Čtvrtletní výkaz nebankovních peněžních institucí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čtvrtletní výkaz nebankovních peněžních institucí"

Transkript

1 Čtvrtletní výkz nebnkovních peněžních institucí Pen 3b- Registrováno ČSÚ ČV 78/ ze dne IKF Výkz je součástí Progrmu sttistických zjišťování n rok 20. Podle zákon č. 89/5 Sb., o státní sttistické službě, v pltném znění, je zprvodjská jednotk povinn poskytnout všechny poždovné údje. Ochrn individuálních údjů je zručen zákonem. Děkujeme z spolupráci. Vyplněný výkz lskvě doručte z., do 27. klendářního dne po sledovném období, z 4. do ČSÚ - odbor gesčního zprcování Ústí nd Lbem, pošt. přihr. 4, Špálov 2684, Ústí nd Lbem Formuláře výkzů, elektronický sběr dt, registry, číselníky ktuální sttistické informce n: IČO OKEČ Název sídlo (dres) zprvodjské jednotky: Jménopříjmení Podpis Telefon (vč. předvolby) Výkz sestvil: Fx Dtum E-mil Vyplňuje-li výkz z zprvodjskou jednotku jiný subjekt (účetní firm p.), uvede zde svoje kontktní spojení. Vyplnění záhlví výkzu: Čtvrtletí -pořdové číslo sledovného IČO - identifikční číslo, pokud je méně než osmimístné, doplní se zlev nuly OKEČ -kód podle Odvětvové klsifikce ekonomických činností z převžující činnost zprvodjské jednotky Společné vysvětlivky: Údje se uvádějí pouze z sledovné, nikoli v kumulci od počátku roku to hodnotové ukztele zokrouhleně n tisíce Kč. Všechny vykzovné údje musí být celočíselné, tj. bez desetinných míst. Pokud poždovné údje nelze zjistit v potřebném členění z evidence, uvede se kvlifikovný odhd. Názvy ukztelů Metodické vysvětlivky (včetně oddílů) jsou proti minulému roku změněny (uprveny) v souldu s "Optřením MF"- Č.j.: 28/84 4/2000 ze dne 0. listopdu 2000 Č.j.: 282/9 362/2000 ze dne 4. prosince Komentá ř: zprvodjská jednotk uvede vysvětlení logických nesrovnlostí nebo mimořádného vývoje ve vykzovných dtech, které vyplývjí z orgnizčních změn nebo jiných okolností (pokud vymezený prostor nepostčuje, pokrčujte n smosttném listě)...20

2 0 ZAMĚSTNANCI A MZDY 0 Pen 3b- str. 2/5 Z sledovné Průměrný evidenční počet změstnnců ve fyzických osobách Průměrný evidenční počet změstnnců přepočtený Mzdy - bez osttních osobních nákldů (v tis. Kč) Osttní osobní nákldy (v tis. Kč) Počet odprcovných hodin změstnnci v evidenčním počtu Kontrolní součet (ř. ž ) 34 PŘÍRŮSTKY A ÚBYTKY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU (v tis. Kč) 34 Pořízení dlouhodobého nehmotného mjetku celkem vč. bezúpltných převodů hodnoty DNM pořízeného formou finnčního lesingu z ř. -pořízení dlouhodobého nehmotného mjetku zhrničního původu, nového i již v zhrničí použitého Pořízení pozemků ložisek nerostných surovin Pořízení dlouhodobého hmotného mjetku celkem vč. bezúpltných převodů hodnoty DHM pořízeného formou finnčního lesingu (bez pozemků bez ložisek nerostných surovin) vtom nový dlouhodobý hmotný mjetek, vyrobený v tuzemsku, dlouhodobý hmotný mjetek zhrničního původu (nový i již vzhrničí použitý), nákldy n technické zhodnocení, hodnot DHM pořízeného formou finnčního lesingu budovy stvby (bez pozemků) (vč. technických rekultivcí) stroje, přístroje, zřízení inventář doprvní prostředky pěstitelské celky trvlých porostů, zákldní stádotžná zvířt, umělecká dílsbírky osttní dlouhodobý hmotný mjetek (bez ložisek nerostných surovin) použitý dlouhodobý hmotný mjetek - v tuzemsku, vč. bezúpltných převodů (bez pozemků bez ložisek nerostných surovin) z ř. ž - pořízení dlouhodobého hmotného mjetku zhrničního původu, nového i již vzhrničí použitého, vč. hodnoty DHM pořízeného formou finnčního lesingu Tržby z prodeje bezúpltné předání dlouhodobého nehmotnéhohmotného mjetku (bez pozemků bez ložisek nerostných surovin) Kontrolní součet (ř. ž ) 0 Z sledovné 47 FINANČNÍ UKAZATELE V NEBANKOVNÍCH PENĚŽNÍCH INSTITUCÍCH (v tis. Kč) 47 Z sledovné Hospodářský výsledek před zdněním Nákldy celkem Finnční nákldy Výkonová spotřeb Nákldy vynložené n prodné zboží Odpisy nehmotnéhohmotného dlouhodobého mjetku (vč. vzthu k finnčnímu lesingu) Finnční výnosy Tržby z prodej zboží (bez přijtých splátek z finnčního lesingu) Výkony (bez přijtých splátek z finnčního lesingu) Přijté splátky z finnčního lesingu Přijté splátky spotřebitelského úvěrusplátkového prodeje [] Kontrolní součet (ř. ž ) 0 [] nový ukztel v roce 20

