... W fondvcr EVROPSKÁ~ ~'lo\r".,r nyc,,(,y...-,.., 1NVES11CE00 tidzvojevzd8..avani KUPNÍ SMLOUVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "... W fondvcr EVROPSKÁ~ ~'lo\r".,r nyc,,(,y...-,.., 1NVES11CE00 tidzvojevzd8..avani KUPNÍ SMLOUVA"

Transkript

1 Jan Míka Sídlo:.... ~. *..:. " evropský... t: 1 Rf ~ ~ MI..lsrI:RS'\(O ~o(olsrvi. OP... W fondvcr EVROPSKÁ~ ~'lo\r".,r nyc,,(,y.....-,.., IC: DIC. Bankovní spojení: Zastoupený: 1NVES11CE00 tidzvojevzd8..avani KUPNÍ SMLOUVA Sídl. Vyšný 117, Ceský Krumlov CZ /6210, mbank Janem Míkou (dále jen "prodávající") a Základní škola Povážská Strakonice se sídlem: Nad Školou 560, Strakonice zastoupená: Mgr. Jaroslavou Cháberovou, reditelkou školy Bankovní spojení: /0300, CSOB, a.s. Strakonice ICO: (dále jen "kupující") uzavreli níže uvedeného dne ve smyslu ustanovení 409 a násl. obchodního zákoníku v platném znení tuto kupní smlouvu: I. Predmet smlouvy 1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu a prevést na nej vlastnické právo ke zboží dle prílohy c.l. této smlouvy ("Nabídka podaná prodávajícím ve výberovém rízení na dodávku merících systému pro výuku prírodovedných ) 1. Zboží, jehož koupe je predmetem této smlouvy, je kupováno pro potreby projektu financovaného z prostredku Evropské unie v rámci Operacního programu Vzdelávání pro konkurenceschopnost. 2. Kupující se zavazuje od prodávajícího uvedené zboží prevzít a zaplatit za jeho dodání kupní cenu sjednanou ve výši a zpusobem uvedeným v ci. III. této smlouvy. II. Podmínky plnení predmetu smlouvy 1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží dle nabídky (Príloha c. 1 této smlouvy) ve lhute do

2 2. Prodávající splní svuj závazek predáním zboží kupujícímu spolu s dodacím listem, a to v míste sídla kupujícího. 3. O prevzetí zboží bude sepsán protokol o predání a prevzetí zboží, podepsaný obema smluvními stranami. 4. Nebude-li zboží dodáno ve lhute uvedené v ci. II., odst. 1, je kupující oprávnen od smlouvy odstoupit. 5. Vlastnictví k prodávanému zboží prechází na kupujícího zaplacením kupní ceny. 6. Nebezpecí škody na zboží prechází na kupujícího podepsáním protokolu o prevzetí zboží ve smyslu bodu 2 tohoto clánku. III. Cena a platební podmínky 1. Cena za zboží byla stanovena nabídkovou cenou prodávajícího, kterou udal v nabídce podané do výberového rízení, a která byla kupujícím jakožto zadavatelem výberového rízení vybrána jako nejvýhodnejší, a ciní celkem bez DPH Kc, z toho DPH je Kc, celkem tedy Kc 2. Tato cena, která zahrnuje veškeré náklady prodávajícího, je cenou nejvýše prípustnou a muže být zmenena jen v prípade zmeny danových predpisu její výše vcetne DPH. 3. Prodávající vyúctuje kupní cenu za zboží tak, že predloží fakturu, která musí mít náležitosti danového dokladu v souladu se zákonem c. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znení pozdejších predpisu. Faktura musí být doložena protokolem o predání a prevzetí zboží. 4. Faktura je splatná do 7 dnu od prevzetí kupujícím. Námitky proti údajum uvedeným na fakture muže kupující uplatnit do konce lhuty její splatnosti s tím, že jí odešle zpet prodávajícímu s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se staví lhuta splatnosti a nová lhuta splatnosti beží od dorucení opravené faktury kupujícímu. 5. Dnem zaplacení kupní ceny (faktury) se rozumí den odepsání kupní ceny z úctu kupujícího. 6. Prodávající prohlašuje, že na zboží neváznou práva tretí osoby. IV. Zárucní a servisní podmínky 1. Nesplnuje-li zboží vlastnosti stanovené touto smlouvou a ustanovením 420 Obchodního zákoníku, má vady. Za vady se považuje i dodání jiného zboží, než urcuje smlouva a vady v dokladech nutných k užívání zboží. 2. Prodávající nenese odpovednost za vady, na než se vztahuje záruka za jakost, jestliže tyto vady vznikly prokazatelným zavinením kupujícího. 3. Prodávající poskytuje na zboží záruku ve lhute 24 mesícu a zacíná bežet ode dne prevzetí zboží dle protokolu ve smyslu bodu II.3 této Smlouvy. 4. Kupující je povinen v souladu s príslušnými ustanoveními obchodního zákoníku bez zbytecného odkladu oznámit prodávajícímu zjištené vady dodaného zboží poté, co je pri vynaložení odborné péce zjistil. 5. V prípade, že kupující v zárucní dobe vcas uplatní zjištené závady na zboží, je prodávající povinen vady odstranit ve lhute nejdéle do 30 dnu. 2

