ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. V Přímětcích dne 30. dubna 2009 podpis

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. V Přímětcích dne 30. dubna 2009 podpis"

Transkript

1

2

3

4 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem svoji bakalářskou práci na téma Postup tvorby strategie ve společnosti Realitní kancelář TREND - Jaroslava Šrubařová vypracovala samostatně a veškerou literaturu, která byla k vypracování této práce použita, jsem uvedla v seznamu literatury. V Přímětcích dne 30. dubna podpis

5 PODĚKOVÁNÍ Chtěla bych poděkovat vedoucí své práce Ing. Monice Veselé za poskytnuté informace a pomoc při zpracování textu, jak po stránce obsahové, tak po stránce formální. Dále bych chtěla poděkovat firmě Realitní kancelář TREND - Jaroslava Šrubařová za věnovaný čas a poskytnuté informace týkajících se podnikatelské strategie.

6 Abstrakt Tato práce se zabývá tvorbou strategie firmy Realitní kanceláře TREND - Jaroslava Šrubařová. Mým záměrem je na základě všech dostupných informací o této firmě vyhodnotit Realitní kancelář TREND - Jaroslava Šrubařová a popsat její dosavadní strategie a pomoci jí najít vhodnou strategií a tím tedy zvýšit její popularitu mezi dalšími realitními kancelářemi ve Znojmě. Bakalářská práce se skládá ze dvou kapitol. První kapitola se týká teoretických poznatků při postupu tvorby strategie firmy. V této kapitole jsem se zaměřila především na obecné informace o managementu. Při práci jsem použila odbornou literaturu, která je uvedena na konci této práce. Ve druhé kapitole jsem se věnovala praktické aplikaci teoretických poznatků. V praktické části charakterizuji Realitní kancelář TREND - Jaroslava Šrubařová. Rozebírám již existující strategie, zaměřuji se na SWOT analýzu. Na závěr jsem zpracovala výsledky z dotazníkového šetření a vyhodnotila jsem tento krok ze strany Realitní kanceláře TREND - Jaroslava Šrubařová jako velmi úspěšný. Abstract This work deals with the creation of company strategy Estate agents TREND - Jaroslava Šrubařová. My aim is to evaluate the real estate agency TREND - Jaroslava Šrubařová on the basis of all available information on the company and to describe its current strategy and help it find a suitable strategy and therefore to increase its popularity among other real estate agencies in Znojmo. The bachelor thesis consists of two chapters. The first chapter deals with theoretical knowledge in the process of creating company strategy. In this chapter I focused mainly on general information about management. I used the literature sources, listed at the end of this thesis. In the second chapter, I applied the theoretical knowledge in practice. In the practical part I characterize of the estate agency TREND - Jaroslava Šrubařová. I analyze the existing strategies, focusing on the SWOT analysis. Finally, I worked out the results of the questionnaire survey and I evaluated this step of the Real Estate Agencies TREND - Jaroslava Šrubařová as very successful.

7 Obsah 1. Úvod 8 2. Cíl práce a metodika 9 3. Přehled literatury Obecné informace o managementu Členění manažerů podle manažerské role Definování procesu Plánování Organizování Operativní řízení Kontrola Definování obsahu řízení Strategické řízení Strategické plánování Strategické rozhodování Krizové řízení Marketing Finanční řízení Řízení lidských zdrojů Řízení informací Řízení kvality Praktická část Charakteristika firmy Historie firmy Předmět podnikání Cíle firmy Jak pracuje Realitní kancelář TREND - Jaroslava Šrubařová? Jakých dokladů je potřeba k prodeji či pronájmu nemovitostí? Strategický proces Podnikatelská strategie při vstupu na trh 37

8 4.2.2 Vývoj podnikatelských strategií do současnosti Analýza současné situace podniku SWOT analýza Vlastní výzkum Návrh na zdokonalení strategického procesu Závěr Použité zdroje Seznam obrázků a grafů Seznam příloh Přílohy... 58

9 1. Úvod Nikdy předtím manažeři nepotřebovali znát tak mnoho a v tak širokém spektru. Byla doba, a není to tak dávno, kdy se mohli soustředit pouze na svou specializaci, jako jsou finance, marketing, informační technologie, lidské zdroje, atd. Znalosti o subjektu mimo jejich pole působnosti nechávali jiným. Management byl rozdělen podle nejrůznějších kritérií navzdory nezpochybnitelné skutečnosti, že žádná část nemůže adekvátně fungovat jen sama o sobě bez ostatních. Dnes se takové členění považuje za umělé a sebezničující. Jelikož každý proces musí vycházet především z potřeb zákazníků a končit jejich plným uspokojením, potom je nezbytné, aby každý manažer pochopil principy a praxi marketingu. Cílem moderního manažera je konat účinněji a na základě vědění. K tomuto cíli je také zaměřená tato bakalářská práce na téma Postup tvorby strategie ve společnosti Realitní kanceláře TREND - Jaroslava Šrubařová. Toto téma jsem si vybrala, protože firma sídlí na trhu krátce a bylo by dobré navrhnout strategii, která by pomohla se Realitní kanceláři TREND - Jaroslava Šrubařová zviditelnit. Bakalářská práce se skládá ze 2 kapitol, které charakterizují Realitní kancelář TREND - Jaroslava Šrubařová. V první kapitole své práce se zaměřím hlavně na přiblížení managementu. V druhé kapitole se zaměřím na vlastní výzkum, šetření zákazníků Realitní kanceláře TREND - Jaroslava Šrubařová. Pro výzkum využiji metodu písemného dotazování (zhruba 100 respondentů). Poslední část práce tvoří návrh na zdokonalení strategického procesu

