Český svaz ochránců přírody

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Český svaz ochránců přírody"

Transkript

1 Český svaz ochránců přírody Člen IUCN, nositel ocenění OSN-UNEP "GLOBAL 500" PODBLANICKÉ EKOCENTRUM ČSOP 02/09 základní organizace ČSOP, Pláteníkova 264, Vlašim Revitalizace vodních prvků zámeckého parku Vlašim Biologické posouzení projektu Vlašim,

2 Posouzení je zpracováno na základě objednávky Města Vlašim, J.Masaryka 302, Vlašim. Posouzení je zpracováno za účelem doplnění dokumentace projektu. Při zpracování hodnocení bylo vycházeno z projektové dokumentace dodané objednatelem, předložena byla textová část a výkresová část včetně přehledové mapy, situačních výkresů pozemků, příčných a podélných profilů zachycujících navrhovaný stav. Hodnocení dále vychází z poznatků orientačního biologického průzkumu, který proběhl a na místě a z odborné literatury. Zpracovatel posudku: ZO ČSOP Vlašim Pláteníkova Vlašim tel./fax

3 Obsah: 1. Předmět hodnocení 2. Popis projektu 3. Biologický průzkum 4. Vyhodnocení vlivů projektu na biotu 5. Navrhovaná opatření 6. Závěr 7. Podklady 1. Předmět posudku Předmětem hodnocení je posouzení vlivu realizace projektu Revitalizace vodních prvků zámeckého parku Vlašim na biotu na lokalitě. 2. Popis projektu Účelem projektu je obnova funkčnosti a rekonstrukce stávajících vodních prvků v areálu zámeckého parku Vlašim. Dílčími cíli je obnovení retenční a akumulační schopnosti nádrží, vytvoření krajinotvorných prvků, zlepšení mikroklimatu blízkého okolí a oprava vodoteče. Autorem projektu je Projektová kancelář - ing.petr Datel, Tyršova 1902, Benešov, IČO: Rekonstrukce vodních prvků zahrnuje celkem 5 lokalit. V lokalitě č.l bude prováděna úprava náhonu, který provozuje Město Vlašim. V lokalitě č.2 bude provedena oprava Domašínského potoka (ČHP ), který je ve správě Zemědělské vodohospodářské správy Benešov. V lokalitě č.3 bude provedena obnova slepého ramene Blanice (ČHP ) v km cca 18,4. Řeka Blanice je ve správě Povodí Vltavy Praha. V lokalitě č.4 budou rekonstruovány malé vodní nádrže Dolní Zámecká" a Horní Zámecká", které jsou napájeny pramennými vývěry. V lokalitě č.5 bude rekonstruována malá vodní nádrž U Náhonu", která je situována mezi náhonem a řekou Blanicí v ř. km cca 19,2. Na protějším břehu Blanice budou zřízeny 2 tůně. Lokalita č.l - úprava náhonu Úprava náhonu bude prováděna na jeho začátku od mostku v délce 96 m. Náhon je v tomto úseku částečně zanesen (hlavně při pravém břehu), levý břeh je vyvýšen uloženým výkopkem z náhonu. Úprava spočívá v odtěžení nánosů, úpravy levého břehu odstraněním stávajících výkopků a úprava pravého břehu jeho zvýšením v prostoru mezi břehem a stávajícím oplocením. Lokalita č.2 oprava koryta Domašínského potoka Domašínský potok v úseku od soutoku s Blanicí k stávajícímu mostku (km 0,366) na okraji parkuje neupraven a opakovanými zvýšenými průtoky jsou narušeny břehy (nátrže) na obou březích. Místy je potok ve dně rozšířen a částečně zanesen nánosy. Stávající dno je relativně stabilizované. Úprava spočívá v opevnění břehů v místech natrží pomocí zásypu a zřízení kamenného záhozu na svazích břehů. V trase toku budou osazeny stupně ze zdiva z lom.kamene na MC, které budou stabilizovat příčný sklon vodoteče. Pomístně budou odstraněny nánosy. Opevnění je navrženo na Q

