Hypoteční zástavní listy (ČR, Evropa, USA)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hypoteční zástavní listy (ČR, Evropa, USA)"

Transkript

1 BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA PRAHA Katedra finančních obchodů Hypoteční zástavní listy (ČR, Evropa, USA) Bakalářská práce Autor: Šárka Vlachová Bankovní management Vedoucí práce: doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D. Praha Červenec, 2009

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci na téma Hypoteční zástavní listy (ČR, Evropa, USA) zpracovala samostatně a s pouţitím uvedené literatury. V Praze dne Vlachová Šárka

3 Poděkování: Ráda bych především poděkovala paní doc. RNDr. Jarmile Radové, Ph.D. za cenné připomínky a doporučení. Dále pak panu Ing. Markovi Krejčímu za konzultace potřebné k vypracování mé bakalářské práce.

4 Jméno a příjmení autora: Šárka Vlachová Instituce: Bankovní institut vysoká škola Praha Název díla: Hypoteční zástavní listy (ČR, Evropa, USA) Bakalářská práce Vedoucí práce: doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D. Konzultant: Ing. Marek Krejčí Počet stran: 54 Počet příloh: 2 Počet titulů bibliografie: 19 Klíčová slova: hypoteční zástavní listy hypoteční trh hypoteční úvěr Anotace práce: Předmětem této bakalářské práce na téma Hypoteční zástavní listy (ČR, Evropa, USA) je charakteristika hypotečního trhu v České republice, ve vybraných evropských zemích a ve Spojených státech amerických. Součástí práce je také srovnání Hypoteční banky s konkurencí. Výsledkem práce je zhodnocení jednotlivých hypotečních trhů. The purpose of this Bachelor thesis Mortgage bonds (CZ, Europe, USA) is characteristic of mortgage market in Czech Republic, in chosen European countries and in the United States of America. The confrontation of Hypoteční banka with competition is included. The result of this Bachelor thesis is an assessment of the individual mortgage markets.

5 Obsah ÚVOD Obecná charakteristika dluhopisů zaměřená na hypoteční zástavní listy a jejich právní úprava Dluhopisy obecně Význam dluhopisů a jejich právní úprava Základní parametry dluhopisů Emise dluhopisů Podoby dluhopisů a jejich klasifikace Investice do dluhopisů Rizika spojená s dluhopisy Hypoteční trh Aktivní stránka hypotečních obchodů Pasivní stránka hypotečních obchodů Regulace finančního trhu Historie, vývoj a současné trendy na trhu s hypotečními zástavními listy Počátky českého hypotečního bankovnictví Znovuzrození hypotečního bankovnictví po revoluci Přehled o situaci na hypotečním trhu za poslední desetiletí Spojitost hypotečního bankovnictví s vývojem ekonomiky Zhodnocení a prognóza vývoje hypotečního bankovnictví Charakteristika trhu s hypotečními zástavními listy ve vybraných zemích Evropy (Německo, Belgie, UK) Hypoteční trh v Evropě Počátky hypotečního bankovnictví v Evropě Současná situace evropských hypotečních trhů s dopadem americké hypoteční krize Moţnosti financování evropských hypotečních bank Hypoteční trh v Německu Hypoteční trh v Belgii...32

6 3.4 Hypoteční trh ve Velké Británii Významnosti na dalších hypotečních trzích v Evropě Zhodnocení evropských hypotečních trhů Charakteristika trhu s hypotečními zástavními listy v USA Hypoteční systém v USA Hypoteční banky a model jejich fungování Financování prostřednictvím sekuritizace Přehled bank poskytující hypoteční úvěry Hypoteční krize Současná situace a budoucnost Hypoteční banka, a.s. jako největší emitent hypotečních zástavních listů v ČR Hypoteční banka a její strategie Historie banky Hlavní činnost banky Nabízené produkty Emise hypotečních zástavních listů Získaná ocenění Srovnání Hypoteční banky, a.s. s konkurencí na trhu Charakteristika hypotečního trhu Přehled bank poskytujících hypoteční úvěry Největší konkurenti Hypoteční banky Současné trendy na hypotečním trhu Budoucí vývoj hypotečních zástavních listů...48 Závěr...51 Seznam pouţité literatury...52 Seznam tabulek...53 Seznam příloh...54

7 Úvod Výběr mého tématu byl ovlivněn mým dlouholetým působením v Hypoteční bance, kde jsem byla zaměstnaná ve finančním úseku jako účetní. Momentálně pracuji na stejné pozici, ale v Československé obchodní bance, v její mateřské bance. Hlavním cílem mé bakalářské práce je především charakteristika hypotečního bankovnictví v České republice, Evropě a ve Spojených státech amerických. Zpočátku se věnuji dluhopisům obecně, jejich moţným podobám a uplatněním na kapitálovém trhu. Popisuji hypoteční zástavní listy tak, aby pomohly případným jeho investorům se rozhodnout pro jejich investici. Vyjmenovávám výhody i nevýhody investování do tohoto druhu dluhopisu. S emisí těchto dluhopisů úzce souvisí poskytování hypotečních úvěrů, proto se také zabývám těmito hypotečními obchody. Následující část věnuji vzniku a vývoji hypotečního bankovnictví v naší zemi spolu s jeho legislativními změnami. Vysvětluji spojitost vývoje ekonomiky a hypotečního bankovnictví. Jsou zde podrobně popsány počátky hypotečního bankovnictví spolu se vznikem první české banky v 19. století. Zaměřím se také na současnou situaci na českém hypotečním trhu s dopadem americké hypoteční krize. Dále představím hypoteční systém v Evropě, jeho vznik a fungování ve vybraných evropských zemích. Seznámím s nejdynamičtěji se rozvíjejícími hypotečními trhy a s jejich současnou situací. Více se věnuji americkému hypotečnímu trhu, který má zavedený velmi specifický hypoteční systém, který vysvětlím a budou charakterizovány zásadní faktory, které vedly ke vzniku hypoteční krize. Svoje místo v mé práci si oprávněně našla Hypoteční banka, která má vedoucí pozici na hypotečním trhu. Vyjmenuji také další banky, které aktivně působí na českém hypotečním trhu. Popisuji budoucí vývoj emisí hypotečních zástavních listů

