Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Environmentální vzdělávání a osvěta dospělých jako hledání prostoru pro dialog s veřejností o věcech podstatných Ú V O D Jen několik m ěsíců po listopadu 1989, kdy se v České republice rozpadl totalitní systém, vykazovaly výzkum y veřejného m ínění nebývalou ochotu lidí řešit nahrom aděné ekologické problém y. Balónek nadějí m noha ochránců přírody splasknul přím o úm ěrně s přibývajícím i problém y ekonom ické transform ace v těžce ustavované dem okratické společnosti. Pochopitelný důraz na ekonom iku odsunul ochranu a tvorbu životního prostředí do role kom parsu. Přezíravý vztah k potřebě ochrany přírody často vycházel dokonce z vyjádření vrcholné politické reprezentace státu. Byla zpochybňována om ezenost přírodních zdrojů. Ekologie byla prezentována jako šlehačka na dortu, tedy jako něco, co m ůže ozdobit až uzavřenou úspěšnou ekonom ickou a společenskou transform aci. Polem ické hlasy s touto koncepcí byly um lčovány poukazy na jejich ideologičnost, na pokusy o návrat do totalitního režim u, jako nebezpečí pro dem okratický vývoj společnosti. Trvale udržitelný život byl označen za nepatřičný, bezobsažný pojem a nějakou dobu nesm ěl být použit ve státní koncepci ochrany životního prostředí. M édia inform ovala veřejnost především o ekologických haváriích, o radikálnějších dem onstracích a o roztom ilých m láďatech zoologických zahrad. Ekologická hnutí m ají m ezi širokou veřejností vesm ěs podobu jakýchsi uzavřených podivínů, v lepším případě uzavřených skupin lidí, kteří příliš nedbají na oblečení a nenosí hodinky. Akce předrevolučních ekologických hnutí v ČR (zvl. Brontosaurus a Český svaz ochránců přírody), které byly pořádány v podobě přím ých aktivit v přírodě (prázdninové tábory, lesní brigády, záchrana rostlinných a živočišných druhů, atd.) jakoby pro nově utvářenou společnost byly zavrženy se starým politickým režim em. Po roce 1989 se ekologické hnutí velice rozrůzňuje, objevuje se i řada sociálně, anarchisticko a hlubinně ekologických hnutí. Ekologické hnutí se specializuje a často se jednotlivé skupiny proti sobě velm i důrazně vym ezují, m nohdy na úkor prosazování společných veřejných zájm ů. Stále více ekologických organizací se snaží o působení na veřejnost ve sm yslu zm ěn hodnotových orientací, aby tak vytvořily základ pro ekologicky příznivější m yšlení a jednání lidí. Veřejnost je však k podobným pokusům pom ěrně chladná, přestože všeobecné vzdělávání i inform ovanost je v ČR na vysoké úrovni. Lidé se konečně nem usí účastnit všelijakých m írových a úklidových akcí, které m ěly prokázat ušlechtilost kom unistických idejí, ale na druhé straně se teprve učí nalézat důležitost vytváření nového typu veřejného tlaku na novou politickou reprezen taci. Společnost velm i složitě hledá prostor pro opětovné nastolení důvěry m ezi jednotlivým i skupinam i, které veřejný prostor vyplňují.

2 M yšlenky ochránců přírody se dostaly před společenskou zm ěnou do veřejného prostoru zvláštním způsobem. Zvláštní pololegální charakter jejich akcí na hranici povolenosti a nepovolenosti, přilákal k m yšlenkám ochrany přírody i řadu lidí, kteří dem onstrovali svou přítom ností spíše než vztah k přírodě n esouhlas se společenským uspořádáním. Tak m ohlo dojít k tom u, že v besedě o plánované vodní cestě D unaj O dra Labe přes územ í České republiky m ohlo být v sále přítom no 250 lidí před rokem 1989, zatím co na podobných besedách po revoluci bylo účastníků stále m éně a m éně (naposledy 40). Zám ěr výstavby vodního díla navíc vždy obhajoval značně rozdílným slovníkem, který byl zcela poplatný společenském u uspořádání, tentýž člověk. PA V U ČIN A V ekologické výchově dospělých nelze najít na státní úrovni instituci, která by m ohla působit na celou dospělou populaci. Řada lidí vůbec nejeví o danou problem atiku zájem a lze si jen stěží představit reakci, pokud by k tom uto zájm u byla nucena. Přesto se objevuje stále více nevládních aktivit, které se snaží nahradit nepružný stát v získávání zájm u veřejnosti o stav prostředí, ve kterém žijí, pracují, bydlí a odpočívají. O bjevují se dokonce náznaky spolupráce v rám ci ČR, ale i o napojení na zahraničí. M ezi zdroje působení na zvýšení veřejného zájm u v ČR lze například počítat : a. Stále se rozšiřující síť nevládních ekologických hnutí, charakteristických pořádáním přím ých akcí, dem onstrací, happeningů, výstav, vydáváním nejrůznějších publikací, časopisů, atd., velm i úzce spolupracujících s podobným i organizacem i v zahraničí (např. H nutí D U H A, D ěti Zem ě, G reenpeace). b. N a státní úrovni je snaha uplatnit program,,m ístní Agenda 21, který vychází a rozpracovává dokum enty přijaté na,,sum m itu Zem ě v roce 1992 v brazilském Rio de Janeiru. Program m á iniciovat m ístní, lokální a regionální úřady ke strategiím, které vytvářejí povědom í veřejnosti o nutnosti zm ěn na základě principů udržitelného rozvoje. M ístní Agenda 21 m á být strategickým a akčním plánem rozvoje obcí, okresů a regionů. Tento plán je zam ěřen na program rozvoje a obnovy vesnic, zdravých m ěst, na úkoly v intravilánu obcí i okolní krajině a ekologických regionálních projektech, založených na kom unikaci a spolupráci lidí, úřadů a různých organizací. Program však naráží na velké bariéry. Lidé nedůvěřují v plánování budoucnosti, zřejm ě na základě zkušeností s čím dál m éně úspěšným i pětiletým i plány m inulého režim u. Rozjitřená politická situace na řadě obecních zastupitelství často znem ožňuje dětinsky znesvářeným politickým stranám uzavřít dohodu o jakém koliv rozvoji, natož pak rozvoji trvale udržitelném. O sobní, lokální a skupinový prospěch často dokonale udupává zájem veřejný, který m á navíc velm i netečné obhájce. Společnost se ještě stále na řadě úrovní spíše diferencuje, vysoce kooperativní regionální projekty se rozvíjejí velm i ztěžka, společnost na ně není připravena. M ístní Agenda 21 tak bohužel zůstává v ČR prozatím v podobě m álo zábavných a jakoby těžkopádně psaných příruček,

