Pohyb vody v porézních stavebních materiálech - VIII. Účinky evaporačního vysychání na rovnovážnou výšku kapilárního vzlínání ve stěnách

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pohyb vody v porézních stavebních materiálech - VIII. Účinky evaporačního vysychání na rovnovážnou výšku kapilárního vzlínání ve stěnách"

Transkript

1 Building and Environment, svazek 21, č. 3/4, strany , /86 $ Vytištěno ve Velké Británii. Pergamon Journals Ltd. Pohyb vody v porézních stavebních materiálech - VIII. Účinky evaporačního vysychání na rovnovážnou výšku kapilárního vzlínání ve stěnách S. J. I'ANSON*Ϯ W. D. HOFF* V tomto materiálu je předložena teoretická analýza vlivu nepřetržitého úbytku vody evaporací na rovnováhu vzlínající vlhkosti ve zděných stěnách. Analýza predikuje výšku kapilárního vzlínání ve shodě s praktickým pozorováním u stěn bez účinného ošetření proti vlhkosti. 1. ÚVOD VZLÍNAJÍCÍ vlhkost je jedním z nejčastějších problémů souvisejících s vodou ve starších budovách. Důvodem je kapilární sání porézním materiálem stěny, které natahuje vodu ze země v úrovni nebo pod úrovní terénu. Tímto způsobem absorbovaná voda ve stěně stoupá působením kapilárních sil a může způsobit poškození zdiva a degradaci budovy. V některých případech obsahuje podzemní voda značené množství rozpuštěných solí. Způsobují solné výkvěty a jiná poškození zdiva stěny. Takové extrémní případy se vyskytují v částech Austrálie, kde je "slaná vlhkost" dobře známým problémem způsobeným kapilárním vzlínáním vody. Vytvořený výkvět je v takových případech důkazem značného množství kapilární vody, která odchází ze stěn evaporací. Při zohlednění celkové kvality stěny je nutné poznamenat, že stěna zasažená vzlínající vlhkostí je také významným zdrojem vodní páry [1] a může způsobit nepřijatelné mikroklimatické podmínky uvnitř budovy. Obecně je závažnost problému vzlínající vody závislá na rovnováze mezi tokem vody směrem nahoru nasáváním stěnou ze základů a úbytkem vody evaporací ze zdiva stěny. Tak se v podmínkách intenzivního vysoušení může snížit obsah vody způsobený kapilární vzlínavostí, zatímco nevhodné podmínky mohou problém zhoršovat. Vezmeme-li v úvahu tyto vlivy, je zajímavé poznamenat, že je široce rozšířen názor [2], že se v praxi viditelné a závažné dopady vzlínající vlhkosti obvykle omezují na výšku cca 1 m nad terénem navzdory skutečnosti, že u většiny cihelných a kamenných zdicích materiálů může trvale dosahovat výška * Department of Building Engineering, UMIST (Stavební fakulta, Vědecký a technologický institut Univerzity v Manchesteru), PO Box 88, Manchester, M60 IQD, UK. Ϯ Nyní při Department of Paper Science, UMIST, PO Box 88, Manchester, M60 IQD, UK. kapilárního vzlínání hodnot o jeden nebo dva řády vyšší [3]. V tomto materiálu předkládáme teoretickou analýzu vlivu vysychání na rovnovážný stav vzlínající vlhkosti. Tato analýza predikuje výšku kapilárního vzlínání ve shodě s praktickým pozorováním u stěn bez účinného ošetření proti vlhkosti. 2. ROVNOVÁHA KAPILÁRNÍHO VZLÍNÁNÍ 2.1. Základní koncepce Aplikace teorie toku v nenasyceném prostředí pro analýzu pohybu vody v porézních stavebních materiálech byla diskutována Gummersonem et al. [3] a také v dřívějších publikacích této řady (např. [4]). Síly působící na vodu zadržovanou v porézních pevných látkách lze zařadit do dvou oblastí a to gravitační síly a sací síly. Gravitační síly jsou obvykle charakterizovány gravitačním potenciálem, který je vyjádřen výškou z nad definovanou referenční hladinou. Kapilární síly jsou charakterizovány kapilárním potenciálem gψ, který je definován jako energie na odstranění jednotky vody z porézní pevné látky do volného stavu na stejné úrovni. Kapilární potenciál je vhodné vyjadřovat spíše pomocí Ψ než gψ, protože Ψ má rozměr [délku]. Tak -Ψ lze vizualizovat jako napětí vodního sloupce h t, které může být udržováno kapilárou o průměru rovnajícímu se střednímu průměru pórů na rozhraní vzduch-voda. Stav vody v částečně nasycené porézní pevné látce lze definovat z hlediska celkového tlaku vodního sloupce h = h t + z. Pohyb vody v porézní pevné látce je způsoben rozdílem v tlaku vodního sloupce mezi různými oblastmi v pevné látce. Tento koncept vede následně k definování stavu rovnováhy kapilárního vzlínání při absenci evaporace a v tomto bodě odkazujeme na plný rozbor této problematiky v publikaci

2 S. J. I'Anson a W. D. Hoff od Gummersona et al. [3]. V tomto ideálním případě musí veškerý tok ustat a proto celková výška vodního sloupce h je nulová v každém bodě (jinak by se vyskytoval spád u h a tudíž i tok). Tento stav rovnováhy kapilárního vzlínání je proto definován jako h t = -z Experimentální data Kolísání tlaku vodního sloupce h t s obsahem vody θ - vodní charakteristika - může být stanoven experimentálně. V praxi obvykle dostaneme dvě charakteristické vodní křivky: křivka vlhnutí, která definuje obsah vody dosahovaný při vlhnutí původně suché pevné látky působením hydraulického napětí a křivka vysychání, která definuje obsah vody jako následek odtékání pod tlakem h t z původně nasycené pevné látky. Takováto hystereze mezi vlhnutím a vysycháním vyplývá z povahy zaplňování a vyprazdňování pórů. Z diskuze v kapitole 2.1 je jasné, že křivka vlhnutí u vodní charakteristiky definuje přesně rovnováhu rozdělení obsahu vody a výšky, která se vyskytuje v porézní pevné látce jako výsledek kapilárního vzlínání při absenci evaporace, protože h t a z mají stejnou číselnou hodnotu. Obrázek 1 ukazuje charakteristické vodní křivky u obyčejné hliněné cihly změřené v naší laboratoři s použitím standardního přístroje s tlakovou membránou používaného v půdoznalství. (Tyto výsledky byly poprvé publikovány v literatuře [3].) Skutečnost, že cihlová zeď je kompozitní struktura z cihel a malty neznehodnocuje vodní charakteristiku jako měřítko idealizované rovnováhy kapilárního vzlínání, protože rozdělení obsahu vody v závislosti na výšce v každém komponentu stěny bude stejná, jaká by byla při absenci druhé složky. Je nutné ovšem uznat, že kompozitní povaha stěny může ztěžovat tok vody a tím prodlužovat čas k dosažení rovnováhy u kapilárního vzlínání. Z vodní charakteristiky na obrázku 1 a studia vodních charakteristik jiných zdicích materiálů je jasné, že materiály použité při stavbě stěn obecně mají dostatečně jemnou porézní strukturu, aby byly schopny zadržovat velký objem vody až do výšky mnoha metrů. Toto u reálných stěn nepozorujeme, protože evaporace má řídicí vliv na množství vody zadržované ve stěně. 3. VLIV EVAPORACE NA ROVNOVÁHU KAPILÁRNÍHO VZLÍNÁNÍ 3.1. Teoretické aspekty Jak bylo zmíněno v kapitole 2, umožní-li se, aby obsah vody ve stěně, která je ve styku s nasyceným podkladem dosáhl rovnovážného stavu kapilárního vzlínání při absenci jakékoli evaporace, bude se u vodní charakteristiky rozdělení obsahu vody v závislosti na výšce ve stěně řídit křivkou vlhnutí. Samozřejmě by bylo možné toho dosáhnout pouze zamezením jakékoli evaporace ze stěny a proces by obecně trval velmi dlouhou dobu [3]. Pokud může evaporace probíhat z jedné strany stěny, bude každá část stěny ztrácet vodu evaporací rychlostí závisející jak na okolních podmínkách, tak i na obsahu vody v materiálu stěny v místě odpařování [5]. Faktory prostředí (teplota, relativní vlhkost, rychlost vzduchu) lze považovat za konstantní na celém povrchu stěny a kolísání obsahu vody je jediným faktorem, který bude ovlivňovat rychlost evaporace v různých místech povrchu stěny. Definujeme e(θ) jako funkci závislosti rychlosti evaporace za neměnných podmínek prostředí na obsahu vody. Uvažujme inkrementální vrstvu z počátečního obsahu vody θ ve výšce z ve stěně (obr. 2). Množství odpařované vody Obr. 1. Vodní charakteristika obyčejné hliněné cihly: kapilární potenciál Ψ versus obsah vody θ. Křivka W je charakteristika vlhnutí a křivka D je charakteristika vysychání. Obr. 2. Diagram znázorňující vypařování z elementu stěny ve výšce z.

