KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905}

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905}"

Transkript

1 CS CS CS

2 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne KOM(2008) 307 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS

3 ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o odvětví lnu a konopí 1. ÚVOD Podle čl. 15 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1673/2000 o společné organizaci trhu se lnem a konopím je Komise povinna Evropskému parlamentu a Radě předložit zprávu a v případě potřeby také návrhy. Tato zpráva posoudí dopad podpory pro zpracování na producenty, zpracovatelský průmysl a trh s textilními vlákny. Prověří možnost prodloužit poskytování podpory pro zpracování krátkých lněných vláken a konopných vláken a doplňkové podpory po hospodářském roce 2007/08 a rovněž možnost integrace tohoto režimu podpory do obecného rámce podpory pro zemědělce v rámci společné zemědělské politiky stanoveného nařízením (ES) č. 1782/2003. Pro účely této zprávy vzala Komise v potaz externí hodnotící zprávu o odvětví lnu a konopí 1, jejíž statistické údaje byly aktualizovány v roce Čísla, na která text odkazuje, pocházejí z doprovodného pracovního dokumentu útvarů Komise. Odvětví lnu a konopí v EU V roce 2006 se v zemích EU-27 len pěstoval na ha půdy, což představuje 20 % světové pěstební plochy této plodiny. Vzhledem ke svým nárokům na klima se len pěstuje v pobřežních oblastech s mírným podnebím severní Francie (72 %), Belgie (15 %) a Nizozemska (4 %) a v menší míře také v Polsku (2,6 %), České republice (2,5 %) a pobaltských zemích (2,4 %). Produkce: Len, který se obvykle pěstuje v zemědělských podnicích produkujících nejdůležitější plodiny na orné půdě, je náročnější na práci a kapitál než obiloviny a musí se střídat po pěti až sedmi letech. Kromě toho rizikovost produkce značně zvyšuje proces máčení, kterým se na poli oddělují vlákna ze sklizených rostlin. Také zemědělské postupy jsou složitější než u obilovin. Zpracování: Zhruba 140 zpracovatelských závodů v zemích EU-27 zpracovává (potěráním) tun lněných stonků (údaj z roku 2006) na dlouhá vlákna ( tun) a krátká vlákna ( tun). To představuje 53 % světové produkce lněných vláken. Využití: Dlouhá lněná vlákna se používají v textilním průmyslu. Přibližně 80 % produkce EU se vyváží, a to hlavně do Číny. Krátká lněná vlákna se používají pro výrobu kompozitních materiálů, textilií a papíru (na základě nové poptávky vznikají i nová odbytiště). Dalších příjmů se dosahuje prodejem lněného semena a pazdeří. 1 CS 2 CS

4 Konopí na vlákno se v zemích EU-27 v roce 2006 pěstovalo na ha půdy, což odpovídá asi 9 % celosvětové pěstební plochy této plodiny. Produkce je soustředěna ve Francii (55 %), Spojeném království (11 %), Rumunsku (10 %), Německu (8 %), České republice (7 %) a Polsku (5 %). Produkce a zpracování: Konopí se pěstuje ve větších zemědělských podnicích hospodařících na orné půdě v blízkosti malého počtu významných zpracovatelských podniků. Jeho pěstování nevyžaduje žádné zvláštní agronomické ani klimatické podmínky. V roce 2006 bylo zpracováno tun konopných stonků na odhadovaných tun konopného vlákna. Využití: Konopná vlákna se používají především v odvětví speciálního papíru (75 %), přičemž dodatečná odbytiště představují kompozitní materiály a izolační materiály ( nová poptávka). Dodatečné příjmy zajišťují vedlejší produkty (pazdeří pro jezdectví). EU je součástí globálního trhu. Jak konopné, tak lněné vlákno jsou osvobozeny od dovozních cel a netýkají se jich žádné vývozní náhrady. Na dovoz konopí se vztahují zvláštní pravidla zčásti kvůli zárukám ohledně obsahu tetrahydrokannabinolu (THC). 2. VÝVOJ V ODVĚTVÍ LNU A KONOPÍ 2.1. Vývoj současného režimu Platnost režimu podpor pro zpracovatele lnu a konopí byla dvakrát prodloužena, aby se jeho přezkum časově shodoval s celkovou kontrolou stavu společné zemědělské politiky (SZP) 2 v roce Rada již v roce 2000 rozhodla, že počínaje hospodářským rokem 2006/07 (po přechodném období) přestane být poskytována podpora pro krátká lněná vlákna a konopná vlákna. Tato koncepce, která počítá pouze s podporou pro dlouhá lněná vlákna, byla potvrzena při obou prodlouženích režimu. Podpora poskytovaná schváleným prvním zpracovatelům je založena na množství specifických vláken skutečně vyrobeném za období 22 měsíců ze stonků, kterých se týká kupní či prodejní smlouva. Částka podpory činí: pro dlouhá lněná vlákna: 160 EUR na tunu v hospodářských letech 2002/03 až 2008/09, 200 EUR na tunu od hospodářského roku 2009/10; pro krátká lněná vlákna a konopná vlákna (obsahující nejvýše 7,5 % nečistot a pazdeří): 90 EUR na tunu v hospodářských letech 2001/02 až 2008/09. Členské státy mohou poskytovat podporu také pro krátká lněná vlákna obsahující 7,5 % až 15 % nečistot a pazdeří a pro konopná vlákna obsahující 7,5 % až 25 % nečistot. 2 Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu Příprava na kontrolu stavu reformy SZP, KOM(2007) 722 ze dne 20. listopadu CS 3 CS

