PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATLE"

Transkript

1 PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATLE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Název VZ: Česká republika Úřad práce České republiky se sídlem: Karlovo náměstí 1359/1, Praha 28 Nové Město IČ: Poskytování komplexních služeb v projektu Restart na druhou v Ústeckém kraji Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.2.00/ Oznámení o zahájení zadávacího řízení (oznámení o zakázce) uveřejněno v: - IS VZ US dne pod evidenčním číslem VZ IS ESF CR dne pod evidenčním číslem UV EU dne pod evidenčním číslem 2013/S Datum odeslání oznámení k uveřejnění: I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE OBCHODNÍ FIRMA/NÁZEV Česká republika Úřad práce České republiky PRÁVNÍ FORMA Organizační složka státu IČ SÍDLO Karlovo náměstí 1359/1, Praha 28 Nové Město II. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Obecný popis Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexu vzájemně provázaných služeb pro cílové skupiny projektu Restart na druhou v Ústeckém kraji, registrační číslo CZ.1.04/1.2.00/ , v níže následujících deseti (10) aktivitách: 1) Monitoring trhu práce a poradenství pro zaměstnavatele, 2) Zapojování účastníků do projektu, 3) Vstupní rozhovor,individuální projektový plán (IPP) a diagnostika, 4)Školení v oblasti pracovního práva, psychologie a finanční gramotnost, 5) Školení v oblasti klíčových kompetencí (soft skills), včetně IT dovedností, 6) Rekvalifikace a praxe, 7) Zprostředkování zaměstnání, 8) Doprovodná opatření, 9)Řízení a realizace veřejné zakázky, 10) Publicita. Dodavatel je povinen provést všechny aktivity a v rámci nich splnit stanovené indikátory a parametry. Indikátory projektu: Počet osob, které obdrží podporu v rámci projektu 450 Počet osob umístěných na rekvalifikaci (dle zákona o zaměstnanosti) 300 Počet úspěšných absolventů kurzů z toho absolventů školení prac. práva, psychologie či finanční gramotnosti (počet 1035 stanoven s ohledem na skutečnost, že školení prac. práva, psychologie či finanční gramotnosti se sestává ze tří modulů, kdy jedna osoba může absolvovat jeden až tři moduly) - z toho absolventů školení soft skills včetně IT dovedností z toho úspěšných absolventů rekvalifikací s osvědčením 210 Počet osob umístěných na dotované zaměstnání 150 Počet osob umístěných na nedotované zaměstnání 50 Cílovou skupinou jsou zaměstnanci podniků působících v oborech a odvětvích, které procházejí strukturálními změnami, jimž hrozí nezaměstnanost z organizačních důvodů, a žijí nebo pracují v Ústeckém kraji.

2 Za zaměstnance se považují fyzické osoby závislé na příjmu na základě: a) pracovního poměru, který bude ukončen výpovědí zaměstnavatele, popř. těmto osobám již běží výpovědní doba (viz definice cílové skupiny bod a) níže); b) pracovního poměru, který může být ukončen ze strany zaměstnance z důvodu nevyplacení mzdy nebo platu (viz definice cílové skupiny bod b) níže); c) pracovního poměru, který byl uzavřen na dobu určitou a bude ukončen, nikoliv výpovědí ze strany zaměstnavatele, ale uplynutím sjednané doby. Tyto osoby jsou oprávněnou cílovou skupinou nejdříve v době 2 měsíce před ukončením pracovního poměru, nejpozději k datu jeho ukončení (viz definice cílové skupiny bod c) níže). Jedná se zejména o zaměstnance: a) se kterými je nebo bude v následujících 3 měsících rozvázán pracovní poměr ze strany zaměstnavatele v souvislosti s organizačními změnami na základě 52 odst. a), b) a c) zákoníku práce č. 262/2006 Sb. nebo jejich pracovní poměr končí dohodou z týchž důvodů; b) kteří mohou uplatnit okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance z důvodu nevyplacení mzdy nebo platu zaměstnavatelem anebo jakékoli jejich části do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti, na základě 56 odst. b) zákoníku práce č. 262/2006 Sb.; c) za cílovou skupinu lze považovat i zaměstnance, s nimiž byl uzavřen pracovní poměr na dobu určitou, a který bude ukončen nikoliv výpovědí ze strany zaměstnavatele, ale uplynutím sjednané doby a zaměstnavatel s nimi neuzavřel novou pracovní smlouvu, resp. neprodloužil pracovní smlouvu na dobu určitou, a to z důvodu strukturálních změn či reorganizace podniku. Tuto skutečnost je zaměstnavatel povinen doložit čestným prohlášením. Za cílovou skupinu nelze považovat zaměstnance, se kterými zaměstnavatel rozvazuje pracovní poměr na základě soustavného porušování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci nebo z důvodů nesplňování předpokladů nebo požadavků pro výkon práce včetně dlouhodobých neuspokojivých pracovních výsledků. Jedná se zejména o zaměstnance, kteří obdrží či obdrželi výpověď ze strany zaměstnavatele na základě 52 odst. f), g) zákoníku práce č. 262/2006 Sb. Do cílové skupiny nespadají: 1) zaměstnanci škol (tj. veřejné i soukromé základní, střední, vysoké aj. školy) a školských zařízení, kteří jsou cílovou skupinou příslušných prioritních os OP VK (s výhradou činnosti zaměřené na posilování sociálního dialogu). Cílovou skupinou rovněž nejsou zaměstnanci institucí poskytující specializační vzdělávání, kteří jsou cílovou skupinou OP VK, prioritní osa 3, oblast podpory 3.3; 2) zaměstnanci veřejné správy a místní samosprávy, kteří jsou cílovou skupinou OP LZZ, prioritní osy 4; 3) zaměstnanci zadavatelů, poskytovatelů a dalších subjektů působících v oblasti sociálního začleňování/ sociálních služeb, kteří jsou cílovou skupinou OP LZZ, prioritní osy 3, oblast podpory 3.1 a 3.2; 4) zaměstnanci institucí služeb zaměstnanosti, spolupracující organizace, kteří jsou cílovou skupinou OP LZZ, prioritní osy 2, oblast podpory 2.2. Účelem je umožnit účastníkům projektu další vzdělávání, posílit a zkvalitnit odborné znalosti, dovednosti a kompetence účastníků projektu ještě před ukončením pracovního poměru tak, aby se zvýšila jejich uplatnitelnost na trhu práce, a to i případnou změnou profesního zaměření účastníků projektu, zprostředkování dotovaných i nedotovaných pracovních míst pro tyto osoby při splnění podmínek Operačního programu. Podrobný popis aktivit dodavatele 01 - Monitoring trhu práce a poradenství pro zaměstnavatele Hlavní činností dodavatele v této aktivitě bude proaktivní spolupráce se zaměstnavateli obou typů (propouštějícími i přijímajícími), poradenství a poskytování informací o možnostech nabízených v projektu, zejména organizace seminářů pro zaměstnavatele, provádění informačních schůzek přímo v provozovnách firem, příprava a distribuce dotazníků, zpracování dat do podoby analýz. V rámci této

3 aktivity dodavatel dále ve spolupráci se zaměstnavateli vyhledává vhodná pracovní místa pro účastníky projektu. Nedílnou součástí je úzká spolupráce s Poradci pro cílovou skupinu z kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR (jedná se o zaměstnance Úřadu práce ČR) při tvorbě analýz a zpracovávání dat z monitoringu v regionu Ústeckého kraje. Další náplní (povinností) bude samostatné získávání informací o situaci na okolních trzích práce, zejména v okresech sousedících s okresy Ústeckého kraje a jejich zapracovávání do plánu projektových aktivit. Výstupy aktivity 01: - Přehled o poradenské práci se zaměstnavateli - včetně formy kontaktů (telefonicky, mailem, osobně apod.) v měsíčních Zprávách o činnosti. - Záznam z jednání se zaměstnavateli - průběžně aktualizovaná data se závěry ohledně jejich zapojení do projektu (propouštějící nebo přijímající zaměstnavatel, počet a struktura zaměstnanců / účastníků projektu, včetně požadavků na jejich kvalifikaci u přijímajících zaměstnavatelů apod.) - databáze zapojených firem, včetně uvedení kontaktních osob zaměstnavatelů, telefonického i ového kontaktu na tuto osobu (tyto osoby). Tyto záznamy budou uchovávány a budou k dispozici v Informačně poradenských centrech, blíže viz aktivita Analýza dat z monitoringu trhu práce přehled informací o propouštějících a přijímajících zaměstnavatelích (počty propouštěných zaměstnanců či volných pracovních míst), s uvedením kontaktů na zaměstnavatele odevzdávány jako příloha měsíčních Zpráv o činnosti. - Seznam nabízených pracovních míst - průběžně aktualizovaná nabídka pracovních míst pro účastníky projektu na internetových stránkách dodavatele, který bude veden jako slepý a účastníci budou dostávat kontakt na daného zaměstnavatele prostřednictvím odborného poradce pro cílovou skupinu v jednotlivých Informačně poradenských centrech. 02 Zapojování účastníků do projektu Na základě získaných dat o firmách, které se potýkají s problémy a uvažují o propouštění zaměstnanců, bude průběžně dodavatelem sestavován časový plán zapojení potencionálních účastníků do projektu s průběžným počtem propouštěných zaměstnanců, jejich kvalifikační strukturou, rozložení z hlediska jejich dosavadního pracoviště apod. Přijímat účastníky do projektu bude dodavatel služeb prostřednictvím osobních poradců v jednotlivých IPC. Dodavatel bude s účastníky uzavírat Dohodu o účasti v projektu. Zadavatel má právo po kontrole zařazení jednotlivých účastníků do projektu, resp. po kontrole příloh Zprávy o činnosti, vyhodnotit vstup účastníka do projektu jako neoprávněný, pokud byla dodavatelem zařazena do projektu osoba, která nesplňuje podmínky cílové skupiny. Dodavatel osloví alespoň 650 potencionálních účastníků projektu, z nichž bude následně zapojeno minimálně 450 osob. Propouštějícím zaměstnavatelům bude nabídnuta možnost zapojit jejich zaměstnance do projektu, jednání s propouštějícími zaměstnavateli budou vedena s cílem dosáhnout jejich souhlasu se zapojením propouštěných zaměstnanců do vzdělávacích a poradenských aktivit a nastavení oboustranně vyhovujících podmínek tohoto zapojení. Dodavatel bude organizovat informační schůzky, na kterých budou zodpovídány dotazy potenciálních účastníků týkající se aktivit projektu a evidence na Úřadě práce ČR (v součinnosti s kontaktními pracovišti Úřadu práce ČR). Cílem schůzek je dosáhnout zapojení potencionálních účastníků do projektových aktivit formou Dohody o účasti v projektu, jejíž součástí bude i souhlas se zpracováním osobních údajů a přílohou bude Souhlas zaměstnavatele s účastí zaměstnanců v projektu nebo Čestné prohlášení podniku v restrukturalizaci. Mzdové příspěvky pro stávající zaměstnavatele Pokud zaměstnavatel umožní zaměstnanci účastnit se aktivit č. 04,05 a 06 má možnost čerpat příspěvek na mzdu za dobu účasti zaměstnance na výše uvedených aktivitách (dále jen refundace mzdy) a to až do výše ,- Kč na zaměstnance a měsíc (tato maximální výše se vztahuje k týdenní stanovené pracovní době v rozsahu 40 hodin, je-li pracovní doba kratší tato maximální výše příspěvku se odpovídajícím způsobem snižuje např. u týdenní pracovní doby 20 hodin činí

4 maximální částka 6.000,- Kč za měsíc) po dobu maximálně dvou měsíců před ukončením pracovního poměru. Administraci refundace mzdy (administrací se rozumí veškerá činnost související se zajištěním refundace mzdy s výjimkou jejího proplácení) zajišťuje dodavatel. Refundace mzdy bude proplácena zadavatelem přímo zaměstnavateli po předložení Žádosti o platbu refundace mzdy a potřebných příloh. Bližší informace k povinnostem dodavatele při vyplácení refundace mzdy jsou uvedeny níže, viz - Společné ustanovení k poskytování přímé podpory. Nárok na refundaci mezd vzniká zaměstnavateli uzavřením Souhlasu zaměstnavatele s účastí zaměstnance v projektu, jehož součástí bude ujednání o refundaci mezd (dále jen Souhlas vč. refundace). Uzavření příslušného dokumentu mezi zadavatelem a zaměstnavateli zajistí organizačně a administrativně dodavatel. Proplácení redistribuce výdajů na refundaci mezd bude probíhat na základě měsíčních výkazů po schválení žádosti o tuto podporu a uzavření Souhlasu vč. refundace mezi zadavatelem a zaměstnavatelem. Předložení žádosti a podpis Souhlasu vč. refundace ze strany zaměstnavatelů zajistí Dodavatel. Dodavatel bude pravidelně měsíčně doručovat zadavateli žádosti zaměstnavatelů o poskytnutí refundace mezd a její přílohy (viz příloha č. 1 Formuláře Žádost o platbu refundace), u kterých před jejich doručením provede kontrolu a odpovídá za jejich správnost. Dodavatel je povinen poskytnout zadavateli na jeho žádost jakékoliv doplňující informace a dokumenty související s poskytnutím refundace mezd. Řádné vyplnění žádostí o podporu a podpis Souhlasu vč. refundace ze strany zaměstnavatelů zajistí dodavatel a tyto dokumenty neprodleně doručí zadavateli. Dodavatel je povinen si vyžádat od zaměstnavatele formulář Žádosti o proplacení příspěvku - refundace mzdy s přílohami vždy za rozhodné období (kalendářní měsíc) tak, aby mu zaměstnavatel doručil ke kontrole vyplněný a podepsaný formulář s přílohami vždy do konce kalendářního měsíce následujícího po uplynutí vykazovaného měsíčního období. Po dodavatelem provedené kontrole Žádosti o proplacení příspěvku refundace mezd a příloh této žádosti včetně odstranění případně dodavatelem zjištěných nedostatků doručí dodavatel žádost a její přílohy zadavateli, a to nejpozději 10. den následujícího měsíce po doručení žádosti dodavateli. Příspěvek je splatný do 30 kalendářních dnů od doručení řádné Žádosti o proplacení příspěvku refundace mezd s přílohami za měsíc, v němž trvalo zaměstnání účastníka u zaměstnavatele a zároveň se účastník v tomto měsíci účastnil některé z předmětných projektových aktivit (aktivit č. 04,05 a 06), zadavateli. Příspěvek bude zaměstnavateli vyplacen zadavatelem. Z každé poradenské či motivační činnosti bude pořizována evidence docházky účastníků na jednotlivé aktivity, včetně informačních schůzek. V měsíčních Zprávách o činnosti bude dodavatel dokládat plnění stanovených indikátorů evidencí počtu účastníků v jednotlivých aktivitách. Dodavatel bude předávat informace zájemcům o projekt a účastníkům projektu v rámci činnosti odborných poradců pro cílovou skupinu v jednotlivých Informačně poradenských centrech. Dodavatel zajistí bez zbytečného odkladu předávání informací o zařazení účastníků do projektu jednotlivým Poradcům pro cílovou skupinu na kontaktních pracovištích krajské pobočky ÚP ČR v Ústí nad Labem a dále bude s těmito Poradci pro cílovou skupinu (zaměstnanci ÚP ČR) úzce spolupracovat. V rámci této aktivity budou dodavatelem zajištěny vhodně vybavené prostory, kde bude pro přijaté účastníky projektu k dispozici zařízení sloužící k vyhledávání informací o volných pracovních místech a vyřizování osobní agendy spojené s přípravou na zaměstnání, tzv. Informačně poradenské centrum (IPC). IPC budou zároveň kontaktním místem pro zájemce o účast v projektu (potenciální účastníky projektu) a zaměstnavatele, kteří budou mít zájem získat informace o projektu osobně, telefonicky nebo em mimo prostory firmy. IPC budou dodavatelem zřízena v každém ze sedmi okresních měst Ústeckého kraje tj. Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem. Činnost IPC musí být zahájena nejpozději do 1 měsíce od podpisu Smlouvy o realizaci veřejné zakázky a bude ukončena až s ukončením realizace veřejné zakázky. IPC musí být otevřeno min. 4 dny v týdnu v předem stanovených dnech (PO-PÁ) a hodinách, a to alespoň jeden den v dopoledních a alespoň jeden den v odpoledních hodinách, minimálně vždy 3 hodiny denně. V IPC je potřebné vytvořit velmi přátelskou atmosféru, pocit zázemí, kam budou účastníci projektu rádi docházet. IPC musí sloužit účastníkům projektu, a to po celou dobu jejich zařazení v projektu, přičemž

