CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE"

Transkript

1 CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE

2 Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých doporuèení, která je nutno peèlivì dodržovat. V tomto dokumentu najdete rovnìž vše, co potøebujete vìdìt o údržbì a ošetøování vozidla, abyste si osvojili všechny poznatky tak, aby byla zajištìna bezpeènost používání a spolehlivost Vašeho nového vozidla CITROËN. Dobrá znalost Vašeho nového vozidla Vám zpøíjemní cestování.

3 Peèlivé prostudování tohoto návodu k použití je nezbytným pøedpokladem pro správné používání Vašeho automobilu CITROËN. Znaèková sí CITROËN je tvoøena výhradnì odbornì kvalifikovaným personálem, který je pøipraven zodpovìdìt Vaše otázky. Pøejem Vám š astnou cestu s vozidly CITROËN. Návod k použití je integrální souèástí vozidla. Ponechejte návod na pùvodním místì, abyste ho snadno mìli k dispozici. V pøípadì prodeje vozidla jej nezapomeòte pøedat novému majiteli. Pro firmu CITROËN Èeská republika, s.r.o. vyrobila firma MARTEN, spol. s r.o. v roce 2002

4 U30-CS-402

5 OBSAH 1 Kapitola I SEZNÁMENÍ S VOZIDLEM Strana 3 Kapitola V PRAKTICKÉ RADY Strana 83 Kapitola II OVLÁDÁNÍ Strana 41 Kapitola VI TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY Strana 101 Kapitola III KOMFORT Strana 57 ABECEDNÍ REJSTØÍK Strana 116 Kapitola IV ÚDRŽBA Strana 71 PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ Viz konec návodu

6 2

7 Kapitola I SEZNÁMENÍ S VOZIDLEM Strana Dálkové ovládání 4-5 Klíèe 6 8 Alarm 9-10 Vstupy do vozidla Palivová nádrž 16 Kvalita paliva 17 Seøízení polohy volantu 18 Pøední sedadla 19 Zadní sedadla 20 Vzduchové vaky 21 Místo øidièe Pøístroje palubní desky Indikátor údržby Svìtelné kontrolky Signalizace Výhled z vozidla 37 Zpìtná zrcátka 38 Ovládání oken 39 3

8 4 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ* A Centrální zamykání Dálkové ovládání umožòuje zamykání a odemykání pøedních, boèních i zadních dveøí. Stiskem ovládacího tlaèítka A lze vozidlo uzamknout a stiskem ovládacího tlaèítka B odemknout. Pokud zùstane stisknutí tlaèítka bez odezvy, je tøeba stisknutí opakovat. Pokud jsou nìkteré dveøe otevøeny nebo nesprávnì uzavøeny, nelze uzamknout vozidlo pomocí centrálního zamykání. B Poznámka: Souèasné používání jiných VF (vysokofrekvenèních) pøístrojù (mobilní telefon, domácí alarmy) mùže doèasnì omezit funkci dálkového ovládání. V pøípadì trvale nesprávné funkce dálkového ovládání je tøeba provést jeho reinicializaci. Dálkové ovládání Dálkové ovládání využívá VF vysílaè, který má následující výhody: - Pøijímaè vozidla nemusí být viditelný. - Je funkèní v jakékoli poloze v okolí vozidla. - Jeho dosah je nìkolik metrù. * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje

9 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ* 5 Výmìna baterie dálkového ovládání Pøístup k baterii je možný po vyšroubování šroubu víèka. Baterie: CR 2032 se jmenovitým napìtím 3V. Po výmìnì baterie musí být provedena reinicializace dálkového ovládání. Stisknete jedno z tlaèítek dálkového ovládání tak dlouho, až je aktivována pøíslušná funkce. Tato operace mùže trvat kolem deseti sekund. Použité baterie nevyhazujte. Odevzdejte je nejbližšímu koncesionáøi CITROËN nebo na jiné sbìrné místo (fotosbìrna, apod.). Bezpeènostní pravidla Pøed opuštìním vozidla: - Dokonale uzavøete všechna okna, nenechávejte ve vozidle viditelnì žádné pøedmìty. - Vyjmìte klíè ze spínací skøíòky, uzamknìte øízení a vozidlo. * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje Výkon dálkového ovladaèe Vám umožní odemknutí nebo uzamknutí vozidla na znaènou vzdálenost. POZOR: Náhodná manipulace s ovladaèem uloženým v kapse mùže vyvolat nechtìné odemknutí dveøí.

10 6 KLÍÈE* C Tlaèítko C umožòuje vysunutí klíèe z pouzdra dálkového ovládání. Klíè lze po stlaèení tlaèítka C sklopit do pouzdra dálkového ovládání. POZOR! Klíèe od vozidla obsahují elektronické prvky. Doporuèuje se s nimi manipulovat opatrnì (neházet s nimi, ani je nemáèet ve vodì). Centrální zamykání pomocí klíèe Klíè umožòuje odemknutí a uzamknutí všech zámkù na vozidle a spouštìní motoru. Uzamknutí nebo odemknutí nìkterých pøedních dveøí klíèem zpùsobí souèasné uzamknutí nebo odemknutí všech ostatních dveøí vozidla. Centrální zamykání ovládá zámky dveøí pøedních, dveøí boèních i zadních. Pokud budou nìkteré z pøedních dveøí otevøeny nebo špatnì uzavøeny, nebude centrální zamykání fungovat. * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje Ochranné pojistky (pod palubní deskou) F27(A) - F34(B) - F38 (B) Èíslo klíèe je uvedeno na štítku klíèe. V pøípadì ztráty Vám sí CITROËN dodá náhradní klíè nebo dálkové ovládání.

