Příručka poradce. produktová část. zpracovalo oddělení metodiky produktů Z0097 (verze 07/2015)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka poradce. produktová část. zpracovalo oddělení metodiky produktů Z0097 (verze 07/2015)"

Transkript

1 Příručka poradce produktová část zpracovalo oddělení metodiky produktů Z0097 (verze 07/2015)

2 Obsah ÚVOD OBECNÉ ZÁSADY Obecné zásady... 7 Posuzování zdravotních a finančních rizik Jak stanovit optimální pojistnou částku Placení pojistného Poplatky Vystavování upomínek Ukončování pojistných smluv Přehled stavu pojistné smlouvy, Potvrzení o pojistném zaplaceném poplatníkem daně z příjmů na své soukromé životní pojištění Likvidace pojistných událostí Sjednocení ustanovení všeobecných pojistných podmínek a speciálních pojistných podmínek u jednotlivých rizik Výplata části kapitálové hodnoty (formulář Z2090) Daňové zvýhodnění životního pojištění Nejčastější dotazy poradců PŘEHLED PRODUKTŮ FLEXIBILNÍHO POJIŠTĚNÍ VPP OSOINV FLEXI životní pojištění Příspěvek zaměstnavatele Úprava pojistné smlouvy v programu InSpiral FLEXI životní pojištění JUNIOR PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ VPP OSOŽIV Úvěrové životní pojištění HYPOTÉKA Komplexní pojištění pro klienty ČS penzijní společnosti Pojištění pohřbu Příručka poradce Obsah 1

3 ÚVOD Vážení poradci, tato aktualizovaná verze Příručky poradce obsahuje kromě stručného představení Pojišťovny České spořitelny a její historie také souhrn obecných zásad a pravidel, které musí být dodržovány při prodeji našich produktů. Dále příručka detailně popisuje konkrétní produkty včetně principů a podmínek jejich fungování. Cílem je poskytnout vám ucelený pohled na námi nabízené produkty a usnadnit vám práci při jejich prodeji. Příručka je platná od Životní pojištění sjednávané Pojišťovnou České spořitelny od se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále zákonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, obchodním zákoníkem, všeobecnými pojistnými podmínkami, speciálními pojistnými podmínkami daného pojištění, interními předpisy a touto příručkou. Životní pojištění sjednávané od do se řídí zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů. Životní pojištění sjednávané do se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 2 ÚVOD Příručka poradce

4 1. POJIŠŤOVNA ČESKÉ SPOŘITELNY Na českém trhu působíme již od roku Od roku 2001 používáme název Pojišťovna České spořitelny. Od roku 2004 jsme specialisty na životní pojištění. Od roku 2008 patříme do silné pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group, která byla založena v roce 1824 Georgem Ritterem von Högelmüllerem a v současné době zahrnuje 50 pojišťoven ve 25 evropských zemích. Nabízíme kvalitní produkty životního pojištění v široké síti poboček České spořitelny i u renomovaných externích partnerů. Jsme předním poskytovatelem bankopojištění na českém trhu. Naším strategickým partnerem je Česká spořitelna, která nabízí naše produkty na pobočkách banky. V roce 2013 dosáhlo předepsané pojistné naší pojišťovny hodnoty 10,7 miliardy korun. Máme již více jak 1,9 milionů spokojených klientů. Se svým základním kapitálem ve výši 1,9 miliardy korun jsme jednou z nejlépe kapitálově vybavených pojišťoven na českém pojistném trhu. Spolupracujeme s renomovanou zajišťovnou Swiss Re, druhou největší zajišťovnou na světě, která byla založena již v roce 1863 a dnes působí ve více než 20 zemích světa, dále se zajišťovnou VIG Re a také se společností BNP Paribas Cardif. Obchodní firma Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group Právní forma akciová společnost Sídlo Pardubice, náměstí Republiky 115, PSČ , Česká republika Registrace Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 855 obchodního rejstříku Datum zápisu do obchodního rejstříku Identifikační číslo Kontaktní údaje pro poradce tel ; Předmět podnikání pojišťovací činnost a činnosti související s pojišťovací činností Orgán odpovědný za výkon dohledu Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1 Získaná ocenění Kvalitu FLEXI životního pojištění potvrzuje nejen počet uzavřených smluv a výše předepsaného pojistného, ale také ocenění získaná od odborníků i klientů. V roce 2008 odstartovalo úspěšnou dráhu ocenění Stříbrná koruna. V roce 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 jsme na prvotní úspěch navázali a získali jsme ocenění Zlatá koruna v kategorii životního pojištění. Kvalitu naší pojišťovny, zejména pak její přístup ke klientům, ocenila Asociace českých makléřů v roce 2006, 2007, 2008, 2009 titulem Pojišťovna roku v kategorii životní pojištění. Dále jsme v roce 2011 získali titul Nejlepší pojišťovna roku 2011 a Klientsky nejpřívětivější pojišťovna roku V soutěži Hospodářských novin Nejlepší pojišťovna roku 2012 jsme pak získali stříbro. Stříbro jsme získali také za rok 2013 v soutěži Pojišťovna roku, kterou vyhlašuje Asociace českých pojišťovacích makléřů. Příručka poradce ÚVOD 3

5 4 ÚVOD Příručka poradce

6 Obecné zásady 07/2015

7 Vysvětlivky použitých zkratek ČS Česká spořitelna, a.s. DO Denní odškodné FŽP Flexibilní životní pojištění INV Invalidita IS Informační systém ISIC Název informačního systému pro správu životního pojištění KH Kapitálová hodnota smlouvy KŽP Kapitálové životní pojištění OZ Občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb.) NOZ Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) PČS Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group PN Pracovní neschopnost PS Pojistná smlouva SPP Speciální pojistné podmínky SŽP Soukromé životní pojištění PPPP Přehled poplatků a parametrů produktu VPP Všeobecné pojistné podmínky VVO Velmi vážná onemocnění ZDP Zákon o daních z příjmů ZPS Zákon o pojistné smlouvě (zákon č. 37/2004 Sb.)

8 2. OBECNÉ ZÁSADY (platí pro všechny druhy životního pojištění) 2.1. Uzavření pojistné smlouvy Navrhovatelem je zájemce o pojištění (klient), který předkládá nabídku na uzavření pojistné smlouvy, resp. přímo pojistnou smlouvou pojistiteli. Poradce převezme od klienta řádně vyplněnou a oběma smluvními stranami podepsanou (lze podepsat i prostřednictvím SignPad) nabídku na uzavření pojistné smlouvy nebo přímo pojistnou smlouvu. Pokud je nabídka sepsána v elektronické formě s použitím vlastnoručního digitálního podpisu je nezbytné vyplnit a mobilní telefon pojistníka, jelikož pojistník souhlasí s převzetím nabídky včetně jejích příloh, se kterými se seznámil, prostřednictvím odkazu zaslaného právě na ovou adresu uvedenou v nabídce do 24 hodin po odeslání dat na naši centrálu. Odkaz je zabezpečen potvrzovacím kódem, který pojistníkovi zašleme SMS zprávou na telefonní číslo uvedené v nabídce. V případě, že , resp. telefon, není vyplněn, resp. je vyplněn v chybném formátu, a k jeho doplnění (opravě) nedojde ani na základě intervence zaslané poradci, nemůžeme danou nabídku zplatnit. Údaje obsažené ve vlastnoručním digitálním podpisu, zejména biometrické charakteristiky jako rychlost provedení podpisu, tlak pera na podložku, zrychlení a úhel sklonu pera v jednotlivých částech podpisu apod., shromažďujeme a zpracováváme v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů a se souhlasem klienta, který je podmínkou pro uzavření pojistné smlouvy. Díky těmto údajům je zfalšování podpisu téměř nemožné. Vlastnoruční digitální podpis je zašifrovaný a neoddělitelně spojený s dokumentem, není tedy možné ho zneužít. Povinnosti poradce: před sjednáním nabídky/smlouvy sepsat s klientem Záznam z jednání (na formuláři Z1058, případně na formuláři dané společnosti, který byl schválen oddělením metodiky produktů, nebo příslušným regionálním obchodním manažerem), ve kterém budou uvedeny požadavky a potřeby klienta na pojištění, doporučený produkt, důvody pro jeho výběr či případné nesrovnalosti mezi původně požadovaným a skutečně sjednaným produktem. Jednu kopii Záznamu z jednání je poradce povinen zaslat spolu s nabídkou na uzavření pojistné smlouvy / pojistnou smlouvou na adresu pojistitele, další dvě kopie jsou určeny pro klienta a pro samotného poradce. předat klientovi: nabídku na uzavření pojistné smlouvy / pojistnou smlouvu s označením KLIENT, modelaci vývoje pojištění, výše zmíněný záznam z jednání, přehled poplatků a parametrů produktu a předsmluvní dokumentaci obsahující informační list pro zájemce o pojištění a produktový list. Dále je nutné předat všeobecné pojistné podmínky, speciální pojistné podmínky a pokud produkt obsahuje úrazové pojištění, tak i oceňovací tabulky. Tyto dokumenty klient obdrží v listinné podobě nebo na CD. zaslat originál nabídky / pojistné smlouvy s označením POJISTITEL k centrálnímu zpracování na centrálu Pojišťovny České spořitelny, ve lhůtě stanovené ve Smlouvě o obchodním zastoupení. Není přitom podstatné, zda se jedná o nabídku s odloženým počátkem pojištění nebo o nabídku s počátkem od 1. kalendářního dne následujícího měsíce. Nabídku podepsanou vlastnoručním digitálním podpisem je nutné předat prostřednictvím synchronizace aplikace SmartClient. Nabídka je úspěšně doručena do pojišťovny, pokud je v záložce DOKUMENTY označena ikonou zámečku. řešit nedostatky v nabídce / pojistné smlouvě, případně požadavky na dodání zdravotní dokumentace, na které upozorňujeme prostřednictvím intervencí. Činnosti pojistitele (PČS): upozornit poradce na případné nedostatky intervencí vystavenou: přímo na oddělení zdravotního posouzení pokud se jedná o požadavek týkající se pouze zdravotního stavu klienta na oddělení Help Desk pokud se jedná o nápravu chyby v nabídce, případně kombinace chyby v nabídce s požadavkem na zdravotní dokumentaci Pokud nebudou tyto nedostatky odstraněny ve stanovené době, může dojít k nepřijetí nabídky. po posouzení a ocenění přejímaného rizika vystavit a doručit pojistníkovi do 3 měsíců ode dne, kdy poradce nabídku na uzavření pojistné smlouvy převzal, pojistku, která slouží jako písemné potvrzení o uzavření pojistné smlouvy za datum uzavření považujeme dle NOZ desátý den po vystavení pojistky informovat dopisem pojistníka, em poradce, o případném nepřijetí nabídky pokud klient zaslal na nepřijatou nabídku platbu pojistného, pak je nutné pro přeúčtování na případnou novou nabídku použít tiskopis Z0081 (Žádost o převod/přeúčtování platby pojistného) tuto žádost doporučujeme doručit do PČS do deseti dnů od data nepřijetí nabídky Dávka nabídek se předává na centrálu PČS spolu s vyplněnou Průvodkou k dávce nabídek a jiných dokladů formulář Z0012, na kterou se kromě nabídek na pojištění / pojistných smluv uvádí veškerá další korespondence adresovaná do pojišťovny na oddělení správy pojištění. Pojistná smlouva je: platná od data jejího uzavření (10. den po vystavení pojistky) účinná od data sjednaného počátku pojištění Pozor ve většině případů předchází datum počátku pojištění datu uzavření. Nabídka je neplatná, pokud: místo sjednání je mimo území České republiky dle zákona o pojišťovnictví nejsou poradci oprávněni takové nabídky sjednávat nabídku nepřijmeme do pojištění Příručka poradce obecné zásady 7

9 2.2. Vyplnění nabídky pojistné smlouvy respektive pojistné smlouvy nabídky / pojistné smlouvy je nutné vyplňovat dle následujícího vzoru písma: A Á Ä B Č Ě F G H I Í Q R Ř S U Ú Ů Ü Ý pojistný poradce zodpovídá za to, že všechny průpisy nabídky jsou identické a to včetně případných oprav abecední údaje se zapisují do kolonek zleva, údaje o pojistném a pojistné částky zprava doporučujeme vyplnění kuličkovým perem nebo propisovací tužkou modré barvy, aby bylo zaručeno čitelné propsání jednotlivých údajů pozor na rozkládání dokumentu, aby nedocházelo k nesprávným průpisům na jiné straně nabídky/smlouvy opravu údaje v nabídce proveďte přeškrtnutím chybného údaje jednou čarou opravený údaj je potřeba opatřit podpisem pojistníka a poradce, opravu je nutné provést na originále i obou kopiích - v případě, že bude jeden z podpisů (oba podpisy) chybět, pak vystavíme intervenci k opravě údaje vyplňování adresy pokud není v adrese příslušné obce používán systém ulic, lze do kolonky Ulice vyplnit i část obce, do kolonky Č.p. můžete vyplnit všechny druhy čísel domovních číslo popisné, evidenční číslo nebo číslo orientační, do adresy pro písemný styk můžete ve výjimečných případech uvést i P.O.BOX Pokud jsou některé kolonky v nabídce nedostačující pro vepsání potřebných údajů a údaje nebude možné vepsat do zvláštního ujednání (např. zajištění závazku, dlouhé zvláštní ujednání, obmyšlené osoby apod.), je nutné k nabídce přiložit čistý list papíru, označit jej jako příloha č. k nabídce č.. a potřebné údaje na něj dopsat. Tato příloha musí být podepsána pojistníkem, pojištěnými osobami (příp. zákonným zástupcem nezletilého pojištěného dítěte, je-li odlišný od pojistníka či pojištěného) i poradcem. Podpisy: Nabídku na uzavření pojistné smlouvy / pojistnou smlouvu podepisuje: pojistník, pojištěný, je-li odlišný od pojistníka, zákonný zástupce nezletilých pojištěných dětí, pokud je odlišný od osoby pojistníka či pojištěného nebo pokud se jedná o poručníka, opatrovníka či pěstouna. Podpisy těchto osob jsou nezbytné z důvodu předání souhlasu se zpracováním osobních a citlivých údajů (včetně rodného čísla) dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, z důvodu předání souhlasu se zpracováním zdravotnické dokumentace a dalších údajů o zdravotním stavu dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, z důvodu předání souhlasu k obmyšleným osobám sjednávaným ve smlouvě, souhlasu s výplatou odkupného pojistníkovi či z důvodu souhlasu s ovou komunikací. Pojištění cizinců Pro sjednání pojištění pro cizince je nutné splnit následující: rodné číslo, resp. složení rodného čísla dle data narození ve formátu RRMMDD (u žen +50), za lomítkem do tří okének a od roku nar do čtyř okének vepsat 0, praktický lékař na území ČR, adresu pro písemný styk doporučujeme uvádět na území ČR, není-li v pojistné smlouvě uvedeno jinak (neuvádět P. O. BOX nebo hotel) Dokumenty předávané klientovi při sjednání nabídky Dokument Předsmluvní dokumentace Informační list pro zájemce o pojištění Přehled poplatků a parametrů produktu Modelace vývoje pojištění včetně výše odkupného (Simulace) Předsmluvní dokumentace Produktový list VPP SPP Oceňovací tabulka plnění za trvalé následky úrazu Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu Sjednáno na papírový formulář Součástí Dokumentace k pojištění v listinné podobě Simulaci/e poradce předá před podpisem nabídky (papír, ) vytvoří v SC a) Na CD-ROM, které je součástí Dokumentace k pojištění b) Klient může požádat o zaslání vytištěné verze Sjednáno prostřednictvím SmartClienta Součástí Dokumentace k pojištění v listinné podobě a) Simulaci/e poradce předá před podpisem nabídky (papír, ) vytvoří v SC b) Poradce může vytisknout spolu s nabídkou (generuje se automaticky dle toho, co je v nabídce) a) Na CD-ROM, které je součástí Dokumentace k pojištění b) Klient může požádat o zaslání vytištěné verze Sjednáno prostřednictvím SmartClienta + digitální podpis a) Možnost odeslat na klienta b) Možnost vytisknout ze SC (Informační list ve formulářích, Přehled poplatků v rámci simulace) c) Možnost předat Dokumentaci k pojištění d) Úložiště a) Simulaci/e poradce předá před vytvořením nabídky (papír, ) vytvoří v SC b) Klient podepisuje digitálně spolu s nabídkou a obdrží na úložiště (generuje se dle toho, co je v nabídce) c) Poradce může klientovi vytisknout spolu s nabídkou a) Úložiště b) Poradce může předat Dokumentaci k pojištění c) Klient může požádat o zaslání vytištěné verze 8 obecné zásady Příručka poradce

