Goldman Sachs Structured Investments SICAV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Goldman Sachs Structured Investments SICAV"

Transkript

1 Statut Goldman Sachs Structured Investments SICAV Investiční společnost s variabilním kapitálem založená dle práva Lucemburského velkovévodství Goldman Sachs Structured Investments SICAV ("Deštníkový fond") je lucemburskou investiční společností s variabilním kapitálem (Société d'investissement à Capital Variable), složenou z několika oddělených subfondů řadě (každý dále jako "Portfolio"). Cílem Deštníkového fondu je poskytnout investorům přístup k Portfolií, z nichž každé má vlastní investiční cíl a strategii. Tento Statut je platný pouze v případě, že je (jsou) do něj začleněny příslušný(é) Dodatek(ky), na který(é) odkazuje(í) Portfolio(a), do nochž je činěna investice. Ke dni vydání tohoto Statutu existuje deset Dodatků (Dodatky I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX a X), z nichž všechny byly vydány v únoru Únor 2009

2 DŮLEŽITÉ INFORMACE AKCIE NEJSOU NABÍZENY ANI PRODÁVÁNY V ŽÁDNÉM STÁTĚ, KDE JE JEJICH NABÍZENÍ ČI PRODEJ ZÁKONEM ZAKÁZÁN, ANI OSOBÁM, KTERÉ NEJSOU PRO KOUPI AKCIÍ DOSTATEČNĚ KVALIFIKOVÁNY Deštníkový fond je investiční společností s variabilním kapitálem (SICAV) založenou dle Zákona z roku 2002, která je uvedena na oficiálním seznamu UCITS, oprávněnou k výkonu činnosti dle Části I Zákona z roku 2002 v souladu s ustanoveními Směrnice o UCITS. Uvedení na seznamu však nevyžaduje schválení či neschválení žádného lucemburského orgánu ve vztahu k vhodnosti investice nebo správnosti tohoto Statutu, jeho Dodatcích nebo Zjednodušeného statutu obecně Členů se vztahujících k Deštníkovému fondu nebo specificky se vztahujících k jakémukoli Portfoliu. Jakékoli opačné tvrzení by mělo být považováno za neoprávněné a nezákonné. Členové Představenstva Deštníkového fondu, jejichž jména jsou uvedena pod nadpisem "Seznam kontaktů" přijímají společnou odpovědnost za informace a tvrzení obsažená v tomto Statutu, jeho Dodatcích a ve Zjednodušeném statutu vydaném pro každé Portfolio. Dle nejlepšího vědomí Představenstva (kteří vyvinuli veškerou potřebnou péči na zajištění toho, aby tomu tak bylo) jsou informace a tvrzení obsažená v tomto Statutu, jeho Dodatcích a ve Zjednodušeném statutu ke dni uvedeném ve Statutu jeho Dodatcích nebo Zjednodušeném statutu správná a nedošlo k vynechání žádných podstatných informací, které by způsobilo, že by výše uvedené informace byly k danému datu nesprávné. Statut, jeho Dodatky a Zjednodušené statuty budou průběžně aktualizovány, aby v nich byly zohledněny veškeré podstatné změny v charakteristice Deštníkového fondu (zejména vydávání nových Portfolií a nových tříd Akcií). Proto by se budoucí investoři měli vždy dotazovat, zda byla vyhotovena nová verze Statutu a jeho Dodatků a zda jsou k dispozici Zjednodušené statuty. Nejsou-li určité definice užité v tomto Statutu popsány přímo zde, nahlédněte laskavě do "Glosáře pojmů". Odpovědnost investorů Budoucí investoři by měli celý tento Statut a každý příslušný Dodatek a Zjednodušený statut pečlivě a podrobně prostudovat a poradit se se svými právními, daňovými a finančními poradci ohledně (i) zákonných požadavků ně týkajících se upisování, vlastnictví, odkupu či zcizování Akcií v jejich příslušných zemích, (ii) jakýchkoli omezení týkajících se cizích měn, kterým ve vztahu k upisování, vlastnictví, odkupu či zcizování Akcií v jejich příslušných zemích podléhají, (iii) právních, daňových, finančních či jiných důsledků upisování, vlastnictví, odkupování či zcizování Akcií a (iv) vhodnosti investice do Akcií pro samotné. V případě jakýchkoli pochybností ohledně obsahu tohoto Statutu a každého příslušného Dodatku a Zjednodušeného statutu by se budoucí investoři měli vždy poradit se svými právními, daňovými a finančními poradci. Dovolujeme si upozornit, že tento Statut a jeho Dodatky Vám byly doručeny na základě skutečnosti, že jste osobou, jíž lze tento Statut a jeho Dodatky zákonným způsobem poskytnout v souladu s právem státu, v němž se nacházíte. Nejste však oprávněni poskytnout tento Statut a jeho Dodatky žádným dalším osobám. Dostupnost Deštníkového fondu Deštníkový fond je k dispozici fyzickým i právnickým osobám a Institucionálním investorům. Profil investora typického pro každé Portfolio je uveden v každém ze Zjednodušených statutů a v popisu každého příslušného Portfolia v příslušném Dodatku. Omezení týkající se distribuce a prodeje Žádná z osob, které obdrží kopii tohoto Statutu, jeho Dodatků či Zjednodušených statutů v jakémkoli státě, nesmí tento Statut, jeho Dodatky ani Zjednodušené statuty považovat za výzvu upsání Akcií, pokud Akcie nejsou v daném státě registrovány k distribuci nebo pokud takovou výzvu nelze zákonným způsobem učinit bez splnění požadavků stavených předpisy souvisejícími s registrací či jiných zákonných požadavků. Akcie nebyly a nebudou registrovány dle Zákona o cenných papírech (v platném znění) ani dle jiných předpisů upravujících cenné papíry kdekoli ve Spojených státech. Akcie nelze ve Spojených státech nabízet, prodávat a doručovat přímo ani nepřímo ani na účet či ve prospěch jakéhokoli "Občana USA". Jakékoli 2

3 opětovné nabízení či předprodej Akcií ve Spojených státech nebo občanům USA může představovat porušení práva Spojených států. Deštníkový fond nebude registrován dle Zákona Spojených států o investičních společnostech z roku 1940, v platném znění. Zájemci o Akcie budou povinni prokázat, že nejsou občany USA. Všichni Akcionáři jsou povinni informovat Deštníkový fond o jakékoli změně v jejich statutu jakožto občanů jiného státu než USA. Spoléhání se na tento Statut, jeho Dodatky a na Zjednodušené statuty Akcie jakéhokoli Portfolia popsané v tomto Statutu, jeho Dodatcích i ve Zjednodušených statutech jsou nabízeny pouze na základě ně informací obsažených v nich a (případně) v jakýchkoli dodatcích k nim a dále v aktuální ověřené řádné účetní závěrce a jakýchkoli dalších pololetních finančních ně zprávách Deštníkového fondu. Jakékoli další informace či prohlášení činěná jakýmkoli distributorem, prostředníkem, dealerem, zprostředkovatelem či jinými osobami by neměly být brány v úvahu a nemělo by tedy na být spoléháno. Žádná osoba není oprávněna poskytovat v souvislosti s Deštníkovým fondem, jakýmkoli Portfoliem či nabízení Akcií jakékoli informace nebo činit jakákoli prohlášení s výjimkou informací a prohlášení uvedených v tomto Statutu, jeho Dodatcích a ve Zjednodušených statutech a (případně) v jakýchkoli dodatcích k nim a dále v jakýchkoli dalších pololetních či výročních finančních zprávách Deštníkového fondu a v případě, že budou takové informace poskytnuty a prohlášení učiněna, nesmí na být spoléháno jako na informace a prohlášení schválená Členy Představenstva, Obhospodařovatelskou společností, Investičním správcem, Depozitářem či Správcem Deštníkového fondu. Tvrzení obsažená v tomto Statutu, jeho Dodatcích a v různých Zjednodušených statutech jsou založena na právních předpisech a praxi platné k datu tohoto dokumentu v Lucembursku a mohou se měnit. Doručení tohoto Statutu, jeho Dodatků či Zjednodušených statutů ani vydání Akcií nesmí za žádných okolností vytvářet dojem, že záležitosti Deštníkového fondu se od data tohoto dokumentu nezměnily, a nebude představovat prohlášení v tomto smyslu. Budoucím investorům je před upsáním nabízena bezplatná kopie Zjednodušených statutů a dále mohou v sídle Deštníkového fondu nebo Depozitáře na žádost zdarma obdržet kopii tohoto Statutu, jeho Dodatků a Zjednodušených statutů týkajících se Portfolií, do nichž investují, výročních a pololetních finančních zpráv Deštníkového fondu a stanov. Investiční rizika Investice do každého Portfolia s sebou nese určitý stupeň finančního rizika, jehož míra je u jednotlivých Portfolií různá. Hodnota Akcií a výnos z nich generovaný může stoupat či klesat a může se rovněž stát, že se investorům původně investovaná částka nevrátí. Investiční rizika spojená s investicí, která by měl každý investor zvážit, jsou popsána v části "Co je třeba vědět před investicí do Portfolia", v části tohoto Statutu nazvané "Další základní rizika" a dále v popisu každého Portfolia v příslušných Dodatcích k tomtuo Statutu. Investoři by však měli vzít v úvahu především následující rizika. Obecně o investičních a obchodních rizicích Veškeré investice do cenných papírů (ať přímé či nepřímé) zahrnují riziko ztráty kapitálu. Investiční program Portfolií může někdy vést k omezené diverzifikaci portfolia s ohledem na expozici vůči jednotlivým investicím, která může za určitých okolností podstatně zvýšit účinek nepříznivých pohybů cen v investicích na hodnotu Akcií v Portfoliích. Dále je třeba zmínit, že hodnota majetku obsaženého v Portfoliích podléhá riziku pohybu celých trhů, které mohou nepříznivě ovlivnit výkonnost Portfolií. Mezi faktory způsobilé ovlivnit tržní cenu majetku obsaženého v Portfoliích patří rovněž nejrůznější ekonomické, vojenské, finanční, regulatorní či politické události nebo teroristické útoky. Ohledně budoucí úspěšnosti investičního programu Portfolií nelze poskytnout žádnou záruku ani ujištění. Sledování indexu V případě Portfolií určených ke sledování určitého konkrétního indexu, využije Investiční správce replikaci výkonnosti odpovídající obecně výkonnosti příslušného indexu do velké míry pasivní strategii. To znamená, že Čistá hodnota majetku příslušných Portfolií bude obecně sledovat relevantní index v případě, že tento index bude konstantní nebo bude klesat či stoupat. Je velmi pravděpodobné, že v důsledku výše uvedeného bude hodnota Akcií v těchto Portfoliích nepříznivě ovlivněna poklesem ceny složek příslušného indexu. Investiční správce nebude jménem žádného Portfolia vykonávat žádnou činnost zaměřenou na dosažení zisku ze změn v hodnotě složek takových indexů či na snížení ztrát způsobených takovými změnami. Riziko sledování je riziko spočívající v tom, že výkonnost Portfolia, jehož cílem je sledování specifického indexu, se bude lišit od výkonnosti příslušného indexu. Náklady na Portfolio budou mít za následek snížení 3