3 které se snaží přinést lidem krásné m oderní pohádkové příběhy. Ty však na truc nevypráví vlídná pohádková babička, ale úředník se stále ještě pošram ocenou pověstí. c. Zvláštní roli ve vlivu na veřejnost by m ohla sehrát velice rozvinutá a kvalitní síť turistických cest a chráněných územ í. Zdá se však, že s otevřením hranic, nezvykle velký zájem o tram ping, značně poklesl. Přesto m ohou být akce lákající lidi k pobytu v přírodě a seznam ující je s přírodou v okolí jejich sídel důležitým zdrojem environm entální výchovy i vzdělávání. d. O vzájem nou spolupráci a provázanost se snaží i síť ekologických poraden většinou na úrovni občanských sdružení. Tyto poradny však často z m ateriálních důvodů nem ají pro svou práci vhodně um ístěné prostory v centrech m ěst a také dostatečnou propagaci, aby se lidé o jejich práci soustavně dozvídali. e. V dubnu 1996 bylo založeno Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina, které m á v současnosti 10 řádných a 5 přidružených členů. Středisek ekologické výchovy (SEV) existuje v ČR m nohem více a skutečně jako pavučina pokrývají svou činností celé územ í státu. Jsou zam ěřeny především na vytváření a realizaci environ m entálních program ů pro školní děti a na školení pro pedagogické pracovníky. N ezanedbatelným působením na dospělou veřejnost je ovlivňování prostřednictvím jejich dětí. Pavučina se prozatím neúspěšně snaží o zajištění sítě SEV z prostředků státu. Střediska pořádají i řadu akcí pro dospělou veřejnost. Tím to sm ěrem se orientuje již od roku 1990 především Středisko ekologické výchovy (Sluňákov), zřízené Ú řadem m ěsta O lom ouce, které m á regionální působnost. V posledních třech letech navštívilo akce tohoto střediska pro dospělou veřejnost každý rok přes lidí. EN V IR O N MEN MEN TÁ LN Í V Z D ĚLÁ V Á N Í A O SV ĚTA JA K O N A LÉZ Á N Í PR O STO R U Sluňákov Centrum ekologických aktivit se snaží o nepřetržitý dialog s veřejností prostřednictvím pravidelných Ekologických večerů (od roku 1993 m inim álně jeden program m ěsíčně) a festivalu m noha akcí pod názvem Ekologické dny O lom ouc (v roce 1998 proběhl již osm ý ročník a zhruba čtrnáctidenní nabitý program nejrůznějších aktivit pro zvýšení ekologického povědom í veřejnosti se zařadil m ezi tři největší akce tohoto typu v rám ci celé ČR). Tyto pořady se snaží být pokusem o vedení rozhovorů s dospělým i lidm i, rozhovorů, které by m ěly vybízet k přem ýšlení o světě, tedy filosofování, a to v podobě setkání na,,nám ěstí, na křižovatce cest, kdy se m usím zastavit a zvážit zda cesta po které se ubírám je ta správná, a kterým sm ěrem se m ám vydat dál. Program ový cyklus těchto veřejných besed se snaží být jakousi večerní univerzitou, která poskytuje občanům celou řadu inform ací. Tyto inform ace jsou podávány z různých úhlů a dávají lidem m ožnost se nad nim i zam yslet a ověřovat si jejich pravdivost. Prostřednictvím tém at z oblasti společenské a kulturní se snaží program ová nabídka ovlivňovat veřejné m ínění ve prospěch utváření otevřené společnosti. Zařazováním vysloveně ekologických tém at do pestřejší nabídky společenských problém ů chce upozorňovat na souvislost globálních problém ů s nejrůznějším i oblastm i lidského života. Během několika let se podařilo vytvořit z těchto pořadů nedílnou součást kulturní a společenské nabídky

