CX65SEA I /HA CX65SEA X I /HA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CX65SEA I /HA CX65SEA X I /HA"

Transkript

1 CX65SEA I /HA CX65SEA X I /HA Sporák Návod k instalaci a obsluze

2 CX65SEA I /HA CX65SEA X I /HA Sporák Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké činnosti a funkce od přístroje požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vaším pozdějším nárokům, nemůže být důvodem k reklamaci. Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený český návod, který dodává firma Indesit Company, SpA ke svým dováženým výrobkům a důsledně se jím řiďte. Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců. Všechny doklady o koupi a o eventuálních opravách Vašeho výrobku pečlivě uschovejte pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního i pozáručního servisu. Dodržování těchto zásad povede k Vaší spokojenosti. V případě jejich nerespektování však nemůžeme uznat případnou reklamaci. Doporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovat původní obaly k výrobku. ž budete kontaktovat servisní středisko, pečlivě prostudujte návod k obsluze a záruční podmínky uvedené v záručním listě. Pokud bude při opravě zjištěno, že závada nespadá do záruky, uhradí vzniklé náklady zákazník. Vážený zákazníku návod, který jste obdržel k našemu výrobku, vychází z všeobecného návodu pro celou výrobkovou řadu. Z tohoto důvodu může dojít k situaci, že některé funkce, ovládací prvky a příslušenství nejsou určeny pro Váš výrobek. Děkujeme za pochopení. Pro zajištění trvalé účinnosti a bezpečnosti tohoto zařízení doporučujeme: obracejte se pouze na servisní středisko autorizované výrobcem. je nutné používat pouze originální náhradní díly.

3 Návod k instalaci a obsluze SPORÁK A TROUBA Obsah CZ Instalace, 47 Umístění a vyrovnání Elektrické připojení Připojení plynu Přizpůsobení různým typům plynu Technické parametry hořáků a trysek Typový štítek Popis přístroje, 0 Celkový pohled Ovládací panel Displej CX65SEA I /HA CX65SEA X I /HA Zapnutí a používání, Používání varné desky Nastavení hodin Nastavení časovače Používání trouby Manuální režimy pečení Automatické režimy pečení Naprogramované pečení Praktické rady pro pečení Tabulka používání trouby Upozornění a rady, 6 Všeobecné bezpečnostní předpisy Recyklace a likvidace Ochrana životního prostředí Čištění a údržba, 7 Vypnutí spotřebiče Čištění spotřebiče Výměna žárovky trouby Údržba plynových kohoutů Servis, 8 3

4 Instalace! Před uvedením tohoto nového přístroje do provozu si přečtěte prosím pozorně následující pokyny. Obsahují důležité informace pro bezpečné používání přístroje, pro jeho instalaci a údržbu.! Uschovejte prosím tento návod pro budoucí potřebu. Předejte je případnému novému uživateli přístroje.! Tento přístroj musí být instalován kvalifikovanou osobou podle přiložených instrukcí. správná instalace může vést k ohrožení zdraví lidí i zvířat a nebo k poškození majetku. Odvod splodin V místnosti musí být nainstalován odsávací systém pro odstranění kouřových zplodin a plynu, který musí být připojen na účinný a bezpečný komínový odtah. Odsávacím systémem může být buď odsavač par nebo elektrický ventilátor, který se automaticky zapne v okamžiku, kdy dojde k zapnutí příslušného zařízení.! Jakákoliv instalace anebo údržba musí být prováděna při odpojeném síťovém přívodu ze sítě. Ventilace místnosti Tento spotřebič smí být instalován a používán jen v trvale větraných místnostech, v souladu s požadavky platných norem ČSN. V místnosti musí být zajištěna vhodná cirkulace vzduchu, protože vzduch je nezbytný pro správné hoření (proudění vzduchu musí být nejméně m 3 /h na kw instalovaného výkonu). Cirkulační systém může brát vzduch přímo z venkovního prostředí pomocí trubky s vnitřním průřezem minimálně 00 cm. Přitom nesmí dojít k ucpání vstupního otvoru trubky, musí být kryt mřížkou (viz obr. A). Tyto otvory musí být zvětšeny o 00% na min. 00 cm, pokud není varná deska vybavena bespečnostním zařízením při zhasnutí plamene. Jinak může být vzduch do místnosti přiváděn nepřímo ze sousedních místností (viz obr. B), které jsou větrané výše uvedeným způsobem za předpokladu, že se nejedná o společenské místnosti, ložnice nebo místnosti, kde je zvýšené riziko ohně. V případě odtahu spalin do komína (pouze u vařičů) Odtah spalin přímo do vnějšího prostředí! Zkapalněný propanbutanový plyn je těžší než vzduch a klesá k podlaze. Proto místnosti, ve kterých jsou umístěny plynové bomby, musí být také vybaveny ventilací odvádějící plyn v případě jeho úniku. Z tohoto důvodu nesmí být plynové bomby ať už částečně nebo zcela plné, skladovány v místnostech pod úrovní zemského povrchu (např. ve sklepech). Doporučuje se umístit v místnosti jen tu plynovou bombu, kterou právě používáte, a to tak, aby nebyla vystavena vlivům, které by zvýšily její teplotu nad 50 C (trouby, krby, kamna, apod.). Detail A Sousední místnost Místnost, která má být větrána Umístění a vyrovnání! Zařízení smí být nainstalováno vedle skříňky, jejíž výška nepřesahuje výšku varné desky sporáku. A! Stěna, která je v přímém kontaktu se zadní stranou sporáku, musí být vyrobena z nehořlavého, tepalně odolného materiálu (T 90 C). Obr. A Obr. B Příklady větracích otvorů pro odvod zplodin Zvětšená mezera mezi dveřmi a podlahou! V případě dlouhodobého používání přístroje, je třeba dodatečná ventilace, proto otevřete okno, anebo zvyšte rychlost ventilátorů digestoře. Pro správnou instalaci sporáku: Sporák umístěte do kuchyně, jídelny, nebo obytné kuchyni (nikoli do ložnice). Kuchyňské skříňky nacházející se kolem, jejichž výška je vyšší, než úroveň varné desky, musí být umístěny ve vzdáleností nejméně 600 mm od okraje této desky. 4

