Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Environmentální vzdělávání a osvěta dospělých jako hledání prostoru pro dialog s veřejností o věcech podstatných Ú V O D Jen několik m ěsíců po listopadu 1989, kdy se v České republice rozpadl totalitní systém, vykazovaly výzkum y veřejného m ínění nebývalou ochotu lidí řešit nahrom aděné ekologické problém y. Balónek nadějí m noha ochránců přírody splasknul přím o úm ěrně s přibývajícím i problém y ekonom ické transform ace v těžce ustavované dem okratické společnosti. Pochopitelný důraz na ekonom iku odsunul ochranu a tvorbu životního prostředí do role kom parsu. Přezíravý vztah k potřebě ochrany přírody často vycházel dokonce z vyjádření vrcholné politické reprezentace státu. Byla zpochybňována om ezenost přírodních zdrojů. Ekologie byla prezentována jako šlehačka na dortu, tedy jako něco, co m ůže ozdobit až uzavřenou úspěšnou ekonom ickou a společenskou transform aci. Polem ické hlasy s touto koncepcí byly um lčovány poukazy na jejich ideologičnost, na pokusy o návrat do totalitního režim u, jako nebezpečí pro dem okratický vývoj společnosti. Trvale udržitelný život byl označen za nepatřičný, bezobsažný pojem a nějakou dobu nesm ěl být použit ve státní koncepci ochrany životního prostředí. M édia inform ovala veřejnost především o ekologických haváriích, o radikálnějších dem onstracích a o roztom ilých m láďatech zoologických zahrad. Ekologická hnutí m ají m ezi širokou veřejností vesm ěs podobu jakýchsi uzavřených podivínů, v lepším případě uzavřených skupin lidí, kteří příliš nedbají na oblečení a nenosí hodinky. Akce předrevolučních ekologických hnutí v ČR (zvl. Brontosaurus a Český svaz ochránců přírody), které byly pořádány v podobě přím ých aktivit v přírodě (prázdninové tábory, lesní brigády, záchrana rostlinných a živočišných druhů, atd.) jakoby pro nově utvářenou společnost byly zavrženy se starým politickým režim em. Po roce 1989 se ekologické hnutí velice rozrůzňuje, objevuje se i řada sociálně, anarchisticko a hlubinně ekologických hnutí. Ekologické hnutí se specializuje a často se jednotlivé skupiny proti sobě velm i důrazně vym ezují, m nohdy na úkor prosazování společných veřejných zájm ů. Stále více ekologických organizací se snaží o působení na veřejnost ve sm yslu zm ěn hodnotových orientací, aby tak vytvořily základ pro ekologicky příznivější m yšlení a jednání lidí. Veřejnost je však k podobným pokusům pom ěrně chladná, přestože všeobecné vzdělávání i inform ovanost je v ČR na vysoké úrovni. Lidé se konečně nem usí účastnit všelijakých m írových a úklidových akcí, které m ěly prokázat ušlechtilost kom unistických idejí, ale na druhé straně se teprve učí nalézat důležitost vytváření nového typu veřejného tlaku na novou politickou reprezen taci. Společnost velm i složitě hledá prostor pro opětovné nastolení důvěry m ezi jednotlivým i skupinam i, které veřejný prostor vyplňují.