4 Lokalita č.3 - obnova slepého ramene Blanice Původní slepé rameno Blanice bylo v minulosti zavezeno a v současné době je terén těsně nad hladinou Blaníce. Lokalita je porostlá náletovým křovím, kopřivami a pod. Úprava spočívá ve vyhloubení slepého ramene délky cca 76 m, šířky ve dně cca 3.0 m (v koruně 7,0-7,5 m s opevněním svahů kamenným záhozem. Konec ramen bude propojen s Blanicí pomocí průcezného filtru. Lokalita č.4 - rekonstrukce malé vodní nádrže Dolní Zámecká" a Horní Zámecká" Plocha povodí vodních nádrží Horní Zámecká" a Dolní Zámecká" je cca 0,15 km 2, povodí je bez vyvinuté údolnice (pouze v dolní části patrné koryto), téměř celé zalesněné, průtok Q 100 bude cca 0,9 m 3 /s (odvozeno). Vodní nádrže v současné době nejsou provozovány. Vodní nádrž Dolní Zámecká" má zachovalou pouze výpust, hráz je snížena a je po ní vedena parková cesta. Zdrž je zanesena a porostlá luční vegetací. Vodní nádrž Horní Zámecká" má odstraněný požerák a voda odtéká stávající spodní výpustí. Hráz je na návodní straně neopevněná, koruna je úzká. Zdrž je zanesena splaveninami hlavně v přední části. Rekonstrukce nádrže Dolní Zámecká" spočívá v provedení nové výpusti z normální hladiny. Dále bude rozšířena (na návodní straně) a zvýšena hráz, na návodní straně opevněna kamenným pohozem. Ve zdrži budou provedeny odkopávky, břehy upraveny do sklonu cca l:3. Stávající mělké koryto mezi nádržemi bude upraveno. Rekonstrukce nádrže Horní Zámecká" spočívá v opravě hrázového tělesa, tj. rozšíření a urovnání koruny hráze na šířku min. 3,0 m a úpravě (násypu) návodního svahu hráze včetně opevnění kamenným pohozem. Současně bude odstraněna stávající spodní výpust a vybudována nové včetně uzavřeného požeráku, osazeného v hrázi. V konci hráze bude zřízen lichoběžníkový bezpečnostní přeliv. Zdrž bude v celé ploše odbahněna. Vodní nádrž Horní Zámecká" má navržený bezpečnostní přeliv na průtok cca Q 100, vodní nádrž Dolní Zámecká" vzhledem k velikosti nádrže a typu hráze (malý výškový rozdíl mezi patou vzdušného svahu a korunou hráze) nemá klasickou spodní výpust, ale pouze výpust z normální hladiny, bezpečnostní přeliv je tvořen průlehem v koruně hráze. Pod hrází se nenachází obytné ani jiné objekty. Návrhové parametry nádrží: plocha při norm. hladině objem při norm. hladině Dolní Zámecká" 390 m m 3 Horní Zámecká" 600 m m 3 Lokalita č.5 - rekonstrukce malé vodní nádrže U Náhonu" a 2 tůně. Vodní nádrž U náhonu" je situována mezi náhonem a řekou Blanicí a nemá typickou hráz, neboť zdrž je umístěna pod rostlým terénem. Vodní nádrž je provozována. Nádrž je opatřena spodní výpustí (DN 100) a dřevěným požerákem, který je téměř v havarijním stavu. Celá zdrž je zanesena, mělká. Nátok do nádrže je provizorní (trubka). Rekonstrukce spočívá v odbahnění zdrže, bude odstraněna stávající spodní výpust a zřízena nová s uzavřeným požerákem osazeným v hrázi. Rovněž bude zřízeno nové napouštěcí potrubí s rozdělovacím objektem. Na louce na protějším břehu Blanice budou zřízeny dvě tůně o ploše cca 2x200 m 2, hl. do 0,8 m. Návrhové parametry: plocha při norm. hladině objem při norm. hladině U Náhonu" 850 m m 3 Tůně 400 m 2 cca 250 m 3

