Český svaz ochránců přírody

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Český svaz ochránců přírody"

Transkript

1 Český svaz ochránců přírody Člen IUCN, nositel ocenění OSN-UNEP "GLOBAL 500" PODBLANICKÉ EKOCENTRUM ČSOP 02/09 základní organizace ČSOP, Pláteníkova 264, Vlašim Revitalizace vodních prvků zámeckého parku Vlašim Biologické posouzení projektu Vlašim,

2 Posouzení je zpracováno na základě objednávky Města Vlašim, J.Masaryka 302, Vlašim. Posouzení je zpracováno za účelem doplnění dokumentace projektu. Při zpracování hodnocení bylo vycházeno z projektové dokumentace dodané objednatelem, předložena byla textová část a výkresová část včetně přehledové mapy, situačních výkresů pozemků, příčných a podélných profilů zachycujících navrhovaný stav. Hodnocení dále vychází z poznatků orientačního biologického průzkumu, který proběhl a na místě a z odborné literatury. Zpracovatel posudku: ZO ČSOP Vlašim Pláteníkova Vlašim tel./fax

3 Obsah: 1. Předmět hodnocení 2. Popis projektu 3. Biologický průzkum 4. Vyhodnocení vlivů projektu na biotu 5. Navrhovaná opatření 6. Závěr 7. Podklady 1. Předmět posudku Předmětem hodnocení je posouzení vlivu realizace projektu Revitalizace vodních prvků zámeckého parku Vlašim na biotu na lokalitě. 2. Popis projektu Účelem projektu je obnova funkčnosti a rekonstrukce stávajících vodních prvků v areálu zámeckého parku Vlašim. Dílčími cíli je obnovení retenční a akumulační schopnosti nádrží, vytvoření krajinotvorných prvků, zlepšení mikroklimatu blízkého okolí a oprava vodoteče. Autorem projektu je Projektová kancelář - ing.petr Datel, Tyršova 1902, Benešov, IČO: Rekonstrukce vodních prvků zahrnuje celkem 5 lokalit. V lokalitě č.l bude prováděna úprava náhonu, který provozuje Město Vlašim. V lokalitě č.2 bude provedena oprava Domašínského potoka (ČHP ), který je ve správě Zemědělské vodohospodářské správy Benešov. V lokalitě č.3 bude provedena obnova slepého ramene Blanice (ČHP ) v km cca 18,4. Řeka Blanice je ve správě Povodí Vltavy Praha. V lokalitě č.4 budou rekonstruovány malé vodní nádrže Dolní Zámecká" a Horní Zámecká", které jsou napájeny pramennými vývěry. V lokalitě č.5 bude rekonstruována malá vodní nádrž U Náhonu", která je situována mezi náhonem a řekou Blanicí v ř. km cca 19,2. Na protějším břehu Blanice budou zřízeny 2 tůně. Lokalita č.l - úprava náhonu Úprava náhonu bude prováděna na jeho začátku od mostku v délce 96 m. Náhon je v tomto úseku částečně zanesen (hlavně při pravém břehu), levý břeh je vyvýšen uloženým výkopkem z náhonu. Úprava spočívá v odtěžení nánosů, úpravy levého břehu odstraněním stávajících výkopků a úprava pravého břehu jeho zvýšením v prostoru mezi břehem a stávajícím oplocením. Lokalita č.2 oprava koryta Domašínského potoka Domašínský potok v úseku od soutoku s Blanicí k stávajícímu mostku (km 0,366) na okraji parkuje neupraven a opakovanými zvýšenými průtoky jsou narušeny břehy (nátrže) na obou březích. Místy je potok ve dně rozšířen a částečně zanesen nánosy. Stávající dno je relativně stabilizované. Úprava spočívá v opevnění břehů v místech natrží pomocí zásypu a zřízení kamenného záhozu na svazích břehů. V trase toku budou osazeny stupně ze zdiva z lom.kamene na MC, které budou stabilizovat příčný sklon vodoteče. Pomístně budou odstraněny nánosy. Opevnění je navrženo na Q

4 Lokalita č.3 - obnova slepého ramene Blanice Původní slepé rameno Blanice bylo v minulosti zavezeno a v současné době je terén těsně nad hladinou Blaníce. Lokalita je porostlá náletovým křovím, kopřivami a pod. Úprava spočívá ve vyhloubení slepého ramene délky cca 76 m, šířky ve dně cca 3.0 m (v koruně 7,0-7,5 m s opevněním svahů kamenným záhozem. Konec ramen bude propojen s Blanicí pomocí průcezného filtru. Lokalita č.4 - rekonstrukce malé vodní nádrže Dolní Zámecká" a Horní Zámecká" Plocha povodí vodních nádrží Horní Zámecká" a Dolní Zámecká" je cca 0,15 km 2, povodí je bez vyvinuté údolnice (pouze v dolní části patrné koryto), téměř celé zalesněné, průtok Q 100 bude cca 0,9 m 3 /s (odvozeno). Vodní nádrže v současné době nejsou provozovány. Vodní nádrž Dolní Zámecká" má zachovalou pouze výpust, hráz je snížena a je po ní vedena parková cesta. Zdrž je zanesena a porostlá luční vegetací. Vodní nádrž Horní Zámecká" má odstraněný požerák a voda odtéká stávající spodní výpustí. Hráz je na návodní straně neopevněná, koruna je úzká. Zdrž je zanesena splaveninami hlavně v přední části. Rekonstrukce nádrže Dolní Zámecká" spočívá v provedení nové výpusti z normální hladiny. Dále bude rozšířena (na návodní straně) a zvýšena hráz, na návodní straně opevněna kamenným pohozem. Ve zdrži budou provedeny odkopávky, břehy upraveny do sklonu cca l:3. Stávající mělké koryto mezi nádržemi bude upraveno. Rekonstrukce nádrže Horní Zámecká" spočívá v opravě hrázového tělesa, tj. rozšíření a urovnání koruny hráze na šířku min. 3,0 m a úpravě (násypu) návodního svahu hráze včetně opevnění kamenným pohozem. Současně bude odstraněna stávající spodní výpust a vybudována nové včetně uzavřeného požeráku, osazeného v hrázi. V konci hráze bude zřízen lichoběžníkový bezpečnostní přeliv. Zdrž bude v celé ploše odbahněna. Vodní nádrž Horní Zámecká" má navržený bezpečnostní přeliv na průtok cca Q 100, vodní nádrž Dolní Zámecká" vzhledem k velikosti nádrže a typu hráze (malý výškový rozdíl mezi patou vzdušného svahu a korunou hráze) nemá klasickou spodní výpust, ale pouze výpust z normální hladiny, bezpečnostní přeliv je tvořen průlehem v koruně hráze. Pod hrází se nenachází obytné ani jiné objekty. Návrhové parametry nádrží: plocha při norm. hladině objem při norm. hladině Dolní Zámecká" 390 m m 3 Horní Zámecká" 600 m m 3 Lokalita č.5 - rekonstrukce malé vodní nádrže U Náhonu" a 2 tůně. Vodní nádrž U náhonu" je situována mezi náhonem a řekou Blanicí a nemá typickou hráz, neboť zdrž je umístěna pod rostlým terénem. Vodní nádrž je provozována. Nádrž je opatřena spodní výpustí (DN 100) a dřevěným požerákem, který je téměř v havarijním stavu. Celá zdrž je zanesena, mělká. Nátok do nádrže je provizorní (trubka). Rekonstrukce spočívá v odbahnění zdrže, bude odstraněna stávající spodní výpust a zřízena nová s uzavřeným požerákem osazeným v hrázi. Rovněž bude zřízeno nové napouštěcí potrubí s rozdělovacím objektem. Na louce na protějším břehu Blanice budou zřízeny dvě tůně o ploše cca 2x200 m 2, hl. do 0,8 m. Návrhové parametry: plocha při norm. hladině objem při norm. hladině U Náhonu" 850 m m 3 Tůně 400 m 2 cca 250 m 3

