7.1 Úvod. 7 Dimenzování prvků dřevěných konstrukcí. σ max σ allow. σ allow = σ crit / k. Petr Kuklík

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7.1 Úvod. 7 Dimenzování prvků dřevěných konstrukcí. σ max σ allow. σ allow = σ crit / k. Petr Kuklík"

Transkript

1 Petr Kulí Dimenzování prvů dřevěných onstrucí 7 Dimenzování prvů dřevěných onstrucí 7.1 Úvod U dřevěných onstrucí musíme ověřit jejich stavy, teré se vztahují e zřícení nebo jiným způsobům pošození onstruce, při nichž může být ohrožena bezpečnost lidí. Tato apitola je věnována navrhování/dimenzování prvů dřevěných onstrucí pozemních staveb. V úvodu jsou proto nejprve vysvětleny metody, teré se pro navrhování dřevěných onstrucí používají. etody pro posuzování bezpečnosti/spolehlivosti onstrucí rozdělujeme na deterministicé (vycházející z dlouholetých zušeností a založené na součinitelích bezpečnosti) a polo- nebo plněpravděpodobnostní (založené na matematicé statistice a teorii pravděpodobnosti). Historicy nejstarší metoda pro navrhování a posuzování spolehlivosti dřevěných onstrucí je metoda dovolených namáhání, terá pochází z 19. století a je založena na deterministicém přístupu posuzování spolehlivosti onstrucí. Záladní princip, na terém je založena ilosoie dovolených namáhání, lze vyjádřit následujícími vztahy: max allow (7.1) a současně allow = crit /. (7.) aximální napětí od zatížení ( max ) musí být menší, nanejvýš rovno dovolenému napětí ( allow ). Napětí crit je napětí určené na záladě zouše a je součinitel, terý zahrnuje vešeré nejistoty ja na straně zatížení, ta na straně únosnosti prvů. Jeho účelem je zajistit dostatečnou bezpečnost celé onstruce. etoda dovolených namáhání vša vyazuje něteré závažné nedostaty a omezení. Zatížení, materiály a průřezové charateristiy jsou stanoveny deterministicým způsobem. Odezva onstruce je vyšetřována na záladě teorie pružnosti. Nejistoty systému nejsou explicitně vyjádřeny. Jsou uvažovány implicitně v onzervativních předpoladech o rozdělení napětí, ve způsobu stanovení zatížení a dovolených namáhání. Současná evropsá norma pro navrhování dřevěných onstrucí (Euroód 5), jehož příprava začala v 80. letech dvacátého století, je již založen na zjednodušené apliaci ilosoie mezních stavů, de charateristicé hodnoty účinů zatížení, vlastností materiálů a geometricých veličin jsou upravovány dílčími součiniteli, a proto tato metoda nese název metoda dílčích součinitelů. U této metody rozlišujeme tyto dvě supiny mezních stavů: - mezní stavy únosnosti (únosnost, přelopení, posunutí a nadzdvihnutí onstruce); - mezní stavy použitelnosti (přetvoření a mitání onstruce). Cílem navrhování je nízá pravděpodobnost selhání onstruce, tj. nízá pravděpodobnost, že její zatížení je větší než její únosnost. U metody dílčích součinitelů se toho dosáhne použitím návrhových hodnot, teré se stanoví pro zatížení vynásobením jeho charateristicých hodnot dílčími součiniteli a pro únosnost vydělením charateristicých hodnot vlastností příslušnými dílčími součiniteli. U všech rozhodujících návrhových situací se potom musí proázat, že mezní stavy nebudou dosaženy. Zejména se musí zajistit, že - u mezních stavů únosnosti návrhové účiny zatížení nepřeročí návrhové hodnoty odolnosti onstručního prvu či spoje, a že - u mezních stavů použitelnosti návrhové hodnoty účinů zatížení nepřeročí příslušné mezní hodnoty průhybů a mitání onstruce. U mezního stavu únosnosti odpovídajícího stavu porušení onstruce se musí proázat, že S (7.3) d R d Prohlubovací urs v oboru dřevostaveb - 1 -

2 Petr Kulí Dimenzování prvů dřevěných onstrucí U mezního stavu staticé rovnováhy onstruce, má příslušné ověření tvar S d dst S d, stb, (7.4) U mezních stavů použitelnosti se musí proázat, že S (7.5) de d C d S d d je návrhová hodnota účinu zatížení jao např. osová síla, ohybový moment, průhyb; R - návrhová hodnota odolnosti (únosnosti) onstručního prvu; S, - návrhová hodnota nepříznivě působících účinů zatížení; d dst S, - návrhová hodnota příznivě působících účinů zatížení; d stb C - předepsaná mezní hodnota jao např. mezní hodnota průhybu. d Konstruční prvy mohou být obecně namáhány různým způsobem. V dalším textu jsou vysvětleny podrobněji pouze záladní způsoby jejich namáhání. 7. Prvy namáhané tahem Dřevěné onstruční prvy mohou být namáhány tahem rovnoběžně s vlány a tahem olmo vlánům dřeva. S tahem olmo vlánům se setáváme především ve spojích dřevěných onstrucí. U prvů, teré jsou namáhány tahem ve směru své osy, tj. rovnoběžně s vlány dřeva musí být splněna podmína (7.6) de t,0, d t,0,d t 0, d, je návrhové napětí v tahu; t,0,d - návrhová pevnost v tahu. Při nastavování prvů namáhaných na tah je třeba příložy a vložy rozmístit poud možno souměrně ose prvu (obr. 7.1), aby nedocházelo páčení spojovacích prostředů a ohybu t 1 t prvů ohybovým momentem = N e = N +, viz obr. 7.. Prohlubovací urs v oboru dřevostaveb - -

3 Petr Kulí Dimenzování prvů dřevěných onstrucí Obr. 7.1 Rozmístění přílože a vlože taženého prvu Obr. 7. Tažený prve bez přílože Příložy nebo rajní části taženého prvu se navrhují na 1,5násobe osové síly, terou přenášejí. Tímto způsobem se zohledňuje zvýšené namáhání rajních částí ve stycích tažených prvů přídavným ohybovým momentem (obr. 7.1). Prohlubovací urs v oboru dřevostaveb - 3 -

4 Petr Kulí Dimenzování prvů dřevěných onstrucí Stanovíme-li účinný průřez u spoje s něolia spojovacími prostředy, mají se všechny otvory v rozmezí poloviční minimální rozteče spojovacích prostředů, měřeno rovnoběžně s vlány od daného průřezu, považovat za otvory vysytující se v tomto průřezu, viz obr Obr. 7.3 Oslabení průřezu prvu namáhaného tahem 7.3 Prvy namáhané tlaem Taé v případě tlau mohou být dřevěné onstruční prvy namáhány rovnoběžně a olmo vlánům dřeva. Tla olmo vlánům dřeva způsobuje především deormace (otlačení) ve stycích onstručních prvů viz obr Obr. 7.4 Přílady otlačení dřeva U tlau rovnoběžně s vlány dřeva rozlišujeme dva způsoby namáhání: - prostý tla; - vzpěrný tla. Prohlubovací urs v oboru dřevostaveb - 4 -