3 Pen 3b- str. 3/5 46 AKTIVA A PASIVA V NEBANKOVNÍCH PENĚŽNÍCH INSTITUCÍCH (v tis. Kč) 46 K poslednímu dni sledovného Nehmotný hmotný dlouhodobý mjetek (bez účtových skupin ) - brutto Oprávky k nehmotnémuhmotnému dlouhodobému mjetku vč. korekcí Hotovost v české měně (bnkovky mince) Zásoby celkem Finnční investice z toho Vlstní kpitál Psiv celkem podílové cenné ppíry vkldy v podnicích s rozhodujícím vlivem podílové cenné ppíry vkldy v podnicích s podsttným vlivem Akcie prodné nerezidentům nebo nové vkldy nerezidentů Dlouhodobé závzky z toho k nerezidentům (k zhrničí) Krátkodobé závzky z toho k nerezidentům (k zhrničí) Bnkovní úvěry výpomoci z toho k nerezidentům (k zhrničí) Rezervy Spotřebitelský úvěr splátkový prodej [] Kontrolní součet (ř. ž 8) [] nový ukztel v roce 20 Metodické vysvětlivky proti minulému roku obshují drobné změny - vyznčeny kurzivou) 0 Do evidenčního počtu změstnnců se zhrnují všichni stálí i dočsní změstnnci, kteří jsou v prcovním poměru k změstnvteli (u družstevních podniků osoby i v členském poměru, kde všk součástí členství je i prcovní vzth). Avšk nezáleží n tom, zd jsou skutečně přítomni v práci či nikoliv (npř. pro nemoc, dovolenou n zotvenou, vojenské cvičení pod.). Ptří sem i společníci ve společnostech s ručením omezeným komnditisté v komnditních společnostech, kteří mjí uzvřenu prcovní smlouvu se svou společností, jsoutudíž kní v prcovním poměrudostávjí příjem ze závislé činnosti. Nezhrnují se npř. ženy n mteřské dovolené, osoby n rodičovské dovolené, osobyvevýkonu vojenské služby (vč. civilní), učni studenti n provozní prxi, osoby prcující podle dohod o práci či prcovní činnosti, soudci, členové zstupitelstev všech stupňů. ř. - vypočítává se jko ritmetický průměr průměrného počtu změstnnců z jednotlivé měsíce. Průměrný počet z měsíc se počítá jko součet počtu fyzických osob v jednotlivých dnech měsíce sledovného období (včetně dnů prcovního klidu prcovního voln), který se dělí plným počtem klendářních dnů příslušného měsíce. Z dny prcovního klidu prcovního volnsepři výpočtu vezme počet změstnnců zpředcházejícího dne. U změstnvtelů smlým počtem změstnnců se zjednodušenou evidencí, kdyvprůběhu jednoho měsíce nedochází květšímu pohybu počtu změstnnců, sepočítá z měsíc jkoprůměr počtu n počátku n konci sledovného měsíce. U zprvodjských jednotek nově vzniklých nebo zniklých v průběhu sledovného období se do průměru počítjí iměsíce, ve kterých změstnvtel nepodnikl. V těchto měsících se průměrný evidenční počet změstnnců rovná "0". Npř.: Zprvodjská jednotk vznikl v listopdu, přičemž průměrný evidenční počet změstnnců v listopdu prosinci činil 300 osob. Průměr z sledovné období se vypočte jko ritmetický průměr zvšechny měsíce ve sledovném období, tzn.: z 4. ( )/3=200 změstnnců. ř. - Přepočty se provedou u změstnnců: - kteří z provozních důvodů změstnvtele, nebo ze zdrvotních či jiných důvodů n strně změstnnců mjí sjednnou jinou než stnovenou týdenní prcovní dobu ( 86 zákoníku práce). Přepočet n plně změstnné se neprovádí u změstnnců, kteří z důvodů zdrví škodlivého prostředí pod. mjí právními předpisy stnovenu zkrácenou prcov. dobu - 83, odst.34zákoníku práce; - v prcovním poměru vykonávjících práci jen příležitostně n výzvudlepotřeb změstnvtele; -do6let,kdezákon stnoví nejvýše 30hodinový prcovní týden; - vykonávjících vedlejší činnost v souběžném prcovním poměru.

