Jachting pro poteby kapitán VS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jachting pro poteby kapitán VS"

Transkript

1 Jachting pro poteby kapitán VS sestavil Pavel esák Jachta je plachetnice, která slouží k rekreaním nebo sportovním úelm. Není možné se zabývat jachtami v celé jejich mnohosti a rozmanitosti. Pro naši potebu se budeme vnovat u nás nejbžnjším ploutvovým jednostžovým plachetnicím s vysokým oplachtním. Konstrukce lodi Lodní trup - plachetnice kýlová - lodní trup vybíhá dole do pevného kýlu, který je v nejnižší ásti opaten zátží (balastem). Plachetnice se z jakéhokoli náklonu sama opt vzpímí (nepevratitelnost). K plavb potebuje vtší hloubku, komplikovanjší je peprava po souši. Vtšinou to jsou plachetnice námoní nebo na velká jezera, u nás se vyskytují málo. - plachetnice ploutvová - z relativn plochého trupu vybíhá vtšinou jediná ploutev (káa), pohyblivá v ploutvové skíni v ose lodi. Ploutev lze zdvihnout nebo zaklopit (tím se zmenší ponor pi plavb nad mlkou vodou). Nejrozšíenjší typ plachetnice u nás. Lo není nepevratitelná, peprava po souši snazší než u pedešlých. Trup má v píném ezu profil bu oblý ve tvaru širokého U - jola, nebo jednou (pípadn vícekrát) lomený - šarpie. Plaky v lomech šarpie se nazývají outory, penesen pak také tyto hrany jako takové. Trup je vtšinou zakonen vícemén svislou plochou - zrcadlo, na které je zavšeno kormidlo. Prostor pro posádku - kokpit - je vtšinou až za stžnm. - plachetnice ploutvokýlová - hybrid pedešlých, z hlediska vlastní plavby spojuje jejich nevýhody. Používá se k plavb v mlkých moích nebo ústích ek. Aby bylo dosaženo nepevratitelnosti, musí být balast na mlím kýlu mnohem tžší. Nevím o žádné u nás. - plachetnice vícetrupové - katamarany a trimarany Materiál a konstrukce trupu - devo - klasický materiál. Základem je kýlová plaka, na které jsou postavena žebra. Boky a dno lodi tvoí obšívka. Obšívka tvoená prkny kladenými hranami pes sebe se nazývá klinker, prkna položená (v nkolika vrstvách) hranami na tupo k sob je karvel (také kravel). Obojí je u nás spíš historické, u moe lze ale asto vidt. Novji se užívá obšívka z pekližky. - ocel nebo jiné kovy - trup je proveden nýtováním nebo svaováním, klasická žebra jsou nahrazena soustavou výztuh. - ferrocement - užívání laminátu z ocelového pletiva a betonu má pvod v dob druhé svtové války, kdy bylo teba rychle budovat levné luny pro válené úely. Dnes se užívá pevážn u námoních plachetnic stední velikosti. - laminát ze skelné textilie a syntetické pryskyice je vtšinou samonosný a jeho tuhost bývá zvýšena devnými nebo kovovými výztuhami V našich vnitrozemských vodách se vyskytují nejastji lod s pekližkovou obšívkou, nebo lod laminátové. Oplachtní Oplachtní slouží k pohonu plachetnice a tvoí je takeláž (kulatiny a lanoví) a vlastní plachty. Na jednostžových ploutvových plachetnicích se užívá dvou druh oplachtní: - oplachtní ráhnové - hlavní plachta tvaru nepravidelného tyúhelníku je zavšena na vratiráhn a dole na vratipe. - oplachtní vysoké - trojúhelníková hlavní plachta je vytažena na stže, který je vyšší než u ráhnového oplachtní a dole pipevnna na vratipe (v bžné praxi mu i odborníci íkají ráhno).

2 Plachty - hlavní plachta - má nejvtší plochu a je nejvýznamnjší z hlediska pohonu plachetnice - kosatka - je to pomocná plachta o menší ploše. Krom toho, že její plocha zvtšuje celkovou plochu plachet, spoívá její nejdležitjší funkce v usmrnní vzdušného proudu pi obtékání hlavní plachty a zvtšuje tak její úinnost. - genua - je kosatka velkých rozmr. Za silného vtru bývá použita i samostatn. - spinaker - balonová plachta pro plavbu na zadní vítr. V poslední dob se užívají i spinakry asymetrické. Materiál plachet - klasická bavlna, moderní syntetické materiály (dacron, mylar, duradon = umlý len, nylon ), pro nenároné použití nap. i kašírovaný polyetylen. Aby zadní lem držel tvar (vyklenutí) bývá podepen spírami. Kulatiny - stže - hlavní pevná svislá kulatina. Slouží k nesení plachet, pípadn i umístní signál - nlka - nástavec vícedílného stžn, nesoucí zpravidla zvláštní plachty - elen - pevná kulatina vybíhající vped - ráhno - vodorovná nebo šikmá kulatina, na které je zavšena plachta. Obvykle se tak nazývá i vratipe, ke kterému je upevnn dolní lík hlavní plachty. - pn - vtšinou vodorovné nebo mírn šikmé kulatiny, které upravují správnou polohu plachet, Krom již zmínného vratipn to je napíklad spinakrový pe. Lanoví pevné slouží k zajištní stability a tuhosti pevných kulatin. Jsou to: - sth - lanko kotvící stžen na pí plachetnice - upínaky - kotví stže do stran a mírn vzad. Mohou být upevnny na vrcholu stžn, potom vedou obvykle pes píné salingy. Spolu s nimi zajišují boní tuhost stžn a prostednictvím jejich napnutí lze regulovat prhyb stžn vzad. Jestliže jsou upevnny zhruba v 3/4 výšky stžn nemívají salingy. Vtší plachetnice mohou mít ob soustavy upínaek (oberwant a unterwant). - pardun - lano kotvící stžen k zádi plachetnice (pouze na vtších lodích) Lanoví pohyblivé - spoušt - slouží k vytahování a spouštní plachet. Za plavby se s nimi manipuluje pouze minimáln (s výjimkou spoušt spinakru). S jejich pomocí lze regulovat naptí pedního líku plachty. - otže - jsou lana sloužící k ovládání plachet. K ovládání hlavní plachty prochází otž kladkostrojem. Lana otží musí být ohebná a silná tak, aby je bylo možné pohodln držet v ruce. Vhodné je zaízení, umožující zajistit otže v dané poloze (rohatky, svírky, ) - kiking - soustava lanek, která prostednictvím pák nebo kladek psobí mezi patou stžn a vratipnm a brání tak jeho zdvihání. Tím dochází rovnž k napínání zadního líku hlavní plachty a regulaci jejího vydutí. Kormidlo Slouží k ízení smru plavby. Na zrcadle lodi je v závsu kormidla upevnna kniha, v níž je oton seven vlastní list kormidla. ovládá se pomocí kormidelní páky, která mže být prodloužená otonou pinou, nebo rozvidlena do tzv. lyry. Pi vychýlení listu kormidla dojde k hydrodynamickému psobení a k stáení smru plavby. Z toho plyne, že pro funkci kormidla je dležitá rychlost plavby.

