IAA 7. souhrny referátů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IAA 7. souhrny referátů"

Transkript

1 ČESKOSLOVENSKÁ SPEKTROSKOPICKÁ SPOLEČNOST PŘI ČSAV ODBORNÁ SKUPINA INSTRUMENTÁLNÍCH RADIOANALYTICKÝCH METOD ČESKOSLOVENSKÁ KOMISE PRO ATOMOVOU ENERGII souhrny referátů SEMINÁŘŘ IAA 7 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU,

2 Československá spektroskopická společnost pxi ČSAV Odborná skupina instrumentálních radioanalycic^ýc".-. cetcd Československí konise pro atomovou energii Snižování meze stanovitelnosti a eliminace interferencí v aktivační analýze SEMINÁR I A A?5 SOUHRNY REFER ílfl Žclár nad Sáaavou června 1975

3 - 2 - Seznam souhrnů referátů, přednesených na semináři I A A strana J. Mráz Úvodní projev předsedy Atomové sekce Cs. spektroskopické společnosti při ČSAV.4 I. Obrusník, J. Kučera Možnosti snižování meze stanov i t e l no sti v neutronové aktivační analýze - 7 M. Vobecký, Z. Řanda Chemické separace jako prostředek zvyšování selektivity a snižování meze stanovitelnosti 9 M. Chudý, N. Píšútoyá, P. Poviiiee Gama spektrometria nízkých cktivit 11 Z. Kosina Statistický odhad systematických chyb 13 J. Benada Nekonvenční metody v instrumentální aktivační analýze 14- A. ííaětalka, J» Fráňa Porovnáni mezí stanovitelností při nedestruktivní analýze s mezemi stanovitelnosti izolovaných prvků. (pro Ge(Li) detektor) 15 S. Pošta, M, Šimková Separace rušivých komponent matrice v aktivační analýze* Stanovení nečistot v nukleárně čistém zirkoniu 16 S. Rohling, V.G. Stankov, J. Kolušová Problematika odstraňování sodíku z biologického materiálu pomocí katexu s funkční skupinou -P0(0H) 2 17 V.G. Stankov, S. Rohling, J. Kolušová Problematika separace některých lanthanoidů. z biologického materiálu pomocí katexu s funkční skupinou - P0(0H) 2 18

4 - 3 - Z. Řanda, K, Konečný, J. Benada, M. VoDeoký Využití okaažitého zářeni gama indukovaného neutrony v analýze nerostných materiálů lý F. Kukula, JĹ. Mudra Využiti zpožděných neutronů pro stanovení uranu aktivační analýzou 21 J. Benada Tvar píku 23 Z, fianda Použití planárních polovodičových detektorů v aktivační analýze 24 P. Podracký, V. Hejl Výpočet doby měření při stanovení poměru aktivit 25 J. Bartošek Stanovení podklarkových obsahů přirozeně radioaktivních prvků v horninách scintilačnítn spektrometrem š. Sáro Hranice použitelnosti kvapalinovej scintilačneo spektrometrie r.' J. Šilar Současné požadavky na fotonásobice pro koincider.oní měření měkkých zářičů beta Z>-

5 - 4 - Úvodní projev předsedy Atomové sekce Čs. spektroskopické společnosti při ČSAV RNDr J, K r á z Vážené soudružky a soudruzi; Dovolte, abych z pověřeni předsednictva hlavr-ľic výboru Čs. spektroskopické společnosti při ČSAV pozdravil váš seminář, který se koná u příležitosti pátého výročí ústave-,!, odborné skupiny instrumentálních radioanalyticných nítoá. 7aš'-' odborná skupina patří k nejmladším skupinám v ráme:, atec^ve sekce, ale současně k nejaktivnějším v organizcvárí odborné činnosti a k nejlepším podle dosažených pracovních výsledku. To není obvyklá zdvořilostní fráze, ale skutečnost, kterou lze lehce dokázat. Za pět let činnosti jste uspořádali 9 seminářů, 3 konference a 1 panelovou diskusi* Současně jste vydali 7 sanies jatných odborných publikací. Při poměrně nízkém počtu pracovuíká odborné skupiny jsou to výsledky skutečně úctyhodné. Zvláštní ocenění zasluhuje ovšem kvalita vaši cóberné činnosti. Pracujete v novém, moderním a progresivní*.! oboru analytické chemie a vaší zásluhou úspěšně držíne krou se světovým vývojem. Je třeba tento pozitivní vývoj udržet i nadále,. Shodou okolností spadá vaše pětileté jubileum dc oodobí, kdy se právě zamýšlíme nad rozpracováním a realizací závěrů XV. sjezdu KSČ. XV. sjezd KSČ položil důraz na vědec^rotech' i pokrok a na zvýšení jeho váhy v rozvoji výrobních sil. Základ ní úkol spočívá v důsledné orientaci vědeckovýzkumné činnosti na potřeby hospodářského a společenského rozvoje d v soust *'e- Sování našeho vědeckotechnického potenciálu. Svůj pedíl ca splnění tohoto velikého úkolu pro blaho našeho lidu, r'.eme a vítězství socialismu přijímá i čs. spektroskopická společnou' při ČSAV, Svůj podíl tie splnění tohoto úkolu přinese i vase odborná skupina.

6 - 5 - Probíhající seminář je práve jedním z pri^l./jů..nnkrétr.r realizace závěrů XV. sjezdu iľsč-. Vedeni Č.. 3.-'..jrur:.-;''uí.é společnosti očekává, že vaše skj^ir^ bude ste._n:.dti^r.^ pracovat i na dalších úkolech vyplývajících z^ závť^ni 11. ^,je?du KSČ. Především nám jde - pumcc pri plnění íijt vn^ci u:^lů vědeckotechnického rozvoje v 6, pětil:tc?, jč'^c jtř - automatizace a optimalizace -íznní v^r sloiitýcl: :-.:''. no logických systémech - ochrana životního pror^řtdí - úspory materiálů a energie - racionální využívání a snižování spotřeby ^i*/é prác^ v laboratořích Vaši podporu očekáváme i při vytvářeni pccrirelr pro zapojení čs. vědy ůo integrace vědeckého potenciálu socialistických států. Před naší spektroskopickou společností stoji v součine době mimořádné závažný a náročný úkol, tj. uspořádání XX. jubilejního mezinárodního spektroskopického kolokvia a S, unzir.íredni konference atomové ppektroskcpie v roce rr^lc predbežných přihlášek lze předpokládat, Že se toheco sv^-ovehc Ircr-jr?- su zúčastní přibližně až 1 $00 odborníků z ccióho svjt^^ a že bude předneseno přes 700 odborných přeánááe,- ^ referátu. Počet přihlášených účastníků i přednášek je zhruba 5-- *'ětší než tomu bylo na dosavadních kolokviích. Tentc necbyčejir./ sar,^ je pro nás potěšitelný, ale současně nás zavazuje.. vysok? zodpovědnosti nezklamat důvěru přihlášených účastníků, nez^l^u důvěru nejvyšších stranických a vládních orgánu, kterou náu vyjádřily souhlasem s uspořádáním tohoto kongresu, Věříme, že ' to náročný úkol nebude záležitostí úzkého kruhr funkcionářů; ale věcí cti každého člena njší společnosti, že k-žcý Ľ n^ts podle svých možností, přiloží ruku ke společnému dílu. Dovolte mi, abych této příležitosti využil k poděkování Československé komisi pro atomovou energii za j^ji dosavadní aktivní spoluprací ^ podporu n.r.?,í činn-^ti, r.tyvá bíz na*sáe.^.

7 - 6 - může sloužit za přiklad ostatním organizacím- Ncobyč -.jne si ceníme této spolupráce a věříme, že i nadále b'ide Ľdrceu rro giesivního rozvoje naší činnosti tak, jak se o toui ľovoi'j v závěrech XV. sjezdu KSČ, že i nadále b'jde piisri'."', o\j.iv5cv J: plnění našich úkolů, na tomto úseku. Dále mi dovolte, abych poděkoval vedoucíir.i oa- i^né s^^j.- ny instrumentálních radioanalytických máuod soľdru^c./i Ing Vobeckému, CSc, za jeho neobyčejně obetavo^.' a inic^clvri práci. Jemu přísluší značný díl na dosažených výsledcích v.si odborné skupiny i na výsledcích celé spektroskopická LpoleSnosti. Soudruh Vobecký je jedním z těch, kteŕí jscu ochotm obětovat své pohodlí, své soukromí a dát své sch'.,^.::b';i i cíly pyo rozvoj naši socialistické společnosti. Závěrem chci poděkovat vám všem za dosavaduí velmi úspešnou činnost a vyjádřit přesvědčení, že další pětilot.é c;.dobi bude naplněno stejně aktivní prací, jako tomu byll J.osud- Dc Éalší vaší práce vám přeji tvůrci pohodu, osobní st^sti a -nio*:. zdaru.

