CX65SEA I /HA CX65SEA X I /HA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CX65SEA I /HA CX65SEA X I /HA"

Transkript

1 CX65SEA I /HA CX65SEA X I /HA Sporák Návod k instalaci a obsluze

2 CX65SEA I /HA CX65SEA X I /HA Sporák Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké činnosti a funkce od přístroje požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vaším pozdějším nárokům, nemůže být důvodem k reklamaci. Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený český návod, který dodává firma Indesit Company, SpA ke svým dováženým výrobkům a důsledně se jím řiďte. Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců. Všechny doklady o koupi a o eventuálních opravách Vašeho výrobku pečlivě uschovejte pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního i pozáručního servisu. Dodržování těchto zásad povede k Vaší spokojenosti. V případě jejich nerespektování však nemůžeme uznat případnou reklamaci. Doporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovat původní obaly k výrobku. ž budete kontaktovat servisní středisko, pečlivě prostudujte návod k obsluze a záruční podmínky uvedené v záručním listě. Pokud bude při opravě zjištěno, že závada nespadá do záruky, uhradí vzniklé náklady zákazník. Vážený zákazníku návod, který jste obdržel k našemu výrobku, vychází z všeobecného návodu pro celou výrobkovou řadu. Z tohoto důvodu může dojít k situaci, že některé funkce, ovládací prvky a příslušenství nejsou určeny pro Váš výrobek. Děkujeme za pochopení. Pro zajištění trvalé účinnosti a bezpečnosti tohoto zařízení doporučujeme: obracejte se pouze na servisní středisko autorizované výrobcem. je nutné používat pouze originální náhradní díly.

3 Návod k instalaci a obsluze SPORÁK A TROUBA Obsah CZ Instalace, 47 Umístění a vyrovnání Elektrické připojení Připojení plynu Přizpůsobení různým typům plynu Technické parametry hořáků a trysek Typový štítek Popis přístroje, 0 Celkový pohled Ovládací panel Displej CX65SEA I /HA CX65SEA X I /HA Zapnutí a používání, Používání varné desky Nastavení hodin Nastavení časovače Používání trouby Manuální režimy pečení Automatické režimy pečení Naprogramované pečení Praktické rady pro pečení Tabulka používání trouby Upozornění a rady, 6 Všeobecné bezpečnostní předpisy Recyklace a likvidace Ochrana životního prostředí Čištění a údržba, 7 Vypnutí spotřebiče Čištění spotřebiče Výměna žárovky trouby Údržba plynových kohoutů Servis, 8 3

4 Instalace! Před uvedením tohoto nového přístroje do provozu si přečtěte prosím pozorně následující pokyny. Obsahují důležité informace pro bezpečné používání přístroje, pro jeho instalaci a údržbu.! Uschovejte prosím tento návod pro budoucí potřebu. Předejte je případnému novému uživateli přístroje.! Tento přístroj musí být instalován kvalifikovanou osobou podle přiložených instrukcí. správná instalace může vést k ohrožení zdraví lidí i zvířat a nebo k poškození majetku. Odvod splodin V místnosti musí být nainstalován odsávací systém pro odstranění kouřových zplodin a plynu, který musí být připojen na účinný a bezpečný komínový odtah. Odsávacím systémem může být buď odsavač par nebo elektrický ventilátor, který se automaticky zapne v okamžiku, kdy dojde k zapnutí příslušného zařízení.! Jakákoliv instalace anebo údržba musí být prováděna při odpojeném síťovém přívodu ze sítě. Ventilace místnosti Tento spotřebič smí být instalován a používán jen v trvale větraných místnostech, v souladu s požadavky platných norem ČSN. V místnosti musí být zajištěna vhodná cirkulace vzduchu, protože vzduch je nezbytný pro správné hoření (proudění vzduchu musí být nejméně m 3 /h na kw instalovaného výkonu). Cirkulační systém může brát vzduch přímo z venkovního prostředí pomocí trubky s vnitřním průřezem minimálně 00 cm. Přitom nesmí dojít k ucpání vstupního otvoru trubky, musí být kryt mřížkou (viz obr. A). Tyto otvory musí být zvětšeny o 00% na min. 00 cm, pokud není varná deska vybavena bespečnostním zařízením při zhasnutí plamene. Jinak může být vzduch do místnosti přiváděn nepřímo ze sousedních místností (viz obr. B), které jsou větrané výše uvedeným způsobem za předpokladu, že se nejedná o společenské místnosti, ložnice nebo místnosti, kde je zvýšené riziko ohně. V případě odtahu spalin do komína (pouze u vařičů) Odtah spalin přímo do vnějšího prostředí! Zkapalněný propanbutanový plyn je těžší než vzduch a klesá k podlaze. Proto místnosti, ve kterých jsou umístěny plynové bomby, musí být také vybaveny ventilací odvádějící plyn v případě jeho úniku. Z tohoto důvodu nesmí být plynové bomby ať už částečně nebo zcela plné, skladovány v místnostech pod úrovní zemského povrchu (např. ve sklepech). Doporučuje se umístit v místnosti jen tu plynovou bombu, kterou právě používáte, a to tak, aby nebyla vystavena vlivům, které by zvýšily její teplotu nad 50 C (trouby, krby, kamna, apod.). Detail A Sousední místnost Místnost, která má být větrána Umístění a vyrovnání! Zařízení smí být nainstalováno vedle skříňky, jejíž výška nepřesahuje výšku varné desky sporáku. A! Stěna, která je v přímém kontaktu se zadní stranou sporáku, musí být vyrobena z nehořlavého, tepalně odolného materiálu (T 90 C). Obr. A Obr. B Příklady větracích otvorů pro odvod zplodin Zvětšená mezera mezi dveřmi a podlahou! V případě dlouhodobého používání přístroje, je třeba dodatečná ventilace, proto otevřete okno, anebo zvyšte rychlost ventilátorů digestoře. Pro správnou instalaci sporáku: Sporák umístěte do kuchyně, jídelny, nebo obytné kuchyni (nikoli do ložnice). Kuchyňské skříňky nacházející se kolem, jejichž výška je vyšší, než úroveň varné desky, musí být umístěny ve vzdáleností nejméně 600 mm od okraje této desky. 4

5 mm. 40 Min. HOOD Min. 600mm. Min. 40 mm. min. 650 mm. with hood min. 700 mm. without hood Pokud je sporák instalován pod zavěšenou kuchyňskou skříňkou, musí být skříňka ve výšce minimálně 40 mm od varné desky sporáku. Tato vzdálenost musí být zvětšena na minimálně 700 mm, pokud je skříňka z hořlavého materiálu (viz obrázek). Záclony nesmí být umístěny za sporákem nebo ve vzdálenosti menší než 00 mm od stran sporáku. Odsavač musí být instalován podle popisu instalace v jeho návodu. Vyrovnání Zařízení můžete dokonale vyrovnat pomocí dodávaných nastavitelných nožiček. Jeli třeba, můžete je zašroubovat do závitů v rozích podstavce sporáku (viz obrázek). Zařízení je vybaveno nožičkami*, které mohou být připevněny na spodní stranu sporáku. Před připojením na přívod elektřiny se ujistěte, že: Spotřebič je uzemněn a zapojen v souladu s předpisy. Zásuvka je dimenzována na maximální zatížení spotřebiče (je uvedeno na typovém štítku). Napětí v zásuvce je v rozsahu hodnot, uvedených na typovém štítku. Zásuvka je kompatibilní se síťovou vidlicí zařízení. Pokud tomu tak není, obraťte se na autorizovaného odborného technika. používejte prodlužovací kabely ani rozbočovačky.! Zásuvka, do které je spotřebič připojen, musí být snadno dostupná.! Kabel se nesmí lámat nebo stlačovat.! Kabel musí být pravidelně kontrolován a v případě poškození vyměňen pouze technikem autorizovaného servisu.! Výrobce se zříká jakékoliv zodpovědnosti, pokud nebudou dodržována bezpečnostní opatření. Připojení plynu Připojení na plynový rozvod nebo k plynovým láhvím muže být provedeno pomocí ohebné trubky v souladu s platnými národními normami a předpisy. Před připojením se ujistěte, že je přístroj kompatibilní s druhem plynu, na který jej chcete připojit (viz štítek na krytu: pokud typ plynu neodpovídá, viz popis dále "Přizpůsobení na jiný druh plynu"). Při užití kapalného plynu z lahví nainstalujte regulátor tlaku, který je v souladu s aktuálními místními předpisy a normami. Pro usnadnění připojení je možné přívodní nátrubek otočit nabok*: Obraťte pozici přívodky hadice a vyměňte těsnění, které je přiloženo k přístroji.! Zkontrolujte, že tlak plynu se shoduje s hodnotami uvedenými v tabulce Specifikace hořáků a trysek (viz níže). Tím zajistíte bezpečný provoz a dlouhou životnost tohoto zařízení při udržení efektivní spotřeby energií. Elektrické připojení Nainstalujte standardní síťovou vidlici, která odpovídá proudovému zatížení uvedenému na typovém štítku (viz tabulka technických údajů). Spotřebič musí být připojen přímo na hlavní elektrické vedení přes vícepólový vypínač nebo jistič. Mezi kontakty vypínače ve vypnutém stavu musí zůstat mezera nejméně 3 mm. Vícepólový vypínač musí odpovídat zatěžovacímu proudu spotřebiče a musí vyhovovat daným předpisům (zemnící vodič nesmí být vypínačem přerušen). Napájecí kabel nesmí přijít do styku s povrchy, jejichž teplota přesahuje 50 C.! Odborný montážní technik musí zajistit, že připojení k elektrickému proudu je provedeno správně a v souladu s bezpečnostními předpisy. Připojení pomocí flexibilní pryžové hadice Ujistěte se, že hadice odpovídá platným národním předpisům. Vnitřní průměr hadice musí být 8 mm pro kapalný plyn, 3 mm pro metan. Po připojení zkontrolujte, zda hadice: přichází do kontaktu s jakýmkoli dílem, který dosahuje teploty vyšší než 50 C. ní vystavena silám, způsobujícím její vytahování nebo kroucení a že není ohnuta nebo zalomena. přichází do kontaktu s ostrými předměty, hranami nebo s pohyblivými částmi a že není stlačována. 5

