Jachting pro poteby kapitán VS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jachting pro poteby kapitán VS"

Transkript

1 Jachting pro poteby kapitán VS sestavil Pavel esák Jachta je plachetnice, která slouží k rekreaním nebo sportovním úelm. Není možné se zabývat jachtami v celé jejich mnohosti a rozmanitosti. Pro naši potebu se budeme vnovat u nás nejbžnjším ploutvovým jednostžovým plachetnicím s vysokým oplachtním. Konstrukce lodi Lodní trup - plachetnice kýlová - lodní trup vybíhá dole do pevného kýlu, který je v nejnižší ásti opaten zátží (balastem). Plachetnice se z jakéhokoli náklonu sama opt vzpímí (nepevratitelnost). K plavb potebuje vtší hloubku, komplikovanjší je peprava po souši. Vtšinou to jsou plachetnice námoní nebo na velká jezera, u nás se vyskytují málo. - plachetnice ploutvová - z relativn plochého trupu vybíhá vtšinou jediná ploutev (káa), pohyblivá v ploutvové skíni v ose lodi. Ploutev lze zdvihnout nebo zaklopit (tím se zmenší ponor pi plavb nad mlkou vodou). Nejrozšíenjší typ plachetnice u nás. Lo není nepevratitelná, peprava po souši snazší než u pedešlých. Trup má v píném ezu profil bu oblý ve tvaru širokého U - jola, nebo jednou (pípadn vícekrát) lomený - šarpie. Plaky v lomech šarpie se nazývají outory, penesen pak také tyto hrany jako takové. Trup je vtšinou zakonen vícemén svislou plochou - zrcadlo, na které je zavšeno kormidlo. Prostor pro posádku - kokpit - je vtšinou až za stžnm. - plachetnice ploutvokýlová - hybrid pedešlých, z hlediska vlastní plavby spojuje jejich nevýhody. Používá se k plavb v mlkých moích nebo ústích ek. Aby bylo dosaženo nepevratitelnosti, musí být balast na mlím kýlu mnohem tžší. Nevím o žádné u nás. - plachetnice vícetrupové - katamarany a trimarany Materiál a konstrukce trupu - devo - klasický materiál. Základem je kýlová plaka, na které jsou postavena žebra. Boky a dno lodi tvoí obšívka. Obšívka tvoená prkny kladenými hranami pes sebe se nazývá klinker, prkna položená (v nkolika vrstvách) hranami na tupo k sob je karvel (také kravel). Obojí je u nás spíš historické, u moe lze ale asto vidt. Novji se užívá obšívka z pekližky. - ocel nebo jiné kovy - trup je proveden nýtováním nebo svaováním, klasická žebra jsou nahrazena soustavou výztuh. - ferrocement - užívání laminátu z ocelového pletiva a betonu má pvod v dob druhé svtové války, kdy bylo teba rychle budovat levné luny pro válené úely. Dnes se užívá pevážn u námoních plachetnic stední velikosti. - laminát ze skelné textilie a syntetické pryskyice je vtšinou samonosný a jeho tuhost bývá zvýšena devnými nebo kovovými výztuhami V našich vnitrozemských vodách se vyskytují nejastji lod s pekližkovou obšívkou, nebo lod laminátové. Oplachtní Oplachtní slouží k pohonu plachetnice a tvoí je takeláž (kulatiny a lanoví) a vlastní plachty. Na jednostžových ploutvových plachetnicích se užívá dvou druh oplachtní: - oplachtní ráhnové - hlavní plachta tvaru nepravidelného tyúhelníku je zavšena na vratiráhn a dole na vratipe. - oplachtní vysoké - trojúhelníková hlavní plachta je vytažena na stže, který je vyšší než u ráhnového oplachtní a dole pipevnna na vratipe (v bžné praxi mu i odborníci íkají ráhno).

