Proudění reálné tekutiny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.8.10 Proudění reálné tekutiny"

Transkript

1 .8.0 Proudění reálné tekutiny Předpoklady: 809 Ideální kapalina: nestlačitelná, dokonale tekutá, bez nitřního tření. Reálná kapalina: zájemné posouání částic brzdí síly nitřního tření. Jaké mají tyto rozdíly důsledky pro proudění reálné kapaliny? Ideální kapalina Reálná kapalina Nejětší rychlost mají částice, které Rychlost částic kapaliny je e šech místech procházejí středem trubice. Směrem ke trubice stejná. stěnám trubice rychlost částic klesá. K překonání sil nitřního tření je třeba ykonat mechanickou práci zyšuje se nitřní enerie zyšuje se teplota, neplatí zákon zachoání mechanické enerie. Proudění reálné kapaliny neprobíhá ždy stejně: malé rychlosti: ektory rychlosti částic jsou ronoběžné, proudnice jsou ronoběžné, obraz je ustálený laminární proudění, elké rychlosti: toří se íry, zachycení situace pomocí ektorů rychlosti i proudnic se neustále mění turbulentní proudění (obtížné určení objemoého průtoku ýpočtem). Přechod mezi laminárním a turbulentním prouděním záisí na druhu kapaliny a průřezu trubice. Určuje se pomocí Reynoldsoa čísla. Př. : Pro pohyb ideální kapaliny jsme ododili dě ronice - ronici kontinuity a Bernoulliho ronici. Kterou z nich bude možné použíat i pro popis reálné kapaliny? Proč? Ronice kontinuity platí i pro reálné kapaliny elice přesně (jsou skoro nestlačitelné nemohou se trubici hromadit bez ohledu na to, jak složitě ní proudí). Bernoulliho ronice pro reálné kapaliny platí pouze přibližně, protože reálných kapalinách dochází liem nitřního tření ke ztrátám enerie (a Bernoulliho ronice je podstatě zákonem zachoání enerie). Tekutina se pohybuje, cestě má překážku (oda obtéká kameny, nebo zduch fouká kolem domů), tekutina je klidu, pohybuje se ní těleso (jízda auta nebo čloěka na kole, plaba lodě), pohybuje se tekutina i těleso, dochází k zájemnému pohybu tekutiny a nějakého tělesa - (reálná) tekutina obtéká těleso tekutina působí na těleso odporoou silou (způsobena jednak nenuloou hmotností tekutiny, jednak jejím třením).

2 Obtékání je elice složitý děj podobně jako u tření sestaujeme pouze přibližné zorce, které lépe nebo hůře popisují typické situace. Nejdůležitější eličinou, která oliňuje charakter obtékání je zájemná rychlost. Nízké rychlosti: Proudění tekutiny okolí tělesa při obtékání je ětšinou laminární (samozřejmě, ale záleží na taru tělesa). Odporoá síla záisí na prní mocnině rychlosti. Pro běžné kapaliny a tělesa taru koule platí Stokesů zorec: F = 6πηr (η je takzaná dynamická iskozita kapaliny, její rychlost a r je poloměr tělesa taru koule). Vyšší rychlosti: Obtékání začíná být turbulentní (alespoň částečně). Odporoá síla je úměrná spíše druhé mocnině rychlosti. Příkladem je například jízda na kole. Př. : Narhni eličiny, na kterých záisí odpor zduchu při jízdě na kole. Rychlost jízdy, elkost plochy, která je nastaena ětru S a na taru předmětu. Newtonů ztah pro odpor zduchu: F C - součinitel odporu, popisuju tar tělesa, S - obsah průřezu kolmého ke směru pohybu, ρ - hustota zduchu, - rychlost. = CS ρ. Některé tary a jejich součinitele odporu jsou na obrázku:, 0,34,33 0,48 0,03 elkou hodnotu C (elký odpor zduchu) má padák, malou hodnotu C mají moderní auta (úspora palia), hodnotu C zyšují ostré hrany, zaoblené rohy C zmenšují, součinitel odporu se běžně určuje spíše měřením než ýpočtem, ysoce aerodynamický tar má také mnoho žiočichů, zejména těch, kteří se rychle pohybují e odě. Vysoké rychlosti (sronatelné s rychlostí zuku daném prostředí) Odpor zduchu je úměrný třetí mocnině rychlosti tělesa. Těleso pak ytáří elmi hlasité rázoé lny. Dodatek: Všechny zorce pro odpor zduchu jsou už ze sé podstaty zorce přibližné stejně jako například zorce pro smykoé tření.

