... W fondvcr EVROPSKÁ~ ~'lo\r".,r nyc,,(,y...-,.., 1NVES11CE00 tidzvojevzd8..avani KUPNÍ SMLOUVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "... W fondvcr EVROPSKÁ~ ~'lo\r".,r nyc,,(,y...-,.., 1NVES11CE00 tidzvojevzd8..avani KUPNÍ SMLOUVA"

Transkript

1 Jan Míka Sídlo:.... ~. *..:. " evropský... t: 1 Rf ~ ~ MI..lsrI:RS'\(O ~o(olsrvi. OP... W fondvcr EVROPSKÁ~ ~'lo\r".,r nyc,,(,y.....-,.., IC: DIC. Bankovní spojení: Zastoupený: 1NVES11CE00 tidzvojevzd8..avani KUPNÍ SMLOUVA Sídl. Vyšný 117, Ceský Krumlov CZ /6210, mbank Janem Míkou (dále jen "prodávající") a Základní škola Povážská Strakonice se sídlem: Nad Školou 560, Strakonice zastoupená: Mgr. Jaroslavou Cháberovou, reditelkou školy Bankovní spojení: /0300, CSOB, a.s. Strakonice ICO: (dále jen "kupující") uzavreli níže uvedeného dne ve smyslu ustanovení 409 a násl. obchodního zákoníku v platném znení tuto kupní smlouvu: I. Predmet smlouvy 1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu a prevést na nej vlastnické právo ke zboží dle prílohy c.l. této smlouvy ("Nabídka podaná prodávajícím ve výberovém rízení na dodávku merících systému pro výuku prírodovedných ) 1. Zboží, jehož koupe je predmetem této smlouvy, je kupováno pro potreby projektu financovaného z prostredku Evropské unie v rámci Operacního programu Vzdelávání pro konkurenceschopnost. 2. Kupující se zavazuje od prodávajícího uvedené zboží prevzít a zaplatit za jeho dodání kupní cenu sjednanou ve výši a zpusobem uvedeným v ci. III. této smlouvy. II. Podmínky plnení predmetu smlouvy 1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží dle nabídky (Príloha c. 1 této smlouvy) ve lhute do

2 2. Prodávající splní svuj závazek predáním zboží kupujícímu spolu s dodacím listem, a to v míste sídla kupujícího. 3. O prevzetí zboží bude sepsán protokol o predání a prevzetí zboží, podepsaný obema smluvními stranami. 4. Nebude-li zboží dodáno ve lhute uvedené v ci. II., odst. 1, je kupující oprávnen od smlouvy odstoupit. 5. Vlastnictví k prodávanému zboží prechází na kupujícího zaplacením kupní ceny. 6. Nebezpecí škody na zboží prechází na kupujícího podepsáním protokolu o prevzetí zboží ve smyslu bodu 2 tohoto clánku. III. Cena a platební podmínky 1. Cena za zboží byla stanovena nabídkovou cenou prodávajícího, kterou udal v nabídce podané do výberového rízení, a která byla kupujícím jakožto zadavatelem výberového rízení vybrána jako nejvýhodnejší, a ciní celkem bez DPH Kc, z toho DPH je Kc, celkem tedy Kc 2. Tato cena, která zahrnuje veškeré náklady prodávajícího, je cenou nejvýše prípustnou a muže být zmenena jen v prípade zmeny danových predpisu její výše vcetne DPH. 3. Prodávající vyúctuje kupní cenu za zboží tak, že predloží fakturu, která musí mít náležitosti danového dokladu v souladu se zákonem c. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znení pozdejších predpisu. Faktura musí být doložena protokolem o predání a prevzetí zboží. 4. Faktura je splatná do 7 dnu od prevzetí kupujícím. Námitky proti údajum uvedeným na fakture muže kupující uplatnit do konce lhuty její splatnosti s tím, že jí odešle zpet prodávajícímu s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se staví lhuta splatnosti a nová lhuta splatnosti beží od dorucení opravené faktury kupujícímu. 5. Dnem zaplacení kupní ceny (faktury) se rozumí den odepsání kupní ceny z úctu kupujícího. 6. Prodávající prohlašuje, že na zboží neváznou práva tretí osoby. IV. Zárucní a servisní podmínky 1. Nesplnuje-li zboží vlastnosti stanovené touto smlouvou a ustanovením 420 Obchodního zákoníku, má vady. Za vady se považuje i dodání jiného zboží, než urcuje smlouva a vady v dokladech nutných k užívání zboží. 2. Prodávající nenese odpovednost za vady, na než se vztahuje záruka za jakost, jestliže tyto vady vznikly prokazatelným zavinením kupujícího. 3. Prodávající poskytuje na zboží záruku ve lhute 24 mesícu a zacíná bežet ode dne prevzetí zboží dle protokolu ve smyslu bodu II.3 této Smlouvy. 4. Kupující je povinen v souladu s príslušnými ustanoveními obchodního zákoníku bez zbytecného odkladu oznámit prodávajícímu zjištené vady dodaného zboží poté, co je pri vynaložení odborné péce zjistil. 5. V prípade, že kupující v zárucní dobe vcas uplatní zjištené závady na zboží, je prodávající povinen vady odstranit ve lhute nejdéle do 30 dnu. 2

