IAA 7. souhrny referátů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IAA 7. souhrny referátů"

Transkript

1 ČESKOSLOVENSKÁ SPEKTROSKOPICKÁ SPOLEČNOST PŘI ČSAV ODBORNÁ SKUPINA INSTRUMENTÁLNÍCH RADIOANALYTICKÝCH METOD ČESKOSLOVENSKÁ KOMISE PRO ATOMOVOU ENERGII souhrny referátů SEMINÁŘŘ IAA 7 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU,

2 Československá spektroskopická společnost pxi ČSAV Odborná skupina instrumentálních radioanalycic^ýc".-. cetcd Československí konise pro atomovou energii Snižování meze stanovitelnosti a eliminace interferencí v aktivační analýze SEMINÁR I A A?5 SOUHRNY REFER ílfl Žclár nad Sáaavou června 1975

3 - 2 - Seznam souhrnů referátů, přednesených na semináři I A A strana J. Mráz Úvodní projev předsedy Atomové sekce Cs. spektroskopické společnosti při ČSAV.4 I. Obrusník, J. Kučera Možnosti snižování meze stanov i t e l no sti v neutronové aktivační analýze - 7 M. Vobecký, Z. Řanda Chemické separace jako prostředek zvyšování selektivity a snižování meze stanovitelnosti 9 M. Chudý, N. Píšútoyá, P. Poviiiee Gama spektrometria nízkých cktivit 11 Z. Kosina Statistický odhad systematických chyb 13 J. Benada Nekonvenční metody v instrumentální aktivační analýze 14- A. ííaětalka, J» Fráňa Porovnáni mezí stanovitelností při nedestruktivní analýze s mezemi stanovitelnosti izolovaných prvků. (pro Ge(Li) detektor) 15 S. Pošta, M, Šimková Separace rušivých komponent matrice v aktivační analýze* Stanovení nečistot v nukleárně čistém zirkoniu 16 S. Rohling, V.G. Stankov, J. Kolušová Problematika odstraňování sodíku z biologického materiálu pomocí katexu s funkční skupinou -P0(0H) 2 17 V.G. Stankov, S. Rohling, J. Kolušová Problematika separace některých lanthanoidů. z biologického materiálu pomocí katexu s funkční skupinou - P0(0H) 2 18

4 - 3 - Z. Řanda, K, Konečný, J. Benada, M. VoDeoký Využití okaažitého zářeni gama indukovaného neutrony v analýze nerostných materiálů lý F. Kukula, JĹ. Mudra Využiti zpožděných neutronů pro stanovení uranu aktivační analýzou 21 J. Benada Tvar píku 23 Z, fianda Použití planárních polovodičových detektorů v aktivační analýze 24 P. Podracký, V. Hejl Výpočet doby měření při stanovení poměru aktivit 25 J. Bartošek Stanovení podklarkových obsahů přirozeně radioaktivních prvků v horninách scintilačnítn spektrometrem š. Sáro Hranice použitelnosti kvapalinovej scintilačneo spektrometrie r.' J. Šilar Současné požadavky na fotonásobice pro koincider.oní měření měkkých zářičů beta Z>-

5 - 4 - Úvodní projev předsedy Atomové sekce Čs. spektroskopické společnosti při ČSAV RNDr J, K r á z Vážené soudružky a soudruzi; Dovolte, abych z pověřeni předsednictva hlavr-ľic výboru Čs. spektroskopické společnosti při ČSAV pozdravil váš seminář, který se koná u příležitosti pátého výročí ústave-,!, odborné skupiny instrumentálních radioanalyticných nítoá. 7aš'-' odborná skupina patří k nejmladším skupinám v ráme:, atec^ve sekce, ale současně k nejaktivnějším v organizcvárí odborné činnosti a k nejlepším podle dosažených pracovních výsledku. To není obvyklá zdvořilostní fráze, ale skutečnost, kterou lze lehce dokázat. Za pět let činnosti jste uspořádali 9 seminářů, 3 konference a 1 panelovou diskusi* Současně jste vydali 7 sanies jatných odborných publikací. Při poměrně nízkém počtu pracovuíká odborné skupiny jsou to výsledky skutečně úctyhodné. Zvláštní ocenění zasluhuje ovšem kvalita vaši cóberné činnosti. Pracujete v novém, moderním a progresivní*.! oboru analytické chemie a vaší zásluhou úspěšně držíne krou se světovým vývojem. Je třeba tento pozitivní vývoj udržet i nadále,. Shodou okolností spadá vaše pětileté jubileum dc oodobí, kdy se právě zamýšlíme nad rozpracováním a realizací závěrů XV. sjezdu KSČ. XV. sjezd KSČ položil důraz na vědec^rotech' i pokrok a na zvýšení jeho váhy v rozvoji výrobních sil. Základ ní úkol spočívá v důsledné orientaci vědeckovýzkumné činnosti na potřeby hospodářského a společenského rozvoje d v soust *'e- Sování našeho vědeckotechnického potenciálu. Svůj pedíl ca splnění tohoto velikého úkolu pro blaho našeho lidu, r'.eme a vítězství socialismu přijímá i čs. spektroskopická společnou' při ČSAV, Svůj podíl tie splnění tohoto úkolu přinese i vase odborná skupina.

