Goldman Sachs Structured Investments SICAV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Goldman Sachs Structured Investments SICAV"

Transkript

1 Statut Goldman Sachs Structured Investments SICAV Investiční společnost s variabilním kapitálem založená dle práva Lucemburského velkovévodství Goldman Sachs Structured Investments SICAV ("Deštníkový fond") je lucemburskou investiční společností s variabilním kapitálem (Société d'investissement à Capital Variable), složenou z několika oddělených subfondů řadě (každý dále jako "Portfolio"). Cílem Deštníkového fondu je poskytnout investorům přístup k Portfolií, z nichž každé má vlastní investiční cíl a strategii. Tento Statut je platný pouze v případě, že je (jsou) do něj začleněny příslušný(é) Dodatek(ky), na který(é) odkazuje(í) Portfolio(a), do nochž je činěna investice. Ke dni vydání tohoto Statutu existuje deset Dodatků (Dodatky I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX a X), z nichž všechny byly vydány v únoru Únor 2009

2 DŮLEŽITÉ INFORMACE AKCIE NEJSOU NABÍZENY ANI PRODÁVÁNY V ŽÁDNÉM STÁTĚ, KDE JE JEJICH NABÍZENÍ ČI PRODEJ ZÁKONEM ZAKÁZÁN, ANI OSOBÁM, KTERÉ NEJSOU PRO KOUPI AKCIÍ DOSTATEČNĚ KVALIFIKOVÁNY Deštníkový fond je investiční společností s variabilním kapitálem (SICAV) založenou dle Zákona z roku 2002, která je uvedena na oficiálním seznamu UCITS, oprávněnou k výkonu činnosti dle Části I Zákona z roku 2002 v souladu s ustanoveními Směrnice o UCITS. Uvedení na seznamu však nevyžaduje schválení či neschválení žádného lucemburského orgánu ve vztahu k vhodnosti investice nebo správnosti tohoto Statutu, jeho Dodatcích nebo Zjednodušeného statutu obecně Členů se vztahujících k Deštníkovému fondu nebo specificky se vztahujících k jakémukoli Portfoliu. Jakékoli opačné tvrzení by mělo být považováno za neoprávněné a nezákonné. Členové Představenstva Deštníkového fondu, jejichž jména jsou uvedena pod nadpisem "Seznam kontaktů" přijímají společnou odpovědnost za informace a tvrzení obsažená v tomto Statutu, jeho Dodatcích a ve Zjednodušeném statutu vydaném pro každé Portfolio. Dle nejlepšího vědomí Představenstva (kteří vyvinuli veškerou potřebnou péči na zajištění toho, aby tomu tak bylo) jsou informace a tvrzení obsažená v tomto Statutu, jeho Dodatcích a ve Zjednodušeném statutu ke dni uvedeném ve Statutu jeho Dodatcích nebo Zjednodušeném statutu správná a nedošlo k vynechání žádných podstatných informací, které by způsobilo, že by výše uvedené informace byly k danému datu nesprávné. Statut, jeho Dodatky a Zjednodušené statuty budou průběžně aktualizovány, aby v nich byly zohledněny veškeré podstatné změny v charakteristice Deštníkového fondu (zejména vydávání nových Portfolií a nových tříd Akcií). Proto by se budoucí investoři měli vždy dotazovat, zda byla vyhotovena nová verze Statutu a jeho Dodatků a zda jsou k dispozici Zjednodušené statuty. Nejsou-li určité definice užité v tomto Statutu popsány přímo zde, nahlédněte laskavě do "Glosáře pojmů". Odpovědnost investorů Budoucí investoři by měli celý tento Statut a každý příslušný Dodatek a Zjednodušený statut pečlivě a podrobně prostudovat a poradit se se svými právními, daňovými a finančními poradci ohledně (i) zákonných požadavků ně týkajících se upisování, vlastnictví, odkupu či zcizování Akcií v jejich příslušných zemích, (ii) jakýchkoli omezení týkajících se cizích měn, kterým ve vztahu k upisování, vlastnictví, odkupu či zcizování Akcií v jejich příslušných zemích podléhají, (iii) právních, daňových, finančních či jiných důsledků upisování, vlastnictví, odkupování či zcizování Akcií a (iv) vhodnosti investice do Akcií pro samotné. V případě jakýchkoli pochybností ohledně obsahu tohoto Statutu a každého příslušného Dodatku a Zjednodušeného statutu by se budoucí investoři měli vždy poradit se svými právními, daňovými a finančními poradci. Dovolujeme si upozornit, že tento Statut a jeho Dodatky Vám byly doručeny na základě skutečnosti, že jste osobou, jíž lze tento Statut a jeho Dodatky zákonným způsobem poskytnout v souladu s právem státu, v němž se nacházíte. Nejste však oprávněni poskytnout tento Statut a jeho Dodatky žádným dalším osobám. Dostupnost Deštníkového fondu Deštníkový fond je k dispozici fyzickým i právnickým osobám a Institucionálním investorům. Profil investora typického pro každé Portfolio je uveden v každém ze Zjednodušených statutů a v popisu každého příslušného Portfolia v příslušném Dodatku. Omezení týkající se distribuce a prodeje Žádná z osob, které obdrží kopii tohoto Statutu, jeho Dodatků či Zjednodušených statutů v jakémkoli státě, nesmí tento Statut, jeho Dodatky ani Zjednodušené statuty považovat za výzvu upsání Akcií, pokud Akcie nejsou v daném státě registrovány k distribuci nebo pokud takovou výzvu nelze zákonným způsobem učinit bez splnění požadavků stavených předpisy souvisejícími s registrací či jiných zákonných požadavků. Akcie nebyly a nebudou registrovány dle Zákona o cenných papírech (v platném znění) ani dle jiných předpisů upravujících cenné papíry kdekoli ve Spojených státech. Akcie nelze ve Spojených státech nabízet, prodávat a doručovat přímo ani nepřímo ani na účet či ve prospěch jakéhokoli "Občana USA". Jakékoli 2

