STANOVY eského svazu ochránc pírody

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY eského svazu ochránc pírody"

Transkript

1 STANOVY eského svazu ochránc pírody 1. Poslání a cíle Svazu 1 1. eský svaz ochránc pírody (dále jen Svaz) je dobrovolné sdružení fyzických a právnických osob, které spojuje aktivní zájem o ochranu pírody a životního prostedí. Ve své innosti se ídí právním ádem eské republiky a svými Stanovami a s mrnicemi. 2. Svaz je právnickou osobou a vykonává innost v souladu se svým posláním. 2 Svaz psobí na území celé eské republiky. Sídlem jeho ústedních orgán je Praha 2, Uruguayská 7. 3 Posláním Svazu je ochrana a obnova pírody, krajiny a životního prostedí, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života. Toto poslání napluje Svaz zejména tím, že a) obhajuje právo oban na zdravé životní prostedí, napomáhá zajišovat právo oban na vasné a úplné informace o stavu životního prostedí a pírodních zdroj, b) se zapojuje do tvorby zákon a ostatních obecn závazných právních pedpis a jiných dokument v oblasti ochrany pírody a životního prostedí a zaujímá k nim stanoviska, c) se podílí na projednávání zámr v oblasti územního plánování, vytváení územních systém ekologické stability, posuzování vlivu na životní prostedí, a dalších koncepních dokument, úastní se správních ízení týkajících se ochrany pírody a životního prostedí, d) podílí se na innostech v ochran pírody a životního prostedí, které vyplývají z píslušných mezinárodních úmluv zavazujíc ích R, e) provádí aktivní odbornou, vzdlávací a výchovnou innost, zvláštní draz klade na výchovu dtí a mládeže, f) vede své leny i ostatní obany k aktivním ochranáským formám pobytu v pírod a v rámci svých možností k tomu vytváí podmínky, g) podílí se, pedevším ve spolupráci s orgány státní správy ochrany pírody a krajiny eské republiky, na zajištní pée o všechny kategorie chránných území, památné stromy, pírodní parky, významné krajinné prvky, o zvlášt chránné a vzácné druhy rostlin a živoich, h) vyhledává hodnotné a významné ásti pírody a krajiny a navrhuje je k ochran, podílí se na výkonu služby stráže pírody, i) pomáhá udržovat a obnovovat historické struktury krajiny a propagovat ekologicky vhodný zpsob života, j) podílí se na ochran a obnov kulturních památek a ostatních doklad kulturního bohatstv í naší vlasti, k) provádí ediní, propaganí a osvtovou innost, l) spolupracuje s tuzemský mi, zahraniními i mezinárodními organizacemi, jednotlivci a iniciativami, které se zabývají ochranou pírody a životního prostedí, a to zejména v oblastech hraniních chránných území a ochrany migrujíc ích druh, m) získává do vlastnictví i nájmu nemovitosti významné z hlediska ochrany pírody a pée o životní prostedí i pro úely zajištní své innosti, n) provádí hospodáskou innost zejména v oblasti pée o pírodu a životní prostedí, a to pedevším k zajištní prostedk pro naplnní svého poslání a výše uvedené innosti. 2. lenství ve Svazu 4 Formy lenství 1. lenství ve Svazu se rozlišuje podle subjekt na lenství v základní organizaci, individuální a kolektivní. 2. Fyzická osoba mže být lenem Svazu od 7 let. 3. Zvláštními formami lenství v základní organizaci jsou a) rodinné lenství, - 1 -

2 b) lenství dtí v kolektivech mladých ochránc pírody (dále též jen MOP ) [ 12 odst. 4 pís m. d)]. Podmínkou vzniku rodinného lenství je zájem o lenství alespo dvou osob z jedné rodiny, z nichž nejmén jedna je starší 18 let. 4. len Svazu, který není organizován v žádné ZO, je lenem individuálním. 5. Kolektivním lenem mže být právnická osoba, pop. fyzická osoba oprávnná k podnikání, zastupovaná svým vedoucím, pop. jiný m poveným zástupcem, který je oprávnn jednat jejím jménem. 5 Vznik lenství 1. lenství fyzické osoby: a) vzniká zaplacením lenského píspvku a registrací u ÚV R v pípad individuálního lenství, b) v základní organizaci (dále jen ZO) vzniká rozhodnutím lenské schze na základ pihlášky do ZO a zaplacením lenského píspvku okamžikem registrace u ÚVR. 2. Kolektivní lenství vzniká uzavením písemné dohody subjektu, který mže být kolektivním lenem s kteroukoli složkou Svazu, která má právní subjektivitu. 3. estné lenství mohou výjimen udlit orgány Svazu. 4. U len Svazu mladš ích 15 let se ke vzniku vyžaduje písemný souhlas zákonného zástupce. 6 Práva a povinnosti len 1. Individuální len Svazu: a) má právo - pedkládat vlastní návrhy, podnty a iniciativy, kritické pipomínky, - úastnit se svazových akcí, - požívat lenských výhod a poct Svazu, b) je povinen - zaplatit lenský píspvek na píslušný rok v termínu stanoveném Ústední výkonnou radou (dále jen ÚV R), - dodržovat Stanovy, podporovat programové cíle Svazu. 2. len ZO má krom uvedených práv a povinností lena Svazu právo rozhodovat hlasováním, volit, a to pokud je starší 15 let, a být volen, pokud je starší 18 let, do všech orgán Svazu, není-li dle usnesení ZO lenem s hlasem poradním ( 13, odst. 4 pís m. a). lenský píspvek platí len ZO prostednictvím své ZO. Další práva a povinnosti lena ZO i jiných svazových orgán stanoví lenská schze ZO i píslušný svazový orgán. 3. Práva a povinnosti kolektivního lena vyplývají z písemné dohody o kolektivním lenství. Práva a povinnosti len MOP stanov í smrnicí ÚV R. 4. estný len je zproštn povinnosti platit lenský píspvek. Ostatní práva a povinnosti se ídí dle ostatních odstavc tohoto paragrafu. 5. Svaz poskytuje morální a právní ochranu lenm postihovaným za jejich postoje a innost v oblasti životního prostedí a ochrany pírody, jež jsou v souladu se Stanovami Svazu. Svaz v této oblasti psobí i preventivn. 6. V pípad rodinného lenství mají práva a povinnosti dle odst. 1 všichni pihlášení lenové rodiny. Podrobnosti o rodinném, estném, kolektivním a individuálním lenství stanoví ÚVR smrnic í. 7 Zánik lenství 1. lenství ve Svazu zaniká: a) vystoupením ze Svazu, b) pravomocným rozhodnutím píslušného orgánu základní organizace nebo Svazu o vylouení nebo odntí b) estného lenství ( 8 odst. 9), c) zánikem Svazu. 2. lenství fyzické osoby dále zaniká nesplnním základní lenské povinnosti zaplatit lenský píspvek nebo úmr tím. 3. Kolektivní lenství dále zaniká zpsoby uvedenými v písemné dohod o kolektivním lenství