11 KLÍÈE* 7 Klíè s elektronickou blokací startování Zaøízení pro ELEKTRONICKOU BLOKA- CI STARTOVÁNÍ umožòuje zablokování systému pøívodu paliva do motoru. Systém je aktivován automaticky po vyjmutí klíèe ze spínací skøíòky. Všechny klíèe od vozidla jsou vybaveny systémem elektronické blokace spouštìní motoru. Vaše vozidlo lze nastartovat pouze pomocí Vašich klíèù od vozidla. Zasuòte klíè do spínací skøíòky. Po zapnutí klíèe probìhne dialog mezi klíèem a zaøízením pro elektronickou blokaci spouštìní. Pokud není klíè systémem správnì identifikován, nelze spustit motor vozidla. Kontrolka s klíèem systému elektronické blokace startování Svìtelná kontrolka je umístìna na pøístrojové desce. Pokud kontrolka zhasne po zapnutí klíèe, byl klíè správnì identifikován a spouštìní motoru je možné. Pokud po zapnutí klíèe zaène blikat, znamená to nesprávnou funkci systému. Vyhledejte zástupce znaèkové sítì CITROËN. Pokud po zapnutí klíèe svítí trvale: - zkontrolujte, zda používáte správný klíè, - indikuje poruchu funkce. Vyhledejte zástupce znaèkové sítì CITROËN. * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje

12 8 KLÍÈE* 1 2 V pøípadì zmìny majitele vozidla musí nový majitel obdržet rovnìž kódovou kartu vozidla. Ukládejte kartu na bezpeèném místì. Nikdy ji nenechávejte ve vozidle. Kódová karta Je dodávána souèasnì s vozidlem a obsahuje: 1 Pìtimístný èíselný kód pro nouzové spouštìní motoru. 2 Kód pro možnou výrobu nového klíèe. Nenechávejte ji nikdy ve vozidle, ale mìjte ji k dispozici pro pøípad nouzového spouštìní motoru. Doporuèení U klíèù s elektronickou blokací spouštìní uložte peèlivì na bezpeèném místì kódovou kartu obsahující identifikaèní kód vozidla (nikdy ji však nenechávejte ve vozidle). V pøípadì ztráty je pouze znaèková sí CITROËN schopna Vám dodat nový klíè. Pøi veškerých zmìnách (doplnìní, zrušení nebo výmìnì klíèe) je dùležité se obrátit na znaèkovou sí CITROËN a mít u sebe kódovou kartu a všechny klíèe od vozidla, které mají být nadále používány. * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje POZOR! V žádném pøípadì nelze provádìt zmìny na elektrickém obvodu elektronického systému blokace spouštìní motoru, protože to mùže zpùsobit nemožnost používání vozidla.

13 ALARM* 9 Vaše vozidlo mùže být vybaveno systémem alarmu. Ten zajiš uje: - Vnìjší obvodovou ochranu vozidla pomocí detektorù na všech otevíratelných èástech (dveøe, víko motoru) a elektrického napájení. - Prostorovou ochranu interiéru vozidla pomocí ultrazvukových snímaèù (pohyby uvnitø vozu). B Zaøízení je tvoøeno mimo jiné sirénou a èervenou kontrolkou viditelnou z venku a indikující tøi možné stavy alarmu: Alarm není aktivován (vozidlo není hlídáno), kontrolka nesvítí. Alarm je aktivní (vozidlo je hlídáno), kontrolka bliká pomalu. Alarm spustil poplach (signál vloupání), kontrolka bliká rychle. Deaktivace alarmu pomocí klíèe Odemknìte dveøe pomocí klíèe, (po tøiceti sekundách dojde k aktivaci sirény). Zasuòte klíè do spínací skøíòky, identifikace klíèe zpùsobí pøerušení poplachu. Deaktivace alarmu pomocí dálkového ovládání Provádí se vždy pøi odemykání vozidla (stiskem tlaèítka B na dálkovém ovládání). * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje Ochranné pojistky (pod palubní deskou) F27(A) - F34(B) - F60(B)

14 10 ALARM* Aktivace alarmu Nejprve se pøesvìdète o správném uzavøení všech pøístupových otvorù do vozidla. A Aktivace alarmu se provádí stisknutím tlaèítka A na dálkovém ovládání. Po aktivaci alarmu jsou ochrany funkèní po 5 (perimetrická) a po 45 sekundách (prostorová). Pokud je alarm aktivní, vyvolá každé narušení ochrany spuštìní sirény na dobu 30 sekund, což je doprovázeno rozsvícením smìrových svìtel. Po takovémto poplachu pøejde alarm znovu do aktivního stavu (hlídání) a narušení ochrany je uloženo do pamìti. Alarm se spustí rovnìž pøi pøerušení elektrického napájení, po jeho obnovení se znovu aktivuje. MAR AVV STOP PARK Vypojení prostorové ochrany Alarm mùže zajiš ovat pouze obvodovou ochranu vozidla pøi zrušení ochrany prostorové (pokud chce napøíklad majitel nechat ve vozidle nìjaké zvíøe). Toho lze dosáhnout rychlým pøepnutím klíèe ve spínací skøíòce z polohy STOP do polohy MAR a pak hned znovu do polohy STOP. Vytáhnìte klíè ze spínací skøíòky. Prostorová ochrana je vypnuta pokud se kontrolka 1 rozsvítí na 2 sekundy. Prostorovou ochranu lze opìt zapojit pøepnutím klíèe ve spínací skøíòce do polohy MAR a jeho ponecháním v této poloze po dobu 30 sekund. 1 * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje

15 VSTUPY DO VOZIDLA* 11 Uzamknutí vozidla zevnitø Tlaèítka na dveøích øidièe, spolujezdce a na boèních dveøích zajiš ují po jejich stlaèení elektrické centrální uzamèení*, pokud jsou dveøe uzavøeny. PØEDNÍ DVEØE Otevøení z vnìjšku vozidla Pøi odemykání nebo zamykání otoète klíèem a zatáhnìte za kliku smìrem k sobì a pak dozadu. Otevøení zevnitø Zatáhnìte páèku smìrem k sobì. * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje Ochranné pojistky (pod palubní deskou) F38(B)

16 12 VSTUPY DO VOZIDLA Otevøení zevnitø Pøi otevírání zevnitø vytáhnìte zajiš ovací tlaèítko zamykání a zatáhnìte za kliku smìrem k sobì. Uzamknutí lze dosáhnout zatlaèením tlaèítka smìrem dolù. Dveøe mohou být zajištìny rovnìž ve zcela otevøené poloze. Pøi úplném otevøení jsou dveøe zablokovány zaøízením na jejich spodní stranì. Pøi zavírání je tøeba je odblokovat zatažením za kliku a jejich posunutím. BOÈNÍ POSUVNÉ DVEØE Otevøení z vnìjšku vozidla Pøi odemykání nebo zamykání otoète klíèem a zatáhnìte za kliku smìrem k sobì a pak dozadu. Nejezdìte s otevøenými boèními posuvnými dveømi.