5 mm. 40 Min. HOOD Min. 600mm. Min. 40 mm. min. 650 mm. with hood min. 700 mm. without hood Pokud je sporák instalován pod zavěšenou kuchyňskou skříňkou, musí být skříňka ve výšce minimálně 40 mm od varné desky sporáku. Tato vzdálenost musí být zvětšena na minimálně 700 mm, pokud je skříňka z hořlavého materiálu (viz obrázek). Záclony nesmí být umístěny za sporákem nebo ve vzdálenosti menší než 00 mm od stran sporáku. Odsavač musí být instalován podle popisu instalace v jeho návodu. Vyrovnání Zařízení můžete dokonale vyrovnat pomocí dodávaných nastavitelných nožiček. Jeli třeba, můžete je zašroubovat do závitů v rozích podstavce sporáku (viz obrázek). Zařízení je vybaveno nožičkami*, které mohou být připevněny na spodní stranu sporáku. Před připojením na přívod elektřiny se ujistěte, že: Spotřebič je uzemněn a zapojen v souladu s předpisy. Zásuvka je dimenzována na maximální zatížení spotřebiče (je uvedeno na typovém štítku). Napětí v zásuvce je v rozsahu hodnot, uvedených na typovém štítku. Zásuvka je kompatibilní se síťovou vidlicí zařízení. Pokud tomu tak není, obraťte se na autorizovaného odborného technika. používejte prodlužovací kabely ani rozbočovačky.! Zásuvka, do které je spotřebič připojen, musí být snadno dostupná.! Kabel se nesmí lámat nebo stlačovat.! Kabel musí být pravidelně kontrolován a v případě poškození vyměňen pouze technikem autorizovaného servisu.! Výrobce se zříká jakékoliv zodpovědnosti, pokud nebudou dodržována bezpečnostní opatření. Připojení plynu Připojení na plynový rozvod nebo k plynovým láhvím muže být provedeno pomocí ohebné trubky v souladu s platnými národními normami a předpisy. Před připojením se ujistěte, že je přístroj kompatibilní s druhem plynu, na který jej chcete připojit (viz štítek na krytu: pokud typ plynu neodpovídá, viz popis dále "Přizpůsobení na jiný druh plynu"). Při užití kapalného plynu z lahví nainstalujte regulátor tlaku, který je v souladu s aktuálními místními předpisy a normami. Pro usnadnění připojení je možné přívodní nátrubek otočit nabok*: Obraťte pozici přívodky hadice a vyměňte těsnění, které je přiloženo k přístroji.! Zkontrolujte, že tlak plynu se shoduje s hodnotami uvedenými v tabulce Specifikace hořáků a trysek (viz níže). Tím zajistíte bezpečný provoz a dlouhou životnost tohoto zařízení při udržení efektivní spotřeby energií. Elektrické připojení Nainstalujte standardní síťovou vidlici, která odpovídá proudovému zatížení uvedenému na typovém štítku (viz tabulka technických údajů). Spotřebič musí být připojen přímo na hlavní elektrické vedení přes vícepólový vypínač nebo jistič. Mezi kontakty vypínače ve vypnutém stavu musí zůstat mezera nejméně 3 mm. Vícepólový vypínač musí odpovídat zatěžovacímu proudu spotřebiče a musí vyhovovat daným předpisům (zemnící vodič nesmí být vypínačem přerušen). Napájecí kabel nesmí přijít do styku s povrchy, jejichž teplota přesahuje 50 C.! Odborný montážní technik musí zajistit, že připojení k elektrickému proudu je provedeno správně a v souladu s bezpečnostními předpisy. Připojení pomocí flexibilní pryžové hadice Ujistěte se, že hadice odpovídá platným národním předpisům. Vnitřní průměr hadice musí být 8 mm pro kapalný plyn, 3 mm pro metan. Po připojení zkontrolujte, zda hadice: přichází do kontaktu s jakýmkoli dílem, který dosahuje teploty vyšší než 50 C. ní vystavena silám, způsobujícím její vytahování nebo kroucení a že není ohnuta nebo zalomena. přichází do kontaktu s ostrými předměty, hranami nebo s pohyblivými částmi a že není stlačována. 5

6 Zda lze hadici snadno prohlédnout po celé její délce, aby bylo možno ji kontrolovat. Je kratší než 500 mm. Pevně drží na svém místě na obou koncích, kde je zafixována pomocí svorek, které odpovídají platným předpisům.! Pokud není splněna jedna nebo více těchto podmínek, nebo jestliže musí být sporák nainstalován podle podmínek platných pro zařízení třídy podtřídy (instalace mezi dvě skříňky), musí být místo pryžové hadice použit flexibilní ocelový přívod (viz níže). Připojení pomocí flexibilního bezešvého ocelového přívodu k závitové přípojce Ujistěte se, že přívody a těsnění odpovídají platným místním předpisům. Odstraňte držák hadice připevněný na zařízení. Plynová přípojka spotřebiče je opatřena vnějším cylindrickým závitem G /".! Připojení musí být provedeno tak, aby délka přívodu nepřesahovala metry. Po dokončení připojení se ujistěte, že se ohebná kovová trubice nedotýká žádných pohyblivých předmětů a není stlačena. Kontrola správného utěsnění Přizpůsobení na jiný druh plynu Sporák je možno přizpůsobit pro jiný typ plynu, než byl nastaven z výroby (je uveden na štítku nakrytu). Uzpůsobení varné desky sporáku Trysky hořáků vyměňte následujícím způsobem:. Sejměte z varné desky mřížku a hořáky vyjměte z jejich lůžek.. Pomocí 7 mm nástrčkového klíče (viz obrázek) odšroubujte trysky hořáků a vyměňte je za trysky nového typu plynu (viz Tabulka Specifikace hořáků a trysek ). 3. Sestavte hořák podle výše uvedených pokynů v opačném pořadí. Nastavení hořáků na minimum. Pootočte plynový ventil (kohoutek) na minimální nastavení.. Odstraňte knoflík a pootočte dolaďovacím šroubkem, který je umístěn uvnitř nebo vedle osičky otočného regulátoru tak, aby plamen plynu byl malý, ale stálý.! Pokud je spotřebič připojen na zkapalněný plyn, musí být regulační šroubek co nejvíce dotažen.! Po dokončení instalace zkontrolujte odolnost připojení proti úniku plynu pomocí mýdlového roztoku. Nikdy nepoužívejte hořící plamen. 3. Zatímco hořák je zapálený, několikrát otočte rychle regulačním knoflíkem z minima na maximum a zpět. Zkontrolujte, zda plamen nezhasíná.! Hořáky tohoto sporáku nevyžadují nastavení primárního vzduchu.! Po přeměně zařízení na jiný typ plynu vyměňte původní nálepku označující typ plynu za nálepku s novým typem plynu. Nálepky můžete získat v každém z našich autorizovaných servisních středisek.! Jeli tlak plynu v rozvodné soustavě jiný než předepsaný (nebo se mění), bude třeba do plynové přípojky zařadit příslušný regulátor tlaku, který musí vyhovovat předpisům příslušné země. 6

7 Specifikace hořáků a trysek Tabulka Hoøák Prùmìr (mm) Tepelný výkon kw (p.c.s.*) Pomocná tryska /00 Zkapalnìný plyn Tryska /00 Prùtok* g/h Zemní plyn Tryska /00 Jmen. Reduk. (mm) (mm) *** ** (mm) Prùtok* l/h Trojitý hoøák (TC) 30 3,5, Rychlý (velký) (R) 00 3,00 0, Polorychlý (støední) (S) 75,90 0, Pomocný (malý) (A) 55,00 0, Vstupní tlak Jmenovitý (mbar) Minimální (mbar) Maximální (mbar) * Při 5 C a 03 mbar suchý plyn ** Propan výhřevnost P.C.S. = MJ/kg. *** Butan výhřevnost P.C.S. = MJ/kg. Zemní plyn výhřevnost P.C.S. = MJ/m 3 Kategorie spotřebiče: IIH3 B/P Tabulka technických údajů Rozměry trouby (výška x šířka x hloubka) 3 x 43,5 x 40 cm Objem trouby 56 litrů Rozměry varného panelu Šířka: 4 cm Hloubka: 44 cm Výška: 8.5 cm S R Hořáky vhodné pro všechny druhy plynů uvedené na typovém štítku TC A Napětí a kmitočet viz typový štítek CX65SEA I CX65SEA X I ENERGETICKÝ ŠTÍTEK Směrnice 00/40/CE o štítkování elektrických trub. Norma EN Deklarovaná spotřeba energie při nuceném oběhu vzduchu režim: Gratinování Směrnice ES: 73/3/EEC z (Nízké napětí) a následné úpravy; 89/336/EEC z (Elektromagnetická kompatibilita) a následné úpravy; 90/396/EEC z (Plyn) a následné úpravy 93/68/EEC z a následné úpravy 00/96/EC 7

