:..~~ ~ "",..,.,..,,-,~', "",""""""'""""'- - ""'""'..-;; ~.~

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ":..~~ ~ "",..,.,..,,-,~', "",""""""'""""'- - ""'""'..-;; ~.~"

Transkript

1 ífjj; o:;;:;:;: : ;; CESKOSiOVN:SKt SVAZ CHOVATELU DROBNtHO HOSPODÁRSKÉHO ZVíRECTVA Obežník vydávaný pro cleny CSCHDHZ ústrední odbornou komisí chovatelu psu ZdanIla Praha t brezen 1958 Císlo 2 rtjkik/j4 A/!P1Ardák4a 1/ KLUBOVNÍZPRÁVY o B S A ff : Ze života našeho klubu Zpráva o schuzi kolegia po rízení chovu Podmínky pro jednotlivé druhy chovu skotských ovcáku Co vás bude zajímat Poznamenejte si v kalendári Z korespondence klubu Stalo se v zahranicí Duvera a porozumeni Podrobnosti o dovezeném psu z Francie : j Foto PhMr Z Veselý =o 1< Vitez kategorie pracovní 1956 Alsafar z Ovcího dvora ZV 1 úcastník Zlatého štítu collií narozen otee 1Uao jl Vrchlice ZV II matka Fifi z Kobylis chovatel Josef Réhák Li}ušSká 55 Praha 14 Lho majitel PhM!!j:n Ye14y r14 9! f! ba li L49ft ; {;

2 t:;; ; \ c;!i!< 7 I!i ZE ŽIVOTA NAŠEHO KLUBU 4 Na chuzi výboru Ceskoslovenského klubu cho vatelu skotských ovcákll a chrtu která se konala 24 ledna 1958 byla projednána rada závažných úkolu cekajících náš klub \ \ Po provedené kontrole usnesení z ustavující cue pyl schválen zápis doplnený pripomínkou predsedkyne Sieglové Bylo usneseno požádat clenku kludu prítelkyni Romanu Rotttrovou aby pro klub navrhla vhod né clenské odznaky Schuze konstatovala že po cet zápisu vrhu do plemenné knihy poklesl za J:O slední dva roky na polovinu ne však tím že by štenataneeyla prbduována ale proto že chov se blíží zplanení zapisuje Vetšina a celá rada chovatelu vrhy ne odchovu které procházejí v posledních letech yýtavami a svody neodpovídá novému mézinárodnímu standardu typem hlavy To je následek neinformovanosti chovatelu kterí v posledních letech nemeli možnost prímého styku s rídícími chovatelskými orgány Budou ucinena taková opatrení aby byla zamezena produkce ne hodnotného materiálu aby noví majitelé skotských ovcáku dostávali jedince kvalitou žadovaným cenám odpovídajíd po Byl schválen návrh aby clenove jejichž pihlášky dostanou císla do 100 byli pokládáni za zakládající cleny Klub vydá postupne všechny mezinárodní standardy plemen která sdružuje O financním hospodarení klubu bude vedeno rádné aprukzné úcetnictvi Schuze se zabývala neseriosním clánkem v casopise Kynologie a bylo rozhodnuto odpovedet na clnek otevreným dopisem ve kterém by byl pozván na ci schuzi klubu vedoucí redaktor Kynologie Lubomír Vanícek a nositel pseudonyfi?u»stryc Hubert«(dopis otiskujeme na jiném míste zpráv) Schuze se dále zabývala návrhem podaným v klubu organisovanými majiteli a chovateli chrtu ve kterém žádají o utvorení samostatné skupiny pro chov a výcvik chrtu která by v rámci klubu samostatne rídila vývoj plemen chrtu Návrh byl schválen s tím že bude znovu predložen clenské schuzik plnoprávnému rozhodnutí Do výboru byli proto kooptováni prítelkyne Alice Marešová a Eliška Rektorysová a prátelé Alexandr Biirger Ing Ivan Ivanusiv a Jaroslav Štýbnar Až do rozhodnutí clenské schuze vyvíjí tato skupina chovatelu chrtu a prátel dostihového sportu cinnost podle schváleného plánu II I ZPRÁVA O SCHUZI KOLEGIA PRO RíZENI CHOVU Na schuzi kolegia pro rízení chovu skotsk5ch mcáku byly projecnii11 cbecné pcdyt1hlypro kvalitativní arazováni skotských ovcáku do jednotlivých typu chovu Do výberového a eutil!fto chcl iitidj:9hhazé!il jettidtl;i:iyt iva1iflkn*&naijtij m0d&rnity:i>1l1avrné neprokážíli ve dvou ruzných vrzích dedivou pruraznost tohoto typu Na0pak mohou být do výberového chovu arazeni jedinci kterí ve dvou ruzných spáreních prokáží že žádoucí typ hlavy dedí ackoliv jejich typ hlavy neodpovídá novému mezinárodnímu siandardu musí však b}1 oceneni známkou vý bornou Dále byly projednány podmínky pro jednotlivé typy chovu skotských ovcákí1 které vstupují dnem zverejnení v platnost : K temto podmínkám Friohou cl110vécesk6slovenského klubu chovatlu skotských ovcáku a chrtu pd dávat návrhy a pripomínky d6b Tyto pávrhy a pfinomínky budou kolegiepro rízení ch6yu zpracovány a vteleny dqpodmínek ptó jedh9tlivé druhy chpvu J:ro rok 1959 Vypracované podmínky pro rok 1958 bylyp9dárly ústredí odborné komisí chovatelu psu pastevních a jiných plemen ke schválenf;f : > Kolegium pro iízel)chovúprpjedrialo dále návrhy ústredního poradce chovu na nekterá plánovaná výberová spojeni a usporádátilgenerálního svodu ve tretím nebo ctyrtém ctvrtletí tohoto roku Návrhy byly jen s malými úpré!:van;1i séhvleny Dále byla ppojedana opatreni V chovu skotských ovcáku vzhledem k liniím kde se sporaidicky vyskytuje kryptorchismm V techtoliniích nesmí dojít ani ke vzdálené príbuzenské plemenitbe pocet fen má být omezen na nejnižšf možnoumíru J;okud možno odstranit z vrhu všechny feny Dojdeli i ke vzdálené pfíbuzenské plemenitbe v takovýchto liniích muže být vrh zapsán jen jako pokusný za predpokladu že budou utraceny ;všechny feny I Použití psu a fen v Jeiihž první o{iliálrifgeneraci byl shledán kryptorchismus nebo atrohe varlat je vyhrazeno ústrednímu poradci chovu který stanovi za jakých podmínek bude jedinec k chovu použil Dále projednalo kolegíu dqbu platnosti posudku z výstav svodu a prehlídek a prijal tento návrh: Posudk z krajských výstay apijehlídek platí 1 rok posu<i<ý z celostátních akci platí 2 roky posud<y z mezinárodních akci platí 3 roky posudky ze svodu mají platnost Podle uvedeného rozsahu Rok ve kterém byl pes posouzen se nepocítá Príklad: Pes posouzený v r 1958 na krajské \rýstae má platný posudek do Psu a fen narozených v r 1950 lze po1tžít k chovu bez nového predved1+í a QQvekové bramc povi!éovatelskym rádem J

3 musí I I Podmínky pro Jednotlivédruhy chovu sotských oveáku platné pro rok 1958 vznikne vytrídením chovných psu a fen k1erí ve I výberovém chovu prokázali žádoucí dedicné vlastnosti (genotyp) a sice tak že v predvedených od II choveqh první filiální generace bude alespon 75% odpovídat uznanému mezinárodnímu standardu co do typu hlavy a barvy a procento jedincu ocenených známkou dobrou nebo nižší nepresáhne 10% z celkového poctu odchovu \ Vytrídení bude provedeno na generálním svodu kolegiem pro rízení chovu skotských ovcáku L Oba rpdice musí splnovat všeobegné podmínky chovatelského rád jejich puvod musí být prokázán do 6 generace predku (výjimku lze povolit na jedince kterí byli impor:továni nebo potomci importovaných rodicu na které zahranicní orga nisace vystavila rádný prukaz puvodu) krevní linie ze které pocházejí musí být známa a prosta hrubých recesivních dedicných vad I ELITNÍ CHOV VÝBEROVÝ \ Oba rodice musí splnovat podmínky chovatelského rádu a jejicli puvod musí být prokázán do ctvrté generace predku Musí být _predvedeni na chovném svodu a získat kvalifikaci jako vynikající mezi výbornými (typem vysokým stupnem ušlechtilosti konstitucí povahou a celkovou kondicí) Výberový chov bude doplnován výbornými psy a fenami kterí po plemenném vyzkoušení v kontrolováném chovu prokáží dedivou pruraznost standardních vlastností Partnera feny navrhuje ústrední poradce chovu a schvaluje kolegium pro rízení chovu Chovatel je povinen dohodnout se o volbe partnera s kolegiem pro rízení chovu KOI)trola vrhu se provádí KONTROLOVANý Oba rodice musí splnovat všeobecné podmínky chovatelského rádu zúcastnovat se chovných svodu a výstav tak aoy posudky byly platné Pes í musí mít ocenení výborný nebo velmi dobrý a chovná zpusobilost musí být konstatována zarazením do kontrolovaného chovu Totéž platí i pro feny s tím rozdílem že muže býti použito i fen ocenených známkou dobrou Oba rodicé mít prokázaný puvod do tretí generace predku Partnera k fene navrhuje chovatel je však povinen nechat si návrh schválit príslušným poradcem chovu Chovatel je povinen zvolit jiného krycího psa nesouhlasíli poradce chovu s jeho puvodní volbou Vrh je pocetne omezen: NEKONTROLOVANÝ Oba rodice musí být zapsáni v CsHPK a SFlnovat podmínky plemenné zralosti urcené chovatelským rádem Nejsou povinni zúcastnovat se chovných svodu a výstav chovatel je šak povine_n predložit s prihláškou vrhu potvrzeni veterinár Rovnež povahové vlastnosti cha=;l:risticképro skotského ovcáka musí být konsta:;i!ly jako dedicné Chovatel jemuž je priznáno zafe hcvtiých zvírat do elitního chovu musí mh t:e::;:d}ad:prc rízení tohoto chovu primerené prai:rc;é i theoretické vedomosti Výber partneru provádí chovate: s a nech2;i jej schválit kolegiu pro rízení c: K=:rc:a VrllUlse neprovádí Vrhy mají být ponechány celé za FedpcLaže je k disposici kojná fena do :3 z::: pc h:= Od matky lze štenata odloucit ;e s: 5: = Elitní chov je ne jvyšším typen: = ec dává nejvetší predpoklady prvotn= ::;c::cr:: Poznámka: Na generálním svodt: =á =_: p=: tomna alespon 1/3 žijících odcho\5ryli:dc7:!tch jedinu PQcházejících z výberových \:rht CHOV dvakrát Vrh muže být ponechán celý jeli do tri dnu po porodu k disposici vhodná kojná fena Umelá výživa štenat je neprípustná Od matky lze štenata odloucit ve stárí 60 dnu Výborné feny kryté výberovými psy i když jsbd zarazeny jen v kd:ptrolovanéj:n chovu zarazují se na toto spojení a vrh do výberového chovu byloli spojení rádne doporuceno ústredním poradcem chovu Chovatel musí být duveryhodný a prokázat znalosti zápisního a chovatelského rádu a svým podpisem potvrdit že s podmínkami výberového chovu souhlasi Nedodržení svrchu uvedených podmínk má za následek ztrátu výberového zarazeni CHOV Výborná fena 6 štenat pri cemž pocet ponechaných fen nesmí presahovat pocet ponechaných psu Velmi dobrá fena 6 štenat z toho pouze 2 feny Dobrá Jena 4 štenata z toho jen 1 fena Príslušný poradce chovu muže ze závažných dllvodu pocetnost vrhu omezit nebo naopak rozšírit do poctu šesti nebo co do poctu ponéchaných fen narodilali se prevážná etšina fen musí však o svém opatrení vyrozumet ústredti;ího porade chovu Od matky lze štenata odloucit ve stáh 56 dnu Kontrola vrhu se provádí nejméne jednou Nedodržení podmínek má za následek sestup dq nekontrolovaného chovu GHOV níhq lékare žé pes i fena jsou zdraví a mají úplný chrup a pés II!á obe varlata uložena v šourku Tato pótvrzeni netreba prikládat u jedincu kteh prošli svodem nebo výstavou s ocenenlm: pe velmi dóorý fe!!a aob!! :_ I :I