3 Pohyb vody v porézních stavebních materiálech - VIII 197 z jednotky délky na jedné straně této stěny se rovná e(θ) z. Tento evaporační úbytek způsobí změnu obsahu vody θ, která následně vyvolá změnu hydraulického napětí h t v tomto bodě. Tato změna h t, bude mít snahu vyvolat tok vody k nahrazení úbytku způsobeného evaporací. Velikost h t, úměrnou poklesu obsahu vody θ, lze nalézt podle vodní charakteristiky materiálu stěny. Protože změna hydraulického napětí ve výšce z je výsledkem vysychání, nemůže tato změna h t probíhat podle křivky vlhnutí, ale musí sledovat malou křivku vysychání zobrazenou na obr. 3. Diskuzi takovéto kapilární hystereze představující křivky tohoto typu provedl Morrow [6]. Inkrementální průtoková rychlost jednotkou délky stěny vyvolaná změnou napětí h t se řídí Darcyho zákonem. Tak kde k je průměrná hydraulická konduktivita stěny až do výšky z, Q je objemová průtoková rychlost na jednotku délky a d je tloušťka stěny. Hydraulická konduktivita k(θ) se obvykle mění exponenciálně s obsahem vody, ale pro účely této analýzy je postačující uvažovat průměrnou hodnotu k(θ). Je-li Q dostatečně velký, aby nahradil úbytek vody evaporací, vrátí se hydraulický potenciál h t do své původní polohy na křivce vlhnutí přes křivku b a rovnováha bude zachována. Tento proces je ve skutečnosti nepřetržitý a teorie toto zohledňuje tím, že povoluje nekonečně malé θ, h t, t a z. Definujeme funkci f (z) definující poměr tok/evaporace tak, že na jednotku délky stěny. Je zřejmé, že při f(z) menší než 1 nebude rovnováha zachována a obsah vody ve stěně ve výšce z bude klesat - tj. stěna ve výšce z bude vysychat. Podmínka f (z) = 1 představuje rovnovážný stav a z podmínky f (z) > 1 vyplývá, že obsah vody bude udržován na úrovni definované vodní charakteristikou ve větší výšce než z. Obr. 3. Kapilární hystereze během stoupání vlhkosti. Úsek a u malé hysterezní smyčky platí pro inkrementální vysychání, úsek b platí při opětovném obnovení rovnováhy obsahu vody v důsledku vnikání vody u základu stěny. Substitucí vhodného výrazu pro inkrementální rychlost toku dostáváme Pro malé θ, h t, z můžeme psát Výraz (dz/dθ) θ je gradient křivky vlhnutí při obsahu vody θ a je proto snadno měřitelný. Výraz (dh t/dθ) θ je gradient malé hysterezní křivky, kde se setkává s křivkou vlhnutí při obsahu vody θ. Toto je na první pohled obtížné kvantifikovat, protože principiálně je každá hysterezní křivka odlišná. Ovšem podle práce Morrowa je to přibližně konstantní u křivky vlhnutí a rovná se gradientu křivky vysychání při nasycení (θ r = 1). Při definování funkce g(θ) jako můžeme psát drying curve wetting curve a z tohoto výrazu snadno vypočítat výšku rovnováhy kapilárního vzlínání v podmínkách evaporace. 4. APLIKACE TEORIE 4.1. Výpočet poměru tok/evaporace Funkci f (z) lze vypočítat za předpokladu, že jsou známy hydraulické parametry konduktivity a vodní charakteristiky porézní pevné látky a za předpokladu, že byly stanoveny ztráty evaporací jako funkce obsahu vody. Rychlost evaporace jako funkce obsahu vody byla měřena pro řadu podmínek prostředí a úpravy povrchu v programu prací prováděných ve stavebních laboratořích UMIST a obr. 4 od Plattena [7] ukazuje typické výsledky pro dva typy povrchů, jeden z obyčejných hliněných cihel a druhý z obyčejných hliněných cihel se základní omítkou z cementu a písku v poměru 1 : 6 v tloušťce 10 mm. Funkce f (z) byla vypočítána pro řadu podmínek vysychání a výsledky pro dva typické případy jsou uvedeny na obrázích 5 a 6. Oscilace na vypočítané křivce (plná čára) pro omítnuté cihlové zdivo nejsou považovány za významné, ale jsou výsledkem chyb vzniklých z problematického přesného definování funkce e(θ) z laboratorních dat. V tomto případě se na čerchovanou křivku pohlíží jako na realističtější znázornění f (z). Významným rysem těchto křivek, který také

4 S. J. I'Anson a W. D. Hoff Obr. 4. Grafy zobrazující normalizovanou rychlost evaporace ẽ (tj. rychlost vysychání jako zlomek maximální hodnoty) proti sníženému obsahu vody θ r. Křivka A ukazuje vysychání neomítnuté hliněné cihly a křivka B ukazuje vysychání podobné cihly s omítkou z cementu a písku v poměru 1:6 v tloušťce 10 mm. vyplývá z ostatních křivek, které jsme spočítali pro řadu podmínek prostředí, je rychlý nárůst hodnoty f(z) pro výšku z menší než cca 1 m. Jak bylo uvedeno dříve, podmínka f(z)= 1 představuje rovnovážný stav, kdy kapilární vzlínání je právě vyrovnáno evaporačními ztrátami. Hodnoty z odpovídající f(z) = 1 jsou uvedeny v tabulce 1 pro několik podmínek vysychání. Tyto výsledky ukazují, že v praxi by se očekávalo, že evaporace by měla řídit výšku kapilárního vzlínání do úrovně řádově 1 m a toto je v souladu s pozorováním ve většině situací v praxi. Použití cementových omítek snižuje rychlost evaporace z povrchu stěn a dle očekávání by toto mohlo zvýšit výšku pro rovnovážný stav kapilárního vzlínání. Křivky f(z) versus z toto podporují Časový harmonogram procesu kapilárního vzlínání V literatuře [3] je uvedena úplná diskuze postupu výpočtu od Philipa [8], podle níž lze stanovit časové období k dosažení rovnovážného stavu kapilárního vzlínání při absenci evaporace. V této analýze Obr. 6. Graf zobrazující funkci f(z) versus z pro vysychání cihlové stěny omítnuté maltou z cementu a písku v poměru 1 : 6 v tloušťce 10 mm se stejnými podmínkami vysychání jako u obr. 5. se počítá charakteristický čas t v představující dobu nutnou k dosažení cca 95 % rovnovážného stavu obsahu vody. Tak kde S je sorptivita získaná z diagramu absorpce vody t 1/2 a i celkový rovnovážný volumetrický obsah vody na jednotku plochy průřezu až do výšky z 1, je dáno kde φ je efektivní poréznost materiálu. Je zřejmé, že lze spočítat podobný čas t v pro dosažení nižšího obsahu vody, než jaký předpokládáme najít ve stěnách, když dochází k evaporaci a tyto hodnoty t v jsou uvedeny v tabulce 1. Je ovšem nutné podotknout, že tyto hodnoty budou výrazně podhodnocovat čas potřebný k dosažení rovnováhy, protože při procesu kapilárního vzlínání dochází k evaporaci, která nevyhnutelně zpozdí dosažení evaporací kontrolované rovnováhy Rozložení obsahu vody Obrázek 7 je schematický diagram rozložení obsahu vody v cihlové stěně následkem vzlínající vlhkosti, jak Obr. 5. Graf zobrazující funkci f(z) versus z pro vysychání neomítnuté cihlové stěny s podmínkami vysychání 10 C, 80% relativní vlhkost, rychlost vzduchu 0,1 m s -1. Obr. 7. Graf zobrazující teoretické rozdíly obsahu vody θ r v závislosti na z u stěny z obyčejných cihel v podmínkách dosažení rovnovážné výšky 0,5 m.

