ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. V Přímětcích dne 30. dubna 2009 podpis

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. V Přímětcích dne 30. dubna 2009 podpis"

Transkript

1

2

3

4 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem svoji bakalářskou práci na téma Postup tvorby strategie ve společnosti Realitní kancelář TREND - Jaroslava Šrubařová vypracovala samostatně a veškerou literaturu, která byla k vypracování této práce použita, jsem uvedla v seznamu literatury. V Přímětcích dne 30. dubna podpis

5 PODĚKOVÁNÍ Chtěla bych poděkovat vedoucí své práce Ing. Monice Veselé za poskytnuté informace a pomoc při zpracování textu, jak po stránce obsahové, tak po stránce formální. Dále bych chtěla poděkovat firmě Realitní kancelář TREND - Jaroslava Šrubařová za věnovaný čas a poskytnuté informace týkajících se podnikatelské strategie.

6 Abstrakt Tato práce se zabývá tvorbou strategie firmy Realitní kanceláře TREND - Jaroslava Šrubařová. Mým záměrem je na základě všech dostupných informací o této firmě vyhodnotit Realitní kancelář TREND - Jaroslava Šrubařová a popsat její dosavadní strategie a pomoci jí najít vhodnou strategií a tím tedy zvýšit její popularitu mezi dalšími realitními kancelářemi ve Znojmě. Bakalářská práce se skládá ze dvou kapitol. První kapitola se týká teoretických poznatků při postupu tvorby strategie firmy. V této kapitole jsem se zaměřila především na obecné informace o managementu. Při práci jsem použila odbornou literaturu, která je uvedena na konci této práce. Ve druhé kapitole jsem se věnovala praktické aplikaci teoretických poznatků. V praktické části charakterizuji Realitní kancelář TREND - Jaroslava Šrubařová. Rozebírám již existující strategie, zaměřuji se na SWOT analýzu. Na závěr jsem zpracovala výsledky z dotazníkového šetření a vyhodnotila jsem tento krok ze strany Realitní kanceláře TREND - Jaroslava Šrubařová jako velmi úspěšný. Abstract This work deals with the creation of company strategy Estate agents TREND - Jaroslava Šrubařová. My aim is to evaluate the real estate agency TREND - Jaroslava Šrubařová on the basis of all available information on the company and to describe its current strategy and help it find a suitable strategy and therefore to increase its popularity among other real estate agencies in Znojmo. The bachelor thesis consists of two chapters. The first chapter deals with theoretical knowledge in the process of creating company strategy. In this chapter I focused mainly on general information about management. I used the literature sources, listed at the end of this thesis. In the second chapter, I applied the theoretical knowledge in practice. In the practical part I characterize of the estate agency TREND - Jaroslava Šrubařová. I analyze the existing strategies, focusing on the SWOT analysis. Finally, I worked out the results of the questionnaire survey and I evaluated this step of the Real Estate Agencies TREND - Jaroslava Šrubařová as very successful.

7 Obsah 1. Úvod 8 2. Cíl práce a metodika 9 3. Přehled literatury Obecné informace o managementu Členění manažerů podle manažerské role Definování procesu Plánování Organizování Operativní řízení Kontrola Definování obsahu řízení Strategické řízení Strategické plánování Strategické rozhodování Krizové řízení Marketing Finanční řízení Řízení lidských zdrojů Řízení informací Řízení kvality Praktická část Charakteristika firmy Historie firmy Předmět podnikání Cíle firmy Jak pracuje Realitní kancelář TREND - Jaroslava Šrubařová? Jakých dokladů je potřeba k prodeji či pronájmu nemovitostí? Strategický proces Podnikatelská strategie při vstupu na trh 37

8 4.2.2 Vývoj podnikatelských strategií do současnosti Analýza současné situace podniku SWOT analýza Vlastní výzkum Návrh na zdokonalení strategického procesu Závěr Použité zdroje Seznam obrázků a grafů Seznam příloh Přílohy... 58

