DŘEVO TRUST BULLETIN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DŘEVO TRUST BULLETIN"

Transkript

1 číslo 4 srpen září DŘEVO TRUST BULLETIN produktový bulletin pro zákazníky novinka Kompletní sady kování pro skříně s posuvnými dveřmi Nyní za ceny hliníkových profilů! Pokud uvažujete o po ízení úložného místa, je sk í s posuvnými dve mi to pravé ešení. Potíže s nedostatkem prostoru v místnosti p i otevírání dve í sk ín vy eší posuvné dve e, které získávají na své oblib práv díky úspo e místa. Šatní sk ín s posuvnými dve mi opticky zv tšují místnost, mají delší životnost, jednodušší otevírání a velmi dob e plní i svou estetickou funkci. Plynulý chod dve ních k ídel zajiš uje kování, které lze práv nyní po ídit za senza ní ceny! ve zkratce Kvalitní systémy dve ního kování Laguna, konkrétn modely Omega, Multiomega a Rama lze v sad pro posuvnou sk í se dv ma k ídly po ídit již od 749 K (906 K s DPH). Více na str AKČNÍ ZBOŽÍ! Novinky: Plastové profily pro LED osv tlení Exkluzivn : Festool šroubováky ve formátu XS Ak ní zboží: Zásuvky, LED osv tlení, dve e a další 26 prodejen v ČR

2 2 produktový bulletin pro zákazníky Předmluva Vážení zákazníci, obchodní partne i, p ehupujeme se do druhé poloviny letních prázdnin. Stavební sezóna je v plném proudu a ekonomický r st v R nahrává tomu, že nejen obor stavebnictví se po m sících útlumu op t do kal vzestupné tendence. Doufám, že pozitivní vývoj stavebnictví poci ujete díky zvýšenému po tu zakázek i Vy a Vaše podnikání op t nabírá obrátek, minimáln tak, jako tomu bylo p ed vypuknutím ekonomické krize. Na všech regionech jsme b hem kv tna a ervna realizovali akce DTexpo dny otev ených dve í. Každé akce DTexpo se zú astnilo minimáln 30 vystavovatel z oboru, kte í pro Vás m li p ipraveny novinky v sortimentu, ukázky montáží, zát žové testy a další praktické zajímavosti. Rád bych tímto pod koval všem návšt vník m DTexpo, kte í si našli as a p išli se na n kterou z akcí podívat. V ím, že program, který jsme pro Vás ve spolupráci s vystavovateli p ipravili, byl pro Vás p ínosný, inspirující i zábavný a budu rád, když se v p íštím roce na akcích potkáme minimáln v tak hojném po tu, jako tomu bylo tento rok. V tomto vydání bulletinu bych Vás rád upozornil na ak ní nabídky produkt z oblasti kování. Vybrali jsme pro Vás artikly, které se mezi Vámi, a tudíž i Vašimi zákazníky, t ší velké oblib. Neváhejte tedy s jejich po ízením do konce zá í, kdy je nabízíme za senza ní ceny. P eji Vám krásný zbytek prázdninových dn. Obsah bulletinu 10 Novinka Plastové profi ly pro LED 14 Novinka Instalace dřevěných teras 16 Novinka Festool aku šroubováky XS 17 Inzerce Nabízíte či poptáváte? 18 Aktuálně DTexpo 22 Akční zboží Zásuvky, LED osvětlení a další Se srde ným pozdravem Miroslav Kostiha editel spole nosti 23 Akce Dveřní systémy Novinka v sortimentu řeziva Douglaska tisolistá Nov jsme pro vás za adili do našeho sortimentu d evo Douglasky tisolisté, která je pro kvalitu svého d eva cen na spíše v zahrani í, p edevším v N mecku. Douglaska je jehli nan podobný smrk m a jedlím, od kterých se liší jemn jším vzhledem. D evo douglasky je lehké, m kké a velmi kvalitní. Je výrazné svými letokruhy a svou na ervenalou barvou, charakteristické také pro p ítomnost v tších suk a vysoký obsah prysky ice. D evo má jen velmi malý sklon k praskání a kroucení, dob e drží tvar a vyniká odolností proti pov trnostním podmínkám. Z hlediska trvanlivosti pat í d evo ke st edn trvanlivým. Poskytuje cenné jádrové d evo pro d evozpracující pr mysl. Její d evo se užívá zejména p i výrob nábytku. Více informací se dozvíte na našich prodejnách a u obchodních zástupců. Ukázka využití Douglasky tisolisté Ukázka využití Douglasky tisolisté tlouš ka Douglaska neomítaná sušená 50 mm Listárna Jak lze získat p ihlašovací údaje do webshopu? Josef P. Webshop je ur en pouze registrovaným zákazník m naší spole nosti, kte í jsou zárove podnikateli. P ístup do webshopu lze z ídit na kterékoliv naší prodejn, pop ípad u našich obchodních zástupc. V p ípad spln ní všech formálních náležitostí je p ístup z ízen zpravidla do 24 hodin od vzneseného požadavku. Ve webshopu nakupujete za stejné ceny jako na prodejn, p i emž objednávku zpracovává prodejna, ke které jste p i- azen. Své dotazy, nám ty a p ipomínky nám zasílejte na ovou adresu

3 produktový bulletin pro zákazníky 3 Novinka OSB Firestop Ohniodolná OSB deska. OSB Superfinish ECO

4 4 produktový bulletin pro zákazníky

5 produktový bulletin pro zákazníky 5 Novinka Pracovní desky Inovativní řešení postformingové hrany Pracovní desky KRONOSPAN jsou nov vyráb ny s HDF vlysem, který zpev uje p ední postformingovou hranu pracovní desky. Díky této technické inovaci je zásadním zp sobem zvýšena kvalita a pevnost p ední hrany i rádiusu, ímž dochází k celkovému zklidn ní postformingové hrany. V kolekci pracovních desek KRONOSPAN je p ipraveno 77 dekor s r znými povrchovými strukturami v matném i lesklém provedení. Výrobní program pracovních desek zahrnuje tlouš ky 28 a 38 mm a ší ky 600, 800, 900 a mm. K dispozici jsou dezény dokonale imitující dekory d eva, kamene nebo litého betonu. Sortiment pracovních desek dopl uje p íslušenství, jako jsou zást ny, hrany, lišty, koncovky a rohy, které je pot ebné k funk nímu a detailnímu zakon ení krásné a precizn provedené kuchy ské linky. Všechny dekory v Expressprogramu je možné dodat od 1 ks. HDF vlys novinka express com Ihned u Vás! Veškeré dekory v tlouš ce 38 mm a ší ce 600 mm pro Vás držíme na našem centrálním sklad!