5 Vzhledem k tomu, že park je protkán sítí zpevněných cest, jsou jednotlivé lokality přístupné technice po parkových cestách. Hlavní přístup techniky do parku je spodní branou ve Vlašimi (u areálu Správy parku). Deponie vytěženého materiálu bude prováděna na pozemcích v sousedství řešených vodních prvků, voda pro stavební práce a stavební směsi bude získávána odběry na místě. Předpokládaný harmonogram stavby: zahájení: 10/2006 dokončení: 08/ Biologický průzkum Lokality řešené projektovou dokumentací leží v zámeckém parku Vlašim. Zámecký park vznikl v letech , kdy vlastník Karel Josef Auersperg v prostoru bývalé obory a užitkové zahrady zámku založil přírodně krajinářský park. Tvůrce parku využil členité údolí řeky Blanice a lesní porosty obory, které doplnil průseky a výsadbou exotických dřevin. Niva řeky Blanice byla doplněna o vodní plochy, další vodní plochy byly vybudovány na drobných přítocích. Celý park byl protkán sítí stezek, které spojovaly romantické stavby Měsíční ostrov s glorietem, tureckou mešitu, čínský pavilon. Park nebyl po změně majitelů udržován a řada vybudovaných krajinářských prvků a staveb zanikla. Park si přes provedené úpravy zachoval přírodní charakter. Lesní porosty mají charakter acidofilních doubrav a dubohabřin, na strmých skalnatých svazích k Blanici přecházející do suťových lesů. Řeku Blanici lemují vrbové křoviny, v nivě se udržely bohaté dvousečné ovsíkové louky. V současnosti je park postupně rekonstruován, slouží jako rekreační zázemí města Vlašimi. Výsledky biologického průzkumu Lokalita č.l - úprava náhonu Náhon je značně zanesený, v řešeném úseku lemovaný stromovou zelení. Rostlinstvo: Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) Karbinec evropský (Lycopus europaeus) Okřehek menší (Lemna minor) Olše lepkavá (Alnus glutinosa) Zblochan vzplývavý (Glyceria fluitans) Lokalita č.2 oprava koryta Domašínského potoka Potok značně zahloubený pod úroveň terénu, břehové nátrže. Koryto vyplněno štěrkopísčitými nánosy, vyskytují se i cihly, železné předměty i plasty. V ústí potoka do Blanice písčitý náplavový kužel zasahující značně do toku Blanice. Potok teče zalesněným okrajem louky, podél břehů keřová a stromová vegetace, která kořeny částečně stabilizuje koryto, vlastní koryto v podstatě bez vegetace. V dolní části toku je koryto potoka širší, potok zde v náplavech meandruje. Rostlinstvo: Bez černý (Sambucus nigra) Brslen evropský (Euonymus europaeus) Bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria) Habr obecný (Carpinus betulus) Hloh (Crataegus sp.) Hluchavka nachová (Lamium purpureum) Jahodník obecný (Fragaria vesca)

6 Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) Javor klen (Acer pseudoplatanus) Javor mléč (Acer platanoides) Jilm drsný (Ulmus glabra) Jitrocel větší (Plantago major) Kakost smrdutý (Geranium robertianum) Kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris) Konopice sličná (Galeopsis speciosa) Kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) Krtičník hlíznatý (Scrophularia nodosa) Kuklík městský (Geum urbanum) Lípa srdčitá (Tilia cordata) Lipnice obecná (Poa trivialis) Líska obecná (Corylus avellana) Křehkýš vodní (Myosoton aquaticum) Netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere) Olše lepkavá (Alnus glutinosa) Papratka samice (Athyrium filix-femina) Pěťour maloúborný (Galinsoga parviflora) Plicník lékařský (Pulmonaria officinalis) Ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea) Ptačinec žabinec (Stellaria media) Rdesno peprník (Persicaria hydropiper) Řeřišnice hořká (Cardamine amara) Střemcha obecná (Prunus padus) Svída krvavá (Corpus sanguinea) Svízel přítula (Galium aparine) Šťavel kyselý (Oxalis acetosella) Trnovník akát (Robinia pseudoacacia) Vlaštovičník větší (Chelidonium majus) Vrbovka horská (Epilobium montanum) Vrbina penízková (Lysimachia nummularia) Zimolez obecný (Lonicera xylosteum) Živočichové bezobratlí: Erpobdella sp. Radix auricularia Asellus aquaticus Calopteryx virgo Velia sp. Chironomus sp. Trichopetra gen.sp. (imága v okolí potoka) Ephemeroptera gen.sp. (imága v okolí potoka) Gyrinus sp. Dytiscidae gen sp. Platambus sp. Živočichové obratovci: Gobio gobio Leucisccus sp. (juv.) V okolí potoka nalezeny 3 exempláře skokana Rana temporaria..