5 Vzhledem k tomu, že park je protkán sítí zpevněných cest, jsou jednotlivé lokality přístupné technice po parkových cestách. Hlavní přístup techniky do parku je spodní branou ve Vlašimi (u areálu Správy parku). Deponie vytěženého materiálu bude prováděna na pozemcích v sousedství řešených vodních prvků, voda pro stavební práce a stavební směsi bude získávána odběry na místě. Předpokládaný harmonogram stavby: zahájení: 10/2006 dokončení: 08/ Biologický průzkum Lokality řešené projektovou dokumentací leží v zámeckém parku Vlašim. Zámecký park vznikl v letech , kdy vlastník Karel Josef Auersperg v prostoru bývalé obory a užitkové zahrady zámku založil přírodně krajinářský park. Tvůrce parku využil členité údolí řeky Blanice a lesní porosty obory, které doplnil průseky a výsadbou exotických dřevin. Niva řeky Blanice byla doplněna o vodní plochy, další vodní plochy byly vybudovány na drobných přítocích. Celý park byl protkán sítí stezek, které spojovaly romantické stavby Měsíční ostrov s glorietem, tureckou mešitu, čínský pavilon. Park nebyl po změně majitelů udržován a řada vybudovaných krajinářských prvků a staveb zanikla. Park si přes provedené úpravy zachoval přírodní charakter. Lesní porosty mají charakter acidofilních doubrav a dubohabřin, na strmých skalnatých svazích k Blanici přecházející do suťových lesů. Řeku Blanici lemují vrbové křoviny, v nivě se udržely bohaté dvousečné ovsíkové louky. V současnosti je park postupně rekonstruován, slouží jako rekreační zázemí města Vlašimi. Výsledky biologického průzkumu Lokalita č.l - úprava náhonu Náhon je značně zanesený, v řešeném úseku lemovaný stromovou zelení. Rostlinstvo: Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) Karbinec evropský (Lycopus europaeus) Okřehek menší (Lemna minor) Olše lepkavá (Alnus glutinosa) Zblochan vzplývavý (Glyceria fluitans) Lokalita č.2 oprava koryta Domašínského potoka Potok značně zahloubený pod úroveň terénu, břehové nátrže. Koryto vyplněno štěrkopísčitými nánosy, vyskytují se i cihly, železné předměty i plasty. V ústí potoka do Blanice písčitý náplavový kužel zasahující značně do toku Blanice. Potok teče zalesněným okrajem louky, podél břehů keřová a stromová vegetace, která kořeny částečně stabilizuje koryto, vlastní koryto v podstatě bez vegetace. V dolní části toku je koryto potoka širší, potok zde v náplavech meandruje. Rostlinstvo: Bez černý (Sambucus nigra) Brslen evropský (Euonymus europaeus) Bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria) Habr obecný (Carpinus betulus) Hloh (Crataegus sp.) Hluchavka nachová (Lamium purpureum) Jahodník obecný (Fragaria vesca)

6 Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) Javor klen (Acer pseudoplatanus) Javor mléč (Acer platanoides) Jilm drsný (Ulmus glabra) Jitrocel větší (Plantago major) Kakost smrdutý (Geranium robertianum) Kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris) Konopice sličná (Galeopsis speciosa) Kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) Krtičník hlíznatý (Scrophularia nodosa) Kuklík městský (Geum urbanum) Lípa srdčitá (Tilia cordata) Lipnice obecná (Poa trivialis) Líska obecná (Corylus avellana) Křehkýš vodní (Myosoton aquaticum) Netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere) Olše lepkavá (Alnus glutinosa) Papratka samice (Athyrium filix-femina) Pěťour maloúborný (Galinsoga parviflora) Plicník lékařský (Pulmonaria officinalis) Ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea) Ptačinec žabinec (Stellaria media) Rdesno peprník (Persicaria hydropiper) Řeřišnice hořká (Cardamine amara) Střemcha obecná (Prunus padus) Svída krvavá (Corpus sanguinea) Svízel přítula (Galium aparine) Šťavel kyselý (Oxalis acetosella) Trnovník akát (Robinia pseudoacacia) Vlaštovičník větší (Chelidonium majus) Vrbovka horská (Epilobium montanum) Vrbina penízková (Lysimachia nummularia) Zimolez obecný (Lonicera xylosteum) Živočichové bezobratlí: Erpobdella sp. Radix auricularia Asellus aquaticus Calopteryx virgo Velia sp. Chironomus sp. Trichopetra gen.sp. (imága v okolí potoka) Ephemeroptera gen.sp. (imága v okolí potoka) Gyrinus sp. Dytiscidae gen sp. Platambus sp. Živočichové obratovci: Gobio gobio Leucisccus sp. (juv.) V okolí potoka nalezeny 3 exempláře skokana Rana temporaria..

7 Lokalita č.3 - obnova slepého ramene Blanice Původní slepé rameno Blanice je v současnosti zavezeno a je patrné jen jako sníženina, zaplňující se vodou v době vyšších průtoků na Blanici. Plocha je zarostlá vegetací vrbových křovin a mokřadní vegetací. Rostlinstvo: Bez černý (Sambucus nigra) Bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria) Dvouzubec trojdílný (Bidens tripartita) Chmel otáčivý (Humulus lupulus) Chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea) Karbinec evropský (Lycopus europaeus) Kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) Křehkýš vodní (Myosoton aquaticum) Líska obecná (Corylus avellana) Netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere) Netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera) Pěťour maloúborný (Galinsoga parviflora) Pcháč zelinný (Cirsium oleraceum) Poměnka bahenní (Myosotis palustris) Rdesno blešník (Persicaria lapathifolia) Rdesno peprník (Persicaria hydropiper) Řeřišnice hořká (Cardamine amara) Šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius) Vrba bílá (Salix alba) Žabník jitrocelový (Alisma plantago-aquatica) Živočichové bezobratlí: Arion rufus Arion fasciatus Helix pomatia Succinea sp. Calopteryx splendens Calopteryx virgo Lestes sponsa Platycnemis pennipes Pyrrhosoma nymphula Cordulia aenea Somatochlora metallica Coenagrion puella Anax imperator Aeshna cyanea Aeshna mixta Gomphus vulgatissimus Libellula depressa Sympetrum vulgatum Sympetrum sanguineum Rhytidodus decimusquartus Aphrodes bicinctus Cicadella viridis Philaenus spumarius Aphrophora alni

