DŘEVO TRUST BULLETIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DŘEVO TRUST BULLETIN"

Transkript

1 číslo 4 srpen září DŘEVO TRUST BULLETIN produktový bulletin pro zákazníky novinka Kompletní sady kování pro skříně s posuvnými dveřmi Nyní za ceny hliníkových profilů! Pokud uvažujete o po ízení úložného místa, je sk í s posuvnými dve mi to pravé ešení. Potíže s nedostatkem prostoru v místnosti p i otevírání dve í sk ín vy eší posuvné dve e, které získávají na své oblib práv díky úspo e místa. Šatní sk ín s posuvnými dve mi opticky zv tšují místnost, mají delší životnost, jednodušší otevírání a velmi dob e plní i svou estetickou funkci. Plynulý chod dve ních k ídel zajiš uje kování, které lze práv nyní po ídit za senza ní ceny! ve zkratce Kvalitní systémy dve ního kování Laguna, konkrétn modely Omega, Multiomega a Rama lze v sad pro posuvnou sk í se dv ma k ídly po ídit již od 749 K (906 K s DPH). Více na str AKČNÍ ZBOŽÍ! Novinky: Plastové profily pro LED osv tlení Exkluzivn : Festool šroubováky ve formátu XS Ak ní zboží: Zásuvky, LED osv tlení, dve e a další 26 prodejen v ČR

2 2 produktový bulletin pro zákazníky Předmluva Vážení zákazníci, obchodní partne i, p ehupujeme se do druhé poloviny letních prázdnin. Stavební sezóna je v plném proudu a ekonomický r st v R nahrává tomu, že nejen obor stavebnictví se po m sících útlumu op t do kal vzestupné tendence. Doufám, že pozitivní vývoj stavebnictví poci ujete díky zvýšenému po tu zakázek i Vy a Vaše podnikání op t nabírá obrátek, minimáln tak, jako tomu bylo p ed vypuknutím ekonomické krize. Na všech regionech jsme b hem kv tna a ervna realizovali akce DTexpo dny otev ených dve í. Každé akce DTexpo se zú astnilo minimáln 30 vystavovatel z oboru, kte í pro Vás m li p ipraveny novinky v sortimentu, ukázky montáží, zát žové testy a další praktické zajímavosti. Rád bych tímto pod koval všem návšt vník m DTexpo, kte í si našli as a p išli se na n kterou z akcí podívat. V ím, že program, který jsme pro Vás ve spolupráci s vystavovateli p ipravili, byl pro Vás p ínosný, inspirující i zábavný a budu rád, když se v p íštím roce na akcích potkáme minimáln v tak hojném po tu, jako tomu bylo tento rok. V tomto vydání bulletinu bych Vás rád upozornil na ak ní nabídky produkt z oblasti kování. Vybrali jsme pro Vás artikly, které se mezi Vámi, a tudíž i Vašimi zákazníky, t ší velké oblib. Neváhejte tedy s jejich po ízením do konce zá í, kdy je nabízíme za senza ní ceny. P eji Vám krásný zbytek prázdninových dn. Obsah bulletinu 10 Novinka Plastové profi ly pro LED 14 Novinka Instalace dřevěných teras 16 Novinka Festool aku šroubováky XS 17 Inzerce Nabízíte či poptáváte? 18 Aktuálně DTexpo 22 Akční zboží Zásuvky, LED osvětlení a další Se srde ným pozdravem Miroslav Kostiha editel spole nosti 23 Akce Dveřní systémy Novinka v sortimentu řeziva Douglaska tisolistá Nov jsme pro vás za adili do našeho sortimentu d evo Douglasky tisolisté, která je pro kvalitu svého d eva cen na spíše v zahrani í, p edevším v N mecku. Douglaska je jehli nan podobný smrk m a jedlím, od kterých se liší jemn jším vzhledem. D evo douglasky je lehké, m kké a velmi kvalitní. Je výrazné svými letokruhy a svou na ervenalou barvou, charakteristické také pro p ítomnost v tších suk a vysoký obsah prysky ice. D evo má jen velmi malý sklon k praskání a kroucení, dob e drží tvar a vyniká odolností proti pov trnostním podmínkám. Z hlediska trvanlivosti pat í d evo ke st edn trvanlivým. Poskytuje cenné jádrové d evo pro d evozpracující pr mysl. Její d evo se užívá zejména p i výrob nábytku. Více informací se dozvíte na našich prodejnách a u obchodních zástupců. Ukázka využití Douglasky tisolisté Ukázka využití Douglasky tisolisté tlouš ka Douglaska neomítaná sušená 50 mm Listárna Jak lze získat p ihlašovací údaje do webshopu? Josef P. Webshop je ur en pouze registrovaným zákazník m naší spole nosti, kte í jsou zárove podnikateli. P ístup do webshopu lze z ídit na kterékoliv naší prodejn, pop ípad u našich obchodních zástupc. V p ípad spln ní všech formálních náležitostí je p ístup z ízen zpravidla do 24 hodin od vzneseného požadavku. Ve webshopu nakupujete za stejné ceny jako na prodejn, p i emž objednávku zpracovává prodejna, ke které jste p i- azen. Své dotazy, nám ty a p ipomínky nám zasílejte na ovou adresu

3 produktový bulletin pro zákazníky 3 Novinka OSB Firestop Ohniodolná OSB deska. OSB Superfinish ECO

4 4 produktový bulletin pro zákazníky

5 produktový bulletin pro zákazníky 5 Novinka Pracovní desky Inovativní řešení postformingové hrany Pracovní desky KRONOSPAN jsou nov vyráb ny s HDF vlysem, který zpev uje p ední postformingovou hranu pracovní desky. Díky této technické inovaci je zásadním zp sobem zvýšena kvalita a pevnost p ední hrany i rádiusu, ímž dochází k celkovému zklidn ní postformingové hrany. V kolekci pracovních desek KRONOSPAN je p ipraveno 77 dekor s r znými povrchovými strukturami v matném i lesklém provedení. Výrobní program pracovních desek zahrnuje tlouš ky 28 a 38 mm a ší ky 600, 800, 900 a mm. K dispozici jsou dezény dokonale imitující dekory d eva, kamene nebo litého betonu. Sortiment pracovních desek dopl uje p íslušenství, jako jsou zást ny, hrany, lišty, koncovky a rohy, které je pot ebné k funk nímu a detailnímu zakon ení krásné a precizn provedené kuchy ské linky. Všechny dekory v Expressprogramu je možné dodat od 1 ks. HDF vlys novinka express com Ihned u Vás! Veškeré dekory v tlouš ce 38 mm a ší ce 600 mm pro Vás držíme na našem centrálním sklad!

6 6 produktový bulletin pro zákazníky Novinka ORANGE CHROME Vynikající výkon při řezání Nová ada pilových kotou s chromovaným povrchem, které vydrží i p i vysokém zatížení a ezání t ch nejtvrdších velkoplošných materiál. CMT pilové kotou e jsou ur eny pro profesionální truhlá e, kte í vyžadují vysokou p esnost, vysokou kvalitu ezu a dlouhou životnost pilového kotou e. Tvrdokovové zuby na stabilním a pevném t le vydrží déle ostré, zatímco chromovaný povrch chrání t lo p ed korozí, ulpíváním prysky ice a ne istot. Tato ada pilových kotou zaru uje nejdelší životnost a ezný výkon. ODHLU OVACÍ DRÁŽKY S VÝPLNÍ a EXPANZNÍ DRÁŽKY Drážky pro snížení hluku jsou vypln ny polyuretanovou hmotou snižující vibrace. Tato úprava prokazateln snižuje hlu nost, zv tšuje stabilitu a prodlužuje životnost pilového kotou e. Expanzními drážkami je kotou rozd len na šest segment, toto rozd lení lépe brání deformaci a zvln ní kotou e. T ÍVRSTVÉ PÁJENÍ St íbro-m -st íbro nabízí maximální soudržnost zubu a t la. Snižuje p sobení vliv vznikajících p i ezání. CHROMOVANÝ POVRCH Chromovaný povrch je nanesen na kotou p ed broušením. Vrstva chrání t lo kotou e p ed rzí, ne istotami a zárove zvyšuje životnost a istitelnost. STABILIZÁTOR PNUTÍ Viditelný kroužek na t le kotou e vytvo ený vysokým tlakem mezi dv ma hroty zabezpe í jedine nou stabilitu t la p i ezu a dokonalou souosost b hem rotace. PRECIZNÍ OST ENÍ Každý zub je ost en s maximální p esností na víceosých CNC bruskách. Tím je vytvo eno perfektní ost í zaru ující extra isté ezy a prodlouženou životnost. Nabroušený povrch HW (SK) zubu je v nejjemn jším provedení. POUŽÍVEJTE PROFESIONÁLNÍ PILOVÉ KOTOUČE

7 produktový bulletin pro zákazníky 7 Akce ORANGE CHROME CMT C281 Chrome pilový kotou na lamino, DTD a MDF chromový povrch redukující ulpívání zbytk lepidla a prysky ice na t le kotou e nové tlumící drážky pro snížení vibrací a hlu nosti trapézové zuby z extra tvrdého tvrdokovu pro ezání lamina, d evot ískových desek a MDF vysoká životnost pro pily s p ed ezem rozm r [mm] po et zub AK NÍ CENA x 30 Z K K s DPH x 30 Z K K s DPH CMT C285.6 Chrome pilový kotou pro podélné a p í né ezy chromový povrch redukující ulpívání zbytk lepidla a prysky ice na t le kotou e nové tlumící drážky pro snížení vibrací a hlu nosti st ídav šikmé zuby z extra tvrdého tvrdokovu pro ezání m kkého a tvrdého d eva, p ekližky, spárovky atd. vysoká životnost rozm r [mm] po et zub AK NÍ CENA x 30 Z K K s DPH x 30 Z K K s DPH CMT C289 Chrome NOVINKA! p ed ezový kotou dvoudílný chromový povrch redukující ulpívání zbytk lepidla a prysky ice na t le kotou e nové tlumící drážky pro snížení vibrací a hlu nosti ideální pro ezání lamino desek extra tvrdé tvrdokovové zuby rozm r [mm] po et zub AK NÍ CENA x x x x x x 20 Z K K s DPH Z K K s DPH Z K K s DPH

8 8 produktový bulletin pro zákazníky Služby Krácení KVH hranolů Dokonalý stavební materiál na míru Výhody KVH hranol Tvarová stálost kvh jsou tvarov stálé, nemají tak tendenci praskat a kroutit se Ochrana proti šk dc m díky sušení je d evo zbaveno vlhkosti a sterilováno od zárodk biotických šk dc Dokonalý tvar hranoly vynikají dokonalou rovinou st n a stejnou tlouš kou po celé délce Snadná manipulace díky suchému stavu a sraženým hranám je usnadn na manipulace Cenová dostupnost vzhledem ke své kvalit jsou kvh hranoly plnohodnotnou náhradou konstruk ního d eva Zdravotní nezávadnost k výrob se užívá polyuretanové lepidlo, které neobsahuje rozpoušt dla Krácení na délky 3 13 m, možnost krácení po 0,5 m na požadovanou délku! V tší rozm ry (BSH hranoly vazníky) k dodání do 3 týdn od objednání! SUŠENÉ HOBLOVANÉ KONSTRUKČNÍ Jedná se o KVH hranoly Nsi = nepohledové může se objevit drobná vada, která neovlivňuje mechanické vlastnosti materiálu. O konkrétních rozm rech se informujte na našich prodejnách.

