KB AMETYST FLEXI KOMPLETNÍ STATUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KB AMETYST FLEXI KOMPLETNÍ STATUT"

Transkript

1 KB AMETYST FLEXI KOMPLETNÍ STATUT

2 KB AMETYST FLEXI STATUT SKIPCP odpovídající evropským normám I. OBECNÉ CHARAKTERISTIKY 1. FORMA SKIPCP: NÁZEV: KB AMETYST FLEXI (dále FCP ) PRÁVNÍ FORMA A ČLENSKÝ STÁT, V NĚMŽ BYLA SKIPCP ZALOŽENA: investiční fond podle francouzského práva DATUM ZALOŽENÍ A PLÁNOVANÁ DOBA TRVÁNÍ: FCP byl schválen AMF dne: 21/08/2007 Byl vytvořen dne: na dobu 99 let. SHRNUTÍ NABÍDKY SPRÁVY: Kód ISIN Nominální hodnota Podfond /zdroj Dotčení upisovatelé Minimální výše počátečního úpisu Minimální výše pozdějších úpisů Použití hospodářského výsledku FR CZK Ne/Ne Všichni upisovatelé jeden (1) podíl Jeden podíl Kapitalizace CZK Měna UVEDENÍ MÍSTA, KDE JE MOŽNÉ ZÍSKAT POSLEDNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVU A POSLEDNÍ PERIODICKÝ VÝKAZ: Poslední výroční a periodické dokumenty jsou zasílány ve lhůtě jednoho týdne na písemnou žádost podílníka podanou u správcovské společnosti na následující adrese: LYXOR ASSET MANAGEMENT 17, cours Valmy Paris La Défense- FRANCE AKTÉŘI: SPRÁVCOVSKÁ SPOLEČNOST: Lyxor Asset Management, akciová společnost podle francouzského práva schválená jako společnost pro správu portfolia pod číslem GP Sídlo: Tours Société Générale - 17 cours Valmy Paris- La Défense Cedex France Obchodní rejstřík: NANTERRE Základní kapitál: eur DEPOZITÁŘ/CUSTODIAN: Société générale SA, úvěrová instituce vytvořená 8. května 1864 povolovacím dekretem podepsaným Napoleonem III. Sídlo: 29, boulevard Haussmann, Paříž Poštovní adresa pro funkci depozitáře: Société Générale Paris Cedex 18 Poštovní adresa pro funkci centralizace příkazů a vedení rejstříků: Société Générale, 32 rue du Champ de Tir Nantes. Obchodní rejstřík: Paříž Základní kapitál: ,25 EUR AUDITOR: KPMG Audit - 1, cours Valmy Paris - France. Signatář: Gérard GAULTRY PRODEJCE: Lyxor Asset Management, akciová společnost podle francouzského práva schválená jako společnost pro správu portfolia pod číslem GP Sídlo: Tours Société Générale - 17 cours Valmy Paris- La Défense Cedex France Obchodní rejstřík: NANTERRE Základní kapitál: eur a Komerční Banka Na Příkopě 33, Praha 1 Česká republika KB Ametyst Flexi PODROBNÁ ZPRÁVA- 1/11

3 ZMOCNĚNEC PRO ÚČETNÍ SPRÁVU: SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES France Sídlo: Immeuble Colline Sud 10, passage de l Arche Puteaux Obchodní rejstřík: Nanterre Základní kapitál: eur SGSS FRANCE je pověřena zhodnocením aktiv, stanovením likvidačních hodnot a vypracováním periodických dokumentů. PORADCI: NEJSOU. II. PODMÍNKY FUNGOVÁNÍ A SPRÁVY 1. OBECNÉ CHARAKTERISTIKY: CHARAKTERISTIKY PODÍLŮ: Druh práva spojeného s kategorií podílů: každý vlastník podílů disponuje spoluvlastnickým právem k aktivům fondu, poměrně k počtu vlastněných podílů. Zápis do rejstříku nebo upřesnění podmínek vedení pasiv: vedení pasiv zajišťuje depozitář. Hlasovací právo: s podíly fondu není spojeno hlasovací právo, rozhodnutí přijímá Správcovská společnost. Forma podílů: na doručitele. Případně plánované dělení na desetiny: upisování nebo zpětný odkup na tisíciny podílu. DATUM UZÁVĚRKY: Poslední burzovní den měsíce ledna každého roku. První uzávěrka bude k ÚDAJE K DAŇOVÉMU REŽIMU: SKIPCP není plátcem daně z příjmů společností. Podle principu transparentnosti daňová správa předpokládá, že podílník je přímo vlastníkem zlomku finančních nástrojů a likvidit vlastněných ve SKIPCP. Daňový režim vztahující se na částky vyplácené SKIPCP nebo na latentní či realizované zisky nebo ztráty závisí na daňových ustanoveních vztahujících se na zvláštní situaci každého podílníka a/nebo jurisdikci, v níž podílník investuje své prostředky. Chce-li investor získat doplňující informace o své daňové situace, doporučujeme obrátit se na prodejce KB Ametyst Flexi nebo na daňového poradce. 2. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ: KLASIFIKACE: Diverzifikovaný SKIPCP JINÉ SKIPCP: KB Ametyst Flexi může investovat až 100 % svých aktiv do podílů nebo akcií jiných SKIPCP. ZÁRUKA: Negarantovaný kapitál: ochrana. Všechny Roční likvidační hodnoty se minimálně rovnají 90 % první likvidační hodnoty stanovené každý rok (za podmínek popsaných v oddíle Záruka ). CÍL SPRÁVY: Cílem KB Ametyst Flexi je realizovat dynamické rozdělení mezi Riziková a Neriziková aktiva, které umožňuje: garantovat, až do data splatnosti ochrany, že každá Roční likvidační hodnota bude vyšší nebo rovna 90 % Referenční likvidační hodnoty; částečně se podílet na vývoji dvou typů aktiv Rizikové aktivum je koš SKIPCP, investované především na mezinárodních trzích s akciemi a obligacemi. Nerizikové aktivum je tvořeno měnovými a obligačními výnosy. Podíl KB Ametyst Flexi vystavený Rizikovému a Nerizikovému aktivu se v čase mění a vyplývá z uplatnění správy typu pojištění portfolia. KB Ametyst Flexi PODROBNÁ ZPRÁVA- 2/11

