Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Environmentální vzdělávání a osvěta dospělých jako hledání prostoru pro dialog s veřejností o věcech podstatných Ú V O D Jen několik m ěsíců po listopadu 1989, kdy se v České republice rozpadl totalitní systém, vykazovaly výzkum y veřejného m ínění nebývalou ochotu lidí řešit nahrom aděné ekologické problém y. Balónek nadějí m noha ochránců přírody splasknul přím o úm ěrně s přibývajícím i problém y ekonom ické transform ace v těžce ustavované dem okratické společnosti. Pochopitelný důraz na ekonom iku odsunul ochranu a tvorbu životního prostředí do role kom parsu. Přezíravý vztah k potřebě ochrany přírody často vycházel dokonce z vyjádření vrcholné politické reprezentace státu. Byla zpochybňována om ezenost přírodních zdrojů. Ekologie byla prezentována jako šlehačka na dortu, tedy jako něco, co m ůže ozdobit až uzavřenou úspěšnou ekonom ickou a společenskou transform aci. Polem ické hlasy s touto koncepcí byly um lčovány poukazy na jejich ideologičnost, na pokusy o návrat do totalitního režim u, jako nebezpečí pro dem okratický vývoj společnosti. Trvale udržitelný život byl označen za nepatřičný, bezobsažný pojem a nějakou dobu nesm ěl být použit ve státní koncepci ochrany životního prostředí. M édia inform ovala veřejnost především o ekologických haváriích, o radikálnějších dem onstracích a o roztom ilých m láďatech zoologických zahrad. Ekologická hnutí m ají m ezi širokou veřejností vesm ěs podobu jakýchsi uzavřených podivínů, v lepším případě uzavřených skupin lidí, kteří příliš nedbají na oblečení a nenosí hodinky. Akce předrevolučních ekologických hnutí v ČR (zvl. Brontosaurus a Český svaz ochránců přírody), které byly pořádány v podobě přím ých aktivit v přírodě (prázdninové tábory, lesní brigády, záchrana rostlinných a živočišných druhů, atd.) jakoby pro nově utvářenou společnost byly zavrženy se starým politickým režim em. Po roce 1989 se ekologické hnutí velice rozrůzňuje, objevuje se i řada sociálně, anarchisticko a hlubinně ekologických hnutí. Ekologické hnutí se specializuje a často se jednotlivé skupiny proti sobě velm i důrazně vym ezují, m nohdy na úkor prosazování společných veřejných zájm ů. Stále více ekologických organizací se snaží o působení na veřejnost ve sm yslu zm ěn hodnotových orientací, aby tak vytvořily základ pro ekologicky příznivější m yšlení a jednání lidí. Veřejnost je však k podobným pokusům pom ěrně chladná, přestože všeobecné vzdělávání i inform ovanost je v ČR na vysoké úrovni. Lidé se konečně nem usí účastnit všelijakých m írových a úklidových akcí, které m ěly prokázat ušlechtilost kom unistických idejí, ale na druhé straně se teprve učí nalézat důležitost vytváření nového typu veřejného tlaku na novou politickou reprezen taci. Společnost velm i složitě hledá prostor pro opětovné nastolení důvěry m ezi jednotlivým i skupinam i, které veřejný prostor vyplňují.

2 M yšlenky ochránců přírody se dostaly před společenskou zm ěnou do veřejného prostoru zvláštním způsobem. Zvláštní pololegální charakter jejich akcí na hranici povolenosti a nepovolenosti, přilákal k m yšlenkám ochrany přírody i řadu lidí, kteří dem onstrovali svou přítom ností spíše než vztah k přírodě n esouhlas se společenským uspořádáním. Tak m ohlo dojít k tom u, že v besedě o plánované vodní cestě D unaj O dra Labe přes územ í České republiky m ohlo být v sále přítom no 250 lidí před rokem 1989, zatím co na podobných besedách po revoluci bylo účastníků stále m éně a m éně (naposledy 40). Zám ěr výstavby vodního díla navíc vždy obhajoval značně rozdílným slovníkem, který byl zcela poplatný společenském u uspořádání, tentýž člověk. PA V U ČIN A V ekologické výchově dospělých nelze najít na státní úrovni instituci, která by m ohla působit na celou dospělou populaci. Řada lidí vůbec nejeví o danou problem atiku zájem a lze si jen stěží představit reakci, pokud by k tom uto zájm u byla nucena. Přesto se objevuje stále více nevládních aktivit, které se snaží nahradit nepružný stát v získávání zájm u veřejnosti o stav prostředí, ve kterém žijí, pracují, bydlí a odpočívají. O bjevují se dokonce náznaky spolupráce v rám ci ČR, ale i o napojení na zahraničí. M ezi zdroje působení na zvýšení veřejného zájm u v ČR lze například počítat : a. Stále se rozšiřující síť nevládních ekologických hnutí, charakteristických pořádáním přím ých akcí, dem onstrací, happeningů, výstav, vydáváním nejrůznějších publikací, časopisů, atd., velm i úzce spolupracujících s podobným i organizacem i v zahraničí (např. H nutí D U H A, D ěti Zem ě, G reenpeace). b. N a státní úrovni je snaha uplatnit program,,m ístní Agenda 21, který vychází a rozpracovává dokum enty přijaté na,,sum m itu Zem ě v roce 1992 v brazilském Rio de Janeiru. Program m á iniciovat m ístní, lokální a regionální úřady ke strategiím, které vytvářejí povědom í veřejnosti o nutnosti zm ěn na základě principů udržitelného rozvoje. M ístní Agenda 21 m á být strategickým a akčním plánem rozvoje obcí, okresů a regionů. Tento plán je zam ěřen na program rozvoje a obnovy vesnic, zdravých m ěst, na úkoly v intravilánu obcí i okolní krajině a ekologických regionálních projektech, založených na kom unikaci a spolupráci lidí, úřadů a různých organizací. Program však naráží na velké bariéry. Lidé nedůvěřují v plánování budoucnosti, zřejm ě na základě zkušeností s čím dál m éně úspěšným i pětiletým i plány m inulého režim u. Rozjitřená politická situace na řadě obecních zastupitelství často znem ožňuje dětinsky znesvářeným politickým stranám uzavřít dohodu o jakém koliv rozvoji, natož pak rozvoji trvale udržitelném. O sobní, lokální a skupinový prospěch často dokonale udupává zájem veřejný, který m á navíc velm i netečné obhájce. Společnost se ještě stále na řadě úrovní spíše diferencuje, vysoce kooperativní regionální projekty se rozvíjejí velm i ztěžka, společnost na ně není připravena. M ístní Agenda 21 tak bohužel zůstává v ČR prozatím v podobě m álo zábavných a jakoby těžkopádně psaných příruček,

