Elektrické výčepní zařízení NÁVOD K OBSLUZE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektrické výčepní zařízení NÁVOD K OBSLUZE"

Transkript

1 Elektrické výčepní zařízení NÁVOD K OBSLUZE Elektrické zariadenie na čapovanie piva NÁVOD NA OBSLUHU

2 1 2

3

4 g 16 g 300 g

5 Elektrické výčepní zařízení eta 0637 NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek ETA. Tento výrobek byl pečlivě navrhnut a zkonstruován tak, aby Vám spolehlivě sloužil. Před použitím si pozorně přečtěte a porozumějte všem varováním, upozorněním a pokynům uvedeným v tomto návodu k použití a pokynům výrobce bombiček a soudků používaných s tímto výčepním zařízením. Nedodržení níže uvedených pokynů může mít za následek znehodnocení piva, poškození zařízení, případně i poranění obsluhy. I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ - Před uvedením do provozu si pečlivě přečtěte návod k obsluze, prohlédněte vyobrazení a návod uschovejte. - Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve Vaší elektrické nebo auto zásuvce. - Nikdy spotřebič nepoužívejte, pokud má poškozený napájecí přívod nebo vidlici, pokud nepracuje správně, pokud upadl na zem a poškodil se. V takových případech zaneste spotřebič do odborné elektroopravny k prověření jeho bezpečnosti a správné funkce. - Výrobek je určen pouze pro použití v domácnosti a podobné účely! Není určen pro komerční použití. - Výčepní zařízení se nesmí používat v prostorách, ve kterých se používají nebo skladují chemikálie, barvy a další hořlavé, výbušné, těkavé a zdraví škodlivé látky. - Zabraňte v manipulaci dětem a nesvéprávným osobám bez dozoru zodpovědné osoby! - Vidlici napájecího přívodu nezasunujte do elektrické a auto zásuvky a nevytahujte z elektrické a auto zásuvky mokrýma rukama a taháním za napájecí přívod! - K zařízení připojujte pouze příslušný napájecí přívod dle zvoleného napětí! V žádném případě nepřipojujte spotřebič současně na ~230 V a =12 V! - V případě venkovního použití doporučujeme spotřebič napájet buď =12 V z autobaterie nebo z el. síťové zásuvky ~230 V, v jejímž obvodu je vřazen proudový chránič s vybavovacím proudem nepřekračujícím 30 ma. Spotřebič nesmí být vystaven dešti a vlhkosti. - K propojení výčepního zařízení s auto zásuvkou používejte pouze se spotřebičem dodaný napájecí přívod. Auto zásuvka musí splňovat platné mezinárodní normy (kladný pól střed). - Výčepní zařízení nikdy neponořujte do vody (ani částečně) a nemyjte pod tekoucí vodou! - Nikdy nezapínejte výčepní zařízení bez vloženého soudku. - Výčepní zařízení nepoužívejte k jiným účelům (např. přepravě / skladování zvířat, potravin, atd.) než doporučuje výrobce. - Do chladicího prostoru je zakázáno umísťovat jakékoliv spotřebiče! - Spotřebič používejte pouze s originálním příslušenstvím od výrobce. - Po ukončení práce a před každou údržbou vždy odpojte spotřebič od el. sítě vytažením vidlice napájecího přívodu z elektrické nebo auto zásuvky. 5

6 - Spotřebič používejte pouze v pracovní poloze na místech, kde nehrozí jeho převrhnutí a v dostatečné vzdálenosti od hořlavých předmětů (např. záclony, závěsy, dřevo atd.), tepelných zdrojů (např. kamna, el./plynový sporák, vařič, gril atd.) nebo přímého slunečního záření a vlhkých povrchů (dřezy, umyvadla atd.). - Neposouvejte, nezdvihejte a nepřenášejte zařízení za výčepní kohout nebo napájecí přívod. Budete-li zařízení přemísťovat, uchopte ho vždy za spodní okraj. - Zařízení nepřenášejte, pokud je uvnitř již nainstalován soudek. - Neodnímejte příslušenství, soudek nebo bombičku, pokud je výčepní zařízení v chodu! - Nikdy neodpojujte výčepní zařízení od soudku, je-li tento ještě pod tlakem! - Koncovku plynové hadice, potrubí na pivo, jehlu narážecího zařízení a bombičky nepřikládejte k očím ani uším a nezasouvejte je do žádných tělesných otvorů! - Nevkládejte mezi povrch zařízení a dvířka žádné předměty, zabraňte usazování nečistot nebo zbytků čisticích prostředků na těsnicích plochách. - Je velmi důležité, aby se dvířka řádně uzavírala, a aby nebyla poškozena (ohnuta). Dále nesmí být poškozeny závěsy a zámky (porušené nebo uvolněné), těsnění a těsnicí plochy dvířek. - Nepokoušejte se jakkoli pozměňovat, seřizovat nebo opravovat dvířka, ovládací panel, pojistné zámky nebo jiné části výčepního zařízení. - Nikdy nezakrývejte spotřebič, zabráníte tak snížení výkonu a případně vnitřnímu požáru. - Nestavte na spotřebič žádné předměty (např. sklenice s pivem) a na zařízení si nesedejte a nestoupejte! - Nikdy nevsunujte prsty ani jiné předměty do vstupních a výstupních otvorů spotřebiče. - Dbejte na to, aby do větracích otvorů ve spotřebiči nevnikly nečistoty (např. chuchvalce prachu, vlasy apod.). V případě nasátí a usazení nečistot uvnitř spotřebiče proveďte jeho vyčištění (viz odst. IV. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ). - Neovinujte napájecí přívod kolem spotřebiče, prodlouží se tak jeho životnost. - Napájecí přívod nesmí být poškozen ostrými nebo horkými předměty, otevřeným plamenem a nesmí se ponořit do vody. Poškozené nebo spletené kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem. - Spotřebič je přenosný a je vybaven pohyblivým přívodem s vidlicí, jenž zabezpečuje dvoupólové odpojení od el. sítě. - V případě potřeby použití prodlužovacího přívodu je nutné, aby nebyl poškozen a vyhovoval platným normám. - Pravidelně kontrolujte stav napájecího přívodu spotřebiče. - Jestliže je napájecí přívod spotřebiče poškozen, ihned odpojte spotřebič od el. sítě. - Spotřebič nikdy nepoužívejte pro žádný jiný účel, než pro který je určen a popsán v tomto návodu! - Pokud zařízení nebudete dlouhodobě používat, obsah vyprázdněte, zařízení vyčistěte (viz. odst. IV. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ) a odpojte ho od el. sítě. - Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním spotřebiče a příslušenství (např. znehodnocení potravin, poranění, popálení, požár apod.) a není odpovědný ze záruky za spotřebič v případě nedodržení výše uvedených bezpečnostních upozornění. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO BOMBIČKY CO 2 - Zabraňte v manipulaci dětem a nesvéprávným osobám bez dozoru zodpovědné osoby! - Bombičky obsahují CO 2 (kysličník uhličitý) a jsou pod tlakem. Při manipulaci 6

7 a skladování (nejlépe na suchém, chladném a dobře větratelném místě) se řiďte pokyny výrobce bombiček. - Neprovádějte jakékoliv úpravy bombiček, násilně je neotvírejte a v žádném případě bombičky nevhazujte do ohně. - Chraňte je před nárazem a pádem, zdroji tepelného záření (např. kamna, el./plynový sporák, vařič, gril atd.) nebo přímým slunečním zářením a před zahřátím nad teplotu 60 C. - Používejte pouze nepoškozené, těsné (s nepoškozeným ventilem) bombičky určené pro výčepní zařízení. Při použití jiných bombiček by mohlo dojít k poškození spotřebiče. - Bombičky chraňte před mrazem, nepoužívejte zmražené bombičky. Při použití podchlazených bombiček by mohlo dojít k poškození spotřebiče, případně k poranění obsluhy (např. mrazivé popálení). - Pro aplikaci bombičky ve výčepním zařízení je vhodná pokojová teplota. - Bombičky jsou určeny pouze pro náplň CO 2 (potravinářský plyn). - Opětovné plnění bombiček smí provádět pouze oprávněná organizace. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO SOUDKY - Zabraňte v manipulaci dětem a nesvéprávným osobám bez dozoru zodpovědné osoby! - Náplň soudků obsahuju určité % alkoholu. Zabraňte konzumaci piva dětem a osobám mladším 18 let. - Při manipulaci, skladování (nejlépe na suchém, chladném místě) a narážení se řiďte pokyny výrobce piva. - Soudek násilně neotvírejte, neprovádějte také žádné úpravy povrchu soudku (např. pomocí adhezní fólie, samolepky papíru nebo tepelné izolace). - Používejte pouze nepoškozené (např. nepromáčklé), resp. těsnící 5 l soudky. - Naplněné soudky chraňte před mrazem. Soudek nikdy nedávejte do mrazničky, znehodnotila by se kvalita piva a mohlo by dojít k poškození (např. prasknutí) soudku. - Pokud byl soudek vystaven určitým otřesům (např. při transportu), nepoužívejte jej ihned. Pivo v soudku musí mít dostatek času (min. 30 minut), aby se utišilo. Eliminuje se tak přebytečný plyn a předejde se vytékání pěny z odvzdušňovacího otvoru soudku. - Soudky jsou určeny pouze pro náplň piva. II. POPIS SPOTŘEBIČE (obr. 1) A výčepní zařízení A1 dvířka A8 zdířka =12 V A2 tlačítko aretace dvířek A9 ventilační otvory A3 výčepní kohout A10 chladicí dno A4 páka výčepního kohoutu A11 senzor teploty A5 ovládací panel A12 hadice pro vývod piva A6 boční kryt A13 hadice pro přívod CO 2 A7 zdířka ~230 V B narážecí zařízení B1 upevňovací držák B4 koncovka pro vývod piva B2 tlačítko aretace B5 koncovka pro přívod CO 2 B3 jehla 7

