venkova platná pro všechna RO SZIF. Pracovní doba 7 pondělí, středa 7:30 16:30 úterý, čtvrtek 7:30 15:00 pátek 7:30 13:00 7 pokud je pondělí posledním dnem příjmu ţádostí, tak SZIF končí příjem ţádostí ve 13:00 32

13 Příloha 2 Údaje potřebné pro posouzení Žádosti o dotaci, které budou vyplňovány ve formuláři Žádosti o dotaci - Popis projektu - stručně popište projekt a uveďte jeho výstiţný název - Popis výchozího stavu a zdůvodnění projektu - Cíle projektu - uveďte podstatu problému včetně stručného popisu výchozího stavu - definujte stručně cíle projektu - Celkový harmonogram projektu - uveďte předpokládaný časový harmonogram realizace projektu - Termín předloţení Ţádosti o proplacení - Místa realizace projektu - vymezte místa realizace projektu - Zpracovatel projektu - Věcné plnění - uveďte pouze v případě, kdy je zpracovatelem jiný subjekt - v případě věcného plnění stanovte harmonogram a rozsah prací ve fyzikálních jednotkách - Technické řešení projektu - věcně popište technické řešení projektu - Výsledky projektu - stručně shrňte výsledky projektu - Výpočet výdajů, ze kterých je stanovena dotace v případě vyuţití části objektu, který je předmětem projektu, pro jiné účely neţ jsou cíle a účel opatření/záměru - při výpočtu postupuje ţadatel dle přílohy č. 10 těchto Pravidel - Rozpočet projektu - uveďte celkové výdaje resp. Rozpočet projektu - celkové výdaje projektu, na které může být poskytnuta dotace - jasně definujte výdaje, ze kterých je stanovena dotace v souladu s kódy výdajů uvedených v ţádosti o dotaci a vyčíslete jejich výši v Kč. Stručně uveďte obsah jednotlivých kódů. - u staveb jednotlivé konstrukční části - u strojů/technologií stroje s příslušenstvím 33

14 - v případě vyuţití části objektu, který je předmětem projektu, pro jiné účely neţ jsou cíle a účel opatření/podopatření/záměru stanovte výdaje, ze kterých je stanovena dotace dle metodiky uvedené v kapitole 9. Další podmínky (bod 13) - výdaje, ze kterých je stanovena dotace - jasně definujte výdaje, ze kterých je stanovena dotace v souladu s kódy výdajů uvedených v Ţádosti o dotaci a vyčíslete jejich výši v Kč. Stručně uveďte obsah jednotlivých kódů. - u staveb jednotlivé konstrukční části - u strojů/technologií stroje s příslušenstvím - v případě vyuţití části objektu, který je předmětem projektu, pro jiné účely neţ jsou cíle a účel opatření/podopatření/záměru stanovte výdaje, ze kterých je stanovena dotace dle metodiky uvedené v kapitole 9. Další podmínky (bod 13) - uveďte, které výdaje hodláte realizovat formou věcného plnění - v případě průběţného financování (pouze, je-li ţadatelem obec/svazek obcí musí být deklarováno ve specifické části ţádosti), rozdělte výdaje, ze kterých je stanovena dotace na první (do 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace) a druhou část projektu v souladu s kódy výdajů uvedených v Ţádosti o dotaci a vyčíslete jejich výši v Kč; dále definujte rozpis konkrétních poloţek výdajů spadajících pod příslušný kód (vyčíslení v Kč nemusí být uvedeno) - výdaje projektu, na které nemůže být poskytnuta dotace (viz Žádost o dotaci) - jasně definujte výdaje, na které nemůţe být poskytnuta dotace, a vyčíslete jejich výši v Kč - Realizované projekty - v případě, že jste realizovali/realizujete další projekty v rámci jiných dotačních titulů, uveďte, jaké a kdo je garantem příslušného dotačního titulu (v posledních 3 letech) - Příjmy žadatele v režimu podpory de minimis - zde žadatel uvede kdy, v jaké výši a na jaký účel čerpal podporu v režimu de minimis Účel podpory Termín podpisu Dohody/Rozhodnutí/Smlouvy Výše podpory (Kč) 34