3 6. Vadyzboží uplatnuje kupující na adrese prodávajícího. V. Sankcní ustanovení 1. V prípade prodlení prodávajícího s dodáním zboží je prodávající povinen zaplatit kupujícímu za každý zapocatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny zboží, s jehož dodáním je v prodlení. Tato smluvní pokuta bude uplatnena formou slevy z ceny plnení. 2. V prípade prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny na základe rádne vystavené faktury - danového dokladu, zavazuje se kupující zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výší 0,05% z dlužné cástky za každý den prodlení. VI. Záverecná ustanovení 2. Vzhledem k tomu, že je dodávka zboží financována v rámci projektu registracní c.: CZ.1.07/1.1.14/ , název projektu: "Moderne a interaktivne ve výuce" z financních prostredku Evropské unie, je prodávající povinen umožnit osobám oprávneným k výkonu kontroly projektu, provést kontrolu dokladu souvisejících s plnením zakázky a dále je povinen uchovat úcetní záznamy po dobu stanovenou podmínkami pro archivaci v rámci operacního programu Vzdelávání pro konkurenceschopnost, tj. do roku 2025 ( dle Zákonu c. 563/1991 Sb. a c.235/2004 Sb.) 3. Ve všech ostatních záležitostech neupravených touto smlouvou se vzájemný vztah obou smluvních stran rídí príslušnými ustanoveními obcanského a obchodního zákoníku a ostatních právních predpisu platných na území Ceské republiky. 4. Nedílnou soucástí této smlouvy je príloha c.l "Nabídka podaná prodávajícím ve výberovém rízení na dodávku merících systému pro výuku prírodovedných 5. V prípade sporu se smluvní strany pokusí dosáhnout vyrešení sporu mimosoudním jednáním. Jestliže behem takového jednání nebude shody dosaženo, každá ze smluvních stran má právo obrátit se na príslušný soud. 6. Veškeré zmeny a doplnky k této smlouve jsou možné po vzájemné dohode obou smluvních stran, a to výhradne písemne ve forme císlovaných dodatku. 7. Obe smluvní strany potvrzují, že tato smlouva byla uzavrena svobodne a vážne, na základe projevené vule obou smluvních stran, že souhlasí s jejím obsahem a že tato smlouva nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranne nevýhodných podmínek. 8. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech po jednom pro každou ze smluvních stran. V Ceském Krumlove dne d.3. ~. ZkY1~ Ve Strakonicíchdne.L~.~...~. /1 'X~~~~~~~~~~~'~""". ZÁKLADNí ŠKOLA POV ÁŽSKÁ Nad Školou 560 ICO:

4 "Nabídka podaná prodávajícím ve výberovém rízení na dodávku merících systému pro výuku prírodovedných Identifikacní údaje uchazece: Jan Míka,Sídl.Vyšný117,38101 CeskýKrumlov.ICO , DICCZ Kontaktníúdaje:Jan Míka,tel , 1. Sada senzoru pro merení -"Biologie - fyziologie cloveka" Pocet sad 1 sada Cena za Cena za vc. Požadované min. parametry Typové oznacení, specifikace zadavatele bez DPH DPH21 % bez DPH DPH21 % Senzor dechu Sledujedechpomocí PASCOPS-2187Sledujedechpomocírespiracníchnáústku. respiracních náústku. [Tepová frekvence Rozsah: bpm PASCO PS-2186 TeD srdce -rukoletnl Snadný zpusob merení tepové frekvence v klidu i (gripy do ruky) pri záteži Extra dlohé kabely umožnují volný pohyb pri cvicení 3 LED cidla poskytují uživatele informaci o stavu senzoru Rozsah: 40 až 240 bpm, Presnost: :1:1bpm, Rozlišení: 1 bpm Barometr I senzor Rozsah: hpa PASCO PS-2113A BarometrRozsah senzoru: 4,4-34 in Hg (palcu rtutového sloupce = nízkého tlaku 148,98 hpa ,24 hpa) Presnost: :1:0,03in Hg (:I:101,6 Pa) Rozlišení: 0,001 in Hg (3,4 Pa), Operacní rozsah: 5-95% relativní vlhkosti, O- 40 oe, Max. vzorkovací frekvence: 20 Hz, Nastavená vzorkovací frekvence: 1 Hz ph Senzor ph 0-14 (ph 0,01 rozlišení) PASCO PS-2102 Sonda na mefenl DH Rozsah senzoru: jjs/cm, jjs/cm, jjs/cm Presnost: :I:10 % zvoleného rozsahu, Rozlišení: 0,01 Max. vzorkovací frekvence: 20 Hz, Nastavená vzorkovací frekvence: 2 Hz. Operacní rozsah: O- 50 oe 3 900Kc 4719 Kc Kc 4719 Kc Kc Kc Kc Kc Kc Kc Kc Kc Kc Kc Kc Kc EKG senzor Rozsah: 0-4,5 mv (4,5 jjv PASCO PS-2111 Senzor EKG sledování srdecní aktivity, zretelné fáze srdecního tepu rozlišení) I Tepová frekvence 47 sledování aktuálních hodnot srdecního tepu, Rozsah: 0-4,5 mv (4,5 jjv rozlišení) I Tepová 250 bpm frekvence bpm Kc 4114 Kc Kc 4114 Kc Spirometr Vzorkovací frekvence: PASCO PS-2152 SDlrometr Vzorkovací kmitocet: 50 až 100 Hz, Zobrazuje objem plic v Hz litrech, Obousmerné proudení vzduchu (vdechnutí a vydechnutí), Obsahuje: senzor, Kc Kc Kc Kc jednorázové náustky Spirometrické sada 10 PASCO PS spirometrické náústky 10 náustky Silomer Rozsah: :I:50N (0,03 N PASCO PS-2104 Senzor sllv Rozsah senzoru: :I:50N" Presnost: 1%, Rozlišení: 0,03N, rozlišení) Max. vzorkovací frekvence: 1000 Hz, Nastavená vzorkovací frekvence: 10 Hz, Tlacítko.ZERO": TARA - urcuje nulovou pozici. Provádejte nulováni pred každým pokusem Kc 1210 Kc Kc Kc Kc Kc Kc Kc merící rozhraní 2 vstupy pro senzory, 1 PASCO PS-2009 SPARK IInkDva vstupy pro PASPORT senzory, Vstup pro teplotní cidlo integrovaný teplomer, 1 integr. Vstup pro napetové cidlo Kc Kc Kc Kc Voltmetr Celková cena sady merících senzoru biologie a fyziologie cloveka Kc Kc Kc Kc

