KB AMETYST FLEXI KOMPLETNÍ STATUT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KB AMETYST FLEXI KOMPLETNÍ STATUT"

Transkript

1 KB AMETYST FLEXI KOMPLETNÍ STATUT

2 KB AMETYST FLEXI STATUT SKIPCP odpovídající evropským normám I. OBECNÉ CHARAKTERISTIKY 1. FORMA SKIPCP: NÁZEV: KB AMETYST FLEXI (dále FCP ) PRÁVNÍ FORMA A ČLENSKÝ STÁT, V NĚMŽ BYLA SKIPCP ZALOŽENA: investiční fond podle francouzského práva DATUM ZALOŽENÍ A PLÁNOVANÁ DOBA TRVÁNÍ: FCP byl schválen AMF dne: 21/08/2007 Byl vytvořen dne: na dobu 99 let. SHRNUTÍ NABÍDKY SPRÁVY: Kód ISIN Nominální hodnota Podfond /zdroj Dotčení upisovatelé Minimální výše počátečního úpisu Minimální výše pozdějších úpisů Použití hospodářského výsledku FR CZK Ne/Ne Všichni upisovatelé jeden (1) podíl Jeden podíl Kapitalizace CZK Měna UVEDENÍ MÍSTA, KDE JE MOŽNÉ ZÍSKAT POSLEDNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVU A POSLEDNÍ PERIODICKÝ VÝKAZ: Poslední výroční a periodické dokumenty jsou zasílány ve lhůtě jednoho týdne na písemnou žádost podílníka podanou u správcovské společnosti na následující adrese: LYXOR ASSET MANAGEMENT 17, cours Valmy Paris La Défense- FRANCE AKTÉŘI: SPRÁVCOVSKÁ SPOLEČNOST: Lyxor Asset Management, akciová společnost podle francouzského práva schválená jako společnost pro správu portfolia pod číslem GP Sídlo: Tours Société Générale - 17 cours Valmy Paris- La Défense Cedex France Obchodní rejstřík: NANTERRE Základní kapitál: eur DEPOZITÁŘ/CUSTODIAN: Société générale SA, úvěrová instituce vytvořená 8. května 1864 povolovacím dekretem podepsaným Napoleonem III. Sídlo: 29, boulevard Haussmann, Paříž Poštovní adresa pro funkci depozitáře: Société Générale Paris Cedex 18 Poštovní adresa pro funkci centralizace příkazů a vedení rejstříků: Société Générale, 32 rue du Champ de Tir Nantes. Obchodní rejstřík: Paříž Základní kapitál: ,25 EUR AUDITOR: KPMG Audit - 1, cours Valmy Paris - France. Signatář: Gérard GAULTRY PRODEJCE: Lyxor Asset Management, akciová společnost podle francouzského práva schválená jako společnost pro správu portfolia pod číslem GP Sídlo: Tours Société Générale - 17 cours Valmy Paris- La Défense Cedex France Obchodní rejstřík: NANTERRE Základní kapitál: eur a Komerční Banka Na Příkopě 33, Praha 1 Česká republika KB Ametyst Flexi PODROBNÁ ZPRÁVA- 1/11

3 ZMOCNĚNEC PRO ÚČETNÍ SPRÁVU: SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES France Sídlo: Immeuble Colline Sud 10, passage de l Arche Puteaux Obchodní rejstřík: Nanterre Základní kapitál: eur SGSS FRANCE je pověřena zhodnocením aktiv, stanovením likvidačních hodnot a vypracováním periodických dokumentů. PORADCI: NEJSOU. II. PODMÍNKY FUNGOVÁNÍ A SPRÁVY 1. OBECNÉ CHARAKTERISTIKY: CHARAKTERISTIKY PODÍLŮ: Druh práva spojeného s kategorií podílů: každý vlastník podílů disponuje spoluvlastnickým právem k aktivům fondu, poměrně k počtu vlastněných podílů. Zápis do rejstříku nebo upřesnění podmínek vedení pasiv: vedení pasiv zajišťuje depozitář. Hlasovací právo: s podíly fondu není spojeno hlasovací právo, rozhodnutí přijímá Správcovská společnost. Forma podílů: na doručitele. Případně plánované dělení na desetiny: upisování nebo zpětný odkup na tisíciny podílu. DATUM UZÁVĚRKY: Poslední burzovní den měsíce ledna každého roku. První uzávěrka bude k ÚDAJE K DAŇOVÉMU REŽIMU: SKIPCP není plátcem daně z příjmů společností. Podle principu transparentnosti daňová správa předpokládá, že podílník je přímo vlastníkem zlomku finančních nástrojů a likvidit vlastněných ve SKIPCP. Daňový režim vztahující se na částky vyplácené SKIPCP nebo na latentní či realizované zisky nebo ztráty závisí na daňových ustanoveních vztahujících se na zvláštní situaci každého podílníka a/nebo jurisdikci, v níž podílník investuje své prostředky. Chce-li investor získat doplňující informace o své daňové situace, doporučujeme obrátit se na prodejce KB Ametyst Flexi nebo na daňového poradce. 2. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ: KLASIFIKACE: Diverzifikovaný SKIPCP JINÉ SKIPCP: KB Ametyst Flexi může investovat až 100 % svých aktiv do podílů nebo akcií jiných SKIPCP. ZÁRUKA: Negarantovaný kapitál: ochrana. Všechny Roční likvidační hodnoty se minimálně rovnají 90 % první likvidační hodnoty stanovené každý rok (za podmínek popsaných v oddíle Záruka ). CÍL SPRÁVY: Cílem KB Ametyst Flexi je realizovat dynamické rozdělení mezi Riziková a Neriziková aktiva, které umožňuje: garantovat, až do data splatnosti ochrany, že každá Roční likvidační hodnota bude vyšší nebo rovna 90 % Referenční likvidační hodnoty; částečně se podílet na vývoji dvou typů aktiv Rizikové aktivum je koš SKIPCP, investované především na mezinárodních trzích s akciemi a obligacemi. Nerizikové aktivum je tvořeno měnovými a obligačními výnosy. Podíl KB Ametyst Flexi vystavený Rizikovému a Nerizikovému aktivu se v čase mění a vyplývá z uplatnění správy typu pojištění portfolia. KB Ametyst Flexi PODROBNÁ ZPRÁVA- 2/11

