Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2006"

Transkript

1 Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2006 Příjmy =================================================================== Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v tis. rozpočtu Poplatek za znečišťování (poplatek za malý zdroj ovzduší - 2 zneč.ovzduší-depo METRA) Poplatek ze psů ,16 67,82 (vybírá se dle vyhlášky) Popl.za veř.prostranství ,32 65,86 (stánky, tržiště u metra, ostatní zábory) Poplatky z ubyt.kapacit 40 48,77 121,94 (vybírá se dle vyhlášky) Místní poplatek ,84 99 (výnos z míst.popl.za výherní za VHP hrací přístroj) Odvod z výtěžku z ,08 100,01 (odvod části výtěžku za VHP) z provozování loterií Správní poplatky ,82 344,94 (výnos z VHP po odvodu Fin. úřadu, ověřování, rozhodnutí, přihlášení k trvalému pobytu, ryb.lístky) Daň z nemovitosti ,71 112,37 (výnos daně z nemovitosti) Účelová neinvestiční (účelová dotace na pokrytí dotace ze SR výdajů voleb do PS a komunál. voleb) Neinvestiční dotace (dotace je určena na školství ze SR dle počtu žáků a na správu dle počtu obyvatel) Neinvestiční dotace 9 731, , (dotační vztahy k MČ) z MHMP Poskytnutá dotace ,98 99,99 (poskytnutí příspěvku MČ Praha 17 na zajištění lékařské služby První pomoci pro občany MČ Praha-Zličín) Převod ,85 102,16 (převod zisku hospodářské z hospodářské činnosti činnosti do rozpočtu) Převod z FRR (posílení rozpočtu z fondu rezerv a rozvoje) Převod ze soc.fondu 417,50 417, (převod ze sociál.fondu do rozpočtu na základě statutu MČ) Investiční dotace (účelová dotace na akce: od MHMP akce:rekonstrukce střechy školy a Víceúčelové hřiště pro veřejnost) 1

2 Příjmy =================================================================== Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v tis. rozpočtu Školství ,49 100,23 (příspěvky od rodičů na žáky MŠ a družiny ZŠ) Veřejná zeleň ,95 100,37 (dary od České správy letišť, firmy GIP invest a p.leo NOVÁKA určený na veřejnou zeleň) Příjmy z poskytování - 0,20 (příjmy za podání informací) služeb Přijaté sankční platby 6 21,10 351,67 (sankční platby a pokuty komise veřejného pořádku) Přijaté pojistné náhrady ,90 99,96 (pojistná náhrada za poškozenou střechu tělocvičny) Ostatní nedaňové příjmy ,49 104,10 (dobropisy PRE, vodáren, plynáren, příspěvky od zaměstnanců za stravné, registrační poplatek v MK, psí známky apod.) Příjmy z úroků ČS ,81 304,33 (úroky zákl.běžného účtu hl.činnosti MČ) Finanční vypořádání -7-7,04 100,59 (finanční vypořádání s MHMP za rok 2005) Ostatní činnosti - -36,07 - (převedení přijatých plateb, patřících na účet hosp.činnosti) PŘÍJMY CELKEM , ,38 103,43 2

3 Výdaje =================================================================== Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v tis. rozpočtu =================================================================== Silnice ,53 73,55 (dopravní značení, opravy komunikací ) Pitná voda 55 51,83 94,24 (opravy po havárii vody před ZŠ a úhrada el.energie ve vodárně) Záležitosti vodních 117,50 117,47 99,98 (vypracování studie toků a vodohosp. děl pro likvidaci srážkových vod v Sobíně) Školství , (dotace příspěvkové org.zš a MŠ včetně grantů a investiční akce: Rekonstrukce střechy budovy školy) Kultura 866,30 692,48 80,63 (nákup knih do místní knihovny, správa knihovny, distribuce ZZS, správa klubu důchodců, kultur.akce pro děti a seniory a Zličínská pouť) Kulturní památky Sportovní zařízení ,66 99,96 (drobné opravy sport.zařízení a investiční akce: Víceúčelové hřiště pro veřejnost a Poskytnutí příspěvku FC Zličín na hřiště s umělou trávou) Bytové hospodářství ,77 98,63 (investiční akce: Rekonstrukce topení čp. 235) Hřbitovy ,42 61,09 (správa hřbitovů, opravy oplocení a márnice, vodné a odvoz hřbitovního odpadu) Komunální služby ,25 95,13 (dohody na topič.a uklid.práce souvisejí s čp.244 a budovy ÚMČ, správa dětských hřišť v Sobíně a ve Zličíně u ZŠ) 3

4 Výdaje =================================================================== Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v tis. rozpočtu Péče o vzhled obce ,28 80,21 (celková údržba veř.zeleně, a veřejnou zeleň úklid obce vč.zimní údržby, odbor.péče o keřové porosty a stromy, sadové úpravy, znalecké posudky, tech. kontrola hřišť a prevence černých skládek. Dále pak investiční akce: Park na Prameništi, Oplocení pískovišť, Alej Sobín 4.etapa) Služby soc. péče ,10 84,01 (Úhrada za služby pro potřebné občany naší MČ, kterou vykonává Centrum sociál.zdravot.služeb Řepy) Bezpečnost 75 27,06 36,09 (nákup drob.dlouhodobého a veřejný pořádek majetku a mater.výdaje pro městskou policii v naší MČ) Požární ochrana ,46 97,62 (výdaje spojené s činností sboru dobrovolných hasičů) Volby do parlamentu 106,50 154,89 145,44 (výdaje spojené s volbami ČR do Parlamentu ČR) Volby do zastupitelstev 100,50 121,88 121,88 (výdaje spojené s volbami do ÚSC zastupitelstev ÚSC) Činnost místní ,62 93,07 (výdaje v těchto kapitolách jsou správy a samosprávy spojené s vlastní správní činností ÚMČ jako správního orgánu i jako orgánu zabezpečujícího činnost místního zastupitelstva. Jedná se o provozní náklady ÚMČ, mzdy zaměstnanců, odměny zastupitelů a členů komisí, analýzy a studie, poplatky katastrál. úřadu, odvody sociálního a zdravotního pojištění, pojistné majetku MČ, konzultační, poradenské a práv.služby včetně zastupování ve sporech, auditorská činnost, 4

5 Výdaje =================================================================== Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v tis. rozpočtu služby zpracování dat, příspěvky nadacím odsouhlasených radou MČ, granty na podporu činnosti pro volný čas dětí a mládeže, pořízení dlouhodobého hmot.a nehmotného majetku, výdaje na opravy majetku a jeho technického zhodnocení. Dále jsou to výdaje spojené s investiční výstavbou akcí: Rekonstrukce čp. 244 a Rekonstrukce DPS) Převody do soc.fondu ,75 132,95 (tvorba sociálního fondu dle statutu MČ) Převody do FRR 9 908, , (převod neproinvestovaných finančních prostředků do fondu rezerv a rozvoje) VÝDAJE CELKEM , ,55 94,55 5

