Elektrické výčepní zařízení NÁVOD K OBSLUZE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektrické výčepní zařízení NÁVOD K OBSLUZE"

Transkript

1 Elektrické výčepní zařízení NÁVOD K OBSLUZE Elektrické zariadenie na čapovanie piva NÁVOD NA OBSLUHU

2 1 2

3

4 g 16 g 300 g

5 Elektrické výčepní zařízení eta 0637 NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek ETA. Tento výrobek byl pečlivě navrhnut a zkonstruován tak, aby Vám spolehlivě sloužil. Před použitím si pozorně přečtěte a porozumějte všem varováním, upozorněním a pokynům uvedeným v tomto návodu k použití a pokynům výrobce bombiček a soudků používaných s tímto výčepním zařízením. Nedodržení níže uvedených pokynů může mít za následek znehodnocení piva, poškození zařízení, případně i poranění obsluhy. I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ - Před uvedením do provozu si pečlivě přečtěte návod k obsluze, prohlédněte vyobrazení a návod uschovejte. - Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve Vaší elektrické nebo auto zásuvce. - Nikdy spotřebič nepoužívejte, pokud má poškozený napájecí přívod nebo vidlici, pokud nepracuje správně, pokud upadl na zem a poškodil se. V takových případech zaneste spotřebič do odborné elektroopravny k prověření jeho bezpečnosti a správné funkce. - Výrobek je určen pouze pro použití v domácnosti a podobné účely! Není určen pro komerční použití. - Výčepní zařízení se nesmí používat v prostorách, ve kterých se používají nebo skladují chemikálie, barvy a další hořlavé, výbušné, těkavé a zdraví škodlivé látky. - Zabraňte v manipulaci dětem a nesvéprávným osobám bez dozoru zodpovědné osoby! - Vidlici napájecího přívodu nezasunujte do elektrické a auto zásuvky a nevytahujte z elektrické a auto zásuvky mokrýma rukama a taháním za napájecí přívod! - K zařízení připojujte pouze příslušný napájecí přívod dle zvoleného napětí! V žádném případě nepřipojujte spotřebič současně na ~230 V a =12 V! - V případě venkovního použití doporučujeme spotřebič napájet buď =12 V z autobaterie nebo z el. síťové zásuvky ~230 V, v jejímž obvodu je vřazen proudový chránič s vybavovacím proudem nepřekračujícím 30 ma. Spotřebič nesmí být vystaven dešti a vlhkosti. - K propojení výčepního zařízení s auto zásuvkou používejte pouze se spotřebičem dodaný napájecí přívod. Auto zásuvka musí splňovat platné mezinárodní normy (kladný pól střed). - Výčepní zařízení nikdy neponořujte do vody (ani částečně) a nemyjte pod tekoucí vodou! - Nikdy nezapínejte výčepní zařízení bez vloženého soudku. - Výčepní zařízení nepoužívejte k jiným účelům (např. přepravě / skladování zvířat, potravin, atd.) než doporučuje výrobce. - Do chladicího prostoru je zakázáno umísťovat jakékoliv spotřebiče! - Spotřebič používejte pouze s originálním příslušenstvím od výrobce. - Po ukončení práce a před každou údržbou vždy odpojte spotřebič od el. sítě vytažením vidlice napájecího přívodu z elektrické nebo auto zásuvky. 5

6 - Spotřebič používejte pouze v pracovní poloze na místech, kde nehrozí jeho převrhnutí a v dostatečné vzdálenosti od hořlavých předmětů (např. záclony, závěsy, dřevo atd.), tepelných zdrojů (např. kamna, el./plynový sporák, vařič, gril atd.) nebo přímého slunečního záření a vlhkých povrchů (dřezy, umyvadla atd.). - Neposouvejte, nezdvihejte a nepřenášejte zařízení za výčepní kohout nebo napájecí přívod. Budete-li zařízení přemísťovat, uchopte ho vždy za spodní okraj. - Zařízení nepřenášejte, pokud je uvnitř již nainstalován soudek. - Neodnímejte příslušenství, soudek nebo bombičku, pokud je výčepní zařízení v chodu! - Nikdy neodpojujte výčepní zařízení od soudku, je-li tento ještě pod tlakem! - Koncovku plynové hadice, potrubí na pivo, jehlu narážecího zařízení a bombičky nepřikládejte k očím ani uším a nezasouvejte je do žádných tělesných otvorů! - Nevkládejte mezi povrch zařízení a dvířka žádné předměty, zabraňte usazování nečistot nebo zbytků čisticích prostředků na těsnicích plochách. - Je velmi důležité, aby se dvířka řádně uzavírala, a aby nebyla poškozena (ohnuta). Dále nesmí být poškozeny závěsy a zámky (porušené nebo uvolněné), těsnění a těsnicí plochy dvířek. - Nepokoušejte se jakkoli pozměňovat, seřizovat nebo opravovat dvířka, ovládací panel, pojistné zámky nebo jiné části výčepního zařízení. - Nikdy nezakrývejte spotřebič, zabráníte tak snížení výkonu a případně vnitřnímu požáru. - Nestavte na spotřebič žádné předměty (např. sklenice s pivem) a na zařízení si nesedejte a nestoupejte! - Nikdy nevsunujte prsty ani jiné předměty do vstupních a výstupních otvorů spotřebiče. - Dbejte na to, aby do větracích otvorů ve spotřebiči nevnikly nečistoty (např. chuchvalce prachu, vlasy apod.). V případě nasátí a usazení nečistot uvnitř spotřebiče proveďte jeho vyčištění (viz odst. IV. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ). - Neovinujte napájecí přívod kolem spotřebiče, prodlouží se tak jeho životnost. - Napájecí přívod nesmí být poškozen ostrými nebo horkými předměty, otevřeným plamenem a nesmí se ponořit do vody. Poškozené nebo spletené kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem. - Spotřebič je přenosný a je vybaven pohyblivým přívodem s vidlicí, jenž zabezpečuje dvoupólové odpojení od el. sítě. - V případě potřeby použití prodlužovacího přívodu je nutné, aby nebyl poškozen a vyhovoval platným normám. - Pravidelně kontrolujte stav napájecího přívodu spotřebiče. - Jestliže je napájecí přívod spotřebiče poškozen, ihned odpojte spotřebič od el. sítě. - Spotřebič nikdy nepoužívejte pro žádný jiný účel, než pro který je určen a popsán v tomto návodu! - Pokud zařízení nebudete dlouhodobě používat, obsah vyprázdněte, zařízení vyčistěte (viz. odst. IV. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ) a odpojte ho od el. sítě. - Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním spotřebiče a příslušenství (např. znehodnocení potravin, poranění, popálení, požár apod.) a není odpovědný ze záruky za spotřebič v případě nedodržení výše uvedených bezpečnostních upozornění. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO BOMBIČKY CO 2 - Zabraňte v manipulaci dětem a nesvéprávným osobám bez dozoru zodpovědné osoby! - Bombičky obsahují CO 2 (kysličník uhličitý) a jsou pod tlakem. Při manipulaci 6