9 1. Úvod Nikdy předtím manažeři nepotřebovali znát tak mnoho a v tak širokém spektru. Byla doba, a není to tak dávno, kdy se mohli soustředit pouze na svou specializaci, jako jsou finance, marketing, informační technologie, lidské zdroje, atd. Znalosti o subjektu mimo jejich pole působnosti nechávali jiným. Management byl rozdělen podle nejrůznějších kritérií navzdory nezpochybnitelné skutečnosti, že žádná část nemůže adekvátně fungovat jen sama o sobě bez ostatních. Dnes se takové členění považuje za umělé a sebezničující. Jelikož každý proces musí vycházet především z potřeb zákazníků a končit jejich plným uspokojením, potom je nezbytné, aby každý manažer pochopil principy a praxi marketingu. Cílem moderního manažera je konat účinněji a na základě vědění. K tomuto cíli je také zaměřená tato bakalářská práce na téma Postup tvorby strategie ve společnosti Realitní kanceláře TREND - Jaroslava Šrubařová. Toto téma jsem si vybrala, protože firma sídlí na trhu krátce a bylo by dobré navrhnout strategii, která by pomohla se Realitní kanceláři TREND - Jaroslava Šrubařová zviditelnit. Bakalářská práce se skládá ze 2 kapitol, které charakterizují Realitní kancelář TREND - Jaroslava Šrubařová. V první kapitole své práce se zaměřím hlavně na přiblížení managementu. V druhé kapitole se zaměřím na vlastní výzkum, šetření zákazníků Realitní kanceláře TREND - Jaroslava Šrubařová. Pro výzkum využiji metodu písemného dotazování (zhruba 100 respondentů). Poslední část práce tvoří návrh na zdokonalení strategického procesu

10 2. Cíl práce a metodika Cílem bakalářské práce je pomocí analýzy navrhnout změny a případná zdokonalení současné strategie firmy Realitní kancelář TREND - Jaroslava Šrubařová. Dílčí cíle: Definice managementu, členění manažerů podle manažerské role, definování procesu řízení (plánování, organizování, operativní řízení a kontrola) a obsahu řízení (strategické řízení, krizové řízení, marketing, finanční řízení, řízení lidských zdrojů, řízení informací a řízení kvality) z teoretického hlediska Charakteristika firmy Realitní kancelář TREND - Jaroslava Šrubařová Popis podnikatelské strategie při vstupu na trh Návrh na zdokonalení strategického procesu Metodika: Popis současné strategie firmy Realitní kancelář TREND - Jaroslava Šrubařová analýza interních dokumentů firmy Realitní kancelář TREND - Jaroslava Šrubařová syntéza - 9 -

11 3. Vymezení základních pojmů managementu 3.1 Obecné informace o managementu Management představuje uspořádaný soubor poznatků podle určitých hledisek, většinou odpozorovaných z praxe, které jsou zpracovány formou návodů pro jednání nebo jsou stanoveny jako principy. Opírá se o poznatky (teorie a metody) z oblasti vědních disciplín (např. ekonomie, sociologie, kybernetiky, teorie systému, matematiky, psychologie aj.), které aplikuje a rozvíjí na podmínky řízení. [5] O sjednocení terminologie a obsahu managementu se pokusil v 60. letech Konntz (autorita amerického managementu). Vycházeje z úzkého vztahu managementu a organizace, charakterizuje management jako [5]: Jednu z funkcí organizace (ve smyslu organizování) Vlastní řízení organizace (ve smyslu instituce) Vedení lidí v rámci organizace (instituce) Souhrn speciálních funkcí (současně s plánováním, koordinací, organizováním, kontrolou nebo obdobně členěnými dílčími funkcemi). Management je systém řízení, obsahující dva podsystémy: organizační strukturu a proces řízení. Organizační struktura představuje kostru, v rámci které probíhá proces řízení, který je realizován řídícími funkcemi. Rozlišujeme základní funkce řízení, kterými se prolínají funkce průběžné a dále jsou to funkce zabezpečovací. [5] 1. Základní funkce řízení se dělí na [5]: Plánování Organizování Operativní řízení Kontrola 2. Průběžné funkce řízení se dělí na [5]: Rozhodování

12 Koordinování Regulování Vedení lidí, motivování Komunikování 3. Zabezpečovací funkce se dělí na [5]: Zabezpečení informační Zabezpečení personální Zabezpečení prostředky Z takto roztříděných funkcí vyplývá, že předmětem řízení jsou funkce základní i návazné. Samotný řídící proces podniku lze vymezit tak, že na výkonné funkce působí funkce řídící tím způsobem, že základní řídící funkce zahrnují plnění všech výkonných funkcí podniku z hlediska dosahování vytyčených cílů při využívání průběžných funkcí řízení a zabezpečovacích funkcí řízení. [5] 3.2 Členění manažerů podle manažerské role Za manažerské role jsou považovány takové aktivity, které manažer musí vykonávat v rámci svých řídích funkcí [5]: Interpersonální role, kdy manažer ve vztahu k nadřízeným, podřízeným spolupracovníkům a veřejnosti vystupuje jako představitel, spojovatel a vedoucí. Informační role, tyto vychází z informací, které manažer získal z interpersonálních vztahů a které jsou dále přenášeny. Manažer působí jako pozorovatel (monitor), šiřitel (distributor) a mluvčí. Rozhodovací role manažera jsou spojeny s tvorbou strategických organizačních rozhodnutí na základě jeho přístupu k informacím a jeho autoritě. Manažer tak rozhoduje v pozicích podnikatele, řešitele konfliktů, alokátora zdrojů a vyjednavače