8 Předpis pro instalaci, seřízení a montážní práce Ke každému sporáku nebo varnému panelu přikládáme tento předpis, určený především pracovníkům opravárenských organizací. Doporučujeme Vám, abyste ve vlastním zájmu celý předpis pečlivě prostudovali. Posouzení shody bylo provedeno dle zákona o technických požadavcích na výrobky č. /997 a příslušných nařízení vlády. Sporáky a varné panely byly přezkoušeny podle norem: ČSN EN 30 Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost ČSN EN 30 Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost ČSN Požární bezpečnost lokálních spotřebičů a zdrojů tepla ČSN EN Prostředí pro elektrická zařízení ČSN EN Bezpečnost el. spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Všeobecné požadavky ČSN EN Zvláštní požadavky pro sporáky, vařiče, trouby apod. spotřebiče pro domácnost Technické požadavky, bezpečnost a metody zkoušení. ČSN Požárně technické vlastnosti hmot Stupeň hořlavosti stavebních hmot 8 a 9 zákona č.634/99 Sb. ve znění pozdějších předpisů Díl 8. zákona 7/005 kterým se mění zákon 85 / 00 o odpadech 6 a 7 vyhlášky č. 338/97 Sb. Instalace sporáků a varných panelů musí být provedena dle norem: ČSN Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů ČSNEN 775 Zásobování plynem, plynovody v budovách ČSN Předpisy pro instalaci a rozvod propanbutanu v obytných budovách Důležité upozornění Při jakékoliv manipulaci se sporákem nebo varným panelem mimo běžné použití je nutno uzavřít kohout v přívodu plynu před spotřebičem a vytáhnout přívodní flexošňůru ze zásuvky. V případě pevného připojrní vypněte hlavní vypínač nebo jistič. 8

9 UMÍSTĚNÍ SPORÁKU NEBO VARNÉHO PANELU Sporák nebo varný panel může být používán v souladu s ČSN v obyčejném prostředí v místnosti s minimálním prostorem 0 m 3. V menším prostoru (min. 5 m 3 ) nutno zajistit odvětrávací zařízení. Sporák nebo varný panel lze z hlediska tepelné odolnosti postavit na jakoukoli podlahu (podložku). Spotřebič provedení A, tj. spotřebič, který není určen ke spojení s kouřovodem, nebo jiným zařízením pro odvádění spalin mimo prostor, v němž je umístěn, musí být instalován v prostorech s dostatečným větráním, které je provedeno dle ČSN 700:986 a ČSN 7040:986, tak, aby se v těchto prostorech zabránilo hromadění škodlivých látek v nepřípustné koncentraci (zabezpečení požadavku hygienického předpisu na prac. prostředí 39/78 směrnice 46). Pro bezpečné vzdálenosti stěn a nábytku od sporáku nebo varného panelu platí ČSN Při přistavění sporáku nebo varného panelu ke stěnám o stupni hořlavosti B nesnadno hořlavé, C těžce hořlavé, C středně hořlavé, C3 lehce hořlavé nutno dodržet bezpečnou vzdálenost od spotřebiče dle tabulky. V rozmezí od úrovně vařidlové desky do výše 500 mm nad vařidlovou deskou. Pod úrovní vařidlové desky nutno dodržet bezpečnou vzdálenost dle tabulky.. K nehořlavým stěnám stupeň hořlavosti A lze sporák nebo varný panel přistavit bez mezery. 3. Na tepelné zařízení a do vzdálenosti menší, než je jeho bezpečná vzdálenost, nesmějí být kladeny předměty z hořlavých hmot (nejmenší vzdálenost spotřebiče od hořlavých hmot je 0 mm). 4. Spotřebič je nutno odstavit z provozu v případech, kdy dochází ke změně prostředí, tedy při práci s lepidly, laky a dalšími těkavými materiály, které mohou tuto změnu vyvolat. 9

10 Popis přístroje Celkový pohled Skleněný kryt* Plynový hořák Podpůrná mřížka Ovládací panel Rošt pro GRIL Plech na odkapávání Nastavitelné nožky Ochrana před přetečením VODÍCÍ DRÁŽKY pro zasunování roštu a plechu poloha 5 poloha 4 poloha 3 poloha poloha Nastavitelné nožky Ovládací panel Knoflík TERMOSTATU DISPLEJ Knoflík VOLBY REŽIMU Tlačítko OSVĚTLENÍ Knoflík ČASOVAČE Ovládací knoflíky PLYNOVÝCH HOŘÁKŮ Tlačítko NASTAVENÍ ČASU Displej Indikace předehřívání Symboly AUTOMATICKÉHO REŽIMU PEČENÍ Doporučená poloha roštu nebo plechu Číslice TEPLOTY a ČASU Symbol HODIN * Dostupné pouze u některých modelů Symbol ČASOVAČE Symbol UKONČENÍ PEČENÍ Symbol DOBY TRVÁNÍ 0

11 Zapnutí a používání Používání varné desky Zapálení plynových hořáků U každého regulačního knoflíku je znázorněno, ke kterému plynovému hořáku patří a rozsah síly plamene. Pro zapálení hořáku postupujte následovně:. Přidržte sirku nebo zapalovač blízko hořáku.. Zmáčkněte odpovídající regulační knoflík a otočte jím proti směru hodinových ručiček na maximum, 3. Nastavte požadovanou intenzitu plamene pootočením regulačního knoflíku. Můžete jej nastavit na minimální polohu, maximální, nebo jakoukoli jinou úroveň mezi tím. Pokud je hořák vybaven bezpečnostním zařízením* (viz obrázek), stiskněte regulační knoflík a otáčejte jím proti směru hodinových ručiček smerem k minimálnímu nastavení plamene, až se hořák zapálí. Když knoflík uvolníte, může hořák zhasnout. Pokud k tomu dojde, opakujte tuto operaci, přičemž přidržte knoflík stisknutý po delší dobu.! Pokud plamen náhodně zhasne, vypněte hořák a vyčkejte nejméně minutu, než se pokusíte o nové zapálení hořáku. Pokud je hořák vybaven bezpečnostním zařízením*, je třeba přidržet knoflík 3 sekundy zmáčknutý, aby došlo k aktivaci zařízení. Pokud chcete hořák vypnout, otočte regulačním knoflíkem do polohy stop. Praktické rady pro používání plynových hořáků Aby byly hořáky co nejefektivněji využity a z důvodu hospodárnosti a šetření plynem doporučujeme používat pouze varné nádoby, které mají pokličku a rovné ploché dno. Jejich velikost by měla odpovídat rozměrům hořáku. Hořák Průměr nádobí (cm) Rychlý (R) 4 6 Polorychlý (S) 6 0 Pomocný (A) 0 4 Trojitý (TC) 4 6! U modelů vybavených redukční mřížkou smí být tato i používána pouze pro pomocný hořák, přičemž se používají nádoby s průměrem menším než cm. Nastavení hodin! Hodiny lze nastavovat při zapnuté i vypnuté troubě, pokud nebyl předtím naprogramován konec cyklu pečení.. Stiskněte několikrát tlačítko, až se zobrazí symbol a první dvě číslice na displeji začnou blikat.. Otáčením knoflík ČASOVAČE směrem k "+" a "" nastavte hodnotu hodin. 3. Stiskněte opět tlačítko, až začnou další dvě číslice na displeji blikat. 4. Otáčením knoflík ČASOVAČE směrem k "+" a "" nastavte minuty. 5. Dalším stisknutím tlačítka volbu potvrďte. Nastavení časovače! Tato funkce nepřeruší pečení a neovlivňuje troubu. Slouží pouze k aktivaci bzučáku, když uplyne nastavený čas.. Stiskněte několikrát tlačítko, až se zobrazí symbol a první tři číslice na displeji začnou blikat.. Otáčením knoflík ČASOVAČE směrem k "+" a "" nastavte počet minut. 3. Dalším stisknutím tlačítka volbu potvrďte. Na displeji se nyní zobrazí čas, který se odpočítává. Jakmile tato doba uplyne, zazní bzučák. Používání trouby! Před prvním použitím nejprve troubu zahřejte na maximální teplotu na dobu nejméně půl hodiny. ž troubu vypnete a otevřete její dvířka, zajistěte, aby byla místnost dobře větrána. Z trouby může vycházet zápach, způsobený vypálením ochranných látek používaných během výrobního procesu.. Zvolte požadovaný režim pečení otočením knoflíku VOLBY REŽIMŮ. Pro identifikaci typu hořáku si přečtěte kapitolu Specifikace hořáků a trysek. * Dostupné pouze u některých modelů

