Adrenalinová turistika na českém trhu cestovního ruchu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Adrenalinová turistika na českém trhu cestovního ruchu"

Transkript

1 Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Adrenalinová turistika na českém trhu cestovního ruchu Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Klára Mrkosová Tereza Juránková Brno 2011

2 Poděkování Tímto bych ráda poděkovala mé vedoucí bakalářské práce Ing. Kláře Mrkosové, za její trpělivost a cenné rady a připomínky, které mi pomohly při zpracování této bakalářské práce.

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracovala samostatně a veškeré zdroje uvádím v seznamu použité literatury. V Brně dne 8. května 2011

4 Abstrakt Juránková, T. Adrenalinová turistika na českém trhu cestovního ruchu. Bakalářská práce. Brno: MENDELU, Tato bakalářská práce se zabývá problematikou adrenalinové turistiky v nabídkách českých cestovních kanceláří. První část obsahuje teoretické poznatky potřebné k vysvětlení základních pojmů dané problematiky. Literární rešerše je věnována nabídce produktů vybraných cestovních kanceláří a výzkumu mezi spotřebiteli na straně poptávky. Klíčová slova Cestovní ruch, cestovní kancelář a agentura, trh cestovního ruchu, nabídka CK a CA Abstract Juránková, T. Adrenalin tourism on the czech market of tourism. Bachelor thesis. Brno: MENDELU, This bachelor thesis deals with the problems of products of adrenalin tourism offered by the Czech travel agencies. The first part contains the theoretic knowledges needed for the explanation of this basic ideas problems. The chaper Literature Rewiew includes the products offer of the selected travel agencies and research along consumers. Keywords Tourism, travel agency and the agency, the tourism market, travel agency offer

5 Obsah 5 Obsah 1 Úvod a cíl práce Úvod Cíl práce Metodika 12 3 Literární přehled Vymezení cestovního ruchu dle Ryglové Systém cestovního ruchu Rozdělení vazeb systému podle Heskové (2006) a Ryglové (2009) Členění cestovního ruchu Cestovní ruch podle motivace účastníka podle Drobné a Morávkové (2010) Cestovní ruch podle způsobu realizace (Hesková, 2006; Drobná a Morávková, 2010) Adrenalinová turistika Dark turism (černá turistika) Cestovní kancelář a cestovní agentura Cestovní kancelář Cestovní agentura Trh cestovního ruchu Nabídka v cestovním ruchu Specifika nabídky v cestovním ruchu podle Malé (1999) Poptávka v cestovním ruchu podle Malé (1999) Specifika poptávky cestovního ruchu podle Malé (1999) Nové trendy v cestovním ruchu Vybrané adrenalinové aktivity Vlastní práce Nabídka cestovní kanceláře Adventura Turistika a treking... 25

6 Obsah Cykloturistika a horská kola Cyklojachty In-line skateing Via Ferraty a vysokohorská turistika Lyžování a snowboarding Rafting a vodní turistika Nabídka kurzů Cestovní agentura Zabloudil Nabídka jednodenních adrenalinových aktivit Turistika a treking Cykloturistika a horská kola Cyklojachty Via Ferraty a vysokohorská turistika Lyžování a snowboarding Rafting a vodní turistika Kitebording Cestovní kancelář Klíč Treking Vysokohorská turistika Horolezecké kurzy Zimní horolezecké kurzy Lavinový kurz Lyžování a snowboarding - skialpinismus Freeride seminář Ski workshop Telemarkové lyžování Cykloturistika Rafty, youkony, kanoe, kajaky Adrenalinové balíčky Porovnání nabídek vybraných cestovních kanceláří Nabídka zájezdů v ČR...41

7 Obsah Nabídka zájezdů v evropských zemích Nabídka zájezdů do mimoevropských zemí Dotazníkový průzkum Výsledky průzkumu Shrnutí 54 6 Diskuze 56 7 Závěr 57 8 Literatura 58 A Dotazníkové šetření Chyba! Záložka není definována.

8 Seznam obrázků 8 Seznam obrázků Obr. 1 Preferovaný druh dovolené 45 Obr. 2 Plánování dovolené 46 Obr. 3 Využití služeb a programů CK 47 Obr. 4 Typ preferované dovolené 48 Obr. 5 Provozování adrenalinových sportů/aktivit 48 Obr. 6 Vyzkoušeli jste již nějaké adrenalinové sporty/aktivity? 49 Obr. 7 Zájem vyzkoušet si nějaké adrenalinové sporty/aktivity? 50 Obr. 8 Přehled adrenalinových aktivit, které by chtěli respondenti vyzkoušet 51 Obr. 9 Výběr destinace 52 Obr. 10 Pestrost nabídek českých CK 53 Obr. 11 Pohlaví Obr. 12 Věkové kategorie Chyba! Záložka není definována. Chyba! Záložka není definována.

9 Seznam tabulek 9 Seznam tabulek Tab. 1 Souhrnná nábídka cestovní kanceláře Adventura 30 Tab. 2 Nabídka CA Zabloudil - vzduch 31 Tab. 3 Nabídka CA Zabloudil - země 31 Tab. 4 Nabídka CA Zabloudil - voda 32 Tab. 5 Nabídka CA Zabloudil - balíčky 32 Tab. 6 Souhrnná nábídka cestovní agentury Zabloudil 35 Tab. 7 Kurzy skialpinismu pořádané CK Klíč 37 Tab. 8 Souhrnná nábídka cestovní kanceláře Klíč 40 Tab. 9 Souhrnná nabídka aktivit sledovaných CK a CA pro Českou republiku 42 Tab. 10 Souhrnná nabídka aktivit sledovaných CK a CA do evropských destinací 43 Tab. 11 Souhrnná nabídka aktivit sledovaných CK a CA do mimoevropských destinací 44

10 Úvod a cíl práce 10 1 Úvod a cíl práce 1.1 Úvod Cestovní ruch je velice široký pojem, který lze z obecného hlediska definovat jako cestování a přemísťování osob do míst, které jsou mimo prostředí, ve kterém žijí za účelem trávení volného času, turistiky, obchodu či jiných aktivit. Statistiky uvádí, že v cestovním ruchu je zaměstnán velký počet populace lidí na světě a zaujímá třetí příčku přínosu pro světovou ekonomiku. Současné době je jedním z nejvýznamnějších oblastí národního hospodářství. Cestovní ruch je také silně spjat s dalším odvětvím, jako je např. doprava, obchod, sport, kultura, a tím přispívá k rozvoji hospodářsky slabých států a k vytváření nových pracovních míst v oblastech, kde je velké procento nezaměstnanosti. Nutno ale podotknout, že cestovní ruch není spojen pouze s uspokojováním vlastních potřeb a svobodou pohybu, přispívá ale také ke vzdělanosti, překonávání jazykových a komunikačních bariér a v neposlední řadě pomáhá k rozšiřování moderních technologií, které umožňují rychlé přemisťování osob a bezproblémovou komunikaci. Česká republika ležící v srdci Evropy se čím dál tím více stává ideálním místem pro turisty, kteří sem přijíždějí nejen za historickými památkami, kulturním vyžitím a relaxací v našich proslulých lázeňských střediscích ale i za netradičními sportovními aktivitami. Každý spotřebitel při výběru zvažuje v první řadě to, co by chtěl na dovolené prožít a vidět. Dále jsou to faktory, které ovlivňují jeho rozhodování, jako je příroda, ubytování, strava, sportovní vyžití, historické a kulturní památky. Jedním z nejdůležitějších hledisek z pohledu spotřebitele je i dostupnost poptávaných služeb a vytváření nových produktů v nabídkách cestovních kanceláří, jejich servis, kvalita, ochrana, bezpečnost a schopnost uspokojení požadavků zákazníka. Tato práce je zaměřena na adrenalinovou turistiku, která v posledních letech nabízí stále více možností pro turisty vyhledávající netradiční vyžití. V dnešní době se lidé začínají více zajímat o aktivní dovolené, na kterých by zažili netradiční zážitky, což jim umožňují řady cestovních kanceláří na českém trhu, které se zaměřují na adrenalinový cestovní ruch nejen u nás ale i v zahraničí.

11 Úvod a cíl práce Cíl práce Hlavním cílem této bakalářské práce jsou návrhy a doporučení pro cestovní kanceláře zabývající se adrenalinovou turistikou. Dílčími cíly bude pomocí dotazníkového šetření zjistit poptávku po adrenalinové turistice na trhu českých cestovních kanceláří, které nabízejí tento druh netradičního vyžití a dále konkrétní přání a požadavky účastníků adrenalinové turistiky a aktivity preferují. Dále se zaměřím na nedostatky trhu cestovních kanceláří, a pokud to bude reálné, uvedu návrhy na eliminaci těchto nedostatků.

12 Metodika 12 2 Metodika Tato bakalářská práce se skládá z několika částí, které lze rozdělit do dvou částí a to literární přehled a vlastní práce. Prvním základním krokem bylo prostudovat dostupné literární a internetové zdroje, týkající se dané problematiky. na základě toho byl sestaven literární přehled, ve kterém jsou shrnuty základní informace, týkající se cestovního ruchu jako takovém a adrenalinové turistiky nejen na českém trhu cestovního ruchu. Prvním základním krokem bylo prostudovat dostupné literární a internetové zdroje, týkající se dané problematiky. na základě toho byl sestaven literární přehled, ve kterém jsou shrnuty základní informace, týkající se cestovního ruchu jako takovém a adrenalinové turistiky nejen na českém trhu cestovního ruchu. Druhým krokem byla praktická část tedy vlastní práce. Tato část byla zaměřena na výběr cestovních kanceláří, které se specializují zejména na adrenalinovou turistiku. Poté následovalo zpracování a srovnání nabídek vybraných CK a jejich zhodnocení na základě poptávky. Pro srovnání nabídky a poptávky po adrenalinové turistice byl sestaven anonymní dotazník, tvořen z několika otázek, které byly zaměřeny především na získání informací o tom, které typy adrenalinových aktivit lidé provozují nebo by chtěli provozovat, a dále jaké věkové kategorie se nejvíce zajímají o tento druh aktivit. Dotazníkového průzkumu se zúčastnilo 422 (74 %) žen a 147 (26 %) mužů z celkového počtu 569 respondentů. Dotazník vyplnilo 165 lidí ve věkové kategorii let což dělá 29 % z celkového počtu respondentů. Největší počet respondentů 231 bylo ve věku let (41 %) a 150 lidí ve věku let (26 %). Další věková kategorie byla let s celkovým počtem 23 dotázaný (4 %). do poslední kategorie 56 let a více nespadal žádný z dotázaných. Dotazník obsahoval celkem 12 otázek, které byly sestaveny v programu google docs a následně rozeslány přes internetový portál Facebook, ové a univerzitní pošty. Získané odpovědi byly postupně zpracovávány a zaznamenávány do tabulek, které byly poté slovně ohodnoceny. Dále byly tyto informace vloženy do grafické podoby pro lepší přehled a srozumitelnost. Pro toto sestavení a zaznamenávání byl použit balíček Microsoft Office. Závěr práce obsahuje všechny nejdůležitější poznatky celé práce ohledně problematiky stávající situace adrenalinové turistiky na trhu českých cestovních kanceláří. Dále byly v závěru navrženy doporučení a případné návrhy na změny pro CK zabývající se adrenalinovou turistikou. Poslední kapitola obsahuje přílohu, do které byl vložen použitý dotazník.