9 produktový bulletin pro zákazníky 9 Novinka Skrytý závěs TKZ ESPRIT PREMIUM vhodný pro bezpolodrážkové dve e plynulé 3D nastavení umož uje optimální se ízení dve ního k ídla k zárubni záv s je nastavitelný ve t ech rovinách osách testováno na cykl vyzna uje se tichým chodem a bezúdržbovým provozem bez mazání kvalitní eský výrobek epy z nerez oceli, uloženy v ložiscích univerzální montáž stejný záv s pro levé i pravé dve e výrobek je dodáván v etn krytek záv s je certifikován barevné provedení záv s lze sladit s rozdílnými interiéry PŮJČTE SI VRTACÍ ŠABLONU ZDARMA! nyní máte jedine nou možnost vyp j it si u nás k nákupu skrytých záv s TKZ vrtací šablonu šablonu p j ujeme zdarma bližší informace na prodejnách nebo u vašich obchodních zástupc povrch bílá bronz erná nikl satén

10 10 produktový bulletin pro zákazníky Novinka Plastové profily pro LED osvětlení Profil E1 pro dekorativní osv tlení nábytku v etn uchycení pro LED pásek doporu ujeme pro LED pásky max. do 15 W / bm bílá mat Záslepka E1 záslepka k profilu LED E1 bílá mat délka 4 m Profil E2 Záslepka bez pr chodu na kabel Záslepka s pr chodem na kabel profil pro LED osv tlení sklen ných polic (sklo 4 8 mm) v etn uchycení pro LED pásek doporu ujeme pro LED pásky max. do 15 W / bm šedá / chrom Profil E3 profil k zafrézování pro LED dekorativní osv tlení nábytku v etn uchycení pro LED pásek, doporu ené frézování 14/10 (š/hl.) doporu ujeme pro LED pásky max. do 15 W / bm bílá mat Záslepka E3 záslepka k profilu LED E3 bílá mat Záslepka bez pr chodu na kabel délka 4 m délka 4 m

11 produktový bulletin pro zákazníky 11 Novinka Vybavení nábytku Perla LN11 inovativní designové osv tlení vhodné nejen do koupelen vhodné do vlhkých prostor : krytí IP44 nízká spot eba, dlouhá životnost a vysoká svítivost studená bílá studená bílá 12 V 4,6 W 184 lm K IP44 inox Trojúhelníková zásuvka jednoduchá montáž na spodní ást horních kuchy ských sk ín k snadný p ístup k zásuvce, která je vždy p i ruce designov se dopl uje se sv tly na str. 25 t lo: inox, zásuvka: erná Úchytka, držák na ručníky praktická a elegantní úchytka na držení ru ník a ut rek montáž na bok sk í ky p i použití jako varianta držák na ru níky hodí se ke každému nábytku provedení: chrom Kuličkové plnovýsuvy cdot s tlumením kuli kový plnovýsuv s tlumením vyjmutí pomocí pá ky pojistka proti vypadnutí p esné vedení bo ní uchycení zásuvky nosnost: 35 kg balení: pár testováno na cykl délka [mm] CENA * CENA s DPH* K / pár 206,90 K K / pár 210,50 K K / pár 221,40 K K / pár 240,80 K K / pár 260,20 K K / pár 288,00 K K / pár 304,90 K * Platí partnerské slevy

12 12 produktový bulletin pro zákazníky Novinka Stolové nohy CAMAR Nabídka stolových noh rozšířena o nové povrchové úpravy ELITE hliníková stolová noha hranatá výška: 700 mm se ízení: + 10 mm rozm r: 100 x 100 mm provedení nikl broušený šedá novinka QUADRATA rozm r: 62 x 62 mm výška: 705 mm rádius: R6 se ízení: + 10 mm provedení hliník profilovaný nikl broušený novinka STEP noha s designovou p írubou chromové barvy rozm r: 60 x 60 mm výška: 705 mm rádius: R6 se ízení: + 10 mm provedení hliník profilovaný nikl broušený novinka

13 produktový bulletin pro zákazníky 13 Novinka Kování pro šatní systémy Dolní vedení GAMA POZOR! Zm na ve tvaru nová varianta dolního vedení Gama rozdílem oproti dolnímu vedení Gama je tvar ve spodní ásti a snížení rozchodu dolních vozík o 7,75 mm délka 2 m m m Úchytkový profil Modern Wide pro dve ní k ídla materiál o tlouš ce 18 mm použití se širokým nasouvacím kartá kem Široký kartáček k nasunutí rozm r: 14 x 6 mm zabra uje poškození úchytové lišty dve ního k ídla o korpus sk ín lze použít s úchytovými lištami: Modern Wide, Multiomega Wide a Rama Wide Široký kartá ek a úchytkový profil Modern Wide do sebe dokonale zapadnou Plochý imbusový vrut speciální vrut do hliníku hlavní výhoda tohoto vrutu je ve tvaru hlavi ky, která se zastaví o materiál a nedeformuje ho Praktický pomocník p i sestavování dve ního k ídla. Šablona pro fixaci úchytkových lišt obsahuje 3 odlišné šablony nebudete pot ebovat tužku ani metr pro spojení úchytových lišt s vodorovnými profily p edvrtání otvor pro fixaci horního a dolního rámového profilu k úchytkovému profilu a k se ízení spodního vozíku umíst ného v rámovém profilu slouží pro rychlé zna ení a vrtání t chto úchytových lišt: Rama, Rama Brush, Intero, Multiomega, Multiomega Brush, Twin, Gama a Multigama Uleh uje práci p i kompletování dve ního posuvného k ídla

14 14 produktový bulletin pro zákazníky Novinka Komponenty pro správnou instalaci dřevěných teras Pokládáte správn d ev né terasy? Prvotní rozhodnutí, které musíte ešit, když chcete zhotovit novou d ev nou terasu, je uchycení jednotlivých palubek k základovému roštu. Zde se nabízí hned n kolik ešení, my vám doporu ujeme tyto: 1 Terasová podpěra vhodná pro zhotovení stabilní, pevné, a rovné podkladní konstrukce podkladní konstrukce má zásadní vliv na životnost terasy prostor pod terasou je d ležitý pro dostate né odv trání a vysušení terasy výrobce doporu uje spád roviny terasy kolem 2 % odstup mezi nosnými hranoly by m l init cm, v závislosti na použitém materiálu p esah prken terasy p es podkladní hranol by nem l být v tší než 1/2 jejich ší ky pod terasovým prknem by nem l být hranol širší než 50 mm z d vodu zachování ideálních vlhkostních podmínek terasy Ukázka využití terasové podp ry Výškové nastavení mm (podle typu podp ry) 2a Viditelné připojení k podkladu: přichycení pomocí NEREZOVÝCH vrutů shora skrz palubku V p ípad montáže tzv. d evo na d evo dochází k postupnému zahnívání terasy kv li nedostate nému odv trávání a vysušení. Terasová lišta vkládá se mezi podkladní rošt a terasovou palubku zabra uje tzv. ust ihávání vrut zvlášt u tvrdých d evin, vrut díky v tšímu prostoru lépe reaguje na namáhání podporuje rychlejší odv trávání vody po dešti Délka: 730 mm Tlouš ka: 13 mm Ukázka pokládky terasové lišty Terasová hv zda vkládá se mezi podkladní rošt a terasovou palubku zabra uje tzv. ust ihávání vrut zvlášt u tvrdých d evin, vrut díky v tšímu prostoru lépe reaguje na namáhání podporuje rychlejší odv trávání vody po dešti pomocí vyjímatelného trnu lze nastavit velikost spáry mezi jednotlivými terasovými prkny Nastavení mezery: 6, 7, 8 a 9 mm Tlouš ka hv zdy: 5 mm Pr m r: 70 mm Ukázka pokládky terasové hv zdy

15 produktový bulletin pro zákazníky 15 2b Skryté připojení k podkladu: přichycení pomocí NEREZOVÝCH vrutů ze spodní strany palubky Terasový kluzák vkládá se mezi podkladní rošt a terasovou palubku z pohledové strany není vid t instala ní materiál (vrut) zabra uje tzv. ust ihávání vrut zvlášt u tvrdých d evin, vrut díky v tšímu prostoru lépe reaguje na namáhání instalace dv ma vruty k palubce a dv ma k podkladnímu roštu po založení krajní palubky spo ívá instalace v postupném zakládání palubek pomocí kluzáku do sebe vhodné pro ší e palubky 80 až 160 mm Rozm r: 20 x 10 x 190 mm Ukázka instalace terasového kluzáku Ukázka instalace terasového kluzáku Ukázka instalace krajního dílu Ukázka instalace zakládacího kluzáku Doplněk k dřevěným terasám kv li p esah m terasového kluzáku se na okraji terasy využívá krajní díl nebo zakládací kluzák instalace krajního dílu probíhá tak, že se díl nejd íve p ipevní k prknu a poté k okraji podkladního hranolu zakládací kluzák se instaluje zasunutím za díl p ipevn ný k podkladnímu hranolu celá terasa po tomto postupu nenese známky po instalaci a vypadá velmi p kn Nerezové vruty nedílnou sou ástí kvalitní terasy je také kvalitní spojovací materiál; v nabídce pro vás máme vruty z nerezi t ídy A2 nebo A4 nerezové vruty t ídy A2 jsou vhodné pro jehli naté d eviny SM, MD a naopak pro d eviny s t íslovinami DB, akát, ale také pro exotické d eviny doporu ujeme nerezové vruty t ídy A4 nerezové vruty jsou pro terasu vhodné zejména z d vodu koroze, nebarví d eviny (je nutné dodržet doporu ení použitého druhu dle tabulky dodavatele) a speciální tvarování hlavy umož uje zapušt ní bez zahloubení

