Metodické pokyny k ekologické obnově travních porostů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodické pokyny k ekologické obnově travních porostů"

Transkript

1 Metodické pokyny k ekologické obnově travních porostů

2 Obsah Úvod 3 Příprava obnovovaných ploch 3 Výběr metody obnovy a cílové vegetace 5 Popis metod obnovy 6 Výsev semen a směsí osiv 6 Rozmetání (rozprostření) biomasy bohaté na semena 7 Speciální techniky na ochranu proti erozi a vysychání 8 Obnova stanovištně specifickým rostlinným materiálem 9 Přirozená sukcese 9 Management po obnově 10 Management ve fázi zakládání porostu 10 Přechod na obvyklý management 12 Autoři textu a organizace zapojené do projektu SALVERE 13

3 Metodické pokyny k ekologické obnově travních porostů Úvod Obnova polopřirozených travních porostů je již řadu let úspěšně realizována na mnoha různých místech po celé Evropě. Úspěšnost obnovy velmi závisí na různých faktorech: vhodné přípravě obnovovaných ploch, výběru optimální metody obnovy a cílového společenstva a zavedení správného managementu. Použití semen regionálního původu k založení druhově bohatého travního porostu přispívá ke zvýšení biologické diverzity v regionu. Vyvíjející se druhově bohatý porost může zajistit různé ekosystémové služby, jako zadržení vody, fixaci uhlíku (CO 2 ) a produkci kyslíku. Druhově bohaté travní porosty jsou navíc kulturním dědictvím, obohacujícím kvalitu života člověka. Další informace viz Scotton et al. (2012). Příprava obnovovaných ploch Prvním krokem při obnově a zakládání travních porostů a důležitým faktorem pro její úspěšnost je zhodnocení obnovované plochy a její příprava. Pro úspěšnou introdukci nových druhů do druhově chudých travních porostů je třeba snížit konkurenci stávající vegetace speciální mechanizací (např. smyky, brány, rotavátory nebo stroje pro pásové přísevy). Úplné zničení travního drnu lze provést orbou. Konkrétní hodnocení ukazují, že čím je silnější zásah a narušení drnu, tím je vyšší úspěšnost a rychlejší uchycení přenesených druhů. 3

4 Metodické pokyny k ekologické obnově travních porostů Obracení půdy orbou nebo rotavátorováním je standardní metodou obnovy bývalé orné půdy. Tyto půdy se obyčejně vyznačují vysokou koncentrací půdního fosforu a dalších živin. Jednoduchou, ale časově náročnou metodou ochuzení půdy o živiny je jedno- až dvouleté polní hospodaření bez hnojení. Poměry na plochách s vysokým obsahem živin a semen plevelů ve svrchní vrstvě půdy mohou být zlepšeny hlubokou orbou (rigolováním) nebo obrácením půdních vrstev. Vrstvy půdy bohaté na živiny a diaspory plevelů jsou přitom ukládány hlouběji, zatímco spodní, živinami chudá vrstva se ocitá nahoře. Vzhledem k zákonu o ochraně půdy může být rigolování zakázáno. Včasné vláčení půdy za suchých podmínek podporuje vzejití plevelů a tím i ochuzení půdní semenné banky; plevele pak mohou být před setím zničeny mechanicky. Zvláště v uniformních exponovaných oblastech a na nevyvinuté půdě s extrémními stanovištními podmínkami (např. v důlních oblastech) může být úspěšná obnova posílena vytvořením bezpečných míst s příznivými podmínkami pro klíčení a ujímání druhů. Kromě strukturování terénu brázdami může být členitějšího povrchu docíleno pomocí velkých kamenů nebo bloků vegetace (travní drny, křoviny atd.). Pro usnadnění kolonizace obnovovaných stanovišť se doporučuje výsev krycí plodiny nebo aplikace vrstvy mulče. 4

5 Metodické pokyny k ekologické obnově travních porostů Výběr metody obnovy a cílové vegetace Výběr vhodné metody obnovy závisí na daném cíli (např. kompenzační opatření, ochrana přírody, prevence eroze, rekreace) a na specifických výchozích podmínkách (nevyvinuté půdy, orná půda, degradovaný travní porost). V úvahu se musí vzít také dostupnost mechanizace a materiálu, praktičnost, náklady, možné další využití a očekávaný způsob managementu. Výběr odpovídající cílové vegetace závisí také na specifických stanovištních podmínkách, zejména na zásobě živin v půdě a hydrologických poměrech, ale také na specifických cílech obnovy. Jsou-li cílem kompenzační opatření nebo obnova lokalit soustavy Natura 2000 a dalších chráněných území, musí být obnovena specifická rostlinná společenstva vysoké přírodní hodnoty. Proto je nutné používat regionální materiál vysoké kvality, pokud jde o počet a podíl cílových druhů, aby se vyvinula rostlinná společenstva s charakteristickým druhovým složením. Nejvhodnější jsou přímo sklizené směsi semen z blízkých zdrojových ploch se srovnatelnými stanovištními podmínkami. Jestliže je cílem obnovení funkcí krajiny (např. propojenost biotopů, stanoviště pro živočichy), musí rozvíjející se vegetace splňovat specifické požadavky (např. cílových živočichů), a tím přispívat ke zvýšení biologické diverzity nebo propojenosti biotopů v regionu (např. polní okraje). K těmto účelům musí být vybrány vhodné cílové rostlinné druhy i společenstva, pro jejichž obnovu bude dostupný rostlinný materiál ze zdrojových ploch v regionu nebo z regionálního množení semen. Pokud obnova následuje po zásazích při výstavbě infrastruktury, musí být zajištěno použití stanovištně specifických druhů regionálního původu i množení, aby byly ochráněny regionální ekotypy a poddruhy a byl zaručen rychlý rozvoj vegetace a ochrana před erozí. V tomto případě není nezbytné soustředit se na obnovu vzácných a ohrožených druhů rostlin. Jsou-li cílem obnovy možnosti rekreace a zvýšení kvality života v regionu, měl by být hlavní důraz kladen na estetické požadavky (množství kvetoucích rostlin, různorodá struktura) a nízké náklady na údržbu. Musí být však zajištěno, že jsou používány stanovištně specifické druhy a semena regionálního původu i množení. 5