13 Literární přehled 13 3 Literární přehled 3.1 Vymezení cestovního ruchu dle Ryglové 2009 Cestovní ruch lze rozdělit do dvou základních linií. První je oblast spotřeby, kdy jsou uspokojovány lidské potřeby (poznávání, odpočinek, zážitek, sport) a oblast druhá, v které se jedná o podnikatelské aktivity zajišťující služby účastníkům cestovního ruchu, které jsou spjaté s ekonomikou společnosti. Z toho plyne, že cestovní ruch je nutno chápat jako mnohostranný socioekonomický jev. Definice cestovního ruchu je formována několika způsoby. Proto každý ze subjektů, ať už to jsou cestovní kanceláře, podnikatelé, obce či samotní spotřebitelé, nahlíží na cestovní ruch odlišnými způsoby. Díváme-li se na cestovní ruch jako celek, měli bychom jej brát jako průmysl, který poskytuje veškeré služby spojené s cestováním a turistikou. Hlavní sektory průmyslu cestovního ruchu dle Heskové (2006): Ubytovací sektor: poskytovatelé ubytovacích služeb, od hotelových řetězců až po soukromé malé ubytovny atd. Sektor turistických atrakcí: např. národní parky, kulturní či historická místa a zajímavosti, tematické parky, botanické zahrady, sportovní centra apod. Doprava: letecká, lodní, železniční, automobilová a autobusová doprava, půjčovny a zprostředkovatelé půjčování vozidel. Zprostředkovatelé cestovního ruchu: touroperátoři, cestovní kanceláře, agentury, sezónní zprostředkovatelé či agenti, organizátoři konferencí, incentivní domy, rezervační systémy a další. Sektor destinačních organizací: národní turistické centrály, regionální centra, turistické asociace apod. 3.2 Systém cestovního ruchu Při realizaci cestovního ruchu dochází podle Ryglové (2009) a Heskové (2006) k propojení dvou základních systému subjektu cestovního ruchu (účastník) a objektem cestovního ruchu (místem). Dále existují i další vazby, které s těmito systémy souvisí. je to tzv. vnější prostředí ekonomické, politické, sociální, technicko-technologické a ekologické.

14 Literární přehled Rozdělení vazeb systému podle Heskové (2006) a Ryglové (2009) Subjekt cestovního ruchu Subjekt cestovního ruchu je nositelem poptávky po produktu a rozumí se jím účastník uspokojující své potřeby v době cestování a mimo své trvalé bydliště ve volném čase. Statistiky rozlišují dva typy cestujících. Prvním typem, který je zahrnut do statistiky cestovního ruchu, je stálý obyvatel, návštěvník, turista či výletník. Ostatní, kteří se nezahrnují do statistiky cestovního ruchu, jsou imigranti, tranzitivní a místní cestující, diplomati a představitelé konzulátů, utečenci, příslušníci armády, kočovníci, studenti a cestující za prací. Objekt cestovního ruchu Objekt cestovního ruchu je nositelem nabídky, který ovlivňuje účastníka cestovního ruchu při výběru cílového místa pobytu jako je příroda, sportovní vyžití, kultura, podnebí atd. Jsou to zejména rekreační prostory, materiálně-technická základna, služby, zboží a volné statky. Ekonomické prostředí Významnou součástí rozvoje cestovního ruchu jsou pozitivní a negativní vlivy nezaměstnanosti, inflace, stabilita měny, ekonomický růst a úroková míra. Pokles příjmů obyvatelstva a nezaměstnanost se značně odráží při výdajích na cestovní ruch. Další z vlivů na cestovní ruch je inflace, která zapříčiňuje pokles kupní síly, kdy roste cena zboží a služeb. Podobný případ je i u devalvace měny. Obyvatelé při nákupu cizí měny utratí více peněz na nákup a naopak turisté přijíždějící k nám nakoupí více naší měny za méně svých peněz. Při revalvaci dochází k opačné situaci. Sociální prostředí Sociální prostředí je s cestovním ruchem propojeno na základě rozdělení hrubého domácího produktu. Další důležitý vliv má volný čas (mimopracovní doba), který určuje možnost využívání k cestování a dalším aktivitám spojené s cestovním ruchem. Sociální politika přispívá k zabezpečení sociálně slabším občanům. Tím vzniká vazba na cestovní ruch, který umožňuje těmto skupinám lidí a hendikepovaným, účastnit se cestování na základě speciálních nabídek. Technicko-technologické prostředí Do technicko-technologického prostředí se řadí zejména doprava (dálnice, železnice, letiště, námořní přeprava), která je nejvíce rozvíjející technologií v cestovním ruchu. V dnešní době se dopravní technologie zlepšila zejména ve větší bezpečnosti, rychlosti a pohodlí dopravních prostředků. Mezi nové technologie patří také informační technologie (internet, centrální systémy aj.) umožňující a ulehčující rozvoj služeb a cestovní ruch. Politické prostředí Politické prostředí ovlivňuje cestovní ruch na základě politických situací v dané zemi. V zemích, kde je válka či občanské nepokoje, se cestovní ruch nevyvíjí a to v důsledku ohrožení životů turistů a jejich zdraví. Politika státu se podílí především na tvorbě strategií a právních norem ve vývoji cestovního ruchu. Dů-

15 Literární přehled 15 ležitým faktorem pro rozvoj je i rychlé odbavení turistů na hranicích a bezvízové vstupy. Ekologické prostředí Přírodní prostředí je v posledních letech čím dál tím více narušováno, což může zapříčinit omezení vývoje cestovního ruchu. Cestovní ruch je nejvíce rozvíjen tam, kde jsou vhodné přírodní a kulturní podmínky. Životní prostředí je nutno chránit a snažit se udržet jeho stabilitu a napomáhat k jeho obnově. V některých zemích se můžeme setkat se zákazy poškozování flory a fauny, za které hrozí velké pokuty. 3.3 Členění cestovního ruchu Cestovní ruch nelze jednoznačně charakterizovat z důvodu stále se rozvíjejících a měnících trendů spotřebitelů. to zapříčiňuje, že v odborné literatuře se může z pohledu autorů členění podstatně lišit. Nejčastější rozdělení cestovního ruchu podle autorů Indrové (2009), Drobné a Morávkové (2010) je pro podrobnější výklad na formy = co motivuje účast lidí na cestovním ruchu a druhy = rozhodování lidí podle místa realizace. i přes toto členění se v odborných knihách členění různí a existuje nerovnost v názorech co je forma a co druh. Např. autorka Hesková (2006) dělí cestovní ruch na formy = jako základ posuzování cestovního ruchu podle toho jak ho ovlivňují a důsledky které přináší a druhy = co motivuje účastníky Cestovní ruch podle motivace účastníka podle Drobné a Morávkové (2010) Základní formy: Rekreační Kulturně poznávací Sportovně-turistický Zdravotně orientovaný Přírodní Cestovní ruch se společenskými motivy Specifické formy cestovního ruchu podle Drobné a Morávkové (2010) a Ryglové (2009) Cestovní ruch mládeže - tato forma cestovního ruchu je zaměřena na děti a mládež. Cestovní ruch seniorů - cestovní ruch seniorů je zaměřen na cestování osob nad 50 let a více. Tato věková kategorie má značný přírůstek pro cestovní ruch, jelikož populace rychle stárne a přináší tím velký zdroj příjmů. Městský cestovní ruch je cestovní ruch, kdy dochází k propojení několika dalších forem, jako je např. kulturní, společenské, obchodní, poznávací,

16 Literární přehled 16 nákupní, vzdělávací a zdravotní aktivity. Odehrává se v městech a městských centrech, kde je délka pobytu účastníků přibližně 2 dny jde o krátkodobou formu cestovního ruchu. Venkovská turistika - tato turistika je vyhledávaná především obyvatelstvem z větších měst, kteří přijíždí na venkov, aby načerpali energii z čistého ovzduší a přírodní krajiny. Turisté jsou ubytováni většinou v malých penziónech nebo chatkách. Venkovská turistika přispívá také k potlačení masové turistiky ve velkých střediscích. do této turistiky dále řadíme: agroturistiku ekoagroturistiku ekoturistiku pěší turistiku hypoturistiku Náboženský cestovní ruch - náboženský cestovní ruch je jeden ze specifických forem cestovního ruchu. je silně spjat s náboženskými, historickými a kulturními tradicemi. Účastníci cestují za náboženskými památkami, jako jsou kostely, kaple, kříže, hřbitovy, posvátné místa a řeky. Jedná se zejména o turistiku starších lidí, kteří vyznávají určitou víru. (Ryglová, 2009) Kongresový cestovní ruch - je forma cestovního ruchu, která zahrnuje účast vzdělaných lidí z vyšších vrstev na konferencích, kongresech, veletrzích nebo seminářích za účelem výměny svých odborných a vědeckých poznatků a výměně informací spojených s dalšími programy (Ryglová, 2009 a Francová, 2003). Tento cestovní ruch je spojen s dalšími programy, jako jsou společenské večery, kulturní akce aj. Turisté na těchto setkání jsou většinou ubytování v luxusních hotelích se spoustou služeb, za které utratí až třikrát více peněz než běžní turisté, což přináší velký příjem cestovnímu ruchu (Ryglová 2009 a Francová, 2003) Vzdělávací cestovní ruch - turisté účastnící se vzdělávacích akcí si své pobyty a kurzy hradí samy, jedná se především o jazykové pobyty či kurzy, sportovní aktivity a také pobyty za účelem získání podrobnějších informací týkající se historie, kultury a zvyků navštívené země (Drobná a Morávková, 2010). Lovecký cestovní ruch - je zaměřen zejména na lov zvěře a rybolov. V naší republice je oblíben především turisty ze sousedních zemí, kteří sem přijíždějí si zalovit a zastřílet do hojných revírů např. Šumava, Beskydy, Jeseníky aj. Další oblíbené oblasti ve světě se nachází v Kanadě, kde se loví především medvědi, v Norsku za rybolovem, Aljaška, Chorvatsko, dále Afrika, kde lidé jezdí na lov divoké zvěře a ptactva.

17 Literární přehled 17 Tento druh turistiky je finančně náročný a provozuje ho zejména vyšší příjmová skupina lidí (Hospodářské noviny, 2010). Kosmická turistika - v dnešní době jde snad o největší byznys cestovního ruchu ve světě. Tato netradiční forma turistiky je vymezena pouze pro největší boháče kteří jsou ochotni zaplatit stovky miliónu za cestu do vesmíru k oběžné dráze. Tuto možnost nabízí největší japonská cestovní kancelář JTB která dopraví turisty na Mezinárodní vesmírnou stanici ISS. Turisté musí před odletem absolvovat speciální výcvik, který trvá 6-8 měsíců. Tento týdenní výlet přijde zájemce přibližně na 480 miliónů korun (Euroekonom, 2010) Cestovní ruch podle způsobu realizace (Hesková, 2006; Drobná a Morávková, 2010) Geografické hledisko Domácí cestovní ruch-osoby cestující a pobývající mimo své trvalé bydliště ale uvnitř vlastního státu aniž by překračovali hranice. Zahraniční cestovní ruch - cestování mezi různými státy a překračování jejich hranic. Příjezdový cestovní ruch - cizinci přijíždějící k nám. Výjezdový cestovní ruch - výjezd našich obyvatel do zahraničí. Tranzitní - turisté, kteří projíždí více států, aby se dostali k cílovému místu Mezinárodní cestovní ruch-aktivní i pasivní cestovní ruch Cestovní ruch podle počtu účastníků Individuální - neorganizované, samostatné cestování jednotlivců a rodin. Kolektivní - organizované cestování většího počtu účastníků, skupin nebo klubů. Masový - hromadné masové cestování turistu, většinou do velkých středisek zapříčiňující negativní dopady na prostředí Cestovní ruch podle věku účastníků Dětí - cestování dětí do 15 let Mládežnický - mladí lidé ve věku od 15 do 24 let Rodinný - produktivní věk od 25 do 44 let Seniorský - poproduktivní věk[2] Cestovní ruch vzhledem k délce trvání Výletní - cestování na výlety, do města, do přírody, různými typy dopravních prostředků na dobu nepřekračující jeden den bez přenocování.

