Český svaz ochránců přírody

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Český svaz ochránců přírody"

Transkript

1 Český svaz ochránců přírody Člen IUCN, nositel ocenění OSN-UNEP "GLOBAL 500" PODBLANICKÉ EKOCENTRUM ČSOP 02/09 základní organizace ČSOP, Pláteníkova 264, Vlašim Revitalizace vodních prvků zámeckého parku Vlašim Biologické posouzení projektu Vlašim,

2 Posouzení je zpracováno na základě objednávky Města Vlašim, J.Masaryka 302, Vlašim. Posouzení je zpracováno za účelem doplnění dokumentace projektu. Při zpracování hodnocení bylo vycházeno z projektové dokumentace dodané objednatelem, předložena byla textová část a výkresová část včetně přehledové mapy, situačních výkresů pozemků, příčných a podélných profilů zachycujících navrhovaný stav. Hodnocení dále vychází z poznatků orientačního biologického průzkumu, který proběhl a na místě a z odborné literatury. Zpracovatel posudku: ZO ČSOP Vlašim Pláteníkova Vlašim tel./fax

3 Obsah: 1. Předmět hodnocení 2. Popis projektu 3. Biologický průzkum 4. Vyhodnocení vlivů projektu na biotu 5. Navrhovaná opatření 6. Závěr 7. Podklady 1. Předmět posudku Předmětem hodnocení je posouzení vlivu realizace projektu Revitalizace vodních prvků zámeckého parku Vlašim na biotu na lokalitě. 2. Popis projektu Účelem projektu je obnova funkčnosti a rekonstrukce stávajících vodních prvků v areálu zámeckého parku Vlašim. Dílčími cíli je obnovení retenční a akumulační schopnosti nádrží, vytvoření krajinotvorných prvků, zlepšení mikroklimatu blízkého okolí a oprava vodoteče. Autorem projektu je Projektová kancelář - ing.petr Datel, Tyršova 1902, Benešov, IČO: Rekonstrukce vodních prvků zahrnuje celkem 5 lokalit. V lokalitě č.l bude prováděna úprava náhonu, který provozuje Město Vlašim. V lokalitě č.2 bude provedena oprava Domašínského potoka (ČHP ), který je ve správě Zemědělské vodohospodářské správy Benešov. V lokalitě č.3 bude provedena obnova slepého ramene Blanice (ČHP ) v km cca 18,4. Řeka Blanice je ve správě Povodí Vltavy Praha. V lokalitě č.4 budou rekonstruovány malé vodní nádrže Dolní Zámecká" a Horní Zámecká", které jsou napájeny pramennými vývěry. V lokalitě č.5 bude rekonstruována malá vodní nádrž U Náhonu", která je situována mezi náhonem a řekou Blanicí v ř. km cca 19,2. Na protějším břehu Blanice budou zřízeny 2 tůně. Lokalita č.l - úprava náhonu Úprava náhonu bude prováděna na jeho začátku od mostku v délce 96 m. Náhon je v tomto úseku částečně zanesen (hlavně při pravém břehu), levý břeh je vyvýšen uloženým výkopkem z náhonu. Úprava spočívá v odtěžení nánosů, úpravy levého břehu odstraněním stávajících výkopků a úprava pravého břehu jeho zvýšením v prostoru mezi břehem a stávajícím oplocením. Lokalita č.2 oprava koryta Domašínského potoka Domašínský potok v úseku od soutoku s Blanicí k stávajícímu mostku (km 0,366) na okraji parkuje neupraven a opakovanými zvýšenými průtoky jsou narušeny břehy (nátrže) na obou březích. Místy je potok ve dně rozšířen a částečně zanesen nánosy. Stávající dno je relativně stabilizované. Úprava spočívá v opevnění břehů v místech natrží pomocí zásypu a zřízení kamenného záhozu na svazích břehů. V trase toku budou osazeny stupně ze zdiva z lom.kamene na MC, které budou stabilizovat příčný sklon vodoteče. Pomístně budou odstraněny nánosy. Opevnění je navrženo na Q

4 Lokalita č.3 - obnova slepého ramene Blanice Původní slepé rameno Blanice bylo v minulosti zavezeno a v současné době je terén těsně nad hladinou Blaníce. Lokalita je porostlá náletovým křovím, kopřivami a pod. Úprava spočívá ve vyhloubení slepého ramene délky cca 76 m, šířky ve dně cca 3.0 m (v koruně 7,0-7,5 m s opevněním svahů kamenným záhozem. Konec ramen bude propojen s Blanicí pomocí průcezného filtru. Lokalita č.4 - rekonstrukce malé vodní nádrže Dolní Zámecká" a Horní Zámecká" Plocha povodí vodních nádrží Horní Zámecká" a Dolní Zámecká" je cca 0,15 km 2, povodí je bez vyvinuté údolnice (pouze v dolní části patrné koryto), téměř celé zalesněné, průtok Q 100 bude cca 0,9 m 3 /s (odvozeno). Vodní nádrže v současné době nejsou provozovány. Vodní nádrž Dolní Zámecká" má zachovalou pouze výpust, hráz je snížena a je po ní vedena parková cesta. Zdrž je zanesena a porostlá luční vegetací. Vodní nádrž Horní Zámecká" má odstraněný požerák a voda odtéká stávající spodní výpustí. Hráz je na návodní straně neopevněná, koruna je úzká. Zdrž je zanesena splaveninami hlavně v přední části. Rekonstrukce nádrže Dolní Zámecká" spočívá v provedení nové výpusti z normální hladiny. Dále bude rozšířena (na návodní straně) a zvýšena hráz, na návodní straně opevněna kamenným pohozem. Ve zdrži budou provedeny odkopávky, břehy upraveny do sklonu cca l:3. Stávající mělké koryto mezi nádržemi bude upraveno. Rekonstrukce nádrže Horní Zámecká" spočívá v opravě hrázového tělesa, tj. rozšíření a urovnání koruny hráze na šířku min. 3,0 m a úpravě (násypu) návodního svahu hráze včetně opevnění kamenným pohozem. Současně bude odstraněna stávající spodní výpust a vybudována nové včetně uzavřeného požeráku, osazeného v hrázi. V konci hráze bude zřízen lichoběžníkový bezpečnostní přeliv. Zdrž bude v celé ploše odbahněna. Vodní nádrž Horní Zámecká" má navržený bezpečnostní přeliv na průtok cca Q 100, vodní nádrž Dolní Zámecká" vzhledem k velikosti nádrže a typu hráze (malý výškový rozdíl mezi patou vzdušného svahu a korunou hráze) nemá klasickou spodní výpust, ale pouze výpust z normální hladiny, bezpečnostní přeliv je tvořen průlehem v koruně hráze. Pod hrází se nenachází obytné ani jiné objekty. Návrhové parametry nádrží: plocha při norm. hladině objem při norm. hladině Dolní Zámecká" 390 m m 3 Horní Zámecká" 600 m m 3 Lokalita č.5 - rekonstrukce malé vodní nádrže U Náhonu" a 2 tůně. Vodní nádrž U náhonu" je situována mezi náhonem a řekou Blanicí a nemá typickou hráz, neboť zdrž je umístěna pod rostlým terénem. Vodní nádrž je provozována. Nádrž je opatřena spodní výpustí (DN 100) a dřevěným požerákem, který je téměř v havarijním stavu. Celá zdrž je zanesena, mělká. Nátok do nádrže je provizorní (trubka). Rekonstrukce spočívá v odbahnění zdrže, bude odstraněna stávající spodní výpust a zřízena nová s uzavřeným požerákem osazeným v hrázi. Rovněž bude zřízeno nové napouštěcí potrubí s rozdělovacím objektem. Na louce na protějším břehu Blanice budou zřízeny dvě tůně o ploše cca 2x200 m 2, hl. do 0,8 m. Návrhové parametry: plocha při norm. hladině objem při norm. hladině U Náhonu" 850 m m 3 Tůně 400 m 2 cca 250 m 3

