Metodika nasedání, sesedání a jištění

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika nasedání, sesedání a jištění"

Transkript

1 Metodika nasedání, sesedání a jištění v hipoterapii

2

3 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVOD DO METODIKY VYMEZENÍ VĚCNÉHO RÁMCE METODIKY Použité pojmy Použité zkratky Cíl metodiky ROZDĚLENÍ KOMPETENCÍ TERAPEUT VODIČ KONĚ KLIENT NÁSTUPNÍ RAMPA PARAMETRY NÁSTUPNÍ RAMPY MOŽNÉ DOPLŇKY NASEDACÍCH RAMP KŮŇ U RAMPY NASEDÁNÍ A SESEDÁNÍ KLIENTA NASEDÁNÍ KLIENTA NA KONĚ SESEDÁNÍ KLIENTA Z KONĚ JIŠTĚNÍ KLIENTŮ NA KONI BĚHEM TERAPEUTICKÉ JEDNOTKY ZÁSADY JIŠTĚNÍ ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI REFERENČNÍ SEZNAM

4 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Autor:, Zemědělská 1, Brno Verze provedení: 1. autorská verze

5 2 ÚVOD DO METODIKY Tato metodika byla vyvinuta na základě klinických zkušeností fyzioterapeutů a ergoterapeutů praktikujících hipoterapii u dětí a dospělých. Tito terapeuti působí v členských střediscích České hiporehabilitační společnosti (dále jen ČHS). 2.1 Vymezení věcného rámce metodiky Metodika nasedání, sesedání a jištění v hipoterapii představuje soubor postupů a technik, které se využívají při vlastním průběhu terapeutické jednotky (dále jen TJ). Při volbě metodiky jsou zohledňovány i podmínky ze strany poskytovatele hipoterapie Použité pojmy Hipoterapie (dále jen HT) fyzioterapeutická metoda využívající jako léčebný prostředek speciálně připraveného koně v kroku, konkrétně pohyb jeho hřbetu. Tento pohyb je střídavý, rytmicky a cyklicky se opakující. Nabízí multisenzorickou aferentní stimulaci, která přímo ovlivňuje motorické chování klienta aktivací všech řídicích úrovní centrální nervové soustavy. Výsledkem je komplexní facilitace reparačních procesů jedince a to jak na úrovni neurofyziologické, tak psychomotorické a v neposlední řadě i na úrovni sociální. Nadstandardní variabilita využitých poloh, při respektování posturálních schopností klienta, ovlivní jeho posturu, hrubou i jemnou motoriku a vegetativní funkce. Hiporehabilitace (dále jen HR) zastřešující a nadřazený název pro všechny aktivity a terapie v oblastech, kde se setkává kůň a člověk se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním nebo se specifickými potřebami. Klient HT (dále jen klient) pacient, klient, dítě a dospělý zařazení do HT na základě písemného souhlasu lékaře s HT. Poskytovatel HT právnická nebo fyzická osoba poskytující HT (dále jen poskytovatel). Hipoterapeutický tým skupina lidí spolupracujících v rámci HT; jsou spoluodpovědní za korektnost užitých prostředků a zajištění optimálních podmínek a zázemí pro poskytování kvalitní odborné terapie. Základní členové týmu jsou terapeut a cvičitel koní pro hiporehabilitaci. Dalším členem je vodič koně a asistent. Členem může být i lékař. Všechny osoby splňují personální a kvalifikační požadavky dle Standardů kvality pro HT. 3

6 Terapeut HT (dále jen terapeut) fyzioterapeut či ergoterapeut podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů. Je absolventem specializačního kurzu Příprava pro speciální činnost rehabilitačních pracovníků v metodice hiporehabilitace nebo Hiporehabilitace pod Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických pracovníků nebo kurzu Hipoterapie pod ČHS. Cvičitel koní pro hiporehabilitaci (dále jen cvičitel) plnoletá vyškolená osoba, která připravuje koně pro hiporehabilitační účely. Ideálně také vede koně během terapeutické jednotky. Vodič koně (dále jen vodič) proškolená plnoletá osoba, která vede koně během terapeutické jednotky. Může jím být i cvičitel. Asistent proškolená osoba, která pomáhá terapeutovi s naplněním cíle terapeutické jednotky HT. Asistentem může být proškolená plnoletá osoba doprovázející klienta. Lékař v hipoterapii lékař vystupuje v roli odborníka, který terapii doporučuje a je si vědom indikací a kontraindikací. V případě, že hipoterapii provádí, je absolventem specializačního kurzu, viz výše Terapeut. Terapeutická jednotka HT (dále jen TJ) časový úsek v délce 5-20 minut, kdy je klient umístěn terapeutem do příslušné polohy na hřbetě kráčejícího koně bez sedla, pouze na dečce. Klient může být na koni pasivně polohován nebo polohu udržuje aktivně, může se držet např. za madla, nebo se opírat o různé polohovací pomůcky. Frekvence TJ je 1-3 krát týdně s minimální doporučenou délkou celkové intervence 3 měsíce. Kůň je veden vodičem a klient je vždy jištěn z jedné strany terapeutem a v případě potřeby i z druhé strany asistentem. Terapie/hipoterapie termíny terapie nebo hipoterapie jsou v tomto dokumentu používány v kontextu jako označení celkové doby trvání hipoterapeutické intervence. 4