7 Lokalita č.3 - obnova slepého ramene Blanice Původní slepé rameno Blanice je v současnosti zavezeno a je patrné jen jako sníženina, zaplňující se vodou v době vyšších průtoků na Blanici. Plocha je zarostlá vegetací vrbových křovin a mokřadní vegetací. Rostlinstvo: Bez černý (Sambucus nigra) Bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria) Dvouzubec trojdílný (Bidens tripartita) Chmel otáčivý (Humulus lupulus) Chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea) Karbinec evropský (Lycopus europaeus) Kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) Křehkýš vodní (Myosoton aquaticum) Líska obecná (Corylus avellana) Netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere) Netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera) Pěťour maloúborný (Galinsoga parviflora) Pcháč zelinný (Cirsium oleraceum) Poměnka bahenní (Myosotis palustris) Rdesno blešník (Persicaria lapathifolia) Rdesno peprník (Persicaria hydropiper) Řeřišnice hořká (Cardamine amara) Šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius) Vrba bílá (Salix alba) Žabník jitrocelový (Alisma plantago-aquatica) Živočichové bezobratlí: Arion rufus Arion fasciatus Helix pomatia Succinea sp. Calopteryx splendens Calopteryx virgo Lestes sponsa Platycnemis pennipes Pyrrhosoma nymphula Cordulia aenea Somatochlora metallica Coenagrion puella Anax imperator Aeshna cyanea Aeshna mixta Gomphus vulgatissimus Libellula depressa Sympetrum vulgatum Sympetrum sanguineum Rhytidodus decimusquartus Aphrodes bicinctus Cicadella viridis Philaenus spumarius Aphrophora alni

8 Aphrophora salicis Conomelus anceps Tabanus bovinus Culex sp. Luciulia sp. Sarcophaga carnaria Scatophaga sp. Živočichové obratlovci: Lepus europaeus Lokalita č.4 - rekonstrukce malé vodní nádrže Dolní Zámecká" a Horní Zámecká" Plochy budoucích nádrží jsou v současnosti porostlé vodní a mokřadní vegetací, plochy jsou lemovány stromy a keři, které rovněž porůstají hráze. Na Horní nádrži se vyskytují i místa se stojatou vodou. Rostlinstvo: Bez černý (Sambucus nigra) Blatouch bahenní (Caltha palustris) Brslen evropský (Euonymus europaeus) Bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria) Dub letní (Quercus robur) Habr obecný (Carpinus betulus) Hluchavka skvrnitá (Lamium maculatum) Chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea) Javor mléč (Acer platanoides) Kapraď samec (Dryopteris filix-mas) Kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) Kosatec žlutý (Iris pseudacorus) Lípa srdčitá (Tilia cordata) Netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere) Okřehek menší (Lemna minor) Pampeliška (Taraxacum sp.) Papratka samice (Athyrium filix-femina) Pcháč bahenní (Cirsium palustre) Pcháč zelinný (Cirsium oleraceum) Pryskyřník prudký (Ranunculus acer) Řeřišnice hořká (Cardamine amara) Svízel bahenní (Galium uliginosum) Šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius) Tužebník jilmový (Filipendula ulmaria) Živočichové bezobratlí: Succinea sp. Clausilia sp. Araneus sp. juv. Araneus diadematus Araneus cucurbitinus Polydesmus complanatus Forficula auricularia Pentatoma rufipes Cicadella viridis Philaenus spumarius

9 Carabus intricatus Carabus hortensis Anchomenus dorsalis Pterostichus metallicus Chlaenius sp. Adalia bipunctata Agelastica alni Amara sp. Vespa crabro Lokalita č.5 - rekonstrukce malé vodní nádrže U Náhonu" a 2 tůně. Vodní nádrž U náhonu" je situována mezi náhonem a řekou Blanicí. Jedná se u mělkou zabahnělou nádrž s vodní vegetací lemovanou vzrostlými olšemi. Rostlinstvo: Bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria) Dvouzubec trojdílný (Bidens tripartita) Hluchavka skvrnitá (Lamium maculatum) Hvězdoš háčkatý (Callitriche hamulata) Chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea) Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) Karbinec evropský (Lycopus europaeus) Kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) Křehkýš vodní (Myosoton aquaticum) Netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere) Okřehek menší (Lemna minor) Olše lepkavá (Alnus glutinosa) Pěťour maloúborný (Galinsoga parviflora) Pcháč zelinný (Cirsium oleraceum) Pryskyřník prudký (Ranunculus acer) Zblochan vzplývavý (Glyceria fluitans) Živočichové bezobratlí: Radix auricularia Planorbis planorbis Gerris sp. Corixa sp. Notonecta sp. Nepa cinerea Zygoptera (gen div.) larvy Aeschnidae gen sp. Libellulidae gen.sp. Pyrrhosoma nymphula Cordulia aenea Somatochlora metallica Coenagrion puella Anax imperator Aeshna cyanea Gomphus vulgatissimus Libellula depressa Sympetrum vulgatum Sympetrum sanguineum