6 6 produktový bulletin pro zákazníky Novinka ORANGE CHROME Vynikající výkon při řezání Nová ada pilových kotou s chromovaným povrchem, které vydrží i p i vysokém zatížení a ezání t ch nejtvrdších velkoplošných materiál. CMT pilové kotou e jsou ur eny pro profesionální truhlá e, kte í vyžadují vysokou p esnost, vysokou kvalitu ezu a dlouhou životnost pilového kotou e. Tvrdokovové zuby na stabilním a pevném t le vydrží déle ostré, zatímco chromovaný povrch chrání t lo p ed korozí, ulpíváním prysky ice a ne istot. Tato ada pilových kotou zaru uje nejdelší životnost a ezný výkon. ODHLU OVACÍ DRÁŽKY S VÝPLNÍ a EXPANZNÍ DRÁŽKY Drážky pro snížení hluku jsou vypln ny polyuretanovou hmotou snižující vibrace. Tato úprava prokazateln snižuje hlu nost, zv tšuje stabilitu a prodlužuje životnost pilového kotou e. Expanzními drážkami je kotou rozd len na šest segment, toto rozd lení lépe brání deformaci a zvln ní kotou e. T ÍVRSTVÉ PÁJENÍ St íbro-m -st íbro nabízí maximální soudržnost zubu a t la. Snižuje p sobení vliv vznikajících p i ezání. CHROMOVANÝ POVRCH Chromovaný povrch je nanesen na kotou p ed broušením. Vrstva chrání t lo kotou e p ed rzí, ne istotami a zárove zvyšuje životnost a istitelnost. STABILIZÁTOR PNUTÍ Viditelný kroužek na t le kotou e vytvo ený vysokým tlakem mezi dv ma hroty zabezpe í jedine nou stabilitu t la p i ezu a dokonalou souosost b hem rotace. PRECIZNÍ OST ENÍ Každý zub je ost en s maximální p esností na víceosých CNC bruskách. Tím je vytvo eno perfektní ost í zaru ující extra isté ezy a prodlouženou životnost. Nabroušený povrch HW (SK) zubu je v nejjemn jším provedení. POUŽÍVEJTE PROFESIONÁLNÍ PILOVÉ KOTOUČE

7 produktový bulletin pro zákazníky 7 Akce ORANGE CHROME CMT C281 Chrome pilový kotou na lamino, DTD a MDF chromový povrch redukující ulpívání zbytk lepidla a prysky ice na t le kotou e nové tlumící drážky pro snížení vibrací a hlu nosti trapézové zuby z extra tvrdého tvrdokovu pro ezání lamina, d evot ískových desek a MDF vysoká životnost pro pily s p ed ezem rozm r [mm] po et zub AK NÍ CENA x 30 Z K K s DPH x 30 Z K K s DPH CMT C285.6 Chrome pilový kotou pro podélné a p í né ezy chromový povrch redukující ulpívání zbytk lepidla a prysky ice na t le kotou e nové tlumící drážky pro snížení vibrací a hlu nosti st ídav šikmé zuby z extra tvrdého tvrdokovu pro ezání m kkého a tvrdého d eva, p ekližky, spárovky atd. vysoká životnost rozm r [mm] po et zub AK NÍ CENA x 30 Z K K s DPH x 30 Z K K s DPH CMT C289 Chrome NOVINKA! p ed ezový kotou dvoudílný chromový povrch redukující ulpívání zbytk lepidla a prysky ice na t le kotou e nové tlumící drážky pro snížení vibrací a hlu nosti ideální pro ezání lamino desek extra tvrdé tvrdokovové zuby rozm r [mm] po et zub AK NÍ CENA x x x x x x 20 Z K K s DPH Z K K s DPH Z K K s DPH

8 8 produktový bulletin pro zákazníky Služby Krácení KVH hranolů Dokonalý stavební materiál na míru Výhody KVH hranol Tvarová stálost kvh jsou tvarov stálé, nemají tak tendenci praskat a kroutit se Ochrana proti šk dc m díky sušení je d evo zbaveno vlhkosti a sterilováno od zárodk biotických šk dc Dokonalý tvar hranoly vynikají dokonalou rovinou st n a stejnou tlouš kou po celé délce Snadná manipulace díky suchému stavu a sraženým hranám je usnadn na manipulace Cenová dostupnost vzhledem ke své kvalit jsou kvh hranoly plnohodnotnou náhradou konstruk ního d eva Zdravotní nezávadnost k výrob se užívá polyuretanové lepidlo, které neobsahuje rozpoušt dla Krácení na délky 3 13 m, možnost krácení po 0,5 m na požadovanou délku! V tší rozm ry (BSH hranoly vazníky) k dodání do 3 týdn od objednání! SUŠENÉ HOBLOVANÉ KONSTRUKČNÍ Jedná se o KVH hranoly Nsi = nepohledové může se objevit drobná vada, která neovlivňuje mechanické vlastnosti materiálu. O konkrétních rozm rech se informujte na našich prodejnách.

