ŽST 495,544 SO ŽST

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "01-21-03 ŽST 495,544 SO 01-31-01 ŽST"

Transkript

1 *crdux0082fj9* CRDUX0082FJ9 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0627/14-9/Ce V Praze dne 2. února 2015 Č. j.: DUCR-815/15/Ce Telefon: Oprávněná úřední osoba: Čejchan Jaroslav Ing. R O Z H O D N U T Í Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah a stavby na dráze podle 7 odst. 1 zákona a podle 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ) v y d á v á na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona pro stavbu dráhy s t a v e b n í p o v o l e n í Lovosice, Žalhostice, Sulejovice, Píšťany, Malé Žernoseky, Lukavec, Lhotka nad Labem, Chotiměř, Čížkovice, Velemín Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst.lovosice v rozsahu: PS ŽST Lovosice, SZZ PS Žalhostice Lovosice, TZZ PS Lovosice Čížkovice, TZZ PS Lovosice Chotiměř, TZZ PS ŽST Lovosice, místní kabelizace PS ŽST Lovosice, úpravy DOK ČDT PS ŽST Lovosice, úpravy sdělovacích kabelů SŽDC PS Žalhostice Lovosice, přípolož sdělovacích kabelů PS Lovosice - Čížkovice, přípolož sdělovacích kabelů PS Lovosice-Chotiměř, přípolož sdělovacích kabelů PS ŽST Lovosice, rozhlasové zařízení PS ŽST Lovosice, sdělovací zařízení PS ŽST Lovosice, přenosový systém PS ŽST Lovosice, ÚS-ASHS PS ŽST Lovosice, TB-ASHS PS ŽST Lovosice, ÚS-EZS PS ŽST Lovosice, TB-EZS PS ŽST Lovosice, kamerový systém PS ŽST Lovosice, informační systém PS ŽST Lovosice, zařízení DŘT a místní řídící systém PS Doplnění DŘT a řídícího systému na ED Ústí nad Labem PS ŽST Lovosice, TS1 22/0,4kV, technologie PS ŽST Lovosice, TS1 22/0,4kV, vlastní potřeba PS ŽST Lovosice, TS1 22/0,4kV, vnější uzemnění 1 /33

2 PS ŽST Lovosice, TS2 22/0,4kV, technologie PS ŽST Lovosice, TS2 22/0,4kV, vlastní potřeba PS ŽST Lovosice, TS2 22/0,4kV, vnější uzemnění PS ŽST Lovosice, TS2, náhradní zdroj NZ2, technologie PS ŽST Lovosice, TS3 22/0,4kV, technologie PS ŽST Lovosice, TS3 22/0,4kV, vlastní potřeba PS ŽST Lovosice, TS3 22/0,4kV, vnější uzemnění SO ŽST Lovosice, železniční svršek SO ŽST Lovosice, železniční spodek SO Přejezdy SO ŽST Lovosice, stavební úpravy ÚS SO ŽST Lovosice, technologická budova SO ŽST Lovosice, úpravy území SO ŽST Lovosice, úpravy budovy v km 495,544 SO ŽST Lovosice, trakční vedení SO ŽST Lovosice Jih, trakční vedení SO ŽST Lovosice, EOV SO ŽST Lovosice, rozvody VN SO ŽST Lovosice, rozvody NN SO ŽST Lovosice, rozvody DOÚO SO ŽST Lovosice, ukolejnění vodivých konstrukcí Stavebník: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1, organizační jednotka Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, Praha 9, IČ: Umístění stavby: Stavba je umístěna na pozemcích p.č. 1152/1, 1153 v k.ú Bílý Újezd, p.č. 481/4, 481/5, 482/3,482/4, 659/2, 659/3, 659/9, 659/10, 659/12, 659/1, st.109, st. 202 v k.ú. Čížkovice, p.č. 598/3, 571/1, 585/1, 585/2, 583/1, st.70 v k.ú. Chotiměř, p.č. 568, 569/3 v k.ú. Lhotka nad Labem, p.č. 2971/4, 115/2, 158/1, 158/24, 158/25, 192, 233/2, 509/25, 521/1, 534, 1200/18, 1204, 1206, 1207/1, 1207/2, 1207/3, 1207/4, 1208, 1209, 1373, 1619/1, 1686/1, 1686/3, 1686/4, 2462/1, 2462/2, 2462/5, 2462/6, 2462/7, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2700/3, 2700/5, 2702, 2703, 2873, 2906, 2969/15, 2971/1, 2971/3, 2971/7, 2971/8, 2972/114, 2972/115, 2972/116, 2981, 3017/2, 3017/3, 506, 842, 1183, 1200/3, 1200/6, 1686/2, 2457, 2462/4, 2699, 2700/1, 2700/8, 2872, 3015, 3019/2, 158/30, 158/32, 2700/20, 2700/19 v k.ú. Lovosice, p.č. st.57, 66/10, 67/1, 67/8 v k.ú. Lukavec u Lovosic, p.č. 1353/1 v k.ú. Malé Žernoseky, p.č. 652, 653 v k.ú. Oparno, p.č. 277/1 v k.ú. Píšťany, p.č. 220/1, 235/1, 223/1, 232 v k.ú. Sulejovice, p.č. st.152, st.153, 1380/13, 1387, 1388/1, 1389, 1391/6, st.101/2, 1391/1 v k.ú. Žalhostice. Stručný popis stavby: Účelem stavby je rekonstrukce zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. V rámci stavby dojde k rekonstrukci technologií a zařízení, ke stavebním úpravám technologických budov. Demolice nepotřebných objektů nejsou součástí stavebního povolení, jsou řešeny samostatně. Kabelové trasy budou realizovány podél kolejí, v případě křížení s vodotečí jsou vedeny v chráničkách na konstrukci mostů a propustků. Ve stanici Lovosice dojde ke kolejovým úpravám z důvodu odstranění nepotřebných částí zařízení, jedná se zejména o výhybky a nová kolejová propojení. Zároveň je v rámci stavby navrženo zabezpečení vytypovaných přejezdů za účelem zvýšení bezpečnosti pohybu drážních a silničních vozidel. Veškerá zařízení budovaná touto stavbou budou sloužit k zajištění provozu a provozování drážní dopravy, sníží provozní náklady a zajistí technický soulad s normami a předpisy. 2 /33

3 Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky: 1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu. 2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen vyhláška ) a ustanoveními stavebního zákona. 3. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí Drážnímu úřadu. 4. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu. 5. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění. 6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi. 7. Před započetím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení. 8. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami. 9. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy. 10. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle 47 zákona. Před podáním žádosti o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, stavebník požádá Drážní úřad, sekci technickou, o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení. 11. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na staveniště po celou dobu výstavby. 12. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit. 13. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od do 6.00 hod., případné práce v uvedenou dobu projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a Drážním úřadem. 14. Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace. 15. Stavebník bude nejméně 1 měsíc před dopravními omezeními a výlukami v osobní dopravě informovat dotčené obecní úřady. 3 /33

4 16. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveniště budou používány výhradně s vlastníky (správci) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty. 17. Stavebník bude v dostatečném předstihu informovat provozovatele železničních vleček o zahájení stavebních prací. 18. Z hlediska ochrany archeologických nálezů bude stavebník postupovat podle 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 19. Stavebník dodrží podmínky stanovené v souhrnném stanovisku, sdělení, závazném stanovisku a vyjádření Městský úřad Lovosice, Školní 2-4, Lovosice, č.j.mulo 14739/2014 z , č.j.mulo 15698/2014 ze , č.j.ožp 201/2014 VV z , č.j.odsh 1929/2014 z : S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů a s prováděcími právními předpisy V průběhu prací bude dodržována příslušná norma ČSN DIN Sadovnictví a krajinářství Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při provádění stavebních prací. Bude zajištěno zejména ochranné oplocení kmenů vzrostlých dřevin, popř. obednění proti oděru kmenů a poškození korun stromů, ochranu kořenového systému při provádění výkopových prací apod. Kořeny stromů, které budou zasahovat do výkopu, budou kolmo prořezány a co nejdříve zahrnuty zeminou, aby byly ochráněny před vysycháním, popř. mrazem Pro stavbu požadujeme zpracovat havarijní plán dle vyhlášky č.450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků. Pro stavební objekty umístěné v záplavovém území vodního toku bude zpracován povodňový plán. Ke schválení uvedených dokumentů je příslušný vodoprávní úřad OŽP MěÚ Lovosice Síť lesních cest nebude poškozena a bude nadále plnit svůj účel. V případě nevyhnutelného poškození zajistíte jejich okamžitou obnovu Prováděcí akce bude usměrněna tak, aby nebyl narušen provoz lesního hospodářství Pozemky určené k plnění funkce lesa nebudou narušovány skladováním stavebního materiálu, přebytky zeminy, výstavbou pomocných staveb ani parkováním motorových vozidel Při realizaci záměru budou dodrženy základní povinnosti k ochraně pozemků určených k plnění funkce lesa uvedených v 13, 20 a 21 zákona č. 289/1995 Sb.,o lesích v platném znění Meliorační ani jiné zařízení nebude vyúsťovat do lesních pozemků Po ukončení prací budou pozemky určené k plnění funkce lesa uvedeny do původního stavu Během rekonstrukce nedojde k významnému znečištění vod, zvláště ne ropnými látkami V blízkosti vodních toků Milešovský potok IDVT , bezejmenný vodní tok IDVT , Vchynický potok IDVT , Modla IDVT a ve stanoveném záplavovém území vodního toku Labe nebudou skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály, ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod Při křížení a souběhu trasy kabelu zabezpečovacího zařízení s vodním tokem budou dodržena ustanovení ČSN Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními čl. 4.1, 5.1., 5.4. a 6. 4 /33