4 m ěsta, kterou akceptují i lidé, kteří se na ekologických večerech ještě přím o neobjevili, ale již je znají z doslechu. Svou vážnost si program y vydobyly i prostřednictvím m noha hostů, kteří se zúčastnili besed a patří m ezi nejznám ější osoby veřejného života v ČR, včetně všech dosavadních m inistrů životního prostředí. Sluňákov se neom ezuje pouze na besední program y, ale pořádá i výlety do přírody, pěšky i na kolech, snaží se o obnovu zeleně v m ístech kde byla zničena povodněm i, uskutečňuje kam paně za separovaný sběr odpadů a celou řadu dalších akcí. Základem činnosti Sluňákova zůstává celoroční nabídka program ů dětem různých stupňů a typů škol, kde se snažím e aby děti získávaly znalosti o přírodě přím ým bezprostředním kontaktem s přírodninam i všem i sm ysly. Vizí pracovníků Sluňákova zůstává vybudování 15 hektarového areálu v obci H orka nad M oravou, kde by realizovali převážnou část své činnosti pro děti i dospělé. Tento projekt předpokládá výstavbu nové budovy Střediska ekologické výchovy, jehož součástí by bylo i turistické inform ační centrum, kolem kterého by vznikl přírodní areál. Ten by m ěl vhodnou a přitažlivou form ou inform ovat lidi o hodnotě m ístní krajiny, o důležitosti vody pro život v regionu a o m ezinárodně význam ném m okřadním chráněném územ í Litovelské Pom oraví. PR O STO R JA K O CH R Á M V jednom svém eseji nedávno zesnulý český básník M iroslav H olub píše o tom, jak byl v Praze znem ožněn obvyklý průchod m ezi dvěm a částm i m ěsta a lidé se m ohli dostat pouze ke kostelu a dál byl průchod znem ožněn. Přestože neprůchodnost prostoru byla velm i zřetelně tabulem i vyznačena, lidé nedbali těchto výstrah a pokračovali ve své obvyklé cestě dál a to i přesto, že potkávali lidi, kteří se již poučeni zklam aně vraceli zpátky hledat jinou cestu. Zbloudilí většinou skončili před kostelem, pátrali po průchodu, ale nejdál došli do sakristie. H olub uvádí, že takovou m oc m ají i vyšlapané cesty v lidské m ysli, a jiná bohužel nem ám e. V tom to obraze je velká sym bolika. Lidé nuceni vnějším i okolnostm i se zastavují a přem ýšlejí, co se stalo. M yšlení je nezbytným počátkem jakékoliv zm ěny. Zde obklopeni chrám ovým i zdm i na ně navíc m usí dýchnout jakési tajem ství, jinakost, jiný úhel pohledu, uctivá pozornost jim um ožňuje ve spolupráci s ostatním i prozřivším i nalézt správnou cestu. Přitom je zjevně lhostejné, jaké m ají v té chvíli vzdělání, jakou vyznávají víru, či dokonce jaké m ají společenské postavení. Spojuje je jen prostor a neobvyklá situace. Takovéto situace se snažím e uplatnit při akcích Sluňákova. Chcem e vytvářet prostor vhodný pro prozkoum ávání vlastních m yšlenek prostřednictvím setkávání se s názory jiných. Setkání by m ělo být slušné, sváteční, tedy takové kdy se lidé opravdu vním ají, naslouchají, nesnaží za každou cenu v debatě zvítězit, ale usilují o objasnění vlastního problém u, o vyjasnění vlastní m ysli, kdy nazření věcí v jiném světle poodkrývá cestu o kousek blíže k nedosažitelné pravdě. To je sam ozřejm ě nerealizovatelný ideál, ale m yslím e na něj při pořádání akcí a snažím e se jím řídit. Vytvářím e prostor pro rozhovor lidí různých názorů, různého náboženského vyznání, různých profesí a také různého stáří. Po dlouhodobé činnosti v této oblasti m ůžem e říci, že alespoň v některých vzácných chvílích se podařilo tento prostor úcty k životu vytvořit.