2 Plachty - hlavní plachta - má nejvtší plochu a je nejvýznamnjší z hlediska pohonu plachetnice - kosatka - je to pomocná plachta o menší ploše. Krom toho, že její plocha zvtšuje celkovou plochu plachet, spoívá její nejdležitjší funkce v usmrnní vzdušného proudu pi obtékání hlavní plachty a zvtšuje tak její úinnost. - genua - je kosatka velkých rozmr. Za silného vtru bývá použita i samostatn. - spinaker - balonová plachta pro plavbu na zadní vítr. V poslední dob se užívají i spinakry asymetrické. Materiál plachet - klasická bavlna, moderní syntetické materiály (dacron, mylar, duradon = umlý len, nylon ), pro nenároné použití nap. i kašírovaný polyetylen. Aby zadní lem držel tvar (vyklenutí) bývá podepen spírami. Kulatiny - stže - hlavní pevná svislá kulatina. Slouží k nesení plachet, pípadn i umístní signál - nlka - nástavec vícedílného stžn, nesoucí zpravidla zvláštní plachty - elen - pevná kulatina vybíhající vped - ráhno - vodorovná nebo šikmá kulatina, na které je zavšena plachta. Obvykle se tak nazývá i vratipe, ke kterému je upevnn dolní lík hlavní plachty. - pn - vtšinou vodorovné nebo mírn šikmé kulatiny, které upravují správnou polohu plachet, Krom již zmínného vratipn to je napíklad spinakrový pe. Lanoví pevné slouží k zajištní stability a tuhosti pevných kulatin. Jsou to: - sth - lanko kotvící stžen na pí plachetnice - upínaky - kotví stže do stran a mírn vzad. Mohou být upevnny na vrcholu stžn, potom vedou obvykle pes píné salingy. Spolu s nimi zajišují boní tuhost stžn a prostednictvím jejich napnutí lze regulovat prhyb stžn vzad. Jestliže jsou upevnny zhruba v 3/4 výšky stžn nemívají salingy. Vtší plachetnice mohou mít ob soustavy upínaek (oberwant a unterwant). - pardun - lano kotvící stžen k zádi plachetnice (pouze na vtších lodích) Lanoví pohyblivé - spoušt - slouží k vytahování a spouštní plachet. Za plavby se s nimi manipuluje pouze minimáln (s výjimkou spoušt spinakru). S jejich pomocí lze regulovat naptí pedního líku plachty. - otže - jsou lana sloužící k ovládání plachet. K ovládání hlavní plachty prochází otž kladkostrojem. Lana otží musí být ohebná a silná tak, aby je bylo možné pohodln držet v ruce. Vhodné je zaízení, umožující zajistit otže v dané poloze (rohatky, svírky, ) - kiking - soustava lanek, která prostednictvím pák nebo kladek psobí mezi patou stžn a vratipnm a brání tak jeho zdvihání. Tím dochází rovnž k napínání zadního líku hlavní plachty a regulaci jejího vydutí. Kormidlo Slouží k ízení smru plavby. Na zrcadle lodi je v závsu kormidla upevnna kniha, v níž je oton seven vlastní list kormidla. ovládá se pomocí kormidelní páky, která mže být prodloužená otonou pinou, nebo rozvidlena do tzv. lyry. Pi vychýlení listu kormidla dojde k hydrodynamickému psobení a k stáení smru plavby. Z toho plyne, že pro funkci kormidla je dležitá rychlost plavby.

