STANOVY eského svazu ochránc pírody

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY eského svazu ochránc pírody"

Transkript

1 STANOVY eského svazu ochránc pírody 1. Poslání a cíle Svazu 1 1. eský svaz ochránc pírody (dále jen Svaz) je dobrovolné sdružení fyzických a právnických osob, které spojuje aktivní zájem o ochranu pírody a životního prostedí. Ve své innosti se ídí právním ádem eské republiky a svými Stanovami a s mrnicemi. 2. Svaz je právnickou osobou a vykonává innost v souladu se svým posláním. 2 Svaz psobí na území celé eské republiky. Sídlem jeho ústedních orgán je Praha 2, Uruguayská 7. 3 Posláním Svazu je ochrana a obnova pírody, krajiny a životního prostedí, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života. Toto poslání napluje Svaz zejména tím, že a) obhajuje právo oban na zdravé životní prostedí, napomáhá zajišovat právo oban na vasné a úplné informace o stavu životního prostedí a pírodních zdroj, b) se zapojuje do tvorby zákon a ostatních obecn závazných právních pedpis a jiných dokument v oblasti ochrany pírody a životního prostedí a zaujímá k nim stanoviska, c) se podílí na projednávání zámr v oblasti územního plánování, vytváení územních systém ekologické stability, posuzování vlivu na životní prostedí, a dalších koncepních dokument, úastní se správních ízení týkajících se ochrany pírody a životního prostedí, d) podílí se na innostech v ochran pírody a životního prostedí, které vyplývají z píslušných mezinárodních úmluv zavazujíc ích R, e) provádí aktivní odbornou, vzdlávací a výchovnou innost, zvláštní draz klade na výchovu dtí a mládeže, f) vede své leny i ostatní obany k aktivním ochranáským formám pobytu v pírod a v rámci svých možností k tomu vytváí podmínky, g) podílí se, pedevším ve spolupráci s orgány státní správy ochrany pírody a krajiny eské republiky, na zajištní pée o všechny kategorie chránných území, památné stromy, pírodní parky, významné krajinné prvky, o zvlášt chránné a vzácné druhy rostlin a živoich, h) vyhledává hodnotné a významné ásti pírody a krajiny a navrhuje je k ochran, podílí se na výkonu služby stráže pírody, i) pomáhá udržovat a obnovovat historické struktury krajiny a propagovat ekologicky vhodný zpsob života, j) podílí se na ochran a obnov kulturních památek a ostatních doklad kulturního bohatstv í naší vlasti, k) provádí ediní, propaganí a osvtovou innost, l) spolupracuje s tuzemský mi, zahraniními i mezinárodními organizacemi, jednotlivci a iniciativami, které se zabývají ochranou pírody a životního prostedí, a to zejména v oblastech hraniních chránných území a ochrany migrujíc ích druh, m) získává do vlastnictví i nájmu nemovitosti významné z hlediska ochrany pírody a pée o životní prostedí i pro úely zajištní své innosti, n) provádí hospodáskou innost zejména v oblasti pée o pírodu a životní prostedí, a to pedevším k zajištní prostedk pro naplnní svého poslání a výše uvedené innosti. 2. lenství ve Svazu 4 Formy lenství 1. lenství ve Svazu se rozlišuje podle subjekt na lenství v základní organizaci, individuální a kolektivní. 2. Fyzická osoba mže být lenem Svazu od 7 let. 3. Zvláštními formami lenství v základní organizaci jsou a) rodinné lenství, - 1 -