3 6. Vadyzboží uplatnuje kupující na adrese prodávajícího. V. Sankcní ustanovení 1. V prípade prodlení prodávajícího s dodáním zboží je prodávající povinen zaplatit kupujícímu za každý zapocatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny zboží, s jehož dodáním je v prodlení. Tato smluvní pokuta bude uplatnena formou slevy z ceny plnení. 2. V prípade prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny na základe rádne vystavené faktury - danového dokladu, zavazuje se kupující zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výší 0,05% z dlužné cástky za každý den prodlení. VI. Záverecná ustanovení 2. Vzhledem k tomu, že je dodávka zboží financována v rámci projektu registracní c.: CZ.1.07/1.1.14/ , název projektu: "Moderne a interaktivne ve výuce" z financních prostredku Evropské unie, je prodávající povinen umožnit osobám oprávneným k výkonu kontroly projektu, provést kontrolu dokladu souvisejících s plnením zakázky a dále je povinen uchovat úcetní záznamy po dobu stanovenou podmínkami pro archivaci v rámci operacního programu Vzdelávání pro konkurenceschopnost, tj. do roku 2025 ( dle Zákonu c. 563/1991 Sb. a c.235/2004 Sb.) 3. Ve všech ostatních záležitostech neupravených touto smlouvou se vzájemný vztah obou smluvních stran rídí príslušnými ustanoveními obcanského a obchodního zákoníku a ostatních právních predpisu platných na území Ceské republiky. 4. Nedílnou soucástí této smlouvy je príloha c.l "Nabídka podaná prodávajícím ve výberovém rízení na dodávku merících systému pro výuku prírodovedných 5. V prípade sporu se smluvní strany pokusí dosáhnout vyrešení sporu mimosoudním jednáním. Jestliže behem takového jednání nebude shody dosaženo, každá ze smluvních stran má právo obrátit se na príslušný soud. 6. Veškeré zmeny a doplnky k této smlouve jsou možné po vzájemné dohode obou smluvních stran, a to výhradne písemne ve forme císlovaných dodatku. 7. Obe smluvní strany potvrzují, že tato smlouva byla uzavrena svobodne a vážne, na základe projevené vule obou smluvních stran, že souhlasí s jejím obsahem a že tato smlouva nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranne nevýhodných podmínek. 8. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech po jednom pro každou ze smluvních stran. V Ceském Krumlove dne d.3. ~. ZkY1~ Ve Strakonicíchdne.L~.~...~. /1 'X~~~~~~~~~~~'~""". ZÁKLADNí ŠKOLA POV ÁŽSKÁ Nad Školou 560 ICO:

4 "Nabídka podaná prodávajícím ve výberovém rízení na dodávku merících systému pro výuku prírodovedných Identifikacní údaje uchazece: Jan Míka,Sídl.Vyšný117,38101 CeskýKrumlov.ICO , DICCZ Kontaktníúdaje:Jan Míka,tel , 1. Sada senzoru pro merení -"Biologie - fyziologie cloveka" Pocet sad 1 sada Cena za Cena za vc. Požadované min. parametry Typové oznacení, specifikace zadavatele bez DPH DPH21 % bez DPH DPH21 % Senzor dechu Sledujedechpomocí PASCOPS-2187Sledujedechpomocírespiracníchnáústku. respiracních náústku. [Tepová frekvence Rozsah: bpm PASCO PS-2186 TeD srdce -rukoletnl Snadný zpusob merení tepové frekvence v klidu i (gripy do ruky) pri záteži Extra dlohé kabely umožnují volný pohyb pri cvicení 3 LED cidla poskytují uživatele informaci o stavu senzoru Rozsah: 40 až 240 bpm, Presnost: :1:1bpm, Rozlišení: 1 bpm Barometr I senzor Rozsah: hpa PASCO PS-2113A BarometrRozsah senzoru: 4,4-34 in Hg (palcu rtutového sloupce = nízkého tlaku 148,98 hpa ,24 hpa) Presnost: :1:0,03in Hg (:I:101,6 Pa) Rozlišení: 0,001 in Hg (3,4 Pa), Operacní rozsah: 5-95% relativní vlhkosti, O- 40 oe, Max. vzorkovací frekvence: 20 Hz, Nastavená vzorkovací frekvence: 1 Hz ph Senzor ph 0-14 (ph 0,01 rozlišení) PASCO PS-2102 Sonda na mefenl DH Rozsah senzoru: jjs/cm, jjs/cm, jjs/cm Presnost: :I:10 % zvoleného rozsahu, Rozlišení: 0,01 Max. vzorkovací frekvence: 20 Hz, Nastavená vzorkovací frekvence: 2 Hz. Operacní rozsah: O- 50 oe 3 900Kc 4719 Kc Kc 4719 Kc Kc Kc Kc Kc Kc Kc Kc Kc Kc Kc Kc Kc EKG senzor Rozsah: 0-4,5 mv (4,5 jjv PASCO PS-2111 Senzor EKG sledování srdecní aktivity, zretelné fáze srdecního tepu rozlišení) I Tepová frekvence 47 sledování aktuálních hodnot srdecního tepu, Rozsah: 0-4,5 mv (4,5 jjv rozlišení) I Tepová 250 bpm frekvence bpm Kc 4114 Kc Kc 4114 Kc Spirometr Vzorkovací frekvence: PASCO PS-2152 SDlrometr Vzorkovací kmitocet: 50 až 100 Hz, Zobrazuje objem plic v Hz litrech, Obousmerné proudení vzduchu (vdechnutí a vydechnutí), Obsahuje: senzor, Kc Kc Kc Kc jednorázové náustky Spirometrické sada 10 PASCO PS spirometrické náústky 10 náustky Silomer Rozsah: :I:50N (0,03 N PASCO PS-2104 Senzor sllv Rozsah senzoru: :I:50N" Presnost: 1%, Rozlišení: 0,03N, rozlišení) Max. vzorkovací frekvence: 1000 Hz, Nastavená vzorkovací frekvence: 10 Hz, Tlacítko.ZERO": TARA - urcuje nulovou pozici. Provádejte nulováni pred každým pokusem Kc 1210 Kc Kc Kc Kc Kc Kc Kc merící rozhraní 2 vstupy pro senzory, 1 PASCO PS-2009 SPARK IInkDva vstupy pro PASPORT senzory, Vstup pro teplotní cidlo integrovaný teplomer, 1 integr. Vstup pro napetové cidlo Kc Kc Kc Kc Voltmetr Celková cena sady merících senzoru biologie a fyziologie cloveka Kc Kc Kc Kc