3 opětovné nabízení či předprodej Akcií ve Spojených státech nebo občanům USA může představovat porušení práva Spojených států. Deštníkový fond nebude registrován dle Zákona Spojených států o investičních společnostech z roku 1940, v platném znění. Zájemci o Akcie budou povinni prokázat, že nejsou občany USA. Všichni Akcionáři jsou povinni informovat Deštníkový fond o jakékoli změně v jejich statutu jakožto občanů jiného státu než USA. Spoléhání se na tento Statut, jeho Dodatky a na Zjednodušené statuty Akcie jakéhokoli Portfolia popsané v tomto Statutu, jeho Dodatcích i ve Zjednodušených statutech jsou nabízeny pouze na základě ně informací obsažených v nich a (případně) v jakýchkoli dodatcích k nim a dále v aktuální ověřené řádné účetní závěrce a jakýchkoli dalších pololetních finančních ně zprávách Deštníkového fondu. Jakékoli další informace či prohlášení činěná jakýmkoli distributorem, prostředníkem, dealerem, zprostředkovatelem či jinými osobami by neměly být brány v úvahu a nemělo by tedy na být spoléháno. Žádná osoba není oprávněna poskytovat v souvislosti s Deštníkovým fondem, jakýmkoli Portfoliem či nabízení Akcií jakékoli informace nebo činit jakákoli prohlášení s výjimkou informací a prohlášení uvedených v tomto Statutu, jeho Dodatcích a ve Zjednodušených statutech a (případně) v jakýchkoli dodatcích k nim a dále v jakýchkoli dalších pololetních či výročních finančních zprávách Deštníkového fondu a v případě, že budou takové informace poskytnuty a prohlášení učiněna, nesmí na být spoléháno jako na informace a prohlášení schválená Členy Představenstva, Obhospodařovatelskou společností, Investičním správcem, Depozitářem či Správcem Deštníkového fondu. Tvrzení obsažená v tomto Statutu, jeho Dodatcích a v různých Zjednodušených statutech jsou založena na právních předpisech a praxi platné k datu tohoto dokumentu v Lucembursku a mohou se měnit. Doručení tohoto Statutu, jeho Dodatků či Zjednodušených statutů ani vydání Akcií nesmí za žádných okolností vytvářet dojem, že záležitosti Deštníkového fondu se od data tohoto dokumentu nezměnily, a nebude představovat prohlášení v tomto smyslu. Budoucím investorům je před upsáním nabízena bezplatná kopie Zjednodušených statutů a dále mohou v sídle Deštníkového fondu nebo Depozitáře na žádost zdarma obdržet kopii tohoto Statutu, jeho Dodatků a Zjednodušených statutů týkajících se Portfolií, do nichž investují, výročních a pololetních finančních zpráv Deštníkového fondu a stanov. Investiční rizika Investice do každého Portfolia s sebou nese určitý stupeň finančního rizika, jehož míra je u jednotlivých Portfolií různá. Hodnota Akcií a výnos z nich generovaný může stoupat či klesat a může se rovněž stát, že se investorům původně investovaná částka nevrátí. Investiční rizika spojená s investicí, která by měl každý investor zvážit, jsou popsána v části "Co je třeba vědět před investicí do Portfolia", v části tohoto Statutu nazvané "Další základní rizika" a dále v popisu každého Portfolia v příslušných Dodatcích k tomtuo Statutu. Investoři by však měli vzít v úvahu především následující rizika. Obecně o investičních a obchodních rizicích Veškeré investice do cenných papírů (ať přímé či nepřímé) zahrnují riziko ztráty kapitálu. Investiční program Portfolií může někdy vést k omezené diverzifikaci portfolia s ohledem na expozici vůči jednotlivým investicím, která může za určitých okolností podstatně zvýšit účinek nepříznivých pohybů cen v investicích na hodnotu Akcií v Portfoliích. Dále je třeba zmínit, že hodnota majetku obsaženého v Portfoliích podléhá riziku pohybu celých trhů, které mohou nepříznivě ovlivnit výkonnost Portfolií. Mezi faktory způsobilé ovlivnit tržní cenu majetku obsaženého v Portfoliích patří rovněž nejrůznější ekonomické, vojenské, finanční, regulatorní či politické události nebo teroristické útoky. Ohledně budoucí úspěšnosti investičního programu Portfolií nelze poskytnout žádnou záruku ani ujištění. Sledování indexu V případě Portfolií určených ke sledování určitého konkrétního indexu, využije Investiční správce replikaci výkonnosti odpovídající obecně výkonnosti příslušného indexu do velké míry pasivní strategii. To znamená, že Čistá hodnota majetku příslušných Portfolií bude obecně sledovat relevantní index v případě, že tento index bude konstantní nebo bude klesat či stoupat. Je velmi pravděpodobné, že v důsledku výše uvedeného bude hodnota Akcií v těchto Portfoliích nepříznivě ovlivněna poklesem ceny složek příslušného indexu. Investiční správce nebude jménem žádného Portfolia vykonávat žádnou činnost zaměřenou na dosažení zisku ze změn v hodnotě složek takových indexů či na snížení ztrát způsobených takovými změnami. Riziko sledování je riziko spočívající v tom, že výkonnost Portfolia, jehož cílem je sledování specifického indexu, se bude lišit od výkonnosti příslušného indexu. Náklady na Portfolio budou mít za následek snížení 3