8 C regulátor tlaku CO 2 C1 ventil (+ / -) C2 tlakoměr C3 zdířka pro připojení plynové hadice C4 šroubení D odkapávací deska D1 záchytná nádoba E napájecí přívod pro ~230 V F napájecí přívod pro =12 V G universální zátka H čisticí nádoba CH nástroj pro odvzdušnění C5 redukce C6 vložka pro 16g bombičku C7 pouzdro pro 8g bombičku C8 podpěra III. PŘÍPRAVA K POUŽITÍ Odstraňte veškerý obalový materiál, vyjměte výčepní zařízení a příslušenství. Ze spotřebiče odstraňte všechny případné adhezní fólie, samolepky nebo papír. Postavte výčepní zařízení na zvolený pevný rovný povrch (např. kuchyňský stůl) ve výšce minimálně 85 cm, mimo dosah dětí. Přesvědčete se, že napájecí přívod není poškozen a že neprochází pod spotřebičem ani přes jakékoliv ostré, horké či mokré plochy. Před prvním použitím umyjte/propláchněte části, které přijdou do styku s potravinami, v horké vodě, důkladně opláchněte čistou vodou a vytřete do sucha, případně nechte oschnout (viz odstavec IV. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ). Připojení k el. síti Dle použitého napětí zasuňte konektor příslušného napájecího přívodu E nebo F do odpovídající zdířky A7 nebo A8 v plášti spotřebiče a následně ho připojte k el. zásuvce (~230 V) nebo k autozásuvce (=12 V). El. zásuvka nebo autozásuvka musí být dobře přístupná, aby bylo možno spotřebič v případě nebezpečí snadno odpojit od el. sítě. Doporučujeme průběžně kontrolovat stav autobaterie, aby nedošlo vlivem dlouhodobého provozu výčepního zařízení k jejímu vybití. Ventilace Pro správnou funkci chlazení je nutná řádná ventilace. Vzadu a z obou boků ponechejte volný prostor pro řádnou ventilaci a manipulaci (min. 10 cm). Vzduch vystupující z ventilačních otvorů A9 se při provozu zahřívá, v chladicí komoře a na soudku dochází ke kondenzací vlhkosti s možností vytváření námrazy. Tyto jevy jsou naprosto normální a nejsou důvodem k reklamaci spotřebiče. Základní postup instalace výčepního zařízení - Odkapávací desku D vložte do záchytné nádoby D1 a následně zasuňte do drážky vpřední části výčepního zařízení (obr. 2). - Na výčepní kohout A3 (pípu) upevněte zašroubováním ovládací páku A4 (obr. 3). - K regulátoru tlaku C připojte plynovou hadici tak, že konec hadičky (bez konektoru) zasunete do zdířky C3 až na doraz (obr. 4). Zkontrolujte, zda je správně připojená: mírným tažením zpět. Odolnost je známkou správného připojení. Hadičku odpojíte stlačením kovové pojistky a současným zatáhnutím za hadici (obr. 5). 8

9 Příprava soudku V závislosti na okolní teplotě je výčepní zařízení schopné vychladit 5 l soudek z 25 C na 6 C během cca 8 hodin. Minimální teplota, kterou lze dosáhnout, je 6 C. Optimální teplota konzumace piva leží v rozpětí cca 6-8 C. Při aplikaci teplejšího soudku může být pivo podle okolností méně osvěžující. Navíc může dojít k intenzivnější tvorbě pěny. Chcete-li soudek vychladit v zařízení, vložte jej nejlépe den před předpokládanou konzumací do zapnutého zařízení. Pokud chcete proces chlazení soudku urychlit, doporučujeme použít klasickou chladničku (ne mrazák), kde dojde v závislosti na nastavené teplotě k vychlazení za 6 až 12 hodin. Chladničku také můžete využít případně ke skladování druhého (náhradního) soudku. V závislosti na zakoupeném soudku (jakým typem zátky je osazen) budete někdy potřebovat universální zátku G, která je také součástí příslušenství. a) Soudek s pryžovou zátkou (obr. 6) Tento typ zátky umožňuje bezproblémové naražení soudku pomocí narážecího zařízení. Není zapotřebí aplikace žádného nástroje a adaptéru. b) Soudek s kombinovanou zátkou (obr. 7) Tuto zátku nelze při nákupu bohužel rozeznat od běžné zavzdušňovací zátky. Svou výhodu Vám však vykáže teprve krátce před narážením. Při kombinované zátce musíte nejdříve rázným (silným) tahem (trhnutím) odstranit víko zátky tak, aby jste odkryli druhou část zátky, kterou následně narazíte stejně jako v předchozím případě. Není zapotřebí aplikace žádného nástroje a adaptéru. c) Soudek s ventilem (zavzdušňovací zátka) (obr. 8) Protože obě zátky jsou vizuálně podobné, je nemožné dělat rozdíl mezi ventilem a kombinovanou zátkou. Proto v případě soudku s ventilem postupujte stejně jako v případě soudku s kombinovanou zátkou: rázným (silným) tahem (trhnutím) odstranit víko zátky tak, aby jste odkryli druhou část. Dále postupujte dle níže uvedených pokynů. d) Soudek s plastikovou zátkou od firmy Pilsner Urguelle (obr. 9) Plastikovou zátku lze rozeznat již při nákupu soudku, podobně jako zátku gumovou. Odstraňte odtržením víko zátky a následně postupujte dle níže uvedených pokynů. Použití universální zátky G - Do otvoru v soudku zasuňte universální zátku až na doraz (obr. 10). - Po vyprázdnění obsahu nezapomeňte zátku opět ze soudku opačným způsobem vyjmout. - Při vyjímání přidržte druhou rukou soudek tak, aby se nepřevrhl a pádem na zem se případně nepoškodil. Před dalším použitím je nutné zátku očistit (viz. odst. IV. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ). Narážecí zařízení B - Před nasazením je nutné narážecí jehlu B3 (trubku) navlhčit (např. pod proudem studené vody). - Konec navlhčené jehly vložte kolmo do otvoru zátky a tlačte ji jednou rukou silně směrem dolů, druhou rukou si přidržujte soudek (obr. 11). 9

10 - Jakmile je celá jehla zasunuta, upevněte nyní držák B1 na lem soudku (uslyšíte charakteristické zacvaknutí, což je známkou správného zajištění narážecího zařízení na soudku). - Po naražení soudku musí být jeho obsah spotřebován do 7 dnů, za předpokladu, že zůstává soudek stále chlazený a v zařízení je plná bombička CO 2. - Před vložením soudku do zařízení doporučujeme překontrolovat datum trvanlivosti piva. Vložení soudku - Stisknutím tlačítka A2 otevřete dvířka A1. - K narážecímu zařízení připojte ke koncovce B5 plynovou hadici A13 (konektor s otvorem) a ke koncovce B4 připojte potrubí na pivo A12 (konektor s trnem), (obr. 12). - Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny: zkuste je stáhnout mírným zataháním. Odolnost je známkou správného připojení. - Soudek postavte na chlazený podstavec, zkontrolujte a případně upravte natočením narážecího zařízení, aby vedení plynové hadice a pivního potrubí nebylo nikde překroucené, zauzlené nebo zmáčknuté. - Dvířka uzavřete až do zacvaknutí. Pozor: tekutina se nikdy nesmí dostat do přívodu ventilu CO 2. Vložení plynové bombičky a) Bombička 300 g, postačí ke stočení cca osmnácti 5 l soudků (obr. 15) - Stlačte dva aretační výstupky v horní části a mírným tahem kryt A6 odejměte. - Zkontrolujte, zda je na tlakoměru C2 zavřený ventil (pokud ne, ventil C1 zavřete jeho otáčením ve směru šipky -). - Plynovou bombičku našroubujte na ventil a řádně dotáhněte. POZOR: regulátor tlaku nedržte za šroubení C4. Při aplikaci bombičky dojde k úniku malého množství plynu, což může mít za následek vznik námrazy na šroubení. - Bombičku nyní vložte do přihrádky tak, aby stupnice tlakoměru C2 byla umístěna v průhledu ovládacího panelu A5. - Zkontrolujte, zda vedení plynové hadice není nikde překroucené, zauzlené nebo zmáčknuté. - Výstupky v dolní části zasuňte za přepážku a mírným tlakem kryt zaklapnutím uzavřete. b) Bombička 16 g, postačí ke stočení cca jednoho 5 l soudku (obr. 14) - Stlačte dva aretační výstupky v horní části a mírným tahem kryt A6 odejměte. - Zkontrolujte, zda je na tlakoměru C2 zavřený ventil (pokud ne, ventil C1 zavřete jeho otáčením ve směru šipky -). - Na tlakoměr C2 našroubujte redukci C5 a řádně dotáhněte. - Plynovou bombičku zasuňte do vložky C6 tak, aby hrdlem směřovala ven. - Vložku s bombičkou našroubujte na redukci C5 tlakoměru. - Vložku nyní zasuňte do podpěry C8 a následně vložte do přihrádky tak, aby stupnice tlakoměru C2 byla umístěna v průhledu ovládacího panelu A5. - Zkontrolujte, zda vedení plynové hadice není nikde překroucené, zauzlené nebo zmáčknuté. - Výstupky v dolní části zasuňte za přepážku a mírným tlakem kryt zaklapnutím uzavřete. 10