9 produktový bulletin pro zákazníky 9 Novinka Skrytý závěs TKZ ESPRIT PREMIUM vhodný pro bezpolodrážkové dve e plynulé 3D nastavení umož uje optimální se ízení dve ního k ídla k zárubni záv s je nastavitelný ve t ech rovinách osách testováno na cykl vyzna uje se tichým chodem a bezúdržbovým provozem bez mazání kvalitní eský výrobek epy z nerez oceli, uloženy v ložiscích univerzální montáž stejný záv s pro levé i pravé dve e výrobek je dodáván v etn krytek záv s je certifikován barevné provedení záv s lze sladit s rozdílnými interiéry PŮJČTE SI VRTACÍ ŠABLONU ZDARMA! nyní máte jedine nou možnost vyp j it si u nás k nákupu skrytých záv s TKZ vrtací šablonu šablonu p j ujeme zdarma bližší informace na prodejnách nebo u vašich obchodních zástupc povrch bílá bronz erná nikl satén

10 10 produktový bulletin pro zákazníky Novinka Plastové profily pro LED osvětlení Profil E1 pro dekorativní osv tlení nábytku v etn uchycení pro LED pásek doporu ujeme pro LED pásky max. do 15 W / bm bílá mat Záslepka E1 záslepka k profilu LED E1 bílá mat délka 4 m Profil E2 Záslepka bez pr chodu na kabel Záslepka s pr chodem na kabel profil pro LED osv tlení sklen ných polic (sklo 4 8 mm) v etn uchycení pro LED pásek doporu ujeme pro LED pásky max. do 15 W / bm šedá / chrom Profil E3 profil k zafrézování pro LED dekorativní osv tlení nábytku v etn uchycení pro LED pásek, doporu ené frézování 14/10 (š/hl.) doporu ujeme pro LED pásky max. do 15 W / bm bílá mat Záslepka E3 záslepka k profilu LED E3 bílá mat Záslepka bez pr chodu na kabel délka 4 m délka 4 m

11 produktový bulletin pro zákazníky 11 Novinka Vybavení nábytku Perla LN11 inovativní designové osv tlení vhodné nejen do koupelen vhodné do vlhkých prostor : krytí IP44 nízká spot eba, dlouhá životnost a vysoká svítivost studená bílá studená bílá 12 V 4,6 W 184 lm K IP44 inox Trojúhelníková zásuvka jednoduchá montáž na spodní ást horních kuchy ských sk ín k snadný p ístup k zásuvce, která je vždy p i ruce designov se dopl uje se sv tly na str. 25 t lo: inox, zásuvka: erná Úchytka, držák na ručníky praktická a elegantní úchytka na držení ru ník a ut rek montáž na bok sk í ky p i použití jako varianta držák na ru níky hodí se ke každému nábytku provedení: chrom Kuličkové plnovýsuvy cdot s tlumením kuli kový plnovýsuv s tlumením vyjmutí pomocí pá ky pojistka proti vypadnutí p esné vedení bo ní uchycení zásuvky nosnost: 35 kg balení: pár testováno na cykl délka [mm] CENA * CENA s DPH* K / pár 206,90 K K / pár 210,50 K K / pár 221,40 K K / pár 240,80 K K / pár 260,20 K K / pár 288,00 K K / pár 304,90 K * Platí partnerské slevy

12 12 produktový bulletin pro zákazníky Novinka Stolové nohy CAMAR Nabídka stolových noh rozšířena o nové povrchové úpravy ELITE hliníková stolová noha hranatá výška: 700 mm se ízení: + 10 mm rozm r: 100 x 100 mm provedení nikl broušený šedá novinka QUADRATA rozm r: 62 x 62 mm výška: 705 mm rádius: R6 se ízení: + 10 mm provedení hliník profilovaný nikl broušený novinka STEP noha s designovou p írubou chromové barvy rozm r: 60 x 60 mm výška: 705 mm rádius: R6 se ízení: + 10 mm provedení hliník profilovaný nikl broušený novinka

13 produktový bulletin pro zákazníky 13 Novinka Kování pro šatní systémy Dolní vedení GAMA POZOR! Zm na ve tvaru nová varianta dolního vedení Gama rozdílem oproti dolnímu vedení Gama je tvar ve spodní ásti a snížení rozchodu dolních vozík o 7,75 mm délka 2 m m m Úchytkový profil Modern Wide pro dve ní k ídla materiál o tlouš ce 18 mm použití se širokým nasouvacím kartá kem Široký kartáček k nasunutí rozm r: 14 x 6 mm zabra uje poškození úchytové lišty dve ního k ídla o korpus sk ín lze použít s úchytovými lištami: Modern Wide, Multiomega Wide a Rama Wide Široký kartá ek a úchytkový profil Modern Wide do sebe dokonale zapadnou Plochý imbusový vrut speciální vrut do hliníku hlavní výhoda tohoto vrutu je ve tvaru hlavi ky, která se zastaví o materiál a nedeformuje ho Praktický pomocník p i sestavování dve ního k ídla. Šablona pro fixaci úchytkových lišt obsahuje 3 odlišné šablony nebudete pot ebovat tužku ani metr pro spojení úchytových lišt s vodorovnými profily p edvrtání otvor pro fixaci horního a dolního rámového profilu k úchytkovému profilu a k se ízení spodního vozíku umíst ného v rámovém profilu slouží pro rychlé zna ení a vrtání t chto úchytových lišt: Rama, Rama Brush, Intero, Multiomega, Multiomega Brush, Twin, Gama a Multigama Uleh uje práci p i kompletování dve ního posuvného k ídla

14 14 produktový bulletin pro zákazníky Novinka Komponenty pro správnou instalaci dřevěných teras Pokládáte správn d ev né terasy? Prvotní rozhodnutí, které musíte ešit, když chcete zhotovit novou d ev nou terasu, je uchycení jednotlivých palubek k základovému roštu. Zde se nabízí hned n kolik ešení, my vám doporu ujeme tyto: 1 Terasová podpěra vhodná pro zhotovení stabilní, pevné, a rovné podkladní konstrukce podkladní konstrukce má zásadní vliv na životnost terasy prostor pod terasou je d ležitý pro dostate né odv trání a vysušení terasy výrobce doporu uje spád roviny terasy kolem 2 % odstup mezi nosnými hranoly by m l init cm, v závislosti na použitém materiálu p esah prken terasy p es podkladní hranol by nem l být v tší než 1/2 jejich ší ky pod terasovým prknem by nem l být hranol širší než 50 mm z d vodu zachování ideálních vlhkostních podmínek terasy Ukázka využití terasové podp ry Výškové nastavení mm (podle typu podp ry) 2a Viditelné připojení k podkladu: přichycení pomocí NEREZOVÝCH vrutů shora skrz palubku V p ípad montáže tzv. d evo na d evo dochází k postupnému zahnívání terasy kv li nedostate nému odv trávání a vysušení. Terasová lišta vkládá se mezi podkladní rošt a terasovou palubku zabra uje tzv. ust ihávání vrut zvlášt u tvrdých d evin, vrut díky v tšímu prostoru lépe reaguje na namáhání podporuje rychlejší odv trávání vody po dešti Délka: 730 mm Tlouš ka: 13 mm Ukázka pokládky terasové lišty Terasová hv zda vkládá se mezi podkladní rošt a terasovou palubku zabra uje tzv. ust ihávání vrut zvlášt u tvrdých d evin, vrut díky v tšímu prostoru lépe reaguje na namáhání podporuje rychlejší odv trávání vody po dešti pomocí vyjímatelného trnu lze nastavit velikost spáry mezi jednotlivými terasovými prkny Nastavení mezery: 6, 7, 8 a 9 mm Tlouš ka hv zdy: 5 mm Pr m r: 70 mm Ukázka pokládky terasové hv zdy