5 Petr Kulí Dimenzování prvů dřevěných onstrucí Prostý tla U prvů namáhaných pouze prostým tlaem musí být splněna podmína (7.7) c,0, d de c,0,d c,0, d je návrhové napětí v tlau; c,0,d - návrhová pevnost v tlau. Prvy namáhané prostým tlaem se poruší tehdy, dyž se dosáhne meze pevnosti v tlau rovnoběžně s vlány v aždém vlánu průřezu prvu viz obr Slon roviny smyu od vodorovné roviny je obvyle Obr. 7.5 Porušení prvu namáhaného prostým tlaem 7.3. Vzpěrný tla U tlačených prutů se musí uvážit napětí za ohybu stanovené s vlivem počátečních zařivení, excentricit a z nich vyplývajících přetvoření. Důležitou charateristiou tlačeného prutu je jeho štíhlost, terá je dána poměrem jeho vzpěrné dély a poloměru setrvačnosti jeho průřezu. U dřevěných onstrucí se většinou setáváme s případy, dy vzpěrná déla (účinná déla) prutu je rovna délce tlačeného prutu, což odpovídá předpoladu, že prut je na obou oncích uložen loubově. Tento předpolad souvisí se sutečností, Prohlubovací urs v oboru dřevostaveb - 5 -

6 Petr Kulí Dimenzování prvů dřevěných onstrucí že v uchycení onců dřevěných tlačených prutů téměř vždy dochází malému proluzu ve spojích s ohledem na otlačení dřeva pod spojovacími prostředy a tím natočení once prutu. Poměrné štíhlostní poměry jsou dány vztahy λ r y = c,0, el, (7.8) λ z = c,crit,y c,0, rel, (7.9) de c,crit,z λ y a c,crit,y c,crit,z π E 0,05 λ y = ; (7.10a) π E 0,05 λ z = ; (7.10b) λ rel, y odpovídají vzpěru ose y (vybočení ve směru osy z); λ z a λ rel, z odpovídají vzpěru ose z (vybočení ve směru osy y). Osy tyčových prvů zavádíme stejně u tlačených prvů, jao u ohýbaných prvů, viz obr Napětí mají splňovat podmínu c, y c,0,d c,0,d 1 de je návrhové napětí v tlau; c,0, d - návrhová pevnost; c,0,d c,z, c, y - součinitelé vzpěrnosti. (7.11) Součinitelé c,z = z + c, z a c y 1 z, se určí ze vztahů λ rel,z [ 1 + β ( λ 0, ) + ] (obdobně pro z = 0,5 c rel,z 3 λrel,z (obdobně pro y c, y ) (7.1) ) (7.13) de β c je součinitel, terý platí pouze pro prvy splňující meze zařivení (dané třísetinou dély u rostlého dřeva a pětisetinou dély u lepeného lamelového dřeva). Hodnota součinitele β c - pro rostlé dřevo β c = 0,; se má uvažovat - pro lepené lamelové dřevo β c = 0,1. K předložené metodice řešení vzpěru tlačených prutů je třeba si říci něoli teoreticých poznáme. U doonale pružného dostředně tlačeného prutu, terý je loubově uložen na obou oncích Prohlubovací urs v oboru dřevostaveb - 6 -

7 Petr Kulí Dimenzování prvů dřevěných onstrucí (obr. 7.6), se určuje riticá osová síla, při teré dojde vybočení prutu ve směru hlavní centrální osy průřezu, podle Eulerova vztahu π EΙ N c,crit l de Ι je nejmenší moment setrvačnosti průřezu prutu; E - modul pružnosti materiálu prutu v ohybu (u dřeva na hladině 5% vantilu); l - déla prutu. = (7.14) Obr. 7.6 Kloubově uložený tlačený prut Kriticé napětí ideálně přímého pružného homogenního prutu onstantního průřezu je N A π EΙ = l A c,crit c,crit a po úpravě = (7.15) π E c,crit = (7.16) λ de A je plocha průřezu prutu; l = i de λ je štíhlost prutu; l - vzpěrná déla; i - poloměr setrvačnosti. λ ; (7.17) Prohlubovací urs v oboru dřevostaveb - 7 -

8 Petr Kulí Dimenzování prvů dřevěných onstrucí Součinitel vzpěrnosti c můžeme brát jao převodní součinitel, terým se převádí případ prostého tlau na vzpěrný tla c,crit π E c = λ = (7.18) c, c, de je mez pevnosti materiálu prutu v tlau; c, c,crit - riticé napětí v prutu při ztrátě stability; λ - štíhlost prutu; E - modul pružnosti materiálu prutu v ohybu. 7.4 Prvy namáhané ohybem Dřevěné nosníy mohou být namáhány prostým ohybem, nebo ohybem s lopením Prostý ohyb K prostému ohybu dochází tehdy, dyž nosní má malý poměr mezi svojí výšou a šířou nebo jeho příčná a torzní stabilita je zajištěna. Potom musí být splněna následující obecná podmína pro šimý ohyb (v případě rovinného ohybu je jedno z normálových napětí nulové) m m,y,d m,y,d m,y,d m,y,d m,z,d + 1 (7.19) m m,z,d m,z,d + 1 (7.0) m,z,d de m,y, d a m,z, d jsou návrhová napětí v ohybu hlavním osám (obr. 7.7); m,y,d a m,z, d - návrhové pevnosti v ohybu; m - součinitel pro šimý ohyb. Hodnota součinitele m se má uvažovat: - pro obdélníové a čtvercové průřezy m = 0,7; - pro ostatní průřezy m = 1,0. Prohlubovací urs v oboru dřevostaveb - 8 -

9 Petr Kulí Dimenzování prvů dřevěných onstrucí Obr. 7.7 Osy nosníu Součinitel pro šimý ohyb se zavádí do výpočtu s ohledem na sutečnost, že prostý součet dílčích normálových napětí (zjištěných podle lasicé teorie pružnosti), terý platí pro hrany ohýbaného nosníu nevystihuje dostatečně přesně únosnost nosníu při šimém ohybu s ohledem na vazopružnou povahu dřeva. Při nastavování prvu namáhaného ohybem pomocí přílože musí být průřezový modul přílože stejný nebo větší než průřezový modul nastavovaného prvu v místě styu. Je třeba též zabezpečit přenesení posouvajících sil. U dřevěných přílože se doporučuje volit jejich průřezový modul o 0 % větší než průřezový modul nastavovaného prvu Ohyb s lopením Při ohybu nosníu je tlaem namáhán jeho horní oraj a může dojít e lopení nosníu, tj. příčnému vybočení a zroucení jeho průřezu viz obr Obr. 7.8 Klopení nosníu Prohlubovací urs v oboru dřevostaveb - 9 -

10 Petr Kulí Dimenzování prvů dřevěných onstrucí U nosníů se musí uvážit napětí za ohybu stanovené s vlivem jejich počátečních zařivení, excentricit a z nich vyplývajících přetvoření. Napětí mají splňovat podmínu (7.1) m, d crit m,d de m, d je návrhové napětí v ohybu; m,d - návrhová pevnost v ohybu; crit - součinitel lopení (příčné a torzní stability). Pro nosníy splňující meze počáteční příčné amplitudy zařivení, stejné jao pro tlačené pruty (viz 7.3.), se crit určuje podle následujících vztahů λ (7.) crit = 1 pro rel, m 0, 75 = 1,56 0, λ pro 0, 75 < 1, 4 crit 75 rel,m crit =1/ λrel,m pro rel, m λ rel, m (7.3) λ > 1,4 (7.4) Součinitel crit se může uvažovat hodnotou 1 pro nosní, jehož tlačený oraj je po celé délce zajištěn proti vybočení a u něhož je zamezeno torznímu natočení v podpěrách. Poměrná štíhlost pro ohyb je deinována vztahem = (7.5) λ rel, m m, / m,crit de m,crit je riticé napětí za ohybu vypočtené podle lasicé teorie stability s modulem pružnosti na hladině 5% vantilu; je charateristicá pevnost v ohybu. m, U nosníů obdélníového průřezu se riticé napětí za ohybu m,crit 0,78 b E = h l e 0,05 m, crit přibližně určí ze vztahu (7.6) de b je šířa nosníu; h - výša nosníu; l - účinná déla nosníu; e E - modul pružnosti v ohybu na hladině 5% vantilu. 0,05 Účinné dély nosníu (závislé na podmínách uložení nosníu a na jeho zatížení) je možno určit podle tab Prohlubovací urs v oboru dřevostaveb

