Únor Akronym (zkratka projektu) ČR Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské nám. 932/6, Praha IČ: DIČ: CZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Únor 2010. Akronym (zkratka projektu) ČR Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské nám. 932/6, 110 15 Praha IČ: 66002222 DIČ: CZ66002222"

Transkript

1 Identifikace dokumentu Název projektu Akronym (zkratka projektu) Žadatel Kontaktní osoba projektu Variantní studie proveditelnosti, včetně varianty nulové, CBA a vymezení optimálního řešení. Studie byla zpracována především dle následujících dokumentů: Přílohy č.1 Příručky pro žadatele a příjemce finanční podpory v rámci IOP pro výzvu číslo 07 (verze příručky 1.0) Rukověti úspěšného žadatele v rámci výzvy 07 (verze rukověti 1.0 ze dne ) Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek NIPEZ ČR Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské nám. 932/6, Praha 1 IČ: DIČ: CZ RNDr. Jiří Svoboda Kontaktní údaje žadatele Tel.: Celkový rozpočet projektu Z toho investiční výdaje Z toho neinvestiční výdaje 300 mil. Kč 295 mil. Kč 5 mil. Kč Únor

2 Obsah 1 Výchozí stav, zdůvodnění realizace průřezového projektu a analýza jeho potřebnosti Problémy a nedostatky současného stavu Vymezení cílových skupin projektu a jejich přínosů Poptávka po realizaci průřezového projektu Poptávka po elektronizaci v závislosti na druhu zadávacího řízení Poptávka po elektronizaci v závislosti na druhu veřejných zakázek Poptávka po elektronizaci v závislosti na úkonu zadávacího řízení Poptávka po elektronizaci v závislosti na velikosti zadavatelů Odhadované přínosy a úspory elektronického zadávání VZ Poptávka po elektronizaci na cílovém trhu NIPEZ Návaznost na strategické dokumenty v oblasti elektronizace zadávání veřejných zakázek Strategické dokumenty upravující elektronizaci zadávání VZ v EU Strategické dokumenty upravující elektronizaci zadávání VZ v ČR Strategické dokumenty upravující elektronizaci zadávání VZ významných zadavatelů Návaznost na strategické dokumenty E-governmentu v ČR Popis průřezového projektu a jeho etap Charakteristika cílů průřezového projektu Hlavní výstupy průřezového projektu Služby, které budou díky průřezovému projektu poskytovány Hlavní etapy průřezového projektu Management průřezového projektu a projektový tým Metodika řízení průřezového projektu Zjednodušený logický rámec průřezového projektu Projektový tým Technické a technologické řešení průřezového projektu Rámcový procesní model zadávacích procesů Vymezení vstupů pro řešení NIPEZ Technická specifikace Elektronické nástroje národní či individuální E-tržiště pro veřejnou správu Informační systém o VZ Míra závaznosti Vymezení rámcového přístupu ke standardizaci komodit Funkční dekompozice hlavních komponent řešení NIPEZ Koncepční architektura Funkční architektura Datová architektura Technická architektura Softwarová architektura Hardwarová architektura Rozhraní Identifikace všech rozhraní Vyhodnocení rozhraní z hlediska legislativní a technické možnosti jejich implementace Prioritizace rozhraní z hlediska splnění cílů NIPEZ a posouzení rámcové účelnosti rozhraní Konečné zařazení rozhraní do základní funkcionality NIPEZ a do fází dalšího rozvoje

3 4.9 Provozní parametry pilotního a ostrého provozu Způsob zajištění průřezového projektu Základní charakteristika zvažovaných variant řešení Míra závaznosti jednotlivých variant Parametry pro nastavení míry závaznosti (povinnosti) Konkrétní nastavení závaznosti používání elektronických nástrojů v ČR ve vztahu k jednotlivým variantám Varianta Varianta Komponenty NIPEZ Závaznost Financování Přínosy a zápory Varianta Komponenty NIPEZ Závaznost Financování Přínosy a zápory Varianta Komponenty NIPEZ Závaznost Financování Přínosy a zápory Varianta Komponenty NIPEZ Závaznost Financování Přínosy a zápory Varianta Komponenty NIPEZ Závaznost Financování Přínosy a zápory Postup kvalitativního hodnocení Kritéria kvalitativního hodnocení variant Vážení kritérií Vyhodnocení kvalitativně nejlepší varianty Zajištění investičního (dlouhodobého) majetku Struktura a výše pořizovaného dlouhodobého majetku Úprava vlastnických vztahů k nemovitostem dle řídící dokumentace IOP Harmonogram realizace průřezového projektu NIPEZ Kompletní harmonogram průřezového projektu NIPEZ Náklady průřezového projektu a jeho financování Položkový rozpočet v časovém rozlišení na fáze a roky Plán průběhu provozních a investičních nákladů Zhodnocení financování investiční a provozní fáze Ekonomická analýza Cost benefit analýza (CBA) Vymezení všech zainteresovaných subjektu a jejich členění Popis kvantitativně posuzovaných variant a nulové varianty

4 9.1.3 Popis ocenitelných a neocenitelných přínosů Výpočet hodnoty přínosů a újem investičních variant Výpočet hodnoty přínosů a újem nulové varianty Určení pořadí variant na základě ENPV Výběr celkově nejvýhodnější varianty (kvantitativně, kvalitativně) Strukturované porovnání nákladů a přínosů v čase pro vybranou variantu Provedení citlivostní analýzy Hodnocení efektivity a udržitelnosti průřezového projektu Zhodnocení vybrané varianty z hlediska efektivity Ekonomická efektivita Efektivita právní úpravy Technologická efektivita Udržitelnost varianty obchodní model vybrané varianty Účastníci obchodního modelu NIPEZ Parametry obchodního modelu pro zvolenou variantu NIPEZ Zhodnocení udržitelnosti vybrané varianty Analýza a řízení rizik Identifikace rizik Přehled všech rizik Hodnocení závažnosti rizik Podrobná charakteristika jednotlivých rizik včetně návrhu opatření Vliv průřezového projektu na životní prostředí vliv a na rovné příležitosti Vliv průřezového projektu na životní prostředí Vliv průřezového projektu na rovné příležitosti Zhodnocení průřezového projektu na základě výsledků studie Upozornění a doporučení vč. podmínek pro realizaci průřezového projektu Použité zdroje, pojmy a přílohy Použité zdroje Slovníček zkratek a pojmů Seznam tabulek a grafů Příloha č. 1 Data použitá pro výpočet v CBA

5 1 Výchozí stav, zdůvodnění realizace průřezového projektu a analýza jeho potřebnosti 1.1 Problémy a nedostatky současného stavu Z analýz uvedených ve strategickém dokumentu Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby vyplývá, že veřejná správa v České republice potýká mj. s následujícími problémy: nedostatečná výkonnost a efektivita, současný systém rozpočtování neobsahuje podněty pro úsporu nákladů, neexistuje elektronizace komunikace ve státní správě (vše vedeno v papírové formě), výrazné zatížení orgánů ústřední státní správy operativou (neexistuje mechanismus pro omezování nárůstu a pro redukci byrokracie), nedostatečné využívání ICT (veřejná správa nesdílí data, což zbytečně zatěžuje podnikatele), nedostatečná koncepční a metodická činnost státu, která se projevuje v nejednotném výkonu státní správy, netransparentní spravování veřejných financí (neprůhledná výběrová řízení), korupční prostředí, které snižuje efektivnost využití zdrojů a tím i ekonomickou výkonnost. Stejné charakteristiky vykazuje i oblast zadávání veřejných zakázek. Je charakterizována zejména následujícími problémy: Velké zatížení úřadů veřejné správy operativou zadávání VZ. Nedostatečné využívání ICT - Pomalý postup ČR v elektronizaci zadávání VZ. Tento stav potvrdily i následující závěry z Šetření o stavu elektronizace v ČR v roce 2008 realizovaného MMR: Veřejní zadavatelé a zadavatelé s malým objemem VZ téměř nepokročili se zaváděním elektronického zadávání veřejných zakázek Došlo k minimálnímu nárůstu počtu zadavatelů, kteří mají zpracovanou strategii zavádění elektronických nástrojů Zadavatelé nevyužívají elektronické nástroje pro realizaci všech úkonů v zadávacím řízení, ale využívají je zejména pro realizaci dílčích úkonů (např. pro uveřejňování informací o veřejných zakázkách) Nepřipravenost informačních systémů na komplexnější informační podporu procesů zadávání VZ považuje za největší překážku většina ústředních orgánů státní správy (viz kap ). Současný stav je analyticky vyjádřen v následující SWOT analýze: Silné stránky Legislativně je zrovnoprávněno elektronické zadávání veřejných zakázek s klasickým postupem založeným na listinných dokumentech Vláda ČR schválila strategický dokument zavádění moderních ICT do procesů zadávání VZ (viz Národní plán zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006 Slabé stránky V praxi elektronické zadávání není stále plnohodnotnou alternativou klasického zadávání, neboť některé oblasti nejsou technicky či legislativně dořešeny (např. problematika dlouhodobého ukládání a archivace elektronických dokumentů) Nedostatečná výkonnost a efektivita veřejné 1 Viz usnesení vlády ČR ze dne 26. června 2002 č. 683 o opatřeních ke koordinovanému vynakládání finančních prostředků na informační a komunikační technologie. 5

6 2010) V ČR funguje centrálně provozovaný informační systém pro uveřejňování informací o veřejných zakázkách, ve kterém jsou uveřejňovány informace o VZ V ČR jsou provozovány e-tržiště pro veřejnou správu1 Příležitosti správy Současný systém rozpočtování neobsahuje podněty pro úsporu nákladů Výrazné zatížení orgánů ústřední státní správy operativou (neexistuje mechanismus pro omezování nárůstu a pro redukci byrokracie) Nedostatečné využívání ICT (veřejná správa nesdílí data, což zbytečně zatěžuje podnikatele) Nedostatečná koncepční a metodická činnost státu, která se projevuje v nejednotném výkonu státní správy Netransparentní spravování veřejných financí (neprůhledná výběrová řízení) Často ne zcela transparentní prostředí, které snižuje efektivnost využití zdrojů a tím i ekonomickou výkonnost Velké zatížení úřadů veřejné správy operativou zadávání VZ Nedostatečné využívání ICT - pomalý postup ČR v elektronizaci zadávání VZ Nepřipravenost informačních systémů na komplexnější informační podporu procesů zadávání VZ Hrozby Vytvoření funkčního rámce elektronického zadávání VZ naplněním strategických cílů stanovených v Národním plánu Počet elektronických nástrojů používaných zadavateli v rámci zadávacího procesu je zanedbatelný. Existuje tak velký prostor pro nová řešení na trhu veřejných zakázek. Tabulka 1: SWOT analýza současného stavu Zadavatelé budou stávající elektronické nástroje používat neefektivně (např. úkon, který provedou elektronicky, si následně vytisknou atd.), čímž se zvýší administrativní náklady celého zadávacího procesu či způsobem, který sníží transparentnost (např. výzvy k podání nabídek uzavřenému počtu dodavatelů prostřednictvím stávajících e-tržišť pro veřejnou správu) Některé oblasti nezbytné pro efektivní fungování elektronického zadávání VZ (např. problematika dlouhodobého ukládání a archivace elektronických dokumentů) se nepodaří uspokojivě dořešit a zadavatelé tak nebudou mít k elektronickému zadávání důvěru Zadavatelé nebudou ze své vůle implementovat elektronické nástroje (např. z důvodu, že nechtějí, aby jimi zadávané VZ byly evidovány v informačním systému a tedy snadněji kontrolovatelné) 6