3 Teorie plavby Stabilita lodi boní stabilita lod je dána momentem sil, psobících na trup. V tžišti lod psobí její tíha, v tžišti ponoené ásti psobí vztlak vody. Tyto síly jsou u vyvážené lod v rovnováze na jedné svislici. Pi vychýlení se tžišt ponoené ásti posune ponkud stranou a vzniklý moment sil psobí proti vychýlení. Mírou stability lod je tzv. metacentrická výška, neboli výška metacentra nad tžištm lod. Metacentrum je potom prseík psobící vztlakové síly s rovinou soumrnosti lod. U kýlové plachetnice je díky balastu metacentrická výška kladná i v pípad, kdy se lo stžnm položí na hladinu. U ploutvové plachetnice se pi vzrstajícím náklonu metacentrická výška zmenšuje, až pi uritém náklonu klesne na nulu a pi jeho pekroení následuje neodvratné

4 pevržení lod. Náklon je zpsoben pedevším psobením vtru, pípadn vlnami. K vyvážení lod pispívá posádka vlastní tíhou na opané stran. Hydrodynamika Plavba výtlaná a v kluzu - pi stání lod, nebo pi malé rychlosti plavby lo pluje podle Archimedova zákona. Jde o takzvanou výtlanou plavbu, která je díky nutnému ponoru doprovázena významným odporem. Pi zrychlování plavby se postupn stále více uplatuje dynamické psobení na dno lodi až pi urité rychlosti se lo jakoby vyhoupne na hladinu - bylo dosaženo klouzavé plavby, pi které rapidn klesnou plavební odpory a rychlost se dále zvýší. Drift (snos)- síla psobící na plachty se rozkládá na dv složky. Složka psobící v ose lodi slouží k jejímu dopednému pohybu, složka kolmá potom snáší lo do strany. Tento boní drift by neumožoval kižování proti vtru a významn komplikoval plavbu na boní vítr. K jeho omezení slouží plocha kýlu nebo ploutve, která zvtšuje odpor lodi proti driftu. Pi pohybu lodi k tomu pistupují i síly dynamického psobení na ploutev i kormidlo. Pro zjednodušení uvažujeme tžišt bokorysu ponoené ásti trupu vetn ploutve a kormidla tzv. tžišt laterálu (z latinského latus, eris, n. - bok) jako psobišt tchto sil.

5 Aerodynamika plachet Vítr obtékající plachtu proudí na návtrné stran pomaleji, na závtrné stran naopak rychleji. Tedy na návtrné stran se pohybová energie vtru mní v tlakovou (tlak vzroste), naopak na závtrné se pohybová energie zvýší na úkor tlakové (tlak poklesne - vznikne ssání). Plachta se chová v podstat jako jednoduché kídlo. Výsledná síla je soutem tlaku a ssání na placht. Pro zjednodušení opt uvažujeme psobení této síly v geometrickém tžišti plachet. Velikost této síly závisí na rychlosti vtru a nastavení plachty - úhlu nábhu. Tento úhel však není možné libovoln zvtšovat, protože dojde k odtržení proudnic od plachty a k turbulentnímu proudní (víení). Protože tažná síla na placht je tvoena pibližn ze 2/3 ssáním a jen z 1/3 tlakem, má to za následek její prudký pokles. Abychom mohli ješt zvtšit úhel nábhu, použijeme kosatku, která má hlavní úkol usmrnit proudní na závtrné stran hlavní plachty aby k turbulencím nedošlo. Musí být ale správn nastavena. Nastavení plachet volíme tak, abychom dosáhli maximálního výkonu. Hlavní plachtu nastavíme tak, aby ležela pibližn v polovin úhlu který svírá smr zdánlivého vtru s osou lodi. Zdánlivý vítr je výsledkem skládání rychlosti skuteného vtru a rychlosti plavby a jeho smr ukazuje

6 korouhvika (vjika, policajt, frklík) na vrcholu stžn nebo upínakách. Úhel nábhu mžeme zvtšovat dokud nedojde k odtržení proudnic. To poznáme podle indikátor našitých na plachtu (špionky). Kosatku nastavíme tak, aby nebyla pytlovit uzavena a na hlavní placht se netvoily faldy.