6 Zda lze hadici snadno prohlédnout po celé její délce, aby bylo možno ji kontrolovat. Je kratší než 500 mm. Pevně drží na svém místě na obou koncích, kde je zafixována pomocí svorek, které odpovídají platným předpisům.! Pokud není splněna jedna nebo více těchto podmínek, nebo jestliže musí být sporák nainstalován podle podmínek platných pro zařízení třídy podtřídy (instalace mezi dvě skříňky), musí být místo pryžové hadice použit flexibilní ocelový přívod (viz níže). Připojení pomocí flexibilního bezešvého ocelového přívodu k závitové přípojce Ujistěte se, že přívody a těsnění odpovídají platným místním předpisům. Odstraňte držák hadice připevněný na zařízení. Plynová přípojka spotřebiče je opatřena vnějším cylindrickým závitem G /".! Připojení musí být provedeno tak, aby délka přívodu nepřesahovala metry. Po dokončení připojení se ujistěte, že se ohebná kovová trubice nedotýká žádných pohyblivých předmětů a není stlačena. Kontrola správného utěsnění Přizpůsobení na jiný druh plynu Sporák je možno přizpůsobit pro jiný typ plynu, než byl nastaven z výroby (je uveden na štítku nakrytu). Uzpůsobení varné desky sporáku Trysky hořáků vyměňte následujícím způsobem:. Sejměte z varné desky mřížku a hořáky vyjměte z jejich lůžek.. Pomocí 7 mm nástrčkového klíče (viz obrázek) odšroubujte trysky hořáků a vyměňte je za trysky nového typu plynu (viz Tabulka Specifikace hořáků a trysek ). 3. Sestavte hořák podle výše uvedených pokynů v opačném pořadí. Nastavení hořáků na minimum. Pootočte plynový ventil (kohoutek) na minimální nastavení.. Odstraňte knoflík a pootočte dolaďovacím šroubkem, který je umístěn uvnitř nebo vedle osičky otočného regulátoru tak, aby plamen plynu byl malý, ale stálý.! Pokud je spotřebič připojen na zkapalněný plyn, musí být regulační šroubek co nejvíce dotažen.! Po dokončení instalace zkontrolujte odolnost připojení proti úniku plynu pomocí mýdlového roztoku. Nikdy nepoužívejte hořící plamen. 3. Zatímco hořák je zapálený, několikrát otočte rychle regulačním knoflíkem z minima na maximum a zpět. Zkontrolujte, zda plamen nezhasíná.! Hořáky tohoto sporáku nevyžadují nastavení primárního vzduchu.! Po přeměně zařízení na jiný typ plynu vyměňte původní nálepku označující typ plynu za nálepku s novým typem plynu. Nálepky můžete získat v každém z našich autorizovaných servisních středisek.! Jeli tlak plynu v rozvodné soustavě jiný než předepsaný (nebo se mění), bude třeba do plynové přípojky zařadit příslušný regulátor tlaku, který musí vyhovovat předpisům příslušné země. 6

7 Specifikace hořáků a trysek Tabulka Hoøák Prùmìr (mm) Tepelný výkon kw (p.c.s.*) Pomocná tryska /00 Zkapalnìný plyn Tryska /00 Prùtok* g/h Zemní plyn Tryska /00 Jmen. Reduk. (mm) (mm) *** ** (mm) Prùtok* l/h Trojitý hoøák (TC) 30 3,5, Rychlý (velký) (R) 00 3,00 0, Polorychlý (støední) (S) 75,90 0, Pomocný (malý) (A) 55,00 0, Vstupní tlak Jmenovitý (mbar) Minimální (mbar) Maximální (mbar) * Při 5 C a 03 mbar suchý plyn ** Propan výhřevnost P.C.S. = MJ/kg. *** Butan výhřevnost P.C.S. = MJ/kg. Zemní plyn výhřevnost P.C.S. = MJ/m 3 Kategorie spotřebiče: IIH3 B/P Tabulka technických údajů Rozměry trouby (výška x šířka x hloubka) 3 x 43,5 x 40 cm Objem trouby 56 litrů Rozměry varného panelu Šířka: 4 cm Hloubka: 44 cm Výška: 8.5 cm S R Hořáky vhodné pro všechny druhy plynů uvedené na typovém štítku TC A Napětí a kmitočet viz typový štítek CX65SEA I CX65SEA X I ENERGETICKÝ ŠTÍTEK Směrnice 00/40/CE o štítkování elektrických trub. Norma EN Deklarovaná spotřeba energie při nuceném oběhu vzduchu režim: Gratinování Směrnice ES: 73/3/EEC z (Nízké napětí) a následné úpravy; 89/336/EEC z (Elektromagnetická kompatibilita) a následné úpravy; 90/396/EEC z (Plyn) a následné úpravy 93/68/EEC z a následné úpravy 00/96/EC 7

8 Předpis pro instalaci, seřízení a montážní práce Ke každému sporáku nebo varnému panelu přikládáme tento předpis, určený především pracovníkům opravárenských organizací. Doporučujeme Vám, abyste ve vlastním zájmu celý předpis pečlivě prostudovali. Posouzení shody bylo provedeno dle zákona o technických požadavcích na výrobky č. /997 a příslušných nařízení vlády. Sporáky a varné panely byly přezkoušeny podle norem: ČSN EN 30 Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost ČSN EN 30 Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost ČSN Požární bezpečnost lokálních spotřebičů a zdrojů tepla ČSN EN Prostředí pro elektrická zařízení ČSN EN Bezpečnost el. spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Všeobecné požadavky ČSN EN Zvláštní požadavky pro sporáky, vařiče, trouby apod. spotřebiče pro domácnost Technické požadavky, bezpečnost a metody zkoušení. ČSN Požárně technické vlastnosti hmot Stupeň hořlavosti stavebních hmot 8 a 9 zákona č.634/99 Sb. ve znění pozdějších předpisů Díl 8. zákona 7/005 kterým se mění zákon 85 / 00 o odpadech 6 a 7 vyhlášky č. 338/97 Sb. Instalace sporáků a varných panelů musí být provedena dle norem: ČSN Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů ČSNEN 775 Zásobování plynem, plynovody v budovách ČSN Předpisy pro instalaci a rozvod propanbutanu v obytných budovách Důležité upozornění Při jakékoliv manipulaci se sporákem nebo varným panelem mimo běžné použití je nutno uzavřít kohout v přívodu plynu před spotřebičem a vytáhnout přívodní flexošňůru ze zásuvky. V případě pevného připojrní vypněte hlavní vypínač nebo jistič. 8

9 UMÍSTĚNÍ SPORÁKU NEBO VARNÉHO PANELU Sporák nebo varný panel může být používán v souladu s ČSN v obyčejném prostředí v místnosti s minimálním prostorem 0 m 3. V menším prostoru (min. 5 m 3 ) nutno zajistit odvětrávací zařízení. Sporák nebo varný panel lze z hlediska tepelné odolnosti postavit na jakoukoli podlahu (podložku). Spotřebič provedení A, tj. spotřebič, který není určen ke spojení s kouřovodem, nebo jiným zařízením pro odvádění spalin mimo prostor, v němž je umístěn, musí být instalován v prostorech s dostatečným větráním, které je provedeno dle ČSN 700:986 a ČSN 7040:986, tak, aby se v těchto prostorech zabránilo hromadění škodlivých látek v nepřípustné koncentraci (zabezpečení požadavku hygienického předpisu na prac. prostředí 39/78 směrnice 46). Pro bezpečné vzdálenosti stěn a nábytku od sporáku nebo varného panelu platí ČSN Při přistavění sporáku nebo varného panelu ke stěnám o stupni hořlavosti B nesnadno hořlavé, C těžce hořlavé, C středně hořlavé, C3 lehce hořlavé nutno dodržet bezpečnou vzdálenost od spotřebiče dle tabulky. V rozmezí od úrovně vařidlové desky do výše 500 mm nad vařidlovou deskou. Pod úrovní vařidlové desky nutno dodržet bezpečnou vzdálenost dle tabulky.. K nehořlavým stěnám stupeň hořlavosti A lze sporák nebo varný panel přistavit bez mezery. 3. Na tepelné zařízení a do vzdálenosti menší, než je jeho bezpečná vzdálenost, nesmějí být kladeny předměty z hořlavých hmot (nejmenší vzdálenost spotřebiče od hořlavých hmot je 0 mm). 4. Spotřebič je nutno odstavit z provozu v případech, kdy dochází ke změně prostředí, tedy při práci s lepidly, laky a dalšími těkavými materiály, které mohou tuto změnu vyvolat. 9

10 Popis přístroje Celkový pohled Skleněný kryt* Plynový hořák Podpůrná mřížka Ovládací panel Rošt pro GRIL Plech na odkapávání Nastavitelné nožky Ochrana před přetečením VODÍCÍ DRÁŽKY pro zasunování roštu a plechu poloha 5 poloha 4 poloha 3 poloha poloha Nastavitelné nožky Ovládací panel Knoflík TERMOSTATU DISPLEJ Knoflík VOLBY REŽIMU Tlačítko OSVĚTLENÍ Knoflík ČASOVAČE Ovládací knoflíky PLYNOVÝCH HOŘÁKŮ Tlačítko NASTAVENÍ ČASU Displej Indikace předehřívání Symboly AUTOMATICKÉHO REŽIMU PEČENÍ Doporučená poloha roštu nebo plechu Číslice TEPLOTY a ČASU Symbol HODIN * Dostupné pouze u některých modelů Symbol ČASOVAČE Symbol UKONČENÍ PEČENÍ Symbol DOBY TRVÁNÍ 0