6 HLAVNÍ ČINNOST PŘÍJMY MČ ZA ROK 2006 ČINÍ VÝDAJE MČ ZA ROK 2006 ČINÍ ,26 KČ ,86 KČ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2006 ČINÍ ,40 KČ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST VÝNOSY MČ ZA ROK 2006 ČINÍ ,92 KČ NÁKLADY MČ ZA ROK 2006 ČINÍ ,99 KČ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2006 ČINÍ ,93 KČ STAV NA ÚČTECH MČ PRAHA-ZLIČÍN K ZBÚ hlavní činnosti: ,40 Kč Fond rezerv a rozvoje: ,88 Kč Sociální fond: ,18 Kč ZBÚ hospodářské činnosti: ,45 Kč 6

7 Výkaz zisku a ztrát Městské části Praha-Zličín sestaven k Výnosy z toho DPS Nájemné byty , ,- Nájemné nebyty , ,- Nájemné pozemky ,44 Reklamy, prodej PD, prodej knih a medailí ,13 Pozemky u priv. domů ,- Prodejní cena pozemků ,- Úroky ČS ,20 Ostatní jiné výnosy 2.455,75 Daň z příjmů , , ,- Náklady z toho DPS Opravy a udržování , ,80 Ostatní služby , ,34 Ostatní daně a poplatky ,- Ostatní náklady (poplatky) ( poplatky ČS) ,18 Zůstatková cena prodaného majetku , , ,14 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK , ,86 7

8 Rozvaha Městské části Praha-Zličín sestavena k DLOUHODOBÝ NEHMOT. A HMOT. MAJETEK ZÁSOBY POHLEDÁVKY FINANČNÍ MAJETEK PROSTŘEDKY ROZPOČ.HOSPODAŘENÍ ,28 Kč ,90 Kč ,24 Kč ,45 Kč ,46 Kč AKTIVA CELKEM: ,33 Kč MAJETKOVÉ FONDY ,98 Kč FINANČNÍ A PENĚŽNÍ FONDY ,06 Kč VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ,23 Kč KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY ,06 Kč PŘECHODNÉ ÚČTY PASIVNÍ ,- Kč PASIVA CELKEM: ,33 Kč 8

9 ROZBOR HOSPODAŘENÍ SOCIÁLNÍHO FONDU ZA STAV ÚČTU SOC. FONDU K ,24 Kč PŘÍJMY: Tvorba fondu z rozpočtu za 4. čtvrtletí ,69 Kč Tvorba fondu z rozpočtu za 1. čtvrtletí ,51 Kč Tvorba fondu z rozpočtu za 2. čtvrtletí ,18 Kč Tvorba fondu z rozpočtu za 3. čtvrtletí ,01 Kč Úroky ČS 4.538,45 Kč Převod ze ZBÚ zůstatek potřeb r ,10 Kč PŘÍJMY FONDU: ,94 Kč VÝDAJE: Převod do rozpočtu ,- Kč Poplatky ČS 1.053,- Kč VÝDAJE FONDU ,- Kč STAV ÚČTU SOC. FONDU K ČINÍ: ,18 Kč ČERPÁNÍ PŘEVEDENÝCH PROSTŘEDKŮ DO ROZPOČTU 2006 Den matek Kultura a tělovýchova Ošatné a zotavená Stravné zaměstnanců Vitaminy Důchodové připojištění Kolekce Jubilea 4.922,- Kč ,- Kč ,- Kč ,69 Kč 7.196,50 Kč ,- Kč 6.000,- Kč 5.000,- Kč ,19 Kč ZŮSTATEK PŘEVEDENÝCH PROSTŘEDKŮ ZE SOC.FONDU ČINÍ ,81 Kč 9

10 Důvodová zpráva k rozvaze ZŠ a MŠ Nedašovská 328, Praha 5 k AKTIVA Stálá aktiva jedná se o dlouhodobý hmotný majetek v zůstatkové ceně pro provedených odpisech do r v částce ,50 Kč. OBĚŽNA AKTIVA Zásoby materiál na skladě (účet 112) obsahuje zůstatek na skladě potravin po provedené inventuře v částce ,46 Kč. Pohledávky poskytnuté zálohy na elektrickou energii, plyn, tisk, vodu, ostatní (viz inventarizace účtů) v celkové částce ,- Kč. Ostatní pohledávky v částce 8.246,- Kč (úhr.popl.účtu FKSP a pohledávka za vodu) Finanční majetek peníze na účtech a v pokladně školy celkem ,39 Kč. Přechodné účty aktivní náklady příštích období předplatné na časopisy Výživa, Pastelka, Týdeník Školství, Informatorium, Učitel.noviny a pojištění majetku na r v celkové částce ,- Kč. PASIVA VLASTNÏ ZDROJE KRYTÍ Majetkové fondy fond dlouhodobého majetku (účet 901) dokladuje stav investičního majetku v částce ,50 Kč. Finanční a peněžní fondy Fond odměn tvořený do r % a v r % z výsledků VHČ je ve výši ,-Kč. Fond FKSP je tvořen ve výši 2 % z hrubého objemu mezd, ze kterého se hradí sociální a další potřeby zaměstnanců, jehož zůstatek činí ,27 Kč. Fond rezervní je tvořen z hospodářského výsledku VHČ (dříve 80%, v r %) a zůstatku provozní dotace MČ. Zůstatek k činí ,06Kč. Fond reprodukce majetku tvořený odpisy investičního majetku je ve výši ,80 Kč. VHČ Hospodářský výsledek z vedlejší HČ školy tvoří příjem z pronájmu místností po odečtu nezbytných nákladů s tím spojených a ze zájmových kroužků. Za r.2006 činí 8.164,- Kč. Krátkodobé závazky Dodavatelé (účet 321) tvoří faktury vztahující se do r.2006 se splatností v r.2007 v celkové výši ,- Kč. Ostatní závazky (účet 325) spoření za 12/2005 a stravné, vyplácené ve výplatním termínu 12. ledna ,- Kč.Ostatní závazky vůči zaměstnancům (účet 331 mzdy vyplácené pokladnou) ,- Kč. Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění (účet 336) jsou odvody PSSZ a zdravotním pojišťovnám ze mzdy 12/ ,- Kč. Ostatní přímé daně (účet 342) tvoří daň ze mzdy za 12/ ,- Kč. 10