5 Pohyb vody v porézních stavebních materiálech -- VIII 199 Tabulka 1. Rovnovážné výšky kapilárního vzlínání u neomítnutých a omítnutých cihlových stěn za různých podmínek spolu s vypočtenými hodnotami charakteristického času t v Podmínky vysychání Výška kapilárního vzlínání při dosažení rovnováhy (m) Charakteristický čas t v (rok) Relativní Rychlost Bez omítky S omítkou Bez omítky S Teplota ( C) vlhkost (%) vzduchu (m s -1 ) omítkou předpovídá teorie uvedená v této kapitole. Z bodu A do bodu B sleduje rozdělení charakteristickou křivku vody pro obyčejnou cihlu. V podmínkách evaporace při 80% relativní vlhkosti, 10 C, rychlosti vzduchu 0,1 m s -1 předpokládá křivka f(z) rovnovážnou výšku přibližně 0,5 m. U výšek větších než 0,5 m nemůže být rovnováha udržována vzlínající vlhkostí a tak obsah vlhkosti klesá do bodu C. U ještě větších výšek se obsah vlhkosti přibližuje nízké hodnotě, která je v rovnováze s okolním vzduchem a pro většinu účelů použití lze tuto stěnu považovat za suchou. Obrázek 8 je překreslený z dat publikovaných Mamillanen a Bouineauem [9] při měření vzlínající vlhkosti u vápencových testovacích stěn. Obecný tvar této křivky se velice podobá tvaru na obr. 6. Mamillan and Bouineau se domnívají, že je to přítomnost prvního maltového spoje v jejich testovací stěně ve výšce cca 0,5 m, který je do značné míry odpovědný za rychlý pokles obsahu vody kolem této úrovně. Ovšem podle teorie uvedené v tomto materiálu se domníváme, že pozorované Obr. 8. Experimentální výsledky prezentované Mamillanem a Bouineauem [9] pro vzlínající vlhkost ve vápencové testovací stěně. Graf ukazuje rozdíly volumetrického obsahu vody θ v závislosti na výšce z. Tyto tři křivky byly získány při použití různých metod měření obsahu vody. rozdělení obsahu vody je způsobené vlivem evaporačního vysychání a že k velmi podobnému rozdělení by došlo i při absenci maltového spoje. Toto tvrzení podporuje i skutečnost, že měření provedená nad maltovým spojem vykazují obsah vody spíše klesající, než konstantní úrovně. 5. ZÁVĚRY V tomto materiálu je předkládána jednoduchá teorie popisující vliv evaporačního vysychání na rovnováhu u kapilárního vzlínání. Model i přes zjednodušující předpoklady provedené v analýze poskytuje předpovědi rovnovážných výšek v řádu 1 m pro kapilární vzlínání ve skutečných stěnách s probíhajícím evaporačním vysycháním. Toto je v dobré shodě s pozorováním vzlínající vlhkosti v praxi. Z této analýza dále plyne, že obsah vody klesá na velmi malé hodnoty ve výškách větších než je predikovaná rovnovážná výška, a toto se také ukázalo při praktickém pozorování. Na základě této analýzy lze také dospět k závěru, že v podmínkách silného vysychání lze zmírnit problém vzlínající vlhkosti a lze učinit různé praktické kroky na podporu takového vysychání. Mezi nimi může mít významný vliv ventilace z obou stran stěny, protože proudění vzduchu je hlavním faktorem pro nastavení dobrých podmínek vysychání. Naopak, postupy omezující evaporační vysychání, jako je použití dekorativních povrchů, lze považovat za ty, jež problém zhoršují. V tomto ohledu je nutné poznamenat, že i dekorativní povrchy a povlaky odpuzující vodu, které jsou propustné pro vodní páru, musí přesto snižovat rychlost vysychání na úrovně stupně II procesu vysychání, které jsou obecně mnohem nižší než rychlost evaporace volné vody vyskytující se ve stupni I [5]. Poděkování - Autoři děkují Radě pro vědecký a technický výzkum za finanční podporu. Rádi by také poděkovali Dr. C. Hallovi za jeho připomínky. LITERATURA 1. C. Hall and W. D. Hoff, Dampness in dwellings : performance requirements for remedial treatments, ASTM/CIB/RILEM Symposium on the Performance Concept in Building, Lisbon, Vol. I, pp (1982). 2. Building Research Establishment Digest 245, Rising damp in walls : diagnosis and treatment. HMSO, London (1981).

6 S. J. I'Anson a W. D. Hoff 3. R.J. Gummerson, C. Hall and W. D. Hoff, Capillary water transport in masonry structures ; building construction applications of Darcy's law. Constr. Papers 1, (1980). 4. C. Hall, Water movement in porous building materials--i. Unsaturated flow theory and its applications. Bldg Envir. 12, (1977). 5. C. Hall, W. D. Hoffand M. R. Nixon, Water movement in porous building materials--v1. Evaporation and drying in brick and block materials. Bldg Envir. 19, (1984). 6. N.R. Morrow, Physics and thermodynamics of capillary action in porous media. Ind. Engny Chem. 62, 33 (1970). 7. A.K. Platten, Ph.D. thesis, University of Manchester (1986). 8. J.R. Philip, Theory of infiltration. Adv. Hydrosci. 5, (1965). 9. M. Mamillan and A. Bouineau, Etude de l'asséchement des tours soumis á des remontées capillaires. Lithoclastia (numéro special) ( [ 976).

Pohyb vody v porézních stavebních materiálech III. Použití testu sorptivity u izolace proti vlhkosti injektáží chemických látek

Pohyb vody v porézních stavebních materiálech III. Použití testu sorptivity u izolace proti vlhkosti injektáží chemických látek Building and Environment, svazek 16, č. 3, strany 193-199, 1981. 0360--1323181/030193-07502.0010 Vytisknuto ve Velké Británii 1981 Pergamon Press Ltd. Pohyb vody v porézních stavebních materiálech III.