12 . Trouba bude ve fázi předehřívání a bude svítit indikátor předehřívání. Teplotu můžete změnit otočením knoflíku TERMOSTATU. 3. Jakmile indikace předehřívání zhasne a zazní bzučák, předehřívání skončilo. nyní můžete pokrm vložit do trouby. 4. Na displeji se zobrazí symbol, který indikuje doporučenou úroveň pro vložení plechu. 5. Během pečení je vždy možné: změnit režim pečení otočením knoflíku VOLBY REŽIMU změnit teplotu otočením knoflíku TERMOSTATU nastavit dobu pečení a ukončení doby pečení (viz Režimy pečení) zastavit pečení otočením knoflíku VOLBY REŽIMU do polohy "0". 6. Trouba se vypne automaticky po dvou hodinách: tato doba je takto nastavena pro všechny režimy z bezpečnostních důvodů. Dobu pečení lze modifikovat (viz Režimy pečení). 7. Pokud je trouba v provozu a dojde k výpadku proudu, reaktivuje automatický systém trouby režim pečení, který byl přerušen, pokud teplota nepoklesla pod určitou úroveň. Naprogramované pečící režimy, které se nezahájily, nebudou obnoveny a je třeba je znovu naprogramovat.! V režimu BARBECUE není fáze předehřívání.! Nikdy nepokládejte předměty přímo na dno trouby. Může se tím poškodit povrchová smaltovaná úprava.! Vždy položte varnou nádobu na přiložený rošt. Ochlazovací ventilátor Aby se ochlazovala trouba zvnějšku, fouká ochlazovací ventilátor proud vzduchu mezi ovládací panel a dvířka trouby.! Po skončení pečení zůstane větrák zapnutý, dokud trouba dostatečně nevychladne. Osvětlení trouby Když je trouba vypnutá, můžete kdykoli zapnout osvětlení trouby stisknutím tlačítka 8.

13 Manuální režimy pečení! U všech režimů pečení můžete nastavit teplotu manuálně v rozmezí od 40 C do 50 C, dle potřeby. V režimu BARBECUE je úroveň výkonu indikována v procentech (%) a lze ji také ručně nastavovat. Režim MULTIPEČENÍ Zapnou se všechna topná tělesa a ventilátor. Jamile se teplota v troubě ustálí, ohřátý vzduch rovnoměrně peče a zbarvuje pokrm dozlatova. Současně smějí být použity maximálně dva plechy (nebo nádoby na dvou roštech). Režim BARBECUE Zapne se vrchní topné těleso. Otáčením knoflíku TERMOSTATU můžete nastavovat různé úrovně výkonu, které se zobrazují na displeji. Rozsah je 5% až 00%. Vysoké a přímé teplo z grilu je vhodné pro přípravu pokrmů, vyžadujících vysokou teplotu na povrchu. Během tohoto režimu vždy nechejte dvířka trouby zavřená. Režim GRATINOVÁNÍ Zapne se jak vrchní topné těleso, tak ventilátor. Během části tohoto cyklu se také aktivuje kruhové topné těleso. Tato kombinace zvyšuje účinnost nepřímého sálání topného tělesa cirkulací vzduchu v troubě, způsobenou ventilátorem. Tato skutečnost brání spálení připravovaného pokrmu na povrchu a zároveň umožňuje pronikání tepla dovnitř. Mějte vždy zavřená dvířka trouby, pečeteli v tomto režimu. Režimy při NÍZKÝCH TEPLOTÁCH Tento typ vaření může být použit pro rozmrazování, přípravu jogurtu, ohřevu pokrmů atd. Můžete zvolit tyto teploty: 40, 65, 90 C. Automatické režimy pečení! Teplota a doba trvání pečení jsou přednastaveny a zaručují vždy perfektní výsledek automaticky. Tyto hodnoty nelze nastavovat, je použit systém C.O.P. (Programmed Optimal Cooking). Cyklus pečení se zastaví automaticky a trouba indikuje, že je pokrm upečen. Můžete začít s pečením, ať je trouba předehřátá, nebo ne. Doporučujeme řídit se symbolem při volbě, do jaké pozice umístit plech.! Když je dosaženo fáze pečení, zazní bzučák.! otvírejte dvířka trouby, protože se tím přeruší doba pečení a ovlivní to teplotu. Režim PEČENĚ Použijte tuto funkci k pečení hovězího, vepřového a jehněčího masa. Vložte maso do trouby, když je ještě studená. Pokrm však můžete také vložit do předehřáté trouby. Režim PIZZA Použijte tuto funkci k přípravě pizzy. Recepty a další podrobnosti viz následující kapitola. Režim CHLÉB Použijte tuto funkci k přípravě chleba. Recepty a další podrobnosti viz následující kapitola. Režim MOUČNÍKY Tato funkce je ideální pro přípravu dezertů, i těch, kde je použito droždí či prášek na pečení. Vložte moučník do trouby, když je ještě studená. Pokrm však můžete také vložit do předehřáté trouby. Režim PIZZA Abyste dosáhli optimálních výsledků, doporučujeme řídit se následujícími pokyny: Řiďte se receptem. Hmotnost těsta musí být mezi 500 g a 700 g Plech potřete mírně omastkem. 3