5 bývalí účastníci projektu budou moci využívat služeb IPC i po skončení svého zařazení v projektu, a to až do ukončení realizace veřejné zakázky dodavatelem. V IPC musí být účastníkům projektu bezplatně k dispozici min. 4 počítače s připojením k internetu a základní sadou kancelářského softwaru, tiskárna, kopírka, denní tisk a jiné vhodné časopisy. Místnost IPC musí být vybavena minimálně v tomto rozsahu: 8 židlí, 2 volné kancelářské stoly (bez PC), příslušný počet stolů pro pohodlnou práci s PC a odkládací prostory (např. věšák) pro příslušný počet osob. V místnosti IPC musí být na zdi upevněna nástěnka, na kterou je dodavatel povinen vyvěšovat aktualizované databáze s rekvalifikacemi, volnými pracovními místy a provozní řád IPC, který je dodavatel povinen vypracovat. Všechno vybavení IPC musí být ve standardní kvalitě, plně funkční a odpovídat povaze provozu IPC. Účastníkům projektu musí být po celou dobu otevírací doby IPC k dispozici osobní poradce, který bude poskytovat základní i technickou podporu (tj. základní informace o projektu, aktivitách a provozu IPC, a dále podporu v oblasti funkčnosti PC, internetu a příslušných SW programů a práce s nimi). Účastníci projektu musí být při své první návštěvě seznámeni s režimem provozu IPC a s podmínkami jeho využívání. Pro zajištění individuálního a skupinového poradenství musí být dodavatelem do každého IPC přiřazen 1 osobní poradce. Osobní poradce musí být v IPC osobně přítomen každý den provozu IPC, a to po celou otevírací dobu IPC, nevykonával-li osobní poradce jinou aktivitu v rámci projektu mimo IPC např. schůzka s propouštěnými zaměstnanci u zaměstnavatele. Požadavek na pracovní úvazek osobního poradce je 0,5 na jedno IPC. Pracovní činnost v rámci stanovené týdenní pracovní doby je osobní poradce povinen vykonávat na svém pracovišti, tj. v IPC, do kterého byl osobní poradce přiřazen, tzn. osobní poradce není oprávněn vykonávat činnosti poradce např. z domova po telefonu. Minimální kvalifikační požadavky na osobní poradce jsou uvedeny v bodě Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. této ZD - Realizační tým uchazeče. Dodavatel bude 2x měsíčně (k 15. a poslednímu dni v kalendářním měsíci) elektronicky projektovému manažerovi zadavatele a poradcům pro cílovou skupinu zadavatele zasílat aktualizovaný seznam účastníků projektu, vč. data ukončení pracovního poměru a předpokládaného dne zaevidování na ÚP ČR jako zájemce či uchazeče o zaměstnání. Výstupy aktivity 02: - Souhlas zaměstnavatele se vstupem zaměstnance do projektu v případě, že zaměstnanec končí pracovní poměr na dobu neurčitou, bude nedílnou součástí Dohody o účasti v projektu Souhlas zaměstnavatele s účastí zaměstnanců v projektu viz. příloha č. 1 Formuláře; v případě neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou bude její součástí Čestné prohlášení podniku v restrukturalizaci viz. příloha č. 1 Formuláře, s uvedením důvodu neprodloužení pracovního poměru. V případě, že bude zaměstnavatel čerpat refundaci mzdy, bude součástí tohoto Souhlasu zaměstnavatele ujednání o refundaci mezd viz příloha č. 1 Formuláře Souhlas o účasti v projektu refundace mezd. - Dohoda o účasti v projektu Vzor Dohody o účasti v projektu je součástí této zadávací dokumentace viz příloha č. 1 Formuláře, dodavatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu zadavatele měnit jakkoliv text Dohody či jej jakkoliv doplňovat s výjimkou doplnění identifikačních údajů svých a účastníka. Dohoda bude vyhotovena ve třech originálech, z nichž po jednom vyhotovení obdrží účastník, zadavatel a dodavatel. Dodavatel pak svůj originál uloží v osobní složce účastníka. (min. 450 dohod) - Kopie zpráv pro zájemce a účastníky projektu (je-li relevantní, např. doklad o informování účastníka o konání informační schůzky). - Seznam účastníků projektu elektronicky 2x měsíčně (k 15. a poslednímu dni v kalendářním měsíci) projektovému manažerovi zadavatele a poradcům pro cílovou skupinu zadavatele zasílat aktualizovaný seznam účastníků projektu, vč. data ukončení pracovního poměru a předpokládaného dne zaevidování na ÚP ČR jako zájemce či uchazeče o zaměstnání.

6 - Návštěvní kniha IPC v té budou zaznamenány veškeré návštěvy IPC účastníků, zájemců o projekt a zaměstnavatelů. Uveden bude termín návštěvy, důvod návštěvy, status návštěvníka (účastník, zájemce, zaměstnavatel) jméno a podpis osoby, která IPC navštívila, jméno a podpis Osobního poradce dodavatele. Do návštěvní knihy se zapisuje i účast osob, které do projektu nevstoupí. Návštěvní knihy budou vedeny a uchovávány v příslušných IPC po celou dobu realizace projektu. Tyto knihy budou v originále zadavateli předloženy jako příloha závěrečné zprávy o činnosti, nevyžádá-li si je zadavatel dříve. Vzor Návštěvní knihy viz. příloha č. 1 Formuláře - Osobní složka účastníka projektu - Osobní složkou účastníka projektu se rozumí spis, který bude provázet účastníka projektu po celou dobu jeho účasti v projektu. Složka musí umožňovat bezpečné, praktické a přehledné uložení všech relevantních dokumentů týkajících se zapojení účastníka v projektu. Za řádné vedení Osobní složky účastníka projektu odpovídá dodavatel po celou dobu realizace veřejné zakázky. Osobní složka účastníka projektu musí být dodavatelem průběžně aktualizována. Minimální obsah Osobní složky účastníka projektu musí tvořit: stejnopis Dohody o účasti v projektu společně se Souhlasem zaměstnavatele s účastí zaměstnance v projektu (příp. Čestného prohlášení zaměstnavatele, vyplněný Vstupní dotazník, Individuální projektový plán, Zpráva o výsledcích pracovní (případně bilanční) diagnostiky, veškerá další osvědčení, která účastník v projektu získal, ukončení účasti v projektu a další dokumentace vztahující se k projektovým aktivitám či změnám v osobních údajích účastníka. - IPC zřízení 7 IPC dle výše uvedených požadavků zadavatele - Ukončení účasti v projektu jedná se o formulář (viz příloha č. 1 Formuláře), který bude s každým účastníkem vyplněn při jeho ukončení účasti v projektu, bude na něm uveden důvod ukončení účasti a přílohou bude doklad potvrzující důvod ukončení, např. kopie pracovní smlouvy - Pracovní výkazy osobních poradců Vzor Pracovního výkazu osobních poradců je součástí této zadávací dokumentace viz příloha č. 1 Formuláře. Pracovní výkazy budou uloženy u dodavatele a budou zadavateli poskytovány na jeho vyžádání nebo při monitorovací návštěvě. - BOZP a PO (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana) - Dodavatel zajistí průkazné poučení účastníků projektu o BOZP a PO, tj. jednotlivými účastníky projektu podepsané poučení o BOZP a PO. Originál podepsaného poučení účastníky (forma seznamu) odevzdává dodavatel s příslušnou Zprávou o činnosti (za měsíc, ve kterém bylo poučení o BOZP a PO prováděno). 03 Vstupní rozhovor, individuální projektový plán (IPP) a diagnostika Po podpisu Dohody o účast v projektu, včetně souhlasu zaměstnavatele se zapojením zaměstnance do projektu, provede dodavatel s každým jednotlivým účastníkem projektu vstupní poradenský rozhovor s cílem zjistit základní data o situaci účastníka (vzdělání, délka dosavadní praxe, zdravotní stav, mobilita, očekávání, možnosti do budoucna apod.). Vstupní rozhovor, jehož délka by neměla přesáhnout 1 hodinu, provede dodavatel individuálně s každým účastníkem. Na základě údajů zjištěných ze vstupních rozhovorů vypracuje dodavatel v aktivní spolupráci s jednotlivými účastníky individuální projektové plány (IPP), které budou obdobou individuálních akčních plánů uzavíraných Úřadem práce ČR s uchazeči o zaměstnání. Bude se jednat o konkretizaci aktivit projektu, do kterých se účastníci zapojí, včetně jejich předběžného harmonogramu. Podstatou je porovnání představ a možností účastníka projektu s konkrétními aktivitami, které může v rámci projektu absolvovat. V rámci IPP musí být pro každého účastníka projektu realizováno skupinové nebo individuální poradenství, a to minimálně jedenkrát za 14 dní. Toto nemusí být dodrženo v době zapojení účastníka do školení či rekvalifikace. Cílem poradenství je zvýšení aktivizace účastníků při hledání nového pracovního uplatnění. Forma poradenství bude zvolena s přihlédnutím k potřebám účastníka.

7 Všichni účastníci projdou pracovní diagnostikou a v případě potřeby diagnostikou bilanční. Z diagnostiky bude zpracován přehledný výstup pro účastníka, který poslouží k jeho náhledu na sebe sama ve vztahu k dalším možnostem rozvoje svého pracovního potenciálu i jako podklad pro osobní portfolio jednotlivce při budoucích pracovních pohovorech u nových zaměstnavatelů. Pracovní diagnostika ověřuje předpoklady fyzické osoby k pracovnímu uplatnění a k dalšímu vzdělávání. Pracovní diagnostika musí být prováděna v Informačně poradenských centrech v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Jejím smyslem je podrobně identifikovat kvalifikaci, vzdělání a schopnosti účastníka projektu a na jejich základě mu hledat zaměstnání, které této jeho kvalifikaci nejvíce odpovídá. Zároveň může dát pracovní diagnostika informaci o tom, že účastníkova kvalifikace není ideální vzhledem k současným požadavkům trhu práce a v návaznosti na toto může být účastníkovi doporučena vhodná rekvalifikace. Pracovní diagnostiku je dodavatel oprávněn provádět pouze k dané činnosti kvalifikovanou osobou tj. buď kvalifikovanou osobou dodavatele člen realizačního týmu odborný poradce pro cílovou skupinu, nebo pracovní diagnostiku zajistí dodavatel prostřednictvím subdodávky, vždy však pouze prostřednictvím osoby kvalifikované k dané činnosti, (za kvalifikovanou osobu se považuje osoba splňující vzdělání a odbornou kvalifikaci požadované na člena realizačního týmu odborný poradce pro cílovou skupinu v bodě 5.7 této ZD). V případech, kdy účastník projektu potřebuje podporu při rozhodování o svém dalším uplatnění nebo pro řešení osobních problémů, bude vyslán na bilanční diagnostiku. Bilanční diagnostika je zaměřena na komplexní posouzení schopností a možností účastníka projektu v návaznosti na jeho pracovní uplatnění. Bilanční diagnostika musí být realizována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Bilanční diagnostiku je dodavatel oprávněn provádět pouze k dané činnosti kvalifikovanou osobou tj. buď kvalifikovanou osobou dodavatele člen realizačního týmu odborný poradce pro cílovou skupinu, nebo bilanční diagnostiku zajistí dodavatel prostřednictvím subdodávky, vždy však pouze prostřednictvím osoby kvalifikované k dané činnosti (za kvalifikovanou osobu se považuje osoba splňující vzdělání a odbornou kvalifikaci požadované na člena realizačního týmu odborný poradce pro cílovou skupinu v bodě Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. této ZD). Výstupy aktivity 03: - Vstupní dotazník Vstupní dotazník bude vyplněn s každým účastníkem a jeho originál musí být založený v Osobní složce účastníka projektu. Vstupní dotazník bude minimálně obsahovat: základní identifikační údaje, informace o účasti v jiných projektech, dosažené vzdělání, získané pracovní zkušenosti, odborné dovednosti, ostatní dovednosti a znalosti, specifické pracovní požadavky a omezení, zdroj informace o projektu, apod. (min. 450) - Individuální projektový plán je vyhodnocením Vstupního dotazníku, bude zpracován pro každého účastníka projektu a originál musí být založen v Osobní složce účastníka projektu. (min. 450) - Prezenční listina z pracovní diagnostiky vzor Prezenční listiny z pracovní diagnostiky je součástí této zadávací dokumentace příloha č. 1 Formuláře. Prezenční listiny budou v originále přikládány k příslušné Zprávě o činnosti (za měsíc, ve kterém byla diagnostika prováděna). - Výstupní písemná zpráva z pracovní diagnostiky - zpráva musí obsahovat identifikaci profesních předpokladů příslušného účastníka projektu, jehož se pracovní diagnostika týká, a určení možností profesního uplatnění účastníka projektu. Zpráva bude založena pouze v Osobní složce účastníka. K dokumentu smí mít přístup pouze odborný poradce pro cílovou skupinu, osobní poradce, zástupce dodavatele odpovídající za výběr vhodné rekvalifikace a odpovědná osoba zadavatele. Na vyžádání musí dodavatel pro zadavatele zhotovit a ve stanoveném termínu předložit Zkrácenou formu zprávy z pracovní diagnostiky, důležitou pro další práci zadavatele s účastníkem projektu.

