Zpráva o šetření. Nesouhlas vlastníka komunikace se zvláštním užíváním komunikace spočívajícím ve zřízení vyhrazeného parkování. A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o šetření. Nesouhlas vlastníka komunikace se zvláštním užíváním komunikace spočívajícím ve zřízení vyhrazeného parkování. A."

Transkript

1 I. Vlastník komunikace by měl se zřízením vyhrazeného parkování souhlasit vždy, pokud tomu nebrání relevantní překážka. Pokud je důvodem pro regulaci počtu vyhrazených parkování nedostatečná kapacita parkovacích míst, měl by vlastník komunikace zohlednit situaci, kdy v individuálním případě zřízením vyhrazeného parkování k faktickému snížení kapacity parkovacích míst nedojde. II. Povinnost přijmout přiměřené opatření, aby mohla osoba se zdravotním postižením využít služeb určených veřejnosti, má v každém případě individuální povahu. Vlastník komunikace může vytvořit pravidla, na základě kterých bude rozhodovat o tom, zda s vyhrazeným parkováním souhlasí či nikoliv. Pravidla však musí umožnit individuální posouzení a vlastník komunikace je nemá aplikovat mechanicky. V Brně dne 1. července 2013 Sp. zn.: 57/2012/DIS/JŠK Zpráva o šetření Nesouhlas vlastníka komunikace se zvláštním užíváním komunikace spočívajícím ve zřízení vyhrazeného parkování A. Obsah podnětu Manželé I. a I. K. se na veřejného ochránce práv obrátili s žádostí o pomoc při zřizování vyhrazeného parkování v místě bydliště. Z podání a přiložené dokumentace vyplývá, že rozhodnutím odboru dopravy Magistrátu města Jihlavy (dále jen silniční úřad ) byla zamítnuta žádost o povolení zvláštního užívání komunikace (formou zřízení vyhrazeného parkování). Silniční úřad zamítl žádost o zřízení vyhrazeného parkování s odůvodněním, že vlastník komunikace, statutární město Jihlava (dále jen vlastník komunikace ), se zřízením nesouhlasí. Manželé K. jsou přitom oba v invalidním důchodu, využívají k pohybu elektronický ortopedický vozík a jsou odkázáni na invalidní auto. B. Průběh šetření a skutková zjištění Vzhledem k okolnostem případu zahájil ochránce ve věci šetření a obrátil se na vlastníka komunikace s žádostí o vyjádření. Zajímal se zejména o to, z jakého důvodu vlastník komunikace se zřízením nesouhlasil a v čem se změnily okolnosti v místě bydliště stěžovatele, jestliže dříve bylo žádosti vyhověno. Z podání, doložené dokumentace a vyjádření primátora statutárního města Jihlava Ing. Jaroslava Vymazala je možné dovodit následující vývoj situace. Zřízení vyhrazeného parkování bylo na základě žádosti stěžovatele ze dne 21. srpna 2001 povoleno rozhodnutím

2 silničního úřadu ze dne 18. října 2001, č.j.: OD-E/01/002130, a to do 31. prosince Dne 11. září 2006 podal stěžovatel silničnímu úřadu novou žádost o povolení vyhrazeného parkování (tj. v zásadě o prodloužení) a rozhodnutím silničního úřadu ze dne 9. října 2006, č.j.: OD/06/12994, bylo zvláštní užívání komunikace opětovně povoleno do 31. října Z doložené dokumentace dále vyplývá, že rozhodnutím silničního úřadu ze dne 3. listopadu 2007, č.j.: OD/18670/2007, bylo rozhodnutí ze dne 9. října 2006, č.j.: OD/06/12994, doplněno o další podmínku (č. 7), dle které byl stěžovatel oprávněn užívat vyhrazené parkování zastavením a stáním vozidla při levé straně obousměrné místní komunikace. Z odůvodnění rozhodnutí vyplývá, že stěžovateli vyhovuje, s ohledem na možnosti jeho pohybu, je-li auto zastaveno proti směru jízdy. Další žádost o povolení (prodloužení) vyhrazeného parkování podal stěžovatel dne 17. října Rada města projednala žádost na své 25. schůzi dne 16. listopadu 2011 a usnesením č. 1284/11-RM rozhodla, že se zřízením vyhrazeného parkování nesouhlasí. Protože se zřízením vyhrazeného parkování nesouhlasil vlastník komunikace, rozhodnutím ze dne 30. listopadu 2011, č.j.: MMJ/OD/25072/2011, silniční úřad žádost o zřízení vyhrazeného parkování zamítl. Proti rozhodnutí silničního úřadu podal stěžovatel dne 15. prosince 2011 prostřednictvím Mgr. P. Č., advokáta, odvolání ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina (dále jen odvolací orgán ). Advokát v odvolání namítá zejména, že jediným zdůvodněním zamítavého rozhodnutí je nesouhlas vlastníka komunikace. Rozhodnutí Rady města bylo dle advokáta samo o sobě neodůvodněné, a protože se rozhodnutí silničního úřadu zakládalo pouze na neodůvodněném nesouhlasu vlastníka komunikace, bylo nepřezkoumatelné. Stěžovatel v odvolání rozporoval dále především nesouhlas vlastníka komunikace (resp. usnesení Rady města). Jak vyplývá z odvolání, namítal stěžovatel prostřednictvím svého advokáta, že napadené rozhodnutí silničního úřadu mělo obsahovat důvod, proč vlastník komunikace se zřízením vyhrazeného parkování nesouhlasí. Absence zdůvodnění rozhodnutí zakládala rozpor s ustanovením 36 odst. 3 a 68 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ). Vzhledem k tomu, že stěžovatel měl vyhrazené parkování před domem po dobu osmnácti let, namítal také porušení zásady legitimního očekávání, která nalézá své vyjádření například v ustanovení 2 odst. 4 správního řádu. V důsledku výše uvedených skutečností mělo dojít k zásahu do práva na užívání svobody pohybu a práva na ochranu zdraví. Přes vytýkané skutečnosti odvolací orgán odvolání zamítl a potvrdil rozhodnutí silničního úřadu. Protože byl stěžovatel přesvědčen, že jeho žádost ze dne 17. října 2011 nebyla projednána řádně a nebylo předneseno vše, co zmiňoval ve své žádosti, podal stěžovatel dne 14. března 2012 novou žádost. Rada města novou žádost projednala a vydala usnesení č. 369/12-RM, ve kterém opět vyjádřila nesouhlas se zřízením vyhrazeného parkování, protože stěžovatel vlastní garáž, ve které může vozidlo zaparkovat. Z vyjádření primátora vyplývá, že od roku 2001, kdy bylo vyhověno žádosti stěžovatele o zřízení vyhrazeného parkování, se situace změnila. Především v letech se dle primátora zvyšoval počet vyhrazených parkovacích míst na 2

