, r-~-. C:-I.,.\ - u- _ plne harmonizovány se systémem EU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ", r-~-. C:-I.,.\ - u- _ plne harmonizovány se systémem EU"

Transkript

1 2 1. prednáška Metrologi~ - souhrn všech CilDOStía znalostí souvisejících s merením. Úkolen1 je zajistit presnost správnost a jednotnost merení. Legální metrologie - organizacní a výkonná stránka, administrativa, finance atd. Podnikové metrologie - metrologická pracovište ve firmách. Metrologie strojírenská - zabývá se merením ve strojírenství ve všech fázích výroby ~ Metrologie geometrických velicin: 1) rozmery, vnejší a vnitrní 2) mereníúhlu- rovinné 3) úchytkytvaru a polohy 4) struktura povrchu = mikrogeo111etrie =>metrologie délek Veliciny: geometrické 56%, elektrické 18%, materiálové 8%, teploty 5%, tlak + prutok 4%, dynamické 4%, fyz. - chemické 3%, kinematické ostatní 1%, 1%!nstituce v CR Nadrazeným kontrolním úraden1je Ministerstvo prun1yslua obchqdumpo Jemu podrízenýmje Ústav pro normalizaci, metrologii a zkušebnictví ÚNMZ Jemu podrízená pracovište: - Ceský normalizacní institut CSN- vytvárenía distribuce norem, r-~-. C:-.,.\ - u- _ plne harmonizovány se systémem EU -normy CSN, EN, SO. tpn,..,1f!j-~jnt.! 7 ~ '. vcf'f/ '. r; JA - Ceský metrologický institut CM- odborná a výkonná cinnost.,\y~~ C-."-.,'. LL. Zabezpecuje jednotnost a presnost meridel - etalonáž - Ceský institut pro akreditace CA - akreditacní cinnost, certifikace laboratorí atd. Do systémuješte patrí metrologické st. Laboratore - výroba meridel, uživatelé atd. Zá~l.adnímzákonemje: Zákon c. 505/1990Sb. - ct:r ~t"'-c~r ~~'- z:...:~l' Á,~'\),~.- Mendla -'2.~ethalony. \~Jt_ '\/~~\--- -i".\ -1. stanovená, meridla "". * ~N \ <;0 ~DOQ -.~...L~,-_~ r.\yi.i dl r 11 { -- r : 1\ -~. pracovnl men a -'-"""~ -'> Q-.\~ 1'~,.-.c-''''>- ~~'L"--.:- * stanovují se = podléhají úrednímu overování.,-;':!;'-"~,.v1..~ ~. ~'L/2.&o'~~Cf-.- - pro duležité oblasti (ochrana zdraví, živ. prostredí) T"",,u~ {,'~í r-- ~~ltdélková meridla, merická páslua, taxametry, teplon1ery, tlakomery Napojení na mezinárodní instituce: Mezinárodní úrad pro míry a váhy BPM 1875 Mezinárodní organizace pro normalizace SO 1946 Mezinárodní organizace pro legální metrologii OML 1955 Mezinárodní elektrotechnická komise EC 1904 návaznost:- vlastnost výsledku luerení nebo hodnoty ethalonu, kterým je urcen a prokázán vztah k príslušnýn1 ethalonluu n1ezinárodnímnebo národním pomocí neprerušeného retezce porovnání.'. - 1-

2 2 1. prednáška Zje4n9d_y:~~~éschén1a návaznosti v CR Úroven * Mezinárodních ethalonu BPM * Národních ethalonu ~ -. lab~prin1ární - národní metrologické instituce etaloná~e ':---'", ~ " jiných zen1í (D, OB, F) v <\Jab.sekundaml CM! i etalonáže \ * Referencních a pracovních etalonu akreditov~né kalibracní lab. akre~~ované lab. (Státní metrolog. strediska) * Pracovních meridel,..v m 0 _ t- i Uživatelé meridel- výroba, obchod, státní správa, finny, zdravotnicí atd ~-._---_._-_ o J Návaznost výrobku a meridel na jednotku délky * ztelesnení míry METR (casová definice) v LASER (realizace) i * realizace míry interferometrický komparátor t koncová merka ~... ~.. ~ pracovní n1eridla ~-- (kalibr, rnikrometr, snímac, délkomer, mikroskop) t výrobní stroj, obrobek, konecné produkty laserinterferometr {t cárkové lnerítko vznikla metrická konvence * laserje ethalommetru- cervená barva, A= 633 nm stabilita vlnové délky 10-12m Ethalon - je meridlo nebo referencní lnateriál, merící systém, který je urcen k definování, ztelesnení, uchování a reprodukování urcité jednoty = veliciny - je hmotný i nehmotný primární - metr. vlastnosti dosahují maximálním = novýmpoznatkum vedy a techniky sekundární - hodnota stanovená navázáním na primární ethalon (pro m - koncové merky) - 2 -

3 3 2. prednáška Mezinárodní"n1etrologickýslovník CSN O Praváhodnotaveliciny- charakterizuje hodnotu v urcitéln okamžiku, ideální pojem Konvencne pravá hodnota - muže nahradit pro daný úcel pravou hodnotu -etalony, referencní materiály, kalibry Merící metoda - všeobecný souhrn teoretických poznatku a praktických operací -prímá - hodnotu n1er. Veliciny urcíme prímo bez n1erení velicinjiný!n = prímá porovnávací metoda - neprímá - ke zjištení veliciny 111erÍlllejiné veliciny a dopocítáme ~ výpocet -kolnparacní= porovnávací - porovnáválne délky se známou hodnotou téhož druhu = diferencní l11etoda Opakovatelnost n1erení- tesnost shody za merení za stejných podmínek (merí1nev case stejnou metodou, prístrojem, v krátkém case, 1 clovek) - opakovatelnost = rozptyllnerení -jeto jeden z paran1etrumeridla Reprodukovatelnost -tesnost shody pri zmene podmínek Giné místo a podmínky, osoba) -výsledek se musí sejít v urcitém rozmezí = nejistote Korekce- hodnota,kteroualgebraickyprictuk výsledku -predpokládaná chyba n1erení -korekcní soucinitel- násobím jím výsledek (prímo definujeme ve výpocetnín1programu) CAA - pocítacová kompenzace chyb (souradnicové merící stroje) Reversibilita = hystereze - vlastnost, která charakterizuje schopnost dávat rozdílné indikace pri pohybu smeren1dolu a nahoru (zmení veliciny) Požadavky na merící laboratore -vyloucení vnejších vlivu (otresy, teploty, el. sít) => sklepní - suterénní prostory, orientace na sever -on1ezeníprašnosti ~ dvojité tesnení, klimatizace -porádek un1ístení -okolní prostredí bez otresu - nonnalizovaná teplota je 20 C Chyby merení - nahodilé - nepredvídatelné * -systematické G - hrubé (omyly) - neuvažujeme =>testy extrén1níchhodnot (Srubsuv test), jednotné merení 3x - merín13xlhodnotu minimálne * aritmetický prumer slnerodatná odchylka - 1 X=-L x. n ;=1 1 ( Sx=,/-'L Xi-x n -1 i=1 _ ) 2 variacní rozpetí variacní koeficient v = sx x -=- X - 1-

4 3 2. prednáška Gausuv zákon noffi1álního rozdelení ~ / Systematické +, : li. "\./ /: 'W T\...'./ 1\ \ / i' :,: ', ~..',,. '. ) /: '.. : /, " --, ~ { ~ : : '--" - l--.._"'''. 1 3([" 2([" V AU <J 20 3({ ' VU~~...-:::....--'í chyby 9~ ~. i. q9tl % ~ ''' _ ::=-1 mužeme vypocítat - velikost, smysl, nebo odhadneme známé - vyloucení korekcí neznámé- zacházímes nimijako s náhodnými Vivy na presnost merení ) chyby noffi1álu= ethalonu Cikoncová merka má svou úchylku) 2) chyby zpusobené pozorováním ~ osobní chyby, nedokonalost smyslu, nedbalost paralaxa pri odecítání --) úhel, pod který se díváme lepší ztotožnovat rysku s dvojryskou než rysku s ryskou, využití fotobunek 3) merícísíla,hmotnostsoucásti- rádove rozptyl pri vlivu O,OON N podle druhu l11erení struktura povrchu ~ geometrické vlastnosti (Ra) vzniká chyba tzv. potlacením - merení tyce 2Á L 1 --!~ h i.--=:-... L 4) chyby metody- chyby merící metody, nesprávná aplikace, mnoho vlivu 5) chyby zpusobené vnejšími vlivy - teplota, zjistíme povrchovou teplotu, ale ne uvnitr - dilatacní, rozmístení v místnosti (dle umístení a výšky) => chceme nejstabilnejší teplotu -vlhkost duležité pro -barometrický tlak optické metody - chvení, el.mag. pole, atd. Nejpoužívanejší merící zarízení => Laserinterferometr L - rozlišení A/512 - nejistota 0,1 J-lm/hll - pouze pri n1erení ve vakuu -užíváme kompenzacní jednotku - sleduje veliciny p, cp,t a automaticky koriguje výsledek => nej istota:, J-lm/1m - 2-