8 Aphrophora salicis Conomelus anceps Tabanus bovinus Culex sp. Luciulia sp. Sarcophaga carnaria Scatophaga sp. Živočichové obratlovci: Lepus europaeus Lokalita č.4 - rekonstrukce malé vodní nádrže Dolní Zámecká" a Horní Zámecká" Plochy budoucích nádrží jsou v současnosti porostlé vodní a mokřadní vegetací, plochy jsou lemovány stromy a keři, které rovněž porůstají hráze. Na Horní nádrži se vyskytují i místa se stojatou vodou. Rostlinstvo: Bez černý (Sambucus nigra) Blatouch bahenní (Caltha palustris) Brslen evropský (Euonymus europaeus) Bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria) Dub letní (Quercus robur) Habr obecný (Carpinus betulus) Hluchavka skvrnitá (Lamium maculatum) Chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea) Javor mléč (Acer platanoides) Kapraď samec (Dryopteris filix-mas) Kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) Kosatec žlutý (Iris pseudacorus) Lípa srdčitá (Tilia cordata) Netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere) Okřehek menší (Lemna minor) Pampeliška (Taraxacum sp.) Papratka samice (Athyrium filix-femina) Pcháč bahenní (Cirsium palustre) Pcháč zelinný (Cirsium oleraceum) Pryskyřník prudký (Ranunculus acer) Řeřišnice hořká (Cardamine amara) Svízel bahenní (Galium uliginosum) Šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius) Tužebník jilmový (Filipendula ulmaria) Živočichové bezobratlí: Succinea sp. Clausilia sp. Araneus sp. juv. Araneus diadematus Araneus cucurbitinus Polydesmus complanatus Forficula auricularia Pentatoma rufipes Cicadella viridis Philaenus spumarius

9 Carabus intricatus Carabus hortensis Anchomenus dorsalis Pterostichus metallicus Chlaenius sp. Adalia bipunctata Agelastica alni Amara sp. Vespa crabro Lokalita č.5 - rekonstrukce malé vodní nádrže U Náhonu" a 2 tůně. Vodní nádrž U náhonu" je situována mezi náhonem a řekou Blanicí. Jedná se u mělkou zabahnělou nádrž s vodní vegetací lemovanou vzrostlými olšemi. Rostlinstvo: Bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria) Dvouzubec trojdílný (Bidens tripartita) Hluchavka skvrnitá (Lamium maculatum) Hvězdoš háčkatý (Callitriche hamulata) Chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea) Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) Karbinec evropský (Lycopus europaeus) Kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) Křehkýš vodní (Myosoton aquaticum) Netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere) Okřehek menší (Lemna minor) Olše lepkavá (Alnus glutinosa) Pěťour maloúborný (Galinsoga parviflora) Pcháč zelinný (Cirsium oleraceum) Pryskyřník prudký (Ranunculus acer) Zblochan vzplývavý (Glyceria fluitans) Živočichové bezobratlí: Radix auricularia Planorbis planorbis Gerris sp. Corixa sp. Notonecta sp. Nepa cinerea Zygoptera (gen div.) larvy Aeschnidae gen sp. Libellulidae gen.sp. Pyrrhosoma nymphula Cordulia aenea Somatochlora metallica Coenagrion puella Anax imperator Aeshna cyanea Gomphus vulgatissimus Libellula depressa Sympetrum vulgatum Sympetrum sanguineum

10 Nádrž je významným refugiem vodních bezobratlých (nutno ji zachovat), výskyt žab a čolků v době rozmnožování na jaře možný. Případné odbahnění je proto vhodné doporučit mimo jarní a letní období, nejlépe na podzim či v zimě. První tůň je plánována na ploše na levém břehu za mostem proti proudu Blanice. Plocha je kosenou loukou. Rostlinstvo: Bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria) Dub letní (Quercus robur) Javor mléč (Acer platanoides) Jetel plazivý (Trifolium repens) Kontryhel (Alchemilla sp.) Kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) Křehkýš vodní (Myosoton aquaticum) Pampeliška (Taraxacum sp.) Pcháč zelinný (Cirsium oleraceum) Pryskyřník prudký (Ranunculus acer) Šťovík menší (Rumex acetosella) Šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius) Živočichové bezobratlí: Bombus sp. (jen na kvetoucích rostlinách, hnízda nenalezena) Dolycoris baccarus Elasmucha ferrugata Elasmucha grisea Graphosoma lineatum Coreus marginatus Kleidocerys resedae Sarcophaga carnaria Scatophaga sp. Conopidae gen.sp. Myathropa florea Eristalis tenax Volucella pellucens Baccha elongata Episyrphus balteatus Rhagio sp. Asilidae gen.sp. Druhá tůň je lokalizována do stávající zvodnělé prohlubně při jezu v horní části parku. Prohlubeň má nepravidelný tvar a je značně zbahnělá. Po okraji rostou stromy. Rostlinstvo: Dvouzubec trojdílný (Bidens tripartita) Chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea) Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) Kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) Krtičník hlíznatý (Scrophularia nodosa) Lípa srdčitá (Tilia cordata) Netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera) Okřehek menší (Lemna minor) Pryskyřník plazivý (Ranunculus repens)

11 Svída krvavá (Cornus sanguinea) Živočichové bezobratlí: Erpobdella sp. Planorbis planorbarius Radix auricularia Asellus aquaticus Nepa cinerea Ilyocoris cimicoides Notonecta sp. Corixa sp. Plea atomaria Dytiscidae gen. sp. (imaga i larvy) Acilius sp. Agabus sp. Zygoptera gen sp. (larvy) Tůň s velmi hojným výskytem běžných vodních a semiakvatilních bezobratlých živočichů. Je možné tudy vést rybí přechod. Zvláště chráněné druhy: Bombus sp. ohrožený - na kvetoucích rostlinách na loukách u Blanice, hnízda nenalezena. 4. Vyhodnocení vlivů projektu na biotu Biota na jednotlivých lokalitách odpovídá stanovištím, jedná se o typická společenstva, zvláště chráněné druhy se vyskytují výjmečně (čmeláci rodu Bombus). Navrhované úpravy mají na biotu tyto zásadní vlivy: úpravou stávajícího koryta Domašínského potoka a otěžením nánosů dojde k změně tvaru koryta, dojde k odstranění části vegetace při stavebních pracech. Z hlediska vegetace je zásah nevýznamný, je třeba respektovat vzrostlé stromy a keře, z hlediska živočišstva je třeba respektovat přítomnost obojživelníků a ryb. odbahněním náhonu a vodní nádrže dojde k posunu sukcesního stadia zazemňující se nádrže zpět. Z hlediska rostlinstva i živočišstva nebude mít zásah negativní vliv, je pouze třeba respektovat možnou přítomnost obojživelníků na jaře. nově budou vytvořeny vodní biotopy v případě ramene Blanice, vodních nádrží Horní a Dolní Zámecká a 2 tůní. Zde dojde k celkové změně biotopů (v případě ramene Blanice a vodní nádrže Horní Zámecká se jedná spíše o obnovu historického stavu). Zásah nebude mít negativní vliv na biotu, obdobná vegetace se nachází na dalších plochách v parku, naopak vytvořením vodních ploch dojde k vytvoření vodních ploch (jako nabídka atraktivního stanoviště pro rostliny i živočichy), které se v parku zatím vyskytují sporadicky. 5. Navrhovaná opatření Příčné objekty na Domašínkém potoce musí být oboustranně průchodné pro ryby (vhodné balvanité skluzy). Jedná se přítok, do kterého migrují ryby z Blanice a kde se zdržují hejna juvenilních ryb. Případné odbahnění Vodní nádrže U náhonu je vhodné (s ohledem na možné rozmnožování obojživelníků) realizovat nejlépe na podzim či v zimě, mimo jarní a letní období.