3 místních komunikacích v Jihlavě, a proto Rada statutárního města Jihlava (dále jen Rada města ) přijala Podmínky pro zřízení vyhrazeného parkoviště v územním obvodu statutárního města Jihlavy osobám těžce zdravotně postiženým (dále jen pravidla ); první podmínky byly schváleny usnesením Rady města č. 740/07-RM ze dne 10. října V současné době je každá žádost o zřízení vyhrazeného parkování vlastníkem komunikace (resp. Radou města) posuzována z hlediska schválených pravidel, a pokud žadatel nesplňuje jednu z podmínek, vlastník komunikace se zřízením vyhrazeného parkování nesouhlasí. Z doplněných podmínek pro zřízení vyhrazeného parkování osobám těžce zdravotně postiženým, které byly schváleny usnesením Rady města č. 917/10-RM, ze dne 26. srpna 2010, vyplývá, že důvodem pro nesouhlas s žádostí stěžovatele o zřízení vyhrazeného parkování je podmínka č. 4, dle které [ž]adatel nemá možnost motorové vozidlo parkovat v garáži, ve dvoře, v průjezdu, na svém pozemku nebo na jiné odstavné ploše v blízkosti svého bydliště. Primátor města podotýká, že podmínky pro zřízení vyhrazeného parkování jsou stanoveny pro všechny žadatele stejně, proto možnost diskriminace vylučuje. Ve svém vyjádření primátor dále uvádí, že zrušením vyhrazeného parkování nedochází fakticky ke zhoršení situace stěžovatele. Stále má totiž možnost parkovat na komunikaci před vjezdem do svého domu, tak jako každý, aniž by bylo nutné na komunikaci zřizovat vyhrazené parkování. Jinému vozidlu vyplývá zákaz zastavit a stát na komunikaci před vjezdem do domu stěžovatele ustanovení 27 odst. 1 písm. n) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a to aniž by bylo nutné na tomto místě zřizovat vyhrazené parkování. Pokud by na komunikaci před vjezdem do domu stěžovatele stálo jiné vozidlo, dopouští se řidič dopravního přestupku. Primátor dále konstatuje, že vyhrazené parkovací místo, na kterém nikdo aktuálně nestojí, nebrání parkování na protější straně vozovky. C. Právní hodnocení C.1. Rozsah šetření a použitelné právní předpisy Na základě zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o veřejném ochránci práv ), působí ochránce na ochranu osob před jednáním úřadů a dalších institucí státní správy, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy nebo jsou-li tyto instituce nečinné. Dle ustanovení 1 odst. 5 zákona o ochránci vykonává také působnost ve věcech práva na rovné zacházení a ochrany před diskriminací, v rámci které poskytuje obětem diskriminace metodickou pomoc při podávání návrhů na zahájení řízení z důvodů diskriminace. Z hlediska naznačené působnosti se ochránce může problematikou povolování zřízení vyhrazeného parkování zabývat ve dvou odlišných situacích. Může šetřit postup silničního úřadu z pohledu jeho souladu se zákonem a principy dobré správy, nebo může posuzovat jednání vlastníka komunikace z pohledu práva na rovné zacházení. 3

4 Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský mě jako svého zástupce pověřil dne 20 května 2013 šetřením podání, přičemž při vyřizování podnětu disponuji všemi oprávněními, která náleží veřejnému ochránci práv. Zvláštní užívání komunikací je dle ustanovení 25 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích ), užívání dálnic, silnic a místních komunikací jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny. Jedná se o jiné užívání, než o obecné užívání pozemních komunikací dle ustanovení 19 zákona o pozemních komunikacích a je podmíněno povolením silničního správního úřadu. Silniční úřad však může vydat povolení zvláštního užívání komunikace pouze s předchozím souhlasem vlastníka komunikace. Jak vyplývá z výše naznačeného sledu událostí, v šetřeném případě vlastník komunikace se zvláštním užíváním komunikace nesouhlasil. Z odůvodnění rozhodnutí silničního úřadu, kterým se žádost o zřízení vyhrazeného parkování zamítá, vyplývá, že důvodem zamítnutí je nesouhlas vlastníka komunikace. Jak je uvedeno v předchozím odstavci, souhlas vlastníka komunikace je přitom zákonným předpokladem pro povolení zvláštního užívání komunikace. Silniční úřad nedisponuje žádnou pravomocí, kterou by mohl zvrátit či dokonce nahradit rozhodnutí vlastníka komunikace; roli nehraje ani skutečnost, že vlastníkem komunikace je statutární město Jihlava a silničním úřadem Magistrát statutárního města Jihlava. Statutární město nakládá se svým majetkem v samostatné působnosti, zatímco Magistrát vykonává činnost silničního úřadu v tzv. přenesené působnosti, tzn. neplní úkoly obce, ale vykonává státní správu. Ze stejného důvodu nemá silniční úřad ani možnost zjistit motivace vlastníka komunikace. Z hlediska jeho rozhodnutí nejsou podstatné motivy vlastníka, ale pouze, zda vlastník souhlasí, či nikoliv. V rámci svého šetření jsem se proto rozhodnutím silničního úřadu ani odvolacího orgánu blíže nezabýval. Z uvedeného je patrné, že předmětem mého šetření mohlo být pouze jednání vlastníka komunikace z hlediska práva na rovné zacházení. C.2. Nesouhlas vlastníka komunikace ve světle práva na rovné zacházení Souhlas vlastníka komunikace představuje projev vůle disponovat s předmětem vlastnictví a žádný právní předpis vlastníkovi nestanovuje přímou povinnost souhlasit se zvláštním užíváním souhlasit. Není však zároveň možné opomíjet skutečnost, že vlastníkem místní komunikace je město, tedy subjekt plnící řadu úkolů veřejné povahy, kterého ani jako účastníka občanskoprávních vztahů nelze vyjmout z požadavků kladených na správu věcí veřejných. Místní komunikace pak představuje veřejný statek. Rozhodování vlastníka o nakládání s místní komunikací nesmí obsahovat prvky libovůle a nesmí být v rozporu s účelem institutu mimořádných výhod a antidiskriminačním zákonem. Zákaz diskriminace je na zákonné úrovni vymezen antidiskriminačním zákonem. Ustanovení 1 odst. 1 písm. j) antidiskriminačního zákona zakotvuje právo na rovné zacházení a zákaz diskriminace v přístupu ke službám, pokud jsou nabízeny veřejnosti nebo při jejich poskytování. Antidiskriminační zákon rozlišuje diskriminaci přímou a nepřímou, přičemž nepřímou diskriminací z důvodu 4