17 VSTUPY DO VOZIDLA 13 A A ZADNÍ DVEØE Otevøení z vnìjšku vozidla Odemknutí nebo uzamknutí dveøí lze provést zasunutím celého klíèe do zámku a jeho pootoèením, zatáhnìte za kliku pravých dveøí smìrem k sobì. Pak mùžete otevøít jejich levou stranu. Pøi zavírání nejprve uzavøete levou polovinu dveøí. Otevøení zevnitø Odemknout lze povytažením zajiš ovacího tlaèítka. Zatažením za kliku nejprve otevøete levé dveøe. Pøi otevírání druhé poloviny dveøí zatlaète na páku A. Pøi zavírání, uzavøete nejprve pravou stranu a zkontrolujte, zda je páka A ve svislé poloze. Pak uzavøete levou èást dveøí. Uzamknutí lze dosáhnout zatlaèením zajiš ovacího tlaèítka smìrem dolù.

18 14 VSTUPY DO VOZIDLA B B Otevøení na 180 /270 * Pøi èásteèném otevøení dveøí uvolnìte táhlo B zatažením smìrem k sobì. Po uzavøení dveøí dojde k jejich automatickému zajištìní pøíslušným háèkem. Poznámka: Pøi otevøení na 270 *, je poloha dveøí zajištìna magnetem. * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje

19 VSTUPY DO VOZIDLA 15 A Víko motorového prostoru Odjištìní lze provést pøitažením táhla umístìného pod palubní deskou vlevo od volantu smìrem k sobì. Pojistný hák A umístìný uprostøed pøední èásti víka odjistìte a víko nadzdvihnìte. Nasaïte vzpìru podle schématu, posuòte ji doprava a zajistìte. C Zavírání Nejprve zatlaète vzpìru do jejího uložení C. Víko sklopte dolù a v poslední èásti dráhy jej nechte volnì dopadnout. Zkontrolujte správné uzavøení víka motorového prostoru.

20 16 PALIVOVÁ NÁDRŽ* Pøi otevírání krytu hrdla palivové nádrže zatlaète na jeho pøední okraj. Zátka palivové nádrže se zámkem Pøi odemykání nebo uzamykání je tøeba otoèit klíèem o 90. Pøi výmìnì zátky je tøeba dbát na výmìnu za stejný typ zátky: tìsnicí Pøi tankování zátku odložte na háèek umístìný na okraji krytu hrdla palivové nádrže. U zážehových motorù s katalyzátorem je tøeba používat výhradnì bezolovnaté palivo Plnicí hrdlo má zúžený prùmìr, který neumožòuje doplòování jiného než bezolovnatého paliva. Pokud tankujete plnou nádrž, je tøeba ukonèit její plnìní po tøetím vypnutí plnicí pistole; v opaèném pøípadì mùže být ohrožena správná funkce Vašeho vozidla. Objem nádrže (litry): (podle provedení vozidla) * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje POZOR: Pøi natankování paliva, které neodpovídá motoru Vašeho vozidla, je nutné vypustit palivo z nádrže døíve, než dojde ke spuštìní motoru.

21 KVALITA PALIVA* 17 Na samolepicím štítku na krytu je vyznaèen povolený druh motorového paliva. BEZOLOVNATÝ BENZÍN* NAFTA Zážehové motory jsou konstruovány pro použití paliva RON 95, pro zlepšení jízdních vlastností vozidla (se zážehovým motorem) Vám doporuèujeme používat palivo RON 98. * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje

22 18 SEØÍZENÍ POLOHY VOLANTU Volant lze výškovì seøizovat. U stojícího vozidla seøiïte nejprve Vaše sedadlo do optimální polohy (viz Poloha pøi øízení ). Uvolnìte volant zatažením zajiš ovací páky smìrem nahoru. Nastavte volant do požadované výšky a zajistìte jej zatlaèením zajiš ovací páky smìrem dolù. Dbejte pøitom na dobrou viditelnost všech pøístrojù palubní desky. DÙLEŽITÉ! Z bezpeènostních dùvodù neprovádìjte nikdy tyto úkony za jízdy.

23 PØEDNÍ SEDADLA* (Øidiè) 19 Opìrky hlavy Výškovì lze opìrku nastavovat po stisknutí pojistného jazýèku. Demontáž: stisknìte pojistný jazýèek. Nastavitelná opìrka Otoète rukojetí na konci opìrky. Nastavení bederní opìrky Otáèením koleèka vlevo nebo vpravo Náklon opìradla Náklon opìradla seøídíte otáèením koleèka. Výška sedadla øidièe Podélný posuv sedadla Po nadzdvihnutí ovládací páky lze nastavit žádanou polohu. * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje Automatické vyhøívání sedadel*

24 20 ZADNÍ SEDADLA* B C Náklon opìradla Náklon opìradla seøídíte otáèením koleèka. Pøístup k zadním sedadlùm Pøístup ke tøetí, zadní øadì sedadel je možný po uvolnìní pojistky B na pravém krajním sedadle druhé øady a sklopení opìradla smìrem dopøedu. Sklápìní opìradel støedních sedadel (ve druhé a tøetí øadì) Sklopte sedadla až na doraz a zasuòte opìrky hlavy. Pomocí páky C uvolnìte opìradlo a sklopte jej dopøedu. Vrácení opìradel do pùvodní polohy je možné po uvolnìní pákou C. Opìradlo støedního sedadla mùže zùstat úplnì sklopené a mùže být používáno jako stolek pro odložení nápojù. * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje

25 VZDUCHOVÉ VAKY* 21 Odpojení èelního vzduchového vaku spolujezdce Pøi použití dìtské sedaèky, upevnìné na sedadle spolujezdce zády ke smìru jízdy; je nutné odpojit funkci vzduchového vaku spolujezdce takto: - Pøi vypnutém zapalování zasuòte klíè do spínaèe A. - Otoète klíè do polohy OFF avzduchový vak spolujezdce bude odpojen. - Kontrolka odpojení vzduchového vaku na palubní desce se po zapnutí klíèe trvale rozsvítí. A Vzduchový vak spolujezdce lze vyøadit z èinnosti. Obnovení funkce vzduchového vaku spolujezdce Nezapomeòte funkci vzduchového vaku opìt obnovit následujícím zpùsobem: - Otoète klíè do polohy ON avzduchový vak spolujezdce je opìt aktivován. - Kontrolka odpojení vzduchového vaku na palubní desce se po zapnutí klíèe rozsvítí na nìkolik sekund. * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje Ochranné pojistky (pod palubní deskou) F50 (A) Pokud je vzduchový vak spolujezdce na pøedním sedadle aktivní, neinstalujte na toto sedadlo v žádném pøípadì dìtskou sedaèku, protože odpálení vzduchového vaku by mohlo dítìti v sedaèce zpùsobit vážné poranìní.

