CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE"

Transkript

1 CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE

2 Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých doporuèení, která je nutno peèlivì dodržovat. V tomto dokumentu najdete rovnìž vše, co potøebujete vìdìt o údržbì a ošetøování vozidla, abyste si osvojili všechny poznatky tak, aby byla zajištìna bezpeènost používání a spolehlivost Vašeho nového vozidla CITROËN. Dobrá znalost Vašeho nového vozidla Vám zpøíjemní cestování.

3 Peèlivé prostudování tohoto návodu k použití je nezbytným pøedpokladem pro správné používání Vašeho automobilu CITROËN. Znaèková sí CITROËN je tvoøena výhradnì odbornì kvalifikovaným personálem, který je pøipraven zodpovìdìt Vaše otázky. Pøejem Vám š astnou cestu s vozidly CITROËN. Návod k použití je integrální souèástí vozidla. Ponechejte návod na pùvodním místì, abyste ho snadno mìli k dispozici. V pøípadì prodeje vozidla jej nezapomeòte pøedat novému majiteli. Pro firmu CITROËN Èeská republika, s.r.o. vyrobila firma MARTEN, spol. s r.o. v roce 2002

4 U30-CS-402

5 OBSAH 1 Kapitola I SEZNÁMENÍ S VOZIDLEM Strana 3 Kapitola V PRAKTICKÉ RADY Strana 83 Kapitola II OVLÁDÁNÍ Strana 41 Kapitola VI TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY Strana 101 Kapitola III KOMFORT Strana 57 ABECEDNÍ REJSTØÍK Strana 116 Kapitola IV ÚDRŽBA Strana 71 PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ Viz konec návodu

6 2

7 Kapitola I SEZNÁMENÍ S VOZIDLEM Strana Dálkové ovládání 4-5 Klíèe 6 8 Alarm 9-10 Vstupy do vozidla Palivová nádrž 16 Kvalita paliva 17 Seøízení polohy volantu 18 Pøední sedadla 19 Zadní sedadla 20 Vzduchové vaky 21 Místo øidièe Pøístroje palubní desky Indikátor údržby Svìtelné kontrolky Signalizace Výhled z vozidla 37 Zpìtná zrcátka 38 Ovládání oken 39 3

8 4 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ* A Centrální zamykání Dálkové ovládání umožòuje zamykání a odemykání pøedních, boèních i zadních dveøí. Stiskem ovládacího tlaèítka A lze vozidlo uzamknout a stiskem ovládacího tlaèítka B odemknout. Pokud zùstane stisknutí tlaèítka bez odezvy, je tøeba stisknutí opakovat. Pokud jsou nìkteré dveøe otevøeny nebo nesprávnì uzavøeny, nelze uzamknout vozidlo pomocí centrálního zamykání. B Poznámka: Souèasné používání jiných VF (vysokofrekvenèních) pøístrojù (mobilní telefon, domácí alarmy) mùže doèasnì omezit funkci dálkového ovládání. V pøípadì trvale nesprávné funkce dálkového ovládání je tøeba provést jeho reinicializaci. Dálkové ovládání Dálkové ovládání využívá VF vysílaè, který má následující výhody: - Pøijímaè vozidla nemusí být viditelný. - Je funkèní v jakékoli poloze v okolí vozidla. - Jeho dosah je nìkolik metrù. * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje

9 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ* 5 Výmìna baterie dálkového ovládání Pøístup k baterii je možný po vyšroubování šroubu víèka. Baterie: CR 2032 se jmenovitým napìtím 3V. Po výmìnì baterie musí být provedena reinicializace dálkového ovládání. Stisknete jedno z tlaèítek dálkového ovládání tak dlouho, až je aktivována pøíslušná funkce. Tato operace mùže trvat kolem deseti sekund. Použité baterie nevyhazujte. Odevzdejte je nejbližšímu koncesionáøi CITROËN nebo na jiné sbìrné místo (fotosbìrna, apod.). Bezpeènostní pravidla Pøed opuštìním vozidla: - Dokonale uzavøete všechna okna, nenechávejte ve vozidle viditelnì žádné pøedmìty. - Vyjmìte klíè ze spínací skøíòky, uzamknìte øízení a vozidlo. * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje Výkon dálkového ovladaèe Vám umožní odemknutí nebo uzamknutí vozidla na znaènou vzdálenost. POZOR: Náhodná manipulace s ovladaèem uloženým v kapse mùže vyvolat nechtìné odemknutí dveøí.

10 6 KLÍÈE* C Tlaèítko C umožòuje vysunutí klíèe z pouzdra dálkového ovládání. Klíè lze po stlaèení tlaèítka C sklopit do pouzdra dálkového ovládání. POZOR! Klíèe od vozidla obsahují elektronické prvky. Doporuèuje se s nimi manipulovat opatrnì (neházet s nimi, ani je nemáèet ve vodì). Centrální zamykání pomocí klíèe Klíè umožòuje odemknutí a uzamknutí všech zámkù na vozidle a spouštìní motoru. Uzamknutí nebo odemknutí nìkterých pøedních dveøí klíèem zpùsobí souèasné uzamknutí nebo odemknutí všech ostatních dveøí vozidla. Centrální zamykání ovládá zámky dveøí pøedních, dveøí boèních i zadních. Pokud budou nìkteré z pøedních dveøí otevøeny nebo špatnì uzavøeny, nebude centrální zamykání fungovat. * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje Ochranné pojistky (pod palubní deskou) F27(A) - F34(B) - F38 (B) Èíslo klíèe je uvedeno na štítku klíèe. V pøípadì ztráty Vám sí CITROËN dodá náhradní klíè nebo dálkové ovládání.

11 KLÍÈE* 7 Klíè s elektronickou blokací startování Zaøízení pro ELEKTRONICKOU BLOKA- CI STARTOVÁNÍ umožòuje zablokování systému pøívodu paliva do motoru. Systém je aktivován automaticky po vyjmutí klíèe ze spínací skøíòky. Všechny klíèe od vozidla jsou vybaveny systémem elektronické blokace spouštìní motoru. Vaše vozidlo lze nastartovat pouze pomocí Vašich klíèù od vozidla. Zasuòte klíè do spínací skøíòky. Po zapnutí klíèe probìhne dialog mezi klíèem a zaøízením pro elektronickou blokaci spouštìní. Pokud není klíè systémem správnì identifikován, nelze spustit motor vozidla. Kontrolka s klíèem systému elektronické blokace startování Svìtelná kontrolka je umístìna na pøístrojové desce. Pokud kontrolka zhasne po zapnutí klíèe, byl klíè správnì identifikován a spouštìní motoru je možné. Pokud po zapnutí klíèe zaène blikat, znamená to nesprávnou funkci systému. Vyhledejte zástupce znaèkové sítì CITROËN. Pokud po zapnutí klíèe svítí trvale: - zkontrolujte, zda používáte správný klíè, - indikuje poruchu funkce. Vyhledejte zástupce znaèkové sítì CITROËN. * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje

12 8 KLÍÈE* 1 2 V pøípadì zmìny majitele vozidla musí nový majitel obdržet rovnìž kódovou kartu vozidla. Ukládejte kartu na bezpeèném místì. Nikdy ji nenechávejte ve vozidle. Kódová karta Je dodávána souèasnì s vozidlem a obsahuje: 1 Pìtimístný èíselný kód pro nouzové spouštìní motoru. 2 Kód pro možnou výrobu nového klíèe. Nenechávejte ji nikdy ve vozidle, ale mìjte ji k dispozici pro pøípad nouzového spouštìní motoru. Doporuèení U klíèù s elektronickou blokací spouštìní uložte peèlivì na bezpeèném místì kódovou kartu obsahující identifikaèní kód vozidla (nikdy ji však nenechávejte ve vozidle). V pøípadì ztráty je pouze znaèková sí CITROËN schopna Vám dodat nový klíè. Pøi veškerých zmìnách (doplnìní, zrušení nebo výmìnì klíèe) je dùležité se obrátit na znaèkovou sí CITROËN a mít u sebe kódovou kartu a všechny klíèe od vozidla, které mají být nadále používány. * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje POZOR! V žádném pøípadì nelze provádìt zmìny na elektrickém obvodu elektronického systému blokace spouštìní motoru, protože to mùže zpùsobit nemožnost používání vozidla.