5 zdravotního postižení se dle ustanovení 3 odst. 2 antidiskriminačního zákona rozumí také odmítnutí nebo opomenutí přijmout přiměřená opatření, aby mohla osoba se zdravotním postižením využít služeb určených veřejnosti, ledaže by takové opatření představovalo nepřiměřené zatížení. Vzhledem k tomu, že poskytování parkovacích míst a ploch představuje vzhledem k veřejnoprávní povaze místní komunikace službu určenou veřejnosti, má vlastník komunikace povinnost přijmout přiměřené opatření. Tím může být v konkrétním případě právě zřízení vyhrazeného parkování. Vlastník komunikace proto má na tuto skutečnost brát zřetel. Vlastník komunikace nemá povinnost přijmout opatření, pokud by představovalo nepřiměřené zatížení, a to s ohledem na míru užitku pro osobu se zdravotním postižením z realizace opatření, finanční únosnost opatření pro osobu, která je má realizovat, dostupnost finanční a jiné pomoci k realizaci opatření a způsobilost náhradních opatření uspokojit potřeby osoby se zdravotním postižením. Druh a míru zdravotního postižení, ze které vyplývá užitečnost z realizace opatření lze brát v potaz pouze za předpokladu, kdy zřízení vyhrazeného parkování brání faktická překážka (například finanční neúnosnost opatření, překážka bránící výkonu vlastnických práv atd.), a proto nelze vyhovět všem žádostem o zřízení vyhrazeného parkování. Pak teprve je namístě zkoumat užitečnost vyhrazeného parkování pro konkrétního žadatele, a to například ve vztahu k alternativním možnostem. Ani pak není možné rozlišovat osoby se zdravotním postižením v rozporu se zákonem - tedy v rozporu s účelem institutu mimořádných výhod a antidiskriminačním zákonem. Nelze totiž opomíjet, že zákon o silničním provozu přiznává právo žádat o vyhrazené parkování všem držitelům průkazu ZTP nebo ZTP/P, bez ohledu na povahu jejich zdravotního postižení, a není možné odpírat některým z těchto osob přístup k vyhrazenému parkování paušálně bez dalšího. V šetřeném případě vlastník komunikace vytvořil pravidla, na základě kterých s parkováním souhlasí, či nikoliv. Obdobná paušalizace však neumožňuje, aby byla potřebnost vyhrazeného parkování pro žadatele posouzena natolik individuálně, že bude případná povinnost vyplývající z ustanovení 3 odst. 2 antidiskriminačního zákona skutečně splněna. Naopak při důsledném uplatňování Pravidel některé osoby se zdravotním postižením nemohou vyhrazeného parkování dosáhnout za žádných okolností. a. Pravidla Rady města Povinnost přijmout přiměřené opatření má v každém konkrétním individuálním případě odlišnou podobu. Samotná existence Pravidel, která de facto vylučují, aby se o vyhrazené parkování mohla ucházet i osoba s jiným než těžkým pohybovým postižením, může zakládat rozpor s účelem vyhrazeného parkování pro osoby s postižením. Samozřejmě je zcela v pořádku, když město, jako vlastník komunikace, zveřejní pravidla, podle kterých se řídí při udělování souhlasu. Je zřejmé, že město musí počet vyhrazených parkování z kapacitních důvodů regulovat a zveřejněná pravidla napomáhají transparentnosti celého procesu. Problém nastává až v situaci, kdy jsou pravidla uzavřená a definitivní a jsou-li aplikována čistě mechanicky. Je totiž prakticky nevyhnutelné, aby se v některém z mnoha posuzovaných případů vlastník 5

6 komunikace dopustil nepřímé diskriminace, jestliže pravidla aplikuje automaticky a mechanicky, bez úvahy nad konkrétní situací žadatele. Pravidla vlastníka komunikace v konkrétním případě obsahují pozitivní a negativní vymezení okruhu osob, s jejichž žádostí o zřízení vyhrazeného parkování vlastník komunikace souhlasí. Mezi osoby, kterým se vyhrazené parkování nezřídí, se zahrnují zpravidla například osoby se zrakovým postižením. Právě takové absolutní vyloučení by však v konkrétním případě mohlo zakládat nepřímou diskriminaci; ačkoliv se dá obecně předpokládat, že osoby se zrakovým postižením vyhrazené parkování nepotřebují, není možné vyloučit, že pro konkrétní osobu v konkrétní situaci může mít zřízení vyhrazeného parkování zásadní význam. Problematické by mohlo být také pozitivní vymezení, které stanoví, že žadatel je nucen používat invalidní vozík, nebo je schopen chůze pouze se stálou oporou. Vymezení automaticky vylučuje osoby, které mohou mít pohybové problémy z důvodu nemoci interního charakteru a které jsou schopny urazit krátkou vzdálenost bez opory, avšak delší vzdálenost jim činí značné potíže; i v jejich případě může být míra užitku vyhrazeného parkování vysoká, pokud by bez vyhrazeného parkování měly problém zaparkovat v blízkosti bydliště, a musely by od místa, kde zaparkují, urazit delší vzdálenost. Uvedené příklady mají pouze obecně demonstrovat, že by dopad pravidel mohl v konkrétních případech zakládat nepřímou diskriminaci. Předmětem šetření však nebyly hypotetické situace. Zbývá tedy posoudit, zda mohly mít pravidla diskriminační dopad v případě stěžovatele. b. Povinnost přijmout přiměřené opatření v konkrétním případě stěžovatele Jak jsem již nastínil, vlastník komunikace nemá povinnost přijmout opatření, které by bylo nepřiměřeně zatěžující. Při rozhodování o tom, zda konkrétní opatření představuje nepřiměřené zatížení, je třeba vzít v úvahu: a) míru užitku, kterou má osoba se zdravotním postižením z realizace opatření, b) finanční únosnost opatření pro fyzickou nebo právnickou osobu, která je má realizovat, c) dostupnost finanční a jiné pomoci k realizaci opatření a d) způsobilost náhradních opatření uspokojit potřeby osoby se zdravotním postižením. Jedná se o test poměřující aspekty konkrétního opatření, který využívá kombinaci faktorů subjektivních na straně osoby se zdravotním postižením (míra užitku, kterou má tato osoba z realizace opatření) a na straně osoby povinné (finanční únosnost opatření pro fyzickou nebo právnickou osobu, která je má realizovat) a faktorů objektivní povahy (dostupnost finanční a jiné pomoci k realizaci 6

