Elektrické výčepní zařízení NÁVOD K OBSLUZE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektrické výčepní zařízení NÁVOD K OBSLUZE"

Transkript

1 Elektrické výčepní zařízení NÁVOD K OBSLUZE Elektrické zariadenie na čapovanie piva NÁVOD NA OBSLUHU

2 1 2

3

4 g 16 g 300 g

5 Elektrické výčepní zařízení eta 0637 NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek ETA. Tento výrobek byl pečlivě navrhnut a zkonstruován tak, aby Vám spolehlivě sloužil. Před použitím si pozorně přečtěte a porozumějte všem varováním, upozorněním a pokynům uvedeným v tomto návodu k použití a pokynům výrobce bombiček a soudků používaných s tímto výčepním zařízením. Nedodržení níže uvedených pokynů může mít za následek znehodnocení piva, poškození zařízení, případně i poranění obsluhy. I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ - Před uvedením do provozu si pečlivě přečtěte návod k obsluze, prohlédněte vyobrazení a návod uschovejte. - Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve Vaší elektrické nebo auto zásuvce. - Nikdy spotřebič nepoužívejte, pokud má poškozený napájecí přívod nebo vidlici, pokud nepracuje správně, pokud upadl na zem a poškodil se. V takových případech zaneste spotřebič do odborné elektroopravny k prověření jeho bezpečnosti a správné funkce. - Výrobek je určen pouze pro použití v domácnosti a podobné účely! Není určen pro komerční použití. - Výčepní zařízení se nesmí používat v prostorách, ve kterých se používají nebo skladují chemikálie, barvy a další hořlavé, výbušné, těkavé a zdraví škodlivé látky. - Zabraňte v manipulaci dětem a nesvéprávným osobám bez dozoru zodpovědné osoby! - Vidlici napájecího přívodu nezasunujte do elektrické a auto zásuvky a nevytahujte z elektrické a auto zásuvky mokrýma rukama a taháním za napájecí přívod! - K zařízení připojujte pouze příslušný napájecí přívod dle zvoleného napětí! V žádném případě nepřipojujte spotřebič současně na ~230 V a =12 V! - V případě venkovního použití doporučujeme spotřebič napájet buď =12 V z autobaterie nebo z el. síťové zásuvky ~230 V, v jejímž obvodu je vřazen proudový chránič s vybavovacím proudem nepřekračujícím 30 ma. Spotřebič nesmí být vystaven dešti a vlhkosti. - K propojení výčepního zařízení s auto zásuvkou používejte pouze se spotřebičem dodaný napájecí přívod. Auto zásuvka musí splňovat platné mezinárodní normy (kladný pól střed). - Výčepní zařízení nikdy neponořujte do vody (ani částečně) a nemyjte pod tekoucí vodou! - Nikdy nezapínejte výčepní zařízení bez vloženého soudku. - Výčepní zařízení nepoužívejte k jiným účelům (např. přepravě / skladování zvířat, potravin, atd.) než doporučuje výrobce. - Do chladicího prostoru je zakázáno umísťovat jakékoliv spotřebiče! - Spotřebič používejte pouze s originálním příslušenstvím od výrobce. - Po ukončení práce a před každou údržbou vždy odpojte spotřebič od el. sítě vytažením vidlice napájecího přívodu z elektrické nebo auto zásuvky. 5

6 - Spotřebič používejte pouze v pracovní poloze na místech, kde nehrozí jeho převrhnutí a v dostatečné vzdálenosti od hořlavých předmětů (např. záclony, závěsy, dřevo atd.), tepelných zdrojů (např. kamna, el./plynový sporák, vařič, gril atd.) nebo přímého slunečního záření a vlhkých povrchů (dřezy, umyvadla atd.). - Neposouvejte, nezdvihejte a nepřenášejte zařízení za výčepní kohout nebo napájecí přívod. Budete-li zařízení přemísťovat, uchopte ho vždy za spodní okraj. - Zařízení nepřenášejte, pokud je uvnitř již nainstalován soudek. - Neodnímejte příslušenství, soudek nebo bombičku, pokud je výčepní zařízení v chodu! - Nikdy neodpojujte výčepní zařízení od soudku, je-li tento ještě pod tlakem! - Koncovku plynové hadice, potrubí na pivo, jehlu narážecího zařízení a bombičky nepřikládejte k očím ani uším a nezasouvejte je do žádných tělesných otvorů! - Nevkládejte mezi povrch zařízení a dvířka žádné předměty, zabraňte usazování nečistot nebo zbytků čisticích prostředků na těsnicích plochách. - Je velmi důležité, aby se dvířka řádně uzavírala, a aby nebyla poškozena (ohnuta). Dále nesmí být poškozeny závěsy a zámky (porušené nebo uvolněné), těsnění a těsnicí plochy dvířek. - Nepokoušejte se jakkoli pozměňovat, seřizovat nebo opravovat dvířka, ovládací panel, pojistné zámky nebo jiné části výčepního zařízení. - Nikdy nezakrývejte spotřebič, zabráníte tak snížení výkonu a případně vnitřnímu požáru. - Nestavte na spotřebič žádné předměty (např. sklenice s pivem) a na zařízení si nesedejte a nestoupejte! - Nikdy nevsunujte prsty ani jiné předměty do vstupních a výstupních otvorů spotřebiče. - Dbejte na to, aby do větracích otvorů ve spotřebiči nevnikly nečistoty (např. chuchvalce prachu, vlasy apod.). V případě nasátí a usazení nečistot uvnitř spotřebiče proveďte jeho vyčištění (viz odst. IV. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ). - Neovinujte napájecí přívod kolem spotřebiče, prodlouží se tak jeho životnost. - Napájecí přívod nesmí být poškozen ostrými nebo horkými předměty, otevřeným plamenem a nesmí se ponořit do vody. Poškozené nebo spletené kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem. - Spotřebič je přenosný a je vybaven pohyblivým přívodem s vidlicí, jenž zabezpečuje dvoupólové odpojení od el. sítě. - V případě potřeby použití prodlužovacího přívodu je nutné, aby nebyl poškozen a vyhovoval platným normám. - Pravidelně kontrolujte stav napájecího přívodu spotřebiče. - Jestliže je napájecí přívod spotřebiče poškozen, ihned odpojte spotřebič od el. sítě. - Spotřebič nikdy nepoužívejte pro žádný jiný účel, než pro který je určen a popsán v tomto návodu! - Pokud zařízení nebudete dlouhodobě používat, obsah vyprázdněte, zařízení vyčistěte (viz. odst. IV. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ) a odpojte ho od el. sítě. - Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním spotřebiče a příslušenství (např. znehodnocení potravin, poranění, popálení, požár apod.) a není odpovědný ze záruky za spotřebič v případě nedodržení výše uvedených bezpečnostních upozornění. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO BOMBIČKY CO 2 - Zabraňte v manipulaci dětem a nesvéprávným osobám bez dozoru zodpovědné osoby! - Bombičky obsahují CO 2 (kysličník uhličitý) a jsou pod tlakem. Při manipulaci 6

