:..~~ ~ "",..,.,..,,-,~', "",""""""'""""'- - ""'""'..-;; ~.~

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ":..~~ ~ "",..,.,..,,-,~', "",""""""'""""'- - ""'""'..-;; ~.~"

Transkript

1 ífjj; o:;;:;:;: : ;; CESKOSiOVN:SKt SVAZ CHOVATELU DROBNtHO HOSPODÁRSKÉHO ZVíRECTVA Obežník vydávaný pro cleny CSCHDHZ ústrední odbornou komisí chovatelu psu ZdanIla Praha t brezen 1958 Císlo 2 rtjkik/j4 A/!P1Ardák4a 1/ KLUBOVNÍZPRÁVY o B S A ff : Ze života našeho klubu Zpráva o schuzi kolegia po rízení chovu Podmínky pro jednotlivé druhy chovu skotských ovcáku Co vás bude zajímat Poznamenejte si v kalendári Z korespondence klubu Stalo se v zahranicí Duvera a porozumeni Podrobnosti o dovezeném psu z Francie : j Foto PhMr Z Veselý =o 1< Vitez kategorie pracovní 1956 Alsafar z Ovcího dvora ZV 1 úcastník Zlatého štítu collií narozen otee 1Uao jl Vrchlice ZV II matka Fifi z Kobylis chovatel Josef Réhák Li}ušSká 55 Praha 14 Lho majitel PhM!!j:n Ye14y r14 9! f! ba li L49ft ; {;

2 t:;; ; \ c;!i!< 7 I!i ZE ŽIVOTA NAŠEHO KLUBU 4 Na chuzi výboru Ceskoslovenského klubu cho vatelu skotských ovcákll a chrtu která se konala 24 ledna 1958 byla projednána rada závažných úkolu cekajících náš klub \ \ Po provedené kontrole usnesení z ustavující cue pyl schválen zápis doplnený pripomínkou predsedkyne Sieglové Bylo usneseno požádat clenku kludu prítelkyni Romanu Rotttrovou aby pro klub navrhla vhod né clenské odznaky Schuze konstatovala že po cet zápisu vrhu do plemenné knihy poklesl za J:O slední dva roky na polovinu ne však tím že by štenataneeyla prbduována ale proto že chov se blíží zplanení zapisuje Vetšina a celá rada chovatelu vrhy ne odchovu které procházejí v posledních letech yýtavami a svody neodpovídá novému mézinárodnímu standardu typem hlavy To je následek neinformovanosti chovatelu kterí v posledních letech nemeli možnost prímého styku s rídícími chovatelskými orgány Budou ucinena taková opatrení aby byla zamezena produkce ne hodnotného materiálu aby noví majitelé skotských ovcáku dostávali jedince kvalitou žadovaným cenám odpovídajíd po Byl schválen návrh aby clenove jejichž pihlášky dostanou císla do 100 byli pokládáni za zakládající cleny Klub vydá postupne všechny mezinárodní standardy plemen která sdružuje O financním hospodarení klubu bude vedeno rádné aprukzné úcetnictvi Schuze se zabývala neseriosním clánkem v casopise Kynologie a bylo rozhodnuto odpovedet na clnek otevreným dopisem ve kterém by byl pozván na ci schuzi klubu vedoucí redaktor Kynologie Lubomír Vanícek a nositel pseudonyfi?u»stryc Hubert«(dopis otiskujeme na jiném míste zpráv) Schuze se dále zabývala návrhem podaným v klubu organisovanými majiteli a chovateli chrtu ve kterém žádají o utvorení samostatné skupiny pro chov a výcvik chrtu která by v rámci klubu samostatne rídila vývoj plemen chrtu Návrh byl schválen s tím že bude znovu predložen clenské schuzik plnoprávnému rozhodnutí Do výboru byli proto kooptováni prítelkyne Alice Marešová a Eliška Rektorysová a prátelé Alexandr Biirger Ing Ivan Ivanusiv a Jaroslav Štýbnar Až do rozhodnutí clenské schuze vyvíjí tato skupina chovatelu chrtu a prátel dostihového sportu cinnost podle schváleného plánu II I ZPRÁVA O SCHUZI KOLEGIA PRO RíZENI CHOVU Na schuzi kolegia pro rízení chovu skotsk5ch mcáku byly projecnii11 cbecné pcdyt1hlypro kvalitativní arazováni skotských ovcáku do jednotlivých typu chovu Do výberového a eutil!fto chcl iitidj:9hhazé!il jettidtl;i:iyt iva1iflkn*&naijtij m0d&rnity:i>1l1avrné neprokážíli ve dvou ruzných vrzích dedivou pruraznost tohoto typu Na0pak mohou být do výberového chovu arazeni jedinci kterí ve dvou ruzných spáreních prokáží že žádoucí typ hlavy dedí ackoliv jejich typ hlavy neodpovídá novému mezinárodnímu siandardu musí však b}1 oceneni známkou vý bornou Dále byly projednány podmínky pro jednotlivé typy chovu skotských ovcákí1 které vstupují dnem zverejnení v platnost : K temto podmínkám Friohou cl110vécesk6slovenského klubu chovatlu skotských ovcáku a chrtu pd dávat návrhy a pripomínky d6b Tyto pávrhy a pfinomínky budou kolegiepro rízení ch6yu zpracovány a vteleny dqpodmínek ptó jedh9tlivé druhy chpvu J:ro rok 1959 Vypracované podmínky pro rok 1958 bylyp9dárly ústredí odborné komisí chovatelu psu pastevních a jiných plemen ke schválenf;f : > Kolegium pro iízel)chovúprpjedrialo dále návrhy ústredního poradce chovu na nekterá plánovaná výberová spojeni a usporádátilgenerálního svodu ve tretím nebo ctyrtém ctvrtletí tohoto roku Návrhy byly jen s malými úpré!:van;1i séhvleny Dále byla ppojedana opatreni V chovu skotských ovcáku vzhledem k liniím kde se sporaidicky vyskytuje kryptorchismm V techtoliniích nesmí dojít ani ke vzdálené príbuzenské plemenitbe pocet fen má být omezen na nejnižšf možnoumíru J;okud možno odstranit z vrhu všechny feny Dojdeli i ke vzdálené pfíbuzenské plemenitbe v takovýchto liniích muže být vrh zapsán jen jako pokusný za predpokladu že budou utraceny ;všechny feny I Použití psu a fen v Jeiihž první o{iliálrifgeneraci byl shledán kryptorchismus nebo atrohe varlat je vyhrazeno ústrednímu poradci chovu který stanovi za jakých podmínek bude jedinec k chovu použil Dále projednalo kolegíu dqbu platnosti posudku z výstav svodu a prehlídek a prijal tento návrh: Posudk z krajských výstay apijehlídek platí 1 rok posu<i<ý z celostátních akci platí 2 roky posud<y z mezinárodních akci platí 3 roky posudky ze svodu mají platnost Podle uvedeného rozsahu Rok ve kterém byl pes posouzen se nepocítá Príklad: Pes posouzený v r 1958 na krajské \rýstae má platný posudek do Psu a fen narozených v r 1950 lze po1tžít k chovu bez nového predved1+í a QQvekové bramc povi!éovatelskym rádem J

3 musí I I Podmínky pro Jednotlivédruhy chovu sotských oveáku platné pro rok 1958 vznikne vytrídením chovných psu a fen k1erí ve I výberovém chovu prokázali žádoucí dedicné vlastnosti (genotyp) a sice tak že v predvedených od II choveqh první filiální generace bude alespon 75% odpovídat uznanému mezinárodnímu standardu co do typu hlavy a barvy a procento jedincu ocenených známkou dobrou nebo nižší nepresáhne 10% z celkového poctu odchovu \ Vytrídení bude provedeno na generálním svodu kolegiem pro rízení chovu skotských ovcáku L Oba rpdice musí splnovat všeobegné podmínky chovatelského rád jejich puvod musí být prokázán do 6 generace predku (výjimku lze povolit na jedince kterí byli impor:továni nebo potomci importovaných rodicu na které zahranicní orga nisace vystavila rádný prukaz puvodu) krevní linie ze které pocházejí musí být známa a prosta hrubých recesivních dedicných vad I ELITNÍ CHOV VÝBEROVÝ \ Oba rodice musí splnovat podmínky chovatelského rádu a jejicli puvod musí být prokázán do ctvrté generace predku Musí být _predvedeni na chovném svodu a získat kvalifikaci jako vynikající mezi výbornými (typem vysokým stupnem ušlechtilosti konstitucí povahou a celkovou kondicí) Výberový chov bude doplnován výbornými psy a fenami kterí po plemenném vyzkoušení v kontrolováném chovu prokáží dedivou pruraznost standardních vlastností Partnera feny navrhuje ústrední poradce chovu a schvaluje kolegium pro rízení chovu Chovatel je povinen dohodnout se o volbe partnera s kolegiem pro rízení chovu KOI)trola vrhu se provádí KONTROLOVANý Oba rodice musí splnovat všeobecné podmínky chovatelského rádu zúcastnovat se chovných svodu a výstav tak aoy posudky byly platné Pes í musí mít ocenení výborný nebo velmi dobrý a chovná zpusobilost musí být konstatována zarazením do kontrolovaného chovu Totéž platí i pro feny s tím rozdílem že muže býti použito i fen ocenených známkou dobrou Oba rodicé mít prokázaný puvod do tretí generace predku Partnera k fene navrhuje chovatel je však povinen nechat si návrh schválit príslušným poradcem chovu Chovatel je povinen zvolit jiného krycího psa nesouhlasíli poradce chovu s jeho puvodní volbou Vrh je pocetne omezen: NEKONTROLOVANÝ Oba rodice musí být zapsáni v CsHPK a SFlnovat podmínky plemenné zralosti urcené chovatelským rádem Nejsou povinni zúcastnovat se chovných svodu a výstav chovatel je šak povine_n predložit s prihláškou vrhu potvrzeni veterinár Rovnež povahové vlastnosti cha=;l:risticképro skotského ovcáka musí být konsta:;i!ly jako dedicné Chovatel jemuž je priznáno zafe hcvtiých zvírat do elitního chovu musí mh t:e::;:d}ad:prc rízení tohoto chovu primerené prai:rc;é i theoretické vedomosti Výber partneru provádí chovate: s a nech2;i jej schválit kolegiu pro rízení c: K=:rc:a VrllUlse neprovádí Vrhy mají být ponechány celé za FedpcLaže je k disposici kojná fena do :3 z::: pc h:= Od matky lze štenata odloucit ;e s: 5: = Elitní chov je ne jvyšším typen: = ec dává nejvetší predpoklady prvotn= ::;c::cr:: Poznámka: Na generálním svodt: =á =_: p=: tomna alespon 1/3 žijících odcho\5ryli:dc7:!tch jedinu PQcházejících z výberových \:rht CHOV dvakrát Vrh muže být ponechán celý jeli do tri dnu po porodu k disposici vhodná kojná fena Umelá výživa štenat je neprípustná Od matky lze štenata odloucit ve stárí 60 dnu Výborné feny kryté výberovými psy i když jsbd zarazeny jen v kd:ptrolovanéj:n chovu zarazují se na toto spojení a vrh do výberového chovu byloli spojení rádne doporuceno ústredním poradcem chovu Chovatel musí být duveryhodný a prokázat znalosti zápisního a chovatelského rádu a svým podpisem potvrdit že s podmínkami výberového chovu souhlasi Nedodržení svrchu uvedených podmínk má za následek ztrátu výberového zarazeni CHOV Výborná fena 6 štenat pri cemž pocet ponechaných fen nesmí presahovat pocet ponechaných psu Velmi dobrá fena 6 štenat z toho pouze 2 feny Dobrá Jena 4 štenata z toho jen 1 fena Príslušný poradce chovu muže ze závažných dllvodu pocetnost vrhu omezit nebo naopak rozšírit do poctu šesti nebo co do poctu ponéchaných fen narodilali se prevážná etšina fen musí však o svém opatrení vyrozumet ústredti;ího porade chovu Od matky lze štenata odloucit ve stáh 56 dnu Kontrola vrhu se provádí nejméne jednou Nedodržení podmínek má za následek sestup dq nekontrolovaného chovu GHOV níhq lékare žé pes i fena jsou zdraví a mají úplný chrup a pés II!á obe varlata uložena v šourku Tato pótvrzeni netreba prikládat u jedincu kteh prošli svodem nebo výstavou s ocenenlm: pe velmi dóorý fe!!a aob!! :_ I :I