18 Literární přehled 18 Krátkodobý - maximální třídenní přenocování za účelem relaxace, zábavy, sportu a poznávání Dlouhodobý - jedná se většinou o zájezdy s přenocováním od tří dnů do 6 měsíců v domácím cestovním ruchu a v zahraničním do 1 roku. Cestovní ruch podle ročního období Letní - využívání letních sportů, táborů, pobytů u moře a jezer aj. Zimní - zejména pobyty na horách, lyžování, skialpinismus atd. Sezónní - cestování největšího počtu lidí většinou o prázdninách s velkou nabídkou služeb Mimosezónní - nižší návštěvnost míst, s omezenou nabídkou služeb ale s nižší cenou (Drobná a Morávková, 2010). Cestovní ruch podle způsobu financování Komerční (vázaný) účastník si hradí veškeré služby ze svých zdrojů. Sociální (vázaný) účastník je vázán na určité podmínky, které musí plnit. Výdaje jsou hrazeny buď částečně nebo úplně určitou organizací nebo, fondem. Jedná se např. o lázeňské pobyty, dětské tábory a podnikové rekreace (Vystoupil a Šauer, 2006). Cestovní ruch podle způsobu cestování (organizace) Organizovaný cestovní ruch účastník si nakupuje ucelený produkt, který vytvořila cestovní kancelář nebo jiný podnikatelský subjekt. Neorganizovaný cestovní ruch účastník si veškeré služby zajišťuje sám (Vystoupil a Šauer, 2006). 3.4 Adrenalinová turistika Jednou z netradičních forem cestovního ruchu je adrenalinová turistika, někdy také nazývána dobrodružná. Ta se v posledních letech člení jako samostatný typ cestovního ruchu. je založená na aktivní účasti na dobrodružných a extrémních aktivitách sportovního charakteru. (Drobná a Morávková, 2010) Lidé vyhledávající nebezpečí a poznání extrémních podmínek testují své vlastní fyzické a psychické vlastnosti a hranice svých možností. Adrenalinová turistika se stává jedním s nejrychleji se rozvíjející formou cestovního ruchu, která je stále více oblíbená mezi mladými lidmi vyhledávajícími netradiční zážitky. (Drobná a Morávková, 2010) Charakteristické rysy adrenalinové turistiky podle Drobné a Morávkové (2010): má individuální charakter, je zapotřebí speciální vybavení a výstroj účastníka, vyžaduje perfektní organizační a technické zajištění, ke kterému patří i speciální pojištění.

19 Literární přehled 19 Adrenalinová (dobrodružná) turistika se člení na dva typy podle Drobné a Morávkové (2010): 1. Tvrdá (extrémní) turistika Tyto aktivity jsou provozovány ve volné přírodě nebo na místech které jsou extrémní a životu nebezpečné, a způsobují uvolňování adrenalinu v těle. Mezi tyto aktivity se řadí např.: Paragliding létání na kluzákovém padáku. Canyoning prostupování úzkou soutěskou řeky pomocí vodáckých a horolezeckých vybavení. Parašutismus seskok z letadla volným pádem s pomocí padáku. Bungee jumping seskok volným pádem po hlavě ze skal nebo mostů pomocí gumového provazu, který je přivázán k nohám. Fly-fox visutá lanovka, po které se sjíždí na kladce. Zorbing nafouknutá koule, ve které se kutálíte s kopce až 50 km/h. 2. Měkká dobrodružná turistika Řadí se mezi ně aktivity, které nejsou tak fyzicky náročné jak u tvrdé turistiky. Jedná se o pobyty a turistiku v oblastech kde je válka, v extrémních podmínkách jako ledovce, pouště, pralesy, odlehlá místa země je možno sem zařadit i lovecké výpravy, které jsou zahrnuté v loveckém cestovním ruchu Dark turism (černá turistika) Rozvíjejícím se trendem na trhu adrenalinové turistiky je tzv.,,dark turism (v překladu černá turistika) týkající se místa nějaké dávné nebo nedávné katastrofy, tragédie či neštěstí. Tato místa jsou čím dál více navštěvovaná zvědavými turisty. Lidé vyhledávající tuto netradiční turistiku jsou zejména motivování vzděláním a touhou vcítit se do dané tragédie. Jedná se především o místa, kde tragicky zahynuli slavné osobnosti, místa konfliktů, místa přírodních katastrof a hřbitovy. I tato velice nebezpečná místa jsou magnetem pro turisty, kteří hledají adrenalinové dobrodružství i za cenu svého zdraví (Cestovatel, 2010).) 3.5 Cestovní kancelář a cestovní agentura Ryglová (2009) a Francová (2003) uvádějí ve svých publikacích, že cestovní kanceláře a agentury jsou hlavními organizátory a zprostředkovateli zajišťující veškeré služby spojené s cestováním a cestovním ruchem. Cestovní kanceláře se dělí podle velikosti na velké, které zaměstnávají nad 50 zaměstnanců, střední od 5 do 50 zaměstnanců a malé do 5 zaměstnanců, jež se specializují na vybrané formy cestovního ruchu. Všeobecné cestovní kanceláře a agentury nabízejí komplexní služby spojené s velkým rozsahem zájezdů a služeb. Specializované cestovní kanceláře se zaměřují zejména na určitý druh cestovního ruchu, destinaci nebo klientelu,

20 Literární přehled 20 jako jsou například cestovní kanceláře zaměřující se na svatby v zahraničí, zájezdy pouze do Řecka, adrenalinovou turistiku a mnoho dalších (Ryglová 2009, Francová 2003) Cestovní kancelář Cestovní kancelář je podle Ryglové (2009) a Francové (2003) provozována na základě koncese, kterou vydává živnostenský úřad. Díky této koncesi může cestovní kancelář prodávat a nabízet zájezdy pod svým jménem. Cestovní kancelář tyto zájezdy nabízí, prodává a také obstarává veškeré služby spojené s cestováním, tzv. balíčky. Také může prodávat jednotlivé služby jako je doprava, ubytování, strava, a nabízet služby či zájezdy dalším zprostředkovatelům, jako jsou cestovní agentury a dopravci. Zájezdy jsou připravované na základě katalogů, kde si klient vybere již připravený zájezd, nebo formou individuální objednávky jednotlivých zákazníků kdy si sám vybere služby, které mu vyhovují. Dále CK nabízejí a prodávají také doplňkové předměty a zboží (např. vstupenky, mapy, jízdní řády, suvenýry). Všechny cestovní kanceláře musí být ze zákona pojištěny proti úpadku. Mezi naše nejznámější a největší cestovní kanceláře patří Čedok, Exim tours, FIRO-tour, CK Fischer. (Ryglová 2009, Francová 2003) Jednotlivé služby cestovních kanceláří a jejich zajištění dle Ryglové (2009) a Francové (2003): ubytování hotely, motely, penzióny, chatky, sruby, karavany, stany aj.; stravování snídaně, polopenze, plná penze, all inclusive, extra all inklusive; doprava autobusová, vlaková, lodní, letecká; rezervace letenek; průvodcovské služby; výlety zajištění fakultativních výletů; kongresové služby; pojišťovací služby zdravotní pojištění, úrazové pojištění, pojištění zavazadel; obstarání vstupenek společenské akce, kultura, sport; směnárenské služby; zajištění taxislužby a půjčovny aut; zajištění víz; prodej cenin, cestovních pomůcek, map aj Cestovní agentura Cestovní agentura se podle Ryglové (2009) a Francové (2003) liší od cestovní kanceláře zejména tím, že zájezdy nesmí prodávat pod svým jménem a je pouze

21 Literární přehled 21 zprostředkovatelem zájezdu. Není vázána koncesí, zakládá se volnou živností a nemusí být pojištěna proti úpadku. Cestovní agentury nesmějí vystupovat jako cestovní kanceláře, musí být vždy označeny pod názvem cestovní agentura. Cestovní agentury zprostředkovávají zájezdy na základě smluv s cestovní kanceláří. Mohou prodávat a nabízet jednodenní výlety, lázeňské pobyty, exkurze, transfery, zprostředkovávat jednotlivé služby cestovního ruchu pro cestovní kanceláře nebo jiné zprostředkovatele. Dále prodávat doplňkové věci jako jsou např. mapy, suvenýry, vstupenky, jízdní řády. Cestovními agenturami jsou např. Invia, Zájezdy.cz, Etravel. 3.6 Trh cestovního ruchu Nabídka v cestovním ruchu Nabídku lze charakterizovat jako souhrn produktů a služeb, které nabízejí cestovní kanceláře, cestovní agentury a chtějí jej realizovat na trhu cestovního ruchu za účelem uspokojení lidských potřeb a svého zisku. Nabídka cestovního ruchu je tvořena službami cestovního ruchu, atraktivitou cílových míst a vybaveností cílového místa, což umožňuje vývoj cestovního ruchu. (Malá, 1999) Rozdělení nabídky podle autorky Malé (1999): komoditní nabídka - nabídka konkrétních služeb a zboží (nabídka ubytovací a stravovací, doprava apod.); firemní nabídka - nabídka konkrétních firem a podniků (nabídka konkrétního hotelu, restaurace, cestovní kanceláře, leteckých společností aj.); nabídka cílového místa - jde o prostředí, které svými službami a atraktivitami tvoří ideální místo pro cestovní ruch (horské středisko, kulturní a historické památky města, lázeňské středisko atd.); regionální nabídka - určité území, kraj, prostředí, středisko, které svou propojeností tvoří komplexní atraktivitu daného celku; celostátní nabídka - nabídka určitého státu, vstupující na trh jako celek, který je rozhodující pro výběr cestovního ruchu zahraničními účastníky Specifika nabídky v cestovním ruchu podle Malé (1999) Nabídku cestovního ruchu nelze ztotožňovat s nabídkou služeb a zboží, protože existuje řada faktorů odlišující tyto dvě nabídky. Jedná se zejména o různorodost a mnohostrannost nabídky v podobě kvality a vybavenosti rekreačních míst, zařízení a atraktivit. Produkt cestovního ruchu je tvořen komplexností služeb, které jsou vzájemně propojené a mohou se vzájemně doplňovat a kombinovat. Důležitým rysem nabídky cestovního ruchu je i to, že služby musí být spotřebovány v době,

