IAA 7. souhrny referátů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IAA 7. souhrny referátů"

Transkript

1 ČESKOSLOVENSKÁ SPEKTROSKOPICKÁ SPOLEČNOST PŘI ČSAV ODBORNÁ SKUPINA INSTRUMENTÁLNÍCH RADIOANALYTICKÝCH METOD ČESKOSLOVENSKÁ KOMISE PRO ATOMOVOU ENERGII souhrny referátů SEMINÁŘŘ IAA 7 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU,

2 Československá spektroskopická společnost pxi ČSAV Odborná skupina instrumentálních radioanalycic^ýc".-. cetcd Československí konise pro atomovou energii Snižování meze stanovitelnosti a eliminace interferencí v aktivační analýze SEMINÁR I A A?5 SOUHRNY REFER ílfl Žclár nad Sáaavou června 1975

3 - 2 - Seznam souhrnů referátů, přednesených na semináři I A A strana J. Mráz Úvodní projev předsedy Atomové sekce Cs. spektroskopické společnosti při ČSAV.4 I. Obrusník, J. Kučera Možnosti snižování meze stanov i t e l no sti v neutronové aktivační analýze - 7 M. Vobecký, Z. Řanda Chemické separace jako prostředek zvyšování selektivity a snižování meze stanovitelnosti 9 M. Chudý, N. Píšútoyá, P. Poviiiee Gama spektrometria nízkých cktivit 11 Z. Kosina Statistický odhad systematických chyb 13 J. Benada Nekonvenční metody v instrumentální aktivační analýze 14- A. ííaětalka, J» Fráňa Porovnáni mezí stanovitelností při nedestruktivní analýze s mezemi stanovitelnosti izolovaných prvků. (pro Ge(Li) detektor) 15 S. Pošta, M, Šimková Separace rušivých komponent matrice v aktivační analýze* Stanovení nečistot v nukleárně čistém zirkoniu 16 S. Rohling, V.G. Stankov, J. Kolušová Problematika odstraňování sodíku z biologického materiálu pomocí katexu s funkční skupinou -P0(0H) 2 17 V.G. Stankov, S. Rohling, J. Kolušová Problematika separace některých lanthanoidů. z biologického materiálu pomocí katexu s funkční skupinou - P0(0H) 2 18

4 - 3 - Z. Řanda, K, Konečný, J. Benada, M. VoDeoký Využití okaažitého zářeni gama indukovaného neutrony v analýze nerostných materiálů lý F. Kukula, JĹ. Mudra Využiti zpožděných neutronů pro stanovení uranu aktivační analýzou 21 J. Benada Tvar píku 23 Z, fianda Použití planárních polovodičových detektorů v aktivační analýze 24 P. Podracký, V. Hejl Výpočet doby měření při stanovení poměru aktivit 25 J. Bartošek Stanovení podklarkových obsahů přirozeně radioaktivních prvků v horninách scintilačnítn spektrometrem š. Sáro Hranice použitelnosti kvapalinovej scintilačneo spektrometrie r.' J. Šilar Současné požadavky na fotonásobice pro koincider.oní měření měkkých zářičů beta Z>-

5 - 4 - Úvodní projev předsedy Atomové sekce Čs. spektroskopické společnosti při ČSAV RNDr J, K r á z Vážené soudružky a soudruzi; Dovolte, abych z pověřeni předsednictva hlavr-ľic výboru Čs. spektroskopické společnosti při ČSAV pozdravil váš seminář, který se koná u příležitosti pátého výročí ústave-,!, odborné skupiny instrumentálních radioanalyticných nítoá. 7aš'-' odborná skupina patří k nejmladším skupinám v ráme:, atec^ve sekce, ale současně k nejaktivnějším v organizcvárí odborné činnosti a k nejlepším podle dosažených pracovních výsledku. To není obvyklá zdvořilostní fráze, ale skutečnost, kterou lze lehce dokázat. Za pět let činnosti jste uspořádali 9 seminářů, 3 konference a 1 panelovou diskusi* Současně jste vydali 7 sanies jatných odborných publikací. Při poměrně nízkém počtu pracovuíká odborné skupiny jsou to výsledky skutečně úctyhodné. Zvláštní ocenění zasluhuje ovšem kvalita vaši cóberné činnosti. Pracujete v novém, moderním a progresivní*.! oboru analytické chemie a vaší zásluhou úspěšně držíne krou se světovým vývojem. Je třeba tento pozitivní vývoj udržet i nadále,. Shodou okolností spadá vaše pětileté jubileum dc oodobí, kdy se právě zamýšlíme nad rozpracováním a realizací závěrů XV. sjezdu KSČ. XV. sjezd KSČ položil důraz na vědec^rotech' i pokrok a na zvýšení jeho váhy v rozvoji výrobních sil. Základ ní úkol spočívá v důsledné orientaci vědeckovýzkumné činnosti na potřeby hospodářského a společenského rozvoje d v soust *'e- Sování našeho vědeckotechnického potenciálu. Svůj pedíl ca splnění tohoto velikého úkolu pro blaho našeho lidu, r'.eme a vítězství socialismu přijímá i čs. spektroskopická společnou' při ČSAV, Svůj podíl tie splnění tohoto úkolu přinese i vase odborná skupina.

6 - 5 - Probíhající seminář je práve jedním z pri^l./jů..nnkrétr.r realizace závěrů XV. sjezdu iľsč-. Vedeni Č.. 3.-'..jrur:.-;''uí.é společnosti očekává, že vaše skj^ir^ bude ste._n:.dti^r.^ pracovat i na dalších úkolech vyplývajících z^ závť^ni 11. ^,je?du KSČ. Především nám jde - pumcc pri plnění íijt vn^ci u:^lů vědeckotechnického rozvoje v 6, pětil:tc?, jč'^c jtř - automatizace a optimalizace -íznní v^r sloiitýcl: :-.:''. no logických systémech - ochrana životního pror^řtdí - úspory materiálů a energie - racionální využívání a snižování spotřeby ^i*/é prác^ v laboratořích Vaši podporu očekáváme i při vytvářeni pccrirelr pro zapojení čs. vědy ůo integrace vědeckého potenciálu socialistických států. Před naší spektroskopickou společností stoji v součine době mimořádné závažný a náročný úkol, tj. uspořádání XX. jubilejního mezinárodního spektroskopického kolokvia a S, unzir.íredni konference atomové ppektroskcpie v roce rr^lc predbežných přihlášek lze předpokládat, Že se toheco sv^-ovehc Ircr-jr?- su zúčastní přibližně až 1 $00 odborníků z ccióho svjt^^ a že bude předneseno přes 700 odborných přeánááe,- ^ referátu. Počet přihlášených účastníků i přednášek je zhruba 5-- *'ětší než tomu bylo na dosavadních kolokviích. Tentc necbyčejir./ sar,^ je pro nás potěšitelný, ale současně nás zavazuje.. vysok? zodpovědnosti nezklamat důvěru přihlášených účastníků, nez^l^u důvěru nejvyšších stranických a vládních orgánu, kterou náu vyjádřily souhlasem s uspořádáním tohoto kongresu, Věříme, že ' to náročný úkol nebude záležitostí úzkého kruhr funkcionářů; ale věcí cti každého člena njší společnosti, že k-žcý Ľ n^ts podle svých možností, přiloží ruku ke společnému dílu. Dovolte mi, abych této příležitosti využil k poděkování Československé komisi pro atomovou energii za j^ji dosavadní aktivní spoluprací ^ podporu n.r.?,í činn-^ti, r.tyvá bíz na*sáe.^.

7 - 6 - může sloužit za přiklad ostatním organizacím- Ncobyč -.jne si ceníme této spolupráce a věříme, že i nadále b'ide Ľdrceu rro giesivního rozvoje naší činnosti tak, jak se o toui ľovoi'j v závěrech XV. sjezdu KSČ, že i nadále b'jde piisri'."', o\j.iv5cv J: plnění našich úkolů, na tomto úseku. Dále mi dovolte, abych poděkoval vedoucíir.i oa- i^né s^^j.- ny instrumentálních radioanalytických máuod soľdru^c./i Ing Vobeckému, CSc, za jeho neobyčejně obetavo^.' a inic^clvri práci. Jemu přísluší značný díl na dosažených výsledcích v.si odborné skupiny i na výsledcích celé spektroskopická LpoleSnosti. Soudruh Vobecký je jedním z těch, kteŕí jscu ochotm obětovat své pohodlí, své soukromí a dát své sch'.,^.::b';i i cíly pyo rozvoj naši socialistické společnosti. Závěrem chci poděkovat vám všem za dosavaduí velmi úspešnou činnost a vyjádřit přesvědčení, že další pětilot.é c;.dobi bude naplněno stejně aktivní prací, jako tomu byll J.osud- Dc Éalší vaší práce vám přeji tvůrci pohodu, osobní st^sti a -nio*:. zdaru.