13 Tyto role se vzájemně prolínají a doplňují na každé manažerské úrovni, v některé pozici je více zdůrazněna některá z rolí nad roli jinou. Je to dáno odborným zaměřením a postavením manažera v organizační struktuře podniku. Manažeři na vyšších úrovních více rozhodují než manažeři na nižší úrovni, kteří zaujímají spíše interpersonální role. [5] 3.3 Definování procesu řízení Management je proces systematického plánování, organizování, vedení lidí a kontrolování, který směřuje k dosažení cílů organizace. [1] Management je proces, protože jde o soustavu následných aktivit a úkolů, které jsou vzájemně provázané. [1] Je to proces systematický, protože manažer má vnášet do svých aktivit řád a vykonávat své úkoly způsobem, který je uznáván dalšími členy organizace a je v souladu s jejich očekáváním. [1] Je to proces, zaměřený na dosažení cílů, to znamená, že úkoly a aktivity jsou odvozovány z cílů, stanovených členům organizace. [1] Jednotlivé uvedené aktivity (plánování, organizování, vedení lidí a kontrolování) mohou být tím či oním manažerem upřednostňovány podle jeho schopností a osobních preferencí či podle požadavků organizace, nicméně všechny manažerské aktivity jsou nedílnou součástí procesu řízení a jsou vzájemně propojeny. [1] Plánování Plánování je rozhodovací proces zahrnující stanovení organizačních cílů, výběr vhodných prostředků a způsobu jejich dosažení a definování očekávaných výsledků ve stanoveném čase a požadované úrovni. [1]

14 Plánování má přímý vliv na efektivitu organizačních činností, snižování rizika, rozvoj organizace i manažerů, úroveň integrace a koordinaci úsilí a výkonnost organizace. [1] Plánování je jednou z významných funkcí řízení podniku, je funkcí výchozí, protože od jejího plnění se odvíjí celková činnost podniku zaměřená na dosahování vytyčených cílů. [5] V průběhu cyklu řízení je plánování první fází, která zahrnuje dvě významné činnosti [5]: 1. Předvídání - stanovení cílů (kvantitativní i kvalitativní vyjádření) 2. Plánování - proces konkrétního zabezpečení realizace cílů z hlediska věcného i časového Je to právě plánování, které umožňuje podniku bojovat s okolím, pozorovat tendence změn v okolí, předpokládat změny okolí a přizpůsobovat svoje chování (činnost i zdroje) k těmto změnám. Plánování je počáteční etapou jakékoliv řídící činnosti. Bez plánování by byl podnik statický a nemohl by se přizpůsobovat změnám okolí i změnám uvnitř podniku. [5] PLÁNOVACÍ PROCES Každý plánovací proces je cílově orientovaným rozhodovacím procesem vycházející od konce, od cílů podniku a zahrnující současně vymezení prostředků a způsobů jak těchto cílů dosáhnout. [5] Vlastní plánovací proces se skládá ze dvou fází [5]: 1. Plánování úkolů 2. Plánování odpovídajících opatření V obou fázích plánovaného procesu se jedná o dva kroky analytické, na jejichž základě je prováděno vlastní rozhodování. [5]

15 Základem je analýza [5]: a) slabých a silných stránek podniku: jednotlivých základních okruhů činnosti podniku (výrobní, obchodní, ekonomické atd.) vedení a správy podniku (organizaci, počty pracovníků, styl řízení atd.) b) okolí podniku (informace o konkurenci a okolí podniku), včetně obecné charakteristiky prostředí, ve kterém se podnik nachází (infrastruktura a politika, zákonodárství - různá omezení, závazky vyplývající z působnosti podnikatelských svazů, obchodních komor, vazby na vědu a výzkum, vazby, z nichž vychází podniková kultura, problematika ekologie atd.). PRVKY PLÁNOVACÍHO PROCESU Hlavními prvky plánovacího procesu jsou [5]: cíle: znamenají konečný stav, ke kterému by měly všechny aktivity podniku směřovat strategie: vyjadřují koncept celého chování podniku, dlouhodobý program činnosti podniku plány: navazující na strategie a určující způsob dosažení těchto konceptů, jsou zpracovány za účelem formulace rozhodnutí do reálných kontrolovatelných úkolů včetně zajištěných a časových souvislostí pravidla: určují pravidla chování podniku; vyjadřují systém hodnot a jejich preferenci, mívají často etický či ekologický charakter rozpočty: je to základní plánovací nástroj, který předem stanovuje očekávané příjmy a výdaje Kroky plánovacího procesu jsou [5]: analýzy skutečného stavu v podniku a jeho okolí rozhodování o určení konkrétních cílů podniku a opatření pro jejich dosažení vypracování plánů na různých řídících úrovních a pro rozdílné časové období