5 "Nabídka podaná prodávajícím ve výberovém rízení na dodávku merících systému pro výuku prírodovedných Identifikacní údaje uchazece: Jan Míka,Sídl.Vyšný117, CeskýKrumlov.ICO , DICCZ Kontaktníúdaje:Jan Míka,tel , 2. Sada senzoru pro merení -"Fyzika" Pocet sad 1 sada Cena za Cena za vc. Požadované min. parametry Typové oznacení, specifikace zadavatele bez DPH DPH 21 % bez DPH DPH 21 % Senzor pohybu (2 ) Rozsah: 0,15 m - 8 m (1mm PASCO P5-2103A Senzor Dohvbu Minimální detekovatelná vzdálenost: 15 cm, rozlišení) Maximální detekovatelná vzdálenost: 8 m, Otácení hlavy snímace: 360, Nastavení rozsahu: krátká vzdálenost (symbol "vozícek"): pro merení do 2m, dlouhá vzdálenost (symbol "clovícek"): pro merení do 8m, Možnosti montáže: Na tycce o prumeru do 12,7 mm, prímo na PASeO pojezdové lišty, položení na podložku, Rozlišení 1 mm Kc Kc Kc Kc Silomer (2) Rozsah: :I:50N (0,03 N PASCO PS Senzor sllv Rozsah senzoru: :I:50N, Presnost: 1%, Rozlišení: 0,03N, rozlišení) Max. vzorkovací frekvence: 1000 Hz, Nastavená vzorkovací frekvence: 10 Hz, Tlacítko "ZERO": TARA - urcuje nulovou pozici. Provádejte nulování pred každým pokusem Kc Kc Kc Kc EI. napetí I el. proud Rozsahy: :1:10V (0,005 V PASCO PS-2115 Sonda na mefeni el. nadeti a Droudu Rozsah senzoru: Proud: 0.5 rozlišení) I :1:1A (500!JArozliš.) ma- :1:1.0A, Napetí: V -:I: 10V, Ri < 0,9 Y:z,Presnost: Proud: :1:2mA, Napetí: :I: 20 Ri < 0,9 Y:z mv Rozlišení: Proud: 500!JA, Napetí: 5 mv, Max. vzorkovací frekvence: 1000 Hz, Nastavená vzorkovací frekvence: 10Hz Operacní rozsah (max. vstup): Proud: 1.1 A, Napetí: 30 V Vstupní odpor: Merení proudu: < 1 O (typicky 0.8 O), Napetí: 1 MO Kc Kc Kc Kc Magnetické pole Rozsah: :1:100mT (1!JT PASCO P Senzor maanetlckého Dole Rozsah senzoru: :1:100mT,Presnost: (1 presnost, 0,05% rozlišení)!jtpresnost,) Rozlišení: 0,01 % plného rozsahu, Operacní rozsah: 0-40 oe, rozsah relativní vlhkosti: 5-95 %, Max. vzorkovací frekvence: 20 Hz, Nastavená vzorkovací frekvence: 10Hz Kc 2178 Kc Kc Kc!\bsolutní tlak I Rozsah: kpa (Abs. tlak) I PASCOPS-2146Absolutnitlak.teDlota Tlak:rozsahOaž 700kPa,presnost:1:2kPa, eplota 100e -+700e rozlišení 0.1 kpa, Teplota: rozsah -10 až 70 oe, presnost :1:0.5oe, Zobrazení teploty voe, Kc Kc Kc Kc K a F Nerez teplotní cidlo Rozsah: -35 e až +135 e PASCO P Nerezová tedlotni sonda Rozsah senzoru: -35 oe až +135 oe, Rozlišení: 0,01 oe Presnost: :1:0.5oe, Maximální vzorkovací frekvence: 10 Hz Svetlo 700 Kc 847 Kc Kc 847 Kc Rozsahy: 0-2,6 lux I lx I O PASCO PS-2106A SvetelnÝ senzor Rozsah senzoru: režim "svícka": 0-26 lux, režim 26000lux "žárovka": lux, režim "slunce": lux., Presnost: :I: 1 db maximální hodnotyzvoleného rozsahu, Rozlišení: 0,01 %., Max. vzorkovací frekvence: 1000 Hz., Kc Kc Kc Kc Nastavená vzorkovací frekvence: 2 Hz., Operacní rozsah: 0-40 oe.