16 16 produktový bulletin pro zákazníky Novinka Minimální rozměry s maximálním výkonem Nové aku vrtací šroubováky ve formátu XS od firmy Festool Festool popisuje své nové kompaktní akumulátorové vrtací šroubováky TXS a CXS jako lehké a p sobiv výkonné. Se silným krouticím momentem a 10,8V lithium-iontovým akumulátorem jsou mimo ádn silné a spolehlivé. Vybavené sklí idlem FastFix, rychlovým nným systémem Centrotec a úhlovým nástavcem p esv d í svou flexibilitou a jednoduchou manipulací. Díky extrémn krátké konstrukci a vyváženému rozložení hmotnosti usnad ují práci na špatn p ístupných místech a nad hlavou. Technické údaje TXS/CXS Nap tí akumulátoru: 10,8 V Volnob žné otá ky 1./2. rychlost: 0 430/ min -1 Pr m r vrtání d evo/ocel: 12/8 mm Nastavení krouticího momentu: 0,3 3,4 Nm Max. krouticí moment d evo/ocel: 10/16 Nm Upínací rozsah sklí idla: 1 10 mm Kapacita akumulátoru Li-Ion: 2,6 Ah Doba nabíjení Li-Ion (2,6 Ah): 45 min Hmotnost s Li-Ion: 0,9 kg krom optimální ergonomie p esv d í nízkou hmotností pouze 900 gram rychlý p echod mezi r znými druhy použití zaru uje rychlovým nný systém Centrotec všechny bity lze navíc nasadit do p ímého upínání sklí idlo FastFix má nyní nový rozsah upnutí až 10 mm 12 stup ové vypínání krouticího momentu umož uje optimální vyvíjení síly v zásobníku bit jsou vždy po ruce ty i bity s úhlovým nástavcem lze šroubovat p es roh a lze s ním dosáhnout dokonce i na skryté šrouby integrované LED osv tlení zabezpe uje p esnou práci v tmavých rozích sponu na opasek lze umístit pro praváky i pro leváky. Vytrvalý vysoký výkon akumulátoru umož ují lithium-iontové lánky s 2,6 Ah nové akumulátory XS jsou kompatibilní s dosavadními CXS a nabíje kami a jsou nyní vybavené také ukazatelem kapacity service all-inclusive platí také pro sérii XS se všemi službami i pro nabíje ku a akumulátory dokoupené jako p íslušenství

17 produktový bulletin pro zákazníky 17 Inzerce Nabízíte či poptáváte? Pot ebujete prodat nevyužívaný stroj nebo sháníte vybavení do své dílny? Neváhejte a dejte o tom v d t i ostatním! Práv jsme pro Vás spustili možnost inzerce v našem D EVO TRUST bulletinu. Inzerci, kterou chcete otisknout, sta í zaslat na ovou adresu do p edm tu jednoduše uve te inzerce. Inzerci m žete zasílat v etn obrázk. Prostor pro vaši inzerci! Inzerce je zdarma! Redakce neodpovídá za obsah a vyhrazuje si právo na vy azení konkuren ních výrobk.

18 18 produktový bulletin pro zákazníky Aktuálně DTexpo Dny otevřených dveří Je za námi štafeta dn otev ených dve í DTexpo, které jsme pro Vás, naše zákazníky, po ádali na prodejnách eský T šín, Olomouc, Hradec Králové a Plze. Naším p áním bylo (a v dalších letech také bude), abyste nestrávili den pouze další návšt vou dne otev ených dve í, ale abyste si tento den i náležit užili a dozv d li se co možná nejvíce o sortimentu našich dodavatel a jejich novinkách. S ohledem na p íznivé ohlasy ze strany dodavatel i Vás, našich zákazník, si troufáme tvrdit, že tato štafeta dopadla velmi úsp šn! P esv d te se o tom v našem lánku i fotoreportáži! Na dnech otev ených dve í pod názvem DTexpo se mohli naši zákazníci setkat s mnoha zajímavými vystavovateli. Na všech prodejnách si nenechalo ujít svou ú ast více než t icet dodavatel, kte í se o zákazníky v pr b hu celého dne starali, p edstavovali své expozice a prezentovali aktuální novinky. Návšt vníci tak m li jedine nou možnost seznámit se blíže s nabízeným sortimentem a novinkami nebo prokonzultovat cokoliv, co souvisí s výb rem a použitím daného typu produktu. Ocenil jsem zejména praktické ukázky nov nabízených produkt, lov k hned ví, s ím a jak bude pracovat, uvedl návšt vník Olomouce pan Pavel. Mezi zmi ované praktické ukázky pat ila nap. ukázka montáže dve ního k ídla a tlumení, test tvrdosti, ohybu a krutu vrut, použití olepova ky Festool Conturo KA 65, montáž zásuvek firem Blum a Hettich a spousta dalšího z našeho bohat nabitého programu. Registra ní stánek D EVO TRUSTu P ipraveno bylo i n kolik aktivit, díky kterým se, v íme, stávala i práce zábavou. Své svaly si mohli naši zákazníci otestovat nap íklad na silom ru. Svou p esnost v ízení pak na simulátoru formule 1. P echázení mezi vystavovateli navíc vždy zp íjem ovala živá hudba a pro posiln ní byl nachystaný bohatý raut složený z r zných dobrot pro opravdové muže. To vše bylo možné zapít pivem nebo jiným nápojem podle chuti. Zvládnul jsem obejít všechny dodavatele, porazit kolegu ve formuli a ješt odcházím s plným žaludkem, dodává s úsm vem pan Pavel. Jsme velmi pot šeni, že si tolik z Vás ud lalo as a p išlo se k nám podívat. D kujeme! Stánek s ná adím Hultafors

19 produktový bulletin pro zákazníky 19 Sout žní silom r Stánek s ná adím Festool Expozice vystavovatel na prodejn Sout žní simulátor formule 1 Praktická ukázka plánova e Dynalog (Blum) Moderování Vojt chem íhou, hercem Divadla Petra Bezru e v Ostrav

20 20 produktový bulletin pro zákazníky

21 produktový bulletin pro zákazníky 21

22 22 produktový bulletin pro zákazníky AKČNÍ ZBOŽÍ! * Platnost všech akcí je od do nebo do vyprodání zásob na všech prodejnách D EVO TRUST, a. s.

23 produktový bulletin pro zákazníky 23 Akce Dveřní systémy - komplet za cenu hliníku Omega Sada kování pro posuvnou sk í se dv ma k ídly Sada obsahuje: 1x 2 m horní vedení 1x 2 m dolní vedení GAMA II 2x 2 m C-lišta pro tlouš ku 18 mm 4x úchytová lišta OMEGA Multiomega Sada kování pro posuvnou sk í se dv ma k ídly Sada obsahuje: 1x 2 m horní vedení 1x 2 m dolní vedení GAMA II 2x 2 m C-lišta pro tlouš ku 18 mm 4x úchytová lišta MULTIOMEGA Rama Sada kování pro posuvnou sk í se dv ma k ídly Sada obsahuje: 1x 2 m horní vedení 1x 2 m dolní vedení GAMA II 2x 2 m rám RAMA 4x úchytová lišta RAMA ZDARMA! Navíc od nás dostanete zdarma: 4x dolní vozík OMEGA 4x kovový horní vozík s ložiskem a pružinkou ZDARMA! Navíc od nás dostanete zdarma: 4x dolní vozík OMEGA 4x kovový horní vozík s ložiskem a pružinkou ZDARMA! Navíc od nás dostanete zdarma: 4x dolní vozík RAMA PLUS 4x kovový horní vozík s ložiskem a pružinkou 749 K 906 K s DPH 899 K K s DPH K Ilustra ní foto K s DPH

24 24 produktový bulletin pro zákazníky Akce LED osvětlení Posvi te si s LED sv tly! V dnešní moderní dob se domácnost neobejde bez moderního osv tlení, a proto je stále více kladen d raz na kvalitu, zpracování a p edevším úspornost osv tlení. P inášíme vám n kolik variant typ osv tlení do vaší domácnosti, které spl ují všechny výše uvedené parametry, a k tomu jsou navíc za p íznivou cenu. Tango Architektonické osv tlení interiéru, nap. chodeb a schodiš Nízká spot eba (0,8 W) a dlouhá životnost Studená bílá Navíc ke každému sv tlu Tango dostanete zdarma elektroinstala ní krabici a plechovku piva! Ilustra ní foto 389 K 471 K s DPH studená bílá 10 V 0,8 W 14 lm K IP20 inox ZDARMA KE SVĚTLU! Doporu ené p íslušenství: Transformátor 10 V Maximální výkon [W] Quadrato Moderní osv tlení pracovní desky nebo míst náro n jších na intenzitu sv tla Umíst ní na spodní ást horních sk ín k: vruty nebo lepením (obojí sou ást sv tla) Nízká spot eba (1,8 W) a dlouhá životnost Navíc ke každému sv tlu Quadrato dostanete zdarma plechovku piva! 159 K 192 K s DPH studená bílá 12 V 1,8 W 130 lm K IP20 st íbrná Doporu ené p íslušenství: Transformátor 12 V Rozbo ova Maximální výkon [W] Po et pozic ZDARMA KE SVĚTLU!