6 - 5 - Probíhající seminář je práve jedním z pri^l./jů..nnkrétr.r realizace závěrů XV. sjezdu iľsč-. Vedeni Č.. 3.-'..jrur:.-;''uí.é společnosti očekává, že vaše skj^ir^ bude ste._n:.dti^r.^ pracovat i na dalších úkolech vyplývajících z^ závť^ni 11. ^,je?du KSČ. Především nám jde - pumcc pri plnění íijt vn^ci u:^lů vědeckotechnického rozvoje v 6, pětil:tc?, jč'^c jtř - automatizace a optimalizace -íznní v^r sloiitýcl: :-.:''. no logických systémech - ochrana životního pror^řtdí - úspory materiálů a energie - racionální využívání a snižování spotřeby ^i*/é prác^ v laboratořích Vaši podporu očekáváme i při vytvářeni pccrirelr pro zapojení čs. vědy ůo integrace vědeckého potenciálu socialistických států. Před naší spektroskopickou společností stoji v součine době mimořádné závažný a náročný úkol, tj. uspořádání XX. jubilejního mezinárodního spektroskopického kolokvia a S, unzir.íredni konference atomové ppektroskcpie v roce rr^lc predbežných přihlášek lze předpokládat, Že se toheco sv^-ovehc Ircr-jr?- su zúčastní přibližně až 1 $00 odborníků z ccióho svjt^^ a že bude předneseno přes 700 odborných přeánááe,- ^ referátu. Počet přihlášených účastníků i přednášek je zhruba 5-- *'ětší než tomu bylo na dosavadních kolokviích. Tentc necbyčejir./ sar,^ je pro nás potěšitelný, ale současně nás zavazuje.. vysok? zodpovědnosti nezklamat důvěru přihlášených účastníků, nez^l^u důvěru nejvyšších stranických a vládních orgánu, kterou náu vyjádřily souhlasem s uspořádáním tohoto kongresu, Věříme, že ' to náročný úkol nebude záležitostí úzkého kruhr funkcionářů; ale věcí cti každého člena njší společnosti, že k-žcý Ľ n^ts podle svých možností, přiloží ruku ke společnému dílu. Dovolte mi, abych této příležitosti využil k poděkování Československé komisi pro atomovou energii za j^ji dosavadní aktivní spoluprací ^ podporu n.r.?,í činn-^ti, r.tyvá bíz na*sáe.^.

7 - 6 - může sloužit za přiklad ostatním organizacím- Ncobyč -.jne si ceníme této spolupráce a věříme, že i nadále b'ide Ľdrceu rro giesivního rozvoje naší činnosti tak, jak se o toui ľovoi'j v závěrech XV. sjezdu KSČ, že i nadále b'jde piisri'."', o\j.iv5cv J: plnění našich úkolů, na tomto úseku. Dále mi dovolte, abych poděkoval vedoucíir.i oa- i^né s^^j.- ny instrumentálních radioanalytických máuod soľdru^c./i Ing Vobeckému, CSc, za jeho neobyčejně obetavo^.' a inic^clvri práci. Jemu přísluší značný díl na dosažených výsledcích v.si odborné skupiny i na výsledcích celé spektroskopická LpoleSnosti. Soudruh Vobecký je jedním z těch, kteŕí jscu ochotm obětovat své pohodlí, své soukromí a dát své sch'.,^.::b';i i cíly pyo rozvoj naši socialistické společnosti. Závěrem chci poděkovat vám všem za dosavaduí velmi úspešnou činnost a vyjádřit přesvědčení, že další pětilot.é c;.dobi bude naplněno stejně aktivní prací, jako tomu byll J.osud- Dc Éalší vaší práce vám přeji tvůrci pohodu, osobní st^sti a -nio*:. zdaru.

8 - 7 - Možnosti snižování meze stai-ovitelnosti v neut*ro. ľvĺaktivační analýze 1. Obrusník, J. Kučera Ústav jaderného výzkumu, Rež Meze stanovitelnosti a dokjzatelnosti jsol- uů"el*'r'"i?, charakteristikami každé analytické m&tcuy. V tor.ťj př^ep^vkl jsou diskutovány možnosti snižování těchto mezi v uia ne základě analýzy vztahů, pro jejich výpočet navržených CU&RIEL, V jednoduchých případech platí pro mez d.-kaz^tplncsti. následující vztah: kde m^ Ly. K "D * "E ' je mez dokazatelnosti vyjádřená v jednotkách inctnosti je mez dokazatelaosti v inpulfech je celková kalibrační konstanta Obdobný vztah lze odvodit i pro mez stanoviteir<03ci a,-. Z uvedeného vztahu vy lývá, že m- lze snížit bua sľ:íženía hodnoty L^, která závisí především na hodnotě pozači, neoc zvyšováním celkové kalibrační konstanty H. Tato t:^ľijj5iue ** sobě zahrnuje několik členů, z nichž nejdůležitější ;sou austcbč neutronového toku, účinný aktivační průřez, navážk&. poločas rozpadu, ozařovací, vyaírací a měřicí doba, účir^ost detekce a případně chemické separace. Možnosti snižování m^ spočívají ve vhodné volb? p^rauatrú. zahrnutých jak v hodnotě L-, tak v konstantě K. Podrobně rsou diskutovány otázky volby vhodného oz^iovacího zdroje, kde zvláštní pozornost je věnována problémům ozařování ve vysokých hustotách neutronových toků, dále je uvažován vliv navísky, optimalizace ozařovacích, vymíracich a měřicích dob, volba vhodného detektoru a podmínek měření a konečného vyhodnocení získaných dat.

9 - 8 - Významným způsobem lze snížit hodnotu m^ ^:L?";t..?.. rdč*.rchemických separaci, jejíchž hlu..*i:í výzr.&m je ve sr.iz.sli -pj-jdi". Nejčastěji jsou prováděny selektivní se^ar-.j.e i:*l.)í'.i*ív['c;i radionuklidů, skupinové seperace r.ebo jdstr<;cenl i \?:ívé ciati-okompon&nty. Instrumcnuálr.š lze snižovat; rušivý vliv po_aáí' využitia selektivního ozařování (aktivacs epicaůrtiálrlai Lejt.ro ny) a speciálních druhů, néľ'enl (kcincidenční í, ai-'jiko;.nc.íár-uč^í měření, měiení zpoždě3ých njulroaů., detekce stop?lép:i/ch trosek atd.). Určitého snížení mesí stanovj.telncs:i. ^ aolijz^.;..iľľj5í lze dosáhnout i vhodnou metodou výpoč-ju plochy pij ' Optimalizace všech podmínek analytického postupu.]& ou.'y^.j.i dosažitelná pro případ stanovení 1 prvku v iici^eriárujíjí!:,...í;ij ci (a to i nedestruktivním způsobem), avšak v jiril^de víceprvkové analýzy a interferující matrice je taco cp^inalizaac mnohem obtížnější a výsledkem je obvykle kompromisní řešeni. Při konkrétních analýzách je také nutné přihlížet i ľ. e-renrmickým faktorům a k experimentálním možnostem jednejivyca pr^coviší (ozaíovaoí a měřici zařízení, vybavení l^cor-tcřc, ^ocsu a charakter analýz atd.)- Je nutné si také uvědomit, že při stanoveni,:.rv,al v.ío-- centracich blízkých mezi stanovitelncsti klesá přednos.: 31:^^3- veni až na hodnotu danou definicí meze stanovitel.losti.