2 M yšlenky ochránců přírody se dostaly před společenskou zm ěnou do veřejného prostoru zvláštním způsobem. Zvláštní pololegální charakter jejich akcí na hranici povolenosti a nepovolenosti, přilákal k m yšlenkám ochrany přírody i řadu lidí, kteří dem onstrovali svou přítom ností spíše než vztah k přírodě n esouhlas se společenským uspořádáním. Tak m ohlo dojít k tom u, že v besedě o plánované vodní cestě D unaj O dra Labe přes územ í České republiky m ohlo být v sále přítom no 250 lidí před rokem 1989, zatím co na podobných besedách po revoluci bylo účastníků stále m éně a m éně (naposledy 40). Zám ěr výstavby vodního díla navíc vždy obhajoval značně rozdílným slovníkem, který byl zcela poplatný společenském u uspořádání, tentýž člověk. PA V U ČIN A V ekologické výchově dospělých nelze najít na státní úrovni instituci, která by m ohla působit na celou dospělou populaci. Řada lidí vůbec nejeví o danou problem atiku zájem a lze si jen stěží představit reakci, pokud by k tom uto zájm u byla nucena. Přesto se objevuje stále více nevládních aktivit, které se snaží nahradit nepružný stát v získávání zájm u veřejnosti o stav prostředí, ve kterém žijí, pracují, bydlí a odpočívají. O bjevují se dokonce náznaky spolupráce v rám ci ČR, ale i o napojení na zahraničí. M ezi zdroje působení na zvýšení veřejného zájm u v ČR lze například počítat : a. Stále se rozšiřující síť nevládních ekologických hnutí, charakteristických pořádáním přím ých akcí, dem onstrací, happeningů, výstav, vydáváním nejrůznějších publikací, časopisů, atd., velm i úzce spolupracujících s podobným i organizacem i v zahraničí (např. H nutí D U H A, D ěti Zem ě, G reenpeace). b. N a státní úrovni je snaha uplatnit program,,m ístní Agenda 21, který vychází a rozpracovává dokum enty přijaté na,,sum m itu Zem ě v roce 1992 v brazilském Rio de Janeiru. Program m á iniciovat m ístní, lokální a regionální úřady ke strategiím, které vytvářejí povědom í veřejnosti o nutnosti zm ěn na základě principů udržitelného rozvoje. M ístní Agenda 21 m á být strategickým a akčním plánem rozvoje obcí, okresů a regionů. Tento plán je zam ěřen na program rozvoje a obnovy vesnic, zdravých m ěst, na úkoly v intravilánu obcí i okolní krajině a ekologických regionálních projektech, založených na kom unikaci a spolupráci lidí, úřadů a různých organizací. Program však naráží na velké bariéry. Lidé nedůvěřují v plánování budoucnosti, zřejm ě na základě zkušeností s čím dál m éně úspěšným i pětiletým i plány m inulého režim u. Rozjitřená politická situace na řadě obecních zastupitelství často znem ožňuje dětinsky znesvářeným politickým stranám uzavřít dohodu o jakém koliv rozvoji, natož pak rozvoji trvale udržitelném. O sobní, lokální a skupinový prospěch často dokonale udupává zájem veřejný, který m á navíc velm i netečné obhájce. Společnost se ještě stále na řadě úrovní spíše diferencuje, vysoce kooperativní regionální projekty se rozvíjejí velm i ztěžka, společnost na ně není připravena. M ístní Agenda 21 tak bohužel zůstává v ČR prozatím v podobě m álo zábavných a jakoby těžkopádně psaných příruček,