2 b) lenství dtí v kolektivech mladých ochránc pírody (dále též jen MOP ) [ 12 odst. 4 pís m. d)]. Podmínkou vzniku rodinného lenství je zájem o lenství alespo dvou osob z jedné rodiny, z nichž nejmén jedna je starší 18 let. 4. len Svazu, který není organizován v žádné ZO, je lenem individuálním. 5. Kolektivním lenem mže být právnická osoba, pop. fyzická osoba oprávnná k podnikání, zastupovaná svým vedoucím, pop. jiný m poveným zástupcem, který je oprávnn jednat jejím jménem. 5 Vznik lenství 1. lenství fyzické osoby: a) vzniká zaplacením lenského píspvku a registrací u ÚV R v pípad individuálního lenství, b) v základní organizaci (dále jen ZO) vzniká rozhodnutím lenské schze na základ pihlášky do ZO a zaplacením lenského píspvku okamžikem registrace u ÚVR. 2. Kolektivní lenství vzniká uzavením písemné dohody subjektu, který mže být kolektivním lenem s kteroukoli složkou Svazu, která má právní subjektivitu. 3. estné lenství mohou výjimen udlit orgány Svazu. 4. U len Svazu mladš ích 15 let se ke vzniku vyžaduje písemný souhlas zákonného zástupce. 6 Práva a povinnosti len 1. Individuální len Svazu: a) má právo - pedkládat vlastní návrhy, podnty a iniciativy, kritické pipomínky, - úastnit se svazových akcí, - požívat lenských výhod a poct Svazu, b) je povinen - zaplatit lenský píspvek na píslušný rok v termínu stanoveném Ústední výkonnou radou (dále jen ÚV R), - dodržovat Stanovy, podporovat programové cíle Svazu. 2. len ZO má krom uvedených práv a povinností lena Svazu právo rozhodovat hlasováním, volit, a to pokud je starší 15 let, a být volen, pokud je starší 18 let, do všech orgán Svazu, není-li dle usnesení ZO lenem s hlasem poradním ( 13, odst. 4 pís m. a). lenský píspvek platí len ZO prostednictvím své ZO. Další práva a povinnosti lena ZO i jiných svazových orgán stanoví lenská schze ZO i píslušný svazový orgán. 3. Práva a povinnosti kolektivního lena vyplývají z písemné dohody o kolektivním lenství. Práva a povinnosti len MOP stanov í smrnicí ÚV R. 4. estný len je zproštn povinnosti platit lenský píspvek. Ostatní práva a povinnosti se ídí dle ostatních odstavc tohoto paragrafu. 5. Svaz poskytuje morální a právní ochranu lenm postihovaným za jejich postoje a innost v oblasti životního prostedí a ochrany pírody, jež jsou v souladu se Stanovami Svazu. Svaz v této oblasti psobí i preventivn. 6. V pípad rodinného lenství mají práva a povinnosti dle odst. 1 všichni pihlášení lenové rodiny. Podrobnosti o rodinném, estném, kolektivním a individuálním lenství stanoví ÚVR smrnic í. 7 Zánik lenství 1. lenství ve Svazu zaniká: a) vystoupením ze Svazu, b) pravomocným rozhodnutím píslušného orgánu základní organizace nebo Svazu o vylouení nebo odntí b) estného lenství ( 8 odst. 9), c) zánikem Svazu. 2. lenství fyzické osoby dále zaniká nesplnním základní lenské povinnosti zaplatit lenský píspvek nebo úmr tím. 3. Kolektivní lenství dále zaniká zpsoby uvedenými v písemné dohod o kolektivním lenství

3 4. Rodinné lenstv í zaniká i okamžikem, kdy není splnna podmínka 4 odst. 3. Mže však dojít k pechodu na jinou formu lenství. 8 Disciplinární odpovdnost len Svazu 1. len Svazu je disciplinárn odpovdný za disciplinární pestupek. 2. Disciplinárním pestupkem se rozumí a) zavinné porušení povinností stanovených právními pedpisy o ochran pírody, životního prostedí nebo ochran zvíat, b) úmyslný trestný in, nebo c) závažné nebo optovné zavinné porušení Stanov. 3. Za disciplinární pestupek lze lenovi Svazu uložit nkteré z následujících disciplinárních opatení: a) napomenutí, b) vylouení ze základní organizace (Svazu) nebo odntí estného lenství. Vylouení ze základní organizace (Svazu) nebo odntí estného lenství má za následek ztrátu zpsobilosti stát se znovu lenem Svazu po dobu následujíc ích tí let. Orgán píslušný podle odstavce 9 k rozhodování o dis ciplinárním pestupku mže ve svém rozhodnutí uvedenou dobu zkrátit. 4. Disciplinární opatení vylouení ze základní organizace (Svazu) nebo odntí estného lenství lze uložit pouze v pípad úmyslného závažného nebo optovného disciplinárního pestupku. 5. Od uložení disciplinárního opatení je možné upustit, jestliže je zejmé, že samotné projednání disciplinárního pestupku povede k náprav. 6. Disciplinární pestupek nelze projednat, jestliže uplynula lhta dvou let od jeho spáchání nebo od pravomocného rozhodnutí píslušného orgánu veejné moci, kterým byla vyslovena vina za pestupek nebo za trestný in. 7. Disciplinární pestupky len Svazu projednávají disciplinární komise základních organizací nebo Ústední disciplinární komise na základ písemných podnt len Svazu. 8. O tom, zda se len Svazu dopustil disciplinárního pestupku, a o uložení disciplinárního opatení rozhoduje a) lenská schze základní organizace na základ návrhu disciplinární komise základní organizace, b) Ústední výkonná rada na základ návrhu Ústední disciplinární komise. K pijetí rozhodnutí o disciplinárním pestupku, kterým se ukládá disciplinární opatení vylouení ze základní organizace (Svazu) nebo odntí estného lenství, je teba souhlasu típtinové vtšiny všech len lenské schze základní organizace nebo Ústední výkonné rady. 9. Ústední výkonná rada vydá smrnici, která stanoví dalš í pravidla postupu pi projednávání a rozhodování o disciplinárních pestupcích len Svazu (disciplinární ád). 9 inovníci Svazu 1. inovníkem orgán Svazu mže být zvolen jen len ZO starší 18 let. 2. Do funkc í jsou lenové ZO voleni píslušným orgánem Svazu. inovník se mže své funkce vzdát nebo mže být z funkce odvolán tím orgánem, který jej zvolil. 3. Statutárním zástupcem organizaní složky Svazu s právní subjektivitou je pedseda. Statutárním orgánem ÚV R je pedseda Svazu. Je-li k platnosti právního úkonu pedepsána písemná forma, je teba podpisu nejmén dvou oprávnných osob. Provádcí pedpisy orgán Svazu mohou stanovit, v jakém rozsahu a za jakých podmínek mohou jménem Svazu jednat i ostatní lenové tchto organizaních složek. 4. inovník odpovídá za svou innost ve funkci tomu orgánu, který jej zvolil. inovník ústedních orgán Svazu nesmí být v pracovním pomru k tmto orgánm. 5. Konflikt zájm i podjatost inovník v rámci jednotlivých organizaních složek SOP eší jednací ády tchto složek. 3. Dti a mládež ve Svazu Souástí innosti Svazu je práce s dtmi a mládeží