5 Vzhledem k tomu, že park je protkán sítí zpevněných cest, jsou jednotlivé lokality přístupné technice po parkových cestách. Hlavní přístup techniky do parku je spodní branou ve Vlašimi (u areálu Správy parku). Deponie vytěženého materiálu bude prováděna na pozemcích v sousedství řešených vodních prvků, voda pro stavební práce a stavební směsi bude získávána odběry na místě. Předpokládaný harmonogram stavby: zahájení: 10/2006 dokončení: 08/ Biologický průzkum Lokality řešené projektovou dokumentací leží v zámeckém parku Vlašim. Zámecký park vznikl v letech , kdy vlastník Karel Josef Auersperg v prostoru bývalé obory a užitkové zahrady zámku založil přírodně krajinářský park. Tvůrce parku využil členité údolí řeky Blanice a lesní porosty obory, které doplnil průseky a výsadbou exotických dřevin. Niva řeky Blanice byla doplněna o vodní plochy, další vodní plochy byly vybudovány na drobných přítocích. Celý park byl protkán sítí stezek, které spojovaly romantické stavby Měsíční ostrov s glorietem, tureckou mešitu, čínský pavilon. Park nebyl po změně majitelů udržován a řada vybudovaných krajinářských prvků a staveb zanikla. Park si přes provedené úpravy zachoval přírodní charakter. Lesní porosty mají charakter acidofilních doubrav a dubohabřin, na strmých skalnatých svazích k Blanici přecházející do suťových lesů. Řeku Blanici lemují vrbové křoviny, v nivě se udržely bohaté dvousečné ovsíkové louky. V současnosti je park postupně rekonstruován, slouží jako rekreační zázemí města Vlašimi. Výsledky biologického průzkumu Lokalita č.l - úprava náhonu Náhon je značně zanesený, v řešeném úseku lemovaný stromovou zelení. Rostlinstvo: Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) Karbinec evropský (Lycopus europaeus) Okřehek menší (Lemna minor) Olše lepkavá (Alnus glutinosa) Zblochan vzplývavý (Glyceria fluitans) Lokalita č.2 oprava koryta Domašínského potoka Potok značně zahloubený pod úroveň terénu, břehové nátrže. Koryto vyplněno štěrkopísčitými nánosy, vyskytují se i cihly, železné předměty i plasty. V ústí potoka do Blanice písčitý náplavový kužel zasahující značně do toku Blanice. Potok teče zalesněným okrajem louky, podél břehů keřová a stromová vegetace, která kořeny částečně stabilizuje koryto, vlastní koryto v podstatě bez vegetace. V dolní části toku je koryto potoka širší, potok zde v náplavech meandruje. Rostlinstvo: Bez černý (Sambucus nigra) Brslen evropský (Euonymus europaeus) Bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria) Habr obecný (Carpinus betulus) Hloh (Crataegus sp.) Hluchavka nachová (Lamium purpureum) Jahodník obecný (Fragaria vesca)

6 Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) Javor klen (Acer pseudoplatanus) Javor mléč (Acer platanoides) Jilm drsný (Ulmus glabra) Jitrocel větší (Plantago major) Kakost smrdutý (Geranium robertianum) Kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris) Konopice sličná (Galeopsis speciosa) Kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) Krtičník hlíznatý (Scrophularia nodosa) Kuklík městský (Geum urbanum) Lípa srdčitá (Tilia cordata) Lipnice obecná (Poa trivialis) Líska obecná (Corylus avellana) Křehkýš vodní (Myosoton aquaticum) Netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere) Olše lepkavá (Alnus glutinosa) Papratka samice (Athyrium filix-femina) Pěťour maloúborný (Galinsoga parviflora) Plicník lékařský (Pulmonaria officinalis) Ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea) Ptačinec žabinec (Stellaria media) Rdesno peprník (Persicaria hydropiper) Řeřišnice hořká (Cardamine amara) Střemcha obecná (Prunus padus) Svída krvavá (Corpus sanguinea) Svízel přítula (Galium aparine) Šťavel kyselý (Oxalis acetosella) Trnovník akát (Robinia pseudoacacia) Vlaštovičník větší (Chelidonium majus) Vrbovka horská (Epilobium montanum) Vrbina penízková (Lysimachia nummularia) Zimolez obecný (Lonicera xylosteum) Živočichové bezobratlí: Erpobdella sp. Radix auricularia Asellus aquaticus Calopteryx virgo Velia sp. Chironomus sp. Trichopetra gen.sp. (imága v okolí potoka) Ephemeroptera gen.sp. (imága v okolí potoka) Gyrinus sp. Dytiscidae gen sp. Platambus sp. Živočichové obratovci: Gobio gobio Leucisccus sp. (juv.) V okolí potoka nalezeny 3 exempláře skokana Rana temporaria..

7 Lokalita č.3 - obnova slepého ramene Blanice Původní slepé rameno Blanice je v současnosti zavezeno a je patrné jen jako sníženina, zaplňující se vodou v době vyšších průtoků na Blanici. Plocha je zarostlá vegetací vrbových křovin a mokřadní vegetací. Rostlinstvo: Bez černý (Sambucus nigra) Bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria) Dvouzubec trojdílný (Bidens tripartita) Chmel otáčivý (Humulus lupulus) Chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea) Karbinec evropský (Lycopus europaeus) Kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) Křehkýš vodní (Myosoton aquaticum) Líska obecná (Corylus avellana) Netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere) Netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera) Pěťour maloúborný (Galinsoga parviflora) Pcháč zelinný (Cirsium oleraceum) Poměnka bahenní (Myosotis palustris) Rdesno blešník (Persicaria lapathifolia) Rdesno peprník (Persicaria hydropiper) Řeřišnice hořká (Cardamine amara) Šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius) Vrba bílá (Salix alba) Žabník jitrocelový (Alisma plantago-aquatica) Živočichové bezobratlí: Arion rufus Arion fasciatus Helix pomatia Succinea sp. Calopteryx splendens Calopteryx virgo Lestes sponsa Platycnemis pennipes Pyrrhosoma nymphula Cordulia aenea Somatochlora metallica Coenagrion puella Anax imperator Aeshna cyanea Aeshna mixta Gomphus vulgatissimus Libellula depressa Sympetrum vulgatum Sympetrum sanguineum Rhytidodus decimusquartus Aphrodes bicinctus Cicadella viridis Philaenus spumarius Aphrophora alni

8 Aphrophora salicis Conomelus anceps Tabanus bovinus Culex sp. Luciulia sp. Sarcophaga carnaria Scatophaga sp. Živočichové obratlovci: Lepus europaeus Lokalita č.4 - rekonstrukce malé vodní nádrže Dolní Zámecká" a Horní Zámecká" Plochy budoucích nádrží jsou v současnosti porostlé vodní a mokřadní vegetací, plochy jsou lemovány stromy a keři, které rovněž porůstají hráze. Na Horní nádrži se vyskytují i místa se stojatou vodou. Rostlinstvo: Bez černý (Sambucus nigra) Blatouch bahenní (Caltha palustris) Brslen evropský (Euonymus europaeus) Bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria) Dub letní (Quercus robur) Habr obecný (Carpinus betulus) Hluchavka skvrnitá (Lamium maculatum) Chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea) Javor mléč (Acer platanoides) Kapraď samec (Dryopteris filix-mas) Kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) Kosatec žlutý (Iris pseudacorus) Lípa srdčitá (Tilia cordata) Netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere) Okřehek menší (Lemna minor) Pampeliška (Taraxacum sp.) Papratka samice (Athyrium filix-femina) Pcháč bahenní (Cirsium palustre) Pcháč zelinný (Cirsium oleraceum) Pryskyřník prudký (Ranunculus acer) Řeřišnice hořká (Cardamine amara) Svízel bahenní (Galium uliginosum) Šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius) Tužebník jilmový (Filipendula ulmaria) Živočichové bezobratlí: Succinea sp. Clausilia sp. Araneus sp. juv. Araneus diadematus Araneus cucurbitinus Polydesmus complanatus Forficula auricularia Pentatoma rufipes Cicadella viridis Philaenus spumarius