4 I ; ChoNatel O j!ilá NQlnostlibeV$lFlého 3vednrnite ipintt jéhopodmínky bobakd:y lze štenata odloucit od matky je 56 dnu kontrola vrhu iemusí být provedena U jednoho a téhož chovatle )lesmí být v kalendárním roce více jak jedennekontro1ovaný vrh RVh1\l1prt nera :[:ro svou fenu a není povinen uposlechnout rady póradce chovufriponeéh;fl:i více jak 6 štenat ve vrhuzbáci chovatel nárok na zapsání vrhu Chovatel múže kdykoliv vsteupit do kontro lovattého choj! zaváželi 8eppdpisem že bude POKUSNfCHOV Do pokusnéhojhovu budou z:aaztenijediilci ::II; nodl Jndi1riduáJpnlch podmhieksta::povených kole!! 19ie!n f)fo tjzení chovu ZAKAZ eii:ovu pokusný chov) Ma]itel takovýchto zvírat má maž nost pledvést fsa nebo fenu na výstave nebo svodu shledá:liže kondice jedintke se zlepšila L1álnelze použítk chovu jedincu vadných se psykter10yli na «$yodunebo vystaiveoceneni jako ddprí a dostatecní aíeny jako do ta tecné nlze chovat Na vrh z takového spejení nebudouvy4ányprukaypuvqdu (Nevztahuje se :va / C6)v4s bl1de zájíwat i< vejmidóbr;ýchpsu 7 velmi ddbrýchfen svého psa nový prukllz puvodu v barye feily Do kantrolovaného cho typu chevu do kterého se kvalifikovali Refetentpró Krmeni který byl usta noven na ;ptjslanf=výihoiovéschuzi;:::vy jednává vqodný zpusábzásobování praž ských lenu klubu krmnym masem z jatek Poddíli se n jednání tak jak jsou vede:ga \lskutectpt dostávali 1>Y pražští clenové krmivo dodáno da donu} kde bydlí f vu byli iarazeni 4 velmi dobrí psi jejjchž použití je vázá!1 np souhlas ústredního PQradce chgvu nebo kolegia Do pokusného chovu byli zarazeni: Preregistracní paplatek je Kcs 10a úhrada nákladu na tiskopisy (asi 7 Kcs) Fatoreprodukci prukazu puvadu a ad borny výklad zápisního rád11 prineseme 1 y nekterém velmi dobrý pes 5 dobrých psu ;ZvJštifíí!flo$ubQy\t(;á:v;; ; Q bejtii Ustredni odbarná komise vydá v prú* druhého ctvrtletí letošního roku dve publikace a sice knihu \ Výcvik a výchova pastéveckého psaad AlexaI1dra >Biirgel:a a knihu Výber šterat od Ja:nySieglové a feny podle sprísnej;lých podmínek gle :? />1: standa1(djsou vjsledky vel mi potešující Kažs!ý prd1t4p:nýjdínec byl pred pqouzením znjefeii a zvážen :a prohlédnut veterináreii1který v nekolika prípadech yystavil predvdejícim recepty na léky nebonav1jhlz:tilenuýživy zvírete Pa P9sauzenf byl psum i fenám snímán kantrolní otisk cenichu Svadu se súcastniljako host pritet Alexandr Biirger prseda ústrední od:borné komise kterého jsn:cepažádali aby nám v nekterém dáj&imcísle Klubovních zpráv napsalo jeho zjcušenostech z posuzování collii v minulosti zjcjmqho jemníkaklubu rízení chavu pasuzavalolpredvádené psy behu zináradnlho císel Klubóvních ZnáÍnkou velmi nadejnou byli óhodnozpráv eeni Z psi a 1 fena známkounadejný 1 pes a 1 pes nebyl kvalifikován Vyjma skotských ovcáku a chrtúbylo (Jplné výsledky svodu prjneseme ve bymožné dovézt z NDR i riekolikštenat e! V Praze se ckonal 26 ledna chqvný 8vkotKých ovf&ákun&ktéc;wó e 42 rádne prihráš1ólýchpsu;a fen predvedeno 41 SvadpFobih!i4hladce a nerušene a vzdor tomu žekelegium pro z príštích se r}?rmlásp { Podle našich informaetrtebudeeesko slovenská myslivecká jednata konat plá* novanou memná»qdní 8Ýstayfi VPfraze Tím by seuvolnil výstavnf termín na kveten 31 a L cervna 1958 pro jinou akci \ /Prihl4šky k chovnýmsvodumodlete co nejdríve Budeteli cekat až na poslední chvíli zdržíte provedení svodu o 3 až6 mesícu K OBRÁZKU ALSAFARA F ó P i s: Výška v koho»tku 56 cm gélkatrupul62 cm h!óubka hrudníku 27 cm Ci)qjent hrudníku 69 cm dlka hlany 26 pn #Ua Jp;u 20 cm dtlka prutu 37 cm váha 23 kg obe varlata v šoutku Celkový typa P r edno s ti: Vefmi dobrá hlava dobré délky korektní ucho nasazením i nesením krásné ako tinavé J:>arvyvýborné pigmentace Chrllp ílplný skus nužkový prední cast je /kóliektnfa a(jbrúlile!jázádravile korektní a dobre úhlená srst dobré textury i délky chad dobre pérovaný kluspro1ilto1ný;prut dobre nasazen i ppšen parvení žlutá] s ttnavýp1prožíháním ::1ftplnými bílými znaky povahy klidné velmi žiyého lpelmetui kondice vý9ornácelkovt zhodnocení: Velmi Kvalitní peb dibnýj>;rq thov 9cenenj výp<irnýzarii!i do kontrqrqyaijho hovu na dva rokykantroloú 9dcl?oVt! DyloištenbŽe?ri práxnémpriárení dáv ; žádoucf oderní typ hlavy dol1jrounplgmenti;j!lwfektnl;mlw;j:a;?d1 lie ejména;na{e;ny typu ;1 Omluvte nás pro ti!)kavé chyby v prv ním císle našich zpráv kde v drobných_ zprávách byla vynechána slova z na šeha chovu ne J?o nv GSR a tíi!!nabyl smysl zpráry nesprávného významu Výsledky individuálního nábaru clenu budou uverejneny v príštím císle KlubovnicjJ zpráv Získávejte osobnímnábod u 1 e ž i t >é rem nové majitele skotskýcl? s)vcáku a Sumární výsledky svodu: Bsi a feny mající platné posudky ze chrtu Pro úcastníky souteže jsou pripraveny pekné ceny Za každ ha zisk!svodu mahou být pf:ihlášenik preredo výberového chovu bylo navdeno 6 výborných psu a3 výbqti\é fny; IDo gistraci do Ceskoslovenské hlavní ple:1 ného nového clena vám phpíšem k dobru 1 bad za nábor do klubu k<:mtrolovaného cnavu bylo zarazeno 7 menné knihy puvodu psu obdržlna J a AB výbo!nou 8ubsnc) 1Jt \ 1:edostatky: hlava ponekud širší vcele hrbetní lini py mel být delí srst bymla RPhate4J1! být