11 Zapnutí a používání Používání varné desky Zapálení plynových hořáků U každého regulačního knoflíku je znázorněno, ke kterému plynovému hořáku patří a rozsah síly plamene. Pro zapálení hořáku postupujte následovně:. Přidržte sirku nebo zapalovač blízko hořáku.. Zmáčkněte odpovídající regulační knoflík a otočte jím proti směru hodinových ručiček na maximum, 3. Nastavte požadovanou intenzitu plamene pootočením regulačního knoflíku. Můžete jej nastavit na minimální polohu, maximální, nebo jakoukoli jinou úroveň mezi tím. Pokud je hořák vybaven bezpečnostním zařízením* (viz obrázek), stiskněte regulační knoflík a otáčejte jím proti směru hodinových ručiček smerem k minimálnímu nastavení plamene, až se hořák zapálí. Když knoflík uvolníte, může hořák zhasnout. Pokud k tomu dojde, opakujte tuto operaci, přičemž přidržte knoflík stisknutý po delší dobu.! Pokud plamen náhodně zhasne, vypněte hořák a vyčkejte nejméně minutu, než se pokusíte o nové zapálení hořáku. Pokud je hořák vybaven bezpečnostním zařízením*, je třeba přidržet knoflík 3 sekundy zmáčknutý, aby došlo k aktivaci zařízení. Pokud chcete hořák vypnout, otočte regulačním knoflíkem do polohy stop. Praktické rady pro používání plynových hořáků Aby byly hořáky co nejefektivněji využity a z důvodu hospodárnosti a šetření plynem doporučujeme používat pouze varné nádoby, které mají pokličku a rovné ploché dno. Jejich velikost by měla odpovídat rozměrům hořáku. Hořák Průměr nádobí (cm) Rychlý (R) 4 6 Polorychlý (S) 6 0 Pomocný (A) 0 4 Trojitý (TC) 4 6! U modelů vybavených redukční mřížkou smí být tato i používána pouze pro pomocný hořák, přičemž se používají nádoby s průměrem menším než cm. Nastavení hodin! Hodiny lze nastavovat při zapnuté i vypnuté troubě, pokud nebyl předtím naprogramován konec cyklu pečení.. Stiskněte několikrát tlačítko, až se zobrazí symbol a první dvě číslice na displeji začnou blikat.. Otáčením knoflík ČASOVAČE směrem k "+" a "" nastavte hodnotu hodin. 3. Stiskněte opět tlačítko, až začnou další dvě číslice na displeji blikat. 4. Otáčením knoflík ČASOVAČE směrem k "+" a "" nastavte minuty. 5. Dalším stisknutím tlačítka volbu potvrďte. Nastavení časovače! Tato funkce nepřeruší pečení a neovlivňuje troubu. Slouží pouze k aktivaci bzučáku, když uplyne nastavený čas.. Stiskněte několikrát tlačítko, až se zobrazí symbol a první tři číslice na displeji začnou blikat.. Otáčením knoflík ČASOVAČE směrem k "+" a "" nastavte počet minut. 3. Dalším stisknutím tlačítka volbu potvrďte. Na displeji se nyní zobrazí čas, který se odpočítává. Jakmile tato doba uplyne, zazní bzučák. Používání trouby! Před prvním použitím nejprve troubu zahřejte na maximální teplotu na dobu nejméně půl hodiny. ž troubu vypnete a otevřete její dvířka, zajistěte, aby byla místnost dobře větrána. Z trouby může vycházet zápach, způsobený vypálením ochranných látek používaných během výrobního procesu.. Zvolte požadovaný režim pečení otočením knoflíku VOLBY REŽIMŮ. Pro identifikaci typu hořáku si přečtěte kapitolu Specifikace hořáků a trysek. * Dostupné pouze u některých modelů

12 . Trouba bude ve fázi předehřívání a bude svítit indikátor předehřívání. Teplotu můžete změnit otočením knoflíku TERMOSTATU. 3. Jakmile indikace předehřívání zhasne a zazní bzučák, předehřívání skončilo. nyní můžete pokrm vložit do trouby. 4. Na displeji se zobrazí symbol, který indikuje doporučenou úroveň pro vložení plechu. 5. Během pečení je vždy možné: změnit režim pečení otočením knoflíku VOLBY REŽIMU změnit teplotu otočením knoflíku TERMOSTATU nastavit dobu pečení a ukončení doby pečení (viz Režimy pečení) zastavit pečení otočením knoflíku VOLBY REŽIMU do polohy "0". 6. Trouba se vypne automaticky po dvou hodinách: tato doba je takto nastavena pro všechny režimy z bezpečnostních důvodů. Dobu pečení lze modifikovat (viz Režimy pečení). 7. Pokud je trouba v provozu a dojde k výpadku proudu, reaktivuje automatický systém trouby režim pečení, který byl přerušen, pokud teplota nepoklesla pod určitou úroveň. Naprogramované pečící režimy, které se nezahájily, nebudou obnoveny a je třeba je znovu naprogramovat.! V režimu BARBECUE není fáze předehřívání.! Nikdy nepokládejte předměty přímo na dno trouby. Může se tím poškodit povrchová smaltovaná úprava.! Vždy položte varnou nádobu na přiložený rošt. Ochlazovací ventilátor Aby se ochlazovala trouba zvnějšku, fouká ochlazovací ventilátor proud vzduchu mezi ovládací panel a dvířka trouby.! Po skončení pečení zůstane větrák zapnutý, dokud trouba dostatečně nevychladne. Osvětlení trouby Když je trouba vypnutá, můžete kdykoli zapnout osvětlení trouby stisknutím tlačítka 8.

13 Manuální režimy pečení! U všech režimů pečení můžete nastavit teplotu manuálně v rozmezí od 40 C do 50 C, dle potřeby. V režimu BARBECUE je úroveň výkonu indikována v procentech (%) a lze ji také ručně nastavovat. Režim MULTIPEČENÍ Zapnou se všechna topná tělesa a ventilátor. Jamile se teplota v troubě ustálí, ohřátý vzduch rovnoměrně peče a zbarvuje pokrm dozlatova. Současně smějí být použity maximálně dva plechy (nebo nádoby na dvou roštech). Režim BARBECUE Zapne se vrchní topné těleso. Otáčením knoflíku TERMOSTATU můžete nastavovat různé úrovně výkonu, které se zobrazují na displeji. Rozsah je 5% až 00%. Vysoké a přímé teplo z grilu je vhodné pro přípravu pokrmů, vyžadujících vysokou teplotu na povrchu. Během tohoto režimu vždy nechejte dvířka trouby zavřená. Režim GRATINOVÁNÍ Zapne se jak vrchní topné těleso, tak ventilátor. Během části tohoto cyklu se také aktivuje kruhové topné těleso. Tato kombinace zvyšuje účinnost nepřímého sálání topného tělesa cirkulací vzduchu v troubě, způsobenou ventilátorem. Tato skutečnost brání spálení připravovaného pokrmu na povrchu a zároveň umožňuje pronikání tepla dovnitř. Mějte vždy zavřená dvířka trouby, pečeteli v tomto režimu. Režimy při NÍZKÝCH TEPLOTÁCH Tento typ vaření může být použit pro rozmrazování, přípravu jogurtu, ohřevu pokrmů atd. Můžete zvolit tyto teploty: 40, 65, 90 C. Automatické režimy pečení! Teplota a doba trvání pečení jsou přednastaveny a zaručují vždy perfektní výsledek automaticky. Tyto hodnoty nelze nastavovat, je použit systém C.O.P. (Programmed Optimal Cooking). Cyklus pečení se zastaví automaticky a trouba indikuje, že je pokrm upečen. Můžete začít s pečením, ať je trouba předehřátá, nebo ne. Doporučujeme řídit se symbolem při volbě, do jaké pozice umístit plech.! Když je dosaženo fáze pečení, zazní bzučák.! otvírejte dvířka trouby, protože se tím přeruší doba pečení a ovlivní to teplotu. Režim PEČENĚ Použijte tuto funkci k pečení hovězího, vepřového a jehněčího masa. Vložte maso do trouby, když je ještě studená. Pokrm však můžete také vložit do předehřáté trouby. Režim PIZZA Použijte tuto funkci k přípravě pizzy. Recepty a další podrobnosti viz následující kapitola. Režim CHLÉB Použijte tuto funkci k přípravě chleba. Recepty a další podrobnosti viz následující kapitola. Režim MOUČNÍKY Tato funkce je ideální pro přípravu dezertů, i těch, kde je použito droždí či prášek na pečení. Vložte moučník do trouby, když je ještě studená. Pokrm však můžete také vložit do předehřáté trouby. Režim PIZZA Abyste dosáhli optimálních výsledků, doporučujeme řídit se následujícími pokyny: Řiďte se receptem. Hmotnost těsta musí být mezi 500 g a 700 g Plech potřete mírně omastkem. 3