4 Ekonomie, výhody a nevýhody SKIPCP: Jako protihodnotu za ochranu kapitálu do výše 90 % držitel souhlasí, že nebude využívat veškeré výkony trhů s rizikovými aktivy Výhody a nevýhody použité techniky správy VÝHODY Ochrana kapitálu do výše 90 % první likvidační hodnoty, stanovené každý rok: všechny Roční likvidační hodnoty jsou minimálně rovny 90 % Referenční likvidační hodnoty Postupné snižování expozice rizikovým aktivům v případě poklesu jejich výkonnosti. Mechanismus ročního přizpůsobení ochrany umožňuje každý rok určit expozici do Rizikových aktiv. NEVÝHODY Investor může hradit roční ztrátu vyšší než 10 %, pokud je v momentě nákupu likvidační hodnota vyšší než úroveň Referenční likvidační hodnoty. Podíl aktiv KB Ametyst Flexi investovaný do rizikových aktiv může být blízký nule maximálně po dobu jednoho roku, KB Ametyst Flexi může mít po tuto dobu peněžní profil. Slabá a stupňovitá účast na rebondu Rizikových aktiv po jejich silném poklesu kvůli snížení jejich podílu v aktivech KB Ametyst Flexi. V případě trvalého poklesu výkonnosti Rizikových aktiv může roční mechanismus přizpůsobení úrovně ochrany vést ke značnému znehodnocení počáteční investice podílníka. REFERENČNÍ UKAZATEL: Metoda dynamického řízení fondu, popsaná v části Investiční strategie, není slučitelná s využitím referenčního ukazatele. INVESTIČNÍ STRATEGIE: Od data založení fondu do data jeho registrace v České republice bude likvidační hodnota udržována na výši původní likvidační hodnoty, tj. 100 CZK. Poté bude likvidační hodnota růst podle sazby blízké peněžnímu trhu až do konce období prodeje, tj. do Použitá strategie Od skončení období prodeje bude výkonnost KB Ametyst Flexi stanovena: jednak košem CKIPCP ( Koš ), jehož aktiva jsou tvořena především mezinárodními akciemi a obligacemi (dále Riziková aktiva ); jednak měnovými nástroji tvořenými SKIPCP a měnovými (TCN) a obligačními nástroji (dále Neriziková aktiva ), které umožňují zajistit ochranu. Technika správy KB Ametyst Flexi je inspirována metodou zvanou zajištění portfolia. Tato metoda spočívá v dynamickém a pravidelném vyrovnání spravovaného portfolia mezi Rizikovými a Nerizikovými aktivy, aby byla zajištěna jeho ochrana. Podíl připadající na Riziková aktiva se po dobu životnosti produktu mění podle: odchylky mezi úrovní likvidační hodnoty a úrovní zajišťující ochranu. Čím je likvidační hodnota vyšší než úroveň zajišťující ochranu, tím více má KB Ametyst Flexi tendence být vystaven Rizikovým aktivům. A naopak, čím více se likvidační hodnota KB Ametyst Flexi blíží úrovni zajišťující ochranu, tím méně má KB Ametyst Flexi tendenci být vystaven Rizikovým aktivům. Expozice do Rizikových aktiv tedy může být snížena na nulu a celý KB Ametyst Flexi bude vystaven Nerizikovým aktivům až do konce aktuálního roku. podmínek na trhu, především na akciových trzích, a podle úrokových sazeb. Hlavní použité kategorie aktiv (kromě integrovaných derivátů): Podíl Nerizikových aktiv se může pohybovat až do 100 % v případě podexpozice KB Ametyst Flexi do Rizikových aktiv. Rozdělení mezi různé nerizikové podklady záleží na správci a může se pohybovat od 0 % do 100 % u peněžních SKIPCP, obligací a jiných obchodovatelných dluhopisů. Obligace: KB Ametyst Flexi může investovat od 0 do 100 % svých aktiv do obligací a jiných dluhopisů nebo asimilovaných cenných papírů (především pokladniční poukázky), s pevnou nebo variabilní úrokovou sazbou, se splatností nižší nebo rovnou 10 letům, emitovaných soukromým sektorem nebo členským státem Organizace pro hospodářský rozvoj a spolupráci, územními celky členského státu Evropské unie nebo stranami dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo mezinárodní organizací veřejného charakteru, jejichž součástí je jeden nebo více členských států Evropské unie nebo strany dohody o Evropském hospodářském prostoru. KB Ametyst Flexi investuje především do obligací označených při jejich nabytí stupněm A u Standard and Poors a A2 u Moodys. Poměr soukromé / veřejné dluhy není pevný: během životnosti KB Ametyst Flexi se vyvíjí, ocenění úvěrového rizika bude zjištěno a zvládnuto prostřednictvím ratingu uvažovaných aktiv. KB Ametyst Flexi PODROBNÁ ZPRÁVA- 3/11

5 Podíly nebo akcie SKIPCP: KB Ametyst Flexi může investovat až 100 % svých aktiv do podílů nebo akcií SKIPCP podle francouzského nebo zahraničního práva, která využívá procesu vzájemného uznání povolení ve smyslu směrnice 85/611/EHS Rady ze dne 20. prosince 1985 ve znění pozdějších změn, s výjimkou SKIPCP, které investují více než 10 % svých aktiv do akcií nebo podílů jiných SKIPCP. KB Ametyst Flexi může investovat až 30 % svých aktiv do podílů nebo akcií SKIPCP se zmírněnými pravidly investování, s výjimkou těch s pákovým efektem, francouzských SKIPCP indexovaných nebo s rozsáhlým indexovaným řízením a francouzských SKIPCP se vzorcem, pokud nepoužívají postup vzájemného uznání povolení, SKIPCP podle zahraničního práva, pokud byly předmětem dvoustranné dohody mezi AMF a jejich orgánem dohledu a indexovanými kotovanými investičními fondy podle zahraničního práva, které odpovídají kritériím stanoveným měnovým a finančním zákoníkem. Tyto SKIPCP mohou být případně řízeny Správcovskou společností nebo jinou spojenou společností. Ostatní cenné papíry: KB Ametyst Flexi může investovat až 10 % svých aktiv do pokladničních poukázek, vlastních směnek, hypotečních směnek, do finančních nástrojů uvedených v článku R měnového a finančního zákoníku, pokud neodpovídají podmínkám stanoveným v článku R měnového a finančního zákoníku, do akcií nebo podílů investičních fondů, které splňují kritéria stanovená obecným řádem AMF, do akcií nebo podílů zásobujících SKIPCP, do akcií nebo podílů SKIPCP využívajících zjednodušený postup, do akcií nebo podílů SKIPCP se zjednodušenými investičními pravidly, do akcií nebo podílů smluvních SKIPCP, a do akcií nebo podílů SKIPCP podle francouzského práva nebo investičních fondů dole zahraničního práva, které samy investovaly více než 10 % do akcií nebo podílů jiných SKIPCP nebo investičních fondů. Derivátové instrumenty: KB Ametyst Flexi může uzavírat smlouvy tvořící termínované finanční nástroje na nákup nebo prodej na termínovaném trhu francouzském nebo v zahraničí a nástrojů OTC v mezích jednoho násobku aktiv KB Ametyst Flexi s cílem pokrýt nebo vystavit KB Ametyst Flexi rizikům trhů s akciemi, úvěry, směnnému a úrokovému riziku. Druh použitých nástrojů: Futures a opce vázané na indexy obchodované na regulovaném trhu. KB Ametyst Flexi může využít futures a opce vázané na indexy, aby dočasně upravil expozici KB Ametyst Flexi do Rizikových aktiv. Swap výkonnosti akcie, SKIPCP a Indexy se používají pro úpravu expozice KB Ametyst Flexi do akcií, indexu, SKIPCP nebo koše akcií syntetickým způsobem. Termínovaný swap. V případě, že by koš SKIPCP obsahoval SKIPCP denominované v jiné měně než je měna KB Ametyst Flexi nebo nepřímo exponované do jiné měny než je měna KB Ametyst Flexi, může KB Ametyst Flexi využít deriváty OTC (typicky swapy), aby pokryl příslušné riziko směny. Správce se snaží pokrýt riziko směny kompletně; ovšem toto riziko může zbytkově přetrvávat. Opce na úrokové sazby. Pro zajištění Ochrany bez ohledu na úroveň měnových sazeb může KB Ametyst Flexi nakoupit termínované finanční nástroje typu opce na úrokové sazby, obchodované na termínovaném trhu nebo trhu OTC. Měření angažovanosti KB Ametyst Flexi: metoda použitá Správcovskou společností pro měření angažovanosti KB Ametyst Flexi v termínovaných derivátových instrumentech je pravděpodobnostní metodou v relativní VaR. Depozita: KB Ametyst Flexi může provádět depozita jako vedlejší činnost s cílem správy svých likvidních prostředků. Zápůjčka hotovosti: KB Ametyst Flexi může provádět půjčky hotovosti do výše 10 % svých čistých aktiv na správu svého majetku. Operace dočasného nabývání a postoupení cenných papírů: Pro správu své hotovosti a optimalizaci svých příjmů může KB Ametyst Flexi využít možnosti vzít a dát cenné papíry do zástavy ve výši 100 % svých aktiv. Pro optimalizaci svých příjmů může KB Ametyst Flexi využít zápůjček a půjček cenných papírů do výše 100 % svých aktiv. Doplňující informace o odměně za tyto operace jsou uvedeny v rubrice "náklady a poplatky". RIZIKOVÝ PROFIL: Vaše peníze budou investovány především do nástrojů vybraných správcovskou společností. Na tyto nástroje se vztahuje vývoj trhu. Riziko ztráty kapitálu: KB Ametyst Flexi obsahuje rizika spojená se svými investicemi prostřednictvím Koše na trzích akcií a obligací. Pokles těchto trhů může podílníkovi způsobit dílčí ztrátu jeho počáteční investice. Mechanismus ochrany ovšem poskytuje ochranu před poklesem tím, že podílníkovi garantuje, že všechny Roční likvidační hodnoty budou minimálně rovny 90 % Referenční likvidační hodnoty. KB Ametyst Flexi PODROBNÁ ZPRÁVA- 4/11

