Jachting pro poteby kapitán VS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jachting pro poteby kapitán VS"

Transkript

1 Jachting pro poteby kapitán VS sestavil Pavel esák Jachta je plachetnice, která slouží k rekreaním nebo sportovním úelm. Není možné se zabývat jachtami v celé jejich mnohosti a rozmanitosti. Pro naši potebu se budeme vnovat u nás nejbžnjším ploutvovým jednostžovým plachetnicím s vysokým oplachtním. Konstrukce lodi Lodní trup - plachetnice kýlová - lodní trup vybíhá dole do pevného kýlu, který je v nejnižší ásti opaten zátží (balastem). Plachetnice se z jakéhokoli náklonu sama opt vzpímí (nepevratitelnost). K plavb potebuje vtší hloubku, komplikovanjší je peprava po souši. Vtšinou to jsou plachetnice námoní nebo na velká jezera, u nás se vyskytují málo. - plachetnice ploutvová - z relativn plochého trupu vybíhá vtšinou jediná ploutev (káa), pohyblivá v ploutvové skíni v ose lodi. Ploutev lze zdvihnout nebo zaklopit (tím se zmenší ponor pi plavb nad mlkou vodou). Nejrozšíenjší typ plachetnice u nás. Lo není nepevratitelná, peprava po souši snazší než u pedešlých. Trup má v píném ezu profil bu oblý ve tvaru širokého U - jola, nebo jednou (pípadn vícekrát) lomený - šarpie. Plaky v lomech šarpie se nazývají outory, penesen pak také tyto hrany jako takové. Trup je vtšinou zakonen vícemén svislou plochou - zrcadlo, na které je zavšeno kormidlo. Prostor pro posádku - kokpit - je vtšinou až za stžnm. - plachetnice ploutvokýlová - hybrid pedešlých, z hlediska vlastní plavby spojuje jejich nevýhody. Používá se k plavb v mlkých moích nebo ústích ek. Aby bylo dosaženo nepevratitelnosti, musí být balast na mlím kýlu mnohem tžší. Nevím o žádné u nás. - plachetnice vícetrupové - katamarany a trimarany Materiál a konstrukce trupu - devo - klasický materiál. Základem je kýlová plaka, na které jsou postavena žebra. Boky a dno lodi tvoí obšívka. Obšívka tvoená prkny kladenými hranami pes sebe se nazývá klinker, prkna položená (v nkolika vrstvách) hranami na tupo k sob je karvel (také kravel). Obojí je u nás spíš historické, u moe lze ale asto vidt. Novji se užívá obšívka z pekližky. - ocel nebo jiné kovy - trup je proveden nýtováním nebo svaováním, klasická žebra jsou nahrazena soustavou výztuh. - ferrocement - užívání laminátu z ocelového pletiva a betonu má pvod v dob druhé svtové války, kdy bylo teba rychle budovat levné luny pro válené úely. Dnes se užívá pevážn u námoních plachetnic stední velikosti. - laminát ze skelné textilie a syntetické pryskyice je vtšinou samonosný a jeho tuhost bývá zvýšena devnými nebo kovovými výztuhami V našich vnitrozemských vodách se vyskytují nejastji lod s pekližkovou obšívkou, nebo lod laminátové. Oplachtní Oplachtní slouží k pohonu plachetnice a tvoí je takeláž (kulatiny a lanoví) a vlastní plachty. Na jednostžových ploutvových plachetnicích se užívá dvou druh oplachtní: - oplachtní ráhnové - hlavní plachta tvaru nepravidelného tyúhelníku je zavšena na vratiráhn a dole na vratipe. - oplachtní vysoké - trojúhelníková hlavní plachta je vytažena na stže, který je vyšší než u ráhnového oplachtní a dole pipevnna na vratipe (v bžné praxi mu i odborníci íkají ráhno).