3 Př. 3: Parašutista yskočí z letadla. Nejdříe padá se zařeným padákem. Zrychluje, ale po určité době se jeho rychlost ustálí a padá ronoměrně. Poté oteře padák, jeho pád se zpomaluje až do okamžiku, kdy začne opět padat ronoměrně. Poronej elikost odporu zduchu, který na parašutistu působí: a) když ronoměrně padá se zařeným padákem, b) když ronoměrně padá s oteřeným padákem. Během pádu působí na parašutistu dě síly: F - raitační síla Země (během pádu se nemění), F - odpor zduchu. a) Parašutista ronoměrně padá se zařeným padákem. Ronoměrný pohyb na parašutistu působí nuloá ýsledná síla musí platit F b) Parašutista ronoměrně padá s oteřeným padákem. Ronoměrný pohyb na parašutistu působí nuloá ýsledná síla musí platit F = F. = F. V obou případech se elikost odporu zduchu roná elikosti raitační síly, kterou na parašutistu působí Země obou případech působí na parašutistu stejně elký odpor zduchu. Pedaoická poznámka: Jde o opakoané zadání příkladu 7 z hodiny Jde nejen o zopakoání. Newtonoa zákona, ale o podrobnější rozbor příkladu díky znalosti Newtonoa zorce pro odpor zduchu. Aerodynamická ztlakoá síla Vzniká při pohybu předmětů zduchem (křídlo, list helikoptéry, dětský drak). Na předměty, které zhledem ke zduchu stojí, nepůsobí (letadlo se musí rozjet po zletoé dráze). Kromě rychlosti je rozhodujícím faktorem tar a postaení ůči proudu zduchu: horní proud dolní proud Křídlo rozdělí zduch, který ho obtéká do dou proudů: horní proud: průřez, kterým zduch protéká se zmenšuje zětšuje se rychlost proudícího zduchu zmenšuje se tlak (Bernoulliho ronice), dolní proud: průřez, kterým zduch protéká se zětšuje zmenšuje se rychlost proudícího zduchu zětšuje se tlak (Bernoulliho ronice) na spodní stranu křídla působí ětší tlak než na horní stranu na křídlo působí ýsledná síla směrem zhůru. 3

4 Dodatek: Roli hraje také reakce na sílu, kterou křídlo působí na zduch a mění dráhu jeho pohybu (například u draka). Př. 4: Odhadni elikost odporoé síly působící na dlaň ruky, ysune-li ji automobiloý záodník z auta jedoucího rychlostí 0 km h. Předpokládej, že dlaň je postaena kolmo na proud zduchu. Obsah dlaně je 0,07 m, součinitel odporu, a hustota zduchu,3 k/m 3. = 0 km h 6,m s, S = 0,07m, C =,, ρ =,3k m, F =? Dosadíme do zorce pro odporoou sílu: F = CρS.,,3 0,07 6, F = CρS = N 50 N Na dlaň záodníka bude působit přibližně síla 50 N. Př. 5: Odhadni elikost odporoé síly, která by působila na Muže na křídle letadla (Pan Tau). Cestoní rychlost dopraních letadel e ýšce 0 km přesahuje 850 km/h. Muž stojí čelem ke směru letu. Ostatní eličiny odhadni. Najdi další důody, proč se čloěk na křídle cestoního letadla nemůže udržet. Plochu čloěka budeme poažoat za obdélník o ýšce 60 cm (ýška bez hlay) a šířce 45 cm. Stojící čloěk připomíná přibližně desku C =,. Hustota zduchu se mění s ýškou e ýšce 0 km je hustota zduchu ρ = 0, 4k m. = 850km h 36m s, a =,6 m, b = 0, 45m, C =,, ρ = 0, 4k m, F =? Dosadíme do zorce pro odporoou sílu: F = CρS = Cρab., 0,4,6 0,45 36 F = Cρab = N 900 N (téměř tíha jedné tuny). Ve ýšce 0 km je elmi nízká teplota ( 50 C ) a nízká hustota zduchu (potíže při dýchání). Na pana Tau by na křídle letadla působila síla 900 N.. Př. 6: Urči minimální průměr kruhoého padáku, který by zaručil, že budeš padat k zemi maximální rychlostí 5m s. m = 75k, C =,33, ρ =,3k m, = 5m s, d =? Stejně jako u příkladu 5 yjdeme z toho, že při pádu ronoměrnou rychlostí se yroná elikost tíhoé síly a odporu zduchu. F = F m = CSρ = Cπ r ρ m m = r r = πcρ πcρ m 75 0 Dosazení: r = = m = 3,3m πcρ π,33,3 5 d = 6,6 m. 4