22 Literární přehled 22 kdy jsou dostupné a vždy když je o ně zájem ze strany spotřebitele, aby byla zachována spojitost mezi produkcí, realizací a spotřebou Poptávka v cestovním ruchu podle Malé (1999) Lidé ke svému životu potřebují řadu biologických a společenských potřeb, aby uspokojili své touhy a přání. K těmto potřebám patří odpočinek, relaxace a změna prostředí, což lze uspokojit prostřednictvím nabízených služeb cestovního ruchu. Účastníci cestovního ruchu tyto potřeby neuspokojují pouze jednotlivě, ale v různých kombinacích jako je sport, relaxace, poznání, což dělá z cestovního ruchu motivační fenomén složený z určitých zájmů. Pokud se jedná o komplex těchto potřeb, pak je cestovní ruch nezastupitelný jinými formami jednotlivého uspokojení. Na straně poptávky tedy vystupuje účastník cestovního ruchu, který je ochoten zaplatit určité finanční prostředky za služby a statky cestovního ruchu, aby tak uspokojil své požadavky a potřeby. Aby se mohly tyto potřeby uskutečnit, musí poptávka zahrnovat motiv účasti, požadavku na služby a zboží a v neposlední řadě požadavku na prostředí a místo, kde má být účast realizována. Z ekonomického hlediska lze rozdělit poptávku po cestovním ruchu následovně: agregátní poptávka - poptávka všech účastníků cestovního ruchu v určitém čase a prostoru; individuální poptávka - poptávka jednoho účastníka cestovního ruchu nebo poptávka po jednom výrobci či producenta služeb; dílčí poptávka - poptávka spotřebitele po jednom určitém výrobku či službě Specifika poptávky cestovního ruchu podle Malé (1999) Specifika poptávky jsou založena na komplexnosti poptávky, jako např. celek služeb uspokojující lidské potřeby. Poptávka po službách a zboží je nerovnoměrně rozložena v průběhu roku na základě sezónnosti, která je dána jak klimatickými podmínkami, tak i legislativními úpravami jako jsou prázdniny, svátky a víkendy. Lidé se stále více využívají volného času a přichází na trh s novými potřebami a zájmy, což vyvolává masovou poptávku po produktech cestovního ruchu. Dalším specifikem poptávky je diferenciace, jakožto odlišnost poptávky různých věkových, sociálních a národnostních skupin. Poptávka je také velice pružná, např. ve vztahu k disponibilním příjmům, cenám a mezinárodním událostem, na které reaguje.

23 Literární přehled Nové trendy v cestovním ruchu Cestovní ruch se v dnešní době stává stále více neodmyslitelnou součástí našeho života a to, co platilo v minulosti, neplatí dnes. se změnou společnosti a životního stylu se mění i ekonomika, což v době ekonomické krize se může stát snažší pro podnikatelské subjekty, které využijí svého potenciálu a přinesou na trh něco nového. V době ekonomické krize začínají lidé stále více objednávat a rezervovat zájezdy přes internet, kde vyhledávají zájeudy za levnější cenu, zvýhodněné balíčky služeb, letenky atd. Dalším trendem je uvědomování si významu zdraví, kdy turisté začínají vyhledávat destinace, které se nachází v čistém prostředí a více se zaměřují na své zdraví v podobě zájezdů do wellness center, lázní a sportovních středisek. Roste také poptávka po dovolených mimo hlavní sezónu, kdy jsou zájezdy relativně levnější a cílová místa nejsou tak přeplněná ostatními turisty. Lidé stále více cestují za uměním, historií a kulturou, aby si prohlubovaly své vědomost, znalosti a poznatky. Díky nízkonákladovým leteckým společnostem preferují cestující letecký způsob dopravy, který jim zaručuje větší pohodlí a rychlou dosažitelnost cílového místa. Tento stav způsobuje pokles tržeb v autobusové dopravě, dříve nejvyužívanějšího způsobu dopravy na dovolenou (Foret, 2005). V současné době se spotřebitelé zaměřují především na kvalitu nabízených služeb a cenu, za kterou jsou ochotni za tyto služby zaplatit. Dalším hlediskem při rozhodování klientů není pouze nejnižší cena, ale i poměr nejnižší ceny za co nejvyšší hodnotu. Zájezdy, které mají velkou hodnotu za příznivou cenu, se stávají čím dál tím více vyhledávanějšími. Zájem klientely poroste tam, kde budou nabízet kvalitní ubytování s velkou škálou služeb. Proto by se provozovatelé měli zaměřit především nad zkvalitněním svých nabídek a služeb než nad nejnižší cenou (Do hotelu, 2010). 3.8 Vybrané adrenalinové aktivity Via ferrata je název pro samostatný druh vysokohorské turistiky, která v překladu znamená Železná cesta. Jde o cesty, které jsou jištěné ocelovými lany, skoby a žebříky. Tyto cesty vznikly na rakousko-italských frontách, kde byly dříve využívány pro zásobování nepřístupných míst. Zájezdy jsou rozděleny podle náročnosti jak pro začátečníky tak i pro zkušené (CK Adventura, 2011) Vysokohorská turistika neboli turistika po ledovcových terénech, je specifická tím, že tato aktivita vyžaduje pohybování pouze ve skupině, kde jsou účastníci navzájem uvázaní lanem. K provozování tohoto druhu aktivity je zapotřebí speciálního vybavení, jako jsou stoupací železa a cepín. Náročnost terénu je v rozmezí 2 až 4+ stupně, kde zájezdů s menším stupněm náročnosti se mohou zúčastnit i fyzicky zdatní zájemci bez předchozí zkušenosti. (CK Adventura, 2011)

24 Literární přehled 24 Cykloturistika a horská kola je jízda na kole. Lze jí rozdělit podle typu kola a druhu trasy na silniční kola, která se využívají především k jízdě po silnici nebo asfaltových cyklostezek, dále treková kola, která jsou vhodná jak na silniční trasy, tak i do terénu a horská, které se využívají k jízdě v horských terénech. Cyklojachty je druh turistiky, kde je propojena cykloturistika s pobytem a plavbou na lodi. Tento druh turistiky je vhodný pro cyklistické a jiné aktivity vhodné pro provozování na pobřeží (CK Adventura, 2011). Rafting, kanoing, kajaking jsou vodní sporty provozované na řekách a divokých vodách. Rafting se vyznačuje jízdou na velkých nafukovacích člunech pádly, které pro čtyři až šest osob. Kanoe jsou nafukovací nebo plastové lodě určené pro 2 3 osoby, kde se využívají jednolopatková pádla. Kajaky jsou dvoumístné nafukovací lodě, kde se sedí na dně člunu a k pádlování se využívají dvoulopatková pádla (Nafukovací lodě, 2011). Aquazorbinq je druh vodní aktivity, kde se člověk snaží chodit po vodě v nafouknuté aquazorbové kouli (Wikipedia, 2011). Kitebording je vodní adrenalinový sport, kdy má jezdec na vodě speciální prkno, na kterém stojí a drží se tažného draka, který ho táhne po vodní hladině (Wikipedia, 2011). Skitouring je druh lyžování ve volném horském terénu (neledovcové pohoří), kde se vystupuje na sjezdovku pěší túrou bez využití horolezecké výstroje (Lezec, 2011). Skialpinismus se řadí mezi těžší formu výstupu na sjezdovku, i co se týče samotného terénu pro sjezd. Jedná se většinou o ledovcové terény, kde je zapotřebí horolezecké vybavení (Lezec, 2011). Freeride lyžování se řadí mezi lyžařské aktivity ve volném terénu, kde jsou tyto terény vybaveny lanovkami (Lezec, 2011). Segway je dvoukolý samobalancující elektrický přístroj pro chodce, který je využíván zejména pro jízdu na chodnících a rovných tras (Havelka, 2011). Airsoft, painball je druh adrenalinové aktivity, která napodobuje vojenské jednotky. K tomuto sportu je zapotřebí speciální pistole, která je naplněna plastovo keramickými kuličky u airsoftu a želatinové kuličky u painballu. Ve volném terénu se utvoří skupinky lidí, kteří jsou vybaveni těmito zbraněmi a navzájem po sobě střílí a snaží se zasáhnout protivníka a vyřadit ho ze hry (Wikipedia, 2011).

25 Vlastní práce 25 4 Vlastní práce První část vlastní práce je zaměřena na nabídku cestovních kanceláří a cestovní agentury, které se specializují na aktivní dovolené především na adrenalinovou turistiku. Vybrány byly tři poměrně známé cestovní kanceláře, u kterých byla srovnána nabídka jednotlivých aktivit, které CK a CA nabízí. 4.1 Nabídka cestovní kanceláře Adventura Cestovní kancelář Adventura působí na českém trhu cestovního ruchu od roku Z počátku se zabývala především poznávacími zájezdy a aktivními programy po Evropě. Poté rozšířila svoji nabídku o letecké zájezdy prakticky do celého světa. Tyto programy jsou určeny jak pro české turisty, tak i pro zahraniční a firemní klientelu. Nabídku této cestovní kaceláře je možno rozdělit na poznávací zájezdy, které pořádá do všech koutů světa a aktivní/adrenalinové zájezdy jak v Evropě, tak ve světě. na své si příjdou i rodiny s menšími dětmi, pro které Adventura pořádá speciální zájezdy s nenáročnými programy. Novinkou v nabídce CK Adventura jsou zájezdy do míst, kam se běžně lidé nedostanou, a které pořádá ve spolupráci s expedičním týmem českého měsíčníku National Geographic. Tyto programy jsou připravené výhradně pro zájemce, kteří jsou předplatiteli tohoto časopisu. V dalších odstavcích přináším rozbor jednotlivých skupin zájezdů cestovní kanceláře Adventura (CK Adventura, 2011) Turistika a treking Turistika a treking se řadí mezi měkkou dobrodružnou turistiku v závislosti na náročnosti programu, které jsou u každého zájezdu označeny čísly 1 (nejméně náročné) až po číslo 4 (nejnáročnější). Nabídka v Evropě Jedná se o vícedenní (zpravidla 6 18tidenní) putování přírodou a okružní trasy s programem. Většina zájezdů zahrnuje v ceně dopravu (autobusem, vlakem, trajektem), ubytování, stravu a průvodcovské služby. Ceny zájezdů se pohybují v rozmezí od do Kč v závislosti na délce pobytu, vzdálenosti dané destinace a poskytovaných službách. Cílové destinace Francie - Savojské Alpy, Kottické Alpy, Mont Blanc, Korsika; Španělsko - Pyreneje; Itálie - Sextánské dolomity (Cortina d Ampezzo), Západní Dolomity (Madonna di Campiglio); Švýcarsko - Východní Švýcarsko; Rakousko - Alpy, Tyrolsko (Stubaiské, Ötztalské a Kitzbühelské Alpy;

26 Vlastní práce 26 Rumunsko - hory Benátu; Černá Hora - pět pohoří Černé Hory; Makedonie - hory a jezera Makedonie; Řecko - Kyklady; Skandinávie - souostroví Lofoty a Vesterály, Stockholm a Oslo, národní parky Švédska a Norska; Britské ostrovy - Irsko, Skotsko - West Highland Way. Nabídka v mimoevropských zemích Nabídka turistiky a trekingu v mimoevropských zemích je velice pestrá a rozmanitá. Řadí se do kategorie dlouhodobých zájezdů od 7 do 31 dnů, většinou ale převažují zájezdy delší než 2 týdny. Cenové rozpětí těchto zájezdů je poněkud více finančně náročné, jelikož se jedná o dlouhodobé pobyty a leteckou dopravu do velmi vzdálených koutů světa. Ceny se pohybují od Kč do Kč. Cílové destinace Altaj Argentina Austrálie Bajkal Barma Bolívie Ekvádor Etiopie Galapágy Grónsko Gruzie Chile Indie a Bhútán Indonésie Island JAR Jemen Kamčatka Kanada Kanárské ost. Kavkaz Keňa Kostarika Madeira Cykloturistika a horská kola Malajsie Maroko Nepál Nový Zéland Peru Réunion Rusko Špicberky Tanzanie Tibet USA Venezuela Nabídka cykloturistických zájezdů je rozdělena do několika kategorií podle náročnosti tras. CK Adventura má ve své nabídce připraveny jak zájezdy krátkodobé s nižší náročností, které jsou vhodné pro rodiny s dětmi, tak i zájezdy pro zkušené cykloturisty, kteří kladou větší nároky na fyzickou zdatnost a dokážou si poradit i v těch nejtěžších terénech, jako jsou horské trasy. U zájezdů, které jsou méně náročné, poskytuje cestovní kancelář doprovodné vozidlo pro převoz zavazadel. Cyklotrekingové a horské zájezdy jsou určené pro zkušenější cyklisty a u těchto druhů putování si cyklisté musí své vybavení vést sami a zvládnout i případné opravy svých kol.