5 Podpora pro zpracování se poskytuje až po maximální zaručené množství (MZM) na hospodářský rok ve výši tun u dlouhých lněných vláken a tun u krátkých lněných vláken a konopných vláken. Tato množství se rozdělují mezi členské státy ve formě národních zaručených množství (NZM). Mezi dlouhými lněnými vlákny a krátkými vlákny se kvóty mohou převádět s použitím koeficientu ekvivalence, který zajistí, že operace bude rozpočtově neutrální. Na podporu tradiční produkce dlouhých lněných vláken v některých oblastech Nizozemska, Belgie a Francie se schváleným prvním zpracovatelům do roku 2008/09 poskytuje dodatečná přechodná podpora pro zpracování. V současnosti dosahuje celkový rozpočet na podpory pro zpracování asi 21 milionů EUR pro země EU-27. Režim podpor sice umožňuje stabilní rozpočtový vývoj a brání spekulativnímu chování, které bylo pozorováno v 90. letech, ale jeho administrativní a kontrolní požadavky jsou poměrně složité 3 a mohly by se zjednodušit. Kromě toho byla část dřívější podpory pro producenty lnu a konopí oddělena a zahrnuta do režimu jednotné platby. Vázaná podpora je zemědělcům poskytována na základní nebo certifikované osivo lnu nebo konopí Len: zpracovatelský průmysl a vývoj trhu Pokud jde o produkci lněných stonků, lze v EU pozorovat dlouhodobý nárůst (obrázky 1 až 9). V zemích EU-27 pokračuje v činnosti celkem asi 140 zpracovatelských závodů. Celkový obrat se v případě zpracování dlouhých lněných vláken odhaduje na zhruba 235 milionů EUR a u zpracování krátkých lněných vláken přibližně na 32 milionů EUR (údaje z roku 2005). S výjimkou některých francouzských zpracovatelů jsou zpracovateli i nadále v průměru malé podniky. Zpracovatelé (v některých případech družstva) mají většinou silné vazby na místní ekonomiku, jsou obvykle vysoce specializovaní a někdy jsou integrovaní s předchozími články produkčního řetězce (produkce osiva, účast na produkci lnu) nebo s články návaznými (druhotné zpracování). Další zpracování lněných vláken probíhá převážně mimo EU. V roce 2006 bylo více než 80 % evropských dlouhých lněných vláken, která se používají hlavně v textilním průmyslu, vyvezeno z toho 82 % do Číny. Kromě toho se vyváží téměř 40 % krátkých lněných vláken, z toho 91 % do Číny. EU je největším producentem lněných vláken na světě a po jejích vláknech je velká poptávka v důsledku silného a rychlého rozmachu čínského přádelnického průmyslu. Mezi lety 1999 a 2006 se vývoz do Číny takřka ztrojnásobil. Navzdory této silné poptávce po vývozu cena dlouhých lněných vláken poklesla z EUR za tunu v hospodářském roce 2000/01 na EUR za tunu v hospodářském roce 2006/07. Tento vývoj je způsoben převážně výrazným posílením eura vůči americkému dolaru v dolarovém vyjádření se ceny dlouhých vláken mezi roky 2001 a 2006 snížily jen o 10 %. 3 4 Viz obrázek 10 v pracovním dokumentu: Posouzení administrativních nákladů podpor pro zpracování lněných a konopných vláken. 28,38 EUR / 100 kg na osivo lnu pěstovaného na vlákno, 22,46 EUR / 100 kg na lněné semeno a 20,53 EUR / 100 kg na osivo konopí. CS 4 CS

6 Krátká lněná vlákna jsou prakticky výhradně druhotným produktem výroby dlouhých lněných vláken. Z toho důvodu se jen málo zpracovatelských závodů v EU věnuje výhradně prvnímu zpracování technických vláken ze lnu. Značnou zaměstnanost však lze pozorovat v oblasti druhého zpracování krátkých lněných vláken a ve společnostech, které obchodují s vedlejšími produkty. Na technická použití se v roce 2005 spotřebovalo 38 % produkce krátkých lněných vláken (oproti 9 % v roce 1999). Roste také využití krátkých lněných vláken ve výrobě textilií (30 %), a to především v Číně. Podíl papírenského průmyslu se snížil ze 45 % na 32 %, ale v objemovém vyjádření jeho spotřeba poklesla jen mírně. Navzdory určité konkurenci dřevních a jiných přírodních vláken zůstala výroba papíru atraktivním odbytištěm, protože dokáže spotřebovat velké objemy a nevyžaduje vysokou jakost. Nová technická použití krátkých lněných vláken zaznamenala nárůst jak co do objemu, tak co do podílu na spotřebě těchto vláken. Nejpokročilejším novým trhem je výroba kompozitních materiálů pro automobilový průmysl, při které se spotřebuje tun krátkých lněných vláken (27 % z celkové produkce). Tento trh ovšem i nadále závisí na cenách alternativních surovin a na schopnosti zaručit pravidelné dodávky vláken. Ceny krátkých lněných vláken, která jsou obvykle druhotným produktem výroby dlouhých vláken, jsou velice rozmanité pohybují se od zhruba 300 EUR za tunu pro odvětví speciálního papíru přes EUR za tunu pro textilní vlákna po EUR za tunu pro kompozitní materiály (údaje z roku 2005) Konopí: zpracovatelský průmysl a vývoj trhu Společný pracovní dokument informuje o poklesu pěstební plochy konopí na méně než ha při relativně stabilní produkci stonků. Hlavní kapacita pro potěrání konopných stonků se nachází na přibližně deseti místech ve Francii, Spojeném království, Německu, Polsku (dřevní a lněná vlákna pro izolační materiály) a České republice (vlákna pro papírenský průmysl). V roce 2006 tyto závody zpracovaly tun konopných stonků na tun vlákna, přičemž 75 % z tohoto množství bylo využito v papírenství. Tento tradiční trh je vyzrálý a v dlouhodobém horizontu vyhlíží poměrně stabilně. Rostoucími odbytišti jsou kompozitní materiály (20 %) a izolační materiály (5 %). Konopná vlákna mají kvalitativní výhody před skelnými vlákny, ale jejich produkce není natolik vysoká ani stabilní, aby v daném odvětví mohly hrát významnou úlohu. Byly sice vyvinuty další nové způsoby použití konopného pazdeří (kosmetika, olej bohatý na mastné kyseliny omega) a celé rostliny (beton, biomasa), ale tyto projekty zůstávají rozsahem malé, často postrádají konkurenceschopnost a v současnosti trvá jejich závislost na veřejné podpoře. Mezi cenami vláken používaných v odvětví speciálního papíru (průměrně 360 EUR za tunu v roce 2006/07) a vláken pro technické využití (500 EUR za tunu u netkaných materiálů a 600 EUR za tunu u kompozitních materiálů na bázi plastů) existují značné rozdíly. V dlouhodobém výhledu by mohla mít na trh se speciálním papírem vážný dopad konkurence třikrát až čtyřikrát levnějších dřevních vláken. CS 5 CS