Více

Pohyb vody v porézních stavebních materiálech - VII. Sorptivita malt

Pohyb vody v porézních stavebních materiálech - VII. Sorptivita malt Building and Environment, svazek 21, č. 2, strany 113118, 1986. 03601323/86 $3.00+0.00 Vytištěno ve Velké Británii. Pergamon Journals Ltd. Pohyb vody v porézních stavebních materiálech VII. Sorptivita

Více

Pohyb vody v porézních stavebních materiálech - V. Absorpce a odvádění deště povrchy staveb

Pohyb vody v porézních stavebních materiálech - V. Absorpce a odvádění deště povrchy staveb Building and Environment, svazek 17. č. 4. s. 257-262, 1982 0360-1323/82/040257-06$03.00/0 Vytištěno ve Velké Británii 1982 Pergamon Press Ltd. Pohyb vody v porézních stavebních materiálech - V. Absorpce

Více

Pohyb vody v porézních stavebních materiálech -X. Absorpce z malé cylindrické dutiny

Pohyb vody v porézních stavebních materiálech -X. Absorpce z malé cylindrické dutiny Building and Environment, Svazek. 26, č. 2, s. 143-152, 1991. Printed in Great Britain. 0360-1323/91 $3.00 + 0.00 1991 Pergamon Press pic. Pohyb vody v porézních stavebních materiálech -X. Absorpce z malé

Více

PoroMap VÝROBKY NA SANACI ZDĚNÝCH BUDOV NA BÁZI HYDRAULICKÉHO POJIVA S PUCOLÁNOVOU REAKCÍ NA OPRAVY ZDIVA.

PoroMap VÝROBKY NA SANACI ZDĚNÝCH BUDOV NA BÁZI HYDRAULICKÉHO POJIVA S PUCOLÁNOVOU REAKCÍ NA OPRAVY ZDIVA. PoroMap VÝROBKY NA SANACI ZDĚNÝCH BUDOV NA BÁZI HYDRAULICKÉHO POJIVA S PUCOLÁNOVOU REAKCÍ NA OPRAVY ZDIVA www.mapei.cz LEPIDLA TĚSNICÍ TMELY PRODUKTY STAVEBNÍ CHEMIE Řada PoroMap Výrobky řady PoroMap jsou

Více

Tepelně vlhkostní posouzení

Tepelně vlhkostní posouzení Tepelně vlhkostní posouzení komínů výpočtové metody Přednáška č. 9 Základní výpočtové teploty Teplota v okolí komína 1 Teplota okolí komína 2 Teplota okolí komína 3 Teplota okolí komína 4 Teplota okolí

Více

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM transport vodní páry

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM transport vodní páry KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE 123TVVM transport vodní páry Transport vodní páry porézním prostředím: Tepelná vodivost vzduchu: = 0,0262 W m -1 K -1 Tepelná vodivost izolantů: = cca 0,04 W

Více

Program KALKULÁTOR POLOHY HPV

Program KALKULÁTOR POLOHY HPV Program KALKULÁTOR POLOHY HPV Výpočet úrovně hladiny podzemní vody Dokumentace Teoretický základ problematiky Pokyny pro uživatele Jakub Štibinger, Pavel Kovář, František Křovák Praha, 2011 Tato dokumentace

Více

Transportní jevy v plynech Reálné plyny Fázové přechody Kapaliny

Transportní jevy v plynech Reálné plyny Fázové přechody Kapaliny Transportní jevy v plynech Reálné plyny Fázové přechody Kapaliny Hustota toku Zatím jsme studovali pouze soustavy, které byly v rovnovážném stavu není-li soustava v silovém poli, je hustota částic stejná

Více

Ošetřování betonu. Ing. Vladimír Veselý. Moderní trendy v betonu III. Provádění betonových konstrukcí Praha

Ošetřování betonu. Ing. Vladimír Veselý. Moderní trendy v betonu III. Provádění betonových konstrukcí Praha Ošetřování betonu Ing. Vladimír Veselý OSNOVA Proč ošetřovat beton Kdy s ošetřováním začít Jak ošetřovat Jak dlouho ošetřovat Betonáž za nízkých teplot Betonáž v létě Nejčastější chyby Závěrem Proč ošetřovat

Více

Hydromechanické procesy Obtékání těles

Hydromechanické procesy Obtékání těles Hydromechanické procesy Obtékání těles M. Jahoda Klasifikace těles 2 Typy externích toků dvourozměrné osově symetrické třírozměrné (s/bez osy symetrie) nebo: aerodynamické vs. neaerodynamické Odpor a vztlak

Více

Tepelná technika. Teorie tepelného zpracování Doc. Ing. Karel Daďourek, CSc Technická univerzita v Liberci 2007

Tepelná technika. Teorie tepelného zpracování Doc. Ing. Karel Daďourek, CSc Technická univerzita v Liberci 2007 Tepelná technika Teorie tepelného zpracování Doc. Ing. Karel Daďourek, CSc Technická univerzita v Liberci 2007 Tepelné konstanty technických látek Základní vztahy Pro proces sdílení tepla platí základní

Více

1. Popis problému. Projekt Sanace vlhkého zdiva v RD pana Josefa SKOŘEPY, Procházkova 4, Praha 4 Podolí. 1.1 Situace

1. Popis problému. Projekt Sanace vlhkého zdiva v RD pana Josefa SKOŘEPY, Procházkova 4, Praha 4 Podolí. 1.1 Situace Projekt Sanace vlhkého zdiva v RD pana Josefa SKOŘEPY, Procházkova 4, Praha 4 Podolí. 1. Popis problému 1.1 Situace Zdivo je důležitou součástí stavební konstrukce. Jeho úlohou je především upravovat vnitřní

Více

Obr. 19.: Směry zkoušení vlastností dřeva.

Obr. 19.: Směry zkoušení vlastností dřeva. 8 ZKOUŠENÍ DŘEVA Zkoušky přírodního (rostlého) dřeva se provádí na rozměrově přesně určených vzorcích bez suků, smolnatosti, dřeně a jiných vad. Z výsledků těchto zkoušek usuzujeme na vlastnosti dřeva

Více

A:Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce B:Cejchování deformačního manometru závažovou pumpou C:Diferenciální manometry KET/MNV (5.

A:Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce B:Cejchování deformačního manometru závažovou pumpou C:Diferenciální manometry KET/MNV (5. A:Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce B:Cejchování deformačního manometru závažovou pumpou C:Diferenciální manometry KET/MNV (5. cvičení) Vypracoval : Martin Dlouhý Osobní číslo : A08B0268P A:Měření

Více

CVIČENÍ č. 11 ZTRÁTY PŘI PROUDĚNÍ POTRUBÍM

CVIČENÍ č. 11 ZTRÁTY PŘI PROUDĚNÍ POTRUBÍM CVIČENÍ č. 11 ZTRÁTY PŘI PROUDĚNÍ POTRUBÍM Místní ztráty, Tlakové ztráty Příklad č. 1: Jistá část potrubí rozvodného systému vody se skládá ze dvou paralelně uspořádaných větví. Obě potrubí mají průřez

Více

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník Mechanika kapalin a plynů Hydrostatika - studuje podmínky rovnováhy kapalin. Aerostatika - studuje podmínky rovnováhy

Více

Sanace nosných konstrukcí

Sanace nosných konstrukcí ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace nosných konstrukcí Buštěhrad Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie objektu jednotlivé části

Více

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologíı Ústav automatizace a měřicí techniky v Brně

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologíı Ústav automatizace a měřicí techniky v Brně Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologíı Ústav automatizace a měřicí techniky Algoritmy řízení topného článku tepelného hmotnostního průtokoměru Autor práce: Vedoucí

Více

Pohyb vody v porézních stavebních materiálech I. Teorie toku v nenasyceném prostředí a její aplikace