10 2. Cíl práce a metodika Cílem bakalářské práce je pomocí analýzy navrhnout změny a případná zdokonalení současné strategie firmy Realitní kancelář TREND - Jaroslava Šrubařová. Dílčí cíle: Definice managementu, členění manažerů podle manažerské role, definování procesu řízení (plánování, organizování, operativní řízení a kontrola) a obsahu řízení (strategické řízení, krizové řízení, marketing, finanční řízení, řízení lidských zdrojů, řízení informací a řízení kvality) z teoretického hlediska Charakteristika firmy Realitní kancelář TREND - Jaroslava Šrubařová Popis podnikatelské strategie při vstupu na trh Návrh na zdokonalení strategického procesu Metodika: Popis současné strategie firmy Realitní kancelář TREND - Jaroslava Šrubařová analýza interních dokumentů firmy Realitní kancelář TREND - Jaroslava Šrubařová syntéza - 9 -

11 3. Vymezení základních pojmů managementu 3.1 Obecné informace o managementu Management představuje uspořádaný soubor poznatků podle určitých hledisek, většinou odpozorovaných z praxe, které jsou zpracovány formou návodů pro jednání nebo jsou stanoveny jako principy. Opírá se o poznatky (teorie a metody) z oblasti vědních disciplín (např. ekonomie, sociologie, kybernetiky, teorie systému, matematiky, psychologie aj.), které aplikuje a rozvíjí na podmínky řízení. [5] O sjednocení terminologie a obsahu managementu se pokusil v 60. letech Konntz (autorita amerického managementu). Vycházeje z úzkého vztahu managementu a organizace, charakterizuje management jako [5]: Jednu z funkcí organizace (ve smyslu organizování) Vlastní řízení organizace (ve smyslu instituce) Vedení lidí v rámci organizace (instituce) Souhrn speciálních funkcí (současně s plánováním, koordinací, organizováním, kontrolou nebo obdobně členěnými dílčími funkcemi). Management je systém řízení, obsahující dva podsystémy: organizační strukturu a proces řízení. Organizační struktura představuje kostru, v rámci které probíhá proces řízení, který je realizován řídícími funkcemi. Rozlišujeme základní funkce řízení, kterými se prolínají funkce průběžné a dále jsou to funkce zabezpečovací. [5] 1. Základní funkce řízení se dělí na [5]: Plánování Organizování Operativní řízení Kontrola 2. Průběžné funkce řízení se dělí na [5]: Rozhodování

12 Koordinování Regulování Vedení lidí, motivování Komunikování 3. Zabezpečovací funkce se dělí na [5]: Zabezpečení informační Zabezpečení personální Zabezpečení prostředky Z takto roztříděných funkcí vyplývá, že předmětem řízení jsou funkce základní i návazné. Samotný řídící proces podniku lze vymezit tak, že na výkonné funkce působí funkce řídící tím způsobem, že základní řídící funkce zahrnují plnění všech výkonných funkcí podniku z hlediska dosahování vytyčených cílů při využívání průběžných funkcí řízení a zabezpečovacích funkcí řízení. [5] 3.2 Členění manažerů podle manažerské role Za manažerské role jsou považovány takové aktivity, které manažer musí vykonávat v rámci svých řídích funkcí [5]: Interpersonální role, kdy manažer ve vztahu k nadřízeným, podřízeným spolupracovníkům a veřejnosti vystupuje jako představitel, spojovatel a vedoucí. Informační role, tyto vychází z informací, které manažer získal z interpersonálních vztahů a které jsou dále přenášeny. Manažer působí jako pozorovatel (monitor), šiřitel (distributor) a mluvčí. Rozhodovací role manažera jsou spojeny s tvorbou strategických organizačních rozhodnutí na základě jeho přístupu k informacím a jeho autoritě. Manažer tak rozhoduje v pozicích podnikatele, řešitele konfliktů, alokátora zdrojů a vyjednavače