13 ALARM* 9 Vaše vozidlo mùže být vybaveno systémem alarmu. Ten zajiš uje: - Vnìjší obvodovou ochranu vozidla pomocí detektorù na všech otevíratelných èástech (dveøe, víko motoru) a elektrického napájení. - Prostorovou ochranu interiéru vozidla pomocí ultrazvukových snímaèù (pohyby uvnitø vozu). B Zaøízení je tvoøeno mimo jiné sirénou a èervenou kontrolkou viditelnou z venku a indikující tøi možné stavy alarmu: Alarm není aktivován (vozidlo není hlídáno), kontrolka nesvítí. Alarm je aktivní (vozidlo je hlídáno), kontrolka bliká pomalu. Alarm spustil poplach (signál vloupání), kontrolka bliká rychle. Deaktivace alarmu pomocí klíèe Odemknìte dveøe pomocí klíèe, (po tøiceti sekundách dojde k aktivaci sirény). Zasuòte klíè do spínací skøíòky, identifikace klíèe zpùsobí pøerušení poplachu. Deaktivace alarmu pomocí dálkového ovládání Provádí se vždy pøi odemykání vozidla (stiskem tlaèítka B na dálkovém ovládání). * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje Ochranné pojistky (pod palubní deskou) F27(A) - F34(B) - F60(B)

14 10 ALARM* Aktivace alarmu Nejprve se pøesvìdète o správném uzavøení všech pøístupových otvorù do vozidla. A Aktivace alarmu se provádí stisknutím tlaèítka A na dálkovém ovládání. Po aktivaci alarmu jsou ochrany funkèní po 5 (perimetrická) a po 45 sekundách (prostorová). Pokud je alarm aktivní, vyvolá každé narušení ochrany spuštìní sirény na dobu 30 sekund, což je doprovázeno rozsvícením smìrových svìtel. Po takovémto poplachu pøejde alarm znovu do aktivního stavu (hlídání) a narušení ochrany je uloženo do pamìti. Alarm se spustí rovnìž pøi pøerušení elektrického napájení, po jeho obnovení se znovu aktivuje. MAR AVV STOP PARK Vypojení prostorové ochrany Alarm mùže zajiš ovat pouze obvodovou ochranu vozidla pøi zrušení ochrany prostorové (pokud chce napøíklad majitel nechat ve vozidle nìjaké zvíøe). Toho lze dosáhnout rychlým pøepnutím klíèe ve spínací skøíòce z polohy STOP do polohy MAR a pak hned znovu do polohy STOP. Vytáhnìte klíè ze spínací skøíòky. Prostorová ochrana je vypnuta pokud se kontrolka 1 rozsvítí na 2 sekundy. Prostorovou ochranu lze opìt zapojit pøepnutím klíèe ve spínací skøíòce do polohy MAR a jeho ponecháním v této poloze po dobu 30 sekund. 1 * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje

15 VSTUPY DO VOZIDLA* 11 Uzamknutí vozidla zevnitø Tlaèítka na dveøích øidièe, spolujezdce a na boèních dveøích zajiš ují po jejich stlaèení elektrické centrální uzamèení*, pokud jsou dveøe uzavøeny. PØEDNÍ DVEØE Otevøení z vnìjšku vozidla Pøi odemykání nebo zamykání otoète klíèem a zatáhnìte za kliku smìrem k sobì a pak dozadu. Otevøení zevnitø Zatáhnìte páèku smìrem k sobì. * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje Ochranné pojistky (pod palubní deskou) F38(B)

16 12 VSTUPY DO VOZIDLA Otevøení zevnitø Pøi otevírání zevnitø vytáhnìte zajiš ovací tlaèítko zamykání a zatáhnìte za kliku smìrem k sobì. Uzamknutí lze dosáhnout zatlaèením tlaèítka smìrem dolù. Dveøe mohou být zajištìny rovnìž ve zcela otevøené poloze. Pøi úplném otevøení jsou dveøe zablokovány zaøízením na jejich spodní stranì. Pøi zavírání je tøeba je odblokovat zatažením za kliku a jejich posunutím. BOÈNÍ POSUVNÉ DVEØE Otevøení z vnìjšku vozidla Pøi odemykání nebo zamykání otoète klíèem a zatáhnìte za kliku smìrem k sobì a pak dozadu. Nejezdìte s otevøenými boèními posuvnými dveømi.

17 VSTUPY DO VOZIDLA 13 A A ZADNÍ DVEØE Otevøení z vnìjšku vozidla Odemknutí nebo uzamknutí dveøí lze provést zasunutím celého klíèe do zámku a jeho pootoèením, zatáhnìte za kliku pravých dveøí smìrem k sobì. Pak mùžete otevøít jejich levou stranu. Pøi zavírání nejprve uzavøete levou polovinu dveøí. Otevøení zevnitø Odemknout lze povytažením zajiš ovacího tlaèítka. Zatažením za kliku nejprve otevøete levé dveøe. Pøi otevírání druhé poloviny dveøí zatlaète na páku A. Pøi zavírání, uzavøete nejprve pravou stranu a zkontrolujte, zda je páka A ve svislé poloze. Pak uzavøete levou èást dveøí. Uzamknutí lze dosáhnout zatlaèením zajiš ovacího tlaèítka smìrem dolù.

18 14 VSTUPY DO VOZIDLA B B Otevøení na 180 /270 * Pøi èásteèném otevøení dveøí uvolnìte táhlo B zatažením smìrem k sobì. Po uzavøení dveøí dojde k jejich automatickému zajištìní pøíslušným háèkem. Poznámka: Pøi otevøení na 270 *, je poloha dveøí zajištìna magnetem. * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje

19 VSTUPY DO VOZIDLA 15 A Víko motorového prostoru Odjištìní lze provést pøitažením táhla umístìného pod palubní deskou vlevo od volantu smìrem k sobì. Pojistný hák A umístìný uprostøed pøední èásti víka odjistìte a víko nadzdvihnìte. Nasaïte vzpìru podle schématu, posuòte ji doprava a zajistìte. C Zavírání Nejprve zatlaète vzpìru do jejího uložení C. Víko sklopte dolù a v poslední èásti dráhy jej nechte volnì dopadnout. Zkontrolujte správné uzavøení víka motorového prostoru.

20 16 PALIVOVÁ NÁDRŽ* Pøi otevírání krytu hrdla palivové nádrže zatlaète na jeho pøední okraj. Zátka palivové nádrže se zámkem Pøi odemykání nebo uzamykání je tøeba otoèit klíèem o 90. Pøi výmìnì zátky je tøeba dbát na výmìnu za stejný typ zátky: tìsnicí Pøi tankování zátku odložte na háèek umístìný na okraji krytu hrdla palivové nádrže. U zážehových motorù s katalyzátorem je tøeba používat výhradnì bezolovnaté palivo Plnicí hrdlo má zúžený prùmìr, který neumožòuje doplòování jiného než bezolovnatého paliva. Pokud tankujete plnou nádrž, je tøeba ukonèit její plnìní po tøetím vypnutí plnicí pistole; v opaèném pøípadì mùže být ohrožena správná funkce Vašeho vozidla. Objem nádrže (litry): (podle provedení vozidla) * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje POZOR: Pøi natankování paliva, které neodpovídá motoru Vašeho vozidla, je nutné vypustit palivo z nádrže døíve, než dojde ke spuštìní motoru.

21 KVALITA PALIVA* 17 Na samolepicím štítku na krytu je vyznaèen povolený druh motorového paliva. BEZOLOVNATÝ BENZÍN* NAFTA Zážehové motory jsou konstruovány pro použití paliva RON 95, pro zlepšení jízdních vlastností vozidla (se zážehovým motorem) Vám doporuèujeme používat palivo RON 98. * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje

22 18 SEØÍZENÍ POLOHY VOLANTU Volant lze výškovì seøizovat. U stojícího vozidla seøiïte nejprve Vaše sedadlo do optimální polohy (viz Poloha pøi øízení ). Uvolnìte volant zatažením zajiš ovací páky smìrem nahoru. Nastavte volant do požadované výšky a zajistìte jej zatlaèením zajiš ovací páky smìrem dolù. Dbejte pøitom na dobrou viditelnost všech pøístrojù palubní desky. DÙLEŽITÉ! Z bezpeènostních dùvodù neprovádìjte nikdy tyto úkony za jízdy.

23 PØEDNÍ SEDADLA* (Øidiè) 19 Opìrky hlavy Výškovì lze opìrku nastavovat po stisknutí pojistného jazýèku. Demontáž: stisknìte pojistný jazýèek. Nastavitelná opìrka Otoète rukojetí na konci opìrky. Nastavení bederní opìrky Otáèením koleèka vlevo nebo vpravo Náklon opìradla Náklon opìradla seøídíte otáèením koleèka. Výška sedadla øidièe Podélný posuv sedadla Po nadzdvihnutí ovládací páky lze nastavit žádanou polohu. * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje Automatické vyhøívání sedadel*

24 20 ZADNÍ SEDADLA* B C Náklon opìradla Náklon opìradla seøídíte otáèením koleèka. Pøístup k zadním sedadlùm Pøístup ke tøetí, zadní øadì sedadel je možný po uvolnìní pojistky B na pravém krajním sedadle druhé øady a sklopení opìradla smìrem dopøedu. Sklápìní opìradel støedních sedadel (ve druhé a tøetí øadì) Sklopte sedadla až na doraz a zasuòte opìrky hlavy. Pomocí páky C uvolnìte opìradlo a sklopte jej dopøedu. Vrácení opìradel do pùvodní polohy je možné po uvolnìní pákou C. Opìradlo støedního sedadla mùže zùstat úplnì sklopené a mùže být používáno jako stolek pro odložení nápojù. * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje

25 VZDUCHOVÉ VAKY* 21 Odpojení èelního vzduchového vaku spolujezdce Pøi použití dìtské sedaèky, upevnìné na sedadle spolujezdce zády ke smìru jízdy; je nutné odpojit funkci vzduchového vaku spolujezdce takto: - Pøi vypnutém zapalování zasuòte klíè do spínaèe A. - Otoète klíè do polohy OFF avzduchový vak spolujezdce bude odpojen. - Kontrolka odpojení vzduchového vaku na palubní desce se po zapnutí klíèe trvale rozsvítí. A Vzduchový vak spolujezdce lze vyøadit z èinnosti. Obnovení funkce vzduchového vaku spolujezdce Nezapomeòte funkci vzduchového vaku opìt obnovit následujícím zpùsobem: - Otoète klíè do polohy ON avzduchový vak spolujezdce je opìt aktivován. - Kontrolka odpojení vzduchového vaku na palubní desce se po zapnutí klíèe rozsvítí na nìkolik sekund. * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje Ochranné pojistky (pod palubní deskou) F50 (A) Pokud je vzduchový vak spolujezdce na pøedním sedadle aktivní, neinstalujte na toto sedadlo v žádném pøípadì dìtskou sedaèku, protože odpálení vzduchového vaku by mohlo dítìti v sedaèce zpùsobit vážné poranìní.