8 - 7 - Možnosti snižování meze stai-ovitelnosti v neut*ro. ľvĺaktivační analýze 1. Obrusník, J. Kučera Ústav jaderného výzkumu, Rež Meze stanovitelnosti a dokjzatelnosti jsol- uů"el*'r'"i?, charakteristikami každé analytické m&tcuy. V tor.ťj př^ep^vkl jsou diskutovány možnosti snižování těchto mezi v uia ne základě analýzy vztahů, pro jejich výpočet navržených CU&RIEL, V jednoduchých případech platí pro mez d.-kaz^tplncsti. následující vztah: kde m^ Ly. K "D * "E ' je mez dokazatelnosti vyjádřená v jednotkách inctnosti je mez dokazatelaosti v inpulfech je celková kalibrační konstanta Obdobný vztah lze odvodit i pro mez stanoviteir<03ci a,-. Z uvedeného vztahu vy lývá, že m- lze snížit bua sľ:íženía hodnoty L^, která závisí především na hodnotě pozači, neoc zvyšováním celkové kalibrační konstanty H. Tato t:^ľijj5iue ** sobě zahrnuje několik členů, z nichž nejdůležitější ;sou austcbč neutronového toku, účinný aktivační průřez, navážk&. poločas rozpadu, ozařovací, vyaírací a měřicí doba, účir^ost detekce a případně chemické separace. Možnosti snižování m^ spočívají ve vhodné volb? p^rauatrú. zahrnutých jak v hodnotě L-, tak v konstantě K. Podrobně rsou diskutovány otázky volby vhodného oz^iovacího zdroje, kde zvláštní pozornost je věnována problémům ozařování ve vysokých hustotách neutronových toků, dále je uvažován vliv navísky, optimalizace ozařovacích, vymíracich a měřicích dob, volba vhodného detektoru a podmínek měření a konečného vyhodnocení získaných dat.

9 - 8 - Významným způsobem lze snížit hodnotu m^ ^:L?";t..?.. rdč*.rchemických separaci, jejíchž hlu..*i:í výzr.&m je ve sr.iz.sli -pj-jdi". Nejčastěji jsou prováděny selektivní se^ar-.j.e i:*l.)í'.i*ív['c;i radionuklidů, skupinové seperace r.ebo jdstr<;cenl i \?:ívé ciati-okompon&nty. Instrumcnuálr.š lze snižovat; rušivý vliv po_aáí' využitia selektivního ozařování (aktivacs epicaůrtiálrlai Lejt.ro ny) a speciálních druhů, néľ'enl (kcincidenční í, ai-'jiko;.nc.íár-uč^í měření, měiení zpoždě3ých njulroaů., detekce stop?lép:i/ch trosek atd.). Určitého snížení mesí stanovj.telncs:i. ^ aolijz^.;..iľľj5í lze dosáhnout i vhodnou metodou výpoč-ju plochy pij ' Optimalizace všech podmínek analytického postupu.]& ou.'y^.j.i dosažitelná pro případ stanovení 1 prvku v iici^eriárujíjí!:,...í;ij ci (a to i nedestruktivním způsobem), avšak v jiril^de víceprvkové analýzy a interferující matrice je taco cp^inalizaac mnohem obtížnější a výsledkem je obvykle kompromisní řešeni. Při konkrétních analýzách je také nutné přihlížet i ľ. e-renrmickým faktorům a k experimentálním možnostem jednejivyca pr^coviší (ozaíovaoí a měřici zařízení, vybavení l^cor-tcřc, ^ocsu a charakter analýz atd.)- Je nutné si také uvědomit, že při stanoveni,:.rv,al v.ío-- centracich blízkých mezi stanovitelncsti klesá přednos.: 31:^^3- veni až na hodnotu danou definicí meze stanovitel.losti.

10 - 9 - Chemické separace jako prostředek zvyšování selektivity a snižování ceze stanovitelnosti M. Vobecký, Z. Randa Ústav experimentální mineralogie a geochemie ČSAV, Praha Úgtav nerostných surovin, Kutná Hora Aplikace spektrometrie záření gama s vysokou rozlišovací schopností v aktivační analýze znamenala mohutný rozvoj instrumentální aktivační analýzy, což mělo za následek její širší uplatnění v analytické praxi. Zvýšené obsahy některých prvků v analyzovaných materiálech vedou ke tvorbě relativně vysokých aktivit jejich produktů aktivace (^Na, ^Mn, ^Sc, ^ Co, Br aj.), což způsobuje určité omezení analytických možnosti instrumentálního gamaspektrotae trie kého způsobu stanovení. V tějhto případech se postupuje tatr, že se z ozářeného vzorku odděli a) raůicnuklid resp. radionuklidy, sloužící ke kvantitativnímu vyhodnocení obsahu prvku resp. vybrané skupiny prvků nebo b) rušivá makroaktivita. Jiným důvodem pro užití chemických separací v aktivační analýze je vyloučení interferencí. Řešení problému energetických interferencí chemickou separací inteferujícich radionuklidů je metodicky shodné se shora uvedenou postiradiační separací prvků nebo skupin prvků. Vyloučení jaderných inteferencí však vyžaduje preiradiační chemickou separaci inteferujícího terčovéhr prvku z analyzovaného vzorku (např. oddělení uranu ze vzorku při stanovení lantanu apod.). Kromě toho slouží preiradiační separace ke koncentraci prvků, což dovoluje vycházet z velkých navážek (desítek až stovek gramů) původního vzorku. Tento způsob umožňuje též stanovení hrubě dispergovaných komponent. Příkladem může sloužit stanovení zlata ve zlatonosném křemení. Kromě toho vedou preiradiační separace ke sníženi celkové aktivity separované části vzorku vzhledem k jeho původnímu množství a tudiž i k podstatně nižšímu radiačnímu zatíženi pracovníků. Radiochemickě separace dovoluje plně využít teoretickou citlivost danou základním vztahem pro tvorbu radionuklidů.

11 -10 - Při selektivním oddělení prvku není nutno používat spektrometrie s vysekou rozlišovací schopností. Lze tak stanovovat i prvky, které aktivací poskytují čisté zářiče beta a které nelze použít při instrumentální neutronové aktivační analýze- Obvykle je vsak dávána pŕednost skupinovým separacím prvků. Při vhodné kombinaci prvků v chemicky oddělované skupině je možno dosáhnout téměř limitní citlivosti a navíc lze současně stanovit i větší počet prvků.

12 - 11- Gama spektrometria nízkých aktivit M. Chudý, N. Pišútová, P. Povinec Katedra jadrovej fyziky PFUK, Bratislava Jedným spôsobom riešenia problému inteferencie liniek gama pri inštrumentálnej aktivačmj analýze je použitie Ge(Li) detektoru. Teatc má energetické rozlíšenie krát lepšie ako scintilačný detektor s kryštálom NaJ(Tl), ale jeho detekčná úôinnosč je 10 až 100 krát nižšia (v intervale energií ůo 2 MeV). Obidva detektory sa porovnávajú z hiadiska vhodnosti pre stanovenie nízkych koncentrácií. Nicrou citlivosti je Cooperov koeficient kvality, ktorý vyjadruje Ľchopnosí detegovaí pík žiarenie gama za prítomnosti inteferencií, zapríčinených prirodzeným pozadím a coaptonovským kcntinuom žiarení vyšších energií. Jeho hodnota v intervale energií 0,1 až 2 MeV je pri interferujúcom žiarení s energiou 3<2 MeV zhruba 2 krát väčšia pre NaJ(Tl) 75x75 mm ako pre koaxiálny Ge(Li) detektor objemu 80 cnr. Tento koeficient kvality nužno v scintilačaej spektrometrii áalej zvýšič použitím kryštálov velkého objemu a koincidencných metód. V porovnaní s jednokrystálovou spektrometricu sa tieto metódy vyznačujú nižšími detekčnými limitmi a vysokou selektivitou. Sú použitelné pre stanovenie nuklidov, ktoré okrem beta Častice emitujú v kaskáde aj jedno alebo viac kvant gama. Vyhovujú tiež pre pozitronové žiarioo. Použitá elektronika dovoluje realizovat merania v režime jednokryštálového spektrometra, beta-gama, gama-gama a sumačnej gama-gama spektrometrie. Tieto metódy sa porovnávajú pre stanovenie ^Na, 26^ ^ 60^ výsledky ukazujú, že detekčný limit koincidencných metód je pre vzorky hmotnosti asi 100 mg o jeden rád nižší v porovnaní s jednokryštálovým meraním. Vysokú selektivitu potvrdzujú výsledky získané pri stanovení ^ a podle píku 1,27 MeV na pozadí inteferujúcích kvant ^Co (kaskádně kvantá 1,17 IípV a 1?13 HeV). Detekčná účinnost

13 pre Na je 8 krát vyššia ako pr? Co. Ak ir nuklid neeaituje kaskádně kvantá, potlačeni3..r!i?o */ply;u je ešte väčšie. Spektrá se spracúvajú ná s<á3ošinľ.om počít: ni (vyhladr polohy, plochy pika a grafický výstup).