8 - Prezenční listina z bilanční diagnostiky - vzor Prezenční listiny z bilanční diagnostiky je součástí této zadávací dokumentace příloha č. 1 Formuláře. Prezenční listiny budou v originále přikládány k příslušné Zprávě o činnosti (za měsíc, ve kterém byla diagnostika prováděna). - Výstupní písemná zpráva z bilanční diagnostiky - písemná psychologická výstupní zpráva z testu o profesních přednostech, omezeních a možnostech pro další rozvoj. Zpráva musí obsahovat identifikaci profesních předpokladů příslušného účastníka projektu, jehož se bilanční diagnostika týká, a určení možností profesního uplatnění účastníka projektu. Zpráva bude založena pouze v Osobní složce účastníka. K dokumentu smí mít přístup pouze odborný poradce pro cílovou skupinu, osobní poradce, zástupce dodavatele odpovídající za výběr vhodné rekvalifikace a odpovědná osoba zadavatele. Na vyžádání musí dodavatel pro zadavatele zhotovit a ve stanoveném termínu předložit Zkrácenou formu zprávy z bilanční diagnostiky, důležitou pro další práci zadavatele s účastníkem projektu. 04 Školení v oblasti pracovního práva, psychologie a finanční gramotnosti V rámci této aktivity realizuje dodavatel školení zaměřené na pracovní právo, psychologické aspekty propouštění a finanční gramotnost školení se sestává ze třech modulů (pracovní právo, psychologie, finanční gramotnost). Školení musí dodavatel zajišťovat odbornými lektory s minimálně středoškolským vzděláním a tříletou praxí v oblasti vzdělávání dospělých na pozici lektor/školitel v oboru pracovního práva, psychologie a finanční gramotnosti. Školení je nastaveno modulově tak, aby se mohli účastníci projektu účastnit celého školení (všech třech modulů) nebo jen jednoho či dvou modulů, avšak vzhledem ke komplexnosti modulu a stanoveným hodnotám indikátorů se u většiny účastníků počítá se zapojením do všech tří modulů. Úspěšně absolvované moduly se účastníkům započítávají jednotlivě. Časová dotace jednotlivých modulů školení je 35 hodin. Modul školení v oblasti pracovního práva umožňuje účastníkům ve výpovědi, či ohrožených výpovědí, získat znalosti v oblasti pracovně-právní problematiky, např. ohledně forem pracovního poměru, náležitostí pracovní smlouvy, dohody o práci konané mimo pracovní poměr a samozřejmě práv a povinností propouštěného zaměstnance. Modul školení v oblasti psychologie je cílen zejména na osoby procházející v důsledku propouštění náročnou životní situací, zejména na osoby, pro něž má ztráta zaměstnání zhoršené dopady proto, že i dalším členům rodiny hrozí ztráta zaměstnání nebo jsou již nezaměstnaní. Účastníci v rámci tohoto modulu získají též informace o sociální síti v ČR. Modul v oblasti finanční gramotnosti je zaměřen na prevenci zadlužení a na způsoby řešení zadlužení jednotlivců a rodin v důsledku ztráty zaměstnání (správa rodinných financí, skladba příjmů a výdajů, splátkové kalendáře, informace o poskytovatelích dluhového poradenství apod.). Dodavatel zajistí pro minimálně 450 osob školení ve všech třech modulech (tj. každý účastník projektu má možnost účastnit se všech tří modulů), přičemž předpokládaný počet úspěšných absolventů za všechny tři moduly celkem je 1035, přičemž úspěšným absolventem se stává ten účastník, který splní docházku na školení v rámci daného modulu z minimálně 80 % a projde závěrečným ověřením znalostí. V rámci této aktivity může původní zaměstnavatel čerpat refundaci mzdy po dobu účasti svého zaměstnance (účastníka projektu) na školení. K refundaci mzdy blíže viz aktivita 02 Zapojování účastníků do projektu. Školení v jednotlivých modulech bude probíhat v pracovních dnech, alespoň 4 x týdně, převážně v dopoledních hodinách. Organizace výuky musí být 5-6 hodin denně, 1 vyučovací hodina školení čítá 45 minut a je to zároveň požadovaná minimální jednotka (netýká se případných exkurzí). V den zahájení programu bude první vyučovací hodina vymezena na seznámení účastníků s daným modulem školení a jeho organizací. Minimální rozsah 1 modulu školení je 35 hodin (jde o čistý vyučovací čas bez přestávek, včetně závěrečného ověření znalostí), celková délka trvání jednoho modulu školení nesmí přesáhnout 8 pracovních dnů po sobě jdoucích. Školení musí být prováděno v českém jazyce, prezenční formou a za účasti pouze účastníků projektu, školení musí být prováděno v Ústeckém kraji. Součástí školení je i poskytnutí výukových materiálů v obvyklém rozsahu odpovídajícím poskytování služeb s odbornou péčí všem účastníkům školení. Výstupy aktivity 04:

9 - Prezenční listiny - vzor Prezenční listiny (pro každý modul školení zvlášť) jsou součástí této zadávací dokumentace příloha č. 1 Formuláře. Prezenční listiny budou v originále přikládány k příslušné Zprávě o činnosti (za měsíc, ve kterém bylo školení realizováno). Dodavatel odpovídá za přesné vedení detailní denní prezence. Do prezenční listiny dodavatel vypíše jména všech účastníků školení a jednotliví účastníci svou účast potvrzují každý den své účasti podpisem. Po ukončení každého modulu školení bude do závěrečné prezenční listiny v poznámce uvedena informace o úspěšnosti ukončení daného modulu školení jednotlivých účastníků. - Osvědčení o úspěšném absolvování školení po úspěšném absolvování školení, resp. každého jednotlivého modulu školení obdrží účastníci osvědčení vydané dodavatelem. Kopie osvědčení o absolvování jednotlivých modulů se vkládají do Osobní složky účastníka projektu. (min. 1035) 05 Školení v oblasti klíčových kompetencí (soft skills) včetně IT dovedností Veškeré aktivity dodavatele v rámci školení soft skills jsou zacílené na dovednosti nezbytné pro hledání a adaptaci v novém zaměstnání, proto součástí této aktivity je též trénink technik hledání zaměstnání zaměřený na možnost využití aktuálních on-line služeb zaměstnanosti (Portál MPSV), informování o možnostech, které nabízejí agentury práce, využívání inzerce, vyhledávání pracovních nabídek a vkládání životopisů do pracovních portálů apod. V rámci aktivity budou účastníci proškoleni v technikách psaní CV, motivačních dopisů a absolvují trénink pracovního pohovoru. Školení bude probíhat skupinově, v případě nenaplnění kapacity skupiny nebo zájmu účastníků lze školení provádět individuálně. V rámci této aktivity může původní zaměstnavatel čerpat refundaci mzdy po dobu účasti svého zaměstnance (účastníka projektu) na školení. K refundaci mzdy blíže viz aktivita 02 Zapojování účastníků do projektu. Zapojeni budou všichni účastníci projektu, tj. min 450 osob, přičemž musí min. 345 účastníků školení úspěšně absolvovat. Úspěšným absolventem se stává ten účastník, který splní docházku na školení z minimálně 80 % a projde závěrečným ověřením znalostí. Výjimkou v zapojení účastníka do tohoto školení je nástup do zaměstnání a skutečnost, že nový zaměstnavatel nebude ochoten umožnit jeho účast na tomto školení. Školení bude probíhat v pracovních dnech, alespoň 4 x týdně, převážně v dopoledních hodinách. Organizace výuky musí být 5-6 hodin denně, 1 vyučovací hodina školení čítá 45 minut a je to zároveň požadovaná minimální jednotka. V den zahájení školení bude první vyučovací hodina vymezena na seznámení účastníků s programem školení a jeho organizací. Minimální rozsah školení je 35 hodin (jde o čistý vyučovací čas bez přestávek, včetně závěrečného ověření znalostí), celková délka trvání školení nesmí přesáhnout 8 pracovních dnů po sobě jdoucích. Využití výpočetní techniky k seznámení s prací na PC nesmí být vyšší než 5 hodin. Školení musí být prováděno v českém jazyce, prezenční formou a za účasti pouze účastníků projektu, školení musí být prováděno v Ústeckém kraji. Součástí školení je i poskytnutí výukových materiálů v obvyklém rozsahu odpovídajícím poskytování služeb s odbornou péčí všem účastníkům školení. Výstupy aktivity 05: - Prezenční listiny - vzor Prezenční listiny je součástí této zadávací dokumentace příloha č. 1 Formuláře. Prezenční listiny budou v originále přikládány k příslušné Zprávě o činnosti (za měsíc, ve kterém bylo školení realizováno). Dodavatel odpovídá za přesné vedení detailní denní prezence. Do prezenční listiny dodavatel vypíše jména všech účastníků školení a jednotliví účastníci svou účast potvrzují každý den své účasti podpisem. Po ukončení školení bude do závěrečné prezenční listiny v poznámce uvedena informace o úspěšnosti ukončení školení jednotlivých účastníků. - Osvědčení o úspěšném absolvování školení po úspěšném absolvování školení obdrží účastníci osvědčení vydané dodavatelem. Kopie osvědčení o absolvování školení se vkládají do Osobní složky účastníka projektu. (min. 345)

10 06 Rekvalifikace a praxe Tato aktivita bude realizována formou akreditovaných rekvalifikačních kurzů. Rekvalifikační kurzy musí být prováděny v souladu s požadavky platné a účinné právní úpravy, zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v platném a účinném znění. Výslovně se stanovuje, že rekvalifikace může provádět pouze zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle zákona o zaměstnanosti, zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu, např. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, škola v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení, a zařízení se vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu, například podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice (dále jen rekvalifikační zařízení ). Hodinová dotace rekvalifikačního kurzu je optimálně vyučovacích hodin týdně (minimálně však 20 vyučovacích hodin) s výjimkou, že obecně závazný právní předpis stanoví jinak, výjimku může taktéž udělit zadavatel v odůvodněných případech. Výuka v rámci rekvalifikačního kurzu probíhá max. 8 vyučovacích hodin denně. 1 vyučovací hodina v rámci rekvalifikačního kurzu čítá 45 minut pro teorii a 60 minut pro praxi, pokud nestanoví obecně závazný právní předpis jinak. Rekvalifikační kurz musí být prováděn v českém jazyce a prezenční formou. Součástí rekvalifikačního kurzu je vždy i poskytnutí výukových materiálů v obvyklém rozsahu odpovídajícím poskytování služeb s odbornou péčí všem účastníkům kurzu. Pokud to charakter praktické přípravy rekvalifikačního kurzu vyžaduje, musí být účastníci vybaveni nezbytnými ochrannými pomůckami. Rekvalifikační kurzy budou realizovány v České republice. Při výběru rekvalifikačních kurzů bude dodavatel přihlížet k individuálním cílům a schopnostem účastníků projektu, výsledkům vstupních rozhovorů a diagnostik. Dodavatel předá odpovědné osobě zadavatele nejpozději 20 kalendářních dnů před zahájením rekvalifikace originál vyplněné Nabídky zabezpečení rekvalifikace včetně kalkulace, ověřené kopie platné akreditace, kopii dokladu prokazujícího oprávnění k poskytování vzdělávacích služeb (např. živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku nebo zřizovací listiny) a seznam účastníků rekvalifikace. Seznam účastníků rekvalifikace podléhá schválení zadavatele, který do 5 kalendářních dnů dodavateli elektronicky zašle vyjádření k navrženým účastníkům do jednotlivých rekvalifikací. Realizace a termín konání rekvalifikačního kurzu vždy podléhá schválení zadavatele. Navržení účastníci rekvalifikace musí splňovat podmínku, že jsou v době zaslání seznamu účastníků zaevidováni na ÚP ČR jako zájemci o zaměstnání nebo uchazeči o zaměstnání nejméně 7 pracovních dnů. Zadavatel může odmítnout realizaci rekvalifikačního kurzu zejména v následujících případech: rekvalifikační kurz nebude obsahem odpovídat požadovaným skupinám rekvalifikací (viz. tabulka uvedená níže); realizací rekvalifikačního kurzu by došlo k překročení procentuální hranice pro danou skupinu rekvalifikací (viz. tabulka); cena rekvalifikačního kurzu se bude odlišovat od obvyklé ceny za realizaci obdobného rekvalifikačního kurzu v daném místě a čase; realizace rekvalifikačního kurzu bude zadavateli oznámena v kratší lhůtě než 20 kalendářních dnů před plánovaným zahájením; rekvalifikační kurz bude mít týdenní hodinovou dotaci menší než 20 hodin rekvalifikační kurz bude v oboru, který neodpovídá požadavkům trhu práce V případě, že konkrétní rekvalifikační kurz bude zajišťovat subdodavatel, je dodavatel povinen zajistit uzavření Dohody o provedení rekvalifikačního kurzu s tímto subdodavatelem. Kopie

11 Dohod o provedení rekvalifikačního kurzu (včetně příloh) bude dodavatel přikládat s nabídkou (Nabídka zabezpečení rekvalifikace) těchto rekvalifikačních kurzů. Cena kurzu účtovaná zadavateli nesmí překročit cenu kurzu subdodavatele o více jak 15%, tzn. dodavatel není oprávněn v nabídkové ceně rekvalifikačního kurzu účtovat vyšší než 15% zisk. Počet osob, pro který bude rekvalifikační kurz realizován, musí odpovídat potřebám projektu a dodavatel není oprávněn tento počet jakýmkoliv způsobem limitovat (maximálním ani minimálním počtem). Přehled oblastí rekvalifikací včetně uvedení příkladů konkrétních rekvalifikačních kurzů v rámci dané oblasti je uveden v tabulce níže Přehled požadovaných oblastí rekvalifikačních kurzů. Dodavatel je při plnění veřejné zakázky povinen průběžně (tj. v každém okamžiku plnění této aktivity) dodržovat procentuální podíl jednotlivých oblastí rekvalifikací na celkovém počtu provedených rekvalifikací uvedený v tabulce níže +/- 20%, tj. např. pro oblast rekvalifikace Odborná způsobilost toto pásmo vychýlení odpovídá 24% až 36% podílu skupiny rekvalifikace na celkovém počtu provedených rekvalifikací. Pro vychýlení o více jak 20% se vyžaduje předchozí písemný souhlas zadavatele. Přehled požadovaných oblastí rekvalifikačních kurzů Oblastí rekvalifikací Odborná způsobilost Obchod a služby Řemesla Počítačová gramotnost Samostatné rekvalifikace (příklady) Obsluha motovozíku bez i s ŘP, Obsluha motorové pily (do a nad 15 cm průměru na pařezu), Obsluha křovinořezu a travní sekačky, Obsluha stavebních a zemních strojů, Vyhláška 50/1978 Sb. ( 5 8), Svářečské kurzy (ZK i ČSN EN 287-1), ŘP sk. C, E a D, Profesní průkaz Asistent handicapovaných osob* Sportovní masáž (PK**), Manikúra, pedikúra včetně nehtové modeláže, Sanitář, Pečovatel/ka o děti ve věku 0-15 let, Strážný (PK), Příprava teplých pokrmů (PK), Zhotovování sukní, halenek a šatů (PK), Úklidové práce v ubytovacím zařízení pokojská (PK) Truhlář nábytkář (PK), Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (PK), Zhotovitel zateplovacích systémů (PK), Zedník (PK), Malíř (PK), Lakýrník a natěrač (PK), Zámečník (včetně ZK a PK), Obsluha CNC obráběcích strojů (PK) Soustružení kovových materiálů (PK) Obsluha PC dle osnov ECDL včetně testování, v min. rozsahu certifikátu ECDL Start*** Základy obsluhy PC % podíl skupiny rekvalifikace na celkovém počtu provedených rekvalifikací 30% 20% 25% 15%

12 Administrativa Administrativní pracovník, Účetnictví a daňová evidence, Pracovník call centra 10% *splňující podmínky Asistenta sociální péče ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb. **PK profesní kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb., tato zkouška (její vykonání) bude součástí rekvalifikace ***dle sylabu ECDL platného pro ČR, úspěšnost absolventů rekvalifikace dle MŠMT ČR: úspěšný je ten, kdo vykoná zkoušku ze všech testovaných modulů alespoň na 50%. Zaměstnavatelé požadují nejen kvalifikované zaměstnance s odpovídajícím vzděláním, ale i potřebnou praxí. Z tohoto důvodu bude součástí rekvalifikačních kurzů přímo v rámci rekvalifikačních kurzů zajišťování odborných praxí u zaměstnavatelů, kam bude moci účastník projektu nastoupit, např. pracovník v sociálních službách. Prostředky na aktivitu č. 06) Rekvalifikace a praxe jsou pro celý projekt rozpočtovány v celkové výši ,- Kč (rekvalifikace jsou od DPH osvobozeny, ale v případě, že dodavatel nemá na realizaci příslušné rekvalifikace akreditaci a využije služeb subdodavatele, pak dodavatel z ceny rekvalifikace odvádí DPH). Uchazeči nejsou oprávněni tuto výši měnit. Cena za plnění dodavatele v rámci aktivity č. 06) Rekvalifikace a praxe není předmětem hodnocení. Dodavateli bude zadavatelem uhrazena pouze cena za úspěšně realizované rekvalifikační kurzy. Rekvalifikační kurzy v rámci celého projektu úspěšně absolvuje minimálně 210 účastníků. Konkrétní závazný počet účastníků, kteří se zapojí do rekvalifikací, je minimálně 300. Zadavatel výslovně upozorňuje na to, že dodavatel je povinen splnit indikátory uvedené v předchozích dvou větách při současném dodržení celkové maximální ceny rozpočtované na tuto aktivitu. Výstupy aktivity 06: - Seznam účastníků rekvalifikace - dodavatel v předstihu 20 kalendářních dní před zahájením kurzu předá oprávněné osobě zadavatele seznam účastníků rekvalifikačního kurzu. - Nabídka zabezpečení rekvalifikace dodavatel v předstihu 20 kalendářních dní před zahájením kurzu předá oprávněné osobě zadavatele vyplněnou Nabídku zabezpečení rekvalifikace včetně povinných příloh Kalkulace a Vzoru osvědčení, které bude vydáváno úspěšným absolventům rekvalifikačního kurzu. Závazný vzor formuláře Nabídka zabezpečení rekvalifikace a povinné přílohy Kalkulace je součástí této zadávací dokumentace příloha č. 1 Formuláře. - Kopie akreditací vzdělávacího programu dodavatel v předstihu 15 kalendářních dní před zahájením kurzu předá oprávněné osobě zadavatele ověřenou kopii příslušné akreditace k předmětnému rekvalifikačnímu kurzu (v případě, že dodavatel zadavateli předložil předmětnou akreditaci již dříve a tato akreditace je stále platná, není dodavatel povinen příslušnou akreditaci opětovně předkládat). - Dohoda o provedení rekvalifikačního kurzu - v případě, že bude konkrétní rekvalifikační kurz zajišťovat jiný subjekt než dodavatel (tzn. subdodavatel), je dodavatel povinen uzavřít se subdodavatelem Dohodu o provedení rekvalifikačního kurzu. Ověřenou kopii této dohody (včetně příloh) je dodavatel povinen předat v předstihu 20 kalendářních dní před zahájením kurzu oprávněné osobě zadavatele. - Dohoda o rekvalifikaci - každý účastník musí před zahájením rekvalifikačního kurzu uzavřít Dohodu o rekvalifikaci. Dohodu o rekvalifikaci vystavuje ve dvou vyhotoveních místně příslušné kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR. Vyhotovení Dohody o rekvalifikaci si ponechává ÚP ČR a jedno dostává účastník.

