tudijní texty Jedenácté přepracované vydání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "tudijní texty Jedenácté přepracované vydání"

Transkript

1 s Jedenácté přepracované vydání tudijní texty odborného minima znalostí pro základní kvalifikační stupeň odborné způsobilosti pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí podle zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona, v platném znění Praha, prosinec 2013

2

3 Zpracoval kolektiv autorů: Allianz pojišťovna, a. s. (tematický okruh 1) Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (tematický okruh 2.1) Sekretariát ČAP (tematický okruh 2.2, a 2.3.6, a a 2.6) Triglav pojišťovna, a.s. (tematický okruh a 2.3.2) AXA životní pojišťovna a.s. (tematický okruh a 2.3.4) Česká pojišťovna a.s. (tematický okruh 2.4.1) UNIQA pojišťovna, a.s. (tematický okruh a 2.4.5) ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB (tematický okruh 2.5) ERV pojišťovna, a.s. (tematický okruh 2.7.1) Česká kancelář pojistitelů (tematický okruh 2.7.2) Generali Pojišťovna a.s. (tematický okruh 3A) Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (tematický okruh 3B) Sekretariát ČAP (tematický okruh 4) JEDENÁCTÉ VYDÁNÍ: sekretariát ČAP Jedenácté přepracované vydání Copyright 2013 Česká asociace pojišťoven

4 Obsah 1 Právní úprava soukromého pojišťovnictví Základní pojmy Předmět úpravy zákona o pojišťovnictví Obsah pojišťovací činnosti, rozdíl oproti zajišťovací činnosti, činnosti související s pojišťovací činností Správa pojištění, pojistný kmen (jde o kmen pojišťovny), důsledky převodu pojistného kmene pro klienty Ovládající a ovládaná osob, střet zájmů Doklad o bezúhonnosti a o dosaženém vzdělání a praxi Odvětví a skupiny pojištění Provozování činnosti v pojišťovnictví Dohled v pojišťovnictví (jeho výkon, formy a nástroje) Rozsah a předmět dohledu v pojišťovnictví v ČR Sankce pro pojišťovny Povolení k provozování pojišťovací činnosti Mlčenlivost a ochrana osobních údajů (povinnosti, sankce) a opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Povinnost mlčenlivosti, výjimky z této povinnosti Ochrana osobních údajů (základní pojmy, sankce) Povinnosti pojišťovacího zprostředkovatele jako zpracovatele osobních údajů Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Právní úprava soukromého pojištění Obecné právní pojmy (právní jednání, právní osobnost a svéprávnost, povinnost nahradit újmu) Právní jednání v pojištění Právní osobnost a svéprávnost fyzických osob Povinnost nahradit újmu Základní pojmy Zájemci o pojištění, účastníci pojištění Pojistná hodnota, pojistná částka, limit pojistného plnění Pojistné Škodní a pojistná událost Pojistné plnění (záloha), promlčení práva na pojistné plnění Časová a nová cena Odkupné, snížení pojistné částky, snížení ročního důchodu a zkrácení pojistné doby

5 Obsah 2.3 Pojištění vznik, zánik, přerušení, pojistná smlouva Obsah pojistné smlouvy a pojistky, pojistné podmínky Způsob uzavření pojistné smlouvy a její forma Vznik pojištění Změny v pojistné smlouvě Přerušení pojištění Zánik pojištění Škodové pojištění Definice a druhy škodového pojištění Podpojištění, přepojištění Zachraňovací náklady Změna vlastnictví pojištěného majetku Množné pojištění Obnosové pojištění Definice a druhy obnosového pojištění Přezkoumání zdravotního stavu pro účely pojištění osob Informace poskytované zájemci a pojistníkovi Informace poskytované zájemci před uzavřením pojistné smlouvy Informace poskytované pojistníkovi během trvání pojistné smlouvy Povinná pojištění Povinná pojištění Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla A Zprostředkování pojištění (jen pro zprostředkovatele) A.1 Základní pojmy zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí A.1.1 Zprostředkovatelská činnost v pojišťovnictví A.1.2 Typy pojišťovacích zprostředkovatelů A.1.3 Odpovědnost pojišťovacího zprostředkovatele A.1.4 Inkaso pojistného (oprávnění, zákaz, finanční jistina, zvláštní bankovní účet) A.1.5 Registr pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí

6 Obsah 3A.2 Předpoklady činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů (registrace, jednotný evropský trh) A.2.1 Odborná způsobilost pojišťovacího zprostředkovatele A.2.2 Důvěryhodnost fyzických osob A.2.3 Důvěryhodnost právnické osoby A.2.4 3A.2.5 Registrace Postavení odpovědného zástupce právnické osoby pojišťovacího zprostředkovatele A.3 Právní vztahy mezi pojišťovnou a pojišťovacím zprostředkovatelem A.3.1 Smluvní vztahy A.3.2 Odměňování A.4 Dohled nad provozováním činnosti (působnost, opatření) A.4.1 Roční výkaz činnosti zprostředkovatele A.4.2 Pozastavení a přerušení zprostředkovatelské činnosti A.4.3 Přestupky a jiné správní delikty, sankce za porušení povinností A.5 Práva a povinnosti pojišťovacího zprostředkovatele (vůči klientovi, pojišťovně, např. postup při sjednávání pojištění, informační povinnost, výkaznictví, účetnictví, ale také odpovědnost za škodu, důsledky porušení povinností, odměňování) A.5.1 Povinnosti pojišťovacího zprostředkovatele vůči klientovi A.5.2 Povinnosti pojišťovacího zprostředkovatele vůči pojišťovně B Likvidace pojistných událostí (jen pro samostatné likvidátory pojistných událostí) B.1 Základní pojmy zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí B.1.1 Činnost samostatného likvidátora pojistných událostí B.1.2 Odpovědnost samostatného likvidátora pojistných událostí B.1.3 Registr samostatných likvidátorů pojistných událostí B.2 Předpoklady činnosti samostatných likvidátorů pojistných událostí B.2.1 Odborná způsobilost samostatného likvidátora pojistných událostí B.2.2 Důvěryhodnost fyzické osoby B.2.3 Důvěryhodnost právnické osoby B.2.4 3B.2.5 Registrace Postavení odpovědného zástupce právnické osoby samostatného likvidátora pojistných událostí

7 Obsah 3B.3 Právní vztahy mezi pojišťovnou a samostatným likvidátorem pojistných událostí B.3.1 Smlouva s pojišťovnou B.4 Dohled nad provozováním činnosti (působnost, opatření) B.4.1 Přerušení a pozastavení činnosti samostatného likvidátora pojistných událostí B.4.2 Přestupky a sankce za porušení povinností B.5 Práva a povinnosti samostatného likvidátora pojistných událostí (vůči klientovi, pojišťovně, odpovědnost za škodu, důsledky porušení povinností apod.) B.5.1 Informační povinnosti samostatného likvidátora pojistných událostí vůči klientovi B.5.2 Informační povinnosti samostatného likvidátora pojistných událostí vůči pojišťovně Další požadavky Daňová úprava pojištění z hlediska klienta Charakteristika životního pojištění podle zákona o daních z příjmů Zdanění pojistného plnění, odkupného a dalších plnění ze životního pojištění Etika při výkonu činnosti pojišťovacího zprostředkovatele a samostatného likvidátora pojistných událostí (Kodexy etiky) Hlavní zásady jednání s klientem Pojistný podvod

8 Struktura zpracování: Studijní texty jsou po formální stránce zpracovány podle následujícího schématu: A) Téma název tematického okruhu, subokruhu a konkrétního tématu. Tematický okruh (viz příloha č. 3 k prováděcí vyhlášce) Tematický subokruh (viz příloha č. 3 k prováděcí vyhlášce) Konkrétní téma B) Citace příslušného ustanovení zákona, který se vztahuje k obsahu konkrétního tématu. Uvede se příslušné ustanovení zákona: ZPOJ zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů ZPZ zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů ZPS zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů, zrušen s účinností od ZPOV zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů, OZ zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zrušen s účinností od NOZ zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nabyl účinnosti OBZ zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů ZDP zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů ZOOU zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů PSP zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu TZ zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník C) Vysvětlující text stručný studijní text k obsahu konkrétního tématu (viz ad A), a to s důrazem na obsah správných odpovědí na jednotlivé otázky zkušebního testu (viz. E), případně seznam použité literatury, byla-li použita. PP D) Příklad ukázka vysvětlující význam a dopad praktické aplikace příslušné právní úpravy. ;; E) Zkušební test: obsahuje číslo a vlastní text otázky (resp. otázek) a nabídku tří odpovědí (a, b, c) s tím, že správná je zvýrazněna tučným písmem (viz šablona níže). Zpravidla je otázek uvedeno více. č. Text otázky a) Nesprávná odpověď. b) Správná odpověď. c) Nesprávná odpověď. 8

9 Nový občanský zákoník: Nová úprava soukromého práva zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (NOZ). Dne nabývá účinnosti výše uvedený zákon, který znamená komplexní novou úpravu soukromého práva v České republice. Kromě dalších zásadních změn, přináší NOZ i podstatnou změnu v právní povaze a v aplikovatelnosti jednotlivých ustanovení. Jedná se určení, zda se jedná o normy dispozitivní, od kterých se lze odchýlit, či normy kogentní, od nichž se odchýlit nelze. Základní pravidlo pro posouzení právní povahy ustanovení NOZ je obsaženo v jeho 1 odst. 2: Nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona; zakázána jsou ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti. Z uvedeného ustanovení vyplývá základní pravidlo rozlišení kogentních norem odchýlení se od zákona je možné v případě, pokud je zákon výslovně nezakazuje. Takovými ustanoveními, od nichž zákon zakazuje se odchýlit, jsou např. veškerá ustanovení zákona stanovená na ochranu spotřebitele. Kromě tohoto obecného základního vymezení jsou dále zakázána ujednání, která porušují dobré mravy, veřejný pořádek a osobnostní práva (práva týkající se postavení osob a právo na ochranu osobnosti). Zákon také nově upřednostňuje princip spíše relativní neplatnosti právního jednání, přičemž za absolutně neplatné je považováno právní jednání, které se zjevně příčí dobrým mravům, anebo odporuje zákonu a zjevně narušuje veřejný pořádek a právní jednání, které zavazuje k plnění od počátku nemožnému. Pro oblast pojištění tedy zákon stanoví vedle dispozitivních ustanovení i ustanovení kogentní povahy, např. ustanovení k ochraně spotřebitele.