2 Plachty - hlavní plachta - má nejvtší plochu a je nejvýznamnjší z hlediska pohonu plachetnice - kosatka - je to pomocná plachta o menší ploše. Krom toho, že její plocha zvtšuje celkovou plochu plachet, spoívá její nejdležitjší funkce v usmrnní vzdušného proudu pi obtékání hlavní plachty a zvtšuje tak její úinnost. - genua - je kosatka velkých rozmr. Za silného vtru bývá použita i samostatn. - spinaker - balonová plachta pro plavbu na zadní vítr. V poslední dob se užívají i spinakry asymetrické. Materiál plachet - klasická bavlna, moderní syntetické materiály (dacron, mylar, duradon = umlý len, nylon ), pro nenároné použití nap. i kašírovaný polyetylen. Aby zadní lem držel tvar (vyklenutí) bývá podepen spírami. Kulatiny - stže - hlavní pevná svislá kulatina. Slouží k nesení plachet, pípadn i umístní signál - nlka - nástavec vícedílného stžn, nesoucí zpravidla zvláštní plachty - elen - pevná kulatina vybíhající vped - ráhno - vodorovná nebo šikmá kulatina, na které je zavšena plachta. Obvykle se tak nazývá i vratipe, ke kterému je upevnn dolní lík hlavní plachty. - pn - vtšinou vodorovné nebo mírn šikmé kulatiny, které upravují správnou polohu plachet, Krom již zmínného vratipn to je napíklad spinakrový pe. Lanoví pevné slouží k zajištní stability a tuhosti pevných kulatin. Jsou to: - sth - lanko kotvící stžen na pí plachetnice - upínaky - kotví stže do stran a mírn vzad. Mohou být upevnny na vrcholu stžn, potom vedou obvykle pes píné salingy. Spolu s nimi zajišují boní tuhost stžn a prostednictvím jejich napnutí lze regulovat prhyb stžn vzad. Jestliže jsou upevnny zhruba v 3/4 výšky stžn nemívají salingy. Vtší plachetnice mohou mít ob soustavy upínaek (oberwant a unterwant). - pardun - lano kotvící stžen k zádi plachetnice (pouze na vtších lodích) Lanoví pohyblivé - spoušt - slouží k vytahování a spouštní plachet. Za plavby se s nimi manipuluje pouze minimáln (s výjimkou spoušt spinakru). S jejich pomocí lze regulovat naptí pedního líku plachty. - otže - jsou lana sloužící k ovládání plachet. K ovládání hlavní plachty prochází otž kladkostrojem. Lana otží musí být ohebná a silná tak, aby je bylo možné pohodln držet v ruce. Vhodné je zaízení, umožující zajistit otže v dané poloze (rohatky, svírky, ) - kiking - soustava lanek, která prostednictvím pák nebo kladek psobí mezi patou stžn a vratipnm a brání tak jeho zdvihání. Tím dochází rovnž k napínání zadního líku hlavní plachty a regulaci jejího vydutí. Kormidlo Slouží k ízení smru plavby. Na zrcadle lodi je v závsu kormidla upevnna kniha, v níž je oton seven vlastní list kormidla. ovládá se pomocí kormidelní páky, která mže být prodloužená otonou pinou, nebo rozvidlena do tzv. lyry. Pi vychýlení listu kormidla dojde k hydrodynamickému psobení a k stáení smru plavby. Z toho plyne, že pro funkci kormidla je dležitá rychlost plavby.

3 Teorie plavby Stabilita lodi boní stabilita lod je dána momentem sil, psobících na trup. V tžišti lod psobí její tíha, v tžišti ponoené ásti psobí vztlak vody. Tyto síly jsou u vyvážené lod v rovnováze na jedné svislici. Pi vychýlení se tžišt ponoené ásti posune ponkud stranou a vzniklý moment sil psobí proti vychýlení. Mírou stability lod je tzv. metacentrická výška, neboli výška metacentra nad tžištm lod. Metacentrum je potom prseík psobící vztlakové síly s rovinou soumrnosti lod. U kýlové plachetnice je díky balastu metacentrická výška kladná i v pípad, kdy se lo stžnm položí na hladinu. U ploutvové plachetnice se pi vzrstajícím náklonu metacentrická výška zmenšuje, až pi uritém náklonu klesne na nulu a pi jeho pekroení následuje neodvratné

4 pevržení lod. Náklon je zpsoben pedevším psobením vtru, pípadn vlnami. K vyvážení lod pispívá posádka vlastní tíhou na opané stran. Hydrodynamika Plavba výtlaná a v kluzu - pi stání lod, nebo pi malé rychlosti plavby lo pluje podle Archimedova zákona. Jde o takzvanou výtlanou plavbu, která je díky nutnému ponoru doprovázena významným odporem. Pi zrychlování plavby se postupn stále více uplatuje dynamické psobení na dno lodi až pi urité rychlosti se lo jakoby vyhoupne na hladinu - bylo dosaženo klouzavé plavby, pi které rapidn klesnou plavební odpory a rychlost se dále zvýší. Drift (snos)- síla psobící na plachty se rozkládá na dv složky. Složka psobící v ose lodi slouží k jejímu dopednému pohybu, složka kolmá potom snáší lo do strany. Tento boní drift by neumožoval kižování proti vtru a významn komplikoval plavbu na boní vítr. K jeho omezení slouží plocha kýlu nebo ploutve, která zvtšuje odpor lodi proti driftu. Pi pohybu lodi k tomu pistupují i síly dynamického psobení na ploutev i kormidlo. Pro zjednodušení uvažujeme tžišt bokorysu ponoené ásti trupu vetn ploutve a kormidla tzv. tžišt laterálu (z latinského latus, eris, n. - bok) jako psobišt tchto sil.