3 které se snaží přinést lidem krásné m oderní pohádkové příběhy. Ty však na truc nevypráví vlídná pohádková babička, ale úředník se stále ještě pošram ocenou pověstí. c. Zvláštní roli ve vlivu na veřejnost by m ohla sehrát velice rozvinutá a kvalitní síť turistických cest a chráněných územ í. Zdá se však, že s otevřením hranic, nezvykle velký zájem o tram ping, značně poklesl. Přesto m ohou být akce lákající lidi k pobytu v přírodě a seznam ující je s přírodou v okolí jejich sídel důležitým zdrojem environm entální výchovy i vzdělávání. d. O vzájem nou spolupráci a provázanost se snaží i síť ekologických poraden většinou na úrovni občanských sdružení. Tyto poradny však často z m ateriálních důvodů nem ají pro svou práci vhodně um ístěné prostory v centrech m ěst a také dostatečnou propagaci, aby se lidé o jejich práci soustavně dozvídali. e. V dubnu 1996 bylo založeno Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina, které m á v současnosti 10 řádných a 5 přidružených členů. Středisek ekologické výchovy (SEV) existuje v ČR m nohem více a skutečně jako pavučina pokrývají svou činností celé územ í státu. Jsou zam ěřeny především na vytváření a realizaci environ m entálních program ů pro školní děti a na školení pro pedagogické pracovníky. N ezanedbatelným působením na dospělou veřejnost je ovlivňování prostřednictvím jejich dětí. Pavučina se prozatím neúspěšně snaží o zajištění sítě SEV z prostředků státu. Střediska pořádají i řadu akcí pro dospělou veřejnost. Tím to sm ěrem se orientuje již od roku 1990 především Středisko ekologické výchovy (Sluňákov), zřízené Ú řadem m ěsta O lom ouce, které m á regionální působnost. V posledních třech letech navštívilo akce tohoto střediska pro dospělou veřejnost každý rok přes lidí. EN V IR O N MEN MEN TÁ LN Í V Z D ĚLÁ V Á N Í A O SV ĚTA JA K O N A LÉZ Á N Í PR O STO R U Sluňákov Centrum ekologických aktivit se snaží o nepřetržitý dialog s veřejností prostřednictvím pravidelných Ekologických večerů (od roku 1993 m inim álně jeden program m ěsíčně) a festivalu m noha akcí pod názvem Ekologické dny O lom ouc (v roce 1998 proběhl již osm ý ročník a zhruba čtrnáctidenní nabitý program nejrůznějších aktivit pro zvýšení ekologického povědom í veřejnosti se zařadil m ezi tři největší akce tohoto typu v rám ci celé ČR). Tyto pořady se snaží být pokusem o vedení rozhovorů s dospělým i lidm i, rozhovorů, které by m ěly vybízet k přem ýšlení o světě, tedy filosofování, a to v podobě setkání na,,nám ěstí, na křižovatce cest, kdy se m usím zastavit a zvážit zda cesta po které se ubírám je ta správná, a kterým sm ěrem se m ám vydat dál. Program ový cyklus těchto veřejných besed se snaží být jakousi večerní univerzitou, která poskytuje občanům celou řadu inform ací. Tyto inform ace jsou podávány z různých úhlů a dávají lidem m ožnost se nad nim i zam yslet a ověřovat si jejich pravdivost. Prostřednictvím tém at z oblasti společenské a kulturní se snaží program ová nabídka ovlivňovat veřejné m ínění ve prospěch utváření otevřené společnosti. Zařazováním vysloveně ekologických tém at do pestřejší nabídky společenských problém ů chce upozorňovat na souvislost globálních problém ů s nejrůznějším i oblastm i lidského života. Během několika let se podařilo vytvořit z těchto pořadů nedílnou součást kulturní a společenské nabídky

