CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE"

Transkript

1 CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE

2 Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých doporuèení, která je nutno peèlivì dodržovat. V tomto dokumentu najdete rovnìž vše, co potøebujete vìdìt o údržbì a ošetøování vozidla, abyste si osvojili všechny poznatky tak, aby byla zajištìna bezpeènost používání a spolehlivost Vašeho nového vozidla CITROËN. Dobrá znalost Vašeho nového vozidla Vám zpøíjemní cestování.

3 Peèlivé prostudování tohoto návodu k použití je nezbytným pøedpokladem pro správné používání Vašeho automobilu CITROËN. Znaèková sí CITROËN je tvoøena výhradnì odbornì kvalifikovaným personálem, který je pøipraven zodpovìdìt Vaše otázky. Pøejem Vám š astnou cestu s vozidly CITROËN. Návod k použití je integrální souèástí vozidla. Ponechejte návod na pùvodním místì, abyste ho snadno mìli k dispozici. V pøípadì prodeje vozidla jej nezapomeòte pøedat novému majiteli. Pro firmu CITROËN Èeská republika, s.r.o. vyrobila firma MARTEN, spol. s r.o. v roce 2002

4 U30-CS-402

5 OBSAH 1 Kapitola I SEZNÁMENÍ S VOZIDLEM Strana 3 Kapitola V PRAKTICKÉ RADY Strana 83 Kapitola II OVLÁDÁNÍ Strana 41 Kapitola VI TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY Strana 101 Kapitola III KOMFORT Strana 57 ABECEDNÍ REJSTØÍK Strana 116 Kapitola IV ÚDRŽBA Strana 71 PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ Viz konec návodu

6 2

7 Kapitola I SEZNÁMENÍ S VOZIDLEM Strana Dálkové ovládání 4-5 Klíèe 6 8 Alarm 9-10 Vstupy do vozidla Palivová nádrž 16 Kvalita paliva 17 Seøízení polohy volantu 18 Pøední sedadla 19 Zadní sedadla 20 Vzduchové vaky 21 Místo øidièe Pøístroje palubní desky Indikátor údržby Svìtelné kontrolky Signalizace Výhled z vozidla 37 Zpìtná zrcátka 38 Ovládání oken 39 3

8 4 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ* A Centrální zamykání Dálkové ovládání umožòuje zamykání a odemykání pøedních, boèních i zadních dveøí. Stiskem ovládacího tlaèítka A lze vozidlo uzamknout a stiskem ovládacího tlaèítka B odemknout. Pokud zùstane stisknutí tlaèítka bez odezvy, je tøeba stisknutí opakovat. Pokud jsou nìkteré dveøe otevøeny nebo nesprávnì uzavøeny, nelze uzamknout vozidlo pomocí centrálního zamykání. B Poznámka: Souèasné používání jiných VF (vysokofrekvenèních) pøístrojù (mobilní telefon, domácí alarmy) mùže doèasnì omezit funkci dálkového ovládání. V pøípadì trvale nesprávné funkce dálkového ovládání je tøeba provést jeho reinicializaci. Dálkové ovládání Dálkové ovládání využívá VF vysílaè, který má následující výhody: - Pøijímaè vozidla nemusí být viditelný. - Je funkèní v jakékoli poloze v okolí vozidla. - Jeho dosah je nìkolik metrù. * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje

9 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ* 5 Výmìna baterie dálkového ovládání Pøístup k baterii je možný po vyšroubování šroubu víèka. Baterie: CR 2032 se jmenovitým napìtím 3V. Po výmìnì baterie musí být provedena reinicializace dálkového ovládání. Stisknete jedno z tlaèítek dálkového ovládání tak dlouho, až je aktivována pøíslušná funkce. Tato operace mùže trvat kolem deseti sekund. Použité baterie nevyhazujte. Odevzdejte je nejbližšímu koncesionáøi CITROËN nebo na jiné sbìrné místo (fotosbìrna, apod.). Bezpeènostní pravidla Pøed opuštìním vozidla: - Dokonale uzavøete všechna okna, nenechávejte ve vozidle viditelnì žádné pøedmìty. - Vyjmìte klíè ze spínací skøíòky, uzamknìte øízení a vozidlo. * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje Výkon dálkového ovladaèe Vám umožní odemknutí nebo uzamknutí vozidla na znaènou vzdálenost. POZOR: Náhodná manipulace s ovladaèem uloženým v kapse mùže vyvolat nechtìné odemknutí dveøí.

10 6 KLÍÈE* C Tlaèítko C umožòuje vysunutí klíèe z pouzdra dálkového ovládání. Klíè lze po stlaèení tlaèítka C sklopit do pouzdra dálkového ovládání. POZOR! Klíèe od vozidla obsahují elektronické prvky. Doporuèuje se s nimi manipulovat opatrnì (neházet s nimi, ani je nemáèet ve vodì). Centrální zamykání pomocí klíèe Klíè umožòuje odemknutí a uzamknutí všech zámkù na vozidle a spouštìní motoru. Uzamknutí nebo odemknutí nìkterých pøedních dveøí klíèem zpùsobí souèasné uzamknutí nebo odemknutí všech ostatních dveøí vozidla. Centrální zamykání ovládá zámky dveøí pøedních, dveøí boèních i zadních. Pokud budou nìkteré z pøedních dveøí otevøeny nebo špatnì uzavøeny, nebude centrální zamykání fungovat. * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje Ochranné pojistky (pod palubní deskou) F27(A) - F34(B) - F38 (B) Èíslo klíèe je uvedeno na štítku klíèe. V pøípadì ztráty Vám sí CITROËN dodá náhradní klíè nebo dálkové ovládání.