4 Pen 3b- str. 4/5 Přepočet se provede dle vzorce: A = B/C, kde A-průměrný evidenční počet změstnnců přepočtený, B-součet součinů prům. evid. počtu změstnnců ve fyzických osobách délky jejich týden. prcov. úvzku, C - týdenní prcovní dob zvedená u změstnvtele. ř. - Mzdy (vč. nturálních) poskytovné změstnvtelem změstnncům (vedeným v evidenčním počtu) z práci. Ve sttistickém výkznictví se do mezd zhrnují zákldní mzdy plty, přípltky dopltky ke mzdě nebo pltu, prémie odměny, náhrdy mezd pltů, odměny z prcovní pohotovost jiné složky mzdy nebo pltu. V p řípdě, že se jedná o nturální mzdu, se též zhrnuje příslušný podíl vstupní ceny motorového vozidl poskytnutého zm ěstnvtelem změstnnci k používání pro služební i soukromé ú čely (viz 6, odst. 6 zák. č. 586/2 Sb., o dních z příjmů, v pltném znění). Nákldové mzdy se vedounúčtě společně s osttními osobními nákldy (OON); OON se všk do mezd nezhrnují vykzují se smosttn ě. Do mezd ptřítéžpříjmy společníků členů družstv ze závislé činnosti, pokud tito společníci (členové) jsou v prcovním (členském) poměru ke společnosti (družstvu), jsou tudíž vedeni v eviden čním počtu změstnnců (ř. resp. ). Do mezd se zhrnují tké plnění mjící chrkter mezd (odměn z práci), hrzená ze zisku, fondu odměn nebo jiného fondu vytvořeného ze zisku. Mzdy se uvádějí v hrubých částkách, tj. před snížením o pojistné n všeobecné zdrvotní pojišt ění sociální zbezpečení, zálohové splátky dně zpříjmů fyzických osob dlší zákonné nebo se zm ěstnncem dohodnuté srážky. Z sledovné období se uvádějíčástky v tomto období zúčtovné k výpltě. Jednotky účtující v soustvě jednoduchého účetnictví uvedou součet čistých mezd (výplt) změstnnců, záloh n dň z příjmů, plteb sociálního zdrvotního pojišt ění hrzeného z příjmů změstnnce změstnvtelem srážek z mezd. Údje se čerpjí z peněžního deníku. ř. - Odměny z práce poskytovné n zákldě jiného vzthu než prcovního, služebního členského poměru k změstnvteli. Nejčstěji to jsou odměny z práce podle dohod o prcích konných mimo prcovní poměr, odměny podle předpisů o utorském právu, odstupné, odchodné, odměny členům orgánů společnosti družstv hrzené z nákld ů izezisku,odměny učňům, plty soudců, odměnyčlenům zstupitelstev všech stupňů. ř. - Jedná se o hodiny odprcovné všemi změstnnci v evidenčním počtu. Zhrnují se skutečně odprcovné hodiny ve stnovené prcovní době, vpřesčse, čs strávený příprvou prcoviště, čištěním nástrojů přístrojů, čekáním n práci (npř. při poruše, nehodě, výluce). Nezhrnují se hodiny plcené, le neodprcovné, jko npř. svátky, dovolená, přestávky n jídlo, nepřítomnost z důvodu nemoci pod. 34 Pořízení dlouhodobého nehmotného hmotného mjetku zhrnuje - výdje vynložené v pr ůběhu sledovného n získání dlouhodobého mjetku: / formou koupě nebo vytvořením vlstní činností (ve vlstní režii); b/ nbytím práv k výsledkům duševní tvo řivé činnosti; - hodnotu dlouhodobého mjetku získného bezúpltným nbytím či převodem podle právních předpisů nebo přeřzením z osobního užívání do podnikání nebo vkldem od jiného subjektu. Pořízení obshuje zejmén postupně nebo jednorázově vynložené výdje bez ohledu n to, zd mjetek byl či nebyl ve sledovném uveden do užívání. Do pořízení zhrnují uživtelé (nájemci) i hodnotu dlouhodobého mjetku užívného formou nájmu, prostřednictvím smlouvy o finnčním lesingu, to ve výši jeho pořizovcí ceny (nikoli splátek). (Jedná se o smlouvy, jejichž dtum počátku pltnosti spdá do období sledovného ). Lesingové společnosti uvedou pouze dlouhodobý mjetek, jež smy užívjí k výkonu své činnosti. Tu část pořízeného mjetku, jež byl zkoupen z ú čelem pronájmu formou finnčního lesingu, lesingové společnosti ve svém dlouhodobém mjetku nevykzují bez ohledu n to, že jsou podle stávjící legisltivy vlstníky tohoto mjetku. Do pořízení se nezhrnuje zbytková hodnot dlouhodobého mjetku, kterou si dosvdní nájemci účtují n mjetkové účty po skončení doby pltnosti smlouvy o finnčním lesingu. Dále se do pořízení nezhrnují zálohy n dlouhodobý nehmotný hmotný mjetek. Pojem dlouhodobého nehmotného hmotného mjetku (dále jen DNM DHM) je vymezen zákonem č. 586/2 Sb., o dních z příjmů, veznění pozdějších p ředpisů směrnicemi MF k účtové osnově. ř. - Údjesečerpjí z obrtu strny MD účtů evidujících pořízení dlouhodobého nehmotného mjetku (v závislosti n účtové osnově způsobech účtování zprvodjských jednotek), příp. z příslušného mjetkového ú čtu pokud byl pořízený mjetek účtován přímonněj. Uvede se pouze úhrn z ty položky obrtu, které byly zúčtovány ve sledovném, tj. nikoliv obrt od počátku roku. Do dlouhodobého nehmotného mjetku ptří výdje spojené se zložením nového podniku, nehmotné výsledky výzkumné obdobné činnosti, které nejsou předmětem průmyslových jiných ocenitelných práv, softwre, výrobně technické pozntky (know-how), licence, předměty průmyslových práv jiné výsledky duševní tvo řivé činnosti, které jsou předmětem ocenitelných práv nbývných i poskytovných. ř.-uvedesetčást z pořízeného dlouhodobého nehmotného mjetku (z ř. ), která zhrnuje výdje n pořízení dlouhodobého nehmotného mjetku zhrničního původu (jk nového, tk i v zhrničí již použitého) bez ohledu n osobu dovozce. ř. - Uvede se hodnot pozemků zstvěných i nezstvěných vč. hodnoty ložisek nerostných surovin. ř. - Údje se čerpjí z obrtu strny MD účtů evidujících pořízení dlouhodobého hmotného mjetku (v závislosti n účtové osnově způsobech účtování zprvodjských jednotek), příp. z příslušného mjetkového ú čtu pokud byl pořízený mjetek účtován přímonněj. Uvede se pouze úhrn z ty položky obrtu, které b yly zúčtovány ve sledovném (nikoliv celý obrt od počátku roku). Dále se zde uvede pořizovcí cen njtého DHM (nikoliv splátky), který byl uživtelem njt jk u lesingové společnosti působící n území ČR, tk u lesingové společnosti v zhrničí. ř. - Výdje uvedené v ř. žzhrnují jk pořízení nového dlouhodobého hmotného mjetku (bez ohledu n zemi původu), tk i pořízení dovezeného, le v zhrničí již použitého mjetku, to bez ohledu n to, zd dovozcem je investor či nějký zprostředkovtel. Tento mjetek je z hledisk ČR povžován z nový. Pt ří sem též nákldy spojené s relizcí technického zhodnocení existujícího mjetku či technickou rekultivcí pozemků. V ř. se uvádějí výdje n pořízení budov stveb bez hodnoty pozemků. ř. - Uvedou se nákldy (výdje) n pořízení použitého DHM (nákup strších budov, stroj ů, pod.), který byl již před tím využ íván n území ČR jiným podnikem, orgnizcí či fyzickou osobou bez ohledu n zemi původu. ř.0-uvedesetčást z pořízeného DHM (z ř. ž),kterázhrnujevýdjenpořízení DHM zhrničního původu (jk nového, tkivzhrničí již použitého) bez ohledu n osobu dovozce. Je-li dodvtelem stvebních prcí zhrni ční firm nezpsná v obchodním rejstříku ČR, je to povžováno z dovoz stvebních prcí bez ohledu n to, jké prcovníky firm změstnává jké stvební mteriály používá.