5 S ČÍM D O CH R Á MU V STU PO V A T N ásledující řádky by m ohly m nohým připadat jako nem ístné, praxi velm i vzdálené teoretizování. Přiznávám, že jde o velm i subjektivní sled m yšlenek vyjadřujících m é zkušenosti s působením na veřejné m ínění ve sm yslu přírodě bližšího chování a jednání lidí. N íže uvedené úvahy, jakási velm i nejistá pravidla, však vycházejí z dlouhodobé praktické činnosti v této oblasti. Kritika jakéhokoliv systém u je vždy jednodušší, než snaha o vytváření vlastní vize či m odelu. V kritice současného systém u, který dovedl svět do situace, kdy lidé budou m uset řešit četné, složité a vzájem ně provázané globální problém y, se většina ekologů shodne. Velké rozpory by však jistě nastaly, pokud budou hledat východisko z této krize. Věrohodnost takovýchto vizí bude pravděpodobně vzrůstat s větším počtem poznatků z m noha oborů lidské činnosti. Při hledání východiska z krize se snažm e vyhýbat pevně stanoveným a,,totálně pravdivým desaterům Cesta k rehabilitaci duchovních hodnot nevede skrze vytváření nových ideologií. Před m ožným fanatism em je nutno se co nejvíce bránit. Jednak vzděláním (to nezahrnuje pouze vybrané spisy uznávaných intelektuálů, kteří se ekologii věnují), dále sm yslem pro hum or (velm i depresivně na m ě působily některé,,přírodní m editace, vciťování se do vym řelých zvířat v rám ci hlubině ekologických program ů) a také schopností nepřehlédnout za hradbou svých idejí m yšlení obyčejných konkrétních lidí (např. při diskusi o zneužití koní pro dostihový sport nedrat ohled na dotazy, co bude s koňm i pokud nebudou závodit). N eustále se snažit obohacovat jiným i názory, zam ýšlet se nad nim i. Velm i složité je hledání hranice m ožných kom prom isů na cestě k,,jinak sm ýšlejícím. Teolog Tom áš H alík říká, že k sebepoznání nutně patří dobrá znalost jiného, teprve na tom to základě člověk m ůže pochopit identitu vlastního prostředí, přijm out sebe tak, že se nepotřebuje jen polem icky obhajovat a druhého snižovat. M ěli bychom se zbavit pocitů, že lidé, kteří jsou v příkrých sporech s ekologicky sm ýšlejícím i občany, jsou lidé infantilní (deprivanti). M ěli bychom si uvědom it, že jsm e, stejně jako ostatní, náchylní k tom u, abychom rozcestí proběhli, aniž bychom si uvědom ili, že cesta, po které schem aticky běžím e, nem usí být zlatá. U m noha ekologů jsem se setkal s jakousi úctou k přírodním národům a naopak s m nohdy velm i příkrým i odsudky vědeckých vym ožeností. Je velkou otázkou, zda přírodní lidé byly k přírodě citlivější, jak by se chovali v případě dostupnosti současných vědeckých vym ožeností a populační situace. Filosof Karel Kosík uvádí, že technika člověka nezotročí, m ůže ho však zotročit technický rozum, který označí a odsoudí jakékoliv jiné uvažování jako nerozum né a tím m éněhodnotné. Pokud jsem přesvědčen, že svět je tak složitý, že jej nem ůžem e technikou a rozum em poznat a

6 ovládnout, jak m ohu potom naprosto nerozum ně věřit v to, že m ůj výklad světa je ten správný, že vyvede ostatní z jejich om ylů? Co však m ůžem e použít z dávné m inulosti pro současnou situaci, to je pokus o znovuvytváření posvátného vztahu k přírodě, k vědom í, že existuje cosi, co člověka přesahuje. Kosík m luví o vztahu k přírodě jako vztahu k něčem u dokonalém u, ne zdokonalitelném u, neboť dnes je tém ěř vše zdokonalitelné. V současnosti probíhají pokusy o vyjádření ekonom ické hodnoty přírody a započtení této hodnoty do běžných ekonom ických ukazatelů tak, aby nedocházelo k rozsáhlém u drancování přírodních zdrojů. Jde asi o velm i podstatný krok pro řešení současných problém ů, ale zdá se m i, že lze jen ztěžka očekávat od tohoto přístupu požadovanou zásadní zm ěnu. Je m ožné přírodu nazřít jako nezhodnotitelný zázrak? Při jednotlivých akcích je vhodné lidem odkrývat přírodu v okolí jejich obcí a postupně jim ukazovat, kolik dějů je navzájem propleteno v jednotlivých ekosystém ech. N ezbytným předpokladem environm entální výchovy je její nabízející, ne vnucující, role. Je potřeba nabízet ekologické vzorce chování, ne odsuzovat. Všechny pozvat, ale nikoho nenutit. Vyhýbat se dnes velm i m oderním frázím :,,každý rozum ný člověk m usí pochopit,,,to je přece sam ozřejm é, a pod. JA Z Y K Při každé setkání s veřejností se dostávám e k problém u, jak sdělit naši zkušennost? Jak se podělit o naše poznatky a city? Velm i jednoduchá kom unikace nastane, pokud potká ekolog ekloga. Jejich řeč bude jistě plná slovních obratů, kterým m nozí neporozum í. Ti m nozí jsou ale ti, o které by m ělo v environm entální osvětě jít nejvíce. Jsou to,,neekologové, jsou to jinak sm ýšlející, s jiným žebříčkem hodnot. S těm i bych m ěl vést rozhovor. Pro tento účel m usím velm i zvažovat jazyk. Jak vysvětlit prostém u rybáři složité vědecké poznatky (např. problem atiku biodiverzity). Jsem přesvědčen, že je nutno vyhledávat lidi, kteří dokáží přenést vědecké poznatky do podoby jakýchsi novodobých m ýtů, do zasuté životní zkušenosti nás všech. Všim něm e si jak osvěžujícím dojm em v přísně vědeckých přednáškách působí odtažení od vědeckého jazyka k sym bolu, m etafoře, přirovnání. Jak i prostý člověk takto pochopí složitou věc. N aopak, jak inspirující m ohou být pro vědce výpovědi lidí spjatých každodenní dřinou s m ořem, polem, přírodou atd. U ochrany přírody potřebujem e široce pochopitelnou řeč - vytvářejm e nové m ýty. V ELMI N EJISTÝ PŘ EV O Z N a závěr učiním z environm entálního vzdělávání a výchovy dospělých také m ýtus. Skutečný m ýtus, protože nem á jasného počátku a konce jako pohádka. Je také dotvořitelný vlastní fantazií. Ekologové by se nem ěli stavět do role vyvolených obránců přírody, role poučených, vědoucích, prozřivších, těch kteří m ají právo a povinnost ukazovat ostatním jedinou správnou cestu. Ekologové by se však m ohli stát převozníky rozbouřenou řekou, řekou plnou překážek a nástrah. O braz převozníka je sice přirovnáním, ale