3 Teorie plavby Stabilita lodi boní stabilita lod je dána momentem sil, psobících na trup. V tžišti lod psobí její tíha, v tžišti ponoené ásti psobí vztlak vody. Tyto síly jsou u vyvážené lod v rovnováze na jedné svislici. Pi vychýlení se tžišt ponoené ásti posune ponkud stranou a vzniklý moment sil psobí proti vychýlení. Mírou stability lod je tzv. metacentrická výška, neboli výška metacentra nad tžištm lod. Metacentrum je potom prseík psobící vztlakové síly s rovinou soumrnosti lod. U kýlové plachetnice je díky balastu metacentrická výška kladná i v pípad, kdy se lo stžnm položí na hladinu. U ploutvové plachetnice se pi vzrstajícím náklonu metacentrická výška zmenšuje, až pi uritém náklonu klesne na nulu a pi jeho pekroení následuje neodvratné

4 pevržení lod. Náklon je zpsoben pedevším psobením vtru, pípadn vlnami. K vyvážení lod pispívá posádka vlastní tíhou na opané stran. Hydrodynamika Plavba výtlaná a v kluzu - pi stání lod, nebo pi malé rychlosti plavby lo pluje podle Archimedova zákona. Jde o takzvanou výtlanou plavbu, která je díky nutnému ponoru doprovázena významným odporem. Pi zrychlování plavby se postupn stále více uplatuje dynamické psobení na dno lodi až pi urité rychlosti se lo jakoby vyhoupne na hladinu - bylo dosaženo klouzavé plavby, pi které rapidn klesnou plavební odpory a rychlost se dále zvýší. Drift (snos)- síla psobící na plachty se rozkládá na dv složky. Složka psobící v ose lodi slouží k jejímu dopednému pohybu, složka kolmá potom snáší lo do strany. Tento boní drift by neumožoval kižování proti vtru a významn komplikoval plavbu na boní vítr. K jeho omezení slouží plocha kýlu nebo ploutve, která zvtšuje odpor lodi proti driftu. Pi pohybu lodi k tomu pistupují i síly dynamického psobení na ploutev i kormidlo. Pro zjednodušení uvažujeme tžišt bokorysu ponoené ásti trupu vetn ploutve a kormidla tzv. tžišt laterálu (z latinského latus, eris, n. - bok) jako psobišt tchto sil.

5 Aerodynamika plachet Vítr obtékající plachtu proudí na návtrné stran pomaleji, na závtrné stran naopak rychleji. Tedy na návtrné stran se pohybová energie vtru mní v tlakovou (tlak vzroste), naopak na závtrné se pohybová energie zvýší na úkor tlakové (tlak poklesne - vznikne ssání). Plachta se chová v podstat jako jednoduché kídlo. Výsledná síla je soutem tlaku a ssání na placht. Pro zjednodušení opt uvažujeme psobení této síly v geometrickém tžišti plachet. Velikost této síly závisí na rychlosti vtru a nastavení plachty - úhlu nábhu. Tento úhel však není možné libovoln zvtšovat, protože dojde k odtržení proudnic od plachty a k turbulentnímu proudní (víení). Protože tažná síla na placht je tvoena pibližn ze 2/3 ssáním a jen z 1/3 tlakem, má to za následek její prudký pokles. Abychom mohli ješt zvtšit úhel nábhu, použijeme kosatku, která má hlavní úkol usmrnit proudní na závtrné stran hlavní plachty aby k turbulencím nedošlo. Musí být ale správn nastavena. Nastavení plachet volíme tak, abychom dosáhli maximálního výkonu. Hlavní plachtu nastavíme tak, aby ležela pibližn v polovin úhlu který svírá smr zdánlivého vtru s osou lodi. Zdánlivý vítr je výsledkem skládání rychlosti skuteného vtru a rychlosti plavby a jeho smr ukazuje

6 korouhvika (vjika, policajt, frklík) na vrcholu stžn nebo upínakách. Úhel nábhu mžeme zvtšovat dokud nedojde k odtržení proudnic. To poznáme podle indikátor našitých na plachtu (špionky). Kosatku nastavíme tak, aby nebyla pytlovit uzavena a na hlavní placht se netvoily faldy.