11 Petr Kulí Dimenzování prvů dřevěných onstrucí Tab. 7.1 Poměr l e / l pro posouzení příčné a torzní stability nosníů Poznáma: Proti příčné a torzní nestabilitě (lopení) jsou nosníy zajištěny v podpěrách. V posledních dvou případech jsou ještě nosníy uprostřed rozpětí zajištěny proti příčnému posunutí horního oraje nosníu, ale nioliv proti svislému posunutí a zroucení nosníu Průhyb a mitání Ohýbané prvy se musí posoudit na průhyb a v případě jejich použití ve stropních onstrucích též na mitání. Oamžitý průhyb u inst od vlivu zatížení se určí ta, že se použije průměrná hodnota příslušných modulů pružnosti v ohybu. Konečný průhyb u in od vlivu zatížení se stanoví tato: u = u 1 + ) (7.7) in de inst ( de je součinitel, terý bere v úvahu zvětšení deormace v čase následem ombinovaného de účinu dotvarování a vlhosti. Hodnoty tohoto součinitele jsou pro dřevo a jednotlivé materiály na bázi dřeva různé a jsou uvedeny v Euroódu 5. Vliv posouvajících sil na průhyb dřevěných nosníů nemůžeme obecně zanedbávat vzhledem tomu, že hodnota modulu pružnosti dřeva ve smyu je velmi malá. Přesto lze ale onstatovat, že posouvajicí síly významně ovlivní průhyb pouze u nosníu proilového průřezu a u štíhlého nosníu obdélníového průřezu. U prostě podepřeného nosníu obdélníového průřezu zatíženého Prohlubovací urs v oboru dřevostaveb

12 Petr Kulí Dimenzování prvů dřevěných onstrucí rovnoměrným zatížením, určíme přibližně poměr průhybu od posouvajicích sil ( u ) a momentů ( u u u V ) tato: E h = 0,96 G l de h je výša nosníu; l - rozpětí nosníu; E - modul pružnosti dřeva v ohybu; G - modul pružnosti dřeva ve smyu. V (7.8) ezní hodnoty průhybu se předepisují na záladě dlouholetých zušeností zísaných při realizaci dřevěných onstrucí. Jednotlivé složy průhybu jsou znázorněny na obr. 7.9 a označují se tato: u - nadvýšení (poud lze provést a provede se); 0 u 1 - průhyb od stálého zatížení; u - průhyb od nahodilého zatížení. Obr. 7.9 Složy průhybu Celový průhyb vztažený přímce spojující podpěry u net je dán vztahem u = u + u u (7.9) net 1 0 Tam, de je vhodné omezit oamžité průhyby od nahodilého zatížení, jsou doporučeny tyto hodnoty, poud zvláštní podmíny nevyžadují jiné požadavy: u / 300 (onzola l /150), inst l de l je rozpětí nosníu nebo déla onzoly. Prohlubovací urs v oboru dřevostaveb - 1 -

13 Petr Kulí Dimenzování prvů dřevěných onstrucí Tam, de je vhodné omezit onečný průhyb podmíny nevyžadují jiné požadavy: u in, jsou doporučeny tyto hodnoty, poud zvláštní u l /00 (onzola l /100) (7.30),in u net,in l /00 (onzolal /100). (7.31) Pro příhradové nosníy platí stejné mezní hodnoty průhybu jao pro nosníy, a to ja pro celé rozpětí, ta pro průhyby jednotlivých prutů mezi styčníy Pultové nosníy U nosníů s proměnnou výšou průřezu (obr. 7.13) musíme (nad rámec posouzení platných obdobně jao u nosníů s onstantní výšou průřezu) uvážit i vliv náběhu na napjatost na orajích nosníu. Nosníy s proměnnou výšou se vyrábějí většinou pouze z lepeného lamelového dřeva. Napjatost na zoseném oraji těchto nosníů je velmi ompliovaná, neboť vedle normálových napětí rovnoběžně s vlány dřeva se zde vysytují i normálová napětí olmo vlánům a napětí smyová. V případě normálových napětí rovnoběžně s vlány dřeva pa hraje roli jestli se jedná o normálová napětí v tlau či v tahu za ohybu - viz obr Obr Napětí na orajích ohýbaných nosníů proměnného průřezu a) normálové napětí v tlau za ohybu, b) normálové napětí v tahu za ohybu Prohlubovací urs v oboru dřevostaveb

14 Petr Kulí Dimenzování prvů dřevěných onstrucí Sedlové, zařivené a vylenuté nosníy Při návrhu sedlových, zařivených a vylenutých nosníů (obr. 7.13) musíme vzít v úvahu (nad rámec posouzení platných obdobně jao u nosníů pultových a s onstantní výšou průřezu) i tyto sutečnosti: - že u těchto nosníů vzniají ve vrcholové oblasti nebezpečná tahová napětí olmo vlánům (obr. 7.11), terá mohou způsobit porušení (rozvrstvení) nosníů a ta snížení jejich ohybových tuhostí; - že normálová napětí za ohybu v zařivených částech shora uvedených nosníů nemají zcela lineární průběh. Průběh normálových napětí za ohybu u zařiveného nosníu vycházející z Navierovy teorie je znázorněn na obr Obr Normálová napětí v tahu olmo vlánům za předpoladu lineárního průběhu normálového napětí po výšce průřezu Prohlubovací urs v oboru dřevostaveb

15 Petr Kulí Dimenzování prvů dřevěných onstrucí Obr. 7.1 Průběh normálových napětí za ohybu u zařiveného nosníu Za třetí potom sutečnost, že u nosníů se zařivenou střednicí vzniají při jejich výrobě v průřezu počáteční napětí od ohybu lamel do tvaru střednice nosníu. Tato napětí jsou vša podstatně nižší než napětí, terá bychom odvodili výpočtem podle lasicé teorie pružnosti s ohledem na vazopružnou povahu dřeva. Obr Nosníy a) pultový, b) zařivený (onstantní výšy), c) sedlový, d) vylenutý Prohlubovací urs v oboru dřevostaveb

16 Petr Kulí Dimenzování prvů dřevěných onstrucí 7.5 Prvy namáhané smyem U dřevěných onstrucí mohou nastat dva případy smyu: - prostý smy; - smy za ohybu. V obou případech musí být splněna podmína τ (7.3) v, d v,d de τ v, d je návrhové napětí ve smyu; v,d - návrhová pevnost ve smyu. S prostým smyem se setáváme hlavně u tesařsých spojů a se smyem za ohybu v podpěrách nosníů. 7.6 Plošné prvy S plošnými prvy se nejvíce setáváme v případě střešních, stropních a stěnových desových onstrucí budov na bázi dřeva Sendvičové panely Sendvičové panely se sládají ze třech vrstev. Vnějších, relativně tených vrstev většinou z třísových nebo OSB dese, teré plní záladní nosnou unci panelu. Vnitřní, relativně tlusté vrstvy, terá zabezpečuje spolupůsobení vnějších vrstev a jejich stabilitu proti vyboulení. Vedle toho vnitřní vrstva plní i izolační unci. Většinou se provádí z lehých pórovitých materiálů jao je polyuretanová nebo polystyrolová pěna, teré mají malý modul pružnosti v ohybu. Vnitřní vrstva vša má mít dostatečnou pevnost a tuhost ve smyu a musí být vnějším vrstvám přilepena po celé styčné ploše. Pro výpočet sendvičových panelů lze použít návrhové postupy platné pro nosníy složeného průřezu s poddajnými spoji za těchto předpoladů: - neúčinnosti středové vrstvy při přenosu normálových napětí; - nahrazení spojitého modulu proluzu = K/s (K a s jsou modul proluzu a vzdálenost spojovacích prostředů) mezi pláštěm a vnitřní vrstvou panelu hodnotou a h jsou modul pružnosti ve smyu a výša vnitřní vrstvy) Žebrové panely G / h G mean ( mean Žebrové panely se sládají ze žeber, terá probíhají ve směru rozpětí panelu, a dese tvořících plášť panelu při horním nebo i dolním oraji žeber (obr. 7.14). Prohlubovací urs v oboru dřevostaveb