6 Riziko monetarizace: Podílníky upozorňujeme na skutečnost, že pokud je v důsledku významného poklesu hodnoty Rizikových aktiv a/nebo poklesu úrokových sazeb hodnota aktiv KB Ametyst Flexi blízká úrovni umožňující zajistit Ochranu, bude expozice KB Ametyst Flexi pouze do Nerizikových aktiv, a to po dobu maximálně 1 roku. Vlastníci podílů si musí být vědomi toho, že během tohoto období, i kdyby hodnota Rizikových aktiv začala zase stoupat, nebudou z toho mít žádný prospěch. Měnové riziko: Upozorňujeme podílníky na to, že měnové riziko je spojeno se skutečností, že podíly KB Ametyst Flexi budou vystaveny v CZK, zatímco KB Ametyst Flexi může být investován do aktiv denominovaných v jiných měnách. Pokles těchto trhů může způsobit pokles likvidační hodnoty KB Ametyst Flexi. Riziko u rozvíjejících se zemí: Jelikož část aktiv bude investována nepřímo na rozvíjejících se trzích, upozorňujeme investory na skutečnost, že podmínky fungování a dohledu nad těmito trhy se mohou odchylovat od standardů platných pro velké mezinárodní trhy. Úvěrové riziko: Pokud emitent některého z nástrojů nebo cenných papírů tvořících aktiva KB Ametyst Flexi vykazuje ekonomické nebo finanční potíže, hodnota těchto nástrojů nebo podobných cenných papírů tím může být dotčena (dokonce i rovna nule) a může tedy ovlivnit hodnotu čistého obchodního jmění na podíl. Investoři si musí být vědomi také toho, že jsou vystaveni úvěrovému riziku instituce, která poskytla Ochranu (viz část Záruka dále), neboť to je ta poslední, který musí zaplatit KB Ametyst Flexi částku rovnou rozdílu mezi likvidační hodnotou odkupu a 90 % Referenční likvidační hodnoty za předchozí Roční období, násobeno počtem odkupovaných podílů. Riziko protistrany: KB Ametyst Flexi může vstupovat do operací OTC s protistranou, jejíž solventnost může dovést fond k tomu, že bude likvidovat své pozice se ztrátou. Úrokové riziko: Pohyb úrokových sazeb může mít vliv na výkonnost likvidační hodnoty KB Ametyst Flexi. Tržní riziko: KB Ametyst Flexi zahrnuje riziko významných změn kursů spojených s investicemi na trzích, na kterých je Koš exponován. V skutečnosti pohyb vlastněných cenných papírů v portfoliu může mít pozitivní nebo negativní dopad na likvidační hodnotu SKIPCP. V období silného pohybu těchto trhů může likvidační hodnota významným způsobem klesat nebo stoupat. Riziko spojené s diskreční správou: Styl diskrečního řízení KB Ametyst Flexi spočívá v tom, že Správcovská společnost předvídá vývoj různých trhů, na kterých je KB Ametyst Flexi exponován. Výběr Rizikových aktiv a rozdělení mezi Riziková a Neriziková aktiva záleží na Správcovské společnosti, v souladu s výše uvedenou investiční strategií. Existuje riziko, že Riziková aktiva nebudou stále exponována na trzích nebo to nebudou nejvýkonnější aktiva. ZÁRUKA: Garant: Société Générale S. A. Příjemce Záruky: KB Ametyst Flexi Société Générale se zavazuje, až do Data splatnosti, že pro každé roční období budou Roční likvidační hodnoty minimálně rovné 90 % Referenční likvidační hodnoty předchozího ročního období a pro první roční období 90 % Původní likvidační hodnoty. Kde: Datum splatnosti: znamená , nebo pokud tento den není Datem vytvoření likvidační hodnoty, první následující Datum vytvoření likvidační hodnoty. Datum vytvoření likvidační hodnoty: viz rubriku Datum a periodicita výpočtu likvidační hodnoty. Pracovní den: viz rubriku Datum a periodicita výpočtu likvidační hodnoty. Roční období: znamená období od prvního Data vytvoření likvidační hodnoty každého kalendářního roku, vyjma, do prvního Data vytvoření likvidační hodnoty následujícího kalendářního roku, včetně. První Roční období začíná k Datu vytvoření původní likvidační hodnoty včetně a končí k prvnímu Datu vytvoření likvidační hodnoty následujícího kalendářního roku včetně. Roční likvidační hodnoty: označují pro každé Roční období všechny likvidační hodnoty KB Ametyst Flexi vypočtené během tohoto Ročního období. Referenční likvidační hodnoty: znamenají pro každé Roční období poslední likvidační hodnotu KB Ametyst Flexi každého Ročního období. První Referenční likvidační hodnota KB Ametyst Flexi je Původní likvidační hodnota. Původní likvidační hodnota: znamená likvidační hodnotu KB Ametyst Flexi dne Société Générale může předčasně vypovědět svou ochranu pouze za následujících předpokladů: zrušení, likvidace KB Ametyst Flexi; změna správcovské společnosti (mimo skupinu Société Générale), kromě výslovné předběžné dohody Société Générale; ochrana byla poskytnuta s ohledem na útvar vykonávající funkce správcovské společnosti; a KB Ametyst Flexi PODROBNÁ ZPRÁVA- 5/11