8 - 7 - Možnosti snižování meze stai-ovitelnosti v neut*ro. ľvĺaktivační analýze 1. Obrusník, J. Kučera Ústav jaderného výzkumu, Rež Meze stanovitelnosti a dokjzatelnosti jsol- uů"el*'r'"i?, charakteristikami každé analytické m&tcuy. V tor.ťj př^ep^vkl jsou diskutovány možnosti snižování těchto mezi v uia ne základě analýzy vztahů, pro jejich výpočet navržených CU&RIEL, V jednoduchých případech platí pro mez d.-kaz^tplncsti. následující vztah: kde m^ Ly. K "D * "E ' je mez dokazatelnosti vyjádřená v jednotkách inctnosti je mez dokazatelaosti v inpulfech je celková kalibrační konstanta Obdobný vztah lze odvodit i pro mez stanoviteir<03ci a,-. Z uvedeného vztahu vy lývá, že m- lze snížit bua sľ:íženía hodnoty L^, která závisí především na hodnotě pozači, neoc zvyšováním celkové kalibrační konstanty H. Tato t:^ľijj5iue ** sobě zahrnuje několik členů, z nichž nejdůležitější ;sou austcbč neutronového toku, účinný aktivační průřez, navážk&. poločas rozpadu, ozařovací, vyaírací a měřicí doba, účir^ost detekce a případně chemické separace. Možnosti snižování m^ spočívají ve vhodné volb? p^rauatrú. zahrnutých jak v hodnotě L-, tak v konstantě K. Podrobně rsou diskutovány otázky volby vhodného oz^iovacího zdroje, kde zvláštní pozornost je věnována problémům ozařování ve vysokých hustotách neutronových toků, dále je uvažován vliv navísky, optimalizace ozařovacích, vymíracich a měřicích dob, volba vhodného detektoru a podmínek měření a konečného vyhodnocení získaných dat.

9 - 8 - Významným způsobem lze snížit hodnotu m^ ^:L?";t..?.. rdč*.rchemických separaci, jejíchž hlu..*i:í výzr.&m je ve sr.iz.sli -pj-jdi". Nejčastěji jsou prováděny selektivní se^ar-.j.e i:*l.)í'.i*ív['c;i radionuklidů, skupinové seperace r.ebo jdstr<;cenl i \?:ívé ciati-okompon&nty. Instrumcnuálr.š lze snižovat; rušivý vliv po_aáí' využitia selektivního ozařování (aktivacs epicaůrtiálrlai Lejt.ro ny) a speciálních druhů, néľ'enl (kcincidenční í, ai-'jiko;.nc.íár-uč^í měření, měiení zpoždě3ých njulroaů., detekce stop?lép:i/ch trosek atd.). Určitého snížení mesí stanovj.telncs:i. ^ aolijz^.;..iľľj5í lze dosáhnout i vhodnou metodou výpoč-ju plochy pij ' Optimalizace všech podmínek analytického postupu.]& ou.'y^.j.i dosažitelná pro případ stanovení 1 prvku v iici^eriárujíjí!:,...í;ij ci (a to i nedestruktivním způsobem), avšak v jiril^de víceprvkové analýzy a interferující matrice je taco cp^inalizaac mnohem obtížnější a výsledkem je obvykle kompromisní řešeni. Při konkrétních analýzách je také nutné přihlížet i ľ. e-renrmickým faktorům a k experimentálním možnostem jednejivyca pr^coviší (ozaíovaoí a měřici zařízení, vybavení l^cor-tcřc, ^ocsu a charakter analýz atd.)- Je nutné si také uvědomit, že při stanoveni,:.rv,al v.ío-- centracich blízkých mezi stanovitelncsti klesá přednos.: 31:^^3- veni až na hodnotu danou definicí meze stanovitel.losti.

10 - 9 - Chemické separace jako prostředek zvyšování selektivity a snižování ceze stanovitelnosti M. Vobecký, Z. Randa Ústav experimentální mineralogie a geochemie ČSAV, Praha Úgtav nerostných surovin, Kutná Hora Aplikace spektrometrie záření gama s vysokou rozlišovací schopností v aktivační analýze znamenala mohutný rozvoj instrumentální aktivační analýzy, což mělo za následek její širší uplatnění v analytické praxi. Zvýšené obsahy některých prvků v analyzovaných materiálech vedou ke tvorbě relativně vysokých aktivit jejich produktů aktivace (^Na, ^Mn, ^Sc, ^ Co, Br aj.), což způsobuje určité omezení analytických možnosti instrumentálního gamaspektrotae trie kého způsobu stanovení. V tějhto případech se postupuje tatr, že se z ozářeného vzorku odděli a) raůicnuklid resp. radionuklidy, sloužící ke kvantitativnímu vyhodnocení obsahu prvku resp. vybrané skupiny prvků nebo b) rušivá makroaktivita. Jiným důvodem pro užití chemických separací v aktivační analýze je vyloučení interferencí. Řešení problému energetických interferencí chemickou separací inteferujícich radionuklidů je metodicky shodné se shora uvedenou postiradiační separací prvků nebo skupin prvků. Vyloučení jaderných inteferencí však vyžaduje preiradiační chemickou separaci inteferujícího terčovéhr prvku z analyzovaného vzorku (např. oddělení uranu ze vzorku při stanovení lantanu apod.). Kromě toho slouží preiradiační separace ke koncentraci prvků, což dovoluje vycházet z velkých navážek (desítek až stovek gramů) původního vzorku. Tento způsob umožňuje též stanovení hrubě dispergovaných komponent. Příkladem může sloužit stanovení zlata ve zlatonosném křemení. Kromě toho vedou preiradiační separace ke sníženi celkové aktivity separované části vzorku vzhledem k jeho původnímu množství a tudiž i k podstatně nižšímu radiačnímu zatíženi pracovníků. Radiochemickě separace dovoluje plně využít teoretickou citlivost danou základním vztahem pro tvorbu radionuklidů.

11 -10 - Při selektivním oddělení prvku není nutno používat spektrometrie s vysekou rozlišovací schopností. Lze tak stanovovat i prvky, které aktivací poskytují čisté zářiče beta a které nelze použít při instrumentální neutronové aktivační analýze- Obvykle je vsak dávána pŕednost skupinovým separacím prvků. Při vhodné kombinaci prvků v chemicky oddělované skupině je možno dosáhnout téměř limitní citlivosti a navíc lze současně stanovit i větší počet prvků.

12 - 11- Gama spektrometria nízkých aktivit M. Chudý, N. Pišútová, P. Povinec Katedra jadrovej fyziky PFUK, Bratislava Jedným spôsobom riešenia problému inteferencie liniek gama pri inštrumentálnej aktivačmj analýze je použitie Ge(Li) detektoru. Teatc má energetické rozlíšenie krát lepšie ako scintilačný detektor s kryštálom NaJ(Tl), ale jeho detekčná úôinnosč je 10 až 100 krát nižšia (v intervale energií ůo 2 MeV). Obidva detektory sa porovnávajú z hiadiska vhodnosti pre stanovenie nízkych koncentrácií. Nicrou citlivosti je Cooperov koeficient kvality, ktorý vyjadruje Ľchopnosí detegovaí pík žiarenie gama za prítomnosti inteferencií, zapríčinených prirodzeným pozadím a coaptonovským kcntinuom žiarení vyšších energií. Jeho hodnota v intervale energií 0,1 až 2 MeV je pri interferujúcom žiarení s energiou 3<2 MeV zhruba 2 krát väčšia pre NaJ(Tl) 75x75 mm ako pre koaxiálny Ge(Li) detektor objemu 80 cnr. Tento koeficient kvality nužno v scintilačaej spektrometrii áalej zvýšič použitím kryštálov velkého objemu a koincidencných metód. V porovnaní s jednokrystálovou spektrometricu sa tieto metódy vyznačujú nižšími detekčnými limitmi a vysokou selektivitou. Sú použitelné pre stanovenie nuklidov, ktoré okrem beta Častice emitujú v kaskáde aj jedno alebo viac kvant gama. Vyhovujú tiež pre pozitronové žiarioo. Použitá elektronika dovoluje realizovat merania v režime jednokryštálového spektrometra, beta-gama, gama-gama a sumačnej gama-gama spektrometrie. Tieto metódy sa porovnávajú pre stanovenie ^Na, 26^ ^ 60^ výsledky ukazujú, že detekčný limit koincidencných metód je pre vzorky hmotnosti asi 100 mg o jeden rád nižší v porovnaní s jednokryštálovým meraním. Vysokú selektivitu potvrdzujú výsledky získané pri stanovení ^ a podle píku 1,27 MeV na pozadí inteferujúcích kvant ^Co (kaskádně kvantá 1,17 IípV a 1?13 HeV). Detekčná účinnost

13 pre Na je 8 krát vyššia ako pr? Co. Ak ir nuklid neeaituje kaskádně kvantá, potlačeni3..r!i?o */ply;u je ešte väčšie. Spektrá se spracúvajú ná s<á3ošinľ.om počít: ni (vyhladr polohy, plochy pika a grafický výstup).

14 -13- Statistický odhad systematic!iých Z. Kosina Ústav jaderné fyziky ČSAV, 3asco se stává, že různé metody měření poskytnou pro tentýž vzorek různé hodnoty téže měřené veličiny, ktsré se od sebe liší podstatně více, než je součet udávaných sněrodatnýnh odchylek. V takovém piípadě nelze pokládat vážený průnár naměřených hodnot za nestranný odhad správné hodnoty a ^e nutno předpokládat, že jednotlivé naměřené hodnoty jsou kroce statistické, zatíženy i systematickou chybou. Za předpokladu, že máme k dispozici soubor výsledků analýz několika vzorků., obdržených několika alternativními neŕoda mi, lze na základě variačního počtu provést nestranný cdhr-d absolutní a proporcionální složky systematických chyt ^ednctlivých metod. Výpočet je nutno provádět cestou postupných aproximaci, přičemž výsledkem jsou vedle odhadů zmíněných složek systematických chyb i opravené vážené střední hodnoty odpovídajících si naměřených veličin a jejich směrodatné odchylky- Věrohodnost odhadu systematických chyb lze za zjednodušujících předpokladů ověřit chi-kvadrat testem. V případě, že uvedený postup nevede k cíli, je nutno buď výaledky nejméně pravděpodobných odchylek vyloučit, nebo pro zpracováni experimentálních dat používat metod extrrmáj.ní statistiky.