14 Recept na PIZZU: Plech na spodní výškové úrovni, horká nebo studená trouba Recept na 3 pizzy vážící přibližně 550 g: 000 g mouky, 500 ml vody, 0 g soli, 0 g cukru, 00 ml olivového oleje, 0 g čerstvého droždí (nebo sáčky droždí v prášku) Odstátí při pokojové teplotě: hodinu. Vložte do horké nebo studené trouby. Zapněte pečící režim PIZZA. Režim CHLÉB Abyste dosáhli optimálních výsledků, doporučujeme řídit se následujícími pokyny: Řiďte se receptem. překračujte maximální hmotnost plechu. zapomeňte nalít 00 ml studené vody na plech umístěný v poloze 5. Těsto je třeba nechat kynout při pokojové teplotě,5 hodiny (záleží na teplotě v místnosti) nebo dokud těsto nezvětší dvojnásobně svůj objem. Recept na CHLÉB: Při použití plechu o hmotnosti maximálně 000 g umístěte plech na dolní úroveň. Při použití plechů o hmotnosti maximálně 000 g umístěte jeden na střední a druhý na dolní úroveň. Recept na 000 g těsta: 600 g mouky, 360 g vody, g soli, 5 g čerstvého droždí (nebo sáčky droždí v prášku) Postup: Ve větší nádobě smíchejte mouku a sůl. Rozmíchejte droždí ve vlažné vodě (cca 35 stupňů). Vytvořte v mouce malý důlek. Nalijte do něj droždí rozpuštěné ve vodě. Důkladně zpracovávejte těsto hnětením po dobu asi 0 minut, až bude hladké a nebude se lepit. Z těsta vytvořte bochník, přikryjte utěrkou a nechejte kynout při pokojové teplotě,5 hodiny (dokud těsto nezvětší dvojnásobně svůj objem). Nakrájejte těsto na stejně velké bochníčky. Rozložte je na plech pokrytý papírem na pečení. Pomoučete je. Do bochníčků udělejte zářezy. Nalijte 00 ml studené destilované vody na dno trouby. Pro lepší čištění doporučujeme použít směs vody a octa. Umístěte bochníčky do nevyhřáté trouby. Zapněte pečící režim CHLÉB. Po skončení pečení položte bochníčky na mřížku roštu, dokud zcela nevychladnou. Naprogramované pečení! Před programováním musí být zvolen režim pečení. Naprogramování doby pečení. Stiskněte několikrát tlačítko, až se zobrazí symbol a tři číslice na displeji začnou blikat.. Otáčením knoflík ČASOVAČE směrem k "+" a "" nastavte požadovanou dobu trvání pečení. 3. Dalším stisknutím tlačítka volbu potvrďte. 4. Jakmile uplyne nastavená doba, objeví se na displeji nápis END, trouba přestane péci a zazní bzučák. Příklad: je 9:00 hod a je naprogramována doba hodina a 5 minut. Trouba se vypne automaticky v 0:5 hod. Nastavení času ukončení režimu pečení! Před stanovením času ukončení pečení musí být nastavena doba trvání pečení.. Postupujte podle kroků až 3 pro naprogramování doby pečení, uvedených výše.. Dále stiskněte několikrát tlačítko, až se zobrazí symbol a dvě číslice na displeji začnou blikat. 3. Otáčením knoflík ČASOVAČE směrem k "+" a "" nastavte hodiny. 4. Stiskněte opět tlačítko, až začnou další dvě číslice na displeji blikat. 5. Otáčením knoflík ČASOVAČE směrem k "+" a "" nastavte minuty. 6. Dalším stisknutím tlačítka volbu potvrďte. 7. Jakmile uplyne nastavená doba, objeví se na displeji nápis END, trouba přestane péci a zazní bzučák. Příklad: je 9:00 hod a je naprogramována doba trvání pečení hodina 5 minut a čas ukončení je nastaven na :30. Program se zahájí automaticky v :5. Programování je nastaveno, když jsou osvětlena tlačítka a. Na displeji se střídavě zobrazuje čas ukončení pečení a doba trvání pečení. Chceteli naprogramování zrušit, otočte knoflík VOLBY REŽIMU do polohy "0". Praktické rady pro pečení! dávejte plechy do úrovně a 5 při pečení v horkovzdušném režimu. Nadměrným teplem by se mohly choulostivé pokrmy spálit. 4

15 ! V režimech BARBECUE a GRATINOVÁNÍ, zvláště když používáte otočný rožeň, umístěte do úrovně plech, na který bude odkapávat tuk a vypečená šťáva. VÍCEÚROVŇOVÝ REŽIM Umístěte pokrmy do úrovní a 4, přičemž pokrm, který vyžaduje vyšší teplotu, dejte do úrovně. Dejte plech do spodní části a mřížku nahoru. BARBECUE Mřížku grilu dejte do polohy 3 nebo 4 a potravinu položte doprostřed. Tabulka používání trouby Režim Víceúrovòový* Barbecue* Gratinování* Nízká teplota Automatický režim pizza Automatický režim chléb Automatický režim peèení mouèníkù Automatický režim peèení Pøipravovaný pokrm Pizza ve dvou úrovních Koláèe/páje na plechách Piškot na dvou plechách Peèené kuøe + brambory Jehnìèí Makrela Lasagne Zákusky z lístkového tìsta s krémem na plechách Sušenky na plechách Sýrové zákusky na plechách Pikantní plnìné peèivo Makrela Platýz a sépie Kebab z palmárù a krevet Filet treska Grilovaná zelenina Telecí steak Klobásy Hamburgery Zapékané sendvièe (nebo tousty) Kuøe na rožni (jeli otoèný rožeò k dispozici) Jehnìèí na rožni (jeli otoèný rožeò k dispozici) Grilované kuøe Sépie Kuøe na rožni (jeli otoèný rožeò k dispozici) Kachna na rožni (jeli otoèný rožeò k dispozici) Peèené telecí nebo hovìzí Vepøová peèenì Jehnìèí Rozmrazování Kynutí Udržování teploty pokrmu Pasterace Pizza (viz recept) Focaccia (chlebové tìsto) Hmotnost (kg) + 0,7 0,7 0,7 0,5 0,8 0,7 4 až 5 4 až 6,5,5,5 Doporučujeme nastavit výkon na maximum. Horní topné těleso je řízeno termostatem a nepracuje nepřetržitě. PIZZA Používejte lehkou hliníkovou pánev na pizzu. Položte ji na mřížku, dodávanou s troubou. Abyste získali křupavé těsto, nepoužívejte pro přípravu pizzy běžný plech, protože ten zabraňuje vytvoření křupavého okraje a prodlužuje dobu pečení. Pokud má pizza bohatou oblohu, doporučujeme posypat povrch pizzy sýrem mozzarellou až v polovině doby pečení. Poloha roštu (odspodu) Standardní vodítka a 4 a 4 a 4 a /3 nebo a 4 a 4 a 4 a nebo nebo 3 nebo 3 nebo 3 nebo 3 Posuvná vodítka a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a nebo Pøedehøívání Doporuèená teplota ( o C) % 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% Chléb (viz recept) Doba vaøení (min) Peèivo z kynutého tìsta nebo Peèenì nebo * Uvedené doby pečení jsou pouze informativní a můžete je měnit podle svých osobních požadavků. Doby předehřívání jsou standardně přednastaveny a není možné je manuálně modifikovat. 5

16 Upozornění a rady! Toto zařízení je navrženo a vyrobeno tak, že splňuje mezinárodní bezpečnostní standardy. Následující upozornění jsou tu pro vaši bezpečnost, a proto si je prosím pečlivě přečtěte. Všeobecné bezpečnostní předpisy Spotřebič byl navržen pro domácí použití a není určen pro komerční nebo průmyslové použití. Toto zařízení je navrženo pro provoz v místnosti, v žádném případě nesmí být instalováno ve venkovním prostředí, a to ani jeli chráněno střechou. Je velmi nebezpečné ponechat přístroj vystavený dešti nebo bouřce. dotýkejte se spotřebiče, jsteli bosí, nebo máteli mokré ruce nebo nohy. Toto zařízení smí používat pouze dospělá osoba, pouze pro přípravu pokrmů a v souladu s tímto návodem k použití. Tento návod se přikládá k zařízení třídy (izolace) nebo třídy podtřídy (umístění mezi dvě skříňky). dotýkejte se topných elementů nebo určitých částí dvířek, když je přístroj v provozu. tyto díly mohou být velmi horké. Držte děti v dostatečné vzdálenosti od přístroje. Ujístěte se, že se napájecí kabel nebo jiné elektrospotřebiče nedotýkají horkých částí trouby. Ventilační otvory a otvory pro disperzi tepla nesmí být nikdy zakrývány. Při vkládání nebo vyjímání pokrmů z trouby vždy používejte ochrannou rukavici. Jeli zařízení v provozu, nepoužívejte v jeho blízkosti hořlavé tekutiny (líh, benzin apod.). Do úložného prostoru pod troubu ani do samotné trouby neukládejte žádné hořlavé materiály. Při náhodném zapnutí trouby by mohly tyto materiály vplanout. Vnitřní povrch úložného prostoru trouby (jeli jím spotřebič vybaven) může být horký. Když přístroj nepoužíváte, ujistěte se, že knoflíky jsou ve vypnuté poloze. Při odpojování zařízení ze zásuvky netahejte za samotný kabel, ale uchopte síťovou vidlici. Před jakýmkoli čištěním nebou údržbou přístroje vždy odpojte přístroj ze síťové zásuvky. V případě poruchy se nikdy nepokoušejte opravovat přístroj sami. Opravy prováděné neodborně mohou způsobit uživateli závažné škody, vést k úrazu či poruše přístroje. Obraťte se na odborný autorizovaný servis. pokládejte na dvířka trouby těžké předměty. Recyklace Obaly: Respektujte místní předpisy pro zacházení s použitými obalovými materiály, patří do tříděného odpadu a následně jsou recyklovány. Likvidace a nakládání se starými elektrickými spotřebiči Direktiva EU 00/96/EC o zacházení s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (WEEE) definuje postupy zpětného odběru a následného zpracování (recyklace) všech použitých elektrozařízení, kterých se spotřebitelé rozhodli zbavit a zakazuje, aby staré domácí spotřebiče byly likvidovány v netříděném komunálním odpadu. Staré spotřebiče musí být shromažďovány odděleně s požadavkem na jejich nejoptimálnější využití a recyklaci a zamezení vlivu na lidské zdraví a životní prostředí. Symbol "přeškrnuté popelnice", uvedený na výrobcích, říká spotřebiteli, že tento použitý výrobek po skončení životnosti NESMÍ být odložen do směsného komunálního odpadu. Informace o zpětném odběru a následné likvidaci použitých elektrozařízení vám poskytnou všichni prodejci elektrospotřebičů a vaše obecní úřady. Informace naleznete také na internetových stránkách výrobců ellektrospotřebičů, obecních úřadů a samozřejmě Ministerstva životního prostředí.!!! Dodržením doporučení a informací o zacházení se starými výrobky aktivně podpoříte ochranu zdraví a životního prostředí, odevzdáním starých výrobků na místech zpětného odběru vyloučíte možnost poškození zdraví a životního prostředí nebezpečnými látkami obsaženými v některých výrobcích!!! Respektování a ochrana životního prostředí Můžete snížit zatížení elektrické sítě ve špičce, budeteli používat zařízení v nočních a brzkých ranních hodinách. Pro efektivní organizaci času můžete využít režim odloženého startu, viz "Režimy pečení". Při používání režimu BARBECUE a GRATINOVÁNÍ vždy mějte dvířka trouby zavřená. Ušetříte tím elektrickou energii (cca 0%). Pravidelně kontrolujte a čistěte těsnění dvířek spotřebiče. Ujistěte se, že na nich nejsou nečistoty, že je jejich přilnavost v pořádku a že jimi neuniká horký vzduch. 6