5 Pro dobu výstavby bude vypracován havarijní plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., v platném znění. Tento plán bude předložen Povodí Ohře, státní podnik, závodu Terezín k vyjádření a poté bude schválen příslušným vodoprávním úřadem. To vše před zahájením stavebních prací Chráničky kabelů vedených na konstrukcích mostů a propustků nebudou zasahovat do průtočných profilů vodních toků Pokud dojde k porušení koryta či břehů vodních toků, bude koryto a případně opevnění neprodleně uvedeno do původního stavu na náklady investora Případné napadávky ze stavby budou z koryt vodních toků neprodleně odstraněny na náklady investora Povodí Ohře, státní podnik, provozu Terezín bude v předstihu min. 7 dní oznámeno zahájení a ukončení prací Po kompletním ukončení prací bude přizván pracovník provozu Terezín ke kontrole provedení stavby, kde mu bude předána dokumentace skutečného provedení stavby a konečný stav bude tímto pracovníkem protokolárně odsouhlasen Pokud to bude vyžadovat charakter prací, musí být na nezbytně nutnou dobu projednána plavební odstávka se Státní plavební správou Zahájení stavby a pozvánky na výrobní výbory budou v dostatečném předstihu oznámeny příslušným pracovníkům Povodí Labe, státní podnik, závodu Dolní Labe Před ukončením plavební odstávky a kolaudací stavby bude provedena vizuální kontrola dna potápěči s případným odstraněním nalezených plavebních překážek Veškeré činnosti spojené s realizací předmětné stavby a hospodařením v této oblasti musí probíhat tak, aby nedošlo k ohrožení povrchových a podzemních vod (ztráta či změna vydatnosti, kvality apod.) Realizace a následně provozování stavby se musí řídit obecnými podmínkami hospodaření v OPVZ Vyžádá-li si realizace stavby na pozemních komunikacích (vyjma účelových komunikací) omezení silničního či pěšího provozu, zažádá zhotovitel prací před realizací zdejší odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Lovosice o vydání Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ust. 77, odst. 1, písm. c) a ust. 124, odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Obdobně bude zažádáno v případě nového vodorovného či svislého dopravního značení V případě uzavírky komunikace ve smyslu ust. 24 zákona o pozemních komunikacích, zažádá zhotovitel nejpozději 30 dní před dnem požadovaného uzavření komunikace o uzavírku dotčeného úseku komunikace. 20. Stavebník dodrží podmínky stanovené ve vyjádření a stanovisku Městský úřad Litoměřice, Mírové nám. 15/7, Litoměřice, č.j /14/žp ze , č.j /14/dop /Lku z : Dodavatel stavby musí při nakládání s odpady plnit povinnosti vyplývající z 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů a z vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Odpady k odstranění a využití musí být předávány výhradně osobám oprávněným ve smyslu 12, odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů a to spolu se základním popisem odpadu (viz příloha č. 1 k vyhlášce č. 294/2005 Sb.) V případě umístění stavebního materiálu, lešení, stavební mechanizace, pro výkopové práce apod. na silnicích č. III/24714 a č. II/261 je nutné požádat odbor dopravy MěÚ Litoměřice o vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace pro realizaci. Pro 5 /33

6 rozhodnutí je nutno doložit souhlas majetkového správce komunikací, souhlas Policie ČR KŘ DI Litoměřice a doklad o zaplacení správního poplatku. 21. Stavebník dodrží podmínky stanovené v závazném stanovisku Obecní úřad Žalhostice, Žalhostice 120, Žalhostice, závazné stanovisko z : Zahájení a ukončení realizace akce bude nahlášena obci 5 dní předem Bude zajištěn průjezd IZS Budou dodržovány podmínky pohybu v CHKO Dotčené travnaté plochy budou osety travním semenem Povrch dotčených pozemků v majetku obce budou uvedeny do původního stavu Bude respektován termín vývozu komunálního odpadu Bude zajištěn pořádek na komunikacích a veřejných prostorách. 22. Stavebník dodrží podmínky stanovené ve vyjádření Obecní úřad Sulejovice, Náves 5, Sulejovice, č.j.204/i/1174/2014 z : Předpokládáme, že z hlediska zákona o ochraně ovzduší nedojde ke zhoršení kvality ovzduší Uvedená akce se dotkne místních komunikací p.p.č. 220/1 místní komunikace ul. Ke mlýnu a p.p.č. 235/1 místní komunikace ul. 9. května v k.ú. Sulejovice. Pokud dojde k zásahu do těchto komunikací, požadujeme jejich uvedení do původního stavu včetně hutnění podkladových vrstev. Pokud budou dotčeny při přesunech při provádění akce i další místní komunikace a dojde k jejich poškození, bude i v tomto případě obec požadovat na investorovi jejich uvedení do původního stavu Pozemek p.č. 56/2 (sportoviště) bude rovněž uveden po dokončení akce do původního stavu Nedojde ke znečišťování místních komunikací v k.ú. Sulejovice. 23. Stavebník dodrží podmínky stanovené ve vyjádření Obecní úřad Malé Žernoseky, Zahradní 245, Lovosice 2, č.j.195/2014/oú z : Při realizaci stavby nedojde k odkládání výkopků ani jiného sypkého materiálu používané při stavbě na pozemních komunikacích ani přilehlých pozemcích k těmto komunikacím z důvodu rizika odplavení těchto materiálů do komunikací, kanalizace obce a veřejných pozemků. Pokud k odplavení dojde v průběhu zpracování materiálu, budou veškeré následky odstraněny do 10 dnů od zjištěné události na náklady investora, popř. dodavatele stavby Budou-li k realizaci stavby využívány veřejné komunikace, zejména nezpevněné, bude provoz motorových vozidel, tedy jejich rozsah a četnost oznámena a projednána s Obcí Malé Žernoseky a předem dohodnuty podmínky provozu na těchto komunikacích, popř. úpravy k omezení jejich poškození vlivem zvýšené nebo těžké dopravy V době provádění úprav a stavebních pracích na železničním přejezdu v km 32,837 trati Lovosice Chotiměř bude umožněn průjezd vozidel vlastníků a uživatelů nemovitostí a pozemků umístěných nad přejezdem směrem do obce a zpět V případě potřeby záboru veřejných prostranství po dobu výstavby bude vše projednáno předem s Obcí Malé Žernoseky, stejně jako potřeba zajištění povolení zvláštního užívání komunikací a povolení kácení mimoletní zeleně, které budou předem projednány na Obecním úřadě v Malých Žernosekách. 24. Stavebník dodrží podmínky stanovené ve vyjádření Obecní úřad Čížkovice, Jiráskova 143, Čížkovice, č.j.pk-st/20/05/2014 z : Předpokládáme, že realizací uvedené akce nedojde ke zhoršení kvality ovzduší. 6 /33

