Metodické pokyny k ekologické obnově travních porostů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodické pokyny k ekologické obnově travních porostů"

Transkript

1 Metodické pokyny k ekologické obnově travních porostů

2 Obsah Úvod 3 Příprava obnovovaných ploch 3 Výběr metody obnovy a cílové vegetace 5 Popis metod obnovy 6 Výsev semen a směsí osiv 6 Rozmetání (rozprostření) biomasy bohaté na semena 7 Speciální techniky na ochranu proti erozi a vysychání 8 Obnova stanovištně specifickým rostlinným materiálem 9 Přirozená sukcese 9 Management po obnově 10 Management ve fázi zakládání porostu 10 Přechod na obvyklý management 12 Autoři textu a organizace zapojené do projektu SALVERE 13

3 Metodické pokyny k ekologické obnově travních porostů Úvod Obnova polopřirozených travních porostů je již řadu let úspěšně realizována na mnoha různých místech po celé Evropě. Úspěšnost obnovy velmi závisí na různých faktorech: vhodné přípravě obnovovaných ploch, výběru optimální metody obnovy a cílového společenstva a zavedení správného managementu. Použití semen regionálního původu k založení druhově bohatého travního porostu přispívá ke zvýšení biologické diverzity v regionu. Vyvíjející se druhově bohatý porost může zajistit různé ekosystémové služby, jako zadržení vody, fixaci uhlíku (CO 2 ) a produkci kyslíku. Druhově bohaté travní porosty jsou navíc kulturním dědictvím, obohacujícím kvalitu života člověka. Další informace viz Scotton et al. (2012). Příprava obnovovaných ploch Prvním krokem při obnově a zakládání travních porostů a důležitým faktorem pro její úspěšnost je zhodnocení obnovované plochy a její příprava. Pro úspěšnou introdukci nových druhů do druhově chudých travních porostů je třeba snížit konkurenci stávající vegetace speciální mechanizací (např. smyky, brány, rotavátory nebo stroje pro pásové přísevy). Úplné zničení travního drnu lze provést orbou. Konkrétní hodnocení ukazují, že čím je silnější zásah a narušení drnu, tím je vyšší úspěšnost a rychlejší uchycení přenesených druhů. 3

4 Metodické pokyny k ekologické obnově travních porostů Obracení půdy orbou nebo rotavátorováním je standardní metodou obnovy bývalé orné půdy. Tyto půdy se obyčejně vyznačují vysokou koncentrací půdního fosforu a dalších živin. Jednoduchou, ale časově náročnou metodou ochuzení půdy o živiny je jedno- až dvouleté polní hospodaření bez hnojení. Poměry na plochách s vysokým obsahem živin a semen plevelů ve svrchní vrstvě půdy mohou být zlepšeny hlubokou orbou (rigolováním) nebo obrácením půdních vrstev. Vrstvy půdy bohaté na živiny a diaspory plevelů jsou přitom ukládány hlouběji, zatímco spodní, živinami chudá vrstva se ocitá nahoře. Vzhledem k zákonu o ochraně půdy může být rigolování zakázáno. Včasné vláčení půdy za suchých podmínek podporuje vzejití plevelů a tím i ochuzení půdní semenné banky; plevele pak mohou být před setím zničeny mechanicky. Zvláště v uniformních exponovaných oblastech a na nevyvinuté půdě s extrémními stanovištními podmínkami (např. v důlních oblastech) může být úspěšná obnova posílena vytvořením bezpečných míst s příznivými podmínkami pro klíčení a ujímání druhů. Kromě strukturování terénu brázdami může být členitějšího povrchu docíleno pomocí velkých kamenů nebo bloků vegetace (travní drny, křoviny atd.). Pro usnadnění kolonizace obnovovaných stanovišť se doporučuje výsev krycí plodiny nebo aplikace vrstvy mulče. 4

5 Metodické pokyny k ekologické obnově travních porostů Výběr metody obnovy a cílové vegetace Výběr vhodné metody obnovy závisí na daném cíli (např. kompenzační opatření, ochrana přírody, prevence eroze, rekreace) a na specifických výchozích podmínkách (nevyvinuté půdy, orná půda, degradovaný travní porost). V úvahu se musí vzít také dostupnost mechanizace a materiálu, praktičnost, náklady, možné další využití a očekávaný způsob managementu. Výběr odpovídající cílové vegetace závisí také na specifických stanovištních podmínkách, zejména na zásobě živin v půdě a hydrologických poměrech, ale také na specifických cílech obnovy. Jsou-li cílem kompenzační opatření nebo obnova lokalit soustavy Natura 2000 a dalších chráněných území, musí být obnovena specifická rostlinná společenstva vysoké přírodní hodnoty. Proto je nutné používat regionální materiál vysoké kvality, pokud jde o počet a podíl cílových druhů, aby se vyvinula rostlinná společenstva s charakteristickým druhovým složením. Nejvhodnější jsou přímo sklizené směsi semen z blízkých zdrojových ploch se srovnatelnými stanovištními podmínkami. Jestliže je cílem obnovení funkcí krajiny (např. propojenost biotopů, stanoviště pro živočichy), musí rozvíjející se vegetace splňovat specifické požadavky (např. cílových živočichů), a tím přispívat ke zvýšení biologické diverzity nebo propojenosti biotopů v regionu (např. polní okraje). K těmto účelům musí být vybrány vhodné cílové rostlinné druhy i společenstva, pro jejichž obnovu bude dostupný rostlinný materiál ze zdrojových ploch v regionu nebo z regionálního množení semen. Pokud obnova následuje po zásazích při výstavbě infrastruktury, musí být zajištěno použití stanovištně specifických druhů regionálního původu i množení, aby byly ochráněny regionální ekotypy a poddruhy a byl zaručen rychlý rozvoj vegetace a ochrana před erozí. V tomto případě není nezbytné soustředit se na obnovu vzácných a ohrožených druhů rostlin. Jsou-li cílem obnovy možnosti rekreace a zvýšení kvality života v regionu, měl by být hlavní důraz kladen na estetické požadavky (množství kvetoucích rostlin, různorodá struktura) a nízké náklady na údržbu. Musí být však zajištěno, že jsou používány stanovištně specifické druhy a semena regionálního původu i množení. 5