26 22 MÍSTO ØIDIÈE* * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje

27 MÍSTO ØIDIÈE* 23 1 Odkládací schránka. 2 Levý boèní vìtrací otvor. 3 Ovládání osvìtlení. 4 Smìrová svìtla. 5 Sdružený pøístroj palubní desky. 6 Ovládací prvky: Pøední stìraèe. Ostøikovaèe. 11 Ovládací prvky: Rozmrazování oken zadních dveøí. Reflektory do mlhy. Ovládání výstražných svìtel. Zadní mlhové svìtlo. ASR. 12 Odkládací schránka. 13 Horní odkládací schránka spolujezdce. Vzduchový vak spolujezdce. 14 Pravé boèní vìtrací otvory. 15 Odkládací schránka. 16 Víko pro pøístup k pojistkové skøíòce. 22 Popelník. 23 Zapalovaè cigaret. 24 Spínaè na klíè: Aktivace/neutralizace vzduchového vaku spolujezdce. 25 Zajiš ovací páka pro seøízení volantu. 26 Ovládání zvukové houkaèky. Vzduchový vak øidièe. 27 Nastavování polohy reflektorù. 7 Øadicí páka. 8 Centrální vìtrací otvory. 9 Sklopný psací stolek. 17 Odkládací schránka. 18 Dolní odkládací schránka spolujezdce. 19 Zásuvka pro pøíslušenství 12 V. 20 Ovládání vytápìní/ventilace. 28 Páka pro otevírání víka motoru. 29 Víko pojistkové skøíòky. 30 Programovatelné vytápìní. 10 Pøihrádka nebo autorádio. 21 Odkládací schránka. * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje

28 24 PØÍSTROJE PALUBNÍ DESKY* Ukazatel teploty chladicí kapaliny Otáèkomìr Palivomìr Nastavování hodin Pøi vypnutém motoru a klíèi v poloze MAR, stisknìte ovládací tlaèítko až dojde k požadovanému nastavení. Displej Digitální hodiny. Indikátor množství oleje v motoru Indikátor údržby. Denní poèítadlo ujeté vzdálenosti Poèítadlo ujeté vzdálenosti. Displej automatické pøevodovky Ovládání displeje Poèítadlo ujeté vzdálenosti Denní poèítadlo ujeté vzdálenosti Nulování denního poèítadla * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje

29 PØÍSTROJE PALUBNÍ DESKY* 25 Ukazatel teploty chladicí kapaliny. Výstražná kontrolka teploty a chladicí kapaliny Pokud je ruèièka ukazatele v polovinì, je teplota optimální. V nároèných provozních podmínkách, zejména teplotních, se mùže pøibližovat èervené znaèce. Pokud se ruèièka pøístroje dostane mezi èervené znaèky, okamžitì zastavte a vypnìte klíè, chladicí ventilátory budou pokraèovat v èinnosti po urèitou dobu. Nechte motor ochladit pøi dodržení doporuèení uvedených v kapitole IV - Údržba - Hladiny, kontrola. Nadmìrné zahøátí motoru mùže mít rùzné pøíèiny, proto navštivte servisní sí CITROËN. Palivomìr Pokud stojí vozidlo na rovinì a trvale se rozsvítí kontrolka minimálního množství, znamená to, že v nádrži je pøibližnì 8 l paliva. Objem nádrže (litry): ( podle provedení vozidla) * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje

30 26 PØÍSTROJE PALUBNÍ DESKY* Displej Po zapnutí klíèe displej postupnì zobrazuje hodnoty: - Ukazatele údržby. - Ukazatele množství oleje v motoru. - Poèítadla ujeté vzdálenosti/denního poèítadla ujeté vzdálenosti. Ukazatel množství oleje v motoru Po zapnutí klíèe svítí nejprve nìkolik sekund indikátor údržby a pak se na nìkolik sekund rozsvítí údaj o množství oleje v motoru. Maxi = Blikání šesti obdélníèkù Blikání signalizuje funkèní poruchu indikátoru nebo pøekroèení maximálního množství oleje v motoru. Navštivte sí CITROËN Mini = Trvalé rozsvícení jediného obdélníèku Pomocí ruèní mìrky zkontrolujte množství oleje v motoru. Kontrolu provádìjte na rovinì a alespoò 10 minut po zastavení motoru. Blikání vodorovných èárek signalizuje funkèní poruchu indikátoru nebo nedostatek oleje. Navštivte sí CITROËN Pokud je zobrazen nápis OIL HIGH, znamená to, že hladina oleje je pøíliš vysoká a je tedy nutné snížit množství oleje v motoru. Navštivte sí CITROËN * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje

31 PØÍSTROJE PALUBNÍ DESKY* 27 Celkový probìh vozidla - Denní probìh Po zapnutí klíèe jsou údaje o celkovém nebo denním probìhu zobrazeny až po zobrazení údajù o intervalu údržby a množství oleje v motoru. A Krátkým stiskem tlaèítka A lze pøepínat zobrazení celkového a denního poètu ujetých kilometrù. Nulování denního poèítadla Funguje pøi zapnutém klíèi. Zobrazený údaj o denním probìhu vozidla lze vynulovat dlouhým stiskem nulovacího tlaèítka. * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje

32 28 UKAZATEL ÚDRŽBY Informuje o okamžiku, kdy dojde k uplynutí intervalu pro provedení následující údržby, v souladu s plánem údržby uvedeném v Servisní knížce vozidla. Oznámení aktivace systémù: po zapnutí klíèe displej ukazuje poèet kilometrù (probìh), který zbývá do provedení pøíští údržby. (v tisících a stovkách km). Pøíklad: do pøíští prohlídky Vám zbývá ujet: Pokud do pøíští údržby zbývá ménì než km: Po každém zapnutí klíèe bude údaj o zbývající vzdálenosti vèetnì symbolu klíèe blikat. Pøíklad: do pøíští prohlídky Vám zbývá ujet 900 km. Po zapnutí klíèe displej zobrazuje po dobu pìti sekund: Pokud je interval údržby pøekroèen: Po každém zapnutí klíèe bude po dobu 5 sekund blikat symbol klíèe a údaj pøekroèení intervalu údržby. Pøíklad: interval údržby byl pøekroèen o 300 km. Servisní prohlídka Vašeho vozidla musí být provedena co nejdøíve. Po pìti sekundách se displej pøepne na normální zobrazení a ukazuje celkový nebo denní poèet ujetých kilometrù. Pìt sekund poté se zobrazí údaj o množství oleje v motoru, poté se vrátí displej ke své normální funkci, symbol klíèe však zùstane trvale rozsvícen. Signalizuje blížící se termín další servisní prohlídky. Displej ukazuje údaje o celkovém a denním probìhu vozidla. Pìt sekund po zapnutí klíèe plní displej znovu svou pùvodní funkci a symbol klíèe zùstane trvale rozsvícen.

33 UKAZATEL ÚDRŽBY 29 Interval údržby Pokud budete Vaše vozidlo používat ve zvláštì tìžkých podmínkách, je tøeba aplikovat zkrácený interval údržby (viz Servisní knížka ). Poznámka: Pokud je dosaženo maximálního intervalu mezi dvìma výmìnami oleje pøed limitem kilometrovým, rozsvítí se symbol klíèe a na displeji se zobrazí 0. 1 Nastavení nového intervalu Po provedení každé servisní prohlídky Vám tento úkon provede Váš prodejce CITROËN, který provádìl servisní prohlídku. Pokud budete provádìt servisní prohlídku sami, je tøeba pøi nulování dodržovat následující postup: - Vypnout klíè. - Stisknout tlaèítko 1 a držet je stisknuté. - Zapnout klíè. - Interval do pøíští prohlídky bliká. - Tlaèítko 1 držte stisknuté, dokud se na displeji neobjeví =0 a dokud nezmizí symbol klíèe.