7 2.3. Dopad odvětví lnu a konopí na životní prostředí Hodnotící studie při zkoumání dopadů lnu a konopí na životní prostředí zdůrazňuje, že pěstování těchto plodin je spojeno s výrazně nižší spotřebou umělých hnojiv a pesticidů než pěstování jejich alternativ. Pěstování lnu a konopí má kromě toho příznivé účinky na rozmanitost zemědělských ekosystémů a krajiny. Len, a v menší míře i konopí, se pěstuje v některých z nejintenzivněji zemědělsky obhospodařovaných oblastí EU, kde současný vývoj směřuje k jednoduššímu střídání plodin (a v případě nahrazení lnu a konopí obilovinami k většímu používání chemikálií). Přadné plodiny v tomto kontextu představují přestávku pro životní prostředí, která prospívá kvalitě půdy, biologické rozmanitosti a krajině. 3. POSOUZENÍ PODPORY PRO ZPRACOVÁNÍ 3.1. Dopad podpory pro zpracování dlouhých lněných vláken Dopad na producenty Zpracovatelé si musejí zajistit udržitelné zásobování lněnými stonky tím, že budou nabízet cenu, která povede k hrubé marži umožňující konkurenceschopnost lnu vůči plodinám, které by ho mohly nahradit. Produkce lnu je sice obecně spojena se slušnými maržemi, ale její relativní konkurenceschopnost se zhoršila v důsledku nedávného prudkého nárůstu cen obilovin. V roce 2007 hrubé marže u obilovin převýšily hrubé marže u lnu, jehož zpracovatelé většinou nebyli schopni tuto skutečnost vyrovnat vyššími cenami za stonky. Navíc i hrubé marže stejné jako u obilovin mohou vést k tomu, že zemědělci, zejména v tradičních oblastech, upustí od pěstování lnu a zjednoduší svůj produkční systém. To je dáno větší náročností a složitostí prací, investičními nároky a většími povětrnostními riziky, které jsou s jeho produkcí spojeny Dopad dodatečné přechodné podpory pro tradiční oblasti Dodatečná přechodná podpora pro zpracovatele dlouhých lněných vláken u lnu pěstovaného v některých oblastech Nizozemska, Belgie a Francie, která zohledňuje zvláštní postavení tradičního lnu v těchto oblastech, byla založena na vyšší úrovni podpory, jež byla v těchto regionech poskytována v rámci předchozího režimu do roku S touto podporou se původně počítalo do roku 2005/06, ale její poskytování bylo prodlouženo, aby se zemědělské struktury mohly postupně přizpůsobit novým tržním podmínkám. Hodnotící studie obsahuje závěr, že dodatečná podpora ve výši 120 EUR na hektar pro tradiční produkční oblasti v Nizozemsku a Belgii je důležitá pro zachování tamější produkce. Podle studie by její zrušení vedlo k velmi významnému zmenšení nebo úplnému zániku pěstebních ploch lnu v těchto regionech. Na druhé straně se ve zprávě uvádí, že dodatečná podpora ve výši 50 EUR na hektar pro určité oblasti ve Francii a Belgii má jen omezený vliv. Zrušení této dodatečné podpory (při zachování základní podpory) by pokračování produkce lnu neohrozilo Dopad na zpracovatele a zaměstnanost Odvětví zpracování lnu je ve stále větší míře závislé na poptávce z Číny. Přestože účinek poklesu cen lněných vláken (daného především zhodnocením eura vůči dolaru) byl zčásti vyvážen zvýšením objemu, trh se nachází pod značným tlakem, který vyplývá mimo jiné ze zmenšování marží v čínském textilním průmyslu. CS 6 CS

8 V hodnotící studii se na základě údajů poskytnutých samým zpracovatelským průmyslem odhaduje, že pro většinu (větších) francouzských a belgických zpracovatelů podpora v letech 2002 až 2005 představovala asi 35 % hrubých marží a že při neexistenci podpory by byla nutná určitá míra restrukturalizace a reorganizace. U značného počtu menších podniků však podpora převyšuje hrubé marže. Hodnocení sice odhaduje, že neexistence podpory by mohla způsobit zánik přibližně poloviny těchto zpracovatelských závodů, ale proces restrukturalizace by umožnil konsolidaci velké části této kapacity. Na místní úrovni by to mohlo mít závažný dopad na zaměstnanost. Režim podpor přispívá k udržení hospodářské činnosti a zaměstnanosti v tradičních produkčních oblastech (severní Francii, Belgii a Nizozemsku) a umožnil vznik nových odvětví v některých jiných oblastech, včetně nových členských států (Polsko a Česká republika). Hodnotící zpráva předpokládá, že celková odhadovaná zaměstnanost přesahující ekvivalentů plného pracovního úvazku by se při absenci zvláštní podpory Společenství pro přadné plodiny mohla krátkodobě snížit asi o 2 000, a to zvláště proto, že se tato pracovní místa obvykle nacházejí ve venkovských oblastech, kde zemědělství a zpracovatelský průmysl představují významné zdroje zaměstnanosti. Poskytování podpory pro zpracování prvním zpracovatelům nemá významný dopad na ziskovost evropských navazujících odvětví (přádelnictví, výroba oděvů atd.), jejichž činnost se v posledním desetiletí přemístila do jihovýchodní Asie. Tabulka: Odhadovaná zaměstnanost v odvětví lnu a konopí (v ekvivalentech plných úvazků) Len a konopí Zemědělství 850 První zpracování První zpracování vnějších vstupů 200 Druhé zpracování > CELKEM > Zdroj: AND International 3.2. Dopad podpory pro krátká vlákna Konkrétně pro produkci krátkých lněných vláken je určen jen velmi malý počet hektarů. A vzhledem k tomu, že hlavní producentské členské státy (Francie a Belgie) převedly značnou část kvóty podpory pro krátká vlákna na kvótu pro dlouhá lněná vlákna, je účinek podpory pro krátká lněná vlákna nutné analyzovat ve spojení s podporou pro dlouhá vlákna. Jelikož existuje jen málo specializovaných prvních zpracovatelů krátkých lněných vláken, ukončení podpory by mělo přímý dopad pouze na určitý počet malých specializovaných zpracovatelských jednotek. Od roku 1999 byl zaznamenán jen mírný nárůst používání krátkých lněných vláken. Vedle výroby speciálních papírů, která je tradičním odbytištěm, vykazuje významný nárůst jen jejich použití v kompozitních materiálech pro automobilový průmysl. CS 7 CS