4 m ěsta, kterou akceptují i lidé, kteří se na ekologických večerech ještě přím o neobjevili, ale již je znají z doslechu. Svou vážnost si program y vydobyly i prostřednictvím m noha hostů, kteří se zúčastnili besed a patří m ezi nejznám ější osoby veřejného života v ČR, včetně všech dosavadních m inistrů životního prostředí. Sluňákov se neom ezuje pouze na besední program y, ale pořádá i výlety do přírody, pěšky i na kolech, snaží se o obnovu zeleně v m ístech kde byla zničena povodněm i, uskutečňuje kam paně za separovaný sběr odpadů a celou řadu dalších akcí. Základem činnosti Sluňákova zůstává celoroční nabídka program ů dětem různých stupňů a typů škol, kde se snažím e aby děti získávaly znalosti o přírodě přím ým bezprostředním kontaktem s přírodninam i všem i sm ysly. Vizí pracovníků Sluňákova zůstává vybudování 15 hektarového areálu v obci H orka nad M oravou, kde by realizovali převážnou část své činnosti pro děti i dospělé. Tento projekt předpokládá výstavbu nové budovy Střediska ekologické výchovy, jehož součástí by bylo i turistické inform ační centrum, kolem kterého by vznikl přírodní areál. Ten by m ěl vhodnou a přitažlivou form ou inform ovat lidi o hodnotě m ístní krajiny, o důležitosti vody pro život v regionu a o m ezinárodně význam ném m okřadním chráněném územ í Litovelské Pom oraví. PR O STO R JA K O CH R Á M V jednom svém eseji nedávno zesnulý český básník M iroslav H olub píše o tom, jak byl v Praze znem ožněn obvyklý průchod m ezi dvěm a částm i m ěsta a lidé se m ohli dostat pouze ke kostelu a dál byl průchod znem ožněn. Přestože neprůchodnost prostoru byla velm i zřetelně tabulem i vyznačena, lidé nedbali těchto výstrah a pokračovali ve své obvyklé cestě dál a to i přesto, že potkávali lidi, kteří se již poučeni zklam aně vraceli zpátky hledat jinou cestu. Zbloudilí většinou skončili před kostelem, pátrali po průchodu, ale nejdál došli do sakristie. H olub uvádí, že takovou m oc m ají i vyšlapané cesty v lidské m ysli, a jiná bohužel nem ám e. V tom to obraze je velká sym bolika. Lidé nuceni vnějším i okolnostm i se zastavují a přem ýšlejí, co se stalo. M yšlení je nezbytným počátkem jakékoliv zm ěny. Zde obklopeni chrám ovým i zdm i na ně navíc m usí dýchnout jakési tajem ství, jinakost, jiný úhel pohledu, uctivá pozornost jim um ožňuje ve spolupráci s ostatním i prozřivším i nalézt správnou cestu. Přitom je zjevně lhostejné, jaké m ají v té chvíli vzdělání, jakou vyznávají víru, či dokonce jaké m ají společenské postavení. Spojuje je jen prostor a neobvyklá situace. Takovéto situace se snažím e uplatnit při akcích Sluňákova. Chcem e vytvářet prostor vhodný pro prozkoum ávání vlastních m yšlenek prostřednictvím setkávání se s názory jiných. Setkání by m ělo být slušné, sváteční, tedy takové kdy se lidé opravdu vním ají, naslouchají, nesnaží za každou cenu v debatě zvítězit, ale usilují o objasnění vlastního problém u, o vyjasnění vlastní m ysli, kdy nazření věcí v jiném světle poodkrývá cestu o kousek blíže k nedosažitelné pravdě. To je sam ozřejm ě nerealizovatelný ideál, ale m yslím e na něj při pořádání akcí a snažím e se jím řídit. Vytvářím e prostor pro rozhovor lidí různých názorů, různého náboženského vyznání, různých profesí a také různého stáří. Po dlouhodobé činnosti v této oblasti m ůžem e říci, že alespoň v některých vzácných chvílích se podařilo tento prostor úcty k životu vytvořit.