34 30 SVÌTELNÉ KONTROLKY* Smìrová svìtla Viz Signalizace Kontrolky smìrových svìtel svítí souèasnì, pokud jsou aktivována výstražná svìtla. Obrysová svìtla Tlumená svìtla Viz Signalizace Dálková svìtla Viz Signalizace * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje

35 SVÌTELNÉ KONTROLKY* 31 Systém ABS Po zapnutí klíèe se kontrolka rozsvítí a pøibližnì po dvou sekundách musí zhasnout. Pokud kontrolka nezhasne, mùže se jednat o poruchu systému. Viz Kapitola II - Brzdy Kontrolka klíèe systému blokace startování Kontrolka pøítomnosti vody v palivu Co nejdøíve nechte provést odkalení palivového filtru. Kontrolka èelního vzduchového vaku Viz Vzduchové vaky Kontrolka žhavení vznìtových motorù Viz zpùsoby spouštìní motoru. Viz Kapitola II - Spouštìní. Kontrolka odpojení èelního vzduchového vaku spolujezdce Viz Vzduchové vaky. Kontrolka opotøebení pøedních brzdových destièek* Pokud se rozsvítí po sešlápnutí brzdového pedálu, nechte zkontrolovat a pøípadnì vymìnit brzdové destièky. Kontrolka chodu motoru (autodiagnostiky) Pokud zaène blikat nebo se trvale rozsvítí za jízdy, indikuje poruchu funkce systému vstøikování, zapalování nebo systému snižování škodlivých emisí (podle zemì prodeje). Navštivte co nejdøíve znaèkovou sí CITROËN. Kontrolka otevøení dveøí Signalizuje otevøení nebo nesprávné uzavøení dveøí. Zhasne pouze v pøípadì, pokud jsou všechny dveøe dokonale uzavøeny. * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje

36 32 SVÌTELNÉ KONTROLKY* Kontrolka parkovací brzdy Indikuje zatažení nebo nedostateèné uvolnìní parkovací brzdy. Kontrolka množství brzdové kapaliny Pokud je motor v chodu, indikuje tato kontrolka zatažení nebo nedostateèné uvolnìní parkovací brzdy nebo nedostatek brzdové kapaliny v systému. Souèasné rozsvícení kontrolky Systému ABS a množství brzdové kapaliny indikuje poruchu systému rozdìlování brzdného úèinku. Zastavte ihned, avšak bez prudkého brzdìní. Obra te se na servisní sí CITROËN. Viz Kapitola II - Brzdy a Kapitola IV - Hladiny. Kontrolka dobíjení akumulátoru Musí zhasnout po spuštìní motoru. Pokud zùstane trvale svítit, kontaktujte servisní sí CITROËN. Kontrolka minimálního množství paliva Pokud stojí vozidlo na rovinì a rozsvítí se tato kontrolka, znamená to, že v nádrži zbývá asi 8 l. Kontrolka minimálního množství chladicí kapaliny vmotoru Pokud se rozsvítí kontrolka: je tøeba okamžitì zastavit vozidlo Zkontrolujte množství chladicí kapaliny (viz kapitola IV - Údržba - Hladiny ). Kontrolka tlaku oleje v motoru Pokud se rozsvítí za jízdy, zastavte motor, zkontrolujte množství oleje (Viz Kapitola IV - Hladiny ). Pokud zùstane rozsvícená, i když je oleje dostatek, kontaktujte servisní sí CITROËN. Regulátor rychlosti jízdy Viz kapitola II - Regulátor rychlosti jízdy Protiprokluzový systém (ASR) Viz Kapitola II - Systém ASR Výstražná kontrolka teploty a chladicí kapaliny Pokud se kontrolka rozsvítí, okamžitì zastavte, vypnìte motor, ventilátory mohou po urèitou dobu pokraèovat v èinnosti anechte motor vychladnout, pøi dodržení pravidel uvedených (Viz Kapitola IV - Hladiny ). Nadmìrné zahøátí motoru mùže mít rùzné pøíèiny, proto navštivte servisní sí CITROËN. Kontrolka teploty nebo poruchy automatické pøevodovky Pokud bliká nebo se rozsvítí za jízdy, znamená to poruchu nebo zvýšenou teplotu automatické pøevodovky. V takovém pøípadì zastavte a nechte motor v chodu naprázdno (pøedvoliè je v poloze N nebo P) až do zhasnutí kontrolky. Co nejrychleji kontaktujte servisní sí CITROËN * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje

37 SIGNALIZACE 33 Zvuková houkaèka Stisknìte støední èást volantu. Svìtelná houkaèka Pøitažením ovládací páky smìrem k sobì. Použití optické výstrahy je možné i pøi vypnutém klíèi. Smìrová svìtla Vlevo, smìrem dolù. Vpravo, smìrem nahoru. Pøi zmìnì smìru posuòte páèku až na doraz. Vypnutí je automatické pøi návratu volantu do pøímého smìru. Ochranné pojistky (pod palubní deskou) F53 (A) (v motorovém prostoru) F10

38 34 SIGNALIZACE Ovládání osvìtlení Všechna svìtla zhasnuta Otoète objímku A smìrem dopøedu. Obrysová svìtla Pøístrojová deska se rozsvítí. Otoète objímku A smìrem dopøedu. Tlumená svìtla Tlumená - dálková Pøepínání tlumených a dálkových svìtel Rozsvícení dálkových svìtel se ovládá zatlaèením ovládací páèky smìrem od volantu. Zatažením páèky smìrem k volantu je lze zhasnout. Svìtelná houkaèka Aktivuje se krátkými impulsy ovládací páèky dálkových svìtel smìrem k volantu. Zadní mlhové svìtlo Stiskem tlaèítka na palubní desce lze systém vypnout. Svìtelná kontrolka se rozsvítí. Zadní mlhové svìtlo lze rozsvítit spoleènì s tlumenými nebo dálkovými svìtly. Mlhové svìtlomety je doporuèeno používat pouze za mlhy nebo pøi snìžení. Ochranné pojistky (pod palubní deskou) F12(A) - F13(A) - F24(A) - F33(A) (v motorovém prostoru) F14 - F15 - F30

39 SIGNALIZACE 35 Rozsvícení obrysových svìtel pøi vypnutém klíèi Stisknìte tlaèítko B a souèasnì otoète klíè o jednu polohu opaèným smìrem než pøi startování. B Toto uspoøádání umožòuje ponechat obrysová svìtla rozsvícená pøi vypnutém motoru a po vyjmutí klíèe. Výstražný signál Souèasné ovládání všech smìrových svìtel. Používat pouze v nouzi, pøi prudkém zastavení, nebo pøi jízdì v neobvyklých podmínkách. Funkci lze využívat i pøi vypnutém klíèi. Pøi jízdì s výstražnými svìtly nelze využívat svìtla smìrová. Ochranné pojistky (pod palubní deskou) F53 (A)

40 36 SIGNALIZACE Seøízení reflektorù V závislosti na zatížení Vašeho vozidla se doporuèuje korigovat sklon jeho reflektorù. Elektrické seøízení: Na palubní desce vlevo od øidièe. 0 Nezatížené vozidlo 1 Èásteèné zatížení 2 Prùmìrné zatížení 3 Plné zatížení.

41 VÝHLED Z VOZIDLA Pøední stìraèe 4 - Jediné setøení. 0 - Vypnuto. 1 - Cyklované stírání. 2 - Normální stírání. 3 - Rychlé stírání. Ostøikovaè èelního skla Pøitažením páky smìrem k volantu: - ostøikovaè - souèasnì aktivujete ostøikovaèe svìtlometù za pøedpokladu, že jsou rozsvícena tlumená svìtla*. Rozmrazování oken zadních dveøí Funguje pouze za chodu motoru. Jediným stiskem ovládacího tlaèítka se aktivuje elektrické odmlžování oken na zadních dveøích (a zpìtných zrcátek). Odmlžování lze rovnìž pøerušit dalším stiskem ovládacího tlaèítka. Další stisk uvede systém znovu do èinnosti. Ochranné pojistky (pod palubní deskou) F43 (A) - F49 (A) - F40 (B) F54 (B)

42 38 ZPÌTNÁ ZRCÁTKA* A C 2 1 A B B D Vnitøní zpìtné zrcátko Páèka umístìná na spodním okraji zpìtného zrcátka umožòuje nastavení vnitøního zpìtného zrcátka do dvou poloh: 1 - Poloha den: páèka není vidìt. 2 - Poloha noc (proti oslnìní): páèku je vidìt. * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje Vnìjší zpìtná zrcátka Jsou rozdìlena na dvì zóny: - A Horní zrcátko - B Dolní zrcátko Sklo zpìtného zrcátka má asférický tvar, který zvìtšuje boèní úhel výhledu. Viditelné objekty jsou ve skuteènosti blíže, než se zdá pøi pohledu do zrcátka. S tímto faktem je tøeba poèítat pøi odhadu jednotlivých vzdáleností. Ruèní ovládání Každé zrcátko je seøiditelné ve všech ètyøech smìrech. Pøi seøizování zatlaète na okraj zrcátka, až se dostane do správné polohy. Elektrické ovládání Volbu zrcátka proveïte otoèením ovladaèe. Zrcátko u øidièe: - A Horní zrcátko - B Dolní zrcátko Zrcátko spolujezdce: - C Horní zrcátko - D Dolní zrcátko. Pak naklánìjte ovladaè do požadovaného smìru seøízení. Ochranné pojistky (pod palubní deskou) F27(A) - F41(B)

43 OVLÁDÁNÍ OKEN* 39 A Pozor z hlediska bezpeènosti (dìtí) Pøi opuštìní vozidla i na velmi krátkou dobu vyjmìte vždy klíè za zapalovací skøíòky. Elektrické ovládání Z místa øidièe lze pomocí spínaèù umístìných na dveøích ovládat pøední boèní okna vozidla. Spínaè u spolujezdce umožòuje ovládat pravé boèní okno. Boèní posuvné okno Pøi otevírání stisknìte v bodì A a zatlaète smìrem dopøedu. Pøi zavírání staèí okno zatlaèit až do zaklapnutí. Ruèní ovládání Otevírání a zavírání okna se provádí otáèením klíèi na pøíslušných dveøích. * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje Ochranné pojistky (pod palubní deskou) F35(A) - F47(B) - F48(B) POZOR NA DÌTI PØI MANIPULACI S OKNY.