7 Polohovací pomůcky během TJ pro dosažení terapeutického cíle a udržení požadované pozice klienta se na základě odborného posouzení terapeutem může na koni využívat k terapii různých typů madel, podložek, overballu, physioballu, polštářů, válečků a speciálně připravených polohovacích, nebo kompenzačních pomůcek. Hiporehabilitační kůň (dále jen kůň) speciálně vybraný a vycvičený kůň nebo pony pro hiporehabilitační účely se složenou Specializační zkouškou ČHS pro koně a pony zařazené do hiporehabilitace se specializací pro jednotlivé obory HR. Pokud je kůň v přípravě (dosud nemá zkoušku), může být zapojen do HR a za jeho zařazení odpovídá terapeut/instruktor v úzké spolupráci se cvičitelem koní pro hiporehabilitaci. Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení koní při hiporehabilitačních činnostech organizovaných Českou hiporehabilitační společností (dále jen Řád) - účelem Řádu je jednotně metodicky informovat poskytovatele hiporehabilitace organizované v ČHS o současných požadavcích na ochranu zvířat a péči o jejich pohodu při hiporehabilitaci a tyto požadavky ujednotit tak, aby se jimi provozovatelé mohli řídit a zabezpečit požadovanou úroveň péče o zvířata. Byl schválen Ministerstvem zemědělství ČR dne Specializační zkouška pro koně a pony zařazené v hiporehabilitaci (dále jen licence) - zkouška, při které je prověřováno, zda vlastnosti a získané dovednosti koně a/nebo ponyho vyhovují potřebám hiporehabilitace. Zkouška potvrzuje vhodnost koně pro jeho využití v hiporehabilitaci. Úspěšné absolvování zkoušky umožňuje získat licenci pro koně a pony zařazené do hiporehabilitace, vázanou na žadatele o tuto licenci, pro působení v určitém oboru hiporehabilitace. Zkouška probíhá dle Metodiky - Specializační zkouška pro koně a pony zařazené do hiporehabilitace. Středisko doporučené hiporehabilitace (dále jen SDH) členské středisko, které splňuje nároky na provádění kvalitních služeb pro klienty v jednotlivých disciplínách hiporehabilitace, a to z hlediska zázemí, vzdělání pracovníků a připravenosti koní dle dokumentu Středisko doporučené hiporehabilitace - metodika pro udělení statusu. Středisko praktické výuky (dále jen SPV) členské středisko, které splňuje nároky na zajištění a provádění odborných praxí v jednotlivých disciplínách hiporehabilitace, a to z hlediska zázemí, vzdělání pracovníků a připravenosti koní dle dokumentu Středisko praktické výuky - metodika pro udělení statusu. 5

8 2.1.2 Použité zkratky ČHS HR hiporehabilitace HT hipoterapie Řád řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení koní při hiporehabilitačních činnostech organizovaných Českou hiporehabilitační společností SPV Středisko praktické výuky TJ terapeutická jednotka ZZ zákonný zástupce Cíl metodiky Cílem této je stanovení bezpečnostní podmínek pro co nejefektivnější průběh terapie. 6

9 3 ROZDĚLENÍ KOMPETENCÍ 3.1 Terapeut Terapeut odpovídá za celý průběh TJ: bezpečnost klientů během nasedání na koně a sesedání z koně, jištění klienta na koni v průběhu jízdy, práci asistentů. 3.2 Vodič koně Vodič se řídí pokyny terapeuta a odpovídá za koně: kontrolované přistoupení koně k rampě v bezpečné vzdálenosti pro koně i klienta, klidné stání koně po celou dobu nasedání/sesedání klienta a během úpravy polohy klienta na koni terapeutem, klidný a bezpečný odchod od rampy, klidné chování koně po celou dobu jeho vedení. 3.3 Klient Poskytovatel hipoterapie seznámí klienta a zákonného zástupce (dále jen ZZ) písemnou formou s principy a průběhem TJ a pravidly bezpečného provozu. Bezpečnost u koní ve stáji a během TJ má svá specifika a řídí se vnitřními provozními směrnicemi poskytovatele. Klient nebo ZZ potvrdí svou informovanost podpisem v písemné přihlášce. 7