13 Tyto role se vzájemně prolínají a doplňují na každé manažerské úrovni, v některé pozici je více zdůrazněna některá z rolí nad roli jinou. Je to dáno odborným zaměřením a postavením manažera v organizační struktuře podniku. Manažeři na vyšších úrovních více rozhodují než manažeři na nižší úrovni, kteří zaujímají spíše interpersonální role. [5] 3.3 Definování procesu řízení Management je proces systematického plánování, organizování, vedení lidí a kontrolování, který směřuje k dosažení cílů organizace. [1] Management je proces, protože jde o soustavu následných aktivit a úkolů, které jsou vzájemně provázané. [1] Je to proces systematický, protože manažer má vnášet do svých aktivit řád a vykonávat své úkoly způsobem, který je uznáván dalšími členy organizace a je v souladu s jejich očekáváním. [1] Je to proces, zaměřený na dosažení cílů, to znamená, že úkoly a aktivity jsou odvozovány z cílů, stanovených členům organizace. [1] Jednotlivé uvedené aktivity (plánování, organizování, vedení lidí a kontrolování) mohou být tím či oním manažerem upřednostňovány podle jeho schopností a osobních preferencí či podle požadavků organizace, nicméně všechny manažerské aktivity jsou nedílnou součástí procesu řízení a jsou vzájemně propojeny. [1] Plánování Plánování je rozhodovací proces zahrnující stanovení organizačních cílů, výběr vhodných prostředků a způsobu jejich dosažení a definování očekávaných výsledků ve stanoveném čase a požadované úrovni. [1]

14 Plánování má přímý vliv na efektivitu organizačních činností, snižování rizika, rozvoj organizace i manažerů, úroveň integrace a koordinaci úsilí a výkonnost organizace. [1] Plánování je jednou z významných funkcí řízení podniku, je funkcí výchozí, protože od jejího plnění se odvíjí celková činnost podniku zaměřená na dosahování vytyčených cílů. [5] V průběhu cyklu řízení je plánování první fází, která zahrnuje dvě významné činnosti [5]: 1. Předvídání - stanovení cílů (kvantitativní i kvalitativní vyjádření) 2. Plánování - proces konkrétního zabezpečení realizace cílů z hlediska věcného i časového Je to právě plánování, které umožňuje podniku bojovat s okolím, pozorovat tendence změn v okolí, předpokládat změny okolí a přizpůsobovat svoje chování (činnost i zdroje) k těmto změnám. Plánování je počáteční etapou jakékoliv řídící činnosti. Bez plánování by byl podnik statický a nemohl by se přizpůsobovat změnám okolí i změnám uvnitř podniku. [5] PLÁNOVACÍ PROCES Každý plánovací proces je cílově orientovaným rozhodovacím procesem vycházející od konce, od cílů podniku a zahrnující současně vymezení prostředků a způsobů jak těchto cílů dosáhnout. [5] Vlastní plánovací proces se skládá ze dvou fází [5]: 1. Plánování úkolů 2. Plánování odpovídajících opatření V obou fázích plánovaného procesu se jedná o dva kroky analytické, na jejichž základě je prováděno vlastní rozhodování. [5]

15 Základem je analýza [5]: a) slabých a silných stránek podniku: jednotlivých základních okruhů činnosti podniku (výrobní, obchodní, ekonomické atd.) vedení a správy podniku (organizaci, počty pracovníků, styl řízení atd.) b) okolí podniku (informace o konkurenci a okolí podniku), včetně obecné charakteristiky prostředí, ve kterém se podnik nachází (infrastruktura a politika, zákonodárství - různá omezení, závazky vyplývající z působnosti podnikatelských svazů, obchodních komor, vazby na vědu a výzkum, vazby, z nichž vychází podniková kultura, problematika ekologie atd.). PRVKY PLÁNOVACÍHO PROCESU Hlavními prvky plánovacího procesu jsou [5]: cíle: znamenají konečný stav, ke kterému by měly všechny aktivity podniku směřovat strategie: vyjadřují koncept celého chování podniku, dlouhodobý program činnosti podniku plány: navazující na strategie a určující způsob dosažení těchto konceptů, jsou zpracovány za účelem formulace rozhodnutí do reálných kontrolovatelných úkolů včetně zajištěných a časových souvislostí pravidla: určují pravidla chování podniku; vyjadřují systém hodnot a jejich preferenci, mívají často etický či ekologický charakter rozpočty: je to základní plánovací nástroj, který předem stanovuje očekávané příjmy a výdaje Kroky plánovacího procesu jsou [5]: analýzy skutečného stavu v podniku a jeho okolí rozhodování o určení konkrétních cílů podniku a opatření pro jejich dosažení vypracování plánů na různých řídících úrovních a pro rozdílné časové období

