... W fondvcr EVROPSKÁ~ ~'lo\r".,r nyc,,(,y...-,.., 1NVES11CE00 tidzvojevzd8..avani KUPNÍ SMLOUVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "... W fondvcr EVROPSKÁ~ ~'lo\r".,r nyc,,(,y...-,.., 1NVES11CE00 tidzvojevzd8..avani KUPNÍ SMLOUVA"

Transkript

1 Jan Míka Sídlo:.... ~. *..:. " evropský... t: 1 Rf ~ ~ MI..lsrI:RS'\(O ~o(olsrvi. OP... W fondvcr EVROPSKÁ~ ~'lo\r".,r nyc,,(,y.....-,.., IC: DIC. Bankovní spojení: Zastoupený: 1NVES11CE00 tidzvojevzd8..avani KUPNÍ SMLOUVA Sídl. Vyšný 117, Ceský Krumlov CZ /6210, mbank Janem Míkou (dále jen "prodávající") a Základní škola Povážská Strakonice se sídlem: Nad Školou 560, Strakonice zastoupená: Mgr. Jaroslavou Cháberovou, reditelkou školy Bankovní spojení: /0300, CSOB, a.s. Strakonice ICO: (dále jen "kupující") uzavreli níže uvedeného dne ve smyslu ustanovení 409 a násl. obchodního zákoníku v platném znení tuto kupní smlouvu: I. Predmet smlouvy 1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu a prevést na nej vlastnické právo ke zboží dle prílohy c.l. této smlouvy ("Nabídka podaná prodávajícím ve výberovém rízení na dodávku merících systému pro výuku prírodovedných ) 1. Zboží, jehož koupe je predmetem této smlouvy, je kupováno pro potreby projektu financovaného z prostredku Evropské unie v rámci Operacního programu Vzdelávání pro konkurenceschopnost. 2. Kupující se zavazuje od prodávajícího uvedené zboží prevzít a zaplatit za jeho dodání kupní cenu sjednanou ve výši a zpusobem uvedeným v ci. III. této smlouvy. II. Podmínky plnení predmetu smlouvy 1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží dle nabídky (Príloha c. 1 této smlouvy) ve lhute do

2 2. Prodávající splní svuj závazek predáním zboží kupujícímu spolu s dodacím listem, a to v míste sídla kupujícího. 3. O prevzetí zboží bude sepsán protokol o predání a prevzetí zboží, podepsaný obema smluvními stranami. 4. Nebude-li zboží dodáno ve lhute uvedené v ci. II., odst. 1, je kupující oprávnen od smlouvy odstoupit. 5. Vlastnictví k prodávanému zboží prechází na kupujícího zaplacením kupní ceny. 6. Nebezpecí škody na zboží prechází na kupujícího podepsáním protokolu o prevzetí zboží ve smyslu bodu 2 tohoto clánku. III. Cena a platební podmínky 1. Cena za zboží byla stanovena nabídkovou cenou prodávajícího, kterou udal v nabídce podané do výberového rízení, a která byla kupujícím jakožto zadavatelem výberového rízení vybrána jako nejvýhodnejší, a ciní celkem bez DPH Kc, z toho DPH je Kc, celkem tedy Kc 2. Tato cena, která zahrnuje veškeré náklady prodávajícího, je cenou nejvýše prípustnou a muže být zmenena jen v prípade zmeny danových predpisu její výše vcetne DPH. 3. Prodávající vyúctuje kupní cenu za zboží tak, že predloží fakturu, která musí mít náležitosti danového dokladu v souladu se zákonem c. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znení pozdejších predpisu. Faktura musí být doložena protokolem o predání a prevzetí zboží. 4. Faktura je splatná do 7 dnu od prevzetí kupujícím. Námitky proti údajum uvedeným na fakture muže kupující uplatnit do konce lhuty její splatnosti s tím, že jí odešle zpet prodávajícímu s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se staví lhuta splatnosti a nová lhuta splatnosti beží od dorucení opravené faktury kupujícímu. 5. Dnem zaplacení kupní ceny (faktury) se rozumí den odepsání kupní ceny z úctu kupujícího. 6. Prodávající prohlašuje, že na zboží neváznou práva tretí osoby. IV. Zárucní a servisní podmínky 1. Nesplnuje-li zboží vlastnosti stanovené touto smlouvou a ustanovením 420 Obchodního zákoníku, má vady. Za vady se považuje i dodání jiného zboží, než urcuje smlouva a vady v dokladech nutných k užívání zboží. 2. Prodávající nenese odpovednost za vady, na než se vztahuje záruka za jakost, jestliže tyto vady vznikly prokazatelným zavinením kupujícího. 3. Prodávající poskytuje na zboží záruku ve lhute 24 mesícu a zacíná bežet ode dne prevzetí zboží dle protokolu ve smyslu bodu II.3 této Smlouvy. 4. Kupující je povinen v souladu s príslušnými ustanoveními obchodního zákoníku bez zbytecného odkladu oznámit prodávajícímu zjištené vady dodaného zboží poté, co je pri vynaložení odborné péce zjistil. 5. V prípade, že kupující v zárucní dobe vcas uplatní zjištené závady na zboží, je prodávající povinen vady odstranit ve lhute nejdéle do 30 dnu. 2