11 KLÍÈE* 7 Klíè s elektronickou blokací startování Zaøízení pro ELEKTRONICKOU BLOKA- CI STARTOVÁNÍ umožòuje zablokování systému pøívodu paliva do motoru. Systém je aktivován automaticky po vyjmutí klíèe ze spínací skøíòky. Všechny klíèe od vozidla jsou vybaveny systémem elektronické blokace spouštìní motoru. Vaše vozidlo lze nastartovat pouze pomocí Vašich klíèù od vozidla. Zasuòte klíè do spínací skøíòky. Po zapnutí klíèe probìhne dialog mezi klíèem a zaøízením pro elektronickou blokaci spouštìní. Pokud není klíè systémem správnì identifikován, nelze spustit motor vozidla. Kontrolka s klíèem systému elektronické blokace startování Svìtelná kontrolka je umístìna na pøístrojové desce. Pokud kontrolka zhasne po zapnutí klíèe, byl klíè správnì identifikován a spouštìní motoru je možné. Pokud po zapnutí klíèe zaène blikat, znamená to nesprávnou funkci systému. Vyhledejte zástupce znaèkové sítì CITROËN. Pokud po zapnutí klíèe svítí trvale: - zkontrolujte, zda používáte správný klíè, - indikuje poruchu funkce. Vyhledejte zástupce znaèkové sítì CITROËN. * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje

12 8 KLÍÈE* 1 2 V pøípadì zmìny majitele vozidla musí nový majitel obdržet rovnìž kódovou kartu vozidla. Ukládejte kartu na bezpeèném místì. Nikdy ji nenechávejte ve vozidle. Kódová karta Je dodávána souèasnì s vozidlem a obsahuje: 1 Pìtimístný èíselný kód pro nouzové spouštìní motoru. 2 Kód pro možnou výrobu nového klíèe. Nenechávejte ji nikdy ve vozidle, ale mìjte ji k dispozici pro pøípad nouzového spouštìní motoru. Doporuèení U klíèù s elektronickou blokací spouštìní uložte peèlivì na bezpeèném místì kódovou kartu obsahující identifikaèní kód vozidla (nikdy ji však nenechávejte ve vozidle). V pøípadì ztráty je pouze znaèková sí CITROËN schopna Vám dodat nový klíè. Pøi veškerých zmìnách (doplnìní, zrušení nebo výmìnì klíèe) je dùležité se obrátit na znaèkovou sí CITROËN a mít u sebe kódovou kartu a všechny klíèe od vozidla, které mají být nadále používány. * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje POZOR! V žádném pøípadì nelze provádìt zmìny na elektrickém obvodu elektronického systému blokace spouštìní motoru, protože to mùže zpùsobit nemožnost používání vozidla.

13 ALARM* 9 Vaše vozidlo mùže být vybaveno systémem alarmu. Ten zajiš uje: - Vnìjší obvodovou ochranu vozidla pomocí detektorù na všech otevíratelných èástech (dveøe, víko motoru) a elektrického napájení. - Prostorovou ochranu interiéru vozidla pomocí ultrazvukových snímaèù (pohyby uvnitø vozu). B Zaøízení je tvoøeno mimo jiné sirénou a èervenou kontrolkou viditelnou z venku a indikující tøi možné stavy alarmu: Alarm není aktivován (vozidlo není hlídáno), kontrolka nesvítí. Alarm je aktivní (vozidlo je hlídáno), kontrolka bliká pomalu. Alarm spustil poplach (signál vloupání), kontrolka bliká rychle. Deaktivace alarmu pomocí klíèe Odemknìte dveøe pomocí klíèe, (po tøiceti sekundách dojde k aktivaci sirény). Zasuòte klíè do spínací skøíòky, identifikace klíèe zpùsobí pøerušení poplachu. Deaktivace alarmu pomocí dálkového ovládání Provádí se vždy pøi odemykání vozidla (stiskem tlaèítka B na dálkovém ovládání). * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje Ochranné pojistky (pod palubní deskou) F27(A) - F34(B) - F60(B)

14 10 ALARM* Aktivace alarmu Nejprve se pøesvìdète o správném uzavøení všech pøístupových otvorù do vozidla. A Aktivace alarmu se provádí stisknutím tlaèítka A na dálkovém ovládání. Po aktivaci alarmu jsou ochrany funkèní po 5 (perimetrická) a po 45 sekundách (prostorová). Pokud je alarm aktivní, vyvolá každé narušení ochrany spuštìní sirény na dobu 30 sekund, což je doprovázeno rozsvícením smìrových svìtel. Po takovémto poplachu pøejde alarm znovu do aktivního stavu (hlídání) a narušení ochrany je uloženo do pamìti. Alarm se spustí rovnìž pøi pøerušení elektrického napájení, po jeho obnovení se znovu aktivuje. MAR AVV STOP PARK Vypojení prostorové ochrany Alarm mùže zajiš ovat pouze obvodovou ochranu vozidla pøi zrušení ochrany prostorové (pokud chce napøíklad majitel nechat ve vozidle nìjaké zvíøe). Toho lze dosáhnout rychlým pøepnutím klíèe ve spínací skøíòce z polohy STOP do polohy MAR a pak hned znovu do polohy STOP. Vytáhnìte klíè ze spínací skøíòky. Prostorová ochrana je vypnuta pokud se kontrolka 1 rozsvítí na 2 sekundy. Prostorovou ochranu lze opìt zapojit pøepnutím klíèe ve spínací skøíòce do polohy MAR a jeho ponecháním v této poloze po dobu 30 sekund. 1 * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje

15 VSTUPY DO VOZIDLA* 11 Uzamknutí vozidla zevnitø Tlaèítka na dveøích øidièe, spolujezdce a na boèních dveøích zajiš ují po jejich stlaèení elektrické centrální uzamèení*, pokud jsou dveøe uzavøeny. PØEDNÍ DVEØE Otevøení z vnìjšku vozidla Pøi odemykání nebo zamykání otoète klíèem a zatáhnìte za kliku smìrem k sobì a pak dozadu. Otevøení zevnitø Zatáhnìte páèku smìrem k sobì. * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje Ochranné pojistky (pod palubní deskou) F38(B)

16 12 VSTUPY DO VOZIDLA Otevøení zevnitø Pøi otevírání zevnitø vytáhnìte zajiš ovací tlaèítko zamykání a zatáhnìte za kliku smìrem k sobì. Uzamknutí lze dosáhnout zatlaèením tlaèítka smìrem dolù. Dveøe mohou být zajištìny rovnìž ve zcela otevøené poloze. Pøi úplném otevøení jsou dveøe zablokovány zaøízením na jejich spodní stranì. Pøi zavírání je tøeba je odblokovat zatažením za kliku a jejich posunutím. BOÈNÍ POSUVNÉ DVEØE Otevøení z vnìjšku vozidla Pøi odemykání nebo zamykání otoète klíèem a zatáhnìte za kliku smìrem k sobì a pak dozadu. Nejezdìte s otevøenými boèními posuvnými dveømi.