11 Vypořádání dotací zůstatek účelové dotace MŠMT ČR ICT (informační gramotnost a elektronické výukové programy) v částce 5.640,- Kč a zůstatek dotace MČ Praha Zličín v částce ,32 Kč. Přechodné účty pasivní výnosy příštích období (účet 384) tvoří školné vybrané ve IV.IV. r a přeplatek stravného v celkové částce ,- Kč Dohadné účty pasivní (účet 389) tvoří předpokládané náklady v r z nevyúčtovaných záloh v r ve výši ,09 Kč. Rozvaha ZŠ a MŠ Nedašovská 328, Praha 5 k STÁLÁ AKTIVA OBĚŽNÁ AKTIVA materiál na skladě (účet 112) POHLEDÁVKY poskyt.provoz zálohy (účet 314) jiné pohledávky (účet 378) 8246 FINANČNÍ MAJETEK pokladna školy a ŠJ běžný účet (účet 241) účet FKSP (účet 243) PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIVNÍ náklady příštích období (účet 381) ÚHRN AKTIV MAJETKOVĚ FONDY fond dlouhodobého majetku (účet 901) FINANČNÍ A MAJETKOVÉ FONDY fond odměn (účet 911) FKSP (účet 912) fond rezervní (účet 914) fond reprodukce majetku (účet 916) HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - VHČ KRATKODOBÉ ZÁVAZKY dodavatelé (účet 321) přijaté zálohy (účet 324) ostatní závazky (účet 325) ostatní závazky vůči zaměstn.) (účet 331) závazky se SP a ZP (účet 336) ostatní přímé daně (účet 342) vypořádání dotací a ostat.závazků se SR (účet 347) 5640 vypořádání dotací se zřizovat. (účet 349) PŘECHODNÉ ÚČTY PASIVNÍ 11

12 jiné závazky (účet 379) výnosy příštích odb. (účet 384) dohodné účt.pasivní (účet 389) ÚHRN PASIV ROZBOR HOSPODAŘENÍ - DOTACE MČ k 12/2006 Skutečnost dot.mč ORG10 Rozpočet Granty ŠJ 5131 Potraviny MŠ 5137 DDHIM MŠ / ZŠ ZŠ / ZŠ ORG ŠJ MŠ 5139 Úklid.prostředky ZŠ ŠJ MŠ 5139 Kancel.potřeby ZŠ ŠJ MŠ 5136 Knihy, uč.pom.,tisk ZŠ ZŠ " - kompenzač.pom.úz MŠ 5139 Ostatní materiál Org Masopust - grant č Org Zahradní slavnost - grant č Org Výtvar.činnosti - grant č ZŠ Org Masopust - grant č Org Zahradní slavnost - grant č Org Pohybové hry - grant č Org Poznáváme město - grant č ŠJ ZŠ 5135 Učebnice Celkem , MŠ 5154 Elektr.en ZŠ ŠJ MŠ 5151 Voda ZŠ ŠJ MŠ 5153 Plyn ZŠ ŠJ Celkem MŠ 5171 Opravy, údržba ZŠ ŠJ

13 Celkem MŠ 5173 Cestovné ZŠ ŠJ Celkem MŠ 5161 Poštovné ZŠ ŠJ MŠ 5162 Telefon.popl ZŠ ŠJ MŠ 5169 Protidr.čin. ÚZ ZŠ 5169 Protidr.čin. ÚZ MŠ 5172 Progr.vybav ZŠ ŠJ MŠ 5164 Nájemné ZŠ ŠJ MŠ 5169 Ostatní služby Org.3/2006 Poznávací výlet - grant č ZŠ Org.3/2006 Poznávací výlet - grant č Org.5/2006 Ozdravný pobyt u moře - grant č Grant 6/ ŠJ MŠ 5167 Školení ZŠ ŠJ Celkem , MŠ 5111 Mzdy d.mč ORG ZŠ 5111 ORG ZŠ 5112 ORG 10 ŠJ 5111 ORG ŠD 5111 ORG 10 Celkem mzdy z dot. MČ ORG Protidrogová činnost ÚZ ZŠ 5112 OON ÚZ MŠ 5121 ORG ORG ZŠ 5121 ORG ORG ŠJ 5121 ORG ORG ŠD 5121 ORG ORG 10 Celkem odvody z mezd ORG MŠ 5342 ORG ZŠ ORG ŠJ

14 ŠD Celkem odvody do FKSP ORG MŠ 5128 ORG ZŠ 5128 ORG ŠJ 5128 ORG Celkem zák.pojištění MŠ 5163 Bankovní popl ZŠ ŠJ ŠJ (účet ŠJ) MŠ 5999 Pojištění majetku ZŠ ŠJ Celkem ZŠ 7551 Odpisy majetku Celkem Výdaje přísp.org10 granty 501 Spotřeba materiálu ,- 502 Spotřeba energie Opravy a údržba Cestovné Ostatní služby ,- 521 Mzdy ÚZ Mzdy z dot. MČ ORG Odvody zam. ORG Odvody do FKSP " FKSP ORG Zákon.pojištění ORG Bankovní popl., pojištění Odpisy majetku Výdaje c e l k e m ,- Příjmy ŠJ 2113 stravné MŠ ZŠ ŠJ Příjmy c e l k e m ŠJ Celková rekapitulace GRANTY masopust základní dot zahradní slavnost pozn.výlety ZŠ a MŠ příspěvky (předpok.) pohybové hry ORG 10 ozdravný pobyt

15 poznáváme město kompenzač.pom.úz výtvarné činnosti Dotace MČ C e l k e m Dotace MČ Protidrog.činnost ÚZ Dotace MČ celková VHČ: výdaje celková dotace MČ výdaje příjmy příjmy čerpání dotace Zisk 8164 ROZPOČET Schválená dotace Upravená Skutečnost dotace Výdaje celkem Dotace MŠ ORG ÚZ grant 1/ grant 2/ grant 3/ grant 7/ Příjmy celkem Dotace ZŠ ORG ÚZ ÚZ grant 1/ grant 2/ grant 3/ grant 4/ grant 5/ grant 6/ Dotace ŠJ ORG Čerpání dotace MČ zůstatek Čerpání ze školného: mzdy Celkem příjem: monitor 6262 čerpání celkem (ORG 10) zůstatek Skutečnost Dotace příjem vč Dotace schvál čerpání vč granty

16 zůstatek protidrog.čin kompenz.pom příjem předpokl.škol čerpání granty MČ C e l k e m zůstatek 0.00 vč.protidrog.činnosti s ÚZ v částce Kč Dotace na kompenzační pomůcky ve výši 7500 čerpáno bude vráceno skuktečně přijatá dotace MČ vlastní příjmy skutečné čerpání všech dotací (vč. účelových a grantů) zůstatek dotace Zůstatek dotace : nevyčerpaná účelová dotace zůstatek z hlavní činnosti 8164 daňový základ z vedlejší činnosti (do 300 tis. bez daně) Čerpání dotací v jednotlivých střediscích za r MŠ ZŠ ŠJ ŠD Celkem Dotace celková v jednotlivých střediscích ŠO MČ ICT Celkem MŠ ZŠ ŠJ ŠD Celkem