4 výkonnosti příslušného Portfolia pod výkon indexu, čímž bude vznikat riziko sledování. Investice do derivátových transakcí a do mimoburzovních derivátových transakcí ("OTC derivátové transakce") V rozsahu přípustném dle lucemburského práva budou Portfolia se záměrem dosáhnout svých investičních cílů uzavírat derivátové transakce. To může zahrnovat nástroje typu futures, opce, rozdílové smlouvy, forwardové a swapové transakce. Především budou Portfolia využívat OTC swapů. Derivátové nástroje mohou být velmi volatilní a jejich tržní hodnota může být ovlivněna značnými cenovými výkyvy. Některé derivátové nástroje využívané Portfolii jsou vysoce specifické a může se stát, že neexistují žádné protistrany, které by je nabízely, nebo existují pouze ve velmi omezeném počtu. Oceňování swapů podléhá každoroční nezávislé finanční kontrole. Rizika spojená s protistranami Má-li finanční prostředky zahrnuté do určitého Portfolia v držení protistrana, nelze s těmito prostředky v důsledku jejich ochrany vyplývající z příslušných právních předpisů daného státu týkajících se správy finančních prostředků klientů nakládat jako s klientskými penězi a nelze je proto oddělovat; v takových případech by těchto prostředků mohla využít protistrana v rámci své investiční činnosti a příslušné Portfolio by se tak mohlo ve vztahu k takovým prostředkům zařadit mezi nezajištěné věřitele. Portfolia budou v případě protistran, s nimiž obchodují ve vztahu k futures, opcím, rozdílovým smlouvám a swapům neobchodovaným na burzách cenných papírů, vystavena úvěrovému riziku. Mimoburzovní transakce typu futures, opcí, rozdílových smluv a swapů představují smlouvy vytvořené specificky vždy dle potřeb individuálního investora, které uživateli umožňují přesně strukturovat datum, tržní úroveň a výši příslušné pozice. Mimoburzovní futures transakce, opce, rozdílové smlouvy a swapy nepožívají ochrany poskytované účastníkům obchodujícím s futures, opcemi, rozdílovými smlouvami či swapy na organizovaných burzách cenných papírů, jakou je například záruka výkonnosti poskytovaná zúčtovací společností. Protistranou takových smluv bude spíše určitá společnost či firma účastnící se transakce než uznávaná burza cenných papírů, a proto může Portfolio v důsledku insolvence, úpadku či případu porušení u protistrany, s níž Portfolio takové opce či rozdílové smlouvy uzavírá, utrpět podstatné ztráty. Předpokládá se, že protistranou bude Goldman Sachs International ("Protistrana"). Z toho plyne, že schopnost Portfolií splnit jejich investiční cíle bude mimo jiné do velké míry záviset na schopnosti Protistrany splnit její příslušné závazky vyplývající z mimoburzovních derivátových transakcí, které ohledně Portfolií uzavře a kterými typicky budou swapy. V případě insolvence, úpadku nebo případu porušení u Goldman Sachs, Protistrany či jiné příslušné protistrany mohou Portfolia utrpět škodu. Portfolia budou vystavena úvěrovému riziku v případě protistran, s nimiž obchodují ve vztahu k cenným papírům, a mohou nést riziko selhání vypořádání. Co je třeba vědět před investicí do určitého Portfolia Goldman Sachs International jako Investiční správce Goldman Sachs International je zakladatelem Deštníkového fondu a zároveň Investičním správcem Portfolií. Úkolem Goldman Sachs International jako Investičního správce je identifikovat a uzavírat investiční transakce, které považuje za vhodné v rámci snahy splnit investiční cíle příslušných Portfolií. Tato jeho činnost může být omezena v závislosti na investiční politice příslušných Portfolií. Pokud je investičním cílem určitého Portfolia sledovat výkonnost určitého indexu, bude takové Portfolio do velké míry operovat na pasivní bázi, jelikož nepůjde o aktivní výběr žádného určitého majetku. V takových případech uzavře Investiční správce příslušnou OTC derivátovou transakci, aby splnil investiční cíle příslušných portfolií. Investiční správce uzavře smlouvu o reverzním repu, na základě níž obdrží příslušné Portfolio k financování své OTC derivátové transakce sazbu Interbank Offered Rate. Zaměstnanci vykonávající činnost Goldman Sachs International jako Investičního správce (včetně k uzavírání transakcí jménem Portfolií s oddělením derivátových obchodů Goldman Sachs International) jsou jiní než zaměstnanci z oddělení obchodování s deriváty Goldman Sachs International, kteří uzavírají takové mimoburzovní derivátové transakce. Absence povinnosti provedení transakce za nejlepších podmínek (Best Execution) Členové statutárního orgánu Deštníkového fondu jsou povinni zajistit, aby byly transakce Deštníkovým 4

