IAA 7. souhrny referátů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IAA 7. souhrny referátů"

Transkript

1 ČESKOSLOVENSKÁ SPEKTROSKOPICKÁ SPOLEČNOST PŘI ČSAV ODBORNÁ SKUPINA INSTRUMENTÁLNÍCH RADIOANALYTICKÝCH METOD ČESKOSLOVENSKÁ KOMISE PRO ATOMOVOU ENERGII souhrny referátů SEMINÁŘŘ IAA 7 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU,

2 Československá spektroskopická společnost pxi ČSAV Odborná skupina instrumentálních radioanalycic^ýc".-. cetcd Československí konise pro atomovou energii Snižování meze stanovitelnosti a eliminace interferencí v aktivační analýze SEMINÁR I A A?5 SOUHRNY REFER ílfl Žclár nad Sáaavou června 1975

3 - 2 - Seznam souhrnů referátů, přednesených na semináři I A A strana J. Mráz Úvodní projev předsedy Atomové sekce Cs. spektroskopické společnosti při ČSAV.4 I. Obrusník, J. Kučera Možnosti snižování meze stanov i t e l no sti v neutronové aktivační analýze - 7 M. Vobecký, Z. Řanda Chemické separace jako prostředek zvyšování selektivity a snižování meze stanovitelnosti 9 M. Chudý, N. Píšútoyá, P. Poviiiee Gama spektrometria nízkých cktivit 11 Z. Kosina Statistický odhad systematických chyb 13 J. Benada Nekonvenční metody v instrumentální aktivační analýze 14- A. ííaětalka, J» Fráňa Porovnáni mezí stanovitelností při nedestruktivní analýze s mezemi stanovitelnosti izolovaných prvků. (pro Ge(Li) detektor) 15 S. Pošta, M, Šimková Separace rušivých komponent matrice v aktivační analýze* Stanovení nečistot v nukleárně čistém zirkoniu 16 S. Rohling, V.G. Stankov, J. Kolušová Problematika odstraňování sodíku z biologického materiálu pomocí katexu s funkční skupinou -P0(0H) 2 17 V.G. Stankov, S. Rohling, J. Kolušová Problematika separace některých lanthanoidů. z biologického materiálu pomocí katexu s funkční skupinou - P0(0H) 2 18

4 - 3 - Z. Řanda, K, Konečný, J. Benada, M. VoDeoký Využití okaažitého zářeni gama indukovaného neutrony v analýze nerostných materiálů lý F. Kukula, JĹ. Mudra Využiti zpožděných neutronů pro stanovení uranu aktivační analýzou 21 J. Benada Tvar píku 23 Z, fianda Použití planárních polovodičových detektorů v aktivační analýze 24 P. Podracký, V. Hejl Výpočet doby měření při stanovení poměru aktivit 25 J. Bartošek Stanovení podklarkových obsahů přirozeně radioaktivních prvků v horninách scintilačnítn spektrometrem š. Sáro Hranice použitelnosti kvapalinovej scintilačneo spektrometrie r.' J. Šilar Současné požadavky na fotonásobice pro koincider.oní měření měkkých zářičů beta Z>-

5 - 4 - Úvodní projev předsedy Atomové sekce Čs. spektroskopické společnosti při ČSAV RNDr J, K r á z Vážené soudružky a soudruzi; Dovolte, abych z pověřeni předsednictva hlavr-ľic výboru Čs. spektroskopické společnosti při ČSAV pozdravil váš seminář, který se koná u příležitosti pátého výročí ústave-,!, odborné skupiny instrumentálních radioanalyticných nítoá. 7aš'-' odborná skupina patří k nejmladším skupinám v ráme:, atec^ve sekce, ale současně k nejaktivnějším v organizcvárí odborné činnosti a k nejlepším podle dosažených pracovních výsledku. To není obvyklá zdvořilostní fráze, ale skutečnost, kterou lze lehce dokázat. Za pět let činnosti jste uspořádali 9 seminářů, 3 konference a 1 panelovou diskusi* Současně jste vydali 7 sanies jatných odborných publikací. Při poměrně nízkém počtu pracovuíká odborné skupiny jsou to výsledky skutečně úctyhodné. Zvláštní ocenění zasluhuje ovšem kvalita vaši cóberné činnosti. Pracujete v novém, moderním a progresivní*.! oboru analytické chemie a vaší zásluhou úspěšně držíne krou se světovým vývojem. Je třeba tento pozitivní vývoj udržet i nadále,. Shodou okolností spadá vaše pětileté jubileum dc oodobí, kdy se právě zamýšlíme nad rozpracováním a realizací závěrů XV. sjezdu KSČ. XV. sjezd KSČ položil důraz na vědec^rotech' i pokrok a na zvýšení jeho váhy v rozvoji výrobních sil. Základ ní úkol spočívá v důsledné orientaci vědeckovýzkumné činnosti na potřeby hospodářského a společenského rozvoje d v soust *'e- Sování našeho vědeckotechnického potenciálu. Svůj pedíl ca splnění tohoto velikého úkolu pro blaho našeho lidu, r'.eme a vítězství socialismu přijímá i čs. spektroskopická společnou' při ČSAV, Svůj podíl tie splnění tohoto úkolu přinese i vase odborná skupina.

6 - 5 - Probíhající seminář je práve jedním z pri^l./jů..nnkrétr.r realizace závěrů XV. sjezdu iľsč-. Vedeni Č.. 3.-'..jrur:.-;''uí.é společnosti očekává, že vaše skj^ir^ bude ste._n:.dti^r.^ pracovat i na dalších úkolech vyplývajících z^ závť^ni 11. ^,je?du KSČ. Především nám jde - pumcc pri plnění íijt vn^ci u:^lů vědeckotechnického rozvoje v 6, pětil:tc?, jč'^c jtř - automatizace a optimalizace -íznní v^r sloiitýcl: :-.:''. no logických systémech - ochrana životního pror^řtdí - úspory materiálů a energie - racionální využívání a snižování spotřeby ^i*/é prác^ v laboratořích Vaši podporu očekáváme i při vytvářeni pccrirelr pro zapojení čs. vědy ůo integrace vědeckého potenciálu socialistických států. Před naší spektroskopickou společností stoji v součine době mimořádné závažný a náročný úkol, tj. uspořádání XX. jubilejního mezinárodního spektroskopického kolokvia a S, unzir.íredni konference atomové ppektroskcpie v roce rr^lc predbežných přihlášek lze předpokládat, Že se toheco sv^-ovehc Ircr-jr?- su zúčastní přibližně až 1 $00 odborníků z ccióho svjt^^ a že bude předneseno přes 700 odborných přeánááe,- ^ referátu. Počet přihlášených účastníků i přednášek je zhruba 5-- *'ětší než tomu bylo na dosavadních kolokviích. Tentc necbyčejir./ sar,^ je pro nás potěšitelný, ale současně nás zavazuje.. vysok? zodpovědnosti nezklamat důvěru přihlášených účastníků, nez^l^u důvěru nejvyšších stranických a vládních orgánu, kterou náu vyjádřily souhlasem s uspořádáním tohoto kongresu, Věříme, že ' to náročný úkol nebude záležitostí úzkého kruhr funkcionářů; ale věcí cti každého člena njší společnosti, že k-žcý Ľ n^ts podle svých možností, přiloží ruku ke společnému dílu. Dovolte mi, abych této příležitosti využil k poděkování Československé komisi pro atomovou energii za j^ji dosavadní aktivní spoluprací ^ podporu n.r.?,í činn-^ti, r.tyvá bíz na*sáe.^.

7 - 6 - může sloužit za přiklad ostatním organizacím- Ncobyč -.jne si ceníme této spolupráce a věříme, že i nadále b'ide Ľdrceu rro giesivního rozvoje naší činnosti tak, jak se o toui ľovoi'j v závěrech XV. sjezdu KSČ, že i nadále b'jde piisri'."', o\j.iv5cv J: plnění našich úkolů, na tomto úseku. Dále mi dovolte, abych poděkoval vedoucíir.i oa- i^né s^^j.- ny instrumentálních radioanalytických máuod soľdru^c./i Ing Vobeckému, CSc, za jeho neobyčejně obetavo^.' a inic^clvri práci. Jemu přísluší značný díl na dosažených výsledcích v.si odborné skupiny i na výsledcích celé spektroskopická LpoleSnosti. Soudruh Vobecký je jedním z těch, kteŕí jscu ochotm obětovat své pohodlí, své soukromí a dát své sch'.,^.::b';i i cíly pyo rozvoj naši socialistické společnosti. Závěrem chci poděkovat vám všem za dosavaduí velmi úspešnou činnost a vyjádřit přesvědčení, že další pětilot.é c;.dobi bude naplněno stejně aktivní prací, jako tomu byll J.osud- Dc Éalší vaší práce vám přeji tvůrci pohodu, osobní st^sti a -nio*:. zdaru.

