, r-~-. C:-I.,.\ - u- _ plne harmonizovány se systémem EU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ", r-~-. C:-I.,.\ - u- _ plne harmonizovány se systémem EU"

Transkript

1 2 1. prednáška Metrologi~ - souhrn všech CilDOStía znalostí souvisejících s merením. Úkolen1 je zajistit presnost správnost a jednotnost merení. Legální metrologie - organizacní a výkonná stránka, administrativa, finance atd. Podnikové metrologie - metrologická pracovište ve firmách. Metrologie strojírenská - zabývá se merením ve strojírenství ve všech fázích výroby ~ Metrologie geometrických velicin: 1) rozmery, vnejší a vnitrní 2) mereníúhlu- rovinné 3) úchytkytvaru a polohy 4) struktura povrchu = mikrogeo111etrie =>metrologie délek Veliciny: geometrické 56%, elektrické 18%, materiálové 8%, teploty 5%, tlak + prutok 4%, dynamické 4%, fyz. - chemické 3%, kinematické ostatní 1%, 1%!nstituce v CR Nadrazeným kontrolním úraden1je Ministerstvo prun1yslua obchqdumpo Jemu podrízenýmje Ústav pro normalizaci, metrologii a zkušebnictví ÚNMZ Jemu podrízená pracovište: - Ceský normalizacní institut CSN- vytvárenía distribuce norem, r-~-. C:-.,.\ - u- _ plne harmonizovány se systémem EU -normy CSN, EN, SO. tpn,..,1f!j-~jnt.! 7 ~ '. vcf'f/ '. r; JA - Ceský metrologický institut CM- odborná a výkonná cinnost.,\y~~ C-."-.,'. LL. Zabezpecuje jednotnost a presnost meridel - etalonáž - Ceský institut pro akreditace CA - akreditacní cinnost, certifikace laboratorí atd. Do systémuješte patrí metrologické st. Laboratore - výroba meridel, uživatelé atd. Zá~l.adnímzákonemje: Zákon c. 505/1990Sb. - ct:r ~t"'-c~r ~~'- z:...:~l' Á,~'\),~.- Mendla -'2.~ethalony. \~Jt_ '\/~~\--- -i".\ -1. stanovená, meridla "". * ~N \ <;0 ~DOQ -.~...L~,-_~ r.\yi.i dl r 11 { -- r : 1\ -~. pracovnl men a -'-"""~ -'> Q-.\~ 1'~,.-.c-''''>- ~~'L"--.:- * stanovují se = podléhají úrednímu overování.,-;':!;'-"~,.v1..~ ~. ~'L/2.&o'~~Cf-.- - pro duležité oblasti (ochrana zdraví, živ. prostredí) T"",,u~ {,'~í r-- ~~ltdélková meridla, merická páslua, taxametry, teplon1ery, tlakomery Napojení na mezinárodní instituce: Mezinárodní úrad pro míry a váhy BPM 1875 Mezinárodní organizace pro normalizace SO 1946 Mezinárodní organizace pro legální metrologii OML 1955 Mezinárodní elektrotechnická komise EC 1904 návaznost:- vlastnost výsledku luerení nebo hodnoty ethalonu, kterým je urcen a prokázán vztah k príslušnýn1 ethalonluu n1ezinárodnímnebo národním pomocí neprerušeného retezce porovnání.'. - 1-

2 2 1. prednáška Zje4n9d_y:~~~éschén1a návaznosti v CR Úroven * Mezinárodních ethalonu BPM * Národních ethalonu ~ -. lab~prin1ární - národní metrologické instituce etaloná~e ':---'", ~ " jiných zen1í (D, OB, F) v <\Jab.sekundaml CM! i etalonáže \ * Referencních a pracovních etalonu akreditov~né kalibracní lab. akre~~ované lab. (Státní metrolog. strediska) * Pracovních meridel,..v m 0 _ t- i Uživatelé meridel- výroba, obchod, státní správa, finny, zdravotnicí atd ~-._---_._-_ o J Návaznost výrobku a meridel na jednotku délky * ztelesnení míry METR (casová definice) v LASER (realizace) i * realizace míry interferometrický komparátor t koncová merka ~... ~.. ~ pracovní n1eridla ~-- (kalibr, rnikrometr, snímac, délkomer, mikroskop) t výrobní stroj, obrobek, konecné produkty laserinterferometr {t cárkové lnerítko vznikla metrická konvence * laserje ethalommetru- cervená barva, A= 633 nm stabilita vlnové délky 10-12m Ethalon - je meridlo nebo referencní lnateriál, merící systém, který je urcen k definování, ztelesnení, uchování a reprodukování urcité jednoty = veliciny - je hmotný i nehmotný primární - metr. vlastnosti dosahují maximálním = novýmpoznatkum vedy a techniky sekundární - hodnota stanovená navázáním na primární ethalon (pro m - koncové merky) - 2 -

3 3 2. prednáška Mezinárodní"n1etrologickýslovník CSN O Praváhodnotaveliciny- charakterizuje hodnotu v urcitéln okamžiku, ideální pojem Konvencne pravá hodnota - muže nahradit pro daný úcel pravou hodnotu -etalony, referencní materiály, kalibry Merící metoda - všeobecný souhrn teoretických poznatku a praktických operací -prímá - hodnotu n1er. Veliciny urcíme prímo bez n1erení velicinjiný!n = prímá porovnávací metoda - neprímá - ke zjištení veliciny 111erÍlllejiné veliciny a dopocítáme ~ výpocet -kolnparacní= porovnávací - porovnáválne délky se známou hodnotou téhož druhu = diferencní l11etoda Opakovatelnost n1erení- tesnost shody za merení za stejných podmínek (merí1nev case stejnou metodou, prístrojem, v krátkém case, 1 clovek) - opakovatelnost = rozptyllnerení -jeto jeden z paran1etrumeridla Reprodukovatelnost -tesnost shody pri zmene podmínek Giné místo a podmínky, osoba) -výsledek se musí sejít v urcitém rozmezí = nejistote Korekce- hodnota,kteroualgebraickyprictuk výsledku -predpokládaná chyba n1erení -korekcní soucinitel- násobím jím výsledek (prímo definujeme ve výpocetnín1programu) CAA - pocítacová kompenzace chyb (souradnicové merící stroje) Reversibilita = hystereze - vlastnost, která charakterizuje schopnost dávat rozdílné indikace pri pohybu smeren1dolu a nahoru (zmení veliciny) Požadavky na merící laboratore -vyloucení vnejších vlivu (otresy, teploty, el. sít) => sklepní - suterénní prostory, orientace na sever -on1ezeníprašnosti ~ dvojité tesnení, klimatizace -porádek un1ístení -okolní prostredí bez otresu - nonnalizovaná teplota je 20 C Chyby merení - nahodilé - nepredvídatelné * -systematické G - hrubé (omyly) - neuvažujeme =>testy extrén1níchhodnot (Srubsuv test), jednotné merení 3x - merín13xlhodnotu minimálne * aritmetický prumer slnerodatná odchylka - 1 X=-L x. n ;=1 1 ( Sx=,/-'L Xi-x n -1 i=1 _ ) 2 variacní rozpetí variacní koeficient v = sx x -=- X - 1-