6 Intenzita zvuku Rozsah: db db I PASCO P Senzor mereni úrovne hluku Rozsah akustického tlaku: hlas db, rozlišení 0,1 db dba/dbc, trubka dba/dbc, letadlo dba/dbc, Rozsah intenzity zvuku: hlas 10-31JW/m2-10 IJW/m2, trubka 1IJW/m IJW/m2, letadlo 10 IJW/m Kc Kc Kc Kc 10,000 IJW/m2, presnost: :1:2dB v 94 db (nebo dbg) v 1000 Hz, Rozlišení: 0,1 db EI. náboj Rozsah: :l:0,1ijc bei :1:10V (Ri PASCO P Senzor elektrického náboie Rozsah senzoru::i: 0.11JC a:l: 10 V, 1012 ) Rozlišeni: 500 IJV,5.0 pc, Vstupni odpor: 1012 Ohm, Vstupni kapacita: 0.01 IJF:1:5% Vstupni kabel: 0,9 m, stínený, Maximálni vstupni napetí: :1:150voltu dc, permanentni Kc Kc Kc Kc mericí rozhrani 2 vstupy pro senzory, 1 PASCO PS-2009 SPARK link Dva vstupy pro PASPORT senzory integrovaný teplomer, 1 integr. Vstup pro teplotni cidlo Vstup pro napetové cidlo Kc Kc Kc Kc Voltmetr Celková cena sady merících senzoru fyzika Kc Kc Kc Kc

7 "Nabídka podaná prodávajícím ve výberovém rízení na dodávku merících systému pro výuku prírodovedných Identífikacní udaje uchazece: Jan Mlka,Sldl.Vyšný117,38101 CeskýKrumlov.ICO , DICCZ Kontaktnlúdaje:JanMlka,tel , 3. Sada senzoru pro merení - "Zemepis" Pocet sad: 4 sady Cena za Cena za vc. Požadované min. parametry Typové oznacení, specifikace zadavatele bez DPH DPH 21 % bez DPH DPH 21 % Sensor Teplota, tlak, rosný bod, rel. PASCO PS-2174 Senzor DOC8Sís anemometrem Merí rychlost vetru, teplotu, pocasí/vetromer abs. vlhkost, vítr, nadm. Výška barometrický tlak, relativní, absolutní vlhkost a rosný bod, Vitr: rozsah: 0,5-29 mis, rozlišení: 0,1 mis, presnost: :t3 % mis, Barometr: 150 až 1150 hpa, v Hg (0,03 hpa), :t0.03 in Hg (1 hpa), Vlhkost relativní: 0-100%,:t 2%, (Q-60%), 1% v lepším Kc Kc Kc Kc rozlišení, Vlhkost absolutní: 0-50 g/m3, :t 10%, 0.1 g/m3 v lepším rozlišení Teplota: -20.e až 55.e, :t0.5.,0.1.e v lepšlm rozlišení, Rosný bod: -50.e až 55.e, :t2 %, 0.1.e v lepšlm rozlišení Sensor GPS Zem. šlrka, délka, nadm. výška, PASCO PS-2175 Senzor GPS Automaticky zaznamenává polohu GPS pro všechny data rychlost pohybu snímacu ve dvou režimech Ideální pro rozsáhlé studie pohybu Export dat do propracovaného softwaru My World GIS, Merí:zemepisná délka/šlrka, nadmorská výška, rychlost Pfesnost polohy: 10 m (2D RMS)/5 m (2D RMS,WAAS) Rozlišení: 2 m režim plné zemepisné šírky/délky a 0,2 m režim relativnl pozice Rychlost rozlišeni: 0,1mIs obnovovacl frekvence jednou za sekundu Indikujlcí LED dioda indikuje zda je GPS snímac schopen triangulovat pozici Kc Kc Kc Kc mefící rozhraní s Datalogger se vstupy pro dva PASCO PS-2008 SPARK SLS 2 vstupy na PASPORT senzory dotykovým libovolné senzory, pruvodcem USB porty pro pripojení flash pameti ci tiskárny, export namerených dat displejem experimenty a minimálne 20 Vstupy pro napetové a teplotnl cidlo (obe cidla jsou k dataloggeru priložena) predinstalovanými experimenty. Robustní, vodeodolná konstrukce, Velký dotykový, barevný display (úhloprlcka 14,5 cm) s Datalogger musí být vysokým rozlišenlm. Možnost sledováni dat více zpusoby zobrazeni najednou, 20 prizpusoben použití v laboratorí predinstalovaných experimentu. i mimo ni, odolný proti politi vodou. OvládánI dataloggeru pomocí barevného dotykového Kc Kc Kc Kc displeje s úhlopríckou minimálne 7". Datalogger musí být pripojitelný k pe a musí umožnovat export namerených dat. Celková cena sady merících senzoru Zemepis Kc Kc Kc Kc