9 Carabus intricatus Carabus hortensis Anchomenus dorsalis Pterostichus metallicus Chlaenius sp. Adalia bipunctata Agelastica alni Amara sp. Vespa crabro Lokalita č.5 - rekonstrukce malé vodní nádrže U Náhonu" a 2 tůně. Vodní nádrž U náhonu" je situována mezi náhonem a řekou Blanicí. Jedná se u mělkou zabahnělou nádrž s vodní vegetací lemovanou vzrostlými olšemi. Rostlinstvo: Bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria) Dvouzubec trojdílný (Bidens tripartita) Hluchavka skvrnitá (Lamium maculatum) Hvězdoš háčkatý (Callitriche hamulata) Chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea) Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) Karbinec evropský (Lycopus europaeus) Kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) Křehkýš vodní (Myosoton aquaticum) Netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere) Okřehek menší (Lemna minor) Olše lepkavá (Alnus glutinosa) Pěťour maloúborný (Galinsoga parviflora) Pcháč zelinný (Cirsium oleraceum) Pryskyřník prudký (Ranunculus acer) Zblochan vzplývavý (Glyceria fluitans) Živočichové bezobratlí: Radix auricularia Planorbis planorbis Gerris sp. Corixa sp. Notonecta sp. Nepa cinerea Zygoptera (gen div.) larvy Aeschnidae gen sp. Libellulidae gen.sp. Pyrrhosoma nymphula Cordulia aenea Somatochlora metallica Coenagrion puella Anax imperator Aeshna cyanea Gomphus vulgatissimus Libellula depressa Sympetrum vulgatum Sympetrum sanguineum

10 Nádrž je významným refugiem vodních bezobratlých (nutno ji zachovat), výskyt žab a čolků v době rozmnožování na jaře možný. Případné odbahnění je proto vhodné doporučit mimo jarní a letní období, nejlépe na podzim či v zimě. První tůň je plánována na ploše na levém břehu za mostem proti proudu Blanice. Plocha je kosenou loukou. Rostlinstvo: Bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria) Dub letní (Quercus robur) Javor mléč (Acer platanoides) Jetel plazivý (Trifolium repens) Kontryhel (Alchemilla sp.) Kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) Křehkýš vodní (Myosoton aquaticum) Pampeliška (Taraxacum sp.) Pcháč zelinný (Cirsium oleraceum) Pryskyřník prudký (Ranunculus acer) Šťovík menší (Rumex acetosella) Šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius) Živočichové bezobratlí: Bombus sp. (jen na kvetoucích rostlinách, hnízda nenalezena) Dolycoris baccarus Elasmucha ferrugata Elasmucha grisea Graphosoma lineatum Coreus marginatus Kleidocerys resedae Sarcophaga carnaria Scatophaga sp. Conopidae gen.sp. Myathropa florea Eristalis tenax Volucella pellucens Baccha elongata Episyrphus balteatus Rhagio sp. Asilidae gen.sp. Druhá tůň je lokalizována do stávající zvodnělé prohlubně při jezu v horní části parku. Prohlubeň má nepravidelný tvar a je značně zbahnělá. Po okraji rostou stromy. Rostlinstvo: Dvouzubec trojdílný (Bidens tripartita) Chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea) Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) Kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) Krtičník hlíznatý (Scrophularia nodosa) Lípa srdčitá (Tilia cordata) Netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera) Okřehek menší (Lemna minor) Pryskyřník plazivý (Ranunculus repens)

11 Svída krvavá (Cornus sanguinea) Živočichové bezobratlí: Erpobdella sp. Planorbis planorbarius Radix auricularia Asellus aquaticus Nepa cinerea Ilyocoris cimicoides Notonecta sp. Corixa sp. Plea atomaria Dytiscidae gen. sp. (imaga i larvy) Acilius sp. Agabus sp. Zygoptera gen sp. (larvy) Tůň s velmi hojným výskytem běžných vodních a semiakvatilních bezobratlých živočichů. Je možné tudy vést rybí přechod. Zvláště chráněné druhy: Bombus sp. ohrožený - na kvetoucích rostlinách na loukách u Blanice, hnízda nenalezena. 4. Vyhodnocení vlivů projektu na biotu Biota na jednotlivých lokalitách odpovídá stanovištím, jedná se o typická společenstva, zvláště chráněné druhy se vyskytují výjmečně (čmeláci rodu Bombus). Navrhované úpravy mají na biotu tyto zásadní vlivy: úpravou stávajícího koryta Domašínského potoka a otěžením nánosů dojde k změně tvaru koryta, dojde k odstranění části vegetace při stavebních pracech. Z hlediska vegetace je zásah nevýznamný, je třeba respektovat vzrostlé stromy a keře, z hlediska živočišstva je třeba respektovat přítomnost obojživelníků a ryb. odbahněním náhonu a vodní nádrže dojde k posunu sukcesního stadia zazemňující se nádrže zpět. Z hlediska rostlinstva i živočišstva nebude mít zásah negativní vliv, je pouze třeba respektovat možnou přítomnost obojživelníků na jaře. nově budou vytvořeny vodní biotopy v případě ramene Blanice, vodních nádrží Horní a Dolní Zámecká a 2 tůní. Zde dojde k celkové změně biotopů (v případě ramene Blanice a vodní nádrže Horní Zámecká se jedná spíše o obnovu historického stavu). Zásah nebude mít negativní vliv na biotu, obdobná vegetace se nachází na dalších plochách v parku, naopak vytvořením vodních ploch dojde k vytvoření vodních ploch (jako nabídka atraktivního stanoviště pro rostliny i živočichy), které se v parku zatím vyskytují sporadicky. 5. Navrhovaná opatření Příčné objekty na Domašínkém potoce musí být oboustranně průchodné pro ryby (vhodné balvanité skluzy). Jedná se přítok, do kterého migrují ryby z Blanice a kde se zdržují hejna juvenilních ryb. Případné odbahnění Vodní nádrže U náhonu je vhodné (s ohledem na možné rozmnožování obojživelníků) realizovat nejlépe na podzim či v zimě, mimo jarní a letní období.

12 2 trsy kosatců žlutých v Horní Zámecké nádrži přemístit a po obahnění vrátit zpět do litorálu. Rostliny hvězdoše háčkatého v malé vodní nádrži U Náhonu" přenést při vypouštění na náhradní lokalitu a po rekonstrukci nádrže vrátit zpět. 6. Závěr Projekt nebude mít negativní vliv na biotu v zájmovém území. Pro zajištění optimálních podmínek pro ryby a obojživelníky je vhodné realizovat doporučená opatření. 7. Podklady Beran L., 2002: Vodní měkkýši České republiky rozšíření a jeho změny, stanoviště, šíření, ohrožení a ochrana, červený seznam. Sborník přírodovědného klubu v Uh. Hradišti, Supplementum 10. Chytrý M., Kučera T., Kočí M. (eds.), 2001: Katalog biotopů České republiky. AOPK ČR, Praha. Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner j, Štěpánek J. (eds.) (2002): Klíč ke květeně České republiky. Academia, Praha. Projektová kancelář - ing.petr Datel: Revitalizace vodních prvků zámeckého parku Vlašim. Projektová dokumentace. Výsledky terénního průzkumu.