13 - Prezenční listiny k rekvalifikačním kurzům - vzor Prezenční listiny z rekvalifikačního kurzu je součástí této zadávací dokumentace příloha č. 1 Formuláře. Dodavatel odpovídá za přesné vedení detailní denní prezence. Do prezenční listiny dodavatel vypíše jména všech účastníků rekvalifikačního kurzu a jednotliví účastníci svou účast potvrzují každý den své účasti podpisem. Originály prezenčních listin budou přikládány k příslušným Zprávám o činnosti (za měsíc, ve kterém byl rekvalifikační kurz prováděn). - Závěrečný protokol z rekvalifikace - Závěrečný protokol musí minimálně obsahovat seznam účastníků, kteří úspěšně ukončili rekvalifikaci, včetně čísel vydaných dokladů o jejím absolvování a vzor dokladu a informaci o absolvované části rekvalifikace pro účastníky, kteří rekvalifikaci nedokončili nebo ukončili neúspěšně. Originály Závěrečných protokolů z rekvalifikace budou přikládány k příslušným Zprávám o činnosti. - Osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu - dodavatel je povinen účastníkům projektu, kteří úspěšně absolvují rekvalifikační kurz, vystavit Osvědčení o rekvalifikaci. Kopie Osvědčení o rekvalifikaci založí dodavatel do Osobní složky účastníka projektu. - Zprávy o neomluvené absenci účastníků v rekvalifikačních kurzech dodavatel bude zadavateli tyto zprávy zasílat bez zbytečného odkladu 07 Zprostředkování zaměstnání Pro část účastníků dodavatel v průběhu realizace projektu zajistí jejich umístění do dotovaného zaměstnání, a to na základě smlouvy se zaměstnavateli; dodavatel organizačně a administrativně zajistí uzavření dohod mezi zadavatelem a zaměstnavateli o poskytnutí mzdového příspěvku zaměstnavateli. Proplácení redistribuce výdajů na přímou podporu bude probíhat na základě měsíčních výkazů po schválení žádosti o tuto podporu a uzavření příslušné dohody mezi zadavatelem a zaměstnavatelem. Předložení žádosti a podpis dohod ze strany zaměstnavatelů zajistí Dodavatel. Dodavatel bude pravidelně měsíčně doručovat zadavateli žádosti zaměstnavatelů o poskytnutí příspěvku na mzdu a její přílohy, u kterých před jejich doručením provede kontrolu a odpovídá za jejich správnost. Dodavatel je povinen poskytnout zadavateli na jeho žádost jakékoliv doplňující informace a dokumenty související s poskytnutím mzdového příspěvku. Řádné vyplnění žádostí o podporu a podpis dohod o poskytnutí mzdového příspěvku ze strany zaměstnavatelů zajistí dodavatel a tyto dokumenty neprodleně doručí zadavateli. Podpora dotovaných pracovních míst formou mzdových příspěvků zaměstnavatelům bude poskytnuta na dobu maximálně 8 měsíců. Maximální výše příspěvku na mzdové náklady zaměstnavatele (dále jen mzdový příspěvek ) je stanovena na ,- Kč měsíčně. Maximální výše mzdového příspěvku se vztahuje k týdenní stanovené pracovní době v rozsahu 40 hodin, a to za podmínky, že tato bude účastníkem projektu skutečně odpracována, resp. za ní přísluší účastníku projektu náhrada mzdy či platu. V případě nižší týdenní stanovené pracovní doby je výše mzdového příspěvku poměrně krácena. Výše mzdového příspěvku je dále poměrně krácena v případě, že účastník projektu neodpracuje počet hodin odpovídající jeho stanovené týdenní pracovní době, aniž má současně právo na náhradu mzdy či platu; Dodavatel je povinen si vyžádat od zaměstnavatele formulář Žádosti o proplacení příspěvku na mzdové náklady s přílohami vždy za rozhodné období (kalendářní měsíc) tak, aby mu zaměstnavatel doručil ke kontrole vyplněný a podepsaný formulář s přílohami vždy do konce kalendářního měsíce následujícího po uplynutí vykazovaného měsíčního období. Po dodavatelem provedené kontrole Žádosti o proplacení příspěvku na mzdové náklady a příloh této žádosti včetně odstranění případně dodavatelem zjištěných nedostatků doručí dodavatel žádost a její přílohy zadavateli, a to nejpozději 10. den následujícího měsíce po doručení žádosti dodavateli. Příspěvek je splatný do 30 kalendářních dnů od doručení řádné Žádosti o proplacení příspěvku na mzdové náklady s přílohami za měsíc, v němž trvalo zaměstnání účastníka u zaměstnavatele, zadavateli. Příspěvek bude zaměstnavateli vyplacen zadavatelem. Dotovaná místa musí být zachována minimálně po dobu 6 měsíců od svého vzniku (dále jen doba udržitelnosti ). Do doby udržitelnosti se nezapočítává doba, po kterou nebylo pracovní místo obsazeno. Dojde-li k předčasnému ukončení pracovní smlouvy, tedy k jejímu ukončení před dobou udržitelnosti, musí být toto pracovní místo zaměstnavatelem přeobsazeno jiným účastníkem projektu nejpozději do tří měsíců od skončení předchozího pracovního poměru. Doba zaměstnání

14 jednotlivých zaměstnanců se pro účely zachování doby udržitelnosti v takovém případě sčítá. Pracovní místo může být zaměstnavatelem obsazeno nejpozději do tří měsíců od skončení předchozího pracovního poměru také jiným uchazečem o zaměstnání evidovaným Úřadem práce ČR než jen účastníky projektu. V tomto případě však příspěvek na dotované pracovní místo zaměstnavateli nebude již dále poskytován. V případě zachování doby udržitelnosti ve shora uvedeném smyslu není pak zaměstnavatel povinen vracet příspěvek poskytnutý na dotované pracovní místo pro účastníka projektu, kterým bylo toto místo obsazeno. Předčasné ukončení pracovního poměru na dotovaném pracovním místě musí dodavatel neprodleně, nejpozději však do 10 pracovních dnů, písemně oznámit projektovému manažerovi zadavatele, včetně zaslání souvisejících dokumentů (např. výpověď). Administraci mzdových příspěvků (administrací se rozumí veškerá činnost související se zajištěním mzdových příspěvků s výjimkou proplácení mzdových příspěvků zaměstnavatelům) zajišťuje dodavatel. Mzdový příspěvek bude proplácet zadavatel přímo zaměstnavateli po předložení Žádosti o platbu mzdové příspěvky a potřebných příloh. Bližší informace k povinnostem dodavatele při administraci mzdového příspěvku jsou uvedeny níže, viz. Společné ustanovení k poskytování přímé podpory. Žádost o dotované zaměstnání s návrhem Dohody o poskytnutí příspěvku na mzdové náklady zaměstnavatele (tj. nového nebo vyhrazeného pracovního místa) je dodavatel povinen doručit zadavateli s dostatečným časovým předstihem min. 10 pracovních dnů před plánovaným nástupem účastníka na dotované zaměstnání. Mzdové příspěvky poskytuje zadavatel formou de minimis. Dodavatel dále pro část účastníků projektu zajistí jejich umístění na nedotované pracovní místo; s účastníkem projektu musí být sjednán pracovní poměr na základě uzavřené pracovní smlouvy. V rámci celého projektu musí být min. 150 účastníků umístěno na dotovaná pracovní místa a 50 účastníků na nedotovaná pracovní místa. Výstupy aktivity 07: - Pracovní smlouvy a další pracovněprávní dokumenty v součinnosti s dodavatelem uzavře zaměstnavatel s účastníkem projektu pracovní smlouvu. Kopii pracovní smlouvy dodavatel 1x doručí zadavateli a 1x založí do příslušné Osobní složky účastníka. Kopii dalších pracovněprávních a souvisejících dokumentů (např. mzdový list, podpisový arch při hotovostním vyplácení mzdy atd.) dodavatel předloží zadavateli s Žádostí o platbu mzdové příspěvky. - Dohoda o poskytnutí mzdového příspěvku - vzor Dohody o poskytnutí mzdového příspěvku je součástí této zadávací dokumentace příloha č. 1 Formuláře. Dohoda o poskytnutí příspěvku bude uzavírána mezi zaměstnavatelem a zadavatelem ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zaměstnavatel a druhé zadavatel. - Žádost o platbu - mzdové příspěvky - Vzor Žádosti o platbu - mzdové příspěvky je součástí této zadávací dokumentace příloha č. 1 Formuláře. Dodavatel odpovídá za přesné vedení a evidenci poskytnutých mzdových příspěvků. Originály Žádosti o platbu mzdové příspěvky budou přikládány k příslušným Zprávám o činnosti. - Pracovní smlouvy k nedotovaným pracovním místům při nástupu účastníka na nedotované pracovní místo, dodavatel založí kopii pracovní smlouvy a dalších pracovněprávních a souvisejících dokumentů do Osobní složky účastníka projektu 08 Doprovodná opatření Doprovodná opatření V rámci této aktivity zajistí dodavatel administraci (tj. organizaci, vyúčtování) a proplácení doprovodných opatření projektu, na které bude účastníkům projektu poskytnuta přímá podpora. Konkrétně se jedná o následující činnosti dodavatele:

15 proplácení cestovného účastníkům projektových aktivit (cestovné se neproplácí osobám, které absolvují projektové aktivity v místě svého bydliště); zajišťování stravování bezplatně pro účastníky projektových aktivit, kteří se v jednom dni účastní projektové aktivity déle než 5 hodin (1 hodina čítá 60 minut), (zajištění bezplatného stravování se nevztahuje na osoby, které absolvují projektové aktivity v místě svého bydliště); úhrada nákladů za zajištění či zajištění služeb bezplatného hlídání dětí a jiných závislých členů rodiny účastníka projektu, případně proplácení nákladů na péči o tyto osoby účastníkům projektu za dobu, kdy se účastní aktivit projektu a dále po dobu prvních šesti měsíců po nástupu do nového zaměstnání (v odůvodněných případech); úhrada pojištění pro případ škody způsobené účastníky; proplácení poplatků za lékařské prohlídky před rekvalifikacemi a při nástupu do nového zaměstnání. Dodavatel musí být schopen vyplácet prostředky doprovodných opatření v hotovosti v jednotlivých IPC. Společné ustanovení pro poskytování přímé podpory Proplácení přímé podpory tzn. administraci mzdových příspěvků a administraci a poskytování doprovodných opatření je dodavatel povinen provádět v souladu s metodikou MPSV k přímé podpoře, a to bez ohledu na skutečnost, že tato metodika MPSV je primárně určena příjemci dotace. Výše příspěvku na přímou podporu, mzdové příspěvky zaměstnavatelům a doprovodná opatření účastníkům projektu je rozpočtována v rámci celého projektu v celkové výši ,- Kč, z toho ,- Kč na doprovodná opatření v rámci aktivity 08 a ,- Kč na mzdové příspěvky ( ,- Kč pro stávající zaměstnavatele refundace mzdy v rámci aktivity 02 a ,- Kč pro nové zaměstnavatele v rámci aktivity 07). Výše přímé podpory je stanovena jako konstantní (zahrnuje částku na doprovodná opatření, kterou bude vyplácet dodavatel, a dále částku mzdových příspěvků zaměstnavatelům, kterou bude vyplácet zadavatel). Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu výše částek jednotlivých podpoložek přímé podpory v závislosti na jejich čerpání v průběhu projektu; zadavatel o takovéto změně dodavatele informuje. Takovéto změny se však nedotýkají již sjednaných závazků se zaměstnavateli a účastníky projektu, o nichž byl zadavatel dodavatelem informován. Při vyplácení částek dodavatelem se jedná o zprostředkování pokladního plnění, při němž se neuplatňuje DPH. Cena za poskytování přímé podpory (mzdové příspěvky a doprovodná opatření) není předmětem hodnocení. Výstupy aktivity 08: - Žádost o platbu doprovodných opatření - vzor Žádosti o platbu doprovodných opatření je součástí této zadávací dokumentace příloha č. 1 Formuláře. Dodavatel odpovídá za přesné vedení a evidenci poskytnutých doprovodných opatření. Originály Žádosti o platbu doprovodných opatření budou přikládány k příslušným Zprávám o činnosti. - Originály prvotních dokladů (jízdenky, doklad o zaplacení lékařské prohlídky atd.) dodavatel je povinen shromažďovat doklady od účastníků projektu vztahující se k poskytovaným doprovodným opatřením a dokládat je s Vyúčtováním přímé podpory viz výstup Evidenční list přímé podpory. - Evidenční list přímé podpory s vyúčtováním přímé podpory vzor Evidenčního listu přímé podpory je součástí této zadávací dokumentace příloha č. 1 Formuláře. Dodavatel odpovídá za přesné vedení a evidenci poskytnuté přímé podpory. Součástí Evidenčního listu přímé podpory je Vyúčtování přímé podpory - Cestovné, Vyúčtování přímé podpory Stravné, Vyúčtování přímé podpory Péče o závislou osobu a Vyúčtování přímé