8 - 7 - Možnosti snižování meze stai-ovitelnosti v neut*ro. ľvĺaktivační analýze 1. Obrusník, J. Kučera Ústav jaderného výzkumu, Rež Meze stanovitelnosti a dokjzatelnosti jsol- uů"el*'r'"i?, charakteristikami každé analytické m&tcuy. V tor.ťj př^ep^vkl jsou diskutovány možnosti snižování těchto mezi v uia ne základě analýzy vztahů, pro jejich výpočet navržených CU&RIEL, V jednoduchých případech platí pro mez d.-kaz^tplncsti. následující vztah: kde m^ Ly. K "D * "E ' je mez dokazatelnosti vyjádřená v jednotkách inctnosti je mez dokazatelaosti v inpulfech je celková kalibrační konstanta Obdobný vztah lze odvodit i pro mez stanoviteir<03ci a,-. Z uvedeného vztahu vy lývá, že m- lze snížit bua sľ:íženía hodnoty L^, která závisí především na hodnotě pozači, neoc zvyšováním celkové kalibrační konstanty H. Tato t:^ľijj5iue ** sobě zahrnuje několik členů, z nichž nejdůležitější ;sou austcbč neutronového toku, účinný aktivační průřez, navážk&. poločas rozpadu, ozařovací, vyaírací a měřicí doba, účir^ost detekce a případně chemické separace. Možnosti snižování m^ spočívají ve vhodné volb? p^rauatrú. zahrnutých jak v hodnotě L-, tak v konstantě K. Podrobně rsou diskutovány otázky volby vhodného oz^iovacího zdroje, kde zvláštní pozornost je věnována problémům ozařování ve vysokých hustotách neutronových toků, dále je uvažován vliv navísky, optimalizace ozařovacích, vymíracich a měřicích dob, volba vhodného detektoru a podmínek měření a konečného vyhodnocení získaných dat.

9 - 8 - Významným způsobem lze snížit hodnotu m^ ^:L?";t..?.. rdč*.rchemických separaci, jejíchž hlu..*i:í výzr.&m je ve sr.iz.sli -pj-jdi". Nejčastěji jsou prováděny selektivní se^ar-.j.e i:*l.)í'.i*ív['c;i radionuklidů, skupinové seperace r.ebo jdstr<;cenl i \?:ívé ciati-okompon&nty. Instrumcnuálr.š lze snižovat; rušivý vliv po_aáí' využitia selektivního ozařování (aktivacs epicaůrtiálrlai Lejt.ro ny) a speciálních druhů, néľ'enl (kcincidenční í, ai-'jiko;.nc.íár-uč^í měření, měiení zpoždě3ých njulroaů., detekce stop?lép:i/ch trosek atd.). Určitého snížení mesí stanovj.telncs:i. ^ aolijz^.;..iľľj5í lze dosáhnout i vhodnou metodou výpoč-ju plochy pij ' Optimalizace všech podmínek analytického postupu.]& ou.'y^.j.i dosažitelná pro případ stanovení 1 prvku v iici^eriárujíjí!:,...í;ij ci (a to i nedestruktivním způsobem), avšak v jiril^de víceprvkové analýzy a interferující matrice je taco cp^inalizaac mnohem obtížnější a výsledkem je obvykle kompromisní řešeni. Při konkrétních analýzách je také nutné přihlížet i ľ. e-renrmickým faktorům a k experimentálním možnostem jednejivyca pr^coviší (ozaíovaoí a měřici zařízení, vybavení l^cor-tcřc, ^ocsu a charakter analýz atd.)- Je nutné si také uvědomit, že při stanoveni,:.rv,al v.ío-- centracich blízkých mezi stanovitelncsti klesá přednos.: 31:^^3- veni až na hodnotu danou definicí meze stanovitel.losti.

10 - 9 - Chemické separace jako prostředek zvyšování selektivity a snižování ceze stanovitelnosti M. Vobecký, Z. Randa Ústav experimentální mineralogie a geochemie ČSAV, Praha Úgtav nerostných surovin, Kutná Hora Aplikace spektrometrie záření gama s vysokou rozlišovací schopností v aktivační analýze znamenala mohutný rozvoj instrumentální aktivační analýzy, což mělo za následek její širší uplatnění v analytické praxi. Zvýšené obsahy některých prvků v analyzovaných materiálech vedou ke tvorbě relativně vysokých aktivit jejich produktů aktivace (^Na, ^Mn, ^Sc, ^ Co, Br aj.), což způsobuje určité omezení analytických možnosti instrumentálního gamaspektrotae trie kého způsobu stanovení. V tějhto případech se postupuje tatr, že se z ozářeného vzorku odděli a) raůicnuklid resp. radionuklidy, sloužící ke kvantitativnímu vyhodnocení obsahu prvku resp. vybrané skupiny prvků nebo b) rušivá makroaktivita. Jiným důvodem pro užití chemických separací v aktivační analýze je vyloučení interferencí. Řešení problému energetických interferencí chemickou separací inteferujícich radionuklidů je metodicky shodné se shora uvedenou postiradiační separací prvků nebo skupin prvků. Vyloučení jaderných inteferencí však vyžaduje preiradiační chemickou separaci inteferujícího terčovéhr prvku z analyzovaného vzorku (např. oddělení uranu ze vzorku při stanovení lantanu apod.). Kromě toho slouží preiradiační separace ke koncentraci prvků, což dovoluje vycházet z velkých navážek (desítek až stovek gramů) původního vzorku. Tento způsob umožňuje též stanovení hrubě dispergovaných komponent. Příkladem může sloužit stanovení zlata ve zlatonosném křemení. Kromě toho vedou preiradiační separace ke sníženi celkové aktivity separované části vzorku vzhledem k jeho původnímu množství a tudiž i k podstatně nižšímu radiačnímu zatíženi pracovníků. Radiochemickě separace dovoluje plně využít teoretickou citlivost danou základním vztahem pro tvorbu radionuklidů.

11 -10 - Při selektivním oddělení prvku není nutno používat spektrometrie s vysekou rozlišovací schopností. Lze tak stanovovat i prvky, které aktivací poskytují čisté zářiče beta a které nelze použít při instrumentální neutronové aktivační analýze- Obvykle je vsak dávána pŕednost skupinovým separacím prvků. Při vhodné kombinaci prvků v chemicky oddělované skupině je možno dosáhnout téměř limitní citlivosti a navíc lze současně stanovit i větší počet prvků.

12 - 11- Gama spektrometria nízkých aktivit M. Chudý, N. Pišútová, P. Povinec Katedra jadrovej fyziky PFUK, Bratislava Jedným spôsobom riešenia problému inteferencie liniek gama pri inštrumentálnej aktivačmj analýze je použitie Ge(Li) detektoru. Teatc má energetické rozlíšenie krát lepšie ako scintilačný detektor s kryštálom NaJ(Tl), ale jeho detekčná úôinnosč je 10 až 100 krát nižšia (v intervale energií ůo 2 MeV). Obidva detektory sa porovnávajú z hiadiska vhodnosti pre stanovenie nízkych koncentrácií. Nicrou citlivosti je Cooperov koeficient kvality, ktorý vyjadruje Ľchopnosí detegovaí pík žiarenie gama za prítomnosti inteferencií, zapríčinených prirodzeným pozadím a coaptonovským kcntinuom žiarení vyšších energií. Jeho hodnota v intervale energií 0,1 až 2 MeV je pri interferujúcom žiarení s energiou 3<2 MeV zhruba 2 krát väčšia pre NaJ(Tl) 75x75 mm ako pre koaxiálny Ge(Li) detektor objemu 80 cnr. Tento koeficient kvality nužno v scintilačaej spektrometrii áalej zvýšič použitím kryštálov velkého objemu a koincidencných metód. V porovnaní s jednokrystálovou spektrometricu sa tieto metódy vyznačujú nižšími detekčnými limitmi a vysokou selektivitou. Sú použitelné pre stanovenie nuklidov, ktoré okrem beta Častice emitujú v kaskáde aj jedno alebo viac kvant gama. Vyhovujú tiež pre pozitronové žiarioo. Použitá elektronika dovoluje realizovat merania v režime jednokryštálového spektrometra, beta-gama, gama-gama a sumačnej gama-gama spektrometrie. Tieto metódy sa porovnávajú pre stanovenie ^Na, 26^ ^ 60^ výsledky ukazujú, že detekčný limit koincidencných metód je pre vzorky hmotnosti asi 100 mg o jeden rád nižší v porovnaní s jednokryštálovým meraním. Vysokú selektivitu potvrdzujú výsledky získané pri stanovení ^ a podle píku 1,27 MeV na pozadí inteferujúcích kvant ^Co (kaskádně kvantá 1,17 IípV a 1?13 HeV). Detekčná účinnost

13 pre Na je 8 krát vyššia ako pr? Co. Ak ir nuklid neeaituje kaskádně kvantá, potlačeni3..r!i?o */ply;u je ešte väčšie. Spektrá se spracúvajú ná s<á3ošinľ.om počít: ni (vyhladr polohy, plochy pika a grafický výstup).

14 -13- Statistický odhad systematic!iých Z. Kosina Ústav jaderné fyziky ČSAV, 3asco se stává, že různé metody měření poskytnou pro tentýž vzorek různé hodnoty téže měřené veličiny, ktsré se od sebe liší podstatně více, než je součet udávaných sněrodatnýnh odchylek. V takovém piípadě nelze pokládat vážený průnár naměřených hodnot za nestranný odhad správné hodnoty a ^e nutno předpokládat, že jednotlivé naměřené hodnoty jsou kroce statistické, zatíženy i systematickou chybou. Za předpokladu, že máme k dispozici soubor výsledků analýz několika vzorků., obdržených několika alternativními neŕoda mi, lze na základě variačního počtu provést nestranný cdhr-d absolutní a proporcionální složky systematických chyt ^ednctlivých metod. Výpočet je nutno provádět cestou postupných aproximaci, přičemž výsledkem jsou vedle odhadů zmíněných složek systematických chyb i opravené vážené střední hodnoty odpovídajících si naměřených veličin a jejich směrodatné odchylky- Věrohodnost odhadu systematických chyb lze za zjednodušujících předpokladů ověřit chi-kvadrat testem. V případě, že uvedený postup nevede k cíli, je nutno buď výaledky nejméně pravděpodobných odchylek vyloučit, nebo pro zpracováni experimentálních dat používat metod extrrmáj.ní statistiky.