7

8 Vzájemná poloha tžiš plachet a laterálu má vliv na chování plachetnice ve vtru: - lo se chová neutráln, když jsou tžišt plachet a laterálu na svislici nad sebou. Ideální stav, který se snažíme dosáhnout umístním nebo prohnutím stžn a zejména pomocí pedozadního vyvážení. - návtrná lo má tžišt plachet za tžištm laterálu. Má snahu se stáet proti vtru. Mírná návtrnost pispívá k bezpenosti a je vhodná pi plavb proti vtru. Píliš velká ztžuje ovládání lodi. - závtrná lo má tžišt plachet ped tžištm laterálu. Má snahu stáet se po vtru. Tato vlastnost je velmi nebezpená! Lo je závtrná také pi plavb na zadní vítr s vytaženou ploutví a rovnž pi použití spinakru. Výhodou je v tomto pípad, že drží smr. Plavba Pímá plavba - na boní vítr je plavba efektivní. Plachta je na závtrném boku a lo mže dosáhnout rychlosti vtší, než je rychlost vtru. Nejvhodnjší pro výcvik zaáteník. Nejvyšší rychlosti lze dosáhnout pi zadoboním vtru. - na pední vítr (plavba na vtru) se užívá pi kižování proti vtru. ím osteji mže plachetnice plout proti vtru, tím je její stoupavost vtší. Zmna smru proti vtru se nazývá ostení, naopak od vtru odpadání. - na zadní vítr (plavba s vtrem v zádech) patí k zdánliv jednoduchým, ale nebezpeným zpsobm. Rychlost nemže pesáhnout rychlost vtru. Plachty postavíme na motýla a tžišt lodi posuneme co nejvíce dozadu. Povytáhneme ploutev. Zkušené posádky i pi plavb po vtru mírn kižují, plavba se pak podobá plavb na zadoboní vítr. Je možné použít spinakr.

9 Obraty - Re - obrat proti vtru. K jeho provedení je poteba dostatená rychlost. Ped jeho zahájením mírn odpadneme (zvýšení rychlosti) potom za souasného zvolání re, kterým upozorníme kosatníka, zaneme ostit a setrvaností dokoníme obrat. Pitom pejde vratipe nad osou lodi a posádka se pesune k vyvažování na opaný bok. Po obratu opt mírn odpadneme a ostíme, až když jsme získali njakou rychlost. - Halsa - obrat po vtru. Plachetnice zane odpadat až do plavby po vtru. Pitáhneme hlavní plachtu k ose lodi a pokraujeme setrvaností až dojde k pesmyknutí plachty, teprve potom otž opt povolíme a dokoníme obrat. Pitom se posádka pesune k vyvažování na opaný bok. Manévr skýtá nebezpeí a krom toho pi nm dojde ke ztrát nastoupané výšky proti vtru. Jeho použití je na míst pi velmi slabém vtru, nebo pi stídavé zadoboní plavb (tzv. kižování po vtru ). Obraty provádíme vždy se spuštnou ploutví a po pedchozím upozornní posádky. Celá innost musí být provedena co nejrychleji. Kormidlo vychylujeme maximáln o 30 45, pi vtším vychýlení lo již nereaguje zatáením, kormidlo pouze brzdí a to pi obratu mžeme nejmén potebovat. Odplouvání a pistávání provádíme vždy proti vtru. To je relativn jednoduché, když vítr vane od behu, nebo soubžn s ním. Abychom mohli plout na vítr vanoucí smrem ke behu, potebujeme njakou rychlost. Abychom ji získali, je nejlépe nejprve vyplout na vodu na devný vítr nebo motor. V mlké vod u behu opatrn manipulujeme s ploutví, aby nedošlo k poškození. V žádném pípad nenajíždíme pi pistávání pídí na beh (ani když je to pláž), ale v malé vzdálenosti od behu provedeme rychle obrat proti vtru. Lo se tém okamžit zastaví a v té chvíli necháme plachty vyvlát, nebo je spustíme. Plachty nenecháme nikdy flatrovat (zmítat se ve vtru), to je poškozuje nejvíce.