26 22 MÍSTO ØIDIÈE* * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje

27 MÍSTO ØIDIÈE* 23 1 Odkládací schránka. 2 Levý boèní vìtrací otvor. 3 Ovládání osvìtlení. 4 Smìrová svìtla. 5 Sdružený pøístroj palubní desky. 6 Ovládací prvky: Pøední stìraèe. Ostøikovaèe. 11 Ovládací prvky: Rozmrazování oken zadních dveøí. Reflektory do mlhy. Ovládání výstražných svìtel. Zadní mlhové svìtlo. ASR. 12 Odkládací schránka. 13 Horní odkládací schránka spolujezdce. Vzduchový vak spolujezdce. 14 Pravé boèní vìtrací otvory. 15 Odkládací schránka. 16 Víko pro pøístup k pojistkové skøíòce. 22 Popelník. 23 Zapalovaè cigaret. 24 Spínaè na klíè: Aktivace/neutralizace vzduchového vaku spolujezdce. 25 Zajiš ovací páka pro seøízení volantu. 26 Ovládání zvukové houkaèky. Vzduchový vak øidièe. 27 Nastavování polohy reflektorù. 7 Øadicí páka. 8 Centrální vìtrací otvory. 9 Sklopný psací stolek. 17 Odkládací schránka. 18 Dolní odkládací schránka spolujezdce. 19 Zásuvka pro pøíslušenství 12 V. 20 Ovládání vytápìní/ventilace. 28 Páka pro otevírání víka motoru. 29 Víko pojistkové skøíòky. 30 Programovatelné vytápìní. 10 Pøihrádka nebo autorádio. 21 Odkládací schránka. * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje

28 24 PØÍSTROJE PALUBNÍ DESKY* Ukazatel teploty chladicí kapaliny Otáèkomìr Palivomìr Nastavování hodin Pøi vypnutém motoru a klíèi v poloze MAR, stisknìte ovládací tlaèítko až dojde k požadovanému nastavení. Displej Digitální hodiny. Indikátor množství oleje v motoru Indikátor údržby. Denní poèítadlo ujeté vzdálenosti Poèítadlo ujeté vzdálenosti. Displej automatické pøevodovky Ovládání displeje Poèítadlo ujeté vzdálenosti Denní poèítadlo ujeté vzdálenosti Nulování denního poèítadla * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje

29 PØÍSTROJE PALUBNÍ DESKY* 25 Ukazatel teploty chladicí kapaliny. Výstražná kontrolka teploty a chladicí kapaliny Pokud je ruèièka ukazatele v polovinì, je teplota optimální. V nároèných provozních podmínkách, zejména teplotních, se mùže pøibližovat èervené znaèce. Pokud se ruèièka pøístroje dostane mezi èervené znaèky, okamžitì zastavte a vypnìte klíè, chladicí ventilátory budou pokraèovat v èinnosti po urèitou dobu. Nechte motor ochladit pøi dodržení doporuèení uvedených v kapitole IV - Údržba - Hladiny, kontrola. Nadmìrné zahøátí motoru mùže mít rùzné pøíèiny, proto navštivte servisní sí CITROËN. Palivomìr Pokud stojí vozidlo na rovinì a trvale se rozsvítí kontrolka minimálního množství, znamená to, že v nádrži je pøibližnì 8 l paliva. Objem nádrže (litry): ( podle provedení vozidla) * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje

30 26 PØÍSTROJE PALUBNÍ DESKY* Displej Po zapnutí klíèe displej postupnì zobrazuje hodnoty: - Ukazatele údržby. - Ukazatele množství oleje v motoru. - Poèítadla ujeté vzdálenosti/denního poèítadla ujeté vzdálenosti. Ukazatel množství oleje v motoru Po zapnutí klíèe svítí nejprve nìkolik sekund indikátor údržby a pak se na nìkolik sekund rozsvítí údaj o množství oleje v motoru. Maxi = Blikání šesti obdélníèkù Blikání signalizuje funkèní poruchu indikátoru nebo pøekroèení maximálního množství oleje v motoru. Navštivte sí CITROËN Mini = Trvalé rozsvícení jediného obdélníèku Pomocí ruèní mìrky zkontrolujte množství oleje v motoru. Kontrolu provádìjte na rovinì a alespoò 10 minut po zastavení motoru. Blikání vodorovných èárek signalizuje funkèní poruchu indikátoru nebo nedostatek oleje. Navštivte sí CITROËN Pokud je zobrazen nápis OIL HIGH, znamená to, že hladina oleje je pøíliš vysoká a je tedy nutné snížit množství oleje v motoru. Navštivte sí CITROËN * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje

31 PØÍSTROJE PALUBNÍ DESKY* 27 Celkový probìh vozidla - Denní probìh Po zapnutí klíèe jsou údaje o celkovém nebo denním probìhu zobrazeny až po zobrazení údajù o intervalu údržby a množství oleje v motoru. A Krátkým stiskem tlaèítka A lze pøepínat zobrazení celkového a denního poètu ujetých kilometrù. Nulování denního poèítadla Funguje pøi zapnutém klíèi. Zobrazený údaj o denním probìhu vozidla lze vynulovat dlouhým stiskem nulovacího tlaèítka. * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje

32 28 UKAZATEL ÚDRŽBY Informuje o okamžiku, kdy dojde k uplynutí intervalu pro provedení následující údržby, v souladu s plánem údržby uvedeném v Servisní knížce vozidla. Oznámení aktivace systémù: po zapnutí klíèe displej ukazuje poèet kilometrù (probìh), který zbývá do provedení pøíští údržby. (v tisících a stovkách km). Pøíklad: do pøíští prohlídky Vám zbývá ujet: Pokud do pøíští údržby zbývá ménì než km: Po každém zapnutí klíèe bude údaj o zbývající vzdálenosti vèetnì symbolu klíèe blikat. Pøíklad: do pøíští prohlídky Vám zbývá ujet 900 km. Po zapnutí klíèe displej zobrazuje po dobu pìti sekund: Pokud je interval údržby pøekroèen: Po každém zapnutí klíèe bude po dobu 5 sekund blikat symbol klíèe a údaj pøekroèení intervalu údržby. Pøíklad: interval údržby byl pøekroèen o 300 km. Servisní prohlídka Vašeho vozidla musí být provedena co nejdøíve. Po pìti sekundách se displej pøepne na normální zobrazení a ukazuje celkový nebo denní poèet ujetých kilometrù. Pìt sekund poté se zobrazí údaj o množství oleje v motoru, poté se vrátí displej ke své normální funkci, symbol klíèe však zùstane trvale rozsvícen. Signalizuje blížící se termín další servisní prohlídky. Displej ukazuje údaje o celkovém a denním probìhu vozidla. Pìt sekund po zapnutí klíèe plní displej znovu svou pùvodní funkci a symbol klíèe zùstane trvale rozsvícen.