16 Plánování úzce souvisí s informacemi, které představují východiska plánovacího procesu. Jsou to především informace o [5]: dosavadním průběhu a výsledcích všech významných činností v podniku prognózách vývoje činnosti podniku Výstupem procesu plánování je soustava plánů, které se odlišují délkou plánovacího období, rozsahem a stupněm podrobnosti zpracování. Plány odrážejí celý proces reprodukce podniku s jeho vnitřními i vnějšími vztahy, jsou základnou hospodářské činnosti podniku. [5] Organizování Další fází cyklu procesu řízení je funkce organizování. [5] Jejím posláním je soustředit a uspořádat síly a prostředky tak, aby s jejich pomocí bylo dosaženo stanovených cílů. [5] Samotný plán ještě nezabezpečuje přímo realizaci určených cílů. Je proto potřebné soustředit se na vytváření a udržování systémů lidí a prostředků, na vytváření struktury podniku na organizační uspořádání jednotlivých řídících procesů tak, aby podnik jako celek byl schopen co nejlépe dosahovat svých cílů. [5] ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Organizační struktura je mechanismus, který slouží ke koordinaci a řízení aktivit členů organizace. [1] Vytvoření organizační struktury se skládá z následujících kroků [5]. 1. Organizační řád zahrnuje [5]: Organizační schéma Popis kompetencí a pravomocí manažerů

17 2. Popis pracovních funkcí zaměstnanců, ty obsahují [5]: Určení komu je funkce nadřízena a komu podřízena Určení náplně vlastní práce Určení zodpovědnosti 3. Zařazení pracovníků do funkcí vyžaduje [5]: Posouzení schopností zaměstnance pro funkci Souhlas pracovníka se zařazením a pochopení úkolu Zajištění kooperace s jinými pracovníky Organizační struktury podniků tvoří hierarchické uspořádání soustavy pracovišť (lidí) seskupených do útvarů. Svým tvarem se podobají pyramidám, proto jsou označovány jako pyramidové organizační struktury. [5] V závislosti na počtu stupňů řízení a počtu útvarů (pracovišť, lidí) na jednotlivých stupních řízení, rozeznáváme obvykle dva typy organizačních struktur [5]: 1. Široká (plochá) organizační struktura podniku má nízkou vertikální členitost, tzn. malý počet stupňů řízení, ale na jednotlivých stupních řízení je více útvarů (pracovišť) a pracovníků, podléhajících jednomu vedoucímu Obrázek č. 1: Široká organizační struktura 2. Vysoká organizační struktura podniku se vyznačuje velkým počtem stupňů řízení a malým počtem útvarů (pracovišť) a pracovníků podléhajících vedoucím na jednotlivých stupních řízení

18 Obrázek č. 2: Vysoká organizační struktura ZÁKLADNÍ TYPY ORGANIZAČNÍCH STRUKTUR Organizační struktury podniku lze obecně členit dle druhů útvarů vytvořených v podniku a vazeb mezi nimi na tyto typy [5]: 1. Liniová štábní struktura 2. Štábní, funkční organizační struktura 3. Liniově-štábní organizační struktura, která představuje základ tzv. kombinovaných organizačních struktur; uplatňuje se jako [5]: Omezená funkční organizační struktura Cílově-programová organizační struktura Typy cílově-programových organizačních struktur [5]: Projektová koordinace Projektová organizační struktura Maticová organizační struktura

