CX65SEA I /HA CX65SEA X I /HA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CX65SEA I /HA CX65SEA X I /HA"

Transkript

1 CX65SEA I /HA CX65SEA X I /HA Sporák Návod k instalaci a obsluze

2 CX65SEA I /HA CX65SEA X I /HA Sporák Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké činnosti a funkce od přístroje požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vaším pozdějším nárokům, nemůže být důvodem k reklamaci. Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený český návod, který dodává firma Indesit Company, SpA ke svým dováženým výrobkům a důsledně se jím řiďte. Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců. Všechny doklady o koupi a o eventuálních opravách Vašeho výrobku pečlivě uschovejte pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního i pozáručního servisu. Dodržování těchto zásad povede k Vaší spokojenosti. V případě jejich nerespektování však nemůžeme uznat případnou reklamaci. Doporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovat původní obaly k výrobku. ž budete kontaktovat servisní středisko, pečlivě prostudujte návod k obsluze a záruční podmínky uvedené v záručním listě. Pokud bude při opravě zjištěno, že závada nespadá do záruky, uhradí vzniklé náklady zákazník. Vážený zákazníku návod, který jste obdržel k našemu výrobku, vychází z všeobecného návodu pro celou výrobkovou řadu. Z tohoto důvodu může dojít k situaci, že některé funkce, ovládací prvky a příslušenství nejsou určeny pro Váš výrobek. Děkujeme za pochopení. Pro zajištění trvalé účinnosti a bezpečnosti tohoto zařízení doporučujeme: obracejte se pouze na servisní středisko autorizované výrobcem. je nutné používat pouze originální náhradní díly.

3 Návod k instalaci a obsluze SPORÁK A TROUBA Obsah CZ Instalace, 47 Umístění a vyrovnání Elektrické připojení Připojení plynu Přizpůsobení různým typům plynu Technické parametry hořáků a trysek Typový štítek Popis přístroje, 0 Celkový pohled Ovládací panel Displej CX65SEA I /HA CX65SEA X I /HA Zapnutí a používání, Používání varné desky Nastavení hodin Nastavení časovače Používání trouby Manuální režimy pečení Automatické režimy pečení Naprogramované pečení Praktické rady pro pečení Tabulka používání trouby Upozornění a rady, 6 Všeobecné bezpečnostní předpisy Recyklace a likvidace Ochrana životního prostředí Čištění a údržba, 7 Vypnutí spotřebiče Čištění spotřebiče Výměna žárovky trouby Údržba plynových kohoutů Servis, 8 3

4 Instalace! Před uvedením tohoto nového přístroje do provozu si přečtěte prosím pozorně následující pokyny. Obsahují důležité informace pro bezpečné používání přístroje, pro jeho instalaci a údržbu.! Uschovejte prosím tento návod pro budoucí potřebu. Předejte je případnému novému uživateli přístroje.! Tento přístroj musí být instalován kvalifikovanou osobou podle přiložených instrukcí. správná instalace může vést k ohrožení zdraví lidí i zvířat a nebo k poškození majetku. Odvod splodin V místnosti musí být nainstalován odsávací systém pro odstranění kouřových zplodin a plynu, který musí být připojen na účinný a bezpečný komínový odtah. Odsávacím systémem může být buď odsavač par nebo elektrický ventilátor, který se automaticky zapne v okamžiku, kdy dojde k zapnutí příslušného zařízení.! Jakákoliv instalace anebo údržba musí být prováděna při odpojeném síťovém přívodu ze sítě. Ventilace místnosti Tento spotřebič smí být instalován a používán jen v trvale větraných místnostech, v souladu s požadavky platných norem ČSN. V místnosti musí být zajištěna vhodná cirkulace vzduchu, protože vzduch je nezbytný pro správné hoření (proudění vzduchu musí být nejméně m 3 /h na kw instalovaného výkonu). Cirkulační systém může brát vzduch přímo z venkovního prostředí pomocí trubky s vnitřním průřezem minimálně 00 cm. Přitom nesmí dojít k ucpání vstupního otvoru trubky, musí být kryt mřížkou (viz obr. A). Tyto otvory musí být zvětšeny o 00% na min. 00 cm, pokud není varná deska vybavena bespečnostním zařízením při zhasnutí plamene. Jinak může být vzduch do místnosti přiváděn nepřímo ze sousedních místností (viz obr. B), které jsou větrané výše uvedeným způsobem za předpokladu, že se nejedná o společenské místnosti, ložnice nebo místnosti, kde je zvýšené riziko ohně. V případě odtahu spalin do komína (pouze u vařičů) Odtah spalin přímo do vnějšího prostředí! Zkapalněný propanbutanový plyn je těžší než vzduch a klesá k podlaze. Proto místnosti, ve kterých jsou umístěny plynové bomby, musí být také vybaveny ventilací odvádějící plyn v případě jeho úniku. Z tohoto důvodu nesmí být plynové bomby ať už částečně nebo zcela plné, skladovány v místnostech pod úrovní zemského povrchu (např. ve sklepech). Doporučuje se umístit v místnosti jen tu plynovou bombu, kterou právě používáte, a to tak, aby nebyla vystavena vlivům, které by zvýšily její teplotu nad 50 C (trouby, krby, kamna, apod.). Detail A Sousední místnost Místnost, která má být větrána Umístění a vyrovnání! Zařízení smí být nainstalováno vedle skříňky, jejíž výška nepřesahuje výšku varné desky sporáku. A! Stěna, která je v přímém kontaktu se zadní stranou sporáku, musí být vyrobena z nehořlavého, tepalně odolného materiálu (T 90 C). Obr. A Obr. B Příklady větracích otvorů pro odvod zplodin Zvětšená mezera mezi dveřmi a podlahou! V případě dlouhodobého používání přístroje, je třeba dodatečná ventilace, proto otevřete okno, anebo zvyšte rychlost ventilátorů digestoře. Pro správnou instalaci sporáku: Sporák umístěte do kuchyně, jídelny, nebo obytné kuchyni (nikoli do ložnice). Kuchyňské skříňky nacházející se kolem, jejichž výška je vyšší, než úroveň varné desky, musí být umístěny ve vzdáleností nejméně 600 mm od okraje této desky. 4