44 40

45 Kapitola II OVLÁDÁNÍ 41 Strana Zámek øízení - Spínací skøíòka - Spouštìè Spouštìní motoru 44 Øadicí páka Tachograf Regulátor rychlosti jízdy Parkovací brzda - Systém ABS 53 Systém ASR 54 Pomocný parkovací systém 55 Snímaè pøedjíždìní 56

46 42 ZÁMEK ØÍZENÍ - SPÍNACÍ SKØÍÒKA - SPOUŠTÌÈ STOP: Øízení uzamèeno Pøi odemykání øízení je tøeba pøi otáèení klíèe ve spínací skøíòce pohnout volantem, aby šlo klíèem lehce pohybovat. MAR AVV STOP PARK B MAR: Zapnutí klíèe Umožòuje používat nìkteré pøíslušenství vozidla. Kontrolky dobíjení akumulátoru, parkovací brzdy, tlaku oleje a teploty chladicí kapaliny motoru se musí rozsvítit. V závislosti na provedení Vašeho vozidla se musí rovnìž rozsvítit následující kontrolky: ABS/ Autodiagnostika motoru/žhavení (Diesel)/Èelní vzduchové vaky/min. množství paliva/neutralizace vzduchového vaku spolujezdce/hladina brzdové kapaliny/protiprokluzový systém (ASR)/ Kontrolka pøítomnosti vody v palivu/kontrolka teploty nebo poruchy automatické pøevodovky/ Kontrolka elektronické blokace startování Zhasnutí kontrolky s klíèem systému elektronické blokace startování znamená, že motor lze spustit. Pokud se tyto kontrolky nerozsvítí, znamená to poruchu. AVV: Startování Pootoète klíè a pøidržte, dokud nedojde ke spuštìní motoru. Neaktivujte spouštìè, pokud je motor v chodu. PARK: Poloha pro parkování Tímto zpùsobem lze ponechat obrysová svìtla rozsvícená pøi vypnutém motoru a po vyjmutí klíèe. Stisknìte tlaèítko B a souèasnì otoète klíè o jednu polohu opaèným smìrem než pøi startování. Následující kontrolky jsou testovány v poloze klíèe M

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì.

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých doporuèení, která je nutno

Více

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì.

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých doporuèení,

Více

CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì.

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých doporuèení,

Více

C2_05_2_GCV-FRA.qxd 11/08/05 12:10 Page 1 CITROËN C2 NÁVOD K OBSLUZE. C2-2005-1 C:\Documentum\Checkout\C2_05_2_TCV-TCH.win 28/9/2005 15:53 - pag e 1

C2_05_2_GCV-FRA.qxd 11/08/05 12:10 Page 1 CITROËN C2 NÁVOD K OBSLUZE. C2-2005-1 C:\Documentum\Checkout\C2_05_2_TCV-TCH.win 28/9/2005 15:53 - pag e 1 C2_05_2_GCV-FRA.qxd 11/08/05 12:10 Page 1 CITROËN C2 NÁVOD K OBSLUZE C2-2005-1 C:\Documentum\Checkout\C2_05_2_TCV-TCH.win 28/9/2005 15:53 - pag e 1 C2_05_2_GCV-FRA.qxd 11/08/05 12:11 Page 2 CITROËN doporuèuje

Více

OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka

OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka OPEL Zafira Uživatelská pøíruèka Údaje o Vašem vozidle Zapište si zde prosím údaje o Vašem vozidle, abyste je mìli snadno dostupné. Tyto informace naleznete v èásti Technické údaje nebo na identifikaèním

Více

C5_06_1_GCV-FRA.qxd 6/09/06 10:20 Page c1 CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE. C5-2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_TCV-TCH.win 9/1/2006 10:49 - pag e 1

C5_06_1_GCV-FRA.qxd 6/09/06 10:20 Page c1 CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE. C5-2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_TCV-TCH.win 9/1/2006 10:49 - pag e 1 C5_06_1_GCV-FRA.qxd 10:20 c1 CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE C5-2006-1 C:\Documentum\Checkout\C5_06_1_TCV-TCH.win 9/1/2006 10:49 - pag e 1 C5_06_1_GCV-FRA.qxd 10:20 c2 CITROËN doporuèuje Inovované pevné partnerství

Více

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì.

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající ovládání a vybavení vèetnì dùležitých doporuèení,

Více

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Popis ovládacího panelu Øídící karta ZBX7 je používána pro dálkové ovládání u jednofázových automatických posuvných závor (230 V), série BX-A/BX-B. Karta je vložena

Více

CITROËN C3 Pluriel NÁVOD K OBSLUZE. C3_P_05_2_GCV-FRA.qxd 28/09/05 16:40 Page 1

CITROËN C3 Pluriel NÁVOD K OBSLUZE. C3_P_05_2_GCV-FRA.qxd 28/09/05 16:40 Page 1 C3_P_05_2_GCV-FRA.qxd 28/09/05 16:40 Page 1 CITROËN C3 Pluriel NÁVOD K OBSLUZE C3 Pluriel - 2005-1 C:\Documentum\Checkout\C3_P_05_2_TCV-TCH.win 6/10/2005 14:16 - page 1 C3_P_05_2_GCV-FRA.qxd 28/09/05 16:40

Více

Pevné partnerství v inovaci. Referenční olej. TOTAL partner CITROËNu je i Vaším partnerem. CITROËN doporuèuje TOTAL

Pevné partnerství v inovaci. Referenční olej. TOTAL partner CITROËNu je i Vaším partnerem. CITROËN doporuèuje TOTAL NÁVOD K OBSLUZE CITROËN doporuèuje TOTAL Pevné partnerství v inovaci CITROËN a TOTAL jsou partnery 35 let, spoleènì vyvíjejí motory a maziva v duchu nejmodernìjších technologií. Referenční olej Výsledky

Více

CITROËN C8 NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN C8 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN C8 NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

NÁVOD K OBSLUZE M59 - CS - 7002 ed. 09/2002

NÁVOD K OBSLUZE M59 - CS - 7002 ed. 09/2002 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN doporuèuje TOTAL Pevné partnerství v inovaci CITROËN a TOTAL jsou partnery 35 let, spoleènì vyvíjejí motory a maziva v duchu nejmodernìjších technologií. Referenční olej Výsledky

Více

OPEL Vivaro. Uživatelská pøíruèka POUZE MOTOROVÁ NAFTA EN 590!*

OPEL Vivaro. Uživatelská pøíruèka POUZE MOTOROVÁ NAFTA EN 590!* OPEL Vivaro POUZE MOTOROVÁ NAFTA EN 590!* Vznìtový motor Vašeho vozidla je vyvinut v souladu s nejnovìjšími poznatky automobilového výzkumu, pøedstavuje nejvyspìlejší technologii a technickou sofistikovanost,

Více

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK Návod k obsluze Upozornìní: V pøípadì nutnosti sejmutí krytu musí být nejprve vytažena vidlice sí ového pøívodu ze zásuvky. OBSAH Strana Obsluha... 2 Napájení el. proudem... 3 Hodiny...

Více

SEØÍZENÍ VÝŠKY VOZIDLA

SEØÍZENÍ VÝŠKY VOZIDLA C5_06_2_G081-FRA.qxd C5_06_2_G081-TCH.qxp 10:17 3:42 84 84 III 84 SEØÍZENÍ VÝŠKY VOZIDLA III Maximální výška: Výmìna kola. Zmìny polohy vozidla lze provádìt pouze za chodu motoru Výška vozidla odpovídá

Více

OPEL Agila. Uživatelská pøíruèka POUZE MOTOROVÁ NAFTA EN 590!*

OPEL Agila. Uživatelská pøíruèka POUZE MOTOROVÁ NAFTA EN 590!* OPEL Agila POUZE MOTOROVÁ NAFTA EN 590!* Vznìtový motor Vašeho vozidla je vyvinut v souladu s nejnovìjšími poznatky automobilového výzkumu, pøedstavuje nejvyspìlejší technologii a technickou sofistikovanost,

Více

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 Vnìjší automatický systém s kloubovými rameny pro závìsné brány Vzorová montáž Napájecí vodièe k motoru: 4 x 1,5 mm 2, délka 20 m 4 x 2,5 mm 2, délka 30 m 1 Montážní sada

Více

Saunový regulátor S 500 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 1. Popis Saunový regulátor S 500 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Umožòuje okamžité zapnutí sauny nebo zapnutí se zpoždìním až do 24 hodin.