7 a skladování (nejlépe na suchém, chladném a dobře větratelném místě) se řiďte pokyny výrobce bombiček. - Neprovádějte jakékoliv úpravy bombiček, násilně je neotvírejte a v žádném případě bombičky nevhazujte do ohně. - Chraňte je před nárazem a pádem, zdroji tepelného záření (např. kamna, el./plynový sporák, vařič, gril atd.) nebo přímým slunečním zářením a před zahřátím nad teplotu 60 C. - Používejte pouze nepoškozené, těsné (s nepoškozeným ventilem) bombičky určené pro výčepní zařízení. Při použití jiných bombiček by mohlo dojít k poškození spotřebiče. - Bombičky chraňte před mrazem, nepoužívejte zmražené bombičky. Při použití podchlazených bombiček by mohlo dojít k poškození spotřebiče, případně k poranění obsluhy (např. mrazivé popálení). - Pro aplikaci bombičky ve výčepním zařízení je vhodná pokojová teplota. - Bombičky jsou určeny pouze pro náplň CO 2 (potravinářský plyn). - Opětovné plnění bombiček smí provádět pouze oprávněná organizace. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO SOUDKY - Zabraňte v manipulaci dětem a nesvéprávným osobám bez dozoru zodpovědné osoby! - Náplň soudků obsahuju určité % alkoholu. Zabraňte konzumaci piva dětem a osobám mladším 18 let. - Při manipulaci, skladování (nejlépe na suchém, chladném místě) a narážení se řiďte pokyny výrobce piva. - Soudek násilně neotvírejte, neprovádějte také žádné úpravy povrchu soudku (např. pomocí adhezní fólie, samolepky papíru nebo tepelné izolace). - Používejte pouze nepoškozené (např. nepromáčklé), resp. těsnící 5 l soudky. - Naplněné soudky chraňte před mrazem. Soudek nikdy nedávejte do mrazničky, znehodnotila by se kvalita piva a mohlo by dojít k poškození (např. prasknutí) soudku. - Pokud byl soudek vystaven určitým otřesům (např. při transportu), nepoužívejte jej ihned. Pivo v soudku musí mít dostatek času (min. 30 minut), aby se utišilo. Eliminuje se tak přebytečný plyn a předejde se vytékání pěny z odvzdušňovacího otvoru soudku. - Soudky jsou určeny pouze pro náplň piva. II. POPIS SPOTŘEBIČE (obr. 1) A výčepní zařízení A1 dvířka A8 zdířka =12 V A2 tlačítko aretace dvířek A9 ventilační otvory A3 výčepní kohout A10 chladicí dno A4 páka výčepního kohoutu A11 senzor teploty A5 ovládací panel A12 hadice pro vývod piva A6 boční kryt A13 hadice pro přívod CO 2 A7 zdířka ~230 V B narážecí zařízení B1 upevňovací držák B4 koncovka pro vývod piva B2 tlačítko aretace B5 koncovka pro přívod CO 2 B3 jehla 7

8 C regulátor tlaku CO 2 C1 ventil (+ / -) C2 tlakoměr C3 zdířka pro připojení plynové hadice C4 šroubení D odkapávací deska D1 záchytná nádoba E napájecí přívod pro ~230 V F napájecí přívod pro =12 V G universální zátka H čisticí nádoba CH nástroj pro odvzdušnění C5 redukce C6 vložka pro 16g bombičku C7 pouzdro pro 8g bombičku C8 podpěra III. PŘÍPRAVA K POUŽITÍ Odstraňte veškerý obalový materiál, vyjměte výčepní zařízení a příslušenství. Ze spotřebiče odstraňte všechny případné adhezní fólie, samolepky nebo papír. Postavte výčepní zařízení na zvolený pevný rovný povrch (např. kuchyňský stůl) ve výšce minimálně 85 cm, mimo dosah dětí. Přesvědčete se, že napájecí přívod není poškozen a že neprochází pod spotřebičem ani přes jakékoliv ostré, horké či mokré plochy. Před prvním použitím umyjte/propláchněte části, které přijdou do styku s potravinami, v horké vodě, důkladně opláchněte čistou vodou a vytřete do sucha, případně nechte oschnout (viz odstavec IV. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ). Připojení k el. síti Dle použitého napětí zasuňte konektor příslušného napájecího přívodu E nebo F do odpovídající zdířky A7 nebo A8 v plášti spotřebiče a následně ho připojte k el. zásuvce (~230 V) nebo k autozásuvce (=12 V). El. zásuvka nebo autozásuvka musí být dobře přístupná, aby bylo možno spotřebič v případě nebezpečí snadno odpojit od el. sítě. Doporučujeme průběžně kontrolovat stav autobaterie, aby nedošlo vlivem dlouhodobého provozu výčepního zařízení k jejímu vybití. Ventilace Pro správnou funkci chlazení je nutná řádná ventilace. Vzadu a z obou boků ponechejte volný prostor pro řádnou ventilaci a manipulaci (min. 10 cm). Vzduch vystupující z ventilačních otvorů A9 se při provozu zahřívá, v chladicí komoře a na soudku dochází ke kondenzací vlhkosti s možností vytváření námrazy. Tyto jevy jsou naprosto normální a nejsou důvodem k reklamaci spotřebiče. Základní postup instalace výčepního zařízení - Odkapávací desku D vložte do záchytné nádoby D1 a následně zasuňte do drážky vpřední části výčepního zařízení (obr. 2). - Na výčepní kohout A3 (pípu) upevněte zašroubováním ovládací páku A4 (obr. 3). - K regulátoru tlaku C připojte plynovou hadici tak, že konec hadičky (bez konektoru) zasunete do zdířky C3 až na doraz (obr. 4). Zkontrolujte, zda je správně připojená: mírným tažením zpět. Odolnost je známkou správného připojení. Hadičku odpojíte stlačením kovové pojistky a současným zatáhnutím za hadici (obr. 5). 8

9 Příprava soudku V závislosti na okolní teplotě je výčepní zařízení schopné vychladit 5 l soudek z 25 C na 6 C během cca 8 hodin. Minimální teplota, kterou lze dosáhnout, je 6 C. Optimální teplota konzumace piva leží v rozpětí cca 6-8 C. Při aplikaci teplejšího soudku může být pivo podle okolností méně osvěžující. Navíc může dojít k intenzivnější tvorbě pěny. Chcete-li soudek vychladit v zařízení, vložte jej nejlépe den před předpokládanou konzumací do zapnutého zařízení. Pokud chcete proces chlazení soudku urychlit, doporučujeme použít klasickou chladničku (ne mrazák), kde dojde v závislosti na nastavené teplotě k vychlazení za 6 až 12 hodin. Chladničku také můžete využít případně ke skladování druhého (náhradního) soudku. V závislosti na zakoupeném soudku (jakým typem zátky je osazen) budete někdy potřebovat universální zátku G, která je také součástí příslušenství. a) Soudek s pryžovou zátkou (obr. 6) Tento typ zátky umožňuje bezproblémové naražení soudku pomocí narážecího zařízení. Není zapotřebí aplikace žádného nástroje a adaptéru. b) Soudek s kombinovanou zátkou (obr. 7) Tuto zátku nelze při nákupu bohužel rozeznat od běžné zavzdušňovací zátky. Svou výhodu Vám však vykáže teprve krátce před narážením. Při kombinované zátce musíte nejdříve rázným (silným) tahem (trhnutím) odstranit víko zátky tak, aby jste odkryli druhou část zátky, kterou následně narazíte stejně jako v předchozím případě. Není zapotřebí aplikace žádného nástroje a adaptéru. c) Soudek s ventilem (zavzdušňovací zátka) (obr. 8) Protože obě zátky jsou vizuálně podobné, je nemožné dělat rozdíl mezi ventilem a kombinovanou zátkou. Proto v případě soudku s ventilem postupujte stejně jako v případě soudku s kombinovanou zátkou: rázným (silným) tahem (trhnutím) odstranit víko zátky tak, aby jste odkryli druhou část. Dále postupujte dle níže uvedených pokynů. d) Soudek s plastikovou zátkou od firmy Pilsner Urguelle (obr. 9) Plastikovou zátku lze rozeznat již při nákupu soudku, podobně jako zátku gumovou. Odstraňte odtržením víko zátky a následně postupujte dle níže uvedených pokynů. Použití universální zátky G - Do otvoru v soudku zasuňte universální zátku až na doraz (obr. 10). - Po vyprázdnění obsahu nezapomeňte zátku opět ze soudku opačným způsobem vyjmout. - Při vyjímání přidržte druhou rukou soudek tak, aby se nepřevrhl a pádem na zem se případně nepoškodil. Před dalším použitím je nutné zátku očistit (viz. odst. IV. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ). Narážecí zařízení B - Před nasazením je nutné narážecí jehlu B3 (trubku) navlhčit (např. pod proudem studené vody). - Konec navlhčené jehly vložte kolmo do otvoru zátky a tlačte ji jednou rukou silně směrem dolů, druhou rukou si přidržujte soudek (obr. 11). 9

