Ulice Jasmínová Dolní Břežany

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ulice Jasmínová Dolní Břežany"

Transkript

1 Ulice Jasmínová Textová část Srpen 2015 Projektant: Zenkl CB, spol. s r.o. Jírovcova 2, , České Budějovice Zpracoval: Libuše Šulková Vedoucí projektant: Ing. Ondřej Zenkl Zodpovědný projektant: Autorizace ČKAIT: Ing. Lumír Zenkl Zenkl CB, spol. s r.o. Strana 1 z 16

2 A. Průvodní zpráva... 4 A.1. Identifikační údaje... 4 A.1.1. Označení stavby... 4 A.1.2. Identifikační údaje investora... 4 A.1.3. Identifikační údaje projektanta... 4 A.2. Základní údaje o stavbě... 5 A.2.1. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění... 5 A.2.2. Předpokládaný průběh výstavby... 5 A.2.3. Vazby na regulační plány, územní plán... 5 A.2.4. Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití... 5 A.2.5. Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí... 5 A.2.6. Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření... 5 A.3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů... 6 A.4. Členění stavby (jednotlivých částí stavby komunikací)... 6 A.5. Podmínky realizace stavby... 6 A.5.1. Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků... 6 A.5.2. Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti... 6 A.5.3. Zajištění přístupu na stavby... 6 A.5.4. Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy... 6 A.6. Přehled budoucích vlastníků (správců)... 6 A.7. Předávání části stavby do užívání... 6 A.8. Souhrnný technický popis stavby... 6 A.9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření... 6 A.10. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, kulturní památky 6 A.11. Zásah stavby do území... 7 A.12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby... 8 A.13. Vliv stavby a provozu na PK na zdraví a životní prostředí... 8 A.14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti... 8 A.15. Další požadavky... 8 B. Souhrnné řešení stavby... 8 C. Stavební část... 9 C.1. Objekty pozemních komunikací... 9 C C Směrové vedení... 9 C Výškové řešení C Odvodnění C Konstrukce vozovky C Dopravní značení a DIO C Odstavné a parkovací stání C Veřejné osvětlení Zenkl CB, spol. s r.o. Strana 2 z 16

3 C Bezpečnostní vzdálenost C.1.2. Výkresy C.2. Další objekty...13 D. Technologická část E. Zásady organizace výstavby E E.1.1. Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění E.1.2. Stanovení obvodu staveniště a údaje o pozemcích staveniště E.1.3. Zásady návrhu zařízení staveniště E.1.4. Návrh postupu a provádění stavby E.1.5. Objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu E.1.6. Možné napojení na zdroje E.1.7. Možnosti nakládání s odpadky z výstavby E.1.8. Přístupy na staveniště (vjezdy a výjezdy) E.1.9. Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí E Zvláštní podmínky na provádění stavby E Návrh řešení dopravy během výstavby E Požární bezpečnost E.2. Výkresy...16 F. Doklady Zenkl CB, spol. s r.o. Strana 3 z 16

4 A. Průvodní zpráva A.1. Identifikační údaje A.1.1. Označení stavby Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj: Charakter stavby: Stupeň projekt.dok.: Ulice Jasmínová Středočeský Datum zpracování: 8/2015 Způsob provedení stavby: rozšíření, úprava Stavební povolení dodavatelsky A.1.2. Identifikační údaje investora Jméno/název: Ing. Luboš Frank Sídlo: Na Svárově 606, IČ: DIČ: Dodavatel stavby: dle výběrového řízení Odborný dozor: dodavatel Kontakt: A.1.3. Identifikační údaje projektanta Jméno/název: Zenkl CB, spol. s r.o. Sídlo: IČ: DIČ: Kontakt: CZ Zodp. projektant: Ing. Lumír Zenkl, č.autorizace ČKAIT Zenkl CB, spol. s r.o. Strana 4 z 16

5 A.2. Základní údaje o stavbě A.2.1. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění Předmětem předložené dokumentace je rozšíření a úprava stávající místní komunikace (ul. Jasmínová) a sjezdů na parc. č. 277/1, 310/48, 259/45, 257/21, 259/4 a 257/21 v obci v katastrálním území. Komunikace je v režimu obytné zóny vyznačené dopravními značkami IP 26 a,b. Jedná se o rozšíření stávající komunikace a vybudování parkovacích stání. Upravovanou komunikaci tvoří jediná komunikační větev A typového označení MO2 5,5/3,5/20. Upravovaná část komunikace je vedena jako místní komunikace dopravně zklidněné funkční skupiny D1 obytná zóna dle ČSN Má celkovou délku cca 153,0m a je obousměrná. Její parametry přibližuje následující přehled: větev délka [m] šířka [m] chodník podélný sklon [%] příčný sklon [%] poznámka A 153,0 5,5 (3,5) bez 0,9 6,3 2,5 A.2.2. Předpokládaný průběh výstavby Předpokládané zahájení výstavby je v 2.Q Předpokládá se, že stavba bude dokončena do 3 měsíců od okamžiku zahájení výstavby. A.2.3. Vazby na regulační plány, územní plán případně územně plánovací informace a na územní rozhodnutí Komunikace je v souladu se současnými platnými územně plánovacími podklady obce. A.2.4. Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití Navrhovaná komunikace se nachází v zastavěném a zastavitelném území obce v území určeném pro bydlení (bližší vymezení zastavitelnosti je určeno v ÚP obce ). A.2.5. Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí Komunikace nemá negativní vliv na zdraví osob, krajinu nebo na životní prostředí. Stavební činnost bude mít v určitém časovém úseku negativní vliv na okolí. Stavba se nachází v současně zastavěném území. Po dobu výstavby musí být dodržovány všechny normy ochrany životního prostředí se zvláštní pozorností na hluk a vyvážení nečistot ze stavby. Musí být prováděna důsledná očista veřejných komunikací po dobu výstavby a minimalizována prašnost důsledným čistěním. A.2.6. Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření Navrhovaná komunikace nebude mít dopad na dotčené území. Komunikace je navržena tak, aby voda z povrchu komunikace nezatékala na přilehlé pozemky. Zenkl CB, spol. s r.o. Strana 5 z 16

6 A.3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů Pro účely zpracování dokumentace Bylo provedeno geodetické zaměření stávajícího stavu Byl zhotoven geometrický plán A.4. Členění stavby (jednotlivých částí stavby komunikací) Stavba není členěna na části. A.5. Podmínky realizace stavby A.5.1. Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků Stavba nenavazuje na žádnou další stavbu. A.5.2. Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti Po upravení zemní pláně bude navazovat pokládka drenáže a kanalizačních přípojek a nato budou provedeny konstrukčních vrstvy vozovky. A.5.3. Zajištění přístupu na stavby Stavba je přístupná ze stávajících místních komunikací (ul. Družstevní a ul. Na Svárově) v k.ú.. A.5.4. Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy Předpokládá se dopravní omezení upravované místní komunikace na parc. č. 277/1 při ZÚ a na parc č. 257/21 při KÚ větve A. Návrh dopravně inženýrských opatření pro dobu jejich uzavírky včetně návrhu dopravního značení je řešen ve výkresové části Situace DIO. A.6. Přehled budoucích vlastníků (správců) Vlastníkem a správcem cesty bude na základě budoucího vztahu obec. A.7. Předávání části stavby do užívání Stavba bude případně předána zhotovitelem jednorázově po ukončení stavebních prací. A.8. Souhrnný technický popis stavby Technický popis stavby je uveden v části C, kapitola C.1.1. A.9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření Bylo provedeno geodetické zaměření stávajícího stavu zájmového území. Geologický průzkum nebyl proveden. Z tohoto důvodu byla navržena konstrukce vozovky pro nejnepříznivější typ podloží PIII. A.10. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, kulturní památky Území stavby leží v ochranném pásmu ZPF, neleží v památkové zóně a je ohrožena povodněmi. Zenkl CB, spol. s r.o. Strana 6 z 16