7 24.2. Pokud dojde k zásahu do naší místní komunikace v ul. Benešova, požadujeme její uvedení do původního stavu včetně hutněných podkladních vrstev. Zároveň upozorňujeme, že v této místní komunikaci kříží trať ČD řád dešťové a splaškové kanalizace v hl. cca 2,-m Nedojde ke znečišťování místních komunikací v k.ú. Čížkovice. 25. Stavebník dodrží podmínky stanovené ve vyjádření Obecní úřad Velemín, Velemín 96, Velemín, č.j.361/2014 z : Bude-li k realizaci rekonstrukce dodavatel stavby, k přepravě techniky a stavebního materiálu využívat místní komunikace v majetku obce Velemín, stav místních komunikací zdokumentuje (vyfotografuje) a s Obcí Velemín uzavře na toto užívání zvláštní smlouvu, též zajistí během realizace stavby údržbu a čištění tak, aby nedocházelo ke zvýšené prašnosti na těchto trasách Po ukončení prací budou místní komunikace fyzicky předány zpět obci Velemín, o čemž bude proveden zápis. 26. Stavebník dodrží podmínku stanovenou v závazném stanovisku Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, ÚP Litoměřice, Mírové náměstí 35, Litoměřice, č.j.khsul 21526/2014 z : V rámci kolaudačního řízení bude doloženo měření hluku z rozhlasového zařízení v žst. Lovosice vůči nejbližšímu chráněnému venkovnímu prostoru k prokázání podlimitních hodnot hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 27. Stavebník dodrží podmínky stanovené v závazném stanovisku Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, ÚO Litoměřice, Českolipská 11/1997, Litoměřice, č.j.hsul /LT-2014 z : Podrobnější projektovou dokumentaci (dále jen PD ) pro provádění stavby autonomního stabilního hasicího systému (dále jen ASHS ) včetně elektroinstalace tohoto požárně bezpečnostního zařízení a požárně bezpečnostního řešení (dále jen PBŘ ), které bude tuto PD hodnotit a koordinovat, předložit na Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Litoměřice pro vydání stanoviska v dostatečném předstihu před zahájením montáže uvedeného zařízení - 5, 10, 40 odst. 8, 41 odst. 2 písm. n), 46 odst. 1 písm. e) a 48 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (dále jen vyhláška o požární prevenci ) 2, 12 a 14 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška o technických podmínkách staveb ), nařízení vlády č. 183/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011) Dodržet veškeré požadavky a řešení PBŘ. Koordinace PBŘ s PD není předmětem tohoto stanoviska Každá změna oproti schválené dokumentaci stavby musí být neodkladně projednána s HZS Pro vydání stanoviska k užívání stavby mimo jiné předložit veškeré doklady osvědčující požadované vlastnosti z hlediska požární bezpečnosti na stavbě použitých stavebních výrobků, konstrukcí, doklady o způsobilosti provozních zařízení k plynulému a bezpečnému provozu, včetně písemných osvědčení zhotovitelů (oprávněných osob, firem), kteří provedli montáž a kontrolu věcných prostředků požární ochrany - 4 odst. 2 písm. a) vyhlášky o požární prevenci - 9 a 10 a doklady vyplývající z 46 odst. 5 vyhlášky o požární prevenci ( 156 stavebního zákona, 7 /33

8 zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/ Stavebník dodrží podmínky stanovené ve stanovisku Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Litoměřice, Masarykova 665/31, Litoměřice, č.j. LCR236/1106/2014 ze : Zajistíte, aby síť lesních cest nebyla poškozena a nadále plnila svůj účel. V případě nevyhnutelného poškození zajistíte jejich okamžitou obnovu Usměrníte provádění akce tak,, aby nebyl narušen provoz lesního hospodářství. Stavební práce na trati Lovosice Chotiměř, která prochází lesním komplexem pod Lovošem a budou znamenat jakékoli omezení lesního hospodaření, budou projednány a schváleny revírníkem, panem Petrem Bláhou, tel Pozemky určené k plnění funkce lesa nebudou narušovány skladováním stavebního materiálu, přebytky zeminy, výstavbou pomocných staveb ani parkováním motorových vozidel Při realizaci záměru budou dodrženy základní povinnosti k ochraně pozemků určených k plnění funkce lesa uvedených v 13, 20 a 21 zákona č. 289/1995 Sb.,o lesích v platném znění Meliorační ani jiné zařízení nebude vyúsťovat do lesních pozemků. 29. Stavebník dodrží podmínky stanovené ve vyjádření UPC Česká republika, a.s., Závišova 502/5, Praha 4, č.j.a2393/2014 z : Ve staveništi stavby se nachází vedení veřejné komunikační sítě (VVKS) a jeho ochranné pásmo Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen bez zbytečného odkladu vyzvat společnost UPC ke stanovení konkrétních podmínek ochrany VVKS, případně k přeložení VVKS poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal žádost, je v kolizi s VVKS a nebo zasahuje do Ochranného pásma VVKS a v rámci realizace záměru bude nutná manipulace, úprava či přeložení VVKS. Výzva ke stanovení konkrétních podmínek ochrany VVKS případně přeložení musí být podána nejpozději před začátkem realizace stavby. Požádat společnost UPC o stanovení konkrétních podmínek ochrany VVKS nebo případně podmínek k přeložení VVKS lze prostřednictvím pověřené osoby Anatolij Drahoš, tel , (dále jen POS). Stavebník zajistí vytýčení a vyznačení PKVKS na místě stavby Stavebníkovi, který vyvolal překládku VVKS je dle ustanovení 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti UPC veškeré náklady související s vyvolanou překládkou dotčeného VVKS, a to na úrovni stávajícího technického řešení Pro účely přeložení VVKS je stavebník povinen uzavřít se společností UPC stanovenou dohodu a smlouvu Splnit podmínky všeobecných podmínek ochrany VVKS společnosti UPC: I. Obecná ustanovení 1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení VVKS ve vlastnictví společnosti UPC a je výslovně srozuměn s tím, že VVKS jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. 8 /33

9 2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení VVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo VVKS tak, aby nedošlo k poškození nebo k zamezení přístupu k VVKS. Při křížení nebo souběhu činností se VVKS je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního VVKS (dále jen PVVKS) se musí pracovat nejvyšší opatrností a jen s ručním nářadím bez použití mechanizace. 3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany VVKS společnosti UPC je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti UPC vzniknou porušením jeho povinnosti. 4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti příslušného vyjádření, musí být takto neplatné vyjádření aktualizováno. Je třeba požádat o vydání nového vyjádření, které bude podkladem pro následné vytýčení nebo určení polohy VVKS. II.Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti VVKS 1. Započetí činností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS (pověřená osoba UPC Česká republika, s.r.o.) a to v dostatečném časovém předstihu (alespoň 10 pracovních dní před zahájením stavebních prací). Oznámení musí obsahovat číslo vyjádření, němuž se vztahují tyto podmínky. 2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVVKS na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVVKS prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou činnosti provádět. 3. Při provádění zemních prací v blízkosti PVVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVVKS. Odkryté PVVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení. 4. Při zjištění rozporu mezi vytýčením/údaji o poloze PVVKS a skutečností či jejím narušení stavebník zastaví činnost a neprodleně informuje POS, tím není dotčena trestní či hmotná odpovědnost stavebníka za způsobené škody. V pracích lze pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu. 5. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVVKS, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVVKS vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS. Pracovníci stavebníka provádějící zemní práce zhutní zeminu pod VVKS a to uloží před záhozem do pískového lože, vedení bude mechanicky chráněno (cihla, zákrytové desky, další zához proveden tříděnou zeminou), cca 30 cm pod definitivním povrchem bude umístěna výstražná fólie oranžové barvy. 6. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti UPC. 7. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVVKS mimo vozovku přejíždět vozidly nebo Stavební mechanizací, a to až do doby, než PVVKS řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVVKS. 8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVVKS (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah chodníků, parkovišť, komunikací, zpevněných ploch apod. 9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemisťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky VVKS. 9 /33

10 10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky VVKS, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením VVKS. 11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození i krádež VVKS neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. 12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVVKS (nadzemního vedení veřejné komunikační sítě), aby činnost na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m od NVVKS. 13. Při přepravě nebo manipulaci vysokého nákladu nebo mechanizace nad trasou NVVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku vedení nad zemí, případně potřebnou změnu výšky vedení projednat s POS. III. Práce v budovách a odstraňování budov 1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách, kterými by mohl ohrozit stávající VVKS, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti UPC bezpečné odpojení VVKS. 2. Při provádění činností v budovách je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení VVKS na omítce i pod ní. IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby 1. Pokud by činností stavebník, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení VVKS do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.). 2. V případě, že pro činnosti stavebník, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy VVKS i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení VVKS. 3. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení VVKS, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy VVKS, a to i za použití mechanizace otevřeného plamene a podobných technologií. 30. Stavebník dodrží podmínky stanovené ve vyjádření Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, Teplice, č.j.o /otpcul/mt ze : V zájmovém území se nachází vodovodní řady do DN 500 mm, kanalizační stoky do DN 500 mm, elektrické vedení a cizí zařízení. Skutečné umístění zařízení je nutno zajistit vytýčením přímo na místě. V případě nejasnosti budou provedeny kopané sondy Zamýšlený záměr se nachází v ochranném pásmu vodních zdrojů II. st. (dále jen OPVZ ), které je ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s Veškeré činnosti spojené s realizací stavby a hospodařením v této oblasti musí probíhat tak, aby nedošlo k ohrožení povrchových a podzemních vod (ztráta či změna vydatnosti, kvality apod.) Realizace a následné provozování stavby se musí řídit obecnými podmínkami hospodaření v OPVZ Při umístění jakýchkoliv staveb včetně oplocení je nutné respektovat ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 10 /33