7 opatření a způsobilost náhradních opatření uspokojit potřeby osoby se zdravotním postižením). 1 Veřejný ochránce práv ve svém doporučení vlastníkům místních komunikací doporučil postupovat při posuzování opatření v následujícím pořadí. Vlastník komunikace by měl v ideálním případě souhlasit se zřízením vyhrazeného parkování vždy, pokud tomu nebrání překážka, především taková, která komplikuje výkon jeho vlastnických práv. Překážka nicméně není bez dalšího důvodem pro nesouhlas s žádostí, ale pouze pro detailnější posouzení žádosti. Pokud existuje relevantní překážka, je nutné zvažovat míru užitku související se zdravotním postižením žadatele. Povaha postižení vyplývá např. z rozhodnutí o přiznání mimořádných výhod. Pro co nejúplnější zjištění skutkového stavu je také možné vyžádat od žadatele doplnění dalších informací. Pro posuzování případu je podstatné faktické zdravotní postižení. V případě, že osoba se zdravotním postižením má reálný užitek z vyhrazeného parkování, je možné nesouhlasit s jeho zřízením pouze tehdy, pokud existuje adekvátní alternativa (náhradní opatření). Náhradní opatření však nepředstavují zákonné výjimky pro držitele parkovacího průkazu bez dalšího (jako například výjimka ze zákazu stání). Veřejný ochránce práv již dříve postupoval při posuzování stížností osob, kterým nebylo z důvodu nesouhlasu vlastníka komunikace zřízeno vyhrazené parkování, výše nastíněným způsobem. Při rozhodování o tom, zda konkrétní opatření představuje nepřiměřené zatížení, či nikoliv, se bohužel nelze ubránit jistému subjektivnímu pohledu na věc. Posouzení šetřeného případu bylo o to problematičtější, že se jednalo o záležitost do značné míry specifickou. Na základě obdobných případů, které v minulosti veřejný ochránce práv řešil, vycházím ze závěru, že žádost o vyhrazené parkování se většinou týká osob se zdravotním postižením bydlících v obytných lokalitách, kde je omezený počet parkovacích míst (tj. například na velkých sídlištích). S těmito místy totiž souvisí nejčastější komplikace, která stíhá osoby se zdravotním postižením, a to, že musí překonat často velkou vzdálenost mezi domovem a parkovacím místem, pokud se jí nepodaří najít parkovací místo bezprostředně v místě bydliště. O takovou situaci se však v šetřeném případě nejedná. Stěžovatel má v místě bydliště garáž, takže problém nepředstavuje překonávání velké vzdálenosti, což do jisté míry relativizuje míru užitku. Na druhou stranu nelze zcela pominout skutečnost, že už minimálně od roku 2001 do 31. října 2011 vlastníkovi komunikace vyhrazené parkování v místě bydliště nevadilo. Je přitom pochybné, zda by jeho přetrvání působilo vlastníkovi komunikace nadále jakékoliv komplikace mimo jiné i z důvodu, že veškerá omezení pro ostatní vozidla ve vztahu k úseku komunikace, na kterém bylo parkování zřízeno, platí i nadále, což ostatně konstatuje primátor ve svém vyjádření. Posoudil jsem proto mně známá skutková zjištění dle postupu, který jsem nastínil. Jak uvedl primátor města ve svém vyjádření, v letech narůstal počet vyhrazených parkování, který komplikoval všeobecný nedostatek parkovacích míst zejména ve starší zástavbě. Nedostatečná kapacita parkovacích míst představuje relevantní překážku (jedná se ostatně o hlavní důvod, proč obce regulují zřizování vyhrazených parkování). V tomto ohledu považuji za poněkud 1 Boučková, P., Havelková, B., Koldinská, K., Kühn, Z., Kühnová, E., Whelanová, M. Antidiskriminační zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, str

8 problematické zakotvení nepřiměřeného zatížení v antidiskriminačním zákoně, které považuje za překážku toliko finanční únosnost opatření pro poskytovatele služby určené veřejnosti. Vzhledem k tomu, že snižování kapacity běžných parkovacích míst v důsledku zřizování vyhrazených parkování by obecně vedlo k potřebě zřídit nové parkovací plochy, přikláním se k extenzivnějšímu výkladu ustanovení 3 odst. 3 písm. b) antidiskriminačního zákona; nedostatečná kapacita parkovacích míst tak, dle mého, může představovat (byť potenciální) neúnosné finanční zatížení. Při existenci této překážky je tedy možné zvažovat další aspekty (viz výše). Za relevantní považuji argument primátora, že parkoviště mají sloužit všem občanům města bez rozdílu, a pokud by vlastník komunikace neovlivňoval zřizování vyhrazeného parkování, mohlo by dojít teoreticky k situaci, kdy by na místních komunikacích byla (byť hypoteticky) pouze vyhrazená parkování pro osoby s postižením. Potud se s názorem primátora města ztotožním. Problematický je ovšem argument nedostatečné kapacity v případě stěžovatele. V místě jeho bydliště se nacházejí především rodinné domy, které mají vlastní prostor pro parkování mimo komunikaci. Navíc primátor města sám uvádí, že na místě, kde bylo dříve zřízeno vyhrazené parkování, nemůže ani v současné době parkovat nikdo jiný než stěžovatel. Jinými slovy, vyhrazené parkování by faktickou kapacitu parkovacích míst v lokalitě nesnížilo. Ve světle vyjádření primátora se tedy zrušení vyhrazeného parkování jeví být spíše důsledkem lpění na vlastních pravidlech ve snaze aplikovat je bez výjimek. To ovšem není v souladu s individuální povahou přiměřeného opatření. Stejně jako musí být individualizovaná míra užitku, i překážka (finanční únosnost kapacita) musí být posuzována ve vztahu k dané lokalitě. Už v tomto bodě, při neexistenci faktické překážky pro zřízení vyhrazeného parkování v případě stěžovatele, by bylo možné dovodit, že opatření nemohlo být nepřiměřeně zatěžující. Vzhledem k tomu, že je šetřená situace specifická, posoudil jsem i ostatní aspekty. Jak jsem již uvedl, stěžovateli v daném případě nehrozí, že by musel parkovat dál od místa bydliště. Míra užitku z vyhrazeného parkování je také snížena existencí alternativního opatření; předmětem posouzení je ovšem otázka, zda je toto náhradní opatření způsobilé uspokojit potřeby osoby se zdravotním postižením. Jak ostatně vyplývá i z vyjádření primátora statutárního města, naprostou většinu výhod, které stěžovateli vyplývaly z vyhrazeného parkování, může stěžovatel využívat i nadále. V prvé řadě jsem posuzoval způsobilost náhradního opatření v podobě vlastního parkovacího místa (garáže). Při posuzování této otázky není možné vyhnout se opětovnému posouzení samotných pravidel v obecné rovině. Absolutní nesouhlas se zřízením vyhrazeného parkování žadatelů, kteří mají možnost zaparkovat své vozidlo na vlastním parkovacím místě, by byl problematický, protože cílem vyhrazeného parkování je přiblížit parkovací místo bydlišti osoby se zdravotním postižením. Pravidla však podmínku vlastního parkovacího místa doplňují o vhodnou podmínku blízkosti bydliště. Přesto je nutné posoudit, zda nebylo pravidlo uplatněno příliš formálně ve vztahu ke stěžovateli. Stěžovatel namítá, že v garáži auto sice parkovat může, ale vzhledem k tomu, že je v garáži málo místa, musí nastoupit/vystoupit v prostoru před domem. Také nájezd do garáže je úzký a prudce se svažující. Právě tato skutečnost již dříve vedla stěžovatele k podání žádosti o zřízení vyhrazeného parkování. 8