15 Příloha 3 Preferenční kritéria Níţe uvedená kritéria jsou doplněna označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 15 Obecných podmínek. Preferenční kritéria jsou závazná a jakékoli nesplnění podmínek preferenčních kritérií nebo předložení nepravdivých či neúplných údajů pro hodnocení preferenčních kritérií se posuzuje jako nedodržení podmínek dotace; C. Záměr a) studie a programy obnovy, využití a regenerace kulturního dědictví venkova Záměr b) obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova Pořadí/záměr Kritérium centrální Možný bodový zisk 1.1/ a) Projekt zahrnuje území tří a více obcí / a) Projekt zahrnuje území dvou obcí 11 2 /a) 3/ b) 4.1/ b) 4.2 /b) 4.3/ b) 5/ b) 6/ b) Projekt zpracoval odborník v oblasti kulturního dědictví 8 16 Počet obyvatel v obci 9 - obec, kde je projekt realizován, má do 250 obyvatel Tvorba nových pracovních míst 10-3 a více pracovních míst Tvorba nových pracovních míst - 2 pracovní místa Tvorba nových pracovních míst - 1 pracovní místo Projekt řeší kulturní dědictví v havarijním stavu či v bezprostředním ohroţení a hrozí nebezpečí z prodlení Projekt vyuţívá a obnovuje existující budovu/budovy / a,b Míra nezaměstnanosti 12 ve správním Rozumí se pracovník památkového ústavu s odborností a praxí, architekt se zaměřením na památkovou péči s praxí, nebo soudní znalec v oboru památkové péče s praxí. 9 Obec, na území které je projekt realizován, je určena dle dokumentu ČSÚ: Číselník obcí (CISOB) k Pro určení velikosti obce je povaţován za závazný dokument ČSÚ: Počet obyvatel v obcích České republiky (kód 1301) k Pro stanovení počtu nově vytvořených pracovních míst se pouţije metodika v příloze č. 7 těchto Pravidel. 11 Pro posouzení vyuţití stávajících staveb je závazná zastavěná plocha stavby uvedená v dokumentaci skutečného provedení stavby. V případě, ţe předmětem či součástí projektu je více staveb, celkový součet jejich zastavěné plochy nesmí přesahovat celkovou zastavěnou plochu stávajících staveb o více neţ 40 %. Další podrobnosti jsou uvedeny v metodickém výkladu, který je k dispozici na internetových stránkách SZIF. 12 Určení míry nezaměstnanosti se provádí na základě tabulky průměrné roční míry nezaměstnanosti ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností aktuální k datu podání ţádosti dle přílohy č. 6 těchto 35

16 7.2/ a,b 7.3/ a,b 8./a,b 9./a,b 10./a,b 11./a,b obvodu obce s rozšířenou působností, ve kterém je projekt realizován je 7,6 9,0 % Míra nezaměstnanosti ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, ve kterém je projekt realizován je 9,1 11,2% Míra nezaměstnanosti ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, ve kterém je projekt realizován je více neţ 11,3 % Projekt je realizován v regionu se soustředěnou podporou státu na roky v souladu s přílohou k usnesení vlády ze dne 22. února 2010 č Ţadatel předloţil v daném kole na daný záměr pouze jednu Ţádost o dotaci Ţadatel dosud nepodepsal Dohodu o poskytnutí dotace se SZIF v daném projektovém záměru (v období ) Ţádost o dotaci byla podána v elektronické podobě - zasláním prostřednictvím Portálu farmáře (viz. Část A obecné podmínky Pravidel, kapitola 1, písmeno kk)) Kritérium regionální Projekt zahrnuje řešení objektu památkově chráněného včetně jeho revitalizace Projekt řeší studie, programy obnovy, vyuţití a regenerace kulturního dědictví venkova záměr a) Projekt obnovuje a zhodnocuje kulturní dědictví venkova záměr b) Region NUTS II SČ JZ SZ SV JV SM MS Pravidel. Správní obvody rozšířené působnosti těchto obcí jsou vymezeny vyhláškou ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb. výčtem obcí, které do nich spadají. 13 Vymezení regionů se soustředěnou podporou státu je uvedeno v příloze č. 11 těchto Pravidel. 36

17 Příloha 4 Číselník výdajů, na které může být poskytnuta dotace Záměr a) studie a programy obnovy, využití a regenerace kulturního dědictví venkova 001 výdaje na vypracování studií obnovy a vyuţití kulturního dědictví a programů regenerace památkově významných území, plánů péče o území soupisů a map kulturního dědictví na venkově 002 výdaje na geodetické a kartografické práce související s projektem 003 výdaje na historický průzkum k zajištění potřebných podkladů souvisejících s realizací projektu 004 výdaje na zpracování projektové dokumentace, zadávací řízení 005 publikační činnost v přímé vazbě na daný projektový záměr 37

18 Záměr b) obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova stavební výdaje na stavební obnovu (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení) a zhodnocení památkových budov, kulturních objektů a prvků 14, sítí technické infrastruktury v nezbytném rozsahu pro realizaci projektu výdaje na revitalizaci (včetně případné stavební obnovy) historických parků, zahrad, alejí, skupin stromů i solitérních dřevin, sítí technické infrastruktury v nezbytném rozsahu pro realizaci projektu stavební výdaje na zpevnění ploch a pokládka zpevněných povrchů a dlaţeb, v souvislosti s projektem výdaje na parkovou úpravu okolí objektů kulturního dědictví v souvislosti 004 s projektem 005 výdaje na zpracování posudku statiky budov či objektů v souvislosti s projektem výdaje na stavebně-historický průzkum, záchranný archeologický průzkum, na 006 restaurátorské práce v souvislosti s projektem výdaje na zajištění potřebných podkladů souvisejících s realizací projektu a na zhotovení informačních desek poskytujících kulturně-historické údaje o dotovaných historických objektech v souvislosti s projektem výdaje na nákup staveb souvisejících s projektem v ceně do 10 % výdajů projektu, ze kterých je stanovena dotace výdaje na nákup pozemků souvisejících s projektem v ceně do 10 % výdajů projektu, ze kterých je stanovena dotace 010 výdaje na zpracování projektové dokumentace 011 výdaje na zpracování technické dokumentace výdaje na zařízení a vybavení výhradně slouţící pro veřejnost a výhradně související s expozicí a muzeem (výstavní vitríny, panely a montáţe, informační 012 tabule, osvětlení, audiovizuální technika, počítačová technika hardware, software, zabezpečovací zařízení) 14 Kulturním dědictvím venkova se zde rozumí nemovité památky, např. zámečky, tvrze, kostely, hřbitovy, fary, kaple, stavby lidové architektury, zemědělské usedlosti, špýchary, technické památky - staré kovárny, vodní hamry, pily, mlýny, drobná sakrální architektura kapličky, kříţové cesty, zvoničky, kulturní prvky venkovské krajiny a obcí boţí muka, smírčí kříţe, sochy a sousoší svatých včetně skupin stromů, rozcestníky, pomníky obětem válek, bysty či sochy slavných rodáků, pamětní desky, památníky, kašny, historické mostky, rodné domy významných osobností, apod. včetně doprovodné zeleně (historické parky, zahrady, aleje, skupiny stromů i solitéry, vyjma stromů chráněných státem). 38