10 - 9 - Chemické separace jako prostředek zvyšování selektivity a snižování ceze stanovitelnosti M. Vobecký, Z. Randa Ústav experimentální mineralogie a geochemie ČSAV, Praha Úgtav nerostných surovin, Kutná Hora Aplikace spektrometrie záření gama s vysokou rozlišovací schopností v aktivační analýze znamenala mohutný rozvoj instrumentální aktivační analýzy, což mělo za následek její širší uplatnění v analytické praxi. Zvýšené obsahy některých prvků v analyzovaných materiálech vedou ke tvorbě relativně vysokých aktivit jejich produktů aktivace (^Na, ^Mn, ^Sc, ^ Co, Br aj.), což způsobuje určité omezení analytických možnosti instrumentálního gamaspektrotae trie kého způsobu stanovení. V tějhto případech se postupuje tatr, že se z ozářeného vzorku odděli a) raůicnuklid resp. radionuklidy, sloužící ke kvantitativnímu vyhodnocení obsahu prvku resp. vybrané skupiny prvků nebo b) rušivá makroaktivita. Jiným důvodem pro užití chemických separací v aktivační analýze je vyloučení interferencí. Řešení problému energetických interferencí chemickou separací inteferujícich radionuklidů je metodicky shodné se shora uvedenou postiradiační separací prvků nebo skupin prvků. Vyloučení jaderných inteferencí však vyžaduje preiradiační chemickou separaci inteferujícího terčovéhr prvku z analyzovaného vzorku (např. oddělení uranu ze vzorku při stanovení lantanu apod.). Kromě toho slouží preiradiační separace ke koncentraci prvků, což dovoluje vycházet z velkých navážek (desítek až stovek gramů) původního vzorku. Tento způsob umožňuje též stanovení hrubě dispergovaných komponent. Příkladem může sloužit stanovení zlata ve zlatonosném křemení. Kromě toho vedou preiradiační separace ke sníženi celkové aktivity separované části vzorku vzhledem k jeho původnímu množství a tudiž i k podstatně nižšímu radiačnímu zatíženi pracovníků. Radiochemickě separace dovoluje plně využít teoretickou citlivost danou základním vztahem pro tvorbu radionuklidů.

11 -10 - Při selektivním oddělení prvku není nutno používat spektrometrie s vysekou rozlišovací schopností. Lze tak stanovovat i prvky, které aktivací poskytují čisté zářiče beta a které nelze použít při instrumentální neutronové aktivační analýze- Obvykle je vsak dávána pŕednost skupinovým separacím prvků. Při vhodné kombinaci prvků v chemicky oddělované skupině je možno dosáhnout téměř limitní citlivosti a navíc lze současně stanovit i větší počet prvků.

12 - 11- Gama spektrometria nízkých aktivit M. Chudý, N. Pišútová, P. Povinec Katedra jadrovej fyziky PFUK, Bratislava Jedným spôsobom riešenia problému inteferencie liniek gama pri inštrumentálnej aktivačmj analýze je použitie Ge(Li) detektoru. Teatc má energetické rozlíšenie krát lepšie ako scintilačný detektor s kryštálom NaJ(Tl), ale jeho detekčná úôinnosč je 10 až 100 krát nižšia (v intervale energií ůo 2 MeV). Obidva detektory sa porovnávajú z hiadiska vhodnosti pre stanovenie nízkych koncentrácií. Nicrou citlivosti je Cooperov koeficient kvality, ktorý vyjadruje Ľchopnosí detegovaí pík žiarenie gama za prítomnosti inteferencií, zapríčinených prirodzeným pozadím a coaptonovským kcntinuom žiarení vyšších energií. Jeho hodnota v intervale energií 0,1 až 2 MeV je pri interferujúcom žiarení s energiou 3<2 MeV zhruba 2 krát väčšia pre NaJ(Tl) 75x75 mm ako pre koaxiálny Ge(Li) detektor objemu 80 cnr. Tento koeficient kvality nužno v scintilačaej spektrometrii áalej zvýšič použitím kryštálov velkého objemu a koincidencných metód. V porovnaní s jednokrystálovou spektrometricu sa tieto metódy vyznačujú nižšími detekčnými limitmi a vysokou selektivitou. Sú použitelné pre stanovenie nuklidov, ktoré okrem beta Častice emitujú v kaskáde aj jedno alebo viac kvant gama. Vyhovujú tiež pre pozitronové žiarioo. Použitá elektronika dovoluje realizovat merania v režime jednokryštálového spektrometra, beta-gama, gama-gama a sumačnej gama-gama spektrometrie. Tieto metódy sa porovnávajú pre stanovenie ^Na, 26^ ^ 60^ výsledky ukazujú, že detekčný limit koincidencných metód je pre vzorky hmotnosti asi 100 mg o jeden rád nižší v porovnaní s jednokryštálovým meraním. Vysokú selektivitu potvrdzujú výsledky získané pri stanovení ^ a podle píku 1,27 MeV na pozadí inteferujúcích kvant ^Co (kaskádně kvantá 1,17 IípV a 1?13 HeV). Detekčná účinnost

13 pre Na je 8 krát vyššia ako pr? Co. Ak ir nuklid neeaituje kaskádně kvantá, potlačeni3..r!i?o */ply;u je ešte väčšie. Spektrá se spracúvajú ná s<á3ošinľ.om počít: ni (vyhladr polohy, plochy pika a grafický výstup).