4 Ekonomie, výhody a nevýhody SKIPCP: Jako protihodnotu za ochranu kapitálu do výše 90 % držitel souhlasí, že nebude využívat veškeré výkony trhů s rizikovými aktivy Výhody a nevýhody použité techniky správy VÝHODY Ochrana kapitálu do výše 90 % první likvidační hodnoty, stanovené každý rok: všechny Roční likvidační hodnoty jsou minimálně rovny 90 % Referenční likvidační hodnoty Postupné snižování expozice rizikovým aktivům v případě poklesu jejich výkonnosti. Mechanismus ročního přizpůsobení ochrany umožňuje každý rok určit expozici do Rizikových aktiv. NEVÝHODY Investor může hradit roční ztrátu vyšší než 10 %, pokud je v momentě nákupu likvidační hodnota vyšší než úroveň Referenční likvidační hodnoty. Podíl aktiv KB Ametyst Flexi investovaný do rizikových aktiv může být blízký nule maximálně po dobu jednoho roku, KB Ametyst Flexi může mít po tuto dobu peněžní profil. Slabá a stupňovitá účast na rebondu Rizikových aktiv po jejich silném poklesu kvůli snížení jejich podílu v aktivech KB Ametyst Flexi. V případě trvalého poklesu výkonnosti Rizikových aktiv může roční mechanismus přizpůsobení úrovně ochrany vést ke značnému znehodnocení počáteční investice podílníka. REFERENČNÍ UKAZATEL: Metoda dynamického řízení fondu, popsaná v části Investiční strategie, není slučitelná s využitím referenčního ukazatele. INVESTIČNÍ STRATEGIE: Od data založení fondu do data jeho registrace v České republice bude likvidační hodnota udržována na výši původní likvidační hodnoty, tj. 100 CZK. Poté bude likvidační hodnota růst podle sazby blízké peněžnímu trhu až do konce období prodeje, tj. do Použitá strategie Od skončení období prodeje bude výkonnost KB Ametyst Flexi stanovena: jednak košem CKIPCP ( Koš ), jehož aktiva jsou tvořena především mezinárodními akciemi a obligacemi (dále Riziková aktiva ); jednak měnovými nástroji tvořenými SKIPCP a měnovými (TCN) a obligačními nástroji (dále Neriziková aktiva ), které umožňují zajistit ochranu. Technika správy KB Ametyst Flexi je inspirována metodou zvanou zajištění portfolia. Tato metoda spočívá v dynamickém a pravidelném vyrovnání spravovaného portfolia mezi Rizikovými a Nerizikovými aktivy, aby byla zajištěna jeho ochrana. Podíl připadající na Riziková aktiva se po dobu životnosti produktu mění podle: odchylky mezi úrovní likvidační hodnoty a úrovní zajišťující ochranu. Čím je likvidační hodnota vyšší než úroveň zajišťující ochranu, tím více má KB Ametyst Flexi tendence být vystaven Rizikovým aktivům. A naopak, čím více se likvidační hodnota KB Ametyst Flexi blíží úrovni zajišťující ochranu, tím méně má KB Ametyst Flexi tendenci být vystaven Rizikovým aktivům. Expozice do Rizikových aktiv tedy může být snížena na nulu a celý KB Ametyst Flexi bude vystaven Nerizikovým aktivům až do konce aktuálního roku. podmínek na trhu, především na akciových trzích, a podle úrokových sazeb. Hlavní použité kategorie aktiv (kromě integrovaných derivátů): Podíl Nerizikových aktiv se může pohybovat až do 100 % v případě podexpozice KB Ametyst Flexi do Rizikových aktiv. Rozdělení mezi různé nerizikové podklady záleží na správci a může se pohybovat od 0 % do 100 % u peněžních SKIPCP, obligací a jiných obchodovatelných dluhopisů. Obligace: KB Ametyst Flexi může investovat od 0 do 100 % svých aktiv do obligací a jiných dluhopisů nebo asimilovaných cenných papírů (především pokladniční poukázky), s pevnou nebo variabilní úrokovou sazbou, se splatností nižší nebo rovnou 10 letům, emitovaných soukromým sektorem nebo členským státem Organizace pro hospodářský rozvoj a spolupráci, územními celky členského státu Evropské unie nebo stranami dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo mezinárodní organizací veřejného charakteru, jejichž součástí je jeden nebo více členských států Evropské unie nebo strany dohody o Evropském hospodářském prostoru. KB Ametyst Flexi investuje především do obligací označených při jejich nabytí stupněm A u Standard and Poors a A2 u Moodys. Poměr soukromé / veřejné dluhy není pevný: během životnosti KB Ametyst Flexi se vyvíjí, ocenění úvěrového rizika bude zjištěno a zvládnuto prostřednictvím ratingu uvažovaných aktiv. KB Ametyst Flexi PODROBNÁ ZPRÁVA- 3/11