17 VSTUPY DO VOZIDLA 13 A A ZADNÍ DVEØE Otevøení z vnìjšku vozidla Odemknutí nebo uzamknutí dveøí lze provést zasunutím celého klíèe do zámku a jeho pootoèením, zatáhnìte za kliku pravých dveøí smìrem k sobì. Pak mùžete otevøít jejich levou stranu. Pøi zavírání nejprve uzavøete levou polovinu dveøí. Otevøení zevnitø Odemknout lze povytažením zajiš ovacího tlaèítka. Zatažením za kliku nejprve otevøete levé dveøe. Pøi otevírání druhé poloviny dveøí zatlaète na páku A. Pøi zavírání, uzavøete nejprve pravou stranu a zkontrolujte, zda je páka A ve svislé poloze. Pak uzavøete levou èást dveøí. Uzamknutí lze dosáhnout zatlaèením zajiš ovacího tlaèítka smìrem dolù.

18 14 VSTUPY DO VOZIDLA B B Otevøení na 180 /270 * Pøi èásteèném otevøení dveøí uvolnìte táhlo B zatažením smìrem k sobì. Po uzavøení dveøí dojde k jejich automatickému zajištìní pøíslušným háèkem. Poznámka: Pøi otevøení na 270 *, je poloha dveøí zajištìna magnetem. * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje

19 VSTUPY DO VOZIDLA 15 A Víko motorového prostoru Odjištìní lze provést pøitažením táhla umístìného pod palubní deskou vlevo od volantu smìrem k sobì. Pojistný hák A umístìný uprostøed pøední èásti víka odjistìte a víko nadzdvihnìte. Nasaïte vzpìru podle schématu, posuòte ji doprava a zajistìte. C Zavírání Nejprve zatlaète vzpìru do jejího uložení C. Víko sklopte dolù a v poslední èásti dráhy jej nechte volnì dopadnout. Zkontrolujte správné uzavøení víka motorového prostoru.

20 16 PALIVOVÁ NÁDRŽ* Pøi otevírání krytu hrdla palivové nádrže zatlaète na jeho pøední okraj. Zátka palivové nádrže se zámkem Pøi odemykání nebo uzamykání je tøeba otoèit klíèem o 90. Pøi výmìnì zátky je tøeba dbát na výmìnu za stejný typ zátky: tìsnicí Pøi tankování zátku odložte na háèek umístìný na okraji krytu hrdla palivové nádrže. U zážehových motorù s katalyzátorem je tøeba používat výhradnì bezolovnaté palivo Plnicí hrdlo má zúžený prùmìr, který neumožòuje doplòování jiného než bezolovnatého paliva. Pokud tankujete plnou nádrž, je tøeba ukonèit její plnìní po tøetím vypnutí plnicí pistole; v opaèném pøípadì mùže být ohrožena správná funkce Vašeho vozidla. Objem nádrže (litry): (podle provedení vozidla) * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje POZOR: Pøi natankování paliva, které neodpovídá motoru Vašeho vozidla, je nutné vypustit palivo z nádrže døíve, než dojde ke spuštìní motoru.

21 KVALITA PALIVA* 17 Na samolepicím štítku na krytu je vyznaèen povolený druh motorového paliva. BEZOLOVNATÝ BENZÍN* NAFTA Zážehové motory jsou konstruovány pro použití paliva RON 95, pro zlepšení jízdních vlastností vozidla (se zážehovým motorem) Vám doporuèujeme používat palivo RON 98. * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje

22 18 SEØÍZENÍ POLOHY VOLANTU Volant lze výškovì seøizovat. U stojícího vozidla seøiïte nejprve Vaše sedadlo do optimální polohy (viz Poloha pøi øízení ). Uvolnìte volant zatažením zajiš ovací páky smìrem nahoru. Nastavte volant do požadované výšky a zajistìte jej zatlaèením zajiš ovací páky smìrem dolù. Dbejte pøitom na dobrou viditelnost všech pøístrojù palubní desky. DÙLEŽITÉ! Z bezpeènostních dùvodù neprovádìjte nikdy tyto úkony za jízdy.

23 PØEDNÍ SEDADLA* (Øidiè) 19 Opìrky hlavy Výškovì lze opìrku nastavovat po stisknutí pojistného jazýèku. Demontáž: stisknìte pojistný jazýèek. Nastavitelná opìrka Otoète rukojetí na konci opìrky. Nastavení bederní opìrky Otáèením koleèka vlevo nebo vpravo Náklon opìradla Náklon opìradla seøídíte otáèením koleèka. Výška sedadla øidièe Podélný posuv sedadla Po nadzdvihnutí ovládací páky lze nastavit žádanou polohu. * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje Automatické vyhøívání sedadel*

24 20 ZADNÍ SEDADLA* B C Náklon opìradla Náklon opìradla seøídíte otáèením koleèka. Pøístup k zadním sedadlùm Pøístup ke tøetí, zadní øadì sedadel je možný po uvolnìní pojistky B na pravém krajním sedadle druhé øady a sklopení opìradla smìrem dopøedu. Sklápìní opìradel støedních sedadel (ve druhé a tøetí øadì) Sklopte sedadla až na doraz a zasuòte opìrky hlavy. Pomocí páky C uvolnìte opìradlo a sklopte jej dopøedu. Vrácení opìradel do pùvodní polohy je možné po uvolnìní pákou C. Opìradlo støedního sedadla mùže zùstat úplnì sklopené a mùže být používáno jako stolek pro odložení nápojù. * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje

25 VZDUCHOVÉ VAKY* 21 Odpojení èelního vzduchového vaku spolujezdce Pøi použití dìtské sedaèky, upevnìné na sedadle spolujezdce zády ke smìru jízdy; je nutné odpojit funkci vzduchového vaku spolujezdce takto: - Pøi vypnutém zapalování zasuòte klíè do spínaèe A. - Otoète klíè do polohy OFF avzduchový vak spolujezdce bude odpojen. - Kontrolka odpojení vzduchového vaku na palubní desce se po zapnutí klíèe trvale rozsvítí. A Vzduchový vak spolujezdce lze vyøadit z èinnosti. Obnovení funkce vzduchového vaku spolujezdce Nezapomeòte funkci vzduchového vaku opìt obnovit následujícím zpùsobem: - Otoète klíè do polohy ON avzduchový vak spolujezdce je opìt aktivován. - Kontrolka odpojení vzduchového vaku na palubní desce se po zapnutí klíèe rozsvítí na nìkolik sekund. * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje Ochranné pojistky (pod palubní deskou) F50 (A) Pokud je vzduchový vak spolujezdce na pøedním sedadle aktivní, neinstalujte na toto sedadlo v žádném pøípadì dìtskou sedaèku, protože odpálení vzduchového vaku by mohlo dítìti v sedaèce zpùsobit vážné poranìní.

