ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006

2 Obsah 1 Úvodní slovo 2-3 Zpráva o činnosti představenstva AFIZ v roce Přehled aktivit AFIZ v roce Zpráva Etického výboru 7 Produkce členů 8 Organizační struktura 9-20 Prezentace korporativních členů Účetní uzávěrka 27 Zpráva Dozorčí rady k účetní uzávěrce 28 Výrok auditora

3 Úvodní slovo Jsem upřímně potěšen, že Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky, o.s. dospěla ve svém vývoji do stavu, kdy se může prezentovat touto výroční zprávou o své činnosti a o vynikajících obchodních výsledcích svých členů v roce Tento rok byl z mého pohledu pro AFIZ rokem stabilizace jak členské základny, tak i profesionálního zázemí. Díky tomu se podařilo dosáhnout mnoha úspěchů ve všech oblastech působnosti asociace. Osobně považuji za velmi významný krok praktickou aplikaci disciplinárního řádu v takové podobě, jaká nemá u obdobných dobrovolných sdružení obdoby. Náš etický kodex tak není jen pouhou deklarací povinností, ale jeho dodržování našimi členy lze účinně vymáhat. Podrobné údaje o činnosti AFIZ najdete na dalších stránkách této výroční zprávy, mně nezbývá, než tímto poděkovat všem, kteří se na dosažených výsledcích AFIZ v roce 2006 podíleli. Doc. Ing. Tomáš Ježek, CSc. prezident AFIZ 1

4 Zpráva o činnosti představenstva AFIZ v roce 2006 rozhodlo schválit rozpočet na rok 2006 jako schodkový (s výší schodku 532 tis. Kč při velikosti příjmů ,- Kč) představenstvu byl předložen návrh Etického výboru na ustavení pracovní expertní skupiny na ochranu spotřebitele, jejímž hlavním cílem bude snaha o sjednocení etických kodexů všech poskytovatelů služeb na finančním trhu. Předsedou této skupiny se stal bývalý člen prezídia KCP a současný poradce ministra financí Zdeněk Husták o partnerství v AFIZ projevila zájem Česká asociace obchodníků s cennými papíry představenstvo schválilo dohodu o placeném partnerství s touto asociací V roce 2006 se představenstvo AFIZ sešlo k jedenácti řádným a dvěma mimořádným zasedáním. Hlavní události a skutečnosti za uplynulý rok mi dovolte shrnout do jednotlivých měsíců: leden: vzhledem k odchodu některých korporativních členů se představenstvo rozhodlo částečně doplnit představenstvo a kooptovalo do představenstva jednatele společnosti Effectconsulting Jana Blaschkeho a generálního sekretáře AFIZ Martu Gellovou na lednovém zasedání představenstvo rovněž schválilo vnitřní předpis stanovící výši příspěvků pro rok 2006 a významné Memorandum o spolupráci mezi AFIZ a Sdružením obrany spotřebitelů ČR únor: odchod některých korporativních členů vyvolal potřebu aktualizovat původně schválený rozpočet z listopadu Představenstvo se na svém únorovém zasedání po zralé úvaze březen: představenstvo AFIZ vzalo na vědomí zprávu auditora za rok S ohledem na její závěry představenstvo stanovilo účetním obdobím kalendářní rok s tím, že generálnímu sekretáři uložilo měsíčně představenstvu předkládat zprávu o plnění rozpočtu a cash flow dalším souvisejícím opatřením představenstva bylo schválení plánu rozdělení aktivit AFIZ v roce Rozdělení aktivit Asociace bylo nastaveno následujícím způsobem: činnosti pro členy bude vyčleněno 49 %, komerční činnosti (právní služby) 13 %, vzdělávání 15 % a společensky významné činnosti 23 % představenstvo z důvodu nesplnění požadavků vyžadovaných vstupním auditem rozhodlo o nepřijetí žadatele o korporativní členství v návaznosti na přijetí Etického kodexu se představenstvo rozhodlo uložit stávajícím korporativním členům povinnost do konce července 2006 implementovat Etický kodex a členům přijatým po jeho schválení povinnost jej implementovat do 6 měsíců od přijetí za člena AFIZ květen: na květnovém zasedání přijalo představenstvo doporučení pro korporativní členy AFIZ implementovat mezi své vnitřní po- 2

5 stupy reklamační řád a zpřístupnit jej klientům na webových stránkách. Toto opatření bylo velice pozitivně přijato ze strany ČNB a MF. Dále představenstvo členům doporučilo, aby ve své obchodní nabídce revidovali texty propagačních materiálů tak, aby byla zajištěna úplnost a vyváženost informací o nabízeném produktu představenstvo rozhodlo dále doplnit vnitřní normu k informační povinnosti korporativních členů o následující informace: počty podřízených pojišťovacích zprostředkovatelů a investičních zprostředkovatelů a počty klientů. Informace jsou cenným zdrojem pro státní dohledové orgány a rovněž umožňují porovnání aktivit AFIZ v mezinárodním měřítku červen: v červnu přijalo představenstvo za člena společnost Kapitol, pojišťovací a finanční poradenství, a.s. a kooptovalo za členy představenstva její zástupce Ivo Zlámala a Jiřího Klabana červenec: představenstvo odsouhlasilo návrh LPK odpověď MF v rámci veřejné diskuse o budoucnosti právní úpravy finančního zprostředkování a poradenství, která byla veřejnosti představena na semináři AFIZ v červnu 2006 vyjádřením kategorického nesouhlasu k záměru novely MF zákona č. 38/2004 Sb. se AFIZ podařilo přispět k zabránění nutnosti zkoušky na střední stupeň odborné způsobilosti v případě nabídky konkurenčních produktů a zabránění požadavku povinné dvouleté praxe představenstvo se rozhodlo řešit problematiku konkurenčních doložek, která úzce souvisí s problémem lanaření, a na červencovém zasedání přijalo ohledně této otázky první zásady pro své členy září: představenstvo přijalo dalšího významného člena společnost Fincentrum finanční poradenství a.s. a za člena představenstva byl kooptován její zástupce Martin Nejedlý v souvislosti se záměrem FECIF umístit v sídle AFIZ své zastoupení pro východní Evropu představenstvo odsouhlasilo, že bude na základě plné moci zprostředkovávat činnost pro FECIF a jeho servisní organizaci říjen: na říjnovém zasedání představenstvo schválilo vnitřní předpis pro stanovení výše příspěvků na rok 2007 a úpravy stanov dále představenstvo schválilo úpravu disciplinárního řádu, kterou dojde k významnému kroku přiznání odpovědnosti korporativních členů za činnost svých spolupracovníků. Na tento záměr zaznamenal AFIZ velmi pozitivní reakci vzhledem k blížící se Valné hromadě byla koncem září a začátkem října uskutečněna dvě mimořádná zasedání, na kterých se projednávala příprava rozpočtu na rok 2007, diskutovala se potřeba změny Stanov a plánovala se organizace Valné hromady listopad: představenstvo projednalo a schválilo podkladové materiály pro Valnou hromadu představenstvo schválilo rozpočet na rok 2007 Mezi pravidelnými body každého představenstva bylo projednání informace o plnění finančního rozpočtu a stavu cash flow a dále přijetí nových individuálních členů AFIZ. Dovolte mi, abych závěrem poděkoval všem těm, kteří svým aktivním přístupem pomohli při plnění cílů naší Asociace a pomohli při vytváření jejího dobrého jména na finančním trhu nejen v České republice ale i v zahraničí. Vladimír Poliak předseda představenstva AFIZ 3