17 Komentář k rozboru dotací MČ Zličín za r Naše ZŠ a MŠ obdržela dotaci od MČ Zličín v celkové výši , Kč. Tato dotace se skládala ze základní dotace ve výši ,- Kč, dále z vybraného školného za IV./IV.r až III./IV.r.2006 v celkové výši ,- Kč, z grantů ve výši ,- Kč, z dotace na protidrogovou činnost ve výši ,- Kč, z dotace na kompenzační pomůcky ve výši 7.500,- Kč. Granty byly čerpány na masopust ve výši10.000,- Kč, na zahradní slavnost ve výši 5.000,- Kč, poznávací výlety ve výši ,- Kč, pohybové hry 5.000,- Kč, ozdravný pobyt u moře pro rodiče s dětmi ve výši ,- Kč, poznáváme své město ve výši 5.000,- Kč a na výtvarné činnosti děti ve výši 7.500,- Kč. Tyto granty (v účetnictví značeny ORG 1/2006-7/2006) byly vyčerpány v plné výši. Z vybraného školného byly hrazeny mzdy pro výuku povinného anglického jazyka a odměny ostatních zaměstnanců,vč. odvodů z mezd, dále pak byl zakoupen počítačový monitor. Vzhledem k tomu, že v měsíci prosinci nám byla zaslána MHMP dotace na výuku jazyků na školách (rozpočtové opatření 5160), snížilo se čerpáni dotace MČ. Školné bylo vybráno z plánovaných ,- ve výši 214,490,- Kč a vyčerpáno ,- Kč na výše uvedené mzdy ,- Kč a na monitor za 6.262,- Kč. (Čerpání ze školného v účetnictví značeno ORG 10). Čerpání dotace na protidrogovou činnost bylo na mzdy 5.300,- Kč a na přednáškové akce v MŠ i ZŠ ,- Kč (ÚZ 00081). Celkové prostředky ,- Kč byly vyčerpány. Dotace na kompenzační pomůcky pro integrovaného žáka Lukáše Dvořáka ve výši 7.500,- Kč byla čerpána pouze ve výši 1.396,- Kč vzhledem k nevhodnosti objednaných pomůcek. Zůstatek ve výši 6.104,- Kč bude vrácen.(úz 00091) Vlastní příjmy naší organizace byly ve výši Kč. Tvořilo je vybrané stravné ve výši ,- Kč a úroky z účtu v celkové výši ,78 Kč. Z původně rozpočtovaných vlastních příjmů byly vyšší o ,78. Čerpání celkové dotace (viz přiložené tabulky). Zůstatek nevyčerpané dotace činí ,32 Kč. Z této částky bude vráceno 6.104,- Kč. Hospodářský výsledek hlavní činnost je ,32 Kč. Vedlejší hospodářská činnost naší organizace tvořily příjmy z pronájmů učeben a za kroužky ve výši ,- Kč. Náklady za el.en ,- Kč, o kterou byly poníženy náklady z hlavní činnosti (viz směrnice pro VHČ), dále náklady na mzdy ve výši 2.581,- Kč za vedení kroužků a dále náklady za úklid ve výši 4.700,- Kč. Zisk z VHČ činí 8.164,- Kč. Celkové čerpání dotací v jednotlivých střediscích ( ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠD) tj. čerpání dotací a grantů od zřizovatele MČ Zličín a dotací z MHMP viz tabulky na l.č.5 Vypracovala: Hornofová 17

18 Finanční a peněžní fondy Stav do v Kč Fond odměn tvořený 20-80% ze zisku VHČ Fond FKSP tvořený 2 % hrubého objemu mezd Fond rezervní tvořen ze zůstatku provozní dotace MČ a VHČ Fond rozvoje dlouhod.majetku tvořen odpisy Celkem

Obec Bečváry, se sídlem Bečváry 161, 281 43 Bečváry. Návrh rozpočtu obce na rok 2016. Textová část

Obec Bečváry, se sídlem Bečváry 161, 281 43 Bečváry. Návrh rozpočtu obce na rok 2016. Textová část Obec Bečváry, se sídlem Bečváry 161, 281 43 Bečváry Návrh rozpočtu obce na rok 2016 Textová část Rozpočet obce je finanční plán, jímž se řídí její hospodaření. Je sestavován na období jednoho kalendářního

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET Obce Teplice nad Bečvou

ZÁVĚREČNÝ ÚČET Obce Teplice nad Bečvou 1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET Obce Teplice nad Bečvou ZA ROK 2003 dle ustanovení 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Rozpočet obce Teplice nad Bečvou pro rok 2003 byl schválen zastupitelstvem

Více

Rozpočet 2016 po položkách

Rozpočet 2016 po položkách Rozpočet po položkách v tis. Kč oddíl paragraf položka Org. Návrh xx xx xxxx PŘÍJMY Plán Rozpočet 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ZČ 4 100,00 5 110,00 1112 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Výroční zpráva o hospodaření Základní školy, Děčín II,, příspěvková organizace Základní škola Děčín II, je příspěvkovou organizací, jejíž

Více

MČ Praha-Nebušice - rozpočet na rok 2016 - HČ

MČ Praha-Nebušice - rozpočet na rok 2016 - HČ MČ Praha-Nebušice - rozpočet na rok 2016 - HČ v tis. Kč Položka druh. Rozpočet členění na rok 2016 Ukazatel b PŘÍJMY Poplatek ze psů 1341 60,00 Poplatek za lázeň. nebo rekreační pobyt 1342 0,50 Poplatky

Více

MČ Praha 22 - plnění rozpočtu 2015 k 30.09.2015

MČ Praha 22 - plnění rozpočtu 2015 k 30.09.2015 MČ Praha 22 - plnění rozpočtu 2015 k 30.09.2015 PŘÍJMY Položka Daňové příjmy 1341 Poplatek ze psů 250000 250000 189425,75 76 1342 Rekreační poplatek 3000 3600 2670,00 74 1343 Poplatek za užívání veřejného

Více

Obec Ludvíkovice rozpočet 2014 -Návrh vyvěšeno : PŘÍJMY v tis. Kč sejmuto :

Obec Ludvíkovice rozpočet 2014 -Návrh vyvěšeno : PŘÍJMY v tis. Kč sejmuto : Obec Ludvíkovice rozpočet 2014 -Návrh vyvěšeno : PŘÍJMY v tis. Kč sejmuto : Par. Pol. Popis Kč tis. komentář 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti 1900 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze

Více

Čerpání schváleného rozpočtu nákladů a financování podle položek a rozpočtové skladby na rok 2013 SMO MOb Plesná - VÝDAJE.