5 "Nabídka podaná prodávajícím ve výberovém rízení na dodávku merících systému pro výuku prírodovedných Identifikacní údaje uchazece: Jan Míka,Sídl.Vyšný117, CeskýKrumlov.ICO , DICCZ Kontaktníúdaje:Jan Míka,tel , 2. Sada senzoru pro merení -"Fyzika" Pocet sad 1 sada Cena za Cena za vc. Požadované min. parametry Typové oznacení, specifikace zadavatele bez DPH DPH 21 % bez DPH DPH 21 % Senzor pohybu (2 ) Rozsah: 0,15 m - 8 m (1mm PASCO P5-2103A Senzor Dohvbu Minimální detekovatelná vzdálenost: 15 cm, rozlišení) Maximální detekovatelná vzdálenost: 8 m, Otácení hlavy snímace: 360, Nastavení rozsahu: krátká vzdálenost (symbol "vozícek"): pro merení do 2m, dlouhá vzdálenost (symbol "clovícek"): pro merení do 8m, Možnosti montáže: Na tycce o prumeru do 12,7 mm, prímo na PASeO pojezdové lišty, položení na podložku, Rozlišení 1 mm Kc Kc Kc Kc Silomer (2) Rozsah: :I:50N (0,03 N PASCO PS Senzor sllv Rozsah senzoru: :I:50N, Presnost: 1%, Rozlišení: 0,03N, rozlišení) Max. vzorkovací frekvence: 1000 Hz, Nastavená vzorkovací frekvence: 10 Hz, Tlacítko "ZERO": TARA - urcuje nulovou pozici. Provádejte nulování pred každým pokusem Kc Kc Kc Kc EI. napetí I el. proud Rozsahy: :1:10V (0,005 V PASCO PS-2115 Sonda na mefeni el. nadeti a Droudu Rozsah senzoru: Proud: 0.5 rozlišení) I :1:1A (500!JArozliš.) ma- :1:1.0A, Napetí: V -:I: 10V, Ri < 0,9 Y:z,Presnost: Proud: :1:2mA, Napetí: :I: 20 Ri < 0,9 Y:z mv Rozlišení: Proud: 500!JA, Napetí: 5 mv, Max. vzorkovací frekvence: 1000 Hz, Nastavená vzorkovací frekvence: 10Hz Operacní rozsah (max. vstup): Proud: 1.1 A, Napetí: 30 V Vstupní odpor: Merení proudu: < 1 O (typicky 0.8 O), Napetí: 1 MO Kc Kc Kc Kc Magnetické pole Rozsah: :1:100mT (1!JT PASCO P Senzor maanetlckého Dole Rozsah senzoru: :1:100mT,Presnost: (1 presnost, 0,05% rozlišení)!jtpresnost,) Rozlišení: 0,01 % plného rozsahu, Operacní rozsah: 0-40 oe, rozsah relativní vlhkosti: 5-95 %, Max. vzorkovací frekvence: 20 Hz, Nastavená vzorkovací frekvence: 10Hz Kc 2178 Kc Kc Kc!\bsolutní tlak I Rozsah: kpa (Abs. tlak) I PASCOPS-2146Absolutnitlak.teDlota Tlak:rozsahOaž 700kPa,presnost:1:2kPa, eplota 100e -+700e rozlišení 0.1 kpa, Teplota: rozsah -10 až 70 oe, presnost :1:0.5oe, Zobrazení teploty voe, Kc Kc Kc Kc K a F Nerez teplotní cidlo Rozsah: -35 e až +135 e PASCO P Nerezová tedlotni sonda Rozsah senzoru: -35 oe až +135 oe, Rozlišení: 0,01 oe Presnost: :1:0.5oe, Maximální vzorkovací frekvence: 10 Hz Svetlo 700 Kc 847 Kc Kc 847 Kc Rozsahy: 0-2,6 lux I lx I O PASCO PS-2106A SvetelnÝ senzor Rozsah senzoru: režim "svícka": 0-26 lux, režim 26000lux "žárovka": lux, režim "slunce": lux., Presnost: :I: 1 db maximální hodnotyzvoleného rozsahu, Rozlišení: 0,01 %., Max. vzorkovací frekvence: 1000 Hz., Kc Kc Kc Kc Nastavená vzorkovací frekvence: 2 Hz., Operacní rozsah: 0-40 oe.

6 Intenzita zvuku Rozsah: db db I PASCO P Senzor mereni úrovne hluku Rozsah akustického tlaku: hlas db, rozlišení 0,1 db dba/dbc, trubka dba/dbc, letadlo dba/dbc, Rozsah intenzity zvuku: hlas 10-31JW/m2-10 IJW/m2, trubka 1IJW/m IJW/m2, letadlo 10 IJW/m Kc Kc Kc Kc 10,000 IJW/m2, presnost: :1:2dB v 94 db (nebo dbg) v 1000 Hz, Rozlišení: 0,1 db EI. náboj Rozsah: :l:0,1ijc bei :1:10V (Ri PASCO P Senzor elektrického náboie Rozsah senzoru::i: 0.11JC a:l: 10 V, 1012 ) Rozlišeni: 500 IJV,5.0 pc, Vstupni odpor: 1012 Ohm, Vstupni kapacita: 0.01 IJF:1:5% Vstupni kabel: 0,9 m, stínený, Maximálni vstupni napetí: :1:150voltu dc, permanentni Kc Kc Kc Kc mericí rozhrani 2 vstupy pro senzory, 1 PASCO PS-2009 SPARK link Dva vstupy pro PASPORT senzory integrovaný teplomer, 1 integr. Vstup pro teplotni cidlo Vstup pro napetové cidlo Kc Kc Kc Kc Voltmetr Celková cena sady merících senzoru fyzika Kc Kc Kc Kc