5 Pen 3b- str. 5/5 Metodické vysvětlivky - pokrčování ř. - Uvede se obrt strny D účtu třídy 6 -Tržby z prodeje DNM DHM bez pozemků ložisek nerostných surovin z sledovné. V přípdech, že DNM DHM byl předáván jinému uživteli bezúpltn ě, uvede se jeho zůsttková cen. Zůsttkovou cenu při vyřzení mjetku v důsledku drování, bezúpltného předání podle elektrizčního, vodního nebo plynárenského zákon, vrácení mjetku podle restitučních zákonů původním vlstníkům, delimitce řízené zkldtelem, přeřzení z podnikání do osobního užívání lze zjistit z p říslušných zápis ů ovyřzení n strně MD účtů oprávek k DNM DHM. 47 V metodických vysvětlivkách jsou uvedeny syntetické nlytické (A) účtyzúčtové osnovy pro podniktele. ř. - Rozdíl obrtů strny Dl mínus Má dáti účtů účtové třídy 6 - Výnosy účtové třídy 5 - Nákldy (rozdíl obrtů strny Má dáti mínus Dl) s výjimkou účtů 59 ž 596. ř. - Rozdíl obrtů strny Má dáti mínus Dl n účtech účtové třídy 5 - Nákldy (před jejich převodem n vrub účtu zisků ztrát)s výjimkou účtů 59 ž 596. ř. - Rozdíl obrtů strny Má dáti mínus Dl účtů účtových skupin 56 - Finnční nákldy 57 - Rezervy oprvné položky finnčních nákldů uprvený (-) o převod finnčních nákldů (účet 598). ř. - Zhrnuje rozdíl obrtů strny Má dáti mínus Dl účtů účtové skupiny 50 - Spotřebovné nákupy (bez účtu 5 - Prodné zboží) ú čtové skupiny 5 - Služby, tj. spot řebu dodávek od externích dodvtelů výrobků, výkonů služeb. ř. - Obshují rozdíl obrtů strny Má dáti mínus Dl účtu 5. ř.-jdevzásdě o rozdíl obrtů strny Má dáti mínus Dl účtu 55. Vzhledem k ročnímu způsobu účtování o odpisech žádáme v p řípdě, že nejsou k dispozici údje z b ěžné, o odhd npříkld n zákldě využití údj ů oloňských ročních odpisech (npř. vevýši čtvrtiny ročních odpisů z předchozí rok s přihlédnutím k nově pořízenému mjetku). O odhd odpisů je nutno zvýšit položku nákldy celkem ( ř. ) snížit hospodářský výsledek před zdněním (ř. ). Orgnizce zbývjící se mimo jiné i finnčním lesingem (SKP 65.2) sem zhrnou i odpisy investičního mjetku ncházejícího se u nájemce, to v přípdech, kdy o nich účtuje pronjímtel nikoliv nájemce. ř. - Rozdíl obrtů strny Dl mínus Má dáti účtů účtových skupin 66 - Finnční výnosy 67 - Zúčtování rezerv oprvných položek finn čních výnosů uprvený (-) o převod finnčních výnosů (účet 698). ř. - Rozdíl obrtů strny Dl mínus Má dáti účtu 6. ř. - Zhrnuje tržby z prodej vlstních výrobk ů služeb(účet 6 6), změnu stvu zásob vlstní výroby (účty účtové skupiny 6) ktivci mteriálu, zboží služeb (ú čty účtové skupiny 62). Jde o rozdíl obrtů strny Dl mínus Má dáti uvedených účtů účtových skupin. Výnosy z finnčního lesingu, vykázné n ř. 0, nejsou do ukztele "Výkony" zhrnuty. ř.0 - Pokud se vyskytuje (jko hlvní nebo vedlejší) činnost OKEČ 65.2 (lesing spojený s finncováním), uvede se příslušná část rozdílu obrtů strny Dl mínus Má dáti z účtu používného pro ú čtování výnosů zfinnčního lesingu (převážn ě účet 665, někdy i 6, příp. jiný účet účtové skupiny 60), týkjící se přijtého nájemného z finnčního lesingu. ř. - Pokud se orgnizce zbývá poskytováním splátkového prodeje či spotřebitelského úvěru, uvede celkovou částku přijtých splátek (včetně úroků) z sledovné.. 46 V metodických vysvětlivkách jsou uvedeny syntetické nlytické (A) účtyzúčtové osnovy pro podniktele. ř. - Stv ke konci období, vyjádřený jko rozdíl stvu strny Má dáti mínus Dl z souhrn účtů účtových skupin,. ř. - Stv ke konci období, vyjádřený jko rozdíl strny Dl mínus Má dáti z souhrn účtů účtových skupin včetně korekcí zjišt ěných v účtové skupině. ř. - Uvede se stv (ke konci období) hotovosti v české měně vedené n účtu 2, popř. 20. Nezhrnují se šeky, poukázky k zúčtování, ceniny vluty. ř. - Uvede se stv ke konci období, tj. rozdíl strny Má dáti mínus Dl všech ú čtů účt.třídy. ř. - Uvede se stv (ke konci období) účtů účtové skupiny, tj. rozdíl strny Má dáti mínus Dl po korekcích zjišt ěných z účtu 6. ř. - Uvede se stv (ke konci období) účtu, tj. rozdíl strny Má dáti mínus Dl po korekcích zjišt ěných n účtu 6. ř. - Uvede se stv (ke konci období) účtu 2, tj. rozdíl strny Má dáti mínus Dl po korekcích zjišt ěných n účtu 6. ř. - Zhrnuje stv (ke konci období) účtů účtových skupin 4 (snížený o vlstní kcie n ú čtu 252), 42, 43, 49 účtových tříd 6 5, tj. rozdíl strny Dl mínus Má dáti. ř.-uvedesesoučet stvu vlstního kpitálu (ř. )stvů účtů (stv psivních zůsttků ke konci období) 22, 23, 232, 24, 249, 32, 322, 324 ž 327, 33, 333, 336A, 34 ž 343, 345 ž 347, 36, 364 ž 368, 37, 377A, 379, 383, 384, 387, 389, 398, 45, 454, 459, 46, 47, 473 ž 475, 478, 479, mínus ktivní z ůsttek účtu 255. U spořitelních úvěrních družstev se zhrnují i účty 233, 234, 328, 329, 376, 462, 472, 476. ř.0 - Uvede se stv (ke konci období) zjišt ěný z nlytické evidence k účtu 4. ř. - Uvedou se dlouhodobé závzky (stv ke konci období) z psivních zůsttků účtů 47A, 473A, 474A, 478A, 479A, mínus ktivní zůsttek účtu 255A. U spořitelních úvěrních družstev se zhrnují i ú čty 472, 476. ř.2 - Uvedou se (stv ke konci období) z celkového stvu dlouhodobých závzků (z ř. ) pouze ty, které se vzthují k ř.3 - Uvedou se krátkodobé závzky (stv ke konci období) z psivních zůsttků účtů účtových skupin 32, 33, 34, 36, 37, 39, 47. ř.4 - Uvedou se (stv ke konci období) z celkového stvu krátkodobých závzků (z ř. 3) pouze ty, které se vzthují k ř.5 - Uvedou se bnkovní úvěry dlouhodobé, běžné bnkovní úv ěry, krátkodobé dluhopisy osttní krátkodobé finnční výpomoci (stv ke konci období) z psivních zůsttků účtů 22, 23, 232, 24, 249, 46, 473 mínus ktivní zůsttek účtu 255A. U spořitelních úvěrních družstev se zhrnují i ú čty 233, 234, 462. ř.6 - Uvedou se (stv ke konci období) z celkového stvu bnkovních úvěrů výpomocí(zř. 5) pouze ty, které se vzthují k ř.7 - Zhrnují stv (ke konci období) účtů účtové skupiny 45, tj. rozdíl strny Dl mínus Má dáti. ř.8 - Pokud se orgnizce zbývá poskytováním spotřebitelských úvěrů nebo prodejem n splátky, uvede celkový objem nesplceného spotřebitelského úvěru pohledávek z prodeje n splátky. Zprvidl se jedná o stv příslušného nlytického účtu 3 (ke konci sledovného ).