4 I ; ChoNatel O j!ilá NQlnostlibeV$lFlého 3vednrnite ipintt jéhopodmínky bobakd:y lze štenata odloucit od matky je 56 dnu kontrola vrhu iemusí být provedena U jednoho a téhož chovatle )lesmí být v kalendárním roce více jak jedennekontro1ovaný vrh RVh1\l1prt nera :[:ro svou fenu a není povinen uposlechnout rady póradce chovufriponeéh;fl:i více jak 6 štenat ve vrhuzbáci chovatel nárok na zapsání vrhu Chovatel múže kdykoliv vsteupit do kontro lovattého choj! zaváželi 8eppdpisem že bude POKUSNfCHOV Do pokusnéhojhovu budou z:aaztenijediilci ::II; nodl Jndi1riduáJpnlch podmhieksta::povených kole!! 19ie!n f)fo tjzení chovu ZAKAZ eii:ovu pokusný chov) Ma]itel takovýchto zvírat má maž nost pledvést fsa nebo fenu na výstave nebo svodu shledá:liže kondice jedintke se zlepšila L1álnelze použítk chovu jedincu vadných se psykter10yli na «$yodunebo vystaiveoceneni jako ddprí a dostatecní aíeny jako do ta tecné nlze chovat Na vrh z takového spejení nebudouvy4ányprukaypuvqdu (Nevztahuje se :va / C6)v4s bl1de zájíwat i< vejmidóbr;ýchpsu 7 velmi ddbrýchfen svého psa nový prukllz puvodu v barye feily Do kantrolovaného cho typu chevu do kterého se kvalifikovali Refetentpró Krmeni který byl usta noven na ;ptjslanf=výihoiovéschuzi;:::vy jednává vqodný zpusábzásobování praž ských lenu klubu krmnym masem z jatek Poddíli se n jednání tak jak jsou vede:ga \lskutectpt dostávali 1>Y pražští clenové krmivo dodáno da donu} kde bydlí f vu byli iarazeni 4 velmi dobrí psi jejjchž použití je vázá!1 np souhlas ústredního PQradce chgvu nebo kolegia Do pokusného chovu byli zarazeni: Preregistracní paplatek je Kcs 10a úhrada nákladu na tiskopisy (asi 7 Kcs) Fatoreprodukci prukazu puvadu a ad borny výklad zápisního rád11 prineseme 1 y nekterém velmi dobrý pes 5 dobrých psu ;ZvJštifíí!flo$ubQy\t(;á:v;; ; Q bejtii Ustredni odbarná komise vydá v prú* druhého ctvrtletí letošního roku dve publikace a sice knihu \ Výcvik a výchova pastéveckého psaad AlexaI1dra >Biirgel:a a knihu Výber šterat od Ja:nySieglové a feny podle sprísnej;lých podmínek gle :? />1: standa1(djsou vjsledky vel mi potešující Kažs!ý prd1t4p:nýjdínec byl pred pqouzením znjefeii a zvážen :a prohlédnut veterináreii1který v nekolika prípadech yystavil predvdejícim recepty na léky nebonav1jhlz:tilenuýživy zvírete Pa P9sauzenf byl psum i fenám snímán kantrolní otisk cenichu Svadu se súcastniljako host pritet Alexandr Biirger prseda ústrední od:borné komise kterého jsn:cepažádali aby nám v nekterém dáj&imcísle Klubovních zpráv napsalo jeho zjcušenostech z posuzování collii v minulosti zjcjmqho jemníkaklubu rízení chavu pasuzavalolpredvádené psy behu zináradnlho císel Klubóvních ZnáÍnkou velmi nadejnou byli óhodnozpráv eeni Z psi a 1 fena známkounadejný 1 pes a 1 pes nebyl kvalifikován Vyjma skotských ovcáku a chrtúbylo (Jplné výsledky svodu prjneseme ve bymožné dovézt z NDR i riekolikštenat e! V Praze se ckonal 26 ledna chqvný 8vkotKých ovf&ákun&ktéc;wó e 42 rádne prihráš1ólýchpsu;a fen predvedeno 41 SvadpFobih!i4hladce a nerušene a vzdor tomu žekelegium pro z príštích se r}?rmlásp { Podle našich informaetrtebudeeesko slovenská myslivecká jednata konat plá* novanou memná»qdní 8Ýstayfi VPfraze Tím by seuvolnil výstavnf termín na kveten 31 a L cervna 1958 pro jinou akci \ /Prihl4šky k chovnýmsvodumodlete co nejdríve Budeteli cekat až na poslední chvíli zdržíte provedení svodu o 3 až6 mesícu K OBRÁZKU ALSAFARA F ó P i s: Výška v koho»tku 56 cm gélkatrupul62 cm h!óubka hrudníku 27 cm Ci)qjent hrudníku 69 cm dlka hlany 26 pn #Ua Jp;u 20 cm dtlka prutu 37 cm váha 23 kg obe varlata v šoutku Celkový typa P r edno s ti: Vefmi dobrá hlava dobré délky korektní ucho nasazením i nesením krásné ako tinavé J:>arvyvýborné pigmentace Chrllp ílplný skus nužkový prední cast je /kóliektnfa a(jbrúlile!jázádravile korektní a dobre úhlená srst dobré textury i délky chad dobre pérovaný kluspro1ilto1ný;prut dobre nasazen i ppšen parvení žlutá] s ttnavýp1prožíháním ::1ftplnými bílými znaky povahy klidné velmi žiyého lpelmetui kondice vý9ornácelkovt zhodnocení: Velmi Kvalitní peb dibnýj>;rq thov 9cenenj výp<irnýzarii!i do kontrqrqyaijho hovu na dva rokykantroloú 9dcl?oVt! DyloištenbŽe?ri práxnémpriárení dáv ; žádoucf oderní typ hlavy dol1jrounplgmenti;j!lwfektnl;mlw;j:a;?d1 lie ejména;na{e;ny typu ;1 Omluvte nás pro ti!)kavé chyby v prv ním císle našich zpráv kde v drobných_ zprávách byla vynechána slova z na šeha chovu ne J?o nv GSR a tíi!!nabyl smysl zpráry nesprávného významu Výsledky individuálního nábaru clenu budou uverejneny v príštím císle KlubovnicjJ zpráv Získávejte osobnímnábod u 1 e ž i t >é rem nové majitele skotskýcl? s)vcáku a Sumární výsledky svodu: Bsi a feny mající platné posudky ze chrtu Pro úcastníky souteže jsou pripraveny pekné ceny Za každ ha zisk!svodu mahou být pf:ihlášenik preredo výberového chovu bylo navdeno 6 výborných psu a3 výbqti\é fny; IDo gistraci do Ceskoslovenské hlavní ple:1 ného nového clena vám phpíšem k dobru 1 bad za nábor do klubu k<:mtrolovaného cnavu bylo zarazeno 7 menné knihy puvodu psu obdržlna J a AB výbo!nou 8ubsnc) 1Jt \ 1:edostatky: hlava ponekud širší vcele hrbetní lini py mel být delí srst bymla RPhate4J1! být