16 podpory zdravotní prohlídky. Tyto vyúčtování dodavatel přikládá k Evidenčnímu listu přímé podpory dle čerpání přímé podpory. S vyúčtováním přímé podpory dodavatel musí zároveň doložit originály prvotních dokladů. Originály Evidenčních listů včetně odpovídajících Vyúčtování přímé podpory s originály prvotních dokladů budou přikládány k příslušným Zprávám o činnosti. 09 Řízení a realizace veřejné zakázky Cílem je zajištění plnění jednotlivých aktivit podle stanového harmonogramu v požadované kvalitě a dále sledování míry účasti zařazených osob (účastníků projektu) na jednotlivých aktivitách projektu; závazný harmonogram plnění je součástí této zadávací dokumentace příloha č. 1 Formuláře. Dodavatel je oprávněn dílčí termíny harmonogramu měnit s předchozím písemným souhlasem zadavatele. Zadavatel bude toto prověřování provádět formou monitorovacích návštěv a kontrol. Dodavatel je v rámci této aktivity povinen zpracovávat a zasílat zadavateli Zprávu o činnosti viz příloha č. 1 Formuláře. Cílem Zpráv o činnosti je informování o stavu realizace veřejné zakázky a naplňování cílových ukazatelů (zapojení příslušného počtu účastníků projektu do jednotlivých aktivit). Dodavatel je povinen Zprávu o činnosti zpracovávat pravidelně za každý měsíc a to tak, že vždy nejpozději do 10. dne následujícího měsíce doručí zadavateli Zprávu o činnosti za uplynulý měsíc v písemné i elektronické podobě. Součástí Zprávy o činnosti je mimo jiné i žádost o platbu. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Po skončení realizace veřejné zakázky je dále dodavatel povinen vypracovat Závěrečnou zprávu o činnosti. Závěrečná zpráva o činnosti musí obsahovat souhrnné vyhodnocení naplnění předmětu veřejné zakázky, zejména porovnání skutečně dosažených výstupů oproti výstupům plánovaným (splnění cílových ukazatelů). Přílohou Závěrečné zprávy o činnosti budou souhrnné seznamy ze všech aktivit, kterých se účastníci projektu v průběhu jeho realizace účastnili. Zároveň bude zadavateli předána dokumentace, kterou po dobu realizace vedl a archivoval dodavatel, především kompletní Osobní složky účastníků. Tuto zprávu předá dodavatel zadavateli nejpozději do Zadavatel je oprávněn dodavateli Zprávu o činnosti a Závěrečnou zprávu o činnosti vrátit k doplnění či přepracování. V případě, že bude zadavatelem dodavateli Zpráva o činnosti nebo Závěrečná zpráva o činnosti vrácena k přepracování nebo doplnění, musí tak dodavatel učinit do 10 pracovních dní od vyzvání, pokud není zadavatelem výslovně stanovena jiná lhůta. V rámci této aktivity se dále zástupci dodavatele a zadavatele budou scházet na pracovních jednáních, a to 1x za měsíc, případně dle aktuální situace. Tato jednání bude svolávat zadavatel. Účelem těchto pracovních jednání je kontrola dosahování cílů projektu, koordinace aktivit, operativní změny projektu, řízení rizik, schvalování Zpráv o činnosti. Z jednání budou pořizovány zápisy. Výstupy aktivity 09: - Zpráva o činnosti - formulář Zprávy o činnosti včetně jejích příloh je součástí této zadávací dokumentace příloha č. 1 Formuláře. Dodavatel je povinen vyplnit veškeré relevantní údaje vymezené formulářem Zpráva o činnosti, zejména údaje vztahující se k aktivitám provedeným v uplynulém měsíci a k plánovaným aktivitám. Měsíční Zprávy o činnosti včetně příloh budou zadavateli předány vždy v 1 (jednom) vyhotovení v papírové formě a současně elektronicky. - Závěrečná zpráva o činnosti k vypracování Závěrečné zprávy o činnosti, která bude hodnotit celý průběh plnění veřejné zakázky a informovat o míře splnění cílových ukazatelů, využije dodavatel formulář Zprávy o činnosti, který potřebným způsobem rozšíří. Závěrečná zpráva o činnosti bude obsahovat souhrnné vyhodnocení naplnění předmětu veřejné zakázky. Závěrečná zpráva o činnosti včetně příloh bude zadavateli předána vždy v 1 (jednom) vyhotovení v papírové formě a současně elektronicky. - Zápisy z pracovních jednání s prezenční listinou zápis z pracovního jednání zpracuje dodavatel, pokud neurčí zadavatel jinak.

17 10 Publicita Dodavatel je povinen na všech materiálech ve všech aktivitách uvádět povinné minimum publicity v souladu s aktuálně platnou Příručkou pro žadatele OP LZZ a doporučeními zadavatele. Toto platí i v případě, kdy dodavatel zajišťuje aktivitu a materiál s ní související subdodavatelsky. Náklady spojené s povinným minimem publicity nelze uplatňovat jako samostatný náklad dodávky veřejné zakázky. Dodavatel na svých webových stránkách uvede (pokud webové stránky nemá, tak tyto nově vytvoří) základní informace o projektu, zdroje jeho financování a odkaz na webové stránky, na nichž prezentuje projekt zadavatel tj. a popř. další webové stránky, které určí zadavatel. Dodavatel je povinen webové stránky po celou dobu realizace projektu udržovat. Dodavatel je povinen na propagačních aktivitách spolupracovat se zadavatelem (respektive s jím pověřenou osobou). Dodavatel v rámci této aktivity bude zajišťovat průběžnou dokumentaci a fotodokumentaci realizace projektu, jež bude zpracována pro účely prezentace projektu, výrobu a distribuci propagačních a informačních předmětů s označením vizuální identity OP LZZ, a to potenciálním účastníkům projektu, účastníkům projektu a zaměstnavatelům ke specifikaci propagačních předmětů viz níže. Dodavatel zajistí výrobu 500 ks propagačních plakátů (formát A2, plnobarevný tisk). Propagační plakáty s informacemi o možnosti zapojení do projektu dodavatel v rámci publicity umístí na veřejných místech zajistí vylepení na plakátovacích plochách větších měst Ústeckého kraje. Jedná se o propagační plakáty pro širší veřejnost s cílem na projekt upozornit a uveřejnit kontaktní místa projektu. Dodavatel dále zajistí výrobu a distribuci 7000 ks informačního letáku. Požadavky zadavatele na Informační leták jsou následující: formát A5, materiál křída min. 135 g/m2, plnobarevný tisk, text, min. 1 foto a znaky publicity [nutnost dodržet pravidla publicity a vizuální identity OP LZZ včetně uvedení loga úřadu práce (tj. doplnění loga příjemce viz tvar pootočeného srdce) viz. OP LZZ, Dokumenty, Desatero příruček]. Jedná se o leták se základními informacemi o projektu a kontaktními údaji na IPC pro potencionální účastníky projektu, účastníky projektu a zaměstnavatele. Návrh letáku podléhá schválení zadavatele. Propagační předměty (balíček pro účastníky projektových aktivit) dodavatel zajistí drobné propagační předměty pro účastníky projektu tak, aby z nich bylo sestaveno min. 500 ks balíčků. Každý z těchto balíčků musí obsahovat: propisovací tužku, sešit (formát A5 40 listů), klíčenku, měsíční kapesní diář (na rok ), igelitovou PE tašku - 350x500mm (pevný průhmat a složené dno). Jednotlivé propagační předměty budou opatřené povinnou publicitou v souladu s pravidly pro publicitu OP LZZ. V místech probíhajících aktivit je dodavatel povinen umístit loga ESF, EU, OP LZZ a heslo "Podporujeme vaši budoucnost". Dodavatel zajistí výrobu minimálně 700 kusů samolepek s povinnými logy, kterými označí veškeré vybavení a předměty pořízené v rámci projektu. Veškeré vybavení a předměty pořízené v rámci projektu má dodavatel povinnost označit samolepkami s povinnými logy. Pokud nestanový zadavatel jinak, je dodavatel povinen na všechny dokumenty vznikající v souvislosti s projektem používat vzorový formulář s publicitou, ten je součástí této zadávací dokumentace příloha č. 1 Formuláře. Všechny propagační předměty podléhají schválení zadavatele a dodavatel je povinen zajistit předání vzorku všech publicitních materiálů. Aktivita Publicita bude realizována po celou dobu projektu.

18 Výstupy aktivity 10: - Informační leták Zpracování informačního letáku zajistí dodavatel. Informační leták obsahuje základní informace týkající se projektu; v případě relevantních změn v projektu bude o tomto dodavatel ze strany zadavatele bez zbytečného odkladu informován, textové aktualizace letáku jsou předmětem schválení ze strany odpovědné osoby zadavatele. Jedná se o leták s informacemi pro účastníky projektu (bude obsahovat např.: doba otevření IPC, mapka s vyznačením místa IPC, důležité kontakty a adresy). Letáky budou zajištěny v počtu 7000 ks. - Webové stránky dodavatel zajistí propagaci projektu na webových stránkách, které má již zřízené a vyhradí na nich prostor pro projekt nebo zajistí zřízení nových webových stránek sám nebo prostřednictvím subdodavatele. Po celou dobu realizace projektu zajistí údržbu webových stránek a pravidelnou aktualizaci dat na těchto stránkách zveřejňovaných informace o volných pracovních místech pro účastníky projektu (informace o pracovním místě, bez uvedení zaměstnavatele a kontaktu, který bude k dispozici na vyžádání na IPC). - Publicita na plakátovacích plochách (propagační plakáty) dodavatel zajistí výrobu a realizaci vylepení plakátů ve formátu A2 na výlepových plochách ve vybraných velkých městech Ústeckého kraje. Seznam vybraných měst a počtu plakátů v nich uveřejněných předloží dodavatel zadavateli ke schválení. Minimální předpokládaný počet uveřejněných plakátů je 500 ks za celou dobu realizace projektu s důrazem publicity projektu v začátku realizace dodavatelem. - Propagační předměty dodavatel zajistí výrobu a distribuci 500 ks propagačních balíčků pro účastníky projektu. - Samolepky - Dodavatel zajistí výrobu minimálně 700 kusů samolepek s povinnými logy, kterými označí veškeré vybavení a předměty pořízené v rámci projektu III. CENA SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ Z důvodů zrušení otevřeného řízení (viz bod XII níže) nedošlo k uzavření smlouvy. IV. ZVOLENÝ DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Otevřené řízení V. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYBRANÉHO UCHAZEČE OBCHODNÍ FIRMA/NÁZEV bfz o.p.s. PRÁVNÍ FORMA IČ SÍDLO obecně prospěšná společnost Provaznická 425/16, Cheb Z důvodů zrušení otevřeného řízení (viz bod XII níže) nicméně nedošlo k uzavření smlouvy. VI. ODŮVODNĚNÍ VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY Hodnocení nabídek bylo provedeno podle kritérií stanovených v zadávacích podmínkách k této veřejné zakázce. Hodnotící kritéria Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídek. Jednotlivá dílčí kritéria jsou blíže rozpracovaná v zadávací dokumentaci (viz též níže) a jejich váhy jsou: 1. Celková nabídková cena veřejné zakázky bez aktivity č.6) Rekvalifikace a praxe a bez přímé podpory včetně DPH 60 % 2. Školení v oblasti pracovního práva, psychologie a finanční gramotnosti 20 % 3. Školení klíčových kompetencí (soft skills), včetně IT dovedností 20 %

19 K jednotlivým dílčím kritériím zadavatel v zadávací dokumentaci (dále jen ZD ) stanovil: 1. Celková nabídková cena veřejné zakázky bez aktivity č.6) Rekvalifikace a praxe a bez přímé podpory včetně DPH Zadavatel stanoví, že tato cena nabídnutá uchazečem nesmí překročit částku ,- Kč vč. DPH. Ve vztahu k cenám jednotlivých definovaných aktivit tvořícím v součtu celkovou nabídkovou cenu i k samotné celkové nabídkové ceně je uchazeč povinen vyplnit všechna prázdná pole v tabulce uvedená v Příloze č. 2 ZD - Struktura nabídkové ceny. Uchazeč je dále povinen uvést tuto celkovou nabídkovou cenu v požadované struktuře ve stejné výši i v čl. 3.2 návrhu smlouvy. 2. Školení v oblasti pracovního práva, psychologie a finanční gramotnosti Školení se sestává ze třech modulů (pracovní právo, psychologie, finanční gramotnost). Školení musí dodavatel zajišťovat odbornými lektory s minimálně středoškolským vzděláním a tříletou praxí v oblasti vzdělávání dospělých na pozici lektor/školitel v oboru pracovního práva, psychologie a finanční gramotnosti. Modul školení v oblasti pracovního práva umožňuje účastníkům ve výpovědi, či ohrožených výpovědí, získat znalosti v oblasti pracovně-právní problematiky, např. ohledně forem pracovního poměru, náležitostí pracovní smlouvy, dohody o práci konané mimo pracovní poměr a samozřejmě práv a povinností propouštěného zaměstnance. Modul školení v oblasti psychologie je cílen zejména na osoby procházející v důsledku propouštění náročnou životní situací, zejména na osoby, pro něž má ztráta zaměstnání zhoršené dopady proto, že i dalším členům rodiny hrozí ztráta zaměstnání nebo jsou již nezaměstnaní. Účastníci v rámci tohoto modulu získají též informace o sociální síti v ČR. Modul v oblasti finanční gramotnosti je zaměřen na prevenci zadlužení a na způsoby řešení zadlužení jednotlivců a rodin v důsledku ztráty zaměstnání (správa rodinných financí, skladba příjmů a výdajů, splátkové kalendáře, informace o poskytovatelích dluhového poradenství apod.). V rámci tohoto dílčího kritéria budou hodnoceny uchazečem v nabídce zpracované podrobné podmínky (musí být plně v souladu se zadávacími podmínkami) realizace školení z hlediska zajištění jeho kvality a přínosu pro účastníky projektu, včetně rozpracované struktury a obsahové náplně školení (ve vztahu ke všem třem modulům), účastníkům projektu dodaných zdrojů pro absolvování kurzu a způsobu poskytnutí takových zdrojů (např. pracovní listy, zákony atd. předání natrvalo-do vlastnictví, výpůjčka atp., zadavatel preferuje vlastnictví), použitých prostředků při vedení školení a praktickém ověřování získaných dovedností, to vše s ohledem na dosažení výše uvedeného cíle školení. Uchazeč uvede popis naplnění tohoto dílčího kritéria v jeho nabídce, a to konkrétně v příloze č. 3 ZD - Smlouva o realizaci veřejné zakázky. Popis naplnění tohoto dílčího kritéria nesmí přesáhnout délku 4 normostrany (cca 7200 znaků). 3. Školení klíčových kompetencí (soft skills), včetně IT dovedností Veškeré aktivity dodavatele v rámci školení soft skills jsou zacílené na dovednosti nezbytné pro hledání a adaptaci v novém zaměstnání, proto součástí této aktivity je též trénink technik hledání zaměstnání zaměřený na možnost využití aktuálních on-line služeb zaměstnanosti (Portál MPSV), informování o možnostech, které nabízejí agentury práce, využívání inzerce, vyhledávání pracovních nabídek a vkládání životopisů do pracovních portálů apod. V rámci aktivity budou účastníci proškoleni v technikách psaní CV, motivačních dopisů a absolvují trénink pracovního pohovoru. V rámci tohoto dílčího kritéria budou hodnoceny uchazečem v nabídce zpracované podrobné podmínky (musí být plně v souladu se zadávacími podmínkami) realizace školení z hlediska zajištění jeho kvality a přínosu pro účastníky projektu, včetně rozpracované struktury a obsahové náplně školení, účastníkům projektu dodaných zdrojů pro absolvování kurzu a způsobu poskytnutí takových zdrojů (např. pracovní listy, zákony atd. předání natrvalo-do vlastnictví, výpůjčka atp.,

20 zadavatel preferuje vlastnictví), použitých prostředků při vedení školení a praktickém ověřování získaných dovedností, to vše s ohledem na dosažení výše uvedeného cíle školení. Uchazeč uvede popis naplnění tohoto dílčího kritéria v jeho nabídce, a to konkrétně v příloze č. 3 ZD - Smlouva o realizaci veřejné zakázky. Popis naplnění tohoto dílčího kritéria nesmí přesáhnout délku 4 normostrany (cca 7200 znaků). Způsob hodnocení Hodnocení nabídek bylo provedeno bodovací metodou. Pro výsledné hodnocení nabídek použila hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce byla dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro číselně vyjádřitelná dílčí kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria (tj. pro dílčí hodnotící kritérium č. 1.), získala nejvhodnější nabídka 100 bodů. Každá další hodnocená nabídka získala bodovou hodnotu, která vznikla násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Pro dílčí kritéria, která nelze vyjádřit číselně (tj. pro dílčí hodnotící kritérium č 2. a 3.), sestavila hodnotící komise pro každé dílčí kritérium pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadila nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadila takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění daného dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. Pokud hodnotící komise považovala hodnotu jiného dílčího kritéria, než je cena, za zjevně nepřiměřenou, postup podle předchozího odstavce nepoužila a nabídce v rámci tohoto dílčího kritéria přiřadila 0 bodů. Hodnocení podle bodovací metody provedla hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobila příslušnou vahou daného dílčího kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanovila pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější byla stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty. Výsledek hodnocení Komise stanovila pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek výsledné pořadí (jako nejúspěšnější, první v pořadí, je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty v tabulce označená číslem 1. ve sloupci Výsledné pořadí). O své činnosti ve fázi hodnocení provedla komise zápis do tabulky označené jako Hodnocení nabídek na následující straně této zprávy; tabulka je součástí této zprávy. Současně komise slovně odůvodnila pořadí a přidělení bodového ohodnocení jednotlivým nabídkám v dílčích kritériích č. 2 Školení v oblasti pracovního práva, psychologie a finanční gramotnosti a č. 3 Školení klíčových kompetencí (soft skills), včetně IT dovedností; toto slovní odůvodnění je uvedeno v tabulkách s názvem Hodnocení nabídky nečíselná kritéria na následujících stranách této zprávy zařazených této zprávy po tabulce s označením Hodnocení nabídek, tabulky jsou součástí této zprávy.