7 a skladování (nejlépe na suchém, chladném a dobře větratelném místě) se řiďte pokyny výrobce bombiček. - Neprovádějte jakékoliv úpravy bombiček, násilně je neotvírejte a v žádném případě bombičky nevhazujte do ohně. - Chraňte je před nárazem a pádem, zdroji tepelného záření (např. kamna, el./plynový sporák, vařič, gril atd.) nebo přímým slunečním zářením a před zahřátím nad teplotu 60 C. - Používejte pouze nepoškozené, těsné (s nepoškozeným ventilem) bombičky určené pro výčepní zařízení. Při použití jiných bombiček by mohlo dojít k poškození spotřebiče. - Bombičky chraňte před mrazem, nepoužívejte zmražené bombičky. Při použití podchlazených bombiček by mohlo dojít k poškození spotřebiče, případně k poranění obsluhy (např. mrazivé popálení). - Pro aplikaci bombičky ve výčepním zařízení je vhodná pokojová teplota. - Bombičky jsou určeny pouze pro náplň CO 2 (potravinářský plyn). - Opětovné plnění bombiček smí provádět pouze oprávněná organizace. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO SOUDKY - Zabraňte v manipulaci dětem a nesvéprávným osobám bez dozoru zodpovědné osoby! - Náplň soudků obsahuju určité % alkoholu. Zabraňte konzumaci piva dětem a osobám mladším 18 let. - Při manipulaci, skladování (nejlépe na suchém, chladném místě) a narážení se řiďte pokyny výrobce piva. - Soudek násilně neotvírejte, neprovádějte také žádné úpravy povrchu soudku (např. pomocí adhezní fólie, samolepky papíru nebo tepelné izolace). - Používejte pouze nepoškozené (např. nepromáčklé), resp. těsnící 5 l soudky. - Naplněné soudky chraňte před mrazem. Soudek nikdy nedávejte do mrazničky, znehodnotila by se kvalita piva a mohlo by dojít k poškození (např. prasknutí) soudku. - Pokud byl soudek vystaven určitým otřesům (např. při transportu), nepoužívejte jej ihned. Pivo v soudku musí mít dostatek času (min. 30 minut), aby se utišilo. Eliminuje se tak přebytečný plyn a předejde se vytékání pěny z odvzdušňovacího otvoru soudku. - Soudky jsou určeny pouze pro náplň piva. II. POPIS SPOTŘEBIČE (obr. 1) A výčepní zařízení A1 dvířka A8 zdířka =12 V A2 tlačítko aretace dvířek A9 ventilační otvory A3 výčepní kohout A10 chladicí dno A4 páka výčepního kohoutu A11 senzor teploty A5 ovládací panel A12 hadice pro vývod piva A6 boční kryt A13 hadice pro přívod CO 2 A7 zdířka ~230 V B narážecí zařízení B1 upevňovací držák B4 koncovka pro vývod piva B2 tlačítko aretace B5 koncovka pro přívod CO 2 B3 jehla 7

8 C regulátor tlaku CO 2 C1 ventil (+ / -) C2 tlakoměr C3 zdířka pro připojení plynové hadice C4 šroubení D odkapávací deska D1 záchytná nádoba E napájecí přívod pro ~230 V F napájecí přívod pro =12 V G universální zátka H čisticí nádoba CH nástroj pro odvzdušnění C5 redukce C6 vložka pro 16g bombičku C7 pouzdro pro 8g bombičku C8 podpěra III. PŘÍPRAVA K POUŽITÍ Odstraňte veškerý obalový materiál, vyjměte výčepní zařízení a příslušenství. Ze spotřebiče odstraňte všechny případné adhezní fólie, samolepky nebo papír. Postavte výčepní zařízení na zvolený pevný rovný povrch (např. kuchyňský stůl) ve výšce minimálně 85 cm, mimo dosah dětí. Přesvědčete se, že napájecí přívod není poškozen a že neprochází pod spotřebičem ani přes jakékoliv ostré, horké či mokré plochy. Před prvním použitím umyjte/propláchněte části, které přijdou do styku s potravinami, v horké vodě, důkladně opláchněte čistou vodou a vytřete do sucha, případně nechte oschnout (viz odstavec IV. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ). Připojení k el. síti Dle použitého napětí zasuňte konektor příslušného napájecího přívodu E nebo F do odpovídající zdířky A7 nebo A8 v plášti spotřebiče a následně ho připojte k el. zásuvce (~230 V) nebo k autozásuvce (=12 V). El. zásuvka nebo autozásuvka musí být dobře přístupná, aby bylo možno spotřebič v případě nebezpečí snadno odpojit od el. sítě. Doporučujeme průběžně kontrolovat stav autobaterie, aby nedošlo vlivem dlouhodobého provozu výčepního zařízení k jejímu vybití. Ventilace Pro správnou funkci chlazení je nutná řádná ventilace. Vzadu a z obou boků ponechejte volný prostor pro řádnou ventilaci a manipulaci (min. 10 cm). Vzduch vystupující z ventilačních otvorů A9 se při provozu zahřívá, v chladicí komoře a na soudku dochází ke kondenzací vlhkosti s možností vytváření námrazy. Tyto jevy jsou naprosto normální a nejsou důvodem k reklamaci spotřebiče. Základní postup instalace výčepního zařízení - Odkapávací desku D vložte do záchytné nádoby D1 a následně zasuňte do drážky vpřední části výčepního zařízení (obr. 2). - Na výčepní kohout A3 (pípu) upevněte zašroubováním ovládací páku A4 (obr. 3). - K regulátoru tlaku C připojte plynovou hadici tak, že konec hadičky (bez konektoru) zasunete do zdířky C3 až na doraz (obr. 4). Zkontrolujte, zda je správně připojená: mírným tažením zpět. Odolnost je známkou správného připojení. Hadičku odpojíte stlačením kovové pojistky a současným zatáhnutím za hadici (obr. 5). 8

9 Příprava soudku V závislosti na okolní teplotě je výčepní zařízení schopné vychladit 5 l soudek z 25 C na 6 C během cca 8 hodin. Minimální teplota, kterou lze dosáhnout, je 6 C. Optimální teplota konzumace piva leží v rozpětí cca 6-8 C. Při aplikaci teplejšího soudku může být pivo podle okolností méně osvěžující. Navíc může dojít k intenzivnější tvorbě pěny. Chcete-li soudek vychladit v zařízení, vložte jej nejlépe den před předpokládanou konzumací do zapnutého zařízení. Pokud chcete proces chlazení soudku urychlit, doporučujeme použít klasickou chladničku (ne mrazák), kde dojde v závislosti na nastavené teplotě k vychlazení za 6 až 12 hodin. Chladničku také můžete využít případně ke skladování druhého (náhradního) soudku. V závislosti na zakoupeném soudku (jakým typem zátky je osazen) budete někdy potřebovat universální zátku G, která je také součástí příslušenství. a) Soudek s pryžovou zátkou (obr. 6) Tento typ zátky umožňuje bezproblémové naražení soudku pomocí narážecího zařízení. Není zapotřebí aplikace žádného nástroje a adaptéru. b) Soudek s kombinovanou zátkou (obr. 7) Tuto zátku nelze při nákupu bohužel rozeznat od běžné zavzdušňovací zátky. Svou výhodu Vám však vykáže teprve krátce před narážením. Při kombinované zátce musíte nejdříve rázným (silným) tahem (trhnutím) odstranit víko zátky tak, aby jste odkryli druhou část zátky, kterou následně narazíte stejně jako v předchozím případě. Není zapotřebí aplikace žádného nástroje a adaptéru. c) Soudek s ventilem (zavzdušňovací zátka) (obr. 8) Protože obě zátky jsou vizuálně podobné, je nemožné dělat rozdíl mezi ventilem a kombinovanou zátkou. Proto v případě soudku s ventilem postupujte stejně jako v případě soudku s kombinovanou zátkou: rázným (silným) tahem (trhnutím) odstranit víko zátky tak, aby jste odkryli druhou část. Dále postupujte dle níže uvedených pokynů. d) Soudek s plastikovou zátkou od firmy Pilsner Urguelle (obr. 9) Plastikovou zátku lze rozeznat již při nákupu soudku, podobně jako zátku gumovou. Odstraňte odtržením víko zátky a následně postupujte dle níže uvedených pokynů. Použití universální zátky G - Do otvoru v soudku zasuňte universální zátku až na doraz (obr. 10). - Po vyprázdnění obsahu nezapomeňte zátku opět ze soudku opačným způsobem vyjmout. - Při vyjímání přidržte druhou rukou soudek tak, aby se nepřevrhl a pádem na zem se případně nepoškodil. Před dalším použitím je nutné zátku očistit (viz. odst. IV. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ). Narážecí zařízení B - Před nasazením je nutné narážecí jehlu B3 (trubku) navlhčit (např. pod proudem studené vody). - Konec navlhčené jehly vložte kolmo do otvoru zátky a tlačte ji jednou rukou silně směrem dolů, druhou rukou si přidržujte soudek (obr. 11). 9