12 2 trsy kosatců žlutých v Horní Zámecké nádrži přemístit a po obahnění vrátit zpět do litorálu. Rostliny hvězdoše háčkatého v malé vodní nádrži U Náhonu" přenést při vypouštění na náhradní lokalitu a po rekonstrukci nádrže vrátit zpět. 6. Závěr Projekt nebude mít negativní vliv na biotu v zájmovém území. Pro zajištění optimálních podmínek pro ryby a obojživelníky je vhodné realizovat doporučená opatření. 7. Podklady Beran L., 2002: Vodní měkkýši České republiky rozšíření a jeho změny, stanoviště, šíření, ohrožení a ochrana, červený seznam. Sborník přírodovědného klubu v Uh. Hradišti, Supplementum 10. Chytrý M., Kučera T., Kočí M. (eds.), 2001: Katalog biotopů České republiky. AOPK ČR, Praha. Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner j, Štěpánek J. (eds.) (2002): Klíč ke květeně České republiky. Academia, Praha. Projektová kancelář - ing.petr Datel: Revitalizace vodních prvků zámeckého parku Vlašim. Projektová dokumentace. Výsledky terénního průzkumu.

13 Lokalita č.1 náhon Lokalita č.2 Domašínský potok

14 Lokalita č.3 - obnova slepého ramene Blanice Lokalita č.4 - rekonstrukce malé vodní nádrže Dolní Zámecká"

15 Lokalita č.4 - rekonstrukce malé vodní nádrže Horní Zámecká" Lokalita č.5 - první tůň.

16 Lokalita č.5 druhá tůň Lokalita č.5 - malá vodní nádrž U Náhonu"

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Obora Hvězda CZ0113001

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Obora Hvězda CZ0113001 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Obora Hvězda CZ0113001 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Obora Hvězda Kód lokality: CZ0113001 Kód lokality

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH

Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH 1 Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH Studnické louky 4 Prstnatce 22 Jaro začíná 6 Suchopýr 24 Šafrán 7 Hadí mordy 25 Statný devětsil 8 Pcháče 26 Sasanky 10

Více

Revitalizace povodí. Petr Koudelka. B607, KH: St 11:30 14:00 koudelka@fsv.cvut.cz

Revitalizace povodí. Petr Koudelka. B607, KH: St 11:30 14:00 koudelka@fsv.cvut.cz Revitalizace povodí Petr Koudelka B607, KH: St 11:30 14:00 koudelka@fsv.cvut.cz Náplň přednášek - Úpravy toků - Revitalizace toků (co, kde, jak, kdy, historie, morfologie koryt, objekty, vegetace) - Revitalizace

Více

Stromy navržené k výsadbě v historickém centru obce Tuklaty

Stromy navržené k výsadbě v historickém centru obce Tuklaty Stromy navržené k výsadbě v historickém centru obce Tuklaty Třešeň ptačí - PRUNUS AVIUM PLENA - výška 8-12m, zaoblená koruna široká 4-6m, kvete v dubnu plným bílým květem, okrasný druh netvoří plody. Třešně

Více

ve věci: návrhu stromů k odstranění návrhu stromů k ošetření návrhu nových vegetačních prvků

ve věci: návrhu stromů k odstranění návrhu stromů k ošetření návrhu nových vegetačních prvků REHABILITACE STŘELECKÉHO OSTROVA PRAHA1 revitalizace zeleně pracovní skupiny starosty Městské části Praha 1 doporučení pro MČ Praha 1 ve věci: návrhu stromů k odstranění návrhu stromů k ošetření 3. z á

Více

Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka

Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka Zelená síť Krušné hory- Udržitelné využívání a péče o kulturní krajinu v Krušných horách Boží dar 2.- 3.5.2011 Realizace v rámci programu Operační

Více

Příspěvek k poznání Vážek (Odonata) PR Údolí Únětického Potoka a Únětických rybníků

Příspěvek k poznání Vážek (Odonata) PR Údolí Únětického Potoka a Únětických rybníků Elateridarium 9: 111-117, 9.3.2015 ISSN 1802-4858 http://www.elateridae.com/elateridarium Příspěvek k poznání Vážek (Odonata) PR Údolí Únětického Potoka a Únětických rybníků Contribution to the dragonflies

Více

List1 INVENTARIZACE STROMŮ - NÁVRH. Místo : Heřmanice datum: 9.11.2013 Alej Heřmanice

List1 INVENTARIZACE STROMŮ - NÁVRH. Místo : Heřmanice datum: 9.11.2013 Alej Heřmanice List1 SOUPIS PRACÍ PŘÍLOHA Č.1 - DENDROLOGIE Revitalizace alejí na pozemcích města Žandov Stavba: SO 01 Revitalizace aleje - k.ú. Heřmanice u Žandova Objekt: SO 02 Revitalizace aleje - k.ú.valteřice u

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY HOŘOVICE REVITALIZACE ČÁSTI RYBNÍKA DRAŽOVSKÁ VELKÁ ETAPA 2 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě A.1.1.a Název stavby A.1.1.b Místo stavby

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová 1/5 3.2.08.19 Společenstvo luk, pastvin a travnatých strání - člověk nahradil lesní společenstva loukami a pastvinami /hnojí, kosí, hospodářská zvířata ji spásají - rozmanitý ekosystém /liší se obsahem

Více

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita 1 Tilia cordata 16 10 3 90 4 3 4 1 1 1 2 2 V 2 Fraxinus excelsior Pendula 3 1 2 6 2 2 3 1 1 1 3 Picea pungens 9 3 2 16 3 2 3 1 1 1 4 Picea pungens 9 3 2 18 3 2 3 1 1 1 5 Picea pungens 9 4 2 10 3 2 3 1

Více

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí Pytloun Martin, Horecký Jakub Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo životního prostředí Státní

Více

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE řízení stavu a vývoje ekosystému v chráněném území zvláštního vědeckého, kulturního a výchovného významu podle

Více

14. Mokřad na Panských Nových Dvorech

14. Mokřad na Panských Nových Dvorech 14. Mokřad na Panských Nových Dvorech Pod pojmem mokřad si můžeme představit území zatopené vodou stále či jen po určité období roku nebo území s půdou, která je stále nasycená podzemní vodou. Jedná se

Více

Povrchová voda. Název miniprojektu: Povrchová voda. Škola: Základní škola náměstí E. Beneše, Varnsdorf. Školní rok: 2014 / 2015

Povrchová voda. Název miniprojektu: Povrchová voda. Škola: Základní škola náměstí E. Beneše, Varnsdorf. Školní rok: 2014 / 2015 Název miniprojektu: Povrchová voda Škola: Základní škola náměstí E. Beneše, Varnsdorf Školní rok: 2014 / 2015 Vedoucí kroužku: Bc. Lucie Šeráková Povrchová voda Obsah 1. Úvod....... 2 2. Rybníky... 3 2.1