7 "Nabídka podaná prodávajícím ve výberovém rízení na dodávku merících systému pro výuku prírodovedných Identífikacní udaje uchazece: Jan Mlka,Sldl.Vyšný117,38101 CeskýKrumlov.ICO , DICCZ Kontaktnlúdaje:JanMlka,tel , 3. Sada senzoru pro merení - "Zemepis" Pocet sad: 4 sady Cena za Cena za vc. Požadované min. parametry Typové oznacení, specifikace zadavatele bez DPH DPH 21 % bez DPH DPH 21 % Sensor Teplota, tlak, rosný bod, rel. PASCO PS-2174 Senzor DOC8Sís anemometrem Merí rychlost vetru, teplotu, pocasí/vetromer abs. vlhkost, vítr, nadm. Výška barometrický tlak, relativní, absolutní vlhkost a rosný bod, Vitr: rozsah: 0,5-29 mis, rozlišení: 0,1 mis, presnost: :t3 % mis, Barometr: 150 až 1150 hpa, v Hg (0,03 hpa), :t0.03 in Hg (1 hpa), Vlhkost relativní: 0-100%,:t 2%, (Q-60%), 1% v lepším Kc Kc Kc Kc rozlišení, Vlhkost absolutní: 0-50 g/m3, :t 10%, 0.1 g/m3 v lepším rozlišení Teplota: -20.e až 55.e, :t0.5.,0.1.e v lepšlm rozlišení, Rosný bod: -50.e až 55.e, :t2 %, 0.1.e v lepšlm rozlišení Sensor GPS Zem. šlrka, délka, nadm. výška, PASCO PS-2175 Senzor GPS Automaticky zaznamenává polohu GPS pro všechny data rychlost pohybu snímacu ve dvou režimech Ideální pro rozsáhlé studie pohybu Export dat do propracovaného softwaru My World GIS, Merí:zemepisná délka/šlrka, nadmorská výška, rychlost Pfesnost polohy: 10 m (2D RMS)/5 m (2D RMS,WAAS) Rozlišení: 2 m režim plné zemepisné šírky/délky a 0,2 m režim relativnl pozice Rychlost rozlišeni: 0,1mIs obnovovacl frekvence jednou za sekundu Indikujlcí LED dioda indikuje zda je GPS snímac schopen triangulovat pozici Kc Kc Kc Kc mefící rozhraní s Datalogger se vstupy pro dva PASCO PS-2008 SPARK SLS 2 vstupy na PASPORT senzory dotykovým libovolné senzory, pruvodcem USB porty pro pripojení flash pameti ci tiskárny, export namerených dat displejem experimenty a minimálne 20 Vstupy pro napetové a teplotnl cidlo (obe cidla jsou k dataloggeru priložena) predinstalovanými experimenty. Robustní, vodeodolná konstrukce, Velký dotykový, barevný display (úhloprlcka 14,5 cm) s Datalogger musí být vysokým rozlišenlm. Možnost sledováni dat více zpusoby zobrazeni najednou, 20 prizpusoben použití v laboratorí predinstalovaných experimentu. i mimo ni, odolný proti politi vodou. OvládánI dataloggeru pomocí barevného dotykového Kc Kc Kc Kc displeje s úhlopríckou minimálne 7". Datalogger musí být pripojitelný k pe a musí umožnovat export namerených dat. Celková cena sady merících senzoru Zemepis Kc Kc Kc Kc

8 I "Nabídka podaná prodávajícím ve výberovém rízen na dodávku merících systému pro výuku prírodovedných Identifikacní udaje uchazece: Jan Mrka,Srdl.Vyšný117,38101 CeskýKrumlov.ICO , DICCZ Kontaktnrúdaje:Jan Mrka,tel , 4. Sada senzoru pro merení -"Prírodopis" Pocet sad: 4 sady Cena za Cena za vc. Požadované min. parametry Typové oznacení, specifikace zadavatele bez DPH DPH 21 % bez DPH DPH 21 % Sensor CO2 Rozsah: ppm PS-2110 Senzor mefeni koncentrace C02 Rozsah senzoru: ppm (1 ppm = tisícina promile)c02. Presnost: v rozsahu ppm: 100 ppm nebo 10 % rozsahu, ppm: 20 %, nad ppm: pristroj lze použít pouze ke sledování Kc Kc Kc Kc kvalitativních zmen a trendu. Rozlišení: 1 ppm. Operacní rozsah: 5-95% relativní vlhkosti, oe. Sensor zakalení Rozsah: NTU, 5 Hz PS-2122 Senzor na mereni zákalu Rozsah senzoru: NTU (z angl. vzorkování Nephelometric Turbidity Units - NTU), Presnost: v rozsahu 0-20 NTU: :I:0,2 NTU, NTU: :I: 0,5 NTU, NTU: :I: 1 NTU, Rozlišeni: O, 1 NTU Operacni rozsah: 5-40 oe (Teplotní rozsah se vztahuje jak na teplotu zjištovaného vzorku,tak i na teplotu okolí. Pokud se teplota okolí zmení o více jak 10 oe, pak znovu Kc Kc Kc Kc zkalibrujte senzor.), Max. vzorkovací frekvence: 5 Hz, Nastavená vzorkovací frekvence: 1 Hz Sensor plynný kyslík Rozsah: O % koncentrace PS-2126 Senzor Dlvnného kvallku Rozsah senzoru: 0-100% koncentrace kyslíku, Oaž (0,024 % rozlišení) 1,000,000 ppm, Rozlišeni: 0,024% kyslíku,presnost: :1:1% kyslíku pri konstantní teplote a tlaku, Presnost: :1:5% nad rozsah provozní teploty Provozní teplota: 0-40 oe, Rozsah relativni vlhkosti: Oto 99 %, nekondenzující Kc Kc Kc Kc Sensor kvality vody Teplota / ph /rozp. kyslík / PS-2169 Senzor kvalltv vodv Merení:teplota, ph, rozpuštený kyslík, vodivost jednotlive vodivost nebo soucasne, Podporuje ISE a ORP elektrody, Teplota: -35 oe až +135 oe, :1:0.5oe, 0.01 oe, phiise/orp: 0-12 ph, ph,:l:2000 mv, provozní teplota oe Kc Kc Kc Kc Rozpuštený kyslík: Oaž 20 mg/l, :1:0.2mg/L, 0.01 mg/l, Vodivost: 3 volitelné uživatelské rozsahy merící rozhraní 2 vstupy pro senzory, 1 PASCO PS-2009 SPARK IInk Dva vstupy pro PASPORT senzory integrovaný teplomer, 1 integr. Vstup pro teplotní cidlo, Vstup pro napetové cidlo 4100 Kc Kc Kc Kc Voltmetr Celková cena sady merících senzoru Prírodopis Kc Kc Kc Kc