5 mm. 40 Min. HOOD Min. 600mm. Min. 40 mm. min. 650 mm. with hood min. 700 mm. without hood Pokud je sporák instalován pod zavěšenou kuchyňskou skříňkou, musí být skříňka ve výšce minimálně 40 mm od varné desky sporáku. Tato vzdálenost musí být zvětšena na minimálně 700 mm, pokud je skříňka z hořlavého materiálu (viz obrázek). Záclony nesmí být umístěny za sporákem nebo ve vzdálenosti menší než 00 mm od stran sporáku. Odsavač musí být instalován podle popisu instalace v jeho návodu. Vyrovnání Zařízení můžete dokonale vyrovnat pomocí dodávaných nastavitelných nožiček. Jeli třeba, můžete je zašroubovat do závitů v rozích podstavce sporáku (viz obrázek). Zařízení je vybaveno nožičkami*, které mohou být připevněny na spodní stranu sporáku. Před připojením na přívod elektřiny se ujistěte, že: Spotřebič je uzemněn a zapojen v souladu s předpisy. Zásuvka je dimenzována na maximální zatížení spotřebiče (je uvedeno na typovém štítku). Napětí v zásuvce je v rozsahu hodnot, uvedených na typovém štítku. Zásuvka je kompatibilní se síťovou vidlicí zařízení. Pokud tomu tak není, obraťte se na autorizovaného odborného technika. používejte prodlužovací kabely ani rozbočovačky.! Zásuvka, do které je spotřebič připojen, musí být snadno dostupná.! Kabel se nesmí lámat nebo stlačovat.! Kabel musí být pravidelně kontrolován a v případě poškození vyměňen pouze technikem autorizovaného servisu.! Výrobce se zříká jakékoliv zodpovědnosti, pokud nebudou dodržována bezpečnostní opatření. Připojení plynu Připojení na plynový rozvod nebo k plynovým láhvím muže být provedeno pomocí ohebné trubky v souladu s platnými národními normami a předpisy. Před připojením se ujistěte, že je přístroj kompatibilní s druhem plynu, na který jej chcete připojit (viz štítek na krytu: pokud typ plynu neodpovídá, viz popis dále "Přizpůsobení na jiný druh plynu"). Při užití kapalného plynu z lahví nainstalujte regulátor tlaku, který je v souladu s aktuálními místními předpisy a normami. Pro usnadnění připojení je možné přívodní nátrubek otočit nabok*: Obraťte pozici přívodky hadice a vyměňte těsnění, které je přiloženo k přístroji.! Zkontrolujte, že tlak plynu se shoduje s hodnotami uvedenými v tabulce Specifikace hořáků a trysek (viz níže). Tím zajistíte bezpečný provoz a dlouhou životnost tohoto zařízení při udržení efektivní spotřeby energií. Elektrické připojení Nainstalujte standardní síťovou vidlici, která odpovídá proudovému zatížení uvedenému na typovém štítku (viz tabulka technických údajů). Spotřebič musí být připojen přímo na hlavní elektrické vedení přes vícepólový vypínač nebo jistič. Mezi kontakty vypínače ve vypnutém stavu musí zůstat mezera nejméně 3 mm. Vícepólový vypínač musí odpovídat zatěžovacímu proudu spotřebiče a musí vyhovovat daným předpisům (zemnící vodič nesmí být vypínačem přerušen). Napájecí kabel nesmí přijít do styku s povrchy, jejichž teplota přesahuje 50 C.! Odborný montážní technik musí zajistit, že připojení k elektrickému proudu je provedeno správně a v souladu s bezpečnostními předpisy. Připojení pomocí flexibilní pryžové hadice Ujistěte se, že hadice odpovídá platným národním předpisům. Vnitřní průměr hadice musí být 8 mm pro kapalný plyn, 3 mm pro metan. Po připojení zkontrolujte, zda hadice: přichází do kontaktu s jakýmkoli dílem, který dosahuje teploty vyšší než 50 C. ní vystavena silám, způsobujícím její vytahování nebo kroucení a že není ohnuta nebo zalomena. přichází do kontaktu s ostrými předměty, hranami nebo s pohyblivými částmi a že není stlačována. 5

6 Zda lze hadici snadno prohlédnout po celé její délce, aby bylo možno ji kontrolovat. Je kratší než 500 mm. Pevně drží na svém místě na obou koncích, kde je zafixována pomocí svorek, které odpovídají platným předpisům.! Pokud není splněna jedna nebo více těchto podmínek, nebo jestliže musí být sporák nainstalován podle podmínek platných pro zařízení třídy podtřídy (instalace mezi dvě skříňky), musí být místo pryžové hadice použit flexibilní ocelový přívod (viz níže). Připojení pomocí flexibilního bezešvého ocelového přívodu k závitové přípojce Ujistěte se, že přívody a těsnění odpovídají platným místním předpisům. Odstraňte držák hadice připevněný na zařízení. Plynová přípojka spotřebiče je opatřena vnějším cylindrickým závitem G /".! Připojení musí být provedeno tak, aby délka přívodu nepřesahovala metry. Po dokončení připojení se ujistěte, že se ohebná kovová trubice nedotýká žádných pohyblivých předmětů a není stlačena. Kontrola správného utěsnění Přizpůsobení na jiný druh plynu Sporák je možno přizpůsobit pro jiný typ plynu, než byl nastaven z výroby (je uveden na štítku nakrytu). Uzpůsobení varné desky sporáku Trysky hořáků vyměňte následujícím způsobem:. Sejměte z varné desky mřížku a hořáky vyjměte z jejich lůžek.. Pomocí 7 mm nástrčkového klíče (viz obrázek) odšroubujte trysky hořáků a vyměňte je za trysky nového typu plynu (viz Tabulka Specifikace hořáků a trysek ). 3. Sestavte hořák podle výše uvedených pokynů v opačném pořadí. Nastavení hořáků na minimum. Pootočte plynový ventil (kohoutek) na minimální nastavení.. Odstraňte knoflík a pootočte dolaďovacím šroubkem, který je umístěn uvnitř nebo vedle osičky otočného regulátoru tak, aby plamen plynu byl malý, ale stálý.! Pokud je spotřebič připojen na zkapalněný plyn, musí být regulační šroubek co nejvíce dotažen.! Po dokončení instalace zkontrolujte odolnost připojení proti úniku plynu pomocí mýdlového roztoku. Nikdy nepoužívejte hořící plamen. 3. Zatímco hořák je zapálený, několikrát otočte rychle regulačním knoflíkem z minima na maximum a zpět. Zkontrolujte, zda plamen nezhasíná.! Hořáky tohoto sporáku nevyžadují nastavení primárního vzduchu.! Po přeměně zařízení na jiný typ plynu vyměňte původní nálepku označující typ plynu za nálepku s novým typem plynu. Nálepky můžete získat v každém z našich autorizovaných servisních středisek.! Jeli tlak plynu v rozvodné soustavě jiný než předepsaný (nebo se mění), bude třeba do plynové přípojky zařadit příslušný regulátor tlaku, který musí vyhovovat předpisům příslušné země. 6