5 S ČÍM D O CH R Á MU V STU PO V A T N ásledující řádky by m ohly m nohým připadat jako nem ístné, praxi velm i vzdálené teoretizování. Přiznávám, že jde o velm i subjektivní sled m yšlenek vyjadřujících m é zkušenosti s působením na veřejné m ínění ve sm yslu přírodě bližšího chování a jednání lidí. N íže uvedené úvahy, jakási velm i nejistá pravidla, však vycházejí z dlouhodobé praktické činnosti v této oblasti. Kritika jakéhokoliv systém u je vždy jednodušší, než snaha o vytváření vlastní vize či m odelu. V kritice současného systém u, který dovedl svět do situace, kdy lidé budou m uset řešit četné, složité a vzájem ně provázané globální problém y, se většina ekologů shodne. Velké rozpory by však jistě nastaly, pokud budou hledat východisko z této krize. Věrohodnost takovýchto vizí bude pravděpodobně vzrůstat s větším počtem poznatků z m noha oborů lidské činnosti. Při hledání východiska z krize se snažm e vyhýbat pevně stanoveným a,,totálně pravdivým desaterům Cesta k rehabilitaci duchovních hodnot nevede skrze vytváření nových ideologií. Před m ožným fanatism em je nutno se co nejvíce bránit. Jednak vzděláním (to nezahrnuje pouze vybrané spisy uznávaných intelektuálů, kteří se ekologii věnují), dále sm yslem pro hum or (velm i depresivně na m ě působily některé,,přírodní m editace, vciťování se do vym řelých zvířat v rám ci hlubině ekologických program ů) a také schopností nepřehlédnout za hradbou svých idejí m yšlení obyčejných konkrétních lidí (např. při diskusi o zneužití koní pro dostihový sport nedrat ohled na dotazy, co bude s koňm i pokud nebudou závodit). N eustále se snažit obohacovat jiným i názory, zam ýšlet se nad nim i. Velm i složité je hledání hranice m ožných kom prom isů na cestě k,,jinak sm ýšlejícím. Teolog Tom áš H alík říká, že k sebepoznání nutně patří dobrá znalost jiného, teprve na tom to základě člověk m ůže pochopit identitu vlastního prostředí, přijm out sebe tak, že se nepotřebuje jen polem icky obhajovat a druhého snižovat. M ěli bychom se zbavit pocitů, že lidé, kteří jsou v příkrých sporech s ekologicky sm ýšlejícím i občany, jsou lidé infantilní (deprivanti). M ěli bychom si uvědom it, že jsm e, stejně jako ostatní, náchylní k tom u, abychom rozcestí proběhli, aniž bychom si uvědom ili, že cesta, po které schem aticky běžím e, nem usí být zlatá. U m noha ekologů jsem se setkal s jakousi úctou k přírodním národům a naopak s m nohdy velm i příkrým i odsudky vědeckých vym ožeností. Je velkou otázkou, zda přírodní lidé byly k přírodě citlivější, jak by se chovali v případě dostupnosti současných vědeckých vym ožeností a populační situace. Filosof Karel Kosík uvádí, že technika člověka nezotročí, m ůže ho však zotročit technický rozum, který označí a odsoudí jakékoliv jiné uvažování jako nerozum né a tím m éněhodnotné. Pokud jsem přesvědčen, že svět je tak složitý, že jej nem ůžem e technikou a rozum em poznat a

6 ovládnout, jak m ohu potom naprosto nerozum ně věřit v to, že m ůj výklad světa je ten správný, že vyvede ostatní z jejich om ylů? Co však m ůžem e použít z dávné m inulosti pro současnou situaci, to je pokus o znovuvytváření posvátného vztahu k přírodě, k vědom í, že existuje cosi, co člověka přesahuje. Kosík m luví o vztahu k přírodě jako vztahu k něčem u dokonalém u, ne zdokonalitelném u, neboť dnes je tém ěř vše zdokonalitelné. V současnosti probíhají pokusy o vyjádření ekonom ické hodnoty přírody a započtení této hodnoty do běžných ekonom ických ukazatelů tak, aby nedocházelo k rozsáhlém u drancování přírodních zdrojů. Jde asi o velm i podstatný krok pro řešení současných problém ů, ale zdá se m i, že lze jen ztěžka očekávat od tohoto přístupu požadovanou zásadní zm ěnu. Je m ožné přírodu nazřít jako nezhodnotitelný zázrak? Při jednotlivých akcích je vhodné lidem odkrývat přírodu v okolí jejich obcí a postupně jim ukazovat, kolik dějů je navzájem propleteno v jednotlivých ekosystém ech. N ezbytným předpokladem environm entální výchovy je její nabízející, ne vnucující, role. Je potřeba nabízet ekologické vzorce chování, ne odsuzovat. Všechny pozvat, ale nikoho nenutit. Vyhýbat se dnes velm i m oderním frázím :,,každý rozum ný člověk m usí pochopit,,,to je přece sam ozřejm é, a pod. JA Z Y K Při každé setkání s veřejností se dostávám e k problém u, jak sdělit naši zkušennost? Jak se podělit o naše poznatky a city? Velm i jednoduchá kom unikace nastane, pokud potká ekolog ekloga. Jejich řeč bude jistě plná slovních obratů, kterým m nozí neporozum í. Ti m nozí jsou ale ti, o které by m ělo v environm entální osvětě jít nejvíce. Jsou to,,neekologové, jsou to jinak sm ýšlející, s jiným žebříčkem hodnot. S těm i bych m ěl vést rozhovor. Pro tento účel m usím velm i zvažovat jazyk. Jak vysvětlit prostém u rybáři složité vědecké poznatky (např. problem atiku biodiverzity). Jsem přesvědčen, že je nutno vyhledávat lidi, kteří dokáží přenést vědecké poznatky do podoby jakýchsi novodobých m ýtů, do zasuté životní zkušenosti nás všech. Všim něm e si jak osvěžujícím dojm em v přísně vědeckých přednáškách působí odtažení od vědeckého jazyka k sym bolu, m etafoře, přirovnání. Jak i prostý člověk takto pochopí složitou věc. N aopak, jak inspirující m ohou být pro vědce výpovědi lidí spjatých každodenní dřinou s m ořem, polem, přírodou atd. U ochrany přírody potřebujem e široce pochopitelnou řeč - vytvářejm e nové m ýty. V ELMI N EJISTÝ PŘ EV O Z N a závěr učiním z environm entálního vzdělávání a výchovy dospělých také m ýtus. Skutečný m ýtus, protože nem á jasného počátku a konce jako pohádka. Je také dotvořitelný vlastní fantazií. Ekologové by se nem ěli stavět do role vyvolených obránců přírody, role poučených, vědoucích, prozřivších, těch kteří m ají právo a povinnost ukazovat ostatním jedinou správnou cestu. Ekologové by se však m ohli stát převozníky rozbouřenou řekou, řekou plnou překážek a nástrah. O braz převozníka je sice přirovnáním, ale