10 Nádrž je významným refugiem vodních bezobratlých (nutno ji zachovat), výskyt žab a čolků v době rozmnožování na jaře možný. Případné odbahnění je proto vhodné doporučit mimo jarní a letní období, nejlépe na podzim či v zimě. První tůň je plánována na ploše na levém břehu za mostem proti proudu Blanice. Plocha je kosenou loukou. Rostlinstvo: Bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria) Dub letní (Quercus robur) Javor mléč (Acer platanoides) Jetel plazivý (Trifolium repens) Kontryhel (Alchemilla sp.) Kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) Křehkýš vodní (Myosoton aquaticum) Pampeliška (Taraxacum sp.) Pcháč zelinný (Cirsium oleraceum) Pryskyřník prudký (Ranunculus acer) Šťovík menší (Rumex acetosella) Šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius) Živočichové bezobratlí: Bombus sp. (jen na kvetoucích rostlinách, hnízda nenalezena) Dolycoris baccarus Elasmucha ferrugata Elasmucha grisea Graphosoma lineatum Coreus marginatus Kleidocerys resedae Sarcophaga carnaria Scatophaga sp. Conopidae gen.sp. Myathropa florea Eristalis tenax Volucella pellucens Baccha elongata Episyrphus balteatus Rhagio sp. Asilidae gen.sp. Druhá tůň je lokalizována do stávající zvodnělé prohlubně při jezu v horní části parku. Prohlubeň má nepravidelný tvar a je značně zbahnělá. Po okraji rostou stromy. Rostlinstvo: Dvouzubec trojdílný (Bidens tripartita) Chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea) Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) Kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) Krtičník hlíznatý (Scrophularia nodosa) Lípa srdčitá (Tilia cordata) Netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera) Okřehek menší (Lemna minor) Pryskyřník plazivý (Ranunculus repens)

11 Svída krvavá (Cornus sanguinea) Živočichové bezobratlí: Erpobdella sp. Planorbis planorbarius Radix auricularia Asellus aquaticus Nepa cinerea Ilyocoris cimicoides Notonecta sp. Corixa sp. Plea atomaria Dytiscidae gen. sp. (imaga i larvy) Acilius sp. Agabus sp. Zygoptera gen sp. (larvy) Tůň s velmi hojným výskytem běžných vodních a semiakvatilních bezobratlých živočichů. Je možné tudy vést rybí přechod. Zvláště chráněné druhy: Bombus sp. ohrožený - na kvetoucích rostlinách na loukách u Blanice, hnízda nenalezena. 4. Vyhodnocení vlivů projektu na biotu Biota na jednotlivých lokalitách odpovídá stanovištím, jedná se o typická společenstva, zvláště chráněné druhy se vyskytují výjmečně (čmeláci rodu Bombus). Navrhované úpravy mají na biotu tyto zásadní vlivy: úpravou stávajícího koryta Domašínského potoka a otěžením nánosů dojde k změně tvaru koryta, dojde k odstranění části vegetace při stavebních pracech. Z hlediska vegetace je zásah nevýznamný, je třeba respektovat vzrostlé stromy a keře, z hlediska živočišstva je třeba respektovat přítomnost obojživelníků a ryb. odbahněním náhonu a vodní nádrže dojde k posunu sukcesního stadia zazemňující se nádrže zpět. Z hlediska rostlinstva i živočišstva nebude mít zásah negativní vliv, je pouze třeba respektovat možnou přítomnost obojživelníků na jaře. nově budou vytvořeny vodní biotopy v případě ramene Blanice, vodních nádrží Horní a Dolní Zámecká a 2 tůní. Zde dojde k celkové změně biotopů (v případě ramene Blanice a vodní nádrže Horní Zámecká se jedná spíše o obnovu historického stavu). Zásah nebude mít negativní vliv na biotu, obdobná vegetace se nachází na dalších plochách v parku, naopak vytvořením vodních ploch dojde k vytvoření vodních ploch (jako nabídka atraktivního stanoviště pro rostliny i živočichy), které se v parku zatím vyskytují sporadicky. 5. Navrhovaná opatření Příčné objekty na Domašínkém potoce musí být oboustranně průchodné pro ryby (vhodné balvanité skluzy). Jedná se přítok, do kterého migrují ryby z Blanice a kde se zdržují hejna juvenilních ryb. Případné odbahnění Vodní nádrže U náhonu je vhodné (s ohledem na možné rozmnožování obojživelníků) realizovat nejlépe na podzim či v zimě, mimo jarní a letní období.