5 Podíly nebo akcie SKIPCP: KB Ametyst Flexi může investovat až 100 % svých aktiv do podílů nebo akcií SKIPCP podle francouzského nebo zahraničního práva, která využívá procesu vzájemného uznání povolení ve smyslu směrnice 85/611/EHS Rady ze dne 20. prosince 1985 ve znění pozdějších změn, s výjimkou SKIPCP, které investují více než 10 % svých aktiv do akcií nebo podílů jiných SKIPCP. KB Ametyst Flexi může investovat až 30 % svých aktiv do podílů nebo akcií SKIPCP se zmírněnými pravidly investování, s výjimkou těch s pákovým efektem, francouzských SKIPCP indexovaných nebo s rozsáhlým indexovaným řízením a francouzských SKIPCP se vzorcem, pokud nepoužívají postup vzájemného uznání povolení, SKIPCP podle zahraničního práva, pokud byly předmětem dvoustranné dohody mezi AMF a jejich orgánem dohledu a indexovanými kotovanými investičními fondy podle zahraničního práva, které odpovídají kritériím stanoveným měnovým a finančním zákoníkem. Tyto SKIPCP mohou být případně řízeny Správcovskou společností nebo jinou spojenou společností. Ostatní cenné papíry: KB Ametyst Flexi může investovat až 10 % svých aktiv do pokladničních poukázek, vlastních směnek, hypotečních směnek, do finančních nástrojů uvedených v článku R měnového a finančního zákoníku, pokud neodpovídají podmínkám stanoveným v článku R měnového a finančního zákoníku, do akcií nebo podílů investičních fondů, které splňují kritéria stanovená obecným řádem AMF, do akcií nebo podílů zásobujících SKIPCP, do akcií nebo podílů SKIPCP využívajících zjednodušený postup, do akcií nebo podílů SKIPCP se zjednodušenými investičními pravidly, do akcií nebo podílů smluvních SKIPCP, a do akcií nebo podílů SKIPCP podle francouzského práva nebo investičních fondů dole zahraničního práva, které samy investovaly více než 10 % do akcií nebo podílů jiných SKIPCP nebo investičních fondů. Derivátové instrumenty: KB Ametyst Flexi může uzavírat smlouvy tvořící termínované finanční nástroje na nákup nebo prodej na termínovaném trhu francouzském nebo v zahraničí a nástrojů OTC v mezích jednoho násobku aktiv KB Ametyst Flexi s cílem pokrýt nebo vystavit KB Ametyst Flexi rizikům trhů s akciemi, úvěry, směnnému a úrokovému riziku. Druh použitých nástrojů: Futures a opce vázané na indexy obchodované na regulovaném trhu. KB Ametyst Flexi může využít futures a opce vázané na indexy, aby dočasně upravil expozici KB Ametyst Flexi do Rizikových aktiv. Swap výkonnosti akcie, SKIPCP a Indexy se používají pro úpravu expozice KB Ametyst Flexi do akcií, indexu, SKIPCP nebo koše akcií syntetickým způsobem. Termínovaný swap. V případě, že by koš SKIPCP obsahoval SKIPCP denominované v jiné měně než je měna KB Ametyst Flexi nebo nepřímo exponované do jiné měny než je měna KB Ametyst Flexi, může KB Ametyst Flexi využít deriváty OTC (typicky swapy), aby pokryl příslušné riziko směny. Správce se snaží pokrýt riziko směny kompletně; ovšem toto riziko může zbytkově přetrvávat. Opce na úrokové sazby. Pro zajištění Ochrany bez ohledu na úroveň měnových sazeb může KB Ametyst Flexi nakoupit termínované finanční nástroje typu opce na úrokové sazby, obchodované na termínovaném trhu nebo trhu OTC. Měření angažovanosti KB Ametyst Flexi: metoda použitá Správcovskou společností pro měření angažovanosti KB Ametyst Flexi v termínovaných derivátových instrumentech je pravděpodobnostní metodou v relativní VaR. Depozita: KB Ametyst Flexi může provádět depozita jako vedlejší činnost s cílem správy svých likvidních prostředků. Zápůjčka hotovosti: KB Ametyst Flexi může provádět půjčky hotovosti do výše 10 % svých čistých aktiv na správu svého majetku. Operace dočasného nabývání a postoupení cenných papírů: Pro správu své hotovosti a optimalizaci svých příjmů může KB Ametyst Flexi využít možnosti vzít a dát cenné papíry do zástavy ve výši 100 % svých aktiv. Pro optimalizaci svých příjmů může KB Ametyst Flexi využít zápůjček a půjček cenných papírů do výše 100 % svých aktiv. Doplňující informace o odměně za tyto operace jsou uvedeny v rubrice "náklady a poplatky". RIZIKOVÝ PROFIL: Vaše peníze budou investovány především do nástrojů vybraných správcovskou společností. Na tyto nástroje se vztahuje vývoj trhu. Riziko ztráty kapitálu: KB Ametyst Flexi obsahuje rizika spojená se svými investicemi prostřednictvím Koše na trzích akcií a obligací. Pokles těchto trhů může podílníkovi způsobit dílčí ztrátu jeho počáteční investice. Mechanismus ochrany ovšem poskytuje ochranu před poklesem tím, že podílníkovi garantuje, že všechny Roční likvidační hodnoty budou minimálně rovny 90 % Referenční likvidační hodnoty. KB Ametyst Flexi PODROBNÁ ZPRÁVA- 4/11

6 Riziko monetarizace: Podílníky upozorňujeme na skutečnost, že pokud je v důsledku významného poklesu hodnoty Rizikových aktiv a/nebo poklesu úrokových sazeb hodnota aktiv KB Ametyst Flexi blízká úrovni umožňující zajistit Ochranu, bude expozice KB Ametyst Flexi pouze do Nerizikových aktiv, a to po dobu maximálně 1 roku. Vlastníci podílů si musí být vědomi toho, že během tohoto období, i kdyby hodnota Rizikových aktiv začala zase stoupat, nebudou z toho mít žádný prospěch. Měnové riziko: Upozorňujeme podílníky na to, že měnové riziko je spojeno se skutečností, že podíly KB Ametyst Flexi budou vystaveny v CZK, zatímco KB Ametyst Flexi může být investován do aktiv denominovaných v jiných měnách. Pokles těchto trhů může způsobit pokles likvidační hodnoty KB Ametyst Flexi. Riziko u rozvíjejících se zemí: Jelikož část aktiv bude investována nepřímo na rozvíjejících se trzích, upozorňujeme investory na skutečnost, že podmínky fungování a dohledu nad těmito trhy se mohou odchylovat od standardů platných pro velké mezinárodní trhy. Úvěrové riziko: Pokud emitent některého z nástrojů nebo cenných papírů tvořících aktiva KB Ametyst Flexi vykazuje ekonomické nebo finanční potíže, hodnota těchto nástrojů nebo podobných cenných papírů tím může být dotčena (dokonce i rovna nule) a může tedy ovlivnit hodnotu čistého obchodního jmění na podíl. Investoři si musí být vědomi také toho, že jsou vystaveni úvěrovému riziku instituce, která poskytla Ochranu (viz část Záruka dále), neboť to je ta poslední, který musí zaplatit KB Ametyst Flexi částku rovnou rozdílu mezi likvidační hodnotou odkupu a 90 % Referenční likvidační hodnoty za předchozí Roční období, násobeno počtem odkupovaných podílů. Riziko protistrany: KB Ametyst Flexi může vstupovat do operací OTC s protistranou, jejíž solventnost může dovést fond k tomu, že bude likvidovat své pozice se ztrátou. Úrokové riziko: Pohyb úrokových sazeb může mít vliv na výkonnost likvidační hodnoty KB Ametyst Flexi. Tržní riziko: KB Ametyst Flexi zahrnuje riziko významných změn kursů spojených s investicemi na trzích, na kterých je Koš exponován. V skutečnosti pohyb vlastněných cenných papírů v portfoliu může mít pozitivní nebo negativní dopad na likvidační hodnotu SKIPCP. V období silného pohybu těchto trhů může likvidační hodnota významným způsobem klesat nebo stoupat. Riziko spojené s diskreční správou: Styl diskrečního řízení KB Ametyst Flexi spočívá v tom, že Správcovská společnost předvídá vývoj různých trhů, na kterých je KB Ametyst Flexi exponován. Výběr Rizikových aktiv a rozdělení mezi Riziková a Neriziková aktiva záleží na Správcovské společnosti, v souladu s výše uvedenou investiční strategií. Existuje riziko, že Riziková aktiva nebudou stále exponována na trzích nebo to nebudou nejvýkonnější aktiva. ZÁRUKA: Garant: Société Générale S. A. Příjemce Záruky: KB Ametyst Flexi Société Générale se zavazuje, až do Data splatnosti, že pro každé roční období budou Roční likvidační hodnoty minimálně rovné 90 % Referenční likvidační hodnoty předchozího ročního období a pro první roční období 90 % Původní likvidační hodnoty. Kde: Datum splatnosti: znamená , nebo pokud tento den není Datem vytvoření likvidační hodnoty, první následující Datum vytvoření likvidační hodnoty. Datum vytvoření likvidační hodnoty: viz rubriku Datum a periodicita výpočtu likvidační hodnoty. Pracovní den: viz rubriku Datum a periodicita výpočtu likvidační hodnoty. Roční období: znamená období od prvního Data vytvoření likvidační hodnoty každého kalendářního roku, vyjma, do prvního Data vytvoření likvidační hodnoty následujícího kalendářního roku, včetně. První Roční období začíná k Datu vytvoření původní likvidační hodnoty včetně a končí k prvnímu Datu vytvoření likvidační hodnoty následujícího kalendářního roku včetně. Roční likvidační hodnoty: označují pro každé Roční období všechny likvidační hodnoty KB Ametyst Flexi vypočtené během tohoto Ročního období. Referenční likvidační hodnoty: znamenají pro každé Roční období poslední likvidační hodnotu KB Ametyst Flexi každého Ročního období. První Referenční likvidační hodnota KB Ametyst Flexi je Původní likvidační hodnota. Původní likvidační hodnota: znamená likvidační hodnotu KB Ametyst Flexi dne Société Générale může předčasně vypovědět svou ochranu pouze za následujících předpokladů: zrušení, likvidace KB Ametyst Flexi; změna správcovské společnosti (mimo skupinu Société Générale), kromě výslovné předběžné dohody Société Générale; ochrana byla poskytnuta s ohledem na útvar vykonávající funkce správcovské společnosti; a KB Ametyst Flexi PODROBNÁ ZPRÁVA- 5/11