6 Přehled aktivit AFIZ v roce 2006 V červnu AFIZ přijala nového člena, významného hráče na trhu finančního zprostředkování společnost Kapitol pojišťovací a finanční poradenství, a.s. a v září další významnou společnost Fincentrum finanční poradenství, a.s. V červnu se dále uskutečnila valná hromada FECIF, na které jsem byla zvolena do představenstva této evropské federace. Mimo jiné zde bylo konstatováno, že AFIZ je jednou z nejaktivnějších asociací, o čemž svědčí i to, že v Praze bude otevřena regionální kancelář FECIF pro střední a východní Evropu. AFIZ by se také měla stát vzorem pro nově vznikající asociace finančních zprostředkovatelů a poradců v dalších zemích Evropy. První taková asociace bude začátkem příštího roku založena na Slovensku. Když zůstaneme u zahraničních aktivit, tak musím zmínit i mezinárodní veletrh nazvaný PIMS International, který se konal koncem září. Této akce ze zúčastnili zástupci členských společností AFIZ a také poradce náměstka ministerstva financí pan Zdeněk Husták, se kterým jsme prezentovali finanční trh České republiky i celé střední Evropy. Dovolte mi, abych vás seznámila s klíčovými aktivitami AFIZ z pohledu generálního sekretáře. V lednu 2006 AFIZ navázala spolupráci se dvěmi nejvýznamnějšími organizacemi zabývajícími se v ČR ochranou spotřebitelů. Jedná se o Sdružení obrany spotřebitelů ČR (SOS) a Sdružení českých spotřebitelů (SČS). Zástupci těchto organizací jsou zastoupeni v Etickém výboru AFIZ a v Pracovní skupině pro etiku a ochranu spotřebitele (PSEOS). V polovině března AFIZ reprezentovala ČR a její finanční trh na setkání finančních poradců v Ženevě. Fórum se konalo pod názvem Legislativa a regulace. ČR se účastnila v zastoupení Tomáš Prouza, v té době náměstek ministra financí, Milan Šimáček, v té době poradce bankovní rady ČNB, Vladimír Poliak, předseda představenstva AFIZ a Marta Gellová, generální sekretář. Teď na domácí scénu: AFIZ se aktivně zapojuje do všech pracovních skupin, které vznikají při ministerstvu financí. Jsou to zejména Pracovní skupina pro finanční vzdělávání, kterou vede Mgr. Husták z MF, Pracovní skupina pro jednotný etický kodex na finančním trhu, kterou vede paní Brychová z bankovní asociace, Pracovní skupina pro legislativu v oblasti ochrany spotřebitele a pro řešení sporů mezi klienty a finančními institucemi, kterou vede pan Vacek z MF, dále máme svého zástupce ve skupině pro tvorbu společné finanční webové stránky a v neposlední řadě i v úzké expertní skupině MF pro otázky MIFID. AFIZ také prohlubuje pracovní i osobní vztahy se zástupci významných profesních sdružení na finančním trhu na pracovních schůzkách, kde si vyměňujeme informace z jednotlivých sektorů a snažíme se řešit společně některé problematiky zejména vůči regulátorovi a dohledu, ale i mezi produkcí a distribucí finančních produktů. AFIZ významně dohlíží nad dodržováním legislativy členy AFIZ prostřednictvím tzv. povinných vstupních auditů a v případě odhalených nedostatků i hloubkových auditů. Dále dohlíží nad etikou fungování trhu prostřednictvím ne- 4

7 závislého Etického výboru (podrobnosti viz. zpráva EV), prosazuje ochranu spotřebitele formou interních norem závazných pro členy, poskytuje informace ČNB a MF díky interním normám stanovujícím informační povinnost korporativních členů (velikost produkce, počet zprostředkovatelů, velikost obratu) a komunikuje se jmenovanými orgány dohledu o konkrétních oblastech týkajících se členů AFIZ. Jak korporativní tak individuální členové během roku 2006 četně využívali služby právního oddělení AFIZ, zejména službu AFIZ INFO. Individuální členové řešili zpravidla konkrétní případy svých klientů, zatímco korporativní členové požadovali spíše zpracování obecných odborných stanovisek. AFIZ tak podal odborné vyjádření např. k otázce konkurenčních doložek a odškodnění ze smluv o obchodním zastoupení, ochrany osobních údajů či inkasa pojistného. Celkem zpracovalo právní oddělení AFIZ v rámci AFIZ INFO 48 žádostí o odbornou pomoc. Ve složitějších případech byly využívány i osobní konzultace. Legislativní a právní komise AFIZ se v letošním roce zabývala těmito otázkami: rozbor problematiky DPH u zprostředkovatelských služeb problematika MLM návrh začlenění do obchodního zákoníku identifikace klíčových problémů v zákoně 38/2004Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích + návrh řešení připomínkování Koncepce poradenství a zprostředkování na finančním trhu (materiál MF-Mgr. Husták), návrh vlastní koncepce vyžádání stanoviska MF a následně ČNB ke zkouškám odborné způsobilosti u PPZ nabízejících vzájemně konkurenční produkty vyžádání stanoviska MF k problematice zpětného zdaňování uplatněných odpočtů u životního pojištění vyžádání stanoviska MF k problematice aplikace zpětného zdanění odpočtů u penzijního připojištění (otázka účinnosti novely zákona 586/ 1992 Sb. na smlouvy uzavřené před novelou) problematika správných podnikatelských oprávnění pro činnost finančních zprostředkovatelů problematika profesního pojištění pojišťovacích zprostředkovatelů změna pojistitele a důsledky pro případné plnění připomínkování novely zákona 168/1999 Sb. (pojištění odpovědnosti z provozu vozidel) připomínkování návrhu novely zákona 38/ 2004 Sb. dr. Přikryl implementace MiFID návrh koncepce malého obchodníka s cennými papíry tři z výše jmenovaných oblastí (zákon 38, otázky MiFID a Koncepce poradenství a zprostředkování) vyústily v panelové diskuse, které jsme během roku organizovali. V rámci zvyšování odbornosti svých členů pořádá AFIZ mimo panelových diskusí i odborné legislativní a vzdělávací semináře jak pro členy, tak i odbornou veřejnost. A letos jsme poprvé uskutečnili i finanční veletrh zaměřený na investice. Příští rok na jaře budeme organizovat veletrh se zaměřením na pojišťovnictví. V oblasti vzdělávání a prohlubování finanční gramotnosti se AFIZ podílela na seriálu Rádce investora II. osobní finance, který byl publikován v České televizi. Uspořádali jsme 17 seminářů odborné přípravy investičního zprostředkovatele ( 29 ZPKT), jež proškolilo 550 absolventů. Když už jsem zmínila TV, ráda bych dodala další mediální aktivity AFIZ, ať je to například Investorský magazín na ČT 24, finanční servery či denní i odborný tisk. Co osobně považuji za velmi významné je fakt, že media se na nás obracejí z vlastní iniciativy a potřeby odborných komentářů. Dále jste si všichni jistě všimli, že AFIZ vytvořila zcela nové webové stránky. AFIZ uvedla na trh vyšší verzi Klientského informačního systému verzi Standard. V současné době tento systém využívá cca 300 odborníků a poradců (z řad členů). Mgr. Marta Gellová generální sekretář AFIZ 5

8 Zpráva Etického výboru Na minulé valné hromadě AFIZ konané 8. prosince 2005 bylo zvoleno šest členů Etického výboru. V průběhu roku 2006 byli do Etického výboru kooptováni noví členové Ing. Josef Stoulil z AFIN Prague, spol. s r.o., Ing. PhDr. Marek Loužek, PhD. z Centra pro ekonomiku a politiku, Ing. Libor Novák ze Sdružení českých spotřebitelů a Libuše Olívková ze Sdružení obrany spotřebitelů. V roce 2006 se konalo celkem pět zasedání Etického výboru. Na nich Etický výbor přijal svůj Jednací řád EV AFIZ, v němž mj. provedl některá ustanovení Disciplinárního řádu, který schválila minulá valná hromada. Dále se Etický výbor spolupodílel v rámci diskuse mezi členy výboru na činnosti Pracovní skupiny AFIZ pro etiku a ochranu spotřebitele na finančním trhu a v neposlední řadě i na tvorbě vnitřního předpisu, týkajícího se etiky, konkrétně pravidel navazování obchodního kontaktu člena AFIZ se spolupracovníkem jiného člena AFIZ. V září 2006 zřídil Etický výbor v souladu se stanovami a jednacím řádem EV AFIZ dva disciplinární senáty, prostřednictvím nichž bude zpravidla projednávat disciplinární provinění. Tím se však Etický výbor nezbavuje odpovědnosti za disciplinární rozhodnutí, neboť rozhodnutí o disciplinárním provinění a o eventuálním uložení sankce bude nadále podléhat schválení 2/3 většinou všech členů Etického výboru a proti rozhodnutí se bude rovněž možné odvolat k představenstvu AFIZ. V průběhu druhé poloviny roku Etický výbor projednal disciplinární provinění dvou členů AFIZ. V jednom případě rozhodl přímo na svém zasedání tak, že udělil pokutu Kč, a v druhém případě prostřednictvím disciplinárního senátu, jehož rozhodnutí posléze schválil hlasováním per rollam, tak, že vyloučil korporativního člena AFIZ pro neplnění členských povinností. Doc. Ing. Tomáš Ježek, CSc. Prezident AFIZ a předseda Etického výboru AFIZ 6