13 Lokalita č.1 náhon Lokalita č.2 Domašínský potok

14 Lokalita č.3 - obnova slepého ramene Blanice Lokalita č.4 - rekonstrukce malé vodní nádrže Dolní Zámecká"

15 Lokalita č.4 - rekonstrukce malé vodní nádrže Horní Zámecká" Lokalita č.5 - první tůň.

16 Lokalita č.5 druhá tůň Lokalita č.5 - malá vodní nádrž U Náhonu"

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů)

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů) olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 40-60 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 50-70 vrba křehká (Salix fragilis) 20-50 vrba křehká

Více

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 vrba křehká (Salix fragilis) 0-40 vrba křehká

Více

Příloha 7a Lesnická mapa typologická chráněného území. Zdroj:

Příloha 7a Lesnická mapa typologická chráněného území. Zdroj: Příloha 7a Lesnická mapa typologická chráněného území. Zdroj: www.uhul.cz Příloha 7b Porostní mapa chráněného území. Zdroj: OZP MHMP. Příloha 7c Změny lesních společenstev na opakovaných plochách podle

Více

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů)

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů) olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 40-60 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 50-70 vrba křehká (Salix fragilis) 20-50 vrba křehká

Více

D.3 Dendrologický průzkum

D.3 Dendrologický průzkum ČESKÁ LÍPA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ROHÁČE Z DUBÉ - ČESKOKAMENICKÁ D. Dendrologický průzkum OBSAH:. Průvodní zpráva. Situace : 500 Vypracoval: Hl. inž. projektu: Ing. Szénási Ing. Čamrová Průvodní zpráva AKCE:

Více

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 vrba křehká (Salix fragilis) 0-40 vrba křehká (Salix fragilis) 0-40 vrba č ervenavá

Více

INDEX QBR Datový list do terénu

INDEX QBR Datový list do terénu INDEX QBR Datový list do terénu Kvalita břehového biotopu Skóre pro jednotlivé části nemůţe být negativní, ani překročit 25 Celkový říční kryt Skóre 25 80 % břeţního krytu (kromě jednoletých rostlin) 50-80

Více

Cardamine amara. Dryopteris filix-mas brusnice borůvka. Vaccinium myrtillus. Senecio ovatus kuklík potoční. Geum rivale.

Cardamine amara. Dryopteris filix-mas brusnice borůvka. Vaccinium myrtillus. Senecio ovatus kuklík potoční. Geum rivale. Botanický průzkum Selský potok 2011 Datum PLOCHA Český název Latinský název + ochrana, C4 26.2.2011 1 buk lesní- nálety Fagus sylvatica bez hroznatý Sambucus racemosa 14.5.2011 netýkavka nedůtklivá Impatiens

Více

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy Vídeň 127 594 01 Velké Meziříčí Tel.: +420 733 721 817 E-mail: info@greenberg.cz Web: www.greenberg.cz REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Objednatel: Obec Stránecká Zhoř, Stránecká Zhoř

Více

Pořadové číslo: NRBK K 21

Pořadové číslo: NRBK K 21 (nadregionální biokoridor K 21) Název: Oblík-Raná - Šebín-Pochválovská stráň Mapový list: 1: 5000 Louny 2-6, 2-7, 2-8 Pořadové číslo: NRBK K 21 3BD3, 3B3, 3AB3, 3B3, 4AB2, L - lokální v řešeném území délka

Více

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS.

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS. Projekt péče o stromy podél vodního toku Orlice byl zpracován na objednávku povodí Labe v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně. Terénní šetření proběhla v měsíci lednu 2014. V Rosicích dne

Více

Vlhká louka SEČENÁ. Doporučený výsev: - pro ruční setí... 2g na 1m 2 - setí secím strojem... 1g na 1m 2

Vlhká louka SEČENÁ. Doporučený výsev: - pro ruční setí... 2g na 1m 2 - setí secím strojem... 1g na 1m 2 Vlhká louka SEČENÁ Luční květiny 60% % bedrník větší (Pimpinella major) 1,5 blatouch bahenní (Caltha palustris) 0,2 blešník úplavičný (Pulicaria dysenterica) 0,1 čertkus luční (Succisa pratensis) 0,5 česnek

Více

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny Levý břeh od soutoku Číslo Druh Výška (m) Šířka korun y (m) Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) věk fyziologic ká vytalita pěsteb. patření Poznámky Naléhavos t 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Trotina 1. Název

Více

Foto katalog zachycených, alergologicky významných druhů dřevin, bylin a trav na území města Olomouce

Foto katalog zachycených, alergologicky významných druhů dřevin, bylin a trav na území města Olomouce Foto katalog zachycených, alergologicky významných druhů dřevin, bylin a trav na území města Olomouce Jonáš Gazdík 2014 0 Název česky: Bez černý Název latinsky: Sambucus nigra Alergologický význam (doba

Více

Příl. 2.2: Geobiocenologické snímky

Příl. 2.2: Geobiocenologické snímky Příl. 2.2: Geobiocenologické snímky V rámci PP Třebíčsko jsme zvolil 7 výzkumných ploch, na kterých jsem provedl zevrubný geobiocenologický průzkum. Bylo dbáno na to, aby výzkumné plochy zahrnuly pokud

Více

vrbiny vrby křehké = Sf = Saliceta fragilis

vrbiny vrby křehké = Sf = Saliceta fragilis Vodní tok: Ondřejnice vrbiny vrby křehké = Sf = Saliceta fragilis břehové porosty doprovodné porosty v rba křehká (Salix f ragilis) 60-100 v rba křehká (Salix f ragilis) 60-100 v rba červ enav á (Salix

Více

Suchá retenční nádrž - Topolany

Suchá retenční nádrž - Topolany Suchá retenční nádrž - Topolany Údaje o společném zařízení Suchá retenční nádrž Topolany byla zbudována jižně od obce, v údolí Lukového potoka. Její hráz je umístěna napříč údolí cca 90 m pod soutokem

Více

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ* ošetření dle kategorie I. Kategorie II. Kategorie III. Kategorie kalkulace ks 3 0 1107, 1108, 1109 celkem 3 0 vazby v korunách vazba

Více

Biocentrum BC5 včetně IP27 k.ú. Lučice na Moravě aktualizace projektové dokumentace DPS 07/09

Biocentrum BC5 včetně IP27 k.ú. Lučice na Moravě aktualizace projektové dokumentace DPS 07/09 C.1 Technická zpráva a) účel stavby Cílem (účelem) projektu je vybudování části společných zařízení v KPÚ Lučice na Moravě, tj. uskutečnění optimální organizace půdního fondu na pozemcích vyčleněných komplexní

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - D.1. HG partner s.r.o. DOKUMENATCE OBJEKTŮ Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.:

TECHNICKÁ ZPRÁVA - D.1. HG partner s.r.o. DOKUMENATCE OBJEKTŮ Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.: Investor: Město Úvaly, Pražská 276, 280 82 Úvaly Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák Datum: 04/2015 Vypracoval: Ing. Kamil Borecký Změna: - Akce: Název části: HG partner s.r.o. Smetanova 200, 250

Více

Povodí Odry, státní podnik Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, , doručovací číslo Povodí Vodní tok Číslo hydrologického pořadí

Povodí Odry, státní podnik Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, , doručovací číslo Povodí Vodní tok Číslo hydrologického pořadí Název akce SN Hlínský Investor Povodí Odry, státní podnik Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00, doručovací číslo 701 26 Povodí Vodní tok Číslo hydrologického pořadí Olešné Hlínský potok 2-03-01-0604

Více

Dokumentace SEA - doplnění (vyhodnocení vlivu na životní prostředí) ( ČÁST A - VURÚ) ÚZEMNÍ PLÁN KTOVÁ. D o p l n ě n í n á v r h u

Dokumentace SEA - doplnění (vyhodnocení vlivu na životní prostředí) ( ČÁST A - VURÚ) ÚZEMNÍ PLÁN KTOVÁ. D o p l n ě n í n á v r h u Dokumentace SEA - doplnění (vyhodnocení vlivu na životní prostředí) ( ČÁST A - VURÚ) * ÚZEMNÍ PLÁN KTOVÁ D o p l n ě n í n á v r h u Objednatel: Obecní úřad Ktová Zpracovatel: Mgr. Pavel Bauer Březový