6 Metodické pokyny k ekologické obnově travních porostů Popis metod obnovy Výsev semen a směsí osiv Směsi osiv mohou být složeny ze semen druhů jednotlivě množených v semenářských kulturách nebo získaných přímou sklizní výmlatem, kartáčováním nebo vysáváním přirozených porostů. Výsevní množství (v závislosti na obsahu čistých semen v materiálu k obnově) se pohybuje mezi 2 a 5 g.m-2. Použitím tohoto doporučeného množství bylo i v extrémních stanovištních podmínkách (např. vytěžené plochy) dosaženo velmi dobrých výsledků. Na extrémních lokalitách ve vysokohorských podmínkách se může výsevek zvýšit až na 15 g.m-2. Směsi osiv s nižší čistotou je možné vysévat v množství až 25 g.m-2, přičemž skutečné vyseté množství semen by mělo činit až klíčivých semen na m². Semena by měla být vyseta na povrch půdy. Aby se zajistilo rychlé a úspěšné vzcházení, měla by být semena v konečné fázi zatlačena do půdy profilovanými válci (prizmatické nebo cambridgeské válce atd.). V případě ručního výsevu nebo hydroosevu mohou být profilované válce použity i před setím, aby se vytvořila drobtovitá struktura půdy. Výsev semen a směsí osiv může být realizován těmito metodami: 6 ruční výsev, výsev pomocí secích strojů a rozmetadel, přísev, výsev po mechanickém narušení rotavátorem, výsev mokrou cestou nebo hydroosev.

7 Metodické pokyny k ekologické obnově travních porostů Rozmetání (rozprostření) biomasy bohaté na semena Na rozdíl od nastlání vrstvy mulče z důvodu protierozní ochrany je u této metody hlavním cílem přenos diaspor obsažených v seně. Množství materiálu nezbytného pro provedení obnovy se vypočítává z obsahu semen v seně nebo zeleném seně. Posouzení není snadné, zejména u čerstvého pokosu, protože množství semen je závislé na typu vegetace, době sklizně a sezónních klimatických podmínkách. Pokud seno neobsahuje dostatečné množství semen nebo v něm chybí cílové druhy, doporučuje se následný přísev stanovištně specifické směsi semen z regionálního množení. Poměr velikosti zdrojové plochy k obnovované ploše je závislý na produkci biomasy, obsahu semen a nebezpečí eroze. Pohybuje se v rozpětí od 1 : 2 (např. u vegetace s vysokou produkcí biomasy a velkým obsahem semen) až po 8 : 1 (u nízké vegetace s malou pokryvností, např. u suchých travních společenstev). Na plochách ohrožených erozí nebo vysycháním se doporučuje aplikovat 1 2 kg čerstvé biomasy na m², což představuje nastýlku na výšku 5 10 cm. Vzhledem k tomu, že semenný potenciál zeleného sena je obvykle velmi vysoký, může se na plochách, které nejsou ohroženy erozí, snížit aplikované množství na 0,5 1 kg čerstvé biomasy na m², tj. aplikace na výšku 3 5 cm. Aplikovaný čerstvý materiál se při sesychání přizpůsobuje struktuře půdního povrchu, což znesnadňuje jeho odvanutí větrem. U sena je k tomu nutné, aby nejdříve navlhlo (deštěm, rosou) a následně dosychalo až na obnovované ploše. Obecně platí, že jemný materiál by měl být rozprostřen v tenkých vrstvách, aby se zabránilo jeho zahnívání. K obnově může být použita biomasa bohatá na semena, sklizená v různé formě: zelené seno, seno, výdrolky ze sena, shrabaný materiál. 7

8 8 Metodické pokyny k ekologické obnově travních porostů Speciální techniky na ochranu proti erozi a vysychání Povrch obnovované plochy může být po výsevu chráněn proti větrné a vodní erozi, ale i proti vysychání různými organickými materiály, jako je zelené seno, seno nebo sláma, které by však již neměly obsahovat žádná semena. Ochranný efekt mulče spočívá ve snížení kinetické energie dešťových kapek. Kvalita mulčovacího materiálu, zejména poměr uhlíku a dusíku (C/N), hraje rozhodující roli pro vývoj rostlin. Především na živinami chudých půdách je vhodnější strukturálně bohatý, dlouhostébelný materiál s vyrovnaným poměrem C/N (např. pokos z bohaté bylinné louky) než například sláma, protože dusík při rozkladu slámy využívají mikroorganismy a není tak k dispozici vyvíjející se vegetaci. Při použití vrstvy slámy na živinami chudých půdách se doporučuje přidání malého množství organických hnojiv, aby byl zajištěn optimální vývoj vegetace. Jestliže se však použije seno nebo zelené seno, je vývoj klíčících semenáčků podpořen živinami uvolňovanými při jeho rozkladu. Kromě toho jsou přeneseny mikroorganismy a drobní živočichové, kteří podporují recyklaci organického materiálu a vývoj půdy. Pro optimální růst by výška mulčovací vrstvy neměla přesáhnout 3 5 cm. Tlusté vrstvy mulče podporují růst trav a brání rozvoji mnoha bylin. Ideální objem materiálu k pokrytí 1 m² obnovované plochy je g suché hmotnosti v suchém, a g suché hmotnosti ve vlhkém podnebí. Obecně se na ochranu proti erozi a vysychání doporučují tyto metody: výsev s použitím mulče (výsev s nastýlkou), mechanizovaný výsev s mulčem, podsev do krycí plodiny, výsev s použitím mulče a organických biologicky rozložitelných geotextilií, zimní výsev.

9 Metodické pokyny k ekologické obnově travních porostů Obnova stanovištně specifickým rostlinným materiálem Výsadba rostlin jednotlivých druhů nebo použití travních drnů či vrstvy půdy jsou obecně méně používané metody, protože jsou nákladnější než např. přenos sena nebo výsev s použitím mulče. Ale v kritických místních podmínkách jsou výhodné, protože zkracují dobu vývoje rostlin, které již překonaly obzvláště citlivé fáze klíčení a juvenilního růstu: výsadba jednotlivých druhů, přenos travního drnu (travních bloků), rolované travní koberce, rozprostření svrchní vrstvy půdy bohaté na semena. Přirozená sukcese Plochy, které nejsou ohroženy erozí a nacházejí se v blízkosti potenciálních zdrojů semen, jsou kolonizovány v závislosti na místních podmínkách a spontánních sukcesních procesech. Důležitý je výběr vhodných ploch, který s ohledem na velikost a umístění plochy, různorodost substrátu a reliéfu, ale i prostorovou nebo funkční spojitost se zdroji semen umožňuje do jisté míry ovlivnit směr a rychlost vývoje. Na živinami bohatých místech v blízkosti příslušné vegetace musí být stále monitorováno, zda se na plochu nekontrolovaně nešíří problematické druhy (např. invazivní neofyty, silně konkurenční ruderální druhy). Kombinací aktivního přenosu druhů zvolenou metodou obnovy a spontánních procesů kolonizace ( free power of nature "mocná síly přírody") se může vyvinout strukturálně a druhově bohatá vegetace, především na půdách s nedostatkem živin nebo půdách nevyvinutých. 9