4 3 2. prednáška Gausuv zákon noffi1álního rozdelení ~ / Systematické +, : li. "\./ /: 'W T\...'./ 1\ \ / i' :,: ', ~..',,. '. ) /: '.. : /, " --, ~ { ~ : : '--" - l--.._"'''. 1 3([" 2([" V AU <J 20 3({ ' VU~~...-:::....--'í chyby 9~ ~. i. q9tl % ~ ''' _ ::=-1 mužeme vypocítat - velikost, smysl, nebo odhadneme známé - vyloucení korekcí neznámé- zacházímes nimijako s náhodnými Vivy na presnost merení ) chyby noffi1álu= ethalonu Cikoncová merka má svou úchylku) 2) chyby zpusobené pozorováním ~ osobní chyby, nedokonalost smyslu, nedbalost paralaxa pri odecítání --) úhel, pod který se díváme lepší ztotožnovat rysku s dvojryskou než rysku s ryskou, využití fotobunek 3) merícísíla,hmotnostsoucásti- rádove rozptyl pri vlivu O,OON N podle druhu l11erení struktura povrchu ~ geometrické vlastnosti (Ra) vzniká chyba tzv. potlacením - merení tyce 2Á L 1 --!~ h i.--=:-... L 4) chyby metody- chyby merící metody, nesprávná aplikace, mnoho vlivu 5) chyby zpusobené vnejšími vlivy - teplota, zjistíme povrchovou teplotu, ale ne uvnitr - dilatacní, rozmístení v místnosti (dle umístení a výšky) => chceme nejstabilnejší teplotu -vlhkost duležité pro -barometrický tlak optické metody - chvení, el.mag. pole, atd. Nejpoužívanejší merící zarízení => Laserinterferometr L - rozlišení A/512 - nejistota 0,1 J-lm/hll - pouze pri n1erení ve vakuu -užíváme kompenzacní jednotku - sleduje veliciny p, cp,t a automaticky koriguje výsledek => nej istota:, J-lm/1m - 2-

5 3 2. prednáška 6) chyby zpusobené l11erícímprístrojenl - chyba konstrukce, nlerítek, prímost vedení, vule, opotrebení -presnost merících prístroju - hlavní char. vlastnost - schopnost meridla poskytovatúdaje shodne s pravou hodnotou merené veliciny a) správnost - údaju, více poctu merení ~...,porovnat s konvencne pravou hodnotou b) stálost - variacní rozpetí Merící protokol by nlel obsahovat údaje o nejistote merení = presnost nlerení = nlax. chyba Si = Ai + Bi. L :5;Ci U95= Kt + L/K2 95% pravdepodobnost Trumprtuv diagrall1-) cím vetší L tím je chyba vetší J.',-' r/ ' (; l' ~ " '( l( 1.1~" 1: p ;4('(' 1(,tJ't( /? 'e? '".~., ' <;." 11, _ ~ ' r { '.", p ~~ ~.: q ' c / L - /,i t L[m~] i - pocet souradnic, které práve nleríme i = 1 délka losa, 1 snler i = 2 v rovine, nastavení polohy i = 3 v prostoru (sour. stroje) - s poctem souradnic chyba roste délkomer Zeis: S =:t [1,5 + L/OO]!J.m Celková nejistota merení: -zahrneme chyby všech velicin * relativní chyba 8 = ~L/L LlL= 8. L A Lc T L ~ tj. - LlJJnáhodné+ ~ systematické ~ -f rh&l Nemáme-li nejistotu danou, je nložno ji spocítat nebo odhadnout. -;:::-.- 'A - 3 -

6 4 3. prednáška Pevná mezní meridla = kalibry na merení tvaru (úhelník, prusvitky) na merení rozmeru * Nomlalizované n1ezníkalibry - díry ~ váleckové -hrídele - 20H7 ~ kroužky, trnlenové kalibry (obrocáky) * Pri kontrole kalibru musí být zachován Tayloruv princip kolnplexnívyjádrení tvaru a velikosti soucásti dobrá strana- musí nítjmenovitý tvar a velikost ---lehce projde znletková strana - nlusí un10žnitdvoubodové merení --- lehce se zachytí -- stací jeden parmnetr minlo tolerancní pole ~ zll1etek /wr;.v1 f -' :..- _ f ~/ "/.' /.'~.1 ~-- -1-' ---- ~L JL j-_c-t--',- _." ~-..4 "L V. Rozdelení kalibru - dí1enské- presnejší - prejímací - pro prejí1nací orgán - volnejší tolerance - porovnávací - nejpresnejší - slouží ke kontrole kalibru - porovnání1n --' -' J V- ~</. '--, ÓH,. E6 - úchylka tvaru - válcovitost, roviooost, kruhovitost možnost užití kalibru (zxy) * Principy meridel komonální m~ridlo- prenosné, jednoduché, v podstate merítko délky mikrometrické šrouby - stoupání 0,5 mm - délka max 25mnl šuplery - asi tak do lmln prevody: pohyb dotyku na merenou plochu - mechanický prevod - klínový prevod - torznínl páskenl- v lab. lnikrokátoru (pásek z Bc), rozlišovací schopnost tisícina - deseti tisíci na mechanicko optický - zrcátko se otácí nlechanicky, žárovka - paprsek - zrcadlo => autokolinlace - 1 -