7 1.2 Vymezení cílových skupin projektu a jejich přínosů Vymezení cílových skupin a přínosů průřezového projektu je uvedeno v následující tabulce. Cílová skupina Zadavatelé veřejných zakázek Popis přínosů Zefektivnění agendy zadávání VZ Snížení finančních nároků na chod administrativy Úspora transakčních nákladů při zavedení moderních informačních a komunikačních technologií do procesů zadávání VZ Úspora materiálových nákladů při zavedení moderních informačních a komunikačních technologií do procesů zadávání VZ Větší autonomie při určování strategie zadávání VZ Větší zohlednění specifických podmínek jednotlivých resortů Zvýšení transparentního výkonu veřejné správy (snížení počtu námitek proti postupům zadavatele) Dodavatelé Úspora transakčních nákladů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Stávající provozovatelé infrastruktury Úspora materiálových nákladů (v důsledku používání elektronických dokumentů) Úspora nákladů při používání elektronických tržišť (v důsledku odbourání poplatků pro dodavatele za provoz těchto tržišť) Zvýšení transparentnosti zadávacích řízení Zvýšení efektivity při vykonávání agendy odboru veřejného investování (gestor ZVZ) Zjednodušení vývoje elektronických nástrojů pro zadávání veřejných zakázek vzhledem k zpracované technické specifikaci, která bude dostupná zdarma Tabulka 2: Vymezení cílových skupin a jejich přínosů 1.3 Poptávka po realizaci průřezového projektu Analýza poptávky po realizaci průřezového projektu vychází ze sekundárních dat získaných v rámci pravidelných šetření mezi zadavateli veřejných zakázek. Tato šetření byla realizována na základě úkolu, jehož splnění uložila vláda ČR Ministerstvu pro místní rozvoj ČR v Národním plánu. Výsledky těchto šetření jsou uveřejňovány na Portálu o veřejných zakázkách a koncesích. Aktuální výběrový soubor obsahoval 1334 zadavatelů, kteří v roce 2008 zadali alespoň jednu nadlimitní či podlimitní VZ. Z výsledků šetření vyplývá, že v současnosti využívá elektronickou podporu zadávacího řízení 18 % zadavatelů. Z této skupiny respondentů počítá 16 % zadavatelů s dalším rozvojem elektronizace. Plán využívat elektronické nástroje v budoucnu uvedlo celkem 33 % zadavatelů. Používání elektronických nástrojů naopak vůbec nezvažuje 50 % zadavatelů (viz následující graf). 7

8 Plány zadavatelů na implementaci elektronického zadávání VZ (2009) Již jsme implementovali a počítáme s dalším rozvojem 16% Již jsme implementovali a s dalším rozvojem elektronizace nepočítáme 2% Plánujeme implementovat do 12 měsíců 8% Plánujeme implementovat do 3 let 17% Elektronickou podporu zadávacího řízení zatím vůbec nezvažujeme 50% Plánujeme implementovat za více než 3 roky 7% N=329 Graf 1: Plány zadavatelů na implementaci elektronického zadávání VZ (2009) Nejvíce zadavatelů, kteří uvedli, že v zadávacím řízení používají elektronické nástroje, je používá 1 3 roky (15 % zadavatelů). Delší dobu než 3 roky používá elektronické nástroje 9 % zadavatelů. Doba používání elektronických nástrojů pro realizaci dílčích nebo všech úkonů v zadávacím řízení (2009) Méně než 1 rok 8% Elektronickou podporu zadávacího řízení zatím vůbec nezvažujeme 50% 1 3 roky 15% 3 5 let 7% Více než 5 let 2% Nepoužíváme 18% N=329 Graf 2: Používání elektronických nástrojů pro realizaci úkonů v zadávacím řízení Nejvíce zadavatelů, kteří již elektronické nástroje implementovali či to plánují, používá či plánuje používat webové portály pro uveřejňování informací o veřejných zakázkách malého rozsahu (75 % zadavatelů). Další nejpoužívanější elektronickou podporou jsou systémy pro dokumentaci jednotlivých úkonů v zadávacím řízení (používá či plánuje používat 63 % zadavatelů) a elektronická tržiště (používá či plánuje používat 59 % zadavatelů). 8

9 Používání elektronických nástrojů u VZ malého rozsahu Elektronická tržiště 3% 17% 8% 16% 15% 41% Aukční systémy 7% 8% 14% 12% 58% Systémy pro dokumentaci jednotlivých úkonů v zadávacím řízení 4% 6% 8% 26% 19% 37% Webový portál pro uveřejňování informací o VZ malého rozsahu 25% 12% 12% 18% 10% 25% Jiné 3% 6% 12% 10% 67% 3% Používáme vlastní systém Používáme systém externího provozovatele Plánujeme používat do 12 m ěsíců Plánujeme používat do 3 let Plánujeme používat za více než 3 roky Nepoužíváme a neplánujeme používat Graf 3: Používání elektronických nástrojů u VZ malého rozsahu N=155 Z výše uvedených dat vyplývá velký potenciál pro elektronizaci postupů v zadávacích řízeních. 32% zadavatelů plánuje implementovat zadávací řízení a 16% zadavatelů již má postupy částečně elektronizovány (využívají především webový portál pro uveřejňování informací o veřejných zakázkách malého rozsahu). Dále jsou zkoumány jednotlivé aspekty poptávky: Poptávka po elektronizaci v závislosti na druhu zadávacího řízení Poptávka po elektronizaci v závislosti na druhu veřejných zakázek Poptávka po elektronizaci v závislosti na úkonech zadávacího řízení Odhadované přínosy a úspory elektronického zadávání VZ Poptávka po elektronizaci na cílovém trhu NIPEZ Poptávka po elektronizaci v závislosti na druhu zadávacího řízení Nejvíce zadavatelů, kteří již zadávací řízení alespoň z části elektronizovali či o tom uvažují, využívá či plánuje využívat elektronické nástroje v otevřeném řízení (do 3 let chce elektronické nástroje využívat 70 % zadavatelů) a zjednodušeném podlimitním řízení (do 3 let chce elektronické nástroje využívat více než 68 % zadavatelů). 9

10 Plány organizací na implementaci elektronického zadávání dle druhů zadávacích řízení (2009) Otevřené řízení 4% 21% 14% 31% 16% 14% Užší řízení 2% 12% 14% 24% 14% 35% Jednací řízení s uveřejněním 2% 9% 12% 23% 12% 42% Jednací řízení bez uveřejnění 2% 7% 9% 22% 13% 47% Soutěžní dialog 5% 8% 14% 10% 63% Zjednodušené podlimitní řízení 2% 21% 17% 27% 18% 14% Již používáme v pilotním provozu Chceme začít používat do 12 měsíců Již používáme v běžném provozu Chceme začít používat do 3 let Chceme začít používat za 3 roky a více Neplánujeme používat N=165 Graf 4: Plány organizací na implementaci elektronického zadávání dle druhů zadávacích řízení Poptávka po elektronizaci v závislosti na druhu veřejných zakázek Plány zadavatelů ohledně využívání elektronických nástrojů pro zadávání jednotlivých druhů veřejných zakázek (tj. VZ na dodávky, služby a stavební práce) se dle druhů VZ příliš neliší. Plány organizací na implementaci elektronického zadávání dle druhů podlimitních a nadlimitních VZ (2009) VZ na dodávky 4% 18% 16% 27% 19% 16% VZ na služby 16% 3% 16% 27% 20% 18% VZ na stavební práce 19% 16% 30% 18% 15% Již používáme v pilotním provozu Chceme začít používat do 12 měsíců Již používáme v běžném provozu Chceme začít používat do 3 let Chceme začít používat za 3 roky a více Neplánujeme používat N=165 Graf 5: Plány organizací na implementaci elektronického zadávání dle druhů podlimitních a nadlimitních VZ Poptávka po elektronizaci v závislosti na úkonu zadávacího řízení Mezi úkony, které zadavatelé nejčastěji realizují elektronicky v běžném provozu, patří uveřejňování informací o veřejných zakázkách (používá 45 % zadavatelů), poskytování dodatečných informací k zadávacím podmínkám (používá 30 % zadavatelů), příprava veřejné zakázky (používá 27 % zadavatelů), poskytování zadávací dokumentace (používá 27 % zadavatelů) a odesílání výzev o zahájení zadávacího řízení (používá 27 % zadavatelů). 10

11 Používání elektronických nástrojů u podlimitních a nadlimitních VZ dle úkonů v zadávacím řízení (2009) Příprava veřejné zakázky 9% 27% 13% 22% 10% 18% Uveřejňování informací o VZ 2% 9% 45% 12% 19% 8% 4% Odesílání výzev o zahájení zadávacího řízení Odesílání ostatních výzev v zadávacím řízení Poskytování zadávací dokumentace Poskytování dodatečných informací Příjem nabídek (žádostí o účast) Otevírání nabídek (žádostí o účast) 9% 9% 13% 10% 27% 26% 27% 30% 8% 4% 4% 6% 15% 15% 25% 15% 16% 15% 15% 27% 16% 26% 25% 24% 24% 17% 11% 12% 10% 10% 27% 35% 11% 11% 11% 10% Posouzení splnění kvalifikace 3% 15% 25% 17% 36% Posouzení nabídek 3% 6% 15% 24% 17% 36% Podpora hodnocení nabídek 3% 6% 14% 24% 18% 35% Výběr nejvhodnější nabídky 2% 7% 15% 24% 16% 35% Sestavení zákonem požadovaných zpráv 4% 16% 12% 32% 15% 21% Příjem a vyřízení námitek 5% 8% 15% 27% 19% 25% Uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 5% 6% 10% 22% 15% 41% Objednání předmětu VZ 6% 7% 10% 26% 15% 36% Zaplacení předmětu VZ 3% 18% 8% 19% 35% Dokumentace jednotlivých úkonů v zadávacím řízení 4% 6% 12% 30% 19% 28% Používáme v pilotním provozu Používáme pouze občas Používáme v běžném provozu Zvažujeme, že budeme používat do 12 měsíců Zvažujeme, že budeme používat do 3 let Zvažujeme, že budeme používat za 3 roky a více Nemáme zájem používat N=165 Graf 6: Používání elektronických nástrojů u podlimitních a nadlimitních VZ dle úkonů v zadávacím řízení 11