11 c) Bombička 8 g, postačí ke stočení cca poloviny 5 l soudku (obr. 13) - Stlačte dva aretační výstupky v horní části a mírným tahem kryt A6 odejměte. - Zkontrolujte, zda je na tlakoměru C2 zavřený ventil (pokud ne, ventil C1 zavřete jeho otáčením ve směru šipky -). - Na tlakoměr C2 našroubujte redukci C5 a řádně dotáhněte. - Plynovou bombičku zasuňte do pouzdra C7 tak, aby hrdlem směřovala ven. - Takto sestavenou vložku opět zasuňte do vložky C6 tak, aby bombička hrdlem směřovala ven. - Vložku s bombičkou našroubujte na redukci C5 tlakoměru. - Vložku nyní zasuňte do podpěry C8 a následně vložte do přihrádky tak, aby stupnice tlakoměru C2 byla umístěna v průhledu ovládacího panelu A5. - Zkontrolujte, zda vedení plynové hadice není nikde překroucené, zauzlené nebo zmáčknuté. - Výstupky v dolní části zasuňte za přepážku a mírným tlakem kryt zaklapnutím uzavřete. Nastavení tlaku plynu Pomocí ventilu C1 nastavte v závislosti na použitém pivu a teplotě soudku správný tlak doporučený výrobcem piva (viz tabulka). Můžete zvolit v rozmezí 0 2,5 bar (0 35 psi). Zjistíte-li při čepování, že pivo má buď nedostatek nebo naopak příliš mnoho CO 2, opět pomocí ventilu tlak piva jednoduše upravte. Mějte prosím na paměti, že obsah CO 2 v pivu se mění až po určité době. Typ piva Obsah CO 2 v% Tlak v barech při cca 7 C Česká +/- 0,5 +/- 0,8-1,0 Světlý ležák plzeňského typu +/- 0,6-0,8 +/- 0,8-1,0 Německá +/- 0,5 +/- 0,4-0,5 Hodně fermentovaná tmavá slabší +/- 0,6-0,8 +/- 0,8-1 Pšeničná kvasnicová +/- 0,6-0,8 +/- 1,2-1,8 Nastavení teploty Pomocí tlačítek ( / ) na ovládacím panelu A5 nastavte v závislosti na použitém pivu správnou teplotu doporučenou výrobcem piva. Můžete zvolit teplotu mezi 6 C a 18 C. Při nastavování teploty se na displeji zobrazují číslice přerušovaně (blikají). Jakmile je požadovaná teplota nastavena, displej zobrazí aktuální teplotu soudku. Tato teplota se v průběhu chlazení bude měnit tak, jak bude klesat, případně stoupat teplota v soudku. Pomocí tlačítka ( ) můžete osvětlit prostor pro soudek. Pokud chcete, aby hodnoty na displeji nebyly zobrazeny, stiskněte a podržte cca 3 sekundy tlačítko vnitřního osvětlení ( ). Při každém stisknutí tlačítka se ozve zvukový signál (pípnutí), signalizující akceptování zadaného požadavku. - Pokud dojde k výpadku el. proudu, je nutné opět nastavit teplotu chlazení. - Pokud výčepní zařízení nefunguje správně, případně se na displeji objeví neobvyklé znaky, vytáhněte vidlici napájecího přívodu z el. / auto zásuvky, počkejte 10 sekund a poté ho znovu připojte. Příprava sklenic - Před každým čepováním důkladně vypláchněte sklenice čistou velmi studenou vodou. Dbejte na to, aby veškeré zbytky tuku, saponátu a nečistot byly dokonale odstraněny, jinak dojde k omezení tvorby pěny. 11

12 - Sklenici podržte pod výčepním kohoutem A3, jeho konec se nesmí dotýkat sklenice, neboť by to mohlo zapříčinit omezení tvorby pěny. - Páku A4 výčepního kohoutu přitáhněte plynule k sobě a sklenici držte mírně nakloněnou (cca 45 ). Pivo nechte proudit po vnitřní stěně sklenice a v průběhu čepování pozvolna sklenici napřimujte tak, aby na konci čepování byla v kolmé poloze. - Jakmile pěna dosáhne okraje sklenice, páku vraťte zpět do původní polohy. Pivo přestane téct. Sklenici postavte na odkapávací desku D a počkejte cca 1 min., nežli se pěna usadí. Dbejte na to, aby sklenice nestála přímo pod výčepním kohoutem a nepadaly do ní žádné kapky piva. - Výčepní postup opakujte tak dlouho, dokud ve sklenici nevznikne přiměřený poměr piva a pěny. Doporučení - Nejlepších výsledků dosáhnete, budete-li používat určité sklenice jen na čepování piva. - Páku A4 výčepního kohoutu otvírejte vždy na plno, jinak bude docházet k přílišné tvorbě pěny. Změnou úhlu naklonění sklenice můžete ovlivňovat vytváření množství a kvalitu pěny. - Pěnová koruna by měla být asi 2 prsty vysoká (cca 4 cm) a lehce přečnívat přes okraj sklenice. Nejlepší kvality čepovaného piva dosáhnete při čepování piva na jeden zátah v optimálním poměru pivo/pěna. - Pokud chcete výčepní zařízení vypnout, zkontrolujte předem, zda se v něm nenachází soudek, neboť zbylé pivo obsažené v soudku by se zahřálo a ztratilo tak svoji čerstvost / kvalitu /chuť / vůni / barvu. Vyjmutí jednotlivých dílů Jakmile je soudek prázdný, doporučujeme před vložením nového soudku celé výčepní zařízení dobře vyčistit. - Odejměte kryt A6, na regulátoru tlaku uzavřete ventil C1. - Pod výčepní kohout A3 vložte vhodnou nádobu a vypusťte případný zbytek piva. - Stiskněte tlačítko A2, otevřete dvířka A1 avyjměte soudek. - Odpojte plynovou hadici A13 a potrubí na pivo A12 od narážecího zařízení tak, že stlačíte tlačítko v příslušné koncovce a mírným tahem hadici / potrubí odpojíte (obr. 16). - Pomocí nástroje pro odvzdušnění CH vypusťte ze soudku případný zbývající plyn tak, že výstupek (kolík) zasunete do koncovky B5 v narážecím zařízení a mírně zatlačíte (obr. 17). Plyn unikne lehkým zašuměním. - Stiskněte tlačítko aretace B2, čímž se uvolní narážecí zařízení B na soudku, následně mírným tahem vysuňte jehlu B3 ze soudku. Je možné, že jehla již nebude dokonale vlhká aproces vyjmutí bude vyžadovat poněkud větší úsilí. - Ze soudku vyjměte mírným tahem universální zátku G. POZOR - Nikdy neodnímejte narážecí zařízení ze soudku, je-li tento ještě pod tlakem, hrozí nebezpečí úrazu! - Nikdy neodnímejte bombičku CO 2 zregulátoru, je-li ještě pod tlakem, hrozí nebezpečí úrazu! 12

13 IV. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA Pro udržení kvality vámi točeného piva trvale na nejvyšší úrovní, je bezpodmínečně nutné provádět čištění zařízení pečlivě a svědomitě. V níže uvedeném textu naleznete popis, jak a v jakých časových intervalech je třeba zařízení čistit. Před každou údržbou odpojte spotřebič od elektrické sítě vytažením vidlice napájecího přívodu z el./auto zásuvky! Nepoužívejte drsné a agresivní čisticí prostředky (např. aceton, benzín, kyseliny, ředidla, ocet apod.)! Ve specializovaných obchodech se stáčecí technikou lze zakoupit dezinfekční prostředky ve formě prášku pro pivní a nápojová potrubí (vedení), která jsou ideální pro čištění tohoto zařízení. Některé druhy piv mohou určitým způsobem příslušenství zabarvit. To však nemá na funkci spotřebiče žádný vliv a toto zabarvení obvykle za určitou dobu zmizí. Výlisky z plastu, pivní potrubí (hadičky/vedení) nikdy nesušte nad zdrojem tepla (např. kamna, el./plynový sporák). Odkapávací deska a záchytná miska - Mírným tahem vysuňte záchytnou misku s deskou z pod zařízení (pozor, abyste se nepolili). - Nashromážděné pivo vylijte do odpadu. - Oba díly umyjte v horké vodě s přídavkem saponátu, poté opláchněte čistou vodou a nechte oschnout (na záchytnou misku můžete použít i myčku nádobí). Pivní potrubí ve výčepním kohoutu - Odejměte boční kryt A6. - Přitáhněte a držte páku A4 jako kdybyste čepovali pivo, následně tahem vysuňte z výčepního kohoutu A3 pivní potrubí (hadičku). - Na potrubí povolte (rozšroubováním) převlečnou matici a následně stáhněte potrubí (hadičku) ze spojky. - Potrubí (hadičku) propláchněte v horké vodě. Poté opláchněte čistou vodou a nechte oschnout. Pokud chcete, můžete použít dezinfekční prostředek. Opačným způsobem sestavte jednotlivé díly zpět. Poznámka Pokud výčepní zařízení delší čas nepoužíváte, vyměňte před opětovným uvedením do provozu pivní potrubí, které je součástí příslušenství. Potrubí A12 vyměníte tak, že povolte (rozšroubováním) převlečnou matici a následně stáhněte potrubí (hadičku) z konektoru s trnem. Nyní můžete potrubí snadno vyjmout ze zařízení. Opačným způsobem nainstalujte nové potrubí. POZOR: Při dotahování převlečné matice použijte přiměřenou sílu tak, abyste nepoškodili závit. Výčepní zařízení vnitřní součásti - Nádobu H naplňte do 3 /4 horkou vodou. Pokud chcete, můžete použít dezinfekční prostředek. - Jehlu B3 narážecího zařízení B zasuňte až na doraz do nádoby (shodným způsobem jako při narážení soudku). - Připojte pivní potrubí A12 (hadici) na narážecí zařízení B. Otevřete ventil C1 ana tlakoměru C2 nastavte tlak na 0,8 barů po dobu 5 sekund a potom ventil zase okamžitě zavřete. 13