5 Aerodynamika plachet Vítr obtékající plachtu proudí na návtrné stran pomaleji, na závtrné stran naopak rychleji. Tedy na návtrné stran se pohybová energie vtru mní v tlakovou (tlak vzroste), naopak na závtrné se pohybová energie zvýší na úkor tlakové (tlak poklesne - vznikne ssání). Plachta se chová v podstat jako jednoduché kídlo. Výsledná síla je soutem tlaku a ssání na placht. Pro zjednodušení opt uvažujeme psobení této síly v geometrickém tžišti plachet. Velikost této síly závisí na rychlosti vtru a nastavení plachty - úhlu nábhu. Tento úhel však není možné libovoln zvtšovat, protože dojde k odtržení proudnic od plachty a k turbulentnímu proudní (víení). Protože tažná síla na placht je tvoena pibližn ze 2/3 ssáním a jen z 1/3 tlakem, má to za následek její prudký pokles. Abychom mohli ješt zvtšit úhel nábhu, použijeme kosatku, která má hlavní úkol usmrnit proudní na závtrné stran hlavní plachty aby k turbulencím nedošlo. Musí být ale správn nastavena. Nastavení plachet volíme tak, abychom dosáhli maximálního výkonu. Hlavní plachtu nastavíme tak, aby ležela pibližn v polovin úhlu který svírá smr zdánlivého vtru s osou lodi. Zdánlivý vítr je výsledkem skládání rychlosti skuteného vtru a rychlosti plavby a jeho smr ukazuje

6 korouhvika (vjika, policajt, frklík) na vrcholu stžn nebo upínakách. Úhel nábhu mžeme zvtšovat dokud nedojde k odtržení proudnic. To poznáme podle indikátor našitých na plachtu (špionky). Kosatku nastavíme tak, aby nebyla pytlovit uzavena a na hlavní placht se netvoily faldy.

7

8 Vzájemná poloha tžiš plachet a laterálu má vliv na chování plachetnice ve vtru: - lo se chová neutráln, když jsou tžišt plachet a laterálu na svislici nad sebou. Ideální stav, který se snažíme dosáhnout umístním nebo prohnutím stžn a zejména pomocí pedozadního vyvážení. - návtrná lo má tžišt plachet za tžištm laterálu. Má snahu se stáet proti vtru. Mírná návtrnost pispívá k bezpenosti a je vhodná pi plavb proti vtru. Píliš velká ztžuje ovládání lodi. - závtrná lo má tžišt plachet ped tžištm laterálu. Má snahu stáet se po vtru. Tato vlastnost je velmi nebezpená! Lo je závtrná také pi plavb na zadní vítr s vytaženou ploutví a rovnž pi použití spinakru. Výhodou je v tomto pípad, že drží smr. Plavba Pímá plavba - na boní vítr je plavba efektivní. Plachta je na závtrném boku a lo mže dosáhnout rychlosti vtší, než je rychlost vtru. Nejvhodnjší pro výcvik zaáteník. Nejvyšší rychlosti lze dosáhnout pi zadoboním vtru. - na pední vítr (plavba na vtru) se užívá pi kižování proti vtru. ím osteji mže plachetnice plout proti vtru, tím je její stoupavost vtší. Zmna smru proti vtru se nazývá ostení, naopak od vtru odpadání. - na zadní vítr (plavba s vtrem v zádech) patí k zdánliv jednoduchým, ale nebezpeným zpsobm. Rychlost nemže pesáhnout rychlost vtru. Plachty postavíme na motýla a tžišt lodi posuneme co nejvíce dozadu. Povytáhneme ploutev. Zkušené posádky i pi plavb po vtru mírn kižují, plavba se pak podobá plavb na zadoboní vítr. Je možné použít spinakr.