6 Metodické pokyny k ekologické obnově travních porostů Popis metod obnovy Výsev semen a směsí osiv Směsi osiv mohou být složeny ze semen druhů jednotlivě množených v semenářských kulturách nebo získaných přímou sklizní výmlatem, kartáčováním nebo vysáváním přirozených porostů. Výsevní množství (v závislosti na obsahu čistých semen v materiálu k obnově) se pohybuje mezi 2 a 5 g.m-2. Použitím tohoto doporučeného množství bylo i v extrémních stanovištních podmínkách (např. vytěžené plochy) dosaženo velmi dobrých výsledků. Na extrémních lokalitách ve vysokohorských podmínkách se může výsevek zvýšit až na 15 g.m-2. Směsi osiv s nižší čistotou je možné vysévat v množství až 25 g.m-2, přičemž skutečné vyseté množství semen by mělo činit až klíčivých semen na m². Semena by měla být vyseta na povrch půdy. Aby se zajistilo rychlé a úspěšné vzcházení, měla by být semena v konečné fázi zatlačena do půdy profilovanými válci (prizmatické nebo cambridgeské válce atd.). V případě ručního výsevu nebo hydroosevu mohou být profilované válce použity i před setím, aby se vytvořila drobtovitá struktura půdy. Výsev semen a směsí osiv může být realizován těmito metodami: 6 ruční výsev, výsev pomocí secích strojů a rozmetadel, přísev, výsev po mechanickém narušení rotavátorem, výsev mokrou cestou nebo hydroosev.

7 Metodické pokyny k ekologické obnově travních porostů Rozmetání (rozprostření) biomasy bohaté na semena Na rozdíl od nastlání vrstvy mulče z důvodu protierozní ochrany je u této metody hlavním cílem přenos diaspor obsažených v seně. Množství materiálu nezbytného pro provedení obnovy se vypočítává z obsahu semen v seně nebo zeleném seně. Posouzení není snadné, zejména u čerstvého pokosu, protože množství semen je závislé na typu vegetace, době sklizně a sezónních klimatických podmínkách. Pokud seno neobsahuje dostatečné množství semen nebo v něm chybí cílové druhy, doporučuje se následný přísev stanovištně specifické směsi semen z regionálního množení. Poměr velikosti zdrojové plochy k obnovované ploše je závislý na produkci biomasy, obsahu semen a nebezpečí eroze. Pohybuje se v rozpětí od 1 : 2 (např. u vegetace s vysokou produkcí biomasy a velkým obsahem semen) až po 8 : 1 (u nízké vegetace s malou pokryvností, např. u suchých travních společenstev). Na plochách ohrožených erozí nebo vysycháním se doporučuje aplikovat 1 2 kg čerstvé biomasy na m², což představuje nastýlku na výšku 5 10 cm. Vzhledem k tomu, že semenný potenciál zeleného sena je obvykle velmi vysoký, může se na plochách, které nejsou ohroženy erozí, snížit aplikované množství na 0,5 1 kg čerstvé biomasy na m², tj. aplikace na výšku 3 5 cm. Aplikovaný čerstvý materiál se při sesychání přizpůsobuje struktuře půdního povrchu, což znesnadňuje jeho odvanutí větrem. U sena je k tomu nutné, aby nejdříve navlhlo (deštěm, rosou) a následně dosychalo až na obnovované ploše. Obecně platí, že jemný materiál by měl být rozprostřen v tenkých vrstvách, aby se zabránilo jeho zahnívání. K obnově může být použita biomasa bohatá na semena, sklizená v různé formě: zelené seno, seno, výdrolky ze sena, shrabaný materiál. 7

8 8 Metodické pokyny k ekologické obnově travních porostů Speciální techniky na ochranu proti erozi a vysychání Povrch obnovované plochy může být po výsevu chráněn proti větrné a vodní erozi, ale i proti vysychání různými organickými materiály, jako je zelené seno, seno nebo sláma, které by však již neměly obsahovat žádná semena. Ochranný efekt mulče spočívá ve snížení kinetické energie dešťových kapek. Kvalita mulčovacího materiálu, zejména poměr uhlíku a dusíku (C/N), hraje rozhodující roli pro vývoj rostlin. Především na živinami chudých půdách je vhodnější strukturálně bohatý, dlouhostébelný materiál s vyrovnaným poměrem C/N (např. pokos z bohaté bylinné louky) než například sláma, protože dusík při rozkladu slámy využívají mikroorganismy a není tak k dispozici vyvíjející se vegetaci. Při použití vrstvy slámy na živinami chudých půdách se doporučuje přidání malého množství organických hnojiv, aby byl zajištěn optimální vývoj vegetace. Jestliže se však použije seno nebo zelené seno, je vývoj klíčících semenáčků podpořen živinami uvolňovanými při jeho rozkladu. Kromě toho jsou přeneseny mikroorganismy a drobní živočichové, kteří podporují recyklaci organického materiálu a vývoj půdy. Pro optimální růst by výška mulčovací vrstvy neměla přesáhnout 3 5 cm. Tlusté vrstvy mulče podporují růst trav a brání rozvoji mnoha bylin. Ideální objem materiálu k pokrytí 1 m² obnovované plochy je g suché hmotnosti v suchém, a g suché hmotnosti ve vlhkém podnebí. Obecně se na ochranu proti erozi a vysychání doporučují tyto metody: výsev s použitím mulče (výsev s nastýlkou), mechanizovaný výsev s mulčem, podsev do krycí plodiny, výsev s použitím mulče a organických biologicky rozložitelných geotextilií, zimní výsev.