26 22 MÍSTO ØIDIÈE* * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje

27 MÍSTO ØIDIÈE* 23 1 Odkládací schránka. 2 Levý boèní vìtrací otvor. 3 Ovládání osvìtlení. 4 Smìrová svìtla. 5 Sdružený pøístroj palubní desky. 6 Ovládací prvky: Pøední stìraèe. Ostøikovaèe. 11 Ovládací prvky: Rozmrazování oken zadních dveøí. Reflektory do mlhy. Ovládání výstražných svìtel. Zadní mlhové svìtlo. ASR. 12 Odkládací schránka. 13 Horní odkládací schránka spolujezdce. Vzduchový vak spolujezdce. 14 Pravé boèní vìtrací otvory. 15 Odkládací schránka. 16 Víko pro pøístup k pojistkové skøíòce. 22 Popelník. 23 Zapalovaè cigaret. 24 Spínaè na klíè: Aktivace/neutralizace vzduchového vaku spolujezdce. 25 Zajiš ovací páka pro seøízení volantu. 26 Ovládání zvukové houkaèky. Vzduchový vak øidièe. 27 Nastavování polohy reflektorù. 7 Øadicí páka. 8 Centrální vìtrací otvory. 9 Sklopný psací stolek. 17 Odkládací schránka. 18 Dolní odkládací schránka spolujezdce. 19 Zásuvka pro pøíslušenství 12 V. 20 Ovládání vytápìní/ventilace. 28 Páka pro otevírání víka motoru. 29 Víko pojistkové skøíòky. 30 Programovatelné vytápìní. 10 Pøihrádka nebo autorádio. 21 Odkládací schránka. * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje

28 24 PØÍSTROJE PALUBNÍ DESKY* Ukazatel teploty chladicí kapaliny Otáèkomìr Palivomìr Nastavování hodin Pøi vypnutém motoru a klíèi v poloze MAR, stisknìte ovládací tlaèítko až dojde k požadovanému nastavení. Displej Digitální hodiny. Indikátor množství oleje v motoru Indikátor údržby. Denní poèítadlo ujeté vzdálenosti Poèítadlo ujeté vzdálenosti. Displej automatické pøevodovky Ovládání displeje Poèítadlo ujeté vzdálenosti Denní poèítadlo ujeté vzdálenosti Nulování denního poèítadla * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje

29 PØÍSTROJE PALUBNÍ DESKY* 25 Ukazatel teploty chladicí kapaliny. Výstražná kontrolka teploty a chladicí kapaliny Pokud je ruèièka ukazatele v polovinì, je teplota optimální. V nároèných provozních podmínkách, zejména teplotních, se mùže pøibližovat èervené znaèce. Pokud se ruèièka pøístroje dostane mezi èervené znaèky, okamžitì zastavte a vypnìte klíè, chladicí ventilátory budou pokraèovat v èinnosti po urèitou dobu. Nechte motor ochladit pøi dodržení doporuèení uvedených v kapitole IV - Údržba - Hladiny, kontrola. Nadmìrné zahøátí motoru mùže mít rùzné pøíèiny, proto navštivte servisní sí CITROËN. Palivomìr Pokud stojí vozidlo na rovinì a trvale se rozsvítí kontrolka minimálního množství, znamená to, že v nádrži je pøibližnì 8 l paliva. Objem nádrže (litry): ( podle provedení vozidla) * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje

30 26 PØÍSTROJE PALUBNÍ DESKY* Displej Po zapnutí klíèe displej postupnì zobrazuje hodnoty: - Ukazatele údržby. - Ukazatele množství oleje v motoru. - Poèítadla ujeté vzdálenosti/denního poèítadla ujeté vzdálenosti. Ukazatel množství oleje v motoru Po zapnutí klíèe svítí nejprve nìkolik sekund indikátor údržby a pak se na nìkolik sekund rozsvítí údaj o množství oleje v motoru. Maxi = Blikání šesti obdélníèkù Blikání signalizuje funkèní poruchu indikátoru nebo pøekroèení maximálního množství oleje v motoru. Navštivte sí CITROËN Mini = Trvalé rozsvícení jediného obdélníèku Pomocí ruèní mìrky zkontrolujte množství oleje v motoru. Kontrolu provádìjte na rovinì a alespoò 10 minut po zastavení motoru. Blikání vodorovných èárek signalizuje funkèní poruchu indikátoru nebo nedostatek oleje. Navštivte sí CITROËN Pokud je zobrazen nápis OIL HIGH, znamená to, že hladina oleje je pøíliš vysoká a je tedy nutné snížit množství oleje v motoru. Navštivte sí CITROËN * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje

31 PØÍSTROJE PALUBNÍ DESKY* 27 Celkový probìh vozidla - Denní probìh Po zapnutí klíèe jsou údaje o celkovém nebo denním probìhu zobrazeny až po zobrazení údajù o intervalu údržby a množství oleje v motoru. A Krátkým stiskem tlaèítka A lze pøepínat zobrazení celkového a denního poètu ujetých kilometrù. Nulování denního poèítadla Funguje pøi zapnutém klíèi. Zobrazený údaj o denním probìhu vozidla lze vynulovat dlouhým stiskem nulovacího tlaèítka. * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje

32 28 UKAZATEL ÚDRŽBY Informuje o okamžiku, kdy dojde k uplynutí intervalu pro provedení následující údržby, v souladu s plánem údržby uvedeném v Servisní knížce vozidla. Oznámení aktivace systémù: po zapnutí klíèe displej ukazuje poèet kilometrù (probìh), který zbývá do provedení pøíští údržby. (v tisících a stovkách km). Pøíklad: do pøíští prohlídky Vám zbývá ujet: Pokud do pøíští údržby zbývá ménì než km: Po každém zapnutí klíèe bude údaj o zbývající vzdálenosti vèetnì symbolu klíèe blikat. Pøíklad: do pøíští prohlídky Vám zbývá ujet 900 km. Po zapnutí klíèe displej zobrazuje po dobu pìti sekund: Pokud je interval údržby pøekroèen: Po každém zapnutí klíèe bude po dobu 5 sekund blikat symbol klíèe a údaj pøekroèení intervalu údržby. Pøíklad: interval údržby byl pøekroèen o 300 km. Servisní prohlídka Vašeho vozidla musí být provedena co nejdøíve. Po pìti sekundách se displej pøepne na normální zobrazení a ukazuje celkový nebo denní poèet ujetých kilometrù. Pìt sekund poté se zobrazí údaj o množství oleje v motoru, poté se vrátí displej ke své normální funkci, symbol klíèe však zùstane trvale rozsvícen. Signalizuje blížící se termín další servisní prohlídky. Displej ukazuje údaje o celkovém a denním probìhu vozidla. Pìt sekund po zapnutí klíèe plní displej znovu svou pùvodní funkci a symbol klíèe zùstane trvale rozsvícen.

33 UKAZATEL ÚDRŽBY 29 Interval údržby Pokud budete Vaše vozidlo používat ve zvláštì tìžkých podmínkách, je tøeba aplikovat zkrácený interval údržby (viz Servisní knížka ). Poznámka: Pokud je dosaženo maximálního intervalu mezi dvìma výmìnami oleje pøed limitem kilometrovým, rozsvítí se symbol klíèe a na displeji se zobrazí 0. 1 Nastavení nového intervalu Po provedení každé servisní prohlídky Vám tento úkon provede Váš prodejce CITROËN, který provádìl servisní prohlídku. Pokud budete provádìt servisní prohlídku sami, je tøeba pøi nulování dodržovat následující postup: - Vypnout klíè. - Stisknout tlaèítko 1 a držet je stisknuté. - Zapnout klíè. - Interval do pøíští prohlídky bliká. - Tlaèítko 1 držte stisknuté, dokud se na displeji neobjeví =0 a dokud nezmizí symbol klíèe.

34 30 SVÌTELNÉ KONTROLKY* Smìrová svìtla Viz Signalizace Kontrolky smìrových svìtel svítí souèasnì, pokud jsou aktivována výstražná svìtla. Obrysová svìtla Tlumená svìtla Viz Signalizace Dálková svìtla Viz Signalizace * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje

35 SVÌTELNÉ KONTROLKY* 31 Systém ABS Po zapnutí klíèe se kontrolka rozsvítí a pøibližnì po dvou sekundách musí zhasnout. Pokud kontrolka nezhasne, mùže se jednat o poruchu systému. Viz Kapitola II - Brzdy Kontrolka klíèe systému blokace startování Kontrolka pøítomnosti vody v palivu Co nejdøíve nechte provést odkalení palivového filtru. Kontrolka èelního vzduchového vaku Viz Vzduchové vaky Kontrolka žhavení vznìtových motorù Viz zpùsoby spouštìní motoru. Viz Kapitola II - Spouštìní. Kontrolka odpojení èelního vzduchového vaku spolujezdce Viz Vzduchové vaky. Kontrolka opotøebení pøedních brzdových destièek* Pokud se rozsvítí po sešlápnutí brzdového pedálu, nechte zkontrolovat a pøípadnì vymìnit brzdové destièky. Kontrolka chodu motoru (autodiagnostiky) Pokud zaène blikat nebo se trvale rozsvítí za jízdy, indikuje poruchu funkce systému vstøikování, zapalování nebo systému snižování škodlivých emisí (podle zemì prodeje). Navštivte co nejdøíve znaèkovou sí CITROËN. Kontrolka otevøení dveøí Signalizuje otevøení nebo nesprávné uzavøení dveøí. Zhasne pouze v pøípadì, pokud jsou všechny dveøe dokonale uzavøeny. * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje

36 32 SVÌTELNÉ KONTROLKY* Kontrolka parkovací brzdy Indikuje zatažení nebo nedostateèné uvolnìní parkovací brzdy. Kontrolka množství brzdové kapaliny Pokud je motor v chodu, indikuje tato kontrolka zatažení nebo nedostateèné uvolnìní parkovací brzdy nebo nedostatek brzdové kapaliny v systému. Souèasné rozsvícení kontrolky Systému ABS a množství brzdové kapaliny indikuje poruchu systému rozdìlování brzdného úèinku. Zastavte ihned, avšak bez prudkého brzdìní. Obra te se na servisní sí CITROËN. Viz Kapitola II - Brzdy a Kapitola IV - Hladiny. Kontrolka dobíjení akumulátoru Musí zhasnout po spuštìní motoru. Pokud zùstane trvale svítit, kontaktujte servisní sí CITROËN. Kontrolka minimálního množství paliva Pokud stojí vozidlo na rovinì a rozsvítí se tato kontrolka, znamená to, že v nádrži zbývá asi 8 l. Kontrolka minimálního množství chladicí kapaliny vmotoru Pokud se rozsvítí kontrolka: je tøeba okamžitì zastavit vozidlo Zkontrolujte množství chladicí kapaliny (viz kapitola IV - Údržba - Hladiny ). Kontrolka tlaku oleje v motoru Pokud se rozsvítí za jízdy, zastavte motor, zkontrolujte množství oleje (Viz Kapitola IV - Hladiny ). Pokud zùstane rozsvícená, i když je oleje dostatek, kontaktujte servisní sí CITROËN. Regulátor rychlosti jízdy Viz kapitola II - Regulátor rychlosti jízdy Protiprokluzový systém (ASR) Viz Kapitola II - Systém ASR Výstražná kontrolka teploty a chladicí kapaliny Pokud se kontrolka rozsvítí, okamžitì zastavte, vypnìte motor, ventilátory mohou po urèitou dobu pokraèovat v èinnosti anechte motor vychladnout, pøi dodržení pravidel uvedených (Viz Kapitola IV - Hladiny ). Nadmìrné zahøátí motoru mùže mít rùzné pøíèiny, proto navštivte servisní sí CITROËN. Kontrolka teploty nebo poruchy automatické pøevodovky Pokud bliká nebo se rozsvítí za jízdy, znamená to poruchu nebo zvýšenou teplotu automatické pøevodovky. V takovém pøípadì zastavte a nechte motor v chodu naprázdno (pøedvoliè je v poloze N nebo P) až do zhasnutí kontrolky. Co nejrychleji kontaktujte servisní sí CITROËN * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje

37 SIGNALIZACE 33 Zvuková houkaèka Stisknìte støední èást volantu. Svìtelná houkaèka Pøitažením ovládací páky smìrem k sobì. Použití optické výstrahy je možné i pøi vypnutém klíèi. Smìrová svìtla Vlevo, smìrem dolù. Vpravo, smìrem nahoru. Pøi zmìnì smìru posuòte páèku až na doraz. Vypnutí je automatické pøi návratu volantu do pøímého smìru. Ochranné pojistky (pod palubní deskou) F53 (A) (v motorovém prostoru) F10

38 34 SIGNALIZACE Ovládání osvìtlení Všechna svìtla zhasnuta Otoète objímku A smìrem dopøedu. Obrysová svìtla Pøístrojová deska se rozsvítí. Otoète objímku A smìrem dopøedu. Tlumená svìtla Tlumená - dálková Pøepínání tlumených a dálkových svìtel Rozsvícení dálkových svìtel se ovládá zatlaèením ovládací páèky smìrem od volantu. Zatažením páèky smìrem k volantu je lze zhasnout. Svìtelná houkaèka Aktivuje se krátkými impulsy ovládací páèky dálkových svìtel smìrem k volantu. Zadní mlhové svìtlo Stiskem tlaèítka na palubní desce lze systém vypnout. Svìtelná kontrolka se rozsvítí. Zadní mlhové svìtlo lze rozsvítit spoleènì s tlumenými nebo dálkovými svìtly. Mlhové svìtlomety je doporuèeno používat pouze za mlhy nebo pøi snìžení. Ochranné pojistky (pod palubní deskou) F12(A) - F13(A) - F24(A) - F33(A) (v motorovém prostoru) F14 - F15 - F30

39 SIGNALIZACE 35 Rozsvícení obrysových svìtel pøi vypnutém klíèi Stisknìte tlaèítko B a souèasnì otoète klíè o jednu polohu opaèným smìrem než pøi startování. B Toto uspoøádání umožòuje ponechat obrysová svìtla rozsvícená pøi vypnutém motoru a po vyjmutí klíèe. Výstražný signál Souèasné ovládání všech smìrových svìtel. Používat pouze v nouzi, pøi prudkém zastavení, nebo pøi jízdì v neobvyklých podmínkách. Funkci lze využívat i pøi vypnutém klíèi. Pøi jízdì s výstražnými svìtly nelze využívat svìtla smìrová. Ochranné pojistky (pod palubní deskou) F53 (A)

40 36 SIGNALIZACE Seøízení reflektorù V závislosti na zatížení Vašeho vozidla se doporuèuje korigovat sklon jeho reflektorù. Elektrické seøízení: Na palubní desce vlevo od øidièe. 0 Nezatížené vozidlo 1 Èásteèné zatížení 2 Prùmìrné zatížení 3 Plné zatížení.

41 VÝHLED Z VOZIDLA Pøední stìraèe 4 - Jediné setøení. 0 - Vypnuto. 1 - Cyklované stírání. 2 - Normální stírání. 3 - Rychlé stírání. Ostøikovaè èelního skla Pøitažením páky smìrem k volantu: - ostøikovaè - souèasnì aktivujete ostøikovaèe svìtlometù za pøedpokladu, že jsou rozsvícena tlumená svìtla*. Rozmrazování oken zadních dveøí Funguje pouze za chodu motoru. Jediným stiskem ovládacího tlaèítka se aktivuje elektrické odmlžování oken na zadních dveøích (a zpìtných zrcátek). Odmlžování lze rovnìž pøerušit dalším stiskem ovládacího tlaèítka. Další stisk uvede systém znovu do èinnosti. Ochranné pojistky (pod palubní deskou) F43 (A) - F49 (A) - F40 (B) F54 (B)

42 38 ZPÌTNÁ ZRCÁTKA* A C 2 1 A B B D Vnitøní zpìtné zrcátko Páèka umístìná na spodním okraji zpìtného zrcátka umožòuje nastavení vnitøního zpìtného zrcátka do dvou poloh: 1 - Poloha den: páèka není vidìt. 2 - Poloha noc (proti oslnìní): páèku je vidìt. * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje Vnìjší zpìtná zrcátka Jsou rozdìlena na dvì zóny: - A Horní zrcátko - B Dolní zrcátko Sklo zpìtného zrcátka má asférický tvar, který zvìtšuje boèní úhel výhledu. Viditelné objekty jsou ve skuteènosti blíže, než se zdá pøi pohledu do zrcátka. S tímto faktem je tøeba poèítat pøi odhadu jednotlivých vzdáleností. Ruèní ovládání Každé zrcátko je seøiditelné ve všech ètyøech smìrech. Pøi seøizování zatlaète na okraj zrcátka, až se dostane do správné polohy. Elektrické ovládání Volbu zrcátka proveïte otoèením ovladaèe. Zrcátko u øidièe: - A Horní zrcátko - B Dolní zrcátko Zrcátko spolujezdce: - C Horní zrcátko - D Dolní zrcátko. Pak naklánìjte ovladaè do požadovaného smìru seøízení. Ochranné pojistky (pod palubní deskou) F27(A) - F41(B)

43 OVLÁDÁNÍ OKEN* 39 A Pozor z hlediska bezpeènosti (dìtí) Pøi opuštìní vozidla i na velmi krátkou dobu vyjmìte vždy klíè za zapalovací skøíòky. Elektrické ovládání Z místa øidièe lze pomocí spínaèù umístìných na dveøích ovládat pøední boèní okna vozidla. Spínaè u spolujezdce umožòuje ovládat pravé boèní okno. Boèní posuvné okno Pøi otevírání stisknìte v bodì A a zatlaète smìrem dopøedu. Pøi zavírání staèí okno zatlaèit až do zaklapnutí. Ruèní ovládání Otevírání a zavírání okna se provádí otáèením klíèi na pøíslušných dveøích. * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje Ochranné pojistky (pod palubní deskou) F35(A) - F47(B) - F48(B) POZOR NA DÌTI PØI MANIPULACI S OKNY.