8 1 Obecná charakteristika dluhopisů zaměřená na hypoteční zástavní listy a jejich právní úprava V této kapitole představuji dluhopisy z pohledu emitenta i investora a uvádím jejich moţné podoby. Upozorňuji na jejich moţná rizika a výhody na kapitálovém trhu. Dále podrobně popisuji fungování hypotečního trhu a druhy hypotečních obchodů. 1.1 Dluhopisy obecně Mají pevné místo na finančním trhu, nazýváme je také jako dluhové cenné papíry (debt securities), obligace nebo dluţní úpisy. Mají úvěrový charakter a majitelům těchto cenných papírů zaručují vrácení jejich jmenovité hodnoty spolu s úrokem. Další jejich významnou výhodou je převoditelnost tohoto cenného papíru. To znamená, ţe se s nimi můţeme obchodovat na kapitálových trzích. Mohou být krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé povahy Význam dluhopisů a jejich právní úprava Z pohledu emitenta=dlužníka jsou emise dluhopisů pro společnost vyhledávaným zdrojem jak získat kapitál od nejširší veřejnosti bez vlivu majitele dluhopisu na chod společnosti. Emisí se dluţník zavazuje investorovi zaplatit jmenovitou hodnotu dluhopisu spolu s úroky a pro společnost to znamená zvýšení úrokových nákladů, které sniţují její zisk. Z pohledu investora=majitele dluhopisů, jsou pro něj pohledávkou za emitentem. Vlastník dluhopisu se stává věřitelem společnosti, ale ne jejím majitelem. 1 Jeho majiteli vynáší pravidelný výnos v podobě úroku aţ do konce jeho splatnosti a tento úrok můţe dále investovat do výnosových aktiv jakou jsou například termínované vklady, majetkové cenné papíry a jiné. Tím si zvýší svůj výnos o úroky z úroků, ale je zde riziko v prognóze vývoje úrokových sazeb a pohybu kurzů akcií, které se také odvíjí od hospodaření emitující společnosti. Právní úpravou dluhopisů je v České republice zákon o dluhopisech č. 190/2004 Sb. Ten definuje dluhopis jako zastupitelný cenný papír, s nímţ je spojeno právo na splacení dluţné částky a povinnost emitenta toto právo uspokojit. 1 Čerpáno z: Oldřich Rejnuš, Teorie a praxe obchodování s cennými papíry, investice do cenných papírů, nakladatelství Computer Press,

9 Mezi náleţitosti dluhopisu dle 6 zák. 190/2004 Sb. patří například údaje o emitentovi, název dluhopisu, který musí obsahovat slovo dluhopis nebo označení zvláštního druhu dluhopisu, identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN), je-li přidělováno, nebo jiný údaj identifikující dluhopis, jmenovitá hodnota, údaj o schválení emisních podmínek, výnos dluhopisu nebo způsob stanovení jeho výše, datum emise, způsob a místo výplaty jmenovité hodnoty dluhopisu a výnosu z něho, forma dluhopisu, prohlášení emitenta, ţe se zavazuje splatit dluţnou částku způsobem a v místě uvedeném v emisních podmínkách, data splatnosti dluhopisu a výnosu z něho, není-li výnos určen rozdílem mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho niţším emisním kurzem, číselné označení dluhopisu Označení dluhopisu ISIN je mezinárodní a slouţí k identifikaci cenných papírů. Platné právní předpisy výslovně poţadují toto označení pouze pro dluhopisy obchodované na regulovaném trhu (dle 56 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu), ovšem všichni emitenti nově vydávaných zaknihovaných emisí ţádají Českou národní banku o přidělení ISIN na základě poţadavku Střediska cenných papírů (dobrovolně dle 2 odst. 3 zákona č 591/1992 Sb., o cenných papírech). U listinných dluhopisů je ţádost o přidělení označení ponechána zcela na uváţení emitenta. Dluhopisy jedné emise mají stejné označení. V budoucnu bude zřízen centrální depozitář, který bude zodpovědný za správu kódů ISIN a povede evidenci cenných papírů, kterou doposud vede Středisko cenných papírů Základní parametry dluhopisů Dluhopis se skládá ze jmenovité hodnoty spolu s určeným kupónovým výnosem. Důleţitými parametry jsou splatnost, výše úrokové sazby a určená frekvence vyplácení kupónových výnosů. U všech dluhopisů musí být uveden přesný termín výplaty jejich jmenovité hodnoty, který je buď jednorázově k určitému datu nebo ve splátkách stanovených v emisních podmínkách. Ve většině případů je splatnost dluhopisu ve stejný den, jako bylo datum jeho emise. Frekvence výplaty kupónu je u dluhopisů emitovaných v České republice nejčastěji jednou za rok. Cenu dluhopisu ovlivňuje především jeho splatnost, výše kupónového výnosu a úroková sazba. Splatnost dluhopisu ovlivní jeho cenu tak, ţe v případě jeho delší ţivotnosti bude cena více citlivá na pohyb trţních úrokových sazeb. Výše kupónového výnosu stanoveného pohyblivou - 3 -