16 Plánování úzce souvisí s informacemi, které představují východiska plánovacího procesu. Jsou to především informace o [5]: dosavadním průběhu a výsledcích všech významných činností v podniku prognózách vývoje činnosti podniku Výstupem procesu plánování je soustava plánů, které se odlišují délkou plánovacího období, rozsahem a stupněm podrobnosti zpracování. Plány odrážejí celý proces reprodukce podniku s jeho vnitřními i vnějšími vztahy, jsou základnou hospodářské činnosti podniku. [5] Organizování Další fází cyklu procesu řízení je funkce organizování. [5] Jejím posláním je soustředit a uspořádat síly a prostředky tak, aby s jejich pomocí bylo dosaženo stanovených cílů. [5] Samotný plán ještě nezabezpečuje přímo realizaci určených cílů. Je proto potřebné soustředit se na vytváření a udržování systémů lidí a prostředků, na vytváření struktury podniku na organizační uspořádání jednotlivých řídících procesů tak, aby podnik jako celek byl schopen co nejlépe dosahovat svých cílů. [5] ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Organizační struktura je mechanismus, který slouží ke koordinaci a řízení aktivit členů organizace. [1] Vytvoření organizační struktury se skládá z následujících kroků [5]. 1. Organizační řád zahrnuje [5]: Organizační schéma Popis kompetencí a pravomocí manažerů

17 2. Popis pracovních funkcí zaměstnanců, ty obsahují [5]: Určení komu je funkce nadřízena a komu podřízena Určení náplně vlastní práce Určení zodpovědnosti 3. Zařazení pracovníků do funkcí vyžaduje [5]: Posouzení schopností zaměstnance pro funkci Souhlas pracovníka se zařazením a pochopení úkolu Zajištění kooperace s jinými pracovníky Organizační struktury podniků tvoří hierarchické uspořádání soustavy pracovišť (lidí) seskupených do útvarů. Svým tvarem se podobají pyramidám, proto jsou označovány jako pyramidové organizační struktury. [5] V závislosti na počtu stupňů řízení a počtu útvarů (pracovišť, lidí) na jednotlivých stupních řízení, rozeznáváme obvykle dva typy organizačních struktur [5]: 1. Široká (plochá) organizační struktura podniku má nízkou vertikální členitost, tzn. malý počet stupňů řízení, ale na jednotlivých stupních řízení je více útvarů (pracovišť) a pracovníků, podléhajících jednomu vedoucímu Obrázek č. 1: Široká organizační struktura 2. Vysoká organizační struktura podniku se vyznačuje velkým počtem stupňů řízení a malým počtem útvarů (pracovišť) a pracovníků podléhajících vedoucím na jednotlivých stupních řízení

18 Obrázek č. 2: Vysoká organizační struktura ZÁKLADNÍ TYPY ORGANIZAČNÍCH STRUKTUR Organizační struktury podniku lze obecně členit dle druhů útvarů vytvořených v podniku a vazeb mezi nimi na tyto typy [5]: 1. Liniová štábní struktura 2. Štábní, funkční organizační struktura 3. Liniově-štábní organizační struktura, která představuje základ tzv. kombinovaných organizačních struktur; uplatňuje se jako [5]: Omezená funkční organizační struktura Cílově-programová organizační struktura Typy cílově-programových organizačních struktur [5]: Projektová koordinace Projektová organizační struktura Maticová organizační struktura

19 3.3.3 Operativní řízení Když je navržen plán a připraven organizační systém, zejména potřebná úroveň organizovanosti (uspořádání), přistupuje se k realizaci procesu řízení, jeho usměrnění k dosažení stanovených cílů. [5] Vedle určitých regulačních činností, směřujících k dodržování časových a prostorových proporcí mezi jednotlivými pracovními operacemi, k zabezpečení správného technologického postupu ve výrobním procesu, uplatnění motivujících principů, zabezpečujících u pracovníků respektování plánovaných úkolů atd., se uplatňují v operativním řízení některé širší prvky řízení zejména v těchto případech [5]: Při vymezování určitých parametrů, norem průběhu určitého procesu, při zpracování, hodnocení a výběru optimální varianty krátkodobých plánů, např. operativního plánu výroby určitého vnitropodnikového útvaru apod. Při vzniku určitých potíží, krizové situaci, kterou plán nepředvídal a regulační působení není schopno samo tuto situaci zvládnout; v takovém případě je potřebné vykonat bezprostřední, okamžité rozhodnutí, opatření a operativní zásah za účelem překonání vzniklé poruchy Proto označení této fáze cyklu řízení jako operativní řízení je výstižnější, jelikož zahrnuje širší řídící spektrum než samotné regulování. [5] Faktem ale je, že v této fázi řízení dochází k prolínání prvků operativního řízení a regulace, do které lze v podstatě zahrnout i kontrolu jako předpoklad eliminování, kompenzování poruch a vyrovnání odchylek skutečného chování výkonného systému od stanovené normy, plánovaného úkolu. Tak jako kontrola (základní funkce řízení), tak i regulace (průběžná funkce řízení) představují relativně samostatné funkce řízení. [5] Kontrola Kontrola představuje zpětnou vazbu v cyklu řízení a umožňuje získávání informací o stavu a pohybu jevů, které jsou předmětem řízení. Jako funkce řízení kontrola prostupuje všemi ostatními funkcemi řízení, zejména operativním řízením a regulováním. [5]