12 2 trsy kosatců žlutých v Horní Zámecké nádrži přemístit a po obahnění vrátit zpět do litorálu. Rostliny hvězdoše háčkatého v malé vodní nádrži U Náhonu" přenést při vypouštění na náhradní lokalitu a po rekonstrukci nádrže vrátit zpět. 6. Závěr Projekt nebude mít negativní vliv na biotu v zájmovém území. Pro zajištění optimálních podmínek pro ryby a obojživelníky je vhodné realizovat doporučená opatření. 7. Podklady Beran L., 2002: Vodní měkkýši České republiky rozšíření a jeho změny, stanoviště, šíření, ohrožení a ochrana, červený seznam. Sborník přírodovědného klubu v Uh. Hradišti, Supplementum 10. Chytrý M., Kučera T., Kočí M. (eds.), 2001: Katalog biotopů České republiky. AOPK ČR, Praha. Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner j, Štěpánek J. (eds.) (2002): Klíč ke květeně České republiky. Academia, Praha. Projektová kancelář - ing.petr Datel: Revitalizace vodních prvků zámeckého parku Vlašim. Projektová dokumentace. Výsledky terénního průzkumu.

13 Lokalita č.1 náhon Lokalita č.2 Domašínský potok

14 Lokalita č.3 - obnova slepého ramene Blanice Lokalita č.4 - rekonstrukce malé vodní nádrže Dolní Zámecká"

15 Lokalita č.4 - rekonstrukce malé vodní nádrže Horní Zámecká" Lokalita č.5 - první tůň.

16 Lokalita č.5 druhá tůň Lokalita č.5 - malá vodní nádrž U Náhonu"

Provoz. Předpokládané odpady produkované v období provozu. Nová skladovací hala Oznámení záměru dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb. Katalog.

Provoz. Předpokládané odpady produkované v období provozu. Nová skladovací hala Oznámení záměru dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb. Katalog. Katalog. číslo Druh odpadu 17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O 20 03 Ostatní komunální odpady 20 03 01

Více

Písek odkanalizování lokality Pod Javořím

Písek odkanalizování lokality Pod Javořím Obec Písek u Jablunkova (foto: TK) Písek odkanalizování lokality Pod Javořím Posouzení vlivu záměru na předměty ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí podle 45i zák. 114/1992 Sb., v platném

Více

Plán péče. PP Ondříkovický pseudokrasový systém. 1.7 Parcelní vymezení ZCHÚ podle aktuálního stavu katastru nemovitostí a pozemkového katastru:

Plán péče. PP Ondříkovický pseudokrasový systém. 1.7 Parcelní vymezení ZCHÚ podle aktuálního stavu katastru nemovitostí a pozemkového katastru: Plán péče pro: na období: PP Ondříkovický pseudokrasový systém 2005-2014 1. Základní identifikační a popisné údaje o ZCHÚ 1.1 Kód ZCHÚ: 6 1.2 Platný právní předpis nebo rozhodnutí o vyhlášení ZCHÚ: vydal:

Více

6Doteky přírody. geologie, botanika, zoologie. Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm

6Doteky přírody. geologie, botanika, zoologie. Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm 6Doteky přírody geologie, botanika, zoologie Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm 6 Geologie, geomorfologie Region Frenštátska se rozkládá na rozhraní horské západní části Moravskoslezských Beskyd ve skupině

Více

MOKŘADY NORSKA A ŠVÉDSKA

MOKŘADY NORSKA A ŠVÉDSKA Český ramsarský výbor, poradní orgán Ministerstva životního prostředí ve věcech ochrany mokřadů, a expertní skupina Českého ramsarského výboru MOKŘADY NORSKA A ŠVÉDSKA Studijní cesta sdílení zkušeností

Více

MOTTO: Vracíme potokům život a jejich přírodní krásu. projekty realizované v letech 2005-2013

MOTTO: Vracíme potokům život a jejich přírodní krásu. projekty realizované v letech 2005-2013 MOTTO: Vracíme potokům život a jejich přírodní krásu projekty realizované v letech 2005-2013 Prahou protéká kromě Vltavy a Berounky ještě 360 km drobných vodních toků. Z těchto vodních toků má 255 km ve

Více

Plán péče pro přírodní rezervaci KANADA

Plán péče pro přírodní rezervaci KANADA S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider,Ph.D., Ing. Jitka Schneiderová Plán péče pro přírodní rezervaci KANADA na období 2007 2016 Ing. Alice Melicharová Ing. Jiří Schneider, Ph.D.