9 Obraty - Re - obrat proti vtru. K jeho provedení je poteba dostatená rychlost. Ped jeho zahájením mírn odpadneme (zvýšení rychlosti) potom za souasného zvolání re, kterým upozorníme kosatníka, zaneme ostit a setrvaností dokoníme obrat. Pitom pejde vratipe nad osou lodi a posádka se pesune k vyvažování na opaný bok. Po obratu opt mírn odpadneme a ostíme, až když jsme získali njakou rychlost. - Halsa - obrat po vtru. Plachetnice zane odpadat až do plavby po vtru. Pitáhneme hlavní plachtu k ose lodi a pokraujeme setrvaností až dojde k pesmyknutí plachty, teprve potom otž opt povolíme a dokoníme obrat. Pitom se posádka pesune k vyvažování na opaný bok. Manévr skýtá nebezpeí a krom toho pi nm dojde ke ztrát nastoupané výšky proti vtru. Jeho použití je na míst pi velmi slabém vtru, nebo pi stídavé zadoboní plavb (tzv. kižování po vtru ). Obraty provádíme vždy se spuštnou ploutví a po pedchozím upozornní posádky. Celá innost musí být provedena co nejrychleji. Kormidlo vychylujeme maximáln o 30 45, pi vtším vychýlení lo již nereaguje zatáením, kormidlo pouze brzdí a to pi obratu mžeme nejmén potebovat. Odplouvání a pistávání provádíme vždy proti vtru. To je relativn jednoduché, když vítr vane od behu, nebo soubžn s ním. Abychom mohli plout na vítr vanoucí smrem ke behu, potebujeme njakou rychlost. Abychom ji získali, je nejlépe nejprve vyplout na vodu na devný vítr nebo motor. V mlké vod u behu opatrn manipulujeme s ploutví, aby nedošlo k poškození. V žádném pípad nenajíždíme pi pistávání pídí na beh (ani když je to pláž), ale v malé vzdálenosti od behu provedeme rychle obrat proti vtru. Lo se tém okamžit zastaví a v té chvíli necháme plachty vyvlát, nebo je spustíme. Plachty nenecháme nikdy flatrovat (zmítat se ve vtru), to je poškozuje nejvíce.

10 innost posádky a ízení plachetnice - kormidelník sedí na boku lodi tak, aby mohl sledovat prostor ped lodí, hlavní plachtu a brázdu za lodí. Drží kormidlo a hlavní otž, má na starost otonou ploutev. Pokud je kosatník na hrazd i všechno ostatní lanoví. Sezením na boku vyvažuje lo. - kosatník drží otže kosatky, má na starost ostatní lanoví a spouštcí ploutev. Vyvažuje lo (teba i s pomocí závsu na hrazd) vyvažování - cílem je udržet stže pokud možno svisle. Nejprve vyvažuje kosatník, za silného vtru musí vyvažovat naplno i kormidelník. Pro vtší vyložení se kosatník (na nkterých lodích i kormidelník) pipne na hrazdu - lanko vedoucí se stžn k postroji, v nmž kosatník sedí. Pedpisy pro plavbu plachetnic - vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu o hmotnosti vetn vlastního zatížení do 1000 kg a plachetnice s plochou plachet do 12 m 2 - není teba prkaz zpsobilosti a taková lo nepodléhá evidenci - povinná výbava pro lo o hmotnosti do 500 kg: vyvazovací lano 5 m dlouhé, vylévaka a alespo jedno pádlo - plachetnice, která je malým plavidlem musí dát pednost všem plavidlm, která nejsou malá - plachetnice má pednost ped všemi ostatními malými plavidly, která nejsou plachetnice - plachetnice si dávají pednost: a) mají-li vítr z rzných smr, musí plavidlo s vtrem z levého boku uvolnit dráhu plavidlu, které má vítr z pravého boku b) mají-li vítr ze stejných smr, musí plavidlo v návtí uvolnit dráhu plavidlu v závtí c) má-li plavidlo vítr z levého boku a nelze z nho pesn urit, zda má jiné plavidlo na návtrné stran vítr z pravého nebo levého boku, musí mu uvolnit dráhu Závody Dálková plavba Plachetnice plují od startu k vzdálenému cíli po libovolné trase. Povinností všech plachetnic je dodržování závodních pravidel. Za zvláštní závod tohoto typu lze pokládat plavbu k obrátce a zpt, napíklad pi Modré stuze HKVS

11 Okruhový závod Jede se zpravidla na trati schematicky znázornné na obrázku. Dotyk znaky a mezi lodmi je dvodem k diskvalifikaci. Obejde-li se kolize bez následk, lze ji odinit alternativním trestem - otokou o 360, nebo 720. Nkteré tídové plachetnice: Q Optimist C Cadet VR Finn sekera FD Létající holanan mo. koník E Evropa erv. hvzda 420 tyistadvacítka O 470 tyistasedmdesátka stylisovaná lilie Fireball Vaurien Pirát Beluga Star Olympijská jola P550 (P520)