10 innost posádky a ízení plachetnice - kormidelník sedí na boku lodi tak, aby mohl sledovat prostor ped lodí, hlavní plachtu a brázdu za lodí. Drží kormidlo a hlavní otž, má na starost otonou ploutev. Pokud je kosatník na hrazd i všechno ostatní lanoví. Sezením na boku vyvažuje lo. - kosatník drží otže kosatky, má na starost ostatní lanoví a spouštcí ploutev. Vyvažuje lo (teba i s pomocí závsu na hrazd) vyvažování - cílem je udržet stže pokud možno svisle. Nejprve vyvažuje kosatník, za silného vtru musí vyvažovat naplno i kormidelník. Pro vtší vyložení se kosatník (na nkterých lodích i kormidelník) pipne na hrazdu - lanko vedoucí se stžn k postroji, v nmž kosatník sedí. Pedpisy pro plavbu plachetnic - vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu o hmotnosti vetn vlastního zatížení do 1000 kg a plachetnice s plochou plachet do 12 m 2 - není teba prkaz zpsobilosti a taková lo nepodléhá evidenci - povinná výbava pro lo o hmotnosti do 500 kg: vyvazovací lano 5 m dlouhé, vylévaka a alespo jedno pádlo - plachetnice, která je malým plavidlem musí dát pednost všem plavidlm, která nejsou malá - plachetnice má pednost ped všemi ostatními malými plavidly, která nejsou plachetnice - plachetnice si dávají pednost: a) mají-li vítr z rzných smr, musí plavidlo s vtrem z levého boku uvolnit dráhu plavidlu, které má vítr z pravého boku b) mají-li vítr ze stejných smr, musí plavidlo v návtí uvolnit dráhu plavidlu v závtí c) má-li plavidlo vítr z levého boku a nelze z nho pesn urit, zda má jiné plavidlo na návtrné stran vítr z pravého nebo levého boku, musí mu uvolnit dráhu Závody Dálková plavba Plachetnice plují od startu k vzdálenému cíli po libovolné trase. Povinností všech plachetnic je dodržování závodních pravidel. Za zvláštní závod tohoto typu lze pokládat plavbu k obrátce a zpt, napíklad pi Modré stuze HKVS

11 Okruhový závod Jede se zpravidla na trati schematicky znázornné na obrázku. Dotyk znaky a mezi lodmi je dvodem k diskvalifikaci. Obejde-li se kolize bez následk, lze ji odinit alternativním trestem - otokou o 360, nebo 720. Nkteré tídové plachetnice: Q Optimist C Cadet VR Finn sekera FD Létající holanan mo. koník E Evropa erv. hvzda 420 tyistadvacítka O 470 tyistasedmdesátka stylisovaná lilie Fireball Vaurien Pirát Beluga Star Olympijská jola P550 (P520)

12 Literatura: Ing. Otakar Novák: Co má vdti plachti o lodi a plachtní (YK 1937) Ivan Vrana: Jachting (Olympia 1990) z této knihy jsou pevzaty nepodepsané obrázky Ing. Jií Vrátný a kol.: Plachetnice (SNTL 1980) kolektiv: Parusnyj sport (Moskva 1955) Ing. Otakar Randák: Skautský jachting A na závr nkolik pouek, které je teba zaáteníkm stále pipomínat: 1. Pímo proti vtru plout nelze! 2. Když si nevíš rady, postav pí proti vtru a povol hlavní otž! 3. Totéž pi nebezpeném náklonu! 4. Na provedení obratu je poteba rychlost nejprve odpadni! 5. Kormidlo vychyluj maximáln do 45! 6. Ped pistáním nezapome vytáhnout ploutev!