11 kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů v platném znění. Dále požadujeme dodržet příslušné ČSN ve vztahu k vysazování vzrostlých porostů Upozorňujeme dále zejména na poklopy šoupat, hydrantů a ventilové poklopy hlavních uzávěrů vody na řadech, revizní kanalizační šachty, které je nutno respektovat a zachovat. Zejména požadujeme, aby při výstavbě nedošlo k výrazné změně nivelety terénu (max. tolerance ± 15 cm) a tím snižování nebo zvyšování krytí nad stávajícím vodohospodářským zařízením Při souběhu a křížení s námi provozovaným vodohospodářským zařízením bude dodržena ČSN Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a další zákony a předpisy pro ukládání inž. sítí Požadujeme být přizváni ke každému dotyku s námi provozovaným vodohospodářským zařízením. Požadujeme s dostatečným předstihem provést písemně ohlášení zahájení výkopových prací na akci. ke kontrole pokládky inž.sítí před záhozem a k závěrečným kontrolním prohlídkám před užíváním stavby. Před zahájením stavebních (výkopových) prací si investor zajistí vytýčení vod.zařízení na místě, přímo ve staveništi (trase) a prostoru potřebném pro provádění stavby. Vytýčení skutečného umístění zařízení je nutné objednat na tel , Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení a zařízení, včetně jeho profilu upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace Při provádění stavby bude dodržena ČSN Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, v platném znění V případě způsobení škody na zdrojích podzemní vody, které naše společnost využívá pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou realizací či následným užíváním plánovaného záměru, bude naše společnost požadovat náhrady v souladu s ustanovením 29, odst.2) zákona č. 254/2001 Sb., (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů. 31. Stavebník dodrží podmínky stanovené ve stanovisku RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno, č.j z : Před zahájením prací požadujeme nechat vytýčit přesnou polohu stávajícího VTL plynovodu 2x DN 500, DN 200, DN 100 a zrušený VTL plynovod DN 100 v zájmovém území v oblasti souběhu a křížení se stavebními objekty uvedené v PD. Hloubku uložení VTL plynovodů je nutné zjistit kopanou sondou Provedení rozvodu zemního vedení kabelu, optického, sdělovacích kabelů a trakčního vedení v místě křížení stávajícího VTL plynovodu 2x DN 500, DN 200, DN 100 musí splňovat podmínky TPG , tab.č. 8 (VTL plynovod podskupina B1) Při provádění výkopů nesmí být poškozeny nadzemní vytyčovací a měřící sloupky plynovodu včetně jejich kabelových propojení na VTL plynovod a chráničku Při odkrytí a záhozu tělesa VTL plynovodu musí být přítomen zástupce RWE DS z důvodu kontroly izolace před záhozem a pískovým podsypem a osypem Na místě stavby se nachází odstavený nefunkční VTL plynovod DN 80 (krytí plynovodu cca 1,0 m), na který již v současné době neuplatňujeme ochranné ani bezpečnostní pásmo a pro nové stavby nestanovujeme žádné odstupové vzdálenosti. Při provádění prací v blízkosti odstaveného VTL plynovodu požadujeme dbát zvýšené opatrnosti, neboť v odstaveném VTL plynovodu je při mechanickém poškození plynovodu možnost vzniku výbušné směsi. Pracovníci provádějící zemní výkopové práce musí být s touto skutečností prokazatelně seznámeni. V případě nutnosti odstranění odstavených VTL plynovodů souhlasíme s vyříznutím potřebné části tohoto nefunkčního VTL plynárenského zařízení. Před odstraněním nefunkčních VTL 11 /33

12 plynovodů je nutné provést ověření koncentrace ovzduší v potrubí. Tyto práce smí provést výhradně společnost RWE Distribuční služby, s.r.o., úsek provozu a údržby sítí Chomutov na základě objednávky investora stavby V ochranném pásmu VTL plynovodu nesmí být skladován, ani umisťován materiál z demolice stavby Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie) Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o vytyčení bude podána minimální 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytýčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol Bude dodržena ČSN , ČSN , TPG tab. 8, zákona 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně dalších předpisů související s uvedenou stavbou Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN , TPG , TPG Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení. 12 /33

13 Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení včetně hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti Případné zřizování staveniště, skladování materiálu, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení. 32. Stavebník dodrží podmínky stanovené ve vyjádření O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2/266, Praha 4, č.j /14 z : Dodržet podmínky ochrany SEK společnosti O2 Czech Republic a.s.: Obecná ustanovení 1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti O2 Czech Republic a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení. 2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí. 3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Podmínkami ochrany SEK společnosti O2 Czech Republic a.s., je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti O2 Czech Republic a.s. vzniknou porušením jeho povinnosti. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK 1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky. 2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět. 3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. 4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového 13 /33

14 uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení. 5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích. 6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů. 7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS. 8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti O2 Czech Republic a.s.. 9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí. 10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). 11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od NVSEK. 12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto Podmínek ochrany SEK společnosti O2 Czech Republic a.s. mohlo dojít ke střetu stavby se SEK. 13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK. 14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1m. 15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti O2 Czech Republic a.s., s telefonním číslem , pro oblast Praha lze užít telefonní číslo Práce v objektech a odstraňování objektů 1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v objektu, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti O2 Czech Republic a.s. bezpečné odpojení SEK a bude-li to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit dočasné, případně trvalé přeložení SEK. 14 /33

15 2. Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní. Součinnost stavebníka při přípravě stavby 1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.). V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK. 2. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů (včetně návrhu opatření) ke kontrole. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou. 3. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti O2 Czech Republic a.s. a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. 4. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti O2 Czech Republic a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS. 5. Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií. Křížení a souběh se SEK 1. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen kontaktovat POS. 2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení technické infrastruktury se SEK ukládat ostatní sítě technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem minimálně 1 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot. 3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK s pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy 15 /33

16 stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot. 4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK. 5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním). 6. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména: v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech, do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m, neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury, předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou, nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory, projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu. 33. Stavebník dodrží podmínky stanovené ve vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, Kochova 3975, Chomutov, č.j.2554/35200/2014/mai z a vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, Praha 4, č.j.649/ ze , č.j.10201/ /14 ze : Stavební práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k poškození a znečištění povrchu silnic a silničního příslušenství silnic I/15 a I/30; případné poškození či znečištění silnice způsobené stavební činností bude toto okamžitě odstraněno Pokud by došlo v průběhu realizace stavby ke změnám, požadujeme tyto změny v předstihu předložit k odsouhlasení Při stavbě nesmí být žádným způsobem dotčeno těleso dálnice D8 ani jeho příslušenství. V případě poškození dálnice či jejího pomocného pozemku vlivem stavby či jejího provádění uvede investor vše bezodkladně do původního stavu na své náklady Při provádění prací nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na dálnici D Zahájení a ukončení prací ohlásí zhotovitel min. 3 dny předem na SSÚD 11 Nová Ves, tel V průběhu prací se nebudou na dálnici pohybovat žádné mechanismy nebo pracovníci Po dokončení stavby předáte na ŘSD provozní úsek situaci se zakreslením skutečně provedené stavby včetně geodetického zaměření. Geodetická dokumentace bude zpracována dle platných směrnic ŘSD, a to zejména dle směrnice B2 a C1. Předepsaným formátem je DGN verze Stavebník dodrží podmínky stanovené v souhlasu ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, č.j ze : Budou dodrženy podmínky pro práci v ochranných pásmech nadzemního a podzemního vedení. 16 /33

17 34.2. Veškeré práce v ochranném pásmu nadzemního vedení VN budou prováděny s největší opatrností za dodržení podmínek bezpečnosti práce v blízkosti el. zařízení, zejména dle PNE Bude zajištěn trvalý přístup k zařízení ČEZ Distribuce a.s. pro manipulace a údržbu Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů Zemními pracemi nesmí být narušena celistvost uzemnění zařízení distribuční soustavy, při případném obnažení zemnící pásky jea nutné toto ohlásit na poruchovou linku Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku uvedenou výše a budou opraveny na náklady viníka ČEZ Distribuce, a.s. nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek Stavba bude provedena podle předložené schválené projektové dokumentace Při souběhu či křížení kabelu s ostatními inženýrskými sítěmi budou dodrženy vzdálenosti dle ČSN , příloha A Zahájení realizace a ukončení stavby bude oznámeno na pracoviště ČEZ Distribuční služby s.r.o., pracoviště Litoměřice, technik p. Varvažovská, tel Před zahájením zemních prací požádejte o vytýčení kabelového vedení NN prostřednictvím zákaznické linky , ČEZ Distribuční služby s.r.o., pracoviště Litoměřice, technik p. Varvažovská, min. 7 dní předem Před konečným záhozem v případě odkrytí místa křížení či souběhu požadujeme být vyzváni ke kontrole uložení, toto potvrdíme do stavebního deníku, kontakt ČEZ Distribuční služby s.r.o., pracoviště Litoměřice, technik p. Varvažovská, tel Práce v OP vedení nadzemního vedení VN budou okamžitě přerušeny při blížící se bouři, za snížené viditelnosti (mlha, silný déšť) V místě stavby se nachází nadzemní vedení NN, které je nutné respektovat, zejména podpěrné body a uzemňovací soustava Vzhledem k velikosti stavby doporučujeme provádět vytýčení po etapách se samostatnými zápisy o vytýčení. Ochranné pásmo nadzemního vedení podle 46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany: a) u napětí nad 1kV a do 35kV včetně pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do ), pro vodiče s izolací základní 2 metry, pro závěsná kabelová vedení 1 metr; b) u napětí nad 35 kv do 110 kv včetně 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do ). V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle 46 odst. (8) a (9) zakázáno: 1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce, 3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, 4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením, 5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry. 17 /33