25 produktový bulletin pro zákazníky 25 Akce Triango Trojúhelníkové osv tlení pracovní desky Umíst ní na spodní ást horních sk ín k Nízká spot eba (3,8 W) a dlouhá životnost Navíc ke každému sv tlu Triango dostanete zdarma plechovku piva! Doporu ené p íslušenství: Transformátor 12 V Rozbo ova Maximální výkon [W] Po et pozic K 301 K s DPH studená bílá 12 V 3,8 W 228 lm K IP20 st íbrná ZDARMA KE SVĚTLU! Vypína EWD Tip: P i výb ru zdroje je nutné dodržet maximální výkon na výstupu s rezervou alespo 10 %. LED sestava LED sestava pro jednoduché zapojení pomocí koncovek JSTM Bez nutnosti pájení a p ípravy zdroje Sestava obsahuje: 1 x 1,45 m LED pásku Wireli 14,4 W, studená bílá s koncovkou JSTM (2 m) 1x zdroj MeanWell 25 W/12 V s vidli kou a koncovkou JSTM (1 m) 1x 1,5 m lišta LL-03 1x Záslepka bez pr chodu 1x Záslepka s pr chodem 1x 1,5 m krycí profil, mlé ný 729 K 882 K s DPH profil LL Ilustra ní foto

26 26 produktový bulletin pro zákazníky Akce ArciTech 5x kompletní zásuvka ArciTech 94 ZÁSUVKA VYŠŠÍHO STANDARDU K K s DPH V p epo tu za 1 ks: 519,80 K 629 K s DPH 5x kompletní zásuvka ArciTech 186 Popis produktu Výška bo nic: 94 mm Délka: 500 mm Barva: st íbrná ZÁSUVKA VYŠŠÍHO STANDARDU Sada obsahuje 5x Actro výsuv 500 L+P 5x Arcitech bo nice 94 mm, 500 L+P 10x p íchytka ela 10x krytka 5x p íchytka zad 94 mm L+P K K s DPH V p epo tu za 1 ks: 659,80 K 798,40 K s DPH Popis produktu Výška bo nic: 94 mm Délka: 500 mm Barva: st íbrná Sada obsahuje 5x Actro výsuv 500 L+P 5x Arcitech bo nice 94 mm, 500 L+P 10x p íchytka ela 10x krytka 5x p íchytka zad 186 mm L+P 5x reling 500 L+P 10x p íchytka relingu k našroubování

27 produktový bulletin pro zákazníky 27 Akce InnoTech 10x kompletní zásuvka InnoTech K K s DPH V p epo tu za 1 ks: 409,90 K 496 K s DPH Popis produktu Výška bo nic: 70 mm Délka: 470 mm Barva: st íbrná Sada obsahuje: 10x výsuv Quadro V6 L+P 10x Innotech bo nice L+P 20x p íchytka ela 20x krytka 10x p íchytka zad L+P 10x kompletní zásuvka InnoTech K K s DPH V p epo tu za 1 ks: 489,90 K 592,80 K s DPH Popis produktu Výška bo nic: 70 mm Délka: 470 mm Barva: st íbrná Sada obsahuje 10x výsuv Quadro V6 L+P 10x Innotech bo nice L+P 20x p íchytka ela 20x krytka 10x p íchytka zad L+P 20x reling x p íchytka relingu k našroubování

28 28 produktový bulletin pro zákazníky Akce Dveře Alfa 01 ada Alfa je navržena pro velkou skupinu zákazník up ednost ujících p íjemný a lehký vzhled je to volba tém pro každý interiér a díky p íznivé cen i pro každého zákazníka, který touží po dve ích z p írodního materiálu Provedení: plné Rozm r: 700, 800 / 1970 mm Orientace: pravé, levé Odstín: fólie dub, buk KLIKA ZDARMA! Vyberte si kliku! G 96A Lucia chrom lesklý/nikl broušený v. rozety ydv2 dv.24z v24z BB nebo G96A Lucia štít. BB chrom lesklý/nikl broušený 72 mm K dub buk K s DPH Beta 02 dve e ady Beta vhodné pro všechny druhy interiér jednoduchost a kvalita zpracování pomocí moderních technologií s d razem na detail Vás osloví u každého typu této ady díky své eleganci a prakti nosti se dostala do pop edí zájmu našich dlouholetých odb ratel Provedení: 2/3 sklo Rozm r: 800 / 1970 mm Orientace: pravé, levé Odstín: fólie dub, buk Zasklení: k ra irá, in ila irá, crepi iré, float irý KLIKA ZDARMA! Vyberte si kliku! G96A Lucia chrom lesklý/nikl broušený v. rozety dv.24z BB nebo G96A Lucia štít. BB chrom lesklý/nikl broušený 72 mm K dub buk K s DPH

29 produktový bulletin pro zákazníky 29 Delta 04 jednoduchost a elegance dve í Delta jsou nejv tší p edností této produktové ady, která odkazuje na design t icátých let ov ené modely se stále více ztotožnují s p edstavami o sou asném moderním bydlení Provedení: s prosklením Rozm r: 800 / 1970 mm Orientace: pravé, levé Odstín: CPL 3D dub bardolino Zasklení: k ra irá, in ila irá, crepi iré, float irý Delta 05 jedná se o model dve í s charakteristickým obdélníkovým tvarem výpln s velkou mírou prosklení tento model dve í je vhodný do interiér, kde je žádané jejich prosv tlení a nad asový design Provedení: s prosklením Rozm r: 800 / 1970 mm Orientace: pravé, levé Odstín: CPL 3D dub bardolino Zasklení: k ra irá, in ila irá, crepi iré, float irý Zasklení: KLIKA ZDARMA! Vyberte si kliku! G96A Lucia chrom lesklý/nikl broušený v. rozety dv.24z BB nebo G96A Lucia štít. BB chrom lesklý/nikl broušený 72 mm KLIKA ZDARMA! Vyberte si kliku! G 96A Lucia chrom lesklý/nikl broušený v. rozety dv.24z BB nebo G96A Lucia štít. BB chrom lesklý/nikl broušený 72 mm dub bardolino K K s DPH dub bardolinoo K K s DPH k ra irá in ila irá crepi iré float irý

30 30 produktový bulletin pro zákazníky Akce Rektifikační kování L + P uchycení do korpusu pomocí vrut horizontální se ízení +/- 14 mm vertikální se ízení +/- 12,5 mm nosnost: 60 kg / ks balení: L + P záv s výška: 40 mm ší ka: 16 mm hloubka: 68 mm nutno dokoupit krytku - není sou ástí balení při odběru 50 párů 24,90 K / pár 30,10 K s DPH Krytka slouží k zakrytí rektifika ního kování montáž nasunutím není vid t žádný vrut - istý moderní design barva AK NÍ CENA / pár bílá 5,70 K 6,90 K s DPH hn dá 5,70 K 6,90 K s DPH st íbrná 5,70 K 6,90 K s DPH nikl 9,50 K 11,50 K s DPH Úchytka Mily nábytková úchytka ší ky 8 mm udává nábytku designový vzhled rozte e 96 až 448 mm zaru ují vysokou variabilitu p i výb ru povrchová úprava nikl broušený snadno zapadá do jakéhokoliv interiéru rozte [mm] AK NÍ CENA ,90 K 67,90 K s DPH ,90 K 77,90 K s DPH ,90 K 97,90 K s DPH ,90 K 111,50 K s DPH ,90 K 189,00 K s DPH ,90 K 266,40 K s DPH

KATALOG BONUSŮ VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU

KATALOG BONUSŮ VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU KATALOG BONUSŮ VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU SADA NOŽŮ EDGE V BLOKU luxusní sada nožů velmi elegantního vzhledu čepele z vysoce kvalitní nerezové oceli z Japonska blok lze mít namontovaný na zdi, uložený

Více

KATALOG DVEŘÍ DVEŘE INTERIÉROVÉ DVEŘE CELODŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ

KATALOG DVEŘÍ DVEŘE INTERIÉROVÉ DVEŘE CELODŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ KATALOG DVEŘÍ DVEŘE INTERIÉROVÉ DVEŘE CELODŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ CARMAN-DOORS, s.r.o. je výrobní závod v Ostravě-Porubě, který navázal na činnost Moravskoslezských dřevařských závodů Šumperk, a.s. založených

Více

Rozm r kleštiny. ty hran. Šestihranný držák bit. Max. Ø vrták. Otá ky/min. Max. utahovací moment. Upnutí sklí idla.

Rozm r kleštiny. ty hran. Šestihranný držák bit. Max. Ø vrták. Otá ky/min. Max. utahovací moment. Upnutí sklí idla. ty hran Rozm r kleštiny Max. pr m r šroubu Šestihranný držák bit Otá ky/min. Max. Ø vrták Max. utahovací moment Upnutí sklí idla Utahovací moment Délka se sklí idlem Tlak vzduchu Max. pr m r šroubu Ø p

Více

SERIE 1300 Modulární panely s vým nnými tla ítky pro audio video systémy

SERIE 1300 Modulární panely s vým nnými tla ítky pro audio video systémy SERIE 1300 Modulární panely s vým nnými tla ítky pro audio video systémy SERIE 1300 Modulární panely s vým nnými tla ítky pro audio video systémy Maximální flexibilita instalace S pouze 4 kryty, Série

Více

Kolín. Prodejna Trutnov Zahradní ulice 541 02 Trutnov mob. 602 184 487 trutnov@drevotrust.cz

Kolín. Prodejna Trutnov Zahradní ulice 541 02 Trutnov mob. 602 184 487 trutnov@drevotrust.cz STAVEBNÍ KOVÁNÍ Kompletní seznam prodejen v etn včetně kontaktních údaj údajů naleznete na www.drevotrust.cz Kolín Moravskoslezský kraj Prodejna Bohumín 1. máje 122 735 31 Bohumín tel. 596 033 142 mob.

Více

Spacial. Objevte novou generaci rozváděčů: Spacial SF systém řadových skříní Spacial SM samostatně stojící skříň. univerzálnost čas efektivita služby

Spacial. Objevte novou generaci rozváděčů: Spacial SF systém řadových skříní Spacial SM samostatně stojící skříň. univerzálnost čas efektivita služby Spacial Objevte novou generaci rozváděčů: Spacial SF systém řadových skříní Spacial SM samostatně stojící skříň univerzálnost čas efektivita služby Specifikace rozváděčových skříní > www.schneider-electric.cz

Více

S tlumením SENSYS, CLIP TOP BLUMOTION, INTERMAT, CLIP TOP, závěsy úhlové a speciální.

S tlumením SENSYS, CLIP TOP BLUMOTION, INTERMAT, CLIP TOP, závěsy úhlové a speciální. S tlumením SENSYS, CLIP TOP BLUMOTION, INTERMAT, CLIP TOP, závěsy úhlové a speciální. Rolničkové, kuličkové, s dutou bočnicí, vybavení zásuvek, sady kontejnerů, elektromechanické zásuvkové systémy. 1.