17 Čištění a údržba Vypnutí spotřebiče Před jakoukoli údržbou a čištěním odpojte přístroj od elektrického proudu. Čištění spotřebiče! Nikdy nepoužívejte parní čističe nebo tlakové čističe. Kontrola těsnění trouby Pravidelně kontrolujte těsnění dvířek trouby. Pokud je poškozeno, obraťte se na autorizovaný servis. Doporučujeme vám, abyste troubu nepoužívali, dokud nebude těsnění vyměněno. Výměna žárovky v troubě K čištění nerezových a smaltovaných částí přístroje používejteijte houbičku namočenou ve vlažné vodě s neutrálním mýdlem. Pro odstranění úporných skvrn a nečistot můžete použít specializované čistící prostředky. Po vyčištění vždy přístroj otřete vodou a vysušte. používejte abrazivní nebo korozivní čistící prostředky. Podpůrné mřížky, vrchní krytky hořáků, kroužky rozdělovače plamene a hořáky můžete sejmout, abyste je mohli snadněji vyčistit. Použijte horkou vodu a neabrazivní mycí prostředek, zkontrolujte, zda jsou všechny připálené zbytky odstraněny a pak je důkladně osušte. Koncovou část bezpečnostního zařízení proti zhasnutí plamene* je třeba pravidelně čistit. Ideální je vyčistit vnitřek trouby po každém použití, dokud je trouba ještě teplá. Použijte horkou vodu a mycí prostředek, pak jej dobře opláchněte a osušte měkkým hadříkem. používejte brusné čistící prostředky.. Odpojte troubu od elektrické sítě a odstraňte skleněný kryt žárovky (viz obrázek).. Odstraňte žárovku a vyměňte ji za jinou, s těmito vlastnostmi: napětí 30 V, příkon 5 W, závit E4. 3. Znovu nasaďte kryt a připojte trouby k elektrické síti. Údržba plynových kohoutů Po určité době může dojít k zatuhnutí plynového kohoutu a může být obtížné jím otočit. V takovém případě je třeba kohout vyměnit.! Tuto výměnu smí provádět pouze kvalifikovaný technik autorizovaného servisu. Skleněné okénko dvířek trouby čistěte houbičkou a neabrazivním mycím prostředkem, pak je důkladně osušte měkkým hadříkem. používejte brusné prostředky nebo kovové škrabky, povrch skla by se mohl poškrábat a sklo by mohlo prasknout. Příslušenství trouby můžete mýt jako běžné kuchyňské náčiní, i v myčce nádobí. zavírejte kryt, když jsou hořáky zapáleny, nebo jsou dosud horké. * Dostupné pouze u některých modelů 7

18 Servis Upozornění: Toto zařízení je vybaveno automatickým diagnostickým systémem, který detekuje případné poruchy. Poruchy se zobrazí na displeji ve formě hlášení, jako "F" a příslušné číslo. Pokud dojde k závadě, obraťte se na odborný servis.! Nikdy nepoužívejte služby neautorizovaných techniků. Pracovníkovi servisu sdělte: druh poruchy model spotřebiče (Mod.) sériové číslo (S/N) Poslední dvě informace naleznete na typovém štítku umístěném na přístroji. 8

19 Poznámky 9

20 Servisní modrá linka: Indesit Company Česká s.r.o. Lihovarská 060/ Praha 9, Česká republika Indesit Company, SpA Via Aristide Merloni, Fabriano tel. (073) 66 Italy 0/ GB

PZ 640 PZ 640 GH PZ 640 T PZ 640 T GH

PZ 640 PZ 640 GH PZ 640 T PZ 640 T GH PZ 640 PZ 640 GH PZ 640 T PZ 640 T GH Vestavná varná deska Návod k instalaci a obsluze PZ 640 PZ 640 GH PZ 640 T PZ 640 T GH Vestavná varná deska Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme

Více

TD 640 IX/HA TD 631 S IX/HA TD 640 S IX/HA TD 641 S IX/HA TD 750 S IX/HA TD 751 S GH/HA TQ 640 S GH/HA TQ 751 S GH/HA TZ 640 S /HA TZ 751 S /HA

TD 640 IX/HA TD 631 S IX/HA TD 640 S IX/HA TD 641 S IX/HA TD 750 S IX/HA TD 751 S GH/HA TQ 640 S GH/HA TQ 751 S GH/HA TZ 640 S /HA TZ 751 S /HA TD 640 IX/HA TD 631 IX/HA TD 640 IX/HA TD 641 IX/HA TD 750 IX/HA TD 751 GH/HA TQ 640 GH/HA TQ 751 GH/HA TZ 640 /HA TZ 751 /HA Vestavná varná deska Návod k instalaci a obsluze TD 640 IX/HA TD 631 IX/HA

Více

D 302 Domino. Elektrická varná deska. Návod k instalaci a obsluze

D 302 Domino. Elektrická varná deska. Návod k instalaci a obsluze D 302 Domino Elektrická varná deska Návod k instalaci a obsluze D 302 Domino Elektrická varná deska Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI

Více

TZ 751 S K/HA TQ 640K GH/HA TQ 640K X/HA TQ 751K X/HA TQ 751K GH/HA

TZ 751 S K/HA TQ 640K GH/HA TQ 640K X/HA TQ 751K X/HA TQ 751K GH/HA Návod k obsluze TD 640 IX/HA TD 631 S IX/HA TD 640 S IX/HA TD 640 S GH/HA TD 641 S IX/HA TD 750 S IX/HA TD 751 S GH/HA TQ 640 S GH/HA TQ 751 S GH/HA TZ 640 S /HA TZ 751 S /HA TQ 751 S IX/HA TQ 640 S IX/HA

Více

CX65SEA I CX65SEA X I

CX65SEA I CX65SEA X I CX65SEA I CX65SEA X I Sporák Návod k instalaci a obsluze CX65SEA I CX65SEA X I Sporák Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company,

Více

H562 IX H562 WH H562 BK H572 IX H592 IX

H562 IX H562 WH H562 BK H572 IX H592 IX H562 IX H562 WH H562 BK H572 IX H592 IX Odsavač par Návod k obsluze H562 IX H562 WH H562 BK H572 IX H592 IX Odsavač par Návod k obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více

HDMC 90 /HA HDMC 90 IX /HA. Odsavač par. Návod k instalaci a použití

HDMC 90 /HA HDMC 90 IX /HA. Odsavač par. Návod k instalaci a použití HDMC 90 /HA HDMC 90 IX /HA Odsavač par Návod k instalaci a použití HDMC 90 /HA HDMC 90 IX /HA Odsavač par Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více

UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F

UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F Mraznička Návod k instalaci a obsluze UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F Mraznička Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více

AH S2 AM E. Odsavač par. Návod k instalaci a obsluze

AH S2 AM E. Odsavač par. Návod k instalaci a obsluze AH S2 AM E Odsavač par Návod k instalaci a obsluze AH S2 AM E Odsavač par Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

DV 320 MS D 320 MS D 310 MST

DV 320 MS D 320 MS D 310 MST DV 320 MS D 320 MS D 310 MST Plynová varná deska Návod k instalaci a použití DV 320 MS D 320 MS D 310 MST Plynová varná deska Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

HES. Odsavač par. Návod k instalaci a obsluze

HES. Odsavač par. Návod k instalaci a obsluze HES Odsavač par Návod k instalaci a obsluze HES Odsavač par Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání přístroje

Více

FA 46.1 FM 46.1 FM 36.1 FX 36.1 FG 636.1 FX 336.1

FA 46.1 FM 46.1 FM 36.1 FX 36.1 FG 636.1 FX 336.1 FA 46.1 FM 46.1 FM 36.1 FX 36.1 FG 636.1 FX 336.1 Elektrická trouba Technická příručka (Instalace) CZ FA 46.1 FM 46.1 FM 36.1 FX 36.1 FG 636.1 FX 336.1 Elektrická trouba Technická příručka (Instalace)

Více

DV 320 MS. Plynová varná deska. Návod k instalaci a použití

DV 320 MS. Plynová varná deska. Návod k instalaci a použití DV 320 MS Plynová varná deska Návod k instalaci a použití DV 320 MS Plynová varná deska Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici,

Více

HB 6.2 IX HB 6 P HB 7.2 IX HB 7 P HB 9.2 IX HB 9 F.2 IX HBD 9 F.2 ICE HB 9 P HB 9 R.3 HB 9.2 IX DE

HB 6.2 IX HB 6 P HB 7.2 IX HB 7 P HB 9.2 IX HB 9 F.2 IX HBD 9 F.2 ICE HB 9 P HB 9 R.3 HB 9.2 IX DE HB 6.2 IX HB 6 P HB 7.2 IX HB 7 P HB 9.2 IX HB 9 F.2 IX HBD 9 F.2 ICE HB 9 P HB 9 R.3 HB 9.2 IX DE Odsavač par Návod k instalaci a obsluze HB 6.2 IX HB 6 P HB 7.2 IX HB 7 P HB 9.2 IX HB 9 F.2 IX HBD 9