3 které se snaží přinést lidem krásné m oderní pohádkové příběhy. Ty však na truc nevypráví vlídná pohádková babička, ale úředník se stále ještě pošram ocenou pověstí. c. Zvláštní roli ve vlivu na veřejnost by m ohla sehrát velice rozvinutá a kvalitní síť turistických cest a chráněných územ í. Zdá se však, že s otevřením hranic, nezvykle velký zájem o tram ping, značně poklesl. Přesto m ohou být akce lákající lidi k pobytu v přírodě a seznam ující je s přírodou v okolí jejich sídel důležitým zdrojem environm entální výchovy i vzdělávání. d. O vzájem nou spolupráci a provázanost se snaží i síť ekologických poraden většinou na úrovni občanských sdružení. Tyto poradny však často z m ateriálních důvodů nem ají pro svou práci vhodně um ístěné prostory v centrech m ěst a také dostatečnou propagaci, aby se lidé o jejich práci soustavně dozvídali. e. V dubnu 1996 bylo založeno Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina, které m á v současnosti 10 řádných a 5 přidružených členů. Středisek ekologické výchovy (SEV) existuje v ČR m nohem více a skutečně jako pavučina pokrývají svou činností celé územ í státu. Jsou zam ěřeny především na vytváření a realizaci environ m entálních program ů pro školní děti a na školení pro pedagogické pracovníky. N ezanedbatelným působením na dospělou veřejnost je ovlivňování prostřednictvím jejich dětí. Pavučina se prozatím neúspěšně snaží o zajištění sítě SEV z prostředků státu. Střediska pořádají i řadu akcí pro dospělou veřejnost. Tím to sm ěrem se orientuje již od roku 1990 především Středisko ekologické výchovy (Sluňákov), zřízené Ú řadem m ěsta O lom ouce, které m á regionální působnost. V posledních třech letech navštívilo akce tohoto střediska pro dospělou veřejnost každý rok přes lidí. EN V IR O N MEN MEN TÁ LN Í V Z D ĚLÁ V Á N Í A O SV ĚTA JA K O N A LÉZ Á N Í PR O STO R U Sluňákov Centrum ekologických aktivit se snaží o nepřetržitý dialog s veřejností prostřednictvím pravidelných Ekologických večerů (od roku 1993 m inim álně jeden program m ěsíčně) a festivalu m noha akcí pod názvem Ekologické dny O lom ouc (v roce 1998 proběhl již osm ý ročník a zhruba čtrnáctidenní nabitý program nejrůznějších aktivit pro zvýšení ekologického povědom í veřejnosti se zařadil m ezi tři největší akce tohoto typu v rám ci celé ČR). Tyto pořady se snaží být pokusem o vedení rozhovorů s dospělým i lidm i, rozhovorů, které by m ěly vybízet k přem ýšlení o světě, tedy filosofování, a to v podobě setkání na,,nám ěstí, na křižovatce cest, kdy se m usím zastavit a zvážit zda cesta po které se ubírám je ta správná, a kterým sm ěrem se m ám vydat dál. Program ový cyklus těchto veřejných besed se snaží být jakousi večerní univerzitou, která poskytuje občanům celou řadu inform ací. Tyto inform ace jsou podávány z různých úhlů a dávají lidem m ožnost se nad nim i zam yslet a ověřovat si jejich pravdivost. Prostřednictvím tém at z oblasti společenské a kulturní se snaží program ová nabídka ovlivňovat veřejné m ínění ve prospěch utváření otevřené společnosti. Zařazováním vysloveně ekologických tém at do pestřejší nabídky společenských problém ů chce upozorňovat na souvislost globálních problém ů s nejrůznějším i oblastm i lidského života. Během několika let se podařilo vytvořit z těchto pořadů nedílnou součást kulturní a společenské nabídky