7 4 3. prednáška -elektrický - elektrokontaktní hlavice - pohyb mezi kontakty, jilniž VYll1ezÍn1tolerancní pole - merící a trídící automaty - kapacitní snímace c = c;. s/d s - plocha desek d - vzdálenost desek c;- permitivita c - kapacita je závislá na vzdálenosti desek - indukcní snín1ac- nejpoužívanejší, nejrozšírenejší sní1nacpro lnerení délek Rs = (O.L (O- kruhová frekvence proudu L - indukcnost Dosadíme Ohmuv zákon: 1= f(d) - proud je fcí vzdálenosti není obecne lineární x promenná vzduchová mezera - pro diferencní nebo kolllparacnímetodu - otevrený n1agnetickýobvod. -pneumatický prevod- princip klapka tryska -používáluevzduchu- zmenadélkyje prevedenana zmenutlaku nebo pn1tocného množstvívzduchu -princip tlakového pneun1atickéhoprístroje: 1~ - ~...~ Fl U_.~<==--~. ~ \?z. '/ 1 -, ~. --~-~- r1 r: 2. (2 :- (2.) +1 r1 f2 =- t ; ( z /. -rozsah merení Zmax= d2 / 4 - pri velkém prurezu F2- dochází k volnén1u výtoku vzduchu - 2- z

8 V 4 3. prednáška - nízkotlaký pneumatický prístroj SOLEX - korekce tlaku ponlocí kapaliny (hloubky ponorení) -rotalnetry - prevod na zmenu prutocného množství - potrebujenle zdroj tlakového vzduchu - cistice, regulátory, rozvody - jde o nlerení bezdotykové -) bez opotrebení Délkomery- merenívjedné souradnici nlerení v jedné souradnici, prístroj pro lnerení délek do laboratorí, prímé 111erení speciální prístroje -porovnání soucásti s kalibrem - merítkeln -odmerovací systémy => cárková stojnice = n1erítko- sklenené, leptané... =>inkrementální - digitální - pomocí elektrického systén1u- základenl je zase delené l11erítko Dve základní usporádání -lnerítko x soucást 1) vedle sebe 2) za sebou - dle toho nám vzniká chyba - 1., 2. rádu ad 1) Usporádání vedle sebe v (paralelne) J.- dw btt.l /-1V o r- -O.h_. o...~.h. i 'NJ': t.~({ 0: '_0'_' - o-o.o-o \---o~o t.o-j-l, f ' 1- j AO.h... _ r.\,.,.,-o..-"-f- -- -f'.-f r~!, \ o '.. \ \ r J.-" \.- P7\ lo i L..- ;;» tgcp= F / v => F = v. tgcp~ F = v. cp tgcp= cp+ 1/3 cp3+ 2/15 cps+ 17/315 cp?+... cp- v radiánech - vzniká chyba l.rádu - chyba l.rádu je úmerná l.mocnine úhlu sklopení cp. v ;

9 prednáška ad b) Usporádání za sebou (v jedné ose) príkladen1je mikrometr Abb~l~okOlnp~rátoro~ýprincip. L \.-;.~., :~.' ~; \- "~. í!f ~ ~~.. t;! ;. \ ~ i~.'. t.:; /' '''''''':'' --7. o "'0,("2, ;' ~ F=Ln-L cos <p = - <p2/2!j+'~~/4! ~o<p6/6!... F = Ln (1-cos<p), F = Ln. <p2/2 Chyba 2.rádu - úmerná druhé 1110cnineúhlu klopení a merené délce -je podstatnemenšínež chyba l.rádu 'i 2. veta- vyloucenín1chyb.rádu musí být soucásta merítkousporádányvjedné ose za sebou ~ Abbeho komparátorový princip 1. veta - pri merení kolmém k ose pozorování nemá se posouvat pozorovací n1ikroskop,ale soucást, jinak vzniká chyba.rádu (také Abbeho veta) Pr.: <p= l arc l' = 0,00029 F = 1SJ..lm o 100 mm, L = SOmm šuplera dodržen 1. Ab.princip F = 0,0045 n1lt Merítka se používají vetšinou sklonena ~ stupnice rytá, leptaná Merítka se kontrolují --+ kalibrují (merení leserinterferometrem A./ 512) -4-

10 4" prednáška )élkol lery - mereníve dvousouradnicích - merí,'í mikroskopy profilprojektory dva slllery v rovine, musí být na sebe kolmé,. merc11íbezdotykové -» optické ~" ~-_/ 7'--~ 1 Q!rd;.r] i 11/ \ (/. ). 1"_ \" -- ~.="::!.:-::'-"~- 1_ '=:..=J? vv HER,'TVL v specj{;jnípríslušenství na merení závitu ~ejistula merení: mikru:)kopzcis -» U = :t 2,2 + L / ,7 K -resno<;.tmerítka není to samé jako presnost n1eridla \ r mikr' )skopu - chyba polohováním stolu vuci meridlu náhodná a systen1atická chyba + další clen K - hranový koeficient Koeficient kvality hrany \ ~ - k(leficient zpusobilosti \,Pk-lJeficientvyužitízpusobilosti P, " \ ~m- t( same pro stroj, \ mk \ 'g - pt') merící prístroje (Gauge) 'rofilp"..ojektory- pro menší tvarové in'o] \ ~,. [~-~"1~_;~~=1!' tou~j- luur.!i}j:t...., " '. =-.~=-._-- '- ~ ~BJJ;';tnV " '--/::--'~i,\ '. \ \ -- ;( \ ~- \... _. --, \ '. ~ 4 _.., '\.~.., \ '\ \ '? o. 1 \\., HA1]J/tt \' ~

11 2 Software- pro vyhodnocení na mikroskopech : M2D 4. prednáška () >f,y". -/._.~.~ '~~ --' ~,--- Merení úhlu.~,._n" _~~=-:- "... rovinné úhly --definice úhlu - rovnomerne rozdelená kružnice --jednotkaúhlu-[rad, 0] -4 /~\ '-', j \ i \, i..' ~ chf/k;; -=7 jr;, O tj -=?UA'Ú/~ -?> rkiiit -"> C/0/?-1 + rk-';'? 1 - typvt/,-nu/ 1m- JV" d/~ P(JokJ'?? Základní pojmy - úhlová míra - meridlo, které trvale reprodukuje nejakou známou hodnotu úhlu -úhlomerný prístroj - meridlo, které slouží k prevodu mereného úhlu (nebo jiné veliciny, kteráje s ní ve vztahu) na indikaci -merení prímo nebo prostrednictvím jiné veliciny -úhlovémeridlo- technickýprostredekna mereníúhlu ~ zahrnujeúhlovémíry a úhlomemé prístroje -2-

