Český svaz ochránců přírody

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Český svaz ochránců přírody"

Transkript

1 Český svaz ochránců přírody Člen IUCN, nositel ocenění OSN-UNEP "GLOBAL 500" PODBLANICKÉ EKOCENTRUM ČSOP 02/09 základní organizace ČSOP, Pláteníkova 264, Vlašim Revitalizace vodních prvků zámeckého parku Vlašim Biologické posouzení projektu Vlašim,

2 Posouzení je zpracováno na základě objednávky Města Vlašim, J.Masaryka 302, Vlašim. Posouzení je zpracováno za účelem doplnění dokumentace projektu. Při zpracování hodnocení bylo vycházeno z projektové dokumentace dodané objednatelem, předložena byla textová část a výkresová část včetně přehledové mapy, situačních výkresů pozemků, příčných a podélných profilů zachycujících navrhovaný stav. Hodnocení dále vychází z poznatků orientačního biologického průzkumu, který proběhl a na místě a z odborné literatury. Zpracovatel posudku: ZO ČSOP Vlašim Pláteníkova Vlašim tel./fax

3 Obsah: 1. Předmět hodnocení 2. Popis projektu 3. Biologický průzkum 4. Vyhodnocení vlivů projektu na biotu 5. Navrhovaná opatření 6. Závěr 7. Podklady 1. Předmět posudku Předmětem hodnocení je posouzení vlivu realizace projektu Revitalizace vodních prvků zámeckého parku Vlašim na biotu na lokalitě. 2. Popis projektu Účelem projektu je obnova funkčnosti a rekonstrukce stávajících vodních prvků v areálu zámeckého parku Vlašim. Dílčími cíli je obnovení retenční a akumulační schopnosti nádrží, vytvoření krajinotvorných prvků, zlepšení mikroklimatu blízkého okolí a oprava vodoteče. Autorem projektu je Projektová kancelář - ing.petr Datel, Tyršova 1902, Benešov, IČO: Rekonstrukce vodních prvků zahrnuje celkem 5 lokalit. V lokalitě č.l bude prováděna úprava náhonu, který provozuje Město Vlašim. V lokalitě č.2 bude provedena oprava Domašínského potoka (ČHP ), který je ve správě Zemědělské vodohospodářské správy Benešov. V lokalitě č.3 bude provedena obnova slepého ramene Blanice (ČHP ) v km cca 18,4. Řeka Blanice je ve správě Povodí Vltavy Praha. V lokalitě č.4 budou rekonstruovány malé vodní nádrže Dolní Zámecká" a Horní Zámecká", které jsou napájeny pramennými vývěry. V lokalitě č.5 bude rekonstruována malá vodní nádrž U Náhonu", která je situována mezi náhonem a řekou Blanicí v ř. km cca 19,2. Na protějším břehu Blanice budou zřízeny 2 tůně. Lokalita č.l - úprava náhonu Úprava náhonu bude prováděna na jeho začátku od mostku v délce 96 m. Náhon je v tomto úseku částečně zanesen (hlavně při pravém břehu), levý břeh je vyvýšen uloženým výkopkem z náhonu. Úprava spočívá v odtěžení nánosů, úpravy levého břehu odstraněním stávajících výkopků a úprava pravého břehu jeho zvýšením v prostoru mezi břehem a stávajícím oplocením. Lokalita č.2 oprava koryta Domašínského potoka Domašínský potok v úseku od soutoku s Blanicí k stávajícímu mostku (km 0,366) na okraji parkuje neupraven a opakovanými zvýšenými průtoky jsou narušeny břehy (nátrže) na obou březích. Místy je potok ve dně rozšířen a částečně zanesen nánosy. Stávající dno je relativně stabilizované. Úprava spočívá v opevnění břehů v místech natrží pomocí zásypu a zřízení kamenného záhozu na svazích břehů. V trase toku budou osazeny stupně ze zdiva z lom.kamene na MC, které budou stabilizovat příčný sklon vodoteče. Pomístně budou odstraněny nánosy. Opevnění je navrženo na Q

4 Lokalita č.3 - obnova slepého ramene Blanice Původní slepé rameno Blanice bylo v minulosti zavezeno a v současné době je terén těsně nad hladinou Blaníce. Lokalita je porostlá náletovým křovím, kopřivami a pod. Úprava spočívá ve vyhloubení slepého ramene délky cca 76 m, šířky ve dně cca 3.0 m (v koruně 7,0-7,5 m s opevněním svahů kamenným záhozem. Konec ramen bude propojen s Blanicí pomocí průcezného filtru. Lokalita č.4 - rekonstrukce malé vodní nádrže Dolní Zámecká" a Horní Zámecká" Plocha povodí vodních nádrží Horní Zámecká" a Dolní Zámecká" je cca 0,15 km 2, povodí je bez vyvinuté údolnice (pouze v dolní části patrné koryto), téměř celé zalesněné, průtok Q 100 bude cca 0,9 m 3 /s (odvozeno). Vodní nádrže v současné době nejsou provozovány. Vodní nádrž Dolní Zámecká" má zachovalou pouze výpust, hráz je snížena a je po ní vedena parková cesta. Zdrž je zanesena a porostlá luční vegetací. Vodní nádrž Horní Zámecká" má odstraněný požerák a voda odtéká stávající spodní výpustí. Hráz je na návodní straně neopevněná, koruna je úzká. Zdrž je zanesena splaveninami hlavně v přední části. Rekonstrukce nádrže Dolní Zámecká" spočívá v provedení nové výpusti z normální hladiny. Dále bude rozšířena (na návodní straně) a zvýšena hráz, na návodní straně opevněna kamenným pohozem. Ve zdrži budou provedeny odkopávky, břehy upraveny do sklonu cca l:3. Stávající mělké koryto mezi nádržemi bude upraveno. Rekonstrukce nádrže Horní Zámecká" spočívá v opravě hrázového tělesa, tj. rozšíření a urovnání koruny hráze na šířku min. 3,0 m a úpravě (násypu) návodního svahu hráze včetně opevnění kamenným pohozem. Současně bude odstraněna stávající spodní výpust a vybudována nové včetně uzavřeného požeráku, osazeného v hrázi. V konci hráze bude zřízen lichoběžníkový bezpečnostní přeliv. Zdrž bude v celé ploše odbahněna. Vodní nádrž Horní Zámecká" má navržený bezpečnostní přeliv na průtok cca Q 100, vodní nádrž Dolní Zámecká" vzhledem k velikosti nádrže a typu hráze (malý výškový rozdíl mezi patou vzdušného svahu a korunou hráze) nemá klasickou spodní výpust, ale pouze výpust z normální hladiny, bezpečnostní přeliv je tvořen průlehem v koruně hráze. Pod hrází se nenachází obytné ani jiné objekty. Návrhové parametry nádrží: plocha při norm. hladině objem při norm. hladině Dolní Zámecká" 390 m m 3 Horní Zámecká" 600 m m 3 Lokalita č.5 - rekonstrukce malé vodní nádrže U Náhonu" a 2 tůně. Vodní nádrž U náhonu" je situována mezi náhonem a řekou Blanicí a nemá typickou hráz, neboť zdrž je umístěna pod rostlým terénem. Vodní nádrž je provozována. Nádrž je opatřena spodní výpustí (DN 100) a dřevěným požerákem, který je téměř v havarijním stavu. Celá zdrž je zanesena, mělká. Nátok do nádrže je provizorní (trubka). Rekonstrukce spočívá v odbahnění zdrže, bude odstraněna stávající spodní výpust a zřízena nová s uzavřeným požerákem osazeným v hrázi. Rovněž bude zřízeno nové napouštěcí potrubí s rozdělovacím objektem. Na louce na protějším břehu Blanice budou zřízeny dvě tůně o ploše cca 2x200 m 2, hl. do 0,8 m. Návrhové parametry: plocha při norm. hladině objem při norm. hladině U Náhonu" 850 m m 3 Tůně 400 m 2 cca 250 m 3