7 přirovnán ím braným nesm írně vážně. Převozníky ze břehů světa stále se prohlubujících globálních problém ů do... kam? Kam vlastně? Vždyť převozník m usí říci lidem, kam je veze! Ale ví to převozník? A dohodnou se dva převozníci? N eztratí svou energii v hádkách m ezi sebou zatím co jejich vory se rozbijí o útesy? Jak se odrazit od břehu, když třpytky konzum ní společnosti se zdají být bezbřehé, tolik svůdné a pohodlné. N aděje je v přem luvení k nasednutí, v přesvědčení, že skutečně stojí za to opustit svět, který udělal z přírody hm otu, z krajiny terén, z nám ěstí křižovatky a z architektury stavitelství (Karel Kosík). N alodit se na plavbu hledačů. Stěží budem e hledat břeh porostlý pralesem. Stačilo by najít břeh, ve kterém by se terén prom ěňoval v krajinu, rozum v souladu s duší by zase začaly vním at přirozenou závislost lidí na Přírodě, Zem i, Vesm íru. Tedy vním at to, co asi v boji o přežití prožívali lidé z již zm íněných přírodních národů. M ohlo by se stát, že by převozník nechal zlom yslně všechny vědce, inženýry a ekonom y na um írajícím břehu. M ám pocit, že by pak posádky vorů m ěly o m noho složitější plavbu k tom u svém u, m lhavém u, vysněném u, trvale udržitelnějším u břehu. N avíc není vůbec jisté, zda by nejlepším i převozníky m ěli být právě ekologové. M ichal Bartoš (prosinec 1998) Použitá literatura: 1. Kosík Karel, Předpotopní úvahy, Torst, Praha 1997, v. 1., str Kosík Karel, Století M arkéty Sam sové, Český spisovatel, Praha 1995, v.2., str Jandourek Jan, Tom áš H alík. Ptal jsem se cest. Rozhovory. Portál, Praha 1997, v.1., str Bělohradský Václav, M ezi světy a m ezisvěty. Filosofické dialogy. Votobia, Praha 1997, v.1., str. 194

Co to je environmentální výchova?

Co to je environmentální výchova? Co to je environmentální výchova? Vytváří příležitosti pro získávání vědomostí, hodnotových orientací postojů a dovedností, které jsou potřebné pro ochranu a zachování zdravého životního prostředí. Vytváří

Více

SOCIÁLNÍ POLITIKA 4.2 O becná charakteristika procesu tra n sfo rm a c e Sociální refo rm a O rientace procesu transform ace v dalš

SOCIÁLNÍ POLITIKA 4.2 O becná charakteristika procesu tra n sfo rm a c e Sociální refo rm a O rientace procesu transform ace v dalš OBSAH Ú v o d... 11 1. oddíl 1 S ociální p o litik a, je jí p o d sta ta a zákla d n í c h a ra k te ristik a... 17 1.1 M ísto sociální politiky ve společenském systém u... 17 1.2 Pojetí sociální p o litik

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova

Více

Environmentální výchova. -Vymezení pojmu -Institucionální a personální zabezpečení -Legislativa a dokumenty

Environmentální výchova. -Vymezení pojmu -Institucionální a personální zabezpečení -Legislativa a dokumenty Environmentální výchova -Vymezení pojmu -Institucionální a personální zabezpečení -Legislativa a dokumenty Vymezení pojmů Výchova a vzdělávání zaměřená na životní prostředí 90. léta - pojem ekologická,

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RUKU V RUCE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO ZŠ