9 Metodické pokyny k ekologické obnově travních porostů Obnova stanovištně specifickým rostlinným materiálem Výsadba rostlin jednotlivých druhů nebo použití travních drnů či vrstvy půdy jsou obecně méně používané metody, protože jsou nákladnější než např. přenos sena nebo výsev s použitím mulče. Ale v kritických místních podmínkách jsou výhodné, protože zkracují dobu vývoje rostlin, které již překonaly obzvláště citlivé fáze klíčení a juvenilního růstu: výsadba jednotlivých druhů, přenos travního drnu (travních bloků), rolované travní koberce, rozprostření svrchní vrstvy půdy bohaté na semena. Přirozená sukcese Plochy, které nejsou ohroženy erozí a nacházejí se v blízkosti potenciálních zdrojů semen, jsou kolonizovány v závislosti na místních podmínkách a spontánních sukcesních procesech. Důležitý je výběr vhodných ploch, který s ohledem na velikost a umístění plochy, různorodost substrátu a reliéfu, ale i prostorovou nebo funkční spojitost se zdroji semen umožňuje do jisté míry ovlivnit směr a rychlost vývoje. Na živinami bohatých místech v blízkosti příslušné vegetace musí být stále monitorováno, zda se na plochu nekontrolovaně nešíří problematické druhy (např. invazivní neofyty, silně konkurenční ruderální druhy). Kombinací aktivního přenosu druhů zvolenou metodou obnovy a spontánních procesů kolonizace ( free power of nature "mocná síly přírody") se může vyvinout strukturálně a druhově bohatá vegetace, především na půdách s nedostatkem živin nebo půdách nevyvinutých. 9

10 Metodické pokyny k ekologické obnově travních porostů Management po obnově Obnova není jen několik počátečních zásahů na obnovované ploše, ale je to víceméně trvalý aktivní proces. Obecně musíme rozlišovat mezi fází ošetřování porostu po jeho založení a obvyklým managementem lokality. Správný management během fáze zakládání je pro úspěch obnovy nezbytný. Během prvních měsíců (roků) po počátečním zásahu musí management umožnit uchycení přenesených druhů a jejich další rozšíření. Na lokalitách ohrožených erozí musí vést především k dosažení pokryvnosti porostu, která je účinnou protierozní ochranou. Management ve fázi zakládání porostu Během fáze ošetřování porostu po jeho založení může být uchycení a rozšíření cílových druhů podpořeno kombinací kosení a následné pastvy, případně celoroční pastvou. Na nově vytvořených travních porostech se však musí s pastvou počkat, dokud není dostatečně zpevněná půda. V závislosti na místních podmínkách a hmotnosti pasoucích se zvířat to může být 1 2 roky po obnově. Pokud na lokalitu pronikají invazní neofyty např. netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera), zlatobýl kanadský (Solidago canadensis), křídlatky (Reynoutria spp.), rukevník východní (Bunias orientalis) nebo další nežádoucí rostliny, je nezbytný cílený management k jejich potlačení: jednotlivé rostliny mohou být vytrhány ručně, malé výměry např. překryty černou folií. V krajním případě přichází v úvahu i selektivní postřik herbicidem (na bázi glyfosátu). Vytvoření druhově bohatého travního společenstva na nevyvinuté půdě chudé na živiny vyžaduje na začátku vývoje obvykle menší managementové úsilí než obnova bývalé orné půdy, bohaté na živiny a silně zaplevelené. Kosení je doporučováno, jen pokud se na lokalitu dostanou problematické a konkurenčně silné druhy. 10

11 Metodické pokyny k ekologické obnově travních porostů Lokality pokryté vrstvou mulče mohou rychle kolonizovat pionýrské lesní druhy z blízkého okolí, proto se zde už ve druhém roce doporučuje management. Pokud se na nevyvinutou půdu rozprostře v silnější vrstvě svrchní vrstva půdy bohatá na živiny, může být kosení jednou nebo dvakrát ročně nezbytným opatřením pro potlačení klíčících plevelů. Na bývalé orné půdě nebo úhorech je ošetřování nezbytné již v samotném roce obnovy (pokud se uskutečnila na jaře) nebo příštím rokem (pokud se uskutečnila na podzim). Zvláště na orné půdě může být uchycení cílových druhů travního společenstva ohroženo klíčením semen plevelů z půdní semenné banky nebo imigrací invazních druhů z přilehlých lokalit. První seč je nezbytná, jakmile je vegetace zapojená a není vidět holá půda. V závislosti na úrodnosti lokality může četnost sečí vzrůst na 3 nebo 4 za rok. Cílové druhy nejsou kosením poškozeny, protože jsou většinou ve stádiu přízemní růžice nebo v juvenilním stádiu. Ani v případě, že cílové druhy již v době seče kvetou, nejsou v porostu potlačeny, ale defoliace podpoří růst jejich vegetativních orgánů a kořenového systému. Plevele jsou však k seči odolné méně a jsou jí účinně potlačovány. Při obnově degradovaných travních porostů je nejdůležitější narušení travního drnu. Management během fáze zakládání porostu by se měl zaměřit na potlačování obrůstajících trav a klíčících plevelů z půdní semenné banky. Na vysoce produktivních lokalitách se doporučuje odvoz biomasy jako opatření ke snížení konkurenční schopnosti a ke snížení množství živin. Výška seče přibližně 10 cm zabraňuje narušení vyvíjející se cílové vegetace. 11

12 Metodické pokyny k ekologické obnově travních porostů Přechod na obvyklý management Pokud vývoj směřuje k zamýšlenému cílovému společenstvu, může se druhým nebo třetím rokem začít s obvyklým managementem. Typ managementu musí být vybrán podle úrodnosti lokality a zamýšlené cílové vegetace. Kosení je často nejlepším způsobem údržby druhově bohatého polopřirozeného travního porostu. Frekvence a termín seče, případně hnojení, musí být zvoleny podle standardního managementu cílové vegetace. Na půdách bohatých na živiny by neměla být frekvence sečí nízká, seče by neměly být posouvány do pozdních termínů, aby se nepodporovala dominance trav. Na těchto lokalitách je tradiční kosení bez hnojení nejvhodnější pro udržení vysoké druhové diverzity, protože postupně snižuje obsah živin v půdě a současně zvýhodňuje druhy cílového společenstva. Kosení není selektivní zásah, takže potlačuje nepoživatelné invazní druhy lépe než pastva. Pastva je důležitým opatřením k udržení travního porostu bez keřů a stromů a uchování biodiverzity na strmých nebo členitých plochách. Celoroční pastva velkých býložravců s nízkým pastevním zatížením je za příznivých klimatických podmínek účinným nástrojem k rozvoji druhově bohatého společenstva rostlin a živočichů. Extenzivní pastva má pozitivní vliv na polopřirozené travní porosty a jako management následující po obnově má další důležité výhody, jako např. kulturní a estetické hodnoty. Nad hranicí lesa, kde drsné podnebí chrání před kolonizací keřů a stromů a nízká úživnost půdy zpomaluje růst rostlin, může být dobrým řešením i ponechání plochy bez údržby, s vyloučením domácích hospodářských zvířat, protože pastva v těchto podmínkách může zpomalit nebo poškodit vývoj vegetace a podpořit erozi. 12