5 _= 11 c tlk0espqdebe _lobu Naši clenové nám píší: i KarelŽolda Brno ŠpiÍálšk616: nám sdelil že jeho fena Bessie ze Stínu lesa ZV I úcastník Zlatého štítucollií ocenená na krajské výstave v Brne a celostátní výstave v Praze 1956 ve tríde mladých známkuu výbqrná poradí I a na chovném svodu v Brne 1956 komrlexní známkou velmi dobrou zarazená do kontrolovaného chovu vrhla 5štenat vesmes psy prítel Žoldamá zájem aby se štenata dostala dp dobrých rukou Zájemci molou mu napsat na uvedenou adresu achotnepodá další hifolmac Prejeme štenatum dobré a peclivé majitele r i Prítel VáclavPlzákz IÚzne nám píše že dovezl z Francie trikolorního psa skotskéhó avcáka jinéem Governor de _abrenysset otecmzináradthí champian Lionheard of La dypark matka Ndya FulvaDi Camhiario ChovatélMali B1ialFtancie Je to již druhý impart zléto ff;tncouzské cnoviíé stanice a jeho zlatý bratr Qatebeck se kterým mají spolecného otce>byl posouzen na svodu v nedeli 26 l v Praze Prejeme príteliplzákovimhohucúspech11a pa :PO(: souzení na svodu prineseme ojeh0 Psu další podrobnosti Není treba zduraznovat že oba importy mají velký význam :pro rozšírení j::hoviíézákladny skotských ovcáku t8 Fhfel Karel Novotnj z Klenovic naftané jeden z nej garš}ch chovatlu skotských ovcáku nám napsal velmi isrdec : né f>$aníyekterém nám preje lllfi?ho ftspechu Rovnež i IIo/ veríme ve zdár jého práce Zadopismu dekujeme Knel Novotný je majiteleni imp9rtovaného psa Clifa v d Hexen haus PrítelŠtéfanSarka ze Staréáne který je ()vcá>kemz povolání používá již po léta jako pomocníka pri své bdpovedné práci skotského oýcáka a celou radu psu vycvicil pro ine qovcállyi1aslal nántpriltlášku do kli(bua píšénám že rtrá ájem 0 štenata z NDR nehot prítel Stefan Sa1ka je nejen dobrým ovcákem a cvicitelem ale i 3;ktivním chovatelm Pítmatujeme se že prtd rokem predvedl na celostátríl výstavevýborrfou fenu ktefá zároven bylavynikajicf pra covnicí u stáda Bohužel fenu mu nekdo otrávilsoucasnc prihlašuje ke svodu psa Alga ze Spinkovy zahrady Ve vý cviku i chovu mu prejemeuinoho úspechu a deku>jem za uhrazené clenské príspevky: f8 Prítel J Lemr z Jtrádku nad Nisou majitel chovné stanitc :ze;sahibova údolí dobrý VÝeyjkár a úcastník ózlatého >št1tu }ollii nám píše že má zájem ó štene z NDR zlatou fénu Jehu prání si poznamenáváplea navázali jsme ilmed spojení s predními chovnými stanicemi v NDR Piítel Fra!ltiše Parík Jze Slaného nás poádal abychom na nenq pamatovali se štenetem barzaje Také jeho jí;ne vzali ua dzllamu j S J f 11 ] PODROBNOSTI O DgJV:EZENÉNiI1 psu Z FR1\CIE Gatebeck Golden de Cabrenysset narozén ote<; Mezinarodní cí1ampion Lionheartof Ladypark matka Yacinte : de Cabrenyss?t chovatel MoliBria:l ForaBCIemájíte1Y:Jiiifia iói [O Stadle >l1l J ::Vitnovskái Pfah 6 Sibirskénám 1 pp Pi: Délka lday 29 cm délka šíje 20 cm délka hrbetu 31 cm délka prutu 37 cm výška kohoutku 60 cm hloubka hrudníku 36/5 cm objem hrudníku 68 cm váha 25 kg varlata obe v šourku Celkový typ A B < Prednosti: Hlava živým obrazem standardu do všech detailu uchó naproto ídeální oko naprosto ideální chrúp a skus nužkovýúplný prední cást korektní zauhlení korektní: hrúdník ideální zaúhlení zádi ješte dostacující srst dlouhá vý bbrné textury s podsadou zbarvé:qiz1até : lehj<ýmcerným páienújj a úplnými bilýrpi zl1al<ychod a klus plynulý hrbet J ní linie pevná prut dobre nasazen inesenpovaha a temperament standardníkondíce výborthácelkovézhodnocenf: vy :seceušlechtilý jedinec který nee nejlepší anglické krevní liniesensacní hlava c< nedosta tky: zád lehce prestavená <sbíhavá hlezna klus ovlivnen zádí Ocnení:; výjimecne výshornýpo kontrolním predvedeni v dosltelósti rrávrh názarazenío výberového chovu: Posudek roríen na syodm v Blle 2fil158 L fftiiy ;? ;;:o

6 ;;; Dúvera a porozuínení Ótevrený dopis vedou1mu redaktoru casopisu»kynologie«lubomíru Vaníckovi Váiený strýcku Huber:te se zájmem jsme si precetií Tvuj sebechválou aflývající clánek atištený v lednóvém císle caapisu Kynalagie který však již svému titulku zustává dlužen nejen parazumení ale i mnaha duvery kterau také nevzbuzuje Myslíme si sice že by na stejném míste mahl vyjít clánek absahave hadnatnejší jak tamu až dapasud v Kynalagii bývala ale presto se priznáváme že v nás clánek vzbudil zájemj a Tvau vychválenau kynalagickau všezkušenost a tak bycham se rádi od Tebe necemu naucili Oni sice v našich radách jsau také chovatelé z jejichž chovu vyšli nejací ti»championi«konkrétne: Greyhoundi skotští ovcáci a barzojové a leckterý z našich clenu vedl svého psa v celostátní Soutei skotskýchovcákuna»zlatém štítu Collií«kde Tvaje neúcast je s historickéhohlediska této branné souteje psavadu collií velmi Postrádána nebot Ty jsi prece vzorný clen OKK? Ale jiste že i naši clenové výcvikári se rádi Poucí z Tvých zkušeností nebat i oni jsoucleny Svazarmu Proto Te milý strýcku Huberte velmi srdecne zveme na naši clenskou schuzi Jerá se bu<;lekonat y hotelu Kriván Praha 2 Nové Mesto námestí 1 P Pavlova dne 23 brezna 1958 v 9 hodin dopol Nemusíš se obávat že bychom fe»lanarili«nebot naše organisace je dobrovolná a kdo nechce nemus1 Doufámeže ani tento dopis nebudeš Pokládat za»lanarení«a ježto bychom chteli slyšet Tvuj výklad pójmu tqhoto slova prineseme s sebou Ottuv slovník naucný který mu prikládá velmi profanacní význam Snad bys také mohl proctením Guta Jarkovského nabýt urcitých vedomostí nebot na tp jsi asi Vzhledem k Tvé»bourlivé«kynologické cinnosti nemel sdostatek casu»m Aby však tato schuze splnila i TvoU touhu po dalším poucení dovolí si Ti odpovední funkcionári Podat všechny pdtfebné informace i právech a dosahu možností jediné masové chovatelské organisace v naší republice»ceskosiovenském svazu chovatelu drobnéhohospodárskéha zvírectva«a její ústrední odbr 1 komise chovatelu psu pastevních a jiných plemen Máme PIoTé1>epriprerrtnaly dárecek štanvynaší rganisace a dámeti rezdarma Ti1t6 jm\ je dali vedoucímu redaktoru»kynoiogie«lubomíru Vaníckovi který Te jiste na schuzi doprovodí a jehož podle usnesení výboru Céskoslovenského klubu chovatelu skotských ovcáku a chrtu tímto otevreným do pisem na schuzi zveme ;; Pa poucení dychtict callie a chrti 8talo se v zahranicí V Londýne collie uchránila pred jistou smrtí ohnem dvouletého chlapce jméi!em Jimmy McSweeney Chlapec si hrál na puaese svým o tri lét starším bratrem Na pude 8 nimi také byl jejich pes Deti zaujaty hrou nezpozorovaly že v dome vypukl ohen Náhle se e dverí vyvalil kour Starijí bratr zoufale vykrikl Colie si uvedomila že deti jsou N 1tbezpecí uchopila malého chlapce za pulower a sljažila se ho z horícího domu vynést Chlapec se al ze strachtl ze všech 2sil bránil a tím starému psu znemožnoval aby ho rychle odesl Položil proto chlapce pod pohovku pred níž si sám lehl aby chlapce chránil a štekotem privolal pomoc Požárníci pak vyprostili z nebezpecí jak chlapce tak i psa Bavorštt chovatelé collií pred promítáním filmu Domov Lassie predvedli na jevištt nekolik collii a sheltií které u návštevníku biografu vzbudili> velikou pozornóst U nás na zacátku roku 1948 kdy se zacínal rozvíjet první náš Klub chovatelti :;kotských ovcákucollií naši majité collií usporádali slavnostní predstaveni filmu Lassie se vrací :v ptažském premiérovém biografu SevastopoJ Návštevnici biografú procházeli na schodišti špalírem coílií na jevišti pk byla vylpiová dyc\iten!!tf col1ii To byla tehdy první ispešnápropagacni akce která upoutala pražskou verejnost a získala colliím mnohó nových obdivovatelu Predseda západonemeckého CollieklubuP H Herming haus vydal k clenum novorocní provoláni Ye kterém hovorí s obdivem 0 Laice která našla v zájmu lidského pokroku srod v družici Zeme Své provolání Koncí temito slovy: Této Laice by melo 1idstvo pqstavit pomník z neznicitelného materiálu jestliže život a smrt tohoto psa bude znamenat že se stl zacátkem nové epochy lidstva kterou Kant oznacil jako Vecný mir Touto myšlenkou by se meli peclive zabývat všichni odpovední vedci a státníci tohoto sveta K tomuto provolání se dodatecne ješte blíže vt:átíme Sheltiepes Salute of Shelet dbdržel od FCI titul Champion lnternational d Beauté de 1957 (Mezinárodní cbampion krásy 1957) Majitel Gustav MeyerNicolay Basel Habstberugerstr 12 Salute získal tituiy CACIB na techto výstavách: Lucern E>armstadt Langenthal Dortmurid St Louis Karlsruhe Nervi Monte Carlo{ Cannes; Bern Mnil;;hóv Wiesbaden Ze svetové výlltavy v Dortinund 156 IIi o;n 1 tit1;1 Setový v1tb I_