14 Recept na PIZZU: Plech na spodní výškové úrovni, horká nebo studená trouba Recept na 3 pizzy vážící přibližně 550 g: 000 g mouky, 500 ml vody, 0 g soli, 0 g cukru, 00 ml olivového oleje, 0 g čerstvého droždí (nebo sáčky droždí v prášku) Odstátí při pokojové teplotě: hodinu. Vložte do horké nebo studené trouby. Zapněte pečící režim PIZZA. Režim CHLÉB Abyste dosáhli optimálních výsledků, doporučujeme řídit se následujícími pokyny: Řiďte se receptem. překračujte maximální hmotnost plechu. zapomeňte nalít 00 ml studené vody na plech umístěný v poloze 5. Těsto je třeba nechat kynout při pokojové teplotě,5 hodiny (záleží na teplotě v místnosti) nebo dokud těsto nezvětší dvojnásobně svůj objem. Recept na CHLÉB: Při použití plechu o hmotnosti maximálně 000 g umístěte plech na dolní úroveň. Při použití plechů o hmotnosti maximálně 000 g umístěte jeden na střední a druhý na dolní úroveň. Recept na 000 g těsta: 600 g mouky, 360 g vody, g soli, 5 g čerstvého droždí (nebo sáčky droždí v prášku) Postup: Ve větší nádobě smíchejte mouku a sůl. Rozmíchejte droždí ve vlažné vodě (cca 35 stupňů). Vytvořte v mouce malý důlek. Nalijte do něj droždí rozpuštěné ve vodě. Důkladně zpracovávejte těsto hnětením po dobu asi 0 minut, až bude hladké a nebude se lepit. Z těsta vytvořte bochník, přikryjte utěrkou a nechejte kynout při pokojové teplotě,5 hodiny (dokud těsto nezvětší dvojnásobně svůj objem). Nakrájejte těsto na stejně velké bochníčky. Rozložte je na plech pokrytý papírem na pečení. Pomoučete je. Do bochníčků udělejte zářezy. Nalijte 00 ml studené destilované vody na dno trouby. Pro lepší čištění doporučujeme použít směs vody a octa. Umístěte bochníčky do nevyhřáté trouby. Zapněte pečící režim CHLÉB. Po skončení pečení položte bochníčky na mřížku roštu, dokud zcela nevychladnou. Naprogramované pečení! Před programováním musí být zvolen režim pečení. Naprogramování doby pečení. Stiskněte několikrát tlačítko, až se zobrazí symbol a tři číslice na displeji začnou blikat.. Otáčením knoflík ČASOVAČE směrem k "+" a "" nastavte požadovanou dobu trvání pečení. 3. Dalším stisknutím tlačítka volbu potvrďte. 4. Jakmile uplyne nastavená doba, objeví se na displeji nápis END, trouba přestane péci a zazní bzučák. Příklad: je 9:00 hod a je naprogramována doba hodina a 5 minut. Trouba se vypne automaticky v 0:5 hod. Nastavení času ukončení režimu pečení! Před stanovením času ukončení pečení musí být nastavena doba trvání pečení.. Postupujte podle kroků až 3 pro naprogramování doby pečení, uvedených výše.. Dále stiskněte několikrát tlačítko, až se zobrazí symbol a dvě číslice na displeji začnou blikat. 3. Otáčením knoflík ČASOVAČE směrem k "+" a "" nastavte hodiny. 4. Stiskněte opět tlačítko, až začnou další dvě číslice na displeji blikat. 5. Otáčením knoflík ČASOVAČE směrem k "+" a "" nastavte minuty. 6. Dalším stisknutím tlačítka volbu potvrďte. 7. Jakmile uplyne nastavená doba, objeví se na displeji nápis END, trouba přestane péci a zazní bzučák. Příklad: je 9:00 hod a je naprogramována doba trvání pečení hodina 5 minut a čas ukončení je nastaven na :30. Program se zahájí automaticky v :5. Programování je nastaveno, když jsou osvětlena tlačítka a. Na displeji se střídavě zobrazuje čas ukončení pečení a doba trvání pečení. Chceteli naprogramování zrušit, otočte knoflík VOLBY REŽIMU do polohy "0". Praktické rady pro pečení! dávejte plechy do úrovně a 5 při pečení v horkovzdušném režimu. Nadměrným teplem by se mohly choulostivé pokrmy spálit. 4

15 ! V režimech BARBECUE a GRATINOVÁNÍ, zvláště když používáte otočný rožeň, umístěte do úrovně plech, na který bude odkapávat tuk a vypečená šťáva. VÍCEÚROVŇOVÝ REŽIM Umístěte pokrmy do úrovní a 4, přičemž pokrm, který vyžaduje vyšší teplotu, dejte do úrovně. Dejte plech do spodní části a mřížku nahoru. BARBECUE Mřížku grilu dejte do polohy 3 nebo 4 a potravinu položte doprostřed. Tabulka používání trouby Režim Víceúrovòový* Barbecue* Gratinování* Nízká teplota Automatický režim pizza Automatický režim chléb Automatický režim peèení mouèníkù Automatický režim peèení Pøipravovaný pokrm Pizza ve dvou úrovních Koláèe/páje na plechách Piškot na dvou plechách Peèené kuøe + brambory Jehnìèí Makrela Lasagne Zákusky z lístkového tìsta s krémem na plechách Sušenky na plechách Sýrové zákusky na plechách Pikantní plnìné peèivo Makrela Platýz a sépie Kebab z palmárù a krevet Filet treska Grilovaná zelenina Telecí steak Klobásy Hamburgery Zapékané sendvièe (nebo tousty) Kuøe na rožni (jeli otoèný rožeò k dispozici) Jehnìèí na rožni (jeli otoèný rožeò k dispozici) Grilované kuøe Sépie Kuøe na rožni (jeli otoèný rožeò k dispozici) Kachna na rožni (jeli otoèný rožeò k dispozici) Peèené telecí nebo hovìzí Vepøová peèenì Jehnìèí Rozmrazování Kynutí Udržování teploty pokrmu Pasterace Pizza (viz recept) Focaccia (chlebové tìsto) Hmotnost (kg) + 0,7 0,7 0,7 0,5 0,8 0,7 4 až 5 4 až 6,5,5,5 Doporučujeme nastavit výkon na maximum. Horní topné těleso je řízeno termostatem a nepracuje nepřetržitě. PIZZA Používejte lehkou hliníkovou pánev na pizzu. Položte ji na mřížku, dodávanou s troubou. Abyste získali křupavé těsto, nepoužívejte pro přípravu pizzy běžný plech, protože ten zabraňuje vytvoření křupavého okraje a prodlužuje dobu pečení. Pokud má pizza bohatou oblohu, doporučujeme posypat povrch pizzy sýrem mozzarellou až v polovině doby pečení. Poloha roštu (odspodu) Standardní vodítka a 4 a 4 a 4 a /3 nebo a 4 a 4 a 4 a nebo nebo 3 nebo 3 nebo 3 nebo 3 Posuvná vodítka a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a nebo Pøedehøívání Doporuèená teplota ( o C) % 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% Chléb (viz recept) Doba vaøení (min) Peèivo z kynutého tìsta nebo Peèenì nebo * Uvedené doby pečení jsou pouze informativní a můžete je měnit podle svých osobních požadavků. Doby předehřívání jsou standardně přednastaveny a není možné je manuálně modifikovat. 5