12 Literatura: Ing. Otakar Novák: Co má vdti plachti o lodi a plachtní (YK 1937) Ivan Vrana: Jachting (Olympia 1990) z této knihy jsou pevzaty nepodepsané obrázky Ing. Jií Vrátný a kol.: Plachetnice (SNTL 1980) kolektiv: Parusnyj sport (Moskva 1955) Ing. Otakar Randák: Skautský jachting A na závr nkolik pouek, které je teba zaáteníkm stále pipomínat: 1. Pímo proti vtru plout nelze! 2. Když si nevíš rady, postav pí proti vtru a povol hlavní otž! 3. Totéž pi nebezpeném náklonu! 4. Na provedení obratu je poteba rychlost nejprve odpadni! 5. Kormidlo vychyluj maximáln do 45! 6. Ped pistáním nezapome vytáhnout ploutev!

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

Úvod. Jachtařský deník pro mládež

Úvod. Jachtařský deník pro mládež Úvod RYA Jachtařský program pro mládež nabízí výuku jachtingu progresivní a zároveň zábavnou formou. Za každý absolvovaný kurz budete odměněni certifikátem a dobrým pocitem z dosažených výsledků. Získání

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Stední prmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Píjmení: Hladna íslo úlohy: 9 Jméno: Jan Datum mení: 23.

Více

17. Elektrický proud v polovodiích, užití polovodiových souástek

17. Elektrický proud v polovodiích, užití polovodiových souástek 17. Elektrický proud v polovodiích, užití polovodiových souástek Polovodie se od kov liší pedevším tím, že mají vtší rezistivitu (10-2.m až 10 9.m) (kovy 10-8.m až 10-6.m). Tato rezistivita u polovodi

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ HORMONÁLNÍ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány hormonální soustavy urí polohu hormonálních žláz v tle uvede píklady hormon a urí jejich význam pro tlo zhodnotí dležitost hormonální soustavy uvede píklady

Více

R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)

R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY) R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)? Co to vlastn rovnobžník je? Na obrázku je dopravní znaka, která íká, že vzdálenost k železninímu pejezdu je 1 m (dva pruhy, jeden pruh pedstavuje vzdálenost 80 m): Pozorn

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

2. Diody a usmrovae. 2.1. P N pechod

2. Diody a usmrovae. 2.1. P N pechod 2. Diody a usmrovae schématická znaka A K Dioda = pasivní souástka k P N je charakteristická ventilovým úinkem pro jednu polaritu piloženého naptí propouští, pro druhou polaritu nepropouští lze ho dosáhnout

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400.

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti

Více

EDITELE EDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE OBSAH

EDITELE EDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE OBSAH S B Í R K A INTERNÍCH AKT ÍZENÍ EDITELE EDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE Roník 2010 V Praze dne 27. dubna 2010 ástka 8 OBSAH ást I 8. Pokyn editele editelství služby dopravní policie ze dne 27. dubna

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

POZOR!!! Neužívat vnitřně!!!

POZOR!!! Neužívat vnitřně!!! ABECEDA JACHTAŘE JACHETNĺHO KROUŽKU UO BRNO (JOVA) ---------------------------------------------------------- Tato příručka je určena pro vnitřní potřebu (v nouzi i pro vnější) členů JOVA Brno. POZOR!!!

Více

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN.

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN. !"#$%&&! "#$%&& stupe dokumentace: DSP 1. Úvodní údaje:...1 2. Základní údaje:...1 3. Stanovení prostedí dle SN 332000-3 Z1/Z2/Z3, SN 332000-5-51 ed.3:...1 4.Rozdlení elektrického píkonu:...1 5. Ochrany:...1

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Trojfázové relé pro monitorování napájení sít, ada CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typm této výrobkové ady a nebere v úvahu

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí.

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Petr Martínek martip2@fel.cvut.cz, ICQ: 303-942-073 27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Multiplexování (sdružování) - jedná se o

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

zákona č. 26/1964 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 126/1974 Sb.:

zákona č. 26/1964 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 126/1974 Sb.: 27 Výnos Federálního ministerstva dopravy ze dne 30. září 1976, kterým se vydává Řád pro cejchování lodí vnitrozemské plavby Federální ministerstvo dopravy stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Kodex reklamy šermíe. Srpen 2008

Kodex reklamy šermíe. Srpen 2008 1 2 Všeobecné zásady p.1 p.2 p.3 Pro všechny ped-olympijské a olympijské soutže platí pravidla olympijské charty, zvlášt lánky 26 a 53 a pipojené texty. Pedložený kodex bude používán v souladu s pravidly

Více

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o.