3 4. Rodinné lenstv í zaniká i okamžikem, kdy není splnna podmínka 4 odst. 3. Mže však dojít k pechodu na jinou formu lenství. 8 Disciplinární odpovdnost len Svazu 1. len Svazu je disciplinárn odpovdný za disciplinární pestupek. 2. Disciplinárním pestupkem se rozumí a) zavinné porušení povinností stanovených právními pedpisy o ochran pírody, životního prostedí nebo ochran zvíat, b) úmyslný trestný in, nebo c) závažné nebo optovné zavinné porušení Stanov. 3. Za disciplinární pestupek lze lenovi Svazu uložit nkteré z následujících disciplinárních opatení: a) napomenutí, b) vylouení ze základní organizace (Svazu) nebo odntí estného lenství. Vylouení ze základní organizace (Svazu) nebo odntí estného lenství má za následek ztrátu zpsobilosti stát se znovu lenem Svazu po dobu následujíc ích tí let. Orgán píslušný podle odstavce 9 k rozhodování o dis ciplinárním pestupku mže ve svém rozhodnutí uvedenou dobu zkrátit. 4. Disciplinární opatení vylouení ze základní organizace (Svazu) nebo odntí estného lenství lze uložit pouze v pípad úmyslného závažného nebo optovného disciplinárního pestupku. 5. Od uložení disciplinárního opatení je možné upustit, jestliže je zejmé, že samotné projednání disciplinárního pestupku povede k náprav. 6. Disciplinární pestupek nelze projednat, jestliže uplynula lhta dvou let od jeho spáchání nebo od pravomocného rozhodnutí píslušného orgánu veejné moci, kterým byla vyslovena vina za pestupek nebo za trestný in. 7. Disciplinární pestupky len Svazu projednávají disciplinární komise základních organizací nebo Ústední disciplinární komise na základ písemných podnt len Svazu. 8. O tom, zda se len Svazu dopustil disciplinárního pestupku, a o uložení disciplinárního opatení rozhoduje a) lenská schze základní organizace na základ návrhu disciplinární komise základní organizace, b) Ústední výkonná rada na základ návrhu Ústední disciplinární komise. K pijetí rozhodnutí o disciplinárním pestupku, kterým se ukládá disciplinární opatení vylouení ze základní organizace (Svazu) nebo odntí estného lenství, je teba souhlasu típtinové vtšiny všech len lenské schze základní organizace nebo Ústední výkonné rady. 9. Ústední výkonná rada vydá smrnici, která stanoví dalš í pravidla postupu pi projednávání a rozhodování o disciplinárních pestupcích len Svazu (disciplinární ád). 9 inovníci Svazu 1. inovníkem orgán Svazu mže být zvolen jen len ZO starší 18 let. 2. Do funkc í jsou lenové ZO voleni píslušným orgánem Svazu. inovník se mže své funkce vzdát nebo mže být z funkce odvolán tím orgánem, který jej zvolil. 3. Statutárním zástupcem organizaní složky Svazu s právní subjektivitou je pedseda. Statutárním orgánem ÚV R je pedseda Svazu. Je-li k platnosti právního úkonu pedepsána písemná forma, je teba podpisu nejmén dvou oprávnných osob. Provádcí pedpisy orgán Svazu mohou stanovit, v jakém rozsahu a za jakých podmínek mohou jménem Svazu jednat i ostatní lenové tchto organizaních složek. 4. inovník odpovídá za svou innost ve funkci tomu orgánu, který jej zvolil. inovník ústedních orgán Svazu nesmí být v pracovním pomru k tmto orgánm. 5. Konflikt zájm i podjatost inovník v rámci jednotlivých organizaních složek SOP eší jednací ády tchto složek. 3. Dti a mládež ve Svazu Souástí innosti Svazu je práce s dtmi a mládeží

4 2. Dti a mládež pracují ve Svazu zejména v MOP pi organizaních složkách Svazu s právní subjektivitou. Vedoucí MOP mus í splovat podmínky kladené na inovníka Svazu. Bližší podmínky upraví ÚVR s mrnicí. 4. Organizaní struktura, organizaní složky a základní principy innosti Organizaní struktura Svazu: a) základní organizace, b) územní a zájmové složky s právní subjektivitou, c) ústední orgány. 2. ZO se mohou na základ písemné s mlouvy sdružovat a vytváet územní a zájmové složky, jež mají právní subjektivitu. Územní a zájmová složka musí sdružovat nejmén ti základní organizace. 3. Pokud chce územní orgán urité územn správní jednotky používat v názvu oznaení této územní jednotky a zastupovat zájmy Svazu v rámci této územní jednotky, mus í sdružovat nadpoloviní vtšinu (dále, pokud není uvedeno jinak, jen vtšina) ZO v této územní jednotce registrovaných. 4. ZO mže být sdružena i ve více územních a zájmových složkách. Bližší podmínky upraví ÚV R smrnic í. 5. innost všech svazových orgán je založena na principu vnitrosvazové demokracie, která se uplatuje zejména tím, že: a) všechny orgány se volí zdola nahoru, b) všechny orgány jsou usnášeníschopné, je-li pítomna vtšina k hlasování oprávnných len i delegát, c) veškerá rozhodnutí se pijímají vtšinou hlas pítomných, pokud Stanovy výslovn nevyžadují vtšinu jinou; v pípad rovnosti hlas rozhoduje hlas pedsedajícího, jednotliv í inovníci mohou rozhodovat samostatn jen ve stanoveném rozsahu, d) pijaté usnesení je závazné pro všechny leny Svazu, kteí jsou v psobnosti orgánu, jenž usnesení pijal, e) závažné problémy pedkládají orgány ped pijetím rozhodnutí k posouzení lenské základn, f) orgán odpovídá za svou innost té složce Svazu, kterou byl ustanoven, g) len kontrolní a revizní komise (dále jen KRK), pop. revizor, nesmí být souasn lenem jiného voleného or gánu na témž stupni, ani lenem KRK na nejblíže vyšším stupni, h) všichni inovníci jsou odvolatelní orgány, které je zvolily. 6. Volby do ústedních orgán jsou tajné. Zpsob voleb do orgán v základních organizac ích uruje lenská schze. Zpsob voleb do územních a zájmových orgán je dán písemnou smlouvou sdružených ZO. Volební období je tíleté. Poklesne-li bhem volebního období poet len voleného orgánu pod hranici 70 % plného stavu, mus í být provedena doplujíc í volba. 7. Organizaní složky Svazu s právní subjektivitou mohou pijímat profesionální pracovníky i zizovat profesionální aparáty k plnní svých úkol. 8. Všechny organizaní složky Svazu sledují ve své innosti poslání Svazu podle 3 a nesmjí vyvíjet innosti, které by z tohoto poslání zejm vyboovaly. 12 Svazové aktivity 1. K zabezpeení úkol Svazu vyhlašují volené orgány programy, projekty, kampan a dalš í aktivity (dále jen aktivity). 2. Celosvazové aktivity vyhlašuje ÚVR. Regionální aktivity vyhlašují územní a zájmové orgány Svazu a ZO, místní aktivity základní organizace. Na aktivitách se mohou podílet i státní orgány a instituce, samosprávy obcí i jiné práv nické a fyzické osoby tuzemské i zahraniní. 3. K zajištní vyhlášených aktivit mohou volené orgány zizovat poradní, pracovní a koordinaní aktivy a pracovní skupiny (kluby, rady, sekce apod.) doasného nebo i trvalého charakteru a též stanovit odborného odpovdného garanta. 4. K plnní nkterých zvláštních funkcí jsou v rámci Svazu zizována úelová zaízení a složky. Jejich innost zajišují píslušné základní organizace nebo územní a zájmové složky s právní subjektivitou. Úelovými za ízeními a slož kami pedevším jsou a) regionální centra SOP, - 4 -