5 3 2. prednáška 6) chyby zpusobené l11erícímprístrojenl - chyba konstrukce, nlerítek, prímost vedení, vule, opotrebení -presnost merících prístroju - hlavní char. vlastnost - schopnost meridla poskytovatúdaje shodne s pravou hodnotou merené veliciny a) správnost - údaju, více poctu merení ~...,porovnat s konvencne pravou hodnotou b) stálost - variacní rozpetí Merící protokol by nlel obsahovat údaje o nejistote merení = presnost nlerení = nlax. chyba Si = Ai + Bi. L :5;Ci U95= Kt + L/K2 95% pravdepodobnost Trumprtuv diagrall1-) cím vetší L tím je chyba vetší J.',-' r/ ' (; l' ~ " '( l( 1.1~" 1: p ;4('(' 1(,tJ't( /? 'e? '".~., ' <;." 11, _ ~ ' r { '.", p ~~ ~.: q ' c / L - /,i t L[m~] i - pocet souradnic, které práve nleríme i = 1 délka losa, 1 snler i = 2 v rovine, nastavení polohy i = 3 v prostoru (sour. stroje) - s poctem souradnic chyba roste délkomer Zeis: S =:t [1,5 + L/OO]!J.m Celková nejistota merení: -zahrneme chyby všech velicin * relativní chyba 8 = ~L/L LlL= 8. L A Lc T L ~ tj. - LlJJnáhodné+ ~ systematické ~ -f rh&l Nemáme-li nejistotu danou, je nložno ji spocítat nebo odhadnout. -;:::-.- 'A - 3 -

6 4 3. prednáška Pevná mezní meridla = kalibry na merení tvaru (úhelník, prusvitky) na merení rozmeru * Nomlalizované n1ezníkalibry - díry ~ váleckové -hrídele - 20H7 ~ kroužky, trnlenové kalibry (obrocáky) * Pri kontrole kalibru musí být zachován Tayloruv princip kolnplexnívyjádrení tvaru a velikosti soucásti dobrá strana- musí nítjmenovitý tvar a velikost ---lehce projde znletková strana - nlusí un10žnitdvoubodové merení --- lehce se zachytí -- stací jeden parmnetr minlo tolerancní pole ~ zll1etek /wr;.v1 f -' :..- _ f ~/ "/.' /.'~.1 ~-- -1-' ---- ~L JL j-_c-t--',- _." ~-..4 "L V. Rozdelení kalibru - dí1enské- presnejší - prejímací - pro prejí1nací orgán - volnejší tolerance - porovnávací - nejpresnejší - slouží ke kontrole kalibru - porovnání1n --' -' J V- ~</. '--, ÓH,. E6 - úchylka tvaru - válcovitost, roviooost, kruhovitost možnost užití kalibru (zxy) * Principy meridel komonální m~ridlo- prenosné, jednoduché, v podstate merítko délky mikrometrické šrouby - stoupání 0,5 mm - délka max 25mnl šuplery - asi tak do lmln prevody: pohyb dotyku na merenou plochu - mechanický prevod - klínový prevod - torznínl páskenl- v lab. lnikrokátoru (pásek z Bc), rozlišovací schopnost tisícina - deseti tisíci na mechanicko optický - zrcátko se otácí nlechanicky, žárovka - paprsek - zrcadlo => autokolinlace - 1 -

7 4 3. prednáška -elektrický - elektrokontaktní hlavice - pohyb mezi kontakty, jilniž VYll1ezÍn1tolerancní pole - merící a trídící automaty - kapacitní snímace c = c;. s/d s - plocha desek d - vzdálenost desek c;- permitivita c - kapacita je závislá na vzdálenosti desek - indukcní snín1ac- nejpoužívanejší, nejrozšírenejší sní1nacpro lnerení délek Rs = (O.L (O- kruhová frekvence proudu L - indukcnost Dosadíme Ohmuv zákon: 1= f(d) - proud je fcí vzdálenosti není obecne lineární x promenná vzduchová mezera - pro diferencní nebo kolllparacnímetodu - otevrený n1agnetickýobvod. -pneumatický prevod- princip klapka tryska -používáluevzduchu- zmenadélkyje prevedenana zmenutlaku nebo pn1tocného množstvívzduchu -princip tlakového pneun1atickéhoprístroje: 1~ - ~...~ Fl U_.~<==--~. ~ \?z. '/ 1 -, ~. --~-~- r1 r: 2. (2 :- (2.) +1 r1 f2 =- t ; ( z /. -rozsah merení Zmax= d2 / 4 - pri velkém prurezu F2- dochází k volnén1u výtoku vzduchu - 2- z

8 V 4 3. prednáška - nízkotlaký pneumatický prístroj SOLEX - korekce tlaku ponlocí kapaliny (hloubky ponorení) -rotalnetry - prevod na zmenu prutocného množství - potrebujenle zdroj tlakového vzduchu - cistice, regulátory, rozvody - jde o nlerení bezdotykové -) bez opotrebení Délkomery- merenívjedné souradnici nlerení v jedné souradnici, prístroj pro lnerení délek do laboratorí, prímé 111erení speciální prístroje -porovnání soucásti s kalibrem - merítkeln -odmerovací systémy => cárková stojnice = n1erítko- sklenené, leptané... =>inkrementální - digitální - pomocí elektrického systén1u- základenl je zase delené l11erítko Dve základní usporádání -lnerítko x soucást 1) vedle sebe 2) za sebou - dle toho nám vzniká chyba - 1., 2. rádu ad 1) Usporádání vedle sebe v (paralelne) J.- dw btt.l /-1V o r- -O.h_. o...~.h. i 'NJ': t.~({ 0: '_0'_' - o-o.o-o \---o~o t.o-j-l, f ' 1- j AO.h... _ r.\,.,.,-o..-"-f- -- -f'.-f r~!, \ o '.. \ \ r J.-" \.- P7\ lo i L..- ;;» tgcp= F / v => F = v. tgcp~ F = v. cp tgcp= cp+ 1/3 cp3+ 2/15 cps+ 17/315 cp?+... cp- v radiánech - vzniká chyba l.rádu - chyba l.rádu je úmerná l.mocnine úhlu sklopení cp. v ;

9 prednáška ad b) Usporádání za sebou (v jedné ose) príkladen1je mikrometr Abb~l~okOlnp~rátoro~ýprincip. L \.-;.~., :~.' ~; \- "~. í!f ~ ~~.. t;! ;. \ ~ i~.'. t.:; /' '''''''':'' --7. o "'0,("2, ;' ~ F=Ln-L cos <p = - <p2/2!j+'~~/4! ~o<p6/6!... F = Ln (1-cos<p), F = Ln. <p2/2 Chyba 2.rádu - úmerná druhé 1110cnineúhlu klopení a merené délce -je podstatnemenšínež chyba l.rádu 'i 2. veta- vyloucenín1chyb.rádu musí být soucásta merítkousporádányvjedné ose za sebou ~ Abbeho komparátorový princip 1. veta - pri merení kolmém k ose pozorování nemá se posouvat pozorovací n1ikroskop,ale soucást, jinak vzniká chyba.rádu (také Abbeho veta) Pr.: <p= l arc l' = 0,00029 F = 1SJ..lm o 100 mm, L = SOmm šuplera dodržen 1. Ab.princip F = 0,0045 n1lt Merítka se používají vetšinou sklonena ~ stupnice rytá, leptaná Merítka se kontrolují --+ kalibrují (merení leserinterferometrem A./ 512) -4-

10 4" prednáška )élkol lery - mereníve dvousouradnicích - merí,'í mikroskopy profilprojektory dva slllery v rovine, musí být na sebe kolmé,. merc11íbezdotykové -» optické ~" ~-_/ 7'--~ 1 Q!rd;.r] i 11/ \ (/. ). 1"_ \" -- ~.="::!.:-::'-"~- 1_ '=:..=J? vv HER,'TVL v specj{;jnípríslušenství na merení závitu ~ejistula merení: mikru:)kopzcis -» U = :t 2,2 + L / ,7 K -resno<;.tmerítka není to samé jako presnost n1eridla \ r mikr' )skopu - chyba polohováním stolu vuci meridlu náhodná a systen1atická chyba + další clen K - hranový koeficient Koeficient kvality hrany \ ~ - k(leficient zpusobilosti \,Pk-lJeficientvyužitízpusobilosti P, " \ ~m- t( same pro stroj, \ mk \ 'g - pt') merící prístroje (Gauge) 'rofilp"..ojektory- pro menší tvarové in'o] \ ~,. [~-~"1~_;~~=1!' tou~j- luur.!i}j:t...., " '. =-.~=-._-- '- ~ ~BJJ;';tnV " '--/::--'~i,\ '. \ \ -- ;( \ ~- \... _. --, \ '. ~ 4 _.., '\.~.., \ '\ \ '? o. 1 \\., HA1]J/tt \' ~

11 2 Software- pro vyhodnocení na mikroskopech : M2D 4. prednáška () >f,y". -/._.~.~ '~~ --' ~,--- Merení úhlu.~,._n" _~~=-:- "... rovinné úhly --definice úhlu - rovnomerne rozdelená kružnice --jednotkaúhlu-[rad, 0] -4 /~\ '-', j \ i \, i..' ~ chf/k;; -=7 jr;, O tj -=?UA'Ú/~ -?> rkiiit -"> C/0/?-1 + rk-';'? 1 - typvt/,-nu/ 1m- JV" d/~ P(JokJ'?? Základní pojmy - úhlová míra - meridlo, které trvale reprodukuje nejakou známou hodnotu úhlu -úhlomerný prístroj - meridlo, které slouží k prevodu mereného úhlu (nebo jiné veliciny, kteráje s ní ve vztahu) na indikaci -merení prímo nebo prostrednictvím jiné veliciny -úhlovémeridlo- technickýprostredekna mereníúhlu ~ zahrnujeúhlovémíry a úhlomemé prístroje -2-