9 ~ "Nabídka podaná prodávajícím ve výberovém rízení na dodávku merících systému pro výuku prírodovedných Identifikacní údaje uchazece: Jan Mlka,Sldl.Vyšný117,38101 CeskýKrumlov.ICO , DICCZ Kontaktníúdaje:Jan Mlka,tel Sada senzoru pro merení - "Chemie" Pocet sad: 1 Cena za Cena za vc. Požadované min. parametry Typové oznacení, specifikace zadavatele bez DPH DPH21 % bez DPH DPH21 % ehemický sensor Teplota I ph ItlakI napetí PASeo PS-2170 Obecná chemie Meríteplotu, ph, absolutní tlak plynu a napetí jednotlive nebo soucasne, Podporuje ISE a ORP elektrody, Teplota: -35 oe až +135 oe, :1:0.5oe, 0.01 oe, ph/lse/orp sonda: :1:2000mV, 0.1 mv, ph rozsah Oaž 14 ph ph rozlišení ph, Absolutní tlak: OkPa až 700 kpa, 2 kpa, 0.1 kpa, Napetí: :1:10V, Kc Kc Kc Kc :1:0.01V, :1:0.04mV, prepetová ochrana, výstupní odpor 2 MOhm Rychlereagující Rozsah: -10oe až +70oe PASeO PS-2135 RvchléteDlotnl cidlo Rozsah senzoru: -10 oe až +70 oe eplotní cidlo Rozlišení: 0,01 oe, Presnost: :1:0.5oe, Maximálnívzorkovacífrekvence: 100 Hz 800 Kc 968 Kc Kc 968 Kc [Vodivost Rozsahy: 0-1mS I 0-10 ms I 0- PASeO PS-2116A Sonda na mateni vodivosti Rozsah senzoru: IJS/cm, ms IJS/cm, IJStcm,Presnost::I: 10 % zvoleného rozsahu, Rozlišení: 0,1 %, Max.vzorkovacífrekvence: 20 Hz, Nastavená vzorkovacífrekvence: 2 Hz, Operacní rozsah: O- 50 oe Kc Kc Kc Kc Kolorimetr Transmitance, absorbance 0- PASeO PS-2121 Kolorimetr Rozsah senzoru: 0-100% transmitance, absorbance, 100% (0,1% rozlišení) Presnost: :I:0,5 % transmitance, Rozlišení: O, 1 % transmitance Operacní rozsah: 5-40 oe (Teplotní rozsah se vztahuje jak na teplotu zjištovaného vzorku, tak i na teplotu okolí. Pokud se teplota okolízmení o více jak 10 oe, pak znovu Kc Kc Kc Kc zkalibrujtesenzor.), Max. vzorkovací frekvence: 5 Hz, Nastavená vzorkovacífrekvence: 1 Hz,Vlnové délky: 660 nm (cervená), 610nm (oranžová), 565 nm (zelená), 468 nm (modrá) Pocítac kapek Max.40 kapek I s, minimální PAseO PS-2117Pocltadlo kadek Rozsah senzoru: maximálne40 kapek za sekundu, velikost kapky 0,5 mm Minimální velikost kapky: 0.5 mm, Okno pro kapky: 18 mm x 13 mm Kc Kc Kc Kc Maximální vzorkovací frekvence: 10 Hz, Výchozívzorkovacífrekvence: 5 Hz EI. napetí I el. proud Rozsahy: :1:10V (0,005 V PASeO PS-2115 Sonda na mateníel. nadetla DrouduRozsahsenzoru: Proud: 0.5 rozlišení) I :1:1A (5001JA rozliš.) ma- :1:1.0A, Napetí:0.005V -:I: 10V, Presnost: Proud: :1:2mA, Napetí: :I:20 mv, Ri < 0,9 % Rozlišení: Proud:500IJA, Napeti: 5 mv, Max. vzorkovací frekvence: 1000 Hz Nastavená vzorkovacífrekvence: 10 Hz, Operacnl rozsah (max. vstup): Proud: 1.1 A, Napetí: 30 V, Vstupní odpor: Merení proudu: < 1 O (typicky0.8 O), Napetí: 1 MORi Kc Kc Kc Kc Sada pro výuku ctení Clselnástuppnicea data PASeOME-9849Obsahuje:,Papírovéterce(8), Stupnicieproodecítánídat (4), Metr(4), a urcovánímerených Ukazatelemusíbýt laminoványplastovémíce(4), Císelnástuonicea ukazateledatjsou laminoványpro použitís suché hodnot pro použití s suché mazání mazání znacek 3 700Kc Kc Kc Kc znacek.