44 40

45 Kapitola II OVLÁDÁNÍ 41 Strana Zámek øízení - Spínací skøíòka - Spouštìè Spouštìní motoru 44 Øadicí páka Tachograf Regulátor rychlosti jízdy Parkovací brzda - Systém ABS 53 Systém ASR 54 Pomocný parkovací systém 55 Snímaè pøedjíždìní 56

46 42 ZÁMEK ØÍZENÍ - SPÍNACÍ SKØÍÒKA - SPOUŠTÌÈ STOP: Øízení uzamèeno Pøi odemykání øízení je tøeba pøi otáèení klíèe ve spínací skøíòce pohnout volantem, aby šlo klíèem lehce pohybovat. MAR AVV STOP PARK B MAR: Zapnutí klíèe Umožòuje používat nìkteré pøíslušenství vozidla. Kontrolky dobíjení akumulátoru, parkovací brzdy, tlaku oleje a teploty chladicí kapaliny motoru se musí rozsvítit. V závislosti na provedení Vašeho vozidla se musí rovnìž rozsvítit následující kontrolky: ABS/ Autodiagnostika motoru/žhavení (Diesel)/Èelní vzduchové vaky/min. množství paliva/neutralizace vzduchového vaku spolujezdce/hladina brzdové kapaliny/protiprokluzový systém (ASR)/ Kontrolka pøítomnosti vody v palivu/kontrolka teploty nebo poruchy automatické pøevodovky/ Kontrolka elektronické blokace startování Zhasnutí kontrolky s klíèem systému elektronické blokace startování znamená, že motor lze spustit. Pokud se tyto kontrolky nerozsvítí, znamená to poruchu. AVV: Startování Pootoète klíè a pøidržte, dokud nedojde ke spuštìní motoru. Neaktivujte spouštìè, pokud je motor v chodu. PARK: Poloha pro parkování Tímto zpùsobem lze ponechat obrysová svìtla rozsvícená pøi vypnutém motoru a po vyjmutí klíèe. Stisknìte tlaèítko B a souèasnì otoète klíè o jednu polohu opaèným smìrem než pøi startování. Následující kontrolky jsou testovány v poloze klíèe M

CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN CITROËN doporučuje Inovované pevné partnerství CITROËN a TOTAL, kteří jsou partnery již 35 let, společně a současně konstruují motory a připravují maziva prostřednictvím

Více

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 505 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 505 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka Marine program Návod k obsluze a servisní knížka BF2D BF2.3B Honda Motor Co., Ltd. 9/2003, všechna práva vyhrazena. Dìkujeme Vám za nákup lodního motoru znaèky HONDA. Tento návod k obsluze obsahuje informace

Více

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 730 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 730 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Notebook Acer TravelMate série 630

Notebook Acer TravelMate série 630 Notebook Acer TravelMate série 630 Uživatelská příručka Copyright 2002 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 630 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE

ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE MORA 5106.100 MORA 5107.100 MORA 5108.100 MORA 5109.100 MORA 5110.100 MORA 5111.100 MORA 511.100 MORA 511.100 (18 KK) (18 SK) (18 KT) (18 ST) ( KK) ( SK) ( KT) ( ST) Servisní manuál

Více

NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840

NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 Návod k obsluze Mikrovlnná trouba Pro profesionální použití NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 Pøed použitím trouby si prostudujte kompletní návod k obsluze, který si uschovejte pro pøípadné nahlédnutí

Více

Pere v dobì, kdy ji naprogramujete Vám umožní naprogramovat zaèátek praní na 1-24 hodin dopøedu. Mùžete si tedy vybrat

Pere v dobì, kdy ji naprogramujete Vám umožní naprogramovat zaèátek praní na 1-24 hodin dopøedu. Mùžete si tedy vybrat Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Praèka Dialogic je díky svým technickým kvalitám jedním z nejdokonalejších výrobkù, které jsou dnes na trhu. K jejím významným charakteristikám

Více

Servis.I F ABIA 2000... Topení, klimatizace Vydání 08.99. .Servisní služby. Technické informace so~~~nj~~.~o~~

Servis.I F ABIA 2000... Topení, klimatizace Vydání 08.99. .Servisní služby. Technické informace so~~~nj~~.~o~~ Servis Dílenská F ABA 2000 Topení, klimatizace Vydání 0899 pøíruèka '3 ~ Servisní služby Technické informace so~~~nj~~~o~~ f) Servis ~ ~ (o Dílenská pøíruèka je urèena výhradnì pro potøebu v rámci servisní

Více

Myèka na nádobí. Návod k použití

Myèka na nádobí. Návod k použití Myèka na nádobí Návod k použití Vážený zákazníku, Pøeètìte si prosím peèlivì celou pøíruèku, než se pustíte do instalace a provozování vaší myèky nádobí. Následující pokyny by mìly zabraòovat riziku úrazu

Více

NÁVOD K OBSLUZE K INSTALACI, PROVOZU A ÚDRŽBE. Mod. Therm 18 PO (I) Typu B11BS S MODULACÍ PLAMENE, AUTOMATICKÝM ZAPNUTåM A IONIZACå PLAMENE

NÁVOD K OBSLUZE K INSTALACI, PROVOZU A ÚDRŽBE. Mod. Therm 18 PO (I) Typu B11BS S MODULACÍ PLAMENE, AUTOMATICKÝM ZAPNUTåM A IONIZACå PLAMENE NÁVOD K OBSLUZE K INSTALACI, PROVOZU A ÚDRŽBE Mod. Therm 18 PO (I) PRÙTOKOVÝ PLYNOVÝ OHØåVAÈ Typu B11BS S MODULACÍ PLAMENE, AUTOMATICKÝM ZAPNUTåM A IONIZACå PLAMENE 1 OBSAH: Návod k použití a dùležitá