20 POSLÁNÍ KONTROLY Posláním kontroly je hlavně [5]: Zjistit včas odchylky mezi záměry, cíli, plánovanými úkoly a jejich realizací Zjistit příčiny těchto odchylek Vyvodit závěry, zda-li odchylky bude možné odstranit beze změny plánu, anebo s upřesněním (změnou) plánu Kontrola jako manažerská funkce se prolíná celým cyklem řízení [5]: Měří a zhodnocuje výkonnost podniku jako celku a současně jeho jednotlivých částí Představuje dynamický a stále pokračující proces Týká se všech stránek činnosti podniku Základní kontrolní proces lze uspořádat do následujících etap kontroly [5]: 1. Sběr potřebných informací: Z prostředí (regionu, státu, ve kterém se podnik nachází); jedná se zejména o právní předpisy celostátního i místního charakteru Ze soustavy plánů; které popisují předpokládané výstupy jednotlivých organizačních složek podniku Ze skutečného průběhu řídících a výkonových procesů 2. Kritické zhodnocení informací: Měření splněných cílů, porovnání standardních výkonů se skutečnými a zjištění odchylek (ve výrobním procesu, odbytovém, spotřebě materiálu, růstu nákladů atd.) Určení příčin vzniklých odchylek mezi skutečným a plánovaným stavem 3. Odstranění odchylek uskutečnění korekčních, nápravných opatření; zde je třeba zdůraznit, že úlohou není jen identifikovat skutkový dosažený stav, ale zformulovat nápravná opatření a podpořit dosažení žádoucího stavu, žádoucích výkonů

21 DRUHY KONTROLY 1. Podle vykonatele kontrolní činnosti rozlišujeme kontrolu [5]: Vnitřní (interní), vykonávanou pracovníky podniku (vedoucími útvaru, kontrolním útvarem) Vnější (externí), vykonávanou externími pracovníky státní (regionální) správy např. kontrola banky, auditorů apod. V rámci vnitřní kontroly se uskutečňuje i tzv. sebekontrola, která by měla být součástí práce všech pracovníků řídící i výkonné sféry podniku. Při sebekontrole se klade velký důraz na stanovení vysokých a splnitelných úloh, jejichž kontrola se ponechává příslušným pracovníkům plnícím tyto úkoly. [5] 2. Podle úrovně řízení podniku [5]: Kontrola na vrcholové úrovni zaměřená na plnění strategických cílů (plánů, procesů), na souhrnné výsledky podniku Kontrola na nižších úrovních řízení má charakter operativní kontroly, zaměřené na dílčí oblasti činnosti podniku (výrobu, prodej, finanční hospodaření, inovace, personální a sociální oblast apod.) 1. Podle způsobů kontroly z hlediska subjektu a objektu kontroly [5]: Přímá kontrola je vykonávána bezprostředně na úseku (objektu) kontroly Nepřímá kontrola - je vykonávána pomocí hlášení, záznamů, evidence apod. 2. Podle šířky kontrolovaných objektů [5]: Kontrola všeobecná, komplexní, týká se všech stránek činnosti kontrolovaného objektu (podniku) a jeho organizačních složek (útvarů) Kontrola specifická, dílčí, zaměřená na některé stránky činnosti objektu, resp. Jeho organizačních složek (např. na finanční stránku kvalitu, mzdovou politiku ap.) 3. Podle časového rytmu [5]: Kontrola pravidelná soustavná Kontrola periodická

22 Kontrola nepravidelná Kontrola jednorázová 4. Podle stádia činnosti kontrolovaného objektu [5]: Kontrola preventivní (předběžná, vstupní), se uskutečňuje předtím, než začne vlastní výkonný proces za účelem předejít nesprávným rozhodnutím a výkonům Kontrola průběžná (operativní) se uskutečňuje v průběhu realizace výkonného procesu; je zaměřena na včasné odhalování odchylek a jejich příčin a zabezpečení jejich odstranění Kontrola následná (výstupní) se uskutečňuje po ukončení příslušných aktivit; je zaměřená na zjištění, jak se splnily vytyčené cíle, plány, jaké vznikly odchylky a jejich příčiny, kdo je zavinil apod.; výsledky následné kontroly slouží ke hledání možnosti zdokonalení metod řízení, organizačních struktur, organizačních a řídících norem atd. 5. Podle odborného, funkčního zaměření [5]: Kontrola zaměřena na finanční hodnoty např. kontrola rozpočtová Kontrola zaměřená na hmotné (fyzické) hodnoty např. kontrola kvality, kontrola zásob, strojního zařízení, dopravních prostředků apod. 3.4 Definování obsahu řízení S přechodem průmyslového věku na informační je třeba radikálně změnit přístup k organizacím: ke způsobu jejich posílení a struktuře. Staré jistoty a hranice se rozpadají a podniky se musí přizpůsobit nebo zaniknout. [4] Je stále zřejmější, že právě lidé a jejich rychlost učit se bude určovat povahu budoucích organizací. Všichni manažeři si tohoto nového vývoje, který ovlivňuje jejich komunitu, trh a pracovní místa, musí být dobře vědomi. Klíčem k podnikání však zůstává základní konstanta: hlavní je zákazník. [4]