7

8 Vzájemná poloha tžiš plachet a laterálu má vliv na chování plachetnice ve vtru: - lo se chová neutráln, když jsou tžišt plachet a laterálu na svislici nad sebou. Ideální stav, který se snažíme dosáhnout umístním nebo prohnutím stžn a zejména pomocí pedozadního vyvážení. - návtrná lo má tžišt plachet za tžištm laterálu. Má snahu se stáet proti vtru. Mírná návtrnost pispívá k bezpenosti a je vhodná pi plavb proti vtru. Píliš velká ztžuje ovládání lodi. - závtrná lo má tžišt plachet ped tžištm laterálu. Má snahu stáet se po vtru. Tato vlastnost je velmi nebezpená! Lo je závtrná také pi plavb na zadní vítr s vytaženou ploutví a rovnž pi použití spinakru. Výhodou je v tomto pípad, že drží smr. Plavba Pímá plavba - na boní vítr je plavba efektivní. Plachta je na závtrném boku a lo mže dosáhnout rychlosti vtší, než je rychlost vtru. Nejvhodnjší pro výcvik zaáteník. Nejvyšší rychlosti lze dosáhnout pi zadoboním vtru. - na pední vítr (plavba na vtru) se užívá pi kižování proti vtru. ím osteji mže plachetnice plout proti vtru, tím je její stoupavost vtší. Zmna smru proti vtru se nazývá ostení, naopak od vtru odpadání. - na zadní vítr (plavba s vtrem v zádech) patí k zdánliv jednoduchým, ale nebezpeným zpsobm. Rychlost nemže pesáhnout rychlost vtru. Plachty postavíme na motýla a tžišt lodi posuneme co nejvíce dozadu. Povytáhneme ploutev. Zkušené posádky i pi plavb po vtru mírn kižují, plavba se pak podobá plavb na zadoboní vítr. Je možné použít spinakr.

9 Obraty - Re - obrat proti vtru. K jeho provedení je poteba dostatená rychlost. Ped jeho zahájením mírn odpadneme (zvýšení rychlosti) potom za souasného zvolání re, kterým upozorníme kosatníka, zaneme ostit a setrvaností dokoníme obrat. Pitom pejde vratipe nad osou lodi a posádka se pesune k vyvažování na opaný bok. Po obratu opt mírn odpadneme a ostíme, až když jsme získali njakou rychlost. - Halsa - obrat po vtru. Plachetnice zane odpadat až do plavby po vtru. Pitáhneme hlavní plachtu k ose lodi a pokraujeme setrvaností až dojde k pesmyknutí plachty, teprve potom otž opt povolíme a dokoníme obrat. Pitom se posádka pesune k vyvažování na opaný bok. Manévr skýtá nebezpeí a krom toho pi nm dojde ke ztrát nastoupané výšky proti vtru. Jeho použití je na míst pi velmi slabém vtru, nebo pi stídavé zadoboní plavb (tzv. kižování po vtru ). Obraty provádíme vždy se spuštnou ploutví a po pedchozím upozornní posádky. Celá innost musí být provedena co nejrychleji. Kormidlo vychylujeme maximáln o 30 45, pi vtším vychýlení lo již nereaguje zatáením, kormidlo pouze brzdí a to pi obratu mžeme nejmén potebovat. Odplouvání a pistávání provádíme vždy proti vtru. To je relativn jednoduché, když vítr vane od behu, nebo soubžn s ním. Abychom mohli plout na vítr vanoucí smrem ke behu, potebujeme njakou rychlost. Abychom ji získali, je nejlépe nejprve vyplout na vodu na devný vítr nebo motor. V mlké vod u behu opatrn manipulujeme s ploutví, aby nedošlo k poškození. V žádném pípad nenajíždíme pi pistávání pídí na beh (ani když je to pláž), ale v malé vzdálenosti od behu provedeme rychle obrat proti vtru. Lo se tém okamžit zastaví a v té chvíli necháme plachty vyvlát, nebo je spustíme. Plachty nenecháme nikdy flatrovat (zmítat se ve vtru), to je poškozuje nejvíce.

10 innost posádky a ízení plachetnice - kormidelník sedí na boku lodi tak, aby mohl sledovat prostor ped lodí, hlavní plachtu a brázdu za lodí. Drží kormidlo a hlavní otž, má na starost otonou ploutev. Pokud je kosatník na hrazd i všechno ostatní lanoví. Sezením na boku vyvažuje lo. - kosatník drží otže kosatky, má na starost ostatní lanoví a spouštcí ploutev. Vyvažuje lo (teba i s pomocí závsu na hrazd) vyvažování - cílem je udržet stže pokud možno svisle. Nejprve vyvažuje kosatník, za silného vtru musí vyvažovat naplno i kormidelník. Pro vtší vyložení se kosatník (na nkterých lodích i kormidelník) pipne na hrazdu - lanko vedoucí se stžn k postroji, v nmž kosatník sedí. Pedpisy pro plavbu plachetnic - vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu o hmotnosti vetn vlastního zatížení do 1000 kg a plachetnice s plochou plachet do 12 m 2 - není teba prkaz zpsobilosti a taková lo nepodléhá evidenci - povinná výbava pro lo o hmotnosti do 500 kg: vyvazovací lano 5 m dlouhé, vylévaka a alespo jedno pádlo - plachetnice, která je malým plavidlem musí dát pednost všem plavidlm, která nejsou malá - plachetnice má pednost ped všemi ostatními malými plavidly, která nejsou plachetnice - plachetnice si dávají pednost: a) mají-li vítr z rzných smr, musí plavidlo s vtrem z levého boku uvolnit dráhu plavidlu, které má vítr z pravého boku b) mají-li vítr ze stejných smr, musí plavidlo v návtí uvolnit dráhu plavidlu v závtí c) má-li plavidlo vítr z levého boku a nelze z nho pesn urit, zda má jiné plavidlo na návtrné stran vítr z pravého nebo levého boku, musí mu uvolnit dráhu Závody Dálková plavba Plachetnice plují od startu k vzdálenému cíli po libovolné trase. Povinností všech plachetnic je dodržování závodních pravidel. Za zvláštní závod tohoto typu lze pokládat plavbu k obrátce a zpt, napíklad pi Modré stuze HKVS

11 Okruhový závod Jede se zpravidla na trati schematicky znázornné na obrázku. Dotyk znaky a mezi lodmi je dvodem k diskvalifikaci. Obejde-li se kolize bez následk, lze ji odinit alternativním trestem - otokou o 360, nebo 720. Nkteré tídové plachetnice: Q Optimist C Cadet VR Finn sekera FD Létající holanan mo. koník E Evropa erv. hvzda 420 tyistadvacítka O 470 tyistasedmdesátka stylisovaná lilie Fireball Vaurien Pirát Beluga Star Olympijská jola P550 (P520)

12 Literatura: Ing. Otakar Novák: Co má vdti plachti o lodi a plachtní (YK 1937) Ivan Vrana: Jachting (Olympia 1990) z této knihy jsou pevzaty nepodepsané obrázky Ing. Jií Vrátný a kol.: Plachetnice (SNTL 1980) kolektiv: Parusnyj sport (Moskva 1955) Ing. Otakar Randák: Skautský jachting A na závr nkolik pouek, které je teba zaáteníkm stále pipomínat: 1. Pímo proti vtru plout nelze! 2. Když si nevíš rady, postav pí proti vtru a povol hlavní otž! 3. Totéž pi nebezpeném náklonu! 4. Na provedení obratu je poteba rychlost nejprve odpadni! 5. Kormidlo vychyluj maximáln do 45! 6. Ped pistáním nezapome vytáhnout ploutev!