4 2. Dti a mládež pracují ve Svazu zejména v MOP pi organizaních složkách Svazu s právní subjektivitou. Vedoucí MOP mus í splovat podmínky kladené na inovníka Svazu. Bližší podmínky upraví ÚVR s mrnicí. 4. Organizaní struktura, organizaní složky a základní principy innosti Organizaní struktura Svazu: a) základní organizace, b) územní a zájmové složky s právní subjektivitou, c) ústední orgány. 2. ZO se mohou na základ písemné s mlouvy sdružovat a vytváet územní a zájmové složky, jež mají právní subjektivitu. Územní a zájmová složka musí sdružovat nejmén ti základní organizace. 3. Pokud chce územní orgán urité územn správní jednotky používat v názvu oznaení této územní jednotky a zastupovat zájmy Svazu v rámci této územní jednotky, mus í sdružovat nadpoloviní vtšinu (dále, pokud není uvedeno jinak, jen vtšina) ZO v této územní jednotce registrovaných. 4. ZO mže být sdružena i ve více územních a zájmových složkách. Bližší podmínky upraví ÚV R smrnic í. 5. innost všech svazových orgán je založena na principu vnitrosvazové demokracie, která se uplatuje zejména tím, že: a) všechny orgány se volí zdola nahoru, b) všechny orgány jsou usnášeníschopné, je-li pítomna vtšina k hlasování oprávnných len i delegát, c) veškerá rozhodnutí se pijímají vtšinou hlas pítomných, pokud Stanovy výslovn nevyžadují vtšinu jinou; v pípad rovnosti hlas rozhoduje hlas pedsedajícího, jednotliv í inovníci mohou rozhodovat samostatn jen ve stanoveném rozsahu, d) pijaté usnesení je závazné pro všechny leny Svazu, kteí jsou v psobnosti orgánu, jenž usnesení pijal, e) závažné problémy pedkládají orgány ped pijetím rozhodnutí k posouzení lenské základn, f) orgán odpovídá za svou innost té složce Svazu, kterou byl ustanoven, g) len kontrolní a revizní komise (dále jen KRK), pop. revizor, nesmí být souasn lenem jiného voleného or gánu na témž stupni, ani lenem KRK na nejblíže vyšším stupni, h) všichni inovníci jsou odvolatelní orgány, které je zvolily. 6. Volby do ústedních orgán jsou tajné. Zpsob voleb do orgán v základních organizac ích uruje lenská schze. Zpsob voleb do územních a zájmových orgán je dán písemnou smlouvou sdružených ZO. Volební období je tíleté. Poklesne-li bhem volebního období poet len voleného orgánu pod hranici 70 % plného stavu, mus í být provedena doplujíc í volba. 7. Organizaní složky Svazu s právní subjektivitou mohou pijímat profesionální pracovníky i zizovat profesionální aparáty k plnní svých úkol. 8. Všechny organizaní složky Svazu sledují ve své innosti poslání Svazu podle 3 a nesmjí vyvíjet innosti, které by z tohoto poslání zejm vyboovaly. 12 Svazové aktivity 1. K zabezpeení úkol Svazu vyhlašují volené orgány programy, projekty, kampan a dalš í aktivity (dále jen aktivity). 2. Celosvazové aktivity vyhlašuje ÚVR. Regionální aktivity vyhlašují územní a zájmové orgány Svazu a ZO, místní aktivity základní organizace. Na aktivitách se mohou podílet i státní orgány a instituce, samosprávy obcí i jiné práv nické a fyzické osoby tuzemské i zahraniní. 3. K zajištní vyhlášených aktivit mohou volené orgány zizovat poradní, pracovní a koordinaní aktivy a pracovní skupiny (kluby, rady, sekce apod.) doasného nebo i trvalého charakteru a též stanovit odborného odpovdného garanta. 4. K plnní nkterých zvláštních funkcí jsou v rámci Svazu zizována úelová zaízení a složky. Jejich innost zajišují píslušné základní organizace nebo územní a zájmové složky s právní subjektivitou. Úelovými za ízeními a slož kami pedevším jsou a) regionální centra SOP, - 4 -