5 b) Ekocentra SOP, c) stanice pro handicapované živoichy SOP, d) kolektivy MOP e) pozemkové spolky. 5. Regionální centra SOP se zizují k zajištní lepší koordinace všech inností složek Svazu v rámci region a k posilování dobrého jména SOP v regionu navenek. Ekocentra SOP se zizují k zajištní ekologické výchovy, osvty, vzdlávání a propagace. Stanice pro handicapované živoichy SOP se zizují k zajištní pée o voln žijící živoichy, neschopné v dsledku zranní nebo jiných okolností samostatné existence v pírod. Kolektivy MOP se zizují k zajištní ekologické výchovy dtských len SOP. 6. Podmínky pro zizování a innost úelových zaízení a složek, jakož i podrobnosti o jejich úkolech a funkcích stanov í ÚVR s mrnic í. 7. Svaz vykonává na základ usnesení Snmu funkci Národního pozemkového spolku s celostátní psobností. 8. Základní organizace nebo územní a zájmové složky s právní subjektivitou, který m ÚVR udlí akreditaci, vykonávají funkci pozemkových spolk ve smyslu tchto Stanov. Za obdobných podmínek mže ÚV R udlit akreditaci i subjektm mimo Svaz. 9. Funkce pozemkových spolk, jakož i Národního pozemkového spolku spoívá v ochran a obnov kulturního a pírodního bohatstv í eské republiky prostednictvím nabývání a výkonu vlastnických nebo jiných práv k pozemkm a stavbám významným z kulturního nebo pírodovdeckého hlediska. 10. Pozemky a stavby regionálního, národního nebo mezinárodního významu v péi pozemkových spolk mže ÚVR na jejich návrh certifikovat. Certifikac í ÚVR garantuje ádnou údržbu tchto nemovitostí. 11. Podmínky pro zizování a innost pozemkových spolk a Národního pozemkového spolku, jakož i kritéria akreditac í a certifikac í stanoví ÚVR smrnicí. 12. Certifikované nemovitosti v majetku Svazu, jakož i nemovitosti vykoupené v rámci veejných sbírek, prohlašuje Svaz za nezcizitelné. O z mn vlastnictví tchto nemovitostí mže ve výjimených pípadech rozhodnout Snm. 5. Základní složky Svazu a jejich orgány 13 Základní organizace 1. ZO se ustavují podle územního nebo zájmového pr incipu. 2. ZO vzniká usnesením ustavující schze. Pro ustavení a trvání ZO je teba nejmén 5 osob starších 18 let. Její ustavení podléhá povinné registraci u ÚVR. V rámci registrace pidlí ÚVR ZO registraní íslo, které není povinnou souástí názvu ZO. Usnesení o ustavení ZO nabývá úinnosti až okamžikem registrace ZO u ÚVR. Bližší podmínky upraví ÚVR s mrnic í. 3. Orgány základní organizace jsou a) lenská schze, b) výbor ZO, c) kontrolní a revizní komise (revizor). 4. lenská schze je nejvyšším orgánem ZO. Svolává ji výbor nejmén jednou ron (vetn schze výroní) s nejmén dvoutýdenním pedstihem. lenská schze zejména: a) projednává všechny otázky innosti ZO vetn lenských záležitostí, rozhoduje o nich, uruje ostatní povinnosti a práva pro jednotlivé formy lenství, mže stanovit lenství s hlasem rozhodujíc ím a poradním, p ípadn ekací lhtu pro pijetí do Z O, b) projednává a schvaluje zprávu o innosti výboru za období od pedcházející lenské schze, c) kontroluje práci výboru ZO, KRK (revizora) a podle poteby je dopluje volbou, d) zizuje komise, p ípadn dalš í pracovní a iniciativní aktivy, e) má právo ukládat úkoly výboru ZO, KRK (revizorovi), ostatním komis ím, aktivm i každému ze svých len, f) rozhoduje o provádní hospodáské innosti, g) zizuje MOP a zájmové kluby, zajišuje jejich innost, jmenuje a odvolává inovníky odpovdné za innost MOP, h) udluje pocty, i) navrhuje a volí své zástupce i delegáty do jiných orgán Svazu, - 5 -