4 m ěsta, kterou akceptují i lidé, kteří se na ekologických večerech ještě přím o neobjevili, ale již je znají z doslechu. Svou vážnost si program y vydobyly i prostřednictvím m noha hostů, kteří se zúčastnili besed a patří m ezi nejznám ější osoby veřejného života v ČR, včetně všech dosavadních m inistrů životního prostředí. Sluňákov se neom ezuje pouze na besední program y, ale pořádá i výlety do přírody, pěšky i na kolech, snaží se o obnovu zeleně v m ístech kde byla zničena povodněm i, uskutečňuje kam paně za separovaný sběr odpadů a celou řadu dalších akcí. Základem činnosti Sluňákova zůstává celoroční nabídka program ů dětem různých stupňů a typů škol, kde se snažím e aby děti získávaly znalosti o přírodě přím ým bezprostředním kontaktem s přírodninam i všem i sm ysly. Vizí pracovníků Sluňákova zůstává vybudování 15 hektarového areálu v obci H orka nad M oravou, kde by realizovali převážnou část své činnosti pro děti i dospělé. Tento projekt předpokládá výstavbu nové budovy Střediska ekologické výchovy, jehož součástí by bylo i turistické inform ační centrum, kolem kterého by vznikl přírodní areál. Ten by m ěl vhodnou a přitažlivou form ou inform ovat lidi o hodnotě m ístní krajiny, o důležitosti vody pro život v regionu a o m ezinárodně význam ném m okřadním chráněném územ í Litovelské Pom oraví. PR O STO R JA K O CH R Á M V jednom svém eseji nedávno zesnulý český básník M iroslav H olub píše o tom, jak byl v Praze znem ožněn obvyklý průchod m ezi dvěm a částm i m ěsta a lidé se m ohli dostat pouze ke kostelu a dál byl průchod znem ožněn. Přestože neprůchodnost prostoru byla velm i zřetelně tabulem i vyznačena, lidé nedbali těchto výstrah a pokračovali ve své obvyklé cestě dál a to i přesto, že potkávali lidi, kteří se již poučeni zklam aně vraceli zpátky hledat jinou cestu. Zbloudilí většinou skončili před kostelem, pátrali po průchodu, ale nejdál došli do sakristie. H olub uvádí, že takovou m oc m ají i vyšlapané cesty v lidské m ysli, a jiná bohužel nem ám e. V tom to obraze je velká sym bolika. Lidé nuceni vnějším i okolnostm i se zastavují a přem ýšlejí, co se stalo. M yšlení je nezbytným počátkem jakékoliv zm ěny. Zde obklopeni chrám ovým i zdm i na ně navíc m usí dýchnout jakési tajem ství, jinakost, jiný úhel pohledu, uctivá pozornost jim um ožňuje ve spolupráci s ostatním i prozřivším i nalézt správnou cestu. Přitom je zjevně lhostejné, jaké m ají v té chvíli vzdělání, jakou vyznávají víru, či dokonce jaké m ají společenské postavení. Spojuje je jen prostor a neobvyklá situace. Takovéto situace se snažím e uplatnit při akcích Sluňákova. Chcem e vytvářet prostor vhodný pro prozkoum ávání vlastních m yšlenek prostřednictvím setkávání se s názory jiných. Setkání by m ělo být slušné, sváteční, tedy takové kdy se lidé opravdu vním ají, naslouchají, nesnaží za každou cenu v debatě zvítězit, ale usilují o objasnění vlastního problém u, o vyjasnění vlastní m ysli, kdy nazření věcí v jiném světle poodkrývá cestu o kousek blíže k nedosažitelné pravdě. To je sam ozřejm ě nerealizovatelný ideál, ale m yslím e na něj při pořádání akcí a snažím e se jím řídit. Vytvářím e prostor pro rozhovor lidí různých názorů, různého náboženského vyznání, různých profesí a také různého stáří. Po dlouhodobé činnosti v této oblasti m ůžem e říci, že alespoň v některých vzácných chvílích se podařilo tento prostor úcty k životu vytvořit.