21 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ČESKÉ REPUBLIKY - ÚŘADU PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY S NÁZVEM POSKYTOVÁNÍ KOMPLEXNÍCH SLUŽEB V PROJEKTU RESTART NA DRUHOU V ÚSTECKÉM KRAJI Součást Protokolu o jednání hodnotící komise ve fázi hodnocení nabídek, Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a Písemné zprávy zadavatele HODNOCENÍ NABÍDEK Identifikační údaje uchazeče Výše nabídkové ceny včetně DPH dílčí kritérium - 1. Celková nabídková cena veřejné zakázky bez aktivity č.6) Rekvalifikace a praxe a bez přímé podpory (váha 60%) dílčí kritérium - 2. Školení v oblasti pracovního práva, psychologie a finanční gramotnosti (váha 20%) dílčí kritérium - 3. Školení klíčových kompetencí (soft skills), včetně IT dovedností (váha 20%) Celkový počet bodů Výsledné pořadí bfz o.p.s., právní forma: obecně prospěšná společnost, IČ: , sídlo/místo podnikání: Provaznická 425/16, Cheb Republikové centrum vzdělávání, s.r.o., právní forma: společnost s ručením omezeným, IČ: , sídlo/místo podnikání: Kubánské náměstí 1391/11, Praha 10 Vršovice ATTEST s.r.o., právní forma: společnost s ručením omezeným, IČ: , sídlo/místo podnikání: Blanická 1008/28, Praha 2; MOST KE VZDĚLÁNÍ BRIDGE TO EDUCATION, o.s., právní forma: občanské sdružení, IČ: , sídlo/místo podnikání: Benecko 202, Benecko Palatinum Campus s.r.o., právní forma: společnost s ručením omezeným, IČ: , sídlo/místo podnikání: Nepomuk 17, okres Příbram, PSČ ; Palatinum s.r.o., právní forma: společnost s ručením omezeným, IČ: , sídlo/místo podnikání: č.p. 17, Nepomuk Přidělené body v rámci dílčího kritéřia Bodové hodnoty dle váhy dílčích kritérií Přidělené body v rámci dílčího kritéřia Bodové hodnoty dle váhy dílčích kritérií Přidělené body v rámci dílčího kritéřia Bodové hodnoty dle váhy dílčích kritérií Přidělené body v rámci dílčího kritéřia Bodové hodnoty dle váhy dílčích kritérií ,00 99, ,62 100,00 100,00 59,77 20,00 20, ,85 88, ,66 80,00 80,00 56,79 16,00 16, ,00 81, ,36 60,00 60,00 57,22 12,00 12, ,50 96, ,00 90,00 90,00 60,00 18,00 18,00

22 Způsob výběru nejvhodnější nabídky Zadavatel rozhodl o výběru nabídky uvedeného uchazeče jako nejvhodnější v souladu s doporučením komise, když mu komise doporučila uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky s tím uchazečem, jehož nabídka je ve výše uvedené tabulce Hodnocení nabídek označen číslem 1. ve sloupci Výsledné pořadí. VII. UVEDENÍ, JAKÁ ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MÁ BÝT PLNĚNA PROSTŘ. SUBDODAVATELE Z důvodů zrušení otevřeného řízení (viz bod XII níže) nedošlo k uzavření smlouvy. VIII. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VŠECH UCHAZEČŮ A JEJICH NABÍDKOVÁ CENA Identifikační údaje uchazeče bfz o.p.s., právní forma: obecně prospěšná společnost, IČ: , sídlo/místo podnikání: Provaznická 425/16, Cheb Republikové centrum vzdělávání, s.r.o., právní forma: společnost s ručením omezeným, IČ: , sídlo/místo podnikání: Kubánské náměstí 1391/11, Praha 10 Vršovice S - COMP Centre CZ s.r.o., právní forma: společnost s ručením omezeným, IČ: , sídlo/místo podnikání: Ohradní 59, Praha 4 ATTEST s.r.o., právní forma: společnost s ručením omezeným, IČ: , sídlo/místo podnikání: Blanická 1008/28, Praha 2;MOST KE VZDĚLÁNÍ BRIDGE TO EDUCATION, o.s., právní forma: občanské sdružení, IČ: , sídlo/místo podnikání: Benecko 202, Benecko Palatinum Campus s.r.o., právní forma: společnost s ručením omezeným, IČ: , sídlo/místo podnikání: Nepomuk 17, okres Příbram, PSČ ;Palatinum s.r.o., právní forma: společnost s ručením omezeným, IČ: , sídlo/místo podnikání: č.p. 17, Nepomuk Agentura Parole s.r.o., právní forma: společnost s ručením omezeným, IČ: , sídlo/místo podnikání: Praha 1 - Nové Město, Václavské náměstí 834/17, PSČ Rekvalifikační a informační centrum s.r.o., právní forma: společnost s ručením omezeným, IČ: , sídlo/místo podnikání: Báňská 287, Most Nabídková cena v Kč včetně DPH (Celková nabídková cena veřejné zakázky bez aktivity č.6) Rekvalifikace a praxe a bez přímé podpory včetně DPH) , , , IX. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČŮ, JEŽ BYLI VYLOUČENI Z ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ A ODŮVODNĚNÍ JEJICH VYLOUČENÍ S - COMP Centre CZ s.r.o., právní forma: společnost s ručením omezeným, IČ: , sídlo/místo podnikání: Ohradní 59, Praha 4 Důvod vyloučení: - Uchazeč neprokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů ve vztahu ke třem expertům realizačního týmu v pozici osobní poradce, když uchazeč ve vztahu k následujícím expertům realizačního týmu - Ivo Landa, Bc. Jana Chroustovská a Vlasta Povová v rozporu s ust. 51 odst. 4 písm. a) zákona nepředložil čestné prohlášení každé z uvedených osob o

23 tom, že není vedena v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, ačkoliv z nabídky uchazeče a odpovědi uchazeče na žádost komise je zřejmé, že uvedené osoby byly ve lhůtě pro podání nabídek subdodavatelem uchazeče. V rámci posuzování kvalifikace hodnotící komise ve smyslu ust. 59 odst. 4 zákona uchazeče požádala, aby ve vztahu k expertům realizačního týmu Ivo Landovi, Bc. Janě Chroustovské a Vlastě Povové jednoznačně uvedl, jaký je jejich vztah k uchazeči, když toto není z profesního životopisu dotčených expertů v nabídce zřejmé s tím, že pokud se jedná o subdodavatele uchazeče, je uchazeč povinen doložit doklady k subdodavateli dle článku 5.2 zadávací dokumentace. Uchazeč doručil odpověď na žádost komise ve lhůtě stanovené komisí, přičemž uchazeč ve vztahu ke každému z dotčených expertů předložil předběžný souhlas ze dne , podle kterého se budoucí zaměstnanec (expert realizačního týmu) a budoucí zaměstnavatel (uchazeč) dohodli, že uzavřou pracovní smlouvu na pracovní činnost Osobní poradce projektu Poskytování komplexních služeb v projektu Restart na druhou v Ústeckém kraji. Z naposledy uvedeného je tedy zřejmé, že dotčení experti realizačního týmu uchazeče nebyli ve lhůtě pro podání nabídek, v níž musejí ve smyslu ust. 59 odst. 4 a 52 odst. 1 zákona nastat skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace, zaměstnanci uchazeče, když těmito se stanou až na základě v budoucnu uzavřené pracovní smlouvy. Na fakt, že rozhodné skutečnosti musejí nastat ve lhůtě pro podání nabídek byl uchazeč navíc v žádosti komise upozorněn. V okamžiku podání nabídky uchazeče resp. ve lhůtě pro podání nabídek, kdy musí skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace nastat, byli tak experti realizačního týmu Ivo Landa, Bc. Jana Chroustovská a Vlasta Povová ve vztahu k uchazeči jeho subdodavateli. V případě prokazování kvalifikace prostřednictvím subdodavatele byl pak uchazeč povinen ve smyslu ust. 51 odst. 4 písm. a) zákona zadavateli vedle smlouvy uzavřené se subdodavatelem předložit také doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1 písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) zákona subdodavatelem. Uchazeč však doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1 písm. j) zákona, tedy čestné prohlášení každé z uvedených osob o tom, že není vedena v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, nepředložil. Agentura Parole s.r.o., právní forma: společnost s ručením omezeným, IČ: , sídlo/místo podnikání: Praha 1 - Nové Město, Václavské náměstí 834/17, PSČ Důvod vyloučení: - Uchazeč neprokázal splnění profesních kvalifikačních předpokladů ve vztahu k oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, když uchazeč neprokázal, že by ve lhůtě pro podání nabídek, v níž musejí ve smyslu ust. 59 odst. 4 a 52 odst. 1 zákona nastat skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace, disponoval oprávněním k podnikání v rámci volné živnosti pro obor činnosti Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, ačkoliv je to nezbytné pro řádné plnění části předmětu této veřejné zakázky. V rámci posuzování kvalifikace hodnotící komise ve smyslu ust. 59 odst. 4 zákona uchazeče požádala, aby doložil doklad o oprávnění k podnikání v rámci volné živnosti pro obor činnosti Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, když nabídka uchazeče neobsahuje žádný takovýto doklad o oprávnění k podnikání. Uchazeč doručil odpověď na žádost komise ve lhůtě stanovené komisí, přičemž uchazeč zadavateli předložil aktuální výpis z živnostenského rejstříku ze dne , v němž je v rámci volné živnosti uveden obor činnosti Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků. Prostřednictvím aktuálního výpisu ze živnostenského rejstříku je uchazeč ovšem schopen doložit pouze oprávnění k podnikání, s nimiž disponuje ke dni Ze samotného aktuálního výpisu ze živnostenského rejstříku totiž není zřejmý rozsah oprávnění k podnikání, s nimiž uchazeč disponoval v okamžiku podání nabídky resp. ve lhůtě pro podání nabídek. Ve smyslu ust. 59 odst. 4 a 52 odst. 1 zákona však musejí nastat skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek, na což byl uchazeč navíc v žádosti komise upozorněn. Z předloženého aktuálního výpisu ze živnostenského rejstříku v kombinaci s výpisem ze živnostenského rejstříku již dříve předloženým uchazečem v nabídce, ve kterém požadovaný obor činnosti v rámci volné živnosti uveden není, je přitom zřejmé, že uchazeč v okamžiku podání nabídky resp. ve lhůtě pro podání nabídek, nedisponoval oprávněním k podnikání v rámci volné živnosti pro obor činnosti Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků. Z veřejně přístupných informací živnostenského rejstříku je navíc zřejmé, že předmětná činnost v rámci volné živnosti byla uchazečem zahájena až ke dni

24 Uchazeč tak ve smyslu ust. 59 odst. 4 a 52 odst. 1 zákona neprokázal splnění předmětné části kvalifikace ve stanovené lhůtě. - Uchazeč neprokázal splnění profesních kvalifikačních předpokladů ve vztahu k povolení ke zprostředkování zaměstnání, když uchazeč neprokázal, že by ve lhůtě pro podání nabídek, v níž musejí ve smyslu ust. 59 odst. 4 a 52 odst. 1 zákona nastat skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace, disponoval řádným (pravomocným) povolením ke zprostředkování zaměstnání, ačkoliv povolení ke zprostředkování zaměstnání je nezbytné pro řádné plnění části předmětu této veřejné zakázky. V rámci posuzování kvalifikace hodnotící komise ve smyslu ust. 59 odst. 4 zákona uchazeče požádala, aby doložil povolení ke zprostředkování zaměstnání, když nabídka tento doklad neobsahuje a obsahuje pouze usnesení o přerušení řízení ve věci udělení takového povolení. Uchazeč doručil odpověď na žádost komise ve lhůtě stanovené komisí, přičemž uchazeč ve své odpovědi uvedl, že povolení ke zprostředkování zaměstnání bylo uchazeči uděleno, ale z důvodů nepřítomnosti odpovědné úřední osoby mu prozatím nebylo předmětné usnesení zasláno. Uchazeč současně požádal o prodloužení lhůty k doložení tohoto usnesení. Žádosti uchazeče o prodloužení lhůty k doložení předmětného usnesení nebylo vyhověno, neboť zadavatel není povinen využít postupu dle ust. 59 odst. 4 zákona a požádat uchazeče o doplnění dokladů prokazující splnění kvalifikace. Navíc vzhledem k tomu, že z uvedené odpovědi uchazeče je zřejmé, že uchazeč nedisponoval předmětným povolením ke zprostředkování zaměstnání v okamžiku podání nabídky resp. ve lhůtě pro podání nabídek, nebylo by následně doložené povolení ke zprostředkování zaměstnání udělené po uplynutí lhůty pro podání nabídek schopné nedostatky kvalifikace uchazeče zhojit. Ve smyslu ust. 59 odst. 4 a 52 odst. 1 zákona totiž musejí nastat skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace, v tomto případě tedy existence pravomocného povolení ke zprostředkování zaměstnání, ve lhůtě pro podání nabídek, na což byl uchazeč navíc v žádosti komise upozorněn. Povolení ke zprostředkování zaměstnání udělené po uplynutí lhůty pro podání nabídek tak nesplňuje požadavky na splnění kvalifikace dle ust. 59 odst. 4 a 52 odst. 1 zákona. Rekvalifikační a informační centrum s.r.o., právní forma: společnost s ručením omezeným, IČ: , sídlo/místo podnikání: Báňská 287, Most Důvod vyloučení: - Uchazeč neprokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů ve vztahu k expertovi realizačního týmu v pozici odborný poradce pro cílovou skupinu, když uchazeč ve vztahu k expertovi realizačního týmu Mgr. Pavlovi Weissovi v rozporu s ust. 51 odst. 4 písm. a) a b) zákona nepředložil čestné prohlášení Mgr. Pavla Weisse o tom, že není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a smlouvu uzavřenou s Mgr. Pavlem Weissem, z níž vyplývá jeho závazek k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky uchazečem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, ačkoliv z nabídky uchazeče a odpovědi uchazeče na žádost komise je zřejmé, že uvedený expert realizačního týmu uchazeče byl ve lhůtě pro podání nabídek subdodavatelem uchazeče. V rámci posuzování kvalifikace hodnotící komise ve smyslu ust. 59 odst. 4 zákona uchazeče požádala, aby ve vztahu k expertovi realizačního týmu Mgr. Pavlovi Weissovi jednoznačně uvedl, jaký je jeho vztah k uchazeči, když toto není z profesního životopisu dotčeného experta zřejmé s tím, že pokud se jedná o subdodavatele uchazeče, je uchazeč povinen doložit doklady k subdodavateli dle článku 5.2 zadávací dokumentace. Uchazeč doručil odpověď na žádost komise ve lhůtě stanovené komisí, přičemž uchazeč ve své odpovědi uvedl, že Mgr. Pavel Weiss bude vykonávat svou činnost na základě pracovněprávního vztahu, nikoliv jako subdodavatel s tím, že v případě přidělení veřejné zakázky je uchazeč připraven existenci pracovněprávního vztahu experta doložit. Z formulace odpovědi uchazeče i s přihlédnutím k životopisu Mgr. Pavla Weisse, z něhož vyplývá, že Mgr. Pavel Weiss je aktuálně zaměstnán v Kojeneckých ústavech Ústeckého kraje a dále působí jako osoba samostatně výdělečně činná v oblasti psychologického poradenství, je tedy zřejmé, že Mgr. Pavel Weiss nebyl ve lhůtě pro podání nabídek zaměstnancem uchazeče. Z formulace odpovědi uchazeče je přitom zřejmé, že Mgr. Pavel Weiss se stane zaměstnancem uchazeče až v budoucnu, v případě realizace veřejné zakázky uchazečem. Ve smyslu ust. 59 odst. 4 a 52 odst. 1 zákona však musejí nastat skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek, na což byl uchazeč navíc v žádosti komise upozorněn. V okamžiku podání nabídky uchazeče resp. ve lhůtě pro podání nabídek, kdy musí skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace nastat, je tak expert realizačního týmu Mgr. Pavel Weiss ve vztahu k uchazeči subdodavatelem uchazeče. V případě prokazování kvalifikace prostřednictvím subdodavatele byl pak uchazeč povinen ve smyslu ust. 51 odst.