7 \i; = i ;t i Nmeský rozhodcpto eoi1ie W R:ompert)*ádi ve své zp:r:ave z výstavy v Bremen; e na nej silne zapusobil film který bylhatocen na Svetové výstave v Dortmundu\ Film byl predveden na prátelském ve ceru a vzbudil velmiživý zájem všech diváku V tomto filmu collie hrají pj!vpí houslenebotžadné jiné plemeno: nebylo zvecneno v tolikaa tak krásných záberecp jako zrovfla col1ie sheltie a bobtaili Tento film bude pro naše plemena velmi dobrým propagacním prostredkm Výstavy v Mnichove v minulém roce se zúcstnilo 26 collií 11 sheltií 1a 3 bobtaili Jako u nás jsou v jednomklribu sdružena plemeflacollií 3 hrtu ta v západonemeckém Klubu collu jsousdružena plemena <:ollií sheltií a bobtaiicúposuzoval rakouský rozhodcí Dr H Gottlieb Na prátelském veceru byly prom1tány barenné diafilmy jež sé tešily velkémú zájmu úcastníku vecera Velkou pozornost na výstave budily/ < ;/ t\1lášfe 8heltf nqcet 11 vystáven:ých jed!ncii/tghoto+ plemene uka:zuje že se základna chovu tohoto ple I!1ene znacne rozšíriía cemuž prispely zvlášte cétné importy z Anglie I ij Na vý;tave ve Wiesbadenu soutežilo 16 colii! 4 sheltie a 3 bobtaili Ocenení výborný I titul CACIB a titul Svazový a Klubový vítez si odnesl pes Ferro v Birkenwafd matka Whitele WaIter otec Eden Exotic chovatel H Truninger Kx;euzlingen (Švýcary) maj Josef Eberhard jun tieppenheim (Bergstr) NSR Nejlepší fenou se stala Beulahs lusons NachtigaIl chovtel M George Anglie;!nal L Zambec!ri Wetzlar NSR Získalaocenéní Výborný 1 CACIB a titul Svazový a Klubový vítez Na této výstave byli predvádeni také nektdí potomci po Svetovém vítezi Banditu v Tulpenhof Museli se však spokojit jen 0 známkou dobrou nebot jejich kondice srsti bylaneuspokojivá c ( ;; POZNAMENEfTE St V KALENDÁRI 1 Krajská odbqrná komise ttjlovatel& psu pastevních a jiných plemen \ v Ústí nád La:bem plánuje na konec dubn!l chovnou prebhdku psu Proposicé prehlídky:a prihlášky prikládáme Covatel$ký Soutež o Zlatý štít collií kterou porádá; Svaz pro spolupráci s armádou v Horicích v Podkrkonoší má rozsah zoušky ZV n a bude konána ve dnech 23 8;24; srpna 1958 V rámci?:latého štítu bude probíhat soutež o putovní Pinkasuvpohár vlajku žen a pionýrskou standardu Pro úcastníky Zlatého štítu rád propasjevní porádá OKK Svazarmu v Horících v ne deli 24 8 samostatnou brannou soutež o Hl1sitský kalich mesta Horic V dubn:u bude se konat speciální svod chrtu narterý se mohou držitelé chrtu již nyní prihlásit a jiná plemena o psu 1 Definice pojmu c!toviteh 1 Chovatélem ve smyslu tohoto rádu je vlastník chovné feny v dobe krytí a vrhušte;iít JI 2 Zmenilali fena oevobjobífezo<sti vjastníika a neh>yláli porízena písmná smlouva jinéhif znení bude vrh zapsáj;i v1astníku u 1d:erho vrhla štenata ;3 Pujcování fen k chovným úcelum je poyoleno jen ve výjimecných a rádne zduvodnených prípadéchkteré predem povolil príslušný klub chovatelu 4!\eversní fen): muže vlastt1íkpoužívat cltovu jen tenkrát máli k tomu svolení príslušného klubu chovatelu a bylali Itjednána rádná smlouva s ošetrovatelem feny Smlouva musí být potvrzena ústredním poradce chqvu toho kterého plemene Totéž se vztahuje na reversní chovné psy II Definice pojmu plej;ilenár 1 lemenájem je v1<!cstník chovnýchzvírat ktrý splnil podmínky pro uznání l?lemennéé stapice 2 Plemenár musí být clenem nektetého klubu chovatelu III: Chov a plemenitba pa ušlecnt!lychplemen 1 K chovu lze poúžít jedincu jejichžl puvod je prokázán do 3 generací predki1 2 mají rádný prukaz puvodu vystavený uznávanou plemenhou knihou jsou zapsáni v CsHPK 4pripáreni mohou být pouze Eríslušníci tož plemene P u 5 zevnejšekchovných zvírat musí být na nekteré výstave prehlídce nebo chovném svodu ocenen: a) pes alespon známkou velmi dobrý b) fena alespónznámkou dobrá 9 oba dlovnt partneri musí v den pripuštení dosáhnout chovné zralo&ti: a:) pesstárí 24 mesícu b) fena stárí 20 mesícu i žádný z partneru nesmí ýt starší 8 let 8 9ba partneri musí být zdraví dobre živení a povapove vyrovnaní 9 bližší podmínky zostrení nebo úl(wyustanovujlflubydiovatelu podle potreby toho kteréhoplemene IV Z chovu jsou vyrazeni 1 Jedinci Jejichž puvod není prokázán do C3 generace predu 2 jdinci proti pochybnosti j!:!jichž puyodu ohou být vneseny vážné 3 jedinci nemocní nebo z nemoce podezrelí 4 jedinci odpovídající všem ustanovením tohoto iádu ale v )eji(}4žqd0:ue rs \IIjl?Ý1Pi $ami (na pr kryptorclílsmus prognati ztrata plgmentn celkova pe typicnust atd); a to jak konstitucními tak standardními sourozenciapofomci clánku VRozsah jedincu llvedených ad 4 tohoto 1 t odchovu 1 nestanovíli chovatelský orgán jinak muže být ve vrhu ponecháno6 štenat pri cemž pocet ponechaných fen nesmí presáhnoutpoet punechanýc4 psu 2 Naqpocetná štenata je povinen chovatel do 3 dnu po vrhu utratit 3 Chovatel je povinen liposlechnout rady chovatelského orgánu na další omezení vrhu VI Výber štenat: 1 Vé vrzích je dovleno ponechat jen štenata zdravá mající prirozenou vitalitu a odpovídající svými znaky< meinárodním standardum 1 t Chovatel je povjnen odstranit z vrhu všechn štenata ne> duživa vykazující nejakou komtitucní nebo standardní vadu 3 Paspárky odstraní do 8 dne stárí štenat / 4 Chovatel je povinen uposlechnout chovatelského Qrgánu a odstranit z vrhu další štenata bylali závadnost nekterých jedincu shledána pri kontrole vrhu 5 Chovatel muže ponechat v pocetne omezených vrzí<;h i štenata mající nekteré menší standardní vady qallik Jomu svolení chovatelský orgán jeli štene jinak miprostozdrávo a vykazujeli nekteré vynikající a: žádoucí vlast:qosti Taková štenata muže však odprodat jen za sníženou cenu v prihlášce k zápisu je oznacit a nového majitele upozornit že zvíre nebude pravdepodobne použito k (lalšímu chovu VII Zotavení chovných zvírat 1Choyatel je povinen vynechat mezi dnm vrhu a dne príštího krytí jedné a téže feny 8 mesícu 2 Majitel chovného psa je povinen vynecliat mezi dvema krytími tépož psa 24 hodin Výjimka je prípustná ryjeli se tatáž fena znovu a interval med krytím jiné feny Je dodfoýáj1 jak shor uvedeno 24 hoc;1in oh ) r\