7 A.11. Zásah stavby do území Stavba nezpůsobí zásah do území. Jedná se o rekonstrukci. Bourací práce Stavba nevyžaduje žádné bourací práce. Kácení porostů Stavba nevyžaduje kácení vzrostlých stromů. Bilance zemních prací V prostoru staveniště nebudou zřizovány trvalé deponie, ale budou zřizovány deponie dočasné. Bude prováděna skrývka ornice. Venkovní úpravy Plochy navržené zeleně budou osety travou. Sadové úpravy Sadové úpravy nejsou navrženy. Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa Stavba nezasahuje do pozemků určených k plnění funkce lesa. Zásah do ZPF Obec / Město katastrální území parcelní č. druh poz. podle katastru nemovitostí Vlastník pozemku výměra 259/4 Orná půda Více vlastníků 1 275m² 277/1 Orná půda Obec, 5. Května 78, m² 257/21 Orná půda Více vlastníků 2 636m² 259/45 Orná půda Frank Luboš Ing., Na Svárově 606, m² Zenkl CB, spol. s r.o. Strana 7 z 16

8 A.12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby Stavba nevyvolává nároky na energie, telekomunikace, vodní zdroje. Stavba vyvolává nároky na odvod dešťových vod. A.13. Vliv stavby a provozu na PK na zdraví a životní prostředí Komunikace nemá negativní vliv na zdraví osob nebo na životní prostředí. Stavební činnost bude mít v určitém časovém úseku negativní vliv na okolí. Část stavby se nachází v zastavěném území. Po dobu výstavby musí být dodržovány všechny normy ochrany životního prostředí se zvláštní pozorností na hluk a vyvážení nečistot ze stavby. Musí být prováděna důsledná očista veřejných komunikací po dobu výstavby a minimalizována prašnost důsledným čistěním. A.14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti V rámci realizace stavby je nutno dodržet podmínky stanovené územním rozhodnutím. Bezpečnost silničního provozu bude na nově vybudované komunikaci zajištěna technickým návrhem řešení, které je v souladu s ČSN, TKP, TP, vzorovými listy pozemních komunikací a dalšími předpisy. Požární bezpečnost stavby je zajištěna volbou stavebních materiálů a stavebním návrhem. Užitné vlastnosti stavby je možné posuzovat podle její kapacity, splnění technických požadavků na výstavbu a výrobky, životnosti a způsobu údržby. Plnění obecných technických požadavků na výstavbu a výrobky je zajištěno v projektové dokumentaci respektováním ČSN, TKP, TKP-D, TP, vzorových listů a dalších předpisů. Obdobné požadavky budou kladeny i na zhotovitele stavby, který bude určen na základě výběrového řízení. Plněním citovaných norem, podmínek a předpisů jsou vytvořeny předpoklady pro dlouhou životnost a snadnou údržbu. Projektová dokumentace vyhovuje ustanovení vyhlášky č. 389/2009 Sb "O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb". A.15. Další požadavky Nejsou. B. Souhrnné řešení stavby Předmětem předložené dokumentace je rozšíření a úprava stávající místní komunikace (ul. Jasmínová) a sjezdů na parc. č. 277/1, 310/48, 259/45, 257/21, 259/4 a 257/21 v obci v katastrálním území. Komunikace je v režimu obytné zóny vyznačené dopravními značkami IP 26 a,b. Jedná se o rozšíření stávající komunikace a vybudování parkovacích stání. Upravovanou komunikaci tvoří jediná komunikační větev A typového označení MO2 5,5/3,5/20. Upravovaná část komunikace je vedena jako místní komunikace dopravně zklidněné funkční skupiny D1 obytná zóna dle ČSN Má celkovou délku cca 153,0m a je obousměrná. Její parametry přibližuje následující přehled: větev délka [m] šířka [m] chodník podélný sklon [%] příčný sklon [%] poznámka A 153,0 5,5 (3,5) bez 0,9 6,3 2,5 Zenkl CB, spol. s r.o. Strana 8 z 16

9 Poloha připojení a rozhledové poměry v křižovatce jsou neměněny a zůstávají stávající a jsou navrženy (respektive posouzeny) podle TP 103- Navrhování obytných zón. Rozhled u křižovatky bude zajištěn (rozhledová pole nevybočují z navrženého dopravního prostoru zaústěných komunikací a křižovatky). Místa připojení musí splňovat podmínky 11 Vyhlášky MD ČR č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Zejména nutno dbát toho, aby srážkovými vodami z nově navržené komunikace nebyly zhoršeny poměry odvodnění na komunikaci, na niž se nová větev připojuje. C. Stavební část C.1. Objekty pozemních komunikací C.1.1. C Směrové vedení Navrženou komunikaci tvoří jediná komunikační větev A. Větve A jako místní obslužná komunikace funkční skupiny D1 obytná zóna dle ČSN Má celkovou délku 153,0m a je navržena jako obousměrná typového označení 5,5/3,5/20. V situačním výkresu jsou navrženy polohy samostatných sjezdů na přilehlé pozemky. Pro naznačené polohy sjezdů byly posouzeny rozhledové poměry podle ČSN /Z1 Projektování místních komunikací z Února Rozhledové poměry ze sjezdů jsou citovaným ustanovením normy vymezeny rozhledovými trojúhelníky o délkách odvěsen 3,13 m (polovina šířky přilehlého jízdního pruhu 1.3 m + odstupová vzdálenost 2.0 m od hrany vozovky) a 11.0 m (rychlost pro zastavení DZ pro rychlost V dovol. = 20 km/hod) v obytné zóně. Pokud by rozhledová pole křižovatek a samostatných sjezdů zasahovaly do pozemků budoucích zahrad, bude nutné zavázat vlastníky parcel k tomu, aby rozhledové poměry zůstaly za všech okolností zachovány. Nelze v těchto místech povolovat žádné stavby (a to ani doplňkové včetně přípojných skříněk inženýrských sítí), zřizovat neprůhledné oplocení (případně podezdívky o výšce vyšší, než 0.7 m nad niveletou vozovky), vysazovat keře nad uvedenou výšku, skladovat materiál apod. Navržené polohy sjezdů na pozemky nutno považovat v daném stupni dokumentace za konečné. Případné následné požadavky (jednotlivých stavebníků po vydání stavebního povolení) na změnu jejich polohy (či počtu) bude nutno posoudit samostatně dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích; s tím je nutno seznámit stavebníky (investory) ve směrnicích pro realizaci rodinných domků. Samostatné sjezdy musí splňovat podmínky 12 Vyhlášky MD ČR č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, zejména respektovat takové stavební uspořádání sjezdu, aby se zabránilo stékání srážkové vody na komunikaci a jejímu znečištění ; v případě, že komunikace sjezdu bude mít ve směru od navrhované místní (účelové) komunikace kladnou hodnotu podélného sklonu (bude ve stoupání), nutno její vozovku odvodnit (odvodňovacím žlabem, vsak do vsakovací drenáže apod.). Vozovku sjezdu nutno upravit jako zpevněnou tak, aby nedocházelo k nanášení bláta na vozovku navržené místní komunikace. K tomu je nutné zavázat stavebníky (investory) ve směrnicích pro realizaci staveb RD. Zenkl CB, spol. s r.o. Strana 9 z 16