15 produktový bulletin pro zákazníky 15 2b Skryté připojení k podkladu: přichycení pomocí NEREZOVÝCH vrutů ze spodní strany palubky Terasový kluzák vkládá se mezi podkladní rošt a terasovou palubku z pohledové strany není vid t instala ní materiál (vrut) zabra uje tzv. ust ihávání vrut zvlášt u tvrdých d evin, vrut díky v tšímu prostoru lépe reaguje na namáhání instalace dv ma vruty k palubce a dv ma k podkladnímu roštu po založení krajní palubky spo ívá instalace v postupném zakládání palubek pomocí kluzáku do sebe vhodné pro ší e palubky 80 až 160 mm Rozm r: 20 x 10 x 190 mm Ukázka instalace terasového kluzáku Ukázka instalace terasového kluzáku Ukázka instalace krajního dílu Ukázka instalace zakládacího kluzáku Doplněk k dřevěným terasám kv li p esah m terasového kluzáku se na okraji terasy využívá krajní díl nebo zakládací kluzák instalace krajního dílu probíhá tak, že se díl nejd íve p ipevní k prknu a poté k okraji podkladního hranolu zakládací kluzák se instaluje zasunutím za díl p ipevn ný k podkladnímu hranolu celá terasa po tomto postupu nenese známky po instalaci a vypadá velmi p kn Nerezové vruty nedílnou sou ástí kvalitní terasy je také kvalitní spojovací materiál; v nabídce pro vás máme vruty z nerezi t ídy A2 nebo A4 nerezové vruty t ídy A2 jsou vhodné pro jehli naté d eviny SM, MD a naopak pro d eviny s t íslovinami DB, akát, ale také pro exotické d eviny doporu ujeme nerezové vruty t ídy A4 nerezové vruty jsou pro terasu vhodné zejména z d vodu koroze, nebarví d eviny (je nutné dodržet doporu ení použitého druhu dle tabulky dodavatele) a speciální tvarování hlavy umož uje zapušt ní bez zahloubení

16 16 produktový bulletin pro zákazníky Novinka Minimální rozměry s maximálním výkonem Nové aku vrtací šroubováky ve formátu XS od firmy Festool Festool popisuje své nové kompaktní akumulátorové vrtací šroubováky TXS a CXS jako lehké a p sobiv výkonné. Se silným krouticím momentem a 10,8V lithium-iontovým akumulátorem jsou mimo ádn silné a spolehlivé. Vybavené sklí idlem FastFix, rychlovým nným systémem Centrotec a úhlovým nástavcem p esv d í svou flexibilitou a jednoduchou manipulací. Díky extrémn krátké konstrukci a vyváženému rozložení hmotnosti usnad ují práci na špatn p ístupných místech a nad hlavou. Technické údaje TXS/CXS Nap tí akumulátoru: 10,8 V Volnob žné otá ky 1./2. rychlost: 0 430/ min -1 Pr m r vrtání d evo/ocel: 12/8 mm Nastavení krouticího momentu: 0,3 3,4 Nm Max. krouticí moment d evo/ocel: 10/16 Nm Upínací rozsah sklí idla: 1 10 mm Kapacita akumulátoru Li-Ion: 2,6 Ah Doba nabíjení Li-Ion (2,6 Ah): 45 min Hmotnost s Li-Ion: 0,9 kg krom optimální ergonomie p esv d í nízkou hmotností pouze 900 gram rychlý p echod mezi r znými druhy použití zaru uje rychlovým nný systém Centrotec všechny bity lze navíc nasadit do p ímého upínání sklí idlo FastFix má nyní nový rozsah upnutí až 10 mm 12 stup ové vypínání krouticího momentu umož uje optimální vyvíjení síly v zásobníku bit jsou vždy po ruce ty i bity s úhlovým nástavcem lze šroubovat p es roh a lze s ním dosáhnout dokonce i na skryté šrouby integrované LED osv tlení zabezpe uje p esnou práci v tmavých rozích sponu na opasek lze umístit pro praváky i pro leváky. Vytrvalý vysoký výkon akumulátoru umož ují lithium-iontové lánky s 2,6 Ah nové akumulátory XS jsou kompatibilní s dosavadními CXS a nabíje kami a jsou nyní vybavené také ukazatelem kapacity service all-inclusive platí také pro sérii XS se všemi službami i pro nabíje ku a akumulátory dokoupené jako p íslušenství

17 produktový bulletin pro zákazníky 17 Inzerce Nabízíte či poptáváte? Pot ebujete prodat nevyužívaný stroj nebo sháníte vybavení do své dílny? Neváhejte a dejte o tom v d t i ostatním! Práv jsme pro Vás spustili možnost inzerce v našem D EVO TRUST bulletinu. Inzerci, kterou chcete otisknout, sta í zaslat na ovou adresu do p edm tu jednoduše uve te inzerce. Inzerci m žete zasílat v etn obrázk. Prostor pro vaši inzerci! Inzerce je zdarma! Redakce neodpovídá za obsah a vyhrazuje si právo na vy azení konkuren ních výrobk.