8 ( ;; t L q E VlIIStárí štenat ft doba odstavil :vv!lib dznpouž1t I!! ;ta rok héjvé30xcke vv; 2:Vo1u h) má chotel m?žnost se odvolat vk clenské sehuzl klubu chovatelu ktera rozhodne s konecrou plat ností: 3 ProtI 1 Ne]nlZSl prall1cl kdy lzaštenata Od\ouC1t od matky nebe:> fjii kojné feny je 56 dnu 2 Nedodržení tohot? ustanovení má za následek trvalé odnetí chovatelskéhp pravai R chovatel IX Výživa chovných zvírat a odchnvu 2 Chovatel Je P?vmeg ;aby to opovldap u v u rllt!z:vu potuujlclpiu feny tak 2 JE))?OVlen :ftclt pnkrmovat s!enata J? den starí nebo dnve jesthze l?ktace fel}! em dost!:lclv 4 V; typech ehovu; kde nem stanayeno ]m: muze pauzlt chovat:lk?jné feyv:uv 3 9vaJel!j partnery r;; DQ takovéhe ;chovu mohoubýt zarazeni je dipci jjicbž f iii w f P i:ace chovu< 4 Neko ; Dt h _o 0; levany (t) t <>1! choy; thd ;; orgánu < chov v Aby byla umoznena vodu která r:ejsou ab chovatlsky organ ;o vaz jiy zarazem h d d o vhodnéhopart vyplnt v úvcthu 2 exempláre jmény partneru chovných krycího? ; n gptrjx u>}fl Puige4;; > 0 ChovateJské C? závady R k trii argány: povo 1 CI nektefych zvuat do pokusé Klu b komise iii Cho Va t el u d) Kolegium chovatelu psu pro o rízení e) Ústredníporadce chov1l chovu f} O blastni poradcchovu g) Krajský poradce chovu 2 Kompetenci fedhotlivých orgánustai1ovf XV Závc:recná ustanovení; 1 Príluhy tohoto rádu jsoujehónedílnou DOK sopcástí a n 1 1?lemeimé stanice zrizuje ústrední odborná komise choíjstanoven1 prflohse vztahuj použitíodsi XII (sátíkéér vateiu psu na návrh klubu chóvatehl u takového chovatetohoto rá!i1u le který splnil zvláštn podrpinky 2 Výjirrikyz ustanovení tohoto rádupovoluj( kluby chova XII NásledkynedoilrženíchovateIséhorádu telu se souhlased}pijok I Nad6držíli cnovatel podmínky tohoto rádu zejména pro3 v: trrípade že se jedná o dobré jméno cs kynologie muže vinilli se hrubým zach;;izením nebo špatnou výžiyou a pécí DOK vystavit prukazy ex oha o ChOVllá zvírata a štenata; muže mu chovatelský; prgán 4 Kdo bz roguffinéhoduvodu zpusobí zvíreti bdlest nebo podle stupne provinení Qdejmóut chovatelské právo: jinéutrpení bude potrestán dle 60 zák 88 zr 1950 a) na l vrh Sb : t b) na 1 5 let 5 Tento rád nabývá úéinnostr 1 TekUlá:1958 prí llio y vstu c)trv:le j pují V platnost dnem z:verejx\ení v obežníkll ;? \ J pridelení ó yydáhovateli a) Ústrední odborná b) CoNatelská rada;; It OV UVO t muze hlášení krytí 1 chovatelské orgány jsou: c ho chovu 6 Podrobná ustapovení o pjepaemtbe v ]ednot1lvych typeg chovu vydávají podle potleby plemen kluby chovatehl jako prjlohy to r XI Plemenné stanice I dedinosti partneru a) u clenu klubu k tíži klubu chovatelu b) u neclenu a vrhu kde byly shledány chovatele pjemen!l1!b peell psu rna:í);lo Pudosd zaf>lsovanado I?1emnpe;:kvmhy y mohla byt provadena pokusnap lemenl<baa ucelem pnizkumu trol0va:rlý WáRlady XIV nemá odkladný úcinek jr :adn mi: odicu tt;# nevyhovel vní ustanovením tohoto rádu nemaj1 platnýr;;yýstavni!posugek nebo pocházejíz takovho spojeilf kektermu nbyl wyžádán souhlas chovatelskych 3Pokuný J jeho 1; 811tj:ljyParfzehYYJ;Jter ; zastavení S Ústrední poradce chovu postoupí proverenou prihlášku štenat i s krycími listya zápise o kontrol vrhu do 8 dnu po dojití prihlášky správci dílcí plemenné knihy príslušného plemen 9 Nehylali provedena kontrola vrhu ze závažnýh diivodu z viny chovatelských orgánu považuje se vrh za zkon 1\ o ústrednímu poradci chovu zali vysokou ch9vnou hodnotu mohou být zarazeni do výberavéhoc chovu na 1eden nebo nekalik vrhu 1 Kontrolovaný cllov Do tohoto typu Cl;tONUjsou zaraz0váni jedinci splnující všeobecná ustanoveni tohoto rádu plemenitbu provádí chovatel se souhlasem nebo doparucením príslušného Po odvolat 7 Prihlášku k Úpisu štenat prípadne pr<ihlášl<yk zápsu chovných zvírát odešie chovatel do 28 dnu pa vrhu nedosáhli acenení yýliorný ale svým odchovem proká vyrozumení prospárení orgáa chovu ocenení podle mzinárpdního standardu je vyborn byli dó chovu zarazenjna chovném svodu 1edinci kterí i chovatel 4 Majitel krycího psa je povinenodeslat doplnený krycí list arg1ínu který spájení doporucil do 7 dnu po usku tecnení krytí V tétq_qb uhradí plemenné knie vplatním lístkem príslušný pop1atek za krytí ) Majitel feny adešle druhý exemplárhycího1istu órgál\u který spojení doporucil nejpozdeji 48 hodin po vrhu feny Zaslání musí být prt>vedeno doporuceným dapisem6 PrísÍllšný chovatelský orán provede nebo nech:provést koj1trlu vrhu štenatv rúzmezi jak to narizují podmínky jednotlivých typu chavu a zápis o;4<:0utrolespolu s obe ma krycími listý postoupí do &<CÍnu ústrednímu paradci * pricházející 3 Chovatelský ](ojná fei1;a musí velikosti odpuvlda poctu po4l?zych $tenat jetic plemenu POUltIko]né musí být1 aznápleno príslusnemu chovatelskem organu X Typy cl1ovu 1 Elt1iPí chov Do takovéhechovu mahou být ;zarazeni jen jedinci vynikajících exteríérových póvahovýcha clíqyných vlast ností které musí býtlwft5kázány Zarazeni do eli!j1ího chovu se deje na generálním svadu 2 Výberový chov r písemné ijeho schválení muže také požádat 1istu které se nera prosvá chovná zvírata Covatelský orgán je povinen navrhnout chovateli k výberu alespon dva chovné v v muze pri výberu chovných a vyž<\dá Chovatel ) uhyneli matka stenat: b) jeli Jaktace matkynostatecn ou c) 1 Chovatel jehož zvíata splnujipodmíny tohot!ác1uvna: vrhne príslušnému chovatelskemuorganu urclte sparem brzla vk!lcl VY:O]l us!evnat obdržel XIII:Pbstup a vrhu tám jedince a plemel1e a strava byla co ne]roz1!lam v bodu chovatejského právaovolání 1 Chovatel je povinen živit tová zvhata takový složením potravy a takovym mnozstvlm aby: to 0dpov!dalo pte]sl rozhodnuti k ústrední odborné komisi chovatelu psu která rozhodne s konecnou platností 4 Odvolállímusí být odesláno do 15 dnu ode dne kdy a! téhož a ]edno1le;kryti t \\ ;J Klubovní zprávy vydává kofegium pro rízení chovu skotských ovcáku a chrtu vcsrceskoslovenského klubu chovatelu skotských ovcáku a chrtu rádný clen Ceskoslovenského svazu chovateli;t drebnéhd h()spodárskéhe zvírectva v Praze Korespondend adresujte: tajemní!<: Frant Cížek Legerová 34 Praha 2 N0Vé Mesto tel Povoleno odbo1::emkultury rady ÚNV hla mesta Prahy c 6087 Ul 1958 \ ct(j8 82+ F 0328 l A = o< ;

P E K I N É Z K L U B

P E K I N É Z K L U B P E K I N É Z K L U B Z Á P I S N Í Ř Á D 1 Účel a působnost: 1. Tento řád upravuje pravidla zápisu čistokrevných psů plemene Pekinéz, jeho ustanovení jsou závazná pro všechny členy Pekinéz klubu /dále

Více

Požadavky na klubový software

Požadavky na klubový software Požadavky na klubový software Klubový SW DATABÁZE Obecné požadavky: Data jsou majetkem klubu trvalá možnost data exportovat do souborů kompatibilních pro jiné databáze Propojení s klubovými www stránkami,

Více

HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY

HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY Třídy: Pro zařazení psa do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy (tj. v den posouzení psa na výstavě). Ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky. štěňat:

Více

Zápisní řád. Článek I Základní ustanovení

Zápisní řád. Článek I Základní ustanovení 1 Zápisní řád Článek I Základní ustanovení 1. Cílem Spolku českého strakatého psa, o.s. (dále jen Spolku) je chov plemene český strakatý pes s průkazem původu, při zachování biologického zdraví každého

Více

Bonitační řád Pannonia Klub / dále jen Klub / I. Základní ustanovení

Bonitační řád Pannonia Klub / dále jen Klub / I. Základní ustanovení Bonitační řád Pannonia Klub / dále jen Klub / I. Základní ustanovení 1. Cílem bonitačního řádu / dále jen řád / je stanovení jednotného postupu pro pořádání a organizování bonitací a jednotného výkladu

Více

PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO. CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9. Program výstavy:

PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO. CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9. Program výstavy: PROPOZICE KLUB LHASA APSO ČR KLUBOVÁ VÝSTAVA PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9 Rozhodčí: NAĎA KLÍROVÁ (změna rozhodčího vyhrazena) Uzávěrka Meldeschluss

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ I. Všeobecná ustanovení 1. Chov švýcarských honičů je chovem kontrolovaným. Kontrolovaným chovem se rozumí, že klub stanovuje podmínky chovnosti a výběr krycího

Více

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR (Zpracován v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání a vyhláškou 192/2004 Sb. ze dne

Více

III. Chovní jedinci.

III. Chovní jedinci. CHOVATELSKÝ ŘÁD a ZÁPISOVÝ ŘÁD SPC, o.s - ( Shar-pei club, o.s. ) I. Úvodní ustanovení 1. Pro členy Shar-pei clubu je v plném rozsahu závazný chovatelský a zápisní řád ČMKU, doplněný o dodatky pro chov

Více

PROPOZICE 3. 5. 2015

PROPOZICE 3. 5. 2015 Klubová výstava a VII. ročník Memoriálu Doc. Viléma Kurze se zadáváním titulů Klubový vítěz, Klubová vítězka PROPOZICE 3. 5. 2015 při MVP Praha na výstavišti Praha-Letňany Uzávěrka přihlášek: 26. 4. 2015

Více

Zápisní řád KCHHMO. Preambule

Zápisní řád KCHHMO. Preambule Zápisní řád KCHHMO Preambule Klub chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů (nadále KCHHMO) je členským subjektem Českomoravské kynologické jednoty a spadá pod jeji plemennou knihu. KCHHMO zajišťuje chovatelský

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. Obecné podmínky

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. Obecné podmínky ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. PREAMBULE 1. Cílem spolku s názvem Klub přátel psů pražských krysaříků (dále jen KPPPK) je chov čistokrevného plemene psů s průkazem původu FCI,

Více

Středoevropská speciální výstava slovenských čuvačů Brno, 25. 10. 2014

Středoevropská speciální výstava slovenských čuvačů Brno, 25. 10. 2014 Středoevropská speciální výstava slovenských čuvačů Brno, 25. 10. 2014 Místo konání : Kynologický klub Zetor Brno, Jedovnická 7a, Brno, GPS : 49 12'56.248"N, 16 40'31.312"E Se zadáváním titulů: Vítěz středoevropské

Více

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA VÝSTAVNÍ VÝBOR CHOMUTOV pořádá PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN spojenou s KLUBOVOU VÝSTAVOU KLUBU SLOVENSKÉHO KOPOVA se zadáním titulů Klubový vítěz

Více

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA VÝSTAVNÍ VÝBOR CHOMUTOV pořádá PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN spojenou s KLUBOVOU VÝSTAVOU KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ a SPECIÁLNÍ VÝSTAVOU

Více

Výborová schůze Klubu KRaAOP

Výborová schůze Klubu KRaAOP Výborová schůze Klubu KRaAOP Datum konání: 9.4.2012 Místo konání: Žižice Za výbor Klubu přítomni: Soňa Vágnerová Mgr. Natálie Bezvodová Eva Červená Ivo Masopust Milan Brízgala Za kontrolní komisi Klubu

Více

8. krajská výstava psů plemen FCI, národních plemen, mimo NO,

8. krajská výstava psů plemen FCI, národních plemen, mimo NO, KJ ČR Kynologická organizace 1 Brno 8. krajská výstava psů plemen FCI, národních plemen, mimo NO, která se uskuteční dne 25.7. 2015 v Brně Žebětíně stadion Eliot Kohoutovická 177,641 00 Brno GPS: 49 12'38.103"N,