12 1.3.4 Poptávka po elektronizaci v závislosti na velikosti zadavatelů Z šetření vyplývá, že kladný postoj k implementaci elektronického zadávání mají především velcí zadavatelé (tj. zadavatelé s ročním objemem zadaných VZ vyšším než 50 mil. Kč). Respondenti šetření dle celkového ročního objemu VZ zadaných v roce 2008 Plány zadavatelů na implementaci elektronického zadávání VZ Již jsme elektronickou podporu implementovali nebo počítáme s její implementací Elektronickou podporu zadávacího řízení zatím vůbec nezvažujeme Celkem Do 5 mil. Kč 40% 60% 100% 5 10 mil. Kč 40% 60% 100% mil. Kč 45% 55% 100% mil. Kč 48% 52% 100% mil. Kč 68% 32% 100% mil. Kč 66% 34% 100% Více než 750 mil. Kč 70% 30% 100% Graf 7: Postoj k implementaci elektronického zadávání v závislosti na velikosti zadavatelů Odhadované přínosy a úspory elektronického zadávání VZ Nejvíce zadavatelů vidí přínosy elektronického zadávání ve zrychlení komunikace v zadávacím řízení, zvýšení transparentnosti a ve zlepšení kontrolovatelnosti jednotlivých úkonů v zadávacím řízení. Naopak, elektronické zadávání nepřispěje dle názorů zadavatelů k omezení bariér pro zahraniční dodavatele při účasti na veřejných zakázkách v ČR, zvýšení vyjednávací síly zadavatelů a ke snížení jednotkových cen nakupovaných komodit. Odhadované přínosy zavedení elektronického zadávání VZ (2009) Zvýšení transparentnosti v zadávacím řízení 38% 45% 13% 4% Zlepšení kontrolovatelnosti jednotlivých úkonů v zadávacím řízení Omezení bariér pro zahraniční dodavatele při účasti na veřejných zakázkách v 8% 27% 43% 56% 41% 13% 4% 8% Zlepšení přístupu malých a středních podniků k veřejným zakázkám 13% 50% 28% 8% Zvýšení vyjednávací síly zadavatele 12% 35% 43% 10% Zrychlení komunikace v rámci zadávacího řízení 38% 50% 10% 2% Snížení transakčních nákladů spojených se zadávacím řízením Snížení jednotkových cen nakupovaných předmětů veřejných zakázek 17% 47% 30% 5% 16% 44% 32% 8% Rozhodně ANO Spíše ANO Spíše NE Rozhodně NE N=165 Graf 8: Odhadované přínosy zavedení elektronického zadávání VZ 12

13 1.3.6 Poptávka po elektronizaci na cílovém trhu NIPEZ Všechny výše uvedené charakteristiky byly uváděny za celý trh veřejných zakázek. Základní jeho vlastností je však koncentrovanost Více než 90% finančního objemu všech veřejných zakázek zadává relativně malý počet zadavatelů (cca 400 zadavatelů). Zbylých 10% objemu zadává početná skupina zadavatelů (nejčastěji obcí), kteří participují na celkovém objemu jednou či dvěma menšími veřejnými zakázkami. Rozložení souboru zadavatelů je patrné z následujícího grafu. Rozložení souboru zadavatelů Kvartil I 83% 91% Kvartil II 7% 8% Kvartil III 2% 5% Kvartil IV 1% 5% 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 Objem VZ (v %) Počet VZ (v %) Graf 9: Rozložení souboru zadavatelů do čtyř kvartilů Vzhledem ke zmiňované koncentrovanosti trhu, je v souvislosti s projektem NIPEZ definován cílový trh. Záměrem projektových aktivit bude ovlivňovat především tento cílový trh (tj. největší zadavatele). Cílovým trhem je I. kvartil zadavatelů, tj. 91% z celkového objemu zadaných VZ. Do cílového trhu byly dále zařazeny: Všechny ústřední orgány státní správy Všechny kraje Všechna statutární města Nejlépe zmapovanou oblastí cílového trhu jsou ústřední orgány státní správy, které zpracovaly individuální strategie elektronizace na základě opatření J.2.2. Národního plánu. Z analýzy individuálních strategií vyplývají následující závěry: 16 ústředních orgánů státní správy (dále též ÚOSS ) z 19, které vypracovaly individuální strategii, spatřují jako hlavní krátkodobý cíl (k jeho naplnění by mělo dojít v horizontu 1 3 roků) elektronizace veřejných zakázek úplnou evidenci všech veřejných zakázek. Jako dlouhodobý cíl (k jeho naplnění by mělo dojít v horizontu delším než 3 roky) uvedlo 12 ÚOSS zavést podporu plně elektronických zadávacích řízení (viz následující graf). 13

14 Dlouhodobé cíle Vytvoření profilu zadavatele 1 18 Provádění/rozšíření provádění el.úkonů 3 16 Provést kategorizaci komodit a určit komodity vhodné pro plně el. ZŘ 3 16 Evidence pod/nadlimitních VZ, které ÚOSS zadává 1 18 Zavedení systému agregace poptávek 1 18 Využívání el. Katalogu/eAukce/DNS 2 17 Plně elektronická ZŘ (vč. činností, které tomuto předchází) 12 7 Propojení s ostatními IS 9 10 Implementace systému evidence VZ na podříz.org Ano Ne Graf 10: Dlouhodobé cíle ÚOSS 10 ÚOSS považuje za největší vnitřní překážku nepřipravenost informačních systémů na komplexnější informační podporu procesů zadávání VZ (viz následující graf). Vnitřní překážky Nedůvěra či neochota pracovníků zadavatele využívat elektronické nástroje, 9 10 Nepřipravenost informačních systémů na komplexnější informační podporu procesů zadávání VZ 10 9 Nepřipravenost nástrojů a dalších postupů v organizaci ÚOSS/resortu ÚOSS na elektronické obchodní praktiky (např. pracovníkům nejsou kdispozici zaručené elektronické podpisy) 9 10 Finanční náročnost použití elektronických nástrojů 7 12 Jiné překážky 5 14 Ano Graf 11: Vnitřní překážky elektronizace mezi ÚOSS Ne Z analýzy individuálních strategií vyplynuly následující závěry: žádný z používaných či plánovaných informačních systémů svojí komplexností neodpovídá cílovému stavu průřezového projektu NIPEZ, tj. NIPEZ může ÚOSS nabídnout zcela novou kvalitu služeb spojených s elektronickým zadáváním VZ 14

15 NIPEZ bude představovat významný prvek v ČR, který změní strategický rámec elektronizace zadávání VZ v ČR. Zavedení NIPEZ může mít vliv na rozhodování ÚOSS ohledně investic do rozvoje resortních řešení. MMR by mělo z tohoto důvodu poskytnout informace o navrženém modelu NIPEZ jednotlivým ÚOSS Další závěry z analýzy individuálních strategií jsou uvedeny v kapitole Chyba! Nenalezen zdroj odkazů Návaznost na strategické dokumenty v oblasti elektronizace zadávání veřejných zakázek Strategický rámec elektronického zadávání v ČR vyplývá zejména z následujících strategických dokumentů, které jsou členěny dle úrovní, na kterých byly schváleny/vydány: Úroveň EU Sdělení Evropské komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů č. SEK (2004) 1639 Akční plán provádění právního rámce v oblasti elektronického zadávání veřejných zakázek (dále též Akční plán EU ) Prohlášení ministrů přijaté jednomyslně dne 24. listopadu 2005 v Manchesteru ve Velké Británii při příležitosti ministerské konference o e-governmentu "Transformace veřejných služeb" Úroveň vlády ČR Usnesení vlády České republiky ze dne 10. května 2006 č. 500 o Národním plánu zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006 až 2010 Zprávy o plnění Národního plánu Usnesení vlády České republiky ze dne 4. května 2009 č. 574 ke Zprávě o plnění Národního plánu zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006 až 2010 za rok 2008 Usnesení vlády České republiky ze dne 16. dubna 2008 č. 412 ke Zprávě o plnění Národního plánu zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006 až 2010 za rok 2007 Usnesení vlády České republiky ze dne 11. dubna 2007 č. 357 ke Zprávě o plnění Národního plánu zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006 až 2010 za rok 2006 Úroveň ústředních orgánů státní správy zejména tzv. individuální strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek, které zpracovaly jednotlivé ústřední orgány státní správy na základě opatření J.2.2 Národního plánu Podrobná analýza strategického rámce elektronizace zadávání VZ je uvedena v následujících kapitolách Strategické dokumenty upravující elektronizaci zadávání VZ v EU Akční plán EU Komplexní rámec elektronického zadávání je upraven v evropských směrnicích 2004/17/ES 2 a 2004/18/ES 3 (dále též zadávací směrnice ES ). Pro implementaci elektronického zadávání veřejných zakázek vydala Evropská komise sdělení Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů č. SEK (2004) 1639 Akční plán provádění právního rámce v oblasti elektronického zadávání veřejných zakázek. Evropská komise vychází v Akčním plánu EU z úsilí o modernizaci a větší otevřenost evropských trhů s veřejnými zakázkami, a o posílení konkurenčního prostředí. K tomu navrhuje opatření soustředěná do následujících oblastí: zajistit fungující vnitřní trh EU při elektronickém zadávání veřejných zakázek, zvýšit efektivitu zadávání veřejných zakázek a zlepšit veřejnou správu, směřovat k mezinárodnímu rámci pro elektronické zadávání veřejných zakázek. Zadávací směrnice byly transponovány vč. všech ustanovení upravujících elektronizaci zadávání VZ do ZVZ a zákona č. 139/2006 Sb. a prováděcích právních předpisů k těmto zákonům. Model NIPEZ je v plném souladu s Akčním plánem EU a navazuje na strategické cíle a opatření uvedené v Akčním plánu EU (viz následující tabulka). 2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/17/ES, o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (dále jen směrnice 2004/17/ES). 3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/18/ES, o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby (dále jen směrnice 2004/18/ES). 15