5 S ČÍM D O CH R Á MU V STU PO V A T N ásledující řádky by m ohly m nohým připadat jako nem ístné, praxi velm i vzdálené teoretizování. Přiznávám, že jde o velm i subjektivní sled m yšlenek vyjadřujících m é zkušenosti s působením na veřejné m ínění ve sm yslu přírodě bližšího chování a jednání lidí. N íže uvedené úvahy, jakási velm i nejistá pravidla, však vycházejí z dlouhodobé praktické činnosti v této oblasti. Kritika jakéhokoliv systém u je vždy jednodušší, než snaha o vytváření vlastní vize či m odelu. V kritice současného systém u, který dovedl svět do situace, kdy lidé budou m uset řešit četné, složité a vzájem ně provázané globální problém y, se většina ekologů shodne. Velké rozpory by však jistě nastaly, pokud budou hledat východisko z této krize. Věrohodnost takovýchto vizí bude pravděpodobně vzrůstat s větším počtem poznatků z m noha oborů lidské činnosti. Při hledání východiska z krize se snažm e vyhýbat pevně stanoveným a,,totálně pravdivým desaterům Cesta k rehabilitaci duchovních hodnot nevede skrze vytváření nových ideologií. Před m ožným fanatism em je nutno se co nejvíce bránit. Jednak vzděláním (to nezahrnuje pouze vybrané spisy uznávaných intelektuálů, kteří se ekologii věnují), dále sm yslem pro hum or (velm i depresivně na m ě působily některé,,přírodní m editace, vciťování se do vym řelých zvířat v rám ci hlubině ekologických program ů) a také schopností nepřehlédnout za hradbou svých idejí m yšlení obyčejných konkrétních lidí (např. při diskusi o zneužití koní pro dostihový sport nedrat ohled na dotazy, co bude s koňm i pokud nebudou závodit). N eustále se snažit obohacovat jiným i názory, zam ýšlet se nad nim i. Velm i složité je hledání hranice m ožných kom prom isů na cestě k,,jinak sm ýšlejícím. Teolog Tom áš H alík říká, že k sebepoznání nutně patří dobrá znalost jiného, teprve na tom to základě člověk m ůže pochopit identitu vlastního prostředí, přijm out sebe tak, že se nepotřebuje jen polem icky obhajovat a druhého snižovat. M ěli bychom se zbavit pocitů, že lidé, kteří jsou v příkrých sporech s ekologicky sm ýšlejícím i občany, jsou lidé infantilní (deprivanti). M ěli bychom si uvědom it, že jsm e, stejně jako ostatní, náchylní k tom u, abychom rozcestí proběhli, aniž bychom si uvědom ili, že cesta, po které schem aticky běžím e, nem usí být zlatá. U m noha ekologů jsem se setkal s jakousi úctou k přírodním národům a naopak s m nohdy velm i příkrým i odsudky vědeckých vym ožeností. Je velkou otázkou, zda přírodní lidé byly k přírodě citlivější, jak by se chovali v případě dostupnosti současných vědeckých vym ožeností a populační situace. Filosof Karel Kosík uvádí, že technika člověka nezotročí, m ůže ho však zotročit technický rozum, který označí a odsoudí jakékoliv jiné uvažování jako nerozum né a tím m éněhodnotné. Pokud jsem přesvědčen, že svět je tak složitý, že jej nem ůžem e technikou a rozum em poznat a

6 ovládnout, jak m ohu potom naprosto nerozum ně věřit v to, že m ůj výklad světa je ten správný, že vyvede ostatní z jejich om ylů? Co však m ůžem e použít z dávné m inulosti pro současnou situaci, to je pokus o znovuvytváření posvátného vztahu k přírodě, k vědom í, že existuje cosi, co člověka přesahuje. Kosík m luví o vztahu k přírodě jako vztahu k něčem u dokonalém u, ne zdokonalitelném u, neboť dnes je tém ěř vše zdokonalitelné. V současnosti probíhají pokusy o vyjádření ekonom ické hodnoty přírody a započtení této hodnoty do běžných ekonom ických ukazatelů tak, aby nedocházelo k rozsáhlém u drancování přírodních zdrojů. Jde asi o velm i podstatný krok pro řešení současných problém ů, ale zdá se m i, že lze jen ztěžka očekávat od tohoto přístupu požadovanou zásadní zm ěnu. Je m ožné přírodu nazřít jako nezhodnotitelný zázrak? Při jednotlivých akcích je vhodné lidem odkrývat přírodu v okolí jejich obcí a postupně jim ukazovat, kolik dějů je navzájem propleteno v jednotlivých ekosystém ech. N ezbytným předpokladem environm entální výchovy je její nabízející, ne vnucující, role. Je potřeba nabízet ekologické vzorce chování, ne odsuzovat. Všechny pozvat, ale nikoho nenutit. Vyhýbat se dnes velm i m oderním frázím :,,každý rozum ný člověk m usí pochopit,,,to je přece sam ozřejm é, a pod. JA Z Y K Při každé setkání s veřejností se dostávám e k problém u, jak sdělit naši zkušennost? Jak se podělit o naše poznatky a city? Velm i jednoduchá kom unikace nastane, pokud potká ekolog ekloga. Jejich řeč bude jistě plná slovních obratů, kterým m nozí neporozum í. Ti m nozí jsou ale ti, o které by m ělo v environm entální osvětě jít nejvíce. Jsou to,,neekologové, jsou to jinak sm ýšlející, s jiným žebříčkem hodnot. S těm i bych m ěl vést rozhovor. Pro tento účel m usím velm i zvažovat jazyk. Jak vysvětlit prostém u rybáři složité vědecké poznatky (např. problem atiku biodiverzity). Jsem přesvědčen, že je nutno vyhledávat lidi, kteří dokáží přenést vědecké poznatky do podoby jakýchsi novodobých m ýtů, do zasuté životní zkušenosti nás všech. Všim něm e si jak osvěžujícím dojm em v přísně vědeckých přednáškách působí odtažení od vědeckého jazyka k sym bolu, m etafoře, přirovnání. Jak i prostý člověk takto pochopí složitou věc. N aopak, jak inspirující m ohou být pro vědce výpovědi lidí spjatých každodenní dřinou s m ořem, polem, přírodou atd. U ochrany přírody potřebujem e široce pochopitelnou řeč - vytvářejm e nové m ýty. V ELMI N EJISTÝ PŘ EV O Z N a závěr učiním z environm entálního vzdělávání a výchovy dospělých také m ýtus. Skutečný m ýtus, protože nem á jasného počátku a konce jako pohádka. Je také dotvořitelný vlastní fantazií. Ekologové by se nem ěli stavět do role vyvolených obránců přírody, role poučených, vědoucích, prozřivších, těch kteří m ají právo a povinnost ukazovat ostatním jedinou správnou cestu. Ekologové by se však m ohli stát převozníky rozbouřenou řekou, řekou plnou překážek a nástrah. O braz převozníka je sice přirovnáním, ale