27 Vlastní práce 27 Nabídka v Evropě Délka zájezdů se pohybuje v rozmezí od 3 do 16 dnů v závislosti na vzdálenosti destinace od ČR. Ceny se odvíjí od délky pobytu, ubytování, stravy a dopravy a začínají od Kč až do Kč. Cílové destinace Albánie Bulharsko Černá Hora Dánsko Estonsko Francie Holandsko Chorvatsko Irsko Itálie Lichtenštejnsko Litva Lotyšsko Lucembursko Maďarsko Makedonie Německo Norsko Polsko Rakousko Rumunsko Řecko Sardinie Slovensko Slovinsko Španělsko Švédsko Švýcarsko Ukrajina Velká Británie Nabídka v mimoevropských zemích Cykloturistické zájezdy do mimoevropských zemí jsou především určeny pro zkušenější cyklisty. Z důvodu náročnosti terénu, která se pohybuje od 2. do 4. stupně, nejsou tyto zájezdy vhodné pro rodiny s menšími dětmi, zato si na své příjdou aktivní cyklisté, kteří hledají větší dávku adrenalinu. Délka těchto zájezdů je v rozmezí od 13 do 27 dnů a cenové relaci od Kč do Kč. Cílové destinace Bhútán Dominikánská rep. Gruzie Chile Indie Izrael Cyklojachty Jemen Kanada Kuba Maroko Nový Zéland Taiwan Tibet Tunisko Turecko USA Vietnam Dalším netradičním vyžitím v nabídce CK Adventura jsou cyklojachty. Cyklojachty jsou kombinace cykloturistiky a pobytem na jachtě či lodi spojeném s koupáním v moři. Tento druh aktivní dovolené nabízí CK pouze do dvou destinací v Evropě, a to do Chorvatska a Holandska. Celková délka pobytu v obou zemích je 10 dní a ceny se pohybují od Kč do Kč. Do Chorvatska je možno si připlatit leteckou dopravu, která činní 5000 Kč navíc k ceně zájezdu.

28 Vlastní práce In-line skateing Další nabídkou v katalogu CK je in-line skateing (česky jízda na kolečkových bruslí), který se čím dál tím více stává oblíbenou aktivitou všech věkových kategorií. Adventura nabízí tento druh aktivity v pěti evropských zemích jako je Německo, Rakousko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko a Itálie, kde jsou speciálně upravené hladké asfaltové cesty určené právě pro tento sport. V některých případech lze i kombinovat in-line skateing s cyklistikou. Délka pobytů těchto zájezdů se pohybuje v rozmezí od 2 do 6 dnů a cena začíná na 2 490Kč a končí na Kč Via Ferraty a vysokohorská turistika Pro Via Ferraty nalezneme v nabídce CK Adventura čtyři destinace v Evropě: Itálie, Rakousko, Německo a Slovinsko. Zájezdy se pořádají v rozmezí od 3 do 7 dnů a v cenové relaci od do Kč. Zájezdy pro vysokohorskou turistiku se pořádají pouze v Evropě a cílové destinace jsou Rakousko, Itálie a Švýcarsko. Délka pobytu je od 4 do 10 dnů v cenovém rozpětí od do Kč Lyžování a snowboarding Pro milovníky lyžování a snowboardingu má CK Adventura v nabídce několik z nejkvalitnějších lyžařských středisek v Evropě. Délka zájezdů je od 3 do 5 dnů a cenové relaci od do Kč. Cílové destinace Itálie - Cortina Dolomiti Safari, Dolomiti Safari Rakousko - Ski Amadé, Dachstein-west, Grossglockner/Heiligenblut, Korutanské skisafari Gerlitzen + Bad Kleinkirchheim, Zillertal + ledovec Hintertux, Ski Welt Wilder Kaiser + Kitzbühel, Skiaréna Silvretta + Nauders + Reschenpass, Glockner Dolomiti Safari Švýcarsko - Skiaréna Silvretta + Nauders + Reschenpass Rafting a vodní turistika Nabídka raftingu, kanoistiky a kajaku je zaměřena jak na pohodovou dovolenou na vodě, která je vhodná pro začátečníky a rodiny s dětmi, tak i pro zájemce hledající pořádné adrenalinové dobrodružství. Délka pobytu je od 1 do 17 dnů. Ceny se pohybují v rozmezí od 590 Kč za jednodenní zájezd, až po Kč za zájezdy mimo Evropu.

29 Vlastní práce 29 Nabídka raftingu Evropa Bosna a Hercegovina Francie Itálie Norsko Rakousko Řecko Slovinsko Španělsko Švýcarsko Mimoevropské země Zimbabwe Botswana Zambie Nabídka kanoingu Evropa Bosna a Hercegovina Francie Chorvatsko Itálie Rakousko Mimoevropské země Severovýchodní USA Česká republika Sázava Jizera Nabídka kajakingu Evropa Řecko Slovinsko Švédsko Nabídka kurzů Kurzy jsou pořádány v rozmezí od 2 do 4 dnů a cenové relací od do Kč. Evropa VHT - Rakousko Via ferraty - Německo Kajaky Rakousko Lezení ledů a skietouring - Rakousko Freeridové lyžování - Slovensko Česká republika Via ferraty Horolezectví Kajaky Skialpinismus Lavinový kurz Telemarkové lyžování

30 Vlastní práce 30 Tab. 1 Souhrnná nabídka cestovní kanceláře Adventura Druh aktivity ČR Evropa mimo Evropu Turistika a treking x Cykloturistika a horská kola x Cyklojachty x x In-line skateing x x Via ferrata x x Vysokohorská turistika x x Lyžování a snowbording x x Kanoe Kajaky x x Rafty x Kurz horolezectví x x Kurz skialpinismu x x Kurz horolezectví x x Kurz telemarkového lyžování x x Lavinový kurz x x Kurz lezení ledů a skietouring x x x Kurz via ferraty x x Kurz freedorového lyžování x x Kurz vysokohorské turistiky x x Kurz kajaku x Zdroj: Vlastní práce autorky podle katalogu CK Adventura 4.2 Cestovní agentura Zabloudil Cestovní agentura Zabloudil byla založena v roce 1990 v Brně. V jejich nabídce najdeme poznávací i pobytové zájezdy do všech kontinentů, aktivní dovolené, extrémní a adrenalinové zájezdy, organizování sportovních kurzů a školení, předprodeje vstupenek, půjčovnu sportovního vybavení, letenky, letecké divize i autoškolu. Zaměřuje se především jednodenní adrenalinové aktivity (Zabloudil, 2011) Nabídka jednodenních adrenalinových aktivit CA Zabloudil nabízí jako jedna z mála cestovních agentur širokou škálu netradičního adrenalinového vyžití v ČR. Všechny tyto akce jsou jednodenní a lze

31 Vlastní práce 31 je rozdělit do tří skupin podle prostředí, ve kterém se provozují, a to na vzduch, zemi a vodu. Dále má ve své nabídce i kombinaci a různé balíčky těchto aktivit. Tab. 2 Nabídka CA Zabloudil - vzduch Druh aktivity Cena (Kč) Druh aktivity Cena (Kč) Let balónem Tandemový seskok Paragliding Vznášedla Parašutismus Let stíhačkou L-39 C Privátní lety Vyhlídkový let Robinson R 22 Vyhlídkový let Cessna 172 Vyhlídkový let Bell 206 Vyhlídkový let Cirrus SR 20 Vyhlídkový let Robinson R 44 Let stíhačkou L-29 Delfin Zdroj: Vlastní práce autorky podle katalogu CA Zabloudil Tab. 3 Nabídka CA Zabloudil - země Druh aktivity Cena (Kč) Druh aktivity Cena (Kč) Paintball Čtyřkolky Zorbing 990 Osmikolky AR Skákací boty Segway Snowkiting Airsoft 890 Jezdectví na koni Zdroj: Vlastní práce autorky podle katalogu CA Zabloudil

32 Vlastní práce 32 Tab. 4 Nabídka CA Zabloudil - voda Druh aktivity Cena (Kč) Druh aktivity Cena (Kč) Aquazorbing Potápění Kitebording Plachetnice Zdroj: Vlastní práce autorky podle katalogu CA Zabloudil Tab. 5 Nabídka CA Zabloudil - balíčky Druh aktivity Cena (Kč) Druh aktivity Cena (Kč) Airsoft pro 10 hráčů Paintball + airsoft + čtyřkolky + lukostřelba pro 10 hráčů Painball pro 10 hráčů Paintball + čtyřkolky Painball + lukostřelba + střelba kuší Zdroj: Vlastní práce autorky podle katalogu CA Zabloudil Turistika a treking Turistika a treking je pořádána pouze ve třech státech Evropy (Portugalsko, Norsko a Island) v celkové délce od 10 do 15 dní a cenové relaci od do Kč. Zato mimoevropských cílových zemí je celkem 26 pro tento druh aktivity. Délka pobytu v mimoevropských zemích je od 4 do 29 dnů a ceny se pohybují od do Kč v závislosti na vzdálenosti cílové destinace, délce pobytu, ubytování a dalších službách.