19 Příloha 5 Závazný přehled maximálních hodnot některých výdajů, ze kterých je stanovena dotace Pro veškeré stavební práce platí, ţe maximálním výdajem, na který můţe být poskytnuta dotace, pro jednotlivé poloţky rozpočtu jsou aktuální ceny uvedené v katalogu cen stavebních prací (RTS, a.s., Brno) k datu podpisu smlouvy s dodavatelem. Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, společné pro všechny záměry Výdaj Projektová dokumentace Technická dokumentace Maximální cena Kč Kč 39

20 Příloha 6 Průměrná roční míra nezaměstnanosti ve správním obvodu obce s rozšířenou působností za rok 2009 Obec s rozšířenou působností Průměrná roční míra nezaměstnanosti v % Obec s rozšířenou působností Průměrná roční míra nezaměstnanosti v % Aš 11,1 Benešov 4,7 Beroun 7,1 Bílina 13,1 Bílovec 11,3 Blansko 9,2 Blatná 7,7 Blovice 6,4 Bohumín 12,2 Boskovice 11,2 Brandýs nad Labem-Stará Bol. 4,2 Brno 8,0 Broumov 8,7 Bruntál 16,2 Břeclav 9,4 Bučovice 9,4 Bystřice nad Pernštejnem 11,4 Bystřice pod Hostýnem 9,9 Čáslav 9,0 Černošice 4,3 Česká Lípa 11,0 Česká Třebová 11,3 České Budějovice 5,2 Český Brod 7,5 Český Krumlov 9,3 Český Těšín 12,3 Dačice 9,9 Děčín 12,4 Dobruška 6,0 Dobříš 8,2 Domaţlice 8,3 Dvůr Králové nad Labem 8,5 Frenštát pod Radhoštěm 10,6 Frýdek-Místek 9,7 Frýdlant 15,5 Frýdlant nad Ostravicí 9,5 Havířov 14,5 Havlíčkův Brod 7,8 Hlavní město Praha 3,6 Hlinsko 9,6 Hlučín 8,5 Hodonín 14,4 Holešov 8,7 Holice 5,9 Horaţďovice 7,8 Horšovský Týn 9,7 Hořice 8,8 Hořovice 5,5 Hradec Králové 5,4 Hranice 8,8 Humpolec 8,4 Hustopeče 9,8 Cheb 10,6 Chomutov 13,6 40

21 Obec s rozšířenou působností Průměrná roční míra nezaměstnanosti v % Chotěboř 8,6 Chrudim 9,0 Ivančice 9,7 Jablonec nad Nisou 8,1 Jablunkov 8,2 Jaroměř 8,0 Jeseník 11,9 Jičín 8,4 Jihlava 9,2 Jilemnice 9,4 Jindřichův Hradec 6,1 Kadaň 11,4 Kaplice 10,0 Karlovy Vary 9,6 Karviná 15,4 Kladno 8,0 Klatovy 7,0 Kolín 8,6 Konice 9,4 Kopřivnice 11,7 Kostelec nad Orlicí 7,5 Králíky 10,2 Kralovice 7,5 Kralupy nad Vltavou 5,5 Kraslice 13,6 Kravaře 11,4 Krnov 12,2 Kroměříţ 11,1 Kuřim 7,2 Kutná Hora 8,5 Kyjov 12,6 Lanškroun 11,0 Obec s rozšířenou působností Průměrná roční míra nezaměstnanosti v % Liberec 8,5 Lipník nad Bečvou 13,1 Litoměřice 9,7 Litomyšl 8,3 Litovel 9,4 Litvínov 15,7 Louny 11,3 Lovosice 10,3 Luhačovice 7,8 Lysá nad Labem 9,5 Mariánské Lázně 7,4 Mělník 8,3 Mikulov 11,2 Milevsko 7,0 Mladá Boleslav 4,9 Mnichovo Hradiště 5,7 Mohelnice 14,4 Moravská Třebová 14,8 Moravské Budějovice 11,5 Moravský Krumlov 11,1 Most 14,8 Náchod 6,2 Náměšť nad Oslavou 10,5 Nepomuk 7,5 Neratovice 8,5 Nová Paka 7,9 Nové Město na Moravě 9,9 Nové Město nad Metují 6,0 Nový Bor 16,4 Nový Bydţov 7,3 Nový Jičín 10,8 41