Čerpání schváleného rozpočtu nákladů a financování podle položek a rozpočtové skladby na rok 2013 SMO MOb Plesná - VÝDAJE. Čerpání schváleného rozpočtu nákladů a financování podle položek a rozpočtové skladby na rok 2013 SMO MOb Plesná - VÝDAJE. Paragraf Název paragrafu Položka Název položky Účel použití položky Schválený

Více

Praha 22 - schválený rozpočet na rok 2014

Praha 22 - schválený rozpočet na rok 2014 Praha 22 - schválený rozpočet na rok 2014 Daňové příjmy Poplatek ze psů 0 1341 250000 Rekreační poplatek 0 1342 2000 Poplatek za užívání veřejného prostranství 0 1343 1000000 Poplatek z ubytovací kapacity

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2014 Schválený rozpočet na ZO 28/2014 dne 19.2.2014. Vážany nad Litavou

ROZPOČET OBCE NA ROK 2014 Schválený rozpočet na ZO 28/2014 dne 19.2.2014. Vážany nad Litavou ROZPOČET OBCE NA ROK 2014 Schválený rozpočet na ZO 28/2014 dne 19.2.2014 Vážany nad Litavou PŘÍJMY třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb.) návrh rozpočtu koeficient

Více

P Ř Í J M Y. Rozdíl Upr.-plnění. rozpočet schválený. rozpočet. upravený. 0000 0000 1335 000000000 Poplatky za odnětí pozemků plnění fu

P Ř Í J M Y. Rozdíl Upr.-plnění. rozpočet schválený. rozpočet. upravený. 0000 0000 1335 000000000 Poplatky za odnětí pozemků plnění fu P Ř Í J M Y Org Par Pol N+Z+UZ Popis plnění % % schválený upravený Rozdíl Upr.-plnění 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 2 523 177,02 2 000 00 126,16 2 051 054,00 123,02-472

Více

Rozpočet města Milovice na rok 2010

Rozpočet města Milovice na rok 2010 Rozpočet města Milovice na rok 2010 v tis. Kč schválený zastupitelstvem města dne 14.12.2009, a upravený rozpočtovým opatřením č.1/2010/zm ze dne 15.2.2010,č.2/2010/RM ze dne 22.3.2010 a č.3/2010/zm ze

Více

Návrh závěrečného účtu obce Všejany za rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Všejany za rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Všejany za rok 2014 Rozpočet obce Všejany na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem obce dne 17.12.2013 v celkové výši 6.048.720,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako přebytkový na

Více

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012 Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012 K 1. lednu 2012 mělo město Počátky k dispozici tyto finanční prostředky: 1/ Základní účty volné prostředky GE Money Bank Oberbank KB Česká spořitelna

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření 1 Výroční zpráva o hospodaření Základní školy Kamenická 1145 příspěvková organizace Základní škola Děčín II, Kamenická 1145 je příspěvkovou organizací, jejíž zřizovatel je od 01. 01. 2003 Statutární Město

Více

Obec Želeč ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015. (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2015

Obec Želeč ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015. (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2015 Obec Želeč ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00253201 název Obec Želeč ulice, č.p. Želeč 26 obec Želeč PSČ, pošta 391 74 Kontaktní údaje

Více

Zpráva o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 13.05.2015

Zpráva o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 13.05.2015 Alexandra Olaszová - kontrolor, IČ: 71910514, se sídlem v Horní Rokytnici 626, 512 45 Rokytnice n.j. Tel. 737 967 426, e-mail: aola@seznam.cz, Zpráva o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 13.05.2015

Více

Výdaje: odbor ekonomicko-správní

Výdaje: odbor ekonomicko-správní odpovídá vedoucí odboru Výdaje: odbor ekonomicko-správní Skupina 3: Slu by pro obyvatelstvo 3111 Mate ská kola ORG Rozpo et 5331 Skute. v tis.k dotace na provoz p ísp v.organizace od obce 3111 1 246 000

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2011

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2011 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2011 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 990 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

PŘÍJMY. Schválený rozpočet. Plnění k 31.7.2011. Místní poplatek 80 000,00 40 000,00-20 000,00 60 000,00

PŘÍJMY. Schválený rozpočet. Plnění k 31.7.2011. Místní poplatek 80 000,00 40 000,00-20 000,00 60 000,00 Návrh rozpočtového 02 / 2011 (verze 0.12) 0000 1111 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti PŘÍJMY k 31.7.2011 540 000,00 251 995,58

Více

Návrh závěrečného účtu MČ Praha 22 za rok 2014

Návrh závěrečného účtu MČ Praha 22 za rok 2014 Návrh závěrečného účtu MČ Praha 22 za rok 2014 Obsah 1. Údaje o plnění rozpočtu ( včetně plnění plánu hospodářské činnosti ) 1.1 Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů 1.2 Údaje o plnění plánu hospodářské

Více

Schválený rozpočet města pro rok 2007 (ZM, 23.3.2007)

Schválený rozpočet města pro rok 2007 (ZM, 23.3.2007) Schválený rozpočet města pro rok 2007 (ZM, 23.3.2007) 2. Rozpočtové výdaje: Výdajová položka položky (v tis. Kč) součet po položkách Útulek pro psy krmivo, pobyt 10,0 10,0 Projekty Phare 452,0 452,0 Česko-bavorské

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2008

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2008 Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2008 Schváleno na 10. zasedání zastupitelstva města dne 17.12.2007-1- Sumář návrhu rozpočtu na rok 2008 Návrh rozpočtu rok 2008 Rozpočet po schválení

Více

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Příloha č. 1 Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Článek č. I Rozsah působnosti Pravidla pro financování příspěvkových organizací (dále jen organizace ) platí pro všechny

Více

Rozpočtové příjmy Rozpočet Skutečnost

Rozpočtové příjmy Rozpočet Skutečnost O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 V Těchobuzi, dne 14.06.2006 Závěrečný účet Obce Těchobuz za rok 2005 Č.j.