5 _= 11 c tlk0espqdebe _lobu Naši clenové nám píší: i KarelŽolda Brno ŠpiÍálšk616: nám sdelil že jeho fena Bessie ze Stínu lesa ZV I úcastník Zlatého štítucollií ocenená na krajské výstave v Brne a celostátní výstave v Praze 1956 ve tríde mladých známkuu výbqrná poradí I a na chovném svodu v Brne 1956 komrlexní známkou velmi dobrou zarazená do kontrolovaného chovu vrhla 5štenat vesmes psy prítel Žoldamá zájem aby se štenata dostala dp dobrých rukou Zájemci molou mu napsat na uvedenou adresu achotnepodá další hifolmac Prejeme štenatum dobré a peclivé majitele r i Prítel VáclavPlzákz IÚzne nám píše že dovezl z Francie trikolorního psa skotskéhó avcáka jinéem Governor de _abrenysset otecmzináradthí champian Lionheard of La dypark matka Ndya FulvaDi Camhiario ChovatélMali B1ialFtancie Je to již druhý impart zléto ff;tncouzské cnoviíé stanice a jeho zlatý bratr Qatebeck se kterým mají spolecného otce>byl posouzen na svodu v nedeli 26 l v Praze Prejeme príteliplzákovimhohucúspech11a pa :PO(: souzení na svodu prineseme ojeh0 Psu další podrobnosti Není treba zduraznovat že oba importy mají velký význam :pro rozšírení j::hoviíézákladny skotských ovcáku t8 Fhfel Karel Novotnj z Klenovic naftané jeden z nej garš}ch chovatlu skotských ovcáku nám napsal velmi isrdec : né f>$aníyekterém nám preje lllfi?ho ftspechu Rovnež i IIo/ veríme ve zdár jého práce Zadopismu dekujeme Knel Novotný je majiteleni imp9rtovaného psa Clifa v d Hexen haus PrítelŠtéfanSarka ze Staréáne který je ()vcá>kemz povolání používá již po léta jako pomocníka pri své bdpovedné práci skotského oýcáka a celou radu psu vycvicil pro ine qovcállyi1aslal nántpriltlášku do kli(bua píšénám že rtrá ájem 0 štenata z NDR nehot prítel Stefan Sa1ka je nejen dobrým ovcákem a cvicitelem ale i 3;ktivním chovatelm Pítmatujeme se že prtd rokem predvedl na celostátríl výstavevýborrfou fenu ktefá zároven bylavynikajicf pra covnicí u stáda Bohužel fenu mu nekdo otrávilsoucasnc prihlašuje ke svodu psa Alga ze Spinkovy zahrady Ve vý cviku i chovu mu prejemeuinoho úspechu a deku>jem za uhrazené clenské príspevky: f8 Prítel J Lemr z Jtrádku nad Nisou majitel chovné stanitc :ze;sahibova údolí dobrý VÝeyjkár a úcastník ózlatého >št1tu }ollii nám píše že má zájem ó štene z NDR zlatou fénu Jehu prání si poznamenáváplea navázali jsme ilmed spojení s predními chovnými stanicemi v NDR Piítel Fra!ltiše Parík Jze Slaného nás poádal abychom na nenq pamatovali se štenetem barzaje Také jeho jí;ne vzali ua dzllamu j S J f 11 ] PODROBNOSTI O DgJV:EZENÉNiI1 psu Z FR1\CIE Gatebeck Golden de Cabrenysset narozén ote<; Mezinarodní cí1ampion Lionheartof Ladypark matka Yacinte : de Cabrenyss?t chovatel MoliBria:l ForaBCIemájíte1Y:Jiiifia iói [O Stadle >l1l J ::Vitnovskái Pfah 6 Sibirskénám 1 pp Pi: Délka lday 29 cm délka šíje 20 cm délka hrbetu 31 cm délka prutu 37 cm výška kohoutku 60 cm hloubka hrudníku 36/5 cm objem hrudníku 68 cm váha 25 kg varlata obe v šourku Celkový typ A B < Prednosti: Hlava živým obrazem standardu do všech detailu uchó naproto ídeální oko naprosto ideální chrúp a skus nužkovýúplný prední cást korektní zauhlení korektní: hrúdník ideální zaúhlení zádi ješte dostacující srst dlouhá vý bbrné textury s podsadou zbarvé:qiz1até : lehj<ýmcerným páienújj a úplnými bilýrpi zl1al<ychod a klus plynulý hrbet J ní linie pevná prut dobre nasazen inesenpovaha a temperament standardníkondíce výborthácelkovézhodnocenf: vy :seceušlechtilý jedinec který nee nejlepší anglické krevní liniesensacní hlava c< nedosta tky: zád lehce prestavená <sbíhavá hlezna klus ovlivnen zádí Ocnení:; výjimecne výshornýpo kontrolním predvedeni v dosltelósti rrávrh názarazenío výberového chovu: Posudek roríen na syodm v Blle 2fil158 L fftiiy ;? ;;:o

6 ;;; Dúvera a porozuínení Ótevrený dopis vedou1mu redaktoru casopisu»kynologie«lubomíru Vaníckovi Váiený strýcku Huber:te se zájmem jsme si precetií Tvuj sebechválou aflývající clánek atištený v lednóvém císle caapisu Kynalagie který však již svému titulku zustává dlužen nejen parazumení ale i mnaha duvery kterau také nevzbuzuje Myslíme si sice že by na stejném míste mahl vyjít clánek absahave hadnatnejší jak tamu až dapasud v Kynalagii bývala ale presto se priznáváme že v nás clánek vzbudil zájemj a Tvau vychválenau kynalagickau všezkušenost a tak bycham se rádi od Tebe necemu naucili Oni sice v našich radách jsau také chovatelé z jejichž chovu vyšli nejací ti»championi«konkrétne: Greyhoundi skotští ovcáci a barzojové a leckterý z našich clenu vedl svého psa v celostátní Soutei skotskýchovcákuna»zlatém štítu Collií«kde Tvaje neúcast je s historickéhohlediska této branné souteje psavadu collií velmi Postrádána nebot Ty jsi prece vzorný clen OKK? Ale jiste že i naši clenové výcvikári se rádi Poucí z Tvých zkušeností nebat i oni jsoucleny Svazarmu Proto Te milý strýcku Huberte velmi srdecne zveme na naši clenskou schuzi Jerá se bu<;lekonat y hotelu Kriván Praha 2 Nové Mesto námestí 1 P Pavlova dne 23 brezna 1958 v 9 hodin dopol Nemusíš se obávat že bychom fe»lanarili«nebot naše organisace je dobrovolná a kdo nechce nemus1 Doufámeže ani tento dopis nebudeš Pokládat za»lanarení«a ježto bychom chteli slyšet Tvuj výklad pójmu tqhoto slova prineseme s sebou Ottuv slovník naucný který mu prikládá velmi profanacní význam Snad bys také mohl proctením Guta Jarkovského nabýt urcitých vedomostí nebot na tp jsi asi Vzhledem k Tvé»bourlivé«kynologické cinnosti nemel sdostatek casu»m Aby však tato schuze splnila i TvoU touhu po dalším poucení dovolí si Ti odpovední funkcionári Podat všechny pdtfebné informace i právech a dosahu možností jediné masové chovatelské organisace v naší republice»ceskosiovenském svazu chovatelu drobnéhohospodárskéha zvírectva«a její ústrední odbr 1 komise chovatelu psu pastevních a jiných plemen Máme PIoTé1>epriprerrtnaly dárecek štanvynaší rganisace a dámeti rezdarma Ti1t6 jm\ je dali vedoucímu redaktoru»kynoiogie«lubomíru Vaníckovi který Te jiste na schuzi doprovodí a jehož podle usnesení výboru Céskoslovenského klubu chovatelu skotských ovcáku a chrtu tímto otevreným do pisem na schuzi zveme ;; Pa poucení dychtict callie a chrti 8talo se v zahranicí V Londýne collie uchránila pred jistou smrtí ohnem dvouletého chlapce jméi!em Jimmy McSweeney Chlapec si hrál na puaese svým o tri lét starším bratrem Na pude 8 nimi také byl jejich pes Deti zaujaty hrou nezpozorovaly že v dome vypukl ohen Náhle se e dverí vyvalil kour Starijí bratr zoufale vykrikl Colie si uvedomila že deti jsou N 1tbezpecí uchopila malého chlapce za pulower a sljažila se ho z horícího domu vynést Chlapec se al ze strachtl ze všech 2sil bránil a tím starému psu znemožnoval aby ho rychle odesl Položil proto chlapce pod pohovku pred níž si sám lehl aby chlapce chránil a štekotem privolal pomoc Požárníci pak vyprostili z nebezpecí jak chlapce tak i psa Bavorštt chovatelé collií pred promítáním filmu Domov Lassie predvedli na jevištt nekolik collii a sheltií které u návštevníku biografu vzbudili> velikou pozornóst U nás na zacátku roku 1948 kdy se zacínal rozvíjet první náš Klub chovatelti :;kotských ovcákucollií naši majité collií usporádali slavnostní predstaveni filmu Lassie se vrací :v ptažském premiérovém biografu SevastopoJ Návštevnici biografú procházeli na schodišti špalírem coílií na jevišti pk byla vylpiová dyc\iten!!tf col1ii To byla tehdy první ispešnápropagacni akce která upoutala pražskou verejnost a získala colliím mnohó nových obdivovatelu Predseda západonemeckého CollieklubuP H Herming haus vydal k clenum novorocní provoláni Ye kterém hovorí s obdivem 0 Laice která našla v zájmu lidského pokroku srod v družici Zeme Své provolání Koncí temito slovy: Této Laice by melo 1idstvo pqstavit pomník z neznicitelného materiálu jestliže život a smrt tohoto psa bude znamenat že se stl zacátkem nové epochy lidstva kterou Kant oznacil jako Vecný mir Touto myšlenkou by se meli peclive zabývat všichni odpovední vedci a státníci tohoto sveta K tomuto provolání se dodatecne ješte blíže vt:átíme Sheltiepes Salute of Shelet dbdržel od FCI titul Champion lnternational d Beauté de 1957 (Mezinárodní cbampion krásy 1957) Majitel Gustav MeyerNicolay Basel Habstberugerstr 12 Salute získal tituiy CACIB na techto výstavách: Lucern E>armstadt Langenthal Dortmurid St Louis Karlsruhe Nervi Monte Carlo{ Cannes; Bern Mnil;;hóv Wiesbaden Ze svetové výlltavy v Dortinund 156 IIi o;n 1 tit1;1 Setový v1tb I_