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

200058050 - Jindřiš - Novotný - Hamerský potok - 7,961 ř.km

200058050 - Jindřiš - Novotný - Hamerský potok - 7,961 ř.km ZÁKLADNÍ PARAMETRY PŘÍČNÉ PŘEKÁŽKY VAZBA NA HYDROLOGICKÉ ČLENĚNÍ POVODÍ DRUH pevný SPÁD [m] 1,08 ČÍSLO HYDROL.POŘ. 107030480 ÚSEK HR. ČLENĚNÍ VODNÍHO TOKU 1179700 TVAR přímý STŘ. DÉLKA [m] 20,11 ÚTVAR

Více

Určení potenciálu výskytu vranky obecné v rámci říční sítě z pohledu hydromorfologie toků a mapování příčných objektů

Určení potenciálu výskytu vranky obecné v rámci říční sítě z pohledu hydromorfologie toků a mapování příčných objektů LIFE11 NAT/CZ/490 Určení potenciálu výskytu vranky obecné v rámci říční sítě z pohledu hydromorfologie toků a mapování příčných objektů Dokumentace k aktivitě: A.6 - Mapa (GIS) hydromorfologie toků v EVL

Více

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe )

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) Ministerstvo zemědělství č.j.: 8662/06-16000 Společný metodický pokyn Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) ke společnému postupu orgánů ochrany přírody

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu Zemní, terénní a arboristické práce v lesoparku Na Sluneční realizované v rámci projektu LESOPARK NA SLUNEČNÍ, CZ.3.22/3.3.01/13.03849 a/ identifikační údaje Název projektu:

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

Katalog významných krajinných prvků SO ORP Prostějov

Katalog významných krajinných prvků SO ORP Prostějov Katalog významných krajinných prvků SO ORP Prostějov Příloha č. 1 k bakalářské práci z geografie na téma chráněná území Prostějovska Autor: Jiří Havela Obsah Arboretum v Kostelci... 2 Brus - okolí... 3

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA BIOLOGIE NÁVRH NAUČNÉ STEZKY V OKOLÍ ROŽMITÁLU POD TŘEMŠÍNEM DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jana Patová Učitelství pro 2. stupeň ZŠ, obor Vy - Bi Vedoucí

Více

Městský úřad Česká Lípa Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 47036 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 47036 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 47036 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: Vyřizuje: Telefon.: Počet listů dokumentu: Počet příloh/počet listů příloh:

Více

Bor u Karlových Var. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu

Bor u Karlových Var. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu KONEČNÁ VERZE výstupy kompletního projektu ID plochy: 607274_1 Bor u Karlových Var : Obec: Sadov ORP: Karlovy Vary Souřadnice GPS (ve stupních): N 50.266585 E 12.94245 Kategorie Kategorie plochy dle nebezpečí:

Více

H A M E R S K Ý P O T O K o. s. Nežárecká ulice 103/IV 377 01 Jindřichův Hradec IČO 266 50 762 Jindřišské údolí lokalita vykoupená v rámci programu

H A M E R S K Ý P O T O K o. s. Nežárecká ulice 103/IV 377 01 Jindřichův Hradec IČO 266 50 762 Jindřišské údolí lokalita vykoupená v rámci programu H A M E R S K Ý P O T O K o. s. Nežárecká ulice 103/IV 377 01 Jindřichův Hradec IČO 266 50 762 Jindřišské údolí lokalita vykoupená v rámci programu Místo pro přírodu Průzkum výskytu plazů 2010 Zpracovali:

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Matyáš Předmět ochrany a jeho popis Předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu

Více

200058182 - Pilař - Lužnice - 117,263 ř.km

200058182 - Pilař - Lužnice - 117,263 ř.km ZÁKLADNÍ PARAMETRY PŘÍČNÉ PŘEKÁŽKY VAZBA NA HYDROLOGICKÉ ČLENĚNÍ POVODÍ DRUH pevný SPÁD [m] 3,36 ČÍSLO HYDROL.POŘ. 107020170 ÚSEK HR. ČLENĚNÍ VODNÍHO TOKU 1171600 TVAR přímý STŘ. DÉLKA [m] 24,8 ÚTVAR POVRCH.VOD

Více

Rozlišovací znaky vybraných zástupců rostlin. pomocný materiál k poznávačce

Rozlišovací znaky vybraných zástupců rostlin. pomocný materiál k poznávačce Rozlišovací znaky vybraných zástupců rostlin pomocný materiál k poznávačce pomněnka rolní - kališní cípy delší než ½ kalicha - kalich s rovnými i háčkovitými chlupy; pokud háčkovité chlupy chybějí, pak

Více

1. Národní přírodní památka Skalická Morávka

1. Národní přírodní památka Skalická Morávka 1. Národní přírodní památka Skalická Morávka Řeka Morávka patří k posledním štěrkonosným tzv. divočícím tokům na území ČR. Větší část toku je dnes chráněna. Pramen a horní tok leží v CHKO Beskydy. Morávka

Více

Trojské trumfy. pražským školám DENDROBĚH VE STROMOVCE. Pracovní list č. 14. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Trojské trumfy. pražským školám DENDROBĚH VE STROMOVCE. Pracovní list č. 14. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Pracovní list č. 14 Trojské trumfy pražským školám projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 DENDROBĚH VE STROMOVCE A B? doplňte domácí úkol napište?!

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin

Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin Ing. Pavel Draštík vedoucí SLŠ Ing. Hana Peterková technik SLŠ Petr Dvořák vedoucí střediska Foliovníky Václav Klíma vedoucí

Více

PŘÍSPĚVEK K ROZŠÍŘENÍ OHROŽENÝCH DRUHŮ ROSTLIN PODÉL SILNIC NA BENECKU (ZÁPADNÍ KRKONOŠE)

PŘÍSPĚVEK K ROZŠÍŘENÍ OHROŽENÝCH DRUHŮ ROSTLIN PODÉL SILNIC NA BENECKU (ZÁPADNÍ KRKONOŠE) Vč. sb. přír. - Práce a studie, 7(1999): 69-75 ISBN: 80-86046-41-9 PŘÍSPĚVEK K ROZŠÍŘENÍ OHROŽENÝCH DRUHŮ ROSTLIN PODÉL SILNIC NA BENECKU (ZÁPADNÍ KRKONOŠE) The contribution to the distribution of endangered

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4 Sada číslo 1 Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity:

Více

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin Datum 24.2.2012 Brno Autor školícího materiálu: Ing. Josef Palas PP8: Mendelova univerzita v Brně OSNOVA PŘEDNÁŠKY

Více

DUB ZIMNÍ (Quercus petraea)

DUB ZIMNÍ (Quercus petraea) DUB ZIMNÍ (Quercus petraea) Velmi statný strom dosahující 30 35 m výšky, s nepravidelnou korunou se silnými větvemi, kmen má válcovitý s hrubou, šedohnědou, podélně a hluboko trhlinatou borkou. Listy má