10 Metodické pokyny k ekologické obnově travních porostů Management po obnově Obnova není jen několik počátečních zásahů na obnovované ploše, ale je to víceméně trvalý aktivní proces. Obecně musíme rozlišovat mezi fází ošetřování porostu po jeho založení a obvyklým managementem lokality. Správný management během fáze zakládání je pro úspěch obnovy nezbytný. Během prvních měsíců (roků) po počátečním zásahu musí management umožnit uchycení přenesených druhů a jejich další rozšíření. Na lokalitách ohrožených erozí musí vést především k dosažení pokryvnosti porostu, která je účinnou protierozní ochranou. Management ve fázi zakládání porostu Během fáze ošetřování porostu po jeho založení může být uchycení a rozšíření cílových druhů podpořeno kombinací kosení a následné pastvy, případně celoroční pastvou. Na nově vytvořených travních porostech se však musí s pastvou počkat, dokud není dostatečně zpevněná půda. V závislosti na místních podmínkách a hmotnosti pasoucích se zvířat to může být 1 2 roky po obnově. Pokud na lokalitu pronikají invazní neofyty např. netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera), zlatobýl kanadský (Solidago canadensis), křídlatky (Reynoutria spp.), rukevník východní (Bunias orientalis) nebo další nežádoucí rostliny, je nezbytný cílený management k jejich potlačení: jednotlivé rostliny mohou být vytrhány ručně, malé výměry např. překryty černou folií. V krajním případě přichází v úvahu i selektivní postřik herbicidem (na bázi glyfosátu). Vytvoření druhově bohatého travního společenstva na nevyvinuté půdě chudé na živiny vyžaduje na začátku vývoje obvykle menší managementové úsilí než obnova bývalé orné půdy, bohaté na živiny a silně zaplevelené. Kosení je doporučováno, jen pokud se na lokalitu dostanou problematické a konkurenčně silné druhy. 10

11 Metodické pokyny k ekologické obnově travních porostů Lokality pokryté vrstvou mulče mohou rychle kolonizovat pionýrské lesní druhy z blízkého okolí, proto se zde už ve druhém roce doporučuje management. Pokud se na nevyvinutou půdu rozprostře v silnější vrstvě svrchní vrstva půdy bohatá na živiny, může být kosení jednou nebo dvakrát ročně nezbytným opatřením pro potlačení klíčících plevelů. Na bývalé orné půdě nebo úhorech je ošetřování nezbytné již v samotném roce obnovy (pokud se uskutečnila na jaře) nebo příštím rokem (pokud se uskutečnila na podzim). Zvláště na orné půdě může být uchycení cílových druhů travního společenstva ohroženo klíčením semen plevelů z půdní semenné banky nebo imigrací invazních druhů z přilehlých lokalit. První seč je nezbytná, jakmile je vegetace zapojená a není vidět holá půda. V závislosti na úrodnosti lokality může četnost sečí vzrůst na 3 nebo 4 za rok. Cílové druhy nejsou kosením poškozeny, protože jsou většinou ve stádiu přízemní růžice nebo v juvenilním stádiu. Ani v případě, že cílové druhy již v době seče kvetou, nejsou v porostu potlačeny, ale defoliace podpoří růst jejich vegetativních orgánů a kořenového systému. Plevele jsou však k seči odolné méně a jsou jí účinně potlačovány. Při obnově degradovaných travních porostů je nejdůležitější narušení travního drnu. Management během fáze zakládání porostu by se měl zaměřit na potlačování obrůstajících trav a klíčících plevelů z půdní semenné banky. Na vysoce produktivních lokalitách se doporučuje odvoz biomasy jako opatření ke snížení konkurenční schopnosti a ke snížení množství živin. Výška seče přibližně 10 cm zabraňuje narušení vyvíjející se cílové vegetace. 11

12 Metodické pokyny k ekologické obnově travních porostů Přechod na obvyklý management Pokud vývoj směřuje k zamýšlenému cílovému společenstvu, může se druhým nebo třetím rokem začít s obvyklým managementem. Typ managementu musí být vybrán podle úrodnosti lokality a zamýšlené cílové vegetace. Kosení je často nejlepším způsobem údržby druhově bohatého polopřirozeného travního porostu. Frekvence a termín seče, případně hnojení, musí být zvoleny podle standardního managementu cílové vegetace. Na půdách bohatých na živiny by neměla být frekvence sečí nízká, seče by neměly být posouvány do pozdních termínů, aby se nepodporovala dominance trav. Na těchto lokalitách je tradiční kosení bez hnojení nejvhodnější pro udržení vysoké druhové diverzity, protože postupně snižuje obsah živin v půdě a současně zvýhodňuje druhy cílového společenstva. Kosení není selektivní zásah, takže potlačuje nepoživatelné invazní druhy lépe než pastva. Pastva je důležitým opatřením k udržení travního porostu bez keřů a stromů a uchování biodiverzity na strmých nebo členitých plochách. Celoroční pastva velkých býložravců s nízkým pastevním zatížením je za příznivých klimatických podmínek účinným nástrojem k rozvoji druhově bohatého společenstva rostlin a živočichů. Extenzivní pastva má pozitivní vliv na polopřirozené travní porosty a jako management následující po obnově má další důležité výhody, jako např. kulturní a estetické hodnoty. Nad hranicí lesa, kde drsné podnebí chrání před kolonizací keřů a stromů a nízká úživnost půdy zpomaluje růst rostlin, může být dobrým řešením i ponechání plochy bez údržby, s vyloučením domácích hospodářských zvířat, protože pastva v těchto podmínkách může zpomalit nebo poškodit vývoj vegetace a podpořit erozi. 12