14 -13- Statistický odhad systematic!iých Z. Kosina Ústav jaderné fyziky ČSAV, 3asco se stává, že různé metody měření poskytnou pro tentýž vzorek různé hodnoty téže měřené veličiny, ktsré se od sebe liší podstatně více, než je součet udávaných sněrodatnýnh odchylek. V takovém piípadě nelze pokládat vážený průnár naměřených hodnot za nestranný odhad správné hodnoty a ^e nutno předpokládat, že jednotlivé naměřené hodnoty jsou kroce statistické, zatíženy i systematickou chybou. Za předpokladu, že máme k dispozici soubor výsledků analýz několika vzorků., obdržených několika alternativními neŕoda mi, lze na základě variačního počtu provést nestranný cdhr-d absolutní a proporcionální složky systematických chyt ^ednctlivých metod. Výpočet je nutno provádět cestou postupných aproximaci, přičemž výsledkem jsou vedle odhadů zmíněných složek systematických chyb i opravené vážené střední hodnoty odpovídajících si naměřených veličin a jejich směrodatné odchylky- Věrohodnost odhadu systematických chyb lze za zjednodušujících předpokladů ověřit chi-kvadrat testem. V případě, že uvedený postup nevede k cíli, je nutno buď výaledky nejméně pravděpodobných odchylek vyloučit, nebo pro zpracováni experimentálních dat používat metod extrrmáj.ní statistiky.

15 Nekonvenční metody v instrumentální aktivační analýze J. Benada Ústav nerostných surovin, Kutná Hora Pii aktivační analýze jsou většinou prováděna prosta Spektrometrická měření záření gama. Jestliže je analýza prováděna nedestruktivně, ztrácejí se informace o minoritních komponentách směsi radionuklidů, neboč jsou překryty vysokým pczadiľs které je způsobeno Comptonovým rozptylem. Toto pozadí lze snížit použitím antikoincidenčního uspořádáni měření a tím podstatně zvýšit citlivost stanoveni minoritních složek. Pro detekci přítomnosti určitého radionuklidů lze využít jeho fyzikálních vlastností. Gama kvanta jsou často vyzařována v určité Časové posloupnosti. Této vlastnosti je vyjživáno při koincideněním způsobu měření. Oba tyto způsoby se často v praxi spolu kombinují a něiiteré špičkové zařízení dosahuji vynikajících parametrů. V přeánášce 8scíU- dvě taková zařízení popsána a uvedena též jednodušší uspořádání, která jsou v praxi používána s^olu s přehledem radionuklidů, u nichž lze použít s úspěphem koincidenčního měřeni.

16 - 15- Forovnáni mezí stanovitelnosti při nedeetroktivní aialýze s mezemi stanovitelnosti izolovaných prvků (pro Ge(Li) detektor) A. Mastalka, J. Fráňa Ústav jaderné fyziky ČSAV, Řež Ideální mez stanovitelnosti izolovaného prvku, získaného z měření na prakticky nulovém pozadí, se podstatně liší od meze stanovitelnosti téhož prvku v nerozděleném vzorku. Stupeň zhoršení citlivosti závisí na mnoha faktorech (množství ostat-ích prvků., jejich jaderných vlastnostech, době měření atd.). Proto je nutné volit chemické metody (odstranění nejvíce rušivých prvků), příp. technicky náročnější měřící aparatury (antikomptonovské spektrometry, koincidencní měření). Aby byla posouzena výhodnost separace pro zlepšení meze stanovitelnosti, byly porovnány ideální meze stanovitelnosti i p? i pro čisté prvky (ozářeni 1 až 2 dny v toku 3*10 n cm sec, měření 0,5 až 2 hodiny v různých dobách po ozáření, Ge(Li) detektor o objemu 30 cnr) s mezemi stanovitelnosti určenými při nedestruktivních analýzách zhruba 200 vzorků o hmotnosti 100 mg (horninové vzor.ky a rostlinný popel, vzata střední hodnota z rozpětí určených mezí). Průměrné hodnoty obsahů spektrálně rušivých komponent ve vzorcích činily 5 % Na, 15 % K, 20 ppm La, 20 ppm Se, 5 % Fe, 10 ppm Cs. Z výsledků vyplynulo, že v době jednoho dne po ozářeni umožňuje separace prvků sníženi meze stanovitelnosti přibližně o 2 a% 3 řády, po 10 dnech přibližně o řád, v pozdějších dobách 2 až 5 krát.

17 - 16- Separace rušivých komponent; matrice v aktivační analýze Stanovení nečistot v nukleárně čistém zirkoniu S. Pošta, M. Šimková Ústav jaderného výzkumu, Bež Nedestrukční metody multikomponentni aktivační analýzy, využívající polovodičové spektrometrie zářeni gama, selhávají především tehdy, jsou-li v analyzovaném materiálu přítomny složky s vysokým aktivačním průřezem a v množství, které řádově převyšuje množství stanovovaných komponent. V těchto případech je většinou nezbytná destrukce vzorku a oddělení měřených a rušivých radionuklidů. Z hlediska principiální jednoduchosti a informační obsažnosti analýzy se jeví nejefektivnější ty separační postupy, které umožňují rychlé a selektivní oddělení rušivých komponent matrice vzorků, od všech (nebo většiny) stanovovaných prvků. V referátu je podrobně pojednáno o možnostech a metodách oddělování rušivých radionuklidů vzniklých aktivací makrosložek vzorků. Jsou diskutovány některé teoretické i praktické aspekty tohoto analytického principu, zejména výběr vhodných separačních postupů a problémy spojené s měřením radioaktivity získaných vic&složkových preparátů. Na konkrétním příkladu stanoveni nečistot v nukleárně čistém zirkoniu jsou demonstrovány výhody i některá omezení metod separace rušivých komponent matrice. Byly tístovány tři různé postupy: sorpce na silikagelu, extrakce s N-benzoyl-Nfenylhydroxylaminem a sráženi fluorozirkoničitanu barnatého. Experimentálně byly ověřeny meze stanovitelnosti vybraných prvků. Výsledky analýz byly srovnány s nedestrqkčním stanovením.

18 - 17- Problematika odstraňování sodíku z biologického materiálu pomoci katexu s funkční skupinou -PO(OH)p S. Rohling, V. G. Stankov, J. Holušová Výzkumný ústav endokrinologický, Praha Na katexu s funkční skupinou -PO(OH)p (ÚJV Řež) byla vyzkoušena separace sodíku od troj- i vícemocných prvků z biologického materiálu (lidská štítná žláza, játra, erytrocyty a plasma) v chloridovém prostředí. Byla sledována sorpce a eluce iontu Na stopovací metodou pomocí radionuklidu Na. Během sorpce a promývání dochází k 93 ** 93 % vyloučení Na z kolonky (% 6 mm, výška náplně ionexu 50 mm) a to v rozmezí druhého a sedmého mililitru proteklého roztoku. Účinnost separace sodíku se snižuje při mnohanásobné regeneraci kataxu. Podle výsledku této práce lze doporučit maximálně dvě regenerace.