22 Obec s rozšířenou působností Průměrná roční míra nezaměstnanosti v % Nymburk 8,7 Nýřany 7,7 Odry 14,5 Olomouc 8,2 Opava 8,8 Orlová 14,8 Ostrava 10,9 Ostrov 12,2 Otrokovice 8,4 Pacov 6,0 Pardubice 6,3 Pelhřimov 6,9 Písek 6,5 Plzeň 6,2 Podbořany 12,5 Poděbrady 8,9 Pohořelice 8,8 Polička 7,1 Prachatice 6,4 Prostějov 7,6 Přelouč 7,5 Přerov 10,9 Přeštice 5,9 Příbram 9,4 Rakovník 7,7 Rokycany 7,8 Rosice 8,9 Roudnice nad Labem 9,6 Roţnov pod Radhoštěm 11,0 Rumburk 15,7 Rychnov nad Kněţnou 6,4 Rýmařov 13,2 Obec s rozšířenou působností Průměrná roční míra nezaměstnanosti v % Říčany 3,6 Sedlčany 6,7 Semily 9,2 Slaný 8,3 Slavkov u Brna 6,7 Soběslav 8,5 Sokolov 11,3 Stod 7,5 Strakonice 8,2 Stříbro 16,6 Sušice 10,1 Světlá nad Sázavou 14,2 Svitavy 12,2 Šlapanice 6,2 Šternberk 12,3 Šumperk 12,0 Tábor 7,5 Tachov 12,6 Tanvald 11,8 Telč 10,5 Teplice 11,3 Tišnov 8,5 Trhové Sviny 6,6 Trutnov 9,5 Třebíč 10,8 Třeboň 5,7 Třinec 8,1 Turnov 7,8 Týn nad Vltavou 6,5 Uherské Hradiště 8,6 Uherský Brod 9,0 Uničov 18,6 42

23 Obec s rozšířenou působností Průměrná roční míra nezaměstnanosti v % Ústí nad Labem 11,9 Ústí nad Orlicí 9,3 Valašské Klobouky 13,0 Valašské Meziříčí 8,6 Varnsdorf 16,2 Velké Meziříčí 9,6 Veselí nad Moravou 12,9 Vimperk 5,7 Vítkov 15,8 Vizovice 7,6 Vlašim 4,7 Vodňany 9,3 Votice 4,1 Vrchlabí 7,3 Vsetín 12,5 Vysoké Mýto 8,4 Vyškov 8,2 Zábřeh 12,0 Zlín 7,1 Znojmo 12,9 Ţamberk 7,7 Ţatec 12,8 Ţďár nad Sázavou 7,5 Ţelezný Brod 11,5 Ţidlochovice 5,9 Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí 43

24 Příloha 7 Metodika definice a způsobu kontroly nově vytvořených pracovních míst Nově vytvořené pracovní místo: Nově vytvořeným pracovním místem se rozumí zaměstnanec v pracovním poměru se stanovenou pracovní dobou 40 hodin týdně, v dvousměnném pracovním reţimu 38,75 hodiny týdně, v třísměnném a nepřetrţitém pracovním reţimu 37,5 hodiny týdně a v případě, ţe se jedná o zaměstnance mladšího 18 let 30 hodin týdně. V případě např. sezónních pracovníků či kratší stanovené pracovní doby se odpracované hodiny za kalendářní rok přepočítávají na ekvivalentní počet pracovníků, tzn. pracovníků se stanovenou pracovní dobou 40 hodin týdně, v dvousměnném pracovním reţimu 38,75 hodiny týdně a v třísměnném a nepřetrţitém pracovním reţimu 37,5 hodiny týdně a v případě, ţe se jedná o zaměstnance mladšího 18 let 30 hodin týdně. Deklarovaný počet nově vytvořených pracovních míst musí být dodrţen za kaţdý jednotlivý kalendářní rok v době vázanosti projektu na účel. V případě, ţe v době vázanosti projektu na účel nastane období kratší neţ celý kalendářní rok, pak bude pro výpočet nově vzniklých pracovních míst brána odpovídající poměrná část roku. Období, ve kterém je ţadatel povinen dodrţovat závazek počtu nově vytvořených pracovních míst, začíná běţet za 6 měsíců od data převedení dotace příjemci dotace a běţí po dobu lhůty vázanosti projektu na účel. Nedodrţení vytvoření a udrţení počtu nově vytvořených pracovních míst, které ţadatel deklaroval do Ţádosti o dotaci během lhůty vázanosti na účel, je bráno jako porušení výběrových kritérií se sankcí C. Možnosti prokázání vzniku nově vytvořených pracovních míst: Vznik nově vytvořených pracovních míst se ve lhůtě vázanosti projektu na účel sleduje buď na projekt: reţim a) nebo na celý podnik: reţim b). Do Ţádosti o proplacení příjemce dotace uvede, podle jakého reţimu se rozhodl prokázat vznik nově vytvořených pracovních míst. Druh reţimu, podle kterého se příjemce dotace rozhodl prokazovat vznik nových pracovních míst nelze měnit během lhůty vázanosti projektu na účel. Reţim a) Nově vytvořené pracovní místo vzniklé realizací projektu musí být obsazeno zaměstnancem, který nepracoval v době kratší neţ dvanáct měsíců před datem nástupu do zaměstnání, tj. vzniku nově vytvořeného pracovního místa jako zaměstnanec příjemce dotace. V pracovní smlouvě zaměstnance musí být uvedeno místo výkonu práce, druh práce a stanovená pracovní doba. Zaměstnavatel je povinen vést evidenci docházky zaměstnanců na nově vzniklých pracovních místech. 44