10 4 NÁSTUPNÍ RAMPA Rampa pro nasedání klienta (dále jen rampa) na koně splňující kritéria (viz kapitola 4) je doporučena pro každé pracoviště provozující hipoterapii. Ve Střediscích praktické výuky (dále jen SPV) je rampa povinným vybavením. Rampa je po dobu provozu terapie udržována v čistotě a bezpečně schůdná/sjízdná. Prostor kolem rampy je upraven tak, aby byl pro klienta i pro koně bezpečný: dostatek prostoru pro přistoupení koně k rampě, žádné ostré předměty v blízkosti rampy, nekluzký povrh v místech, kde kůň stojí u rampy, kudy přichází a odchází. 4.1 Parametry nástupní rampy Výška rampy se řídí výškou koně, ideální výška je do úrovně 2/3 břicha koně. Může být i vícestupňová. Musí být přístupná tak, aby nasednutí na koně bylo možné z pravé i levé strany. Nesmí mít ostré hrany, které by způsobily poranění koně. Povrch je protiskluzově upraven. Pro snadný a bezpečný přístup na plošinu rampy může mít nástupní schůdky nebo nájezdní šikmou plošinu popř. obojí. Nástupní schůdky mají výšku schůdků od 15 do 18 cm, šířku od 25 do 35 cm. Minimální šířka ramen schůdků je cm. Nástupní schůdky mohou mít být z jedné nebo z obou stran opatřeny zábradlím. Zábradlí má výšku nejméně 90 cm, lépe však až 110 cm. Pro děti do 12 let je vhodné instalovat ještě dětské madlo ve výšce cm. Boční zábradlí u plošinky nesmí končit v úrovni rampy a také nesmí překážet dolní končetině klienta na koni při odstupování koně od rampy. Dle skladby klientely rampa může mít nájezdní šikmou plošinu z jedné strany nebo obou stran a je opatřena madly ve výši 90 cm (doporučuje se druhé madlo ve výši 75 cm pro umožnění úchopu člověka na vozíku). Minimální šířka nájezdní šikmé plošiny rampy je cm. Není-li delší jak tři metry, může mít sklon až 17 %. Šířka plošiny rampy by měla počítat s dostatečným manipulačním prostorem pro vozík, kterým je kruh o průměru centimetrů, podle typu vozíku. 8

11 4.2 Možné doplňky nasedacích ramp Bočnice volné či s výplní. Zdvižné zařízení pro osoby se sníženou pohyblivostí. Tyč nad rampou s madlem pro snadnější manipulaci při nasedání klientů s vyšší tělesnou váhou. 9

12 5 KŮŇ U RAMPY Za správné přistoupení koně k rampě, klidné stání koně po celou dobu nasedání a sesedání klienta a i během úpravy jeho polohy, dále za klidný a bezpečný odchod od rampy odpovídá vodič koně. Kůň přistupuje k rampě podle potřeby klienta zprava nebo zleva. Kůň stojí klidně a v rovnováze, co nejblíže rampě tak, aby se dolní končetina klienta nedostala mezi rampu a tělo koně. Kůň není v průběhu nasedání, sesedání ani stání u rampy krmen, či jinak rušen ze strany dalších účastnících se osob. 10

13 6 NASEDÁNÍ A SESEDÁNÍ KLIENTA Za bezpečnost klientů při nasedání a sesedání odpovídá terapeut. Klient je vždy seznámen s bezpečnostními pravidly a s pravidly chování v průběhu TJ, což zahrnuje i nasedání a sesedání; toto stvrzuje v závazné písemné přihlášce nebo na jiném vnitřním dokumentu poskytovatele svým podpisem. Při nasedání a sesedání je vždy přítomen terapeut, v případě potřeby pomáhá instruovaný doprovod klienta či asistenti z řad poskytovatele HT. Klient při nasedání a sesedání aktivně spolupracuje podle svých možností s ohledem na věk a typ zdravotního postižení nebo znevýhodnění. 6.1 Nasedání klienta na koně Klient je při nasedání vybaven jezdeckou helmou, která odpovídá evropské normě Pokud v odůvodnitelných situacích nelze jezdeckou helmu přilbu použít (např. specifický zdravotní stav klienta, specifické polohování klient na hřbetu koně), je ze strany klienta nebo jeho ZZ podepsáno čestné prohlášení o nepoužití ochranné jezdecké helmy při poskytování HT a ZZ musí být přítomen po celou dobu trvání TJ. Vše se řídí dle dokumentu ČHS Metodika pro použití jezdeckých helem v hiporehabilitaci. V HT klient nasedá nebo je vysazen/položen na koně vždy z rampy. Pouze kojenci, batolata a předškolní děti mohou být na koně polohováni přímo ze země. Způsob nasednutí na koně určuje terapeut, a to s ohledem na plnění účelu terapie a zdraví koně. Klient může nasednout na koně z rampy aktivně nebo s dopomocí do obkročného sedu, může být z rampy pasivně vysazen do sedu nebo položen v požadovaném směru. V případě zvolení polohy tzv. asistovaný sed, kdy terapeut sedí na koni za klientem, vždy nasedá jako první terapeut, pak je umístěn na koně klient. Na koně za klienta sedá vždy a pouze jezdecky zdatný terapeut. Na pokyn terapeuta vodič odstoupí s koněm od rampy, počká na asistenty jistící klienta a vede koně tak, aby odchod koně od rampy byl plynulý po rovné a přímé linii. 11

14 6.2 Sesedání klienta z koně Terapeut rozhoduje o sesedání z koně na zem nebo na rampu podle potřeb klienta, vždy s maximálním ohledem na bezpečnost klienta a zdraví koně. Při sesedání na zem (mimo rampu) je kůň držen vodičem. Terapeut/asistent stojí na straně, na kterou bude klient sesedat. V případě potřeby terapeut/asistent pomáhá klientovi přesunout dolní končetinou přes hřbet koně. Klient se po břiše sesune podél koně na zem nebo je převzat do náruče terapeuta/asistenta. Při sesedání klienta na rampu terapeut/asistent přejde na rampu po přistoupení koně k rampě. Klient postaví vnitřní nohu na rampu, přesune vnější dolní končetinu přes hřbet koně na rampu a s případnou pomocí se postaví nebo je převzat do náruče terapeuta/asistenta. V případě potřeby terapeut/asistent pomáhá klientovi přesunout dolní končetinou přes hřbet koně. V případě zvolení polohy tzv. asistovaný sed, kdy terapeut sedí na koni za klientem, vždy je nejdříve sundán klient do náruče asistenta, poté sesedá terapeut. Na koně za klienta sedá vždy a pouze jezdecky zdatný terapeut. Jezdeckou helmu snímá klient až po sestoupení z koně. V případě polohování klienta na závěr TJ na stojícím koni je helma sejmuta na koni, jinak by překážela při polohování, viz Metodika pro použití jezdeckých helem v hiporehabilitaci. Odpovědnost za klienta po jeho sestoupení z koně jeho bezpečný odchod z bezprostřední blízkosti koně a pracovního prostoru pro koně, popřípadě předání klienta jeho doprovodu má terapeut. 12