19 3.3.3 Operativní řízení Když je navržen plán a připraven organizační systém, zejména potřebná úroveň organizovanosti (uspořádání), přistupuje se k realizaci procesu řízení, jeho usměrnění k dosažení stanovených cílů. [5] Vedle určitých regulačních činností, směřujících k dodržování časových a prostorových proporcí mezi jednotlivými pracovními operacemi, k zabezpečení správného technologického postupu ve výrobním procesu, uplatnění motivujících principů, zabezpečujících u pracovníků respektování plánovaných úkolů atd., se uplatňují v operativním řízení některé širší prvky řízení zejména v těchto případech [5]: Při vymezování určitých parametrů, norem průběhu určitého procesu, při zpracování, hodnocení a výběru optimální varianty krátkodobých plánů, např. operativního plánu výroby určitého vnitropodnikového útvaru apod. Při vzniku určitých potíží, krizové situaci, kterou plán nepředvídal a regulační působení není schopno samo tuto situaci zvládnout; v takovém případě je potřebné vykonat bezprostřední, okamžité rozhodnutí, opatření a operativní zásah za účelem překonání vzniklé poruchy Proto označení této fáze cyklu řízení jako operativní řízení je výstižnější, jelikož zahrnuje širší řídící spektrum než samotné regulování. [5] Faktem ale je, že v této fázi řízení dochází k prolínání prvků operativního řízení a regulace, do které lze v podstatě zahrnout i kontrolu jako předpoklad eliminování, kompenzování poruch a vyrovnání odchylek skutečného chování výkonného systému od stanovené normy, plánovaného úkolu. Tak jako kontrola (základní funkce řízení), tak i regulace (průběžná funkce řízení) představují relativně samostatné funkce řízení. [5] Kontrola Kontrola představuje zpětnou vazbu v cyklu řízení a umožňuje získávání informací o stavu a pohybu jevů, které jsou předmětem řízení. Jako funkce řízení kontrola prostupuje všemi ostatními funkcemi řízení, zejména operativním řízením a regulováním. [5]

20 POSLÁNÍ KONTROLY Posláním kontroly je hlavně [5]: Zjistit včas odchylky mezi záměry, cíli, plánovanými úkoly a jejich realizací Zjistit příčiny těchto odchylek Vyvodit závěry, zda-li odchylky bude možné odstranit beze změny plánu, anebo s upřesněním (změnou) plánu Kontrola jako manažerská funkce se prolíná celým cyklem řízení [5]: Měří a zhodnocuje výkonnost podniku jako celku a současně jeho jednotlivých částí Představuje dynamický a stále pokračující proces Týká se všech stránek činnosti podniku Základní kontrolní proces lze uspořádat do následujících etap kontroly [5]: 1. Sběr potřebných informací: Z prostředí (regionu, státu, ve kterém se podnik nachází); jedná se zejména o právní předpisy celostátního i místního charakteru Ze soustavy plánů; které popisují předpokládané výstupy jednotlivých organizačních složek podniku Ze skutečného průběhu řídících a výkonových procesů 2. Kritické zhodnocení informací: Měření splněných cílů, porovnání standardních výkonů se skutečnými a zjištění odchylek (ve výrobním procesu, odbytovém, spotřebě materiálu, růstu nákladů atd.) Určení příčin vzniklých odchylek mezi skutečným a plánovaným stavem 3. Odstranění odchylek uskutečnění korekčních, nápravných opatření; zde je třeba zdůraznit, že úlohou není jen identifikovat skutkový dosažený stav, ale zformulovat nápravná opatření a podpořit dosažení žádoucího stavu, žádoucích výkonů

21 DRUHY KONTROLY 1. Podle vykonatele kontrolní činnosti rozlišujeme kontrolu [5]: Vnitřní (interní), vykonávanou pracovníky podniku (vedoucími útvaru, kontrolním útvarem) Vnější (externí), vykonávanou externími pracovníky státní (regionální) správy např. kontrola banky, auditorů apod. V rámci vnitřní kontroly se uskutečňuje i tzv. sebekontrola, která by měla být součástí práce všech pracovníků řídící i výkonné sféry podniku. Při sebekontrole se klade velký důraz na stanovení vysokých a splnitelných úloh, jejichž kontrola se ponechává příslušným pracovníkům plnícím tyto úkoly. [5] 2. Podle úrovně řízení podniku [5]: Kontrola na vrcholové úrovni zaměřená na plnění strategických cílů (plánů, procesů), na souhrnné výsledky podniku Kontrola na nižších úrovních řízení má charakter operativní kontroly, zaměřené na dílčí oblasti činnosti podniku (výrobu, prodej, finanční hospodaření, inovace, personální a sociální oblast apod.) 1. Podle způsobů kontroly z hlediska subjektu a objektu kontroly [5]: Přímá kontrola je vykonávána bezprostředně na úseku (objektu) kontroly Nepřímá kontrola - je vykonávána pomocí hlášení, záznamů, evidence apod. 2. Podle šířky kontrolovaných objektů [5]: Kontrola všeobecná, komplexní, týká se všech stránek činnosti kontrolovaného objektu (podniku) a jeho organizačních složek (útvarů) Kontrola specifická, dílčí, zaměřená na některé stránky činnosti objektu, resp. Jeho organizačních složek (např. na finanční stránku kvalitu, mzdovou politiku ap.) 3. Podle časového rytmu [5]: Kontrola pravidelná soustavná Kontrola periodická