15 Nekonvenční metody v instrumentální aktivační analýze J. Benada Ústav nerostných surovin, Kutná Hora Pii aktivační analýze jsou většinou prováděna prosta Spektrometrická měření záření gama. Jestliže je analýza prováděna nedestruktivně, ztrácejí se informace o minoritních komponentách směsi radionuklidů, neboč jsou překryty vysokým pczadiľs které je způsobeno Comptonovým rozptylem. Toto pozadí lze snížit použitím antikoincidenčního uspořádáni měření a tím podstatně zvýšit citlivost stanoveni minoritních složek. Pro detekci přítomnosti určitého radionuklidů lze využít jeho fyzikálních vlastností. Gama kvanta jsou často vyzařována v určité Časové posloupnosti. Této vlastnosti je vyjživáno při koincideněním způsobu měření. Oba tyto způsoby se často v praxi spolu kombinují a něiiteré špičkové zařízení dosahuji vynikajících parametrů. V přeánášce 8scíU- dvě taková zařízení popsána a uvedena též jednodušší uspořádání, která jsou v praxi používána s^olu s přehledem radionuklidů, u nichž lze použít s úspěphem koincidenčního měřeni.

16 - 15- Forovnáni mezí stanovitelnosti při nedeetroktivní aialýze s mezemi stanovitelnosti izolovaných prvků (pro Ge(Li) detektor) A. Mastalka, J. Fráňa Ústav jaderné fyziky ČSAV, Řež Ideální mez stanovitelnosti izolovaného prvku, získaného z měření na prakticky nulovém pozadí, se podstatně liší od meze stanovitelnosti téhož prvku v nerozděleném vzorku. Stupeň zhoršení citlivosti závisí na mnoha faktorech (množství ostat-ích prvků., jejich jaderných vlastnostech, době měření atd.). Proto je nutné volit chemické metody (odstranění nejvíce rušivých prvků), příp. technicky náročnější měřící aparatury (antikomptonovské spektrometry, koincidencní měření). Aby byla posouzena výhodnost separace pro zlepšení meze stanovitelnosti, byly porovnány ideální meze stanovitelnosti i p? i pro čisté prvky (ozářeni 1 až 2 dny v toku 3*10 n cm sec, měření 0,5 až 2 hodiny v různých dobách po ozáření, Ge(Li) detektor o objemu 30 cnr) s mezemi stanovitelnosti určenými při nedestruktivních analýzách zhruba 200 vzorků o hmotnosti 100 mg (horninové vzor.ky a rostlinný popel, vzata střední hodnota z rozpětí určených mezí). Průměrné hodnoty obsahů spektrálně rušivých komponent ve vzorcích činily 5 % Na, 15 % K, 20 ppm La, 20 ppm Se, 5 % Fe, 10 ppm Cs. Z výsledků vyplynulo, že v době jednoho dne po ozářeni umožňuje separace prvků sníženi meze stanovitelnosti přibližně o 2 a% 3 řády, po 10 dnech přibližně o řád, v pozdějších dobách 2 až 5 krát.

17 - 16- Separace rušivých komponent; matrice v aktivační analýze Stanovení nečistot v nukleárně čistém zirkoniu S. Pošta, M. Šimková Ústav jaderného výzkumu, Bež Nedestrukční metody multikomponentni aktivační analýzy, využívající polovodičové spektrometrie zářeni gama, selhávají především tehdy, jsou-li v analyzovaném materiálu přítomny složky s vysokým aktivačním průřezem a v množství, které řádově převyšuje množství stanovovaných komponent. V těchto případech je většinou nezbytná destrukce vzorku a oddělení měřených a rušivých radionuklidů. Z hlediska principiální jednoduchosti a informační obsažnosti analýzy se jeví nejefektivnější ty separační postupy, které umožňují rychlé a selektivní oddělení rušivých komponent matrice vzorků, od všech (nebo většiny) stanovovaných prvků. V referátu je podrobně pojednáno o možnostech a metodách oddělování rušivých radionuklidů vzniklých aktivací makrosložek vzorků. Jsou diskutovány některé teoretické i praktické aspekty tohoto analytického principu, zejména výběr vhodných separačních postupů a problémy spojené s měřením radioaktivity získaných vic&složkových preparátů. Na konkrétním příkladu stanoveni nečistot v nukleárně čistém zirkoniu jsou demonstrovány výhody i některá omezení metod separace rušivých komponent matrice. Byly tístovány tři různé postupy: sorpce na silikagelu, extrakce s N-benzoyl-Nfenylhydroxylaminem a sráženi fluorozirkoničitanu barnatého. Experimentálně byly ověřeny meze stanovitelnosti vybraných prvků. Výsledky analýz byly srovnány s nedestrqkčním stanovením.

18 - 17- Problematika odstraňování sodíku z biologického materiálu pomoci katexu s funkční skupinou -PO(OH)p S. Rohling, V. G. Stankov, J. Holušová Výzkumný ústav endokrinologický, Praha Na katexu s funkční skupinou -PO(OH)p (ÚJV Řež) byla vyzkoušena separace sodíku od troj- i vícemocných prvků z biologického materiálu (lidská štítná žláza, játra, erytrocyty a plasma) v chloridovém prostředí. Byla sledována sorpce a eluce iontu Na stopovací metodou pomocí radionuklidu Na. Během sorpce a promývání dochází k 93 ** 93 % vyloučení Na z kolonky (% 6 mm, výška náplně ionexu 50 mm) a to v rozmezí druhého a sedmého mililitru proteklého roztoku. Účinnost separace sodíku se snižuje při mnohanásobné regeneraci kataxu. Podle výsledku této práce lze doporučit maximálně dvě regenerace.

19 Problematika separace některých lanthanoiůů z biologického materiálu pomocí katexu s funkční skupinou -PO(OH).-, V.G. Stankov, S. Rohling, J- Ľoiušová Výzkumný ústav endokrinologický. Praha Na katexu s funkční skupinou -PO(OH)- (ÚJV P.ež) byla provedena separace sodíku od trojaocných lanthanoidů. (Nd, Srn, Eu, Gd, Ho) z biologického materiálu (lidská šcítaá žláza, játra erythrocyty a plasaa). V chloriůovén prostřečí byla sledována sorpce, eluce iontu Fa* 0,2 M HC1 a eluce iontů lanthanoidů 2 M HC1 pomocí stopovačr.: Na, Elucí 0,2 M HC1 dochází k % vyloučení ^Na z kolonky (<3 6 mm, výška náplně iorsxu 50 mm), zatímco sledované ionty vzácných zemin se sorbují pevne na katexu a elucí 2 M HC1 jsou téměř kvantitativné vyrývány. Účinnost eluce iontů je % (Nd^), % (Eu^), 92-9& % (Gd^***) a 75-8f % (Ho3+). Maxima elučních píku sledovaných trojmocaých iontů jsou v 2,0 ml (Nd3+); 2,3-2,5 ml (Gd^*); 2,8-3,0 (Eu^) a 2,0-2,2 ml (Ho^*) po začátku e Účinnost eluce iontů vzácných zemin se snižuje při mnoho násobné regeneraci katexu. Doba převedení ionexu do H' cyklu před použitím kolonky má též vliv na jeho účinnost.

20 Využiti okamžitého záření gama indukovaného neutrony v analýze nerostných materiálů (x) Z. Banda, K* Konečný, J. Benada, M. Vobecký Ústav nerostných surovin, Kutná Hora Ústav jaderné fyziky ČSA^, Rež Úatav experimentálni mineralogie a geochemie ČSAV, Praha Skutečnost, že účinné průřezy při radiačním záchytu neutronu, event, i některých dalších reakcích s neutrony dosahuji extrémně vysokých hodnot je dobrým předpokladem pro analytické využiti tohoto jevu. Při tom nemusí vznikat vůbec radioaktivní produkt. Principiálně, tato metoda, při které se měii okamžité záření gama emitované vysoce vzbuzeným vznikajícím jádrem nespadá sice do aktivační analýzy, protože však metodicky je velmi podobná, bývá k ní přiřazována. Teoretické citlivosti odvozené z rovnice vzniku aktivity jsou extrémně vysoké, vyšší než při aktivační analýze. Těchto limitních hodnot zatím nelze dosáhnout, nebo5 hustota toku neutronů ve svazcích vyvedených z reaktoru je o 5-6 řádů nižší než v aktivní zóně. Dalším důvodem je, že počet emitovaných kvant dané energie na jeden pohlcený neutron bývá nízký, a že i účinnost detekce fotonů s energií až 7 MeV je už poměrně nízká. Na vyýbraných nerostných materiálech byly experimentálně ověřeny analytické možnosti. Experimenty byly prováděny ve spolupráci ÚNS a ÚJF Č3AV na svazku tepelných neutronů vyvedeném horizontálním kanálem HK-7 (hustota toku 10^ n/cm^.s). K měřeni okamžitého gama záření bylo použito polovodičového Ge(Li) detektoru. Největší citlivostí se vyznačuji prvky B, Gd, Cd, Srn. Mez stanovitelnosti pro první dva prvky ve zkoumaných nerostných materiálech je kolem 2 ppm, pro Cd a Srn je o něco horší (i za těchto podmínek však prakticky ve všech běžných sulfidických minerálech je Cd možno stanovit). (x) Toto sděleni bude publikováno v časopise Jaderné energie