5 b) Ekocentra SOP, c) stanice pro handicapované živoichy SOP, d) kolektivy MOP e) pozemkové spolky. 5. Regionální centra SOP se zizují k zajištní lepší koordinace všech inností složek Svazu v rámci region a k posilování dobrého jména SOP v regionu navenek. Ekocentra SOP se zizují k zajištní ekologické výchovy, osvty, vzdlávání a propagace. Stanice pro handicapované živoichy SOP se zizují k zajištní pée o voln žijící živoichy, neschopné v dsledku zranní nebo jiných okolností samostatné existence v pírod. Kolektivy MOP se zizují k zajištní ekologické výchovy dtských len SOP. 6. Podmínky pro zizování a innost úelových zaízení a složek, jakož i podrobnosti o jejich úkolech a funkcích stanov í ÚVR s mrnic í. 7. Svaz vykonává na základ usnesení Snmu funkci Národního pozemkového spolku s celostátní psobností. 8. Základní organizace nebo územní a zájmové složky s právní subjektivitou, který m ÚVR udlí akreditaci, vykonávají funkci pozemkových spolk ve smyslu tchto Stanov. Za obdobných podmínek mže ÚV R udlit akreditaci i subjektm mimo Svaz. 9. Funkce pozemkových spolk, jakož i Národního pozemkového spolku spoívá v ochran a obnov kulturního a pírodního bohatstv í eské republiky prostednictvím nabývání a výkonu vlastnických nebo jiných práv k pozemkm a stavbám významným z kulturního nebo pírodovdeckého hlediska. 10. Pozemky a stavby regionálního, národního nebo mezinárodního významu v péi pozemkových spolk mže ÚVR na jejich návrh certifikovat. Certifikac í ÚVR garantuje ádnou údržbu tchto nemovitostí. 11. Podmínky pro zizování a innost pozemkových spolk a Národního pozemkového spolku, jakož i kritéria akreditac í a certifikac í stanoví ÚVR smrnicí. 12. Certifikované nemovitosti v majetku Svazu, jakož i nemovitosti vykoupené v rámci veejných sbírek, prohlašuje Svaz za nezcizitelné. O z mn vlastnictví tchto nemovitostí mže ve výjimených pípadech rozhodnout Snm. 5. Základní složky Svazu a jejich orgány 13 Základní organizace 1. ZO se ustavují podle územního nebo zájmového pr incipu. 2. ZO vzniká usnesením ustavující schze. Pro ustavení a trvání ZO je teba nejmén 5 osob starších 18 let. Její ustavení podléhá povinné registraci u ÚVR. V rámci registrace pidlí ÚVR ZO registraní íslo, které není povinnou souástí názvu ZO. Usnesení o ustavení ZO nabývá úinnosti až okamžikem registrace ZO u ÚVR. Bližší podmínky upraví ÚVR s mrnic í. 3. Orgány základní organizace jsou a) lenská schze, b) výbor ZO, c) kontrolní a revizní komise (revizor). 4. lenská schze je nejvyšším orgánem ZO. Svolává ji výbor nejmén jednou ron (vetn schze výroní) s nejmén dvoutýdenním pedstihem. lenská schze zejména: a) projednává všechny otázky innosti ZO vetn lenských záležitostí, rozhoduje o nich, uruje ostatní povinnosti a práva pro jednotlivé formy lenství, mže stanovit lenství s hlasem rozhodujíc ím a poradním, p ípadn ekací lhtu pro pijetí do Z O, b) projednává a schvaluje zprávu o innosti výboru za období od pedcházející lenské schze, c) kontroluje práci výboru ZO, KRK (revizora) a podle poteby je dopluje volbou, d) zizuje komise, p ípadn dalš í pracovní a iniciativní aktivy, e) má právo ukládat úkoly výboru ZO, KRK (revizorovi), ostatním komis ím, aktivm i každému ze svých len, f) rozhoduje o provádní hospodáské innosti, g) zizuje MOP a zájmové kluby, zajišuje jejich innost, jmenuje a odvolává inovníky odpovdné za innost MOP, h) udluje pocty, i) navrhuje a volí své zástupce i delegáty do jiných orgán Svazu, - 5 -