9 Pokud jde o míru užitku z vyhrazeného parkování, dovolím si primárně vycházet z argumentace primátora, dle kterého neexistence vyhrazeného parkování fakticky nezhoršilo situaci stěžovatele. Stěžovatel má možnost parkovat na komunikaci před vjezdem do svého domu, tak jako každý, aniž by bylo nutné na komunikaci zřizovat vyhrazené parkování, a to především proto, že jiné vozidlo má zakázáno zastavit a stát na komunikaci před vjezdem do domu stěžovatele. Je přitom irelevantní, zda zákaz zastavení a zákaz stání vyplývá jinému vozidlu přímo ze zákona, nebo až zprostředkovaně kvůli vyhrazenému parkování, protože stěžovatel je závislý především na tom, zda je ten či onen zákaz skutečně respektován. Domnívám se, že tento (byť logický) argument vlastníka komunikace naráží na jediný, ve své podstatě však zásadní, aspekt, který představuje rozhodnutí silničního úřadu ze dne ze dne 9. října 2006 měnící podmínky užívání vyhrazeného parkování. S ohledem na zdravotní postižení stěžovatele mu bylo umožněno užívání vyhrazeného parkování tak, že byl oprávněn parkovat také ve směru jízdy při levé straně obousměrné komunikace. Tohoto benefitu bez vyhrazeného parkování využívat nemůže. Jak jsem již uvedl, ve srovnání s obdobnými případy je šetřený případ velmi specifický. Zřízení vyhrazeného parkování nepředstavuje pro vlastníka komunikace zátěž, protože jeho zrušením se fakticky nezvýší kapacita parkovacích míst, což je v zásadě hlavní důvod, proč vznikla pravidla omezující zřizování vyhrazených parkovacích míst. Místo před vjezdem do domu totiž nemůže dle vlastníka komunikace jiný řidič k parkování užívat. Na druhou stranu by se zrušení vyhrazeného parkování (ze stejného důvodu) nemělo stěžovatele (alespoň zdánlivě) negativně dotknout. Z mého pohledu tak byla rozhodující především možnost přizpůsobit podmínky užívání vyhrazeného parkování potřebám stěžovatele, která je na existenci vyhrazeného parkování závislá. Důvod, proč se vlastník komunikace rozhodl omezit počet vyhrazených parkování na území města, je jistě legitimní. Stejně tak je zajisté nutné ocenit snahu vlastníka komunikace o transparentní přístup, který vedl k vytvoření pravidel. Pochopitelná je pak i snaha vlastníka komunikace uplatňovat tato pravidla rovně a bez rozdílu. Nelze se však ubránit dojmu, že pravidla nedávají prostor pro zohlednění individuální situace žadatele o zřízení vyhrazeného parkování. Navíc cílem pravidel, jež mají bránit klesajícímu počtu standardních parkovacích míst, jistě nebylo znemožnit zřízení vyhrazeného parkování v případě, že jeho zřízením k reálnému snížení kapacit parkovacích míst nedojde. V uvedeném případě došlo právě jejich mechanickou aplikací k opomenutí přijmout přiměřené opatření, a tedy i k nepřímé diskriminaci ve smyslu ustanovení 3 odst. 2 antidiskriminačního zákona. D. Shrnutí a závěr V šetřeném případě došlo k velmi mezní situaci. Na jedné straně vlastník komunikace poměrně logicky argumentoval, že stěžovatel může využívat místa před vjezdem do svého domu stejně bez ohledu na to, zda je na komunikaci zřízeno 9

10 vyhrazené parkování, či nikoliv. Na druhou stranu by vyhrazené parkovací místo nesnižovalo kapacitu parkovacích míst, a pro vlastníka komunikace tedy nepředstavovalo žádnou zátěž. Veřejný ochránce práv již ve svém doporučení konstatoval, že vlastník komunikace by měl souhlasit se zřízením vyhrazeného parkování vždy, neexistuje-li relevantní důvod (tj. překážka) pro jeho nezřízení (nejčastěji nedostatečná kapacita parkovacích míst v lokalitě). Na druhou stranu by nebylo možné konstatovat nepřímou diskriminaci, jestliže by i přes absenci překážky vyhrazené parkování nemělo pro žadatele v konkrétním případě žádný faktický užitek. Vyhrazené parkování nicméně umožňovalo prostřednictvím podmínek užívání zohlednit specifika zdravotního postižení. Je možné namítat, že ani podmínka užívání, jež stěžovateli umožňovala parkování v protisměru, nemusela být povolena trvale. Tuto skutečnost by však vlastník komunikace měl ponechat na silničním úřadu a Policii ČR. Samotná snaha omezit počet vyhrazených parkování, která se promítla do pravidel, sleduje legitimní cíl. V šetřeném případě však vlastník připustil, že na komunikaci před vjezdem do garáže stěžovatele nemůže žádné jiné vozidlo parkovat. Neprodloužením vyhrazeného parkování tedy nedošlo k navýšení kapacity parkovacích míst v lokalitě. Vlastník komunikace se tedy mechanickým použitím pravidel dopustil excesu, když znemožnil stěžovateli zřízení (resp. prodloužení již existujícího) vyhrazeného parkování. Nezbývá proto než konstatovat, že se vlastník komunikace, statutární město Jihlava, dopustil nepřímé diskriminace z důvodu zdravotního postižení v podobě opomenutí přijmout přiměřená opatření, aby osoba se zdravotním postižením mohla využít služeb určených veřejnosti ve smyslu ustanovení 3 odst. 2 antidiskriminačního zákona. Tímto mé šetření končí. Zpráva o šetření bude zaslána stěžovateli i vlastníku komunikace. Vlastníka komunikace především vyzvu k tomu, aby mě informoval, jaké konkrétní kroky k nápravě ve vztahu ke stěžovateli (oběti diskriminačního jednání) podnikl. JUDr. Stanislav K ř e č e k v. r. zástupce veřejného ochránce práv (zpráva je opatřena elektronickým podpisem) 10