15 Nekonvenční metody v instrumentální aktivační analýze J. Benada Ústav nerostných surovin, Kutná Hora Pii aktivační analýze jsou většinou prováděna prosta Spektrometrická měření záření gama. Jestliže je analýza prováděna nedestruktivně, ztrácejí se informace o minoritních komponentách směsi radionuklidů, neboč jsou překryty vysokým pczadiľs které je způsobeno Comptonovým rozptylem. Toto pozadí lze snížit použitím antikoincidenčního uspořádáni měření a tím podstatně zvýšit citlivost stanoveni minoritních složek. Pro detekci přítomnosti určitého radionuklidů lze využít jeho fyzikálních vlastností. Gama kvanta jsou často vyzařována v určité Časové posloupnosti. Této vlastnosti je vyjživáno při koincideněním způsobu měření. Oba tyto způsoby se často v praxi spolu kombinují a něiiteré špičkové zařízení dosahuji vynikajících parametrů. V přeánášce 8scíU- dvě taková zařízení popsána a uvedena též jednodušší uspořádání, která jsou v praxi používána s^olu s přehledem radionuklidů, u nichž lze použít s úspěphem koincidenčního měřeni.

16 - 15- Forovnáni mezí stanovitelnosti při nedeetroktivní aialýze s mezemi stanovitelnosti izolovaných prvků (pro Ge(Li) detektor) A. Mastalka, J. Fráňa Ústav jaderné fyziky ČSAV, Řež Ideální mez stanovitelnosti izolovaného prvku, získaného z měření na prakticky nulovém pozadí, se podstatně liší od meze stanovitelnosti téhož prvku v nerozděleném vzorku. Stupeň zhoršení citlivosti závisí na mnoha faktorech (množství ostat-ích prvků., jejich jaderných vlastnostech, době měření atd.). Proto je nutné volit chemické metody (odstranění nejvíce rušivých prvků), příp. technicky náročnější měřící aparatury (antikomptonovské spektrometry, koincidencní měření). Aby byla posouzena výhodnost separace pro zlepšení meze stanovitelnosti, byly porovnány ideální meze stanovitelnosti i p? i pro čisté prvky (ozářeni 1 až 2 dny v toku 3*10 n cm sec, měření 0,5 až 2 hodiny v různých dobách po ozáření, Ge(Li) detektor o objemu 30 cnr) s mezemi stanovitelnosti určenými při nedestruktivních analýzách zhruba 200 vzorků o hmotnosti 100 mg (horninové vzor.ky a rostlinný popel, vzata střední hodnota z rozpětí určených mezí). Průměrné hodnoty obsahů spektrálně rušivých komponent ve vzorcích činily 5 % Na, 15 % K, 20 ppm La, 20 ppm Se, 5 % Fe, 10 ppm Cs. Z výsledků vyplynulo, že v době jednoho dne po ozářeni umožňuje separace prvků sníženi meze stanovitelnosti přibližně o 2 a% 3 řády, po 10 dnech přibližně o řád, v pozdějších dobách 2 až 5 krát.

17 - 16- Separace rušivých komponent; matrice v aktivační analýze Stanovení nečistot v nukleárně čistém zirkoniu S. Pošta, M. Šimková Ústav jaderného výzkumu, Bež Nedestrukční metody multikomponentni aktivační analýzy, využívající polovodičové spektrometrie zářeni gama, selhávají především tehdy, jsou-li v analyzovaném materiálu přítomny složky s vysokým aktivačním průřezem a v množství, které řádově převyšuje množství stanovovaných komponent. V těchto případech je většinou nezbytná destrukce vzorku a oddělení měřených a rušivých radionuklidů. Z hlediska principiální jednoduchosti a informační obsažnosti analýzy se jeví nejefektivnější ty separační postupy, které umožňují rychlé a selektivní oddělení rušivých komponent matrice vzorků, od všech (nebo většiny) stanovovaných prvků. V referátu je podrobně pojednáno o možnostech a metodách oddělování rušivých radionuklidů vzniklých aktivací makrosložek vzorků. Jsou diskutovány některé teoretické i praktické aspekty tohoto analytického principu, zejména výběr vhodných separačních postupů a problémy spojené s měřením radioaktivity získaných vic&složkových preparátů. Na konkrétním příkladu stanoveni nečistot v nukleárně čistém zirkoniu jsou demonstrovány výhody i některá omezení metod separace rušivých komponent matrice. Byly tístovány tři různé postupy: sorpce na silikagelu, extrakce s N-benzoyl-Nfenylhydroxylaminem a sráženi fluorozirkoničitanu barnatého. Experimentálně byly ověřeny meze stanovitelnosti vybraných prvků. Výsledky analýz byly srovnány s nedestrqkčním stanovením.

18 - 17- Problematika odstraňování sodíku z biologického materiálu pomoci katexu s funkční skupinou -PO(OH)p S. Rohling, V. G. Stankov, J. Holušová Výzkumný ústav endokrinologický, Praha Na katexu s funkční skupinou -PO(OH)p (ÚJV Řež) byla vyzkoušena separace sodíku od troj- i vícemocných prvků z biologického materiálu (lidská štítná žláza, játra, erytrocyty a plasma) v chloridovém prostředí. Byla sledována sorpce a eluce iontu Na stopovací metodou pomocí radionuklidu Na. Během sorpce a promývání dochází k 93 ** 93 % vyloučení Na z kolonky (% 6 mm, výška náplně ionexu 50 mm) a to v rozmezí druhého a sedmého mililitru proteklého roztoku. Účinnost separace sodíku se snižuje při mnohanásobné regeneraci kataxu. Podle výsledku této práce lze doporučit maximálně dvě regenerace.

19 Problematika separace některých lanthanoiůů z biologického materiálu pomocí katexu s funkční skupinou -PO(OH).-, V.G. Stankov, S. Rohling, J- Ľoiušová Výzkumný ústav endokrinologický. Praha Na katexu s funkční skupinou -PO(OH)- (ÚJV P.ež) byla provedena separace sodíku od trojaocných lanthanoidů. (Nd, Srn, Eu, Gd, Ho) z biologického materiálu (lidská šcítaá žláza, játra erythrocyty a plasaa). V chloriůovén prostřečí byla sledována sorpce, eluce iontu Fa* 0,2 M HC1 a eluce iontů lanthanoidů 2 M HC1 pomocí stopovačr.: Na, Elucí 0,2 M HC1 dochází k % vyloučení ^Na z kolonky (<3 6 mm, výška náplně iorsxu 50 mm), zatímco sledované ionty vzácných zemin se sorbují pevne na katexu a elucí 2 M HC1 jsou téměř kvantitativné vyrývány. Účinnost eluce iontů je % (Nd^), % (Eu^), 92-9& % (Gd^***) a 75-8f % (Ho3+). Maxima elučních píku sledovaných trojmocaých iontů jsou v 2,0 ml (Nd3+); 2,3-2,5 ml (Gd^*); 2,8-3,0 (Eu^) a 2,0-2,2 ml (Ho^*) po začátku e Účinnost eluce iontů vzácných zemin se snižuje při mnoho násobné regeneraci katexu. Doba převedení ionexu do H' cyklu před použitím kolonky má též vliv na jeho účinnost.

20 Využiti okamžitého záření gama indukovaného neutrony v analýze nerostných materiálů (x) Z. Banda, K* Konečný, J. Benada, M. Vobecký Ústav nerostných surovin, Kutná Hora Ústav jaderné fyziky ČSA^, Rež Úatav experimentálni mineralogie a geochemie ČSAV, Praha Skutečnost, že účinné průřezy při radiačním záchytu neutronu, event, i některých dalších reakcích s neutrony dosahuji extrémně vysokých hodnot je dobrým předpokladem pro analytické využiti tohoto jevu. Při tom nemusí vznikat vůbec radioaktivní produkt. Principiálně, tato metoda, při které se měii okamžité záření gama emitované vysoce vzbuzeným vznikajícím jádrem nespadá sice do aktivační analýzy, protože však metodicky je velmi podobná, bývá k ní přiřazována. Teoretické citlivosti odvozené z rovnice vzniku aktivity jsou extrémně vysoké, vyšší než při aktivační analýze. Těchto limitních hodnot zatím nelze dosáhnout, nebo5 hustota toku neutronů ve svazcích vyvedených z reaktoru je o 5-6 řádů nižší než v aktivní zóně. Dalším důvodem je, že počet emitovaných kvant dané energie na jeden pohlcený neutron bývá nízký, a že i účinnost detekce fotonů s energií až 7 MeV je už poměrně nízká. Na vyýbraných nerostných materiálech byly experimentálně ověřeny analytické možnosti. Experimenty byly prováděny ve spolupráci ÚNS a ÚJF Č3AV na svazku tepelných neutronů vyvedeném horizontálním kanálem HK-7 (hustota toku 10^ n/cm^.s). K měřeni okamžitého gama záření bylo použito polovodičového Ge(Li) detektoru. Největší citlivostí se vyznačuji prvky B, Gd, Cd, Srn. Mez stanovitelnosti pro první dva prvky ve zkoumaných nerostných materiálech je kolem 2 ppm, pro Cd a Srn je o něco horší (i za těchto podmínek však prakticky ve všech běžných sulfidických minerálech je Cd možno stanovit). (x) Toto sděleni bude publikováno v časopise Jaderné energie