6 j) típtinovou vtšinou všech svých len rozhoduje o zrušení ZO. 5. Výroní lenská schze se koná jedenkrát ron. Její úloha je obdobná jako bžné lenské schze, navíc však a) hodnotí innost za uplynulý kalendání rok a schvaluje plány na následujíc í kalendání rok, b) projednává a schvaluje zprávu o hospodaení, zprávu KRK (revizora) a inventarizaní zprávu, c) schvaluje plán innosti ZO a její rozpoet na píslušný rok, d) nejmén jednou za ti roky volí pro urené volební období výbor ZO, KRK (revizora). 6. Výbor ZO je nejmén tílenný. Tvoí jej pedseda, hospodá a další lenové (nap. místopedseda, jednatel). lenská schze mže rozhodnout o pímé volb jednotlivých i všech inovník výboru. Za svou innost výbor zodpovídá lenské schzi. Za hospodaení ZO jsou odpovdni pedseda a hospodá. 7. Výbor ZO dle usnesení lenských schzí zejména a) ídí innost a hospodaení ZO v období mezi jednotlivými lenskými schzemi v souladu se Stanovami a s mr nicemi ÚV R a ústední kontrolní a revizní komise (dále jen ÚKRK), b) zajišuje innost v jednotlivých oblastech i konkrétní akce, c) zpracovává a zajišuje potebnou dokumentaci ZO, d) koordinuje, pop. ídí innost komis í a dalších pracovních a iniciativních aktiv, e) zajišuje provádní hospodáské innosti, f) ukládá úkoly lenm výboru a zamstnancm ZO, g) registruje MOPy pi ZO a zajišuje jejich innost zejména po stránce materiální. Výbor se schází dle poteby i dle rozhodnutí lenské schze. 8. Povinností ZO je každoron do konce bezna píslušného roku zaslat ÚVR pehled o innosti ZO v uplynulém roce, vetn zmn v registraci u ÚVR, a odvody z lenských píspvk za rok stávající. Na základ tohoto pehledu a odvodu z lenských píspvk vystaví ÚV R registraní list, který má platnost do 31. bezna roku následujícího. 9. ZO zaniká: a) rozhodnutím lenské schze o zrušení ZO za podmínky, že ped tím došlo k úplnému majetkovému vypoádání dle 20 odst. 4, jinak je toto rozhodnutí od poátku neplatné. ZO zaniká ke dni uvedenému v rozhodnutí, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí bylo pijato. ÚVR následn zruší registraci ZO ke dni, kdy se o zániku prokazateln dozvdla. b) rozhodnutím ÚVR v p ípadech: - klesne-li poet len Z O pod 5 osob starších 18 let - ZO nesplní povinnost podle odstavce 8 a to ani po dvou písemných upomínkách, nejpozdji však v termínu do konce p íslušného kalendáního roku c) ÚVR mže rozhodnout o zániku Z O jestliže: - ZO vyvíjí innost, která je v rozporu s právními pedpisy nebo dobrými mravy, a poškozuje tím dobré jméno Svazu - ZO vyvíjí innost, která je v rozporu se Stanovami d) zánikem Svazu 10. Zániku ZO podle odstavce 9 pís m. b) a c) pedchází její zrušení a majetkové vypoádání dle 20 odst. 4. K pijetí rozhodnutí ÚVR o zrušení a zániku ZO je teba souhlasu típtinové vtšiny všech jejích len. Je-li pochybnost o platnosti zániku ZO dle odst.9 písm.b), z dvodu chybjíc ího rozhodnutí ÚVR, má se za to, že rozhodnutí ÚVR o zániku ZO bylo uinno ke tystému dni, následujíc ímu po nesplnní povinnosti ZO podle odst. 8. Tímto není doteno právo domáhat se zrušení tohoto rozhodnutí u soudu, pokud by byl zánik v rozporu s díve platnými pedpisy, ani právo na vydání neoprávnného majetkového prospchu, pokud neprobhlo majetkové vypoádání dle 20 odst Ústední orgány 1. Ústedními orgány Svazu jsou a) Snm, b) Ústední výkonná rada (ÚV R), c) Ústední kontrolní a revizní komise (ÚKRK). 2. Nejvyšším orgánem Svazu je Snm, který je tvoen delegáty volenými na základ volebního ádu navrženého ÚVR a schváleného Snmem

7 3. Snm se koná jednou za tíleté volební období, zpravidla do konce prvního pololetí. Termín a místo konání Snmu stanoví a Snm svolává ÚVR. Mimoádný Snm svolá ÚVR do tí msíc ode dne, kdy se na tom usnese, nebo kdy o to písemn požádá alespo jedna tetina ZO registrovaných ve Svazu. 4. V pípad, že se ádn svolaný Snm nesejde usnášeníschopný, neopakuje se a je nutno splnit pedepsané podmínky pro konání nového Snmu. V pípad, že se nesejde usnášeníschopný mimoádný Snm svolaný na základ usnesení ÚVR za úelem uvedení Stanov nebo jejich zmny do souladu s právními pedpisy, svolá ÚVR bez zbyteného odkladu nový Snm, který je usnášeníschopný v tom potu, v jakém se sejde. 5. Snm rozhoduje o nejdležitjších svazových otázkách tím, že a) projednává a schvaluje zprávu o innosti a hospodaení ÚVR a zprávu ÚKRK za volební období, b) uruje cíle a úkoly Svazu, c) pijímá základní programové dokumenty Svazu a zásadní stanoviska k závažným ekologický m problémm, d) volí a odvolává pedsedu Svazu, e) volí a odvolává ÚV R, f) volí a odvolává pedsedu a dalš í leny ÚKRK, g) uruje výši a zpsob placení lenských píspvk všech forem lenství, h) schvaluje symboliku Svazu a stanovuje svazové pocty, i) pijímá, pop. mní Stanovy, a to dvoutetinovou vtšinou hlas pítomných delegát. 6. ÚVR je tvoena pedsedou Svazu a volený mi inovníky Svazu, piemž alespo dv tetiny jsou voleny na principu územním v souladu s platným volebním ádem. 7. ÚVR je výkonný m orgánem Svazu a odpovídá za svou innost Snmu. 8. ÚVR zejména a) projednává a schvaluje zprávu o innosti a hospodaení ÚVR a bere na vdomí zprávu ÚKRK za píslušný rok, b) pijímá rozpoet a schvaluje závrený úet ÚVR za píslušný rok, c) vyhlašuje celosvazové aktivity, stanoví konkurzní pravidla ÚVR, d) uruje cíle a úkoly Svazu pro píslušný rok, e) pijímá zásadní stanoviska k závažným ekologickým problémm, f) vydává smrnice provádjící Stanovy, g) provádí výklad Stanov a vydává potebná doporuení, h) udluje celosvazové pocty, i) stanoví smrnicí píslušnost a pravomoci svých jednotlivých inovník a pijímá svj jednací ád, j) zizuje Kancelá ÚV R za úelem profesionálního zajištní innosti a úkol svých i ostatních ústedních orgán Svazu, k) zastupuje Svaz navenek, zejména pi jednání se státními orgány a v zahraniních vcech, l) koordinuje innost všech ostatních složek Svazu, m) shromažuje a zpracovává potebnou dokumentaci, n) rozhoduje o registraci, pop. o zrušení registrace ZO a územních a zájmových složek s právní subjektivitou, o) rozhoduje o zrušení ZO a územních a zájmových složek s právní subjektivitou, p) provádí konzultaní, poradní a metodickou pomoc a službu vi všem složkám Svazu, q) zizuje své komise a další orgány, r) mže jmenovat a odvolávat estnou radu významných osobností. estná rada pomáhá rozvíjet a propagovat innost a zájmy Svazu a pispívá k jeho reprezentaci. ÚVR upraví psobnost a organizaci estné rady smr nicí, s) mže zídit ze len ÚVR pedsednictvo, které plní úkoly z povení ÚVR, t) provádí všechny ostatní innosti, které nejsou výslovn sveny do pravomoci jiného ústedního orgánu Svazu. 9. Podrobnosti o Kancelái ÚVR, o komisích a dalších orgánech ÚVR, jejich názvech, struktue, úkolech a pravomocech stanoví ÚVR s mrnic í