10 Nabídka Záznam z jednání s klientem Lékařská zpráva Lékařská prohlídka Faktura Potvrzení o výši pracovního příjmu Finanční dotazník Dotazník pojištěného (papírově) FATCA Vyplněný a podepsaný papírový formulář Poradce vyplňuje vlastní nebo náš formulář Poradce předá klientovi předvyplněný papírový formulář Tiskne se ze SC a podepisuje papírově a) Poradce vyplňuje vlastní nebo náš formulář (možnost vytisknout ze SC) b) Možnost vytisknout ze SC (automaticky generovaný spolu s nabídkou) Tiskne se ze SC a vyplňuje papírově a) Klient podepisuje digitálně a obdrží na úložiště b) Poradce může vytisknout kopii nabídky a) Klient podepisuje digitálně a obdrží na úložiště (automaticky generovaný spolu s nabídkou) b) Poradce může vytisknout klientovi c) Poradce může vyplnit vlastní nebo náš formulář (možnost vytisknout ze SC) a) Klient obdrží na úložiště b) Poradce mu může vytisknout ze SC c) Poradce mu může předvyplnit vytištěný formulář SC = aplikace SmartClient pro elektronické sjednávání Dokumentace k pojištění se dělí na: - Dokumentace k pojištění FLEXI - Dokumentace k pojištění (pro ostatní produkty) 2.4. avizování nové produkce prostřednictvím sms Pokud sjednáváte nabídku / pojistnou smlouvu na papírovém formuláři, musíte zajistit, aby avizující SMS byla do PČS doručena nejpozději následující kalendářní den po sjednání nabídky / pojistné smlouvy. Potvrzení o přijetí SMS zasíláme 7 dní v týdnu, vždy od 05:00 hod. do 22:00 hod. V případě odeslání avizující SMS v nesprávném formátu bude poradce o nepřijetí takovéto SMS též informován. V případě nedoručení potvrzení do 60 minut od odeslání avizující SMS zprávy je třeba se obrátit na Help Desk. Podrobnější informace o tomto nastavení obsahuje metodický pokyn č. 10/2009 Systém uplatňování smluvních pokut u pozdě doručených nabídek pojistných smluv a pojistných smluv Provedení identifikace dle zákona č. 253/2008 sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nabyl účinnosti dnem a stanovuje základní pravidla pro provedení identifikace. s účinností od není možné, aby pojistník a poradce byl tatáž osoba (není možné sjednat nabídku / pojistnou smlouvu sám sobě). O provedení identifikace je možné požádat: externího partnera Pojišťovny České spořitelny nebo na jednotlivých pobočkách České spořitelny, a.s. ověření identifikačních údajů provedeno na základě předložení dokladu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu pro cizího státního příslušníka) Průkaz totožnosti musí pro účely identifikace pojistníka obsahovat jeho jméno a příjmení, rodné číslo (nebyloli přiděleno, pak datum narození), místo narození, trvalý nebo jiný pobyt, státní občanství a fotografii, z níž je patrná podoba identifikované osoby. Jde-li o podnikající fyzickou osobu, pak také její obchodní firmu, místo podnikání a identifikační číslo této osoby. Příručka poradce ObECNÉ ZáSADY 9

11 notáře, krajský úřad v přenesené působnosti nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností (doložení sepsané identifikační listiny, která je veřejnou listinou). příslušný zastupitelský úřad České republiky v dané zemi nebo notáře, který o provedení identifikace sepíše veřejnou listinu. Zahraniční veřejná listina musí být ověřena v souladu s mezinárodním právem. V souvislosti s provedením identifikace identifikovaná osoba souhlasí s tím, aby Pojišťovna České spořitelny, ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ a.s., Vienna Insurance Group, zpracovávala informace získané ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen zákon ), které jsou k provedení identifikace nezbytné, včetně předložení příslušných dokladů. Dále souhlasí s tím, že pojistitel může pro účely provedení identifikace a její kontroly dle zákona pořizovat kopie nebo výpisy z předložených dokladů. Identifikovanou osobou může být fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba. a) fyzická osoba identifikace se provádí přímo v oddíle identifikace na konkrétním tiskopise (nabídka/ A. PS, ZÁVĚREČNÁ žádost, USTANOVENÍ formulář hlášení pojistné události). Pro identifikaci 6. Pojistník potvrzuje, fyzické že adresa jeho osoby trvalého také pobytu / bydliště slouží a kontakty tiskopis elektronické Formulář komunikace 1. Nabídka pojistníka (navrhovatele) na uzavření pojistné smlouvy (dále jen nabídka ) musí být uvedené v této nabídce jsou aktuální. k pojistitelem provedení přijata ve identifikace lhůtě do tří měsíců ode a kontroly dne, kdy zástupce fyzické pojistitele osoby obdržel nabídku (Z1110). 7. Pojistník souhlasí, aby pojistitel předával jeho osobní údaje členům pojišťovací skupiny Vienna od navrhovatele. Odpověď s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to Insurance Group a Finanční skupiny České spořitelny, a.s., (dále jen spřízněné osoby ) a ostatním b) právnická ani v případě, že se takovou osoba odchylkou (obchodní podstatně nemění firma) podmínky nabídky. identifikace se provádí subjektům podnikajícím na zvláštním v oblasti pojišťovnictví, tiskopise bankovnictví Formulář a jiných peněžních k provedení služeb (dále jen 2. Nedílnou součástí nabídky jsou následující přílohy: ostatní subjekty ). Pojistník dále souhlasí, aby pojistitel, jeho spřízněné osoby a ostatní subjekty identifikace Všeobecné pojistné a podmínky kontroly pro pojištění podnikající spojená s investičními fyzické fondy OSOINV osoby 9 (verze nebo používali právnické jeho osobní údaje, osoby včetně (Z1111). kontaktů pro elektronickou Na tomto komunikaci, formuláři za účelem zasílání je 01/2015) svých obchodních a reklamních sdělení a nabídky služeb. povinností Speciální pojistné zaznamenat podmínky pro FLEXI životní a pojištění ověřit (verze údaje 01/2015) o samotné právnické 8. Pojistník souhlasí osobě i s předáváním z úředního informací o své dokladu pojistné smlouvě (nejčastěji (s výjimkou citlivých výpis údajů Závěrečná ustanovení týkajících se jeho zdravotního stavu) také svému zaměstnavateli, který za něj platí pojistné, popř. z obchodního Přehled poplatků a parametrů rejstříku) produktu a FLEXI identifikovat životní pojištění (dále fyzickou jen přehled poplatků ), osobu, která jeho část, v daném a to po dobu a obchodě v rozsahu, jež jsou má nezbytně oprávnění nutné pro tuto úhradu jednat. pojistného. jehož aktuální znění je uvedeno na internetových stránkách pojistitele 9. Pokud není dohodnuto jinak, pojistník souhlasí s tím, aby v záležitostech pojistného vztahu byl c) podnikající Maximální hodnoty fyzická plnění denního osoba odškodného za dobu identifikace léčení úrazu a Oceňovací se provádí tabulka také kontaktován na prostředky tiskopise elektronické Formulář komunikace (např. k provedení , SMS). Tyto identifikace prostředky slouží plnění za trvalé následky úrazu (dále jen oceňovací tabulky ), jejichž aktuální znění je uvedeno ke vzájemné komunikaci, avšak nenahrazují písemnou formu, vyžaduje-li to zákon. a kontroly podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby (Z1111). na internetových stránkách pojistitele 3. Nabídka je vyhotovena ve třech stejnopisech. Pojistník, pojistitel a zástupce pojistitele obdrží vždy jeden stejnopis. Tiskopisy jsme v souvislosti se zákonem č. 253/2008 Sb. a nebezpečí. podle jejich účelu rozřazeny do skupin, kdy: B. PROHLÁŠENÍ POJISTNÍKA 2. Pojištěný souhlasí se sjednáním pojištění pro případ smrti ve prospěch obmyšleného uvedeného 1. je Pojistník povinná potvrzuje, úplná že před uzavřením identifikace pojistné smlouvy (např. převzal v listinné Z7078, nebo, se Z0050, svým souhlasem, Z0088, v nabídce. Z2090, Pojištěný formulář dále souhlasí, hlášení aby případné pojistné odkupné, pokud události na něj vznikne apod.), v souladu v jiné textové podobě Předsmluvní dokumentaci a Modelaci vývoje pojištění včetně výše odkupného s příslušnými pojistnými podmínkami právo, bylo poskytnuto pojistníkovi. je a seznámil podepisováno se s nimi. prohlášení o ověření identifikačních údajů 3. Pojištěný (např. souhlasí, Z0021, aby pojistitel Z0037 zpracovával apod.), ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět není podmínkám povinná sjednávaného identifikace pojištění, obsahují upozornění (např. na Z6008, důležité aspekty Z5011, pojištění i významná Z0089). ustanovení pojistných podmínek. 2. Pojistník dále potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě dokumenty uvedené výše jako přílohy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto Řádné dokumenty a tvoří úplné nedílnou provedení součást pojistné smlouvy identifikace a upravují rozsah na pojištění, formuláři jeho omezení Z1110, subjektům. resp. Pojištěný Z1111, dále souhlasí, vyžadujeme aby pojistitel, jeho spřízněné také osoby u a ostatní změny subjekty osoby používali (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojistníka. pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou. 3. Pojistník souhlasí, že pokud o tom bude informován, má pojistitel právo v průběhu trvání pojištění měnit přehled poplatků a oceňovací tabulky. V takovém případě může pojistník do jednoho měsíce ode dne obdržení uvedeného oznámení pojistiteli sdělit svůj nesouhlas s příslušnou změnou; pojištění v tomto případě zaniká posledním dnem pojistně-technického období před provedením Identifikace účastníka obchodu změny. C. PROHLÁŠENÍ POJIŠTĚNÉHO 1. Pojištěný souhlasí s tím, aby pojistník sjednal pojištění, které se bude vztahovat na jeho pojistné osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jeho osobní údaje v rámci činnosti v pojišťovnictví a činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností podle ustanovení 1 a 3 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích z tohoto smluvního vztahu. 4. Pojištěný souhlasí, aby pojistitel předával jeho osobní údaje svým spřízněným osobám a ostatním jeho osobní údaje, včetně kontaktů pro elektronickou komunikaci, za účelem zasílání svých obchodních a reklamních sdělení a nabídky služeb. 5. Pojištěný potvrzuje, že adresa jeho bydliště uvedená v této nabídce je aktuální. 6. Pojištěný zmocňuje pojistitele, aby zjišťoval či ověřoval jeho zdravotní stav pro účely změny pojistné smlouvy, šetření pojistných událostí či výkonu jiných práv a povinností z pojistné smlouvy, a to zejména formou dotazů u příslušných lékařů (zdravotnických zařízení), žádostí o poskytnutí lékařských zpráv, pořízení výpisů nebo opisů ze zdravotnické dokumentace, popř. z jiných zápisů, které se vztahují ke zdravotnímu stavu pojištěného; toto zmocnění platí i po smrti pojištěného. 4. Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění své osoby a na pojištění pojištěného. Dle 5. Pojistník zákona souhlasí, č. aby 253/2008 pojistitel zpracovával Sb., ve smyslu o některých zákona č. 101/2000 opatřeních Sb., o ochraně proti 7. Pojištěný legalizaci zprošťuje v výnosů souladu s z 51 trestné odst. 2 písm. činnosti b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jeho osobní údaje a citlivé údaje o zdravotním službách a podmínkách jejich poskytování, příslušného lékaře, resp. provozovatele zdravotnického a financování stavu (dále jen osobní terorismu, údaje ) v rámci činnosti je povinností v pojišťovnictví a činnosti provést související identifikaci s pojišťovací účastníka zařízení ve vztahu obchodu k pojistiteli mlčenlivosti (pojistníka) ve stejném rozsahu, v těchto v jakém je případech: pojistitel oprávněn a zajišťovací činností podle ustanovení 1 a 3 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění požadovat informace či dokumenty podle předchozího odstavce a dále podle toho, jak je povinen vždy pozdějších u předpisů, produktů, a to po dobu které nezbytně umožňují nutnou k zajištění přívklady práv a povinností plynoucích mimořádného z tohoto je pojistného poskytovat pacientovi (pojištění podle 31 a následujících typu flexi), citovaného zákona. smluvního vztahu. 8. V případě, že je v pojistné smlouvě sjednáno pojištění nezletilých dětí, má se za to, že k výše u ostatních produktů podle výše běžného pojistného (1 000 EUR) nebo jednorázového pojistného (2 500 EUR). uvedeným bodům prohlášení pojištěného přistupují zákonní zástupci nezletilých pojištěných dětí. V pojistné smlouvě je zrušena možnost provádět výběry z kapitálové hodnoty smlouvy (odchylně od ustanovení SPP) z důvodu uplatňování daňového zvýhodnění. Nesouhlasím se zrušením možnosti provádět výběry z kapitálové hodnoty smlouvy. Jako pojistník prohlašuji, že zdroje příjmů, ze kterých hradím pojistné, pocházejí: ze závislé činnosti, z podnikání, jiné (konkrétně):. Prohlašuji, že nyní jsem (nebo jsem v posledním roce byl/a) politicky exponovanou osobou, nebo jsem (nebo jsem v posledním roce byl/a) vůči politicky exponované osobě v postavení ve smyslu ustanovení 4 odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a přikládám k nabídce vyplněný formulář Z0113 Prohlášení pojistníka o politicky exponované osobě, který je její nedílnou součástí. Prohlašuji, že jsem daňovým rezidentem jiného státu než ČR, jakého:. Jsem-li daňovým rezidentem státu USA v souladu s mezivládní dohodou, přikládám k nabídce vyplněný formulář Z0112 Identifikace a základní kontrola pojistníka pro účely FATCA, který je její nedílnou součástí. V DNE PODPIS POJISTNÍKA / 1. POJIŠTĚNÉHO PODPIS 2. POJIŠTĚNÉHO Podpis zákonného zástupce pojištěných dětí je nutné doplnit v případě, pokud je zákonný zástupce odlišný od osoby pojistníka nebo dospělého pojištěného nebo pokud se jedná o poručníka, opatrovníka či pěstouna. PŘÍJMENÍ, JMÉNO A PODPIS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE / VZTAH K DĚTEM PŘÍJMENÍ, JMÉNO A PODPIS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE / VZTAH K DĚTEM Prohlašuji, že jsem zaznamenal/a a ověřil/a správnost identifikačních údajů pojistníka, údaj o pohlaví muž žena a shodu podoby pojistníka s vyobrazením dle platného průkazu totožnosti č., doba platnosti do, vydán státem/orgánem. IDENTIFIKACI v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, za Pojišťovnu České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pardubice, nám. Republiky 115, PSČ , IČ , zapsanou v OR vedeném v Hradci Králové v oddílu B, vložce 855, PROVEDL/A A NABÍDKU PŘEVZAL/A: PŘÍJMENÍ A JMÉNO PORADCE TELEFON PODPIS Identifikace partnera (HR) Identifikace poradce Registrační číslo PPZ u ČNB Strana 4 Zdroje příjmů Součástí identifikace pojistníka při sepisování nabídky je i zjišťování původu finančních prostředků, ze kterých je hrazeno pojistné. 10 obecné zásady Příručka poradce

