Hypoteční zástavní listy (ČR, Evropa, USA)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hypoteční zástavní listy (ČR, Evropa, USA)"

Transkript

1 BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA PRAHA Katedra finančních obchodů Hypoteční zástavní listy (ČR, Evropa, USA) Bakalářská práce Autor: Šárka Vlachová Bankovní management Vedoucí práce: doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D. Praha Červenec, 2009

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci na téma Hypoteční zástavní listy (ČR, Evropa, USA) zpracovala samostatně a s pouţitím uvedené literatury. V Praze dne Vlachová Šárka

3 Poděkování: Ráda bych především poděkovala paní doc. RNDr. Jarmile Radové, Ph.D. za cenné připomínky a doporučení. Dále pak panu Ing. Markovi Krejčímu za konzultace potřebné k vypracování mé bakalářské práce.

4 Jméno a příjmení autora: Šárka Vlachová Instituce: Bankovní institut vysoká škola Praha Název díla: Hypoteční zástavní listy (ČR, Evropa, USA) Bakalářská práce Vedoucí práce: doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D. Konzultant: Ing. Marek Krejčí Počet stran: 54 Počet příloh: 2 Počet titulů bibliografie: 19 Klíčová slova: hypoteční zástavní listy hypoteční trh hypoteční úvěr Anotace práce: Předmětem této bakalářské práce na téma Hypoteční zástavní listy (ČR, Evropa, USA) je charakteristika hypotečního trhu v České republice, ve vybraných evropských zemích a ve Spojených státech amerických. Součástí práce je také srovnání Hypoteční banky s konkurencí. Výsledkem práce je zhodnocení jednotlivých hypotečních trhů. The purpose of this Bachelor thesis Mortgage bonds (CZ, Europe, USA) is characteristic of mortgage market in Czech Republic, in chosen European countries and in the United States of America. The confrontation of Hypoteční banka with competition is included. The result of this Bachelor thesis is an assessment of the individual mortgage markets.

5 Obsah ÚVOD Obecná charakteristika dluhopisů zaměřená na hypoteční zástavní listy a jejich právní úprava Dluhopisy obecně Význam dluhopisů a jejich právní úprava Základní parametry dluhopisů Emise dluhopisů Podoby dluhopisů a jejich klasifikace Investice do dluhopisů Rizika spojená s dluhopisy Hypoteční trh Aktivní stránka hypotečních obchodů Pasivní stránka hypotečních obchodů Regulace finančního trhu Historie, vývoj a současné trendy na trhu s hypotečními zástavními listy Počátky českého hypotečního bankovnictví Znovuzrození hypotečního bankovnictví po revoluci Přehled o situaci na hypotečním trhu za poslední desetiletí Spojitost hypotečního bankovnictví s vývojem ekonomiky Zhodnocení a prognóza vývoje hypotečního bankovnictví Charakteristika trhu s hypotečními zástavními listy ve vybraných zemích Evropy (Německo, Belgie, UK) Hypoteční trh v Evropě Počátky hypotečního bankovnictví v Evropě Současná situace evropských hypotečních trhů s dopadem americké hypoteční krize Moţnosti financování evropských hypotečních bank Hypoteční trh v Německu Hypoteční trh v Belgii...32

6 3.4 Hypoteční trh ve Velké Británii Významnosti na dalších hypotečních trzích v Evropě Zhodnocení evropských hypotečních trhů Charakteristika trhu s hypotečními zástavními listy v USA Hypoteční systém v USA Hypoteční banky a model jejich fungování Financování prostřednictvím sekuritizace Přehled bank poskytující hypoteční úvěry Hypoteční krize Současná situace a budoucnost Hypoteční banka, a.s. jako největší emitent hypotečních zástavních listů v ČR Hypoteční banka a její strategie Historie banky Hlavní činnost banky Nabízené produkty Emise hypotečních zástavních listů Získaná ocenění Srovnání Hypoteční banky, a.s. s konkurencí na trhu Charakteristika hypotečního trhu Přehled bank poskytujících hypoteční úvěry Největší konkurenti Hypoteční banky Současné trendy na hypotečním trhu Budoucí vývoj hypotečních zástavních listů...48 Závěr...51 Seznam pouţité literatury...52 Seznam tabulek...53 Seznam příloh...54

7 Úvod Výběr mého tématu byl ovlivněn mým dlouholetým působením v Hypoteční bance, kde jsem byla zaměstnaná ve finančním úseku jako účetní. Momentálně pracuji na stejné pozici, ale v Československé obchodní bance, v její mateřské bance. Hlavním cílem mé bakalářské práce je především charakteristika hypotečního bankovnictví v České republice, Evropě a ve Spojených státech amerických. Zpočátku se věnuji dluhopisům obecně, jejich moţným podobám a uplatněním na kapitálovém trhu. Popisuji hypoteční zástavní listy tak, aby pomohly případným jeho investorům se rozhodnout pro jejich investici. Vyjmenovávám výhody i nevýhody investování do tohoto druhu dluhopisu. S emisí těchto dluhopisů úzce souvisí poskytování hypotečních úvěrů, proto se také zabývám těmito hypotečními obchody. Následující část věnuji vzniku a vývoji hypotečního bankovnictví v naší zemi spolu s jeho legislativními změnami. Vysvětluji spojitost vývoje ekonomiky a hypotečního bankovnictví. Jsou zde podrobně popsány počátky hypotečního bankovnictví spolu se vznikem první české banky v 19. století. Zaměřím se také na současnou situaci na českém hypotečním trhu s dopadem americké hypoteční krize. Dále představím hypoteční systém v Evropě, jeho vznik a fungování ve vybraných evropských zemích. Seznámím s nejdynamičtěji se rozvíjejícími hypotečními trhy a s jejich současnou situací. Více se věnuji americkému hypotečnímu trhu, který má zavedený velmi specifický hypoteční systém, který vysvětlím a budou charakterizovány zásadní faktory, které vedly ke vzniku hypoteční krize. Svoje místo v mé práci si oprávněně našla Hypoteční banka, která má vedoucí pozici na hypotečním trhu. Vyjmenuji také další banky, které aktivně působí na českém hypotečním trhu. Popisuji budoucí vývoj emisí hypotečních zástavních listů