10 - Jakmile je celá jehla zasunuta, upevněte nyní držák B1 na lem soudku (uslyšíte charakteristické zacvaknutí, což je známkou správného zajištění narážecího zařízení na soudku). - Po naražení soudku musí být jeho obsah spotřebován do 7 dnů, za předpokladu, že zůstává soudek stále chlazený a v zařízení je plná bombička CO 2. - Před vložením soudku do zařízení doporučujeme překontrolovat datum trvanlivosti piva. Vložení soudku - Stisknutím tlačítka A2 otevřete dvířka A1. - K narážecímu zařízení připojte ke koncovce B5 plynovou hadici A13 (konektor s otvorem) a ke koncovce B4 připojte potrubí na pivo A12 (konektor s trnem), (obr. 12). - Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny: zkuste je stáhnout mírným zataháním. Odolnost je známkou správného připojení. - Soudek postavte na chlazený podstavec, zkontrolujte a případně upravte natočením narážecího zařízení, aby vedení plynové hadice a pivního potrubí nebylo nikde překroucené, zauzlené nebo zmáčknuté. - Dvířka uzavřete až do zacvaknutí. Pozor: tekutina se nikdy nesmí dostat do přívodu ventilu CO 2. Vložení plynové bombičky a) Bombička 300 g, postačí ke stočení cca osmnácti 5 l soudků (obr. 15) - Stlačte dva aretační výstupky v horní části a mírným tahem kryt A6 odejměte. - Zkontrolujte, zda je na tlakoměru C2 zavřený ventil (pokud ne, ventil C1 zavřete jeho otáčením ve směru šipky -). - Plynovou bombičku našroubujte na ventil a řádně dotáhněte. POZOR: regulátor tlaku nedržte za šroubení C4. Při aplikaci bombičky dojde k úniku malého množství plynu, což může mít za následek vznik námrazy na šroubení. - Bombičku nyní vložte do přihrádky tak, aby stupnice tlakoměru C2 byla umístěna v průhledu ovládacího panelu A5. - Zkontrolujte, zda vedení plynové hadice není nikde překroucené, zauzlené nebo zmáčknuté. - Výstupky v dolní části zasuňte za přepážku a mírným tlakem kryt zaklapnutím uzavřete. b) Bombička 16 g, postačí ke stočení cca jednoho 5 l soudku (obr. 14) - Stlačte dva aretační výstupky v horní části a mírným tahem kryt A6 odejměte. - Zkontrolujte, zda je na tlakoměru C2 zavřený ventil (pokud ne, ventil C1 zavřete jeho otáčením ve směru šipky -). - Na tlakoměr C2 našroubujte redukci C5 a řádně dotáhněte. - Plynovou bombičku zasuňte do vložky C6 tak, aby hrdlem směřovala ven. - Vložku s bombičkou našroubujte na redukci C5 tlakoměru. - Vložku nyní zasuňte do podpěry C8 a následně vložte do přihrádky tak, aby stupnice tlakoměru C2 byla umístěna v průhledu ovládacího panelu A5. - Zkontrolujte, zda vedení plynové hadice není nikde překroucené, zauzlené nebo zmáčknuté. - Výstupky v dolní části zasuňte za přepážku a mírným tlakem kryt zaklapnutím uzavřete. 10

11 c) Bombička 8 g, postačí ke stočení cca poloviny 5 l soudku (obr. 13) - Stlačte dva aretační výstupky v horní části a mírným tahem kryt A6 odejměte. - Zkontrolujte, zda je na tlakoměru C2 zavřený ventil (pokud ne, ventil C1 zavřete jeho otáčením ve směru šipky -). - Na tlakoměr C2 našroubujte redukci C5 a řádně dotáhněte. - Plynovou bombičku zasuňte do pouzdra C7 tak, aby hrdlem směřovala ven. - Takto sestavenou vložku opět zasuňte do vložky C6 tak, aby bombička hrdlem směřovala ven. - Vložku s bombičkou našroubujte na redukci C5 tlakoměru. - Vložku nyní zasuňte do podpěry C8 a následně vložte do přihrádky tak, aby stupnice tlakoměru C2 byla umístěna v průhledu ovládacího panelu A5. - Zkontrolujte, zda vedení plynové hadice není nikde překroucené, zauzlené nebo zmáčknuté. - Výstupky v dolní části zasuňte za přepážku a mírným tlakem kryt zaklapnutím uzavřete. Nastavení tlaku plynu Pomocí ventilu C1 nastavte v závislosti na použitém pivu a teplotě soudku správný tlak doporučený výrobcem piva (viz tabulka). Můžete zvolit v rozmezí 0 2,5 bar (0 35 psi). Zjistíte-li při čepování, že pivo má buď nedostatek nebo naopak příliš mnoho CO 2, opět pomocí ventilu tlak piva jednoduše upravte. Mějte prosím na paměti, že obsah CO 2 v pivu se mění až po určité době. Typ piva Obsah CO 2 v% Tlak v barech při cca 7 C Česká +/- 0,5 +/- 0,8-1,0 Světlý ležák plzeňského typu +/- 0,6-0,8 +/- 0,8-1,0 Německá +/- 0,5 +/- 0,4-0,5 Hodně fermentovaná tmavá slabší +/- 0,6-0,8 +/- 0,8-1 Pšeničná kvasnicová +/- 0,6-0,8 +/- 1,2-1,8 Nastavení teploty Pomocí tlačítek ( / ) na ovládacím panelu A5 nastavte v závislosti na použitém pivu správnou teplotu doporučenou výrobcem piva. Můžete zvolit teplotu mezi 6 C a 18 C. Při nastavování teploty se na displeji zobrazují číslice přerušovaně (blikají). Jakmile je požadovaná teplota nastavena, displej zobrazí aktuální teplotu soudku. Tato teplota se v průběhu chlazení bude měnit tak, jak bude klesat, případně stoupat teplota v soudku. Pomocí tlačítka ( ) můžete osvětlit prostor pro soudek. Pokud chcete, aby hodnoty na displeji nebyly zobrazeny, stiskněte a podržte cca 3 sekundy tlačítko vnitřního osvětlení ( ). Při každém stisknutí tlačítka se ozve zvukový signál (pípnutí), signalizující akceptování zadaného požadavku. - Pokud dojde k výpadku el. proudu, je nutné opět nastavit teplotu chlazení. - Pokud výčepní zařízení nefunguje správně, případně se na displeji objeví neobvyklé znaky, vytáhněte vidlici napájecího přívodu z el. / auto zásuvky, počkejte 10 sekund a poté ho znovu připojte. Příprava sklenic - Před každým čepováním důkladně vypláchněte sklenice čistou velmi studenou vodou. Dbejte na to, aby veškeré zbytky tuku, saponátu a nečistot byly dokonale odstraněny, jinak dojde k omezení tvorby pěny. 11