15 7 JIŠTĚNÍ KLIENTŮ NA KONI BĚHEM TERAPEUTICKÉ JEDNOTKY 7.1 Zásady jištění Jištění začíná při nasedání/vysazení klienta na koně a končí při sesednutí/sundání z koně. Jištění klienta na koni ve vybrané poloze je velmi specifické, vychází se při něm zejména ze zkušeností a znalostí terapeuta, rehabilitačních cílů a aktuálního stavu klienta. Při jištění je nutné brát v úvahu fyziologii a symetrii zvolené polohy. Terapeut je zodpovědný za celou TJ, řídí a koriguje její průběh. Terapeut volí způsob jištění a míru fixace klienta, dále zajišťuje kontrolu a korekci zvolené polohy na koni. Vše závisí na aktuálním stavu klienta, jeho krátkodobém a dlouhodobém terapeutickém cíli. Během TJ je klient na koni jištěn z jedné nebo obou stran, v závislosti na jeho diagnóze, potřebách, schopnostech a terapeutickém cíli. V ideálním případě je klient jištěn z jedné nebo z obou stran proškoleným asistentem. Terapeut tak má možnost pohybovat se nezávisle, což mu umožňuje lepší sledování pozice klienta. Jištění klienta je ve všech polohách určených terapeutem aktivní nebo pasivní. V případě pasivního jištění klienta na koni terapeut/asistent svým lehkým kontaktem s ním zajišťuje jeho bezpečnost. V případě aktivního jištění terapeut/asistent cíleným úchopem a tlakem stimulují a korigují zvolenou polohu dle terapeutického cíle a aktuálního stavu klienta. Jištění nesmí být bolestivé ani jinak negativně vnímané. Při asistovaném sedu a jeho modifikacích terapeut koriguje a jistí klienta, který sedí nebo klečí na koni před ním. Terapeut provádějící asistovaný sed musí být aktivní a zkušený jezdec s nezávislým sedem. Terapeut nesmí svou přítomností klienta pohybově omezovat (pokud to není přímo v souvislosti s účelem a cílem terapie). Terapeut, v rámci užití asistovaného sedu, zodpovídá za bezproblémovou souhru klient-terapeut-kůň a koordinaci jejich vzájemného ovlivňování. Využití pomůcek pro polohování a jištění klienta správně volené pomůcky zaručují maximální využití dané polohy při zachování maximální bezpečnosti pro klienta i celý tým. 13

16 7.2 Zajištění bezpečnosti Z hlediska bezpečnosti a zajištění co nejplynulejší reakce na náhlý neočekávaný pohyb koně je terapeut a asistent v neustálém fyzickém kontaktu s klientem a vnímají pohyb a reakce koně. Terapeut i vodič jsou pozorní a schopní předvídat nečekané situace a reakce koně i klienta. O možnosti vyskytnutí nečekaných situací během TJ a jejich řešení je klient nebo jeho ZZ vždy informován. Pokud je kůň veden u hlavy, v případě krizové situace přebírá zodpovědnost za sundání klienta osoba za vodičem koně a to z důvodu přirozené reakce koně otáčet se kolem vodiče. Pokud je kůň veden na dvou lonžích zezadu, je omezen jeho pohyb do stran, rizikem může být náhlý pohyb vpřed při úlekové reakci. V případě dvou osob jistících klienta z každé strany je nutné se vždy domluvit před zahájením TJ, kdo v případě krizové situace klienta sundává a jakým způsobem. Při asistovaném sedu jde v úrovni sedícího terapeuta asistent, kterému je klient v případě krizové situace předán do náruče. 14

17 8 REFERENČNÍ SEZNAM Všechny dokumenty uvedené v retenčním seznamu jsou ke stažení na 1. Kolektiv autorů (2013). Etický kodex pracovníka v hiporehabilitaci. Česká hiporehabilitační společnost. 2. Kolektiv autorů (2015). Kategorizace členských středisek metodika pro zařazení do kategorií.. 3. Kolektiv autorů (2015). Metodika nasedání, sesedání a jištění při aktivitách s využitím koní a psychoterapii pomocí koní.. 4. Kolektiv autorů (2015). Metodika nasedání, sesedání a jištění v hipoterapii. Česká hiporehabilitační společnost. 5. Kolektiv autorů (2014). Metodika používání jezdeckých helem v hiporehabilitaci.. 6. Kolektiv autorů (2014). Metodika pro podávání stížností v hiporehabilitaci. Česká hiporehabilitační společnost. 7. Kolektiv autorů (2015). Metodika pro zpracování kazuistik v hiporehabilitaci. Česká hiporehabilitační společnost. 8. Kolektiv autorů (2015). Metodika vedení koní v hiporehabilitaci. Česká hiporehabilitační společnost. 9. Kolektiv autorů (2015). Oficiální slovník termínů používaných v hiporehabilitaci Kolektiv autorů (2009). Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení koní při hiporehabilitačních činnostech organizovaných Českou hiporehabilitační společností Kolektiv autorů (2011). Standardy kvality pro aktivity s využitím koní. Česká hiporehabilitační společnost. 12. Kolektiv autorů (2015). Standardy kvality v hipoterapii. Česká hiporehabilitační společnost. 15