8 1 Obecná charakteristika dluhopisů zaměřená na hypoteční zástavní listy a jejich právní úprava V této kapitole představuji dluhopisy z pohledu emitenta i investora a uvádím jejich moţné podoby. Upozorňuji na jejich moţná rizika a výhody na kapitálovém trhu. Dále podrobně popisuji fungování hypotečního trhu a druhy hypotečních obchodů. 1.1 Dluhopisy obecně Mají pevné místo na finančním trhu, nazýváme je také jako dluhové cenné papíry (debt securities), obligace nebo dluţní úpisy. Mají úvěrový charakter a majitelům těchto cenných papírů zaručují vrácení jejich jmenovité hodnoty spolu s úrokem. Další jejich významnou výhodou je převoditelnost tohoto cenného papíru. To znamená, ţe se s nimi můţeme obchodovat na kapitálových trzích. Mohou být krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé povahy Význam dluhopisů a jejich právní úprava Z pohledu emitenta=dlužníka jsou emise dluhopisů pro společnost vyhledávaným zdrojem jak získat kapitál od nejširší veřejnosti bez vlivu majitele dluhopisu na chod společnosti. Emisí se dluţník zavazuje investorovi zaplatit jmenovitou hodnotu dluhopisu spolu s úroky a pro společnost to znamená zvýšení úrokových nákladů, které sniţují její zisk. Z pohledu investora=majitele dluhopisů, jsou pro něj pohledávkou za emitentem. Vlastník dluhopisu se stává věřitelem společnosti, ale ne jejím majitelem. 1 Jeho majiteli vynáší pravidelný výnos v podobě úroku aţ do konce jeho splatnosti a tento úrok můţe dále investovat do výnosových aktiv jakou jsou například termínované vklady, majetkové cenné papíry a jiné. Tím si zvýší svůj výnos o úroky z úroků, ale je zde riziko v prognóze vývoje úrokových sazeb a pohybu kurzů akcií, které se také odvíjí od hospodaření emitující společnosti. Právní úpravou dluhopisů je v České republice zákon o dluhopisech č. 190/2004 Sb. Ten definuje dluhopis jako zastupitelný cenný papír, s nímţ je spojeno právo na splacení dluţné částky a povinnost emitenta toto právo uspokojit. 1 Čerpáno z: Oldřich Rejnuš, Teorie a praxe obchodování s cennými papíry, investice do cenných papírů, nakladatelství Computer Press,

9 Mezi náleţitosti dluhopisu dle 6 zák. 190/2004 Sb. patří například údaje o emitentovi, název dluhopisu, který musí obsahovat slovo dluhopis nebo označení zvláštního druhu dluhopisu, identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN), je-li přidělováno, nebo jiný údaj identifikující dluhopis, jmenovitá hodnota, údaj o schválení emisních podmínek, výnos dluhopisu nebo způsob stanovení jeho výše, datum emise, způsob a místo výplaty jmenovité hodnoty dluhopisu a výnosu z něho, forma dluhopisu, prohlášení emitenta, ţe se zavazuje splatit dluţnou částku způsobem a v místě uvedeném v emisních podmínkách, data splatnosti dluhopisu a výnosu z něho, není-li výnos určen rozdílem mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho niţším emisním kurzem, číselné označení dluhopisu Označení dluhopisu ISIN je mezinárodní a slouţí k identifikaci cenných papírů. Platné právní předpisy výslovně poţadují toto označení pouze pro dluhopisy obchodované na regulovaném trhu (dle 56 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu), ovšem všichni emitenti nově vydávaných zaknihovaných emisí ţádají Českou národní banku o přidělení ISIN na základě poţadavku Střediska cenných papírů (dobrovolně dle 2 odst. 3 zákona č 591/1992 Sb., o cenných papírech). U listinných dluhopisů je ţádost o přidělení označení ponechána zcela na uváţení emitenta. Dluhopisy jedné emise mají stejné označení. V budoucnu bude zřízen centrální depozitář, který bude zodpovědný za správu kódů ISIN a povede evidenci cenných papírů, kterou doposud vede Středisko cenných papírů Základní parametry dluhopisů Dluhopis se skládá ze jmenovité hodnoty spolu s určeným kupónovým výnosem. Důleţitými parametry jsou splatnost, výše úrokové sazby a určená frekvence vyplácení kupónových výnosů. U všech dluhopisů musí být uveden přesný termín výplaty jejich jmenovité hodnoty, který je buď jednorázově k určitému datu nebo ve splátkách stanovených v emisních podmínkách. Ve většině případů je splatnost dluhopisu ve stejný den, jako bylo datum jeho emise. Frekvence výplaty kupónu je u dluhopisů emitovaných v České republice nejčastěji jednou za rok. Cenu dluhopisu ovlivňuje především jeho splatnost, výše kupónového výnosu a úroková sazba. Splatnost dluhopisu ovlivní jeho cenu tak, ţe v případě jeho delší ţivotnosti bude cena více citlivá na pohyb trţních úrokových sazeb. Výše kupónového výnosu stanoveného pohyblivou - 3 -

10 úrokovou sazbou se projeví v případě jeho růstu i rostoucí cenou dluhopisu. Vliv úrokové sazby se na jeho cenu projeví inverzně a to klesající cenou dluhopisu v důsledku růstu trţní úrokové sazby. Výnos dluhopisu můţe být stanoven pevnou úrokovou sazbou pevnou úrokovou sazbou s podílem zisku rozdílem mezi jmenovitou hodnotou (JH) dluhopisu a jeho niţším emisním kurzem slosovatelnou prémií nebo prémií v závislosti na lhůtě splatnosti dluhopisu pohyblivou úrokovou sazbou, případně dle vývoje devizových kurzů v závislosti na pohybu úrokových sazeb či kurzů na finančním trhu kombinací výše uvedených vyjma rozdílu mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho niţším emisním kurzem Výnos do splatnosti představuje pro investora skutečné zhodnocení investované částky vyjádřené v % p.a. Skládá se z rozdílu mezi nákupní cenou a jmenovitou hodnotou dluhopisu plus všechny vyplacené kupóny Emise dluhopisů Emisi dluhopisů jako zdroje financování vyuţívá velký počet českých společností a stát s tím, ţe ke konci roku 2008 na regulovaném trhu obchodovalo 66 společností s jejich cennými papíry. V roce 2008 byl roční objem emise dluhopisů obchodovaných na Burze cenných papírů Praha v celkové hodnotě 643,2 mld. Kč s počtem emisí Z tohoto objemu státní dluhopisy tvořily 96 %. Společnosti vyuţívají emise dlouhodobých dluhopisů k financování a krytí jejich podnikatelských záměrů. Stát emituje dluhopisy pro potřebu krátkodobého i dlouhodobého financování státního rozpočtu. Podnikatelské subjekty i stát mohou také emitovat tzv. eurodluhopisy (eurobondy), to jsou emise dluhopisů v cizí měně konkrétně v eurech, kterými mohou získat finanční prostředky na českém i evropském kapitálovém trhu. Jejich výběr trhu se odvíjí od nabízených aktuálních úrokových sazeb. Specifické pro ně je, ţe se řídí pouze obecnými mezinárodními podmínkami obchodovatelnosti na veřejných trzích, emitovat je mohou 2 Čerpáno z: Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem 2008 ČNB,