3 6. Vadyzboží uplatnuje kupující na adrese prodávajícího. V. Sankcní ustanovení 1. V prípade prodlení prodávajícího s dodáním zboží je prodávající povinen zaplatit kupujícímu za každý zapocatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny zboží, s jehož dodáním je v prodlení. Tato smluvní pokuta bude uplatnena formou slevy z ceny plnení. 2. V prípade prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny na základe rádne vystavené faktury - danového dokladu, zavazuje se kupující zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výší 0,05% z dlužné cástky za každý den prodlení. VI. Záverecná ustanovení 2. Vzhledem k tomu, že je dodávka zboží financována v rámci projektu registracní c.: CZ.1.07/1.1.14/ , název projektu: "Moderne a interaktivne ve výuce" z financních prostredku Evropské unie, je prodávající povinen umožnit osobám oprávneným k výkonu kontroly projektu, provést kontrolu dokladu souvisejících s plnením zakázky a dále je povinen uchovat úcetní záznamy po dobu stanovenou podmínkami pro archivaci v rámci operacního programu Vzdelávání pro konkurenceschopnost, tj. do roku 2025 ( dle Zákonu c. 563/1991 Sb. a c.235/2004 Sb.) 3. Ve všech ostatních záležitostech neupravených touto smlouvou se vzájemný vztah obou smluvních stran rídí príslušnými ustanoveními obcanského a obchodního zákoníku a ostatních právních predpisu platných na území Ceské republiky. 4. Nedílnou soucástí této smlouvy je príloha c.l "Nabídka podaná prodávajícím ve výberovém rízení na dodávku merících systému pro výuku prírodovedných 5. V prípade sporu se smluvní strany pokusí dosáhnout vyrešení sporu mimosoudním jednáním. Jestliže behem takového jednání nebude shody dosaženo, každá ze smluvních stran má právo obrátit se na príslušný soud. 6. Veškeré zmeny a doplnky k této smlouve jsou možné po vzájemné dohode obou smluvních stran, a to výhradne písemne ve forme císlovaných dodatku. 7. Obe smluvní strany potvrzují, že tato smlouva byla uzavrena svobodne a vážne, na základe projevené vule obou smluvních stran, že souhlasí s jejím obsahem a že tato smlouva nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranne nevýhodných podmínek. 8. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech po jednom pro každou ze smluvních stran. V Ceském Krumlove dne d.3. ~. ZkY1~ Ve Strakonicíchdne.L~.~...~. /1 'X~~~~~~~~~~~'~""". ZÁKLADNí ŠKOLA POV ÁŽSKÁ Nad Školou 560 ICO:

4 "Nabídka podaná prodávajícím ve výberovém rízení na dodávku merících systému pro výuku prírodovedných Identifikacní údaje uchazece: Jan Míka,Sídl.Vyšný117,38101 CeskýKrumlov.ICO , DICCZ Kontaktníúdaje:Jan Míka,tel , 1. Sada senzoru pro merení -"Biologie - fyziologie cloveka" Pocet sad 1 sada Cena za Cena za vc. Požadované min. parametry Typové oznacení, specifikace zadavatele bez DPH DPH21 % bez DPH DPH21 % Senzor dechu Sledujedechpomocí PASCOPS-2187Sledujedechpomocírespiracníchnáústku. respiracních náústku. [Tepová frekvence Rozsah: bpm PASCO PS-2186 TeD srdce -rukoletnl Snadný zpusob merení tepové frekvence v klidu i (gripy do ruky) pri záteži Extra dlohé kabely umožnují volný pohyb pri cvicení 3 LED cidla poskytují uživatele informaci o stavu senzoru Rozsah: 40 až 240 bpm, Presnost: :1:1bpm, Rozlišení: 1 bpm Barometr I senzor Rozsah: hpa PASCO PS-2113A BarometrRozsah senzoru: 4,4-34 in Hg (palcu rtutového sloupce = nízkého tlaku 148,98 hpa ,24 hpa) Presnost: :1:0,03in Hg (:I:101,6 Pa) Rozlišení: 0,001 in Hg (3,4 Pa), Operacní rozsah: 5-95% relativní vlhkosti, O- 40 oe, Max. vzorkovací frekvence: 20 Hz, Nastavená vzorkovací frekvence: 1 Hz ph Senzor ph 0-14 (ph 0,01 rozlišení) PASCO PS-2102 Sonda na mefenl DH Rozsah senzoru: jjs/cm, jjs/cm, jjs/cm Presnost: :I:10 % zvoleného rozsahu, Rozlišení: 0,01 Max. vzorkovací frekvence: 20 Hz, Nastavená vzorkovací frekvence: 2 Hz. Operacní rozsah: O- 50 oe 3 900Kc 4719 Kc Kc 4719 Kc Kc Kc Kc Kc Kc Kc Kc Kc Kc Kc Kc Kc EKG senzor Rozsah: 0-4,5 mv (4,5 jjv PASCO PS-2111 Senzor EKG sledování srdecní aktivity, zretelné fáze srdecního tepu rozlišení) I Tepová frekvence 47 sledování aktuálních hodnot srdecního tepu, Rozsah: 0-4,5 mv (4,5 jjv rozlišení) I Tepová 250 bpm frekvence bpm Kc 4114 Kc Kc 4114 Kc Spirometr Vzorkovací frekvence: PASCO PS-2152 SDlrometr Vzorkovací kmitocet: 50 až 100 Hz, Zobrazuje objem plic v Hz litrech, Obousmerné proudení vzduchu (vdechnutí a vydechnutí), Obsahuje: senzor, Kc Kc Kc Kc jednorázové náustky Spirometrické sada 10 PASCO PS spirometrické náústky 10 náustky Silomer Rozsah: :I:50N (0,03 N PASCO PS-2104 Senzor sllv Rozsah senzoru: :I:50N" Presnost: 1%, Rozlišení: 0,03N, rozlišení) Max. vzorkovací frekvence: 1000 Hz, Nastavená vzorkovací frekvence: 10 Hz, Tlacítko.ZERO": TARA - urcuje nulovou pozici. Provádejte nulováni pred každým pokusem Kc 1210 Kc Kc Kc Kc Kc Kc Kc merící rozhraní 2 vstupy pro senzory, 1 PASCO PS-2009 SPARK IInkDva vstupy pro PASPORT senzory, Vstup pro teplotní cidlo integrovaný teplomer, 1 integr. Vstup pro napetové cidlo Kc Kc Kc Kc Voltmetr Celková cena sady merících senzoru biologie a fyziologie cloveka Kc Kc Kc Kc