10 úrokovou sazbou se projeví v případě jeho růstu i rostoucí cenou dluhopisu. Vliv úrokové sazby se na jeho cenu projeví inverzně a to klesající cenou dluhopisu v důsledku růstu trţní úrokové sazby. Výnos dluhopisu můţe být stanoven pevnou úrokovou sazbou pevnou úrokovou sazbou s podílem zisku rozdílem mezi jmenovitou hodnotou (JH) dluhopisu a jeho niţším emisním kurzem slosovatelnou prémií nebo prémií v závislosti na lhůtě splatnosti dluhopisu pohyblivou úrokovou sazbou, případně dle vývoje devizových kurzů v závislosti na pohybu úrokových sazeb či kurzů na finančním trhu kombinací výše uvedených vyjma rozdílu mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho niţším emisním kurzem Výnos do splatnosti představuje pro investora skutečné zhodnocení investované částky vyjádřené v % p.a. Skládá se z rozdílu mezi nákupní cenou a jmenovitou hodnotou dluhopisu plus všechny vyplacené kupóny Emise dluhopisů Emisi dluhopisů jako zdroje financování vyuţívá velký počet českých společností a stát s tím, ţe ke konci roku 2008 na regulovaném trhu obchodovalo 66 společností s jejich cennými papíry. V roce 2008 byl roční objem emise dluhopisů obchodovaných na Burze cenných papírů Praha v celkové hodnotě 643,2 mld. Kč s počtem emisí Z tohoto objemu státní dluhopisy tvořily 96 %. Společnosti vyuţívají emise dlouhodobých dluhopisů k financování a krytí jejich podnikatelských záměrů. Stát emituje dluhopisy pro potřebu krátkodobého i dlouhodobého financování státního rozpočtu. Podnikatelské subjekty i stát mohou také emitovat tzv. eurodluhopisy (eurobondy), to jsou emise dluhopisů v cizí měně konkrétně v eurech, kterými mohou získat finanční prostředky na českém i evropském kapitálovém trhu. Jejich výběr trhu se odvíjí od nabízených aktuálních úrokových sazeb. Specifické pro ně je, ţe se řídí pouze obecnými mezinárodními podmínkami obchodovatelnosti na veřejných trzích, emitovat je mohou 2 Čerpáno z: Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem 2008 ČNB,

11 pouze nejlépe hodnocené společnosti a bývají téměř vţdy vydávány ve formě kupónu na doručitele s fixním úročením. 3 Prodej dluhopisů se realizuje na primárním trhu, to jsou emise dluhopisů prvním majitelům nebo jejich dalším prodejem na sekundárním trhu. Z tohoto důvodu nemůţeme emise dluhopisů striktně zařadit mezi primární nebo sekundární zdroje banky, jsou přechodovým stupněm, jelikoţ jeho majitelem můţe být banka i nebankovní subjekt. Emise dluhopisů slouţí bance, podniku i státu k získávání cizích zdrojů, tudíţ jsou vykazovány na pasivní straně bilance. Dluhopisy jsou emitovány buď na doručitele nebo na jméno. Při kaţdé emisi dluhopisu musí společnost vydat emisní podmínky, které musí mít schválené Českou národní bankou (ČNB). V emisních podmínkách jsou vymezeny práva a povinnosti jak emitenta tak i majitele dluhopisu. Emitentem nebo-li dluţníkem můţe být podnikatelský subjekt, stát prostřednictvím ministerstva financí, Česká národní banka a územní samosprávní celky. Podle emitenta jsou klasifikovány dluhopisy v následující kapitole. Emitent dluhopisu můţe svěřit emisi dluhopisu zprostředkovateli, který ji dále prodává veřejnosti s tím, ţe dluţníkem je stále emitent. Zprostředkovatel koupí emise garantuje emitentovi její úspěšnost. Součástí kaţdé emise bývá prospekt dluhopisu, který pomáhá investorům při rozhodování o koupi dluhopisu a poskytuje jim důleţité informace pro investiční rozhodnutí. Obsahuje základní informace jako jsou jméno emitenta, měnu emise, hodnotu emise, rozdělení emise, formu důchodu (dle úročení dluhopisu), dobu ţivotnosti (splatnost jistiny), termín a formu upsání (úpis široké veřejnosti nebo omezenému výběru investorů), emisní kurz (cena nabízená emitentem při úpisu dluhopisů), splácení, záruky (poskytnuté emitentem např. zajištění majetku), formu obchodu (velká část se uskutečňuje na mimoburzovních trzích), tranše. Tranše jsou jednotlivé části z celkové emise dluhopisu. Jsou vydány postupně za různých cenových podmínek, to znamená, ţe kaţdá tranše má svůj konkrétní kurz. 3 Čerpáno z: Oldřich Rejnuš, Finanční trhy, nakladatelství KEY Publishing,