Více

J e v i š o v i c k á. p ř e h r a d a

J e v i š o v i c k á. p ř e h r a d a J e v i š o v i c k á p ř e h r a d a Zatopená plocha při hladině stálého nadržení (Ms) 3,00 ha Zatopená plocha při max.hl. zásobního prostoru (Mz) 8,10 ha Zatopená plocha maximální 12,6 ha Hladina zásobního

Více

Flóra České republiky (původní a nepůvodní druhy) Lenka Nováková Pavlína Kosíková Renáta Strohová

Flóra České republiky (původní a nepůvodní druhy) Lenka Nováková Pavlína Kosíková Renáta Strohová Flóra České republiky (původní a nepůvodní druhy) Lenka Nováková Pavlína Kosíková Renáta Strohová Oproti jiným částem světa Evropa, tedy i ČR poměrně druhově chudé. Dnes původní květena ČR zastoupena více

Více

Typy vodních ekosystémů 1.část - tekoucí vody (základní charakteristika vodního režimu, rozšíření, význam, popis vegetace)

Typy vodních ekosystémů 1.část - tekoucí vody (základní charakteristika vodního režimu, rozšíření, význam, popis vegetace) Typy vodních ekosystémů 1.část - tekoucí vody (základní charakteristika vodního režimu, rozšíření, význam, popis vegetace) Ing. Pavlína Hakrová, Ph.D. Vodní ekosystémy mokřady (wetlands) Definice: území

Více

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr Obsah: Technická zpráva 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr 2 1.1. Identifikační údaje Název stavby: Název objektu: Místo stavby, k.ú.: Okres: Kraj: Obsah

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

H O L Á S E C K Á J E Z E R A

H O L Á S E C K Á J E Z E R A Přírodní památka H O L Á S E C K Á J E Z E R A Botanický průzkum Autor: Ing. Jindřich Šmiták Česká 32 602 00 Brno Datum zpracování: duben-červenec 2012 1. Stručná charakteristika Přírodní památka Holásecká

Více

Abies alba Jedle bělokorá Strom do 50 m Vzpřímené rozpadavé šišky

Abies alba Jedle bělokorá Strom do 50 m Vzpřímené rozpadavé šišky Dřeviny HEN 2009 přehled dřevin ke zkoušce Ing. Zdeněk Hrubý, Ph.D. Abies alba Jedle bělokorá Strom do 50 m Vzpřímené rozpadavé šišky Picea abies Smrk ztepilý Strom do 55 m Převislé šišky Pinus sylvestris

Více

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM Úsek 08 (staničení 2706-2847 m) Stávající úsek, opevněný betonovými panely, je částečně ve vzdutí dvou stupňů ve dně. Horní stupeň slouží k odběru vody do cukrovarského rybníka. Dolní stupeň, viz foto,

Více

Návrh vegetačních úprav lokálního biocentra ÚSES C3 Vedrovický rybníkk.ú. Vedrovice

Návrh vegetačních úprav lokálního biocentra ÚSES C3 Vedrovický rybníkk.ú. Vedrovice Obsah Obsah... 1 Průvodní zpráva... 2 Technická zpráva... 4 Přírodní podmínky... 4 Geomorfologické a geologické poměry... 4 Půdní poměry... 4 Klimatické poměry... 4 Hydrologické poměry... 4 Biogeografické

Více

OPRAVA A ODBAHNĚNÍ RYBNÍKA ŠEJBA

OPRAVA A ODBAHNĚNÍ RYBNÍKA ŠEJBA OPRAVA A ODBAHNĚNÍ RYBNÍKA ŠEJBA k.ú. Vojkovice u Židlochovic Dokumentace pro stavební povolení A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva Datum: 04/2011 Vypracoval: Bc. Dagmar Kabelová zakázky: 97/09

Více

BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY BOČ

BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY BOČ BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY BOČ Ing. Alexandra Masopustová 1 1 ÚVOD A CÍL Na základě objednávky EC Meluzína RCAB byl proveden botanický průzkum na lokalitě Boč. Do současné doby byl v zájmovém území proveden

Více

Šířka ve dně. Navazující na přilehlé koryto Sklon svahů MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM

Šířka ve dně. Navazující na přilehlé koryto Sklon svahů MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM Úsek 02 (staničení 459-732 m) V současnosti je koryto zahloubené, napřímené, opevněné ve dně a březích kamennou dlažbou / rovnaninou. Břehy jsou pokryty travním porostem, v horní části úseku se nacházejí

Více

Ochranné porosty: Požadavky stanovištn. ské (minimalizovat) PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.

Ochranné porosty: Požadavky stanovištn. ské (minimalizovat) PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint. Ochranné porosty: BŘEHOVÉ POROSTY Požadavky stanovištn tní (klimatické,, půdnp dní) Požadavky ochranné (zpevnění břehů,, ale neškodn kodné,, průběh h velkých vod) Požadavky hospodářsk ské (minimalizovat)

Více

Návrh na vyhlášení přírodní památky HORNOHRADSKÝ POTOK

Návrh na vyhlášení přírodní památky HORNOHRADSKÝ POTOK Návrh na vyhlášení přírodní památky HORNOHRADSKÝ POTOK Název zvláště chráněného území Přírodní památka Hornohradský potok Předmět ochrany a jeho popis Lokalita Hornohradský potok je součástí evropsky významné

Více

A. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území PŘÍRODNÍ REZERVACE HABROVÁ SEČ (dle 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)

A. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území PŘÍRODNÍ REZERVACE HABROVÁ SEČ (dle 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) Příloha A. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území PŘÍRODNÍ REZERVACE HABROVÁ SEČ (dle 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) Název zvláště chráněného území: Habrová seč Předměty

Více

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty zastoupení v % doprovodné porosty

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty zastoupení v % doprovodné porosty řkm 0,000-5,100 olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 40-60 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 50-70 vrba křehká (Salix fragilis)

Více

2/ 7 LEGENDA MAPA LAND USE MAPA ŠIRŠÍCH. Mendelova univeita v Brně Zahradnická fakulta Solitérní strom v krajině. 4/ / Hana Sýkorová S-JTSK

2/ 7 LEGENDA MAPA LAND USE MAPA ŠIRŠÍCH. Mendelova univeita v Brně Zahradnická fakulta Solitérní strom v krajině. 4/ / Hana Sýkorová S-JTSK LEGENDA alej hranice lada lesí porost louka Park mez orná půda pastvina remízek silnice těžební prostor trvale travní porost - louka urbanizovaná plocha vodní tok vodní plocha Mendelova univeita v Brně

Více

3. Přírodní památka Kamenec

3. Přírodní památka Kamenec 3. Přírodní památka Kamenec Na rozhraní katastrů Panské Nové Dvory a Dobrá u Frýdku-Místku severně od silnice z Frýdku-Místku do Dobré se nalézá přírodní památka Kamenec. Velmi cenný mokřadní biotop s

Více

LEGENDA 31 (60) 24 (69) 20 (79) 25 (61)

LEGENDA 31 (60) 24 (69) 20 (79) 25 (61) 46 (F) PARK ZA MUZEEM V JÍLOVÉM U PRAHY - ŽÁDOST O KÁCENÍ DŘEVIN PŘÍLOHA - ZÁKRES DŘEVIN URČENÝCH KE KÁCENÍ DO KATASTRÁLNÍ MAPY ETAPA I. ETAPA II. M 1:0 1 ul. Českosloveské Českosloveská armády (98) E

Více

Povodí Vodní tok Číslo hydrologického pořadí. Labe Oldřichovský potok Kraj Okres Obec Katastrální území

Povodí Vodní tok Číslo hydrologického pořadí. Labe Oldřichovský potok Kraj Okres Obec Katastrální území Název akce Identifikační číslo Investor Poldr v Oldřichově na Hranicích, včetně ekologických opatření 129D126007007 Město Hrádek nad Nisou Povodí Vodní tok Číslo hydrologického pořadí Labe Oldřichovský