10 - Jakmile je celá jehla zasunuta, upevněte nyní držák B1 na lem soudku (uslyšíte charakteristické zacvaknutí, což je známkou správného zajištění narážecího zařízení na soudku). - Po naražení soudku musí být jeho obsah spotřebován do 7 dnů, za předpokladu, že zůstává soudek stále chlazený a v zařízení je plná bombička CO 2. - Před vložením soudku do zařízení doporučujeme překontrolovat datum trvanlivosti piva. Vložení soudku - Stisknutím tlačítka A2 otevřete dvířka A1. - K narážecímu zařízení připojte ke koncovce B5 plynovou hadici A13 (konektor s otvorem) a ke koncovce B4 připojte potrubí na pivo A12 (konektor s trnem), (obr. 12). - Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny: zkuste je stáhnout mírným zataháním. Odolnost je známkou správného připojení. - Soudek postavte na chlazený podstavec, zkontrolujte a případně upravte natočením narážecího zařízení, aby vedení plynové hadice a pivního potrubí nebylo nikde překroucené, zauzlené nebo zmáčknuté. - Dvířka uzavřete až do zacvaknutí. Pozor: tekutina se nikdy nesmí dostat do přívodu ventilu CO 2. Vložení plynové bombičky a) Bombička 300 g, postačí ke stočení cca osmnácti 5 l soudků (obr. 15) - Stlačte dva aretační výstupky v horní části a mírným tahem kryt A6 odejměte. - Zkontrolujte, zda je na tlakoměru C2 zavřený ventil (pokud ne, ventil C1 zavřete jeho otáčením ve směru šipky -). - Plynovou bombičku našroubujte na ventil a řádně dotáhněte. POZOR: regulátor tlaku nedržte za šroubení C4. Při aplikaci bombičky dojde k úniku malého množství plynu, což může mít za následek vznik námrazy na šroubení. - Bombičku nyní vložte do přihrádky tak, aby stupnice tlakoměru C2 byla umístěna v průhledu ovládacího panelu A5. - Zkontrolujte, zda vedení plynové hadice není nikde překroucené, zauzlené nebo zmáčknuté. - Výstupky v dolní části zasuňte za přepážku a mírným tlakem kryt zaklapnutím uzavřete. b) Bombička 16 g, postačí ke stočení cca jednoho 5 l soudku (obr. 14) - Stlačte dva aretační výstupky v horní části a mírným tahem kryt A6 odejměte. - Zkontrolujte, zda je na tlakoměru C2 zavřený ventil (pokud ne, ventil C1 zavřete jeho otáčením ve směru šipky -). - Na tlakoměr C2 našroubujte redukci C5 a řádně dotáhněte. - Plynovou bombičku zasuňte do vložky C6 tak, aby hrdlem směřovala ven. - Vložku s bombičkou našroubujte na redukci C5 tlakoměru. - Vložku nyní zasuňte do podpěry C8 a následně vložte do přihrádky tak, aby stupnice tlakoměru C2 byla umístěna v průhledu ovládacího panelu A5. - Zkontrolujte, zda vedení plynové hadice není nikde překroucené, zauzlené nebo zmáčknuté. - Výstupky v dolní části zasuňte za přepážku a mírným tlakem kryt zaklapnutím uzavřete. 10

11 c) Bombička 8 g, postačí ke stočení cca poloviny 5 l soudku (obr. 13) - Stlačte dva aretační výstupky v horní části a mírným tahem kryt A6 odejměte. - Zkontrolujte, zda je na tlakoměru C2 zavřený ventil (pokud ne, ventil C1 zavřete jeho otáčením ve směru šipky -). - Na tlakoměr C2 našroubujte redukci C5 a řádně dotáhněte. - Plynovou bombičku zasuňte do pouzdra C7 tak, aby hrdlem směřovala ven. - Takto sestavenou vložku opět zasuňte do vložky C6 tak, aby bombička hrdlem směřovala ven. - Vložku s bombičkou našroubujte na redukci C5 tlakoměru. - Vložku nyní zasuňte do podpěry C8 a následně vložte do přihrádky tak, aby stupnice tlakoměru C2 byla umístěna v průhledu ovládacího panelu A5. - Zkontrolujte, zda vedení plynové hadice není nikde překroucené, zauzlené nebo zmáčknuté. - Výstupky v dolní části zasuňte za přepážku a mírným tlakem kryt zaklapnutím uzavřete. Nastavení tlaku plynu Pomocí ventilu C1 nastavte v závislosti na použitém pivu a teplotě soudku správný tlak doporučený výrobcem piva (viz tabulka). Můžete zvolit v rozmezí 0 2,5 bar (0 35 psi). Zjistíte-li při čepování, že pivo má buď nedostatek nebo naopak příliš mnoho CO 2, opět pomocí ventilu tlak piva jednoduše upravte. Mějte prosím na paměti, že obsah CO 2 v pivu se mění až po určité době. Typ piva Obsah CO 2 v% Tlak v barech při cca 7 C Česká +/- 0,5 +/- 0,8-1,0 Světlý ležák plzeňského typu +/- 0,6-0,8 +/- 0,8-1,0 Německá +/- 0,5 +/- 0,4-0,5 Hodně fermentovaná tmavá slabší +/- 0,6-0,8 +/- 0,8-1 Pšeničná kvasnicová +/- 0,6-0,8 +/- 1,2-1,8 Nastavení teploty Pomocí tlačítek ( / ) na ovládacím panelu A5 nastavte v závislosti na použitém pivu správnou teplotu doporučenou výrobcem piva. Můžete zvolit teplotu mezi 6 C a 18 C. Při nastavování teploty se na displeji zobrazují číslice přerušovaně (blikají). Jakmile je požadovaná teplota nastavena, displej zobrazí aktuální teplotu soudku. Tato teplota se v průběhu chlazení bude měnit tak, jak bude klesat, případně stoupat teplota v soudku. Pomocí tlačítka ( ) můžete osvětlit prostor pro soudek. Pokud chcete, aby hodnoty na displeji nebyly zobrazeny, stiskněte a podržte cca 3 sekundy tlačítko vnitřního osvětlení ( ). Při každém stisknutí tlačítka se ozve zvukový signál (pípnutí), signalizující akceptování zadaného požadavku. - Pokud dojde k výpadku el. proudu, je nutné opět nastavit teplotu chlazení. - Pokud výčepní zařízení nefunguje správně, případně se na displeji objeví neobvyklé znaky, vytáhněte vidlici napájecího přívodu z el. / auto zásuvky, počkejte 10 sekund a poté ho znovu připojte. Příprava sklenic - Před každým čepováním důkladně vypláchněte sklenice čistou velmi studenou vodou. Dbejte na to, aby veškeré zbytky tuku, saponátu a nečistot byly dokonale odstraněny, jinak dojde k omezení tvorby pěny. 11