Více

Plán péče o přírodní rezervaci Velké doly. na období 2008 2017

Plán péče o přírodní rezervaci Velké doly. na období 2008 2017 Plán péče o přírodní rezervaci Velké doly na období 2008 207 . Základní identifikační a popisné údaje.. Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Evidenční kód ZCHÚ: 338 Kategorie: ochrany:

Více

BEČVA PRO ŽIVOT. Koncepce přírodě blízké protipovodňové ochrany Pobečví. - ideová studie - Ing. Václav Čermák. Unie pro řeku Moravu

BEČVA PRO ŽIVOT. Koncepce přírodě blízké protipovodňové ochrany Pobečví. - ideová studie - Ing. Václav Čermák. Unie pro řeku Moravu BEČVA PRO ŽIVOT Koncepce přírodě blízké protipovodňové ochrany Pobečví - ideová studie - Ing. Václav Čermák Unie pro řeku Moravu červen 2010 BEČVA PRO ŽIVOT Koncepce přírodě blízké protipovodňové ochrany

Více

Flóra Přírodní rezervace Suché skály

Flóra Přírodní rezervace Suché skály Acta rerum naturalium 5: 169 176, 2008 ISSN 1801-5972 Flóra Přírodní rezervace Suché skály Flora of the Suché skály Nature Reserve PETR ŠMARDA Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova

Více

Floristický průzkum Kounických luk

Floristický průzkum Kounických luk Sborník muzea Karlovarského kraje 16 / 2008 255 Floristický průzkum Kounických luk Přemysl Tájek ÚVOD Kounické louky jsou jednou z nejznámějších botanických lokalit v CHKO Slavkovský les. Zasloužil se

Více

OBSAH STUDIE 1. ÚVOD... 3 2. CÍL STUDIE... 3

OBSAH STUDIE 1. ÚVOD... 3 2. CÍL STUDIE... 3 OBSAH STUDIE 1. ÚVOD... 3 2. CÍL STUDIE... 3 3. PRŮZKUMNÉ PRÁCE, PODKLADY... 3 3.1. ZAMĚŘOVÁNÍ... 3 3.2. HYDROLOGIE... 3 3.3. HYDROGEOLOGIE... 3 3.4. PRŮZKUM INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ...

Více

EKOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

EKOLOGICKÁ OLYMPIÁDA EKOLOGICKÁ OLYMPIÁDA STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY 2007/2008 regionální kolo STŘEDOČESKÝ KRAJ Vydala ZO ČSOP Vlašim. Vlašim 2007 EKOLOGICKÁ OLYMPIÁDA STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Zařízení pro přípravu a výrobu anorganických látek

Zařízení pro přípravu a výrobu anorganických látek OZNÁMENÍ ZÁMĚRU ke zjišťovacímu řízení podle 6 zákona č. 100 /2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v rozsahu přílohy č. 3 Zařízení pro přípravu a výrobu anorganických látek 2010 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Více

Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH

Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH 1 Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH Studnické louky 4 Prstnatce 22 Jaro začíná 6 Suchopýr 24 Šafrán 7 Hadí mordy 25 Statný devětsil 8 Pcháče 26 Sasanky 10

Více

Plán péče pro přírodní památku na období 2010 2019 ČIMICKÉ ÚDOLÍ

Plán péče pro přírodní památku na období 2010 2019 ČIMICKÉ ÚDOLÍ Plán péče pro přírodní památku na období 2010 2019 ČIMICKÉ ÚDOLÍ ZELENÝ SVĚT 2009 Plán péče pro přírodní památku Čimické údolí Hlavní město Praha k.ú. Bohnice, Čimice na období 2010-2019 Autoři : Editor,

Více

STRÁNĚ NAD SUCHÝM POTOKEM

STRÁNĚ NAD SUCHÝM POTOKEM Plán péče a návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky STRÁNĚ NAD SUCHÝM POTOKEM na období 2012-2020 Salvia o.s. sdružení pro ochranu přírody Míšovická 454/6 155 21 Praha 5 e-mail:

Více

Monitoring druhu Carabus variolosus a odhad jeho biotopových nároků na vybraných lokalitách na Vsetínsku