14 -13- Statistický odhad systematic!iých Z. Kosina Ústav jaderné fyziky ČSAV, 3asco se stává, že různé metody měření poskytnou pro tentýž vzorek různé hodnoty téže měřené veličiny, ktsré se od sebe liší podstatně více, než je součet udávaných sněrodatnýnh odchylek. V takovém piípadě nelze pokládat vážený průnár naměřených hodnot za nestranný odhad správné hodnoty a ^e nutno předpokládat, že jednotlivé naměřené hodnoty jsou kroce statistické, zatíženy i systematickou chybou. Za předpokladu, že máme k dispozici soubor výsledků analýz několika vzorků., obdržených několika alternativními neŕoda mi, lze na základě variačního počtu provést nestranný cdhr-d absolutní a proporcionální složky systematických chyt ^ednctlivých metod. Výpočet je nutno provádět cestou postupných aproximaci, přičemž výsledkem jsou vedle odhadů zmíněných složek systematických chyb i opravené vážené střední hodnoty odpovídajících si naměřených veličin a jejich směrodatné odchylky- Věrohodnost odhadu systematických chyb lze za zjednodušujících předpokladů ověřit chi-kvadrat testem. V případě, že uvedený postup nevede k cíli, je nutno buď výaledky nejméně pravděpodobných odchylek vyloučit, nebo pro zpracováni experimentálních dat používat metod extrrmáj.ní statistiky.

15 Nekonvenční metody v instrumentální aktivační analýze J. Benada Ústav nerostných surovin, Kutná Hora Pii aktivační analýze jsou většinou prováděna prosta Spektrometrická měření záření gama. Jestliže je analýza prováděna nedestruktivně, ztrácejí se informace o minoritních komponentách směsi radionuklidů, neboč jsou překryty vysokým pczadiľs které je způsobeno Comptonovým rozptylem. Toto pozadí lze snížit použitím antikoincidenčního uspořádáni měření a tím podstatně zvýšit citlivost stanoveni minoritních složek. Pro detekci přítomnosti určitého radionuklidů lze využít jeho fyzikálních vlastností. Gama kvanta jsou často vyzařována v určité Časové posloupnosti. Této vlastnosti je vyjživáno při koincideněním způsobu měření. Oba tyto způsoby se často v praxi spolu kombinují a něiiteré špičkové zařízení dosahuji vynikajících parametrů. V přeánášce 8scíU- dvě taková zařízení popsána a uvedena též jednodušší uspořádání, která jsou v praxi používána s^olu s přehledem radionuklidů, u nichž lze použít s úspěphem koincidenčního měřeni.

16 - 15- Forovnáni mezí stanovitelnosti při nedeetroktivní aialýze s mezemi stanovitelnosti izolovaných prvků (pro Ge(Li) detektor) A. Mastalka, J. Fráňa Ústav jaderné fyziky ČSAV, Řež Ideální mez stanovitelnosti izolovaného prvku, získaného z měření na prakticky nulovém pozadí, se podstatně liší od meze stanovitelnosti téhož prvku v nerozděleném vzorku. Stupeň zhoršení citlivosti závisí na mnoha faktorech (množství ostat-ích prvků., jejich jaderných vlastnostech, době měření atd.). Proto je nutné volit chemické metody (odstranění nejvíce rušivých prvků), příp. technicky náročnější měřící aparatury (antikomptonovské spektrometry, koincidencní měření). Aby byla posouzena výhodnost separace pro zlepšení meze stanovitelnosti, byly porovnány ideální meze stanovitelnosti i p? i pro čisté prvky (ozářeni 1 až 2 dny v toku 3*10 n cm sec, měření 0,5 až 2 hodiny v různých dobách po ozáření, Ge(Li) detektor o objemu 30 cnr) s mezemi stanovitelnosti určenými při nedestruktivních analýzách zhruba 200 vzorků o hmotnosti 100 mg (horninové vzor.ky a rostlinný popel, vzata střední hodnota z rozpětí určených mezí). Průměrné hodnoty obsahů spektrálně rušivých komponent ve vzorcích činily 5 % Na, 15 % K, 20 ppm La, 20 ppm Se, 5 % Fe, 10 ppm Cs. Z výsledků vyplynulo, že v době jednoho dne po ozářeni umožňuje separace prvků sníženi meze stanovitelnosti přibližně o 2 a% 3 řády, po 10 dnech přibližně o řád, v pozdějších dobách 2 až 5 krát.

17 - 16- Separace rušivých komponent; matrice v aktivační analýze Stanovení nečistot v nukleárně čistém zirkoniu S. Pošta, M. Šimková Ústav jaderného výzkumu, Bež Nedestrukční metody multikomponentni aktivační analýzy, využívající polovodičové spektrometrie zářeni gama, selhávají především tehdy, jsou-li v analyzovaném materiálu přítomny složky s vysokým aktivačním průřezem a v množství, které řádově převyšuje množství stanovovaných komponent. V těchto případech je většinou nezbytná destrukce vzorku a oddělení měřených a rušivých radionuklidů. Z hlediska principiální jednoduchosti a informační obsažnosti analýzy se jeví nejefektivnější ty separační postupy, které umožňují rychlé a selektivní oddělení rušivých komponent matrice vzorků, od všech (nebo většiny) stanovovaných prvků. V referátu je podrobně pojednáno o možnostech a metodách oddělování rušivých radionuklidů vzniklých aktivací makrosložek vzorků. Jsou diskutovány některé teoretické i praktické aspekty tohoto analytického principu, zejména výběr vhodných separačních postupů a problémy spojené s měřením radioaktivity získaných vic&složkových preparátů. Na konkrétním příkladu stanoveni nečistot v nukleárně čistém zirkoniu jsou demonstrovány výhody i některá omezení metod separace rušivých komponent matrice. Byly tístovány tři různé postupy: sorpce na silikagelu, extrakce s N-benzoyl-Nfenylhydroxylaminem a sráženi fluorozirkoničitanu barnatého. Experimentálně byly ověřeny meze stanovitelnosti vybraných prvků. Výsledky analýz byly srovnány s nedestrqkčním stanovením.

18 - 17- Problematika odstraňování sodíku z biologického materiálu pomoci katexu s funkční skupinou -PO(OH)p S. Rohling, V. G. Stankov, J. Holušová Výzkumný ústav endokrinologický, Praha Na katexu s funkční skupinou -PO(OH)p (ÚJV Řež) byla vyzkoušena separace sodíku od troj- i vícemocných prvků z biologického materiálu (lidská štítná žláza, játra, erytrocyty a plasma) v chloridovém prostředí. Byla sledována sorpce a eluce iontu Na stopovací metodou pomocí radionuklidu Na. Během sorpce a promývání dochází k 93 ** 93 % vyloučení Na z kolonky (% 6 mm, výška náplně ionexu 50 mm) a to v rozmezí druhého a sedmého mililitru proteklého roztoku. Účinnost separace sodíku se snižuje při mnohanásobné regeneraci kataxu. Podle výsledku této práce lze doporučit maximálně dvě regenerace.