8 15 Kontrolní a revizní komise 1. KRK se volí ve všech organizaních složkách Svazu s právní subjektivitou. V ZO i v územní i zájmové složce mže být místo KRK volen revizor. 2. KRK odpov ídají za svou innost tm orgánm, které je zvolily. Úkolem a posláním KRK je a) kontrolovat plnní veškeré innosti Svazu na úrovni píslušné složky, a to zejména s drazem na hospodaení, úelné vynakládání finanních prostedk a ochranu majetku ve vlastnictví této složky, b) vykonávat funkci disciplinární komise základní organizace ( 8 odst. 7). 3. KRK v oblasti psobnosti orgánu, který ji zvolil, provádí samostatn kontrolní a revizní innost v souladu se smrnicí ÚKRK o kontrolní a revizní innosti. 4. KRK pi své innosti nezasahují do pravomoci píslušných volených orgán. Ve své innosti se ídí Stanovami, s mrnicemi ÚKRK a obecn závaznými právními pedpisy. 5. Funkní období KRK (revizor) je shodné s funkním obdobím ostatních volených orgán na témže stupni. Poet len KRK urují orgány, které je volí. 6. Pedsedy a místopedsedy KRK si komise volí a odvolávají dle poteby ze svého stedu. 7. lenové KRK mají právo se zúastovat zasedání orgán na píslušném organizaním stupni s hlasem poradním. 8. KRK se scházejí dle poteby, zpravidla ve lhtách shodných s píslušným výkonným orgánem na témže stupni. Zasedání KRK svolává a ídí její pedseda. 9. KRK na všech stupních jsou povinny vést ádnou evidenci a dokumentaci o své innosti, mimo jiné též o plnní uložených opatení k náprav vetn jejich kontroly. 10. Výkonné orgány Svazu (ÚVR, výbory ZO, pop. orgány územních nebo zájmových složek s právní subjektivitou) jsou povinny zajišovat innost píslušných KRK po materiální a finanní stránce. 16 Ústední kontrolní a revizní kom ise 1. ÚKRK a) provádí kontrolní a revizní innost vi všem složkám Svazu; KRK kontrolovaného orgánu má právo zúástnit se kontrolní a revizní innosti provádné ÚKRK a povinnost poskytovat jí veškerou potebnou souinnost, b) v rozsahu své psobnosti podle pís mene a) poskytuje všem složkám Svazu poradenskou, metodickou a konzultaní službu, c) vykonává funkci Ústední disciplinární komise ( 8 odst. 7). 2. ÚKRK je oprávnna vydat smrnice k provádní kontrolní a revizní innosti. 3. Kontrola hospodaení a majetkových a finanních záležitostí ÚVR vetn její Kanceláe se provádí pímo nebo formou auditu, který projednává, zveejuje a k jeho závrm opatení navrhuje ÚKRK. 4. len ÚKRK mže ze své funkce odstoupit, oznámí-li to písemn pedsedovi ÚKRK. Pokud se len ÚKRK déle než 1 rok prokazateln neúastní innosti a jednání ÚKRK, mže pedseda ÚKRK, na návrh jiného lena ÚKRK, prohlásit jeho mandát za zaniklý. Systém kooptace Snmem zvolených náhradník za leny ÚKRK, jimž zanikl mandát, stanoví ÚKRK na svém prvním jednání a je závazný po celé funkní období. 6. Územní a zájm ové složky Svazu s právní subjektivitou Územní a zájmová složka Svazu s právní subjektivitou (dále též jen územní a zájmová složka ) vzniká na základ písemné smlouvy uzavené nejmén temi základními organizacemi. Písemná smlouva nabývá úinnosti až okamžikem registrace územní a zájmové složky u ÚVR. V písemné smlouv mus í být vymezen zpsob organizace územní a zájmové složky (zejména stanovením nejvyššího orgánu, jakož i výkonného orgánu územní a zájmové složky), financování, zastupování a další významné skutenosti v souladu se Stanovami a smrnicemi ÚVR a ÚKRK. 2. Pro všechny územní a zájmové složky platí analogicky ustanovení 13 odst Územní a zájmová složka zaniká a) rozhodnutím ÚVR dnem uvedený m v rozhodnutí, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí bylo pijato b) zánikem Svazu

9 4. Zániku územní a zájmové složky podle odstavce 3 písmene a) pedchází její zrušení s následujícím majetkovým vypoádáním. Majetkové vypoádání územní a zájmové složky se ídí ustanovením 20 odst Územní a zájmová složka se zrušuje a) rozhodnutím nejvyššího orgánu územní a zájmové složky o jejím zrušení dnem uvedeným v rozhodnutí, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí bylo pijato, b) rozhodnutím ÚVR o zrušení územní a zájmové složky dnem uvedený m v rozhodnutí, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí bylo pijato, c) klesne-li poet základních organizací sdružených v územní a zájmové složce pod ti. 6. ÚVR mže rozhodnout o zrušení územní a zájmové složky, jestliže a) územní a zájmová složka vyvíjí innost, která je v rozporu s právními pedpisy nebo dobrými mravy, a poškozuje tím dobré jméno Svazu, b) územní a zájmová složka vyvíjí innost, která je v rozporu se Stanovami, c) územní a zájmová složka nevyvíjí žádnou innost po dobu delš í než dva roky, nebo nebyly ustaveny orgány územní a zájmové složky v souladu s písemnou smlouvou, na základ které vznikla, a dosavadním orgánm skonilo funkní období ped v íce než dvma lety, d) územní a zájmová složka nesplní povinnost podle 17 odst K pijetí rozhodnutí ÚVR o zrušení územní a zájmové složky je teba souhlasu típtinové vtšiny všech jejích len. 18 Sdružení m ladých ochránc pírody SOP 1. Sdružení mladých ochránc pírody SOP (dále jen Sdružení MOP SOP ) je zájmovou složkou Svazu s právní subjektivitou, která má celostátní psobnost pro oblast práce s dtmi a mládež í v rámci Svazu. Na Sdružení MOP SOP se vztahuje ustanovení 17, pokud v 18 není stanoveno jinak. 2. Výkonným orgánem Sdružení MOP SOP je Centrum pro dti a mládež SOP (dále jen Centrum ). 3. Podrobnosti o organizaci a úkolech Sdružení MOP SOP stanoví ÚV R smrnicí. 7. Právní postavení, m ajetek, hospodaení a pracovnprávní vztahy 19 Právní subjektivita 1. Právní subjektivitu ve Svazu mají a) základní organizace, b) územní a zájmové složky s právní subjektivitou, c) Svaz jako celek (nositelem jeho právní subjektivity je ÚVR). 2. Jednotlivé složky Svazu s právní subjektivitou vzájemn neodpovídají za svá práva, povinnosti a závazky. 20 Majetek a hospodaení 1. Organizaní složka Svazu s právní subjektivitou, mže nabývat a hospodait s majetkem bez omezení v souladu s dobrý mi mravy a posláním Svazu, pokud tyto Stanovy neupravují odlišný postup pi nakládání s vybraným majetkem. 2. Movitý investiní majetek a nemovitý majetek organizaní složky Svazu, který byl poízen z dotací, dar a dalš ích forem finanní podpory jiných organizaních složek Svazu, evidovaný organizaní složkou dle obecn závazných pedpis, nesmí být peveden, zcizen ani zatížen bez pedchozího písemného souhlasu ÚVR a píslušné organizaní složky, která podporu poskytla. 3. Úkon, který by byl ze strany organizaní složky Svazu uinn v rozporu s ustanovením 20 odst. 2 je od poátku neplatný. 4. Ped zánikem organizaní složky Svazu s právní subjektivitou se provede majetkové vypoádání. Majetkové vypoádání provede likvidátor ustanovený nejvyšším orgánem organizaní složky Svazu. V pípad zrušení organizaní složky rozhodnutím ÚVR provede majetkové vypoádání likvidátor ustanovený ÚVR. Likvidátor ÚVR provede majetkové vypoádání také v pípad, že nejvyšší orgán organizaní složky neustanovil vlastního likvidátora po dobu delš í než ti msíce od zrušení organizaní složky, nebo v pípad, že likvidátor organizaní složky je po dobu delš í než ti ms íce neinný. Likvidátor nemus í být ustanoven, pokud již majetkové vypoádání probhlo jinou formou ped zánikem organizaní složky