4 výkonnosti příslušného Portfolia pod výkon indexu, čímž bude vznikat riziko sledování. Investice do derivátových transakcí a do mimoburzovních derivátových transakcí ("OTC derivátové transakce") V rozsahu přípustném dle lucemburského práva budou Portfolia se záměrem dosáhnout svých investičních cílů uzavírat derivátové transakce. To může zahrnovat nástroje typu futures, opce, rozdílové smlouvy, forwardové a swapové transakce. Především budou Portfolia využívat OTC swapů. Derivátové nástroje mohou být velmi volatilní a jejich tržní hodnota může být ovlivněna značnými cenovými výkyvy. Některé derivátové nástroje využívané Portfolii jsou vysoce specifické a může se stát, že neexistují žádné protistrany, které by je nabízely, nebo existují pouze ve velmi omezeném počtu. Oceňování swapů podléhá každoroční nezávislé finanční kontrole. Rizika spojená s protistranami Má-li finanční prostředky zahrnuté do určitého Portfolia v držení protistrana, nelze s těmito prostředky v důsledku jejich ochrany vyplývající z příslušných právních předpisů daného státu týkajících se správy finančních prostředků klientů nakládat jako s klientskými penězi a nelze je proto oddělovat; v takových případech by těchto prostředků mohla využít protistrana v rámci své investiční činnosti a příslušné Portfolio by se tak mohlo ve vztahu k takovým prostředkům zařadit mezi nezajištěné věřitele. Portfolia budou v případě protistran, s nimiž obchodují ve vztahu k futures, opcím, rozdílovým smlouvám a swapům neobchodovaným na burzách cenných papírů, vystavena úvěrovému riziku. Mimoburzovní transakce typu futures, opcí, rozdílových smluv a swapů představují smlouvy vytvořené specificky vždy dle potřeb individuálního investora, které uživateli umožňují přesně strukturovat datum, tržní úroveň a výši příslušné pozice. Mimoburzovní futures transakce, opce, rozdílové smlouvy a swapy nepožívají ochrany poskytované účastníkům obchodujícím s futures, opcemi, rozdílovými smlouvami či swapy na organizovaných burzách cenných papírů, jakou je například záruka výkonnosti poskytovaná zúčtovací společností. Protistranou takových smluv bude spíše určitá společnost či firma účastnící se transakce než uznávaná burza cenných papírů, a proto může Portfolio v důsledku insolvence, úpadku či případu porušení u protistrany, s níž Portfolio takové opce či rozdílové smlouvy uzavírá, utrpět podstatné ztráty. Předpokládá se, že protistranou bude Goldman Sachs International ("Protistrana"). Z toho plyne, že schopnost Portfolií splnit jejich investiční cíle bude mimo jiné do velké míry záviset na schopnosti Protistrany splnit její příslušné závazky vyplývající z mimoburzovních derivátových transakcí, které ohledně Portfolií uzavře a kterými typicky budou swapy. V případě insolvence, úpadku nebo případu porušení u Goldman Sachs, Protistrany či jiné příslušné protistrany mohou Portfolia utrpět škodu. Portfolia budou vystavena úvěrovému riziku v případě protistran, s nimiž obchodují ve vztahu k cenným papírům, a mohou nést riziko selhání vypořádání. Co je třeba vědět před investicí do určitého Portfolia Goldman Sachs International jako Investiční správce Goldman Sachs International je zakladatelem Deštníkového fondu a zároveň Investičním správcem Portfolií. Úkolem Goldman Sachs International jako Investičního správce je identifikovat a uzavírat investiční transakce, které považuje za vhodné v rámci snahy splnit investiční cíle příslušných Portfolií. Tato jeho činnost může být omezena v závislosti na investiční politice příslušných Portfolií. Pokud je investičním cílem určitého Portfolia sledovat výkonnost určitého indexu, bude takové Portfolio do velké míry operovat na pasivní bázi, jelikož nepůjde o aktivní výběr žádného určitého majetku. V takových případech uzavře Investiční správce příslušnou OTC derivátovou transakci, aby splnil investiční cíle příslušných portfolií. Investiční správce uzavře smlouvu o reverzním repu, na základě níž obdrží příslušné Portfolio k financování své OTC derivátové transakce sazbu Interbank Offered Rate. Zaměstnanci vykonávající činnost Goldman Sachs International jako Investičního správce (včetně k uzavírání transakcí jménem Portfolií s oddělením derivátových obchodů Goldman Sachs International) jsou jiní než zaměstnanci z oddělení obchodování s deriváty Goldman Sachs International, kteří uzavírají takové mimoburzovní derivátové transakce. Absence povinnosti provedení transakce za nejlepších podmínek (Best Execution) Členové statutárního orgánu Deštníkového fondu jsou povinni zajistit, aby byly transakce Deštníkovým 4

5 fondem uzavírány za podmínek běžných v obchodním styku. Transakce činěné jménem Portfolií však nebudou vždy uzavírány za nejlepší dostupné ceny či provizi. Goldman Sachs International, jednající jako Investiční správce, se s Deštníkovým fondem dohodl, že využije přiměřených dovedností a péče na zajištění toho, aby veškeré transakce, k jejichž realizaci Deštníkový fond zaváže, probíhaly za podmínek běžných v obchodním styku, jak to vyžaduje lucemburský právní systém, přičemž Goldman Sachs International bude vždy jednat v nejlepším zájmu akcionářů. Deštníkový fond se však také s Goldman Sachs International dohodl, že Goldman Sachs International není povinna plnit povinnost provádět transakce za nejlepších podmínek, která by jinak mohla vyplynout z pravidel britského Úřadu pro finanční služby (UK Financial Services Autority) či vzniknout na jiném základě dle anglického práva. Je tomu tak proto, že otázka toho, zda došlo k provedení za nejlepších podmínek, spadá do otázek posuzovaných odkazem na obdobné obchody prováděné na trhu, zatímco derivátové transakce, které uzavře Goldman Sachs International s Deštníkovým fondem, jsou pro Deštníkový fond specifické, a proto může být počet trhů, odkazem na něž by bylo možné provedení za nejlepších podmínek posoudit, velmi omezený. Omezení fiduciárních povinností Vzhledem k jejímu postavení Investičního správce je role Goldman Sachs International daná jejími smluvními povinnostmi omezena. V daném postavení neprovádí aktivní výběr akcií ani nevykonává další funkce, které mohou být vykonávány investičním manažerem, který je ze zákona povinen řídit se základními fiduciárními povinnostmi. Goldman Sachs International proto omezuje své fiduciární povinnosti, které je vůči Deštníkovému fondu povinen splnit, na povinnosti definované ujednáními, na kterých se strany dohodly dle ustanovení smlouvy o investičním správci. Role Goldman Sachs International jako Investičního správce a Protistrany derivátové transakce a řízení případného střetu zájmů Goldman Sachs International jako Investiční správce (a každá osoba jednající jeho jménem v této funkci) jedná jménem Deštníkového fondu, což však není případ oddělení derivátových obchodů Goldman Sachs International. Jelikož bude Goldman Sachs International rovněž vystupovat jako Protistrana derivátových transakcí v rámci Portfolií a Agent pro výpočet ohledně takových derivátových transakcí, měli by investoři vědět, že ve vztahu k jejich investicím do Portfolia může dojít ke střetu zájmů. Případné střety zájmů, které mohou ve vztahu k výše uvedené situaci nastat, jsou popsány v části tohoto Statutu nazvané "Další hlavní rizika". Především by investoři měli vzít v úvahu, že bude-li Deštníkový fond obchodovat s Goldman Sachs International v pozici Protistrany, Goldman Sachs International bude generovat zisk z ceny derivátových nástrojů, která nemusí být nejlepší cenou dostupnou na trhu. Goldman Sachs International nicméně disponuje opatřeními, jejichž účelem je takové střety zájmů zmírnit a/nebo zajistit, aby nepříznivě neovlivňovaly zájmy Deštníkového fondu. Oddělení správy investic a oddělení derivátových obchodů Goldman Sachs International jsou funkčně oddělená. Dále se Goldman Sachs International (jednající jako Protistrana) zavázala, že bude schopna demonstrovat, jak byla stanovena cena jakéhokoli derivátu, ohledně něhož uzavřela s Deštníkovým fondem transakci, a bude moci dokázat, proč se domnívá, že příslušná smlouva byla uzavřena za přiměřených a běžných tržních podmínek. Kromě toho disponuje Deštníkový fond opatřeními, jejichž účelem je zajistit ochranu jeho zájmů. Zaprvé existuje cenový výbor jmenovaný Představenstvem Deštníkového fondu, který je odpovědný za dohled nad procesem ověřování cen OTC derivátových transakcí. Tento proces zahrnuje ověřování: (i) modelů Goldman Sachs užívaných pro taková oceňování tak, aby bylo zajištěno, že jsou tyto modely rozumné a v souladu s možnými jinými modely užívanými ostatními obchodníky, (ii) toho, že tyto modely byly ověřeny a schváleny jiným nezávislým oddělením v rámci Goldman Sachs, a (iii) že vstupní tržní informace pro vytváření modelů jsou ověřovány v maximální možné míře. Cenový výbor potvrdí, že požadavky uvedené v bodech (i), (ii) a (iii) výše byly splněny. Členové cenového výboru a obchodního výboru Stávajícími členy cenového výboru jsou následující osoby: Paul Young člen Představenstva, ředitel skupiny FICC a strategií získávání kapitálu, Goldman Sachs International, Robert Berry člen Představenstva, ředitel skupiny celosvětového řízení a analýz tržních rizik, Goldman Sachs International, Mark Allen člen Představenstva, ředitel skupiny evropských finančních kontrolorů, Goldman Sachs International. 5