Vypracoval P.Vida 2007

Vypracoval P.Vida 2007 Vypracoval P.Vida 2007 Pekážkový bh Pekážkový bh lze charakterizovat jako technicko-sprinterskou disciplínu, tzn., že pekážková technika má stejnou dležitost jako sprinterská rychlost. Podstata souasné

Více

eská zem d lská univerzita v Praze, Technická fakulta

eská zem d lská univerzita v Praze, Technická fakulta 4. Jaderná fyzika Stavba atomu Atomy byly dlouho považovány za nedlitelné. Postupem asu se zjistilo, že mají jádro složené z proton a z neutron a elektronový obal tvoený elektrony. Jaderná fyzika se zabývá

Více

Plastová okna a dvee

Plastová okna a dvee Montážní píruka Plastová okna a dvee íjen 2005 Spolenost pro kvalitu plastových okenních systém v rámci Svazu pro kvalitu plastových výrobk (zapsaná spolenost) znaka kvality plastových výrobk Montážní

Více

ZDNÉ KONSTRUKCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. ROSTISLAV JENEŠ, ING. BOŽENA PODROUŽKOVÁ M01 ZÁKLADY NAVRHOVÁNÍ FAKULTA STAVEBNÍ

ZDNÉ KONSTRUKCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. ROSTISLAV JENEŠ, ING. BOŽENA PODROUŽKOVÁ M01 ZÁKLADY NAVRHOVÁNÍ FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. ROSTISLAV JENEŠ, ING. BOŽENA PODROUŽKOVÁ ZDNÉ KONSTRUKCE M01 ZÁKLADY NAVRHOVÁNÍ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Zdné

Více

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA 1 2 I. Výzbroj a vybavení šermí Kapitola 1 Výzbroj Charakteristiky shodné pro všechny zbran. m.1 1 Existují ti typy zbraní: fleret, kord a šavle. 2 Všechny zbran smjí být

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M02 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M02 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M2 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Inženýrské sít Josef Beránek a kol., Brno 2005-2 (181)

Více

Analýza zvonu. Stedoškolská odborná innost 2006/2007 Obor 09 strojírenství, hutnictví, doprava a prmyslový design

Analýza zvonu. Stedoškolská odborná innost 2006/2007 Obor 09 strojírenství, hutnictví, doprava a prmyslový design Stedoškolská odborná innost 2006/2007 Analýza zvonu 16.stol n. l. 21.stol. Autoi: Jana Hejlová Aneta Neubauerová VOŠ a SPŠ, Studentská 1 591 01 Žár nad Sázavou 3. roník Konzultant práce: Dr. Ing. Josef

Více

STROJE A DOPRAVNÍ PROST EDKY

STROJE A DOPRAVNÍ PROST EDKY STROJE A DOPRAVNÍ PROSTEDKY METODICKÝ MANUÁL VÝSTUP PROJEKTU CZ.1.07/1.1.16/02.0041 OBSAH CO JSOU TO STROJE? 6 1. STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE 7 PÍPRAVA 1 8 PRACOVNÍ LIST- POROZUMNÍ TEXTU 9 PRACOVNÍ LIST- POROZUMNÍ

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ VEDOUCÍ PRÁCE: doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D. VYPRACOVALA:

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky DISERTANÍ PRÁCE. 2003 Petr Soukal - 1 -

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky DISERTANÍ PRÁCE. 2003 Petr Soukal - 1 - Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky DISERTANÍ PRÁCE 003 Petr Soukal - - VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta informatiky a statistiky Studijní program: Kvantitativní metody

Více

Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci

Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci e s k é d r á h y D Op l6 Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci Schváleno rozhodnutím generálního editele eských drah, a.s. dne 26. 10. 2005.j. 59 875/2005-O10 Úinnost od 1. 4. 2006 OBSAH 2 strana

Více

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY Ing. Ivana Linkeová, Ph.D. 3 Úvod Obsah skript odpovídá rozsahu látky probírané ve volitelném pedmtu Technická dokumentace II MS Excel 1, který zajišuje Katedra mechaniky