12 3 5. prednáška - porovnáváme m.erenýúhel se známýmnebo máme zprostredkovanou velicinu Metody merení úhlu: 1) pevné úhlové míry (merky, úhelníky) 2) trigonon1etrickémetody - užití goniometrických funkcí ~ neprímá metoda,z délek 3) metody goniometrické - porovnání mereného úhlu s úhlomemou stupnicí ~ celý nebo delenýkruh. - úhlová stupnice - LMBUS (kruhové cárkové merítko) Úhlové míry - koncové - cárkové - úhlové merky - kombinacní, sestavení jakéhokoli úhlu -sada 8ks 90 /60 /30 14 / 9 / 3 /1 30'/15'/5' po 5'sestavímejakýkoli úhel -merky dáváme do prípravku nebo nasáváme -polygony - pravidelné vícebokéhranoly s definovanými úhly, má to zrcadlové plochy -materiál, kremenné sklo, tavený kremen ~ minimální tepelná roztažnost -delící disky- kotouce s dírami na delení -úhlové šablony Úhelníky - ruzná velikost a provedení -ploché, príložné vlasové ~ šablona - ruzné presnosti - nejistota: odchylka na rameni urcité délky Sinusové pravítko - presné nastavení úhlu pomocí fce sinus kh L - cárková - velmi presne rytá merítka - digitální výstup (princip tmavé x svetle pole) - 1, 10',4' - delení intervaly Úhlomemé prístroje úhlomery- mereníúhlu,nastaveníúhlu úhlomemé okuláry - optický úhel merený na mikroskopech kruhové delící prístroje -optické delící hlavy --vodorovná osa otácení O. t.u/"r -- použití v kombinaci s délkomerem - d e " l Clsto " y -- svislá osa rotace -- optika jako príslušenství Díl ~. L_ ~~~~i-+q+-9 / ~ UtJM.t4nJ1JT L!MBU~ - 1-

13 0 3 Prístroje na merení malých úhlu Libela - vodováha - užívajíse k mereníúchylektvaru. -ustavení vodorovné polohy -merení malých, velmi malých úhlu - kapalinové - kyvadlové 5. prednáška * kapalinovélibely- eter, sirouhlík, líh ~ nápln o -kulicka musí mít urcitý polomer taoblení -citlivost T = d / R R=d/<p - prevýšení na délce 1m: 2" =>0,01 / m R = 206,... m - rozsah merení -nekolik vterin - velmi malý úhel - oblouk nahradíme secnou \ - rozdíl mezi secnou a obloukem < 0,0005 Jlm ~ 40' -, uvádí se vetšinou v mm/m ale nejlepší je v ",, -merení do 1stupne - kolincidencní libela rozmezí - mikrometrický šroub ~ náklon ~ odecet úhlu * kyvadlové libely- princip induktivního snímace, základnaje svislá, jádro mezi dvemi cívkami, výstup je digitální,rozsahmereníkolem10' Sklonomery- kombinace úhlomeru s libelou, mužen1emerit jakýkoli úhel, nejen malý Autokolimátory- kombinace dalekohledu a kolimátoru -kolimace paprsku -odraz techto paprsku od rovinného zrcadla ~ o_oo F._0.00'_ j O,_,l..c-;;r \: 0 -~o_o r,! p' ~~ <p = S / 2F... principautokolimace jedny z nejpresnejších prístroju na merení úhlu, rozsah merení 10', rozlišení 0,1' schémaautokolimátoru: 1" = 4,84J.!m m ~~ merení úchylek tvaru ~ rovinnost, kolmost, rozlišení 0,05' -2-

14 3 Merení kuželu L prednáška D (D-d) L = 2tg a/2 = 1 : Kuželovitost.. ~ - dve merící metody: a) dva prumery a vztažná délka ctl~_~' b) merenúhlu - sin pravítkem,na mikroskopu,merítkem speciální kuželomery pomocí merek - merení ponl0cí koncových a vackových kalibru H i~ ----.~,<:... tg \V12 = (M-N) 2(H-h) J... - :> ' K'OO -?-..e.- \:fn\ -LlLJ tj : '~. '-= ~i _.,. ~_~.0". :o c:::::::

15 ,,/ 3 6. prednáška' Merení závitu venujeme se metrickému závitu závitové kalibry / ' (\"! -"-.,,. "'- l:)1.d,ol - šroub: d, d}, d2- nejduležitejší pro fci závitu, p- roztec, a =>tyto hodnoty se mení H = 0,866 p Vnitrní závit: D, Dl, D2 Komplexní kontrola závitu ~ pomocí mezních závitových kalibru DS, ZS, mez opotrebení, také zde platí Tayloruv princip DS - rozmery i tvar odpovídají ideálnímu závitovému profilu - délka závitu = 80% délky zašroubování ZS - dvoubodový styk meridla, težko proveditelné -musí tíhu zachytit, nesmí zadírat - zkrácený profil J -~ n r-..\ :' ".- \ " \ \../ \/, '""",- 1, Kontrola závitu kalibry '--"--'----- kalibr šroub matice._.0.-" o _.~-- ~._-~ -- :;"-- o.... u _ dobrá strana závitového tmu DS ZS \ zmetkový dobrýzávitovýkroužek trmenový zmetková strana závitového tmu ~krocák) Na závitech se kontroluje d, dl, d2,a, p ~kr~cený profil) Kontrola vnejšího závitu -optické merení. \.. 1\. n..r "..'...,.... \.' -hodnotastredníhoprumeru,meríse 2x =>dvabokya bere sejejich.".,,:!..--~~ _~,, prumer ~ merení na mikroskopu ~ nitkový kríž,, ;' ".~' /"-- úhel. /l:./r \j "')l ~ nevýhoda - nezaostríme obe strany boku (oba body) ~ šroubovice ~ musím ostrit do osy používáme metodu osového rezu (speciální nožík) - * prumetová metoda ~Y'(' O1t),,, - celo nožíkuje vose upínacích tnlu na, ' ~ J mikroskopu \, ;' -na nožicíchjsou rysky. -:0:O,1.,.,! Ztotožnuji rysku na nitkovém kríži s ryskou na /~ nožíku ; '~",".J., :!,..J U mikroskbpujsou okuláry vymenitelné, dle mereného druhu závitu : 0.$ ;-~_

16 3 6. prednáška * metoda trídrátková - n1ikrometr, parametr ~ na délkomeru nlíra pres drátky,l'""4 Md2 = d2 +,dd (1~:ll_~~11e1[~)2- p/2 ~t~<x2:tkj, - K2./ fo - i ",' Md2 = d2 + 2x _ K2 X. -" Kl - korekce na šikmou polohu drátku (je to šroubovice Kl = 1+2 J-lm K2 - korekce na odtlacení.,(k2 Bochmanuv vzorec: K2 =0,004Vd d - velký prumer závitu k - merící síla [N] - drátek by se nel dotýkat v míste stredního prunleru => nonnalizované prunlery -dva stupne presnosti drátku-.stupen :t 0,3 /-lm drátku dd= 0,17 + 6,35 2.stupen :t 0,5 /-lm - / ---- ~ \A; i -tli;;~ Y r'n.a,.y~~,l \ {E) - do/c?j v /) djífu. '~'d;~/.!;.f~! k4 li P dd=- a 2cos "2 - dotykové merení roztece - na pinole je nástavec, kulicky v drážkách zdvihu a nlerí se roztec Kontrola vnitrních závitu -závitové kroužky kroužek ~ výkres ~ merení jako vnejší závit, ale nedelá se * porovnávací zpusob - príslušenství k délkomerum -speciální merky, každá representujejeden závitový výrez. X ' ~ ~ Z merek si sestavíme vzorový závit X=a+b+E :c::-.'- :>t Kombinujeme jen merky stejných páru ~ výrobních císel ~~r("y( ~ 't...'r k( f -,.i!0 ' ~' itf l:): ().-6 \c:::: -=-: Pri presné hodnote = výrobe L\D2= O. D2 =D2tabulkové+ L\D2 * místo drátku jsou tanl speciální ra1nínka ~ kulicky L\D2= M - A M... nastaveno A... namereno - 2-

17 ... 3 Koncové merky GPS -' geometrické veliciny => nonny CSN EN SO 3650 ztelesnená míra s jedním párem ploch délka KM - kolmá vzdálenost urcitého bodu merící plochy a plochy merící desticky 6. prednáška -úchylka merky KM od jmenovité délky ln je tc = -ln v libovolnélu bode -úchylkarovinnosti fd c..'.. - rozpetí délky v = lmax- lmin ) J, J; ~' - '. /=:J, / / / / / o...- ',' -. ~\. -, fi, i, ",-;. - Pc '_ '.. ]---~ /. V iuj', trídy presnosti merek: 00, O,1, 2, 3 - staré, už neplatí nevyrábíse mají to být stejné materiály lc - délka ve stredu merící plochy -strední délka ln -jmenovitá délka - predepsaná délka KM ln :f:tc moc presné => K O, 1, 2 - kalibracní trída - urceny pro kalibraci jiných merek K - nejprísnejší požadavky na rovinnost, kontrola jiných merek porovnávacím zpusobelu Kalibrace - porovnávací zpusob - skládání luerek -absolutní - interferencní komparátor --'-'- " -; "~l t-",r l:--~-_j každý bod meríme 3x body, ve kterých se merka merí - do kalibracního listu zaznamenáváme -)- úroven kalibrace (stabilita teploty, klimatizace, úroven laboratore a prístroje) - úroven : nejistota U95= 1: 0,05 + 0,5 L úroven : nejistota U95= 1:0,10+ 1,0L opakovatelnost merení - musí být vyjádren i stav merících ploch a 100% bezvadná plocha b c 75% jedna rýha 50% d 25% x O vyhodit Merení pomocí interference - absolutní postup pro O,K Planparalelní sklícko - rozložení svetla - kopímjí tvar povrchu * 3 podmínky použití interference - vznik interferencního proužku - musíme užít koferentní paprsek Gedenzdroj sjednou vlnovou délkou) -rozdelování paprsku pomocí polopropustné desticky -monocl1foluatickésvetlo -)- jedna barva -)- užijeme disperzní hrano - 3 -