Více

Stráž nestátní lesní rezervace ČSOP KOSENKA Valašské Klobouky

Stráž nestátní lesní rezervace ČSOP KOSENKA Valašské Klobouky Stráž nestátní lesní rezervace ČSOP KOSENKA Valašské Klobouky ochranářský plán pro období 2012 2022 autoři: Ing. Daniel Volařík /MENDELU v Brně/, Mgr. Miroslav Janík /ČSOP KOSENKA/ 2012 Obsah 1 ZÁKLADNÍ

Více

Ryžovna. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu

Ryžovna. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu KONEČNÁ VERZE výstupy kompletního projektu ID plochy: 608874_1 Ryžovna : Obec: Boží Dar ORP: Ostrov Souřadnice GPS (ve stupních): N 50.437475 E 12.854531 Kategorie Kategorie plochy dle nebezpečí: Kategorie

Více

Kjaůldsfjalkjdfkajdkjafdlksa

Kjaůldsfjalkjdfkajdkjafdlksa Zámek a park Vlašim OBNOVA KULTURNÍ PAMÁTKY Společný regionální operační program 1. kolo výzvy červenec 2004 Priorita 4 Rozvoj cestovního ruchu Opatření 4.2 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch Podopatření

Více

Žáci 6. a 7. třídy mají povinné pouze tučně zvýrazněné druhy. Žáci 8. a 9. třídy všechny.

Žáci 6. a 7. třídy mají povinné pouze tučně zvýrazněné druhy. Žáci 8. a 9. třídy všechny. 1 rostlinná část Dokument obsahuje seznam druhů pro podzimní kolo poznávačky školní rok 2014/2015. Protože neproběhlo kolo jarní, dostáváte do rukou seznam všech druhů, které jsou od žáků vašeho ročníku

Více

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje EKOTOXA.s.r.o Vytvoření kompleního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje Číslo projektu: CZ0138 Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu 2.16

Více

Splavnění Labe do Pardubic LABEL Martfü, Hungary 24th - 26th November 2010. Po vodě ekologicky, levně a v pohodě

Splavnění Labe do Pardubic LABEL Martfü, Hungary 24th - 26th November 2010. Po vodě ekologicky, levně a v pohodě Splavnění Labe do Pardubic LABEL Martfü, Hungary 24th - 26th November 2010 Vodní cesty střední Evropy Rotterdam Hamburk Berlín Kolín nad Rýnem Magdeburk 2 Splavnění Labe do Pardubic Účel projektu prodloužení

Více

1.5.3 Zhodnocení koryta toku Moštěnka podle charakteru příčného profilu

1.5.3 Zhodnocení koryta toku Moštěnka podle charakteru příčného profilu 1.5.3 Zhodnocení koryta toku Moštěnka podle charakteru příčného profilu Koryto toku Moštěnka protéká z části zástavbou, z části protéká mezi zemědělskými a lesními pozemky. Moštěnka je v zastavěných oblastech

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce. VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24.

Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce. VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24. Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24. květen 2011 Vybrané programy MŽP vhodné pro obce Operační program Životní prostředí

Více

Metodika výpočtu závazných ustanovení LHP a LHO (upravené znění ze dne 12.2.2008)

Metodika výpočtu závazných ustanovení LHP a LHO (upravené znění ze dne 12.2.2008) Metodika výpočtu závazných ustanovení LHP a LHO (upravené znění ze dne 12.2.2008) 1. Maximální celková výše těžeb 1.1. Výše těžby mýtní 1.1.1. Výše těžby mýtní odvozená z ukazatele normální paseka Výše

Více

Krytosemenné rostliny - vývojově nejmladší a nejpočetnější skupina rostlin - zhruba 250 000 druhů - vytvářejí pravé květy a plody - dělí se na dvě

Krytosemenné rostliny - vývojově nejmladší a nejpočetnější skupina rostlin - zhruba 250 000 druhů - vytvářejí pravé květy a plody - dělí se na dvě Krytosemenné rostliny - vývojově nejmladší a nejpočetnější skupina rostlin - zhruba 250 000 druhů - vytvářejí pravé květy a plody - dělí se na dvě skupiny: dvouděložné a jednoděložné rostliny - tyto skupiny

Více

Botanická exkurze po Terezině údolí

Botanická exkurze po Terezině údolí Botanická exkurze po Terezině údolí Bez černý používá se celá staletí, dříve- téměř vše se s ním léčilo odvar ze sušených květů močopudný, rozpouští hleny, podporuje pocení šťáva z plodů léčení migrény

Více

Soňa Patočková Radim Pikner. Terénní výuka v přírodních biotopech Zlínského kraje

Soňa Patočková Radim Pikner. Terénní výuka v přírodních biotopech Zlínského kraje Soňa Patočková Radim Pikner Terénní výuka v přírodních biotopech Zlínského kraje Staré Město 2012 Soňa Patočková Radim Pikner Terénní výuka v přírodních biotopech Zlínského kraje Staré Město 2012 Publikace

Více

(upravená verze) - 1 -

(upravená verze) - 1 - Chráněná a navrhovaná chráněná území na Sedlčansku Jiří Malíček 2003 Zaměření: Botanika (upravená verze) - 1 - Úvod: Tato práce vznikala především z údajů zjištěných v roce 2003, méně pak z roku 2002.

Více

Projekt. duben 2010 leden 2011. Tým: studenti oboru Analýza potravin 3. ročník. Kněž

Projekt. duben 2010 leden 2011. Tým: studenti oboru Analýza potravin 3. ročník. Kněž Projekt VODA ŽIVÁ duben 2010 leden 2011 Tým: studenti oboru Analýza potravin 3. ročník Středn ední škola obchodu, služeb a podnikání a vyšší odborná škola Kněž ěžskodvorská 33/A, České Budějovice Výběr

Více

Tabulky prvků územního systému ekologické stability. zpracovala RNDr. Tesařová v r. 2003

Tabulky prvků územního systému ekologické stability. zpracovala RNDr. Tesařová v r. 2003 Tabulky prvků územního systému ekologické stability zpracovala RNDr. Tesařová v r. 2003 Pořadové číslo: LC 1, Hříškov Název: Remízek u vodojemu V koutě Mapový list: 1:10000 12-12-14 1: 5000 Louny 1-7 Katastrální

Více

OBSAH. ZÁVĚREČNÁ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE IX. ročník Rybníky a ryby, Aneta Čepeláková

OBSAH. ZÁVĚREČNÁ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE IX. ročník Rybníky a ryby, Aneta Čepeláková Toto téma Rybníky a ryby jsem si vybrala, protože se mi to líbí a baví mě chytání ryb a také prostředí kolem rybníků. Ráda bych se jela na některé z těchto rybníků podívat i s přáteli, protože si u vody

Více

ZÁMECKÝ PARK ČERVENÝ DVŮR

ZÁMECKÝ PARK ČERVENÝ DVŮR ZÁMECKÝ PARK ČERVENÝ DVŮR Zpracoval Národní památkový ústav, ú.o.p. v Č. Budějovicích Ing. Marie Pavlátová, Ing. Marek Ehrlich srpen 2003 1. ROZSAH PAMÁTKOVÉ OCHRANY Zámek Červený Dvůr s areálem byl prohlášen

Více

Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010

Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010 Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010 Jaromír Maštera Foto: J. Maštera, A. Zedníková, V. Kodet Akreditovaný Pozemkový spolek Gallinago pozemkový spolek pro ochranu volné krajiny - funguje při Pobočce