18 Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě 46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb. Nadzemní vedení nízkého napětí nejsou chráněna ochrannými pásmy. Při činnostech v jejich blízkosti je však třeba dodržovat minimální vzdálenost 1 metr od neizolovaných živých částí a pro stavby a konstrukce je třeba dodržet vzdálenost i dané v ČSN V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky: 1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN ). 2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana. 3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí. 4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů sloupů nebo stožárů. 5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení. 6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/79 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí...), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ke konkrétní stavbě. 8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 20 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení. Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavební úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s 93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle 46 téhož zákona. Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kv včetně a vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky je stanoveno v 46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kv činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu. V ochranném pásmu podzemního vedení je podle 46 odst. (8) a (10) zakázáno: a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce, c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením, e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy. Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě 46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb. V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky: 1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace. 2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru. 18 /33

19 3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN (zemní práce) a při zemních pracích musí být dodržena Vyhl. č. 324/90 Sb. 4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedena zejména dle ČSN , ČSN EN ,2, ČSN EN , ČSN a PNE Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem. 6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození. 7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt. 9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození. 10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem. 11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., , která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru. 13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu. Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Statní energetické inspekci v souladu s 93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle 46 téhož zákona. 35. Stavebník dodrží podmínky stanovené v souhlasu ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1444/2, Praha 4 ze dne : Stavebník zajistí ochranu zařízení společnosti ČEZ ICT Services, a.s. v rozsahu daném zákonem č. 127/2005 Sb., příslušnými ČSN a těmito podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení společnosti ČEZ ICT Services, a.s., tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení společnosti ČEZ ICT Services, a.s. během stavby i po jejím dokončení zajistí sám nebo u svých dodavatelů zejména tím, že: U podzemního komunikačního vedení (PKV) Před zahájením zemních prací objedná vytýčení přesné polohy PKV nebo zařízení na staveništi u ČEZ ICT Services, a.s. 15 dnů předem. Zároveň prokazatelně seznámí provádějící pracovníky s polohou komunikačního vedení Při zemních pracích nutno upozornit na zvýšenou opatrnost v místech střetu s komunikačním vedením, nebude použito mechanismů (hlubičů, bagrů apod.) v prostoru 1,5 m na každou stranu od osy krajního vedení Řádně zabezpečit odkryté podzemní komunikační vedení při práci i proti poškození nepovolanou osobou Podkopané kabely budou podloženy ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložením musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci 19 /33

20 s vysazováním a podkládáním kabelů zajistí přítomnost odpovědného pracovníka ČEZ ICT Services, a.s Každé poškození PKV okamžitě ohlásit ČEZ ICT Services, a.s. na tel , nebo Poruchovou linku Před zakrytím obnaženého kabelu vyzve pracovníka ČEZ ICT Services, a.s. ke kontrole, zda vedení při provádění prací viditelně poškozeno a zda je v původní poloze. O souhlasu pracovníka ČEZ ICT Services, a.s. bude proveden zápis do stavebního deníku firmy provádějící stavbu Na vytýčenou trasu komunikačního vedení nebude uskladňován stavební materiál, zemina a nebude prováděna žádná činnost, která by znesnadňovala přístup ke kabelovému vedení nebo ohrožovala plynulost a bezpečnost jeho provozu. Přejezdy PKV těžkými vozidly a mechanismy musí být upraveny podle pokynů ČEZ ICT Services, a.s Při poškození PKV ČEZ ICT Services, a.s. (i při dodatečném zjištění) bude požadována náhrada, včetně souvisejících škod v plné výši Stavebník prokazatelně nahlásí ukončení stavby pracovníkovi ČEZ ICT Services, a.s. 36. Stavebník dodrží podmínky stanovené ve vyjádření Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Ruská 602/139, Dubí č.j.susuklt/mk/05244/2014/tsú ze , č.j.susuklt/mk/06089/2014/tsú ze : Akce se dotýká silnic č. II/247, III/00817, III/0089, III/24712, které jsou v naší majetkové správě Staveništní dopravou nesmí dojít ke znečištění nebo poškození silnic a silničních zařízení (mosty, propustky, svodidla, DZ apod.). V případě poškození bude věc ihned oznámena správci silnice a škody neprodleně odstraní investor akce na své náklady. Investor zajistí v případě znečištění silnic (staveništním materiálem, blátem ze staveniště, provozními kapalinami apod.) jejich včasný a řádný úklid mokrou cestou. Naložená jízdní souprava nepřesáhne 50 t celkové hmotnosti Staveništní doprava bude provozována vozidly: tahač s přívěsem o objemu korby 23,5 m³, užitečné zatížení 27 t V případě jakýchkoliv změn konzultovat změnu umístění se správcem silnice SÚS ÚK Dubí provoz Litoměřice Požadujeme přizvat k závěrečnému (kolaudačnímu) jednání po dokončení stavby Nebudou provedeny žádné kopané sondy pro zjištění jiných IS mimo plánovaný výkop pro uložení železničního zařízení Hloubka uložení sítě v silnici bude min. 120 cm od nivelety vozovky. Protlakem bude uložena chránička a do té bude protažen zabezpečovací a datový kabel. Stávající kabel, zajišťující provoz PZS bude demontován a odstraněn Startovací jámy pro trasy kabelů budou mimo zpevněnou část silničního pozemku (krajnice, chodník, zelený pás, příkop) a to min. 1,5 m od zpevněné části sil. tělesa Hrana výkopů pro podélné uložení nového datového a zabezpečovacího kabelu a jiných zařízení, bude min. 4 m od zpevněné části silničního tělesa. Pokládaný datový a zabezpečovací kabel nebude blíže jak 5 m od zpevněné části silničního tělesa. Ve výkopu pro IS bude použito krytí sítě (folie) Výkopovými pracemi a pokládáním kabelu pod mosty nesmí dojít k poškození mostního zařízení (uložení pilířů, spodní stavby a nosné konstrukce mostu) Všechna PZS (přejezdová zabezpečovací světelná zařízení včetně mechanických závor) budou umístěna min 2 m od zpevněné části silničního tělesa, aby nepůsobila jako pevná překážka v silničním provozu. Výška a umístění bude provedeno dle platných TP pro výstražná zařízení tohoto typu V případě existence chodníku podél silnice bude PZS umístěno na vnější hraně tohoto chodníku. V případě budování nového chodníku nedojde ke zúžení silnice. Ž8dná část 20 /33

Městský úřad Náměšť nad Oslavou Odbor výstavby a územního rozvoje Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Městský úřad Náměšť nad Oslavou Odbor výstavby a územního rozvoje Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou Městský úřad Náměšť nad Oslavou Odbor výstavby a územního rozvoje Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou Číslo jednací: 2807/10/Výst/F V Náměšti nad Oslavou dne 1. září 2010 Spisová značka:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 Spis.zn.: Stav./1044/2014/Ne Čj.: SÚ-9997/2014-NEJS-836/75 Vyřizuje: Nejedlová, tel. 483 333 945, e-mail:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN. S T A V E B N Í P O V O L E N Í ( veřejná vyhláška )

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN. S T A V E B N Í P O V O L E N Í ( veřejná vyhláška ) MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN Stavební úřad tel.493 693 031 nám. Karla Jaromíra Erbena 99 PSČ 507 71, e-mail: hejna@miletin.cz Adresát : ČEZ Distribuce a.s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 4e Spis značka : 001/2011

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O UMÍSTĚNÍ STAVBY A PROVEDENÍ STAVBY Č.j. VYST-Dr/2/2009 Článek 1. Smluvní strany 1.1 Správní orgán : Městský úřad Žebrák Stavební úřad Žebrák adresa: Náměstí čp. 1, 267 53 Žebrák

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 2195/2012-Jan VUP 12189/12-JAN Marie Janoušková 388 459 056 DATUM:

Více

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy. Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy. Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 5254/2009/OÚPSŘ-328/Ku-12 15.6.2009 Vyřizuje: Ing. Kůra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor

Více

Městský úřad Břeclav ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY Oddělení dopravy a silničního hospodářství nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav

Městský úřad Břeclav ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY Oddělení dopravy a silničního hospodářství nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Městský úřad Břeclav ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY Oddělení dopravy a silničního hospodářství nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Č.j.: MUBR 58885/2015 Břeclav dne 4. listopadu 2015 Sp.zn.: MUBR-S

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/03869/2011/On MeUSM/04448/2011 Marek Ondříšek 572 416

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb Č.j: MUCH 24919/2016/Heg Cheb, dne: 21.3.2016 Spis. zn.: KSÚ 10174/2015 Vyřizuje: Ing. Jelena Hegerová

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD V DESNÉ stavební úřad

MĚSTSKÝ ÚŘAD V DESNÉ stavební úřad MĚSTSKÝ ÚŘAD V DESNÉ stavební úřad 468 61 Desná v J.h., Desná II, Krkonošská 318, Tel. 483 337 943-4, Fax. 483 337 953, e-mail su@mesto-desna.cz Č.j. : MUDESNA/3001/2012/384/SU v Desné dne : 4.3.2013 Vyřizuje

Více

Městský úřad Králův Dvůr

Městský úřad Králův Dvůr Městský úřad Králův Dvůr Stavební úřad Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr tel./fax.: 311 652 037 / 311 636 181, e-mail: paterova.su@seznam.cz Sp.zn. Č.j.: MEKD-Výst./6795/2011/Pa VYST-Pa/7806/2011

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov Spis.zn.: SÚ 802/2012/158Ba Č.j.:SÚ10260/12/158 Kyjov, dne 13.4.2012 Vyřizuje: Baturný Jindřich, Ing., tel. 518 697 546, e-mail: j.baturny@mukyjov.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P R O S T Ě J O V nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P R O S T Ě J O V nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P R O S T Ě J O V nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov Odbor životního prostředí Městského úřadu Prostějov, Školní 4, Prostějov VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í *crdux0059btj* CRDUX0059BTJ DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0500/12-10/Ck V Praze dne 14. ledna 2013 Č. j.: DUCR-2327/13/Ck Telefon: +420 972 241

Více

Městský úřad Turnov stavební úřad

Městský úřad Turnov stavební úřad Městský úřad Turnov stavební úřad Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/3764/11/HDR SU/11/4592/HAI Hadravová 481 366 306 i.hadravova@mu.turnov.cz DATUM: 18.7.2011

Více

Městský úřad Dobruška odbor výstavby a životního prostředí nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška S T A V E B N Í P O V O L E N Í.

Městský úřad Dobruška odbor výstavby a životního prostředí nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška S T A V E B N Í P O V O L E N Í. Městský úřad Dobruška odbor výstavby a životního prostředí nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška Spisová značka: MUD 4522/2012 OVŽP/LL Oprávněná úřední osoba: Lenka Lánská E-mail: l.lanska@mestodobruska.cz

Více

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Stavební povolení

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Stavební povolení M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI10901/2014-7 tel/fax:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD NAŠE ZN.: OSÚ/116128/2013/EŠ Č. J.: MmM/055519/2014/OSÚ/EŠ VYŘIZUJE: oprávněná úřední osoba - Eva Šebová TEL.: 476 448 525 IP TEL.: 474 771 525 FAX: 476 448 570 E-MAIL: eva.sebova@mesto-most.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: MěÚ-R/St.1267/2015-Új. Sp. zn.: Vyřizuje: Bc. Újezdská Jana Tel.: 596 543 044 Email:

Více

Město Týniště nad Orlicí Mírové nám. 90 517 21 Týniště nad Orlicí

Město Týniště nad Orlicí Mírové nám. 90 517 21 Týniště nad Orlicí Město Týniště nad Orlicí Mírové nám. 90 517 21 Týniště nad Orlicí naše značka vyřizuje datum 5001146349 Monika Řeháková 09.07.2015 Věc: STL plynovodní přípojka - Ubytovna "Modrák" Obec: Týniště nad Orlicí

Více

Městský úřad Turnov stavební úřad

Městský úřad Turnov stavební úřad Č.j. SU/13/2045/HOI str. 1 Městský úřad Turnov stavební úřad Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov SPIS. ZN.: Č.J.: SÚ/208/13/HOZ SU/13/2045/HOI VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 5.4.2013 Hozdecká 481 366 302

Více

R O Z H O D N U T Í. I. vydává stavební povolení

R O Z H O D N U T Í. I. vydává stavební povolení dle rozdělovníku Váš dopis ze dne číslo jednací vyřizuje / telefon Jihlava 05.03.2012 MMJ/OŽP/2114/2012-4 Ing. Samešová/706 11.04.2012 40190/2012/MMJ oprávněná úřední osoba zuzana.samesova@jihlava-city.cz

Více

stavební úřad ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Vodovod Sobčice

stavební úřad ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Vodovod Sobčice MĚSTSKÝ ÚŘAD HOŘICE stavební úřad nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice Č.j.: MUHC-SU/9953/2013/VA V Hořicích dne 8. 7. 2013 Č.spisu: 20337/2012 Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Gabriela Vaňkátová 492

Více

*s00nx00uii3r* S 0 0 N X 0 0 U I I 3 R

*s00nx00uii3r* S 0 0 N X 0 0 U I I 3 R M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece-city.cz *s00nx00uii3r* S 0 0 N X 0 0 U I I 3 R Č.j. MUH/ 16650/15/16

Více

Městský úřad Ivanovice na Hané

Městský úřad Ivanovice na Hané Městský úřad Ivanovice na Hané STAVEBNÍ ÚŘAD 683 23 Ivanovice na Hané, Palackého náměstí 796, tel. 517325670, fax 517363252 Č.j. 90/2015 Ivanovice na Hané, dne 04.01.2016 Vyřizuje: Bohumír Novotný (Telefon:517325670)

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc *crdux002w3pr* CRDUX002W3PR DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0199/11-7/To V Olomouci dne 10. května 2011 Č. j.: DUCR-21234/11/To Telefon: +4209727

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha *crdux001v7xp* CRDUX001V7XP DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0389/10-5/Co V Praze dne 1. července 2010 Č. j.: DUCR-33612/10/Co Telefon: +420 724

Více

Městský úřad Ivančice, Odbor životního prostředí, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

Městský úřad Ivančice, Odbor životního prostředí, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Městský úřad Ivančice, Odbor životního prostředí, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice VAŠE ZN.: DATUM: 16.12.2015 NAŠE ZN.: č.j. MI/31452/2015/KREE SP.ZN.: S-MI/23141/2015/KREE ROZHODNUTÍ Moravské

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚP/90106/2009/Kl 100039/2009 Koláčková Věra 359 808 230 vera.kolackova@mu-sokolov.cz

Více

Magistrát města Kladna Odbor výstavby Oddělení speciálních stavebních činností silniční správní úřad ADRESA:

Magistrát města Kladna Odbor výstavby Oddělení speciálních stavebních činností silniční správní úřad ADRESA: Magistrát města Kladna Odbor výstavby Oddělení speciálních stavebních činností silniční správní úřad ADRESA PRACOVIŠTĚ: Magistrát města Kladna Odbor výstavby nám. 17. listopadu 2840 272 52 DORUČOVACÍ ADRESA:

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD SEKCE STAVEBNÍ - OBLAST PRAHA WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 - VINOHRADY WWW.DU-PRAHA.CZ

DRÁŽNÍ ÚŘAD SEKCE STAVEBNÍ - OBLAST PRAHA WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 - VINOHRADY WWW.DU-PRAHA.CZ Strana 1 / 9 DRÁŽNÍ ÚŘAD SEKCE STAVEBNÍ - OBLAST PRAHA WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 - VINOHRADY WWW.DU-PRAHA.CZ Č.j.: V Praze dne 26.8.2008 Oprávněná úřední osoba: Ing. Ivana Marešová Telefon: +420

Více

Číslo jednací: 643869/15 Číslo žádosti: 0115 405 730 Důvod vydání Vyjádření : Územní souhlas. Benešov Benešov Benešov u Prahy

Číslo jednací: 643869/15 Číslo žádosti: 0115 405 730 Důvod vydání Vyjádření : Územní souhlas. Benešov Benešov Benešov u Prahy VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydané podle 101 zákona č. 127/2005

Více

M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní

M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní Jungmannova 968, 664 34 Kuřim SPIS. ZN.: S-MK/16601/11/OSVO/Ma Č.J.: MK/5495/12/OSVO VYŘIZUJE: Ing. Macek TEL.: 541422313 E-MAIL: macek@radnice.kurim.cz

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2884/2009-3-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 26.2.2010 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: su.pozorice@volny.cz Telefon: 544 226

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 02 Cheb Č.j: MUCH 55690/2013/Örd Cheb, dne: 26.7.2013 Spis. zn.: KSÚ 842/2013 Vyřizuje: Zuzana Ördögová E-mail:

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/2679/2012/Ka Č. J.: 3606/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

Městský úřad Židlochovice Odbor životního prostředí

Městský úřad Židlochovice Odbor životního prostředí Městský úřad Židlochovice Odbor životního prostředí Masarykova 100, 667 01 Židlochovice Pracoviště Nádražní 750, 667 01 Židlochovice IČO: 282 979 SPISOVÁ ZN.: JID/77292/2014/MuŽi Č.j.: OZP/14684/2014 VYŘIZUJE:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í o d b o r v ý s t a v b y Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno tel.: 494 669 628, fax: 494 668 338 e mail: stavebni@mu.opocno.cz Č.j.: MUO 285/2012/OV/DŠ/2 11. dubna 2012 Spisový znak: 253 Skartační znak:

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc *crdux006hg3t* CRDUX006HG3T DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0592/13-9/Vb V Olomouci dne 20. listopadu 2013 Č. j.: DUCR-64403/13/Vb Telefon: +420 972

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA Stavební sekce - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA Stavební sekce - oblast Praha *crdux005gt8f* CRDUX005GT8F DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA Stavební sekce - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0048/13-6/Pl V Praze dne 13. března 2013 Č. j.: DUCR-12795/13/Pl Telefon: +420 972 241

Více

Městský úřad ve Rtyni v Podkrkonoší stavební odbor

Městský úřad ve Rtyni v Podkrkonoší stavební odbor Městský úřad ve Rtyni v Podkrkonoší stavební odbor Hronovská 431, 542 33Rtyně v Podkrkonoší SZ-Č.j.: Vyřizuje: Tel.: 2011/1877/Cís/2109 Jana Císařová 499 787 015 Dne: 19. prosince 2011 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 1996/2010-3-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 17.8.2010 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon:

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í *crdux0024wb6* CRDUX0024WB6 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0590/10-4/Hm V Praze dne 22. září 2010 Č. j.: DUCR-47535/10/Hm Telefon: 602 378 117

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3696/2015/Bi Č. J.: 4791/2015 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547 427 416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 3655/2014 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 3192/2015/Ko/Rozh Jilemnice, dne: 6.3.2015 Vyřizuje:

Více

*s00nx00v9ko8* S 0 0 N X 0 0 V 9 K O 8

*s00nx00v9ko8* S 0 0 N X 0 0 V 9 K O 8 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece-city.cz *s00nx00v9ko8* S 0 0 N X 0 0 V 9 K O 8 Č.j. MUH/ 33689/15/13

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 10029/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 29.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í Městský úřad Chotěboř, odbor dopravy a vnitřních věcí Trčků z Lípy 69, Chotěboř Č.j: MCH_14493/2013/ODaVV Chotěboř, dne: 11.12.2013 Vyřizuje: Stanislav Vodička, Bc. Pavel Málek E-mail: vodicka@chotebor.cz

Více

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 Město Nové Město pod Smrkem (IČ 002 63 036), Palackého 280, 463 65 Nové Město pod

Více

R O Z H O D N U T Í. územní rozhodnutí

R O Z H O D N U T Í. územní rozhodnutí S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E Č.j.1476/09/SÚ Sedlec Prčice dne 07.01.2010 R O Z H O D N U T Í Dne 16.9.2009 podala společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 272 32 425, Teplická 874/8,

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/4358/2012/Ka Č. J.: 5307/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 Spis.zn.: Stav./771/2012/Fe Čj.: SÚ-6394/2012-FETJ-528/82 Vyřizuje: Fetter, tel. 483 333 943 Způsob

Více

*s00nx00ruvdx* S 0 0 N X 0 0 R U V D X

*s00nx00ruvdx* S 0 0 N X 0 0 R U V D X M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece-city.cz *s00nx00ruvdx* S 0 0 N X 0 0 R U V D X Č.j. MUH/ 10125/14/16

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc *crdux003tyun* CRDUX003TYUN DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0627/11-10/Tm V Olomouci dne 16. ledna 2012 Č. j.: DUCR-2266/12/Tm Telefon: +4209727 41315

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 1421/2011-4-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 2.12.2011 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK STAVEBNÍ ÚŘAD Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, tel.: 412 356 228 Č. j.: OSÚ/39361-15/Ra OSÚ/5798-2015 Rumburk, 22. února 2016 Oprávněná úřední osoba: Ranušová E-mail: sarka.ranusova@rumburk.cz

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Spisový znak: SÚ - 38/12/Hyn Číslo jednání: 4/2012 Oprávněná úřední osoba: Hynčicová Ivana MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD Nám. Svobody 25, Slušovice, PSČ 763 15 Tel.: 577 981 141, FAX: 577 981 476

Více

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 20031/10/STAV/Som Vyřizuje: Telefon:

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 20031/10/STAV/Som Vyřizuje: Telefon: Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 20031/10/STAV/Som Vyřizuje: Telefon: Sommerová 321 612 137 Český Brod, dne 29.4.2011 ROZHODNUTÍ Výroková

Více

Č.j.: SÚ 257-1/08 Nejdek, dne 17.9.2008 Vyřizuje: Satýnek Petr (137) p.satynek@nejdek.cz ROZHODNUTÍ

Č.j.: SÚ 257-1/08 Nejdek, dne 17.9.2008 Vyřizuje: Satýnek Petr (137) p.satynek@nejdek.cz ROZHODNUTÍ Spis.zn. SÚ 257/08 str. 1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N E J D K U ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek, Karlovarský kraj telefon 353 240 111, fax 353 925 726 Č.j.:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby a územního plánování

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby a územního plánování MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby a územního plánování Radniční nám. 42, 756 05 Karolinka Spis.zn.: MU-Výst.:108/3231/2012-Pe Č.j. : MU-4027/2012 Vyřizuje : Bc. Žaneta Rudolfová Karolinka, dne 10.9.2012

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/05295/2011/K MeUSM/06429/2011 Ing. Miroslav Kašpar

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T A R Á P A K A - odbor výstavby Revoluční 180, 507 91 Stará Paka VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

O B E C N Í Ú Ř A D S T A R Á P A K A - odbor výstavby Revoluční 180, 507 91 Stará Paka VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ O B E C N Í Ú Ř A D S T A R Á P A K A - odbor výstavby Revoluční 180, 507 91 Stará Paka Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: OUSP/504/3/SU/2009 Dlabola Jiří 493 798 282 DATUM: 11.1.2010 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Odbor

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 40/2015-4.Výst Zbraslavice, dne: 19.6.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

Městský úřad Bílina - odbor životního prostředí Břežánská 50/4, 418 31 Bílina

Městský úřad Bílina - odbor životního prostředí Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Městský úřad Bílina - odbor životního prostředí Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Číslo jednací: OŽP/4385/231.5.2/G-23/Pa/2012 Vyřizuje: Paterová Telefon: 417810872 E-mail: paterova@bilina.cz V Bílině dne

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚŘAD ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚŘAD ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚŘAD Datum: 30.6.2010 Spis.zn.: SU/34513/2010/Fi Č.j.: SU/47490/2010 Vyřizuje : Ing. Jana Filipová

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 1838/2012 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 9069/2012/Pl/Rozh Jilemnice, dne: 11.7.2012 Vyřizuje:

Více

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo.

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo. VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

R O Z H O D N U T Í. povolení ke stavbě vodního díla

R O Z H O D N U T Í. povolení ke stavbě vodního díla Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa 231.2.3. A/20 1/OŽP/2015 Ze dne 03.11.2014 Spisová značka: Ev. č. dokumentu Č. j. dokumentu: Vyřizuje: Telefon:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Košťany, Školní rekonstrukce vodovodu ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Košťany, Školní rekonstrukce vodovodu ROZHODNUTÍ MAGISTRÁT MĚSTA TEPLICE odbor dopravy a životního prostředí náměstí Svobody 2, 415 95 TEPLICE Č.j.: MgMT/082694/2010 Spis.zn.: MgMT/082694/2010 Značka: ODŽP/G-396/Nw Vyřizuje: Ing. Naporowská tel. 417

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov Spis.zn.: SÚ 5618/2014/158Ba Č.j.:SÚ43080/14/158 / SÚ 5618/2014/158Ba Kyjov, dne 19.8.2014 Vyřizuje: Baturný Jindřich, Ing., tel. 518 697

Více

Městský úřad Pelhřimov

Městský úřad Pelhřimov Městský úřad Pelhřimov Odbor životního prostředí Číslo jednací: OŽP/1069/2015-24 Ukládací a skartační znak: 231.2 A/5 Oprávněná úřední osoba: ing. Milan Vejmělek Telefon: 565/35 14 12 E-mail: vejmelek@mupe.cz

Více

na pozemku st. p. 36( zats.plocha), parc. č. 9 (ost.plocha) a parc.č. 12/1 (zahrada) v katastrálním území Horní Moštěnice.