Více

Generel krajinné zeleně tab 1 / 28 k.ú. Žalkovice

Generel krajinné zeleně tab 1 / 28 k.ú. Žalkovice Generel krajinné zeleně tab 1 / 28 číslo a název lokality: A ÚJEZDY číslo segmentu: 1A dotčené parcely: 494 354/4 355/6 372/4 372/5 372/13 372/14 372/15 372/16 372/17 375/6 375/7 375/8 375/9 375/10 375/12

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÁ LÍPA

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÁ LÍPA Vyhodnocení na udržitelný rozvoj území doplnění k návrhu ÚP * ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÁ LÍPA N á v r h Objednatel: Město Krásná Lípa Zpracovatel: Mgr. Pavel Bauer Březový vrch 737, 460 15 Liberec 15 Tel.: 739

Více

Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic

Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic (pozemky parc. č. 828, 834) NEVYČÍSLENÝ ROZPOČET Objednatel: Vypracoval: Zak. číslo: 29-2012 Datum: říjen 2012 Česká republika Ministerstvo zemědělství,

Více

Projekty OPŽP ve Městě Vlašim 2007-2014

Projekty OPŽP ve Městě Vlašim 2007-2014 Projekty OPŽP ve Městě Vlašim 2007-2014 Ing. Karel Kříž ZO ČSOP Vlašim Eva Lupačová Město Vlašim Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500

Více

příloha č. 3 - inventarizace (tabulka)

příloha č. 3 - inventarizace (tabulka) příloha č. 3 - inventarizace (tabulka) IAP - Revize stromů v Mercandiniho sadech v Klatovech pro potřeby Města Klatovy - odboru rozvoje města, zpracovala Ing. Radka Frydrychová, listopad 2012 1 jírovec

Více

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce: Remízek Na Vrábí Vegetační úpravy Investor: Město Brandýs nad Labem / Stará Boleslav Projektant : Zahradní architektura Ing. Ivan Marek Martinov 279 Kostelec nad Labem 277

Více

Plány péče o území ve správě pozemkových spolků. Na pramenech

Plány péče o území ve správě pozemkových spolků. Na pramenech Plány péče o území ve správě pozemkových spolků Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka Na pramenech 1. Základní údaje 1.1. Název území Na pramenech je převzatý pomístní název. 1.2. Lokalizace

Více

VY_12_INOVACE_05_PRIRODNI_ZDROJE_VEROVIC. Časová dotace: 45 min Datum ověření: 27. 4. 2012

VY_12_INOVACE_05_PRIRODNI_ZDROJE_VEROVIC. Časová dotace: 45 min Datum ověření: 27. 4. 2012 Kód materiálu: VY_12_INOVACE_05_PRIRODNI_ZDROJE_VEROVIC Název materiálu: Předmět: Přírodní zdroje Veřovic Zeměpis, environmentální výchova Ročník: 7. Časová dotace: 45 min Datum ověření: 27. 4. 2012 Jméno

Více

I N V E N T A R I Z A Č N Í T A B U L K A

I N V E N T A R I Z A Č N Í T A B U L K A I N V E N T A R I Z A Č N Í T A B U L K A Vysvětlivky: V odstranit - obvod kmene nad 80 cm odstranit - obvod kmene do 80 cm ošetřit instalovat vazbu BŘ bezpečnostní řez tvoří skupinu stav porostu k 27.

Více

Inventarizace, zhodnocení stavu, návrh kácení a ošetření pro vzrostlé stromy: REVITALIZACE ALEJÍ na pozemcích města ŽANDOV. -

Inventarizace, zhodnocení stavu, návrh kácení a ošetření pro vzrostlé stromy: REVITALIZACE ALEJÍ na pozemcích města ŽANDOV. - Inventarizace, zhodnocení stavu, návrh kácení a ošetření pro vzrostlé stromy: REVITALIZACE ALEJÍ na pozemcích města ŽANDOV. - Objekty : SO 01 REVITALIZACE ALEJE K.Ú. HEŘMANICE U ŽANDOVA SO 02 REVITALIZACE

Více

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY PŘÍLOHA 2.A Inventarizace dřevin a návrh pěstebních opatření v městyse Štoky TEXTOVÁ ČÁST Inv. číslo

Více

Výzkumný ústav SILVA TAROUCY pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. PROJEKT NÁHRADNÍ VÝSADBY DŘEVINNÉ VEGETACE ZA POROST TOPOLŮ KANADSKÝCH

Výzkumný ústav SILVA TAROUCY pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. PROJEKT NÁHRADNÍ VÝSADBY DŘEVINNÉ VEGETACE ZA POROST TOPOLŮ KANADSKÝCH VÚKOZ Průhonice Výzkumný ústav SILVA TAROUCY pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Květnové náměstí 391, Průhonice, PSČ 252 43 Česká republika Povodí Vltavy, státní podnik Mgr Jiří Vait Holečkova

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY HOŘOVICE REVITALIZACE ČÁSTI RYBNÍKA DRAŽOVSKÁ VELKÁ ETAPA 2 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě A.1.1.a Název stavby A.1.1.b Místo stavby

Více

Akce : Provedení PPO v povodí vodního toku Luha k.ú. Bělotín. F.1.1 Technická zpráva

Akce : Provedení PPO v povodí vodního toku Luha k.ú. Bělotín. F.1.1 Technická zpráva Akce : Provedení PPO v povodí vodního toku Luha k.ú. Bělotín Ucelená část 1 objekty SO1, SO2 a SO3 DSP + DRS Obsah : a) Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení b) Požadavky na vybavení

Více

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 PŘÍLOHA 1 INVENTARIZACE DŘEVIN Poř. číslo Druh dřeviny (vědecký název) český název Obvod kmene cm (ve 130cm) Šířka koruny m Výška dřeviny m Sadovnická hodnota body Popis Popis

Více

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ A PŘÍKLADY REALIZACE PRVKŮ ÚSES Z EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH DOTAČNÍCH TITULŮ

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ A PŘÍKLADY REALIZACE PRVKŮ ÚSES Z EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH DOTAČNÍCH TITULŮ MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ A PŘÍKLADY REALIZACE PRVKŮ ÚSES Z EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH DOTAČNÍCH TITULŮ Ing. Simona ZEZULOVÁ Odbor péče o krajinu, Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 100 00 Simona.Zezulova@mzp.cz

Více

Revitalizace povodí. Petr Koudelka. B607, KH: St 11:30 14:00 koudelka@fsv.cvut.cz

Revitalizace povodí. Petr Koudelka. B607, KH: St 11:30 14:00 koudelka@fsv.cvut.cz Revitalizace povodí Petr Koudelka B607, KH: St 11:30 14:00 koudelka@fsv.cvut.cz Náplň přednášek - Úpravy toků - Revitalizace toků (co, kde, jak, kdy, historie, morfologie koryt, objekty, vegetace) - Revitalizace

Více

Obojživelníci u Rančířovského Okrouhlíku

Obojživelníci u Rančířovského Okrouhlíku občanské sdružení Mokřady - ochrana a management Šeříková 345/8, 588 12 Dobronín, IČO 22763198 www.mokrady.wbs.cz Obojživelníci u Rančířovského Okrouhlíku Zpráva z akce pro veřejnost Jaromír Maštera červenec

Více

Ochranářský plán Na hrbě ZO ČSOP Vlašim - Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka

Ochranářský plán Na hrbě ZO ČSOP Vlašim - Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka Ochranářský plán Na hrbě 2016-2025 ZO ČSOP Vlašim - Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Ochrana našich nejohroženějších

Více

Louka v Jinošovském údolí

Louka v Jinošovském údolí Ochranářský plán Louka v Jinošovském údolí 2015-2024 Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka 1. Základní údaje 1.1. Název lokality Jinošovské údolí 1.2. Lokalizace Kraj: Středočeský Okres: Benešov

Více

Vážky (Odonata) CHKO Kokořínsko

Vážky (Odonata) CHKO Kokořínsko Bohemia centralis, Praha, 27: 231 239, 2006 Vážky (Odonata) CHKO Kokořínsko Dragonflies (Odonata) of Kokořínsko Protected Landscape Area Miroslav Honců Vlastivědné muzeum a galerie Česká Lípa, Nám. Osvobození