17 Petr Kulí Dimenzování prvů dřevěných onstrucí Obr Žebrový panel Žebra jsou zpravidla z rostlého dřeva a pláště z dese na bázi dřeva - přeliže, OSB dese, třísových a vlánitých dese. Spoj mezi žebry a pláštěm panelu je buď lepený nebo provedený s použitím mechanicých spojovacích prostředů hřebíů, spone nebo vrutů. Tato provedené panely staticy působí jao prvy složeného průřezu a to buď celistvé (v případě lepených spojů), nebo s poddajnými spoji (v případě spojů s mechanicými spojovacími prostředy). Ohybová únosnost a tuhost žebrových panelů je proto v porovnání s únosností samotných žeber podstatně vyšší. Při navrhování panelů se vychází z předpoladu lineárního průběhu poměrného přetvořeni po výšce panelů. usí se ale uvážit nerovnoměrné rozdělení napětí v pláštích s ohledem na jejich smyové ochabnutí a boulení. V důsledu smyových deormací nemají normálová napětí v pláštích mezi žebry panelu rovnoměrný průběh - viz obr Obr Napjatost v plášti panelu Podíl plášťů na ohybové tuhostí a únosnosti průřezu panelu se zmenšuje se zvětšováním vzájemné vzdálenosti žeber panelu od sebe. Pláště ovlivňují tuhost a únosnost průřezu panelu především v závislosti na poměrech b / l a E/G; de b je vzdálenost žeber panelu od sebe, l je rozpětí panelu, E je modul pružnosti pláště v ohybu ve směru rozpětí panelu a G je modul pružnosti pláště ve smyu. Účinná šířa pláště b e se zmenšuje se zvětšováním poměrů E/G a b / l. Poměr mezi b lze v případě rovnoměrně zatíženého, prostě podepřeného panelu odvodit e / b z následujících vztahů: Prohlubovací urs v oboru dřevostaveb

18 Petr Kulí Dimenzování prvů dřevěných onstrucí b ( λ tgh α λ tgh α ) e 1 1 π ( λ1 λ ) b b de l = (7.33) λ1 π b α 1 = (7.34) l λ π b α = (7.35) l = a + a c λ 1 (7.36a) = a + a c λ (7.36b) E a ν (7.37) x = G yz c = E / E x y (7.38) ν yz je součinitel příčné ontrace. Účinná šířa pláště panelu b e se zavádí do výpočtu proto, aby bylo možné panel řešit jao soubor dílčích jednoduchých nosníů. Účinná šířa b e je přitom deinována jao idealizovaná šířa pláště, při teré jsou normálová napětí, zjištěná na dílčím jednoduchém nosníu, rovna maximálním napětím vyplývajícím z řešení panelu jao celu s uvážením smyových deormací v pláštích. Na záladě uvedených předpoladů se v běžných výpočtech panel považuje za příslušný počet nosníů Ι nebo U (obr. 7.14) s účinnými šířami plášťů b e, de b + e = bc,e bw (nebo t, e bw b + nebo e = 0, 5 bc,e bw (nebo 0,5 t, e bw b + ) (7.39) b + ) (7.40) Účinné šířy bc, e a bt, e nemají být větší než maximální účinná šířa určená pro smyové ochabnutí pláště. imoto účinná šířa b c, e nemá být větší než maximální účinná šířa určená pro boulení pláště. aximální účinné šířy plášťů s ohledem na jejich smyové ochabnutí a boulení jsou uvedeny v tab. 7., de l je rozpětí panelu a h tloušťa pláště. Jestliže se neprovede podrobný výpočet boulení, nemá být volná šířa pláště větší než dvojnásobe účinné šířy s ohledem na boulení. Tab aximální účinné šířy plášťů s ohledem na smyové ochabnutí a boulení pláště ateriál pláště Smyové ochabnutí Boulení Přeliža se směrem vláen v rajních dýhách: - rovnoběžným se žebry - olmým na žebra 0,1 l 0,1 l Desa s orientovanými třísami 0,15 l 5 h Třísová nebo vlánitá desa s nahodilou orientací vláen 0, l 30 h 5 0 h h Prohlubovací urs v oboru dřevostaveb

19 Petr Kulí Dimenzování prvů dřevěných onstrucí Vodorovné výztužné desy Pro přenos vodorovných sil do stěn mohou být využity podlahy, stropy a střechy. U dřevěných montovaných domů jsou tyto nosné elementy vytvořeny z dřevěných pren a ošen, teré jsou oplášťovány různými desami na bázi dřeva. U podlah a střech se obvyle používá přeliža, třísové desy nebo desy OSB, teré se připojují dřevěným prvům pomocí hřebíů, spone, nebo vrutů. Typicý strop je tvořen jednou nebo dvěma vrstvami sádroartonových dese, připojených pomocí vrutů nebo hřebíů e ontralatím, teré jsou opět připojeny pomocí hřebíů e stropním nosníům. Tento typ stropu je možno uvažovat též jao výztužnou desu. Tato část publiace se zabývá pouze stropními výztužnými desami podle obr Obr Stropní výztužná desa U tohoto typu výztužných dese lze předpoládat, že nosné chování je podobné jao u vysoého Ι nosníu. Podle EC5 je to možné, poud rozpětí l je menší než šestinásobe šířy desy b. Oplášťování stropní desy působí jao stěna, terá přenáší posouvající síly, zatímco orajové pásy stropní desy přenášejí působící ohybový moment, viz obr Obr Princip nosného působení stropní výztužné desy U montovaných domů na bázi dřeva se jao pás výztužné desy využívá zdvojený horní rám stěn. Alternativně je možné použít jao pás výztužné desy orajový nosní. Jednotlivé desy pláště výztužné desy se uládají s vystřídanými podélnými styy. Řešení desy vychází z toho, že celý ohybový moment je přenášen pásy. Pásové prvy proto musí být navrženy na tahovou nebo tlaovou sílu F = F / b (7.41) t, d c,d = de max,d max, d je návrhová hodnota největšího ohybového momentu; b - šířa výztužné desy. q mezi pláštěm a pásem může být vypočten ze vztahu: Smyový to, d Prohlubovací urs v oboru dřevostaveb