12 Zdrojem příjmu může být: závislá činnost, podnikání, ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ jiné zdroje (např. pojistník je student, jako zdroj příjmů může uvést rodiče; klient je rentiér, jako zdroj příjmů uvede vyplácenou rentu; klient je nezaměstnaný, jako zdroj příjmů uvede sociální dávky apod.). Na nabídce je možné označit více možností zároveň. Zdroje příjmů vyplňuje jak fyzická osoba, tak osoba právnická. Politicky exponovaná osoba Politicky A. ZÁVĚREČNÁ exponovaná USTANOVENÍ osoba je vedená jako rizikový klient, 6. Pojistník u něhož potvrzuje, je že adresa vždy jeho nutné trvalého pobytu splnit / bydliště podmínku a kontakty elektronické povinnosti komunikace identifikace. 1. Nabídka pojistníka (navrhovatele) na uzavření pojistné smlouvy (dále jen nabídka ) musí být uvedené v této nabídce jsou aktuální. pojistitelem přijata ve lhůtě do tří měsíců ode dne, kdy zástupce pojistitele obdržel nabídku 7. Pojistník souhlasí, aby pojistitel předával jeho osobní údaje členům pojišťovací skupiny Vienna Zákon od navrhovatele. vyžaduje Odpověď zjistit s dodatkem před nebo odchylkou uzavřením od nabídky se obchodního nepovažuje za její přijetí, vztahu, a to Insurance Group a Finanční skupiny České spořitelny, a.s., (dále jen spřízněné osoby ) a ostatním zda pojistník je, resp. byl, v posledním roce politicky ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky. subjektům podnikajícím v oblasti pojišťovnictví, bankovnictví a jiných peněžních služeb (dále jen exponovanou 2. Nedílnou součástí nabídky osobou, jsou následující tj. přílohy: ostatní subjekty ). Pojistník dále souhlasí, aby pojistitel, jeho spřízněné osoby a ostatní subjekty zda mu jsou nebo byly svěřeny významné veřejné funkce nebo je/byl rodinným Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění spojená s investičními fondy OSOINV 9 (verze používali jeho osobní údaje, včetně kontaktů pro elektronickou komunikaci, za účelem zasílání příslušníkem 01/2015) takové osoby či osobou v blízkém podnikatelském svých obchodních vztahu. a reklamních sdělení Prohlášení a nabídky služeb. o politicky exponované Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění (verze 01/2015) 8. Pojistník souhlasí i s předáváním informací o své pojistné smlouvě (s výjimkou citlivých údajů osobě Závěrečná v nabídce ustanovení vyplňuje pouze pojistník jako fyzická osoba, týkajících na se právnickou jeho zdravotního stavu) osobu také svému se zaměstnavateli, tento údaj který za nevztahuje. něj platí pojistné, popř. Přehled poplatků a parametrů produktu FLEXI životní pojištění (dále jen přehled poplatků ), jeho část, a to po dobu a v rozsahu, jež jsou nezbytně nutné pro tuto úhradu pojistného. Pro identifikaci jehož aktuální znění je politicky uvedeno na internetových exponované stránkách pojistitele osoby slouží tiskopis 9. Pokud Z0113 není dohodnuto Prohlášení jinak, pojistník pojistníka souhlasí s tím, o aby politicky v záležitostech exponované pojistného vztahu byl Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu a Oceňovací tabulka kontaktován prostředky elektronické komunikace (např. , SMS). Tyto prostředky slouží osobě. plnění za trvalé následky úrazu (dále jen oceňovací tabulky ), jejichž aktuální znění je uvedeno ke vzájemné komunikaci, avšak nenahrazují písemnou formu, vyžaduje-li to zákon. na internetových stránkách pojistitele 3. Nabídka je vyhotovena ve třech stejnopisech. Pojistník, pojistitel a zástupce pojistitele obdrží vždy jeden stejnopis. Podle zákona se pojmem politicky exponovaná osoba konkrétně nebezpečí. rozumí: B. PROHLÁŠENÍ POJISTNÍKA 2. Pojištěný souhlasí se sjednáním pojištění pro případ smrti ve prospěch obmyšleného uvedeného 1. fyzická Pojistník potvrzuje, osoba, že před uzavřením která pojistné je ve smlouvy významné převzal v listinné veřejné nebo, se svým souhlasem, funkci s celostátní v nabídce. Pojištěný působností, dále souhlasí, aby jako případné je odkupné, například pokud něj hlava vznikne v státu souladu v jiné textové podobě Předsmluvní dokumentaci a Modelaci vývoje pojištění včetně výše odkupného s příslušnými pojistnými podmínkami právo, bylo poskytnuto pojistníkovi. nebo a seznámil předseda s nimi. vlády, ministr, náměstek nebo asistent 3. Pojištěný ministra, souhlasí, člen aby pojistitel parlamentu, zpracovával ve smyslu člen zákona nejvyššího č. 101/2000 Sb., soudu, o ochraně Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jeho osobní údaje v rámci činnosti v pojišťovnictví ústavního podmínkám sjednávaného soudu pojištění, nebo obsahují jiného upozornění vyššího na důležité aspekty soudního pojištění i významná orgánu, a proti činnosti související jehož s rozhodnutí pojišťovací a zajišťovací obecně činností podle až ustanovení na výjimky 1 a 3 nelze zákona ustanovení pojistných podmínek. č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu nezbytně nutnou 2. použít Pojistník dále opravné potvrzuje, že před prostředky, uzavřením pojistné člen smlouvy účetního převzal v listinné dvora, nebo jiné textové člen vrcholného k zajištění práv a povinností orgánu plynoucích centrální z tohoto smluvního banky, vztahu. vysoký důstojník podobě dokumenty uvedené výše jako přílohy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto 4. Pojištěný souhlasí, aby pojistitel předával jeho osobní údaje svým spřízněným osobám a ostatním v dokumenty ozbrojených tvoří nedílnou silách součást pojistné nebo smlouvy sborech, a upravují rozsah člen pojištění, správního, jeho omezení řídicího subjektům. nebo Pojištěný kontrolního dále souhlasí, aby pojistitel, orgánu jeho spřízněné podniku osoby a ostatní ve vlastnictví subjekty používali (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky jeho osobní údaje, včetně kontaktů pro elektronickou komunikaci, za účelem zasílání svých státu, pojištění a velvyslanec pojistník je jimi vázán stejně nebo jako pojistnou chargé smlouvou. d affaires, nebo fyzická obchodních osoba, a reklamních která sdělení obdobné a nabídky služeb. funkce vykonává v orgánech 3. Pojistník souhlasí, že pokud o tom bude informován, má pojistitel právo v průběhu trvání pojištění 5. Pojištěný potvrzuje, že adresa jeho bydliště uvedená v této nabídce je aktuální. Evropské měnit přehled poplatků unie a oceňovací nebo tabulky. jiných V takovém mezinárodních případě může pojistník do organizacích, jednoho měsíce 6. Pojištěný a to zmocňuje po dobu pojistitele, výkonu aby zjišťoval této či ověřoval funkce jeho zdravotní a dále stav pro po účely dobu změny ode dne obdržení uvedeného oznámení pojistiteli sdělit svůj nesouhlas s příslušnou změnou; pojistné smlouvy, šetření pojistných událostí či výkonu jiných práv a povinností z pojistné smlouvy, jednoho pojištění v tomto roku případě po zaniká ukončení posledním dnem výkonu pojistně-technického této období funkce, před provedením a která a má to zejména bydliště formou dotazů mimo u příslušných Českou lékařů (zdravotnických republiku zařízení), nebo žádostí takovou o poskytnutí změny. lékařských zpráv, pořízení výpisů nebo opisů ze zdravotnické dokumentace, popř. z jiných zápisů, 4. významnou Pojistník prohlašuje, že veřejnou má pojistný zájem funkci na pojištění vykonává své osoby a na pojištění mimo pojištěného. Českou republiku. které se vztahují ke zdravotnímu stavu pojištěného; toto zmocnění platí i po smrti pojištěného. 5. Pojistník souhlasí, aby pojistitel zpracovával ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 7. Pojištěný zprošťuje v souladu s 51 odst. 2 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních blízké osobních údajů, osoby ve znění těchto pozdějších funkcionářů předpisů, jeho osobní údaje rodiče, a citlivé údaje děti, o zdravotním manžel, partner, službách a podmínkách zeťové, jejich snachy. poskytování, příslušného lékaře, resp. provozovatele zdravotnického stavu (dále jen osobní údaje ) v rámci činnosti v pojišťovnictví a činnosti související s pojišťovací zařízení ve vztahu k pojistiteli mlčenlivosti ve stejném rozsahu, v jakém je pojistitel oprávněn spolumajitelé a společníci právnické osobě, kterou společně vlastní s politicky exponovanou osobou. a zajišťovací činností podle ustanovení 1 a 3 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích z tohoto smluvního vztahu. C. PROHLÁŠENÍ POJIŠTĚNÉHO 1. Pojištěný souhlasí s tím, aby pojistník sjednal pojištění, které se bude vztahovat na jeho pojistné požadovat informace či dokumenty podle předchozího odstavce a dále podle toho, jak je povinen je poskytovat pacientovi podle 31 a následujících citovaného zákona. 8. V případě, že je v pojistné smlouvě sjednáno pojištění nezletilých dětí, má se za to, že k výše uvedeným bodům prohlášení pojištěného přistupují zákonní zástupci nezletilých pojištěných dětí. FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) Jedná V pojistné se smlouvě o daňový je zrušena možnost zákon provádět USA, výběry který z kapitálové je implementován hodnoty smlouvy (odchylně do od české ustanovení legislativy SPP) z důvodu formou uplatňování daňového mezivládní zvýhodnění. dohody a který vyžaduje, Nesouhlasím aby se zrušením americké možnosti osoby provádět výběry ohlašovaly z kapitálové hodnoty své smlouvy. finanční účty vedené v zahraničí, a dále stanoví povinnost zahraničních finančních institucí předávat informace o amerických klientech na Daňový úřad USA. Jako pojistník prohlašuji, že zdroje příjmů, ze kterých hradím pojistné, pocházejí: ze závislé činnosti, z podnikání, jiné (konkrétně):. V případě, že klient splňuje výše uvedené, tedy je daňovým rezidentem USA, pak musí vyplnit formulář Z0112. Kromě Prohlašuji, že daňových nyní jsem (nebo rezidentů jsem v posledním USA, roce jejichž byl/a) politicky evidenci exponovanou nám osobou, ukládá nebo jsem zákon (nebo jsem FATCA, v posledním evidujeme roce byl/a) vůči daňové politicky exponované rezidenty osobě v postavení ve smyslu ustanovení 4 odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a přikládám k nabídce i ostatních států (vyjma ČR). vyplněný formulář Z0113 Prohlášení pojistníka o politicky exponované osobě, který je její nedílnou součástí. Prohlašuji, že jsem daňovým rezidentem jiného státu než ČR, jakého:. Jsem-li daňovým rezidentem státu USA v souladu s mezivládní dohodou, přikládám k nabídce vyplněný formulář Z0112 Identifikace a základní kontrola pojistníka pro účely FATCA, který je její nedílnou součástí. V DNE PODPIS POJISTNÍKA / 1. POJIŠTĚNÉHO PODPIS 2. POJIŠTĚNÉHO Identifikace osoby zmocněnce V případě zastoupení pojistníka (zmocnitel) na základě plné moci (zmocněnec) přiložte k tiskopisu Z1110/Z1111 originál plné moci udělený pojistníkem zmocněnci, s úředně ověřeným podpisem. Podpis zákonného zástupce pojištěných dětí je nutné doplnit v případě, pokud je zákonný zástupce odlišný od osoby pojistníka nebo dospělého pojištěného nebo pokud se jedná o poručníka, opatrovníka či pěstouna. PŘÍJMENÍ, JMÉNO A PODPIS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE / VZTAH K DĚTEM PŘÍJMENÍ, JMÉNO A PODPIS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE / VZTAH K DĚTEM Identifikace příjemce plnění Provedení identifikace je povinné v případě, kdy klient požaduje zaslat výplatu na účet klienta nebo Prohlašuji, že jsem zaznamenal/a a ověřil/a správnost identifikačních údajů pojistníka, údaj o pohlaví muž žena a shodu podoby pojistníka s vyobrazením dle platného na korespondenční adresu. V průkazu případě, totožnosti že nebude č. identifikace provedena, doba platnosti do nebo nebude úplná a pojistné, vydán státem/orgánem plnění přesáhne hranici danou. zákonem IDENTIFIKACI v č. souladu 253/2008 s příslušnými Sb., ustanoveními tj. dle zákona současné č. 253/2008 legislativy Sb., o některých 1 opatřeních 000 EUR, proti legalizaci bude výnosů výplata z trestné pojistného činnosti a financování plnění terorismu, přednostně zaslána Pojišťovnu na České účet spořitelny, České a.s., spořitelny, Vienna Insurance a.s., Group, (tzv. se sídlem sběrný Pardubice, účet) nám. Republiky týká 115, se PSČ jen 530 pojištěných 02, IČ , osob zapsanou s v kontaktní OR vedeném v Hradci adresou Králové v ČR v oddílu B, vložce 855, PROVEDL/A A NABÍDKU PŘEVZAL/A: Je-li vinkulačním partnerem banka, identifikace příjemce plnění se neprovádí. PŘÍJMENÍ A JMÉNO PORADCE TELEFON PODPIS Prohlašuji, že jsem zaznamenal/a a ověřil/a správnost identifikačních údajů pojistníka, údaj o pohlaví muž žena a shodu podoby pojistníka s vyobrazením dle platného průkazu totožnosti č., doba platnosti do, průkaz totožnosti byl vydán státem/orgánem. Identifikace partnera (HR) Identifikace poradce Registrační číslo PPZ u ČNB Trvalý nebo jiný pobyt Místo narození Státní občanství Strana 4 Identifikaci v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, provedl/a a žádost převzal/a: Příjmení a jméno Identifikace partnera (HR) Identifikace poradce Podpis (vyplňte hůlkovým písmem) U tiskopisů hlášení pojistné události je identifikace příjemce plnění prováděna na str. 3 (hlášení pojistné události onemocnění), resp. str. 4 (hlášení pojistné události úraz), tj. na Formuláři k provedení identifikace a kontroly fyzické osoby (pro identifikaci podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby je nutné použít Z1111). Příručka poradce obecné zásady 11