12 - Sklenici podržte pod výčepním kohoutem A3, jeho konec se nesmí dotýkat sklenice, neboť by to mohlo zapříčinit omezení tvorby pěny. - Páku A4 výčepního kohoutu přitáhněte plynule k sobě a sklenici držte mírně nakloněnou (cca 45 ). Pivo nechte proudit po vnitřní stěně sklenice a v průběhu čepování pozvolna sklenici napřimujte tak, aby na konci čepování byla v kolmé poloze. - Jakmile pěna dosáhne okraje sklenice, páku vraťte zpět do původní polohy. Pivo přestane téct. Sklenici postavte na odkapávací desku D a počkejte cca 1 min., nežli se pěna usadí. Dbejte na to, aby sklenice nestála přímo pod výčepním kohoutem a nepadaly do ní žádné kapky piva. - Výčepní postup opakujte tak dlouho, dokud ve sklenici nevznikne přiměřený poměr piva a pěny. Doporučení - Nejlepších výsledků dosáhnete, budete-li používat určité sklenice jen na čepování piva. - Páku A4 výčepního kohoutu otvírejte vždy na plno, jinak bude docházet k přílišné tvorbě pěny. Změnou úhlu naklonění sklenice můžete ovlivňovat vytváření množství a kvalitu pěny. - Pěnová koruna by měla být asi 2 prsty vysoká (cca 4 cm) a lehce přečnívat přes okraj sklenice. Nejlepší kvality čepovaného piva dosáhnete při čepování piva na jeden zátah v optimálním poměru pivo/pěna. - Pokud chcete výčepní zařízení vypnout, zkontrolujte předem, zda se v něm nenachází soudek, neboť zbylé pivo obsažené v soudku by se zahřálo a ztratilo tak svoji čerstvost / kvalitu /chuť / vůni / barvu. Vyjmutí jednotlivých dílů Jakmile je soudek prázdný, doporučujeme před vložením nového soudku celé výčepní zařízení dobře vyčistit. - Odejměte kryt A6, na regulátoru tlaku uzavřete ventil C1. - Pod výčepní kohout A3 vložte vhodnou nádobu a vypusťte případný zbytek piva. - Stiskněte tlačítko A2, otevřete dvířka A1 avyjměte soudek. - Odpojte plynovou hadici A13 a potrubí na pivo A12 od narážecího zařízení tak, že stlačíte tlačítko v příslušné koncovce a mírným tahem hadici / potrubí odpojíte (obr. 16). - Pomocí nástroje pro odvzdušnění CH vypusťte ze soudku případný zbývající plyn tak, že výstupek (kolík) zasunete do koncovky B5 v narážecím zařízení a mírně zatlačíte (obr. 17). Plyn unikne lehkým zašuměním. - Stiskněte tlačítko aretace B2, čímž se uvolní narážecí zařízení B na soudku, následně mírným tahem vysuňte jehlu B3 ze soudku. Je možné, že jehla již nebude dokonale vlhká aproces vyjmutí bude vyžadovat poněkud větší úsilí. - Ze soudku vyjměte mírným tahem universální zátku G. POZOR - Nikdy neodnímejte narážecí zařízení ze soudku, je-li tento ještě pod tlakem, hrozí nebezpečí úrazu! - Nikdy neodnímejte bombičku CO 2 zregulátoru, je-li ještě pod tlakem, hrozí nebezpečí úrazu! 12

13 IV. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA Pro udržení kvality vámi točeného piva trvale na nejvyšší úrovní, je bezpodmínečně nutné provádět čištění zařízení pečlivě a svědomitě. V níže uvedeném textu naleznete popis, jak a v jakých časových intervalech je třeba zařízení čistit. Před každou údržbou odpojte spotřebič od elektrické sítě vytažením vidlice napájecího přívodu z el./auto zásuvky! Nepoužívejte drsné a agresivní čisticí prostředky (např. aceton, benzín, kyseliny, ředidla, ocet apod.)! Ve specializovaných obchodech se stáčecí technikou lze zakoupit dezinfekční prostředky ve formě prášku pro pivní a nápojová potrubí (vedení), která jsou ideální pro čištění tohoto zařízení. Některé druhy piv mohou určitým způsobem příslušenství zabarvit. To však nemá na funkci spotřebiče žádný vliv a toto zabarvení obvykle za určitou dobu zmizí. Výlisky z plastu, pivní potrubí (hadičky/vedení) nikdy nesušte nad zdrojem tepla (např. kamna, el./plynový sporák). Odkapávací deska a záchytná miska - Mírným tahem vysuňte záchytnou misku s deskou z pod zařízení (pozor, abyste se nepolili). - Nashromážděné pivo vylijte do odpadu. - Oba díly umyjte v horké vodě s přídavkem saponátu, poté opláchněte čistou vodou a nechte oschnout (na záchytnou misku můžete použít i myčku nádobí). Pivní potrubí ve výčepním kohoutu - Odejměte boční kryt A6. - Přitáhněte a držte páku A4 jako kdybyste čepovali pivo, následně tahem vysuňte z výčepního kohoutu A3 pivní potrubí (hadičku). - Na potrubí povolte (rozšroubováním) převlečnou matici a následně stáhněte potrubí (hadičku) ze spojky. - Potrubí (hadičku) propláchněte v horké vodě. Poté opláchněte čistou vodou a nechte oschnout. Pokud chcete, můžete použít dezinfekční prostředek. Opačným způsobem sestavte jednotlivé díly zpět. Poznámka Pokud výčepní zařízení delší čas nepoužíváte, vyměňte před opětovným uvedením do provozu pivní potrubí, které je součástí příslušenství. Potrubí A12 vyměníte tak, že povolte (rozšroubováním) převlečnou matici a následně stáhněte potrubí (hadičku) z konektoru s trnem. Nyní můžete potrubí snadno vyjmout ze zařízení. Opačným způsobem nainstalujte nové potrubí. POZOR: Při dotahování převlečné matice použijte přiměřenou sílu tak, abyste nepoškodili závit. Výčepní zařízení vnitřní součásti - Nádobu H naplňte do 3 /4 horkou vodou. Pokud chcete, můžete použít dezinfekční prostředek. - Jehlu B3 narážecího zařízení B zasuňte až na doraz do nádoby (shodným způsobem jako při narážení soudku). - Připojte pivní potrubí A12 (hadici) na narážecí zařízení B. Otevřete ventil C1 ana tlakoměru C2 nastavte tlak na 0,8 barů po dobu 5 sekund a potom ventil zase okamžitě zavřete. 13