12 - Sklenici podržte pod výčepním kohoutem A3, jeho konec se nesmí dotýkat sklenice, neboť by to mohlo zapříčinit omezení tvorby pěny. - Páku A4 výčepního kohoutu přitáhněte plynule k sobě a sklenici držte mírně nakloněnou (cca 45 ). Pivo nechte proudit po vnitřní stěně sklenice a v průběhu čepování pozvolna sklenici napřimujte tak, aby na konci čepování byla v kolmé poloze. - Jakmile pěna dosáhne okraje sklenice, páku vraťte zpět do původní polohy. Pivo přestane téct. Sklenici postavte na odkapávací desku D a počkejte cca 1 min., nežli se pěna usadí. Dbejte na to, aby sklenice nestála přímo pod výčepním kohoutem a nepadaly do ní žádné kapky piva. - Výčepní postup opakujte tak dlouho, dokud ve sklenici nevznikne přiměřený poměr piva a pěny. Doporučení - Nejlepších výsledků dosáhnete, budete-li používat určité sklenice jen na čepování piva. - Páku A4 výčepního kohoutu otvírejte vždy na plno, jinak bude docházet k přílišné tvorbě pěny. Změnou úhlu naklonění sklenice můžete ovlivňovat vytváření množství a kvalitu pěny. - Pěnová koruna by měla být asi 2 prsty vysoká (cca 4 cm) a lehce přečnívat přes okraj sklenice. Nejlepší kvality čepovaného piva dosáhnete při čepování piva na jeden zátah v optimálním poměru pivo/pěna. - Pokud chcete výčepní zařízení vypnout, zkontrolujte předem, zda se v něm nenachází soudek, neboť zbylé pivo obsažené v soudku by se zahřálo a ztratilo tak svoji čerstvost / kvalitu /chuť / vůni / barvu. Vyjmutí jednotlivých dílů Jakmile je soudek prázdný, doporučujeme před vložením nového soudku celé výčepní zařízení dobře vyčistit. - Odejměte kryt A6, na regulátoru tlaku uzavřete ventil C1. - Pod výčepní kohout A3 vložte vhodnou nádobu a vypusťte případný zbytek piva. - Stiskněte tlačítko A2, otevřete dvířka A1 avyjměte soudek. - Odpojte plynovou hadici A13 a potrubí na pivo A12 od narážecího zařízení tak, že stlačíte tlačítko v příslušné koncovce a mírným tahem hadici / potrubí odpojíte (obr. 16). - Pomocí nástroje pro odvzdušnění CH vypusťte ze soudku případný zbývající plyn tak, že výstupek (kolík) zasunete do koncovky B5 v narážecím zařízení a mírně zatlačíte (obr. 17). Plyn unikne lehkým zašuměním. - Stiskněte tlačítko aretace B2, čímž se uvolní narážecí zařízení B na soudku, následně mírným tahem vysuňte jehlu B3 ze soudku. Je možné, že jehla již nebude dokonale vlhká aproces vyjmutí bude vyžadovat poněkud větší úsilí. - Ze soudku vyjměte mírným tahem universální zátku G. POZOR - Nikdy neodnímejte narážecí zařízení ze soudku, je-li tento ještě pod tlakem, hrozí nebezpečí úrazu! - Nikdy neodnímejte bombičku CO 2 zregulátoru, je-li ještě pod tlakem, hrozí nebezpečí úrazu! 12

13 IV. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA Pro udržení kvality vámi točeného piva trvale na nejvyšší úrovní, je bezpodmínečně nutné provádět čištění zařízení pečlivě a svědomitě. V níže uvedeném textu naleznete popis, jak a v jakých časových intervalech je třeba zařízení čistit. Před každou údržbou odpojte spotřebič od elektrické sítě vytažením vidlice napájecího přívodu z el./auto zásuvky! Nepoužívejte drsné a agresivní čisticí prostředky (např. aceton, benzín, kyseliny, ředidla, ocet apod.)! Ve specializovaných obchodech se stáčecí technikou lze zakoupit dezinfekční prostředky ve formě prášku pro pivní a nápojová potrubí (vedení), která jsou ideální pro čištění tohoto zařízení. Některé druhy piv mohou určitým způsobem příslušenství zabarvit. To však nemá na funkci spotřebiče žádný vliv a toto zabarvení obvykle za určitou dobu zmizí. Výlisky z plastu, pivní potrubí (hadičky/vedení) nikdy nesušte nad zdrojem tepla (např. kamna, el./plynový sporák). Odkapávací deska a záchytná miska - Mírným tahem vysuňte záchytnou misku s deskou z pod zařízení (pozor, abyste se nepolili). - Nashromážděné pivo vylijte do odpadu. - Oba díly umyjte v horké vodě s přídavkem saponátu, poté opláchněte čistou vodou a nechte oschnout (na záchytnou misku můžete použít i myčku nádobí). Pivní potrubí ve výčepním kohoutu - Odejměte boční kryt A6. - Přitáhněte a držte páku A4 jako kdybyste čepovali pivo, následně tahem vysuňte z výčepního kohoutu A3 pivní potrubí (hadičku). - Na potrubí povolte (rozšroubováním) převlečnou matici a následně stáhněte potrubí (hadičku) ze spojky. - Potrubí (hadičku) propláchněte v horké vodě. Poté opláchněte čistou vodou a nechte oschnout. Pokud chcete, můžete použít dezinfekční prostředek. Opačným způsobem sestavte jednotlivé díly zpět. Poznámka Pokud výčepní zařízení delší čas nepoužíváte, vyměňte před opětovným uvedením do provozu pivní potrubí, které je součástí příslušenství. Potrubí A12 vyměníte tak, že povolte (rozšroubováním) převlečnou matici a následně stáhněte potrubí (hadičku) z konektoru s trnem. Nyní můžete potrubí snadno vyjmout ze zařízení. Opačným způsobem nainstalujte nové potrubí. POZOR: Při dotahování převlečné matice použijte přiměřenou sílu tak, abyste nepoškodili závit. Výčepní zařízení vnitřní součásti - Nádobu H naplňte do 3 /4 horkou vodou. Pokud chcete, můžete použít dezinfekční prostředek. - Jehlu B3 narážecího zařízení B zasuňte až na doraz do nádoby (shodným způsobem jako při narážení soudku). - Připojte pivní potrubí A12 (hadici) na narážecí zařízení B. Otevřete ventil C1 ana tlakoměru C2 nastavte tlak na 0,8 barů po dobu 5 sekund a potom ventil zase okamžitě zavřete. 13

14 - Páku A4 přitáhněte k sobě a vyprázdněte veškerý obsah čisticí nádoby a vypusťte současně i se zbývajícím tlakem CO 2. - Po dokončení tohoto postupu zařízení propláchněte stejným způsobem, ale použijte čistou pitnou vodu. - Čištění vnitřního prostoru chladicí komory a dna A10 provádějte vlhkým hadříkem s přídavkem saponátu. Pokud je po čistění vnitřní prostor vlhký, ponechejte dvířka otevřená. POZOR - Nikdy neodnímejte narážecí zařízení z čisticí nádoby, je-li tato ještě pod tlakem, hrozí nebezpečí úrazu! - Chladící komora nesmí být naplněna vodou nebo čisticím prostředkem, neboť by to mohlo zapříčinit trvalé poškození zařízení. Výčepní zařízení vnější plášť - Provádějte pouze povrchovou údržbu (setřete prach apod.). Pro odstranění zašlého prachu nebo jiné nečistoty použijte např. navlhčenou houbu, hadřík s přídavkem saponátu. - Případné vyčištění prachu a nečistot usazených uvnitř zařízení můžete provést jejich vysátím nebo vyfouknutím. Dbejte na to, aby se do ventilačních otvorů nedostala voda. - Dvířka s těsněním otírejte měkkým vlhkým hadříkem a otřete dosucha. - Jestliže se znečistí napájecí přívod, otřete jej vlhkým hadříkem. Narážecí zařízení Umyjte celé v horké vodě, poté opláchněte čistou vodou a nechte oschnout (můžete použít i myčku nádobí). Pokud chcete, můžete použít dezinfekční prostředek. Universální zátka Umyjte v horké vodě, poté opláchněte čistou vodou a nechte oschnout (můžete použít i myčku nádobí). Pokud chcete, můžete použít dezinfekční prostředek. V. ODSTRANĚNÍ PROBLÉMŮ Problém Možná příčina Odstranění Zařízení nelze zapnout Kabel není zapojen Zkontrolujte správnost zapojení Pivo nelze čepovat Není instalován soudek Zkontrolujte obsah soudku nebo je prázdný Bombička CO 2 je prázdná Vyměňte bombičku CO 2 za novou Soudek není správně Zkontrolujte správnost naražení naražen soudku Plynová hadice nebo pivní Zkontrolujte, zda není hadička potrubí je neprůchodné a potrubí překroucené, zauzlované, skřípnuté Při čepování vzniká Tlak CO 2 je příliš velký Pomocí ventilu upravte tlak příliš mnoho pěny Soudek není dostatečně Soudek řádně nachlaďte nachlazen Soudek byl vystaven otřesům 14 Ponechejte dostatečný čas na uklidnění (ztišení) piva