6 j) típtinovou vtšinou všech svých len rozhoduje o zrušení ZO. 5. Výroní lenská schze se koná jedenkrát ron. Její úloha je obdobná jako bžné lenské schze, navíc však a) hodnotí innost za uplynulý kalendání rok a schvaluje plány na následujíc í kalendání rok, b) projednává a schvaluje zprávu o hospodaení, zprávu KRK (revizora) a inventarizaní zprávu, c) schvaluje plán innosti ZO a její rozpoet na píslušný rok, d) nejmén jednou za ti roky volí pro urené volební období výbor ZO, KRK (revizora). 6. Výbor ZO je nejmén tílenný. Tvoí jej pedseda, hospodá a další lenové (nap. místopedseda, jednatel). lenská schze mže rozhodnout o pímé volb jednotlivých i všech inovník výboru. Za svou innost výbor zodpovídá lenské schzi. Za hospodaení ZO jsou odpovdni pedseda a hospodá. 7. Výbor ZO dle usnesení lenských schzí zejména a) ídí innost a hospodaení ZO v období mezi jednotlivými lenskými schzemi v souladu se Stanovami a s mr nicemi ÚV R a ústední kontrolní a revizní komise (dále jen ÚKRK), b) zajišuje innost v jednotlivých oblastech i konkrétní akce, c) zpracovává a zajišuje potebnou dokumentaci ZO, d) koordinuje, pop. ídí innost komis í a dalších pracovních a iniciativních aktiv, e) zajišuje provádní hospodáské innosti, f) ukládá úkoly lenm výboru a zamstnancm ZO, g) registruje MOPy pi ZO a zajišuje jejich innost zejména po stránce materiální. Výbor se schází dle poteby i dle rozhodnutí lenské schze. 8. Povinností ZO je každoron do konce bezna píslušného roku zaslat ÚVR pehled o innosti ZO v uplynulém roce, vetn zmn v registraci u ÚVR, a odvody z lenských píspvk za rok stávající. Na základ tohoto pehledu a odvodu z lenských píspvk vystaví ÚV R registraní list, který má platnost do 31. bezna roku následujícího. 9. ZO zaniká: a) rozhodnutím lenské schze o zrušení ZO za podmínky, že ped tím došlo k úplnému majetkovému vypoádání dle 20 odst. 4, jinak je toto rozhodnutí od poátku neplatné. ZO zaniká ke dni uvedenému v rozhodnutí, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí bylo pijato. ÚVR následn zruší registraci ZO ke dni, kdy se o zániku prokazateln dozvdla. b) rozhodnutím ÚVR v p ípadech: - klesne-li poet len Z O pod 5 osob starších 18 let - ZO nesplní povinnost podle odstavce 8 a to ani po dvou písemných upomínkách, nejpozdji však v termínu do konce p íslušného kalendáního roku c) ÚVR mže rozhodnout o zániku Z O jestliže: - ZO vyvíjí innost, která je v rozporu s právními pedpisy nebo dobrými mravy, a poškozuje tím dobré jméno Svazu - ZO vyvíjí innost, která je v rozporu se Stanovami d) zánikem Svazu 10. Zániku ZO podle odstavce 9 pís m. b) a c) pedchází její zrušení a majetkové vypoádání dle 20 odst. 4. K pijetí rozhodnutí ÚVR o zrušení a zániku ZO je teba souhlasu típtinové vtšiny všech jejích len. Je-li pochybnost o platnosti zániku ZO dle odst.9 písm.b), z dvodu chybjíc ího rozhodnutí ÚVR, má se za to, že rozhodnutí ÚVR o zániku ZO bylo uinno ke tystému dni, následujíc ímu po nesplnní povinnosti ZO podle odst. 8. Tímto není doteno právo domáhat se zrušení tohoto rozhodnutí u soudu, pokud by byl zánik v rozporu s díve platnými pedpisy, ani právo na vydání neoprávnného majetkového prospchu, pokud neprobhlo majetkové vypoádání dle 20 odst Ústední orgány 1. Ústedními orgány Svazu jsou a) Snm, b) Ústední výkonná rada (ÚV R), c) Ústední kontrolní a revizní komise (ÚKRK). 2. Nejvyšším orgánem Svazu je Snm, který je tvoen delegáty volenými na základ volebního ádu navrženého ÚVR a schváleného Snmem

7 3. Snm se koná jednou za tíleté volební období, zpravidla do konce prvního pololetí. Termín a místo konání Snmu stanoví a Snm svolává ÚVR. Mimoádný Snm svolá ÚVR do tí msíc ode dne, kdy se na tom usnese, nebo kdy o to písemn požádá alespo jedna tetina ZO registrovaných ve Svazu. 4. V pípad, že se ádn svolaný Snm nesejde usnášeníschopný, neopakuje se a je nutno splnit pedepsané podmínky pro konání nového Snmu. V pípad, že se nesejde usnášeníschopný mimoádný Snm svolaný na základ usnesení ÚVR za úelem uvedení Stanov nebo jejich zmny do souladu s právními pedpisy, svolá ÚVR bez zbyteného odkladu nový Snm, který je usnášeníschopný v tom potu, v jakém se sejde. 5. Snm rozhoduje o nejdležitjších svazových otázkách tím, že a) projednává a schvaluje zprávu o innosti a hospodaení ÚVR a zprávu ÚKRK za volební období, b) uruje cíle a úkoly Svazu, c) pijímá základní programové dokumenty Svazu a zásadní stanoviska k závažným ekologický m problémm, d) volí a odvolává pedsedu Svazu, e) volí a odvolává ÚV R, f) volí a odvolává pedsedu a dalš í leny ÚKRK, g) uruje výši a zpsob placení lenských píspvk všech forem lenství, h) schvaluje symboliku Svazu a stanovuje svazové pocty, i) pijímá, pop. mní Stanovy, a to dvoutetinovou vtšinou hlas pítomných delegát. 6. ÚVR je tvoena pedsedou Svazu a volený mi inovníky Svazu, piemž alespo dv tetiny jsou voleny na principu územním v souladu s platným volebním ádem. 7. ÚVR je výkonný m orgánem Svazu a odpovídá za svou innost Snmu. 8. ÚVR zejména a) projednává a schvaluje zprávu o innosti a hospodaení ÚVR a bere na vdomí zprávu ÚKRK za píslušný rok, b) pijímá rozpoet a schvaluje závrený úet ÚVR za píslušný rok, c) vyhlašuje celosvazové aktivity, stanoví konkurzní pravidla ÚVR, d) uruje cíle a úkoly Svazu pro píslušný rok, e) pijímá zásadní stanoviska k závažným ekologickým problémm, f) vydává smrnice provádjící Stanovy, g) provádí výklad Stanov a vydává potebná doporuení, h) udluje celosvazové pocty, i) stanoví smrnicí píslušnost a pravomoci svých jednotlivých inovník a pijímá svj jednací ád, j) zizuje Kancelá ÚV R za úelem profesionálního zajištní innosti a úkol svých i ostatních ústedních orgán Svazu, k) zastupuje Svaz navenek, zejména pi jednání se státními orgány a v zahraniních vcech, l) koordinuje innost všech ostatních složek Svazu, m) shromažuje a zpracovává potebnou dokumentaci, n) rozhoduje o registraci, pop. o zrušení registrace ZO a územních a zájmových složek s právní subjektivitou, o) rozhoduje o zrušení ZO a územních a zájmových složek s právní subjektivitou, p) provádí konzultaní, poradní a metodickou pomoc a službu vi všem složkám Svazu, q) zizuje své komise a další orgány, r) mže jmenovat a odvolávat estnou radu významných osobností. estná rada pomáhá rozvíjet a propagovat innost a zájmy Svazu a pispívá k jeho reprezentaci. ÚVR upraví psobnost a organizaci estné rady smr nicí, s) mže zídit ze len ÚVR pedsednictvo, které plní úkoly z povení ÚVR, t) provádí všechny ostatní innosti, které nejsou výslovn sveny do pravomoci jiného ústedního orgánu Svazu. 9. Podrobnosti o Kancelái ÚVR, o komisích a dalších orgánech ÚVR, jejich názvech, struktue, úkolech a pravomocech stanoví ÚVR s mrnic í