Více

OBECNÝ POPIS PRVKŮ URČUJÍCÍ STANDARD VÝROBKŮ. Barevné řešení :

OBECNÝ POPIS PRVKŮ URČUJÍCÍ STANDARD VÝROBKŮ. Barevné řešení : Stavba: Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy Část: E - Laboratorní nábytek + Digestoře Objekt: SO 001-390, SO 001-400, SO 001-401, SO 001-402, SO 001-403 Laboratorní

Více

2.970,- 110 TV stolek LE 01-120 š.120 h.43 v.46cm rozměry vnit. otvorů: š.104 v.14cm. 4.620,- 171 Skříň šatní LE 06 š.80 h.58 v.

2.970,- 110 TV stolek LE 01-120 š.120 h.43 v.46cm rozměry vnit. otvorů: š.104 v.14cm. 4.620,- 171 Skříň šatní LE 06 š.80 h.58 v. Systém Levante Technický popis: systém LEVANTE je vyroben z LDTD o tlouštce 18mm, jsou použité hrany ABS o tlouštce 0,5 mm, zapuštěné kovové úchytky a kovové pojezdy, ve vitrínách jsou 3 kusy skleněných

Více

CENÍK A PŘÍSLUŠENSTVÍ

CENÍK A PŘÍSLUŠENSTVÍ CENÍK D V E Ř Í A PŘÍSLUŠENSTVÍ 2015 PŘEHLED CENÍKU VŠEOBECNÉ INFORMACE Pokud není uvedeno jinak, jsou uvedené ceny platné pro typizované rozměry dveří 60, 70, 80, 90 / 197 cm. Pokud není uvedena jiná

Více

1. Nábytkové kování. 1.8 Profily

1. Nábytkové kování. 1.8 Profily 1. Nábytkové kování 1.8 Profily Do kategorie profilů patří výrobky plastové a ové. Konkrétně se jedná o těsnicí lišty k pracovním deskám, soklové lišty, zasklívací lišty, spojovací a přechodové profily.

Více

Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin

Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin USKLADNĚNÍ Střešní prosvětlovací panely musí být skladovány tak, aby byly chráněny proti povětrnostním

Více

Číslo standardu číslo pod kterým je uvedena podpoložka ve Specifikaci položek. Popis detailní specifikace požadovaných parametrů položky/podpoložky

Číslo standardu číslo pod kterým je uvedena podpoložka ve Specifikaci položek. Popis detailní specifikace požadovaných parametrů položky/podpoložky Způsob orientace v POPISU STANDARDŮ B A Popis: C obrázek Legenda: š x h x v mm A číslo pod kterým je uvedena podpoložka ve Specifikaci položek B Název položky/podpoložky C Popis detailní specifikace požadovaných

Více

Řezání lanem. Přehled použití 52 Přehled produktových řad 53 Přehled výhod 54 Lanová pila Husqvarna 56 Diamantové nástroje pro lanové řezání 60

Řezání lanem. Přehled použití 52 Přehled produktových řad 53 Přehled výhod 54 Lanová pila Husqvarna 56 Diamantové nástroje pro lanové řezání 60 Řezání lanem Přehled použití 52 Přehled produktových řad 53 Přehled výhod 54 Lanová pila Husqvarna 56 Diamantové nástroje pro lanové řezání 60 Řezání diamantovým lanem je nejsnadnější a nejúčinnější způsob

Více

Kolín. Prodejna Trutnov Zahradní ulice 541 02 Trutnov tel. 499 733 001 mob. 602 184 487 trutnov@drevotrust.cz

Kolín. Prodejna Trutnov Zahradní ulice 541 02 Trutnov tel. 499 733 001 mob. 602 184 487 trutnov@drevotrust.cz ŘEZIVO Kompletní seznam prodejen včetně kontaktních údajů naleznete na www.drevotrust.cz Kolín Moravskoslezský kraj Prodejna Bohumín 1. máje 122 735 31 Bohumín tel. 596 033 142 mob. 606 773 623 bohumin@drevotrust.cz

Více

ZAHRADNÍ DŘEVĚNÉ DOMKY

ZAHRADNÍ DŘEVĚNÉ DOMKY ZAHRADNÍ DŘEVĚNÉ DOMKY Jak správně vybrat dřevěný domek? "Klasický dřevěný zahradní domek zajistí souznění Vaší zahrady s přírodou." www.lanitplast.cz 1.3.2016 1 Jak správně vybrat dřevěný domek Zahradní

Více

Příloha č. 5 Zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem Chráněné bydlení Nosislav

Příloha č. 5 Zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem Chráněné bydlení Nosislav Příloha č. 5 Zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem Chráněné bydlení Nosislav Specifikace dodávek vybavení Pečovatelské lůžko - pokoje (10ks): Parametry: ložní plocha 90 x 200 cm, 4-dílný rošt;

Více

Konečnou cenovou nabídku, včetně konečných slev získáte u obchodních partnerů společnosti TONDACH,

Konečnou cenovou nabídku, včetně konečných slev získáte u obchodních partnerů společnosti TONDACH, Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral pálenou střešní krytinu TONDACH. Na základě Vámi zaslaných podkladů jsme pro Vás připravili detailní rozpis materiálu na dodávku střešní krytiny dle Vámi

Více

Obklady podhledů krovů lamelami z PVC montážní návod

Obklady podhledů krovů lamelami z PVC montážní návod Obklady podhledů krovů lamelami z PVC montážní návod Účelem tohoto návodu je popsání základních pravidel a doporučení, které je potřeba dodržovat během montáže střešního podbití z PVC lamel a profilů při

Více

DE LUXE. DE LUXE představení řady

DE LUXE. DE LUXE představení řady DE LUXE Exkluzivní kolekce dýhovaného kancelářského nábytku vyráběného z ušlechtilých dřevin. Tvarové provedení stolových sestav zvýrazňuje vysoce reprezentativní charakter tohoto nábytku. DE LUXE představení

Více

MIKROREGION TELČSKO dodávka mobiliáře, herních a sportovních prvků - technická specifikace všech prvků vč. ilustračních obrázků

MIKROREGION TELČSKO dodávka mobiliáře, herních a sportovních prvků - technická specifikace všech prvků vč. ilustračních obrázků MIKROREGION TELČSKO dodávka mobiliáře, herních a sportovních prvků - technická specifikace všech prvků vč. ilustračních obrázků Mobiliář Mapový stojan: Stojan z akátového broušeného dřeva. Stabilní kůlová

Více

Lepší dřevo pro Vaši terasu. Návod k montáži a pokyny pro údržbu

Lepší dřevo pro Vaši terasu. Návod k montáži a pokyny pro údržbu Lepší dřevo pro Vaši terasu Návod k montáži a pokyny pro údržbu Open-Air sezóna začíná! Gratulujeme! S podlahovými profily biwood jste získali vysoce kvalitní výrobek z inovativního materiálu WPC. Teď

Více

9.Stroje a nástroje 9.2 Elektrické ru ní ná adí

9.Stroje a nástroje 9.2 Elektrické ru ní ná adí 9.Stroje a nástroje 9.2 Elektrické ru ní ná adí Elektrické ru ní ná adí je dnes již neodmyslitelným pomocníkem každého emeslníka. V naší nabídce naleznete profesionální ná adí zna ek DEWALT, MAKITA a FESTOOL.

Více

9561CR 9561CVR 9562CR 9562CVR 9564CR 9564CVR 9565CR 9565CVR. GB Angle Grinder INSTRUCTION MANUAL. PL Szlifierka k towa INSTRUKCJA OBS UGI

9561CR 9561CVR 9562CR 9562CVR 9564CR 9564CVR 9565CR 9565CVR. GB Angle Grinder INSTRUCTION MANUAL. PL Szlifierka k towa INSTRUKCJA OBS UGI GB Angle Grinder INSTRUCTION MANUAL UA PL Szlifierka k towa INSTRUKCJA OBS UGI RO Polizor unghiular MANUAL DE INSTRUC IUNI DE Winkelschleifer BEDIENUNGSANLEITUNG HU SK CZ 956CR 956CVR 956CR 956CVR 9564CR

Více

Technicko - dodavatelské podmínky a montážní podmínky prefabrikovaných rozvodných pilí SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.

Technicko - dodavatelské podmínky a montážní podmínky prefabrikovaných rozvodných pilí SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. Technicko - dodavatelské podmínky a montážní podmínky prefabrikovaných rozvodných pilí SLOUPÁRN Majdalena s.r.o. NÁZEV VÝROKU: PILÍ E SK ÍN P ÍPOJKOVÉ (POJISTKOVÉ) Jmenovité pracovní nap tí: Do do 690

Více

Koupelnový nábytek CONCEPT

Koupelnový nábytek CONCEPT Koupelnový nábytek CONCEPT CONCEPT 50 CONCEPT 50 JE EKONOMICKÁ ŘADA KOUPELNOVÉHO NÁBYTKU, KTERÁ VYCHÁZÍ Z POŽADAVKŮ NA JEDNODUCHÉ A FINANČNĚ PŘIJATELNÉ VYBAVENÍ KOUPELNY. VSADILI JSME NA KLASICKÉ TVARY,

Více

Akumulační kamna AEG moderní a hospodárná

Akumulační kamna AEG moderní a hospodárná Akumulační kamna AEG moderní a hospodárná Akumulační kamna AEG představují osvědčený způsob hlavního vytápění pro dům, byt nebo prostory pro podnikání. V akumulačních kamnech se ukládá elektricky vytvořené

Více

Cenový formulář včetně obrazové přílohy

Cenový formulář včetně obrazové přílohy Příloha č. 2 Pořadové číslo Číslo obrázku Cenový formulář včetně obrazové přílohy Předmět Umístění Počet ks Cena bez DPH Cena s DPH 1. 29 skříň dvoudveřová+nika (skříň dole zavřená / nahoře otevřená) 100x180x45cm

Více

SÉRIE POŠTOVNÍ SCHRÁNKY. ešení pro vstupní systémy s poštovní schránkou

SÉRIE POŠTOVNÍ SCHRÁNKY. ešení pro vstupní systémy s poštovní schránkou SÉRIE POŠTOVNÍ SCHRÁNKY ešení pro vstupní systémy s poštovní schránkou SÉRIE 2590 Poštovní schránky z nerez oceli se systémy audio a barevné video Poštovní schránka audio 259A/P Sound System Používá se

Více

Technická specifikace předmětu plnění

Technická specifikace předmětu plnění Příloha č. 2 Technická specifikace předmětu plnění k výběrovém řízení na Dodávku strojů a zařízení, včetně dopravy, instalace a zaškolení Název programu: Registrační číslo projektu: Název projektu: OPPK