15 Pivo proudí slabě z pípy Otevřete dokonale výčepní kohout Při čepování se výtoková Při čepování držte stěnu sklenice trubice dotýká sklenice dále od trubice Sklenice je při čepování Při čepování nakloňte sklenici v kolmé poloze tak, aby pivo mohlo stékat po její stěně Při čepování vzniká Tlak CO 2 je příliš nízký Pomocí ventilu upravte tlak příliš málo pěny Pivo je příliš nachlazené Zvyšte teplotu piva, vyčkejte Ve sklenici jsou zbytky Sklenice pečlivě vymyjte čisticích prostředků, tuků a vypláchněte studenou vodou nebo nečistot Sklenice je příliš teplá Sklenici vypláchněte studenou Sklenice je suchá vodou Pivo je zakalené Soudek byl před použitím Použijte nový, správně neodborně zchlazen nachlazenýsoudek (šokem) Pivo je příliš studené Zvyšte teplotu piva, vyčkejte Pivní potrubí je znečištěné Vyčistěte zařízení Pivo je příliš teplé Soudek není dostatečně Snižte teplotu, vyčkejte vychlazen Větrací otvory jsou zakryty Uvolněte větrací otvory Dvířka nejsou zavřena Zkontrolujte těsnění a správnost zavření dvířek Na zařízení svítí slunce Přemístěte zařízení mimo přímý nebo je blízko zdrojů tepla dosah slunečního a tepelného záření Pivo je zvětralé Tlak CO 2 je příliš nízký Pomocí ventilu upravte tlak Doba minimální trvanlivosti byla již překročena Soudek je příliš dlouho Instalujte nový soudek naražen Při čepování teče Tlak CO 2 je příliš nízký Pomocí ventilu upravte tlak pivo příliš pomalu Bombička CO 2 je prázdná Bombičku vyměňte za novou Zkontrolujte, zda pivní potrubí a hadička CO 2 není překroucené, Pivo z pípy vytéká slabě zauzlované, skřípnuté. Otevřete naplno výčepní kohout (pípu) Chladící komora Zařízení je umístěno v příliš a deska je silně vlhkém prostředí Přemístěte zařízení do suššího nebo namrzlá Zařízení je umístěno v příliš teplejšího prostředí chladném prostředí VI. EKOLOGIE Pokud to rozměry dovolují, jsou na všech kusech vytištěny znaky materiálů použitých na výrobu balení, komponentů a příslušenství, jakož i jejich recyklace. Uvedené symboly na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že použité elektrické nebo elektronické 15

16 výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem jejich správné likvidace je odevzdejte na k tomu určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa (viz Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo údržbu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí spotřebiče, musí provést odborný servis! Nedodržením pokynů výrobce zaniká právo na záruční opravu! Případné další informace o spotřebiči získáte na Infolince nebo internetové adrese VII. TECHNICKÁ DATA Napětí (V) uvedeno na typovém štítku výrobku Příkon (W) uveden na typovém štítku výrobku Hmotnost cca (kg) 7,0 Na výrobek bylo vydáno ES prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění. Výrobek splňuje požadavky níže uvedených nařízení vlády v platném znění: NV č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí (odpovídá Směrnici Rady č. 2006/95/ES v platném znění). NV č. 616/2006 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (odpovídá Směrnici Rady č. 2004/108/ES v platném znění). Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění. Výrobek odpovídá svými vlastnostmi požadavkům stanoveným vyhláškou MZ č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy. Výrobek je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 1935/2004/ES o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami. Nepodstatné odchylky od standardního provedení, které nemají vliv na funkci výrobku, si výrobce vyhrazuje. HOUSEHOLD USE ONLY Pouze pro použití v domácnosti DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS Neponořovat do vody nebo jiných tekutin. DO NOT COVER Nezakrývat TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY. Nebezpečí udušení. PE sáček odkládejte mimo dosah dětí. Sáček není na hraní. VÝROBCE: ETA a.s., Poličská 444, Hlinsko, Česká republika 16

17 Elektrické zariadenie na čapovanie piva eta 0637 NÁVOD NA OBSLUHU Ďakujeme vám, že ste si zakúpili spotrebič ETA. Tento výrobok bol starostlivo navrhnutý a skonštruovaný tak, aby vám spoľahlivo slúžil. Pred použitím si pozorne prečítajte a porozumejte všetkým varovaniam, upozorneniam a pokynom uvedeným v tomto návode na použitie a pokynom výrobcu bombičiek a súdkov používaných s týmto zariadením. Nedodržanie nižšie uvedených pokynov môže mať za následok znehodnotenie piva, poškodenie zariadenia, prípadne aj poranenie obsluhy. I. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA Pred prvým uvedením do prevádzky si pozorne prečítajte návod na obsluhu, prezrite si obrázky a návod si uschovajte. Skontrolujte, či údaj na typovom štítku zodpovedá napätiu vo vašej elektrickej zásuvke alebo autozásuvke. Spotrebič nikdy nepoužívajte, ak má poškodený napájací prívod alebo vidlicu, ak nepracuje správne, alebo spadol na zem a poškodil sa. V takýchto prípadoch odneste spotrebič do špecializovaného servisu, aby preverili jeho bezpečnosť a funkčnosť. Spotrebič je určený len na použitie v domácnosti a podobné účely (nie komerčné)! Zariadenie sa nesmie používať v priestoroch, v ktorých sa používajú alebo skladujú chemikálie, farby a ďalšie horľavé, výbušné, prchavé a zdraviu škodlivé látky. Zabráňte deťom a nesvojprávnym osobám v manipulácii so spotrebičom bez dozoru zodpovednej osoby! Vidlicu napájacieho prívodu nezasúvajte do elektrickej zásuvky alebo autozásuvky a nevyťahujte ju z nej mokrými rukami a ťahaním za napájací prívod! K zariadeniu pripájajte iba príslušný napájací prívod podľa zvoleného napätia! V žiadnom prípade nepripájajte spotrebič súčasne na ~230 V a =12 V! V prípade vonkajšieho použitia odporúčame spotrebič napájať buď =12 V z autobatérie alebo z el. sieťovej zásuvky ~230 V do ktorej obvodu je zaradený prúdový chránič s vybavovacím prúdom neprekračujúcim 30 ma. Spotrebič nesmie byť vystavený dažďu a vlhkosti. Na prepojenie zariadenia s autozásuvkou používajte iba so spotrebičom dodaný napájací prívod. Autozásuvka musí spĺňať platné medzinárodné normy (kladný pól stred). Zariadenie nikdy neponárajte do vody a iných tekutín (ani čiastočne)! Nikdy nezapínajte zariadenie bez vloženého súdka. Zariadenie nepoužívajte na iné účely (napr. prepravu / skladovanie zvierat, potravín, atď.) než odporúča výrobca. Do chladiaceho priestoru je zakázané umiestňovať akékoľvek spotrebiče! Spotrebič používajte iba s príslušenstvom určeným pre tento typ. Použitie iného príslušenstva môže predstavovať nebezpečenstvo pre obsluhu. Po skončení práce apred každou údržbou vždy spotrebič odpojte od elektrickej siete vytiahnutím vidlice napájacieho prívodu z el. zásuvky alebo autozásuvky. 17