23 Každá organizace musí být schopna naučit se moderním postupům a vytvářet nově adaptabilní struktury. To je životně důležité, když je třeba zvládnout globální turbulentní a komplexní podmínky a jejich dopady. Strategické myšlení a organizační schopnosti je třeba konstantně přehodnocovat, ovšem během celého procesu by vize a vlastní hodnoty měly udržovat jednoznačné poslání podniku, aniž by utrpěla integrita jeho veřejného image a reputace. [4] Strategické řízení V podnikání lze pojem strategie interpretovat jako umění uspět v konkurenční soutěži na globálních trzích. Dokázat vyhledat místa a čas vzniku výhodných podnikatelských příležitostí a využít podnikatelské přednosti organizace k získávání nejvíce slibné z nich dříve, než se to podaří jejím konkurentům. [6] Řízení celých organizací je záležitostí jejich výkonných ředitelů. Proto je třeba, aby dokázali vytvářet především rozvojové strategie. Jejich strategický management zahrnuje dvě základní aktivity: rozhodování o tom, jaké akce musejí organizace podniknout, chtějí-li dosáhnout požadovaného budoucího stavu a vytváření podmínek pro jejich hladký a efektivní průběh. Výkonní ředitelé musejí předvídat vývoj budoucích podmínek a mít schopnost eliminovat potenciální rizika. [2] Strategické plánování Strategické plánování je proces, kterým se formulují dlouhodobé strategické cíle a strategie celé společnosti nebo její organizační složky tak, aby se naplno využily zdroje společnosti v současnosti s příležitostmi na trhu. [1] Úlohou strategického plánování je pomoci organizaci stanovit a dosáhnout reálných dlouhodobých cílů a získat strategickou konkurenční výhodu v určeném čase. [1] V konkurenčním prostředí je startovacím bodem definice poslání organizace, smysl její existence a identifikace současné strategické pozice s ohledem na vnější prostředí. Samotné

24 strategické plánování začíná úvahou o strategických cílech společnosti. Další kroky spočívají ve stanovení způsobu a použití prostředků na dosažení těchto cílů. Takováto rozhodnutí musí být v souladu s firemní politikou ve všech oblastech. Jakmile se plán implementuje, je nutné monitorovat dosažené výsledky a poskytovat zpětnou vazbu všem etapám plánování a případně se k nim vracet. Vše je důležité s ohledem na organizační cíle, použité prostředky, interní zdroje a vnější prostředí. [1] Hlavní zodpovědnost za strategický management leží na vrcholovém managementu firmy. Strategický rozměr managementu získal velký význam v důsledku zvyšující se komplexnosti dnešní společnosti jako následku těchto faktorů [1]: Zvýšená očekávání zákazníků v oblasti kvality a různorodosti výrobků a služeb Rychlý rozvoj mikroelektroniky a výpočetní techniky, který způsobil revoluci v řadě procesů, kterými se stávají výrobky a služby dostupné zákazníkům Zvýšená konkurenční schopnost firem, která je následkem lepší dostupnosti nových technologií a dostatku kvalifikované pracovní síly Zvýšená pozornost věnovaná životnímu prostředí, která vede k vývoji alternativních materiálů a zdrojů energie Větší důraz na práva zákazníků Vylepšení světového komunikačního systému, vedoucí k lepším a rychlejším informacím a masové rozšíření Internetu Výraznější propojení lidí na celém světě nejen na základě ekonomických aktivit, ale i na ekonomickém a politickém základě (EU, OPEC, ), globalizace Strategické rozhodování Strategické rozhodování zahrnuje zásadní rozhodnutí o tvorbě výkonů, které mají dlouhodobý účinek. Jejich obsahem je vytvoření a zajištění konkurenceschopné tvorby výkonů. Přitom jsou rozpracovány cíle, výrobková koncepce, koncepce trhu a zdrojů tak, aby byl zajištěn budoucí potenciál úspěchu tzn., aby byl podnik dlouhodobě konkurenčně schopný. [7] Strategické rozhodování znamená plánování dlouhodobé politiky podniku v horizontu 10-ti více let. Obsah strategického rozhodování vychází z vrcholových cílů podniku a týká se[7]: Oboru podnikání

25 Lokalizace trhů Koncepce trhů Dále se jedná o dlouhodobý výhled v oblastech [7]: Strojů a zařízení Lidského faktoru Informací Dlouhodobých hmotných zdrojů (kapitálu) Souboru nástrojů řízení výrobních procesů Individuální i skupinovou stimulaci Krizové řízení Krize jsou významně a zpravidla neočekávané situace, které trvale nebo po delší dobu ohrožují cíl organizace nebo její samotnou existenci. Krizové řízení je proces vyrovnávání se s krizí způsobem, který plánuje, organizuje, řídí a kontroluje množství vzájemně provázaných operací a vede k rychlému, ale neuspěchanému rozhodnutí akutního firemního případu. [1] Krize může propuknout náhle nebo se rozvíjet pozvolna. V takovém případě prochází krizový proces několika fázemi od potencionální přes latentní fázi k akutní, která předchází do fáze chronické. [1] Základní kroky krizového managementu jsou analýza ohrožení organizace, stanovení krizové strategie a její realizace. [1] Při analýze ohrožení organizace je nejdříve prováděna analýza potenciálních zdrojů krize, dále jsou identifikovány příznaky krizových jevů, zvolen časový horizont a určen stupeň pravděpodobnosti vzniku krize v posuzovaném období a stanoveny účinky a intenzita působení předvídaných krizových situací na organizaci. Hodnocení těchto potenciálních krizových situací je potom vyneseno do krizové matice, která dává přehled o celkovém stupni ohrožení organizace a lze z ní usoudit na základní orientaci krizové strategie. [1]