18 3 nterferencní komparátor 7. prednáška Nahore monochromátor (zdroj zárení výbojka nebo laser),7 ;;-,--;;--, \- 10 Lp- t-fpq YO (; (;{. dc4 t "1r4 interferenci mužeme pozorovat, dve vrstvy proužku princip merení J- Z1 ~-" j.. -rj--22. L = i (n 1+ Z 1. ) A 1/2 L, - ' L = (n2+ Z2). A2/2.1_.. 6x u hranolu Laserinterferometr - zanedbáme pocet proužku a pocítáme jen zlomek -."~~ -- J ~,.;: ~ Dá se odhadnou na 5 setin roztece 0-1% ~ zjistím radu zlomku pro ruzné tvary a porovnám se ználllou radou ~ rozdílová rada ~ vyhodnotíme rozmer merky vlnová délka se mení s teplotou, tlak, vlhkost (zjistíme) a provedeme korekci nejistota merení: U95= 0,02 + 0,5 L [).lm] L [mj NovýkomparátorNPL- Tesa - ekvivalent CN u nás, do 300mm kalibruje místo výbojek má dva lasery (cervený + zelený) pozorujeme TV kamerou - rozliší 0,01 cidlo má teplotu, tlak a vlhkost nejistota merení: U99 = 0,02 + 0,2 Lpri 99%pravdepodobnosti - 1-

19 3 7. prednáška Úchylky tvaru a polohy jedna z vlastností povrchové vrstvy integritapovrchu- fyzikální- chem.v. - geometrické v. CH - chemická a strukturální analýza F - tvrdost -zbytkové pnutí - struktura - elektronový mikroskop => textura } zkoušky materiálu G - mikrogeometrie drsnost - vlnitost -makrogeometrie - trhliny (vady) ~ defektoskopie ultrazvuk ~ ÚTP -úchylky tvaru - merení úchylek tvaru rozmerové úchylky - délkomery Jiné delení: l.rád - úchylkytvaru- prímost,rovinnost -makroúchylky 2.rád - vlnitost 3.rád- drsnost k ~ stopy po nástroji ~ periodický profil 4.rád - drsnost: neperiodický profil, nepravidelné menší výstupky 5.rád- krystalickástruktura 1 6.rád - reálný povrch krystal. mrížky J neduležité Profil - tvar -vlnitost -drsnost Prirazení úchylek Roztec : hloubka > 1000 : : 1 100: : 1 5 : 1 Význam úchylek / / úchylky tvaru (makro-) vlnitost (makro-, mikro-) drsnost (mikro-, geom-) \ [( : Vnejší tvar muže ovlivnit konvencne namerenou velikost rozmeru -2-

20 3 7. prednáška Forma tvarové chyby lná podstatnou funkcní roli (i když tolerance rozmeru dodržena) Princip a vyhodnocení merení musí být správne zvoleny, dle funkce soucásti Základní definice: CSN skutecná plocha - plocha, která ohranicuje soucást a ohranicuje ji od prostredí jmenovitá plocha - ideální plocha profil- prusecnici plochy s rovinou prvek- obecnýnázev,kterýza urcitýchpodmínekmuže znamenat:plocha,cára,bod, prusecnice, osa, stred kružnice vztažný úsek - tolerance v urcité oblasti - obalová plocha = prvek = je plocha, která má tvar jmenovité plochy, dotýká se skutecné plochy, leží vne materiálu tak, aby úchylka (od ní) nejvzdálenejšího bodu skutecné plochy mela nejmenší hodnotu (v rozsahu vztažného úseku).~,,"'.".' Zkusíme všechny možnosti a vybereme tu nejmenší -úchylka - maximální vzdálenost bodu od obalové plochy -drsnost povrchu se nezahrnuje do úchylek tvaru -dovoluje se vyhodnotit úchylku i pomocí stredních prvku (strední cára - metoda ctvercu) - strední prvek - má tvar jm. plochy, je potažena vzhledem ke zjištené ploše tak, aby strední kvadratická úchylka bodu skutecné a strední plochy mela minimální hodnotu!y112=min 1 ffjk/j«/1f#-j~ l_~r-..i t'...u_._._._.. i,lv t"/~t ~!'~-1;t Kvantitativne se vyjadruje úchylka tvaru souctem úchylek nejvetších na obe strany stredního prvku v absolutní hodnote lepšíjsou obalové prvky z hlediska funkce, u stredních radeji uvést: obalovéjsou prednostní realizaceobalovéplochy- výpoctem -kalibrovací kroužek ~ pomocí merícího prvku - 3 -

21 1 ' 3 8. prednáška..' j, Merící metody - úplné - odpovídají definici nebo se jí maximálne približují -zjednodušené neúplné - neodpovídají definici v plném rozsahu Druhyúchylektvaru -úchylka prímosti EFL E - obálka -úchylka rovinnosti EFE F - tvar -úchylka kruhovitosti EFK L -linie = prímka -úchylka válcovitosti EFZ F - kruhovitost - (podélný rez EFP) E - rovina (_, ". ~ A EFL- úchylka prímosti - presnost pohybu, uložení a vedení obr. stroju..! \..:.. ",--- '~.- \! _/_..~;:::::r'".,'; \~ ~ nejvetší vzdálenost od obalové prímky profilu..' \ ' 1 -,.,.... merení prímosti - A - spojité ~ " "'~ ~. - v prípadech merení krátkých úseku,--.' -. " --"~-1-'~--T' - ~' ~ - B - kroková ~ 1Y1\ ~, '" / " i V'. j ;.1...' i ', -;> -c :"\; i :! --~!!Co lil L-,...! P. i)( L ' i - vztažný úsek je osa x L ic::::.-~;;;-:ji~' t/(-r-r ~ - grafický = geometrický model -graf - matematický model --t tabulka hodnot Merící základny - a) mechanické - prímemé pravítko b) vodní hladina c) svetelný paprsek ad a) pravítko na podperách --t úchylky povrchu od prímemého pravítka chyba príttosti pravítka komparacní prístroj - pravítko osazené nekolika úchylkomery

22 3 ad b) pomocí libely 8. prednáška mustek s libelou posouváme vždy o jednu rozteca merímúhel- odchylku - 2bodu =:>úchylka prímosti (t1ft,j., 'v v1-f Tl,. -t;d.-. _<:.:'= ~ai =i~lhri ~o -1-.0,_: - -..: ",b'o!u/~- hrj = dj. c. t [Jl111]! 'h~ di - pocet odectených dílku libely h...~. ~._~/ C - jluenovitá hodnota jednoho dílku ~tal v... ~.~_,... h.!'! ;.::::- [mm / nlnl] ~ J "$ S.r (; t - roztec nlerených bodu [mnl] 'f!t ti) ",., r''''"! elektronick~ '.: ~'~lrt~g~i.vní systém - ind. snímac ; ('7-t-,., JÍ ~ h lil~. = t tg rv....r - stupnce (dsplay): uhel [ ], [ ] nebo prevysenl.' 'Ji:'~ / b~,/ n... Vvl, ", v, v, "-:<. - J tf!!:. ". ~~~'--il / -úhel:(hri=(4,8t)/1000) [/-lm] t[mm] ",.-.:. úhe2.vteriny: 2" = 0,01 / 1m _~ h~ol. o, -L~~:~_- 1 u = 4,84 [lm- prevýšení -t ' =0;....,, ~ Merení autokolimátorem - svetelný paprsek C ~--~-~~- / f-av1'1vj~ 'l1"q:;<j,fo \ k::: LAJ--" L '1' 50- hri = t. tg~ai [n1m] tg 1" = 4,8 /-lm/ 1000 nlm hri = (4,8 t) / 1000 [/-lm] - mužeme také merit hmotnost pentagonáiní hranol - optický prvek - odrazí se paprsek vždy kolmo -etalon -kolmosti /" :' ' ' rr, -.F\'Wt1 T f' a 1 / Zamerovací dalekohled a zámerný terc - znacná chyba 0,01 mm Merení na SMS / _::,,~l 9-r-." _ -..-1,,'-'.op +>. ',' \ '. ~ L- u Vyhodnocení úchylky prímosti * grafický model --) obalová prímka - dva nejvyšší body, jeden nejnižší je rovnobežný s ní -dva nejnižší body ajeden nejvyšší je s ní rovnobežný =:>rozdíl prímek je!::"epl. n * P omocí stredníprímky -lineární regrese ~(ymi - Yi )2=min 1=1 - strední prímka a dodelám prímku obalovou =:>prednostníje obalová prí1uka vedenílibelyse prizpusobujeplošemerení Pf

23 3 EFE - úchylka rovinnosti ~ prostorový problém jedné souradnice navíc nejvetší vzdálenost merené plochy od obalové roviny obalenou rovinu proložíme tak, aby max vzdálenost byla minimální nelze merit úplnou merící metodou ~ je neúplne merímepomocí síte- prícnéa podélnérezy=:> stejnýpocetpokud možno r~-~---~--; =:>pocet rezu lichý D.. 8. prednáška ~ ~t=~c;_:=::;':=:. meríme body síte o 113.~J"(. - meríme - libelou, e. libelou, autokolinatorem - stejné vybavení jako u merení prímosti -matematický modul - vztažený k základne E D C OO00 O B A OOO tady zacnu - zmenším podélné rezy geometrický model - axonon1etrickynazývané -merení autokolimátorem - podélné rezy a ty transformujeme kjedné základne -transformace - tri body (urcení roviny) posadím do Oa prepocítám.posunutí 2.posunutí + sklopení - vyhodnocení EFE - obalová rovina - 3 nejvyšší body a nejnižší rozdíl - 3 nejnižší body a nejvyšší 2-2. nejvyšší tvar a s prímkou ploch 2 nejnižší1nibody rovn =:> sedlový tvar -vyhodnocení graficky z geometr. modelu - geometri~ká metoda - z mat. modelu vyneseme bokorys 2 nejvyšší atd. ~ chyba graf. vyjádrení -,metodazkusmo- zkušenosti- 3 max body - úchylka O =:>základna ~ prepocítat ~ nejvzdálenej ší bod =:>úchylka. -je-li to dobre~ nejpresnejší -vyhodnocení podle strední roviny - z PC, ne príliš vhodné - metoda zjednodušené základny - prochází stredem plochy aje se spojnicemi úhloprícných rezu =:> neníto obalovárovina -tato úchylkaje vetší než úchylka od obalové roviny ~ nejaká nejistota - 3 -