33 Vlastní práce 33 Cílové destinace mimo Evropu Barma Bhútán Ekvádor Etiopie Grónsko Gruzie Hawai Chile Indie JAR Jemen Kanada Kanárské ost. Keňa Kostarika Malajsie Maroko Nepál Nový Zéland Peru Réunion Rusko Tanzanie Tibet USA-Kalifornie Venezuela Cykloturistika a horská kola Nabídka cykloturistiky a horských kol v Evropě je poněkud rozsáhlá a pořádá se do 31 destinace po celé Evropě. Délka pobytu je v rozmezí od 2 do 16 dní v cenovém rozpětí od do Kč v závislosti na vzdálenosti, dopravě, ubytování a dalších služebách. Poměrně rozsáhlá nabídka je i do mimoevropských destinací a to celkem do 16 zemí. Délka zájezdů je od 12 do 27 dní. Ceny se pohybují od do Kč. Cílové destinace v Evropě Albánie Bulharsko Černá Hora Dánsko Estonsko Francie Holandsko Chorvatsko Irsko Itálie Cílové destinace mimo Evropu Arizona Bhútán Dominikánská rep. Gruzie Chile Indie Korsika Litva Lotyšsko Lucembursko Maďarsko Makedonie Maroko Německo Norsko Rakousko Izrael a Palestina Jemen Kanada Kuba Maroko Nový Zéland Rumunsko Řecko Skotsko Slovensko Slovinsko Španělsko Švédsko Švýcarsko Ukrajina Velká Británie Taiwan Tibet Tunisko Turecko Vietnam

Nabídka adrenalinových aktivit na trhu cestovního ruchu v České republice

Nabídka adrenalinových aktivit na trhu cestovního ruchu v České republice Nabídka adrenalinových aktivit na trhu cestovního ruchu v České republice strana 2 Cestovní ruch Při realizaci cestovního ruchu dochází k propojení dvou prvků systému: subjekt cestovního ruchu (účastník),

Více

Specifické formy cestovního ruchu

Specifické formy cestovního ruchu Specifické formy cestovního ruchu Iveta Hennetmairová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta Hennetmairová,

Více

Spotřebitelské chování rodin při výběru letní dovolené

Spotřebitelské chování rodin při výběru letní dovolené SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Spotřebitelské chování rodin při výběru letní

Více

Věrnostní programy v oblasti cestovního ruchu na tuzemském trhu

Věrnostní programy v oblasti cestovního ruchu na tuzemském trhu Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Věrnostní programy v oblasti cestovního ruchu na tuzemském trhu Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Klára Mrkosová Veronika Sedláčková Brno 2011

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MANAGEMENTU V JINDŘICHOVĚ HRADCI. Bakalářská práce. 2011 Martina Holaková

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MANAGEMENTU V JINDŘICHOVĚ HRADCI. Bakalářská práce. 2011 Martina Holaková VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MANAGEMENTU V JINDŘICHOVĚ HRADCI Bakalářská práce 2011 Martina Holaková VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MANAGEMENTU V JINDŘICHOVĚ HRADCI KATEDRA MANAGEMENTU

Více

Organizace a marketing turismu

Organizace a marketing turismu Organizace a marketing turismu září 2011 Ing. Šárka Tittelbachová Czech It -Institute for Stategic Studyies on Tourism, o.p.s. tittelbachova@czechit.cz Základní vymezení - pojmy Základní pojmy pro statistické

Více

Alternativní formy turistiky v nabídce českých cestovních kanceláří v JMK

Alternativní formy turistiky v nabídce českých cestovních kanceláří v JMK Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Alternativní formy turistiky v nabídce českých cestovních kanceláří v JMK Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Stanislav Mokrý Martina Šumberová

Více

Maturitní práce témata pro obor vzdělání Hotelnictví a turismus Školní rok 2010-2011

Maturitní práce témata pro obor vzdělání Hotelnictví a turismus Školní rok 2010-2011 Maturitní práce témata pro obor vzdělání Hotelnictví a turismus Školní rok 2010-2011 Téma č. 1: Tvorba ceny v ubytovacích a restauračních zařízeních Práce bude vycházet ze znalostí o hotelovém marketingu,

Více

Rozvojové priority regionů ČR z pohledu budoucí kohezní politiky

Rozvojové priority regionů ČR z pohledu budoucí kohezní politiky Speciální analýzy prosinec 2010 ozvojové priority regionů Č z pohledu budoucí kohezní politiky Petr Zahradník EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Poláčkova 1976/2 140 00 Praha 4 tel.: +420 261 073 308 fax:

Více

CK 16: 17: 2000 2005 18: 2011 19: 20: 21: 22: 23: 24: 25: 26: V

CK 16: 17: 2000 2005 18: 2011 19: 20: 21: 22: 23: 24: 25: 26: V Seznam příloh Příloha č. 1: Cestovní ruch/ Tourism (text) Příloha č. 2: Historie cestovního ruchu (text) Příloha č. 3: Formy cestovního ruchu (text) Příloha č. 4: Druhy cestovního ruchu (text) Příloha

Více

Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012

Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012 Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012 Obsah Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012... 1 Slovo úvodem... 2 Zlínský

Více

PERSPEKTIVA VENKOVSKÉ TURISTIKY V KRAJI VYSOČINA PERSPECTIVE OF THE RURAL TOURISM AT THE REGION VYSOČINA

PERSPEKTIVA VENKOVSKÉ TURISTIKY V KRAJI VYSOČINA PERSPECTIVE OF THE RURAL TOURISM AT THE REGION VYSOČINA PERSPEKTIVA VENKOVSKÉ TURISTIKY V KRAJI VYSOČINA PERSPECTIVE OF THE RURAL TOURISM AT THE REGION VYSOČINA Marie Pourová, Hana Brabencová, Jana Kašparcová Anotace: Příspěvek se zabývá podmínkami rozvoje

Více

II. Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech

II. Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech II. Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Strategické plánování jako nástroj rozvoje cestovního ruchu ve městech a obcích praktické informace z praxe Cestovní ruch - obecně

Více

Produkty pro seniory v nabídce českých cestovních kanceláří a agentur

Produkty pro seniory v nabídce českých cestovních kanceláří a agentur Produkty pro seniory v nabídce českých cestovních kanceláří a agentur 1 VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra cestovního ruchu Produkty pro seniory v nabídce českých cestovních kanceláří a agentur

Více

Předmluva Nově v tomto vydání Organizace a obsah knihy Pedagogické pokyny Doplňkové materiály Poděkování. Celkový pohled na cestovní ruch 1

Předmluva Nově v tomto vydání Organizace a obsah knihy Pedagogické pokyny Doplňkové materiály Poděkování. Celkový pohled na cestovní ruch 1 Obsah Předmluva Nově v tomto vydání Organizace a obsah knihy Pedagogické pokyny Doplňkové materiály Poděkování ix x xi xii xv xvi Celkový pohled na cestovní ruch 1 Cestovní ruch v perspektivě 2 Úvod 3

Více

Bankopojištění. nový trend v distribuci produktů, jeho výhody a nevýhody. Michaela Ambrožová

Bankopojištění. nový trend v distribuci produktů, jeho výhody a nevýhody. Michaela Ambrožová Bankopojištění nový trend v distribuci produktů, jeho výhody a nevýhody Michaela Ambrožová OBSAH pojem bankopojištění historie bankopojištění v ČR proces bankopojištění bankopojištění v Evropě právní úprava

Více

Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E

Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ TEZE K DIPLOMOVÉ P R Á C I na téma Cestovní ruch a venkovská turistika ve vybraném regionu VEDOUCÍ

Více

Rozvoj cestovního ruchu na Lipensku

Rozvoj cestovního ruchu na Lipensku Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra strukturální politiky EU a rozvoje venkova Diplomová práce Rozvoj cestovního ruchu na Lipensku Vypracovala: Bc. Kateřina Hačková Vedoucí

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Obor: Cestovní ruch Analýza cestovního ruchu Chorvatska Diplomová práce Autor: Bc. Petra Jelínková Vedoucí práce: Ing. Zdenka Petrů Prohlášení:

Více

Rekodifikace občanského práva a její vliv na spotřebitele v cestovním ruchu

Rekodifikace občanského práva a její vliv na spotřebitele v cestovním ruchu Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Rekodifikace občanského práva a její vliv na spotřebitele v cestovním ruchu Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Martin Vyklický Lenka Reichenbachová

Více

Situace na trhu povinného pojištění proti úpadku CK

Situace na trhu povinného pojištění proti úpadku CK Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Situace na trhu povinného pojištění proti úpadku CK Bakalářská práce Vedoucí práce: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Pavla Sobotková Brno 2012 Tímto

Více

Klady a zápory rozvoje cestovního ruchu - případová studie Rožnov pod Radhoštěm

Klady a zápory rozvoje cestovního ruchu - případová studie Rožnov pod Radhoštěm Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Ústav aplikované a krajinné ekologie Klady a zápory rozvoje cestovního ruchu - případová studie Rožnov pod Radhoštěm Bakalářská

Více

Preference spotřebitelů adrenalinové turistiky

Preference spotřebitelů adrenalinové turistiky Preference spotřebitelů adrenalinové turistiky Dobrodružná turistika V současnosti jeden z nejrychleji se rozvíjejících doplňkových segmentů v cestovním ruchu. Měkká a tvrdá dobrodružná turistika se od

Více

Dotazníkové šetření klientů pro cestovní kancelář Galatea

Dotazníkové šetření klientů pro cestovní kancelář Galatea Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Dotazníkové šetření klientů pro cestovní kancelář Galatea Bakalářská práce Vedoucí práce: prof. RNDr. Arnošt Wahla, CSc. Jméno

Více

SEKCE H DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

SEKCE H DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ SEKCE H DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 49 Pozemní a potrubní doprava 49.1 Železniční osobní doprava meziměstská 49.10 Železniční osobní doprava meziměstská 49.10.1 Železniční osobní doprava meziměstská 49.10.11

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Obor: Cestovní ruch a regionální rozvoj Analýza nabídky CK CAPRO (bakalářská práce) Autor: Aneta Vladyková Vedoucí práce: Ing. Zdenka Petrů

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova ANALÝZA SWOT Zadavatel: Zpracovatel: Město Trutnov Berman Group s.r.o. Datum: rok 2015 Strategický plán rozvoje města Trutnova 2 Analýza SWOT Dne 8. července 2015 proběhlo jednání pracovní skupiny zaměřená

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Marketingová komunikace v odvětví cestovního ruchu

Česká zemědělská univerzita v Praze. Marketingová komunikace v odvětví cestovního ruchu Česká zemědělská univerzita v Praze Podnikání a administrativa Teze Vedoucí DP: Ing.Lucie Vokáčová Autor: Bc. Romana Králová Praha 2003 - teze Tato diplomová práce se zabývá problematikou marketingové

Více

SEKCE H DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

SEKCE H DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ SEKCE H DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ Tato sekce zahrnuje činnosti osobní a nákladní dopravy, pravidelné nebo nepravidelné, po kolejích, potrubím, po silnici, vodě či vzduchem a související činnosti, jako činnosti

Více

Adrenalinová turistika v nabídce českých CK

Adrenalinová turistika v nabídce českých CK Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Adrenalinová turistika v nabídce českých CK Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Klára Mrkosová Lenka Šoukalová Brno 2011 Na tomto místě bych ráda

Více

Tvorba nového produktu CK

Tvorba nového produktu CK Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Tvorba nového produktu CK Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Dana Skálová Tereza Zavřelová Brno 2012 Zde bych chtěla poděkovat Ing. Daně Skálové

Více

Udržitelný rozvoj turistických služeb - STS

Udržitelný rozvoj turistických služeb - STS DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ - Listopad 2006 1. Metodika dotazníkového šetření Udržitelný rozvoj turistických služeb - STS V tomto dokumentu se pokusíme určit současnou pozici Mikroregionu Hranicko na trhu cestovního

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav veřejné správy a práva. Michaela Kadlecová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav veřejné správy a práva. Michaela Kadlecová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav veřejné správy a práva Analýza a potenciální moţnosti rozvoje cestovního ruchu ve vybraném regionu Michaela Kadlecová Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ

Více

Analýza možnosti dotací na projektové záměry. Support project. s.r.o.