16 Upozornění a rady! Toto zařízení je navrženo a vyrobeno tak, že splňuje mezinárodní bezpečnostní standardy. Následující upozornění jsou tu pro vaši bezpečnost, a proto si je prosím pečlivě přečtěte. Všeobecné bezpečnostní předpisy Spotřebič byl navržen pro domácí použití a není určen pro komerční nebo průmyslové použití. Toto zařízení je navrženo pro provoz v místnosti, v žádném případě nesmí být instalováno ve venkovním prostředí, a to ani jeli chráněno střechou. Je velmi nebezpečné ponechat přístroj vystavený dešti nebo bouřce. dotýkejte se spotřebiče, jsteli bosí, nebo máteli mokré ruce nebo nohy. Toto zařízení smí používat pouze dospělá osoba, pouze pro přípravu pokrmů a v souladu s tímto návodem k použití. Tento návod se přikládá k zařízení třídy (izolace) nebo třídy podtřídy (umístění mezi dvě skříňky). dotýkejte se topných elementů nebo určitých částí dvířek, když je přístroj v provozu. tyto díly mohou být velmi horké. Držte děti v dostatečné vzdálenosti od přístroje. Ujístěte se, že se napájecí kabel nebo jiné elektrospotřebiče nedotýkají horkých částí trouby. Ventilační otvory a otvory pro disperzi tepla nesmí být nikdy zakrývány. Při vkládání nebo vyjímání pokrmů z trouby vždy používejte ochrannou rukavici. Jeli zařízení v provozu, nepoužívejte v jeho blízkosti hořlavé tekutiny (líh, benzin apod.). Do úložného prostoru pod troubu ani do samotné trouby neukládejte žádné hořlavé materiály. Při náhodném zapnutí trouby by mohly tyto materiály vplanout. Vnitřní povrch úložného prostoru trouby (jeli jím spotřebič vybaven) může být horký. Když přístroj nepoužíváte, ujistěte se, že knoflíky jsou ve vypnuté poloze. Při odpojování zařízení ze zásuvky netahejte za samotný kabel, ale uchopte síťovou vidlici. Před jakýmkoli čištěním nebou údržbou přístroje vždy odpojte přístroj ze síťové zásuvky. V případě poruchy se nikdy nepokoušejte opravovat přístroj sami. Opravy prováděné neodborně mohou způsobit uživateli závažné škody, vést k úrazu či poruše přístroje. Obraťte se na odborný autorizovaný servis. pokládejte na dvířka trouby těžké předměty. Recyklace Obaly: Respektujte místní předpisy pro zacházení s použitými obalovými materiály, patří do tříděného odpadu a následně jsou recyklovány. Likvidace a nakládání se starými elektrickými spotřebiči Direktiva EU 00/96/EC o zacházení s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (WEEE) definuje postupy zpětného odběru a následného zpracování (recyklace) všech použitých elektrozařízení, kterých se spotřebitelé rozhodli zbavit a zakazuje, aby staré domácí spotřebiče byly likvidovány v netříděném komunálním odpadu. Staré spotřebiče musí být shromažďovány odděleně s požadavkem na jejich nejoptimálnější využití a recyklaci a zamezení vlivu na lidské zdraví a životní prostředí. Symbol "přeškrnuté popelnice", uvedený na výrobcích, říká spotřebiteli, že tento použitý výrobek po skončení životnosti NESMÍ být odložen do směsného komunálního odpadu. Informace o zpětném odběru a následné likvidaci použitých elektrozařízení vám poskytnou všichni prodejci elektrospotřebičů a vaše obecní úřady. Informace naleznete také na internetových stránkách výrobců ellektrospotřebičů, obecních úřadů a samozřejmě Ministerstva životního prostředí.!!! Dodržením doporučení a informací o zacházení se starými výrobky aktivně podpoříte ochranu zdraví a životního prostředí, odevzdáním starých výrobků na místech zpětného odběru vyloučíte možnost poškození zdraví a životního prostředí nebezpečnými látkami obsaženými v některých výrobcích!!! Respektování a ochrana životního prostředí Můžete snížit zatížení elektrické sítě ve špičce, budeteli používat zařízení v nočních a brzkých ranních hodinách. Pro efektivní organizaci času můžete využít režim odloženého startu, viz "Režimy pečení". Při používání režimu BARBECUE a GRATINOVÁNÍ vždy mějte dvířka trouby zavřená. Ušetříte tím elektrickou energii (cca 0%). Pravidelně kontrolujte a čistěte těsnění dvířek spotřebiče. Ujistěte se, že na nich nejsou nečistoty, že je jejich přilnavost v pořádku a že jimi neuniká horký vzduch. 6

17 Čištění a údržba Vypnutí spotřebiče Před jakoukoli údržbou a čištěním odpojte přístroj od elektrického proudu. Čištění spotřebiče! Nikdy nepoužívejte parní čističe nebo tlakové čističe. Kontrola těsnění trouby Pravidelně kontrolujte těsnění dvířek trouby. Pokud je poškozeno, obraťte se na autorizovaný servis. Doporučujeme vám, abyste troubu nepoužívali, dokud nebude těsnění vyměněno. Výměna žárovky v troubě K čištění nerezových a smaltovaných částí přístroje používejteijte houbičku namočenou ve vlažné vodě s neutrálním mýdlem. Pro odstranění úporných skvrn a nečistot můžete použít specializované čistící prostředky. Po vyčištění vždy přístroj otřete vodou a vysušte. používejte abrazivní nebo korozivní čistící prostředky. Podpůrné mřížky, vrchní krytky hořáků, kroužky rozdělovače plamene a hořáky můžete sejmout, abyste je mohli snadněji vyčistit. Použijte horkou vodu a neabrazivní mycí prostředek, zkontrolujte, zda jsou všechny připálené zbytky odstraněny a pak je důkladně osušte. Koncovou část bezpečnostního zařízení proti zhasnutí plamene* je třeba pravidelně čistit. Ideální je vyčistit vnitřek trouby po každém použití, dokud je trouba ještě teplá. Použijte horkou vodu a mycí prostředek, pak jej dobře opláchněte a osušte měkkým hadříkem. používejte brusné čistící prostředky.. Odpojte troubu od elektrické sítě a odstraňte skleněný kryt žárovky (viz obrázek).. Odstraňte žárovku a vyměňte ji za jinou, s těmito vlastnostmi: napětí 30 V, příkon 5 W, závit E4. 3. Znovu nasaďte kryt a připojte trouby k elektrické síti. Údržba plynových kohoutů Po určité době může dojít k zatuhnutí plynového kohoutu a může být obtížné jím otočit. V takovém případě je třeba kohout vyměnit.! Tuto výměnu smí provádět pouze kvalifikovaný technik autorizovaného servisu. Skleněné okénko dvířek trouby čistěte houbičkou a neabrazivním mycím prostředkem, pak je důkladně osušte měkkým hadříkem. používejte brusné prostředky nebo kovové škrabky, povrch skla by se mohl poškrábat a sklo by mohlo prasknout. Příslušenství trouby můžete mýt jako běžné kuchyňské náčiní, i v myčce nádobí. zavírejte kryt, když jsou hořáky zapáleny, nebo jsou dosud horké. * Dostupné pouze u některých modelů 7

18 Servis Upozornění: Toto zařízení je vybaveno automatickým diagnostickým systémem, který detekuje případné poruchy. Poruchy se zobrazí na displeji ve formě hlášení, jako "F" a příslušné číslo. Pokud dojde k závadě, obraťte se na odborný servis.! Nikdy nepoužívejte služby neautorizovaných techniků. Pracovníkovi servisu sdělte: druh poruchy model spotřebiče (Mod.) sériové číslo (S/N) Poslední dvě informace naleznete na typovém štítku umístěném na přístroji. 8

19 Poznámky 9

20 Servisní modrá linka: Indesit Company Česká s.r.o. Lihovarská 060/ Praha 9, Česká republika Indesit Company, SpA Via Aristide Merloni, Fabriano tel. (073) 66 Italy 0/ GB

DV 320 MS D 320 MS D 310 MST

DV 320 MS D 320 MS D 310 MST DV 320 MS D 320 MS D 310 MST Plynová varná deska Návod k instalaci a použití DV 320 MS D 320 MS D 310 MST Plynová varná deska Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

PI 631 PI 631 A PI 631 IB PI 640 PI 640 A PI 640 AS PI 640 AST PI 640 A R PI 640 IB

PI 631 PI 631 A PI 631 IB PI 640 PI 640 A PI 640 AS PI 640 AST PI 640 A R PI 640 IB PI 631 PI 631 A PI 631 IB PI 640 PI 640 A PI 640 AS PI 640 AST PI 640 A R PI 640 IB Varná deska Návod k instalaci a použití PI 631 PI 631 A PI 631 IB PI 640 PI 640 A PI 640 AS PI 640 AST PI 640 A R PI

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba NÁVOD K POUŽITÍ Trouba CS 2 OBSAH CS 1 / POPIS SPOTŘEBIČE Popis trouby.................................................... 4 Ovládací lišta.................................................... 5 Displej.........................................................

