technická zpráva zařízení pro vytápění a větrání staveb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "technická zpráva zařízení pro vytápění a větrání staveb"

Transkript

1 technická zpráva zařízení pro vytápění a větrání staveb AKCE: Novostavba rodinného domu Drnovice INVESTOR: Miroslav Srna a Jana Srnová Drnovice 700, MÍSTO STAVBY: k.ú. Drnovice ČÍSLO ZAKÁZKY: PROJEKTANT: Ing. Alena Mojžíšová ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Martin Řezníček, TRASKO a.s. Na Nouzce 487/8, Vyškov, ČKAIT: STUPEŇ: Dokumentace pro provádění stavby DATUM: POČET STRAN: 5 PŘÍLOHY: VÝPOČTY: Výpočet tepelného výkonu PŘÍLOHY: Tepelné čerpadlo Ohřívač TV Otopná tělesa PARÉ:

2 1. ÚVOD: Cíl projektu Úkolem projektu je vyřešit návrh vytápění a ohřevu TV v rodinném domu a to za předpokladu vlastního zdroje tepla tepelné čerpadlo typ vzduch / voda. Otopné plochy budou tvořeny podlahovým vytápěním a otopnými tělesy. Větrání objektu bude řešeno pomocí centrální jednotky a vzduchovodů do jednotlivých místností. Podklady pro vypracování projektu: 1. Stavební část projektové dokumentace 2. Použité normy: - ČSN EN Tepelné soustavy v budovách Výpočet tepelného výkonu - ČSN Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž - ČSN Tepelné soustavy v budovách Zabezpečovací zařízení - ČSN Tepelná ochrana budov Část 2: Požadavky - Typizační směrnice STÚ - Nízkoteplotní otopné soustavy 3. Technické podklady: ROTEX, Daikin, Reflex, Korado, Heimeier, Gabotherm. 4. Výpočtové programy: PROTECH, Gabotherm. Popis objektu: Vyplývá ze stavební části projektu. Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený objekt. Budova má navrženou šikmou střechu. Obvodové zdivo bude tvořeno z cihelných tvárnic tloušťky 400mm + tepelná izolace polystyren tl.100mm. Podlaha bude zateplena polystyrenem minimální tloušťky min 150 mm. Střecha bude zateplena tepelnou izolací PIR panely tl. 160 mm. 2. VÝPOČET TEPELNÉHO VÝKONU Výpočtové součinitele prostupu tepla: Obvodové zdivo. U = 0,22 W/(m 2.K) Podlaha přilehlá k zemině. U = 0,30 W/(m 2.K) Střecha.... U = 0,12 W/(m 2.K) Okna... U = 1,2 W/(m 2.K) Výpočet tepelného výkon: Venkovní teplota - 12 C Tepelný výkon dle ČSN EN ,8 kw Vnitřní teplota obytné místnosti převážně. 20 C Požadavek pro ohřev TV (výkon TČ). 5,49 kw Předpokládaná roční spotřeba pro ÚT, TV. 4,165 MWhod

3 3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ: Systém vytápění celého objektu bude nízkoteplotní s nuceným oběhem. Bude se skládat z okruhu podlahového vytápění a okruhu otopných těles. Zdroj tepla: Zdrojem tepla bude tepelné čerpadlo (dále jen TČ) vzduch/voda, výrobce ROTEX, model HPSU BiBlock 6kW + 6kW dohřev v provedení vnitřní a venkovní jednotky. Vnitřní jednotka tepelné čerpadla bude umístěna v místnosti č. 3. Venkovní jednotka bude umístěna na fasádě objektu hned za zdí místnosti č. 5. Obě jednotky budou propojeny Cu potrubím. Parametry TČ: - výkon venkovní jednotky 5,49 kw při A2/W35 (vnější teplota 2 C, výstupní topná teplota 35 C), příkon 1,6kW, COP 3,43, 230V, 50Hz - vestavěné elektrické topné těleso ve vnitřní jednotce o výkonu 6,0 kw, 3x400V, 50Hz - provozní rozsah C - průměrný roční topný faktor 3,43. Propojení vnitřní a venkovní jednotky: Vnitřní a venkovní jednotka budou propojeny Cu potrubím pro oběh chladiva a silovým kabelem. Potrubí kapaliny d 9,5 mm (3/8 ), potrubí plynu d 15,9 mm (5/8 ). Potrubí bude izolované, po zaizolování bude spolu se silovým kabelem obmotáno dokončovací páskou. Maximální povolená délka propojovacího potrubí je 75 m, minimální 5 m - vyhovuje. Zabezpečovací a pojistné zařízení: Vnitřní jednotka tepelného čerpadla má v sobě má zabudovanou expanzní nádobu o objemu 10 l, ta vyhovuje výpočtu a nebude proto třeba instalovat přídavnou expanzní nádobu. Součástí tepelného čerpadla je i pojistný ventil 3 bary. Technické řešení: Pro ohřev TV bude vedle vnitřní jednotky TČ osazen nepřímotopný zásobník Daikin EKHWE 200A3V3, 3 kw (3x400V), objem 200 l. Zásobník má vestavěnou elektrickou topnou vložku o výkonu 3,0 kw. Okruh ohřevu TV bude upřednostňován před vytápěcím systémem a bude napojen přes trojcestný přepínací ventil. Primární okruh bude napuštěn chladivem R 410A. Větev pro vytápění objektu bude rozdělena - vedle TČ se bude větvit první směšovaná větev se samostatným čerpadlem je určena pro podlahové vytápění, druhá bez čerpadla pro vytápění otopnými tělesy. Schéma osazení větví je patrné z výkresové dokumentace.

4 Provoz a regulace systému vytápění: Provoz TČ bude automatický, systém bude řízen dle venkovní tepoty - ekvitermně. Čidlo venkovní teploty bude umístěno u venkovní jednotky TČ. Tepelné čerpadlo je schopno pracovat ve 2 ekvitermních hladinách. Při zprovoznění se nastaví pouze vyšší ekviterma a delta T druhé ekvitermy 10 K. V ložnici bude umístěn prostorový termostat pro radiátorový okruh. Termostat bude zapojen na svorky Multiple settpoint, tj. řízení přepínání ekvitermních režimů. Pokud je potřeba vytápění otopnými tělesy, bude větev PDL vytápění směšovat. V případě natopení na požadovanou teplotu se TČ automaticky přepne na provoz v nižší ekvitermně. Okruh PDL vytápění bude vybaven termostatickým směšovacím ventilem s rozsahem nastavení C, nastaveno bude 40 C. V 1.NP bude v obývacím pokoji osazen termostat pro PDL vytápění. Na otopných tělesech budou osazeny termostatické hlavice. Provozní, poruchové a havarijní stavy budou signalizovány na panelu regulace Základní parametry topné vody: Teplotní spád v okruhu otopných těles Teplotní spád v okruhu podlahového vytápění Jmenovitý výkon TČ A2/W35 40 /30 C 40 /30 C 5,49 kw Nastavení čerpadel: 1. Okruh OT těles Max. průtok Q (parametr soustavy)... Max. tlaková ztráta (parametr soustavy)... 0,20 m 3 /hod 20 kpa 2. Okruh PDL vytápění čerpadlo Grundfos Alpha , 230V Max. průtok Q (parametr soustavy)... 0,75 m 3 /hod Max. tlaková ztráta (parametr soustavy)... 18,5 kpa Minimální přetlak otopné vody v systému. Maximální přetlak otopné vody v systému Otevírací tlak pojistného ventilu 100 kpa 250 kpa 300 kpa Rozvod potrubí: Rozvody potrubí jsou navrženy měděné - Supersan. V jednotlivých místnostech bude rozvod veden v podlahách. Trasy vedení a dimenze jednotlivých úseků jsou zřejmé z výkresové dokumentace. Dimenze připojovacího potrubí k jednotlivým otopným tělesům bude Cu 15x1. Potrubí v podlahách bude opatřeno návlekovou izolací Mirelon tl. 20 mm. V technické místnosti a na rozvodech bude potrubí také tepelně chráněno izolací tl. 20 mm s Al folií. Spádování potrubí umožní jejich odvzdušnění a vypuštění.