7 změna textů zákonů a předpisů platných k datu první likvidační hodnoty, které mají za následek vznik nových povinností, které pro KB Ametyst Flexi znamenají přímou nebo nepřímou finanční zátěž daňové nebo jiné povahy a neumožňují jí nadále zajišťovat Ochranu slíbenou podílníkům; ochrana Société Générale byla poskytnuta s ohledem na uvedené texty. Od vypovězení své záruky nemůže být Société Générale znovu povolána jako garant Ochrany popsané v části Cíle správy. Jakákoli změna týkající se Ochrany bude předložena k předběžnému schválení Orgánu pro finanční trhy (AMF). K Datu splatnosti může být držitelům podílů KB Ametyst Flexi navržena nová ochrana, pokud to podmínky trhu umožňují. Jinak, a po schválení Orgánem pro finanční trhy, bude KB Ametyst Flexi investován do peněžních aktiv a cílem jeho správy bude dosáhnout vývoje blízkého průměrným sazbám ze dne na den na peněžním trhu České republiky. DOTČENÍ UPISOVATELÉ A PROFIL TYPICKÉHO INVESTORA: KB Ametyst Flexi se obrací na všechny upisovatele. KB Ametyst Flexi může sloužit především jako podpora pro smlouvy životního pojištění a/nebo kapitalizace do účetních jednotek. KB Ametyst Flexi se obrací na upisovatele ve snaze o diverzifikované investice a kontrolovanou expozici do trhů akcií a obligací. KB Ametyst Flexi je navržen k distribuci ve Francii a případně v jiných členských zemí Evropského hospodářského prostoru. Částka, kterou je rozumné investovat do tohoto fondu, závisí na osobní situaci každého investora. Pro její stanovení je vhodné vzít v úvahu osobní majetek, současné potřeby a doporučenou dobu této investice. Rovněž se doporučuje dostatečně diverzifikovat investice, aby se investor nevystavoval pouze riziku jediné SKIPCP. Minimální doporučená doba investice činí 3 roky. Podmínky určení a rozdělení příjmů: Čistý výsledek účetního období je roven částce úroků, nedoplatků z úroků, dividend, prémií a balíků, a všech výnosů vztahujících se k cenným papírům, které tvoří portfolio KB Ametyst Flexi, zvýšený o čistý výnos operací realizovaných s těmito cennými papíry a snížený o náklady na správu a zatížení půjčkami. Vyplatitelné částky jsou nižší nebo rovny čistému výsledku účetního období zvýšenému o nerozdělený zisk a zvýšené nebo snížené o zůstatek časového rozlišení příjmů spadajících do uzavřeného období. Výsledek bude celý kapitalizován. PODMÍNKY UPISOVÁNÍ A ODKUPU: Upisování a zpětný odkup jsou přijímány každý pracovní den banky a jsou centralizovány v Oddělení cenných papírů a burzy SOCIÉTÉ GÉNÉRALE nejpozději ve 12,00 hodin v Paříži druhý (2) pracovní den v bance předcházející Datu vytvoření likvidační hodnoty, na jejímž základě budou prováděny. Případné části podílů je možné získávat nebo postupovat po tisícinách. Upisování a zpětné odkupy se provádějí podle částek nebo množství. Vklady cenných papírů nejsou akceptovány. Minimální výše počátečního úpisu je jeden (1) podíl. Minimální výše pozdějšího úpisu je jeden (1) podíl. Upisování musí být plně splaceno v den Data vytvoření likvidační hodnoty. Odkupy jsou prováděny v hotovosti, kromě případu likvidace fondu, kdy držitelé podílů oznámili svůj souhlas s úhradou v cenných papírech. Jsou uhrazeny depozitářem v maximální lhůtě sedmi (7) pracovních dní následujících po Datu vytvoření likvidační hodnoty. Datum vytvoření likvidační hodnoty Likvidační hodnota je stanovována každý den, kromě případů státních svátků ve Francii nebo uzavření burzy v Paříži. Likvidační hodnota je zveřejněna následující den po Datu vytvoření likvidační hodnoty. Je k dispozici u správcovské společnosti na požádání. NÁKLADY A POPLATKY: Poplatky za upsání a zpětný odkup: Poplatky za upsání a zpětný odkup zvyšují upisovací cenu placenou investorem nebo snižují výši úhrady. Poplatky požadované investičním fondem slouží ke kompenzaci nákladů hrazených investičním fondem na investování nebo stažení investic u svěřeného jmění. Poplatky nezískané KB Akcent připadají správcovské společnosti, prodejci atd. KB Ametyst Flexi PODROBNÁ ZPRÁVA- 6/11