11 pouze nejlépe hodnocené společnosti a bývají téměř vţdy vydávány ve formě kupónu na doručitele s fixním úročením. 3 Prodej dluhopisů se realizuje na primárním trhu, to jsou emise dluhopisů prvním majitelům nebo jejich dalším prodejem na sekundárním trhu. Z tohoto důvodu nemůţeme emise dluhopisů striktně zařadit mezi primární nebo sekundární zdroje banky, jsou přechodovým stupněm, jelikoţ jeho majitelem můţe být banka i nebankovní subjekt. Emise dluhopisů slouţí bance, podniku i státu k získávání cizích zdrojů, tudíţ jsou vykazovány na pasivní straně bilance. Dluhopisy jsou emitovány buď na doručitele nebo na jméno. Při kaţdé emisi dluhopisu musí společnost vydat emisní podmínky, které musí mít schválené Českou národní bankou (ČNB). V emisních podmínkách jsou vymezeny práva a povinnosti jak emitenta tak i majitele dluhopisu. Emitentem nebo-li dluţníkem můţe být podnikatelský subjekt, stát prostřednictvím ministerstva financí, Česká národní banka a územní samosprávní celky. Podle emitenta jsou klasifikovány dluhopisy v následující kapitole. Emitent dluhopisu můţe svěřit emisi dluhopisu zprostředkovateli, který ji dále prodává veřejnosti s tím, ţe dluţníkem je stále emitent. Zprostředkovatel koupí emise garantuje emitentovi její úspěšnost. Součástí kaţdé emise bývá prospekt dluhopisu, který pomáhá investorům při rozhodování o koupi dluhopisu a poskytuje jim důleţité informace pro investiční rozhodnutí. Obsahuje základní informace jako jsou jméno emitenta, měnu emise, hodnotu emise, rozdělení emise, formu důchodu (dle úročení dluhopisu), dobu ţivotnosti (splatnost jistiny), termín a formu upsání (úpis široké veřejnosti nebo omezenému výběru investorů), emisní kurz (cena nabízená emitentem při úpisu dluhopisů), splácení, záruky (poskytnuté emitentem např. zajištění majetku), formu obchodu (velká část se uskutečňuje na mimoburzovních trzích), tranše. Tranše jsou jednotlivé části z celkové emise dluhopisu. Jsou vydány postupně za různých cenových podmínek, to znamená, ţe kaţdá tranše má svůj konkrétní kurz. 3 Čerpáno z: Oldřich Rejnuš, Finanční trhy, nakladatelství KEY Publishing,

12 Moţnosti odkupu dluhopisů ke dni emise: v pari - prodej dluhopisů ve jmenovité hodnotě nad pari - prodej dluhopisů s prémií pod pari - jmenovitá hodnota dluhopisu převyšuje jeho emisní cenu Obchody s dluhopisy lze realizovat na veřejně organizovaných trzích, kterými jsou: Burza cenných papírů Praha (BCPP) obchod se zde uskutečňuje prostřednictvím obchodníka s cennými papíry, který musí být členem burzy RM-Systém oprávněn obchodovat prostřednictvím systému je kaţdý na základě registrace v RM-Systému s tím, ţe musí mít otevřený účet ve Středisku cenných papírů Jejich vyuţití sebou nese poplatky Podoby dluhopisů a jejich klasifikace Setkat se můţeme s dvěma základními podobami dluhopisů. A to listinnou, kdy jsou dluhopisy vydávány s kupónovým archem a zaknihovanou, kdy emitent musí vést podrobnou evidenci o majitelích jeho dluhopisů. Rozdělení dle jejich úročení (kupónu) Dluhopisy s fixní úrokovou sazbou - na tomto dluhopisu je za názvem emitenta uvedeno % úročení lomené datem splatnosti jmenovité hodnoty. Procento úročení je po celou dobu jejich ţivotnosti neměnné. Tento druh dluhopisu je nejrozšířenější. Označení dluhopisu, kdy je emitent Praha 5, kupón je 5 % a splatnost v roce 2011, bude Praha /11. Dluhopisy úročené variabilně u tohoto druhu se pohyblivý úrok odvíjí od aktuální úrokové míry na finančním trhu. Jeho označení VAR je uvedené za názvem emitenta lomené datem splatnosti jmenovité hodnoty, například ČS VAR/2006. Příklad výpočtu úročení je mezibankovní úroková sazba + marţe, například PRIBOR 12M + 2 %. S tím, ţe velikost marţe se odvíjí od hodnocení emitenta a v průběhu ţivotnosti dluhopisu je neměnná. Dluhopisy s nulovým úročením, takzvané Zero bondy, představují nákup dluhopisu investorem za niţší cenu neţ je jeho jmenovitá hodnota. Výnos dluhopisu tvoří rozdíl mezi jmenovitou hodnotou a niţší emisní cenou. V průběhu ţivotnosti dluhopisu emitent - 6 -