6 Kromě cenového výboru jmenovalo Představenstvo Deštníkového fondu také obchodní výbor, jehož úkolem je dohlížet na zahájení procesu OTC derivátových transakcí. Předtím, než kterékoli Portfolio určitou transakci uzavře, obchodní výbor přezkoumá OTC derivátovou transakci, která má být daným Portfoliem uzavřena (tj. předtím, než Portfolio obchod provede), a zváží obchodní výhodnost takové OTC derivátové transakce. Schází se a vyjadřuje se ke každé OTC derivátové transakci, která se má uskutečnit v počtu jedna na Portfolio. Stávajícími členy obchodního výboru jsou následující osoby: Kent A. Clark člen Představenstva, řízení Globálního portfolia HFS, Goldman Sachs, Ted Sotir člen Představenstva a spoluředitel oddělení správy majetku Goldman Sachs pro Evropu, Paul Young člen Představenstva, ředitel skupiny FICC a strategií získávání kapitálu, Goldman Sachs International, Robert Berry člen Představenstva, ředitel skupiny celosvětového řízení a analýz tržních rizik, Goldman Sachs International, Mark Allen člen Představenstva, ředitel skupiny evropských finančních kontrolorů, Goldman Sachs International. Všichni členové cenového výboru a obchodního výboru jsou nezávislí na oddělení obchodování a mohou být nahrazeni jinými osobami z Goldman Sachs International, které jsou na oddělení obchodování nezávislé. Podrobnosti týkající se navrhované transakce prezentuje obchodnímu výboru Investiční správce, přičemž kladné vyjádření k ní se vyžaduje od (i) jakéhokoli člena obchodního výboru, který by rovněž měl být členem cenového výboru, a (ii) buď Kenta A. Clarka anebo Teda Sotira. Ochrana údajů V souladu s ustanoveními zákona ze dne 2. srpna 2002 o ochraně osob, v platném znění, musí Deštníkový fond s ohledem na zpracovávání osobních údajů informovat Akcionáře o tom, že jejich osobní údaje jsou uchovávány prostřednictvím počítačového systému. Deštníkový fond sbírá, ukládá a zpracovává pomocí elektronických či jiných prostředků údaje, které Akcionáři poskytují při upisování pro účely splnění služeb požadovaných Akcionáři a zákonných závazků. Zpracovávané údaje zahrnují ve vztahu ke každému Akcionáři jeho jméno, adresu a jím investovanou částku ("Osobní údaje"). Investor může dle svého uvážení odmítnout Osobní údaje Deštníkovému fondu sdělit. V takovém případě však může Deštníkový fond odmítnout jeho požadavek na upsání Akcií v Deštníkovém fondu. Údaje poskytované Akcionáři jsou zpracovávány především pro účely (i) udržování Seznamu Akcionářů, (ii) zpracovávání upsání, odkupů a směn Akcií a výplat dividend Akcionářům, (iii) provádění kontrol pozdních obchodů a praktik tržního načasování a (iv) zajištění postupu v souladu s příslušnými předpisy o praní špinavých peněz. Deštníkový fond může v rozsahu příslušných zákonů a jiných právních předpisů delegovat zpracování Osobních údajů na jiný subjekt ("Zpracovatelé") (Správce Deštníkového fondu, Registrátor a Agent pro převod a Obhospodařovatelská společnost). Zpracování osobních údajů mohou rovněž vykonávat poskytovatelé služeb jmenovaní Deštníkovým fondem v příslušných zemích, v nichž je Deštníkový fond registrován. Každý z Akcionářů má právo na přístup ke svým Osobním údajům a jsou-li údaje nesprávné či neúplné, je oprávněn žádat jejich opravu. Akcionář může o takovou opravu požádat formou dopisu adresovaného Deštníkovému fondu. Akcionář má právo protestovat proti užití jeho Osobních údajů pro marketingové účely. Tento protest lze učinit formou dopisu adresovaného Deštníkovému fondu. Osobní údaje Akcionářů nebudou drženy po dobu delší, než to vyžaduje účel zpracování údajů s ohledem na splnění zákonných lhůt. 6

7 Máte-li zájem o další kopie tohoto Statutu, jeho Dodatků nebo Zjednodušeného statutu každého Portfolia nebo nejaktuálnějších výročních a pololetních finančních zpráv Deštníkového fondu či stanov nebo v případě jakýchkoli dotazů ohledně způsobu investování laskavě volejte The Bank of New York (Luxembourg) S.A. na čísle (+352) nebo pište na adresu The Bank of New York (Luxembourg) S.A., Aerogolf Center, 1A rue Hoehenhof, L-1736 Senningerberg, Lucemburské velkovévodství. 7

8 SEZNAM KONTAKTŮ Představenstvo Deštníkového fondu: David D. Buckley Ředitel Goldman Sachs International Peterborough Court 133 Fleet Street Londýn EC4A 2BB Spojené království John Bennett Viceprezident Goldman Sachs (Asia) L.L.C. 68 th Floor, Cheung Kong Center Queens Road Central Hong Kong Claude Kremer Partner Arendt & Medernach Luxembourg 14, rue Erasme Boîte Postale 39 L-1468 Lucemburk Obhospodařovatelská společnost: Představenstvo Obhospodařovatelské společnosti: Carlo Alberto Montagna Ředitel oddělení - Manažeři výkonných klientských investic The Bank of New York Europe Limited Aerogolf Center 1A, rue Hoehenhof L-1736 Senningerberg RBS (Luxembourg) S.A. 33, rue de Gasperich L-5826 Hesperange Lucemburk Peter Craft (Předseda) Ředitel služeb Správců a Depozitářů The Royal Bank of Scotland, Edinburgh The Broadstore 50 South Gyle Crescent, Edinburgh EH12 9UZ Skotsko Andrew Page Ředitel služeb Správců a Depozitářů The Royal Bank of Scotland, Edinburgh The Broadstore 50 South Gyle Crescent, Edinburgh EH12 9UZ Skotsko Představenstvo Obhospodařovatelské společnosti: Matthias Maertens Ředitel RBS (Luxembourg) S.A., Luxembourg 33, rue de Gasperich L-5826 Hesperange Lucemburk Alisdair Stewart Nevýkonný ředitel RBS (Luxembourg) S.A., Luxembourg 33, rue de Gasperich L-5826 Hesperange Lucemburk Thierry Logier Manažer obchodního a marketingového oddělení RBS (Luxembourg) S.A., Luxembourg 33, rue de Gasperich 8

9 L-5826 Hesperange Lucemburk Christian Szylar Manažer oddělení auditu a souladu s předpisy upravujícími činnost investičních fondů RBS (Luxembourg) S.A., Luxembourg 33, rue de Gasperich L-5826 Hesperange Lucemburk Véronique Gillet Manažer provozního oddělení RBS (Luxembourg) S.A., Luxembourg 33, rue de Gasperich L-5826 Hesperange Lucemburk Henry Kelly Nevýkonný ředitel, ředitel, KellyConsult S.à r.l., Luxembourg 33, rue de Gasperich L-5826 Hesperange Lucemburk Zakladatel: Globální distributor: Depozitář a Lokální a Korporátní agent: Správce Deštníkového fondu a Registrátor a Agent pro převod: Agent pro zajištění: Investiční správce: Auditoři Deštníkového fondu: Auditoři Obhospodařovatelské společnosti: Lucemburský právní poradce: Lorna Cassidy Manažer finančního oddělení, RBS (Luxembourg) S.A. 33, rue de Gasperich L-5826 Hesperange Lucemburk Goldman Sachs International Peterborough Court 133 Fleet Street Londýn EC4A 2BB Goldman Sachs International Peterborough Court 133 Fleet Street Londýn EC4A 2BB The Bank of New York (Luxembourg) S.A. Aerogolf Center 1A, rue Hoehenhof L-1736 Senningerberg Lucemburské velkovévodství The Bank of New York (Luxembourg) S.A. Aerogolf Center 1A, rue Hoehenhof L-1736 Senningerberg Lucemburské velkovévodství The Bank of New York Limited, New York One Wall Street, New York, Spojené státy americké Goldman Sachs International Peterborough Court 133 Fleet Street Londýn EC4A 2BB PriceWaterhouse Coopers S.à r.l. 400, Route d Esch B.P L-1014 Lucemburk Deloitte SA 560 rue de Neudorf L-2220 Lucemburk Arendt & Medernach 14 rue Erasme Boîte Postale 39 9

10 L-1468 Lucemburk OBSAH Strana ÚVOD...11 OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE INVESTIC...15 ZVLÁŠTNÍ INVESTICE A ZAJIŠŤOVACÍ TECHNIKY...20 DALŠÍ HLAVNÍ RIZIKA...23 POPLATKY A VÝDAJE...35 LUCEMBURSKÉ PŘEDPISY PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ...37 ÚPIS, PŘEVOD, SMĚNA A ZPĚTNÝ ODKUP AKCIÍ...37 STANOVENÍ ČISTÉ HODNOTY MAJETKU...44 ZDANĚNÍ...48 GLOBÁLNÍ DISTRIBUTOR...49 ÚSCHOVA...49 SPRÁVA DEŠTNÍKOVÉHO FONDU...50 ZAJIŠŤOVACÍ AGENT...50 REGISTRÁTOR A AGENT PRO PŘEVOD...50 AUDITOŘI FONDU...50 OBECNÉ INFORMACE...50 SLOVNÍK POJMŮ