22 Kontrola nepravidelná Kontrola jednorázová 4. Podle stádia činnosti kontrolovaného objektu [5]: Kontrola preventivní (předběžná, vstupní), se uskutečňuje předtím, než začne vlastní výkonný proces za účelem předejít nesprávným rozhodnutím a výkonům Kontrola průběžná (operativní) se uskutečňuje v průběhu realizace výkonného procesu; je zaměřena na včasné odhalování odchylek a jejich příčin a zabezpečení jejich odstranění Kontrola následná (výstupní) se uskutečňuje po ukončení příslušných aktivit; je zaměřená na zjištění, jak se splnily vytyčené cíle, plány, jaké vznikly odchylky a jejich příčiny, kdo je zavinil apod.; výsledky následné kontroly slouží ke hledání možnosti zdokonalení metod řízení, organizačních struktur, organizačních a řídících norem atd. 5. Podle odborného, funkčního zaměření [5]: Kontrola zaměřena na finanční hodnoty např. kontrola rozpočtová Kontrola zaměřená na hmotné (fyzické) hodnoty např. kontrola kvality, kontrola zásob, strojního zařízení, dopravních prostředků apod. 3.4 Definování obsahu řízení S přechodem průmyslového věku na informační je třeba radikálně změnit přístup k organizacím: ke způsobu jejich posílení a struktuře. Staré jistoty a hranice se rozpadají a podniky se musí přizpůsobit nebo zaniknout. [4] Je stále zřejmější, že právě lidé a jejich rychlost učit se bude určovat povahu budoucích organizací. Všichni manažeři si tohoto nového vývoje, který ovlivňuje jejich komunitu, trh a pracovní místa, musí být dobře vědomi. Klíčem k podnikání však zůstává základní konstanta: hlavní je zákazník. [4]

23 Každá organizace musí být schopna naučit se moderním postupům a vytvářet nově adaptabilní struktury. To je životně důležité, když je třeba zvládnout globální turbulentní a komplexní podmínky a jejich dopady. Strategické myšlení a organizační schopnosti je třeba konstantně přehodnocovat, ovšem během celého procesu by vize a vlastní hodnoty měly udržovat jednoznačné poslání podniku, aniž by utrpěla integrita jeho veřejného image a reputace. [4] Strategické řízení V podnikání lze pojem strategie interpretovat jako umění uspět v konkurenční soutěži na globálních trzích. Dokázat vyhledat místa a čas vzniku výhodných podnikatelských příležitostí a využít podnikatelské přednosti organizace k získávání nejvíce slibné z nich dříve, než se to podaří jejím konkurentům. [6] Řízení celých organizací je záležitostí jejich výkonných ředitelů. Proto je třeba, aby dokázali vytvářet především rozvojové strategie. Jejich strategický management zahrnuje dvě základní aktivity: rozhodování o tom, jaké akce musejí organizace podniknout, chtějí-li dosáhnout požadovaného budoucího stavu a vytváření podmínek pro jejich hladký a efektivní průběh. Výkonní ředitelé musejí předvídat vývoj budoucích podmínek a mít schopnost eliminovat potenciální rizika. [2] Strategické plánování Strategické plánování je proces, kterým se formulují dlouhodobé strategické cíle a strategie celé společnosti nebo její organizační složky tak, aby se naplno využily zdroje společnosti v současnosti s příležitostmi na trhu. [1] Úlohou strategického plánování je pomoci organizaci stanovit a dosáhnout reálných dlouhodobých cílů a získat strategickou konkurenční výhodu v určeném čase. [1] V konkurenčním prostředí je startovacím bodem definice poslání organizace, smysl její existence a identifikace současné strategické pozice s ohledem na vnější prostředí. Samotné