8 15 Kontrolní a revizní komise 1. KRK se volí ve všech organizaních složkách Svazu s právní subjektivitou. V ZO i v územní i zájmové složce mže být místo KRK volen revizor. 2. KRK odpov ídají za svou innost tm orgánm, které je zvolily. Úkolem a posláním KRK je a) kontrolovat plnní veškeré innosti Svazu na úrovni píslušné složky, a to zejména s drazem na hospodaení, úelné vynakládání finanních prostedk a ochranu majetku ve vlastnictví této složky, b) vykonávat funkci disciplinární komise základní organizace ( 8 odst. 7). 3. KRK v oblasti psobnosti orgánu, který ji zvolil, provádí samostatn kontrolní a revizní innost v souladu se smrnicí ÚKRK o kontrolní a revizní innosti. 4. KRK pi své innosti nezasahují do pravomoci píslušných volených orgán. Ve své innosti se ídí Stanovami, s mrnicemi ÚKRK a obecn závaznými právními pedpisy. 5. Funkní období KRK (revizor) je shodné s funkním obdobím ostatních volených orgán na témže stupni. Poet len KRK urují orgány, které je volí. 6. Pedsedy a místopedsedy KRK si komise volí a odvolávají dle poteby ze svého stedu. 7. lenové KRK mají právo se zúastovat zasedání orgán na píslušném organizaním stupni s hlasem poradním. 8. KRK se scházejí dle poteby, zpravidla ve lhtách shodných s píslušným výkonným orgánem na témže stupni. Zasedání KRK svolává a ídí její pedseda. 9. KRK na všech stupních jsou povinny vést ádnou evidenci a dokumentaci o své innosti, mimo jiné též o plnní uložených opatení k náprav vetn jejich kontroly. 10. Výkonné orgány Svazu (ÚVR, výbory ZO, pop. orgány územních nebo zájmových složek s právní subjektivitou) jsou povinny zajišovat innost píslušných KRK po materiální a finanní stránce. 16 Ústední kontrolní a revizní kom ise 1. ÚKRK a) provádí kontrolní a revizní innost vi všem složkám Svazu; KRK kontrolovaného orgánu má právo zúástnit se kontrolní a revizní innosti provádné ÚKRK a povinnost poskytovat jí veškerou potebnou souinnost, b) v rozsahu své psobnosti podle pís mene a) poskytuje všem složkám Svazu poradenskou, metodickou a konzultaní službu, c) vykonává funkci Ústední disciplinární komise ( 8 odst. 7). 2. ÚKRK je oprávnna vydat smrnice k provádní kontrolní a revizní innosti. 3. Kontrola hospodaení a majetkových a finanních záležitostí ÚVR vetn její Kanceláe se provádí pímo nebo formou auditu, který projednává, zveejuje a k jeho závrm opatení navrhuje ÚKRK. 4. len ÚKRK mže ze své funkce odstoupit, oznámí-li to písemn pedsedovi ÚKRK. Pokud se len ÚKRK déle než 1 rok prokazateln neúastní innosti a jednání ÚKRK, mže pedseda ÚKRK, na návrh jiného lena ÚKRK, prohlásit jeho mandát za zaniklý. Systém kooptace Snmem zvolených náhradník za leny ÚKRK, jimž zanikl mandát, stanoví ÚKRK na svém prvním jednání a je závazný po celé funkní období. 6. Územní a zájm ové složky Svazu s právní subjektivitou Územní a zájmová složka Svazu s právní subjektivitou (dále též jen územní a zájmová složka ) vzniká na základ písemné smlouvy uzavené nejmén temi základními organizacemi. Písemná smlouva nabývá úinnosti až okamžikem registrace územní a zájmové složky u ÚVR. V písemné smlouv mus í být vymezen zpsob organizace územní a zájmové složky (zejména stanovením nejvyššího orgánu, jakož i výkonného orgánu územní a zájmové složky), financování, zastupování a další významné skutenosti v souladu se Stanovami a smrnicemi ÚVR a ÚKRK. 2. Pro všechny územní a zájmové složky platí analogicky ustanovení 13 odst Územní a zájmová složka zaniká a) rozhodnutím ÚVR dnem uvedený m v rozhodnutí, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí bylo pijato b) zánikem Svazu