Více

Standardní vybavení staveb 2013

Standardní vybavení staveb 2013 Standardní vybavení staveb 2013 Fasáda: - difúzně uzavřeného panelu - jednobarevná akrylátová termofasáda - zateplení polystyren 100 mm nízkoenergetický standard - difúzně otevřený panel jednobarevná silikátová

Více

Vchodové dveře ThermoPro

Vchodové dveře ThermoPro Mnoho motivů je volitelně k dostání i s bezpečnostním vybavením WK 2 bránícím vloupání. WK 2 Certifikovaná bezpečnost Vchodové dveře ThermoPro Domovní a vedlejší vchodové dveře z oceli Užívejte si svého

Více

Šatní systém pro 300 osob

Šatní systém pro 300 osob Šatní systém pro 300 osob - oboustranný pojízdný řadový věšák, s 16 háky, držákem na deštníky, celokovové provedení, s příslušenstvím, černá a stříbrná barva, výška 1770 mm, šířka 1100 mm, hl. 510 mm -

Více

STAVBA KRBU S KOMPLETNÍM PROGRAMEM

STAVBA KRBU S KOMPLETNÍM PROGRAMEM STAVBA KRBU S KOMPLETNÍM PROGRAMEM Univerzální lepidlo Kamnářské materiály speciální penetrace SILCACON Kamnářská perlinka Biologicky odbouratelná rohož SILCAWOOL 105 Stavebně izolační desky SILCA 250

Více

DLAŽBA PLOŠNÁ HLADKÁ povrch Standard

DLAŽBA PLOŠNÁ HLADKÁ povrch Standard TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY DLAŽBA PLOŠNÁ HLADKÁ povrch Standard Dlaždice 30/30; Dlaždice 40/40; Dlaždice 50/50 betonové dlažební desky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími

Více

I N F O R M Á Č E K pátý díl

I N F O R M Á Č E K pátý díl I N F O R M Á Č E K pátý díl Dobrý den, je zde nový měsíc, zima je zde, netrpělivě očekáváme Martina na bílém koni (i když většině z nás jeho přítomnost vůbec nechybí) a my Vám opět přinášíme nové vydání

Více

CENÍK INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ

CENÍK INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ CENÍK INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ Platnost ceníku od 1.4.2013 Ceny jsou uvedeny bez DPH www.gerbrich.cz OBSAH 3 RUSTIC OBSAH RUSTIC... 3 KLERMONT... 4-5 PORT... 6-7 RONDO... 8 KLASIK... 9 LINIE... 10

Více

N Á B Y T K O V É K O VÁ N Í P O D P Ě RY, KONZOLY, T R N O Ž E, Z ÁV Ě S N É T Y Č E... 1 0 6 K O VÁ N Í N A D V Í Ř K A... 1 1 0

N Á B Y T K O V É K O VÁ N Í P O D P Ě RY, KONZOLY, T R N O Ž E, Z ÁV Ě S N É T Y Č E... 1 0 6 K O VÁ N Í N A D V Í Ř K A... 1 1 0 P O D P Ě RY, KONZOLY, T R N O Ž E, Z ÁV Ě S N É T Y Č E............................................ 1 0 6 K O VÁ N Í N A D V Í Ř K A..............................................................................

Více

HANSAbluebox: CELKOVĚ LEPŠÍ.

HANSAbluebox: CELKOVĚ LEPŠÍ. HANSAbluebox: CELKOVĚ LEPŠÍ. hansabluebox S produktem hansabluebox si instalujete nejen systém umístěný pod omítkou. Instalujete si spokojenost. Důsledky rozhodnutí, která se přijímají během plánování

Více

Písek, voda, tématické hry

Písek, voda, tématické hry 1.00 1.10 Pískoviště...9 1.20 Vodní hry...11 1.21 Vodní kolo...12 1.22 Vodní kolo s nádrží / mobilní...13 1.23 Doplňky k vodním hrám...14 1.30 Staveniště...16 1.40 Domečky...21 1.41 Jednoduché...21 1.42

Více

TESTOVÉ OTÁZKY PRO OBSLUHOVATELE A INSTRUKTORY MOTOROVÝCH PIL

TESTOVÉ OTÁZKY PRO OBSLUHOVATELE A INSTRUKTORY MOTOROVÝCH PIL TESTOVÉ OTÁZKY PRO OBSLUHOVATELE A INSTRUKTORY MOTOROVÝCH PIL Správná odpověď na otázku je vždy odpověď a) MP 01 Každá MP musí být vybavena a) krytem pohyblivých částí, tlumiči vibrujících částí a zachycovačem

Více

FK dřevěné lišty spol. s r.o. Bojanovice 79 671 53 Jevišovice

FK dřevěné lišty spol. s r.o. Bojanovice 79 671 53 Jevišovice Ošetřování, opracování, montáž a technické vlastnosti výrobku Stepwood je nová designová deska od firmy FK dřevěné lišty. Jednotlivé dřevěné lamely z vysoce kvalitního masivního dřeva jsou seskládány tak,

Více

Symmetry. 3,05 m a 3,66 m NÁVODY K MONTÁŽI. Nízkoúdržbové kompozitní zábradlí. fiberondecking.com. Výrobce

Symmetry. 3,05 m a 3,66 m NÁVODY K MONTÁŽI. Nízkoúdržbové kompozitní zábradlí. fiberondecking.com. Výrobce Symmetry Nízkoúdržbové kompozitní zábradlí 3,05 m a 3,66 m NÁVODY K MONTÁŽI Výrobce fiberondecking.com Symmetry Návod k montáži zábradlí 3,05 m a 3,66 m Rovné Potřebné nářadí a materiál: Horní profil zábradlí

Více

Závěsy TKZ ESPRIT pro moderní

Závěsy TKZ ESPRIT pro moderní TKZ ESPRIT Závěsy TKZ ESPRIT pro moderní interiér Závěs TKZ Esprit je ideálním řešením pro použití v moderních kancelářích, veřejných budovách, při stavbách bytů a rodinných domů. Plynulé 3D nastavení

Více

ZPRÁVA Z AKCE: KATALOGOVÁ A VZORKOVÁ VÝSTAVA název zem datum konání

ZPRÁVA Z AKCE: KATALOGOVÁ A VZORKOVÁ VÝSTAVA název zem datum konání ČESKÁ AGENTRURA NA PODPORU OBCHODU Název zakázky: ZPRÁVA Z AKCE: KATALOGOVÁ A VZORKOVÁ VÝSTAVA název zem datum konání Firma: ABC, s.r.o. íslo zakázky: 123456789 Zpracoval: Datum zpracování: CzechTrade

Více

VESTAVNÉ ODPADKOVÉ KOŠE

VESTAVNÉ ODPADKOVÉ KOŠE VESTAVNÉ ODPADKOVÉ KOŠE 1 1. Cargo Cargo - systém pro organizaci a třídění odpadků se snadným přístupem a využitím prostoru skříňky. Multifunkční systém pro třídění odpadků, úsporné prostorové řešení např.

Více

Podrobná specifikace kancelářského vybavení

Podrobná specifikace kancelářského vybavení Podrobná specifikace kancelářského vybavení pro Projekt řízení IPRM JV 001 - manažer IPRM Výčet poptávaných komponentů kancelářského vybavení 1. Stůl pracovní 2. Stůl jednací 3. Jednací židle bez opěrek

Více

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Program Úvod: Již nemusíte zavírat, dve e to ud lají za vás JIS, spol. s r.o. osv ený výrobce oken a dve í Bezpe nostní

Více

Projekt: Modernizace Základní školy Týn nad Vltavou, Malá Strana CZ.1.14/2.4.00/34.03249 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt: Modernizace Základní školy Týn nad Vltavou, Malá Strana CZ.1.14/2.4.00/34.03249 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Příloha č. zadávacího řízení specifikace dodávek b/ Dodávka vybavení laboratoře chemie (orientační cena: 46 00 Kč bez DPH) * Min. požadavky a orientační rozměry: Č. Název položky Stůl laboratorní žákovský

Více

Konstrukce D E T A I L Y 4/2012

Konstrukce D E T A I L Y 4/2012 D E T A I L Y 4/2012 Obsah 1 SOKL/UKOTVENÍ STĚNY 1.1 soklu u fasády se zadním odvětráváním 2 NAPOJENÍ OKEN 2.1 Montáž pomocí montážní pěny 2.2 Montáž pomocí komprimované pásky 2.3 Montáž pomocí multifunkční

Více

Laserový eza 01. Funk ní vzorek

Laserový eza 01. Funk ní vzorek Laserový eza 01 Funk ní vzorek prof. Ing. P emysl Pokorný, CSc. Ing. Petr Zelený, Ph.D. Ing. Petr Keller, Ph.D. Ing. Martin Lachman, Ph.D. Ing. Ji í Šafka V Liberci dne 30. listopadu 2012 Oblast techniky

Více

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Kování pro posuvné dveře, zejména pro těžká křídla v ložnicových skříních. Speciální vozíky pro křídla s dřevěným nebo hliníkovým

Více

Přednáška č.10 Ložiska

Přednáška č.10 Ložiska Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.10 Ložiska LOŽISKA Ložiska jsou základním komponentem všech otáčivých strojů. Ložisko je strojní součást vymezující vzájemnou polohu dvou stýkajících se částí mechanismu

Více

9 990.Sleva 49% Povlečení, set 2 dílný, rozměry: polštář: 70 x 90 cm, deka: 135 x 200 cm, 600 gr, 800 g, 0715111-01

9 990.Sleva 49% Povlečení, set 2 dílný, rozměry: polštář: 70 x 90 cm, deka: 135 x 200 cm, 600 gr, 800 g, 0715111-01 DOPRAVA ZDARMA Do vzdálenosti 25 km Platí pro kupní smlouvy uzavřené od 8. 8. do 21. 8. 2013 v prodejnách Asko nábytek u kterých bude uhrazena alespoň polovina z celkové kupní částky. Minimální hodnota

Více

10 Ostatní aplikace desek CETRIS. 10.5 Záhonový obrubník CETRIS. www.cetris.cz/produkty/deska-cetris-hobby-zahonovy-obrubnik/

10 Ostatní aplikace desek CETRIS. 10.5 Záhonový obrubník CETRIS. www.cetris.cz/produkty/deska-cetris-hobby-zahonovy-obrubnik/ www.cetris.cz/produkty/deska-cetris-hobby-zahonovy-obrubnik/ 10.5 Záhonový obrubník CETRIS Záhonový obrubník CETRIS HOBBY je deska pravo úhlého formátu o rozměru 1 28 mm vzniká dělením desky CETRIS. Horní