7 Specifikace hořáků a trysek Tabulka Hoøák Prùmìr (mm) Tepelný výkon kw (p.c.s.*) Pomocná tryska /00 Zkapalnìný plyn Tryska /00 Prùtok* g/h Zemní plyn Tryska /00 Jmen. Reduk. (mm) (mm) *** ** (mm) Prùtok* l/h Trojitý hoøák (TC) 30 3,5, Rychlý (velký) (R) 00 3,00 0, Polorychlý (støední) (S) 75,90 0, Pomocný (malý) (A) 55,00 0, Vstupní tlak Jmenovitý (mbar) Minimální (mbar) Maximální (mbar) * Při 5 C a 03 mbar suchý plyn ** Propan výhřevnost P.C.S. = MJ/kg. *** Butan výhřevnost P.C.S. = MJ/kg. Zemní plyn výhřevnost P.C.S. = MJ/m 3 Kategorie spotřebiče: IIH3 B/P Tabulka technických údajů Rozměry trouby (výška x šířka x hloubka) 3 x 43,5 x 40 cm Objem trouby 56 litrů Rozměry varného panelu Šířka: 4 cm Hloubka: 44 cm Výška: 8.5 cm S R Hořáky vhodné pro všechny druhy plynů uvedené na typovém štítku TC A Napětí a kmitočet viz typový štítek CX65SEA I CX65SEA X I ENERGETICKÝ ŠTÍTEK Směrnice 00/40/CE o štítkování elektrických trub. Norma EN Deklarovaná spotřeba energie při nuceném oběhu vzduchu režim: Gratinování Směrnice ES: 73/3/EEC z (Nízké napětí) a následné úpravy; 89/336/EEC z (Elektromagnetická kompatibilita) a následné úpravy; 90/396/EEC z (Plyn) a následné úpravy 93/68/EEC z a následné úpravy 00/96/EC 7

8 Předpis pro instalaci, seřízení a montážní práce Ke každému sporáku nebo varnému panelu přikládáme tento předpis, určený především pracovníkům opravárenských organizací. Doporučujeme Vám, abyste ve vlastním zájmu celý předpis pečlivě prostudovali. Posouzení shody bylo provedeno dle zákona o technických požadavcích na výrobky č. /997 a příslušných nařízení vlády. Sporáky a varné panely byly přezkoušeny podle norem: ČSN EN 30 Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost ČSN EN 30 Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost ČSN Požární bezpečnost lokálních spotřebičů a zdrojů tepla ČSN EN Prostředí pro elektrická zařízení ČSN EN Bezpečnost el. spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Všeobecné požadavky ČSN EN Zvláštní požadavky pro sporáky, vařiče, trouby apod. spotřebiče pro domácnost Technické požadavky, bezpečnost a metody zkoušení. ČSN Požárně technické vlastnosti hmot Stupeň hořlavosti stavebních hmot 8 a 9 zákona č.634/99 Sb. ve znění pozdějších předpisů Díl 8. zákona 7/005 kterým se mění zákon 85 / 00 o odpadech 6 a 7 vyhlášky č. 338/97 Sb. Instalace sporáků a varných panelů musí být provedena dle norem: ČSN Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů ČSNEN 775 Zásobování plynem, plynovody v budovách ČSN Předpisy pro instalaci a rozvod propanbutanu v obytných budovách Důležité upozornění Při jakékoliv manipulaci se sporákem nebo varným panelem mimo běžné použití je nutno uzavřít kohout v přívodu plynu před spotřebičem a vytáhnout přívodní flexošňůru ze zásuvky. V případě pevného připojrní vypněte hlavní vypínač nebo jistič. 8

9 UMÍSTĚNÍ SPORÁKU NEBO VARNÉHO PANELU Sporák nebo varný panel může být používán v souladu s ČSN v obyčejném prostředí v místnosti s minimálním prostorem 0 m 3. V menším prostoru (min. 5 m 3 ) nutno zajistit odvětrávací zařízení. Sporák nebo varný panel lze z hlediska tepelné odolnosti postavit na jakoukoli podlahu (podložku). Spotřebič provedení A, tj. spotřebič, který není určen ke spojení s kouřovodem, nebo jiným zařízením pro odvádění spalin mimo prostor, v němž je umístěn, musí být instalován v prostorech s dostatečným větráním, které je provedeno dle ČSN 700:986 a ČSN 7040:986, tak, aby se v těchto prostorech zabránilo hromadění škodlivých látek v nepřípustné koncentraci (zabezpečení požadavku hygienického předpisu na prac. prostředí 39/78 směrnice 46). Pro bezpečné vzdálenosti stěn a nábytku od sporáku nebo varného panelu platí ČSN Při přistavění sporáku nebo varného panelu ke stěnám o stupni hořlavosti B nesnadno hořlavé, C těžce hořlavé, C středně hořlavé, C3 lehce hořlavé nutno dodržet bezpečnou vzdálenost od spotřebiče dle tabulky. V rozmezí od úrovně vařidlové desky do výše 500 mm nad vařidlovou deskou. Pod úrovní vařidlové desky nutno dodržet bezpečnou vzdálenost dle tabulky.. K nehořlavým stěnám stupeň hořlavosti A lze sporák nebo varný panel přistavit bez mezery. 3. Na tepelné zařízení a do vzdálenosti menší, než je jeho bezpečná vzdálenost, nesmějí být kladeny předměty z hořlavých hmot (nejmenší vzdálenost spotřebiče od hořlavých hmot je 0 mm). 4. Spotřebič je nutno odstavit z provozu v případech, kdy dochází ke změně prostředí, tedy při práci s lepidly, laky a dalšími těkavými materiály, které mohou tuto změnu vyvolat. 9