8 I "Nabídka podaná prodávajícím ve výberovém rízen na dodávku merících systému pro výuku prírodovedných Identifikacní udaje uchazece: Jan Mrka,Srdl.Vyšný117,38101 CeskýKrumlov.ICO , DICCZ Kontaktnrúdaje:Jan Mrka,tel , 4. Sada senzoru pro merení -"Prírodopis" Pocet sad: 4 sady Cena za Cena za vc. Požadované min. parametry Typové oznacení, specifikace zadavatele bez DPH DPH 21 % bez DPH DPH 21 % Sensor CO2 Rozsah: ppm PS-2110 Senzor mefeni koncentrace C02 Rozsah senzoru: ppm (1 ppm = tisícina promile)c02. Presnost: v rozsahu ppm: 100 ppm nebo 10 % rozsahu, ppm: 20 %, nad ppm: pristroj lze použít pouze ke sledování Kc Kc Kc Kc kvalitativních zmen a trendu. Rozlišení: 1 ppm. Operacní rozsah: 5-95% relativní vlhkosti, oe. Sensor zakalení Rozsah: NTU, 5 Hz PS-2122 Senzor na mereni zákalu Rozsah senzoru: NTU (z angl. vzorkování Nephelometric Turbidity Units - NTU), Presnost: v rozsahu 0-20 NTU: :I:0,2 NTU, NTU: :I: 0,5 NTU, NTU: :I: 1 NTU, Rozlišeni: O, 1 NTU Operacni rozsah: 5-40 oe (Teplotní rozsah se vztahuje jak na teplotu zjištovaného vzorku,tak i na teplotu okolí. Pokud se teplota okolí zmení o více jak 10 oe, pak znovu Kc Kc Kc Kc zkalibrujte senzor.), Max. vzorkovací frekvence: 5 Hz, Nastavená vzorkovací frekvence: 1 Hz Sensor plynný kyslík Rozsah: O % koncentrace PS-2126 Senzor Dlvnného kvallku Rozsah senzoru: 0-100% koncentrace kyslíku, Oaž (0,024 % rozlišení) 1,000,000 ppm, Rozlišeni: 0,024% kyslíku,presnost: :1:1% kyslíku pri konstantní teplote a tlaku, Presnost: :1:5% nad rozsah provozní teploty Provozní teplota: 0-40 oe, Rozsah relativni vlhkosti: Oto 99 %, nekondenzující Kc Kc Kc Kc Sensor kvality vody Teplota / ph /rozp. kyslík / PS-2169 Senzor kvalltv vodv Merení:teplota, ph, rozpuštený kyslík, vodivost jednotlive vodivost nebo soucasne, Podporuje ISE a ORP elektrody, Teplota: -35 oe až +135 oe, :1:0.5oe, 0.01 oe, phiise/orp: 0-12 ph, ph,:l:2000 mv, provozní teplota oe Kc Kc Kc Kc Rozpuštený kyslík: Oaž 20 mg/l, :1:0.2mg/L, 0.01 mg/l, Vodivost: 3 volitelné uživatelské rozsahy merící rozhraní 2 vstupy pro senzory, 1 PASCO PS-2009 SPARK IInk Dva vstupy pro PASPORT senzory integrovaný teplomer, 1 integr. Vstup pro teplotní cidlo, Vstup pro napetové cidlo 4100 Kc Kc Kc Kc Voltmetr Celková cena sady merících senzoru Prírodopis Kc Kc Kc Kc