24 5 EFK- úchylkakruhovitosti ~nejvetší vzdálenost bodu profilu zjišteného od obalové kružnice,,! ; 9. prednáška,ad. obalová kružnice - dotýká se profilu z min 3 bodech -opsaná kružnice profilu -kružniceopsanás - nejmenším prumerem -nejvetším - u díry (vnitrní plocha) -u kruhu, vnejší plocha - nejmenší opsaná -nejvetší vepsaná Merení kruhovitosti * prumerová metoda - merím prumer v ruzných smerech - musím mít sudý pocet vrcholu, jinak nic nenamerím - dve rovnobežné desky - merí se 0 D * tetivová metoda - umístení do prismat a snímacem urcím úchylku * radiální metoda - a) merení kruhomerem - radiální metoda - speciální prístroj e Merení jednoho profilu v zápisu zvetšení úchylky - vnitrní i vnejší prumery wif~ji ~ c..ov lpt{.[ 1 ~-- -,-- V 'tvf VJl(P~! -. _ / ~\V///'/////'''///'.' p.,."" taa.-,, ~,..., Vrp Hl«}

Pracovní skupina pro MRA WG-MRA Klasifikace délkových služeb podle CCL (DimVIM) Schválené termíny pro český jazyk

Pracovní skupina pro MRA WG-MRA Klasifikace délkových služeb podle CCL (DimVIM) Schválené termíny pro český jazyk Ver. 9 (3/2014) Poradní výbor pro délku CCL Pracovní skupina pro MRA WG-MRA Klasifikace délkových služeb podle CCL (DimVIM) CCL kategorie služeb Měřidlo nebo artefakt Schválené termíny pro český jazyk

Více

11. Měření závitů. Profil metrického závitu je určen jmenovitými rozměry:

11. Měření závitů. Profil metrického závitu je určen jmenovitými rozměry: 11. Měření závitů Závit je geometricky určen závitovou plochou. Rozeznáváme závit matice (vnitřní) a závit šroubu (vnější). Závitová plocha vznikne pohybem profilu závitu tak, že každý jeho bod opisuje

Více

Členění podle 505 o metrologii

Členění podle 505 o metrologii Členění podle 505 o metrologii Měřidla slouží k určení hodnoty měřené veličiny. Spolu s nezbytnými měřícími zařízeními se podle zákona č.505/1990 Sb. ve znění č.l 19/2000 Sb. člení na : a. etalony, b.

Více

Členění podle 505 o metrologii

Členění podle 505 o metrologii Členění podle 505 o metrologii a. etalony, b. pracovní měřidla stanovená (stanovená měřidla) c. pracovní měřidla nestanovená (pracovní měřidla) d. certifikované referenční materiály Etalon: je ztělesněná

Více

Vývoj norem ISO pro geometrické specifikace produktů s praktickou ukázkou konkrétní normy. Ladislav Pešička, TNK č. 7

Vývoj norem ISO pro geometrické specifikace produktů s praktickou ukázkou konkrétní normy. Ladislav Pešička, TNK č. 7 Vývoj norem ISO pro geometrické specifikace produktů s praktickou ukázkou konkrétní normy Ladislav Pešička, TNK č. 7 2012 Problematika současných norem GPS především pro malé podniky: - značný rozsah podkladů

Více

Geometrická přesnost Schlesingerova metoda

Geometrická přesnost Schlesingerova metoda TECHNIKU A TECHNOLOGII České vysoké učení technické v Praze, fakulta strojní Horská 3, 128 00 Praha 2, tel.: +420 221 990 900, fax: +420 221 990 999 www.rcmt.cvut.cz metoda Pavel Bach 2009 2 Příklad měření

Více

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. Kalibrační laboratoř Tylova 1581/46, 301 00 Plzeň

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. Kalibrační laboratoř Tylova 1581/46, 301 00 Plzeň Pracoviště kalibrační laboratoře: 1. Laboratoř délky a úhlu Domažlická 2928/3, 301 00 Plzeň 2. Laboratoř vibrací a momentů Orlík 266, 316 06 Plzeň 3. Laboratoř síly Orlík 266, 316 06 Plzeň 1. Laboratoř

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 0 _ K O N T R N Í A M Ě Ř Í C Í T E C H N I

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 0 _ K O N T R N Í A M Ě Ř Í C Í T E C H N I A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 0 _ K O N T R N Í A M Ě Ř Í C Í T E C H N I K A _ P W P Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

CENÍK KALIBRAČNÍCH SLUŽEB

CENÍK KALIBRAČNÍCH SLUŽEB CENÍK KALIBRAČNÍCH SLUŽEB (platný od 1.1.2009) DÉLKA název měřidla rozsah cena v Kč Posuvná měřidla Posuvné měřítko 150, 160 mm 130 Posuvné měřítko 200 mm 135 Posuvné měřítko 250 mm 140 Posuvné měřítko

Více

ÚVOD DO KONTROLY A MĚŘENÍ

ÚVOD DO KONTROLY A MĚŘENÍ OBSAH PŘEDMUVA.......................................... 9 1 ÚVOD DO KONTROY A MĚŘENÍ (J. Pernikář)............ 11 1.1 Technická kontrola ve strojírenském podniku................... 11 1.2 Koncepce metrologického

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 9 _ K O N T R O L A A M Ě Ř E N Í _ P W P

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 9 _ K O N T R O L A A M Ě Ř E N Í _ P W P A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 9 _ K O N T R O L A A M Ě Ř E N Í _ P W P Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE Jan Petřík 2013 Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Obsah přednášek 1. Úvod do problematiky tvorby technické dokumentace

Více

5. Měřidla. Měření délek. Měřidla přímá

5. Měřidla. Měření délek. Měřidla přímá 5. Měřidla Měření délek Základní pravidla správného měření: - měřit musíme přesnějším měřidlem, než je požadovaná přesnost rozměru součásti, například při toleranci součásti 0,2 mm použijeme měřidlo s

Více

Ceník kalibračních úkonů kalibrační laboratoř č. 2322

Ceník kalibračních úkonů kalibrační laboratoř č. 2322 Ceník kalibračních úkonů kalibrační laboratoř č. 2322 platnost od: 1.2.2013 TM Technik s.r.o. Sídlo: Dornych 54 / 47 CZ - Kalibrační laboratoř: Křižíkova 2697 / 70 CZ - 612 00 Brno IČO: 268 899 27 DIČ:

Více

Specifikace předmětu a rozsahu činnosti kalibrační laboratoře. Kalibrační laboratoř Zindler Třída Tomáše Bati 299/2B, 760 01 Zlín - Louky

Specifikace předmětu a rozsahu činnosti kalibrační laboratoře. Kalibrační laboratoř Zindler Třída Tomáše Bati 299/2B, 760 01 Zlín - Louky Kalibrační laboratoř Zindler Třída Tomáše Bati 299/2B, 760 01 Zlín - Louky Obor měřené : délka 1. Koncové měrky (0,5-100) mm 4. řád 5. řád Nominální teplota pro kalibraci: (20± C (0,2+2 L) µm (0,5+5 L)

Více

OVMT Kontrola úchylky tvaru a polohy Tolerance tvaru

OVMT Kontrola úchylky tvaru a polohy Tolerance tvaru Kontrola úchylky tvaru a polohy Tolerance tvaru Potřeba jednotného definování a předepisování tolerancí tvaru, směru, polohy a házení souhrnně zvaných geometrické tolerance byla vyvolána zejména v poválečných

Více

Optický měřicí přístroj. Česká verze

Optický měřicí přístroj. Česká verze Optický měřicí přístroj Česká verze MT1 Velký rozsah měření v kompaktním a praktickém optickém měřicím přístroji pro soustružené a broušené díly. Jeho jedinečné provedení poskytuje přímý přístup k dílu,

Více

před použitím měřidla očistíme povrchy pracovních předmětů od pilin a jiných nečistot, které by mohly měřidlo poškodit a zkreslit výsledek

před použitím měřidla očistíme povrchy pracovních předmětů od pilin a jiných nečistot, které by mohly měřidlo poškodit a zkreslit výsledek Měření úhlů Základní pojmy V technické praxi se velikost rovinného úhlu udává ve stupních, které se dělí na minuty a vteřiny. Úhly se měří buď přímo úhloměry, úhelníky, úhlovými měrkami apod., nebo nepřímo

Více

DMS 680. Univerzální délkoměr. kalibrace měřidel dle směrnic ISO 9000

DMS 680. Univerzální délkoměr. kalibrace měřidel dle směrnic ISO 9000 DMS 680 Univerzální délkoměr kalibrace měřidel dle směrnic ISO 9000 2 Univerzální délkoměr DMS 680 Pro pravidelnou kalibraci měřidel, měrek, pracovních měřidel a etalonů - naprostá shoda Abbého principu.

Více

ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ

ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ (1.1, 1.2 a 1.3) Ing. Pavel VYLEGALA 2014 Rozdělení snímačů Snímače se dají rozdělit podle mnoha hledisek. Základním rozdělení: Snímače

Více

1.1 Povrchy povlaků - mikrogeometrie

1.1 Povrchy povlaků - mikrogeometrie 1.1 Povrchy povlaků - mikrogeometrie 1.1.1 Požadavky na povrchy povlaků [24] V případě ocelových plechů je kvalita povrchu povlaku určována zejména stavem povrchu hladících válců při finálních úpravách

Více

OVMT Komparační měření Měření s převodem elektrickým

OVMT Komparační měření Měření s převodem elektrickým Komparační měření Měření s převodem elektrickým Měření s převodem elektrickým patří mezi komparační metody měření (porovnávací měření). Rozdělení komparačních metod: 1. Měření s převodem pneumatickým 2.