19 Problematika separace některých lanthanoiůů z biologického materiálu pomocí katexu s funkční skupinou -PO(OH).-, V.G. Stankov, S. Rohling, J- Ľoiušová Výzkumný ústav endokrinologický. Praha Na katexu s funkční skupinou -PO(OH)- (ÚJV P.ež) byla provedena separace sodíku od trojaocných lanthanoidů. (Nd, Srn, Eu, Gd, Ho) z biologického materiálu (lidská šcítaá žláza, játra erythrocyty a plasaa). V chloriůovén prostřečí byla sledována sorpce, eluce iontu Fa* 0,2 M HC1 a eluce iontů lanthanoidů 2 M HC1 pomocí stopovačr.: Na, Elucí 0,2 M HC1 dochází k % vyloučení ^Na z kolonky (<3 6 mm, výška náplně iorsxu 50 mm), zatímco sledované ionty vzácných zemin se sorbují pevne na katexu a elucí 2 M HC1 jsou téměř kvantitativné vyrývány. Účinnost eluce iontů je % (Nd^), % (Eu^), 92-9& % (Gd^***) a 75-8f % (Ho3+). Maxima elučních píku sledovaných trojmocaých iontů jsou v 2,0 ml (Nd3+); 2,3-2,5 ml (Gd^*); 2,8-3,0 (Eu^) a 2,0-2,2 ml (Ho^*) po začátku e Účinnost eluce iontů vzácných zemin se snižuje při mnoho násobné regeneraci katexu. Doba převedení ionexu do H' cyklu před použitím kolonky má též vliv na jeho účinnost.

20 Využiti okamžitého záření gama indukovaného neutrony v analýze nerostných materiálů (x) Z. Banda, K* Konečný, J. Benada, M. Vobecký Ústav nerostných surovin, Kutná Hora Ústav jaderné fyziky ČSA^, Rež Úatav experimentálni mineralogie a geochemie ČSAV, Praha Skutečnost, že účinné průřezy při radiačním záchytu neutronu, event, i některých dalších reakcích s neutrony dosahuji extrémně vysokých hodnot je dobrým předpokladem pro analytické využiti tohoto jevu. Při tom nemusí vznikat vůbec radioaktivní produkt. Principiálně, tato metoda, při které se měii okamžité záření gama emitované vysoce vzbuzeným vznikajícím jádrem nespadá sice do aktivační analýzy, protože však metodicky je velmi podobná, bývá k ní přiřazována. Teoretické citlivosti odvozené z rovnice vzniku aktivity jsou extrémně vysoké, vyšší než při aktivační analýze. Těchto limitních hodnot zatím nelze dosáhnout, nebo5 hustota toku neutronů ve svazcích vyvedených z reaktoru je o 5-6 řádů nižší než v aktivní zóně. Dalším důvodem je, že počet emitovaných kvant dané energie na jeden pohlcený neutron bývá nízký, a že i účinnost detekce fotonů s energií až 7 MeV je už poměrně nízká. Na vyýbraných nerostných materiálech byly experimentálně ověřeny analytické možnosti. Experimenty byly prováděny ve spolupráci ÚNS a ÚJF Č3AV na svazku tepelných neutronů vyvedeném horizontálním kanálem HK-7 (hustota toku 10^ n/cm^.s). K měřeni okamžitého gama záření bylo použito polovodičového Ge(Li) detektoru. Největší citlivostí se vyznačuji prvky B, Gd, Cd, Srn. Mez stanovitelnosti pro první dva prvky ve zkoumaných nerostných materiálech je kolem 2 ppm, pro Cd a Srn je o něco horší (i za těchto podmínek však prakticky ve všech běžných sulfidických minerálech je Cd možno stanovit). (x) Toto sděleni bude publikováno v časopise Jaderné energie

21 - 20- Z ostatních prvků, které touto metodou lze sc^novit, je možno jmenovat H, Na, S, K, Mg, Ti, Fe, Hf a óalší; jejich obsahy však musí být podstatně vyšší než u čtyř výše jmenovaných prvků. Z hl.diska blízké budoucnosti, kdy lze očekávat, že budou k dispozici neutronové svazky s hustotou toku až j několik řádů vyššit je tato metoda perspektivní. Metoda určitě nalezne širokého využití i v terénních podmínkách, nebo5 již dnes jsou k dispozici izotopické zdroje s dostatečnými výtěžky neutronů ^

22 Využití zpožděný?!*. -s^rona *;.*r F. Kukula, K. Iludra Ústav jaderného 7ýrkL'--.j, :.'3Ž V přispěš*^ jsou či3&*tové.ny některé fjkrorr,' (*:j.apf - z ozařování, dob&. oz.d.^cváni, vysíiáľí, cjření^ snivel,r. poz?dí a odstranění rušivých aktivit)^ ovlivňujících a-itlvační čitanovení uranu pomocí detekce zpo'vle"lých reutronů- čláae!: se zabývá optimalizací cxp-sricentílních podmínek S'.? z^mě sníženi meze staľovitelnjsti uranu. Optimální doba ozařováni sávisí na výběru n,ei:rné serie, šedesáti vteřinová aktivace vede k saturační aktivite u 3-* 6- skupiny, 84 % saturační aktivity skupiny 22,7 s a pjl.ovi.ne saturační aktivity 55,7 s skupiuy. Ihned po ozáření a při 100 s detekci je příspěvek od jednotlivých sérií Ľásledují-x!.: I - 10 %, II - 57:9 %, Hl - 17,8 %, IV - 13,2 %, V - 1?^, 71-0^1 ^, Po 2o s chlazení a pii 100 s době detekce poklesne celkový počet emitovaných zpožděných neutronu na 41,2 % hočnoty po skončení ozařování a po 60 s poklesne tento počet na 14 % původní h;ř^oí*y. Po 2o s chlazení přispívá k emisi serie 55,7 s - 19 %, 22,7 s-7 3%a 6 s-5%; příspěvek od sérií s kratšími p3ločasy je již zanedbatelný. Zkrácení intervalu aezi ozařováním a měřením pod 20 s není výhoóne, protcz-g se muže zaciu upj.a*gnovat vliv N. Optimální doba detekce závisí na poměru četnosti impclsú vzorku a pozadí. Ve většině prací byla 60 s, v našem případě 100 s, čímž se zvýšil počet četekovatelných zpožděných neutronů o 15 %. Snížení pozadí bylo dosaženo použitím detektoru KE 422 a výběrem měřících podmínek tak, aby byly selektivně registrovány jen neutrony i v případě silnť g&ma aktivních vzorků.