12 Moţnosti odkupu dluhopisů ke dni emise: v pari - prodej dluhopisů ve jmenovité hodnotě nad pari - prodej dluhopisů s prémií pod pari - jmenovitá hodnota dluhopisu převyšuje jeho emisní cenu Obchody s dluhopisy lze realizovat na veřejně organizovaných trzích, kterými jsou: Burza cenných papírů Praha (BCPP) obchod se zde uskutečňuje prostřednictvím obchodníka s cennými papíry, který musí být členem burzy RM-Systém oprávněn obchodovat prostřednictvím systému je kaţdý na základě registrace v RM-Systému s tím, ţe musí mít otevřený účet ve Středisku cenných papírů Jejich vyuţití sebou nese poplatky Podoby dluhopisů a jejich klasifikace Setkat se můţeme s dvěma základními podobami dluhopisů. A to listinnou, kdy jsou dluhopisy vydávány s kupónovým archem a zaknihovanou, kdy emitent musí vést podrobnou evidenci o majitelích jeho dluhopisů. Rozdělení dle jejich úročení (kupónu) Dluhopisy s fixní úrokovou sazbou - na tomto dluhopisu je za názvem emitenta uvedeno % úročení lomené datem splatnosti jmenovité hodnoty. Procento úročení je po celou dobu jejich ţivotnosti neměnné. Tento druh dluhopisu je nejrozšířenější. Označení dluhopisu, kdy je emitent Praha 5, kupón je 5 % a splatnost v roce 2011, bude Praha /11. Dluhopisy úročené variabilně u tohoto druhu se pohyblivý úrok odvíjí od aktuální úrokové míry na finančním trhu. Jeho označení VAR je uvedené za názvem emitenta lomené datem splatnosti jmenovité hodnoty, například ČS VAR/2006. Příklad výpočtu úročení je mezibankovní úroková sazba + marţe, například PRIBOR 12M + 2 %. S tím, ţe velikost marţe se odvíjí od hodnocení emitenta a v průběhu ţivotnosti dluhopisu je neměnná. Dluhopisy s nulovým úročením, takzvané Zero bondy, představují nákup dluhopisu investorem za niţší cenu neţ je jeho jmenovitá hodnota. Výnos dluhopisu tvoří rozdíl mezi jmenovitou hodnotou a niţší emisní cenou. V průběhu ţivotnosti dluhopisu emitent - 6 -

13 jiţ dále nevyplácí investorovi ţádné výnosy. S nulovým úročením jsou emitovány zejména dluhopisy krátkodobé a střednědobé. Příklad označení tohoto dluhopisu emitovaného Evropskou investiční bankou s nulovým úročením a se splatností dluhopisu v roce 2013 je EIB 0.00/13. Klasifikace dluhopisů podle emitenta bankovní podnikové = korporátní státní dluhopisy a nadnárodní (supranationals) komunální (municipální) dluhopisy další specifické druhy dluhopisů, u kterých musí být uveden jejich přesný název na dluhopisu Mezi specifické druhy dluhopisů patří níţe uvedené spolu s hypotečními zástavními listy. Státní dluhopisy a nadnárodní (supranationals) jsou vydávány na základě zvláštního zákona o státním dluhopisovém programu nebo dle zvláštního zákona, který pověřuje ministerstvo vydat státní dluhopisy nebo mu vydání státních dluhopisů umoţňuje. 4 Se splatností do 1 roku stát emituje státní pokladniční poukázky, které slouţí ke krátkodobému financování státního rozpočtu. Se splatností tři, pět, deset, patnáct, třicet i 50 let vydává státní dluhopisy, které dlouhodobě financují státní rozpočet. Jsou emitovány prostřednictvím ministerstva financí. Česká národní banka (ČNB) vydává poukázky ČNB a jejich prodej probíhá v České republice pouze jejím prostřednictvím. Komunální dluhopisy jsou vydávány uzemním samosprávním celkem, jejich emise je podmíněna souhlasem ministerstva. Zaměstnanecké dluhopisy jsou emitované zaměstnavatelem pro jeho zaměstnance jako motivační část mzdy. Podmínky jsou vázány na trvání pracovního poměru a ukončením pracovního poměru vzniká zaměstnanci právo na prodej dluhopisu ve jmenovité hodnotě s nárokem na výplatu kupónového výnosu. Jsou emitovány na jméno a nejsou převoditelné. V zákoně o dluhopisech č. 190/2004 Sb. nejsou pevně vymezeny. 4 Čerpáno z: 25 odst. 2) zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech - 7 -

14 Vyměnitelný nebo-li konvertibilní dluhopis je specifický tím, ţe jeho majitel má právo na jeho výměnu za jiný druh dluhopisu nebo akcii téhoţ emitenta. Toto právo můţe být uplatněno místo práva na splacení tohoto dluhopisu. S vlastnictvím prioritního dluhopisu má vlastník právo na přednostní upisování akcií, které emitent vydá podle zvláštního předpisu. Pod pojmem sběrné dluhopisy se skrývají listinné dluhopisy jedné emise. Indexované dluhopisy jsou zajímavé tím, ţe jejich jmenovitá hodnota se odvíjí od vývoje inflace. Náš zákon je zvláštně neupravuje. Paragraf 34 zákona o dluhopisech č. 190/2004 Sb. upravuje podřízené dluhopisy jako dluhopisy, kde v případě vstupu emitenta do likvidace vydáním rozhodnutí o úpadku emitenta povolením vyrovnání nebo je-li emitentem zahraniční osoba, téţ jiného obdobného opatření, budou uspokojeny pohledávky s nimi spojené aţ po uspokojení všech ostatních pohledávek, s výjimkou pohledávek, které jsou vázány stejnou nebo obdobnou podmínkou podřízenosti. Hypoteční zástavní listy upravuje paragraf 28 zákona o dluhopisech č. 190/2004. Blíţe se jim věnuji v následující kapitole. Dále existuje řada dluţních úpisů, které jsou zaměřené na určitou oblast věřitelů jako penzijní fondy a pojišťovny, jsou známy pod názvem soukromé investice (private placement). Jsou vyuţívány především v USA, tam tvoří více neţ polovinu všech půjček Investice do dluhopisů Z pohledu investora je výhodnější volbou nákup dluhopisů, neţ-li vklady u bank, které sebou nenesou vysoké zhodnocení. Další výhodou této investice do dluhových cenných papírů je, ţe výše výplaty výnosů z dluhopisů není závislá na výsledcích hospodaření emitenta a jsou méně rizikové z důvodu výhodnějšího postavení vlastníka dluhopisu, neţ které má akcionář při případném vypořádání věřitelů. Velkou jistotou jsou investice do státních a komunálních dluhopisů. Atraktivnost kteréhokoliv dluhopisu závisí na hodnocení emitenta na kapitálovém trhu. Kvalitu dluhopisů vyjadřují stupně ratingu. Stupně ratingu vypovídají o platební schopnosti emitenta a - 8 -