10 5. Na jednání likvidátora pi likvidaci organizaní složky svazu se pimen vztahují píslušná ustanovení obchodního zákoníku, jako pi likvidaci obchodní spolenosti s tím, že likvidátor pedkládá závrené vyútování tomu orgánu, který jej ustanovil.stanovení odmny likvidátora je ve výluné psobnosti orgánu, který ho ustanovil. Ustanovení mus í mít písemnou formu s uvedením údaj o likvidátorovi a likvidované organizaní složce eventuáln dalš ími podrobnostmi likvidace. V pípad ustanovení likvidátora jmenovaného ÚVR z dvodu neinnosti likvidátora organizaní složky, pechází veškeré kompetence a právní povinnosti na likvidátora UVR. V pípad, že likvidátor rezignuje na svou funkci, pechází jeho kompetence a právní povinnosti až na nov jmenovaného likvidátora. Do té doby odpovídá organizaní složce za škodu vzniklou v píinné souvislosti s jeho neinností. 6. V pípad zániku Svazu provede majetkové vypoádání Svazu ústední likvidaní komise jmenovaná Snmem. Ústední likvidaní komise mus í být nejmén ptilenná. O majetkovém vypoádání organizaních složek Svazu s právní subjektivitou platí ustanovení odstavce V pípad zániku kterékoli organizaní složky Svazu s právní subjektivitou bude veškerý zbylý majetek použit pednostn pro jinou organizaní složku Svazu, není-li to možné, pak pro jiné neziskové organizace v oblasti ochrany pírody, krajiny nebo životního prostedí nebo pro obdobné vzdlávací, výchovné i památkové úely. V pípad zániku Svazu bude veškerý zbylý majetek použit pednostn pro jiné neziskové organizace v oblasti ochrany pírody, krajiny nebo životního prostedí nebo pro obdobné vzdlávací, výchovné i památkové úely. Podrobnosti o hospodaení a evidenci majetku stanov í ÚVR s mrnic í. 8. Ustanovení pechodná a závrená 21 ZO a územní a zájmové složky s právní subjektivitou registrované ke dni úinnosti tchto Stanov u ÚVR se mají za složky SOP podle tchto Stanov. 22 Svaz zanikne, usnese-li se na tom Snm nejmén dvoutetinovou vtšinou všech svých delegát. 23 Tyto stanovy byly schváleny usnesením Snmu SOP v Brn dne

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení 2. Sí Vodních skaut 3. Úel sít VS 4. Vodní výchovné jednotky Junák svaz skaut a skautek R

ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení 2. Sí Vodních skaut 3. Úel sít VS 4. Vodní výchovné jednotky Junák svaz skaut a skautek R ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a strukturu sít Vodních skaut (dále jen VS). (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka, b) Organizaní ád a systemizace

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ)

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) 1 Úvodní ustanovení 1) Disciplinární ád upravuje postup orgán Asociace finanních zprostedkovatel a finanních

Více

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 39/1969 ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969 o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 eská národní rada vycházejíc ze zásad nabývání a pozbývání státního obanství

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Smrnice. 1-T/2013 Úinnost od 1. 7. 2013 Za vcnou správnost odpovídá tajemník MÚ Bc. Pavel Sedlák. Smrnice je závazná pro zamstnance Msta Jevíko zaazené do Mstského úadu

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

Stanovy YMCA - Branik. Stanovy obanského sdružení. YMCA Braník. Kesanské sdružení mladých lidí 1/6

Stanovy YMCA - Branik. Stanovy obanského sdružení. YMCA Braník. Kesanské sdružení mladých lidí 1/6 Stanovy obanského sdružení YMCA Braník Kesanské sdružení mladých lidí 1/6 1 Jméno a sídlo sdružení 1. Jméno sdružení: YMCA Braník, Kesanské sdružení mladých lidí, zkrácen% jen YMCA Bráník 2. Sídlo sdružení:

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004,

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004, Vyhláška Ministerstva financí ze dne..2004, kterou se provádí zákon. 38/2004 Sb., o pojišovacích zprostedkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o zmn živnostenského zákona (zákon

Více

ZÁKLADNÍ VNITROSVAZOVÉ PEDPISY

ZÁKLADNÍ VNITROSVAZOVÉ PEDPISY ZÁKLADNÍ VNITROSVAZOVÉ PEDPISY eského zahrádká!ského svazu o.s. Vážení p átelé zahrádká i, dostáváte do rukou publikaci, kterou p ipravila právní komise p i RR ZS. V ní jsou uvedeny platné Stanovy eského