14 - Páku A4 přitáhněte k sobě a vyprázdněte veškerý obsah čisticí nádoby a vypusťte současně i se zbývajícím tlakem CO 2. - Po dokončení tohoto postupu zařízení propláchněte stejným způsobem, ale použijte čistou pitnou vodu. - Čištění vnitřního prostoru chladicí komory a dna A10 provádějte vlhkým hadříkem s přídavkem saponátu. Pokud je po čistění vnitřní prostor vlhký, ponechejte dvířka otevřená. POZOR - Nikdy neodnímejte narážecí zařízení z čisticí nádoby, je-li tato ještě pod tlakem, hrozí nebezpečí úrazu! - Chladící komora nesmí být naplněna vodou nebo čisticím prostředkem, neboť by to mohlo zapříčinit trvalé poškození zařízení. Výčepní zařízení vnější plášť - Provádějte pouze povrchovou údržbu (setřete prach apod.). Pro odstranění zašlého prachu nebo jiné nečistoty použijte např. navlhčenou houbu, hadřík s přídavkem saponátu. - Případné vyčištění prachu a nečistot usazených uvnitř zařízení můžete provést jejich vysátím nebo vyfouknutím. Dbejte na to, aby se do ventilačních otvorů nedostala voda. - Dvířka s těsněním otírejte měkkým vlhkým hadříkem a otřete dosucha. - Jestliže se znečistí napájecí přívod, otřete jej vlhkým hadříkem. Narážecí zařízení Umyjte celé v horké vodě, poté opláchněte čistou vodou a nechte oschnout (můžete použít i myčku nádobí). Pokud chcete, můžete použít dezinfekční prostředek. Universální zátka Umyjte v horké vodě, poté opláchněte čistou vodou a nechte oschnout (můžete použít i myčku nádobí). Pokud chcete, můžete použít dezinfekční prostředek. V. ODSTRANĚNÍ PROBLÉMŮ Problém Možná příčina Odstranění Zařízení nelze zapnout Kabel není zapojen Zkontrolujte správnost zapojení Pivo nelze čepovat Není instalován soudek Zkontrolujte obsah soudku nebo je prázdný Bombička CO 2 je prázdná Vyměňte bombičku CO 2 za novou Soudek není správně Zkontrolujte správnost naražení naražen soudku Plynová hadice nebo pivní Zkontrolujte, zda není hadička potrubí je neprůchodné a potrubí překroucené, zauzlované, skřípnuté Při čepování vzniká Tlak CO 2 je příliš velký Pomocí ventilu upravte tlak příliš mnoho pěny Soudek není dostatečně Soudek řádně nachlaďte nachlazen Soudek byl vystaven otřesům 14 Ponechejte dostatečný čas na uklidnění (ztišení) piva

15 Pivo proudí slabě z pípy Otevřete dokonale výčepní kohout Při čepování se výtoková Při čepování držte stěnu sklenice trubice dotýká sklenice dále od trubice Sklenice je při čepování Při čepování nakloňte sklenici v kolmé poloze tak, aby pivo mohlo stékat po její stěně Při čepování vzniká Tlak CO 2 je příliš nízký Pomocí ventilu upravte tlak příliš málo pěny Pivo je příliš nachlazené Zvyšte teplotu piva, vyčkejte Ve sklenici jsou zbytky Sklenice pečlivě vymyjte čisticích prostředků, tuků a vypláchněte studenou vodou nebo nečistot Sklenice je příliš teplá Sklenici vypláchněte studenou Sklenice je suchá vodou Pivo je zakalené Soudek byl před použitím Použijte nový, správně neodborně zchlazen nachlazenýsoudek (šokem) Pivo je příliš studené Zvyšte teplotu piva, vyčkejte Pivní potrubí je znečištěné Vyčistěte zařízení Pivo je příliš teplé Soudek není dostatečně Snižte teplotu, vyčkejte vychlazen Větrací otvory jsou zakryty Uvolněte větrací otvory Dvířka nejsou zavřena Zkontrolujte těsnění a správnost zavření dvířek Na zařízení svítí slunce Přemístěte zařízení mimo přímý nebo je blízko zdrojů tepla dosah slunečního a tepelného záření Pivo je zvětralé Tlak CO 2 je příliš nízký Pomocí ventilu upravte tlak Doba minimální trvanlivosti byla již překročena Soudek je příliš dlouho Instalujte nový soudek naražen Při čepování teče Tlak CO 2 je příliš nízký Pomocí ventilu upravte tlak pivo příliš pomalu Bombička CO 2 je prázdná Bombičku vyměňte za novou Zkontrolujte, zda pivní potrubí a hadička CO 2 není překroucené, Pivo z pípy vytéká slabě zauzlované, skřípnuté. Otevřete naplno výčepní kohout (pípu) Chladící komora Zařízení je umístěno v příliš a deska je silně vlhkém prostředí Přemístěte zařízení do suššího nebo namrzlá Zařízení je umístěno v příliš teplejšího prostředí chladném prostředí VI. EKOLOGIE Pokud to rozměry dovolují, jsou na všech kusech vytištěny znaky materiálů použitých na výrobu balení, komponentů a příslušenství, jakož i jejich recyklace. Uvedené symboly na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že použité elektrické nebo elektronické 15

16 výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem jejich správné likvidace je odevzdejte na k tomu určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa (viz Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo údržbu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí spotřebiče, musí provést odborný servis! Nedodržením pokynů výrobce zaniká právo na záruční opravu! Případné další informace o spotřebiči získáte na Infolince nebo internetové adrese VII. TECHNICKÁ DATA Napětí (V) uvedeno na typovém štítku výrobku Příkon (W) uveden na typovém štítku výrobku Hmotnost cca (kg) 7,0 Na výrobek bylo vydáno ES prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění. Výrobek splňuje požadavky níže uvedených nařízení vlády v platném znění: NV č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí (odpovídá Směrnici Rady č. 2006/95/ES v platném znění). NV č. 616/2006 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (odpovídá Směrnici Rady č. 2004/108/ES v platném znění). Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění. Výrobek odpovídá svými vlastnostmi požadavkům stanoveným vyhláškou MZ č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy. Výrobek je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 1935/2004/ES o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami. Nepodstatné odchylky od standardního provedení, které nemají vliv na funkci výrobku, si výrobce vyhrazuje. HOUSEHOLD USE ONLY Pouze pro použití v domácnosti DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS Neponořovat do vody nebo jiných tekutin. DO NOT COVER Nezakrývat TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY. Nebezpečí udušení. PE sáček odkládejte mimo dosah dětí. Sáček není na hraní. VÝROBCE: ETA a.s., Poličská 444, Hlinsko, Česká republika 16