21 - 20- Z ostatních prvků, které touto metodou lze sc^novit, je možno jmenovat H, Na, S, K, Mg, Ti, Fe, Hf a óalší; jejich obsahy však musí být podstatně vyšší než u čtyř výše jmenovaných prvků. Z hl.diska blízké budoucnosti, kdy lze očekávat, že budou k dispozici neutronové svazky s hustotou toku až j několik řádů vyššit je tato metoda perspektivní. Metoda určitě nalezne širokého využití i v terénních podmínkách, nebo5 již dnes jsou k dispozici izotopické zdroje s dostatečnými výtěžky neutronů ^

22 Využití zpožděný?!*. -s^rona *;.*r F. Kukula, K. Iludra Ústav jaderného 7ýrkL'--.j, :.'3Ž V přispěš*^ jsou či3&*tové.ny některé fjkrorr,' (*:j.apf - z ozařování, dob&. oz.d.^cváni, vysíiáľí, cjření^ snivel,r. poz?dí a odstranění rušivých aktivit)^ ovlivňujících a-itlvační čitanovení uranu pomocí detekce zpo'vle"lých reutronů- čláae!: se zabývá optimalizací cxp-sricentílních podmínek S'.? z^mě sníženi meze staľovitelnjsti uranu. Optimální doba ozařováni sávisí na výběru n,ei:rné serie, šedesáti vteřinová aktivace vede k saturační aktivite u 3-* 6- skupiny, 84 % saturační aktivity skupiny 22,7 s a pjl.ovi.ne saturační aktivity 55,7 s skupiuy. Ihned po ozáření a při 100 s detekci je příspěvek od jednotlivých sérií Ľásledují-x!.: I - 10 %, II - 57:9 %, Hl - 17,8 %, IV - 13,2 %, V - 1?^, 71-0^1 ^, Po 2o s chlazení a pii 100 s době detekce poklesne celkový počet emitovaných zpožděných neutronu na 41,2 % hočnoty po skončení ozařování a po 60 s poklesne tento počet na 14 % původní h;ř^oí*y. Po 2o s chlazení přispívá k emisi serie 55,7 s - 19 %, 22,7 s-7 3%a 6 s-5%; příspěvek od sérií s kratšími p3ločasy je již zanedbatelný. Zkrácení intervalu aezi ozařováním a měřením pod 20 s není výhoóne, protcz-g se muže zaciu upj.a*gnovat vliv N. Optimální doba detekce závisí na poměru četnosti impclsú vzorku a pozadí. Ve většině prací byla 60 s, v našem případě 100 s, čímž se zvýšil počet četekovatelných zpožděných neutronů o 15 %. Snížení pozadí bylo dosaženo použitím detektoru KE 422 a výběrem měřících podmínek tak, aby byly selektivně registrovány jen neutrony i v případě silnť g&ma aktivních vzorků.

23 - 22- Při ozáženi termickými neutrony je vznik zpožděných neutronů vysoce specifický pro uran Rušivými zdroji zpožděných neutronů, mohou být jen 'N, "Li a fotoneutrony z berylia. Při použiti reaktorového spektra neutronů přispívají ke štěpeni kromě ^^U i ^ 8 ^ ^ 232p^ zdrojem rušivé aktivity je I7N.

24 - 23- Tvar píku J. Benada uatav nerostných surovin, Kutná Hora Již nnoho autorů publikovalo své návrhy na analytické funkce, kterými by bylo vhodné prokládat pák ve spektru. Vesměs vycházejí z Gaussova rozložení, které různými způsoby modifikuji. Jestliže stojíme před problémem analýzy samostatných piku, potom použitím analytické funkce, která lépe popisuje rozloženi četnosti impulsů v píku, dosáhneme zpřesnění analysy. Při analýze multipletů potom můžeme dosáhnout i vetší citlivosti, neboí lze analyzovat i minoritní složku multipletů. Srovnání výsledků dosažených použitím různých funkcí zatím nebyle publikováno. V přednášce jsou srovnávány (kvalitativně způsoby prokladu navržené Robinsonem, Routtim a Frusinem, Kernem, Heathem, Libertem. Zároveň je uveden algoritmus iteračního procesu navržený Meironem, s nímž byly získány dobré zkušenosti.

25 Použití planárnich polovodičových detektorů v ŕ :f;i-/3č:ij analýze Z. Řanda Ústav nerostných surovin, Kutná Hora Velkoobjetnové germaniové debektory s rozlisenítu lepšíc než 3 kev pro fotony středních energií kolem C,5 MeV většinou dovolují využít většinu analytických linek game. Smírem k nižším energiím však hustota gama linek ve spektru rychl? stoupá a navíc pod energií 118 kev se objevují ještě E čáry charakteristického X-záření. Dochází proto v oblasti energii gama pod 200 kev Často k interferencím a proto je nutné provádět různé korekce nebo analýzu multipletů řešit saténu ticky rozkladem obalového píku. Velkým přínosem v touto saeru jsou planárni detektory, které mají v oblasti měkkéhc aáření g.^ma oproti koaxiálním detektorům mnohem lepši rozlišení a kromě toho ještě nižší pozadí s dobře definovaným, pukuicky lineárním průběhem. Křemíkové detektory mají v IAA omezené použití, Lgbo5 vzhledem k nízkému atomovému číslu účinnost s rostoucí energií prudce klesá. Mnohem vhodnější jsou planárni germeriové detektory, neboí při prakticky stejném rozlišeni jako křemík3vé detektory, mají v oblasti energií fotonů nad 50 kev relativně dobrou účinnost a je jich možno v praxi použít k detekci fotonů zhruba až do 150 kev. Rozlišeni těchto detektorů F.7HM pr^* energii kolem 100 kev je obvykle lepší než ev. Použití planárnich detektorů dovoluje něíit obvykle interferující linky náležející následujícím skupinám radionuklidů^ Í41 59 ^ 99 99^ S1,,, tE - 131ga, U - E^ - ^. 182^, 182^ _ - 233p apod. Největší uplatnění planárni Ge detektor Nětší ltěí l á i G d nachází při neutronovém aktivačním stanoveni lanthacidů, u kterých většina analytických gama linek leží právč v oblasti kev.

26 - 25- Výpočet doby měřeni při stanovení poměru aktivit F. Podracky, V. Hejl Geologický ústav 3SAV, Praha Při volbě pracovních podmínek obvyklého způsobu prováděni radiometrických analýz, kdy je srovnávána aktivita neznámého množství prvku ve vzorku s aktivitou téhož prvku ve standardu, zejména pak při volbě celkové doby měření a jejím rozděleni pro detekci jednotlivých složek, bývá často z rázných důvodů zanedbávána skutečnost, že se jedná o stanoveni poměru aktivit. Výpočty jsou y tomto případě prováděny pro detekci aktivity s pozadím nezávisle pro vzorek i standard. Druhým, méně užívaným postupem jsou obdobné výpočty pro stanoveni poměru aktivit vzorku a standardu, kdy je zanedbá váno pozadí. Oba obvyklé postupy mohou v řadě případů značne ovlivnit výslednou přesnost stanovení, jak je v příspěvku ukázáno. Při uvažovaném pozadí je stanovení poměru aktivit kde I resp. I je četnost vzorku resp. standardu a I- je četnost pozadí (stejná u standardu i vzorku vzhledem k zachování nutného požadavku stejných podnínek detekce) vhodné provádět za podmínek optimálního rozdělení jednotlivých dob měřeni, kdy relativní směrodatná odchylka nabývá minima. Pro tento případ jsou uvedeny vztahy, vyplývající z teorie chyb, pro výpočet dob měřeni vzorku standardu

27 -26- pozadí 63 =^I2 -lit* {I3. T i celkové doby měření poměru aktivit 1!^1 ^2 tlg-lj.r fl^l^v Is Iv'Ig 3^i kde í. je požadované přesnost (maximálni dovolené chyba) stanovení. Uvedené výrazy umožňují při požadované statistické přesnosti stanovení pomeru aktivit výpočet minimálni doby detekce a jeji optimálni rozdělení pro měřeni jednotlivých složek. Dále dovoluji snadno určit možnosti použiti jednotlivých obvyklých aproximaci při konkrétní aplikaci i hodnotu tímto postupem vnášeaé systematické chyby. Jako přiklad joužiti uvedené metody a jisté zhodnocení kritičnosti aplikace uvedených vztahů a optimálních podmínek rozděleni celkové doby detekce jsou v příspěvku uvedeny v grafické formě závislosti sledovaných hodnot při stanovení specifické aktivity hornin prováděném v laboratoři geologie izotopů. Geologického ústavu ČSAV.

Referát z atomové a jaderné fyziky. Detekce ionizujícího záření (principy, technická realizace)

Referát z atomové a jaderné fyziky. Detekce ionizujícího záření (principy, technická realizace) Referát z atomové a jaderné fyziky Detekce ionizujícího záření (principy, technická realizace) Měřicí a výpočetní technika Šimek Pavel 5.7. 2002 Při všech aplikacích ionizujícího záření je informace o

Více

K MOŽNOSTEM STANOVENÍ OLOVA

K MOŽNOSTEM STANOVENÍ OLOVA K MOŽNOSTEM STANOVENÍ OLOVA 210 Jaroslav Vlček Státní ústav radiační ochrany, Bartoškova 1450/28, 140 00 Praha 4 Radionuklid 210 Pb v přírodě vzniká postupnou přeměnou 28 U (obr. 1) a dále se mění přes

Více

LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) Použití GC-MS spektrometrie

LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) Použití GC-MS spektrometrie LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) C Použití GC-MS spektrometrie Vedoucí práce: Doc. Ing. Petr Kačer, Ph.D., Ing. Kamila Syslová Umístění práce: laboratoř 79 Použití GC-MS spektrometrie

Více

Gama spektroskopie. Vojtěch Motyčka Centrum výzkumu Řež s.r.o.