7 přirovnán ím braným nesm írně vážně. Převozníky ze břehů světa stále se prohlubujících globálních problém ů do... kam? Kam vlastně? Vždyť převozník m usí říci lidem, kam je veze! Ale ví to převozník? A dohodnou se dva převozníci? N eztratí svou energii v hádkách m ezi sebou zatím co jejich vory se rozbijí o útesy? Jak se odrazit od břehu, když třpytky konzum ní společnosti se zdají být bezbřehé, tolik svůdné a pohodlné. N aděje je v přem luvení k nasednutí, v přesvědčení, že skutečně stojí za to opustit svět, který udělal z přírody hm otu, z krajiny terén, z nám ěstí křižovatky a z architektury stavitelství (Karel Kosík). N alodit se na plavbu hledačů. Stěží budem e hledat břeh porostlý pralesem. Stačilo by najít břeh, ve kterém by se terén prom ěňoval v krajinu, rozum v souladu s duší by zase začaly vním at přirozenou závislost lidí na Přírodě, Zem i, Vesm íru. Tedy vním at to, co asi v boji o přežití prožívali lidé z již zm íněných přírodních národů. M ohlo by se stát, že by převozník nechal zlom yslně všechny vědce, inženýry a ekonom y na um írajícím břehu. M ám pocit, že by pak posádky vorů m ěly o m noho složitější plavbu k tom u svém u, m lhavém u, vysněném u, trvale udržitelnějším u břehu. N avíc není vůbec jisté, zda by nejlepším i převozníky m ěli být právě ekologové. M ichal Bartoš (prosinec 1998) Použitá literatura: 1. Kosík Karel, Předpotopní úvahy, Torst, Praha 1997, v. 1., str Kosík Karel, Století M arkéty Sam sové, Český spisovatel, Praha 1995, v.2., str Jandourek Jan, Tom áš H alík. Ptal jsem se cest. Rozhovory. Portál, Praha 1997, v.1., str Bělohradský Václav, M ezi světy a m ezisvěty. Filosofické dialogy. Votobia, Praha 1997, v.1., str. 194

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra humanitní environmentalistiky DISERTAČNÍ PRÁCE

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra humanitní environmentalistiky DISERTAČNÍ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra humanitní environmentalistiky DISERTAČNÍ PRÁCE Brno 2008 Michal Bartoš MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra humanitní environmentalistiky

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

Kon takt Slu ň ákov-cen tru m ekologických aktivit města O lomou ce, o.p.s. Skrbeňská 669/70 78335 H orka nad M oravou telefon: 585 378 345 (kancelář) telefon: 585 154 711 (turisticko informační centrum)