Více

PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST

PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST Varná deska Návod k instalaci a použití PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST Varná deska Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová)

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

C3VP6R Sporák se sklokeramickou deskou

C3VP6R Sporák se sklokeramickou deskou C3VP6R Sporák se sklokeramickou deskou Návod k instalaci a obsluze C3VP6R Sporák se sklokeramickou deskou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití W12 Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163-4 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz servis@ekotez.cz

Více

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5 2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE Instalaci by měl provádět kvalifikovaný technik. Výrobce nemá povinnost vykonávat instalaci. Pokud je nutná asistence výrobce při odstranění chyb vyplývajících z nesprávné

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

Návod k obsluze TROUBA. Obsah FI 53 K.B IX. Instalace, 2-3 Umístění Elektrické zapojení Výrobní štítek

Návod k obsluze TROUBA. Obsah FI 53 K.B IX. Instalace, 2-3 Umístění Elektrické zapojení Výrobní štítek Návod k obsluze TROUBA Obsah CZ Instalace, - Umístění Elektrické zapojení Výrobní štítek Popis spotřebiče, Celkový pohled Ovládací panel Uvedení do provozu a používání, Zapnutí trouby Režimy pečení, 6-8

Více

PO 740 ES. Varná deska s plynovými hořáky

PO 740 ES. Varná deska s plynovými hořáky PO 740 ES Varná deska s plynovými hořáky PO 740 ES Varná deska s plynovými hořáky Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici,

Více

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...9 Návod k použití digestoŕe 4x 4x 4.8x38mm 1x 2x ø 15cm 1x!! L = 65 cm min. 2 1A Ø150mm Ø150mm 1B 2 3 3 4 6 5 7 8 4 9 12 (4.8 x 38 mm) 10 13 100 mm 100 mm Ø 8 mm 194 mm 790 mm 11 5 14A 15

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ Obr. 1 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 2 3 NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 4 Úvod... 4 Vyvarujte se... 5 Uvedení do provozu...

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

K340E/I. Sporák s elektrickou troubou. Návod k instalaci a použití

K340E/I. Sporák s elektrickou troubou. Návod k instalaci a použití K0E/I Sporák s elektrickou troubou Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici, spa. Při vybírání přístroje pečlivě zvažte,

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze BUBLÍK - masážní podložka do vany CZ návod k instalaci a obsluze Představení výrobku Masážní zařízení BUBLÍK je elektrickým spotřebičem pro použití ve vaně. V koupelně vytvoří bublinkovou lázeň nebo vodoléčebnou

Více

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití.

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

Návod k obsluze a údržbě ELEKTRICKÁ VÍCEÚČELOVÁ PÁNEV SOLID EP1001 SMAŽENÍ ZAPÉKÁNÍ PEČENÍ - GRILOVÁNÍ VAŘENÍ OHŘÍVÁNÍ

Návod k obsluze a údržbě ELEKTRICKÁ VÍCEÚČELOVÁ PÁNEV SOLID EP1001 SMAŽENÍ ZAPÉKÁNÍ PEČENÍ - GRILOVÁNÍ VAŘENÍ OHŘÍVÁNÍ CZ Návod k obsluze a údržbě ELEKTRICKÁ VÍCEÚČELOVÁ PÁNEV SOLID EP1001 Výrobky značky SOLID dodává: SOLID CZECH a.s., Tř. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika web: www.solid-czech.cz SMAŽENÍ

Více

Návod k obsluze KOMBINOVANÝ SPORÁK

Návod k obsluze KOMBINOVANÝ SPORÁK Návod k obsluze KOMBINOVANÝ SPORÁK Obsah Instalace Umístění a vyrovnání Elektrické připojení Připojení plynu Přizpůsobení jinému typu plynu Tabulka specifikací hořáků a trysek Tabulka charakteristiky KN6T62SA/I

Více

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA NÁVOD K POUŽITÍ MASTER CT-50 TECHNICKÉ PARAMETRY TYP MASTER CT-50 Jmenovitý tepelný výkon kw 50 Ohřátý vzduch Průtok vzduchu při 20 C m 3 /h 1400 Užitečný statický tlak mmh 2 O 1

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ A ÚDRŽBU

NÁVOD NA POUŽITÍ A ÚDRŽBU MOD. G4-G6-G9 ED 05/98 PŘED INSTALACÍ A UVEDENÍM PECE DO PROVOZU JE NUTNÉ, ABY SI PRACOVNÍK OBSLUHUJÍCÍ PEC PŘEČETL CELOU TUTO PŘÍRUČKU A POROZUMĚL JEJÍMU OBSAHU ZAKOUPENÝ MODEL MOD.: G4 O G6 O G9 O Výrobní

Více

Rady a doporučení INSTALACE POUŽITÍ ÚDRŽBA

Rady a doporučení INSTALACE      POUŽITÍ      ÚDRŽBA Rady a doporučení INSTALACE S ohledem na nutnost dodržení bezpečnostních předpisů a zásad pro odvádění vzduchu z místnosti doporučujeme svěřit instalaci odborné firmě. Výrobce se zříká jakékoliv odpovědnosti

Více

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA OBSAH 2 Gratulujeme 3 Vaše bezpečnost na prvním místě 4 Popis kuchyňské váhy 5 Použití kuchyňské váhy 8 Péče a údržba OBSAH 1 Gratulujeme vám k zakoupení vaší nové kuchyňské váhy.

Více

» vestavné elektrické trouby

» vestavné elektrické trouby » vestavné elektrické trouby Tekavestavné spotřebiče Energetická třída Rozmrazování Protiotisková úprava nerezových ploch horní a spodní Program Pizza Rychloohřev Gril Gril a spodní Gril a spodní Gril

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

BDR 190 AAI Vestavná chladnička

BDR 190 AAI Vestavná chladnička BDR 190 AAI Vestavná chladnička Návod k instalaci a obsluze BDR 190 AAI Vestavná šuplíková chladnička pod pracovní desku Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU HARMONY Model: KH-HARM-52-15085-G Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 BRNĚNEC www.wellmall.cz, www-levna-koupelna-cz Pro více informací se obracejte

Více

PL40ASX. Návod k obsluze a instalaci Plynová varná deska

PL40ASX. Návod k obsluze a instalaci Plynová varná deska PL40ASX Návod k obsluze a instalaci Plynová varná deska 1 OBSAH Vybalení... 2 Doporučení... 3 Instalace... 4 Nastavení minimálního plamene hořáku varné desky... 9 Použití spotřebiče... 10 NĚKOLIK TIPŮ......

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Čelní chirurgické světlo ZPŮSOB POUŽITÍ Světelným systémem z optických vláken lze dodávat světlo do chirurgických čelních světel na osvětlení operačního pole. Splňuje standardy a je

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu KONVEKTOMATY INJEKČNÍ MODELY HEI - 6/11 HEI - 10/11 1. INSTALACE 1.2. Rozměry HEI - 6/11 A: Přívod měkké vody RG 3/4 B: Hlavní odpad RG 1 C: Bezpečnostní

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KUCHYŇSKÝ SPORÁK NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI 1 Obsah Použité symboly v návodu k obsluze...2 Důležitá bezpečnostní informace...3 Instalace...3 Bezpečnost dětí...3 Během použití spotřebiče...4 Servis...5

Více

Návod k použití. Venkovní plynový gril BBQ011

Návod k použití. Venkovní plynový gril BBQ011 Návod k použití Venkovní plynový gril BBQ0 POUŽÍVJT POUZ HI HIOVÉ SPOJKY ONÉ VÝROBM Pokud je nutná výměna, kontaktujte odborný servis plynových výrobků. Použití nevhodných dílů může způsobit vážné nebezpečí!

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU...

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU... DIGIsort DIGIOHMpro Obsah 1. ÚVOD... 2 1.1. Bezpečnostní upozornění... 2 1.2. Všeobecný popis přístroje... 3 1.3. Ekologie... 4 2. POPIS PŘÍSTROJE... 5 2.1. Pouzdro přístroje... 5 2.3. Rozsah dodávky...