25 Reţim b) V případě záměru zaměstnavatele obsadit nově vytvořené pracovní místo vzniklé realizací projektu zaměstnancem, který pracuje či pracoval v době kratší neţ dvanáct měsíců před datem vzniku nově vytvořeného pracovního místa jako zaměstnanec příjemce dotace, se přílohou k Ţádosti o proplacení zjišťuje průměrný stav zaměstnanců příjemce dotace za posledních dvanáct uzavřených měsíců před předloţením ţádosti o proplacení a jejich následný celkový nárůst a udrţení po dobu lhůty vázanosti projektu na účel. 45

26 Příloha 8 Dokumentace skutečného provedení stavby (budovy) 1) Identifikační údaje stavby a) Místo stavby: pozemek parc.č.: kat.ú.: ulice: č.p.: obec: okres: b) Vlastník pozemku: c) Vlastník stavby: d) Uţivatel pozemku/stavby: e) Způsob vyuţití stavby dle zápisu do katastru nemovitostí: f) Popis stávajícího vyuţití stavby: (např. kostel) g) Údaje o rozhodnutích o stavbě; pokud se rozhodnutí nedochovala, alespoň pravděpodobný rok dokončení stavby: 2) Základní údaje o stavbě h) Technický popis stávající stavby: i) Zastavěná plocha stavby: Potvrzuji, ţe údaje o stavbě a situační výkres skutečného stavu území v příloze jsou vyhotoveny dle skutečného stavu ke dni:... Zodpovědná autorizovaná osoba: (jméno a příjmení autorizované osoby, členské číslo) Razítko, podpis autorizované osoby 15 : Příloha: 1) Situační výkres skutečného stavu území, který obsahuje: - zakreslení polohy stavby s vyznačením vazeb na okolí včetně hranic pozemků a parcelních čísel - vyznačení rozměrů stávající stavby - razítko, podpis autorizované osoby 15 Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inţenýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 46

Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Popis opatření Dotace je určena na vypracování studií nebo programů a na investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Místní akční skupina Pomalší o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche 3.Název Fiche 7 Kulturní dědictví Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III. Název opatření

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Místní akční skupina Hornolidečska Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche 3.Název Fiche 3 Valašské kulturní dědictví Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III. Název

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Hlučínsko Číslo Fiche 3.Název Fiche 7 Péči o minulost tvoříme budoucnost Fiche opatření (dále jen Fiche) Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III. Název opatření

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Strážnicko MAS Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 10 Rozvoj kulturního dědictví Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III. Název opatření resp.podopatření:

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Místní akční skupina Hornolidečska Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 3 Valašské kulturní dědictví Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření III. Název

Více

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 13. kolo příjmu ţádostí

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 13. kolo příjmu ţádostí Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 13. kolo příjmu ţádostí Opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy 1. Popis opatření Opatření

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Sokolovsko o. p. s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche 3.Název Fiche 3 Kulturní dědictví a tradice našeho venkova Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III.

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Místní akční skupina Pobeskydí - zájmové sdružení právnických oso Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 2 Kulturní dědictví a tradice Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo,

Více

Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby

Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby Popis podopatření Dotace je zaměřena na zajištění občanského vybavení a služeb v malých obcích v oblasti veřejné správy, školství, zdravotnictví, kultury

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Platnost Fiche pro: 13. kolo příjmu Místní akční skupina Pobeskydí - zájmové sdružení právnických osob Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche 3.Název Fiche 1 Občanská vybavenost Vymezení

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Rozvoj Krnovska o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 3 Občanské vybavení a služby na území MAS Rozvoj Krnovska Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření

Více

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova Opatření I.1.1. Modernizace zemědělských podniků Podopatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků 1. Popis podopatření

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Vladař o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 2 Občanské vybavení a služby na území MAS Vladař Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III. Název

Více

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 13. kolo příjmu žádostí

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 13. kolo příjmu žádostí Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 13. kolo příjmu žádostí Opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků Podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. Platnost Fiche pro: 16. kolo příjmu Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche 3.Název Fiche 8 Řemesla a služby Vymezení Fiche - podpora tradičních

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Platnost Fiche pro: 16. kolo příjmu Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 2 Obnova a rozvoj vesnic Vymezení Fiche

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Posázaví o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) 2.Číslo Fiche Název Fiche 1 ABY SE VÁM TU LÍBILO 4.Vymezení Fiche Cílem této Fiche je zvýšit počet lůžek a také prodloužit dobu pobytu v regionu,

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Platnost Fiche od: 18. kola příjmu Název MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 6 Spolkový život a sport 4.Vymezení Fiche Cíl: Rozšiřování možností

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Platnost Fiche pro: 16. kolo příjmu Název MAS Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 2 Diverzifikace Vymezení Fiche - rozšíření nabídky

Více

Fiche 1 Zachování a zhodnocení historického dědictví regionu Český Západ

Fiche 1 Zachování a zhodnocení historického dědictví regionu Český Západ Fiche 1 Zachování a zhodnocení historického dědictví regionu Český Západ Cíl fiche Zlepšení technického stavu historického dědictví, jeho interpretace pro posílení místní identity a zvýšení atraktivity

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) 2.Číslo Fiche.Název Fiche 7 D.1 Stezky, pěšiny a mosty mezi lidmi.vymezení Fiche Zvyšovat atraktivitu a vybavenost území pro cestovní ruch.