11 ÚVOD Deštníkový fond je "deštníkovým fondem" rozděleným do více Portfolií, jak je popsáno pod nadpisem "Seznam dostupných Portfolií" a v každém z Dodatků k tomuto Statutu, z nichž každé představuje jiné investiční cíle a oddělenou množinu majetku. Akcie v jakémkoli konkrétním Portfoliu budou dále děleny do různých tříd tak, aby vyhovovaly různým předpisům upravujícím upisování, směny a odkupy a/nebo poplatkům a nákladům, jimž podléhají, a dále aby byly dostupné určitému typu investorů. Vyžaduje-li to kontext, budou veškeré odkazy na určité Portfolio zahrnovat jakékoli třídy Akcií, které do takového Portfolia náležejí. V rámci každého Portfolia je Deštníkový fond oprávněn, avšak nikoli povinen vydávat jednu či několik následujících tříd Akcií: Akcie třídy "A": třída Akcií určená retailovým investorům; Akcie třídy "A (se zajištěním rizika EUR)": třída Akcií určená retailovým investorům; Akcie třídy "A (se zajištěním rizika GBP)": třída Akcií určená retailovým investorům; Akcie třídy "A (se zajištěním rizika CHF)": třída Akcií určená retailovým investorům; Akcie třídy "A (se zajištěním rizika USD)": třída Akcií určená retailovým investorům; Akcie třídy "A (se zajištěním rizika CZK)": třída Akcií určená retailovým investorům; Akcie třídy "A (se zajištěním rizika PLN)": třída Akcií určená retailovým investorům; Akcie třídy "I": třída Akcií určená Institucionálním investorům; řádně Akcie třídy "I (se zajištěním rizika EUR)": třída Akcií určená Institucionálním investorům; Akcie třídy "I (se zajištěním rizika GBP)": třída Akcií určená Institucionálním investorům; Akcie třídy "I (se zajištěním rizika USD)": třída Akcií určená Institucionálním investorům; Akcie třídy "I (se zajištěním rizika CZK)": třída Akcií určená Institucionálním investorům; Akcie třídy "I (se zajištěním rizika PLN)": třída Akcií určená Institucionálním investorům; Akcie třídy "I (se zajištěním rizika CHF)": třída Akcií určená Institucionálním investorům; Akcie třídy "C": třída Akcií určená konkrétním Institucionálním investorům, předem výslovně zmocněným Představenstvem Deštníkového fondu či jeho zmocněným zástupcem; Akcie třídy "C (se zajištěním rizika EUR)": třída Akcií určená konkrétním Institucionálním investorům, předem zmocněným Představenstvem Deštníkového fondu či jeho zmocněným zástupcem; Akcie třídy "C (se zajištěním rizika GBP)": třída Akcií určená konkrétním Institucionálním investorům, předem zmocněným Představenstvem Deštníkového fondu či jeho zmocněným zástupcem; Akcie třídy "C (se zajištěním rizika CHF)": třída Akcií určená konkrétním Institucionálním investorům, předem zmocněným Představenstvem Deštníkového fondu či jeho zmocněným zástupcem; Akcie třídy "C (se zajištěním rizika USD)": třída Akcií určená konkrétním Institucionálním investorům, předem výslovně řádně zmocněným Představenstvem Deštníkového fondu či jeho zmocněným zástupcem; Akcie třídy "C (se zajištěním rizika CZK)": třída Akcií určená konkrétním Institucionálním investorům. Upisovatelé Akcií třídy C (se zajištěním rizika CZK) budou muset být nejprve řádně schváleni Představenstvem Deštníkového fondu nebo jeho zmocněným zástupcem; Akcie třídy "C (se zajištěním rizika PLN)": třída Akcií určená konkrétním Institucionálním investorům. Upisovatelé Akcií třídy C (se zajištěním rizika PLN) budou muset být nejprve výslovně schváleni Představenstvem Deštníkového fondu nebo jeho zmocněným zástupcem; Akcie třídy "U": třída Akcií určená konkrétním Institucionálním investorům; Akcie třídy "M": třída Akcií určená výhradně měně zákazníkům oddělení správy jmění; Akcie třídy "M" (se zajištěním rizika USD): třída Akcií určená výhradně zákazníkům oddělení správy jmění. Deštníkový fond se bude snažit určité třídy Akcií zajistit ve vztahu Základové měny příslušného Portfolia k těchto tříd Zajištěných Akcií aplikací různých nástrojů, včetně měnových forwardů, měnových futures, měnových opcí a měnových swapů. Jakékoli výdaje, které vzniknou v souvislosti s těmito zajišťovacími transakcemi ponesou příslušné třídy Zajištěných Akcií. Neexistuje ujištění ani záruka, že toto zajištění bude účinné; viz "Směnné kurzy a měnové transakce" v části s názvem "Další hlavní rizika" níže. Deštníkový fond má možnost vytvořit další Portfolioa i další třídy Akcií v Portfoliích. Budou-li vytvořeny nová Portfolia či nové třídy Akcií, budou tento Statut, jeho Dodatky a Zjednodušené statuty příslušným způsobem 11

12 doplněny tak, aby obsahovaly veškeré nezbytné informace o těchto nových Portfoliích a třídách Akcií. Obdobně budou rovněž vydány Dodatky a Zjednodušené statuty týkající se nových Portfolií. V případě zájmu o více informací ohledně jednotlivých tříd Akcií by investoři měli nahlédnout do části s názvem "Upisování, převody, směny a odkupy Akcií" a do příslušného Dodatku obsahujícího podrobné údaje o třídách Akcií dostupných v každém Portfoliu a jejich charakteristiku. Deštníkový fond Deštníkový fond byl založen dne 2. února 2007 na dobu neurčitou jako investiční společnost s variabilním kapitálem (société d investissement à capital variable). Jak stanoví zákon, činí minimální výše kapitálu Deštníkového fondu, které je nutno dosáhnout do šesti měsíců ode dne, kdy Deštníkový fond obdrřel povolení k výkonu činnosti jako UCI dle lucemburského práva, ,- Eur. Počáteční kapitál Deštníkového fondu činil ,- Eur a byl rozdělen do 31 Akcií bez jmenovité hodnoty. Kapitál Deštníkového fondu představují plně splacené Akcie bez nominální hodnoty. Základní kapitál se vždy rovná celkové výši čistého majetku všech Portfolií. Stanovy byly zaslány okresnímu soudu a informace o tomto uložení byla uveřejněna v Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations ze dne 28. února Sídlo Deštníkového fondu se nachází na adrese Aerogolf Center, 1A, rue Hoehenhof, L-1736 Senningerberg, Lucemburské velkovévodství. Deštníkový fond je zapsán v Lucemburském obchodním rejstříku pod číslem B Dle lucemburského práva je Deštníkový fond samostatným právním subjektem. Žádné z Portfolií však není samostatnou právnickou osobou oddělenou od Deštníkového fondu. Ve vztahu k třetím stranám a především k věřitelům Deštníkového fondu a mezi Akcionáři je však každé z Portfolií výlučně odpovědné za veškeré své příslušné závazky. Obhospodařovatelská společnost / Investiční správce Obhospodařovatelská společnost: V souladu se Zákonem z roku 2002 a na základě Smlouvy s obhospodařovatelskou společností (Fund Management Company Agreement) ze dne 19. února 2007 jmenoval Deštníkový fond společnost RBS (Luxembourg) S.A. svou obhospodařovatelskou společností. Na základě této smlouvy zajišťuje Obhospodařovatelská společnost Deštníkovému fondu řízení, správu a marketingové služby s tím, že celkový dohled a kontrolu vykonává Představenstvo Deštníkového fondu. RBS (Luxembourg) S.A. je akciovou společností (Société Anonyme) založenou dne 10. listopadu 2004 dle lucemburského práva na dobu neurčitou. Zakladatelská listina Obhospodařovatelské společnosti byla uveřejněna v Mémorial C ze dne 6. prosince 2004 a uložena v Archívu Okresního soudu v Lucemburku. Výše kapitálu Obhospodařovatelské společnosti činí v současné době deset milionů Eur ( EUR). Je zapsána na oficiálním seznamu lucemburských obhospodařovatelských společností, jejichž podléhá Části 13 Zákona z roku činnost Za běžnou každodenní činnost a provoz Obhospodařovatelské společnosti jsou odpovědní pan Matthias Maertens, pan Christian Szylar a paní Veronique Gillet. Obhospodařovatelská společnost je členem The Royal Bank of Scotland Group, která poskytuje služby na britskému trhu subjektů kolektivního investování, a to především v roli správce (trustee) podílových fondů. Obhospodařovatelská společnost je odpovědná za každodenní provozní činnost Deštníkového fondu. V rámci plnění svých příslušných povinností stanovených Zákonem z roku 2002 a Smlouvou s obhospodařovatelskou společností je oprávněna delegovat veškeré své funkce a povinnosti či jejich část na třetí strany, pokud je nadále odpovědná za jejich činnost a vykonává nad nimi dohled. Jmenování třetích stran podléhá schválení Deštníkového fondu a Regulátora. Odpovědnost Obhospodařovatelské společnosti nebude skutečností, že tato delegovala své funkce a povinnosti třetím stranám, nijak nepříznivě ovlivněna. Obhospodařovatelská společnost svěřila třetím stranám následující funkce: správu investic, status agenta pro převod a správu. Dále Obhospodařovatelská společnost delegovala marketingové a distribuční funkce, a to na Globálního distributora. 12