33 UKAZATEL ÚDRŽBY 29 Interval údržby Pokud budete Vaše vozidlo používat ve zvláštì tìžkých podmínkách, je tøeba aplikovat zkrácený interval údržby (viz Servisní knížka ). Poznámka: Pokud je dosaženo maximálního intervalu mezi dvìma výmìnami oleje pøed limitem kilometrovým, rozsvítí se symbol klíèe a na displeji se zobrazí 0. 1 Nastavení nového intervalu Po provedení každé servisní prohlídky Vám tento úkon provede Váš prodejce CITROËN, který provádìl servisní prohlídku. Pokud budete provádìt servisní prohlídku sami, je tøeba pøi nulování dodržovat následující postup: - Vypnout klíè. - Stisknout tlaèítko 1 a držet je stisknuté. - Zapnout klíè. - Interval do pøíští prohlídky bliká. - Tlaèítko 1 držte stisknuté, dokud se na displeji neobjeví =0 a dokud nezmizí symbol klíèe.

34 30 SVÌTELNÉ KONTROLKY* Smìrová svìtla Viz Signalizace Kontrolky smìrových svìtel svítí souèasnì, pokud jsou aktivována výstražná svìtla. Obrysová svìtla Tlumená svìtla Viz Signalizace Dálková svìtla Viz Signalizace * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje

35 SVÌTELNÉ KONTROLKY* 31 Systém ABS Po zapnutí klíèe se kontrolka rozsvítí a pøibližnì po dvou sekundách musí zhasnout. Pokud kontrolka nezhasne, mùže se jednat o poruchu systému. Viz Kapitola II - Brzdy Kontrolka klíèe systému blokace startování Kontrolka pøítomnosti vody v palivu Co nejdøíve nechte provést odkalení palivového filtru. Kontrolka èelního vzduchového vaku Viz Vzduchové vaky Kontrolka žhavení vznìtových motorù Viz zpùsoby spouštìní motoru. Viz Kapitola II - Spouštìní. Kontrolka odpojení èelního vzduchového vaku spolujezdce Viz Vzduchové vaky. Kontrolka opotøebení pøedních brzdových destièek* Pokud se rozsvítí po sešlápnutí brzdového pedálu, nechte zkontrolovat a pøípadnì vymìnit brzdové destièky. Kontrolka chodu motoru (autodiagnostiky) Pokud zaène blikat nebo se trvale rozsvítí za jízdy, indikuje poruchu funkce systému vstøikování, zapalování nebo systému snižování škodlivých emisí (podle zemì prodeje). Navštivte co nejdøíve znaèkovou sí CITROËN. Kontrolka otevøení dveøí Signalizuje otevøení nebo nesprávné uzavøení dveøí. Zhasne pouze v pøípadì, pokud jsou všechny dveøe dokonale uzavøeny. * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje

36 32 SVÌTELNÉ KONTROLKY* Kontrolka parkovací brzdy Indikuje zatažení nebo nedostateèné uvolnìní parkovací brzdy. Kontrolka množství brzdové kapaliny Pokud je motor v chodu, indikuje tato kontrolka zatažení nebo nedostateèné uvolnìní parkovací brzdy nebo nedostatek brzdové kapaliny v systému. Souèasné rozsvícení kontrolky Systému ABS a množství brzdové kapaliny indikuje poruchu systému rozdìlování brzdného úèinku. Zastavte ihned, avšak bez prudkého brzdìní. Obra te se na servisní sí CITROËN. Viz Kapitola II - Brzdy a Kapitola IV - Hladiny. Kontrolka dobíjení akumulátoru Musí zhasnout po spuštìní motoru. Pokud zùstane trvale svítit, kontaktujte servisní sí CITROËN. Kontrolka minimálního množství paliva Pokud stojí vozidlo na rovinì a rozsvítí se tato kontrolka, znamená to, že v nádrži zbývá asi 8 l. Kontrolka minimálního množství chladicí kapaliny vmotoru Pokud se rozsvítí kontrolka: je tøeba okamžitì zastavit vozidlo Zkontrolujte množství chladicí kapaliny (viz kapitola IV - Údržba - Hladiny ). Kontrolka tlaku oleje v motoru Pokud se rozsvítí za jízdy, zastavte motor, zkontrolujte množství oleje (Viz Kapitola IV - Hladiny ). Pokud zùstane rozsvícená, i když je oleje dostatek, kontaktujte servisní sí CITROËN. Regulátor rychlosti jízdy Viz kapitola II - Regulátor rychlosti jízdy Protiprokluzový systém (ASR) Viz Kapitola II - Systém ASR Výstražná kontrolka teploty a chladicí kapaliny Pokud se kontrolka rozsvítí, okamžitì zastavte, vypnìte motor, ventilátory mohou po urèitou dobu pokraèovat v èinnosti anechte motor vychladnout, pøi dodržení pravidel uvedených (Viz Kapitola IV - Hladiny ). Nadmìrné zahøátí motoru mùže mít rùzné pøíèiny, proto navštivte servisní sí CITROËN. Kontrolka teploty nebo poruchy automatické pøevodovky Pokud bliká nebo se rozsvítí za jízdy, znamená to poruchu nebo zvýšenou teplotu automatické pøevodovky. V takovém pøípadì zastavte a nechte motor v chodu naprázdno (pøedvoliè je v poloze N nebo P) až do zhasnutí kontrolky. Co nejrychleji kontaktujte servisní sí CITROËN * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje

37 SIGNALIZACE 33 Zvuková houkaèka Stisknìte støední èást volantu. Svìtelná houkaèka Pøitažením ovládací páky smìrem k sobì. Použití optické výstrahy je možné i pøi vypnutém klíèi. Smìrová svìtla Vlevo, smìrem dolù. Vpravo, smìrem nahoru. Pøi zmìnì smìru posuòte páèku až na doraz. Vypnutí je automatické pøi návratu volantu do pøímého smìru. Ochranné pojistky (pod palubní deskou) F53 (A) (v motorovém prostoru) F10