8 Náklady k tíži investora, vybírané při upisování a zpětném odkupu Základ Stupnice sazeb Poplatek za upsání nezískaný do fondu KB Ametyst Flexi Likvidační hodnota x počet upsaných podílů maximálně 5 % Poplatek za upsání získaný do fondu KB Ametyst Flexi Likvidační hodnota x počet upsaných podílů není Poplatek za zpětný odkup nezískaný do fondu KB Ametyst Flexi Likvidační hodnota x počet odkoupených není podílů Poplatek za zpětný odkup získaný do fondu KB Ametyst Flexi Likvidační hodnota x počet odkoupených podílů není Náklady na fungování a správu: Tyto náklady pokrývají všechny náklady fakturované přímo KB Ametyst Flexi, s výjimkou nákladů na transakce. Náklady na transakce zahrnují náklady na zprostředkování (makléř, burzovní daně atd.) a případně poplatek za pohyb, který může vybírat především depozitář a správcovská společnost. K nákladům na fungování a správu mohou přistoupit: -supervýkonnostní provize. Těmi je odměňována správcovská společnost, pokud investiční fond překročil své cíle. Jsou tedy fakturovány KB Ametyst Flexi; - poplatky za pohyb fakturované KB Ametyst Flexi; - část příjmů z operací dočasného nabytí a postoupení cenných papírů. Další podrobnosti o nákladech skutečně fakturovaných KB Ametyst Flexi viz část B zjednodušeného statutu. Náklady fakturované KB Ametyst Flexi Základ Stupnice sazeb Náklady na fungování a správu, včetně daní (zahrnující všechny náklady, kromě nákladů transakce, supervýkonnostní provize a nákladů spojených s investicemi do SKIPCP nebo investičních fondů) Náklady spojené s investicí do jiných SKIPCP (1) KB Ametyst Flexi bude osvobozen od všech poplatků za upisování a Včetně čistého obchodního jmění SKIPCP Včetně čistého obchodního jmění SKIPCP 2,20 % včetně daní maximálně za rok 2,5 % včetně daní maximálně za rok zpětný odkup v podkladových SKIPCP. Supervýkonnostní provize žádný žádná Poskytovatelé, kteří dostávají provize za pohyb žádný žádná Příjmy z operací dočasného postoupení cenných papírů žádný žádná (1) : kromě supervýkonnostní provize Odměnu za operací dočasného nabytí a postoupení cenných papírů dostává výhradně SKIPCP. Postup v oblasti provizí v naturáliích: není Stručný popis procesu výběru zprostředkovatelů (kromě protistrany termínovaného finančního nástroje): * veškeré transakce musí být provedeny se zprostředkovateli oprávněnými oddělením pro kontrolu rizik správcovské společnosti. * objem transakce musí být přísně v zájmu klientů a ocenění zprostředkovatele různými účastníky (vyjednavač, správce, analytik, middle). * prostředníci jsou vybíráni podle následujících kritérií, především: - kvalita vyhledávání, - kvalita provedení, - likvidita, - kvalita smluv, - lhůta a kvalita potvrzení. Veškeré doplňující informace mohou držitelé zjistit ve výroční zprávě SKIPCP. III. INFORMACE OBCHODNÍ POVAHY Šíření informací týkajících se KB Ametyst Flexi Kompletní statut KB Ametyst Flexi a poslední výroční a periodické dokumenty jsou k dispozici u prodejce a finanční správcovské společnosti: Prodejce: Société Générale a Komerční Banka Požadujete-li dodatečná vysvětlení, podívejte se na naši internetovou stránku: Finanční správcovská společnost: LYXOR ASSET MANAGEMENT 17, cours Valmy Paris La Défense- FRANCE Dokumenty jsou zaslány ve lhůtě jednoho týdne na základě písemné žádosti držitele zaslané Správcovské společnosti nebo je možné je zjistit na následujících stránkách: Datum uveřejnění statutu: 01/09/2009 KB Ametyst Flexi PODROBNÁ ZPRÁVA- 7/11

9 Na stránkách AMF (www.amf-france.org) se nacházejí doplňující informace o seznamu zákonných dokumentů a všech ustanoveních týkajících se ochrany investorů. IV. INVESTIČNÍ PRAVIDLA KB Ametyst Flexi dodržuje investiční pravidla podle evropské směrnice 85/611/EHS Rady ze dne 20. prosince 1985 ve znění pozdějších změn, jak jsou přenesena do francouzského práva. Metoda použitá Správcovskou společností pro měření angažovanosti KB Ametyst Flexi v termínovaných derivátových instrumentech je pravděpodobnostní metodou v relativní VaR. V. PRAVIDLA OCENĚNÍ A ÚČTOVÁNÍ AKTIV V.I Pravidla ocenění aktiv Akcie, obligace a asimilované cenné papíry eurozóny jsou valorizovány na základě uzavíracích kurzů. Akcie, obligace a asimilované cenné papíry mimo eurozónu jsou valorizovány na základě posledních známých kursů, převedených na účetní měnu podle směnných kursů v Paříži v den ocenění. Převoditelné cenné papíry, jejichž kurs nebyl v den ocenění zjištěn nebo jejichž kurs byl korigován, jsou oceněny správcem podle jejich pravděpodobné obchodované hodnoty. Tato ocenění jsou sdělována auditorovi při jeho kontrolách. Otevřené pozice na pevných evropských termínových trzích jsou oceněny podle likvidačního kursu. Otevřené pozice na podmíněných evropských termínových trzích jsou oceněny podle uzavíracího kursu dne. Otevřené pozice na pevných zahraničních termínových trzích jsou oceněny na základě posledních známých kursů, převedených na měnu účetnictví podle denního směnného kursu. Otevřené pozice na podmíněných zahraničních termínových trzích jsou oceněny na základě posledních známých kursů, převedených na měnu účetnictví podle denního směnného kursu. Vlastněné podíly FCC, FCPR nebo FCPI jsou oceněny podle poslední známé likvidační hodnoty. Podíly nebo akcie SKIPCP jsou oceněny podle poslední známé likvidační hodnoty. Obchodovatelné a asimilované dluhopisy, které jsou předmětem významných transakcí, jsou oceňovány za použití aktuárské metody, použitá sazba je sazba dotčených ekvivalentních emisí cenných papírů, případně reprezentativní odchylka podstatných charakteristik emitenta cenného papíru. Ovšem dluhopisy se zbytkovou životností nižší než 3 měsíce jsou při absenci zvláštní sensibility oceňovány podle metody kapitalizace obchodované sazby až do splatnosti. Pokladniční poukázky, směnky a hypoteční směnky jsou oceňovány lineárně. Cenné papíry přijaté do zástavy jsou zapsány na účet při datu jejich nabytí, s hodnotou stanovenou ve smlouvě. Po dobu držení cenných papírů jsou udržovány na této hodnotě, zvýšené o nabíhající úroky. Nedodané zástavy jsou oceněny podle své smluvní hodnoty. Cenné papíry dané do zástavy jsou vyjmuty z portfolia v den operace zástavy a příslušná pohledávka je zapsána do aktiv rozvahy, což umožňuje burzovní ocenění cenných papírů. Dluh představující cenné papíry dané do zástavy je zapsán do pasiv rozvahy podle hodnoty stanovené ve smlouvě, zvýšené o nabíhající úroky k úhradě. Vypůjčené cenné papíry jsou oceněny podle jejich burzovní hodnoty. Dluh představující vypůjčené cenné papíry je rovněž oceněn podle burzovní hodnoty, zvýšené o nabíhající úroky zápůjčky. Půjčené cenné papíry jsou vyjmuty z portfolia v den půjčky a příslušná pohledávka je zapsána do aktiv rozvahy se svou tržní hodnotou, zvýšenou o nabíhající úroky půjčky. Smlouvy o úrokových, měnových swapech a koridorech jsou oceněny podle jejich tržní hodnoty metodou aktualizace budoucích peněžních toků (hlavní a úroky) podle tržní úrokové sazby a/nebo deviz. Tato valorizace může zkorigována o riziko podpisu. Úroky ze swapových smluv a smluv o směně deviz v délce menší než 36 měsíce jsou pro zbývající dobu linearizovány podle metody kapitalizace úroků obchodované při splatnosti. Swapové smlouvy na výkonnost akcií, SKIPCP a indexů jsou valorizovány podle jejich tržní hodnoty metodou aktualizace budoucích peněžních toků. Tato valorizace může zkorigována o riziko podpisu. Ocenění swapové smlouvy zajišťující záruku KB Ametyst Flexi je určeno podle podmínek uvedených v záruční smlouvě, za použití aktuárské metody. Pohledávky, dluhy a likvidní prostředky v devizách jsou znovu oceněny podle směnných kursů dne známých v Paříži. KB Ametyst Flexi PODROBNÁ ZPRÁVA- 8/11