9 Ze srovnání hrubých marží u produkce konopí s maržemi u alternativních plodin vyplývá, že bez podpory pro krátká vlákna by byly marže nižší, zvláště vzhledem k tomu, že pěstování konopí je náročnější na práci než pěstování plodin, které je mohou nahradit. Tato skutečnost může vést k určitému zmenšení pěstebních ploch konopí. Avšak hlavní trh pro konopná vlákna, tj. odvětví speciálního papíru, je považován za stabilní. Pokles podpory v roce 2001 tento průmysl vyrovnal zvýšením ceny placené za vlákna. Přestože není zatím jisté, zda lze podobné zvýšení očekávat po zrušení podpory, mají zpracovatelé konopí zaměření na papírenský průmysl ekonomickou perspektivu i bez podpory pro zpracování. Zrušení podpory nicméně může narušit kontinuitu činnosti některých zpracovatelů, kteří jsou v nepříznivé finanční situaci. U malého počtu zpracovatelů, kteří se soustřeďují výhradně na nová průmyslová použití vláken, může absence podpory ohrozit jejich rozvojový potenciál i samotnou existenci. Hodnotící studie ukazuje, že veřejná podpora nadále určuje velkou část jejich zisků. 4. AKTUÁLNÍ OTÁZKY Zavedením režimu oddělené jednotné platby pokračovala reforma z roku 2003 v přechodu od podpory produktů k podpoře producentů. Smyslem tohoto opatření bylo podpořit konkurenceschopnost a tržní orientaci a současně zvýšit účinnost převodů plateb na podporu příjmů. Přezkum provedený pro kontrolu stavu SZP klade otázku, zda je navzdory celkové orientaci na úplné oddělení stále na místě i vázaná podpora. Doplňková kontrola pro zpracování určená zpracovatelům lnu pěstovaného v tradičních oblastech byla Radou zavedena jako přechodné opatření a plánuje se její zrušení. Podpora přispívá ke konkurenceschopnosti pěstování lnu v těchto regionech (zejména v Belgii a Nizozemsku), ale vzhledem ke své přechodné povaze (má umožnit postupné přizpůsobení daného odvětví) a uplatňování jen ve třech členských státech by počínaje hospodářským rokem 2009/10 neměla být nadále poskytována. Cílem dočasné podpory pro zpracování krátkých lněných vláken a konopných vláken je podpořit vývoj nových (průmyslových) výrobků a rozvoj možných odbytišť. Vzhledem k výše uvedené analýze je třeba položit si otázku, zda léta podpory krátkých vláken byla skutečně nejúčinnější formou stimulace takového vývoje. V roce 2000 Rada rozhodla o postupném ukončení podpory pro krátká vlákna, která byla prodloužena na další tři roky pouze s cílem umožnit její posouzení v rámci celkového přezkumu kontroly stavu. Nákladově efektivnějším způsobem stimulace vývoje konkurenceschopných obnovitelných výrobků může být projektová podpora poskytovaná prostřednictvím programů rozvoje venkova či výzkumných programů. Na základě tohoto vývoje a úvah by zvláštní podpora pro zpracování krátkých vláken neměla být od hospodářského roku 2009/10 dále poskytována. Zachování podpory pro zpracování dlouhých lněných vláken by mohlo napomoci k udržení zaměstnanosti a hospodářské činnosti v produkčních oblastech. Pokračující poskytování podpory pro zpracování však není v souladu se zásadami reformy SZP z roku Kromě toho přetrvávající vysoké ceny obilovin by mohly s největší pravděpodobností způsobit pokles produkce a ztrátu přínosu pro životní prostředí a zaměstnanost navzdory této zvláštní podpoře, což zpochybňuje její účinnost. CS 8 CS

10 Zdá se tudíž, že nejlepším řešením je úplné oddělení této podpory a její začlenění do režimu jednotné platby 5. Obdobně jako u dřívějšího začlenění podpory pro pěstitele konopí a lnu do režimu jednotné platby by se následkem oddělení rozpočet podpor pro zpracování stal součástí tohoto systému. Tato alternativa by představovala značné zjednodušení ve srovnání s poměrně složitým stávajícím režimem. Oddělení dává producentům možnost pružného rozhodování. Zemědělci budou pokračovat v produkci tam, kde bude zisková, a ve vhodných případech budou přizpůsobovat produkci trhu nebo přecházet na jiné produkty. Současně jim v souladu s pravidly podmíněnosti zůstane povinnost udržovat půdu v dobrém stavu z hlediska zemědělského využití i životního prostředí. Celkově vzato na tom bude producent po oddělení přinejmenším stejně dobře jako před ním a nejspíše na tom bude lépe díky pružnosti produkce a tržní orientaci. Vzhledem k hrubým maržím u alternativních plodin a vyšším nákladům a rizikům spojeným s produkcí lnu se odhaduje, že dojde ke zmenšení pěstební plochy lnu. A bez podpory pro zpracování se budou zejména menší zpracovatelé potýkat s vážnými problémy, zvláště v tradičních produkčních oblastech. Proto se jako vhodný přístup, který umožní restrukturalizaci a modernizaci odvětví, jeví postupné zrušení podpory pro zpracování dlouhých lněných vláken spolu s možným použitím článku 69 nařízení (ES) č. 1782/ Viz posouzení dopadů provedené pro návrh kontroly stavu SZP. CS 9 CS

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.9.2008 KOM (2008) 570 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv CS CS ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv 1. ÚVOD Podle

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Studie o odvětví bavlny v Evropské unii

Studie o odvětví bavlny v Evropské unii Shrnutí Cíle studie jsou: Posoudit vliv změn režimu podpor pro bavlnu na produkci bavlny a výnosnost bavlny vůči alternativním plodinám; Posoudit vliv reformy režimu podpor na průmyslové odvětví čištění

Více

- Alliance Environnement - Evropské hospodářské zájmové sdružení

- Alliance Environnement - Evropské hospodářské zájmové sdružení - Alliance Environnement - Evropské hospodářské zájmové sdružení EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství pro zemědělství Rámcová smlouva o posouzení dopadů opatření společné organizace trhů a přímých podpor

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2111(INI) 29. 10. 2010

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2111(INI) 29. 10. 2010 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 29. 10. 2010 2010/2111(INI) NÁVRH ZPRÁVY o deficitu bílkovinných plodin v EU: jak vyřešit dlouhodobý problém? (2010/2111(INI)) Výbor

Více

Mléko a mléčné produkty

Mléko a mléčné produkty Mléko a mléčné produkty i přes neustálý tlak na snižování produkce mléka zůstávají další vyhlídky pro mléčný trh a mléčné výrobky příznivé, a to díky stále rostoucí světové poptávce. Spíše se tedy očekává

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Průvodní dokument k ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Průvodní dokument k ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 16.01.2007 SEK(2007)15 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Průvodní dokument k ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU O CÍLECH UVEDENÝCH V ČL. 7 ODST. 2 PÍSM.