7 změna textů zákonů a předpisů platných k datu první likvidační hodnoty, které mají za následek vznik nových povinností, které pro KB Ametyst Flexi znamenají přímou nebo nepřímou finanční zátěž daňové nebo jiné povahy a neumožňují jí nadále zajišťovat Ochranu slíbenou podílníkům; ochrana Société Générale byla poskytnuta s ohledem na uvedené texty. Od vypovězení své záruky nemůže být Société Générale znovu povolána jako garant Ochrany popsané v části Cíle správy. Jakákoli změna týkající se Ochrany bude předložena k předběžnému schválení Orgánu pro finanční trhy (AMF). K Datu splatnosti může být držitelům podílů KB Ametyst Flexi navržena nová ochrana, pokud to podmínky trhu umožňují. Jinak, a po schválení Orgánem pro finanční trhy, bude KB Ametyst Flexi investován do peněžních aktiv a cílem jeho správy bude dosáhnout vývoje blízkého průměrným sazbám ze dne na den na peněžním trhu České republiky. DOTČENÍ UPISOVATELÉ A PROFIL TYPICKÉHO INVESTORA: KB Ametyst Flexi se obrací na všechny upisovatele. KB Ametyst Flexi může sloužit především jako podpora pro smlouvy životního pojištění a/nebo kapitalizace do účetních jednotek. KB Ametyst Flexi se obrací na upisovatele ve snaze o diverzifikované investice a kontrolovanou expozici do trhů akcií a obligací. KB Ametyst Flexi je navržen k distribuci ve Francii a případně v jiných členských zemí Evropského hospodářského prostoru. Částka, kterou je rozumné investovat do tohoto fondu, závisí na osobní situaci každého investora. Pro její stanovení je vhodné vzít v úvahu osobní majetek, současné potřeby a doporučenou dobu této investice. Rovněž se doporučuje dostatečně diverzifikovat investice, aby se investor nevystavoval pouze riziku jediné SKIPCP. Minimální doporučená doba investice činí 3 roky. Podmínky určení a rozdělení příjmů: Čistý výsledek účetního období je roven částce úroků, nedoplatků z úroků, dividend, prémií a balíků, a všech výnosů vztahujících se k cenným papírům, které tvoří portfolio KB Ametyst Flexi, zvýšený o čistý výnos operací realizovaných s těmito cennými papíry a snížený o náklady na správu a zatížení půjčkami. Vyplatitelné částky jsou nižší nebo rovny čistému výsledku účetního období zvýšenému o nerozdělený zisk a zvýšené nebo snížené o zůstatek časového rozlišení příjmů spadajících do uzavřeného období. Výsledek bude celý kapitalizován. PODMÍNKY UPISOVÁNÍ A ODKUPU: Upisování a zpětný odkup jsou přijímány každý pracovní den banky a jsou centralizovány v Oddělení cenných papírů a burzy SOCIÉTÉ GÉNÉRALE nejpozději ve 12,00 hodin v Paříži druhý (2) pracovní den v bance předcházející Datu vytvoření likvidační hodnoty, na jejímž základě budou prováděny. Případné části podílů je možné získávat nebo postupovat po tisícinách. Upisování a zpětné odkupy se provádějí podle částek nebo množství. Vklady cenných papírů nejsou akceptovány. Minimální výše počátečního úpisu je jeden (1) podíl. Minimální výše pozdějšího úpisu je jeden (1) podíl. Upisování musí být plně splaceno v den Data vytvoření likvidační hodnoty. Odkupy jsou prováděny v hotovosti, kromě případu likvidace fondu, kdy držitelé podílů oznámili svůj souhlas s úhradou v cenných papírech. Jsou uhrazeny depozitářem v maximální lhůtě sedmi (7) pracovních dní následujících po Datu vytvoření likvidační hodnoty. Datum vytvoření likvidační hodnoty Likvidační hodnota je stanovována každý den, kromě případů státních svátků ve Francii nebo uzavření burzy v Paříži. Likvidační hodnota je zveřejněna následující den po Datu vytvoření likvidační hodnoty. Je k dispozici u správcovské společnosti na požádání. NÁKLADY A POPLATKY: Poplatky za upsání a zpětný odkup: Poplatky za upsání a zpětný odkup zvyšují upisovací cenu placenou investorem nebo snižují výši úhrady. Poplatky požadované investičním fondem slouží ke kompenzaci nákladů hrazených investičním fondem na investování nebo stažení investic u svěřeného jmění. Poplatky nezískané KB Akcent připadají správcovské společnosti, prodejci atd. KB Ametyst Flexi PODROBNÁ ZPRÁVA- 6/11