24 strategické plánování začíná úvahou o strategických cílech společnosti. Další kroky spočívají ve stanovení způsobu a použití prostředků na dosažení těchto cílů. Takováto rozhodnutí musí být v souladu s firemní politikou ve všech oblastech. Jakmile se plán implementuje, je nutné monitorovat dosažené výsledky a poskytovat zpětnou vazbu všem etapám plánování a případně se k nim vracet. Vše je důležité s ohledem na organizační cíle, použité prostředky, interní zdroje a vnější prostředí. [1] Hlavní zodpovědnost za strategický management leží na vrcholovém managementu firmy. Strategický rozměr managementu získal velký význam v důsledku zvyšující se komplexnosti dnešní společnosti jako následku těchto faktorů [1]: Zvýšená očekávání zákazníků v oblasti kvality a různorodosti výrobků a služeb Rychlý rozvoj mikroelektroniky a výpočetní techniky, který způsobil revoluci v řadě procesů, kterými se stávají výrobky a služby dostupné zákazníkům Zvýšená konkurenční schopnost firem, která je následkem lepší dostupnosti nových technologií a dostatku kvalifikované pracovní síly Zvýšená pozornost věnovaná životnímu prostředí, která vede k vývoji alternativních materiálů a zdrojů energie Větší důraz na práva zákazníků Vylepšení světového komunikačního systému, vedoucí k lepším a rychlejším informacím a masové rozšíření Internetu Výraznější propojení lidí na celém světě nejen na základě ekonomických aktivit, ale i na ekonomickém a politickém základě (EU, OPEC, ), globalizace Strategické rozhodování Strategické rozhodování zahrnuje zásadní rozhodnutí o tvorbě výkonů, které mají dlouhodobý účinek. Jejich obsahem je vytvoření a zajištění konkurenceschopné tvorby výkonů. Přitom jsou rozpracovány cíle, výrobková koncepce, koncepce trhu a zdrojů tak, aby byl zajištěn budoucí potenciál úspěchu tzn., aby byl podnik dlouhodobě konkurenčně schopný. [7] Strategické rozhodování znamená plánování dlouhodobé politiky podniku v horizontu 10-ti více let. Obsah strategického rozhodování vychází z vrcholových cílů podniku a týká se[7]: Oboru podnikání

25 Lokalizace trhů Koncepce trhů Dále se jedná o dlouhodobý výhled v oblastech [7]: Strojů a zařízení Lidského faktoru Informací Dlouhodobých hmotných zdrojů (kapitálu) Souboru nástrojů řízení výrobních procesů Individuální i skupinovou stimulaci Krizové řízení Krize jsou významně a zpravidla neočekávané situace, které trvale nebo po delší dobu ohrožují cíl organizace nebo její samotnou existenci. Krizové řízení je proces vyrovnávání se s krizí způsobem, který plánuje, organizuje, řídí a kontroluje množství vzájemně provázaných operací a vede k rychlému, ale neuspěchanému rozhodnutí akutního firemního případu. [1] Krize může propuknout náhle nebo se rozvíjet pozvolna. V takovém případě prochází krizový proces několika fázemi od potencionální přes latentní fázi k akutní, která předchází do fáze chronické. [1] Základní kroky krizového managementu jsou analýza ohrožení organizace, stanovení krizové strategie a její realizace. [1] Při analýze ohrožení organizace je nejdříve prováděna analýza potenciálních zdrojů krize, dále jsou identifikovány příznaky krizových jevů, zvolen časový horizont a určen stupeň pravděpodobnosti vzniku krize v posuzovaném období a stanoveny účinky a intenzita působení předvídaných krizových situací na organizaci. Hodnocení těchto potenciálních krizových situací je potom vyneseno do krizové matice, která dává přehled o celkovém stupni ohrožení organizace a lze z ní usoudit na základní orientaci krizové strategie. [1]

26 3.4.3 Marketing Marketing je proces plánování a realizace koncepce, stanovení ceny, propagace, distribuce nápadů, zboží a služeb za účelem realizace výměny, která by uspokojila cíle jednotlivce i organizace. Do marketingu je možné zahrnout skoro všechno, co podnik dělá. Asi od roku 1950 se podniky v západních ekonomikách začaly více zajímat o marketing. Narostly příjmy a tím rostla i poptávka po všech druzích výrobků a služeb. Taktika prodeje s důrazným tlakem už nefungovala. Cílem se stalo uspokojování potřeb zákazníků. Řízení a výroba už design a charakteristické znaky výrobku neurčovaly, určoval je zákazník. [1] Při svých každodenních aktivitách musí každý podnik komunikovat se svým okolím, musí zjišťovat momentální situaci na trhu, vyhodnocovat ji a snažit se zvolit ten nejvhodnější způsob, jak své zákazníky a obchodní partnery oslovit. Soubor těchto opatření se označuje termínem podnikatelská koncepce a jeho realizace určuje vztah firmy k jejímu marketingovému okolí. V současné době je obecně uznáváno celkem pět podnikatelských koncepcí [3]: Výrobní Výrobková Prodejní Marketingová Sociální I když samotná marketingová koncepce představuje jeden ze základních pilířů všech marketingových aktivit moderního podniku, předcházely jí vývojově koncepce výrobní, výrobková a prodejní, a ty se v celé řadě podnikatelských oblastí uplatňují ve větší či menší míře až dodnes. [3] Finanční řízení Každý manažer, bez ohledu na specializaci, musí být obeznámen s principy a dokumenty finančního managementu. Taková znalost je nezbytná pro to, aby byly dostupné finance k pokrytí potřeb podniku a zhodnocovaly se. [4]