13 Obhospodařovatelská společnost bude vždy jednat v nejlepším zájmu Akcionářů a v souladu s ustanoveními Zákona z roku 2002, Statutu a Stanov. Smlouva s obhospodařovatelskou společností byla uzavřena na dobu neurčitou a může být ukončena kteroukoli ze stran na základě písemné výpovědi v devadesátidenní (90denní) výpovědní lhůtě anebo nastanou-li specifické okolnosti popsané v takové smlouvě bezprostředně, na základě písemné výpovědi. Investiční manažeři a/nebo Investiční poradci: Obhospodařovatelská společnost může jmenovat třetí strany investičními manažery a/nebo investičními poradci pro řízení a/nebo poskytování služeb investičního poradenství v souvislosti s určitými Portfolii, přičemž celkovou odpovědnost za toto jmenování ponese Představenstvo Deštníkového fondu. Investiční správce: Pod celkovým dohledem Představenstva Deštníkového fondu bude Obhospodařovatelská společnost každému Portfoliu poskytovat či zajišťovat služby investičního poradenství a správy investic v souladu s ustanoveními Smlouvy s obhospodařovatelskou společností. Za účelem implementace investičních strategií každého Portfolio delegovala Obhospodařovatelská společnost se souhlasem Představenstva Deštníkového fondu investiční správu majetku každého Portfolia společnosti Goldman Sachs International ("Investiční správce"), a to na základě Smlouvy o investičním správci ze dne 19. února Investiční správce je členem Goldman Sachs Group, Inc., která je organizací poskytující na globálních finančních trzích služby investičního bankovnictví, zprostředkovatelské služby, správu majetku a finanční služby. Auditoři Obhospodařovatelské společnosti: Představenstvo Obhospodařovatelské společnosti jmenovalo auditorem Obhospodařovatelské společnosti společnost Deloitte S.A. 13

14 SEZNAM DOSTUPNÝCH PORTFOLIÍ 1) Goldman Sachs Structured Investments SICAV Goldman Sachs Absolute Return Tracker Index Portfolio 2) Goldman Sachs Structured Investments SICAV Low Volatility Commodity Alpha Portfolio 3) Goldman Sachs Structured Investments SICAV Dynamic Momentum Optimisation Total Return Strategy Portfolio 4) Goldman Sachs Structured Investments SICAV Goldman Sachs Pioneer Modified Absolute Return Tracker Index Portfolio 5) Goldman Sachs Structured Investments SICAV Goldman Sachs Floating Rate EURO Portfolio 6) Goldman Sachs Structured Investments SICAV 20 yr Maturity Floating Rate EURO Portfolio 7) Goldman Sachs Structured Investments SICAV 15 yr Maturity Floating Rate EURO Portfolio 8) Goldman Sachs Structured Investments SICAV 10 yr Maturity Floating Rate EURO Portfolio 9) Goldman Sachs Structured Investments SICAV Goldman Sachs Dow Jones AIG Commodity Index Total Return Enhanced Strategy E56 Portfolio 10) Goldman Sachs Structured Investments SICAV Goldman Sachs Rates Momentum Strategies (RAMSES) Floating Rate Plus Portfolio Pro podrobné informace týkající se každého z výše uvedených Portfolií laskavě nahlédněte do Dodatků k tomuto Statutu. 14

15 OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE INVESTIC Nestanoví-li investiční strategie jakéhokoli specifického Portfolia více omezující pravidla, než jak je popsáno v každém z Dodatků k tomuto statutu, bude každé Portfolio respektovat pravidla a omezení popsaná níže. Deštníkový fond bude na základě zásady rozložení rizik oprávněn stanovovat interní a investiční strategie pro investice týkající se každého Portfolia, Základovou měnu, případně řádně Cenotvornou měnu a pravidla pro řízení a obchodní záležitosti Deštníkového fondu. Pokud budou níže uvedené limity překročeny z důvodů mimo kontrolu Investičního správce, bude Investiční správce povinen přijmout za svůj primární cíl v obchodních transakcích nápravu vzniklé situace s tím, že vezme v úvahu zájmy Akcionářů Portfolia. Povolené investice 1. Investice do Portfolií budou zahrnovat výhradně: a. Převoditelné cenné papíry Nástroje peněžních trhů, které byly prijaty k obchodování na některé burze cenných papírů nebo které jsou obchodovány na jakémkoli jiném regulovaném trhu, na kterém se pravidelně obchoduje, je všeobecně uznávaný a otevřený veřejnosti ( Regulovaný trh ) a který se nachází v některém z států Členských Evropské unie ( EU ) nebo v jakékoli jiné zemi Evropy, Asie, Oceánie, Afriky nebo Severní či Jižní Ameriky. b. Nedávno vydané Převoditelné cenné papíry či Nástroje peněžních trhů, a ohledně nichž byl uzavřen závazek že bude či byla podána žádost o přijetí k obchodování na jakémkoli Regulovaném trhu, pokud takové přijetí účinně zajištěno do jednoho (1) roku od emise. c. Podíly subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů ( UCITS ) oprávněné k výkonu příslušné činnosti na základě Směrnice Rady EHS z 20. prosince 1985 (85/611/EHS) ( Směrnice o UCITS ) a/nebo jiné subjekty kolektivního investování ( UCI ) ve smyslu první a druhé věty článku 1, odstavce (2) Směrnice o UCITS bez ohledu na to, zda se nacházejí v státě členském EU ( Členský stát EU ) či nikoli, za podmínky, že: Tyto jiné UCI musejí být oprávněny k výkonu příslušné činnosti na základě právních předpisů buď některého Členského státu EU nebo některého státu, u něhož má lucemburský orgán dohledu za to, že míra (i) dohledu nad těmito UCI odpovídá dohledu poskytovanému dle práva EU, a (ii) spolupráce mezi příslušným místním orgánem a lucemburským orgánem dohledu je dostatečně zajištěna (v současné době Spojené státy, Kanada, Švýcarsko, Hong Kong, Norsko a Japonsko). Tyto jiné UCI musejí svým akcionářům zajistit takovou úroveň ochrany, jakou by Investiční správce mohl rozumně považovat za odpovídající úrovni ochrany poskytované UCITS akcionářům ve smyslu článku 1 odst. 2 Směrnice o UCITS, především s ohledem na pravidla oddělování majetku vztahující se na diverzifikaci portfolií, poskytování či přijímání úvěrů a transakce krátkého prodeje. Tyto UCI musejí vydávat pololetní a výroční zprávy. Zakladatelské dokumenty UCITS nebo jiných UCI musejí stanovovat omezení investic do jiných subjektů kolektivního investování vždy na maximálně 10% celkové hodnoty čistého majetku příslušného subjektu. d. Termínované vklady u úvěrových institucí za následujících omezení: Tyto vklady mohou být kdykoli vybrány. Tyto vklady musejí mít zbytkovou splatnost maximálně dvanáct (12) měsíců. Úvěrová instituce musí mít sídlo v státě Členském EU; nachází-li se její sídlo v jiném státě, musí se úvěrová instituce řídit opatrnostními pravidly, o nichž se lucemburský orgán dohledu domnívá, že odpovídají pravidlům stanoveným dle práva EU. 15

16 e. Deriváty včetně opcí a futures transakcí za následujících podmínek: Tyto derivátové transakce nepovedou v žádném případě k tomu, aby příslušné Portfolio nesplnilo svůj investiční cíl a strategii. Tyto deriváty musejí být obchodovány na Regulovaném trhu nebo mimo burzu s protistranami, které podléhají finančnímu dohledu a patří do kategorií protistran schváleným lucemburským orgánem dohledu. Podkladová aktiva takových derivátů se musejí skládat buď z nástrojů uvedených v tomto Odstavci 1 či finančních indexů, úrokových sazeb, měnových kurzů či měn, do nichž Příslušné Portfolio investuje v souladu se svou investiční strategií. V případě, že jsou obchodovány na mimoburzovním trhu ("OTC deriváty"), musejí být každý den spolehlivě a ověřitelně oceňovány a mohou být Portfoliem kdykoli prodány nebo uzavřeny za svou spravedlivou hodnotu. Goldman Sachs International se jako derivátová protistrana dohodla s Deštníkovým fondem, že uzavře jakoukoli derivátovou pozici Deštníkového fondu za spravedlivou hodnotu, a to kdykoli na požádání Deštníkového fondu. f. Nástroje peněžního trhu, které nejsou obchodovány na některém Regulovaném trhu, za následujících omezení: Emise či emitent takových nástrojů se musí řídit pravidly regulace v oblasti ochrany investic a vkladů. Tyto nástroje musejí být buď (i) emitovány či zaručeny některým Členským státem EU, jeho místními orgány nebo centrální bankou, Evropskou centrální bankou, EU, Evropskou investiční bankou, jakýmkoli jiným státem, která není Členským státem EU, mezinárodní organizací, jejímž členem je jeden či více států Členských EU, nebo v případě federálního státu jakýmkoli subjektem tvořícím součást federace; nebo (ii) emitovány společností, jejíž cenné papíry jsou obchodovány na Regulovaném trhu; nebo (iii) emitovány či zaručeny subjektem, který podléhá finančnímu dohledu v souladu s kritérii definovanými v rámci práva EU; nebo (iv) emitovány či zaručeny subjektem, který podléhá pravidlům finančního dohledu, o nichž se lucemburský orgán dohledu domnívá, že jsou ekvivalentní pravidlům stanoveným právem EU; nebo (v) emitovány jinými subjekty, které náležejí do kategorií emitentů schválených lucemburským orgánem dohledu, za podmínky, že investice do takových nástrojů podléhají ochraně investic ekvivalentní ochraně poskytované druhy emitentů uvedených v Odstavci f.(i) až (iv) výše. Emitent nástrojů uvedených v Odstavci f.(v) výše musí být společností, (x) jejíž kapitál a rezervy alespoň činí 10 milionů EUR, (y) která sestavuje svou roční účetní závěrku v souladu se Směrnicí Rady 78/660/EHS, a (z) která se ve skupině společností zahrnující alespoň jednu kótovanou společnost věnuje financování skupiny nebo je subjektem věnujícím se financování sekuritizačních entit, která má zajištěnu likviditu prostřednictvím banky. 2. Až 10% čistého majetku každého Portfolia se může skládat z jiných aktiv něž z aktiv uvedených v Odstavci 1 výše. Správa hotovosti Každé Portfolio je oprávněno: 1. Vlastnit až 49% svého čistého majetku v penězích. Ve výjimečných situacích může být tento limit dočasně překročen, domnívají-li se Členové představenstva, že je to v nejlepším zájmu Akcionářů. 2. Půjčovat si dočasně až 10% svého čistého majetku. 3. Získávat cizí měny prostřednictvím křížových úvěrů. Investice do jediného Emitenta Pro účely omezení popsaných v Odstavcích 1 až 5, 8, 9, 13 a 14 níže se uvádí, že na emitenty, kteří své finanční výkazy konsolidují či kombinují v souladu se Směrnicí 83/349/EHS nebo obecně uznávanými 16