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o. O spolenosti OSAM TRADE s.r.o. Kontakty OSAM TRADE s.r.o. U Jeslí 619 370 01 eské Budjovice +420 602 428 817 Velkoobchod: +420 728 815 256 Technická podpora: +420 774 774 209 www.osamtrade.cz info@osamtrade.cz

Více

DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2)

DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2) DÝCHACÍ SOUSTAVA vysvtlí význam dýchací soustavy pro život lovka urí polohu a innost základních ástí dýchací soustavy orientuje se v základních chorobách dýchacích soustav chápe podíl kouení na vzniku

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti 4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti Z koncepního hlediska je mikropoíta takové uspoádání logických obvod umožující provádní logických i aritmetických operací podle posloupnosti povel

Více

1 Postup pi práci s informacemi

1 Postup pi práci s informacemi Vybraná kapitola z lánku Hejtmánek Jakub - Internet jako zdroj informací pro marketing malých a stedních firem, publikováno v asopise Systémuvá integrace [Vyšlo: 4/2003, prosinec, ISSN 1210-9479 Datum:

Více

BETONOVÉ KONSTRUKCE I

BETONOVÉ KONSTRUKCE I VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DOC. ING LADISLAV ÍRTEK, CSC BETONOVÉ KONSTRUKCE I MODUL CS1 BETONOVÉ KONSTRUKCE PRUTOVÉ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Betonové

Více

1. pi otevírání dveí ven 900 x 1200mm (pi boním umístní dveí se doporuuje 1300mm)

1. pi otevírání dveí ven 900 x 1200mm (pi boním umístní dveí se doporuuje 1300mm) NORMY A PARAMETRY PI NAVRHOVÁNÍ RD NEBO BD Orientace ke svtovým stranám -kuchy V, SV, S na jih a západ se nedoporuuje (orientace na jih-v lét pehívání, na západ nízké letní sluníko-oslunní) -ložnice možnost

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 O nakládání s komunálním odpadem Zastupitelstvo msta v Luhaovicích schválilo na svém zasedání dne 13.12.2001 v souladu s ustanovením 17 odst. 2 zákona. 185/2001

Více

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou HYDROIZOLACE STECH OBSAH stránka Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou 2 Popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Skladby stešních

Více

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu.

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Obec Šemnice, na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 30.1.2007,

Více

Prbh funkce Jaroslav Reichl, 2006

Prbh funkce Jaroslav Reichl, 2006 rbh funkce Jaroslav Reichl, 6 Vyšetování prbhu funkce V tomto tetu je vzorov vyešeno nkolik úloh na vyšetení prbhu funkce. i ešení úlohy jsou využity základní vlastnosti diferenciálního potu.. ešený píklad

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy

Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy !"# Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy jehož souástí je i píruka uživatele, kterou práv držíte v ruce. Píruka si klade za cíl seznámit Vás se vším, co potebujete znát k pohodlné a bezpené

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model 1. MODELY A MODELOVÁNÍ as ke studiu: 30 minut Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: charakterizovat model jako nástroj pro zobrazení skutenosti popsat proces modelování provést klasifikaci základních

Více

Desatero pro plavbu na Vltavě v Praze

Desatero pro plavbu na Vltavě v Praze Desatero pro plavbu na Vltavě v Praze 1) Plujeme vždy ohleduplně, tak abychom neomezovali ostatní plavidla, zejména míjející plavidla či trénující skupiny a abychom neohrozili zdraví lidí nebo majetek

Více

Bezpenostní zkouška APS R (BZ) pro IPSC platná od 1.1. 2004

Bezpenostní zkouška APS R (BZ) pro IPSC platná od 1.1. 2004 Bezpenostní zkouška APS R (BZ) pro IPSC platná od 1.1. 2004 Vypracoval Ing. Jaroslav Pulicar, upravil Bc. Roman Šedý Statut BZ 1.1. Bezpenostní zkouška APS R (dále jen BZ) slouží k ovení znalosti pravidel

Více

Hydromechanické procesy Obtékání těles

Hydromechanické procesy Obtékání těles Hydromechanické procesy Obtékání těles M. Jahoda Klasifikace těles 2 Typy externích toků dvourozměrné osově symetrické třírozměrné (s/bez osy symetrie) nebo: aerodynamické vs. neaerodynamické Odpor a vztlak