18 18 produktový bulletin pro zákazníky Aktuálně DTexpo Dny otevřených dveří Je za námi štafeta dn otev ených dve í DTexpo, které jsme pro Vás, naše zákazníky, po ádali na prodejnách eský T šín, Olomouc, Hradec Králové a Plze. Naším p áním bylo (a v dalších letech také bude), abyste nestrávili den pouze další návšt vou dne otev ených dve í, ale abyste si tento den i náležit užili a dozv d li se co možná nejvíce o sortimentu našich dodavatel a jejich novinkách. S ohledem na p íznivé ohlasy ze strany dodavatel i Vás, našich zákazník, si troufáme tvrdit, že tato štafeta dopadla velmi úsp šn! P esv d te se o tom v našem lánku i fotoreportáži! Na dnech otev ených dve í pod názvem DTexpo se mohli naši zákazníci setkat s mnoha zajímavými vystavovateli. Na všech prodejnách si nenechalo ujít svou ú ast více než t icet dodavatel, kte í se o zákazníky v pr b hu celého dne starali, p edstavovali své expozice a prezentovali aktuální novinky. Návšt vníci tak m li jedine nou možnost seznámit se blíže s nabízeným sortimentem a novinkami nebo prokonzultovat cokoliv, co souvisí s výb rem a použitím daného typu produktu. Ocenil jsem zejména praktické ukázky nov nabízených produkt, lov k hned ví, s ím a jak bude pracovat, uvedl návšt vník Olomouce pan Pavel. Mezi zmi ované praktické ukázky pat ila nap. ukázka montáže dve ního k ídla a tlumení, test tvrdosti, ohybu a krutu vrut, použití olepova ky Festool Conturo KA 65, montáž zásuvek firem Blum a Hettich a spousta dalšího z našeho bohat nabitého programu. Registra ní stánek D EVO TRUSTu P ipraveno bylo i n kolik aktivit, díky kterým se, v íme, stávala i práce zábavou. Své svaly si mohli naši zákazníci otestovat nap íklad na silom ru. Svou p esnost v ízení pak na simulátoru formule 1. P echázení mezi vystavovateli navíc vždy zp íjem ovala živá hudba a pro posiln ní byl nachystaný bohatý raut složený z r zných dobrot pro opravdové muže. To vše bylo možné zapít pivem nebo jiným nápojem podle chuti. Zvládnul jsem obejít všechny dodavatele, porazit kolegu ve formuli a ješt odcházím s plným žaludkem, dodává s úsm vem pan Pavel. Jsme velmi pot šeni, že si tolik z Vás ud lalo as a p išlo se k nám podívat. D kujeme! Stánek s ná adím Hultafors

19 produktový bulletin pro zákazníky 19 Sout žní silom r Stánek s ná adím Festool Expozice vystavovatel na prodejn Sout žní simulátor formule 1 Praktická ukázka plánova e Dynalog (Blum) Moderování Vojt chem íhou, hercem Divadla Petra Bezru e v Ostrav

20 20 produktový bulletin pro zákazníky

21 produktový bulletin pro zákazníky 21

22 22 produktový bulletin pro zákazníky AKČNÍ ZBOŽÍ! * Platnost všech akcí je od do nebo do vyprodání zásob na všech prodejnách D EVO TRUST, a. s.

23 produktový bulletin pro zákazníky 23 Akce Dveřní systémy - komplet za cenu hliníku Omega Sada kování pro posuvnou sk í se dv ma k ídly Sada obsahuje: 1x 2 m horní vedení 1x 2 m dolní vedení GAMA II 2x 2 m C-lišta pro tlouš ku 18 mm 4x úchytová lišta OMEGA Multiomega Sada kování pro posuvnou sk í se dv ma k ídly Sada obsahuje: 1x 2 m horní vedení 1x 2 m dolní vedení GAMA II 2x 2 m C-lišta pro tlouš ku 18 mm 4x úchytová lišta MULTIOMEGA Rama Sada kování pro posuvnou sk í se dv ma k ídly Sada obsahuje: 1x 2 m horní vedení 1x 2 m dolní vedení GAMA II 2x 2 m rám RAMA 4x úchytová lišta RAMA ZDARMA! Navíc od nás dostanete zdarma: 4x dolní vozík OMEGA 4x kovový horní vozík s ložiskem a pružinkou ZDARMA! Navíc od nás dostanete zdarma: 4x dolní vozík OMEGA 4x kovový horní vozík s ložiskem a pružinkou ZDARMA! Navíc od nás dostanete zdarma: 4x dolní vozík RAMA PLUS 4x kovový horní vozík s ložiskem a pružinkou 749 K 906 K s DPH 899 K K s DPH K Ilustra ní foto K s DPH

24 24 produktový bulletin pro zákazníky Akce LED osvětlení Posvi te si s LED sv tly! V dnešní moderní dob se domácnost neobejde bez moderního osv tlení, a proto je stále více kladen d raz na kvalitu, zpracování a p edevším úspornost osv tlení. P inášíme vám n kolik variant typ osv tlení do vaší domácnosti, které spl ují všechny výše uvedené parametry, a k tomu jsou navíc za p íznivou cenu. Tango Architektonické osv tlení interiéru, nap. chodeb a schodiš Nízká spot eba (0,8 W) a dlouhá životnost Studená bílá Navíc ke každému sv tlu Tango dostanete zdarma elektroinstala ní krabici a plechovku piva! Ilustra ní foto 389 K 471 K s DPH studená bílá 10 V 0,8 W 14 lm K IP20 inox ZDARMA KE SVĚTLU! Doporu ené p íslušenství: Transformátor 10 V Maximální výkon [W] Quadrato Moderní osv tlení pracovní desky nebo míst náro n jších na intenzitu sv tla Umíst ní na spodní ást horních sk ín k: vruty nebo lepením (obojí sou ást sv tla) Nízká spot eba (1,8 W) a dlouhá životnost Navíc ke každému sv tlu Quadrato dostanete zdarma plechovku piva! 159 K 192 K s DPH studená bílá 12 V 1,8 W 130 lm K IP20 st íbrná Doporu ené p íslušenství: Transformátor 12 V Rozbo ova Maximální výkon [W] Po et pozic ZDARMA KE SVĚTLU!