5 Vzhledem k tomu, že park je protkán sítí zpevněných cest, jsou jednotlivé lokality přístupné technice po parkových cestách. Hlavní přístup techniky do parku je spodní branou ve Vlašimi (u areálu Správy parku). Deponie vytěženého materiálu bude prováděna na pozemcích v sousedství řešených vodních prvků, voda pro stavební práce a stavební směsi bude získávána odběry na místě. Předpokládaný harmonogram stavby: zahájení: 10/2006 dokončení: 08/ Biologický průzkum Lokality řešené projektovou dokumentací leží v zámeckém parku Vlašim. Zámecký park vznikl v letech , kdy vlastník Karel Josef Auersperg v prostoru bývalé obory a užitkové zahrady zámku založil přírodně krajinářský park. Tvůrce parku využil členité údolí řeky Blanice a lesní porosty obory, které doplnil průseky a výsadbou exotických dřevin. Niva řeky Blanice byla doplněna o vodní plochy, další vodní plochy byly vybudovány na drobných přítocích. Celý park byl protkán sítí stezek, které spojovaly romantické stavby Měsíční ostrov s glorietem, tureckou mešitu, čínský pavilon. Park nebyl po změně majitelů udržován a řada vybudovaných krajinářských prvků a staveb zanikla. Park si přes provedené úpravy zachoval přírodní charakter. Lesní porosty mají charakter acidofilních doubrav a dubohabřin, na strmých skalnatých svazích k Blanici přecházející do suťových lesů. Řeku Blanici lemují vrbové křoviny, v nivě se udržely bohaté dvousečné ovsíkové louky. V současnosti je park postupně rekonstruován, slouží jako rekreační zázemí města Vlašimi. Výsledky biologického průzkumu Lokalita č.l - úprava náhonu Náhon je značně zanesený, v řešeném úseku lemovaný stromovou zelení. Rostlinstvo: Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) Karbinec evropský (Lycopus europaeus) Okřehek menší (Lemna minor) Olše lepkavá (Alnus glutinosa) Zblochan vzplývavý (Glyceria fluitans) Lokalita č.2 oprava koryta Domašínského potoka Potok značně zahloubený pod úroveň terénu, břehové nátrže. Koryto vyplněno štěrkopísčitými nánosy, vyskytují se i cihly, železné předměty i plasty. V ústí potoka do Blanice písčitý náplavový kužel zasahující značně do toku Blanice. Potok teče zalesněným okrajem louky, podél břehů keřová a stromová vegetace, která kořeny částečně stabilizuje koryto, vlastní koryto v podstatě bez vegetace. V dolní části toku je koryto potoka širší, potok zde v náplavech meandruje. Rostlinstvo: Bez černý (Sambucus nigra) Brslen evropský (Euonymus europaeus) Bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria) Habr obecný (Carpinus betulus) Hloh (Crataegus sp.) Hluchavka nachová (Lamium purpureum) Jahodník obecný (Fragaria vesca)

6 Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) Javor klen (Acer pseudoplatanus) Javor mléč (Acer platanoides) Jilm drsný (Ulmus glabra) Jitrocel větší (Plantago major) Kakost smrdutý (Geranium robertianum) Kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris) Konopice sličná (Galeopsis speciosa) Kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) Krtičník hlíznatý (Scrophularia nodosa) Kuklík městský (Geum urbanum) Lípa srdčitá (Tilia cordata) Lipnice obecná (Poa trivialis) Líska obecná (Corylus avellana) Křehkýš vodní (Myosoton aquaticum) Netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere) Olše lepkavá (Alnus glutinosa) Papratka samice (Athyrium filix-femina) Pěťour maloúborný (Galinsoga parviflora) Plicník lékařský (Pulmonaria officinalis) Ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea) Ptačinec žabinec (Stellaria media) Rdesno peprník (Persicaria hydropiper) Řeřišnice hořká (Cardamine amara) Střemcha obecná (Prunus padus) Svída krvavá (Corpus sanguinea) Svízel přítula (Galium aparine) Šťavel kyselý (Oxalis acetosella) Trnovník akát (Robinia pseudoacacia) Vlaštovičník větší (Chelidonium majus) Vrbovka horská (Epilobium montanum) Vrbina penízková (Lysimachia nummularia) Zimolez obecný (Lonicera xylosteum) Živočichové bezobratlí: Erpobdella sp. Radix auricularia Asellus aquaticus Calopteryx virgo Velia sp. Chironomus sp. Trichopetra gen.sp. (imága v okolí potoka) Ephemeroptera gen.sp. (imága v okolí potoka) Gyrinus sp. Dytiscidae gen sp. Platambus sp. Živočichové obratovci: Gobio gobio Leucisccus sp. (juv.) V okolí potoka nalezeny 3 exempláře skokana Rana temporaria..

7 Lokalita č.3 - obnova slepého ramene Blanice Původní slepé rameno Blanice je v současnosti zavezeno a je patrné jen jako sníženina, zaplňující se vodou v době vyšších průtoků na Blanici. Plocha je zarostlá vegetací vrbových křovin a mokřadní vegetací. Rostlinstvo: Bez černý (Sambucus nigra) Bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria) Dvouzubec trojdílný (Bidens tripartita) Chmel otáčivý (Humulus lupulus) Chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea) Karbinec evropský (Lycopus europaeus) Kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) Křehkýš vodní (Myosoton aquaticum) Líska obecná (Corylus avellana) Netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere) Netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera) Pěťour maloúborný (Galinsoga parviflora) Pcháč zelinný (Cirsium oleraceum) Poměnka bahenní (Myosotis palustris) Rdesno blešník (Persicaria lapathifolia) Rdesno peprník (Persicaria hydropiper) Řeřišnice hořká (Cardamine amara) Šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius) Vrba bílá (Salix alba) Žabník jitrocelový (Alisma plantago-aquatica) Živočichové bezobratlí: Arion rufus Arion fasciatus Helix pomatia Succinea sp. Calopteryx splendens Calopteryx virgo Lestes sponsa Platycnemis pennipes Pyrrhosoma nymphula Cordulia aenea Somatochlora metallica Coenagrion puella Anax imperator Aeshna cyanea Aeshna mixta Gomphus vulgatissimus Libellula depressa Sympetrum vulgatum Sympetrum sanguineum Rhytidodus decimusquartus Aphrodes bicinctus Cicadella viridis Philaenus spumarius Aphrophora alni