5 Čloěk o hmotnosti 75 k potřebuje padák o průměru 6,6 m. Pedaoická poznámka: Nedoporučuji odozoat zorec přímo pro průměr, slabším žákům se zbytečně ztěžuje sledoání ýpočtu. Př. 7: Urči nejyšší rychlost, kterou může dopadnout na zem při olném pádu se započtením odporu zduchu piní láhe. Její hmotnost je 5, průměr dna 6, cm, koeficient odporu pro láhe padající dnem dolů je přibližně. m = 5 = 0, 5k d = 6, cm r = 3,cm = 3, 0 m C = ρ =,3k m =? h =? Uažujeme-li při pádu tělesa zemské atmosféře odpor zduchu, působí na těleso dě síly: tíha směrem dolů a odpor zduchu proti směru pohybu, tedy směrem nahoru. Výslednice těchto dou sil uděluje předmětu zrychlení. Zpočátku předmět padá pomalu a odpor zduchu je malý, ýslednice obou sil směřuje dolů a těleso dále zrychluje. Tím se jeho rychlost zětšuje a s ní stoupá i odpor zduchu, až yroná tíhu tělesa. V tomto okamžiku přestane těleso zrychloat. Maximální rychlost, kterou může spadnout na zem je tedy rychlost, při které odpor zduchu yroná tíhu tělesa. Tíha lahe: F = F F = m Odpor zduchu: m = CSρ m CSρ = m m = = CSρ Cπ r ρ ( ) F = CS ρ m 0, 5 0 = = m s 33m s = 0 km h Cπ r ρ π 3, 0,3 Piní láhe může na zem dopadnout maximálně rychlostí 33m s. Dodatek: Parašutisté nacičují olný pád e ětrném tunelu proudu zduchu o rychlosti km/h. Př. 8: Pomocí počítačoého modelu můžeme zjistit, že rychlosti 30 m s by láhe dosáhla po pádu z 95 metrů, rychlosti 33m s pak po pádu z ýšky 70 m. Urči obou případech, jaká část potenciální enerie láhe se změnila na kinetickou enerii a jaká část se spotřeboala na překonáání odporu zduchu. = 30 m s, h = 95m m Ek 30 0,47 E = mh = h = 0 95 = p 47% potenciální enerie se změní na kinetickou enerii 53% potenciální enerie se spotřebuje na překonáání odporu zduchu. = 33m s, h = 70m 5

6 m Ek 33 0,0 E = mh = h = 0 70 = 0% potenciální enerie se změní na kinetickou p enerii 80% potenciální enerie se spotřebuje na překonáání odporu zduchu. Př. 9: Automobil zrychlil z 90 km/h na 30 km/h. Kolikrát se zětšil odpor zduchu? = 90 km/h = 5m s CSρ F k F CSρ 36 = = = = =, 5 = 30 km/h = 36 m s k =? Odpor zduchu působící na auto se zětší, krát. Shrnutí: Odpor zduchu můžeme určit zorcem F ρ = CS. 6

1. Dráha rovnoměrně zrychleného (zpomaleného) pohybu

1. Dráha rovnoměrně zrychleného (zpomaleného) pohybu . Dráha ronoměrně zrychleného (zpomaleného) pohybu teorie Veličina, která charakterizuje změnu ektoru rychlosti, se nazýá zrychlení. zrychlení akcelerace a, [a] m.s - a a Δ Δt Zrychlení je ektoroá fyzikální

Více

1.6.8 Pohyby v centrálním gravitačním poli Země

1.6.8 Pohyby v centrálním gravitačním poli Země 1.6.8 Pohyby centrálním graitačním poli emě Předpoklady: 160 Pedagogická poznámka: Pokud necháte experimentoat s modelem studenty, i případě, že už program odellus znají, stráíte touto hodinou dě yučoací

Více

1 Vlastnosti kapalin a plynů

1 Vlastnosti kapalin a plynů 1 Vlastnosti kapalin a plynů hydrostatika zkoumá vlastnosti kapalin z hlediska stavu rovnováhy kapalina je v klidu hydrodynamika zkoumá vlastnosti kapalin v pohybu aerostatika, aerodynamika analogicky

Více

11. Mechanika tekutin

11. Mechanika tekutin . Mechanika tekutin.. Základní poznatky Pascalův zákon Působí-li na tekutinu vnější tlak pouze v jednom směru, pak uvnitř tekutiny působí v každém místě stejně velký tlak, a to ve všech směrech. Hydrostatický

Více

Fyzikální korespondenční seminář MFF UK ročník IX série V. Zadání 5. série. Termín odeslání: 15. dubna. Úloha V. 1... řetízek babičky Julie Obr.