Pohyb vody v porézních stavebních materiálech I. Teorie toku v nenasyceném prostředí a její aplikace Buildin and Environment, svazek 2, 7-25. Peramon Press 977. Vytisknuto ve Velké Británii Pohyb vody v porézních stavebních materiálech I. Teorie toku v nenasyceném prostředí a její aplikace CHRISTOPHER

Více

Mezi krystalické látky nepatří: a) asfalt b) křemík c) pryskyřice d) polvinylchlorid

Mezi krystalické látky nepatří: a) asfalt b) křemík c) pryskyřice d) polvinylchlorid Mezi krystalické látky nepatří: a) asfalt b) křemík c) pryskyřice d) polvinylchlorid Mezi krystalické látky patří: a) grafit b) diamant c) jantar d) modrá skalice Mezi krystalické látky patří: a) rubín

Více

Měření odporu ohmovou metodou

Měření odporu ohmovou metodou ěření odporu ohmovou metodou Teoretický rozbor: ýpočet a S Pro velikost platí: Pro malé odpory: mpérmetr však neměří pouze proud zátěže ale proud, který je dán součtem proudu zátěže a proudu tekoucího

Více

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 AKUSTICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ Množství akustického

Více

HYDRAULICKÉ PARAMETRY ZVODNĚNÝCH SYSTÉMŮ

HYDRAULICKÉ PARAMETRY ZVODNĚNÝCH SYSTÉMŮ HYDRAULICKÉ PARAMETRY ZVODNĚNÝCH SYSTÉMŮ CHARAKTERIZUJÍ FILTRACI PROSTÉ PODZEMNÍ VODY O URČITÉ KINEMATICKÉ VISKOZITĚ Předpoklad pro stanovení : Filtrační (laminární proudění) Znalost homogenity x heterogenity

Více

KONSOLIDACE ZEMIN. Pod pojmem konsolidace se rozumí deformace zeminy v čase pod účinkem vnějšího zatížení.

KONSOLIDACE ZEMIN. Pod pojmem konsolidace se rozumí deformace zeminy v čase pod účinkem vnějšího zatížení. KONSOLIDACE ZEMIN Pod pojmem konsolidace se rozumí deformace zeminy v čase pod účinkem vnějšího zatížení. Konsolidace je reologický proces postupného zmenšování objemu póru zeminy a změny struktury zeminy

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Vliv opakovaných extrémních zatížení na ohybovou únosnost zdiva

Vliv opakovaných extrémních zatížení na ohybovou únosnost zdiva Vliv opakovaných extrémních zatížení na ohybovou únosnost zdiva Doc. Ing. Daniel Makovička, DrSc. ČVUT v Praze, Kloknerův ústav, 166 08 Praha 6, Šolínova 7 Ing. Daniel Makovička, Jr. Statika a dynamika

Více

chemického modulu programu Flow123d

chemického modulu programu Flow123d Testovací úlohy pro ověření funkčnosti chemického modulu programu Flow123d Lukáš Zedek, Jan Šembera 20. prosinec 2010 Abstrakt Předkládaná zpráva představuje přehled funkcionalit a výsledky provedených

Více

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování 2 Materiály charakteristiky potřebné pro navrhování 2.1 Úvod Zdivo je vzhledem k velkému množství druhů a tvarů zdicích prvků (cihel, tvárnic) velmi různorodý stavební materiál s rozdílnými užitnými vlastnostmi,

Více

Laboratorní úloha Diluční měření průtoku

Laboratorní úloha Diluční měření průtoku Laboratorní úloha Diluční měření průtoku pro předmět lékařské přístroje a zařízení 1. Teorie Diluční měření průtoku patří k velmi používaným nepřímým metodám v biomedicíně. Využívá se zejména tehdy, kdy

Více

Pyrolýza a vznícení připálených materiálu pod přídavným tepelným prouděním

Pyrolýza a vznícení připálených materiálu pod přídavným tepelným prouděním Pyrolýza a vznícení připálených materiálu pod přídavným tepelným prouděním Abstract Experimentální měření byly testovány účinky vnějšího tepelného toku z pyrolýzy a spalovacích připálení materiálů pomocí

Více

Numerická simulace přestupu tepla v segmentu výměníku tepla

Numerická simulace přestupu tepla v segmentu výměníku tepla Konference ANSYS 2009 Numerická simulace přestupu tepla v segmentu výměníku tepla M. Kůs Západočeská univerzita v Plzni, Výzkumné centrum Nové technologie, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Abstract: The article

Více

4 STANOVENÍ KINEMATICKÉ A DYNAMICKÉ VISKOZITY OVOCNÉHO DŽUSU

4 STANOVENÍ KINEMATICKÉ A DYNAMICKÉ VISKOZITY OVOCNÉHO DŽUSU Laboratorní cvičení z předmětu Reologie potravin a kosmetických prostředků 4 STANOVENÍ KINEMATICKÉ A DYNAMICKÉ VISKOZITY OVOCNÉHO DŽUSU (KAPILÁRNÍ VISKOZIMETR UBBELOHDE) 1. TEORIE: Ve všech kapalných látkách

Více

www.decoen.cz VLIV PERFOTACE KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU NA VLHKOSTNÍ CHOVÁNÍ KONSTRUKCE

www.decoen.cz VLIV PERFOTACE KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU NA VLHKOSTNÍ CHOVÁNÍ KONSTRUKCE VLIV PERFOTACE KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU NA VLHKOSTNÍ CHOVÁNÍ KONSTRUKCE Influence Perforations thermal Insulation Composite System onto Humidity behavior of Structures Ing. Petr Jaroš, Ph.D.,

Více

ZÁPIS Z MÍSTNÍHO ŠETŘENÍ

ZÁPIS Z MÍSTNÍHO ŠETŘENÍ ZÁPIS Z MÍSTNÍHO ŠETŘENÍ posouzení stavu obvodového pláště budovy Kabáty č.p. 44 Objednatel: Ing. Vladimír Duša V Předpolí 1464/17 100 00 Praha 10 Strašnice Zpracovatel: Ing. Jiří Süssland a Ing. Michal

Více

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny Mechanika tekutin Tekutiny = plyny a kapaliny Vlastnosti kapalin Kapaliny mění tvar, ale zachovávají objem jsou velmi málo stlačitelné Ideální kapalina: bez vnitřního tření je zcela nestlačitelná Viskozita

Více

MAKROEKONOMIE. Blok č. 4: SPOTŘEBA

MAKROEKONOMIE. Blok č. 4: SPOTŘEBA MAKROEKONOMIE Blok č. 4: SPOTŘEBA Struktura tématu. úvod do nejvýznamnějších teorií spotřeby, kterými jsou: John Maynard Keynes: spotřeba a současný důchod Irving Fisher: mezičasová volba Franco Modigliani:

Více

ROVNOVÁHA. 5. Jak by se změnila účinnost fiskální politiky, pokud by spotřeba kromě důchodu závisela i na úrokové sazbě?

ROVNOVÁHA. 5. Jak by se změnila účinnost fiskální politiky, pokud by spotřeba kromě důchodu závisela i na úrokové sazbě? ROVNOVÁHA Zadání 1. Použijte neoklasickou teorii rozdělování k předpovědi efektu následujících událostí na reálnou mzdu a reálnou cenu kapitálu: a) Vlna imigrace zvýší množství pracovníků v zemi. b) Zemětřesení

Více

www.pedagogika.skolni.eu

www.pedagogika.skolni.eu 2. Důležitost grafů v ekonomických modelech. Náležitosti grafů. Typy grafů. Formy závislosti zkoumaných ekonomických jevů a jejich grafické znázornění. Grafy prezentují údaje a zachytávají vztahy mezi

Více

NESTABILITY VYBRANÝCH SYSTÉMŮ. Úvod. Vzpěr prutu. Petr Frantík 1

NESTABILITY VYBRANÝCH SYSTÉMŮ. Úvod. Vzpěr prutu. Petr Frantík 1 NESTABILITY VYBRANÝCH SYSTÉMŮ Petr Frantík 1 Úvod Úloha pokritického vzpěru přímého prutu je řešena dynamickou metodou. Prut se statickým zatížením je modelován jako nelineární disipativní dynamický systém.