10 Popis přístroje Celkový pohled Skleněný kryt* Plynový hořák Podpůrná mřížka Ovládací panel Rošt pro GRIL Plech na odkapávání Nastavitelné nožky Ochrana před přetečením VODÍCÍ DRÁŽKY pro zasunování roštu a plechu poloha 5 poloha 4 poloha 3 poloha poloha Nastavitelné nožky Ovládací panel Knoflík TERMOSTATU DISPLEJ Knoflík VOLBY REŽIMU Tlačítko OSVĚTLENÍ Knoflík ČASOVAČE Ovládací knoflíky PLYNOVÝCH HOŘÁKŮ Tlačítko NASTAVENÍ ČASU Displej Indikace předehřívání Symboly AUTOMATICKÉHO REŽIMU PEČENÍ Doporučená poloha roštu nebo plechu Číslice TEPLOTY a ČASU Symbol HODIN * Dostupné pouze u některých modelů Symbol ČASOVAČE Symbol UKONČENÍ PEČENÍ Symbol DOBY TRVÁNÍ 0

11 Zapnutí a používání Používání varné desky Zapálení plynových hořáků U každého regulačního knoflíku je znázorněno, ke kterému plynovému hořáku patří a rozsah síly plamene. Pro zapálení hořáku postupujte následovně:. Přidržte sirku nebo zapalovač blízko hořáku.. Zmáčkněte odpovídající regulační knoflík a otočte jím proti směru hodinových ručiček na maximum, 3. Nastavte požadovanou intenzitu plamene pootočením regulačního knoflíku. Můžete jej nastavit na minimální polohu, maximální, nebo jakoukoli jinou úroveň mezi tím. Pokud je hořák vybaven bezpečnostním zařízením* (viz obrázek), stiskněte regulační knoflík a otáčejte jím proti směru hodinových ručiček smerem k minimálnímu nastavení plamene, až se hořák zapálí. Když knoflík uvolníte, může hořák zhasnout. Pokud k tomu dojde, opakujte tuto operaci, přičemž přidržte knoflík stisknutý po delší dobu.! Pokud plamen náhodně zhasne, vypněte hořák a vyčkejte nejméně minutu, než se pokusíte o nové zapálení hořáku. Pokud je hořák vybaven bezpečnostním zařízením*, je třeba přidržet knoflík 3 sekundy zmáčknutý, aby došlo k aktivaci zařízení. Pokud chcete hořák vypnout, otočte regulačním knoflíkem do polohy stop. Praktické rady pro používání plynových hořáků Aby byly hořáky co nejefektivněji využity a z důvodu hospodárnosti a šetření plynem doporučujeme používat pouze varné nádoby, které mají pokličku a rovné ploché dno. Jejich velikost by měla odpovídat rozměrům hořáku. Hořák Průměr nádobí (cm) Rychlý (R) 4 6 Polorychlý (S) 6 0 Pomocný (A) 0 4 Trojitý (TC) 4 6! U modelů vybavených redukční mřížkou smí být tato i používána pouze pro pomocný hořák, přičemž se používají nádoby s průměrem menším než cm. Nastavení hodin! Hodiny lze nastavovat při zapnuté i vypnuté troubě, pokud nebyl předtím naprogramován konec cyklu pečení.. Stiskněte několikrát tlačítko, až se zobrazí symbol a první dvě číslice na displeji začnou blikat.. Otáčením knoflík ČASOVAČE směrem k "+" a "" nastavte hodnotu hodin. 3. Stiskněte opět tlačítko, až začnou další dvě číslice na displeji blikat. 4. Otáčením knoflík ČASOVAČE směrem k "+" a "" nastavte minuty. 5. Dalším stisknutím tlačítka volbu potvrďte. Nastavení časovače! Tato funkce nepřeruší pečení a neovlivňuje troubu. Slouží pouze k aktivaci bzučáku, když uplyne nastavený čas.. Stiskněte několikrát tlačítko, až se zobrazí symbol a první tři číslice na displeji začnou blikat.. Otáčením knoflík ČASOVAČE směrem k "+" a "" nastavte počet minut. 3. Dalším stisknutím tlačítka volbu potvrďte. Na displeji se nyní zobrazí čas, který se odpočítává. Jakmile tato doba uplyne, zazní bzučák. Používání trouby! Před prvním použitím nejprve troubu zahřejte na maximální teplotu na dobu nejméně půl hodiny. ž troubu vypnete a otevřete její dvířka, zajistěte, aby byla místnost dobře větrána. Z trouby může vycházet zápach, způsobený vypálením ochranných látek používaných během výrobního procesu.. Zvolte požadovaný režim pečení otočením knoflíku VOLBY REŽIMŮ. Pro identifikaci typu hořáku si přečtěte kapitolu Specifikace hořáků a trysek. * Dostupné pouze u některých modelů

12 . Trouba bude ve fázi předehřívání a bude svítit indikátor předehřívání. Teplotu můžete změnit otočením knoflíku TERMOSTATU. 3. Jakmile indikace předehřívání zhasne a zazní bzučák, předehřívání skončilo. nyní můžete pokrm vložit do trouby. 4. Na displeji se zobrazí symbol, který indikuje doporučenou úroveň pro vložení plechu. 5. Během pečení je vždy možné: změnit režim pečení otočením knoflíku VOLBY REŽIMU změnit teplotu otočením knoflíku TERMOSTATU nastavit dobu pečení a ukončení doby pečení (viz Režimy pečení) zastavit pečení otočením knoflíku VOLBY REŽIMU do polohy "0". 6. Trouba se vypne automaticky po dvou hodinách: tato doba je takto nastavena pro všechny režimy z bezpečnostních důvodů. Dobu pečení lze modifikovat (viz Režimy pečení). 7. Pokud je trouba v provozu a dojde k výpadku proudu, reaktivuje automatický systém trouby režim pečení, který byl přerušen, pokud teplota nepoklesla pod určitou úroveň. Naprogramované pečící režimy, které se nezahájily, nebudou obnoveny a je třeba je znovu naprogramovat.! V režimu BARBECUE není fáze předehřívání.! Nikdy nepokládejte předměty přímo na dno trouby. Může se tím poškodit povrchová smaltovaná úprava.! Vždy položte varnou nádobu na přiložený rošt. Ochlazovací ventilátor Aby se ochlazovala trouba zvnějšku, fouká ochlazovací ventilátor proud vzduchu mezi ovládací panel a dvířka trouby.! Po skončení pečení zůstane větrák zapnutý, dokud trouba dostatečně nevychladne. Osvětlení trouby Když je trouba vypnutá, můžete kdykoli zapnout osvětlení trouby stisknutím tlačítka 8.