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Třísouřadnicový kontaktní stroj, laboratorní měření 2D a 3D, měření závitů a ozubení

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Třísouřadnicový kontaktní stroj, laboratorní měření 2D a 3D, měření závitů a ozubení Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: Třísouřadnicový kontaktní stroj, laboratorní měření 2D a 3D, měření závitů a ozubení Obor: Nástrojař Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Rožek Střední průmyslová

Více

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty - 2-16 Nový výškoměr Chcete-li dosáhnout přesných výsledků jednoduše a rychleji, je zde nový výškoměr. Výškoměr je použitelný v dílně i ve výrobě. Přesně jak to od našich měřidel očekáváte. Uživatelsky

Více

První jednotky délky. Délka jedna z prvních jednotek, kterou lidstvo potřebovalo měřit První odvozování bylo z rozměrů lidského těla

První jednotky délky. Délka jedna z prvních jednotek, kterou lidstvo potřebovalo měřit První odvozování bylo z rozměrů lidského těla Měření délky První jednotky délky Délka jedna z prvních jednotek, kterou lidstvo potřebovalo měřit První odvozování bylo z rozměrů lidského těla stopa asi 30 cm palec asi 2,5 cm loket (vídeňský) asi 0,75

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE Jan Petřík 2013 Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Obsah přednášek 1. Úvod do problematiky tvorby technické dokumentace

Více

Senzory - snímací systémy

Senzory - snímací systémy Senzory - snímací systémy Měřicí jednotky Strana 333 335 LSM 902 Strana 337 LSM 9506 Strana 336 Zobrazovací jednotky Strana 335 336 331 příklady použití Kontinuální měření skleněných vláken a tenkých drátů

Více

VYROBENO PŘÍMO NA MÍRU MARGAGE

VYROBENO PŘÍMO NA MÍRU MARGAGE VYROBENO PŘÍMO NA MÍRU MARGAGE Nejaktuálnější informace k produktům MARGAGE naleznete na našich webových stránkách: www.mahr.cz, WebCode 10397 Již roku 1871, při zavedení metrické soustavy v tehdejší Německé

Více

VYROBENO PŘÍMO NA MÍRU

VYROBENO PŘÍMO NA MÍRU VYROBENO PŘÍMO NA MÍRU MARGAGE Nejaktuálnější informace k produktům MARGAGE naleznete na našich webových stránkách: www.tm-technik.cz Již roku 1871, při zavedení metrické soustavy v tehdejší Německé říši,

Více

Akreditovaný subjekt: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Odštěpný závod ZÚLP kalibrační laboratoř Čechova 59, 370 65 České Budějovice

Akreditovaný subjekt: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Odštěpný závod ZÚLP kalibrační laboratoř Čechova 59, 370 65 České Budějovice List 1 z 10 Kalibrační listy podepisuje: Milan Pešek Jana Kutláková Vladimíra Všetečková vedoucí kalibrační laboratoře zástupce vedoucího kalibrační laboratoře zkušební technik Obor měřené veličiny: délka

Více

Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství. Ing. Pavel Voříšek MĚŘENÍ VZDÁLENOSTÍ. VOŠ a SŠS Vysoké Mýto leden 2008

Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství. Ing. Pavel Voříšek MĚŘENÍ VZDÁLENOSTÍ. VOŠ a SŠS Vysoké Mýto leden 2008 Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství Ing. Pavel Voříšek MĚŘENÍ VZDÁLENOSTÍ VOŠ a SŠS Vysoké Mýto leden 2008 METODY MĚŘENÍ DÉLEK PŘÍMÉ (měřidlo klademe přímo do měřené

Více

Měření odchylek délky Komparátory s pneumatickým převodem.

Měření odchylek délky Komparátory s pneumatickým převodem. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Měření fyzikálních a technických veličin

Více

PMV net. . Elektrické měřené veličiny a měřící přístroje. . Online správa kontrolních přístrojů. Temeka. Temeka. Měřící technika z nejlepších

PMV net. . Elektrické měřené veličiny a měřící přístroje. . Online správa kontrolních přístrojů. Temeka. Temeka. Měřící technika z nejlepších ß Kontrola měřidela kalibrace. Elektrické měřené veličiny a měřící přístroje Měřící technika z nejlepších Temeka Test-, Mess- und Kalibriertechnik Měřené veličiny Měřící přístroje Měřené veličiny Měřící

Více

MĚŘENÍ A ORÝSOVÁNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Lubomír Petrla III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu

MĚŘENÍ A ORÝSOVÁNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Lubomír Petrla III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu MĚŘENÍ A ORÝSOVÁNÍ Název školy Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Autor Lubomír Petrla Název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Více

1. Základy řízení jakosti. Základní pojmy (produkt, jakost, způsobilost,management, ) Normy ČSN EN ISO 9000

1. Základy řízení jakosti. Základní pojmy (produkt, jakost, způsobilost,management, ) Normy ČSN EN ISO 9000 1. Základy řízení jakosti. Základní pojmy (produkt, jakost, způsobilost,management, ) Normy ČSN EN ISO 9000 Produkt je definován jako výsledek procesu (služba,software,hardware,zpracované materiály) Proces

Více

KZB-Kalibrace s.r.o.

KZB-Kalibrace s.r.o. KZB - Kalibrace s.r.o. Ceník kalibračních služeb Platnost od 1. 1. 2015 Kontaktní údaje: KZB-Kalibrace s.r.o. Pekárenská 24 Most - Velebudice 434 01 Telefon: Mobil: E-mail: +420 476 700 095 +420 603 984

Více

Použití. Rozsah měření* Rozlišení Mezní chyba Hmotnost Obj. číslo Obj. číslo vnější vnitřní (DIN 862) dřevěné mm mm mm/inch mm g pouzdro

Použití. Rozsah měření* Rozlišení Mezní chyba Hmotnost Obj. číslo Obj. číslo vnější vnitřní (DIN 862) dřevěné mm mm mm/inch mm g pouzdro - 10-2 Digitální univerzální posuvné měřítko 25 ES Varimeter RS232C Použití Obrázek s příslušenstvím Na měření vnějších a vnitřních průměrů středicích okrajů úzkých osazení vnějších a vnitřních kuželů

Více

Resolution, Accuracy, Precision, Trueness

Resolution, Accuracy, Precision, Trueness Věra Fišerová 26.11.2013 Resolution, Accuracy, Precision, Trueness Při skenování se používá mnoho pojmů.. Shodnost měření, rozlišení, pravdivost měření, přesnost, opakovatelnost, nejistota měření, chyba

Více

KZB-Kalibrace s.r.o.

KZB-Kalibrace s.r.o. KZB - Kalibrace s.r.o. Ceník kalibračních služeb Platnost od 1. 12. 2015 Kontaktní údaje: KZB-Kalibrace s.r.o. Pekárenská 24 Most - Velebudice 434 01 Telefon: Mobil: E-mail: +420 476 700 095 +420 603 984

Více

OVMT Kontrola měřidel Kontrola mikrometru

OVMT Kontrola měřidel Kontrola mikrometru Kontrola měřidel Kontrola mikrometru Při kontrole výrobků se zjišťuje, zda odpovídají požadavkům rozměry, tvary a jakost ploch při použití předepsaných měřicích postupů. Posuvná měřítka Posuvná měřítka

Více

Software Form Control

Software Form Control Měření na kliknutí myši. Tak jednoduchá je kontrola obrobku v obráběcím centru pomocí měřícího softwaru FormControl. Nezáleží na tom, zda má obrobek obecné 3D kontury nebo běžný 2.5D charakter. Uživatel

Více

CHCETE VÍCE NEŽ TŘMENOVÝ KALIBR NEBO MIKROMETR? POUŽIJTE MARAMETER

CHCETE VÍCE NEŽ TŘMENOVÝ KALIBR NEBO MIKROMETR? POUŽIJTE MARAMETER - MaraMeter. Ukazovací měřicí přístroje CHCETE VÍCE NEŽ TŘMENOVÝ KALIBR NEBO MIKROMETR? POUŽIJTE MARAMETER Nejaktuálnější informace k produktům MARAMETER naleznete na našich webových stránkách: www.mahr.cz,

Více

MAXIMÁLNÍ PODPORA PRO VAŠE KONTROLNÍ PRACOVIŠTĚ. MARTOOL

MAXIMÁLNÍ PODPORA PRO VAŠE KONTROLNÍ PRACOVIŠTĚ. MARTOOL - MAXIMÁLNÍ PODPORA PRO VAŠE KONTROLNÍ PRACOVIŠTĚ. MARTOOL Nejaktuálnější informace k produktům MARTOOL naleznete na našich webových stránkách: www.mahr.cz, WebCode 10436-5062 Měřidla a příměrné pomůcky

Více

Handysurf E-35A Malý přenosný drsnoměr

Handysurf E-35A Malý přenosný drsnoměr Průmyslová měřicí technika Carl Zeiss Handysurf E-35A Malý přenosný drsnoměr Snadné ovládání Okamžité vyhodnocení a zobrazení dat Datová paměť Handysurf E-35A: Extrémně mobilní měření drsnosti Ve vstupní

Více

Měřicí přístroje a měřicí metody

Měřicí přístroje a měřicí metody Měřicí přístroje a měřicí metody Základní elektrické veličiny určují kvalitativně i kvantitativně stav elektrických obvodů a objektů. Neelektrické fyzikální veličiny lze převést na elektrické veličiny

Více

Zkoušky a kalibrace strojů a měřidel v oboru jednotky délky

Zkoušky a kalibrace strojů a měřidel v oboru jednotky délky Zkoušky a kalibrace strojů a měřidel v oboru jednotky délky VUT v Brně, 30. května 2007 Zkoušky a kalibrace strojů a měřidel v oboru jednotky délky Folie 1 z 16 Obecné systémové schéma řízení kvality (jakosti)