21 - 20- Z ostatních prvků, které touto metodou lze sc^novit, je možno jmenovat H, Na, S, K, Mg, Ti, Fe, Hf a óalší; jejich obsahy však musí být podstatně vyšší než u čtyř výše jmenovaných prvků. Z hl.diska blízké budoucnosti, kdy lze očekávat, že budou k dispozici neutronové svazky s hustotou toku až j několik řádů vyššit je tato metoda perspektivní. Metoda určitě nalezne širokého využití i v terénních podmínkách, nebo5 již dnes jsou k dispozici izotopické zdroje s dostatečnými výtěžky neutronů ^

22 Využití zpožděný?!*. -s^rona *;.*r F. Kukula, K. Iludra Ústav jaderného 7ýrkL'--.j, :.'3Ž V přispěš*^ jsou či3&*tové.ny některé fjkrorr,' (*:j.apf - z ozařování, dob&. oz.d.^cváni, vysíiáľí, cjření^ snivel,r. poz?dí a odstranění rušivých aktivit)^ ovlivňujících a-itlvační čitanovení uranu pomocí detekce zpo'vle"lých reutronů- čláae!: se zabývá optimalizací cxp-sricentílních podmínek S'.? z^mě sníženi meze staľovitelnjsti uranu. Optimální doba ozařováni sávisí na výběru n,ei:rné serie, šedesáti vteřinová aktivace vede k saturační aktivite u 3-* 6- skupiny, 84 % saturační aktivity skupiny 22,7 s a pjl.ovi.ne saturační aktivity 55,7 s skupiuy. Ihned po ozáření a při 100 s detekci je příspěvek od jednotlivých sérií Ľásledují-x!.: I - 10 %, II - 57:9 %, Hl - 17,8 %, IV - 13,2 %, V - 1?^, 71-0^1 ^, Po 2o s chlazení a pii 100 s době detekce poklesne celkový počet emitovaných zpožděných neutronu na 41,2 % hočnoty po skončení ozařování a po 60 s poklesne tento počet na 14 % původní h;ř^oí*y. Po 2o s chlazení přispívá k emisi serie 55,7 s - 19 %, 22,7 s-7 3%a 6 s-5%; příspěvek od sérií s kratšími p3ločasy je již zanedbatelný. Zkrácení intervalu aezi ozařováním a měřením pod 20 s není výhoóne, protcz-g se muže zaciu upj.a*gnovat vliv N. Optimální doba detekce závisí na poměru četnosti impclsú vzorku a pozadí. Ve většině prací byla 60 s, v našem případě 100 s, čímž se zvýšil počet četekovatelných zpožděných neutronů o 15 %. Snížení pozadí bylo dosaženo použitím detektoru KE 422 a výběrem měřících podmínek tak, aby byly selektivně registrovány jen neutrony i v případě silnť g&ma aktivních vzorků.

23 - 22- Při ozáženi termickými neutrony je vznik zpožděných neutronů vysoce specifický pro uran Rušivými zdroji zpožděných neutronů, mohou být jen 'N, "Li a fotoneutrony z berylia. Při použiti reaktorového spektra neutronů přispívají ke štěpeni kromě ^^U i ^ 8 ^ ^ 232p^ zdrojem rušivé aktivity je I7N.

24 - 23- Tvar píku J. Benada uatav nerostných surovin, Kutná Hora Již nnoho autorů publikovalo své návrhy na analytické funkce, kterými by bylo vhodné prokládat pák ve spektru. Vesměs vycházejí z Gaussova rozložení, které různými způsoby modifikuji. Jestliže stojíme před problémem analýzy samostatných piku, potom použitím analytické funkce, která lépe popisuje rozloženi četnosti impulsů v píku, dosáhneme zpřesnění analysy. Při analýze multipletů potom můžeme dosáhnout i vetší citlivosti, neboí lze analyzovat i minoritní složku multipletů. Srovnání výsledků dosažených použitím různých funkcí zatím nebyle publikováno. V přednášce jsou srovnávány (kvalitativně způsoby prokladu navržené Robinsonem, Routtim a Frusinem, Kernem, Heathem, Libertem. Zároveň je uveden algoritmus iteračního procesu navržený Meironem, s nímž byly získány dobré zkušenosti.

25 Použití planárnich polovodičových detektorů v ŕ :f;i-/3č:ij analýze Z. Řanda Ústav nerostných surovin, Kutná Hora Velkoobjetnové germaniové debektory s rozlisenítu lepšíc než 3 kev pro fotony středních energií kolem C,5 MeV většinou dovolují využít většinu analytických linek game. Smírem k nižším energiím však hustota gama linek ve spektru rychl? stoupá a navíc pod energií 118 kev se objevují ještě E čáry charakteristického X-záření. Dochází proto v oblasti energii gama pod 200 kev Často k interferencím a proto je nutné provádět různé korekce nebo analýzu multipletů řešit saténu ticky rozkladem obalového píku. Velkým přínosem v touto saeru jsou planárni detektory, které mají v oblasti měkkéhc aáření g.^ma oproti koaxiálním detektorům mnohem lepši rozlišení a kromě toho ještě nižší pozadí s dobře definovaným, pukuicky lineárním průběhem. Křemíkové detektory mají v IAA omezené použití, Lgbo5 vzhledem k nízkému atomovému číslu účinnost s rostoucí energií prudce klesá. Mnohem vhodnější jsou planárni germeriové detektory, neboí při prakticky stejném rozlišeni jako křemík3vé detektory, mají v oblasti energií fotonů nad 50 kev relativně dobrou účinnost a je jich možno v praxi použít k detekci fotonů zhruba až do 150 kev. Rozlišeni těchto detektorů F.7HM pr^* energii kolem 100 kev je obvykle lepší než ev. Použití planárnich detektorů dovoluje něíit obvykle interferující linky náležející následujícím skupinám radionuklidů^ Í41 59 ^ 99 99^ S1,,, tE - 131ga, U - E^ - ^. 182^, 182^ _ - 233p apod. Největší uplatnění planárni Ge detektor Nětší ltěí l á i G d nachází při neutronovém aktivačním stanoveni lanthacidů, u kterých většina analytických gama linek leží právč v oblasti kev.

26 - 25- Výpočet doby měřeni při stanovení poměru aktivit F. Podracky, V. Hejl Geologický ústav 3SAV, Praha Při volbě pracovních podmínek obvyklého způsobu prováděni radiometrických analýz, kdy je srovnávána aktivita neznámého množství prvku ve vzorku s aktivitou téhož prvku ve standardu, zejména pak při volbě celkové doby měření a jejím rozděleni pro detekci jednotlivých složek, bývá často z rázných důvodů zanedbávána skutečnost, že se jedná o stanoveni poměru aktivit. Výpočty jsou y tomto případě prováděny pro detekci aktivity s pozadím nezávisle pro vzorek i standard. Druhým, méně užívaným postupem jsou obdobné výpočty pro stanoveni poměru aktivit vzorku a standardu, kdy je zanedbá váno pozadí. Oba obvyklé postupy mohou v řadě případů značne ovlivnit výslednou přesnost stanovení, jak je v příspěvku ukázáno. Při uvažovaném pozadí je stanovení poměru aktivit kde I resp. I je četnost vzorku resp. standardu a I- je četnost pozadí (stejná u standardu i vzorku vzhledem k zachování nutného požadavku stejných podnínek detekce) vhodné provádět za podmínek optimálního rozdělení jednotlivých dob měřeni, kdy relativní směrodatná odchylka nabývá minima. Pro tento případ jsou uvedeny vztahy, vyplývající z teorie chyb, pro výpočet dob měřeni vzorku standardu

27 -26- pozadí 63 =^I2 -lit* {I3. T i celkové doby měření poměru aktivit 1!^1 ^2 tlg-lj.r fl^l^v Is Iv'Ig 3^i kde í. je požadované přesnost (maximálni dovolené chyba) stanovení. Uvedené výrazy umožňují při požadované statistické přesnosti stanovení pomeru aktivit výpočet minimálni doby detekce a jeji optimálni rozdělení pro měřeni jednotlivých složek. Dále dovoluji snadno určit možnosti použiti jednotlivých obvyklých aproximaci při konkrétní aplikaci i hodnotu tímto postupem vnášeaé systematické chyby. Jako přiklad joužiti uvedené metody a jisté zhodnocení kritičnosti aplikace uvedených vztahů a optimálních podmínek rozděleni celkové doby detekce jsou v příspěvku uvedeny v grafické formě závislosti sledovaných hodnot při stanovení specifické aktivity hornin prováděném v laboratoři geologie izotopů. Geologického ústavu ČSAV.

Referát z atomové a jaderné fyziky. Detekce ionizujícího záření (principy, technická realizace)

Referát z atomové a jaderné fyziky. Detekce ionizujícího záření (principy, technická realizace) Referát z atomové a jaderné fyziky Detekce ionizujícího záření (principy, technická realizace) Měřicí a výpočetní technika Šimek Pavel 5.7. 2002 Při všech aplikacích ionizujícího záření je informace o

Více

Gama spektroskopie. Vojtěch Motyčka Centrum výzkumu Řež s.r.o.