Analýza možnosti dotací na projektové záměry. Support project. s.r.o. Analýza možnosti dotací na projektové záměry Support project. s.r.o. Obsah Ekologická doprava-silniční vláček 5 Národní park Šumava pro všechny 8 Farma Strážný - agroturistika, mlékárna, sýrárna, zimoviště

Více

MARKETING A MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU

MARKETING A MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU MARKETING A MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU část 1 RNDr. Aleš Krejčí, CSc. 23134@mail.vsfs.cz 1. LITERATURA POVINNÁ: Jakubíková D.: Marketing v cestovním ruchu. Grada Publishing, Praha 2009. Lacina K.: Management

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza a rozvoj cestovního ruchu ve vybrané chráněné krajinné oblasti Renáta Matoušková Bakalářská práce 2009 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci

Více

Role regionálních značek a produktů v rozvoji nejen venkovského cestovního ruchu

Role regionálních značek a produktů v rozvoji nejen venkovského cestovního ruchu Role regionálních značek a produktů v rozvoji nejen venkovského cestovního ruchu Jana Spilková, Dana Fialová Přf UK v Praze, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Nové paradigma rozvoje venkova

Více

Central Europe Project 1CE037P3 LABEL P O S O U Z E N Í P O D M Í N E K P R O V O D N Í T U R I S T I K U V P L Z E Ň S K É M K R A J I Územní studie dle 30 zákona č. 183/2006 Sb. DHV CR, spol. s r.o.

Více

SLUŽBY VENKOVSKÉ TURISTIKY A AGROTURISTIKY. Miroslava Kostková Slezská univerzita OPF Karviná

SLUŽBY VENKOVSKÉ TURISTIKY A AGROTURISTIKY. Miroslava Kostková Slezská univerzita OPF Karviná SLUŽBY VENKOVSKÉ TURISTIKY A AGROTURISTIKY Miroslava Kostková Slezská univerzita OPF Karviná CO UMOŽŇUJE VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA? Alternativní podnikatelskou činnost, laskavou k ţivotnímu prostředí.

Více

SPOTŘEBITELSKÝ KOŠ CONSUMER BASKET. Martin Souček

SPOTŘEBITELSKÝ KOŠ CONSUMER BASKET. Martin Souček SPOTŘEBITELSKÝ KOŠ CONSUMER BASKET Martin Souček Abstrakt: Práce se zabývá spotřebitelským košem a jeho vztahem k marketingu. Snaží se popsat vzájemné souvislosti a význam spotřebitelského koše pro marketing

Více

Projektový list pro výběr pilotního projektu

Projektový list pro výběr pilotního projektu Projektový list pro výběr pilotního projektu Předkladatel projektu Právní forma předkladatele projektu Město Žamberk obec IČO 279846 Sídlo Zodpovědný zástupce předkladatele projektu Telefon E-mail Hlavní

Více

ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT. SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem. Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá

ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT. SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem. Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT Zadavatel: Zpracovatel: Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem Datum zpracování: únor březen 2014 OBSAH Obsah...

Více

STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU MIKROREGIONU HRANICKO Únor 2007

STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU MIKROREGIONU HRANICKO Únor 2007 Udržitelný rozvoj turistických služeb - STS Únor 2007 Strana 1 1. Strategický rámec Strategie rozvoje Mikroregionu Hranicko byla zpracována jako střednědobý dokument, zejména s ohledem na možnost čerpání

Více

5 PŘÍPADOVÉ STUDIE REGIONŮ ŘEŠENÍ DISPARIT ROZVOJEM CESTOVNÍHO RUCHU

5 PŘÍPADOVÉ STUDIE REGIONŮ ŘEŠENÍ DISPARIT ROZVOJEM CESTOVNÍHO RUCHU 5 PŘÍPADOVÉ STUDIE REGIONŮ ŘEŠENÍ DISPARIT ROZVOJEM CESTOVNÍHO RUCHU 5.1 Přehled použitých metod a jejich základní charakteristiky 5.1.1 Základní metody výzkumu Ze základních metod výzkumu byly použity:

Více

Produkt CR. Produkt CR. Chci zážitek!!!!!!! 13.3.2013 Eva Hamplová. 13.3.2013 Eva Hamplová

Produkt CR. Produkt CR. Chci zážitek!!!!!!! 13.3.2013 Eva Hamplová. 13.3.2013 Eva Hamplová Když se řekne turistický produkt a produktový balíček Produkt CR cokoliv, co může být nabízeno na trhu a může uspokojovat přání a potřeby zákazníků (např. spotřební výrobky, výrobní zařízení, služby nebo

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Předpoklady krajiny pro cykloturistiku JAROSLAV DOKOUPIL KATEDRA GEOGRAFIE, FAKULTA EKONOMICKÁ, ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Předpoklady krajiny pro cykloturistiku JAROSLAV DOKOUPIL KATEDRA GEOGRAFIE, FAKULTA EKONOMICKÁ, ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Předpoklady krajiny pro cykloturistiku JAROSLAV DOKOUPIL KATEDRA GEOGRAFIE, FAKULTA EKONOMICKÁ, ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Konference v Domažlicích, 15. 09. 2015 Obsah Cíle příspěvku Terminologie Typy

Více

INTEGRATED APPROACH TO THE LANDSCAPE THE INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS THE TOOL OF THE REGIONAL POLICY OF RURAL SPACE

INTEGRATED APPROACH TO THE LANDSCAPE THE INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS THE TOOL OF THE REGIONAL POLICY OF RURAL SPACE INTEGRATED APPROACH TO THE LANDSCAPE THE INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS THE TOOL OF THE REGIONAL POLICY OF RURAL SPACE INTEGROVANÝ PŘÍSTUP KE KRAJINĚ INDIKÁTORY UDRŽITELNOSTI JAKO NÁSTROJ ROZVOJOVÉ

Více

Ing. Pavel Attl, Ph.D.

Ing. Pavel Attl, Ph.D. LEISURE TIME Ing. Pavel Attl, Ph.D. Vysoká škola hotelová v Praze 8 Svídnická 506 181 00 Praha 8 prorektor pro pedagogiku vedoucí katedry hotelnictví Kontakt Tel.: (+420) 283 101 116 Fax: (+420) 233 541

Více

Strategie rozvoje Mikroregionu Podluží. STRATEGIE ROZVOJE Mikroregionu Podluží B. SYNTÉZA

Strategie rozvoje Mikroregionu Podluží. STRATEGIE ROZVOJE Mikroregionu Podluží B. SYNTÉZA STRATEGIE ROZVOJE Mikroregionu Podluží B. SYNTÉZA 167 STRATEGIE ROZVOJE Mikroregionu Podluží B. 1. VIZE o základní směrech budoucího rozvoje obcí; sestavené na veřejných jednáních s občany a představiteli

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ BAKALÁŘ SKÁ PRÁCE. 2010 Martina Gerlová

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ BAKALÁŘ SKÁ PRÁCE. 2010 Martina Gerlová VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ BAKALÁŘ SKÁ PRÁCE 2010 Martina Gerlová VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Obor: Cestovní ruch a regionální rozvoj

Více

Zaměstnanecké benefity a jejich význam

Zaměstnanecké benefity a jejich význam Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Zaměstnanecké benefity a jejich význam Bakalářská práce Vedoucí práce: JUDr. Jana Mervartová Ing. Roman Skoták Brno 2013 Poděkování: Děkuji vedoucí

Více

Místo jednání: Restaurace Koupaliště Lanškroun, Lanškrounské rybníky (od 18:30 hodin)

Místo jednání: Restaurace Koupaliště Lanškroun, Lanškrounské rybníky (od 18:30 hodin) nám. J. M. Marků 12, Lanškroun Vnitřní Město, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Kancelář starosty a tajemníka Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 1 Číslo jednací: MULA 20146/2011 Zápis z jednání

Více

MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část

MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část 1 Východiska pro zpracování strategické části... 3 2 Motto, Mise, principy rozvoje a dlouhodobá vize... 4 3 Klíčové oblasti rozvoje

Více

Základní informace k zájezdům

Základní informace k zájezdům Základní informace k zájezdům ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZÁJEZDŮM 1. UBYTOVÁNÍ Popisy a kategorizace ubytovacích zařízení v destinacích odpovídají standardům a kvalitativním měřítkům stanoveným příslušnou místní

Více

ZA6285. Flash Eurobarometer 414 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2015) Country Questionnaire Czech Republic

ZA6285. Flash Eurobarometer 414 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2015) Country Questionnaire Czech Republic ZA68 Flash Eurobarometer (Preferences of Europeans towards Tourism, 0) Country Questionnaire Czech Republic FL Tourism D Kolik je Vám let? Zapište. Pokud "odmítl(a) odpovědět", kód 99. D Pohlaví: Muž Žena

Více

Projekt podpory rozvoje cestovního ruchu obce Prušánky a vinné obce Nechory. Bc. Gabriela Kamenská

Projekt podpory rozvoje cestovního ruchu obce Prušánky a vinné obce Nechory. Bc. Gabriela Kamenská Projekt podpory rozvoje cestovního ruchu obce Prušánky a vinné obce Nechory Bc. Gabriela Kamenská Diplomová práce 2015 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ/DIPLOMOVÉ PRÁCE Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním

Více

Změny klimatu v cestovním ruchu a dopad na lázeňství. dr. Nora Dolanská, MBA ředitelka zahraničního zastoupení CzechTourism Rakousko

Změny klimatu v cestovním ruchu a dopad na lázeňství. dr. Nora Dolanská, MBA ředitelka zahraničního zastoupení CzechTourism Rakousko Změny klimatu v cestovním ruchu a dopad na lázeňství dr. Nora Dolanská, MBA ředitelka zahraničního zastoupení CzechTourism Rakousko Úvodem Následující příspěvek si nečiní žádné nároky na objektivní hodnocení

Více

Seminární práce pozitivní a negativní vlivy cestovního ruchu na přírodní prostředí

Seminární práce pozitivní a negativní vlivy cestovního ruchu na přírodní prostředí Seminární práce pozitivní a negativní vlivy cestovního ruchu na přírodní prostředí Klára Lakomá MCR 2. ročník 16. října 2006 Úvod Jako jeden ze světově nejrozsáhlejších průmyslů a jeden z nejrychleji rostoucích

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ZDĚCHOV VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN ZDĚCHOV VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN ZDĚCHOV - VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Pořizovatel: Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Svárov 1080 VSETÍN 755 24 Orgán územního

Více

Podnikatelský záměr sloužící jako podklad pro zahájení činnosti cestovní kanceláře Bakalářská práce

Podnikatelský záměr sloužící jako podklad pro zahájení činnosti cestovní kanceláře Bakalářská práce Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Podnikatelský záměr sloužící jako podklad pro zahájení činnosti cestovní kanceláře Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Sylvie Riederová, Ph.D. Katsiaryna

Více

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy léto Šumava IOP č. 5 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika Praha Nobody

Více

Příloha č. 7 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie 1. Dotazníkové šetření

Příloha č. 7 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie 1. Dotazníkové šetření Příloha č. 7 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie Zapojení komunity probíhalo ve dvou vlnách. První proběhla v roce 2013 dotazníkové šetření a kulaté stoly ve dvou největších obcích

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE Srovnání poskytovaných služeb ve vybraných ubytovacích zařízeních a návrh na jejich rozšíření Diplomová práce Brno 2015 Vedoucí práce: doc. PaedDr.