10 C Výškové řešení Výškové řešení navržené komunikace ozřejmuje přiložený podélný profil; niveleta komunikace navržena pokud možno jako přirozená tak, aby objem zemních prací byl co nejmenší, ale zároveň aby zajistila účinné odvodnění vozovky. Hodnoty podélného sklonu se pohybují vesměs v rozmezí 0,9 6,3%. Hodnoty podélných sklonů tak splňují podmínky podélných sklonů pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu dle vyhlášky MMR ČR č. 398/2009 Sb. Svahy zemních těles (násypů, zářezů) navrženo vyrovnat na pozemcích přilehlých ke komunikaci (určených k zástavbě). Budou upraveny v rámci hrubých terénních úprav těchto parcel (s tím, že hodnota sklonu svahů nesmí překročit normový sklon 1:2.5 u násypů, respektive 1:2 u zářezů). Příčný sklon komunikace zůstává stávající a rozšíření komunikace je navrženo jako jednostranné a to v hodnotě 2.5 %.. C Odvodnění Pro odvodnění dešťových vod jsou navrženy uliční vpusti UV1, UV2 a UV3. Všechny vpusti budou napojeny kanalizačními přípojkami PP DN150 na stávající kanalizační sběrač. BILANCE MNOŽSTVÍ DEŠŤOVÝCH VOD Množství dešťových vod z dotčených ploch Q (l/s) název plocha koef reduk plocha intenzita Odtok plochy F (m2) odtoku Fr (m2) (l/s/ha) Q (l/s) Chodníky (průsak do drenáže, částečný vsak do přilehlé zeleně) 0 0, ,00 Asfaltová vozovka 656 0,9 590, ,50 Sjezdy, odstavné plochy, přejízdné prahy a parkoviště 122 0,8 97, ,41 Zeleň 168 0,15 25, ,36 CELKEM ,2 10,27 součinitel odtoku pro komunikace - živice 0,9 součinitel odtoku pro komunikace - betonová zámk. dlažba 0,8 součinitel odtoku pro komunikace - zatravnění 0,15 intenzita uvažovaného deště pro oblast České Budějovice (l/s*ha) i = 144 dlouhodobý průměrný roční úhrn srážek v oblasti [mm] 623 CELKEM (všechny navržené plochy) 10,27 l/s CELKEM (Roční množství odváděných srážkových vod) 444,3 m3/rok Předpokládá se, že zemní pláň tvoří nepropustné zeminy. Zemní pláň je navržena o příčném sklonu 3% směrem k okraji komunikace. Drenáž je navržena po jedné straně komunikace a vede podél celé délky komunikace. Drenáž je tvořena flexibilní PVC trubkou DN125 uloženou ve štěrkovém loži. Lože ze štěrku frakce 16/32 obaleno propustnou, netkanou PP geotextilií. Na horním okraji lože je geotextilie přeložena přes sebe ve dvou vrstvách tak, aby nedocházelo k vplavování kalu skrz překlad do štěrkového lože. Drenáž je zaústěna do uličních vpustí. Zenkl CB, spol. s r.o. Strana 10 z 16

11 C Konstrukce vozovky Návrh konstrukce komunikace ozřejmuje přiložený vzorový příčný řez. Vozovka navržené komunikace bude zhotovena ze zámkové dlažby a to pro třídu zatížení VI., návrhová úroveň porušení vozovky D2. Návrh konstrukce sjezdu a parkoviště ozřejmuje přiložený vzorový příčný řez. Vozovka navržených sjezdů bude zhotovena ze zámkové dlažby a to pro třídu zatížení VI., návrhová úroveň porušení vozovky D2. Návrh konstrukce vozovky nutno v dalším stupni dokumentace posoudit (a případně upravit) na základě výsledků geologického průzkumu (rešerše) s ohledem na únosnost a namrzavost podkladních vrstev vozovky v podloží. Doporučujeme pořídit geologický průzkum, případně po odtěžení zeminy na úroveň upravené pláně konzultovat kvalitu podloží s odborníkem geologem, který na místě doporučí další postup. Pokud se v podloží vyskytnou namrzavé zeminy, případně zeminy neumožňující dosáhnout hodnot hutnění pláně uvedené ve vzorových příčných řezech, doporučujeme nevhodné zeminy v podloží odtěžit do potřebné hloubky (cca m pod úrovní upravené pláně) a nahradit štěrkodrtí tloušťky hutněné po vrstvách maximálně 0.30 m, případně provést jejich zlepšení (vápněním). Konstrukce komunikace byla navržena dle katalogového listu TP170 ze dne dodatkem TP 170 s účinností od 1. září 2010.Katalogové číslo D2-D-1-VI-PIII. Zámková dlažba DL 80mm Ložná vrstva L 40mm Štěrkodrť, třída B ŠDb min250mm Sanace pláně 500mm celkem min 870mm Konstrukce sjezdu a parkoviště byla navržena dle katalogového listu TP170 ze dne dodatkem TP 170 s účinností od 1. září 2010.Katalogové číslo D2-D-1-VI-PIII. Zámková dlažba DL 80mm Ložná vrstva L 40mm Štěrkodrť, třída B ŠDb min250mm Sanace pláně 300mm celkem min 670mm V místech dotyku nově navrhované komunikace se stávající vozovkou nutno stávající živičný povrch vozovky odříznout a to v takové vzdálenosti, aby bylo možno navázat novou konstrukci vozovky na stávající konstrukční vrstvy stupňovitě (nejméně 0.5 m). Všechny podélné a příčné spáry budou před položením nového krytu řádně zaříznuty, očištěny a opatřeny spojovacím postřikem. Po pokládce nového krytu budou zality asfaltovou zálivkou. Hutnění podkladní vrstvy a finálního povrchu bude probíhat válcem nebo hutnícím pěchem dle výběru zhotovitele. Zenkl CB, spol. s r.o. Strana 11 z 16