13 Metodické pokyny k ekologické obnově travních porostů Autoři textu a organizace zapojené do projektu SALVERE Michele Scotton, Claudia Dal Buono Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Agronomia Ambientale e Produzioni Vegetali - Itálie (vedoucí partner projektu) Bernhard Krautzer, Petra Haslgrübler, Wilhelm Graiss Höhere Bundeslehr- und Forschungsanstalt Raumberg- Gumpenstein - Rakousko Christian Tamegger, Franz Jahn Kärntner Saatbau reg. Ges.m.b.H - Rakousko Magdalena Ševčíková, Ivana Semanová OSEVA PRO s.r.o., Výzkumná stanice travinářská Rožnov-Zubří, Česká republika Anita Kirmer, Sabine Tischew Hochschule Anhalt (FH) - Německo Ernst Rieger, Birgit Feucht Rieger-Hofmann GmbH - Německo Miriam Kizeková Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany - Slovensko Piotr Goliński, Barbara Golińska Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Polsko 13

14

15 Další informace o obnově druhově bohatých travních porostů a souhrnný přehled literatury k dané problematice jsou uvedeny v publikaci: Scotton M., Kirmer A. and Krautzer B. (eds.) (2012) Practical handbook for seed harvest and ecological restoration of species rich grasslands. Published by Cleup, printed by Wallig Austria, 116 p. a jejím českém překladu: Scotton M., Kirmer A., Krautzer B. (eds.) (2012) Praktická příručka pro ekologickou obnovu travních porostů. Vyd. ČSOP Bílé Karpaty. Metodické pokyny jsou dostupné ke stažení na Metodické pokyny jsou výstupem projektu SALVERE, který je realizován v rámci Operačního programu Nadnárodní spolupráce (OPNS) Střední Evropa na podporu společných projektů a spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

16

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY 3.14 SALVERE

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY 3.14 SALVERE Informační zpravodaj č. 40, 2011 MEZINÁRODNÍ PROJEKTY 3.14 SALVERE (Semi-natural grassland as a source of biodiversity improvement) Polopřirozené travní porosty zdroj pro zlepšení biodiverzity ERDF, OPNS

Více

Obnova, resp. tvorba druhově bohatých lučních ekosystémů na výsypkách

Obnova, resp. tvorba druhově bohatých lučních ekosystémů na výsypkách Obnova, resp. tvorba druhově bohatých lučních ekosystémů na výsypkách Bc. Anna Matoušů, PřF JČU Doc. Jan Frouz, Ústav pro životní prostředí PřF UK / ÚPB Klasické rekultivace (lesnické, zemědělské) jsou

Více

Travní porosty a jejich příznivé působení v osevním postupu a kulturní krajině

Travní porosty a jejich příznivé působení v osevním postupu a kulturní krajině Travní porosty a jejich příznivé působení v osevním postupu a kulturní krajině travní porosty na orné půdě (pícní + semenářské) jetelovinotrávy na orné půdě LOUKY (TTP se sečným využitím) PASTVINY (TTP

Více

Metodické pokyny ke sklizni semen z druhově bohatých lučních porostů

Metodické pokyny ke sklizni semen z druhově bohatých lučních porostů Metodické pokyny ke sklizni semen z druhově bohatých lučních porostů Obsah 1. Proč sklízet semena z druhově bohatých luk 3 2. Výběr zdrojové plochy pro sběr semen 3 2.1 Důležité typy druhově bohatých polopřirozených

Více

Zásady budování drobných vodních ploch

Zásady budování drobných vodních ploch Zásady budování drobných vodních ploch Jan Dvořák Mokřady ochrana a management, z. s. duben 2014 Definice drobné vodní plochy - velikost dm 2 stovky m 2 - účel podpora biodiverzity - bez technických prvků

Více

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU II MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 2B06034 Magdalena Ševčíková, Marie

Více

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost AEO mají za úkol: Podpořit způsoby využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a zlepšením životního

Více

Odborná spolupráce: Pavel Šrámek

Odborná spolupráce: Pavel Šrámek V rámci projektu SALVERE (1CE052P3) vydala ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou, ve spolupráci se společností OSEVA PRO s.r.o., odštěpným závodem Výzkumná stanice travinářská Rožnov - Zubří. Z anglického

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Zpět Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Bohumil Fišer Finanční nástroje na podporu pastvy ovcí a koz Program péče o přírodu a krajinu Operační program životní prostředí 07 13 Horizontální

Více

10.5.2011 TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY. I. Produkční funkce TTP. Rozdělení TTP podle způsobu využívání. II. Mimoprodukční funkce TTP

10.5.2011 TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY. I. Produkční funkce TTP. Rozdělení TTP podle způsobu využívání. II. Mimoprodukční funkce TTP TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY Trvalé smíšené společenstvo rostlin, které se udržuje pravidelným využíváním VYUŽTÍ A INTEZIFIKACE TRVALÝCH TRAVNÍCH POROSTŮ NA BIOPLYN Agrobotanické složky Trávy Jeteloviny Ostatní

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách

Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách Tomáš Litschmann Ivan Oukropec V rámci celkového trendu v pěstování speciálních plodin, spočívajícího v posunu k integrované produkci

Více

Kritické body při produkci osiv / obilovin. Sy tém HACCP. Kateřina Pazderů

Kritické body při produkci osiv / obilovin. Sy tém HACCP. Kateřina Pazderů Kritické body při produkci osiv / obilovin Sy tém HACCP Kateřina Pazderů HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points Principy: 1. Analýza rizik 2. Identifikace kritických bodů 3. Definování kritických

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Stroje pro údržbu ozeleněných vinic. doc. Ing. Patrik Burg, Ph.D.

Stroje pro údržbu ozeleněných vinic. doc. Ing. Patrik Burg, Ph.D. Stroje pro údržbu ozeleněných vinic doc. Ing. Patrik Burg, Ph.D. Úvod Pěstitelské technologie s využitím zatravněného meziřadí představují jednu ze základních podmínek systému integrovaného a biologického

Více

Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu. Ing. Petr Trávníček

Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu. Ing. Petr Trávníček Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu Ing. Petr Trávníček Osevní postup Nejdůležitější opatření v rostlinné produkci v EZ. Udržuje a zlepšuje přirozenou úrodnost půdy Zvyšuje mikrobiální

Více

Metodický pokyn č. 2/2012

Metodický pokyn č. 2/2012 Metodický pokyn č. 2/2012 kterým se stanovují specifická pravidla pro: pravidla pro zakládání a údržbu ovocných sadů vegetační pokryv sadů meziřadí vinic krajinné prvky v režimu ekologického zemědělství

Více

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy Ing. Martin MISTR, Ph.D. ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství Standardy GAEC v ČR od 1. ledna