12 3 5. prednáška - porovnáváme m.erenýúhel se známýmnebo máme zprostredkovanou velicinu Metody merení úhlu: 1) pevné úhlové míry (merky, úhelníky) 2) trigonon1etrickémetody - užití goniometrických funkcí ~ neprímá metoda,z délek 3) metody goniometrické - porovnání mereného úhlu s úhlomemou stupnicí ~ celý nebo delenýkruh. - úhlová stupnice - LMBUS (kruhové cárkové merítko) Úhlové míry - koncové - cárkové - úhlové merky - kombinacní, sestavení jakéhokoli úhlu -sada 8ks 90 /60 /30 14 / 9 / 3 /1 30'/15'/5' po 5'sestavímejakýkoli úhel -merky dáváme do prípravku nebo nasáváme -polygony - pravidelné vícebokéhranoly s definovanými úhly, má to zrcadlové plochy -materiál, kremenné sklo, tavený kremen ~ minimální tepelná roztažnost -delící disky- kotouce s dírami na delení -úhlové šablony Úhelníky - ruzná velikost a provedení -ploché, príložné vlasové ~ šablona - ruzné presnosti - nejistota: odchylka na rameni urcité délky Sinusové pravítko - presné nastavení úhlu pomocí fce sinus kh L - cárková - velmi presne rytá merítka - digitální výstup (princip tmavé x svetle pole) - 1, 10',4' - delení intervaly Úhlomemé prístroje úhlomery- mereníúhlu,nastaveníúhlu úhlomemé okuláry - optický úhel merený na mikroskopech kruhové delící prístroje -optické delící hlavy --vodorovná osa otácení O. t.u/"r -- použití v kombinaci s délkomerem - d e " l Clsto " y -- svislá osa rotace -- optika jako príslušenství Díl ~. L_ ~~~~i-+q+-9 / ~ UtJM.t4nJ1JT L!MBU~ - 1-

13 0 3 Prístroje na merení malých úhlu Libela - vodováha - užívajíse k mereníúchylektvaru. -ustavení vodorovné polohy -merení malých, velmi malých úhlu - kapalinové - kyvadlové 5. prednáška * kapalinovélibely- eter, sirouhlík, líh ~ nápln o -kulicka musí mít urcitý polomer taoblení -citlivost T = d / R R=d/<p - prevýšení na délce 1m: 2" =>0,01 / m R = 206,... m - rozsah merení -nekolik vterin - velmi malý úhel - oblouk nahradíme secnou \ - rozdíl mezi secnou a obloukem < 0,0005 Jlm ~ 40' -, uvádí se vetšinou v mm/m ale nejlepší je v ",, -merení do 1stupne - kolincidencní libela rozmezí - mikrometrický šroub ~ náklon ~ odecet úhlu * kyvadlové libely- princip induktivního snímace, základnaje svislá, jádro mezi dvemi cívkami, výstup je digitální,rozsahmereníkolem10' Sklonomery- kombinace úhlomeru s libelou, mužen1emerit jakýkoli úhel, nejen malý Autokolimátory- kombinace dalekohledu a kolimátoru -kolimace paprsku -odraz techto paprsku od rovinného zrcadla ~ o_oo F._0.00'_ j O,_,l..c-;;r \: 0 -~o_o r,! p' ~~ <p = S / 2F... principautokolimace jedny z nejpresnejších prístroju na merení úhlu, rozsah merení 10', rozlišení 0,1' schémaautokolimátoru: 1" = 4,84J.!m m ~~ merení úchylek tvaru ~ rovinnost, kolmost, rozlišení 0,05' -2-

14 3 Merení kuželu L prednáška D (D-d) L = 2tg a/2 = 1 : Kuželovitost.. ~ - dve merící metody: a) dva prumery a vztažná délka ctl~_~' b) merenúhlu - sin pravítkem,na mikroskopu,merítkem speciální kuželomery pomocí merek - merení ponl0cí koncových a vackových kalibru H i~ ----.~,<:... tg \V12 = (M-N) 2(H-h) J... - :> ' K'OO -?-..e.- \:fn\ -LlLJ tj : '~. '-= ~i _.,. ~_~.0". :o c:::::::

15 ,,/ 3 6. prednáška' Merení závitu venujeme se metrickému závitu závitové kalibry / ' (\"! -"-.,,. "'- l:)1.d,ol - šroub: d, d}, d2- nejduležitejší pro fci závitu, p- roztec, a =>tyto hodnoty se mení H = 0,866 p Vnitrní závit: D, Dl, D2 Komplexní kontrola závitu ~ pomocí mezních závitových kalibru DS, ZS, mez opotrebení, také zde platí Tayloruv princip DS - rozmery i tvar odpovídají ideálnímu závitovému profilu - délka závitu = 80% délky zašroubování ZS - dvoubodový styk meridla, težko proveditelné -musí tíhu zachytit, nesmí zadírat - zkrácený profil J -~ n r-..\ :' ".- \ " \ \../ \/, '""",- 1, Kontrola závitu kalibry '--"--'----- kalibr šroub matice._.0.-" o _.~-- ~._-~ -- :;"-- o.... u _ dobrá strana závitového tmu DS ZS \ zmetkový dobrýzávitovýkroužek trmenový zmetková strana závitového tmu ~krocák) Na závitech se kontroluje d, dl, d2,a, p ~kr~cený profil) Kontrola vnejšího závitu -optické merení. \.. 1\. n..r "..'...,.... \.' -hodnotastredníhoprumeru,meríse 2x =>dvabokya bere sejejich.".,,:!..--~~ _~,, prumer ~ merení na mikroskopu ~ nitkový kríž,, ;' ".~' /"-- úhel. /l:./r \j "')l ~ nevýhoda - nezaostríme obe strany boku (oba body) ~ šroubovice ~ musím ostrit do osy používáme metodu osového rezu (speciální nožík) - * prumetová metoda ~Y'(' O1t),,, - celo nožíkuje vose upínacích tnlu na, ' ~ J mikroskopu \, ;' -na nožicíchjsou rysky. -:0:O,1.,.,! Ztotožnuji rysku na nitkovém kríži s ryskou na /~ nožíku ; '~",".J., :!,..J U mikroskbpujsou okuláry vymenitelné, dle mereného druhu závitu : 0.$ ;-~_