20 Petr Kulí Dimenzování prvů dřevěných onstrucí q, d = Fν,d / bc (7.4) de F ν, d je návrhová hodnota největší posouvající síly; b - vzdálenost těžišť pásů. c Plášť musí být navržen na smyový to: ν (7.43) d = F / b ν,d de F ν, d je návrhová hodnota největší posouvající síly; b - šířa výztužné desy. Rozteč spojovacích prostředů, terými se připojuje plášť dřevěným žebrům, se určí ze vztahu: s = R (7.44) de /ν d d R je návrhová hodnota únosnosti jednoho spojovacího prostředu; d ν - d smyový to. U výztužných dese, podepřených na oncích podle obrázů 7.16 a 7.17 je posouvající síla přenášena z výztužné desy do výztužných stěn v čelech výztužné desy. Vychází se z předpoladu, že posouvající síla je na oraji výztužné desy rovnoměrně rozdělena. Orajové prvy výztužné desy se musí náležitě připojit do výztužných stěn, teré jsou pod nimi. á-li pás nebo orajový dřevěný prve taé unci přeladu/průvlau, musí být navržen na ombinaci svislých a osových zatížení. U předloženého výpočetního modelu se předpoládá, že oplášťování působí jao jediná desa a proto mají být ve stycích jednotlivých dese příčná žebra. Tuhost výztužné desy závisí na orientaci dese vzhledem žebrům nebo příčným žebrům. U podlahy se dosáhne nejlepšího působení vystřídaným uspořádáním dese. Protože se vša výztužná desa často používá pro zavětrování ve dvou protilehlých směrech, má se vystřídání styů orientovat na nejnepříznivější směr zatížení. Boulení dese je zamezeno dřevěnými žebry a tloušťa desy vyplývá v prvé řadě z navrhování pro svislá zatížení. Při velých otvorech v podlaze výztužné desy je důležité, aby v oblasti otvorů byly síly spolehlivě přeneseny. Tlaové a tahové síly mohou být přeneseny pomocí výměn a ocelových pásů. Pro přenos posouvajících sil je důležité, aby desy byly náležitě spojeny s výměnami a žebry na oraji otvorů a to pomocí hřebíů, spone, nebo vrutů. Rozhodující je onstruční řešení jednotlivých detailů připojení Výztužné stěny Stěny montovaných domů na bázi dřeva obecně tvoří svislé sloupy rozmístěné v pravidelných vzdálenostech, teré společně s dolním a horním rámovým prvem vytvářejí rám podobný žebříu. Tento rám je obvyle jednostranně nebo oboustranně oplášťován různými typy dese na bázi dřeva, teré jsou připojeny rámu hřebíy, sponami, nebo vruty. Stěnu je možné ve výpočtu uvažovat jao onzolu, terá je v úrovni horního rámu zatížena vodorovným osamělým břemenem. Tím, že plášť působí jao vyztužení, může být tato síla přenesena do záladů. Staticé působení je znázorněno na obr Prohlubovací urs v oboru dřevostaveb - 0 -

21 Petr Kulí Dimenzování prvů dřevěných onstrucí Obr a) Typicý stěnový prve, b) Princip nosného chování Sloupy jsou připojeny dolnímu prahu a hornímu prvu pomocí hřebíů nebo jiných ovových spojovacích prostředů. Spoje rámu mohou být ze staticého hledisa uvažovány jao louby (viz obr. 7.18). Posunutí dřevěného rámu musí být proto zamezeno pláštěm a spojovacími prostředy mezi pláštěm a rámem. Nejvíce namáhané spojovací prostředy jsou v rozích, protože zde dochází největšímu posunutí mezi rámem a pláštěm. V horním levém rohu a dolním pravém rohu jsou spojovací prostředy namáhány ve směru volných orajů pláště. Ve zbývajících dvou rozích působí síly opačným směrem. Na obr se předpoládá, že sloupy jsou zaotveny záladu. Oolnost, zda může nebo nemůže být zamezeno nadzdvižení sloupu, má často největší vliv na únosnost výztužných stěn montovaných domů na bázi dřeva. Vedle ověření nadzdvižení se sloupe musí posoudit na soustředěnou tlaovou sílu, Dalšími důležitými atory, teré ovlivňují únosnost výztužných stěn, jsou únosnost spojovacích prostředů a smyová pevnost pláště. Největší celové zatížení stěny, terá je vytvořena z více stěnových prvů, se může zjednodušeně stanovit jao součet největších zatížení pro aždý prve, i dyž stěnové prvy obsahují různé plášťové materiály i spojovací prostředy. Když jsou vša použity rozdílné plášťové materiály a spojovací prostředy na obou stranách rámu, má se podle EC5 v tomto případě zavést únosnost slabší strany pouze poloviční hodnotou. U stěny s oenními nebo dveřními otvory se při výpočtu únosnosti celé stěny mají stěnové prvy s těmito otvory zanedbat. Při výpočtu rozdělení vnitřních sil na spojovací prostředy připojující plášť rámu se dovoluje použít zjednodušený model. Tento model vychází z předpoladu lineárně pružného chování spojovacích prostředů, loubového spojení jednotlivých dřevěných prvů rámu a účinného zaotvení sloupů proti nadzdvižení. Dřevěné prvy rámu i pláště se romě toho předpoládají doonale tuhé v ohybu i v tahu v rovině zatížení. Za těchto předpoladů se vypočte rozdělení vnitřních sil ze vztahů: F H h y i xi = yi de F a xi yi a H h x F (7.45 a 7.46) i yi = xi F jsou složy síly ve směru osy x příp. y pro spojovací prostřede se souřadnicemi x i, yi. Výsledná síla vychází ze vztahu: F F + F i = (7.47) xi yi de x i, yi jsou souřadnice uvažovaného spojovacího prostředu; H - celová vodorovná síla na stěnový prve; h - výša stěnového prvu; Prohlubovací urs v oboru dřevostaveb - 1 -

22 Petr Kulí Dimenzování prvů dřevěných onstrucí i, x y jsou součty čtverců vzdáleností všech spojovacích prostředů. i ezní podmínou únosnosti je selhání nejvíce namáhaných spojovacích prostředů, teré se nacházejí v rozích pláště. Návrhová hodnota únosnosti výztužné stěny se vypočte podle EC5 ze vztahu: F ν, d = F,d b / s (7.48) de F, d je návrhová hodnota únosnosti spojovacího prostředu; b - šířa stěnového prvu; s - vzdálenost spojovacích prostředů. U tohoto výpočetního modelu se vychází z toho, že síly jsou stejnoměrně rozděleny na spojovací prostředy mezi pláštěm a rámem a nepřihlíží se e oncentraci sil v rozích výztužné stěny. Tažený sloupe a otvení mají být navrženy na sílu F t, d = Fν,d h / b (7.49) a tlačený sloupe na sílu F = 0 F pro oboustranný plášť, nebo (7.50) c, d, 67 t,d F c, d = 0, 75 Ft,d pro jednostranný plášť (7.51) Krajní sloupy výztužné stěny a patní rám musí být přiměřeně zaotveny do záladu, aby mohly přenášet silové účiny, teré na ně působí. U vícepodlažních budov musí být výztužné stěny vzájemně spojeny ta, aby tyto síly mohly být přenášeny z jednoho podlaží budovy do druhého. Prohlubovací urs v oboru dřevostaveb - -

Navrhování dřevěnỳch konstrukcí podle Eurokódu

Navrhování dřevěnỳch konstrukcí podle Eurokódu PŘĺRUČKA Navrhování dřevěnỳch onstrucí podle Euroódu 5 Leonardo da Vinci Pilot Project CZ/06/B/F/PP/168007 Educational Materials or Designing and Testing o Timber Structures Leonardo da Vinci Pilot Projects

Více

Dřevo představuje obnovitelný zdroj energie, je to druh biomasy.