19 Problematika separace některých lanthanoiůů z biologického materiálu pomocí katexu s funkční skupinou -PO(OH).-, V.G. Stankov, S. Rohling, J- Ľoiušová Výzkumný ústav endokrinologický. Praha Na katexu s funkční skupinou -PO(OH)- (ÚJV P.ež) byla provedena separace sodíku od trojaocných lanthanoidů. (Nd, Srn, Eu, Gd, Ho) z biologického materiálu (lidská šcítaá žláza, játra erythrocyty a plasaa). V chloriůovén prostřečí byla sledována sorpce, eluce iontu Fa* 0,2 M HC1 a eluce iontů lanthanoidů 2 M HC1 pomocí stopovačr.: Na, Elucí 0,2 M HC1 dochází k % vyloučení ^Na z kolonky (<3 6 mm, výška náplně iorsxu 50 mm), zatímco sledované ionty vzácných zemin se sorbují pevne na katexu a elucí 2 M HC1 jsou téměř kvantitativné vyrývány. Účinnost eluce iontů je % (Nd^), % (Eu^), 92-9& % (Gd^***) a 75-8f % (Ho3+). Maxima elučních píku sledovaných trojmocaých iontů jsou v 2,0 ml (Nd3+); 2,3-2,5 ml (Gd^*); 2,8-3,0 (Eu^) a 2,0-2,2 ml (Ho^*) po začátku e Účinnost eluce iontů vzácných zemin se snižuje při mnoho násobné regeneraci katexu. Doba převedení ionexu do H' cyklu před použitím kolonky má též vliv na jeho účinnost.

20 Využiti okamžitého záření gama indukovaného neutrony v analýze nerostných materiálů (x) Z. Banda, K* Konečný, J. Benada, M. Vobecký Ústav nerostných surovin, Kutná Hora Ústav jaderné fyziky ČSA^, Rež Úatav experimentálni mineralogie a geochemie ČSAV, Praha Skutečnost, že účinné průřezy při radiačním záchytu neutronu, event, i některých dalších reakcích s neutrony dosahuji extrémně vysokých hodnot je dobrým předpokladem pro analytické využiti tohoto jevu. Při tom nemusí vznikat vůbec radioaktivní produkt. Principiálně, tato metoda, při které se měii okamžité záření gama emitované vysoce vzbuzeným vznikajícím jádrem nespadá sice do aktivační analýzy, protože však metodicky je velmi podobná, bývá k ní přiřazována. Teoretické citlivosti odvozené z rovnice vzniku aktivity jsou extrémně vysoké, vyšší než při aktivační analýze. Těchto limitních hodnot zatím nelze dosáhnout, nebo5 hustota toku neutronů ve svazcích vyvedených z reaktoru je o 5-6 řádů nižší než v aktivní zóně. Dalším důvodem je, že počet emitovaných kvant dané energie na jeden pohlcený neutron bývá nízký, a že i účinnost detekce fotonů s energií až 7 MeV je už poměrně nízká. Na vyýbraných nerostných materiálech byly experimentálně ověřeny analytické možnosti. Experimenty byly prováděny ve spolupráci ÚNS a ÚJF Č3AV na svazku tepelných neutronů vyvedeném horizontálním kanálem HK-7 (hustota toku 10^ n/cm^.s). K měřeni okamžitého gama záření bylo použito polovodičového Ge(Li) detektoru. Největší citlivostí se vyznačuji prvky B, Gd, Cd, Srn. Mez stanovitelnosti pro první dva prvky ve zkoumaných nerostných materiálech je kolem 2 ppm, pro Cd a Srn je o něco horší (i za těchto podmínek však prakticky ve všech běžných sulfidických minerálech je Cd možno stanovit). (x) Toto sděleni bude publikováno v časopise Jaderné energie

21 - 20- Z ostatních prvků, které touto metodou lze sc^novit, je možno jmenovat H, Na, S, K, Mg, Ti, Fe, Hf a óalší; jejich obsahy však musí být podstatně vyšší než u čtyř výše jmenovaných prvků. Z hl.diska blízké budoucnosti, kdy lze očekávat, že budou k dispozici neutronové svazky s hustotou toku až j několik řádů vyššit je tato metoda perspektivní. Metoda určitě nalezne širokého využití i v terénních podmínkách, nebo5 již dnes jsou k dispozici izotopické zdroje s dostatečnými výtěžky neutronů ^

22 Využití zpožděný?!*. -s^rona *;.*r F. Kukula, K. Iludra Ústav jaderného 7ýrkL'--.j, :.'3Ž V přispěš*^ jsou či3&*tové.ny některé fjkrorr,' (*:j.apf - z ozařování, dob&. oz.d.^cváni, vysíiáľí, cjření^ snivel,r. poz?dí a odstranění rušivých aktivit)^ ovlivňujících a-itlvační čitanovení uranu pomocí detekce zpo'vle"lých reutronů- čláae!: se zabývá optimalizací cxp-sricentílních podmínek S'.? z^mě sníženi meze staľovitelnjsti uranu. Optimální doba ozařováni sávisí na výběru n,ei:rné serie, šedesáti vteřinová aktivace vede k saturační aktivite u 3-* 6- skupiny, 84 % saturační aktivity skupiny 22,7 s a pjl.ovi.ne saturační aktivity 55,7 s skupiuy. Ihned po ozáření a při 100 s detekci je příspěvek od jednotlivých sérií Ľásledují-x!.: I - 10 %, II - 57:9 %, Hl - 17,8 %, IV - 13,2 %, V - 1?^, 71-0^1 ^, Po 2o s chlazení a pii 100 s době detekce poklesne celkový počet emitovaných zpožděných neutronu na 41,2 % hočnoty po skončení ozařování a po 60 s poklesne tento počet na 14 % původní h;ř^oí*y. Po 2o s chlazení přispívá k emisi serie 55,7 s - 19 %, 22,7 s-7 3%a 6 s-5%; příspěvek od sérií s kratšími p3ločasy je již zanedbatelný. Zkrácení intervalu aezi ozařováním a měřením pod 20 s není výhoóne, protcz-g se muže zaciu upj.a*gnovat vliv N. Optimální doba detekce závisí na poměru četnosti impclsú vzorku a pozadí. Ve většině prací byla 60 s, v našem případě 100 s, čímž se zvýšil počet četekovatelných zpožděných neutronů o 15 %. Snížení pozadí bylo dosaženo použitím detektoru KE 422 a výběrem měřících podmínek tak, aby byly selektivně registrovány jen neutrony i v případě silnť g&ma aktivních vzorků.

23 - 22- Při ozáženi termickými neutrony je vznik zpožděných neutronů vysoce specifický pro uran Rušivými zdroji zpožděných neutronů, mohou být jen 'N, "Li a fotoneutrony z berylia. Při použiti reaktorového spektra neutronů přispívají ke štěpeni kromě ^^U i ^ 8 ^ ^ 232p^ zdrojem rušivé aktivity je I7N.

24 - 23- Tvar píku J. Benada uatav nerostných surovin, Kutná Hora Již nnoho autorů publikovalo své návrhy na analytické funkce, kterými by bylo vhodné prokládat pák ve spektru. Vesměs vycházejí z Gaussova rozložení, které různými způsoby modifikuji. Jestliže stojíme před problémem analýzy samostatných piku, potom použitím analytické funkce, která lépe popisuje rozloženi četnosti impulsů v píku, dosáhneme zpřesnění analysy. Při analýze multipletů potom můžeme dosáhnout i vetší citlivosti, neboí lze analyzovat i minoritní složku multipletů. Srovnání výsledků dosažených použitím různých funkcí zatím nebyle publikováno. V přednášce jsou srovnávány (kvalitativně způsoby prokladu navržené Robinsonem, Routtim a Frusinem, Kernem, Heathem, Libertem. Zároveň je uveden algoritmus iteračního procesu navržený Meironem, s nímž byly získány dobré zkušenosti.

25 Použití planárnich polovodičových detektorů v ŕ :f;i-/3č:ij analýze Z. Řanda Ústav nerostných surovin, Kutná Hora Velkoobjetnové germaniové debektory s rozlisenítu lepšíc než 3 kev pro fotony středních energií kolem C,5 MeV většinou dovolují využít většinu analytických linek game. Smírem k nižším energiím však hustota gama linek ve spektru rychl? stoupá a navíc pod energií 118 kev se objevují ještě E čáry charakteristického X-záření. Dochází proto v oblasti energii gama pod 200 kev Často k interferencím a proto je nutné provádět různé korekce nebo analýzu multipletů řešit saténu ticky rozkladem obalového píku. Velkým přínosem v touto saeru jsou planárni detektory, které mají v oblasti měkkéhc aáření g.^ma oproti koaxiálním detektorům mnohem lepši rozlišení a kromě toho ještě nižší pozadí s dobře definovaným, pukuicky lineárním průběhem. Křemíkové detektory mají v IAA omezené použití, Lgbo5 vzhledem k nízkému atomovému číslu účinnost s rostoucí energií prudce klesá. Mnohem vhodnější jsou planárni germeriové detektory, neboí při prakticky stejném rozlišeni jako křemík3vé detektory, mají v oblasti energií fotonů nad 50 kev relativně dobrou účinnost a je jich možno v praxi použít k detekci fotonů zhruba až do 150 kev. Rozlišeni těchto detektorů F.7HM pr^* energii kolem 100 kev je obvykle lepší než ev. Použití planárnich detektorů dovoluje něíit obvykle interferující linky náležející následujícím skupinám radionuklidů^ Í41 59 ^ 99 99^ S1,,, tE - 131ga, U - E^ - ^. 182^, 182^ _ - 233p apod. Největší uplatnění planárni Ge detektor Nětší ltěí l á i G d nachází při neutronovém aktivačním stanoveni lanthacidů, u kterých většina analytických gama linek leží právč v oblasti kev.