15 jsou také ovlivněny hospodářskou vyspělostí a očekávaným vývojem ekonomiky země emitenta. Jeho výše napoví, jak velkému kreditnímu riziku budou investoři dluhopisu vystaveny. Čím lepší rating, tím jsou méně rizikové, na úkor toho nám nabízejí niţší výnos. Nejlepší kreditní rating mají státní dluhopisy. Hodnocení provádí ratingové agentury. Jejich funkcí je pomáhat investorům s výběrem vhodného dluhopisu. Na světě působí nejznámnější Moody s, která je nejuznávanější ratingovou agenturou. Analyzuje a hodnotí více neţ dluhopisů. Jejím silným konkurentem je agentura Fitch Ratings Ltd. Další uznávaná je i agentura Standard & Poor s. Přehled investičních stupňů pro hodnocení emitenta ratingovými agenturami Investiční stupně ratingových agentur Slovní hodnocení Moody s Investor Service Standard and Poor s Aaa AAA Dluh nejvyšší kvality. Dluh vysoké kvality, od nejvyššího stupně se liší Aa AA nepatrně. Dluhy vyšší střední kvality, emitent je citlivější A A na negativní vlivy okolí. Dluh střední kvality. Emitent je náchylný ke Baa BBB sníţení své platební schopnosti. Zdroj: Oldřich Rejnuš, Teorie a praxe obchodování s cennými papíry, investice do cenných papírů, nakladatelství Computer Press, 2001 Tabulka 1. Přehled investičních stupňů pro hodnocení emitenta ratingovými agenturami Přehled spekulativních stupňů pro hodnocení emitenta ratingovými agenturami Spekulativní stupně ratingových agentur Slovní hodnocení Moody s Investor Service Standard and Poor s Dluh obsahuje spekulativní prvky. Krátkodobá Ba BB náchylnost k neplnění závazků. Dluh má vyšší náchylnost k nesplacení. B B Dlouhodobá náchylnost k neplnění závazků. Dluh nízké kvality. Splacení závazků se odvíjí Caa CCC od příznivých ekonomických podmínek. Vysoce spekulativní dluh. Zpravidla podřízený Ca CC dluh. Malá pravděpodobnost jeho splacení. Velmi riskantní spekulativní dluh. Nejistota jeho C C splacení, platby jsou jiţ v prodlení. Velmi nebezpečný dluh, většina plateb je D v prodlení nebo nesplatitelné. Zdroj: Oldřich Rejnuš, Teorie a praxe obchodování s cennými papíry, investice do cenných papírů, nakladatelství Computer Press, 2001 Tabulka 2. Přehled spekulativních stupňů pro hodnocení emitenta ratingovými agenturami Dluhopisy ohodnocené spekulativními stupni nazýváme Prášivými dluhopisy

16 Výpočet vnitřní = současné hodnoty dluhopisu Dále investorovi pomůţe při rozhodování zda koupit daný dluhopis nebo ne výpočet vnitřní neboli současné hodnoty dluhopisu. Pro příklad výpočtu vnitřní hodnoty dluhopisu jsem si vybrala nejrozšířenější typ dluhopisu s fixním úročením. Pro její výpočet vyuţijeme vzorce VH F = KP F + KP F + KP F + KP F + N (1 + r) (1 + r) 2 (1 + r) 3 (1 + r) n S tím, ţe VH F je vnitřní hodnota dluhopisu fixně úročeného, za KP F dosadíme roční fixní kuponovou platbu, písmeno N představuje nominální hodnotu dluhopisu, pod písmenem r si představíme trţní úrokovou míru a pod malým n počet let do data splatnosti dluhopisu. Chování fixně úročeného dluhopisu při změně úrokové sazby, při jejím růstu i poklesu. Hodnoty fixně úročeného dluhopisu jsou: N = ,- Kč, r = 8 %=0,08, KP F = 800,- Kč (výpočet: x 0,08), n = 3 roky. 1. Jaká bude vnitřní hodnota fixně úročeného dluhopisu se změnou úrokové sazby na 10 % za rok ţivotnosti dluhopisu? VH F = = 727, , ,15 = 8 901,58 Kč 1,1 1,1 2 1, Jaká bude vnitřní hodnota fixně úročeného dluhopisu se změnou úrokové sazby na 5 % za rok ţivotnosti dluhopisu? VH F = = 761, , ,38 = ,90 Kč 1,05 1,05 2 1,05 3 Z prvního výpočtu je patrné, ţe rostoucí úroková sazba způsobí u pevně úročeného dluhopisu pokles jeho ceny. U druhého naopak s klesající úrokovou sazbou cena tohoto dluhopisu roste. To znamená, ţe vnitřní hodnota dluhopisu se odvíjí od výše úrokové sazby. Má na ni také vliv doba splatnosti dluhopisu. Banka v pozici investora = majitele dluhopisů Ve většině bank je bankovní portfolio cenných papírů tvořeno převáţně dluhopisy, jako je tomu například i u Československé obchodní banky. Bankovní portfolio tvoří dluhopisy k obchodování, prodeji a drţené do splatnosti. Dluhopisy drţené do splatnosti tvoří největší podíl