Více

Laboratorní úloha. Bezkontaktní 3D měření povrchu HDD

Laboratorní úloha. Bezkontaktní 3D měření povrchu HDD Laboratorní úloha Bezkontaktní 3D měření povrchu HDD Ing. Petr Šperka 2009 Bezkontaktní 3D měření povrchu HDD OBSAH Úvod Metoda měření Postup měření Parametry povrchu Vyhodnocení Závěr 2/20 ÚVOD HDD disky»»»»»

Více

Střední průmyslová škola v Teplicích Předmět: Kontrola a měření ve strojírenství

Střední průmyslová škola v Teplicích Předmět: Kontrola a měření ve strojírenství Střední průmyslová škola v Teplicích Předmět: Kontrola a měření ve strojírenství MĚŘENÍ DRSNOSTI POVRCHU Metody kontroly povrchu rozdělujeme na metody kvalitativní a kvantitativní. Metody kvalitativní

Více

Tabulka I Měření tloušťky tenké vrstvy

Tabulka I Měření tloušťky tenké vrstvy Pracovní úkol 1. Změřte tloušťku tenké vrstvy ve dvou různých místech. 2. Vyhodnoťte získané tloušťky a diskutujte, zda je vrstva v rámci chyby nepřímého měření na obou místech stejně silná. 3. Okalibrujte

Více

ČOS 124002 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ÚSŤOVÉ REKTIFIKAČNÍ DALEKOHLEDY ZBRANÍ TYPY, ZÁKLADNÍ PARAMETRY

ČOS 124002 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ÚSŤOVÉ REKTIFIKAČNÍ DALEKOHLEDY ZBRANÍ TYPY, ZÁKLADNÍ PARAMETRY ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ÚSŤOVÉ REKTIFIKAČNÍ DALEKOHLEDY ZBRANÍ TYPY, ZÁKLADNÍ PARAMETRY (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ÚSŤOVÉ REKTIFIKAČNÍ DALEKOHLEDY ZBRANÍ TYPY, ZÁKLADNÍ PARAMETRY Základem pro

Více

Nomenklatura Název Okamžitý stav

Nomenklatura Název Okamžitý stav 9810001 Posuvné měřítko se stavítkem 250 5 9810002 Posuvné měřítko se stavítkem 400 1 9810004 Posuvné měřítko s hloubkoměrem 150 5 9810015 Posuvný hloubkoměr 200 1 9810017 Posuvné měřítko se stavítkem

Více

MĚŘENÍ MOMENTU SETRVAČNOSTI Z DOBY KYVU

MĚŘENÍ MOMENTU SETRVAČNOSTI Z DOBY KYVU Úloha č 5 MĚŘENÍ MOMENTU SETRVAČNOSTI Z DOBY KYVU ÚKOL MĚŘENÍ: Určete moment setrvačnosti ruhové a obdélníové desy vzhledem jednotlivým osám z doby yvu Vypočtěte moment setrvačnosti ruhové a obdélníové

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Metrologie, dílenské měření délkových rozměrů, struktura povrchu, tvrdost součástí

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Metrologie, dílenské měření délkových rozměrů, struktura povrchu, tvrdost součástí Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: Metrologie, dílenské měření délkových rozměrů, struktura povrchu, tvrdost součástí Obor: Nástrojař, Obráběč kovů Ročník: 2. Zpracoval(a): Pavel Rožek Střední

Více

Přistroje na měření povrchu a tvaru

Přistroje na měření povrchu a tvaru Přistroje na měření povrchu a tvaru Drsnoměry SURFTEST SJ 201 SJ 301 SJ 401 / SJ 402 SJ 500 SV 3100 SV 3000 CNC Strana 342 352 Profiloměry CONTRACER CV 1000 / 2000 CV 3100 / 4100 CV 3000 CNC / 4000 CNC

Více

Optika pro mikroskopii materiálů I

Optika pro mikroskopii materiálů I Optika pro mikroskopii materiálů I Jan.Machacek@vscht.cz Ústav skla a keramiky VŠCHT Praha +42-0- 22044-4151 Osnova přednášky Základní pojmy optiky Odraz a lom světla Interference, ohyb a rozlišení optických

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Sady čtvercových koncových měrek z oceli

Sady čtvercových koncových měrek z oceli Sady čtvercových koncových měrek z oceli Série 56 Sady koncových měrek Čtvercový tvar koncové měrky nabízí nejlepší stabilitu, zejména pro pracovní plochu desky. Může být proveden široký rozsah aplikací

Více

KZB - KALIBRACE. Kalibrační laboratoř v oborech délky, rovinného úhlu a momentu síly. Opravy a servis měřící techniky, prodej měřidel

KZB - KALIBRACE. Kalibrační laboratoř v oborech délky, rovinného úhlu a momentu síly. Opravy a servis měřící techniky, prodej měřidel v oborech délky, rovinného úhlu a momentu síly Opravy a servis měřící techniky, prodej měřidel Ceník kalibračních služeb Platnost od 1. 7. 2012 Kontaktní údaje: KZB - Kalibrace Jaroslav Ziegler Pekárenská

Více

Návod k měření na modernizovaném dílenském mikroskopu Zeiss

Návod k měření na modernizovaném dílenském mikroskopu Zeiss Návod k měření na modernizovaném dílenském mikroskopu Zeiss Dílenský mikroskop je v různém provedení jedním z důležitých přístrojů pro měření v kontrolních laboratořích. Je to velmi univerzální přístroj

Více

PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY

PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Laboratorní práce č. 1: Měření délky

Laboratorní práce č. 1: Měření délky Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 3. ročník šestiletého a 1. ročník čtyřletého studia Laboratorní práce č. 1: Měření délky G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 3.

Více

Obsah šablony SPŠ na Proseku šablona-spš na Proseku.dwt

Obsah šablony SPŠ na Proseku šablona-spš na Proseku.dwt Obsah šablony SPŠ na Proseku šablona-spš na Proseku.dwt Lukáš Procházka 2008 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 2 HLADINY... 2 KÓTOVACÍ STYL... 2 STYLY PÍSMA... 2 BLOKY: seznam... 3 RÁMEČKY... 4 DRSNOSTI POVRCHU...

Více

MÁTE MNOHOTVÁRNÉ MĚŘICÍ ÚKOLY?

MÁTE MNOHOTVÁRNÉ MĚŘICÍ ÚKOLY? MÁTE MNOHOTVÁRNÉ MĚŘICÍ ÚKOLY? MULTIMAR JE BRAVURNĚ ZVLÁDNE. Nejaktuálnější informace k produktům MULTIMAR naleznete na našich webových stránkách: www.tm-technik.cz Je jedno, zda se jedná o ozubená kola,

Více

2. Vyhodnoťte získané tloušťky a diskutujte, zda je vrstva v rámci chyby nepřímého měření na obou místech stejně silná.

2. Vyhodnoťte získané tloušťky a diskutujte, zda je vrstva v rámci chyby nepřímého měření na obou místech stejně silná. 1 Pracovní úkoly 1. Změřte tloušťku tenké vrstvy ve dvou různých místech. 2. Vyhodnoťte získané tloušťky a diskutujte, zda je vrstva v rámci chyby nepřímého měření na obou místech stejně silná. 3. Okalibrujte

Více

GEODÉZIE II. Metody určov. Geometrická nivelace ze středu. vzdálenost

GEODÉZIE II. Metody určov. Geometrická nivelace ze středu. vzdálenost Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut geodézie a důlního měřictví GEODÉZIE II 1. URČOV OVÁNÍ VÝŠEK Metody určov ování převýšení Geometrická nivelace Ing.

Více

Kontrolní metrologická střediska

Kontrolní metrologická střediska Kontrolní metrologická střediska AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ PRO CEJCHOVÁNÍ A KALIBRACI PŘÍSTROJŮ PRO MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH VELIČIN hgff PROVOZ ELEKTROTECHNICKÝCH DÍLEN Kalibrační laboratoř se zabývá

Více

Předmluva...6. Strojírenská metrologie - část 2...7. 1 Kolimační měřidla...8 1.1 Autokolimátor...9

Předmluva...6. Strojírenská metrologie - část 2...7. 1 Kolimační měřidla...8 1.1 Autokolimátor...9 Obsah Předmluva...6 Strojírenská metrologie - část 2...7 1 Kolimační měřidla...8 1.1 Autokolimátor...9 2 Integrita povrchu...10 2.1 Makrogeometrie obrobené plochy...10 2.2 Mikrogeometrie obrobené plochy...10

Více

SVEDCENI O AK REDITACI

SVEDCENI O AK REDITACI NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ ORGAN Signatář EA MLA Český institut pro akreditaci, o.p.s, Olšanská 54/3,130 00 Praha 3 vydává v souladu s 16 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění

Více

STŘEDNÍ PRŮMUSLOVÁ ŠKOLA V TEPLICÍCH

STŘEDNÍ PRŮMUSLOVÁ ŠKOLA V TEPLICÍCH STŘEDNÍ PRŮMUSLOVÁ ŠKOLA V TEPLICÍCH Strojní oddělení Protokol o provedeném měření Druh měření Měření a kontrola vnějších závitů číslo úlohy 1 Měřený předmět 3 vzorky závitů Měřil Jaroslav ŘEZNÍČEK (T.