Více

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 13. kolo příjmu žádostí

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 13. kolo příjmu žádostí Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 13. kolo příjmu žádostí Opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost 1. Popis opatření Opatření

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche.Název Fiche 1 A.1 Upravený venkov - vlídná tvář našeho regionu Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření III.

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Místní akční skupina Hornolidečska Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 6 Diverzifikace zemědělství Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření III. Název

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Labské skály Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 1 CESTOVNÍ RUCH A VOLNÝ ČAS Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření III. Název opatření resp.podopatření:

Více

OSA I. Opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků

OSA I. Opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků OSA I Podopatření I.1.1.1 Opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků Podopatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků Popis podopatření Dotace je zaměřena na investice do zemědělských staveb

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS "Přiďte pobejt!"o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 3 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III.

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS -Region Pošembeří o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 5 Zemědělci (zemědělství) důležitá součást našeho regionu Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 2 Podpora podnikání Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III. Název opatření

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Sokolovsko o. p. s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 4 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III. Název

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche.Název Fiche 1 A.1 Upravený venkov - vlídná tvář našeho regionu Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření III.

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Zobrazit části 1-1 Název MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche.Název Fiche B.2 Služby a život na venkově Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název).hlavní opatření III.

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Šluknovsko Číslo Fiche Název Fiche Fiche opatření (dále jen Fiche) 1 Modernizace stávajících zemědělských podniků Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření I. Název

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Region HANÁ, o.s. Číslo Fiche 3.Název Fiche Fiche opatření (dále jen Fiche) 6 Podpora cestovního ruchu - podnikatelské projekty Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III.3.

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Labské skály Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 5 Zemědělství Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření I. Název opatření resp.podopatření: Modernizace

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Český Západ - Místní partnerství Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 8 Podpora rozvoje drobného podnikání Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření III.

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Jemnicko, o.p.s.,husova 103, 675 31 Jemnice Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche 3.Název Fiche 4 Cestovní ruch - šetrná turistika - nové příležitosti Přiřazení Fiche k opatření PRV

Více

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo zemědělství Č.j.: 6612/2016-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla ) Specifické

Více

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo zemědělství Č.j.: 23932/2016 - MZE-14112 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla ) Specifické

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Region HANÁ, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 1 Rozvoj zemědělských podniků Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření I. Název opatření resp.podopatření:

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Číslo Fiche.Název Fiche 8 D. Lesy pro odpočinek a pro lidi Fiche opatření (dále jen Fiche) Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název).hlavní opatření II.. Název opatření

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Sdružení Západní Krušnohoří Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 1 Modernizace zemědělských podniků Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření I. Název

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Vladař, o.p.s. Číslo Fiche Název Fiche Fiche opatření (dále jen Fiche) 5 Vzdělávání a informace na území MAS Vladař, o.p.s. Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III.

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Občanské sdružení Místní akční skupina České středohoří Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 6 Podpora tvorby místních produktů Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název)

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Moravský kras o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 6 Příležitost pro místní produkty Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření I. Název opatření

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Podhůří Železných hor Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche 3.Název Fiche 3 Kulturní dědictví venkova Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III. Název opatření resp.podopatření:

Více

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo zemědělství 23932/2016-MZE-14112 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla ) Specifické podmínky

Více

Doklady požadované k Formuláři žádosti o podporu v Operačním programu Životní prostředí

Doklady požadované k Formuláři žádosti o podporu v Operačním programu Životní prostředí Příloha č. 1 k č. j. 3405/M/11, 55257/ENV/11 Doklady požadované k Formuláři žádosti o podporu v Operačním programu Životní prostředí Doklady, které jsou poţadovány jako přílohy k Formuláři ţádosti o podporu

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Region HANÁ, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 2 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření

Více

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo zemědělství Č.j.: 6612/2016-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla ) Specifické

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Sdružení SPLAV, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 3 Rozvoj podnikání v obcích - zemědělské subjekty na území MAS Sdružení SPLAV Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo,

Více

M A S R e g i o n H A N Á

M A S R e g i o n H A N Á M A S R e g i o n H A N Á vyhlašuje 3. VÝZVU k předkládání projektů V souladu se strategií Strategický plán LEADER Region HANÁ a v souladu s pravidly Programu rozvoje venkova, osa IV LEADER 1. Identifikace

Více

Výzvu č. 6 (3. 21. 5. 2010)