9 ~ "Nabídka podaná prodávajícím ve výberovém rízení na dodávku merících systému pro výuku prírodovedných Identifikacní údaje uchazece: Jan Mlka,Sldl.Vyšný117,38101 CeskýKrumlov.ICO , DICCZ Kontaktníúdaje:Jan Mlka,tel Sada senzoru pro merení - "Chemie" Pocet sad: 1 Cena za Cena za vc. Požadované min. parametry Typové oznacení, specifikace zadavatele bez DPH DPH21 % bez DPH DPH21 % ehemický sensor Teplota I ph ItlakI napetí PASeo PS-2170 Obecná chemie Meríteplotu, ph, absolutní tlak plynu a napetí jednotlive nebo soucasne, Podporuje ISE a ORP elektrody, Teplota: -35 oe až +135 oe, :1:0.5oe, 0.01 oe, ph/lse/orp sonda: :1:2000mV, 0.1 mv, ph rozsah Oaž 14 ph ph rozlišení ph, Absolutní tlak: OkPa až 700 kpa, 2 kpa, 0.1 kpa, Napetí: :1:10V, Kc Kc Kc Kc :1:0.01V, :1:0.04mV, prepetová ochrana, výstupní odpor 2 MOhm Rychlereagující Rozsah: -10oe až +70oe PASeO PS-2135 RvchléteDlotnl cidlo Rozsah senzoru: -10 oe až +70 oe eplotní cidlo Rozlišení: 0,01 oe, Presnost: :1:0.5oe, Maximálnívzorkovacífrekvence: 100 Hz 800 Kc 968 Kc Kc 968 Kc [Vodivost Rozsahy: 0-1mS I 0-10 ms I 0- PASeO PS-2116A Sonda na mateni vodivosti Rozsah senzoru: IJS/cm, ms IJS/cm, IJStcm,Presnost::I: 10 % zvoleného rozsahu, Rozlišení: 0,1 %, Max.vzorkovacífrekvence: 20 Hz, Nastavená vzorkovacífrekvence: 2 Hz, Operacní rozsah: O- 50 oe Kc Kc Kc Kc Kolorimetr Transmitance, absorbance 0- PASeO PS-2121 Kolorimetr Rozsah senzoru: 0-100% transmitance, absorbance, 100% (0,1% rozlišení) Presnost: :I:0,5 % transmitance, Rozlišení: O, 1 % transmitance Operacní rozsah: 5-40 oe (Teplotní rozsah se vztahuje jak na teplotu zjištovaného vzorku, tak i na teplotu okolí. Pokud se teplota okolízmení o více jak 10 oe, pak znovu Kc Kc Kc Kc zkalibrujtesenzor.), Max. vzorkovací frekvence: 5 Hz, Nastavená vzorkovacífrekvence: 1 Hz,Vlnové délky: 660 nm (cervená), 610nm (oranžová), 565 nm (zelená), 468 nm (modrá) Pocítac kapek Max.40 kapek I s, minimální PAseO PS-2117Pocltadlo kadek Rozsah senzoru: maximálne40 kapek za sekundu, velikost kapky 0,5 mm Minimální velikost kapky: 0.5 mm, Okno pro kapky: 18 mm x 13 mm Kc Kc Kc Kc Maximální vzorkovací frekvence: 10 Hz, Výchozívzorkovacífrekvence: 5 Hz EI. napetí I el. proud Rozsahy: :1:10V (0,005 V PASeO PS-2115 Sonda na mateníel. nadetla DrouduRozsahsenzoru: Proud: 0.5 rozlišení) I :1:1A (5001JA rozliš.) ma- :1:1.0A, Napetí:0.005V -:I: 10V, Presnost: Proud: :1:2mA, Napetí: :I:20 mv, Ri < 0,9 % Rozlišení: Proud:500IJA, Napeti: 5 mv, Max. vzorkovací frekvence: 1000 Hz Nastavená vzorkovacífrekvence: 10 Hz, Operacnl rozsah (max. vstup): Proud: 1.1 A, Napetí: 30 V, Vstupní odpor: Merení proudu: < 1 O (typicky0.8 O), Napetí: 1 MORi Kc Kc Kc Kc Sada pro výuku ctení Clselnástuppnicea data PASeOME-9849Obsahuje:,Papírovéterce(8), Stupnicieproodecítánídat (4), Metr(4), a urcovánímerených Ukazatelemusíbýt laminoványplastovémíce(4), Císelnástuonicea ukazateledatjsou laminoványpro použitís suché hodnot pro použití s suché mazání mazání znacek 3 700Kc Kc Kc Kc znacek.

10 ~.....~, Set urcováni hustoty Min 20 vzorku PASCO SE-9719 Sada 22 samostatných dnu, Válce stejné délky a ruzných prumeru (4), -Válce stejné délky a ruzných Válce stejného prumeru a ruzné délky (4), Koule s ruznými prumery (4), Obdélnikové tvary prumer ruzných velikosti a materiálu (10) Kc Kc Kc Kc - Válce stejného prumeru a ruzné délky.. Sada pro urcováni Univerzálni sadu materiál hlinlk, PASCO ME Univerzálnl sada materiálu, 3 válce: hliník, mosaz, plast, 2 bloky: hustoty mosaz, plast rluzných tvaru i hlinikové a mosazné, Nepravidelný tvar: hlinlk nepravidelných min Kc Kc Kc Kc mefíci rozhraní 2 vstupy pro senzory, 1 PASCO PS-2009 SPARK IInk Dva vstupy pro PASPORT senzory integrovaný teplomer, 1 integr. Vstup pro teplotni cidlo, Vstup pro napetové cidlo Kc Kc Kc Kc Voltmetr Celková cena sady merících senzoru Chemie Kc Kc Kc Kc