12 Rozhraní vozovky a zeleně tvoří silniční obrubník nastojato uložený do betonového lože s nášlapem 10cm. Rozhraní vozovky a sjezdů tvoří přejezdový obrubník se zaoblenou hranou do betonového lože o nášlapu 4cm. Rozhraní vozovky a parkoviště tvoří betonová přídlažba zapuštěná. Obrubníky a přídlažbu nutno uložit do betonového lože tl. minimálně 10 cm s betonovou boční opěrou. Výška obrubníku je navržena tak, že musí umožnit pohyb osob s omezenou schopností pohybu dle vyhlášky MMR ČR č. 398/2009 Sb., tj. s výškou obrubníku 2,0cm uloženého nastojato. Změna výšek obrubníků bude provedena povlovně (se sklonem maximálně 1:10). Odvodňovací proužek (přídlažba) podél obrubníků se nenavrhují. Z hlediska užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu je stavba řešena bezbariérově v souladu s vyhláškou č. 398/2009Sb. Zpevněné plochy jsou navrženy v předepsaném spádu, zadláždění je hladké a tudíž dobře pojízdné. Pěší trasy jsou v rámci řešeného veřejného prostranství řešeny bezbariérově. PD je v souladu s Metodickými poznámkami k vytváření podmínek pro samostatný a bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých lidí vydaných v roce Výše zmíněné úpravy jsou patrny z grafické přílohy, která je součástí této PD C Dopravní značení a DIO Svislé dopravní značení Není navrženo žádné svislé dopravní značení. Vodorovné dopravní značení Vodorovné dopravní značení je navrženo dle celkové situace. Počet Dopravní značka text/symbol Poznámka 2 x V10b 2,0m Nové DZ Dopravně inženýrské opatření Výstavba navržené komunikace si může vyžádat částečnou uzavírku (omezení) místních komunikací v místě připojení (lokální zúžení jízdních pruhů podél stavebního místa, případně stažení do jednoho jízdního pruhu). Návrh dopravně inženýrských opatření pro dobu jejich uzavírky včetně návrhu dopravního značení je řešen ve výkresové části Situace DIO. Dopravní omezení na ostatních komunikacích se nepředpokládají. C Odstavné a parkovací stání Odstavování vozidel obyvatel (tj. jak garážování, tak parkování) se předpokládá důsledně na vlastních pozemcích; je nezbytné, aby v regulativech pro výstavbu objektů byla stanovena podmínka výstavby potřebného počtu jak garáží, tak odstavných stání na vlastním pozemku těchto domků. Zenkl CB, spol. s r.o. Strana 12 z 16

13 V rámci výstavby navržených objektů jsou navržena 6 parkovací stání na veřejně přístupných plochách; pro příležitostné parkování osobních aut (návštěvy apod.) nutno zřídit zpevněné plochy na vlastních pozemcích určených k zástavbě. Vrata nutno navrhnout jako posuvná, případně otvíravá dovnitř pozemku. C Veřejné osvětlení Návrh veřejného osvětlení musí respektovat požadavek dostatečného osvětlení míst začátků obytné zóny. Návrh veřejného osvětlení bude obsahem samostatné části dokumentace (není součástí předkládaného SO). Limitní poloha sloupů VO min 0,5m od obruby nebo u plotu. C Bezpečnostní vzdálenost Bezpečnostní vzdálenost nejméně 0.50 m od hrany vozovky nutno dodržet vůči všem pevným překážkám (zejména přípojné skříňky inženýrských sítí, oplocení apod.). C.1.2. Výkresy Součástí výkresové části jsou tyto výkresy: Přehledná situace M 1:5000 Situace v katastrální mapě M 1:250 Celková situace M 1:250 Podélný profil M 1:500/50 Příčné řezy M 1:100 Vzorové příčné řezy M 1:50 Situace DIO M 1:500 C.2. Další objekty Žádné další objekty nejsou součástí dokumentace. D. Technologická část Součástí projektu nejsou žádné provozní soubory. Část D není zpracovávána. E. Zásady organizace výstavby E.1. E.1.1. Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění Staveniště se nachází v obci v katastrálním území. Rozsah staveniště odpovídá rozsahu návrhu komunikace a sjezdů a výměně povrchu stávající komunikace. Zenkl CB, spol. s r.o. Strana 13 z 16

14 E.1.2. Stanovení obvodu staveniště a údaje o pozemcích staveniště Staveniště tvoří plocha navrhované místní komunikace plocha pro zřízení pásů zeleně po stranách komunikace plocha vjezdů na sousední pozemky Celková plocha staveniště je 950,0 m2. Pozemky dotčené stavbou: Obec / Město katastrální území parcelní č. druh poz. podle katastru nemovitostí Vlastník pozemku výměra 259/4 Orná půda Více vlastníků 1 275m² 277/1 Orná půda Obec, 5. Května 78, m² 257/21 Orná půda Více vlastníků 2 636m² 259/45 Orná půda Frank Luboš Ing., Na Svárově 606, m² 310/48 Ostatní plocha/ostatní komunikace Obec, 5. Května 78, m² Všechny pozemky jsou zároveň dotčeny finální polohou rekonstruované komunikace. E.1.3. Zásady návrhu zařízení staveniště Staveniště bude vybaveno zařízením dle požadavků stavitele. E.1.4. Návrh postupu a provádění stavby Během realizace bude dodrženo následující pořadí prací: 1. úprava zemní pláně případná sanace pláně 2. uložení drenáže, odvodnění a kanalizace 3. obrubníky 4. konstrukční vrstvy vozovky 5. zámková dlažba vjezdů se silničními obrubníky Zenkl CB, spol. s r.o. Strana 14 z 16

15 6. Zásyp pásů zeleně E.1.5. Objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu Nejsou. E.1.6. Možné napojení na zdroje voda, elektrická energie, plyn, telekomunikace Stavba nevyžaduje napojení staveniště na zdroje. E.1.7. Možnosti nakládání s odpadky z výstavby Odpad při výstavbě bude likvidován dle předpisů, zvláště zákona č.185/2001 Sb. o odpadech. Při provádění stavby budou vznikat odpady. Jejich specifikace a způsob zneškodnění či uložení budou řešeny dodavatelem stavby. Při provádění stavby si dodavatelská firma bude uchovávat doklady o předání odpadů od oprávněné firmy, které doloží při kolaudaci stavby. Nakládání s veškerými odpady musí odpovídat ustanovení vyhlášky č. 383/2001Sb. Shromažďování a skladování nebezpečných odpadů musí být v souladu s touto vyhláškou. Samotný provoz na navržených komunikacích nebude zdrojem žádných odpadů. E.1.8. Přístupy na staveniště (vjezdy a výjezdy) Stavba je přístupná ze stávajících místních komunikací (ul. DRužstevní a ul. Na Svárově) v k.ú.. Výjezd na místní komunikace bude označen dopravní značkou IP22 "Pozor! Výjezd vozidel stavby" Vozidla vyjíždějící ze stavby budou očištěna, aby nedocházelo k znečištění navazujících komunikací. E.1.9. Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí Při provádění veškerých stavebních prací je bezpodmínečně nutno dodržovat předpisy o bezpečnosti práce. Dále je nutná zvýšená pozornost při pracích v blízkosti nadzemních vedení, zejména při použití mechanizmů ve výškách větších 3 m. Při stavebních pracích v pásmu podzemního vedení, v pásmu dálkových kabelů a v pásmu vzdušného vedení je nutné respektovat veškerá příslušná ustanovení, zejména pokud se jedná o způsob provádění zemních prací a zákaz použití mechanizace, povšechně pak zabezpečení vedení a zařízení před poškozením. Je nutno zajistit bezpečnost pracovníků při souběžném provádění prací. Pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s nebezpečím, dodavatelské organizace musí uzavřít vzájemné dohody. Je třeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště, otevřené výkopy chránit zábradlím a v noci výstražným světlem. Během provozu je nutno dodržovat ustanovení zákona o pozemních komunikacích (zejména nutno zabránit znečišťování vozovky přilehlých komunikací). Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými normami, předpisy a zákonnými ustanoveními. Zenkl CB, spol. s r.o. Strana 15 z 16