Více

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 5. 6. 2012 2011/0281(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná organizace trhů

Více

OBDOBÍ 2015-2020 II.PILÍŘ NENÁROKOVÉ DOTACE. II.pilíř - nenárokové dotace Ing.Zdeněk Perlinger,607103244 1

OBDOBÍ 2015-2020 II.PILÍŘ NENÁROKOVÉ DOTACE. II.pilíř - nenárokové dotace Ing.Zdeněk Perlinger,607103244 1 OBDOBÍ 2015-2020 II.PILÍŘ NENÁROKOVÉ DOTACE Ing.Zdeněk Perlinger,607103244 1 Popis opatření Poskytování odborných individuálních poradenských služeb v oblastech : - Podpora přenosu znalostí a inovací v

Více

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ Výroba usní a souvisejících výrobků 4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ 4.1 Charakteristika odvětví V roce 2009 nahradila klasifikaci OKEČ nová klasifikace CZ-NACE. Podle této klasifikace

Více

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Ing. Jan Záhorka Červenec 2008 OBSAH ÚVOD... 3 Postavení zemědělství v ekonomice státu... 3 Podíl na tvorbě HDP... 3 Podíl na zaměstnanosti... 3

Více

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15 VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15 1.1. Charakteristika odvětví Výroba potravinářských výrobků a nápojů je odvětvím navazujícím

Více

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu

Více

5. CZ-NACE 16 - ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVĚNÝCH, KORKOVÝCH, PROUTĚNÝCH A SLAMĚNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ NÁBYTKU

5. CZ-NACE 16 - ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVĚNÝCH, KORKOVÝCH, PROUTĚNÝCH A SLAMĚNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ NÁBYTKU 5. - RACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVĚNÝCH, KORKOVÝCH, PROUTĚNÝCH A SLAMĚNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ NÁBYTKU 5.1 Charakteristika odvětví Výroba dřevěných a korkových výrobků, proutěného zboží a slaměných výrobků, kromě

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o německém lihovém monopolu

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o německém lihovém monopolu CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.6.2010 KOM(2010)337 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o německém lihovém monopolu CS CS ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o

Více

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE WWW.HOLUB-CONSULTING.DE Kukuřice jako monokultura způsobující ekologické problémy Jako například: půdní erozi díky velkým rozestupům mezi jednotlivými řadami a pozdnímu pokrytí půdy, boj proti plevelu

Více

Zahraniční obchod s vínem České republiky. Bilance vína v ČR (tis. hl)

Zahraniční obchod s vínem České republiky. Bilance vína v ČR (tis. hl) Zahraniční obchod s vínem České republiky (III.a - rok 211) V roce 211 pokračoval trend narůstajícího dovozu vína zavedený vstupem ČR do EU. Nárůst je víceméně lineární. Zřejmě i proto, že sklizeň 29 nebyla

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.12.2006 KOM(2006) 814 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Třetí zpráva o sledování restrukturalizace ocelářství v České

Více

2. kolo příjmu žádostí z programu rozvoje venkova 2014-2020. Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře

2. kolo příjmu žádostí z programu rozvoje venkova 2014-2020. Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře 2. kolo příjmu žádostí z programu rozvoje venkova 2014-2020 Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře - OD 3. května 2016 8:00 hodin - DO 16. května 2016 13:00 hodin. Operace vyhlášené

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SHRNUTÍ POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SHRNUTÍ POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2011 SEK(2011) 871 v konečném znění PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SHRNUTÍ POSOUZENÍ DOPADŮ Průvodní dokument k PŘEZKUMU KOMISE, KTERÝ SE TÝKÁ FUNGOVÁNÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.5.2013 COM(2013) 278 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Program Marco Polo výsledky a výhledy

Více

Zemědělská politika EU. Naše půda, naše potraviny, naše budoucnost

Zemědělská politika EU. Naše půda, naše potraviny, naše budoucnost Zemědělská politika EU Naše půda, naše potraviny, naše budoucnost CS Od svého vzniku před více než 50 lety se společná zemědělská politika (SZP) neustále vyvíjela, aby se přizpůsobila měnícím se hospodářským,

Více

Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika

Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika 02.11.2010 Dunajská strategie Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika Další z projektů regionálního partnerství podporovaného Evropskou unií, tzv. Dunajská strategie, se

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.12.2010 KOM(2010) 799 v konečném znění 2010/0385 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení

Více

Ministerstvo zemědělství ČR Česká zemědělská univerzita Český statistický úřad RABBIT Trhový Štěpánov a. s.

Ministerstvo zemědělství ČR Česká zemědělská univerzita Český statistický úřad RABBIT Trhový Štěpánov a. s. ZDROJE INFORMACÍ, ZPRACOVATELÉ PODKLADŮ: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo zemědělství ČR Česká zemědělská univerzita Český statistický úřad RABBIT Trhový Štěpánov a. s. Odbor živočišných

Více

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ 26. 7. VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ Informace o očekávané sklizni polních plodin zveřejňuje Český statistický úřad každoročně v první polovině července. Podkladem pro výpočet jsou osevní

Více

Souboj průmyslových odvětví

Souboj průmyslových odvětví Souboj průmyslových odvětví Španělsko versus Česká republika Mistrovství Evropy ve fotbale 2016 Na hřišti se objeví: chemický průmysl Předzápasový výhled: 4:3 * Porovnání hodnocení společnosti Atradius

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.9.2010 KOM(2010) 539 v konečném znění 2010/0267 (COD) C7-0294/10 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY, KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2.10.2009 KOM(2009) 510 v konečném znění 2009/0138 (CNS) C7-0255/09 Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 247/2006, kterým se stanoví zvláštní

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 22.6.2005 KOM(2005) 263 v konečném znění 2005/0118 (CNS) 2005/0119 (CNS) 2005/0120 (CNS) Návrh NAŘÍZENÍ RADY o společné organizaci trhů v odvětví cukru Návrh

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 258 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Irska z roku 2015 CS CS

Více

2. Výroba textilií a textilních výrobků OKEČ 17

2. Výroba textilií a textilních výrobků OKEČ 17 VÝROBA TEXTILIÍ, TEXTILNÍCH A ODĚVNÍCH VÝROBKŮ DB Výroba textilií a textilních výrobků 2. Výroba textilií a textilních výrobků OKEČ 17 2.1. Charakteristika odvětví Textilní průmysl se podle druhu zpracovávané

Více

Situace v českém mlékárenství před ukončením mléčných kvót. Ing. Jiří Kopáček, CSc. Českomoravský svaz mlékárenský

Situace v českém mlékárenství před ukončením mléčných kvót. Ing. Jiří Kopáček, CSc. Českomoravský svaz mlékárenský Situace v českém mlékárenství před ukončením mléčných kvót Ing. Jiří Kopáček, CSc. Českomoravský svaz mlékárenský České mlékárenství je již 10 let integrální součástí mlékárenství EU. Z pohledu své velikosti