10 1 Právní úprava soukromého pojišťovnictví

11 Právní úprava soukromého pojišťovnictví Základní pojmy Předmět úpravy zákona o pojišťovnictví ZPOJ 1 až 3 ZPOJ zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje podmínky provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti a výkon dohledu v pojišťovnictví. Tímto zákonem se řídí provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti pojišťovnou nebo zajišťovnou se sídlem na území České republiky, provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti na území ČR pojišťovnou se sídlem na území členského státu Evropské unie nebo na území státu tvořícího Evropský hospodářský prostor jiného než Česká republika (dále jen jiný členský stát ), provozování zajišťovací činnosti na území ČR zajišťovnou se sídlem na území jiného členského státu a provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti na území ČR pojišťovnou se sídlem na území třetího státu a provozování zajišťovací činnosti na území ČR zajišťovnou se sídlem na území třetího státu. (Třetím státem je jiný stát než členský stát EU a než stát tvořící Evropský hospodářský prostor. Tento zákon se nevztahuje na provádění nemocenského a důchodového pojištění, penzijního připojištění se státním příspěvkem, zaměstnaneckého penzijního pojištění, úrazového pojištění zaměstnanců a veřejného zdravotního pojištění, nestanoví-li jiný právní předpis jinak. Vymezení základních pojmů: Pojišťovna je tuzemská pojišťovna, pojišťovna z jiného členského státu nebo pojišťovna z třetího státu. Tuzemská pojišťovna je právnická osoba se sídlem na území České republiky, které bylo uděleno Českou národní bankou povolení k provozování pojišťovací činnosti dle ZPOJ. Pojišťovna z jiného členského státu je právnická osoba se sídlem na území jiného členského státu, které bylo uděleno úřední povolení k provozování pojišťovací činnosti. Zajišťovnou je tuzemská zajišťovna, zajišťovna z jiného členského státu nebo zajišťovna z třetího státu. Tuzemská zajišťovna je právnická osoba se sídlem na území České republiky, které bylo Českou národní bankou uděleno povolení k provozování zajišťovací činnosti dle ZPOJ. Evropský hospodářský prostor tvoří 27 členských států Evropské unie a spolu s nimi Island, Norsko a Lichtenštejnsko. Pojišťovna z třetího státu právnická osoba se sídlem na území třetího státu, která je v souladu s právem země svého sídla oprávněna provozovat pojišťovací činnost. ;; Zkušební test: 1 Zákon o pojišťovnictví upravuje: a) Pouze podmínky provozování zprostředkovatelské činnosti. b) Podmínky provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti a výkon dohledu v pojišťovnictví. c) Podmínky uzavírání pojistné smlouvy. 11

12 Právní úprava soukromého pojišťovnictví 1 2 Upravuje zákon o pojišťovnictví též provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti pojišťovnou nebo zajišťovnou se sídlem na území České republiky? a) Ne. b) Ano. c) Ano, ale pouze provozování pojišťovací činnosti. 3 Upravuje zákon o pojišťovnictví též provozování pojišťovací činnosti na území České republiky pojišťovnou se sídlem na území jiného členského státu Evropské unie a na území státu Evropského hospodářského prostoru? a) Ne b) Ano. c) Ano, ale pouze do

13 Právní úprava soukromého pojišťovnictví Obsah pojišťovací činnosti, rozdíl oproti zajišťovací činnosti, činnosti související s pojišťovací činností ZPOJ 3 Pojišťovací činnost spočívá především v přebírání pojistných rizik na základě uzavřených pojistných smluv a plnění z nich. Součástí pojišťovací činnosti je správa pojištění, likvidace pojistných událostí, poskytování asistenčních služeb, nakládání s aktivy, jejichž zdrojem jsou technické rezervy pojišťovny, uzavírání smluv pojišťovnou se zajišťovnami o zajištění závazků pojišťovny vyplývajících z jí uzavřených pojistných smluv a činnosti směřující k předcházení vzniku škod a zmírňování jejich následků. Zajišťovací činnost je přebírání pojistných rizik na základě uzavřených smluv, kterými se zajišťovna zavazuje poskytnout pojišťovně ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená, a pojistitel se zavazuje platit zajistiteli ve smlouvě určenou část pojistného (dále jen zajistné ) z pojistných smluv uzavřených pojistitelem ( zajišťovací smlouva ), plnění z těchto smluv a uzavírání zajišťovacích smluv mezi zajistiteli. Součástí zajišťovací činnosti je správa zajištění, nakládání s aktivy, jejichž zdrojem jsou technické rezervy zajišťovny. Činností související s pojišťovací činností je zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací nebo zajišťovací činností, poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob, šetření pojistných událostí, vzdělávací činnost v oblasti pojišťovnictví a jiných finančních služeb, zprostředkování jiných finančních služeb a další činnosti související s výkonem povolené pojišťovací činnosti. ;; Zkušební test: 4 Pojišťovací činnost je zejména: a) Činnost pojišťovacích zprostředkovatelů. b) Přebírání pojistných rizik na základě uzavřených pojistných smluv a plnění z nich. c) Spolupráce pojišťovny a zajišťovny. 5 Co je to zajišťovací činnost? a) Poskytování okamžité pomoci pojistníkovi, pokud nastane pojistná událost. Přebírání pojistných rizik na základě uzavřených smluv, kterými se zajišťovna zavazuje poskytnout pojišťovně ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve b) smlouvě blíže označená, a pojistitel se zavazuje platit zajistiteli ve smlouvě určenou část pojistného. c) Provádění dozoru nad činností pojišťovny. 6 Co je také obsahem zajišťovací činnosti? a) Uzavírání zajistných smluv s pojistníkem. b) Uzavírání zajistných smluv mezi pojišťovnou a zajišťovnou. c) Asistenční služba zajišťující pomoc pojištěným. 13