17 V roce 2008 bylo bankovní portfolio cenných papírů tvořeno v hodnotě 900 mld. Kč. Z toho 809,8 mld. Kč tvořily dluhopisy s tím, ţe 504,1 mld. Kč tvořily emitované státní dluhopisy. Tyto státní dluhopisy dále byly se 42,3 % drţené do splatnosti a s 23,1 % určené k obchodování. 5 O dluhopisech v jejím vlastnictví (také podnik a stát) účtuje na aktivní straně rozvahy jako finanční aktiva a jejich ocenění provádí reálnou hodnotou. Dále tvoří opravné poloţky, jejichţ tvorba slouţí investorovi k pokrytí rozdílu mezi cenou pořízení a pohyblivou trţní cenou dluhopisu. Majitel dluhopisů je tvoří ke konci roku na jejich celkový objem. Bankovní portfolio CP v roce 2008 (v mld. Kč) 90,2 Dluhopisy Akcie 809,8 Graf 3. Bankovní portfolio cenných papírů v roce Rizika spojená s dluhopisy Nejvýznamnější rizika, kterými jsou dluhopisy ohroţeny, jsou úrokové a úvěrové neboli kreditní riziko. Úrokové riziko je způsobené pohybem úrokových sazeb. V době jejich větších výkyvů je úrokové riziko vyšší. Sám investor můţe tento druh rizika eliminovat tak, ţe dluhopisy bude drţet do splatnosti nebo také tím, ţe si koupí dluhopisy s postupným splácením jmenovité hodnoty dluhopisu. Další významné úvěrové riziko je spojeno s niţší kvalitou emitenta a investor je jím ohroţen v podobě nesplacení závazku emitentem. Tento druh rizika můţe investor minimalizovat vhodným výběrem emitenta, o jehoţ kvalitě vypovídá výše ratingu. U investic do hypotečních zástavních listů je toto riziko minimální, z důvodu práva na jejich přednostní vypořádání. Dluhopisy emitované v cizí měně sebou dále nesou měnové riziko, tj. riziko z pohybu měnových kurzů. 5 Čerpáno z: Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem 2008 ČNB,

18 Metodou Durace zjistíme jak velkému úrokovému riziku je investor vystaven, jinými slovy určíme citlivost ceny dluhopisu na změnu úrokových sazeb. Jejím základem je rozloţení aktiv a pasiv dle přecenění touto metodou. Úrokové riziko, tj. změna úrokových sazeb, má výrazný vliv na cenu dluhopisu, s jejím růstem klesá cena dluhopisu a naopak. A čím je delší doba do splatnosti dluhopisu, tím je znatelnější změna jeho ceny. Výpočet změny ceny dluhopisu je změna ceny = - (změna úrokových sazeb x doba do splatnosti) Příklad výpočtu změny ceny dluhopisu, který má do splatnosti 3 roky, změna 3-leté úrokové sazby je o - 0,2 %. Změna ceny dluhopisu bude po dosazení + 0,6 = - (- 0,2 % x 3). 1.2 Hypoteční trh Účastníci hypotečního trhu Univerzální banky Specializované banky podílející se na hypotečních obchodech - patří sem převáţně stavební spořitelny a hypoteční banky (na našem trhu působí dvě, Hypoteční banka a Wüstenrot hypoteční banka) Nebankovní úvěrové instituce Neúvěrové instituce typu asociace hypotečních makléřů Dále individuální investoři a zájemci nebo majitelé hypotečních úvěrů Česká národní banka jako regulátor trhu České banky musí provozovat svoji činnost v souladu se zákonem o bankách č. 21/1992 Sb. a specializované banky mimo to podléhají i dalším speciálním zákonům (např. zákonu o stavebním spoření č. 96/1993 Sb.) Cílem hypotečního bankovnictví je realizace hypotečních obchodů, které mají dvě stránky a to 1. aktivní stránku, kterou tvoří poskytování hypotečních úvěrů, kdy je banka v pozici věřitele 2. emise HZL, kdy je banka v pozici dluţníka představuje pasivní stránku Aktivní stránka hypotečních obchodů

19 Aktivní stránku hypotečních obchodů představuje poskytování hypotečních úvěrů. Hypoteční úvěry se svojí stálostí mají důleţitou roli v bankovních obchodech a široké veřejnosti pomáhají řešit jejich bytovou situaci. Banky poskytováním hypotečních úvěrů přijímají úvěrové riziko, kterému jsou vystaveny v závislosti na bonitě jejich klientů. V okamţiku nesplácení hypotečních úvěrů riziko roste. Z tohoto důvodu banky řídí své kreditní riziko. Dále podstupují riziko, které plyne z kolísavosti cen zastavených nemovitostí. Sledováním jejich hodnoty na realitním trhu provádí přecenění jiţ zastavených nemovitostí. Definice hypotečního úvěru dle zákona o dluhopisech č. 190/2004 Sb. Úvěr jehoţ splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné. Úvěr se povaţuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Pro účely krytí hypotečních zástavních listů lze pohledávku z hypotečních úvěru nebo její část pouţít teprve dnem, kdy se emitent hypotečních zástavních listů o právních účincích vzniku zástavního práva k nemovitosti dozví. Pojem hypotéka pochází z řečtiny a znamená podloţení, podklad. Mezi výhody hypotečních úvěrů patří dlouholetá splatnost, poskytnuté niţší úrokové sazby a jejich fixace i na několik let, které banky mohou poskytnout svým klientům díky svým zdrojům z emisí hypotečních zástavních listů. Vyjmenované výhody a zástava nemovitosti z nich činí nejméně rizikové úvěry. Horší podmínky jako vyšší úrokové sazby jsou nabízeny u hypotečních úvěrů na 100 % hodnoty zastavené nemovitosti a u neúčelových hypoték, tzv. amerických hypoték. Nevýhodou hypotečních úvěrů je pro jejich majitele riziko ze ztráty bydlení, na které byl úvěr poskytnut, v důsledku nesplácení hypotečního úvěru. Cena hypotečního úvěru je dána především výší úrokové sazby a také se odvíjí od ceny hypotečních zástavních listů. Rozlišujeme dva základní druhy hypotečních úvěrů, pro které je společné to, ţe musí být zajištěny nemovitostí v osobním vlastnictví