17 mezinárodními pravidly ( Emitující skupina ), bude nahlíženo jako na jednoho a téhož emitenta. S emitenty, kteří jsou UCI strukturovanými jako deštníkové fondy, definováni jako právnická osoba s několika samostatnými podfondy či portfolii, jejichž majetek vlastní výhradně investoři takových podfondů či portfolií a které mohou nést oddělenou odpovědnost za vlastní pohledávky a závazky, bude pro účely Odstavců1 až 5, 7 až 9 a 12 až 14 níže nakládáno jako se samostatnými emitenty. Každé Portfolio splní následující omezení do šesti (6) měsíců od uvedení na trh: Převoditelné cenné papíry a Nástroje peněžního trhu 1. Každé Portfolio bude respektovat následující omezení: a. Žádné Portfolio nesmí do Převoditelných cenných papírů Nástrojů či peněžního trhu jakéhokoli emitenta investovat více než 10% svého čistého majetku. b. Pokud investice do Převoditelných cenných papírů Nástrojů či peněžního trhu jakéhokoli emitenta překročí 5% čistého majetku Portfolia, nesmí celková hodnota takových investic překročit 40% čistého majetku Portfolia. Toto omezení se nevztahuje na termínované vklady a OTC Deriváty, které splňují požadavky popsané v Odstavci 1 části nazvané Povolené investice výše. 2. Žádné Portfolio nesmí investovat v celkové výši více než 20% svého čistého majetku do Převoditelných cenných papírů Nástrojů či peněžního trhu emitovaných toutéž Emitující skupinou. 3. Bez ohledu na omezení stanovené v Odstavci 1.a. výše může každé Portfolio investovat až 35% svého čistého majetku do jakéhokoli emitenta Převoditelných cenných papírů Nástrojů či peněžního trhu, které jsou emitovány či zaručeny určitým Členským státem EU, jeho místními úřady, jakýmkoli jiným státem, který není Členským státem EU nebo mezinárodní organizací, jejímiž členy je jeden či více států Členských EU. 4. Bez ohledu na omezení stanovené v Odstavci 1.b. výše může každé Portfolio investovat až 25% svého čistého majetku do jakéhokoli emitenta kvalifikujících dluhopisových cenných papírů emitovaných úvěrovou institucí, jejíž sídlo se nachází v určitém státě Členském EU a která v souladu s příslušným právem podléhá specifické veřejné kontrole za účelem ochrany vlastníků takových kvalifikujících dluhopisových cenných papírů. Kvalifikující dluhopisové cenné papíry jsou cenné papíry, výtěžek z nichž je investován v souladu s příslušným právem do majetku poskytujícího výnos pokrývající dluhovou službu až do dne splatnosti cenných papírů a bude užit přednostně na úhradu jistiny a úroku v případě porušení na straně emitenta. Pokud investice do jakéhokoli emitenta kvalifikujících dluhopisových cenných papírů překročí 5% čistého majetku Portfolia, nesmí celková hodnota takových investic překročit 80% čistého majetku Portfolia. 5. Od investic popsaných v Odstavcích 3 a 4 výše lze pro účely výpočtu 40procentního limitu stanoveného v Odstavci 1.b. výše odhlédnout. 6. Bez ohledu na výše uvedené může každé Portfolio investovat až 100% svého čistého majetku do Převoditelných cenných papírů Nástrojů či peněžního trhu emitovaných či zaručených určitým Členským státem EU, jeho místními úřady, jakýmkoli jiným Členským státem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj ( OECD ) nebo mezinárodní organizací, jejímiž členy je jeden či více států Členských EU, pokud jsou takové cenné papíry součástí alespoň šesti různých emisí a cenné papíry z jedné emise netvoří více než 30% čistého majetku Portfolia. 7. Bez ohledu na omezení stanovená v Odstavci 1 výše může každé Portfolio, jehož investiční strategií je replikovat složení akciového či dluhopisového indexu, může investovat až 20% svého čistého majetku do akcií dluhopisů či vydaných jedním emitentem za následujících podmínek: a. Index musí být uznáván lucemburským orgánem dohledu. b. Složení indexu musí být dostatečné diverzifikováno. c. Index musí dostatečně reflektovat trh, ke kterému se vztahuje. d. Index musí být vhodným způsobem zveřejněn. Limit ve výši 20% uvedený výše lze zvýšit na 35% za mimořádných tržních podmínek, především za 17

18 podmínek ovlivňujících Regulované trhy, na nichž jsou určité Převoditelné cenné papíry či Nástroje peněžního trhu dominantní. Investice do limitu ve výši 35% je přípustná pouze u jediného emitenta. Bankovní vklady 8. Portfolio nesmí investovat více než 20% svého čistého majetku do vkladů uložených u jendé instituce. Derivátové nástroje 9. Expozice vůči riziku u jedné protistrany v OTC Derivátu nesmí překročit: a. 10% čistého majetku každého Portfolia v případě, že protistranou je úvěrová instituce, jejíž sídlo se nachází v státě Členském EU, nebo nachází-li se její sídlo v jiném státě, která podléhá finančním pravidlům uznávaným lucemburským orgánem dohledu, která odpovídají pravidlům stanoveným dle práva EU, nebo b. 5% čistého majetku každého Portfolia v případě, že protistrana neplní požadavky uvedené výše. 10. Investice do derivátových nástrojů, které nejsou založeny na indexu, budou respektovat omezení stanovená v Odstavcích 2, 5 a 14 za podmínky, že expozice vůči podkladovým aktivům nepřekročí v celkové výši investiční limity stanovené v Odstavcích 1 až 5, 8, 9, 13 a Pokud Převoditelné cenné papíry či Nástroje peněžního trhu zahrnují derivát, musí takový derivát splňovat požadavky Odstavce 10 výše a požadavky stanovené v části s názvem Expozice vůči globálním rizikům a řízení rizik níže. Jednotky jiných UCI 12. Každé Portfolio bude respektovat následující omezení: a. Žádné Portfolio nesmí investovat více než 20% svého čistého majetku do jednotek jakýchkoli UCI. Pro účely tohoto Odstavce platí, že každý podfond určitého UCI s několika podfondy ve smyslu Článku 133 Zákona z roku 2002 musí být považován za samostatného emitenta, pokud takový podfond může být za své vlastní pohledávky a závazky odpovědný samostatně. b. Investice činěné do jednotek jiných UCI než UCITS nesmí v celkové výši překročit 30% čistého majetku každého Portfolia. c. Pokud Portfolio získá jednotky jiných UCI, nemusejí být taková podkladová aktiva těchto UCI brána v úvahu pro účely limitů uvedených v Odstavcích 1 až 5, 8, 9, 13 a 14. d. Pokud je některý UCI, do něhož určité Portfolio investuje, na Portfolio navázán společným ovládáním či kontrolou nebo přímým či nepřímým vlastnictvím podstatného podílu, je investice do cenných papírů takového UCI povolena pouze v případě, že Portfoliu nebudou na účet takové investice účtovány žádné poplatky ani náklady. e. Portfolio, které investuje podstatnou část svého majetku do jiných UCI, zveřejní v Statutu maximální objem poplatků za řízení investic, které mohou být účtovány Portfoliu samotnému a jiným UCI, do nichž hodlá investovat. Deštníkový fond ve své výroční zprávě uvede obhospodařovatelské poplatky, které jsou skutečně účtovány Portfoliu samotnému a jiným UCI, do nichž Portfolio investuje. Kombinovaná omezení 13. Bez ohledu na omezení stanovená v Odstavcích 1, 8 a 9 výše nesmí žádné Portfolio kombinovat (a) investice do Převoditelných cenných papírů Nástrojů či peněžního trhu emitovaných jakýmkoli subjektem, (b) vklady uložené u takového subjektu nebo (c) expozici vyplývající z OTC derivátů uzavřených s takovým subjektem nad rámec překračující 20% jeho čistého majetku. 14. Omezení stanovená v Odstavcích 1, 3, 4, 8, 9 a 13 výše nesmějí být kumulována. Obdobně nesmějí investice žádného Portfolia do Převoditelných cenných papírů Nástrojů či peněžního trhu emitovaných jakýmkoli emitentem v souladu s Odstavci 1, 3, 4, 8, 9 a 13 výše a vklady či derivátové nástroje uzavírané s jakýmkoli emitentem v souladu s Odstavci 1, 3, 4, 8, 9 a 13 výše v žádném případě překročit 35% jeho čistého majetku. 18