16 Zemní pláň je nutno náležitě upravit, zamezit vstupu vody a zabránit jejímu zvodnění. Je třeba zajistit potřebnou únosnost a první stmelenou vrstvu položit co nejdříve. Ponechávaná stávající vzrostlá zeleň bude chráněna po celou dobu výstavby viz ČSN DIN Veškerý stavební materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným normám a technologickým předpisům. E Nejsou. Zvláštní podmínky na provádění stavby které vyžadují bezpečnostní opatření E Návrh řešení dopravy během výstavby přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání PK, uzavírky, objížďky, výluky Stavba nemá vliv na stávající dopravu. Není třeba řešit. E Požární bezpečnost Provoz na navržených komunikacích nebude představovat rizika z hlediska požární bezpečnosti, naopak je nedílnou součástí požárně bezpečnostních opatření objektů navrhovaných v řešeném území. E.2. Výkresy Pro zásady organizace výstavby není vypracován samostatný výkres. F. Doklady V průběhu zpracovávání projektové dokumentace budou do části F zařazeny stanoviska, posudky, podklady a výsledky konzultací a projednání. Zenkl CB, spol. s r.o. Strana 16 z 16

Obchodní galerie Písek

Obchodní galerie Písek Obchodní galerie Písek prosinec 2015 Projektant: Zenkl CB, spol. s r.o. Jírovcova 2, 370 01, České Budějovice Zpracoval: Číslo zakázky: 15 075 Z1 Ing. Pavel Dvořák Vedoucí projektant: Ing. Ondřej Zenkl

Více

Oprava místní komunikace II - Hluboká u Borovan. Technická zpráva

Oprava místní komunikace II - Hluboká u Borovan. Technická zpráva Oprava místní komunikace II - Hluboká u Borovan ÚNOR 2016 Projektant: Zenkl CB, spol. s r.o. Jírovcova 2, 370 01, České Budějovice Kreslil: Bořek Bubeníček Vedoucí projektant: Ing. Ondřej Zenkl Zodpovědný

Více

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: a) Označení stavby: Název stavby : Místo stavby: Kraj: BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY A OPRAVA KOMUNIKACE

Více

Nové chodníky v Dobromilicích

Nové chodníky v Dobromilicích Akce : Nové chodníky v Dobromilicích Objekt : SO 01 SO 01 CHODNÍKY, PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZDY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor : Obec Místo : Projektant : Vlčil Jaromír 330 Prostějov leden 2014 1. Identifikační

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce ulice Slovenská, Chrudim 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce ulice Slovenská, Chrudim 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: A. Označení stavby: Název: Druh stavby: rekonstrukce Místo stavby: Chrudim Katastrální území: Chrudim Kraj: Pardubický Stupeň dokumentace: B. Objednatel dokumentace

Více

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii.239 a II/240 b) Stavebník Obec Černuc, Černuc 17 273 23 Černuc IČ 00234257 c) Projektant Ing.Pavel

Více

Hluboká u Borovan - oprava místní komunikace. Technická zpráva

Hluboká u Borovan - oprava místní komunikace. Technická zpráva Hluboká u - oprava místní komunikace Duben 2016 Projektant: s.r.o. Jírovcova 2, 370 01, České Budějovice Kreslil: Bořek Bubeníček Vedoucí projektant: Ing. Ondřej Zenkl Zodpovědný projektant: Autorizace

Více

Oprava místní komunikace I - Hluboká u Borovan. Technická zpráva

Oprava místní komunikace I - Hluboká u Borovan. Technická zpráva Oprava místní komunikace I - ÚNOR 2016 Projektant: Zenkl CB, spol. s.r.o. Jírovcova 2, 370 01, České Budějovice Kreslil: Bořek Bubeníček Vedoucí projektant: Ing. Ondřej Zenkl Zodpovědný projektant: Autorizace

Více

Identifikační údaje. - stavební úřad, - odbor dopravy. Následný možný provozovatel: projektová dokumentace pro stavební povolení

Identifikační údaje. - stavební úřad, - odbor dopravy. Následný možný provozovatel: projektová dokumentace pro stavební povolení Identifikační údaje Název a sídlo investora: Obec Stratov, Stratov 90, 289 22 Lysá n.l. Schvalující orgán: Městský úřad Lysá nad Labem - stavební úřad, - odbor dopravy Následný možný provozovatel: Obec

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby: Úprava odvodnění ul. Krhovické Hodonice b) Stavebník: Obec Hodonice, Obecní 287, 671 25 Hodonice IČ: 00292788

Více

Bezpečné cesty do školy 2015 -ZŠ a MŠ Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17

Bezpečné cesty do školy 2015 -ZŠ a MŠ Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17 Bezpečné cesty do školy 2015 STUDIE Zodp. projektant: Profese: Vypracovala: Kontroloval: Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA doprava Dita Zemanová Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA Umístění stavby: Praha 8 - Ďáblice

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2. Základní technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2. Základní technický popis se zdůvodněním navrženého řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje a) Stavba Název stavby: MŠ U Lípy Svobody, zpevněná plocha Místo stavby: Statutární město Brno městská část Brno-Tuřany kraj: Jihomoravský katastrální území: Brněnské

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI. MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI. MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Stavba Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi

Více

DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1. Identifikační údaje : Název stavby : CHODNÍK V UL. 5. KVĚTNA U DVU V MĚSTĚ KRÁLÍKY Místo stavby : k.ú. Králíky Kraj : Pardubický Druh stavby

Více

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Rekonstrukce místní komunikace ul. Olšovecká JEDOVNICE KVĚTEN 2015 Obsah str. a) Identifikační údaje objektu......

Více

Rekonstrukce obrusných vrstev - ul. Petra z Lindy na p.č. 81/1, k.ú. Borovany. Technická zpráva červen 2017

Rekonstrukce obrusných vrstev - ul. Petra z Lindy na p.č. 81/1, k.ú. Borovany. Technická zpráva červen 2017 Rekonstrukce obrusných vrstev - ul. Petra z Lindy na p.č. 81/1, k.ú. Borovany červen 2017 Projektant: Zenkl CB, spol. s r.o. Jírovcova 2, 370 01, České Budějovice Zpracoval: Číslo zakázky: 17 056 Z1 Ing.

Více

1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projekt cest u Litovického potoka

1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projekt cest u Litovického potoka 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU a) označení stavby, Identifikační údaje stavby: Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj: Charakter stav. objektu: Stupeň PD SO: Projekt cest

Více

Rekonstrukce obrusných vrstev - ul. Na Výhony na p.č. 3963/31, k.ú. Borovany. Technická zpráva červen 2017

Rekonstrukce obrusných vrstev - ul. Na Výhony na p.č. 3963/31, k.ú. Borovany. Technická zpráva červen 2017 Rekonstrukce obrusných vrstev - ul. Na Výhony na p.č. 3963/31, k.ú. Borovany červen 2017 Projektant: Zenkl CB, spol. s r.o. Jírovcova 2, 370 01, České Budějovice Zpracoval: Číslo zakázky: 17 056 Z1 Ing.