Více

Návod k obsluze VARNÁ DESKA PI 604 PIM 604

Návod k obsluze VARNÁ DESKA PI 604 PIM 604 Návod k obsluze PI 604 PIM 604 VARNÁ DESKA Obsah Instalace Ustavení Elektrické připojení Popis spotřebiče Celkový pohled Bezpečnostní opatření a doporučení Obecná bezpečnost Likvidace Praktické rady pro

Více

Odsavač par. Návod k použití HI 161

Odsavač par. Návod k použití HI 161 Odsavač par Návod k použití HI 161 HI 161 Odsavač par Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici, spa. Při vybírání přístroje

Více

TGL 640 TGL 641 TGL 750 TGL 751

TGL 640 TGL 641 TGL 750 TGL 751 TGL 640 TGL 641 TGL 750 TGL 751 Vestavná varná deska Návod k instalaci a obsluze TGL 640 TGL 641 TGL 750 TGL 751 Vestavná varná deska Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste

Více

Obsah. Instalace, 13-14. Ustavení Elektrické připojení Štítek s údaji. Celkový přehled Ovládací panel

Obsah. Instalace, 13-14. Ustavení Elektrické připojení Štítek s údaji. Celkový přehled Ovládací panel Návod k obsluze TROUBA Obsah Instalace, 13-14 Ustavení Elektrické připojení Štítek s údaji Popis spotřebiče, 15 Celkový přehled Ovládací panel FIMB 51 K.A FIMB 51 K.A IX FIMB 53 K.A FIMB 53 K.A IX Zapínání

Více

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY V e s t a v n é s p o t ř e b i č e P l y n o v á v a r n á d e s k a P G 6 4 0,, P G 6 4 4,, P M 74 1 S V,, P G 7 5 0,, P G 2 D 6 4 0 I n s t a l a c e,, p o u ž i t í,, ú d r ž b a Vážený zákazníku,

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

HE 60 F.1 HE 90 F.1 Odsavač par

HE 60 F.1 HE 90 F.1 Odsavač par HE 60 F.1 HE 90 F.1 Odsavač par Návod k instalaci a obsluze HE 60 F.1 HE 90 F.1 Odsavač par Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti INDESIT Company,

Více

Elektrická trouba. Návod i instalaci a obsluze

Elektrická trouba. Návod i instalaci a obsluze Elektrická trouba Návod i instalaci a obsluze FZ 61.1 FZ 61.1 IX FZ 612.2 FZ 612.1 IX FZ 62 C.1 FZ 62 C.1 IX FZ 65.1 FZ 65.1 IX FZ 65 C.1 FZ 65 C.1IX F 60.1 F 60.1 IX FQ 61.1 FQ 61.1 IX FD 61.1 Návod k

Více

AQXL 109. Pračka. Návod k instalaci a obsluze

AQXL 109. Pračka. Návod k instalaci a obsluze AQXL 109 Pračka Návod k instalaci a obsluze AQXL 109 Pračka Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání přístroje

Více

PH 760 RF /HA PH 760 RF GH /HA PZ 760 RF /HA PH 760 F /HA PH 750 RT GH /HA PH 750 /HA PH 750 T /HA PH 741 RQO GH /HA PH 730 RT /HA PH 720 RT /HA

PH 760 RF /HA PH 760 RF GH /HA PZ 760 RF /HA PH 760 F /HA PH 750 RT GH /HA PH 750 /HA PH 750 T /HA PH 741 RQO GH /HA PH 730 RT /HA PH 720 RT /HA PH 760 RF /HA PH 760 RF GH /HA PZ 760 RF /HA PH 760 F /HA PH 750 RT GH /HA PH 750 /HA PH 750 T /HA PH 741 RQO GH /HA PH 730 RT /HA PH 720 RT /HA Vestavná varná deska Návod k instalaci a obsluze PH 760

Více

Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte přiložený

Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte přiložený M i k r o v l n n á t r o u b a M I C 2 0 2 X N á v o d k p o u ž i t í M o n t á ž n í n á v o d Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím

Více

Návod k použití a záruční list

Návod k použití a záruční list Návod k použití a záruční list Termosporák 198T PRO VAŠE BEZPEČÍ: Kamna musí být instalována odborníkem-topenářem. Místo, kde budou kamna umístěna musí být vzdáleno od hořlavých materiálů. Podlaha musí

Více

FT 850.1 /HA FT 850.1 IX /HA FT 95V C.1 /HA FT 95V C.1 IX /HA FT 820.1 / HA

FT 850.1 /HA FT 850.1 IX /HA FT 95V C.1 /HA FT 95V C.1 IX /HA FT 820.1 / HA FT 80. /HA FT 80. IX /HA FT 9V C. /HA FT 9V C. IX /HA FT 80. / HA Nová elektrická trouba 7 Kuchařů Návod k instalaci a obsluze FT 80. /HA FT 80. IX /HA FT 9V C. /HA FT 9V C. IX /HA Nová elektrická trouba

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k obsluze TROUBA. Obsah F 73 C.1/HA F 73 C.1 IX/HA FQ 73 C.1 /HA. Instalace, 14-15 Ustavení Připojení elektrického napájení Datový štítek

Návod k obsluze TROUBA. Obsah F 73 C.1/HA F 73 C.1 IX/HA FQ 73 C.1 /HA. Instalace, 14-15 Ustavení Připojení elektrického napájení Datový štítek Návod k obsluze TROUBA Obsah Instalace, 14-15 Ustavení Připojení elektrického napájení Datový štítek Popis spotřebiče, 16 Celkový pohled Ovládací panel F 73 C.1/HA F 73 C.1 IX/HA FQ 73 C.1 /HA Spuštění

Více

Návod na ovládání chladničky

Návod na ovládání chladničky Návod na ovládání chladničky CAS-60 Absorpční chladnička CAS-60 Rejstřík Bezpečnostní pokyny 3 Ovládací panel 3 Druhy provozu 3 Upozornění 4 Instalace 4 Napájení 12V 4 Provoz na plyn 5 Výroba ledu 5 Údržba

Více

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY Typy B 298 a B 299 Návod k použití platný od 1. 5. 2004 Právě jste si zakoupili jeden z nejlepších teplovzdušných ventilátorů na dnešním trhu (dále jen topidlo). Toto topidlo bylo

Více

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu ELEKTRICKÝ SPORÁK Model: CE9-20 CE9-40 CE9-41 CE7-20 CE7-40 CE7-41 CE7-20 Q CE7-40 Q CE7-41 Q CE9-20 M: Ovladač CE9-40 M: Ovladač 1 CE9-41 M: Ovladač CE7-20

Více

Návod k obsluze TROUBA. Obsah

Návod k obsluze TROUBA. Obsah Návod k obsluze TROUBA Obsah CZ FC 8 C. /HA FC 8 C. IX/HA FC 8. /HA FC 8. IX /HA FQ 8. /HA FZ 8. /HA FZ 8. IX/HA FQ 9 C./HA FD 8. /HA FZ 9 C. /HA FZ 9 C. IX /HA FZ 9 C. /HA FZ 9 C. IX/HA FZ 8 C. /HA FZ

Více

Odsavač par DTS 2920 X DTS 2921 X DTS 5920 X DTS 6930 X. Návod k obsluze. Blomberg

Odsavač par DTS 2920 X DTS 2921 X DTS 5920 X DTS 6930 X. Návod k obsluze. Blomberg Odsavač par DTS 2920 X DTS 2921 X DTS 5920 X DTS 6930 X Návod k obsluze Blomberg 1 2 - Vyjměte filtry z odsávače par a omyjte je roztokem vody a neutrálního kapalného čistícího prostředku. Ponechte je

Více

Návod k obsluze VARNÁ DESKA. Obsah. Instalace

Návod k obsluze VARNÁ DESKA. Obsah. Instalace Návod k obsluze VARNÁ DESKA Obsah Instalace Ustavení Elektrické připojení Připojení plynu Štítek s údaji Specifikace hořáků a trysek Popis spotřebiče Celkový přehled PI 631 PI 631 A PI 631 AS PI 631 IB

Více

SL 16.1 P. Odsavač par. Návod k instalaci a použití

SL 16.1 P. Odsavač par. Návod k instalaci a použití SL 16.1 P Odsavač par Návod k instalaci a použití SL 16.1 P Odsavač par Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ TROUBY. XF Elektrické manuální trouby

NÁVOD K POUŽITÍ TROUBY. XF Elektrické manuální trouby NÁVOD K POUŽITÍ TROUBY XF Elektrické manuální trouby OBSAH: I. Pokyny pro instalaci str. 03 1. TYPOVÝ ŠTÍTEK str. 03 2. CERTIFIKACE str. 03 3. INSTALACE str. 03 - PRVNÍ OPERACE 4. INSTALACE str. 04 4.1

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FE 1222 0 a b c d e 2 3 4 a,b,c,d,e b,c d,e b,c b,c b,c b,c b,c 5 6 Uživatelský manuál Důležité! Před použitím trouby si pečlivě přečtěte uživatelský

Více

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu ELEKTRICKÁ TROUBA Model: HE9-10 HE9-20 HE9-10 HE9-20 Obr. 1 Obr. 1 A 1 MHE Obr. 2 MHE - Ovladač funkce el. trouby MTH - Ovladač termostatu el. trouby P2,

Více

PI 631 PI 631 A PI 631 IB PI 640 PI 640 A PI 640 AS PI 640 AST PI 640 A R PI 640 IB

PI 631 PI 631 A PI 631 IB PI 640 PI 640 A PI 640 AS PI 640 AST PI 640 A R PI 640 IB PI 631 PI 631 A PI 631 IB PI 640 PI 640 A PI 640 AS PI 640 AST PI 640 A R PI 640 IB Varná deska Návod k instalaci a použití PI 631 PI 631 A PI 631 IB PI 640 PI 640 A PI 640 AS PI 640 AST PI 640 A R PI