14 Právní úprava soukromého pojišťovnictví 1 7 Je obsahem pojišťovací činnosti též uzavírání pojistných smluv pojišťovnou? a) Ne, neboť uzavírání pojistných smluv patří do zajišťovací činnosti. b) Ano. c) Ano, jedná-li se o fyzické osoby. 14

15 Právní úprava soukromého pojišťovnictví Správa pojištění, pojistný kmen (jde o kmen pojišťovny), důsledky převodu pojistného kmene pro klienty ZPOJ 3, 103 Správa pojištění nebo zajištění jsou činnosti směřující k zabezpečení trvání a aktualizaci stavu pojistných nebo zajišťovacích smluv. Pojistný kmen je soubor uzavřených pojistných smluv. Příslušenstvím pojistného kmene jsou práva a povinnosti, které vyplývají z uzavřených pojistných smluv, a finanční umístění odpovídající tomuto kmeni. Převod pojistného kmene Česká národní banka může tuzemské pojišťovně nařídit převést na jinou pojišťovnu pojistný kmen nebo jeho část, jestliže tato tuzemská pojišťovna neplní opatření k nápravě jí uložená Českou národní bankou nebo v souvislosti: a) s ohrožením její schopnosti dostát svým závazkům, b) se zavedením nucené správy, c) s pozastavením oprávnění k uzavírání pojistných smluv a rozšiřování závazků, nebo, d) s odnětím povolení k provozování pojišťovací činnosti. Pojistné podmínky jsou smluvní podmínky zpracované pojišťovnou pro uzavírání pojistných smluv pro jednotlivá pojistná odvětví nebo pro jednotlivé typy pojištění sjednávaných v rámci pojistného odvětví, zejména všeobecné pojistné podmínky, zvláštní nebo doplňkové pojistné podmínky. Asistenčními službami se rozumí pomoc poskytovaná osobám, které se dostanou do nesnází během cestování nebo při pobytu mimo místo svého bydliště, která spočívá v závazku pojišťovny, provozující pojišťovací činnost podle pojistného odvětví uvedeného v části B bodě 18 přílohy č. 1 k ZPOJ (pojištění pomoci osobám v nouzi během cestování nebo pobytu místo místa svého bydliště, včetně pojištění finančních ztrát bezprostředně souvisejících s cestováním) poskytnout na základě předchozí úhrady pojistného okamžitě dostupnou pomoc oprávněné osobě. Tato pomoc může mít podobu věcného i finančního plnění; za asistenční činnost se nepovažuje servis nebo údržba vozidla. ;; Zkušební test: 8 Soubor uzavřených pojistných smluv se nazývá: a) Příslušenství pojistného kmene. b) Pojistný kmen. c) Fond pojistných smluv. 9 Co je pojistný kmen? a) Databáze pojistných zprostředkovatelů. b) Soubor uzavřených pojistných smluv. c) Uzavřené smlouvy na životní pojištění. 15

16 Právní úprava soukromého pojišťovnictví 1 10 Jaké jsou základní druhy pojistných podmínek? a) Základní pojistné podmínky a vedlejší pojistné podmínky. b) Všeobecné pojistné podmínky, zvláštní nebo doplňkové pojistné podmínky. c) Všeobecné pojistné podmínky, vedlejší a důležité pojistné podmínky. 11 Činnosti směřující k zabezpečení trvání a aktualizaci stavu pojistných nebo zajišťovacích smluv se nazývají: a) Klasifikace pojistných smluv. b) Správa pojištění nebo zajištění. c) Klientský servis. 12 Co je to správa pojištění nebo zajištění? a) Výplata provizí pojišťovacím zprostředkovatelům. b) Správa pojištění nebo zajištění jsou činnosti směřující k zabezpečení trvání a aktualizaci stavu pojistných nebo zajišťovacích smluv. c) Provádění dohledu nad pojišťovnami. 16