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Místní komunikace, chodníky a odvodnění Rychnov na Moravě Rekonstrukce Rychnov na Moravě Katastrální

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY MK UL. MÍROVÁ A NA KOPANINÁCH, ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU C.1-01 Technická zpráva SO 101

STAVEBNÍ ÚPRAVY MK UL. MÍROVÁ A NA KOPANINÁCH, ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU C.1-01 Technická zpráva SO 101 1 OBSAH 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU... 3 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 INVESTOR... 3 INVESTOR... 3 1.3 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE... 3 1.4 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS... 4 1.4.a Současný stav... 4 1.4.b Navržený

Více

C. Souhrnná technická zpráva Obsah

C. Souhrnná technická zpráva Obsah C. Souhrnná technická zpráva Obsah 1. Popis stavby... 3 a) Zdůvodnění výběru stavebního pozemku... 3 b) Zhodnocení staveniště... 3 c) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení... 3 d)

Více

B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební úpravy parkoviště a chodníků mezi ulicemi Luční a Dašická v Pardubicích strana 1/7 B1.1. OBECNĚ B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem řešení je rozšíření parkoviště, nové uspořádání parkovacích míst,

Více

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Leoš Kučeřík 671 64 BOŽICE 441 TEL. 606 225 031 A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DSP MÍSTNÍ KOMUNIKACE VÝSTAVBA RD V OBCI ŽELETICE INVESTOR: OBEC ŽELETICE ŽELETICE 49 671 34 DATUM: LISTOPAD

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky

PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky Příloha č. A Vypracoval: Daniel Kadavý Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích Stránka 1 Obsah 1.Identifikační údaje...

Více

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice Objekty : SO 03 - Hrubé terénní úpravy SO 04 - Zpevněné plochy SO 08 - Sadové úpravy SO 09 - Oplocení Stavba : Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Více

Chodník v ulici Západní v Chotěboři

Chodník v ulici Západní v Chotěboři DRUPOS HB s.r.o. Havlíčkův Brod, Příčná 260 středisko Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Chodník v ulici Západní v Chotěboři Seznam příloh A. Průvodní a technická zpráva

Více

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. : PŘECHOD PRO PĚŠÍ HŮRKA, PARDUBICE SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. : PŘECHOD PRO PĚŠÍ HŮRKA, PARDUBICE SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY Přechod pro pěší Hůrka, Pardubice strana 1/10 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OZNAČENÍ STAVBY STAVEBNÍK OBJEDNATEL STAVBY PROJEKTANT

Více

Trocnov - oprava místní komunikace. Technická zpráva

Trocnov - oprava místní komunikace. Technická zpráva - oprava místní komunikace Duben 2018 Projektant: s.r.o. Jírovcova 2, 370 01, České Budějovice Kreslil: Bořek Bubeníček Zodpovědný projektant: Autorizace ČKAIT: 0102255 Ing. Ondřej Zenkl A. Průvodní zpráva...

Více

Textová část. A. Úvodní údaje B. Průvodní zpráva C. Souhrnná technická zpráva

Textová část. A. Úvodní údaje B. Průvodní zpráva C. Souhrnná technická zpráva PROJEKT CENTRUM NOVA s. r. o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov IČ: 280 94 026, tel. 565 323 117, fax 565 322 586 web: www.projektcentrum.cz, e.mail: info@projektcentrum.cz Textová část A. Úvodní údaje B.

Více

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň Dokumentace ke stavebnímu povolení PROIS a.s. Veverkova 1343, Hradec Králové, 500 02 IČ 259 43022, DIČ CZ 259 43022 Akce : Investor : Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové

Více

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka Technická zpráva 013/11-P.C.1.1 Změna 01 ke změně 01 realizační dokumentace stavby (RDS) akce : Rekonstrukce komunikací v ul. a v ul. Podháj, pro stavební objekt SO.101 Vozovka, v ul., v Hostinném, okr.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: Název akce :

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: Název akce : 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA STRANA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : Název akce : Stavební objekt: Místo stavby: ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH Chodníky Chodníky podél sil.i/43 průtah Králíky

Více

C.1 Technická zpráva

C.1 Technická zpráva C.1 Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Stavebník (investor): Oprava místních komunikací 3c U Pokorných a 1c Od zastávky autobusů k Hanykýřům Obec Veliká Ves Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250

Více

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh:

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh: CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE Seznam příloh: A Průvodní zpráva B.1 Přehledná situace B.2 Celková situace stavby M 1:250 B.3 Detaily úprava pro OSSPO M 1:50 C.1 Technická zpráva C.2

Více

Územní studie Třeboň, Na Kopečku srpen 2014 Projektant: Zenkl CB, spol. s r.o. Jírovcova 2, 370 01, České Budějovice Zakázka č.: 14063 Z1 Zpracoval: Ing. Pavel Dvořák Zodpovědný projektant: Autorizace

Více

C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KOMUNIKACE ČERVENÁ VODA - MLÝNICKÝ DVŮR 2.ETAPA Část: : C. STAVEBNÍ ČÁST Objekt : SO 05 5.ÚSEK INVESTOR : OBEC ČERVENÁ VODA PROJEKTANT : Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto Zak.

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje

Obsah: 1. Identifikační údaje Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Základní údaje o stavbě a) popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění b) předpokládaný průběh stavby c) vazby na regulační plány, územní plán, případně územně

Více

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556 A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556 e-mail: a-vital@seznam.cz, http: www.a-vital.cz C. STAVEBNÍ ČÁST SO 101 Cyklostezka Technická

Více

Č.j.: OSČ/SH MI 232/2011 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích dne Vyřizuje: Vladimír Dočkal e-mail: dockal@muiv.cz 29.3.2011

Č.j.: OSČ/SH MI 232/2011 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích dne Vyřizuje: Vladimír Dočkal e-mail: dockal@muiv.cz 29.3.2011 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI 232/2011 tel/fax:

Více

Parkoviště na ulici K Svaté vodě

Parkoviště na ulici K Svaté vodě Parkoviště na ulici K Svaté vodě Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby C 101 Parkoviště Technická zpráva Číslo zakázky : JG-15-14 / D-101-1 Zhotovitel : Ing. Jan Görner

Více

PPU spol.s r.o., inženýrský atelier

PPU spol.s r.o., inženýrský atelier spol. s.r.o. I N Ž E N Ý R S K Ý A T E L I E R PORADENSTVÍ - PROJEKCE - URBANISMUS VYŽLOVSKÁ 2243 / 36, 100 00 PRAHA 10 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název akce: Zřízení parkovacích stání v ulici Vlčkova Praha 14

Více

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS - Souřadnicový systém S-JTSK - Výškový systém Bpv 03 02 01 ZMĚNA POPIS DATUM objednatel: PARDUBICKÝ KRAJ Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice kraj: Pardubický MÚ/OU: Králíky stupeň utajení: bez utajení

Více

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN A1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN A1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje... 2 2. Základní údaje o stavbě... 2 Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění... 2 Předpokládaný průběh stavby... 2 Vazba na územní plán... 2 Stručná charakteristika

Více

Tuchoměřice úprava dopravního řešení u ZŠ DSP 04/2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Tuchoměřice úprava dopravního řešení u ZŠ DSP 04/2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje... 2 1.1 Označení stavby... 2 1.2 Stavebník... 2 1.3 Projektant... 2 2 Základní údaje o stavbě... 3 2.1 Stručný popis návrhu stavby... 3 2.2 Předpokládaný

Více

REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ

REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ A. ÚVODNÍ ÚDAJE Název akce: Investor: Objednatel dokumentace: Generální projektant: Stupeň proj. dokumentace: Místo stavby: Příslušný stavební úřad: REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ Obec Křenovice Školní 535 683

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1 ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres: Pardubice katastrální území: Pardubice