PŘÍLOHA Č. 2 RUKU V RUCE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO ZŠ REÁLNÉ GYMNÁIUM A ÁKLADNÍ ŠKOLA MĚSTA PROSTĚJOVA, STUDENTSKÁ UL. 2 PŘÍLOHA Č. 2 ŠKOLNÍHO VDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ÁKLADNÍ VDĚLÁVÁNÍ RUKU V RUCE ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO Š PLATNOST OD 1. 2. 2011 PROJEDNÁNO

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Zahrada proti parku mezi divočinou a obcí V ěda, ideologie a sociální konstrukce rizik: H rozí nám ekologická krize? N edaleko O lom ouce v obci H orka nad M oravou vzniká v současnosti zcela nové centrum

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Obsah. A u to ř i... 12. O a u to re c h... 13. List o f A u th o rs... 14. Úvodem... 15. Č á st p r v n í

Obsah. A u to ř i... 12. O a u to re c h... 13. List o f A u th o rs... 14. Úvodem... 15. Č á st p r v n í Obsah A u to ř i... 12 O a u to re c h... 13 List o f A u th o rs... 14 Úvodem... 15 (Jiří Jelínek) Č á st p r v n í Obecné pojetí trestn íh o práva Evropské unie 1. Pojem a systém trestního práva Evropské

Více

Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice. projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA

Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice. projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA Základní škola a Mateřská škola Nížkovice Environmentální výchova PŘÍRODNÍ ZAHRADA Obsah:

Více

MÍSTNÍ AGENDA 21 v Rakousku www.nachhaltigkeit.at. MÍSTNÍ AGENDA 21 v Dolním Rakousku www.gemeinde21.at

MÍSTNÍ AGENDA 21 v Rakousku www.nachhaltigkeit.at. MÍSTNÍ AGENDA 21 v Dolním Rakousku www.gemeinde21.at MÍSTNÍ AGENDA 21 v Rakousku www.nachhaltigkeit.at MÍSTNÍ AGENDA 21 v Dolním Rakousku www.gemeinde21.at Úřad dolnorakouské zemské vlády Odbor územního plánování a regionální politiky Zemská kancelář pro

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) (vychází z metodického pokynu MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, EVVO, č.j. 167 45/2008-22 ze dne 27.

Více

Majority a minority ve společnosti

Majority a minority ve společnosti STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Majority a minority ve společnosti VY_32_ INOVACE _06_113 Projekt MŠMT Název projektu

Více

Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky

Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky Preambule Vědomi si potřeby a odpovědnosti za obnovu a rozvoj duchovního a společenského života na venkově, ve kterém spatřujeme historické kořeny národní

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY prosinec 2007 Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Havraníky pořizuje

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Příloha č. 2 Minimálního preventivního programu pro dětský domov Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2013-2014 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Životní prostředí 0 + 2 přednášky, zkouška Doc.Ing. Josef Krása, Ph.D. Doc. Ing. Dr. Tomáš Dostál Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství http://storm.fsv.cvut.cz

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Plán EVVO pro školní rok 2015/2016 Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, Ústí n. L.

Plán EVVO pro školní rok 2015/2016 Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, Ústí n. L. Plán EVVO pro školní rok 2015/2016 Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, 400 01 Ústí n. L. EVVO představuje jeden z klíčových preventivních nástrojů ochrany životního prostředí a je jedním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace - environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Organizace provozuje pobytové středisko

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ 1 VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ Obsah: Výchova k volbě povolání vzdělávací cíle str. 2 Obsahové zařazení tematických okruhů str. 3 Výchova k občanství 6.- 7. ročník str. 4 Výchova k občanství 8.- 9. ročník

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1327/2015/SPS Školní program environmentálního

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

SMLOUVA O d íl o č. 15-14 uzavřená dle ust. 2586 a nás), zák, t. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na provedení díla, a to

SMLOUVA O d íl o č. 15-14 uzavřená dle ust. 2586 a nás), zák, t. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na provedení díla, a to SMLOUVA O d íl o č. 15-14 uzavřená dle ust. 2586 a nás), zák, t. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na provedení díla, a to Výšina sv. Metoděje I. ETAPA, II. část - mobiliář" Objednatel: zastoupené. M ěsto

Více

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 6. ročníku. opakovat základní učivo 6. ročníku: - stavba a funkce rostlinné a živočišné buňky - bezobratlí: vývoj orgánových soustav (nervová, trávicí, oběhová ), základní skupiny (žahavci,

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Pojem environmenální vzdělávání vychází z anglického termínu environmental education ( environment znamená životní prostředí, education

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI

BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI CHARAKTERISTIKA TÉMATU Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné

Více

Obsah PODĚKOVÁNÍ 7 PŘEDMLUVA 9

Obsah PODĚKOVÁNÍ 7 PŘEDMLUVA 9 Obsah PODĚKOVÁNÍ 7 PŘEDMLUVA 9 (1 ) ZD ĚD ĚN É REAKCE К PŘEŽITÍ, PO D LE N IC H Ž SE VYROVNÁVÁME S D RUHÝM I PO M O CÍ ÚTOKU, ÚTĚKU NEBO PO M O CÍ VERBÁLNÍ ASERTIVITY 14 Problémy, které nám působí druzí:

Více

INTEGRACE ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY DO VYUČOVÁNÍ MATEMATIKY NA 1. STUPNI ZŠ VÝSLEDKY ANALÝZY

INTEGRACE ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY DO VYUČOVÁNÍ MATEMATIKY NA 1. STUPNI ZŠ VÝSLEDKY ANALÝZY Škola a zdraví 21, 2009, Aktuální otázky výchovy ke zdraví INTEGRACE ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY DO VYUČOVÁNÍ MATEMATIKY NA 1. STUPNI ZŠ VÝSLEDKY ANALÝZY Drahomíra HOLUBOVÁ Abstrakt: Příspěvek pohlédne do

Více

SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK

SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK VYDRA TAJEMNÁ KRÁLOVNA ŘEK Tento program má za cíl seznámit žáky s druhem živočicha, se kterým se v přírodě často nesetkávají vydrou říční. Žáci uvidí vydry naživo, dozví se o hlavních

Více

Dotazník s ekologickou tématikou

Dotazník s ekologickou tématikou Dotazník s ekologickou tématikou Autor: Naďa Kuhnová 7.O Ve dch 5.- 9. 3. 2007 proběhl na gymnáziu Dr. J. Pekaře výzkum formou dotazníků s ekologickou tématikou. Tázáno bylo celkem 156 lidí, z toho 149

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

I. Obecná část V šeobecný úvod - inform ace a in fo rm atik a Co je inform atika? C o je chem ická inform atika?...

I. Obecná část V šeobecný úvod - inform ace a in fo rm atik a Co je inform atika? C o je chem ická inform atika?... 7 Obsah Předm luva... 3 I. Obecná část... 13 1. V šeobecný úvod - inform ace a in fo rm atik a... 13 1.1 Co je inform atika?... 14 1.2 C o je chem ická inform atika?...15 2. M echanism y šíření, uchovávání

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 5. Průřezové téma - ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Ekosystémy les (les v našem okolí; produkční a mimoprodukční významy lesa) pole (změny okolní krajiny vlivem význam způsoby

Více

BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA.

BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA. BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA. Průřezová témata vstupují do vzdělávání jako aktuální zajímavé odkazy k pochopení správnému vnímání různých procesů v současné společnosti. Mají především ovlivňovat postoje,

Více

Školní plán EVVO 2015/2016

Školní plán EVVO 2015/2016 Školní plán EVVO 2015/2016 Základní škola praktická a Základní škola speciální, Mělník, příspěvková organizace Zpracovatel: Jméno a příjmení: Václava Přibilová, koordinátorka EVVO Identifikační údaje školy:

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1949/2013/SPS Školní program environmentálního

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Základy podnikání II. Vytváření zaměstnaneckých družstev na venkově jako nástroj boje proti hospodářské krizi

Základy podnikání II. Vytváření zaměstnaneckých družstev na venkově jako nástroj boje proti hospodářské krizi Základy podniká II. Vytváře zaěstnaneckých družstev na venkově jako nástroj boje proti hospodářské krizi Obsah Osob a exter analýzy: 1. Forulace vize cílů 2. WOT analýza 3. Vision board 4. LEPT/PET analýza

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/006190/2010

Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/006190/2010 Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/006190/2010 Ekologická a mykologická osvěta, poradenská a informační činnost zaměřená na velké houby-makromycety, s cílem zvýšení prevence

Více

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015 Základní škola Vsetín, Sychrov 97 Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015 zpracovala koordinátorka EVVO schválil ředitel ZŠ Vsetín, Sychrov 97 PhDr. Jaroslava Ševčíková Mgr. Michal Molek

Více

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné.

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné. 1.1 Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. V 6., 7.,

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

STRATEGIE ČRDM PRO LÉTA 2012 2020

STRATEGIE ČRDM PRO LÉTA 2012 2020 STRATEGIE ČRDM PRO LÉTA 2012 2020 ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE PRIORITNÍ OBLAST I Hájení zájmů ČRDM bude hlavním partnerem státu v oblasti politiky a koncepce neformální výchovy a vzdělávání a respektovanou

Více

Svaz účetních regionální organizace

Svaz účetních regionální organizace Svaz účetních regionální organizace Po té, co jsme si v našem seriálu ke 45. výročí založení Svazu účetních udělali procházku historií, mezinárodními vztahy a jeho celorepublikovým významem, podíváme se

Více

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Č.j.: 32 338/2000-22 V Praze dne 14. prosince 2001 Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních 1.