5 Otopná plocha: V celém objektu je navrženo PDL vytápění. V místnostech bez PDL vytápění (garáž, technická místnost dílna) jsou navržena ocelová desková tělesa Korado Radik VK se spodním pravým připojením, výrobce KORADO Česká Třebová. Tělesa budou opatřena integrovanými připojovacími armaturami Vekolux (1/2 -rohový) a termostatickými hlavicemi od fy. HEIMEIER. V koupelnách a na WC budou osazena trubková otopná tělesa Koralux Rondo MAX, výrobce KORADO Česká Třebová, která budou rovněž opatřena termostatickými hlavicemi. Na trubkových tělesech budou osazeny termostatické ventily Heimeier V-exakt a uzavírací šroubení Heimeier Regulux. V místnostech s podlahovým vytápěním je nutno umisťovat nábytek a zařízení na nožkách, aby nebylo bráněno sálání tepla z podlahy. Velikosti, umístění a zaregulování jednotlivých otopných těles a podlahových smyček je patrné z výkresové dokumentace. Skladba podlahy 1.NP (podlahové vytápění) Nášlapná vrstva keram. dlažba.. cca 15 mm Anhydritový potěr s vytápěcími trubkami mm Polystyrénová deska mm Celkem 220 mm Základní údaje o navrženém systému Gabotherm Constructa: Pro podlahové vytápění v budou použity trubky z materiálu Polybuten, průměr a označení trubky je HR PB DD 15 x 1,5. Skříň rozdělovací stanice podlahového vytápění GT-VKM s dvířky bude umístěna v místnosti 6 (chodba). Uvnitř skříně bude instalována rozdělovací stanice GTF-VSS. Niku pro skříň zajistí profese stavba. Trubky budou osazeny na polystyrenové desky pomocí TAC sponek v rozteči 150, 200 a 250mm. Okrajové zóny v rozteči 100mm. Topné trubky budou upevněny TAC sponkami a zality anhydritovým potěrem. Délky jednotlivých topných okruhů jsou zřejmé z výkresové dokumentace. Zaregulování bude provedeno na požadované průtoky uvedené ve výkresové dokumentaci. Topné smyčky jakožto dilatační celky budou ohraničeny dilatační páskou. Při průchodu topné smyčky přes dilatační celky bude použito ochranné trubky 200mm na každou stranu. Z důvodu použití anhydritové směsi může odpadnout řešení dilatačních celků v rámci jedné místnosti a ochranné trubky nebudou použity. V koupelně bude místo anhydritového potěru použito betonového potěru s přísadami pro PDL vytápění. Montáž podlahového vytápění: Projekt montáž nepředepisuje vzhledem k tomu, že bude součástí dodávky vyškolené firmy.

6 5. VĚTRÁNÍ ÚVOD: Projektová dokumentace obsahuje v této části řízené větrání pobytových místností rodinného domu a odvětrání místností, které nemají možnost přirozeného větrání (např. okny), nebo je v nich požadováno zvýšené množství větracího vzduchu. Účelem navržených VZT zařízení je zajištění mikroklimatických podmínek v jednotlivých prostorách ve smyslu následujících norem, směrnic a předpisů: Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb; Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb. (včetně novelizace) o obecných technických požadavcích na výstavbu; Nařízení vlády č. 502/2000 ve znění novely 88/2004 Sb. a Nařízení vlády 148/2006 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Zákon 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu ve znění všech předpisů Zákon 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí ČSN Navrhování větracích a klimatizačních zařízení; ČSN Požární bezpečnost staveb Nevýrobní objekty ČSN Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru VZT zařízením (01/1996); ČSN Šatny, umývárny a záchody (1994); ČSN Obytné budovy (2004) ČSN Tepelná ochrana budov Základním podkladem pro vypracování projektu VZT byly stavební výkresy, zpracované Ing. Karlem Šťastným. KONCEPCE VZT: Větrání rodinného domu bude zajištěno centrální větrací jednotkou HOVAL HOMEVENT RS-250. Odvod vzduchu z kuchyně bude pomocí digestoře s odtahovým potrubím vyvedeným nad střešní konstrukci (zajistí dodavatel kuchyňského vybavení dle přání zákazníka). POPIS VĚTRÁNÍ: Větrání rodinného domu: Pro rodinný dům je navržen centrální větrací přístroj HOVAL HOMEVENT RS-250, zajišťující hygienický přívod a odvod vzduchu v jednotlivých pobytových místnostech. Vzduchový výkon jednotky je nastavitelný a je max. 250 m 3 /h. Přístroj bude umístěn v technické místnosti. Čerstvý vzduch je do jednotky nasáván přes potrubí s protidešťovou žaluzií z venkovního prostoru. V jednotce je

7 vzduch filtrován (prach, pyl apod.), v deskovém rekuperátoru předehříván odpadním vzduchem a dále přiváděn potrubím a regulovatelnými vyústkami do jednotlivých místností. Znehodnocený vzduch je nasáván z prostoru hygienických zařízení, kuchyně, šatny a odváděn přes rekuperační jednotku a potrubím s krycí mřížkou vyfukován do venkovního prostoru. Proudění vzduchu od elementu přívodního k odvodnímu v jednotlivých místnostech bude zajištěno prostorem pode dveřmi (cca 10 mm). Zařízení je dodáváno kompletně s regulační skříňkou. Tato regulace zajišťuje nejen bezpečný provoz, ale i plynulé a komfortní ovládání, s možností individuálního nastavení mnoha parametrů pro větrání, včetně denního a nočního provozu aj. Varianta přístroje plus umožňuje tzv. noční vychlazování. Vzduchovody jsou navrženy z VZT potrubí typu SPIRO dimenze jsou patrny z výkresové dokumentace. Potrubí bude izolováno proti hluku. Větrání WC Pro nárazový a intenzivní odvod vzduchu z WC umožňuje centrální jednotka časově omezené, nárazové zvýšení větracího výkonu. Toto je spouštěno ručně ve vazbě na spínač světel a bude vybaveno doběhovým spínačem s nastavitelným časem doběhu. Čistý vzduch bude do místnosti nasáván z okolních místností prostorem pod dveřmi. Větrání kuchyně - digestoř Toto zařízení není napojeno na systém řízeného větrání, bude součástí instalace kuchyňského vybavení. Pro odvod znehodnoceného vzduchu od varné plochy bude použito potrubí (KG, pozink, nerez). Umístění potrubí vyplyne z rozmístění kuchyňského vybavení dle požadavku zákazníka. Potrubí o průměru 200 mm bylo optimálně nadimenzováno pro odvod vzduchu cca 300 m 3 /h a umožňuje dopojení všech běžných digestoří, které jsou v současné době na našem trhu. Úhrada odsátého vzduchu je zabezpečena infiltrací z okolních místností. V připojovacím potrubí od digestoře bude osazena zpětná klapka. Připojovací potrubí digestoře bude vyvedeno nad pultovou střechu nad kuchyní. Potrubí bude izolováno kaučukovou tepelnou izolací Armaflex tl. 13mm. U objektů s řízeným větráním se digestoř se samostatným vývodem odtahu vzduchu mimo budovu nedoporučuje. Je vhodnější použít recirkulační digestoř nebo opatřit potrubí digestoře řízenou, těsně uzavíratelnou klapkou bránící samovolnému úniku vzduchu přes potrubí odtahu v době provozu větrací jednotky. IZOLACE: V technické místnosti i nad stropní konstrukcí jsou všechna potrubí izolována tepelně hlukovou izolací. Primární vzduchovody je nutno izolovat kaučukovou izolací Armaflex min tl. 50mm.