7 \i; = i ;t i Nmeský rozhodcpto eoi1ie W R:ompert)*ádi ve své zp:r:ave z výstavy v Bremen; e na nej silne zapusobil film který bylhatocen na Svetové výstave v Dortmundu\ Film byl predveden na prátelském ve ceru a vzbudil velmiživý zájem všech diváku V tomto filmu collie hrají pj!vpí houslenebotžadné jiné plemeno: nebylo zvecneno v tolikaa tak krásných záberecp jako zrovfla col1ie sheltie a bobtaili Tento film bude pro naše plemena velmi dobrým propagacním prostredkm Výstavy v Mnichove v minulém roce se zúcstnilo 26 collií 11 sheltií 1a 3 bobtaili Jako u nás jsou v jednomklribu sdružena plemeflacollií 3 hrtu ta v západonemeckém Klubu collu jsousdružena plemena <:ollií sheltií a bobtaiicúposuzoval rakouský rozhodcí Dr H Gottlieb Na prátelském veceru byly prom1tány barenné diafilmy jež sé tešily velkémú zájmu úcastníku vecera Velkou pozornost na výstave budily/ < ;/ t\1lášfe 8heltf nqcet 11 vystáven:ých jed!ncii/tghoto+ plemene uka:zuje že se základna chovu tohoto ple I!1ene znacne rozšíriía cemuž prispely zvlášte cétné importy z Anglie I ij Na vý;tave ve Wiesbadenu soutežilo 16 colii! 4 sheltie a 3 bobtaili Ocenení výborný I titul CACIB a titul Svazový a Klubový vítez si odnesl pes Ferro v Birkenwafd matka Whitele WaIter otec Eden Exotic chovatel H Truninger Kx;euzlingen (Švýcary) maj Josef Eberhard jun tieppenheim (Bergstr) NSR Nejlepší fenou se stala Beulahs lusons NachtigaIl chovtel M George Anglie;!nal L Zambec!ri Wetzlar NSR Získalaocenéní Výborný 1 CACIB a titul Svazový a Klubový vítez Na této výstave byli predvádeni také nektdí potomci po Svetovém vítezi Banditu v Tulpenhof Museli se však spokojit jen 0 známkou dobrou nebot jejich kondice srsti bylaneuspokojivá c ( ;; POZNAMENEfTE St V KALENDÁRI 1 Krajská odbqrná komise ttjlovatel& psu pastevních a jiných plemen \ v Ústí nád La:bem plánuje na konec dubn!l chovnou prebhdku psu Proposicé prehlídky:a prihlášky prikládáme Covatel$ký Soutež o Zlatý štít collií kterou porádá; Svaz pro spolupráci s armádou v Horicích v Podkrkonoší má rozsah zoušky ZV n a bude konána ve dnech 23 8;24; srpna 1958 V rámci?:latého štítu bude probíhat soutež o putovní Pinkasuvpohár vlajku žen a pionýrskou standardu Pro úcastníky Zlatého štítu rád propasjevní porádá OKK Svazarmu v Horících v ne deli 24 8 samostatnou brannou soutež o Hl1sitský kalich mesta Horic V dubn:u bude se konat speciální svod chrtu narterý se mohou držitelé chrtu již nyní prihlásit a jiná plemena o psu 1 Definice pojmu c!toviteh 1 Chovatélem ve smyslu tohoto rádu je vlastník chovné feny v dobe krytí a vrhušte;iít JI 2 Zmenilali fena oevobjobífezo<sti vjastníika a neh>yláli porízena písmná smlouva jinéhif znení bude vrh zapsáj;i v1astníku u 1d:erho vrhla štenata ;3 Pujcování fen k chovným úcelum je poyoleno jen ve výjimecných a rádne zduvodnených prípadéchkteré predem povolil príslušný klub chovatelu 4!\eversní fen): muže vlastt1íkpoužívat cltovu jen tenkrát máli k tomu svolení príslušného klubu chovatelu a bylali Itjednána rádná smlouva s ošetrovatelem feny Smlouva musí být potvrzena ústredním poradce chqvu toho kterého plemene Totéž se vztahuje na reversní chovné psy II Definice pojmu plej;ilenár 1 lemenájem je v1<!cstník chovnýchzvírat ktrý splnil podmínky pro uznání l?lemennéé stapice 2 Plemenár musí být clenem nektetého klubu chovatelu III: Chov a plemenitba pa ušlecnt!lychplemen 1 K chovu lze poúžít jedincu jejichžl puvod je prokázán do 3 generací predki1 2 mají rádný prukaz puvodu vystavený uznávanou plemenhou knihou jsou zapsáni v CsHPK 4pripáreni mohou být pouze Eríslušníci tož plemene P u 5 zevnejšekchovných zvírat musí být na nekteré výstave prehlídce nebo chovném svodu ocenen: a) pes alespon známkou velmi dobrý b) fena alespónznámkou dobrá 9 oba dlovnt partneri musí v den pripuštení dosáhnout chovné zralo&ti: a:) pesstárí 24 mesícu b) fena stárí 20 mesícu i žádný z partneru nesmí ýt starší 8 let 8 9ba partneri musí být zdraví dobre živení a povapove vyrovnaní 9 bližší podmínky zostrení nebo úl(wyustanovujlflubydiovatelu podle potreby toho kteréhoplemene IV Z chovu jsou vyrazeni 1 Jedinci Jejichž puvod není prokázán do C3 generace predu 2 jdinci proti pochybnosti j!:!jichž puyodu ohou být vneseny vážné 3 jedinci nemocní nebo z nemoce podezrelí 4 jedinci odpovídající všem ustanovením tohoto iádu ale v )eji(}4žqd0:ue rs \IIjl?Ý1Pi $ami (na pr kryptorclílsmus prognati ztrata plgmentn celkova pe typicnust atd); a to jak konstitucními tak standardními sourozenciapofomci clánku VRozsah jedincu llvedených ad 4 tohoto 1 t odchovu 1 nestanovíli chovatelský orgán jinak muže být ve vrhu ponecháno6 štenat pri cemž pocet ponechaných fen nesmí presáhnoutpoet punechanýc4 psu 2 Naqpocetná štenata je povinen chovatel do 3 dnu po vrhu utratit 3 Chovatel je povinen liposlechnout rady chovatelského orgánu na další omezení vrhu VI Výber štenat: 1 Vé vrzích je dovleno ponechat jen štenata zdravá mající prirozenou vitalitu a odpovídající svými znaky< meinárodním standardum 1 t Chovatel je povjnen odstranit z vrhu všechn štenata ne> duživa vykazující nejakou komtitucní nebo standardní vadu 3 Paspárky odstraní do 8 dne stárí štenat / 4 Chovatel je povinen uposlechnout chovatelského Qrgánu a odstranit z vrhu další štenata bylali závadnost nekterých jedincu shledána pri kontrole vrhu 5 Chovatel muže ponechat v pocetne omezených vrzí<;h i štenata mající nekteré menší standardní vady qallik Jomu svolení chovatelský orgán jeli štene jinak miprostozdrávo a vykazujeli nekteré vynikající a: žádoucí vlast:qosti Taková štenata muže však odprodat jen za sníženou cenu v prihlášce k zápisu je oznacit a nového majitele upozornit že zvíre nebude pravdepodobne použito k (lalšímu chovu VII Zotavení chovných zvírat 1Choyatel je povinen vynechat mezi dnm vrhu a dne príštího krytí jedné a téže feny 8 mesícu 2 Majitel chovného psa je povinen vynecliat mezi dvema krytími tépož psa 24 hodin Výjimka je prípustná ryjeli se tatáž fena znovu a interval med krytím jiné feny Je dodfoýáj1 jak shor uvedeno 24 hoc;1in oh ) r\

8 ( ;; t L q E VlIIStárí štenat ft doba odstavil :vv!lib dznpouž1t I!! ;ta rok héjvé30xcke vv; 2:Vo1u h) má chotel m?žnost se odvolat vk clenské sehuzl klubu chovatelu ktera rozhodne s konecrou plat ností: 3 ProtI 1 Ne]nlZSl prall1cl kdy lzaštenata Od\ouC1t od matky nebe:> fjii kojné feny je 56 dnu 2 Nedodržení tohot? ustanovení má za následek trvalé odnetí chovatelskéhp pravai R chovatel IX Výživa chovných zvírat a odchnvu 2 Chovatel Je P?vmeg ;aby to opovldap u v u rllt!z:vu potuujlclpiu feny tak 2 JE))?OVlen :ftclt pnkrmovat s!enata J? den starí nebo dnve jesthze l?ktace fel}! em dost!:lclv 4 V; typech ehovu; kde nem stanayeno ]m: muze pauzlt chovat:lk?jné feyv:uv 3 9vaJel!j partnery r;; DQ takovéhe ;chovu mohoubýt zarazeni je dipci jjicbž f iii w f P i:ace chovu< 4 Neko ; Dt h _o 0; levany (t) t <>1! choy; thd ;; orgánu < chov v Aby byla umoznena vodu která r:ejsou ab chovatlsky organ ;o vaz jiy zarazem h d d o vhodnéhopart vyplnt v úvcthu 2 exempláre jmény partneru chovných krycího? ; n gptrjx u>}fl Puige4;; > 0 ChovateJské C? závady R k trii argány: povo 1 CI nektefych zvuat do pokusé Klu b komise iii Cho Va t el u d) Kolegium chovatelu psu pro o rízení e) Ústredníporadce chov1l chovu f} O blastni poradcchovu g) Krajský poradce chovu 2 Kompetenci fedhotlivých orgánustai1ovf XV Závc:recná ustanovení; 1 Príluhy tohoto rádu jsoujehónedílnou DOK sopcástí a n 1 1?lemeimé stanice zrizuje ústrední odborná komise choíjstanoven1 prflohse vztahuj použitíodsi XII (sátíkéér vateiu psu na návrh klubu chóvatehl u takového chovatetohoto rá!i1u le který splnil zvláštn podrpinky 2 Výjirrikyz ustanovení tohoto rádupovoluj( kluby chova XII NásledkynedoilrženíchovateIséhorádu telu se souhlased}pijok I Nad6držíli cnovatel podmínky tohoto rádu zejména pro3 v: trrípade že se jedná o dobré jméno cs kynologie muže vinilli se hrubým zach;;izením nebo špatnou výžiyou a pécí DOK vystavit prukazy ex oha o ChOVllá zvírata a štenata; muže mu chovatelský; prgán 4 Kdo bz roguffinéhoduvodu zpusobí zvíreti bdlest nebo podle stupne provinení Qdejmóut chovatelské právo: jinéutrpení bude potrestán dle 60 zák 88 zr 1950 a) na l vrh Sb : t b) na 1 5 let 5 Tento rád nabývá úéinnostr 1 TekUlá:1958 prí llio y vstu c)trv:le j pují V platnost dnem z:verejx\ení v obežníkll ;? \ J pridelení ó yydáhovateli a) Ústrední odborná b) CoNatelská rada;; It OV UVO t muze hlášení krytí 1 chovatelské orgány jsou: c ho chovu 6 Podrobná ustapovení o pjepaemtbe v ]ednot1lvych typeg chovu vydávají podle potleby plemen kluby chovatehl jako prjlohy to r XI Plemenné stanice I dedinosti partneru a) u clenu klubu k tíži klubu chovatelu b) u neclenu a vrhu kde byly shledány chovatele pjemen!l1!b peell psu rna:í);lo Pudosd zaf>lsovanado I?1emnpe;:kvmhy y mohla byt provadena pokusnap lemenl<baa ucelem pnizkumu trol0va:rlý WáRlady XIV nemá odkladný úcinek jr :adn mi: odicu tt;# nevyhovel vní ustanovením tohoto rádu nemaj1 platnýr;;yýstavni!posugek nebo pocházejíz takovho spojeilf kektermu nbyl wyžádán souhlas chovatelskych 3Pokuný J jeho 1; 811tj:ljyParfzehYYJ;Jter ; zastavení S Ústrední poradce chovu postoupí proverenou prihlášku štenat i s krycími listya zápise o kontrol vrhu do 8 dnu po dojití prihlášky správci dílcí plemenné knihy príslušného plemen 9 Nehylali provedena kontrola vrhu ze závažnýh diivodu z viny chovatelských orgánu považuje se vrh za zkon 1\ o ústrednímu poradci chovu zali vysokou ch9vnou hodnotu mohou být zarazeni do výberavéhoc chovu na 1eden nebo nekalik vrhu 1 Kontrolovaný cllov Do tohoto typu Cl;tONUjsou zaraz0váni jedinci splnující všeobecná ustanoveni tohoto rádu plemenitbu provádí chovatel se souhlasem nebo doparucením príslušného Po odvolat 7 Prihlášku k Úpisu štenat prípadne pr<ihlášl<yk zápsu chovných zvírát odešie chovatel do 28 dnu pa vrhu nedosáhli acenení yýliorný ale svým odchovem proká vyrozumení prospárení orgáa chovu ocenení podle mzinárpdního standardu je vyborn byli dó chovu zarazenjna chovném svodu 1edinci kterí i chovatel 4 Majitel krycího psa je povinenodeslat doplnený krycí list arg1ínu který spájení doporucil do 7 dnu po usku tecnení krytí V tétq_qb uhradí plemenné knie vplatním lístkem príslušný pop1atek za krytí ) Majitel feny adešle druhý exemplárhycího1istu órgál\u který spojení doporucil nejpozdeji 48 hodin po vrhu feny Zaslání musí být prt>vedeno doporuceným dapisem6 PrísÍllšný chovatelský orán provede nebo nech:provést koj1trlu vrhu štenatv rúzmezi jak to narizují podmínky jednotlivých typu chavu a zápis o;4<:0utrolespolu s obe ma krycími listý postoupí do &<CÍnu ústrednímu paradci * pricházející 3 Chovatelský ](ojná fei1;a musí velikosti odpuvlda poctu po4l?zych $tenat jetic plemenu POUltIko]né musí být1 aznápleno príslusnemu chovatelskem organu X Typy cl1ovu 1 Elt1iPí chov Do takovéhechovu mahou být ;zarazeni jen jedinci vynikajících exteríérových póvahovýcha clíqyných vlast ností které musí býtlwft5kázány Zarazeni do eli!j1ího chovu se deje na generálním svadu 2 Výberový chov r písemné ijeho schválení muže také požádat 1istu které se nera prosvá chovná zvírata Covatelský orgán je povinen navrhnout chovateli k výberu alespon dva chovné v v muze pri výberu chovných a vyž<\dá Chovatel ) uhyneli matka stenat: b) jeli Jaktace matkynostatecn ou c) 1 Chovatel jehož zvíata splnujipodmíny tohot!ác1uvna: vrhne príslušnému chovatelskemuorganu urclte sparem brzla vk!lcl VY:O]l us!evnat obdržel XIII:Pbstup a vrhu tám jedince a plemel1e a strava byla co ne]roz1!lam v bodu chovatejského právaovolání 1 Chovatel je povinen živit tová zvhata takový složením potravy a takovym mnozstvlm aby: to 0dpov!dalo pte]sl rozhodnuti k ústrední odborné komisi chovatelu psu která rozhodne s konecnou platností 4 Odvolállímusí být odesláno do 15 dnu ode dne kdy a! téhož a ]edno1le;kryti t \\ ;J Klubovní zprávy vydává kofegium pro rízení chovu skotských ovcáku a chrtu vcsrceskoslovenského klubu chovatelu skotských ovcáku a chrtu rádný clen Ceskoslovenského svazu chovateli;t drebnéhd h()spodárskéhe zvírectva v Praze Korespondend adresujte: tajemní!<: Frant Cížek Legerová 34 Praha 2 N0Vé Mesto tel Povoleno odbo1::emkultury rady ÚNV hla mesta Prahy c 6087 Ul 1958 \ ct(j8 82+ F 0328 l A = o< ;