Gama spektroskopie. Vojtěch Motyčka Centrum výzkumu Řež s.r.o. Gama spektroskopie Vojtěch Motyčka Centrum výzkumu Řež s.r.o. Teoretický úvod ke spektroskopii Produkce a transport neutronů v různých materiálech, které se v daných zařízeních vyskytují (urychlovačem

Více

NEUTRONOVÁ AKTIVAČNÍ ANALÝZA S MĚŘENÍM ZPOŽDĚNÝCH NEUTRONŮ

NEUTRONOVÁ AKTIVAČNÍ ANALÝZA S MĚŘENÍM ZPOŽDĚNÝCH NEUTRONŮ NEUTRONOVÁ AKTIVAČNÍ ANALÝZA S MĚŘENÍM ZPOŽDĚNÝCH NEUTRONŮ 1.1. ÚVOD Metody využívající k identifikaci i kvantifikaci látek jejich radioaktivní vlastnosti nazýváme radioanalytické. Tyto metody vedou vždy

Více

1. Proveďte energetickou kalibraci gama-spektrometru pomocí alfa-zářiče 241 Am.

1. Proveďte energetickou kalibraci gama-spektrometru pomocí alfa-zářiče 241 Am. 1 Pracovní úkoly 1. Proveďte energetickou kalibraci gama-spektrometru pomocí alfa-zářiče 241 Am. 2. Určete materiál několika vzorků. 3. Stanovte závislost účinnosti výtěžku rentgenového záření na atomovém

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENI. (Bl) (") ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ ( 19 ) (13) (SI) Int. Cl. 4. (22) Přihlášeno 22 12 (21) PV 9761-86.

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENI. (Bl) () ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ ( 19 ) (13) (SI) Int. Cl. 4. (22) Přihlášeno 22 12 (21) PV 9761-86. ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A ( 19 ) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENI (22) Přihlášeno 22 12 (21) PV 9761-86.R 264605 (") (13) (SI) Int. Cl. 4 G 01 N 23/222 (Bl) FEDERÁLNÍ ÚŘAD PRO

Více

Spektrometrie záření gama

Spektrometrie záření gama Spektrometrie záření gama M. Kroupa, Gymnázium Děčín, trellac@centrum.cz B. Dvorský, Gymnázium Šternberk, bohuslav.dvorsky@seznam.cz Abstrakt Tento článek pojednává o spektroskopii záření gama. Bylo měřeno

Více

Rentgenová spektrální analýza Elektromagnetické záření s vlnovou délkou 10-2 až 10 nm

Rentgenová spektrální analýza Elektromagnetické záření s vlnovou délkou 10-2 až 10 nm Rtg. záření: Rentgenová spektrální analýza Elektromagnetické záření s vlnovou délkou 10-2 až 10 nm Vznik rtg. záření: 1. Rtg. záření se spojitým spektrem vzniká při prudkém zabrzdění urychlených elektronů.

Více

1. Zadání Pracovní úkol Pomůcky

1. Zadání Pracovní úkol Pomůcky 1. 1. Pracovní úkol 1. Zadání 1. Ověřte měřením, že směry výletu anihilačních fotonů vznikajících po β + rozpadu jader 22 Na svírají úhel 180. 2. Určete pološířku úhlového rozdělení. 3. Vysvětlete tvar

Více

Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD.

Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD. Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD. KAP FP TU Liberec pavel.pesat@tul.cz tel. 3293 Radioaktivita. Přímo a nepřímo ionizující záření. Interakce záření s látkou. Detekce záření, Dávka

Více

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne. 21.3.2012 Příprava Opravy Učitel Hodnocení

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne. 21.3.2012 Příprava Opravy Učitel Hodnocení FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Ústav fyziky FEKT VUT BRNO Jméno a příjmení Vojtěch Přikryl Ročník 1 Předmět IFY Kroužek 35 ID 143762 Spolupracoval Měřeno dne Odevzdáno dne Daniel Radoš 7.3.2012 21.3.2012 Příprava

Více

Opakování: shrnutí základních poznatků o struktuře atomu

Opakování: shrnutí základních poznatků o struktuře atomu 11. Polovodiče Polovodiče jsou krystalické nebo amorfní látky, jejichž elektrická vodivost leží mezi elektrickou vodivostí kovů a izolantů a závisí na teplotě nebo dopadajícím optickém záření. Elektrické

Více

Test z fyzikálních fyzikálních základ ů nukleární medicíny

Test z fyzikálních fyzikálních základ ů nukleární medicíny Test z fyzikálních základů nukleární medicíny 1. Nukleární medicína se zabývá a) diagnostikou pomocí otevřených zářičů a terapií pomocí uzavřených zářičů aplikovaných in vivo a in vitro b) diagnostikou

Více

Test z radiační ochrany

Test z radiační ochrany Test z radiační ochrany v nukleární medicíně ě 1. Mezi přímo ionizující záření patří a) záření alfa, beta a gama b) záření neutronové c) záření alfa, beta a protonové záření 2. Aktivita je definována a)

Více

Normy pro stanovení radioaktivních látek ve vodách a souvisící normy

Normy pro stanovení radioaktivních látek ve vodách a souvisící normy Normy pro stanovení radioaktivních látek ve vodách a souvisící normy Ing. Lenka Fremrová Sweco Hydroprojekt a.s. Ing. Eduard Hanslík, CSc. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. 1 Normy

Více

Rentgenfluorescenční analýza, pomocník nejen při studiu památek

Rentgenfluorescenční analýza, pomocník nejen při studiu památek Rentgenfluorescenční analýza, pomocník nejen při studiu památek Ondřej Vrba (vrba.ondrej@gmail.com) Do Hoang Diep - Danka(dohodda@gmail.com) Verča Chadimová (verusyk@email.cz) Metoda využívající RTG záření

Více

Monitoring složek ŽP - instrumentální analytické metody

Monitoring složek ŽP - instrumentální analytické metody Monitoring složek ŽP - instrumentální analytické metody Seznámení se základními principy sledování pohybu polutantů v životním prostředí. Přehled používaných analytických metod. Způsoby monitoringu kvality

Více

Speciální spektrometrické metody. Zpracování signálu ve spektroskopii

Speciální spektrometrické metody. Zpracování signálu ve spektroskopii Speciální spektrometrické metody Zpracování signálu ve spektroskopii detekce slabých signálů synchronní detekce (Lock-in) čítaní fotonů měření časového průběhu signálů metoda fázového posuvu časově korelované

Více

277 905 ČESKÁ REPUBLIKA

277 905 ČESKÁ REPUBLIKA PATENTOVÝ SPIS (11) Číslo dokumentu: 277 905 ČESKÁ REPUBLIKA (19) Щ 8 Щ (21) Číslo přihlášky: 1619-90 (22) Přihlášeno: 02. 04. 90 (40) Zveřejněno: 18. 03. 92 (47) Uděleno: 28. 04. 93 (24) Oznámeno udělení

Více

Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic

Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic PES (fotoelektronová spektroskopie) XPS (rentgenová fotoelektronová spektroskopie), ESCA (elektronová spektroskopie pro chemickou analýzu) UPS (ultrafialová

Více

Rychlé metody stanovení zářičů alfa a beta při plnění úkolů RMS (radiační monitorovací sítě )

Rychlé metody stanovení zářičů alfa a beta při plnění úkolů RMS (radiační monitorovací sítě ) Rychlé metody stanovení zářičů alfa a beta při plnění úkolů RMS (radiační monitorovací sítě ) Jiří Hůlka, Věra Bečková, Irena Malátová Státní ústav radiační ochrany Praha Radiační mimořádné situace: kontaminace

Více

Metodický postup stanovení kovů v půdách volných hracích ploch metodou RTG.

Metodický postup stanovení kovů v půdách volných hracích ploch metodou RTG. Strana : 1 1) Význam a použití: Metoda je používána pro stanovení prvků v půdách volných hracích ploch. 2) Princip: Vzorek je po odběru homogenizován, je stanovena sušina, ztráta žíháním. Suchý vzorek

Více

JADERNÁ FYZIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník

JADERNÁ FYZIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník JADERNÁ FYZIKA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník Základní pojmy Jaderná síla - drží u sebe nukleony, velmi krátký dosah, nasycení Vazebná energie jádra: E V = ( Z m p + N

Více

R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika

R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika Fyzika pro střední školy II 84 R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A R10.1 Fotovoltaika Sluneční záření je spojeno s přenosem značné energie na povrch Země. Její velikost je dána sluneční neboli solární

Více

Fotonásobič. fotokatoda. typicky: - koeficient sekundární emise = počet dynod N = zisk: G = fokusační elektrononová optika

Fotonásobič. fotokatoda. typicky: - koeficient sekundární emise = počet dynod N = zisk: G = fokusační elektrononová optika Fotonásobič vstupní okno fotokatoda E h fokusační elektrononová optika systém dynod anoda e zesílení G N typicky: - koeficient sekundární emise = 3 4 - počet dynod N = 10 12 - zisk: G = 10 5-10 7 Fotonásobič

Více

Senzory ionizujícího záření

Senzory ionizujícího záření Senzory ionizujícího záření Senzory ionizujícího záření dozimetrie α = β = He e 2+, e + γ, n X... elmag aktivita [Bq] (Becquerel) A = A e 0 λt λ...rozpadová konstanta dávka [Gy] (Gray) = [J/kg] A = 0.5

Více

Aplikace jaderné fyziky (několik příkladů)

Aplikace jaderné fyziky (několik příkladů) Aplikace jaderné fyziky (několik příkladů) Pavel Cejnar Ústav částicové a jaderné fyziky MFF UK pavel.cejnar@mff.cuni.cz Příklad I Datování Galileiho rukopisů Galileo Galilei (1564 1642) Všechny vázané

Více

Chyby spektrometrických metod

Chyby spektrometrických metod Chyby spektrometrických metod Náhodné Soustavné Hrubé Správnost výsledku Přesnost výsledku Reprodukovatelnost Opakovatelnost Charakteristiky stanovení 1. Citlivost metody - směrnice kalibrační křivky 2.