8 PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ: Při výběru VZT zařízení bylo přihlédnuto k jejich hlukovým údajům tak, aby odpovídala příslušným hlukovým hladinám dle Nařízení vlády 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. PŘIPOMÍNKY PRO MONTÁŽ Při montáži VZT zařízení je nutno dodržovat podrobné pokyny pro montáž jednotlivých strojů a elementů, přiložených k vlastní dodávce zařízení nebo uvedených v příslušných normách výrobce či dodavatele. Realizace a montáž všech VZT zařízení vyžaduje zvláštní speciální montážní postupy, proto je nutné, aby montáž prováděla specializovaná firma, která má s obdobnými realizacemi zkušenost. Montáž musí být prováděna odborně a musí být dodržována veškerá bezpečnostní opatření. Práce ve výšce nad 1,9 m může být prováděna jen z bezpečného lešení. Pro dodávku a montáž je nutno používat zařízení a výrobků, které jsou v bezvadném technickém stavu, mají příslušné atesty, osvědčení a schválení o možnosti jejich použití v České republice. Spoje vzduchovodů musí být dle ČSN při montáži vodivě spojeny pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOSTI PRÁCE: Škodliviny: V objektu nedochází k vývinu žádných významných škodlivin. Lze tedy předpokládat, že z hlediska VZT nebudou překročeny nejvyšší přípustné koncentrace škodlivin ve vnitřním prostředí pobytových místností, tak jak je udává vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 6/2003 Sb. Případné nárazové zdroje zápachu nebo vlhkosti jsou odsávány místně přímo u zdroje jejich vzniku. Bezpečnost práce a ochrana zdraví při montáži a provozování VZT zařízení: Při realizaci díla je nutno dodržovat veškeré platné předpisy ohledně bezpečnosti práce. Proto je nutné, aby montáž a dodávku VZT prováděla odborná firma. Příslušní pracovníci musí být řádně proškoleni z hlediska bezpečnosti práce a z hlediska veškerých činností, které budou provádět. Provedení stavby i jednotlivých dílů vzduchotechniky musí umožňovat snadnou obsluhu a údržbu. Jedná se hlavně o zajištění bezpečného přístupu ke všem částem zařízení, která vyžadují pravidelnou obsluhu a údržbu. Obecně lze říci, že bude nutno při výstavbě i při provozování VZT zařízení dodržet následující nejzákladnější platné zákonné předpisy : Zákoník práce Zákon č. 262/2006 Sb., ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb. a zákona č. 126/2008 Sb. Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákon č.

9 40/1994 Sb., zákon č. 203/1994 Sb., zákon č. 163/1998 Sb. Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 159/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb.a pozdějších předpisů Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 110/1975 Sb., o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení, doplněná vyhláškou č. 274/1990 Sb. Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, doplněná vyhláškou č. 98/1982 Sb. Zákon č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu Zákon č. 309/2005 Sb. o zajišťování technické bezpečnosti vybraných zařízení Zákon č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 4. POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE: STAVEBNÍ ČÁST: - zapravit drážky pro napojení otopných těles - zajistit niku pro rozdělovač PDL vytápění - zajistit prostupy všemi konstrukcemi pro VZT potrubí - zajistit zapravení po osazení výustek VZT VODOVOD: - okruh vytápění napojit na rozvod studené vody pro doplňování systému (přes oddělovač) - ohřívač TV napojit na rozvod SV, CV a TV KANALIZACE: - přepady pojistných ventilů napojit na kanalizaci MaR a ELEKTROINSTALACE: - zajistit přívod el. energie pro vnitřní jednotku 3x400 V, el. topné těleso 6 kw, provozní proud 8,7 A - zajistit přívod el. energie pro venkovní jednotku 230V, maximální proud 11A - zajistit napojení zásobníku teplé vody 3 kw, 3x 400 V - zajistit propojení venkovního rozvaděče skříňky elektrické přípojky HDO kabelem s tepelným čerpadlem - vyvést husí krky pro potřebu prostorových termostatů, čidel a ovladačů a provést kabeláž - zajistit zapojení a provoz systému vytápění a řízení jednotlivých topných větví 1x směšovaná větev PDL, 1x nesměšovaná OT - vyvést 2 x zásuvku 230 V, 10 A v prostoru technické místnosti 3 - vyvést zásuvku 230 V pro potřebu cirkulačního čerpadla TV v technické místnosti 3 - vyvést zásuvky 230 V pro elektrické topné tyče do trubkových těles v koupelně a tech.m. - propojit prostorové termostaty s R+S podlahového topení, přivést el. energii 230V, 50Hz do R+S podlahového topení - přivést el. en. k větrací jednotce 230V, 50Hz - zajistit propojení větrací jednotky a vypínačů v koupelnách a WC dle PD

10 Poznámka: Investor si zajistí vyřízení elektrického tarifu pro tepelné čerpadlo (D56d domácnosti) 5. ZÁVĚR: Na základě vypočtených tepelných ztát je navrženo ústřední vytápění objektu. Zdrojem tepla je navrženo tepelné čerpadlo vzduch/voda. Před provedením topné a tlakové zkoušky bude provedeno hydraulické vyvážení soustavy (nastavení na armaturách). Případné změny oproti projektu musí být předem odsouhlaseny projektantem! Ve Vyškově dne Vypracovala: Ing. Alena Mojžíšová Kontroloval: Ing. Martin Řezníček

technická zpráva zařízení pro vytápění staveb

technická zpráva zařízení pro vytápění staveb technická zpráva zařízení pro vytápění staveb AKCE: INVESTOR: Rodinný dům Klenovice na Hané ETAPA 1 Marcela Vimmer Klenovice na Hané 227 MÍSTO STAVBY: Klenovice na Hané, p.č. 465/1 ČÍSLO ZAKÁZKY: 02-03-11

Více

1. ÚVOD: Cíl projektu

1. ÚVOD: Cíl projektu 1. ÚVOD: Cíl projektu Úkolem projektu je vyřešit návrh vytápění v novostavbě domu pro seniory v obci Vnorovy a to za předpokladu vlastního zdroje tepla nástěnného plynového kotle. Otopné plochy budou tvořeny

Více

DOB CENTRUM DOBŘICHOVICE "OBJEKT K"

DOB CENTRUM DOBŘICHOVICE OBJEKT K DOB CENTRUM DOBŘICHOVICE "OBJEKT K" Technická zpráva D.1.4.a.01 Projekt pro provedení stavby Zpracovatelská profese: D.1.4.a ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ Seznam příloh: D.1.4.a.01 Technická zpráva D.1.4.a.02 Specifikace

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU

TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU HEGAs, s.r.o. 739 61 T inec, ul. Kaštanová 182 558 321 152 hegas@hegas.cz, www.hegas.cz Stavba : ást stavby: Místo stavby : Objednatel : Stupe PD : Energetické úspory objektu Hasi ské zbrojnice v Bernarticích