9 Produkce členů AFIZ za rok 2006 Na základě informační povinnosti členů AFIZ zveřejňujeme souhrnné výsledky našich členů za rok Výsledky za jednotlivé korporativní členy najdete v další části této výroční zprávy, pokud dal ke zveřejnění příslušný člen souhlas. U produkce v pojišťovnictví zveřejňujeme v souladu s metodikou vykazování ČNB pro pojišťovací zprostředkovatele roční produkční pojistné, tedy roční pojistné vztahující se ke všem smlouvám nově uzavřeným v roce Nejedná se tedy o předepsané pojistné, které by podle metodiky ČAP zahrnovalo veškeré pojistné předepsané na všech smlouvách historicky uzavřených. Investice počet uzavřených smluv ks Objem nákupů podílové listy Kč Objem nákupů akcie Kč Objem nákupů dluhopisy Kč Pojišťovnictví počet uzavřených smluv životní pojištění ks Roční produkční pojistné životní pojištění Kč Pojišťovnictví počet uzavřených smluv neživotní pojištění ks Roční produkční pojistné neživotní pojištění Kč Stavební spoření počet uzavřených smluv ks Stavební spoření objem cílových částek Kč Stavební spoření počet uzavřených úvěrových smluv ks Stavební spoření objem úvěrů Kč Hypoteční úvěry počet uzavřených smluv ks Hypoteční úvěry objem Kč Penzijní připojištění počet uzavřených smluv ks Penzijní připojištění objem sjednaných měsíčních příspěvků Kč Počet podřízených pojišťovacích zprostředkovatelů Počet investičních zprostředkovatelů druhé úrovně

10 Organizační struktura a složení orgánů AFIZ z VALNÁ HROMADA PREZIDENT PŘEDSTAVENSTVO DOZORČÍ RADA ETICKÝ VÝBOR Doc. Ing. Tomáš Ježek, CSc. Jan Blaschke Ing. Petr Borkovec Ing. Martin Gardavský 1. místopředseda Mgr. Marta Gellová Ing. Jiří Klaban místopředseda Ing. Martin Nejedlý Vladimír Poliak předseda Ing. Jiří Fischer, CSc. předseda Mgr. Miloslav Horký Jana Juřenová Mgr. Vladimíra Martincová Radek Pololáník Ing. Jan Svoboda, CSc. Jana Vojáčková místopředsedkyně Doc. Ing. Tomáš Ježek, CSc. předseda dle Stanov AFIZ Ing. Pavel Junek Ing. Jaroslav Knížek Martina Kučerová PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. Ing. Libor Novák Michal Očenášek Libuše Olívková Roman Scherks Ing. Petr Šafránek Ing. Václav Tomek Ing. Ivo Zlámal Martin Podolák 1. místopředseda Ing. Jaroslava Šindelářová místopředseda Bc. Robert Vlášek GENERÁLNÍ SEKRETÁŘ Mgr. Marta Gellová ODBORNÉ KOMISE DISCIPLINÁRNÍ SENÁTY SEKRETARIÁT Mgr. Ing. Veronika Hynková vedoucí právního oddělení Romana Pavlíčková členské záležitosti Eva Šroubková vzdělávání, asistentka 8

11 Prezentace korporativních členů AFIN Prague, a.s. Společnost AFIN Prague, s.r.o. začala působit na českém kapitálovém trhu od roku 2005 a její aktivity a hlavní činnost směřovaly k poskytování investičních služeb. Společnost AFIN Prague, a.s. (na tuto formu právnické osoby se přeměnila v roce 2006) disponuje osvědčením dozorového orgánu Komise pro cenné papíry ( od 1. dubna 2006 České národní banky) o registraci čj. 43/R/817/ 2005/1 ze dne 6. června 2005 a současně tím funguje jako registrovaný investiční zprostředkovatel právnická osoba podle 30 odst. 5 zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Předmětné osvědčení o registraci umožňuje a opravňuje společnost AFIN Prague, a.s. podle zákonných předpisů k poskytování investiční služby přijímání a předávání pokynů, týkajících se investičních nástrojů nebo cenných papírů vydaných fondem kolektivního investování. Společnost jako investiční zprostředkovatel za rok 2006 nabízí následující služby: 1. Zprostředkování obchodů s akciemi či investičními fondy na burzách AFIN Prague a.s. může zprostředkovat obchody přes licencovaného obchodníka s cennými papíry na burzách v USA, konkrétně jde o burzy New York Stock Exchange (NYSE), National Association of Securities Dealers Automated Quotation (NA- SDAQ), American Stock Exchange (AMEX). V Evropě je společnost schopna zprostředkovat obchody na burzách v Německu zejména Frankfurt, Xetra, dále v Polsku Varšava a Maďarsku Budapešť. 2. Důležitou částí aktivit společnosti AFIN Prague je také samozřejmě zprostředkování obchodů na českém akciovém trhu, tedy Burze cenných papírů Praha a rovněž na RM Systému. Společnost AFIN Prague a.s. od počátku své existence v roce 2005 tedy vyvíjela výše uvedené aktivity. V roce 2006 také byla společnost AFIN Prague a.s. korporativním členem AFIZ ČR. AFIN Prague a.s. v roce 2006 působí jako investiční zprostředkovatel 1. stupně a jako takový tedy prostřednictvím investičních zprostředkovatelů 2. stupně (zpravidla fyzické osoby) realizuje přijímání a předávání pokynů v rámci registrace podle 30 odst. 5 zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Firemní politika klade důraz na rychlost, spolehlivost a zvláště profesionalitu, přičemž klientům jsme schopni nabídnou maximální flexibilitu a nadstandardní informační servis po dobu 24 hodin denně. Společným cílem a zároveň krédem firemní politiky je klientova spokojenost při adekvátním zhodnocování finančních prostředků. 9

12 Prezentace korporativních členů AFIN Prague, a.s. Produkce 2006 Ks/Kč Investice_počet uzavřených smluv 954 Objem nákupů_pl 0 Objem nákupů_akcie Objem nákupů_dluhopisy 0 Pojišťovnictví_pocet uzavřených smluv_žp 0 Roční produkční pojistné_žp 0 Pojišťovnictví_počet uzavřených smluv_np 0 Roční produkční pojistné_np 0 Stavební spoření_počet uzavřených smluv 0 Stavební spoření_objem cílových částek 0 Stavební spoření_počet uzavřených úvěrových smluv 0 Stavební spoření_objem úvěrů 0 Hypoteční úvěry_počet uzavřených smluv 0 Hypoteční úvěry_objem 0 Penzijní připojištění_počet uzavřených smluv 0 Penzijní připojištění_objem sjednaných měsíčních příspěvků 0 Celkový počet aktivních klientů ke konci kalendářního pololetí nezveřejňujeme Počet PPZ ke konci kalendářního pololetí 0 Počet IZ 2. úrovně ke konci kalendářního pololetí nezveřejňujeme Roční provizní obrat (hrubý úpříjem z provizí) nezveřejňujeme Kontakty AFIN Prague, a.s, Na Výsluní 201/13, Praha 10, tel.: , fax:

13 Prezentace korporativních členů CONSULTOR, spol. s r.o. CONSULTOR, spol. s r.o. - Váš osobní investiční poradce S postupným nárůstem počtu finančních institucí a jejich produktů stále častěji vyvstává potřeba využívat služeb nezávislého investičního poradce. Proto zájem klientů o naše služby roste a zároveň prudce roste zájem veřejnosti o práci nezávislého investičního poradce. Specializujeme se na dlouhodobé spolehlivé (nikoliv spekulativní) zhodnocování finančních prostředků fyzických osob i společností prostřednictvím finančních produktů celosvětové špičky, abychom našim klientům zajišťovali co nejvhodnější cestou tvorbu kapitálu a generování renty dle jejich individuálních potřeb, představ, předpokladů a cílů. Poskytujeme osobní poradenskou službu a řešení střižená na míru. Snažíme se vyhledat optimální kombinaci investic s ohledem na výši výnosu, spolehlivost a likviditu. S ohledem na široké spektrum námi zpřístupňovaných produktů z českého i mezinárodního trhu, můžeme klientům při dlouhodobé spolehlivosti investic současně zajistit i atraktivní výnosy. Z širokého spektra investičních možností vybíráme našim klientům produkty a řešení, která se osvědčila v celosvětovém měřítku po dobu více než deseti let. Naše nezávislost na institucích finančního trhu zajišťuje klientům objektivitu poskytovaného poradenství. Naše spolupráce s největšími světovými bankami, investičními společnostmi i jinými finančními institucemi nám umožňuje svobodný výběr kvalitních finančních produktů renomovaných mezinárodních finančních institucí. Pouze kvalitní partneři poskytují prvotřídní záruky služeb a zároveň schopnost dostát svým závazkům v budoucnosti. Naší snahou je pomáhat všem klientům lépe zhodnocovat své finanční prostředky. Daniel Jaroš jednatel společnosti Produkce 2006 Investice_počet uzavřených smluv 91 Objem nákupů_pl Objem nákupů_akcie 0 Objem nákupů_dluhopisy 0 Pojišťovnictví_pocet uzavřených smluv_žp 15 Předepsané pojistné_žp Pojišťovnictví_počet uzavřených smluv_np 0 Předepsané pojistné_np 0 Stavební spoření_počet uzavřených smluv 0 Stavební spoření_objem cílových částek 0 Stavební spoření_počet uzavřených úvěrových smluv 0 Stavební spoření_objem úvěrů 0 Hypoteční úvěry_počet uzavřených smluv 0 Hypoteční úvěry_objem 0 Penzijní připojištění_počet uzavřených smluv 0 Penzijní připojištění_objem sjednaných měsíčních příspěvků 0 Celkový počet aktivních klientů ke konci kalendářního roku 48 Počet PPZ ke konci kalendářního roku 0 Počet IZ 2. úrovně ke konci kalendářního roku 0 Ks/Kč Kontakty CONSULTOR, spol. s r.o., Klimentská 6, Praha 1, tel: , 11