17 Právní úprava soukromého pojišťovnictví Ovládající a ovládaná osob, střet zájmů ZPOJ 3, 10 Ovládající osoba je osoba, která: a) disponuje většinou hlasovacích práv společníků nebo členů v jiné obchodní korporaci, b) má právo jmenovat, volit či odvolat většinu členů statutárního nebo kontrolního orgánu jiné obchodní korporace a je zároveň společníkem nebo členem takové korporace, c) má právo uplatňovat rozhodující vliv v jakékoliv jiné obchodní korporaci, jejíž je společníkem nebo členem, na základě smlouvy, kterou s ní uzavřela, d) je společníkem nebo členem jakékoli jiné korporace a 1. většina členů statutárního nebo kontrolního orgánu této korporace byla jmenována výhradně pomocí využití jejích hlasovacích práv, nemá-li však jiná osoba vůči této ovládané osobě práva uvedená v písmenech a), b) nebo c), nebo 2. vykonává na základě dohody uzavřené s ostatními společníky nebo členy této korporace většinu hlasovacích práv společníků v této korporaci, nebo e) jinak než podle písmen a) až d) skutečně uplatňuje rozhodující vliv v jiné osobě. Ovládanou osobou je osoba, vůči níž je jiná osoba v postavení ovládající osoby. Všechny ovládané osoby ovládaných osob jsou rovněž považovány za ovládané osoby. Střet zájmů Statutárním orgánem nebo jeho členem, členem dozorčího orgánu tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny, jejich prokuristou a osobou s účastí na jejím řízení nesmí být fyzická osoba, která je: a) poslancem nebo senátorem Parlamentu České republiky, členem vlády České republiky nebo vedoucím jiného úředního orgánu státní správy, b) prezidentem, viceprezidentem nebo členem Nejvyššího kontrolního úřadu nebo zaměstnancem státu zařazeným do Nejvyššího kontrolního úřadu, členem bankovní rady České národní banky nebo jejím zaměstnancem, c) statutárním orgánem nebo jeho členem, členem dozorčího orgánu nebo prokuristou jiné tuzemské právnické osoby, která je pojišťovnou, zajišťovnou, penzijním fondem, bankou nebo jinou finanční institucí, pojišťovacím zprostředkovatelem, samostatným likvidátorem pojistných událostí, anebo osobou s povolením k obchodování s cennými papíry; to neplatí, je-li tato právnická osoba ovládanou osobou nebo ovládající osobou pojišťovny nebo zajišťovny, ve které je tato fyzická osoba členem statutárního nebo dozorčího orgánu, anebo jejich prokuristou, nebo jedná-li se o koncern, d) pojišťovacím zprostředkovatelem, samostatným likvidátorem pojistných událostí, zaměstnancem centrálního depozitáře nebo organizátora regulovaného trhu. 17

18 Právní úprava soukromého pojišťovnictví 1 ;; Zkušební test: 13 Jak se nazývá osoba, která disponuje většinou hlasovacích práv společníků v jiné obchodní korporaci? a) Ovládaná osoba. b) Ovládající osoba. c) Dispoziční osoba. 14 Je střetem zájmů, když je členem dozorčího orgánu tuzemské pojišťovny člen vlády České republiky? a) Ne, není. b) Ano, je. c) Není, pokud má povolení České národní banky. 18

19 Právní úprava soukromého pojišťovnictví Doklad o bezúhonnosti a o dosaženém vzdělání a praxi ZPOJ 11 Dokladem o bezúhonnosti občana České republiky a zahraniční fyzické osoby, jež se v posledních 3 letech před dnem, ke kterému se prokazuje bezúhonnost, zdržovala nepřetržitě po dobu více než 3 měsíců v České republice, je výpis z Rejstříku trestů. Dokladem o bezúhonnosti tuzemské právnické osoby a zahraniční právnické osoby je výpis z Rejstříku trestů, jestliže tato osoba v posledních třech letech přede dnem, ke kterému se prokazuje bezúhonnost, působila v České republice tak, že zde měla sídlo anebo alespoň vykonávala svoji činnost nebo měla zde svůj majetek nepřetržitě po dobu více než 3 měsíců. Jako doklad o dosaženém vzdělání posuzované fyzické osoby se předkládá vysokoškolský diplom spolu s vysvědčením o státní zkoušce, vysvědčení o absolutoriu, diplom absolventa vyšší odborné školy, vysvědčení o maturitní zkoušce nebo jiný obdobný doklad vydaný příslušnou vzdělávací institucí nebo jiný doklad, který věrohodným způsobem dokládá: a) název a druh nebo typ vzdělávací instituce, b) řádné ukončení studijního programu, c) dobu trvání studijního programu a jeho náplň. Jako doklad o dosavadních zkušenostech nebo o výkonu funkce posuzované fyzické osoby se předkládá čestné prohlášení zejména s údaji o všech vykonávaných zaměstnáních s popisem vykonávaných činností a funkcí, o všech podnikatelských aktivitách, jiných samostatně výdělečných činnostech, členství v orgánech jiných právnických osob a členstvích v profesních sdruženích, komorách nebo asociacích. ;; Zkušební test: 15 Co je dokladem o bezúhonnosti občana České republiky? a) Výpis z obchodního rejstříku. b) Výpis z Rejstříku trestů. c) Doklad finančního úřadu o bezdlužnosti. 16 Je dokladem o dosaženém vzdělání posuzované fyzické osoby doklad obdobný vysvědčení o maturitní zkoušce? a) Ano. b) Ano, ale musí být vydaný příslušnou vzdělávací institucí. c) Ne. 19