Více

KLUBOVOU VÝSTAVU CDC se zadáváním titulu Klubový vítěz

KLUBOVOU VÝSTAVU CDC se zadáváním titulu Klubový vítěz Czech Deerhound Club pořádá dne 5.9.2015 KLUBOVOU VÝSTAVU CDC se zadáváním titulu Klubový vítěz CAJC, CAC ČR Uzávěrka přihlášek: 23.8.2015 Místo konání : Chlumec nad Cidlinou Rozhoduje datum poštovního

Více

Klub saharských chrtů AZAWAKH & SLOUGHI

Klub saharských chrtů AZAWAKH & SLOUGHI Klub saharských chrtů pořádá dne 13. 9. 2014 na zámku Častolovice klubovou výstavu se zadáváním titulu CAJC, CAC a Klubový vítěz pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI Uzávěrka přihlášek 5.9.2014 ROZHODČÍ: František

Více

Zápis z členské schůze Hovawart klubu ČR, o.s. v Havlíčkově Brodě dne 18. 10. 2008

Zápis z členské schůze Hovawart klubu ČR, o.s. v Havlíčkově Brodě dne 18. 10. 2008 Zápis z členské schůze Hovawart klubu ČR, o.s. v Havlíčkově Brodě dne 18. 10. 2008 Program schůze: 1. Zahájení, schválení programu a volba orgánů schůze 2. Volby do funkce Propagačního referenta 3. Volby

Více

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL)

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) Place Albert 1er, 13, B 6530 Thuin (Belgique), tel : +32.71.59.12.38, fax : +32.71.59.22.29, http://www.fci.be PREAMBULE MEZINÁRODNÍ CHOVATELSKÝ ŘÁD F.C.I.

Více

Propozice klubové výstavy pražských krysaříků. Vážené dámy a pánové, srdečně Vás zveme na Klubovou výstavu se zadáním titulů

Propozice klubové výstavy pražských krysaříků. Vážené dámy a pánové, srdečně Vás zveme na Klubovou výstavu se zadáním titulů Propozice klubové výstavy pražských krysaříků Vážené dámy a pánové, srdečně Vás zveme na Klubovou výstavu se zadáním titulů CAJC, CAC, res,. CAC, BOB (Best of Breed), BOS ( Best of Opposite Sexe), BOJ

Více

MEZINÁRODNÍ CHOVATELSKÝ ŘÁD F.C.I.

MEZINÁRODNÍ CHOVATELSKÝ ŘÁD F.C.I. MEZINÁRODNÍ CHOVATELSKÝ ŘÁD F.C.I. PREAMBULE 1. Mezinárodní chovatelský řád Fédération Cynologique Internationale (FCI) je závazný pro všechny členské země a smluvní partnery. Tento chovatelský řád FCI

Více

KLUB FARAONSKÝCH PSŮ. Speciální výstavu a klubový coursing (Krása a výkon KFP) PROGRAM:

KLUB FARAONSKÝCH PSŮ. Speciální výstavu a klubový coursing (Krása a výkon KFP) PROGRAM: KLUB FARAONSKÝCH PSŮ pořádá Speciální výstavu a klubový coursing (Krása a výkon KFP) v jezdeckém klubu Vasury - Kolesa (Kladruby nad Labem) GPS souřadnice: 50 5'19.939"N 15 28'36.064"E PROGRAM: Sobota

Více

Zápisní řád 1. Všeobecně 2. Právo chovat

Zápisní řád 1. Všeobecně 2. Právo chovat Zápisní řád 1. Všeobecně 1.1. Zápisní řád Klubu chovatelů čivav a naháčů (dále jen Klub KCHČaN) má za úkol podporovat chov plemene čivava a mexický naháč dle platného standardu FCI při zachování biologického

Více

KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ STANOVY KLUBU

KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ STANOVY KLUBU KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ STANOVY KLUBU 1/ NÁZEV - SÍDLO PŮSOBNOST 1. Název klubu: KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ 2. Sídlo klubu: V SOUDCE 62, 257 51 BYSTŘICE 3. Působnost klubu: je na území České republiky. Klub

Více

33. K L U B O V É S E T K Á N Í

33. K L U B O V É S E T K Á N Í 33. K L U B O V É S E T K Á N Í Moravskoslezského klubu chovatelů a přátel leonbergerů které se koná 10. 12. září 2010 v Zubří u Nového Města na Moravě Program: Pátek 10.9. - od 14 00 příjezd na setkání

Více

Bonitační karta. Míry psa. A šířka hlavy B délka čenichové partie C délka hlavy

Bonitační karta. Míry psa. A šířka hlavy B délka čenichové partie C délka hlavy Bonitační karta Míry psa A délka hlavy B délka čenichové partie C výška v kohoutku D hloubka hrudníku E obvod hrudníku F délka těla A šířka hlavy B délka čenichové partie C délka hlavy Celkový vzhled 1

Více

1. Cílem Klubu ACC o.s. je chov čistokrevných psů s průkazem původu. 2. Zápisní řád ACC o.s. je základní normou pro chov plemene americký kokršpaněl.

1. Cílem Klubu ACC o.s. je chov čistokrevných psů s průkazem původu. 2. Zápisní řád ACC o.s. je základní normou pro chov plemene americký kokršpaněl. Čl. I Základní ustanovení Zápisní řád ACC o.s. 1. Cílem Klubu ACC o.s. je chov čistokrevných psů s průkazem původu. 2. Zápisní řád ACC o.s. je základní normou pro chov plemene americký kokršpaněl. Zápisní

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD 1. Preambule 2. Chov a jeho řízení

ZÁPISNÍ ŘÁD 1. Preambule 2. Chov a jeho řízení ZÁPISNÍ ŘÁD 1. Preambule 1.1 Cílem Czech Malinois Clubu o.s.(dále jen klub) je chov čistokrevných plemen psů s průkazem původu, při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických vloh

Více

Zápis z výborové schůze KRaAOP

Zápis z výborové schůze KRaAOP KLUB RUSKÝCH A ASIJSKÝCH OVČÁCKÝCH PSŮ KRaAOP Zápis z výborové schůze KRaAOP Datum a čas: sobota 14. června 2014, od 14.00 hodin Místo: Uničov Za výbor Klubu přítomni: Soňa Vágnerová předsedkyně Ing. Milan

Více

ZÁPISNÍ a CHOVATELSKÝ ŘÁD pro Catahoula Club EU

ZÁPISNÍ a CHOVATELSKÝ ŘÁD pro Catahoula Club EU ZÁPISNÍ a CHOVATELSKÝ ŘÁD pro Catahoula Club EU Zápisní řád slouží pro řízení chovu plemene leopardí pes z Louisiany (LC). Pro členy Catahoula Club EU platí v plném rozsahu Zápisní řád ČMKU s těmito dodatky:

Více

Speciální výstavu chrtů

Speciální výstavu chrtů Czech Deerhound Club pořádá dne 1.6.2013 Speciální výstavu chrtů se zadáváním titulů Vítěz Speciální výstavy, CAC, CAJC Uzávěrka přihlášek: 1. uzávěrka 15.4.2013 2. uzávěrka 1.5.2013 Místo konání : Náměšť

Více

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže K rukám Mgr. Dufkové

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže K rukám Mgr. Dufkové Úřad pro ochranu hospodářské soutěže K rukám Mgr. Dufkové Vážená paní magistro, Reagujeme na váš dopis ze dne 1. 12. 2010 vedeného pod číslem jednacím ÚHOS- P791/2010/KD-18033/2010/850 a který se týkal

Více

Pecháček Miroslav. Hlavní rozhodčí: Program 11.9.2015 :

Pecháček Miroslav. Hlavní rozhodčí: Program 11.9.2015 : ČMKJ - Klub chovatelů loveckých slídičů - sekce retrieverů pořádá ve spolupráci s AMČR, VLS ČR s.p. Divize Karlovy Vary a AGRO TRAVEL s.r.o. Klubové všestranné zkoušky přinášení retrieverů O pohár starosty

Více

KLUBOVÁ VÝSTAVA SAHARSKÝCH CHRTŮ PARDUBICE. 15. srpna 2015. pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI. rozhodčí: Dušan BARLÍK (SK) se zadáváním titulů:

KLUBOVÁ VÝSTAVA SAHARSKÝCH CHRTŮ PARDUBICE. 15. srpna 2015. pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI. rozhodčí: Dušan BARLÍK (SK) se zadáváním titulů: KLUBOVÁ VÝSTAVA SAHARSKÝCH CHRTŮ PARDUBICE 15. srpna 2015 pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI rozhodčí: Dušan BARLÍK (SK) se zadáváním titulů: CAJC, CAC a Klubový vítěz KSCH 2015 uzávěrka přihlášek: 7. srpna

Více

technická podpora a správa webových stránek:

technická podpora a správa webových stránek: 1 VÝBOR KLUBU CHOVATELŮ BICHON Á POIL FRISÉ Sdělení: Na základě jednání výroční členské schůze ze dne 4. 10. 2009, která uložila ustanovit zvoleným členům výboru rozvržení do jednotlivých funkcí, se 23.

Více

SHIH-TZU KLUB EVROPA

SHIH-TZU KLUB EVROPA SHIH-TZU KLUB EVROPA Obsah : Stanovy Standard SHIH-TZU Zápisní řád Kárný řád STANOVY S H I H - T Z U KLUBU E V R OPA ****************************************************** Chovatelský klub psů tibetského

Více

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů Město Moravská Třebová 1 Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů Číslo vyhlášky: 5/2011 Výtisk č.: 1 Platnost od: 30.11.2011 Účinnost od: 01.01.2012 Platnost

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍ SCHŮZE

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍ SCHŮZE ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍ SCHŮZE konané dne 2. května 2010 v Praze Pitkovická hospoda Přítomni: příznivci plemene kelpie dle prezenční listiny, celkem 10 hlasujících Jednání zahájila pí. Marcela Nováková, přivítala

Více

Co je PRŮKAZ PŮVODU rodokmen?