13 Identifikace poradce na tiskopisech pojišťovny Jako pojistník prohlašuji, že zdroje příjmů, ze kterých hradím pojistné, pocházejí: ze závislé činnosti, z podnikání, jiné (konkrétně):. Číslo pojistné smlouvy/nabídky/návrhu Prohlašuji, že nyní jsem (nebo jsem v posledním roce byl/a) politicky exponovanou osobou, nebo jsem (nebo jsem v posledním roce byl/a) vůči politicky exponované osobě 1. v postavení Jako pojistník ve smyslu beru ustanovení na vědomí, 4 odst. že 5 zákona v případě č. 253/2008 provedení Sb., o požadované některých opatřeních změny proti může legalizaci dojít výnosů k úpravě z trestné sazeb činnosti pojistného, a financování a to terorismu, dle sazeb a přikládám pojistného k nabídce platných formulář k datu Z0113 změny, Prohlášení a se změnou pojistníka výše o politicky pojistného exponované souhlasím. osobě, který je její nedílnou součástí. vyplněný 2. Souhlasím s tím, aby pojistitel zpracovával ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, mé Prohlašuji, osobní že údaje jsem a citlivé daňovým údaje rezidentem o zdravotním jiného státu stavu než ČR, (dále jakého: jen osobní údaje ), osobní údaje pojištěných osob a nezletilých pojištěných dětí v rámci. Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, Pardubice, nám. Republiky 115, PSČ , IČ: Datum zápisu v OR vedeném KS v Hradci Králové v oddílu B a vložce 855. Jsem-li činnosti daňovým v pojišťovnictví rezidentem státu a USA činnosti v souladu související s mezivládní s dohodou, pojišťovací přikládám a zajišťovací k nabídce činností vyplněný formulář podle ustanovení Z0112 Identifikace 1 a základní 3 zákona kontrola č. pojistníka 277/2009 pro Sb., účely o FATCA, pojišťov- který Součástí nabídky na pojištění je i řádně vyplněný údaj o obchodním partnerovi a poradci včetně je její nictví, nedílnou ve součástí. znění pozdějších předpisů, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích z tohoto smluvního vztahu. registračního Žádost o čísla netechnickou u ČNB. změnu v pojistné smlouvě Z Souhlasím, aby pojistitel předával mé osobní údaje, osobní údaje pojištěných osob a nezletilých pojištěných dětí členům pojišťovací skupiny V DNE PODPIS POJISTNÍKA / 1. POJIŠTĚNÉHO PODPIS 2. POJIŠTĚNÉHO Osoba Vienna ověřující Insurance podpis Group a Finanční účastníků skupiny pojištění České spořitelny, na formuláři a.s., (dále vyplní jen spřízněné předtištěné osoby ) a údaje: ostatním subjektům podnikajícím v oblasti Číslo pojišťovnictví, pojistné smlouvy bankovnictví a jiných peněžních služeb (dále jen ostatní subjekty ). Dále Číslo souhlasím, nabídky/návrhu aby pojistitel, jeho spřízněné osoby a ostatní - své příjmení a jméno subjekty používali osobní údaje, včetně kontaktů pro elektronickou komunikaci, za účelem zasílání svých obchodních sdělení a nabídky služeb. - Podpis HR Pojistník 4. Zmocňuji číslo zákonného zprostředkovatele pojistitele, zástupce pojištěných aby zjišťoval dětí je či nutné ověřoval doplnit můj v případě, zdravotní pokud je stav zákonný a zdravotní zástupce odlišný stav pojištěných od osoby pojistníka osob nebo pro dospělého účely změny pojištěného pojistné nebo smlouvy, pokud se jedná šetření o poručníka, opatrovníka či pěstouna. - osobní Příjmení, pojistných jméno, číslo událostí titul poradce / či obchodní výkonu jiných firma práv a povinností z pojistné smlouvy, a to zejména formou dotazů RČ u /IČ příslušných lékařů (zdravotnických zařízení), JMÉNO žádostí A PODPIS o poskytnutí ZÁKONNÉHO lékařských ZÁSTUPCE zpráv, / VZTAH pořízení K DĚTEM výpisů nebo opisů PŘÍJMENÍ, ze zdravotnické JMÉNO A PODPIS dokumentace, ZÁKONNÉHO popř. ZÁSTUPCE z jiných / VZTAH zápisů, K DĚTEM které se vztahují PŘÍJMENÍ, - registrační číslo (PPZ) u ČNB Tento ke formulář zdravotnímu slouží stavu. výhradně pro netechnické změny, kterými jsou např: změna jména, příjmení, adresy, telefonního čísla pojištěné osoby / pojistníka, 5. V souladu změna s 51 obmyšlené odst. 2 písm. osoby, b) zákona změna č. 372/2011 podmínek Sb., zajištění o zdravotních závazku, službách změna a podmínkách pojistníka, změna jejich poskytování, indexace, blokace zprošťuji výplaty příslušného kapitálové lékaře, hodnoty resp. apod. provozovatele zdravotnického zařízení ve vztahu k pojistiteli mlčenlivosti ve stejném rozsahu, v jakém je pojistitel oprávněn požadovat informace či smluv). dokumenty podle předchozího odstavce a dále podle toho, jak je povinen je poskytovat pacientovi podle 31 a následujících citovaného Na Prohlašuji, ostatní že jsem změny zaznamenal/a je nutné a použít ověřil/a formulář správnost identifikačních Z5008 (pouze údajů pro pojistníka, pojistné údaj smlouvy o pohlaví FLEXI muž životní žena pojištění) a shodu nebo podoby Z5011 pojistníka (pro s vyobrazením změny do dle ostatních platného pojistných Požadovaná průkazu zákona. totožnosti změna v pojistné č. smlouvě může vést, doba v platnosti důsledku do použití zásady rovného zacházení, vydán státem/orgánem ke změně výše pojistného, a to u produktů. FLEXI 6. a) Prohlašuji, životní pojištění, že v rámci FLEXI FLEXI životní životního pojištění pojištění JUNIOR souhlasím (Flexibilní s výňatkem životní z pojištění ujednání JUNIOR), speciálních Flexibilní pojistných životní podmínek pojištění pro Flexi, níže uvedená Investiční pojištění životní pojištění IDENTIFIKACI dospělé FLEXI v souladu osoby INVEST, s a příslušnými podmínky Investiční ustanoveními produktu: životní pojištění zákona klesající č. 253/2008 pojistná FLEXI H-FIX Sb., částka, a Soukromé o některých řízené opatřeních programy životní proti investování, pojištění. legalizaci výnosů zamykání z trestné činnosti výnosů, a financování doplňkové terorismu, pojištění pro případ za Pojišťovnu smrti České z jakýchkoliv Pojištěné spořitelny, osoby příčin, a.s., Vienna pojištění Insurance velmi Group, vážných se sídlem onemocnění, Pardubice, nám. pojištění Republiky invalidity 115, PSČ nebo , dlouhodobé IČ , péče, zapsanou pojištění v OR vedeném invalidity v Hradci nebo Králové dlouhodobé Druh změny péče Příjmení, v s oddílu jednorázovou B, jméno, vložce 855, rodné výplatou PROVEDL/A číslopojistné A NABÍDKU částky, PŘEVZAL/A: včetně připojištění k pojištění invalidity nebo dlouhodobé péče s jednorázovou výplatou pojistné částky, pojištění zproštění od placení pojistného, pojištění invalidity nebo dlouhodobé péče s výplatou doživotní renty, pojištění smrti následkem A JMÉNO úrazu, PORADCE pojištění trvalých následků úrazu, pojištění denního odškodného TELEFON úraz s možností progresivního PODPIS plnění, připojištění k dennímu PŘÍJMENÍ odškodnému, pojištění hospitalizace, pojištění pracovní neschopnosti nemoc a připojištění úrazu k pracovní neschopnosti. b) Prohlašuji, že v rámci FLEXI životního pojištění souhlasím s výňatkem z ujednání speciálních pojistných podmínek pro níže uvedená pojištění Identifikace dětí: partnera pojištění (HR) velmi vážných onemocnění, pojištění Identifikace smrti poradce následkem úrazu, pojištění denního odškodného Registrační číslo úraz PPZ s možností u ČNB progresivního plnění, připojištění k dennímu odškodnému a pojištění hospitalizace. Výňatek z ujednání je nedílnou součástí této žádosti o změnu. Strana 4 7. Jako pojistník prohlašuji, že mám pojistný zájem na pojištění pojištěných osob a nezletilých pojištěných dětí a jsem si vědom/a povinnosti seznámit pojištěné osoby a zákonné zástupce nezletilých pojištěných dětí se změnami v pojistné smlouvě. Nejsou-li na formuláři pro změnu do pojistné smlouvy předtištěna pole pro ověření podpisu, vepíše ověřující osoba text: Totožnost pojistníka dle průkazu totožnosti ověřil a připojí hůlkovým písmem: Žádost podal/a: své příjmení a jméno HR Požaduji číslo zprostředkovatele zrušit možnost provádět výběry z kapitálové hodnoty smlouvy (odchylně od ustanovení SPP) z důvodu uplatňování daňového zvýhodnění. příjmení a jméno pojistníka podpis pojistníka Lze akceptovat pouze v případě, pokud od nedošlo k výběru z kapitálové hodnoty smlouvy. osobní číslo poradce Požaduji sjednat možnost provádět výběry z kapitálové hodnoty smlouvy (v souladu s ustanovením SPP). Jestliže registrační je pojistník číslo odlišný (PPZ) od pojištěných, u ČNB Pokud je sjednán příspěvek zaměstnavatele, musí dojde být k jeho v případě automatickému změny zrušení. obmyšlené osoby (včetně změny podílů v %) a zajištění závazku žádost podepsaná i pojištěnými datum osobami / zákonným zástupcem nezletilých pojištěných dětí. 1. Jako pojistník beru na vědomí, že v případě provedení požadované změny může dojít k úpravě sazeb pojistného, a to dle sazeb pojistného platných k datu změny, a se změnou výše pojistného podpis souhlasím. 2. Souhlasím s tím, aby pojistitel zpracovával ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, mé osobní údaje a citlivé údaje o zdravotním stavu (dále jen osobní údaje ), příjmení, osobní jméno údaje pojištěných a podpis osob pojištěné a nezletilých osoby pojištěných dětí v rámci činnosti příjmení, v pojišťovnictví jméno a činnosti podpis související zákonného s pojišťovací zástupce a zajišťovací / vztah činností k dětem podle ustanovení 1 a 3 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích z tohoto smluvního vztahu. 3. Souhlasím, aby pojistitel předával mé osobní údaje, osobní údaje pojištěných osob a nezletilých pojištěných dětí členům pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group a Finanční skupiny V případě České spořitelny, papírové a.s., (dále jen žádosti spřízněné o osoby ) technickou a ostatním subjektům změnu podnikajícím na formuláři v oblasti pojišťovnictví, Z5008, bankovnictví resp. Z5011 a jiných peněžních lze postupovat služeb (dále jen ostatní následujícím subjekty ). Dále souhlasím, aby pojistitel, jeho spřízněné osoby a ostatní subjekty používali osobní údaje, včetně kontaktů pro elektronickou komunikaci, za účelem zasílání svých obchodních sdělení a nabídky služeb. příjmení, jméno a podpis pojištěné osoby příjmení, jméno a podpis zákonného zástupce / vztah k dětem způsobem: 4. Zmocňuji pojistitele, aby zjišťoval či ověřoval můj zdravotní stav a zdravotní stav pojištěných osob pro účely změny pojistné smlouvy, šetření pojistných událostí či výkonu jiných práv a povinností z pojistné smlouvy, a to zejména formou dotazů u příslušných lékařů (zdravotnických zařízení), žádostí o poskytnutí lékařských zpráv, pořízení výpisů nebo opisů ze zdravotnické dokumentace, popř. z jiných zápisů, které se vztahují ke zdravotnímu stavu. 5. Žádost V souladu převzal/a: s 51 odst. Příjmení, 2 písm. b) jméno zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, zprošťuji příslušného lékaře, resp. provozovatele zdravotnického zařízení ve vztahu k pojistiteli mlčenlivosti ve stejném rozsahu, v jakém je pojistitel oprávněn požadovat informace či dokumenty podle předchozího odstavce a dále podle toho, jak je povinen je Žádost poskytovat se považuje pacientovi za doručenou podle 31 dnem a následujících doručení na citovaného centrálu zákona. pojistitele. (vyplňte hůlkovým písmem) 6. Jako pojistník prohlašuji, že mám pojistný zájem na pojištění pojištěných osob a nezletilých pojištěných dětí a jsem si vědom/a povinnosti seznámit pojištěné osoby a zákonné zástupce nezletilých pojištěných dětí se změnami v pojistné smlouvě. Identifikace partnera (HR) Identifikace poradce Žádost podal/a: tel. ReGistrační číslo PPZ u ČNB PPZ V příjmení a jméno pojistníka dne podpis pojistníka podpis zástupce pojistitele Jestliže Upozornění: je pojistník Dle zákona odlišný č. 253/2008 od pojištěných, Sb., o některých musí opatřeních být v případě proti změny legalizaci obmyšlené výnosů z trestné osoby činnosti (včetně a financování změny podílů terorismu, v %) a je zajištění povinností závazku provést žádost identifikaci podepsaná pojistníka i na pojištěnými tiskopise Z1110 osobami (resp. Z1111) / zákonným v případě zástupcem změny pojistníka nezletilých (identifikace pojištěných nového pojistníka) dětí. nebo podání plné moci k zastupování pojistníka (identifikace zmocněnce). Je-li nebo byl-li v posledním roce nový pojistník politicky exponovanou osobou, je nutné ke zmíněným tiskopisům přiložit tiskopis Z0113 Prohlášení pojistníka o politicky exponované osobě. příjmení, jméno a podpis pojištěné osoby příjmení, jméno a podpis zákonného zástupce / vztah k dětem Na formuláři pro netechnickou změnu Z0007 od verze 02/2015 a ve formulářích Z5011 (od verze 03/2015) a Z6008 v aplikaci příjmení, SmartClient jméno a podpis pojištěné je kolonka osoby pro vyplnění PPZ doplněna: příjmení, jméno a podpis zákonného zástupce / vztah k dětem Žádost převzal/a: Příjmení, jméno Žádost se považuje za doručenou dnem doručení na centrálu pojistitele. (vyplňte hůlkovým písmem) Identifikace partnera (HR) Identifikace poradce Registrační číslo PPZ u ČNB tel. V dne podpis zástupce pojistitele Upozornění: Dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, je povinností provést identifikaci pojistníka na tiskopise Z1110 (resp. Z1111) v případě změny pojistníka (identifikace nového pojistníka) nebo podání plné moci k zastupování pojistníka (identifikace zmocněnce). Je-li nebo byl-li v posledním roce nový pojistník politicky exponovanou osobou, je nutné ke zmíněným tiskopisům přiložit tiskopis Z0113 Prohlášení pojistníka o politicky exponované osobě. Strana (Z 0007) 02/2015 Strana Pojistné plnění Pojistným plněním se rozumí: pojistná částka, popř. důchod nebo renta, splatná dle pojistné smlouvy po vzniku pojistné události (smrt, diagnóza velmi vážného onemocnění, úraz, dožití se sjednaného konce pojištění, invalidita...). Součástí výplaty pojistného plnění je v případě kapitálových životních pojištění i výplata bonusu (podílů na výnosech). Možnosti způsobu výplaty pojistného plnění: převedení na účet klienta vedený v ČR nebo v zahraničí výplata na bankovní účet klienta v zahraničí je podmíněna předáním vyplněného tiskopisu Z0050 Výplata pojistného plnění do zahraničí, převedení na účet České spořitelny, a.s., (tzv. sběrný účet), poštovní poukázka typu B zaslaná na adresu pojištěného v ČR (poplatek viz PPPP), převedení v rámci konverze pojistné smlouvy na nově uzavřenou pojistnou smlouvu. Identifikace příjemce plnění je popsána v bodě obecné zásady Příručka poradce