13 jiţ dále nevyplácí investorovi ţádné výnosy. S nulovým úročením jsou emitovány zejména dluhopisy krátkodobé a střednědobé. Příklad označení tohoto dluhopisu emitovaného Evropskou investiční bankou s nulovým úročením a se splatností dluhopisu v roce 2013 je EIB 0.00/13. Klasifikace dluhopisů podle emitenta bankovní podnikové = korporátní státní dluhopisy a nadnárodní (supranationals) komunální (municipální) dluhopisy další specifické druhy dluhopisů, u kterých musí být uveden jejich přesný název na dluhopisu Mezi specifické druhy dluhopisů patří níţe uvedené spolu s hypotečními zástavními listy. Státní dluhopisy a nadnárodní (supranationals) jsou vydávány na základě zvláštního zákona o státním dluhopisovém programu nebo dle zvláštního zákona, který pověřuje ministerstvo vydat státní dluhopisy nebo mu vydání státních dluhopisů umoţňuje. 4 Se splatností do 1 roku stát emituje státní pokladniční poukázky, které slouţí ke krátkodobému financování státního rozpočtu. Se splatností tři, pět, deset, patnáct, třicet i 50 let vydává státní dluhopisy, které dlouhodobě financují státní rozpočet. Jsou emitovány prostřednictvím ministerstva financí. Česká národní banka (ČNB) vydává poukázky ČNB a jejich prodej probíhá v České republice pouze jejím prostřednictvím. Komunální dluhopisy jsou vydávány uzemním samosprávním celkem, jejich emise je podmíněna souhlasem ministerstva. Zaměstnanecké dluhopisy jsou emitované zaměstnavatelem pro jeho zaměstnance jako motivační část mzdy. Podmínky jsou vázány na trvání pracovního poměru a ukončením pracovního poměru vzniká zaměstnanci právo na prodej dluhopisu ve jmenovité hodnotě s nárokem na výplatu kupónového výnosu. Jsou emitovány na jméno a nejsou převoditelné. V zákoně o dluhopisech č. 190/2004 Sb. nejsou pevně vymezeny. 4 Čerpáno z: 25 odst. 2) zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech - 7 -

14 Vyměnitelný nebo-li konvertibilní dluhopis je specifický tím, ţe jeho majitel má právo na jeho výměnu za jiný druh dluhopisu nebo akcii téhoţ emitenta. Toto právo můţe být uplatněno místo práva na splacení tohoto dluhopisu. S vlastnictvím prioritního dluhopisu má vlastník právo na přednostní upisování akcií, které emitent vydá podle zvláštního předpisu. Pod pojmem sběrné dluhopisy se skrývají listinné dluhopisy jedné emise. Indexované dluhopisy jsou zajímavé tím, ţe jejich jmenovitá hodnota se odvíjí od vývoje inflace. Náš zákon je zvláštně neupravuje. Paragraf 34 zákona o dluhopisech č. 190/2004 Sb. upravuje podřízené dluhopisy jako dluhopisy, kde v případě vstupu emitenta do likvidace vydáním rozhodnutí o úpadku emitenta povolením vyrovnání nebo je-li emitentem zahraniční osoba, téţ jiného obdobného opatření, budou uspokojeny pohledávky s nimi spojené aţ po uspokojení všech ostatních pohledávek, s výjimkou pohledávek, které jsou vázány stejnou nebo obdobnou podmínkou podřízenosti. Hypoteční zástavní listy upravuje paragraf 28 zákona o dluhopisech č. 190/2004. Blíţe se jim věnuji v následující kapitole. Dále existuje řada dluţních úpisů, které jsou zaměřené na určitou oblast věřitelů jako penzijní fondy a pojišťovny, jsou známy pod názvem soukromé investice (private placement). Jsou vyuţívány především v USA, tam tvoří více neţ polovinu všech půjček Investice do dluhopisů Z pohledu investora je výhodnější volbou nákup dluhopisů, neţ-li vklady u bank, které sebou nenesou vysoké zhodnocení. Další výhodou této investice do dluhových cenných papírů je, ţe výše výplaty výnosů z dluhopisů není závislá na výsledcích hospodaření emitenta a jsou méně rizikové z důvodu výhodnějšího postavení vlastníka dluhopisu, neţ které má akcionář při případném vypořádání věřitelů. Velkou jistotou jsou investice do státních a komunálních dluhopisů. Atraktivnost kteréhokoliv dluhopisu závisí na hodnocení emitenta na kapitálovém trhu. Kvalitu dluhopisů vyjadřují stupně ratingu. Stupně ratingu vypovídají o platební schopnosti emitenta a - 8 -

15 jsou také ovlivněny hospodářskou vyspělostí a očekávaným vývojem ekonomiky země emitenta. Jeho výše napoví, jak velkému kreditnímu riziku budou investoři dluhopisu vystaveny. Čím lepší rating, tím jsou méně rizikové, na úkor toho nám nabízejí niţší výnos. Nejlepší kreditní rating mají státní dluhopisy. Hodnocení provádí ratingové agentury. Jejich funkcí je pomáhat investorům s výběrem vhodného dluhopisu. Na světě působí nejznámnější Moody s, která je nejuznávanější ratingovou agenturou. Analyzuje a hodnotí více neţ dluhopisů. Jejím silným konkurentem je agentura Fitch Ratings Ltd. Další uznávaná je i agentura Standard & Poor s. Přehled investičních stupňů pro hodnocení emitenta ratingovými agenturami Investiční stupně ratingových agentur Slovní hodnocení Moody s Investor Service Standard and Poor s Aaa AAA Dluh nejvyšší kvality. Dluh vysoké kvality, od nejvyššího stupně se liší Aa AA nepatrně. Dluhy vyšší střední kvality, emitent je citlivější A A na negativní vlivy okolí. Dluh střední kvality. Emitent je náchylný ke Baa BBB sníţení své platební schopnosti. Zdroj: Oldřich Rejnuš, Teorie a praxe obchodování s cennými papíry, investice do cenných papírů, nakladatelství Computer Press, 2001 Tabulka 1. Přehled investičních stupňů pro hodnocení emitenta ratingovými agenturami Přehled spekulativních stupňů pro hodnocení emitenta ratingovými agenturami Spekulativní stupně ratingových agentur Slovní hodnocení Moody s Investor Service Standard and Poor s Dluh obsahuje spekulativní prvky. Krátkodobá Ba BB náchylnost k neplnění závazků. Dluh má vyšší náchylnost k nesplacení. B B Dlouhodobá náchylnost k neplnění závazků. Dluh nízké kvality. Splacení závazků se odvíjí Caa CCC od příznivých ekonomických podmínek. Vysoce spekulativní dluh. Zpravidla podřízený Ca CC dluh. Malá pravděpodobnost jeho splacení. Velmi riskantní spekulativní dluh. Nejistota jeho C C splacení, platby jsou jiţ v prodlení. Velmi nebezpečný dluh, většina plateb je D v prodlení nebo nesplatitelné. Zdroj: Oldřich Rejnuš, Teorie a praxe obchodování s cennými papíry, investice do cenných papírů, nakladatelství Computer Press, 2001 Tabulka 2. Přehled spekulativních stupňů pro hodnocení emitenta ratingovými agenturami Dluhopisy ohodnocené spekulativními stupni nazýváme Prášivými dluhopisy