11 ~ "Nabídka podaná prodávajícím ve výberovém rízení na dodávku merících systému pro výuku prírodovedných Identifikacni údaje uchazece: 6. "Softwarové prostredí" Jan Mika,Sidl.Vyšný117,38101 CeskýKrumlov.ICO , DICCZ Kontaktniúdaje:Jan Mika,tel zadavatele Požadované min. parametry Typové oznacení, specifikace software k sadám pro Software musí umet vrstvit PASCO PS-2400 SPARKvue merení podkladové snímky a zobrazení Kombinace návodu na sestavení a postup experimentu a vlastního merení namerených dat tak, aby Emulátor dataloggeru SPARK SLS - SPARK ve Vašem notebooku výsledkem byla interaktivní Instalace pro Win i Mac OS prezentace, pri níž jsou grafy, Senzory lze zapojit do libovolnéhopasport interface (SPARK SLS PS-2008, SPARK tabulky, císelné ci analogové link PS-2009, Xplorer GLX PS-2002, usa link PS-2100A) a pak pracovat ve SPARKvue. hodnoty sledovatelné v popredí Snižuje cas na prípravu experimentu teoretického pruvodce Zcela nový rozmer interaktivní výuky prírodních ved experimentem. Ovládání Vhodné i pro práci mladších žáku software, tj. presné rozmístení Ideální ve spojení s interaktivní tabulí, splnuje požadované parametry ovládacích prvku, nastavení sberu dat a jejich následné analýzy, musí být naprosto identické s ovládáním a grafickým rozvržením software pro ovládání dataloggeru na dotykové obrazovce, který je v nabídce sortimentu dodavatele senzoru. Cena za Cena za vc. bez DPH DPH 21 % bez DPH DPH 21 % Kc 8470 Kc Kc 8470 Kc

12 ~ "Nabídka podaná prodávajícím ve výberovém rízení na dodávku merících systému pro výuku prírodovedných Identifikacní údaje uchazece: Jan Míka,SídloVyšný117, CeskýKrumlov.ICO , DICCZ Kontaktníúdaje:Jan Míka,tel , 7. Dráhy, mechanické príslušenství" Cena za Cena za vc. zadavatele Požadované min. parametry Typové oznacení, specifikace bez DPH DPH21 % bez DPH DPH21 % Vozfckovádráha s Vozfckovádráha 1,2m systém PASCO ME-6955PAScar 1.2 m PAScar vozíky(2x) príslušenstvfm (vcetne dvou vozícku, Hliníkovádráha, Nastavitelnýdoraz magnetické zarážky magnetickýchzarážek a Úchyt pro prichycenfstativu. 250g závažf (2x), Stavitelné nožky Kc Kc Kc Kc nastavitelných nožicek)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obchodní akademie, Bučovice, Komenského náměstí 211, IČO : 00566934, tel. 00420517383169 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci veřejné zakázky malého rozsahu EU peníze školám Registrační

Více

Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Nádražní 48, 564 01 Žamberk. v y z ý v á m

Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Nádražní 48, 564 01 Žamberk. v y z ý v á m Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Nádražní 48, 564 01 Žamberk V Žamberku dne 22. 10. 2013 Číslo jednací: 277/2013/ŘED Vyřizuje/linka: tyč, 608 144 347 E-mail: tyc@gyzamb.cz Výzva k podání nabídky na plnění

Více

Kompletní katalog na vyžádání.

Kompletní katalog na vyžádání. Kompletní katalog na vyžádání. PASCO Jak vybrat? Výběr senzorů: Jaké úlohy chcete měřit? Inspirujte se v některé z našich sbírek! Výběr vyhodnocovacího prostředí: Jaké komunikační rozhraní, datalogerů

Více

I. Smluvní strany. II. Základní ustanovení

I. Smluvní strany. II. Základní ustanovení KUMSP08HSGUS -'..'. "lll po/ufincmcován zprostředků Evropské unie, Evropskéhofondupro regionální'rozvojprostřeávctvím.ranéhooperačníhoprogramu, reg. č. CZ1.06/3.4.00/23.O9464 W. H-Ji mmmmsrvo PRO MÍSTNÍ

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

LICENČNÍ SMLOUVA dodávka software pro zpracování zdravotnických dat

LICENČNÍ SMLOUVA dodávka software pro zpracování zdravotnických dat LICENČNÍ SMLOUVA dodávka software pro zpracování zdravotnických dat.. zapsána: se sídlem: IČ: zastoupený: bankovní spojení: číslo účtu: dne DIČ: jako poskytovatel licence na straně jedné (dále jen poskytovatel

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015. Článek 1 Smluvní strany

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015. Článek 1 Smluvní strany RÁMCOVÁ SMLOUVA Příloha č. 4 k č.j. MV-153737-25/ VZ -2013 NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015 Číslo smlouvy dodavatele č. 1: Číslo smlouvy dodavatele