19 Vliv na jednotlivé Emitenty Vliv, který může Deštníkový fond nebo každé Portfolio vykonávat nad jakýmkoli emitentem, je omezen následujícím způsobem: 1. Deštníkový fond ani žádné Portfolio nesmí nabývat akcie spojené s hlasovacími právy, které by takovému Portfoliu či Deštníkovému fondu jako celku umožnily vykonávat nad vedením emitenta podstatný vliv. 2. Žádné Portfolio ani Deštníkový fond jako celek nesmí nabývat (a) více než 10% vydaných akcií bez hlasovacího práva jakéhokoli emitenta, (b) více než 10% vydavých dluhopisových cenných papírů, (c) více než 10% Nástrojů peněžního trhu jakéhokoli emitenta nebo (d) více než 25% vydaných jednotek jakýchkoli UCI. Omezení stanovená v Odstavci 2(b) až 2(d) výše lze ignorovat při nabytí v případě, že v dané době nelze spočítat hrubou hodnotu dluhopisových cenných papírů Nástrojů či peněžního trhu nebo čistou výši dotčených nástrojů. Omezení stanovená v Odstavcích 1 a 2 této části výše se nevztahují na: Převoditelné cenné papíry a Nástroje peněžního trhu vydané či zaručené Členským státem EU či jeho místními orgány, jakýmkoli jiným státem, který není Členským státem EU, nebo mezinárodní organizací, jejímž členem je jeden či více států Členských EU. Akcie vlastněné Deštníkovým fondem, které tvoří kapitál společnosti se sídlem ve státě, který není Členským státem EU, za podmínky, že (a) takový emitent investuje svůj majetek především do cenných papírů vydávaných emitenty tohoto státu, (b) dle práva příslušného státu představuje takové vlastnictví jediný možný způsob, jak může Portfolio cenné papíry emitentů v takovém státě nakupovat, a (c) taková společnost dodržuje v rámci své investiční strategie omezení stanovená v této části a omezení uvedená v Odstavcích 1 to 5, 8, 9 a 12 až 14 části s názvem Investice do jednotlivých Emitentů a v Odstavcích 1 a 2 této části. Akcie tvořící kapitál propojených osob, které výhradně jménem Deštníkového fondu vykonávají pouze činnost řízení, poradenství či marketingu v zemi, v níž se nachází sídlo propojené osoby, ve vztahu k odkupu Akcií na žádost Akcionářů. Celková expozice vůči rizikům a řízení rizik Není-li na jiném místě tohoto dokumentu uvedeno něco jiného, nesmí celková expozice žádného Portfolia vůči rizikům týkajícím se finančních derivátových nástrojů překročit celkovou hodnotu čistého majetku takového Portfolia. Obecně platí, že celková expozice Portfolia nemůže být vyšší než Hodnota jeho čistého majetku, a to znamená, že ve vztahu k pákovému efektu Portfolia existuje omezení na 100% Čisté hodnoty majetku. Celková expozice vůči rizikům tedy nemůže být vyšší než 200% Čisté hodnoty majetku. V případě Portfolií, která jsou považována za sofistikovaná, musí být uplatněn přístup 'Value at Risk' ( VaR ) a musejí být provedeny testy za účelem usnadnění řízení rizik týkajících se možných abnormálních tržních pohybů. Pro výpočet VaR budou užity následující parametry: Úroveň důvěry: 99%, Časový horizont prognózy: 1 měsíc, Aktuální volatility (vypočítané za období kratší než jeden rok). Obhospodařovatelská společnost bude provádět procedury řízení investičních rizik a kontroly, které budou analyzovat rizika za využití tří zásadních hlavních přístupů k VaR (simulace Monte Carlo, historická simulace a zátěžové testy). Akcionáři by rovněž měli věnovat pozornost potenciální další expozici, ke které může dojít, pokud bude metodologie VaR využita k výpočtu tržního rizika dle ustanovení Oběžníku CSSF č. 07/308 o pravidlech postupů, která mají být přijata subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů, ve vztahu k využití metody řízení finančních rizik a využití derivátových finančních nástrojů. Celková expozice Portfolia vůči rizikům je hodnocena tak, že je vzata v úvahu stávající hodnota podkladových aktiv, riziko protistrany, předvídatelné pohyby trhu a čas, který je k likvidaci pozic dán. 19

20 Za účelem získání správného a nezávislého ohodnocení hodnoty OTC Derivátů musejí Představenstva Deštníkového fondu a Obhospodařovatelské společnosti implementovat příslušné procesy. Představenstva Deštníkového fondu a Obhospodařovatelské společnosti musejí implementovat procesy řízení rizik, které jim umožní sledovat a kdykoli měřit rizika týkající se majetku vlastněného v Portfoliích a jejich přispívání k celkovému rizikovému profilu Portfolií. Nedovolené transakce Žádné Portfolio nesmí uzavírat následující transakce: Akvizice komodit, drahých kovů certifikátů či představujících komodity či drahé kovy; Investice do nemovitostí s výjimkou těch, kdy jsou činěny investice do cenných papírů zajištěných nemovitostmi či podíly na nemovitostech a vydaných společnostmi, které investují do nemovitostí podílů či na nemovitostech; Emise warrantů či jiných práv na upisování Akcií v Portfoliu; Poskytování úvěrů či záruk ve prospěch třetí strany. Takové transakce však žádnému Portfoliu nezabrání investovat až 10% svého čistého majetku do nikoli plně splacených Převoditelných cenných papírů, Nástrojů peněžního trhu, jednotek jiných UCI či finančních derivátových nástrojů; a Uzavírání buď nekrytých krátkých prodejů Převoditelných cenných papírů, nekrytých Nástrojů peněžního trhu, nekrytých jednotek jiných UCI či nekrytých finančních derivátových nástrojů. ZVLÁŠTNÍ INVESTICE A ZAJIŠŤOVACÍ TECHNIKY Pro účely zajištění, efektivního vedení portfolia, investiční účely, řízení duration či řízení jiných rizik portfolia může Portfolio využít následujících technik a nástrojů týkajících Převoditelných cenných papírů a jiných likvidních aktiv. Tyto operace v žádném případě nepovedou k tomu, aby Portfolio neplnilo svou investiční cíle a strategii. Deriváty Portfolio může deriváty využívat k řízení rizik, pro zajišťovací účely či investiční účely, jak je popsáno v investiční strategii Portfolia, za podmínky, že jakákoli derivátová transakce splňuje příslušná omezení stanovená v předchozí části s názvem "Investiční omezení". Swapy Swap je smlouva (typicky s bankou či obchodníkem s cennými papíry) o výměně dvou toků plateb (například o výměně plateb s plovoucí sazbou za platby s pevnou sazbou). Portfolio může uzavírat swapové smlouvy za následujících omezení: Každá z těchto swapových smluv bude uzavírána s dle názoru Investičního správce renomovanou finanční institucí, která se na tento typ transakcí specializuje; a Všechny takto povolené swapové smlouvy musejí být uzavřeny na základě dokumentace běžně uznávané v daném oboru/standardizované dokumentace, jakou je například ISDA Master Agreement. Další omezení: Credit Default Swap Credit Default Swap je smlouva, ve které subjekt prodávající riziko zaplatí určitou cenu za podmínečnou platbu, kterou by subjekt prodávající riziko zaplatil poté, co by nastal případ kreditního selhání referenčního emitenta. Případ kreditního selhání je obvykle definován jako konkurz, insolvence, nucená správa, podstatně nepříznivá restrukturalizace dluhu či nesplnění příslušných platebních závazků ke dni splatnosti. Na využití swapů kreditního selhání (které jsou využívány pouze pro účely zajišťování finančních rizik) se vztahují následující další omezení: Credit Default Swap lze využívat pouze ve výlučném zájmu Akcionářů Portfolia; Portfolio zajistí trvalé odpovídající hrazení jeho závazků vyplývajících z těchto Credit Default Swap a 20

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World Convertible Bond World Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002 Místo

Více

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity

Více

Goldman Sachs Structured Investments SICAV. Ověřená řádná účetní závěrka. Za rok končící 30. listopadu 2008

Goldman Sachs Structured Investments SICAV. Ověřená řádná účetní závěrka. Za rok končící 30. listopadu 2008 Goldman Sachs Structured Investments SICAV Ověřená řádná účetní závěrka Za rok končící 30. listopadu 2008 1 Goldman Sachs Structured Investments SICAV Obsah Strana Členové představenstva a další informace

Více

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 1. Název Fondu zní: KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.. 2. Zkrácený název Fondu zní: KB vyvážený

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility.

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility. Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Lucemburk, 12. února 2013 Vážený akcionáři, Představenstvo společnosti

Více

Oznámení podílníkům. Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010

Oznámení podílníkům. Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010 Oznámení podílníkům 8. listopadu 2010 Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement Pioneer Funds P.F - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01.indd 1 3.11.2010 8:47:17 Pioneer Funds P.F - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01.indd

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,

Více

Fond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND

Fond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND Fond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND Sub-fond PARETURN, investiční společnosti s variabilním kapitálem podle práva Lucemburska ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Z SRPNA 2009 Zjednodušený prospekt obsahuje

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

PARVEST EURO EQUITIES Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EURO EQUITIES Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům

Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

WOOD & Company Financial Services, a.s.