Soubory otázek pro způsobilost 'S80'

Soubory otázek pro způsobilost 'S80' Soubory otázek pro způsobilost 'S80' č. 492 Zkratka souboru otázek: P1 Plují-li plavidla takovými směry, že se jejich dráhy kříží a mohlo by vzniknout. nebezpečí srážky, musí malá plavidla různých druhů

Více

Trim plachetnice 29er% Nastavení 29er takeláže ve slabém, středním a silném větru - iregata.cz

Trim plachetnice 29er% Nastavení 29er takeláže ve slabém, středním a silném větru - iregata.cz Trim plachetnice 29er% 29er takeláže ve slabém, středním a silném větru - iregata.cz Tato větrná škála závisí samozřejmě na hmotnosti posádky a to především kosatníka, ale také na zkušenostech a technice

Více

Technická pravidla jachtingu

Technická pravidla jachtingu Technická pravidla jachtingu 2009 2012 TECHNICKÁ PRAVIDLA JACHTINGU 2009 20012 Úvodní ustanovení k českému vydání 1. Pokud se v textu hovoří o Národním svazu, rozumí se tím na území České republiky, Český

Více

Konstrukce a kalibrace t!íkomponentních tenzometrických aerodynamických vah

Konstrukce a kalibrace t!íkomponentních tenzometrických aerodynamických vah Konstrukce a kalibrace t!íkomponentních tenzometrických aerodynamických vah Václav Pospíšil *, Pavel Antoš, Ji!í Noži"ka Abstrakt P!ísp#vek popisuje konstrukci t!íkomponentních vah s deforma"ními "leny,

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Metodické poznámky: Materiál lze rozložit na více ástí a použít ve více vyuovacích hodinách. Materiál sloužící k osvojení a zapamatování uiva.

Metodické poznámky: Materiál lze rozložit na více ástí a použít ve více vyuovacích hodinách. Materiál sloužící k osvojení a zapamatování uiva. VY_32_INOVACE_Z1.20 Název vzdlávacího materiálu: Hydrosféra. Autor: Mgr. Martin Kovaka Pedmt: Zempis Roník: 6. Tematický celek: Hydrosféra. Struný popis aktivity: Zápis a studijní materiál pro Hydrosféra.

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298 MALÉ POJÍZDNÉ SKLÁDACÍ LEŠENÍ AKG 170 Výrobce: FINTES Aluminium s.r.o. Píbraz 152 378 02 Stráž nad Nežárkou NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298 Tento návod musí být vždy k dispozici v míst používání lešení SESTAVOVAT

Více

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme?

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? Veletrh nápad uitel fyziky 10 Proudní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? PAVEL KONENÝ Katedra obecné fyziky pírodovdecké fakulty Masarykovy

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ZDNÉ KONSTRUKCE M03 VYZTUŽENÉ A PEDPJATÉ ZDIVO

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ZDNÉ KONSTRUKCE M03 VYZTUŽENÉ A PEDPJATÉ ZDIVO VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. ROSTISLAV JENEŠ, ING. BOŽENA PODROUŽKOVÁ ZDNÉ KONSTRUKCE M03 VYZTUŽENÉ A PEDPJATÉ ZDIVO STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY OBSAH Úvod do problematiky hydroizolací spodní stavby 2 stránka Rozdlení hydroizolací spodní stavby a popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Hydroizolace

Více

Prostedky automatického ízení

Prostedky automatického ízení VŠB-TU Ostrava / Prostedky automatického ízení Úloha. Dvoupolohová regulace teploty Meno dne:.. Vypracoval: Petr Osadník Spolupracoval: Petr Ševík Zadání. Zapojte laboratorní úlohu dle schématu.. Zjistte

Více

Diplomová práce trenéra II.třídy. Trim plachetnice. lodní třídy Optimist CZE

Diplomová práce trenéra II.třídy. Trim plachetnice. lodní třídy Optimist CZE Diplomová práce trenéra II.třídy Trim plachetnice lodní třídy Optimist CZE Vypracoval: Alexandr Pacek Datum: říjen 2004 Toto dílo je určeno pro získání kvalifikace trenéra II.třídy. Dílo je možné dále

Více

Úvod. Jachtařský deník pro mládež

Úvod. Jachtařský deník pro mládež Úvod RYA Jachtařský program pro mládež nabízí výuku jachtingu progresivní a zároveň zábavnou formou. Za každý absolvovaný kurz budete odměněni certifikátem a dobrým pocitem z dosažených výsledků. Získání

Více

Obr. 1: Elektromagnetická vlna

Obr. 1: Elektromagnetická vlna svtla Svtlo Z teorie elektromagnetického pole již víte, že svtlo patí mezi elektromagnetická vlnní, a jako takové tedy má dv složky: elektrickou složku, kterou pedstavuje vektor intenzity elektrického

Více

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Stední prmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 LABORATORNÍ VIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Píjmení: Hladna íslo úlohy: 14 Jméno: Jan Datum mení: 14.

Více

Efektivní hodnota proudu a nap tí

Efektivní hodnota proudu a nap tí Peter Žilavý: Efektivní hodnota proudu a naptí Efektivní hodnota proudu a naptí Peter Žilavý Katedra didaktiky fyziky MFF K Praha Abstrakt Píspvek experimentáln objasuje pojem efektivní hodnota stídavého

Více

17. Elektrický proud v polovodiích, užití polovodiových souástek

17. Elektrický proud v polovodiích, užití polovodiových souástek 17. Elektrický proud v polovodiích, užití polovodiových souástek Polovodie se od kov liší pedevším tím, že mají vtší rezistivitu (10-2.m až 10 9.m) (kovy 10-8.m až 10-6.m). Tato rezistivita u polovodi

Více

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Stední prmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Píjmení: Hladna íslo úlohy: 9 Jméno: Jan Datum mení: 23.