8 Aphrophora salicis Conomelus anceps Tabanus bovinus Culex sp. Luciulia sp. Sarcophaga carnaria Scatophaga sp. Živočichové obratlovci: Lepus europaeus Lokalita č.4 - rekonstrukce malé vodní nádrže Dolní Zámecká" a Horní Zámecká" Plochy budoucích nádrží jsou v současnosti porostlé vodní a mokřadní vegetací, plochy jsou lemovány stromy a keři, které rovněž porůstají hráze. Na Horní nádrži se vyskytují i místa se stojatou vodou. Rostlinstvo: Bez černý (Sambucus nigra) Blatouch bahenní (Caltha palustris) Brslen evropský (Euonymus europaeus) Bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria) Dub letní (Quercus robur) Habr obecný (Carpinus betulus) Hluchavka skvrnitá (Lamium maculatum) Chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea) Javor mléč (Acer platanoides) Kapraď samec (Dryopteris filix-mas) Kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) Kosatec žlutý (Iris pseudacorus) Lípa srdčitá (Tilia cordata) Netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere) Okřehek menší (Lemna minor) Pampeliška (Taraxacum sp.) Papratka samice (Athyrium filix-femina) Pcháč bahenní (Cirsium palustre) Pcháč zelinný (Cirsium oleraceum) Pryskyřník prudký (Ranunculus acer) Řeřišnice hořká (Cardamine amara) Svízel bahenní (Galium uliginosum) Šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius) Tužebník jilmový (Filipendula ulmaria) Živočichové bezobratlí: Succinea sp. Clausilia sp. Araneus sp. juv. Araneus diadematus Araneus cucurbitinus Polydesmus complanatus Forficula auricularia Pentatoma rufipes Cicadella viridis Philaenus spumarius

9 Carabus intricatus Carabus hortensis Anchomenus dorsalis Pterostichus metallicus Chlaenius sp. Adalia bipunctata Agelastica alni Amara sp. Vespa crabro Lokalita č.5 - rekonstrukce malé vodní nádrže U Náhonu" a 2 tůně. Vodní nádrž U náhonu" je situována mezi náhonem a řekou Blanicí. Jedná se u mělkou zabahnělou nádrž s vodní vegetací lemovanou vzrostlými olšemi. Rostlinstvo: Bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria) Dvouzubec trojdílný (Bidens tripartita) Hluchavka skvrnitá (Lamium maculatum) Hvězdoš háčkatý (Callitriche hamulata) Chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea) Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) Karbinec evropský (Lycopus europaeus) Kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) Křehkýš vodní (Myosoton aquaticum) Netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere) Okřehek menší (Lemna minor) Olše lepkavá (Alnus glutinosa) Pěťour maloúborný (Galinsoga parviflora) Pcháč zelinný (Cirsium oleraceum) Pryskyřník prudký (Ranunculus acer) Zblochan vzplývavý (Glyceria fluitans) Živočichové bezobratlí: Radix auricularia Planorbis planorbis Gerris sp. Corixa sp. Notonecta sp. Nepa cinerea Zygoptera (gen div.) larvy Aeschnidae gen sp. Libellulidae gen.sp. Pyrrhosoma nymphula Cordulia aenea Somatochlora metallica Coenagrion puella Anax imperator Aeshna cyanea Gomphus vulgatissimus Libellula depressa Sympetrum vulgatum Sympetrum sanguineum

10 Nádrž je významným refugiem vodních bezobratlých (nutno ji zachovat), výskyt žab a čolků v době rozmnožování na jaře možný. Případné odbahnění je proto vhodné doporučit mimo jarní a letní období, nejlépe na podzim či v zimě. První tůň je plánována na ploše na levém břehu za mostem proti proudu Blanice. Plocha je kosenou loukou. Rostlinstvo: Bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria) Dub letní (Quercus robur) Javor mléč (Acer platanoides) Jetel plazivý (Trifolium repens) Kontryhel (Alchemilla sp.) Kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) Křehkýš vodní (Myosoton aquaticum) Pampeliška (Taraxacum sp.) Pcháč zelinný (Cirsium oleraceum) Pryskyřník prudký (Ranunculus acer) Šťovík menší (Rumex acetosella) Šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius) Živočichové bezobratlí: Bombus sp. (jen na kvetoucích rostlinách, hnízda nenalezena) Dolycoris baccarus Elasmucha ferrugata Elasmucha grisea Graphosoma lineatum Coreus marginatus Kleidocerys resedae Sarcophaga carnaria Scatophaga sp. Conopidae gen.sp. Myathropa florea Eristalis tenax Volucella pellucens Baccha elongata Episyrphus balteatus Rhagio sp. Asilidae gen.sp. Druhá tůň je lokalizována do stávající zvodnělé prohlubně při jezu v horní části parku. Prohlubeň má nepravidelný tvar a je značně zbahnělá. Po okraji rostou stromy. Rostlinstvo: Dvouzubec trojdílný (Bidens tripartita) Chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea) Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) Kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) Krtičník hlíznatý (Scrophularia nodosa) Lípa srdčitá (Tilia cordata) Netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera) Okřehek menší (Lemna minor) Pryskyřník plazivý (Ranunculus repens)

11 Svída krvavá (Cornus sanguinea) Živočichové bezobratlí: Erpobdella sp. Planorbis planorbarius Radix auricularia Asellus aquaticus Nepa cinerea Ilyocoris cimicoides Notonecta sp. Corixa sp. Plea atomaria Dytiscidae gen. sp. (imaga i larvy) Acilius sp. Agabus sp. Zygoptera gen sp. (larvy) Tůň s velmi hojným výskytem běžných vodních a semiakvatilních bezobratlých živočichů. Je možné tudy vést rybí přechod. Zvláště chráněné druhy: Bombus sp. ohrožený - na kvetoucích rostlinách na loukách u Blanice, hnízda nenalezena. 4. Vyhodnocení vlivů projektu na biotu Biota na jednotlivých lokalitách odpovídá stanovištím, jedná se o typická společenstva, zvláště chráněné druhy se vyskytují výjmečně (čmeláci rodu Bombus). Navrhované úpravy mají na biotu tyto zásadní vlivy: úpravou stávajícího koryta Domašínského potoka a otěžením nánosů dojde k změně tvaru koryta, dojde k odstranění části vegetace při stavebních pracech. Z hlediska vegetace je zásah nevýznamný, je třeba respektovat vzrostlé stromy a keře, z hlediska živočišstva je třeba respektovat přítomnost obojživelníků a ryb. odbahněním náhonu a vodní nádrže dojde k posunu sukcesního stadia zazemňující se nádrže zpět. Z hlediska rostlinstva i živočišstva nebude mít zásah negativní vliv, je pouze třeba respektovat možnou přítomnost obojživelníků na jaře. nově budou vytvořeny vodní biotopy v případě ramene Blanice, vodních nádrží Horní a Dolní Zámecká a 2 tůní. Zde dojde k celkové změně biotopů (v případě ramene Blanice a vodní nádrže Horní Zámecká se jedná spíše o obnovu historického stavu). Zásah nebude mít negativní vliv na biotu, obdobná vegetace se nachází na dalších plochách v parku, naopak vytvořením vodních ploch dojde k vytvoření vodních ploch (jako nabídka atraktivního stanoviště pro rostliny i živočichy), které se v parku zatím vyskytují sporadicky. 5. Navrhovaná opatření Příčné objekty na Domašínkém potoce musí být oboustranně průchodné pro ryby (vhodné balvanité skluzy). Jedná se přítok, do kterého migrují ryby z Blanice a kde se zdržují hejna juvenilních ryb. Případné odbahnění Vodní nádrže U náhonu je vhodné (s ohledem na možné rozmnožování obojživelníků) realizovat nejlépe na podzim či v zimě, mimo jarní a letní období.