Gama spektroskopie. Vojtěch Motyčka Centrum výzkumu Řež s.r.o. Gama spektroskopie Vojtěch Motyčka Centrum výzkumu Řež s.r.o. Teoretický úvod ke spektroskopii Produkce a transport neutronů v různých materiálech, které se v daných zařízeních vyskytují (urychlovačem

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENI. (Bl) (") ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ ( 19 ) (13) (SI) Int. Cl. 4. (22) Přihlášeno 22 12 (21) PV 9761-86.

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENI. (Bl) () ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ ( 19 ) (13) (SI) Int. Cl. 4. (22) Přihlášeno 22 12 (21) PV 9761-86. ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A ( 19 ) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENI (22) Přihlášeno 22 12 (21) PV 9761-86.R 264605 (") (13) (SI) Int. Cl. 4 G 01 N 23/222 (Bl) FEDERÁLNÍ ÚŘAD PRO

Více

Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD.

Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD. Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD. KAP FP TU Liberec pavel.pesat@tul.cz tel. 3293 Radioaktivita. Přímo a nepřímo ionizující záření. Interakce záření s látkou. Detekce záření, Dávka

Více

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne. 21.3.2012 Příprava Opravy Učitel Hodnocení

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne. 21.3.2012 Příprava Opravy Učitel Hodnocení FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Ústav fyziky FEKT VUT BRNO Jméno a příjmení Vojtěch Přikryl Ročník 1 Předmět IFY Kroužek 35 ID 143762 Spolupracoval Měřeno dne Odevzdáno dne Daniel Radoš 7.3.2012 21.3.2012 Příprava

Více

277 905 ČESKÁ REPUBLIKA

277 905 ČESKÁ REPUBLIKA PATENTOVÝ SPIS (11) Číslo dokumentu: 277 905 ČESKÁ REPUBLIKA (19) Щ 8 Щ (21) Číslo přihlášky: 1619-90 (22) Přihlášeno: 02. 04. 90 (40) Zveřejněno: 18. 03. 92 (47) Uděleno: 28. 04. 93 (24) Oznámeno udělení

Více

Rychlé metody stanovení zářičů alfa a beta při plnění úkolů RMS (radiační monitorovací sítě )

Rychlé metody stanovení zářičů alfa a beta při plnění úkolů RMS (radiační monitorovací sítě ) Rychlé metody stanovení zářičů alfa a beta při plnění úkolů RMS (radiační monitorovací sítě ) Jiří Hůlka, Věra Bečková, Irena Malátová Státní ústav radiační ochrany Praha Radiační mimořádné situace: kontaminace

Více

Rentgenfluorescenční analýza, pomocník nejen při studiu památek

Rentgenfluorescenční analýza, pomocník nejen při studiu památek Rentgenfluorescenční analýza, pomocník nejen při studiu památek Ondřej Vrba (vrba.ondrej@gmail.com) Do Hoang Diep - Danka(dohodda@gmail.com) Verča Chadimová (verusyk@email.cz) Metoda využívající RTG záření

Více

Speciální spektrometrické metody. Zpracování signálu ve spektroskopii

Speciální spektrometrické metody. Zpracování signálu ve spektroskopii Speciální spektrometrické metody Zpracování signálu ve spektroskopii detekce slabých signálů synchronní detekce (Lock-in) čítaní fotonů měření časového průběhu signálů metoda fázového posuvu časově korelované

Více

Metodický postup stanovení kovů v půdách volných hracích ploch metodou RTG.

Metodický postup stanovení kovů v půdách volných hracích ploch metodou RTG. Strana : 1 1) Význam a použití: Metoda je používána pro stanovení prvků v půdách volných hracích ploch. 2) Princip: Vzorek je po odběru homogenizován, je stanovena sušina, ztráta žíháním. Suchý vzorek

Více

Chyby spektrometrických metod

Chyby spektrometrických metod Chyby spektrometrických metod Náhodné Soustavné Hrubé Správnost výsledku Přesnost výsledku Reprodukovatelnost Opakovatelnost Charakteristiky stanovení 1. Citlivost metody - směrnice kalibrační křivky 2.

Více

R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika

R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika Fyzika pro střední školy II 84 R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A R10.1 Fotovoltaika Sluneční záření je spojeno s přenosem značné energie na povrch Země. Její velikost je dána sluneční neboli solární

Více

Radioterapie. X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz

Radioterapie. X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Radioterapie X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Radioterapie je klinický obor využívající účinků ionizujícího záření v léčbě jak zhoubných, tak nezhoubných nádorů

Více

JAKÉ VÝHODY PŘINESE NÁHRADA VELIČINY AKTIVITA VELIČINOU TOK ČÁSTIC PŘI POSUZOVÁNÍ MĚŘIDEL PLOŠNÉ AKTIVITY

JAKÉ VÝHODY PŘINESE NÁHRADA VELIČINY AKTIVITA VELIČINOU TOK ČÁSTIC PŘI POSUZOVÁNÍ MĚŘIDEL PLOŠNÉ AKTIVITY RNDr. Tomáš Soukup Český metrologický institut Inspektorát pro ionizující záření, Radiová 1, 102 00 Praha 10, JAKÉ VÝHODY PŘINESE NÁHRADA VELIČINY AKTIVITA VELIČINOU TOK ČÁSTIC PŘI POSUZOVÁNÍ MĚŘIDEL PLOŠNÉ

Více

Nebezpečí ionizujícího záření

Nebezpečí ionizujícího záření Nebezpečí ionizujícího záření Radioaktivita versus Ionizující záření Radioaktivita je schopnost jader prvků samovolně se rozpadnout na jádra menší stabilnější. Rozeznáváme pak radioaktivitu přírodní (viz.

Více

CZ.1.07/1.1.30/01.0038

CZ.1.07/1.1.30/01.0038 Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 29 Téma: RADIOAKTIVITA A JADERNÝ PALIVOVÝ CYKLUS Lektor: Ing. Petr Konáš Třída/y: 3ST,

Více

Referát z Fyziky. Detektory ionizujícího záření. Vypracoval: Valenčík Dušan. MVT-bak.

Referát z Fyziky. Detektory ionizujícího záření. Vypracoval: Valenčík Dušan. MVT-bak. Referát z Fyziky Detektory ionizujícího záření Vypracoval: Valenčík Dušan MVT-bak. 2 hlavní skupiny detektorů používaných v jaderné a subjaderné fyzice 1) počítače interakce nabitých částic je převedena

Více

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. obr Z ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ ( 19 ) G 01 F 23/28. (22) Přihlášeno 18 09 84 (21) PV 6988-84

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. obr Z ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ ( 19 ) G 01 F 23/28. (22) Přihlášeno 18 09 84 (21) PV 6988-84 ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A ( 19 ) POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 250928 (И) (BI) (22) Přihlášeno 18 09 84 (21) PV 6988-84 (51) Int. Cl. 4 G 01 F 23/28 ÚftAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY

Více

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ohlašování za rok 2011 Postup zjišťování vybraných údajů o únicích znečišťujících látek do vod pro provozovatele čistíren odpadních vod Odbor posuzování

Více

CENÍK SLUŽEB STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY. veřejná výzkumná instituce. (za služby poskytované za úplatu) Bartoškova 28, 140 00 PRAHA 4

CENÍK SLUŽEB STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY. veřejná výzkumná instituce. (za služby poskytované za úplatu) Bartoškova 28, 140 00 PRAHA 4 STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY veřejná výzkumná instituce CENÍK SLUŽEB (za služby poskytované za úplatu) Bartoškova 28, 140 00 PRAHA 4 Telefon: 241 410 214 http://www.suro.cz Fax: 241 410 215 e-mail: suro@suro.cz

Více

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD Citace Kantorová J., Kohutová J., Chmelová M., Němcová V.: Využití a validace automatického fotometru v analýze vod. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 349-352. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Měření přirozené radioaktivity na Vyšehradě

Měření přirozené radioaktivity na Vyšehradě Měření přirozené radioaktivity na Vyšehradě P. Guhlová Gymnázium Na Vítězné pláni Praha M. Slavík Gymnázium Jana Masaryka Jihlava mellkori@seznam.cz R. Žlebčík Gymnázium Christiána Dopplera V. Arťušenko

Více

Externí detektory k monitoru kontaminace CoMo 170

Externí detektory k monitoru kontaminace CoMo 170 Externí detektory k monitoru kontaminace CoMo 170 γ - sonda pro měření nízkých dávek NaI 25D38 Druh záření: γ a RTG záření Jmenovitý rozsah energie fotonů: 25 kev 1.3 MeV, max. chyba měření ±50 % krystal

Více

Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra

Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra Teorie: Derivační spektrofotometrie, využívající derivace absorpční křivky, je obecně používanou metodou pro zvýraznění detailů průběhu záznamu,

Více

Relativistická dynamika

Relativistická dynamika Relativistická dynamika 1. Jaké napětí urychlí elektron na rychlost světla podle klasické fyziky? Jakou rychlost získá při tomto napětí elektron ve skutečnosti? [256 kv, 2,236.10 8 m.s -1 ] 2. Vypočtěte

Více

Detekční trubice typu A ke geigeru ALPHA ix Kat. číslo 109.0601

Detekční trubice typu A ke geigeru ALPHA ix Kat. číslo 109.0601 Detekční trubice typu A ke geigeru ALPHA ix Kat. číslo 109.0601 Obsah: 1. Měření velikosti dávky detekční trubicí typu A... 2 2. Statistická chyba měření... 2 3. Mez průkaznosti (NWG)...3 4. Měření kontaminace...