Více

Radioterapie. X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz

Radioterapie. X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Radioterapie X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Radioterapie je klinický obor využívající účinků ionizujícího záření v léčbě jak zhoubných, tak nezhoubných nádorů

Více

Rentgenová difrakce a spektrometrie

Rentgenová difrakce a spektrometrie Rentgenová difrakce a spektrometrie RNDr.Jaroslav Maixner, CSc. VŠCHT v Praze Laboratoř rentgenové difraktometrie a spektrometrie Technická 5, 166 28 Praha 6 224354201, 24355023 Jaroslav.Maixner@vscht.cz

Více

JAKÉ VÝHODY PŘINESE NÁHRADA VELIČINY AKTIVITA VELIČINOU TOK ČÁSTIC PŘI POSUZOVÁNÍ MĚŘIDEL PLOŠNÉ AKTIVITY

JAKÉ VÝHODY PŘINESE NÁHRADA VELIČINY AKTIVITA VELIČINOU TOK ČÁSTIC PŘI POSUZOVÁNÍ MĚŘIDEL PLOŠNÉ AKTIVITY RNDr. Tomáš Soukup Český metrologický institut Inspektorát pro ionizující záření, Radiová 1, 102 00 Praha 10, JAKÉ VÝHODY PŘINESE NÁHRADA VELIČINY AKTIVITA VELIČINOU TOK ČÁSTIC PŘI POSUZOVÁNÍ MĚŘIDEL PLOŠNÉ

Více

Pozitron teoretická předpověď

Pozitron teoretická předpověď Pozitron teoretická předpověď Diracova rovnice: αp c mc x, t snaha popsat relativisticky pohyb elektronu x, t ˆ i t řešení s negativní energií vakuum je Diracovo moře elektronů pozitrony díry ve vaku Paul

Více

Nebezpečí ionizujícího záření

Nebezpečí ionizujícího záření Nebezpečí ionizujícího záření Radioaktivita versus Ionizující záření Radioaktivita je schopnost jader prvků samovolně se rozpadnout na jádra menší stabilnější. Rozeznáváme pak radioaktivitu přírodní (viz.

Více

CZ.1.07/1.1.30/01.0038

CZ.1.07/1.1.30/01.0038 Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 29 Téma: RADIOAKTIVITA A JADERNÝ PALIVOVÝ CYKLUS Lektor: Ing. Petr Konáš Třída/y: 3ST,

Více

2. Atomové jádro a jeho stabilita

2. Atomové jádro a jeho stabilita 2. Atomové jádro a jeho stabilita Atom je nejmenší hmotnou a chemicky nedělitelnou částicí. Je tvořen jádrem, které obsahuje protony a neutrony, a elektronovým obalem. Elementární částice proton neutron

Více

Detekce a spektrometrie neutronů

Detekce a spektrometrie neutronů Detekce a spektrometrie neutronů 1. Pomalé neutrony a) aktivní detektory, b) pasivní detektory, c) mechanické monochromátory 2. Rychlé neutrony a) detektory používající zpomalování neutronů b) přímá detekce

Více

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. obr Z ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ ( 19 ) G 01 F 23/28. (22) Přihlášeno 18 09 84 (21) PV 6988-84

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. obr Z ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ ( 19 ) G 01 F 23/28. (22) Přihlášeno 18 09 84 (21) PV 6988-84 ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A ( 19 ) POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 250928 (И) (BI) (22) Přihlášeno 18 09 84 (21) PV 6988-84 (51) Int. Cl. 4 G 01 F 23/28 ÚftAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY

Více

Hmotnostní spektrometrie

Hmotnostní spektrometrie Hmotnostní spektrometrie Princip: 1. Ze vzorku jsou tvořeny ionty na úrovni molekul, nebo jejich zlomků (fragmentů), nebo až volných atomů dodáváním energie, např. uvolnění atomů ze vzorku nebo přímo rozštěpení

Více

Měření přirozené radioaktivity na Vyšehradě

Měření přirozené radioaktivity na Vyšehradě Měření přirozené radioaktivity na Vyšehradě P. Guhlová Gymnázium Na Vítězné pláni Praha M. Slavík Gymnázium Jana Masaryka Jihlava mellkori@seznam.cz R. Žlebčík Gymnázium Christiána Dopplera V. Arťušenko

Více

VYSOKONAPĚŤOVÉ ZKUŠEBNICTVÍ. #2 Nejistoty měření

VYSOKONAPĚŤOVÉ ZKUŠEBNICTVÍ. #2 Nejistoty měření VYSOKONAPĚŤOVÉ ZKUŠEBNICTVÍ # Nejistoty měření Přesnost měření Klasický způsob vyjádření přesnosti měření chyba měření: Absolutní chyba X = X M X(S) Relativní chyba δ X = X(M) X(S) - X(M) je naměřená hodnota

Více

Referát z Fyziky. Detektory ionizujícího záření. Vypracoval: Valenčík Dušan. MVT-bak.

Referát z Fyziky. Detektory ionizujícího záření. Vypracoval: Valenčík Dušan. MVT-bak. Referát z Fyziky Detektory ionizujícího záření Vypracoval: Valenčík Dušan MVT-bak. 2 hlavní skupiny detektorů používaných v jaderné a subjaderné fyzice 1) počítače interakce nabitých částic je převedena

Více

Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv

Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv Pavel Matějka, Vadym Prokopec pavel.matejka@vscht.cz pavel.matejka@gmail.com Vadym.Prokopec@vscht.cz

Více

Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra

Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra Teorie: Derivační spektrofotometrie, využívající derivace absorpční křivky, je obecně používanou metodou pro zvýraznění detailů průběhu záznamu,

Více

Vizualizace rozložení alfa-aktivních radionuklidů na ploše preparátu vzorku

Vizualizace rozložení alfa-aktivních radionuklidů na ploše preparátu vzorku Vizualizace rozložení alfa-aktivních radionuklidů na ploše preparátu vzorku Josef Holeček, Iva Vošahlíková, Petr Otáhal, Ivo Burian SÚJCHBO, v.v.i., Kamenná 71, 262 31, Milín e-mail: holecek@sujchbo.cz

Více

Detekční trubice typu A ke geigeru ALPHA ix Kat. číslo 109.0601

Detekční trubice typu A ke geigeru ALPHA ix Kat. číslo 109.0601 Detekční trubice typu A ke geigeru ALPHA ix Kat. číslo 109.0601 Obsah: 1. Měření velikosti dávky detekční trubicí typu A... 2 2. Statistická chyba měření... 2 3. Mez průkaznosti (NWG)...3 4. Měření kontaminace...

Více

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD Citace Kantorová J., Kohutová J., Chmelová M., Němcová V.: Využití a validace automatického fotometru v analýze vod. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 349-352. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN

Více

Relativistická dynamika

Relativistická dynamika Relativistická dynamika 1. Jaké napětí urychlí elektron na rychlost světla podle klasické fyziky? Jakou rychlost získá při tomto napětí elektron ve skutečnosti? [256 kv, 2,236.10 8 m.s -1 ] 2. Vypočtěte

Více

CENÍK SLUŽEB STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY. veřejná výzkumná instituce. (za služby poskytované za úplatu) Bartoškova 28, 140 00 PRAHA 4

CENÍK SLUŽEB STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY. veřejná výzkumná instituce. (za služby poskytované za úplatu) Bartoškova 28, 140 00 PRAHA 4 STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY veřejná výzkumná instituce CENÍK SLUŽEB (za služby poskytované za úplatu) Bartoškova 28, 140 00 PRAHA 4 Telefon: 241 410 214 http://www.suro.cz Fax: 241 410 215 e-mail: suro@suro.cz

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Spektrometrie záření gama

Spektrometrie záření gama Spektrometrie záření gama K. Procházková Gymnázium Písek, karlaprochazkova@seznam.cz J. Grepl VOŠ a SPŠ stavební, Náchod, kuba.grepl@seznam.cz J. Michelfeit Gymnázium Brno, tř. Kpt. Jaroše, jmichelf@seznam.cz

Více

Základy spektroskopie a její využití v astronomii

Základy spektroskopie a její využití v astronomii Ing. Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Základy spektroskopie a její využití v astronomii Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Světlo x záření Jak vypadá spektrum?