Více

C 3.1 Technická zpráva

C 3.1 Technická zpráva AKCE : Rekonstrukce ul. Masarykova, Nová, Růžová v Poličce STAVEBNÍ OBJEKT : SO 103 Komunikace ul. Růžová INVESTOR : Město Polička, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 01-01-14 C 3.1

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 2.A NAVRŽENÉ UMÍSTĚNÍ STAVBY...3 2.B ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ...3 2.C CELKOVÝ DOPAD STAVBY DO ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ...3 2.D GEOLOGICKÉ PODMÍNKY...3

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1 Identifikační údaje Stavba Název stavby: Chodník v ulici Věncova, Český Krumlov Místo stavby: Český Krumlov Katastrální území: Český Krumlov Kraj: Jihočeský Druh stavby:

Více

STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA

STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA dokumentace pro stavební povolení změna stavby před dokončením listopad 2014 Zodpovědný

Více

Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka

Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka ING. JIŘÍ LEBEDA, spol. s r.o. Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah Obsah... 1 1 Identifikační údaje... 2 2 Základní

Více

N Á V R H V Ý R O K U R O Z H O D N U T Í

N Á V R H V Ý R O K U R O Z H O D N U T Í Městský úřad Třebíč odbor výstavby Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Spis č.: OV/8091/2010/Mí V Třebíči dne 26.07.2010 Č.j.: OV 8091/2010-34141/10/Mí

Více

1. POPIS STAVBY...2 2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU VÝSTAVBY...17

1. POPIS STAVBY...2 2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU VÝSTAVBY...17 1. POPIS STAVBY...2 1.1. Zdůvodnění výběru staveniště... 2 1.2. Zhodnocení staveniště... 2 1.3. Zásady urbanistického,architektonického a výtvarného řešení... 2 1.4. Zásady technického řešení... 2 1.4.1.

Více

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Dokumentace pro provádění stavby 02. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Škroupova 18 306 13 Plzeň 03/2014

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Česká republika - ČSSZ Česká republika - ČSSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5 tel.: +420 257 061 111, fax: +420 257 062 860 e-mail: posta@cssz.cz

Více

Obsah. -1- A1_PZ-2.doc

Obsah. -1- A1_PZ-2.doc Obsah 1. Identifikační údaje 2 1.1 Stavba 2 1.2 Objednatel dokumentace 2 1.3 Hlavní projektant (zhotovitel dokumentace) 2 1.4 Subdodavatelé hlavního projektanta 2 1.5 Subdodavatelé investora 3 2. Základní

Více

2013-051 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU C PDPS ZPEVNĚNÁ KOMUNIKACE V PODZÁMECKÉM PARKU. 1.1 Technická zpráva... 1

2013-051 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU C PDPS ZPEVNĚNÁ KOMUNIKACE V PODZÁMECKÉM PARKU. 1.1 Technická zpráva... 1 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.1 Technická zpráva... 1 1) Identifikační údaje objektu... 2 1.1. Stavba... 2 1.2. Objednatel... 2 1.3. Projektant... 2 1.4. Základní charakteristiky... 2 2) Stručný technický popis

Více

Průvodní zpráva. Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část

Průvodní zpráva. Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část 1. Identifikační údaje Průvodní zpráva Název stavby: Místo stavby: Investor: Zhotovitel: Zodp. projektant: Stupeň PD: Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část ul. Vojtěšská, ul. Hwiezdoslavova

Více

Vodovod. Identifikační údaje stavby. Revitalizace centrálního parku Město Lovosice. Školní 407/2, 410 02 Lovosice. Podklady :

Vodovod. Identifikační údaje stavby. Revitalizace centrálního parku Město Lovosice. Školní 407/2, 410 02 Lovosice. Podklady : Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Investor: Statutární zástupce: Revitalizace centrálního parku města Lovosice Lovosice Město Lovosice Školní 407/2, 410 02 Lovosice Bc. Lenka Lízlová,

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ MĚSTA TÁBORA s.r.o. Václava Soumara 2300 390 03 TÁBOR k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15

Více

2.DOKLADY 3.HG POSUDEK

2.DOKLADY 3.HG POSUDEK DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY:.STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY: SO 0 KOMUNIKACE Č. SO 02 KOMUNIKACE Č.2 SO 03 PARKOVIŠTĚ SO 302 PŘELOŽKA KANALIZACE SO 303 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE SO 304 DEŠŤOVÁ

Více

REKONSTRUKCE SMETANOVY ULICE VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

REKONSTRUKCE SMETANOVY ULICE VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU ZODP. PROJEKTANT: STANISLAV BLAHA PROJEKTANT: STANISLAV BLAHA AUTORIZACE: PARÉ STAVEBNÍK: MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, ŽIŽKOVA 227/1, 591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU IČO: 00295841 STUDENTSKÁ 1133 591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Více

STAVBA: datum březen 2015 Oprava silnice II/305 Horní Jelení - průtah číslo zakázky 201503 příloha označení přílohy číslo pare PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.

STAVBA: datum březen 2015 Oprava silnice II/305 Horní Jelení - průtah číslo zakázky 201503 příloha označení přílohy číslo pare PRŮVODNÍ ZPRÁVA A. ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres: Pardubice k. ú. : Horní Jelení, Jaroslav

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva Souhrnná technická zpráva B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního pozemku Rozsah území je vyznačen na situaci, jedná se o okraj zastavěného území obce. Svah je situován severně od komunikace

Více

REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE

REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE Obec NEZBAVĚTICE REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Základní údaje stavby... 3 2. Navrhované technické

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa 1 Identifikační údaje... 2 1.1 Stavba... 2 1.2 Investor... 2 1.3 Projektant... 2 2 Charakteristika a celkové uspořádání staveniště... 3 3 Obvod staveniště a zařízení staveniště... 3 4 Návrh postupu a provádění

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD B.4. BILANCE

Více

Obec Chožov. 439 22 Chožov čp.154 tel.+ fax: 415674117, 724 179 911

Obec Chožov. 439 22 Chožov čp.154 tel.+ fax: 415674117, 724 179 911 IČO: 00265004 Obec Chožov 439 22 Chožov čp.154 tel.+ fax: 415674117, 724 179 911 e-mail: chozov@seznam.cz Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na plnění zakázky malého rozsahu na stavební práce

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2942/2012-8-Du-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 16.5.2013 Vyřizuje: Lenka Dumpíková, DiS. E-mail: lenka.dumpikova@pozorice.cz Telefon: 544

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: A. Označení stavby: Název: Druh stavby: rekonstrukce, novostavba Místo stavby: Chrudim Katastrální území: Chrudim Kraj: Pardubický Stupeň dokumentace:

Více

1. ÚDAJE O STAVBĚ. 1.1. Charakteristika staveniště. 1.2. Obvod staveniště. 1.3. Zásady návrhu zařízení stanoviště

1. ÚDAJE O STAVBĚ. 1.1. Charakteristika staveniště. 1.2. Obvod staveniště. 1.3. Zásady návrhu zařízení stanoviště 1. ÚDAJE O STAVBĚ 1.1. Charakteristika staveniště dokumentace řeší rekonstrukci technicky nevyhovujících ploch v ulicích Jurie Gagarina, Dědinova, Hrnčířova, Alfonse Muchy a U výměníku součástí řešení

Více

ev. č. ČKAIT: 1400047, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické.

ev. č. ČKAIT: 1400047, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1) Identifikační údaje - Název stavby : Rekonstrukce Smetanovy ulice ve Žďáru nad Sázavou - Stavebník : Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou - Projektant :UNIprojekt,