Více

1. STANOVENÍ RADIONUKLIDŮ - ZÁŘIČŮ GAMA - VE VZORCÍCH ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

1. STANOVENÍ RADIONUKLIDŮ - ZÁŘIČŮ GAMA - VE VZORCÍCH ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 1. STANOVENÍ RADIONUKLIDŮ - ZÁŘIČŮ GAMA - VE VZORCÍCH ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Jedná se o úlohu, demonstrující principy stanovení umělých i přirozených radionuklidů v objemových vzorcích životního prostředí

Více

Stručný úvod do spektroskopie

Stručný úvod do spektroskopie Vzdělávací soustředění studentů projekt KOSOAP Slunce, projevy sluneční aktivity a využití spektroskopie v astrofyzikálním výzkumu Stručný úvod do spektroskopie Ing. Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí,

Více

Ludmila Burianová 1, Jaroslav Šolc 1, Pavel Solný 2

Ludmila Burianová 1, Jaroslav Šolc 1, Pavel Solný 2 Ludmila Burianová 1, Jaroslav Šolc 1, Pavel Solný 2 1 Český metrologický institut 2 Fakultní nemocnice Motol Beroun, 17. dubna 2015 Program EMRP European Metrology Research Programme; cíl: zkvalitnění

Více

HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE - kvalitativní i kvantitativní detekce v GC a LC - pyrolýzní hmotnostní spektrometrie - analýza polutantů v životním

HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE - kvalitativní i kvantitativní detekce v GC a LC - pyrolýzní hmotnostní spektrometrie - analýza polutantů v životním HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE - kvalitativní i kvantitativní detekce v GC a LC - pyrolýzní hmotnostní spektrometrie - analýza polutantů v životním prostředí - farmakokinetické studie - kvantifikace proteinů

Více

12. OCHRANA PŘED IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM

12. OCHRANA PŘED IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM 12. OCHRANA PŘED IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM Při práci se zdroji záření spočívá v zeslabení dávky záření na hodnotu, při níž je riziko ozáření sníženo na zanedbatelnou hodnotu: udržování patřičné vzdálenosti od

Více

Úloha č.2 Vážení. Jméno: Datum provedení: TEORETICKÝ ÚVOD

Úloha č.2 Vážení. Jméno: Datum provedení: TEORETICKÝ ÚVOD Jméno: Obor: Datum provedení: TEORETICKÝ ÚVOD Jednou ze základních operací v biochemické laboratoři je vážení. Ve většině případů právě přesnost a správnost navažovaného množství látky má vliv na výsledek

Více

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291 Vzorová úloha 4.16 Postup vícerozměrné kalibrace Postup vícerozměrné kalibrace ukážeme na úloze C4.10 Vícerozměrný kalibrační model kvality bezolovnatého benzinu. Dle následujících kroků na základě naměřených

Více

Vícefázové reaktory. Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor. Zuzana Tomešová

Vícefázové reaktory. Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor. Zuzana Tomešová Vícefázové reaktory Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor Zuzana Tomešová 2008 Probublávaný reaktor plyn - kapalina - katalyzátor Hydrogenace méně těkavých látek za vyššího tlaku Kolony naplněné

Více

MIKROELEMENTY 79. ZE Xlil.SEMINÄRE 0 METODICE STANOVENÍ A VÝZNAMU STOPOVÝCH PRVKO V BIOLOGICKÉM MATERIÁLU

MIKROELEMENTY 79. ZE Xlil.SEMINÄRE 0 METODICE STANOVENÍ A VÝZNAMU STOPOVÝCH PRVKO V BIOLOGICKÉM MATERIÁLU MIKROELEMENTY 79 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK ZE Xlil.SEMINÄRE 0 METODICE STANOVENÍ A VÝZNAMU STOPOVÝCH PRVKO V BIOLOGICKÉM MATERIÁLU if? Pracovní skupine pro miärocleasiity Cdoorné skupiny pre potravinářskou a a^r

Více

d p o r o v t e p l o m ě r, t e r m o č l á n k

d p o r o v t e p l o m ě r, t e r m o č l á n k d p o r o v t e p l o m ě r, t e r m o č l á n k Ú k o l : a) Proveďte kalibraci odporového teploměru, termočlánku a termistoru b) Určete teplotní koeficienty odporového teploměru, konstanty charakterizující

Více

Moderní nástroje v analýze biomolekul

Moderní nástroje v analýze biomolekul Moderní nástroje v analýze biomolekul Definice Hmotnostní spektrometrie (zkratka MS z anglického Mass spectrometry) je fyzikálně chemická metoda. Metoda umožňující určit molekulovou hmotnost chemických

Více

SPE je metoda vhodná pro rychlou přípravu vzorků, která užívá

SPE je metoda vhodná pro rychlou přípravu vzorků, která užívá Extrakce na pevné fázi (SPE) Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Extrakce na pevné fázi (SPE) (Solid Phase Extraction) SPE je metoda vhodná pro rychlou přípravu vzorků,

Více

Korelační a regresní analýza

Korelační a regresní analýza Korelační a regresní analýza Analýza závislosti v normálním rozdělení Pearsonův (výběrový) korelační koeficient: r = s XY s X s Y, kde s XY = 1 n (x n 1 i=0 i x )(y i y ), s X (s Y ) je výběrová směrodatná

Více

3/8.4 PRAKTICKÉ APLIKACE PŘI POUŽÍVÁNÍ NEJISTOT

3/8.4 PRAKTICKÉ APLIKACE PŘI POUŽÍVÁNÍ NEJISTOT PROKAZOVÁNÍ SHODY VÝROBKŮ část 3, díl 8, kapitola 4, str. 1 3/8.4 PRAKTICKÉ APLIKACE PŘI POUŽÍVÁNÍ NEJISTOT Vyjadřování standardní kombinované nejistoty výsledku zkoušky Výsledek zkoušky se vyjadřuje v

Více

Vlastnosti atomových jader Radioaktivita. Jaderné reakce. Jaderná energetika

Vlastnosti atomových jader Radioaktivita. Jaderné reakce. Jaderná energetika Jaderná fyzika Vlastnosti atomových jader Radioaktivita Jaderné reakce Jaderná energetika Vlastnosti atomových jader tomové jádro rozměry jsou řádově 1-15 m - složeno z protonů a neutronů Platí: X - soustředí

Více

c-3 gsso&s Č C S ľ. OLi LOV ú! IS K A SOCIALISTICKÁ R j P U D U K ň 1X3) (51) Ili»t. Cl.» G 01 T 5/12 (22) Přihlášeno ÍL J.U 70 12J) (PV 0552-76)

c-3 gsso&s Č C S ľ. OLi LOV ú! IS K A SOCIALISTICKÁ R j P U D U K ň 1X3) (51) Ili»t. Cl.» G 01 T 5/12 (22) Přihlášeno ÍL J.U 70 12J) (PV 0552-76) c-3 gsso&s Č C S ľ. OLi LOV ú! IS K A SOCIALISTICKÁ R j P U D U K ň 1X3) POPÍŠ VYNÁLEZU 186037 Ul) (BI) (51) Ili»t. Cl.» G 01 T 5/12 (22) Přihlášeno ÍL J.U 70 12J) (PV 0552-76) ÚŘAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY

Více

Biostatistika Cvičení 7

Biostatistika Cvičení 7 TEST Z TEORIE 1. Střední hodnota pevně zvolené náhodné veličiny je a) náhodná veličina, b) konstanta, c) náhodný jev, d) výběrová charakteristika. 2. Výběrový průměr je a) náhodná veličina, b) konstanta,

Více

POPIS VYNALEZU 155088

POPIS VYNALEZU 155088 ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A POPIS VYNALEZU 155088 K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ MPT G 011 1/18 ( l É Š Přihlášeno 19. XII. 1972 (PV 8749-72] PT 21 g 18/01 Zveřejněno 17. IX. 1973 ÚRAD PRO VYNÁLEZY

Více

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH MECHANIKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA ELEKTŘINA A MAGNETISMUS KMITÁNÍ A VLNĚNÍ OPTIKA FYZIKA MIKROSVĚTA ATOM, ELEKTRONOVÝ OBAL 1) Sestavte tabulku: a) Do prvního sloupce

Více

Využití faktorového plánování v oblasti chemických specialit

Využití faktorového plánování v oblasti chemických specialit LABORATOŘ OBORU I T Využití faktorového plánování v oblasti chemických specialit Vedoucí práce: Ing. Eliška Vyskočilová, Ph.D. Umístění práce: FO7 1 ÚVOD Faktorové plánování je optimalizační metoda, hojně

Více

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ ( 19 ) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ G 21 F 7/02. (22) Přihlášeno 15 03 86 (21) PV 1813-86.W

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ ( 19 ) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ G 21 F 7/02. (22) Přihlášeno 15 03 86 (21) PV 1813-86.W ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A ( 19 ) POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 255449 (II) (Bl) (22) Přihlášeno 15 03 86 (21) PV 1813-86.W (51) Int. Cl. 4 G 21 F 7/02 ÚÄAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY

Více

Vliv kapilární vodivosti na tepelně technické vlastnosti stavební konstrukce

Vliv kapilární vodivosti na tepelně technické vlastnosti stavební konstrukce Vliv kapilární vodivosti na tepelně technické vlastnosti stavební konstrukce Článek se zabývá problematikou vlivu kondenzující vodní páry a jejího množství na stavební konstrukce, aplikací na střešní pláště,

Více

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí. Příjemce projektu: Partner projektu: Místo realizace: Ředitel výzkumného institutu: Celkové způsobilé výdaje projektu: Dotace poskytnutá EU: Dotace ze státního rozpočtu ČR: VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