5 fondem uzavírány za podmínek běžných v obchodním styku. Transakce činěné jménem Portfolií však nebudou vždy uzavírány za nejlepší dostupné ceny či provizi. Goldman Sachs International, jednající jako Investiční správce, se s Deštníkovým fondem dohodl, že využije přiměřených dovedností a péče na zajištění toho, aby veškeré transakce, k jejichž realizaci Deštníkový fond zaváže, probíhaly za podmínek běžných v obchodním styku, jak to vyžaduje lucemburský právní systém, přičemž Goldman Sachs International bude vždy jednat v nejlepším zájmu akcionářů. Deštníkový fond se však také s Goldman Sachs International dohodl, že Goldman Sachs International není povinna plnit povinnost provádět transakce za nejlepších podmínek, která by jinak mohla vyplynout z pravidel britského Úřadu pro finanční služby (UK Financial Services Autority) či vzniknout na jiném základě dle anglického práva. Je tomu tak proto, že otázka toho, zda došlo k provedení za nejlepších podmínek, spadá do otázek posuzovaných odkazem na obdobné obchody prováděné na trhu, zatímco derivátové transakce, které uzavře Goldman Sachs International s Deštníkovým fondem, jsou pro Deštníkový fond specifické, a proto může být počet trhů, odkazem na něž by bylo možné provedení za nejlepších podmínek posoudit, velmi omezený. Omezení fiduciárních povinností Vzhledem k jejímu postavení Investičního správce je role Goldman Sachs International daná jejími smluvními povinnostmi omezena. V daném postavení neprovádí aktivní výběr akcií ani nevykonává další funkce, které mohou být vykonávány investičním manažerem, který je ze zákona povinen řídit se základními fiduciárními povinnostmi. Goldman Sachs International proto omezuje své fiduciární povinnosti, které je vůči Deštníkovému fondu povinen splnit, na povinnosti definované ujednáními, na kterých se strany dohodly dle ustanovení smlouvy o investičním správci. Role Goldman Sachs International jako Investičního správce a Protistrany derivátové transakce a řízení případného střetu zájmů Goldman Sachs International jako Investiční správce (a každá osoba jednající jeho jménem v této funkci) jedná jménem Deštníkového fondu, což však není případ oddělení derivátových obchodů Goldman Sachs International. Jelikož bude Goldman Sachs International rovněž vystupovat jako Protistrana derivátových transakcí v rámci Portfolií a Agent pro výpočet ohledně takových derivátových transakcí, měli by investoři vědět, že ve vztahu k jejich investicím do Portfolia může dojít ke střetu zájmů. Případné střety zájmů, které mohou ve vztahu k výše uvedené situaci nastat, jsou popsány v části tohoto Statutu nazvané "Další hlavní rizika". Především by investoři měli vzít v úvahu, že bude-li Deštníkový fond obchodovat s Goldman Sachs International v pozici Protistrany, Goldman Sachs International bude generovat zisk z ceny derivátových nástrojů, která nemusí být nejlepší cenou dostupnou na trhu. Goldman Sachs International nicméně disponuje opatřeními, jejichž účelem je takové střety zájmů zmírnit a/nebo zajistit, aby nepříznivě neovlivňovaly zájmy Deštníkového fondu. Oddělení správy investic a oddělení derivátových obchodů Goldman Sachs International jsou funkčně oddělená. Dále se Goldman Sachs International (jednající jako Protistrana) zavázala, že bude schopna demonstrovat, jak byla stanovena cena jakéhokoli derivátu, ohledně něhož uzavřela s Deštníkovým fondem transakci, a bude moci dokázat, proč se domnívá, že příslušná smlouva byla uzavřena za přiměřených a běžných tržních podmínek. Kromě toho disponuje Deštníkový fond opatřeními, jejichž účelem je zajistit ochranu jeho zájmů. Zaprvé existuje cenový výbor jmenovaný Představenstvem Deštníkového fondu, který je odpovědný za dohled nad procesem ověřování cen OTC derivátových transakcí. Tento proces zahrnuje ověřování: (i) modelů Goldman Sachs užívaných pro taková oceňování tak, aby bylo zajištěno, že jsou tyto modely rozumné a v souladu s možnými jinými modely užívanými ostatními obchodníky, (ii) toho, že tyto modely byly ověřeny a schváleny jiným nezávislým oddělením v rámci Goldman Sachs, a (iii) že vstupní tržní informace pro vytváření modelů jsou ověřovány v maximální možné míře. Cenový výbor potvrdí, že požadavky uvedené v bodech (i), (ii) a (iii) výše byly splněny. Členové cenového výboru a obchodního výboru Stávajícími členy cenového výboru jsou následující osoby: Paul Young člen Představenstva, ředitel skupiny FICC a strategií získávání kapitálu, Goldman Sachs International, Robert Berry člen Představenstva, ředitel skupiny celosvětového řízení a analýz tržních rizik, Goldman Sachs International, Mark Allen člen Představenstva, ředitel skupiny evropských finančních kontrolorů, Goldman Sachs International. 5