Roční výkaz pro malé ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví za rok 2001

Roční výkaz pro malé ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví za rok 2001 Roční výkz pro mlé ekonomické subjekty vybrných produkčních odvětví z rok 00 P4-0 Registrováno ČSÚ ČV 93/0 ze dne 30. 8.00 IKF 500 Výkz je součástí Progrmu sttistických zjišťování n rok 00. Podle zákon

Více

Čtvrtletní výkaz zdravotních pojišťoven

Čtvrtletní výkaz zdravotních pojišťoven Čtvrtletní výkz zdrvotních pojišťoven Zdp 3- Registrováno ČSÚ ČV 79/ ze dne 6. 9.20 IKF 2770 čtvrtletí 20 Výkz je součástí Progrmu sttistických zjišťování n rok 20. Podle zákon č. 89/15 Sb., o státní sttistické

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&66612/2010/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 98-145 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 5. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Nový rotační ofsetový stroj Concepta (9 věží), instalovaný v roce 2011. výrobní sortiment. nabídkový katalog

Nový rotační ofsetový stroj Concepta (9 věží), instalovaný v roce 2011. výrobní sortiment. nabídkový katalog 202 Nový rotční ofsetový stroj Concept (9 věží), instlovný v roce 20. výroní sortiment nídkový ktlog Nše poslání: Proszováním nových trendů v polygrfii šetříme čs prostředky zákzník, usndňujeme mu život

Více

Čtvrtletní výkaz pojišťoven

Čtvrtletní výkaz pojišťoven Čtvrtletní výkz pojišťoven Poj 3- Registrováno ČSÚ ČV 5/ ze dne 2. 7.20 IKF 270 čtvrtletí 20 Výkz je součástí Progrmu sttistických zjišťování n rok 20. Podle zákon č. 89/5 Sb., o státní sttistické službě,

Více

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ DUNAJE ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK. Povodí Vltavy, státní podnik

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ DUNAJE ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK. Povodí Vltavy, státní podnik PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ E ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK Povodí Vltvy, státní podnik Srpen 2015 1. Úvod Stručný popis průběhu zprcování návrhu plánu jeho zveřejnění V rámci 2. plánovcího

Více

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013 U S N E S E N Í 35. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 6.3.2013 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 957/35 schvluje rozbory hospodření

Více

Měsíc IČO 12 25700359. AKTIVA řád. Běžné účetní období Minulé účetní Brutto Korekce Netto období netto b c 1 2 3

Měsíc IČO 12 25700359. AKTIVA řád. Běžné účetní období Minulé účetní Brutto Korekce Netto období netto b c 1 2 3 Schváleno MF ČR ROZVAHA v plném rozshu čj. 281/71701/95 Rozvh Úč POD 101 Účetní jednotk doručí účetní Název sídlo účetní jednotky závěrku součsně s doručením Collegium Mrinum Týnská dňového přiznání z

Více

Úřední věstník Evropské unie 25.6.2004 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE

Úřední věstník Evropské unie 25.6.2004 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE 03/sv. 45 75 32004R0854 25.6.2004 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE L 226/83 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubn 2004, kterým se stnoví zvláštní prvidl pro orgnizci úředních

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 60368/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 175-227 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 977/2015/STAR ze dne 2. listopdu 2015 Rd měst Počátky (dále jen rd) : I. dle ust. 102 odst.1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: doporučuje

Více

Platné znění schválené usnesením rady města č. 833/2014 ze dne 26. 8. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 8. 9.

Platné znění schválené usnesením rady města č. 833/2014 ze dne 26. 8. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 8. 9. Pltné znění schválené usnesením rdy měst č. 833/2014 ze dne 26. 8. 2014 rdou Městského obvodu Liberec - Vrtislvice nd Nisou dne 8. 9. 2014 Interní předpis PRO ZŘIZOVÁNÍ SLUŽEBNOSTÍ Čl. 1 Předmět ceny 1.

Více

13.3Účetní závěrka Moravskoslezského kraje sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2006...327 Rozvaha bilance organizačních složek státu, územních

13.3Účetní závěrka Moravskoslezského kraje sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2006...327 Rozvaha bilance organizačních složek státu, územních 13.3Účetní závěrka Moravskoslezského kraje sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2006...327 Rozvaha bilance organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací...328 Výkaz

Více

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu ROZVAHA dle vyhlášky 54/22 1.1.-31.12.213 Název, sídlo právní form s účinností pro účetní jednotky (v celých tisích Kč) účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné orgnizce IČO Jedštěd

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2007 ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo. MP INVEST, a.s. IČ Masná 1850/4 25 326 821

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2007 ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo. MP INVEST, a.s. IČ Masná 1850/4 25 326 821 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ROZVAHA (BILANCE) MP INVEST, a.s. ke dni 31.12.2007 ( v celých tisících Kč )

Více

Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní firma : EUROCOMPANIES Assistance a. s. Teslova 1129/2b, Přívoz, 702 00 Ostrava

Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní firma : EUROCOMPANIES Assistance a. s. Teslova 1129/2b, Přívoz, 702 00 Ostrava Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANYCrefo číslo: 9210195021. Identifikace firmy

PLASTIC FICTIVE COMPANYCrefo číslo: 9210195021. Identifikace firmy Vše znčk / Strn 1 z 11 Identifikce firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY.s. Telefon 00420/ 246 810 246 Vysočnská 5 Telefx 00420/ 369 113 691 190 00 Prh 9 e-mil info@pfc-plstic.cz Česká republik Web www.pfc-plstic.cz

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2013. ( v celých tisících Kč ) IČ. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál.