Test z teorie VÝBĚROVÉ CHARAKTERISTIKY A INTERVALOVÉ ODHADY

Test z teorie VÝBĚROVÉ CHARAKTERISTIKY A INTERVALOVÉ ODHADY VÝBĚROVÉ CHARAKTERISTIKY A INTERVALOVÉ ODHADY Test z teorie 1. Střední hodnota pevně zvolené náhodné veličiny je a) náhodná veličina, b) konstanta, c) náhodný jev, d) výběrová charakteristika. 2. Výběrový

Více

Kalibrace a limity její přesnosti

Kalibrace a limity její přesnosti Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium chemometrie Statistické zpracování dat Kalibrace a limity její přesnosti Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Více

(75)!ng. PETR KUBÍČEK, CSc., a ing. JARMILA KUBÍČKOVA, OSTRAVA

(75)!ng. PETR KUBÍČEK, CSc., a ing. JARMILA KUBÍČKOVA, OSTRAVA ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A (19) (11) (bi) (22) Přihlášeno 30 10 74 (21) (PV 7386-74] (51) Int. Ol.* B 03 B 13/06 (40) Zveřejněno 28 04 78 ÚŘAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY (45) Vydáno 15 02

Více

1 Měření na Wilsonově expanzní komoře

1 Měření na Wilsonově expanzní komoře 1 Měření na Wilsonově expanzní komoře Cíle úlohy: Cílem této úlohy je seznámení se základními částicemi, které způsobují ionizaci pomocí Wilsonovi mlžné komory. V této úloze studenti spustí Wilsonovu mlžnou

Více

Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod

Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod Václav Čuba, Viliam Múčka, Milan Pospíšil, Rostislav Silber ČVUT v Praze Centrum pro radiochemii a radiační chemii Fakulta jaderná

Více

OR-RA-15. Zkoušení způsobilosti v oblasti radiologického rozboru vod a zeminy. duben 2015

OR-RA-15. Zkoušení způsobilosti v oblasti radiologického rozboru vod a zeminy. duben 2015 SL Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6 aslab@vuv.cz Tel.: 224 319 783 www.aslab.cz

Více

Dosah γ záření ve vzduchu

Dosah γ záření ve vzduchu Dosah γ záření ve vzduchu Intenzita bodového zdroje γ záření se mění podobně jako intenzita bodového zdroje světla. Ve dvojnásobné vzdálenosti, paprsek pokrývá dvakrát větší oblast povrchu, což znamená,

Více

Nebezpečí ionizujícího záření

Nebezpečí ionizujícího záření Nebezpečí ionizujícího záření Ionizující záření je proud: - fotonů - krátkovlnné elektromagnetické záření, - elektronů, - protonů, - neutronů, - jiných částic, schopný přímo nebo nepřímo ionizovat atomy

Více

Převodní charakteristiku sensoru popisuje následující vzorec: C(RH)=C 76 * [1 + HK * (RH 76) + K] (1.1)

Převodní charakteristiku sensoru popisuje následující vzorec: C(RH)=C 76 * [1 + HK * (RH 76) + K] (1.1) REALISTICKÉ MĚŘENÍ RELATIVNÍ VLHKOSTI PLYNŮ 1.1 Úvod Kapacitní polymerní sensory relativní vlhkosti jsou principielně teplotně závislé. Kapacita sensoru se mění nejen při změně relativní vlhkosti plynného

Více

Dyson s Coulomb gas on a circle and intermediate eigenvalue statistics

Dyson s Coulomb gas on a circle and intermediate eigenvalue statistics Dyson s Coulomb gas on a circle and intermediate eigenvalue statistics Rainer Scharf, Félix M. Izrailev, 1990 rešerše: Pavla Cimrová, 28. 2. 2012 1 Náhodné matice Náhodné matice v současnosti nacházejí

Více

CHROMATOGRAFIE ÚVOD Společný rys působením nemísících fází: jedna fáze je nepohyblivá (stacionární), druhá pohyblivá (mobilní).

CHROMATOGRAFIE ÚVOD Společný rys působením nemísících fází: jedna fáze je nepohyblivá (stacionární), druhá pohyblivá (mobilní). CHROMATOGRAFIE ÚOD Existují různé chromatografické metody, viz rozdělení metod níže. Společný rys chromatografických dělení: vzorek jako směs látek - složek se dělí na jednotlivé složky působením dvou

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A (19J POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (22) Přihlášeno 13 12 84 (31) (PV 9743-84) (11) (Bl) (51) Int. Cl. 4 G 01 T 1/20 G 01 T 7/08 G 21 С 19/10 (40)

Více

Jaderné elektrárny I, II.

Jaderné elektrárny I, II. Jaderné elektrárny I, II. Jaderné elektrárny I. Úvod do jaderných elektráren, teorie reaktorů, vznik tepla v reaktoru a ochrana před ionizujícím zářením. Jaderné elektrárny II. Jaderné elektrárny typu

Více

Hmotnostní spektrometrie

Hmotnostní spektrometrie Hmotnostní spektrometrie Podstatou hmotnostní spektrometrie je studium iontů v plynném stavu. Tato metoda v sobě zahrnuje tři hlavní části:! generování iontů sledovaných atomů nebo molekul! separace iontů

Více

Analytické metody využívané ke stanovení chemického složení kovů. Ing.Viktorie Weiss, Ph.D.

Analytické metody využívané ke stanovení chemického složení kovů. Ing.Viktorie Weiss, Ph.D. Analytické metody využívané ke stanovení chemického složení kovů. Ing.Viktorie Weiss, Ph.D. Rentgenová fluorescenční spektrometrie ergiově disperzní (ED-XRF) elé spektrum je analyzováno najednou polovodičovým

Více

Fotoelektrický jev je uvolňování elektronů z látky vlivem dopadu světelného záření.

Fotoelektrický jev je uvolňování elektronů z látky vlivem dopadu světelného záření. FYZIKA pracovní sešit pro ekonomické lyceum. 1 Jiří Hlaváček, OA a VOŠ Příbram, 2015 FYZIKA MIKROSVĚTA Kvantové vlastnosti světla (str. 241 257) Fotoelektrický jev je uvolňování elektronů z látky vlivem

Více

Jaderná energie Jaderné elektrárny. Vojtěch Motyčka Centrum výzkumu Řež s.r.o.

Jaderná energie Jaderné elektrárny. Vojtěch Motyčka Centrum výzkumu Řež s.r.o. Jaderná energie Jaderné elektrárny Vojtěch Motyčka Centrum výzkumu Řež s.r.o. Obsah prezentace Energie jaderná Vývoj energetiky Dělení jaderných reaktorů I. Energie jaderná Uvolňuje se při jaderných reakcích

Více

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. Stanovení základních materiálových parametrů

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. Stanovení základních materiálových parametrů KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE Stanovení základních materiálových parametrů Vzor laboratorního protokolu Titulní strana: název experimentu jména studentů v pracovní skupině datum Protokol:

Více

Extrakce. Dělení podle způsobů provedení -Jednostupňová extrakce - mnohastupňuvá extrakce - kontinuální extrakce

Extrakce. Dělení podle způsobů provedení -Jednostupňová extrakce - mnohastupňuvá extrakce - kontinuální extrakce Extrakce Slouží k izolaci, oddělení analytu nebo skupin látek s podobnými vlastnostmi od matrice a ostatních látek, které nejsou předmětem analýzy (balasty). Extrakce je založena na ustavení rovnováhy

Více

31. 3. 2014, Brno Hanuš Vavrčík Základy statistiky ve vědě

31. 3. 2014, Brno Hanuš Vavrčík Základy statistiky ve vědě 31. 3. 2014, Brno Hanuš Vavrčík Základy statistiky ve vědě Motto Statistika nuda je, má však cenné údaje. strana 3 Statistické charakteristiky Charakteristiky polohy jsou kolem ní seskupeny ostatní hodnoty

Více

Nuclear instrumentation - Measurement of gamma-ray emission rates of radionuclides - Calibration and use of germanium spectrometers

Nuclear instrumentation - Measurement of gamma-ray emission rates of radionuclides - Calibration and use of germanium spectrometers ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 17.240 Listopad 1998 Přístroje jaderné techniky Měření emisí gama záření radionuklidů Kalibrace a užití germaniových spektrometrů ČSN IEC 1452 35 6639 Nuclear instrumentation

Více

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení 2 Zpracování naměřených dat Důležitou součástí každé experimentální práce je statistické zpracování naměřených dat. V této krátké kapitole se budeme věnovat určení intervalů spolehlivosti získaných výsledků

Více

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ (c) -2008, ACH/IM BLOKOVÉ SCHÉMA: (a) emisní metody (b) absorpční metody (c) luminiscenční metody U (b) monochromátor často umístěn před kyvetou se vzorkem. Části

Více

Kalibrace odporového teploměru a termočlánku

Kalibrace odporového teploměru a termočlánku Kalibrace odporového teploměru a termočlánku Jakub Michálek 10. dubna 2009 Teorie Pro označení veličin viz text [1] s výjimkou, že teplotní rozdíl značím T, protože značku t už mám vyhrazenu pro čas. Ze

Více

FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU

FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU návod vznikl jako součást bakalářské práce Martiny Vidrmanové Fluorimetrie s využitím spektrofotometru SpectroVis Plus firmy Vernier (http://is.muni.cz/th/268973/prif_b/bakalarska_prace.pdf)