7 přirovnán ím braným nesm írně vážně. Převozníky ze břehů světa stále se prohlubujících globálních problém ů do... kam? Kam vlastně? Vždyť převozník m usí říci lidem, kam je veze! Ale ví to převozník? A dohodnou se dva převozníci? N eztratí svou energii v hádkách m ezi sebou zatím co jejich vory se rozbijí o útesy? Jak se odrazit od břehu, když třpytky konzum ní společnosti se zdají být bezbřehé, tolik svůdné a pohodlné. N aděje je v přem luvení k nasednutí, v přesvědčení, že skutečně stojí za to opustit svět, který udělal z přírody hm otu, z krajiny terén, z nám ěstí křižovatky a z architektury stavitelství (Karel Kosík). N alodit se na plavbu hledačů. Stěží budem e hledat břeh porostlý pralesem. Stačilo by najít břeh, ve kterém by se terén prom ěňoval v krajinu, rozum v souladu s duší by zase začaly vním at přirozenou závislost lidí na Přírodě, Zem i, Vesm íru. Tedy vním at to, co asi v boji o přežití prožívali lidé z již zm íněných přírodních národů. M ohlo by se stát, že by převozník nechal zlom yslně všechny vědce, inženýry a ekonom y na um írajícím břehu. M ám pocit, že by pak posádky vorů m ěly o m noho složitější plavbu k tom u svém u, m lhavém u, vysněném u, trvale udržitelnějším u břehu. N avíc není vůbec jisté, zda by nejlepším i převozníky m ěli být právě ekologové. M ichal Bartoš (prosinec 1998) Použitá literatura: 1. Kosík Karel, Předpotopní úvahy, Torst, Praha 1997, v. 1., str Kosík Karel, Století M arkéty Sam sové, Český spisovatel, Praha 1995, v.2., str Jandourek Jan, Tom áš H alík. Ptal jsem se cest. Rozhovory. Portál, Praha 1997, v.1., str Bělohradský Václav, M ezi světy a m ezisvěty. Filosofické dialogy. Votobia, Praha 1997, v.1., str. 194

Zahrada proti parku mezi divočinou a obcí V ěda, ideologie a sociální konstrukce rizik: H rozí nám ekologická krize? N edaleko O lom ouce v obci H orka nad M oravou vzniká v současnosti zcela nové centrum

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

č ú ř č ř č č ř ú Í ř č č ří č č č č č ž ř č Íř ř ř Š ř ř č ř č č ž č č Í ř ž ž Í ú ř ř ú ž ř č č ž ž č ž Š ž č č Č ř ř ú č č č č č Í č ž Ů č ř č úč ž ř č č č Í Í č ř ří č ř Í č ó ŘÍ č ž č ž č č ž ř ž

Více

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 6. ročníku. opakovat základní učivo 6. ročníku: - stavba a funkce rostlinné a živočišné buňky - bezobratlí: vývoj orgánových soustav (nervová, trávicí, oběhová ), základní skupiny (žahavci,

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Ekologie Kód modulu Ekg-H-1/1-5 Délka modulu 16 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu Povinný Pojetí teoretické

Více

John Locke. 1704 Anglický filosof, lékal politik Politická filosofie Teorie poznání 1632-1704. Dr. Daniel Toth, www.danieltoth.