10 Úročené termínované vklady jsou oceněny na základě charakteristik operace, které jsou definovány při obchodování. Opce na úrokové rozdíly CAP, FLOOR nebo COLLAR jsou oceňovány podle aktuárské metody. V případě opcí s dobou trvání kratší nebo rovnou 3 měsícům jsou vyplacené nebo přijaté prémie stlačeny do zbývající doby trvání. Zahraniční investiční fondy s měsíční likvidační hodnotou jsou valorizovány na základě odhadovaných kursů poskytnutých správcem. Tato ocenění jsou sdělována auditorovi při jeho kontrolách. V.II Pravidla zaúčtování Úroky jsou účtovány podle metody inkasovaného kuponu. Vstupy do portfolia jsou účtovány podle jejich pořizovací ceny bez výdajů, výstupy podle jejich postupní ceny bez výdajů. Režijní náklady jsou účtovány na základě rezervy založené na poslední známé faktuře nebo oznámeném rozpočtu. V případě odchylky rezerv se provede úprava při skutečné úhradě nákladů. Poplatek za správu se vypočítává každý den na základě čistého obchodního jmění, včetně SKIPCP. Měna účetnictví KB Ametyst Flexi: CZK KB Ametyst Flexi PODROBNÁ ZPRÁVA- 9/11

11 KB AMETYST FLEXI ŘÁD ČÁST I AKTIVA A PODÍLY ČLÁNEK 1 SPOLUVLASTNICKÉ PODÍLY: Práva spoluvlastníků jsou vyjádřena v podílech, každý podíl odpovídá stejné části aktiv fondu. Každý vlastník podílů disponuje právem spoluvlastnictví k aktivům fondu, poměrně k počtu vlastněných podílů. Doba trvání fondu je 99 let od vytvoření fondu, kromě případů předčasného zrušení nebo prodloužení stanoveného tímto řádem. Možnost přeskupení nebo rozdělení podílů. Podíly jsou děleny na tisíciny nazývané zlomky podílů. Ustanovení řádu upravující emisi a odkup podílů se použijí na zlomky podílů, jejichž hodnota bude vždy poměrná k hodnotě podílu, který představují. Všechna ostatní ustanovení řádu týkající se podílů se vztahují na zlomky podílů, aniž by bylo nutné je specifikovat, kromě případů, kdy je stanoveno jinak. Správcovská společnost může, na základě vlastního rozhodnutí, provést rozdělení podílů vytvořením nových podílů, které jsou přiděleny držitelům výměnou za staré podíly. ČLÁNEK 2 MINIMÁLNÍ VÝŠE AKTIV: Není možné přistoupit k odkupu podílů, pokud jsou aktiva KB Ametyst Flexi nižší než eur; v tomto případě a pouze tehdy, pokud aktiva mezitím tuto hranici překročí, přijme správcovská společnost nezbytná opatření k tomu, aby ve lhůtě třiceti dnů byla provedena fúze nebo zrušení fondu. ČLÁNEK 3 EMSIE A ODKUP PODÍLŮ: Podíly jsou emitovány kdykoli na žádost držitelů na základě jejich likvidační hodnoty, případně zvýšené o provize za upisování. Odkup a upisování jsou prováděny za podmínek a podle postupů definovaných ve zjednodušeném statutu a podrobné zprávě. Podíl investičního fondu mohou být předmětem přijetí ke kotování podle platných předpisů. Odkupy jsou prováděny výhradně v hotovosti, kromě případu likvidace fondu, kdy držitelé podílů oznámili svůj souhlas s úhradou v cenných papírech. Jsou hrazeny depozitářem v maximální lhůtě pěti dní následujících po dni ocenění podílu. Ovšem pokud za výjimečných okolností úhrada vyžaduje předběžnou realizaci aktiv zahrnutých do fondu, tato lhůta může být prodloužena, ale nesmí překročit 30 dní. Kromě případů postoupení nebo darování-rozdělení, je postoupení nebo převod podílů mezi držiteli nebo mezi držitelem a třetí osobou, asimilováno s odkupem následovaným upsáním; pokud se jedná o třetí osobu, částka postoupení nebo převodu musí být případně doplněna příjemcem, aby bylo dosaženo minima pro upisování požadovaného ve zjednodušeném a kompletním statutu. Na základě článku L měnového a finančního zákona může odkup podílů ze strany KB Ametyst Flexi, stejně jako emisi nových podílů, správcovská společnost dočasně pozastavit, pokud to vyžadují mimořádné okolnosti a je to v zájmu podílníků. Je-li čisté obchodní jmění KB Ametyst Flexi nižší než částka stanovená předpisy, není možné provést odkup podílů. ČLÁNEK 4 VÝPOČET LIKVIDAČNÍ HODNOTY: Výpočet likvidační hodnoty podílů se provádí s ohledem na pravidla ocenění, která jsou uvedena v podrobné zprávě kompletního statutu. ČÁST II FUNGOVÁNÍ FONDU ČLÁNEK 5 SPRÁVCOVSKÁ SPOLEČNOST: Správu fondu zajišťuje správcovská společnost v souladu s definovaným zaměřením fondu. Správcovská společnost jedná za všech okolností na účet podílníků a může sama vykonávat hlasovací práva spojená s cennými papíry ve fondu. Článek 5 b Pravidla fungování Volitelné nástroje a vklady do aktiv SKIPCP, jakož i pravidla investování, jsou popsány v podrobné zprávě kompletního statutu. ČLÁNEK 6 DEPOZITÁŘ: Depozitář zajišťuje uchovávání aktiv ve fondu, sbírá příkazy správcovské společnosti týkající se nákupů a prodejů cenných papírů a ty, které se týkají výkonu upisovacích a přidělovacích práv spojených s cennými papíry ve fondu. Zajišťuje veškerá inkasa a platby. Depozitář se musí ujistit o regulérnosti rozhodnutí správcovské společnosti. Případně musí přijmout veškerá opatření na zachování práva, která pokládá za vhodné. V případě sporu se správcovskou společností informuje Orgán pro finanční trhy. ČLÁNEK 7 AUDITOR: Auditor je po souhlasu Orgánu pro finanční trhy jmenován na šest účetních období představenstvem nebo direktoriem správcovské společnosti. Provádí úkoly a kontroly stanovené zákonem a především pokaždé ověřuje pravdivost a správnost účtů a údajů účetní povahy ve výroční zprávě. Do své funkce může být jmenován opakovaně. Oznamuje Orgánu pro finanční trhy a správcovské společnosti fondu nesrovnalosti a nepřesnosti, které zjistil při provádění svého úkolu. Ocenění aktiv a určení parity směny při operacích transformace, fúze nebo rozdělení jsou prováděna pod kontrolou auditora. Ten ocení každý nepeněžitý vklad a stanoví na svou odpovědnost vklad odpovídající jeho ocenění a odměně. Potvrzuje přesnost složení aktiv a ostatních součástí před jejich zveřejněním. KB Ametyst Flexi ŘÁD- 1/3