20 účelové účel jeho pouţití je striktně stanoven bankou, převáţně se jedná o investice do nemovitosti nejen v osobním vlastnictví klienta neúčelové (americká hypotéka) jedná se o neomezené vyuţití úvěru, umoţňuje klientovi financování i jiných potřeb neţ-li bydlení, tento typ hypotéky je upraven zákonem o spotřebitelském úvěru č. 321/2001 Sb. Částečné nebo úplné splacení úvěru lze učinit kdykoliv. Banky poskytují výši tohoto úvěru maximálně na 60 % ceny zastavené nemovitosti z důvodu neúčelovosti financování úvěrem. Další rozdělení hypotečních úvěrů je dle výše jejich poskytnutí. Základním a nejčastějším druhem je hypotéka na 70 % hodnoty nemovitosti. Pouze těmito úvěry mohou být kryty hypoteční zástavní listy. Výjimkou nejsou ani úvěry poskytnuté na 85 % a 100 % hodnoty nemovitosti. 100 % hypotéka je nejdraţší hypotékou a v České republice ji donedávna nabízely všechny banky poskytující hypoteční úvěry. Banky na tento úvěr poskytují vyšší úrokovou sazbu. Dnes v době finanční krize jsou v jejich poskytování velmi opatrné z obavy nejistého vývoje cen nemovitostí. Na trhu je tato hypotéka od loňského roku na ústupu, poskytuje ji například Hypoteční banka a Česká spořitelna. Dále mohou být hypoteční úvěry poskytnuty v kombinaci se ţivotním pojištěním. U této varianty klienti splácí pravidelně pouze úroky z úvěru a jistinu splatí jednorázově nebo po částech ze ţivotního pojištění. Do roku 1998 byly také poskytovány hypoteční úvěry v kombinaci s hypotečními zástavními listy. Hypoteční úvěry nebo-li úvěry na bydlení poskytují také všechny české stavební spořitelny v kombinaci se stavebním spořením. Do poloviny roku 2008 u nás dvanáct let stabilně působilo šest stavebních spořitelen a to Českomoravská stavební spořitelna, Stavební spořitelna ČS, Modrá pyramida stavební spořitelna, Raiffeisen stavební spořitelna, Wüstenrot stavební spořitelna a HYPO stavební spořitelna. 6 Po fúzi HYPO stavební spořitelny s Raiffeisen stavební spořitelnou se jejich počet sníţil na pět. Z důvodu nejistého vývoje úrokových sazeb si majitelé hypotéky mohou fixovat úrokovou sazbu na několik let dopředu, vyuţívají především tříleté, čtyřleté a pětileté fixace. Přitom platí, ţe čím 6 Čerpáno z: Výroční zpráva 2008 ČNB,

Masarykova univerzita HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage credit. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání.

Masarykova univerzita HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage credit. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání HYPOTEČNÍ ÚVĚR Mortgage credit Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor PÁNEK Autor: Jan PRŮŠA Brno, duben

Více

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Bankovní institut vysoká škola Praha Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Diplomová práce Bc. Jan Sedláček Leden, 2010 Bankovní institut vysoká škola Praha Finance Hypoteční

Více

Analýza trhu hypotečních úvěrů v ČR. Darina Přikrylová

Analýza trhu hypotečních úvěrů v ČR. Darina Přikrylová Analýza trhu hypotečních úvěrů v ČR Darina Přikrylová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na problematiku hypotečních úvěrů pro fyzické osoby. Hlavním cílem práce je provést

Více

HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage. Diplomová práce

HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage. Diplomová práce Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání HYPOTEČNÍ ÚVĚR Mortgage Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor PÁNEK Autor: Mgr. Petr PISKOVSKÝ Brno, červen

Více

Hypoteční trh v České republice

Hypoteční trh v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a účetnictví Hypoteční trh v České republice Diplomová práce Autor: Bc. David Fusek Finance Vedoucí práce: Ing. Petr Ort, PhD. Praha Duben, 2012

Více

HYPOTEČNÍ ÚVĚRY A JEJICH REFINANCOVÁNÍ

HYPOTEČNÍ ÚVĚRY A JEJICH REFINANCOVÁNÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance HYPOTEČNÍ ÚVĚRY A JEJICH REFINANCOVÁNÍ Mortgage loans and their refinancing Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jan KRAJÍČEK,

Více

HYPOTEČNÍ úvěr poskytují speciální banky s neomezenou licencí na tento typ úvěru. Zdroje si obstarává ve formě hypotečního zástavního listu (HZL).

HYPOTEČNÍ úvěr poskytují speciální banky s neomezenou licencí na tento typ úvěru. Zdroje si obstarává ve formě hypotečního zástavního listu (HZL). STŘEDNĚDOBÉ A DLOUHODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY, EMISNÍ PŮJČKY Obsah kapitoly Tématický celek je rozčleněn do následujících dílčích témat: 1) Střednědobé bankovní úvěry (Charakteristika provozních úvěrů. Kritéria

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Cenné papíry o obchodování s cennými papíry

Bankovní institut vysoká škola Praha. Cenné papíry o obchodování s cennými papíry Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Cenné papíry o obchodování s cennými papíry Bakalářská práce Autor: Studijní obor: Jaroslav Dzyurak Bankovní managment Vedoucí

Více

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání.