12 2 trsy kosatců žlutých v Horní Zámecké nádrži přemístit a po obahnění vrátit zpět do litorálu. Rostliny hvězdoše háčkatého v malé vodní nádrži U Náhonu" přenést při vypouštění na náhradní lokalitu a po rekonstrukci nádrže vrátit zpět. 6. Závěr Projekt nebude mít negativní vliv na biotu v zájmovém území. Pro zajištění optimálních podmínek pro ryby a obojživelníky je vhodné realizovat doporučená opatření. 7. Podklady Beran L., 2002: Vodní měkkýši České republiky rozšíření a jeho změny, stanoviště, šíření, ohrožení a ochrana, červený seznam. Sborník přírodovědného klubu v Uh. Hradišti, Supplementum 10. Chytrý M., Kučera T., Kočí M. (eds.), 2001: Katalog biotopů České republiky. AOPK ČR, Praha. Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner j, Štěpánek J. (eds.) (2002): Klíč ke květeně České republiky. Academia, Praha. Projektová kancelář - ing.petr Datel: Revitalizace vodních prvků zámeckého parku Vlašim. Projektová dokumentace. Výsledky terénního průzkumu.

13 Lokalita č.1 náhon Lokalita č.2 Domašínský potok

14 Lokalita č.3 - obnova slepého ramene Blanice Lokalita č.4 - rekonstrukce malé vodní nádrže Dolní Zámecká"

15 Lokalita č.4 - rekonstrukce malé vodní nádrže Horní Zámecká" Lokalita č.5 - první tůň.

16 Lokalita č.5 druhá tůň Lokalita č.5 - malá vodní nádrž U Náhonu"

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 vrba křehká (Salix fragilis) 0-40 vrba křehká

Více

D.3 Dendrologický průzkum

D.3 Dendrologický průzkum ČESKÁ LÍPA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ROHÁČE Z DUBÉ - ČESKOKAMENICKÁ D. Dendrologický průzkum OBSAH:. Průvodní zpráva. Situace : 500 Vypracoval: Hl. inž. projektu: Ing. Szénási Ing. Čamrová Průvodní zpráva AKCE:

Více

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy Vídeň 127 594 01 Velké Meziříčí Tel.: +420 733 721 817 E-mail: info@greenberg.cz Web: www.greenberg.cz REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Objednatel: Obec Stránecká Zhoř, Stránecká Zhoř

Více

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny Levý břeh od soutoku Číslo Druh Výška (m) Šířka korun y (m) Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) věk fyziologic ká vytalita pěsteb. patření Poznámky Naléhavos t 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4

Více

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS.

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS. Projekt péče o stromy podél vodního toku Orlice byl zpracován na objednávku povodí Labe v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně. Terénní šetření proběhla v měsíci lednu 2014. V Rosicích dne

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Trotina 1. Název

Více

vrbiny vrby křehké = Sf = Saliceta fragilis

vrbiny vrby křehké = Sf = Saliceta fragilis Vodní tok: Ondřejnice vrbiny vrby křehké = Sf = Saliceta fragilis břehové porosty doprovodné porosty v rba křehká (Salix f ragilis) 60-100 v rba křehká (Salix f ragilis) 60-100 v rba červ enav á (Salix

Více

Suchá retenční nádrž - Topolany

Suchá retenční nádrž - Topolany Suchá retenční nádrž - Topolany Údaje o společném zařízení Suchá retenční nádrž Topolany byla zbudována jižně od obce, v údolí Lukového potoka. Její hráz je umístěna napříč údolí cca 90 m pod soutokem

Více

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ* ošetření dle kategorie I. Kategorie II. Kategorie III. Kategorie kalkulace ks 3 0 1107, 1108, 1109 celkem 3 0 vazby v korunách vazba

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - D.1. HG partner s.r.o. DOKUMENATCE OBJEKTŮ Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.:

TECHNICKÁ ZPRÁVA - D.1. HG partner s.r.o. DOKUMENATCE OBJEKTŮ Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.: Investor: Město Úvaly, Pražská 276, 280 82 Úvaly Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák Datum: 04/2015 Vypracoval: Ing. Kamil Borecký Změna: - Akce: Název části: HG partner s.r.o. Smetanova 200, 250

Více

Typy vodních ekosystémů 1.část - tekoucí vody (základní charakteristika vodního režimu, rozšíření, význam, popis vegetace)

Typy vodních ekosystémů 1.část - tekoucí vody (základní charakteristika vodního režimu, rozšíření, význam, popis vegetace) Typy vodních ekosystémů 1.část - tekoucí vody (základní charakteristika vodního režimu, rozšíření, význam, popis vegetace) Ing. Pavlína Hakrová, Ph.D. Vodní ekosystémy mokřady (wetlands) Definice: území

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

Biocentrum BC5 včetně IP27 k.ú. Lučice na Moravě aktualizace projektové dokumentace DPS 07/09

Biocentrum BC5 včetně IP27 k.ú. Lučice na Moravě aktualizace projektové dokumentace DPS 07/09 C.1 Technická zpráva a) účel stavby Cílem (účelem) projektu je vybudování části společných zařízení v KPÚ Lučice na Moravě, tj. uskutečnění optimální organizace půdního fondu na pozemcích vyčleněných komplexní

Více

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM Úsek 08 (staničení 2706-2847 m) Stávající úsek, opevněný betonovými panely, je částečně ve vzdutí dvou stupňů ve dně. Horní stupeň slouží k odběru vody do cukrovarského rybníka. Dolní stupeň, viz foto,

Více

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr Obsah: Technická zpráva 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr 2 1.1. Identifikační údaje Název stavby: Název objektu: Místo stavby, k.ú.: Okres: Kraj: Obsah

Více

H O L Á S E C K Á J E Z E R A

H O L Á S E C K Á J E Z E R A Přírodní památka H O L Á S E C K Á J E Z E R A Botanický průzkum Autor: Ing. Jindřich Šmiták Česká 32 602 00 Brno Datum zpracování: duben-červenec 2012 1. Stručná charakteristika Přírodní památka Holásecká

Více

BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY BOČ

BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY BOČ BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY BOČ Ing. Alexandra Masopustová 1 1 ÚVOD A CÍL Na základě objednávky EC Meluzína RCAB byl proveden botanický průzkum na lokalitě Boč. Do současné doby byl v zájmovém území proveden

Více

Návrh vegetačních úprav lokálního biocentra ÚSES C3 Vedrovický rybníkk.ú. Vedrovice

Návrh vegetačních úprav lokálního biocentra ÚSES C3 Vedrovický rybníkk.ú. Vedrovice Obsah Obsah... 1 Průvodní zpráva... 2 Technická zpráva... 4 Přírodní podmínky... 4 Geomorfologické a geologické poměry... 4 Půdní poměry... 4 Klimatické poměry... 4 Hydrologické poměry... 4 Biogeografické

Více

A. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území PŘÍRODNÍ REZERVACE HABROVÁ SEČ (dle 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)

A. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území PŘÍRODNÍ REZERVACE HABROVÁ SEČ (dle 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) Příloha A. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území PŘÍRODNÍ REZERVACE HABROVÁ SEČ (dle 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) Název zvláště chráněného území: Habrová seč Předměty

Více

Ochranné porosty: Požadavky stanovištn. ské (minimalizovat) PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.