Více

0000 0000 1112 000000000 ČNB daň z příjmu OSVČ 2 600 000,00

0000 0000 1112 000000000 ČNB daň z příjmu OSVČ 2 600 000,00 roku 2014 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 ČNB daň z příjmu FO ZČ 4 200 000,00 0000 0000 1112 000000000 ČNB daň z příjmu OSVČ 2 600 000,00

Více

NÁVRH ROZPOČTU MO PARDUBICE V NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MO PARDUBICE V NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MO PARDUBICE V NA ROK 2015 Komentář k návrhu rozpočtu MO Pardubice V Příjmová část rozpočtu vychází z podmínek platných v době přípravy návrhu rozpočtu, tj. z platného Statutu města, platných

Více

Komentář k rozpočtu na rok 2016

Komentář k rozpočtu na rok 2016 Komentář k rozpočtu na rok 2016 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován v návaznosti na schválený

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2008 schválený na 10. zasedání ZO dne 3.3.2008

ROZPOČET OBCE NA ROK 2008 schválený na 10. zasedání ZO dne 3.3.2008 ROZPOČET OBCE NA ROK 2008 schválený na 10. zasedání ZO dne 3.3.2008 Vážany nad Litavou PŘÍJMY třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb. - % podíl 0,003840) v Kč koeficient

Více

Rozpočet na rok 2015. P Ř Í J M Y Paragraf Položka

Rozpočet na rok 2015. P Ř Í J M Y Paragraf Položka P Ř Í J M Y Paragraf Položka Rozpočet na rok 2015 Druh příjmu D a ň o v é p ř í j m y celkem 5 110 000,00 Kč 1111 Daň z přijmu fyzických osob ze záv.činnosti 900 000,00 Kč 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

a) MČ odvede celkem 112 675,53 Kč z toho: - do státního rozpočtu 16 559,40 Kč z toho: - vratka účelových prostředků - pol.

a) MČ odvede celkem 112 675,53 Kč z toho: - do státního rozpočtu 16 559,40 Kč z toho: - vratka účelových prostředků - pol. VII. Finanční vypořádání (údaje v Kč) 1. Finanční vypořádání s rozpočtem HMP Vyúčtování účelových dotací bylo provedeno v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ Hospodaření fakulty za rok 2011 skončilo účetním ziskem ve výši 613 tis. Kč, z toho 515 tis. Kč z hlavní činnosti a 98 tis. Kč

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 a) Název organizace: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických

Více

M STO ZRU NAD SÁZAVOU Z Á V R E N Ý Ú E T

M STO ZRU NAD SÁZAVOU Z Á V R E N Ý Ú E T M STO ZRU NAD SÁZAVOU Z Á V R E N Ý Ú E T ROK 2006 M S TS K Ý Ú A D Z R U N A D S Á Z A V O U e k o n o m i c k ý o d b o r Záv re ný ú et M sta Zru nad Sázavou Obsah: strana 1. Úvod 3 2. Výkaz pro hodnocení

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 995 ze dne 17.12.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 995 ze dne 17.12.2014 č.j.: 1075/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 995 ze dne 17.12.2014 Úprava rozpočtu roku 2014 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Rozpočtové změny a ú pravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2007 VIII. série

Rozpočtové změny a ú pravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2007 VIII. série Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 36.23.07 Rozpočtové změny a ú pravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2007 VIII. série RZ č. 69 Posílení rozpočtu ORJ 0015 Zdravotnictví o 138.000,-

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace. Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace. Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a mateřská škola

Více

Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost

Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost A Závazný vzor Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost Název, právní forma, sídlo, IČ vybrané účetní jednotky Sestaveno k NÁKLADY 502 Spotřeba energie P21 503 Spotřeba

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J PROTOKOL O KONTROLE Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2015 str. 1 Obsah: * údaje dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Přílohy 1. Výkaz pro hodnocení

Více

Hodnotící zpráva za rok 2010

Hodnotící zpráva za rok 2010 Hodnotící zpráva za rok 2010 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch potřeb občanů města Lipník nad Bečvou, hrazené plně nebo částečně z příspěvku

Více

Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2011

Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2011 Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2011 paragraf položka Daňové příjmy: v Kč 1111 daň z příj.fyz. os. ze záv. čin. 7 000 000 1112 daň z př.fyz.os.sam.výd.čin. 900 000 1113 daň z př. fyz. osob z kapit.

Více

Obec Staré Heřminovy N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U O B C E S T A R É H E Ř M I N O V Y. za rok 2011

Obec Staré Heřminovy N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U O B C E S T A R É H E Ř M I N O V Y. za rok 2011 Kraj Moravskoslezský Okres Bruntál Obec Staré Heřminovy N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U O B C E S T A R É H E Ř M I N O V Y za rok 2011 Závěrečný účet obce Staré Heřminovy byl schválen zastupitelstvem

Více

Závěrečný účet. Zpráva o hospodaření za rok 2015 Návrh závěrečného účtu obce Dobromilice za rok 2015

Závěrečný účet. Zpráva o hospodaření za rok 2015 Návrh závěrečného účtu obce Dobromilice za rok 2015 Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2015 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2015 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Licence: MP1U XCRGBZUC / ZU1 (01012009 / 01012009) Městská část Praha - Kunratice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni 11.06.2010 Údaje o organizaci identifikační číslo 00231134 DIČ CZ00231134

Více

Rozpis návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2016 Příjmy daňové příjmy: daňové příjmy celkem 144 097,7 Nedaňové příjmy:

Rozpis návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2016 Příjmy daňové příjmy: daňové příjmy celkem 144 097,7 Nedaňové příjmy: Rozpis návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2016 Příjmy daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost 26 500,0 1112 Daň z příjmů fyzických osob - OSVČ 1 800,0

Více

MĚSTO POLICE NAD METUJÍ

MĚSTO POLICE NAD METUJÍ MĚSTO POLICE NAD METUJÍ Návrh rozpočtu města na rok 2013 v druhovém třídění dle tříd TŘÍDA NÁZEV NÁVRH ROZPOČTU 2013 1 Daňové příjmy 46 070 520 2 Nedaňové příjmy 9 756 820 3 Kapitálové příjmy 642 500 4

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2013

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2013 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2013 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 197 266 260 Kč Výdaje 234 482 770 Kč Rozdíl 37 216 510 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními

Více

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 -výdaje

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 -výdaje Obec Chlumec, IČ: 00391387 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 -výdaje položka text Schválený rozpočet 2011 Upravený rozpočet 2011 Skutečnost 2011 Silnice 2212 5139 Nákup materiálu 0 26 000 39 069

Více

Komentář k tabulce plnění rozpočtu za I. pololetí 2011

Komentář k tabulce plnění rozpočtu za I. pololetí 2011 Ekonomický odbor Nám. Míru 1, pošt. přihrádka 18, 407 77 Šluknov Komentář k tabulce plnění rozpočtu za I. pololetí 2011 Městskému úřadu Šluknov byla na rok 2011 přidělena od Krajského úřadu Ústeckého kraje

Více

Návrh rozpočtu na rok 2010

Návrh rozpočtu na rok 2010 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČO 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2010 P Ř Í J M Y r.2010 DPFO - závislá činnost 3 355 600 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 585 200 DPFO - kapitálové

Více

Návrh rozpočtu obce Olomučany na rok 2016. Příjmy

Návrh rozpočtu obce Olomučany na rok 2016. Příjmy Návrh rozpočtu obce Olomučany na rok 2016 Příjmy Položka popis v Kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 2 000 000,00 Kč 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 70 000,00