Více

Střednědobý výhled sektoru vína (do roku 2015/2016) Červenec 2009

Střednědobý výhled sektoru vína (do roku 2015/2016) Červenec 2009 Střednědobý výhled sektoru vína (do roku 2015/2016) Červenec 2009 1. Výchozí stav a předpoklady Výhled je zpracován na základě statistické analýzy produkce a spotřeby vína. Je uvažováno ve třech scénářích:

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 20.5.2014 Úřední věstník Evropské unie L 149/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení

Více

II. Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2015

II. Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2015 II. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015 o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu vedení evidence seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba Ministerstvo zemědělství

Více

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 Výroba a opravy strojů a zařízení VÝROBA A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ DK 14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 14.1. Charakteristika odvětví Významným odvětvím českého zpracovatelského průmyslu

Více

Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002)

Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002) Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002) Hospodářský rozvoj kandidátských zemí bude pravděpodobně v letech 2001-2002 mohutný, i přes slábnoucí mezinárodní prostředí, po silném

Více

Tisková zpráva. Evropští spotřebitelé pod vlivem krize. Výsledky průzkumu GfK zjišťujícího spotřebitelské klima v Evropě ve třetím čtvrtletí 2015

Tisková zpráva. Evropští spotřebitelé pod vlivem krize. Výsledky průzkumu GfK zjišťujícího spotřebitelské klima v Evropě ve třetím čtvrtletí 2015 Tisková zpráva Evropští spotřebitelé pod vlivem krize October 16, 2015 Andrea Winklerová Marcom T +420 737 263 113 andrea.winklerova@gfk.com Výsledky průzkumu GfK zjišťujícího spotřebitelské klima v Evropě

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. září 2008 (21.11) (OR. en) 12832/08 ADD 3. Interinstitucionální spis: 2008/0165 (COD) ENV 539 CODEC 1080

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. září 2008 (21.11) (OR. en) 12832/08 ADD 3. Interinstitucionální spis: 2008/0165 (COD) ENV 539 CODEC 1080 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 11. září 2008 (21.11) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2008/0165 (COD) 12832/08 ADD 3 ENV 539 CODEC 1080 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální

Více

Brusel, 30.06.2004 C(2004)2203 fin I. ŘÍZENÍ

Brusel, 30.06.2004 C(2004)2203 fin I. ŘÍZENÍ EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 30.06.2004 C(2004)2203 fin Věc: Státní podpora N 206/2004 - Česká republika Státní podpora za účelem podpory biopaliv Vážený pane ministře, I. ŘÍZENÍ (1) Dopisem ze dne 29. dubna

Více

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-76

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-76 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 25. 3. 2011 2011/2051(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-76 Czesław Adam Siekierski (PE460.746v01-00) Budoucnost SZP do roku 2020: Řešení problémů v oblasti

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 417 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok

Více

Situační a výhledová zpráva. * Úroda přadného lnu z roku 2001 silně poškozena nepřízní počasí v době sklizně v ČR i v EU

Situační a výhledová zpráva. * Úroda přadného lnu z roku 2001 silně poškozena nepřízní počasí v době sklizně v ČR i v EU Situační a výhledová zpráva LEN A KONOPÍ * Úroda přadného lnu z roku 2001 silně poškozena nepřízní počasí v době sklizně v ČR i v EU * Nedostatek domácí suroviny pro zpracovatelský průmysl trvá * Zásoby

Více

Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy.

Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy. Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy. Ochrana Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ Ministerstvo zemědělství,těšnov 17,117 05 PRAHA 1, e-mail: budnakova@mze.cz Základní podkladové materiály:

Více

Situační a výhledová zpráva. * Pokles pěstitelských ploch luskovin v ČR pokračoval i v roce 2002

Situační a výhledová zpráva. * Pokles pěstitelských ploch luskovin v ČR pokračoval i v roce 2002 Situační a výhledová zpráva LUSKOVINY * Pokles pěstitelských ploch luskovin v ČR pokračoval i v roce 2002 * Nepříznivé faktory snížily výnosy i kvalitu semene luskovin * Rozhodování zemědělců o přínosu

Více

Programový rámec pro operační PROGRAM ROZVOJE VENKOVA. Název Fiche 1. Stručný popis Fiche

Programový rámec pro operační PROGRAM ROZVOJE VENKOVA. Název Fiche 1. Stručný popis Fiche Programový rámec pro operační PROGRAM ROZVOJE VENKOVA program Název Fiche 1 INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ Vazba na článek Nařízení PRV Článek 17, odstavec 1., písmeno a) Vymezení Fiche Podpora je zaměřena

Více

ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ prosinec 2015 ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ Co se nám letos povedlo STR. 06 MILIARDY NA KOMODITY STR. 03 VZESTUP ČESKÉHO VÝVOZU STR. 04 PROGRAMY PRO ROK 2016 STR. 05 01 ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA: VÁŽENÍ

Více

ZDROJE INFORMACÍ, ZPRACOVATELÉ PODKLADŮ:

ZDROJE INFORMACÍ, ZPRACOVATELÉ PODKLADŮ: ZDROJE INFORMACÍ, ZPRACOVATELÉ PODKLADŮ: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ Agritec s.r.o. Šumperk-Temenice ATOK Asociace Textilního Oděvního Kožedělného průmyslu CELC Evropská konfederace lnu a konopí Český statistický

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Únor 2010 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem února vzrostly spotřebitelské ceny během ledna o 1,2 procenta. V meziročním

Více

3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin OKEČ 18

3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin OKEČ 18 Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin 3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin OKEČ 18 3.1. Charakteristika odvětví Odvětví výroby oděvů, zpracování a barvení kožešin je náročné na pracovní síly

Více

Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2008

Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2008 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Kontaktní pracoviště FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 28 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Dokument ze zasedání 2009 A6-0061/2008 4. 3. 2008 ***I ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistických zjišťováních o struktuře zemědělských podniků a statistických

Více

Souhrn posouzení dopadů

Souhrn posouzení dopadů KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.3.2007 SEK(2007) 171 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE připojený k návrhu SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2003/96/ES, pokud jde o úpravu zvláštního

Více

2003R1782 CS 01.01.2009 013.003 1

2003R1782 CS 01.01.2009 013.003 1 2003R1782 CS 01.01.2009 013.003 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003,

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2009/2157(INI) 17. 12. 2009. o zemědělství EU a změně klimatu (2009/2157(INI)) Zpravodaj: Stéphane Le Foll

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2009/2157(INI) 17. 12. 2009. o zemědělství EU a změně klimatu (2009/2157(INI)) Zpravodaj: Stéphane Le Foll EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 17. 12. 2009 2009/2157(INI) NÁVRH ZPRÁVY o zemědělství EU a změně klimatu (2009/2157(INI)) Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova Zpravodaj:

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE JEDNOTNÁ PLATBA NA PLOCHU (SAPS), DOPLŇKOVÁ PLATBA K JEDNOTNÉ PLATBĚ NA PLOCHU (TOP-UP) PODPORA MÉNĚ PŘÍZNIVÝCH OBLASTÍ A OBLASTÍ S EKOLOGICKÝMI OMEZENÍMI (LFA) Obsah 1. ÚVOD...4

Více

Komise požaduje od členských států, aby vrátily 214,6 milionů EUR z výdajů na SZP

Komise požaduje od členských států, aby vrátily 214,6 milionů EUR z výdajů na SZP IP/09/1375 V Bruselu dne 29. září 2009 Komise požaduje od členských států, aby vrátily 214,6 milionů EUR z výdajů na SZP Evropská komise rozhodla, že bude požadovat zpět celkem 214,6 milionů EUR, jež neoprávněně

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Třetí pololetní zpráva o fungování schengenského prostoru za období od 1. listopadu 2012 do 30.

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Třetí pololetní zpráva o fungování schengenského prostoru za období od 1. listopadu 2012 do 30. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 31.5.2013 COM(2013) 326 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Třetí pololetní zpráva o fungování schengenského prostoru za období od 1. listopadu 2012 do 30. dubna

Více

Informační materiál pro jednání Výboru pro evropské záležitosti dne 18. května 2007

Informační materiál pro jednání Výboru pro evropské záležitosti dne 18. května 2007 Informační materiál pro jednání Výboru pro evropské záležitosti dne 18. května 2007 NÁVRH REFORMY SPOLEČNÉ ORGANIZACE TRHU S OVOCEM A ZELENINOU Ing. Josef Palán Parlament České republiky Kancelář Poslanecké

Více

(3) Na trhu tedy nastala taková situace, v níž se běžná opatření, jež jsou k dispozici podle nařízení (EU) č. 1308/2013, jeví jako nedostatečná.

(3) Na trhu tedy nastala taková situace, v níž se běžná opatření, jež jsou k dispozici podle nařízení (EU) č. 1308/2013, jeví jako nedostatečná. L 284/22 30.9.2014 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1031/2014 ze dne 29. září 2014, kterým se stanoví další dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty některého ovoce a zeleniny EVROPSKÁ

Více

ZMĚNY V PRODUKCI ROSTLIN JAKO ODRAZ VSTUPŮ A PRODUKČNÍHO POTENCIÁLU

ZMĚNY V PRODUKCI ROSTLIN JAKO ODRAZ VSTUPŮ A PRODUKČNÍHO POTENCIÁLU ZMĚNY V PRODUKCI ROSTLIN JAKO ODRAZ VSTUPŮ A PRODUKČNÍHO POTENCIÁLU Prof. Ing. Lubomír Minx, DrSc. Vysoká škola zemědělská Brno Rostlinná výroba prochází od začátku devadesátých let velmi složitým obdobím.

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o povinném uvádění země původu nebo místa provenience u masa použitého jako složka. {SWD(2013) 437 final}

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o povinném uvádění země původu nebo místa provenience u masa použitého jako složka. {SWD(2013) 437 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.12.2013 COM(2013) 755 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o povinném uvádění země původu nebo místa provenience u masa použitého jako složka {SWD(2013) 437

Více

Absolventi středních škol a trh práce DOPRAVA A SPOJE. Odvětví: Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů

Absolventi středních škol a trh práce DOPRAVA A SPOJE. Odvětví: Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: DOPRAVA A SPOJE Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Praha 2015 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí žáci a absolventi

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o režimu kvót pro výrobu bramborového škrobu. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o režimu kvót pro výrobu bramborového škrobu. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 06.12.2004 KOM(2004) 772 v konečném znění 2004/0269 (CNS). ZPRÁVA KOMISE RADĚ o režimu kvót pro výrobu bramborového škrobu Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 265 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku

Více

1 Úvod. 2 Obecné informace o respondentech

1 Úvod. 2 Obecné informace o respondentech 1 Úvod Celosvětová konkurence v poptávce po přírodních zdrojích se zvyšuje. Soustředění zdrojů, zejména kritických surovin, mimo Evropskou unii vede k závislosti evropského průmyslu a společnosti na dovozu.

Více

ANALYTICKÉ INFORMACE ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 2006

ANALYTICKÉ INFORMACE ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 2006 ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 26 Výměra zemědělské půdy V roce 26 byla výměra zemědělské půdy v Pardubickém kraji 231,9 tis. ha, z čehož 78,5 % zaujímala orná půda a 21,1 % trvalé travní porosty.

Více

Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace

Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace Jméno autora Název práce Anotace práce Lucie Dolníčková Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace V práci autorka nejprve stručně hovoří o obnovitelných zdrojích energie (energie vodní,

Více

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU VYPRACOVANÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU VYPRACOVANÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU VYPRACOVANÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU Na základě údajů dostupných k 20. květnu 2005 sestavili odborníci Eurosystému projekce makroekonomického vývoje eurozóny. 1 Průměrný

Více

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY, KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 22.1.2008 KOM(2008) 7 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se v souladu s článkem 19 směrnice 2003/96/ES povoluje Itálii uplatňovat v určených zeměpisných

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. září 2008 (12.09) (OR. en) 12832/08 Interinstitucionální spis: 2008/0165 (COD) ENV 539 CODEC 1080

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. září 2008 (12.09) (OR. en) 12832/08 Interinstitucionální spis: 2008/0165 (COD) ENV 539 CODEC 1080 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 11. září 2008 (12.09) (OR. en) 12832/08 Interinstitucionální spis: 2008/0165 (COD) ENV 539 CODEC 1080 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální

Více

ISSN 1831-0788 EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR. Zvláštní zpráva č. 7 REFORMA SPOLEČNÉ ORGANIZACE TRHU S VÍNEM: DOSAVADNÍ POKROK

ISSN 1831-0788 EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR. Zvláštní zpráva č. 7 REFORMA SPOLEČNÉ ORGANIZACE TRHU S VÍNEM: DOSAVADNÍ POKROK ISSN 1831-0788 EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR Zvláštní zpráva č. 7 2012 REFORMA SPOLEČNÉ ORGANIZACE TRHU S VÍNEM: DOSAVADNÍ POKROK CS Zvláštní zpráva č. 7 2012 REFORMA SPOLEČNÉ ORGANIZACE TRHU S VÍNEM: DOSAVADNÍ