14 - Páku A4 přitáhněte k sobě a vyprázdněte veškerý obsah čisticí nádoby a vypusťte současně i se zbývajícím tlakem CO 2. - Po dokončení tohoto postupu zařízení propláchněte stejným způsobem, ale použijte čistou pitnou vodu. - Čištění vnitřního prostoru chladicí komory a dna A10 provádějte vlhkým hadříkem s přídavkem saponátu. Pokud je po čistění vnitřní prostor vlhký, ponechejte dvířka otevřená. POZOR - Nikdy neodnímejte narážecí zařízení z čisticí nádoby, je-li tato ještě pod tlakem, hrozí nebezpečí úrazu! - Chladící komora nesmí být naplněna vodou nebo čisticím prostředkem, neboť by to mohlo zapříčinit trvalé poškození zařízení. Výčepní zařízení vnější plášť - Provádějte pouze povrchovou údržbu (setřete prach apod.). Pro odstranění zašlého prachu nebo jiné nečistoty použijte např. navlhčenou houbu, hadřík s přídavkem saponátu. - Případné vyčištění prachu a nečistot usazených uvnitř zařízení můžete provést jejich vysátím nebo vyfouknutím. Dbejte na to, aby se do ventilačních otvorů nedostala voda. - Dvířka s těsněním otírejte měkkým vlhkým hadříkem a otřete dosucha. - Jestliže se znečistí napájecí přívod, otřete jej vlhkým hadříkem. Narážecí zařízení Umyjte celé v horké vodě, poté opláchněte čistou vodou a nechte oschnout (můžete použít i myčku nádobí). Pokud chcete, můžete použít dezinfekční prostředek. Universální zátka Umyjte v horké vodě, poté opláchněte čistou vodou a nechte oschnout (můžete použít i myčku nádobí). Pokud chcete, můžete použít dezinfekční prostředek. V. ODSTRANĚNÍ PROBLÉMŮ Problém Možná příčina Odstranění Zařízení nelze zapnout Kabel není zapojen Zkontrolujte správnost zapojení Pivo nelze čepovat Není instalován soudek Zkontrolujte obsah soudku nebo je prázdný Bombička CO 2 je prázdná Vyměňte bombičku CO 2 za novou Soudek není správně Zkontrolujte správnost naražení naražen soudku Plynová hadice nebo pivní Zkontrolujte, zda není hadička potrubí je neprůchodné a potrubí překroucené, zauzlované, skřípnuté Při čepování vzniká Tlak CO 2 je příliš velký Pomocí ventilu upravte tlak příliš mnoho pěny Soudek není dostatečně Soudek řádně nachlaďte nachlazen Soudek byl vystaven otřesům 14 Ponechejte dostatečný čas na uklidnění (ztišení) piva

15 Pivo proudí slabě z pípy Otevřete dokonale výčepní kohout Při čepování se výtoková Při čepování držte stěnu sklenice trubice dotýká sklenice dále od trubice Sklenice je při čepování Při čepování nakloňte sklenici v kolmé poloze tak, aby pivo mohlo stékat po její stěně Při čepování vzniká Tlak CO 2 je příliš nízký Pomocí ventilu upravte tlak příliš málo pěny Pivo je příliš nachlazené Zvyšte teplotu piva, vyčkejte Ve sklenici jsou zbytky Sklenice pečlivě vymyjte čisticích prostředků, tuků a vypláchněte studenou vodou nebo nečistot Sklenice je příliš teplá Sklenici vypláchněte studenou Sklenice je suchá vodou Pivo je zakalené Soudek byl před použitím Použijte nový, správně neodborně zchlazen nachlazenýsoudek (šokem) Pivo je příliš studené Zvyšte teplotu piva, vyčkejte Pivní potrubí je znečištěné Vyčistěte zařízení Pivo je příliš teplé Soudek není dostatečně Snižte teplotu, vyčkejte vychlazen Větrací otvory jsou zakryty Uvolněte větrací otvory Dvířka nejsou zavřena Zkontrolujte těsnění a správnost zavření dvířek Na zařízení svítí slunce Přemístěte zařízení mimo přímý nebo je blízko zdrojů tepla dosah slunečního a tepelného záření Pivo je zvětralé Tlak CO 2 je příliš nízký Pomocí ventilu upravte tlak Doba minimální trvanlivosti byla již překročena Soudek je příliš dlouho Instalujte nový soudek naražen Při čepování teče Tlak CO 2 je příliš nízký Pomocí ventilu upravte tlak pivo příliš pomalu Bombička CO 2 je prázdná Bombičku vyměňte za novou Zkontrolujte, zda pivní potrubí a hadička CO 2 není překroucené, Pivo z pípy vytéká slabě zauzlované, skřípnuté. Otevřete naplno výčepní kohout (pípu) Chladící komora Zařízení je umístěno v příliš a deska je silně vlhkém prostředí Přemístěte zařízení do suššího nebo namrzlá Zařízení je umístěno v příliš teplejšího prostředí chladném prostředí VI. EKOLOGIE Pokud to rozměry dovolují, jsou na všech kusech vytištěny znaky materiálů použitých na výrobu balení, komponentů a příslušenství, jakož i jejich recyklace. Uvedené symboly na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že použité elektrické nebo elektronické 15

16 výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem jejich správné likvidace je odevzdejte na k tomu určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa (viz Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo údržbu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí spotřebiče, musí provést odborný servis! Nedodržením pokynů výrobce zaniká právo na záruční opravu! Případné další informace o spotřebiči získáte na Infolince nebo internetové adrese VII. TECHNICKÁ DATA Napětí (V) uvedeno na typovém štítku výrobku Příkon (W) uveden na typovém štítku výrobku Hmotnost cca (kg) 7,0 Na výrobek bylo vydáno ES prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění. Výrobek splňuje požadavky níže uvedených nařízení vlády v platném znění: NV č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí (odpovídá Směrnici Rady č. 2006/95/ES v platném znění). NV č. 616/2006 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (odpovídá Směrnici Rady č. 2004/108/ES v platném znění). Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění. Výrobek odpovídá svými vlastnostmi požadavkům stanoveným vyhláškou MZ č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy. Výrobek je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 1935/2004/ES o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami. Nepodstatné odchylky od standardního provedení, které nemají vliv na funkci výrobku, si výrobce vyhrazuje. HOUSEHOLD USE ONLY Pouze pro použití v domácnosti DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS Neponořovat do vody nebo jiných tekutin. DO NOT COVER Nezakrývat TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY. Nebezpečí udušení. PE sáček odkládejte mimo dosah dětí. Sáček není na hraní. VÝROBCE: ETA a.s., Poličská 444, Hlinsko, Česká republika 16