Ochranné porosty: Požadavky stanovištn. ské (minimalizovat) PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint. Ochranné porosty: BŘEHOVÉ POROSTY Požadavky stanovištn tní (klimatické,, půdnp dní) Požadavky ochranné (zpevnění břehů,, ale neškodn kodné,, průběh h velkých vod) Požadavky hospodářsk ské (minimalizovat)

Více

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty zastoupení v % doprovodné porosty

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty zastoupení v % doprovodné porosty řkm 0,000-5,100 olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 40-60 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 50-70 vrba křehká (Salix fragilis)

Více

Plány péče o území ve správě pozemkových spolků. Na pramenech

Plány péče o území ve správě pozemkových spolků. Na pramenech Plány péče o území ve správě pozemkových spolků Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka Na pramenech 1. Základní údaje 1.1. Název území Na pramenech je převzatý pomístní název. 1.2. Lokalizace

Více

Projekty OPŽP ve Městě Vlašim 2007-2014

Projekty OPŽP ve Městě Vlašim 2007-2014 Projekty OPŽP ve Městě Vlašim 2007-2014 Ing. Karel Kříž ZO ČSOP Vlašim Eva Lupačová Město Vlašim Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500

Více

Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic

Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic (pozemky parc. č. 828, 834) NEVYČÍSLENÝ ROZPOČET Objednatel: Vypracoval: Zak. číslo: 29-2012 Datum: říjen 2012 Česká republika Ministerstvo zemědělství,

Více

Inventarizace, zhodnocení stavu, návrh kácení a ošetření pro vzrostlé stromy: REVITALIZACE ALEJÍ na pozemcích města ŽANDOV. -

Inventarizace, zhodnocení stavu, návrh kácení a ošetření pro vzrostlé stromy: REVITALIZACE ALEJÍ na pozemcích města ŽANDOV. - Inventarizace, zhodnocení stavu, návrh kácení a ošetření pro vzrostlé stromy: REVITALIZACE ALEJÍ na pozemcích města ŽANDOV. - Objekty : SO 01 REVITALIZACE ALEJE K.Ú. HEŘMANICE U ŽANDOVA SO 02 REVITALIZACE

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÁ LÍPA

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÁ LÍPA Vyhodnocení na udržitelný rozvoj území doplnění k návrhu ÚP * ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÁ LÍPA N á v r h Objednatel: Město Krásná Lípa Zpracovatel: Mgr. Pavel Bauer Březový vrch 737, 460 15 Liberec 15 Tel.: 739

Více

VY_12_INOVACE_05_PRIRODNI_ZDROJE_VEROVIC. Časová dotace: 45 min Datum ověření: 27. 4. 2012

VY_12_INOVACE_05_PRIRODNI_ZDROJE_VEROVIC. Časová dotace: 45 min Datum ověření: 27. 4. 2012 Kód materiálu: VY_12_INOVACE_05_PRIRODNI_ZDROJE_VEROVIC Název materiálu: Předmět: Přírodní zdroje Veřovic Zeměpis, environmentální výchova Ročník: 7. Časová dotace: 45 min Datum ověření: 27. 4. 2012 Jméno

Více

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce: Remízek Na Vrábí Vegetační úpravy Investor: Město Brandýs nad Labem / Stará Boleslav Projektant : Zahradní architektura Ing. Ivan Marek Martinov 279 Kostelec nad Labem 277

Více

Louka v Jinošovském údolí

Louka v Jinošovském údolí Ochranářský plán Louka v Jinošovském údolí 2015-2024 Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka 1. Základní údaje 1.1. Název lokality Jinošovské údolí 1.2. Lokalizace Kraj: Středočeský Okres: Benešov

Více

Rapotice, kraj Vysočina, lokalita Dolna Soupis taxonů cévnatých rostlin podle jednotlivých lokalit (2006-2012) Ing. Vít Joza, červen 2012

Rapotice, kraj Vysočina, lokalita Dolna Soupis taxonů cévnatých rostlin podle jednotlivých lokalit (2006-2012) Ing. Vít Joza, červen 2012 Rapotice, kraj Vysočina, lokalita Dolna Soupis taxonů cévnatých rostlin podle jednotlivých lokalit (2006-2012) Ing. Vít Joza, červen 2012 Území se nachází v nejvýchodnějším místě okresu Třebíč, cca 500

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA ČÁST B

PRŮVODNÍ ZPRÁVA ČÁST B STUDIE PROVEDITELNOSTI PŘÍRODĚ BLÍZKÝCH PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ V POVODÍ FARSKÉHO A BORECKÉHO POTOKA PRŮVODNÍ ZPRÁVA ČÁST B LISTOPAD 2014 Vodohospodářský rozvoj a výstavba akciová společnost Nábřežní

Více

Město Sázava protipovodňová opatření. Posudek dle 45i zák č.114/1992 Sb., v platném znění

Město Sázava protipovodňová opatření. Posudek dle 45i zák č.114/1992 Sb., v platném znění Město Sázava protipovodňová opatření Posudek dle 45i zák č.114/1992 Sb., v platném znění Vlašim, 20.2.2007 Posudek je zpracován na základě objednávky Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, Praha 5,

Více

BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY NIVY

BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY NIVY BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY NIVY Zpracovatel: Ing. Aleandra MASOPUSTOVÁ Kladenská 273, 357 47 Krásno 608 663 998, a.masopustova@seznam.cz IČO 722 389 33 Datum: červenec 2009 Ing. Aleandra Masopustová 1

Více

Revitalizace povodí. Petr Koudelka. B607, KH: St 11:30 14:00 koudelka@fsv.cvut.cz

Revitalizace povodí. Petr Koudelka. B607, KH: St 11:30 14:00 koudelka@fsv.cvut.cz Revitalizace povodí Petr Koudelka B607, KH: St 11:30 14:00 koudelka@fsv.cvut.cz Náplň přednášek - Úpravy toků - Revitalizace toků (co, kde, jak, kdy, historie, morfologie koryt, objekty, vegetace) - Revitalizace

Více

Vážky (Odonata) CHKO Kokořínsko

Vážky (Odonata) CHKO Kokořínsko Bohemia centralis, Praha, 27: 231 239, 2006 Vážky (Odonata) CHKO Kokořínsko Dragonflies (Odonata) of Kokořínsko Protected Landscape Area Miroslav Honců Vlastivědné muzeum a galerie Česká Lípa, Nám. Osvobození

Více

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 PŘÍLOHA 1 INVENTARIZACE DŘEVIN Poř. číslo Druh dřeviny (vědecký název) český název Obvod kmene cm (ve 130cm) Šířka koruny m Výška dřeviny m Sadovnická hodnota body Popis Popis

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY HOŘOVICE REVITALIZACE ČÁSTI RYBNÍKA DRAŽOVSKÁ VELKÁ ETAPA 2 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě A.1.1.a Název stavby A.1.1.b Místo stavby

Více

REVITALIZACE PŘÍRODNĚ KRAJINÁŘSKÉHO AREÁLU NA ZELNIČKÁCH. Řešená lokalita. Investor: Město Kunovice Projektant: Ateliér König Staré Město

REVITALIZACE PŘÍRODNĚ KRAJINÁŘSKÉHO AREÁLU NA ZELNIČKÁCH. Řešená lokalita. Investor: Město Kunovice Projektant: Ateliér König Staré Město REVITALIZACE PŘÍRODNĚ KRAJINÁŘSKÉHO AREÁLU NA ZELNIČKÁCH Řešená lokalita Investor: Město Kunovice Projektant: Ateliér König Staré Město Popis řešení - v jižníčásti vybudování vodní plochy - propojení vodních

Více

Návrh plánu péče. Plán péče o přírodní památku Pod Rýzmburkem. na období (2013 2028) na 15 let od schválení platnosti zřizovacího předpisu

Návrh plánu péče. Plán péče o přírodní památku Pod Rýzmburkem. na období (2013 2028) na 15 let od schválení platnosti zřizovacího předpisu Návrh plánu péče Plán péče o přírodní památku Pod Rýzmburkem na období (2013 2028) na 15 let od schválení platnosti zřizovacího předpisu 1 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační

Více

BOTANIK. I. stupeň. Pozná 50 základních rostlin. Dokáže je najít a poznat v přírodě.