26 - 25- Výpočet doby měřeni při stanovení poměru aktivit F. Podracky, V. Hejl Geologický ústav 3SAV, Praha Při volbě pracovních podmínek obvyklého způsobu prováděni radiometrických analýz, kdy je srovnávána aktivita neznámého množství prvku ve vzorku s aktivitou téhož prvku ve standardu, zejména pak při volbě celkové doby měření a jejím rozděleni pro detekci jednotlivých složek, bývá často z rázných důvodů zanedbávána skutečnost, že se jedná o stanoveni poměru aktivit. Výpočty jsou y tomto případě prováděny pro detekci aktivity s pozadím nezávisle pro vzorek i standard. Druhým, méně užívaným postupem jsou obdobné výpočty pro stanoveni poměru aktivit vzorku a standardu, kdy je zanedbá váno pozadí. Oba obvyklé postupy mohou v řadě případů značne ovlivnit výslednou přesnost stanovení, jak je v příspěvku ukázáno. Při uvažovaném pozadí je stanovení poměru aktivit kde I resp. I je četnost vzorku resp. standardu a I- je četnost pozadí (stejná u standardu i vzorku vzhledem k zachování nutného požadavku stejných podnínek detekce) vhodné provádět za podmínek optimálního rozdělení jednotlivých dob měřeni, kdy relativní směrodatná odchylka nabývá minima. Pro tento případ jsou uvedeny vztahy, vyplývající z teorie chyb, pro výpočet dob měřeni vzorku standardu

27 -26- pozadí 63 =^I2 -lit* {I3. T i celkové doby měření poměru aktivit 1!^1 ^2 tlg-lj.r fl^l^v Is Iv'Ig 3^i kde í. je požadované přesnost (maximálni dovolené chyba) stanovení. Uvedené výrazy umožňují při požadované statistické přesnosti stanovení pomeru aktivit výpočet minimálni doby detekce a jeji optimálni rozdělení pro měřeni jednotlivých složek. Dále dovoluji snadno určit možnosti použiti jednotlivých obvyklých aproximaci při konkrétní aplikaci i hodnotu tímto postupem vnášeaé systematické chyby. Jako přiklad joužiti uvedené metody a jisté zhodnocení kritičnosti aplikace uvedených vztahů a optimálních podmínek rozděleni celkové doby detekce jsou v příspěvku uvedeny v grafické formě závislosti sledovaných hodnot při stanovení specifické aktivity hornin prováděném v laboratoři geologie izotopů. Geologického ústavu ČSAV.

Gama spektroskopie. Vojtěch Motyčka Centrum výzkumu Řež s.r.o.

Gama spektroskopie. Vojtěch Motyčka Centrum výzkumu Řež s.r.o. Gama spektroskopie Vojtěch Motyčka Centrum výzkumu Řež s.r.o. Teoretický úvod ke spektroskopii Produkce a transport neutronů v různých materiálech, které se v daných zařízeních vyskytují (urychlovačem

Více

Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD.

Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD. Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD. KAP FP TU Liberec pavel.pesat@tul.cz tel. 3293 Radioaktivita. Přímo a nepřímo ionizující záření. Interakce záření s látkou. Detekce záření, Dávka

Více

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne. 21.3.2012 Příprava Opravy Učitel Hodnocení

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne. 21.3.2012 Příprava Opravy Učitel Hodnocení FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Ústav fyziky FEKT VUT BRNO Jméno a příjmení Vojtěch Přikryl Ročník 1 Předmět IFY Kroužek 35 ID 143762 Spolupracoval Měřeno dne Odevzdáno dne Daniel Radoš 7.3.2012 21.3.2012 Příprava

Více

Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra

Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra Teorie: Derivační spektrofotometrie, využívající derivace absorpční křivky, je obecně používanou metodou pro zvýraznění detailů průběhu záznamu,

Více

Chyby spektrometrických metod

Chyby spektrometrických metod Chyby spektrometrických metod Náhodné Soustavné Hrubé Správnost výsledku Přesnost výsledku Reprodukovatelnost Opakovatelnost Charakteristiky stanovení 1. Citlivost metody - směrnice kalibrační křivky 2.

Více

Využití a porovnání metod stanovení 14 C

Využití a porovnání metod stanovení 14 C Využití a porovnání metod stanovení C Světlík 1,2, I., Černý 1,3, R., Fejgl 2,1, M., Tomášková 1, L. 1 CRL ODZ ÚJF AV ČR, v.v.i., Na Truhlářce 39/64, 180 86 Praha 8 2 SÚRO, v.v.i., Bartoškova 28, 0 00

Více

FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU

FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU návod vznikl jako součást bakalářské práce Martiny Vidrmanové Fluorimetrie s využitím spektrofotometru SpectroVis Plus firmy Vernier (http://is.muni.cz/th/268973/prif_b/bakalarska_prace.pdf)

Více

RADIOAKTIVITA KAP. 13 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE. Typy radioaktivního záření

RADIOAKTIVITA KAP. 13 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE. Typy radioaktivního záření KAP. 3 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE sklo barvené uranem RADIOAKTIVITA =SCHOPNOST NĚKTERÝCH ATOMOVÝCH JADER VYSÍLAT ZÁŘENÍ přírodní nuklidy STABILNÍ NKLIDY RADIONKLIDY = projevují se PŘIROZENO RADIOAKTIVITO

Více

8.1 Elektronový obal atomu

8.1 Elektronový obal atomu 8.1 Elektronový obal atomu 8.1 Celkový náboj elektronů v elektricky neutrálním atomu je 2,08 10 18 C. Který je to prvek? 8.2 Dánský fyzik N. Bohr vypracoval teorii atomu, podle níž se elektron v atomu

Více

Gama spektroskopie. Ústav jaderné fyziky AV ČR, Řež u Prahy. Konzultanti: RNDr. Vladimír Wagner, CSc. Ing. Ondřej Svoboda.

Gama spektroskopie. Ústav jaderné fyziky AV ČR, Řež u Prahy. Konzultanti: RNDr. Vladimír Wagner, CSc. Ing. Ondřej Svoboda. Gama spektroskopie Ústav jaderné fyziky AV ČR, Řež u Prahy Autor: Sláma Ondřej Konzultanti: RNDr. Vladimír Wagner, CSc. Rok: 2009/2010 Ing. Ondřej Svoboda Úvod Jaderná fyzika, oblast vědy, která je stará

Více

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou JÁDRO ATOMU A RADIOAKTIVITA VY_32_INOVACE_03_3_03_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Atomové jádro je vnitřní

Více

PSK1-14. Optické zdroje a detektory. Bohrův model atomu. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka.

PSK1-14. Optické zdroje a detektory. Bohrův model atomu. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka. PSK1-14 Název školy: Autor: Anotace: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka Optické zdroje a detektory Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Předmět:

Více

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291 Vzorová úloha 4.16 Postup vícerozměrné kalibrace Postup vícerozměrné kalibrace ukážeme na úloze C4.10 Vícerozměrný kalibrační model kvality bezolovnatého benzinu. Dle následujících kroků na základě naměřených

Více

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení 2 Zpracování naměřených dat Důležitou součástí každé experimentální práce je statistické zpracování naměřených dat. V této krátké kapitole se budeme věnovat určení intervalů spolehlivosti získaných výsledků

Více

Křemíkovým okem do nitra hmoty, radioaktivita

Křemíkovým okem do nitra hmoty, radioaktivita Křemíkovým okem do nitra hmoty, radioaktivita BaBar SLAC Zbyněk Drásal 1 Historie diodového jevu v polovodičích Objev tzv. Halbleiteru (polovodiče) bodový kontakt kovu a krystalu (PbS) usměrňuje proud

Více

Biostatistika Cvičení 7

Biostatistika Cvičení 7 TEST Z TEORIE 1. Střední hodnota pevně zvolené náhodné veličiny je a) náhodná veličina, b) konstanta, c) náhodný jev, d) výběrová charakteristika. 2. Výběrový průměr je a) náhodná veličina, b) konstanta,

Více

Title: IX 6 11:27 (1 of 6)

Title: IX 6 11:27 (1 of 6) PŘEVODNÍKY ANALOGOVÝCH A ČÍSLICOVÝCH SIGNÁLŮ Převodníky umožňující transformaci číslicově vyjádřené informace na analogové napětí a naopak zaujímají v řídícím systému klíčové postavení. Značná část měřených

Více

1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou.