Dřevo představuje obnovitelný zdroj energie, je to druh biomasy. 11. Dřevo, materiálové vlastnosti. Dřevo a materiály na bázi dřeva, vlastnosti, třídy trvání zatížení, třídy provozu, charateristicé hodnoty pro výpočty, MSÚ, MSP. Dřevo představuje obnovitelný zdroj energie,

Více

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení PROBLÉMY STABILITY 9. cvičení S pojmem ztráty stability tvaru prvku se posluchač zřejmě již setkal v teorii pružnosti při studiu prutů namáhaných osovým tlakem (viz obr.). Problematika je však obecnější

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering Institute of Concrete and Masonry Structures, Veveri 95, 662 37 Brno Nosné konstrukce II - AF01 1. přednp ednáška Navrhování betonových prvků

Více

Schválení Vruty EASYfast 8-12 mm, technické schválení pro izolační systémy

Schválení Vruty EASYfast 8-12 mm, technické schválení pro izolační systémy Schválení Vruty EASYfast 8-1 mm, technicé schválení pro izolační systémy Jazyy / Languages: cs BERNER_78156.pdf 013-07-5 Z-9.1-619 pro tesařsé vruty EASYfast 8,0 1,0 mm Všeobecné stavebně technicé schválení

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET REVITALIZACE CENTRA MČ PRAHA - SLIVENEC DA 2.2. PŘÍSTŘEŠEK MHD 08/2009 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY:

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

Dřevěné a kovové konstrukce

Dřevěné a kovové konstrukce Učební osnova předmětu Dřevěné a kovové konstrukce Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

JSOU LEHKÉ, STABILNÍ, ALE VYDRŽÍ VELKOU ZÁTĚŽ

JSOU LEHKÉ, STABILNÍ, ALE VYDRŽÍ VELKOU ZÁTĚŽ TECHNICKÁ PŘÍRUČKA OBSAH Úvod 04 Přehled sortimentu 06 Otvory pro technické instalace 07 Návrhová tabulka 08 Výztuhy stojiny 09 Stropní konstrukce 10 Střecha 16 Stěna 20 Energetická úspornost 22 Zásady

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru Petr Kuklík České Budějovice, Kongresové centrum BAZILIKA 29.

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1 Dimenzování - Deska Dimenzování - Deska Postup ve statickém výpočtu (pro BEK1): 1. Nakreslit navrhovaný průřez 2. Určit charakteristické hodnoty betonu 3. Určit charakteristické

Více

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Úvod I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Zatímco stavební praxe vystačí pro betonové, dřevěné a ocelobetonové konstrukce se třemi evropskými normami, pro ocelové konstrukce je k

Více

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS)

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) Výstavba nového objektu ZPS na LKKV Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUČKNÍ ŘEŠENÍ Statický posudek a technická zpráva

Více

IDEA StatiCa novinky

IDEA StatiCa novinky strana 1/22 IDEA StatiCa novinky IDEA StatiCa novinky verze 5 strana 2/22 IDEA StatiCa novinky IDEA StatiCa... 3 Natočení podpor... 3 Pružné podpory... 3 Únava a mimořádné návrhové situace... 4 Změny a

Více

Přednáška 1 Obecná deformační metoda, podstata DM

Přednáška 1 Obecná deformační metoda, podstata DM Statika stavebních konstrukcí II., 3.ročník bakalářského studia Přednáška 1 Obecná deformační metoda, podstata DM Základní informace o výuce předmětu SSK II Metody řešení staticky neurčitých konstrukcí

Více

Projekt 3. Zastřešení sportovní haly založené na konceptu Leonardova mostu: statická analýza

Projekt 3. Zastřešení sportovní haly založené na konceptu Leonardova mostu: statická analýza Projekt 3 Zastřešení sportovní haly založené na konceptu Leonardova mostu: statická analýza Vypracovala: Bc. Karolína Mašková Vedoucí projektu: Doc. Ing. Jan Zeman, Ph.D. Konzultace: Ing. Ladislav Svoboda,

Více

Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34. Půdorysy 35. Popis výrobků 36. Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37. Dimenzační tabulky 38-41

Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34. Půdorysy 35. Popis výrobků 36. Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37. Dimenzační tabulky 38-41 Schöck Isokorb typ Obsah Strana Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34 Půdorysy 35 Popis výrobků 36 Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37 Dimenzační tabulky 38-41 Příklad dimenzování/upozornění

Více

Z a C - profily ZED VAZNICOVÉ SYSTÉMY. Návrhové tabulky podle ČSN EN. pro sekundární ocelové konstrukce

Z a C - profily ZED VAZNICOVÉ SYSTÉMY. Návrhové tabulky podle ČSN EN. pro sekundární ocelové konstrukce ZED VZNICOVÉ SYSTÉMY Z a C - profily pro sekundární ocelové konstrukce Návrhové tabulky podle ČSN EN voestalpine PROFILFORM s.r.o. www.voestalpine.com/profilform-cz Konstrukční systémy METSEC jméno, kterému

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

Ohyb nastává, jestliže v řezu jakožto vnitřní účinek působí ohybový moment, tj. dvojice sil ležící v rovině kolmé k rovině řezu.

Ohyb nastává, jestliže v řezu jakožto vnitřní účinek působí ohybový moment, tj. dvojice sil ležící v rovině kolmé k rovině řezu. Ohyb přímých prutů nosníků Ohyb nastává, jestliže v řeu jakožto vnitřní účinek působí ohybový moment, tj dvojice sil ležící v rovině kolmé k rovině řeu Ohybový moment určíme jako součet momentů od všech

Více

Ocelové konstrukce požární návrh

Ocelové konstrukce požární návrh Ocelové konstrukce požární návrh Zdeněk Sokol František Wald, 17.2.2005 1 2 Obsah prezentace Úvod Přestup tepla do konstrukce Požárně nechráněné prvky Požárně chráněné prvky Mechanické vlastnosti oceli

Více

7.3.9 Směrnicový tvar rovnice přímky

7.3.9 Směrnicový tvar rovnice přímky 739 Směrnicový tvar rovnice přímy Předpolady: 7306 Pedagogicá poznáma: Stává se, že v hodině nestihneme poslední část s určováním vztahu mezi směrnicemi olmých příme Vrátíme se obecné rovnici přímy: Obecná

Více

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa těleso nebudeme nahrazovat

Více

Ocelové konstrukce. Jakub Stejskal, 3.S

Ocelové konstrukce. Jakub Stejskal, 3.S Ocelové konstrukce { Jakub Stejskal, 3.S Výhody a nevýhody ocelových konstrukcí Výhody Vysoká pevnost vzhledem ke hmotnosti Průmyslová výroba (přesnost, produktivita, automatizace, odstranění sezónnosti,

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. NAMÁHÁNÍ NA OHYB

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. NAMÁHÁNÍ NA OHYB Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MECHNIK DRUHÝ ŠČERBOVÁ M. PVELK V. 14. ČERVENCE 2013 Název zpracovaného celku: NMÁHÁNÍ N OHYB D) VETKNUTÉ NOSNÍKY ZTÍŽENÉ SOUSTVOU ROVNOBĚŽNÝCH SIL ÚLOH 1 Určete maximální

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov A)Krovové soustavy B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon

Více

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA BAKALÁŘSKÝ PROJEKT Ubytovací zařízení u jezera v Mostě Vypracoval: Ateliér: Konzultace: Paralelka: Vedoucí cvičení: Jan Harciník Bočan, Herman, Janota, Mackovič,

Více

NEXIS 32 rel. 3.70 Betonové konstrukce referenční příručka

NEXIS 32 rel. 3.70 Betonové konstrukce referenční příručka SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních konstrukcí k podle Eurokódů Důvody vydání a podmínky používání v praxi Příklady zpracování tabelárních hodnot a principy jejich stanovení Ing. Roman Zoufal,

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

NOVÉ MOŽNOSTI V NAVRHOVÁNÍ VELKOROZPONOVÝCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PODLE PLATNÝCH EVROPSKÝCH NOREM

NOVÉ MOŽNOSTI V NAVRHOVÁNÍ VELKOROZPONOVÝCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PODLE PLATNÝCH EVROPSKÝCH NOREM ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ NOVÉ MOŽNOSTI V NAVRHOVÁNÍ VELKOROZPONOVÝCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PODLE PLATNÝCH EVROPSKÝCH NOREM PETR KUKLÍK VELKOROZPONOVÉ DŘEVĚNÉ stropy 12 m KONSTRUKCE!!!