BOTANIK. I. stupeň. Pozná 50 základních rostlin. Dokáže je najít a poznat v přírodě. I. stupeň BOTANIK Pozná 50 základních rostlin. Dokáže je najít a poznat v přírodě. smrk obecný jedle bělokorá modřín opadavý borovice lesní lípa srdčitá bříza bělokorá olše lepkavá buk lesní dub letní

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Obora Hvězda CZ0113001

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Obora Hvězda CZ0113001 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Obora Hvězda CZ0113001 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Obora Hvězda Kód lokality: CZ0113001 Kód lokality

Více

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ A PŘÍKLADY REALIZACE PRVKŮ ÚSES Z EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH DOTAČNÍCH TITULŮ

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ A PŘÍKLADY REALIZACE PRVKŮ ÚSES Z EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH DOTAČNÍCH TITULŮ MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ A PŘÍKLADY REALIZACE PRVKŮ ÚSES Z EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH DOTAČNÍCH TITULŮ Ing. Simona ZEZULOVÁ Odbor péče o krajinu, Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 100 00 Simona.Zezulova@mzp.cz

Více

200058050 - Jindřiš - Novotný - Hamerský potok - 7,961 ř.km

200058050 - Jindřiš - Novotný - Hamerský potok - 7,961 ř.km ZÁKLADNÍ PARAMETRY PŘÍČNÉ PŘEKÁŽKY VAZBA NA HYDROLOGICKÉ ČLENĚNÍ POVODÍ DRUH pevný SPÁD [m] 1,08 ČÍSLO HYDROL.POŘ. 107030480 ÚSEK HR. ČLENĚNÍ VODNÍHO TOKU 1179700 TVAR přímý STŘ. DÉLKA [m] 20,11 ÚTVAR

Více

Změny květeny a vegetace Karlického údolí po 50 letech

Změny květeny a vegetace Karlického údolí po 50 letech Změny květeny a vegetace Karlického údolí po 50 letech Petr Karlík, Tomáš Tichý a Radim Hédl Fakulta lesnická a dřevařskáčzu Praha - Suchdol Správa CHKO Český kras Karlštejn Botanický ústav AV ČR - Brno

Více

Realizace lokálního biocentra LBC 2 v k. ú. Horní Bojanovice

Realizace lokálního biocentra LBC 2 v k. ú. Horní Bojanovice TVORBA KRAJINY s.r.o. ROLENCOVA 47 620 00 BRNO Tel.: 737 64 64 17 Realizace lokálního biocentra LBC 2 v k. ú. Horní Bojanovice Číslo zakázky: US/2013 Objednatel: Obec Horní Bojanovice Horní Bojanovice

Více

Územní systém ekologické stability (ÚSES)

Územní systém ekologické stability (ÚSES) Ochrana přírody v Čelákovicích I ve zdánlivě jednotvárné České křídové tabuli, kam spadáme, se místy ještě zachovala říční krajina s dnes již mrtvými rameny (tj. postupně zazemňovanými úseky řeky oddělenými

Více

ARNIKA, Program Ochrana přírody. Labské příběhy. I. Etapa: Podzimní řeka (září - říjen 2010)

ARNIKA, Program Ochrana přírody. Labské příběhy. I. Etapa: Podzimní řeka (září - říjen 2010) ARNIKA, Program Ochrana přírody Labské příběhy I. Etapa: Podzimní řeka (září - říjen 200) Gymnázium Dvůr Králové nad Labem Náměstí Odboje 304, Dvůr Králové nad Labem 544 0 Vedoucí práce: Mgr. Lucie Pírková

Více

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů PŘÍLOHY Seznam příloh Příloha 1: Názvy a zkratky stromů Příloha 2: Grafy 1. Celkový počet stromů 2. Počet listnatých stromů 3. Počet jehličnatých stromů 4. Průměry všech stromů 5. Zdravotní stav listnatých

Více

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle Ing. MARCELA BITTNEROVÁ, Ph.D. Zahradní a krajinářská tvorba marcela.bittnerova@seznam.cz Veltruská 532/11 190 00 Praha 9 Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území INVESTOR

Více

Stromy navržené k výsadbě v historickém centru obce Tuklaty

Stromy navržené k výsadbě v historickém centru obce Tuklaty Stromy navržené k výsadbě v historickém centru obce Tuklaty Třešeň ptačí - PRUNUS AVIUM PLENA - výška 8-12m, zaoblená koruna široká 4-6m, kvete v dubnu plným bílým květem, okrasný druh netvoří plody. Třešně

Více

Šíření autochtonních dřevin na neobhospodařovaných pozemcích v jz. části Českého středohoří

Šíření autochtonních dřevin na neobhospodařovaných pozemcích v jz. části Českého středohoří Šíření autochtonních dřevin na neobhospodařovaných pozemcích v jz. části Českého středohoří Zarůstání pozemků, které přestaly být zemědělsky obhospodařované (orba, kosení, pastva) křovinami a posléze stromy

Více

Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH

Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH 1 Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH Studnické louky 4 Prstnatce 22 Jaro začíná 6 Suchopýr 24 Šafrán 7 Hadí mordy 25 Statný devětsil 8 Pcháče 26 Sasanky 10

Více

ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍHO VÝVOJE DŘEVIN V BIOKORIDORU RADĚJOV

ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍHO VÝVOJE DŘEVIN V BIOKORIDORU RADĚJOV ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍHO VÝVOJE DŘEVIN V BIOKORIDORU RADĚJOV Ing. Boleslav JELÍNEK AGERIS s. r. o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno boleslav.jelinek@ageris.cz Úvod Koncepce územních systémů ekologické stability

Více

Salvátorský rybník SALVÁTORSKÝ RYBNÍK. Číslo popisné 38 289 16 Přerov nad Labem Kontaktní osoba: Ing. Irena Gregárková - místostarostka

Salvátorský rybník SALVÁTORSKÝ RYBNÍK. Číslo popisné 38 289 16 Přerov nad Labem Kontaktní osoba: Ing. Irena Gregárková - místostarostka Salvátorský rybník Přerov nad Labem SALVÁTORSKÝ RYBNÍK PŘEROV NAD LABEM PRŮZKUM STAVU RYBNÍKU A POTRUBÍ VÝPUSTI Identifikační údaje: Název stavby: Salvátorský rybník Místo stavby: k. ú. Přerov nad Labem

Více

LOM OPATOVICE. Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL LOKALIZACE :