Více

Cykly Intermezzo. FOR cyklus

Cykly Intermezzo. FOR cyklus Cykly Intermezzo Rozhodl jsem se zaadit do série nkolika lánk o základech programování v Delphi/Pascalu malou vsuvku, která nám pomže pochopit principy a zásady pi používání tzv. cykl. Mnoho ástí i jednoduchých

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)

R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY) R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)? Co to vlastn rovnobžník je? Na obrázku je dopravní znaka, která íká, že vzdálenost k železninímu pejezdu je 1 m (dva pruhy, jeden pruh pedstavuje vzdálenost 80 m): Pozorn

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 23 25 60 www.conrad.sk. Obj..: 23 25 60

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 23 25 60 www.conrad.sk. Obj..: 23 25 60 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 23 25 60 www.conrad.sk Obj..: 23 25 60 Vhodné pre deti od 3 rokov! Vážení zákazníci! Koup dálkov ízeného modelu bylo velmi dobré rozhodnutí. Jsme

Více

Úvod. Jachtařský deník pro mládež

Úvod. Jachtařský deník pro mládež Úvod RYA Jachtařský program pro mládež nabízí výuku jachtingu progresivní a zároveň zábavnou formou. Za každý absolvovaný kurz budete odměněni certifikátem a dobrým pocitem z dosažených výsledků. Získání

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

2. Diody a usmrovae. 2.1. P N pechod

2. Diody a usmrovae. 2.1. P N pechod 2. Diody a usmrovae schématická znaka A K Dioda = pasivní souástka k P N je charakteristická ventilovým úinkem pro jednu polaritu piloženého naptí propouští, pro druhou polaritu nepropouští lze ho dosáhnout

Více

Signalizace pro řízení plavby na vodních cestách

Signalizace pro řízení plavby na vodních cestách Signalizace pro řízení plavby na vodních cestách levá strana plavební dráhy ( po proudu) pravá strana plavební dráhy ( po proudu) hlavní vodní cesta odbočuje vpravo ( proti proudu vlevo) Hlavní vodní cesta

Více

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST 1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST Kombinatorické pravidlo o souinu Poet všech uspoádaných k-tic, jejichž první len lze vybrat n 1 zpsoby, druhý len po výbru prvního lenu n 2 zpsoby atd. až k-tý

Více

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) TEXTILNÍCH OOPP

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) TEXTILNÍCH OOPP Stránka 1 z 8 PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) TEXTILNÍCH OOPP EN 354 Osobní ochranné prostedky proti pádm z výšky - spojovací prostedky EN 795 B Ochrana proti pádm z výšky - kotvicí

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví 1. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt

Více

KUSOVNÍK Zásady vyplování

KUSOVNÍK Zásady vyplování KUSOVNÍK Zásady vyplování Kusovník je základním dokumentem ve výrob nábytku a je souástí výkresové dokumentace. Každý výrobek má svj kusovník. Je prvotním dokladem ke zpracování THN, objednávek, ceny,

Více

Návod k montáži a použití

Návod k montáži a použití Nosi na jízdní kola na tažné zaízení - Uebler F32-XL, na 3 jízdní kola, obj.è. 5750 - Uebler F42, na 4 jízdní kola, obj.è. 5740 Návod k montáži a použití M+P-25A-0073 k Nosi na jízdní kola na tažné zaízení

Více

K 98k Mauser - nejlepší nmecká puška

K 98k Mauser - nejlepší nmecká puška K 98k Mauser - nejlepší nmecká puška Karabina Mauser 98k byla základní pchotní zbraní nmecké armády ve druhé svtové válce a nejrozšíenjším typem nmecké opakovací pušky v tomto období. Ve své dob pedstavovaly

Více

SMRNICE PRO PRACOVNÍ POTÁPNÍ SVAZ ESKÝCH POTÁP

SMRNICE PRO PRACOVNÍ POTÁPNÍ SVAZ ESKÝCH POTÁP SMRNICE PRO PRACOVNÍ POTÁPNÍ SVAZ ESKÝCH POTÁP 1. Úvodní ustanovení 1.1 Smrnice upravuje povinnosti a práva právnických a fyzických osob pi provádní potápských prací. Je závazná pro právnické a fyzické

Více

1. Exponenciální rst. 1.1. Spojitý pípad. Rstový zákon je vyjáden diferenciální rovnicí

1. Exponenciální rst. 1.1. Spojitý pípad. Rstový zákon je vyjáden diferenciální rovnicí V tomto lánku na dvou modelech rstu - exponenciálním a logistickém - ukážeme nkteré rozdíly mezi chováním spojitých a diskrétních systém. Exponenciální model lze považovat za základní rstový model v neomezeném

Více

REDAKČNÍ TEST. Avar. Vento 42 YACHTING REVUE

REDAKČNÍ TEST. Avar. Vento 42 YACHTING REVUE Avar Vento 42 YACHTING REVUE Jako snad všechny plachetnice, jejichž návrhy vznikly na severu, je i Avar Vento lodí, jež na první pohled budí dojem jachty velmi silné, která se nezalekne silnějších větrných

Více

Anotace: Klí ová slova: Annotation: Key words:

Anotace: Klí ová slova: Annotation: Key words: Anotace: Tato diplomová práce se zabývá pevnostní kontrolou rámu tínápravového pívsu pro pepravu odvalovacích kontejner. Celková hmotnost pívsu je 27 000 kg. Tento výpoet je proveden pomocí metody konených

Více

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace 1. Systém domácího videovrátného Umožuje audiovizuální spojení s elektrickým videovrátným a ovládání dveního zámku. Základním pínosem tohoto systému je zvýšení komfortu a bezpenosti bydlení. Základní funkce

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

POZOR!!! Neužívat vnitřně!!!