20 Právní úprava soukromého pojišťovnictví Odvětví a skupiny pojištění ZPOJ příloha č. 1 Tak jako v každém oboru i v pojišťovnictví se setkáváme s určitým dělením a strukturováním. Základní rozdělení podle přílohy č. 1 k ZPOJ vychází z dělení na odvětví životních a neživotních pojištění a skupiny neživotních pojištění. A) Odvětví životních pojištění 1. Pojištění a) pro případ smrti, pro případ dožití, pojištění pro případ dožití se stanoveného věku nebo dřívější smrti, pojištění spojených životů, s výplatou zaplaceného pojistného, b) důchodu, c) pojištění úrazu nebo nemoci. 2. Svatební pojištění nebo pojištění prostředků na výživu dětí. 3. Pojištění podle bodu 1 písm. a) a b) a v bodě 2, která jsou spojená s investičním fondem. 4. Trvalé zdravotní pojištění. 5. Kapitalizace příspěvků hrazených skupinou přispěvatelů a následné rozdělování akumulovaných aktiv mezi přeživší přispěvatele nebo mezi osoby oprávněné po zemřelých přispěvatelích. 6. Umořování kapitálu založené na pojistně matematickém výpočtu, jimiž jsou proti jednorázovým nebo periodickým platbám dohodnutým předem přijaty závazky se stanovenou dobou trvání a ve stanovené výši. 7. Správa skupinových penzijních fondů. B) Odvětví neživotních pojištění 1. Úrazové pojištění a) s jednorázovým plněním, b) s plněním povahy náhrady újmy, c) s kombinovaným plněním, d) cestujících. 2. Pojištění nemoci a) s jednorázovým plněním, b) s plněním povahy náhrady újmy, c) s kombinovaným plněním, d) soukromé zdravotní pojištění. 3. Pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a) motorových, b) nemotorových. 4. Pojištění škod na drážních vozidlech. 5. Pojištění škod na leteckých dopravních prostředcích. 6. Pojištění škod na plavidlech. 7. Pojištění přepravovaných věcí včetně zavazadel a jiného majetku bez ohledu na použitý dopravní prostředek. 20

21 Právní úprava soukromého pojišťovnictví 1 8. Pojištění škod na majetku jiném než uvedeném v bodech 3 až 7 způsobených: požárem výbuchem vichřicí přírodními živly jinými než vichřicí (např. blesk, povodeň, záplava) jadernou energií sesuvem nebo poklesem půdy 9. Pojištění jiných škod na majetku jiném než uvedeném v bodech 3 až 7 vzniklých krupobitím nebo mrazem, anebo jinými nebezpečími (např. loupeží, krádeží nebo újmy způsobené lesní zvěří), nejsou-li tato zahrnuta v bodě 8, vč. pojištění škod na hospodářských zvířatech způsobených nákazou nebo jinými pojistnými nebezpečími. 10. Pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající a) z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, b) z činnosti dopravce, c) z provozu drážního vozidla. 11. Pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví nebo užití leteckého dopravního prostředku, včetně odpovědnosti dopravce. 12. Pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví nebo užití říčního, průplavového, jezerního nebo námořního plavidla, včetně odpovědnosti dopravce. 13. Všeobecné pojištění odpovědnosti za újmu jinou než uvedenou v odvětvích č. 10 až 12: a) odpovědnost za škodu na životním prostředí, b) odpovědnost za škodu způsobenou jaderným zařízením, c) odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku, d) ostatní. 14. Pojištění úvěru a) obecná platební neschopnost, b) vývozní úvěr, c) splátkový úvěr, d) hypoteční úvěr, e) zemědělský úvěr. 15. Pojištění záruky (kauce) a) přímé záruky, b) nepřímé záruky. 16. Pojištění různých finančních ztrát vyplývajících a) z výkonu povolání, b) z nedostatečného příjmu, c) ze špatných povětrnostních podmínek, d) ze ztráty zisku, e) ze stálých nákladů, f) z nepředvídaných obchodních výdajů, g) ze ztráty tržní hodnoty, h) ze ztráty pravidelného zdroje příjmu, i) z jiné nepřímé obchodní finanční ztráty, j) z ostatních finančních ztrát. 17. Pojištění právní ochrany. 18. Pojištění pomoci osobám v nouzi během cestování nebo pobytu mimo místa svého bydliště, včetně pojištění finančních ztrát bezprostředně souvisejících s cestováním. 21

22 Právní úprava soukromého pojišťovnictví 1 ;; Zkušební test: 17 Pojištění se podle zákona o pojišťovnictví člení na odvětví: a) Životní pojištění a důchodové pojištění. b) Životní pojištění a neživotní pojištění. Výpis z Rejstříku trestů. c) Neživotní pojištění a úrazové pojištění. 18 Patří důchodové pojištění podle zákona o důchodovém pojištění mezi odvětví životního pojištění? a) Ano, patří za předpokladu, že bylo uzavřeno před b) Nepatří. c) Ano, patří. 19 Je odvětvím životního pojištění též penzijní připojištění podle zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem? a) Ano, je za předpokladu, že bylo uzavřeno před b) Není. c) Ano. 22