16 Výpočet vnitřní = současné hodnoty dluhopisu Dále investorovi pomůţe při rozhodování zda koupit daný dluhopis nebo ne výpočet vnitřní neboli současné hodnoty dluhopisu. Pro příklad výpočtu vnitřní hodnoty dluhopisu jsem si vybrala nejrozšířenější typ dluhopisu s fixním úročením. Pro její výpočet vyuţijeme vzorce VH F = KP F + KP F + KP F + KP F + N (1 + r) (1 + r) 2 (1 + r) 3 (1 + r) n S tím, ţe VH F je vnitřní hodnota dluhopisu fixně úročeného, za KP F dosadíme roční fixní kuponovou platbu, písmeno N představuje nominální hodnotu dluhopisu, pod písmenem r si představíme trţní úrokovou míru a pod malým n počet let do data splatnosti dluhopisu. Chování fixně úročeného dluhopisu při změně úrokové sazby, při jejím růstu i poklesu. Hodnoty fixně úročeného dluhopisu jsou: N = ,- Kč, r = 8 %=0,08, KP F = 800,- Kč (výpočet: x 0,08), n = 3 roky. 1. Jaká bude vnitřní hodnota fixně úročeného dluhopisu se změnou úrokové sazby na 10 % za rok ţivotnosti dluhopisu? VH F = = 727, , ,15 = 8 901,58 Kč 1,1 1,1 2 1, Jaká bude vnitřní hodnota fixně úročeného dluhopisu se změnou úrokové sazby na 5 % za rok ţivotnosti dluhopisu? VH F = = 761, , ,38 = ,90 Kč 1,05 1,05 2 1,05 3 Z prvního výpočtu je patrné, ţe rostoucí úroková sazba způsobí u pevně úročeného dluhopisu pokles jeho ceny. U druhého naopak s klesající úrokovou sazbou cena tohoto dluhopisu roste. To znamená, ţe vnitřní hodnota dluhopisu se odvíjí od výše úrokové sazby. Má na ni také vliv doba splatnosti dluhopisu. Banka v pozici investora = majitele dluhopisů Ve většině bank je bankovní portfolio cenných papírů tvořeno převáţně dluhopisy, jako je tomu například i u Československé obchodní banky. Bankovní portfolio tvoří dluhopisy k obchodování, prodeji a drţené do splatnosti. Dluhopisy drţené do splatnosti tvoří největší podíl

17 V roce 2008 bylo bankovní portfolio cenných papírů tvořeno v hodnotě 900 mld. Kč. Z toho 809,8 mld. Kč tvořily dluhopisy s tím, ţe 504,1 mld. Kč tvořily emitované státní dluhopisy. Tyto státní dluhopisy dále byly se 42,3 % drţené do splatnosti a s 23,1 % určené k obchodování. 5 O dluhopisech v jejím vlastnictví (také podnik a stát) účtuje na aktivní straně rozvahy jako finanční aktiva a jejich ocenění provádí reálnou hodnotou. Dále tvoří opravné poloţky, jejichţ tvorba slouţí investorovi k pokrytí rozdílu mezi cenou pořízení a pohyblivou trţní cenou dluhopisu. Majitel dluhopisů je tvoří ke konci roku na jejich celkový objem. Bankovní portfolio CP v roce 2008 (v mld. Kč) 90,2 Dluhopisy Akcie 809,8 Graf 3. Bankovní portfolio cenných papírů v roce Rizika spojená s dluhopisy Nejvýznamnější rizika, kterými jsou dluhopisy ohroţeny, jsou úrokové a úvěrové neboli kreditní riziko. Úrokové riziko je způsobené pohybem úrokových sazeb. V době jejich větších výkyvů je úrokové riziko vyšší. Sám investor můţe tento druh rizika eliminovat tak, ţe dluhopisy bude drţet do splatnosti nebo také tím, ţe si koupí dluhopisy s postupným splácením jmenovité hodnoty dluhopisu. Další významné úvěrové riziko je spojeno s niţší kvalitou emitenta a investor je jím ohroţen v podobě nesplacení závazku emitentem. Tento druh rizika můţe investor minimalizovat vhodným výběrem emitenta, o jehoţ kvalitě vypovídá výše ratingu. U investic do hypotečních zástavních listů je toto riziko minimální, z důvodu práva na jejich přednostní vypořádání. Dluhopisy emitované v cizí měně sebou dále nesou měnové riziko, tj. riziko z pohybu měnových kurzů. 5 Čerpáno z: Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem 2008 ČNB,

18 Metodou Durace zjistíme jak velkému úrokovému riziku je investor vystaven, jinými slovy určíme citlivost ceny dluhopisu na změnu úrokových sazeb. Jejím základem je rozloţení aktiv a pasiv dle přecenění touto metodou. Úrokové riziko, tj. změna úrokových sazeb, má výrazný vliv na cenu dluhopisu, s jejím růstem klesá cena dluhopisu a naopak. A čím je delší doba do splatnosti dluhopisu, tím je znatelnější změna jeho ceny. Výpočet změny ceny dluhopisu je změna ceny = - (změna úrokových sazeb x doba do splatnosti) Příklad výpočtu změny ceny dluhopisu, který má do splatnosti 3 roky, změna 3-leté úrokové sazby je o - 0,2 %. Změna ceny dluhopisu bude po dosazení + 0,6 = - (- 0,2 % x 3). 1.2 Hypoteční trh Účastníci hypotečního trhu Univerzální banky Specializované banky podílející se na hypotečních obchodech - patří sem převáţně stavební spořitelny a hypoteční banky (na našem trhu působí dvě, Hypoteční banka a Wüstenrot hypoteční banka) Nebankovní úvěrové instituce Neúvěrové instituce typu asociace hypotečních makléřů Dále individuální investoři a zájemci nebo majitelé hypotečních úvěrů Česká národní banka jako regulátor trhu České banky musí provozovat svoji činnost v souladu se zákonem o bankách č. 21/1992 Sb. a specializované banky mimo to podléhají i dalším speciálním zákonům (např. zákonu o stavebním spoření č. 96/1993 Sb.) Cílem hypotečního bankovnictví je realizace hypotečních obchodů, které mají dvě stránky a to 1. aktivní stránku, kterou tvoří poskytování hypotečních úvěrů, kdy je banka v pozici věřitele 2. emise HZL, kdy je banka v pozici dluţníka představuje pasivní stránku Aktivní stránka hypotečních obchodů