Více

1. Změřte závislost indukčnosti cívky na procházejícím proudu pro tyto případy:

1. Změřte závislost indukčnosti cívky na procházejícím proudu pro tyto případy: 1 Pracovní úkoly 1. Změřte závislost indukčnosti cívky na procházejícím proudu pro tyto případy: (a) cívka bez jádra (b) cívka s otevřeným jádrem (c) cívka s uzavřeným jádrem 2. Přímou metodou změřte odpor

Více

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor. FREKVENČNĚ ZÁVISLÉ OBVODY Základní pojmy: IMPEDANCE Z (Ω)- charakterizuje vlastnosti prvku pro střídavý proud. Impedance je základní vlastností, kterou potřebujeme znát pro analýzu střídavých elektrických

Více

Proudění podzemní vody

Proudění podzemní vody Podpovrchová voda krystalická a strukturní voda vázaná fyzikálně-chemicky adsorpční vázaná molekulárními silami na povrchu částic hygroskopická (pevně vázaná) obalová (volně vázaná) volná voda kapilární

Více

STANOVENÍ VLASTNOSTÍ AERAČNÍCH ZAŘÍZENÍ

STANOVENÍ VLASTNOSTÍ AERAČNÍCH ZAŘÍZENÍ STANOVENÍ VLASTNOSTÍ AERAČNÍCH ZAŘÍZENÍ Zadání: 1. Stanovte oxygenační kapacitu a procento využití kyslíku v čisté vodě pro provzdušňovací porézní element instalovaný v plexi válci následujících rozměrů:

Více

Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru Jednoduchá metoda pro požární návrh

Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru Jednoduchá metoda pro požární návrh Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru požární návrh Cíl návrhové metody požární návrh 2 požární návrh 3 Obsah prezentace za požáru ocelobetonových desek za běžné Model stropní desky Druhy porušení

Více

2 Jevy na rozhraní Kapilární tlak Kapilární jevy Objemová roztažnost kapalin 7

2 Jevy na rozhraní Kapilární tlak Kapilární jevy Objemová roztažnost kapalin 7 Obsah Obsah 1 Povrchová vrstva 1 2 Jevy na rozhraní 3 2.1 Kapilární tlak........................... 4 2.2 Kapilární jevy........................... 5 3 Objemová roztažnost kapalin 7 1 Povrchová vrstva

Více

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf.

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf. Experimentáln lní měření průtok toků ve VK EMO XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký Systém měření průtoku EMO Měření ve ventilačním komíně

Více

Laboratorní úloha č. 2 Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek - Faradayův indukční zákon. Max Šauer

Laboratorní úloha č. 2 Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek - Faradayův indukční zákon. Max Šauer Laboratorní úloha č. Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek - Faradayův indukční zákon Max Šauer 14. prosince 003 Obsah 1 Popis úlohy Úkol měření 3 Postup měření 4 Teoretický rozbor

Více

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN MECHANIKA HORNIN A ZEMIN podklady k přednáškám doc. Ing. Kořínek Robert, CSc. Místnost: C 314 Telefon: 597 321 942 E-mail: robert.korinek@vsb.cz Internetové stránky: fast10.vsb.cz/korinek Konsolidace zemin

Více

Popis zeminy. 1. Konzistence (pro soudržné zeminy) měkká, tuhá apod. Ulehlost (pro nesoudržné zeminy)

Popis zeminy. 1. Konzistence (pro soudržné zeminy) měkká, tuhá apod. Ulehlost (pro nesoudržné zeminy) Klasifikace zemin Popis zeminy 1. Konzistence (pro soudržné zeminy) měkká, tuhá apod. Ulehlost (pro nesoudržné zeminy) kyprá, hutná 2. Struktura (laminární) 3. Barva 4. Velikost částic frakc 5. Geologická

Více

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy 25.10.2013 Ing. Pavel Heinrich 1 HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy Ing. Pavel Heinrich Technický rozvoj heinrich@heluz.cz 25.10.2013 Ing. Pavel Heinrich 2 HELUZ Family 2in1 Výroba cihel

Více

Vlastnosti kapalin. Povrchová vrstva kapaliny

Vlastnosti kapalin. Povrchová vrstva kapaliny Struktura a vlastnosti kapalin Vlastnosti kapalin, Povrchová vrstva kapaliny Jevy na rozhraní pevného tělesa a kapaliny Kapilární jevy, Teplotní objemová roztažnost Vlastnosti kapalin Kapalina - tvoří

Více

11 Manipulace s drobnými objekty

11 Manipulace s drobnými objekty 11 Manipulace s drobnými objekty Zpracování rozměrově malých drobných objektů je zpravidla spojeno s manipulací s velkým počtem objektů, které jsou volně shromažďovány na různém stupni uspořádanosti souboru.

Více

UNIVERZÁLNÍ TEPELNÝ KLIMATICKÝ INDEX UTCI PRVNÍ TESTY

UNIVERZÁLNÍ TEPELNÝ KLIMATICKÝ INDEX UTCI PRVNÍ TESTY UNIVERZÁLNÍ TEPELNÝ KLIMATICKÝ INDEX UTCI PRVNÍ TESTY Martin Novák, ČHMÚ, pobočka Ústí n.l; KFGG PřF UK Praha ÚVOD: Stav okolního prostředí může znamenat pro lidský organismus zátěž, kterou je možno jen

Více

Práce, energie a další mechanické veličiny

Práce, energie a další mechanické veličiny Práce, energie a další mechanické veličiny Úvod V předchozích přednáškách jsme zavedli základní mechanické veličiny (rychlost, zrychlení, síla, ) Popis fyzikálních dějů usnadňuje zavedení dalších fyzikálních

Více

Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce

Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce Vysoká škola chemicko technologická v Praze Ústav organické technologie (111) Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce Vypracoval : Bc. Tomáš Sommer Předmět: Vícefázové reaktory (prof. Ing.

Více

Dodatečné zesilování a stabilizace tlačených stěn z cihelného zdiva pásy uhlíkové tkaniny

Dodatečné zesilování a stabilizace tlačených stěn z cihelného zdiva pásy uhlíkové tkaniny 146 Dodatečné zesilování a stabilizace tlačených stěn z cihelného zdiva pásy uhlíkové tkaniny prof. Ing. Jiří WITZANY, DrSc., dr. h. c. doc. Ing. Tomáš ČEJKA, Ph.D. Ing. Radek ZIGLER, Ph.D. Ing. Jan KUBÁT

Více

Vliv přístroje SOMAVEDIC Medic na poruchy magnetických polí

Vliv přístroje SOMAVEDIC Medic na poruchy magnetických polí IIREC Dr. Medinger e.u. Mezinárodní institut pro výzkum elektromagnetické kompatibility elektromagnetická kompatibilita na biofyzikálním základě projektová kancelář v oboru ekologické techniky Ringstr.