Více

Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012

Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012 Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012 TÉMATA: Program rozvoje venkova BIO AKADEMIE 2011 Člověk v zemědělské krajině Projekt Ekozemědělci přírodě Sluňákovské

Více

Nejnebezpečnější invazní druhy naší flóry

Nejnebezpečnější invazní druhy naší flóry Nejnebezpečnější invazní druhy naší flóry Invaze a její důsledky invazní (zavlečené, nepůvodní, introdukované) rostliny nejsou na daném území původní (domácí) a byly do něho člověkem úmyslně nebo neúmyslně

Více

Příklady vhodné péče o biotopy ropuchy krátkonohé. Jaromír Maštera únor 2015 Foto Jaromír Maštera

Příklady vhodné péče o biotopy ropuchy krátkonohé. Jaromír Maštera únor 2015 Foto Jaromír Maštera Příklady vhodné péče o biotopy ropuchy krátkonohé Jaromír Maštera únor 2015 Ropucha krátkonohá = druh raných sukcesních stádií = potřebuje otevřená narušovaná stanoviště, vodní i suchozemská Biotopy pro

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

Biologicky rozložitelné suroviny Znaky kvalitního kompostu

Biologicky rozložitelné suroviny Znaky kvalitního kompostu Kompost patří k nejstarším a nejpřirozenějším prostředkům pro zlepšování vlastností půdy. Pro jeho výrobu jsou zásadní organické zbytky z domácností, ze zahrady atp. Kompost výrazně přispívá k udržení

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

Změny infiltrační schopnosti půdy po zapravení kompostu. Ing. Barbora Badalíková Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko

Změny infiltrační schopnosti půdy po zapravení kompostu. Ing. Barbora Badalíková Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko Změny infiltrační schopnosti půdy po zapravení kompostu Ing. Barbora Badalíková Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko Infiltrace vsak vody do půdy Infiltrační schopnost půdy představuje jeden z významných

Více

Mužák prorostlý (Silphium perfoliatum L.) Co může odborník očekávat?

Mužák prorostlý (Silphium perfoliatum L.) Co může odborník očekávat? Rostlinná Pflanzenproduktion produkce/ agrární / Agrarökologie ekologie referát Referat o Nachwachsende obnovitelných surovinách Rohstoffe Mužák prorostlý (Silphium perfoliatum L.) Co může odborník očekávat?

Více

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Výzkumný záměr: Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu Studium polních plodin v souvislosti

Více

Metodika likvidace křídlatky (Reynoutria spp.)

Metodika likvidace křídlatky (Reynoutria spp.) Moravskoslezský kraj Metodika likvidace křídlatky (Reynoutria spp.) Projekt z programu LIFE Nature Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky (likvidace křídlatky) Březen 2008 1 Metody konvenční 1.1 Aplikace

Více

Nezvaní hosté naší flóry vážné nebezpečí nebo. Petr Bauer, AOPK ČR, SCHKO Labské pískovce a KS Ústí nad Labem

Nezvaní hosté naší flóry vážné nebezpečí nebo. Petr Bauer, AOPK ČR, SCHKO Labské pískovce a KS Ústí nad Labem Nezvaní hosté naší flóry vážné nebezpečí nebo. Petr Bauer, AOPK ČR, SCHKO Labské pískovce a KS Ústí nad Labem .jen strašák??? aneb zkušenosti z Labských pískovců Invaze a expanze rostlinných druhů Invaze

Více

Ječmen setý. Ječmen setý

Ječmen setý. Ječmen setý Ječmen setý Význam pro krmné účely potravinářství farmaceutický průmysl (maltózové sirupy) pro výrobu sladu - pěstování sladovnického ječmene je náročnější Biologické vlastnosti: forma: ozimá i jarní výška

Více

Prioritní cíle programu LIFE+

Prioritní cíle programu LIFE+ Prioritní cíle programu LIFE+ 1 Prioritní oblasti LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost Základní cíl: chránit, zachovat, obnovit, sledovat a zjednodušit fungování přírodních systémů, přírodních stanovišť,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Ceník zahradnických prací a materiálů

Ceník zahradnických prací a materiálů a materiálů Ceny jsou uvedeny bez DPH Údržba trávníku Činnost Jednotka Množství Naše cena Celkem TRÁVNÍK Pravidelné sečení trávníku m 2 0 1,5 Kč 0 Kč Jednorázové sečení trávníku m 2 0 2,0 Kč 0 Kč Jednorázové

Více

Prutové brány. Pracovní záběry: 1,5 m - 27 m

Prutové brány. Pracovní záběry: 1,5 m - 27 m Prutové brány Pracovní záběry: 1, m - 7 m Společnost HATZENBICHLER je nositelem dlouholetých zkušeností ve výrobě prutových bran pro různé použití. Již 0 let nabízejí tuto alternativu chemické kontroly

Více

Vliv kompostu na kvalitu půdy

Vliv kompostu na kvalitu půdy Okruh IV Vliv kompostu na kvalitu půdy Ing. Lucie Valentová, Ph.D. Ing. Květuše Hejátková ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. Proč se zabývat BIODEGRADABILNÍM MATERIÁLEM Ochrana životního

Více

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) Růstový stimulátor Nano-Gro, nanotechnologie vyrobená a dovezená z USA, prošla v letech 2007/2008 mnoho chemickými,

Více

Pěstování pokusných rostlin

Pěstování pokusných rostlin zimní semestr 2008/2009 Pěstování pokusných rostlin Přednáška 7: Zakládání pokusů Pěstování pokusných rostlin ZS 2008/2009 cvičení klíčivost a vzcházivost příklady založení pokusu: 15. 10. 2008 foto: 20.

Více

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Adaptace na změny klimatu v plánech MZe odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Reakce na změny klimatu v oblasti zemědělství Mitigace (v oblasti zemědělství snižování emisí metanu

Více

Metodika indikátor. torů. Bilance energie. prof. Ing. Jan Křen, K

Metodika indikátor. torů. Bilance energie. prof. Ing. Jan Křen, K Metodika indikátor torů Bilance energie prof. Ing. Jan Křen, K CSc. Popis indikátor torů a jejich požadovan adované hodnoty Pro samotné hodnocení bilance energie je pak možné využít několik indikátorů:

Více

Webová prezentace. http://web2.mendelu.cz/af_217_multitext/prez entace/plevele/htm/cas.htm

Webová prezentace. http://web2.mendelu.cz/af_217_multitext/prez entace/plevele/htm/cas.htm Regulace plevelů Webová prezentace http://web2.mendelu.cz/af_217_multitext/prez entace/plevele/htm/cas.htm PLEVEL = všechny rostliny, které rostou na stanovištích kulturních rostlin proti vůli pěstitele

Více

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin. Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3.