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE SO 102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE OSTATNÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

III ČÁST C1, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

III ČÁST C1, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU SO300 ZMĚNA Č.1 vedoucí projektant zodp. projektant vypracoval kontroloval ING. SEDLÁK ING. SEDLÁK J. HANČÍK ING. KOTLÁN investor: MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU akce OBYTNÝ SOUBOR KLAFAR III ČÁST C1, ŽĎÁR NAD

Více

C Souhrnná technická zpráva

C Souhrnná technická zpráva akce: Propoj silnic č. II/150 a II/434 Přerov II. etapa (MEOPTA) stupeň: dokumentace pro územní rozhodnutí - DUR zpracovatel: EPROJEKT s.r.o., Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov I - Město C Souhrnná technická

Více

B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví

Více

MÍSTNÍ KOMUNIKACE na p.p.č. 907/1

MÍSTNÍ KOMUNIKACE na p.p.č. 907/1 A K C E : MÍSTNÍ KOMUNIKACE na p.p.č. 907/1 v katastrálním území Arnultovice Stupeň projektové dokumentace: Investor: pro stavební povolení Obec Rudník č.p. 51, 543 72 Rudník Zakázkové číslo: 308/15 Datum:

Více

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel.

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. 516 417 531-2 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh : A. Průvodní

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.Stavba : Přibice rekonstrukce chodníků a parkovacích stání před obecním hostincem kraj - JM, katastrální území Přibice 2.Stavebník/Objednatel : Obec Přibice Přibice

Více

Oprava silnice III/33750 Vyžice - křiž.iii/33742 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb.

Oprava silnice III/33750 Vyžice - křiž.iii/33742 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBA : Oprava silnice III/33750 Vyžice - křiž. s III/33742 SO 100 Komunikace KRAJ OBEC STAVEBNÍ

Více

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE ( projektová dokumentace pro stavební povolení ) Stavebník : HZS Královehradeckého kraje nábřeží U Přívozu 122/4 Hradec Králové 3 500 03 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: MĚSTO TÁBOR Žižkovo náměstí 2 390 15 Tábor k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15 SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE Projektant:

Více

ZTV PRO 48 RD Staré Hodějovice Pod Poustevníkem. Komunikace. Investor : Ing. Vladimír Plojhar, Roudné 176, České Budějovice

ZTV PRO 48 RD Staré Hodějovice Pod Poustevníkem. Komunikace. Investor : Ing. Vladimír Plojhar, Roudné 176, České Budějovice ZTV PRO 48 RD Staré Hodějovice Pod Poustevníkem Komunikace Investor : Ing. Vladimír Plojhar, Roudné 176, České Budějovice Zodpovědný projektant : Martin Lukš, České Budějovice Vypracoval : Martin Lukš,

Více

Průvodní a technická zpráva

Průvodní a technická zpráva 1. Identifikační údaje Průvodní a technická zpráva Název stavby: Místo stavby: Investor: Projektant : Stupeň PD: REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ v ul. Sokolské v Komárově k.ú. Komárov, okr. Beroun Městys Komárov,

Více

A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB

A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 2 1.2 STAVEBNÍK NEBO OBJEDNATEL STAVBY...

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1 Identifikační údaje Stavba Název stavby: Chodník v ulici Věncova, Český Krumlov Místo stavby: Český Krumlov Katastrální území: Český Krumlov Kraj: Jihočeský Druh stavby:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Město Kralupy nad Vltavou Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor dopravy Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou www.mestokralupy.cz, podatelna@mestokralupy.cz, tel.: 315 739 811 IČ: 00236977, DIČ:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. strana 1/17 TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBA KRAJ /OKRES OBEC STAVEBNÍ ÚŘAD CHARAKTER STAVBY STUPEŇ PD : Regenerace panelového

Více

Dětské hřiště pro parkour u ZŠ Dubina Pardubice. Stávající veřejně přístupná plocha při ulici Jana Zajíce p.č. 409/34 kat. ú.

Dětské hřiště pro parkour u ZŠ Dubina Pardubice. Stávající veřejně přístupná plocha při ulici Jana Zajíce p.č. 409/34 kat. ú. A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A1.1 Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Dětské hřiště pro parkour u ZŠ Dubina Pardubice Stávající veřejně přístupná plocha při ulici

Více

Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice

Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice Objednatel: Statutární Město Teplice Náměstí Svobody 2/2 41501 Teplice Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice SO 01 Parkovací záliv SO 02 Přeložka veřejného osvětlení Dokumentace pro vydání rozhodnutí

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/10-2831/2010-467/PJ Rousínov, dne 30. června 2010 Oprávněná úřední

Více

Mateřská škola - Jiříkov NOVOSTAVBA SO 02 - KANALIZACE D301 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKACE STAVBY... 2 1. ÚVOD... 3 2. VÝCHOZÍ PODKLADY...

Mateřská škola - Jiříkov NOVOSTAVBA SO 02 - KANALIZACE D301 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKACE STAVBY... 2 1. ÚVOD... 3 2. VÝCHOZÍ PODKLADY... Obsah 1. IDENTIFIKACE STAVBY... 2 1. ÚVOD... 3 2. VÝCHOZÍ PODKLADY... 3 3. LAPÁK TUKU... 3 A) POPIS ZAŘÍZENÍ... 3 B) BILANCE TUKOVÝCH VOD - VÝPOČET LAPÁKU TUKU... 4 4. ZEMNÍ PRÁCE... 5 5. BEZPEČNOST PRÁCE...

Více

Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C21 v k. ú. Čeperka. NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost

Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C21 v k. ú. Čeperka. NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C v k. ú. Čeperka NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Akce Stupeň Stavebník : Rekonstrukce a výstavba polní cesty

Více

Pøíl.č.1 k 499/2006 Oprava povrchu komunikace Legionáøská

Pøíl.č.1 k 499/2006 Oprava povrchu komunikace Legionáøská A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby Oprava povrchu komunikace Legionářská, Kostelec na Hané b) místo stavby p.č.: 2997 k.ú. Kostelec na Hané Pøíl.č.1 k 499/2006

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva B. Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí; stavebně historický

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 2195/2012-Jan VUP 12189/12-JAN Marie Janoušková 388 459 056 DATUM:

Více

Městský úřad Čáslav odbor dopravy Adresa: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav IČ: 00236021 Sídlo odboru: Generála Eliáše č.

Městský úřad Čáslav odbor dopravy Adresa: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav IČ: 00236021 Sídlo odboru: Generála Eliáše č. Městský úřad Čáslav odbor dopravy Adresa: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav IČ: 00236021 Sídlo odboru: Generála Eliáše č. 6, Čáslav Vyřizuje: Křížová Kateřina, oprávněná úřední osoba Č. j.: DOP

Více

Tabulka kubatur -DN 1000 dl.41,3 m číslo staničení vzdál.prof. výkopy násypy úprava pláně SO profilu km m m2 m2 m3 m2 m2 m3 m m m2 m2 m2 m3 0,0893 8,03 5,63 5,58 1,6 12,75 8,03 102,38 5,63 71,7825 5,58

Více

Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa

Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa STUDIE Obsah: Přílohy: 1. Identifikační údaje stavby 2. Základní údaje o stavbě 3. Zhodnocení stávajícího stavu 4. Zdůvodnění stavby a jejího umístění

Více