19 Aktivní stránku hypotečních obchodů představuje poskytování hypotečních úvěrů. Hypoteční úvěry se svojí stálostí mají důleţitou roli v bankovních obchodech a široké veřejnosti pomáhají řešit jejich bytovou situaci. Banky poskytováním hypotečních úvěrů přijímají úvěrové riziko, kterému jsou vystaveny v závislosti na bonitě jejich klientů. V okamţiku nesplácení hypotečních úvěrů riziko roste. Z tohoto důvodu banky řídí své kreditní riziko. Dále podstupují riziko, které plyne z kolísavosti cen zastavených nemovitostí. Sledováním jejich hodnoty na realitním trhu provádí přecenění jiţ zastavených nemovitostí. Definice hypotečního úvěru dle zákona o dluhopisech č. 190/2004 Sb. Úvěr jehoţ splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné. Úvěr se povaţuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Pro účely krytí hypotečních zástavních listů lze pohledávku z hypotečních úvěru nebo její část pouţít teprve dnem, kdy se emitent hypotečních zástavních listů o právních účincích vzniku zástavního práva k nemovitosti dozví. Pojem hypotéka pochází z řečtiny a znamená podloţení, podklad. Mezi výhody hypotečních úvěrů patří dlouholetá splatnost, poskytnuté niţší úrokové sazby a jejich fixace i na několik let, které banky mohou poskytnout svým klientům díky svým zdrojům z emisí hypotečních zástavních listů. Vyjmenované výhody a zástava nemovitosti z nich činí nejméně rizikové úvěry. Horší podmínky jako vyšší úrokové sazby jsou nabízeny u hypotečních úvěrů na 100 % hodnoty zastavené nemovitosti a u neúčelových hypoték, tzv. amerických hypoték. Nevýhodou hypotečních úvěrů je pro jejich majitele riziko ze ztráty bydlení, na které byl úvěr poskytnut, v důsledku nesplácení hypotečního úvěru. Cena hypotečního úvěru je dána především výší úrokové sazby a také se odvíjí od ceny hypotečních zástavních listů. Rozlišujeme dva základní druhy hypotečních úvěrů, pro které je společné to, ţe musí být zajištěny nemovitostí v osobním vlastnictví

20 účelové účel jeho pouţití je striktně stanoven bankou, převáţně se jedná o investice do nemovitosti nejen v osobním vlastnictví klienta neúčelové (americká hypotéka) jedná se o neomezené vyuţití úvěru, umoţňuje klientovi financování i jiných potřeb neţ-li bydlení, tento typ hypotéky je upraven zákonem o spotřebitelském úvěru č. 321/2001 Sb. Částečné nebo úplné splacení úvěru lze učinit kdykoliv. Banky poskytují výši tohoto úvěru maximálně na 60 % ceny zastavené nemovitosti z důvodu neúčelovosti financování úvěrem. Další rozdělení hypotečních úvěrů je dle výše jejich poskytnutí. Základním a nejčastějším druhem je hypotéka na 70 % hodnoty nemovitosti. Pouze těmito úvěry mohou být kryty hypoteční zástavní listy. Výjimkou nejsou ani úvěry poskytnuté na 85 % a 100 % hodnoty nemovitosti. 100 % hypotéka je nejdraţší hypotékou a v České republice ji donedávna nabízely všechny banky poskytující hypoteční úvěry. Banky na tento úvěr poskytují vyšší úrokovou sazbu. Dnes v době finanční krize jsou v jejich poskytování velmi opatrné z obavy nejistého vývoje cen nemovitostí. Na trhu je tato hypotéka od loňského roku na ústupu, poskytuje ji například Hypoteční banka a Česká spořitelna. Dále mohou být hypoteční úvěry poskytnuty v kombinaci se ţivotním pojištěním. U této varianty klienti splácí pravidelně pouze úroky z úvěru a jistinu splatí jednorázově nebo po částech ze ţivotního pojištění. Do roku 1998 byly také poskytovány hypoteční úvěry v kombinaci s hypotečními zástavními listy. Hypoteční úvěry nebo-li úvěry na bydlení poskytují také všechny české stavební spořitelny v kombinaci se stavebním spořením. Do poloviny roku 2008 u nás dvanáct let stabilně působilo šest stavebních spořitelen a to Českomoravská stavební spořitelna, Stavební spořitelna ČS, Modrá pyramida stavební spořitelna, Raiffeisen stavební spořitelna, Wüstenrot stavební spořitelna a HYPO stavební spořitelna. 6 Po fúzi HYPO stavební spořitelny s Raiffeisen stavební spořitelnou se jejich počet sníţil na pět. Z důvodu nejistého vývoje úrokových sazeb si majitelé hypotéky mohou fixovat úrokovou sazbu na několik let dopředu, vyuţívají především tříleté, čtyřleté a pětileté fixace. Přitom platí, ţe čím 6 Čerpáno z: Výroční zpráva 2008 ČNB,

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

HYPOTEČNÍ ÚVĚR, VÝVOJ V ČR, HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY /ZÁKON Č.190/04 SB./

HYPOTEČNÍ ÚVĚR, VÝVOJ V ČR, HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY /ZÁKON Č.190/04 SB./ HYPOTEČNÍ ÚVĚR, VÝVOJ V ČR, HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY /ZÁKON Č.190/04 SB./ Jan Starý Obsah prezentace: Hypoteční úvěr Vývoj hypotečních úvěrů v ČR Hypoteční zástavní listy 1. HYPOTEČNÍ ÚVĚR DEFINICE HYPOTEČNÍHO

Více

Finanční Trhy I. prof. Ing. Olřich Rejnuš, CSc.