13 Metodické pokyny k ekologické obnově travních porostů Autoři textu a organizace zapojené do projektu SALVERE Michele Scotton, Claudia Dal Buono Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Agronomia Ambientale e Produzioni Vegetali - Itálie (vedoucí partner projektu) Bernhard Krautzer, Petra Haslgrübler, Wilhelm Graiss Höhere Bundeslehr- und Forschungsanstalt Raumberg- Gumpenstein - Rakousko Christian Tamegger, Franz Jahn Kärntner Saatbau reg. Ges.m.b.H - Rakousko Magdalena Ševčíková, Ivana Semanová OSEVA PRO s.r.o., Výzkumná stanice travinářská Rožnov-Zubří, Česká republika Anita Kirmer, Sabine Tischew Hochschule Anhalt (FH) - Německo Ernst Rieger, Birgit Feucht Rieger-Hofmann GmbH - Německo Miriam Kizeková Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany - Slovensko Piotr Goliński, Barbara Golińska Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Polsko 13

14

15 Další informace o obnově druhově bohatých travních porostů a souhrnný přehled literatury k dané problematice jsou uvedeny v publikaci: Scotton M., Kirmer A. and Krautzer B. (eds.) (2012) Practical handbook for seed harvest and ecological restoration of species rich grasslands. Published by Cleup, printed by Wallig Austria, 116 p. a jejím českém překladu: Scotton M., Kirmer A., Krautzer B. (eds.) (2012) Praktická příručka pro ekologickou obnovu travních porostů. Vyd. ČSOP Bílé Karpaty. Metodické pokyny jsou dostupné ke stažení na Metodické pokyny jsou výstupem projektu SALVERE, který je realizován v rámci Operačního programu Nadnárodní spolupráce (OPNS) Střední Evropa na podporu společných projektů a spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

16

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY 3.14 SALVERE

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY 3.14 SALVERE Informační zpravodaj č. 40, 2011 MEZINÁRODNÍ PROJEKTY 3.14 SALVERE (Semi-natural grassland as a source of biodiversity improvement) Polopřirozené travní porosty zdroj pro zlepšení biodiverzity ERDF, OPNS

Více

Obnova, resp. tvorba druhově bohatých lučních ekosystémů na výsypkách

Obnova, resp. tvorba druhově bohatých lučních ekosystémů na výsypkách Obnova, resp. tvorba druhově bohatých lučních ekosystémů na výsypkách Bc. Anna Matoušů, PřF JČU Doc. Jan Frouz, Ústav pro životní prostředí PřF UK / ÚPB Klasické rekultivace (lesnické, zemědělské) jsou

Více

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU II MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 2B06034 Magdalena Ševčíková, Marie

Více

Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách

Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách Tomáš Litschmann Ivan Oukropec V rámci celkového trendu v pěstování speciálních plodin, spočívajícího v posunu k integrované produkci

Více

Metodický pokyn č. 2/2012

Metodický pokyn č. 2/2012 Metodický pokyn č. 2/2012 kterým se stanovují specifická pravidla pro: pravidla pro zakládání a údržbu ovocných sadů vegetační pokryv sadů meziřadí vinic krajinné prvky v režimu ekologického zemědělství

Více

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost AEO mají za úkol: Podpořit způsoby využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a zlepšením životního

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Zpět Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Bohumil Fišer Finanční nástroje na podporu pastvy ovcí a koz Program péče o přírodu a krajinu Operační program životní prostředí 07 13 Horizontální

Více

Metodika likvidace křídlatky (Reynoutria spp.)

Metodika likvidace křídlatky (Reynoutria spp.) Moravskoslezský kraj Metodika likvidace křídlatky (Reynoutria spp.) Projekt z programu LIFE Nature Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky (likvidace křídlatky) Březen 2008 1 Metody konvenční 1.1 Aplikace

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

Vliv kompostu na kvalitu půdy

Vliv kompostu na kvalitu půdy Okruh IV Vliv kompostu na kvalitu půdy Ing. Lucie Valentová, Ph.D. Ing. Květuše Hejátková ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. Proč se zabývat BIODEGRADABILNÍM MATERIÁLEM Ochrana životního

Více

Plán pokusných prací Agrovýzkumu pro rok 2015-2020 v CHKO Jeseníky

Plán pokusných prací Agrovýzkumu pro rok 2015-2020 v CHKO Jeseníky Plán pokusných prací Agrovýzkumu pro rok 2015-2020 v CHKO Jeseníky A. Činnosti vztahující se k výzkumnému řešení problematiky Obnovené pastvy skotu na lokalitě Švýcárna (plán od 2015 2020) Správa CHKO

Více

OBNOVA TRAVNÍCH POROSTŮ

OBNOVA TRAVNÍCH POROSTŮ STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU PÉČE O VYBRANÉ TERESTRICKÉ BIOTOPY ŘADA D OBNOVA TRAVNÍCH POROSTŮ S VYUŽITÍM REGIONÁLNÍCH SMĚSÍ OSIV SPPKD02 001: 2014 Restoration of grasslands using regional seed mixtures

Více

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Ing. Pavel Růžek, CSc. a Ing. Helena Kusá, PhD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Mezi významná rizika znečištění vod při pěstování

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

Nezvaní hosté naší flóry vážné nebezpečí nebo. Petr Bauer, AOPK ČR, SCHKO Labské pískovce a KS Ústí nad Labem