POZOR!!! Neužívat vnitřně!!! ABECEDA JACHTAŘE JACHETNĺHO KROUŽKU UO BRNO (JOVA) ---------------------------------------------------------- Tato příručka je určena pro vnitřní potřebu (v nouzi i pro vnější) členů JOVA Brno. POZOR!!!

Více

INTERNATIONAL 420 PRAVIDLA TŘÍDY 2007. Orgán : International Sailing Federation Ariadne House, Town Quay, Southampton SO14 2AQ

INTERNATIONAL 420 PRAVIDLA TŘÍDY 2007. Orgán : International Sailing Federation Ariadne House, Town Quay, Southampton SO14 2AQ INTERNATIONAL 420 PRAVIDLA TŘÍDY 2007 Orgán : International Sailing Federation Ariadne House, Town Quay, Southampton SO14 2AQ Mezinárodní jachtařská federace (ISAF) není národním svazem (NA) 2006 International

Více

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ HORMONÁLNÍ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány hormonální soustavy urí polohu hormonálních žláz v tle uvede píklady hormon a urí jejich význam pro tlo zhodnotí dležitost hormonální soustavy uvede píklady

Více

ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA

ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA POKYNY K INSTALACI A OBSLUZE ITTEC spol. s r.o. zastoupení RAIN BIRD pro R a SR Areál obchodu a služeb, Modletice 106, 251 01 íany tel : +420 323 616 222 fax: +420 323

Více

9.97. F 5 E Třída jednometrová stavební pravidla.

9.97. F 5 E Třída jednometrová stavební pravidla. 9.97. F 5 E Třída jednometrová stavební pravidla. Pravidla platná od roku 2004. 9.97.1. Základní znaky. Třída jednometrová F 5 E je jednotná třída podle pravidla 9.94.3., ve které délka trupu nesmí přesáhnout

Více

CM-TCS.11, CM-TCS.12, TM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, TM-TCS.23. Návod k obsluze a montáži. Teplotní monitorovací relé ady CM

CM-TCS.11, CM-TCS.12, TM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, TM-TCS.23. Návod k obsluze a montáži. Teplotní monitorovací relé ady CM CM-TCS.11, CM-TCS.12, TM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, TM-TCS.23 Návod k obsluze a montáži Teplotní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace

Více

BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS. Návod na montáž a údržbu

BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS. Návod na montáž a údržbu BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS Návod na montáž a údržbu 2 / 20 Tento návod obsahuje základní bezpenostní instrukce pro instalaci a uvedení erpadla Nautilus do provozu. Proto je nezbytné, aby se

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta strojní LOGISTIKA SKLADOVACÍ SYSTÉMY Jméno: Jií Hauzer Tída: FS S2B4 Datum:15.12.2005-1 - SKLADOVACÍ SYSTÉMY Sklad byl dlouho považován za pouhý pasivní, podízený

Více

DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ,

DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ, ZATEPLENÍ PODLAHY PDY BUDOVY SPŠ ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY OSTRAVA DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ, PLÁN BOZP Zakázka. : 1013 1 Zhotovitel

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 1 DOPRAVNÍ A PEPRAVNÍ PRZKUMY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

A.2 Zákaz předjíždění (čl. 6.11) A.3 Zákaz vzájemného předjíždění sestav (čl 6.11) A.4 Zákaz potkávání a předjíždění (čl. 6.08)

A.2 Zákaz předjíždění (čl. 6.11) A.3 Zákaz vzájemného předjíždění sestav (čl 6.11) A.4 Zákaz potkávání a předjíždění (čl. 6.08) A. Zákazové signální znaky A.1 Zákaz proplutí (obecný znak) a) tabule b) jedno nebo dvě červení světla vedle sebe c) červená vlajka Zákaz proplutí na delší dobu d) dvě tabule e) dvě světla f) dvě vlajky

Více

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí.

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Petr Martínek martip2@fel.cvut.cz, ICQ: 303-942-073 27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Multiplexování (sdružování) - jedná se o

Více

Stupeň 1. - Umí si správně nasadit záchrannou vestu - Je schopen nosit záchranné prostředky na vodě bez problémů

Stupeň 1. - Umí si správně nasadit záchrannou vestu - Je schopen nosit záchranné prostředky na vodě bez problémů Stupeň 1 Příprava lodě: - Dokáže pomoct s přípravou lodě před vyplutím Vyplutí/Přistávání: - Dokáže dostat loď na vodu s pomocí instruktora - Dokáže zabezpečit loď na manipulačním vozíku - Umí pomoct s

Více

Kryogenní technika v elektrovakuové technice

Kryogenní technika v elektrovakuové technice Kryogenní technika v elektrovakuové technice V elektrovakuové technice má kryogenní technika velký význam. Používá se nap. k vymrazování, ale i k zajištní tepelného pomru u speciálních pístroj. Nejvtší

Více

NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III

NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III Výrobce: BRANO a.s., SBU CV Na Raanech 100, 514 01 Jilemnice tel.: +420 481 561 111 e-mail: info@brano.eu 29.05.2007 Vážený zákazníku,

Více

Registr. O.S. Hradec Králové, od.c., vložka 8994/95 UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE

Registr. O.S. Hradec Králové, od.c., vložka 8994/95 UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE K ZAÍZENÍ KEEPER 3 M 1 1 POUŽITÍ Zaízení KEEPER 3 M je ureno k limitnímu mení výšky hladiny v nádržích s ropnými produkty a k indikaci pítomnosti pohonných hmot a vody v prostorách,

Více

PÍRUKA KADETA. Autoi: Petr Scheirich Josef Dvorský Dan Rosecký

PÍRUKA KADETA. Autoi: Petr Scheirich Josef Dvorský Dan Rosecký PÍRUKA KADETA Autoi: Petr Scheirich Josef Dvorský Dan Rosecký OBSAH ZÁKLADNÍ NÁZVOSLOVÍ RÁHEN, KOŠ A PLACHET...3 PRÁCE NA STŽNI...4 Jištní...4 Práce na ráhn...5 Balení a rozbalování plachet...5 NEJDLEŽITJŠÍ

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Stední prmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Píjmení: Hladna íslo úlohy: 3 Jméno: Jan Datum mení: 10.

Více

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400.