Co je PRŮKAZ PŮVODU rodokmen? Za dobu co máme Vanilku a teď už i Angie se mne hodně lidí zeptalo: Proč si mám pořizovat psa s PP, když pes bez PP je levnější? Pokusím se Vám v následujících řádcích odpovědět na tuto otázku, ale i další,

Více

Bonitace psů a fen alpského brakýře jezevčíkovitého

Bonitace psů a fen alpského brakýře jezevčíkovitého Bonitace psů a fen alpského brakýře jezevčíkovitého I. Všeobecné Podkladem tohoto hodnocení exteriéru jsou plemenné znaky, uvedené ve standardu FCI č. 254 pro alpského brakýře jezevčíkovitého (dále jen

Více

Výstavní řád ČMKU. Článek 1 - Účel výstavního řádu

Výstavní řád ČMKU. Článek 1 - Účel výstavního řádu Výstavní řád ČMKU Článek 1 - Účel výstavního řádu Výstavní řád ČMKU navazuje na znění Mezinárodního výstavního řádu FCI. Upravuje podmínky tak, aby výstavy psů pořádané na celém území ČR měly jednotný

Více

Stanovy. Hovawart klub ČR, z.s.

Stanovy. Hovawart klub ČR, z.s. Stanovy Hovawart klub ČR, z.s. ČLÁNEK 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Hovawart klub ČR, z.s. (dále jen klub) je nepolitický spolek, sdružující majitele, chovatele a příznivce psů plemene hovawart, s působností

Více

EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití.

EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití. DEN SE PSY EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití. Letos jsme se zaměřili na lepší informovanost veřejnosti a hlavně dětí o tom,

Více

Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing

Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany v souladu se zákonem 513/1991 sb. obchodní zákoníku následující servisní

Více

Zápis z jednání Komise pro Chov a zdraví 06.06.2011

Zápis z jednání Komise pro Chov a zdraví 06.06.2011 Zápis z jednání Komise pro Chov a zdraví 06.06.2011 Přítomni: MUDr. V. Novotný, Ing. M. Přibáňová, R. Soukup, MVDr. O. Meloun, M. Fialová 1) Žádost chovatelky plemene středoasijský pastevecký pes (SAO),

Více

Trend v chovu maďarského krátkosrstého ohaře

Trend v chovu maďarského krátkosrstého ohaře Trend v chovu maďarského krátkosrstého ohaře Plemenem MOK se intenzivně zabývám posledních sedm let. Za tuto dobu jsem zaregistrovala posun v náhledu na plemeno, a to jak z řad majitelů, tak z pohledu

Více

Také se můţete přihlásit on-line na http://www.dogoffice.cz/

Také se můţete přihlásit on-line na http://www.dogoffice.cz/ ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA KLUB CHOVATELŮ LOVECKÝCH SLÍDIČŮ VE SPOLUPRÁCI MS HUMPLOLEC ORLÍK ZA PODPORY FIRMY ANKA CZ A RODINNÉHO PIVOVARU BERNARD pořádají a srdečně Vás zvou na prestiţní Speciální

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE ČLENŮ KCHMPP

ZÁPIS ZE SCHŮZE ČLENŮ KCHMPP ZÁPIS ZE SCHŮZE ČLENŮ KCHMPP SEKCE ČESKÝ STRAKATÝ PES 25.11.2012, hotel Svornost, Praha 9 Dolní Počernice, začátek 10.00 Přítomných členů: 50 (prezenční listina - příloha zápisu č. 1) Zápis provedla: Kateřina

Více

CHOVATELSKÝ ŘÁD. 3.6 Přešla-li březí fena do vlastnictví jiné osoby, přecházejí na tuto osobu veškeré závazky, pokud nebylo písemně sjednáno jinak.

CHOVATELSKÝ ŘÁD. 3.6 Přešla-li březí fena do vlastnictví jiné osoby, přecházejí na tuto osobu veškeré závazky, pokud nebylo písemně sjednáno jinak. CHOVATELSKÝ ŘÁD Článek l.0 - Úvodní ustanovení 1.1 Chovatelský řád slouţí k řízení a usměrňování chovu plemene dobrman v ČR. 1.2 Chovatelský řád vytváří předpoklady pro rozvoj chovu dobrmanů v souladu

Více

Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory. III. ročník Celostátní soutěže malých plemen dle NZŘ

Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory. III. ročník Celostátní soutěže malých plemen dle NZŘ 127. Základní kynologická organizace Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory Klubu výcviku malých plemen ČR Staffordshire Bull Terier Clubu CZ Beagle Clubu ČR Vás srdečně zve na III. ročník Celostátní

Více

Zápis ze schůze výboru KCHBC ze dne 9.2.2013 Borek u Českých Budějovic

Zápis ze schůze výboru KCHBC ze dne 9.2.2013 Borek u Českých Budějovic Zápis ze schůze výboru KCHBC ze dne 9.2.2013 Borek u Českých Budějovic Přítomní: Dana Volková (DV), Dita Ungerová (DU), Jolana Dvořáčková (JD), Petr Kozelka (PK), Ivo Jennel (IJ), Lenka Folget-Klímová

Více

KERRY BLUE TERIÉR (KERRY BLUE TERRIER)

KERRY BLUE TERIÉR (KERRY BLUE TERRIER) FCI-Standard č. 3 / 11. 05. 2005/ GB KERRY BLUE TERIÉR (KERRY BLUE TERRIER) ZEMĚ PŮVODU: Irsko DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 19.04.2005. VYUŽITÍ: Používá se k těžké práci při lovu vyder

Více

Pra ve drz íte v rukou tzv. SADU TISKOPISU PRO CHOVATELE c leny Cavalier King Charles Spaniel klubu C ech, Moravy a Slezska.

Pra ve drz íte v rukou tzv. SADU TISKOPISU PRO CHOVATELE c leny Cavalier King Charles Spaniel klubu C ech, Moravy a Slezska. Vážení chovatele! Pra ve drz íte v rukou tzv. SADU TISKOPISU PRO CHOVATELE c leny Cavalier King Charles Spaniel klubu C ech, Moravy a Slezska. Víme, z e administrativa spojena s chovatelstvím není zrovna

Více

Zápis z výborové schůze dne 16.11.12 v Ostrovačicích u Brna

Zápis z výborové schůze dne 16.11.12 v Ostrovačicích u Brna Zápis z výborové schůze dne 16.11.12 v Ostrovačicích u Brna Přítomni: předseda V. Prouza, J. Sajbot, MVDr. F.Šimek, Š. Horák, R. Duda, S. Lepičová, J. Kopřiva, předseda DR Miloš Škrdlík Omluveni: jednatelka

Více

Obecně závazná vyhláška obce Ţichlínek č. 2/2010

Obecně závazná vyhláška obce Ţichlínek č. 2/2010 Obecně závazná vyhláška obce Ţichlínek č. 2/2010 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Žichlínek se na svém zasedání dne 14.12.2010 rozhodlo svým usnesením č. XII.981 vydat na základě ustanovení

Více

MVDr. Horník František

MVDr. Horník František MVDr. Horník František Chovný cíl chladnokrevný kůň dospívající v 5-6ti letech (slezský norik) ve 4 letech (norik) delšího rámce, s dobrým osvalením pracovitý a dobře ovladatelný kůň přiměřeného temperamentu,

Více

ZÁKLADNÍ PŘEDPIS FCI PRO ROZHODČÍ PRO POSUZOVÁNÍ EXTERIÉRU PSŮ PSI JSOU VHODNÍ KE SVÉMU PŮVODNÍMU ÚČELU

ZÁKLADNÍ PŘEDPIS FCI PRO ROZHODČÍ PRO POSUZOVÁNÍ EXTERIÉRU PSŮ PSI JSOU VHODNÍ KE SVÉMU PŮVODNÍMU ÚČELU FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) Place Albert 1er, 13, B 6530 Thuin (Belgie), tel : +32.71.59.12.38, fax : +32.71.59.22.29, Internet : http://www.fci.be ZÁKLADNÍ PŘEDPIS FCI PRO ROZHODČÍ PRO

Více

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Tyto závazné podmínky upravují právní vztah mezi fyzickými a právnickými osobami a CK PRESSBURG s.r.o. (dále CK). Nedílnou součástí

Více

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Pokyn ředitele školy k přijímacímu řízení na Soukromou podřipskou střední odbornou školu a střední odborné učiliště o.p.s. Roudnice n.l. pro školní rok 2012 / 2013 POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Na

Více

Koncepce chovu lipických koní v období 2014-2020

Koncepce chovu lipických koní v období 2014-2020 Koncepce chovu lipických koní v období 2014-2020 1 SOUČASNÁ SITUACE 1.1. Počty koní V současné době je ve stavu k 1.10. 2013: 13 plemenných hřebců 90 chovných klisen 231 ostatních, tedy valachů, klisen,

Více

Zápis ze schůze výboru KCHBC ze dne 20. 3. 2010 - Kněžičky - Obora

Zápis ze schůze výboru KCHBC ze dne 20. 3. 2010 - Kněžičky - Obora Zápis ze schůze výboru KCHBC ze dne 20. 3. 2010 - Kněžičky - Obora Přítomní: Lenka Folget - Klímová, Eva Čapníková, Dana Volková, Ivo Jennel, Jaroslav Kouba, Omluveni: Martin Valášek, Nikola Kopečná Hosté,

Více

Fotbalové hřiště Kostelec ( u Zlína ) neděle 9.9.2012. www.zavody.websnadno.cz. psizavody2@seznam.cz

Fotbalové hřiště Kostelec ( u Zlína ) neděle 9.9.2012. www.zavody.websnadno.cz. psizavody2@seznam.cz Fotbalové hřiště Kostelec ( u Zlína ) neděle 9.9.2012 www.zavody.websnadno.cz psizavody2@seznam.cz Předběžný harmonogram: 7:00 8:00 Přejímka, kontrola očkovacích průkazů ( u vstupu) 8:30 Zahájení (losování

Více

- 1 - Řád plemenné knihy. Česká plemenná kniha anglického plnokrevníka

- 1 - Řád plemenné knihy. Česká plemenná kniha anglického plnokrevníka - 1 - Řád plemenné knihy Česká plemenná kniha anglického plnokrevníka I. VŠEOBECNÁ ČÁST A. Základní ustanovení 1. Řád plemenné knihy (ŘPK) upravuje vedení chovatelské dokumentace a plemenné knihy anglického

Více

Krušnohorské derby. 5. ročník PROPOZICE

Krušnohorské derby. 5. ročník PROPOZICE Krušnohorské derby 5. ročník PROPOZICE Doubice 4.- 6.5.2012 Českomoravská myslivecká jednota, o.s. - Okresní myslivecký spolek v Děčíně 28.října 979/19, 405 01 Děčín, tel. 412 552 430, 412 516 096 ve spolupráci

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytové družstvo Stará Role č. 2, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ 361 20, IČ 26363291 (dále jen Družstvo ), která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U

Více

Smlouva o prodeji kotěte

Smlouva o prodeji kotěte Smlouva o prodeji kotěte č.: 1. Jméno a příjmení: Datum narození: Adresa: Tel.: e-mail: dále jen chovatel, a 2. Jméno a příjmení: Datum narození: Adresa: Tel.: e-mail: dále jen kupující, narozené dne:

Více

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Centrální plemenná kniha Metodické zásady pro práci se šlechtitelskou základnou v chovu prasat Zpracoval: Ing. Čestmír Pražák, CSc. Platnost: od 14.4.2006 V

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Český svaz plaveckých sportů. směrnice č. 5/2008 směrnice kategorie: A. schválena dne: 21. 9. 2008 platná od : 1. 10.