16 Cíle, opatření či deklarace Akčního plánu EU Kapitola Pro zajištění hladkého fungování vnitřního trhu se jako vhodný jeví evropský systém založený na vnitrostátních systémech a tyto systémy integrující komunikační prostředky a nástroje používané v systémech elektronického zadávání veřejných zakázek nesmí být diskriminační, musí být všeobecně dostupné a interoperabilní a v žádném případě nesmí omezovat přístup hospodářských subjektů k nabídkovému řízení. Absence široce rozšířených a interoperabilních elektronických objednávkových a fakturačních nástrojů na vnitřním trhu rovněž vytváří překážky rovným podmínkám účasti dodavatelů v přeshraničních nabídkových řízeních. Kapitola Vlády [jednotlivých členských států] by měly věnovat zejména pozornost potenciální nadměrné či protiprávní centralizaci nákupu, neadekvátnímu používání elektronických aukcí a upřednostňování uzavřených nákupních systémů (např. rámcových dohod) před otevřenými systémy. Takové jednání by mohlo vyrušit přínos daný vyšší efektivitou. Kapitola Vyšší efektivita závisí též na automatizaci některých druhů transakcí, jako jsou fakturace, vystavování objednávek a provádění plateb. Tento vývoj se v současné době nachází v rané fázi, nicméně je pravděpodobné, že dojde k jeho urychlení v důsledku normalizace a automatizace finančních a rozpočtových systémů. Na základě pověření Komise vyhodnotil CEN/ISSS požadavky na normalizaci a dokončuje podrobné pokyny k provádění směrnice 115/ES/2001 o elektronických fakturách. Kromě toho probíhá v rámci IDA projekt zaměřený na vývoj schémat XML pro elektronické zadávání zakázek, včetně elektronické fakturace a objednávek. Práce probíhající v této oblasti by měla pokračovat za účelem nalezení interoperabilních řešení. Vazba NIPEZ na Akční plán EU NIPEZ bude vyvíjen a provozován jako národní řešení v rámci ČR s tím, že bude kladen důraz na otevřenost celého řešení směrem k jeho možné integraci na jiné informační systémy zadavatelů i dodavatelů (tuzemských i zahraničních). Používání elektronických zadávacích řízení prostřednictvím NIPEZ (zahrnujících např. elektronické poskytování zadávací dokumentace a elektronické podávání nabídek) významně sníží transakční náklady zahraničních dodavatelů při účasti v zadávacích řízeních v ČR. NIPEZ bude kombinovat jak postupy zaměřené na centralizaci zadávání VZ (tam, kde existují významné úspory z rozsahu), ale zároveň i postupy pro operativní nákupy standardizovatelných komodit dle aktuálních potřeb zadavatelů (tam, kde je přínos z konkurenčního boje velkého počtu dodavatelů). Zvolená varianta NIPEZ (viz kapitola č. 5.6) v sobě integruje jak prvky centralizace, tak prvky decentralizace, a to i z důvodu zachování přístupu malých a středních podniků k veřejným zakázkám. V první fázi NIPEZ bude kladen důraz na funkce spojené s fází etenderingu. Nicméně už v této fázi budou okrajově podpořeny postupy vystavování objednávek u vybraných zadávacích postupů (pouze v případě zadávání VZ na základě rámcových smluv). V cílovém stavu bude NIPEZ podporovat i fáze eorderingu a einvoicingu, a to při zohlednění výstupů ze standardizačních iniciativ v rámci projektů IDABC a CEN/ISSS. Kapitola Další významnou otázkou je používání elektronických katalogů. Jejich zavedení je důležité zejména pro zapojení malých a středních podniků do procesu zadávání veřejných zakázek. Tabulka 3: Vazba NIPEZ na Akční plán EU Elektronické katalogy budou významnou součástí infrastruktury NIPEZ a budou využívány v řadě zadávacích postupů (např. e-aukce, DNS, VZ zadávané na základě rámcové smlouvy, VZ zadávané na e-tržištích). Cílem MMR je standardizovat obsahové náležitosti (položky) a technologické varianty e-katalogu používaného v rámci NIPEZ tak, aby se dodavatelé nemuseli přizpůsobovat různým strukturám a technologiím e-katalogů v případě, že se účastní VZ zadávaných různými zadavateli prostřednictvím NIPEZ. Standardizace bude probíhat převzetím již používaných a spravovaných číselníků pro ty předměty VZ, pro které použitelné číselníky existují (např. číselník SÚKL pro léčiva, číselníky ÚRS pro stavební práce) či bude rozhodnuto o způsobu jejich vytvoření. 16

17 Pro zjištění konkrétního obsahu jednotlivých opatření a cílů bude technická specifikace NIPEZ vycházet z výstupů ze standardizačních iniciativ zastřešených Evropskou komisí v rámci: Projektu IDABC 4 (Interoperable Delivery of European egovernment Services to Public Administrations, Businesses and Citizens) a jeho pokračování Projektu ISA 5 (Interoperability solutions for European public administrations) CEN/ISSS 6 (Centre Européen de Normalisation/pracovní skupina Information Society Standardisation Systems). Prohlášení ministrů přijaté jednomyslně dne 24. listopadu 2005 v Manchesteru ve Velké Británii při příležitosti ministerské konference o e-governmentu "Transformace veřejných služeb" (dále jen ministerské prohlášení) NIPEZ svou funkcionalitou přispěje k dosažení cílů uvedených ministerském prohlášení (viz následující tabulka). Cíle prohlášení ministerské konference o e-governmentu Do roku 2010 budou všechny orgány veřejné správy v Evropě schopny zadávat 100 % veřejných zakázek elektronicky, pokud to bude právně přípustné, čímž se vytvoří rovnější a průhlednější podmínky jednotného trhu pro všechny společnosti bez ohledu na jejich velikost nebo umístění. Do roku 2010 bude alespoň 50 % veřejných zakázek přesahujících limit pro veřejné zakázky EU vypořádáno elektronicky. Vazba NIPEZ na cíle NIPEZ nabídne komplexní funkcionalitu pro elektronické zadávání VZ pro všechny kategorie zadavatelů. Všechny kategorie zadavatelů budou moci NIPEZ využívat, čímž dojde k naplnění tohoto cíle obsaženého v ministerském prohlášení. Za stávající situace na trhu veřejných zakázek v ČR nelze tohoto cíle bez implementace robustního řešení na národní úrovni dosáhnout. NIPEZ v sobě bude kombinovat funkcionalitu pro elektronické zadávání. Dále pomocí povinné závaznosti napomůže splnění tohoto cíle obsaženého v ministerském prohlášení. Tabulka 4: Prohlášení z ministerské konference o e-governmentu a vazba na NIPEZ Strategické dokumenty upravující elektronizaci zadávání VZ v ČR Národní plán V Akčním plánu EU vyzývá Evropská komise členské státy ke zpracování národních plánů zavádění elektronického zadávání veřejných zakázek, které budou obsahovat strategii a měřitelné cíle zavádění moderních informačních a komunikačních technologií do procesu zadávání veřejných zakázek a které se stanou podkladem pro sestavení individuálních plánů významných zadavatelů. ČR zpracovala strategický dokument pro elektronizaci zadávání VZ a vláda ČR schválila tuto strategii usnesením vlády ČR ze dne 10. května 2006 č. 500 o Národním plánu zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006 až Evropský parlament a Rada dne 21. dubna 2004 formálně přijaly rozhodnutí 2004/387/ES, kterým se zřizuje nový program IDABC. Tento program vychází z výsledků předcházejícího programu IDA a jeho cílem je počínaje rokem 2005 identifikovat, podporovat a propagovat rozvoj interoperabilních celoevropských služeb elektronické veřejné správy. 5 Evropská komise dne 29. Srpna 2008 předala odsouhlasený návrh na nový program ISA pro období , který nahradí dosavadní program IDABAC a IDA (Interchange of data between administrations). Evropský parlament a Rada dne 16. září 2009 formálně přijaly rozhodnutí 922/2009/ES o novém programu ISA. 6 CEN/ISSS byl založen roku 1961 standardizačními orgány členských zemí ES a EFTA. CEN/ISSS vydává technické standardy, které jsou svou povahou doporučením (tj. nejde o povinné standardy) a jejich smyslem je podpora volného obchodu, bezpečnosti práce, interoperability sítí, ochrana životního prostředí, využití výsledků výzkumných a vývojových programů a podpora procesu zadávání veřejných zakázek. 17

18 Cíl obsažený v Národním plánu Aktuální stav naplnění cíle Jak přispěje NIPEZ k naplnění cíle Kapitola 2.1 zadavatelé budou schopni elektronicky zadávat 100 % svých veřejných zakázek, tam, kde je to legislativně umožněno Kapitola % veřejných zakázek nadlimitních, podlimitních i malého rozsahu včetně nákupů činěných dle výjimek ze ZVZ bude zadáváno elektronicky Kapitola % zadavatelů bude zadávat zakázky elektronicky (tj. cca 500 zadavatelů) Kapitola bod I. (elektronická podpora uveřejňování informací o veřejných zakázkách) do roku 2007: Přechod na převážně elektronický způsob předávání informací o veřejných zakázkách k uveřejnění na národní úrovni (listinné formuláře budou výjimečné). Přechod na plně elektronický způsob předávání informací o veřejných zakázkách k uveřejnění v Úředním věstníku EU Kapitola bod I. (elektronické podávání objednávek) do roku % objednávek z uzavřených smluv o veřejných zakázkách bude předáváno elektronicky Kapitola bod II. (elektronická výměna účetních dokladů) do roku % faktur za předměty veřejných zakázek bude předáváno elektronicky Kapitola bod III. (elektronické platby) do roku 2010 Navázat elektronické platby na proces elektronického zúčtování v rámci informačních systémů zadavatelů I přesto, že existují atestované elektronické nástroje, které podporují elektronické zadávání v rámci životního cyklu VZ, lze tento cíl považovat za nenaplněný. Žádný z dostupných nástrojů neobsahuje komplexní funkcionalitu pokrývající potřeby všech kategorií zadavatelů (viz příslušné kapitoly této závěrečné zprávy) Tento cíl není dle dostupných informací naplněn Tento cíl není dle dostupných informací naplněn Tento cíl je naplněn. Elektronický způsob předávání podkladů k uveřejnění je legislativně i poplatkově zvýhodněn Tento cíl není naplněn Tento cíl není naplněn Tento cíl není naplněn Viz výše - ministerská deklarace přijatá dne v Manchesteru Viz výše - ministerská deklarace přijatá dne v Manchesteru NIPEZ bude jako nástroj s komplexní funkcionalitou pro elektronické zadávání VZ přístupný všem kategoriím zadavatelů. Spolu s povinnou závazností pro vybranné kategorie zadavatelů tak přispěje k dosažení cíle počtu zadavatelů zadávajících elektronicky. NIPEZ bude mít vytvořeno plnohodnotné rozhraní na IS VZ US, tj. bude obsahovat funkcionalitu pro předávání vyhlášení provozovateli v IS VZ US v plně elektronické podobě Vystavování objednávek prostřednictvím NIPEZ je součástí výhledové funkcionality Vystavování elektronických faktur prostřednictvím NIPEZ je součástí výhledové funkcionality Elektronické platby jsou součástí výhledové funkcionality 18