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473. Návod k obsluze

Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473. Návod k obsluze Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Vestavné spotřebiče Sklokeramická varná deska PPV 604/1 PPV 605/1

Vestavné spotřebiče Sklokeramická varná deska PPV 604/1 PPV 605/1 Vestavné spotřebiče Sklokeramická varná deska PPV 604/1 PPV 605/1 Návod k obsluze zařízení Vážený uživateli, děkujeme za výběr našeho výrobku. Jsme si jisti, že tato sklokeramická varná deska bude zcela

Více

Návod k obsluze TROUBA. Obsah

Návod k obsluze TROUBA. Obsah Návod k obsluze FK 83 /HA FK 83 X /HA 7OFK 838J X RU/HA 7OFK 838J RU/HA 7OFK 837J X RU/HA 7OFK 837J RU/HA 7OFK 838JC X RU/HA 7OFK 838JC RU/HA FK 837J X/HA FK 837J /HA FK 93J X /HA FK 93J /HA FK 939J X

Více

Trouba FNP 612X. Návod k obsluze

Trouba FNP 612X. Návod k obsluze Trouba FNP 612X Návod k obsluze 1 Všeobecná upozornění Děkujeme za výběr jednoho z našich produktů. Pro dosažení maxima z naší vám doporučujeme: Pozorně si přečtěte návod k použití: obsahuje důležité pokyny

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba NÁVOD K POUŽITÍ Trouba CS 2 OBSAH CS 1 / POPIS SPOTŘEBIČE Popis trouby.................................................... 4 Ovládací lišta.................................................... 5 Displej.........................................................

Více

Návod k obsluze SPORÁK A TROUBA. Obsah CP87SEA/HA CP97SEA/HA CP98SEA/HA

Návod k obsluze SPORÁK A TROUBA. Obsah CP87SEA/HA CP97SEA/HA CP98SEA/HA Návod k obsluze SPORÁK A TROUBA Obsah Instalace, 2 5 Ustavení a vyrovnání Připojení elektrického napájení Připojení plynu Přizpůsobení různým typům plynu Tabulka specifikací hořáků a trysek Tabulka vlastností

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu.

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu. 31055026aCZ.fm Page 16 Tuesday, June 27, 2006 6:13 PM NÁVOD K POUŽITÍ INSTALACE...17 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ... 20 UPOZORNĚNÍ... 20 PŘED POUŽITÍM TROUBY... 21 PŘÍSLUŠENSTVÍ TROUBY... 22 ÚDRŽBA

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu i na spotřebiči samotném můžete najít důležitá

Více

Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI

Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI 2 3 Vážený zákazníku, z důvodu bezpečnosti a správného používání si před prvním použitím topidla důkladně přečtěte

Více

FZ100P.1 FZ100P.1 IX Trouba

FZ100P.1 FZ100P.1 IX Trouba FZ100P.1 FZ100P.1 IX Trouba Návod k instalaci a obsluze FZ100P.1 FZ100P.1 IX Trouba Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti INDESIT Company SpA.

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Indukční varná deska. Návod k obsluze HPI 430 BLA

Indukční varná deska. Návod k obsluze HPI 430 BLA Indukční varná deska Návod k obsluze HPI 430 BLA 1 Všeobecná varování PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TYTO POKYNY PRO MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ VAŠÍ VARNÉ DESKY. Doporučujeme, abyste si návod k obsluze uschovali pro případné

Více

Kontaktní grily KG-01, KG-02

Kontaktní grily KG-01, KG-02 Kontaktní grily KG-01, KG-02 Výrobky moderního designu a kvalitní nerezové oceli. Výrobky jsou vybaveny elektrickými prvky od nejznámějších výrobců, energeticky úsporné a bezpečné. Teplota plotny pánve

Více

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu ELEKTRICKÁ FRITÉZA Model: FE9-05 FE9-05 S FE9-10 FE9-05/12 FE9-10/12 FE7-05 FE7-10 FE7-05/8 FE7-10/8 FE9-05 M: Ovladač termostatu L1: Zelená kontrolka L2:

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

AVXXF 149 AVXXF 129 Pračka

AVXXF 149 AVXXF 129 Pračka AVXXF 149 AVXXF 129 Pračka Návod k instalaci a obsluze AVXXF 149 AVXXF 129 Pračka Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti INDESIT Company, SpA.

Více

Návod k obsluze VARNÁ DESKA

Návod k obsluze VARNÁ DESKA Návod k obsluze PC 750 T X /HA PC 750 T AX /HA PC 750 T GH /HA PC 750 T XX /HA PC 750 T R /HA PC 750 T /HA PC 760 F X /HA PC 760 F R /HA PC 750 X /HA PC 750 AX /HA PC 730 RT GH /HA PC 730 RT X /HA PC 640

Více

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

HM 2. Ruční mixér. Návod k použití

HM 2. Ruční mixér. Návod k použití HM 2 Ruční mixér CZ Návod k použití Ovládání Madlo vysunutí vysunutí Tělo Šlehací nástavce Hnětací nástavce Rychlost Regulace rychlosti TURBO zapnutí/ vypnutí Všeobecné Tento spotřebič je určený pouze

Více

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu PLYNOVÁ TROUBA Model: HG9-10 HG9-15 HG9-20 HG9-10 HG9-20 HG9-15 G: Připojení plynu VH: Ovladač trouby 1 Obr. 1 Obr. 1a Obr. 3 Obr. 5 Obr. 2 Obr. 4 2 Vážený

Více

HGK 10. Vestavný sporák. Návod k instalaci a použití

HGK 10. Vestavný sporák. Návod k instalaci a použití HGK 10 Vestavný sporák Návod k instalaci a použití HGK 10 Vestavný sporák Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

ELEKTRICKÝ VAŘIČ TĚSTOVIN

ELEKTRICKÝ VAŘIČ TĚSTOVIN Návod k použití a údržbě Model: CP35E7 ELEKTRICKÝ VAŘIČ TĚSTOVIN 28.11.2004 Strana 1 (celkem 11) TECNOINOX 5410.255.00 CE Prohlášení o shodě Se směrnicemi 73/23/EEC až 93/68/EEC O nízkonapěťových zařízeních.

Více

FZ 1022.1 FZ 1022.1 IX FZ 1022 C.1 FZ 1022 C.1 IX

FZ 1022.1 FZ 1022.1 IX FZ 1022 C.1 FZ 1022 C.1 IX FZ 0. FZ 0. IX FZ 0 C. FZ 0 C. IX Elektrická trouba Návod k instalaci a obsluze FZ 0. FZ 0. IX FZ 0 C. FZ 0 C. IX Elektrický sporák Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si

Více

Návod k použití GRIL R-253

Návod k použití GRIL R-253 Návod k použití GRIL R-253 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ

Více

3cz53251b.fm5 Page 4 Friday, April 11, 2003 12:42 PM JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE

3cz53251b.fm5 Page 4 Friday, April 11, 2003 12:42 PM JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE 3cz53251b.fm5 Page 4 Friday, April 11, 2003 12:42 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM VARNÉ DESKY RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE PÉČE A ÚDRŽBA

Více

XF 905. Profi vestavná trouba. Návod k instalaci a obsluze

XF 905. Profi vestavná trouba. Návod k instalaci a obsluze XF 905 Profi vestavná trouba Návod k instalaci a obsluze XF 905 Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici, spa. Při vybírání přístroje pečlivě zvažte,

Více

PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A POUŽITÍ PRO ELEKTRICKÉ PÁNVE S PODSTAVCEM

PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A POUŽITÍ PRO ELEKTRICKÉ PÁNVE S PODSTAVCEM PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A POUŽITÍ PRO ELEKTRICKÉ PÁNVE S PODSTAVCEM 16.8.2009 1 z 8 ZSL2508 OBSAH 1. INSTALACE... 2 1.1 DŮLEŽITÉ INFORMACE... 2 1.2 UMÍSTĚNÍ... 3 1.3 PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉMU PROUDU A UZEMNĚNÍ...

Více

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Bezpečnostní upozornění Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny

Více

Návod k obsluze VARNÁ DESKA. Obsah Instalace PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST PIM 740 AS PIM 750 AS PIM 750 AST.

Návod k obsluze VARNÁ DESKA. Obsah Instalace PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST PIM 740 AS PIM 750 AS PIM 750 AST. Návod k obsluze VARNÁ DESKA Obsah Instalace Ustavení Elektrické připojení Připojení plynu Štítek s údaji Specifikace hořáků a trysek PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST PIM 740 AS PIM 750 AS PIM 750

Více

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu ELEKTRICKÁ OPÉKACÍ DESKA Model: FTE9-05L, FTE9-05R FTE/C9-05L, FTE/C9-05R FTE9-10L, FTE9-10R, FTE9-10L+R FTE/C9-10L, FTE/C9-10R, FTE/C9-10L+R FTE7-05L, FTE7-05R

Více

Návod k použití MS 70001 S-354-01

Návod k použití MS 70001 S-354-01 Návod k použití MS 70001 S-354-01 2 Kráječ je určen pro použití v domácnosti. Spotřebič používejte jen pro zpracování množství a v časech běžných pro domácnost. Spotřebič nevyžaduje údržbu. Návod k použití,

Více

POPIS VÝROBKU AKP 230 CZ

POPIS VÝROBKU AKP 230 CZ AKP 230 CZ Poslední úroveň První úroveň Hliníkový plech na moučníky: Hluboký plech: PŘÍSLUŠENSTVÍ POPIS VÝROBKU 1. Ovládací panel 2. Chladicí ventilátor (není vidět) 3. Horní topné těleso 4. Topné těleso

Více

Návod k použití. odsavač par CTB 6407

Návod k použití. odsavač par CTB 6407 Návod k použití odsavač par CTB 6407 2 Obsah Rady a pokyny 4 Parametry 5 Montáž 6 Obsluha 8 Údržba 9 Ochrana zdraví a životního prostředí Symbol na výrobku nebo na obalu upozorňuje na skutečnost, že materiál