Více

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA SEZNAM PŘÍLOH Výkres č. F 701 Technická zpráva - 6 A4 Výkres č. F 702 Půdorys 1.NP měřítko 1:50 6 A4 Výkres č. F 703 Půdorys 2.NP měřítko 1:50 6 A4 Výkres č. F 704 Půdorys 3.NP měřítko 1:50 6 A4 Výkres

Více

A.3.1.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ. Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY

A.3.1.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ. Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A.3.1.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY A.3.1.2.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zodpovědný projektant: Vypracoval:

Více

D.1.4b VYTÁPĚNÍ. Při řešení projektu kromě závěrů z výše uvedených podkladů, bylo vycházeno ze závazných podmínek platných norem, směrnic a předpisů:

D.1.4b VYTÁPĚNÍ. Při řešení projektu kromě závěrů z výše uvedených podkladů, bylo vycházeno ze závazných podmínek platných norem, směrnic a předpisů: 1 OBSAH 1 OBSAH 1 2 ÚVOD 2 3 ZÁKLADNÍ POPIS STAVBY 3 4 KLIMATICKÉ PODMÍNKY 3 5 ENERGETICKÉ BILANCE OBJEKTU 3 5.1 TEPELNÁ ZTRÁTA 3 5.2 BILANCE POTŘEBY TEPLA 3 6 POPIS OTOPNÉ SOUSTAVY 4 7 ZDROJ TEPLA 4 7.1

Více

F.03.1.4.1,2,3,4.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.03.1.4.1,2,3,4.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PROTO TOSAN s.r.o. LANŠKROUNSKÁ 1A, 56802 SVITAVY, tel.fax : 461 532371, projekce.tzb@wo.cz Název stavby : SNÍŽENÍ ENERGERTICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ULICI MILADY HORÁKOVÉ VE SVITAVÁCH Objekt

Více

1. Seznam dokumentace. Textová část: Technická zpráva Tabulka čerpadel Výpočet komína Soupis tepelných ztrát Výpis základního materiálu

1. Seznam dokumentace. Textová část: Technická zpráva Tabulka čerpadel Výpočet komína Soupis tepelných ztrát Výpis základního materiálu 1. Seznam dokumentace Textová část: Výkresová část: Technická zpráva Tabulka čerpadel Výpočet komína Soupis tepelných ztrát Výpis základního materiálu 1 Schématický zákres stávajících rozvodů 2 Půdorys

Více

VNITŘNÍ ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE:

VNITŘNÍ ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE: VNITŘNÍ ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE: Cíl projektu Projekt řeší vnitřní rozvody studené, teplé a cirkulační vody, splaškovou a dešťovou kanalizaci v novostavbě domu pro seniory v obci Vnorovy. Vodovodní a

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 3. Technický popis

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 3. Technický popis OBSAH: 1. Podklady pro zpracování 2. Úvodem 3. Technický popis 4. Nároky na el. energii 5. Požadavky na související profese 5.1 - stavební práce 5.2 - elektro 5.3 - zdravotní instalace 5.4 - tepelné izolace

Více

Rekonstrukce zdroje tepla - využití OZE, realizace úspor energie v areálu budov MŠ Rudoltice

Rekonstrukce zdroje tepla - využití OZE, realizace úspor energie v areálu budov MŠ Rudoltice Rekonstrukce zdroje tepla - využití OZE, realizace úspor energie v areálu budov MŠ Rudoltice ---------------------------------------------------------------------------- Projektová část: VYTÁPĚNÍ A) Identifikační

Více

Sokolovna Lípa ústřední vytápění 2

Sokolovna Lípa ústřední vytápění 2 Sokolovna Lípa ústřední vytápění 2 Úvod Objekt je třípodlažní budova. Po stavební stránce objekt musí vyhovovat ČSN 730540. Tepelné ztráty byly počítány dle ČSN 06 0210.Vnitřní teploty jsou dle ČSN. Podkladem

Více

1. Úvod. 2. Provozní podmínky. 3. Bilance potřeba tepla

1. Úvod. 2. Provozní podmínky. 3. Bilance potřeba tepla ZÁMEK MIROSLAV DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ 1. Úvod TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem tohoto projektu je kompletní návrh ústředního vytápění v rekonstruovaném objektu zámku Miroslav. Objekt

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 D.1.4.B ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY A CHLAZENÍ 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Účelem tohoto technického

Více

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB Senovážné náměstí 7, 370 01 České Budějovice, tel.: 387 756 111, fax: 387 756 444, e-mail: tzb@strob.cz Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY A

Více

D. Dokumentace stavebního objektu

D. Dokumentace stavebního objektu Ing. Věra Kadlečková AZ PROJEKT - V projektová a inženýrská kancelář Plynárenská 830 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadleckova@azproject.cz Stavebník : Stavba : OBEC BÝCHORY, BÝCHORY č.p. 57,

Více

A 3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

A 3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA zak. č.033/03/2013 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO A 3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA A 3.1.1.2 Vytápění objektů ZŠ Název stavby: Rekonstrukce kotelny ZŠ na ul. Kirilovova 330, Paskov Místo stavby: Paskov,

Více

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ: ING. PETR KYCELT

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ: ING. PETR KYCELT PROJEKČNÍ KANCELÁŘ: ING. PETR KYCELT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA A ROZVODY PLYNU, ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV 53 5 CHLUMEC N. C., VRCHLICKÉHO 85/IV, tel. 495 485 567, email: petr.kycelt@seznam.cz OBSAH:.

Více

Nový SDK podhled pod stávajícím vedením vzduchotechniky a nových instalačních rozvodů.

Nový SDK podhled pod stávajícím vedením vzduchotechniky a nových instalačních rozvodů. Stránka 1 z 9 Příloha č. 4 výzvy - technické řešení a stavební výkresy Zadání: Úkolem tohoto projektu je oprava sociálního sociálního zařízení a kuchyňky v objektu Písková 830/25, 143 12 Praha 4. Výchozí

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ VV - Projekt, Havlíčkova 44, Jihlava Jaroslav Fiala - IČO 440 56 923 investor : Obecní úřad Vyskytná nad Jihlavou TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ REKONSTRUKCE KOTELNY ZŠ VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU 67, 588

Více

D DOKUMENTACE PROVOZNÍCH SOUBOR DPS 01.3. VYVEDENÍ TEPELNÉHO VÝKONU TECHNICKÁ ZPRÁVA

D DOKUMENTACE PROVOZNÍCH SOUBOR DPS 01.3. VYVEDENÍ TEPELNÉHO VÝKONU TECHNICKÁ ZPRÁVA D. DOKUMENTACE PROVOZNÍCH SOUBOR DPS 01.3. VYVEDENÍ TEPELNÉHO VÝKONU TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVBA: ÁST: VÝM NA ZDROJE VYTÁP NÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE MENERGO a.s. Hlávkova 463/6, Ostrava, P ívoz, PS 702 00,

Více

Autorizováno je paré č. 1, 2 a 3. Ostatní paré jsou bez autorizačního razítka. Ing. Jiří Stach, Starkoč 30, 54701 Náchod

Autorizováno je paré č. 1, 2 a 3. Ostatní paré jsou bez autorizačního razítka. Ing. Jiří Stach, Starkoč 30, 54701 Náchod - 1- A.č. 12030 Seznam dokumentace : Technická zpráva Elektroinstalace pro zdroj tepla Regulace topení v místnostech 103 až 115 Regulace topení v sociálním zařízení Rozvody pro vytápění v místnosti 204

Více

Ing. Jiří DEML PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ Vypracování kompletní projektové dokumentace. Specializace: topení, voda, kanalizace, plyn.