LOM OPATOVICE. Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL LOKALIZACE : LOM OPATOVICE Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL ZPRACOVATEL Českomoravské štěrkovny a.s. Mokrá 359 664 04 Mokrá Arvita P spol. s r.o. Otrokovice Příčná 1541 765 02 Otrokovice LOKALIZACE

Více

Monitoring aluviálních ekosystémů

Monitoring aluviálních ekosystémů Monitoring aluviálních ekosystémů součást projektu VaV 610/4/01 Zpráva pro AOPK ČR DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie zpracoval: Bc. Záboj Hrázský České Budějovice 2004 Tato práce je součástí projektu

Více

8. EKOSYSTÉM LUŽNÍHO LESA

8. EKOSYSTÉM LUŽNÍHO LESA 8. EKOSYSTÉM LUŽNÍHO LESA Lužní lesy na Opavsku v minulosti zasahovaly mnohokrát větší území, než v současné době. I v případě lužního lesa kolem potoka Deštná se jedná jen o malý zbytek. Lužní les má

Více

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková ZODP. PROJEKTANT Ing. Kateřina Kovaříková VYTVOŘIL ZPRACOVATEL: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno, IČ: 27739660 KRAJ: Středočeský OBEC: Sibřina Ing. Kateřina Kovaříková ZPRACOVATEL INVESTOR:

Více

Plán péče o Národní přírodní rezervaci Ranšpurk na období 2010-2019

Plán péče o Národní přírodní rezervaci Ranšpurk na období 2010-2019 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI PÁLAVA Plán péče o Národní přírodní rezervaci Ranšpurk na období 2010-2019 1 1. Základní údaje o zvláště chráněném území

Více

Udržitelnost projektu CZ.14.07/2.1.00/13.0007 Historická zeleň regionu střední Čechy. záznam: Ing. Miroslav Ezechel

Udržitelnost projektu CZ.14.07/2.1.00/13.0007 Historická zeleň regionu střední Čechy. záznam: Ing. Miroslav Ezechel Udržitelnost projektu CZ.14.07/2.1.00/13.0007 Historická zeleň regionu střední Čechy Exkurze Vinoř, Satalice, Dolní Počernice 29.3. 2014 zaměření: zámecké parky, obory, historická krajina, voda v krajině

Více

NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2015

NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2015 NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2015 pro maloodběratele JAN SMEJKAL Javornická 846, 768 72 Chvalčov Tel.: 607 631 234; info@okrasnestromy.cz www.okrasnestromy.cz Umístění školky: Po levé straně u silnice

Více

PLÁN PÉČE O EVL/ZCHÚ BEDŘICHOVSKÝ POTOK

PLÁN PÉČE O EVL/ZCHÚ BEDŘICHOVSKÝ POTOK O EVL 1.1 PLÁN PÉČE O EVL/ZCHÚ BEDŘICHOVSKÝ POTOK Dílčí plnění, část 1.1 zpracování plánu péče o navrženou EVL/ZCHÚ na základě zpracovaných podkladů, dle smlouvy o dílo uzavřené mezi Sdružením Jižní Čechy

Více

POSOUZENÍ EROZE PŮDY V POVODÍ VINOŘSKÉHO POTOKA - POPOVICE U BRANDÝSA NAD LABEM

POSOUZENÍ EROZE PŮDY V POVODÍ VINOŘSKÉHO POTOKA - POPOVICE U BRANDÝSA NAD LABEM Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT POSOUZENÍ EROZE PŮDY V POVODÍ VINOŘSKÉHO POTOKA - POPOVICE U BRANDÝSA NAD LABEM Daniel Plašil VOŠS a SPŠS, Praha

Více

Protokol inventarizace dřevin "1106 GŘC - areál Olomouc - Povel"

Protokol inventarizace dřevin 1106 GŘC - areál Olomouc - Povel parc.č. 471/1 x plocha 1 Acer campestre javor babyka 9,12,15 3,4,5 2m2 4,0 3-kmen, mladý stromek 2 Rosa canina růže šípková 6m2 4,0 keř 3 Sambucus nigra bez černý 8m2 3,5 keř 4 Sambucus nigra bez černý

Více

Monitoring Buxbaumia viridis v Beskydech

Monitoring Buxbaumia viridis v Beskydech Monitoring Buxbaumia viridis v Beskydech Vítězslav Plášek, 2013 Lokality a termíny návštěv na jednotlivých lokalitách Černá Ostravice 1 střední Staré Hamry 14.9.2013 Černá Ostravice 2 horní Staré Hamry

Více

Příloha č. 4: Seznam místních dřevin

Příloha č. 4: Seznam místních dřevin Příloha č. 4: Seznam místních dřevin Seznam domácích dřevin pro okres Benešov/MAS Blaník (Seznam zahrnuje všechny domácí stromy, keře a polokeře na okrese Benešov dle názoru ČSOP, vytvořeného na základě

Více

DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ

DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ Ing. František Moravec, Lipová 1497/E, 250 01 Brandýs n/l IČ: 45124957, DIČ: CZ530719270, účet/kód: 433720329/0800 Reg. ŽÚ Brandýs n/l č.j.

Více

DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU

DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU Rozeznávací znaky: - Na stojato odlišnosti jednotlivých znaků (kůra, listy, jehličí) - V řezu textura, barva, vůně - K přesnému určení slouží dendrologické klíče (vylučovací

Více

List1 INVENTARIZACE STROMŮ - NÁVRH. Místo : Heřmanice datum: 9.11.2013 Alej Heřmanice

List1 INVENTARIZACE STROMŮ - NÁVRH. Místo : Heřmanice datum: 9.11.2013 Alej Heřmanice List1 SOUPIS PRACÍ PŘÍLOHA Č.1 - DENDROLOGIE Revitalizace alejí na pozemcích města Žandov Stavba: SO 01 Revitalizace aleje - k.ú. Heřmanice u Žandova Objekt: SO 02 Revitalizace aleje - k.ú.valteřice u

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 Operačního programu Životní prostředí 2014 2020

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 Operačního programu Životní prostředí 2014 2020 HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY SPECIFICKÉHO CÍLE.3 Operačního programu Životní prostředí 24 22 Aktivita.3. Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení

Více

REKAPITUALACE OBJEKTŮ STAVBY

REKAPITUALACE OBJEKTŮ STAVBY REKAPITUALACE OBJEKTŮ STAVBY Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH Ostatní ZRN HZS VRN KČ 05/13OPR2 014 Ostravice - FM, Staré Město, km 22,900-25,300 SO-01 Údržba mezihrází 0,00

Více

PACOV - REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT - 2. část aktualizace PD / únor 2013

PACOV - REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT - 2. část aktualizace PD / únor 2013 1) Vesna kalkulace odstranění stromů (1, 16), odstranění keřových skupin a keřů (K2, K11, SK1, SK2), ošetření stromů 1 ks, vazba 0 ks výsadba: 1 ks stromy OK 8-10 cm, 411 ks keře /popínavé rostliny ODSTRANĚNÍ

Více

Výpočet ceny stavby rybníka a koeficienty pro její úpravu

Výpočet ceny stavby rybníka a koeficienty pro její úpravu 91 Příloha č. 13 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. Výpočet ceny stavby rybníka a koeficienty pro její úpravu (1) Cena stavby rybníka (CSR) se zjistí na základě skutečných nákladů na pořízení hráze (C H ), rybničních