8 Náklady k tíži investora, vybírané při upisování a zpětném odkupu Základ Stupnice sazeb Poplatek za upsání nezískaný do fondu KB Ametyst Flexi Likvidační hodnota x počet upsaných podílů maximálně 5 % Poplatek za upsání získaný do fondu KB Ametyst Flexi Likvidační hodnota x počet upsaných podílů není Poplatek za zpětný odkup nezískaný do fondu KB Ametyst Flexi Likvidační hodnota x počet odkoupených není podílů Poplatek za zpětný odkup získaný do fondu KB Ametyst Flexi Likvidační hodnota x počet odkoupených podílů není Náklady na fungování a správu: Tyto náklady pokrývají všechny náklady fakturované přímo KB Ametyst Flexi, s výjimkou nákladů na transakce. Náklady na transakce zahrnují náklady na zprostředkování (makléř, burzovní daně atd.) a případně poplatek za pohyb, který může vybírat především depozitář a správcovská společnost. K nákladům na fungování a správu mohou přistoupit: -supervýkonnostní provize. Těmi je odměňována správcovská společnost, pokud investiční fond překročil své cíle. Jsou tedy fakturovány KB Ametyst Flexi; - poplatky za pohyb fakturované KB Ametyst Flexi; - část příjmů z operací dočasného nabytí a postoupení cenných papírů. Další podrobnosti o nákladech skutečně fakturovaných KB Ametyst Flexi viz část B zjednodušeného statutu. Náklady fakturované KB Ametyst Flexi Základ Stupnice sazeb Náklady na fungování a správu, včetně daní (zahrnující všechny náklady, kromě nákladů transakce, supervýkonnostní provize a nákladů spojených s investicemi do SKIPCP nebo investičních fondů) Náklady spojené s investicí do jiných SKIPCP (1) KB Ametyst Flexi bude osvobozen od všech poplatků za upisování a Včetně čistého obchodního jmění SKIPCP Včetně čistého obchodního jmění SKIPCP 2,20 % včetně daní maximálně za rok 2,5 % včetně daní maximálně za rok zpětný odkup v podkladových SKIPCP. Supervýkonnostní provize žádný žádná Poskytovatelé, kteří dostávají provize za pohyb žádný žádná Příjmy z operací dočasného postoupení cenných papírů žádný žádná (1) : kromě supervýkonnostní provize Odměnu za operací dočasného nabytí a postoupení cenných papírů dostává výhradně SKIPCP. Postup v oblasti provizí v naturáliích: není Stručný popis procesu výběru zprostředkovatelů (kromě protistrany termínovaného finančního nástroje): * veškeré transakce musí být provedeny se zprostředkovateli oprávněnými oddělením pro kontrolu rizik správcovské společnosti. * objem transakce musí být přísně v zájmu klientů a ocenění zprostředkovatele různými účastníky (vyjednavač, správce, analytik, middle). * prostředníci jsou vybíráni podle následujících kritérií, především: - kvalita vyhledávání, - kvalita provedení, - likvidita, - kvalita smluv, - lhůta a kvalita potvrzení. Veškeré doplňující informace mohou držitelé zjistit ve výroční zprávě SKIPCP. III. INFORMACE OBCHODNÍ POVAHY Šíření informací týkajících se KB Ametyst Flexi Kompletní statut KB Ametyst Flexi a poslední výroční a periodické dokumenty jsou k dispozici u prodejce a finanční správcovské společnosti: Prodejce: Société Générale a Komerční Banka Požadujete-li dodatečná vysvětlení, podívejte se na naši internetovou stránku: Finanční správcovská společnost: LYXOR ASSET MANAGEMENT 17, cours Valmy Paris La Défense- FRANCE Dokumenty jsou zaslány ve lhůtě jednoho týdne na základě písemné žádosti držitele zaslané Správcovské společnosti nebo je možné je zjistit na následujících stránkách: Datum uveřejnění statutu: 01/09/2009 KB Ametyst Flexi PODROBNÁ ZPRÁVA- 7/11

9 Na stránkách AMF (www.amf-france.org) se nacházejí doplňující informace o seznamu zákonných dokumentů a všech ustanoveních týkajících se ochrany investorů. IV. INVESTIČNÍ PRAVIDLA KB Ametyst Flexi dodržuje investiční pravidla podle evropské směrnice 85/611/EHS Rady ze dne 20. prosince 1985 ve znění pozdějších změn, jak jsou přenesena do francouzského práva. Metoda použitá Správcovskou společností pro měření angažovanosti KB Ametyst Flexi v termínovaných derivátových instrumentech je pravděpodobnostní metodou v relativní VaR. V. PRAVIDLA OCENĚNÍ A ÚČTOVÁNÍ AKTIV V.I Pravidla ocenění aktiv Akcie, obligace a asimilované cenné papíry eurozóny jsou valorizovány na základě uzavíracích kurzů. Akcie, obligace a asimilované cenné papíry mimo eurozónu jsou valorizovány na základě posledních známých kursů, převedených na účetní měnu podle směnných kursů v Paříži v den ocenění. Převoditelné cenné papíry, jejichž kurs nebyl v den ocenění zjištěn nebo jejichž kurs byl korigován, jsou oceněny správcem podle jejich pravděpodobné obchodované hodnoty. Tato ocenění jsou sdělována auditorovi při jeho kontrolách. Otevřené pozice na pevných evropských termínových trzích jsou oceněny podle likvidačního kursu. Otevřené pozice na podmíněných evropských termínových trzích jsou oceněny podle uzavíracího kursu dne. Otevřené pozice na pevných zahraničních termínových trzích jsou oceněny na základě posledních známých kursů, převedených na měnu účetnictví podle denního směnného kursu. Otevřené pozice na podmíněných zahraničních termínových trzích jsou oceněny na základě posledních známých kursů, převedených na měnu účetnictví podle denního směnného kursu. Vlastněné podíly FCC, FCPR nebo FCPI jsou oceněny podle poslední známé likvidační hodnoty. Podíly nebo akcie SKIPCP jsou oceněny podle poslední známé likvidační hodnoty. Obchodovatelné a asimilované dluhopisy, které jsou předmětem významných transakcí, jsou oceňovány za použití aktuárské metody, použitá sazba je sazba dotčených ekvivalentních emisí cenných papírů, případně reprezentativní odchylka podstatných charakteristik emitenta cenného papíru. Ovšem dluhopisy se zbytkovou životností nižší než 3 měsíce jsou při absenci zvláštní sensibility oceňovány podle metody kapitalizace obchodované sazby až do splatnosti. Pokladniční poukázky, směnky a hypoteční směnky jsou oceňovány lineárně. Cenné papíry přijaté do zástavy jsou zapsány na účet při datu jejich nabytí, s hodnotou stanovenou ve smlouvě. Po dobu držení cenných papírů jsou udržovány na této hodnotě, zvýšené o nabíhající úroky. Nedodané zástavy jsou oceněny podle své smluvní hodnoty. Cenné papíry dané do zástavy jsou vyjmuty z portfolia v den operace zástavy a příslušná pohledávka je zapsána do aktiv rozvahy, což umožňuje burzovní ocenění cenných papírů. Dluh představující cenné papíry dané do zástavy je zapsán do pasiv rozvahy podle hodnoty stanovené ve smlouvě, zvýšené o nabíhající úroky k úhradě. Vypůjčené cenné papíry jsou oceněny podle jejich burzovní hodnoty. Dluh představující vypůjčené cenné papíry je rovněž oceněn podle burzovní hodnoty, zvýšené o nabíhající úroky zápůjčky. Půjčené cenné papíry jsou vyjmuty z portfolia v den půjčky a příslušná pohledávka je zapsána do aktiv rozvahy se svou tržní hodnotou, zvýšenou o nabíhající úroky půjčky. Smlouvy o úrokových, měnových swapech a koridorech jsou oceněny podle jejich tržní hodnoty metodou aktualizace budoucích peněžních toků (hlavní a úroky) podle tržní úrokové sazby a/nebo deviz. Tato valorizace může zkorigována o riziko podpisu. Úroky ze swapových smluv a smluv o směně deviz v délce menší než 36 měsíce jsou pro zbývající dobu linearizovány podle metody kapitalizace úroků obchodované při splatnosti. Swapové smlouvy na výkonnost akcií, SKIPCP a indexů jsou valorizovány podle jejich tržní hodnoty metodou aktualizace budoucích peněžních toků. Tato valorizace může zkorigována o riziko podpisu. Ocenění swapové smlouvy zajišťující záruku KB Ametyst Flexi je určeno podle podmínek uvedených v záruční smlouvě, za použití aktuárské metody. Pohledávky, dluhy a likvidní prostředky v devizách jsou znovu oceněny podle směnných kursů dne známých v Paříži. KB Ametyst Flexi PODROBNÁ ZPRÁVA- 8/11