OBECNÁ USTANOVENÍ ZPŮSOB ZAŘAZOVÁNÍ BEARDED COLLIÍ DO CHOVU

OBECNÁ USTANOVENÍ ZPŮSOB ZAŘAZOVÁNÍ BEARDED COLLIÍ DO CHOVU CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ BEARDED COLLIÍ PODMÍNKY PRO ZAŘAZOVÁNÍ BEARDED COLLIÍ DO CHOVU OBECNÁ USTANOVENÍ 1) Podmínky pro zařazení do chovu dané tímto předpisem KCHBC musí splňovat také

Více

Zápisní řád pro plemeno německý krátkosrstý ohař KCHNKO Praha

Zápisní řád pro plemeno německý krátkosrstý ohař KCHNKO Praha Zápisní řád pro plemeno německý krátkosrstý ohař KCHNKO Praha Cíl : Cílem tohoto zápisního řádu Klubu chovatelů německých krátkosrstých ohařů Praha je zajištění zdravé produkce štěňat, chovu čistokrevných

Více

CHOVATELSKÝ ŘÁD KRaAOP (navrhované změny označeny červeně)

CHOVATELSKÝ ŘÁD KRaAOP (navrhované změny označeny červeně) CHOVATELSKÝ ŘÁD KRaAOP (navrhované změny označeny červeně) I. Úvodní ustanovení 1. Chovatelský a zápisní řád klubu je základní normou pro chov plemen psů začleněných do klubu. 2. Základní chovatelskou

Více

Chovatelský a zápisní řád Českomoravského klubu chovatelů barvářů

Chovatelský a zápisní řád Českomoravského klubu chovatelů barvářů Chovatelský a zápisní řád Českomoravského klubu chovatelů barvářů Název: Českomoravský klub chovatelů barvářů, z.s. Působnost: Česká republika Místo, adresa: Jungmannova č.25, 115 25 Praha 1 IČ: 60150581

Více

CHOVATELSKÝ ŘÁD CHOVATELSKÝ ŘÁD DKČR

CHOVATELSKÝ ŘÁD CHOVATELSKÝ ŘÁD DKČR CHOVATELSKÝ ŘÁD Článek l.0 - Úvodní ustanovení 1.1 Chovatelský řád slouží k řízení a usměrňování chovu plemene dobrman v ČR. 1.2 Chovatelský řád vytváří předpoklady pro rozvoj chovu dobrmanů v souladu

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD. Landseerklub České republiky, z.s.

ZÁPISNÍ ŘÁD. Landseerklub České republiky, z.s. ZÁPISNÍ ŘÁD Landseerklub České republiky, z.s. Článek I. - Účel a působnost 1. Chovatelský a zápisní řád je základní normou pro chov plemene landseer, vycházející z plemenného standardu FCI v plném rozsahu.

Více

CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ BEARDED COLLIÍ I. NÁZEV A SÍDLO KLUBU, ÚČEL A CÍLE ŘÁDU

CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ BEARDED COLLIÍ I. NÁZEV A SÍDLO KLUBU, ÚČEL A CÍLE ŘÁDU CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ BEARDED COLLIÍ I. NÁZEV A SÍDLO KLUBU, ÚČEL A CÍLE ŘÁDU Chovatelský a zápisní řád (dále jen řád) Klubu chovatelů Bearded collií, z. s. (dále jen KCHBC), se sídlem

Více

Zápisní řád 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Zápisní řád 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Zápisní řád 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 3. PORADCE CHOVU 4. CHOVATELSKÁ STANICE 5. CHOVATEL, MAJITEL CHOVNÉHO PSA 6. CHOVATELSKÉ TISKOPISY 7. KRYTÍ 8. VRH 9. ZÁPIS VRHU DO PLEMENNÉ KNIHY

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S.

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. PREAMBULE 1. Cílem spolku s názvem Klub přátel psů pražských krysaříků (dále jen KPPPK) je chov čistokrevného plemene psů PRAŽSKÝ KRYSAŘÍK s průkazem

Více

ŽÁDANKA O ČÍSLA ZÁPISU / O TETOVACÍ ČÍSLA

ŽÁDANKA O ČÍSLA ZÁPISU / O TETOVACÍ ČÍSLA ŽÁDANKA O ČÍSLA ZÁPISU / O TETOVACÍ ČÍSLA Plemeno: Yorkshire terrier Ráz a barva: modrá a tříslová Čísla vydává: Plemenná knih ČKS U Pergamenky 3 170 00 Praha 7 Zápisové tetovací číslo Jména štěňat (do

Více

ZÁPISNÍ A BONITAČNÍ ŘÁD SAMOJED KLUBU

ZÁPISNÍ A BONITAČNÍ ŘÁD SAMOJED KLUBU ZÁPISNÍ A BONITAČNÍ ŘÁD SAMOJED KLUBU ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Účel a působnost 1. Tento zápisní a bonitační řád Samojed klubu (dále jen řád ) slouží k řízení chovu čistokrevného plemene samojed a stanoví

Více

Zápisní řád Klubu přátel psů pražských krysaříků (KPPPK)z.s.

Zápisní řád Klubu přátel psů pražských krysaříků (KPPPK)z.s. Zápisní řád Klubu přátel psů pražských krysaříků (KPPPK)z.s. PREAMBULE 1. Cílem klubu přátel psů pražských krysaříků (dále jen KPPPK či klub) je chov čistokrevného plemene psů s průkazem původu při zachování

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ - KCHČF.

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ - KCHČF. ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ - KCHČF. I. Všeobecná ustanovení Tento zápisní řád upravuje chov našeho jediného národního plemene ohařů - českého fouska (standard uznán FCI pod č. 245). Podobně

Více

Klub chovatelů špiců

Klub chovatelů špiců Klub chovatelů špiců pořádá dne 22. 10. 2014 speciální výstavu špiců při Evropské výstavě psů Místo konání: hala kynologického klubu Zetor Brno, Jedovnická ul. 7a, 628 00 Brno - Líšeň GPS souřadnice: Loc:

Více

CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU AST....platný od 1/3/2006

CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU AST....platný od 1/3/2006 CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU AST...platný od 1/3/2006 Cílem Klubu amerických stafordšírských teriérů je chov čistokrevných psů s průkazem původu, dle uznaného standardu FCI při zachování biologického

Více

CHOVATELSKÝ, ZÁPISNÍ A BONITAČNÍ ŘÁD SAMOJED KLUBU NORMATIVY 09/2011

CHOVATELSKÝ, ZÁPISNÍ A BONITAČNÍ ŘÁD SAMOJED KLUBU NORMATIVY 09/2011 CHOVATELSKÝ, ZÁPISNÍ A BONITAČNÍ ŘÁD SAMOJED KLUBU NORMATIVY 09/2011 CHOVATELSKÝ ŘÁD SAMOJED KLUBU ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Účel a působnost 1. Tento chovatelský, zápisní a bonitační řád

Více

SHIH-TZU KLUB EVROPA S T A N O V Y

SHIH-TZU KLUB EVROPA S T A N O V Y SHIH-TZU KLUB EVROPA S T A N O V Y STANOVY S H I H - T Z U KLUBU E V R O P A ****************************************************** Chovatelský klub psů tibetského plemene S H I H - T Z U (dále jen klub)

Více

PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU ŠTĚŇAT

PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU ŠTĚŇAT 2x zaslat na poradce chovu PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU ŠTĚŇAT Krycí list č.: Zaplaceno dne: Kontrola vrhu provedena dne:... (vyplní poradce chovu) Plemeno: Druh chovu řízený BOSTON TERRIER Vyplní správa plemenné

Více

Z Á P I S N Í Ř Á D Klubu chovatelů Collií a Sheltií

Z Á P I S N Í Ř Á D Klubu chovatelů Collií a Sheltií Z Á P I S N Í Ř Á D Klubu chovatelů Collií a Sheltií Preambule Tento řád vydává Klub chovatelů Collií a Sheltií podle článku 12, odst. 1 Stanov Klubu a ve smyslu Řádu ochrany zvířat při chovu psů Českomoravské

Více

Zápisní a bonitační řád Moravskoslezského klubu chovatelů collií a sheltií,z.s.

Zápisní a bonitační řád Moravskoslezského klubu chovatelů collií a sheltií,z.s. Zápisní a bonitační řád Moravskoslezského klubu chovatelů collií a sheltií,z.s. člena ČMKU Účel a cíle Řádu Účelem Řádu je metodicky stanovit podmínky a pravidla chovu a ustájení psů podle současných poţadavků

Více

I. Vymezení pojmů a kompetencí

I. Vymezení pojmů a kompetencí Výstavní řád NO (SČKNO) aktuální znění I. Vymezení pojmů a kompetencí 1. Rozlišujeme: 1.1. Oblastní výstavy 1.2. Krajské výstavy (se zadáváním titulu "Krajský vítěz") 1.3. Výstavy německých ovčáků, které

Více

Zápisní řád pro plemeno německý krátkosrstý ohař KCHNKO Praha

Zápisní řád pro plemeno německý krátkosrstý ohař KCHNKO Praha Zápisní řád pro plemeno německý krátkosrstý ohař KCHNKO Praha Cíl : Cílem tohoto zápisního řádu Klubu chovatelů německých krátkosrstých ohařů se sídlem v Praze je zajištění zdravé produkce štěňat, chovu

Více

VÝSTAVNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ PUDLŮ, z. s.

VÝSTAVNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ PUDLŮ, z. s. VÝSTAVNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ PUDLŮ, z. s. Tento výstavní řád je platný pro oblastní výstavy pudlů (dále jen OVP) a klubové výstavy pudlů (dále jen KVP) pořádané Klubem chovatelů pudlů, z.s. (dále jen KCHP).

Více

PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO. CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9. Program výstavy:

PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO. CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9. Program výstavy: PROPOZICE KLUB LHASA APSO ČR KLUBOVÁ VÝSTAVA PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9 Rozhodčí: NAĎA KLÍROVÁ (změna rozhodčího vyhrazena) Uzávěrka Meldeschluss

Více

Zápisní řád KCHMPP o.s.

Zápisní řád KCHMPP o.s. Čl. I Základní ustanovení Zápisní řád KCHMPP o.s. 1. Cílem KCHMPP o.s. je chov čistokrevných plemen psů s průkazem původu zastřešených v klubu, při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických

Více

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA VÝSTAVNÍ VÝBOR CHOMUTOV pořádá PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN 11. května 2013 zámecký park Červeného hrádku u Jirkova I. uzávěrka - 29. 3. 2013

Více

Vzhledem k výše uvedenému znovu zveřejňujeme všechny řády, tj. i ČMKU:

Vzhledem k výše uvedenému znovu zveřejňujeme všechny řády, tj. i ČMKU: Udělování titulů Vzhledem k výše uvedenému znovu zveřejňujeme všechny řády, tj. i ČMKU: Udělování titulu "KLUBOVÝ ŠAMPION Tento titul je udělován každému psovi nebo feně v majetku člena klubu a to po trojím

Více

SPOLEK CHOVATELŮ SLOVENSKÝCH ČUVAČŮ E-mail: vybor@slovensky-cuvac.biz, www: www.slovensky-cuvac.biz

SPOLEK CHOVATELŮ SLOVENSKÝCH ČUVAČŮ E-mail: vybor@slovensky-cuvac.biz, www: www.slovensky-cuvac.biz Středoevropská speciální výstava Slovenských čuvačů Chržín, 26. 9. 2015 Místo konání: Chržín 1, Stará Fara www.chrzin1.cz Se zadáváním titulů: Vítěz Středoevropské speciální výstavy SC Nejlepší pes Středoevropské

Více

Zápisní řád pro chov plemene aljašský malamut Alaskan Malamute klub česká republika

Zápisní řád pro chov plemene aljašský malamut Alaskan Malamute klub česká republika Zápisní řád pro chov plemene aljašský malamut Alaskan Malamute klub česká republika PREAMBULE Cílem Alaskan Malamute klubu česká republika (dále jen AMKČR) je chov čistokrevného plemene psů, aljašský malamut

Více

Požadavky na klubový software

Požadavky na klubový software Požadavky na klubový software Klubový SW DATABÁZE Obecné požadavky: Data jsou majetkem klubu trvalá možnost data exportovat do souborů kompatibilních pro jiné databáze Propojení s klubovými www stránkami,

Více

Pozvánka na klubovou výstavu a bonitaci Nová Živohošť 27. - 28. 4. 2013

Pozvánka na klubovou výstavu a bonitaci Nová Živohošť 27. - 28. 4. 2013 Pozvánka na klubovou výstavu a bonitaci Nová Živohošť 27. - 28. 4. 2013 Milí chovatelé, majitelé a příznivci plemene beauceron, rádi bychom Vás pozvali na Novou Živohošť, kde se bude konat první klubová

Více

PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO hotel STEP, Malletova ul., Praha 9. Program výstavy:

PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO hotel STEP, Malletova ul., Praha 9. Program výstavy: PROPOZICE KLUB LHASA APSO ČR KLUBOVÁ VÝSTAVA PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO 11. 09. 2016 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9 SHIH TZU - rozhodčí: Vitaliy Belskyy/UKR LHASA APSO - rozhodčí: Vitaliy Belskyy/UKR

Více

Chovatelský a zápisní řád Českomoravské kynologické unie

Chovatelský a zápisní řád Českomoravské kynologické unie Chovatelský a zápisní řád Českomoravské kynologické unie Cílem Českomoravské kynologické unie (dále jen ČMKU) je chov čistokrevných plemen psů, při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických

Více

Speciální výstava slovenských čuvačů Chržín, 26. 9. 2015

Speciální výstava slovenských čuvačů Chržín, 26. 9. 2015 Speciální výstava slovenských čuvačů Chržín, 26. 9. 2015 Místo konání: Chržín 1, Stará Fara www.chrzin1.cz Se zadáváním titulů: Vítěz vítězka speciální výstavy SC Vítěz vítězka mladých speciální výstavy

Více

KLUBOVÁ VÝSTAVA SHIH-TZU a TIBETAN TERRIER CAJC, CAC, BOB. hotel STEP, Malletova ul., Praha 9

KLUBOVÁ VÝSTAVA SHIH-TZU a TIBETAN TERRIER CAJC, CAC, BOB. hotel STEP, Malletova ul., Praha 9 PROPOZICE KLUBOVÁ VÝSTAVA SHIH-TZU a TIBETAN TERRIER CAJC, CAC, BOB hotel STEP, Malletova ul., Praha 9 Uzávěrka I. 27. 2. 2012 II. 12. 3. 2012 Rozhodčí: IUZA BERADZE, GRU (změna rozhodčího vyhrazena) Program

Více

P E K I N É Z K L U B

P E K I N É Z K L U B P E K I N É Z K L U B Z Á P I S N Í Ř Á D 1 Účel a působnost: 1. Tento řád upravuje pravidla zápisu čistokrevných psů plemene Pekinéz, jeho ustanovení jsou závazná pro všechny členy Pekinéz klubu /dále

Více

pořádá na Konopišti Klubovou výstavu landseerů se zadáváním titulu Klubový vítěz, CAC

pořádá na Konopišti Klubovou výstavu landseerů se zadáváním titulu Klubový vítěz, CAC pořádá na Konopišti Klubovou výstavu landseerů se zadáváním titulu Klubový vítěz, CAC KONOPIŠTĚ 14.5.2016 Výstava proběhne v areálu před hotelem Nová Myslivna na Konopišti Občerstvení bude k dispozici

Více

9. Hlubockou krajskou výstavu psů všech plemen mimo NO

9. Hlubockou krajskou výstavu psů všech plemen mimo NO Č E S K O M O R A V S K Á K Y N O L O G I C K Á U N I E SDRUŽENÍ KYNOLOGICKÝCH KLUBŮ ČESKOBUDĚJOVICKÁ KYNOLOGICKÁ SPOLEČNOST pořádají 9. Hlubockou krajskou výstavu psů všech plemen mimo NO a speciální

Více

v sobotu 11. července 2015

v sobotu 11. července 2015 Moravskoslezský bulldog-mops klub pořádá v sobotu 11. července 2015 v oranžerii zámeckého hotelu Maxmilian zámek Loučeň, PSČ 289 37, okr. Nymburk N 50' 17.143, E 15' 01.204, www.zamekloucen.cz Klubovou

Více

Bonitační řád Pannonia Klub / dále jen Klub / I. Základní ustanovení

Bonitační řád Pannonia Klub / dále jen Klub / I. Základní ustanovení Bonitační řád Pannonia Klub / dále jen Klub / I. Základní ustanovení 1. Cílem bonitačního řádu / dále jen řád / je stanovení jednotného postupu pro pořádání a organizování bonitací a jednotného výkladu

Více

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA VÝSTAVNÍ VÝBOR CHOMUTOV pořádá PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN spojenou s KLUBOVOU VÝSTAVOU KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ a SPECIÁLNÍ VÝSTAVOU

Více

Zápisní řád Klubu chovatelů pudlů, z.s.

Zápisní řád Klubu chovatelů pudlů, z.s. Zápisní řád Klubu chovatelů pudlů, z.s. Obecná ustanovení 1. Tento zápisní řád je normativem, který stanovuje podmínky pro doporučení zápisu štěňat narozených v rámci Klubu chovatelů pudlů, z.s. (dále

Více

Klub chovatelů špiců

Klub chovatelů špiců Klub chovatelů špiců pořádá dne 4. 9. 2016 Klubovou výstavu špiců a Thai Bangkaew Dog se zadáváním titulu KLUÝ VÍTĚZ na výstavišti Krásná louka v Mladé Boleslavi Uzávěrka přihlášek: 1. termín 12.8. 2016

Více

sobota dne 19. května 2012 zámecký park na Kačině u Kutné Hory L o g o z á m k u K a č i n a

sobota dne 19. května 2012 zámecký park na Kačině u Kutné Hory L o g o z á m k u K a č i n a Českomoravská kynologická jednota OBLASTNÍ VÝSTAVA PSŮ všech plemen zapisovaných v plemenných knihách ČMKU spojená s klubovou výstavou Klubu chovatelů polských ovčáků nížinných se sídlem v Praze Speciální

Více

CHOVATELSKÝ ŘÁD RETRIEVER KLUBU CZ

CHOVATELSKÝ ŘÁD RETRIEVER KLUBU CZ CHOVATELSKÝ ŘÁD RETRIEVER KLUBU CZ I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ II. CHOV III. CHOVNÍ JEDINCI IV. PORADCE CHOVU V. CHOVATEL, MAJITEL CHOVNÉHO PSA VI. CHOVATELSKÉ TISKOPISY VII. VÝBĚR CHOVNÝCH JEDINCŮ VIII. KRYTÍ

Více

HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY

HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY Třídy: Pro zařazení psa do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy (tj. v den posouzení psa na výstavě). Ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky. štěňat:

Více

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR (Zpracován v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání a vyhláškou 192/2004 Sb. ze dne

Více

Klubu Českého Horského Psa

Klubu Českého Horského Psa STANOVY Klubu Českého Horského Psa Klub Českého Horského Psa - KČHP - je samostatný právní subjekt s chovatelskou pravomocí v rámci pravidel Mezinárodní kynologické federace (FCI). KCHP je členem Českomoravské

Více

Zápisní řád. Článek I Základní ustanovení

Zápisní řád. Článek I Základní ustanovení 1 Zápisní řád Článek I Základní ustanovení 1. Cílem Spolku českého strakatého psa, o.s. (dále jen Spolku) je chov plemene český strakatý pes s průkazem původu, při zachování biologického zdraví každého

Více

Pro klubovou výstavu Chodských psů je zprovozněno on-line přihlášení

Pro klubovou výstavu Chodských psů je zprovozněno on-line přihlášení Klubová výstava chodských psů se zadáním titulu Klubový vítěz Klub přátel chodského psa vás srdečně zve na akci, která se koná dne 15.dubna 2017 v Hradci Králové -kemp Stříbrný rybník Program: 15.4.2017.