5 "Nabídka podaná prodávajícím ve výberovém rízení na dodávku merících systému pro výuku prírodovedných Identifikacní údaje uchazece: Jan Míka,Sídl.Vyšný117, CeskýKrumlov.ICO , DICCZ Kontaktníúdaje:Jan Míka,tel , 2. Sada senzoru pro merení -"Fyzika" Pocet sad 1 sada Cena za Cena za vc. Požadované min. parametry Typové oznacení, specifikace zadavatele bez DPH DPH 21 % bez DPH DPH 21 % Senzor pohybu (2 ) Rozsah: 0,15 m - 8 m (1mm PASCO P5-2103A Senzor Dohvbu Minimální detekovatelná vzdálenost: 15 cm, rozlišení) Maximální detekovatelná vzdálenost: 8 m, Otácení hlavy snímace: 360, Nastavení rozsahu: krátká vzdálenost (symbol "vozícek"): pro merení do 2m, dlouhá vzdálenost (symbol "clovícek"): pro merení do 8m, Možnosti montáže: Na tycce o prumeru do 12,7 mm, prímo na PASeO pojezdové lišty, položení na podložku, Rozlišení 1 mm Kc Kc Kc Kc Silomer (2) Rozsah: :I:50N (0,03 N PASCO PS Senzor sllv Rozsah senzoru: :I:50N, Presnost: 1%, Rozlišení: 0,03N, rozlišení) Max. vzorkovací frekvence: 1000 Hz, Nastavená vzorkovací frekvence: 10 Hz, Tlacítko "ZERO": TARA - urcuje nulovou pozici. Provádejte nulování pred každým pokusem Kc Kc Kc Kc EI. napetí I el. proud Rozsahy: :1:10V (0,005 V PASCO PS-2115 Sonda na mefeni el. nadeti a Droudu Rozsah senzoru: Proud: 0.5 rozlišení) I :1:1A (500!JArozliš.) ma- :1:1.0A, Napetí: V -:I: 10V, Ri < 0,9 Y:z,Presnost: Proud: :1:2mA, Napetí: :I: 20 Ri < 0,9 Y:z mv Rozlišení: Proud: 500!JA, Napetí: 5 mv, Max. vzorkovací frekvence: 1000 Hz, Nastavená vzorkovací frekvence: 10Hz Operacní rozsah (max. vstup): Proud: 1.1 A, Napetí: 30 V Vstupní odpor: Merení proudu: < 1 O (typicky 0.8 O), Napetí: 1 MO Kc Kc Kc Kc Magnetické pole Rozsah: :1:100mT (1!JT PASCO P Senzor maanetlckého Dole Rozsah senzoru: :1:100mT,Presnost: (1 presnost, 0,05% rozlišení)!jtpresnost,) Rozlišení: 0,01 % plného rozsahu, Operacní rozsah: 0-40 oe, rozsah relativní vlhkosti: 5-95 %, Max. vzorkovací frekvence: 20 Hz, Nastavená vzorkovací frekvence: 10Hz Kc 2178 Kc Kc Kc!\bsolutní tlak I Rozsah: kpa (Abs. tlak) I PASCOPS-2146Absolutnitlak.teDlota Tlak:rozsahOaž 700kPa,presnost:1:2kPa, eplota 100e -+700e rozlišení 0.1 kpa, Teplota: rozsah -10 až 70 oe, presnost :1:0.5oe, Zobrazení teploty voe, Kc Kc Kc Kc K a F Nerez teplotní cidlo Rozsah: -35 e až +135 e PASCO P Nerezová tedlotni sonda Rozsah senzoru: -35 oe až +135 oe, Rozlišení: 0,01 oe Presnost: :1:0.5oe, Maximální vzorkovací frekvence: 10 Hz Svetlo 700 Kc 847 Kc Kc 847 Kc Rozsahy: 0-2,6 lux I lx I O PASCO PS-2106A SvetelnÝ senzor Rozsah senzoru: režim "svícka": 0-26 lux, režim 26000lux "žárovka": lux, režim "slunce": lux., Presnost: :I: 1 db maximální hodnotyzvoleného rozsahu, Rozlišení: 0,01 %., Max. vzorkovací frekvence: 1000 Hz., Kc Kc Kc Kc Nastavená vzorkovací frekvence: 2 Hz., Operacní rozsah: 0-40 oe.

6 Intenzita zvuku Rozsah: db db I PASCO P Senzor mereni úrovne hluku Rozsah akustického tlaku: hlas db, rozlišení 0,1 db dba/dbc, trubka dba/dbc, letadlo dba/dbc, Rozsah intenzity zvuku: hlas 10-31JW/m2-10 IJW/m2, trubka 1IJW/m IJW/m2, letadlo 10 IJW/m Kc Kc Kc Kc 10,000 IJW/m2, presnost: :1:2dB v 94 db (nebo dbg) v 1000 Hz, Rozlišení: 0,1 db EI. náboj Rozsah: :l:0,1ijc bei :1:10V (Ri PASCO P Senzor elektrického náboie Rozsah senzoru::i: 0.11JC a:l: 10 V, 1012 ) Rozlišeni: 500 IJV,5.0 pc, Vstupni odpor: 1012 Ohm, Vstupni kapacita: 0.01 IJF:1:5% Vstupni kabel: 0,9 m, stínený, Maximálni vstupni napetí: :1:150voltu dc, permanentni Kc Kc Kc Kc mericí rozhrani 2 vstupy pro senzory, 1 PASCO PS-2009 SPARK link Dva vstupy pro PASPORT senzory integrovaný teplomer, 1 integr. Vstup pro teplotni cidlo Vstup pro napetové cidlo Kc Kc Kc Kc Voltmetr Celková cena sady merících senzoru fyzika Kc Kc Kc Kc