Více

Seznam příloh. Veřejná zakázka

Seznam příloh. Veřejná zakázka Seznam příloh Veřejná zakázka Zakázka malého rozsahu (podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - Tato veřejná zakázka na dodávky se neřídí zákonem o

Více

-ú t. lil 1r1 lu«: -J1ltL

-ú t. lil 1r1 lu«: -J1ltL PEC "1' \1 -ú t. lil 1r1 lu«: -J1ltL KUPNí SMLOUVA ek pod Z Brcty uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen "občanský zákoník") níže uvedeného dne, měsíce

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

Pardubický kraj ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Pardubický kraj ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 č. j. KrÚ 58801/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejný zadavatel Pardubický kraj se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice IČ: 708 92 822 vyhlašuje

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁvANf. Výsledek výběrového

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁvANf. Výsledek výběrového evropský ~ IVrr t e ~ sociální J1INISTERS-VO ŠKOLSTV fond v CR EVROPSKÁ UNIE "" P.OF ŽE- A rl:: OVV'"::HOVV INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁvANf OP Vzděláváni Výsledek výběrového řízení Číslo veřejné zakázky:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA- 6002/30-2011 Číslo smlouvy zhotovitele: Číslo smlouvy objednatele: S-44/A5101/2011 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do...

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... Příloha č. 2 Obsah nabídky OBSAH NABÍDKY v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... 2 Obsah nabídky listy od

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Kupní smlouva č.j. PPR-26112-15/ČJ-2013-990656 uzavřená dle ustanovení 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. ev. č. RCV-2012-Z099

KUPNÍ SMLOUVA. ev. č. RCV-2012-Z099 KUPNÍ SMLOUVA ev. č. RCV-2012-Z099 uzavřená podle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník") Kraj Vysočina se sídlem: zastoupený:

Více

Kupní smlouva č.. Uzavřená v souladu se zák. č. 89/2012 Sb. Drtič dřeva (bioodpadu)

Kupní smlouva č.. Uzavřená v souladu se zák. č. 89/2012 Sb. Drtič dřeva (bioodpadu) se uzavírá mezi: Kupní smlouva č.. Uzavřená v souladu se zák. č. 89/2012 Sb. Drtič dřeva (bioodpadu) I. Firma: Sídlo: Zastoupená: IČ: Bankovní spojení: tel.: e-mail: dále jen prodávající a Zapsaná v obchodním

Více

Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Pásková knihovna a zálohovací software KUPNÍ SMLOUVA

Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Pásková knihovna a zálohovací software KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku

Více

uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník )

uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Smlouva o dílo č. SR/2007/0180 číslo smlouvy zhotovitele: na zhotovení dopravní studie Prověření optimálního koridoru R35 v úseku Zámrsk-Dětřichov u Moravské Třebové uzavřená podle 536 a následujících

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

OP Výzkum a vývoj pro Inovace. KUPNÍ SMLOUVA 0. yo'\ \0\ll. \t>\ \1}.0'\Lt

OP Výzkum a vývoj pro Inovace. KUPNÍ SMLOUVA 0. yo'\ \0\ll. \t>\ \1}.0'\Lt -- EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FON D PRO REGIONÁLNf ROZVOJ INVESTICE DO VAŠf BUDOUCNOSTI KUPNÍ SMLOUVA 0. yo'\ \0\ll. \t>\ \1}.0'\Lt I. SMLUVNÍ STRANY KUPUJICI: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI veřejná vysoká

Více

podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen smlouva") I.

podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen smlouva) I. vysocma KRAJSKÝ ÚŘAD dbor informatiky likcva 57. 587 33 Jlhfaya KUPNÍ SMLOUVA KUJIP014Z24U podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen smlouva")

Více

Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu. Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Ing. Karlem Goldemundem, starostou

Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu. Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Ing. Karlem Goldemundem, starostou Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), mezi těmito smluvními stranami:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem č.j. 35464/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. multioborový pavilon dodávka zdravotnických

Více

SMLOUVA O DÍLO č. 11/0401/2012 Oprava střechy bud.č. 11 CE 04-10-01/011

SMLOUVA O DÍLO č. 11/0401/2012 Oprava střechy bud.č. 11 CE 04-10-01/011 Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 IČ: 601 62 694 DIČ: CZ60162694 SMLOUVA O DÍLO č. 11/0401/2012 Oprava střechy bud.č. 11 CE 04-10-01/011 jejímž jménem jedná Ing.

Více

ZADAVATEL: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Sídlem: Nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 Malá Strana IČ: 00006599.

ZADAVATEL: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Sídlem: Nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 Malá Strana IČ: 00006599. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Sídlem: Nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 Malá Strana IČ: 00006599 NÁZEV ZAKÁZKY: Zadavatel Vás Firewall VYZÝVÁ k předložení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (včetně zadávací dokumentace) Název zakázky: NÁKUP AUTOMOBILU 2015 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/02 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název

Více

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města Smlouva o dílo uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen NOZ ). 1. Smluvní strany Objednatel: Zastoupený: Kontaktní osoba: Město Kopřivnice Sídlo: Štefánikova 1163, 742

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468 zapsané

Více