Fyzikální korespondenční seminář MFF UK ročník IX série V. Zadání 5. série. Termín odeslání: 15. dubna. Úloha V. 1... řetízek babičky Julie Obr. Zadání 5. séie Temín odeslání: 15. dubna Úloha. 1... řetízek babičky Julie Na stole leží stříbný řetízek po babičce Julii. Část, kteá je dlouhá a, isí přes hanu stolu, zbytek délky b ještě leží na stole,

Více

6. Jehlan, kužel, koule

6. Jehlan, kužel, koule 6. Jehlan, kužel, koule 9. ročník 6. Jehlan, kužel, koule 6. Jehlan ( síť, objem, porch ) Jehlan je těleso, které má jednu podstau taru n-úhelníku. Podle počtu rcholů n-úhelníku má jehlan náze. Stěny toří

Více

1.4. Práce, energie, výkon

1.4. Práce, energie, výkon 1.4. Práce, energie, výkon 1. Vysvětlit pojem dráhový účinek síly, znát obecný vztah pro výpočet práce.. Vědět, že výkon je veličina vyjadřující jak rychle se práce koná. 3. Umět vyjádřit práci z výkonu

Více

2 = 1/εµ. Tento objev na konci 19. století podnítil inten-

2 = 1/εµ. Tento objev na konci 19. století podnítil inten- SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY A SÍLY ELEKTROMAGNETICKÉHO POLE (Ladisla Szántó) K nejětším přínosům Maxwelloýh roni patří konstatoání, že ryhlost šíření elektro- a magnetikýh ln (sětla) e akuu záisí jedině

Více

1.2.11 Tření a valivý odpor I

1.2.11 Tření a valivý odpor I 1..11 Tření a valivý odpor I Předpoklady: 11 Př. 1: Do krabičky od sirek ležící na vodorovném stole strčíme malou silou. Krabička zůstane stát. Vysvětli. Mezi stolem a krabičkou působí tření, které se

Více

Přírodní vědy moderně a interaktivně. Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky. G Gymnázium Hranice

Přírodní vědy moderně a interaktivně. Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky. G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně Kinematika G Gymnázium Hranice 1. Až do roku 1883 se každé město

Více

Světlo elektromagnetické vlnění

Světlo elektromagnetické vlnění FYZIKA praconí sešit pro ekonomické lyceum Jiří Hlaáček, OA a VOŠ Příbram, 05 Sětlo elektromagnetické lnění Sětelné jey jsou známy od pradána. Ale až 9. století se podařilo íce proniknout k podstatě sětla

Více

OBSAH str. 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5

OBSAH str. 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5 OBSAH str. I. Úvod do učiva fyziky 3 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5 II. Mechanika A Kinematika 11 1. Rovnoměrný přímočarý pohyb 13 2. Rovnoměrně

Více

11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11.1 Obnovitelný a neobnovitelný zdroj energie

11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11.1 Obnovitelný a neobnovitelný zdroj energie 11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11.1 Obnovitelný a neobnovitelný zdroj energie K velkým problémům lidstva v současné době patří zajišťování jeho energetických potřeb. Energetická potřeba

Více

Zesilování a rekonstrukce pomocí nabetonovaných vrstvev pro mosty, tunely a ostatní infrastrukturu

Zesilování a rekonstrukce pomocí nabetonovaných vrstvev pro mosty, tunely a ostatní infrastrukturu Neautorizoaný překlad originál angličtině je k dispozici. Zesiloání a rekonstrukce pomocí nabetonoaných rste pro mosty, tunely a ostatní infrastrukturu Konstrukční zásady a narhoání pro staticky neurčité

Více

Měření vzdáleností a výpočty rychlostí pomocí internetu

Měření vzdáleností a výpočty rychlostí pomocí internetu Jméno: Školní rok: Měření vzdáleností a výpočty rychlostí pomocí internetu Třída: Laboratorní práce číslo: 1) Na webové stránce www.mapy.cz změř vzdálenost z do vzdušnou čarou. Návod: Klikni na Plánování

Více

Hydromechanické procesy Obtékání těles

Hydromechanické procesy Obtékání těles Hydromechanické procesy Obtékání těles M. Jahoda Klasifikace těles 2 Typy externích toků dvourozměrné osově symetrické třírozměrné (s/bez osy symetrie) nebo: aerodynamické vs. neaerodynamické Odpor a vztlak