Ing. Jiří DEML PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ Vypracování kompletní projektové dokumentace. Specializace: topení, voda, kanalizace, plyn. Ing. Jiří DEML PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ Vypracování kompletní projektové dokumentace. Specializace: topení, voda, kanalizace, plyn. Ing. Jiří DEML, Dolní Branná 318, 543 62 Dolní Branná, tel.: +420

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno list č.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace Obsah: 1. Všeobecně 1.1 Rozsah řešení 1.2 Podklady 1.3 Použité normy a předpisy 1.4

Více

VSETÍNSKÁ NEMOCNICE A.S.

VSETÍNSKÁ NEMOCNICE A.S. VSETÍNSKÁ NEMOCNICE A.S. PS02 VZDUCHOTECHNIKA, KLIMATIZACE ACHLAZENÍ PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE H02-001 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Úvod... 3 1.1. Rozsah projektové dokumentace... 3 1.2. Použité podklady...

Více

MINAS INNOVATION PARK

MINAS INNOVATION PARK G G A R C H I C O, a. s. U H E R S K É H R A D I Š T Ě Z E L E N É N Á M Ě S T Í 1291 tel.: 576 517 107 www.archico.cz DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY VYPRACOVAL GG Archico a.s., Zelené náměstí 1291,

Více

VYTÁPĚNÍ OBJEKTU RÁJEC 38, ČERNAVA

VYTÁPĚNÍ OBJEKTU RÁJEC 38, ČERNAVA PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ ANTONÍN PŠENIČKA Zbrojnická 19 Karlovy Vary - Drahovice PSČ 360 09 IČO 6179 2608 tel. 608 173 567 VYTÁPĚNÍ OBJEKTU RÁJEC 38, ČERNAVA Kraj : Karlovarský Investor : Obec Černava Profese

Více

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE - REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA BUDOVA C - ŠKOLA - PŮDNÍ VESTAVBA

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE - REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA BUDOVA C - ŠKOLA - PŮDNÍ VESTAVBA 1. Údaje o stavbě Jedná se o historickou stavbu základní školy. PD řeší zástavbu podkrovního prostoru pro rozšíření kapacity základní školy. Jsou navrženy 3 třídy s příslušným zázemím. Projektová dokumentace

Více

Úvod. Předmět dokumentace. Výchozí podklady. Stávající stav. Tepelná bilance. Parametry média

Úvod. Předmět dokumentace. Výchozí podklady. Stávající stav. Tepelná bilance. Parametry média Úvod Předmět dokumentace Předmětem projektové dokumentace pro realizaci stavby je návrh úpravy zdroje tepla pro vytápění a přípravu teplé vody v objektu Domov U Lesa Tavíkovice, na ul. Tavíkovice 153.

Více

VÝMĚNA ZDROJE TEPLA MŠ SVATOŇOVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝMĚNA ZDROJE TEPLA MŠ SVATOŇOVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ondřej Jurásek Zukalova 1334/16 kancelář: Zukalova 1334/16 746 01 Opava tel 553/615838 studie návrhy, projekty, dokumentace pro výbeř zhotovitele vytápění, plynoinstalace, kanalizace a vodovodu, 746 01

Více

F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB OPRAVA KOTELNY V OBJEKTU MŠ Husova 1444/3, Jablonec nad Nisou Investor : Stupeň : Statutární město Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 19 467 51

Více

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PIKAZ BRNO, spol. s r.o. Šumavská 31, 612 54 Brno, ČR tel.: +420 549 131 111, fax: +420 549 131 227, e-mail: info@pikaz.cz Investor : Správa železniční dopravní cesty s.o. Arch. č. : 1477-PB-S01-P-301

Více

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace)

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) a seřízení CZ BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) Dodatečná montáž elektrické topné vložky (volitelné) Popis a určení spotřebiče Zásobníky BC1S, BC2S jsou určeny pro ohřev teplé

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VYTÁPĚNÍ Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. KLIMATICKÉ PODMÍNKY... 2 3. TEPELNÉ ZTRÁTY BYTU... 3 4. OTOPNÁ SOUSTAVA... 3 4.1 Zdroj tepla... 3 4.2 Příprava teplé vody... 4 4.3 Otopné

Více

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název:

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 NPROSAN s.r.o - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb Investor: Odpovědný projektant:

Více

Předmětem projektu je elektroinstalace při výstavbě 2 rodinný dům Chotěšov č.par. 1062; 620/1.

Předmětem projektu je elektroinstalace při výstavbě 2 rodinný dům Chotěšov č.par. 1062; 620/1. 1. Základní údaje 1.1 Předmět projektu Předmětem projektu je elektroinstalace při výstavbě 2 rodinný dům Chotěšov č.par. 1062; 620/1. 1.2 Podklady Výchozími podklady pro zpracování projektu byl projekt

Více

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název:

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 NPROSAN s.r.o - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb Investor: Odpovědný projektant:

Více

Vytápění bytové jednotky v 1.N.P., Lesní 532, Rychnov u Jablonce nad Nisou 468 02. Technická zpráva

Vytápění bytové jednotky v 1.N.P., Lesní 532, Rychnov u Jablonce nad Nisou 468 02. Technická zpráva Technická zpráva Předmětem projektu je návrh vytápění rekonstruované bytové jednotky v 1.N.P. v ulici Lesní 532, Rychnov u Jablonce nad Nisou 468 02 Zpracovatel projektové dokumentace : TH-Projekt s.r.o.,

Více

Větrání s rekuperací tepla

Větrání s rekuperací tepla Větrání s rekuperací tepla přehled rekuperačních jednotek, příslušenství a vzduchotechnického potrubí REGULUS spol. s r.o. Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4 Tel.: 241 764 506, Fax: 241 763 976 E-mail: obchod@regulus.cz

Více

1. ÚVOD 2 2. KANALIZACE 3 3. VODOVOD 5

1. ÚVOD 2 2. KANALIZACE 3 3. VODOVOD 5 1. ÚVOD 2 1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2. KANALIZACE 3 2.1. SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 3 2.2. DEŠŤOVÁ KANALIZACE 4 3. VODOVOD 5 3.1. VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 5 3.2. VNITŘNÍ VODOVOD 5 4. ZÁVĚR ČÁSTI VODOVOD, KANALIZACE

Více

REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY ZŠ VOHRADSKÉHO, T.G. MASARYKA 678, 407 77 ŠLUKNOV TECHNICKÁ ZPRÁVA

REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY ZŠ VOHRADSKÉHO, T.G. MASARYKA 678, 407 77 ŠLUKNOV TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY ZŠ VOHRADSKÉHO, T.G. MASARYKA 678, 407 77 ŠLUKNOV TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor: MĚSTO ŠLUKNOV, NÁMĚSTÍ MÍRU 1, 407 77 ŠLUKNOV Stavba: REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY ZŠ VOHRADSKÉHO

Více

pro vytápění a ohřev TV Na Výšinách 1075/3, Praha 7-Bubeneč Investor stavby: Městská Část Praha 7, Nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7-Holešovice

pro vytápění a ohřev TV Na Výšinách 1075/3, Praha 7-Bubeneč Investor stavby: Městská Část Praha 7, Nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7-Holešovice Název stavby: Výměna technologie výměníkové stanice z důvodu změny topného média v mateřské školce Na Výšinách 1075/3, 170 00 Praha 7-Bubeneč Charakter stavby: Rekonstrukce výměníkové stanice pro vytápění

Více

Údaje o projektu... 2 Stavební úpravy... 4 Požárně bezpečnostní řešení... 4 Zdravotní technika... 4 Elektroinstalace silnoproud...