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu Sudoku hlavolam (puzzle) obsahuje celkem 81 bunk (cells), devt vodorovných ádk (rows), devt svislých sloupc (columns) a devt skupin po 3 3 bukách nazývaných bloky

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ. pro automobily

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ. pro automobily 1 VW Golf IV. Hatchback (4x2) (1997 2004) VW Golf IV. Variant (4x2) (1999 2005) VW Bora. Sedan (4x2) (1998-2005) ŠKODA Octavia I. Hatchback/Combi (4x2) (1996 - ) AUDI A3 (4x2) (1996 4/03) SEAT Toledo (1999-2004)

Více

REDAKČNÍ TEST DANIEL VODIČKA FOTO AUTOR A AVAR YACHT 72 YACHTING REVUE

REDAKČNÍ TEST DANIEL VODIČKA FOTO AUTOR A AVAR YACHT 72 YACHTING REVUE DANIEL VODIČKA FOTO AUTOR A AVAR YACHT Nedaleko Brna, ve Veverských Knínicích, najdeme továrnu, ve které se vyrábějí lodě značky Avar. O úspěšnosti Avarů zajisté svědčí i 45 jachet prodaných za loňský

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

Plastová okna a dvee

Plastová okna a dvee Montážní píruka Plastová okna a dvee íjen 2005 Spolenost pro kvalitu plastových okenních systém v rámci Svazu pro kvalitu plastových výrobk (zapsaná spolenost) znaka kvality plastových výrobk Montážní

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

dq T dq ds = definice entropie T Entropie Pi pohledu na Clausiv integrál pro vratné cykly :

dq T dq ds = definice entropie T Entropie Pi pohledu na Clausiv integrál pro vratné cykly : Entropie Pi pohledu na Clausiv integrál pro vratné cykly : si díve i pozdji jist uvdomíme, že nulová hodnota integrálu njaké veliiny pi kruhovém termodynamickém procesu je základním znakem toho, že se

Více

LODNÍ DENÍK NÁMOŘNÍ JACHTY

LODNÍ DENÍK NÁMOŘNÍ JACHTY LODNÍ DENÍK NÁMOŘNÍ JACHTY LEVANTER s.r.o. Jana Nohy 878/2, 725 25 Ostrava Polanka Tel: +420 605 957 257,Fax: +420 596 943 904 Copyright LEVANTER s.r.o. 2003 LODNÍ DENÍK ČÍSLO Jméno námořní jachty: Registrační

Více

FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY

FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY Zpsob financování spolenosti hraje dležitou roli v rozhodovacím procesu. V této souvislosti hovoíme o kapitálové struktue firmy. Kapitálová struktura je složení dlouhodobých

Více

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa těleso nebudeme nahrazovat

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

Co je N-W. Technika Základní informace:

Co je N-W. Technika Základní informace: Co je N-W Nordic Walking je sportovní aktivita, která není nijak nároná jak na vybavení, as, tak aktuální kondici. Pesto má však velmi pozitivní vliv na zdraví. Cviení probíhá subjektivn ve velice nízké

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Návod k obsluze skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Ped použitím si pozorn pette tento návod Dležitá bezpenostní upozornní Stroj nesmí být souasn obsluhován více osobami! Rozmístní bezpenostních

Více

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22 Návod k obsluze a montáži Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech

Více

DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE P I NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ SPEKTROSKOPII

DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE P I NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ SPEKTROSKOPII DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE PI NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ SPEKTROSKOPII Luboš PAZDERA *, Jaroslav SMUTNÝ **, Marta KOENSKÁ *, Libor TOPOLÁ *, Jan MARTÍNEK *, Miroslav LUÁK *, Ivo KUSÁK * Vysoké uení

Více

Metoda hodnocení webových stránek. Simple Web Evaluation Technique a její aplikace na weby vybraných maloobchodních etzc

Metoda hodnocení webových stránek. Simple Web Evaluation Technique a její aplikace na weby vybraných maloobchodních etzc Metoda hodnocení webových stránek SWET Simple Web Evaluation Technique a její aplikace na weby vybraných maloobchodních etzc Pro pedmt VŠE MG_42 Marketingový výzkum zpracoval Jií Horník Duben 2005 Úvod

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

Moderní design na dvou trupech

Moderní design na dvou trupech Lagoon 39 pohodlná a stabilní jachta text Jan Koukal foto Nicolas Claris Moderní design na dvou trupech Katamarany nabízejí zákazníkům nesrovnatelně více prostoru než jednotrupé jachty. Příznivci katamaranů