Více

bezpečnost osob; ochrana vozidla; ochrana životního prostředí.

bezpečnost osob; ochrana vozidla; ochrana životního prostředí. F I A T D U C A T O P O U Î I T Í A Ú D R Î B A Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste zvolil značku Fiat, a blahopřejeme Vám, že jste si vybral Fiat Ducato. Tento návod k použití a údržbě jsme sestavili

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE

SIMPLY CLEVER. ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

PROČ POUŽÍVAT JEN ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

PROČ POUŽÍVAT JEN ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY F I A T 5 0 0 L P O U Î I T Í A Ú D R Î B A PROČ POUŽÍVAT JEN ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY My, co jsme vymysleli, vyprojektovali a zkonstruovali Vaše vozidlo, jej známe skutečně do posledního detailu a dílu.

Více

SLR Digitální fotoaparát

SLR Digitální fotoaparát SLR Digitální fotoaparát Návod k použití Proètìte si nejprve tento návod k použití, abyste využili nejvyššího výkonu Vašeho fotoaparátu. Dìkujeme Vám, že jste si vybrali digitální fotoaparát PENTAX q.

Více

ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

bezpečnost osob; ochrana vozidla; ochrana životního prostředí.

bezpečnost osob; ochrana vozidla; ochrana životního prostředí. POUŽITÍ A ÚDRŽBA Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám a děkujeme, že jste si vybral právě značku Alfa Romeo. Sestavili jsme tento návod k použití tak, abyste Vám umožnil plně využívat kvality tohoto vozidla.

Více

NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio

NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio NAVIDRIVE S MÌNIÈEM CD* A B C D E X F G H I J L V U T S R Q W P N O M Y 1 2 4 5 Z * Podle verze nebo vybavení. 6 3 SYSTÉM AUDIO RDS S KOMPAKTNÍM DISKEM S MÌNIÈEM

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání potřebných

Více

ŠkodaOctavia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

F ABIA 2000... I Servis 6) I. Motor 2,0/85 -mechanika Vydání 04.01. Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5307.00.

F ABIA 2000... I Servis 6) I. Motor 2,0/85 -mechanika Vydání 04.01. Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5307.00. Servis 6) Dílenská F ABA 2000 pøíruèka Motor 2,0/85 -mechanika Vydání 0401 Kód motoru AZL é' Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053070015 f) Servis; - Toto dílo je autorskoprávnì

Více

Dispunerea în frigider Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri

Dispunerea în frigider Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri RO RO 3mm Alimente Carne şi peşte curăţat Brânzeturi proaspete Alimente preparate Salamuri, pâine feliată, ciocolată Fructe şi verdeţuri Ouă Unt şi margarină Sticle, băuturi răcoritoare, lapte Dispunerea

Více

ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

Servis f) F ABIA 2000... Motor 1,2/40 -vstøikování Vydán í 04.02. Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5323.00.

Servis f) F ABIA 2000... Motor 1,2/40 -vstøikování Vydán í 04.02. Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5323.00. '.. --- I Servis f) Dílenská F ABIA 2000... pøíruèka Motor 1,2/40 -vstøikování Vydán í 04.02 Kód motoru AWY (' Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic { 8 Servis ~ I Toto dílo je

Více

Uživatelská pøíruèka. pro 3D tiskárnu FELIX 3.0 Verze 4. 25.leden 2014. Autorská práva

Uživatelská pøíruèka. pro 3D tiskárnu FELIX 3.0 Verze 4. 25.leden 2014. Autorská práva 25.leden 2014 Uživatelská pøíruèka pro 3D tiskárnu FELIX 3.0 Verze 4 Autorská práva Tento dokument obsahuje vlastnické údaje, které podléhají autorské ochranì. Žádná èást tohoto dokumentu nesmí být kopírována,

Více

Po pøíznivém pøijetí naší elektronické stavebnice VOLTÍK I., urèené pøedevším dìtem bez zkušeností s elektronikou, vám pøinášíme stavebnici VOLTÍK

Po pøíznivém pøijetí naší elektronické stavebnice VOLTÍK I., urèené pøedevším dìtem bez zkušeností s elektronikou, vám pøinášíme stavebnici VOLTÍK Úvod Po pøíznivém pøijetí naší elektronické stavebnice VOLTÍK I., urèené pøedevším dìtem bez zkušeností s elektronikou, vám pøinášíme stavebnici VOLTÍK II. - Elektronická laboratoø, která, jak sami poznáte,

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600. 9239860 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600. 9239860 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600 9239860 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-64 shoduje s ustanoveními následující

Více

I Servis t) i F ABIA 2000... Pøevodovka 002 Vydání 08.99. .dovky. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5315.00.15.

I Servis t) i F ABIA 2000... Pøevodovka 002 Vydání 08.99. .dovky. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5315.00.15. Servis t) i Dílenská F ABA 2000 Pøevodovka 002 Vydání 0899 Kód pøevo- pøíruèka dovky Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053150015 8 Servis -) Toto dílo je autorskoprávnì chránìno

Více

Ve¹keré zmìny nebo modifikace, které nejsou výslovnì schváleny spoleèností Nokia, mohou zpùsobit ztrátu oprávnìní k u¾ívání tohoto zaøízení.

Ve¹keré zmìny nebo modifikace, které nejsou výslovnì schváleny spoleèností Nokia, mohou zpùsobit ztrátu oprávnìní k u¾ívání tohoto zaøízení. Nokia N92-1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-100 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení o

Více

GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD. SPZ 2015 ONI Profesional. Využití systému monitorování vozidel. Kniha jízd a kontrola využití

GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD. SPZ 2015 ONI Profesional. Využití systému monitorování vozidel. Kniha jízd a kontrola využití On-line řešení Historie Kde mám auta Kdo řídil Vytížení vozidel Spotřeba PHM Služební km Soukromé km Docházka v terénu Krádež auta Krádež kol Havárie Nehoda na parkovišti Odtažení Kam mě odtáhli Sledování

Více