Monitoring druhu Carabus variolosus a odhad jeho biotopových nároků na vybraných lokalitách na Vsetínsku Středoškolská odborná činnost 2006/2007 Obor 04 biologie Monitoring druhu Carabus variolosus a odhad jeho biotopových nároků na vybraných lokalitách na Vsetínsku Autor: Justina Valchářová Masarykovo gymnázium

Více

Posouzení vlivu TT Podbaba Suchdol na EVL Kaňon Vltavy u Sedlce

Posouzení vlivu TT Podbaba Suchdol na EVL Kaňon Vltavy u Sedlce Posouzení vlivu TT Podbaba Suchdol na EVL Kaňon Vltavy u Sedlce Objednatel: Útvar rozvoje hl. m. Prahy Vyšehradská 57/2077 128 00 Praha 2 Zpracovatel posouzení: Mgr. Pavel Bauer Březový vrch 737 460 15

Více

Inventarizace flóry a vegetace Přírodní památky Mlýnský potok a Uhlířky (CHKO Žďárské vrchy)

Inventarizace flóry a vegetace Přírodní památky Mlýnský potok a Uhlířky (CHKO Žďárské vrchy) Acta rerum naturalium 4: 31 42, 2008 ISSN 1803-1587 Inventarizace flóry a vegetace Přírodní památky Mlýnský potok a Uhlířky (CHKO Žďárské vrchy) Inventorization of the flora and vegetation of Mlýnský potok

Více

NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VSETÍN

NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VSETÍN VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ část B Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VSETÍN Jan Losík, Alice Háková Leden

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚNANOV NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ podle 19 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho přílohy, podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006

Více

Mapa zásad pro uchování památkových hodnot krajinné úpravy v Zahrádkách u České Lípy

Mapa zásad pro uchování památkových hodnot krajinné úpravy v Zahrádkách u České Lípy Mapa zásad pro uchování památkových hodnot krajinné úpravy v Zahrádkách u České Lípy Markéta Šantrůčková, Roman Businský, Lucia Bendíková, Eva Sojková, Jiří Velebil, Věra Vávrová, Martin Weber Výzkumný

Více

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN I/0 TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL ZPRACOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KOSTELNÍ MYSLOVÁ, KRAJ VYSOČINA H-PROJEKT AKCE SVATOJÁNSKÁ 604, 588 56 TELČ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KOSTELNÍ MYSLOVÁ ZHOTOVITEL

Více

Plán péče o NPP Barrandovské skály. na období 2006-2015

Plán péče o NPP Barrandovské skály. na období 2006-2015 Plán péče o NPP Barrandovské skály na období 2006-2015 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Název, kategorie, evidenční kód ZCHÚ a kategorie IUCN Název Barrandovské skály Kategorie NPP Evidenční

Více

III. Zjišťovací řízení dle 7 zákona 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí

III. Zjišťovací řízení dle 7 zákona 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí Obchvat Kralupy nad Vltavou včetně mostu, jako součást aglomeračního okruhu - I. etapa (DÚR) (Přeložka silnice II/101 varianta B v úseku km 11,86 15,14) III. Zjišťovací řízení dle 7 zákona 100/2001 Sb.

Více

RYBNÍKA KACHLIČKA. Krajský úřad kraje Vysočina pracoviště Jihlava

RYBNÍKA KACHLIČKA. Krajský úřad kraje Vysočina pracoviště Jihlava - 1 - A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA A1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název stavby: Místo stavby: Obec : Vodoprávní úřad: Kraj: Název toku: REKONSTRUKCE HRÁZE A OBJEKTŮ RYBNÍKA KACHLIČKA k.ú. Zdislavice u Herálce

Více

PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI POVODÍ ODRY. Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv

PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI POVODÍ ODRY. Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI POVODÍ ODRY Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv Pořizovatel: Zpracovatel: Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava Pöyry Environment

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Bílá

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Bílá VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ část B Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Bílá Jan Losík, Alice Háková květen 2014 2 Zpracovatelé:

Více

ÚZEMNÍ STUDIE. PROVĚŘENÍ MOŽNÉ VARIANTY VEDENÍ 110 kv ZÁSOBUJÍCÍHO ŠLUKNOVSKÝ VÝBĚŽEK

ÚZEMNÍ STUDIE. PROVĚŘENÍ MOŽNÉ VARIANTY VEDENÍ 110 kv ZÁSOBUJÍCÍHO ŠLUKNOVSKÝ VÝBĚŽEK STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více