16 3 6. prednáška * metoda trídrátková - n1ikrometr, parametr ~ na délkomeru nlíra pres drátky,l'""4 Md2 = d2 +,dd (1~:ll_~~11e1[~)2- p/2 ~t~<x2:tkj, - K2./ fo - i ",' Md2 = d2 + 2x _ K2 X. -" Kl - korekce na šikmou polohu drátku (je to šroubovice Kl = 1+2 J-lm K2 - korekce na odtlacení.,(k2 Bochmanuv vzorec: K2 =0,004Vd d - velký prumer závitu k - merící síla [N] - drátek by se nel dotýkat v míste stredního prunleru => nonnalizované prunlery -dva stupne presnosti drátku-.stupen :t 0,3 /-lm drátku dd= 0,17 + 6,35 2.stupen :t 0,5 /-lm - / ---- ~ \A; i -tli;;~ Y r'n.a,.y~~,l \ {E) - do/c?j v /) djífu. '~'d;~/.!;.f~! k4 li P dd=- a 2cos "2 - dotykové merení roztece - na pinole je nástavec, kulicky v drážkách zdvihu a nlerí se roztec Kontrola vnitrních závitu -závitové kroužky kroužek ~ výkres ~ merení jako vnejší závit, ale nedelá se * porovnávací zpusob - príslušenství k délkomerum -speciální merky, každá representujejeden závitový výrez. X ' ~ ~ Z merek si sestavíme vzorový závit X=a+b+E :c::-.'- :>t Kombinujeme jen merky stejných páru ~ výrobních císel ~~r("y( ~ 't...'r k( f -,.i!0 ' ~' itf l:): ().-6 \c:::: -=-: Pri presné hodnote = výrobe L\D2= O. D2 =D2tabulkové+ L\D2 * místo drátku jsou tanl speciální ra1nínka ~ kulicky L\D2= M - A M... nastaveno A... namereno - 2-

17 ... 3 Koncové merky GPS -' geometrické veliciny => nonny CSN EN SO 3650 ztelesnená míra s jedním párem ploch délka KM - kolmá vzdálenost urcitého bodu merící plochy a plochy merící desticky 6. prednáška -úchylka merky KM od jmenovité délky ln je tc = -ln v libovolnélu bode -úchylkarovinnosti fd c..'.. - rozpetí délky v = lmax- lmin ) J, J; ~' - '. /=:J, / / / / / o...- ',' -. ~\. -, fi, i, ",-;. - Pc '_ '.. ]---~ /. V iuj', trídy presnosti merek: 00, O,1, 2, 3 - staré, už neplatí nevyrábíse mají to být stejné materiály lc - délka ve stredu merící plochy -strední délka ln -jmenovitá délka - predepsaná délka KM ln :f:tc moc presné => K O, 1, 2 - kalibracní trída - urceny pro kalibraci jiných merek K - nejprísnejší požadavky na rovinnost, kontrola jiných merek porovnávacím zpusobelu Kalibrace - porovnávací zpusob - skládání luerek -absolutní - interferencní komparátor --'-'- " -; "~l t-",r l:--~-_j každý bod meríme 3x body, ve kterých se merka merí - do kalibracního listu zaznamenáváme -)- úroven kalibrace (stabilita teploty, klimatizace, úroven laboratore a prístroje) - úroven : nejistota U95= 1: 0,05 + 0,5 L úroven : nejistota U95= 1:0,10+ 1,0L opakovatelnost merení - musí být vyjádren i stav merících ploch a 100% bezvadná plocha b c 75% jedna rýha 50% d 25% x O vyhodit Merení pomocí interference - absolutní postup pro O,K Planparalelní sklícko - rozložení svetla - kopímjí tvar povrchu * 3 podmínky použití interference - vznik interferencního proužku - musíme užít koferentní paprsek Gedenzdroj sjednou vlnovou délkou) -rozdelování paprsku pomocí polopropustné desticky -monocl1foluatickésvetlo -)- jedna barva -)- užijeme disperzní hrano - 3 -

18 3 nterferencní komparátor 7. prednáška Nahore monochromátor (zdroj zárení výbojka nebo laser),7 ;;-,--;;--, \- 10 Lp- t-fpq YO (; (;{. dc4 t "1r4 interferenci mužeme pozorovat, dve vrstvy proužku princip merení J- Z1 ~-" j.. -rj--22. L = i (n 1+ Z 1. ) A 1/2 L, - ' L = (n2+ Z2). A2/2.1_.. 6x u hranolu Laserinterferometr - zanedbáme pocet proužku a pocítáme jen zlomek -."~~ -- J ~,.;: ~ Dá se odhadnou na 5 setin roztece 0-1% ~ zjistím radu zlomku pro ruzné tvary a porovnám se ználllou radou ~ rozdílová rada ~ vyhodnotíme rozmer merky vlnová délka se mení s teplotou, tlak, vlhkost (zjistíme) a provedeme korekci nejistota merení: U95= 0,02 + 0,5 L [).lm] L [mj NovýkomparátorNPL- Tesa - ekvivalent CN u nás, do 300mm kalibruje místo výbojek má dva lasery (cervený + zelený) pozorujeme TV kamerou - rozliší 0,01 cidlo má teplotu, tlak a vlhkost nejistota merení: U99 = 0,02 + 0,2 Lpri 99%pravdepodobnosti - 1-

19 3 7. prednáška Úchylky tvaru a polohy jedna z vlastností povrchové vrstvy integritapovrchu- fyzikální- chem.v. - geometrické v. CH - chemická a strukturální analýza F - tvrdost -zbytkové pnutí - struktura - elektronový mikroskop => textura } zkoušky materiálu G - mikrogeometrie drsnost - vlnitost -makrogeometrie - trhliny (vady) ~ defektoskopie ultrazvuk ~ ÚTP -úchylky tvaru - merení úchylek tvaru rozmerové úchylky - délkomery Jiné delení: l.rád - úchylkytvaru- prímost,rovinnost -makroúchylky 2.rád - vlnitost 3.rád- drsnost k ~ stopy po nástroji ~ periodický profil 4.rád - drsnost: neperiodický profil, nepravidelné menší výstupky 5.rád- krystalickástruktura 1 6.rád - reálný povrch krystal. mrížky J neduležité Profil - tvar -vlnitost -drsnost Prirazení úchylek Roztec : hloubka > 1000 : : 1 100: : 1 5 : 1 Význam úchylek / / úchylky tvaru (makro-) vlnitost (makro-, mikro-) drsnost (mikro-, geom-) \ [( : Vnejší tvar muže ovlivnit konvencne namerenou velikost rozmeru -2-