7 "Nabídka podaná prodávajícím ve výberovém rízení na dodávku merících systému pro výuku prírodovedných Identífikacní udaje uchazece: Jan Mlka,Sldl.Vyšný117,38101 CeskýKrumlov.ICO , DICCZ Kontaktnlúdaje:JanMlka,tel , 3. Sada senzoru pro merení - "Zemepis" Pocet sad: 4 sady Cena za Cena za vc. Požadované min. parametry Typové oznacení, specifikace zadavatele bez DPH DPH 21 % bez DPH DPH 21 % Sensor Teplota, tlak, rosný bod, rel. PASCO PS-2174 Senzor DOC8Sís anemometrem Merí rychlost vetru, teplotu, pocasí/vetromer abs. vlhkost, vítr, nadm. Výška barometrický tlak, relativní, absolutní vlhkost a rosný bod, Vitr: rozsah: 0,5-29 mis, rozlišení: 0,1 mis, presnost: :t3 % mis, Barometr: 150 až 1150 hpa, v Hg (0,03 hpa), :t0.03 in Hg (1 hpa), Vlhkost relativní: 0-100%,:t 2%, (Q-60%), 1% v lepším Kc Kc Kc Kc rozlišení, Vlhkost absolutní: 0-50 g/m3, :t 10%, 0.1 g/m3 v lepším rozlišení Teplota: -20.e až 55.e, :t0.5.,0.1.e v lepšlm rozlišení, Rosný bod: -50.e až 55.e, :t2 %, 0.1.e v lepšlm rozlišení Sensor GPS Zem. šlrka, délka, nadm. výška, PASCO PS-2175 Senzor GPS Automaticky zaznamenává polohu GPS pro všechny data rychlost pohybu snímacu ve dvou režimech Ideální pro rozsáhlé studie pohybu Export dat do propracovaného softwaru My World GIS, Merí:zemepisná délka/šlrka, nadmorská výška, rychlost Pfesnost polohy: 10 m (2D RMS)/5 m (2D RMS,WAAS) Rozlišení: 2 m režim plné zemepisné šírky/délky a 0,2 m režim relativnl pozice Rychlost rozlišeni: 0,1mIs obnovovacl frekvence jednou za sekundu Indikujlcí LED dioda indikuje zda je GPS snímac schopen triangulovat pozici Kc Kc Kc Kc mefící rozhraní s Datalogger se vstupy pro dva PASCO PS-2008 SPARK SLS 2 vstupy na PASPORT senzory dotykovým libovolné senzory, pruvodcem USB porty pro pripojení flash pameti ci tiskárny, export namerených dat displejem experimenty a minimálne 20 Vstupy pro napetové a teplotnl cidlo (obe cidla jsou k dataloggeru priložena) predinstalovanými experimenty. Robustní, vodeodolná konstrukce, Velký dotykový, barevný display (úhloprlcka 14,5 cm) s Datalogger musí být vysokým rozlišenlm. Možnost sledováni dat více zpusoby zobrazeni najednou, 20 prizpusoben použití v laboratorí predinstalovaných experimentu. i mimo ni, odolný proti politi vodou. OvládánI dataloggeru pomocí barevného dotykového Kc Kc Kc Kc displeje s úhlopríckou minimálne 7". Datalogger musí být pripojitelný k pe a musí umožnovat export namerených dat. Celková cena sady merících senzoru Zemepis Kc Kc Kc Kc

8 I "Nabídka podaná prodávajícím ve výberovém rízen na dodávku merících systému pro výuku prírodovedných Identifikacní udaje uchazece: Jan Mrka,Srdl.Vyšný117,38101 CeskýKrumlov.ICO , DICCZ Kontaktnrúdaje:Jan Mrka,tel , 4. Sada senzoru pro merení -"Prírodopis" Pocet sad: 4 sady Cena za Cena za vc. Požadované min. parametry Typové oznacení, specifikace zadavatele bez DPH DPH 21 % bez DPH DPH 21 % Sensor CO2 Rozsah: ppm PS-2110 Senzor mefeni koncentrace C02 Rozsah senzoru: ppm (1 ppm = tisícina promile)c02. Presnost: v rozsahu ppm: 100 ppm nebo 10 % rozsahu, ppm: 20 %, nad ppm: pristroj lze použít pouze ke sledování Kc Kc Kc Kc kvalitativních zmen a trendu. Rozlišení: 1 ppm. Operacní rozsah: 5-95% relativní vlhkosti, oe. Sensor zakalení Rozsah: NTU, 5 Hz PS-2122 Senzor na mereni zákalu Rozsah senzoru: NTU (z angl. vzorkování Nephelometric Turbidity Units - NTU), Presnost: v rozsahu 0-20 NTU: :I:0,2 NTU, NTU: :I: 0,5 NTU, NTU: :I: 1 NTU, Rozlišeni: O, 1 NTU Operacni rozsah: 5-40 oe (Teplotní rozsah se vztahuje jak na teplotu zjištovaného vzorku,tak i na teplotu okolí. Pokud se teplota okolí zmení o více jak 10 oe, pak znovu Kc Kc Kc Kc zkalibrujte senzor.), Max. vzorkovací frekvence: 5 Hz, Nastavená vzorkovací frekvence: 1 Hz Sensor plynný kyslík Rozsah: O % koncentrace PS-2126 Senzor Dlvnného kvallku Rozsah senzoru: 0-100% koncentrace kyslíku, Oaž (0,024 % rozlišení) 1,000,000 ppm, Rozlišeni: 0,024% kyslíku,presnost: :1:1% kyslíku pri konstantní teplote a tlaku, Presnost: :1:5% nad rozsah provozní teploty Provozní teplota: 0-40 oe, Rozsah relativni vlhkosti: Oto 99 %, nekondenzující Kc Kc Kc Kc Sensor kvality vody Teplota / ph /rozp. kyslík / PS-2169 Senzor kvalltv vodv Merení:teplota, ph, rozpuštený kyslík, vodivost jednotlive vodivost nebo soucasne, Podporuje ISE a ORP elektrody, Teplota: -35 oe až +135 oe, :1:0.5oe, 0.01 oe, phiise/orp: 0-12 ph, ph,:l:2000 mv, provozní teplota oe Kc Kc Kc Kc Rozpuštený kyslík: Oaž 20 mg/l, :1:0.2mg/L, 0.01 mg/l, Vodivost: 3 volitelné uživatelské rozsahy merící rozhraní 2 vstupy pro senzory, 1 PASCO PS-2009 SPARK IInk Dva vstupy pro PASPORT senzory integrovaný teplomer, 1 integr. Vstup pro teplotní cidlo, Vstup pro napetové cidlo 4100 Kc Kc Kc Kc Voltmetr Celková cena sady merících senzoru Prírodopis Kc Kc Kc Kc