John Locke. 1704 Anglický filosof, lékal politik Politická filosofie Teorie poznání 1632-1704. Dr. Daniel Toth, www.danieltoth. 1632-1704 1704 Anglický filosof, lékal kař a politik Politická filosofie Teorie poznání 1 Narodil se v puritánsk nské rodině (puritanismus) Navštěvoval voval kláš ášterní školu v Westminsteru 1652 Univerzitní

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

៧劧ití GDL nih ny ýr b ů ៧劧៧劧L៧劧៧劧 r r ៧劧r៧劧៧劧 ៧劧r៧劧hi៧劧៧劧D ៧劧r៧劧៧劧 ៧劧៧劧៧劧 ៧劧 yᘗ呷ᘗ呷í: ៧劧៧劧 Inst៧劧l៧劧៧劧៧劧 nih ny 2៧劧 ៧劧 l ní stř៧劧ᘗ呷ní៧劧h ៧劧n ᘗ呷៧劧 n tli ᆷ哷 n៧劧b s៧劧st៧劧 ៧劧h 3៧劧 P ៧劧ití r s ᆷ哷tl 4៧劧 ៧劧 l

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Finanční management. Nejefektivnější portfolio (leží na hranici) dle Markowitze: Přímka kapitálového trhu

Finanční management. Nejefektivnější portfolio (leží na hranici) dle Markowitze: Přímka kapitálového trhu Finanční anageent Příka kapitálového trhu, odel CAPM, systeatické a nesysteatické riziko Příka kapitálového trhu Čí vyšší e sklon křivky, tí vyšší e nechuť investora riskovat. očekávaný výnos Množina všech

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc Povinné informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Realiz ace zákona o svobodném přístupu k informacím Předm ět úpravy Zveřejnění povinných informací je vydáno na základě pok

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Školní rok 2014/ 2015 Environmentální

Více

ĺ ř Ě É Á Ě Ý ĺ ř é ŕ ě ř ý ě ě š ř ů ä ř é Č ě řč Č ĺ ě é Š ě ě ě č ě ř é š ě Ř Ě Ř É ř é ř ř Ž ř é ří é Ž ř ř é č ř ř é é ě ř é ř ř é ýš řĺ č ř ř ř é č ž ý ě ĺ ř č ř č ýš ý ý Ž ě ř é ř ĺ č č úč ŕ ř

Více

Č š é ř ě š ř ř ř š šš é é ě š ě ě ě š é š š é š ř š ř ě Š é ř ě ř š ě é š ř ěř ř ě š é ě š ě Č éš š ř é š é ě ú é š ě š ř é š šť š ř š ř ě š š é ě š é ě ú é é Ř š š ďě ř š ě š ě ě š ě š š é ř ř ě š ř

Více

Krajina. strukturovaný prostor krajinu chápanou prostřednictvím smyslů krajinu pojímanou systémově

Krajina. strukturovaný prostor krajinu chápanou prostřednictvím smyslů krajinu pojímanou systémově Jiná krajina Krajina Krajina je velmi široký a mnohovrstevnatý pojem. Pokud se ji nějakým způsobem snažíme redukovat, musíme si být vědomi toho, čeho se zbavujeme a jaké to má nakonec důsledky. strukturovaný

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Ekologie je zprostředkovat základní ekologické pojmy a principy. Poukázat na souvislosti mezi environmentálními,

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

3.1.3 Rychlost a zrychlení harmonického pohybu

3.1.3 Rychlost a zrychlení harmonického pohybu 3.1.3 Rychlost a zrychlení haronického pohybu Předpoklady: 312 Kroě dráhy (výchylky) popisujee pohyb i poocí dalších dvou veličin: rychlosti a zrychlení. Jak budou vypadat jejich rovnice? Společný graf

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 192 3. ročník: 33 týdnů

Více

š ó ó Š š ú ž Ó ž ů ď ů ó ů ú ť ť Ú ú ňó ž Ě ň ů ú Š ó ú ó š Ů ď ó ň Ň Ú ú ú ž ó ň ž ú Ú ú Ú ú š ň Ú Ú Ú Ú Ú ú Ú Ú Ó Ú Ú Š Š ú Ú Š Š š ú Ý ď É Š Š ň ň Ú Š É š Ů ň Ú Ď ž ú ž ň ň É É ď Ú Ů Ú Ú Éň ú ú É ň

Více

Í ě ň ó Ř Š ě ě ě ě ě ě ě ě ě ě ó Ř ě ě ě ě ě ě ť ě ť Š ě ě ť ě ť ě ě Š ó Ř ó Ř Ý Ž É Č ň ň ě ě ť Ž ě ě ť ě ě ě ě ě ě ě ě ě ě ě ě ě Š ň ě ó Ř ó Ř ó ť ť ě ť ť ě ě ě ě ě ě ě Š ů ě ó ó Ř ó Ř ě ě ť ě ě ó Ř

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 225 3. ročník: 33 týdnů

Více

Plán EVVO ZŠ Heřmanice u Oder na školní rok 2009/2010 Heřmanice u Oder 27.8.2009 Mgr. Moravec Kamil, ředitel ZŠ Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK

SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK VYDRA TAJEMNÁ KRÁLOVNA ŘEK Tento program má za cíl seznámit žáky s druhem živočicha, se kterým se v přírodě často nesetkávají vydrou říční. Žáci uvidí vydry naživo, dozví se o hlavních

Více

Průřezové téma Environmentální výchova

Průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Počet hodin : 33 Průřezové téma Environmentální výchova Učební texty : Ekologická a environmentální výchova, Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o.