18 13. Kolektiv autorů (2014). Standardy kvality v psychoterapii pomocí koní. Česká hiporehabilitační společnost. 14. Kolektiv autorů (2014). Specializační zkouška pro koně a pony zařazené do hiporehabilitace Kolektiv autorů (2015). Středisko doporučené hiporehabilitace - metodika pro udělení statusu Kolektiv autorů (2015). Středisko praktické výuky - metodika pro udělení statusu.. 16

OFICIÁLNÍ SLOVNÍK ČESKÉ HIPOREHABILITAČNÍ SPOLEČNOSTI (ČHS)

OFICIÁLNÍ SLOVNÍK ČESKÉ HIPOREHABILITAČNÍ SPOLEČNOSTI (ČHS) OFICIÁLNÍ SLOVNÍK ČESKÉ HIPOREHABILITAČNÍ SPOLEČNOSTI (ČHS) 1. TERMÍNY POUŽÍVANÉ V HIPOREHABILITACI... 1 2. TERMÍNY A SLOVNÍ SPOJENÍ, KTERÉ SE V HIPOREHABILITACI NEPOUŽÍVAJÍ... 6 3. SOUHRN POUŽITÝCH ZKRATEK...

Více

Kategorizace členských středisek

Kategorizace členských středisek Kategorizace členských středisek Metodika pro zařazení do kategorií 31. 3. 2015 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 ÚVOD DO METODIKY... 4 2.1 Vymezení věcného rámce metodiky... 4 2.2 Použité pojmy... 4

Více

Standard kvality. Hipoterapie. Česká hiporehabilitační společnost

Standard kvality. Hipoterapie. Česká hiporehabilitační společnost Standard kvality Hipoterapie 30. 1. 2015 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 2 ÚVOD... 6 2.1 Vymezení věcného rámce standardu... 7 2.1.1 Použité pojmy... 7 2.1.2 Použité zkratky... 9 2.1.3 Cílová skupina,

Více

Standardy kvality. pro psychoterapii pomocí koně. Česká hiporehabilitační společnost

Standardy kvality. pro psychoterapii pomocí koně. Česká hiporehabilitační společnost Standardy kvality pro psychoterapii pomocí koně Česká hiporehabilitační společnost 20.12. 2013 Obsah: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 ÚVOD... 3 DEFINICE TERMÍNŮ... 4 STANDARD č. 1... 5 Cíle a postupy v poskytování

Více

Vážení přátelé, představujeme Vám výroční zprávu sdružení EPONA za rok 2014

Vážení přátelé, představujeme Vám výroční zprávu sdružení EPONA za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Vážení přátelé, představujeme Vám výroční zprávu sdružení EPONA za rok 2014 Občanské sdružení EPONA bylo založeno v srpnu 1999, registrací u ministerstva vnitra (VS/1-1/40 993/99-R).

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Informační bulletin ČAE

Informační bulletin ČAE 2 2009 Informační bulletin ČAE ISSN 1804-1558 Informační bulletin ČAE 2 / 2009 strana 1 Obsah I. ÚVODNÍ SLOVO 3 II. INFORMACE Z VÝBORU ČAE 4 III. INFORMACE Z COTEC 5 Výzva k revizi etického kodexu ergoterapeutů

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky)

ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky) 44 ČČ RR ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky) Místo pro nalepení kolku 500 Kč ČÍSLO REGISTRACE zde nevyplňujte

Více

Česká hiporehabilitační společnost

Česká hiporehabilitační společnost Česká hiporehabilitační společnost Výroční zpráva 2009 Ústavní 91, 181 02 Praha 8 Reg. MV ČR č.j. VS/1-1/43807/00-R IČO: 1504411 Č.ú.: 177064616/0300 ČSOB Praha E-mail: info@hiporehabilitace-cr.cz Web:

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Nejčastější dotazy a otázky týkající se sociální služby Rané péče Informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 KONÍČEK OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Sídlo organizace: Adamovská 6, 373 71 Adamov Kancelář: Na Zlaté stoce 14, 370 05 Č. Budějovice IČO: 270 02 527 číslo účtu: 213 321 4001/2400 bankovní

Více

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s.