38 34 SIGNALIZACE Ovládání osvìtlení Všechna svìtla zhasnuta Otoète objímku A smìrem dopøedu. Obrysová svìtla Pøístrojová deska se rozsvítí. Otoète objímku A smìrem dopøedu. Tlumená svìtla Tlumená - dálková Pøepínání tlumených a dálkových svìtel Rozsvícení dálkových svìtel se ovládá zatlaèením ovládací páèky smìrem od volantu. Zatažením páèky smìrem k volantu je lze zhasnout. Svìtelná houkaèka Aktivuje se krátkými impulsy ovládací páèky dálkových svìtel smìrem k volantu. Zadní mlhové svìtlo Stiskem tlaèítka na palubní desce lze systém vypnout. Svìtelná kontrolka se rozsvítí. Zadní mlhové svìtlo lze rozsvítit spoleènì s tlumenými nebo dálkovými svìtly. Mlhové svìtlomety je doporuèeno používat pouze za mlhy nebo pøi snìžení. Ochranné pojistky (pod palubní deskou) F12(A) - F13(A) - F24(A) - F33(A) (v motorovém prostoru) F14 - F15 - F30

39 SIGNALIZACE 35 Rozsvícení obrysových svìtel pøi vypnutém klíèi Stisknìte tlaèítko B a souèasnì otoète klíè o jednu polohu opaèným smìrem než pøi startování. B Toto uspoøádání umožòuje ponechat obrysová svìtla rozsvícená pøi vypnutém motoru a po vyjmutí klíèe. Výstražný signál Souèasné ovládání všech smìrových svìtel. Používat pouze v nouzi, pøi prudkém zastavení, nebo pøi jízdì v neobvyklých podmínkách. Funkci lze využívat i pøi vypnutém klíèi. Pøi jízdì s výstražnými svìtly nelze využívat svìtla smìrová. Ochranné pojistky (pod palubní deskou) F53 (A)

40 36 SIGNALIZACE Seøízení reflektorù V závislosti na zatížení Vašeho vozidla se doporuèuje korigovat sklon jeho reflektorù. Elektrické seøízení: Na palubní desce vlevo od øidièe. 0 Nezatížené vozidlo 1 Èásteèné zatížení 2 Prùmìrné zatížení 3 Plné zatížení.

41 VÝHLED Z VOZIDLA Pøední stìraèe 4 - Jediné setøení. 0 - Vypnuto. 1 - Cyklované stírání. 2 - Normální stírání. 3 - Rychlé stírání. Ostøikovaè èelního skla Pøitažením páky smìrem k volantu: - ostøikovaè - souèasnì aktivujete ostøikovaèe svìtlometù za pøedpokladu, že jsou rozsvícena tlumená svìtla*. Rozmrazování oken zadních dveøí Funguje pouze za chodu motoru. Jediným stiskem ovládacího tlaèítka se aktivuje elektrické odmlžování oken na zadních dveøích (a zpìtných zrcátek). Odmlžování lze rovnìž pøerušit dalším stiskem ovládacího tlaèítka. Další stisk uvede systém znovu do èinnosti. Ochranné pojistky (pod palubní deskou) F43 (A) - F49 (A) - F40 (B) F54 (B)

42 38 ZPÌTNÁ ZRCÁTKA* A C 2 1 A B B D Vnitøní zpìtné zrcátko Páèka umístìná na spodním okraji zpìtného zrcátka umožòuje nastavení vnitøního zpìtného zrcátka do dvou poloh: 1 - Poloha den: páèka není vidìt. 2 - Poloha noc (proti oslnìní): páèku je vidìt. * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje Vnìjší zpìtná zrcátka Jsou rozdìlena na dvì zóny: - A Horní zrcátko - B Dolní zrcátko Sklo zpìtného zrcátka má asférický tvar, který zvìtšuje boèní úhel výhledu. Viditelné objekty jsou ve skuteènosti blíže, než se zdá pøi pohledu do zrcátka. S tímto faktem je tøeba poèítat pøi odhadu jednotlivých vzdáleností. Ruèní ovládání Každé zrcátko je seøiditelné ve všech ètyøech smìrech. Pøi seøizování zatlaète na okraj zrcátka, až se dostane do správné polohy. Elektrické ovládání Volbu zrcátka proveïte otoèením ovladaèe. Zrcátko u øidièe: - A Horní zrcátko - B Dolní zrcátko Zrcátko spolujezdce: - C Horní zrcátko - D Dolní zrcátko. Pak naklánìjte ovladaè do požadovaného smìru seøízení. Ochranné pojistky (pod palubní deskou) F27(A) - F41(B)

43 OVLÁDÁNÍ OKEN* 39 A Pozor z hlediska bezpeènosti (dìtí) Pøi opuštìní vozidla i na velmi krátkou dobu vyjmìte vždy klíè za zapalovací skøíòky. Elektrické ovládání Z místa øidièe lze pomocí spínaèù umístìných na dveøích ovládat pøední boèní okna vozidla. Spínaè u spolujezdce umožòuje ovládat pravé boèní okno. Boèní posuvné okno Pøi otevírání stisknìte v bodì A a zatlaète smìrem dopøedu. Pøi zavírání staèí okno zatlaèit až do zaklapnutí. Ruèní ovládání Otevírání a zavírání okna se provádí otáèením klíèi na pøíslušných dveøích. * Podle provedení vozidla nebo zemì prodeje Ochranné pojistky (pod palubní deskou) F35(A) - F47(B) - F48(B) POZOR NA DÌTI PØI MANIPULACI S OKNY.

44 40

45 Kapitola II OVLÁDÁNÍ 41 Strana Zámek øízení - Spínací skøíòka - Spouštìè Spouštìní motoru 44 Øadicí páka Tachograf Regulátor rychlosti jízdy Parkovací brzda - Systém ABS 53 Systém ASR 54 Pomocný parkovací systém 55 Snímaè pøedjíždìní 56

46 42 ZÁMEK ØÍZENÍ - SPÍNACÍ SKØÍÒKA - SPOUŠTÌÈ STOP: Øízení uzamèeno Pøi odemykání øízení je tøeba pøi otáèení klíèe ve spínací skøíòce pohnout volantem, aby šlo klíèem lehce pohybovat. MAR AVV STOP PARK B MAR: Zapnutí klíèe Umožòuje používat nìkteré pøíslušenství vozidla. Kontrolky dobíjení akumulátoru, parkovací brzdy, tlaku oleje a teploty chladicí kapaliny motoru se musí rozsvítit. V závislosti na provedení Vašeho vozidla se musí rovnìž rozsvítit následující kontrolky: ABS/ Autodiagnostika motoru/žhavení (Diesel)/Èelní vzduchové vaky/min. množství paliva/neutralizace vzduchového vaku spolujezdce/hladina brzdové kapaliny/protiprokluzový systém (ASR)/ Kontrolka pøítomnosti vody v palivu/kontrolka teploty nebo poruchy automatické pøevodovky/ Kontrolka elektronické blokace startování Zhasnutí kontrolky s klíèem systému elektronické blokace startování znamená, že motor lze spustit. Pokud se tyto kontrolky nerozsvítí, znamená to poruchu. AVV: Startování Pootoète klíè a pøidržte, dokud nedojde ke spuštìní motoru. Neaktivujte spouštìè, pokud je motor v chodu. PARK: Poloha pro parkování Tímto zpùsobem lze ponechat obrysová svìtla rozsvícená pøi vypnutém motoru a po vyjmutí klíèe. Stisknìte tlaèítko B a souèasnì otoète klíè o jednu polohu opaèným smìrem než pøi startování. Následující kontrolky jsou testovány v poloze klíèe M

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì.