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2013. ( v celých tisících Kč ) IČ. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Zprcováno v souldu s vyhláškou č. 500/2002 S. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozshu ke dni 31. prosince 2013 ( v celých tisících Kč ) IČ 26213486 Ochodní firm neo jiný název účetní

Více

8. Odložená daňová pohledávka

8. Odložená daňová pohledávka ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 465 05 091 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky DAKO-CZ, a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

FO nebo PO podílející se více než 20 % na Výše vkladu v %: základním kapitálu ÚJ: 1. zakladatel 98 %

FO nebo PO podílející se více než 20 % na Výše vkladu v %: základním kapitálu ÚJ: 1. zakladatel 98 % Příloha k účetní závěrce podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Odstavec 1 Firma: TAMMIN a.s. Sídlo: Optátova 708/37 IČO: 26244896 Předmět podnikání (popř. účel zřízení): činnost administrativního řízení podniků

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006 Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována

Více

Termín předložení: laskavě doručte nejpozději do 20 dnů po skončení sledovaného období.

Termín předložení: laskavě doručte nejpozději do 20 dnů po skončení sledovaného období. Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2009 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 2-02: Pololetní výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2015 Rozesláno dne 19. ledn 2015 Částk 1 OBSAH: 1. NÁLEZ RAZÍTKA 2. Veřejnoprávní smlouv uzvřená mezi sttutárním městem Jihlv obcí Rntířov 3. Veřejnoprávní smlouv uzvřená

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF 500/00 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu ke

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 48477/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3545-3611 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 115. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/00 Sb ROZVAHA v plném rozshu ke dni... 3.3.05 (v celých tisících Kč) IČ 47569 Obchodní firm nebo jiný název účetní jednotky Burz cenných ppírů Prh.s.

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu 31.12.2011 (v celých tisících Kč)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu 31.12.2011 (v celých tisících Kč) Minimální závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF ČR č. 500/00 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů ke dni Rok VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozshu

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 46263/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 675-691 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 21. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 22.09.2015

Více

F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Vybraná finanční data za poslední tři roky Rozvaha (v tis. Kč) 1999 2000 2001 Stálá aktiva 383 986 451 208 463 867 Oběžná aktiva 82 315 86 226 59

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 TEZAS servis a.s. Sídlo společnosti: Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČ: 2476518 DIČ: CZ2476518 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 21 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 21 1. Základní údaje o společnosti 2. Údaje

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: BH Štěrboholy a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 27878635 Na Záhonech 1 14100 PRAHA 41

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: BH Štěrboholy a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 27878635 Na Záhonech 1 14100 PRAHA 41 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.213 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: BH Štěrboholy a.s. 1 8 3 9 5 213 12 27878635 Na Záhonech 1 141 PRAHA 41

Více

uzavírají ve smyslu ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto DOHODU O JISTOTNÍM ÚČTU,

uzavírají ve smyslu ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto DOHODU O JISTOTNÍM ÚČTU, Reg. č. UniCredit Bnk Czech Republic nd Slovki,.s. sídlem Prh 4 Michle, Želetvská 1525/1, PSČ 140 92, IČ 64948242, zpsná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Prze, oddíl B, vložk 3608, zstoupená

Více

ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky

ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky Příloh účetní závěrky dle přílohy č.1 k vyhlášce č. 505/2002 S. ROZVAHA (BILANCE) (v tisících Kč n 2 des. míst) sestvená k Název, sídlo právní form jednotky Zákldní škol Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno příspěvková

Více

CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. OCEŇOVÁNÍ DHM. TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ. ODPISOVÁNÍ. POŘÍZENÍ A VYŘAZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU.

CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. OCEŇOVÁNÍ DHM. TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ. ODPISOVÁNÍ. POŘÍZENÍ A VYŘAZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. Opakovací úloha 3 b CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. OCEŇOVÁNÍ DHM. TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ. ODPISOVÁNÍ. POŘÍZENÍ A VYŘAZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. Právní úprava: 1. Dlouhodobý hmotný majetek

Více

Z Á P I S č. 5/2015 z 5. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 5/2015 z 5. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 5/2015 z 5. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 11. 3. 2015 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 9 členů

Více

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na výrobu elektřiny skupina 11

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na výrobu elektřiny skupina 11 Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na výrobu elektřiny skupina 11 A) Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na výrobu elektřiny skupina 11 se součtovým

Více

Úvodní slovo jednatele společnosti

Úvodní slovo jednatele společnosti Výroční zpráva 2013 Úvodní slovo jednatele společnosti V roce 2013 byl základ společnosti tvořen čtyřmi divizemi: 1. Divize nákladní dopravy zajišťuje nákladní dopravu tuzemskou i mezinárodní v rozsahu

Více

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti...3. Orgány společnosti... 4

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti...3. Orgány společnosti... 4 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti... 2 Základní identifikační údaje o společnosti...3 Orgány společnosti... 4 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow... 5 Rozhodující investiční akce

Více

Výroční zpráva 2013. Příloha k Výroční zprávě

Výroční zpráva 2013. Příloha k Výroční zprávě Výroční zpráva 2013 Příloha k Výroční zprávě 1 SPEED LEASE a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2013 Preambule: 4 1. OBECNÉ ÚDAJE 5 1.1 Založení a charakteristika společnosti 5 1.2 Předmět podnikání 5

Více

Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek

Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek v kostce 010 ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI 011 Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek 011 Zřizovací výdaje Zřizovacími výdaji je souhrn výdajů vynaložených na založení účetní jednotky do okamžiku jejího vzniku (zápis

Více

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. Písemnost yl podán elektronicky dne: 20.6.2012 Podcí : 2172526 Heslo zjištění stvu: c3d895fe Stv podání: vyřízeno ROZVAHA ke dni... 3 1. 1

Více

Moderně s letitou tradicí

Moderně s letitou tradicí ZPRÁVA O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ ZA ROK 2010 Moderně s letitou trdicí Zprcovl: Schválil: Ing. Tomáš Gociek Ing. Zdeněk Vldár referent životního prostředí ředitel společnosti Slévárny Třinec,.s. Dtum: 01.03.2011

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2014 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2013 7. Zpráva dozorčí

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28747143 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 3 květen 2014 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2013 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Vážení akcionáři,

Více

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807 Olympik Holding, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2007 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výkaz cenové lokality (část a + b)

Výkaz cenové lokality (část a + b) Výkaz cenové lokality (část a + b) 31, 32-CL a): Výkaz cenové lokality (část a) Držitel licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie uvede požadované údaje samostatně pro každou cenovou lokalitu za licencovanou

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 2 květen 2013 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

2.3. DETERMINANTY MATIC

2.3. DETERMINANTY MATIC 2.3. DETERMINANTY MATIC V této kpitole se dozvíte: definici determinntu čtvercové mtice; co je to subdeterminnt nebo-li minor; zákldní vlstnosti determinntů, používné v mnoh prktických úlohách; výpočetní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004 Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována

Více

Příloha č. 1. Auditorská zpráva za rok končící 31.prosince 2008

Příloha č. 1. Auditorská zpráva za rok končící 31.prosince 2008 Příloha č. 1 Auditorská zpráva za rok končící 31.prosince 2008 pro rok 2008 Název organizace: Sídlo instituce: Právní forma: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Hudcova 70/296, 621 00

Více

1. Obecná ustanovení. Obec Tachlovice

1. Obecná ustanovení. Obec Tachlovice SMĚRNICE k zajištění finančního hospodaření Obce Tachlovice a k zajištění plnění ustanovení zákona o účetnictví 563/91 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, vyhlášky 410/2009 Sb. a Českých účetních

Více

STATISTIKA MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ (data jsou uvedena za podnikatelskou sféru ČR)

STATISTIKA MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ (data jsou uvedena za podnikatelskou sféru ČR) STATISTIKA MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ (data jsou uvedena za podnikatelskou sféru ČR) Tabulka č. 1: Počet ekonomicky aktivních malých a středních podniků Počet aktivních subjektů podíl počtu MSP na celkovém

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu 1) Platební styk 2) Zásoby Cíl: 1) Účetní zobrazení hotovostních a bezhotovostních operací v podniku, vazeb mezi pokladnou a bankovním

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2005. Vltavotýnská. teplárenská a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2005. Vltavotýnská. teplárenská a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ Zprcováno v souldu s vyhláškou č. 500/2002 S. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Vltvotýnská ke dni 31.12.2005 teplárenská.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, ydliště neo místo IČ 62 49 74 21

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009. ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009. ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009 ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ 1 Obsah: Zpráva auditora Prohlášení statutárních orgánů Oddíl I. Individuální účetní závěrka - Výsledovka k

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 42346/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 400-434 Usnesení 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k..0 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 8589 Společenství

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne 8. 12. 2014 čís. 25/3 36/3

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne 8. 12. 2014 čís. 25/3 36/3 V souldu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochrně osobních údjů o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v uprvené podobě. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 3. schůze

Více

BANKOVNÍ STATISTIKA Únor 2007

BANKOVNÍ STATISTIKA Únor 2007 BANKOVNÍ STATISTIKA Únor 2007 OBSAH I. BILANCE Bilance obchodních bank 1 3 II. VKLADY Stav vkladů a úvěrů přijatých od klientů 4-13 Vklady a úvěry přijaté od klientů podle skupin bank 14 III. ÚVĚRY Stav

Více

Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..03 ( v hléřích ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 6674354 Ndční fond

Více

Rozvaha v plném rozsahu k 31.1.2011 ( v haléřích ) Název, sídlo a právní forma

Rozvaha v plném rozsahu k 31.1.2011 ( v haléřích ) Název, sídlo a právní forma Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..0 ( v hléřích ) Název, sídlo právní form účetní jednotky Středomorvská gentur rozvoje

Více

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807 Příloha k účetní závěrce společnosti k 31. 12. 2008 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou

Více

Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 3 1. 1 2. 2 0 1 0 jednotky: 1000 Kč Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Správ městských sportovišť Kolín,.s. Sídlo

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond, a. s. Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305

Více

MaEk 2015 3. 3. CV PLÁNOVÁNÍ VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY, ROZVAHY. Teoretické otázky: 1. Definujte pojem funkční plány podniku.

MaEk 2015 3. 3. CV PLÁNOVÁNÍ VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY, ROZVAHY. Teoretické otázky: 1. Definujte pojem funkční plány podniku. 3. CV PLÁNOVÁNÍ VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY, ROZVAHY Teoretické otázky: 1. Definujte pojem funkční plány podniku. 2. Kdy je potřeba sestavovat finanční plán? 3. Jakým způsobem je možné plánovat výnosy? 4. Jak

Více

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2012 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2012 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..0 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 643695 Ndce

Více

Výkaz o úplných nákladech práce

Výkaz o úplných nákladech práce Výkz o úplných nákldech práce z 2007 ÚNP 4-(b) Registrováno ČSÚ ČV 28/07 ze dne 3. 7.20 IKF 4207 Výkz je součástí Progrmu sttistických zjišťování n 2007. Podle zákon č. 89/5 Sb., o státní sttistické službě,

Více

Usnesení č. 11/920 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5

Usnesení č. 11/920 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5 Usnesení č. 11/920 Příloh č. 1 Strn 1 Počet strn přílohy: 5 Dodtek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotce z rozpočtu Morvskoslezského krje č.: 00834/2014/ŠMS 1. Morvskoslezský krj I. SMLUVNÍ STRANY se sídlem:

Více

Změny právních předpisů upravujících oblast účetnictví územních samosprávných celků a DSO platné od roku 2014

Změny právních předpisů upravujících oblast účetnictví územních samosprávných celků a DSO platné od roku 2014 Změny právních předpisů platné od roku 2014 Obsah: 1. Zákon o účetnictví 1 2. Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni AKTIVA Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto a

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni AKTIVA Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto a Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 5/22 S. ROZVAHA v plném rozshu ke dni 31.12.23 Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo,

Více

SMĚRNICE GENERÁLNÍHO ŘEDITELE Č.2/2005 O KORUNOVÉ A VALUTOVÉ POKLADNĚ VEDENÉ V ÚP NPÚ

SMĚRNICE GENERÁLNÍHO ŘEDITELE Č.2/2005 O KORUNOVÉ A VALUTOVÉ POKLADNĚ VEDENÉ V ÚP NPÚ Národní památkový ústav Valdštejnské nám. č. 3 Praha 1 Malá Strana SMĚRNICE GENERÁLNÍHO ŘEDITELE Č.2/2005 O KORUNOVÉ A VALUTOVÉ POKLADNĚ VEDENÉ V ÚP NPÚ Státní příspěvková organizace Národní památkový

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne V souldu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochrně osobních údjů o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v uprvené podobě. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 4. schůze

Více

Rozvaha (platná od )

Rozvaha (platná od ) Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/00 Sb Rozvh (pltná od..06) v plném rozshu ke dni... 3.3.06 (v celých tisících Kč) IČ 47569 Obchodní firm nebo jiný název účetní jednotky Burz cenných

Více

NÁBYTEK A OSTATNÍ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 2003 v datech a grafech OKEČ 36

NÁBYTEK A OSTATNÍ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 2003 v datech a grafech OKEČ 36 NÁBYTEK A OSTATNÍ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL v datech a grafech OKEČ 36 A. Hlavní produkční charakteristiky B. Výkonová spotřeba C. Náklady a tvorba zisku D. Finanční toky E. Struktura a využití aktiv F. Struktura