14 Zajištění závazku Pojistné plnění (včetně plnění pro případ dožití) může být použito k zajištění závazku formou vinkulace nebo zřízením zástavního práva. Sjednání zajištění závazku na pojistné smlouvě dává třetí osobě dispoziční právo k pojistnému plnění v případě pojistné události za podmínek, které tato třetí osoba stanovila a jejichž přijetí jsme písemně potvrdili na formuláři Potvrzení o provedení vinkulace. Potvrzování zajištění závazku (vinkulací) se provádí pouze na centrále PČS v Pardubicích. a) V případě, že oprávněným subjektem pro zajištění závazku je Česká spořitelna, a.s., je nutné do údaje Název uvést Česká spořitelna, a.s., do údaje IČ uvést a do údaje kontaktní adresa uvádět vždy adresu konkrétní pobočky ČS, kde bylo pojištění k úvěru sjednáno. b) V případě, že oprávněným subjektem pro zajištění závazku je Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., je nutné do údaje Název uvést alespoň Stavební spořitelna ČS, a.s., do údaje IČ uvést a do údaje kontaktní adresa uvádět vždy adresu centrály, tedy Vinohradská 180/1632, Praha 3. c) V ostatních případech pak uvádějte vždy název oprávněného subjektu, IČ a do kontaktní adresy uvést adresu dle úvěrové smlouvy. Doplnění zajištění závazku do již existující pojistné smlouvy lze provést pouze na základě žádosti o změnu do pojistné smlouvy formuláře Z0007, Z6008 nebo Z5011, která musí být podepsaná pojistníkem a pojištěnými osobami, včetně zákonného zástupce nezletilých pojištěných dětí (pokud je odlišný od pojistníka či pojištěného). S každým zplatněním nabídky se sjednanou vinkulací se automaticky generuje , ve kterém poradce informujeme, že nabídka s vinkulací byla přijata do pojištění. Neúplné údaje o třetí osobě (vinkulačním partnerovi) mohou být důvodem nepřijetí nabídky / pojistné smlouvy nebo nepřijetí žádosti o doplnění vinkulace dodatkem k pojistné smlouvě. Pokud je ve smlouvě sjednáno zajištění závazku, nabízí pojistitel třetí osobě přednostně pojistná plnění (včetně plnění při dožití se sjednaného konce pojistné smlouvy). Oprávněné osoby Není-li smlouvou nebo zajištěním závazku sjednáno jinak, oprávněnými osobami jsou: pojištěný pro pojistné plnění z doplňkové a úrazové složky pojištění a pro pojistné plnění při dožití se sjednaného konce pojištění, obmyšlený osoba, určená pojistníkem v pojistné smlouvě, a to jménem, příjmením a datem narození (v případě, že se jedná o právnickou osobu, je určená obchodní firmou a identifikačním číslem IČ/IČO), které vznikne právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného (včetně smrti následkem úrazu) Nebyl-li v době pojistné události obmyšlený určen nebo nenabude-li obmyšlený práva na pojistné plnění, nabývají tohoto práva dle zákona: a) manžel nebo manželka pojištěného, b) není-li ho, děti pojištěného, c) není-li jich, rodiče pojištěného, d) není-li jich, dědici pojištěného (do tříd dědiců spadají dle NOZ i osoby žijící s pojištěným ve společné domácnosti po dobu min. 1 roku). Součet procent u jednotlivých obmyšlených osob musí být 100 %. Jestliže pojistník v nabídce určí jménem, příjmením a datem narození např. jednoho obmyšleného a podíl pojistného plnění ve výši 60 %, bude v případě smrti pojištěného vyplaceno 60 % pojistného plnění obmyšlenému a zbývající část plnění (40 %) osobám dle zákona (viz výše). V případě pojištění dvojice osob, kdy pro 1. pojištěného je obmyšlenou osobou 2. pojištěný a pro 2. pojištěného 1. pojištěný, je ke každému obmyšlenému doplněno 100 %, tzn., že není dodržena podmínka, že max. součet je 100 % (v nabídce je nutné označit, ke které pojištěné osobě přísluší který obmyšlený). zákonný zástupce na smlouvě FLEXI životní pojištění ani FLEXI životní pojištění JUNIOR nemusí být pojistník ani pojištěný zákonným zástupcem pojištěného dítěte zákonný zástupce musí v tomto případě nabídku podepsat pojistník je povinen zákonného zástupce pojištěného dítěte seznámit s obsahem pojistné smlouvy v případě pojistné události vyplácíme pojistné plnění na základě hlášení pojistné události: a) dítě je již zletilé hlášení pojistné události vyplňuje zletilé dítě, plnění vyplácíme zletilému dítěti dle údajů uvedených v hlášení b) dítě je nezletilé hlášení pojistné události vyplňuje zákonný zástupce pojistné plnění vyplácíme zákonnému zástupci, který je zároveň pojistníkem pokud není zákonný zástupce pojistníkem na pojistné smlouvě, vyplatíme mu plnění pouze v případě, že podá hlášení pojistné události a uvede správné číslo pojistné smlouvy opatrovník, poručník pojistné plnění vyplácíme po předložení listiny o jmenování poručníkem, resp. rozhodnutí o opatrovnictví pěstoun a) pěstoun je zároveň pojistníkem plnění vyplácíme na základě předložení listiny o svěření dítěte do pěstounské péče bez ohledu na výši plnění Příručka poradce obecné zásady 13

15 b) pěstoun není pojistníkem plnění do Kč (včetně) vyplácíme po předložení listiny o svěření dítěte do pěstounské péče plnění nad Kč vyplácíme pouze na základě rozhodnutí soudu o tom, kdo může za dítě plnění převzít Promlčecí lhůta a) Pojistné smlouvy sjednané dle zákona o pojistné smlouvě (od do ) a dle nového občanského zákoníku (od ) Promlčecí lhůta je tříletá a počíná běžet za 1 rok po vzniku pojistné události; jedná-li se o pojistnou událost z pojištění pro případ smrti z jakýchkoliv příčin nebo dožití, vč. pojištění kapitálové hodnoty, je promlčecí lhůta desetiletá a počíná běžet za 1 rok po vzniku pojistné události. b) Pojistné smlouvy sjednané dle Občanského zákoníku (do ) Promlčecí lhůta je tříletá (bez rozdílu pojistného rizika) a počíná běžet za 1 rok po vzniku pojistné události Plná moc Pojistník může udělit komukoliv plnou moc k zastupování ve všech právních úkonech týkajících se pojištění. Podpis pojistníka (zmocnitele) na plné moci musí být úředně ověřen (notářsky nebo na obecním úřadě matrika) a musí být provedena identifikace zmocněnce dle zákona č. 253/2008 Sb. Plná moc je jednostranný právní úkon, kterým zmocnitel (zastoupený) dává na vědomí třetím osobám, že zmocněnec (zástupce) je oprávněn za něj jednat. V plné moci musí být uveden rozsah zmocněncova oprávnění. Plná moc může být: obecná (generální), tj. taková, která opravňuje ke všem právním úkonům anebo zvláštní (speciální), která opravňuje pouze k jednotlivému, resp. k několika právním úkonům anebo k opakujícím se právním úkonům určitého druhu. Ačkoliv jde o jednostranný právní úkon, je často soudy a jinými orgány vyžadována jeho akceptace zmocněncem. Plná moc musí být podepsaná zmocnitelem a podpis musí být ověřen Aplikace PČS SmartClient Aplikaci lze využít na: sjednávání nabídek / pojistných smluv sjednat nabídku nebo pojistnou smlouvu můžete přímo u klienta a dokument se vám na místě vytiskne. Po následném připojení na internet se spustí synchronizace, při které dojde k automatickému přenosu dat zabezpečenou cestou na centrálu PČS. Vytištěnou nabídku nebo pojistku pak zašlete na centrálu PČS k dalšímu zpracování. zpracování (typování) nabídek / pojistných smluv využijte aplikaci při typování údajů z papírových formulářů do aplikace SmartClient. Při zjištění chyby je nutné nabídku/smlouvu zaslat k dalšímu zpracování na centrálu PCŠ (aplikace nedovolí chybu opravit či chybný údaj úplně vynechat, práce se zpracováním nabídky musí být ukončena a ruční nabídku je nutné neprodleně zaslat k natypování na centrálu PČS). vytvoření žádosti o změnu v pojistné smlouvě FLEXI životní pojištění přímo u klienta můžete propočítat a vytisknout žádost o změnu, kterou následně zašlete na centrálu PČS k dalšímu zpracování. Základní oblastí a zároveň hlavní funkcí aplikace PČS SmartClient je práce s dokumenty. Dokumenty lze vytvořit na základě nabízených formulářů uspořádaných do tří skupin: Modelace/Simulace obsahuje simulační formuláře, kde můžete s klientem zkoušet počítat různé varianty vybraného pojištění. Nabídky PS / Pojistné smlouvy pomocí formulářů sjednáváte již přímo nabídku / pojistnou smlouvu. Ostatní obsahuje např. formulář pro žádost o změnu do pojistné smlouvy FLEXI životní pojištění. Konkrétní dokument vznikne vyplněním a uložením zvoleného formuláře. Vytvořený dokument lze zobrazit, vytisknout, aktualizovat nebo stornovat. Informace o uloženém dokumentu se ukládají do databáze. Přehled produktů sjednávaných v aplikaci SmartClient: FLEXI životní pojištění FLEXI životní pojištění JUNIOR Úvěrové životní pojištění HYPOTÉKA Komplexní pojištění pro klienty ČS penzijní společnosti Pojištění pohřbu Podrobnější informace o této aplikaci (postup při sjednávání a pořizování nabídek pojistných smluv / pojistných smluv) se dozvíte v metodickém pokynu č. 8/2009 Aplikace PČS SmartClient a také na školeních. 14 obecné zásady Příručka poradce