Více

Metodologie environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty

Metodologie environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ivana BEČVÁŘOVÁ Irina Alexandrovna

Více

Aleš Máchal PRÛVODCE PRAKTICKOU EKOLOGICKOU VÝCHOVOU

Aleš Máchal PRÛVODCE PRAKTICKOU EKOLOGICKOU VÝCHOVOU Aleš Máchal PRÛVODCE PRAKTICKOU EKOLOGICKOU VÝCHOVOU ÚVODNÍ ŘEČI pouze pro ty, které zajímají autorovy pohnutky Před několika lety mi připadalo užitečné zkusit posbírat dosavadní zajímavé zkušenosti z

Více

Environmentální výchova v České republice a v EU, systém environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Environmentální výchova v České republice a v EU, systém environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Martina LESKOVCOVÁ, Lada MATOUŠKOVÁ

Více

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ Zpracoval: Kolektiv Konsorcia SPROR Plus Vedoucí

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací Věra Zapletalová Vedoucí práce: Ing. Ester Danihelková Olomouc 2014 Prohlašuji,

Více

SOCIOLOGICKO EKOLOGICKÝ SEMINÁŘ. PhDr. Zdeněk Pospíšil. EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s. 2012

SOCIOLOGICKO EKOLOGICKÝ SEMINÁŘ. PhDr. Zdeněk Pospíšil. EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s. 2012 SOCIOLOGICKO EKOLOGICKÝ SEMINÁŘ PhDr. Zdeněk Pospíšil EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s. 2012 Výukový materiál vznikal v letech 2009 2012 jako součást projektu Není pozdě komplexní environmentální vzdělávání na

Více

Vliv veřejných knihoven na rozvoj informační gramotnosti žáků základních a středních škol

Vliv veřejných knihoven na rozvoj informační gramotnosti žáků základních a středních škol Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Vliv veřejných knihoven na rozvoj informační gramotnosti žáků základních a středních škol Jitka Svitáková Plzeň 2013 Západočeská univerzita

Více

Dobrovolníci v sociálně preventivním programu

Dobrovolníci v sociálně preventivním programu MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Dobrovolníci v sociálně preventivním programu Diplomová práce Brno 2006 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.

Více

č íslo 1 roč ník 2 leden 2004

č íslo 1 roč ník 2 leden 2004 č íslo 1 roč ník 2 leden 2004 Mapa v pohybu PokR znamená Pokorou k rovnováze Good governance je dobrá vláda Stavíme město z krabic Test: Jaký je váš ekologický rozhled? Formaldehyd je všude Když nemusíte

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Současný stav ekologické výchovy na střední škole v Praze DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. František

Více

Kapka v moři? Tomáš Růžička. Krajina jako životní. Antonín Buček. ~U~rruDIl1lfi 2!l

Kapka v moři? Tomáš Růžička. Krajina jako životní. Antonín Buček. ~U~rruDIl1lfi 2!l Kapka v moři? Tomáš Růžička Ochrana krajiny a přírody neprožívá zrovna nejlepší období. Tlaky na výstavbu na periferiích měst, stavby nových dálnic, opouštění venkova a tradičního způsobu hospodaření,

Více

ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST

ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST ČÍSLO 5 ROČNÍK 8 ŘÍJEN 2010 HLAVNÍ TÉMA MÉDIA VÍTĚZ MEZI ZELENÝMI KOMIKSY PRÁVO VĚDĚT SOUKROMÝ ŽIVOT MEDVĚDŮ ETICKÁ VÝCHOVA NOVÁ MÉDIA V NÁRODNÍM PARKU OBKLOPIT SE PŘÍRODOU JE

Více

Vztah školy a rodiny v případě lesní mateřské školy

Vztah školy a rodiny v případě lesní mateřské školy Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd obor: Pedagogika Václav Uzel Vztah školy a rodiny v případě lesní mateřské školy Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: prof. PhDr.