Více

SS20. Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny

SS20. Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny SS20 CS Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny OBSAH 1. TECHNICKÁ DATA 2. NÁVOD K OBSLUZE 2.1. Provoz výparníku 2.2. Použití 2.2.1. Plnění vodní nádržky, studený výparník 2.2.2. Plnění vodní nádržky,

Více

Návod k obsluze a údržbě FRITOVACÍ HRNEC PRAKTIK FP4040

Návod k obsluze a údržbě FRITOVACÍ HRNEC PRAKTIK FP4040 CZ Návod k obsluze a údržbě FRITOVACÍ HRNEC PRAKTIK FP4040 Výrobky značky PRAKTIK dodává: SOLID CZECH a.s., Tř. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika web: www.solid-czech.cz Technická data: Typ:

Více

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY Obecně - Opatření Než zapnete přístroj poprvé, přečtěte si tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití Tento spotřebič je určena výhradně pro použití v

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13 00334553-1. vydání - 03/13 NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE CZ Obsah OBSAH 1 Symboly použité v návodu... 2 2 Správné použití zařízení... 2 3 Úprava vody... 2 4 Informace poskytované uživateli... 4 5 Bezpečnostní

Více

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994 Odsavač par Návod k obsluze a instalaci HHG 994 1 2 3 Pokyny k instalaci a použití Viz obrázky na prvních stránkách s ohledem na znaky uvedené v textu. Dodržujte pokyny tohto návodu. Výrobce nenese žádnou

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Bazénové tepelné čerpadlo Instalační a uživatelská příručka (RM04N ~RM09N) Děkujeme Vám, že jste si zvolili náš produkt a za projevenou důvěru. Tato příručka Vám poskytne potřebné informace pro optimální

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Symboly W&H. Obsah

NÁVOD K POUŽITÍ. Symboly W&H. Obsah NÁVOD K POUŽITÍ Obsah Symboly W&H... 1 1. Vymezení pojmů... 2 2. Obecné informace... 2 3. Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny... 3 4. Instalace... 5 5. Výměna filtrační patrony... 6 6. Kapacitní tabulka...

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze INFRASAUNY HOPA Návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Gratulujeme Vám k zakoupení nejdostupnější infrasauny na trhu a k tomu, že jste i vybrali novou cestu k Vašemu lepšímu zdraví. Tisíce spokojených

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu ELEKTRICKÉ FRITÉZY MODELY FA-5 FE-4 TF-5 FA-7 FE-6 TF-7 FC-6-E FA-9 FE-8 TF-9 FC-8-E 1 3 4 2 Obr. 1 5 6 7 8 1. Hlavní přepínač 2. Pracovní termostat

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zásobníky na talíře a misky. Typ VOI, VOIB, VOO, VOOB, VM, VMB, VMM, VMMB ZTVO, ZTV, ZMVO a ZMV

NÁVOD K OBSLUZE. Zásobníky na talíře a misky. Typ VOI, VOIB, VOO, VOOB, VM, VMB, VMM, VMMB ZTVO, ZTV, ZMVO a ZMV 1 NÁVOD K OBSLUZE Zásobníky na talíře a misky Typ VOI, VOIB, VOO, VOOB, VM, VMB, VMM, VMMB ZTVO, ZTV, ZMVO a ZMV Obsah: str. 1. Užití 2. Popis 3. Instalace a uvedení do provozu 4. Ovládání 5. Údržba a

Více

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď 90 Minimálně 60 1 3 Před montáží: Najděte nejvýhodnější umístění, co nejvíce na jih.dejte pozor na: stín ze stromů,

Více

Vysoušeč vlasů Návod k obsluze

Vysoušeč vlasů Návod k obsluze Vysoušeč vlasů Návod k obsluze CZ Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič

Více

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2 Boiler Elektro Návod k montáži Strana Boiler Elektro (elektrický bojler) Obsah Použité symboly... Model... Návod k montáži 4 Návod k montáži Volba umístění a montáž... Přípojka vody... 3 Montáž pojistného/vypouštěcího

Více

DOPORUČENÉ ROZMĚRY A VZDÁLENOSTI (mm)

DOPORUČENÉ ROZMĚRY A VZDÁLENOSTI (mm) CZ AKT 352 STRUČNÝ NÁVOD CZ SK 1 3 1. Odstranitelné mřížky 2. Středně rychlý hořák DOPORUČENÉ ROZMĚRY A VZDÁLENOSTI (mm) 3. Rychlý hořák 4. Ovladač středně rychlého hořáku 5. Ovladač rychlého hořáku SYMBOLY

Více

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací www.whirlpool.eu/register ČESKY... str. 2 2 ČESKY ZDRAVÍ A BEZPEČNOST a průvodce INSTALACÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL. Abychom

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 1 Obsah Bezpečnostní opatření Obecně Rozměry Elektrické zapojení Obecně Regulátor Obecně Základní

Více

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. Použité symboly Výstražné pokyny Definována jsou následující signální slova, která v tomto dokumentu mohou být použita:

Více

ELEKTRICKÉ ODSTŘEDIVÉ VENTILÁTORY

ELEKTRICKÉ ODSTŘEDIVÉ VENTILÁTORY ELEKTRICKÉ ODSTŘEDIVÉ VENTILÁTORY ŘADY TK NÁVOD K OBSLUZE VENTILÁTORU ATC Typ ATC Před zahájením montáže si pozorně přečtěte tento návod. Popis ventilátoru: Turbína s termostatem určená k nucenému oběhu

Více

FSV-125 Návod k použití

FSV-125 Návod k použití Vinotéka FSV-125 Návod k použití CH 69 CZ OBSAH Doporučená bezpečnostní opatření 3 1 / INSTALACE SPOTŘEBIČE 4 Elektrické připojení 4 Před připojením spotřebiče 4 Ochrana životního prostředí 4 Popis vašeho

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

Plynový terasový ohřívač - pojízdný

Plynový terasový ohřívač - pojízdný Plynový terasový ohřívač - pojízdný 825.131 Dříve než tento plynový terasový ohřívač začnete montovat a dříve než ho uvedete do provozu, přečtěte si pozorně celý tento montážní a provozní návod. Složení

Více

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem Návod k obsluze Klimatizační systémy s převodníkem FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Předtím, než začnete výrobek používat, přečtěte si prosím všechny rady na jeho bezpečnou obsluhu. Respektujte je i při používání

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Předtím, než začnete výrobek používat, přečtěte si prosím všechny rady na jeho bezpečnou obsluhu. Respektujte je i při používání SLOW COOKER NÁVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Předtím, než začnete výrobek používat, přečtěte si prosím všechny rady na jeho bezpečnou obsluhu. Respektujte je i při používání v budoucnosti. Horkého povrchu vařiče

Více

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 1. Střešní okna je možné instalovat do střech se sklonem v rozmezí od 20 do 90 stupňů. Střešní okno může být umístěno v jakémkoliv

Více

Návod k obsluze. Konstrukce a technické parametry:

Návod k obsluze. Konstrukce a technické parametry: Návod k obsluze "Carbon crystal - kompozitní nástěnný infra topný systém" je systém vytápění, které kombinuje sálavé infra vytápění a konvenční vytápění v jednom panelu. Přeměna elektřiny na teplo má až

Více

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA PHS 6410C PHS 6411C SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI VARNÉ PLYNOVÉ DESKY SAMOSTATNÉ KH 95 XL, KH 70 X, 64 GX NO 18/08 Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral náš výrobek. Toto je nový, pečlivě zkonstruovaný výrobek,

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

Čističky vzduchu ActivTek s.r.o.

Čističky vzduchu ActivTek s.r.o. Čističky vzduchu ActivTek s.r.o. Zvolská 545/22a 142 00 Praha 4 www.activtek.cz info@activtek.cz tel: 725 723 161 VAROVÁNÍ: Jednotka pracuje s UV lampou. Nezapínejte přístroj pokud není kompletně sestaven.

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více