Více

ROZPOČET OBCE POLIČNÁ NA ROK 2015 - rozpis v položkovém členění dle zákona č. 250/2000Sb., rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

ROZPOČET OBCE POLIČNÁ NA ROK 2015 - rozpis v položkovém členění dle zákona č. 250/2000Sb., rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ROZPOČET OBCE POLIČNÁ NA ROK 2015 - rozpis v položkovém členění dle zákona č. 250/2000Sb., rozpočtových pravidlech územních rozpočtů o Název SU OD/PA POL ROZPOČET 2015 Daň z příjmů ze závislé činnosti

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 - VÝDAJE

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 - VÝDAJE NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 - VÝDAJE V Ý D A J E ( v tis.kč ) Odvětví PAR POL Text 2011 činnosti Lesní 1031 5139 Nákup materiálu pro pěstební činnost v lesích 6,00 hospodářství 1031 5169 Nákup služeb

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 K 31.12.2007 byla rozhodnutím zřizovatele činnost NvB ukončena a převedena spolu se zaměstnanci na Bíloveckou nemocnici, a.s. Nemocnice v Bílovci, p.o. byla poté sloučena s Nemocnicí

Více

Závěrečný účet OBCE NĚMČICE za rok 2008

Závěrečný účet OBCE NĚMČICE za rok 2008 Závěrečný účet OBCE NĚMČICE za rok 2008 OBSAH 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů 2. Plnění rozpočtových příjmů o Daňové příjmy o Nedaňové příjmy o Kapitálové příjmy o Dotace 3. Plnění rozpočtových výdajů

Více

Fin 2-12 M. Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002

Fin 2-12 M. Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1.12.2007 v Kč

Více

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín vyhlašuje usnesením Zastupitelstva MČ Praha Zličín ze dne 16.12.2015 PROGRAM PODPORY VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE MČ PRAHA - ZLIČÍN Vyhlášené

Více

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014. pro financování mimoškolských příspěvkových organizací

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014. pro financování mimoškolských příspěvkových organizací P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014 pro financování mimoškolských příspěvkových organizací září 2014 Rada města Loun na základě usnesení 264/2014 ze dne 22.09.2014 vydává tato pravidla P13/2014 pro

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2016

Rozpočet města Holešova na rok 2016 Rozpočet města Holešova na rok 2016 Výdaje ODDPA Odbor finanční - ORJ. 11 Grohova 2 000 Havlíčkova 2 500 Masarykova 1 500 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - 1.ZŠ 4 100 3113

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 Obec Tuřany Návrh závěrečného účtu za rok 17 zákona č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů sestavený ke dni 31.12. Údaje o organizaci Název Adresa Obec

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA HOLIC. rok 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA HOLIC. rok 2013 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA HOLIC rok Příjmy Výdaje Financování Zveřejněný rozpočet 106 313,4 103 313,4 3 000,0 Schváleno 17.12.2012 106 313,4 103 313,4 3 000,0 provozní výdaje 92 961,9 kapitálové výdaje

Více

ROZVAHA A K T I V A +627 +801 +2 272 +2 448 +1 540 +1 719 +1 254 +1 433 +204 +204 +82 +82. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +627 +801 +2 272 +2 448 +1 540 +1 719 +1 254 +1 433 +204 +204 +82 +82. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 4 8 5 4 9 8 8 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká jezdecká federace Zátopkova 100/2 Praha 1017

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 25. 6. 2014 31 Věc: Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2015 2019 Důvod předložení: ustanovení 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Čerpání rozpočtu města k 30. 4. 2005

Čerpání rozpočtu města k 30. 4. 2005 1 Čerpání rozpočtu města k 30. 4. 2005 Upr. rozpočet Plnění % Příjmy: Daň z příj.. fyz. os. ze záv. čin. 6 000 000,- 2 138 652,- 35 Daň z př.fyz.os.sam.výd.čin. 3 000 000,- 835 516,- 27 Daň z př. fyz.

Více

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2009

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2009 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 820000.00 0000 0000 1112 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 200000.00 0000 0000 1113 00000000

Více

ROZPOČET OBCE ČERMNÁ NAD ORLICÍ NA ROK 2015

ROZPOČET OBCE ČERMNÁ NAD ORLICÍ NA ROK 2015 ROZPOČET OBCE ČERMNÁ NAD ORLICÍ NA ROK 2015 Č. j.: Stran: 8 Přílohy: 1 Název: Rozpočet Obce Čermná nad Orlicí na rok 2015. Podkladový materiál: pro III. veřejné zasedání zastupitelstva obce Čermná nad

Více

Závěrečný účet. Státního fondu rozvoje bydlení

Závěrečný účet. Státního fondu rozvoje bydlení 4. Závěrečný účet Státního fondu rozvoje bydlení 115 116 117 118 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA K FINANČNÍMU HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ ZA ROK 2008 Návrh rozpočtu Fondu na rok 2008 byl schválen usnesením

Více

Městská část Brno - Nový Lískovec. Finanční odbor

Městská část Brno - Nový Lískovec. Finanční odbor Městská část Brno - Nový Lískovec Finanční odbor Závěrečný účet městské části Brno - Nový Lískovec za rok Vyúčtování hospodaření a finanční vypořádání Obsah 1. Plnění rozpočtu... 3 1.1. Výsledky rozpočtového

Více

Rozpočet obce Bašť pro rok 2015. Stránka 1 z 6. Rozpočet obce Bašť na rok 2015. Příjmy

Rozpočet obce Bašť pro rok 2015. Stránka 1 z 6. Rozpočet obce Bašť na rok 2015. Příjmy Rozpočet obce Bašť na rok 2015 Příjmy paragraf položka text rozpočet Daň z příjmů fyzických osob 1111 ze závislé činnosti 2 500 000,00 1112 OSVČ 150 000,00 1113 kapitálové výnosy 350 000,00 3 000 000,00

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2014

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2014 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2014 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 207 867 120 Kč Výdaje 236 467 120 Kč Rozdíl -28 600 000 Kč Financování 28 600 000 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek

Více

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2008 II. série

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2008 II. série Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 52.12.08 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2008 II. série RZ č. 19 Posílení rozpočtu ORJ 0023 Poštovné - Státní sociální

Více

Závěrečný účet městské části Praha 12 za rok 2013

Závěrečný účet městské části Praha 12 za rok 2013 Příloha č. 1 k důvodové zprávě Závěrečný účet městské části Praha 12 za rok 2013 Zpracovatelé: Ing. Milan Nový ved. ekonom. odboru Ing. Eva Šmídová ved. odd. rozpočtu pí Zdeňka Petříčková prac. odd. rozpočtu