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 2 Ads 67/2003-78 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců Mgr. Jana Passera a Mgr. Daniely Zemanové v právní věci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 264/2014-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 As 123/2011-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, soudkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudce

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : I. Dosavadní průběh řízení

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : I. Dosavadní průběh řízení 4 Ads 32/2012-30 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Josefa Baxy v právní věci žalobce: Centrum Rožmitál

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R40/2014/VZ-16792/2014/310/BRy Brno: 13. srpna 2014

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R40/2014/VZ-16792/2014/310/BRy Brno: 13. srpna 2014 *UOHSX00658ZO* UOHSX00658ZO PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R40/2014/VZ-16792/2014/310/BRy Brno: 13. srpna 2014 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 13. 2. 2014, doručeném

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 70/2009-44 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Milana

Více

Zpráva o výsledku šetření

Zpráva o výsledku šetření I. Navzdory vágnosti ustanovení 125a zákona č. 361/2000 Sb. je důvodem pro výběr kauce především důvodná obava z procesní nedosažitelnosti osoby podezřelé ze spáchání přestupku. II. Důvody, které vedly

Více

Závěrečná zpráva o šetření

Závěrečná zpráva o šetření 1. Zpracování osobních údajů řidičů MHD (jména a příjmení) bez jejich souhlasu formou zveřejnění na jízdních dokladech nelze odůvodnit odkazem na ustanovení 5 odst. 2 písm. e) zákona o ochraně osobních

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 2/2009-119 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Ludmily Valentové

Více

Zpráva o šetření. ve věci připojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu v obci V. L. A - Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci připojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu v obci V. L. A - Obsah podnětu V Brně dne října 2010 Sp. zn.: 3367/2010/VOP/DK Zpráva o šetření ve věci připojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu v obci V. L. A - Obsah podnětu Dne 8. 6. 2010 se na veřejného ochránce práv obrátil

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Aps 5/2009-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Jana Passera,

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R243/2015/VZ-24074/2016/323/MOd Brno 7. června 2016

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R243/2015/VZ-24074/2016/323/MOd Brno 7. června 2016 *UOHSX0087DD3* UOHSX0087DD3 PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R243/2015/VZ-24074/2016/323/MOd Brno 7. června 2016 V řízení o rozkladu ze dne 31. 7. 2015 doručeném Úřadu

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 Afs 3/2013-42 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy a soudců JUDr. Lenky Matyášové a Mgr. Ondřeje

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 5/2011-171 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Barbary

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko I. Vlastník veřejně přístupné účelové komunikace není oprávněn vybírat žádné platby od jejích uživatelů, byť by se zároveň jednalo o pozemek určený k plnění funkcí lesa ( 3 odst. 1 písm. b/ lesního zákona).

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Josefa Fialy a soudců Jana Filipa a Radovana Suchánka (soudce zpravodaj) ve věci ústavní stížnosti

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S67/2010/VZ-12665/2010/540/DCh V Brně dne: 22. listopadu 2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S67/2010/VZ-12665/2010/540/DCh V Brně dne: 22. listopadu 2010 *UOHSX002X386* UOHSX002X386 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S67/2010/VZ-12665/2010/540/DCh V Brně dne: 22. listopadu 2010 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle

Více

Karta a text dokumentu - Nalezené Položka 1 / 1

Karta a text dokumentu - Nalezené Položka 1 / 1 Karta a text dokumentu - Nalezené Položka 1 / 1 Sp.zn. Populární název Soudce zpravodaj Navrhovatel Datum rozhodnutí Forma rozhodnutí III.ÚS 3339/14 #1 Filip Jan STĚŽOVATEL - FO 22. 1. 2015 Usnesení Karta

Více

ČESKÁ REPUBLIKA NÁLEZ. Ústavního soudu. Jménem republiky. takto:

ČESKÁ REPUBLIKA NÁLEZ. Ústavního soudu. Jménem republiky. takto: ČESKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z místopředsedy Pavla Holländera a soudců Stanislava Balíka, Františka Duchoně, Vlasty Formánkové, Vojena Güttlera,

Více

Ministerstvo dopravy rozhodlo podle 90 odst. 1 písm. b) správního řádu

Ministerstvo dopravy rozhodlo podle 90 odst. 1 písm. b) správního řádu Ministerstvo dopravy Odbor pozemních komunikací nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 Č. j.: ROZHODNUTÍ Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací, jako věcně příslušný odvolací

Více

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K 29 Af 44/2013-48 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Zuzany Bystřické a soudců Mgr. Petra Pospíšila a JUDr. Kateřiny

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Radovana Suchánka a soudců Vojtěcha Šimíčka (soudce zpravodaj) a Jiřího Zemánka ve věci ústavní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 160/2011-93 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

OBSAH: NAÂ LEZ. JmeÂnem CÏ eskeâ republiky

OBSAH: NAÂ LEZ. JmeÂnem CÏ eskeâ republiky RocÏnõÂk 1999 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 27 RozeslaÂna dne 23. dubna 1999 Cena KcÏ 12,90 OBSAH: 68. NaÂlez UÂstavnõÂho soudu ze dne 17. uânora 1999 ve veïci naâvrhu na zrusïenõâ 44

Více

Česká republika NÁLEZ. Ústavního soudu

Česká republika NÁLEZ. Ústavního soudu Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Ústavní soud rozhodl dne 9. února 2012 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Jana Musila (soudce zpravodaje) a soudců Vladimíra

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 7/2006-79 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko Stavební úřad by měl za účastníky územního řízení vzít vlastníky nemovitostí, kteří mohou být přímo dotčení na svých právech významnou ztrátou výhledu. Námitku ztráty výhledu stavební úřad vždy posoudí,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 As 2/2009-80 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Aps 11/2013-11 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Radovana Havelce a soudců JUDr. Miluše Doškové a JUDr. Vojtěcha

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Ads 17/2014-33 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Jana Passera v právní věci

Více

R o z h o d n u t í. I. Podle ustanovení 152 odst. 5 písm. b) správního řádu se rozklad navrhovatele do výroku I. usnesení Ministerstva vnitra zamítá.