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin. Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3. Tento projekt je realizován v rámci Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3. 2012 Tento projekt je realizován v rámci

Více

Zahradní architektura

Zahradní architektura Zahradní architektura Zelená zahrada Osadní 403/8, Liberec http://www.zelena-zahrada.cz PRÁCE A DODÁVKY Jednotka Cena za jednotku ÚPRAVA ZÁHONŮ - PLETÍ, ODSTRAŃOVÁNÍ Vypletí s naložením odpadu na dopravní

Více

Plán pokusných prací Agrovýzkumu pro rok 2015-2020 v CHKO Jeseníky

Plán pokusných prací Agrovýzkumu pro rok 2015-2020 v CHKO Jeseníky Plán pokusných prací Agrovýzkumu pro rok 2015-2020 v CHKO Jeseníky A. Činnosti vztahující se k výzkumnému řešení problematiky Obnovené pastvy skotu na lokalitě Švýcárna (plán od 2015 2020) Správa CHKO

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Ing. Pavel Růžek, CSc. a Ing. Helena Kusá, PhD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Mezi významná rizika znečištění vod při pěstování

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY SETÍ A SÁZENÍ

ZÁKLADNÍ PRINCIPY SETÍ A SÁZENÍ Duben je měsíc, kde se příroda probouzí a kdy naplno začínáme zahradnické aktivity v zahradě. Je to období jarní přípravy půdy pro pěstování a období setí. Půdu (záhony) bychom měli mít připravené z podzimu

Více

Obecná pravidla produkce

Obecná pravidla produkce Obecná pravidla produkce Zákaz používání GMO - zákaz se týká potravin, krmiv, činidel, přípravků na ochranu rostlin, hnojiv a pomocných půdních látek, osiva a sadby, mikroorganismů a živočichů - povinnost

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Seminář Biomasa jako zdroj energie II Rožnov p.r., 29.2.2008 Jaroslav Jakubes, ENVIROS, s.r.o. Obsah prezentace 1.Energetická soběstačnost regionu

Více

PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ

PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE OP Plodina - rostlina pěstovaná k hospodářskému využití. Plodina jednoletá - prodělává reprodukční cyklus v době jednoho roku. Dělí se na jařiny,

Více

Voda v krajině Návrat ke kořenům"

Voda v krajině Návrat ke kořenům Voda v krajině Návrat ke kořenům" LeaderFEST Náchod 18. 6. 2015 Ing. Tomáš Havlíček ATELIER FONTES s.r.o. www.fontes.cz - Návrat ke kořenům? Ke kterým? 1000 let? 100 let? 60 let? Co řešíme? 1. Tekoucí

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Integrovaná ochrana půdy a vody. Ing. Jiří Hladík, Ph.D.

Integrovaná ochrana půdy a vody. Ing. Jiří Hladík, Ph.D. Integrovaná ochrana půdy a vody. Ing. Jiří Hladík, Ph.D. Hlavní činnost Základním účelem veřejné výzkumné instituce VÚMOP, v.v.i. je rozvoj vědního poznání v oborech komplexních meliorací, pedologie a

Více

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. OKRUH II LEGISLATIVA Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. LEGISLATIVA nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Biologicky rozložitelný odpad - pojmy

Více

OBNOVA TRAVNÍCH POROSTŮ

OBNOVA TRAVNÍCH POROSTŮ STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU PÉČE O VYBRANÉ TERESTRICKÉ BIOTOPY ŘADA D OBNOVA TRAVNÍCH POROSTŮ S VYUŽITÍM REGIONÁLNÍCH SMĚSÍ OSIV SPPKD02 001: 2014 Restoration of grasslands using regional seed mixtures

Více

Možnosti řešení degradace půdy a její ovlivnění změnou klimatu na příkladu aridních oblastí. Ing. Marek Batysta, Ph.D.

Možnosti řešení degradace půdy a její ovlivnění změnou klimatu na příkladu aridních oblastí. Ing. Marek Batysta, Ph.D. Možnosti řešení degradace půdy a její ovlivnění změnou klimatu na příkladu aridních oblastí Ing. Marek Batysta, Ph.D. batysta.marek@vumop.cz www.vumop.cz CÍL PROJEKTU analýza modelových lokalit ověření

Více

Uplatněná certifikovaná metodika METODIKA. Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých oblastech ČR

Uplatněná certifikovaná metodika METODIKA. Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých oblastech ČR Agrostis Trávníky, s. r. o., Rousínov Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Mendelova univerzita v Brně OSEVA vývoj a výzkum s. r. o. Zubří Vysoké učení technické v Brně Výzkumný ústav pícninářský,

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

Standardní technologický předpis údržby zeleně a technických prvků na pohřebištích

Standardní technologický předpis údržby zeleně a technických prvků na pohřebištích OBJEDNATEL: AKCE: ČÁST DOKUMENTACE: Město Třinec Plán údržby zeleně pohřebišť na období 2016 2017 Standardní technologický předpis údržby zeleně a technických prvků na pohřebištích ZHOTOVITEL: SAFE TREES,

Více

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy Minimalizační technologie zpracování a možnosti jejich využití při ochraně Autorský kolektiv: Dryšlová, T., Procházková, B., Neudert, L., Lukas, V., Smutný, V., Křen, J. Prezentované výsledky vznikly jako

Více

Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy.

Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy. Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy. Ochrana Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ Ministerstvo zemědělství,těšnov 17,117 05 PRAHA 1, e-mail: budnakova@mze.cz Základní podkladové materiály:

Více

Produktový katalog profesionálních výrobků pro soukromé zahrady, parky a veřejné plochy. Najděte si výrobek pro vaši zahradu. www.dcagroprofi.

Produktový katalog profesionálních výrobků pro soukromé zahrady, parky a veřejné plochy. Najděte si výrobek pro vaši zahradu. www.dcagroprofi. Produktový katalog profesionálních výrobků pro soukromé zahrady, parky a veřejné plochy. Najděte si výrobek pro vaši zahradu. www.dcagroprofi.cz Najděte si výrobek pro vaši zahradu. Substráty Travní osiva

Více

Půda jako základ ekologického vinařství. Ozelenění, zpracování půdy a organické hnojení v ekologickém vinohradnictví. Ing. M. Hluchý, PhD.