10 ~.....~, Set urcováni hustoty Min 20 vzorku PASCO SE-9719 Sada 22 samostatných dnu, Válce stejné délky a ruzných prumeru (4), -Válce stejné délky a ruzných Válce stejného prumeru a ruzné délky (4), Koule s ruznými prumery (4), Obdélnikové tvary prumer ruzných velikosti a materiálu (10) Kc Kc Kc Kc - Válce stejného prumeru a ruzné délky.. Sada pro urcováni Univerzálni sadu materiál hlinlk, PASCO ME Univerzálnl sada materiálu, 3 válce: hliník, mosaz, plast, 2 bloky: hustoty mosaz, plast rluzných tvaru i hlinikové a mosazné, Nepravidelný tvar: hlinlk nepravidelných min Kc Kc Kc Kc mefíci rozhraní 2 vstupy pro senzory, 1 PASCO PS-2009 SPARK IInk Dva vstupy pro PASPORT senzory integrovaný teplomer, 1 integr. Vstup pro teplotni cidlo, Vstup pro napetové cidlo Kc Kc Kc Kc Voltmetr Celková cena sady merících senzoru Chemie Kc Kc Kc Kc

11 ~ "Nabídka podaná prodávajícím ve výberovém rízení na dodávku merících systému pro výuku prírodovedných Identifikacni údaje uchazece: 6. "Softwarové prostredí" Jan Mika,Sidl.Vyšný117,38101 CeskýKrumlov.ICO , DICCZ Kontaktniúdaje:Jan Mika,tel zadavatele Požadované min. parametry Typové oznacení, specifikace software k sadám pro Software musí umet vrstvit PASCO PS-2400 SPARKvue merení podkladové snímky a zobrazení Kombinace návodu na sestavení a postup experimentu a vlastního merení namerených dat tak, aby Emulátor dataloggeru SPARK SLS - SPARK ve Vašem notebooku výsledkem byla interaktivní Instalace pro Win i Mac OS prezentace, pri níž jsou grafy, Senzory lze zapojit do libovolnéhopasport interface (SPARK SLS PS-2008, SPARK tabulky, císelné ci analogové link PS-2009, Xplorer GLX PS-2002, usa link PS-2100A) a pak pracovat ve SPARKvue. hodnoty sledovatelné v popredí Snižuje cas na prípravu experimentu teoretického pruvodce Zcela nový rozmer interaktivní výuky prírodních ved experimentem. Ovládání Vhodné i pro práci mladších žáku software, tj. presné rozmístení Ideální ve spojení s interaktivní tabulí, splnuje požadované parametry ovládacích prvku, nastavení sberu dat a jejich následné analýzy, musí být naprosto identické s ovládáním a grafickým rozvržením software pro ovládání dataloggeru na dotykové obrazovce, který je v nabídce sortimentu dodavatele senzoru. Cena za Cena za vc. bez DPH DPH 21 % bez DPH DPH 21 % Kc 8470 Kc Kc 8470 Kc

12 ~ "Nabídka podaná prodávajícím ve výberovém rízení na dodávku merících systému pro výuku prírodovedných Identifikacní údaje uchazece: Jan Míka,SídloVyšný117, CeskýKrumlov.ICO , DICCZ Kontaktníúdaje:Jan Míka,tel , 7. Dráhy, mechanické príslušenství" Cena za Cena za vc. zadavatele Požadované min. parametry Typové oznacení, specifikace bez DPH DPH21 % bez DPH DPH21 % Vozfckovádráha s Vozfckovádráha 1,2m systém PASCO ME-6955PAScar 1.2 m PAScar vozíky(2x) príslušenstvfm (vcetne dvou vozícku, Hliníkovádráha, Nastavitelnýdoraz magnetické zarážky magnetickýchzarážek a Úchyt pro prichycenfstativu. 250g závažf (2x), Stavitelné nožky Kc Kc Kc Kc nastavitelných nožicek)

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

příloha A obchodní podmínky

příloha A obchodní podmínky příloha A obchodní podmínky veřejná zakázka ICT a mobilní dotyková zařízení pro projekt INTERES pro ZŠ Morkovice o o o o o krycí list nabídky návrh smlouvy příloha č. 1 smlouvy technická specifikace příloha

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. ev. č. RCV-2012-Z099

KUPNÍ SMLOUVA. ev. č. RCV-2012-Z099 KUPNÍ SMLOUVA ev. č. RCV-2012-Z099 uzavřená podle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník") Kraj Vysočina se sídlem: zastoupený:

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany Kupující: (dále jen kupující ) Základní škola ÚL, Neštěmická

Více

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupní smlouva uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupující: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČ: 70890366

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Obuv pro příslušníky Celní správy Zjednodušené podlimitní řízení Čl. I. Identifikace zadavatele Česká republika Generální ředitelství cel se sídlem Budějovická 7,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení: KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola Rakvice Zastoupená: Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

Více

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Příloha č. 4 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Kupující: Sídlo: IČ: 61989061 DIČ: Základní

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ). Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Střední zdravotnická škola Kroměříž Zastoupená: Mgr. Dagmar Ondruškovou, ředitelkou Sídlem: Albertova 4261, 767 26 Kroměříž IČ: 00637939 Bankovní spojení: komerční

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY Dodávání kancelářských potřeb dodavatelem zaměstnávajícím osoby se zdravotním postižením uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle 11 zákona

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Smluvní strany: prodávající:... zapsaná v obchodním rejstříku vedeném...,

Více

Obchodní podmínky. Kupní smlouva

Obchodní podmínky. Kupní smlouva Obchodní podmínky Příloha č. 4 Číslo smlouvy odběratele : Číslo smlouvy dodavatele : Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi : Město Horní Jiřetín se sídlem

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

K 101-1/2011 V Ostravě dne 2.12.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 101-1/2011 V Ostravě dne 2.12.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 101-1/2011 V Ostravě dne 2.12.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: 6 000 kg hasicího prášku 1. Zadavatel: Česká republika

Více

Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Nádražní 48, 564 01 Žamberk. v y z ý v á m

Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Nádražní 48, 564 01 Žamberk. v y z ý v á m Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Nádražní 48, 564 01 Žamberk V Žamberku dne 22. 10. 2013 Číslo jednací: 277/2013/ŘED Vyřizuje/linka: tyč, 608 144 347 E-mail: tyc@gyzamb.cz Výzva k podání nabídky na plnění

Více

Kupní smlouva. Preambule

Kupní smlouva. Preambule Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( dále jen OZ ) mezi smluvními stranami: Preambule Na základě zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky malého