13 Manuální režimy pečení! U všech režimů pečení můžete nastavit teplotu manuálně v rozmezí od 40 C do 50 C, dle potřeby. V režimu BARBECUE je úroveň výkonu indikována v procentech (%) a lze ji také ručně nastavovat. Režim MULTIPEČENÍ Zapnou se všechna topná tělesa a ventilátor. Jamile se teplota v troubě ustálí, ohřátý vzduch rovnoměrně peče a zbarvuje pokrm dozlatova. Současně smějí být použity maximálně dva plechy (nebo nádoby na dvou roštech). Režim BARBECUE Zapne se vrchní topné těleso. Otáčením knoflíku TERMOSTATU můžete nastavovat různé úrovně výkonu, které se zobrazují na displeji. Rozsah je 5% až 00%. Vysoké a přímé teplo z grilu je vhodné pro přípravu pokrmů, vyžadujících vysokou teplotu na povrchu. Během tohoto režimu vždy nechejte dvířka trouby zavřená. Režim GRATINOVÁNÍ Zapne se jak vrchní topné těleso, tak ventilátor. Během části tohoto cyklu se také aktivuje kruhové topné těleso. Tato kombinace zvyšuje účinnost nepřímého sálání topného tělesa cirkulací vzduchu v troubě, způsobenou ventilátorem. Tato skutečnost brání spálení připravovaného pokrmu na povrchu a zároveň umožňuje pronikání tepla dovnitř. Mějte vždy zavřená dvířka trouby, pečeteli v tomto režimu. Režimy při NÍZKÝCH TEPLOTÁCH Tento typ vaření může být použit pro rozmrazování, přípravu jogurtu, ohřevu pokrmů atd. Můžete zvolit tyto teploty: 40, 65, 90 C. Automatické režimy pečení! Teplota a doba trvání pečení jsou přednastaveny a zaručují vždy perfektní výsledek automaticky. Tyto hodnoty nelze nastavovat, je použit systém C.O.P. (Programmed Optimal Cooking). Cyklus pečení se zastaví automaticky a trouba indikuje, že je pokrm upečen. Můžete začít s pečením, ať je trouba předehřátá, nebo ne. Doporučujeme řídit se symbolem při volbě, do jaké pozice umístit plech.! Když je dosaženo fáze pečení, zazní bzučák.! otvírejte dvířka trouby, protože se tím přeruší doba pečení a ovlivní to teplotu. Režim PEČENĚ Použijte tuto funkci k pečení hovězího, vepřového a jehněčího masa. Vložte maso do trouby, když je ještě studená. Pokrm však můžete také vložit do předehřáté trouby. Režim PIZZA Použijte tuto funkci k přípravě pizzy. Recepty a další podrobnosti viz následující kapitola. Režim CHLÉB Použijte tuto funkci k přípravě chleba. Recepty a další podrobnosti viz následující kapitola. Režim MOUČNÍKY Tato funkce je ideální pro přípravu dezertů, i těch, kde je použito droždí či prášek na pečení. Vložte moučník do trouby, když je ještě studená. Pokrm však můžete také vložit do předehřáté trouby. Režim PIZZA Abyste dosáhli optimálních výsledků, doporučujeme řídit se následujícími pokyny: Řiďte se receptem. Hmotnost těsta musí být mezi 500 g a 700 g Plech potřete mírně omastkem. 3