23 - 22- Při ozáženi termickými neutrony je vznik zpožděných neutronů vysoce specifický pro uran Rušivými zdroji zpožděných neutronů, mohou být jen 'N, "Li a fotoneutrony z berylia. Při použiti reaktorového spektra neutronů přispívají ke štěpeni kromě ^^U i ^ 8 ^ ^ 232p^ zdrojem rušivé aktivity je I7N.

24 - 23- Tvar píku J. Benada uatav nerostných surovin, Kutná Hora Již nnoho autorů publikovalo své návrhy na analytické funkce, kterými by bylo vhodné prokládat pák ve spektru. Vesměs vycházejí z Gaussova rozložení, které různými způsoby modifikuji. Jestliže stojíme před problémem analýzy samostatných piku, potom použitím analytické funkce, která lépe popisuje rozloženi četnosti impulsů v píku, dosáhneme zpřesnění analysy. Při analýze multipletů potom můžeme dosáhnout i vetší citlivosti, neboí lze analyzovat i minoritní složku multipletů. Srovnání výsledků dosažených použitím různých funkcí zatím nebyle publikováno. V přednášce jsou srovnávány (kvalitativně způsoby prokladu navržené Robinsonem, Routtim a Frusinem, Kernem, Heathem, Libertem. Zároveň je uveden algoritmus iteračního procesu navržený Meironem, s nímž byly získány dobré zkušenosti.

25 Použití planárnich polovodičových detektorů v ŕ :f;i-/3č:ij analýze Z. Řanda Ústav nerostných surovin, Kutná Hora Velkoobjetnové germaniové debektory s rozlisenítu lepšíc než 3 kev pro fotony středních energií kolem C,5 MeV většinou dovolují využít většinu analytických linek game. Smírem k nižším energiím však hustota gama linek ve spektru rychl? stoupá a navíc pod energií 118 kev se objevují ještě E čáry charakteristického X-záření. Dochází proto v oblasti energii gama pod 200 kev Často k interferencím a proto je nutné provádět různé korekce nebo analýzu multipletů řešit saténu ticky rozkladem obalového píku. Velkým přínosem v touto saeru jsou planárni detektory, které mají v oblasti měkkéhc aáření g.^ma oproti koaxiálním detektorům mnohem lepši rozlišení a kromě toho ještě nižší pozadí s dobře definovaným, pukuicky lineárním průběhem. Křemíkové detektory mají v IAA omezené použití, Lgbo5 vzhledem k nízkému atomovému číslu účinnost s rostoucí energií prudce klesá. Mnohem vhodnější jsou planárni germeriové detektory, neboí při prakticky stejném rozlišeni jako křemík3vé detektory, mají v oblasti energií fotonů nad 50 kev relativně dobrou účinnost a je jich možno v praxi použít k detekci fotonů zhruba až do 150 kev. Rozlišeni těchto detektorů F.7HM pr^* energii kolem 100 kev je obvykle lepší než ev. Použití planárnich detektorů dovoluje něíit obvykle interferující linky náležející následujícím skupinám radionuklidů^ Í41 59 ^ 99 99^ S1,,, tE - 131ga, U - E^ - ^. 182^, 182^ _ - 233p apod. Největší uplatnění planárni Ge detektor Nětší ltěí l á i G d nachází při neutronovém aktivačním stanoveni lanthacidů, u kterých většina analytických gama linek leží právč v oblasti kev.

26 - 25- Výpočet doby měřeni při stanovení poměru aktivit F. Podracky, V. Hejl Geologický ústav 3SAV, Praha Při volbě pracovních podmínek obvyklého způsobu prováděni radiometrických analýz, kdy je srovnávána aktivita neznámého množství prvku ve vzorku s aktivitou téhož prvku ve standardu, zejména pak při volbě celkové doby měření a jejím rozděleni pro detekci jednotlivých složek, bývá často z rázných důvodů zanedbávána skutečnost, že se jedná o stanoveni poměru aktivit. Výpočty jsou y tomto případě prováděny pro detekci aktivity s pozadím nezávisle pro vzorek i standard. Druhým, méně užívaným postupem jsou obdobné výpočty pro stanoveni poměru aktivit vzorku a standardu, kdy je zanedbá váno pozadí. Oba obvyklé postupy mohou v řadě případů značne ovlivnit výslednou přesnost stanovení, jak je v příspěvku ukázáno. Při uvažovaném pozadí je stanovení poměru aktivit kde I resp. I je četnost vzorku resp. standardu a I- je četnost pozadí (stejná u standardu i vzorku vzhledem k zachování nutného požadavku stejných podnínek detekce) vhodné provádět za podmínek optimálního rozdělení jednotlivých dob měřeni, kdy relativní směrodatná odchylka nabývá minima. Pro tento případ jsou uvedeny vztahy, vyplývající z teorie chyb, pro výpočet dob měřeni vzorku standardu

27 -26- pozadí 63 =^I2 -lit* {I3. T i celkové doby měření poměru aktivit 1!^1 ^2 tlg-lj.r fl^l^v Is Iv'Ig 3^i kde í. je požadované přesnost (maximálni dovolené chyba) stanovení. Uvedené výrazy umožňují při požadované statistické přesnosti stanovení pomeru aktivit výpočet minimálni doby detekce a jeji optimálni rozdělení pro měřeni jednotlivých složek. Dále dovoluji snadno určit možnosti použiti jednotlivých obvyklých aproximaci při konkrétní aplikaci i hodnotu tímto postupem vnášeaé systematické chyby. Jako přiklad joužiti uvedené metody a jisté zhodnocení kritičnosti aplikace uvedených vztahů a optimálních podmínek rozděleni celkové doby detekce jsou v příspěvku uvedeny v grafické formě závislosti sledovaných hodnot při stanovení specifické aktivity hornin prováděném v laboratoři geologie izotopů. Geologického ústavu ČSAV.