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD,

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, ZŘIZOVACÍ LISTINA příspěvkové organizace Článek I. Základní ustanovení Město Uherský Brod v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších

Více

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Dotačního programu pro sociální a zdravotní oblast MČ Praha 11 pro rok 2015

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Dotačního programu pro sociální a zdravotní oblast MČ Praha 11 pro rok 2015 Příloha č. 2 usnesení č. 0402/12/R/ 1 z 5 Žadatel: IČ: Adresa sídla: Korespondenční adresa: Číslo účtu, kód a název banky: Forma právnické osoby: Výčet osob s podílem v právnické osobě (žadateli): Výčet

Více

Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013

Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 Obsah Úvod 1 Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 2-3 Souhrnný komentář k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 4-26 Grafická část 27-31 Příjmy 32-34 Financování 35 Struktura

Více

Městys Nový Hrozenkov Závěrečný účet za rok 2014

Městys Nový Hrozenkov Závěrečný účet za rok 2014 Městys Nový Hrozenkov Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 12.5.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Městys Nový Hrozenkov Nový Hrozenkov 75604 Nový Hrozenkov IČ Právní forma 00304131 Zatím neurčeno

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIZ-190/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIZ-190/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIZ-190/13-Z o veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY. uzavřená dle ust. 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY. uzavřená dle ust. 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00CWUF5* *MMOPP00CWUF5* SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY uzavřená dle ust. 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Článek I.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Střední škola oděvní, služeb a podnikání Příčná 1108, 708 00 Ostrava-Poruba Příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Mgr. Pavel Chrenka Ředitel SŠ V Ostravě-Porubě

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ JABLONECKÉ PASEKY, příspěvková organizace Vítězslava Nezvala 87/14, 466 02 Jablonec nad Nisou IČ: 71220011 Statutární zástupce: PhDr. Jaroslava Fojtíková ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA

Více

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu Městské části Praha - Ďáblice Obsah: 1) Úvodní

Více

Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu. Důvodová zpráva

Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu. Důvodová zpráva Důvodová zpráva Návrh rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2015 je zpracován v souladu se Zásadami pro sestavování návrhu rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok

Více

Rozpočet obce na rok 2015

Rozpočet obce na rok 2015 Obec Svojšín Rozpočet obce na rok 2015 Schváleno 4.12.2014 -.' -)S.,.. -,,*' ~* Rozpočet na rok 2015 1. Příjmyv Kč rozpočet z toho Daňové příjmy 5483000 Nedaňové příjmy 731 780 Kapitálové příjmy 865000

Více

Návrh rozpočtu na rok 2011

Návrh rozpočtu na rok 2011 Návrh rozpočtu na rok 2011 oddíl, paragraf Příjmy I. Daňové 25952 1111 1. z fyz. os. ze závislé činnosti 4600 1112 2.z f.o.ze sam.výd.čin.30%dle byd. 400 1113 3.z f.o.z sam. čin.výd.vybír.srážk. 400 1121

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tato pravidla stanoví postup pro poskytování

Více

a) Příspěvkové organizace v oblasti školství ORJ -10 Správce: vedoucí odboru (sekretariátu) Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA

a) Příspěvkové organizace v oblasti školství ORJ -10 Správce: vedoucí odboru (sekretariátu) Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA a) Příspěvkové organizace v oblasti školství ORJ -10 Správce: vedoucí odboru (sekretariátu) Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA Rekapitulace hospodaření /výsledek hospodaření/ za rok 2006 - okres Prostějov ORG

Více

Závěrečný účet. Návrh závěrečného účtu obce Tísek za rok 2015

Závěrečný účet. Návrh závěrečného účtu obce Tísek za rok 2015 Závěrečný účet Návrh závěrečného účtu obce Tísek za rok 2015 / zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa:

Více

Bašnice 3 508 01 Hořice

Bašnice 3 508 01 Hořice KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bašnice, IČ: 00271314 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Závěrečný účet hospodaření obce Slopné, IČ: 00568732, za rok 2010

Závěrečný účet hospodaření obce Slopné, IČ: 00568732, za rok 2010 Závěrečný účet hospodaření obce Slopné, IČ: 00568732, za rok 2010 Schodek z konce roku 2010 ve výši 1.006.745,62 Kč byl financován překlenovacím úvěrem z České spořitelny a mimořádnou půjčkou od fyzické

Více

Tel. 776860494, e-mail: karel.pitro@centrum.cz.schneide@wo.cz. Zpráva o průběhu a výsledcích veřejnosprávní kontroly Ze dne 22. 5.

Tel. 776860494, e-mail: karel.pitro@centrum.cz.schneide@wo.cz. Zpráva o průběhu a výsledcích veřejnosprávní kontroly Ze dne 22. 5. Karel Pítro - kontrolor, IČ: 86689186, se sídlem v Mašově 23, 511 01 Turnov Tel. 776860494, e-mail: karel.pitro@centrum.cz.schneide@wo.cz Zpráva o průběhu a výsledcích veřejnosprávní kontroly Ze dne 22.

Více

ROZPOČET OBCE PROVODOV NA ROK 2015

ROZPOČET OBCE PROVODOV NA ROK 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Para PoložkaText rozpočet 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 1 300 000 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 50 000 0000 1113 Daň z příjmů fyzických

Více

NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2014

NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2014 NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2014 SKUTEČNOST 2013 v Kč NÁVRH ROZPOČTU 2014 v tis. Kč Par Pol Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje 2119 Prodej dřeva 53 988 30 000 30 0 5021 Ostatní osobní výdaje 3 875 4

Více

Celková rekapitulace rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 2015 POROVNÁNÍ BĚŽNÉHO A KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU 2015

Celková rekapitulace rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 2015 POROVNÁNÍ BĚŽNÉHO A KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU 2015 Celková rekapitulace rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PŘÍJMY třída 4 - neinvestiční transfer 87 350 000 90 834 150 z toho: Ústecký kraj 11 735 000 2 801 000 Karlovarský kraj 5 819

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Ost.odvody z vybraných činnostíodvod výtěžku z provoz.loterií 231 15 0000 1351 7 906,37 20,00 20,00 0,00

Ost.odvody z vybraných činnostíodvod výtěžku z provoz.loterií 231 15 0000 1351 7 906,37 20,00 20,00 0,00 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočtové

Více

Konsolidace příjmů 2.371.209,75 po 18.555.860,00 25.406.828,00 19.494.652,57 76,73 konsolidaci

Konsolidace příjmů 2.371.209,75 po 18.555.860,00 25.406.828,00 19.494.652,57 76,73 konsolidaci Závěrečný účet obce Jindřichovice pod Smrkem za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Plnění rozpočtu dle výkazu Fin 2-12M vyjádřeno

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Číslo položky AKTIVA A. Stálá aktiva Název položky I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná

Více