9 ~ "Nabídka podaná prodávajícím ve výberovém rízení na dodávku merících systému pro výuku prírodovedných Identifikacní údaje uchazece: Jan Mlka,Sldl.Vyšný117,38101 CeskýKrumlov.ICO , DICCZ Kontaktníúdaje:Jan Mlka,tel Sada senzoru pro merení - "Chemie" Pocet sad: 1 Cena za Cena za vc. Požadované min. parametry Typové oznacení, specifikace zadavatele bez DPH DPH21 % bez DPH DPH21 % ehemický sensor Teplota I ph ItlakI napetí PASeo PS-2170 Obecná chemie Meríteplotu, ph, absolutní tlak plynu a napetí jednotlive nebo soucasne, Podporuje ISE a ORP elektrody, Teplota: -35 oe až +135 oe, :1:0.5oe, 0.01 oe, ph/lse/orp sonda: :1:2000mV, 0.1 mv, ph rozsah Oaž 14 ph ph rozlišení ph, Absolutní tlak: OkPa až 700 kpa, 2 kpa, 0.1 kpa, Napetí: :1:10V, Kc Kc Kc Kc :1:0.01V, :1:0.04mV, prepetová ochrana, výstupní odpor 2 MOhm Rychlereagující Rozsah: -10oe až +70oe PASeO PS-2135 RvchléteDlotnl cidlo Rozsah senzoru: -10 oe až +70 oe eplotní cidlo Rozlišení: 0,01 oe, Presnost: :1:0.5oe, Maximálnívzorkovacífrekvence: 100 Hz 800 Kc 968 Kc Kc 968 Kc [Vodivost Rozsahy: 0-1mS I 0-10 ms I 0- PASeO PS-2116A Sonda na mateni vodivosti Rozsah senzoru: IJS/cm, ms IJS/cm, IJStcm,Presnost::I: 10 % zvoleného rozsahu, Rozlišení: 0,1 %, Max.vzorkovacífrekvence: 20 Hz, Nastavená vzorkovacífrekvence: 2 Hz, Operacní rozsah: O- 50 oe Kc Kc Kc Kc Kolorimetr Transmitance, absorbance 0- PASeO PS-2121 Kolorimetr Rozsah senzoru: 0-100% transmitance, absorbance, 100% (0,1% rozlišení) Presnost: :I:0,5 % transmitance, Rozlišení: O, 1 % transmitance Operacní rozsah: 5-40 oe (Teplotní rozsah se vztahuje jak na teplotu zjištovaného vzorku, tak i na teplotu okolí. Pokud se teplota okolízmení o více jak 10 oe, pak znovu Kc Kc Kc Kc zkalibrujtesenzor.), Max. vzorkovací frekvence: 5 Hz, Nastavená vzorkovacífrekvence: 1 Hz,Vlnové délky: 660 nm (cervená), 610nm (oranžová), 565 nm (zelená), 468 nm (modrá) Pocítac kapek Max.40 kapek I s, minimální PAseO PS-2117Pocltadlo kadek Rozsah senzoru: maximálne40 kapek za sekundu, velikost kapky 0,5 mm Minimální velikost kapky: 0.5 mm, Okno pro kapky: 18 mm x 13 mm Kc Kc Kc Kc Maximální vzorkovací frekvence: 10 Hz, Výchozívzorkovacífrekvence: 5 Hz EI. napetí I el. proud Rozsahy: :1:10V (0,005 V PASeO PS-2115 Sonda na mateníel. nadetla DrouduRozsahsenzoru: Proud: 0.5 rozlišení) I :1:1A (5001JA rozliš.) ma- :1:1.0A, Napetí:0.005V -:I: 10V, Presnost: Proud: :1:2mA, Napetí: :I:20 mv, Ri < 0,9 % Rozlišení: Proud:500IJA, Napeti: 5 mv, Max. vzorkovací frekvence: 1000 Hz Nastavená vzorkovacífrekvence: 10 Hz, Operacnl rozsah (max. vstup): Proud: 1.1 A, Napetí: 30 V, Vstupní odpor: Merení proudu: < 1 O (typicky0.8 O), Napetí: 1 MORi Kc Kc Kc Kc Sada pro výuku ctení Clselnástuppnicea data PASeOME-9849Obsahuje:,Papírovéterce(8), Stupnicieproodecítánídat (4), Metr(4), a urcovánímerených Ukazatelemusíbýt laminoványplastovémíce(4), Císelnástuonicea ukazateledatjsou laminoványpro použitís suché hodnot pro použití s suché mazání mazání znacek 3 700Kc Kc Kc Kc znacek.

10 ~.....~, Set urcováni hustoty Min 20 vzorku PASCO SE-9719 Sada 22 samostatných dnu, Válce stejné délky a ruzných prumeru (4), -Válce stejné délky a ruzných Válce stejného prumeru a ruzné délky (4), Koule s ruznými prumery (4), Obdélnikové tvary prumer ruzných velikosti a materiálu (10) Kc Kc Kc Kc - Válce stejného prumeru a ruzné délky.. Sada pro urcováni Univerzálni sadu materiál hlinlk, PASCO ME Univerzálnl sada materiálu, 3 válce: hliník, mosaz, plast, 2 bloky: hustoty mosaz, plast rluzných tvaru i hlinikové a mosazné, Nepravidelný tvar: hlinlk nepravidelných min Kc Kc Kc Kc mefíci rozhraní 2 vstupy pro senzory, 1 PASCO PS-2009 SPARK IInk Dva vstupy pro PASPORT senzory integrovaný teplomer, 1 integr. Vstup pro teplotni cidlo, Vstup pro napetové cidlo Kc Kc Kc Kc Voltmetr Celková cena sady merících senzoru Chemie Kc Kc Kc Kc

11 ~ "Nabídka podaná prodávajícím ve výberovém rízení na dodávku merících systému pro výuku prírodovedných Identifikacni údaje uchazece: 6. "Softwarové prostredí" Jan Mika,Sidl.Vyšný117,38101 CeskýKrumlov.ICO , DICCZ Kontaktniúdaje:Jan Mika,tel zadavatele Požadované min. parametry Typové oznacení, specifikace software k sadám pro Software musí umet vrstvit PASCO PS-2400 SPARKvue merení podkladové snímky a zobrazení Kombinace návodu na sestavení a postup experimentu a vlastního merení namerených dat tak, aby Emulátor dataloggeru SPARK SLS - SPARK ve Vašem notebooku výsledkem byla interaktivní Instalace pro Win i Mac OS prezentace, pri níž jsou grafy, Senzory lze zapojit do libovolnéhopasport interface (SPARK SLS PS-2008, SPARK tabulky, císelné ci analogové link PS-2009, Xplorer GLX PS-2002, usa link PS-2100A) a pak pracovat ve SPARKvue. hodnoty sledovatelné v popredí Snižuje cas na prípravu experimentu teoretického pruvodce Zcela nový rozmer interaktivní výuky prírodních ved experimentem. Ovládání Vhodné i pro práci mladších žáku software, tj. presné rozmístení Ideální ve spojení s interaktivní tabulí, splnuje požadované parametry ovládacích prvku, nastavení sberu dat a jejich následné analýzy, musí být naprosto identické s ovládáním a grafickým rozvržením software pro ovládání dataloggeru na dotykové obrazovce, který je v nabídce sortimentu dodavatele senzoru. Cena za Cena za vc. bez DPH DPH 21 % bez DPH DPH 21 % Kc 8470 Kc Kc 8470 Kc