Více

Model: AH 50.1 T AH 60 T AH 61 T AH 62 T

Model: AH 50.1 T AH 60 T AH 61 T AH 62 T Model: AH 50.1 T AH 60 T AH 61 T AH 62 T Instrukce pro uživatele Obsah AH 50.1 T AH 60 T AH 61 T AH 62 T Instalace Obecně Bezpečnostní opatření Instrukce pro instalaci Připojení k elektrické síti Instalace

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BL150

NÁVOD K POUŽITÍ BL150 NÁVOD K POUŽITÍ BL150 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén, atd. ) a zlikvidujte je podle místních

Více

CAFETIERE_SUBITO_NC00018368_CAFETIERE_SUBITO_NC00018368 09/09/10 16:36 Pa CS SK HU PL SL SR BS BG RO HR RU UK ET LT LV

CAFETIERE_SUBITO_NC00018368_CAFETIERE_SUBITO_NC00018368 09/09/10 16:36 Pa CS SK HU PL SL SR BS BG RO HR RU UK ET LT LV CS SK HU PL SL SR BS BG RO HR RU UK ET LT LV Česky Popis a Víko b Nádrž c Držák filtru d Ohřívací destička e Tlačítko zapnout/vypnout nebo ovládací panel f Odměrná lžíce g Konvice nebo izolovaná nádoba

Více

Odsavač par CFT 61, 62. Návod k použití

Odsavač par CFT 61, 62. Návod k použití Odsavač par CFT 61, 62 Návod k použití 1 POPIS Odsavač může být nainstalován ve filtračním provedení nebo provedení s odtahem. Filtrační verze (obr. 1): Odsavač nasává kuchyňské výpary, přečistí je přes

Více

Vestavný vařič. Obsah DZ 20 (IX)/HA DZ 20 S GH/HA DZ 10ST GH/HA DZ 20S (IX)/HA DZ 2VS (IX)/HA ELEKTRO-PLYN

Vestavný vařič. Obsah DZ 20 (IX)/HA DZ 20 S GH/HA DZ 10ST GH/HA DZ 20S (IX)/HA DZ 2VS (IX)/HA ELEKTRO-PLYN Vestavný vařič ELEKTRO-PLYN Obsah Návod k použití Instalace, 10 Používání, 10 Údržba, 10 DZ 20 (IX)/HA DZ 20 S GH/HA DZ 10ST GH/HA DZ 20S (IX)/HA DZ 2VS (IX)/HA Pokyny pro instalaci Instalace, 12 Připojení

Více

Pokyny pro použití SPORÁK S TROUBOU. Obsah

Pokyny pro použití SPORÁK S TROUBOU. Obsah Pokyny pro použití SPORÁK S TROUBOU G B HU RO English, 1 Magyar, 12 Română, 24 BU Cesky, 5 Български,45 KG21S/HU KNG21S/HU Obsah Instalace, 6-9 Ustavení a vyrovnání do vodorovné polohy Elektrické zapojení

Více

Kuchyňský odsavač par DIC 2440. Návod k obsluze

Kuchyňský odsavač par DIC 2440. Návod k obsluze Kuchyňský odsavač par DIC 2440 Návod k obsluze 2 Před instalaci a použitím spotřebiče si prosím důkladně přečtěte tento návod k obsluze. Vážený zákazníku, doufáme, že Vám tento výrobek, vyrobený v moderních

Více

Detailní pohled. . Analogový programátor doby zahájení/ukonèení peèení (pouze u vybraných modelù). D 2

Detailní pohled. . Analogový programátor doby zahájení/ukonèení peèení (pouze u vybraných modelù). D 2 PIZZA max 80 0 00 60 Gratulujeme Vám k nákupu zaøízení znaèky Ariston. Toto zaøízení je velice spolehlivé a jeho obsluha jednoduchá. Doporuèujeme Vám pøeèíst si tento návod k obsluze. Zajistíte tak perfektní

Více

PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST

PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST Varná deska Návod k instalaci a použití PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST Varná deska Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste

Více

GAMAT Návod k obsluze

GAMAT Návod k obsluze GAMAT Návod k obsluze Konvekční kamna RGA 35/373 RGA 50/471 RGA 50/473 CZ NO 18/06 OBSLUHA Topidlo je vybaveno plynoventilovou kombinací italské firmy SIT s indikací nebo bez indikace.hoření 1. Zapnutí

Více

ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ EKOLOGICKÝ VHODNÁ LIKVIDACE OBSAH. Upozornění: Před provedením výměny žárovky odpojte vždy přístroj ze sítě.

ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ EKOLOGICKÝ VHODNÁ LIKVIDACE OBSAH. Upozornění: Před provedením výměny žárovky odpojte vždy přístroj ze sítě. 2 19 EKOLOGICKÝ VHODNÁ LIKVIDACE OBSAH ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů Brandt, s výjimkou dřevěných materiálů, jsou recyklovatelné,

Více

Návod na pouzití CDP 4609/CDP 4609X

Návod na pouzití CDP 4609/CDP 4609X Návod na pouzití CDP 4609/CDP 4609X 7 13 12 11 10 9 1 2 3 4 5 6 7 8 1) Tlačítko odloženého startu: stisknutím tlačítka nastavíte odložený start mytí. 2) Tlačítko Start/Reset: stisknutím tohto tlačítka

Více

VÝSUVNÝ ODSAVAČ PAR R-3005

VÝSUVNÝ ODSAVAČ PAR R-3005 Návod k použití VÝSUVNÝ ODSAVAČ PAR R-3005 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

PH 741 RQO GH PH 750 RT GH PH 760 RF PH 760 RF GH PZ 760 RF

PH 741 RQO GH PH 750 RT GH PH 760 RF PH 760 RF GH PZ 760 RF PH 741 RQO GH PH 750 RT GH PH 760 RF PH 760 RF GH PZ 760 RF Plynový sporák Návod k instalaci a obsluze PH 741 RQO GH PH 750 RT GH PH 760 RF PH 760 RF GH PZ 760 RF Plynový sporák Návod k instalaci a obsluze

Více

12.4.2007 1 z 16 5410.296.00

12.4.2007 1 z 16 5410.296.00 12.4.2007 1 z 16 5410.296.00 A E ROZMĚRY PŘÍSTTROJE A UMÍSTĚNÍ PŘÍVODŮ připojení vody Ø 12 mm připojovací svorka pro přívod elektrického proudu 12.4.2007 2 z 16 5410.296.00 OVLÁDACÍ KOHOUT PRO NAPLŇOVÁNÍ

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI VESTAVNÉ ELEKTRICKÉ TROUBY KT 670 DX, KT 668 DX NO 37/06 VŠEOBECNÉ INFORMACE Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral náš spotřebič. Prosíme, před použitím spotřebiče

Více

SF6922PPZ Novinka. Victoria. HORKOVZDUŠNÁ TROUBA, 60CM CREME Nerez estetika Energetická třída A. LCD display Rotační knoflíky

SF6922PPZ Novinka. Victoria. HORKOVZDUŠNÁ TROUBA, 60CM CREME Nerez estetika Energetická třída A. LCD display Rotační knoflíky SF6922PPZ Novinka HORKOVZDUŠNÁ TROUBA, 60CM CREME Nerez estetika Energetická třída A LCD display Rotační knoflíky VLASTNOSTI/ VOLBY/ TEPLOTA 9 funkcí vaření "Pizza" funkce Čistící funkce: Vapor clean Další

Více

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD RCOT2001 230V~50Hz 2000W CZ Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD S21 M05 Y2013 CZ NÁVOD K POUŽITÍ Ujistěte se, že přívod vzduchu a výstupní otvory nejsou blokovány. Aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí

Více

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o.

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. PŘENOSNÁ SUŠÁRNA SVAŘOVACÍCH ELEKTROD PKS13 ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o., Rybářská 56, 280 35 Kolín II tel.:321724628, 321720240 fax: 321722710 e-mail: elektroteplo@elektroteplo.cz

Více

Destilační přístroj MDist 4 Návod k použití

Destilační přístroj MDist 4 Návod k použití Obsah dodávky: Destilační přístroj MDist 4 Návod k použití Destilační přístroj s krytem Filtrační nádobka Aktivní uhlí (6x) Použití: Efektivní a rychlá výroba destilované vody. Popis činnosti Voda je v

Více

Odsavač par CFT 610, 620, 62, 92. Návod k použití

Odsavač par CFT 610, 620, 62, 92. Návod k použití Odsavač par CFT 610, 620, 62, 92 Návod k použití 1 INSTLCE Odsavač je dostupný ve verzi s odtahem (vzduch je odváděn z místnosti ven) nebo ve filtrační verzi (vzduch cirkuluje v místnosti). 1) Následující

Více

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA PHS 602 PHS 611 SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu.

Více

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu ELEKTRICKÁ VODNÍ LÁZEŇ Model: BME9-05 BME9-10 BME7-05 BME7-10 H 366501 (1) BME9-05 Obr. 1 E : P ř i p o j e n í e l e k t ř i n y A : E: Připojení elektřiny

Více

Návod k použití. Odsavač par. Obsah. Česky SL 16 (WH)/HA SL 16 (BK)/HA SL 16 IX/HA SL 16 P IX/HA 7HSL 6 CM IX RU/HA 7HSL 6 CM WH RU/HA

Návod k použití. Odsavač par. Obsah. Česky SL 16 (WH)/HA SL 16 (BK)/HA SL 16 IX/HA SL 16 P IX/HA 7HSL 6 CM IX RU/HA 7HSL 6 CM WH RU/HA Návod k použití Odsavač par CZ Česky Obsah SL 16 (WH)/HA SL 16 (BK)/HA SL 16 IX/HA SL 16 P IX/HA 7HSL 6 CM IX RU/HA 7HSL 6 CM WH RU/HA Instalace...5 Instalace Ovladače Údržba...7 Čištění Čištění tukových

Více