17 Elektrické zariadenie na čapovanie piva eta 0637 NÁVOD NA OBSLUHU Ďakujeme vám, že ste si zakúpili spotrebič ETA. Tento výrobok bol starostlivo navrhnutý a skonštruovaný tak, aby vám spoľahlivo slúžil. Pred použitím si pozorne prečítajte a porozumejte všetkým varovaniam, upozorneniam a pokynom uvedeným v tomto návode na použitie a pokynom výrobcu bombičiek a súdkov používaných s týmto zariadením. Nedodržanie nižšie uvedených pokynov môže mať za následok znehodnotenie piva, poškodenie zariadenia, prípadne aj poranenie obsluhy. I. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA Pred prvým uvedením do prevádzky si pozorne prečítajte návod na obsluhu, prezrite si obrázky a návod si uschovajte. Skontrolujte, či údaj na typovom štítku zodpovedá napätiu vo vašej elektrickej zásuvke alebo autozásuvke. Spotrebič nikdy nepoužívajte, ak má poškodený napájací prívod alebo vidlicu, ak nepracuje správne, alebo spadol na zem a poškodil sa. V takýchto prípadoch odneste spotrebič do špecializovaného servisu, aby preverili jeho bezpečnosť a funkčnosť. Spotrebič je určený len na použitie v domácnosti a podobné účely (nie komerčné)! Zariadenie sa nesmie používať v priestoroch, v ktorých sa používajú alebo skladujú chemikálie, farby a ďalšie horľavé, výbušné, prchavé a zdraviu škodlivé látky. Zabráňte deťom a nesvojprávnym osobám v manipulácii so spotrebičom bez dozoru zodpovednej osoby! Vidlicu napájacieho prívodu nezasúvajte do elektrickej zásuvky alebo autozásuvky a nevyťahujte ju z nej mokrými rukami a ťahaním za napájací prívod! K zariadeniu pripájajte iba príslušný napájací prívod podľa zvoleného napätia! V žiadnom prípade nepripájajte spotrebič súčasne na ~230 V a =12 V! V prípade vonkajšieho použitia odporúčame spotrebič napájať buď =12 V z autobatérie alebo z el. sieťovej zásuvky ~230 V do ktorej obvodu je zaradený prúdový chránič s vybavovacím prúdom neprekračujúcim 30 ma. Spotrebič nesmie byť vystavený dažďu a vlhkosti. Na prepojenie zariadenia s autozásuvkou používajte iba so spotrebičom dodaný napájací prívod. Autozásuvka musí spĺňať platné medzinárodné normy (kladný pól stred). Zariadenie nikdy neponárajte do vody a iných tekutín (ani čiastočne)! Nikdy nezapínajte zariadenie bez vloženého súdka. Zariadenie nepoužívajte na iné účely (napr. prepravu / skladovanie zvierat, potravín, atď.) než odporúča výrobca. Do chladiaceho priestoru je zakázané umiestňovať akékoľvek spotrebiče! Spotrebič používajte iba s príslušenstvom určeným pre tento typ. Použitie iného príslušenstva môže predstavovať nebezpečenstvo pre obsluhu. Po skončení práce apred každou údržbou vždy spotrebič odpojte od elektrickej siete vytiahnutím vidlice napájacieho prívodu z el. zásuvky alebo autozásuvky. 17

18 Spotrebič používajte v pracovnej polohe na miestach, kde nehrozí jeho prevrhnutie, v dostatočne vzdialenosti od horľavých predmetov (napríklad záclon, závesov, dreva atď.) tepelných zdrojov (napr. kachlí, sporáka, variča, teplovzdušnej rúry) alebo vlhkých povrchoch (napr. výlevky, umývadla). Neposúvajte, nezdvíhajte a neprenášajte zariadenia za výčapný kohútik alebo napájací prívod. Ak budete zariadenie premiestňovať, uchopte ho vždy za spodný okraj. Zariadenie neprenášajte ak je vnútri už nainštalovaný súdok. Neodnímajte príslušenstvo, súdok alebo bombičku ak je výčapné zariadenie v chode! Nikdy neodpájajte zariadenie od súdka, ak je tento ešte pod tlakom! Koncovku plynovej hadice, potrubie na pivo, ihlu narážacieho zariadenia a bombičky neprikladajte k očiam ani ušiam a nezasúvajte ich do žiadnych telesných otvorov. Medzi predný povrch rúry a dvierka nevkladajte žiadne predmety. Zabráňte usadzovaniu nečistôt alebo zvyškov čistiacich prostriedkov na tesniacich plochách. Je veľmi dôležité, aby sa dvierka dobre zatvárali a aby neboli poškodené (prehnuté). Poškodené nesmú byť ani závesy a zámky (porušené alebo uvoľnené), tesnenia a tesniace plochy dvierok. Ak sa poškodia, musí ich opraviť kvalifikovaný servisný technik. Neskúšajte akokoľvek zmeniť, nastaviť alebo opraviť dvierka, ovládací panel alebo iné časti zariadenia. Opravy môže vykonať len kvalifikovaný servisný technik. Spotrebič nikdy nezakrývajte, zabránite tak zníženiu výkonu a prípadne nebezpečenstvu vnútorného požiaru! Nie je povolené akýmkoľvek spôsobom upravovať povrch zariadenia (napríklad samolepiacou tapetou, fóliou)! Nestavajte na spotrebiče žiadne predmety (napr. poháre s pivom) a na zariadenie si nesadajte a nestúpajte! Nikdy nevsúvajte prsty alebo iné predmety do vstupných a výstupných otvorov spotrebiča Dbajte, aby do spotrebiča nevnikala nečistota (napríklad chuchvalce prachu). V prípade nasatia a usadenia nečistôt spotrebič vyčistite (pozri text IV. ÚDRŽBA A ČISTENIE). Neovíjajte napájací prívod okolo spotrebiča, predĺžite tak životnosť prívodu. Napájací prívod nesmie byť poškodený ostrými alebo horúcimi predmetmi, otvoreným plameňom a nesmie byť ponáraný do vody. Poškodené alebo spletené káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom. V prípade potreby použitia predlžovacieho prívodu je nutné, aby nebol poškodený a vyhovoval platným normám. Spotrebič je prenosný, má pohyblivý prívod s vidlicou, ktorá zabezpečuje dvojpólové odpojenie od elektrickej siete. Pravidelne kontrolujte stav napájacieho prívodu spotrebiča. Spotrebič nikdy nepoužívajte na žiadny iný účel, než na ktorý je určený a opísaný v tomto návode! Ak je napájací prívod spotrebiča poškodený, ihneď odpojte spotrebič od el. siete. Ak zariadenie nebudete dlhodobo používať, obsah vyprázdnite, zariadenie vyčistite (pozrite ods. IV. ÚDRŽBA A ČISTENIE) a odpojte ho od el. siete Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním spotrebiča a príslušenstva (napríklad za znehodnotenie potravín, poranenia, popáleniny, požiar) a nie je povinný poskytnúť záruku na spotrebič v prípade nedodržania zhora uvedených bezpečnostných upozornení. 18

19 BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA PRE BOMBIČKY CO 2 Zabráňte deťom a nesvojprávnym osobám v manipulácii so spotrebičom bez dozoru zodpovednej osoby! Bombičky obsahujú CO 2 (kysličník uhličitý) a sú pod tlakom. Pri manipulácii a skladovaní (najlepšie na suchom, chladnom a dobre vetrateľnom mieste) sa riaďte pokynmi výrobcu bombičiek. Nevykonávajte akékoľvek úpravy bombičiek, násilne ich neotvárajte a v žiadnom prípade bombičky nevhadzujte do ohňa. Chráňte ich pred nárazom a pádom, zdrojmi tepelného žiarenia (napr. kachle, el./plynový sporák, varič, gril atď.) alebo priameho slnečného žiarenia a pred zahriatím nad teplotu 60 C. Používajte iba nepoškodené, tesné (s nepoškodeným ventilom) bombičky určené pre zariadenie. Pri použití iných bombičiek by mohlo dôjsť k poškodeniu spotrebiča. Bombičky chráňte pred mrazom, nepoužívajte zmrazené bombičky. Pri použití podchladených bombičiek by mohlo dôjsť k poškodeniu spotrebiča, prípadne k poraneniu obsluhy (napr. mrazivé popálenie). Pre aplikáciu bombičky v zariadení je vhodná izbová teplota. Bombičky sú určené iba pre náplň CO 2 (potravinársky plyn). Opätovné plnenie bombičiek smie vykonávať iba oprávnená organizácia. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA PRE SÚDKY Zabráňte deťom a nesvojprávnym osobám v manipulácii so spotrebičom bez dozoru zodpovednej osoby! Náplň súdkov obsahuje určité % alkoholu. Zabráňte konzumácii piva deťom a mladistvým do 18 rokov. Pri manipulácii, skladovaní (najlepšie na suchom, chladnom mieste) a narážaní sa riaďte pokynmi výrobcu piva. Súdok násilne neotvárajte, nevykonávajte tiež žiadne úpravy povrchu súdka (napr. pomocou adhéznej fólie, samolepky papiera alebo tepelnej izolácie). Používajte iba nepoškodené (napr. nepretlačené) resp. tesniace 5 l súdky. Naplnené súdky chráňte pred mrazom. Súdok nikdy nedávajte do mrazničky, znehodnotila by sa kvalita piva a mohlo by dôjsť k poškodeniu (napr. prasknutiu) súdka. Ak bol súdok vystavený určitým otrasom (napr. pri transporte), nepoužívajte ho ihneď. Pivo v súdku musí mať dostatok času (min 30 minút), aby sa utíšilo. Eliminuje sa tak prebytočný plyn a predíde sa vytekaniu peny z odvzdušňovacieho otvoru súdka. Súdky sú určené iba pre náplň piva. Opätovné plnenie súdka smie vykonávať iba oprávnená organizácia (pivovar). II. OPIS SPOTREBIČA A PRÍSLUŠENSTVA (obr. 1) A zariadenie A1 dvierka A8 zdierka =12 V A2 tlačidlo aretácie dvierok A9 ventilačné otvory A3 výčapný kohútik A10 chladiace dno A4 páka výčapného kohútika A11 senzor teploty A5 ovládací panel A12 koncovka pre vývod piva A6 bočný kryt A13 koncovka pre prívod CO 2 A7 zdierka ~230 V 19