Půda jako základ ekologického vinařství. Ozelenění, zpracování půdy a organické hnojení v ekologickém vinohradnictví. Ing. M. Hluchý, PhD. Půda jako základ ekologického vinařství Ozelenění, zpracování půdy a organické hnojení v ekologickém vinohradnictví Ing. M. Hluchý, PhD. Funkce bylinné vegetace protierozní ochrana ( eroze 30-100 x niţší)

Více

Využití BRO v zemědělství.

Využití BRO v zemědělství. Využití BRO v zemědělství. Ochrana Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ Ministerstvo zemědělství,těšnov 17,117 05 PRAHA 1, e-mail: budnakova@mze.cz Strategický cíl MZe z pohledu zachování úrodnosti půduplatňování výstupů

Více

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky Tab. č.: 6 Opatření v rámci PRV 1 Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., změna NV č.113/2008 Sb. Znevýhodněné oblasti - LFA - vyrovnávací příspěvek na hospodaření v znevýhodněných oblastech- jejich specifikace

Více

Osevní postupy. Osevní postup. Základní pojmy. Základní pojmy 12.3.2012. plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska

Osevní postupy. Osevní postup. Základní pojmy. Základní pojmy 12.3.2012. plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska Osevní postup Osevní postupy plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska prostorového (na pozemcích) časového (v jednotlivých letech) Základní pojmy Plodina - rostlina pěstovaná k hospodářskému

Více

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list)

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Exkurze Biofarma JURÉ (Pracovní list) Označení: EU-Inovace-Ex-Př-07 Předmět: Přírodopis Cílová skupina: 6. - 9. třída

Více

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ RUSKÉ FEDERACE KUBÁŇSKÁ STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERSITA KATEDRA FYTOPATOLOGIE. 26. ledna 2006

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ RUSKÉ FEDERACE KUBÁŇSKÁ STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERSITA KATEDRA FYTOPATOLOGIE. 26. ledna 2006 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ RUSKÉ FEDERACE KUBÁŇSKÁ STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERSITA KATEDRA FYTOPATOLOGIE POTVRZUJI prorektor d.e.n. profesor 26. ledna 2006 V.I.Nečajev ZPRÁVA o výsledcích pokusů humatizovaného

Více

Prutové brány. Golfová a fotbalová hřiště

Prutové brány. Golfová a fotbalová hřiště Prutové brány Golfová a fotbalová hřiště Společnost HATZENBICHLER je nositelem dlouholetých zkušeností ve vývoji a výrobě prutových bran pro různé použití. Již 50 let nabízejí tuto alternativu k snížení

Více

Uhlík v biomase horské louky sečené, mulčované a ponechané ladem

Uhlík v biomase horské louky sečené, mulčované a ponechané ladem Uhlík v biomase horské louky sečené, mulčované a ponechané ladem Zuzana Mašková Správa NP a CHKO Šumava, Sušice Jan Květ Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ústav systémové

Více

Kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů

Kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů Příloha č. 10 (Příloha č. 2 NV č. 615/2006 Sb.) Kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů 1. Stanovení kategorie zemědělských zdrojů Kategorie zemědělského

Více

Nabídka drobného balení

Nabídka drobného balení Travní směsi Nabídka drobného balení Charakteristika nabízených travních směsí 0,5 2,0 10,0 BRITAN UNI 1 okrasná parková směs Složení směsi: kostřava červená dlouze výběžkatá, krátce výběžkatá a trsnatá,

Více

Zemědělství a ochrana přírody a krajiny. Roman Scharf odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŢP

Zemědělství a ochrana přírody a krajiny. Roman Scharf odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŢP Zemědělství a ochrana přírody a krajiny Roman Scharf odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŢP Vývoj krajiny ve vztahu k zemědělství Do konce 19. století rozvoj osídlení včetně horských a podhorských

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

Ekologie obnovy Restoration ecology. J. Frouz frouz@natur.cuni.cz konz. hodiny po. 13-15

Ekologie obnovy Restoration ecology. J. Frouz frouz@natur.cuni.cz konz. hodiny po. 13-15 Ekologie obnovy Restoration ecology J. Frouz frouz@natur.cuni.cz konz. hodiny po. 13-15 Co to je Obor aplikované ekologie, který se zabývá obnovou ekosystémů do původního stavu (ale do kterého?). Stav

Více

Trénink o dobré praxi ochrany půdy. KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici

Trénink o dobré praxi ochrany půdy. KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici Trénink o dobré praxi ochrany půdy KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici kvalita půdy jaro na Vysočině jarní porosty na Vysočině Ohrožení půdy nejen na Vysočině Ohrožení půdy Změna zemědělské politiky po

Více

Podpora populace užovky stromové

Podpora populace užovky stromové KVK09_hadi_ZZ_D771_w.doc str. 1 Název projektu: Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Podpora populace užovky stromové Evidenční číslo smlouvy: D 771/2009 program: Záchranné

Více

LIKVIDACE VYBRANÝCH INVAZNÍCH DRUHŮ ROSTLIN

LIKVIDACE VYBRANÝCH INVAZNÍCH DRUHŮ ROSTLIN STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU PÉČE O VYBRANÉ TERESTRICKÉ EKOSYSTÉMY ŘADA D LIKVIDACE VYBRANÝCH INVAZNÍCH DRUHŮ ROSTLIN SPPKD02 007:2015 Management of selected alien plant species Entfernung von ausgewählten

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

Rekapitulace nákladů. Základní rozpočtové náklady celkem. 0 Kč. Základní rozpočtové náklady celkem (bez DPH)

Rekapitulace nákladů. Základní rozpočtové náklady celkem. 0 Kč. Základní rozpočtové náklady celkem (bez DPH) Revitalizace zeleně v centru obce Martinice Rekapitulace nákladů 1.1 Výsadba - práce a pomocný materiál Počet m.j. M.j. Cena 1.1.1 - Výsadba vzrostlých stromů s balem 38,00 ks Dřeviny - materiál 38,00

Více

Příklady dobré praxe u lomových rekultivací (lomy a pískovny v ČR) David Póč

Příklady dobré praxe u lomových rekultivací (lomy a pískovny v ČR) David Póč Příklady dobré praxe u lomových rekultivací (lomy a pískovny v ČR) David Póč Praha, 12/2012 Situace v České republice Rekultivace přestávají být pouze technickým procesem diverzifikace postupů a cílů rekultivací.