25 produktový bulletin pro zákazníky 25 Akce Triango Trojúhelníkové osv tlení pracovní desky Umíst ní na spodní ást horních sk ín k Nízká spot eba (3,8 W) a dlouhá životnost Navíc ke každému sv tlu Triango dostanete zdarma plechovku piva! Doporu ené p íslušenství: Transformátor 12 V Rozbo ova Maximální výkon [W] Po et pozic K 301 K s DPH studená bílá 12 V 3,8 W 228 lm K IP20 st íbrná ZDARMA KE SVĚTLU! Vypína EWD Tip: P i výb ru zdroje je nutné dodržet maximální výkon na výstupu s rezervou alespo 10 %. LED sestava LED sestava pro jednoduché zapojení pomocí koncovek JSTM Bez nutnosti pájení a p ípravy zdroje Sestava obsahuje: 1 x 1,45 m LED pásku Wireli 14,4 W, studená bílá s koncovkou JSTM (2 m) 1x zdroj MeanWell 25 W/12 V s vidli kou a koncovkou JSTM (1 m) 1x 1,5 m lišta LL-03 1x Záslepka bez pr chodu 1x Záslepka s pr chodem 1x 1,5 m krycí profil, mlé ný 729 K 882 K s DPH profil LL Ilustra ní foto

26 26 produktový bulletin pro zákazníky Akce ArciTech 5x kompletní zásuvka ArciTech 94 ZÁSUVKA VYŠŠÍHO STANDARDU K K s DPH V p epo tu za 1 ks: 519,80 K 629 K s DPH 5x kompletní zásuvka ArciTech 186 Popis produktu Výška bo nic: 94 mm Délka: 500 mm Barva: st íbrná ZÁSUVKA VYŠŠÍHO STANDARDU Sada obsahuje 5x Actro výsuv 500 L+P 5x Arcitech bo nice 94 mm, 500 L+P 10x p íchytka ela 10x krytka 5x p íchytka zad 94 mm L+P K K s DPH V p epo tu za 1 ks: 659,80 K 798,40 K s DPH Popis produktu Výška bo nic: 94 mm Délka: 500 mm Barva: st íbrná Sada obsahuje 5x Actro výsuv 500 L+P 5x Arcitech bo nice 94 mm, 500 L+P 10x p íchytka ela 10x krytka 5x p íchytka zad 186 mm L+P 5x reling 500 L+P 10x p íchytka relingu k našroubování

27 produktový bulletin pro zákazníky 27 Akce InnoTech 10x kompletní zásuvka InnoTech K K s DPH V p epo tu za 1 ks: 409,90 K 496 K s DPH Popis produktu Výška bo nic: 70 mm Délka: 470 mm Barva: st íbrná Sada obsahuje: 10x výsuv Quadro V6 L+P 10x Innotech bo nice L+P 20x p íchytka ela 20x krytka 10x p íchytka zad L+P 10x kompletní zásuvka InnoTech K K s DPH V p epo tu za 1 ks: 489,90 K 592,80 K s DPH Popis produktu Výška bo nic: 70 mm Délka: 470 mm Barva: st íbrná Sada obsahuje 10x výsuv Quadro V6 L+P 10x Innotech bo nice L+P 20x p íchytka ela 20x krytka 10x p íchytka zad L+P 20x reling x p íchytka relingu k našroubování

28 28 produktový bulletin pro zákazníky Akce Dveře Alfa 01 ada Alfa je navržena pro velkou skupinu zákazník up ednost ujících p íjemný a lehký vzhled je to volba tém pro každý interiér a díky p íznivé cen i pro každého zákazníka, který touží po dve ích z p írodního materiálu Provedení: plné Rozm r: 700, 800 / 1970 mm Orientace: pravé, levé Odstín: fólie dub, buk KLIKA ZDARMA! Vyberte si kliku! G 96A Lucia chrom lesklý/nikl broušený v. rozety ydv2 dv.24z v24z BB nebo G96A Lucia štít. BB chrom lesklý/nikl broušený 72 mm K dub buk K s DPH Beta 02 dve e ady Beta vhodné pro všechny druhy interiér jednoduchost a kvalita zpracování pomocí moderních technologií s d razem na detail Vás osloví u každého typu této ady díky své eleganci a prakti nosti se dostala do pop edí zájmu našich dlouholetých odb ratel Provedení: 2/3 sklo Rozm r: 800 / 1970 mm Orientace: pravé, levé Odstín: fólie dub, buk Zasklení: k ra irá, in ila irá, crepi iré, float irý KLIKA ZDARMA! Vyberte si kliku! G96A Lucia chrom lesklý/nikl broušený v. rozety dv.24z BB nebo G96A Lucia štít. BB chrom lesklý/nikl broušený 72 mm K dub buk K s DPH

29 produktový bulletin pro zákazníky 29 Delta 04 jednoduchost a elegance dve í Delta jsou nejv tší p edností této produktové ady, která odkazuje na design t icátých let ov ené modely se stále více ztotožnují s p edstavami o sou asném moderním bydlení Provedení: s prosklením Rozm r: 800 / 1970 mm Orientace: pravé, levé Odstín: CPL 3D dub bardolino Zasklení: k ra irá, in ila irá, crepi iré, float irý Delta 05 jedná se o model dve í s charakteristickým obdélníkovým tvarem výpln s velkou mírou prosklení tento model dve í je vhodný do interiér, kde je žádané jejich prosv tlení a nad asový design Provedení: s prosklením Rozm r: 800 / 1970 mm Orientace: pravé, levé Odstín: CPL 3D dub bardolino Zasklení: k ra irá, in ila irá, crepi iré, float irý Zasklení: KLIKA ZDARMA! Vyberte si kliku! G96A Lucia chrom lesklý/nikl broušený v. rozety dv.24z BB nebo G96A Lucia štít. BB chrom lesklý/nikl broušený 72 mm KLIKA ZDARMA! Vyberte si kliku! G 96A Lucia chrom lesklý/nikl broušený v. rozety dv.24z BB nebo G96A Lucia štít. BB chrom lesklý/nikl broušený 72 mm dub bardolino K K s DPH dub bardolinoo K K s DPH k ra irá in ila irá crepi iré float irý