1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou. 1 Pracovní úkoly 1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou. 2. Sestrojte graf této závislosti. 2 Teoretický úvod 2.1 Povrchové napětí

Více

6. Lineární regresní modely

6. Lineární regresní modely 6. Lineární regresní modely 6.1 Jednoduchá regrese a validace 6.2 Testy hypotéz v lineární regresi 6.3 Kritika dat v regresním tripletu 6.4 Multikolinearita a polynomy 6.5 Kritika modelu v regresním tripletu

Více

Dělení a svařování svazkem plazmatu

Dělení a svařování svazkem plazmatu Dělení a svařování svazkem plazmatu RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Osnova: Fyzikální podstat plazmatu Zdroje průmyslového plazmatu Dělení materiálu plazmou Svařování plazmovým svazkem Mikroplazma Co je to plazma?

Více

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí. Příjemce projektu: Partner projektu: Místo realizace: Ředitel výzkumného institutu: Celkové způsobilé výdaje projektu: Dotace poskytnutá EU: Dotace ze státního rozpočtu ČR: VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 19. 12. 2012 Pořadové číslo 09 1 RADIOAKTIVITA Předmět: Ročník: Jméno autora:

Více

Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti 200-800 nm

Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti 200-800 nm Spektroskopie v UV-VIS oblasti UV-VIS spektroskopie pracuje nejčastěji v oblasti 2-8 nm lze měřit i < 2 nm či > 8 nm UV VIS IR Ultra Violet VISible Infra Red Roztok KMnO 4 roztok KMnO 4 je červenofialový

Více

PATENTOVÝ SPIS CO « O?oo 05. ézěk ČESKÁ REPUBLIKA

PATENTOVÝ SPIS CO « O?oo 05. ézěk ČESKÁ REPUBLIKA PATENTOVÝ SPIS ČESKÁ REPUBLIKA (19) (21) Číslo pfihláiky: 1325-94 (22) PMhláSeno: 31. 05. 94 (40) Zveřejněno: 14. 06. 95 (47) Uděleno: 27. 04. 95 (24) Oznámeno uděleni ve Věstníku: 14. 06. 95 ézěk (11)

Více

I. diskusní fórum. Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU

I. diskusní fórum. Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU I. diskusní fórum K projektu Cesty na zkušenou Na téma Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) které se konalo dne 30. září 2013 od 12:30 hodin v místnosti H108

Více

c-3 gsso&s Č C S ľ. OLi LOV ú! IS K A SOCIALISTICKÁ R j P U D U K ň 1X3) (51) Ili»t. Cl.» G 01 T 5/12 (22) Přihlášeno ÍL J.U 70 12J) (PV 0552-76)

c-3 gsso&s Č C S ľ. OLi LOV ú! IS K A SOCIALISTICKÁ R j P U D U K ň 1X3) (51) Ili»t. Cl.» G 01 T 5/12 (22) Přihlášeno ÍL J.U 70 12J) (PV 0552-76) c-3 gsso&s Č C S ľ. OLi LOV ú! IS K A SOCIALISTICKÁ R j P U D U K ň 1X3) POPÍŠ VYNÁLEZU 186037 Ul) (BI) (51) Ili»t. Cl.» G 01 T 5/12 (22) Přihlášeno ÍL J.U 70 12J) (PV 0552-76) ÚŘAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY

Více

Bezkontaktní termografie

Bezkontaktní termografie Bezkontaktní termografie Biofyzikální ústav LF MU Elektromagnetické spektrum http://cs.wikipedia.org/wiki/soubor:elmgspektrum.png Bezkontaktní termografie 2 Zdroje infračerveného záření Infračervené záření

Více

Korelační a regresní analýza

Korelační a regresní analýza Korelační a regresní analýza Analýza závislosti v normálním rozdělení Pearsonův (výběrový) korelační koeficient: r = s XY s X s Y, kde s XY = 1 n (x n 1 i=0 i x )(y i y ), s X (s Y ) je výběrová směrodatná

Více

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie Školní rok:

Více

Simulace. Simulace dat. Parametry

Simulace. Simulace dat. Parametry Simulace Simulace dat Menu: QCExpert Simulace Simulace dat Tento modul je určen pro generování pseudonáhodných dat s danými statistickými vlastnostmi. Nabízí čtyři typy rozdělení: normální, logaritmicko-normální,

Více

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014. Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu.

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014. Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu. Aktivní prostředí v plynné fázi. Plynové lasery Inverze populace hladin je vytvářena mezi energetickými hladinami některé ze složek plynu - atomy, ionty nebo molekuly atomární, iontové, molekulární lasery.

Více

jádro a elektronový obal jádro nukleony obal elektrony, pro chemii významné valenční elektrony

jádro a elektronový obal jádro nukleony obal elektrony, pro chemii významné valenční elektrony atom jádro a elektronový obal jádro nukleony obal elektrony, pro chemii významné valenční elektrony molekula Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti seskupení alespoň dvou atomů

Více

METROLOGIE V CHEMII DAVID MILDE, 2013. Metrologie = věda o měření a jeho aplikaci

METROLOGIE V CHEMII DAVID MILDE, 2013. Metrologie = věda o měření a jeho aplikaci METROLOGIE V CHEMII DAVID MILDE, 2013 Metrologie = věda o měření a jeho aplikaci Měření - proces experimentálního získávání jedné nebo více hodnot veličiny (měření = porovnávání, zjišťování počtu entit).

Více

Číselné charakteristiky a jejich výpočet

Číselné charakteristiky a jejich výpočet Katedra ekonometrie, FVL, UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz charakteristiky polohy charakteristiky variability charakteristiky koncetrace charakteristiky polohy charakteristiky

Více

Počítačová chemie. výpočetně náročné simulace chemických a biomolekulárních systémů. Zora Střelcová

Počítačová chemie. výpočetně náročné simulace chemických a biomolekulárních systémů. Zora Střelcová Počítačová chemie výpočetně náročné simulace chemických a biomolekulárních systémů Zora Střelcová Národní centrum pro výzkum biomolekul, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, 611 37 Brno, Česká Republika

Více

Navrhování experimentů a jejich analýza. Eva Jarošová

Navrhování experimentů a jejich analýza. Eva Jarošová Navrhování experimentů a jejich analýza Eva Jarošová Obsah Základní techniky Vyhodnocení výsledků Experimenty s jedním zkoumaným faktorem Faktoriální experimenty úplné 2 N dílčí 2 N-p Experimenty pro studium

Více

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Název přípravku 3 -[ 18 F]FLT, INJ Kvalitativní i kvantitativní složení 1 lahvička obsahuje: Léčivá látka: Pomocné látky: Léková forma Injekční

Více

MODELOVÁNÍ. Základní pojmy. Obecný postup vytváření induktivních modelů. Měřicí a řídicí technika magisterské studium FTOP - přednášky ZS 2009/10

MODELOVÁNÍ. Základní pojmy. Obecný postup vytváření induktivních modelů. Měřicí a řídicí technika magisterské studium FTOP - přednášky ZS 2009/10 MODELOVÁNÍ základní pojmy a postupy principy vytváření deterministických matematických modelů vybrané základní vztahy používané při vytváření matematických modelů ukázkové příklady Základní pojmy matematický

Více

SADA VY_32_INOVACE_CH2

SADA VY_32_INOVACE_CH2 SADA VY_32_INOVACE_CH2 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Zbyňkem Pyšem. Kontakt na tvůrce těchto DUM: pys@szesro.cz Výpočet empirického vzorce Název vzdělávacího

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

Dyson s Coulomb gas on a circle and intermediate eigenvalue statistics

Dyson s Coulomb gas on a circle and intermediate eigenvalue statistics Dyson s Coulomb gas on a circle and intermediate eigenvalue statistics Rainer Scharf, Félix M. Izrailev, 1990 rešerše: Pavla Cimrová, 28. 2. 2012 1 Náhodné matice Náhodné matice v současnosti nacházejí

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití Nicolet CZ s.r.o. The world leader in serving science Základy NIR spektrometrie a její praktické využití NIR praktická metoda molekulové spektroskopie, nahrazující pracnější, časově náročnější a dražší

Více

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS Molekulová spektroskopie 1 Chemická vazba, UV/VIS 1 Chemická vazba Silová interakce mezi dvěma atomy. Chemické vazby jsou soudržné síly působící mezi jednotlivými atomy nebo ionty v molekulách. Chemická

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

6.2.8 Vlnová funkce. ψ nemá (zatím?) žádný fyzikální smysl, fyzikální smysl má funkce. Předpoklady: 060207

6.2.8 Vlnová funkce. ψ nemá (zatím?) žádný fyzikální smysl, fyzikální smysl má funkce. Předpoklady: 060207 6..8 Vlnová funkce ředpoklady: 06007 edagogická poznámka: Tato hodina není příliš středoškolská. Zařadil jsem ji kvůli tomu, aby žáci měli alespoň přibližnou představu o tom, jak se v kvantové fyzice pracuje.