17 Elektrické zariadenie na čapovanie piva eta 0637 NÁVOD NA OBSLUHU Ďakujeme vám, že ste si zakúpili spotrebič ETA. Tento výrobok bol starostlivo navrhnutý a skonštruovaný tak, aby vám spoľahlivo slúžil. Pred použitím si pozorne prečítajte a porozumejte všetkým varovaniam, upozorneniam a pokynom uvedeným v tomto návode na použitie a pokynom výrobcu bombičiek a súdkov používaných s týmto zariadením. Nedodržanie nižšie uvedených pokynov môže mať za následok znehodnotenie piva, poškodenie zariadenia, prípadne aj poranenie obsluhy. I. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA Pred prvým uvedením do prevádzky si pozorne prečítajte návod na obsluhu, prezrite si obrázky a návod si uschovajte. Skontrolujte, či údaj na typovom štítku zodpovedá napätiu vo vašej elektrickej zásuvke alebo autozásuvke. Spotrebič nikdy nepoužívajte, ak má poškodený napájací prívod alebo vidlicu, ak nepracuje správne, alebo spadol na zem a poškodil sa. V takýchto prípadoch odneste spotrebič do špecializovaného servisu, aby preverili jeho bezpečnosť a funkčnosť. Spotrebič je určený len na použitie v domácnosti a podobné účely (nie komerčné)! Zariadenie sa nesmie používať v priestoroch, v ktorých sa používajú alebo skladujú chemikálie, farby a ďalšie horľavé, výbušné, prchavé a zdraviu škodlivé látky. Zabráňte deťom a nesvojprávnym osobám v manipulácii so spotrebičom bez dozoru zodpovednej osoby! Vidlicu napájacieho prívodu nezasúvajte do elektrickej zásuvky alebo autozásuvky a nevyťahujte ju z nej mokrými rukami a ťahaním za napájací prívod! K zariadeniu pripájajte iba príslušný napájací prívod podľa zvoleného napätia! V žiadnom prípade nepripájajte spotrebič súčasne na ~230 V a =12 V! V prípade vonkajšieho použitia odporúčame spotrebič napájať buď =12 V z autobatérie alebo z el. sieťovej zásuvky ~230 V do ktorej obvodu je zaradený prúdový chránič s vybavovacím prúdom neprekračujúcim 30 ma. Spotrebič nesmie byť vystavený dažďu a vlhkosti. Na prepojenie zariadenia s autozásuvkou používajte iba so spotrebičom dodaný napájací prívod. Autozásuvka musí spĺňať platné medzinárodné normy (kladný pól stred). Zariadenie nikdy neponárajte do vody a iných tekutín (ani čiastočne)! Nikdy nezapínajte zariadenie bez vloženého súdka. Zariadenie nepoužívajte na iné účely (napr. prepravu / skladovanie zvierat, potravín, atď.) než odporúča výrobca. Do chladiaceho priestoru je zakázané umiestňovať akékoľvek spotrebiče! Spotrebič používajte iba s príslušenstvom určeným pre tento typ. Použitie iného príslušenstva môže predstavovať nebezpečenstvo pre obsluhu. Po skončení práce apred každou údržbou vždy spotrebič odpojte od elektrickej siete vytiahnutím vidlice napájacieho prívodu z el. zásuvky alebo autozásuvky. 17

18 Spotrebič používajte v pracovnej polohe na miestach, kde nehrozí jeho prevrhnutie, v dostatočne vzdialenosti od horľavých predmetov (napríklad záclon, závesov, dreva atď.) tepelných zdrojov (napr. kachlí, sporáka, variča, teplovzdušnej rúry) alebo vlhkých povrchoch (napr. výlevky, umývadla). Neposúvajte, nezdvíhajte a neprenášajte zariadenia za výčapný kohútik alebo napájací prívod. Ak budete zariadenie premiestňovať, uchopte ho vždy za spodný okraj. Zariadenie neprenášajte ak je vnútri už nainštalovaný súdok. Neodnímajte príslušenstvo, súdok alebo bombičku ak je výčapné zariadenie v chode! Nikdy neodpájajte zariadenie od súdka, ak je tento ešte pod tlakom! Koncovku plynovej hadice, potrubie na pivo, ihlu narážacieho zariadenia a bombičky neprikladajte k očiam ani ušiam a nezasúvajte ich do žiadnych telesných otvorov. Medzi predný povrch rúry a dvierka nevkladajte žiadne predmety. Zabráňte usadzovaniu nečistôt alebo zvyškov čistiacich prostriedkov na tesniacich plochách. Je veľmi dôležité, aby sa dvierka dobre zatvárali a aby neboli poškodené (prehnuté). Poškodené nesmú byť ani závesy a zámky (porušené alebo uvoľnené), tesnenia a tesniace plochy dvierok. Ak sa poškodia, musí ich opraviť kvalifikovaný servisný technik. Neskúšajte akokoľvek zmeniť, nastaviť alebo opraviť dvierka, ovládací panel alebo iné časti zariadenia. Opravy môže vykonať len kvalifikovaný servisný technik. Spotrebič nikdy nezakrývajte, zabránite tak zníženiu výkonu a prípadne nebezpečenstvu vnútorného požiaru! Nie je povolené akýmkoľvek spôsobom upravovať povrch zariadenia (napríklad samolepiacou tapetou, fóliou)! Nestavajte na spotrebiče žiadne predmety (napr. poháre s pivom) a na zariadenie si nesadajte a nestúpajte! Nikdy nevsúvajte prsty alebo iné predmety do vstupných a výstupných otvorov spotrebiča Dbajte, aby do spotrebiča nevnikala nečistota (napríklad chuchvalce prachu). V prípade nasatia a usadenia nečistôt spotrebič vyčistite (pozri text IV. ÚDRŽBA A ČISTENIE). Neovíjajte napájací prívod okolo spotrebiča, predĺžite tak životnosť prívodu. Napájací prívod nesmie byť poškodený ostrými alebo horúcimi predmetmi, otvoreným plameňom a nesmie byť ponáraný do vody. Poškodené alebo spletené káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom. V prípade potreby použitia predlžovacieho prívodu je nutné, aby nebol poškodený a vyhovoval platným normám. Spotrebič je prenosný, má pohyblivý prívod s vidlicou, ktorá zabezpečuje dvojpólové odpojenie od elektrickej siete. Pravidelne kontrolujte stav napájacieho prívodu spotrebiča. Spotrebič nikdy nepoužívajte na žiadny iný účel, než na ktorý je určený a opísaný v tomto návode! Ak je napájací prívod spotrebiča poškodený, ihneď odpojte spotrebič od el. siete. Ak zariadenie nebudete dlhodobo používať, obsah vyprázdnite, zariadenie vyčistite (pozrite ods. IV. ÚDRŽBA A ČISTENIE) a odpojte ho od el. siete Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním spotrebiča a príslušenstva (napríklad za znehodnotenie potravín, poranenia, popáleniny, požiar) a nie je povinný poskytnúť záruku na spotrebič v prípade nedodržania zhora uvedených bezpečnostných upozornení. 18