12 Honoráře auditora jsou stanoveny na základě společné dohody mezi auditorem a představenstvem nebo direktoriem správcovské společnosti podle pracovního programu, v němž jsou upřesněny nezbytné stanovené úkoly. V případě likvidace oceňuje výši aktiv a vypracovává zprávu o podmínkách této likvidace. Potvrzuje stavy, které jsou základem pro výplatu záloh. ČLÁNEK 8 ÚČTY A VÝROČNÍ ZPRÁVA: Na konci každého účetního období vypracuje správcovská společnost souhrnné dokumenty a výroční zprávu fondu za uplynulé účetní období. Inventář ověřuje depozitář a všechny výše uvedené dokumenty kontroluje auditor. Správcovská společnost dá tyto dokumenty k dispozici podílníkům během čtyř měsíců, které následují po skončení účetního období a informuje je o výši příjmů, na které mají nárok: tyto dokumenty jsou zasílány poštou na požádání podílníků, jsou jim k dispozici u správcovské společnosti nebo u depozitáře. ČÁST III PODMÍNKY ROZDĚLENÍ VÝSLEDKŮ ČLÁNEK 9 KAPITALIZACE: Čistý výsledek účetního období je roven částce úroků, nedoplatků z úroků, dividend, prémií a balíků, odměn za účast na zasedáních a všech výnosů vztahujících se k cenným papírům, které tvoří portfolio fondu, zvýšený o výnos z částek, které jsou momentálně k dispozici a snížený o náklady na správu a zatížení půjčkami. Vyplatitelné částky jsou rovny čistému výsledku účetního období zvýšenému o nerozdělený zisk a zvýšené nebo snížené o zůstatek časového rozlišení příjmů spadajících do uzavřeného období. Částky k výplatě jsou plně kapitalizovány, s výjimkou těch, které jsou předmětem povinné výplaty na základě zákona. ČÁST IV FÚZE ROZDĚLENÍ ZRUŠENÍ - LIKVIDACE ČLÁNEK 10 FÚZE - ROZDĚLENÍ: Správcovská společnost může buď provést vklad, úplný nebo částečný, aktiv ve fondu do jiné SKIPCP, kterou spravuje, nebo rozdělit fond na dva nebo více jiných fondů, jejichž správu bude zajišťovat. Tyto operace fúze nebo rozdělení je možné provést až měsíc poté, co o nich byli informováni podílníci. Vedou k vydání nového potvrzení, kde je upřesněn počet podílů, které každý podílník vlastní. ČLÁNEK 11 ZRUŠENÍ - PRODLOUŽENÍ: Pokud aktiva fondu jsou po dobu třiceti dní nižší než částka stanovená v článku 2 výše, správcovská společnost o tom informuje Orgán pro finanční trhy a provede, kromě operace fúze s jiným investičním fondem, zrušení fondu. - Správcovská společnost může fond předčasně zrušit; informuje podílníky o svém rozhodnutí a od tohoto data již nejsou přijímány požadavky na upisování nebo odkup. - Správcovská společnost provede rovněž zrušení fondu v případě požadavku na odkup všech podílů, postoupení funkce depozitáře, pokud nebyl jmenován jiný depozitář, nebo při uplynutí doby trvání fondu, pokud tato nebyla prodloužena. Správcovská společnost informuje Orgán pro finanční trhy poštou o datu a stanoveném procesu zrušení. Poté zašle Orgánu pro finanční trhy zprávu auditora. O prodloužení fondu může rozhodnout správcovská společnost po dohodě s depozitářem. Její rozhodnutí musí být přijato minimálně 3 měsíce před skončením doby trvání stanovené pro fond a musí být oznámeno podílníkům a Orgánu pro finanční trhy. ČLÁNEK 12 - LIKVIDACE V případě zrušení je správcovská společnost pověřená operacemi likvidace. Za tímto účelem má co nejširší pravomoci k realizaci aktiv, výplatě případných věřitelů a rozdělení dostupného zůstatku mezi podílníky v hotovosti nebo v cenných papírech. Auditor a depozitář pokračují ve výkonu svých funkcí až do skončení operací likvidace. ČÁST V SPORY ČLÁNEK 13 PŘÍSLUŠNOST - VOLBA SÍDLA: Veškeré spory týkající se fondu, které se mohou vyskytnout po dobu jeho fungování nebo při jeho likvidaci, buď mezi podílníky nebo mezi podílníky a správcovskou společností nebo depozitářem, podléhají jurisdikci příslušných francouzských soudů. KB Ametyst Flexi ŘÁD- 2/3

KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT

KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT SKIPCP odpovídající evropským normám ČÁST A STATUTÁRNÍ ÚDAJE STRUČNÁ PREZENTACE: KÓD ISIN: FR0010510552 NÁZEV: KB AMETYST FLEXI

Více

KB Ametyst 5. Zjednodušený Statut

KB Ametyst 5. Zjednodušený Statut KB Ametyst 5 Zjednodušený Statut OBSAH Zjednodušený Statut 3 Část A statutární údaje 3 Stručná prezentace 3 Informace o investicích a správě 3 Klasifikace 3 Záruka 3 SKIPCP jiné SKIPCP 3 Cíl správy 4 Popis

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

Podílový fond KB AMETYST FLEXI Zpráva auditora týkající se roční závěrky Fiskální rok končící dne 29. ledna 2010

Podílový fond KB AMETYST FLEXI Zpráva auditora týkající se roční závěrky Fiskální rok končící dne 29. ledna 2010 Podílový fond KB AMETYST FLEXI Zpráva auditora týkající se roční závěrky Fiskální rok končící dne 29. ledna 2010 Podílový fond KB AMETYST FLEXI 17, cours Valmy 92987 Paris La Défense Zpráva auditora týkající

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Podílový fond podle 20 Zákona o investičních fondech. ISIN: AT0000A00EC3 / AT0000815022/ AT0000859418. Povolen Úřadem pro dohled na finančním trhem podle ustanovení

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta i) Informace týkající se společnosti KBC Renta (1) Stručná prezentace společnosti KBC Renta Datum vzniku: 6. ledna 1986 Členský stát registrace: Statut

Více

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 1. Název Fondu zní: KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.. 2. Zkrácený název Fondu zní: KB vyvážený

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace ÚcFi typové příklady 1. Hotovostní a bezhotovostní operace 1. Přijat vklad na běžný účet klienta 10 000,- 2. Klient vybral z běžného účtu 25 000,- 3. Banka přijala v hot. vklad na termínovaný účet 50 000,-

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World Convertible Bond World Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002 Místo

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům

Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Oznámení podílníkům. Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010

Oznámení podílníkům. Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010 Oznámení podílníkům 8. listopadu 2010 Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement Pioneer Funds P.F - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01.indd 1 3.11.2010 8:47:17 Pioneer Funds P.F - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01.indd

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003 PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Poznámka 31. prosince 2003 31. prosince 2002 Úrokové výnosy 4 14 317 24 767 Úrokové náklady 4-8

Více

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility.