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Provozně ekonomická fakulta Ústav managementu DIPLOMOVÁ PRÁCE Strategické rozhodování vybraného ekonomického subjektu Vedoucí práce: prof. Ing. Emil Svoboda, CSc. Vypracovala:

Více

Nezisková organizace DOMINO cz, o.s. Bc. Marcela Vávrová

Nezisková organizace DOMINO cz, o.s. Bc. Marcela Vávrová Nezisková organizace DOMINO cz, o.s. Bc. Marcela Vávrová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá neziskovou organizací DOMINO cz, o.s. Teoreticky se věnuje neziskovým organizacím, jejich

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT BYTOVÁ VÝSTAVBA

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzovala: Hana Lošťáková Vratislav Kozák, Pavla Staňková, 2008 ISBN 978 80 7318 698

Více

Projekt marketingového řízení rehabilitačního zařízení XY. Bc. Eva Krkonošková

Projekt marketingového řízení rehabilitačního zařízení XY. Bc. Eva Krkonošková Projekt marketingového řízení rehabilitačního zařízení XY Bc. Eva Krkonošková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Předmětem diplomové práce na téma Projekt marketingové řízení rehabilitačního zařízení XY,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS INOVACE VYBRANÝCH POJISTNÝCH PRODUKTŮ INOVATION

Více

Návrh marketingové strategie firmy. Petr Králíček, DiS.

Návrh marketingové strategie firmy. Petr Králíček, DiS. Návrh marketingové strategie firmy Petr Králíček, DiS. Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Hlavním cílem bakalářské práce bylo zanalyzovat současný stav marketingové strategie. Vedlejšími cíli mé práce bylo

Více

Podnikatelské kompetence

Podnikatelské kompetence Podnikatelské kompetence Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational processes in company Žáková Andrea Plzeň 2013 1 2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Základní trendy současného firemního managementu

Základní trendy současného firemního managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Základní trendy současného firemního managementu Bakalářská práce Autor: Pavel Ţůrek makléř, finanční makléř Vedoucí práce: Ing.

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Marketingová strategie vybrané neziskové organizace

Marketingová strategie vybrané neziskové organizace Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika Marketingová strategie vybrané neziskové organizace The marketing strategy of a selected non-profit organization Diplomová

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NÁVRH PODNIKATELSKÉHO PLÁNU PROPOSAL OF BUSINESS

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA DIPLOMOVÁ

Více

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Strategické řízení Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Possibilities and limitation of marketing in non-profit

Více

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium)

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) Dr. Ing. Hana Svobodová OSTRAVA 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

MARKETINGOVÝ AUDIT ŠKOLY

MARKETINGOVÝ AUDIT ŠKOLY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Školský management MARKETINGOVÝ AUDIT ŠKOLY (Marketing audit of school) Závěrečná bakalářská práce Autor: Mgr. Hana Macková Vedoucí práce: Doc. Ing.

Více

Analýza konkurenceschopnosti firmy EFEKT Realitní, s.r.o. Kristýna Czyžová

Analýza konkurenceschopnosti firmy EFEKT Realitní, s.r.o. Kristýna Czyžová Analýza konkurenceschopnosti firmy EFEKT Realitní, s.r.o. Kristýna Czyžová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Tématem mé bakalářské práce je analýza konkurenceschopnosti firmy EFEKT realitní s.r.o. V teoretické

Více

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU KRIZOVÝ MANAGEMENT PRO CESTOVNÍ RUCH A EVENT MARKETING

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU KRIZOVÝ MANAGEMENT PRO CESTOVNÍ RUCH A EVENT MARKETING ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU KRIZOVÝ MANAGEMENT PRO CESTOVNÍ RUCH A EVENT MARKETING KRIZOVÝ MANAGEMENT PRO CESTOVNÍ RUCH A EVENT MARKETING Zpracoval:

Více

Marketing cestovního ruchu

Marketing cestovního ruchu Marketing cestovního ruchu Doc. RNDr. Jiří Vaníček CSc. Ing. Vladimír Křesťan Vysoká škola polytechnická Jihlava Praha 2007 1 Marketing cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha,

Více