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Vypracoval Kontroloval Schválil Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Lucie Bělská, DiS., personální oddělení Verze: 01 Iva Glatzová, vedoucí personálního oddělení NT_SM_132 Datum vydání: 1.9.2015 Účinnost

Více

9 KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ

9 KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ VĚSTNÍK č. 9 - MZ ČR, 2004 M E T O D I C K Á O P A T Ř E N Í 9. KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ ZN.: 21581/04/VVO REF.: Dagmar Prokopiusová, Bc. tel. 22497 linka 2555 Ministerstvo zdravotnictví vydává metodické

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT Tato příručka je určena pro realizátory vzdělávacích aktivit účastnící se projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických

Více

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Slunečnicová zahrada 17.12.2010 1 Sreening Děti stávajících klientů Sreening zdravotního

Více

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Metodika Obsah Úvod... 3 Současná situace... 4 Ucelená podpora osob po CMP a její podstata... 4 Proces

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU Místo pro nalepení kolku 100 Kč ČÍSLO REGISTRACE Zde nevyplňujte, prosím Příjmení, jméno, titul: dřívější příjmení * : Datum

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU Cílem 1. části je pochopení teoretických východisek pro úspěšnou aplikaci principů metody v praxi. Znát všechny facilitační prvky (procedury) a jejich praktické

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

III. celoslovenská konferenci sestier pracujúcich v chirurgických odboroch s medzinárodnou účasťou Martin 11.9.209 Možnosti získání odborné způsobilosti na Katedře ošetřovatelství LF MU v Brně Andrea Pokorná

Více

Co má ráda: koně, rodinu, příjemné zážitky a když můžu něco tvořit. Co nemá ráda: drožďovou polévku, bezmoc a nepochopení.

Co má ráda: koně, rodinu, příjemné zážitky a když můžu něco tvořit. Co nemá ráda: drožďovou polévku, bezmoc a nepochopení. PhDr. Petra Černá Rynešová - Odborný garant pro TVKPP v PL-Kosmonosy. Klinická psycholožka, absolventka jednooborové psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Dále specializační kurz

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky)

ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky) ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky) Místo pro nalepení kolku 500 Kč ČÍSLO REGISTRACE zde nevyplňujte prosím Příjmení,

Více

ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s.

ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s. PRACOVNÍ POSTUP Pracovní skupina soudní znalci ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s. Vydání: 1. 1. 2009 Revize provedena 25. 2. 2009 Revize provedena 1. 9. 2010 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Občanské sdružení. Janov u Litomyšle 61

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Občanské sdružení. Janov u Litomyšle 61 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Občanské sdružení hiporehabilitace Baneta Janov u Litomyšle 61 www.baneta.cz POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE Občanské sdružení hiporehabilitace Baneta vzniklo v listopadu roku 2006. Poskytuje

Více

5/2.3 POZEMNÍ STAVBY TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU I. POZEMNÍ STAVBY OBECNĚ

5/2.3 POZEMNÍ STAVBY TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU I. POZEMNÍ STAVBY OBECNĚ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU Část 5, Díl 2, Kapitola 3, str. 1 5/2.3 POZEMNÍ STAVBY I. POZEMNÍ STAVBY OBECNĚ Těžce pohybově Všechny vchody pro veřejnost musí být bezbariérově přístupné. U změn staveb,

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Profesní rozvoj pracovníků

Profesní rozvoj pracovníků SQ 10 Profesní rozvoj pracovníků Postup pro pravidelné hodnocení pracovníků 1. Hodnocení pracovníků provádí vedoucí zařízení spolu se staniční sestrou 1x ročně (duben) písemnou formou. S hodnocením je

Více

Vzdělávání v rámci ČAS, vzdělávací aktivity, sestavování vzdělávacích programů Jindra Pavlicová prezidium ČAS Historie I. Vznik Spolku absolventek školy ošetřovatelské (SAŠO) z iniciativy amerických sester,

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poslání Rané péče Diakonie Stodůlky Pomáháme rodině zorientovat se v náročné situaci

Více

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU ČÍSLO DODATKU PŘÍLOHA č. 2 - Vstupní formulář / V-13 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Účinnost smlouvy ode dne.. Účinnost změn v příloze ode dne.. B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IDENTIFIKAČNÍ

Více

PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen

Více

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA autorský tým: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. prof. PaedDr.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE SPECIÁLNÍ, ŠAFAŘÍKOVA 991, 436 01 LITVÍNOV 476 755 509 Vnitřní řád je součástí organizačního řádu ZŠ speciální Litvínov, kterému zaměstnanci

Více

povolání v oborech...2 3. Podmínky a postup pro přijetí nelékaře na vzdělávací akce - konference a semináře pro nelékařské obory...

povolání v oborech...2 3. Podmínky a postup pro přijetí nelékaře na vzdělávací akce - konference a semináře pro nelékařské obory... Příručka pro účastníka vzdělávacích aktivit projektu Tato příručka je určena pro účastníka vzdělávacích aktivit v rámci projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí pracovníků ve zdravotnictví

Více

Registrace zdravotnických pracovníků

Registrace zdravotnických pracovníků Registrace zdravotnických pracovníků PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková vedoucí Registru NCO NZO Brno Email: hofstetrova@nconzo.cz Tel.č.: 543 559 353 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k

Více

96/2004 Sb. - Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu n... SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:

96/2004 Sb. - Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu n... SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: 96/2004 Sb. - Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu n... Stránka č. 1 z 50 Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o podmínkách získávání

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Obecné zásady 1 (1) Stavovskou povinností lékaře je péče o zdraví jednotlivce i celé společnosti v souladu se zásadami lidskosti,

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE PROJEKTOVÝ TÝM LTC Dr Zajac MUDr Hroboň Mgr. Roubal Mgr. Hanuš Mgr. Válková NÁRŮST VÝDAJŮ NA AKUTNÍ A DLOUHODOBOU ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI DO ROKU 2050 ( KULATÝ