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání Hypoteční úvěr Mortgage credit Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor Pánek Autor: Veronika Krejčí Brno,

Více

ZÁKLADNÍ PROSPEKT EMITENTA OBSAH

ZÁKLADNÍ PROSPEKT EMITENTA OBSAH Základní prospekt pro Dluhopisový program 2010 v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let Tento dokument je základním prospektem (dále

Více

Hypoteční trh v České republice

Hypoteční trh v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Hypoteční trh v České republice Diplomová práce Autor: Bc. Stanislav Beran, DiS. Finance Vedoucí práce: Ing. Jan Krajíček,

Více

Analýza finančních produktů určených k financování bydlení

Analýza finančních produktů určených k financování bydlení Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Analýza finančních produktů určených k financování bydlení Diplomová práce Autor: Bc. Bohumil Sláma Studijní obor: Finance Vedoucí práce:

Více

Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování

Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování Bankovní institut vysoká škola Praha Finance Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování Diplomová práce Autor: Bc. Michaela Gruberová Finance Vedoucí práce: doc. Ing. František Pavelka, CSc.

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností v komparaci s původními členskými zeměmi EU. Veronika Krejčí

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností v komparaci s původními členskými zeměmi EU. Veronika Krejčí Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností v komparaci s původními členskými zeměmi EU Veronika Krejčí Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadlužení

Více

Financování bytových potřeb v České republice

Financování bytových potřeb v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování bytových potřeb v České republice Bakalářská práce Autor: Karel Košťál Bankovní management Vedoucí práce: doc. Ing.

Více

BONITA KLIENTA. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Bakalářská práce. Sidorenko Tatiana

BONITA KLIENTA. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Bakalářská práce. Sidorenko Tatiana Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů BONITA KLIENTA Bakalářská práce Autor: Sidorenko Tatiana Studijní obor: Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Zbyněk Kalabis Praha Duben,

Více

Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR

Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR Bakalářská práce Autor: Jana Hanzlíková Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Karel

Více

Ekonomický význam úvěru

Ekonomický význam úvěru Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Ekonomický význam úvěru Bakalářská práce Autor: Iuliia Sadovykh Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Ivana Šímová Praha Duben, 2011 Prohlášení:

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Poskytování hypotéčních úvěrů. Bc. Petra Činčalová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Poskytování hypotéčních úvěrů. Bc. Petra Činčalová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Poskytování hypotéčních úvěrů Bc. Petra Činčalová Diplomová práce 2010 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární

Více

Srovnání překlenovacích úvěrů a hypoték a jejich dopad na daň z příjmu. Jan Petříček

Srovnání překlenovacích úvěrů a hypoték a jejich dopad na daň z příjmu. Jan Petříček Srovnání překlenovacích úvěrů a hypoték a jejich dopad na daň z příjmu Jan Petříček Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je srovnání aktuálních trţních podmínek v oblasti účelových

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha

Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Posouzení úrovně finančního poradenství v ČR Diplomová práce Autor: Bc. Viktor Musílek, DiS. Finance Vedoucí práce: Ing. Olga Šeflová Praha

Více

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání

Více

Analýza hypotečních úvěrů v ČR. Petra Bednaříková

Analýza hypotečních úvěrů v ČR. Petra Bednaříková Analýza hypotečních úvěrů v ČR Petra Bednaříková Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá hypotečními úvěry v České republice. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí teoretické

Více

Americké hypotéky na českém bankovním trhu

Americké hypotéky na českém bankovním trhu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Americké hypotéky na českém bankovním trhu Bakalářská práce Autor: Adéla Mikšovská Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Olga Šeflová Praha

Více

Finanční majetek podniku

Finanční majetek podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Finanční majetek podniku Diplomová práce Autor: Eva Doležalová Finance, Finance a hospodaření územní samosprávy Vedoucí práce:

Více

Hypoteční bankovnictví v podmínkách české ekonomiky

Hypoteční bankovnictví v podmínkách české ekonomiky APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2005 ŠÁRKA ČECHLOVSKÁ Hypoteční bankovnictví v podmínkách české ekonomiky 1. Historie hypotečního úvěru v českých zemích Zastavování nemovitostí jako zdroj dlouhodobého financování má

Více

Bakalářská práce. Bankovní rizika na českém trhu hypotečních úvěrů

Bakalářská práce. Bankovní rizika na českém trhu hypotečních úvěrů JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Bakalářská práce Bankovní rizika na českém trhu hypotečních úvěrů Vypracovala: Barbora Chaloupková Vedoucí práce:

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra Managementu firem a institucí. Rizikové úvěry. Bakalářská práce. František Zvěřina. Bankovní management

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra Managementu firem a institucí. Rizikové úvěry. Bakalářská práce. František Zvěřina. Bankovní management Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Managementu firem a institucí Rizikové úvěry Bakalářská práce Autor: František Zvěřina Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Hana Ţelezná Praha Červenec,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Bc. Lenka Nováková

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Bc. Lenka Nováková ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Vývoj hypotečního trhu v České republice The Development of the Mortgage Market in the Czech republic Bc. Lenka Nováková Plzeň 2013 Čestné

Více

Analýza způsobu financování bydlení pomocí úvěrových produktů Raiffeisenbank. Michal Vlašín

Analýza způsobu financování bydlení pomocí úvěrových produktů Raiffeisenbank. Michal Vlašín Analýza způsobu financování bydlení pomocí úvěrových produktů Raiffeisenbank Michal Vlašín Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na poskytování hypotečních úvěrů, pomocí kterých

Více