Více

JEDNACÍ ÁD ESKÉHO RYBÁSKÉHO SVAZU

JEDNACÍ ÁD ESKÉHO RYBÁSKÉHO SVAZU JEDNACÍ ÁD ESKÉHO RYBÁSKÉHO SVAZU PLATNÝ OD 6.11.2008 JEDNACÍ ÁD ESKÉHO RYBÁSKÉHO SVAZU Republiková rada eského rybáského svazu (dále jen Svaz ) vydává podle 17 odst. 5 písm. c) Stanov eského rybáského

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Zakládací smlouva. Karmelitská 379/18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

Zakládací smlouva. Karmelitská 379/18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana Zakládací smlouva l.i. Název obecn prospšné spolenosti Obecn prospšná spolenost nese název: SIRIRI o. p. s. l.li: Sídlo obecn prospšné spolenosti Obecn prospšná spolenost má sídlo na adrese: Karmelitská

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 3/2013

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 3/2013 ÍSLO 3/2013 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ RR ZS o.s. KONANÉHO VE DNECH 15.-16. 11. 2013 v hotelu Zlatá Štika v Pardubicích 8. zasedání se zúastnilo 70 len, tj. 92 %,

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Zákon. 65/1965 Sb., zákoník práce. Datum pijetí: 16. ervna 1965 Datum úinnosti: 1. ledna 1966. Ve znní:

Zákon. 65/1965 Sb., zákoník práce. Datum pijetí: 16. ervna 1965 Datum úinnosti: 1. ledna 1966. Ve znní: Zákon. 65/1965 Sb., zákoník práce Datum pijetí: 16. ervna 1965 Datum úinnosti: 1. ledna 1966 Ve znní: zákona. 88/1968 Sb., zákona. 153/1969 Sb., zákona. 100/1970 Sb., zákona. 20/1975 Sb., zákona. 72/1982

Více

Stanovy Občanského sdružení Kohoutov

Stanovy Občanského sdružení Kohoutov Stanovy Občanského sdružení Kohoutov Čl. 1. Základní ustanovení 1.1 Název občanského sdružení: Občanské sdružení Kohoutov (dále jen sdružení ) 1.2 Sdružení má postavení samostatné právnické osoby a vyvíjí

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení STANOVY SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL STANICE MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY D Ř Í P A T K A se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení (1) Organizace se nazývá Sdružení členů a přátel

Více

článek IV Práva a povinnosti členů

článek IV Práva a povinnosti členů Stanovy občanského sdružení s názvem Aktovka 1. Občanské sdružení má název Aktovka Článek I Název a sídlo 2. Občanské sdružení s názvem Aktovka (dále jen sdružení ) sídlí na adrese Žimrovice 25, Hradec

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEZNICE, píspvková organizace tel. 318 682 165 Rožmitálská 419 fax 318 683 608 262 72 Beznice e-mail: skola@zsbreznice.cz Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha,

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 Úplné znní organizaního ádu ŠZP Žabice ve znní Zmn a doplk.j. 104/2007-981 schválených Akademickým

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

S T A N O V Y ORLOVAN, mstské bytové družstvo. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y ORLOVAN, mstské bytové družstvo. I. Základní ustanovení S T A N O V Y ORLOVAN, mstské bytové družstvo I. Základní ustanovení l. 1 Obchodní jméno a sídlo družstva 1. Družstvo pijalo název: ---------------- ORLOVAN, mstské bytové družstvo (dále jen družstvo).

Více

Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe

Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe lánek I Úvodní ustanovení a) Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe (dále jen Parlament) upravuje pípravu, svolání, prbh jednání.

Více

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znní zákona. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), jak vyplývá ze zmn provedených zákonem. 273/2001 Sb., zákonem. 320/2001 Sb., zákonem. 450/2001 Sb.,

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 S t a n o v y Stavebního bytového družstva Bižuterie Jablonec nad Nisou Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 ÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ l. 1 (l) Družstvo pijalo firmu: Stavební

Více

Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla

Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla Zastupitelstvo msta Napajedla (dále zastupitelstvo") vydalo ve smyslu 96 zákona. 128/2000 Sb., o obcích, ve znní pozdjších zmn a doplk, (dále zákon") svým usnesením

Více

Stanovy FUNFÁN, o. s.

Stanovy FUNFÁN, o. s. Stanovy FUNFÁN, o. s. Preambule FUNFÁN, o. s. je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. Občanské sdružení je právnickou osobou registrovanou ministerstvem vnitra. Čl. 1 Úvodní

Více

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku Sdružení rodičů při Gymnáziu v Krnově je občanským sdružením, jenž vzniklo dle Zk. č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, na základě registrace u Ministerstva vnitra ČR ze dne

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 (v platném znní)

40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 (v platném znní) 40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 (v platném znní) ODDÍL TVRTÝ Zvláštní ustanovení o nájmu bytu 685 (1) Nájem bytu vzniká nájemní smlouvou, kterou pronajímatel penechává nájemci za nájemné

Více

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín JUDr. Ondej Dostál Program pednášky Hierarchie právních norem Systém evropského práva Evropské právo a zdravotnictví Role lenských stát Role EU (volný pohyb služeb

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

S T A N O V Y : Hlava první Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo Spolku

S T A N O V Y : Hlava první Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo Spolku Rodičovské sdružení Gymnázia Třinec je občanským sdružením vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších přepisů, na základě registrace provedené Ministerstvem vnitra ke

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

Stanovy MY 50+ Čl. 1 Název a sídlo. My 50 plus, zapsaný spolek. Sídlo: Ostrava, Bohumínská 447/64, 710 00 Ostrava Slezská Ostrava.

Stanovy MY 50+ Čl. 1 Název a sídlo. My 50 plus, zapsaný spolek. Sídlo: Ostrava, Bohumínská 447/64, 710 00 Ostrava Slezská Ostrava. 1 Stanovy MY 50+ Čl. 1 Název a sídlo My 50 plus, zapsaný spolek. Sídlo: Ostrava, Bohumínská 447/64, 710 00 Ostrava Slezská Ostrava. Čl. 2 Statut Spolku 1. My 50 plus, zapsaný spolek (dále jen spolek ),

Více

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení Stanovy občanského sdružení I. Název Český institut pro supervizi II. Sídlo a působnost profesního sdružení 1. Sídlem profesního sdružení je Křižíkova 76/61, Praha 8, 186 00 2. Působnost profesního sdružení

Více

STANOVY: Hlava první Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo Spolku. Čl. 2 Účel Spolku

STANOVY: Hlava první Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo Spolku. Čl. 2 Účel Spolku Rodičovské sdružení Gymnázia Třinec je občanským sdružením vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších přepisů, na základě registrace provedené Ministerstvem vnitra ke

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s.

STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s. STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s. lánek 1 Název a charakter sdružení Obanské sdružení pijalo název Buddha Mangala o.s.(dále jenom obanské sdružení). Je to dobrovolné nezávislé sdružení oban

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net

Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net 1. Občanské sdružení UNHfree.net (dále jen Sdružení) je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení fyzických a právnických osob. 2. Sdružení

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek Stanovy spolku Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Klub přátel školy ZŠ Tišnov, spolek (dále jen spolek ) je nezávislým a samosprávným svazkem fyzických osob, zejména rodičů

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE Název spolku je: Článek I. Úvodní ustanovení Spolek rodičů při ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice" Sídlo spolku je: ul. Bratranců Veverkových

Více

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s.

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Čl. I Základní ustanovení Název sdružení: ProWaldorf Karviná, o. s. Sídlo: Na Kopci 2108/48, Karviná Mizerov, 734 01 Čl. II Právní postavení sdružení

Více

BUDULÍNEK STANOVY. 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu

BUDULÍNEK STANOVY. 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu BUDULÍNEK STANOVY Čl. I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: BUDULÍNEK Sídlo sdružení: ul. U Trati 1014, 334 41 Dobřany Čl. II. Právní postavení sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé,

Více

Stanovy. Sdružení podnikatelů Poohř í. I. Název a sídlo

Stanovy. Sdružení podnikatelů Poohř í. I. Název a sídlo Stanovy Sdružení podnikatelů Poohř í I. Název a sídlo Název: Sdružení podnikatelů Poohří Sídlo: Jednoty 1931, 356 01 Sokolov. IČO: 266 26 993 Registrace: MV ČR dne 7.4.2003 pod č.j. VS/1-1/53519/03-R Sdružení

Více

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku Právní pedpis hl. m. Prahy.23/2003 Obecn závazná vyhláška o místním poplatku ze ps Datum vydání: 27.11.2003 Datum úinnosti: 1.1.2004 Pozmovací vyhlášky/naízení 21.10.2004 -.18/2004 Obecn závazná vyhláška,

Více

RIDERS ČR o.s. Stanovy občanského sdružení. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Cíl a zaměření činnosti. Čl. 3 Členství

RIDERS ČR o.s. Stanovy občanského sdružení. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Cíl a zaměření činnosti. Čl. 3 Členství Stanovy občanského sdružení RIDERS ČR o.s. Čl. 1 Název a sídlo 1. Na základě zákona č. 83/1990 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků se zakládá občanské sdružení s názvem RIDERS ČR o.s. (dále jen Sdružení).

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

P O Z VÁ N K A. 12. prosince 2012 (st eda)

P O Z VÁ N K A. 12. prosince 2012 (st eda) Spoleenství Plickova 571 a 572 Plickova 572/1, 149 00 Praha 4 I: 27405320 P O Z VÁ N K A na 7. výroní shromáždní Spoleenství Plickova 571 a 572 které se koná ve stedu 12. prosince 2012 (steda) Program:

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

STANOVY KOKONÍN z. s.

STANOVY KOKONÍN z. s. STANOVY KOKONÍN z. s. Čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1. Název spolku: Kokonín z. s. (dále jen spolek); 2. Sídlem spolku je Jablonec nad Nisou Kokonín, Dělnická 4315, PSČ 468 01; 3. Spolek

Více

S T A N O V Y Ústeckého sportovního klubu USK PROVOD, z.s.

S T A N O V Y Ústeckého sportovního klubu USK PROVOD, z.s. S T A N O V Y Ústeckého sportovního klubu USK PROVOD, z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem USK PROVOD, z.s. (dále jen SK) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku,

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

S T A N O V Y. "Bytové družstvo Hlavní 2741"

S T A N O V Y. Bytové družstvo Hlavní 2741 S T A N O V Y "Bytové družstvo Hlavní 2741" 1. OBCHODNÍ FIRMA 1. Obchodní firma družstva je "Bytové družstvo Hlavní 2741" (dále jen družstvo) 2. SÍDLO DRUŽSTVA 1. Sídlem družstva je Praha 4, Hlavní 2741/124.

Více

Valná hromada spolenosti Rybáství Perov a.s., se sídlem Perov, gen. Štefánika 5, I: 476 75 756, rozhodla, takto :

Valná hromada spolenosti Rybáství Perov a.s., se sídlem Perov, gen. Štefánika 5, I: 476 75 756, rozhodla, takto : Na základ požadavku notáky paní JUDr. Marcely Stokláskové, která se zúastní valné hromady spolenosti Rybáství Perov a.s. a bude osvdovat usnesení valné hromady k bodu 4) poadu jednání notáským zápisem,

Více

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y Úplné znní stanov spolenosti ve znní zmn schválených mimoádnou valnou hromadou dne 13.4.2006 STANOVY U N I P E T R O L, a.s. I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í l.1 Založení

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

STANOVY. Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II.

STANOVY. Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II. STANOVY Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách I. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II. 1 / 16 Sídlo sdružení a působnost : Sídlem sdružení je Praha a působí na

Více

Stanovy Veslařského klubu Vajgar

Stanovy Veslařského klubu Vajgar Stanovy Veslařského klubu Vajgar Čl. 1 Název a sídlo Název: Veslařský klub Vajgar, z.s. (dále též klub ) Sídlo: Nábřeží Ladislava Stehny 847/II, 377 01 Jindřichův Hradec Čl. 2 Statut klubu 1. Veslařský

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s.

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Hlava I. Základní ustanovení 1. Založení a vznik spolenosti Akciová spolenost Stavoprojekt Olomouc a. s. (dále jen spolenost) byla založena jako akciová

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

1ft It /// ľ.j/i-ljt"; 7' ~ Ytr: Á,

1ft It /// ľ.j/i-ljt; 7' ~ Ytr: Á, STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie porodních asistentek, O.s. Název sdružení: Unie porodních asistentek, o. S., dále jen Sdružení Sdružení používá zkrácený název "UNIPA". Sídlem Sdružení je Londýnská 28,

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství Stanovy sdružení STANOVY Čl. 1 Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Křídla pro pěstouny o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo sdružení: Podlažice 111, 538 51 Chrast Čl. 2 Právní postavení sdružení 1.

Více

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 18/2004 Sb. - poslední stav textu 18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 o uznávání odborné kvalifikace a jiné zpsobilosti

Více

STANOVY. HORSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY,o.s. Horská služba ČR 01 - STAN. Rozdělovník:

STANOVY. HORSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY,o.s. Horská služba ČR 01 - STAN. Rozdělovník: Schválil: Strana 1/6 STANOVY HORSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY,o.s. Rozdělovník: Výtisk č. 1 PROŠ - Předseda Rady oblasti Šumava č. 2 PROKH - Předseda Rady oblasti Krušné hory č. 3 PROJH - Předseda Rady oblasti

Více