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ]

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] [ ] ( Prodávající ) a Veolia Transport Východní Čechy a.s. ( Kupující ) KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] Stránka 1 z 11 Tato kupní smlouva byla uzavřena dle 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění dne [ ]

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Operační program

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany Smlouva o dílo I. Smluvní strany 1. Objednatel: Město Hořice sídlo: nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou města IČ: 00271560 DIČ: CZ00271560 osoba oprávněná

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

K U P N Í S M L O U V A evidenční číslo: uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

K U P N Í S M L O U V A evidenční číslo: uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů K U P N Í S M L O U V A evidenční číslo: uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany 1.1 Mendelova univerzita v Brně se sídlem: Zemědělská

Více

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky na dodávku informačních technologií pro Gymnázium Havlíčkův Brod

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky na dodávku informačních technologií pro Gymnázium Havlíčkův Brod Příloha č. 1 zadávací dokumentace Technická specifikace předmětu veřejné zakázky na dodávku informačních technologií pro Gymnázium Havlíčkův Brod Část A Dataprojektory dataprojektor 5 ks LCD dataprojektor

Více

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Návrh kupní smlouvy Společnost: se sídlem: IČ: DIČ: Číslo účtu Zastoupená: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v..., oddíl..., vložka... (dále jen prodávající

Více

Smlouva o dílo. ČI. 1 Smluvní strany

Smlouva o dílo. ČI. 1 Smluvní strany fiěavy JNTER/ER S.R.0. VOCUOVA (135/4 ( 1 > 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 287 87 943 Vlč: CZ28787943 Smlouva o dílo KUJIP00VDF0L uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 (dle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto

Více

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále

Více

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do...

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... Příloha č. 2 Obsah nabídky OBSAH NABÍDKY v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... 2 Obsah nabídky listy od

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

2. Kontaktními a zodpovědnými osobami za stranu Objednatele jsou: Soňa Černá - starostka, starostka@kamennezehrovice.cz, tel.

2. Kontaktními a zodpovědnými osobami za stranu Objednatele jsou: Soňa Černá - starostka, starostka@kamennezehrovice.cz, tel. SMLOUVA kterou uzavírá (dále jen Zhotovitel) a Obec Kamenné Žehrovice Karlovarská 6, Kamenné Žehrovice, PSČ 273 01 IČO: 00234508, (dále jen Objednatel) o vytvoření díla. čl. I Předmět smlouvy 1. Předmětem

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen VZMR ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Více

KUPNÍ SMLOUVA DR-10-025

KUPNÍ SMLOUVA DR-10-025 KUPNÍ SMLOUVA DR-10-025 uzavřená na základě části III. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Kupující: Město Semily Husova čp. 82, 513 01 Semily IČ 00276111, DIČ CZ00276111

Více

Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Pásková knihovna a zálohovací software KUPNÍ SMLOUVA

Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Pásková knihovna a zálohovací software KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY 1. Návrh na uzavření kupní smlouvy (dále jen Objednávka ), předložený Kupujícím, přijme Prodávající ve lhůtě do 10 dnů po doručení Objednávky, nejpozději

Více

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace Zadavatel zakázky tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky malého rozsahu (III. kategorie)

Více

S M L O U V A O K O U P I M O V I T É V Ě C I DLE 2079 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

S M L O U V A O K O U P I M O V I T É V Ě C I DLE 2079 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU S M L O U V A O K O U P I M O V I T É V Ě C I DLE 2079 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno IČO 62156462, DIČ CZ62156462 bankovní spojení: KB

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku Čl. I. Smluvní strany HORTUS správa zeleně s.r.o. IČ: 604 86 791 se sídlem Praha 9, Rubeška 389/5,

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: 1. Národní památkový ústav se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 IČ: 75032333

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících paragrafq Obchodního zákoníku mezi I. Smluvní strany EKOLAČeské Libchavy s.r.o. 56114 České Libchavy č. p. 172 zapsán v OR KS v Hradci Králové, oddíl C,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 Číslo smlouvy dodavatele: Číslo smlouvy centrálního zadavatele: Č. j.mv-30386-xx/vz-2015 Článek 1 Smluvní

Více

Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu. Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Ing. Karlem Goldemundem, starostou

Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu. Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Ing. Karlem Goldemundem, starostou Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), mezi těmito smluvními stranami:

Více

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zajištění zahraničního jazykového pobytu pro žáky a učitele Smlouva o zajištění výukových kurzů,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015. Článek 1 Smluvní strany

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015. Článek 1 Smluvní strany RÁMCOVÁ SMLOUVA Příloha č. 4 k č.j. MV-153737-25/ VZ -2013 NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015 Číslo smlouvy dodavatele č. 1: Číslo smlouvy dodavatele

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha č. 2 Obchodní podmínky. Veřejná zakázka číslo: SZI-10/2008. Číslo smlouvy kupujícího: Číslo smlouvy prodávajícího

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha č. 2 Obchodní podmínky. Veřejná zakázka číslo: SZI-10/2008. Číslo smlouvy kupujícího: Číslo smlouvy prodávajícího Příloha č. 2 Obchodní podmínky Veřejná zakázka číslo: SZI-10/2008 Číslo smlouvy prodávajícího Číslo smlouvy kupujícího: KUPNÍ SMLOUVA I. SMLUVNÍ STRANY 1. Letiště Ostrava, a.s. zastoupena: Ing. Lubomírem

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní škola Opava, Otická 18 příspěvková organizace " - 2

Kupní smlouva  Dodávka tabletů a softwaru pro Základní škola Opava, Otická 18 příspěvková organizace  - 2 Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní škola Opava, Otická 18 příspěvková organizace " - 2 č. j.: C142558 podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Užitkové vozidlo Skříňová dodávka Zadavatel: Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva 1.