6 Kromě cenového výboru jmenovalo Představenstvo Deštníkového fondu také obchodní výbor, jehož úkolem je dohlížet na zahájení procesu OTC derivátových transakcí. Předtím, než kterékoli Portfolio určitou transakci uzavře, obchodní výbor přezkoumá OTC derivátovou transakci, která má být daným Portfoliem uzavřena (tj. předtím, než Portfolio obchod provede), a zváží obchodní výhodnost takové OTC derivátové transakce. Schází se a vyjadřuje se ke každé OTC derivátové transakci, která se má uskutečnit v počtu jedna na Portfolio. Stávajícími členy obchodního výboru jsou následující osoby: Kent A. Clark člen Představenstva, řízení Globálního portfolia HFS, Goldman Sachs, Ted Sotir člen Představenstva a spoluředitel oddělení správy majetku Goldman Sachs pro Evropu, Paul Young člen Představenstva, ředitel skupiny FICC a strategií získávání kapitálu, Goldman Sachs International, Robert Berry člen Představenstva, ředitel skupiny celosvětového řízení a analýz tržních rizik, Goldman Sachs International, Mark Allen člen Představenstva, ředitel skupiny evropských finančních kontrolorů, Goldman Sachs International. Všichni členové cenového výboru a obchodního výboru jsou nezávislí na oddělení obchodování a mohou být nahrazeni jinými osobami z Goldman Sachs International, které jsou na oddělení obchodování nezávislé. Podrobnosti týkající se navrhované transakce prezentuje obchodnímu výboru Investiční správce, přičemž kladné vyjádření k ní se vyžaduje od (i) jakéhokoli člena obchodního výboru, který by rovněž měl být členem cenového výboru, a (ii) buď Kenta A. Clarka anebo Teda Sotira. Ochrana údajů V souladu s ustanoveními zákona ze dne 2. srpna 2002 o ochraně osob, v platném znění, musí Deštníkový fond s ohledem na zpracovávání osobních údajů informovat Akcionáře o tom, že jejich osobní údaje jsou uchovávány prostřednictvím počítačového systému. Deštníkový fond sbírá, ukládá a zpracovává pomocí elektronických či jiných prostředků údaje, které Akcionáři poskytují při upisování pro účely splnění služeb požadovaných Akcionáři a zákonných závazků. Zpracovávané údaje zahrnují ve vztahu ke každému Akcionáři jeho jméno, adresu a jím investovanou částku ("Osobní údaje"). Investor může dle svého uvážení odmítnout Osobní údaje Deštníkovému fondu sdělit. V takovém případě však může Deštníkový fond odmítnout jeho požadavek na upsání Akcií v Deštníkovém fondu. Údaje poskytované Akcionáři jsou zpracovávány především pro účely (i) udržování Seznamu Akcionářů, (ii) zpracovávání upsání, odkupů a směn Akcií a výplat dividend Akcionářům, (iii) provádění kontrol pozdních obchodů a praktik tržního načasování a (iv) zajištění postupu v souladu s příslušnými předpisy o praní špinavých peněz. Deštníkový fond může v rozsahu příslušných zákonů a jiných právních předpisů delegovat zpracování Osobních údajů na jiný subjekt ("Zpracovatelé") (Správce Deštníkového fondu, Registrátor a Agent pro převod a Obhospodařovatelská společnost). Zpracování osobních údajů mohou rovněž vykonávat poskytovatelé služeb jmenovaní Deštníkovým fondem v příslušných zemích, v nichž je Deštníkový fond registrován. Každý z Akcionářů má právo na přístup ke svým Osobním údajům a jsou-li údaje nesprávné či neúplné, je oprávněn žádat jejich opravu. Akcionář může o takovou opravu požádat formou dopisu adresovaného Deštníkovému fondu. Akcionář má právo protestovat proti užití jeho Osobních údajů pro marketingové účely. Tento protest lze učinit formou dopisu adresovaného Deštníkovému fondu. Osobní údaje Akcionářů nebudou drženy po dobu delší, než to vyžaduje účel zpracování údajů s ohledem na splnění zákonných lhůt. 6

7 Máte-li zájem o další kopie tohoto Statutu, jeho Dodatků nebo Zjednodušeného statutu každého Portfolia nebo nejaktuálnějších výročních a pololetních finančních zpráv Deštníkového fondu či stanov nebo v případě jakýchkoli dotazů ohledně způsobu investování laskavě volejte The Bank of New York (Luxembourg) S.A. na čísle (+352) nebo pište na adresu The Bank of New York (Luxembourg) S.A., Aerogolf Center, 1A rue Hoehenhof, L-1736 Senningerberg, Lucemburské velkovévodství. 7

8 SEZNAM KONTAKTŮ Představenstvo Deštníkového fondu: David D. Buckley Ředitel Goldman Sachs International Peterborough Court 133 Fleet Street Londýn EC4A 2BB Spojené království John Bennett Viceprezident Goldman Sachs (Asia) L.L.C. 68 th Floor, Cheung Kong Center Queens Road Central Hong Kong Claude Kremer Partner Arendt & Medernach Luxembourg 14, rue Erasme Boîte Postale 39 L-1468 Lucemburk Obhospodařovatelská společnost: Představenstvo Obhospodařovatelské společnosti: Carlo Alberto Montagna Ředitel oddělení - Manažeři výkonných klientských investic The Bank of New York Europe Limited Aerogolf Center 1A, rue Hoehenhof L-1736 Senningerberg RBS (Luxembourg) S.A. 33, rue de Gasperich L-5826 Hesperange Lucemburk Peter Craft (Předseda) Ředitel služeb Správců a Depozitářů The Royal Bank of Scotland, Edinburgh The Broadstore 50 South Gyle Crescent, Edinburgh EH12 9UZ Skotsko Andrew Page Ředitel služeb Správců a Depozitářů The Royal Bank of Scotland, Edinburgh The Broadstore 50 South Gyle Crescent, Edinburgh EH12 9UZ Skotsko Představenstvo Obhospodařovatelské společnosti: Matthias Maertens Ředitel RBS (Luxembourg) S.A., Luxembourg 33, rue de Gasperich L-5826 Hesperange Lucemburk Alisdair Stewart Nevýkonný ředitel RBS (Luxembourg) S.A., Luxembourg 33, rue de Gasperich L-5826 Hesperange Lucemburk Thierry Logier Manažer obchodního a marketingového oddělení RBS (Luxembourg) S.A., Luxembourg 33, rue de Gasperich 8