16 3. Posuzování zdravotních a finančních rizik (platí pro všechny druhy životního pojištění) Zdravotní a finanční rizika zkoumáme pouze u dospělých pojištěných. Podrobnější podmínky pro uzavření pojistné smlouvy v souvislosti se zdravotním stavem pojištěného (konkrétní zdravotní dokumentace pro konkrétní limity pojistných částek) jsou uvedeny v kapitolách jednotlivých produktů. Nabídku na uzavření pojistné smlouvy nelze sjednávat v případech, kdy je pojišťovaná osoba hospitalizována nebo trvale upoutána na lůžko, pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak Posouzení rizik Uzavření pojistné smlouvy závisí mimo jiné i na zdravotním stavu pojišťované osoby (pojišťovaných osob). Základními údaji o zdravotním stavu jsou odpovědi na 6 základních zdravotních dotazů (v produktu Úvěrového životního pojištění HYPOTÉKA je to 9 zdravotních dotazů). Na základě sjednávaných pojistných částek je poradce povinen dle níže uvedených podmínek zajistit: výpis ze zdravotní dokumentace ošetřujícímu lékaři klienta zašlete tiskopis Z0015 Lékařská zpráva výpis ze zdravotní dokumentace; k žádosti o výpis ze zdravotní dokumentace musí být vždy přiložena faktura lékaři (Z0108), ve které je zakotvena finanční odměna ve výši 250 Kč za vyplnění daného dokumentu (pokud bude lékař požadovat částku vyšší, musí klient rozdíl doplatit); ošetřujícím lékařem se rozumí lékař, který má k dispozici klientovu zdravotní dokumentaci (praktický lékař, zubní lékař, ortoped, gynekolog apod.); lékařskou prohlídku prohlídku může kromě některého ze smluvních lékařů pojišťovny zajistit i kterýkoliv jiný lékař nejlépe internista, který je schopen provést všechny požadované úkony (aktuální laboratoř, EKG), případně praktický lékař klienta. Poradce předá klientovi tiskopis Z0016 (Lékařská prohlídka) a tiskopis Z0108 (Faktura daňový doklad), ve kterém je zakotvena finanční odměna ve výši Kč za vyplnění daného dokumentu (pokud bude lékař požadovat částku vyšší, musí klient rozdíl doplatit); Aplikace Elektronické formuláře PČS SmartClient tiskne oba tiskopisy předvyplněné spolu s nabídkou na uzavření pojistné smlouvy. potvrzení o výši pracovního příjmu formulář Z0018 je k dispozici ke stažení (lze použít pouze pro osoby v pracovním poměru). finanční dotazník klient vyplní samostatně přiložený tiskopis Z0053 Finanční dotazník; pro vyplňování platí stejná pravidla jako u zdravotního dotazníku. souhlas s poskytováním lékařských informací tento formulář Z0017 je k dispozici ke stažení a bude používán, kdykoliv bude lékař v případě žádosti o výpis ze zdravotní dokumentace nebo v průběhu likvidace PU vyžadovat písemný souhlas klienta. Všechny výše uvedené formuláře jsou k dispozici na Extranetu a také webových stránkách. Platnost všech vyplněných formulářů mimo Souhlasu s poskytováním lékařských informací je 3 měsíce, po této době je nutno doložit nová potvrzení. U veškerých zdravotních a finančních materiálů v cizím jazyce musí být od klienta přiložen i úředně ověřený překlad do českého jazyka. Posuzování rizik při změně do pojistné smlouvy V případě žádosti o změnu do pojistné smlouvy v průběhu trvání pojištění musí pojištěný doložit doklady potřebné ke zdravotnímu posouzení stejné, jako když vstupuje do pojištění. Stejně se postupuje i v případě změny doby trvání pojistné smlouvy nebo změny pojištění smrti z jakýchkoliv příčin, velmi vážných onemocnění nebo pojištění invalidity. Pokud je dokumentace založená ve spise starší než 3 měsíce, rozhodnou o případném vyžádání dokumentace pracovnice oddělení vzniku a kontroly pojištění Zdravotní rizika u nabídek zahrnujících pojištění velmi vážných onemocnění Pokud se klient rozhodne sjednat pojištění velmi vážných onemocnění, je třeba včas zjistit jeho zdravotní stav, případně s ním vyplnit zdravotní dotazník (pokud s tím souhlasí). I v případech, kdy se klient cítí velice dobře a plně zdráv, je vhodné ho informovat o možnosti nepřijetí do pojištění velmi vážných onemocnění. Zjistíte-li některou z těchto zdravotních komplikací či onemocnění, je vhodné nabídnout klientovi raději pojištění bez krytí velmi vážných onemocnění nebo s vyloučením konkrétní diagnózy: kardiovaskulární choroby (vrozené i získané srdeční vady a choroby, oběhové potíže) kombinace těchto rizikových faktorů: silné kouření, vysoký tlak, obezita veškeré zhoubné nádory v anamnéze veškerá onemocnění ledvin, zvláště chronická a vrozené vady postižení CNS (centrální nervové soustavy) včetně epilepsie cukrovka s nutností podávání inzulínu silné kouření Příručka poradce obecné zásady 15

17 3.3. Zdravotní rizika, u kterých může dojít k výpovědi nabídky životního pojištění, resp. k omezení rizik, pojistných částek nebo k omezení výčtu diagnóz (bez pojištění VVO): invalidní důchod, příp. uznání invalidity, je-li uzavřeno pojištění denního odškodného plánovaná operace či pobyt v nemocnici (mimo porodu) vážné onemocnění dýchacího systému s trvalou medikací vážné onemocnění srdce, zvláště infarkt kardiovaskulární riziko (nadváha, obezita, kouření, hypertenze) jakékoliv vážnější onemocnění srdce, dýchacího a oběhového systému spojené s kouřením choroby krve a metabolismu (cukrovka, cholesterol, onemocnění štítné žlázy, poruchy krvetvorby a srážlivosti, dna, chudokrevnost) náhlá cévní mozková příhoda (mozková mrtvice) v anamnéze některé psychické choroby (schizofrenie, pokus o sebevraždu, mentální retardace, mentální anorexie) neurologická onemocnění (epilepsie, obrna, roztroušená skleróza) některá jaterní onemocnění, zvláště ve spojitosti s alkoholismem vážné ledvinové choroby se špatnou prognózou zažívací systém (žaludeční nebo střevní potíže, nemoc žlučníku, slinivky apod.) některé typy zhoubných nádorů v anamnéze v případě veškerých typů zhoubných nádorů je vhodné uzavírat pojištění nejdříve 5 let po ukončení léčby alkoholismus, toxikomanie 3.4. Možnosti přirážky za zvýšené zdravotní riziko nebo výluky Přirážky za zvýšené riziko můžeme uplatnit: při vstupu informaci o navýšení pojistného zasíláme poradci formou intervence, kterou předává klientovi k odsouhlasení a k podpisu, smlouvu zplatníme pouze v případě, že se nám vrátí podepsané, informaci o navýšení pojistného uvádíme následně v pojistce u všech chorob a poruch uvedených v odstavcích 3.2. a 3.3. (pokud je nabídka přijata do pojištění), a dále i v těchto případech: kouření, nadváha, hypertenze, astma, chronická bronchitida, epilepsie, některé choroby zažívacího a močového systému, choroby krve a metabolismu (cukrovka, zvýšený cholesterol, hypofunkce a hyperfunkce štítné žlázy), případně další zdravotní problémy uvedené ve výpisu ze zdravotní dokumentace a obsažené ve zdravotním manuálu zajistitele. Výluky můžeme nastavit: při vstupu informaci o výluce zasíláme poradci formou intervence, kterou předává klientovi k odsouhlasení a k podpisu, smlouvu zplatníme pouze v případě, že se nám vrátí podepsané, informaci o výluce uvádíme následně v pojistce Výluky nelze nastavit u pojištění smrti. Pojištěný může být do pojištění přijat s vyloučením: a) přímo samostatného rizika na konkrétní časti těla v rámci úrazové složky pojištění, b) konkrétní diagnózy v rámci pojištění velmi vážných onemocnění, c) konkretní diagnózy a/nebo tělesného orgánu a/nebo systému v rámci pojištění invalidity nebo dlouhodobé péče, zproštění od placení pojistného, pracovní neschopnosti, hospitalizace. Stanovená výluka platí po celou dobu trvání pojištění, na celou pojistnou částku (po výrazném zlepšení zdravotního stavu lze na žádost klienta ve výjimečných případech dodatkem výluku zrušit). Příklad: Při vstupu sjednaná PČ pro DO ve výši 200 Kč/den, bez výluky. Žádostí o změnu navýšíme PČ na 800 Kč/den a doplníme výluku na koleno = od data platnosti dodatku nebudeme při úrazu kolene (úraz způsobený na pohybovém aparátu kolene) vyplácet pojistné plnění (nevyplatíme ani plnění ve výši původní PČ 200 Kč/den). 16 obecné zásady Příručka poradce

18 Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, Pardubice, nám. Republiky 115, PSČ , IČ: Datum zápisu v OR vedeném KS v Hradci Králové v oddílu b a vložce 855. Pomůcka pro zdravotní posouzení Tato pomůcka popisuje obvyklé postupy při zdravotním posouzení rizika klienta a může se měnit. Jednotlivá onemocnění jsou závislá na věku, pohlaví pojištěné osoby, na době trvání pojistné smlouvy apod. Stanovení výše pojistného, popřípadě zamítnutí rizika, se řídí softwarem zajistitele SwissRe Life Guide Pomůcka pro zdravotní posouzení Pečlivě a správně vyplněný zdravotní dotazník (dále jen ZD) může ve většině případů stačit k posouzení celkového zdravotního stavu. Pokud bude ZD obsahovat neúplné/nevyplněné údaje, je nutné doložit lékařskou zprávu. Lékařské zprávy by měly informovat o současném zdravotním stavu pojištěného, proto by veškerá doručená zdravotní dokumentace neměla být starší více než 3 měsíce. U laboratorních výsledků si pojistitel může vyžádat i aktuální výsledky důvodem je snaha o prokázání, že hodnoty jsou zvýšené po delší dobu. Bylo-li již léčení ukončeno a v současné době pojištěný příslušného lékaře nenavštěvuje, je možné zaslat kopii poslední lékařské zprávy (bude-li zde uvedeno, že již není potřeba další léčení, může být zpráva starší i více než 3 měsíce). Pomůcka pro zdravotní posouzení je rozdělena do dvou bloků: 1. obecné informace, které nenavazují na údaje v ZD a mohou pomoci stanovit pojistný rozsah 2. informace korespondující s údaji uvedenými v ZD 1. Obecné informace transplantace životně důležitých orgánů změna pohlaví pacient s kardiostimulátorem klient je již invalidní pojištění není doporučeno sjednávat pojištění není doporučeno sjednávat pojištění není doporučeno sjednávat Vždy je nutné dodat informaci, z důvodu jaké diagnózy je přiznaná invalidita, stupeň invalidity (1., 2., nebo 3.) a od kdy je klientovi invalidita přiznána. Je-li pečlivě vyplněn ZD, není nutná další zpráva. nelze sjednat rizika INV a ZPR klient je v období, kdy se podrobuje vyšetření za účelem stanovení diagnózy úrazy a nemoci kloubů a páteře, nemoci pohybového aparátu, revmatická onemocnění, stavy neurologické; pojistné události na již platných smlouvách pokud má klient zdravotní komplikace nebo jde-li o kombinaci různých nemocí, může dojít k: pojištění není doporučeno sjednávat diagnózy mohou mít vliv na pojištění DO výluce dané diagnózy v rámci pojištění VVO navýšení pojistného u daného rizika snížení pojistné částky u daného rizika navýšení pojistného + snížení pojistné částky nepřijetí nabídky 2. Informace navazující na ZD zdravotní dotazy (řazení dle ZD verze 10/2012) potřebná dokumentace vliv na pojištění (vyloučení, navýšení pojistného, snížení pojistné částky, nepřijetí nabídky do pojištění) event. doporučení Zdravotní dotazy, oddíl III. (v závorce je uvedeno číslo dotazu v příslušném oddílu ZD) pracovní neschopnost (1a) těhotenství (1c) doplnění od kdy, s jakou diagnózou, nejlépe dodání lékařské zprávy týkající se onemocnění/úrazu v případě těhotenských komplikací dodat 1 lékařskou zprávu přijetí/nepřijetí, úprava rizik dle nabídky ZPČ max Kč nelze sjednat INV nadváha (5) kouření (6) doporučen výpočet BMI dle vzorce: váha (kg) / výška 2 (m) výsledek: méně než 18,5 = podváha 18,5 24,9 = norma 25,0 29,9 = nadváha 30 a více = obezita pečlivě vyplněný ZD s konkrétním uvedením (cigarety, doutníky, dýmky; počet denně a kolik let) Po šestinedělí lze upravit rizika dodatkem. vždy navýšení pojistného; při vysoké nadváze (již zde bývají i další zdravotní problémy) může být nabídka odmítnuta Nejsou-li jiná onemocnění, nemá kouření vliv na sjednaná rizika ani na navýšení pojistného. U silných kuřáků, kteří mají často zdravotní komplikace, může mít vliv na pojištění VVO. Zdravotní dotazy, oddíl IV. (v závorce je uvedeno číslo dotazu v příslušném oddílu ZD) zhoubná onemocnění (1) dodání lékařské zprávy z onkologie/radiologie (diagnóza, způsob léčby, aktuální stav) Pojištění lze sjednat 5 let od ukončení léčby. Tato doba se může navýšit dle zprávy z onkologie, dle diagnózy apod. vliv na ZPČ, VVO, INV, HOSP, PN a dále dle onkologie Zdravotní dotazy, oddíl V. (v závorce je uvedeno číslo dotazu v příslušném oddílu ZD) astma (1) dodání lékařské zprávy z pracoviště, které klient navštěvuje ZPČ, VVO (s výlukou), INV, HOSP, PN Příručka poradce obecné zásady 17 vysoký krevní tlak dodání výpisu ze zdravotní dokumentace ZPČ, VVO, INV, HOSP, PN

19 Zdravotní dotazy, oddíl IV. (v závorce je uvedeno číslo dotazu v příslušném oddílu ZD) zhoubná onemocnění (1) dodání lékařské zprávy z onkologie/radiologie (diagnóza, způsob léčby, aktuální stav) Zdravotní dotazy, oddíl V. (v závorce je uvedeno číslo dotazu v příslušném oddílu ZD) Pojištění lze sjednat 5 let od ukončení léčby. Tato doba se může navýšit dle zprávy z onkologie, dle diagnózy apod. vliv na ZPČ, VVO, INV, HOSP, PN a dále dle onkologie astma (1) vysoký krevní tlak (2) vrozené srdeční vady, srdeční selhání, cévní mozkové příhody (2) prodělaný infarkt (2) dodání lékařské zprávy z pracoviště, které klient navštěvuje dodání výpisu ze zdravotní dokumentace od ošetřujícího lékaře klienta dodání lékařské zprávy z příslušného oddělení, které klient navštěvuje, a to včetně diagnózy, průběhu léčení a aktuálního stavu ZPČ, VVO (s výlukou), INV, HOSP, PN ZPČ, VVO, INV, HOSP, PN přijetí/nepřijetí nabídky pojištění není doporučeno sjednávat epilepsie (3) roztroušená skleróza (3) bolesti zad a pohybového aparátu (3) psychické potíže (4) zbavení způsobilosti (4) onemocnění jater zvýšené jaterní testy (5) cirhóza jater (5) onemocnění ledvin (6) borelióza (7) žloutenka (7) cukrovka (diabetes) (9) dodání lékařské zprávy z neurologie od kdy se klient léčí, frekvence záchvatů, současný zdravotní stav vždy dodání komplexní lékařské zprávy z neurologie (od kdy se klient léčí, jakým způsobem) Dle informací na základě ZD oddělení vzniku a kontroly pojištění rozhodne, zda je nutné dodat výpis ze zdravotní dokumentace; v případě dostatečně 2 vyplněného ZD lze předejít dalším požadavkům na dodání lékařských zpráv. vždy dodání lékařské zprávy od lékaře, u kterého se klient léčí a který klientovi předepisuje léky v ZD vždy uvést důvod diagnóza, současný stav, omezení apod. dodání aktuálních laboratorních výsledků ne starších než 3 měsíce dodání lékařské zprávy od lékaře, který má zdravotní dokumentaci k tomuto onemocnění dodání lékařské zprávy z urologie v ZD je nutné uvést, kdy byla nemoc diagnostikována, kdy byla ukončena léčba, následky v ZD je nutné uvést typ žloutenky (A/b/C), rok onemocnění, komplikace v ZD je nutné uvést typ cukrovky (I., nebo II.), jak dlouho se klient léčí ZPČ, VVO, INV, TRV, DO ZPČ, VVO, INV, TRV, DO, HOSP, PN INV, TRV, DO Pozor na dlouhodobé PN v posledních 5 letech může mít vliv na INV, TRV, DO. ZPČ, INV, PS přijetí/nepřijetí max. pojistné částky: ZPČ = Kč PS = Kč TRV = Kč DO = 100 Kč/den HOSP = 100 Kč/den ZPČ, VVO, INV, HOSP, PN pojištění není doporučeno sjednávat ZPČ, VVO, INV, HOSP, PN ZPČ, VVO, INV, TRV, DO ZPČ, VVO, INV ZPČ, VVO, INV, HOSP, PN revmatismus (11) klouby, vazy (11) vždy je nutné dodat lékařskou zprávu z diabetologie vždy je nutné dodat lékařskou zprávu z revmatologie je nutné dodat závěrečnou lékařskou zprávu o ukončeném léčení, operační protokol a je-li zprávu o stabilitě kloubu ZPČ, VVO, INV, DO, HOSP, PN TRV, DO použité zkratky: DO pojištění denního odškodného, HOSP pojištění hospitalizace, INV pojištění invalidity nebo dlouhodobé péče, PN pojištění pracovní použité zkratky: neschopnosti, DO PS pojištění pojištění denního smrti následkem odškodného úrazu, TRV pojištění trvalých následků úrazu, VVO pojištění velmi HOSP pojištění hospitalizace INV pojištění invalidity nebo dlouhodobé péče PN pojištění pracovní neschopnosti PS pojištění smrti následkem úrazu 18 obecné zásady TRV pojištění trvalých následků úrazu Příručka poradce VVO pojištění velmi vážných onemocnění ZPČ základní pojištění pro případ smrti včetně doplňkového pojištění pro případ smrti ZPR pojištění zproštění od placení pojistného