Jaderná energetika v pracích mladé generace 2008

Jaderná energetika v pracích mladé generace 2008 Odbor energetického inženýrství Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně Český svaz vědeckotechnických společností Česká nukleární společnost a Mladá generace ČNS, o.s. Energovýzkum, spol. s r.o. Jaderná

Více

Fyzikální aspekty zátěží životního prostředí

Fyzikální aspekty zátěží životního prostředí OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ Fyzikální aspekty zátěží životního prostředí DALIBOR DVOŘÁK IVAN JANEČEK OSTRAVA 2012 Obsah 1 Základní poznatky a terminologie atomové fyziky a jaderné fyziky... 4 Atom...

Více

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři Zbyněk Plzák Obsah NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři... 1 Správnost měření... 3 Přesnost měření... 3 Nejistoty analytických

Více

Úvod do teorie měření. (stručný výběr otázek a témat)

Úvod do teorie měření. (stručný výběr otázek a témat) Úvod do teorie měření (stručný výběr otázek a témat) Obsah 1. LOGICKÉ SCHÉMA EXPERIMENTÁLNÍ PRÁCE 2. METROLOGIE 3. ZÁKLADNÍ POJMY POČTU PRAVDĚPODOBNOSTI 4. ZÁKLADY TEORIE CHYB 5. NEJISTOTY MĚŘENÍ 6. METODY

Více

radiační ochrana Doporučení Státní úřad pro jadernou bezpečnost Zabezpečení osobního monitorování při činnostech vedoucích k ozáření

radiační ochrana Doporučení Státní úřad pro jadernou bezpečnost Zabezpečení osobního monitorování při činnostech vedoucích k ozáření Státní úřad pro jadernou bezpečnost radiační ochrana Doporučení Zabezpečení osobního monitorování při činnostech vedoucích k ozáření Část I. zevní ozáření SÚJB říjen 2007 Zabezpečení osobního monitorování

Více

Spektroskopie v blízké infračervené oblasti (NIR)

Spektroskopie v blízké infračervené oblasti (NIR) Václav Míka a kol. Spektroskopie v blízké infračervené oblasti (NIR) Výběr praktických aplikací v zemědělství METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. 2008 Metodika vznikla za finanční

Více

ZPRAVODAJ ČVS 2004/2, LŠVT 2004 1. Obsah. Fyzikální principy fyzisorpce a chemisorpce, Iva Matolínová 2. Vypařované getry, Peter Lukáč 7

ZPRAVODAJ ČVS 2004/2, LŠVT 2004 1. Obsah. Fyzikální principy fyzisorpce a chemisorpce, Iva Matolínová 2. Vypařované getry, Peter Lukáč 7 ZPRAVODAJ ČVS 2004/2, LŠVT 2004 1 Obsah Letní škola vakuové techniky 2004 - sborník Fyzikální principy fyzisorpce a chemisorpce, Iva Matolínová 2 Vypařované getry, Peter Lukáč 7 Nevypařované getry, Karel

Více

UČÍME JADERNOU FYZIKU

UČÍME JADERNOU FYZIKU 92 UČÍME JADERNOU FYZIKU POZNÁMKY RNDr. ZDEŇKA BROKLOVÁ UČÍME JADERNOU FYZIKU Materiál je součástí vzdělávacího programu ČEZ, a. s., Svět energie Publikace vznikla ve spolupráci s MFF UK Praha. Odpovědný

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

SPEKTROSKOPICKÁ SPOLEČNOST JANA MARKA MARCI ODBORNÁ SKUPINA INSTRUMENTÁLNÍCH RADIOANALYTICKÝCH METOD ČESKÁ SPOLEČNOST CHEMICKÁ

SPEKTROSKOPICKÁ SPOLEČNOST JANA MARKA MARCI ODBORNÁ SKUPINA INSTRUMENTÁLNÍCH RADIOANALYTICKÝCH METOD ČESKÁ SPOLEČNOST CHEMICKÁ SPEKTROSKOPICKÁ SPOLEČNOST JANA MARKA MARCI ODBORNÁ SKUPINA INSTRUMENTÁLNÍCH RADIOANALYTICKÝCH METOD ČESKÁ SPOLEČNOST CHEMICKÁ ODBORNÁ SKUPINA JADERNÉ CHEMIE ve spolupráci s KATEDROU JADERNÝCH REAKTORŮ

Více

MONITOROVÁNÍ RADIACE V ČASNÉ FÁZI NEHODY NA JADERNÉM ZAŘÍZENÍ ANALÝZA VŠECH TYPŮ MĚŘENÍ POUŽITELNÝCH PRO KOREKCI MODELOVÝCH PŘEDPOVĚDÍ

MONITOROVÁNÍ RADIACE V ČASNÉ FÁZI NEHODY NA JADERNÉM ZAŘÍZENÍ ANALÝZA VŠECH TYPŮ MĚŘENÍ POUŽITELNÝCH PRO KOREKCI MODELOVÝCH PŘEDPOVĚDÍ MONITOROVÁNÍ RADIACE V ČASNÉ FÁZI NEHODY NA JADERNÉM ZAŘÍZENÍ ANALÝZA VŠECH TYPŮ MĚŘENÍ POUŽITELNÝCH PRO KOREKCI MODELOVÝCH PŘEDPOVĚDÍ MONITORING OF RADIATION SITUATION IN THE EARLY PHASE OF EMERGENCY

Více

Jaderná energetika v pracích mladé generace 2006

Jaderná energetika v pracích mladé generace 2006 VUT v Brně, Fakulta strojní, Energetický ústav, Odbor energetického inženýrství Český svaz vědeckotechnickcýh společností Česká nukleární společnost Energovýzkum, spol. s r.o., Brno Jaderná energetika

Více

Metody výzkumu. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Metody výzkumu. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Metody výzkumu Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál byl

Více

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA Praha 2008 Tato skripta vznikla pro potřeby kurzu Klinická a toxikologická analýza, pořádaného v rámci projektu Pražské analytické centrum inovací CZ.04.3.07/4.2.01.1/0002

Více

ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ

ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha Ing. Jindřich Špička ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ (Informační studie) Praha 2006 Lektoroval: Ing. Václav Vilhelm, CSc. PEF ČZU Text neprošel jazykovou

Více

STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM

STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta elektrotechniky a informatiky ČESKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM Ing. Bohumil HORÁK, Ph.D. Ing. Jiří KOZIOREK, Ph.D.