Údaje o projektu... 2 Stavební úpravy... 4 Požárně bezpečnostní řešení... 4 Zdravotní technika... 4 Elektroinstalace silnoproud... 1 Obsah 1 Údaje o projektu... 2 1.1 Umístění stavby... 2 1.2 Rozsah stavby... 2 1.3 Předmět řešení:... 2 1.4 Rozsah dokumentace a zodpovědní projektanti profesí:... 2 1.5 Navrhovaná etapizace:... 2 1.6

Více

KLIMA PROJEKT s.r.o. Technická zpráva

KLIMA PROJEKT s.r.o. Technická zpráva U Výstaviště 15, 370 05 České Budějovice PROJEKCE VZDUCHOTECHNIKY KLIMATIZACE DIČ CZ49 05 08 69, IČO 49 05 08 69 Tel : 385 510 950, 385 348 062, Fax : 385 345 260, E-mail : klimaprojekt@seznam.cz Technická

Více

D.1.4 4.1 TECHNICKÝ POPIS EI

D.1.4 4.1 TECHNICKÝ POPIS EI OBJEKT SO3.1 - TOALETY D.1.4 4.1 TECHNICKÝ POPIS EI AKCE: ÚPRAVA OKOLÍ HORNOBRANSKÉHO RYBNÍKA INVESTOR: MĚSTO, NÁMĚSTÍ SVORNOSTI 1 381 01 MÍSTO: OKRES: ZAK. Č.: 08-14 V ČESKÉM KRUMLOVĚ, BŘEZEN 2014 VYPRACOVAL:

Více

Dokumentace pro provedení stavby

Dokumentace pro provedení stavby Jaromír Bednář projekce elektro, Humpolecká 108/3, Liberec 1 460 01 : 604 665 735 a 604 361 655 IČO: 702 19 656 DIČ: CZ6610050073 e-mail : elektro.bednar@seznam.cz Technická zpráva D.1.7 Elektroinstalace

Více

Změna 1-2014 Pozn. Nahrazuje PD z r. 2012

Změna 1-2014 Pozn. Nahrazuje PD z r. 2012 Výchozí podklady pro zpracování projektu Změna 1-2014 Pozn. Nahrazuje PD z r. 2012 a) stavební dispozice objektů b) zaměření stávajícího stavu c) příslušné předpisy a ČSN. d) technická dokumentace navrhovaných

Více

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE Technická zpráva OBSAH: A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.1 Identifikační údaje stavby...2 1.2 Údaje o pozemku...3 1.3 Provedené průzkumy a napojení na

Více

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů 1. Výstavba nových,výměna,rekonstrukce nebo přeložky stávajících

Více

RICHTER - Projekční kancelář Národní třída 854/5 736 01 Havířov - Město Czech republic

RICHTER - Projekční kancelář Národní třída 854/5 736 01 Havířov - Město Czech republic 1 RICHTER - Projekční kancelář Národní třída 854/5 736 01 Havířov - Město Czech republic PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE zakázkové číslo : Ri 222813 název akce : OPRAVA REGULACE NAPOJOVACÍHO UZLU ÚT PRO ÚZEMNÍ

Více

Klimatizace obj.maraton Františka K ížka 11,Praha 7.

Klimatizace obj.maraton Františka K ížka 11,Praha 7. Klimatizace obj.maraton Františka K ížka 11,Praha 7. V c: REKONSTRUKCE A OPRAVA STÁVAJÍCÍ VZDUCHOTECHNIKY. Stupe PD : Technická pomoc investorovi Úvod P edm tem ešení této projektové dokumentace je technické

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PŘÍLOHY Č.2 K VYHLÁŠCE Č. 499/2006 SB.

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PŘÍLOHY Č.2 K VYHLÁŠCE Č. 499/2006 SB. DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PŘÍLOHY Č.2 K VYHLÁŠCE Č. 499/2006 SB. A. Pozemní stavební objekty B. Inženýrské objekty C. Provozní soubory a) Identifikace stavby Název stavby : Kulturní dům Práče,

Více

01/11-C1. - F. -TPS.01-01 - T E CH N I C K Á Vytápění

01/11-C1. - F. -TPS.01-01 - T E CH N I C K Á Vytápění 01/11-C1. - F. -TPS.01-01 - T E CH N I C K Á Vytápění Z P R Á V A číslo paré: Datum : 03.2013 Číslo zakázky : 01/11 AIP : Ved. projektant : Vypracoval : Stupeň PD: Akce : Ing. Anton Jurica Richard Schart

Více

b e z p e č n o s t n í

b e z p e č n o s t n í P o ž á r n ě b e z p e č n o s t n í ř e š e n í s t a v b y Akce : Stavební úpravy objektu MŠ Sluníčko ul. Školská 104, Janov Stupeň : Dokumentace pro stavební povolení Investor : Město Litvínov Městský

Více

k OBSLUZE a instalaci TŘÍCESTNÉ MÍSÍCÍ ARMATURY VERNER ČSN EN ISO 9001: 2009

k OBSLUZE a instalaci TŘÍCESTNÉ MÍSÍCÍ ARMATURY VERNER ČSN EN ISO 9001: 2009 NÁVOD k OBSLUZE a instalaci v TŘÍCESTNÉ MÍSÍCÍ ARMATURY VERNER ČSN EN ISO 9001: 2009 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA, ÚČEL A POUŽITÍ 2 2. TECHNICKÝ POPIS 2 3. TECHNICKÉ PARAMETRY 2 4. MONTÁŽ

Více

SEZNAM PŘÍLOH: 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 02 KANALIZACE - PŮDORYS KANALIZACE V ZEMI 03 KANALIZACE - PŮDORYS 1 NP 04 KANALIZACE - PŮDORYS 2 NP

SEZNAM PŘÍLOH: 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 02 KANALIZACE - PŮDORYS KANALIZACE V ZEMI 03 KANALIZACE - PŮDORYS 1 NP 04 KANALIZACE - PŮDORYS 2 NP SEZNAM PŘÍLOH: 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 02 KANALIZACE - PŮDORYS KANALIZACE V ZEMI 03 KANALIZACE - PŮDORYS 1 NP 04 KANALIZACE - PŮDORYS 2 NP 05 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PODÉLNÉ PROFILY, ROZVINUTÉ ŘEZY 06 DEŠŤOVÁ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA T-01. DPS Datum : 04/2012 Číslo zakázky. Zpracovatel : Podpis : ENERGOPLAN s.r.o. Odpovědný projektant : Podpis : Ing.

TECHNICKÁ ZPRÁVA T-01. DPS Datum : 04/2012 Číslo zakázky. Zpracovatel : Podpis : ENERGOPLAN s.r.o. Odpovědný projektant : Podpis : Ing. Společnost je držitelem certifikátu systému managmentu jakosti dle ISO 9001:2000 ENERGOPLAN s.r.o. Hlavní 174/22 362 63 Dalovice Tel: +420-353 232 701 Fax: +420-353 232 702 E-mail: energoplan@energoplan.cz

Více

Snížení emisí v areálu Barrandov Studia a.s. - rekonstrukce zdroje a rozvodů CZT. Výkaz výměr PS01.02. Vypracoval: Jiří Nechuta. ing.