Více

11.11.2013 VODNÍ ROSTLINY VÝZNAM VODNÍCH ROSTLIN ADAPTACE ROSTLIN NA VODNÍ PROSTŘEDÍ VODNÍ ROSTLINY

11.11.2013 VODNÍ ROSTLINY VÝZNAM VODNÍCH ROSTLIN ADAPTACE ROSTLIN NA VODNÍ PROSTŘEDÍ VODNÍ ROSTLINY Cvičení z rybářství a rybníkářství Fotografie použité v této prezentaci byly staženy z internetu, jejich využití je nekomerčního charakteru a pouze pro účely vzdělávací. Prosíme autory, kteří nesouhlasí

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

Lesní vegetace České republiky. Jan Douda

Lesní vegetace České republiky. Jan Douda Lesní vegetace České republiky Jan Douda Vegetace zonální (bučiny, jedlobučiny) azonální (mokřadní olšiny, luhy, rašelinná společenstva, písčiny) extrazonální (smrčiny, xerotermní doubravy) Potenciální

Více

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008)

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Příloha k diplomové práci Tomáš Jurčí, UP Olomouc 2008 Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Benátky Foto 1 Stará cesta vedoucí z Benátek do

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA 11. DUBNA 2013, KLÍNY (HOTEL EMERAN) Projektoví partneři Základní informace

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 1.1. LOKALIZACE ŘEŠENÉHO OBJEKTU... 2 1.2. ZADAVATEL... 2 1.3. ZPRACOVATEL... 2 1.4. STUPEŇ DOKUMENTACE... 2 1.5.

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 1.1. LOKALIZACE ŘEŠENÉHO OBJEKTU... 2 1.2. ZADAVATEL... 2 1.3. ZPRACOVATEL... 2 1.4. STUPEŇ DOKUMENTACE... 2 1.5. 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 1.1. LOKALIZACE ŘEŠENÉHO OBJEKTU... 2 1.2. ZADAVATEL... 2 1.3. ZPRACOVATEL... 2 1.4. STUPEŇ DOKUMENTACE... 2 1.5. AKTUALIZACE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 2 2. ÚVOD... 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a ochranného pásma zvláště chráněného území. Přírodní památka Dobročkovské hadce

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a ochranného pásma zvláště chráněného území. Přírodní památka Dobročkovské hadce Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a ochranného pásma zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č.

Více

Nařízení Státní rostlinolékařské správy o rozšíření povolení na menšinová použití

Nařízení Státní rostlinolékařské správy o rozšíření povolení na menšinová použití ČR - Státní rostlinolékařská správa, organizační složka státu SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN ODBOR KOORDINACE HODNOCENÍ Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO Č. j. SRS 035491/2013 ze dne

Více

Možnosti financování protipovodňových opatření v rámci pozemkových úprav

Možnosti financování protipovodňových opatření v rámci pozemkových úprav Možnosti financování protipovodňových opatření v rámci pozemkových úprav Pro realizaci protipovodňových opatření potřebujeme mimo jiné projekty + pozemky + peníze. Pozemkové úpravy nám mohou pomoci s každou

Více

Co prozradí žáby zpěvem?

Co prozradí žáby zpěvem? Co prozradí žáby zpěvem? ( Obojživelníci Vysočiny a jejich biotopy ) Jaromír Maštera Autoři většiny fotografií: Jaromír Maštera a Jan Dvořák Co prozradí žáby svým zpěvem? 1) Je jaro! zima definitivně skončila

Více

Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv ve smyslu 47 odst. 2 písm. f) zákona č. 254/2001 sb. a 8 a 9 vyhlášky č.

Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv ve smyslu 47 odst. 2 písm. f) zákona č. 254/2001 sb. a 8 a 9 vyhlášky č. Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv ve smyslu 47 odst. 2 písm. f) zákona č. 254/2001 sb. a 8 a 9 vyhlášky č. 470/2001 Sb. a dokumentace Programu revitalizace říčních

Více

VODNÍ A POBŘEŽNÍ EKOSYSTÉMY

VODNÍ A POBŘEŽNÍ EKOSYSTÉMY VODNÍ A POBŘEŽNÍ EKOSYSTÉMY Vodní ekosystémy: Ekosystémy stojatých vod - přirozené (jezera, slepá ramena, tůně, plesa) - umělé (rybniční soustavy, přehrady, zatopené lomy a štěrkovny, odkalovací nádrže

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ČÍSLO JEDNACÍ: SPIS. ZNAČKA: VYŘIZUJE: TELEFON: 317 754 196 E-MAIL: DATUM: 04.05.2015 MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov VOD.231-29395/2015 (MUBN/29395/2015) OVH/829/2011/VOB/VEL

Více

Příspěvek k rekonstrukci potenciální přirozené vegetace lesních fragmentů na Českomoravské vrchovině

Příspěvek k rekonstrukci potenciální přirozené vegetace lesních fragmentů na Českomoravské vrchovině Příspěvek k rekonstrukci potenciální přirozené vegetace lesních fragmentů na Českomoravské vrchovině Petr Halas Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. halas@geonika.cz Abstract The biodiversity and the forest vegetation

Více

Co je to revitalizace? REVITALIZACE POVODÍ a ŘÍČNÍCH SYSTÉMŮ. Co je cílem revitalizací? Revitalizační opatření v povodí a na toku:

Co je to revitalizace? REVITALIZACE POVODÍ a ŘÍČNÍCH SYSTÉMŮ. Co je cílem revitalizací? Revitalizační opatření v povodí a na toku: REVITALIZACE POVODÍ a ŘÍČNÍCH SYSTÉMŮ Co je to revitalizace? Revitalizace = renaturalizace 1) Soubor opatření (činností) vedoucích k obnovení nebo k nápravě přirozených funkcí člověkem poškozených ekosystémů,

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Věc: I. Návrh na vyhlášení přírodní památky Petřín a ochranného pásma II. Seznámení s plánem péče I. Magistrát hlavního města Prahy,

Více

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla)

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla) KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla) 1. ANALYTICKÁ ČÁST 1.1 Charakteristika současného stavu přírodního prostředí, jeho příčiny a vývojové trendy 1.1.1 Stav zemědělských ekosystémů

Více

územní rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území REVITALIZACE RYBNÍKA V k.ú. HRADIŠTĚ NA p.p.č. 108

územní rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území REVITALIZACE RYBNÍKA V k.ú. HRADIŠTĚ NA p.p.č. 108 Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Kasejovice, Husova 98 PSČ 335 44 tel.371 595 140, fax 371 595 100 Doručenkou! Pan Martin Kubalík Máchova 1623/3 301 00 Plzeň Č.j. 679/2009/Výst. Zdeňka Kučerová

Více

Výměra parcely celková podle KN. Způsob vyuţití pozemku podle. ostatní komunikace

Výměra parcely celková podle KN. Způsob vyuţití pozemku podle. ostatní komunikace Praha: 26.1.2015 Dle rozdělovníku jednací: 011674./2015/KUSK Spisová značka: SZ_011674/2015/KUSK Vyřizuje: Ing. Zdeněk Tesař Značka: OŢP/Tes Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území,

Více

Podzimní řeka. SZeŠ a VOŠ Chrudim. Veronika Raiserová Anna Culková Zuzana Málková