Více

Vaše uživatelský manuál OPEL MOVANO http://cs.yourpdfguides.com/dref/2825030

Vaše uživatelský manuál OPEL MOVANO http://cs.yourpdfguides.com/dref/2825030 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2 ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2 Úvod Regulátor TERM 2.2 je urèen k dvoupolohové ekvitermní regulaci topného

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

transportní invalidní vozík NÁVOD K OBSLUZE

transportní invalidní vozík NÁVOD K OBSLUZE transportní invalidní vozík NÁVOD K OBSLUZE 1. ÚVOD Pøed použitím výrobku je nutné tento návod k obsluze proèíst a dobøe mu porozumìt. Uložte návod na lehce pøístupném místì pro pozdìjší použití. Carony

Více

Vaše uživatelský manuál OPEL COMBO http://cs.yourpdfguides.com/dref/2824828

Vaše uživatelský manuál OPEL COMBO http://cs.yourpdfguides.com/dref/2824828 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CS 1712. dvoucestní autoalarm

NÁVOD NA POUŽITÍ CS 1712. dvoucestní autoalarm R NÁVOD NA POUŽITÍ CS 1712 dvoucestní autoalarm POPIS FUNKCÍ deaktivovaný systém: stlaète 1 krát tlaèítko, centrální zamykání se uzamkne, zapalování a spínaè kufru jsou chránìné za po sek. Dveøní spínaèe

Více

Vaše uživatelský manuál OPEL COMBO http://cs.yourpdfguides.com/dref/2824834

Vaše uživatelský manuál OPEL COMBO http://cs.yourpdfguides.com/dref/2824834 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

CITROËN JUMPY Návod k obsluze

CITROËN JUMPY Návod k obsluze CITROËN JUMPY Návod k obsluze CITROËN CITROËN doporučuje Inovované pevné partnerství Již 35 let vyvíjí společně partneři CITROËN a TOTAL motory a maziva s použitím nejmodernějších technologií. Optimální

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

OPEL GT. Pøíruèka pro obsluhu, bezpeènost, údržbu

OPEL GT. Pøíruèka pro obsluhu, bezpeènost, údržbu OPEL GT Pøíruèka pro obsluhu, bezpeènost, údržbu 2 Údaje o Vašem vozidle Zapište sem prosím údaje o Vašem vozidle, abyste je mìli snadno dostupné. Tyto informace naleznete v èásti Technické údaje nebo

Více

Návod k obsluze Skartovací stroj

Návod k obsluze Skartovací stroj Návod k obsluze Skartovací stroj 302/302CC/402/402CC 452/452CC/502/502CC 502TCC/602/602CC/007SX Strana 1 Skartovací stroj 302/302CC/402/402CC 452/452CC/502/502CC/502TCC 602/602CC/007SX Obsah Dùležité bezpeèností

Více

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM Návod k obsluze PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM SD-530 Symbol blesku v trojúhelníku varuje uživatele, že uvnitø pøístroje se nachází nebezpeèné napìtí. UPOZORNÌNÍ: ABYSTE PØEDEŠLI NEBEZPEÈÍ ÚRAZU

Více

Øetìzová bariéra CAT

Øetìzová bariéra CAT Øetìzová bariéra CAT ØETÌZOVÁ BARIÉRA PRO VJEZDY DO ŠÍØE 16M. Typ zaøízení 1. Skupina CAT-X 2. Skupina CAT-I 3. Rádiový pøijímaè 4. Øetìz Genovese - Janovský 5. Bezpeènostní vodítko øetìzu umístìné na

Více

MC-E735, MC-E736, MC-E737, MC-E738 MC-E740-743, MC-E741, MC-E742, MC-E743, MC-E746

MC-E735, MC-E736, MC-E737, MC-E738 MC-E740-743, MC-E741, MC-E742, MC-E743, MC-E746 Návod k použití Vysavaè prachu MC-E735, MC-E736, MC-E737, MC-E738 MC-E740-743, MC-E741, MC-E742, MC-E743, MC-E746 Vážení zákazníci, chtìli bychom využít této pøíležitosti a podìkovat vám za zakoupení tohoto

Více

Vaše uživatelský manuál CITROEN XARA PICASSO 2.0 HDI http://cs.yourpdfguides.com/dref/4255525

Vaše uživatelský manuál CITROEN XARA PICASSO 2.0 HDI http://cs.yourpdfguides.com/dref/4255525 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro CITROEN XARA PICASSO 2.0 HDI. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Nk použití GREE. Návod k použití a instalaci. CZ Èesky

Nk použití GREE. Návod k použití a instalaci. CZ Èesky Nk použití Návod k použití a instalaci GREE CZ Èesky Obsah PROVOZ ÚDRŽBA..... 2........ 3. Popis funkce -... ovladaè 4.... 5.... 6.... 7.... . Bezpeènostní pokyny Pøed použitím zaøízení si peèlivì pøeètìte

Více

Obsah. Obsah. Bìžná údržba a opravy zážehové motory... 25 Technické údaje... 26 Utahovací momenty... 26. Plán údržby - zážehové motory...

Obsah. Obsah. Bìžná údržba a opravy zážehové motory... 25 Technické údaje... 26 Utahovací momenty... 26. Plán údržby - zážehové motory... Úèel knihy... 11 Opravy bìhem jízdy... 13 Nelze nastartovat motor, protože se neotáèí startér... 13 Nelze nastartovat motor, i když startér funguje... 13 Nouzové startování... 14 Výmìna kola... 15 Hledání

Více

Regulátor TERM 2.3 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.3 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.3 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.3 Úvod Regulátor TERM 2.3 je pøístroj který je urèen k regulaci topného systému vybaveného kotlem na tekutá nebo

Více

G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ VNÌJŠÍ ROZMÌRY KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA. Legenda k obrázku:

G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ VNÌJŠÍ ROZMÌRY KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA. Legenda k obrázku: KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ TX 2x1 mm 2 RX 2x1,5 mm 2 4x1 3x1 mm 2 230V 3x1,5 mm 2 Legenda k obrázku: 1 Hnací jednotka G 2500 2 Øídicí panel (øízení

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

MONTAGEVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSAANWIIZING

MONTAGEVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSAANWIIZING D GB F NL I E P RU CZ GR MONTAGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTION ON MOUNTING AND USE PRESCRIPTIONS DE MONTAGE ET MODE D EMPLOI MONTAGEVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSAANWIIZING ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E D

Více

OPEL Movano. Obsluha, bezpeènost, údržba POUZE MOTOROVÁ NAFTA EN 590!*

OPEL Movano. Obsluha, bezpeènost, údržba POUZE MOTOROVÁ NAFTA EN 590!* OPEL Movano POUZE MOTOROVÁ NAFTA EN 590!* Vznìtový motor Vašeho vozidla je vyvinut v souladu s nejnovìjšími poznatky automobilového výzkumu, pøedstavuje nejvyspìlejší technologii a technickou sofistikovanost,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DIGESTOØE P520-P540-P550-P560- P580-P720-P740-P750- P760-P780 UPOZORNÌNÍ Nejkratší vzdálenost varné desky od spodní plochy digestoøe musí být nejménì 65 cm. Pokud je v návodu na instalaci

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

Servis. 8 Dodatek è.9. Montážní místa Modelový rok 2000" Vydání: 02.02

Servis. 8 Dodatek è.9. Montážní místa Modelový rok 2000 Vydání: 02.02 Servis 8 Dodatek è9 FABIA e Dílenská pøíruèka: Elektrická schémata, Hledání závad a Montážní místa Modelový rok 2000" Vydání: 0202 Dbejte, prosím, u tohoto dodatku na následující: -Vymìòte první, patnáctou,

Více

670 CAN BUS INSTALAÈNÍ NÁVOD K AUTOALARMU. Modulární autoalarm pro vozidla se sbìrnicí CAN BUS

670 CAN BUS INSTALAÈNÍ NÁVOD K AUTOALARMU. Modulární autoalarm pro vozidla se sbìrnicí CAN BUS CZ INSTALAÈNÍ NÁVOD K AUTOALARMU 670 CAN BUS Modulární autoalarm pro vozidla se sbìrnicí CAN BUS 670 CAN BUS Tento výrobek musí být instalován kvalifikovanou a proškolenou osobou Ver. 01/2006 Ú V O D Èesky

Více

Obsah. Abecední rejstøík 163

Obsah. Abecední rejstøík 163 Obsah Pøístroje a ovládací prvky 2 Karoserie a interiér 29 Startování a jízda 65 Kola a pneumatiky 87 Servis a údržba 93 Technické údaje 123 Èisté výfukové plyny 131 Audiosystém 135 Tato uživatelská pøíruèka

Více

M9300 MONTÁŽNÍ NÁVOD POÈET STLAÈENÍ IV FUNKCE TLAÈÍTKO I TLAÈÍTKO II TLAÈÍTKO III TLAÈÍTKO IV. 4x AUX 1 0,5 sekundy 20 sekund 60 sekund pøeklopení