Více

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření Metody využívající rentgenové záření Rentgenovo záření Rentgenografie, RTG prášková difrakce 1 2 Rentgenovo záření Vznik rentgenova záření X-Ray Elektromagnetické záření Ionizující záření 10 nm 1 pm Využívá

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou

Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Základní parametry procesů likvidace odpadních vod s obsahem těžkých kovů Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Technologie likvidace OV z obsahem těžkých kovů lze rozdělit na 3 skupiny:

Více

0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10 100 1000 10000. Čas (s) Model časového průběhu sorpce vyplývá z 2. Fickova zákona a je popsán následující rovnicí

0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10 100 1000 10000. Čas (s) Model časového průběhu sorpce vyplývá z 2. Fickova zákona a je popsán následující rovnicí Program Sorpce1.m psaný v prostředí Matlabu slouží k vyhlazování naměřených sorpčních křivek a výpočtu difuzních koeficientů. Kromě standardního Matlabu vyžaduje ještě Matlab Signal Processing Toolbox

Více

A5M13VSO MĚŘENÍ INTENZITY A SPEKTRA SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ

A5M13VSO MĚŘENÍ INTENZITY A SPEKTRA SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ MĚŘENÍ INTENZITY A SPEKTRA SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ Zadání: 1) Pomocí pyranometru SG420, Light metru LX-1102 a měřiče intenzity záření Mini-KLA změřte intenzitu záření a homogenitu rozložení záření na povrchu

Více

Mapy obsahu 137 Cs v humusu lesního ekosystému České republiky v roce 2005

Mapy obsahu 137 Cs v humusu lesního ekosystému České republiky v roce 2005 Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. 140 00 Praha 4, Bartoškova 28 Mapy obsahu 137 Cs v humusu lesního ekosystému České republiky v roce 2005 Zpráva SÚRO č. 26 / 2011 Autoři Helena Pilátová SÚRO Ivan

Více

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce č.1 Stanovení dusičnanů ve vodách fotometricky Předpokládaná koncentrace 5 20 mg/l navážka KNO 3 (g) Příprava kalibračního standardu Kalibrace slepý vzorek kalibrační roztok 1 kalibrační roztok 2 kalibrační

Více

2. Určete frakční objem dendritických částic v eutektické slitině Mg-Cu-Zn. Použijte specializované programové vybavení pro obrazovou analýzu.

2. Určete frakční objem dendritických částic v eutektické slitině Mg-Cu-Zn. Použijte specializované programové vybavení pro obrazovou analýzu. 1 Pracovní úkoly 1. Změřte střední velikost zrna připraveného výbrusu polykrystalického vzorku. K vyhodnocení snímku ze skenovacího elektronového mikroskopu použijte kruhovou metodu. 2. Určete frakční

Více

NMR spektroskopie. Úvod

NMR spektroskopie. Úvod NMR spektroskopie Úvod Zkratka NMR znamená Nukleární Magnetická Rezonance. Jde o analytickou metodu, která na základě absorpce radiofrekvenčního záření vzorkem umístěným v silném magnetickém poli poskytuje

Více

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Vyučující: Ing. et Ing. David Hynek, Ph.D., Prof. Ing. René

Více

FTIR analýza plynných vzorků, vzorkovací schémata.

FTIR analýza plynných vzorků, vzorkovací schémata. FTIR analýza plynných vzorků, vzorkovací schémata. Dr. Ján Pásztor, Ing. Karel Šec Ph.D., Nicolet CZ s.r.o., Klapálkova 2242/9, 149 00 Praha 4 Tel./fax 272760432,272768569,272773356-7, nicoletcz@nicoletcz.cz

Více

Statistika. Regresní a korelační analýza Úvod do problému. Roman Biskup

Statistika. Regresní a korelační analýza Úvod do problému. Roman Biskup Statistika Regresní a korelační analýza Úvod do problému Roman Biskup Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta (Zemědělská fakulta) Katedra aplikované matematiky a informatiky 2008/2009

Více

Hygienická problematika nelegálních chemických skladů

Hygienická problematika nelegálních chemických skladů Hygienická problematika nelegálních chemických skladů Ing. Vladimír Kraják, Ing. Hana Tamchynová, Dis. Kateřina Petrová vladimir.krajak@pu.zupu.cz Praktický příklad přístupu k hygienickému screeningovému

Více

Proč studovat hvězdy? 9. 1 Úvod 11 1.1 Energetické úvahy 11 1.2 Zjednodušení použitá při konstrukci sférických modelů... 13 1.3 Model našeho Slunce 15

Proč studovat hvězdy? 9. 1 Úvod 11 1.1 Energetické úvahy 11 1.2 Zjednodušení použitá při konstrukci sférických modelů... 13 1.3 Model našeho Slunce 15 Proč studovat hvězdy? 9 1 Úvod 11 1.1 Energetické úvahy 11 1.2 Zjednodušení použitá při konstrukci sférických modelů.... 13 1.3 Model našeho Slunce 15 2 Záření a spektrum 21 2.1 Elektromagnetické záření

Více

RADIOAKTIVITA A IONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ

RADIOAKTIVITA A IONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství RADIOAKTIVITA A IONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ Jiří Švec Doplňující učební text pro předměty Bakalářská fyzika, Aplikovaná fyzika,

Více

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Řada střídačů TripleLynx Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Maximální výkon po celý den Střídače

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

Vliv realizace, vliv přesnosti centrace a určení výšky přístroje a cíle na přesnost určovaných veličin

Vliv realizace, vliv přesnosti centrace a určení výšky přístroje a cíle na přesnost určovaných veličin Vliv realizace, vliv přesnosti centrace a určení výšky přístroje a cíle na přesnost určovaných veličin doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D. Fakulta stavební ČVUT v Praze 1 Úvod Při přesných inženýrsko geodetických

Více

Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I. Vypracoval: Jana Čurdová, Martin Kříž, Vít Marek. Dne: 2.3.

Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I. Vypracoval: Jana Čurdová, Martin Kříž, Vít Marek. Dne: 2.3. Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I. Vypracoval: Jana Čurdová, Martin Kříž, Vít Marek. Dne:.3.3 Úloha: Radiometrie ultrafialového záření z umělých a přirozených světelných

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (54) Způsob vyhodnocování řady opakujících nazávialých měření jaderného záření

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (54) Způsob vyhodnocování řady opakujících nazávialých měření jaderného záření ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A ( 1fl ) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ ' (ер (23) Výstavní priorita (22) Přihlášeno ю 05 82 (21) PY 3353-82 (51) Int CI. J G 01 I 33/36 ÚŘAD PRO VYNÁLEZY

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (40) Zveřejněno 31 07 79 N

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (40) Zveřejněno 31 07 79 N ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A (19) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 196670 (11) (Bl) (51) Int. Cl. 3 H 01 J 43/06 (22) Přihlášeno 30 12 76 (21) (PV 8826-76) (40) Zveřejněno 31 07

Více

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku. Pracoval: Jakub Michálek

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku. Pracoval: Jakub Michálek Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM I. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku Pracoval: Jakub Michálek stud. skup. 15 dne: 20. března 2009 Odevzdal dne: Možný

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská. Příloha formuláře C OKRUHY

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská. Příloha formuláře C OKRUHY Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Příloha formuláře C OKRUHY ke státním závěrečným zkouškám MAGISTERSKÉ STUDIUM Obor: Studijní program: Jaderná chemie Aplikace přírodních věd Jaderná chemie 1. Jednoduché

Více

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů energií (mechanické, tepelné, elektrické, magnetické, chemické a jaderné) při td. dějích. Na rozdíl od td. cyklických dějů