18 Spotrebič používajte v pracovnej polohe na miestach, kde nehrozí jeho prevrhnutie, v dostatočne vzdialenosti od horľavých predmetov (napríklad záclon, závesov, dreva atď.) tepelných zdrojov (napr. kachlí, sporáka, variča, teplovzdušnej rúry) alebo vlhkých povrchoch (napr. výlevky, umývadla). Neposúvajte, nezdvíhajte a neprenášajte zariadenia za výčapný kohútik alebo napájací prívod. Ak budete zariadenie premiestňovať, uchopte ho vždy za spodný okraj. Zariadenie neprenášajte ak je vnútri už nainštalovaný súdok. Neodnímajte príslušenstvo, súdok alebo bombičku ak je výčapné zariadenie v chode! Nikdy neodpájajte zariadenie od súdka, ak je tento ešte pod tlakom! Koncovku plynovej hadice, potrubie na pivo, ihlu narážacieho zariadenia a bombičky neprikladajte k očiam ani ušiam a nezasúvajte ich do žiadnych telesných otvorov. Medzi predný povrch rúry a dvierka nevkladajte žiadne predmety. Zabráňte usadzovaniu nečistôt alebo zvyškov čistiacich prostriedkov na tesniacich plochách. Je veľmi dôležité, aby sa dvierka dobre zatvárali a aby neboli poškodené (prehnuté). Poškodené nesmú byť ani závesy a zámky (porušené alebo uvoľnené), tesnenia a tesniace plochy dvierok. Ak sa poškodia, musí ich opraviť kvalifikovaný servisný technik. Neskúšajte akokoľvek zmeniť, nastaviť alebo opraviť dvierka, ovládací panel alebo iné časti zariadenia. Opravy môže vykonať len kvalifikovaný servisný technik. Spotrebič nikdy nezakrývajte, zabránite tak zníženiu výkonu a prípadne nebezpečenstvu vnútorného požiaru! Nie je povolené akýmkoľvek spôsobom upravovať povrch zariadenia (napríklad samolepiacou tapetou, fóliou)! Nestavajte na spotrebiče žiadne predmety (napr. poháre s pivom) a na zariadenie si nesadajte a nestúpajte! Nikdy nevsúvajte prsty alebo iné predmety do vstupných a výstupných otvorov spotrebiča Dbajte, aby do spotrebiča nevnikala nečistota (napríklad chuchvalce prachu). V prípade nasatia a usadenia nečistôt spotrebič vyčistite (pozri text IV. ÚDRŽBA A ČISTENIE). Neovíjajte napájací prívod okolo spotrebiča, predĺžite tak životnosť prívodu. Napájací prívod nesmie byť poškodený ostrými alebo horúcimi predmetmi, otvoreným plameňom a nesmie byť ponáraný do vody. Poškodené alebo spletené káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom. V prípade potreby použitia predlžovacieho prívodu je nutné, aby nebol poškodený a vyhovoval platným normám. Spotrebič je prenosný, má pohyblivý prívod s vidlicou, ktorá zabezpečuje dvojpólové odpojenie od elektrickej siete. Pravidelne kontrolujte stav napájacieho prívodu spotrebiča. Spotrebič nikdy nepoužívajte na žiadny iný účel, než na ktorý je určený a opísaný v tomto návode! Ak je napájací prívod spotrebiča poškodený, ihneď odpojte spotrebič od el. siete. Ak zariadenie nebudete dlhodobo používať, obsah vyprázdnite, zariadenie vyčistite (pozrite ods. IV. ÚDRŽBA A ČISTENIE) a odpojte ho od el. siete Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním spotrebiča a príslušenstva (napríklad za znehodnotenie potravín, poranenia, popáleniny, požiar) a nie je povinný poskytnúť záruku na spotrebič v prípade nedodržania zhora uvedených bezpečnostných upozornení. 18

19 BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA PRE BOMBIČKY CO 2 Zabráňte deťom a nesvojprávnym osobám v manipulácii so spotrebičom bez dozoru zodpovednej osoby! Bombičky obsahujú CO 2 (kysličník uhličitý) a sú pod tlakom. Pri manipulácii a skladovaní (najlepšie na suchom, chladnom a dobre vetrateľnom mieste) sa riaďte pokynmi výrobcu bombičiek. Nevykonávajte akékoľvek úpravy bombičiek, násilne ich neotvárajte a v žiadnom prípade bombičky nevhadzujte do ohňa. Chráňte ich pred nárazom a pádom, zdrojmi tepelného žiarenia (napr. kachle, el./plynový sporák, varič, gril atď.) alebo priameho slnečného žiarenia a pred zahriatím nad teplotu 60 C. Používajte iba nepoškodené, tesné (s nepoškodeným ventilom) bombičky určené pre zariadenie. Pri použití iných bombičiek by mohlo dôjsť k poškodeniu spotrebiča. Bombičky chráňte pred mrazom, nepoužívajte zmrazené bombičky. Pri použití podchladených bombičiek by mohlo dôjsť k poškodeniu spotrebiča, prípadne k poraneniu obsluhy (napr. mrazivé popálenie). Pre aplikáciu bombičky v zariadení je vhodná izbová teplota. Bombičky sú určené iba pre náplň CO 2 (potravinársky plyn). Opätovné plnenie bombičiek smie vykonávať iba oprávnená organizácia. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA PRE SÚDKY Zabráňte deťom a nesvojprávnym osobám v manipulácii so spotrebičom bez dozoru zodpovednej osoby! Náplň súdkov obsahuje určité % alkoholu. Zabráňte konzumácii piva deťom a mladistvým do 18 rokov. Pri manipulácii, skladovaní (najlepšie na suchom, chladnom mieste) a narážaní sa riaďte pokynmi výrobcu piva. Súdok násilne neotvárajte, nevykonávajte tiež žiadne úpravy povrchu súdka (napr. pomocou adhéznej fólie, samolepky papiera alebo tepelnej izolácie). Používajte iba nepoškodené (napr. nepretlačené) resp. tesniace 5 l súdky. Naplnené súdky chráňte pred mrazom. Súdok nikdy nedávajte do mrazničky, znehodnotila by sa kvalita piva a mohlo by dôjsť k poškodeniu (napr. prasknutiu) súdka. Ak bol súdok vystavený určitým otrasom (napr. pri transporte), nepoužívajte ho ihneď. Pivo v súdku musí mať dostatok času (min 30 minút), aby sa utíšilo. Eliminuje sa tak prebytočný plyn a predíde sa vytekaniu peny z odvzdušňovacieho otvoru súdka. Súdky sú určené iba pre náplň piva. Opätovné plnenie súdka smie vykonávať iba oprávnená organizácia (pivovar). II. OPIS SPOTREBIČA A PRÍSLUŠENSTVA (obr. 1) A zariadenie A1 dvierka A8 zdierka =12 V A2 tlačidlo aretácie dvierok A9 ventilačné otvory A3 výčapný kohútik A10 chladiace dno A4 páka výčapného kohútika A11 senzor teploty A5 ovládací panel A12 koncovka pre vývod piva A6 bočný kryt A13 koncovka pre prívod CO 2 A7 zdierka ~230 V 19