Snížení emisí v areálu Barrandov Studia a.s. - rekonstrukce zdroje a rozvodů CZT. Výkaz výměr PS01.02. Vypracoval: Jiří Nechuta. ing. Vypracoval: HIP: JOBI ENERGO, s.r.o. Jiří Nechuta Místo: Investor: ing. Milan Klíma Modřanská 100 147 00, Praha 4 www.jobi.cz Barrandov Studio a.s., Kříženeckého náměstí 5, Praha 5 Barrandov Studio a.s.,

Více

Podklad pro výběrové řízení

Podklad pro výběrové řízení Podklad pro výběrové řízení Fakultní nemocnice Brno Centrální operační sály úprava potrubních rozvodů v souladu s ČSN EN 7396-1 SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB 1 1. Úvod Tato dokumentace slouží

Více

Zpráva o revizi elektrického zařízení

Zpráva o revizi elektrického zařízení Zpráva o revizi elektrického zařízení Ev.ozn. - RTEZ_0A Začátek revize Konec revize : : 3.3.200 3.3.200 Revize provedena dle : ČSN 33 500, čl. 2.. - výchozí ČSN 33 2000-6 /2007 Datum zpracování : 7.3.200

Více

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ T E N E T spol. s r. o. ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR Horská 64, 541 01 TRUTNOV ČESKÁ LÍPA stavba na pozemku p. č. 3335/11 v katastrálním území Česká Lípa ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Více

D.1.1. Dokumentace stavebních objektů. Technická zpráva. Dokumentace pro realizaci stavby

D.1.1. Dokumentace stavebních objektů. Technická zpráva. Dokumentace pro realizaci stavby D.1.1. Dokumentace stavebních objektů ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTRECHNIKY A BLESKOSVODŮ Technická zpráva Silnoproudá elektrotechnika Bleskosvody Bezpečnost a ochrana zdraví Příloha č.1: Analíza řízení rizika

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s příslušnými normami platnými v České republice.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s příslušnými normami platnými v České republice. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.0. Všeobecně Projektová dokumentace řeší návrh vytápění objektů Spodní stavba, D1; E12; F12, F34 a F (1.NP), zajišťuje přívod topného media pro krytí potřeby tepla pro VZT zařízení -

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH B.1. Urbanistické, architektonické a stavebn technické ešení 2 B.1.1. Zhodnocení staveništ 2 B.1.2. Urbanistické a architektonické ešení stavby.. 2 B.1.3. Technické ešení

Více

S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL Ing. Faltys, Petr Ing. Faltys, Petr Ing. Kovář, Jiří INVESTOR : Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl MÍSTO

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.2.3.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.2.3.1 Obsah 1. Účel a rozsah projektu... 2 2. Projekt neřeší... 2 3. Výchozí podklady... 2 4. Výchozí závazné normativní dokumenty... 2 5. Určení vnějších vlivů... 3 6. Elektrické napájení... 3 7. Ochrana před

Více

ÚPRAVNA VODY ZAJEČÍ - INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE

ÚPRAVNA VODY ZAJEČÍ - INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE - - - - Revize Datum revize Schválil Vedoucí projektu Ing. Petr Baránek Paré: Zástupce vedoucího projektu Zodpovědný projektant Vypracoval Kontroloval Investor Objednatel Ing. Roman Wognitsch Ing. Petr

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Růžová č.p. 1951-1952, 547 01 Náchod Účel budovy: Bytový

Více

DaF-PROJEKT s.r.o. Hornopolní 131/12, Ostrava - Moravská Ostrava, 70200 (Soukromá projekční a inženýrská kancelář) TECHNICKÁ ZPRÁVA

DaF-PROJEKT s.r.o. Hornopolní 131/12, Ostrava - Moravská Ostrava, 70200 (Soukromá projekční a inženýrská kancelář) TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro provádění stavby část PD D.1.1 Stavební část Název akce: Ostrava rekonstrukce technologie ohřevu ÚT a TUV 136V314000001 Investor: Vězeňská služba České republiky, Vazební

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO D.2.a-1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO Základní údaje Název akce: SKALKA - Splašková kanalizace a ČOV Část: D.2-1.2 ČOV Skalka - elektro Objekt: ČOV Skalka Investor: Obec Skalka Zpracovatel projektu: AQUA-STYL

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ NÁZEV STAVBY DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE T. G. MASARYKA MÍSTO STAVBY DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ul. Modřanská 10, Praha 12 INVESTOR

Více

TITULNÍ LIST. Novostavba RD manželů Ježkových Beroun parc.č. 1410/121. Nad Paloučkem 1715 266 01 Beroun - město. Místo stavby: Beroun kat.č.

TITULNÍ LIST. Novostavba RD manželů Ježkových Beroun parc.č. 1410/121. Nad Paloučkem 1715 266 01 Beroun - město. Místo stavby: Beroun kat.č. TITULNÍ LIST Akce: Novostavba RD manželů Ježkových Beroun parc.č. 1410/121 Stavebník: Manželé JEŽKOVI Nad Paloučkem 1715 266 01 Beroun - město Místo stavby: Beroun kat.č. 1410/121 Stupeň PD: Projekt pro

Více

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ Investor : Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Stupeň : Dokumentace

Více

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC ZMĚNA ZDROJE VYTÁPĚNÍ VYTÁPĚNÍ, ZTI TECHNICKÁ ZPRÁVA

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC ZMĚNA ZDROJE VYTÁPĚNÍ VYTÁPĚNÍ, ZTI TECHNICKÁ ZPRÁVA REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC strana 1 Ved. projektant: Ing. LEOŠ POHANKA IP IZOLACE POLNÁ, Zodp. projektant: Vypracoval: Ing. LEOŠ POHANKA Jiří BRODSKÝ Objednatel:

Více

k zadání vzduchotechnického zařízení na akci "Psychiatrická léčebna Dobřany rekonstrukce strojního zařízení VZT v pavilonech 3, 4, 5 a 6".

k zadání vzduchotechnického zařízení na akci Psychiatrická léčebna Dobřany rekonstrukce strojního zařízení VZT v pavilonech 3, 4, 5 a 6. T e c h n i c k á z p r á v a k zadání vzduchotechnického zařízení na akci "Psychiatrická léčebna Dobřany rekonstrukce strojního zařízení VZT v pavilonech 3, 4, 5 a 6". Obsah technické zprávy: 1.Úvod -Účel

Více

T e c h n i c k á z p r á v a

T e c h n i c k á z p r á v a 1 T e c h n i c k á z p r á v a Úst edního vytáp ní Akce Úprava vytáp ní objektu ÚZSVM Místo Láze ská 1268/12, D ín I Investor ÚZSVM ÚP Ústí nad Labem, Mírové nám stí 36, Ústí nad Labem Zpracovatel projektu

Více

METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA

METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA Získávání tepla ze vzduchu Tepelná čerpadla odebírající teplo ze vzduchu jsou označovaná jako vzduch-voda" případně vzduch-vzduch". Teplo obsažené

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI SOLÁRNÍ SOUSTAVY V OBJEKTU ZŠ A MŠ FRYMBURK

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI SOLÁRNÍ SOUSTAVY V OBJEKTU ZŠ A MŠ FRYMBURK PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI SOLÁRNÍ SOUSTAVY V OBJEKTU ZŠ A MŠ FRYMBURK Základní škola a Mateřská škola Frymburk, č.p. 112 Zodpovědný projektant: Ing. Luboš Knor Vypracoval: Energy Benefit Centre

Více

Vnitřní elektrické rozvody

Vnitřní elektrické rozvody ČSN 33 2130 Vnitřní elektrické rozvody 44. Požadavky na elektrický rozvod Elektrický rozvod musí podle druhu provozu splňovat požadavky na : - bezpečnost osob, užitných zvířat a majetku - provozní spolehlivost