Více

Porovnání obsahu normy ISO 230-1:2012 a ČSN ISO 230-1:1998

Porovnání obsahu normy ISO 230-1:2012 a ČSN ISO 230-1:1998 Datum vydání zprávy: 11.2.2013 Druh zprávy: průběžná Číslo zprávy: V-13-001 Publikovatelnost: veřejná NÁZEV ZPRÁVY Porovnání obsahu normy ISO 230-1:2012 a ČSN ISO 230-1:1998 PROJEKT VUT.12.01 ZpusStroj

Více

Výroba závitů. Řezání závitů závitníky a závitovými čelistmi

Výroba závitů. Řezání závitů závitníky a závitovými čelistmi Výroba závitů Závity se ve strojírenské výrobě používají především k vytváření rozebíratelných spojení různých součástí a dále jako pohybové šrouby strojů a zařízení či měřidel. Principem výroby závitů

Více

3. Vypočítejte chybu, které se dopouštíte idealizací reálného kyvadla v rámci modelu kyvadla matematického.

3. Vypočítejte chybu, které se dopouštíte idealizací reálného kyvadla v rámci modelu kyvadla matematického. Pracovní úkoly. Změřte místní tíhové zrychlení g metodou reverzního kyvadla. 2. Změřte místní tíhové zrychlení g metodou matematického kyvadla. 3. Vypočítejte chybu, které se dopouštíte idealizací reálného

Více

Chyby měřidel a metody měření vybraných fyzikálních veličin

Chyby měřidel a metody měření vybraných fyzikálních veličin Chyby měřidel a metody měření vybraných fyzikálních veličin Jaké měřidlo je vhodné zvolit? Pravidla: Přesnost měřidla má být pětkrát až desetkrát vyšší, než je požadovaná přesnost měření. Např. chceme-li

Více

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech:

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: Chromované tyče Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: ocel 20MnV6 (podle ČSN podobná oceli 13 220) Vanadiová ocel, normalizovaná, s vyšší

Více

II. Zakresli množinu bodů, ze kterých vidíme úsečku délky 3 cm v zorném úhlu větším než 30 0 a menším než 60 0.

II. Zakresli množinu bodů, ze kterých vidíme úsečku délky 3 cm v zorném úhlu větším než 30 0 a menším než 60 0. Ukázky typových maturitních příkladů z matematiky..reálná čísla. 3} x R; I. Zobrazte množiny A = {x є 3} < + x R; B = {x є II. Zapište ve tvaru zlomku číslo, 486.Komplexní čísla. I. Určete a + b, a - b,

Více

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady a tvorba grafické vizualizace k principu měření vzdálenosti u technických zařízení Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady a

Více

M I K R O S K O P I E

M I K R O S K O P I E Inovace předmětu KBB/MIK SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ M I K R O S K O P I E Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0066

Více

Talyrond 130, 131C. Ekonomické řešení kontroly kruhovitosti a válcovitosti

Talyrond 130, 131C. Ekonomické řešení kontroly kruhovitosti a válcovitosti Talyrond 130, 131C Ekonomické řešení kontroly kruhovitosti a válcovitosti Automatizované měření Automatizaci procesu měření na kruhoměru Talyrond 131C umožňuje motorizovaný sloup a radiální rameno. Programovatelné

Více

Česká metrologická společnost

Česká metrologická společnost Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 1.1.3/01/13 MĚŘICÍ MIKROSKOP Praha říjen 2013 KP č. 1.1.3/01/13

Více

FocusVariation Optické 3D měření

FocusVariation Optické 3D měření FocusVariation Optické 3D měření Hannes Geidl-Strallhofer únor 2012 2 Společnost Alicona co děláme 3 Optické 3D měření s vysokým rozlišením Podpůrné systémy založené na Focus-Variation (změna zaostření)

Více

DŘÍVE SE DRSNOST ZKOUŠELA NEHTEM.

DŘÍVE SE DRSNOST ZKOUŠELA NEHTEM. DŘÍVE SE DRSNOST ZKOUŠELA NEHTEM. NYNÍ JE TADY MARSURF Nejaktuálnější informace k produktům MARSURF naleznete na našich webových stránkách: www.tm-technik.cz Úspěch mobilních drsnoměrů ve strojírenské

Více

Přenos signálů, výstupy snímačů

Přenos signálů, výstupy snímačů Přenos signálů, výstupy snímačů Topologie zařízení, typy průmyslových sběrnic, výstupní signály snímačů Přenosy signálů informací Topologie Dle rozmístění ŘS Distribuované řízení Většinou velká zařízení

Více

5.1 Definice, zákonné měřící jednotky.

5.1 Definice, zákonné měřící jednotky. 5. Měření délek. 5.1 Definice, zákonné měřící jednotky. 5.2 Měření délek pásmem. 5.3 Optické měření délek. 5.3.1 Paralaktické měření délek. 5.3.2 Ryskový dálkoměr. 5.4 Elektrooptické měření délek. 5.4.1

Více

46010486 3-10 0,01 0,01 0,45 A 46045486 5-45 0,01 0,015 0,8 B

46010486 3-10 0,01 0,01 0,45 A 46045486 5-45 0,01 0,015 0,8 B Dutinový mikrometr Stoupání mikrošroubu 0,5 mm Bubínek s noniem i trubka se stupnicí jsou matně chromovány, pro lepší odečítání Aretační páčka Jednoduchá možnost nastavení měřící síly Rychlý posuv nebo

Více

3/8.4 PRAKTICKÉ APLIKACE PŘI POUŽÍVÁNÍ NEJISTOT

3/8.4 PRAKTICKÉ APLIKACE PŘI POUŽÍVÁNÍ NEJISTOT PROKAZOVÁNÍ SHODY VÝROBKŮ část 3, díl 8, kapitola 4, str. 1 3/8.4 PRAKTICKÉ APLIKACE PŘI POUŽÍVÁNÍ NEJISTOT Vyjadřování standardní kombinované nejistoty výsledku zkoušky Výsledek zkoušky se vyjadřuje v

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více

Maturitní otázky z předmětu MATEMATIKA

Maturitní otázky z předmětu MATEMATIKA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu MATEMATIKA 1. Výrazy a jejich úpravy vzorce (a+b)2,(a+b)3,a2-b2,a3+b3, dělení mnohočlenů, mocniny, odmocniny, vlastnosti

Více

UNIMETRA, spol. s r.o. Odd. Kalibrační laboratoře Těšínská 367, 716 00 Ostrava-Radvanice

UNIMETRA, spol. s r.o. Odd. Kalibrační laboratoře Těšínská 367, 716 00 Ostrava-Radvanice Obor měřené : délka Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci: (20 ± C Měřená veličina Rozsah měřené kalibrace [ ± ] 2) 1. Třmenové mikrometry (0 1000) mm (1 + 6 L) µm PP-11.01 2. Koncové měrky (0,5 100)

Více

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň:

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje

Více

MIKROMETRY. Brno - tel.: +420 549 246 454, fax: +420 549 241 332 / Bratislava - tel.: +421 263 812 934, fax: +421 263 812 813

MIKROMETRY. Brno - tel.: +420 549 246 454, fax: +420 549 241 332 / Bratislava - tel.: +421 263 812 934, fax: +421 263 812 813 MIKROMETRY Anglická firma Bowers přichází na trh s novým digitálním mikrometrem naprosto ojedinělé konstrukce. Je schopen pokrýt měřící úlohy, na které jste v minulosti potřebovali několik typů měřidel.

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin Pojem konstanty a proměnné. Obor proměnné. Pojem výroku a jeho pravdivostní hodnota. Operace s výroky, složené výroky, logické

Více

GEODÉZIE II. metody Trigonometrická metoda Hydrostatická nivelace Barometrická nivelace GNSS metoda. Trigonometricky určen. ení. Princip určen.

GEODÉZIE II. metody Trigonometrická metoda Hydrostatická nivelace Barometrická nivelace GNSS metoda. Trigonometricky určen. ení. Princip určen. Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut geodézie a důlního měřictví GEODÉZIE II Ing. Hana Staňková, Ph.D. 3. URČOV OVÁNÍ VÝŠEK metody Trigonometrická metoda

Více

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY 10.1. Kontaktní snímače teploty 10.2. Bezkontaktní snímače teploty 10.1. KONTAKTNÍ SNÍMAČE TEPLOTY Experimentální metody přednáška 10 snímač je připevněn na měřený objekt 10.1.1.

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 9. 11. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 5 Pořadové číslo žáka: 19 Třída: 4.EA ÚLOHA:

Více

ŘADA ROUNDTEST RA-1600

ŘADA ROUNDTEST RA-1600 ŘADA ROUNDTEST RA-1600 NOVÝ PC KOMPATIBILNÍ PŘÍSTROJ NA MĚŘENÍ KRUHOVITOSTI A VÁLCOVITOSTI PŘÍSTROJE NA MĚŘENÍ TVARU PRCZ1357 Silný analytický výkon v kompaktním tvaru ROUNDTEST RA-1600 Lze měřit širokou

Více

VZORY PŘÍKLADŮ KE ZKOUŠCE ZE ZK1

VZORY PŘÍKLADŮ KE ZKOUŠCE ZE ZK1 VZORY PŘÍKLADŮ KE ZKOUŠCE ZE ZK1 K uložení 13 H8/f7 stanovte rovnocenná uložení. Známe úchylky pro f7 : es = -,43, ei = -,83. Naskicujte v měřítku 1:1 a vyznačte číselně. Na čepu hřídele čerpadla 45k6

Více

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy.

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy. Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Základní konvenční technologie obrábění FRÉZOVÁNÍ Technická univerzita v Liberci

Více

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu Otázky z optiky Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu ) o je světlo z fyzikálního hlediska? Jaké vlnové délky přísluší viditelnému záření? - elektromagnetické záření (viditelné záření) o vlnové délce

Více

MĚŘENÍ TVAROVÝCH ÚCHYLEK

MĚŘENÍ TVAROVÝCH ÚCHYLEK Přístroje na měření tvaru MĚŘENÍ TVAROVÝCH ÚCHYLEK PRC 1154(2) Mitutoyo přístroje měření kruhovitosti: Pro celou řadu aplikací od laboratoře až do dílny nebo výrobní haly. Vy definujete úlohu... KRUHO

Více

Zadání. Pracovní úkol. Pomůcky

Zadání. Pracovní úkol. Pomůcky Pracovní úkol Zadání 1. Změřte ohniskovou vzdálenost tenké ploskovypuklé (plankonvexní) čočky jednak Besselovou metodou, jednak metodou dvojího zvětšení. 2. Z následujících možností vyberte jednu: a. Změřte

Více