R o z h o d n u t í. I. Podle ustanovení 152 odst. 5 písm. b) správního řádu se rozklad navrhovatele do výroku I. usnesení Ministerstva vnitra zamítá. Ministr vnitra Milan Chovanec V Praze dne 11. 4. 2014 Č.j.:MV-16239-6/VS-2014 R o z h o d n u t í Ministr vnitra, jako příslušný správní orgán podle ustanovení 152 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv o

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv o V Brně dne 7. července 2011 Sp. zn.: 898/2011/VOP/DS Zpráva o šetření veřejného ochránce práv o postupu Obecního úřadu Velké Přílepy a Krajského úřadu Středočeského kraje v řízení o odstranění stavby rekonstrukce

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 118/2012-23 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Josefa

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 6/2013-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců Mgr. Aleše Roztočila a JUDr. Dagmar Nygrínové

Více

Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv

Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv V Brně dne 28. srpna 2012 Sp. zn.: 663/2011/VOP/SN Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv - nečinnost úřadů v případě nepovolené stavební činnosti a nepovoleného užívání staveb A - Úvodní popis věci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 66/2011-74 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě, složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Jana Vyklického a JUDr. Jana

Více

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv Správní řád ani soudní řád správní neřeší, jak má správní orgán postupovat v případě, kdy nemá pravomocně skončená některá řízení ve spisu vedená, avšak musí spis postoupit na vyžádání jinému správnímu

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 179/2012-47 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Barbary

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 34/2010-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Dagmar

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 29/2007-95 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 127/2013-36 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců Mgr. Evy Šonkové a JUDr. Tomáše Langáška

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 34/2015-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Tomáše

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 As 35/2005-85 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 116/2012-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr.

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY - 66 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Karly Cháberové a soudkyň JUDr. Naděždy Treschlové a JUDr. Dany Černé v právní věci žalobce:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 134/2012-50 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a Mgr. Aleše

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 7 Afs 49 2013-29 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Karla Šimky v právní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 As 54/2011-63 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Miluše

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R317/2012/VZ-18573/2013/310/PMo Brno 27. září 2013

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R317/2012/VZ-18573/2013/310/PMo Brno 27. září 2013 *UOHSX0056KU5* UOHSX0056KU5 PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R317/2012/VZ-18573/2013/310/PMo Brno 27. září 2013 Ve správním řízení o rozkladu, doručeném Úřadu dne 6.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 44A 31/2012 50 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní Mgr. Jitkou Zavřelovou v právní věci žalobkyně: N. T., nar., státní příslušnost, t.č. bytem, zastoupena

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY -68 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Roučky a soudců JUDr. Petra Kuchynky a Mgr. Jaroslava Škopka v právní věci žalobce:

Více

Zpráva o šetření. ve věci měšťanského domu U Tří andělů, k.ú. Hradčany, Praha 1. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci měšťanského domu U Tří andělů, k.ú. Hradčany, Praha 1. A - Předmět šetření V Brně dne 17. září 2013 Sp. zn.: 7637/2012/VOP/JSV Zpráva o šetření ve věci měšťanského domu U Tří andělů, k.ú. Hradčany, Praha 1 A - Předmět šetření Dne 27. 11. 2012 předložila veřejnému ochránci práv

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D.

Více

Z rozhodovací činnosti Úřadu

Z rozhodovací činnosti Úřadu Z rozhodovací činnosti Úřadu Sdělení úvodem: Úřad pro ochranu osobních údajů se prostřednictvím následující stručné charakteristiky vyjadřuje k některým problematickým okruhům případů porušování povinností

Více

Čj. R 32/2002 V Brně dne 17. 10. 2003

Čj. R 32/2002 V Brně dne 17. 10. 2003 Čj. R 32/2002 V Brně dne 17. 10. 2003 V řízení o rozkladu, který proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 14. 5. 2002 č.j. S 63/02-1208/02-VO 1 ve věci možného zneužití dominantního

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Odůvodnění:

U S N E S E N Í. t a k t o : Odůvodnění: 1 Azs 14/2012-26 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka Kühna, v právní věci žalobce: U. N. R., proti

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Afs 8/2003 53 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Antonína Koukala a

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX007IRQ2* UOHSX007IRQ2 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0001/2014/VZ-32300/2015/531/JDo Brno: 7. října 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

*UOOUX00390DM* Zn. SPR-5946/10-17

*UOOUX00390DM* Zn. SPR-5946/10-17 *UOOUX00390DM* Zn. SPR-5946/10-17 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů jako odvolací orgán věcně, místně a funkčně příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 18/2010-122 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Barbary

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 As 2/2010-89 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Miluše

Více

Čj. R 58/2002 V Brně dne 15. 11. 2002

Čj. R 58/2002 V Brně dne 15. 11. 2002 Čj. R 58/2002 V Brně dne 15. 11. 2002 V řízení o rozkladu, který proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 6. 9. 2002 čj. S 145A/02-3181/02 o nepřiznání postavení účastníka v řízení

Více

Zpráva pro poslance zpravodaje

Zpráva pro poslance zpravodaje V Brně dne 5. října 2005 Sp. zn.: 10/2005/SZD/EHL Zpráva pro poslance zpravodaje Shrnutí poznatků veřejného ochránce práv k vládnímu návrhu zákona o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 34/2015-25 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr. Petra

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE R O Z H O D N U T Í. Č. j. UOHS-S50/2009/VZ-10263/2009/540/JSl V Brně dne 2. prosince 2009

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE R O Z H O D N U T Í. Č. j. UOHS-S50/2009/VZ-10263/2009/540/JSl V Brně dne 2. prosince 2009 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX001CWZU* UOHSX001CWZU R O Z H O D N U T Í Č. j. UOHS-S50/2009/VZ-10263/2009/540/JSl V Brně dne 2. prosince 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 27/2010-38 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 83/2010-86 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Jana Passera