19 Cíl obsažený v Národním plánu Aktuální stav naplnění cíle Jak přispěje NIPEZ k naplnění cíle Kapitola 5.2 (individuální plány Individuální strategie elektronizace zavedení elektronického zadávání zpracovala na základě opatření veřejných zakázek významných J.2.2 většina ústředních orgánů zadavatelů) státní správy (19 z 25 ÚOSS). Ministerstvo pro místní rozvoj sestaví seznam nejvýznamnějších zadavatelů v ČR, u nichž finanční objem zadaných veřejných zakázek v roce 2005 přesáhl 100 mil. Kč. Cílem je, aby do konce roku 2007 mělo 80 % nejvýznamnějších zadavatelů zpracováno individuální plány, tedy strategie pro implementace elektronizace pro své organizace NIPEZ vyvolá významný tlak na zadavatele, aby strategicky přemýšleli o způsobu implementace informační podpory zadávacích postupů a aby svá strategická rozhodnutí formalizovali do strategických dokumentů. Tím se významně zvýší počet zadavatelů, kteří budou mít individuální plány zpracované. NIPEZ bude nutno zakomponovat do existujících strategických dokumentů zadavatelů (i těch zpracovaných na základě opatření J.2.2 Národního plánu) Tabulka 5: Vazba NIPEZ na Národní plán zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek Strategické dokumenty upravující elektronizaci zadávání VZ významných zadavatelů Strategické dokumenty významných zadavatelů v ČR (zejména ústředních orgánů státní správy) jsou zpracovány v podobě tzv. individuálních strategií elektronizace, které v roce 2008 zpracovali ústřední orgány státní správy (a někteří další významní zadavatelé) na základě opatření J.2.2 Národního plánu. Individuální strategie obsahují zejména: Cíle ÚOSS s ohledem na elektronizaci zadávacích procesů Stávající a plánovanou informační podporu procesů zadávání VZ v organizacích ÚOSS (vč. časového aspektu implementace informační podpory) a integraci této informační podpory na jiné IS zadavatelů Přístupy k zavádění informační podpory v rámci resortu, tj. zda je zájmem ÚOSS používat informační podporu napříč resortem příslušného ÚOSS Pro rozbor individuálních strategií elektronizace byly podpůrně použity výsledky šetření elektronizace zadávání VZ, které MMR realizuje v pravidelných ročních cyklech a které vypovídají o stavu elektronizace zadávání VZ v ČR v jednotlivých letech. 7 Hlavní závěry z vyhodnocení individuálních strategií elektronizace jsou uvedeny v následujícím přehledu: Informační systémy pro podporu zadávacích postupů vznikají na resortním základě a dle specifik jednotlivých resortů žádný z ÚOSS nesdílí s jiným ÚOSS informační podporu procesů zadávání VZ a ani neexistuje obecně používaný IS pro podporu zadávání VZ, který by ÚOSS implementovali a upravili pro své potřeby Situace a přístup jednotlivých ÚOSS při zavádění informační podpory zadávacích postupů se významně liší, a to zejména z následujících pohledů: cílového konceptu informační podpory zadávacích postupů, stavu implementace informační podpory některé ÚOSS mají informační podporu v rutinním provozu, některé ÚOSS jsou ve stavu pilotu a některé ÚOSS jsou ve fázi analýz či pouze plánů. Z pohledu komplexnosti jednotlivých informačních systému pro podporu elektronizace zadávání VZ lze ÚOSS rozdělit do 3 základních kategorií: ÚOSS, které zavádějí komplexní informační podporu zadávacích postupů jde zejména o informační podporu s funkcionalitou pro procesní podporu uživatelů, provádění více úkonů v zadávacím řízení v elektronické podobě (nad rámec uveřejňování informací o VZ) atd., ÚOSS, které zavádějí jen dílčí nástroje za účelem zefektivnění procesů zadávání VZ jde zejména o použití tabulkových procesorů pro evidenci VZ či o používání jednoduchých profilů zadavatele, 7 Viz opatření Národního plánu Vytvoření adekvátního systému získávání informací o legislativních, technických a dalších aspektech souvisejících s elektronickým zadáváním veřejných zakázek a informací od jednotlivých zadavatelů ohledně přijímání elektronických obchodních praktik. 19

20 ÚOSS, které informační podporu zadávacích postupů nezavádějí. Ucelenou informační podporu zadávacích postupů zavádí 6 ÚOSS. Jde o: Ministerstvo obrany SEPO Ministerstvo financí ISeVZ Ministerstvo zemědělství eříz Ministerstvo dopravy ISEVZ Ministerstvo pro místní rozvoj E-ZAK Úřad vlády ČR modul veřejné zakázky ÚOSS, které zadaly největší objem veřejných zakázek (viz kapitola č ), tzn. Ministerstvo obrany, Ministerstvo financí a Ministerstvo zemědělství, zavádí či již mají zavedenou (Ministerstvo obrany) ucelenou informační podporu zadávacích postupů. Žádný z používaných či plánovaných informačních systémů svojí komplexností neodpovídá cílovému stavu NIPEZ, tj. NIPEZ může ÚOSS nabídnout zcela novou kvalitu služeb spojených s elektronickým zadáváním VZ. Výše uvedené výstupy z analýzy strategického rámce v oblasti elektronizace zadávání VZ byly při návrhu modelu NIPEZ využity zejména pro následující účely: Popis rámce, do kterého byl celkový model NIPEZ zasazen. To se týká zejména strategických dokumentů vlády ČR, neboť NIPEZ je navrhován pro národní úroveň. Strategie ústředních orgánů státní správy byly vzaty v úvahu, pokud nebyly v rozporu s národní strategií či hlavními cíli, proč má být NIPEZ budován Rozhodnutí, jak postupovat v případě, kdy některé ÚOSS mají již k dispozici ucelenou či dílčí informační podporu zadávání VZ (tj. používají či připravují elektronický nástroj) 1.5 Návaznost na strategické dokumenty E-governmentu v ČR Následující tabulka obsahuje charakteristiku vazeb průřezového projektu NIPEZ na Strategii Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby (Strategie realizace Smart Administration v období ) schválená dne usnesením vlády č. 757/2007). Cíle strategie SA Charakteristika vazby průřezového projektu NIPEZ Intenzita vazby Racionalizace administrativní procedury s cílem zajistit větší efektivitu a transparentnost Minimalizace byrokratických prvků uvnitř veřejné správy Hlavním cílem průřezového projektu NIPEZ je zefektivnění procesu zadávání veřejných zakázek a dosáhnutí finančních úspor. V rámci průřezového projektu bude vytvořen funkční informační systém, který v cílovém stavu umožní: uveřejňování informací o širším okruhu VZ, než je tomu v současném stavu, provádění úkonů v zadávacím řízení v elektronické podobě, procesní podporu zadávacích řízení veřejných zakázek, přístup k registrům dodavatelů, komodit atd., přístup ke garantovaným informačním zdrojům IS VZ klasifikace a číselníky, SKD, rejstřík dodavatelů se zákazem plnění VZ (black list), přístup k základním referenčním registrům veřejné správy (výhledová funkcionalita) podávat závazné objednávky v elektronické podobě (výhledová funkcionalita), provádět elektronické zúčtování a platby (výhledová funkcionalita). Projekt NIPEZ umožní: výrazné urychlení komunikace v průběhu zadávacích řízení, optimalizaci jednotlivých úkonů zadávacího řízení tak, aby je bylo možno činit plně elektronicky s podstatně nižšími transakčními náklady na straně veřejné správy i dodavatelů, 90 % 80 % 20

21 Zavedení systému strategického plánování ve státní správě a zajištění jeho provázanosti na finanční řízení Vytvoření jednoduššího prostředí pro podnikatele Realizace preventivních opatření v boji s korupcí customizovatelnost zadávacích workflow (úprava zadávacích postupů dle potřeb zadavatele v mezích ZVZ). V rámci průřezového projektu NIPEZ bude: vytvořena ucelená evidence zadávacích řízení v organizaci/resortu zadavatele pro účely řízení, monitoringu, statistických rozborů, analýz o skladbě prováděných nákupů, zadavatelům poskytnuta informační podpora při víceúrovňovém plánování veřejných zakázek a skupin veřejných zakázek (tj. plánování za resort, organizaci, jednotlivé útvary organizace) V rámci průřezového projektu NIPEZ bude: rozšířena funkcionalita jednotného uveřejňovacího systému (IS VZ US), ve kterém jsou na národní úrovni ČR uveřejňovány informace o VZ, u řady VZ budou podstatně sníženy formální požadavky na komunikaci a provádění dílčích úkonů v zadávacím řízení (např. možnost podávat nabídku v podobě elektronického katalogu), což povede ke snížení transakčních nákladů dodavatele souvisejících s jeho účastí v zadávacím řízení Projekt NIPEZ přispěje v boji s korupcí následujícími aktivitami: rozšíření funkcionality jednotného uveřejňovacího systému na jednom místě bude uveřejňován širší okruh informací o VZ dle požadavků ZVZ, v rámci IS VZ bude veden rejstřík dodavatelů se zákazem plnění VZ (tzv. black list), správně nastavené elektronické zadávací postupy jsou podstatně transparentnější, větší objem VZ bude zadáván v plně elektronických zadávacích řízeních, tj. s využitím automatické metody hodnocení, což významně sníží prostor pro manipulaci s výsledkem hodnocení Tabulka 6: Vazba NIPEZ na Strategii realizace Smart Administration v období % 80 % 100 % V souvislosti se strategií Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby uvádíme rovněž charakteristiku vazeb průřezového projektu NIPEZ na hexagon veřejné správy. Projekt NIPEZ ovlivní následující aspekty fungování veřejné správy (vrcholy hexagonu): technologie díky využití elektronických nástrojů se odstraní nadbytečné papírování a ulehčí se styk občana (podnikatele) s veřejnou správou a také komunikace uvnitř veřejné správy. občan veřejná správa se stane průhlednější. V rámci průřezového projektu NIPEZ bude vytvořen jednotný uveřejňovací systém (jedno uveřejňovací místo), kde občané získají přehledné informace o zadávacích řízeních úředník plánované elektronické nástroje v zadávacím řízení výrazně usnadní práci úředníků. Dojde k omezení chybovosti a zvýšení efektivity jejich pracovní činnosti. Projektem budou dotčení zejména úředníci, kteří participují na procesu zadávání veřejných zakázek. organizace dojde k přiblížení výkonu veřejné správy občanovi (resp. podnikatelům). V rámci průřezového projektu NIPEZ bude vytvořen jednotný uveřejňovací systém (jedno uveřejňovací místo), čímž se pro podnikatele (dodavatele) usnadní styk s úřady (zadavateli VZ), sledování výkonnosti a efektivnosti, subjektům profitujícím z šedé ekonomiky bude ztížena situace finance svým řešením projekt NIPEZ přispěje ke zvýšení nákladové efektivnosti a lepší alokaci zdrojů, což povede k nižšímu zatížení rozpočtů. legislativa nový zákon o ZVZ upravující elektronizaci je jednodušší a srozumitelnější, aplikací ZVZ projekt NIPEZ přispěje ke zvýšení míry podpory a důvěry ve veřejné instituce Na strategii SA navazují následující strategické dokumenty, na které má projekt NIPEZ relevantní vazby: Strategie rozvoje služeb pro informační společnost Strategie implementace egovernmentu v území Základním cílem Strategie rozvoje služeb pro informační společnost schválené Radou vlády pro informační společnost dne je transformovat postupy používané ve veřejné správě tak, aby 21