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility. Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU)

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) L 193/134 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/1196 ze dne 2. července 2015, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/21 o ročních účetních závěrkách Evropské centrální banky (ECB/2015/26) RADA GUVERNÉRŮ

Více

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Lucemburk, 12. února 2013 Vážený akcionáři, Představenstvo společnosti

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT (LIAM) KB AMETYST 4

LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT (LIAM) KB AMETYST 4 LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT (LIAM) KB AMETYST 4 FISKÁLNÍ ROK KONČÍCÍ K: 24. 2. 2012 Obsah KB AMETYST 4 Informace o investicích a managementu... 3 Zpráva o činnosti... 6 Zpráva auditora... 7 Účetní

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

. 1 30.6.2013 30.6.2013 sestavené ke dni 31. 12. 2012 Název a sídlo účetní jednotky F-nadace Krásova 24 130 00 Praha 3 IČ: 604 49 837 F-nadace vznikla 25. července 1994 registrací u Obvodního úřadu

Více

PARVEST EURO EQUITIES Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EURO EQUITIES Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2015 COM(2015) 343 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 CS CS Obsah 1. Úvod... 3 2. Finanční stav fondu k 31. prosinci

Více

LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT (LIAM) KB AMETYST 5

LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT (LIAM) KB AMETYST 5 LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT (LIAM) KB AMETYST 5 FISKÁLNÍ ROK KONČÍCÍ DNE 28. 10. 2011 Obsah KB AMETYST 5 Informace o investicích a managementu... 3 Zpráva o činnosti... 6 Zpráva auditora... 7

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 1) Základní údaje a) Název: ČSOB Urokový Click 1 b) Datum uvedení na trh: Od 5. března 2012 do 4. května 2012 (včetně) c) Doba trvání: 30. června 2017 d)

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Informace o podfondu ČSOB Premium 12

Informace o podfondu ČSOB Premium 12 Informace o podfondu ČSOB Premium 12 1. Základní detaily 1.1. Název: ČSOB Premium 12 1.2. Datum otevření: Od 7. listopadu 2011 do 4. ledna 2012 (včetně) 1.3. Trvání: Omezena do 31. ledna 2017 1.4. Kotace

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období Rozvaha Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Praha 8, Sokolovská 17, 186 00 IČO: 289 92 610 Organizační složka podniku zahraniční osoby Předmět podnikání: Bankovní služby Kód banky: 2240 AKTÍVA

Více

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5%

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Akciová společnost BENETT, a.s. vydává dluhopisy v rozsahu stanoveném

Více

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY 24.1.2012 Úřední věstník Evropské unie L 19/37 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 21. prosince 2011, kterými se mění obecné zásady ECB/2010/20 o právním rámci pro účetnictví a

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond Článek I.

Více

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř)

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř) Klíčové informace účastnických fondů (3. pilíř) Obsah llianz účastnický povinný konzervativní fond.........2 llianz vyvážený účastnický fond.....................4 llianz dynamický účastnický fond...................6

Více

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1.

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. 1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. příklad - Co je kursovým rozdílem při částečné platbě 2. příklad - Co je směnou

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Cenné papíry a majetkové podíly. Michal Řičař Sandra Parmová

Cenné papíry a majetkové podíly. Michal Řičař Sandra Parmová Cenné papíry a majetkové podíly Michal Řičař Sandra Parmová Obsah Úvod Legislativní východiska Daňové souvislosti Pravidla oceňování Daňové dopady Daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně Účetní

Více

Fond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND

Fond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND Fond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND Sub-fond PARETURN, investiční společnosti s variabilním kapitálem podle práva Lucemburska ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Z SRPNA 2009 Zjednodušený prospekt obsahuje

Více

PARVEST BRAZIL Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST BRAZIL Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA-BoS-14/174 CS Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Více

Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015)

Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Tento dokument Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. (dále též IKS ) obsahuje časový rozvrh provozního dne a další důležitá pravidla a informace

Více

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 Zkouškové termíny ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127 1 Vymezení cenných papírů (CP) CP jsou v zákoně vymezeny výčtem: Akcie, zatímní listy, poukázky na

Více

TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů

TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů 1 Výnosově -rizikový profil Knockoutprodukty Warrants Výnosová-šance Garantované produkty Dluhopisy Diskontové produkty Airbag Bonus Indexové produkty Akciové

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30 Obsah Editorial..................................................... 9 Předmluva autora............................................ 10 Poznámky k zapisování příkladů................................ 11

Více

OBECNÉ ZÁSADY. (3) Kromě toho je třeba provést některé další technické změny v příloze IV obecných zásad ECB/2010/20. Článek 1. Změna.

OBECNÉ ZÁSADY. (3) Kromě toho je třeba provést některé další technické změny v příloze IV obecných zásad ECB/2010/20. Článek 1. Změna. 21.7.2015 L 193/147 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/1197 ze dne 2. července 2015, kterými se mění obecné zásady ECB/2010/20 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování

Více

Změny, které nastaly v souvislosti s činností Správce fondu, dále významnější faktory působící na vývoj investiční politiky, ostatní informace

Změny, které nastaly v souvislosti s činností Správce fondu, dále významnější faktory působící na vývoj investiční politiky, ostatní informace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Základní údaje Název Název v anglickém jazyce Název v maďarském jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v maďarském jazyce GE Money Peněžní Otevřený Podílový

Více

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Dříve PARVEST Dynamic Eonia Premium Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace

Více

Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

STATUT. (úplné znění)

STATUT. (úplné znění) STATUT Pioneer zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská

Více

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 26.2 tohoto statutu,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 26.2 tohoto statutu, L 68/54 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY 2015/425 ze dne 15. prosince 2014, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/21 o ročních účetních závěrkách Evropské centrální banky (ECB/2014/55) RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ

Více

KB AKCENT 2 ZJEDNODUŠENÝ STATUT

KB AKCENT 2 ZJEDNODUŠENÝ STATUT KB AKCENT 2 ZJEDNODUŠENÝ STATUT 1 OBSAH ZJEDNODUŠENÝ STATUT... 3 ČÁST A STATUTÁRNÍ ÚDAJE... 3 STRUČNÁ PREZENTACE...3 INFORMACE O INVESTICÍCH A SPRÁVĚ...3 KLASIFIKACE... 3 ZÁRUKA... 3 SKIPCP JINÉ SKIPCP...

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu

Více

Obecné pokyny k tzv. look-through přístupu

Obecné pokyny k tzv. look-through přístupu EIOPA-BoS-14/171 CS Obecné pokyny k tzv. look-through přístupu EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Více

PARVEST ENHANCED EONIA 1 YEAR Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST ENHANCED EONIA 1 YEAR Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond PARVEST Enhanced Eonia Year byl založen dne 30. října 2007. Dříve PARVEST Dynamic Year (EUR) Zjednodušený prospekt

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování ( Fond Commun de Placement ) založenou podle právního řádu

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen Český balancovaný fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU ČSOB AKCIOVÝ MIX,

ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU ČSOB AKCIOVÝ MIX, ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU ČSOB AKCIOVÝ MIX, ČSOB INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S., ČLEN SKUPINY ČSOB, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND OBSAH ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU... 1 1 OBECNÉ INFORMACE

Více