Více

Ing. Petr Hosnedl. Dendrologický průzkum sumarizace zeleně Průmyslový park Jirkov

Ing. Petr Hosnedl. Dendrologický průzkum sumarizace zeleně Průmyslový park Jirkov Ing. Petr Hosnedl Dendrologický průzkum sumarizace zeleně Průmyslový park Jirkov únor 2015 Název Umístění : Dendrologický průzkum sumarizace zeleně, Průmyslový park Jirkov : Ústecký kraj Obec s rozšířenou

Více

REVITALIZACE PŘÍRODNĚ KRAJINÁŘSKÉHO AREÁLU NA ZELNIČKÁCH. Řešená lokalita. Investor: Město Kunovice Projektant: Ateliér König Staré Město

REVITALIZACE PŘÍRODNĚ KRAJINÁŘSKÉHO AREÁLU NA ZELNIČKÁCH. Řešená lokalita. Investor: Město Kunovice Projektant: Ateliér König Staré Město REVITALIZACE PŘÍRODNĚ KRAJINÁŘSKÉHO AREÁLU NA ZELNIČKÁCH Řešená lokalita Investor: Město Kunovice Projektant: Ateliér König Staré Město Popis řešení - v jižníčásti vybudování vodní plochy - propojení vodních

Více

BOTANICKÝ PRŮZKUM REGISTROVANÉHO VKP SADY U JAKUBOVA

BOTANICKÝ PRŮZKUM REGISTROVANÉHO VKP SADY U JAKUBOVA BOTANICKÝ PRŮZKUM REGISTROVANÉHO VKP SADY U JAKUBOVA Zpracovatel: Ing. Alexandra MASOPUSTOVÁ Kladenská 273, 357 47 Krásno 608 663 998, a.masopustova@seznam.cz IČO 722 389 33 Datum: červenec 2009 Ing. Alexandra

Více

Návrh plánu péče. Plán péče o přírodní památku Pod Rýzmburkem. na období (2013 2028) na 15 let od schválení platnosti zřizovacího předpisu

Návrh plánu péče. Plán péče o přírodní památku Pod Rýzmburkem. na období (2013 2028) na 15 let od schválení platnosti zřizovacího předpisu Návrh plánu péče Plán péče o přírodní památku Pod Rýzmburkem na období (2013 2028) na 15 let od schválení platnosti zřizovacího předpisu 1 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI VÝSADBY ZELENĚ A ROZVOJOVÉ PÉČE O ZELEŇ V RÁMCI ÚSES V K.Ú. CHODSKÁ LHOTA IP 8

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI VÝSADBY ZELENĚ A ROZVOJOVÉ PÉČE O ZELEŇ V RÁMCI ÚSES V K.Ú. CHODSKÁ LHOTA IP 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI VÝSADBY ZELENĚ A ROZVOJOVÉ PÉČE O ZELEŇ V RÁMCI ÚSES V K.Ú. CHODSKÁ LHOTA IP 8 (V SOULADU S KPÚ CHODSKÁ LHOTA) Vypracoval: Ing. Karel Kuneš - GAN, Klenčí pod Čerchovem

Více

Město Sázava protipovodňová opatření. Posudek dle 45i zák č.114/1992 Sb., v platném znění

Město Sázava protipovodňová opatření. Posudek dle 45i zák č.114/1992 Sb., v platném znění Město Sázava protipovodňová opatření Posudek dle 45i zák č.114/1992 Sb., v platném znění Vlašim, 20.2.2007 Posudek je zpracován na základě objednávky Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, Praha 5,

Více

Rapotice, kraj Vysočina, lokalita Dolna Soupis taxonů cévnatých rostlin podle jednotlivých lokalit (2006-2012) Ing. Vít Joza, červen 2012

Rapotice, kraj Vysočina, lokalita Dolna Soupis taxonů cévnatých rostlin podle jednotlivých lokalit (2006-2012) Ing. Vít Joza, červen 2012 Rapotice, kraj Vysočina, lokalita Dolna Soupis taxonů cévnatých rostlin podle jednotlivých lokalit (2006-2012) Ing. Vít Joza, červen 2012 Území se nachází v nejvýchodnějším místě okresu Třebíč, cca 500

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 16.1. 2013 Petr Pavelčík KUZL 3408/2013 KUSP 3408/2013

Více

BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY NIVY

BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY NIVY BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY NIVY Zpracovatel: Ing. Aleandra MASOPUSTOVÁ Kladenská 273, 357 47 Krásno 608 663 998, a.masopustova@seznam.cz IČO 722 389 33 Datum: červenec 2009 Ing. Aleandra Masopustová 1

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA ČÁST B

PRŮVODNÍ ZPRÁVA ČÁST B STUDIE PROVEDITELNOSTI PŘÍRODĚ BLÍZKÝCH PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ V POVODÍ FARSKÉHO A BORECKÉHO POTOKA PRŮVODNÍ ZPRÁVA ČÁST B LISTOPAD 2014 Vodohospodářský rozvoj a výstavba akciová společnost Nábřežní

Více

BOTANIK. I. stupeň. Pozná 50 základních rostlin. Dokáže je najít a poznat v přírodě.

BOTANIK. I. stupeň. Pozná 50 základních rostlin. Dokáže je najít a poznat v přírodě. I. stupeň BOTANIK Pozná 50 základních rostlin. Dokáže je najít a poznat v přírodě. smrk obecný jedle bělokorá modřín opadavý borovice lesní lípa srdčitá bříza bělokorá olše lepkavá buk lesní dub letní

Více

Salvátorský rybník SALVÁTORSKÝ RYBNÍK. Číslo popisné 38 289 16 Přerov nad Labem Kontaktní osoba: Ing. Irena Gregárková - místostarostka

Salvátorský rybník SALVÁTORSKÝ RYBNÍK. Číslo popisné 38 289 16 Přerov nad Labem Kontaktní osoba: Ing. Irena Gregárková - místostarostka Salvátorský rybník Přerov nad Labem SALVÁTORSKÝ RYBNÍK PŘEROV NAD LABEM PRŮZKUM STAVU RYBNÍKU A POTRUBÍ VÝPUSTI Identifikační údaje: Název stavby: Salvátorský rybník Místo stavby: k. ú. Přerov nad Labem

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Obora Hvězda CZ0113001

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Obora Hvězda CZ0113001 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Obora Hvězda CZ0113001 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Obora Hvězda Kód lokality: CZ0113001 Kód lokality

Více

Povodí Moravy, s.p., Brno, Dřevařská 11, BRNO INVESTIČNÍ ZÁMĚR. VN Hvozdná-Ostrata, odstranění nánosů a oprava nádrže

Povodí Moravy, s.p., Brno, Dřevařská 11, BRNO INVESTIČNÍ ZÁMĚR. VN Hvozdná-Ostrata, odstranění nánosů a oprava nádrže Povodí Moravy, s.p., Brno, Dřevařská 11, BRNO INVESTIČNÍ ZÁMĚR VN Hvozdná-Ostrata, odstranění nánosů a oprava nádrže Kraj: Zlínský Číslo akce: 323447 Zpracoval: Daněčková/Foukal Datum: 01.02.2016 TECHNICKÁ

Více

VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET K AKCI: REVITALIZACE ZELENĚ V OKOLÍ VODNÍ NÁDRŽE V OBCI PSÁRY

VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET K AKCI: REVITALIZACE ZELENĚ V OKOLÍ VODNÍ NÁDRŽE V OBCI PSÁRY Náklady za rostlinný materiál latinský název VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET K AKCI: REVITALIZACE ZELENĚ V OKOLÍ VODNÍ NÁDRŽE V OBCI PSÁRY český název výsadbová velikost počet jednotek cena za kus cena celkem bez

Více

ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/ LIBEREC KULK 14305/2017. Mgr. Waldhauserová/ OŽPZ 194/2017 OZOP

ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/ LIBEREC KULK 14305/2017. Mgr. Waldhauserová/ OŽPZ 194/2017 OZOP Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Dr. Milady Horákové 185/66 460 07 LIBEREC Obec Horní Libchava Horní Libchava 60

Více

Pokryvnost (%) dílčí výstup č. V001 - Pokrytí příkmenných pásů alternativními plodinami.