Více

Nové pojetí ošetřovatelství a ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Nové pojetí ošetřovatelství a ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Nové pojetí ošetřovatelství a ošetřovatelské péče Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Potřeba nové koncepce ošetřovatelství 1 1988 ve Vídni. Evropská konference o ošetřovatelství svolaná WHO Požadavek

Více

96/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 4. února 2004

96/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 4. února 2004 96/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. února 2004 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 CEROS, Centrum komplexní neurorehabilitační péče pro nemocné s roztroušenou sklerózou, obecně prospěšná společnost Společnost zabývající se rozpracováváním a rozšiřováním koncepce

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

TEMATICKÉ PLÁNY K VÝUCE KURZŮ JEZDECTVÍ

TEMATICKÉ PLÁNY K VÝUCE KURZŮ JEZDECTVÍ jezdeckaakademie@email.cz TEMATICKÉ PLÁNY K VÝUCE KURZŮ JEZDECTVÍ AKREDITOVANÉ STŘEDISKO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ Škola Jezdecká akademie střední odborná škola Mariánské Lázně s.r.o IČO: 264 066 24 IZO: 151 011

Více

Logopedie Logopedie se zabývá nápravou vrozených či získaných poruch komunikačních schopností. Na rozvoj komunikačních dovedností se zaměřujeme v předmětu Řečová výchova. Žákům s rozsáhlejšími řečovými

Více

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Od května 2015 je možno žádat MZ o zařazení do nástavbového oboru PSYCHOSOMATIKA. Zájemci o zařazení do oboru Psychosomatika se mohou obracet na paní Stanislavu

Více

Metodika lokomočních pohybů a vývoj motoriky. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Metodika lokomočních pohybů a vývoj motoriky. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Metodika lokomočních pohybů a vývoj motoriky Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Základní pohyby LOKOMOCE = pohyb člověka ve smyslu změny místa = pohyb v prostoru pomocí svalové činnosti Lokomoční

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sdružení SRAZ Společně za radostí a zdravím

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sdružení SRAZ Společně za radostí a zdravím VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 13 Sdružení SRAZ Společně za radostí a zdravím Aktivitami přispíváme ke svému POSLÁNÍ Sdružení SRAZ vytváří prostor pro vzájemné setkávání a porozumění. Připravujeme výchovně - vzdělávací

Více

1 Ř. Řízení zásahu. Metodický list číslo. Vydáno dne: 31. října 2002 Stran: 6. I. Charakteristika

1 Ř. Řízení zásahu. Metodický list číslo. Vydáno dne: 31. října 2002 Stran: 6. I. Charakteristika Ministerstvo vnitra -generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Název: Řízení zásahu I. Charakteristika Metodický list

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Laboratorní asistent Laboratorní asistent Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Dosažený stupeň vzdělání : střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Dula absolvent první stupeň akreditace. Tento stupeň opravňuje k působení v profesi duly pod supervizí konzultantky.

Dula absolvent první stupeň akreditace. Tento stupeň opravňuje k působení v profesi duly pod supervizí konzultantky. Akreditační řád sdružení České duly o.s. Cílem akreditačního systému je: 1. stanovit a uplatňovat minimální standardy pro akreditaci dul 2. zaručit veřejnosti, že akreditované duly splňují nebo překračují

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona.

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona. Zákon č.96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ)

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ) ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ) 2. K VYDÁNÍ SOUHLASU S PERSONÁLNÍM A VĚCNÝM VYBAVENÍM, S DRUHEM A ROZSAHEM ZDRAVOTNÍ PÉČE POSKYTOVANÉ NESTÁTNÍM

Více

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 III. I. Úvod Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících

Více

1. 4. týden. Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí)

1. 4. týden. Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí) 1. 4. týden Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí) - nožičky skrčené pod bříškem - úhel rozkročení je 90 (stehna svírají úhel 90 ) - skrčené nožičky a kolena směřují do stran

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 *MVCRX0289LD8* MVCRX0289LD8 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-282-1/PO-IZS-2015 Praha dne 6. ledna 2015

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) upravuje

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Zkouška je složena ze dvou částí. 1. Samostatný výkon na odborném pracovišti 2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva Obsah 1. části Praktická část maturitní zkoušky bude probíhat v Domově

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku) D.

Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku) D. Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku) D. Technická část Zdravotní stav poškozeného po úrazu, nemoci nebo jiném poškození

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Obr. 3 Svalstvo horní končetiny ze zadní strany Obr. 4 Svalstvo horní končetiny ze zevní strany Obr. 5

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Jeden ze základních principů speciálního vzdělávání je princip zajištění jednoty výuky, výchovy, kompenzace, zotavení a (nebo) převýchovy.