20 3 7. prednáška Forma tvarové chyby lná podstatnou funkcní roli (i když tolerance rozmeru dodržena) Princip a vyhodnocení merení musí být správne zvoleny, dle funkce soucásti Základní definice: CSN skutecná plocha - plocha, která ohranicuje soucást a ohranicuje ji od prostredí jmenovitá plocha - ideální plocha profil- prusecnici plochy s rovinou prvek- obecnýnázev,kterýza urcitýchpodmínekmuže znamenat:plocha,cára,bod, prusecnice, osa, stred kružnice vztažný úsek - tolerance v urcité oblasti - obalová plocha = prvek = je plocha, která má tvar jmenovité plochy, dotýká se skutecné plochy, leží vne materiálu tak, aby úchylka (od ní) nejvzdálenejšího bodu skutecné plochy mela nejmenší hodnotu (v rozsahu vztažného úseku).~,,"'.".' Zkusíme všechny možnosti a vybereme tu nejmenší -úchylka - maximální vzdálenost bodu od obalové plochy -drsnost povrchu se nezahrnuje do úchylek tvaru -dovoluje se vyhodnotit úchylku i pomocí stredních prvku (strední cára - metoda ctvercu) - strední prvek - má tvar jm. plochy, je potažena vzhledem ke zjištené ploše tak, aby strední kvadratická úchylka bodu skutecné a strední plochy mela minimální hodnotu!y112=min 1 ffjk/j«/1f#-j~ l_~r-..i t'...u_._._._.. i,lv t"/~t ~!'~-1;t Kvantitativne se vyjadruje úchylka tvaru souctem úchylek nejvetších na obe strany stredního prvku v absolutní hodnote lepšíjsou obalové prvky z hlediska funkce, u stredních radeji uvést: obalovéjsou prednostní realizaceobalovéplochy- výpoctem -kalibrovací kroužek ~ pomocí merícího prvku - 3 -

21 1 ' 3 8. prednáška..' j, Merící metody - úplné - odpovídají definici nebo se jí maximálne približují -zjednodušené neúplné - neodpovídají definici v plném rozsahu Druhyúchylektvaru -úchylka prímosti EFL E - obálka -úchylka rovinnosti EFE F - tvar -úchylka kruhovitosti EFK L -linie = prímka -úchylka válcovitosti EFZ F - kruhovitost - (podélný rez EFP) E - rovina (_, ". ~ A EFL- úchylka prímosti - presnost pohybu, uložení a vedení obr. stroju..! \..:.. ",--- '~.- \! _/_..~;:::::r'".,'; \~ ~ nejvetší vzdálenost od obalové prímky profilu..' \ ' 1 -,.,.... merení prímosti - A - spojité ~ " "'~ ~. - v prípadech merení krátkých úseku,--.' -. " --"~-1-'~--T' - ~' ~ - B - kroková ~ 1Y1\ ~, '" / " i V'. j ;.1...' i ', -;> -c :"\; i :! --~!!Co lil L-,...! P. i)( L ' i - vztažný úsek je osa x L ic::::.-~;;;-:ji~' t/(-r-r ~ - grafický = geometrický model -graf - matematický model --t tabulka hodnot Merící základny - a) mechanické - prímemé pravítko b) vodní hladina c) svetelný paprsek ad a) pravítko na podperách --t úchylky povrchu od prímemého pravítka chyba príttosti pravítka komparacní prístroj - pravítko osazené nekolika úchylkomery

22 3 ad b) pomocí libely 8. prednáška mustek s libelou posouváme vždy o jednu rozteca merímúhel- odchylku - 2bodu =:>úchylka prímosti (t1ft,j., 'v v1-f Tl,. -t;d.-. _<:.:'= ~ai =i~lhri ~o -1-.0,_: - -..: ",b'o!u/~- hrj = dj. c. t [Jl111]! 'h~ di - pocet odectených dílku libely h...~. ~._~/ C - jluenovitá hodnota jednoho dílku ~tal v... ~.~_,... h.!'! ;.::::- [mm / nlnl] ~ J "$ S.r (; t - roztec nlerených bodu [mnl] 'f!t ti) ",., r''''"! elektronick~ '.: ~'~lrt~g~i.vní systém - ind. snímac ; ('7-t-,., JÍ ~ h lil~. = t tg rv....r - stupnce (dsplay): uhel [ ], [ ] nebo prevysenl.' 'Ji:'~ / b~,/ n... Vvl, ", v, v, "-:<. - J tf!!:. ". ~~~'--il / -úhel:(hri=(4,8t)/1000) [/-lm] t[mm] ",.-.:. úhe2.vteriny: 2" = 0,01 / 1m _~ h~ol. o, -L~~:~_- 1 u = 4,84 [lm- prevýšení -t ' =0;....,, ~ Merení autokolimátorem - svetelný paprsek C ~--~-~~- / f-av1'1vj~ 'l1"q:;<j,fo \ k::: LAJ--" L '1' 50- hri = t. tg~ai [n1m] tg 1" = 4,8 /-lm/ 1000 nlm hri = (4,8 t) / 1000 [/-lm] - mužeme také merit hmotnost pentagonáiní hranol - optický prvek - odrazí se paprsek vždy kolmo -etalon -kolmosti /" :' ' ' rr, -.F\'Wt1 T f' a 1 / Zamerovací dalekohled a zámerný terc - znacná chyba 0,01 mm Merení na SMS / _::,,~l 9-r-." _ -..-1,,'-'.op +>. ',' \ '. ~ L- u Vyhodnocení úchylky prímosti * grafický model --) obalová prímka - dva nejvyšší body, jeden nejnižší je rovnobežný s ní -dva nejnižší body ajeden nejvyšší je s ní rovnobežný =:>rozdíl prímek je!::"epl. n * P omocí stredníprímky -lineární regrese ~(ymi - Yi )2=min 1=1 - strední prímka a dodelám prímku obalovou =:>prednostníje obalová prí1uka vedenílibelyse prizpusobujeplošemerení Pf