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

EnvironmEntální výchova

EnvironmEntální výchova EnvironmEntální výchova PhDr. Alena Thorovská Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF UK Praha (c Z.1.07/1.3.00/19.0002) 1

Více

č íslo 2 roč ník 5 kvě ten 2007

č íslo 2 roč ník 5 kvě ten 2007 č íslo 2 roč ník 5 kvě ten 2007 h l a v n í t é m a : P S Y C H O L O G I E Učebnice ekologické výchovy pro 1. stupeň ZŠ Vzniknou lesní školky pro děti? Ten klasický přístup je podle mne fakt přežitá věc...

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 3 2003 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE o radě, unii a farizejství a co zdraví? střechy a stříšky situace v české republice střecha zbytečnost, možnost nebo nutnost? střecha na

Více

2Vydrží kultura (bez) plánování? zkušenosti ze strategického plánování Johan o.s.

2Vydrží kultura (bez) plánování? zkušenosti ze strategického plánování Johan o.s. 1 2 3 Úvod: Jsme organizace, která potřebuje strategicky plánovat? 5 1. Situace neziskového sektoru v České republice 6 Roman Černík / Neziskové organizace v kultuře 7 Stanislava Brejchová / Co znamená

Více

Absolventská práce. Jakub Schulz

Absolventská práce. Jakub Schulz Jabok Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola Absolventská práce Jakub Schulz Zážitková pedagogika s ukázkou realizace Orientačních dnů Vedoucí práce: Mgr. Marie Ortová 2006 1 Děkuji všem, kteří

Více

2012 Trast pro ekonomiku a společnost Editoři: Naďa Johanisová, Stanislav Kutáček, Nikola Marková, Lenka Parkánová Recenzovala: Lenka Sobotová,

2012 Trast pro ekonomiku a společnost Editoři: Naďa Johanisová, Stanislav Kutáček, Nikola Marková, Lenka Parkánová Recenzovala: Lenka Sobotová, 2012 Trast pro ekonomiku a společnost Editoři: Naďa Johanisová, Stanislav Kutáček, Nikola Marková, Lenka Parkánová Recenzovala: Lenka Sobotová, Univerzita Palackého v Olomouci 2 Trast pro ekonomiku a společnost......je

Více

Univerzita Palackého v Olomouci GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Univerzita Palackého v Olomouci GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Lenka DUDKOVÁ GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Robert STOJANOV Olomouc

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Globální rozvojové vzdělávání na hodinách občanské výchovy v rámci projektové výuky PEDAGOGICKÁ FAKULTA.

MASARYKOVA UNIVERZITA. Globální rozvojové vzdělávání na hodinách občanské výchovy v rámci projektové výuky PEDAGOGICKÁ FAKULTA. MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Globální rozvojové vzdělávání na hodinách občanské výchovy v rámci projektové výuky Diplomová práce Brno 2008 Autor práce: Lucie Pištěková

Více

Reforma školství v České republice

Reforma školství v České republice Varianty Člověk v tísni společnost při ČT, o. p. s. Reforma školství v České republice www.varianty.cz Obsah 1 Obsah......................................... 1 Reforma školství v České republice..........................

Více

Zapojování občanů do veřejného dění a do činnosti MAS

Zapojování občanů do veřejného dění a do činnosti MAS Občanské sdružení CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP Projekt Aktivně a udržitelně v Kraji pod Šumavou Registrační číslo CZ.1.07/3.1.00/37.0157 Studijní materiály vzdělávací akce Zapojování občanů do

Více

Jaká bude Praha? Deset klíčů k udržitelnému plánování a rozvoji města 2014 2018

Jaká bude Praha? Deset klíčů k udržitelnému plánování a rozvoji města 2014 2018 Jaká bude Praha? Soubor doporučení Arniky pro kandidáty do Zastupitelstva hlavního města Prahy, komunální volby 2014 Deset klíčů k udržitelnému plánování a rozvoji města 2014 2018 Vydání této publikace

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JAROSLAV ČACKÝ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JAROSLAV ČACKÝ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JAROSLAV ČACKÝ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně PORTÁL PRO VÝUKU ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V

Více