25 4 písm. a) zákona zadavateli vedle smlouvy uzavřené se subdodavatelem předložit také doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1 písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) zákona subdodavatelem. Uchazeč však doklady k prokazování kvalifikace prostřednictvím subdodavatele dle ust. 51 odst. 4 zákona nepředložil. - Uchazeč nedodržel zadávací podmínky tím, že v rozporu se zadávacími podmínkami v rámci podmínek realizace Školení v oblasti pracovního práva, psychologie a finanční gramotnosti jako podmínku úspěšného absolvování modulu školení v oblasti pracovního práva a modulu školení v oblasti finanční gramotnosti stanovil nejméně 60 % úspěšnost v závěrečném testu a v modulu školení v oblasti psychologie stanovil jako podmínku úspěšného absolvování daného modulu nejméně 75 % docházku (viz str. 18 návrhu smlouvy předloženého uchazečem). Zadavatel však v kap. 2.3.,aktivita 4 zadávací dokumentace (viz str. 12, 13 zadávací dokumentace) ve vztahu k jednotlivým modulům Školení v oblasti pracovního práva, psychologie a finanční gramotnosti stanovil, že absolventem se stává ten účastník, který splní docházku na školení v rámci daného modulu z minimálně 80 % a projde závěrečným ověřením znalostí. X. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČŮ, JEŽ BYLI VYLOUČENI Z ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ Z DŮVODU EXISTENCE MIMOŘÁDNĚ NÍZKÉ NABÍDKOVÉ CENY VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ VYLOUČENÍ Žádný uchazeč nebyl vyloučen. XI. DŮVOD POUŽITÍ SOUTĚŽNÍHO DIALOGU ČI JEDNACÍHO ŘÍZENÍ, BYLA-LI TAKOVÁ MOŽNOST VYUŽITA Taková možnost nebyla využita. XII. DŮVOD ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ, BYLO-LI ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ ZRUŠENO Dle 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb.: Zadavatel přistoupil ke zrušení otevřeného řízení vzhledem k tomu, že se v průběhu otevřeného řízení vyskytly níže uvedené důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. Zadavatel na základě zákona o zaměstnanosti sleduje a vyhodnocuje situaci na trhu práce a přijímá opatření na ovlivnění poptávky a nabídky práce ve svém regionu. Jedním z opatření je realizace regionálních individuálních projektů, jejichž cílem je podpořit uplatnění cílových skupin projektů na trhu práce. Projekt Restart na druhou v Ústeckém kraji, jehož plnění je předmětem veřejné zakázky v otevřeném řízení, byl zadavatelem připraven a jeho realizace naplánována strategicky tak, aby mohl reagovat na zaměstnavateli nahlášená hromadná propouštění v dotčeném regionu Ústeckého kraje. Cílem tohoto projektu je pomoci právě takto aktuálně propouštěným zaměstnancům Ústeckého kraje. V současné době mezi propouštěním nejvíce zasažené regiony patří Litoměřicko, kde společnost Johnson Controls postupně do konce září 2014 ukončí kvůli klesající poptávce výrobu autopotahů ve svém závodě v Roudnici nad Labem a propouštěno má být 1635 zaměstnanců, z nichž sice část dostane možnost přejít do jiných provozů v Česku, avšak to zcela jistě bude moci využít velmi nízké procento zaměstnanců (v návaznosti na kapacitu pracovních míst či zaměstnání ostatních členů rodiny v oblasti Roudnicka, bydlení rodin, vzdělávání dětí apod.). Toto propouštění výrazně nepříznivě ovlivní míru nezaměstnanosti v okrese i v celém Ústeckém kraji. Zadavatel však má v projektu Restart na druhou v Ústeckém kraji nástroj, kterým může těmto propuštěným zaměstnancům pomoci. Zadavateli je taktéž nahlášeno hromadné propouštění zaměstnanců VHS Teplice. V neposlední řadě zadavatel již od počátku realizace projektu Restart na druhou v Ústeckém kraji reagoval na propouštění v průmyslových zónách na Lounsku, Chomutovsku (TRW Volant a.s., PRECIOSA a.s., ContiTech Fluid Mobile Climate Systems s.r.o., atd.) a přijímal do projektu účastníky, kteří byli zaměstnavateli propouštěni od listopadu 2012, neboť po ukončení pracovního poměru je již není možné do projektu zařadit, a tedy nemají možnost využít nabízených projektových aktivit a snižuje se

26 jim šance na zkvalitnění uplatnitelnosti na trhu práce. Těmto účastníkům je nutné pomoci co nejdříve, nejlépe ještě u propouštějícího zaměstnavatele. V současnosti již zadavatel nemůže čekat na pravomocné rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Vzhledem k délce trvání správního řízení lze totiž v aktuálně probíhajícím správním řízení zahájeném na návrh uchazeče Rekvalifikační a informační centrum s.r.o. očekávat výsledek až za dalších několik měsíců. Tento časový prostor pro zadání plnění předmětu veřejné zakázky v tomto otevřeném řízení však již zadavatel nemá, aby projekt Restart na druhou v Ústeckém kraji bylo vůbec možné realizovat. Vzhledem k výše uvedenému rozhodl zadavatel o tom, že realizaci projektu Restart na druhou v Ústeckém kraji provede vlastními silami, tj. bez dodavatele, resp. poskytovatele komplexních služeb, čímž se pomoc propouštěným zaměstnancům nejen urychlí, ale stane i fakticky reálnou. Při svém rozhodování o tomto postupu vzal zadavatel taktéž v úvahu skutečnost, že projekt Restart na druhou v Ústeckém kraji je omezen i stanoveným koncem doby jeho realizace v podmínkách dotačního programu, z něhož je spolufinancován. Posun poskytování aktivit projektu o několik měsíců snižuje nejen výše uvedenou možnost plnohodnotně využít veškerou nabízenou pomoc jeho účastníkům, ale i snižuje možnost zaměstnavatelů využít poskytování příspěvků na mzdové náklady zaměstnavatele, jejichž podmínkou je udržitelnost dotovaného pracovního místa po dobu minimálně 6 měsíců. V současné době již došlo oproti původnímu předpokladu ke zkrácení doby plnění předmětu veřejné zakázky o 4 měsíce, což činí 2/3 z doby minimálního trvání dotovaného pracovního místa. Vzhledem k dlouho trvajícímu řízení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nemůže zadavatel již čekat na pravomocné rozhodnutí, jak je již výše zmíněno, a je nucen reagovat na aktuální situaci na trhu práce (Johnson Controls) a pomoci ze své podstaty k maximálnímu snižování nezaměstnanosti ve svěřeném regionu. XIII. VÝSLEDEK ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Z důvodů zrušení otevřeného řízení (viz bod XII výše) nedošlo k uzavření smlouvy. V Praze dne 1. listopadu 2013 Česká republika Úřad práce České republiky osoba pověřená zadavatelskou činností JUDr. Marianna Svobodová, advokát

Zakázka: Zadávací řízení na dodavatele Kurzu Základy podnikání a dalších služeb pro začínající podnikatele.

Zakázka: Zadávací řízení na dodavatele Kurzu Základy podnikání a dalších služeb pro začínající podnikatele. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zakázka: Zadávací řízení na dodavatele Kurzu Základy podnikání a dalších služeb pro začínající podnikatele. Zadavatel Název žadatele: Mateřské centrum Bělásek (dále jen MC) Právní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO PROJEKT. Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO PROJEKT. Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO PROJEKT Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o. 1 NÁZEV ZAKÁZKY Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o. 2 ZADAVATEL Obchodní

Více

v rámci projektu Efektivní vzdělávání a podpora lidských zdrojů společnosti MONIT plus, s.r.o. registrační číslo CZ.1.04/1.1.02/35.

v rámci projektu Efektivní vzdělávání a podpora lidských zdrojů společnosti MONIT plus, s.r.o. registrační číslo CZ.1.04/1.1.02/35. Výběr dodavatele vzdělávacích služeb pro zajištění zakázky s názvem Vzdělávání v MONIT plus v rámci projektu Efektivní vzdělávání a podpora lidských zdrojů společnosti MONIT plus, s.r.o. registrační číslo

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název zakázky: Komplexní program vzdělávání zaměstnanců společnosti LUCIS, s.r.o. Údaje o zadavateli: Název: LUCIS, s.r.o. Sídlo zadavatele: Nová 147/14, Popůvky 664 41 IČO: 25570731

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na zakázku na služby zadané ve výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném

Více

ZAJIŠTĚNÍ TRÉNINKŮ v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců společnosti Domanský, s.r.o., na změny ekonomických podmínek.

ZAJIŠTĚNÍ TRÉNINKŮ v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců společnosti Domanský, s.r.o., na změny ekonomických podmínek. Zadavatel: Domanský, s. r. o. Českobrodská 2 198 00 Praha 9 V Ý B Ě R O V É Ř Í Z E N Í (Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E) PŘEDMĚT: ZAJIŠTĚNÍ TRÉNINKŮ v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců

Více

Evropský sociální fond v ČR Podporujeme Vaši budoucnost www.esfcr.cz

Evropský sociální fond v ČR Podporujeme Vaši budoucnost www.esfcr.cz Číslo výzvy: ÚPKA/OSP/02/2008 ZMĚNA VÝZVY K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY v rámci Národních individuálních projektů "Poradenství a rekvalifikace", "VPP" pro zakázku "Rekvalifikační kurzy řidičů" Výzva je vydána v

Více

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ REGIONÁLNÍCH INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 1.2 ZVÝŠENÍ ADAPTABILITY ZAMĚSTNANCŮ RESTRUKTURALIZOVANÝCH PODNIKŮ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Název subjektu

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k podání nabídky do výběrového řízení na dodávku vzdělávacích kurzů pro společnost JELÍNEK výroba nábytku s.r.o. 1. Identifikace projektu Název projektu: Vzděláváním k dovednosti Registrační

Více

Zadávací dokumentace zakázky. Vzdělávání firmy PAS Zábřeh na Moravě a.s. vzdělávací kurzy. 21.2.2011 PAS Zábřeh na Moravě a.s.

Zadávací dokumentace zakázky. Vzdělávání firmy PAS Zábřeh na Moravě a.s. vzdělávací kurzy. 21.2.2011 PAS Zábřeh na Moravě a.s. Zadávací dokumentace zakázky Vzdělávání firmy PAS Zábřeh na Moravě a.s. vzdělávací kurzy 21.2.2011 PAS Zábřeh na Moravě a.s. 1. Název zakázky Vzdělávání firmy PAS Zábřeh na Moravě a.s. vzdělávací kurzy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE M A N A Ž E R S K É D O V E D N O S T I V Ř Í Z E N Í P R O J E K T Ů Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost v projektu Vzdělávejte se pro růst v Jihočeském kraji II Registrační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb Název zakázky: Zvýšení profesních dovedností a adaptability zaměstnanců společnosti Pars nova a.s. pomocí vzdělávacího procesu Reg.

Více

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI K VÝZVĚ Č. 35 ŠKOLENÍ JE ŠANCE

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI K VÝZVĚ Č. 35 ŠKOLENÍ JE ŠANCE NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI K VÝZVĚ Č. 35 ŠKOLENÍ JE ŠANCE Podporované aktivity 1) Jaké vzdělávací kurzy spadají do obecného a do specifického vzdělávání? Za obecné vzdělávání se považuje vzdělávání

Více

podlimitní veřejná zakázka zadávaná druhem otevřeného řízení DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1

podlimitní veřejná zakázka zadávaná druhem otevřeného řízení DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 VÝBĚR DODAVATELE A REALIZÁTORA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ KURZ PRO KODÉRY DRG PRO LÉKAŘSKÉ PRACOVNÍKY A KURZ PRO KODÉRY DRG PRO NELÉKAŘSKÉ PRACOVNÍKY VE ZDRAVOTNICTVÍ podlimitní veřejná zakázka zadávaná druhem

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O REALIZACI REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ

RÁMCOVÁ SMLOUVA O REALIZACI REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ RÁMCOVÁ SMLOUVA O REALIZACI REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Česká republika - Úřad práce

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku Č.j. : MV-145067-6/VZ-2013 Počet listů: 24 Počet příloh: 6 Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku Realizace vzdělávacích kurzů v oblasti využívání informačních technologií /projekt Efektivní rozvoj

Více

Zadávací dokumentace. Rekvalifikace III. Řidič z povolání (řidič)

Zadávací dokumentace. Rekvalifikace III. Řidič z povolání (řidič) Zadávací dokumentace pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Rekvalifikace III Řidič z povolání (řidič) Zadavatel veřejné zakázky: Česká republika Úřad práce v Jeseníku, se sídlem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ k zakázce s názvem: Servis vozidel hromadné dopravy Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00881 Název projektu: Profesionalizace zaměstnanců Dopravního podniku

Více

Zadávací dokumentace. Název projektu: Zvýšení odborné kvalifikace zaměstnanců členů Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje

Zadávací dokumentace. Název projektu: Zvýšení odborné kvalifikace zaměstnanců členů Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje Zadávací dokumentace Název projektu: Zvýšení odborné kvalifikace zaměstnanců členů Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje Projekt financován ESF v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zadávací dokumentace k projektu VFN v Praze: Zvýšení konkurenceschopnosti VFN Praha prostřednictvím zavádění systému jakosti a zvyšováním adaptability zaměstnanců na strukturální změnyvfn v Praze v rámci:

Více

Evaluace projektu Sociálně vyloučené lokality Ústeckého kraje Evaluační zpráva

Evaluace projektu Sociálně vyloučené lokality Ústeckého kraje Evaluační zpráva Evaluace projektu Sociálně vyloučené lokality Ústeckého kraje Evaluační zpráva Příloha Metodiky pro evaluaci dopadů nesoutěžních projektů OP Zaměstnanost 2014 2020 OBSAH MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 3 1 CÍL A

Více

Kontaktní osoba zadavatele PhDr. Alena Vajnerová, vedoucí oddělení poradenství a rekvalifikací

Kontaktní osoba zadavatele PhDr. Alena Vajnerová, vedoucí oddělení poradenství a rekvalifikací VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU v rámci Národního individuálního projektu "Poradenství a rekvalifikace" pro zakázku "Rekvalifikační kurzy pro obsluhu osobního počítače"

Více

Zadavatel: FEROX, a.s. Děčín, Ústecká 30, Děčín 5, 405 30; zastoupený Ing. Miroslavem Němcem, místopředsedou představenstva IČO 0008648 DIČ CZ8648

Zadavatel: FEROX, a.s. Děčín, Ústecká 30, Děčín 5, 405 30; zastoupený Ing. Miroslavem Němcem, místopředsedou představenstva IČO 0008648 DIČ CZ8648 Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu rozvoj lidských zdrojů I. Základní údaje Název zakázky : Jazykové

Více

Výzva k podání nabídky. Veřejná zakázka

Výzva k podání nabídky. Veřejná zakázka Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zadávanou dle Závazných postupů pro zadávání zakázek

Více

Moravskoslezský kraj 2. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 2. KOLO VÝZVY VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: 10213 Vzdělávací aktivita Vedoucí výroby (mistr,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti DEKTRADE a.s. v roce 2011 Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01752 Název zakázky: Výběrové řízení na externího dodavatele

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce REKVALIFIKACE A PORADENSKÉ ČINNOSTI SLUŽBOVÉ PROFESE Opava, srpen 2009 Strana 1 z 149 Obsah dokumentace Čl. 1. Informace o zadavateli... 4 Čl. 2. Úvodní

Více

V rámci Národního individuálního projektu Poradenství a rekvalifikace pro zakázku Rekvalifikační kurzy pracovník v sociálních službách

V rámci Národního individuálního projektu Poradenství a rekvalifikace pro zakázku Rekvalifikační kurzy pracovník v sociálních službách Číslo výzvy : ÚP BR/Por/010/2008 VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY V rámci Národního individuálního projektu Poradenství a rekvalifikace pro zakázku Rekvalifikační kurzy pracovník v sociálních službách Výzva

Více

Vzdělávání v Kemper spol. s r.o.