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č.j.: MSMT-26694/2013. V Praze dne ledna 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č.j.: MSMT-26694/2013. V Praze dne ledna 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č.j.: MSMT-26694/2013 V Praze dne ledna 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R239/2012/VZ-2974/2013/310/DBa Brno 15. února 2013

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R239/2012/VZ-2974/2013/310/DBa Brno 15. února 2013 *UOHSX004RWFS* UOHSX004RWFS PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R239/2012/VZ-2974/2013/310/DBa Brno 15. února 2013 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 23. 8. 2012 podaném

Více

Č. j. S115/2008/VZ-13469/2008/530/Kr V Brně dne 7. července 2008

Č. j. S115/2008/VZ-13469/2008/530/Kr V Brně dne 7. července 2008 Č. j. S115/2008/VZ-13469/2008/530/Kr V Brně dne 7. července 2008 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve

Více

Zpráva o šetření. ve věci pana P.K.

Zpráva o šetření. ve věci pana P.K. V Brně dne 18. prosince 2014 Sp. zn.: 4159/2014/VOP/IK Zpráva o šetření ve věci pana P.K. Pan P.K. (dále stěžovatel ), nesouhlasí s vyřízením své žádosti o proplacení přesčasových hodin za roky 2007 a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 As 27/2013-59 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko I. Pokud správní orgány aplikovaly ustanovení 50 odst. 3 větu druhou zákona č. 435/2004 o zaměstnanosti, ve znění platném od 8. 12. 2010 a účinném od 1. 1. 2011, na situaci stěžovatele, který svůj pracovní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 As 205/2015-20 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Evy Šonkové a JUDr. Karla

Více

Zpráva o výsledku šetření

Zpráva o výsledku šetření I. Právní úprava udělení, prodloužení a zrušení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území je obsažena jednak v zákoně o pobytu cizinců (ustanovení 33, 36 a 38 zákona o pobytu cizinců),

Více

Zpráva o výsledku šetření

Zpráva o výsledku šetření V Brně dne 20. května 2011 Sp. zn.: 5108/2010/VOP/MV Zpráva o výsledku šetření A - Obsah podnětu Kanceláři veřejného ochránce práv byl dne 21. 10. 2010 doručen podnět paní I. K., rozené L.-ové (dále také

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 As 31/2006-122 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S70/2013/VZ-13561/2013/513/KSt Brno 18. července 2013

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S70/2013/VZ-13561/2013/513/KSt Brno 18. července 2013 *UOHSX004YEZZ* UOHSX004YEZZ ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S70/2013/VZ-13561/2013/513/KSt Brno 18. července 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 A 30/2002 98 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Antonína Koukala a JUDr.

Více

S 118B/03-2942/03 V Brně dne 6. srpna 2003

S 118B/03-2942/03 V Brně dne 6. srpna 2003 S 118B/03-2942/03 V Brně dne 6. srpna 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v rámci správního řízení č.j. S 118/03, zahájeného dne 25. června 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 80/2011-82 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

PŘEHLED ROZHODOVACÍ PRAXE

PŘEHLED ROZHODOVACÍ PRAXE PŘEHLED ROZHODOVACÍ PRAXE Mgr. Michal VRAJÍK, Randl Partners, člen Ius Laboris NEJVYŠŠÍHO SOUDU Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 3046/2013 ze dne 24. září 2014 Témata: Přechod práv a povinností, zkušební doba Postup,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 131/2014-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více

rozhodnutí: Odpůrce je povinen uhradit navrhovateli náklady řízení, tj. 10 000,- Kč do tří dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

rozhodnutí: Odpůrce je povinen uhradit navrhovateli náklady řízení, tj. 10 000,- Kč do tří dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a podle 107 odst. 10 a 127 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko Při přezkoumání rozhodnutí musí služební funkcionář důsledně vycházet z právního stavu a skutkových okolností existujících v době vydání přezkoumávaného rozhodnutí. Je nepřípustné, aby ke zrušení rozhodnutí

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy soudu Pavla Rychetského a soudců Stanislava Balíka, Ludvíka Davida, Jana Filipa, Vlasty Formánkové,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 62/2008-59 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a soudců JUDr. Jakuba Camrdy,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 106/2011-77 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, soudkyně JUDr. Ludmily Valentové

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 59/2012-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců Jaroslava Hubáčka a JUDr. Karla

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 94/2010-99 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R385/2012/VZ-20513/2013/310/MŠe Brno 21. října 2013

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R385/2012/VZ-20513/2013/310/MŠe Brno 21. října 2013 *UOHSX0053DY1* UOHSX0053DY1 PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R385/2012/VZ-20513/2013/310/MŠe Brno 21. října 2013 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 27. 12. 2012 (doručeném

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 59Ad 2/2014-56 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Lucie Trejbalové a soudců Mgr. Karolíny Tylové, LL.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 104/2008-45 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a soudců JUDr. Jakuba Camrdy,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S591/2013/VZ-7468/2014/532/RNi Brno 7. dubna 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S591/2013/VZ-7468/2014/532/RNi Brno 7. dubna 2014 *UOHSX005JG95* UOHSX005JG95 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S591/2013/VZ-7468/2014/532/RNi Brno 7. dubna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 138/2010-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr.

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky. Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 5. 2007 č. j. 8 Co 88 /2007-109 se ruší.

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky. Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 5. 2007 č. j. 8 Co 88 /2007-109 se ruší. II.ÚS 2221/07 ze dne 19.03.2008 N 58/48 SbNU 857 Náhrada škody v případě havarovaného vozidla Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Nález Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedy

Více

Problematika pracovnělékařských služeb výstupy z projektu ASO a SP ČR

Problematika pracovnělékařských služeb výstupy z projektu ASO a SP ČR Problematika pracovnělékařských služeb výstupy z projektu ASO a SP ČR Zabezpečení výkonu zdraví neohrožující práce je společným cílem sociálních partnerů. Pro jeho naplňování je nezbytné, aby zástupci

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX005OHLH* UOHSX005OHLH ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S621/2013/VZ-680/2014/531/MTo Brno 13. ledna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 47/2009-100 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Jana Passera a JUDr. Michala

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel Metodický zpravodaj autoškol č. 83/2014 školení řidičů Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel Zdroj: BOZP info.cz (Státní zdravotní ústav) Zdravotní způsobilost řidiče motorových

Více