20 B narážacie zariadenie B1 upevňovací držiak B4 koncovka pre vývod piva B2 tlačidlo aretácie B5 koncovka pre prívod CO 2 B3 ihla C regulátor tlaku CO 2 C1 ventil (+ / -) C5 redukcia C2 tlakomer C6 vložka pre 16 g bombičku C3 zdierka pre pripojenie plynovej hadice C7 puzdro pre 8 g bombičku C4 závitový dielec C8 podpera D odkvapkávacia doska D1 záchytná nádoba E napájací prívod pre ~230 V F napájací prívod pre =12 V G univerzálna zátka H čistiaca nádoba CH nástroj na odvzdušnenie III. PRÍPRAVA NA POUŽITIE Odstráňte všetok obalový materiál, vyjmite výčapné zariadenie a príslušenstvo. Zo spotrebiča odstráňte všetky prípadné adhézne fólie, samolepky alebo papier. Zariadenie postavte na zvolený rovný povrch (napr. na kuchynský stôl alebo špeciálny stojan pre zariadenie), minimálne 85 cm vysoko a mimo dosahu detí. Presvedčite sa, že napájací prívod nie je poškodený, nie je položený pod rúrou, ani vedený po ostrých či horúcich plochách. Pred prvým použitím umyte časti, ktoré prídu do styku s potravinami, v teplej vode s prídavkom saponátu, dôkladne opláchnite čistou vodou, vytrite do sucha, prípadne nechajte oschnúť (pozrite odsek IV. ÚDRŽBA A ČISTENIE). Pripojenie k el. sieti Podľa použitého napätia zasuňte konektor príslušného napájacieho prívodu E alebo F do zodpovedajúcej zdierky A7 alebo A8 v plášti spotrebiča a následne ho pripojte k el. zásuvke (~230 V) alebo k autozásuvke (=12 V). Zásuvka alebo autozásuvka musí byť dobre prístupná, aby bolo možné spotrebič v prípade nebezpečenstva ľahko odpojiť od el. siete. Odporúčame priebežne kontrolovať stav autobatérie, aby nedošlo vplyvom dlhodobej prevádzky zariadenia k jej vybitiu. Ventilácia Pre správnu funkciu chladenia je nutná riadna ventilácia. Vzadu a z oboch bokov ponechajte voľný priestor pre riadnu ventiláciu a manipuláciu (min 10 cm). Vzduch vystupujúci z ventilačných otvorov A9 sa pri prevádzke zahrieva, v chladiacej komore a na súdku dochádza ku kondenzácii vlhkosti s možnosťou vytvárania námrazy. Tieto javy sú normálne a nie sú dôvodom na reklamáciu spotrebiča. Základný postup inštalácie zariadenia - Odkvapkávaciu dosku D vložte do záchytnej nádoby D1 a následne zasuňte do drážky vprednej časti zariadenia (obr. 2). 20

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ NÁVOD K OBSLUZE Elektrický kráječ Professor CZ-402X PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

HM 2. Ruční mixér. Návod k použití

HM 2. Ruční mixér. Návod k použití HM 2 Ruční mixér CZ Návod k použití Ovládání Madlo vysunutí vysunutí Tělo Šlehací nástavce Hnětací nástavce Rychlost Regulace rychlosti TURBO zapnutí/ vypnutí Všeobecné Tento spotřebič je určený pouze

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Vlasová žehlička CZ-305

NÁVOD NA POUŽITÍ. Vlasová žehlička CZ-305 NÁVOD NA POUŽITÍ Vlasová žehlička CZ-305 strana 1 Důležitá bezpečnostní upozornění 1. Před uvedením tohoto spotřebiče do provozu si pečlivě přečtěte návod k použití včetně bezpečnostních upozornění a vyobrazení

Více

Ultrazvukový. čistič PRO'SKIT SS - 803 F

Ultrazvukový. čistič PRO'SKIT SS - 803 F Ultrazvukový čistič PRO'SKIT SS - 803 F Ultrazvukový čistič Děkujeme, že jste zakoupili tento ultrazvukový čistič. Dříve, než začnete s přístrojem pracovat, prostudujte pečivě návod k použití. Návod uložte

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

1 Bezpečnostní upozornění Bezpečnostné upozornenia

1 Bezpečnostní upozornění Bezpečnostné upozornenia Elektronischer Durchlauferhitzer CDX 11-U Gebrauchsanleitung für den Anwender Elektronicky řízený průtokový ohřívač CDX 11-U 03.10 Návod k obsluze pro uživatele D 2 GB 2 CDX 11-U 1 Bezpečnostní upozornění

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ

Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ Pečlivě si prosím přečtěte tento návod a seznamte se s tímto zařízením. Dodržujte pokyny pro použití a dávejte pozor na omezení a možná rizika související

Více

Návod k použití a k instalaci Návod na použitie a inštaláciu D 11A. Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky. Modely:

Návod k použití a k instalaci Návod na použitie a inštaláciu D 11A. Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky. Modely: Modely: Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky 3 FI 4 GLSTX 3 FI 4 GLSX 3 FI 5 GLSTX 3 FI 95 GLSTX Vážený zákazníku, děkujeme Vám a gratulujeme Vám k Vašemu výběru. Tento spotřebič byl vyroben z prvotřídních

Více

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě!

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě! Návod k používání Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623 Děkujeme Vám, že jste si vybrali tuto vysoce kvalitní elektrickou konvici. Jedná se o kvalitní výrobek splňující požadavky uznávaných

Více

Masážní přístroj. m 286. Návod k obsluze

Masážní přístroj. m 286. Návod k obsluze Masážní přístroj m 286 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího použití.

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Pohlcovač vlhkosti. Návod k použití

Pohlcovač vlhkosti. Návod k použití Pohlcovač vlhkosti 590 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ použití v budoucnosti.

Více

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití KH 2 Termoventilátor s oscilací CZ Návod k použití Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných

Více

HOŘÁK NA PROPAN-BUTAN (souprava) HORÁK NA PROPAN-BUTAN (súprava) UTPB600 NÁVOD K POUŽITÍ

HOŘÁK NA PROPAN-BUTAN (souprava) HORÁK NA PROPAN-BUTAN (súprava) UTPB600 NÁVOD K POUŽITÍ HOŘÁK NA PROPAN-BUTAN (souprava) HORÁK NA PROPAN-BUTAN (súprava) UTPB600 NÁVOD K POUŽITÍ Pečlivě si prosím přečtěte tento návod a seznamte se s tímto zařízením. Dodržujte pokyny pro použití a dávejte pozor

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Návod k použití GRIL R-253

Návod k použití GRIL R-253 Návod k použití GRIL R-253 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ

Více

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825 Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR R-825 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

CZ / SK VYSAVAČ / VYSÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU RCC-250

CZ / SK VYSAVAČ / VYSÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU RCC-250 CZ / SK NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU VYSAVAČ / VYSÁVAČ RCC-250 PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ Děkujeme, že jste si pořídili tento vysavač. Před použitím si přečtěte tento návod k obsluze. PREČÍTAJTE

Více

VG 200 Stolní gril. Návod k použití

VG 200 Stolní gril. Návod k použití VG 200 Stolní gril CZ Návod k použití Všeobecné Tento spotřebič je určený pro soukromé použití, nikoliv na komerční účely. Přečtěte si tento návod pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě.

Více

LR 7140. Domácí výčep na pivo Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

LR 7140. Domácí výčep na pivo Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz LR 7140 Domácí výčep na pivo Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Laretti. Jsme

Více

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Bezpečnostní upozornění Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU NÁVOD K POUŽITÍ POPIS PŘÍSTROJE OVLÁDACÍ PRVKY PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU ODMRAZOVÁNÍ

Více

CHLADNIČKA. Návod k obsluze. Přečtěte si prosím pozorně tento návod pŕed použitím Vaší nové chladničky Candy.

CHLADNIČKA. Návod k obsluze. Přečtěte si prosím pozorně tento návod pŕed použitím Vaší nové chladničky Candy. CHLADNIČKA Návod k obsluze Přečtěte si prosím pozorně tento návod pŕed použitím Vaší nové chladničky Candy. 1 Před použitím spotřebiče Váš nový spotřebič je navržen výhradně pro použití v domácnosti. K

Více

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 1. Před uvedením jednotky do provozu si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro další použití. 2. Nikdy neponořujte

Více

Odsavač par CFT 610, 620, 62, 92. Návod k použití

Odsavač par CFT 610, 620, 62, 92. Návod k použití Odsavač par CFT 610, 620, 62, 92 Návod k použití 1 INSTLCE Odsavač je dostupný ve verzi s odtahem (vzduch je odváděn z místnosti ven) nebo ve filtrační verzi (vzduch cirkuluje v místnosti). 1) Následující

Více

TOALETNÍ STOLEK NÁVOD K POUŽITÍ MONTÁŽ. Bezpečnostní upozornění

TOALETNÍ STOLEK NÁVOD K POUŽITÍ MONTÁŽ. Bezpečnostní upozornění TOALETNÍ STOLEK NÁVOD K POUŽITÍ CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si pečlivě tento návod a dodržujte instrukce v něm uvedené. Vkládání baterií 2x AA 1.5V baterie 2x AA 1.5V

Více

3-5. Příslušenství (nástavce na těstoviny) Návod k obsluze 6-8. Príslušenstvo (nadstavce na cestoviny) Návod NA obsluhu

3-5. Příslušenství (nástavce na těstoviny) Návod k obsluze 6-8. Príslušenstvo (nadstavce na cestoviny) Návod NA obsluhu Příslušenství (nástavce na těstoviny) Návod k obsluze Príslušenstvo (nadstavce na cestoviny) Návod NA obsluhu 3-5 6-8 16/6/2015 2 Příslušenství (nástavce na těstoviny) pro víceúčelový kuchyňský robot ETA

Více

Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI

Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI 2 3 Vážený zákazníku, z důvodu bezpečnosti a správného používání si před prvním použitím topidla důkladně přečtěte

Více

Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ...

Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ... ULTRAZVUKOVÁ ČISTIČKA ŠPERKŮ SU726 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ...3 VARIANTY ČIŠTĚNÍ...4

Více

Firma K+B Progres a.s. neručí za škody způsobené nesprávným naistalováním nástěnného držáku a tím způsobené škody na zařízení, případně zdraví.

Firma K+B Progres a.s. neručí za škody způsobené nesprávným naistalováním nástěnného držáku a tím způsobené škody na zařízení, případně zdraví. CZ Maximální nosnost držáku je 15 kg. Namontujte nejdříve nástěnný držák za pomocí hmoždinek a upevňovacích šroubů na stěnu. Upevněte držák na TV pomocí přiložených šroubů. Případně si zabezpečte vhodný

Více

Ostřička na řetězy 130001

Ostřička na řetězy 130001 Ostřička na řetězy 130001 CZ: Návod k použití Ostřička na řetězy NG95519 130001 POZOR! Při používáno přístrojů musí být dodržována určitá bezpečnostní opatření, aby se zabránilo zraněním a škodám. Přečtěte

Více

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9 Mod. 2481 CZ Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11 Obr. 12 Obr. 13 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 14 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

Elektrický lapač hmyzu. zak 630, 640. Návod k obsluze

Elektrický lapač hmyzu. zak 630, 640. Návod k obsluze Elektrický lapač hmyzu zak 630, 640 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ

Více

Návod k obsluze na dávkovač teplé a chlazené vody Typ GWD1S a GWD1T

Návod k obsluze na dávkovač teplé a chlazené vody Typ GWD1S a GWD1T Návod k obsluze na dávkovač teplé a chlazené vody Typ GWD1S a GWD1T Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod Spotřebič splňuje normy CE a RoHS Dovozce: PRIVEST s. r. o. e-mail: sales@privest.cz Důležité

Více

Vysavač Návod k obsluze

Vysavač Návod k obsluze Vysavač Návod k obsluze CZ Před zapnutím přístroje se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním přístrojů podobného typu. Používejte přístroj pouze

Více

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY Typy B 298 a B 299 Návod k použití platný od 1. 5. 2004 Právě jste si zakoupili jeden z nejlepších teplovzdušných ventilátorů na dnešním trhu (dále jen topidlo). Toto topidlo bylo

Více

KOLOTOČ+HOUPAČKA 2v1

KOLOTOČ+HOUPAČKA 2v1 KOLOTOČ+HOUPAČKA 2v1 CZ Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Předávate-li tento výrobek

Více

Stereofonní mikrofon. Stereo mikrofón

Stereofonní mikrofon. Stereo mikrofón 4-187-786-01 (1) Stereofonní mikrofon Stereo mikrofón CZ SK Návod k obsluze Návod na použitie ECM-SST1 2010 Sony Corporation Vytištěno v České republice 4-187-786-01 (1) Stereofonní mikrofon Návod k obsluze

Více

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003 NÁVOD K OBSLUZE B 898 0.2003 Obsah OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Technické údaje... 4 Jednotlivé Části zařízení... 5 Ovládání... 6 Popis ovládacích prvků... 6 Uvedení do provozu... 7 Výdej

Více

NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA R-331

NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA R-331 Návod k použití NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA R-331 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

E 120. Odšťavňovač. Návod k použití

E 120. Odšťavňovač. Návod k použití E 120 Odšťavňovač CZ Návod k použití Všeobecné Tento spotřebič je určený pouze pro soukromé použití a nesmí se používat na komerční účely. Přečtěte si tento návod pozorně a odložte si jej na bezpečném

Více

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu.

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. Vysavač SC7060 Návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. 1 1. Sestavení součástí vysavače 3 Příslušenství se může

Více

R-251. Návod k použití GRIL. Gril R-251 česky

R-251. Návod k použití GRIL. Gril R-251 česky Návod k použití GRIL R-251 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ

Více

Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473. Návod k obsluze

Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473. Návod k obsluze Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Aktualizováno 17.03.2015. Čistící sada INTEX Deluxe

Aktualizováno 17.03.2015. Čistící sada INTEX Deluxe Aktualizováno 17.03.2015 Čistící sada INTEX Deluxe 1 NEŽ ZAČNETE SE SAMOTNÝM POUŽÍVÁNÍM, POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ TÝKAJÍCÍ SE VŠECH SOUČÁSTÍ. TATO DŮLEŽITÁ DOPORUČENÍ SI PROSÍM USCHOVEJTE PRO

Více

Odsavač par HSHD 9102. Návod k obsluze

Odsavač par HSHD 9102. Návod k obsluze Odsavač par HSHD 9102 Návod k obsluze 1 POPIS Odsavač je k dispozici ve filtrační verzi nebo verzi s odtahem. Filtrační verze (Obr. 1A nebo 1B): Odsavač nasává výpary z kuchyně, převede jej přes tukové/

Více

Návod k instalaci. Myčka nádobí

Návod k instalaci. Myčka nádobí Návod k instalaci Myčka nádobí 1 1 Poznámky Před instalací si přečtěte pozorně tuto příručku. Přečtení návodu Vám pomůže porozumět, jak zapojit přívody, vypouštěcí hadice a přívodní napájecí kabel a najít

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie Průmyslový vysavač VAC 2050 Jmenovitý příkon 1. rychlost 1400 W Jmenovitý příkon 2. rychlost 2000 W kapacita sběrné

Více

KÁVOVAR R-920. Návod k použití. česky. Kávovar R-920

KÁVOVAR R-920. Návod k použití. česky. Kávovar R-920 Návod k použití KÁVOVAR R-920 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro

Více

Vinotéka GZ 100/RD 100W. Návod k použití

Vinotéka GZ 100/RD 100W. Návod k použití Vinotéka GZ 100/RD 100W 1 Návod k použití Úvod Děkujeme za volbu a koupi vinotéky. Pro správné použití si přečtěte prosím pokyny před instalací a použitím. Abyste zabránili nežádoucímu poškození, odložte

Více

INDUKČNÍ VAŘIČ NÁVOD/NÁVOD

INDUKČNÍ VAŘIČ NÁVOD/NÁVOD INDUKČNÍ VAŘIČ NÁVOD/NÁVOD CZ Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto výrobku. Jsme přesvědčeni, že s ním budete plně spokojeni. Jestliže chcete využít všechny funkce přístroje co možná nejlépe, prosíme o dodržování

Více

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9120

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9120 Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9120 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

TY-ST42PX500 TY-ST50PX500. Pokyny pro instalaci Podstavec pod plazmovu televizi. Číslo modelu TQZH633

TY-ST42PX500 TY-ST50PX500. Pokyny pro instalaci Podstavec pod plazmovu televizi. Číslo modelu TQZH633 Pokyny pro instalaci Podstavec pod plazmovu televizi Před zahájením činnosti si důkladně přečtěte tyto pokyny a příručku k plazmové televizi; zajistíte si tím správné provedení montáže. (Tyto pokyny si

Více

LED flash & Video Light - návod

LED flash & Video Light - návod LED flash & Video Light - návod LED flash & Video Light 1. Plynulá regulace 2. 6,35 mm jack synchronizace 3. AC napájení ze sítě 4. Přepínač na trvalé (video) světlo 5. DC napájení z externího zdroje 6.