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti

Více

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost VUT Brno Fakulta stavební Studentská vdecká a odborná innost Akademický rok 2005/2006 Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost Jméno a píjmení studenta : Roník, obor

Více

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6 Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012 Strana 1/6 Obsah 1 OBSAH... 2 2 NKOLIK SLOV NA ÚVOD... 3 3 MODEL... 3 4 DEFINICE... 3 5 DENNÍ VÝKAZ... 4 6 ZÁVR... 6 Strana 2/6 1 Nkolik slov na úvod Zamení

Více

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Hostivice p.. kat. 1161/57 okres Praha západ investor: Jií a Marie ajovi, Vondroušova 1160/1, Praha 6 F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM Vypracoval: ing. Vít Kocourek OBSAH: 1. Pedpoklady

Více

Krevní. Tlak. Vzduchu Slovníek. Úvodní strana. Práce. Myšlenková mapa. Odkazy. Pozadí. Obrázky. Pokus. Vtip. Midla tlaku Mt.Everest.

Krevní. Tlak. Vzduchu Slovníek. Úvodní strana. Práce. Myšlenková mapa. Odkazy. Pozadí. Obrázky. Pokus. Vtip. Midla tlaku Mt.Everest. Krevní Vzduchu Slovníek Tlak Myšlenková mapa Úvodní strana Odkazy Práce Obrázky Pozadí Vtip Pokus Papiák Midla tlaku Mt.Everest Barometr Barograf metr Aneroid Co to je? To je pístroj, který mí tlak vzduchu.

Více

P ÍRU KA KADETA Auto i: Petr Scheirich Josef Dvorský Dan Rosecký verze: 24. 1. 2014

P ÍRU KA KADETA Auto i: Petr Scheirich Josef Dvorský Dan Rosecký verze: 24. 1. 2014 PÍRUKA KADETA Autoi: Petr Scheirich Josef Dvorský Dan Rosecký verze: 24. 1. 2014 OBSAH ZÁKLADNÍ NÁZVOSLOVÍ RÁHEN, KOŠ A PLACHET...3 PRÁCE NA STŽNI...4 Jištní...4 Práce na ráhn...5 Balení a rozbalování

Více

Návod k použití GEMINI G

Návod k použití GEMINI G Návod k použití GEMINI G 061340-104 06.09.2011 Všeobecná upozornní Pro Vaši bezpenost Dokumentace Ped zahájením práce s pístrojem GEMINI G se prosím nejprve seznamte s tímto návodem k obsluze a s bezpenostními

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

ELEKTROMECHANICKÝ PÍSTOVÝ POHON PRO OTO NÉ BRÁNY

ELEKTROMECHANICKÝ PÍSTOVÝ POHON PRO OTO NÉ BRÁNY MANUÁL PRO INSTALACI ELEKTROMECHANICKÝ PÍSTOVÝ POHON PRO OTONÉ BRÁNY OBECNÉ BEZPENOSTNÍ ZÁSADY STILE - UŽIVATELSKÝ MANUÁL Pokud je zaízení správn instalováno a používáno, spluje pedepsané bezpenostní požadavky.

Více

zákona č. 26/1964 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 126/1974 Sb.:

zákona č. 26/1964 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 126/1974 Sb.: 27 Výnos Federálního ministerstva dopravy ze dne 30. září 1976, kterým se vydává Řád pro cejchování lodí vnitrozemské plavby Federální ministerstvo dopravy stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány

Více

o 2ks p ímých spojek (mezi moduly F-G), délka maximáln 60mm o 2ks p ímých spojek (mezi moduly D-F, E-G), délka 70 120mm

o 2ks p ímých spojek (mezi moduly F-G), délka maximáln 60mm o 2ks p ímých spojek (mezi moduly D-F, E-G), délka 70 120mm Název veejné zakázky: Konstrukní prvky modulárních robot v. lineárních a rotaních pohon Odvodnní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona. 137/2006 Sb. Technická podmínka: Odvodnní

Více

DRUHY ROVNOBŽNÍK A JEJICH VLASTNOSTI 1 HODINA

DRUHY ROVNOBŽNÍK A JEJICH VLASTNOSTI 1 HODINA DRUHY ROVNOBŽNÍK A JEJICH VLASTNOSTI HODINA Podívej se na následující obrázek: Na obrázku je rovnobžník s vyznaeným pravým úhlem. Odpovídej na otázky:? Jaká je velikost vnitního úhlu pi vrcholu C? Je rovna

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení 2. Sí Vodních skaut 3. Úel sít VS 4. Vodní výchovné jednotky Junák svaz skaut a skautek R

ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení 2. Sí Vodních skaut 3. Úel sít VS 4. Vodní výchovné jednotky Junák svaz skaut a skautek R ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a strukturu sít Vodních skaut (dále jen VS). (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka, b) Organizaní ád a systemizace

Více

Vtrání a režim používání oken

Vtrání a režim používání oken Vtrání a režim používání oken Vážený zákazníku, zakoupil jste prvotídní výrobek, vyrobený z polotvar a konstrukních prvk, odpovídajících mezinárodn uznávaným znakám jakosti. Pesto, že se z hlediska funkce

Více

MEZINÁRODNÍ TŘÍDA CADET PRAVIDLA TŘÍDY. 1. prosinec 2009

MEZINÁRODNÍ TŘÍDA CADET PRAVIDLA TŘÍDY. 1. prosinec 2009 MEZINÁRODNÍ TŘÍDA CADET PRAVIDLA TŘÍDY 1. prosinec 2009 Cadet byl v roce 1946 navržen Jackem Holtem a v roce 1958 byl přijat jako mezinárodní třída. Mezinárodní třída Cadet pravidla třídy 1. prosinec 2009

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Trojfázové relé pro monitorování napájení sít, ada CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typm této výrobkové ady a nebere v úvahu

Více

MOOVODY Moovody se oznaují trubice, které vybíhají z moové pánviky ledvin a odvádí vzniklou mo do moového mchýe.