WOOD & Company Financial Services, a.s. WOOD & Company Financial Services, a.s. Uveřejňování informací podle vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry (dále

Více

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace )

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) ÚVOD Tento dokument obsahuje informaci o principech a zásadách ( principy ) provádění pokynů klientů při poskytování

Více

PARVEST US VALUE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST US VALUE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě ABN AMRO INTERNATIONAL DERIVATIVES FUND Podfond Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO, organizace kolektivního investování do převoditelných cenných papírů podle lucemburského zákona. Zjednodušený

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

Goldman Sachs Structured Investments SICAV. Neověřená pololetní účetní závěrka. za období ukončené k 31. květnu 2008

Goldman Sachs Structured Investments SICAV. Neověřená pololetní účetní závěrka. za období ukončené k 31. květnu 2008 Neověřená pololetní účetní závěrka za období ukončené k 31. květnu 2008 1 Obsah Strana Členové představenstva a jiné informace 3 Zpráva investičního poradce 4 Seznam investic Absolute Return Tracker Index

Více

Tisková zpráva Sloučení BNP Paribas Investment Partners a Fortis Investments

Tisková zpráva Sloučení BNP Paribas Investment Partners a Fortis Investments 6. dubna 2010 Tisková zpráva Sloučení BNP Paribas Investment Partners a Fortis Investments Dovolujeme si Vás informovat o tom, že dne 1. dubna 2010 se sloučily společnosti BNP Paribas Investment Partners

Více

Worldselect One Asset Allocation

Worldselect One Asset Allocation Worldselect One Asset Allocation Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Informace o podfondu ČSOB Premium 12

Informace o podfondu ČSOB Premium 12 Informace o podfondu ČSOB Premium 12 1. Základní detaily 1.1. Název: ČSOB Premium 12 1.2. Datum otevření: Od 7. listopadu 2011 do 4. ledna 2012 (včetně) 1.3. Trvání: Omezena do 31. ledna 2017 1.4. Kotace

Více

STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční cíle a

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování ( Fond Commun de Placement ) založenou podle právního řádu

Více

BNP Paribas L1 Equity World Emerging zkráceně BNPP L1 Equity World Emerging

BNP Paribas L1 Equity World Emerging zkráceně BNPP L1 Equity World Emerging Equity World Emerging Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267 CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267 Obhospodařovatelská společnost Credit Suisse Fund Management S.A.,

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 1) Základní údaje a) Název: ČSOB Urokový Click 1 b) Datum uvedení na trh: Od 5. března 2012 do 4. května 2012 (včetně) c) Doba trvání: 30. června 2017 d)

Více

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 Finanční právo Přednáška JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 PRÁVO FINANČNÍHO TRHU Finanční trh Systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace)

Více

Politika provádění obchodů

Politika provádění obchodů Politika provádění obchodů Účinnost ke dni: 22.1.2013 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Podmínky pro Deriváty DEGIRO

Podmínky pro Deriváty DEGIRO Podmínky pro Deriváty DEGIRO Obsah Článek 1. Definice... 3 Článek 2. Smluvní vztahy... 3 Článek 3. Execution only... 3 Článek 4. Objednávky... 4 Článek 5. Pozice... 4 Článek 6. Riziko a hodnota zajištění...

Více

KATEGORIZACE KLIENTA A VÝSLEDEK DOTAZNÍKU INVESTORA

KATEGORIZACE KLIENTA A VÝSLEDEK DOTAZNÍKU INVESTORA KATEGORIZACE KLIENTA A VÝSLEDEK DOTAZNÍKU INVESTORA KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ 1. Internetová adresa Banky, na které jsou umístěny veškeré informace poskytované Bankou, na které odkazuje tato Smlouva: http://www.kb.cz.

Více

300.000.000 Kč. Aranžér, Administrátor a Agent pro výpočty Česká spořitelna, a.s. EMISNÍ DODATEK Č. 2 ZE DNE 11. DUBNA 2007

300.000.000 Kč. Aranžér, Administrátor a Agent pro výpočty Česká spořitelna, a.s. EMISNÍ DODATEK Č. 2 ZE DNE 11. DUBNA 2007 EMISNÍ DODATEK Č. 2 ZE DNE 11. DUBNA 2007 300.000.000 Kč Dluhopisy s výnosem závislým na souboru indexů a koši akcií splatné v roce 2011, emisní kurz 100,00 % jmenovité hodnoty ISIN CZ0003701237 Tento

Více

PARVEST BRAZIL Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST BRAZIL Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

STATUT. Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

STATUT. Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. STATUT Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. OBSAH Vymezení pojmů... 3 Část I. Obecné náležitosti... 4 1 Základní údaje o investičním fondu... 4 2 Obhospodařovatel...

Více

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00, Praha 8 IČ: 47672684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech. Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka

ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech. Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka Základní informace Účinnost od 19. srpna 2013 Transpoziční charakter =>

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT. CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň. Success absolute (podílový fond podle 20 zákona o investičních fondech)

PRODEJNÍ PROSPEKT. CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň. Success absolute (podílový fond podle 20 zákona o investičních fondech) PRODEJNÍ PROSPEKT CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň Success absolute (podílový fond podle 20 zákona o investičních fondech) Tento prodejní prospekt byl vydán v březnu 2007 ve shodě se stanovami

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008 SGAM Fund BONDS CONVERGING EUROPE Podfond fondu SGAM, Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem (Société d investissement à capital variable) se sídlem v Lucembursku ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec

Více

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ SPOLEČNOSTI. WOOD & Company investiční společnost, a.s. ("WOODIS")

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ SPOLEČNOSTI. WOOD & Company investiční společnost, a.s. (WOODIS) PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ SPOLEČNOSTI WOOD & Company investiční společnost, a.s. ("WOODIS") V Praze dne 30. května 2014 Čl. 1 Úvodní ustanovení V rámci své podnikatelské činnosti WOODIS obhospodařuje

Více

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 Zkouškové termíny ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127 1 Vymezení cenných papírů (CP) CP jsou v zákoně vymezeny výčtem: Akcie, zatímní listy, poukázky na

Více

každé osoby uvedené v tomto seznamu,.

každé osoby uvedené v tomto seznamu,. Strana 4562 Sbírka zákonů č. 344 / 2014 Částka 137 344 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování Vláda nařizuje podle 225 odst. 3, 230 odst.

Více

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika:

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Riziko likvidity znamená pro banku možný nedostatek volných finančních prostředků k pokrytí

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Obsah 1. Úvodní ustanovení... 1 2. Kategorie zákazníků... 1 2.1 Neprofesionální zákazník... 1 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu

Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu Rizika financování na kapitálovém trhu Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanůčr Kongresové centrum ČNB,

Více

Etický kodex. Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Část A pro společnosti působící v oblasti investičního managementu

Etický kodex. Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Část A pro společnosti působící v oblasti investičního managementu Etický kodex Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Část A pro společnosti působící v oblasti investičního managementu Základní principy a doporučené postupy 1/21 I. ÚVOD, CÍLE, ROZSAH A PLATNOST Etický kodex

Více

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Dříve PARVEST Dynamic Eonia Premium Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace

Více

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů Datum vyhotovení tohoto Dodatku Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů je 10. května 2010 1 Rozhodnutím

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

PARVEST CONVERGING EUROPE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST CONVERGING EUROPE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

Sazebník pro Smlouvu o obstarávání koupě nebo prodeje n prodeje investičních nástrojů

Sazebník pro Smlouvu o obstarávání koupě nebo prodeje n prodeje investičních nástrojů A. Obchodní poplatky 1. Burzovní Obchody na BCPP Objem 1 100 000 Kč 0,90 % z objemu, min. 100 Kč 100 001 1 000 000 Kč 600 Kč + 0,30 % z objemu 1 000 001 2 000 000 Kč 1 900 Kč + 0,17 % z objemu 2 000 001

Více

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů.

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. 12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. Kolektivní investování je založeno na sdružení volných finančních prostředků velkého počtu individuálních investorů do společných fondů spravovaných

Více

STATUT. (úplné znění)

STATUT. (úplné znění) STATUT Pioneer zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015)

Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Tento dokument Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. (dále též IKS ) obsahuje časový rozvrh provozního dne a další důležitá pravidla a informace

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining 20. února 2014 Obsah Oznámení pro Podílníky podfondu... 2 1) Odůvodnění navrhovaného sloučení... 2 2) Možný dopad navrhovaného sloučení na

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

OBSAH. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND

OBSAH. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND I OBSAH III. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 1 ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND Hlava I Obecná ustanovení 2 3 Hlava II

Více

STRATEGIE PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ (STRATEGIE PROVÁDĚNÍ, ZADÁVÁNÍ A ALOKACE POKYNŮ)

STRATEGIE PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ (STRATEGIE PROVÁDĚNÍ, ZADÁVÁNÍ A ALOKACE POKYNŮ) STRATEGIE PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ (STRATEGIE PROVÁDĚNÍ, ZADÁVÁNÍ A ALOKACE POKYNŮ) IAD Investments, správ. spol., a.s. 14.7.2014 OBSAH 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. STRATEGIE PROVÁDĚNÍ POKYNŮ... 3

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA-BoS-14/174 CS Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

PARVEST ENHANCED EONIA 1 YEAR Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST ENHANCED EONIA 1 YEAR Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond PARVEST Enhanced Eonia Year byl založen dne 30. října 2007. Dříve PARVEST Dynamic Year (EUR) Zjednodušený prospekt

Více

1. Úvodní ustanovení. 1.1. Kde mohou vznikat střety zájmů. 1.2. Co může být pokládáno za střet zájmů

1. Úvodní ustanovení. 1.1. Kde mohou vznikat střety zájmů. 1.2. Co může být pokládáno za střet zájmů Politika střetů zájmů 1. Úvodní ustanovení (dále jen Pobočka ) tímto v souladu s ustanoveními zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších přepisů (dále též jen Zákon")

Více

PHARMA/wHEALTH. Prospekt a Zásady řízení fondu Červen 2009

PHARMA/wHEALTH. Prospekt a Zásady řízení fondu Červen 2009 PHARMA/wHEALTH podílový fond zřízený podle zákonů Lucemburského velkovévodství Prospekt a Zásady řízení fondu Červen 2009 Tento prospekt platí pouze ve spojení s Přílohou A z června 2009 a Přílohou B rovněž

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční

Více

csf_publ_changes_cz_hospodarske noviny_28 03 2013

csf_publ_changes_cz_hospodarske noviny_28 03 2013 Credit Suisse SICAV (Lux), se sídlem na adrese 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lucemburk, R.C.S. Lucemburské velkovévodství B 81.507 Credit Suisse SICAV One (Lux), se sídlem na adrese 5, rue Jean Monnet, L-2180

Více

PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům následující

Více

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů.

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů. > Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR Pavel Doležal, AVANT investiční společnost, a.s. ZISIF přehled novinek > Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout

Více

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s.

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. 1. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ALOE CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a,

Více

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY (Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech vs. Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování) původní Obsah změněné pasáže

Více

ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro)

ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro) ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro) Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky

Více

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s. Slunná 25 162 00 Praha 6 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s., identifikační číslo 492 41 699, se sídlem Praha 6, Slunná 547/25 (dále jen společnost,

Více