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Český svaz plaveckých sportů. směrnice č. 5/2008 směrnice kategorie: A. schválena dne: 21. 9. 2008 platná od : 1. 10. PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu plaveckých sportů Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Přestupy sportovců v plaveckých sportech mají zejména napomáhat rozvoji výkonnosti, zabezpečovat zájmy sportovců a současně

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU Č.j. 094 EX 08393/09 číslo návrhu 9100061328 U S N E S E N Í Soudní exekutor Mgr. Martin Tunkl, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na

Více

Organizační výbor Ostravské dalmatinšou zve všechny příznivce a milovníky dalmatinů na přátelské setkání pod názvem

Organizační výbor Ostravské dalmatinšou zve všechny příznivce a milovníky dalmatinů na přátelské setkání pod názvem Organizační výbor Ostravské dalmatinšou zve všechny příznivce a milovníky dalmatinů na přátelské setkání pod názvem X. OSTRAVSKÁ DALMATINŠOU a čtvrtý ročník závodu v coursingu dalmatinů pod názvem ROYAL

Více

Akita inu Czech Club z.s. ( zapsaný spolek)

Akita inu Czech Club z.s. ( zapsaný spolek) Akita inu Czech Club z.s. ( zapsaný spolek) Preambule: Akita Inu Czech Club je dobrovolný, neziskový, nezávislý a nepolitický spolek chovatelů, majitelů a příznivců psů japonského národního plemene Akita

Více

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR MOTÝLEK

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR MOTÝLEK LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR MOTÝLEK Termín: 26. 7. 9. 8. 2014 Ubytování: ve srubech a chatkách Strava: 5x denně Doprava: autobusem, odjezd z Prahy Kapacita: cca 70 dětí Cena poukazu: 4.200, Kč Organizátor: Klub

Více

Chovatelský řád ČSV. 2.1.1. Žádost o vydání osvědčení

Chovatelský řád ČSV. 2.1.1. Žádost o vydání osvědčení Chovatelský řád ČSV Uznané chovatelské sdružení včely medonosné kraňské, kterým je Český svaz včelařů, o. s., (ČSV) vydává chovatelský řád, který se vztahuje na druh - včela medonosná (Apis mellifera L.),

Více

Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2010, o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2010, o místním poplatku ze psů Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2010, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Lanškroun se na svém zasedání dne 22.12.2010 rozhodlo svým usnesením č. 145/2010 vydat na základě ustanovení

Více

Mezinárodní zkušební řád pro záchranné psy (IPO-R) obsahuje následující druhy zkoušek

Mezinárodní zkušební řád pro záchranné psy (IPO-R) obsahuje následující druhy zkoušek Schéma zkoušek Mezinárodní zkušební řád pro záchranné psy (IPO-R) obsahuje následující druhy zkoušek Zkouška způsobilosti záchranného psa varianta stopa RH-F E Zkouška záchranného stopování stupeň A RH-F

Více

STANOVY KLUBU STANOVY DKČR

STANOVY KLUBU STANOVY DKČR STANOVY KLUBU Všeobecná ustanovení 1. Dobrman klub ČR je dobrovolná, nepolitická organizace, sdružující chovatele, majitele a příznivce plemene dobrman. 2. Dobrman klub ČR je organizace s právní subjektivitou

Více

Chlumec nad Cidlinou

Chlumec nad Cidlinou 127. Základní kynologická organizace Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory Staffordshire Bull Terier Clubu CZ a Beagle Clubu ČR Vás srdečně zve na IV. ročník Celostátní soutěže malých plemen dle NZŘ

Více

S T A N O V Y mysliveckého sdružení o.s. Čl. 1 Základní ustanovení

S T A N O V Y mysliveckého sdružení o.s. Čl. 1 Základní ustanovení S T A N O V Y mysliveckého sdružení o.s. Název : Myslivecké sdružení Chotyně-o.s. Sídlo : Chotyně Grabštejn 10,PSČ 46334 Hrádek nad Nisou IČ : 70 93 04 57 Čl. 1 Základní ustanovení l. Myslivecké sdružení

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU Č.j. 108 EX 07770/05 U S N E S E N Í Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení

Více

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 k Usnesení ZO Heřmanovice č. 14 ze dne 30.12.2013 Obecně závazná vyhláška obce o místních poplatcích OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo

Více

STANOVY spolku. Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY spolku. Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Název spolku je: Šaldorfské sklepy z.s. (dále jen spolek). 2) Sídlem spolku je adresa Nový Šaldorf č. ev. 104,

Více

Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil

Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil Tel: 266 713 022, fax: 266 713 031, mobil: 602 857 061 e-mail: podatelna@exekutor-plasil.cz web

Více

Hodnoticí standard. Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 9.2.2009

Hodnoticí standard. Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 9.2.2009 Ošetřovatel koní (kód: 41-018-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Povolání: Chovatel a jezdec koní; Zemědělec farmář Doklady potvrzující ÚK:

Více

Metodický pokyn starosty SH ČMS

Metodický pokyn starosty SH ČMS Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Kancelář sdružení, Římská 45, Praha 2 Metodický pokyn starosty SH ČMS Ročník : 2008 V Praze dne: 27. listopadu 2008 Číslo: 2 Metodický pokyn Sdružení hasičů Čech,

Více

170/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 9. dubna 2002. o válečných veteránech

170/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 9. dubna 2002. o válečných veteránech 170/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 o válečných veteránech Změna: 190/2005 Sb. Změna: 70/2007 Sb. Změna: 308/2008 Sb. Změna: 375/2011 Sb. Preambule Maje na zřeteli morální ocenění mužů a žen, kteří

Více

V roce 1919 byl povolán jako jediný v úvahu přicházející kandidát na post profesora tehdy se tvořící Vysoké školy zvěrolékařské v Brně, která byla

V roce 1919 byl povolán jako jediný v úvahu přicházející kandidát na post profesora tehdy se tvořící Vysoké školy zvěrolékařské v Brně, která byla prof. Antonín Hrůza Prof. AntonínHrůza se narodil 1. ledna 1865 v Plzni. Rodina Hrůzova zde bydlela na nádraží. Otec prof. Hrůzy byl poštovním expeditorem, s čímž souvisela i lokalita jejich bydliště,

Více

Odpovednost autosalonu Amilo Car a.s. za vady vozidla a právní záruka

Odpovednost autosalonu Amilo Car a.s. za vady vozidla a právní záruka Reklamační řád Tento dokument obsahuje Reklamační řád (dále jen RŘ ) autosalonu Amilo car a.s. se sídlem ve Zlíně, Prštné 526, 760 01, Zlín, IČ: 28278801, společnost zapsaná v obchodním rejstříku v Brně,

Více

Zápis schůze výboru klubu

Zápis schůze výboru klubu Zápis schůze výboru klubu Dne 31.1.2010 Přítomní: Fiala, Kucková, Kůsová, Matějek, Náhlovská, Svobodová, Vondráčková, Zemková Omluveni: Kracíková Přizvaní: Ajmová, Reslerová, Gogolínová, Konečná Výbor

Více

Český svaz ledního hokeje z.s. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy

Český svaz ledního hokeje z.s. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Český svaz ledního hokeje z.s. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Schváleno konferencí ČSLH dne 14.6.2014 ČÁST I. Základní ustanovení ČÁST II. Náležitosti žádostí o přestup nebo hostování ČÁST

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU U S N E S E N Í Č.j. 094 EX 18343/08 číslo návrhu S-VS-VZP-12-00871753-C73D Soudní exekutor Mgr. Martin Tunkl, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením

Více

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva KUPNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ PRAHA 15. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z. O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E pro pořádání testů výkonnosti

Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z. O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E pro pořádání testů výkonnosti Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E pro pořádání testů výkonnosti Platnost od 1. 9. 2015 Obsah 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1.1. ÚČEL TESTŮ VÝKONNOSTI..3

Více

VOLEBNÍ Ř ÁD pro volby orgánů Spolku ledního hokeje Jindřichův Hradec

VOLEBNÍ Ř ÁD pro volby orgánů Spolku ledního hokeje Jindřichův Hradec VOLEBNÍ Ř ÁD pro volby orgánů Spolku ledního hokeje Jindřichův Hradec na funkční období od roku 2015 (dále jen spolek či SLH JH ) (zpracovaný v souladu se stanovami SLH JH schválenými zakládající schůzí

Více

M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů

M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 13. prosince 2010 usneslo vydat na základě

Více

OBEC KOZLOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů

OBEC KOZLOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů OBEC KOZLOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Kozlov se na svém zasedání dne 16.12.2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ FEDERACE FLORBALU VOZÍČKÁŘŮ

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ FEDERACE FLORBALU VOZÍČKÁŘŮ PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ FEDERACE FLORBALU VOZÍČKÁŘŮ 1. Základní ustanovení 2. Přestup 3. Hostování 4. Zamezení možnosti přestupu či hostování hráče 5. Rozhodování o přestupu 6. Rozhodování o hostování 7. Oznamování

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více