Více

Lepidla, separační prostředky, tmely, brusivo. Obsah

Lepidla, separační prostředky, tmely, brusivo. Obsah Obsah Lepidla 2 disperzní PU lepidla na bázi kaučuku na bázi kyanoakrylátů tavná Čističe a separační prostředky tavných lepidel 5 Tmely 6 parkety dřevo Brusivo 7 2 3 3 4 4 6 6 1 Lepidla Lepidlo na dřevo

Více

SKLÁDACÍ VRATA. Produktový katalog

SKLÁDACÍ VRATA. Produktový katalog SKLÁDACÍ VRATA Produktový katalog JaP-Jacina SPECIALISTA V OBORU VRATOVÉ TECHNIKY GARÁŽOVÁ SEKČNÍ VRATA SEKČNÍ VRATA ROLOVACÍ VRATA RYCHLOBĚŽNÁ VRATA SKLÁDACÍ VRATA HANGÁROV VRATA ÁDACÍ RATA HANGÁROVÁ

Více

Společnost Sortiment & Design Kvalita výrobků Budoucnost

Společnost Sortiment & Design Kvalita výrobků Budoucnost 01-05-2016 CZ Společnost Společnost Společnost Smedbo byla založena v 1967 ve městě Helsingborg nacházející se v samém jihu Švédska. Tehdy začala vyrábět své první produkty z kovaného železa. V současné

Více

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA ÚVOD Při válcování za studena je povrch vyválcovaného plechu znečištěn oleji či emulzemi, popř. dalšími nečistotami. Nežádoucí

Více

www.palis.cz www.palis.eu PALISgym ČIKITA

www.palis.cz www.palis.eu PALISgym ČIKITA PALISgym ČIKITA NÁVOD K MONTÁŽI sestavy PALISgym typ Čikita Rozbalte stavebnici a zkontrolujte její úplnost. Stavebnice PALISgym typ Čikita obsahuje tyto komponenty: Věž se střechou 4 ks sloupek 90 x 90

Více

Instalační manuál. Ondolia OPF. www.termodynamicke-panely.cz

Instalační manuál. Ondolia OPF. www.termodynamicke-panely.cz Instalační manuál Ondolia OPF 1. Obecné bezpečnostní zásady... 1 2. Všeobecné informace... 1 3. Části systému... 2 4. Elektrická specifikace... 2 5. Instalace... 2 6. Kontrolní seznam... 6 7. Záruční list...

Více

LANOVÁ STŘECHA NAD ELIPTICKÝM PŮDORYSEM

LANOVÁ STŘECHA NAD ELIPTICKÝM PŮDORYSEM LANOVÁ STŘECHA NAD ELIPTICKÝM PŮDORYSEM 1 Úvod V roce 2012 byla v rámci projektu TA02011322 Prostorové konstrukce podepřené kabely a/nebo oblouky řešena statická analýza návrhu visuté lanové střechy nad

Více

Montážní návod. SEVi 160/SEVi 160 PLUS větrací systém. (Inteligentní systém větrání se zpětným ziskem tepla)

Montážní návod. SEVi 160/SEVi 160 PLUS větrací systém. (Inteligentní systém větrání se zpětným ziskem tepla) Montážní návod SEVi 160/SEVi 160 PLUS větrací systém (Inteligentní systém větrání se zpětným ziskem tepla) Distribuce pro Českou Republiku a Slovensko: SEVentilation.cz Jan Filip Pod Nádražím 111, 331

Více

1456 www.hettich.com

1456 www.hettich.com 1456 www.hettich.com y Přehled sortimentu Výsuvy pro dřevěné zásuvky Výsuvy Quadro Přehled 1458-1459 Výsuvy pro dřevěné zásuvky Kuličkové výsuvy KA Přehled 1498-1499 Výsuvy pro dřevěné zásuvky Rolničkové

Více

Výroba ozubených kol. Použití ozubených kol. Převody ozubenými koly a tvary ozubených kol

Výroba ozubených kol. Použití ozubených kol. Převody ozubenými koly a tvary ozubených kol Výroba ozubených kol Použití ozubených kol Ozubenými koly se přenášejí otáčivé pohyby a kroutící momenty. Přenos je zde nucený, protože zuby a zubní mezery do sebe zabírají. Kola mohou mít vnější nebo

Více

NÁVOD NA POKLÁDKU DESTONE - KAMENNÉHO KOBERCE. DESTONE KAMENNÝ KOBEREC je certifikovaný systém pryskyřice a přírodních oblázků.

NÁVOD NA POKLÁDKU DESTONE - KAMENNÉHO KOBERCE. DESTONE KAMENNÝ KOBEREC je certifikovaný systém pryskyřice a přírodních oblázků. NÁVOD NA POKLÁDKU DESTONE - KAMENNÉHO KOBERCE INTERIÉR DESTONE KAMENNÝ KOBEREC je certifikovaný systém pryskyřice a přírodních oblázků. Pokládka kamenného koberce v interiéru probíhá ve třech krocích:

Více

5.6.16.6. Dřevoobráběcí stroje

5.6.16.6. Dřevoobráběcí stroje 5.6.16.6. Dřevoobráběcí stroje http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/stroje-technicka-zarizenipristroje-a-naradi/drevoobrabeci-stroje Bezpečnostní pravidla pro obsluhu dřevoobráběcích strojů koutočové

Více

SLEVA. na sedací soupravy SLEVA. včetně taburetu a polštářů 53% bytové doplňky, koberce a světla. Další potahy za příplatek

SLEVA. na sedací soupravy SLEVA. včetně taburetu a polštářů 53% bytové doplňky, koberce a světla. Další potahy za příplatek SLEVA na sedací soupravy Rohová sedací souprava s taburetem, tkaná látka hnědá, polštáře: písková barva, 18 18 8 cm, taburet: 89 89 cm, 100606-00 včetně taburetu a polštářů 1 999.Sleva 5% 70 6 999.TOTÁLNÍ

Více

Kluzná pouzdra KU - B10 samomazný kov

Kluzná pouzdra KU - B10 samomazný kov Kluzná pouzdra KU - B10 samomazný kov B10 ( KU ) je 3-vrstvé kluzné pouzdro vylisované z kovového pásu s vrstvou PTFE. Tam kde jiné materiály nedokáží zaručit dostatečnou životnost, je nejlepším řešením

Více

SPOJE ŠROUBOVÉ. Mezi nejdůleţitější geometrické charakteristiky závitů patří tyto veličiny:

SPOJE ŠROUBOVÉ. Mezi nejdůleţitější geometrické charakteristiky závitů patří tyto veličiny: SPOJE ŠROUBOVÉ Šroubové spoje patří mezi nejstarší a nejpoužívanější rozebíratelné spoje se silovým stykem. Všechny spojovací součástky šroubových i ostatních rozebíratelných spojů jsou normalizované.

Více

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky KLADENÍ VEDENÍ 1. Hlavní zásady pro stavbu vedení 2. Způsoby kladení vedení Ostrava, prosinec 2003 Ing. Ctirad Koudelka,

Více

DLAŽBA PLOŠNÁ VYMÝVANÁ, KRUHY

DLAŽBA PLOŠNÁ VYMÝVANÁ, KRUHY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY DLAŽBA PLOŠNÁ VYMÝVANÁ, KRUHY Středový kruh, Segment, Rohový segment, Doplňkový rohový segment betonové dlažební desky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované

Více

Návod k montáži. Rockfon Eclipse

Návod k montáži. Rockfon Eclipse Návod k montáži Rockfon Eclipse Rockfon Eclipse OBECNÉ INFORMACE Popis systému: Rockfon Eclipse bezrámový stropní ostrůvek, který je k dispozici v mnoha tvarech a velikostech. Podhledové prvky ve tvaru

Více

Příloha č. 4 Specifikace veřejné zakázky Stoly pro operátory OPIS HZS Středočeského kraje. Krajský standardizovaný projekt Název projektu:

Příloha č. 4 Specifikace veřejné zakázky Stoly pro operátory OPIS HZS Středočeského kraje. Krajský standardizovaný projekt Název projektu: Příloha č. 4 Specifikace veřejné zakázky Stoly pro operátory OPIS HZS Středočeského kraje Operační program: Integrovaný operační program Identifikace výzvy: Výzva č. 11 Registrační číslo: CZ.1.06/3.4.00/11.07810

Více

OBSAH VÝSUVNÉ SYSTÉMY BOČNICE, DWD XP, VÝSUVY, KULIČKOVÉ VÝSUVY, TLUMIČ ZÁSUVEK SPOJOVACÍ PRVKY, SPOJOVACÍ KOVÁNÍ, NÁBYTKOVÉ DOPLŇKY, PODPĚRKY

OBSAH VÝSUVNÉ SYSTÉMY BOČNICE, DWD XP, VÝSUVY, KULIČKOVÉ VÝSUVY, TLUMIČ ZÁSUVEK SPOJOVACÍ PRVKY, SPOJOVACÍ KOVÁNÍ, NÁBYTKOVÉ DOPLŇKY, PODPĚRKY OBSAH 1 NÁBYTKOVÉ ZÁVĚSY 2 VÝSUVNÉ SYSTÉMY BOČNICE, DWD XP, VÝSUVY, KULIČKOVÉ VÝSUVY, TLUMIČ ZÁSUVEK 3 NÁBYTKOVÉ ZÁMKY 4 5 POSUVNÉ SYSTÉMY, SYSTÉMY NA VESTAVĚNÉ DVEŘE, POSUVY NA SKLO, POSUVY NA AL RÁMEČKY

Více

V Ý S U V N É Š AT N Í K O Š E... 9 4 D O P L Ň K Y Š AT N A... 9 7 S K L O P N É Š AT N Í T Y Č E... 9 8

V Ý S U V N É Š AT N Í K O Š E... 9 4 D O P L Ň K Y Š AT N A... 9 7 S K L O P N É Š AT N Í T Y Č E... 9 8 V Y B AV E N Í Š AT E N Ř A D A H O G A R P L U S................................................................................ 8 8 V Ý S U V N É Š AT N Í K O Š E... 9 4 P R Á D E L N Í K O Š E.....................................................................................