Více

* Modelování (zjednodušení a popis) tvaru konstrukce. pruty

* Modelování (zjednodušení a popis) tvaru konstrukce. pruty 2. VNITŘNÍ SÍLY PRUTU 2.1 Úvod * Jak konstrukce přenáší atížení do vaeb/podpor? Jak jsou prvky konstrukce namáhány? * Modelování (jednodušení a popis) tvaru konstrukce. pruty 1 Prut: konstrukční prvek,

Více

NEXIS 32 rel. 3.60 Samostatný betonový průřez

NEXIS 32 rel. 3.60 Samostatný betonový průřez SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Vrtání a vyvrtávání. 1.1.1 Charakteristika výrobní metody

Vrtání a vyvrtávání. 1.1.1 Charakteristika výrobní metody Vrtání a vyvrtávání Vrtáním se rozumí obrábění díry do plného materiálu, zatímco vyvrtáváním se díry předvrtané, předlité nebo předované zvětšují na požadovaný průměr. Vrtat lze válcové, uželové a tvarové

Více

7. Haly. Dispozice, střešní konstrukce.

7. Haly. Dispozice, střešní konstrukce. 7. Haly. Dispozice, střešní konstrukce. Halové stavby: terminologie, dispoziční řešení (příčný a podélný směr, střešní rovina). Střešní konstrukce: střešní plášť, vaznice (prosté, spojité, kloubové, příhradové,

Více

Omezení nadměrných průhybů komorových mostů optimalizací vedení předpínacích kabelů

Omezení nadměrných průhybů komorových mostů optimalizací vedení předpínacích kabelů Omezení nadměrných průhybů komorových mostů optimalizací vedení předpínacích kabelů Lukáš Vráblík, Vladimír Křístek 1. Úvod Jedním z nejzávažnějších faktorů ovlivňujících hlediska udržitelné výstavby mostů

Více

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE Maturitní témata - obor 36-47-M/01 Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství 2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE profilová část maturitní zkoušky ústní zkouška před zkušební komisí 1. Staticky určité konstrukce

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Spoje a spojovací součásti Pohybové šrouby Ing. Magdalena

Více

Platnost zásad normy:

Platnost zásad normy: musí zajistit Kotvení výztuže -spolehlivé přenesení sil mezi výztuží a betonem musí zabránit -odštěpování betonu -vzniku podélných trhlin Platnost zásad normy: betonářská prutová výztuž výztužné sítě předpínací

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje 1.1 Název akce: Novostavba objektu Mateřské školy ve Vinoři Ulice Mikulovická a Ronovská, 190 17 Vinoř č.parc. 1093/1, 1093/2, 870, 871/1 1.2 Investor Městská část Praha - Vinoř

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ. Doc. Ing. MARCELA KARMAZÍNOVÁ, CSc. KOVOVÉ MOSTY I MODUL M04 SPŘAŽENÉ OCELOBETONOVÉ MOSTY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ. Doc. Ing. MARCELA KARMAZÍNOVÁ, CSc. KOVOVÉ MOSTY I MODUL M04 SPŘAŽENÉ OCELOBETONOVÉ MOSTY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Doc. Ing. MARCELA KARMAZÍNOVÁ, CSc. KOVOVÉ MOSTY I MODUL M04 SPŘAŽENÉ OCELOBETONOVÉ MOSTY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2.

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2. Kapitola 2 Přímková a rovinná soustava sil 2.1 Přímková soustava sil Soustava sil ležící ve společném paprsku se nazývá přímková soustava sil [2]. Působiště všech sil m i lze posunout do společného bodu

Více

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u ových desek pronikajících do stropních polí. Prvek přenáší kladné i záporné ohybové momenty a posouvající síly. 105 Schöck Isokorb

Více

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část základní technické údaje a použití Keramické stropy HELUZ MIAKO jsou tvořené cihelnými vložkami HELUZ MIAKO a keramobetonovými

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ KOVOVÉ KONSTRUKCE I MODUL BO04-M01 USPOŘÁDÁNÍ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ PRŮMYSLOVÝCH BUDOV

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ KOVOVÉ KONSTRUKCE I MODUL BO04-M01 USPOŘÁDÁNÍ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ PRŮMYSLOVÝCH BUDOV VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ KOVOVÉ KONSTRUKCE I MODUL BO04-M01 USPOŘÁDÁNÍ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ PRŮMYSLOVÝCH BUDOV STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Kovové

Více

3 Nosníky, konzoly Nosníky

3 Nosníky, konzoly Nosníky Nosníky 3.1 Nosníky Používají se pro uložení vodorovné trubky v sestavách dvoutáhlových závěsů jako např. RH2, RH4 6, SH4 7, sestavách pružinových podpěr VS2 a kloubových vzpěr RS2. Základní rozdělení

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ING. JOSEF PANÁČEK PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ MODUL CM2 DIMENZOVÁNÍ BETONOVÝCH PRVKŮ ČÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

12.9.2014. ÚVOD 4.ročník KOSTRUKCE STAVEB

12.9.2014. ÚVOD 4.ročník KOSTRUKCE STAVEB 12.9.2014 ÚVOD 4.ročník KOSTRUKCE STAVEB 12.9.2014 Cyklus materiálů ve stavebnictví 12.9.2014 OTEVŘENÝ SYSTÉM Stavebnice LEGO - základní prvek může být použit pro tvorbu nesčetného množství různých konstrukcí

Více

RIBTEC zadání průběhů vnitřních sil z globálního modelu do výpočtu BEST Newsletter

RIBTEC zadání průběhů vnitřních sil z globálního modelu do výpočtu BEST Newsletter RIBtec BEST výpočet a zadání zatížení sloupu korespondující s průběhem jeho vnitřních sil v globálním výpočetním modelu (FEM) nosné konstrukce Běžným pracovním postupem, zejména u prefabrikovaných betonových

Více

Tvorba technické dokumentace

Tvorba technické dokumentace Tvorba technické dokumentace Požadavky na ozubená kola Rovnoměrný přenos otáček, požadavek stálosti převodového poměru. Minimalizace ztrát. Volba profilu boku zubu. Materiály ozubených kol Šedá a tvárná

Více

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa Strojírenské výpočty http://michal.kolesa.zde.cz michal.kolesa@seznam.cz Předmluva Publikace je určena jako pomocná kniha při konstrukčních cvičeních, ale v žádném případě nemá nahrazovat publikace typu

Více

Konstrukční systém - rozdělení

Konstrukční systém - rozdělení Skeletové konstrukční systémy Konstrukční systém je celek složený z : a) Nosných konstrukcí b) Kompletačních konstrukcí (nenosných) c) Technického zařízení (vodovod, kanalizace, vytápění, větrání..) d)

Více

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6

Více

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice 10/stat.03/1 CZ PLAST s.r.o Kostěnice 173 530 02 Pardubice Statické posouzení jímky, na vliv podzemní vody 1,0 m až 0,3 m, a založením 1,86 m pod upraveným terénem. Číslo zakázky... 10/stat.03 Vypracoval

Více

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG Ytong Ekonom Ytong Komfort Ytong Klasik Ytong Komfort Ytong Ekonom Ytong Klasik Doporučená použití stropních a střešních konstrukcí Ytong ve stavbách typ konstrukce

Více

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u volně vyložených stěn. Přenáší záporné ohybové momenty a kladné posouvající síly. Navíc přenáší i vodorovné síly působící střídavě opačnými směry. 115

Více

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady:

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady: Předložený statický výpočet řeší založení objektu SO 206 most na přeložce silnice I/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880. Obsahem tohoto výpočtu jsou pilotové základy krajních opěr O1 a O6 a středních

Více

Určení počátku šikmého pole řetězovky

Určení počátku šikmého pole řetězovky 2. Šikmé pole Určení počátku šikmého pole řetězovky d h A ϕ y A y x A x a Obr. 2.1. Souřadnie počátku šikmého pole Jestliže heme určit řetězovku, která je zavěšená v bodeh A a a je daná parametrem, je

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

B5 Železobetonové podpory

B5 Železobetonové podpory B5 Železobetonové podpory Příručka pro uživatele programů pro statické výpočty Frilo Friedrich + Lochner GmbH 2009 Web společnosti Frilo v síti Internet www.frilo.de E-mailová adresa: info@frilo.de Příručka

Více

Rekonstrukce bytů ze statického hlediska Doc. Ing. Hana Gattermayerová, CSc

Rekonstrukce bytů ze statického hlediska Doc. Ing. Hana Gattermayerová, CSc Rekonstrukce bytů ze statického hlediska Doc. Ing. Hana Gattermayerová, CSc ČVUT Stavební fakulta katedra pozemních staveb Thákurova 7, 166 29 Praha 6 e-mail: gatter@fsv.cvut.cz Atelier P.H.A., s.r.o.