Podzimní řeka. SZeŠ a VOŠ Chrudim. Veronika Raiserová Anna Culková Zuzana Málková Podzimní řeka SZeŠ a VOŠ Chrudim Veronika Raiserová Anna Culková Zuzana Málková 1 Lokalita Řeka Vybrali jsme si Chrudimku, která se vlévá do Labe v Pardubicích. Pramení nad obcí Filipov v Českomoravské

Více

1. Sady Svobody výstaviště v roce 1935. Ústředními stavbami byly výstavní a hudební pavilon.

1. Sady Svobody výstaviště v roce 1935. Ústředními stavbami byly výstavní a hudební pavilon. 10. Sady Svobody Vznik Sadů Svobody je spojen především s Výstavou Bezručova kraje, uspořádanou k 600. výročí připojení Těšínska k českým zemím v roce 1935. Tehdejší výstaviště vzniklo mezi ulicí Sadovou

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

Úvod do problematiky OPŽP

Úvod do problematiky OPŽP Úvod do problematiky OPŽP Ing. Kamila Lisalová EKOTOXA s.r.o. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Osnova Návrh projektového

Více

Změny v krajině v průběhu roku ve fotografiích Jana Kolková Rydvalová

Změny v krajině v průběhu roku ve fotografiích Jana Kolková Rydvalová ZAHRADA - PARK - KRAJINA Idea Změny v krajině v průběhu roku ve fotografiích Jana Kolková Rydvalová Jana Kolková Rydvalová, DiS. Zabývá se projekcí zahrad a současně pracuje jako externista pro o.p.s.

Více

Kulířovský žleb. Lesní cesta. VLS ČR, s. p. divize Plumlov. ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 6/2013

Kulířovský žleb. Lesní cesta. VLS ČR, s. p. divize Plumlov. ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 6/2013 Lesní cesta Kulířovský žleb VLS ČR, s. p. divize Plumlov ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 6/2013 VYHOTOVIL: Bc. Jan Hříbek ČÍSLO PARÉ: Obsah A. Průvodní

Více

Příklady dobré praxe revitalizace řek ve městech. Tomáš Just, AOPK ČR (Jan Koutný)

Příklady dobré praxe revitalizace řek ve městech. Tomáš Just, AOPK ČR (Jan Koutný) Příklady dobré praxe revitalizace řek ve městech Tomáš Just, AOPK ČR (Jan Koutný) Praha, Dalejský potok pod Hlubočepy AOPK ČR, STŘEDISKO OLOMOUC AOPK ČR, STŘEDISKO OLOMOUC Vídeňka AOPK ČR, STŘEDISKO OLOMOUC

Více

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM:

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: Josefovské údolí je národní přírodní rezervací, která se rozprostírá na svazích po obou stranách Křtinského potoka. Její celková rozloha je přibližně 110 ha. Ukázkové foto vybrané

Více

Nemojany. studánka. ostatní poznámky mapovatel(é) M. Zouharová, D. Zouharová, P. Tomanová dne6. 8. 2004

Nemojany. studánka. ostatní poznámky mapovatel(é) M. Zouharová, D. Zouharová, P. Tomanová dne6. 8. 2004 1 studánka evidenční číslo 25 typ lokality: studánka místní název: U Trati zaměření N 49 14 34,6 EO 16 54 46,0 277 m n.m. katastr Nemojany lokalizace - v obci Nemojany, u zahrádek cca 200 m J od obecního

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území okumentace obsahuje části: okumentace musí vždy obsahovat části až s tím, že rozsah jednotlivých

Více

Kempy na Vltavě ( kontakt, popis)

Kempy na Vltavě ( kontakt, popis) Kempy na Vltavě ( kontakt, popis) Zahrádky - Borová Lada ( ř. km 413 ) Kontakt: OÚ Borová Lada, čp. 38, Borová Lada, tel. /fax: 388 434 135 Popis: rozlehlé přírodní tábořiště na travnatých svazích při

Více

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Monika Abrtová Únor 2015 1 Obsah 1 Navštívená lokalita... 2 2 Předmět zkoumání... 2 3 Vymezení území... 2

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Bor Odbor výstavby a územního plánování, nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor Č. jednací : 981/2011/OVÚP/6/ÚR-47 v Boru dne 20.5.2011 Vyřizuje : Říha Telefon : 374 756 128 E-mail : ovup@mubor.cz

Více

PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI POVODÍ ODRY. Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv

PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI POVODÍ ODRY. Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI POVODÍ ODRY Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv Pořizovatel: Zpracovatel: Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava Pöyry Environment

Více

ZREALIZOVANÉ PRŮHLEDY Aktivita 3.4

ZREALIZOVANÉ PRŮHLEDY Aktivita 3.4 ZREALIZOVANÉ PRŮHLEDY Aktivita 3.4 PRŮHLED č. 1 Rozšíření pohledu na protější stráň "Podhradnice" a říční splav Vyřezat výmladky javoru babyka, ošetřit nátěrem. Odstranit suché větve, nechat pahýl 50cm

Více

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA HYDROMELIORACÍ A KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ. Vypracoval: Tomáš Vaněček

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA HYDROMELIORACÍ A KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ. Vypracoval: Tomáš Vaněček ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA HYDROMELIORACÍ A KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU KRAJINNÉ INŽENÝRSTVÍ Vypracoval: Tomáš Vaněček Studijní skupina: V3/52

Více

Luleč. význam v krajině/využití lidmi ohrožení navrhované opatření fotografie ostatní poznámky mapovatel(é)

Luleč. význam v krajině/využití lidmi ohrožení navrhované opatření fotografie ostatní poznámky mapovatel(é) 1 studánky evidenční číslo 24 typ lokality: studánka, nyní studna místní název: Libuša zaměření N 49 15 27,0 EO 16 55 20,1 325 m n.m. katastr Luleč lokalizace - 100 m JZ od koupaliště U Libuše - studna

Více

Migrační prostupnost vodních toků z pohledu AOPK ČR

Migrační prostupnost vodních toků z pohledu AOPK ČR Migrační prostupnost vodních toků z pohledu AOPK ČR Sázavský seminář II., 2010 Pavel Marek pavel.marek@nature.cz Migrační prostupnost vodních toků z pohledu AOPK ČR řešena systematicky agenturou od roku

Více

5. EKOSYSTÉM LOUKY. Krvavec toten jako živná rostlina modráska bahenního

5. EKOSYSTÉM LOUKY. Krvavec toten jako živná rostlina modráska bahenního 5. EKOSYSTÉM LOUKY Krvavec toten jako živná rostlina modráska bahenního Pod pojmem mokřad a podmáčené lužní louky si můžeme představit stále, či jen po určité období roku, zatopené území nebo území s půdou,

Více

Flóra Přírodní rezervace Suché skály

Flóra Přírodní rezervace Suché skály Acta rerum naturalium 5: 169 176, 2008 ISSN 1801-5972 Flóra Přírodní rezervace Suché skály Flora of the Suché skály Nature Reserve PETR ŠMARDA Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI ING. PAVEL C. JAROŠ, IČ 67996736, STUDENTSKÁ 463/47, 418 01 BÍLINA TEL.: 790 384 849, 608 740 296 EMAIL: PAVEL_JAROS@EMAIL.CZ WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI Pro roky

Více