Více

MÍSTNÍ AGENDA 21 v Rakousku www.nachhaltigkeit.at. MÍSTNÍ AGENDA 21 v Dolním Rakousku www.gemeinde21.at

MÍSTNÍ AGENDA 21 v Rakousku www.nachhaltigkeit.at. MÍSTNÍ AGENDA 21 v Dolním Rakousku www.gemeinde21.at MÍSTNÍ AGENDA 21 v Rakousku www.nachhaltigkeit.at MÍSTNÍ AGENDA 21 v Dolním Rakousku www.gemeinde21.at Úřad dolnorakouské zemské vlády Odbor územního plánování a regionální politiky Zemská kancelář pro

Více

O b s a h P ř e d m lu v a E v ro p a v p r a v ě k u ... 20 N e k r o m a n te io n, a n e b s e s tu p d o z á h r o b í

O b s a h P ř e d m lu v a E v ro p a v p r a v ě k u ... 20 N e k r o m a n te io n, a n e b s e s tu p d o z á h r o b í Obsah P řed m lu va...11 E vropa v p r a v ě k u... 20 N ekrom an teion, an eb s e s tu p do z á h ro b í...32 O sir eo n...41 N ekrom anteion v G ize...43 O čistec svátého P atrik a... 45 Jesk y n ě O

Více

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18 Obsah K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5 Jak to bylo s prvním vydáním této knihy? 8 Jak to bylo s druhým vydáním této knihy? 10 Jak to bylo s třetím vydáním této knihy? 11

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

VÝROČ Í ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČ Í ZPRÁVA ZA ROK 2008 VÝROČ Í ZPRÁVA ZA ROK 2008 Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) regionální pobočka Karlovy Vary STUŽ Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) - regionální pobočka Karlovy Vary Západní 22,

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: Biologie a ekologie (BEK) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 17 (0,5 hodina týdně) Platnost:

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Příklad dobré praxe XX

Příklad dobré praxe XX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XX pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada...

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada... OBSAH: ÚVOD............................................................ 1 kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD............................................... 3 Základní koncept řízení porad................................................

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Bližší informace o konkrétních projektech a aktivitách Multikulturního centra Praha naleznete na www.mkc.cz.

Bližší informace o konkrétních projektech a aktivitách Multikulturního centra Praha naleznete na www.mkc.cz. S integrací České republiky do Evropské Unie a dalších globálních politických a ekonomických struktur se česká společnost opět stává různorodou a pluralitní. Multikulturní soužití na jedné straně obohacuje

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

Plány vlády v oblasti egovernmentu. Postup Postup projektu Czech Point

Plány vlády v oblasti egovernmentu. Postup Postup projektu Czech Point II. NárodnN rodní setkání starostů, primátor torů a hejtmanů ČR Komplexní pohled na veřejnou ejnou správu Plány vlády v oblasti egovernmentu Postup Postup projektu Czech Point Zdeněk k Zajíček HEXAGON

Více

Berlitz jazyková úroveň 1 CEF úroveň A 1

Berlitz jazyková úroveň 1 CEF úroveň A 1 Berlitz jazyková úroveň 1 CEF úroveň A 1 Ve známých, každodenně se opakujících situacích rozumíte a dokážete použít jednoduché věty. Umíte se představit a ptát se ostatních na jednoduché otázky například,

Více

Příloha 09. Obecné dovednosti - popis obsahu a úrovní

Příloha 09. Obecné dovednosti - popis obsahu a úrovní Příloha 09 Obecné dovednosti - popis obsahu a úrovní Obecné dovednosti - popis obsahu a úrovní 1. Počítačová způsobilost Obecné dovednosti práce s PC a se základním SW vybavením potřebným pro běžnou administrativní

Více

Udržitelný rozvoj nové trendy a výzvy

Udržitelný rozvoj nové trendy a výzvy Udržitelný rozvoj nové trendy a výzvy Konference s mezinárodní účastí Pořadatelé: Katedra geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (v rámci projektu ESF Inovace studijního oboru

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2015/2016

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2015/2016 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2015/2016 Úvod: Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, uvádí, že výchova, osvěta a vzdělávání se provádějí tak, aby vedly k myšlení

Více

Jméno: Martin Dočkal Datum: 26. 9. 2010 Referát na téma: GMO Geneticky modifikované organismy Geneticky modifikované organismy Člověk je od přírody pohodlný a má velkou dávku fantazie. Aby nemusel měnit

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Scházíme se dnes, abychom si připomněli, že před 20ti lety byl v Táboře znovu založen RC.