M9300 MONTÁŽNÍ NÁVOD POÈET STLAÈENÍ IV FUNKCE TLAÈÍTKO I TLAÈÍTKO II TLAÈÍTKO III TLAÈÍTKO IV. 4x AUX 1 0,5 sekundy 20 sekund 60 sekund pøeklopení POÈET STLAÈENÍ IV FUNKCE TLAÈÍTKO I TLAÈÍTKO II TLAÈÍTKO III TLAÈÍTKO IV 4x AUX 1 0,5 sekundy 20 sekund 60 sekund pøeklopení 5x AUX 2 0,5 sekundy 20 sekund 60 sekund pøeklopení 6x opoždení dveøních kontaktù

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

VODOSTOP DUO Návod na montáž a obsluhu

VODOSTOP DUO Návod na montáž a obsluhu Návod na montáž a obsluhu strana 1 1. Popis zaøízení Zaøízení VODOSTOP je urèeno k použití jako bezpeènostní uzávìr vody u maloodbìratelù v bytech, rodinných domech a menších provozovnách. Instalací zaøízení

Více

Tepelné èerpadlo vzduch voda UŽIVATELSKÝ MANUÁL. urèeno pro sestavu LG:

Tepelné èerpadlo vzduch voda UŽIVATELSKÝ MANUÁL. urèeno pro sestavu LG: Po Út St Èt Pá So Ne Tepelné èerpadlo vzduch voda UŽIVATELSKÝ MANUÁL 0c urèeno pro sestavu LG: TnG Air X1000Si TnG Air X1100Si TnG Air X1200Si TnG Air X1300Si TnG Air X1400Si TnG Air X1500Si urèeno pro

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

FABIA Montážní místa È. 1/1 I. Pojistkový box, pojistkový box na akumulátoru, reléový box, pøídavný držák pojistek.

FABIA Montážní místa È. 1/1 I. Pojistkový box, pojistkový box na akumulátoru, reléový box, pøídavný držák pojistek. FABIA Montážní místa È 1/1 I Pojistkový box, pojistkový box na akumulátoru, reléový box, pøídavný držák pojistek Obsah P k ' - Jlst ovy ox 1/2 b -Pojistkový box na akumulátoru "' " " " "' " "' 1/4 -Reléový

Více

MOTOR Typ Znaèka a model Výkon dle DIN 14396 Maximální otáèky motoru ot./min. Zdvihový objem cm3 Poèet válcù Vrtání x zdvih mm Sání Vzduchový filtr

MOTOR Typ Znaèka a model Výkon dle DIN 14396 Maximální otáèky motoru ot./min. Zdvihový objem cm3 Poèet válcù Vrtání x zdvih mm Sání Vzduchový filtr SÉRIE 2 MALÉ KOLOVÉ NAKLADAÈE D21D-121D-221D-321D P R O F E S I O N Á L N Í P A R T N E R MALÉ KOLOVÉ NAKLADAÈE 21D-121D-221 1D-321D SÉRIE 2 NOVÁ KABINA Moderní, prostorná a ergonomická Viditelnost po

Více

Návod k obsluze Skartovací stroj S16.86

Návod k obsluze Skartovací stroj S16.86 Skartovací stroj S16.86 Strana 1 Skartovací stroj S16.86 Obsah Návod k obsluze...5-9 Porucha... 10 Technické údaje... 11 Pozor! Pøed použitím stroje vìnujte pozornost následujícím upozornìním: Pøed použitím

Více

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ ZÁLOHOVANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ NZZ-12 DYNASIG Zálohovaný zdroj NZZ-12 urèen pro napájení zaøízení dopravní signalizace (zejména návìstidly zvýraznìných dopravníchn znaèek ),tam kde

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

Informace o autorských právech k poèítaèovým programùm

Informace o autorských právech k poèítaèovým programùm OBSAH Informace o autorských právech k poèítaèovým programùm.............. 2 Základní informace o radiostanici.......3 Obsluha a ovládací prvky............... 3 Ovládací prvky radiostanice.......... 3

Více

OSOBNÍ AUTOMOBIL STŘEDNÍ TŘÍDY TYP A

OSOBNÍ AUTOMOBIL STŘEDNÍ TŘÍDY TYP A Příloha č. 1 - Technická specifikace vozidel Parametry požadované zadavatelem sedan (4dveřový) / liftback (5dveřový) 5ti místný (homologováno pro řidiče + 4 cestující) motor zážehový, přeplňovaný (palivo

Více

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 B 1 D C E A 2.0 vydání A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia

Více

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém SPY 10 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Tlačítka

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.8

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.8 ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.8 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.8 Úvod Regulátor TERM 2.8 je urèený pro ekvitermní programovou regulaci vytápìní

Více

TotalCar3 MITSUBISHI ASX GA0W 2011

TotalCar3 MITSUBISHI ASX GA0W 2011 VYHØÍVÁNÍ SEDAÈEK TotalCar3 MITSUBISHI ASX GA0W 2011 Rev.00 MITSUBISHI ASX GA0W 2011 strana 1 z 8 Technické informace pro zapojení: Vyhøívání sedaèek TotalCar3 - objednací kód (006ND0T102527MI) Postup

Více

Pøevodník úrovnì hladiny LT 2010 Pøedpis instalace a údržby

Pøevodník úrovnì hladiny LT 2010 Pøedpis instalace a údržby 4025351/3 IM-P402-62 AB vydání3 Pøevodník úrovnì hladiny LT 20 Pøedpis instalace a údržby 1. Bezpeènost provozu 2.Použití 3. Instalace 4. Nastavení 5. Uvedení do chodu 6. Údržba 7. Vyhledávání závad IM-P402-62

Více

Obsah Strana. Volvo Car Corporation

Obsah Strana. Volvo Car Corporation Obsah Strana V tomto manuálu budou popsány vedle základního vybavení také prvky výbavy na přání i alternativní varianty, např. mechanická nebo automatická převodovka. V některých zemích jsou určité prvky

Více

Obsah. Na konci této pøíruèky najdete abecednì seøazený rejstøík.

Obsah. Na konci této pøíruèky najdete abecednì seøazený rejstøík. Obsah Na konci této pøíruèky najdete abecednì seøazený rejstøík. V této pøíruèce je popsáno jednak standardní vybavení vozu, jednak vybavení dodávané za pøíplatek. Navíc je vìnována pozornost i alternativnímu

Více

CITROËN BERLINGO NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN BERLINGO NÁVOD K OBSLUZE CITROËN BERLINGO NÁVOD K OBSLUZE CITROËN doporuèuje Inovované pevné partnerství CITROËN a TOTAL, kteøí jsou partnery jiş 35 let, spoleènì a souèasnì konstruují motory a pøipravují maziva prostøednictvím

Více

7205 0100 04/2000 CZ (CZ) Pro u ivatele. Návod k obsluze. Plynové výhøevné kotle Logamax plus GB112-24/29/43/60. Pøed pou itím dùkladnì proètìte

7205 0100 04/2000 CZ (CZ) Pro u ivatele. Návod k obsluze. Plynové výhøevné kotle Logamax plus GB112-24/29/43/60. Pøed pou itím dùkladnì proètìte 7205 000 04/2000 CZ (CZ) Pro u ivatele Návod k obsluze Plynové výhøevné kotle Logamax plus GB2-24/29/43/60 Pøed pou itím dùkladnì proètìte Úvod Dùle ité všeobecné pokyny pro pou ívání Pou ívejte tento

Více

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG ÁVOD K OBSUZE A ÚDRŽBÌ ZVÝRAZÌÉ DOPRAVÍ ZAÈKY S ED SVÌTEÝMI ZDROJI D-180B DYASIG Dopravní návìstidla se zabudovaným kmitaèem se používají pro zvýraznìní dopravních zneèek pøi pøechodných dopravních opatøeních,nebo

Více

NÁVOD K OBSLUZE PŘEVODOVKY

NÁVOD K OBSLUZE PŘEVODOVKY A U T O B U S M A V E - F I A T NÁVOD K OBSLUZE PŘEVODOVKY C O M F O R T - M A T I C V této příloze jsou popisovány způsoby provozu automatické převodovky COMFORT-MATIC, používané u vozidla Fiat Ducato.

Více

VODOSTOP Návod na montáž a obsluhu

VODOSTOP Návod na montáž a obsluhu Návod na montáž a obsluhu strana 1 1. Popis zaøízení Zaøízení je urèeno k použití jako bezpeènostní uzávìr vody u maloodbìratelù v bytech, rodinných domech a menších provozovnách. Instalací zaøízení získáte

Více

Technická specifika zboží

Technická specifika zboží Technická specifika zboží Příloha č. 2 zadávací dokumentace 1 ks automobilu ve specifikaci: Model: typ: provedení: automobil osobní silniční vyšší střední třída; sedan; počet dveří: minimálně 4; počet

Více

Úvod Varování Instalace

Úvod Varování Instalace Rychlovazaè X5 2v1 Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení vazacího stroje X5 2v1. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Jedná se o tzv. kombinovaný vazaè pro vazbu do plastových i kovových høbetù (pro

Více

Obsah. Na konci této pøíruèky najdete abecednì seøazený rejstøík.