23 3 EFE - úchylka rovinnosti ~ prostorový problém jedné souradnice navíc nejvetší vzdálenost merené plochy od obalové roviny obalenou rovinu proložíme tak, aby max vzdálenost byla minimální nelze merit úplnou merící metodou ~ je neúplne merímepomocí síte- prícnéa podélnérezy=:> stejnýpocetpokud možno r~-~---~--; =:>pocet rezu lichý D.. 8. prednáška ~ ~t=~c;_:=::;':=:. meríme body síte o 113.~J"(. - meríme - libelou, e. libelou, autokolinatorem - stejné vybavení jako u merení prímosti -matematický modul - vztažený k základne E D C OO00 O B A OOO tady zacnu - zmenším podélné rezy geometrický model - axonon1etrickynazývané -merení autokolimátorem - podélné rezy a ty transformujeme kjedné základne -transformace - tri body (urcení roviny) posadím do Oa prepocítám.posunutí 2.posunutí + sklopení - vyhodnocení EFE - obalová rovina - 3 nejvyšší body a nejnižší rozdíl - 3 nejnižší body a nejvyšší 2-2. nejvyšší tvar a s prímkou ploch 2 nejnižší1nibody rovn =:> sedlový tvar -vyhodnocení graficky z geometr. modelu - geometri~ká metoda - z mat. modelu vyneseme bokorys 2 nejvyšší atd. ~ chyba graf. vyjádrení -,metodazkusmo- zkušenosti- 3 max body - úchylka O =:>základna ~ prepocítat ~ nejvzdálenej ší bod =:>úchylka. -je-li to dobre~ nejpresnejší -vyhodnocení podle strední roviny - z PC, ne príliš vhodné - metoda zjednodušené základny - prochází stredem plochy aje se spojnicemi úhloprícných rezu =:> neníto obalovárovina -tato úchylkaje vetší než úchylka od obalové roviny ~ nejaká nejistota - 3 -

24 5 EFK- úchylkakruhovitosti ~nejvetší vzdálenost bodu profilu zjišteného od obalové kružnice,,! ; 9. prednáška,ad. obalová kružnice - dotýká se profilu z min 3 bodech -opsaná kružnice profilu -kružniceopsanás - nejmenším prumerem -nejvetším - u díry (vnitrní plocha) -u kruhu, vnejší plocha - nejmenší opsaná -nejvetší vepsaná Merení kruhovitosti * prumerová metoda - merím prumer v ruzných smerech - musím mít sudý pocet vrcholu, jinak nic nenamerím - dve rovnobežné desky - merí se 0 D * tetivová metoda - umístení do prismat a snímacem urcím úchylku * radiální metoda - a) merení kruhomerem - radiální metoda - speciální prístroj e Merení jednoho profilu v zápisu zvetšení úchylky - vnitrní i vnejší prumery wif~ji ~ c..ov lpt{.[ 1 ~-- -,-- V 'tvf VJl(P~! -. _ / ~\V///'/////'''///'.' p.,."" taa.-,, ~,..., Vrp Hl«}

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE... OBSAH: 1. ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...4 1.1 ZÁKLADNÍ POJMY...4 1.2 ZÁKLADNÍ MĚŘÍCÍ JEDNOTKY...5 1.3 CHYBY MĚŘENÍ, JEJICH PŘÍČINY A ČLENĚNÍ...8 1.4 STRUKTURA POVRCHU...13 1.4.1 Výškové parametry...14

Více

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava FS STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Šárka Tichá Ostrava 004 Obsah Předmluva... 6 1. Význam metrologie... 7. Základní pojmy... 7.1 Některé základní pojmy (ČSN

Více

Form Talysurf Intra. Precizní řešení měření tvaru a textury povrchu

Form Talysurf Intra. Precizní řešení měření tvaru a textury povrchu Form Talysurf Intra Precizní řešení měření tvaru a textury povrchu Form Talysurf Intra.. měří rozměry, tvar i drsnost z jednoho profilu Jedinečná historie První Form Talysurf byl vyvinut v roce 1984 pro

Více

Technické kreslení. David Zeman. Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace

Technické kreslení. David Zeman. Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace P R A C O V N Í S E Š I T Technické kreslení David Zeman Vydáno v rámci projektu MULTICHANCE systém pro podporu dalšího

Více

Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì CAQ ØÍZENÍ KVALITY POMOCÍ MÌØENÍ A VÝPOÈETNÍ TECHNIKY

Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì CAQ ØÍZENÍ KVALITY POMOCÍ MÌØENÍ A VÝPOÈETNÍ TECHNIKY Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì Trutnov, Školní 101 tel. 499 813 071, fax 499 814 79, E-mail skola@spssoutu.cz, http : //www.spssoutu.cz CAQ ØÍZENÍ KVALITY POMOCÍ MÌØENÍ A VÝPOÈETNÍ

Více

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část Interaktivní multimediální text pro bakalářský a magisterský studijní

Více

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I.

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. Automatizační systémy. Prostředky automatického řízení, jejich rozdělení, vlastnosti a fyzikální principy. Automatické řízení výrobních procesů: logické řízení, regulační technika,

Více

Technologie odvalovacího frézování při výrobě ozubených kol. Jan Solařík

Technologie odvalovacího frézování při výrobě ozubených kol. Jan Solařík Technologie odvalovacího frézování při výrobě ozubených kol Jan Solařík Bakalářská práce 2013 Příjmení a jméno: Solařík Jan Obor: Technologická zařízení P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

Úvod do teorie měření. (stručný výběr otázek a témat)

Úvod do teorie měření. (stručný výběr otázek a témat) Úvod do teorie měření (stručný výběr otázek a témat) Obsah 1. LOGICKÉ SCHÉMA EXPERIMENTÁLNÍ PRÁCE 2. METROLOGIE 3. ZÁKLADNÍ POJMY POČTU PRAVDĚPODOBNOSTI 4. ZÁKLADY TEORIE CHYB 5. NEJISTOTY MĚŘENÍ 6. METODY

Více

MOŽNOSTI VÝROBY ZÁVITŮ V MALÉ STROJÍRENSKÉ FIRMĚ

MOŽNOSTI VÝROBY ZÁVITŮ V MALÉ STROJÍRENSKÉ FIRMĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY MOŽNOSTI

Více

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ učební text Romana Garzinová Ostrava 2012 Recenze: Prof. Ing. František Němec, Ph.D. Doc. RNDr. Jana Kapounová. CSc. Název: Prvky