10 Úročené termínované vklady jsou oceněny na základě charakteristik operace, které jsou definovány při obchodování. Opce na úrokové rozdíly CAP, FLOOR nebo COLLAR jsou oceňovány podle aktuárské metody. V případě opcí s dobou trvání kratší nebo rovnou 3 měsícům jsou vyplacené nebo přijaté prémie stlačeny do zbývající doby trvání. Zahraniční investiční fondy s měsíční likvidační hodnotou jsou valorizovány na základě odhadovaných kursů poskytnutých správcem. Tato ocenění jsou sdělována auditorovi při jeho kontrolách. V.II Pravidla zaúčtování Úroky jsou účtovány podle metody inkasovaného kuponu. Vstupy do portfolia jsou účtovány podle jejich pořizovací ceny bez výdajů, výstupy podle jejich postupní ceny bez výdajů. Režijní náklady jsou účtovány na základě rezervy založené na poslední známé faktuře nebo oznámeném rozpočtu. V případě odchylky rezerv se provede úprava při skutečné úhradě nákladů. Poplatek za správu se vypočítává každý den na základě čistého obchodního jmění, včetně SKIPCP. Měna účetnictví KB Ametyst Flexi: CZK KB Ametyst Flexi PODROBNÁ ZPRÁVA- 9/11

11 KB AMETYST FLEXI ŘÁD ČÁST I AKTIVA A PODÍLY ČLÁNEK 1 SPOLUVLASTNICKÉ PODÍLY: Práva spoluvlastníků jsou vyjádřena v podílech, každý podíl odpovídá stejné části aktiv fondu. Každý vlastník podílů disponuje právem spoluvlastnictví k aktivům fondu, poměrně k počtu vlastněných podílů. Doba trvání fondu je 99 let od vytvoření fondu, kromě případů předčasného zrušení nebo prodloužení stanoveného tímto řádem. Možnost přeskupení nebo rozdělení podílů. Podíly jsou děleny na tisíciny nazývané zlomky podílů. Ustanovení řádu upravující emisi a odkup podílů se použijí na zlomky podílů, jejichž hodnota bude vždy poměrná k hodnotě podílu, který představují. Všechna ostatní ustanovení řádu týkající se podílů se vztahují na zlomky podílů, aniž by bylo nutné je specifikovat, kromě případů, kdy je stanoveno jinak. Správcovská společnost může, na základě vlastního rozhodnutí, provést rozdělení podílů vytvořením nových podílů, které jsou přiděleny držitelům výměnou za staré podíly. ČLÁNEK 2 MINIMÁLNÍ VÝŠE AKTIV: Není možné přistoupit k odkupu podílů, pokud jsou aktiva KB Ametyst Flexi nižší než eur; v tomto případě a pouze tehdy, pokud aktiva mezitím tuto hranici překročí, přijme správcovská společnost nezbytná opatření k tomu, aby ve lhůtě třiceti dnů byla provedena fúze nebo zrušení fondu. ČLÁNEK 3 EMSIE A ODKUP PODÍLŮ: Podíly jsou emitovány kdykoli na žádost držitelů na základě jejich likvidační hodnoty, případně zvýšené o provize za upisování. Odkup a upisování jsou prováděny za podmínek a podle postupů definovaných ve zjednodušeném statutu a podrobné zprávě. Podíl investičního fondu mohou být předmětem přijetí ke kotování podle platných předpisů. Odkupy jsou prováděny výhradně v hotovosti, kromě případu likvidace fondu, kdy držitelé podílů oznámili svůj souhlas s úhradou v cenných papírech. Jsou hrazeny depozitářem v maximální lhůtě pěti dní následujících po dni ocenění podílu. Ovšem pokud za výjimečných okolností úhrada vyžaduje předběžnou realizaci aktiv zahrnutých do fondu, tato lhůta může být prodloužena, ale nesmí překročit 30 dní. Kromě případů postoupení nebo darování-rozdělení, je postoupení nebo převod podílů mezi držiteli nebo mezi držitelem a třetí osobou, asimilováno s odkupem následovaným upsáním; pokud se jedná o třetí osobu, částka postoupení nebo převodu musí být případně doplněna příjemcem, aby bylo dosaženo minima pro upisování požadovaného ve zjednodušeném a kompletním statutu. Na základě článku L měnového a finančního zákona může odkup podílů ze strany KB Ametyst Flexi, stejně jako emisi nových podílů, správcovská společnost dočasně pozastavit, pokud to vyžadují mimořádné okolnosti a je to v zájmu podílníků. Je-li čisté obchodní jmění KB Ametyst Flexi nižší než částka stanovená předpisy, není možné provést odkup podílů. ČLÁNEK 4 VÝPOČET LIKVIDAČNÍ HODNOTY: Výpočet likvidační hodnoty podílů se provádí s ohledem na pravidla ocenění, která jsou uvedena v podrobné zprávě kompletního statutu. ČÁST II FUNGOVÁNÍ FONDU ČLÁNEK 5 SPRÁVCOVSKÁ SPOLEČNOST: Správu fondu zajišťuje správcovská společnost v souladu s definovaným zaměřením fondu. Správcovská společnost jedná za všech okolností na účet podílníků a může sama vykonávat hlasovací práva spojená s cennými papíry ve fondu. Článek 5 b Pravidla fungování Volitelné nástroje a vklady do aktiv SKIPCP, jakož i pravidla investování, jsou popsány v podrobné zprávě kompletního statutu. ČLÁNEK 6 DEPOZITÁŘ: Depozitář zajišťuje uchovávání aktiv ve fondu, sbírá příkazy správcovské společnosti týkající se nákupů a prodejů cenných papírů a ty, které se týkají výkonu upisovacích a přidělovacích práv spojených s cennými papíry ve fondu. Zajišťuje veškerá inkasa a platby. Depozitář se musí ujistit o regulérnosti rozhodnutí správcovské společnosti. Případně musí přijmout veškerá opatření na zachování práva, která pokládá za vhodné. V případě sporu se správcovskou společností informuje Orgán pro finanční trhy. ČLÁNEK 7 AUDITOR: Auditor je po souhlasu Orgánu pro finanční trhy jmenován na šest účetních období představenstvem nebo direktoriem správcovské společnosti. Provádí úkoly a kontroly stanovené zákonem a především pokaždé ověřuje pravdivost a správnost účtů a údajů účetní povahy ve výroční zprávě. Do své funkce může být jmenován opakovaně. Oznamuje Orgánu pro finanční trhy a správcovské společnosti fondu nesrovnalosti a nepřesnosti, které zjistil při provádění svého úkolu. Ocenění aktiv a určení parity směny při operacích transformace, fúze nebo rozdělení jsou prováděna pod kontrolou auditora. Ten ocení každý nepeněžitý vklad a stanoví na svou odpovědnost vklad odpovídající jeho ocenění a odměně. Potvrzuje přesnost složení aktiv a ostatních součástí před jejich zveřejněním. KB Ametyst Flexi ŘÁD- 1/3