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ

MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ Má-li analytický výsledek objektivně vypovídat o chemickém složení vzorku, musí splňovat určitá kriteria: Mezinárodní metrologický slovník (VIM 3),

Více

Předpoklad o normalitě rozdělení je zamítnut, protože hodnota testovacího kritéria χ exp je vyšší než tabulkový 2

Předpoklad o normalitě rozdělení je zamítnut, protože hodnota testovacího kritéria χ exp je vyšší než tabulkový 2 Na úloze ukážeme postup analýzy velkého výběru s odlehlými prvky pro určení typu rozdělení koncentrace kyseliny močové u 50 dárců krve. Jaká je míra polohy a rozptýlení uvedeného výběru? Z grafických diagnostik

Více

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek / 1 ZPRACOVAL Martin Hložek TMB MCK, 2011 ZADAVATEL PhDr. Margaréta Musilová Mestský ústav ochrany pamiatok Uršulínska 9 811 01 Bratislava OBSAH Úvod Skanovací elektronová mikroskopie (SEM) Energiově-disperzní

Více

Školení CIUR termografie

Školení CIUR termografie Školení CIUR termografie 7. září 2009 Jan Pašek Stavební fakulta ČVUT v Praze Katedra konstrukcí pozemních staveb Část 1. Teorie šíření tepla a zásady nekontaktního měření teplot Terminologie Termografie

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

Pravděpodobnost v závislosti na proměnné x je zde modelován pomocí logistického modelu. exp x. x x x. log 1

Pravděpodobnost v závislosti na proměnné x je zde modelován pomocí logistického modelu. exp x. x x x. log 1 Logistická regrese Menu: QCExpert Regrese Logistická Modul Logistická regrese umožňuje analýzu dat, kdy odezva je binární, nebo frekvenční veličina vyjádřená hodnotami 0 nebo 1, případně poměry v intervalu

Více

Zdroje optického záření

Zdroje optického záření Metody optické spektroskopie v biofyzice Zdroje optického záření / 1 Zdroje optického záření tepelné výbojky polovodičové lasery synchrotronové záření Obvykle se charakterizují zářivostí (zářivý výkon

Více

Neuronové časové řady (ANN-TS)

Neuronové časové řady (ANN-TS) Neuronové časové řady (ANN-TS) Menu: QCExpert Prediktivní metody Neuronové časové řady Tento modul (Artificial Neural Network Time Series ANN-TS) využívá modelovacího potenciálu neuronové sítě k predikci

Více

Ing. Radovan Nečas Mgr. Miroslav Hroza

Ing. Radovan Nečas Mgr. Miroslav Hroza Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. Hněvkovského, č.p. 30, or. 65, 617 00 BRNO zapsaná v OR u krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3470 Aktivační energie rozkladu vápenců a její souvislost s ostatními

Více

Přirozená ombinace SYSTÉM HYBRIDNÍHO TEPELNÉHO ČERPADLA DAIKIN ALTHERMA VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY

Přirozená ombinace SYSTÉM HYBRIDNÍHO TEPELNÉHO ČERPADLA DAIKIN ALTHERMA VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY Přirozená ombinace SYSTÉM HYBRIDNÍHO TEPELNÉHO ČERPADLA DAIKIN ALTHERMA VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY 2 Budoucnost je tady 3 a je ohleduplnější k životnímu prostředí, energeticky účinnější a nákladově

Více

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Teorie Stanovení celkových proteinů Celkové množství proteinů lze stanovit pomocí několika metod; například: Hartree-Lowryho

Více

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf.

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf. Experimentáln lní měření průtok toků ve VK EMO XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký Systém měření průtoku EMO Měření ve ventilačním komíně

Více

Hydromechanické procesy Obtékání těles

Hydromechanické procesy Obtékání těles Hydromechanické procesy Obtékání těles M. Jahoda Klasifikace těles 2 Typy externích toků dvourozměrné osově symetrické třírozměrné (s/bez osy symetrie) nebo: aerodynamické vs. neaerodynamické Odpor a vztlak

Více

Mobilní Ramanův spektrometr Ahura First Defender

Mobilní Ramanův spektrometr Ahura First Defender ČVUT v Praze, Kloknerův ústav, Šolínova 7, Praha 6 Mobilní Ramanův spektrometr Ahura First Defender Příručka Ing. Daniel Dobiáš, Ph.D. Doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc. Praha 2009 Anotace Příručka obsahuje

Více

Hlásič vyzařování plamene, aktivovaný infračerveným zářením pro prostředí s nebezpečím výbuchu v zónách 1 a 2

Hlásič vyzařování plamene, aktivovaný infračerveným zářením pro prostředí s nebezpečím výbuchu v zónách 1 a 2 DF1101-Ex Cerberus Hlásič vyzařování plamene, aktivovaný infračerveným zářením pro prostředí s nebezpečím výbuchu v zónách 1 a 2 Pro venkovní i vnitřní použití Vyhodnocení pomocí trojice senzorů: - detekce

Více

Detekce a měření ionizujícího záření v Centru nakládání s radioaktivními odpady

Detekce a měření ionizujícího záření v Centru nakládání s radioaktivními odpady Detekce a měření ionizujícího záření v Centru nakládání s radioaktivními odpady Radiologické metody v hydrosféře 09 Ţďár nad Sázavou, 5. a 6. května 2009 Josef Mudra 7.5.2009 1 Ionizující záření (IZ) Při

Více

Atomová a jaderná fyzika

Atomová a jaderná fyzika Mgr. Jan Ptáčník Atomová a jaderná fyzika Fyzika - kvarta Gymnázium J. V. Jirsíka Atom - historie Starověk - Démokritos 19. století - první důkazy Konec 19. stol. - objev elektronu Vznik modelů atomu Thomsonův

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH Jan Hruška TV-FYZ Ahoj, tak jsme tady znovu a pokusíme se Vám vysvětlit problematiku vedení elektrického proudu v látkách. Co je to vlastně elektrický proud? Na to

Více

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Jaderná energie je energie, která existuje

Více

Úloha 3-15 Protisměrné reakce, relaxační kinetika... 5. Úloha 3-18 Protisměrné reakce, relaxační kinetika... 6

Úloha 3-15 Protisměrné reakce, relaxační kinetika... 5. Úloha 3-18 Protisměrné reakce, relaxační kinetika... 6 3. SIMULTÁNNÍ REAKCE Úloha 3-1 Protisměrné reakce oboustranně prvého řádu, výpočet přeměny... 2 Úloha 3-2 Protisměrné reakce oboustranně prvého řádu, výpočet času... 2 Úloha 3-3 Protisměrné reakce oboustranně

Více

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu.

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu. Pracovní úkoly. Změřte účiník: a) rezistoru, b) kondenzátoru C = 0 µf) c) cívky. Určete chybu měření. Diskutujte shodu výsledků s teoretickými hodnotami pro ideální prvky. Pro cívku vypočtěte indukčnost

Více

Úloha č.: I Název: Studium relativistických jaderných interakcí. Identifikace částic a určování typu interakce na snímcích z bublinové komory.

Úloha č.: I Název: Studium relativistických jaderných interakcí. Identifikace částic a určování typu interakce na snímcích z bublinové komory. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM IV Úloha č.: I Název: Studium relativistických jaderných interakcí. Identifikace částic a určování typu interakce na snímcích

Více

Četnost brýlové korekce v populaci

Četnost brýlové korekce v populaci Prezentace k přednášce, přednesené na kongresu Optometrie 2013 V Olomouci 21. 22.9 2013 Četnost brýlové korekce v populaci RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D. Katedra optiky PřF UP Olomouc Kontakt: wagnerj@prfnw.upol.cz

Více

Pojem a úkoly statistiky

Pojem a úkoly statistiky Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Pojem a úkoly statistiky Statistika je věda, která se zabývá získáváním, zpracováním a analýzou dat pro potřeby

Více

Hodnocení kvality logistických procesů

Hodnocení kvality logistických procesů Téma 5. Hodnocení kvality logistických procesů Kvalitu logistických procesů nelze vyjádřit absolutně (nelze ji měřit přímo), nýbrž relativně porovnáním Hodnoty těchto znaků někdo buď předem stanovil (norma,

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS 1 Rozsah a účel Postup je určen pro stanovení obsahu melaminu a kyseliny kyanurové v krmivech. 2 Princip

Více

č.. 6: Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

č.. 6: Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Pedologické praktikum - téma č.. 6: Práce v pedologické laboratoři - půdní fyzika Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Půdní

Více