Nezvaní hosté naší flóry vážné nebezpečí nebo. Petr Bauer, AOPK ČR, SCHKO Labské pískovce a KS Ústí nad Labem Nezvaní hosté naší flóry vážné nebezpečí nebo. Petr Bauer, AOPK ČR, SCHKO Labské pískovce a KS Ústí nad Labem .jen strašák??? aneb zkušenosti z Labských pískovců Invaze a expanze rostlinných druhů Invaze

Více

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. OKRUH II LEGISLATIVA Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. LEGISLATIVA nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Biologicky rozložitelný odpad - pojmy

Více

Uplatněná certifikovaná metodika METODIKA. Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých oblastech ČR

Uplatněná certifikovaná metodika METODIKA. Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých oblastech ČR Agrostis Trávníky, s. r. o., Rousínov Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Mendelova univerzita v Brně OSEVA vývoj a výzkum s. r. o. Zubří Vysoké učení technické v Brně Výzkumný ústav pícninářský,

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

BIOPÁSY. Agroenvironmentální dotační titul

BIOPÁSY. Agroenvironmentální dotační titul BIOPÁSY Agroenvironmentální dotační titul Biopás, nebo-li pruhové potravní políčko. Detailní pohled do biopásu s kvetoucí pohankou. Předkládáme Vám stručnou a praktickou příručku, kde najdete přehled základních

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Soulad druhové ochrany rostlin a entomofauny

Soulad druhové ochrany rostlin a entomofauny Soulad druhové ochrany rostlin a entomofauny Záchranný program pro hvozdík písečný český Anna Šlechtová AOPK ČR, Oddělení záchranných programů N NPP Kleneč 5 km od Roudnice nad Labem pastva seč stžení

Více

Protierozní opatření. Tomáš Dostál. katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství B602, dostal@fsv.cvut.cz

Protierozní opatření. Tomáš Dostál. katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství B602, dostal@fsv.cvut.cz Protierozní opatření Tomáš Dostál katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství B602, dostal@fsv.cvut.cz Základní pravidla PEO:... je snazší a levnější problémům předcházet než řešit jejich následky...

Více

Přehled změn v označení povinných požadavků na hospodaření: 2014 navazující standardy 2015

Přehled změn v označení povinných požadavků na hospodaření: 2014 navazující standardy 2015 DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV PŮDY (DZES) (zdroj. MZE: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/kontroly-podminenosti-cross-compliance/dokumenty-ke-stazeni/rok- 2015/ ) Standardy Dobrého zemědělského

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy Minimalizační technologie zpracování a možnosti jejich využití při ochraně Autorský kolektiv: Dryšlová, T., Procházková, B., Neudert, L., Lukas, V., Smutný, V., Křen, J. Prezentované výsledky vznikly jako

Více

Ekologie obnovy Restoration ecology. J. Frouz frouz@natur.cuni.cz konz. hodiny po. 13-15

Ekologie obnovy Restoration ecology. J. Frouz frouz@natur.cuni.cz konz. hodiny po. 13-15 Ekologie obnovy Restoration ecology J. Frouz frouz@natur.cuni.cz konz. hodiny po. 13-15 Co to je Obor aplikované ekologie, který se zabývá obnovou ekosystémů do původního stavu (ale do kterého?). Stav

Více

Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny Cukrovka III

Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny Cukrovka III Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: Zemědělec farmář 41-51-H/01 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské

Více

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

HODNOCENÍ KVALITY ZPRACOVÁNÍ PŮDY V ZÁVISLOSTI NA ROVNOMĚRNOSTI ROZMÍSTĚNÍ ROSTLINNÝCH ZBYTKŮ PO SKLIZNI PŘEDPLODINY

HODNOCENÍ KVALITY ZPRACOVÁNÍ PŮDY V ZÁVISLOSTI NA ROVNOMĚRNOSTI ROZMÍSTĚNÍ ROSTLINNÝCH ZBYTKŮ PO SKLIZNI PŘEDPLODINY HODNOCENÍ KVALITY ZPRACOVÁNÍ PŮDY V ZÁVISLOSTI NA ROVNOMĚRNOSTI ROZMÍSTĚNÍ ROSTLINNÝCH ZBYTKŮ PO SKLIZNI PŘEDPLODINY JIŘÍ MAŠEK, MILAN KROULÍK, ZDENĚK KVÍZ, JOSEF HŮLA, PAVEL PROCHÁZKA Katedra zemědělských

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

DEJME PŘÍRODĚ ZELENOU... Ozeleňování malých střešních ploch v soukromé výstavbě

DEJME PŘÍRODĚ ZELENOU... Ozeleňování malých střešních ploch v soukromé výstavbě DEJME PŘÍRODĚ ZELENOU... Ozeleňování malých střešních ploch v soukromé výstavbě Garážový set Optigreen: Co všechno musí na střechu? Produkty a schéma vegetačního souvrství Osivo Optigreen Typ E a řízky

Více

Prioritní cíle programu LIFE+

Prioritní cíle programu LIFE+ Prioritní cíle programu LIFE+ 1 Prioritní oblasti LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost Základní cíl: chránit, zachovat, obnovit, sledovat a zjednodušit fungování přírodních systémů, přírodních stanovišť,

Více

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad Z á s a dy s p r á v n é z e m ě d ě l s k é p r a x e p r o o c h r a n u v o d Úvod Cílem směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice)

Více

6. 3. 2013 B7-0079/177

6. 3. 2013 B7-0079/177 6. 3. 2013 B7-0079/177 Pozměňovací návrh 177 João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Kyriacos Triantaphyllides za skupinu GUE/NGL Mandát k interinstitucionálním

Více

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE Podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) Ing. Lubomír Smrček 602 626 655, lubomir.smrcek@ekotoxa.cz 1. část / 1 Legislativní základ podmíněnosti přímé platby

Více

Historie a současnost práce s kolekcí genetických zdrojů travin ve Výzkumné stanici travinářské v Zubří