14 Recept na PIZZU: Plech na spodní výškové úrovni, horká nebo studená trouba Recept na 3 pizzy vážící přibližně 550 g: 000 g mouky, 500 ml vody, 0 g soli, 0 g cukru, 00 ml olivového oleje, 0 g čerstvého droždí (nebo sáčky droždí v prášku) Odstátí při pokojové teplotě: hodinu. Vložte do horké nebo studené trouby. Zapněte pečící režim PIZZA. Režim CHLÉB Abyste dosáhli optimálních výsledků, doporučujeme řídit se následujícími pokyny: Řiďte se receptem. překračujte maximální hmotnost plechu. zapomeňte nalít 00 ml studené vody na plech umístěný v poloze 5. Těsto je třeba nechat kynout při pokojové teplotě,5 hodiny (záleží na teplotě v místnosti) nebo dokud těsto nezvětší dvojnásobně svůj objem. Recept na CHLÉB: Při použití plechu o hmotnosti maximálně 000 g umístěte plech na dolní úroveň. Při použití plechů o hmotnosti maximálně 000 g umístěte jeden na střední a druhý na dolní úroveň. Recept na 000 g těsta: 600 g mouky, 360 g vody, g soli, 5 g čerstvého droždí (nebo sáčky droždí v prášku) Postup: Ve větší nádobě smíchejte mouku a sůl. Rozmíchejte droždí ve vlažné vodě (cca 35 stupňů). Vytvořte v mouce malý důlek. Nalijte do něj droždí rozpuštěné ve vodě. Důkladně zpracovávejte těsto hnětením po dobu asi 0 minut, až bude hladké a nebude se lepit. Z těsta vytvořte bochník, přikryjte utěrkou a nechejte kynout při pokojové teplotě,5 hodiny (dokud těsto nezvětší dvojnásobně svůj objem). Nakrájejte těsto na stejně velké bochníčky. Rozložte je na plech pokrytý papírem na pečení. Pomoučete je. Do bochníčků udělejte zářezy. Nalijte 00 ml studené destilované vody na dno trouby. Pro lepší čištění doporučujeme použít směs vody a octa. Umístěte bochníčky do nevyhřáté trouby. Zapněte pečící režim CHLÉB. Po skončení pečení položte bochníčky na mřížku roštu, dokud zcela nevychladnou. Naprogramované pečení! Před programováním musí být zvolen režim pečení. Naprogramování doby pečení. Stiskněte několikrát tlačítko, až se zobrazí symbol a tři číslice na displeji začnou blikat.. Otáčením knoflík ČASOVAČE směrem k "+" a "" nastavte požadovanou dobu trvání pečení. 3. Dalším stisknutím tlačítka volbu potvrďte. 4. Jakmile uplyne nastavená doba, objeví se na displeji nápis END, trouba přestane péci a zazní bzučák. Příklad: je 9:00 hod a je naprogramována doba hodina a 5 minut. Trouba se vypne automaticky v 0:5 hod. Nastavení času ukončení režimu pečení! Před stanovením času ukončení pečení musí být nastavena doba trvání pečení.. Postupujte podle kroků až 3 pro naprogramování doby pečení, uvedených výše.. Dále stiskněte několikrát tlačítko, až se zobrazí symbol a dvě číslice na displeji začnou blikat. 3. Otáčením knoflík ČASOVAČE směrem k "+" a "" nastavte hodiny. 4. Stiskněte opět tlačítko, až začnou další dvě číslice na displeji blikat. 5. Otáčením knoflík ČASOVAČE směrem k "+" a "" nastavte minuty. 6. Dalším stisknutím tlačítka volbu potvrďte. 7. Jakmile uplyne nastavená doba, objeví se na displeji nápis END, trouba přestane péci a zazní bzučák. Příklad: je 9:00 hod a je naprogramována doba trvání pečení hodina 5 minut a čas ukončení je nastaven na :30. Program se zahájí automaticky v :5. Programování je nastaveno, když jsou osvětlena tlačítka a. Na displeji se střídavě zobrazuje čas ukončení pečení a doba trvání pečení. Chceteli naprogramování zrušit, otočte knoflík VOLBY REŽIMU do polohy "0". Praktické rady pro pečení! dávejte plechy do úrovně a 5 při pečení v horkovzdušném režimu. Nadměrným teplem by se mohly choulostivé pokrmy spálit. 4

15 ! V režimech BARBECUE a GRATINOVÁNÍ, zvláště když používáte otočný rožeň, umístěte do úrovně plech, na který bude odkapávat tuk a vypečená šťáva. VÍCEÚROVŇOVÝ REŽIM Umístěte pokrmy do úrovní a 4, přičemž pokrm, který vyžaduje vyšší teplotu, dejte do úrovně. Dejte plech do spodní části a mřížku nahoru. BARBECUE Mřížku grilu dejte do polohy 3 nebo 4 a potravinu položte doprostřed. Tabulka používání trouby Režim Víceúrovòový* Barbecue* Gratinování* Nízká teplota Automatický režim pizza Automatický režim chléb Automatický režim peèení mouèníkù Automatický režim peèení Pøipravovaný pokrm Pizza ve dvou úrovních Koláèe/páje na plechách Piškot na dvou plechách Peèené kuøe + brambory Jehnìèí Makrela Lasagne Zákusky z lístkového tìsta s krémem na plechách Sušenky na plechách Sýrové zákusky na plechách Pikantní plnìné peèivo Makrela Platýz a sépie Kebab z palmárù a krevet Filet treska Grilovaná zelenina Telecí steak Klobásy Hamburgery Zapékané sendvièe (nebo tousty) Kuøe na rožni (jeli otoèný rožeò k dispozici) Jehnìèí na rožni (jeli otoèný rožeò k dispozici) Grilované kuøe Sépie Kuøe na rožni (jeli otoèný rožeò k dispozici) Kachna na rožni (jeli otoèný rožeò k dispozici) Peèené telecí nebo hovìzí Vepøová peèenì Jehnìèí Rozmrazování Kynutí Udržování teploty pokrmu Pasterace Pizza (viz recept) Focaccia (chlebové tìsto) Hmotnost (kg) + 0,7 0,7 0,7 0,5 0,8 0,7 4 až 5 4 až 6,5,5,5 Doporučujeme nastavit výkon na maximum. Horní topné těleso je řízeno termostatem a nepracuje nepřetržitě. PIZZA Používejte lehkou hliníkovou pánev na pizzu. Položte ji na mřížku, dodávanou s troubou. Abyste získali křupavé těsto, nepoužívejte pro přípravu pizzy běžný plech, protože ten zabraňuje vytvoření křupavého okraje a prodlužuje dobu pečení. Pokud má pizza bohatou oblohu, doporučujeme posypat povrch pizzy sýrem mozzarellou až v polovině doby pečení. Poloha roštu (odspodu) Standardní vodítka a 4 a 4 a 4 a /3 nebo a 4 a 4 a 4 a nebo nebo 3 nebo 3 nebo 3 nebo 3 Posuvná vodítka a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a nebo Pøedehøívání Doporuèená teplota ( o C) % 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% Chléb (viz recept) Doba vaøení (min) Peèivo z kynutého tìsta nebo Peèenì nebo * Uvedené doby pečení jsou pouze informativní a můžete je měnit podle svých osobních požadavků. Doby předehřívání jsou standardně přednastaveny a není možné je manuálně modifikovat. 5