20 B narážacie zariadenie B1 upevňovací držiak B4 koncovka pre vývod piva B2 tlačidlo aretácie B5 koncovka pre prívod CO 2 B3 ihla C regulátor tlaku CO 2 C1 ventil (+ / -) C5 redukcia C2 tlakomer C6 vložka pre 16 g bombičku C3 zdierka pre pripojenie plynovej hadice C7 puzdro pre 8 g bombičku C4 závitový dielec C8 podpera D odkvapkávacia doska D1 záchytná nádoba E napájací prívod pre ~230 V F napájací prívod pre =12 V G univerzálna zátka H čistiaca nádoba CH nástroj na odvzdušnenie III. PRÍPRAVA NA POUŽITIE Odstráňte všetok obalový materiál, vyjmite výčapné zariadenie a príslušenstvo. Zo spotrebiča odstráňte všetky prípadné adhézne fólie, samolepky alebo papier. Zariadenie postavte na zvolený rovný povrch (napr. na kuchynský stôl alebo špeciálny stojan pre zariadenie), minimálne 85 cm vysoko a mimo dosahu detí. Presvedčite sa, že napájací prívod nie je poškodený, nie je položený pod rúrou, ani vedený po ostrých či horúcich plochách. Pred prvým použitím umyte časti, ktoré prídu do styku s potravinami, v teplej vode s prídavkom saponátu, dôkladne opláchnite čistou vodou, vytrite do sucha, prípadne nechajte oschnúť (pozrite odsek IV. ÚDRŽBA A ČISTENIE). Pripojenie k el. sieti Podľa použitého napätia zasuňte konektor príslušného napájacieho prívodu E alebo F do zodpovedajúcej zdierky A7 alebo A8 v plášti spotrebiča a následne ho pripojte k el. zásuvke (~230 V) alebo k autozásuvke (=12 V). Zásuvka alebo autozásuvka musí byť dobre prístupná, aby bolo možné spotrebič v prípade nebezpečenstva ľahko odpojiť od el. siete. Odporúčame priebežne kontrolovať stav autobatérie, aby nedošlo vplyvom dlhodobej prevádzky zariadenia k jej vybitiu. Ventilácia Pre správnu funkciu chladenia je nutná riadna ventilácia. Vzadu a z oboch bokov ponechajte voľný priestor pre riadnu ventiláciu a manipuláciu (min 10 cm). Vzduch vystupujúci z ventilačných otvorov A9 sa pri prevádzke zahrieva, v chladiacej komore a na súdku dochádza ku kondenzácii vlhkosti s možnosťou vytvárania námrazy. Tieto javy sú normálne a nie sú dôvodom na reklamáciu spotrebiča. Základný postup inštalácie zariadenia - Odkvapkávaciu dosku D vložte do záchytnej nádoby D1 a následne zasuňte do drážky vprednej časti zariadenia (obr. 2). 20

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu GZ-48 GZ-70 CZ SK Termoelektrická chladnička Termoelektrická chladnička Návod k použití Návod na obsluhu 1 Děkujeme Vám za koupi tohoto výrobku. Před použitím Vaší nové chladničky si prosím přečtěte tento

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití.

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné

Více

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová)

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Vysoušeč vlasů Návod k obsluze

Vysoušeč vlasů Návod k obsluze Vysoušeč vlasů Návod k obsluze CZ Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič

Více

WELL USB-M3K, USB IP telefon

WELL USB-M3K, USB IP telefon WELL USB-M3K, USB IP telefon Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre uživatelov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM VLASTNOSTI CHLADNIČKY SERVISNÍ STŘEDISKO

6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM VLASTNOSTI CHLADNIČKY SERVISNÍ STŘEDISKO 6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM NÁVOD K POUŽITÍ VLASTNOSTI CHLADNIČKY ZÁSADY BEZPEČNÉHO PROVOZU RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UMÍSTĚNÍ SPOTŘEBIČE POUŽITÍ SPOTŘEBIČE ÚDRŽBA SERVISNÍ

Více

118/1 Návod k obsluze

118/1 Návod k obsluze 118/1 Návod k obsluze Obr. 1 Obr. 2 Vysoké napětí Nesundávejte kryt! Uvnitř je vysoké napětí! DŮLEŽITÉ POKYNY Přečtěte si tyto pokyny před použitím. Pokud používáte elektrické spotřebiče, dodržujte následujících

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ Obr. 1 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 2 3 NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 4 Úvod... 4 Vyvarujte se... 5 Uvedení do provozu...

Více

VG 300 Barbecue gril. Návod k použití

VG 300 Barbecue gril. Návod k použití VG 300 Barbecue gril CZ Návod k použití Madlo Kryt Grilovací rošt Termostat Odkapávací miska Spodní kryt Noha Podstavec Tento spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti, nikoli pro komerční účely.

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Návod k použití MLÝNEK NA MASO R-502

Návod k použití MLÝNEK NA MASO R-502 Návod k použití MLÝNEK NA MASO R-502 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze DH 711 Odvlhčovač vzduchu ul. Rolna 8, Sady, PL 62-080 Tarnowo Podgórne tel (+48 61) 654 4000, fax (+48 61) 654 4001 office@desapoland.pl, www.desapoland.pl Návod k obsluze CZ PODĚKOVÁNÍ! PROHLÁŠENÍ O

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem Návod k obsluze Klimatizační systémy s převodníkem FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ www.irobot.cz verze 1.0 Důležité bezpečnostní informace Důležité bezpečnostní pokyny Toto zařízení není určené k tomu, aby jej obsluhovali děti a osoby

Více

Studiové blesky MENIK. Návod k použití

Studiové blesky MENIK. Návod k použití Studiové blesky MENIK Návod k použití Směrné číslo (ISO 100) Doba nabytí Regulace výkonu Modelová lampa Teplota chromatičnosti Odpalování blesku Odpalovací napětí Synchronizační vzdálenost Pracovní napětí

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku

č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku 1. Odšroubujte zelený uzávěr a keramický senzor naplňte po okraj vodou. Poté

Více

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze BUBLÍK - masážní podložka do vany CZ návod k instalaci a obsluze Představení výrobku Masážní zařízení BUBLÍK je elektrickým spotřebičem pro použití ve vaně. V koupelně vytvoří bublinkovou lázeň nebo vodoléčebnou

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem ADSL USB Modem Easy Start (manuál) Verze 1.4 Obsah Úvod a obsah...1 Bezpečnostní instrukce..........2 O tomto manuálu..........2 Obsah balení......3 Systémové požadavky.........3 Čelní indikátory..............4

Více

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA OBSAH 2 Gratulujeme 3 Vaše bezpečnost na prvním místě 4 Popis kuchyňské váhy 5 Použití kuchyňské váhy 8 Péče a údržba OBSAH 1 Gratulujeme vám k zakoupení vaší nové kuchyňské váhy.

Více

Návod k obsluze a údržbě FRITOVACÍ HRNEC PRAKTIK FP4040

Návod k obsluze a údržbě FRITOVACÍ HRNEC PRAKTIK FP4040 CZ Návod k obsluze a údržbě FRITOVACÍ HRNEC PRAKTIK FP4040 Výrobky značky PRAKTIK dodává: SOLID CZECH a.s., Tř. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika web: www.solid-czech.cz Technická data: Typ:

Více

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...9 Návod k použití digestoŕe 4x 4x 4.8x38mm 1x 2x ø 15cm 1x!! L = 65 cm min. 2 1A Ø150mm Ø150mm 1B 2 3 3 4 6 5 7 8 4 9 12 (4.8 x 38 mm) 10 13 100 mm 100 mm Ø 8 mm 194 mm 790 mm 11 5 14A 15

Více

3)NEPOUŽÍVEJTE tento stroj připojený do zásuvky s větší pojistkou než je uvedeno na štítku

3)NEPOUŽÍVEJTE tento stroj připojený do zásuvky s větší pojistkou než je uvedeno na štítku Uživatelský manuál BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: 1)Nepoužívejte tento stroj před prostudováním tohoto manuálu.nedodržení uvedených instrukcí může mít za následek poškození stroje, ztrátu záruky, nebezpečí pro

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze INFRASAUNY HOPA Návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Gratulujeme Vám k zakoupení nejdostupnější infrasauny na trhu a k tomu, že jste i vybrali novou cestu k Vašemu lepšímu zdraví. Tisíce spokojených

Více

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES Návod k obsluze TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES design předmětů v Paříži Design: CREA CREA 1 Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženou fyzickou, senzorickou nebo mentální

Více

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací www.whirlpool.eu/register ČESKY... str. 2 2 ČESKY ZDRAVÍ A BEZPEČNOST a průvodce INSTALACÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL. Abychom

Více

Bezpečnostní pokyny pro tepovač

Bezpečnostní pokyny pro tepovač Deutsch 3 English 8 Français 12 Italiano 17 Nederlands 22 Español 27 Português 32 Dansk 37 Norsk 41 Svenska 45 Suomi 49 Ελληνικά 53 Türkçe 58 Русский 62 Magyar 68 Čeština 73 Slovenščina 77 Polski 81 Româneşte