12 ~ "Nabídka podaná prodávajícím ve výberovém rízení na dodávku merících systému pro výuku prírodovedných Identifikacní údaje uchazece: Jan Míka,SídloVyšný117, CeskýKrumlov.ICO , DICCZ Kontaktníúdaje:Jan Míka,tel , 7. Dráhy, mechanické príslušenství" Cena za Cena za vc. zadavatele Požadované min. parametry Typové oznacení, specifikace bez DPH DPH21 % bez DPH DPH21 % Vozfckovádráha s Vozfckovádráha 1,2m systém PASCO ME-6955PAScar 1.2 m PAScar vozíky(2x) príslušenstvfm (vcetne dvou vozícku, Hliníkovádráha, Nastavitelnýdoraz magnetické zarážky magnetickýchzarážek a Úchyt pro prichycenfstativu. 250g závažf (2x), Stavitelné nožky Kc Kc Kc Kc nastavitelných nožicek)

KUPNÍ SMLOUVA. I. Předmět smlouvy 1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu a převést na něj vlastnické právo k následujícímu zboží:

KUPNÍ SMLOUVA. I. Předmět smlouvy 1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu a převést na něj vlastnické právo k následujícímu zboží: KUPNÍ SMLOUVA Obchodní společnost: Právní forma: Sídlo: zastoupená: IČO: DIČ: Bankovní spojení: (dále jen prodávající ) a Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková organizace se sídlem: Míru 152,

Více

Obchodní podmínky návrh kupní smlouvy

Obchodní podmínky návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky návrh kupní smlouvy 1. Návrh smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. ODBĚRATEL: Město Zlaté Hory jménem města jedná: Ing. Milan Rác adresa: Nám. Svobody 80 793 76 Zlaté Hory IČ: 00296481 DIČ: CZ00296481

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřeli níže uvedeného dne ve smyslu ustanovení 536 a násl. obchodního zákoníku v platném znění tuto smlouvu o dílo:

SMLOUVA O DÍLO. uzavřeli níže uvedeného dne ve smyslu ustanovení 536 a násl. obchodního zákoníku v platném znění tuto smlouvu o dílo: SMLOUVA O DÍLO C SYSTEM CZ a.s. se sídlem: Brno, Židenice, Otakara Ševčíka 840/10, PSČ 636 00 jednající: Simona Nečasová, předseda představenstva IČ: 27675645 DIČ: CZ27675645 Bankovní spojení: 35-4770570227/0100

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Kupní Smlouva o zajištění služeb

Kupní Smlouva o zajištění služeb Kupní Smlouva o zajištění služeb uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Dodávka rozhraní a měřících senzorů

Dodávka rozhraní a měřících senzorů Dodávka rozhraní a měřících senzorů Příloha 1 Specifikace předmětu zakázky Zakázka: 2/2012 OPVK Zadavatel: Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace U Jezu 7, 741 01 Nový

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k projektu s názvem: K environmentální výchově moderní terénní výukou Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.16/02.0001 Název zakázky: Dodávka měřících senzorů Identifikační údaje

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

Kupní smlouva uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha zadávací dokumentace č. 5 Ev. č. sml.: Kupní smlouva uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I Smluvní strany Střední

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ Příloha č. 2 zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Predmet smlouvy 1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu a prevést na nej vlastnické právo k následujícímuzboží

KUPNÍ SMLOUVA. Predmet smlouvy 1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu a prevést na nej vlastnické právo k následujícímuzboží li -=~~ -- Zakázka cást B KUPNÍ SMLOUVA Jan Míka Sídlo: IC: DIC. Sídl. Vyšný 117,381 01 Ceský Krumlov 72177268 CZ7306081244 Bankovní spojení: 670100-2209520065/6210,mBank Zastoupený: Janem Míkou (dále

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

Příloha č. 4 ZD. příspěvková organizace. tel

Příloha č. 4 ZD. příspěvková organizace. tel Příloha č. 4 ZD OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na dodávky Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve

Více

Kupní smlouva. č prodávajícího

Kupní smlouva. č prodávajícího K U JC P 0 1 9C X M 3 Kupní smlouva Okupujícího č. 2015011 prodávajícího p / v / r /p /^ y - í í Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: U Zimního stadionu

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A uzavřená dle 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění uzavřená mezi níže uvedenými stranami: 1. SMLUVNÍ STRANY Kupující: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Smluvní strany:.. společnost jednající... se sídlem... IČ:... společnost zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Kupní smlouva. Smluvní strany. 1. Předmět smlouvy JIHOČESKÝ KRAJ. se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu:

Kupní smlouva. Smluvní strany. 1. Předmět smlouvy JIHOČESKÝ KRAJ. se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Kupní smlouva K U J C P 0 0 0 V 0 E J č. smlouvy kupujícího: SK/OINF/030/15 č. smlouvy prodávajícího VH -09-2015 Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupující: Sídlo: IČ: 27791637 DIČ: Jednající: I. Smluvní strany ARS rozvojová agentura, s.r.o.