9 L-5826 Hesperange Lucemburk Christian Szylar Manažer oddělení auditu a souladu s předpisy upravujícími činnost investičních fondů RBS (Luxembourg) S.A., Luxembourg 33, rue de Gasperich L-5826 Hesperange Lucemburk Véronique Gillet Manažer provozního oddělení RBS (Luxembourg) S.A., Luxembourg 33, rue de Gasperich L-5826 Hesperange Lucemburk Henry Kelly Nevýkonný ředitel, ředitel, KellyConsult S.à r.l., Luxembourg 33, rue de Gasperich L-5826 Hesperange Lucemburk Zakladatel: Globální distributor: Depozitář a Lokální a Korporátní agent: Správce Deštníkového fondu a Registrátor a Agent pro převod: Agent pro zajištění: Investiční správce: Auditoři Deštníkového fondu: Auditoři Obhospodařovatelské společnosti: Lucemburský právní poradce: Lorna Cassidy Manažer finančního oddělení, RBS (Luxembourg) S.A. 33, rue de Gasperich L-5826 Hesperange Lucemburk Goldman Sachs International Peterborough Court 133 Fleet Street Londýn EC4A 2BB Goldman Sachs International Peterborough Court 133 Fleet Street Londýn EC4A 2BB The Bank of New York (Luxembourg) S.A. Aerogolf Center 1A, rue Hoehenhof L-1736 Senningerberg Lucemburské velkovévodství The Bank of New York (Luxembourg) S.A. Aerogolf Center 1A, rue Hoehenhof L-1736 Senningerberg Lucemburské velkovévodství The Bank of New York Limited, New York One Wall Street, New York, Spojené státy americké Goldman Sachs International Peterborough Court 133 Fleet Street Londýn EC4A 2BB PriceWaterhouse Coopers S.à r.l. 400, Route d Esch B.P L-1014 Lucemburk Deloitte SA 560 rue de Neudorf L-2220 Lucemburk Arendt & Medernach 14 rue Erasme Boîte Postale 39 9

10 L-1468 Lucemburk OBSAH Strana ÚVOD...11 OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE INVESTIC...15 ZVLÁŠTNÍ INVESTICE A ZAJIŠŤOVACÍ TECHNIKY...20 DALŠÍ HLAVNÍ RIZIKA...23 POPLATKY A VÝDAJE...35 LUCEMBURSKÉ PŘEDPISY PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ...37 ÚPIS, PŘEVOD, SMĚNA A ZPĚTNÝ ODKUP AKCIÍ...37 STANOVENÍ ČISTÉ HODNOTY MAJETKU...44 ZDANĚNÍ...48 GLOBÁLNÍ DISTRIBUTOR...49 ÚSCHOVA...49 SPRÁVA DEŠTNÍKOVÉHO FONDU...50 ZAJIŠŤOVACÍ AGENT...50 REGISTRÁTOR A AGENT PRO PŘEVOD...50 AUDITOŘI FONDU...50 OBECNÉ INFORMACE...50 SLOVNÍK POJMŮ