Více

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994 Odsavač par Návod k obsluze a instalaci HHG 994 1 2 3 Pokyny k instalaci a použití Viz obrázky na prvních stránkách s ohledem na znaky uvedené v textu. Dodržujte pokyny tohto návodu. Výrobce nenese žádnou

Více

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006 Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE Obj. č. D 040 006 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti Vás

Více

Mobilní klimatizační zařízení APM-09CCM

Mobilní klimatizační zařízení APM-09CCM Mobilní klimatizační zařízení APM-09CCM Návod k obsluze Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Programovatelná konvice Professor CZ-222

NÁVOD K OBSLUZE. Programovatelná konvice Professor CZ-222 NÁVOD K OBSLUZE Programovatelná konvice Professor CZ-222 Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější potřeby. Přístroj je určen pouze pro použití

Více

Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu BU1300. Návod kpoužití a údržbě

Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu BU1300. Návod kpoužití a údržbě Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu BU1300 Návod kpoužití a údržbě Výběrem zvlhčovače vzduchu BIONAIRE se Vám do rukou dostal jeden znejlepších zvlhčovačů na trhu. Je určen k provozu ve vnitřním prostředí.

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje RENZ Combi Comfort Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje 1. Doporučení před prvním použitím Vyndejte opatrně stroj z krabice. Uchopte vazač na stranách. Nezvedejte jej za děrovací

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Digitální tabule Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Logo 3M a značka 3M jsou obchodní známky 3M Company. Prosinec 2005 78-6970-9435-3 Copyright 2005, 3M Company. Všechna práva vyhrazena.

Více

Inteligentní nočník UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Inteligentní nočník UŽIVATELSKÝ MANUÁL Inteligentní nočník UŽIVATELSKÝ MANUÁL Testováno samotnými dětmi Při používání nočníku, mějte svoje dítě stále pod dohledem Proč zrovna inteligentní nočník? Inteligentní nočník, je inteligentní dětská

Více

Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod

Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B 1. Testovací tlačítko 2. Indikace vysílání 3. Nastavení kanálu vysílače 4. Synchronizační konektor

Více

Návod k použití TK 76K572

Návod k použití TK 76K572 Návod k použití TK 76K572 SM-302-01 1 Obsah Blahopřejeme Vám......4 Bezpečnostní pokyny...5 Ovládací prvky a ukazatele...6 Menu a displej...6 Uvedení spotřebiče do provozu...8 Příprava nápojů...10 Informace

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Příručka pro uživatele 1 Důležité informace Bezpečnost Důležité bezpečnostní pokyny Respektujte všechna upozornění. Dodržujte

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU HARMONY Model: KH-HARM-52-15085-G Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 BRNĚNEC www.wellmall.cz, www-levna-koupelna-cz Pro více informací se obracejte

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více

Model ip15. Stereosystém pro nabíjení a přehrávání z vašeho iphonu / ipodu se změnou barvy světelných diod. Nějaké otázky? Navštivte www.ihomeintl.

Model ip15. Stereosystém pro nabíjení a přehrávání z vašeho iphonu / ipodu se změnou barvy světelných diod. Nějaké otázky? Navštivte www.ihomeintl. Model: ip15 (pro Velkou Británii) Návod k použití (angličtina) Datum: 17. ledna 2011 Barva tisku: Černý text na bílém papíru Model ip15 Stereosystém pro nabíjení a přehrávání z vašeho iphonu / ipodu se

Více

IK 23. Návod k použití

IK 23. Návod k použití IK 23 CZ Návod k použití Keramická plotna Základna Ovládací pole Funkční kontrolky Displej Tlačítko zapnutí Tlačítko funkcí Tlačítko plus/mínus Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI SC-C01-20 / SC-C01-30 Solární panel NÁVOD K INSTALACI OBSAH 1. Specifikace 2 2. Bezpečnostní pokyny 3 3. Doporučení 4 4. Údržba 6 5. Návod k sestavení 7 2 1. Specifikace Typ SC-20 SC-30 A - délka 1460

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Návod na použití MCP 30.. MCP 35..

Návod na použití MCP 30.. MCP 35.. Návod na použití MCP 30.. MCP 35.. 1 3 1 e 1b d c f b 1a MCP 30.. MCP 35.. a 2 Tento spotřebič je určen jen pro použití v domácnosti. Návod k použití si pečlivě přečtěte a postupujte podle něj. Návod k

Více

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54 Kapesní akumulátorová svítilna Obj.č.: 84 00 54 Tento návod k obsluze náleží k tomuto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a údržbě. Budete jej také potřebovat, budete-li tento výrobek

Více

PRŮTOKOVÉ KONTAKTNÍ CHLAZENÍ LINDR

PRŮTOKOVÉ KONTAKTNÍ CHLAZENÍ LINDR NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ PRŮTOKOVÉ NÍ CHLAZENÍ LINDR Pro modely: 15, 15/K, 18, 18/K, 20, 20/K, 25, 25/K, 30/K, 30/Kprofi, 30, 40, 40/K, 40/Kprofi, 55, 55/Kprofi, 70, 115. 1) ÚVOD Děkujeme Vám, že jste

Více

MOD. 638. Zmrzlinovač. Návod k použití

MOD. 638. Zmrzlinovač. Návod k použití MOD. 638 Zmrzlinovač Návod k použití 10 1 2 9 3 4 5 6 8 7 Obr. 1 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break

Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break 1. Nastavení telefonu 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Konfigurace telefonu 1.2.1. Nahrání nového firmware Před samotnou konfiguraci SIP klienta

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

FSV-125 Návod k použití

FSV-125 Návod k použití Vinotéka FSV-125 Návod k použití CH 69 CZ OBSAH Doporučená bezpečnostní opatření 3 1 / INSTALACE SPOTŘEBIČE 4 Elektrické připojení 4 Před připojením spotřebiče 4 Ochrana životního prostředí 4 Popis vašeho

Více

Návod na použití, montáž a zapojení síťových zdrojů 4 FP 672 62 a 4 FP 672 63

Návod na použití, montáž a zapojení síťových zdrojů 4 FP 672 62 a 4 FP 672 63 Návod na použití, montáž a zapojení síťových zdrojů 4 FP 672 62 a 4 FP 672 63 Technické parametry: - hmotnost: 1020±20g - rozměry (šxvxh): 153 x 107 x 62 mm - provozní teplota: -5 C +40 C při relativní

Více

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14 Návod k obsluze SEPREMIUM 10 Separátor kondenzátu 06/14 OBECNÁ FUNKCE Zařízení SEPREMIUM 10 slouží k odlučování oleje z kondenzátu, který je extrahován ze systémů na stlačený vzduch. Polypropylen má na

Více

PROTECO. postřikovač 12 L ruční tlakový s kolečky PROTECO 10.80-PT-12-K

PROTECO. postřikovač 12 L ruční tlakový s kolečky PROTECO 10.80-PT-12-K postřikovač 12 L ruční tlakový s kolečky PROTECO 10.80-PT-12-K Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky PROTECO. 1) Rukojeť pumpy 2) Pojistný ventil 3) Válec pumpy 4) Píst 5) Manžeta pístu 6)

Více

Skartovací stroj C103-D

Skartovací stroj C103-D Skartovací stroj ATTAC C103-D Úvod Blahopřejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje značky ATTAC C130-D. Jsme přesvědčeni, že jste si vybrali správně. Tyto typy skartovacích strojů jsou vhodné do malých

Více

Čističky vzduchu ActivTek s.r.o.

Čističky vzduchu ActivTek s.r.o. Čističky vzduchu ActivTek s.r.o. Zvolská 545/22a 142 00 Praha 4 www.activtek.cz info@activtek.cz tel: 725 723 161 VAROVÁNÍ: Jednotka pracuje s UV lampou. Nezapínejte přístroj pokud není kompletně sestaven.

Více