19 BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA PRE BOMBIČKY CO 2 Zabráňte deťom a nesvojprávnym osobám v manipulácii so spotrebičom bez dozoru zodpovednej osoby! Bombičky obsahujú CO 2 (kysličník uhličitý) a sú pod tlakom. Pri manipulácii a skladovaní (najlepšie na suchom, chladnom a dobre vetrateľnom mieste) sa riaďte pokynmi výrobcu bombičiek. Nevykonávajte akékoľvek úpravy bombičiek, násilne ich neotvárajte a v žiadnom prípade bombičky nevhadzujte do ohňa. Chráňte ich pred nárazom a pádom, zdrojmi tepelného žiarenia (napr. kachle, el./plynový sporák, varič, gril atď.) alebo priameho slnečného žiarenia a pred zahriatím nad teplotu 60 C. Používajte iba nepoškodené, tesné (s nepoškodeným ventilom) bombičky určené pre zariadenie. Pri použití iných bombičiek by mohlo dôjsť k poškodeniu spotrebiča. Bombičky chráňte pred mrazom, nepoužívajte zmrazené bombičky. Pri použití podchladených bombičiek by mohlo dôjsť k poškodeniu spotrebiča, prípadne k poraneniu obsluhy (napr. mrazivé popálenie). Pre aplikáciu bombičky v zariadení je vhodná izbová teplota. Bombičky sú určené iba pre náplň CO 2 (potravinársky plyn). Opätovné plnenie bombičiek smie vykonávať iba oprávnená organizácia. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA PRE SÚDKY Zabráňte deťom a nesvojprávnym osobám v manipulácii so spotrebičom bez dozoru zodpovednej osoby! Náplň súdkov obsahuje určité % alkoholu. Zabráňte konzumácii piva deťom a mladistvým do 18 rokov. Pri manipulácii, skladovaní (najlepšie na suchom, chladnom mieste) a narážaní sa riaďte pokynmi výrobcu piva. Súdok násilne neotvárajte, nevykonávajte tiež žiadne úpravy povrchu súdka (napr. pomocou adhéznej fólie, samolepky papiera alebo tepelnej izolácie). Používajte iba nepoškodené (napr. nepretlačené) resp. tesniace 5 l súdky. Naplnené súdky chráňte pred mrazom. Súdok nikdy nedávajte do mrazničky, znehodnotila by sa kvalita piva a mohlo by dôjsť k poškodeniu (napr. prasknutiu) súdka. Ak bol súdok vystavený určitým otrasom (napr. pri transporte), nepoužívajte ho ihneď. Pivo v súdku musí mať dostatok času (min 30 minút), aby sa utíšilo. Eliminuje sa tak prebytočný plyn a predíde sa vytekaniu peny z odvzdušňovacieho otvoru súdka. Súdky sú určené iba pre náplň piva. Opätovné plnenie súdka smie vykonávať iba oprávnená organizácia (pivovar). II. OPIS SPOTREBIČA A PRÍSLUŠENSTVA (obr. 1) A zariadenie A1 dvierka A8 zdierka =12 V A2 tlačidlo aretácie dvierok A9 ventilačné otvory A3 výčapný kohútik A10 chladiace dno A4 páka výčapného kohútika A11 senzor teploty A5 ovládací panel A12 koncovka pre vývod piva A6 bočný kryt A13 koncovka pre prívod CO 2 A7 zdierka ~230 V 19

20 B narážacie zariadenie B1 upevňovací držiak B4 koncovka pre vývod piva B2 tlačidlo aretácie B5 koncovka pre prívod CO 2 B3 ihla C regulátor tlaku CO 2 C1 ventil (+ / -) C5 redukcia C2 tlakomer C6 vložka pre 16 g bombičku C3 zdierka pre pripojenie plynovej hadice C7 puzdro pre 8 g bombičku C4 závitový dielec C8 podpera D odkvapkávacia doska D1 záchytná nádoba E napájací prívod pre ~230 V F napájací prívod pre =12 V G univerzálna zátka H čistiaca nádoba CH nástroj na odvzdušnenie III. PRÍPRAVA NA POUŽITIE Odstráňte všetok obalový materiál, vyjmite výčapné zariadenie a príslušenstvo. Zo spotrebiča odstráňte všetky prípadné adhézne fólie, samolepky alebo papier. Zariadenie postavte na zvolený rovný povrch (napr. na kuchynský stôl alebo špeciálny stojan pre zariadenie), minimálne 85 cm vysoko a mimo dosahu detí. Presvedčite sa, že napájací prívod nie je poškodený, nie je položený pod rúrou, ani vedený po ostrých či horúcich plochách. Pred prvým použitím umyte časti, ktoré prídu do styku s potravinami, v teplej vode s prídavkom saponátu, dôkladne opláchnite čistou vodou, vytrite do sucha, prípadne nechajte oschnúť (pozrite odsek IV. ÚDRŽBA A ČISTENIE). Pripojenie k el. sieti Podľa použitého napätia zasuňte konektor príslušného napájacieho prívodu E alebo F do zodpovedajúcej zdierky A7 alebo A8 v plášti spotrebiča a následne ho pripojte k el. zásuvke (~230 V) alebo k autozásuvke (=12 V). Zásuvka alebo autozásuvka musí byť dobre prístupná, aby bolo možné spotrebič v prípade nebezpečenstva ľahko odpojiť od el. siete. Odporúčame priebežne kontrolovať stav autobatérie, aby nedošlo vplyvom dlhodobej prevádzky zariadenia k jej vybitiu. Ventilácia Pre správnu funkciu chladenia je nutná riadna ventilácia. Vzadu a z oboch bokov ponechajte voľný priestor pre riadnu ventiláciu a manipuláciu (min 10 cm). Vzduch vystupujúci z ventilačných otvorov A9 sa pri prevádzke zahrieva, v chladiacej komore a na súdku dochádza ku kondenzácii vlhkosti s možnosťou vytvárania námrazy. Tieto javy sú normálne a nie sú dôvodom na reklamáciu spotrebiča. Základný postup inštalácie zariadenia - Odkvapkávaciu dosku D vložte do záchytnej nádoby D1 a následne zasuňte do drážky vprednej časti zariadenia (obr. 2). 20

8-19. Elektrický víceúčelový vysavač Návod k obsluze 20-32. Elektrický viaceúčelový vysávač Návod NA obsluhu AQUILL

8-19. Elektrický víceúčelový vysavač Návod k obsluze 20-32. Elektrický viaceúčelový vysávač Návod NA obsluhu AQUILL Elektrický víceúčelový vysavač Návod k obsluze Elektrický viaceúčelový vysávač Návod NA obsluhu 8-19 20-32 AQUILL 2 3 4 5 + 6 7 CZ Elektrický víceúčelový vysavač eta 0412 90 015 AQUILL Návod k obsluze

Více

2-6. Nástavce pro tvorbu dutých těstovin a nudlí Návod k obsluze 7-11. Nadstavce na tvorbu dutých cestovín a rezancov Návod NA obsluhu

2-6. Nástavce pro tvorbu dutých těstovin a nudlí Návod k obsluze 7-11. Nadstavce na tvorbu dutých cestovín a rezancov Návod NA obsluhu Nástavce pro tvorbu dutých těstovin a nudlí Návod k obsluze Nadstavce na tvorbu dutých cestovín a rezancov Návod NA obsluhu 2-6 7-11 28/7/2014 CZ Nástavce pro tvorbu dutých těstovin a nudlí k přídavnému

Více

3-7. Profesionální zastřihovač vlasů Návod k obsluze 8-12. Profesionálny zastrihávač vlasov Návod NA obsluhu

3-7. Profesionální zastřihovač vlasů Návod k obsluze 8-12. Profesionálny zastrihávač vlasov Návod NA obsluhu Profesionální zastřihovač vlasů Návod k obsluze Profesionálny zastrihávač vlasov Návod NA obsluhu 3-7 8-12 CZ Profesionální zastřihovač vlasů VAL000092340 NÁVOD K OBSLUZE I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Před

Více

Natáčky na vlasy Návod k obsluze. Natáčky na vlasy Návod NA obsluhu

Natáčky na vlasy Návod k obsluze. Natáčky na vlasy Návod NA obsluhu Natáčky na vlasy Návod k obsluze Natáčky na vlasy Návod NA obsluhu 3-6 7-10 2 CZ Natáčky na vlasy VAL000092322 NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Před prvním uvedením do provozu si pečlivě přečtěte

Více

Návod k použití SN 56N580 EU Q4ACZM0901

Návod k použití SN 56N580 EU Q4ACZM0901 Návod k použití SN 56N580 EU Q4ACZM0901 1 V tomto přehledu je uveden max. možný počet programů a speciálních funkcí. Příslušné programy a speciální funkce si prosím zjistěte na ovládacím panelu. Obsah