Pokryvnost (%) dílčí výstup č. V001 - Pokrytí příkmenných pásů alternativními plodinami. Pokryvnost (%) dílčí výstup č. V001 - Pokrytí příkmenných pásů alternativními plodinami. V maloparcelkových polních pokusech na stanovištích v Holovousích a Zubří je sledován vliv vybraných druhů trav,

Více

Příloha XII - popis segmentů aktuálního stavu vegetace

Příloha XII - popis segmentů aktuálního stavu vegetace Příloha XII - popis segmentů aktuálního stavu vegetace číslo kód ses plocha [a] název popis stg 1 11 1 79,50 orná půda základní velmi mírný Z svah; plodiny: pícniny, úzkořádkové obilniny, kukuřice, brambory;

Více

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM Úsek 13 (staničení 4257-4408 m) Úsek je postižen nedostatkem proudící vody, stejně jako úsek č. 13. Důvodem je špatný stav rozdělovacího objektu a odtékání běžných průtoků odlehčovacím bypassem. Koryto

Více

Stromy navržené k výsadbě v historickém centru obce Tuklaty

Stromy navržené k výsadbě v historickém centru obce Tuklaty Stromy navržené k výsadbě v historickém centru obce Tuklaty Třešeň ptačí - PRUNUS AVIUM PLENA - výška 8-12m, zaoblená koruna široká 4-6m, kvete v dubnu plným bílým květem, okrasný druh netvoří plody. Třešně

Více

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů PŘÍLOHY Seznam příloh Příloha 1: Názvy a zkratky stromů Příloha 2: Grafy 1. Celkový počet stromů 2. Počet listnatých stromů 3. Počet jehličnatých stromů 4. Průměry všech stromů 5. Zdravotní stav listnatých

Více

Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace. Přehled dřevin dle příslušných k.ú.

Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace. Přehled dřevin dle příslušných k.ú. Název stavby: GSM-R Kolín Havlíčkův Brod Křižanov - Brno Příloha č.7 PS 715 Trubky HDPE v úseku žst.křížanov - Březské Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace KOZLOV U KŘIŽANOVA KO-1 Salix

Více

CZ.1.07/2.2.00/

CZ.1.07/2.2.00/ Kurz typologie temperátních a oreoboreálních lesů (10) LUŽNÍ LESY (L) Skladba synuzie Skladba synuzie podrostu Vazba na abiotické prostředí Přehled skupin typů geobiocénů Přehled stanovištních jednotek

Více

Příloha č. 6. Lokalizace studovaných ploch

Příloha č. 6. Lokalizace studovaných ploch Příloha č. 6 Lokalizace studovaných ploch Plocha č. Souřadnice (vztahováno ke středům ploch) N E Lokalizace Popis plochy Černá Opava (transekt lokalizován cca 800 m severně od místní části Vrbno p. Prad.-Mnichov,

Více

Územní systém ekologické stability (ÚSES)

Územní systém ekologické stability (ÚSES) Ochrana přírody v Čelákovicích I ve zdánlivě jednotvárné České křídové tabuli, kam spadáme, se místy ještě zachovala říční krajina s dnes již mrtvými rameny (tj. postupně zazemňovanými úseky řeky oddělenými

Více

Změny květeny a vegetace Karlického údolí po 50 letech

Změny květeny a vegetace Karlického údolí po 50 letech Změny květeny a vegetace Karlického údolí po 50 letech Petr Karlík, Tomáš Tichý a Radim Hédl Fakulta lesnická a dřevařskáčzu Praha - Suchdol Správa CHKO Český kras Karlštejn Botanický ústav AV ČR - Brno

Více

8. EKOSYSTÉM LUŽNÍHO LESA

8. EKOSYSTÉM LUŽNÍHO LESA 8. EKOSYSTÉM LUŽNÍHO LESA Lužní lesy na Opavsku v minulosti zasahovaly mnohokrát větší území, než v současné době. I v případě lužního lesa kolem potoka Deštná se jedná jen o malý zbytek. Lužní les má

Více

Metodika hodnocení současného stavu odstavených /mrtvých/ ramen v nivě řeky Labe za účelem zhodnocení potřeby jejich revitalizace

Metodika hodnocení současného stavu odstavených /mrtvých/ ramen v nivě řeky Labe za účelem zhodnocení potřeby jejich revitalizace Metodika hodnocení současného stavu odstavených /mrtvých/ ramen v nivě řeky Labe za účelem zhodnocení potřeby jejich revitalizace (metodický návod pro terénní mapování) Místní název: Katastrální území:

Více

Biologický komentář k návrhovým plochám. ÚP Provodov Šonov. Jan Losík

Biologický komentář k návrhovým plochám. ÚP Provodov Šonov. Jan Losík Biologický komentář k návrhovým plochám ÚP Provodov Šonov Jan Losík srpen 2014 Zadavatel: EMPLA AG, spol. s. r. o. Za Škodovkou 305 503 11 Hradec Králové Zpracovatel: Mgr. Jan Losík, Ph.D. Schweitzerova

Více

Plán péče o Národní přírodní rezervaci Ranšpurk na období 2010-2019

Plán péče o Národní přírodní rezervaci Ranšpurk na období 2010-2019 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI PÁLAVA Plán péče o Národní přírodní rezervaci Ranšpurk na období 2010-2019 1 1. Základní údaje o zvláště chráněném území

Více

Šíření autochtonních dřevin na neobhospodařovaných pozemcích v jz. části Českého středohoří

Šíření autochtonních dřevin na neobhospodařovaných pozemcích v jz. části Českého středohoří Šíření autochtonních dřevin na neobhospodařovaných pozemcích v jz. části Českého středohoří Zarůstání pozemků, které přestaly být zemědělsky obhospodařované (orba, kosení, pastva) křovinami a posléze stromy

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: Statutární město Prostějov IČO: 00288659 nám. T. G. Masaryka 130/14 DIČ: CZ00288659 79601 Prostějov-Prostějov Vypracoval: Iveta Miklíková Základ

Více

ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍHO VÝVOJE DŘEVIN V BIOKORIDORU RADĚJOV

ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍHO VÝVOJE DŘEVIN V BIOKORIDORU RADĚJOV ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍHO VÝVOJE DŘEVIN V BIOKORIDORU RADĚJOV Ing. Boleslav JELÍNEK AGERIS s. r. o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno boleslav.jelinek@ageris.cz Úvod Koncepce územních systémů ekologické stability

Více

ARNIKA, Program Ochrana přírody. Labské příběhy. I. Etapa: Podzimní řeka (září - říjen 2010)

ARNIKA, Program Ochrana přírody. Labské příběhy. I. Etapa: Podzimní řeka (září - říjen 2010) ARNIKA, Program Ochrana přírody Labské příběhy I. Etapa: Podzimní řeka (září - říjen 200) Gymnázium Dvůr Králové nad Labem Náměstí Odboje 304, Dvůr Králové nad Labem 544 0 Vedoucí práce: Mgr. Lucie Pírková

Více

SEZNAM PŘÍLOH. A. Úvodní údaje, identifikace. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva. D. Výkresová dokumentace

SEZNAM PŘÍLOH. A. Úvodní údaje, identifikace. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva. D. Výkresová dokumentace SEZNAM PŘÍLOH A. Úvodní údaje, identifikace B. Průvodní zpráva C. Souhrnná technická zpráva D. Výkresová dokumentace D.1 Přehledná situace M 1:10 000 D.2 Katastrální situace M 1:1000 D.3 Situace stavby

Více