Více

Platnost od 14.3.2015 ZÁPISNÍ ŘÁD

Platnost od 14.3.2015 ZÁPISNÍ ŘÁD Platnost od 14.3.2015 ZÁPISNÍ ŘÁD Cílem Českomoravské kynologické unie ( dále jen ČMKU ) je chov čistokrevných plemen psů dle uznaného standardu FCI, při zachování biologického zdraví každého jedince a

Více

Speciální výstava Bloodhound clubu CZ

Speciální výstava Bloodhound clubu CZ Speciální výstava Bloodhound clubu CZ 11.9.2016 Rekreační středisko Hálův mlýn - Lažánky 42, 664 71 Rozhodčí: p.petr Řehánek Přejímka psů: od 9.00 hodin Začátek posuzování: 10.00 hodin Nezapomeňte průkaz

Více

III. Chovní jedinci.

III. Chovní jedinci. CHOVATELSKÝ ŘÁD a ZÁPISOVÝ ŘÁD SPC, o.s - ( Shar-pei club, o.s. ) I. Úvodní ustanovení 1. Pro členy Shar-pei clubu je v plném rozsahu závazný chovatelský a zápisní řád ČMKU, doplněný o dodatky pro chov

Více

Klub chovatelů špiců

Klub chovatelů špiců Klub chovatelů špiců pořádá ve dnech 14. 5. a 15. 5. 2016 Speciální a Klubovou výstavu špiců a Thai Bangkaew Dog v kynologickém areálu MSKS ve Zbraslavi u Brna 14. 5. 2016 Speciální výstava 15. 5. 2016

Více

Najdete zde i základní výstavní hodnocení a výsledek RTG (rentgenu) kloubů.

Najdete zde i základní výstavní hodnocení a výsledek RTG (rentgenu) kloubů. 1 JAK ČÍST BONITAČNÍ KÓD Bonitačním kódem rozumíme zapsání předností, ale hlavně vad posuzovaného jedince pomocí předepsané tabulky. Pro úplného laika je to potom směs čísel a písmen na jednom řádku. V

Více

e) jedinci v prokazatelně špatném zdravotním stavu a jedinci bázliví a agresivní.

e) jedinci v prokazatelně špatném zdravotním stavu a jedinci bázliví a agresivní. Chovatelská a zápisní směrnice Českého klubu chovatelů alpského brakýře jezevčíkovitého Chov v rámci Českého klubu chovatelů alpského brakýře jezevčíkovitého (dále jen ČKCHABJ) se řídí zejména zákonem

Více

Cavalier King Charles Spaniel klub Čech, Moravy a Slezska

Cavalier King Charles Spaniel klub Čech, Moravy a Slezska Cavalier King Charles Spaniel klub Čech, Moravy a Slezska se sídlem: Na Dílech 807/6, Praha 4, 141 00 IČ 457 73 173, vedený i Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L4150 Chovatelský řád Cavalier

Více

6. KRAJSKÁ VÝSTAVA PSŮ VYŠKOV pro všechna plemena mimo německých ovčáků

6. KRAJSKÁ VÝSTAVA PSŮ VYŠKOV pro všechna plemena mimo německých ovčáků 6. KRAJSKÁ VÝSTAVA PSŮ VYŠKOV pro všechna plemena mimo německých ovčáků Program výstavy: od 7:00 Přejímka psů 9:15-9:30 Zahájení výstavy 9:30-14:30 Posuzování v kruzích 14:30-16:00 Závěrečné soutěže Uzávěrka

Více

Zápisní řád KCHHMO. Preambule

Zápisní řád KCHHMO. Preambule Zápisní řád KCHHMO Preambule Klub chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů (nadále KCHHMO) je členským subjektem Českomoravské kynologické jednoty a spadá pod jeji plemennou knihu. KCHHMO zajišťuje chovatelský

Více

P O D M Í N K Y C H O V U

P O D M Í N K Y C H O V U P O D M Í N K Y C H O V U Účel a působnost 1 Tyto podmínky chovu slouží pro řízení chovu čistokrevných plemen sdružených v Moravskoslezském bulldog-mops klubu,zapsaném spolku (MSBMK,z.s.). Chovem se rozumí

Více

Směrnice č.3/2013 - návrh Kontrola vrhu v podmínkách Pannonia Klub Česká republika. / dále jen Klub / I. Základní ustanovení

Směrnice č.3/2013 - návrh Kontrola vrhu v podmínkách Pannonia Klub Česká republika. / dále jen Klub / I. Základní ustanovení Směrnice č.3/2013 - návrh Kontrola vrhu v podmínkách Česká republika. / dále jen Klub / I. Základní ustanovení 1. V souladu se stanovami u maďarských pasteveckých plemen České republiky / dále jen Klub

Více

Program: 6. Zpráva o chovu v roce 2015 7. Administrativa v chovu důležité body 8. Plánované akce v roce 2016 9. Diskuze 10. Různé

Program: 6. Zpráva o chovu v roce 2015 7. Administrativa v chovu důležité body 8. Plánované akce v roce 2016 9. Diskuze 10. Různé KCHMPP 29.11.2015 1 1. Volba sčítací komise 2. Volba zapisovatele schůze 3. Schválení jednacího řádu 4. Schválení programu schůze 5. Volba delegátů pro případ konání mimořádné valné hromady KCHMPP Program:

Více

Zápis z výborové schůze KRaAOP

Zápis z výborové schůze KRaAOP KLUB RUSKÝCH A ASIJSKÝCH OVČÁCKÝCH PSŮ KRaAOP Zápis z výborové schůze KRaAOP Datum a čas: sobota 14. června 2014, od 14.00 hodin Místo: Uničov Za výbor Klubu přítomni: Soňa Vágnerová předsedkyně Ing. Milan

Více

KLUBOVÁ VÝSTAVA KCHICH

KLUBOVÁ VÝSTAVA KCHICH KLUBOVÁ VÝSTAVA KCHICH se zadáním titulů CAJC, CAC ČR, Klubový vítěz KCHICH 14.6.2009 Otradice / Náměšť nad Oslavou / Penzion Jízdárna www,penzionjizdarna.eu Klubovou výstavu KCHICH pořádá ve spolupráci

Více

PROPOZICE 3. 5. 2015

PROPOZICE 3. 5. 2015 Klubová výstava a VII. ročník Memoriálu Doc. Viléma Kurze se zadáváním titulů Klubový vítěz, Klubová vítězka PROPOZICE 3. 5. 2015 při MVP Praha na výstavišti Praha-Letňany Uzávěrka přihlášek: 26. 4. 2015

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ I.Všeobecná ustanovení 1. Chov švýcarských honičů je chovem kontrolovaným 2. Chovat lze jen prostřednictvím chovatelského klubu, který je garantem za čistotu

Více

SPOLEK CHOVATELŮ SLOVENSKÝCH ČUVAČŮ www:

SPOLEK CHOVATELŮ SLOVENSKÝCH ČUVAČŮ   www: Klubová výstava se zadáváním titulů Nejlepší pes výstavy, Nejlepší fena výstavy PROPOZICE Datum konání: 2. 10. 2016 Místo konání: Brno - Líšeň, Jedovnická 7a, KK Zetor, krytá kynologická hala GPS: 49.2159092N,

Více

BARZOJ RUSKÝ CHRT (Russkaya Psovaya Borzaya)

BARZOJ RUSKÝ CHRT (Russkaya Psovaya Borzaya) F E D E R A T I O N C Y N O L O G I Q U E I N T E R N A T I O N A L E Secretariat General: 13, Place Albert I B 6530 THUIN (Belgie) F.C.I.-Standard č. 193 / 22.11.2006 / D, GB BARZOJ RUSKÝ CHRT (Russkaya

Více

Řád pro jmenování rozhodčích pro posuzování exteriéru psů

Řád pro jmenování rozhodčích pro posuzování exteriéru psů Řád pro jmenování rozhodčích pro posuzování exteriéru psů I. Účel Řád pro jmenování rozhodčích pro posuzování exteriéru psů (dále jen rozhodčích) vychází z předpisů FCI. vymezuje základní podmínky pro

Více

sobota dne 30. května 2015 zámecký park na Kačině u Kutné Hory L o g o z á m k u K a č i n a

sobota dne 30. května 2015 zámecký park na Kačině u Kutné Hory L o g o z á m k u K a č i n a Českomoravská kynologická jednota OBLASTNÍ VÝSTAVA PSŮ všech plemen zapisovaných v plemenných knihách ČMKU spojená s Klubovou výstavou bez zadání titulu Klubový vítěz Klubu chovatelů německých krátkosrstých

Více

Zápis z jednání Komise pro Chov a zdraví 30.01.2012

Zápis z jednání Komise pro Chov a zdraví 30.01.2012 Zápis z jednání Komise pro Chov a zdraví 30.01.2012 Přítomni: MUDr. V. Novotný, Ing. M. Přibáňová, R. Soukup, MVDr. O. Meloun, M. Fialová 1) Materiál zaslaný k zápisu z předchozího jednání ad 8) z 06.06.2011

Více

STANOVY 4. Orgány klubu Kontrolní a revizní komisi klubu volí členská schůze a je tříčlenná. Ve své činnosti je nezávislá na výboru, podléhá pouze členské schůzi klubu. Ze svého středu si volí předsedu.

Více

Středoevropská speciální výstava slovenských čuvačů Brno, 25. 10. 2014

Středoevropská speciální výstava slovenských čuvačů Brno, 25. 10. 2014 Středoevropská speciální výstava slovenských čuvačů Brno, 25. 10. 2014 Místo konání : Kynologický klub Zetor Brno, Jedovnická 7a, Brno, GPS : 49 12'56.248"N, 16 40'31.312"E Se zadáváním titulů: Vítěz středoevropské

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD MOPS KLUBU ČR Účel a působnost

ZÁPISNÍ ŘÁD MOPS KLUBU ČR Účel a působnost ZÁPISNÍ ŘÁD MOPS KLUBU ČR Účel a působnost 1 Tento zápisní řád je základní normou pro organizaci čistokrevného chovu mopsů v Mops klubu (dále jen MK) a je v souladu se zákonem č. 166/1999 Sb. a zák. č.

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ I. Všeobecná ustanovení 1. Chov švýcarských honičů je chovem kontrolovaným. Kontrolovaným chovem se rozumí, že klub stanovuje podmínky chovnosti a výběr krycího

Více

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu zvířat a při chovu.