Elektronizace zadávání veřejných zakázek v ČR

Elektronizace zadávání veřejných zakázek v ČR Elektronizace zadávání veřejných zakázek v ČR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Základní informace Mikulov, září 2013 Jiří Svoboda ředitel OVI MMR ČR Veřejné zakázky - elektronizace zadávání MMR - gestor

Více

Zpráva o výsledcích šetření za rok 2012. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování

Zpráva o výsledcích šetření za rok 2012. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování Vytvoření adekvátního systému získávání informací o legislativních, veřejných zakázek a informací od jednotlivých zadavatelů ohledně přijímání elektronických obchodních praktik Objednatel: Ministerstvo

Více

III. Zpráva o fungování elektronických tržišť veřejné správy za rok 2012

III. Zpráva o fungování elektronických tržišť veřejné správy za rok 2012 III. Zpráva o fungování elektronických tržišť veřejné správy za rok 2012 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování březen 2013 Obsah 1. ÚČEL DOKUMENTU...5 2. SHRNUTÍ ČINNOSTI MINISTERSTVA

Více

Návrh nového systému elektronických tržišť veřejné správy. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Lukáš Papula Odbor veřejného investování

Návrh nového systému elektronických tržišť veřejné správy. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Lukáš Papula Odbor veřejného investování Návrh nového systému elektronických tržišť veřejné správy Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Lukáš Papula Odbor veřejného investování Implementační plán Etapa 1 povinnost bude uložena na základě usnesení

Více

RUKOVĚŤ ÚSPĚŠNÉHO ŽADATELE V RÁMCI VÝZVY 06

RUKOVĚŤ ÚSPĚŠNÉHO ŽADATELE V RÁMCI VÝZVY 06 RUKOVĚŤ ÚSPĚŠNÉHO ŽADATELE V RÁMCI VÝZVY 06 v rámci INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU pro prioritní osu 2 Oblasti intervence 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě VÝZVA ČÍSLO 06 KOMTINUÁLNÍ ROZVOJ SLUŽEB

Více

Přítomnost a budoucnost NENu a elektronizace VZ v ČR

Přítomnost a budoucnost NENu a elektronizace VZ v ČR Poodhalte budoucnost českého zadávání, aneb co nás čeká a nemine Přítomnost a budoucnost NENu a elektronizace VZ v ČR Jiří Svoboda MMR ČR Fin. objem v mld. Kč vč. DPH Fin. objem v mld. Kč Makroekonomické

Více

Návrh modelu fungování národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ)

Návrh modelu fungování národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Návrh modelu fungování národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Únor 2010 Obsah 1 Manažerský souhrn...4 2 Základní vymezení tohoto dokumentu a projektu NIPEZ...7 2.1 Účel

Více

NKÚ - Veřejné zakázky 2014 Hodnota za peníze NIPEZ / NEN

NKÚ - Veřejné zakázky 2014 Hodnota za peníze NIPEZ / NEN NKÚ - Veřejné zakázky 2014 Hodnota za peníze MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NIPEZ / NEN Praha 18. 9. 2014 Fin. objem v mld. Kč vč. DPH Fin. objem v mld. Kč 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500

Více

OTIDEA - Veřejné zakázky 2014/2015 NIPEZ / NEN

OTIDEA - Veřejné zakázky 2014/2015 NIPEZ / NEN OTIDEA - Veřejné zakázky 2014/2015 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NIPEZ / NEN Jiří Svoboda Praha 2. 10. 2014 Fin. objem v mld. Kč vč. DPH Fin. objem v mld. Kč 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500

Více

Národní elektronický nástroj (NEN)

Národní elektronický nástroj (NEN) ISSS Hradec Králové Národní elektronický nástroj (NEN) MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OEVZK Praha, duben 2014 Fin. objem v mld. Kč vč. DPH Fin. objem v mld. Kč 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1

Více

Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ

Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, 118 10 Praha 1 Tel.: 257 041 111 Fax: 257042609 IČO 00006947 V Praze dne 30. prosince 2015 Č. j.: MF- 57876/2015/6602-1 Věc: Výzva více zájemcům o veřejnou

Více

Koncepce rozvoje ICT ve státní a veřejné správě. Koncepce rozvoje ICT ve státní a veřejné správě (materiál pro jednání tripartity)

Koncepce rozvoje ICT ve státní a veřejné správě. Koncepce rozvoje ICT ve státní a veřejné správě (materiál pro jednání tripartity) Koncepce rozvoje ICT ve státní a veřejné správě (materiál pro jednání tripartity) Praha Listopad 2014 OBSAH 2. Rekapitulace stávajícího stavu a jeho nedostatků... 2 3. Cíle v oblasti ICT a navrhovaná opatření

Více

Veřejné zakázky - efektivita nákupního a investičního procesu

Veřejné zakázky - efektivita nákupního a investičního procesu Diskusní setkání o veřejných zakázkách Veřejné zakázky - efektivita nákupního a investičního procesu RNDr. Jiří Svoboda MMR Odbor veřejného investování Obsah prezentace 1. Vývoj rozpočtu ČR 2. Vývoj trhu

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Resortní systémy centralizovaného zadávání veřejných zakázek. Uživatelská příručka. www.mmr.cz

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Resortní systémy centralizovaného zadávání veřejných zakázek. Uživatelská příručka. www.mmr.cz MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Resortní systémy centralizovaného zadávání veřejných zakázek Uživatelská příručka www.mmr.cz Tento materiál vznikl v rámci projektu Národní infrastruktura pro elektronické

Více

Aktuální stav projektu NIPEZ statistiky trhu VZ

Aktuální stav projektu NIPEZ statistiky trhu VZ Aktuální stav projektu NIPEZ statistiky trhu VZ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR RNDr. Jiří Svoboda, ředitel Odboru elektronizace veřejných zakázek a koncesí Konference VZ, Praha, prosinec 2013 Obsah

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. 1. Identifikace výzvy

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. 1. Identifikace výzvy Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ)

Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor veřejného investování, květen 2011 Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Obsah prezentace 1. Základní vymezení NIPEZ... 3-6

Více

Pravidla a seznam zadavatelů. systému sdruženého nákupu. statutárního města Ostrava

Pravidla a seznam zadavatelů. systému sdruženého nákupu. statutárního města Ostrava Pravidla a seznam zadavatelů systému sdruženého nákupu statutárního města Ostrava Str. 2 Pravidla systému sdruženého nákupu statutárního města Ostrava Ostrava, srpen 2012 Zpracoval: Odbor financí a rozpočtu

Více

Podrobné výsledky statistik:

Podrobné výsledky statistik: Podrobné výsledky statistik: Zahájená zadávací řízení na veřejné zakázky, jejichž předpokládaná hodnota dosahuje 5 000 Kč bez DPH Zadávací řízení na VZ, jejichž předpokládaná hodnota dosahuje 5 000 Kč

Více

Fórum Českého stavebnictví, březen 2010. Veřejná zakázka. Legislativa pro zadávání VZ, vývoj. RNDr. Jiří Svoboda MMR Odbor veřejného investování

Fórum Českého stavebnictví, březen 2010. Veřejná zakázka. Legislativa pro zadávání VZ, vývoj. RNDr. Jiří Svoboda MMR Odbor veřejného investování Fórum Českého stavebnictví, březen 2010 Veřejná zakázka Legislativa pro zadávání VZ, vývoj RNDr. Jiří Svoboda MMR Odbor veřejného investování Obsah prezentace 1. Rozsah trhu VZ 2. Legislativa pro zadávání

Více

OTIDEA, říjen 2010 Elektronizace veřejných zakázek

OTIDEA, říjen 2010 Elektronizace veřejných zakázek OTIDEA, říjen 2010 Elektronizace veřejných zakázek RNDr. Jiří Svoboda MMR Odbor veřejného investování Obsah prezentace 1. Proč? 2. Projekt NIPEZ Současný stav E-Tržiště Národní elektronický nástroj 3.

Více

a obcí, práva a povinnosti, návrh nového

a obcí, práva a povinnosti, návrh nového Veřejné zakázky z pohledu starostů měst a obcí, práva a povinnosti, návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek Regionservis s.r.o., dne 19. 11. 2015 JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LLM Kontakt: tel.:

Více

Vzájemné vztahy mezi elektronickými nástroji a jejich budoucí vývoj

Vzájemné vztahy mezi elektronickými nástroji a jejich budoucí vývoj Vzájemné vztahy mezi elektronickými nástroji a jejich budoucí vývoj KONFERENCE k e-tržištím a e-aukcím ve veřejných zakázkách Ing. Pavel Brož ředitel divize rozvojových projektů CS-PROJECT pbroz@cs-project.cz

Více

Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 III.

Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 III. veřejných zakázek pro období III. OBSAH 1. ÚVOD...4 1.1 ÚČEL DOKUMENTU...4 1.2 OBLAST PŮSOBNOSTI DOKUMENTU...4 1.3 STRUKTURA DOKUMENTU...4 2. VÝCHODISKA STRATEGIE ELEKTRONIZACE...5 2.1 ANALÝZA AKTUÁLNÍHO

Více

Stavíme informační systém

Stavíme informační systém Stavíme informační systém Best practices postupů při pořizování informačních systémů vytvořený pracovní skupinou ICT Unie a RV KIS Aktuální stav IT projekty nejsou v čase a rozpočtu Poskytují jiný rozsah

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF - veřejná správa a sociální inovace vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Svitavy

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Svitavy Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Svitavy Téma: Administrativní podpora obcí Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

Zpracování studie proveditelnosti pro modernizaci sítě WAN CZ.1.04/4.1.00/32.00053

Zpracování studie proveditelnosti pro modernizaci sítě WAN CZ.1.04/4.1.00/32.00053 V Praze dne. prosince 2009 Čj. 107/2009-INV-Z/2 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakáky malého rozsahu Zpracování studie proveditelnosti pro modernizaci sítě WAN CZ.1.04/4.1.00/32.00053 dokumentace

Více

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 2: Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 2: Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 2: Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území Verze 3 k 15. 12. 2014 Obsah

Více

vyhlašuje: pro: Kraje ČR

vyhlašuje: pro: Kraje ČR Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

Veřejné zakázky - výzvy a úskalí elektronizace a centralizace zadávání. Vladimíra Kadlčíková

Veřejné zakázky - výzvy a úskalí elektronizace a centralizace zadávání. Vladimíra Kadlčíková Veřejné zakázky - výzvy a úskalí elektronizace a centralizace zadávání Vladimíra Kadlčíková Nejvýhodnější nabídka = 3E? VEŘEJNÉ VÝDAJE HOSPODÁRNOST EFEKTIVNOST ÚČELNOST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 54 % kontrolních

Více

ISSS 2011 MMR veřejné zakázky Elektronizace veřejných zakázek Projekt NIPEZ

ISSS 2011 MMR veřejné zakázky Elektronizace veřejných zakázek Projekt NIPEZ ISSS 2011 MMR veřejné zakázky Elektronizace veřejných zakázek Projekt NIPEZ RNDr. Jiří Svoboda MMR Odbor veřejného investování Obsah prezentace 1. Veřejné zakázky ve stínu ekonomické recese 2. Rozsah a

Více

MINISTERSTVO VNITRA ČR

MINISTERSTVO VNITRA ČR Standard agendy 20.3.2016 A 3 Verze 1.0 (Návrh standardu) Úroveň: ústřední správní úřady Odbor egovernmentu MINISTERSTVO VNITRA ČR OBSAH 1 STANDARDIZACE AGEND... 2 1.1 CÍLE A DŮVODY PRO VYTVÁŘENÍ STANDARDŮ...

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle ust. 21 odst. 1 písm. a) a 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále také jako zákon

Více

*MVCRX02M4TJ1* MVCRX02M4TJ1 prvotní identifikátor

*MVCRX02M4TJ1* MVCRX02M4TJ1 prvotní identifikátor *MVCRX02M4TJ1* MVCRX02M4TJ1 prvotní identifikátor Zápis č. 13 z jednání Řídicího výboru pro modernizaci veřejné správy konaného dne 10.9.2015 Přítomni: dle prezenční listiny Nepřítomni: dle prezenční listiny

Více

Webový portál pro zřizované organizace a jeho integrace

Webový portál pro zřizované organizace a jeho integrace Odůvodnění nadlimitní veřejné zakázky Webový portál pro zřizované organizace a jeho integrace podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s prováděcí vyhláškou

Více

MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA PROVOZOVÁNÍ RESORTNÍHO SEZNAMU NAKUPOVANÝCH POLOŽEK

MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA PROVOZOVÁNÍ RESORTNÍHO SEZNAMU NAKUPOVANÝCH POLOŽEK MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA PROVOZOVÁNÍ RESORTNÍHO SEZNAMU NAKUPOVANÝCH POLOŽEK Vydalo MMR v souladu s Minimálními požadavky na provoz resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek ČR schválenými

Více

Analýza absorpční kapacity projektů spadajících do oblasti Smart Administration v rámci PO 1, PO 2 IOP a PO 4 OP LZZ.

Analýza absorpční kapacity projektů spadajících do oblasti Smart Administration v rámci PO 1, PO 2 IOP a PO 4 OP LZZ. Analýza absorpční kapacity projektů spadajících do oblasti Smart Administration v rámci PO 1, PO 2 IOP a PO 4 OP LZZ Výstupy projektu Srpen 2009 1. Obsah 1. Obsah...2 2. Úvod...3 3. Manažerské shrnutí...4

Více

Koncepce budování informačních systémů veřejné správy

Koncepce budování informačních systémů veřejné správy NÁVRH Koncepce budování informačních systémů veřejné správy Obsah: Strana 1. Úvod 2 2. Problémy, cíle, podmínky a prostředky pro realizaci Koncepce.. 3 2.1. Problémy ISVS 3 2.2. Cíle ISVS. 3 2.3. Podmínky

Více

Akční plán realizace státní informační politiky do konce roku 2002

Akční plán realizace státní informační politiky do konce roku 2002 Rada vlády ČR pro státní informační politiku Čj. 3161/00 V Praze dne 10. května 2000 Výtisk č.. Pro jednání vlády České republiky Akční plán realizace státní informační politiky do konce roku 2002 Důvod

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST. Mgr. Lenka Kaucká Odbor podpory projektů Ministerstvo práce a sociálních věcí

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST. Mgr. Lenka Kaucká Odbor podpory projektů Ministerstvo práce a sociálních věcí OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST Mgr. Lenka Kaucká Odbor podpory projektů Ministerstvo práce a sociálních věcí 9. 12. 2015 FINANČNÍ ALOKACE NA JEDNOTLIVÁ TÉMATA PROGRAMU Celkový objem financí vyčleněný pro

Více

Plán dalšího postupu procesního modelování a standardizace agend veřejné správy a způsob jeho financování

Plán dalšího postupu procesního modelování a standardizace agend veřejné správy a způsob jeho financování Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 13. července 2015 č. 565 Plán dalšího postupu procesního modelování a standardizace agend veřejné správy a způsob jeho financování 1.0 Úvod: strategické zakotvení a základní

Více

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ 1. Úvod Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PŘÍPRAVU ŘÍDICÍ DOKUMENTACE PROGRAMŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PŘÍPRAVU ŘÍDICÍ DOKUMENTACE PROGRAMŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PŘÍPRAVU ŘÍDICÍ DOKUMENTACE PROGRAMŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA OBECNÁ ČÁST DŮVODOVÁ ZPRÁVA OBECNÁ ČÁST a) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad I. Důvod předložení Návrh zákona, kterým se mění zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších

Více

PŘÍRUČKA PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE

PŘÍRUČKA PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE Ministerstvo pro místní rozvoj PŘÍRUČKA PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE pro program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 1. vydání 10. října 2008 Obsah 1. Úvod...2 2.

Více

Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě

Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě Tomáš Hrabík ICZ a.s. Konference Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru 1 Otázky 1. Je egovernment o elektronizaci

Více

1.1. Správa a provozní podpora APV ROS, HW ROS a základního SW

1.1. Správa a provozní podpora APV ROS, HW ROS a základního SW Příloha č. 4 - Specifikace a informace o předmětu veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je řízení projektu, správa a údržba programového vybavení pro informační systém Základní Registr osob (dále rovněž

Více

Strukturální fondy EU

Strukturální fondy EU Strukturální fondy EU Unikátní příležitost pro rozvoj egovernmentu v České republice Jan Hřídel Konference ISSS 2008, Hradec Králové, 7.-8. dubna 2008 Kapacity a myšlenky: Telefónica O2 jako partner projektů

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ III. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014 2020 - Vymezení programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání fondů

Více

Ministerstvo dopravy jako zadavatel Transparentní veřejné zakázky aneb Co nás čeká v příštím roce

Ministerstvo dopravy jako zadavatel Transparentní veřejné zakázky aneb Co nás čeká v příštím roce Transparentní veřejné zakázky aneb Co nás čeká v příštím roce NEJVÝZNAMNĚJŠÍ KONFERENCE O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ROKU 2011. CHYBY, OMYLY, PODVODY A CO S NIMI (Nejen o velké novele očima autorů a praktiků)

Více

Prioritní témata řešená v rámci Národní strategie elektronického zdravotnictví. Martin Zeman, Jiří Borej ehealth Day 2015 Brno 22.

Prioritní témata řešená v rámci Národní strategie elektronického zdravotnictví. Martin Zeman, Jiří Borej ehealth Day 2015 Brno 22. Prioritní témata řešená v rámci Národní strategie elektronického zdravotnictví Martin Zeman, Jiří Borej ehealth Day 2015 Brno 22. října 2015 Osnova Základní údaje Etapy tvorby strategie Dílčí výstupy Soustava

Více

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Poziční dokument Sdružení pro dopravní telematiku Předkládaný text je pozičním dokumentem Sdružení pro dopravní telematiku navazujícím na předchozí

Více

Výzva č. 3/2016 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 3/2016 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 3/2016 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního

Více

Rizika implementace rozvoje IS HMP Josef Beneš. Úspěšné řízení úspěšných projektů

Rizika implementace rozvoje IS HMP Josef Beneš. Úspěšné řízení úspěšných projektů Rizika implementace rozvoje IS HMP Josef Beneš Úspěšné řízení úspěšných projektů Praha a okolí Kdo jsem, odkud přicházím, co vím o IS HMP Cíl: předcházení rizik rozvoje systému, v kontextu egovernment,

Více

VĚC: Zpráva pro Radu České televize o provedení Rozboru činnosti České televize za období 2010 2011

VĚC: Zpráva pro Radu České televize o provedení Rozboru činnosti České televize za období 2010 2011 VĚC: Zpráva pro Radu České televize o provedení Rozboru činnosti České televize za období 2010 2011 Vážení členové Rady České televize, vedení České televize, které bylo jmenováno po mém zvolení do funkce

Více

Udržitelný rozvoj a strategické řízení na úrovni ČR 18. Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR

Udržitelný rozvoj a strategické řízení na úrovni ČR 18. Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR Udržitelný rozvoj a strategické řízení na úrovni ČR 18. Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR 28.II.20II, Autoklub ČR (Opletalova 29, Praha 1) Obsah Informace o udržitelném rozvoji Strategické

Více

III. Systemizace. služebních a pracovních míst s účinností od 1. 1. 2016. Strana 1 (celkem 23)

III. Systemizace. služebních a pracovních míst s účinností od 1. 1. 2016. Strana 1 (celkem 23) III. Systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. 1. 2016 Strana 1 ( 23) OBSAH 1. ÚVOD 2. SYSTEMIZAČNÍ ÚDAJE 2.1. Služební a pracovní místa 2.2. Místa představených a vedoucích zaměstnanců