Více

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112 Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze Zkontrolujte nový přístroj, zda nebyl během transportu poškozen! Obal a případně starý přístroj likvidujte v souladu s ochranou životního prostředí. Návod k obsluze

Více

50g. max. pulse. 20s. max

50g. max. pulse. 20s. max BG BS CS HU RO SK SL SR HR ET LV LT PL EN NL DA NO SV FI TR ES D C B A 50g max 1 2 2 1 1 2 3 5 pulse 20s max 4 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili mlýnek na kávu naší značky, který je určený výhradně pro

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE Model: YGP20 NÁVOD K POUŽITÍ

MOBILNÍ KLIMATIZACE Model: YGP20 NÁVOD K POUŽITÍ CZ MOBILNÍ KLIMATIZACE Model: YGP20 NÁVOD K POUŽITÍ CZ -1- Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

Kávovar Návod k obsluze

Kávovar Návod k obsluze Kávovar Návod k obsluze CZ Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte

Více

MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA NÁVOD K POUŽITÍ MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA OBSAH POPIS ČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ 2 OVLÁDACÍ PANEL 2 PŘED POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ 3 PROVOZ Chlazení 3 Vysoušení 4 NASTAVENÍ SMĚRU PROUDĚNÍ VZDUCHU 4 NÁDOBA PRO KONDENZÁT

Více

CHLADNIČKA DF1-12. Návod k obsluze

CHLADNIČKA DF1-12. Návod k obsluze CHLADNIČKA DF1-12 Návod k obsluze 1 1. Popis spotřebiče Části a funkce 1 2 12 11 10 3 4 5 6 7 9 8 Skříňka chladničky Dvířka mrazícího prostoru Odkapávací zásobník Poličky Skleněný kryt Kompresor Zásobník

Více

Ponorný ohřívač Návod k obsluze. Ponorný ohrievač Návod NA obsluhu

Ponorný ohřívač Návod k obsluze. Ponorný ohrievač Návod NA obsluhu Ponorný ohřívač Návod k obsluze Ponorný ohrievač Návod NA obsluhu 2-7 8-13 CZ Ponorný ohřívač eta 0191, eta 1191 Návod k obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Tento návod

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Elektronická kuchyňská váha Professor KV 514X

NÁVOD K POUŽITÍ. Elektronická kuchyňská váha Professor KV 514X NÁVOD K POUŽITÍ Elektronická kuchyňská váha Professor KV 514X Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k použití, aby bylo zajištěno správné užívání váhy a její dobrá údržba. Nosnost (Max.) Rozlišení (g)

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

PROTECOR. AUTOMATICKÁ SVÁŘECÍ KUKLA Pro sváření a broušení AUTOMATICKÁ ZVÁRACIA KUKLA Pre zváranie a brúsenie 10.55-P600E-C

PROTECOR. AUTOMATICKÁ SVÁŘECÍ KUKLA Pro sváření a broušení AUTOMATICKÁ ZVÁRACIA KUKLA Pre zváranie a brúsenie 10.55-P600E-C AUTOMATICKÁ SVÁŘECÍ KUKLA Pro sváření a broušení AUTOMATICKÁ ZVÁRACIA KUKLA Pre zváranie a brúsenie PROTECOR 10.55-P600E-C CZ Původní návod k automatické samostmívací svářečské kukle 10.55-P600E-C. Děkujeme

Více

BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ PRACHU

BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ PRACHU BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ PRACHU PŘÍRUČKA UŽIVATELE Model : RCC-240 RCC-850 Příručka obsahuje návod k obsluze vysavače a jeho technické údaje PŘÍSLUŠENSTVÍ VYSAVAČE 1. Podlahový nástavec 2. Teleskopická trubice

Více

Polyfúzní svářečka plastů TUSON POLY 01

Polyfúzní svářečka plastů TUSON POLY 01 Polyfúzní svářečka plastů TUSON POLY 01 Návod k použití Osvědčení o jakosti a užitných vlastnostech výrobku: TUSON POLY01 polyfúzní svářečka plastů A- Způsob použití: Tento výrobek je určen k ohřívání

Více

SP-1000 Napařovací žehlička Návod k obsluze

SP-1000 Napařovací žehlička Návod k obsluze SP-1000 Napařovací žehlička Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento Návod

Více

Návod ke správné montáži a k užívání Pultová mraznička NORDline

Návod ke správné montáži a k užívání Pultová mraznička NORDline Návod ke správné montáži a k užívání Pultová mraznička NORDline Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek.abyste zajistili správný chod spotřebiče, doporučujeme přečtení tohoto manuálu dříve než uvedete

Více

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Uživatelská příručka CZ 14 201-070726 1 CZ Obsah Důležité bezpečnostní pokyny 14 Vybalení a instalace 14 Elektrické zapojení 15 Uvedení zařízení do provozu 15

Více

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A Návod k obsluze 1 Děkujeme za koupi našeho výrobku. Přečtěte si důkladně tento návod k použití před použitím spotřebiče a postupujte podle pokynů. Odložte si

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Bontani s.r.o. Shelly-01 Kávovar na kapsle. Návod na použití. Před použitím produktu si přečtěte tento návod na použití a bezpečnostní. pokyny.

Bontani s.r.o. Shelly-01 Kávovar na kapsle. Návod na použití. Před použitím produktu si přečtěte tento návod na použití a bezpečnostní. pokyny. Bontani s.r.o. Shelly-01 Kávovar na kapsle Návod na použití Před použitím produktu si přečtěte tento návod na použití a bezpečnostní pokyny. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Při používání elektrických přístrojů

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení Návod k obsluze Děkujeme, že jste si vybrali toto špičkové klimatizační zařízení. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte tento návod. 24 BEZPEČNOST PŘED POUŽITÍM

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MARINO. Bezpečnost. Upozornění: Nezapojujte přístroj do zásuvky vlhkýma rukama.

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MARINO. Bezpečnost. Upozornění: Nezapojujte přístroj do zásuvky vlhkýma rukama. UŽIVATELSKÝ MANUÁL MARINO Prosím, přečtěte důkladně tyto instrukce před prvním použitím přístroje a uschovejte je pro příští použití. Tento přístroj NEPATŘÍ do směsného odpadu. English Convair je účinné

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ OBSAH PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ 8 PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ 1. Rozbalení a kontrola Po vybalení

Více

PRVNÍ POUŽITÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ SPOTŘEBIČE

PRVNÍ POUŽITÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ SPOTŘEBIČE PRVNÍ POUŽITÍ Připojte spotřebič k přívodu elektrické energie. Teploty pro ideální uchování potravin byly nastaveny již ve výrobě. Pokud zazní zvukový signál, znamená to poplach teploty: stiskněte a podržte

Více

Solární ohřev Domeček pro filtraci Solárny ohrev Domček pre filtráciu

Solární ohřev Domeček pro filtraci Solárny ohrev Domček pre filtráciu Solární ohřev Domeček pro filtraci Solárny ohrev Domček pre filtráciu Solární systém vyhřívání pro nadzemní bazény Solárny systém vyhrievanie pre nadzemné bazény Návod k montáži a provozu Návod na montáž

Více

Čistič vzduchu BAP 412

Čistič vzduchu BAP 412 ázdno Čistič vzduchu BAP 412 Návod k použití ČISTIČ VZDUCHU BAP 412 Přečtěte si tento Návod k použití! Návod po přečtení pečlivě uschovejte! Při správném používání a vhodné péči Vám tento čistič Bionaire

Více

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Popis přístroje Pohled zepředu a z boku Seznam součástí A. Tryska B. Kryt vodní nádržky C. Náhradní

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Elektrická varná konvice Návod k obsluze

Elektrická varná konvice Návod k obsluze Návod k obsluze Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze

Více

PARNÍ ČISTIČ CS 2000. Návod k použití

PARNÍ ČISTIČ CS 2000. Návod k použití PARNÍ ČISTIČ CS 2000 Návod k použití Blahopřejeme Vám k nákupu parního čističe CS - 2000! VLASTNOSTI: výkon 1350 W, velmi nízká úroveň hluku při provozu, Dodávané příslušenství: prodlužovací trubice podlahový

Více

Vakuová balička potravin VK6

Vakuová balička potravin VK6 Vakuová balička potravin VK6 CZ 1 Návod k použití Vakuové uzavření Pokrmy se rychle kazí vlivem kyslíku, světla a teploty nad 0 C. Uskladnění pokrmu v chladničce prodlužuje jejich životnost. Výhody vakuového

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Elektrické krepovací kleště Návod k obsluze

Elektrické krepovací kleště Návod k obsluze Elektrické krepovací kleště Návod k obsluze Elektrické krepovacie kliešte na vlasy Návod NA obsluhu 3-6 7-10 2 CZ Elektrické krepovací kleště VAL000092337 NÁVOD K OBSLUZE I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Před

Více

Obsah. Ochrana životního prostředí Popis ohřívače nádobí Bezpečnostní zásady Montáž Zabudování Použití ohřívače nádobí Čištění a údržba

Obsah. Ochrana životního prostředí Popis ohřívače nádobí Bezpečnostní zásady Montáž Zabudování Použití ohřívače nádobí Čištění a údržba CZ Obsah Ochrana životního prostředí Popis ohřívače nádobí Bezpečnostní zásady Montáž Zabudování Použití ohřívače nádobí Čištění a údržba OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Obalové materiály použité na tento

Více

Instalace konzoly mikrovlnné trouby

Instalace konzoly mikrovlnné trouby Instalace konzoly mikrovlnné trouby Upozornění 1. Abyste zajistili stabilitu měla by být mikrovlnná trouba pevně připevněna zadním panelem zařízení ke skříňce, která bude použita pro instalaci mikrovlnné

Více

2-656-923-04(1) Stativ. Návod k obsluze. Statív. Návod na použitie VCT-R100. 2011 Sony Corporation Vytištěno v České republice

2-656-923-04(1) Stativ. Návod k obsluze. Statív. Návod na použitie VCT-R100. 2011 Sony Corporation Vytištěno v České republice 2-656-923-04(1) Stativ Návod k obsluze Statív Návod na použitie VCT-R100 2011 Sony Corporation Vytištěno v České republice 2-656-923-04(1) Stativ Návod k obsluze VCT-R100 2011 Sony Corporation Vytištěno

Více

Návod k použití MS 70001 S-354-01

Návod k použití MS 70001 S-354-01 Návod k použití MS 70001 S-354-01 2 Kráječ je určen pro použití v domácnosti. Spotřebič používejte jen pro zpracování množství a v časech běžných pro domácnost. Spotřebič nevyžaduje údržbu. Návod k použití,

Více