23 Právní úprava soukromého pojišťovnictví Provozování činnosti v pojišťovnictví ZPOJ 4, 6, 36 Provozovat na území České republiky pojišťovací činnost může pouze tuzemská pojišťovna a pojišťovna z třetího státu, které bylo Českou národní bankou uděleno povolení k provozování této činnosti, nebo pojišťovna z jiného členského státu, a to na základě práva zřizovat pobočky nebo na základě svobody dočasně poskytovat služby. Provozovat na území České republiky zajišťovací činnost může pouze tuzemská zajišťovna a, nestanoví-li ZPOJ jinak, zajišťovna z třetího státu, které bylo Českou národní bankou uděleno povolení k provozování této činnosti, nebo zajišťovna z jiného členského státu, a to na základě práva zřizovat pobočky nebo na základě svobody dočasně poskytovat služby. Provozovat na území České republiky zajišťovací činnost může také tuzemská pojišťovna a, nestanoví-li ZPOJ jinak, pojišťovna z třetího státu, které bylo Českou národní bankou uděleno povolení k provozování této činnosti, nebo pojišťovna z jiného členského státu, a to na základě práva zřizovat pobočky nebo na základě svobody dočasně poskytovat služby. Pojišťovna nebo zajišťovna je oprávněna provozovat pouze pojišťovací nebo zajišťovací činnost a činnosti s ní související povolené jí příslušným orgánem dohledu, je povinna jednat s odbornou péčí a postupovat obezřetně, zejména neprovádět tyto činnosti způsobem, který poškozuje majetek jí svěřený třetími osobami nebo ohrožuje její bezpečnost a stabilitu nebo bezpečnost a stabilitu osob s ní propojených. Pojišťovna nebo zajišťovna může na území České republiky při zprostředkování pojištění nebo zajištění a při likvidaci pojistných událostí využívat služeb pouze pojišťovacího zprostředkovatele nebo samostatného likvidátora pojistných událostí, který svoji činnost vykonává v souladu s podmínkami zákona upravujícího činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí (ZPZ). Pojišťovna nebo zajišťovna postupuje ve své činnosti tak, aby nedocházelo ke ztížení nebo znemožnění výkonu dohledu podle ZPOJ. Pojišťovna nebo zajišťovna při provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti zpracovává osobní údaje včetně rodných čísel; takové zpracování osobních údajů se považuje za zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnosti správce podle ZOOU. ;; Zkušební test: 20 Kdo uděluje povolení k provozování tuzemské pojišťovny? a) Příslušný finanční úřad. b) Česká národní banka. c) Nadřízená zajišťovna. 23

Pro zpracování školících materiálů pro doškolovací kurs se doporučuje vycházet zejména z následujících právních předpisů a literatury:

Pro zpracování školících materiálů pro doškolovací kurs se doporučuje vycházet zejména z následujících právních předpisů a literatury: Příloha č. 2 k Metodice doškolovacích kursů pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí Obsahová náplň pro doškolovací kurs odborné způsobilosti pojišťovacích zprostředkovatelů

Více

Mendelova univerzita v Brně & Česká komora samostatných likvidátorů pojistných událostí

Mendelova univerzita v Brně & Česká komora samostatných likvidátorů pojistných událostí I. 1. Zákon o pojišťovnictví upravuje: a) Pouze podmínky provozování zprostředkovatelské činnosti. b) Podmínky provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti a výkon dohledu v pojišťovnictví. c) Podmínky

Více

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění)

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění) 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2001

Více

Soubor otázek k zajištění zkoušek odborné způsobilosti pro základní kvalifikační stupeň - otázky č. 1-297.

Soubor otázek k zajištění zkoušek odborné způsobilosti pro základní kvalifikační stupeň - otázky č. 1-297. Soubor otázek k zajištění zkoušek odborné způsobilosti pro základní kvalifikační stupeň - otázky č. 1-297. 1 Zákon o pojišťovnictví upravuje: a) Pouze podmínky provozování zprostředkovatelské činnosti.

Více

363/1999 Sb. ZÁKON ze dne 21. prosince 1999. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů. (zákon o pojišťovnictví)

363/1999 Sb. ZÁKON ze dne 21. prosince 1999. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů. (zákon o pojišťovnictví) 363/1999 Sb. ZÁKON ze dne 21. prosince 1999 o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) ve znění zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 316/2001 Sb., zákona č. 12/2002

Více

ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 ČÁST PRVNÍ OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Působnost zákona

ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 ČÁST PRVNÍ OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Působnost zákona 101 ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů Změna: 227/2000 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ HLAVA I ÚVODNÍ

Více

NÁKLADY SPOJENÉ SE SILNIČNÍ DOPRAVOU

NÁKLADY SPOJENÉ SE SILNIČNÍ DOPRAVOU Moderní metody v dopravě a přepravě pro 21. století NÁKLADY SPOJENÉ SE SILNIČNÍ DOPRAVOU Určeno pro potřeby dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol Autor Ing. Vladimír Marák