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČ: 61383082 Sídlo/místo

Více

Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia

Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia Oblast podpory 3.3 Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Příručka pro konečné uživatele Verze 5 Platná od 1. 9. 2012 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Seznam zkratek

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Znojmo, 21. října 2015 www.zdravamesta.cz/ps2015 Akce byla podpořena z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Vězeňská služba České republiky IČO: 00212423 Sídlo/místo podnikání: Soudní 1672/1a

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze k 3. 12. 2009 M I NISTERSTVO ŽIVOTNÍ HO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOT NÍ HO PROSTŘEDÍ FOND SOUDRŽNOSTI / EVROPSKÝ

Více

2.1.4. 2004-2006 PRAVIDLA LEADER+

2.1.4. 2004-2006 PRAVIDLA LEADER+ PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finanční pomoci na projekty z podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+) v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční

Více

Vývoj a technická podpora systému VSD

Vývoj a technická podpora systému VSD ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále také jako ZD ) ve smyslu 27 a 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Vývoj a technická

Více

Grafické a tiskové služby

Grafické a tiskové služby Výzva k předložení nabídek a prokázání kvalifikace, zadávací podmínky zakázky Grafické a tiskové služby Vás VYZÝVÁ k předložení nabídky a prokázání kvalifikace k výše uvedené veřejné zakázce na služby

Více

Smlouva o dílo (zpracování a podání žádosti o udělení podpory)

Smlouva o dílo (zpracování a podání žádosti o udělení podpory) Výzva k předložení nabídky na zpracování kompletní žádosti o dotaci včetně Studie proveditelnosti k projektu - Technologické centrum a elektronická spisová služba města Hlučín a zajištění dotačního managementu

Více

Stav elektronizace procesu zadávání veřejných zakázek v ČR

Stav elektronizace procesu zadávání veřejných zakázek v ČR Stav elektronizace procesu zadávání veřejných zakázek v ČR Závěrečná zpráva o výsledcích dotazníkového šetření za rok 2014 Stav elektronizace procesu zadávání veřejných zakázek v ČR Česká republika - Ministerstvo

Více

STRATEGIE REALIZACE SMART ADMINISTRATION V OBDOBÍ 2007-2015

STRATEGIE REALIZACE SMART ADMINISTRATION V OBDOBÍ 2007-2015 1 / 76 Verze: Datum vydání: 2.0 13. 10. 2010 STRATEGICKÉ PROGRAMY MV ČR STRATEGIE REALIZACE SMART ADMINISTRATION V OBDOBÍ 2007-2015 EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA A PŘÁTELSKÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY STRATEGIE SMART ADMINISTRATION

Více

SC 2.1 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI SLUŽEB VEDOUCÍ K SOCIÁLNÍ INKLUZI

SC 2.1 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI SLUŽEB VEDOUCÍ K SOCIÁLNÍ INKLUZI SC 2.1 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI SLUŽEB VEDOUCÍ K SOCIÁLNÍ INKLUZI Specifická kritéria přijatelnosti pro SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi Aktivita - sociální bydlení

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace projektů ESF sociální začleňování vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu

Více

E-government 20:14 + Mgr. Jiří Zmatlík, náměstek ministra vnitra pro ekonomiku, strategie a evropské fondy. Mikulov, září 2014

E-government 20:14 + Mgr. Jiří Zmatlík, náměstek ministra vnitra pro ekonomiku, strategie a evropské fondy. Mikulov, září 2014 Mgr. Jiří Zmatlík, náměstek ministra vnitra pro ekonomiku, strategie a evropské fondy Mikulov, září 2014 vize CESTA na ISSS v Hradci Králové (duben 2014) představena náměstkem ministra vnitra JUDr. Jaroslavem

Více

MANUÁL PRACOVNÍCH POSTUPŮ

MANUÁL PRACOVNÍCH POSTUPŮ MANUÁL PRACOVNÍCH POSTUPŮ Programu švýcarsko-české spolupráce ZPROSTŘEDKUJÍCÍHO SUBJEKTU MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OD VYHLÁŠENÍ VÝZVY PO PODPIS DOHODY O PROJEKTU SEZNAM ZKRATEK CFCU Centrální finanční

Více

Czech POINT kontaktní místo veřejné správy. Způsob získání dotace 5. 2. 2009

Czech POINT kontaktní místo veřejné správy. Způsob získání dotace 5. 2. 2009 Czech POINT kontaktní místo veřejné správy Způsob získání dotace 5. 2. 2009 Co poskytuje Czech POINT nyní? Ověřený Výpis z Katastru nemovitostí Výpis z Obchodního rejstříku Výpis z Živnostenského rejstříku

Více

Přednáška VŠFS. Koncepty a řízení firemního nákupu

Přednáška VŠFS. Koncepty a řízení firemního nákupu Přednáška VŠFS Koncepty a řízení firemního nákupu Cíle Cílem této prezentace je seznámit vás se základními cíli, koncepty a nástroji profesionálního nákupu. Přestože je dnešní přednáška nezbytně zkratkou,

Více

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Oblast zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ). Zadávání veřejných zakázek

Více

Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020. (GeoInfoStrategie)

Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020. (GeoInfoStrategie) Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie) Eva Kubátová Konference GI VS 2013, 27.- 28. květen 2013, Praha Obsah - Dohoda o spolupráci - Usnesení vlády

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 9. Elektronizace podpůrných procesů Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí Správa

Více

Postup šetření pro rok 2009. Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování

Postup šetření pro rok 2009. Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování Vytvoření adekvátního systému získávání informací o legislativních, zadáváním veřejných zakázek a informací od jednotlivých zadavatelů ohledně přijímání elektronických obchodních praktik Postup šetření

Více

KATALOG VEŘEJNÝCH SLUŽEB

KATALOG VEŘEJNÝCH SLUŽEB KATALOG VEŘEJNÝCH SLUŽEB Catalogue of public services Ing Renáta Halásková, PhD Vysoká škola logistiky v Přerově, Katedra ekonomických, právních a společenských disciplín e-mail: renatahalaskova@vslgcz

Více

Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy

Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy Výstup projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Hlavní partner: Partneři: Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy Autoři: Kateřina Brožová, Barbora Úlehlová Editace:

Více

Přednáška VŠFS 2012. Koncepty a řízení firemního nákupu. Historie, definice, cíle a trendy moderního řízení dodavatelských vztahů

Přednáška VŠFS 2012. Koncepty a řízení firemního nákupu. Historie, definice, cíle a trendy moderního řízení dodavatelských vztahů Přednáška VŠFS 2012 Koncepty a řízení firemního nákupu Historie, definice, cíle a trendy moderního řízení dodavatelských vztahů O čem to bude Část I. Teorie Cíle a definice Vymezení profesionálního nákupu

Více

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Verze 5 k 30. 6. 2015

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT v podnicích

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT v podnicích Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT v podnicích Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy ICT v

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

Občani a občanky miniblok ministerstva vnitra o egovernmentu

Občani a občanky miniblok ministerstva vnitra o egovernmentu Občani a občanky miniblok ministerstva vnitra o egovernmentu Sekce informačních a komunikačních technologií Ministerstvo vnitra Roman Vrba ředitel Odbor egovernmentu Petr Kuchař ředitel Odbor hlavního

Více

Závěrečná zpráva prvního kola Iniciativy Společenství EQUAL České republiky

Závěrečná zpráva prvního kola Iniciativy Společenství EQUAL České republiky Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Iniciativa Společenství EQUAL Závěrečná zpráva prvního kola Iniciativy Společenství EQUAL České republiky červen 2007 OBSAH ÚVOD... 4 1.1 ZAMĚŘENÍ INICIATIVY

Více

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo zemědělství Č.j.: 6612/2016-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla ) Specifické

Více

12. Setkání IA z oblasti průmyslu, obchodu a služeb Dva pohledy na audit nákupu

12. Setkání IA z oblasti průmyslu, obchodu a služeb Dva pohledy na audit nákupu 12. Setkání IA z oblasti průmyslu, obchodu a služeb Dva pohledy na audit nákupu 2. října 2015 Proces nákupu Platby Požadavek na nákup Dodavatel (výběr,řízení) Faktura (zpracování) Schéma procesu nákup

Více

ELEKTRONICKÉ NÁSTROJE V PRAXI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ELEKTRONICKÉ NÁSTROJE V PRAXI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ELEKTRONICKÉ NÁSTROJE V PRAXI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK KONFERENCE DNE 27. 9. 2011 Vítězslav Grygar PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI ecentre, a. s. IMPLEMENTUJEME ELEKTRONICKÉ NÁSTROJE DO NÁKUPNÍCH A KONTROLNÍCH PROCESŮ

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení IPRM

Výběrová kritéria pro hodnocení IPRM Výběrová kritéria pro hodnocení IPRM I. stupeň hodnocení 1) Kritéria formálních náležitostí IPRM a) Úplnost žádosti Žádost je předložená v předepsaném počtu paré, z nichž alespoň jedna musí být originálem

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y -09 P01 V 16 V 223 1.0 4 V 16 V 223 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 26 V 311 Jesenicko 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu

Více

Oprava mostku Velké Březno Vítov

Oprava mostku Velké Březno Vítov OZNÁMENÍ O VYPSÁNÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: OBEC VELKÉ BŘEZNO Adresa: Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Zastoupená: Mgr. Michalem Kulhánkem starostou obce IČ: 00267139 tel: +420

Více

Evropský balíček proti daňovým únikům

Evropský balíček proti daňovým únikům I. Úvod Evropská komise předložila 28. ledna 2016 balíček iniciativ proti vyhýbání se daňovým povinnostem ze strany právnických osob. Komise v něm vyzvala členské státy k užší spolupráci, výměně daňových

Více

Bod č. 4 Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury 2008 2013 Předkládá ministr dopravy

Bod č. 4 Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury 2008 2013 Předkládá ministr dopravy Informace k materiálům projednávaným s rozpravou na schůzi vlády ČR dne 19. 9. 2007 Bod č. 2 Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2008 včetně rozpočtové dokumentace Předkládá ministr

Více

NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ soutěžené po částech

NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ soutěžené po částech ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ soutěžené po částech Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Operační program: IOP Integrovaný

Více

VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002

VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002 VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002 Obsah A. ÚVOD 2 B. HODNOCENÍ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE 3 C. POSLÁNÍ A ÚKOLY OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY 5 D. STRATEGIE VOJENSKÉ OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY 8 E.

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. ledna 2015 č. 21 k Implementačním plánům Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020, změně Strategického

Více