Více

sláma, zvířecí chlupy před 9000 lety

sláma, zvířecí chlupy před 9000 lety - historický úvod - druhy stěn - pracovní diagram zdiva -přetvárný součinitel - charakteristické pevnosti -dílčí součinitele -obdélníkový průřez v patě sloupu - obdélníkový průřez v středu sloupu Cihly

Více

Proudění vzduchu v chladícím kanálu ventilátoru lokomotivy

Proudění vzduchu v chladícím kanálu ventilátoru lokomotivy Proudění vzduchu v chladícím kanálu ventilátoru lokomotivy P. Šturm ŠKODA VÝZKUM s.r.o. Abstrakt: Příspěvek se věnuje optimalizaci průtoku vzduchu chladícím kanálem ventilátoru lokomotivy. Optimalizace

Více

Proudění viskózní tekutiny. Renata Holubova renata.holubov@upol.cz. Viskózní tok, turbulentní proudění, Poiseuillův zákon, Reynoldsovo číslo.

Proudění viskózní tekutiny. Renata Holubova renata.holubov@upol.cz. Viskózní tok, turbulentní proudění, Poiseuillův zákon, Reynoldsovo číslo. PROMOTE MSc POPIS TÉMATU FYZKA 1 Název Tematický celek Jméno a e-mailová adresa autora Cíle Obsah Pomůcky Poznámky Proudění viskózní tekutiny Mechanika kapalin Renata Holubova renata.holubov@upol.cz Popis

Více

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ doc. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Fakulta strojní, VŠB TU Ostrava 1. Úvod Snižování spotřeby fosilních paliv a snižování škodlivých emisí vede k

Více

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení 2 Zpracování naměřených dat Důležitou součástí každé experimentální práce je statistické zpracování naměřených dat. V této krátké kapitole se budeme věnovat určení intervalů spolehlivosti získaných výsledků

Více

Návrh akumulačního systému

Návrh akumulačního systému Návrh akumulačního systému Charakter výroby hybridního zdroje elektrické energie s využitím větrné a fotovoltaické elektrárny vyžaduje pro zajištění ostrovního provozu doplnění celého napájecího systému

Více

Vícefázové reaktory. Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor. Zuzana Tomešová

Vícefázové reaktory. Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor. Zuzana Tomešová Vícefázové reaktory Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor Zuzana Tomešová 2008 Probublávaný reaktor plyn - kapalina - katalyzátor Hydrogenace méně těkavých látek za vyššího tlaku Kolony naplněné

Více

Název: Transport vlhkosti ve stavebních materiálech

Název: Transport vlhkosti ve stavebních materiálech Název: Transport vlhkosti ve stavebních materiálech Téma: transport vlhkosti, kapilarita, změna klimatu, stavební materiály Čas: 90 minut Věk: 15-16 Diferenciace: Pokyny, podpora ICT: ICT grafy (Excel)

Více

Experimentální metody EVF I.: Vysokovakuová čerpací jednotka

Experimentální metody EVF I.: Vysokovakuová čerpací jednotka Experimentální metody EVF I.: Vysokovakuová čerpací jednotka Vypracovali: Štěpán Roučka, Jan Klusoň, Vratislav Krupař Zadání Seznámit se s obsluhou vysokovakuové aparatury čerpané rotační a difúznívývěvouauvéstjidochodu.

Více

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv (cement) a kameniva. doba zpracovatelnosti směsi Z

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv (cement) a kameniva. doba zpracovatelnosti směsi Z TECHNICKÝ LIST SAKRET ZM 10 cementová malta Suchá maltová směs. Odpovídá obyčejné maltě pro zdění G třídy M 10 dle ČSN EN 998-2, ZA příloha. Odpovídá obyčejné maltě pro vnitřní a vnější omítky GP dle ČSN

Více

Computerized Measuring System for Analysis of Chosen Characteristics and Processes in Porous Environment by EIS Method E!4981, EIS method PEM

Computerized Measuring System for Analysis of Chosen Characteristics and Processes in Porous Environment by EIS Method E!4981, EIS method PEM Computerized Measuring System for Analysis of Chosen Characteristics and Processes in Porous Environment by EIS Method E!4981, EIS method PEM Projekt č. E!4981 programu EUREKA Automatizovaný systém pro

Více

DIFÚZNÍ MOSTY. Šárka Šilarová, Petr Slanina

DIFÚZNÍ MOSTY. Šárka Šilarová, Petr Slanina DIFÚZNÍ MOSTY Šárka Šilarová, Petr Slanina Doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc. Ing. Petr Slanina Stavební fakulta ČVUT v Praze DIFÚZNÍ MOSTY ABSTRAKT Při jednoduchém výpočtu zkondenzovaného množství vlhkosti

Více

BL06 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE

BL06 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE BL06 - ZDĚNÉ KONSTRUKCE Vyučující společné konzultace, zkoušky: - Ing. Rostislav Jeneš, tel. 541147853, mail: jenes.r@fce.vutbr.cz, pracovna E207, individuální konzultace a zápočty: - Ing. Pavel Šulák,

Více

Vliv kapilární vodivosti na tepelně technické vlastnosti stavební konstrukce

Vliv kapilární vodivosti na tepelně technické vlastnosti stavební konstrukce Vliv kapilární vodivosti na tepelně technické vlastnosti stavební konstrukce Článek se zabývá problematikou vlivu kondenzující vodní páry a jejího množství na stavební konstrukce, aplikací na střešní pláště,

Více

Matematické modelování dopravního proudu

Matematické modelování dopravního proudu Matematické modelování dopravního proudu Ondřej Lanč, Alena Girglová, Kateřina Papežová, Lucie Obšilová Gymnázium Otokara Březiny a SOŠ Telč lancondrej@centrum.cz Abstrakt: Cílem projektu bylo seznámení

Více

Názvosloví Kvalita Výroba Kondenzace Teplosměnná plocha

Názvosloví Kvalita Výroba Kondenzace Teplosměnná plocha Názvosloví Kvalita Výroba Kondenzace Teplosměnná plocha Názvosloví páry Pro správné pochopení funkce parních systémů musíme znát základní pojmy spojené s párou. Entalpie Celková energie, příslušná danému

Více

Nejnižší vnitřní povrchová teplota a teplotní faktor

Nejnižší vnitřní povrchová teplota a teplotní faktor Nejnižší vnitřní povrchová teplota a teplotní faktor Zbyněk Svoboda, FSv ČVUT Původní text ze skript Stavební fyzika 31 z roku 2004. Částečně aktualizováno v roce 2014 především s ohledem na změny v normách.

Více

PŘEDNÁŠKA 1 - OBSAH. Přednáška 1 - Obsah

PŘEDNÁŠKA 1 - OBSAH. Přednáška 1 - Obsah PŘEDNÁŠKA 1 - OBSAH Přednáška 1 - Obsah i 1 Analogová integrovaná technika (AIT) 1 1.1 Základní tranzistorová rovnice... 1 1.1.1 Transkonduktance... 2 1.1.2 Výstupní dynamická impedance tranzistoru...