Historie a současnost práce s kolekcí genetických zdrojů travin ve Výzkumné stanici travinářské v Zubří Historie a současnost práce s kolekcí genetických zdrojů travin ve Výzkumné stanici travinářské v Zubří Martin Lošák, Magdalena Ševčíková OSEVA PRO s.r.o., o.z. Výzkumná stanice travinářská Rožnov - Zubří

Více

LIFE CORCONTICA (LIFE 11 NAT/CZ/490)

LIFE CORCONTICA (LIFE 11 NAT/CZ/490) Příloha č. 4 Obecná pravidla pro naplňování cílů projektu LIFE CORCONTICA (LIFE 11 NAT/CZ/490) 1. Zásahy přesně neurčené mapou (Příloha č.2, Dohody), budou upřesněny po dohodě s hospodářem nejpozději před

Více

Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008

Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008 Moravskoslezský kraj Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008 Projekt z programu LIFE NATURE Záchrana lužních stanovišť v Povodí Morávky Březen 2008 (návrh) Pozadí problému Monitoring

Více

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Plánování a význam zeleně v malých městech Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. zeleň v sídle Zeleň je jednou ze základních funkčních složek struktury sídla,

Více

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE řízení stavu a vývoje ekosystému v chráněném území zvláštního vědeckého, kulturního a výchovného významu podle

Více

Rodinné domy na pozemku p. č. 277/11, 277/12 v k. ú. Dolní Břežany, vegetační střechy extenzivního typu

Rodinné domy na pozemku p. č. 277/11, 277/12 v k. ú. Dolní Břežany, vegetační střechy extenzivního typu Rodinné domy na pozemku p. č. 277/11, 277/12 v k. ú. Dolní Břežany, vegetační střechy extenzivního typu ing. Pavel Popela, Trocnovská 37, České Budějovice Stránka 1 ÚDAJE O ZADAVATELI. ALFAPLAN s.r.o.

Více

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Vitalita půdy a škody způsobené suchem Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Výzkumy v oblasti sucha na VÚMOP, v.v.i. Cílený výzkum sucha na VÚMOP, v.v.i. cca od roku

Více

Kompost versus skládka

Kompost versus skládka Kompost versus skládka Eliminace velmi negativních efektů, které způsobuje ukládání bioodpadu na skládky Cenná surovina pro krajinu, životní prostředí Prostřednictvím kompostu navracíme živiny a organické

Více

Příklady vhodné péče o biotopy ropuchy krátkonohé. Jaromír Maštera únor 2015 Foto Jaromír Maštera

Příklady vhodné péče o biotopy ropuchy krátkonohé. Jaromír Maštera únor 2015 Foto Jaromír Maštera Příklady vhodné péče o biotopy ropuchy krátkonohé Jaromír Maštera únor 2015 Ropucha krátkonohá = druh raných sukcesních stádií = potřebuje otevřená narušovaná stanoviště, vodní i suchozemská Biotopy pro

Více

Podpora populace užovky stromové

Podpora populace užovky stromové KVK09_hadi_ZZ_D771_w.doc str. 1 Název projektu: Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Podpora populace užovky stromové Evidenční číslo smlouvy: D 771/2009 program: Záchranné

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Adaptace na změny klimatu v plánech MZe odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Reakce na změny klimatu v oblasti zemědělství Mitigace (v oblasti zemědělství snižování emisí metanu

Více

ČSOP SALAMANDR VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010

ČSOP SALAMANDR VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010 ČSOP SALAMANDR VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010 ČSOP Salamandr je nezávislá profesionální nezisková organizace, jejímž cílem je péče o přírodní a kulturní dědictví Beskyd a jejich okolí. Organizace

Více

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ Kontroly a změny podmíněnosti Nejčastěji porušované požadavky GAEC 2 31x GAEC 8 18x SMR 2 11x Změny v nastavení požadavků podmíněnosti v roce 2013 Welfare (SMR 16-18)

Více

Trénink o dobré praxi ochrany půdy. KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici

Trénink o dobré praxi ochrany půdy. KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici Trénink o dobré praxi ochrany půdy KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici kvalita půdy jaro na Vysočině jarní porosty na Vysočině Ohrožení půdy nejen na Vysočině Ohrožení půdy Změna zemědělské politiky po

Více

SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ

SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ VÝCHODISKA Propracované a odzkoušené postupy jsou neúspěšné, ztráty po obnově až 6 %, snižuje se

Více

Z historie Výzkumné stanice travinářské

Z historie Výzkumné stanice travinářské Z historie Výzkumné stanice travinářské Ing. Radek Macháč, Ph.D. OSEVA PRO s.r.o., o.z. Výzkumná stanice travinářská Rožnov-Zubří OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. Počátky travního semenářství - prof. Holý v

Více

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky Tab. č.: 6 Opatření v rámci PRV 1 Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., změna NV č.113/2008 Sb. Znevýhodněné oblasti - LFA - vyrovnávací příspěvek na hospodaření v znevýhodněných oblastech- jejich specifikace

Více

METODIKA MONITORINGU LOKALIT V PÉČI POZEMKOVÝCH SPOLKŮ

METODIKA MONITORINGU LOKALIT V PÉČI POZEMKOVÝCH SPOLKŮ 1. Úvod METODIKA MONITORINGU LOKALIT V PÉČI POZEMKOVÝCH SPOLKŮ Pro účely této metodiky rozumíme monitoringem opakovaný sběr a vyhodnocování dat o stavu dané lokality. Pro pozemkový spolek je nezbytné mít

Více

CROSS COMPLIANCE Nové požadavky GAEC Výsledky kontrol C-C Skalka 19.1.2010 Ing. Pavel Stonawský

CROSS COMPLIANCE Nové požadavky GAEC Výsledky kontrol C-C Skalka 19.1.2010 Ing. Pavel Stonawský CROSS COMPLIANCE Nové požadavky GAEC Výsledky kontrol C-C Skalka 19.1.2010 Ing. Pavel Stonawský pavel.stonawsky@seznam.cz. GAEC GAEC Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu Jsou součástí

Více

DYNAMIKA KRAJINY. ČVUT FSv - katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

DYNAMIKA KRAJINY. ČVUT FSv - katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství DYNAMIKA KRAJINY Dnešní stav krajiny je výsledkem spolupůsobení 5 základních faktorů přírodního původu : 1. Reliéf krajiny 2. Podnebí 3. Osídlení rostlinnými a živočišnými druhy (klima, migrace) 4. Vývoj

Více

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing.