Výzvu č. 6 (3. 21. 5. 2010) Místní akční skupina Vladař o. p. s. (dále jen MAS Vladař ) vyhlašuje Výzvu č. 6 (3. 21. 5. 2010) Výzva č. 6 k předkládání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, osy IV. LEADER,

Více

Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV

Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV Účinnost: 31. 1. 2011 Verze č. 13.0 ~ 1 ~ OBSAH 1. Obecná pravidla způsobilosti výdajů... 2 1.1. Vymezení základních pojmů... 3 2. Dokladování způsobilých

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 4 Lesnická technika Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření I. Název opatření

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Vyhlídky o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 5 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Labské skály Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 3 Občanské služby Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III. Název opatření resp.podopatření:

Více

2.1.4. 2004-2006 PRAVIDLA LEADER+

2.1.4. 2004-2006 PRAVIDLA LEADER+ PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finanční pomoci na projekty z podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+) v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Podhůří Železných hor Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 11 Investice do lesnické techniky Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření I. Název opatření

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 1.1 Integrovaný plán rozvoje města Chomutov (Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí) 16. prosince 2009 R e g io n á

Více

Seminář pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014-2020. České Budějovice, Brno, Praha 10.,11. a 15. září 2015

Seminář pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014-2020. České Budějovice, Brno, Praha 10.,11. a 15. září 2015 Seminář pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014-2020 České Budějovice, Brno, Praha 10.,11. a 15. září 2015 Ministerstvo zemědělství Řídící orgán Operačního programu Rybářství Vás vítá na odborném semináři

Více

Výzva č. 5/2013 pro předkládání Ţádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci naplňování Strategického plánu LEADER 2008-2013 "Opavsku to omastíme"

Výzva č. 5/2013 pro předkládání Ţádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci naplňování Strategického plánu LEADER 2008-2013 Opavsku to omastíme 1 Výzva č. 5/2013 pro předkládání Ţádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci naplňování Strategického plánu LEADER 2008-2013 "Opavsku to omastíme" Místní akční skupina (dále jen MAS) Opavsko vyhlašuje

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Místní akční skupina Mikulovsko, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) 2.Číslo Fiche 3.Název Fiche 6 Rozvoj lidských zdrojů - další odborné vzdělávání a informační činnost v oblasti diverzifikace

Více

DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016

DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název: Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 1.2. Vyhlašovatel:

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 1.1 Integrovaný plán rozvoje města Chomutov (Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí) 17. března 2010 Regionální operační

Více

Statutární město Děčín

Statutární město Děčín Statutární město Děčín vyhlašuje výzvu k podávání ţádostí o dotaci v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Děčín sídliště Staré Město, schváleného Zastupitelstvem města Děčín dne 18.12.2008 Operační

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Místní akční skupina Podještědí, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 2 Lesnická technika Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření I. Název opatření

Více

Č.j.: 43445/2015-MZE-17251. Část A. Obecné podmínky

Č.j.: 43445/2015-MZE-17251. Část A. Obecné podmínky Zásady, kterými se na základě 1, 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, stanovují podmínky pro poskytování dotací na udržování a obnovu kulturního dědictví venkova

Více

Instruktážní list MAS pro vyplňování Žádosti o dotaci v rámci 10. výzvy

Instruktážní list MAS pro vyplňování Žádosti o dotaci v rámci 10. výzvy Strategický plán LEADER I Sudety místo k setkávání Instruktážní list MAS pro vyplňování Žádosti o dotaci v rámci 10. výzvy Žádost o dotaci se vyplňuje na předepsaném formuláři vydaným Státním zemědělským

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí)

JIHOČESKÝ KRAJ. DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) JIHOČESKÝ KRAJ DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) PRIORITNÍ OBLAST KVALITNÍ INFRASTRUKTURA, SLUŽBY, PROSTŘEDÍ A SPOLUPRÁCE PRO POSILOVÁNÍ ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI PODPORA SPORTU

Více

II. VÝZVA MAS HRADECKÝ VENKOV O. P. S. číslo výzvy 2010/1

II. VÝZVA MAS HRADECKÝ VENKOV O. P. S. číslo výzvy 2010/1 MAS Hradecký venkov o.p.s. Husovo nám. 83, 503 15 Nechanice www.hradeckyvenkov.cz IČO: 275 17 730 Místní akční skupina Hradecký venkov o.p.s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem Leader Místní akční

Více

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 83868/2011-MZE 14112 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí)

JIHOČESKÝ KRAJ. DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) JIHOČESKÝ KRAJ DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) PRIORITNÍ OSA KVALITNÍ INFRASTRUKTURA, SLUŽBY, PROSTŘEDÍ A SPOLUPRÁCE PRO POSILOVÁNÍ ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI PODPORA MUZEÍ A GALERIÍ

Více

Statutární město Most

Statutární město Most Statutární město Most vyhlašuje kontinuální Výzvu k podávání žádostí o dotaci v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Mostu - Deprivované mostecké zóny a občanské soužití 1. Identifikace výzvy Operační

Více

Část A Obecné podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství

Část A Obecné podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství Pravidla pro žadatele o finanční pomoc z OP Zemědělství - Opatření 2.1. Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí, podopatření 2.1.2. a 2.1.3. investiční záměr a) se zapracovaným zpřesněním