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

POPTÁVKA NA NÁKUP FOTOGRAFIÍ

POPTÁVKA NA NÁKUP FOTOGRAFIÍ POPTÁVKA NA NÁKUP FOTOGRAFIÍ Zadavatel poptávky: Vysočina Tourism, příspěvková organizace Věžní 26, 586 01 Jihlava IČO: 28263693 zastoupená Ing. Tomášem Čihákem, ředitelem Kontaktní osoba: Ing. Romana

Více

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Vybavení nového objektu školy k akci DDŠ a ZŠ Kostelec nad Orlicí Přístavba školy dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA- 6002/30-2011 Číslo smlouvy zhotovitele: Číslo smlouvy objednatele: S-44/A5101/2011 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

Kupní smlouva. Smluvní strany:

Kupní smlouva. Smluvní strany: Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní stran Smluvní strany: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA č. smlouvy kupujícího: K 640 010 135 15 Smluvní strany: Kupující: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 IČO: 70994234

Více

Lhůta pro podání nabídek: začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání textu výzvy.

Lhůta pro podání nabídek: začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání textu výzvy. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK CENTRÁLNÍ ZADAVATEL: Ministerstvo zdravotnictví České republiky Sídlem: Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 IČ: 00024341 Adresa profilu zadavatele: http://www.egordion.cz/nabidkagordion/profilmz

Více

Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky: Zahraniční jazykový kurz pro učitele. Jazyková úroveň

Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky: Zahraniční jazykový kurz pro učitele. Jazyková úroveň Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky: Zahraniční jazykový kurz pro učitele Počet účastníků Jazyk Místo Jazyková úroveň 6 anglický Malta B2 Termín 3.10.2015-18.10.2015 a 17.10.2015-1.11.2015 Max nabídková

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Společnost: SOFTLINK s.r.o. Tomkova 409 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO: 27109682 Všeobecné obchodní podmínky zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 96937, jednající

Více

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 Obchodní podmínky Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.rybarskepotrebylabe.cz. 1. PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Prodávající: ESTELAR s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Brně oddíl C, vložka 45924 Zastoupena: pan Martin Měcháček jednatel společnosti Se sídlem: Tovární 921 769 01 Holešov

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obchodní akademie, Bučovice, Komenského náměstí 211, IČO : 00566934, tel. 00420517383169 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci veřejné zakázky malého rozsahu EU peníze školám Registrační

Více

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 Uzavřena dle nového Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. I. Smluvní strany 1. Objednatel : Střední průmyslová škola stavební Ostrava, příspěvková organizace ul. Středoškolská

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com RC SERVIS Simona Konrádová IČ: 88779394, DIČ: CZ8452042445 se sídlem Pražská 37/45, 301 00 Plzeň Východní Předměstí fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MORIS distribution, divize spol. MORIS design s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MORIS distribution, divize spol. MORIS design s.r.o. 1. Společná ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MORIS distribution, divize spol. MORIS design s.r.o. 1.1 Všeobecné obchodní podmínky prodávajícího (dále jen VOP ) upravují běžnou obchodní spolupráci

Více

garantované množství

garantované množství 4. Rozsah plnění: zboží garantované množství předpoklad další dodávky v III. IV. čtvrtletí 2015 celkem štěrbinový deskový lapač z PVC 10 ks 25 ks 35 ks štěrbinový deskový lapač z PVC včetně železného stojanu

Více

To nejdůležitější z obchodních podmínek:

To nejdůležitější z obchodních podmínek: To nejdůležitější z obchodních podmínek: Možnosti platby V obchodě MujOdšťavňovač.cz je možno platit: Na dobírku (při převzetí zboží) Převodem na účet (670100 2207690562/6210 mbank) Platební kartou dopravci

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení 2. Předmět smlouvy 3. Místo plnění 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 5. Cena a placení 6. Dodací lhůta 7. Dopravní podmínky, poštovné 8. Záruka,

Více

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Článek 1 - Smluvní strany 1. společnost: Posíláme poptávky, s. r. o. se sídlem: Šafránkova 3, Praha 5 zastoupená: jednatelem Ing. Martinem Poptávkou IČO: 12345678

Více

Základní škola Strakonice, Dukelská 166

Základní škola Strakonice, Dukelská 166 Základní škola Strakonice, Dukelská 166 Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Naše značka: pc1311 Vyřizuje: Gracík Datum: 22.11.2013 Základní škola Strakonice, Dukelská 166

Více

Kupní smlouva. Č.j. PPR-17425-59/ČJ-2013-990656. Česká republika -Ministerstvo vnitra. sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34

Kupní smlouva. Č.j. PPR-17425-59/ČJ-2013-990656. Česká republika -Ministerstvo vnitra. sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 Kupní smlouva Č.j. PPR-17425-59/ČJ-2013-990656 Kupující: Česká republika -Ministerstvo vnitra sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 právní forma: 325-organizační složka státu IČO: 00007064 DIČ:

Více

Metodika. Téma: metodika organizace výuky, přípravy studijních materiálů a práce s ICT a edukačními sadami pro experimentální výuku

Metodika. Téma: metodika organizace výuky, přípravy studijních materiálů a práce s ICT a edukačními sadami pro experimentální výuku www.projektsako.cz Metodika Téma: metodika organizace výuky, přípravy studijních materiálů a práce s ICT a edukačními sadami pro experimentální výuku Projekt: Reg. číslo: Student a konkurenceschopnost

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

K 47-1/2011 V Ostravě dne 29.června 2011 Výtisk č. 5 Počet listů: 3 Přílohy: 2. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 47-1/2011 V Ostravě dne 29.června 2011 Výtisk č. 5 Počet listů: 3 Přílohy: 2. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 47-1/2011 V Ostravě dne 29.června 2011 Výtisk č. 5 Počet listů: 3 Přílohy: 2 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Valníkový kontejner s plachtou 1. Zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha výzvy k podání nabídky Zadávací dokumentace je zpracována jako příloha výzvy k podání nabídky. Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací

Více