Více

č. ev. ČSÚ: /2011 uzavřená podle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

č. ev. ČSÚ: /2011 uzavřená podle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení Kupní smlouva Příloha č. 1 vzor kupní smlouvy č. ev. ČSÚ: /2011 uzavřená podle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. se sídlem IČ: DIČ: Bankovní

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Dodávka 18 notebooků včetně softwaru pro Základní školu Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvkovou organizaci Kupní smlouva

Dodávka 18 notebooků včetně softwaru pro Základní školu Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvkovou organizaci Kupní smlouva Příloha č. 4 Dodávka 18 notebooků včetně softwaru pro Základní školu Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvkovou organizaci Kupní smlouva 1 KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. SMLUVNÍ STRANY Kupující: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Sídlo: Strnady 136, 252

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami K U P N Í S M L O U V A uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami Kupující: Název: Obec Baška Sídlo: Baška 420, 739 01 Baška Zastoupena:

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany Příloha č. 2 k č.j. PPR-14748-3/ČJ-2014-990656 Návrh kupní smlouvy č.j. PPR-14748/ČJ-2014-990656 uzavřená v souladu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: Evidenční číslo prodávajícího: Číslo

Více

Příloha č. 4 - Nabízené zboží a jeho technické podmínky_úprava_ OPVK 1.1

Příloha č. 4 - Nabízené zboží a jeho technické podmínky_úprava_ OPVK 1.1 Příloha č. 4 - Nabízené zboží a jeho technické podmínky_úprava_30.5.2013 OPVK 1.1 Programovatelná stavebnice robotické techniky Minimální technické podmínky Nabízené zboží a jeho technické parametry Řídící

Více

Kupní smlouva. č.j. KRPK-33403/ČJ VZ. v souladu s ustanovením 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva. č.j. KRPK-33403/ČJ VZ. v souladu s ustanovením 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva č.j. KRPK-33403/ČJ-2011-1900VZ v souladu s ustanovením 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany 1) Česká republika Krajské ředitelství policie

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha č. 7. Číslo:

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha č. 7. Číslo: Příloha č. 7 KUPNÍ SMLOUVA Číslo: kterou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě

Více

KUPNÍ SMLOUVA.j. MV-62107/SIK uzav ená na základ rámcové smlouvy . MV /P-2010 Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA.j. MV-62107/SIK uzav ená na základ rámcové smlouvy . MV /P-2010 Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA č.j. MV-62107/SIK5-2011 (dále jen smlouva ) uzavřená na základě rámcové smlouvy č. MV-74773-80/P-2010 (dále jen rámcová smlouva ) dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Návrh kupní smlouvy, příloha č. 4 zadávací dokumentace veřejné zakázky: Technika pro IZS dopravní automobil pro JSDH Plánice K u p n í s m l o u v a uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ VZ

KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ VZ KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ-2011-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ (Návrh) Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ-2012-1700VZ (dále také smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. SMLUVNÍ STRANY Kupující:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Příloha č.4 - Vzor návrhu smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující: Střední

Více

Kupní smlouva č. uzavřená mezi

Kupní smlouva č. uzavřená mezi Kupní smlouva č. uzavřená mezi Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Sídlo: Denisova 3, 751 52 Přerov IČ: 619 85 759 DIČ: CZ61985759 Jednající: Mgr. Romana Studýnková,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel)

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) 1 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) Objednatel: Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Cháberovou Sídlo: 386

Více

Kupní smlouva č. ev.../2015

Kupní smlouva č. ev.../2015 Kupní smlouva č. ev..../2015 uzavřená ve smyslu z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek 1 Smluvní strany Ladislav Ministr Místo podnikání:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČ: 70890366

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA uzavřena podle 2079 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Níže označené smluvní strany: Obec Pěnčín se sídlem 463 45 Pěnčín čp.62 osoba oprávněna

Více

Nákup kátrovacího stroje a 200 ks nádob na bioodpad v rámci projektu Vybavení kompostárny pro město Horšovský Týn

Nákup kátrovacího stroje a 200 ks nádob na bioodpad v rámci projektu Vybavení kompostárny pro město Horšovský Týn OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na dodávky Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře

Více

1. Zadavatel. 2. Specifikace

1. Zadavatel. 2. Specifikace Věc: Oprava výzvy pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem: VÚDDŠ,DDŠ, SŠ,ZŠ a ŠJ Mor. Krumlov rozšíření vozového parku 1. Zadavatel Výchovný ústav,dětský domov se školou,

Více

Dodávka ICT vybavení včetně SW

Dodávka ICT vybavení včetně SW Příloha C NÁVRH SMLOUVY Veřejná zakázka Zakázka malého rozsahu (podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - Tato veřejná zakázka na dodávky se neřídí

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Příloha č. 1 ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem

Více

Příloha č. 1 Technická specifikace a kalkulace předmětu veřejné zakázky Dodávka měřícího systému - opakovaná výzva

Příloha č. 1 Technická specifikace a kalkulace předmětu veřejné zakázky Dodávka měřícího systému - opakovaná výzva Příloha č. 1 Technická specifikace a kalkulace předmětu veřejné zakázky Dodávka měřícího systému - opakovaná výzva Zadavatel: Reg. číslo projektu: Název projektu: Základní škola a Mateřská škola Lichnov,

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník. I. Smluvní strany. Kupující:

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník. I. Smluvní strany. Kupující: RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník I. Smluvní strany Kupující: Gymnázium J.S.Machara, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Královická 668, Se sídlem:

Více

Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany: Prodávající, jímž je: obchodní firma: se sídlem: IČ: DIČ: zapsána v OR vedeném jehož

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Program švýcarsko-české spolupráce Název sub-projektu: Nákup zdravotnických

Více

ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto KUPNÍ SMLOUVU Preambule

ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto KUPNÍ SMLOUVU Preambule Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany: se sídlem.. zast... IČ:. DIČ: CZ.. (dále jen prodávající na straně jedné) a TEPVOS, spol. s r.o. se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká

Více

Kupní smlouva. I. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. I. Předmět smlouvy Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Obchodní podmínky Kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení 262 a 409 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění mezi těmito smluvními

Více

DOKUMENTY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

DOKUMENTY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Základní škola a Mateřská škola Slapy Okres Praha - západ 5 08 Slapy nad Vltavou čp. 50 IČ: 71006656 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Dodávka IT vybavení Základní školy ve Slapech ČÁST SMLUVNÍ PODMÍNKY strana

Více

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní

Více

KUPNÍ SMLOUVA OSOBNÍ AUTOMOBIL A UŽITKOVÝ AUTOMOBIL VAN "

KUPNÍ SMLOUVA OSOBNÍ AUTOMOBIL A UŽITKOVÝ AUTOMOBIL VAN KUPNÍ SMLOUVA OSOBNÍ AUTOMOBIL A UŽITKOVÝ AUTOMOBIL VAN - 2016" uzavřená podle 2085 a následujících Občanského zákoníku Článek 1. Smluvní strany 1.1. Kupující: Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící a 1) Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, Americká 242, 347 01 Tachov; IČ: 00377805, zastoupené Bc. Lukášem Bardonem, ředitelem (dále jako

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: Evidenční číslo prodávajícího: Číslo

Více

KUPNÍ SMLOUVA. číslo smlouvy Kupujícího: číslo smlouvy Prodávajícího:

KUPNÍ SMLOUVA. číslo smlouvy Kupujícího: číslo smlouvy Prodávajícího: (Poznámka: uchazeč předloží tento závazný text kupní smlouvy ve své nabídce, doplněny budou pouze identifikační údaje a zástupce uchazeče, celková cena dodávky v čl. IV, smlouva bude podepsaná oprávněnou

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též občanský zákoník )

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též občanský zákoník ) Příloha č. 7 Výzvy - Závazné požadavky zadavatele na obsah návrhu smlouvy (vzor smlouvy) Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též občanský zákoník ) Město

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: LAW CZ s.r.o.