9 4. Zániku územní a zájmové složky podle odstavce 3 písmene a) pedchází její zrušení s následujícím majetkovým vypoádáním. Majetkové vypoádání územní a zájmové složky se ídí ustanovením 20 odst Územní a zájmová složka se zrušuje a) rozhodnutím nejvyššího orgánu územní a zájmové složky o jejím zrušení dnem uvedeným v rozhodnutí, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí bylo pijato, b) rozhodnutím ÚVR o zrušení územní a zájmové složky dnem uvedený m v rozhodnutí, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí bylo pijato, c) klesne-li poet základních organizací sdružených v územní a zájmové složce pod ti. 6. ÚVR mže rozhodnout o zrušení územní a zájmové složky, jestliže a) územní a zájmová složka vyvíjí innost, která je v rozporu s právními pedpisy nebo dobrými mravy, a poškozuje tím dobré jméno Svazu, b) územní a zájmová složka vyvíjí innost, která je v rozporu se Stanovami, c) územní a zájmová složka nevyvíjí žádnou innost po dobu delš í než dva roky, nebo nebyly ustaveny orgány územní a zájmové složky v souladu s písemnou smlouvou, na základ které vznikla, a dosavadním orgánm skonilo funkní období ped v íce než dvma lety, d) územní a zájmová složka nesplní povinnost podle 17 odst K pijetí rozhodnutí ÚVR o zrušení územní a zájmové složky je teba souhlasu típtinové vtšiny všech jejích len. 18 Sdružení m ladých ochránc pírody SOP 1. Sdružení mladých ochránc pírody SOP (dále jen Sdružení MOP SOP ) je zájmovou složkou Svazu s právní subjektivitou, která má celostátní psobnost pro oblast práce s dtmi a mládež í v rámci Svazu. Na Sdružení MOP SOP se vztahuje ustanovení 17, pokud v 18 není stanoveno jinak. 2. Výkonným orgánem Sdružení MOP SOP je Centrum pro dti a mládež SOP (dále jen Centrum ). 3. Podrobnosti o organizaci a úkolech Sdružení MOP SOP stanoví ÚV R smrnicí. 7. Právní postavení, m ajetek, hospodaení a pracovnprávní vztahy 19 Právní subjektivita 1. Právní subjektivitu ve Svazu mají a) základní organizace, b) územní a zájmové složky s právní subjektivitou, c) Svaz jako celek (nositelem jeho právní subjektivity je ÚVR). 2. Jednotlivé složky Svazu s právní subjektivitou vzájemn neodpovídají za svá práva, povinnosti a závazky. 20 Majetek a hospodaení 1. Organizaní složka Svazu s právní subjektivitou, mže nabývat a hospodait s majetkem bez omezení v souladu s dobrý mi mravy a posláním Svazu, pokud tyto Stanovy neupravují odlišný postup pi nakládání s vybraným majetkem. 2. Movitý investiní majetek a nemovitý majetek organizaní složky Svazu, který byl poízen z dotací, dar a dalš ích forem finanní podpory jiných organizaních složek Svazu, evidovaný organizaní složkou dle obecn závazných pedpis, nesmí být peveden, zcizen ani zatížen bez pedchozího písemného souhlasu ÚVR a píslušné organizaní složky, která podporu poskytla. 3. Úkon, který by byl ze strany organizaní složky Svazu uinn v rozporu s ustanovením 20 odst. 2 je od poátku neplatný. 4. Ped zánikem organizaní složky Svazu s právní subjektivitou se provede majetkové vypoádání. Majetkové vypoádání provede likvidátor ustanovený nejvyšším orgánem organizaní složky Svazu. V pípad zrušení organizaní složky rozhodnutím ÚVR provede majetkové vypoádání likvidátor ustanovený ÚVR. Likvidátor ÚVR provede majetkové vypoádání také v pípad, že nejvyšší orgán organizaní složky neustanovil vlastního likvidátora po dobu delš í než ti msíce od zrušení organizaní složky, nebo v pípad, že likvidátor organizaní složky je po dobu delš í než ti ms íce neinný. Likvidátor nemus í být ustanoven, pokud již majetkové vypoádání probhlo jinou formou ped zánikem organizaní složky