Více

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: ST.1 - SEZNAM PŘÍLOH, TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY ST.2 - STATICKÝ VÝPOČET ST.3 - VÝKRES TVARU A SKLADBY STROPNÍCH DÍLCŮ ST.4 - PRŮVLAK P1 VÝZTUŽ

Více

n =, kde n je počet podlaží. ψ 0 je redukční

n =, kde n je počet podlaží. ψ 0 je redukční Užitné zatížení Činnost lidí Je nahrazeno plošným a bodovým zatížením. Referenční hodnota 1 rok s pravděpodobností překročení 0,98 Zatížení stropů Velikost zatížení je dána v závislosti na druhu stavby

Více

ZIMNÍ STADION DĚČÍN - OBLOUKOVÁ ULICE

ZIMNÍ STADION DĚČÍN - OBLOUKOVÁ ULICE 1 ZIMNÍ STADION DĚČÍN - OBLOUKOVÁ ULICE REVIZE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ DLE ČSN 73 26 01 kap.vii rok 2013 Urgentní opravy POČET STRAN: 7 V LIBERCI: 21. dubna 2013 VYPRACOVAL: Ing. Jiří Khol ANTA.CT s.r.o.,

Více

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. Předmět a účel... 3 1.2. Platnost a závaznost použití... 3 2. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 3 3. ZÁKLADNÍ

Více

HAVÁRIE KONZOL SKLADU EXPEDICE VLIVEM PŘETÍŽENÍ ŘEZIVEM

HAVÁRIE KONZOL SKLADU EXPEDICE VLIVEM PŘETÍŽENÍ ŘEZIVEM IV. ročník celostátní konference SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ Téma: Posudek - poruchy - havárie 81 23.až 24.4.2003 Dům techniky Ostrava ISBN 80-02-01551-7 HAVÁRIE KONZOL SKLADU EXPEDICE VLIVEM PŘETÍŽENÍ ŘEZIVEM

Více

MOŽNOSTI OPRAVY VAD KOTLOVÝCH TĚLES VE SVARECH PLÁŠŤ - NÁTRUBEK

MOŽNOSTI OPRAVY VAD KOTLOVÝCH TĚLES VE SVARECH PLÁŠŤ - NÁTRUBEK MOŽNOSTI OPRAVY VAD KOTLOVÝCH TĚLES VE SVARECH PLÁŠŤ - NÁTRUBEK Ondřej Bielak, Jan Masák BiSAFE, s.r.o., Malebná 1049, 149 00 Praha 4,, e-mail: bielak@bisafe.cz Ve svarových spojích plášť nátrubek se vyskytují

Více

Zakládání ve Scia Engineer

Zakládání ve Scia Engineer Apollo Bridge Apollo Bridge Architect: Ing. Architect: Miroslav Ing. Maťaščík Miroslav Maťaščík - Alfa 04 a.s., - Alfa Bratislava 04 a.s., Bratislava Design: DOPRAVOPROJEKT Design: Dopravoprojekt a.s.,

Více

Ekopanely a montážní materiál

Ekopanely a montážní materiál Ekopanely a montážní materiál [a] Ekopanely a stěnová spona [b] Vysvětlivky [1] 800 mm 1200 mm 2 [2] 1 3 4 5 6 6x 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 5x /m 2 max. 32 00 mm max. 32 00 mm cca cca 17 20 cm 1 8 50

Více

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009 ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA ÚMČ P20 Horní Počernice ING.M.SCHMIDT OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 Požárně bezpečnostní řešení ING.ARCH. J.DANDA 06/2009

Více

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Pozemní stavitelství II cvičení; úloha pátá Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Pozemní stavitelství II cvičení; úloha pátá Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II - úloha pátá Cíle a předmět páté úlohy budou vč. vysvětlujících poznámek, postupů a příkladů s obrázky popsány ve výkladu k cvičení,

Více

Manuál. Návrh ocelových konstrukcí

Manuál. Návrh ocelových konstrukcí Manuál Návrh ocelových konstrukcí Návrh ocelových konstrukcí Obsah Úvod do posudků... 2 Parametry posudků dílce pro EC-ENV... 3 Parametry posudků dílce pro EC-EN... 4 Parametry posudků dílce pro NEN 6770-6771...

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a. s.

STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a. s. STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a. s. ředitelství Zvláštních obnovovacích závodů MD ČR - Praha www.soz.cz Konstrukce železničního mostu ŽM-16, zásady montáže a plánování stavby dle hrubých norem Cíl podat základní

Více

Program pro prostorové. prutové konstrukce pro stavební inženýrství... Statika, která Vás bude bavit... RSTAB 8 EUROKÓDY / MEZINÁRODNÍ NORMY RSTAB8

Program pro prostorové. prutové konstrukce pro stavební inženýrství... Statika, která Vás bude bavit... RSTAB 8 EUROKÓDY / MEZINÁRODNÍ NORMY RSTAB8 Stabilita a dynamika 3D prutové konstrukce Ocel www.timberdesign.cz www.lackner-raml.at Masivní konstrukce Jeřábové dráhy Dřevo EUROKÓDY / MEZINÁRODNÍ NORMY RSTAB8 Program pro prostorové Přípoje Mosty

Více

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Tepelně styčník s čelní deskou Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Praktické využití tepelně ho spoje Vnější části objektu (přístřešky, nevytápěné části objektu) Střešní nástavby Balkony,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0015 V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol. Ing.

CZ.1.07/1.5.00/34.0015 V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol. Ing. Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0015 V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Zobrazování

Více

Vybrané kapitoly z pravěkého stavitelství 1. Úvod do konstrukcí pozemního stavitelství

Vybrané kapitoly z pravěkého stavitelství 1. Úvod do konstrukcí pozemního stavitelství Vybrané kapitoly z pravěkého stavitelství 1. Úvod do konstrukcí pozemního stavitelství Zuzana Bláhov hová-sklenářová Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav pro pravěk k a ranou dobu dějinnoud

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MULTI-PURPOSE SPORTS BUILDING

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MULTI-PURPOSE SPORTS BUILDING VYOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERITY OF TECHNOLOGY FAKULTA TAVEBNÍ ÚTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INTITUTE OF METAL AND TIMBER TRUCTURE VÍCEÚČELOVÁ PORTOVNÍ HALA

Více

Cvičební řád metodický list č. 5/VÝŠ 1

Cvičební řád metodický list č. 5/VÝŠ 1 Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany technický výcvik Název: Jištění další osoby Metodický list číslo 5 VÝŠ Vydáno

Více

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami:

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: 6. Geometrie břitu, řezné podmínky Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: Základní rovina Z je rovina rovnoběžná nebo totožná s

Více