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

3. Zázemí vybraných evropských měst

3. Zázemí vybraných evropských měst 3. Zázemí vybraných evropských měst (Ing. Lenka Přívozníková, Ing. Michaela Tlustá) 3.1 Principy vymezování a funkce zeleně ve městech Rychle se rozrůstající města vytvářejí potřebu koncepčně řešit jejich

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

ZELENÉ BYDLENÍ. Naše poslání. Občanské sdružení. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření za rok

ZELENÉ BYDLENÍ. Naše poslání. Občanské sdružení. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření za rok Občanské sdružení ZELENÉ BYDLENÍ Výroční zpráva a zpráva o hospodaření za rok 2013 Naše poslání Posláním občanského sdružení Zelené bydlení je propagovat a prosazovat do každodenního života principy trvale

Více

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu Číslo: NPK 20 Číslo vydání: 2 Strana: 1 Název: Cena hejtmana za uplatňování konceptu společenské odpovědnosti Statut Celkem stran: 5 Platnost od: 2015 Počet příloh: 7 Rada kvality České republiky CENA

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova Environmentální výchova Environmental education Environmentální výchova Ekologická výchova Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta EVVO x ekologie, ochrana přírody, ochrana životního prostředí Ekologickou

Více

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Aplikovaná ekologie. Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulta stavební. Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. ČVUT v Praze. B602 dostal@fsv.cvut.

Aplikovaná ekologie. Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulta stavební. Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. ČVUT v Praze. B602 dostal@fsv.cvut. Aplikovaná ekologie Úvod širší vztahy inženýrství životního prostředí, Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. B602 dostal@fsv.cvut.cz Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulta stavební ČVUT v Praze Harmonogram

Více

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz 2. kolo Nehemjáš kviz 1) Po 3 dnech pobytu v Jeruzalémě se Nehemjáš vydal na obhlídku města. Vyjel a) v noci b) na svém věrném velbloudovi c) po obědě a vyjel s celým průvodem Neh 2, 12 2) Kolik lidí bylo

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Pardubický kraj, město Pardubice. Okolní krajina Světové strany Orientace na mapě Zásady bezpečnosti. Mapy, náčrty, plány Mapa České republiky

Pardubický kraj, město Pardubice. Okolní krajina Světové strany Orientace na mapě Zásady bezpečnosti. Mapy, náčrty, plány Mapa České republiky Vlastivěda 4. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu. Určí světové strany v přírodě

Více

4.3.8. Odpady z farm aceutického prům yslu... 64 4.3.9. Odpady z výroby a zpracování poly m erů...65 4.3.10. Odpady z výroby a zpracování kovů...

4.3.8. Odpady z farm aceutického prům yslu... 64 4.3.9. Odpady z výroby a zpracování poly m erů...65 4.3.10. Odpady z výroby a zpracování kovů... Obsah 1. Příčiny vzniku o d p a d ů...13 1.1. Odpady jako důsledek výrobních a spotřebních p ro c e sů... 14 2. Vývoj a současný stav odpadového h o sp o d á řstv í...16 2.1. Historie nakládání s odpady...16

Více

Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku

Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku Každý rok Rakouská kompost&bioplynová společnost organizuje Rakouský kongres o bioplynu, podporovaný klima:aktiv, iniciativu ochrany ovzduší Ministerstva

Více

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

ROČNÍ PLÁN EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE

ROČNÍ PLÁN EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE Střední zdravotnická škola, příspěvková organizace Frýdek Místek, tř. T. G. Masaryka 451 ROČNÍ PLÁN EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE 2016 2017 Obsah Obsah... 1 1. Roční plán EVVO pro školní rok 2016/2017... 2 1.1.

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Udržitelný rozvoj nové trendy a výzvy

Udržitelný rozvoj nové trendy a výzvy Udržitelný rozvoj nové trendy a výzvy Konference s mezinárodní účastí Pořadatelé: Katedra geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (v rámci projektu ESF Inovace studijního oboru

Více

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. Leaving Certificate Marking Scheme. Czech. Higher Level

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. Leaving Certificate Marking Scheme. Czech. Higher Level Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission Leaving Certificate 2011 Marking Scheme Czech Higher Level SCHÉMA HODNOCENÍ ČESKÝ JAZYK Celkem 100 bodů Část 1 [30 bodů] 1. Vysvětlete vlastními

Více

Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok

Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok 2016-2017 Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 Program Odborového svazu dopravy (dále jen OSD) na léta 2011 2016 navazuje na činnost OSD v minulých letech. OSD hájí a prosazuje spravedlivé, důstojné

Více

KempHoogstad daňové novinky. Prosinec 2013

KempHoogstad daňové novinky. Prosinec 2013 KempHoogstad daňové novinky Prosinec 2013 Obsah: 1. Obchodní korporace daně a účetnictví... 2 2. Daň z přidané hodnoty... 3 3. Zaměstnanci a fyzické osoby... 4 4. Majetkové daně... 5 Stejně jako téměř

Více

Česká Skalice, Vila Čerych února 2015

Česká Skalice, Vila Čerych února 2015 Česká Skalice, Vila Čerych 16. 17. února 2015 Bioinstitut,o.p.s. Bioinstitut, o.p.s. Olomouc Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny, Ondřejova 489/13, 779 00 Olomouc - Chválkovice;

Více

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Balíček ICN Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní

Více

Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009

Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009 Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009 Ekologická a mykologická osvěta, poradenská a informační činnost zaměřená na velké houby-makromycety, s cílem zvýšení prevence

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více