26 3.4.3 Marketing Marketing je proces plánování a realizace koncepce, stanovení ceny, propagace, distribuce nápadů, zboží a služeb za účelem realizace výměny, která by uspokojila cíle jednotlivce i organizace. Do marketingu je možné zahrnout skoro všechno, co podnik dělá. Asi od roku 1950 se podniky v západních ekonomikách začaly více zajímat o marketing. Narostly příjmy a tím rostla i poptávka po všech druzích výrobků a služeb. Taktika prodeje s důrazným tlakem už nefungovala. Cílem se stalo uspokojování potřeb zákazníků. Řízení a výroba už design a charakteristické znaky výrobku neurčovaly, určoval je zákazník. [1] Při svých každodenních aktivitách musí každý podnik komunikovat se svým okolím, musí zjišťovat momentální situaci na trhu, vyhodnocovat ji a snažit se zvolit ten nejvhodnější způsob, jak své zákazníky a obchodní partnery oslovit. Soubor těchto opatření se označuje termínem podnikatelská koncepce a jeho realizace určuje vztah firmy k jejímu marketingovému okolí. V současné době je obecně uznáváno celkem pět podnikatelských koncepcí [3]: Výrobní Výrobková Prodejní Marketingová Sociální I když samotná marketingová koncepce představuje jeden ze základních pilířů všech marketingových aktivit moderního podniku, předcházely jí vývojově koncepce výrobní, výrobková a prodejní, a ty se v celé řadě podnikatelských oblastí uplatňují ve větší či menší míře až dodnes. [3] Finanční řízení Každý manažer, bez ohledu na specializaci, musí být obeznámen s principy a dokumenty finančního managementu. Taková znalost je nezbytná pro to, aby byly dostupné finance k pokrytí potřeb podniku a zhodnocovaly se. [4]

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová MARKETINGOVÝ VÝZKUM Transakce mezi podnikem a trhem Komunikace Komunikace Nákupní trh Úhrada Zboží Podnik Úhrada Zboží Odbytový trh Nákupní informace Odbytové informace zbožní transakce informační transakce

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Marketingové řízení podniku

Marketingové řízení podniku Marketingové řízení podniku Začínáme plánovat Podnikové strategické plánování Otázky tvořící základ strategického plánování : - Kde se nacházíme? - Jak jsme se sem dostali? - Kam směřujeme? - Kde bychom

Více

Organizování. Kontrola

Organizování. Kontrola 18) Manažerské činnosti Funkce managementu: základní, průběžné a podpůrné. Plánování, druhy plánů. Organizování, typy organizačních struktur, formální a neformální organizační struktury. Rozhodování a

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_88 Marketingové řízení Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit.

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. Řešení Prospeca Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. 1 Představení záměru V kombinaci historicky nejnižších úrokových sazeb a stále

Více

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům.

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům. Ratingový proces a ratingový systém Česká spořitelny Ratingem se rozumí ohodnocení příjemce úvěru z hlediska jeho schopnosti dostát včas svým (úvěrovým) závazkům. Jaký je rozdíl mezi externím a interním

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1 Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 Marketingový management Klíčovým základem procesu marketingového managementu jsou do podstaty problému

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 10 a 11 a 12 Plánování Audit marketingu

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Stanovení osobní vize V souladu s kotvou Konkrétní představa Citový náboj Stimul pro aktivní jednání Krátkodobější cíle motivace Výjimky Jasná vize Pohodoví lidé Úspěch bez

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které Oceňování podniku Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 2 Platnost: od 1. 9. 2011 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 11 a 12 Řízení od nástupu anglické průmyslové

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit Vnitřní kontrolní systém a jeho audit 7. SETKÁNÍ AUDITORŮ PRŮMYSLU 11. 5. 2012 Vlastimil Červený, CIA, CISA Agenda Požadavky na VŘKS dle metodik a standardů Definice VŘKS dle rámce COSO Role interního

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Marketingové plánování

Marketingové plánování Marketingové plánování Úkol plánování vytvořit a udržet vztah mezi stanovenými cíli podniku a strategiemi zvolenými pro dosažení cílů je to impuls k inovacím, dokáže nasměrovat firmu správným směrem Marketingové