12 Honoráře auditora jsou stanoveny na základě společné dohody mezi auditorem a představenstvem nebo direktoriem správcovské společnosti podle pracovního programu, v němž jsou upřesněny nezbytné stanovené úkoly. V případě likvidace oceňuje výši aktiv a vypracovává zprávu o podmínkách této likvidace. Potvrzuje stavy, které jsou základem pro výplatu záloh. ČLÁNEK 8 ÚČTY A VÝROČNÍ ZPRÁVA: Na konci každého účetního období vypracuje správcovská společnost souhrnné dokumenty a výroční zprávu fondu za uplynulé účetní období. Inventář ověřuje depozitář a všechny výše uvedené dokumenty kontroluje auditor. Správcovská společnost dá tyto dokumenty k dispozici podílníkům během čtyř měsíců, které následují po skončení účetního období a informuje je o výši příjmů, na které mají nárok: tyto dokumenty jsou zasílány poštou na požádání podílníků, jsou jim k dispozici u správcovské společnosti nebo u depozitáře. ČÁST III PODMÍNKY ROZDĚLENÍ VÝSLEDKŮ ČLÁNEK 9 KAPITALIZACE: Čistý výsledek účetního období je roven částce úroků, nedoplatků z úroků, dividend, prémií a balíků, odměn za účast na zasedáních a všech výnosů vztahujících se k cenným papírům, které tvoří portfolio fondu, zvýšený o výnos z částek, které jsou momentálně k dispozici a snížený o náklady na správu a zatížení půjčkami. Vyplatitelné částky jsou rovny čistému výsledku účetního období zvýšenému o nerozdělený zisk a zvýšené nebo snížené o zůstatek časového rozlišení příjmů spadajících do uzavřeného období. Částky k výplatě jsou plně kapitalizovány, s výjimkou těch, které jsou předmětem povinné výplaty na základě zákona. ČÁST IV FÚZE ROZDĚLENÍ ZRUŠENÍ - LIKVIDACE ČLÁNEK 10 FÚZE - ROZDĚLENÍ: Správcovská společnost může buď provést vklad, úplný nebo částečný, aktiv ve fondu do jiné SKIPCP, kterou spravuje, nebo rozdělit fond na dva nebo více jiných fondů, jejichž správu bude zajišťovat. Tyto operace fúze nebo rozdělení je možné provést až měsíc poté, co o nich byli informováni podílníci. Vedou k vydání nového potvrzení, kde je upřesněn počet podílů, které každý podílník vlastní. ČLÁNEK 11 ZRUŠENÍ - PRODLOUŽENÍ: Pokud aktiva fondu jsou po dobu třiceti dní nižší než částka stanovená v článku 2 výše, správcovská společnost o tom informuje Orgán pro finanční trhy a provede, kromě operace fúze s jiným investičním fondem, zrušení fondu. - Správcovská společnost může fond předčasně zrušit; informuje podílníky o svém rozhodnutí a od tohoto data již nejsou přijímány požadavky na upisování nebo odkup. - Správcovská společnost provede rovněž zrušení fondu v případě požadavku na odkup všech podílů, postoupení funkce depozitáře, pokud nebyl jmenován jiný depozitář, nebo při uplynutí doby trvání fondu, pokud tato nebyla prodloužena. Správcovská společnost informuje Orgán pro finanční trhy poštou o datu a stanoveném procesu zrušení. Poté zašle Orgánu pro finanční trhy zprávu auditora. O prodloužení fondu může rozhodnout správcovská společnost po dohodě s depozitářem. Její rozhodnutí musí být přijato minimálně 3 měsíce před skončením doby trvání stanovené pro fond a musí být oznámeno podílníkům a Orgánu pro finanční trhy. ČLÁNEK 12 - LIKVIDACE V případě zrušení je správcovská společnost pověřená operacemi likvidace. Za tímto účelem má co nejširší pravomoci k realizaci aktiv, výplatě případných věřitelů a rozdělení dostupného zůstatku mezi podílníky v hotovosti nebo v cenných papírech. Auditor a depozitář pokračují ve výkonu svých funkcí až do skončení operací likvidace. ČÁST V SPORY ČLÁNEK 13 PŘÍSLUŠNOST - VOLBA SÍDLA: Veškeré spory týkající se fondu, které se mohou vyskytnout po dobu jeho fungování nebo při jeho likvidaci, buď mezi podílníky nebo mezi podílníky a správcovskou společností nebo depozitářem, podléhají jurisdikci příslušných francouzských soudů. KB Ametyst Flexi ŘÁD- 2/3

LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT (LIAM) KB AMETYST 5

LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT (LIAM) KB AMETYST 5 LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT (LIAM) KB AMETYST 5 FISKÁLNÍ ROK KONČÍCÍ DNE 28. 10. 2011 Obsah KB AMETYST 5 Informace o investicích a managementu... 3 Zpráva o činnosti... 6 Zpráva auditora... 7

Více

KBC INTEREST FUND OPC

KBC INTEREST FUND OPC PROSPEKT KBC INTEREST FUND Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem LUCEMBURSKO OPC Upisování je platné pouze tehdy, pokud je provedeno na základě platného prospektu doprovázeného nejnovější

Více

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

Překlad z francouzštiny ING (L) RENTA FUND PROSPEKT. k veřejné emisi akcií

Překlad z francouzštiny ING (L) RENTA FUND PROSPEKT. k veřejné emisi akcií Překlad z francouzštiny ING (L) RENTA FUND PROSPEKT k veřejné emisi akcií Luxembourg - Srpen 2004 Obsah Strana UPOZORNĚNÍ 2 POPIS 4 1. Společnost 5 2. Popis pod-fondů 5 3. Investiční politika 7 4. Řízení

Více

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB GLOBAL GROWTH PLUS 8 HORIZON

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB GLOBAL GROWTH PLUS 8 HORIZON ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB GLOBAL GROWTH PLUS 8 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým počtem akcií a investiční politikou odpovídající podmínkám Směrnice 85/611/EHS UCITS HORIZON

Více

PROSPEKT PODFONDU CSOB FIXOVANÉHO RŮSTU 7

PROSPEKT PODFONDU CSOB FIXOVANÉHO RŮSTU 7 PROSPEKT PODFONDU CSOB FIXOVANÉHO RŮSTU 7 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým počtem akcií a investiční politikou odpovídající podmínkám Směrnice 85/611/EHS UCITS OPTIMUM FUND Prospekt

Více

STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1,

Více

PROSPEKT KBC CLICK 30. 3. 2015

PROSPEKT KBC CLICK 30. 3. 2015 PROSPEKT veřejné investiční společnosti s proměnným základním kapitálem dle belgického práva a investiční politikou nepodléhající podmínkám Směrnice 2009/65/ES AIF KBC CLICK 30. 3. 2015 1 Prospekt tvoří

Více

STATUT. Dynamického důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Dynamického důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Dynamického důchodového fondu důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční cíle

Více

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Platný od 27. 6. 2012 ČR statut VFF Poslední aktualizace 27. 6. 2012 STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Více

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům:

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům: STATUT Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Bezplatná

Více

PROSPEKT PODFONDU CSOB EMERGING FOREX 1 HORIZON

PROSPEKT PODFONDU CSOB EMERGING FOREX 1 HORIZON PROSPEKT PODFONDU CSOB EMERGING FOREX 1 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým počtem akcií a investiční politikou odpovídající podmínkám Směrnice 85/611/EHS UCITS HORIZON Prospekt tvoří

Více

Credit Suisse Solutions (Lux) investiční společnost založená v souladu s lucemburským právem. Zjednodušený prospekt

Credit Suisse Solutions (Lux) investiční společnost založená v souladu s lucemburským právem. Zjednodušený prospekt investiční společnost založená v souladu s lucemburským právem Credit Suisse Solutions (Lux) je otevřená investiční společnost, v právní formě investiční společnosti s proměnlivým kapitálem, autorizovaný

Více

ING (L) Flex. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Flex. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Flex Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CS LUXEMBURG BŘEZEN 2012 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah...2 Upozornění...3 Slovníček...4

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

STATUT AKRO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.

STATUT AKRO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. STATUT AKRO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. Statut AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu, AKRO investiční společnost, a.s. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

STATUT. Důchodového fondu státních dluhopisů důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Důchodového fondu státních dluhopisů důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Důchodového fondu státních dluhopisů důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční

Více

STATUT ALLIANZ DŮCHODOVÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

STATUT ALLIANZ DŮCHODOVÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. T.Č. 2002.01/01.2013 STATUT ALLIANZ DŮCHODOVÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule Allianz důchodový fond státních dluhopisů, Allianz penzijní společnost, a. s., byl vytvořen

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond globální

PROSPERITA investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond globální ZJEDNODUŠENÝ STATUT OTEVŘENÉHO PODÍLOVÉHO FONDU PROSPERITA investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond globální Tento Zjednodušený statut otevřeného podílového fondu PROSPERITA investiční společnost,

Více

STATUT. Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

STATUT. Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. STATUT Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. OBSAH Vymezení pojmů... 5 Část I. Obecné náležitosti... 6 1 Základní údaje o investičním fondu... 6 2 Obhospodařovatel...

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB KRÁTKODOBÉHO RŮSTU 8

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB KRÁTKODOBÉHO RŮSTU 8 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB KRÁTKODOBÉHO RŮSTU 8 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým počtem akcií a investiční politikou odpovídající podmínkám Směrnice 85/611/EHS UCITS HORIZON

Více

ING Index Linked Fund II

ING Index Linked Fund II ING Index Linked Fund II SICAV ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Lucemburk březen 2005 1 Obsah Strana I. SPOLEČNOST... A. Informace týkající se investování... B. Subscriptions, redemptions and conversions... 1. Upisování

Více

IMP otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů

IMP otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů IMP otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů 1 Obsah: Článek 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování strana 3 Článek 2. Investiční společnost

Více

Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Obsah 1 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 4 2 FOND KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ... 7 2.1 OZNAČENÍ PODÍLOVÉHO FONDU... 7 2.2 DEN VZNIKU FONDU... 7 2.3

Více

ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY

ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY Société d Investissement à Capital Variable Prospekt Květen 2007 Česky Razítko ve francouzštině Strukturované investiční fondy ABN AMRO Obsah 3 Důležité informace

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 PARWORLD STEP 90 US podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen SICAV ), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 Tento zjednodušený

Více

Statut Růstový účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s.

Statut Růstový účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s. NN Penzijní společnost Statut Růstový účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. NN Penzijní společnost, a.s. (dále jen Společnost ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha

Více

STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond

STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond STATUT Conseq realitní, otevřený podílový fond OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Základní údaje o Fondu... 6 2. Obhospodařovatel... 6 3. Administrátor... 7 4. Údaje o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti...

Více

STATUT. Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s.

STATUT. Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s. STATUT Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s. OBSAH Část I. Obecné náležitosti... 5 1. Základní údaje o Fondu... 5 2. Údaje o Penzijní společnosti... 5 3. Investiční

Více