Více

Přehled problematiky související s ochranou osobních údajů na úřadě

Přehled problematiky související s ochranou osobních údajů na úřadě Přehled problematiky související s ochranou osobních údajů na úřadě Obsah: 1. Úvod 2. Sankce 3. Přehled týkající se pořizování, použití a zveřejňování osobních údajů, a s tím souvisejících soukromých a

Více

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. března 2014,

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. března 2014, Třídící znak 2 0 9 1 4 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. března 2014, kterým se zveřejňují otázky, určené pro odborné zkoušky pro střední a vyšší kvalifikační stupeň odborné způsobilosti

Více

38/2004 Sb. ZÁKON ze dne 17. prosince 2003 ČÁST PRVNÍ POJIŠŤOVACÍ ZPROSTŘEDKOVATELÉ A SAMOSTATNÍ LIKVIDÁTOŘI POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ

38/2004 Sb. ZÁKON ze dne 17. prosince 2003 ČÁST PRVNÍ POJIŠŤOVACÍ ZPROSTŘEDKOVATELÉ A SAMOSTATNÍ LIKVIDÁTOŘI POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ 38/2004 Sb. ZÁKON ze dne 17. prosince 2003 o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně ţivnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů Smyslem právní úpravy ochrany osobních údajů je Listinou základních práv a svobod zaručené právo na ochranu občana před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života

Více

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1166 Sbírka zákonů č. 93 / 2009 Částka 30 93 ZÁKON ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon

Více

Soubor otázek k zajištění zkoušek odborné způsobilosti - vyšší kvalifikační stupeň

Soubor otázek k zajištění zkoušek odborné způsobilosti - vyšší kvalifikační stupeň Soubor otázek k zajištění zkoušek odborné způsobilosti - vyšší kvalifikační stupeň obsahuje otázky ze souboru základní stupeň a následující č. 301 429. 301. Lze udělit pojišťovně povolení k souběžnému

Více

Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b.

Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b. Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b. ze dne 5. června 2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ve znění zákona: - č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé

Více

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení Zákon č. 168/1999 Sb. ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Více

Zákon č. 168/1999 Sb.

Zákon č. 168/1999 Sb. Zákon č. 168/1999 Sb. Zákon je uveden v aktualizovaném znění, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 307/1999 Sb., zákonem č. 56/2001 Sb., zákonem č.320/2002 Sb. a zákonem č. 47/2004 Sb. Úplné znění

Více

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 168/1999 Sb. (k 01-01-2009) ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu

Více

168/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 13. července 1999. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů

168/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 13. července 1999. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů

o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

ZÁKON o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

ZÁKON o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Strana 3851 267 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

PRÁVO V PODNIKÁNÍ I OSTRAVA 2005 JUDR. ZUZANA LOKAJOVÁ

PRÁVO V PODNIKÁNÍ I OSTRAVA 2005 JUDR. ZUZANA LOKAJOVÁ PRÁVO V PODNIKÁNÍ I OSTRAVA 2005 JUDR. ZUZANA LOKAJOVÁ Název: Právo v podnikání I. Autor: JUDr. Zuzana Lokajová Vydání: první, 2005 Počet stran: 114 Tisk: tiskárna UNION, Ostrava Vydala: Vysoká škola podnikání,

Více

ZÁKON. ze dne.. 2011, o důchodovém spoření ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ZÁKON. ze dne.. 2011, o důchodovém spoření ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ I I I a V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne.. 2011, o důchodovém spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Základní ustanovení (1) Tento zákon upravuje

Více

Pokyny pro klienta... 2. Informace o zpracování osobních údajů a poučení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb... 3

Pokyny pro klienta... 2. Informace o zpracování osobních údajů a poučení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb... 3 OBSAH Pokyny pro klienta... 2 Informace o zpracování osobních údajů a poučení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.... 3 Oznámení informací zájemcům před uzavřením pojistné smlouvy... 4 Všeobecné pojistné podmínky

Více

ŠKODA Pojištění OBSAH. Předsmluvní informace strana 2

ŠKODA Pojištění OBSAH. Předsmluvní informace strana 2 ŠKODA Pojištění OBSAH Předsmluvní informace strana 2 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla strana 8 Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění

Více

Směrnice č. 10/2013. Dokumentace o poskytování sociální služby Domov se zvláštním režimem Domov pro seniory

Směrnice č. 10/2013. Dokumentace o poskytování sociální služby Domov se zvláštním režimem Domov pro seniory Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 86 Rozeslána dne 30. července 2008 Cena Kč 29, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 86 Rozeslána dne 30. července 2008 Cena Kč 29, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 86 Rozeslána dne 30. července 2008 Cena Kč 29, O B S A H : 266. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 267. Úplné znění

Více

Nový zákon o pojišťovnictví. Bulletin BBH - říjen 2009

Nový zákon o pojišťovnictví. Bulletin BBH - říjen 2009 Nový zákon o pojišťovnictví Bulletin BBH - říjen 2009 Nový zákona o pojišťovnictví Po téměř ročním projednávání v parlamentu byl na konci srpna vydán ve sbírce zákonů nový zákon o pojišťovnictví 1 ( ZPoj

Více

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více