Více

JE 615 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

JE 615 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ JE 615 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Odšťavňovač / Odšťavovač Sokowirówka / Juicer extractor Gyümölcscentrifuga 5/2/2014 Vážený zákazníku,

Více

2. Prepínač funkcií rúry 3. Ovládací knoflík levé přední plotny. 3. Ovládací gombík ľavej prednej platničky 4. Ovládací knoflík levé zadní plotny

2. Prepínač funkcií rúry 3. Ovládací knoflík levé přední plotny. 3. Ovládací gombík ľavej prednej platničky 4. Ovládací knoflík levé zadní plotny CZ Vážený zákazníku, zakoupil jste si výrobek z naší nové řady elektrických sporáků. Je naším přáním, aby Vám náš výrobek dobře sloužil. Doporučujeme Vám prostudovat tento návod a výrobek obsluhovat podle

Více

14-23 24-33. CZ BENZÍNOVÝ KŘOVINOŘEZ - Návod k obsluze 4-13. H BENZINES BOZÓTVÁGÓ - Kezelési utasítas

14-23 24-33. CZ BENZÍNOVÝ KŘOVINOŘEZ - Návod k obsluze 4-13. H BENZINES BOZÓTVÁGÓ - Kezelési utasítas CZ BENZÍNOVÝ KŘOVINOŘEZ - Návod k obsluze 4-13 SK BENZÍNOVÝ KROVINOREZ - Návod na obsluhu 14-23 H BENZINES BOZÓTVÁGÓ - Kezelési utasítas 24-33 RO MOTOCOASA DE PUTERE - Instructiuni de utilizare 34-44 SYMBOLS

Více

Návod k obsluze HBN 231E1L

Návod k obsluze HBN 231E1L Návod k obsluze HBN 231E1L Q4ACZM1215 1 Abyste měli z vaření takové potěšení jako z jídla přečtěte si, prosím, tento návod k obsluze. Poté budete moci využívat všechny technologické přednosti svého nového

Více

CZ - BĚŽECKÝ PÁS GALLOP (GLP3202) IN 1153 UŽIVATELSKÝ MANUÁL ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov www.insportline.cz tel/fax: +420 556 770 191, email:

Více

Návod k použití LI 44630

Návod k použití LI 44630 LI 44630 Návod k použití LI 44630 Q4ACZM0557 1 Obsah Popis odsavače...4 Druhy provozu...4 Provoz s odvětráváním... 4 Provoz s cirkulací vzduchu... 4 Před prvním použitím...5 Důležitá upozornění... 5 Plynové

Více

Návod k použití LI 46630

Návod k použití LI 46630 LI 46630 Návod k použití LI 46630 Q4ACZM0558 1 750 650 Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Přepínač světlo/ ventilátor Druhy provozu Provoz s odvětráním Rám filtru Ventilátor

Více

HMT 75M421 HMT 75M451

HMT 75M421 HMT 75M451 HMT 75M421 HMT 75M451 Aby vám vaření přinášelo stejně velkou radost jako stolování, pročtěte si pozorně tento návod k použití. Pak dokážete využít všechny technické přednosti své nové mikrovlnné trouby.

Více

Návod k použití TCC 78K751

Návod k použití TCC 78K751 TCC 78K751 Návod k použití TCC 78K751 Q4ACZM1839 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...5 Rozsah dodávky...6 Složení a součásti spotřebiče...6 Ovládací prvky a ukazatele...7 Síťový vypínač O/I...7 Menu a displej...7

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

Uživatelský manuál CZ IN 3879 Běžecký pás insportline Cirrus 1 Poděkování Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Cvičením na tomto přístroji procvičujete Vaše svalstvo a zlepšujete tělesnou kondici.

Více

Návod k použití WAE 20463 BY

Návod k použití WAE 20463 BY Návod k použití WAE 20463 BY BM157-01 1 Vaše pračka Blahopřejeme - rozhodli jste se pro moderní, kvalitativně vysoko hodnotný domácí spotřebič značky Bosch. Pračka se vyznačuje úspornou spotřebou energie.

Více

Váš telefon HTC HD7 Manuál

Váš telefon HTC HD7 Manuál HTC HD7 Manuál Bezpečnostní a regulační příručka Manuál Bezpečnostná a regulačná príručka Felhasználói kézikönyv Biztonsági és szabályozási útmutató CZ SK HU Váš telefon HTC HD7 Manuál Získání více informací

Více

Bezpečnostní upozornění

Bezpečnostní upozornění Bezpečnostní upozornění Symboly používané v tomto návodu Důležitá upozornění jsou označena následujícími symboly. Je naprosto nutné řídit se těmito upozorněními. pod pečlivým dohledem osoby, která je zodpovědná

Více

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 16 Čeština Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ 16 CS TYTO POKYNY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE, NEŽ ZAČNETE KÁVOVAR POUŽÍVAT.

Více

ESPRESSO ES 8013. Návod k obsluze ESPRESSO. Návod na obsluhu ESPRESSO Használati útmutató ESPRESSO

ESPRESSO ES 8013. Návod k obsluze ESPRESSO. Návod na obsluhu ESPRESSO Használati útmutató ESPRESSO ESPRESSO Návod k obsluze ESPRESSO Návod na obsluhu ESPRESSO Használati útmutató ESPRESSO ES 8013 ESPRESSO OBSAH 5 Vaše bezpečnost na prvním místě 10 Seznamte se se svým novým Catler spotřebičem 14 Použití

Více

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání

Více

Návod k montáži a provozu

Návod k montáži a provozu MEVA a.s. Roudnice n. L. Návod k montáži a provozu Propan-butanové mobilní zahradní topidlo PYRAMIDA Nerez Typ TZ02003 (H50) Propan-butanové mobilní zahradní topidlo PYRAMIDA Typ TZ02004 (H502) Důležité

Více

návod k použití Pračka EWF 10771 W

návod k použití Pračka EWF 10771 W návod k použití Pračka EWF 10771 W 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Ovládací panel 5 Při prvním

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763 16 Čeština NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763 Pečlivě jej pročtěte, než začnete kávovar používat. 16 CS Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 2 ČEŠTINA

Více

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INVERTEREM TAC-09CHSA/KAI TAC-18CHSA/KAI NO 05/14 Obsah Základní funkce.3 Bezpečnostní pravidla a varování............4 Stručný popis.6 Displej vnitřní

Více

Návod k obsluze Kávovar

Návod k obsluze Kávovar Návod k obsluze Kávovar Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte poškození přístroje. cs-cz M.-Nr. 10 022

Více

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodome-

Více

Návod k použití B-513-01

Návod k použití B-513-01 Návod k použití KGV 26610 FF B-513-01 Obsah Pokyny k likvidaci, 3 Likvidace dosloužilého spotřebiče 3 Likvidace obalu nového spotřebiče 3 Bezpečnostní pokyny 4 Ustanovení 5 Seznámení se spotřebičem 5 Celkový

Více

ESPRESSO ES 8012. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Használati útmutató

ESPRESSO ES 8012. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Használati útmutató ESPRESSO M A C H I N E Návod k obsluze E S P R E S S O Návod na obsluhu E S P R E S S O Használati útmutató K Á V É F Ő Z Ő ES 8012 ESPRESSO OBSAH 4 Gratulujeme 6 Vaše bezpečnost na prvním místě 8 Speciální

Více