16 Upozornění a rady! Toto zařízení je navrženo a vyrobeno tak, že splňuje mezinárodní bezpečnostní standardy. Následující upozornění jsou tu pro vaši bezpečnost, a proto si je prosím pečlivě přečtěte. Všeobecné bezpečnostní předpisy Spotřebič byl navržen pro domácí použití a není určen pro komerční nebo průmyslové použití. Toto zařízení je navrženo pro provoz v místnosti, v žádném případě nesmí být instalováno ve venkovním prostředí, a to ani jeli chráněno střechou. Je velmi nebezpečné ponechat přístroj vystavený dešti nebo bouřce. dotýkejte se spotřebiče, jsteli bosí, nebo máteli mokré ruce nebo nohy. Toto zařízení smí používat pouze dospělá osoba, pouze pro přípravu pokrmů a v souladu s tímto návodem k použití. Tento návod se přikládá k zařízení třídy (izolace) nebo třídy podtřídy (umístění mezi dvě skříňky). dotýkejte se topných elementů nebo určitých částí dvířek, když je přístroj v provozu. tyto díly mohou být velmi horké. Držte děti v dostatečné vzdálenosti od přístroje. Ujístěte se, že se napájecí kabel nebo jiné elektrospotřebiče nedotýkají horkých částí trouby. Ventilační otvory a otvory pro disperzi tepla nesmí být nikdy zakrývány. Při vkládání nebo vyjímání pokrmů z trouby vždy používejte ochrannou rukavici. Jeli zařízení v provozu, nepoužívejte v jeho blízkosti hořlavé tekutiny (líh, benzin apod.). Do úložného prostoru pod troubu ani do samotné trouby neukládejte žádné hořlavé materiály. Při náhodném zapnutí trouby by mohly tyto materiály vplanout. Vnitřní povrch úložného prostoru trouby (jeli jím spotřebič vybaven) může být horký. Když přístroj nepoužíváte, ujistěte se, že knoflíky jsou ve vypnuté poloze. Při odpojování zařízení ze zásuvky netahejte za samotný kabel, ale uchopte síťovou vidlici. Před jakýmkoli čištěním nebou údržbou přístroje vždy odpojte přístroj ze síťové zásuvky. V případě poruchy se nikdy nepokoušejte opravovat přístroj sami. Opravy prováděné neodborně mohou způsobit uživateli závažné škody, vést k úrazu či poruše přístroje. Obraťte se na odborný autorizovaný servis. pokládejte na dvířka trouby těžké předměty. Recyklace Obaly: Respektujte místní předpisy pro zacházení s použitými obalovými materiály, patří do tříděného odpadu a následně jsou recyklovány. Likvidace a nakládání se starými elektrickými spotřebiči Direktiva EU 00/96/EC o zacházení s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (WEEE) definuje postupy zpětného odběru a následného zpracování (recyklace) všech použitých elektrozařízení, kterých se spotřebitelé rozhodli zbavit a zakazuje, aby staré domácí spotřebiče byly likvidovány v netříděném komunálním odpadu. Staré spotřebiče musí být shromažďovány odděleně s požadavkem na jejich nejoptimálnější využití a recyklaci a zamezení vlivu na lidské zdraví a životní prostředí. Symbol "přeškrnuté popelnice", uvedený na výrobcích, říká spotřebiteli, že tento použitý výrobek po skončení životnosti NESMÍ být odložen do směsného komunálního odpadu. Informace o zpětném odběru a následné likvidaci použitých elektrozařízení vám poskytnou všichni prodejci elektrospotřebičů a vaše obecní úřady. Informace naleznete také na internetových stránkách výrobců ellektrospotřebičů, obecních úřadů a samozřejmě Ministerstva životního prostředí.!!! Dodržením doporučení a informací o zacházení se starými výrobky aktivně podpoříte ochranu zdraví a životního prostředí, odevzdáním starých výrobků na místech zpětného odběru vyloučíte možnost poškození zdraví a životního prostředí nebezpečnými látkami obsaženými v některých výrobcích!!! Respektování a ochrana životního prostředí Můžete snížit zatížení elektrické sítě ve špičce, budeteli používat zařízení v nočních a brzkých ranních hodinách. Pro efektivní organizaci času můžete využít režim odloženého startu, viz "Režimy pečení". Při používání režimu BARBECUE a GRATINOVÁNÍ vždy mějte dvířka trouby zavřená. Ušetříte tím elektrickou energii (cca 0%). Pravidelně kontrolujte a čistěte těsnění dvířek spotřebiče. Ujistěte se, že na nich nejsou nečistoty, že je jejich přilnavost v pořádku a že jimi neuniká horký vzduch. 6

17 Čištění a údržba Vypnutí spotřebiče Před jakoukoli údržbou a čištěním odpojte přístroj od elektrického proudu. Čištění spotřebiče! Nikdy nepoužívejte parní čističe nebo tlakové čističe. Kontrola těsnění trouby Pravidelně kontrolujte těsnění dvířek trouby. Pokud je poškozeno, obraťte se na autorizovaný servis. Doporučujeme vám, abyste troubu nepoužívali, dokud nebude těsnění vyměněno. Výměna žárovky v troubě K čištění nerezových a smaltovaných částí přístroje používejteijte houbičku namočenou ve vlažné vodě s neutrálním mýdlem. Pro odstranění úporných skvrn a nečistot můžete použít specializované čistící prostředky. Po vyčištění vždy přístroj otřete vodou a vysušte. používejte abrazivní nebo korozivní čistící prostředky. Podpůrné mřížky, vrchní krytky hořáků, kroužky rozdělovače plamene a hořáky můžete sejmout, abyste je mohli snadněji vyčistit. Použijte horkou vodu a neabrazivní mycí prostředek, zkontrolujte, zda jsou všechny připálené zbytky odstraněny a pak je důkladně osušte. Koncovou část bezpečnostního zařízení proti zhasnutí plamene* je třeba pravidelně čistit. Ideální je vyčistit vnitřek trouby po každém použití, dokud je trouba ještě teplá. Použijte horkou vodu a mycí prostředek, pak jej dobře opláchněte a osušte měkkým hadříkem. používejte brusné čistící prostředky.. Odpojte troubu od elektrické sítě a odstraňte skleněný kryt žárovky (viz obrázek).. Odstraňte žárovku a vyměňte ji za jinou, s těmito vlastnostmi: napětí 30 V, příkon 5 W, závit E4. 3. Znovu nasaďte kryt a připojte trouby k elektrické síti. Údržba plynových kohoutů Po určité době může dojít k zatuhnutí plynového kohoutu a může být obtížné jím otočit. V takovém případě je třeba kohout vyměnit.! Tuto výměnu smí provádět pouze kvalifikovaný technik autorizovaného servisu. Skleněné okénko dvířek trouby čistěte houbičkou a neabrazivním mycím prostředkem, pak je důkladně osušte měkkým hadříkem. používejte brusné prostředky nebo kovové škrabky, povrch skla by se mohl poškrábat a sklo by mohlo prasknout. Příslušenství trouby můžete mýt jako běžné kuchyňské náčiní, i v myčce nádobí. zavírejte kryt, když jsou hořáky zapáleny, nebo jsou dosud horké. * Dostupné pouze u některých modelů 7