Finanční Trhy I. prof. Ing. Olřich Rejnuš, CSc. Finanční Trhy I. prof. Ing. Olřich Rejnuš, CSc. 15.9.2016 Michal Šrubař 1 Dvousektorový tokový diagram Zboží a služby konečné spotřeby Meziprodukty Platby za zboží a služby Produkční jednotky /Firmy/ Spotřebitelské

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Obligace obsah přednášky

Obligace obsah přednášky Obligace obsah přednášky 1) Úvod do cenných papírů 2) Úvod do obligací (vymezení, dělení) 3) Cena obligace (teoretická, tržní, kotace) 4) Výnosnost obligace 5) Cena kupónové obligace mezi kupónovými platbami

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v čtvrtletí 2015 (mil. Kč) Výpůjční operace

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v čtvrtletí 2015 (mil. Kč) Výpůjční operace II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,0 mld. Kč, tj. o 624 mil. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 6,6 mld. Kč, zatímco

Více

Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU

Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU Jsou vydávány na dobu delší než 1 rok Stejně jako šeky a směnky mají zákonem

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK amortizované hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty 6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty VKLADOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY bankovní obchody, při kterých banka získává cizí peněžní prostředky formou vkladů nebo emisí dluhových cenných papírů. Mezi

Více

Pojištěny jsou veškeré neanonymní pohledávky z vkladů včetně úroků vedených v české měně

Pojištěny jsou veškeré neanonymní pohledávky z vkladů včetně úroků vedených v české měně 1 Pojištění vkladů Není možné, aby všichni klienti banky měli stejný přístup k informacím o bance. Nemohou proto kvalifikovaně posoudit aktuální situaci banky. Aby byli alespoň částečně kryti před nekalými

Více

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Fakulta ekonomických studií Katedra financí a finančních služeb Navazující magisterské studium kombinované Bankovnictví ZS 2011 Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Struktura nabídky

Více

Úplné znění měněných částí. 190/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna o dluhopisech. Pozn.: Změny navrhované v rámci ST 930 jsou uvedeny kurzívou.

Úplné znění měněných částí. 190/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna o dluhopisech. Pozn.: Změny navrhované v rámci ST 930 jsou uvedeny kurzívou. Úplné znění měněných částí 190/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 o dluhopisech Pozn.: Změny navrhované v rámci ST 930 jsou uvedeny kurzívou. 6 (1) Listinný dluhopis obsahuje alespoň Náležitosti dluhopisu

Více

Dluhopisy. J. Kotásek :20

Dluhopisy. J. Kotásek :20 Dluhopisy J. Kotásek 27.3.2015 11:20 Systematika DluhZ Česká republika patří mezi ty státy, které vydávání dluhopisů upravují ve speciálním předpise a nikoliv v souvislosti s regulací jejich emitentů.

Více

SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 2. května 2014, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, , VAR %

SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 2. května 2014, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, , VAR % Strana 1042 Sbírka zákonů č. 98 / 2014 Částka 42 98 SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 2. května 2014, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014 2020, VAR % Ministerstvo

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

Právní úprava cenných papírů. Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka

Právní úprava cenných papírů. Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka Právní úprava cenných papírů Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka DLUHOPIS Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech I. Část: základní ustanovení II. Část: zvláštní druhy dluhopisů III. Část: státní dozor

Více

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK amortizované hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu Státní dluh se v 1. čtvrtletí 2016 zvýšil z 1 673,0 mld. Kč na 1 694,7 mld. Kč, tj. o 21,7 mld. Kč, resp. 1,3 %, přičemž vnitřní státní dluh vzrostl o 21,8 mld. Kč a korunová hodnota

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s.

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Finanční trhy Finanční trh je založený na nabídce relativně

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s.

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

II. Vývoj a stav státního dluhu

II. Vývoj a stav státního dluhu II. Vývoj a stav státního dluhu 1. Vývoj státního dluhu v letech 2000 až 2011 Období let 2000 až 2011 se vyznačovalo růstovým trendem státního dluhu, který byl způsoben především rozpočtovými schodky,

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTÉČNÍ

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví 5

Bankovnictví a pojišťovnictví 5 Bankovnictví a pojišťovnictví 5 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Vkladové bankovní produkty Obsah:

Více

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s.

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční

Více

Raiffeisenbank a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU. hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem. v celkovém předpokládaném objemu emise

Raiffeisenbank a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU. hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem. v celkovém předpokládaném objemu emise DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem v celkovém předpokládaném objemu emise 2 000 000 000 Kč splatné v roce 2017 ISIN CZ0002001928 Emisní kurz: [Tento údaj

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_261_ESP_11 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR %

Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR % Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR % Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy v souladu

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ

Více

RM otevřený podílový fond na jehož účet jedná DELTA Investiční společnost, a.s.

RM otevřený podílový fond na jehož účet jedná DELTA Investiční společnost, a.s. RM otevřený podílový fond na jehož účet jedná DELTA Investiční společnost, a.s. Dluhopisový program v celkové předpokládané jmenovité hodnotě 1.000.000.000 Kč s dobou trvání 10 let Dluhopisy v předpokládané

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční

Více

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika:

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Riziko likvidity znamená pro banku možný nedostatek volných finančních prostředků k pokrytí

Více

DODATEK PROSPEKTU Č. 1

DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Hlavní manažer Československá obchodní

Více

Informace. o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním

Informace. o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním Informace o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním Společnost QuantOn Solutions, o. c. p., a. s. (Dále jen QuantOn Solutions nebo i obchodník) poskytuje klientovi v souladu s 73d odst.