Vzdělávání v Kemper spol. s r.o. Zadávací dokumentace k projektu Vzdělávání zaměstnanců a rozvoj lidských zdrojů ve společnosti Kemper spol. s r. o. Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00864 Název zakázky: Zadavatel: Vzdělávání v Kemper

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY VSTŘÍCNOST, PROFESIONALITA, ZODPOVĚDNOST NA ÚŘADĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ WWW.ESFCR.CZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o finanční podporu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Semináře a kurzy měkkých dovedností Název projektu: Rozvoj pracovních dovedností zaměstnanců

Více

V rámci Národního individuálního projektu Poradenství a rekvalifikace pro zakázku Poradenské činnosti BILANČNÍ DIAGNOSTIKA

V rámci Národního individuálního projektu Poradenství a rekvalifikace pro zakázku Poradenské činnosti BILANČNÍ DIAGNOSTIKA Číslo výzvy : ÚP BR/Por/008/2008 VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY V rámci Národního individuálního projektu Poradenství a rekvalifikace pro zakázku Poradenské činnosti BILANČNÍ DIAGNOSTIKA Výzva je vydána v

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb personální agentury v oblasti personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 4.1vyhlašovaného Úřadem práce v Liberci ZADAVATEL Česká republika

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na podlimitní veřejnou zakázku na služby Kurzy coachingu II zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. 21 odst. 1 písm. f) a 38

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na zakázku na služby zadané ve výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném

Více

Zadávací dokumentace pro výběr dodavatele vzdělávacích kurzů. v rámci zakázky. Vzděláváním zkvalitňujeme realitu. zadavatel. DORA Group a.s. Str.

Zadávací dokumentace pro výběr dodavatele vzdělávacích kurzů. v rámci zakázky. Vzděláváním zkvalitňujeme realitu. zadavatel. DORA Group a.s. Str. Zadávací dokumentace pro výběr dodavatele vzdělávacích kurzů v rámci zakázky Vzděláváním zkvalitňujeme realitu zadavatel DORA Group a.s. Str. 1 1. Preambule Výběrové řízení je vypisováno na základě účasti

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

Název programu: jednat jménem zadavatele): Název zakázky: Předmět zakázky:

Název programu: jednat jménem zadavatele): Název zakázky: Předmět zakázky: VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku do zjednodušeného výběrového řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění na dodání služby

Více

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců v manažerských dovednostech

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců v manažerských dovednostech Zadávací dokumentace Strana 1/6 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu ustanovení 34 odst. 2 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Požadavky na doklady prokazující kvalifikaci

Požadavky na doklady prokazující kvalifikaci Veřejná zakázka: Rekvalifikace a poradenské činnosti Službové profese Zadavatel: Česká republika Úřad práce v Opavě Věc: Dodatečná informace Zadavatel obdržel dotaz k zadávací dokumentaci. Jeho zněí vč.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 17. dubna 2012

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 17. dubna 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 17. dubna 2012 k výzvě k podání nabídky na zakázku Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí zajištění vzdělávacích kurzů. Zadávací řízení se řídí Závaznými postupy

Více

Infrastruktura pro virtuální servery.

Infrastruktura pro virtuální servery. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejné zakázky na dodávku s názvem:. Zdravotnická

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby. Zabezpečení vzdělávání v orgánech Jihomoravského kraje

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby. Zabezpečení vzdělávání v orgánech Jihomoravského kraje Příloha č. 1 Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby Zabezpečení vzdělávání v orgánech Jihomoravského kraje Zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 38 zákona

Více

Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby III VÝZVA. k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění

Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby III VÝZVA. k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění VÝZVA k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění dle ust. 34 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Zadavatel - Pardubický kraj Vás tímto vyzývá k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění

Více

Příloha č.5 Obchodní podmínky

Příloha č.5 Obchodní podmínky Příloha č.5 Obchodní podmínky Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu 1. CZ.1.07/1.1.32/01.0022

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ORBIT MERRET, spol. s r. o. Klánova 81/141, 140 00 Praha 4 * IČ: 00551309 Č.j.: VZ-07/04-2015 Praha, 17. července 2015 Počet listů: 8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení

Více

Moravskoslezský kraj 3. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 3. KOLO VÝZVY Počet stran přílohy: 31 VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město VÁŠ DOPIS Č.j.: ZE DNE: NAŠE Č.j.: OPS/115618/Kle/10 POČET LISTŮ DOPISU: 5 VYŘIZUJE: Bc. Kleinbauerová TEL: 596 803 344 FAX:

Více

Projekt RESTART - CHOMUTOV je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. CZ.1.04/1.2.00/37.00003

Projekt RESTART - CHOMUTOV je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. CZ.1.04/1.2.00/37.00003 CZ.1.04/1.2.00/37.00003 ÚŘAD PRÁCE ČR Krajská pobočka v Ústí nad Labem realizuje - Kontaktní pracoviště Chomutov Cihlářská 4107 430 03 Chomutov Tel.: 950 118 111, podatelna.up@cv.mpsv.cz Projekt RESTART

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k projektu firmy Schwan-STABILO ČR, s.r.o. Budování podniku světové třídy v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v Opatření 4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců

Více

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění Název zakázky: Identifikace:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: VÝBĚR DODAVATELE PRO ZABEZPEČENÍ REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ ÚČETNICTVÍ PRO ÚŘAD PRÁCE V ŠUMPERKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: VÝBĚR DODAVATELE PRO ZABEZPEČENÍ REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ ÚČETNICTVÍ PRO ÚŘAD PRÁCE V ŠUMPERKU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: VÝBĚR DODAVATELE PRO ZABEZPEČENÍ REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ ÚČETNICTVÍ PRO ÚŘAD PRÁCE V ŠUMPERKU 1 1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY... 4 2. POŢADAVEK NA POSKYTNUTÍ

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM A ZMĚNA ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM A ZMĚNA ZADÁVACÍCH PODMÍNEK DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM A ZMĚNA ZADÁVACÍCH PODMÍNEK OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘADU PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU S NÁZVEM REALIZACE REKVALIFIKACÍ A PORADENSKÝCH ČINNOSTÍ

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na dodání služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO ZAMĚSTNANCE SPOLEČNOSTI O.K. TEXTIL, S.R.O. 1. Identifikace zadavatele název zadavatele: O.K. TEXTIL, s.r.o. adresa sídla:

Více

KRAJ VYSOČINA. 3. kolovou výzvu

KRAJ VYSOČINA. 3. kolovou výzvu RK-19-2013-33, př. 2 stran: 34 VYHLAŠOVATEL KRAJ VYSOČINA BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO

Více

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Analýza potřeb a implementace softwarového řešení formou služby Služba Datum vyhlášení zakázky: 08. 11. 2011

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II Podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

MŠMT SAMOSTATNÉ ODDĚLENÍ EVROPSKÝCH PROGRAMŮ

MŠMT SAMOSTATNÉ ODDĚLENÍ EVROPSKÝCH PROGRAMŮ MŠMT SAMOSTATNÉ ODDĚLENÍ EVROPSKÝCH PROGRAMŮ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje PROJEKT ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SEMINÁŘE

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném v době zahájení zadávacího řízení V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Název VZ: Části VZ č.:

Více

Zadávací dokumentace nadlimitní veřejné zakázky na nákup služeb s názvem Posílení administrativní kapacity OPPA a OPPK 2010-2013

Zadávací dokumentace nadlimitní veřejné zakázky na nákup služeb s názvem Posílení administrativní kapacity OPPA a OPPK 2010-2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR FONDŮ EU Zadávací dokumentace nadlimitní veřejné zakázky na nákup služeb s názvem Posílení administrativní kapacity OPPA a OPPK 2010-2013 zadávané

Více

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM Snížení imisní zátěže z dopravy zadávaná dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Závěrečná zpráva k projektu Projekt Krok do pracovního života

Závěrečná zpráva k projektu Projekt Krok do pracovního života Závěrečná zpráva k projektu Krok do pracovního života Název projektu: Projekt Krok do pracovního života čj. CZ.1.04/3.3.05/68.00218 financovaný z prostředků ESF Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT Datum vyhlášení zakázky: 14. 4. 2015 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0010

Více

Úřad práce v České Lípě

Úřad práce v České Lípě Úřad práce v České Lípě RESTART pro Českolipsko Ověřování nového přístupu k řešení rostoucí nezaměstnanosti Konference Rady RLZ LK S efektivním vzděláváním na trh práce Sychrov 17.12.2010 Proč projekt

Více

Správce stavby pro projekt:

Správce stavby pro projekt: Strana 1 (celkem 28) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Správce stavby pro projekt:

Více

SMLOUVA na administraci zajištění pracovníků projektu Se sousedy k vzdělávání I

SMLOUVA na administraci zajištění pracovníků projektu Se sousedy k vzdělávání I SMLOUVA na administraci zajištění pracovníků projektu Se sousedy k vzdělávání I uzavřená podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek V Plzni dne 24. 4. 2014 Výzva k podání nabídek Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor implementace programů ESF vyhlašuje VÝZVU pro předkládání grantových projektů Integrace sociálně vyloučených

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

MANUÁL PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ

MANUÁL PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ MANUÁL PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí 2 Fond dalšího vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu:

Více

(dále jen jako Smlouva )

(dále jen jako Smlouva ) Příloha č. 3 Smlouva o vytvoření a ověření strategie náborové kampaně (dále jen jako Smlouva ) uzavřená podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

Část A Obecné podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství

Část A Obecné podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství Pravidla pro žadatele o finanční pomoc z OP Zemědělství - Opatření 2.1. Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí, podopatření 2.1.2. a 2.1.3. investiční záměr a) se zapracovaným zpřesněním

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Jde to i s dětmi Soubor 2 PODROBNÝ POPIS PLNĚNÍ pro zadávací řízení na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s Příručkou pro příjemce

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Citace pův. předpisu: 518/2004 Sb.

Více

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem veřejné zakázky: Komplexní služba nakládání s komunálními odpady pro obec Kateřinice zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petra Danningerová Telefon: 267 994 203 Fax: 272 936 597 E-mail: Petra.danningerova@sfzp.cz č.j. SFZP 072274/2012 Datum: 28. 3. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006

Více

Město Moravský Krumlov V 000488 Refinancování stávajícího hypotečního úvěru Města Moravský Krumlov

Město Moravský Krumlov V 000488 Refinancování stávajícího hypotečního úvěru Města Moravský Krumlov Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: úvěru Města Moravský Krumlov

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zadávací dokumentace Název zakázky: Identifikace: Název projektu: Zadavatel:

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013. Informace pro příjemce podpory v rámci 5. výzvy v oblasti podpory 3.

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013. Informace pro příjemce podpory v rámci 5. výzvy v oblasti podpory 3. OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V PROJEKTECH OP VK Informace pro příjemce podpory v rámci 5. výzvy v oblasti podpory 3.2 Veřejné zakázky Při pořizování zboží,

Více

Smlouva o dílo. název projektu: Systematické vzdělávání zaměstnanců Futaba Czech, s.r.o., k posílení konkurenceschopnosti společnost.

Smlouva o dílo. název projektu: Systematické vzdělávání zaměstnanců Futaba Czech, s.r.o., k posílení konkurenceschopnosti společnost. Příloha č.2 Smlouva o dílo na dílčí plnění zakázky grantového projektu ESF, reg.č. projektu: CZ.1.04/1.1.02/. název projektu: Systematické vzdělávání zaměstnanců Futaba Czech, s.r.o., k posílení konkurenceschopnosti

Více

Zadávací podmínky. Označení zakázky: pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. Označení zakázky: pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení zakázky: Komplexní zajištění vzdělávacího programu Čerpací stanice komplexní služby a informace pro cestovní ruch pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ORGANIZACI A ZAJIŠTĚNÍ REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ V RÁMCI PROJEKTU. Využijme zkušeností v Plzeňském kraji

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ORGANIZACI A ZAJIŠTĚNÍ REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ V RÁMCI PROJEKTU. Využijme zkušeností v Plzeňském kraji Název projektu: Registrační číslo projektu: Místo realizace projektu: Oblast podpory: Prioritní osa: Využijme zkušeností v Plzeňském kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00009 Plzeňský kraj 4.2a.1 Posílení aktivních

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZAKÁZKU: Vzdělávací program pro zvýšení produktivity práce zaměstnanců firmy NEOGRAPH, a.s.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZAKÁZKU: Vzdělávací program pro zvýšení produktivity práce zaměstnanců firmy NEOGRAPH, a.s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZAKÁZKU: Vzdělávací program pro zvýšení produktivity práce zaměstnanců firmy NEOGRAPH, a.s. Tento dokument závazně stanovuje pravidla pro výběrové řízení k projektu Rozvoj kompetencí

Více

2. Zadavatel: IČ: 48290904 DIČ: CZ48290904

2. Zadavatel: IČ: 48290904 DIČ: CZ48290904 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na kompletní zajištění rekvalifikačních kurzů, konajících se dle potřeb projektu Program dlouhodobé péče o uchazeče o zaměstnání propojením rekvalifikace praxe

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jako ZVZ ) Název veřejné zakázky: Vzdělávací akademie pro vyšší odbornost a adaptabilitu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY (dále také jen ZD ) nadlimitní veřejné zakázky na sluţby zadané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

Hodnoticí standard. Ekonom práce (kód: 63-005-R) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63)

Hodnoticí standard. Ekonom práce (kód: 63-005-R) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Ekonom práce (kód: 63-005-R) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Týká se povolání: Finanční specialista Kvalifikační úroveň NSK

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel veřejné zakázky MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU se sídlem, vydává dokument: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu SKLAD

Více

Dodávka a implementace informačního systému pro dohled nad hazardními hrami

Dodávka a implementace informačního systému pro dohled nad hazardními hrami ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) ve znění Dodatečných informací č. 9 Zadávací řízení:

Více

Rekvalifikační kurzy pro Úřad práce ČR krajskou pobočku v Liberci IV.

Rekvalifikační kurzy pro Úřad práce ČR krajskou pobočku v Liberci IV. Odůvodnění veřejné zakázky dle ustanovení 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Rekvalifikační kurzy pro Úřad práce ČR krajskou pobočku v Liberci

Více