Více

ZÁKLADNÍ MODELY TOKU PORÉZNÍ MEMBRÁNOU

ZÁKLADNÍ MODELY TOKU PORÉZNÍ MEMBRÁNOU ZÁKLADNÍ MODELY TOKU PORÉZNÍ MEMBRÁNOU Znázornění odporů způsobujících snižování průtoku permeátu nástřik porézní membrána Druhy odporů R p blokování pórů R p R a R m R a R m R g R cp adsorbce membrána

Více

Aplikace elektromigračních technik

Aplikace elektromigračních technik Aplikace elektromigračních technik Capillary electrophoresis D.L.Barker High Performance Capillary electrophoresis M.G. Khaledi Analysis and detection by capillary electrophoresis M.L.Marina (ed.) Electrophoresis

Více

Flexible solutions. osobní dozimetrie. www.vf.eu

Flexible solutions. osobní dozimetrie. www.vf.eu Služba osobní dozimetrie VF, a.s. Černá Hora VF, a.s. rozší šířila oblasti svého podnikání o provádění Služby osobní dozimetrie plně v souladu s požadavky legislativy České republiky, tj. 99 odst. (1)

Více

8.1 Elektronový obal atomu

8.1 Elektronový obal atomu 8.1 Elektronový obal atomu 8.1 Celkový náboj elektronů v elektricky neutrálním atomu je 2,08 10 18 C. Který je to prvek? 8.2 Dánský fyzik N. Bohr vypracoval teorii atomu, podle níž se elektron v atomu

Více

Odborně-pedagogický koncept

Odborně-pedagogický koncept Odborně-pedagogický koncept Škola SPŠCH Brno (CZ) Oblast Odborné vzdělávání Odborná zaměření 1. Aplikovaná chemie Analytická chemie Farmaceutické substance Ochrana životního prostředí 2. Analýza potravin

Více

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou JÁDRO ATOMU A RADIOAKTIVITA VY_32_INOVACE_03_3_03_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Atomové jádro je vnitřní

Více

Pracovně pedagogický koncept

Pracovně pedagogický koncept Pracovně pedagogický koncept Škola ZespółSzkółChemicznychWłocławek (PL) Druh studia Střední odborné vzdělání Obor studia Pracovník ochrany prostředí/technik v oblasti ochrany prostředí Oblast činnosti

Více

Beta, X and gamma radiation dose equivalent and dose equivalent rate meters for use in radiation protection

Beta, X and gamma radiation dose equivalent and dose equivalent rate meters for use in radiation protection ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.317.794:614.898 Říjen 1992 MĚŘIČE DÁVKOVÉHO EKVIVALENTU A PŘÍKONU DÁVKOVÉHO EKVIVALENTU ZÁŘENÍ BETA, X A GAMA ČSN IEC 846 35 6569 Beta, X and gamma radiation dose equivalent

Více

Využití a porovnání metod stanovení 14 C

Využití a porovnání metod stanovení 14 C Využití a porovnání metod stanovení C Světlík 1,2, I., Černý 1,3, R., Fejgl 2,1, M., Tomášková 1, L. 1 CRL ODZ ÚJF AV ČR, v.v.i., Na Truhlářce 39/64, 180 86 Praha 8 2 SÚRO, v.v.i., Bartoškova 28, 0 00

Více

POSTUP PRO MOBILNÍ SKUPINY POSTUP 7 METODIKA ODHADU AKTIVITY RADIONUKLIDŮ V OBJEMNÝCH VZORCÍCH V TERÉNNÍCH PODMÍNKÁCH. Postup 7

POSTUP PRO MOBILNÍ SKUPINY POSTUP 7 METODIKA ODHADU AKTIVITY RADIONUKLIDŮ V OBJEMNÝCH VZORCÍCH V TERÉNNÍCH PODMÍNKÁCH. Postup 7 METODIKA ODHADU AKTIVITY RADIONUKLIDŮ V OBJEMNÝCH VZORCÍCH V TERÉNNÍCH PODMÍNKÁCH strana: 1 /počet stránek 22 OBSAH: 1. Přístroje, pomůcky a materiálové zajištění... 3 2. Postup měření... 3 2.1. Geometrie

Více

SMĚRNICE RADY, kterou se stanoví požadavky na ochranu zdraví obyvatelstva, pokud jde o radioaktivní látky ve vodě určené k lidské spotřebě

SMĚRNICE RADY, kterou se stanoví požadavky na ochranu zdraví obyvatelstva, pokud jde o radioaktivní látky ve vodě určené k lidské spotřebě EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.3.2012 COM(2012) 147 final 2012/0074 (NLE) C7-0105/12 Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se stanoví požadavky na ochranu zdraví obyvatelstva, pokud jde o radioaktivní látky ve

Více

Nejistota měření. Thomas Hesse HBM Darmstadt

Nejistota měření. Thomas Hesse HBM Darmstadt Nejistota měření Thomas Hesse HBM Darmstadt Prof. Werner Richter: Výsledek měření bez určení nejistoty měření je nejistý, takový výsledek je lépe ignorovat" V podstatě je výsledek měření aproximací nebo

Více

Techniky prvkové povrchové analýzy elemental analysis

Techniky prvkové povrchové analýzy elemental analysis Techniky prvkové povrchové analýzy elemental analysis (Foto)elektronová spektroskopie (pro chemickou analýzu) ESCA, XPS X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) Any technique in which the sample is bombarded

Více

Název: Pozorování a měření emisních spekter různých zdrojů

Název: Pozorování a měření emisních spekter různých zdrojů Název: Pozorování a měření emisních spekter různých zdrojů Autor: Doc. RNDr. Milan Rojko, CSc. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: fyzika, chemie Ročník:

Více

Měření pravděpodobnosti reakcí neutronů s materiály důležitými pro aktivační detektory neutronů

Měření pravděpodobnosti reakcí neutronů s materiály důležitými pro aktivační detektory neutronů Gymnázium, Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2 Měření pravděpodobnosti reakcí neutronů s materiály důležitými pro aktivační detektory neutronů maturitní práce fyzika jméno: Tomáš Herman odborní vedoucí práce:

Více

Metrologické požadavky na měřidla používaná při lékařském ozáření Konference ČSFM a Fyzikální sekce ČSNM Rožnov pod Radhoštěm duben 2014

Metrologické požadavky na měřidla používaná při lékařském ozáření Konference ČSFM a Fyzikální sekce ČSNM Rožnov pod Radhoštěm duben 2014 Metrologické požadavky na měřidla používaná při lékařském ozáření Konference ČSFM a Fyzikální sekce ČSNM Rožnov pod Radhoštěm duben 2014 Zuzana Pašková zuzana.paskova@sujb.cz 1 Obsah sdělení Kompetence

Více

Číselné charakteristiky a jejich výpočet

Číselné charakteristiky a jejich výpočet Katedra ekonometrie, FVL, UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz charakteristiky polohy charakteristiky variability charakteristiky koncetrace charakteristiky polohy charakteristiky

Více

Optimalizace podmínek měření a práce s AAS

Optimalizace podmínek měření a práce s AAS S (KT & Geochemie) Optimalizace podmínek měření a práce s S Teoretický základ úlohy: 1: OPTIMLIZCE PRCOVNÍCH PODMÍNEK Jedním z prvních úkolů při práci s atomovým absorpčním spektrometrem (S) je vždy nalezení

Více

Základy pyrometrie. - pyrometrie = bezkontaktní měření teploty. 0.4 µm... 25 µm - 40 0 C... 10 000 0 C

Základy pyrometrie. - pyrometrie = bezkontaktní měření teploty. 0.4 µm... 25 µm - 40 0 C... 10 000 0 C Základy pyrometrie - pyrometrie = bezkontaktní měření teploty 0.4 µm... 25 µm - 40 0 C... 10 000 0 C výhody: zanedbatelný vliv měřící techniky na objekt možnost měření rotujících nebo pohybujících se těles

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL.

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. Látkové množství Značka: n Jednotka: mol Definice: Jeden mol je množina, která má stejný počet prvků, jako je atomů ve 12 g nuklidu

Více

Infračervená spektroskopie - alternativní instrumentální technika při kontrole výroby bioethanolu

Infračervená spektroskopie - alternativní instrumentální technika při kontrole výroby bioethanolu Infračervená spektroskopie - alternativní instrumentální technika při kontrole výroby bioethanolu Ing. Ladislav Tenkl, Ing. Karel Šec, RNDr. František Kesner Ph.D. Nicolet CZ s.r.o., Nad Trnkovem 1667/11,

Více

Křemíkovým okem do nitra hmoty, radioaktivita

Křemíkovým okem do nitra hmoty, radioaktivita Křemíkovým okem do nitra hmoty, radioaktivita BaBar SLAC Zbyněk Drásal 1 Historie diodového jevu v polovodičích Objev tzv. Halbleiteru (polovodiče) bodový kontakt kovu a krystalu (PbS) usměrňuje proud

Více

Problematika separace uranu z pitné vody

Problematika separace uranu z pitné vody ÚJV Řež, a. s. Problematika separace uranu z pitné vody (Projekt TA02010044 Zefektivnění systému čištění pitných vod ze zdrojů s nadlimitní koncentrací uranu (regenerační stanice pro radioaktivně kontaminované

Více

Neuronové časové řady (ANN-TS)

Neuronové časové řady (ANN-TS) Neuronové časové řady (ANN-TS) Menu: QCExpert Prediktivní metody Neuronové časové řady Tento modul (Artificial Neural Network Time Series ANN-TS) využívá modelovacího potenciálu neuronové sítě k predikci

Více