Více

České dráhy, a.s. VYUŽÍVÁNÍ MĚŘICÍCH VOZŮ PRO ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK S KONTINUÁLNÍM MĚŘENÍM TRATĚ POD ZATÍŽENÍM

České dráhy, a.s. VYUŽÍVÁNÍ MĚŘICÍCH VOZŮ PRO ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK S KONTINUÁLNÍM MĚŘENÍM TRATĚ POD ZATÍŽENÍM České dráhy, a.s. ČD SR 103/4 (S) VYUŽÍVÁNÍ MĚŘICÍCH VOZŮ PRO ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK S KONTINUÁLNÍM MĚŘENÍM TRATĚ POD ZATÍŽENÍM Úroveň přístupu B ČD SR 103/4(S)- Účinnost od 1.5.2007 České dráhy, a.s. ČD SR

Více

Návrh polohovacího zařízení pro VKS. Bc. Martin Řezníček

Návrh polohovacího zařízení pro VKS. Bc. Martin Řezníček Návrh polohovacího zařízení pro VKS Bc. Martin Řezníček Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Řezníček Martin. Obor: Výrobní inženýrství. P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním

Více

Výrobní program Lineární snímače polohy Měřicí sondy Úhlové snímače Rotační snímače Řídicí systémy Dotykové sondy Indikace polohy

Výrobní program Lineární snímače polohy Měřicí sondy Úhlové snímače Rotační snímače Řídicí systémy Dotykové sondy Indikace polohy Výrobní program Lineární snímače polohy Měřicí sondy Úhlové snímače Rotační snímače Řídicí systémy Dotykové sondy Indikace polohy Leden 2014 Společnost DR.JOHANNES HEIDENHAIN GmbH vyvíjí a vyrábí lineární

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ Ing. Pavel VYLEGALA 2006 ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ 1. ROČNÍK OBSAH I.pololetí : 1. Bezpečnost práce. 4 2. Úvod do měření. 6 - Měřící

Více

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více

1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů.

1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů. 1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů. Fyzikální veličiny: Např. délka, čas, elektrický proud a napětí atd. Každá veličina má svoji kvantitativní stránku, která se vyjadřuje hodnotou veličiny

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Katedra fyziky

Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Katedra fyziky Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Katedra fyziky ZÁKLADY MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH PARAMETRŮ ZEMĚDĚLSKÝCH MATERIÁLŮ A PRODUKTŮ (Studijní texty určené pro 1. ročník AF ČZU v Praze) doc. Ing.

Více

SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL

SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL Učební text doc. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Ostrava 2011 Tyto studijní materiály vznikly za finanční

Více

itnc 530 Víceúčelové CNC řízení pro frézky, vyvrtávačky a obráběcí centra

itnc 530 Víceúčelové CNC řízení pro frézky, vyvrtávačky a obráběcí centra itnc 530 Víceúčelové CNC řízení pro frézky, vyvrtávačky a obráběcí centra Září 2013 Kompletně digitální Již přes 35 let představují TNC řídící systémy HEIDENHAIN standard v každodenním použití u frézek,

Více

Ozubené převody Distanční text. Projekt OP RLZ Opatření 3.1-0205

Ozubené převody Distanční text. Projekt OP RLZ Opatření 3.1-0205 Projekt OP RLZ Opatření 3.-005 Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Dokument byl vytvořen s finanční podporou Evropské unie a České republiky.

Více

Základní metody světelné mikroskopie

Základní metody světelné mikroskopie Základní metody světelné mikroskopie Brno 2004 2 Předmluva Předkládáme Vám pomocný text o světelných mikroskopech, abychom Vám umožnili alespoň částečně proniknout do tajů, kterými je obestřena funkce

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTOTECHNCKÁ, OSTAVA, NA JÍZDÁNĚ 30, p. o. ELEKTOTECHNKA ng. Pavel VYLEGALA 006 - - Obsah Základní pojmy...4 Mezinárodní soustava jednotek...4 Násobky a díly jednotek...4 Stavba atomu...5

Více

Opce a příslušenství. pro řídicí systémy TNC

Opce a příslušenství. pro řídicí systémy TNC Opce a příslušenství pro řídicí systémy TNC Září 2014 Opce a příslušenství pro řídicí systémy TNC Řídicí systémy HEIDENHAIN jsou známé svým celkovým výkonem a rozsáhlým vybavením. Navíc mohou být optimálně

Více

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ metody, technologie, diagnostika Vážené čtenářky, vážení čtenáři, přesně před rokem byla na tomto místě TechMagazínu věnována významná pozornost problematice nedestruktivního zkoušení

Více

Open Access Repository eprint

Open Access Repository eprint Open Access Repository eprint Terms and Conditions: Users may access, download, store, search and print a hard copy of the article. Copying must be limited to making a single printed copy or electronic

Více

Nově jsou měřidla Asimeto certifi kována podle ISO 17025.

Nově jsou měřidla Asimeto certifi kována podle ISO 17025. Měřidla nové značky ASIMETO byla vyvinuta se záměrem umožnit v globálním měřítku velmi přesné měření s podstatně nižšími náklady pro uživatele, zvyklé na střední cenovou hladinu. Tato nová měřidla splňují

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: Studijní opora

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: Studijní opora Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: ČÁST VIBRAČNÍ DIAGNOSTIKA Studijní opora Jan Biloš Alena Bilošová Ostrava

Více

TEST PRO VÝUKU č. UT 2/2 Specifická část QC

TEST PRO VÝUKU č. UT 2/2 Specifická část QC TEST PRO VÝUKU č. UT 2/2 TEST PRO VÝUKU č. UT 2/2 Specifická část QC Otázky 1. Zmenšení objemu odlitku při tuhnutí taveniny se nazývá (UT2-7, str.13) stažení. smrštění. zmenšení. sražení. 2. Účel nálitků

Více

Hrubých chyb se musíme vyvarovat. Systematické chyby můžeme rozpoznat a opravit. U cvičeného pozorovatele je reakční doba pro

Hrubých chyb se musíme vyvarovat. Systematické chyby můžeme rozpoznat a opravit. U cvičeného pozorovatele je reakční doba pro III. Chyby měření a zpracování naměřených výsledků 1. Obecné úvahy Při měření nějaké fyzikální veličiny můžeme zásadně rozlišit dva případy: 1.) několikrát po sobě měříme veličinu, která je konstantní

Více