Více

Obsah. Předmluva...13

Obsah. Předmluva...13 Obsah Předmluva...13 1 Pohyb jako základní projev života...17 1.1 Pohyb obecně...17 1.2 Pohybové chování...17 1.3 Vliv pohybu na životní pochody...18 1.4 Vztah pohybu k funkci CNS...19 1.5 Psychomotorické

Více

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012 Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace Sestavil: Maria Melecká, ředitelka Zaměstnanci úseku přímé a výchovné péče Schválil: Bc. Maria Melecká, ředitelka Platnost od: 1. 1. 2010 Strategické

Více

Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 7 6 6 0 5 2 IČZ smluvního ZZ 7 7 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 Z 7 7 N 0 0 1 Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Hvězda v kruhu, doporučení k použití identifikačních znaků

Hvězda v kruhu, doporučení k použití identifikačních znaků Hvězda v kruhu, doporučení k použití identifikačních znaků 1. Obsah HVĚZDA V KRUHU, DOPORUČENÍ K POUŽITÍ IDENTIFIKAČNÍCH ZNAKŮ... 1 1. OBSAH... 1 2. ÚČEL DOKUMENTU... 2 3. VIZUÁLNÍ PODOBA... 2 4. ZÁKLADNÍ

Více

ČESKÁ HIPOREHABILITAČNÍ SPOLEČNOST

ČESKÁ HIPOREHABILITAČNÍ SPOLEČNOST ČESKÁ HIPOREHABILITAČNÍ SPOLEČNOST Výroční zpráva 2012 Č e s k á h i p o r e h a b i l i t a č n í s p o l e č n o s t * V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 2 * 1 2 Č e s k á h i p o r e h a b i l i t a č

Více

Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku)

Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku) Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku) D. Technická část Zdravotní stav poškozeného po úrazu, nemoci nebo

Více

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0103 rev.00

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0103 rev.00 FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY P R A C O V N Í P O S T U P P_0103 rev.00 Svolávání EK, jednání EK, dohody mezi EK a PZS, požadované dokumenty, vydávání stanoviska, program jednání, administrativní

Více

Bulletin Rorýs. Centrum hiporehabilitace Mirákl,o.s.

Bulletin Rorýs. Centrum hiporehabilitace Mirákl,o.s. Bulletin Rorýs Centrum hiporehabilitace Mirákl,o.s. Úvodní slovo Vážení rodiče, Zasíláme vám první číslo Bulletinu, které již je dlouho plánované a konečně se povedlo i skutečně vytvořit. Jeho cílem je

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

TyfloCentrum Brno, o. p. s. Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou realizuje Dispečink asistenčních služeb a dobrovolnické centrum obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

CABALLINUS občanské sdružení pro hipoterapii

CABALLINUS občanské sdružení pro hipoterapii VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 CABALLINUS občanské sdružení pro hipoterapii Vážení přátelé občanského sdružení Caballinus, velmi Vám děkujeme, že nám pomáháte realizovat naše plány a tím přispíváte ke zlepšení kvality

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Historie 1973 speciální příprava v úsecích EEG, EMG dlouhodobá příprava v úsecích EEG,

Více

Hodnoticí standard. Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 9.2.2009

Hodnoticí standard. Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 9.2.2009 Ošetřovatel koní (kód: 41-018-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Povolání: Chovatel a jezdec koní; Zemědělec farmář Doklady potvrzující ÚK:

Více

Cvičení rodičů s dětmi

Cvičení rodičů s dětmi Cvičení rodičů s dětmi MAZLÍCI Vhodné pro miminka od 4 m do 18m. Podněcujeme přirozený rozvoj dítěte a správnou manipulaci s ním. Formou her, říkadel a písniček, včetně cvičení na gymbalónech a s vhodnými

Více

Školení cvičitelů III. třídy všeobecné gymnastiky. Praha, 2014 Miroslav Zítko

Školení cvičitelů III. třídy všeobecné gymnastiky. Praha, 2014 Miroslav Zítko Školení cvičitelů III. třídy všeobecné gymnastiky Praha, 2014 Miroslav Zítko Gymnastika Gymnastiku chápeme jako otevřený systém metodicky uspořádaných pohybových činností esteticko-koordinačního charakteru

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

I. Zkouška základního výcviku jezdce (ZZVJ) I. f) PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ JEZDECKÉ LICENCE - DREZURA (ZZVJ D)

I. Zkouška základního výcviku jezdce (ZZVJ) I. f) PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ JEZDECKÉ LICENCE - DREZURA (ZZVJ D) I. Zkouška základního výcviku jezdce (ZZVJ) I. f) PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ JEZDECKÉ LICENCE - DREZURA (ZZVJ D) ČJF stanovuje následující podmínky k získání licence jezdce v drezuře: K získání jezdecké licence

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ

KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ Nemocnice Sušice o.p.s. Pod Nemocnicí 116/III Sušice 342 01 KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ 2012 1. Úvod Ošetřovatelství má nezastupitelné postavení v péči o zdraví člověka. Ošetřovatelskou

Více

Brno, 4. 5. 3. 2014. Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů

Brno, 4. 5. 3. 2014. Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů Brno, 4. 5. 3. 2014 Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů JUDr. Zuzana Pláničková, právní a sociální oddělení Odborový svaz zdravotnictvía sociální péče ČR

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvková organizace Ústí nad Labem, PSČ 400 01. SMĚRNICE č. 2/2012.

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvková organizace Ústí nad Labem, PSČ 400 01. SMĚRNICE č. 2/2012. SMĚRNICE č. 2/2012 Mimoškolní akce Obsah : Čl. 1 Úvod Čl. 2 Organizační zajištění Čl. 3 Pracovně právní zajištění mimoškolní akce Čl. 4 Finanční zajištění mimoškolní akce Čl. 5 Bezpečnost a ochrana zdraví

Více