Více

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE WWW.HOLUB-CONSULTING.DE Kukuřice jako monokultura způsobující ekologické problémy Jako například: půdní erozi díky velkým rozestupům mezi jednotlivými řadami a pozdnímu pokrytí půdy, boj proti plevelu

Více

nebo při jejich jiném pobytu na zemědělském pozemku.

nebo při jejich jiném pobytu na zemědělském pozemku. Strana 1366 Sbírka zákonů č.108 / 2008 108 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. února 2008, kterým se mění nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových

Více

Důsledky vodní eroze můžeme rozdělit do následujících tří skupin:

Důsledky vodní eroze můžeme rozdělit do následujících tří skupin: KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 17 NÁZEV OPATŘENÍ Zatravnění a zalesnění DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU Důsledky vodní eroze můžeme rozdělit do následujících tří skupin: Ztráta půdy. Transport

Více

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ A PŘÍKLADY REALIZACE PRVKŮ ÚSES Z EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH DOTAČNÍCH TITULŮ

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ A PŘÍKLADY REALIZACE PRVKŮ ÚSES Z EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH DOTAČNÍCH TITULŮ MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ A PŘÍKLADY REALIZACE PRVKŮ ÚSES Z EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH DOTAČNÍCH TITULŮ Ing. Simona ZEZULOVÁ Odbor péče o krajinu, Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 100 00 Simona.Zezulova@mzp.cz

Více

Naše odrůdy pro Váš úspěch. Odrůdová nabídka pro pěstitelskou sezónu. gellert hynek victor charly presley

Naše odrůdy pro Váš úspěch. Odrůdová nabídka pro pěstitelskou sezónu. gellert hynek victor charly presley Naše odrůdy pro Váš úspěch Odrůdová nabídka pro pěstitelskou sezónu 2015 gellert hynek n o v in ka victor charly presley gellert diploid C až N/C typ Doporučený výsevek 1,31 1,39 VJ/ha Rychlá a rovnoměrná

Více

2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1

2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1 2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007

Více

Doporučené zásady sestavení osevních postupů

Doporučené zásady sestavení osevních postupů Doporučené zásady sestavení osevních postupů výběr plodin a jejich zastoupení v OP musí akceptovat stanovištní podmínky struktura plodin musí umožňovat střídání plodin obohacující půdu o organickou hmotu

Více

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Plánování a význam zeleně v malých městech Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. zeleň v sídle Zeleň je jednou ze základních funkčních složek struktury sídla,

Více

Metodický list č. 1. TÉMA: Ekologicky šetrné zemědělství PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN. Ochrana krajiny

Metodický list č. 1. TÉMA: Ekologicky šetrné zemědělství PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN. Ochrana krajiny 32 TÉMA: Cíl: uvědomit si vazby mezi zemědělstvím, přírodou a životním prostředím, seznámit žáky s prioritami současné zemědělské výroby v souladu s ochranou životního prostředí Základní pojmy: meliorace,

Více

POTLAČENÍ MASOVÉHO ROZVOJE ŘAS A SINIC NA PŘÍRODNÍCH VODNÍCH PLOCHÁCH METODOU INAKTIVACE FOSFORU HLINITÝMI SOLEMI PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH APLIKACÍ

POTLAČENÍ MASOVÉHO ROZVOJE ŘAS A SINIC NA PŘÍRODNÍCH VODNÍCH PLOCHÁCH METODOU INAKTIVACE FOSFORU HLINITÝMI SOLEMI PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH APLIKACÍ POTLAČENÍ MASOVÉHO ROZVOJE ŘAS A SINIC NA PŘÍRODNÍCH VODNÍCH PLOCHÁCH METODOU INAKTIVACE FOSFORU HLINITÝMI SOLEMI PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH APLIKACÍ 2005-2009 Máchovo jezero: - rozloha 284 hektarů, průměrná hloubka

Více

ZÁKON ze dne 24. dubna 1996 o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE

ZÁKON ze dne 24. dubna 1996 o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE 1 z 18 147 ZÁKON ze dne 24. dubna 1996 o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE ODDÍL I ZÁKLADNÍ

Více

Curzate M wp Talendo Tanos 50 wg

Curzate M wp Talendo Tanos 50 wg Curzate M wp Talendo Tanos 50 wg Fungicidy firmy DuPont k ochraně révy vinné Curzate M wp Osvědčený a spolehlivý kombinovaný fungicid proti plísni révy Účiné látky: cymoxanil 4,5 % + mancozeb 68 % Přednosti

Více

Zpracování půdy přispívající k omezení povrchového odtoku vody a smyvu zeminy. prof. Ing. Josef Hůla, CSc. (ČZU v Praze)

Zpracování půdy přispívající k omezení povrchového odtoku vody a smyvu zeminy. prof. Ing. Josef Hůla, CSc. (ČZU v Praze) Zpracování půdy přispívající k omezení povrchového odtoku vody a smyvu zeminy prof. Ing. Josef Hůla, CSc. (ČZU v Praze) ZPRACOVÁNÍ PŮDY Z HLEDISKA PODNEBÍ, HLOUBKY KYPŘENÍ, ROZMÍSTĚNÍ ROSTLINNÝCH ZBYTKŮ

Více

Ekologie zdrojů: interakce půdy, vegetace a herbivorů (EKO/EZI) Mgr. Jan Mládek, Ph.D. (2013)

Ekologie zdrojů: interakce půdy, vegetace a herbivorů (EKO/EZI) Mgr. Jan Mládek, Ph.D. (2013) Ekologie zdrojů: interakce půdy, vegetace a herbivorů (EKO/EZI) Mgr. Jan Mládek, Ph.D. (2013) Rozvoj a inovace výuky ekologických oborů formou komplementárního propojení studijních programů Univerzity

Více

Praktické zkušenosti z kontrol

Praktické zkušenosti z kontrol Praktické zkušenosti z kontrol podmíněnosti nosti v roce 2009 (SMR 1, SMR 5) 5 Mgr. Zdeněk k Papoušek Česká inspekce životního prostřed edí Odbor ochrany přírodyp Legislativní podklady SMR 1, SMR 5 Směrnice

Více

Pracovní verze. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2014. o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

Pracovní verze. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2014. o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů Pracovní verze NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2014 o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů Vláda nařizuje podle 3a odst. 4 a odst. 5 písm. f), 3i, 3l a 3m zákona č. 252/1997 Sb.,

Více