Více

Stanovení 14 C s využitím urychlovačové hmotnostní spektrometrie (AMS)

Stanovení 14 C s využitím urychlovačové hmotnostní spektrometrie (AMS) Stanovení 14 C s využitím urychlovačové hmotnostní spektrometrie (AMS) Fejgl 1,2, M., Černý 1,3, R., Světlík 1,2, I., Tomášková 1, L. 1 CRL ODZ ÚJF AV ČR, v.v.i., Na Truhlářce 39/64, 180 86 Praha 8 2 SÚRO,

Více

Aproximace a vyhlazování křivek

Aproximace a vyhlazování křivek Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie licenční studium Management systému jakosti Autor: Přednášející: Prof. Ing. Jiří Militký, Csc 1. SLEDOVÁNÍ ZÁVISLOSTI HODNOTY SFM2 NA BARVIVOSTI

Více

Ludmila Burianová 1, Jaroslav Šolc 1, Pavel Solný 2

Ludmila Burianová 1, Jaroslav Šolc 1, Pavel Solný 2 Ludmila Burianová 1, Jaroslav Šolc 1, Pavel Solný 2 1 Český metrologický institut 2 Fakultní nemocnice Motol Beroun, 17. dubna 2015 Program EMRP European Metrology Research Programme; cíl: zkvalitnění

Více

MOŽNOST VELMI RYCHLÉHO SEMIKVANTITATIVNÍHO ODHADU VYSOKÉ KONTAMINACE VODY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ALFA-RADIONUKLIDY MĚŘENÍ IN SITU

MOŽNOST VELMI RYCHLÉHO SEMIKVANTITATIVNÍHO ODHADU VYSOKÉ KONTAMINACE VODY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ALFA-RADIONUKLIDY MĚŘENÍ IN SITU MOŽNOST VELMI RYCHLÉHO SEMIKVANTITATIVNÍHO ODHADU VYSOKÉ KONTAMINACE VODY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ALFA-RADIONUKLIDY MĚŘENÍ IN SITU Jiří Hůlka, Irena Malátová Státní ústav radiační ochrany Praha Předpokládané

Více

HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE - kvalitativní i kvantitativní detekce v GC a LC - pyrolýzní hmotnostní spektrometrie - analýza polutantů v životním

HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE - kvalitativní i kvantitativní detekce v GC a LC - pyrolýzní hmotnostní spektrometrie - analýza polutantů v životním HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE - kvalitativní i kvantitativní detekce v GC a LC - pyrolýzní hmotnostní spektrometrie - analýza polutantů v životním prostředí - farmakokinetické studie - kvantifikace proteinů

Více

STANOVENÍ URANU VE VODĚ Z HLEDISKA LEGÁNÍ METROLOGIE

STANOVENÍ URANU VE VODĚ Z HLEDISKA LEGÁNÍ METROLOGIE STANOVENÍ URANU VE VODĚ Z HLEDISKA LEGÁNÍ METROLOGIE RNDr. Tomáš Soukup Český metrologický institut - Inspektorát pro ionizující záření, Radiová 1, 102 00 Praha 10 tsoukup@cmi.cz Účelem stanovení uranu

Více

Externí detektory k monitoru kontaminace CoMo 170

Externí detektory k monitoru kontaminace CoMo 170 Externí detektory k monitoru kontaminace CoMo 170 γ - sonda pro měření nízkých dávek NaI 25D38 Druh záření: γ a RTG záření Jmenovitý rozsah energie fotonů: 25 kev 1.3 MeV, max. chyba měření ±50 % krystal

Více

Stručný úvod do spektroskopie

Stručný úvod do spektroskopie Vzdělávací soustředění studentů projekt KOSOAP Slunce, projevy sluneční aktivity a využití spektroskopie v astrofyzikálním výzkumu Stručný úvod do spektroskopie Ing. Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí,

Více

12. OCHRANA PŘED IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM

12. OCHRANA PŘED IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM 12. OCHRANA PŘED IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM Při práci se zdroji záření spočívá v zeslabení dávky záření na hodnotu, při níž je riziko ozáření sníženo na zanedbatelnou hodnotu: udržování patřičné vzdálenosti od

Více

1. STANOVENÍ RADIONUKLIDŮ - ZÁŘIČŮ GAMA - VE VZORCÍCH ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

1. STANOVENÍ RADIONUKLIDŮ - ZÁŘIČŮ GAMA - VE VZORCÍCH ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 1. STANOVENÍ RADIONUKLIDŮ - ZÁŘIČŮ GAMA - VE VZORCÍCH ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Jedná se o úlohu, demonstrující principy stanovení umělých i přirozených radionuklidů v objemových vzorcích životního prostředí

Více

Agilent 5110 ICP-OES vždy o krok napřed

Agilent 5110 ICP-OES vždy o krok napřed analytická instrumentace, PC, periferie, služby, poradenství, servis Agilent 5110 ICP-OES vždy o krok napřed FACT Jedinečný nástroj pro korekce spektrálních interferencí. V dokonalém světě by ICP-OES spektrometry

Více

Společná laboratoř optiky. Skupina nelineární a kvantové optiky. Představení vypisovaných témat. bakalářských prací. prosinec 2011

Společná laboratoř optiky. Skupina nelineární a kvantové optiky. Představení vypisovaných témat. bakalářských prací. prosinec 2011 Společná laboratoř optiky Skupina nelineární a kvantové optiky Představení vypisovaných témat bakalářských prací prosinec 2011 O naší skupině... Zařazení: UP PřF Společná laboratoř optiky skupina nelin.

Více

12. OCHRANA PŘED IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM

12. OCHRANA PŘED IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM 12. OCHRANA PŘED IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM Při práci se zdroji záření spočívá v zeslabení dávky záření na hodnotu, při níž je riziko ozáření sníženo na zanedbatelnou hodnotu: udržování patřičné vzdálenosti od

Více

Atomové jádro, elektronový obal

Atomové jádro, elektronový obal Atomové jádro, elektronový obal 1 / 9 Atomové jádro Atomové jádro je tvořeno protony a neutrony Prvek je látka skládající se z atomů se stejným počtem protonů Nuklid je systém tvořený prvky se stejným

Více

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ohlašování za rok 2011 Postup zjišťování vybraných údajů o únicích znečišťujících látek do vod pro provozovatele čistíren odpadních vod Odbor posuzování

Více

Automatická potenciometrická titrace Klinická a toxikologická analýza Chemie životního prostředí Geologické obory

Automatická potenciometrická titrace Klinická a toxikologická analýza Chemie životního prostředí Geologické obory Automatická potenciometrická titrace Klinická a toxikologická analýza Chemie životního prostředí Geologické obory Titrace je spolehlivý a celkem nenáročný postup, jak zjistit koncentraci analytu, její

Více

Vícefázové reaktory. Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor. Zuzana Tomešová

Vícefázové reaktory. Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor. Zuzana Tomešová Vícefázové reaktory Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor Zuzana Tomešová 2008 Probublávaný reaktor plyn - kapalina - katalyzátor Hydrogenace méně těkavých látek za vyššího tlaku Kolony naplněné

Více

MIKROELEMENTY 79. ZE Xlil.SEMINÄRE 0 METODICE STANOVENÍ A VÝZNAMU STOPOVÝCH PRVKO V BIOLOGICKÉM MATERIÁLU

MIKROELEMENTY 79. ZE Xlil.SEMINÄRE 0 METODICE STANOVENÍ A VÝZNAMU STOPOVÝCH PRVKO V BIOLOGICKÉM MATERIÁLU MIKROELEMENTY 79 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK ZE Xlil.SEMINÄRE 0 METODICE STANOVENÍ A VÝZNAMU STOPOVÝCH PRVKO V BIOLOGICKÉM MATERIÁLU if? Pracovní skupine pro miärocleasiity Cdoorné skupiny pre potravinářskou a a^r

Více

Vlastnosti atomových jader Radioaktivita. Jaderné reakce. Jaderná energetika

Vlastnosti atomových jader Radioaktivita. Jaderné reakce. Jaderná energetika Jaderná fyzika Vlastnosti atomových jader Radioaktivita Jaderné reakce Jaderná energetika Vlastnosti atomových jader tomové jádro rozměry jsou řádově 1-15 m - složeno z protonů a neutronů Platí: X - soustředí

Více

STANOVENÍ RADONU VE VODĚ METODOU LSC

STANOVENÍ RADONU VE VODĚ METODOU LSC STANOVENÍ RADONU VE VODĚ METODOU LSC 1.1.ÚVOD Izotopy radonu vyskytující se v ekosystému jsou členy přírodních rozpadových řad (uranové, thoriové i aktiniové) a vznikají α-rozpadem radia(obr.1). Plynný

Více

d p o r o v t e p l o m ě r, t e r m o č l á n k

d p o r o v t e p l o m ě r, t e r m o č l á n k d p o r o v t e p l o m ě r, t e r m o č l á n k Ú k o l : a) Proveďte kalibraci odporového teploměru, termočlánku a termistoru b) Určete teplotní koeficienty odporového teploměru, konstanty charakterizující

Více

VALIDACE GEOCHEMICKÝCH MODELŮ POROVNÁNÍM VÝSLEDKŮ TEORETICKÝCH VÝPOČTŮ S VÝSLEDKY MINERALOGICKÝCH A CHEMICKÝCH ZKOUŠEK.