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých doporuèení,

Více

CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì.

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých doporuèení,

Více

CITROËN C8 NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN C8 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN C8 NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

Pevné partnerství v inovaci. Referenční olej. TOTAL partner CITROËNu je i Vaším partnerem. CITROËN doporuèuje TOTAL

Pevné partnerství v inovaci. Referenční olej. TOTAL partner CITROËNu je i Vaším partnerem. CITROËN doporuèuje TOTAL NÁVOD K OBSLUZE CITROËN doporuèuje TOTAL Pevné partnerství v inovaci CITROËN a TOTAL jsou partnery 35 let, spoleènì vyvíjejí motory a maziva v duchu nejmodernìjších technologií. Referenční olej Výsledky

Více

NÁVOD K OBSLUZE M59 - CS - 7002 ed. 09/2002

NÁVOD K OBSLUZE M59 - CS - 7002 ed. 09/2002 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN doporuèuje TOTAL Pevné partnerství v inovaci CITROËN a TOTAL jsou partnery 35 let, spoleènì vyvíjejí motory a maziva v duchu nejmodernìjších technologií. Referenční olej Výsledky

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém SPY 10 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Tlačítka

Více

Technická specifika zboží

Technická specifika zboží Technická specifika zboží Příloha č. 2 zadávací dokumentace 1 ks automobilu ve specifikaci: Model: typ: provedení: automobil osobní silniční vyšší střední třída; sedan; počet dveří: minimálně 4; počet

Více

FABIA Montážní místa È. 1/1 I. Pojistkový box, pojistkový box na akumulátoru, reléový box, pøídavný držák pojistek.

FABIA Montážní místa È. 1/1 I. Pojistkový box, pojistkový box na akumulátoru, reléový box, pøídavný držák pojistek. FABIA Montážní místa È 1/1 I Pojistkový box, pojistkový box na akumulátoru, reléový box, pøídavný držák pojistek Obsah P k ' - Jlst ovy ox 1/2 b -Pojistkový box na akumulátoru "' " " " "' " "' 1/4 -Reléový

Více

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 B 1 D C E A 2.0 vydání A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

CITROËN C8 NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN C8 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN C8 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN CITROËN doporučuje Inovované pevné partnerství CITROËN a TOTAL, kteří jsou partnery již 35 let, společně a současně konstruují motory a připravují maziva prostřednictvím

Více

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY OBSAH 4 Instalace a bezpeènost 6 Na první pohled Èelní panel televizoru Zadní strana televizoru Dálkový ovladaè 8 Pøipojení a pøíprava Pøipojení antény

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

EASY CAR. Zabezpečovací systém

EASY CAR. Zabezpečovací systém EASY CAR Zabezpečovací systém ez7, ez7k, ez7k+s, ez8 Montážní příručka Upozornění: tento návod je univerzální pro několik modelů, vámi zakoupený model nemusí obsahovat všechny součásti uvedené v tomto

Více

290-24v. NÁVOD PRO INSTALACI UŽIVATELSKÝ NÁVOD ALARMU øady. 290 CAR ALARM SYSTEMS 230U KOMPAKTNÍ AUTOALARM S PLOVOUCÍM KÓDEM. Pouze pro vozidla 24 V

290-24v. NÁVOD PRO INSTALACI UŽIVATELSKÝ NÁVOD ALARMU øady. 290 CAR ALARM SYSTEMS 230U KOMPAKTNÍ AUTOALARM S PLOVOUCÍM KÓDEM. Pouze pro vozidla 24 V CAR ALARM SYSTEMS CZ NÁVOD PRO INSTALACI UŽIVATELSKÝ NÁVOD ALARMU øady. 290 KOMPAKTNÍ AUTOALARM S PLOVOUCÍM KÓDEM 290 289 274 230U 290-24v Pouze pro vozidla 24 V Tento výrobek musí být nainstalován oprávnìnou

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg SK 04J-2 SK04J-2 SK04J-2 VÝKON SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg KAPACITA LOPATY 390 kg VÝKON RUKU V RUCE S BEZPEÈNOSTÍ SK04J-2 je se svou šíøkou, 920 mm vèetnì kol a úzké lopaty (nadstandard),

Více

Instalační a uživatelský manuál

Instalační a uživatelský manuál Instalační a uživatelský manuál - 2 - FUNKCE A MOŽNOSTI ALARMU: Dálkové ovládání centrálního zamykání 30 100m (záleží na umístění řídící jednotky alarmu) Hlasitá/Tichá aktivace alarmu Funkce Panic Vyhledání

Více

CITROËN C3 Návod k obsluze

CITROËN C3 Návod k obsluze CITROËN C3 Návod k obsluze Tento návod byl sestaven na základě technické výbavy vozidla (sériové nebo volitelné) a technických charakteristik známých v době vytvoření. Úroveň výbavy Vašeho vozidla závisí

Více

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu)

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) Obsah: 1. Popis činnosti a funkce 2. Technický popis zařízení 3. Technická data zařízení 4. Základní verze a možné sady 5. Obsah

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Autoalarm MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Tlačítka dálkového ovladače: Aktivace Deaktivace Tichá aktivace Vyhledání vozu A. Aktivace: Stiskněte tlačítko, siréna jednou pípne, směrová světla jednou bliknou,

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ Babysense II je na obsluhu nenároèný pøístroj urèený pro použití v domácnostech i zdravotnických zaøízeních vhodný pro v zásadì zdravé kojence, vyjma kojencù s vysokým rizikem