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

ORGANIZAČNÍ STRUKTURY

ORGANIZAČNÍ STRUKTURY ORGANIZAČNÍ STRUKTURY Organizační struktura Organizační struktura (OS) představuje vyjádření stavu organizace, tzn. uspořádání jednotlivých stupňů, členění organizace po stránce horizontální i vertikální,

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU 7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ UVĚDOMĚNÍ SI TRŽNÍ POZICE - VIDĚT SE OČIMA SVÉ KONKURENCE A UVĚDOMIT SI SVÉ POSTAVENÍ

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: plánování,

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Řízení rizik Ing. Petra Plevová plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Procesní řízení a řízení rizik V kontextu současných změn je třeba vnímat řízení jakékoli organizace jako jednoduchý,

Více

Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu

Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu EPC(Event driven Process Chains) s funkcemi, událostmi, organizačními jednotkami

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Plánování a řízení zdrojů Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 10 Řízení podnikových financí, úvěry,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Management. Ing. Martin Kocman

Management. Ing. Martin Kocman Management Ing. Martin Kocman XX. hodina 6.10.2011 Plánování Definice: Plánování je činnost, kdy řídící pracovník formuluje cíle a také cesty, které vedou k dosažení těchto cílů. Plánování je základní

Více

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Opakování Test Jak je možné definovat marketing? Souhrn takových postupů a činností, jejichž cílem je uspokojování potřeb zákazníka. Filozofie úspěšného

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_PLÁNOVÁNÍ II_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ STRUKTUROVANÉ STUDIUM Délka studia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM bakalářská práce státní závěrečná

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Cena z makroekonomického pohledu

Cena z makroekonomického pohledu Cena Definice ceny Cena je vyjádření hodnoty zboží nebo služby v peněžních či jiných jednotkách Mění se v čase podle momentální nabídky a poptávky a v závislosti na jejich očekávaném vývoji Cena má mnoho

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Posláním organizování je vymezit a hospodárně zajistit plánované i jiné nezbytné činnosti lidí při plnění cílů a dalších potřeb firmy nebo její části. Formou sdružování činností

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST INTEGROVANÁ BEZPEČNOST ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 V tomto kurzu se naučíte, jak proměnit své podnikatelské vize a plány ve skutečnost a přitom eliminovat špatné kroky a chyby. Zjistíte, jak sestavit svůj podnikatelský

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Web: http://old.1000leaders.cz/hledej.asp?s=&stav=18&idzaznam=2461&l=cz

Web: http://old.1000leaders.cz/hledej.asp?s=&stav=18&idzaznam=2461&l=cz Jméno a příjmení: DOLANSKÁ Vlasta Titul: Ing. Obor: finance, bankovnictví Specializace: úspěšná česká manažerka, bývalá ředitelka regionu IPB a později ČSOB, nominována na Manažerku roku 2008, výkonná

Více

Motivace, stimulace, komunikace

Motivace, stimulace, komunikace Řízení lidských zdrojů Motivace, stimulace, komunikace Analýzy fungování firem jednoznačně prokazují, že jedním ze základních faktorů úspěšnosti firem je schopnost zformovat lidské zdroje a využívat je

Více

Blacksmith Consulting S. l.

Blacksmith Consulting S. l. Blacksmith Consulting S. l. RYCHLÉ VYTVOŘENÍ MODELU PODNIKÁNÍ JAKO NÁSTROJ TESTOVÁNÍ REALIZOVATELNOSTI NOVÝCH NÁPADŮ Mikulov, červenec 2013 Základní principy metodiky - Naučit se podnikat, organizovat

Více

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1 OBSAH PŘEDMLUVA 1 KAPITOLA 1 MANAGEMENT A MANAŽEŘI 6 MANAGEMENT 7 MANAŽEŘI 9 KAPITOLA 2 VÝVOJ TEORIÍ ŘÍZENÍ 19 MECHANISTICKÝ PŘÍSTUP 20 ŠKOLA LIDSKÝCH VZTAHŮ 25 HUMANISTICKÝ PŘÍSTUP 26 MODERNÍ NÁZORY 27

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

Možné řešení úkolu. Sen Market

Možné řešení úkolu. Sen Market Možné řešení úkolu Sen Market Žák Třída Datum zpracování Osnova 1. Plánování: a) Základní strategické cíle b) SWOT analýza c) Porterova analýza konkurence 2. Organizování: a) Organizační struktura Sen

Více

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz Marketing PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu jaroslava.dedkova@tul.cz Alsbury A., Jay R. Dědková J. Honzáková I. Foret M., Procházka P., Vaculík J. Horáková I. Kolektiv autorů Odborná

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Viceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy GiTy, a.s., Mariánské nám. 1, Brno 617 00 ogirstl@gity.cz INFORUM 2007: 13. konference

Více

B104MFS Marketing finančních služeb

B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS Marketing finančních služeb - vyučující předmětu - osnova předmětu/is BIVŠ - ukončení předmětu Václav Kupec Předmět - představení předmětu Holistická koncepce marketingu je dynamická koncepce opírající

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více