MOOVODY Moovody se oznaují trubice, které vybíhají z moové pánviky ledvin a odvádí vzniklou mo do moového mchýe. VYLUOVACÍ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány vyluovací soustavy urí polohu orgán vyluovací soustavy v tle popíše vnjší i vnitní stavbu ledviny zhodnotí význam vyluovací soustavy pro život lovka uvede píklady

Více

Spojité regulaní ventily v PN16 z nerezové oceli s

Spojité regulaní ventily v PN16 z nerezové oceli s 4 465 Spojité regulaní ventily v PN16 z nerezové oceli s magnetickým pohonem MXG461S... Krátká pestavovací doba (1 s), vysoké rozlišení zdvihu (1 : 1000) Ekviprocentní nebo lineární charakteristika (volitelná)

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. R.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. R. Námořní jachting - Nabízí aktivní formu odpočinku spojenou s pobytem v přírodě, na moři. - Zahrnuje v sobě nejen složku pohybovou, ale také poznávací, vzdělávací, motivační a zdravotní. - Podporuje sebedůvěru,

Více

Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.?

Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.? Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.? Profesní kvalifikace zavedené požadavkem zákona. 406/ 2000 Sb. které jsou poteba pro montáž kotl ROJEK: Topená montér kotl

Více

Základy MIDI komunikace

Základy MIDI komunikace Propojení nástroje a poítae Základy MIDI komunikace MIDI IN, OUT, THRU Možností, jak pipojit klávesy k poítai je hned nkolik. Stále nejrozšíenjší porty pro MIDI komunikaci u kláves jsou klasické MIDI IN

Více

TRANSFORMÁTORY. 4. Konstrukce a provedení transformátor 5. Autotransformátory 6. Mící transformátory 7. Speciální transformátory

TRANSFORMÁTORY. 4. Konstrukce a provedení transformátor 5. Autotransformátory 6. Mící transformátory 7. Speciální transformátory TRASFORMÁTORY reno pro stdenty bakaláských stdijních program na FBI. Princip innosti ideálního transformátor. Princip innosti skteného transformátor 3. Pracovní stavy transformátor Transformátor naprázdno

Více

TEORETICKÝ VÝKRES LODNÍHO TĚLESA

TEORETICKÝ VÝKRES LODNÍHO TĚLESA TEORETICKÝ VÝKRES LODNÍHO TĚLESA BOKORYS (neboli NÁRYS) je jeden ze základních pohledů, ze kterého poznáváme tvar kýlu, zádě, zakřivení paluby, atd. Zobrazuje v osové rovině obrys plavidla. Uvnitř obrysu

Více

Laboratorní mení Taylorových vír a jiných nestabilit vizualizací

Laboratorní mení Taylorových vír a jiných nestabilit vizualizací VŠB Technical University Ostrava Fakulta strojní Katedra hydromechaniky a hydraulických zaízení Návody pro laboratorní cviení: Laboratorní mení Taylorových vír a jiných nestabilit vizualizací Ostrava 2004

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

ATMOS. Návod k obsluze. GSM modul AB01. www.atmos.cz e-mail: atmos@atmos.cz

ATMOS. Návod k obsluze. GSM modul AB01. www.atmos.cz e-mail: atmos@atmos.cz Návod k obsluze GSM modul AB01 Jaroslav Cankař a syn ATMOS Velenského 487, 294 21 Bělá pod Bezdězem Česká republika Tel.: +420 326 701 404, 701 414, 701 302 Fax: +420 326 701 492 ATMOS e-mail: atmos@atmos.cz

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindichov Hradci. Bakaláská práce. Iva Klípová - 1 -

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindichov Hradci. Bakaláská práce. Iva Klípová - 1 - Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindichov Hradci Bakaláská práce Iva Klípová 2007-1 - Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindichov Hradci Katedra spoleenských vd

Více

Asynchronní pevodník RS-232 /485 s automatickým ízením penosu a galvanickým oddlením rozhraní ELO E069. Uživatelský manuál

Asynchronní pevodník RS-232 /485 s automatickým ízením penosu a galvanickým oddlením rozhraní ELO E069. Uživatelský manuál Asynchronní pevodník RS-232 /485 s automatickým ízením penosu a galvanickým oddlením rozhraní ELO E069 Uživatelský manuál 2 ELOE069ZK001 1.0 Úvod 4 1.1 Použití pevodníku pro RS-485 4 2.0 Principy innosti

Více

TŘENÍ A PASIVNÍ ODPORY

TŘENÍ A PASIVNÍ ODPORY Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MECHANIKA PRVNÍ ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. 3. BŘEZNA 2013 Název zpracovaného celku: TŘENÍ A PASIVNÍ ODPORY A) TŘENÍ SMYKOVÉ PO NAKLONĚNÉ ROVINĚ Pohyb po nakloněné rovině bez

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o.

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o. O spolenosti OSAM TRADE s.r.o. Kontakty OSAM TRADE s.r.o. U Jeslí 619 370 01 eské Budjovice +420 602 428 817 Velkoobchod: +420 728 815 256 Technická podpora: +420 774 774 209 www.osamtrade.cz info@osamtrade.cz

Více

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) BLOKANT A LANOVÝCH SVR

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) BLOKANT A LANOVÝCH SVR Stránka 1 z 5 PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) BLOKANT A LANOVÝCH SVR EN 341 Osobní ochranné prostedky proti pádm z výšky - slaovací zaízení EN 353-2 Osobní ochranné prostedky proti

Více

Wingo. POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ pevodový motor pro kídlové brány

Wingo. POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ pevodový motor pro kídlové brány Wingo POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ pevodový motor pro kídlové brány Obsah 1 Popis výrobku 2 2 Instalace 2 2.1 Pedbžná kontrola 2 2.2 Omezení pro použití 2 2.3 Montáž 3 2.3.1 Upevnní zadní konzoly 3

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ZDNÉ KONSTRUKCE MS 2 HALY, VÍCEPODLAŽNÍ BUDOVY

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ZDNÉ KONSTRUKCE MS 2 HALY, VÍCEPODLAŽNÍ BUDOVY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. ROSTISLAV JENEŠ, ING. BOŽENA PODROUŽKOVÁ ZDNÉ KONSTRUKCE MS 2 HALY, VÍCEPODLAŽNÍ BUDOVY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více