Více

Nedestruktivní zkoušení materiál DZM 2009

Nedestruktivní zkoušení materiál DZM 2009 Nedestruktivní zkoušení materiál DZM 2009 Metoda Vizuální Penetraní Magnetická prášková Magnetická metoda rozptylových polí Víivé proudy Ultrazvuk Prozaovací Zkratka VT PT MT FT ET UT RT Charakteristika

Více

ízená termojaderná syntéza energie budoucnosti? Jií Orsava

ízená termojaderná syntéza energie budoucnosti? Jií Orsava ízená termojaderná syntéza energie budoucnosti? Jií Orsava Bakaláská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakaláská práce podává struný popis problematiky jaderné syntézy. V první kapitole je nastínna definice pojmu

Více

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072 Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy Uživatelská příručka Revize 3.00.0072 1995-2004 Advent spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Advent spol. s r.o. nezodpovídá za žádné

Více

PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S)

PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S) PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S) 2 Dkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit UPS PROTECT C od AEG Power Solutions. Zde uvedené bezpenostní pokyny jsou dležitou souástí

Více

Zuzana Kaiserová. Web, multimédia a streaming

Zuzana Kaiserová. Web, multimédia a streaming Zuzana Kaiserová Web, multimédia a streaming Jihoeská univerzita Pedagogická fakulta Katedra informatiky Web, multimédia a streaming diplomová práce Zuzana Kaiserová eské Budjovice 2002 Anotace Cílem této

Více

Státní závrené zkoušky. Magisterské

Státní závrené zkoušky. Magisterské Státní závrené zkoušky Magisterské Zuzana Pžová 2009 Obsah 1. OKRUH...1 1.1. Živnost...1 1.2. Složky managementu...5 1.3. NB...6 1.4. Struktura financování sportovních klub...8 1.5. Marketingová komunikace...9

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyn Fakulta životního prostedí. Základy analytické chemie

Univerzita Jana Evangelisty Purkyn Fakulta životního prostedí. Základy analytické chemie Univerzita Jana Evangelisty Purkyn Fakulta životního prostedí Základy analytické chemie Ing. Sylvie Kíženecká 007 1 Obsah: ANALYTICKÁ CHEMIE - ÚVOD... 6 ROZDLENÍ ANALYTICKÝCH METOD... 7 DLEŽITÉ POJMY V

Více

Keramické materiály a jejich použití v elektrotechnice

Keramické materiály a jejich použití v elektrotechnice Keramické materiály a jejich použití v elektrotechnice Ing. Vladimír Skácel, Ing. Jana Fiedlerová, Ing. Karel Nejezchleb CSc. T-CERAM s.r.o., Libice 60, skacel@t-ceram.com, www.t-ceram.com Keramika je

Více

Nakládání s autovraky. Pavel Bureš

Nakládání s autovraky. Pavel Bureš Nakládání s autovraky Pavel Bureš Bakaláská práce 2009 ABSTRAKT Cílem mé bakaláské práce bylo zmapování problematiky nakládání s autovraky. Automobily, ojeté automobily, vozidla s ukonenou životností,

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ PROF. ING. JINDICH MELCHER, DrSc. DOC. ING. MIROSLAV BAJER, CSc. PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ MODUL BO02-M01 MATERIÁL A KONSTRUKNÍ PRVKY OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ STUDIJNÍ

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 00 4 ABSTRAKT Tato práce se zabývá Signal Processing Toolboxem (SPTOOL) a Filter Design&Analysis Toolboxem (FDATOOL) v prostedí MATLAB. Jedním z cíl této práce

Více

Válené konfrontace hrad v echách a jejich intenzita ve stedovku

Válené konfrontace hrad v echách a jejich intenzita ve stedovku Válené konfrontace hrad v echách a jejich intenzita ve stedovku Petr Koscelník Obr. 1: Mapa intenzity vojenských konfrontací hrad podle historických pramen (poet hrad / poet konfrontací). 55 Stedovký vojenský

Více