Scházíme se dnes, abychom si připomněli, že před 20ti lety byl v Táboře znovu založen RC. 20 let RC Tábor Vážené dámy, vážení pánové! Scházíme se dnes, abychom si připomněli, že před 20ti lety byl v Táboře znovu založen RC. Rád bych přivítal hosty z RC Steyer, RC Plzeň, RC Hluboká, RC Písek,

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE Cílem projektu je proměna SŠ (především odborných) v centra celoživotního učení, tzn. otevřené

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Občanská nauka Kód modulu On-H-2/1 Délka modulu 16 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu Povinný Pojetí

Více

Dotazník s ekologickou tématikou

Dotazník s ekologickou tématikou Dotazník s ekologickou tématikou Autor: Naďa Kuhnová 7.O Ve dch 5.- 9. 3. 2007 proběhl na gymnáziu Dr. J. Pekaře výzkum formou dotazníků s ekologickou tématikou. Tázáno bylo celkem 156 lidí, z toho 149

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 I. A C O K D Y B Y C IIO M M Í S T O O L Á S C E M L U V IL I O P Ř Á T E L S T V Í?... 16 R ozdíl m ezi láskou a přátelstvím... 18 C hvála p řátelství při b u d o v án

Více

Č ě é ú Ž Č Č ř ěř ú ě ž é ý é ý ě ý ý ú ě é ěř ý ý ú ě ěř ý ž ů Č é ž ěř ř ěř ž ž é ý ě é ř úě é ě ž š ý ý ú ě ř ě ž é ěř ř ěř ý ř ý ž é ů ř ý ý ř é ý ě é é ý é š ý ý ýš ú ě Ý Ž Č ý ř é ě ý ž Č Ž ř ř

Více

VYZNAM, UŽITÍ A DŮLEŽITOST ZNAČKY. Hrdina Vojtěch st40412@nepiste.mi;)

VYZNAM, UŽITÍ A DŮLEŽITOST ZNAČKY. Hrdina Vojtěch st40412@nepiste.mi;) VYZNAM, UŽITÍ A DŮLEŽITOST ZNAČKY Hrdina Vojtěch st40412@nepiste.mi;) Prezentace o pusobeni značky v socialních mediích, přínos a jak se to děla.. STRUČNĚ V JEDNOM TWEETU Význam značek se za poslední dekády

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Pracovní list 02 14 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Úkol č. 1: Doplňování Doplň chybějící části textu: 1. Základní práva a svobody občana našeho státu jsou zakotvena v, která je součástí. 2. Stát díky

Více

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích... Obsah Ú vod... 9 ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...13 2. Podnik (závod) d. 1.1. e t d. I. f... 22 2.1 P o

Více

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň 5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah předmětu - přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Roční realizační plán EVVO

Roční realizační plán EVVO Roční realizační plán EVVO 1. Základní teze pro vyučování v environmentálním pojetí - včleněnit aktuálně a funkčně environmentální výchovu do ročních plánů práce - uplatněnit nové metody a formy práce

Více

EU peníze středním školám digitálníučebnímateriál

EU peníze středním školám digitálníučebnímateriál EU peníze středním školám digitálníučebnímateriál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tem atická oblast, název DU Mu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2InovaceazkvalitněnívýukyprostřednictvímICT

Více

vzdělávacího předmětu školního projektu O S O B N O S T N Í A S O C I Á L N Í V Ý C H O V A Národní den (1. -5.) Cvičení v přírodě 1. 5.

vzdělávacího předmětu školního projektu O S O B N O S T N Í A S O C I Á L N Í V Ý C H O V A Národní den (1. -5.) Cvičení v přírodě 1. 5. 2. Průřezová témata Zařazení průřezových témat na 1. stupni Výstupy žáka O S O B N O S T N Í A S O C I Á L N Í V Ý C H O V A Uvědomuje si vlastní jednání a jeho důsledky ve vztahu k druhým, podílí se na

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Masarykovy ZŠ Klatovy, tř.

Více

Uvnitř a vně - obsahy, kontexty a prostředí současné výtvarné edukace...11

Uvnitř a vně - obsahy, kontexty a prostředí současné výtvarné edukace...11 Obsah Uvnitř a vně - obsahy, kontexty a prostředí současné výtvarné edukace...11 Environmentální aspekty výtvarné tvorby v prostředí školy a ve veřejném prostoru aneb umělecká výchova uvnitř instituce

Více

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická FYZIKA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast fyzika patří do oblasti Člověk a příroda. Zahrnuje oblast problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší

Více

Příklad dobré praxe III

Příklad dobré praxe III Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe III pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

O MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 21

O MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 21 ZdraváMČPraha 21 O MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 21 Správní obvod Praha 21 Praha 21 (Újezd nad Lesy) Koloděje, Běchovice, Klánovice Újezd nad lesy má cca 10 000 obyvatel cca 517 ha pozemků plnícífunkci lesa (Klánovický

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

01 Báječné místo pro život Metodický list

01 Báječné místo pro život Metodický list Projekt CZ.1.07/1.1.00/08.0094 Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v environmentálních a ekonomických souvislostech Asociace pedagogů základního školství České republiky www.vcele.eu 01 Báječné místo pro

Více

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme?

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? A co negativního?.. Co je při komunikaci důležité?.. Jak

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více