20 4. Jak stanovit optimální pojistnou částku Riziko Základní pojistná částka na smrt Doplňková smrt Velmi vážná onemocnění (základní/kompletní) Invalidita nebo dlouhodobá péče s jednorázovou výplatou pojistné částky (úraz / úraz nebo nemoc) 1., 2. i 3. stupeň Invalidita nebo dlouhodobá péče s výplatou doživotní renty Doživotní kapitálová renta Smrt úrazem Trvalé následky úrazu (progrese od 0,5 % a/nebo od 10 %) Denní odškodné (bez progrese / s progresí) Hospitalizace (úraz / úraz nebo nemoc) Pojištění pracovní neschopnosti - nemoc, vč. připojištění úrazu Co má zajistit životní úroveň rodiny závazky (např. hypotéka) příjem klienta v případě závažného onemocnění příjem klienta v případě, že by se následkem úrazu či nemoci stal invalidním nebo mu byl přiznán příspěvek na péči finanční pomoc klientovi v případě invalidity nebo dlouhodobé péče finanční jistotu ve stáří životní úroveň rodiny závazky (např. hypotéka) životní úroveň v případě vážného úrazu, rehabilitační náklady, pomůcky dorovnání ušlého příjmu dorovnání ušlého příjmu možnost hrazení nadstandardní péče v nemocnici dorovnání ušlého příjmu v případě nemoci/úrazu Doporučení pro stanovení pojistné částky 1-3 násobek ročního příjmu klienta, případně výše závazku (hypotéky) 1-3 násobek ročního příjmu klienta 1-3 násobek ročního příjmu klienta dle příjmu klienta a potřeby se zajistit; Kč/měsíc představa klienta, jakou částku chce dostávat stejně jako ZPČ (upozornit, že při dopravní nehodě vyplácíme dvojnásobek) Kč (pro starší 40 let) Kč (pro mladší klienty) částka, která by klientovi chyběla, se vydělí 30 dny (počet dní v měsíci) částka, která by klientovi chyběla, se vydělí 30 dny (počet dní v měsíci) částka, která by klientovi chyběla, se vydělí 30 dny (počet dní v měsíci) Pozn.: pro stanovení pojistných částek u dětí vycházejte z příjmu jejich rodičů, příp. zákonných zástupců. Příručka poradce obecné zásady 19

Z1093. Část 1. Pojištěný

Z1093. Část 1. Pojištěný doručeno dne: Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, náměstí Republiky 115, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 47452820. Datum zápisu v OR vedeném KS v Hradci Králové 1. 10. 1992

Více

Hlášení pojistné události invalidita, dlouhodobá péče ve stupni závislosti II a vyšším

Hlášení pojistné události invalidita, dlouhodobá péče ve stupni závislosti II a vyšším Hlášení pojistné události invalidita, dlouhodobá péče ve stupni závislosti II a vyšším Z4039 Hlášení pojistné události vyplňte, máte-li sjednané pojištění, které s danou pojistnou událostí souvisí: pojištění

Více

Kontaktní adresa Ulice Č.p. PSČ. Jméno, příjmení, adresa a telefon praktického lékaře, u kterého je vedena kompletní zdravotní dokumentace pojištěného

Kontaktní adresa Ulice Č.p. PSČ. Jméno, příjmení, adresa a telefon praktického lékaře, u kterého je vedena kompletní zdravotní dokumentace pojištěného doručeno dne: Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, náměstí Republiky 115, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 47452820. Datum zápisu v OR vedeném KS v Hradci Králové 1. 10. 1992

Více

Smlouva o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou

Smlouva o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou Smlouva o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou Moravský Peněžní Ústav spořitelní družstvo, se sídlem Praha, Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00, IČ 25307835, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Hlášení pojistné události trvalé následky úrazu

Hlášení pojistné události trvalé následky úrazu Hlášení pojistné události trvalé následky úrazu Kompletním vyplněním a doložením všech požadovaných dokladů přispějete k rychlé likvidaci pojistné události. V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na informační

Více

Hlášení pojistné události Úvěrové životní pojištění CREDIT RISK (onemocnění a úraz)

Hlášení pojistné události Úvěrové životní pojištění CREDIT RISK (onemocnění a úraz) doručeno dne: Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, náměstí Republiky 115, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 47452820. Datum zápisu v OR vedeném KS v Hradci Králové 1. 10. 1992

Více

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění Změnu proveďte k datu splatnosti 1 ) Pojistitel: Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16 113 04 Praha 1 Česká republika IČ: 45272956 zapsaná v Obchodním

Více

Hlášení pojistné události onemocnění

Hlášení pojistné události onemocnění Hlášení pojistné události onemocnění Kompletním vyplněním a doložením všech požadovaných dokladů přispějete k rychlé likvidaci pojistné události. V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na informační linku

Více

OZNÁMENÍ ÚMRTÍ POJIŠTĚNÉHO

OZNÁMENÍ ÚMRTÍ POJIŠTĚNÉHO OZNÁMENÍ ÚMRTÍ POJIŠTĚNÉHO Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, IČ: 63998530, telefon: 957 444 555 Adresa pro zasílání korespondence: Česká podnikatelská

Více

OZNÁMENÍ ÚMRTÍ POJIŠTĚNÉHO

OZNÁMENÍ ÚMRTÍ POJIŠTĚNÉHO OZNÁMENÍ ÚMRTÍ POJIŠTĚNÉHO Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, IČ: 63998530, telefon: 957 444 555 Adresa pro zasílání korespondence: Česká podnikatelská

Více

Hlášení pojistné události trvalé následky úrazu

Hlášení pojistné události trvalé následky úrazu Hlášení pojistné události trvalé následky úrazu Kompletním vyplněním a doložením všech požadovaných dokladů přispějete k rychlé likvidaci pojistné události. V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na informační

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

Příručka poradce. produktová část. zpracovalo oddělení metodiky produktů Z0097 (verze 11/2017)

Příručka poradce. produktová část. zpracovalo oddělení metodiky produktů Z0097 (verze 11/2017) Příručka poradce produktová část zpracovalo oddělení metodiky produktů Z0097 (verze 11/2017) OBSAH OBECNÉ ZÁSADY Úvod... 2 1 Pojišťovna České spořitelny... 3 2 Obecné zásady... 7 3 Posuzování zdravotních

Více

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vinohradská 72, Praha 3, PSČ tel

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vinohradská 72, Praha 3, PSČ tel Pojistná smlouva č. 7721068065 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČO: 471 16 617 zapsaná

Více

Z3093. Hlášení pojistné události Úrazové pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Z3093. Hlášení pojistné události Úrazové pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897. Hlášení pojistné

Více

Hlášení pojistné události invalidita (pro rámcové smlouvy)

Hlášení pojistné události invalidita (pro rámcové smlouvy) doručeno dne: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897.

Více

INFORMACE 20/2016/z FATCA nové formuláře

INFORMACE 20/2016/z FATCA nové formuláře INFORMACE 20/2016/z FATCA nové formuláře FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) je nový daňový zákon (dále jen zákon FATCA ), který byl přijat v USA v roce 2010 jako součást balíčku zákonů Hiring Incentives

Více

ČÁST 1. POJIŠTĚNÝ. Čísla všech pojistných smluv pojištěného u Pojišťovny České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group

ČÁST 1. POJIŠTĚNÝ. Čísla všech pojistných smluv pojištěného u Pojišťovny České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group doručeno dne: Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, náměstí Republiky 115, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 47452820. Datum zápisu v OR vedeném KS v Hradci Králové 1. 10. 1992

Více

KUJCP010VUAQ. Pojistná smlouva. pro pojištění odpovědnosti zaměstnance. za škodu způsobenou zaměstnavateli. č

KUJCP010VUAQ. Pojistná smlouva. pro pojištění odpovědnosti zaměstnance. za škodu způsobenou zaměstnavateli. č KUJCP010VUAQ Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva pro pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli č. 7720947399 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Více

Hlášení pojistné události Úvěrové životní pojištění CREDIT RISK (onemocnění a úraz)

Hlášení pojistné události Úvěrové životní pojištění CREDIT RISK (onemocnění a úraz) doručeno dne: Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, náměstí Republiky 115, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 47452820. Datum zápisu v OR vedeném KS v Hradci Králové 1. 10. 1992

Více

Pojistná smlouva číslo Úsek pojištění hospodářských rizik

Pojistná smlouva číslo Úsek pojištění hospodářských rizik Pojistná smlouva číslo 7720992848 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČO: 471 16 617

Více

Hlášení pojistné události pro zálohové plnění onemocnění

Hlášení pojistné události pro zálohové plnění onemocnění Hlášení pojistné události pro zálohové plnění onemocnění (plnění za dobu léčení onemocnění a/nebo plnění za hospitalizaci) Kompletním vyplněním a doložením všech požadovaných dokladů přispějete k rychlé

Více

Příručka poradce. produktová část. zpracovalo oddělení metodiky produktů Z0097 (verze 06/2018)

Příručka poradce. produktová část. zpracovalo oddělení metodiky produktů Z0097 (verze 06/2018) Příručka poradce produktová část zpracovalo oddělení metodiky produktů Z0097 (verze 06/2018) OBSAH OBECNÉ ZÁSADY Úvod... 2 1 Pojišťovna České spořitelny... 3 2 Obecné zásady... 7 3 Posuzování zdravotních

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-094-021-16 ze dne 17.10.2016 Pojistná smlouva č. 8603249273 pro pojištění odpovědnosti zastupitelů obce - OS 8 mezi městskou částí Praha 12 a pojišťovnou

Více

Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group

Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group sídlo centrály: nám. Republiky 115, 530 02 Pardubice IČ: 47452820 DIČ: CZ47452820 DIČ DPH CZ699000955, člen skupiny zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Hlášení pojistné události pro zálohové plnění úraz

Hlášení pojistné události pro zálohové plnění úraz Hlášení pojistné události pro zálohové plnění úraz (plnění za dobu léčení úrazu a/nebo plnění za dobu léčení úrazu v pracovní neschopnosti a/nebo hospitalizaci) Z3064 Kompletním vyplněním a doložením všech

Více

Hlášení pojistné události Úvěrové životní pojištění CREDIT RISK (onemocnění a úraz)

Hlášení pojistné události Úvěrové životní pojištění CREDIT RISK (onemocnění a úraz) Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897. Hlášení pojistné

Více

Identifikace Investora právnická osoba

Identifikace Investora právnická osoba Identifikace Investora právnická osoba v5 I. Společnost Prostřednictvím tohoto formuláře získává Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. se sídlem Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4, IČ

Více

Identifikační číslo (číslo smlouvy) PSČ Obec a stát Státní občanství Pohlaví

Identifikační číslo (číslo smlouvy) PSČ Obec a stát Státní občanství Pohlaví Následná kontrola právnické osoby ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu TESLA investiční společnost, a.s. má jako povinná

Více

Identifikace Investora - právnická osoba EUR

Identifikace Investora - právnická osoba EUR FCZIDENCPI-2-201605 Identifikace Investora Pravidla pro vyplnění tohoto formuláře - povinné údaje formuláře k vyplnění V uvedených případech vyplňujete následující části tohoto formuláře: Investor Právnická

Více

Státní občanství Titul před jménem Titul za jménem

Státní občanství Titul před jménem Titul za jménem *1* *PODPIS-ZM* Číslo Komisionářské smlouvy Dodatek ke Komisionářské smlouvě ZÁSTUPCE ING Bank N.V., společnost založená podle právního řádu Nizozemska, se sídlem Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam, Nizozemí

Více

Hlášení pojistné události

Hlášení pojistné události Hlášení pojistné události vážné nemoci s flexibilní výplatou pro produkt FLEXI RISK Z2071 Kompletním vyplněním a doložením všech požadovaných dokladů přispějete k rychlé likvidaci pojistné události. V

Více

Hlášení pojistné události pro zálohové plnění úraz

Hlášení pojistné události pro zálohové plnění úraz Hlášení pojistné události pro zálohové plnění úraz (plnění za dobu léčení úrazu a/nebo plnění za dobu léčení úrazu v pracovní neschopnosti a/nebo hospitalizaci) Z3064 Kompletním vyplněním a doložením všech

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění FLEXI životní pojištění Modelace vývoje pojištění včetně výše odkupného zpracovaná dne číslo nabídky 18.1.217 1. pojištěný Příjmení a jméno: Hokejista Karel Datum narození / RČ: 23.7.1978 Pohlaví: Muž

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

Metodický pokyn č. 8/2010 METODICKÝ POKYN. Úsek řízení produktů. členové představenstva zaměstnanci společnosti ANO NE *

Metodický pokyn č. 8/2010 METODICKÝ POKYN. Úsek řízení produktů. členové představenstva zaměstnanci společnosti ANO NE * METODICKÝ POKYN Věc: Číselná řada: 8/2010 Ukončení pojistné smlouvy odstoupením, z důvodu absolutní neplatnosti a odmítnutím plnit Ruší se interní předpis č.: -- Odborný garant: Bc. Naďa Matějovská Datum

Více

PNTS. Hlášení pojistné události

PNTS. Hlášení pojistné události PNTS Hlášení pojistné události Naší snahou je, aby vyřízení pojistné události proběhlo hladce a v co nejkratším možném termínu. Pokud vznikne událost, která by mohla založit Váš nárok na pojistné plnění,

Více

Formulář pro přístup k osobním údajům

Formulář pro přístup k osobním údajům Formulář pro přístup k osobním údajům Prostřednictvím tohoto formuláře můžete uplatnit Vaše právo na přístup k osobním údajům. Toto právo Vám vzniká v souladu s čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a

Více

HLÁŠENÍ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ ÚRAZU

HLÁŠENÍ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ ÚRAZU Upozornění a pokyny pro pojištěného Osobní údaje pojištěného HLÁŠENÍ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ ÚRAZU Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, IČ: 63998530,

Více

Hlášení pojistné události pro zálohové plnění úraz

Hlášení pojistné události pro zálohové plnění úraz Hlášení pojistné události pro zálohové plnění úraz (plnění za denní odškodné, pracovní neschopnost, hospitalizaci) Z3064 Kompletním vyplněním a doložením všech požadovaných dokladů přispějete k rychlé

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 8067203414 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761

Více

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště)

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště) DODATEK KE SMLOUVĚ O PENZIJNÍM PŘIPOJIŠTĚNÍ V TRANSFORMOVANÉM FONDU STABILITA ČSOB PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI, A. S., ČLENA SKUPINY ČSOB se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, 150 57, IČO 61859265, zapsaná v obchodním

Více

Hlášení pojistné události úraz

Hlášení pojistné události úraz Hlášení pojistné události úraz (plnění za dobu léčení úrazu, pracovní neschopnost, hospitalizaci) Kompletním vyplněním a doložením všech požadovaných dokladů přispějete k rychlé likvidaci úrazu. V případě

Více

IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ

IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU Vážená klientko, vážený kliente, rádi

Více

Hlášení pojistné události úraz

Hlášení pojistné události úraz Hlášení pojistné události úraz (plnění za denní odškodné, pracovní neschopnost, hospitalizaci) Kompletním vyplněním a doložením všech požadovaných dokladů přispějete k rychlé likvidaci pojistné události.