18 Servis Upozornění: Toto zařízení je vybaveno automatickým diagnostickým systémem, který detekuje případné poruchy. Poruchy se zobrazí na displeji ve formě hlášení, jako "F" a příslušné číslo. Pokud dojde k závadě, obraťte se na odborný servis.! Nikdy nepoužívejte služby neautorizovaných techniků. Pracovníkovi servisu sdělte: druh poruchy model spotřebiče (Mod.) sériové číslo (S/N) Poslední dvě informace naleznete na typovém štítku umístěném na přístroji. 8

19 Poznámky 9

20 Servisní modrá linka: Indesit Company Česká s.r.o. Lihovarská 060/ Praha 9, Česká republika Indesit Company, SpA Via Aristide Merloni, Fabriano tel. (073) 66 Italy 0/ GB

PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST

PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST Varná deska Návod k instalaci a použití PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST Varná deska Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste

Více

Návod k obsluze KOMBINOVANÝ SPORÁK

Návod k obsluze KOMBINOVANÝ SPORÁK Návod k obsluze KOMBINOVANÝ SPORÁK Obsah Instalace Umístění a vyrovnání Elektrické připojení Připojení plynu Přizpůsobení jinému typu plynu Tabulka specifikací hořáků a trysek Tabulka charakteristiky KN6T62SA/I

Více

DV 320 MS D 320 MS D 310 MST

DV 320 MS D 320 MS D 310 MST DV 320 MS D 320 MS D 310 MST Plynová varná deska Návod k instalaci a použití DV 320 MS D 320 MS D 310 MST Plynová varná deska Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

DIF 04 DIF 14 DIF 14 A

DIF 04 DIF 14 DIF 14 A DIF 04 DIF 14 DIF 14 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze DIF 04 DIF 14 DIF 14 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit

Více

BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou

BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a použití BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek

Více

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání

Více

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodome-

Více

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere AKZM 654 Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

Návod k použití. Mikrovlnná trouba EMS17216

Návod k použití. Mikrovlnná trouba EMS17216 Návod k použití Mikrovlnná trouba EMS17216 2 electrolux bezpečnostní informace We were thinking of you when we made this product electrolux 3 CS CS CS Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Popis spotřebiče 7 Před

Více

Návod k pouţití PRAČKA. Obsah WMD 722. Instalace. Popis pračky. Chod pracího cyklu. Prací cykly a volitelné funkce. Prací prostředky a prádlo

Návod k pouţití PRAČKA. Obsah WMD 722. Instalace. Popis pračky. Chod pracího cyklu. Prací cykly a volitelné funkce. Prací prostředky a prádlo Návod k pouţití Obsah PRAČKA Instalace Rozbalení a vyrovnání Připojení dodávek elektřiny a vody První prací cyklus Technické údaje WMD 722 Popis pračky Ovládací panel Displej Chod pracího cyklu Prací cykly

Více

Návod k použití HEV 2230250 B-447-01

Návod k použití HEV 2230250 B-447-01 Návod k použití HEV 230250 B-447-01 Obsah Na co musíte dávat pozor.................. 4 Před montáží............................. 4 Bezpečnostní pokyny....................... 5 Takto zabráníte škodám na

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E Návod k použití a upozornění CZ CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E *1.032004CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

AT90 A120786 V5/0613

AT90 A120786 V5/0613 AT90 A120786 V5/0613 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné informace... 200

Více

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody reset min Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody 45 55 65 75 85 reset max max max min max 6 720 613 627-00.1O DAGAS PLUS 03-28 BT DAGAS

Více

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění EOLO Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030588CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba

Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba FR EN NL DA PT CS GUIDE D INSTALLATION ET D UTILISATION INSTRUCTIONS FOR USE INSTALLATIE- EN GEBRUIKSGIDS BETJENINGSVEJLEDNING MANUAL DE UTILIZAÇÃO NÁVOD K POUŽITÍ Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven

Více

Návod na použití. Italian Česky Français MWHA 424

Návod na použití. Italian Česky Français MWHA 424 Návod na použití Italian Česky Français MWHA 424 INFORMACE PRO UŽIVATELE INFORMACE PRO UŢIVATELE Princip funkce..... 2 Ochrana ţivotního prostředí... 2 Bezpečnostní pokyny...... 3 INSTALACE Před zapojením...

Více

návod k použití Pračka EWF 10771 W

návod k použití Pračka EWF 10771 W návod k použití Pračka EWF 10771 W 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Ovládací panel 5 Při prvním

Více

BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg

BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg NÁVOD K VAŠEMU PŘÍSTROJI BAUMATIC BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg POZNÁMKA: Tato Uživatelská příručka obsahuje důležité informace,

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem)

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem) NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40 (s vodou chlazeným podstavcem) 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC NNCD555W http://cs.yourpdfguides.com/dref/5811604

Vaše uživatelský manuál PANASONIC NNCD555W http://cs.yourpdfguides.com/dref/5811604 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod na použití KOMBINOVANÁ LEDNIČKA S MRAZNIČKOU. Obsah. Instalace, 12 Umístění a zapojení Oboustranná dvířka. Popis zařízení, 13 14

Návod na použití KOMBINOVANÁ LEDNIČKA S MRAZNIČKOU. Obsah. Instalace, 12 Umístění a zapojení Oboustranná dvířka. Popis zařízení, 13 14 Návod na použití KOMBINOVANÁ LEDNIČKA S MRAZNIČKOU Česky, 11 Obsah Instalace, 12 Umístění a zapojení Oboustranná dvířka Popis zařízení, 13 14 Ovládací panel Celkový přehled Zapnutí a používání, 15 16 Zapnutí

Více

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé uhlí z modelové řady BENEKOV C a tím projevenou důvěru k

Více

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM Výrobní číslo kotle je vyznačené na štítku, který je připevněn na plechu pod ovládacím panelem. Štítek je přístupný po odklopení předního krytu. V časti Návod na obsluhu najdete

Více