30 30 produktový bulletin pro zákazníky Akce Rektifikační kování L + P uchycení do korpusu pomocí vrut horizontální se ízení +/- 14 mm vertikální se ízení +/- 12,5 mm nosnost: 60 kg / ks balení: L + P záv s výška: 40 mm ší ka: 16 mm hloubka: 68 mm nutno dokoupit krytku - není sou ástí balení při odběru 50 párů 24,90 K / pár 30,10 K s DPH Krytka slouží k zakrytí rektifika ního kování montáž nasunutím není vid t žádný vrut - istý moderní design barva AK NÍ CENA / pár bílá 5,70 K 6,90 K s DPH hn dá 5,70 K 6,90 K s DPH st íbrná 5,70 K 6,90 K s DPH nikl 9,50 K 11,50 K s DPH Úchytka Mily nábytková úchytka ší ky 8 mm udává nábytku designový vzhled rozte e 96 až 448 mm zaru ují vysokou variabilitu p i výb ru povrchová úprava nikl broušený snadno zapadá do jakéhokoliv interiéru rozte [mm] AK NÍ CENA ,90 K 67,90 K s DPH ,90 K 77,90 K s DPH ,90 K 97,90 K s DPH ,90 K 111,50 K s DPH ,90 K 189,00 K s DPH ,90 K 266,40 K s DPH

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody.

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody. Jaké bylo ExpoDetergo 8-10 DataExpert 12 Montanari - 40 let... 14-15 Sympozium u firmy BEZEMA 16 6 255 PROSINEC 2010 Další íslo vyjde 17. 2. 2011 Uzáv rka pro inzerci nejpozd ji do 26. 1. 2011. ú. 111

Více

ABSTRAKT ABSTRACT. Klí ová slova: CNC, CAD/CAM systémy, HSC obráb ní, tvorba NC kódu, Simulace programu, 3D - modely

ABSTRAKT ABSTRACT. Klí ová slova: CNC, CAD/CAM systémy, HSC obráb ní, tvorba NC kódu, Simulace programu, 3D - modely ABSTRAKT Tato práce pojednává o CNC, nových technologiích a materiálech a to v oblasti soustružení a frézování dále se zabývá využitím výpo etní techniky a p íslušných softwar, které zvyšují kvalitu práce,

Více

KATALOG BONUSŮ VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU

KATALOG BONUSŮ VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU KATALOG BONUSŮ VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU Hlavní výhody: bonusy za nákupy, které byste stejně udělali zřízení členství do jedné minuty žádná další věrnostní karta ve Vaší peněžence pouze smysluplné bonusy, které

Více

1/2009. Odborný časopis pro řemeslo, průmysl a obchod. Dřevěné zásuvky

1/2009. Odborný časopis pro řemeslo, průmysl a obchod. Dřevěné zásuvky Schachermayer, spol. s r.o., Mezi Vodami 1935/7, 143 01 Praha 4 NEPRODEJNÉ 1/2009 Odborný časopis pro řemeslo, průmysl a obchod Vysoce kvalitní zásuvkový systém holzbox byl vyvinut v návaznosti na výrobky

Více

Przewodnik recenzenta

Przewodnik recenzenta Przewodnik recenzenta Obsah 1 P edstavení sady CorelDRAW Graphics Suite X7...2 2 Profily uživatel...6 3 Co je sou ástí...8 4 Hlavní nové a vylepšené funkce...12 Snadné zahájení práce... 12 Rychlejší a

Více

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný Olympiáda Rozhovor s Barborou Horá kovou, o které málokdo z Plze an ví, že byla jednou z našich zástupky na OH v Pekingu 2008 v lukost elecké sout ži jednotlivky. strana 6 Nový most u Št ovic Od pátku

Více

Fakta a mýty o eském lesním hospodá ství SBORNÍK REFERÁT. Praha 24. ervna 2008. Zam ení seminá e:

Fakta a mýty o eském lesním hospodá ství SBORNÍK REFERÁT. Praha 24. ervna 2008. Zam ení seminá e: Fakta a mýty o eském lesním hospodá ství SBORNÍK REFERÁT Praha 24. ervna 2008 Zam ení seminá e: Cílem seminá e je podat objektivní informace o sou asném stavu a vývoji našich les nejen odborné ve ejnosti

Více

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejné kanalizace akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Prosinec 2010 8.6. Ostatní požadavky na stavební ásti kanaliza ních objekt 20 9. Tlaková a podtlaková kanalizace

Více

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka OPERATING GUIDE Uživatelská p íru ka >>> OBSAH Záruka 6 Bezpe nostní pokyny 7 Naviga ní systém 9 Obsah návodu k obsluze 9 Použití 9 Navigace 9 Obrázky* 9 Telefon (vybrané modely) 10 Vybalení naviga ního

Více

Mezi Vodami 1935/7, 143 01 Praha 4 NEPRODEJNÉ 1 / 2007. TIP-ON pro TANDEM: Otevírání zásuvek bez úchytek

Mezi Vodami 1935/7, 143 01 Praha 4 NEPRODEJNÉ 1 / 2007. TIP-ON pro TANDEM: Otevírání zásuvek bez úchytek Mezi Vodami 1935/7, 143 01 Praha 4 NEPRODEJNÉ 1 / 2007 TIP-ON pro TANDEM: Otevírání zásuvek bez úchytek Více řešení v jednom stylu. DORMA TS 93 systém v novém Contur Designu DORMA Contur je nová designová

Více

POVOLEBNÍ SLEVY NA CELÝ SORTIMENT AK NÍ CENY BRANDT LIEBHERR. Prodejna stroj a ná adí. B loveská 168, Náchod. Velký výběr ručního nářadí.

POVOLEBNÍ SLEVY NA CELÝ SORTIMENT AK NÍ CENY BRANDT LIEBHERR. Prodejna stroj a ná adí. B loveská 168, Náchod. Velký výběr ručního nářadí. Příští Echo vychází 11, června 2010 REDAKCE KRÁMSKÁ 29 NÁCHOD www.novinyecho.cz Ro ník 17/ íslo 16/4. ervna 2010 ESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY 24 000 výtisk www.e-nachodsko.cz portál náchodského regionu www.e-nachodsko.cz

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K spole nost s ru ením omezeným Kolišt 1965/13a tel. +42 541 211 237, tel. +42 541 24 87 62 B r n o ESKÁ REPUBLIKA www.topauditing.cz Obch. rejst ík KS v Brn C 4855, I : 454 77 639 e-mail: audit@topauditing.cz

Více

čtěte uvnitř ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

čtěte uvnitř ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč Masopust v Rokytnici - potřetí! čtěte uvnitř Zprávy z M stského ú adu Rokytnice v O. h.......str. 2-3 Reprezenta ní ples M sta Rokytnice...str. 5 Náš rozhovor

Více

ESKÉHO POHOSTINSTVÍ. Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení ČR v kategorii hotel, hotel garni, motel, botel a penzion. Více na straně 13.