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu zvířat a při chovu. Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu zvířat a při chovu. (Zpracován v souladu s Vyhláškou 192/2004 Sb. ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu)

Více

ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE R E T R I E V E R K L U B C Z. Pořádají. v neděli v areálu zámeckého parku KONOPIŠTĚ

ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE R E T R I E V E R K L U B C Z. Pořádají. v neděli v areálu zámeckého parku KONOPIŠTĚ ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE R E T R I E V E R K L U B C Z Pořádají II. OBLASTNÍ VÝSTAVU RETRIEVERŮ se zadáváním vítěz třídy mladých, mezitřídy, třídy otevřené, pracovní, vítězů, Oblastní vítěz Baby

Více

Chovatelský řád a zápisní řád KTD ČR, z.s.

Chovatelský řád a zápisní řád KTD ČR, z.s. Chovatelský řád a zápisní řád KTD ČR, z.s. Čl. 1 Úvodní ustanovení : 1 Tento chovatelský a zápisní řád slouží organizaci čistokrevného chovu plemene tibetská doga a vytváří předpoklady pro trvalé zvyšování

Více

Směrnice č.3/2010 Kontrola vrhu v podmínkách Pannonia Klub Česká republika. / dále jen Klub / I. Základní ustanovení

Směrnice č.3/2010 Kontrola vrhu v podmínkách Pannonia Klub Česká republika. / dále jen Klub / I. Základní ustanovení Směrnice č.3/2010 Kontrola vrhu v podmínkách Česká republika. / dále jen Klub / I. Základní ustanovení 1. V souladu se stanovami u maďarských pasteveckých plemen České republiky / dále jen Klub / článek

Více

Rozhodčí sobotní výstavy. Rozhodčí nedělní výstavy. Vystavovaná plemena

Rozhodčí sobotní výstavy. Rozhodčí nedělní výstavy. Vystavovaná plemena KLUB CHOVATELŮ HONIČŮ Propozice Klubová výstava 2014 se zadáváním titulů CAJC, CAC, klubový vítěz mladých a klubový vítěz v sobotu 7. června 2014 Klubová výstava 2014 se zadáváním titulů CAJC, CAC, vítěz

Více

KYNOLOGICKÁ JEDNOTA ČR KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE LANŠKROUN KJ. Lanškroun SPORTOVNÍ HALA BÓŽI MODRÉHO V LANŠKROUNĚ MOBIL: ,

KYNOLOGICKÁ JEDNOTA ČR KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE LANŠKROUN KJ. Lanškroun SPORTOVNÍ HALA BÓŽI MODRÉHO V LANŠKROUNĚ MOBIL: , KYNOLOGICKÁ JEDNOTA ČR KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE LANŠKROUN KJ 10. ROČNÍK ZEMSKÉ KORUNY KRAJSKÁ VÝSTAVA PSŮ PŘÍSTUPNÁ VŠEM PLEMENŮM PSŮ FCI, NÁRODNÍM PLEMENŮM A NEUZNANÝM FCI, KROMĚ NO Lanškroun 11. června

Více

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE. Secretariat General: 13, Place Albert I B 6530 THUIN (Belgie) HOVAWART (Hovawart)

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE. Secretariat General: 13, Place Albert I B 6530 THUIN (Belgie) HOVAWART (Hovawart) FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE Secretariat General: 13, Place Albert I B 6530 THUIN (Belgie) ZEMĚ PŮVODU: Německo HOVAWART (Hovawart) DATUM PUBLIKACE ORIGINÁLNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 12.01.1998

Více

úvodní strana adresa klubu

úvodní strana adresa klubu KLUBOVÁ VÝSTAVA BRNO 27. 6. 2015 PUDL klub, Smečenská 737, 272 04 Kladno, člen FCI prostřednictvím ČMKU Vás zve na KLUBOVOU VÝSTAVU se zadáváním klubového čekatelství pro plemeno PUDL, PAPILLON, PHALENE,

Více

KLUB CHOVATELŮ RHODÉSKÝCH RIDGEBACKŮ

KLUB CHOVATELŮ RHODÉSKÝCH RIDGEBACKŮ KLUB CHOVATELŮ RHODÉSKÝCH RIDGEBACKŮ Vás zve na XIII. KLUBOVOU VÝSTAVU se zadáváním titulů CAJC, CAC, res. CAC,BOJ,BOV Nejkrásnější pes / fena, BOB, BOS která se koná v sobotu 26. srpna 2017 Penzion JANGELEC

Více

Klubovou výstavu (Krása a výkon KFP)

Klubovou výstavu (Krása a výkon KFP) KLUB FARAONSKÝCH PSŮ pořádá Klubovou výstavu (Krása a výkon KFP) na dostihové dráze Lednice GPS souřadnice: 48 48'21.846"N 16 48'0.063"E PROGRAM: Sobota 15.8.2015 Dostihy chrtů (pořádá dostihová dráha

Více

Wolfhound & Deerhound Klub

Wolfhound & Deerhound Klub Wolfhound & Deerhound Klub pořádá u příležitosti 30. výročí chovu irských vlkodavů v Čechách a 10. výročí založení WDK dne 18. a 19. 6. 2005 v areálu zámeckého parku v Náměšti nad Oslavou se zadáváním

Více

Pravidla soutěže Pes roku

Pravidla soutěže Pes roku Pravidla soutěže Pes roku Soutěže jednotlivců se mohou zúčastnit psi v majetku členů Klubu chovatelů Collií a Sheltií (dále Klub). Započítávají se jen body získané v době trvání členství v klubu. V případě

Více

192/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu

192/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu 192/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu Ministerstvo zemědělství stanoví podle 29 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,

Více

Propozice klubové výstavy pražských krysaříků. Vážené dámy a pánové, srdečně Vás zveme na Klubovou výstavu se zadáním titulů

Propozice klubové výstavy pražských krysaříků. Vážené dámy a pánové, srdečně Vás zveme na Klubovou výstavu se zadáním titulů Propozice klubové výstavy pražských krysaříků Vážené dámy a pánové, srdečně Vás zveme na Klubovou výstavu se zadáním titulů CAJC, CAC, res,. CAC, BOB (Best of Breed), BOS ( Best of Opposite Sexe), BOJ

Více

Speciální výstava. Klub chovatelů slovenských čuvačů v České republice založený v roce 1933, o.s. Všestudy Veltrusy

Speciální výstava. Klub chovatelů slovenských čuvačů v České republice založený v roce 1933, o.s. Všestudy Veltrusy Speciální výstava Brno - Líšeň 15. května 2016 Rozhodčí: MVDr. G. Ridarčíková, SK Se zadáváním titulů a čekatelství: CAJC, CAC, Res. CAC Vítěz speciální výstavy mladých Vítěz speciální výstavy Vítěz speciální

Více

Zápisní řád klubu Akita Inu Czech Club ( AICC )

Zápisní řád klubu Akita Inu Czech Club ( AICC ) Zápisní řád klubu Akita Inu Czech Club ( AICC ) 1. Tento zápisní řád Akita Inu Czech Club (dále jen řád ) slouží k řízení chovu čistokrevného plemene Akita inu s průkazem původu a stanoví podmínky pro

Více

PROPOZICE NA OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU KCHP

PROPOZICE NA OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU KCHP PROPOZICE NA OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU KCHP KCHP Praha, Kotíkova 758/3, 103 00 Praha 10 - Kolovraty, číslo klubu: 1043, člen FCI prostřednictvím ČMKU si Vás dovoluje pozvat na OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU

Více

OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU

OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU Klub chovatelů kníračů České republiky pobočka 09 jesenická pořádá dne 20.09.2014 OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU všech velikostních a barevných rázů se zadáváním titulů Oblastní klubový vítěz, VT, ČKŠ, ČKŠ-V,

Více

Českomoravská kynologická unie. Českomoravská kynologická jednota. KLUB CHOVATELŮ HRUBOSRSTÝCH A MAĎARSKÝCH OHAŘŮ a KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ

Českomoravská kynologická unie. Českomoravská kynologická jednota. KLUB CHOVATELŮ HRUBOSRSTÝCH A MAĎARSKÝCH OHAŘŮ a KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ Českomoravská kynologická unie Českomoravská kynologická jednota KLUB CHOVATELŮ HRUBOSRSTÝCH A MAĎARSKÝCH OHAŘŮ a KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ ve spolupráci se Státním zámkem Zákupy a OMS Česká Lípa pořádají

Více

Zápis z členské schůze SHIH-TZU KLUBU ČR ze dne 26. 6. 2010

Zápis z členské schůze SHIH-TZU KLUBU ČR ze dne 26. 6. 2010 Zápis z členské schůze SHIH-TZU KLUBU ČR ze dne 26. 6. 2010 Místo konání: KA MSKS Zbraslav u Brna Schůze se celkem zúčastnilo 23 členů s právem hlasovat. Přítomno 2 členové výboru (R. Kubeš, M. Junková),

Více

S t a n o v y Klubu chovatelů málopočetných plemen psů ČR, o.s.

S t a n o v y Klubu chovatelů málopočetných plemen psů ČR, o.s. S t a n o v y Klubu chovatelů málopočetných plemen psů ČR, o.s. Článek I. Obecná ustanovení 1. Název: Klub chovatelů málopočetných plemen psů ČR, o.s. KCHMPP (dále jen o.s. ) 2. Sídlo: Jankovcova 53, 170

Více

VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2008 o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu

VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2008 o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu Strana 30 Sbírka zákonů č. 5 / 2009 5 VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2008 o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu Ministerstvo zemědělství stanoví podle 29 odst. 1 k provedení 7a odst. 7 zákona

Více

KLUB PINČŮ ČESKÉ REPUBLIKY. PROPOZICE KE SPECIÁLNÍ VÝSTAVĚ Česká Třebová ZKO Podhorka

KLUB PINČŮ ČESKÉ REPUBLIKY. PROPOZICE KE SPECIÁLNÍ VÝSTAVĚ Česká Třebová ZKO Podhorka KLUB PINČŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROPOZICE KE SPECIÁLNÍ VÝSTAVĚ 18.6.2016 Česká Třebová ZKO Podhorka Uzávěrka 3.6.2016 (pátek), elektronické přihlášky do 8.6.2016 (středa) Speciální výstava s bonitací pořádaná

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD Hovawart klubu ČR, o.s.

ZÁPISNÍ ŘÁD Hovawart klubu ČR, o.s. ZPRAVODAJ RŮZNÉ ZÁPISNÍ ŘÁD Hovawart klubu ČR, o.s. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Zápisní řád (ZŘ) v souladu s posláním klubu slouží pro řízení chovu a další šlechtění psů plemene HOVAWART (Hw) v rámci platného

Více

Zápis z členské schůze Hovawart klubu ČR, o.s. v Havlíčkově Brodě dne 18. 10. 2008

Zápis z členské schůze Hovawart klubu ČR, o.s. v Havlíčkově Brodě dne 18. 10. 2008 Zápis z členské schůze Hovawart klubu ČR, o.s. v Havlíčkově Brodě dne 18. 10. 2008 Program schůze: 1. Zahájení, schválení programu a volba orgánů schůze 2. Volby do funkce Propagačního referenta 3. Volby

Více