Obsah. Na konci této pøíruèky najdete abecednì seøazený rejstøík. Na konci této pøíruèky najdete abecednì seøazený rejstøík. Obsah Strana Bezpeènost 9 Pøístroje, spínaèe a ovládací prvky 29 Ovládání klimatizace 53 Interiér 65 Zámky a alarm 85 Startování, jízda 95 V této

Více

testo 535 Pøístroj pro mìøení koncentrace CO 2 Návod k obsluze

testo 535 Pøístroj pro mìøení koncentrace CO 2 Návod k obsluze testo 535 Pøístroj pro mìøení koncentrace CO 2 Návod k obsluze konektor sí ového zdroje (sí ový zdroj obj.è. 0554.0088) Doporuèeno pro dlouhá mìøení. dvouøádkový dispej Hold/Max/Min zap/vyp START/STOP

Více

Vaše uživatelský manuál RENAULT KANGOO http://cs.yourpdfguides.com/dref/2332914

Vaše uživatelský manuál RENAULT KANGOO http://cs.yourpdfguides.com/dref/2332914 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro RENAULT KANGOO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se RENAULT KANGOO v uživatelské

Více

CITROËN BERLINGO NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN BERLINGO NÁVOD K OBSLUZE CITROËN BERLINGO NÁVOD K OBSLUZE CITROËN doporuèuje Inovované pevné partnerství CITROËN a TOTAL, kteøí jsou partnery jiş 35 let, spoleènì a souèasnì konstruují motory a pøipravují maziva prostøednictvím

Více

HAWAII 6. U ivatelský re im øídící jednotky. Servisní funkce øídící jednotky. Návod k obsluze [CZ] Dodatek

HAWAII 6. U ivatelský re im øídící jednotky. Servisní funkce øídící jednotky. Návod k obsluze [CZ] Dodatek U ivatelský re im øídící jednotky Návod k obsluze [CZ] Servisní funkce øídící jednotky HAWAII 6 Dodatek Systém pro dálkové ovládání pøíslušenství bazénù 01 02 03 04 05 06 07 0 09 24 23 22 21 20 1 17 15

Více

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO uživatelský manuál 1 1. LCD displej dálkového ovladače 2. Popis ikonek LCD displeje 1. Vypnutí systému 2. Tiché zapnutí 3. Zapnutí se zvukem

Více

Návod k obsluze. Detektor úniku plynu testo pøístroj pro kontrolu plynových rozvodù

Návod k obsluze. Detektor úniku plynu testo pøístroj pro kontrolu plynových rozvodù Návod k obsluze Detektor úniku plynu testo pøístroj pro kontrolu plynových rozvodù 2 Obecná upozornìní Obecná upozornìní Pøeètìte si pozornì tento dokument a vyzkoušejte si funkci pøístroje døíve než jej

Více

Obsah. Volvo Car Corporation

Obsah. Volvo Car Corporation V tomto manuálu budou popsány vedle základního vybavení také prvky výbavy na přání i alternativní varianty, např. mechanická nebo automatická převodovka. V některých zemích jsou určité prvky výbavy přímo

Více

Ovládání jednotky. Dodatek. Návod k obsluze [CZ] HAWAII 1. [Basic RT] Systém pro elektronické ovládání masážní vany OFF. Verze: 1.0 Datum: 10.06.

Ovládání jednotky. Dodatek. Návod k obsluze [CZ] HAWAII 1. [Basic RT] Systém pro elektronické ovládání masážní vany OFF. Verze: 1.0 Datum: 10.06. Ovládání jednotky Dodatek Návod k obsluze [CZ] HAWAII 1 [Basic RT] Systém pro elektronické ovládání masážní vany Basic ON OFF Verze: 1.0 Datum: 10.06.2001 Pokyny pro správné a bezpeèné používání Než zaènete

Více

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Spuštění a vypnutí zabezpečení...2 Dálkové nastartování a zhasnutí

Více

Dùležitá bezpeèností upozornìní. Dùležitá bezpeèností upozornìní

Dùležitá bezpeèností upozornìní. Dùležitá bezpeèností upozornìní Dùležitá bezpeèností upozornìní Dùležitá bezpeèností upozornìní Pøeètìte si prosím celý tento návod pøed instalací a použitím a uschovejte si jej na dostupném místì, abyste se mohli k nìkterým pasážím

Více

G6000 / G6001. Automatický systém pro rychlé silnièní závory. 1 Standardní montážní sestava. Obsah

G6000 / G6001. Automatický systém pro rychlé silnièní závory. 1 Standardní montážní sestava. Obsah G6000 / G6001 Automatický systém pro rychlé silnièní závory 1 Standardní montážní sestava 1. Jednotka GARD 2. Ovládací panel pøíslušenství 3. Hliníková závora 4. Èervené fluorescenèní pásy 5. Anténa 6.

Více

Dveøní zavíraè DORMA TS 73 V

Dveøní zavíraè DORMA TS 73 V Dveøní zavíraè DORMA TS 73 V Dorma TS 73 V Dveøní zavíraè Kompaktní, jednoduchá, rychlá montáž, zajištìná kvalita DORMA TS 73 V - dveøní zavíraè urèený pro interiérová a exteriérová dveøní køídla. Dle

Více

MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL. www.levnealarmy.cz

MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL. www.levnealarmy.cz MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL www.levnealarmy.cz Dálkový ovladač Tlačítko Alarm zapnutý Alarm vypnutý Zapnuté zapalování I - krátký stisk Zapnutí alarmu Zapnutí alarmu II - krátký stisk Vypnutí

Více

Váš manuál RENAULT ESPACE http://sk.yourpdfguides.com/dref/2669046

Váš manuál RENAULT ESPACE http://sk.yourpdfguides.com/dref/2669046 Môžete čítať odporúčnia v uživateľskej príručke, technickej príručke alebo inštalovať sprievodcu pre. Odpovede na všetky vaše otázky o nájdete v použivateľskej príručke (informácie, špecifiká, bezbečnostné

Více

Obsah Podrobný abecední seznam najdete na konci tohoto návodu k obsluze. Kapitola

Obsah Podrobný abecední seznam najdete na konci tohoto návodu k obsluze. Kapitola Obsah Podrobný abecední seznam najdete na konci tohoto návodu k obsluze Kapitola V tomto manuálu budou popsána vedle základního vybavení také prvky výbavy na přání i alternativní varianty, např. mechanická

Více

10/2001 7/2001 SW 3.0

10/2001 7/2001 SW 3.0 10/2001 7/2001 SW 3.0 2 JESY s.r.o. 1. Základní technické údaje Napì ová soustava Maximální zátì Rozmìry regulátoru (Š x V x H) Krytí regulátoru Provozní teplota regulátoru Provozní teplota teplotních

Více

Bezpeènostní pokyny. Technická data. Ovládací prvky. Uvedení do provozu a používání. Pøedepsané použití. Zapnutí a vypnutí

Bezpeènostní pokyny. Technická data. Ovládací prvky. Uvedení do provozu a používání. Pøedepsané použití. Zapnutí a vypnutí 632044A EBV 230 E 4 2 9 3 1 10 7 5 8 6 12 15 11 14 13 14 16 Technická data CZ Bezpeènostní pokyny Vibraèní bruska EBV 230 E Napìtí 230 V Pøíkon 330 W Otáèky 4 000 10 000 min 1 Poèet zdvihù naprázdno 8

Více

TECHNICKÉ ÚDAJE: Dálkový ovládací systém DOS R1VP57 Sada pro ovládání rolet, garážových vrat, vjezdových bran. FUNKCE:

TECHNICKÉ ÚDAJE: Dálkový ovládací systém DOS R1VP57 Sada pro ovládání rolet, garážových vrat, vjezdových bran. FUNKCE: TECHICKÉ ÚDAJE: Dálkový ovládací systém DOS RVP57 Sada pro ovládání rolet, garážových vrat, vjezdových bran. Sada DOS RVP57 obsahuje: ks pøijímaè ks ovladaè DOS T HS - "master" klíèenka Sada obsahuje:

Více

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Autoalarm MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Tlačítka dálkového ovladače: Aktivace Deaktivace Tichá aktivace Vyhledání vozu A. Aktivace: Stiskněte tlačítko, siréna jednou pípne, směrová světla jednou bliknou,

Více

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY OBSAH 4 Instalace a bezpeènost 6 Na první pohled Èelní panel televizoru Zadní strana televizoru Dálkový ovladaè 8 Pøipojení a pøíprava Pøipojení antény

Více

CITROËN C8 NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN C8 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN C8 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN CITROËN doporučuje Inovované pevné partnerství CITROËN a TOTAL, kteří jsou partnery již 35 let, společně a současně konstruují motory a připravují maziva prostřednictvím

Více

1. Základní technické údaje. 2. Popis zaøízení. 3.2 Výstupy. 3. Vstupy a výstupy. 3.1 Vstupy. 2 JESY s.r.o.

1. Základní technické údaje. 2. Popis zaøízení. 3.2 Výstupy. 3. Vstupy a výstupy. 3.1 Vstupy. 2 JESY s.r.o. 11/2001 2 JESY s.r.o. 1. Základní technické údaje apì ová soustava Maximální zátì Rozmìry regulátoru (Š x V x H) Krytí regulátoru Provozní teplota regulátoru Provozní teplota teplotních èidel 1// AC 230V

Více