Více

Vypracoval: Ing. Mojmír Janů v Novém Jičíně dne 17.5.2012 Zak.čís.: 1226/05/12

Vypracoval: Ing. Mojmír Janů v Novém Jičíně dne 17.5.2012 Zak.čís.: 1226/05/12 Projekční kancelář : Ing. Mojmír Janů Školní 562, 742 42 Šenov u Nového Jičína Mobil : 606 905 005 e-mail : j.projekt@seznam.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce : ZŠ Novolíšeňská 10 stavební úpravy, rekonstrukce

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Bytový dům "C" Olomouc - Povel, Jeremiášova ul. bytový

Více

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. V tomto dokumentu jsou uvedena kritéria EU, která byla vypracována pro skupinu

Více

Technická zpráva Kavárna Crosscafe OC Atrium Hradec Králové

Technická zpráva Kavárna Crosscafe OC Atrium Hradec Králové Technická zpráva Kavárna Crosscafe VZDUCHOTECHNIKA 1. OBSAH 1. OBSAH...2 2. SEZNAM PŘÍLOH...2 3. ÚVOD...2 4. POPIS OBJEKTU...2 5. VÝPOČTOVÉ A NÁVRHOVÉ PODKLADY...3 5.1. Vnější podmínky...3 5.2. Vnitřní

Více

PROGRAM ELEKTRICKÉHO VYTÁPĚNÍ Q-TERMO. termo. vnitřní elektrické vytápění Q-TERMO

PROGRAM ELEKTRICKÉHO VYTÁPĚNÍ Q-TERMO. termo. vnitřní elektrické vytápění Q-TERMO PROGRAM ELEKTRICKÉHO VYTÁPĚNÍ Q-TERMO termo vnitřní elektrické vytápění Q-TERMO PROGRAM VNITŘNÍHO ELEKTRICKÉHO PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ Q-TERMO Elektrické podlahové vytápění je velmi efektivní, moderní a úsporný

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz. A. Průvodní zpráva. Stavební úpravy objektu na p. č. 92/8, k. ú.

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz. A. Průvodní zpráva. Stavební úpravy objektu na p. č. 92/8, k. ú. Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.7 EPS)

Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.7 EPS) Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.7 EPS) 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 1.1 STAVEBNÍK (INVESTOR) 3 1.2 OBJEDNATEL 3 1.3 ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (PROJEKTANT) 3 1.4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Více

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Martina Švecová, Revoluční 29, Krnov

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Martina Švecová, Revoluční 29, Krnov TECHNICKÁ ZPRÁVA A. 1 Identifikační údaje A. 1.1 Údaje o stavbě a) název stavby SPORTOVNÍ KABINY KRÁSNÉ LOUČKY OPRAVY, ÚDRŽBA A MODERNIZACE b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní

Více

VERZE: 01 DATUM: 05/2014

VERZE: 01 DATUM: 05/2014 OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NÁZEV AKCE: PŘÍSTAVEK DATACENTRUM ROUDNICE NAD LABEM ČÍSLO PROJEKTU: 14Z030 VERZE: 01 DATUM: 05/2014 Textová část: Pol. Název dokumentu Formát P. stran Č. dokumentu 1 TECHNICKÁ

Více

Decentrální větrání bytových a rodinných domů

Decentrální větrání bytových a rodinných domů 1. Úvod Větrání představuje systém, který slouží k výměně vzduchu v místnostech. Může být přirozené, založené na proudění vzduchu v důsledku jeho rozdílné hustoty, která odpovídá tlakovým poměrům (podobně

Více

SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín oprava objektu A, Bobrky 466

SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín oprava objektu A, Bobrky 466 SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín oprava objektu A, Bobrky 466 Stavebník: Místo stavby: Druh dokumentace: Zlínský kraj, Tř. Tomáše Bati 21, Zlín Vsetín, Bobrky Projektová dokumentace pro SP a RDS TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky KLADENÍ VEDENÍ 1. Hlavní zásady pro stavbu vedení 2. Způsoby kladení vedení Ostrava, prosinec 2003 Ing. Ctirad Koudelka,

Více

OBSAH 1 ZADÁNÍ... 2 1.1 ROZSAH PROJEKTU... 2 1.2 PROJEKTOVÉ PODKLADY... 2 2 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 2 2.1 ENERGETICKÁ BILANCE...

OBSAH 1 ZADÁNÍ... 2 1.1 ROZSAH PROJEKTU... 2 1.2 PROJEKTOVÉ PODKLADY... 2 2 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 2 2.1 ENERGETICKÁ BILANCE... Profese: D.1.4 F El. silnoproud Strana: 1 / 7 OBSAH 1 ZADÁNÍ... 2 1.1 ROZSAH PROJEKTU... 2 1.2 PROJEKTOVÉ PODKLADY... 2 2 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 2 2.1 ENERGETICKÁ BILANCE... 3 3 POPIS TECHNICKÉHO

Více

ZŠ Slapy-tělocvična ZŠ a MŠ. Obsah

ZŠ Slapy-tělocvična ZŠ a MŠ. Obsah ZŠ Slapy-tělocvična ZŠ a MŠ Obsah 1. Úvod... 2 2. Výchozí podklady... 2 3. Koncepce... 2 4. Izolace... 3 5. Protipožární opatření... 3 6. Vliv na životní prostředí... 3 7. Potřebné energie... 3 8. Požadavky

Více

Vytápěcí boiler hybridní s tepelným čerpadlem. vzduch-voda

Vytápěcí boiler hybridní s tepelným čerpadlem. vzduch-voda Vytápěcí boiler hybridní s tepelným čerpadlem vzduch-voda 29.4.2016 Model: LLR160-5,5kW REVEL Provozní manuál Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít k nevratnému poškození vašeho

Více

Výchozí normy pro zpracování PD: harmonizované ČSN EN

Výchozí normy pro zpracování PD: harmonizované ČSN EN 1.0 Výchozí podklady - prohlídka stávající fontány - konzultace s Ing Damcovou Výchozí normy pro zpracování PD: harmonizované ČSN EN ČSN EN 12056-1 až 5 Vnitřní kanalizace gravitační systémy ČSN 75 54

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce budovy č.p. 2380, ul. Pod Nemocnicí, Louny - PZTS

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce budovy č.p. 2380, ul. Pod Nemocnicí, Louny - PZTS , Roudnice nad Labem IČ: 49 10 13 58 TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: : Rekonstrukce budovy č.p. 2380, ul. Pod Nemocnicí, Louny - PZTS Stupeň PD: PROVÁDĚCÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Investor: ÚP ČR krajská pobočka

Více

Technická zpráva. Obsah technické zprávy. 1 Předmět projektu

Technická zpráva. Obsah technické zprávy. 1 Předmět projektu ISATS Ing. Prašnička s.r.o. srpen 2012 Mobilní AT stanice Technologická elektroinstalace, M+R Technická zpráva Obsah technické zprávy 1 Předmět projektu 2 Technické údaje 2.1 Použité napěťové soustavy

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ Technické podmínky 1 RK 12 1075 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ RK 12 1075 Obr. 1 Zařízení pro odběr vzorků LEGENDA: 1. Pneumatický válec 2. Těleso vzorkovacího zařízení 3.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ------------------------------------------------------

TECHNICKÁ ZPRÁVA ------------------------------------------------------ Požární bezpečnost staveb projekční, dodavatelská a inženýrská činnost TECHNICKÁ ZPRÁVA ------------------------------------------------------ Stavba : Rekonstrukce osvětlovací soustavy hlavní plochy v

Více