Více

Kondenzace vlhkosti na oknech

Kondenzace vlhkosti na oknech Kondenzace vlhkosti na oknech Úvod: Problematika rosení oken je věčným tématem podzimních a zimních měsíců. Stále se nedaří vysvětlit jev kondenzace vlhkosti na zasklení široké obci uživatelů plastových

Více

Cvičení z termomechaniky Cvičení 7 Seminář z termomechaniky

Cvičení z termomechaniky Cvičení 7 Seminář z termomechaniky Příklad 1 Plynová turbína pracuje dle Ericsson-Braytonova oběhu. Kompresor nasává 0,05 [kg.s- 1 ] vzduchu (individuální plynová konstanta 287,04 [J.kg -1 K -1 ]; Poissonova konstanta 1,4 o tlaku 0,12 [MPa]

Více

MANUÁL PRO VÝPOČET ZBYTKOVÉHO

MANUÁL PRO VÝPOČET ZBYTKOVÉHO MANUÁL PRO VÝPOČET ZBYTKOVÉHO PRODLOUŽENÍ VE ŠROUBECH 0 25.05.2016 Doporučení pro výpočet potřebného prodloužení šroubu, aby bylo dosaženo požadovaného předpětí ve šroubech předepínaných hydraulickým napínákem

Více

Měření tíhového zrychlení matematickým a reverzním kyvadlem

Měření tíhového zrychlení matematickým a reverzním kyvadlem Úloha č. 3 Měření tíhového zrychlení matematickým a reverzním kyvadlem Úkoly měření: 1. Určete tíhové zrychlení pomocí reverzního a matematického kyvadla. Pro stanovení tíhového zrychlení, viz bod 1, měřte

Více

Stanovení hustoty pevných a kapalných látek

Stanovení hustoty pevných a kapalných látek 55 Kapitola 9 Stanovení hustoty pevných a kapalných látek 9.1 Úvod Hustota látky ρ je hmotnost její objemové jednotky, definované vztahem: ρ = dm dv, kde dm = hmotnost objemového elementu dv. Pro homogenní

Více

Role experimentu ve vědecké metodě

Role experimentu ve vědecké metodě Role experimentu ve vědecké metodě Erika Mechlová Ostravská univerzita v Ostravě Obsah Úvod 1. Pozorování 2. Uvedení a formulace problému. Sbírání informací 3. Stanovení hypotéz řešení problému 4. Provedení

Více

Detail nadpraží okna

Detail nadpraží okna Detail nadpraží okna Zpracovatel: Energy Consulting, o.s. Alešova 21, 370 01 České Budějovice 386 351 778; 777 196 154 roman@e-c.cz Autor: datum: leden 2007 Ing. Roman Šubrt a kolektiv Lineární činitelé

Více

C p. R d dielektrické ztráty R sk odpor závislý na frekvenci C p kapacita mezi přívody a závity

C p. R d dielektrické ztráty R sk odpor závislý na frekvenci C p kapacita mezi přívody a závity RIEDL 3.EB-6-1/8 1.ZADÁNÍ a) Změřte indukčnosti předložených cívek ohmovou metodou při obou možných způsobech zapojení měřících přístrojů. b) Měření proveďte při kmitočtech měřeného proudu 50, 100, 400

Více

Hodnocení kvality logistických procesů

Hodnocení kvality logistických procesů Téma 5. Hodnocení kvality logistických procesů Kvalitu logistických procesů nelze vyjádřit absolutně (nelze ji měřit přímo), nýbrž relativně porovnáním Hodnoty těchto znaků někdo buď předem stanovil (norma,

Více

Struktura a vlastnosti kapalin

Struktura a vlastnosti kapalin Struktura a vlastnosti kapalin (test version, not revised) Petr Pošta pposta@karlin.mff.cuni.cz 24. listopadu 2010 Obsah Povrchová vrstva Jevy na rozhraní Kapilární tlak Kapilární jevy Objemová roztažnost

Více

3.5 Ověření frekvenční závislosti kapacitance a induktance

3.5 Ověření frekvenční závislosti kapacitance a induktance 3.5 Ověření frekvenční závislosti kapacitance a induktance Online: http://www.sclpx.eu/lab3r.php?exp=10 I tento experiment patří mezi další původní experimenty autora práce. Stejně jako v předešlém experimentu

Více

KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda KAPALINY Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda Vlastnosti molekul kapalin V neustálém pohybu Ve stejných vzdálenostech, nejsou ale vázány Působí na sebe silami: odpudivé x přitažlivé Vlastnosti kapalin

Více

TZB Městské stavitelsví

TZB Městské stavitelsví Katedra prostředí staveb a TZB TZB Městské stavitelsví Zpracovala: Ing. Irena Svatošová, Ph.D. Nové výukové moduly vznikly za podpory projektu EU a státního rozpočtu ČR: Inovace a modernizace studijního

Více

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Co je to Pasivní dům? Aby bylo možno navrhnout nebo certifikovat dům jako pasivní, je třeba splnit následující podmínky: měrná roční potřeba tepla na vytápění je maximálně

Více

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 1 ČHMÚ, OPZV, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany sosna@chmi.cz, tel. 377 256 617 Abstrakt: Referát

Více

Trumf, renovace a sanace, s.r.o.

Trumf, renovace a sanace, s.r.o. Trumf, renovace a sanace, s.r.o. Posouzení objektu K zámku 214, Praha 9 Dolní Počernice z hlediska vlhkosti a vlhkostních projevů a možné postupy a návrhy řešení Zpracovatel: Zadavatel: TRUMF, renovace

Více

Návrh složení cementového betonu. Laboratoř stavebních hmot

Návrh složení cementového betonu. Laboratoř stavebních hmot Návrh složení cementového betonu. Laboratoř stavebních hmot Schéma návrhu složení betonu 2 www.fast.vsb.cz 3 www.fast.vsb.cz 4 www.fast.vsb.cz 5 www.fast.vsb.cz 6 www.fast.vsb.cz Informativní příklady

Více

Konsolidace zemin Stlačení vrstev zeminy je způsobené změnou napětí v zemině např. vnesením vnějšího zatížení do zeminy

Konsolidace zemin Stlačení vrstev zeminy je způsobené změnou napětí v zemině např. vnesením vnějšího zatížení do zeminy Sedání Konsolidace zemin Stlačení vrstev zeminy je způsobené změnou napětí v zemině např. vnesením vnějšího zatížení do zeminy vytěsnění vody z pórů přemístění zrn zeminy deformace zrn zeminy Zakládání

Více

4 Měření nelineárního odporu žárovky

4 Měření nelineárního odporu žárovky 4 4.1 Zadání úlohy a) Změřte proud I Ž procházející žárovkou při různých hodnotách napětí U, b) sestrojte voltampérovou charakteristiku dané žárovky, c) z naměřených hodnot dopočítejte hodnoty stejnosměrného

Více

Tabulka Tepelně-technické vlastností zeminy Objemová tepelná kapacita.c.10-6 J/(m 3.K) Tepelná vodivost

Tabulka Tepelně-technické vlastností zeminy Objemová tepelná kapacita.c.10-6 J/(m 3.K) Tepelná vodivost Výňatek z normy ČSN EN ISO 13370 Tepelně technické vlastnosti zeminy Použijí se hodnoty odpovídající skutečné lokalitě, zprůměrované pro hloubku. Pokud je druh zeminy znám, použijí se hodnoty z tabulky.

Více

FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ VOLBA TECHNOLOGIE. Semestrální práce MIE2

FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ VOLBA TECHNOLOGIE. Semestrální práce MIE2 FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ VOLBA TECHNOLOGIE Semestrální práce MIE2 Vypracoval: Bc. Martin Petruželka Studijní obor: K-IM2 Emailová adresa: Martin.Petruzelka@uhk.cz Datum

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

LEE: Stanovení viskozity glycerolu pomocí dvou metod v kosmetickém produktu

LEE: Stanovení viskozity glycerolu pomocí dvou metod v kosmetickém produktu LEE: Stanovení viskozity glycerolu pomocí dvou metod v kosmetickém produktu Jsi chemikem ve farmaceutické společnosti, mezi jejíž činnosti, mimo jiné, patří analýza glycerolu pro kosmetické produkty. Dnešní

Více

( r ) 2. Měření mechanické hysterezní smyčky a modulu pružnosti ve smyku

( r ) 2. Měření mechanické hysterezní smyčky a modulu pružnosti ve smyku ěření mechanické hysterezní smyčky a modulu pružnosti ve smyku 1 ěření mechanické hysterezní smyčky a modulu pružnosti ve smyku Úkol č.1: Získejte mechanickou hysterezní křivku pro dráty různé tloušťky

Více