Více

ZÁZNAM O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ SLUŽBY

ZÁZNAM O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ SLUŽBY Investiční zprostředkovatel: ZFP akademie, a.s., IČ: 26304805, sídlo: 17. listopadu 3112/12, 690 02 Břeclav, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3828 (dále jen

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Číslo pojistné smlouvy

Číslo pojistné smlouvy Oznámení pojistné události Úraz Pokyny pro vyplnění formuláře: 1. Vyplňte první dvě strany tohoto formuláře ve všech bodech, poslední stranu předejte k vyplnění ošetřujícímu lékaři. V případě, že doba

Více

Hlášení pojistné události úraz

Hlášení pojistné události úraz Hlášení pojistné události úraz (plnění za denní odškodné, pracovní neschopnost, hospitalizaci) Kompletním vyplněním a doložením všech požadovaných dokladů přispějete k rychlé likvidaci pojistné události.

Více

Záznamy pojistitele Oznámení pojistné události Trvalé následky úrazu

Záznamy pojistitele Oznámení pojistné události Trvalé následky úrazu ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 1458, 532 18 Pardubice tel.: 800 100 777, fax: 467 007 444, e-mail: info@csobpoj.cz, www.csobpoj.cz Životní pojištění Záznamy pojistitele Oznámení

Více

1!+#,. ),. "#! / 2 / 3" &$ ) /$ ) /!.% Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla není součástí této pojistné smlouvy.

1!+#,. ),. #! / 2 / 3 &$ ) /$ ) /!.% Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla není součástí této pojistné smlouvy. ID: 3237199 6323343902!"#!#$%! " ##$%&' '(# )) * ( +, - +. /0''##'0 1, *! + 23 + * 1 1 4 '(50 &!"# ' Titul, jméno, příjmení: RČ: Kamila Vrabcová 8960292451 4 3%6 7 8 %2 8 Východní 2611, Česká Lípa 739186003

Více

Identifikace Investora - právnická osoba EUR

Identifikace Investora - právnická osoba EUR FCZIDENCPI-5-1712 Identifikace Investora Pravidla pro vyplnění tohoto formuláře - povinné údaje formuláře k vyplnění V uvedených případech vyplňujete následující části tohoto formuláře: Investor Právnická

Více

Pojistná smlouva číslo

Pojistná smlouva číslo Pojistná smlouva číslo 5101348058 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group sídlo: Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika IČO: 47 11 66 17 DIČ pro DPH: CZ699000955 DIČ pro ostatní

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ účinnost od 1. 6. 2018 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 POPLATKY Náklady spojené s přijetím do pojištění a žádostí o změnu sepsání nabídky

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 8070430215 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761

Více

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s korespondenční adresou pojišťovacího makléře.

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s korespondenční adresou pojišťovacího makléře. Dodatek č. 4 k pojistné smlouvě č. 7720929921 Úk pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČO: 471

Více

Identifikace Investora právnická osoba

Identifikace Investora právnická osoba Identifikace Investora právnická osoba v3 v+ I. Společnost Prostřednictvím tohoto formuláře získává Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1720/123, 140 21,

Více

ZÁZNAM O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ NEŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZÁZNAM O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ NEŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ pořízený vázaným zástupcem z průběhu zprostředkování pojištění dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění Samostatný zprostředkovatel: ZFP akademie, a.s., (ZFPA), sídlo: 17. listopadu

Více

PODPISOVÝ VZOR/IDENTIFIKACE KLIENTA právnické osoby

PODPISOVÝ VZOR/IDENTIFIKACE KLIENTA právnické osoby Příloha č. 1 PODPISOVÝ VZOR/IDENTIFIKACE KLIENTA právnické osoby název právnické osoby (přesný název podle dokladu opravňujícího k činnosti) IČO sídlo právnické osoby - ulice č.p. obec PSČ Osoby oprávněné

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Smlouvy o běžném účtu pro akce "Areál Ráček" a "Areál Na Zvonici"

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Smlouvy o běžném účtu pro akce Areál Ráček a Areál Na Zvonici MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-174-011-14 ze dne 30.9.2014 Smlouvy o běžném účtu pro akce "Areál Ráček" a "Areál Na Zvonici" Rada městské části 1. schvaluje 1.1. Smlouvu o běžném

Více

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci Smlouva o spolupráci Generali Pojišťovna a.s. Bělehradská 132 120 00 Praha 2 IČ: 61859869 zastoupená Mgr. Simonou Majerovou, manažerem produktu pojištění odpovědnosti za škodu a Ing. Danielem Krupičkou,

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY HOTOVOSTNÍ PLATBY Článek I. Předmět úpravy 1. Tyto Obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) upravují práva a povinnosti SAZKA FTS a.s., IČO: 01993143, se

Více

HALALl, všeobecná pojišťovna, a.s.

HALALl, všeobecná pojišťovna, a.s. Pojistná smlouva o dlouhodobém pojištění při lovu zvěře pro osoby s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR STANDARD - N Pojistitel: HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25

Více

Pojistná smlouva číslo 0013956744

Pojistná smlouva číslo 0013956744 .t"čpp VIENNA INsuRANcE GROUP Pojistná smlouva číslo 0013956744 Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 Jednající: Mgr. Jakub Póbiš, manažer odboru pojištění odpovědnosti a speciálních rizik a Ing.

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 1. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy

Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy Český svaz tělesné výchovy a Kooperativa, pojišťovna, a.s. uzavřely novou smlouvu o úrazovém pojištění členů ČSTV. Po loňském jednání o možném dodatku

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů Společnost Exkaso s.r.o., IČO: 269 70 601, se sídlem Topolská 952, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, odd. C, vložka 22325 (dále

Více

Pojistná smlouva o životním pojištění PERSPEKTIVA

Pojistná smlouva o životním pojištění PERSPEKTIVA Pojistná smlouva o životním 7 BN Smlouva Číslo pojistné smlouvy A. POJISTITEL Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 Praha 8, Česká republika, IČO 47116617, zapsaná

Více

Příjmení Jméno Titul před jménem Titul za jménem. Investiční profi l účastníka K V D

Příjmení Jméno Titul před jménem Titul za jménem. Investiční profi l účastníka K V D DODATEK KE SMLOUVĚ O DŮCHODOVÉM SPOŘENÍ (II. PILÍŘ) Dodatek ke smlouvě o důchodovém spoření uzavírají ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB, se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, 150 57, IČO

Více

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ VZOR 2015 (žlutě podbarvené údaje je možné měnit) MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu/fondu města Uherské Hradiště

Více

FLEXI životní pojištění - JUNIOR Modelace vývoje pojištění včetně výše odkupného zpracovaná dne

FLEXI životní pojištění - JUNIOR Modelace vývoje pojištění včetně výše odkupného zpracovaná dne FLEXI životní pojištění - JUNIOR Modelace vývoje pojištění včetně výše odkupného zpracovaná dne 07.01.2019 Pojištěné dítě: Jméno a příjmení: Rodné číslo / Datum narození: 01.01.2010 Rozsah pojištění: Konec

Více

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI k dani z přidané hodnoty

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI k dani z přidané hodnoty 11Reg5104_4.pdf Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 01 Daňové identifi kační číslo 02 otisk podacího razítka fi nančního úřadu PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI

Více

Skupinová pojistná smlouva č o cestovním pojištění

Skupinová pojistná smlouva č o cestovním pojištění Skupinová pojistná smlouva č. 3298900000 o cestovním pojištění Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 IČO: 61859869 DIČ: CZ699001273 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u

Více

HLÁŠENÍ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ ÚRAZU

HLÁŠENÍ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ ÚRAZU HLÁŠENÍ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ ÚRAZU Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, IČ: 63998530, telefon: 957 444 555 Adresa pro zasílání korespondence: Česká

Více

Žádost o odkup a přestup Cenných papírů

Žádost o odkup a přestup Cenných papírů Žádost o odkup a přestup Cenných papírů (dále jen Žádost ) v6 (PO a FOP) I. Společnost Povinné údaje! Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. se sídlem Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha

Více

v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ), pojistnou smlouvu č

v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ), pojistnou smlouvu č ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 zapsaná v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 8056417528 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ 532 18 IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 zapsaná

Více

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace NN Životní pojišťovna Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 1. Účel dokumentu Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže

Více

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, Praha 1, PSČ 11001, Česká

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 12. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 8070457717 Smluvní strany, se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice IČO: 45534306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Více

Smlouva o firemním účtu

Smlouva o firemním účtu Smlouva o firemním účtu uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č.87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, v platném znění. mezi Citfin, spořitelní

Více

HALALl, všeobecná pojišťovna, a.s.

HALALl, všeobecná pojišťovna, a.s. Pojistná smlouva o pojištění exponátů výstavy Pojistitel: HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1, Registrační číslo:... IČ 60192402, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Výpověď smlouvy o stavebním spoření

Výpověď smlouvy o stavebním spoření smlouvy ( ) *12001F* 7970 Výpověď smlouvy o stavebním spoření Wüstenrot - stavební spořitelna as, Na hřebenech II 17188, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 47115289, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl

Více

Hlášení pojistné události pro zálohové plnění úraz

Hlášení pojistné události pro zálohové plnění úraz Hlášení pojistné události pro zálohové plnění úraz (plnění za denní odškodné, pracovní neschopnost, hospitalizaci) Kompletním vyplněním a doložením všech požadovaných dokladů přispějete k rychlé likvidaci

Více

Pojistná smlouva číslo 495000830-7

Pojistná smlouva číslo 495000830-7 Pojistná smlouva číslo 495000830-7 Kooperativa, pojišťovna, a.s. se sídlem 110 01 Praha 1, Templová 747 IČ: 47 11 66 17 DIČ: CZ47116617 zapsaná u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 1897 bankovní

Více

Hlášení pojistné události úraz

Hlášení pojistné události úraz Hlášení pojistné události úraz (plnění za denní odškodné, pracovní neschopnost, hospitalizaci) Kompletním vyplněním a doložením všech požadovaných dokladů přispějete k rychlé likvidaci pojistné události.

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Návrh pojistné smlouvy Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká

Více

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vinohradská 72, Praha 3, PSČ tel

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vinohradská 72, Praha 3, PSČ tel Pojistná smlouva č. 7721110401 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČO: 471 16 617 zapsaná

Více

Cestovním pojištění č

Cestovním pojištění č SJNAL:. HČ: OČ: (HČ / OČ = interní evidenční číslo v ČSOB Pojišťovně a. s., členu holdingu ČSOB) Pojistná smlouva pro podniky a organizace ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem v Pardubicích,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

RÁMCOVÁ SMLOUVA. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: RÁMCOVÁ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: RONDA FINANCE a.s. se sídlem Výtvarná 1023/4, Ruzyně, 161 00 Praha 6 IČ: 06286721 DIČ: CZ206286721 zapsanou v obchodním rejstříku u Městského

Více

Informace pro klienta a zájemce o pojištění

Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace podle 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona,

Více

Oznámení pojistné události Pracovní neschopnost

Oznámení pojistné události Pracovní neschopnost ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice, Česká republika tel.: 466 100 777, fax: 467 007 444 www.csobpoj.cz, e-mail: PU-zivot@csobpoj.cz Jak

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 8066910728 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané Metropolitním spořitelním družstvem, IČ: 25571150, se sídlem: Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8 - Karlín, zapsaným v oddílu Dr, vložce 7890, obchodního

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI PARTNERS FINANCIAL SERVICES, A.S.

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI PARTNERS FINANCIAL SERVICES, A.S. REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI PARTNERS FINANCIAL SERVICES, A.S. Reklamační řád společnosti Partners Financial Services, a.s. se sídlem Praha 4, Türkova 2319/5b, PSČ 14900, IČ 276 99 781, zapsané v obchodním

Více

Česká rada dětí a mládeže, se sídlem: Praha 1, Senovážné nám. 24, IČ 68379439, zastoupená jejím předsedou Pavlem Trantinou (dále jen pojistník )

Česká rada dětí a mládeže, se sídlem: Praha 1, Senovážné nám. 24, IČ 68379439, zastoupená jejím předsedou Pavlem Trantinou (dále jen pojistník ) Pojistná smlouva č. 0202326385 Generali Pojišťovna a.s., se sídlem: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866,

Více

Příručka poradce produktová část. zpracovalo oddělení metodiky produktů Z0097 (verze 01/2012)

Příručka poradce produktová část. zpracovalo oddělení metodiky produktů Z0097 (verze 01/2012) produktová část zpracovalo oddělení metodiky produktů Z0097 (verze 01/2012) Obsah ÚVOD OBECNÉ ZÁSADY Obecné zásady... 5 Posuzování zdravotních a finančních rizik... 11 Placení pojistného.... 14 Poplatky...

Více