10 5. Na jednání likvidátora pi likvidaci organizaní složky svazu se pimen vztahují píslušná ustanovení obchodního zákoníku, jako pi likvidaci obchodní spolenosti s tím, že likvidátor pedkládá závrené vyútování tomu orgánu, který jej ustanovil.stanovení odmny likvidátora je ve výluné psobnosti orgánu, který ho ustanovil. Ustanovení mus í mít písemnou formu s uvedením údaj o likvidátorovi a likvidované organizaní složce eventuáln dalš ími podrobnostmi likvidace. V pípad ustanovení likvidátora jmenovaného ÚVR z dvodu neinnosti likvidátora organizaní složky, pechází veškeré kompetence a právní povinnosti na likvidátora UVR. V pípad, že likvidátor rezignuje na svou funkci, pechází jeho kompetence a právní povinnosti až na nov jmenovaného likvidátora. Do té doby odpovídá organizaní složce za škodu vzniklou v píinné souvislosti s jeho neinností. 6. V pípad zániku Svazu provede majetkové vypoádání Svazu ústední likvidaní komise jmenovaná Snmem. Ústední likvidaní komise mus í být nejmén ptilenná. O majetkovém vypoádání organizaních složek Svazu s právní subjektivitou platí ustanovení odstavce V pípad zániku kterékoli organizaní složky Svazu s právní subjektivitou bude veškerý zbylý majetek použit pednostn pro jinou organizaní složku Svazu, není-li to možné, pak pro jiné neziskové organizace v oblasti ochrany pírody, krajiny nebo životního prostedí nebo pro obdobné vzdlávací, výchovné i památkové úely. V pípad zániku Svazu bude veškerý zbylý majetek použit pednostn pro jiné neziskové organizace v oblasti ochrany pírody, krajiny nebo životního prostedí nebo pro obdobné vzdlávací, výchovné i památkové úely. Podrobnosti o hospodaení a evidenci majetku stanov í ÚVR s mrnic í. 8. Ustanovení pechodná a závrená 21 ZO a územní a zájmové složky s právní subjektivitou registrované ke dni úinnosti tchto Stanov u ÚVR se mají za složky SOP podle tchto Stanov. 22 Svaz zanikne, usnese-li se na tom Snm nejmén dvoutetinovou vtšinou všech svých delegát. 23 Tyto stanovy byly schváleny usnesením Snmu SOP v Brn dne

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 S t a n o v y Stavebního bytového družstva Bižuterie Jablonec nad Nisou Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 ÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ l. 1 (l) Družstvo pijalo firmu: Stavební

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux ÍSLO 1/2007 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. ROK 2007 PADESÁTÉ VÝROÍ ZALOŽENÍ ZS Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 50. výroí založení našeho Svazu. Je to jist! d"vod k oslavám, ale i k zamyšlení

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem)

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem) Jáchymov Property Management, a.s. T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov, IO: 453 59 229 registrace v obchodním rejstíku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 207 S T A N O V Y obchodní spolenosti Jáchymov

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 513/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní

Více

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 Úplné znní zákona o ochran osobních údaj 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochran osobních údaj a o zmn nkterých zákon, ve znní zákona *. 227/2000 Sb., zákona *. 177/2001 Sb., zákona *. 450/2001

Více

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ZÁKON. 357/1992 Sb., o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ve znní zákona. 18/1993 Sb., zákona. 322/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb., zákona. 72/1994 Sb., zákona. 85/1994 Sb., zákona. 113/1994

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Ureno pro projekt: uební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Ing. Petra Koišáková, Ph.D. Ing. Leo Novotný Název: Inovace studijních

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU Obchodní spolenost Léebné lázn Jáchymov a. s., I: 45359229, se sídlem: Jáchymov, T. G. Masaryka 415, okres Karlovy Vary, PS 362 51, zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005

ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005 Gymnázium, Cheb, Nerudova 7 Poštovní schránka 20 350 40 Cheb ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005 ím svobodnjší má být oban a celá spolenost, tím dležitjší je,

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. kvtna 2001 o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon ve znní zákon. 477/2001 Sb.,. 76/2002 Sb.,. 275/2002 Sb.,. 320/2002 Sb.,. 356/2003 Sb.,. 167/2004 Sb.,. 188/2004 Sb.,.

Více

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW BAKALÁSKÁ

Více

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s.

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Název a charakteristika Českého svazu včelařů 1. Název sdružení je Český svaz včelařů, o.s., (dále rovněž Český svaz včelařů, ČSV, svaz).

Více

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy 11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy Barbora Slintáková Cílem této pednásky je: vymezit organizaní složky státu a státní píspvkové organizace, popsat základní principy

Více

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených I. PREAMBULE Na základ mandátu od oban eské republiky, vyjádeného pi volbách do Poslanecké snmovny Parlamentu eské republiky ve dnech 2.

Více

Státní závrené zkoušky. Magisterské

Státní závrené zkoušky. Magisterské Státní závrené zkoušky Magisterské Zuzana Pžová 2009 Obsah 1. OKRUH...1 1.1. Živnost...1 1.2. Složky managementu...5 1.3. NB...6 1.4. Struktura financování sportovních klub...8 1.5. Marketingová komunikace...9

Více

ETICKÝ KODEX PRO AUDITORY A Ú ETNÍ ZNALCE

ETICKÝ KODEX PRO AUDITORY A Ú ETNÍ ZNALCE ETICKÝ KODEX PRO AUDITORY A ÚETNÍ ZNALCE OBSAH Strana PEDMLUVA 3 ÁST A: OBECNÁ PLATNOST KODEXU 5 100 Úvod a základní principy 5 110 Integrita 10 120 Objektivita 10 130 Odborná zpsobilost a ádná pée 11

Více

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP )

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi spoleností MANUM,

Více

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY Část I Základní ustanovení Článek 1 Název organizace Ústřední automotoklub České republiky, dále jen ÚAMK. Symboly organizace jsou znak a vlajka. Článek

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více