Více

ÚVOD DO PRÁCE S ELEKTRONICKÝMI INFORMAČNÍMI ZDROJI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOPRAVĚ

ÚVOD DO PRÁCE S ELEKTRONICKÝMI INFORMAČNÍMI ZDROJI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOPRAVĚ ÚVOD DO PRÁCE S ELEKTRONICKÝMI INFORMAČNÍMI ZDROJI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOPRAVĚ ČÁST MODELOVÁNÍ EMISÍ, IMISÍ V DOPRAVĚ Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. Mgr. Ivo Dostál Ing. Jakub Tichý Ing. Jiří

Více

Středoškolská odborná činnost 2005/2006

Středoškolská odborná činnost 2005/2006 Středoškolská odborná činnost 2005/2006 Obor 03 chemie Kvantově-chemické výpočty vlastností některých azoniahelicenů Autor: Lukáš Severa Votice 2006 Středočeský kraj Škola: Gymnázium Benešov Husova 470

Více

Podzimní škola ASTRA 26.10.- 31.10.2003

Podzimní škola ASTRA 26.10.- 31.10.2003 Podzimní škola ASTRA 26.10.- 31.10.2003 Program školy : neděle, 26.října 17.00-18.00 registrace hotel Krystal 18.30-22.00 seznamovací večírek s občerstvením, Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6 pondělí,

Více

SBORNÍKY TECHNICKÉ HARMONIZACE 2005

SBORNÍKY TECHNICKÉ HARMONIZACE 2005 SBORNÍKY TECHNICKÉ HARMONIZACE 2005 NEJISTOTY MĚŘENÍ, PŘESNOST MĚŘENÍ, SPRÁVNOST MĚŘENÍ A OTÁZKY SPOJENÉ SE VZÁJEMNOU POROVNATELNOSTÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ A S PROHLÁŠENÍM O SHODĚ S TECHNICKÝMI SPECIFIKACEMI

Více

Fyzika elementárních částic ve Fyzikálním ústavu dnes a zítra

Fyzika elementárních částic ve Fyzikálním ústavu dnes a zítra Fyzika elementárních částic ve Fyzikálním ústavu dnes a zítra Jiří Chýla a kolektiv 1 Výzkumný program Sekce fyziky elementárních částic je uskutečňován, obdobně jako je tomu v této oblasti fyziky na celém

Více

ABSTRAKT ABSTRACT. měřených materiálů.

ABSTRAKT ABSTRACT. měřených materiálů. Studium akustických vlastností vybraných plastových materiálů Petr Hřebačka Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Tato práce se zabývá měřením frekvenční závislosti koeficientu zvukové pohltivosti vybraných

Více

STRIPPING VOLTAMETRIE

STRIPPING VOLTAMETRIE LABORATOŘ Z ANALYTICKÉ CHEMIE III - Zimní semestr - Úloha III. STRIPPING VOLTAMETRIE Vyučující: Specializace, výuka dne: Ing. Dr. Ivan ŠVANCARA... Ing. Radovan METELKA... ÚKOLY A ZÁMĚRY: seznámení s technikou

Více

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1 Identifikace Identifikace studie Název díla / Title Reference (smlouva / contract) Vypracoval / Processed by Studie o dopadech zateplování budov na spotřebu uhlí a zemního plynu v České republice Ing.

Více

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CHEMIE I (Obecná chemie) Bruno Kostura Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3..15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

Spektroskopické metody charakterizace materiálů (UV/VIS, FTIR) Iveta Michalčáková

Spektroskopické metody charakterizace materiálů (UV/VIS, FTIR) Iveta Michalčáková Spektroskopické metody charakterizace materiálů (UV/VIS, FTIR) Iveta Michalčáková Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT IČ spektroskopie a UV/VIS patří mezi nejvýznamnější metody k identifikaci a charakterizaci

Více

ANALYTICKÁ CHEMIE I.

ANALYTICKÁ CHEMIE I. UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ Katedra analytické chemie ANALYTICKÁ CHEMIE I. (ELEKTRONICKÁ BETA-VERZE) FRANTIŠEK RENGER, JAROMÍR KALOUS Název: Analytická chemie I. Autoři: Ing. František

Více

Informace o spolehlivosti produktů v provozu a jejich využití

Informace o spolehlivosti produktů v provozu a jejich využití ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 51. SEMINÁŘ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST pořádané výborem Odborné skupiny pro spolehlivost k problematice Informace o spolehlivosti produktů

Více

I. ORGANIZACE PRÁCE A PRACOVNÍ

I. ORGANIZACE PRÁCE A PRACOVNÍ I. ORGANIZACE PRÁCE A PRACOVNÍ REŽIMY Využití poznatků o vztahu člověka k pracovním podmínkám je základním předpokladem racionální organizace práce. Jde především o posouzení zvláštností a náročnosti pracovní

Více

Radiační ochrana DOPORUČENÍ ZÁSADY TVORBY TRAUMATOLOGICKÝCH PLÁNŮ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ A PRACOVIŠŤ SE ZDROJI IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ

Radiační ochrana DOPORUČENÍ ZÁSADY TVORBY TRAUMATOLOGICKÝCH PLÁNŮ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ A PRACOVIŠŤ SE ZDROJI IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ Radiační ochrana DOPORUČENÍ ZÁSADY TVORBY TRAUMATOLOGICKÝCH PLÁNŮ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ A PRACOVIŠŤ SE ZDROJI IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ SÚJB 2008 RADIAČNÍ OCHRANA DOPORUČENÍ ZÁSADY TVORBY TRAUMATOLOGICKÝCH PLÁNŮ

Více