na pozemku st. p. 36( zats.plocha), parc. č. 9 (ost.plocha) a parc.č. 12/1 (zahrada) v katastrálním území Horní Moštěnice. Magistrát města Přerova STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 tel.: 581 268 111, fax: 581 268 279 Č.j.: 2010/2359/SÚ/Zd Přerov, dne 6.5.2010 Ev.č.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: 2010 / 4576 / SU Jitka

Více

Odbor výstavby oddělení speciálních stavebních činností Vodoprávní úřad

Odbor výstavby oddělení speciálních stavebních činností Vodoprávní úřad Statutární město KLADNO Odbor výstavby oddělení speciálních stavebních činností Vodoprávní úřad ADRESA PRACOVIŠTĚ: Odbor výstavby nám. Starosty Pavla 44 272 52 KLADNO DORUČOVACÍ ADRESA: nám. Starosty Pavla

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc *crdux00912bs* CRDUX00912BS DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0386/15-14/Vs V Olomouci dne 14. září 2015 Č. j.: DUCR-53720/15/Vs Telefon: +420

Více

Úřad městské části města Brna Brno-Královo Pole Odbor územního a stavebního řízení Palackého tř. 59, 612 39 Brno

Úřad městské části města Brna Brno-Královo Pole Odbor územního a stavebního řízení Palackého tř. 59, 612 39 Brno Úřad městské části města Brna Brno-Královo Pole Odbor územního a stavebního řízení Palackého tř. 59, 612 39 Brno Č.j. 10022/12/2300/1354/To Brno 23.10.2012 Vyřizuje: Bc. Jaroslav Tošovský, telefonní č.:

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN odbor rozvoje a investic oddělení investic pracoviště: Národní třída 25, 695 35 Hodonín Č.j.: MUHOCJ 83456/2011 Datum:2011-08-25 V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Městský úřad

Více

tel. : 546 421 308 tel./fax : 546 421 304 e-mail : nahodilova@dolnikounice.cz V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

tel. : 546 421 308 tel./fax : 546 421 304 e-mail : nahodilova@dolnikounice.cz V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Dolní Kounice Stavební úřad I. stupně Masarykovo náměstí 2, 664 64 Dolní Kounice, tel. 546 421 310, tel./fax. 546 421 304 e - mail : podatelna@dolnikounice.cz ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ROZHODNUTÍ STA VEBNÍ POVOLENÍ

ROZHODNUTÍ STA VEBNÍ POVOLENÍ / v " v MESTSKY URAD LOVOSICE odbor stavebního úřadu a územního plánování Školní 407/2, 410 30 Lovosice Telefon SÚ 416 536 679-684, fax: 416 532 130, e-rnail: stavebni.urad@meulovo.cz Telefon ÚP 416 571

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov Spis.zn.: SÚ 2364/2012/158Ba Č.j.:SÚ26010/12/158 / SÚ 2364/2012/158Ba Kyjov, dne 11.7.2012 Vyřizuje: Baturný Jindřich, Ing., tel. 518 697

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-5640/2011-879/HH Rousínov, dne 19. října 2011 Oprávněná úřední

Více

M Ě S T SKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor výstavby. V e ř e j n á v y h l á š k a R O Z H O D N U T Í

M Ě S T SKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor výstavby. V e ř e j n á v y h l á š k a R O Z H O D N U T Í M Ě S T SKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor výstavby Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Spis č.: OV/4944/2016/Ši V Třebíči dne 01.06.2016 Č.j.: OV

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Č.j.: 355/výst./08-Ra Vyřizuje: Ing. Rada Vilém Dne: 21.10.2008 Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380738108, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/5110/12-26 Hranice, dne: 12.2.2013 Vyřizuje: Milena Hošťálková E-mail: milena.hostalkova@mesto-hranice.cz Telefon: 581

Více

R O Z H O D N U T Í. Kabely DPMB-ul. Kounicova, úsek Šumavská Zahradníkova

R O Z H O D N U T Í. Kabely DPMB-ul. Kounicova, úsek Šumavská Zahradníkova *crdux003v1ek* CRDUX003V1EK DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 77900 OLOMOUC sekce stavební Sp. Zn.: MO-SDO0906/11-5/Os V Olomouci dne 15. února 2012 Č. j.: DUCR-3729/12/Os Telefon: +4209727 41315 (linka 220) Oprávněná

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í. Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í. Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou *crdux008bxvu* CRDUX008BXVU DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0087/15-7/Hm V Praze dne 24. března 2015 Č. j.: DUCR-15054/15/Hm Telefon: 602 378 117

Více

Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE Odbor dopravy

Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE Odbor dopravy Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE Odbor dopravy Vaše zn.: ze dne Č.j.: MUPO-3129/2016/OD/SAM Spis. zn.: SZ MUPO OD-602342015-SAM Vyřizuje: Šár Miroslav, Ing. Telefon: 519301370 Fax:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í o d b o r v ý s t a v b y Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno tel.: 494 669 628, fax: 494 668 338 e mail: stavebni@mu.opocno.cz Č.j.: MUO 911/2012/OV/DŠ/2 17. července 2012 Spisový znak: 253 Skartační znak:

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou Stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou

Městský úřad Lipník nad Bečvou Stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou Městský úřad Lipník nad Bečvou Stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou Vaše čj.: Ze dne: Spisová značka: MU/08506/2014/2382 Naše čj.: MU/11864/2014/ SÚ-SH/2382 Počet listů: 13

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: ČÍSLO EVIDENČNÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SUP/33232/2016/KAZIV 47783/2016/OSÚP/KAZI 55166

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ Oprávněná úřední osoba Martina Pomothyová e-mail martina.pomothyova@mesto-kromeriz.cz datum 15. června 2011 odbor DOPRAVY, oddělení dopravy a silničního hospodářství (573 321 383) č. j. MěUKM 042142/2011

Více

Oddělení speciálních stavebních činností speciální silniční úřad ADRESA: Obec Lhota, Požárníků 180, 273 01 Lhota, IČ: 00663964. Vyřizuje: M.

Oddělení speciálních stavebních činností speciální silniční úřad ADRESA: Obec Lhota, Požárníků 180, 273 01 Lhota, IČ: 00663964. Vyřizuje: M. Magistrát města Kladna Odbor výstavby Oddělení speciálních stavebních činností speciální silniční úřad ADRESA PRACOVIŠTĚ: ADRESA: Magistrát města Kladna Odbor výstavby nám. 17. listopadu 2840 272 52 DORUČOVACÍ

Více

R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice. ú z e m n í r o z h o d n u t í o z měně stavby

R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice. ú z e m n í r o z h o d n u t í o z měně stavby Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/23904/11-5 Hranice, dne: 23.1.2012 Vyřizuje: Jiří Koukal E-mail: jiri.koukal@mesto-hranice.cz Telefon: 581 828 382 V EŘEJNÁ

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 781/2011-5-Be-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 5.9.2011 Vyřizuje: Soňa Bernreiterová E-mail: sona.bernreiterova@pozorice.cz Telefon: 544226055

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad

Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, 75131 Lipník nad Bečvou Spisová značka: MU/18535/2007/6544 Lipník nad Bečvou, dne 18.10.2007 Č.j.: MU/21480/2007/ SU/HRA/6544 Skartační

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor dopravy Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 566, fax.:+420 371 430 529, e-mail: urad@muhorazdovice.cz Č.j.: MH/18178/2013 Spisová značka:

Více

Městský úřad Trutnov odbor výstavby

Městský úřad Trutnov odbor výstavby SPIS. ZN.: 2011/9141/V/SIO Č.J.: 68959/2011 Spisový znak: 330 Skartační znak V/5 OPRÁVNĚNÁ ÚŘ. OSOBA: Ondřej Šitina TEL.: 499803188 E-MAIL: sitina@trutnov.cz DATUM: 5.12.2011 Městský úřad Trutnov odbor

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Stránka č. 1 z 6 Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380738108, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz Č.j.: 5/výst./08-Ra Vyřizuje: Ing. Rada

Více

Technická zpráva - stoky

Technická zpráva - stoky VŘESKOVICE SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV Dokumentace pro stavební řízení Technická zpráva - stoky Obsah a) Popis inženýrského objektu, jeho funkční a technické řešení 1 b) Požadavky na vybavení 3 c) Napojení

Více

R O Z H O D N U T Í. s t a v e b n í p o v o l e n í

R O Z H O D N U T Í. s t a v e b n í p o v o l e n í 1 Drážní úřad sekce stavební - oblast Praha Wilsonova 300/8 121 06 PRAHA 2 - Vinohrady Č. j.: 10-0225/08-2S-DÚ/Hm V Praze dne 8. srpna 2008 Oprávněná úřední osoba: Ing. Hron Telefon: 602 378 117 R O Z

Více