Více

KUPNÍ SMLOUVA Č. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA Č. I. Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh Kupní smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Č. I. Smluvní strany Okresní autobusová doprava Kolín s.r.o. se sídlem Polepská 867, 280 52 Kolín Zastoupená: Ing. Aloisem Koutkem IČ: 25095251 DIČ: CZ25095251

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany SLZ-1847-11/ČJ-2011-009HVZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 2079 a násl. a 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 2079 a násl. a 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 2079 a násl. a 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČO: 70890366

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Kupující: Sídlo: Žlutava 271, Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Kupující: Sídlo: Žlutava 271, Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Kupující: Smluvní strany Název: Obec Žlutava Sídlo: Žlutava 271, 763 61 Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta E-mail: obeczlutava@volny.cz Telefon/fax: 577

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: není plátce Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem

Více

Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656

Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656 Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I. Smluvní

Více

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva)

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smlouva Traktor s příslušenstvím a servis str. 1 Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smluvní strany: KAREL HAHN Zastoupená: Karlem Hahnem Se sídlem: Čs. armády 1884/1a, 74801 Hlučín IČO:

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I. Smluvní strany 1. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními

Více

KUPNÍ SMLOUVA. ev. č. RCV-2012-Z099

KUPNÍ SMLOUVA. ev. č. RCV-2012-Z099 KUPNÍ SMLOUVA ev. č. RCV-2012-Z099 uzavřená podle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník") Kraj Vysočina se sídlem: zastoupený:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh kupní smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Dodávka mobilních zařízení KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 409 a násled. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník)

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 409 a násled. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 409 a násled. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník) mezi: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Vídeňská 800 140 59 Praha 4, Zapsaná

Více

K U P N Í S M L O U V A č. KS uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník )

K U P N Í S M L O U V A č. KS uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) K U P N Í S M L O U V A č. KS011216 uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní strany 1. Základní škola a Střední škola Kupeckého 576 se

Více

příloha A obchodní podmínky

příloha A obchodní podmínky příloha A obchodní podmínky veřejná zakázka ICT a mobilní dotyková zařízení pro projekt INTERES pro ZŠ Morkovice o o o o o krycí list nabídky návrh smlouvy příloha č. 1 smlouvy technická specifikace příloha

Více

Rámcová kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

Rámcová kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Rámcová kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Smluvní strany: Prodávající, jímž je: obchodní firma: se

Více

Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT

Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT Smluvní strany: 1. Česká televize IČ: 00027383, DIČ:CZ00027383 Kavčí hory 140 70 Praha 4 zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi nezapisuje se do obchodního

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Článek I. Předmět smlouvy

Článek I. Předmět smlouvy PŘÍLOHA Č. 3 Zadávací dokumentace NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY dle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník) Smluvní strany: 1. Objednatel: Univerzita

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami

Více

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) společnost: sídlo: Zastoupená: IČ: DIČ: Tel: (dále jen "prodávající") a Statutární

Více

Kupní smlouva. Č.j. PPR /ČJ EC. zastoupená: Ing. Klárou Šalátovou vedoucí odboru veřejných zakázek Policejního

Kupní smlouva. Č.j. PPR /ČJ EC. zastoupená: Ing. Klárou Šalátovou vedoucí odboru veřejných zakázek Policejního Kupní smlouva Č.j. PPR-15880-18/ČJ-2011-0099EC Kupující: ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra sídlo: 170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/3 IČ: 00007064 DIČ: CZ00007064 zastoupená: Ing. Klárou Šalátovou vedoucí

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

D KUPNÍ SMLOUVA. číslo smlouvy kupujícího: I. Smluvní strany

D KUPNÍ SMLOUVA. číslo smlouvy kupujícího: I. Smluvní strany K U J C P 0 1 7 B 9 P N D KUPNÍ SMLOUVA číslo smlouvy kupujícího: Uzavřená ve smyslu ustaň. 2079 a násf. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, mezí míže uvedenými smluvními stranami I. Smluvní strany

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. 16/600/0090

KUPNÍ SMLOUVA č. 16/600/0090 KUPNÍ SMLOUVA č. 16/600/0090 uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen OZ ) prodávající: se sídlem: zastoupený: IČO: DIČ: bankovní spojeni: číslo bank. účtu: (dále

Více

Příloha č. 3 - Návrh smlouvy Pořízení prezentační a výpočetní techniky pro projekt CZ.1.07/2.4.00/31.0080 Partnerství v oblasti energetiky

Příloha č. 3 - Návrh smlouvy Pořízení prezentační a výpočetní techniky pro projekt CZ.1.07/2.4.00/31.0080 Partnerství v oblasti energetiky Příloha č. 3 - Návrh smlouvy Pořízení prezentační a výpočetní techniky pro projekt CZ.1.07/2.4.00/31.0080 Partnerství v oblasti energetiky Název: Moravskoslezský energetický klastr, o.s. Sídlo: Studentská

Více

Kupní smlouva. kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli: společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném soudem v.. v oddíle.

Kupní smlouva. kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli: společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném soudem v.. v oddíle. Kupní smlouva kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli:. společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném soudem v.. v oddíle., vložka č. identifikační číslo: DIČ: sídlem: zastoupená: bankovní spojení:

Více

Smlouva o dílo. (dále jen objednatel )

Smlouva o dílo. (dále jen objednatel ) Smlouva o dílo kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely ve smyslu 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, tyto smluvní strany: Objednatel: Česká republika - Státní

Více