Více

Przedsiębiorczość. Podnikání

Przedsiębiorczość. Podnikání Przedsiębiorczość Podnikání Transgraniczny Inkubator Przedsiębiorczości-TIP Přeshraniční Podnikatelský inkubátor - TIP Prowadzący: Piotr Opałka Emilia Szczudło, Agnieszka Zając Milan Poláček, Ondřej Zlámal

Více

Marketingová komunikace cestovních kanceláří zaměřená na seniorský cestovní ruch

Marketingová komunikace cestovních kanceláří zaměřená na seniorský cestovní ruch Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Marketingová komunikace cestovních kanceláří zaměřená na seniorský cestovní ruch Bakalářská práce Vedoucí práce: doc. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.

Více

Analýza produktu cestovní kanceláře Travel Club ČSAD Tišnov, spol. s r. o. Bakalářská práce. Martina Večeřová

Analýza produktu cestovní kanceláře Travel Club ČSAD Tišnov, spol. s r. o. Bakalářská práce. Martina Večeřová Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Ústav marketingu a obchodu Analýza produktu cestovní kanceláře Travel Club ČSAD Tišnov, spol. s r. o. Bakalářská práce Martina

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu. Jindřichův Hradec. Bakalářská práce. Hedvika Nekolová

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu. Jindřichův Hradec. Bakalářská práce. Hedvika Nekolová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu Jindřichův Hradec Bakalářská práce Hedvika Nekolová 2007 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu Jindřichův Hradec Kultura jako multiplikátor

Více

Volební program politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj krajské volby 2012

Volební program politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj krajské volby 2012 CHCEME ODPOVĚDNÝ, TRANSPARENTNÍ A VSTŘÍCNÝ LIBERECKÝ KRAJ Volební program politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj krajské volby 2012 Liberecký kraj a jeho řádné fungování je pro Vás, jeho obyvatele,

Více

2.1 Předpoklady území pro rozvoj cestovního ruchu

2.1 Předpoklady území pro rozvoj cestovního ruchu 2. CESTOVNÍ RUCH V ÚZEMÍ Organizace a řízení jsou nejvíce opomíjenou problematikou v rámci racionální podpory udržitelného rozvoje na území České republiky. Na prioritu 4 Vytváření organizační struktury

Více

TURISTICKÝ PRODUKT AKTIVNÍ DOVOLENÁ

TURISTICKÝ PRODUKT AKTIVNÍ DOVOLENÁ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor : Regionální rozvoj a správa TURISTICKÝ PRODUKT AKTIVNÍ DOVOLENÁ Tourism product Active holidays Bakalářská práce Vedoucí bakakářské práce:

Více

II. ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

II. ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝC PODKLADŮ ORP ČESKÁ LÍPA II. ROZBOR UDRŽITELNÉO ROZVOJE ÚZEMÍ II. ROZBOR UDRŽITELNÉO ROZVOJE II/A. PILÍŘ OSPODÁŘSKÝ A.1 OSPODÁŘSKÁ ZÁKLADNA - značná výměra zemědělských

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra cestovního ruchu. Marketingový mix cestovní kanceláře Blue Style k.s. Bakalářská práce

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra cestovního ruchu. Marketingový mix cestovní kanceláře Blue Style k.s. Bakalářská práce VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra cestovního ruchu Marketingový mix cestovní kanceláře Blue Style k.s. Bakalářská práce Autor: Lucie Čápková Vedoucí práce: Ing. Jan Jílek Jihlava 2015 Abstrakt

Více

Pro lidi, kteří mají KUBA - ÚVOD. rádi život! CK Exotica Travel Kaprova 14/13, 110 00 Praha 1, Česká republika

Pro lidi, kteří mají KUBA - ÚVOD. rádi život! CK Exotica Travel Kaprova 14/13, 110 00 Praha 1, Česká republika KUBA - ÚVOD Pro lidi, kteří mají rádi život! KUBA je fascinující ostrovní zemí a zájem o ní neustále roste. Kubu si každý spojí s pálícím sluncem, vysokými palmami, křišťálově modrým mořem nebo plantážemi

Více

NÁVRH NOVÉ RAJONIZACE CESTOVNÍHO RUCHU ČR

NÁVRH NOVÉ RAJONIZACE CESTOVNÍHO RUCHU ČR NÁVRH NOVÉ RAJONIZACE Jiří Vystoupil Andrea Holešinská Josef Kunc Martin Šauer Brno 2007 Autorský kolektiv: RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. odpovědný řešitel Ing. Andrea Holešinská RNDr. Josef Kunc, Ph.D. Ing.

Více

U B Y T O V Á N Í V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ

U B Y T O V Á N Í V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ U B Y T O V Á N Í V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ Turistické informační centrum Husovo náměstí 60 584 01 Ledeč nad Sázavou Tel.: 569 721 471 Email: info@ledecsko.cz www.ledecsko.cz PENZION AEBI Adresa:

Více

1. ÚVOD... 2 1.1 Cíle Studie... 2 1.2 Zdroje a metodika... 3

1. ÚVOD... 2 1.1 Cíle Studie... 2 1.2 Zdroje a metodika... 3 Bezbariérový cestovní ruch v Moravskoslezském kraji OBSAH 1 1. ÚVOD... 2 1.1 Cíle Studie... 2 1.2 Zdroje a metodika... 3 2. BEZBARIÉROVÝ CESTOVNÍ RUCH... 6 2.1 Koncepce a východiska vzniku bezbariérového

Více

Bakalářská práce. Význam rekonstrukce zámku Vimperk pro rozvoj města v oblasti cestovního ruchu

Bakalářská práce. Význam rekonstrukce zámku Vimperk pro rozvoj města v oblasti cestovního ruchu JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání - cestovní ruch Bakalářská

Více

Jankov. Charakteristika

Jankov. Charakteristika Jankov Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Knihovna

Více

Produktové portfolio cestovního ruchu v cestovní kanceláři. Portfolio of tourism product in travel agency

Produktové portfolio cestovního ruchu v cestovní kanceláři. Portfolio of tourism product in travel agency ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Masarykův ústav vyšších studií Katedra managementu Produktové portfolio cestovního ruchu v cestovní kanceláři Portfolio of tourism product in travel agency Diplomová

Více

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Česká Zemědělská Univerzita v Praze Provozně - ekonomická fakulta Katedra statistiky TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI ANALÝZA STAVU A VYUŽITÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ VE VYBRANÉM REGIONU (hlavní město Praha) Autor:

Více

Přednáška Trvale udržitelný rozvoj měst (výňatky) v rámci Semináře o životním prostředí Louny-Zschopau dne 23.10.2003 v Zschopau

Přednáška Trvale udržitelný rozvoj měst (výňatky) v rámci Semináře o životním prostředí Louny-Zschopau dne 23.10.2003 v Zschopau Přednáška Trvale udržitelný rozvoj měst (výňatky) v rámci Semináře o životním prostředí Louny-Zschopau dne 23.10.2003 v Zschopau autorka: inženýrka pro územní plánování a plánování rozvoje města Andrea

Více

Analýza absorpční kapacity Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Analýza absorpční kapacity Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Analýza absorpční kapacity Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Analýza dalších potřeb regionu na základě dopadu realizovaných projektů Závěrečná evaluační zpráva Zpracovatel: Regionální

Více

DACHSTEIN WEST. Oberösterreich DACHSTEIN WEST DALŠÍ NABÍDKA STŘEDISKA:

DACHSTEIN WEST. Oberösterreich DACHSTEIN WEST DALŠÍ NABÍDKA STŘEDISKA: 2.0 m.320 m 780 m skinabídka komplexně Dachstein West 3 0 8 38 32 8 Krippenstein 3 7 2 0 29 Feuerkogel 0 0 St. Martin / Tennengebirge 0 2 3 0 0 60 6 9 32 % % % 66 23 2 9 38 8 2 22 86 % os./ hod. 6.000

Více

Program rozvoje venkova:

Program rozvoje venkova: MAS Krajina srdce bude v letech 2016-2023 podporovat tyto aktivity: Program rozvoje venkova: 1) I. Název opatření: 2.5.5. Profesionalizace producentů ovoce a další zahradnické produkce + vybrané zemědělské

Více

PRODUKTY CESTOVNÍ KANCELÁŘE KUDRNA

PRODUKTY CESTOVNÍ KANCELÁŘE KUDRNA MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA PRODUKTY CESTOVNÍ KANCELÁŘE KUDRNA NA TRHU CESTOVNÍHO RUCHU Bakalářská práce Vedoucí práce: prof. RNDr. Arnošt Wahla, CSc. Dana Šebelová Brno 2010

Více

Analýza cestovního ruchu ve Zlínském kraji. Soňa Riegelová

Analýza cestovního ruchu ve Zlínském kraji. Soňa Riegelová Analýza cestovního ruchu ve Zlínském kraji Soňa Riegelová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Předkládaná bakalářská práce se zabývá analýzou cestovního ruchu Zlínského kraje. Je rozdělena na dvě části.

Více

VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2013

VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2013 VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2013 IOP č. 01358 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. 01360 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Analýza služeb infrastruktury pro volný čas na Třeboňsku

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Analýza služeb infrastruktury pro volný čas na Třeboňsku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Řízení a ekonomika podniku Zadávající katedra: Katedra řízení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Antonínem

Více

Analýza tržních podmínek pro rozvoj agroturistiky ve zvolené destinaci

Analýza tržních podmínek pro rozvoj agroturistiky ve zvolené destinaci Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra strukturální politiky EU a rozvoje venkova Bakalářská práce Analýza tržních podmínek pro rozvoj agroturistiky ve zvolené destinaci

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSI FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES PROBLEMATIKA ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

Více

Analýza pokroku realizace ROP SČ

Analýza pokroku realizace ROP SČ Analýza pokroku realizace ROP SČ K 31. 12. 2008 Interní evaluace leden únor 2009 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Hlavní zjištění a závěry... 4 3. Doporučení... 7 4. Harmonogram a použitá metodika... 9

Více

MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR

MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR Za referenční rok 2002 bylo provedeno pan-evropské strukturální šetření mezd zaměstnanců (SES) ve všech dnešních členských státech Evropské unie kromě Malty

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 TRAVEL, LEISURE AND TOURISM Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 červen 2010 ADVISORY Cíle studie Proč byla studie

Více

Návrh sady indikátorů pro hodnocení úspěšnosti realizace Strategie rozvoje mikroregionu Mohelnicko

Návrh sady indikátorů pro hodnocení úspěšnosti realizace Strategie rozvoje mikroregionu Mohelnicko Návrh sady indikátorů pro hodnocení úspěšnosti realizace Strategie rozvoje mikroregionu Mohelnicko I. Návrh sady indikátorů pro hodnocení úspěšnosti realizace strategie Hodnocení realizace plánu se bude

Více

BYZNYS ŘÍKÁ: POTŘEBUJEME TTIP!

BYZNYS ŘÍKÁ: POTŘEBUJEME TTIP! BYZNYS ŘÍKÁ: POTŘEBUJEME TTIP! V době neustále rostoucí globální konkurence, kdy dochází k rychlému růstu rozvíjejících se ekonomik, potřebuje EU rychle konat, aby zvýšila svoji konkurenceschopnost. EU

Více

Kojatice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Kojatice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Kojatice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o výpočtu obratu pro účely kontroly spojování soutěžitelů

Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o výpočtu obratu pro účely kontroly spojování soutěžitelů Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o výpočtu obratu pro účely kontroly spojování soutěžitelů OBSAH: I. ÚVOD II. ÚČETNÍ VÝPOČET OBRATU II.1 Obrat jako odraz činnosti II.1.1 Pojem obratu II.1.2

Více