Více

Přehled o vývoji státního dluhu v čtvrtletí roku 2004 podává následující tabulka: mil. Kč. Výpůjčky (a) Stav

Přehled o vývoji státního dluhu v čtvrtletí roku 2004 podává následující tabulka: mil. Kč. Výpůjčky (a) Stav B. ŘÍZENÍ STÁTNÍHO DLUHU 1. Vývoj státního dluhu Celkový státní dluh dosáhl ke konci září nominální hodnoty 589,3 mld Kč a proti stavu na začátku letošního roku se zvýšil o 96,1 mld Kč, tj. o 19,5 % (schválený

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

Vnější dluh Středně- a dlouhodobé dluhopisy vydané na zahraničních trzích

Vnější dluh Středně- a dlouhodobé dluhopisy vydané na zahraničních trzích II. Vývoj státního dluhu Státní dluh se v 1. 3. čtvrtletí 2016 snížil z 1 673,0 mld. Kč na 1 660,1 mld. Kč, tj. o 12,9 mld. Kč, resp. 0,8 %, přičemž vnitřní státní dluh poklesl o 12,3 mld. Kč a korunová

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2009 (období od 1. 9. 2009 do 28. 2. 2010) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 30. 4. 2010 1 OBSAH 1. Základní

Více

EMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

EMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

Investiční služby investiční nástroje

Investiční služby investiční nástroje Investiční služby investiční nástroje Podnikání na kapitálovém trhu Mgr. Bc. Kristýna Chalupecká Hlavní body přednášky Investiční nástroje Subjekty investování Investiční služby Dle Zákona č. 256/2004

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O www.zlinskedumy.cz Finanční matematika = soubor obecných matematických metod uplatněných v oblasti financí např. poskytování krátkodobých a dlouhodobých úvěrů,

Více

PODNIKOVÉ DLUHOPISY - ALTERNATIVA FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝM BANKOVNÍM ÚVĚREM

PODNIKOVÉ DLUHOPISY - ALTERNATIVA FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝM BANKOVNÍM ÚVĚREM PODNIKOVÉ DLUHOPISY - ALTERNATIVA FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝM BANKOVNÍM ÚVĚREM Eva Hávová, Liběna Tetřevová Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu Fakulta chemicko-technologická,

Více

Emisní podmínky dluhopisů

Emisní podmínky dluhopisů Emisní podmínky dluhopisů Dluhopis BOOLER INVEST Limited Emitent: BOOLER INVEST Limited, W1B3HH London, 3rd Floor 207 Regent Street, Spojené království Velké Británie a Irska, Registrační číslo: 10179565,

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Kč. Tento Dodatek Základního prospektu byl vyhotoven ke dni 8. dubna 2008 a informace v něm uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni.

Kč. Tento Dodatek Základního prospektu byl vyhotoven ke dni 8. dubna 2008 a informace v něm uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU ZE DNE 8. DUBNA 2008 75 000 000 000 Kč Dodatek Základního prospektu Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2006

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2006 Pololetní zpráva za první pololetí roku 2006 Komentář k výsledkům k 30.6.2006 v prvním pololetí zaznamenala rekordní hospodářské výsledky výrazný nárůst zisku a růst aktiv způsobený především pozitivním

Více

Předpis č. 190/2004 Sb.

Předpis č. 190/2004 Sb. Předpis č. 190/2004 Sb. ČÁST PRVNÍ - Základní ustanovení HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1-7) HLAVA II - EMISNÍ PODMÍNKY ( 8-11) HLAVA III - VYDÁNÍ DLUHOPISU A VLASTNÍ DLUHOPISY NABYTÉ EMITENTEM ( 15-15a)

Více

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Otázka: Obchodní banky a bankovní operace Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Podnikatelské subjekty, a. s. ZK min. 500 mil. Kč + další podmínky Hlavním cílem zisk Podle zákona

Více

Sdělení Ministerstva financí ze dne 9. 5. 2012, jímž se určují emisní podmínky pro Diskontovaný spořicí státní dluhopis České republiky, 2012 2013

Sdělení Ministerstva financí ze dne 9. 5. 2012, jímž se určují emisní podmínky pro Diskontovaný spořicí státní dluhopis České republiky, 2012 2013 Sdělení Ministerstva financí ze dne 9. 5. 2012, jímž se určují emisní podmínky pro Diskontovaný spořicí státní dluhopis České republiky, 2012 2013 Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy v souladu

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo. Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Kurs,, je určen pro posluchače bakalářského studia na oboru Finance a finanční služby a jeho cílem je poskytnout studentům ucelený soubor poznatků o právní

Více

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 Zkouškové termíny ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127 1 Vymezení cenných papírů (CP) CP jsou v zákoně vymezeny výčtem: Akcie, zatímní listy, poukázky na

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Kapitálový trh a financování akvizice

Kapitálový trh a financování akvizice Kapitálový trh a financování akvizice Petr Vybíral 1 Co všechno je financování Zápůjčka Úvěr Finanční leasing Odložená splatnost Dluhopis Dluhový cenný papír nebo nástroj Emise akcií nebo jiných účastnických

Více

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun MÍSTO / DATUM Praha /18. 4. 2014 PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun Shrnutí: Bilanční suma PPF banky vzrostla v roce 2013 o 28 mld. Kč a ke k 31. 12.

Více

VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2009 o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti

VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2009 o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti Strana 1864 Sbírka zákonů č. 143 / 2009 143 VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2009 o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti Česká národní banka stanoví podle 199 odst.

Více

finanční trh- místo střetu N a P po penězích a jiných majetkových hodnotách

finanční trh- místo střetu N a P po penězích a jiných majetkových hodnotách Otázka: Finanční trh a cenné papíry- kapitálový trh Předmět: Ekonomie Přidal(a): Minninka FINANČNÍ TRH trh- místo střetu N a P finanční trh- místo střetu N a P po penězích a jiných majetkových hodnotách

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Financování a řízení rizik územních samospráv Úvod do problematiky. Praha, 9. června 2011

Financování a řízení rizik územních samospráv Úvod do problematiky. Praha, 9. června 2011 Financování a řízení rizik územních samospráv Úvod do problematiky Praha, 9. června 2011 Možnosti dlouhodobého financování Úvěr EIB + Není třeba vypisovat veřejné výběrové řízení + Pravděpodobně výrazně

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Externí zdroje financování podniku

Externí zdroje financování podniku Externí zdroje financování podniku 1. Charakteristika a struktura Ve srovnání s interními zdroji (spojené s vnitřními činnostmi podniku) jsou to všechny ostatní zdroje. Určení: financování přírůstkem kapitálu

Více