Více

Motorová paliva z ropy pro silniční dopravu do roku 2030

Motorová paliva z ropy pro silniční dopravu do roku 2030 Motorová paliva z ropy pro silniční dopravu do roku 2030 Autoři: Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO), U trati 42, 100 00 Praha 10, telefon:

Více

EU-Projekt INNO 2 Berlín 6. 8. 7. 2010

EU-Projekt INNO 2 Berlín 6. 8. 7. 2010 Zpracovatelský průmysl V ČR vyrábí velkou škálu výrobků, z nichž většina je zařazena do samostatných odvětví. Patří sem výroba nábytku, klenotů, hudebních nástrojů, sportovních potřeb, hraček, bižuterie,

Více

Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu Polska

Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu Polska RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. března 2009 (12.03) (OR. en) 7322/09 UEM 77 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Delegace Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu

Více

Program rozvoje venkova 2014-2020

Program rozvoje venkova 2014-2020 Program rozvoje venkova 2014-2020 investiční opatření Tomáš Medonos Ústav zemědělské ekonomiky a informací PRV ohlédnutí za obdobím 2007-2013 a výhled na období 2014-2020 PRV 2007-2013 základní shrnutí

Více

DOTACE. Ing. Milan Kouřil Mgr. Martin Střelec DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie

DOTACE. Ing. Milan Kouřil Mgr. Martin Střelec DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie DOTACE Ing. Milan Kouřil Mgr. Martin Střelec DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie Co se dnes dozvíte? Přehled využitelných finančních zdrojů Dotace do prvovýroby Dotace do nezemědělských činností Přehled

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Reakce na krizi v evropském automobilovém průmyslu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Reakce na krizi v evropském automobilovém průmyslu CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.2.2009 KOM(2009) 104 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE Reakce na krizi v evropském automobilovém průmyslu CS CS SDĚLENÍ KOMISE Reakce na krizi v evropském

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2006

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2006 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2006 F. Zpráva o hospodaření dalších složek veřejných rozpočtů a o fondech organizačních složek státu I. Závěrečné účty státních fondů II. III. IV.

Více

Jednání pracovní skupiny Víno při COPA/COGECA Jednání poradní skupiny Víno při Komisi EU 19. a 20. 10. 2011 Brusel

Jednání pracovní skupiny Víno při COPA/COGECA Jednání poradní skupiny Víno při Komisi EU 19. a 20. 10. 2011 Brusel Jednání pracovní skupiny Víno při COPA/COGECA Jednání poradní skupiny Víno při Komisi EU 19. a 20. 10. 2011 Brusel Účastníci jednání za ČR: Ing. Jiří Sedlo, CSc., Velké Bílovice 1,2 Ing. Karel Matoušek,

Více

O D D Í L V Ě N O V A N Ý Č E S K É R E P U B L I C E / S L O V E N S K U 2 0 1 2

O D D Í L V Ě N O V A N Ý Č E S K É R E P U B L I C E / S L O V E N S K U 2 0 1 2 O D D Í L V Ě N O V A N Ý Č E S K É R E P U B L I C E / S L O V E N S K U 2 0 1 2 Hospodaření TRŽNÍ ÚDAJE V OBLASTI CEMENTU Objem - 11,9 % Průměrné výnosy - 0,3 % Tržní podíl 15 % Cementárna Betonárna

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.5.2011 KOM(2011) 235 v konečném znění 2011/0104 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Rumunsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku

Více

1. kolo příjmu žádostí na operaci Programu rozvoje venkova 2014-2020: Operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

1. kolo příjmu žádostí na operaci Programu rozvoje venkova 2014-2020: Operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 1. kolo příjmu žádostí na operaci Programu rozvoje venkova 2014-2020: Operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů Návaznost PRV ČR 2014-2020 PRV 2007-2013 PRV 2014-2020 opatření I.1.3

Více

2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1

2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1 2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007

Více

Absolventi středních škol a trh práce PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Praha 2015 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí

Více

319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)

319 C5-0375/2000 2000/0139(COD) Návrh na směrnici Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 97/67/ES s ohledem na další otvírání poštovních služeb Společenství hospodářské soutěži (KOM(2000) 319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)

Více

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9 3. EKONOMICKÝ VÝVOJ Makroekonomika: Podíl kraje na HDP ČR byl pátý nejnižší mezi kraji. Makroekonomické údaje za rok 213 budou v krajském členění k dispozici až ke konci roku 214, proto se v této oblasti

Více

Čína vykazuje nejvyšší objem firemních pohledávek po splatnosti od roku 2010

Čína vykazuje nejvyšší objem firemních pohledávek po splatnosti od roku 2010 Praha, 9. dubna 2014 Čína vykazuje nejvyšší objem firemních pohledávek po splatnosti od roku 2010 Na základě průzkumu řízení úvěrových rizik u firemní klientely v Číně, který společnost Coface provedla

Více

Krize a konkurenceschopnost. Ing. Jaroslav Humpál

Krize a konkurenceschopnost. Ing. Jaroslav Humpál Krize a konkurenceschopnost Ing. Jaroslav Humpál Osnova presentace Mezinárodní ekonomická situace Prognózy produkce a cen signály trhu Ekonomické výsledky EU 27 porovnání Sektorové porovnání mléko, prasata,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. - Shrnutí -

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. - Shrnutí - KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 12.7.2006 SEK(2006) 926 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE - Shrnutí - POSOUZENÍ DOPADŮ MOŽNÝCH POLITIK, POKUD JDE O KOMISÍ PŘEDLOŽENÝ NÁVRH NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Prosinec 2009 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna vzrostly spotřebitelské ceny během prosince o 0,2 procenta. V meziročním

Více

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo zemědělství 23932/2016-MZE-14112 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla ) Specifické podmínky

Více

Lesní certifikace je pro vlastníka lesa moderním

Lesní certifikace je pro vlastníka lesa moderním Lesní certifikace Forest Stewardship Council (FSC) pro malé lesy Co je FSC FSC je mezinárodní nevládní nezisková organizace se sídlem v Bonnu. Byla založena roku 1993 zástupci dřevozpracujícího průmyslu,

Více

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit V Bruselu dne 30. ledna 2015 Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 124 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 83, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 124 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 83, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 124 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 83, O B S A H : 307. Nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

Více

SEZNAM VYBRANÝCH POUŽITÝCH ZKRATEK

SEZNAM VYBRANÝCH POUŽITÝCH ZKRATEK SEZNAM VYBRANÝCH POUŽITÝCH ZKRATEK ACP Afrika, Caribic, Pacifi c. Vybrané rozvojové země z oblastí Afriky, Karibiku a Tichomoří CN Kombinovaná nomenklatura (celní termín) CPV Cena průmyslových výrobců

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více