Více

CM-IWN.1. Návod k obsluze a montáži. Izolaní monitorovací relé ady CM

CM-IWN.1. Návod k obsluze a montáži. Izolaní monitorovací relé ady CM CM-IWN.1 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také všímat

Více

motto: PŘEPLOUT ATLANTICKÝ OCEÁN NEJRYCHLEJI JAK TO DOKÁŽEŠ

motto: PŘEPLOUT ATLANTICKÝ OCEÁN NEJRYCHLEJI JAK TO DOKÁŽEŠ P R O J E K T T R A N S A T 6,50 2 0 0 8-2 0 10 T R A N S A T6,50 Největší závod sólo mořeplavců na světě z Francie do Brazíle 2 kontinenty, 4250 Nm (8000km) První účast Čecha ve třídě prototypů a vůbec

Více

! " #$$% " &' % " (# ) #$*# ) (, (-. &$/#$% 0 12 0 $3$ 45 6$ 45 78/-# 44 $ $ 44 9$ 4: *!$$ 4: ;$- 4: < 4 < 4 ( #=% 4"

!  #$$%  &' %  (# ) #$*# ) (, (-. &$/#$% 0 12 0 $3$ 45 6$ 45 78/-# 44 $ $ 44 9$ 4: *!$$ 4: ;$- 4: < 4 < 4 ( #=% 4 MECHANIKA + STATIKA ! " #$$% " &' % " (# ) #$*# ) +#%#%, (, (-. &$/#$% 0 (%#$* 0 12 0 $3$ 45 6$ 45 78/-# 44 $ $ 44 9$ 4: *!$$ 4: ;$- 4: < 4 ( 4 < 4 +%#-#/% 4" ( #=% 4" * 4, 8 4, 2 4> - 4> 9 4> 9 4. ( 40?

Více

Technologický postup L2008_03

Technologický postup L2008_03 Tento dokument vetn píloh, je duševním vlastnictvím OKD, Doprava, akciová spolenost. Jakékoliv šíení lze provádt jen se souhlasem vlastníka dokumentu. Technologický postup L2008_03 Pepravy slínku-rohožník-prachovice

Více

Softstartéry Prvodce problematikou softstartér

Softstartéry Prvodce problematikou softstartér ABB/NN/ 05/06CZ_09/2009 Softstartéry Prvodce problematikou softstartér 2 Pedmluva Tato píruka je napsaná s cílem být podstatnou studnicí informací pro osoby již pracující se softstartéry, ale také pro

Více

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou.

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou. Model CMYK V praxi se nejastji používají 4 barvy inkoust a sice CMYK (Cyan Azurová, Magenta Purpurová, Yellow - Žlutá a Black - erná). ist teoreticky by staily inkousty ti (Cyan, Magenta a Yellow) ale

Více

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor Datový typ POLE Vodítkem pro tento kurz Delphi zabývající se pedevším konzolovými aplikacemi a základy programování pro mne byl semestr na vysoké škole. Studenti nyní pipravují semestrální práce pedevším

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

7. Bytové domy II. Bytové domy II. 1/59

7. Bytové domy II. Bytové domy II. 1/59 7. Bytové domy II. Schodišové bytové domy BD s horizontálními komunikacemi (pavlaové, chodbové) BD s terasami Prostorové obytné struktury BD s bydlením kolektivního charakteru (kolektivní domy, hotelové

Více

Návod k obsluze náezového stroje F xx1 M. Návod k obsluze. Servis záruní, pozáruní, preventivní a poradenskou innost provádí:

Návod k obsluze náezového stroje F xx1 M. Návod k obsluze. Servis záruní, pozáruní, preventivní a poradenskou innost provádí: Návod k obsluze náezových stroj F 251M - F 301M Servis záruní, pozáruní, preventivní a poradenskou innost provádí: servisní stedisko spolenosti S&K Kontakt, Tuanka 115, 627 00 Brno tel.: 545 424 360, servis@skkontakt.cz

Více

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza.

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza. KREV vyjmenuje základní krevní tlíska urí význam krevních tlísek pro život popíše podstatu krevních skupin zhodnotí význam transfúze krve uvede píklady onemocnní krve Základním typem tlní tekutiny, která

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Akoli transformace ekonomiky, politiky a spolenosti probíhá již více než patnáct let, sídelní systém a prostorová redistribuce obyvatelstva

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky CM-IWS.1 CM-IWS.2 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také

Více