VALIDACE GEOCHEMICKÝCH MODELŮ POROVNÁNÍM VÝSLEDKŮ TEORETICKÝCH VÝPOČTŮ S VÝSLEDKY MINERALOGICKÝCH A CHEMICKÝCH ZKOUŠEK. VALIDACE GEOCHEMICKÝCH MODELŮ POROVNÁNÍM VÝSLEDKŮ TEORETICKÝCH VÝPOČTŮ S VÝSLEDKY MINERALOGICKÝCH A CHEMICKÝCH ZKOUŠEK. František Eichler 1), Jan Holeček 2) 1) Jáchymovská 282/4, 460 10,Liberec 10 Františkov,

Více

Moderní nástroje v analýze biomolekul

Moderní nástroje v analýze biomolekul Moderní nástroje v analýze biomolekul Definice Hmotnostní spektrometrie (zkratka MS z anglického Mass spectrometry) je fyzikálně chemická metoda. Metoda umožňující určit molekulovou hmotnost chemických

Více

7. Rozdělení pravděpodobnosti ve statistice

7. Rozdělení pravděpodobnosti ve statistice 7. Rozdělení pravděpodobnosti ve statistice Statistika nuda je, má však cenné údaje, neklesejte na mysli, ona nám to vyčíslí Jednou z úloh statistiky je odhad (výpočet) hodnot statistického znaku x i,

Více

Úloha č.2 Vážení. Jméno: Datum provedení: TEORETICKÝ ÚVOD

Úloha č.2 Vážení. Jméno: Datum provedení: TEORETICKÝ ÚVOD Jméno: Obor: Datum provedení: TEORETICKÝ ÚVOD Jednou ze základních operací v biochemické laboratoři je vážení. Ve většině případů právě přesnost a správnost navažovaného množství látky má vliv na výsledek

Více

Teorie transportu plynů a par polymerními membránami. Doc. Ing. Milan Šípek, CSc. Ústav fyzikální chemie VŠCHT Praha

Teorie transportu plynů a par polymerními membránami. Doc. Ing. Milan Šípek, CSc. Ústav fyzikální chemie VŠCHT Praha Teorie transportu plynů a par polymerními membránami Doc. Ing. Milan Šípek, CSc. Ústav fyzikální chemie VŠCHT Praha Úvod Teorie transportu Difuze v polymerních membránách Propustnost polymerních membrán

Více

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291 Vzorová úloha 4.16 Postup vícerozměrné kalibrace Postup vícerozměrné kalibrace ukážeme na úloze C4.10 Vícerozměrný kalibrační model kvality bezolovnatého benzinu. Dle následujících kroků na základě naměřených

Více

Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod

Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod Václav Čuba, Viliam Múčka, Milan Pospíšil, Rostislav Silber ČVUT v Praze Centrum pro radiochemii a radiační chemii Fakulta jaderná

Více

Kalibrace a testování spektrometrů

Kalibrace a testování spektrometrů Kalibrace a testování spektrometrů Viktor Kanický 5.3.014 1 Kalibrace ICP-OES V ICP-OES je lineární závislost intenzity emise na koncentraci analytu v rozsahu 4 až 6 řádů. V analytické praxi se obvykle

Více

SPEKTRÁLNÍ METODY. Ing. David MILDE, Ph.D. Katedra analytické chemie Tel.: ; (c) David MILDE,

SPEKTRÁLNÍ METODY. Ing. David MILDE, Ph.D. Katedra analytické chemie Tel.: ;   (c) David MILDE, SEKTRÁLNÍ METODY Ing. David MILDE, h.d. Katedra analytické chemie Tel.: 585634443; E-mail: david.milde@upol.cz (c) -2008 oužitá a doporučená literatura Němcová I., Čermáková L., Rychlovský.: Spektrometrické

Více

OR-RA-15. Zkoušení způsobilosti v oblasti radiologického rozboru vod a zeminy. duben 2015

OR-RA-15. Zkoušení způsobilosti v oblasti radiologického rozboru vod a zeminy. duben 2015 SL Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6 aslab@vuv.cz Tel.: 224 319 783 www.aslab.cz

Více

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. Stanovení základních materiálových parametrů

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. Stanovení základních materiálových parametrů KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE Stanovení základních materiálových parametrů Vzor laboratorního protokolu Titulní strana: název experimentu jména studentů v pracovní skupině datum Protokol:

Více

VOLBA OPTIMÁLNÍ METODY

VOLBA OPTIMÁLNÍ METODY VOLBA OPTIMÁLNÍ METODY Jak nalézt z velkého množství metod nejlepší ( fit for purpose ) postup? Jak na to? 1. Identifikovat problém požadovaná informace (kvalitativní či kvantitativní analýza, ). 2. Nalézt

Více

Vybrané spektroskopické metody

Vybrané spektroskopické metody Vybrané spektroskopické metody a jejich porovnání s Ramanovou spektroskopií Předmět: Kapitoly o nanostrukturách (2012/2013) Autor: Bc. Michal Martinek Školitel: Ing. Ivan Gregora, CSc. Obsah přednášky

Více

Biofyzikální chemie radiometrické metody. Zita Purkrtová říjen - prosinec 2015

Biofyzikální chemie radiometrické metody. Zita Purkrtová říjen - prosinec 2015 Biofyzikální chemie radiometrické metody Zita Purkrtová říjen - prosinec 2015 Radioaktivita 1896 Antoine Henri Becquerel první pozorování při studiu fluorescence a fosforescence solí uranu 1903 Nobelova

Více

PRAKTIKUM IV Jaderná a subjaderná fyzika

PRAKTIKUM IV Jaderná a subjaderná fyzika Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM IV Jaderná a subjaderná fyzika Úloha č. A15 Název: Studium atomových emisních spekter Pracoval: Radim Pechal dne 19. listopadu

Více

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I. 1. Základy měření

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I. 1. Základy měření FSI VUT v Brně, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. EXPERIMENTÁLNÍ METODY I OSNOVA 1. KAPITOLY 1. Základy měření Úvod do problematiky experimentální

Více

Dosah γ záření ve vzduchu

Dosah γ záření ve vzduchu Dosah γ záření ve vzduchu Intenzita bodového zdroje γ záření se mění podobně jako intenzita bodového zdroje světla. Ve dvojnásobné vzdálenosti, paprsek pokrývá dvakrát větší oblast povrchu, což znamená,

Více

SPE je metoda vhodná pro rychlou přípravu vzorků, která užívá

SPE je metoda vhodná pro rychlou přípravu vzorků, která užívá Extrakce na pevné fázi (SPE) Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Extrakce na pevné fázi (SPE) (Solid Phase Extraction) SPE je metoda vhodná pro rychlou přípravu vzorků,

Více

1 Měření na Wilsonově expanzní komoře

1 Měření na Wilsonově expanzní komoře 1 Měření na Wilsonově expanzní komoře Cíle úlohy: Cílem této úlohy je seznámení se základními částicemi, které způsobují ionizaci pomocí Wilsonovi mlžné komory. V této úloze studenti spustí Wilsonovu mlžnou

Více

Vliv kapilární vodivosti na tepelně technické vlastnosti stavební konstrukce

Vliv kapilární vodivosti na tepelně technické vlastnosti stavební konstrukce Vliv kapilární vodivosti na tepelně technické vlastnosti stavební konstrukce Článek se zabývá problematikou vlivu kondenzující vodní páry a jejího množství na stavební konstrukce, aplikací na střešní pláště,

Více

STANOVENÍ ETHANOLU V ALKOHOLICKÉM NÁPOJI POMOCÍ NIR SPEKTROMETRIE

STANOVENÍ ETHANOLU V ALKOHOLICKÉM NÁPOJI POMOCÍ NIR SPEKTROMETRIE STANOVENÍ ETHANOLU V ALKOHOLICKÉM NÁPOJI POMOCÍ NIR SPEKTROMETRIE Úvod Infračervená spektrometrie v blízké oblasti (Near-Infrared Spectrometry NIR spectrometry) je metoda molekulové spektrometrie, která

Více

Přírodní vědy - Chemie vymezení zájmu

Přírodní vědy - Chemie vymezení zájmu Přírodní vědy - Chemie vymezení zájmu Hmota Hmota má dualistický, korpuskulárně (částicově) vlnový charakter. Převládající charakter: korpuskulární (částicový) - látku vlnový - pole. Látka se skládá z

Více

Praktikum III - Optika

Praktikum III - Optika Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktikum III - Optika Úloha č. 13 Název: Vlastnosti rentgenového záření Pracoval: Matyáš Řehák stud.sk.: 13 dne: 3. 4. 2008 Odevzdal

Více

Nebezpečí ionizujícího záření

Nebezpečí ionizujícího záření Nebezpečí ionizujícího záření Ionizující záření je proud: - fotonů - krátkovlnné elektromagnetické záření, - elektronů, - protonů, - neutronů, - jiných částic, schopný přímo nebo nepřímo ionizovat atomy

Více

Světlo jako elektromagnetické záření

Světlo jako elektromagnetické záření Světlo jako elektromagnetické záření Základní pojmy: Homogenní prostředí prostředí, jehož dané vlastnosti jsou ve všech místech v prostředí stejné. Izotropní prostředí prostředí, jehož dané vlastnosti

Více

Jaderné elektrárny I, II.

Jaderné elektrárny I, II. Jaderné elektrárny I, II. Jaderné elektrárny I. Úvod do jaderných elektráren, teorie reaktorů, vznik tepla v reaktoru a ochrana před ionizujícím zářením. Jaderné elektrárny II. Jaderné elektrárny typu

Více

Při reálném chromatografickém ději nikdy nedojde k ustavení rovnováhy mezi oběma fázemi První ucelená teorie respektující uvedenou skutečnost byla

Při reálném chromatografickém ději nikdy nedojde k ustavení rovnováhy mezi oběma fázemi První ucelená teorie respektující uvedenou skutečnost byla Teorie chromatografie - III Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 4.3.3 Teorie dynamická Při reálném chromatografickém ději nikdy nedojde k ustavení rovnováhy mezi oběma

Více