14 Prezentace korporativních členů Effectconsulting, s.r.o. Naše společnost, která je na trhu od roku 1994, pokračovala v roce 2006 v dlouhodobě nastoleném trendu poskytování služeb prostřednictvím menšího kolektivu obchodních zástupců, kteří však svoji činnost vykonávají jako svoji hlavní a jedinou pracovní náplň. Tento intenzivní obchodní model se ukazuje jako velice efektivní, neboť umožňuje klientům poskytovat kvalitní služby a současně minimalizovat náklady společnosti. Nepochybnou výhodou tohoto modelu je mimo jiné minimální fluktuace v řadách našich obchodních zástupců. Stejně jako v minulých letech jsme se soustředili na minimalizaci finančních rizik a vytváření aktiv našim klientům prostřednictvím vybraných kvalitních konzervativních finančních produktů s využitím státních příspěvků a daňových úlev. V oblasti tvorby pasiv tedy zadlužování klientů, byla naše produkce tradičně minimální a omezovala se pouze na úvěry na bydlení. A to jenom u těch klientů, kde jsou rizika spojená se zadlužením opravdu minimalizována. Úspěšný rok provozu má za sebou naše klientské a vzdělávací středisko v centru Jablonce nad Nisou, které jsme otevřeli v roce Kromě toho se nám roce 2006 podařilo otevřít další regionální kanceláře a pokrýt tak našimi službami další území. Zmodernizovali jsme též vnitřní informační systém včetně intranetu, což nám umožňuje rychlou a efektivní komunikaci s obchodními zástupci. Do roku 2007 tak vstupujeme se stabilním týmem a s odpovídajícím zázemím, což dává příslib dalšího úspěšného rozvoje společnosti. Jan Blaschke jednatel Produkce 2006 Ks/Kč Investice_počet uzavřených smluv 0 Objem nákupů_pl 0 Objem nákupů_akcie 0 Objem nákupů_dluhopisy 0 Pojišťovnictví_pocet uzavřených smluv_žp nezveřejňujeme Roční produkční pojistné_žp Pojišťovnictví_počet uzavřených smluv_np nezveřejňujeme Roční produkční pojistné_np Stavební spoření_počet uzavřených smluv nezveřejňujeme Stavební spoření_objem cílových částek Stavební spoření_počet uzavřených úvěrových smluv nezveřejňujeme Stavební spoření_objem úvěrů Hypoteční úvěry_počet uzavřených smluv nezveřejňujeme Hypoteční úvěry_objem Penzijní připojištění_počet uzavřených smluv nezveřejňujeme Penzijní připojištění_objem sjednaných měsíčních příspěvků Celkový počet aktivních klientů ke konci kalendářního pololetí Počet PPZ ke konci kalendářního pololetí 120 Počet IZ 2. úrovně ke konci kalendářního pololetí 0 Roční provizní obrat (hrubý úpříjem z provizí) nezveřejňujeme Kontakty EFFECTCONSULTING, s.r.o., Komenského 4847/15, Jablonec nad Nisou 12

15 Prezentace korporativních členů Fincentrum, a.s. Fincentrum bylo založeno v dubnu 2000 s cílem vybudovat na českém internetu nejlepší finanční server. Web koupila v červenci 2001 akciová společnost Mafra, vydavatel MF DNES a idnes. Po prodeji internetového portálu pokračují společnosti skupiny Fincentrum v rozvoji finančně-poradenských aktivit. V roce 2006 se společnost dostala mezi TOP 5 poradenských společností. Hlavními činnostmi skupiny jsou: Finanční poradenství: Několik stovek poradců zcela pokrývá Českou republiku a poskytuje všem občanům individuální finanční poradenství. Fincentrum je odbornou veřejností považováno za nejrychleji rostoucí společnost v oboru a řadí se mezi 5 nejvýznamnějších poradenských společností v ČR. Ekonomická média i konkurenti vyzdvihují přínos Fincentra ke zvyšování transparentnosti trhu finančního poradenství. Zaměstnanecké výhody: Firemní specialisté Fincentra úspěšně zavádějí programy finančních zaměstnaneckých výhod v malých podnicích i renomovaných koncernech. Jsme hrdí, že mezi více než 300 spokojených firemních zákazníků patří společnosti skupiny RWE, Glaverbel, Sandvik, R. Bosch, Foxconn či DHL IS. Event management: Kromě úspěšné MasterCard Banky roku produkuje Fincentrum také ocenění AXA Zaměstnavatel roku a podílí se na celé řadě menších akcí. Ve spolupráci se společnostmi MasterCard a Ernst & Young a za podpory deníku Népszabadság vyhlásila v listopadu 2006 poprvé maďarskou Banku roku. Fincentrum kromě toho provozuje portál investujeme.cz a prostřednictvím dceřiné společnosti Benefity, a.s. poskytuje komplexní systémy zaměstnaneckých výhod. Celkový obrat společností přesáhne letos 250 milionů Kč. Náš růst stále pokračuje, říká Martin Nejedlý, ředitel společností Fincentrum. Od března 2007 Fincentrum poskytuje finanční poradenství i na Slovensku. Neusínáme na vavřínech, a proto investujeme velké finanční i lidské zdroje do dalšího zlepšení zázemí pro naše poradce i kolegy na centrále. Důležité je mít kvalitní a sehraný tým lidí. Jen ten nám zaručí, že úspěch bude pokračovat a společnost se bude rozvíjet dál tím správným směrem. Ing. Martin Nejedlý předseda představenstva Období 1/2006-6/2006 7/ /2006 Total Produkce 2006 Ks/Kč Ks/Kč Investice_počet uzavřených smluv Objem nákupů_pl Objem nákupů_akcie Objem nákupů_dluhopisy Pojišťovnictví_pocet uzavřených smluv_žp Předepsané pojistné_žp Pojišťovnictví_počet uzavřených smluv_np Předepsané pojistné_np Stavební spoření_počet uzavřených smluv Stavební spoření_objem cílových částek Stavební spoření_počet uzavřených úvěrových smluv Stavební spoření_objem úvěrů Hypoteční úvěry_počet uzavřených smluv Hypoteční úvěry_objem Penzijní připojištění_počet uzavřených smluv Penzijní připojištění_objem sjednaných měsíčních příspěvků Celkový počet aktivních klientů ke konci kalendářního pololetí Počet PPZ ke konci kalendářního pololetí Počet IZ 2. úrovně ke konci kalendářního pololetí Kontakty Fincentrum a.s., Pobřežní 620/3, Praha 8, tel.: , fax:

16 Prezentace korporativních členů KAPITOL pojišťovací a finanční poradenství, a.s. Při ohlédnutí za uplynulým rokem 2006 můžeme konstatovat, že pro společnost KAPITOL pojišťovací a finanční poradenství, a.s. to byl rok v mnohém zásadní. Byla přijata řada strategických rozhodnutí s cílem dále zkvalitňovat naše služby a posilovat tak naši pozici na vysoce konkurenčním trhu. Rok 2006 se zapsal do historie naší společnosti založením koncernu Vienna Insurance Group (VIG), který vrcholně zastřešuje i naši společnost. Koncern VIG je největším rakouským pojišťovacím koncernem. V mezinárodním srovnání pak zaujímá druhé místo v regionu střední a východní Evropy, působí v 15 zemích regionu, kde má více jak 15 milionů zákazníků. Za rok 2006 dosáhl koncern VIG meziročního nárůstu předepsaného pojistného o 17,4% na celkem 5,88 mld. Euro a meziročního růstu konsolidovaného zisku před zdaněním o 33,5% na celkem 321 mil. Euro. Zásadní změnou bylo strategické rozhodnutí našich akcionářů, tedy Kooperativy, pojišťovny, a.s. a její mateřské Wiener Städtische Allgemeine Versicherung AG o změně akcionářské struktury. Pojišťovna Kooperativa se stala se 70% podílem majoritním akcionářem, zbývajících 30% si ponechala rakouská Wiener Städtische. Díky užšímu propojení společnosti KAPITOL s pojišťovnou Kooperativa tak vznikl další potenciál k intenzivnější spolupráci a k posílení našich pozic na trhu. Nejdůležitější vnitřní změnou společnosti bylo stanovení nové vize, poslání a strategie dalšího rozvoje a také vytvoření sofistikované interní informační sítě. Neopomenutelným faktem je i skutečnost, že jsme se rozhodli více angažovat na zprostředkovatelském trhu, což vyústilo v náš vstup do AFIZu. Rok 2006 byl z pohledu naší obchodní strategie zaměřen i na rozšíření naší produktové nabídky. V průběhu prvního pololetí roku 2006 jsme do ní zařadili investiční životní pojištění Perspektiva od Kooperativy. Obchodní výsledky pak jen potvrdily vynikající parametry produktu. Za druhé pololetí roku 2006 jsme zprostředkovali našim klientům více než 17 tisíc pojistných smluv Perspektivy. Současně jsme dále zvyšovali podíly na produkci v majetkovém pojištění a pojištění vozidel, stejně jako i v produktech strategického partnera Kooperativy, finanční skupiny České spořitelny. Rok 2006 považujeme za úspěšný, dosáhli jsme stanovené cíle a v některých ohledech jsme je překročili. Odrazem všech provedených změn bylo podstatné rozšíření sítě spolupracovníků, jejichž počet se rozrostl během roku o 500 na ke konci roku 2006, a kterým bychom chtěli i tímto za práci v uplynulém roce poděkovat. Jsme přesvědčeni, že v roce 2007 bude KAPITOL pojišťovací a finanční poradenství, a.s. pokračovat v nastoupeném trendu a že dosáhne své cíle další významný nárůst spokojených klientů, kterých je téměř , a nárůst výkonů oproti roku 2006 o 30%. Rovněž bychom si přáli, aby spolupráce v rámci AFIZ pokračovala v současném velmi konstruktivním prostředí a aby význam a poslání naší profese bylo ve společnosti lépe vnímáno i díky našemu přispění. Ing. Ivo Zlámal předseda představenstva 14