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing. Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice Smítal František, ing. Obsah prezentace Vodní eroze v ČR, příčiny, důsledky Legislativa a ochrana proti erozi Protierozní opatření

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Plevelné rostliny příčiny jejich expanzí a metody jejich regulace. Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.

Plevelné rostliny příčiny jejich expanzí a metody jejich regulace. Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. Plevelné rostliny příčiny jejich expanzí a metody jejich regulace Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. Co jsou to plevele? Rostliny rostoucí v kulturním porostu proti vůli pěstitele. stejná rostlina může být žádoucí

Více

Systém odděleného sběru bioodpadů ve městě Proseč. Analýza potenciálu produkce odpadu

Systém odděleného sběru bioodpadů ve městě Proseč. Analýza potenciálu produkce odpadu Systém odděleného sběru bioodpadů ve městě Proseč Analýza potenciálu produkce odpadu Datum: 28.11.2013 Razítko a podpis zpracovatele Razítko a podpis žadatele Obsah: 1.Identifikační údaje...3 1.1Název

Více

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený zastupitel Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s.

Více

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny http://www.dotace.nature.cz/ Péče o dřeviny Opatření je zaměřeno především na péči o památné a jinak významné stromy. Udržení jejich životaschopnosti je významné

Více

Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých oblastech ČR. Certifikovaná metodika

Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých oblastech ČR. Certifikovaná metodika Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých oblastech ČR Certifikovaná metodika Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých

Více

Pěstování okrasných rostlin a invaze nepůvodních druhů. Martin Hejda, Petr Pyšek & kolektiv

Pěstování okrasných rostlin a invaze nepůvodních druhů. Martin Hejda, Petr Pyšek & kolektiv Pěstování okrasných rostlin a invaze nepůvodních druhů Martin Hejda, Petr Pyšek & kolektiv změny v intenzitě využívání krajiny - rozsáhlé narušené oblasti a naopak pokles intenzity managementu dramatické

Více

PŮDA. Ochrana půdy v praxi (CZ) Degradace půdy. Ing. Jiří Hladík, Ph.D.

PŮDA. Ochrana půdy v praxi (CZ) Degradace půdy. Ing. Jiří Hladík, Ph.D. Ochrana půdy v praxi (CZ) Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Ing. Jiří Hladík, Ph.D. PŮDA neobnovitelný přírodní zdroj plní mnoho funkcí nezbytných pro lidskou činnost a pro přežití ekosystémů

Více

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Effect of reduced soil tillage on occurrence wireworms and corn borer Jiří Rotrekl ABSTRAKT Z výsledků, které jsme získali za

Více

III. N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne... 2015. o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství

III. N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne... 2015. o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství III. N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne... 2015 o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství Vláda nařizuje podle 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb.,

Více

Často kladené otázky. Co je to půda? Z čeho se půda skládá? Jak půdy vznikají? Je pravda, že půda je neobnovitelný zdroj? Proč je půda důležitá?

Často kladené otázky. Co je to půda? Z čeho se půda skládá? Jak půdy vznikají? Je pravda, že půda je neobnovitelný zdroj? Proč je půda důležitá? Často kladené otázky Co je to půda? Půda je tenká vrstva matérie na povrchu Země. Je to přírodní zdroj, který se skládá ze zvětralých hornin, organických materiálů, vzduchu a vody. Vzhledem k tomu, že

Více

VLHKOST A PLÍSNĚ VE STAVBĚ

VLHKOST A PLÍSNĚ VE STAVBĚ VLHKOST A PLÍSNĚ VE STAVBĚ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a

Více

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199 Financováno z Programu rozvoje venkova NOVELA NITRÁTOVÉ SMĚRNICE Fugát (tekutý podíl po separaci

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2008

VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2008 REVIZE OCHRANNÝCH PÁSEM VODNÍHO ZDROJE RUDOLEC Petra Oppeltová Jiří Novák Luboš Mazel MZLU v Brně, Ústav aplikované a krajinné ekologie VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., GŘ Brno VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,

Více

GAEC a navrhování PEO v KoPÚ. Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i.

GAEC a navrhování PEO v KoPÚ. Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i. GAEC a navrhování PEO v KoPÚ Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i. GAEC : (Dobrý zemědělský a environmentální stav) Automatizované nastavení erozně ohrožených půd dle vztahu C = Gp R*K*LS*P Gp= 1,4,10 t/ha/rok

Více

Co je to revitalizace? REVITALIZACE POVODÍ a ŘÍČNÍCH SYSTÉMŮ. Co je cílem revitalizací? Revitalizační opatření v povodí a na toku:

Co je to revitalizace? REVITALIZACE POVODÍ a ŘÍČNÍCH SYSTÉMŮ. Co je cílem revitalizací? Revitalizační opatření v povodí a na toku: REVITALIZACE POVODÍ a ŘÍČNÍCH SYSTÉMŮ Co je to revitalizace? Revitalizace = renaturalizace 1) Soubor opatření (činností) vedoucích k obnovení nebo k nápravě přirozených funkcí člověkem poškozených ekosystémů,

Více

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla)

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla) KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla) 1. ANALYTICKÁ ČÁST 1.1 Charakteristika současného stavu přírodního prostředí, jeho příčiny a vývojové trendy 1.1.1 Stav zemědělských ekosystémů

Více

ŽP - EKOLOGIE (K143EKOL)

ŽP - EKOLOGIE (K143EKOL) ŽP - EKOLOGIE (K143EKOL) Vztahy mezi jedinci a druhy konkurence vnitrodruhová x mezidruhová vývoj společenstev sukcese + klimax vztahy jednotlivci druhy populace koexistence predace parazitizmus symbióza