Více

Mgr. Petr Janeček. Interaktivní fyzika - virtuální fyzikální experiment

Mgr. Petr Janeček. Interaktivní fyzika - virtuální fyzikální experiment Mgr. Petr Janeček Modul 4 Interaktivní fyzika - virtuální fyzikální experiment Učme fyziku jinak! - Modernizace výukových metod v zrcadle kurikulární reformy fyzikálního vzdělávání. Obsah Úvod... 1 Matematická

Více

Fyzikální korespondenční seminář

Fyzikální korespondenční seminář Jan Prachař a kolektiv Fyzikální korespondenční seminář XVIII. ročník 2004/05 Obsah Předmluva 4 Zadání teoretických úloh 6 Řešení teoretických úloh 14 Zadání experimentálních úloh 54 Řešení experimentálních

Více

Fyzikální korespondenční seminář XXVII. ročník 2013/14

Fyzikální korespondenční seminář XXVII. ročník 2013/14 Aleš Flandera a kolektiv Fyzikální korespondenční seminář XXVII. ročník 2013/14 Copyright Aleš Flandera, 2014 Copyright MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze,

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS X. Faradayův indukční zákon Obsah 10 FARADAYŮV INDUKČNÍ ZÁKON 10.1 FARADAYŮV INDUKČNÍ ZÁKON 10.1.1 MAGNETICKÝ TOK 10.1. LENZŮV ZÁKON 4 10. ELEKTROMOTORICKÉ NAPĚTÍ ZPŮSOENÉ POHYEM

Více

se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Základy požární taktiky Doc. Dr. Ing. Michail Šenovský

se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Základy požární taktiky Doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Základy požární taktiky Doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Učební texty pro posluchače 1 a 2 ročníku oboru požární

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTOTECHNCKÁ, OSTAVA, NA JÍZDÁNĚ 30, p. o. ELEKTOTECHNKA ng. Pavel VYLEGALA 006 - - Obsah Základní pojmy...4 Mezinárodní soustava jednotek...4 Násobky a díly jednotek...4 Stavba atomu...5

Více

Cvičení pro plavecký způsob znak

Cvičení pro plavecký způsob znak MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě Cvičení pro plavecký způsob znak Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: PaedDr.Lukášek Miloš, Ph.D. Vypracovala:

Více

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada Stručné základy TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada OBSAH 1 BOUŘKA... 3 1.1 DEFINICE BOUŘKY... 3 1.2 DĚLENÍ BOUŘEK... 3 2 BOUŘKOVÉ OBLAKY... 4 2.1 VNĚJŠÍ PODMÍNKY VZNIKU OBLAKŮ...

Více

POROZUMĚNÍ POJMU SÍLA

POROZUMĚNÍ POJMU SÍLA TEST POROZUMĚNÍ POJMU SÍLA original Force Concept Inventory 1992 D. Hestenes, M. Wells, G. Swackhamer In: Phys. Teach. 30 (3), 141-158 (1992) Revised 1995: I. Halloun, R. Hake, E. Mosca Department of Physics

Více

Zadání IV. série. Termín odeslání: 20. února 2006

Zadání IV. série. Termín odeslání: 20. února 2006 Milí řešitelé! Se zadáním čtvrté série FYKOSu si vás dovolujeme pozvat na Jeden den s fyzikou, což je akce pořádaná naší fakultou ve čtvrtek 2. února pro všechny středoškoláky i jejich uči tele. Na této

Více

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_2_Elektrický proud v kovech Ing. Jakub Ulmann 1 Elektrický proud a jeho vlastnosti 1.1 Elektrický proud

Více

1.1.2 Vlastnosti těles s elektrickým nábojem, vodiče a izolanty

1.1.2 Vlastnosti těles s elektrickým nábojem, vodiče a izolanty Kapitola 1 Elektrostatika 1.1 Elektrický náboj 1.1.1 Tělesa s elektrickým nábojem Při vystupování z auta se někdy stane, že dostanete ránu při doteku ruky s kovovou karoserií. Při česání suchých vlasů

Více

1. Molekulová stavba kapalin

1. Molekulová stavba kapalin 1 Molekulová stavba kapalin 11 Vznik kapaliny kondenzací Plyn Vyjdeme z plynu Plyn je soustava molekul pohybujících se neuspořádaně všemi směry Pohybová energie molekul převládá nad energii polohovou Každá

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE PLAZMATEM

STRUČNÝ PRŮVODCE PLAZMATEM Vzdělávací a metodický materiál vydaný v rámci projektu VĚDOU A TECHNIKOU KE SPOLEČNÉMU ROZVOJI VĚDOU A TECHNIKOU KE SPOLEČNÉMU ROZVOJI STRUČNÝ PRŮVODCE PLAZMATEM Petr Kulhánek EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND

Více