Více

Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy

Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy Investor: město Vřesina u Hlučína, 21.dubna 247/1, 747 20 Vřesina Projektoval: Ing. Ivan Tachezy, Plzeńská 17, Ostrava 3 Datum: 9.4. 2014

Více

I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin

I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin I.1. Tvar koryta a jeho vývoj Klima, tvar krajiny, vegetace a geologie povodí určují morfologii vodního toku (neovlivněného antropologickou

Více

Srovnání flóry agrárních valů a jejich lemů

Srovnání flóry agrárních valů a jejich lemů Severočes. Přír., Litoměřice, 39: 7-15, 2008 Srovnání flóry agrárních valů a jejich ů Comparsion of flora of hedgerows and its edges Iva M a c h o v á 1, Stanislava U h r o v á 2 a Václav S y n e k 1 1

Více

Obnova biotopů na Pístovských mokřadech

Obnova biotopů na Pístovských mokřadech Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Obnova biotopů na Pístovských mokřadech Závěrečná zpráva projektu Foto: A. Mašterová Jan

Více

Návrh. Plán péče o přírodní památku Hustířanský les

Návrh. Plán péče o přírodní památku Hustířanský les Návrh Plán péče o přírodní památku Hustířanský les na období (2013-2033) na období 20 let od schválení platnosti zřizovacího předpisu stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 1. Základní údaje

Více

Protipovodňová opatření III. etapy Povodí Moravy, s.p.

Protipovodňová opatření III. etapy Povodí Moravy, s.p. Protipovodňová opatření III. etapy Povodí Moravy, s.p. Ing. Libor Dostál investiční ředitel Staré Město, 31. července 2014 Jmenný seznam PPO III.etapy připravovaných k realizaci Pořadové číslo Akce Dílčí

Více

a) Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení

a) Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení Obsah a) Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení... 2 b) Požadavky na vybavení... 3 c) Napojení na stávající technickou infrastrukturu... 4 d) Vliv na povrchové a podzemní vody

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO Městský úřad Černošice odbor životního prostředí Oddělení vodního hospodářství Podskalská 1290/19 120 00 Praha 2 zivotni@mestocernosice.cz Dle rozdělovníku Vyřizuje: Dana Čechová Telefon: 221 982 386 E-mail:

Více

Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř. Závěrečná zpráva. projektu Voda živá tok Barovka

Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř. Závěrečná zpráva. projektu Voda živá tok Barovka Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř Závěrečná zpráva projektu Voda živá tok Barovka 1 Předmluva Vážení čtenáři, právě čtete závěrečnou zprávu obsahující naše poznatky z výzkumu na toku Barovka,

Více

Revitalizace rybníka Hluboček Březolupy a jeho okolí

Revitalizace rybníka Hluboček Březolupy a jeho okolí IL FAUT s.r.o., Alžírská 1499/30, 708 00 Ostrava Akce: Revitalizace rybníka Hluboček Březolupy a jeho okolí Stupeň dokumentace: Studie proveditelnosti Datum zpracování: 03/2011 Obsah: 1 ÚVODNÍ ÚDAJE...

Více

VÝSADBA KRAJINOTVORNÉ ZELENĚ na pozemku parc. č. 129/2, 126/2, 125/1, vše k.ú. Horní Datyně OBJEKT II.

VÝSADBA KRAJINOTVORNÉ ZELENĚ na pozemku parc. č. 129/2, 126/2, 125/1, vše k.ú. Horní Datyně OBJEKT II. VÝSADBA KRAJINOTVORNÉ ZELENĚ na pozemku parc. č. 129/2, 126/2, 125/1, vše k.ú. Horní Datyně OBJEKT II. Zpracoval: Ing.Ivan Tachezy Investor: Město Vratimov Datum: Květen 213 Technická zpráva Akce: Výsadba

Více

Botanický průvodce okolím meandrů Stonávky

Botanický průvodce okolím meandrů Stonávky Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra botaniky Botanický průvodce okolím meandrů Stonávky Bakalářská práce Martina Hýlová Biologie B1501, Biologie - Geografie Prezenční studium

Více

Obsah technické zprávy:

Obsah technické zprávy: Obsah technické zprávy: 1. Identifikační údaje 2. Přehled výchozích podkladů 3. Stávající stav 4. Inventarizace dřevin 5. Návrh na kácení dřevin a ochranu stávajících stromů 1. Identifikační údaje Název

Více

ve věci: návrhu stromů k odstranění návrhu stromů k ošetření návrhu nových vegetačních prvků

ve věci: návrhu stromů k odstranění návrhu stromů k ošetření návrhu nových vegetačních prvků REHABILITACE STŘELECKÉHO OSTROVA PRAHA1 revitalizace zeleně pracovní skupiny starosty Městské části Praha 1 doporučení pro MČ Praha 1 ve věci: návrhu stromů k odstranění návrhu stromů k ošetření 3. z á

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ 278 4.1 ÚVOD Poslední část projektu tvoří tři samostatné lokality a to sídliště Bezděkov, sídliště Čecháky a prostor Nového hřbitova na Karlově

Více

Plán péče o přírodní památku Údolí Javorky

Plán péče o přírodní památku Údolí Javorky Plán péče o přírodní památku Údolí Javorky na období 2012-2021 Zpracoval: Mgr. Michal Gerža Sedloňov 133, 517 91 Deštné v Orlických horách e-mail: gerzamichal@centrum.cz, tel. 776 829 741 1 1. Základní

Více

O sukcesi na štěrkových náplavech. Veronika Kalníková

O sukcesi na štěrkových náplavech. Veronika Kalníková O sukcesi na štěrkových náplavech Veronika Kalníková Čím jsou štěrkové náplavy zajímavé? - dynamický biotop > pravidelné/nepravidelné zaplavování, nízký obsah živin v substrátu, přehřívání povrchu náplavu

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: SMUMV2478/2015/výst/Šo Alena Šoulová / 381 201 917 23.11.2015

Více

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy

Více

Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov

Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov Zpracovala: Bc. Linda Tomeszová, referent odboru životního prostředí V Sokolově, 2012 (poslední aktualizace: 23.2.2015) Bernovský klen Druh dřeviny: javor klen (Acer

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.3

A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.3 Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Frýdlantsko A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.3 Hydromorfologická

Více

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje EKOTOXA.s.r.o Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje Číslo projektu: CZ0138 Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu

Více

w w w.hgpartner.cz PŠ Vltava, ř.km 0,0-11,3 Vraňany - soutok Mělník, nánosy a oprava opevnění

w w w.hgpartner.cz PŠ Vltava, ř.km 0,0-11,3 Vraňany - soutok Mělník, nánosy a oprava opevnění Investor: Povodí Vltavy, státní podnik, Závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5 Odpovědný projektant: Ing. František Glac Datum: 07/2014 Vypracoval: Ing. František Glac Změna: - Akce: Název části:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ CENTRUM BIOLOGIE, GEOVĚD A ENVIGOGIKY ICHTYOFAUNA MALÝCH VODNÍCH TOKŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI V KONTEXTU S JEJICH MANAGEMENTEM BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Anna Vamberová

Více

Objednatel: Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary IČ: 70891168

Objednatel: Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary IČ: 70891168 PLÁN PÉČE O ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ PŘÍRODNÍ REZERVACI DĚVÍN 2016 2025 Objednatel: Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary IČ: 70891168 Zpracovatel: Občanské sdružení Ploučnice Lipová 627 363

Více