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2007

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2007 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, BRUNTÁL, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 00601322 (555 559 711 e-mail: info@sps-bruntal.cz fax: 555 559 720 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2007 Vypracoval

Více

I. UÚdaje o společnosti a jejím řízení

I. UÚdaje o společnosti a jejím řízení 2 I. UÚdaje o společnosti a jejím řízení Název: Sídlo: AES Bohemia spol. s r.o. Průmyslová č.p. 748, Planá nad Lužnicí, 391 02 p. Sezimovo Ústí II. Právní forma: společnost s ručením omezeným IČO: 25106481

Více

Účetní deníky deník pokladny a banky je vyhotovován současně se zaúčtováním účetních dokladů. Přehled typů dokladů a číselné řady:

Účetní deníky deník pokladny a banky je vyhotovován současně se zaúčtováním účetních dokladů. Přehled typů dokladů a číselné řady: Vnitřní směrnice obce Pěčice pro vedení účetnictví Směrnice je vytvořená na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá

Více

Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit příspěvkové organizace Ministerstva zahraničních věcí

Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit příspěvkové organizace Ministerstva zahraničních věcí Věstník NKÚ, kontrolní závěry 85 11/10 Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit příspěvkové organizace Ministerstva zahraničních věcí Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 25 ] Zpráva auditora k výroční

Více

I. Úvod. II. Obecná ustanovení

I. Úvod. II. Obecná ustanovení Region Podluží Náměstí 177, 691 51, Lanžhot, IČ: 69650284 www.podluzi.cz mail: info@podluzi.cz tel: +420 777 328 052 Vnitřní směrnice pro oblast účetnictví a finanční kontroly I. Úvod Svazek obcí Region

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Konsolidační VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2004

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Konsolidační VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2004 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Konsolidační VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2004 Zpracovatel: CONCENTRA, a.s. V Orlové, duben 2005 1 Historie a současný vývoj mateřské společnosti a koncernu PROSPERITA Mateřská

Více

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007 Usnesení 19. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 917 - Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t pojmenování ulice K Očnímu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 30.5.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Jroslv Pleslová - zpisovtelk Omluveni:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 7 Teplospol a.s. Spojení telefon pevná linka +420 384 371 111 Spojení telefon mobilní síť +420 605 226 158 Spojení fax +420 384 321 506 Spojení e-mail info@teplospol.cz

Více

Příloha k roční účetní závěrce za rok 2015

Příloha k roční účetní závěrce za rok 2015 Příloh k roční účetní závěrce z rok 2015 Čl. 1 Oecné údje Sujekt: U2Brno s.r.o. sídlo: Brno, Příkop 843/4 právní form: společnost s ručením omezeným IČO: 607 16 380 předmět činnosti: - specilizovný mloochod

Více

Změny a dodatky v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku:

Změny a dodatky v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku: Příloha k účetní závěrce pro podnikatele v plném rozsahu k rozvahovému dni 31.12.2011 účetní období - kalendářní rok 2011 v tisících Kč, údaje v závorce jsou údaje minulého účetního období 1. Základní

Více

Návrh objemu prost edk na platy zam stnanc (mzdové náklady) a ostatní platby za provedenou práci (ostatní osobní náklady) a po ty zam stnanc na rok N

Návrh objemu prost edk na platy zam stnanc (mzdové náklady) a ostatní platby za provedenou práci (ostatní osobní náklady) a po ty zam stnanc na rok N Vzor formulá e. 1/1 Strn 1 Návrh objemu prost edk n plty zm stnnc (mzdové nákldy) osttní pltby z provedenou práci (osttní osobní nákldy) po ty zm stnnc n rok N P íloh.1 k vyhlášce.. /2013 Sb. Schválený

Více

ad 2. Viz příloha Tabulka ukazatelů KKFB (pracovní dokument)

ad 2. Viz příloha Tabulka ukazatelů KKFB (pracovní dokument) Krjská knihovn Frntišk Brtoše obdržel dne. 4. 3 poštou žádost o informce podle zákon č. /999 Sb., o svobodném přístupu k informcím. KKFB žádosti vyhověl informce odesll poštou n dresu ždtele. Dotz: Žádost

Více

Obchodní firma: DZ Podle stavu k: 30.6.2009. tis. Kč

Obchodní firma: DZ Podle stavu k: 30.6.2009. tis. Kč AKTIVA 1 2 3 brutto korekce netto 1. Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 5 595 5 595 2. Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry 0 0 0 v tom: a) vydané vládními institucemi 0 b) ostatní

Více

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 1 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti 2 Základní identifikační údaje o společnosti 4 Orgány společnosti 5 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow 6 Vybrané části z

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35939/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3382-3398 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 109. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

VÝPOČET STAROBNÍHO DŮCHODU

VÝPOČET STAROBNÍHO DŮCHODU VÝPOČET STAROBNÍHO DŮCHODU Starobní důchod patří mezi důchody přímé, tj. důchody, které se vyměřují v závislosti na získané době důchodového pojištění a na výši dosažených výdělků v rozhodném období (výpočtového

Více

Teplospol a.s., Jindřichův Hradec. Teplospol a.s.

Teplospol a.s., Jindřichův Hradec. Teplospol a.s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Teplospol a.s. Spojení telefon pevná linka +420 384 371 111 Spojení telefon mobilní síť +420 605 226 158 Spojení fax +420 384 321 506 Spojení e mail info@teplospol.cz

Více

Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Jméno a příjmení,obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky HOMOLA a.s. v plném rozsahu

Více

PŘÍLOHA NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /..,,

PŘÍLOHA NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /..,, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.10.2014 C(2014) 7117 final ANNEX 1 PŘÍLOHA NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /..,, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud

Více

ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Konsolidovaná účetní závěrka. za období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015

ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Konsolidovaná účetní závěrka. za období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, 756 61 Konsolidovaná účetní závěrka za období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 Srpen 2015 Obsah: I. VÝKAZ O FINANČNÍ POZICI... 3 II. VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU... 4 III. PŘEHLED

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT k V tis. Kč

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT k V tis. Kč ODDÍL I. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT Oznčení Číslo řádku c Skutečnost v účetním odoí Sledovném 1 2 I. Tržy z prodej zoží O1 A Nákldy vynložené n prodné zoží O2 Ochodní mrže O3 II. Výkony

Více