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Platnost Fiche pro: 1 kolo příjmu Místní akční skupina Pobeskydí - zájmové sdružení právnických osob Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche 3.Název Fiche 4 Cestovní ruch Vymezení Fiche Podpora

Více

FICHE 7: ŢIVOT V OBCÍCH NAŠE POHODA. OPATŘENÍ III.2.1: Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a sluţby

FICHE 7: ŢIVOT V OBCÍCH NAŠE POHODA. OPATŘENÍ III.2.1: Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a sluţby FICHE 7: ŢIVOT V OBCÍCH NAŠE POHODA OPATŘENÍ III.2.1: Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a sluţby PODOPATŘENÍ III.2.1.2: Občanské vybavení a sluţby Popis podopatření Dotace je zaměřena na zajištění

Více

Opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění

Opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění Ministerstvo zemědělství Č.j.: 44469/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní partnerství v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

vyjmuty harvestory a harvestorové soupravy, odvozní soupravy způsobilé pouze pro velikost lesního majetku o rozloze větší než 500 ha na deskové řezivo

vyjmuty harvestory a harvestorové soupravy, odvozní soupravy způsobilé pouze pro velikost lesního majetku o rozloze větší než 500 ha na deskové řezivo Postup administrace Program rozvoje venkova Opatření I.1.2 Investice do lesů Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí administrace bude probíhat na RO SZIF předložené

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.02 Účinnost od 2. 5. 2014 Počet stran: 77 Počet příloh: 5 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

REKONSTRUKCE STADIONU PRO VÝCVIK A POŢÁRNÍ

REKONSTRUKCE STADIONU PRO VÝCVIK A POŢÁRNÍ ČESKÁ REPUBLIKA - HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Č.j.: HSHK 725 82/2014 nábřeţí U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V ZADÁVACÍM

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Mas Brána do Českého ráje Číslo Fiche 3.Název Fiche Fiche opatření (dále jen Fiche) 5 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření

Více

GRANTOVÝ PROGRAM MOVITÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ

GRANTOVÝ PROGRAM MOVITÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ JIHOČESKÝ KRAJ GRANTOVÝ PROGRAM MOVITÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ PRAVIDLA Vypracoval: OKPP Schválil: ZK 7. 2. 2012 Platná od: 7. 2. 2012 Účinná od: 10. 2. 2012 Rozsah působnosti: Jihočeský kraj Struktura a obsah

Více

Opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění

Opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění Ministerstvo zemědělství Č.j.: 147779/2012-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní partnerství v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

OPATŘENÍ III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

OPATŘENÍ III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova OPATŘENÍ III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Opatřen ení III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictvd dictví venkova Dotace je určena na vypracování studií nebo programů a na investice

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Sdružení Západní Krušnohoří Číslo Fiche 3.Název Fiche 7 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Fiche opatření (dále jen Fiche) Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření

Více

PROGRAM STABILIZACE A OBNOVY

PROGRAM STABILIZACE A OBNOVY PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z DOTAČNÍHO PROGRAMU PROGRAM STABILIZACE A OBNOVY VENKOVA PLZEŇSKÉHO KRAJE 2016 Rada Plzeňského kraje vyhlásila usnesením č. 4194/15 ze dne 14. 12. 2015 Program

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Platnost Fiche pro: 16. kolo příjmu Název MAS Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 3 Uchování kulturního dědictví Vymezení

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Identifikace výzvy Program Rozvoj Prioritní osa 2 Číslo výzvy

Více

Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2016

Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2016 DOTAČNÍ PROGRAM Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2016 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název: Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2016

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Platnost Fiche pro: 18. kolo příjmu Název MAS Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 3 Uchování kulturního dědictví Vymezení

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU MĚSTA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU MĚSTA Město Hranice QI 61-01-09 Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 37 Hranice, IČ: 00301311 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU MĚSTA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU MĚSTA QI 61-01-09

Více

117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova

117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova 117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2016 Správce podprogramu: Určená banka: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále jen ministerstvo ) Česká národní

Více

Dotace na podporu agroturistiky

Dotace na podporu agroturistiky Dotace na podporu agroturistiky Dotační program zaměřený na podporu zemědělských podnikatelů v oblasti agroturistiky. Dotace jsou určeny např. na penziony, sportoviště, jízdárny a další turistické objekty.

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Horní Pomoraví o.p.s. Číslo Fiche 3.Název Fiche Fiche opatření (dále jen Fiche) 5 Tradiční venkov - zachování kulturního dědictví regionu Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní

Více

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI OBSAH 1. ÚVOD... 2 2. PODROBNÝ POPIS OBSAHU POVINNÝCH PŘÍLOH... 4 3. SEZNAM POVINNÝCH PŘÍLOH DLE JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ PODPORY 15 DÍLČÍ OBLAST PODPORY 1.1.1 Výstavba,

Více

DOTAČNÍ PROGRAM PROGRAM NA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ

DOTAČNÍ PROGRAM PROGRAM NA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ DOTAČNÍ PROGRAM PROGRAM NA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ Dotační titul č. 4 Podpora cestovního ruchu v turistických regionech Jeseníky a Střední Morava PRAVIDL A 1. Název dotačního programu

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 5 Budoucnost regionu je v našich tradicích Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní

Více