Více

Standardní vybavení podkrovní dům A123 (Veltlín) 2013

Standardní vybavení podkrovní dům A123 (Veltlín) 2013 Standardní vybavení podkrovní dům A123 (Veltlín) 2013 Fasáda + zateplení: - difúzně uzavřený panel, zateplení 100 mm polystyren - jednobarevná akrylátová termofasáda ekologická, vodou ředitelná akrylátová

Více

Interiérové dveře hladké

Interiérové dveře hladké 1 Interiérové dveře hladké Zámky: Dveře standardně osazeny dozickým zámkem, změna na zámek FAB nebo WC za příplatek 50 Kč k ceně dveří. Protipožární dveře standardně osazeny zámkem FAB, změna není možná,

Více

NAŠE KŮLNA, MODERNÍ BYDLENÍ

NAŠE KŮLNA, MODERNÍ BYDLENÍ MODULÁRNÍ DŘEVOSTAVBY NAŠE KŮLNA, MODERNÍ BYDLENÍ KŮLNA Modulární dřevostavba KŮLNA je jedinečný stavební systém, který představuje nejnovější trendy v bydlení. Variabilita systému umožňuje využívat KŮLNU

Více

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část Základy sálavého vytápění (2162063) 7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné

Více

SVĚTOVÁ ZNAČKA ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ

SVĚTOVÁ ZNAČKA ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ SVĚTOVÁ ZNAČKA ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ 5.790 4.690 4.790 5.490 440 W 0 1 500 min 1 0 5 000 min 1 13 J Ø 18/13/24 mm 19 kg 6.290 710 W 0 1 050 min 1 0 4 050 min 1 23 J Ø 22/13/32 mm 26 kg 780 W 0 1 100 min

Více

Tato postel je ur ena do prostoru, tzn. elo je pohledové i zezadu.

Tato postel je ur ena do prostoru, tzn. elo je pohledové i zezadu. Ložnice ASPENA Provedení - Dub, Buk LP - lehací plocha Postel, no ní stolky a dopl ky (komody a nást nné zrcadlo) jsou dodávány v kombinaci masivního dubu nebo buku a dýhované DTD, sk ín vyrábíme v provedení

Více

OBSAH KATALOGU. List č. 1

OBSAH KATALOGU. List č. 1 OBSAH KATALOGU Skupina Obsah Strana Úvod - o firmě, způsob objednání a dodání zboží, platební podmínky,... GRAF - volba velikosti posuvu GRAF - volba otáček hřídele Základní sortiment fréz 01 Drážkovací

Více

OSAZENÍ BAZÉNOVÉ NÁDRŽE

OSAZENÍ BAZÉNOVÉ NÁDRŽE OSAZENÍ BAZÉNOVÉ NÁDRŽE Pro betonové bazény 92 Skimmery 15 l pro betonové bazény 93 Skimmery 17,5 l pro betonové bazény 95 Příslušenství skimmerů pro betonové bazény 97 Skimmery z nerezové oceli pro betonové

Více

TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ KOVŮ

TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ KOVŮ TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ KOVŮ Tvářením kovů rozumíme technologický (výrobní) proces, při kterém dochází k požadované změně tvaru výrobku nebo polotovaru, příp. vlastností, v důsledku působení vnějších sil.

Více

SPOJOVACÍ MATERIÁL, PODPĚRY, DRŽÁKY

SPOJOVACÍ MATERIÁL, PODPĚRY, DRŽÁKY SPOJOVACÍ MATERIÁL, OBSAH SPOJOVACÍ ŠROUBY, EXCENTR, HMOŽDINKY 308-311 KOLÍKY A LAMELKY 312 ŠROUBY DO DŘEVA, KONFIRMÁTY, PLASTOVÉ HMOŽDINKY 313-315 KRYTKY 316 KOVÁNÍ K VOŠTINOVÝM DESKÁM 31-319 PODPĚRY,

Více

Vybavovací Mechanismus T2

Vybavovací Mechanismus T2 Vybavovací Mechanismus T2 1- ÚVOD 2- POKYNY PRO POUŽITÍ A ÚDRŽBU 3- MONTÁŽNÍ P ÍRU KA 1- ÚVOD Vybavovací mechanismus DYNATECH je dopl ující sadou pro každého výrobce rám, který používá náš progresivní,

Více

Stavební pouzdra pro posuvné dveře

Stavební pouzdra pro posuvné dveře Stavební pouzdra pro posuvné dveře Jednokřídlé Una Hoja Dvoukřídlé 3 SYNONYMUM VÝJIMEČNOSTI Technické parametry pro pouzdro do zděné stěny Let ZÁRUKY Kovová síť Konstrukce plechové kapsy je z pozinkovaného

Více

Obsah. Všeobecné pokyny. Upozorn ní HELLA Venkovní žaluzie - clony ve tvaru U

Obsah. Všeobecné pokyny. Upozorn ní HELLA Venkovní žaluzie - clony ve tvaru U Tento návod je pot eba p ed montáží a používáním p e íst! Obsah Upozorn ní HELLA Venkovní žaluzie - clony ve tvaru U... Všeobecné pokyny... CE Ozna ení... Bezpe nostní pokyny... P ed montáží... 5 : Ná

Více

Sada 1 Klempířská technologie

Sada 1 Klempířská technologie S t ř e d n í š k o l a s t a v e b n í J i h l a v a Sada 1 Klempířská technologie 07. Test Klempíř 2.ročník test v systému MOODLE téma- Klempířské prvky okapních žlabů a svodů okapní vody Digitální učební

Více

RMA. KLIKY TRITON Po několik let již Tritón vyrábí své vlastní kliky pro stojanové rozvaděče. Patent: PUV 2009-22086.

RMA. KLIKY TRITON Po několik let již Tritón vyrábí své vlastní kliky pro stojanové rozvaděče. Patent: PUV 2009-22086. 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 01 1 1 1 Univerzální rozvaděč pro datové a telekomunikační účely. Dostatečná nosnost pro běžné aplikace, velký výběr rozměrů a variant spolu se širokou

Více

Shrnovací dveře. www.hopa.cz SNADNÁ MONTÁŽ ZÁRUKA AŽ 5 LET PŘÍZNIVÁ CENA

Shrnovací dveře. www.hopa.cz SNADNÁ MONTÁŽ ZÁRUKA AŽ 5 LET PŘÍZNIVÁ CENA Shrnovací dveře SNADNÁ MONTÁŽ ZÁRUKA AŽ 5 LET PŘÍZNIVÁ CENA www.hopa.cz Shrnovací dveře se uplatní v interiérech. Nejčastějí se instalují místo klasických dveří. Mezi hlavní přednosti patří úspora místa,

Více

UNIFORM. Podlahové lišty. Technická příručka. Systém podlahových lišt / ztraceného bednění. Verze: CZ 12/2015

UNIFORM. Podlahové lišty. Technická příručka. Systém podlahových lišt / ztraceného bednění. Verze: CZ 12/2015 Podlahové lišty Systém podlahových lišt / ztraceného bednění Verze: CZ 12/2015 Technická příručka Podlahové lišty Systém podlahových lišt / ztraceného bednění Výhody systému Univerzální modulový bednící

Více

ZDARMA 18V AKU VRTAČKA DC720KA + TRIKO DEWALT

ZDARMA 18V AKU VRTAČKA DC720KA + TRIKO DEWALT AKCE DEWALT PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY / ŠROUBOVÁKY NOVÁ ŘADA KOMPAKTNÍCH PŘÍKLEPOVÝCH VRTAČEK / ŠROUBOVÁKŮ mm ZDARMA 8V AKU VRTAČKA DC70KA + TRIKO DEWALT 9mm Západkové sklíčidlo s jednou objímkou Zabudované diodové

Více

Bosch: zaměřeno na perfektní řezy

Bosch: zaměřeno na perfektní řezy Bosch: zaměřeno na perfektní řezy Program pilových kotoučů Řezání okružní pilou, frézování 2 Přehled Příslušenství Bosch Program příslušenství Přehled Inovativní a efektivní produkty jsou zárukou úspěšnosti

Více

KOUPELNOVÝ NÁBYTEK CONCEPT. 44 Kompletní program CONCEPT SANITA

KOUPELNOVÝ NÁBYTEK CONCEPT. 44 Kompletní program CONCEPT SANITA KOUPELNOVÝ NÁBYTEK CONCEPT 44 Kompletní program CONCEPT SANITA CONCEPT 50 je ekonomická ada koupelnového nábytku, která vychází z požadavk na jednoduché a nan n p ijatelné vybavení koupelny. Vsadili jsme

Více

Ceník Transportní technika 2011

Ceník Transportní technika 2011 Ceník Transportní technika 20 Důležité informace k ceníku 20 Všechny ceny jsou nezávaznými doporučenými cenami. Rozumí se, pokud není uvedeno jinak, Ceny jsou uvedeny bez DPH. Při nasazení našich produktů

Více

Průtokové křivky Funkční schémata Technické tabulky 0 0. Uzavírací ventily 50 - T50 1. Šroubení s funkcí 55 2

Průtokové křivky Funkční schémata Technické tabulky 0 0. Uzavírací ventily 50 - T50 1. Šroubení s funkcí 55 2 Mechanicky a manuálně ovládané rozváděče, doplňkové ventily Série Kapitola Průtokové křivky Funkční schémata Technické tabulky 0 0 S.p.A. 50 LURANO (BG) Italia Via ascina Barbellina, 0 Tel. 05/9777 Fax

Více

KATALOG NÁBYTKOVÉHO KOVÁNÍ

KATALOG NÁBYTKOVÉHO KOVÁNÍ DESKY. DÝHY. ŘEZIVO. STAVEBNÍ PRVKY KATALOG NÁBYTKOVÉHO KOVÁNÍ BASIC PROGRAM VERZE 01/2015 Vážení zákazníci, společnost JAF Holz spol s.r.o. se od roku 2013 stává ofi ciálním partnerem společnosti Häfele,

Více

DELTA Svratka s.r.o. Montážní návod. Domeček na bazénové technologie s pultovou střechou

DELTA Svratka s.r.o. Montážní návod. Domeček na bazénové technologie s pultovou střechou Montážní návod Domeček na bazénové technologie s pultovou střechou DELTA Svratka s.r.o. Partyzánská, 592 02 Svratka IČ: 0 50 6, DIČ: CZ 0 50 6 tel.: +20 566 662 2, tel/fax: +20 566 662 55 e-mail: info@deltasvratka.cz

Více