11 ÚVOD Deštníkový fond je "deštníkovým fondem" rozděleným do více Portfolií, jak je popsáno pod nadpisem "Seznam dostupných Portfolií" a v každém z Dodatků k tomuto Statutu, z nichž každé představuje jiné investiční cíle a oddělenou množinu majetku. Akcie v jakémkoli konkrétním Portfoliu budou dále děleny do různých tříd tak, aby vyhovovaly různým předpisům upravujícím upisování, směny a odkupy a/nebo poplatkům a nákladům, jimž podléhají, a dále aby byly dostupné určitému typu investorů. Vyžaduje-li to kontext, budou veškeré odkazy na určité Portfolio zahrnovat jakékoli třídy Akcií, které do takového Portfolia náležejí. V rámci každého Portfolia je Deštníkový fond oprávněn, avšak nikoli povinen vydávat jednu či několik následujících tříd Akcií: Akcie třídy "A": třída Akcií určená retailovým investorům; Akcie třídy "A (se zajištěním rizika EUR)": třída Akcií určená retailovým investorům; Akcie třídy "A (se zajištěním rizika GBP)": třída Akcií určená retailovým investorům; Akcie třídy "A (se zajištěním rizika CHF)": třída Akcií určená retailovým investorům; Akcie třídy "A (se zajištěním rizika USD)": třída Akcií určená retailovým investorům; Akcie třídy "A (se zajištěním rizika CZK)": třída Akcií určená retailovým investorům; Akcie třídy "A (se zajištěním rizika PLN)": třída Akcií určená retailovým investorům; Akcie třídy "I": třída Akcií určená Institucionálním investorům; řádně Akcie třídy "I (se zajištěním rizika EUR)": třída Akcií určená Institucionálním investorům; Akcie třídy "I (se zajištěním rizika GBP)": třída Akcií určená Institucionálním investorům; Akcie třídy "I (se zajištěním rizika USD)": třída Akcií určená Institucionálním investorům; Akcie třídy "I (se zajištěním rizika CZK)": třída Akcií určená Institucionálním investorům; Akcie třídy "I (se zajištěním rizika PLN)": třída Akcií určená Institucionálním investorům; Akcie třídy "I (se zajištěním rizika CHF)": třída Akcií určená Institucionálním investorům; Akcie třídy "C": třída Akcií určená konkrétním Institucionálním investorům, předem výslovně zmocněným Představenstvem Deštníkového fondu či jeho zmocněným zástupcem; Akcie třídy "C (se zajištěním rizika EUR)": třída Akcií určená konkrétním Institucionálním investorům, předem zmocněným Představenstvem Deštníkového fondu či jeho zmocněným zástupcem; Akcie třídy "C (se zajištěním rizika GBP)": třída Akcií určená konkrétním Institucionálním investorům, předem zmocněným Představenstvem Deštníkového fondu či jeho zmocněným zástupcem; Akcie třídy "C (se zajištěním rizika CHF)": třída Akcií určená konkrétním Institucionálním investorům, předem zmocněným Představenstvem Deštníkového fondu či jeho zmocněným zástupcem; Akcie třídy "C (se zajištěním rizika USD)": třída Akcií určená konkrétním Institucionálním investorům, předem výslovně řádně zmocněným Představenstvem Deštníkového fondu či jeho zmocněným zástupcem; Akcie třídy "C (se zajištěním rizika CZK)": třída Akcií určená konkrétním Institucionálním investorům. Upisovatelé Akcií třídy C (se zajištěním rizika CZK) budou muset být nejprve řádně schváleni Představenstvem Deštníkového fondu nebo jeho zmocněným zástupcem; Akcie třídy "C (se zajištěním rizika PLN)": třída Akcií určená konkrétním Institucionálním investorům. Upisovatelé Akcií třídy C (se zajištěním rizika PLN) budou muset být nejprve výslovně schváleni Představenstvem Deštníkového fondu nebo jeho zmocněným zástupcem; Akcie třídy "U": třída Akcií určená konkrétním Institucionálním investorům; Akcie třídy "M": třída Akcií určená výhradně měně zákazníkům oddělení správy jmění; Akcie třídy "M" (se zajištěním rizika USD): třída Akcií určená výhradně zákazníkům oddělení správy jmění. Deštníkový fond se bude snažit určité třídy Akcií zajistit ve vztahu Základové měny příslušného Portfolia k těchto tříd Zajištěných Akcií aplikací různých nástrojů, včetně měnových forwardů, měnových futures, měnových opcí a měnových swapů. Jakékoli výdaje, které vzniknou v souvislosti s těmito zajišťovacími transakcemi ponesou příslušné třídy Zajištěných Akcií. Neexistuje ujištění ani záruka, že toto zajištění bude účinné; viz "Směnné kurzy a měnové transakce" v části s názvem "Další hlavní rizika" níže. Deštníkový fond má možnost vytvořit další Portfolioa i další třídy Akcií v Portfoliích. Budou-li vytvořeny nová Portfolia či nové třídy Akcií, budou tento Statut, jeho Dodatky a Zjednodušené statuty příslušným způsobem 11

KBC INTEREST FUND OPC

KBC INTEREST FUND OPC PROSPEKT KBC INTEREST FUND Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem LUCEMBURSKO OPC Upisování je platné pouze tehdy, pokud je provedeno na základě platného prospektu doprovázeného nejnovější

Více

Credit Suisse Fund (Lux) Podílový fond zřízený v souladu s lucemburským právem

Credit Suisse Fund (Lux) Podílový fond zřízený v souladu s lucemburským právem Podílový fond zřízený v souladu s lucemburským právem Prodejní prospekt Červenec 2010 Obsah 1. Upozornění pro budoucí investory... 3 2. Přehled tříd podílových listů (1)... 4 3. Fond... 7 4. Investiční

Více

ING (L) Flex. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Flex. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Flex Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CS LUXEMBURG BŘEZEN 2012 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah...2 Upozornění...3 Slovníček...4

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

Credit Suisse Solutions (Lux) investiční společnost založená v souladu s lucemburským právem. Zjednodušený prospekt

Credit Suisse Solutions (Lux) investiční společnost založená v souladu s lucemburským právem. Zjednodušený prospekt investiční společnost založená v souladu s lucemburským právem Credit Suisse Solutions (Lux) je otevřená investiční společnost, v právní formě investiční společnosti s proměnlivým kapitálem, autorizovaný

Více

Překlad z francouzštiny ING (L) RENTA FUND PROSPEKT. k veřejné emisi akcií

Překlad z francouzštiny ING (L) RENTA FUND PROSPEKT. k veřejné emisi akcií Překlad z francouzštiny ING (L) RENTA FUND PROSPEKT k veřejné emisi akcií Luxembourg - Srpen 2004 Obsah Strana UPOZORNĚNÍ 2 POPIS 4 1. Společnost 5 2. Popis pod-fondů 5 3. Investiční politika 7 4. Řízení

Více

STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1,

Více

ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY

ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY Société d Investissement à Capital Variable Prospekt Květen 2007 Česky Razítko ve francouzštině Strukturované investiční fondy ABN AMRO Obsah 3 Důležité informace

Více

ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT CS LUCEMBURK Leden 2015 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah... 2 Upozornění... 4 Slovníček... 5 ČÁST I: ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

NN (L) Datum prospektu 7. dubna 2015,

NN (L) Datum prospektu 7. dubna 2015, NN (L) Datum prospektu 7. dubna 2015, Obsah Obsah... 2 Upozornění... 4 Slovníček... 5 ČÁST I: ZÁKLADNÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČNOSTI.... 7 I. Stručná prezentace společnosti... 7 II. Informace o investicích...