Více

EROZE PŘÍČINY A OPATŘENÍ

EROZE PŘÍČINY A OPATŘENÍ EROZE PŘÍČINY A OPATŘENÍ Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. Eroze půdy Lze členit podle různých parametrů příčina, mechanismus, Důležité je členění vodní eroze podle rychlosti. NORMÁLNÍ x ZRYCHLENÁ eroze je jevem

Více

Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014

Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014 Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014 Odůvodnění změn v pořadí projektů doporučených Programovou komisí Ministerstva zemědělství k financování ve veřejné soutěži programu Komplexní udržitelné

Více

Příloha č. 5 Platby - Ekologické zemědělství

Příloha č. 5 Platby - Ekologické zemědělství Příloha č. 5 Platby - Ekologické zemědělství Uvedené kalkulace jsou zpracovány jako podklad pro stanovení plateb za účast v jednotlivých titulech ekologického zemědělství navržených v rámci nově připravovaného

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZIF

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZIF Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZIF Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o., 2013 http://www.pvagri.cz

Více

Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu. Okresní agrární komora Kroměříž

Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu. Okresní agrární komora Kroměříž Zvyšování efektivnosti hospodaření a konkurenceschopnost zemědělských podniků Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu Okresní agrární komora Kroměříž Kontrola podmíněnosti -

Více

Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Národní dotační program Ministerstva životního prostředí České republiky pro období 2009-2018 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad

Více

Rozmanitost podmínek života na Zemi Podnebné pásy

Rozmanitost podmínek života na Zemi Podnebné pásy Podnebné pásy Tropický mezi obratníky - Vhlké vnitřní tropy: - bez střídání ročních období - silné srážky, -průměrná roční teplota nad 20 C -Vnější tropy: -přechod k subtropům - období dešťů a období sucha

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny, Olomouc 2004 PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, Šumperk, Univerzita Palackého Olomouc, Výzkumný ústav pro ekologické zemědělství FiBL,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 13 Rozeslána dne 28. února 2014 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 13 Rozeslána dne 28. února 2014 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 13 Rozeslána dne 28. února 2014 Cena Kč 90, O B S A H : 29. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb

Více

Realizace obnovy stromořadí s podsadbou trvalek v ulicích Jičínská a Hořejší nábřeží

Realizace obnovy stromořadí s podsadbou trvalek v ulicích Jičínská a Hořejší nábřeží Realizace obnovy stromořadí s podsadbou trvalek v ulicích Jičínská a Hořejší nábřeží Úvod do problematiky Trvalky v ulicích měst díky novým technologiím.... str. 2 Fotodokumentace vzorových realizací Realizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. ADAM - zahradnická a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. ADAM - zahradnická a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ADAM - zahradnická a.s. Obsah: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2013 1. Identifikace společnosti 2. Předmět podnikání 3. Členové statutárních

Více

Přílohy návrhové části. plánu péče o CHKO Šumava 2012-2027

Přílohy návrhové části. plánu péče o CHKO Šumava 2012-2027 Přílohy návrhové části plánu péče o CHKO Šumava 2012-2027 Příloha č. 1 - I. zóny: rámcové směrnice řízení vývoje pro I. zóny Označení Zóna CHKO Soubory lesních typů Kategorie 29 olšová stanoviště na podmáčených

Více

Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období. Ing. Lubomír Smrček, lub.smrcek@gmail.com, 776 017 517

Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období. Ing. Lubomír Smrček, lub.smrcek@gmail.com, 776 017 517 Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období Ing. Lubomír Smrček, lub.smrcek@gmail.com, 776 017 517 Legislativa podmíněnosti od 2015 Legislativa: Nařízení Evropského parlamentu a Rady

Více

Ekologie základní pojmy. Michal Hejcman

Ekologie základní pojmy. Michal Hejcman Ekologie základní pojmy Michal Hejcman Ekologie jako věda Ekologie poprvé se objevila v roce 1869 (Hackel), odvozena od řeckého oikos domov. Terním byl použit v souladu s hledáním paralel mezi přírodou

Více

Kategorizace fotbalových hřišť

Kategorizace fotbalových hřišť Kategorizace fotbalových hřišť klubů SYNOT ligy v roce 201 Kategorizaci provedli členové Komise pro stadiony a hrací plochy FAČR Hodnotící kritéria v bodech: Kategorizace hlavních hracích ploch fotbalových

Více

Nové nastavení podmínek Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC)

Nové nastavení podmínek Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) Nové nastavení podmínek Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) Ing. Jaroslav Hudáček Ministerstvo zemědělství Oddělení koordinace Cross Compliance 2011 Kontrola podmíněnosti Cross Compliance

Více

Michelin XHA2. Nový silný hnací motor, který zlepší produktivitu stavebních firem a důlních společností. Tiskový balíček Leden 2009

Michelin XHA2. Nový silný hnací motor, který zlepší produktivitu stavebních firem a důlních společností. Tiskový balíček Leden 2009 Michelin XHA2 Nový silný hnací motor, který zlepší produktivitu stavebních firem a důlních společností Tiskový balíček Leden 2009 Kontakt pro média: + 33 1 45 66 22 22 Obsah Souhrnná tisková zpráva Michelin

Více

Seznam WMS a WFS vrstev plpis. Projekt LPIS. Ministerstvo zemědělství České republiky

Seznam WMS a WFS vrstev plpis. Projekt LPIS. Ministerstvo zemědělství České republiky Seznam WMS a WFS vrstev plpis Projekt LPIS Ministerstvo zemědělství České republiky 2015 HISTORIE DOKUMENTU Verze Datum Provedená změna Provedl 1.0 06. 03. 2015 První verze dokumentu Petra Pietrasová 1.1

Více

1 Možnosti financování ochrany přírody v Karpatech

1 Možnosti financování ochrany přírody v Karpatech Možnosti financování ochrany přírody v Karpatech 1 Možnosti financování ochrany přírody v Karpatech 2 Možnosti financování ochrany přírody v Karpatech ÚVODEM OBSAH: Tato brožura je určena neziskovým organizacím,

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Tab. č.: 191 Poř. č. Louky Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos zelené hmoty [t/ha] 20 35 9 2 Výnos sušiny po odečtení ztrát [t/ha] 3,7 5,6 1,8 3 Výnos EL po odečtení

Více