ESKÉHO POHOSTINSTVÍ. Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení ČR v kategorii hotel, hotel garni, motel, botel a penzion. Více na straně 13. RO NÍK 4 ZÁ Í 2010 Generální partner AHR R ESKÉHO POHOSTINSTVÍ Exkluzivní partner AHR R Foto: Gregor909/sxc.hu Chceme bydlet také u vás! Vaše hotelové hvězdičky Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení

Více

Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík.

Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík. Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík. Úvod edseda OU R p ivítal p ítomné v p edve er tradi

Více

ESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY P EDVÁNO NÍ SLEVY NA CELÝ SORTIMENT. krizové ceny LCD, PLAZEM, DVD MY EK - PRA EK SPORÁK I SUŠI EK. Pf 2010

ESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY P EDVÁNO NÍ SLEVY NA CELÝ SORTIMENT. krizové ceny LCD, PLAZEM, DVD MY EK - PRA EK SPORÁK I SUŠI EK. Pf 2010 Příští Echo vychází 15, ledna 2010 Výsledky LAGUNA CUPU v bowlingu dnes na www.novinyecho.cz Ro ník 16/ íslo 35/18. prosince 2009 ww w.e-nac hod s k o. cz ESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY p or tá l n ác h o ds k

Více

Hejtman ud lil ceny za ob anskou state nost

Hejtman ud lil ceny za ob anskou state nost Milí spoluobčané, čas neúprosně běží a zdá se nám, že to bylo nedávno, co jsme oslavili začátek roku 2007. Ale za několik dní budeme oslavovat a vítat rok nový a mladý, plni očekávání, co nám nachystá.

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Role Národní sít Zdravých m st v procesu implementace místní Agendy 21 v eské republice Bc. Petra Št pánková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

Schachermayer, spol. s r.o., Mezi Vodami 1935/7, 143 01 Praha 4 NEPRODEJNÉ 4/2007. Odborný časopis pro řemeslo, průmysl a obchod

Schachermayer, spol. s r.o., Mezi Vodami 1935/7, 143 01 Praha 4 NEPRODEJNÉ 4/2007. Odborný časopis pro řemeslo, průmysl a obchod Schachermayer, spol. s r.o., Mezi Vodami 1935/7, 143 01 Praha 4 NEPRODEJNÉ 4/2007 Odborný časopis pro řemeslo, průmysl a obchod Tady si i koroze vyláme zuby! Řešení pro nejvyšší požadavky: MACO kování

Více

KUNRATICKÝ. zpravodaj. Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ).

KUNRATICKÝ. zpravodaj. Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ). KUNRATICKÝ zpravodaj 4/2009 Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ). Slovo starostky strana 2 Zastupitelstvo Úřad MČ strany 2 4 Školství

Více

ÍRU KA - GARANCE 1.2.2012

ÍRU KA - GARANCE 1.2.2012 ÍRU KA - GARANCE Obsah 7.0 Základní pojmy, záruka... 4 7.0.1 Základní pojmy... 4 7.0.2 Záruka... 4 7.1 Rozsah záruky pro vozy ŠKODA... 5 7.2 Záru ní podmínky... 5 7.2.1 Záru ní podmínky pro vozy ŠKODA...

Více

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D.

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. PRACOVNÍ SEŠIT Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem Didaktická struktura

Více

Katalog 2012/2013. Šprušle. Madla. Stepwood DUOPLEX DUOFORTE. Vyřezávané lišty. www.fklisty.cz eshop.fklisty.cz. Řezby

Katalog 2012/2013. Šprušle. Madla. Stepwood DUOPLEX DUOFORTE. Vyřezávané lišty. www.fklisty.cz eshop.fklisty.cz. Řezby Katalog 2012/2013 Šprušle Madla Stepwood DUOPLEX DUOFORTE eshop.fklisty.cz Vyřezávané lišty Řezby O firmě Firma FK dřevěné lišty, spol. s r. o. byla uvedena do provozu v Bojanovicích u Znojma v roce 1993.

Více

Studie rodinných domků str. 5

Studie rodinných domků str. 5 číslo 8 ročník XIX. Vychází 7. května 2008 5 Kč www.mubruntal.cz Zastupitel Jiří Patík str. 4 Bruntálští radní na své sch zi v úterý 29. dubna schválili plán oprav místních komunikací na rok 2008. Týká

Více

Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání ve fotbalu. Václav Mitáš a kolektiv

Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání ve fotbalu. Václav Mitáš a kolektiv Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání ve fotbalu Václav Mitáš a kolektiv Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Opera

Více

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 O B S A H Ivan Barančík: Úvod Vladimír Strakoš: Logistika jako řízení přepravy Logistics as transport management

Více

DFG/TFG 316-550. Provozní návod 03.01 - 52027252 12.06

DFG/TFG 316-550. Provozní návod 03.01 - 52027252 12.06 DFG/TFG 316-550 03.01 - Provozní návod C 52027252 12.06 Předmluva K bezpečnému ovládání vozíku jsou potřebné znalosti, které jsou obsaženy v tomto ORIGINÁLNÍM NÁVODU K OBSLUZE. Informace jsou uvedeny v

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012. PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790

VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012. PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790 VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012 PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790 1. EDSTAVENÍ SKUPINY EZ Skupina EZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem p sobícím v ad zemí st ední a jihovýchodní

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ESKÉ BUD JOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2012) Tyto pokyny se také p im en vztahují k vypracování seminárních

Více

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o.

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o. Modul Ekonomika Modul Ekonomika Podvojné ú etnictví a majetek MTJ Service, s.r.o. Ekonomický modul systému Soft-4-Sale umož uje vést podvojné ú etnictví a evidenci majetku malým a st edním firmám ídící

Více