17 KAPITOL pojišťovací a finanční poradenství, a.s. Produkce 2006 Ks/Kč Investice_počet uzavřených smluv 0 Objem nákupů_pl 0 Objem nákupů_akcie 0 Objem nákupů_dluhopisy 0 Pojišťovnictví_pocet uzavřených smluv_žp Předepsané pojistné_žp Pojišťovnictví_počet uzavřených smluv_np Předepsané pojistné_np Stavební spoření_počet uzavřených smluv 660 Stavební spoření_objem cílových částek Stavební spoření_počet uzavřených úvěrových smluv 74 Stavební spoření_objem úvěrů Hypoteční úvěry_počet uzavřených smluv 161 Hypoteční úvěry_objem Penzijní připojištění_počet uzavřených smluv Penzijní připojištění_objem sjednaných měsíčních příspěvků Celkový počet aktivních klientů ke konci kalendářního pololetí Počet PPZ ke konci kalendářního pololetí Počet IZ 2. úrovně ke konci kalendářního pololetí 0 Roční provizní obrat Kontakty KAPITOL a. s, Rašínova 4, Brno LIMMIT, s.r.o. Vážení, společnost LIMMIT s.r.o. jako nezávislá pojišťovací a finanční společnost působí od roku U České národní banky je společnost vedena jako pojišťovací makléř a pojišťovací agent ve smyslu zákona č.38/2004 Sb.. V současnosti zastupujeme celkem 12 pojišťoven. V oblasti životního a neživotního pojištění zajišťujeme komplexní služby při přípravě, uzavírání a správě pojistných smluv. Na trhu dále působíme jako hypoteční makléř, zastupujeme celkem 7 bank. V rámci zprostředkování hypoték a úvěrů zajišťujeme klientům komplexní služby během sjednávání finančního produktu. V současnosti naše služby využívá prostřednictvím dvou kanceláří kolem klientů. Veškeré pojišťovací a finanční služby jsou našim klientům poskytovány zdarma. Více informací se dozvíte na našich internetových stránkách S úctou Milan Roškot jednatel společnosti Produkce 2006 nezveřejňujeme Kontakty LIMMIT s.r.o., Žižkova 492, Litvínov, tel: ,fax:

18 Prezentace korporativních členů OVB Allfinanz, a. s. produkce OVB. Dámy a pánové, nyní čtete přehled o hospodářských výsledcích společnosti OVB Allfinanz, a. s. za rok Z předložených údajů vyplývá, že čísla prezentovaná na tomto místě bezesporu hovoří o promyšleném a dynamickém rozvoji firmy. Celkové příjmy společnosti OVB Allfinanz vzrostly oproti loňskému roku o 34,5%. Výsledná částka celkových příjmů tedy činí 806,2 milionů, což představuje významný podíl na výkonu celého holdingu Allfinanz v rámci Evropy. Společnost OVB působí na evropském trhu již od roku 1970 a do Obchodního rejstříku v České republice byla zapsána v roce Poté co OVB počátkem devadesátých let zahájilo svoji expanzi Evropou má nyní zastoupení ve 14 zemích. Pokud bych měl jmenovat nejdůležitější obchodní oblasti, v nichž jsme v roce 2006 rostli nejvýrazněji, je to na prvním místě 23% nárůst v segmentu investic do podílových fondů a 20% meziroční nárůst v segmentu životního pojištění. Za minulý rok se v těchto segmentech podepsalo celkem , respektive smluv. Standardní růst si zachoval segment stavebního spoření, neživotní pojištění. Naopak u penzijního připojištění došlo v porovnání s rokem 2005 k mírnému poklesu. Pokud bych měl shrnout produkci v oblasti počtu smluv a porovnat ji s rokem předešlým, pak z údajů vyplývá, že za rok 2006 bylo podepsáno celkem smluv, což v porovnání s rokem 2005 představuje 12 % nárůst. Rozdělení celkového portfolia produktů OVB podle počtu uzavřených smluv. V roce 2006 se nejvyšší mírou podílel segment životního pojištění (28 %), následován segmentem penzijního připojištění (22 %), stavebního spoření (17 %), neživotního pojištění (16 %), investic do podílových fondů 14% a hypotečních úvěru 2%. Ostatní produkty představovaly méně než jedno procento celkové N e j v ý z n a m - nějším partnerem OVB byla v roce 2006 UNI- QA pojišťovna, která se podílela 28 % na dosaženém obratu, dále pak Generali Pojišťovna (22 %), Česká pojišťovna (10 %), AXA pojišťovna (9 %), Raiffeisenbank (5 %), AXA penzijní fond (5 %) a další. Z pohledu počtu uzavřených smluv získala prvenství Generali Pojišťovna (15 %), a dále pak UNIQA Pojišťovna (13 %), AXA penzijní fond (11 %), Kooperativa pojišťovna (10 %), Penzijní fond České pojišťovny (9 %), Českomoravská stavební spořitelna (8 %), Wüstenrot stavební spořitelna (7 %), CONSEQ Investment (7 %), Pioneer IS (5 %) a další. V roce 2006 tržní pozice naší firmy díky zaváděným inovacím na českém trhu posilovala, což vypovídá o pokračujícím růstu poptávky po kompletních finančních řešeních, která našim klientům nabízíme. OVB Allfinanz a.s. zahájila proces inovací, při kterém jsme investovali a nadále investujeme do optimalizace vnitřních procesů a jejich automatizace, přitom se snažíme stále motivovat naše spolupracovníky, a to jak v jejich profesním rozvoji, tak v jejich neustálém vzdělávání. Jsme si vědomi toho, že orientace na klienta, jeho spokojenost a vzájemná spolupráce jsou klíčovými hodnotami, které provází naši každodenní práci. I proto jsme se stali zakládajícími členy AFIZ ČR. Předložená čísla i naše členství v AFIZ svědčí o tom, že jdeme správnou cestou. Děkuji všem, kteří přispěli k našim dosavadním úspěchům. Günther Gramlich Předseda představenstva 16

19 OVB Allfinanz, a. s. Investice_počet uzavřených smluv Objem nákupů_pl Objem nákupů_akcie Objem nákupů_dluhopisy Pojišťovnictví_pocet uzavřených smluv_žp Roční produkční pojistné_žp Pojišťovnictví_počet uzavřených smluv_np Roční produkční pojistné_np Stavební spoření_počet uzavřených smluv Stavební spoření_objem cílových částek Stavební spoření_počet uzavřených úvěrových smluv Stavební spoření_objem úvěrů Hypoteční úvěry_počet uzavřených smluv Hypoteční úvěry_objem Penzijní připojištění_počet uzavřených smluv Penzijní připojištění_objem sjednaných měsíčních příspěvků Celkový počet aktivních klientů ke konci kalendářního pololetí Ks/Kč N/A N/A N/A všichni bez ohledu na aktivitu: Počet PPZ ke konci kalendářního pololetí Počet IZ 2. úrovně ke konci kalendářního pololetí Roční provizní obrat (hrubý úpříjem z provizí) 806,2 milionů Kontakty OVB Allfinanz, a. s., Baarova 2/1026, Praha 4, tel:

20 Prezentace korporativních členů Proficio Prague, s.r.o. Společnost Proficio Prague, s.r.o. začala působit na českém kapitálovém trhu od roku 2000 a její aktivity a hlavní činnost směřuje k poskytování investičních služeb. Společnost Proficio Prague, s.r.o. disponuje osvědčením dozorového orgánu Komise pro cenné papíry (nyní od 1. dubna 2006 České národní banky) o registraci čj. 43/R/2724/2004/1 ze dne 28. prosince 2004 a současně tím funguje jako registrovaný investiční zprostředkovatel právnická osoba podle 30 odst. 5 zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Předmětné osvědčení o registraci umožňuje a opravňuje společnost Proficio Prague, s.r.o. podle zákonných předpisů k poskytování investiční služby přijímání a předávání pokynů, týkajících se investičních nástrojů nebo cenných papírů vydaných fondem kolektivního investování. Společnost jako investiční zprostředkovatel aktuálně nabízí následující služby: 1. Zprostředkování obchodů s akciemi či investičními fondy na burzách Proficio Prague s.r.o. může zprostředkovat obchody přes licencovaného obchodníka s cennými papíry na burzách v USA, konkrétně jde o burzy New York Stock Exchange (NYSE), National Association of Securities Dealers Automated Quotation (NASDAQ), American Stock Exchange (AMEX). V Evropě je společnost schopna zprostředkovat obchody na burzách v Německu zejména Frankfurt, Xetra, dále v Polsku Varšava a Maďarsku Budapešť. Důležitou částí aktivit společnosti Proficio Prague je také samozřejmě zprostředkování obchodů na českém akciovém trhu, tedy Burze cenných papírů Praha a rovněž na RM Systému. Společnost Proficio Prague s.r.o. od počátku své existence v roce 2000 nevyvíjela takřka žádné aktivity. Proficio Prague s.r.o. nyní působí jako investiční zprostředkovatel 1. stupně a jako takový tedy prostřednictvím investičních zprostředkovatelů 2. stupně (zpravidla fyzické osoby) realizuje přijímání a předávání pokynů v rámci registrace podle 30 odst. 5 zákona o podnikání na kapitálovém trhu. V roce 2007 se společnost Proficio Prague s.r.o. bude více zaměřovat na zprostředkovatelské aktivity na akciových trzích a to zejména v souvislosti s realizací transferu možností zprostředkování pokynů pro dřívějšího investičního zprostředkovatele AFIN Prague, a.s. Firemní politika klade důraz na rychlost, spolehlivost a zvláště profesionalitu, přičemž klientům jsme schopni nabídnou maximální flexibilitu a nadstandardní informační servis po dobu 24 hodin denně. Společným cílem a zároveň krédem firemní politiky je klientova spokojenost při adekvátním zhodnocování finančních prostředků. Produkce 2006 Společnost neměla v roce 2006 žádnou produkci. Kontakty Proficio Prague, s.r.o., V Soudním 170, Praha Klánovice UFC Praha, s.r.o. Společnost nedodala podklady. 18

21 Prezentace korporativních členů ZFP akademie, a.s. Společnost ZFP akademie,a.s. působí v podobě akciové společnosti od roku Na trhu finančního zprostředkování a poradenství působí značka ZFP od roku 1995, tzn., že si důvěru klientů získává již 13. rokem. Zatímco charakteristickým rysem roku 2005 byly především změny v legislativě, zejména v oboru pojišťovnictví, tak v roce 2006 jsme se plně soustředili na projekty orientované dovnitř firmy. Bylo to nutné a přirozené, neboť v roce 2006 jsme dosáhli výsledků, které se dají nazvat další expanzí. Objem produkce vzrostl o 34%, obrat stoupl o 43%. To jsou výkonnostní ukazatele, které svými důsledky přirozeně nasměrovaly naše soustředění v roce 2006 na řešení projektů týkajících se zkvalitňování administrativně technického zázemí. Soustředili jsme se na zdokonalování vzdělávací AKADEMIE, na automatizaci procesů v novém informačním systému, samoregulační výchově odborných produktových specialistů, zvyšování odbornosti v administrativním zázemí regionálních kanceláří a zejména nastavení procesů vedoucích k zajištění kvality klientského servisu v rámci projektu CRM. Zavazuje nás k tomu velikost klientského kmene, filozofie firmy a od ní se odvíjející hodnoty budující postavení značky ZFP na trhu. Skutečnost, že obchodní výsledky převýšily naplánované očekávání ve všech produktech obchodní nabídky je důkazem, že naši práci děláme správně. K dobrým obchodním výsledkům dosaženým v roce 2006 přispěla bezpochyby naše uplatňovaná obchodní metoda založená na vzdělávání občanů zvyšování jejich finanční gramotnosti. Následné dodržování vzdělávacího systému, umožňující v průběhu spolupráce každému, dle stupně jeho vzdělání a poznání, rozhodnout se, jakou cestu si zvolí, považuji za klíčovou metodu společnosti. Tato samospotřebitelská metoda má za výsledek přesměrování časti platů občanů (uvádíme 10%) z často neefektivní životní spotřeby do finančních produktů, které zajišťují občany na důchod a dále zajišťují občany proti rizikům života. Samozřejmě při využití všech benefitů, které nabízí na trhu stát v oblasti státních příspěvků a daňových úlev. Naše samospotřebitelská metoda vykazuje na trhu dle mých informací od obchodních partnerů nadprůměrné výsledky v oblasti storen a stížností klientů. V rámci naší obchodní metody je samozřejmě kladen také důraz na výchovu profesionálů a zvyšování odbornosti našich finančních zprostředkovatelů a poradců. Právě dlouhodobá péče a zodpovědnost o klienta vytváří tržní prostředí pro přirozený růst profesionálů, který je podložen obchodní zkušeností v praxi. Celý úspěch v oblasti distribuce finančních produktů je založen v našem oboru podnikání na neustálém vzdělávání. Proto se naše společnost věnuje i budování vlastních školících kapacit. V roce 2006 se nám podařilo vybudovat nový Seminární hotel AKADEMIE na Naháči u Prahy. Po Velkých Bílovicích u Břeclavi a Hrubé Vodě u Olomouce jsme tak dotvořili síť vlastních vzdělávacích seminárních zařízení v České republice. A co budoucnost? Vývoj legislativy bude směřovat k jasnému vymezení předmětu činnosti v práci finančního zprostředkovatele a poradce. To vítáme a chceme se rovněž podílet na tvorbě zákonů a vyhlášek prostřednictvím asociace AFIZ, jejímž jsme významným členem. Důvod je jasný. Pouze obor s jasnými pravidly může zaručit kvalitu poskytovaných služeb na trhu a prestiž pro tento obor podnikání mezi lidmi. Zkušenosti, které jsme v uplynulých 13 letech získali, nám dávají jistotu, že naše společnost je připravena tyto změny zvládnout. Výsledky, kterých společnost za uplynulá období dosáhla ve všech oblastech našeho podnikání, vytváří ten nejlepší předpoklad pro příští období a proto se do budoucna dívám s radostí a optimismem. Vladimír Poliak předseda představenstva ZFP akademie, a.s. 19

22 ZFP akademie, a.s. Produkce 2006 Ks/Kč Investice_počet uzavřených smluv 44 Objem nákupů_pl *) Objem nákupů_akcie 0 Objem nákupů_dluhopisy 0 Pojišťovnictví_pocet uzavřených smluv_žp Roční produkční pojistné_žp Pojišťovnictví_počet uzavřených smluv_np Roční produkční pojistné_np Stavební spoření_počet uzavřených smluv Stavební spoření_objem cílových částek Stavební spoření_počet uzavřených úvěrových smluv Stavební spoření_objem úvěrů Hypoteční úvěry_počet uzavřených smluv 308 Hypoteční úvěry_objem Penzijní připojištění_počet uzavřených smluv Penzijní připojištění_objem sjednaných měsíčních příspěvků Celkový počet aktivních klientů ke konci kalendářního pololetí Počet PPZ ke konci kalendářního pololetí Počet IZ 2. úrovně ke konci kalendářního pololetí 46 Roční provizní obrat (hrubý úpříjem z provizí) nezveřejňujeme *) suma za fondy kolektivního investování Kontakty ZFP akademie,a.s., 17. listopadu 12, Břeclav, tel.: , fax:

23 Účetní uzávěrka Rozvaha v plném rozsahu k v celých tisících Kč AKTIVA A. číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období a b 1 2 Dlouhodobý majetek celkem Součet I.až IV I. 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 2 Dlouhodobý 2. Software (013) nehmotný 3. Ocenitelná práva (014) 4 majetek 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 5 celkem 5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 6 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 7 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 8 Součet I.1. až I II. 1. Pozemky (031) 10 Dlouhodobý 2. Umělecká díla, předměty a sbírky (032) 11 hmotný 3. Stavby (021) 12 majetek 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) celkem 5. Pěstitelské celky trvalých porostů (025) Základní stádo a tažná zvířata (026) Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 19 Součet II.1. až II III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách (061) 21 Dlouhodobý 2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem (062) 22 finanční 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 23 majetek 4. Půjčky organizačním složkám (066) 24 celkem 5. Ostatní dlouhodobé půjčky (067) Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) 27 Součet III.1. až III IV. 1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 29 Oprávky k 2. Oprávky k softwaru (073) dlouhodobému 3. Oprávky k ocenitelným právům (074) 31 majetku 4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 32 celkem 5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) Oprávky ke stavbám (081) Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí (082) Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 39 Součet IV.1. až IV

24 Rozvaha v plném rozsahu AKTIVA B. číslo řádku Stav k Stav k prvnímu poslednímu dni dni účetního období účetního období a b 1 2 Krátkodobý majetek celkem Součet B.I. až B.IV I. 1. Materiál na skladě (112) 42 Zásoby 2. Materiál na cestě (119) 43 celkem 3. Nedokončená výroba (121) Polotovary vlastní výroby (122) Výrobky (123) Zvířata (124) Zboží na skladě a v prodejnách (132) Zboží na cestě (139) Poskytnuté zálohy na zásoby (314) 50 Součet I.1. až I II. 1. Odběratelé (311) Pohledávky 2. Směnky k inkasu (312) 53 celkem 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) Poskytnuté provozní zálohy (314) Ostatní pohledávky (315) Pohledávky za zaměstnanci (335) Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a zdrav. pojištění (336) Daň z příjmů (341) Ostatní přímé daně (342) Daň z přidané hodnoty (343) Ostatní daně a poplatky (345) Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgánů územ. samospráv. celků (348) Pohledávky za účastníky sdružení (358) Pohledávky z pevných termínových operací (373) Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) Jiné pohledávky (378) Dohadné účty aktivní (388) Opravná položka k pohledávkám (391) 70 Součet II.1. až II III. 1. Pokladna (211) Krátkodobý 2. Ceniny (213) finanční 3. Účty v bankách (221) majetek 4. Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 75 celkem 5. Dluhové cenné papíry k obchodování (253) Ostatní cenné papíry (256) Pořizovaný krátkodobý finanční majetek (259) Peníze na cestě (261) 79 Součet III.1. až III

25 Rozvaha v plném rozsahu AKTIVA CELKEM číslo řádku Stav k Stav k prvnímu poslednímu dni dni účetního období účetního období a b 1 2 IV. 1. Náklady příštích období (381) Jiná aktiva 2. Příjmy příštích období (385) 82 celkem 3. Kursové rozdíly aktivní (386) 83 Součet IV.1. až IV Aktiva celkem Součet A. až B PASIVA A. B. číslo řádku Stav k Stav k prvnímu poslednímu dni dni účetního období účetního období a b 3 4 Vlastní zdroje celkem Součet A.I. až A.II I. 1. Vlastní jmění (901) 87 Jmění 2. Fondy (911) 88 celkem 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (921) 89 Součet I.1. až I II. 1. Účet výsledku hospodaření (963) 91 x 352 Výsledek 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931) x hospodaření 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) Součet II.1 až II Cizí zdroje celkem Součet B.I. až B.IV I.Rezervy 1. Rezervy (941) 96 Hodnota I II. 1. Dlouhodobé bankovní úvěry (951) 98 Dlouhodobé 2. Vydané dluhopisy (953) 99 závazky 3. Závazky z pronájmu (954) 100 celkem 4. Přijaté dlouhodobé zálohy (955) Dlouhodobé směnky k úhradě (958) Dohadné účty pasivní (389) Ostatní dlouhodobé závazky (959) Součet II.1. až II

26 Rozvaha v plném rozsahu III. 1. Dodavatelé (321) Krátkodobé 2. Směnky k úhradě (322) 107 závazky 3. Přijaté zálohy (324) celkem 4. Ostatní závazky (325) Zaměstnanci (331) Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění (336) Daň z příjmů (341) Ostatní přímé daně (342) Daň z přidané hodnoty (343) Ostatní daně a poplatky (345) Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu (346) Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků (348) Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů (367) Závazky k účastníkům sdružení (368) Závazky z pevných termínových operací (373) Jiné závazky (379) Krátkodobé bankovní úvěry (231) Eskontní úvěry (232) Vydané krátkodobé dluhopisy (241) Vlastní dluhopisy (255) Dohadné účty pasivní (389) Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (249) 128 Součet III.1. až. III PASIVA CELKEM číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období a b 3 4 IV. 1. Výdaje příštích období (383) Jiná 2. Výnosy příštích období (384) pasiva 3. Kursové rozdíly pasivní (387) 132 Součet IV. až IV Pasiva celkem Součet A. až B

27 Účetní uzávěrka Výkaz zisku a ztráty k v celých tisících Kč Činnosti Označení Název ukazatele Číslo Hlavní Hospodářská Celkem A. Náklady 1 řádku I. Spotřebované nákupy celkem Součet I.1. až I Spotřeba materiálu (501) Spotřeba energie (502) Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (503) Prodané zboží (504) II. Služby celkem Součet II.5. až II Opravy a udržování (511) Cestovné (512) Náklady na reprezentaci (513) Ostatní služby (518) III. Osobní náklady celkem Součet III.9. až III Mzdové náklady (521) Zákonné sociální pojištění (524) Ostatní sociální pojištění (525) Zákonné sociální náklady (527) Ostatní sociální náklady (528) IV. Daně a poplatky celkem Součet IV.14. až IV Daň silniční (531) Daň z nemovitostí (532) Ostatní daně a poplatky (538) V. Ostatní náklady celkem Součet V.17. až V VI. 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541) Ostatní pokuty a penále (542) Odpis nedobytné pohledávky (543) Úroky (544) Kursové ztráty (545) Dary (546) Manka a škody (548) Jiné ostatní náklady (549) Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem Součet VI.25. až VI Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (551) Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a 26. hmot. majetku (552) Prodané cenné papíry a podíly (553) Prodaný materiál (554) Tvorba rezerv (556) Tvorba opravných položek (559) VII. Poskytnuté příspěvky celkem Součet VII.31. až VII Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organ. složkami (581) Poskytnuté členské příspěvky (582) VIII. Daň z příjmů celkem Hodnota VIII Dodatečné odvody daně z příjmů (595) Náklady celkem Součet I. až VIII

28 Výkaz zisku a ztráty B. Výnosy 44 I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem Součet I.1. až I Tržby za vlastní výrobky (601) Tržby z prodeje služeb (602) Tržby za prodané zboží (604) II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem Součet II.4. až II Změna stavu zásob nedokončené výroby (611) Změna stavu zásob polotovarů (612) Změna stavu zásob výrobků (613) Změna stavu zvířat (614) III. Aktivace celkem Součet III.8. až III Aktivace materiálu a zboží (621) Aktivace vnitroorganizačních služeb (622) Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku (623) Aktivace dlouhodobého hmotného majetku (624) IV. Ostatní výnosy celkem Součet IV.12. až IV Smluvní pokuty a úroky z prodlení (641) Ostatní pokuty a penále (642) Platby za odepsané pohledávky (643) Úroky (644) Kursové zisky (645) Zúčtování fondů (648) Jiné ostatní výnosy (649) V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. Součet V.19. až V položek celkem Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. 19. majetku (652) Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (653) Tržby z prodeje materiálu (654) Výnosy z krátkodobého finančního majetku (655) Zúčtování rezerv (656) Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (657) Zúčtování opravných položek (659) VI. Přijaté příspěvky celkem Součet VI.26. až VI Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními 26. složkami (681) Přijaté příspěvky (dary) (682) Přijaté členské příspěvky (684) VII. Provozní dotace celkem Hodnota VII Provozní dotace (691) Výnosy celkem Součet I. až VII C. Výsledek hospodaření před zdaněním Výnosy - Náklady Daň z příjmů (591) 83 D. Výsledek hospodaření po zdanění C