Více

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům:

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům: STATUT Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Bezplatná

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO 29. SRPEN 2008 INVESTMENT MANAGEMENT Více informací získáte na adrese: ING

Více

PROSPEKT ze dne 15. listopadu 2012 (dále jen Prospekt ) DAIREWA PLC

PROSPEKT ze dne 15. listopadu 2012 (dále jen Prospekt ) DAIREWA PLC PROSPEKT ze dne 15. listopadu 2012 (dále jen Prospekt ) DAIREWA PLC Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 195 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN: CZ0000000278 Společnost

Více

STATUT. Conseq státních dluhopisů, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

STATUT. Conseq státních dluhopisů, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. STATUT Conseq státních dluhopisů, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. OBSAH Část I. Obecné náležitosti... 6 1. Základní údaje o Fondu... 6 2. Údaje o Investiční společnosti... 6

Více

STATUT. Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

STATUT. Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. STATUT Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. OBSAH Vymezení pojmů... 5 Část I. Obecné náležitosti... 6 1 Základní údaje o investičním fondu... 6 2 Obhospodařovatel...

Více

Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Obsah 1 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 4 2 FOND KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ... 7 2.1 OZNAČENÍ PODÍLOVÉHO FONDU... 7 2.2 DEN VZNIKU FONDU... 7 2.3

Více

J&T SECURITIES MANAGEMENT LIMITED. 1.200.000.000 Kč. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem splatné v roce 2018 ISIN CZ0000000526

J&T SECURITIES MANAGEMENT LIMITED. 1.200.000.000 Kč. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem splatné v roce 2018 ISIN CZ0000000526 1.200.000.000 Kč Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem splatné v roce 2018 ISIN CZ0000000526 Tento dokument představuje prospekt (dále jen Prospekt ) nezajištěných nepodřízených dluhopisů s pevným úrokovým

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní

Více

STATUT AKRO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.

STATUT AKRO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. STATUT AKRO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. Statut AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu, AKRO investiční společnost, a.s. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Platný od 27. 6. 2012 ČR statut VFF Poslední aktualizace 27. 6. 2012 STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Více

Podmínky obhospodařování

Podmínky obhospodařování PODMÍNKY OBHOSPODAŘOVÁNÍ INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÉ SPOLEČNOSTI KB, A.S. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Podmínky obhospodařování Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. pro individuální obhospodařování portfolia

Více

Poskytování informací neprofesionálním potenciálním klientům a neprofesionálním klientům před poskytnutím investiční služby

Poskytování informací neprofesionálním potenciálním klientům a neprofesionálním klientům před poskytnutím investiční služby Poskytování informací neprofesionálním potenciálním klientům a neprofesionálním klientům před poskytnutím investiční služby PROXENTA Finance, o.c.p., a.s. (dále jen Obchodník ) v souladu se zákonem č.

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Vedoucí manažer Emise. Česká spořitelna, a.s. Administrátor a Kotační agent. Česká spořitelna, a.s.

PEGAS NONWOVENS SA. Vedoucí manažer Emise. Česká spořitelna, a.s. Administrátor a Kotační agent. Česká spořitelna, a.s. PEGAS NONWOVENS SA Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 2,85% p.a. v předpokládané jmenovité hodnotě emise do 2.500.000.000 Kč splatné v roce 2018 ISIN CZ0000000559 Tento dokument představuje prospekt (dále

Více

Důležitá upozornění. PROSPEKT AKCIÍ 2 Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s.

Důležitá upozornění. PROSPEKT AKCIÍ 2 Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s. PROSPEKT AKCIÍ Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s. 3572 ks zaknihovaných akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000 Kč ISIN: CZ0008041415 Tento dokument představuje prospekt akcií (dále

Více

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

ZÁKLADNÍ PROSPEKT ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s.

ZÁKLADNÍ PROSPEKT ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s. ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s. Dluhopisový program v objemu 25 000 000 000 Kč s dobou trvání 20 let Společnost J&T BANKA, a.s., IČO: 47115378, se sídlem Praha 8, Pobřežní

Více

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21

Více

STATUT. Conseq povinný konzervativní fond, Conseq penzijní společnost, a.s.

STATUT. Conseq povinný konzervativní fond, Conseq penzijní společnost, a.s. STATUT Conseq povinný konzervativní fond, Conseq penzijní společnost, a.s. OBSAH Část I. Obecné náležitosti... 5 1. Základní údaje o Fondu... 5 2. Údaje o Penzijní společnosti... 5 3. Investiční cíle...

Více

2010 ISIN CZ0003501538

2010 ISIN CZ0003501538 ČSOB Leasing, a. s. Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 9.000.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní lhůty splatné v roce 2010 ISIN CZ0003501538

Více