29 Zpráva Dozorčí rady k účetní uzávěrce Dozorčí rada AFIZ od valné hromady dne pracovala ve složení Ing. Jiří Fischer, CSc., předseda, Jana Vojáčková, první místopředsedkyně, Mgr. Miroslav Horký, místopředseda, Jana Juřenová, Mgr. Vladimíra Martincová, Radek Pololáník, Roman Scherks a od valné hromady dne místo pana Scherkse Ing. Jan Svoboda, Csc. a sešla se na pěti zasedáních, přičemž její členové prováděli kontroly individuálně. Dozorčí rada AFIZ se při své činnosti zaměřila zejména na kontrolu ekonomické činnosti AFIZ a kontrolu dodržování stanov a usnesení valné hromady AFIZ i ze strany Představenstva AFIZ za období od poslední valné hromady AFIZ Dozorčí rada se na svých zasedáních zabývala auditovanou závěrkou roku 2004 a auditovanou závěrkou roku Svoji zásadní připomínku k ekonomické náročnosti evidence tlumočila Dozorčí rada i na Představenstvu AFIZ. Opakovaně byla provedena kontrola při fyzické inventuře pokladny a nebyla shledána žádná závada. Dozorčí rada kladně hodnotí přechod Sekretariátu AFIZ od průběžné evidence příjmů a výdajů formou cash-flow k managerskému vyhodnocování hospodaření AFIZ s prvky časového rozlišení vybraných zásadních výnosů a nákladů. Kontrola vybraných účtů závěrky za rok 2006 přinesla v zásadě odstranitelné nálezy, kterými se již Sekretariát AFIZ v té době seriózně zabýval. Zejména jde o způsob evidence pohledávek za členy sdružení a v případě jejich nedobytnosti o jejich odpis. Kontrola dodržování stanov a usnesení valných hromad ze strany Představenstva AFIZ za období od valné hromady AFIZ do konce roku 2006 přinesla drobné nálezy formálních chyb v některých zápisech Představenstva AFIZ. Naopak Dozorčí rada AFIZ oceňuje zlepšení kontroly placení členských příspěvků a jejich vymahatelnosti a zpřísnění podmínek přijímání nových členů právě z hlediska příspěvkové kázně. V roce 2007 pracuje Dozorčí rada AFIZ ve složení Ing. Jiří Fischer, CSc., předseda, Jana Vojáčková, první místopředsedkyně, Mgr. Miroslav Horký, místopředseda, Jana Juřenová, Mgr. Vladimíra Martincová, Radek Pololáník, Ing. Jan Svoboda, Csc. a ke dni této zprávy již projednala auditovanou závěrku roku 2006 a nevznesla žádnou závažnou připomínku. V Praze dne Ing. Jiří Fischer, CSc. Jana Juřenová Jana Vojáčková Mgr. Vladimíra Martincová Mgr. Miroslav Horký Radek Pololáník Ing. Jan Svoboda, Csc. 27

30 28 Výrok auditora

31 : Kontakty Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky, o.s. Vinohradská 938/ 37, Praha 2 Tel.: Fax: Grafické zpracování výroční zprávy:

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. OBSAH Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ za rok 2007...2 Zpráva o činnosti AFIZ...4 Zpráva o činnosti Etického výboru

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 2 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Více

Jsme Partners. Děláme věci JINAK

Jsme Partners. Děláme věci JINAK Jsme Partners. Děláme věci JINAK zpráva Partners Financial Services, a. s., / Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva Partners Financial Services, a. s., za období od 1. ledna do 31. prosince 2014. Nebojíme

Více

své úspěchy Výroční finanční zpráva 2010

své úspěchy Výroční finanční zpráva 2010 Umíme zúročit své úspěchy Výroční finanční zpráva 2010 Finanční poradenství pro Evropu Obsah Zpráva managementu... 4 Východiska do budoucna... 10 Orgány společnosti...... 12 Zpráva dozorčí rady...... 13

Více

Broker Trust, a.s. Výroční zpráva

Broker Trust, a.s. Výroční zpráva Broker Trust, a.s. 2013 Výroční zpráva Broker Trust, a.s. Podporujeme poradce, kteří zodpovědně poskytují kvalitní služby svým klientům. Poskytujeme nástroje a služby, které umožňují finančním poradcům

Více

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií ČP Leasing, a.s. / Výroční zpráva 2000 1 Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým klientům finanční leasing automobilů osobních, užitkových, nákladních, a to jak nových, tak ojetých, a dále pak operativní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

život v umění, umění v životě

život v umění, umění v životě život v umění, umění v životě výroční zpráva 2013 1 výroční zpráva 2013 2 KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S., VIENNA INSURANCE GROUP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 Obsah Úvodní slovo předsedy dozorčí rady 9 Úvodní slovo

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

2011 2012 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 2016 2017

2011 2012 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 2016 2017 2011 2012 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 2016 2017 OBSAH Kooperativa 2014? 2 miliony klientů 3,83 milionu pojistných smluv 648 tisíc vyřešených pojistných událostí Pojišťovna roku 2014 5 Úvodní slovo předsedy

Více

Na partnerství záleží. Výroční zpráva 2011 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.

Na partnerství záleží. Výroční zpráva 2011 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Na partnerství záleží Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Modrá pyramida je moderní dynamickou společností, která se profiluje jako finanční rádce poskytující komplexní finanční poradenství, které

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s.

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Komunikace to je slovo, které jednoduše vystihuje hlavní poslání společnosti ČD - Telematika a.s. Také z toho důvodu je partnerem projektu nadačního fondu Českého

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

Úvodní slovo ředitele

Úvodní slovo ředitele Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele str. 2 Personální obsazení TC HK (k 31.12. 2013) str. 3 Zpráva o činnosti správní rady v roce 2013 str. 3 Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2013 str.

Více

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012 Roztáčíme kola Vašeho podnikání Výroční zpráva 2012 1 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Významné události roku 2012... 5 Hlavní události první poloviny roku 2013... 7 Profil společnosti...

Více

Kooperativa pojišťovna pro život, jaký je. Obsah. Nevíme, co nám život přinese...

Kooperativa pojišťovna pro život, jaký je. Obsah. Nevíme, co nám život přinese... Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Kooperativa pojišťovna pro život, jaký je 2 3 Obsah Nevíme, co nám život přinese... Úvodní slovo předsedy dozorčí rady 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Hlavní

Více

výroční zpráva Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz

výroční zpráva Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz výroční zpráva 2013 Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz obsah Nebojím se vzít život do vlastních rukou 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Profil společnosti 2.1 Základní údaje

Více

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH OBSAH Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 5 Sesouhlasení regulatorního a účetního kapitálu 7 Kapitálové požadavky 7 Úvodní slovo předsedy představenstva 9 Profil společnosti

Více

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999 Česká pojišťovna a.s. Centrála: Spálená 16 113 04 Praha 1 - Nové Město Česká republika Pracoviště centrály: Na Pankráci 121 140 00 Praha 4 Česká republika Telefon:

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ČPP ZA ROK 2006 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ČPP Obchodní firma Česká podnikatelská pojišťovna, a. s. Sídlo Budějovická 5, 140

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Výroční zpráva 2001 [ Penzijní fond České pojišťovny, a.s. ]

Výroční zpráva 2001 [ Penzijní fond České pojišťovny, a.s. ] Výroční zpráva 2001 [ Penzijní fond České pojišťovny, a.s. ] Obsah Profil společnosti 2 Základní ekonomické ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Orgány společnosti a organizační struktura

Více

AEGON Pojišťovna, a. s.

AEGON Pojišťovna, a. s. AEGON Pojišťovna, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 investice pojištění penze OBSAH STRANA 2 STRANA 4 STRANA 11 STRANA 14 Úvodní slovo Profil společnosti orgány společnosti zpráva dozorčí rady 3 Úvodní slovo předsedy

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0 VZ RSTS - 2010 1

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0 VZ RSTS - 2010 1 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0 VZ RSTS - 2010 1 Obsah Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Profil společnosti 8 Základní údaje 8 Historie a vývojové mezníky

Více

Penzijní společnost České pojišťovny

Penzijní společnost České pojišťovny Výroční zpráva 2013 2 Penzijní společnost České pojišťovny Zajišťujeme vám klidné stáří Nabízíme nejširší spektrum fondů a spořicích programů podporovaných státem každému, kdo se chce finančně zabezpečit

Více

Burza cenných papírů Praha, a.s. Výroční zpráva 2007

Burza cenných papírů Praha, a.s. Výroční zpráva 2007 Burza cenných papírů Praha, a.s. Výroční zpráva 2007 Ing. Petr Koblic generální ředitel Burza cenných papírů Praha, a.s. OBSAH Profil společnosti...4 Významné události roku 2007...6 Významné události roku

Více

V ÝROČNÍ ZPR ÁVA. S námi se odvážných kroků. bát nemusíte. www.partners.cz

V ÝROČNÍ ZPR ÁVA. S námi se odvážných kroků. bát nemusíte. www.partners.cz V ÝROČNÍ ZPR ÁVA 2012 S námi se odvážných kroků bát nemusíte www.partners.cz obsah 1. Úvodní slovo předsedkyně představenstva / výkonné ředitelky 2. Profil společnosti 2.1 Základní údaje 2.2 Filozofie

Více

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2004. Výroční zpráva České pojišťovny a.s. za rok 2004 - auditovaná 1

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2004. Výroční zpráva České pojišťovny a.s. za rok 2004 - auditovaná 1 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2004 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva České pojišťovny a.s. za rok 2004 - auditovaná 1 Výroční zpráva 2004 Obsah: 1. Úvodní slovo předsedy představenstva... 4 2.

Více