Více

Skartovací stroj WALLNER C119-A

Skartovací stroj WALLNER C119-A Skartovací stroj WALLNER C119-A Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky WALLNER C119-A. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Tyto typy skartovacích strojù jsou vhodné do malých

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání potřebných

Více

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Elektrický prùtokový ohøívaè vody je urèen pro pevnou instalaci v obytných a podobných

Více

DIAGNOSTICKÉ LISTY SPOJKA

DIAGNOSTICKÉ LISTY SPOJKA DIAGNOSTICKÉ LISTY SPOJKA OBSAH LIST È. TÌŽKÝ CHOD PØI ZAØAZENÍ PØEVODOVÉHO STUPNÌ, NOVÁ SPOJKA... 1 VOZIDLO SE BLOKUJE, SKORO NOVÁ SPOJKA... 2 PROKLUZOVÁNÍ SPOJKY... 3 RÁNY PØI ZAPÍNÁNÍ SPOJKY... 4 VOZIDLO

Více

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS Nokia N76-1 Začínáme 9254321, 2. vydání CS Tlaèítka a èásti pøístroje (na krytu a pøi otevøeném pøístroji) Dále jen Nokia N76. 1 Pravé tlaèítko na krytu 2 Støední tlaèítko 3 Levé tlaèítko na krytu 4 Druhý

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919 HP LaserJet Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku È. èásti manuálu C4224-90919 Vytištìno na recyklovan ém papíru *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919 2 1 3 4 5 6 7 8 Configuration Settings

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27 Obsah Úvodem............................................................ 9 Seznámení s vozidlem........................................... 10 Technický popis Škody Fabia..........................................

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Servisní knížka. Verze 1.0. Rover 75 Rover 75 Tourer

Servisní knížka. Verze 1.0. Rover 75 Rover 75 Tourer Servisní knížka Verze 1.0 Rover 75 Rover 75 Tourer Vaše motorizace Výkon (PS) Točivý moment (N/m) 0-100 km (s) Maximální rychlost (km/h) Spotřeba (l/100 km) Výroba v letech Benzín 1.8 120 160 10.9 195

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

Kodování a přizpůsobení jednotek Fábia

Kodování a přizpůsobení jednotek Fábia Kodování a přizpůsobení jednotek Fábia 1. centrální řídící jednotka BSG (adresa 9) kódování (funkce 7) výbava aktivace funkce EKP (od 7/1) předčerpání paliva po otevření dveří hodnota 16384 zadní stěrač

Více

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Dálkové ovládání...

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání potřebných

Více

CITROËN JUMPY ATLANTE. Návod k obsluze

CITROËN JUMPY ATLANTE. Návod k obsluze CITROËN JUMPY ATLANTE Návod k obsluze CITROËN CITROËN doporučuje Inovované pevné partnerství Již 35 let vyvíjí společně partneři CITROËN a TOTAL motory a maziva s použitím nejmodernějších technologií.

Více

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 Bezpeènostní dveøe SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 spol. s r.o. Pobøežní 8, Praha 8, 186 00 Tel: 224 816 458 Fax: 224 816 459 Nonstop infolinka: 602 335 878, 777 335 878 e-mail: next@next.cz

Více

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál ALTEA EVO Track Uživatelský manuál ver. 11/2009 Obsah Obsah... 2 Úvod a seznámení... 3 Jak pracuje EVO Track... 4 Baterie EVO Tracku... 5 Dobíjení EVO Tracku... 5 Instalace a obsluha... 6 Výklad signalizace

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Rapid Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Rapid Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Rapid Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání potřebných

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Vozidla na LPG NÁVOD K POUŽITÍ

Vozidla na LPG NÁVOD K POUŽITÍ Vozidla na LPG NÁVOD K POUŽITÍ ČERVENEC 2012 Česky lum_renault_mod 01.indd 1 16/07/2012 10:24:10 NÁVOD K POUŽITÍ Vozidla na LPG Vozidla tohoto typu mohou nezávisle na druhu svého využití jezdit na benzin

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Fabia Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání potřebných

Více

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 Biopowers E-motion Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ BIOPOWERS E-MOTION SMÍ PROVÁDĚT POUZE AUTORIZOVANÉ MONTÁŽNÍ STŘEDISKO. OBSAH 1. Informace o obsluze vozidla a popis

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Yeti Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Yeti Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Yeti Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho vozidla. Tento Návod k obsluze je

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Citigo Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Citigo Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Citigo Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Poznámka Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho vozidla. Tento

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Fabia Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho vozidla. Tento Návod k obsluze

Více

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Pøívìšky: P1 P2 vnìjší rozmìr 40 x15 x6mm 40 x31 x4mm barva èervená modro-bílá ètecí vzdálenost se snímaèi RTS-000 cca 4cm cca 7cm Prùmyslové identifikátory:

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Obsah: 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy... 2

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA

Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA Tento návod obsahuje dùležité pokyny a bezpeènostní upozornìní. Pro zabezpeèení správné funkce a vlastní bezpeènosti si pøed instalací jednotky dùkladnì pøeètìte všechny

Více

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod.

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY Návod k použití Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. ctecka.p65 1 DÙLEŽITÉ PRO BEZPEÈNÉ A SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU Dìkujeme vám za

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B)

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) Toto zabezpečení automobilu z umělé hmoty ABS (akrylnitril-butadienstyren), vyztužené vnitřním kovovým rámem, s alarmem, se zámkem z kalené

Více

CITROËN C4 Návod k použití

CITROËN C4 Návod k použití CITROËN C4 Návod k použití Tento návod byl vypracován na základě seznamu výbavy (sériové nebo doplňkové) a technických charakteristik známých v době tvorby návodu. Úroveň vybavení Vašeho vozidla závisí

Více

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU)

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) 0100 Chybný signál od váhy vzduchu 0101 Chybný signál od váhy vzduchu 0102 Signál od váhy vzduchu nízký 0103 Signál od váhy vzduchu za vysoký 0104 Chybný

Více

Klávesnice EKB3. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB3. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB3 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Již od 149 900 Kč* včetně prodloužené záruky a servisních prohlídek až na 4 roky. Povolte uzdy své fantazii a vytvořte si Twingo podle svých představ!

Již od 149 900 Kč* včetně prodloužené záruky a servisních prohlídek až na 4 roky. Povolte uzdy své fantazii a vytvořte si Twingo podle svých představ! NOVÉ TWINGO Již od 149 900 Kč* včetně prodloužené záruky a servisních prohlídek až na 4 roky AKTUÁLNÍ AKCE S Novým Twingem vám bude město ležet u nohou! Povolte uzdy své fantazii a vytvořte si Twingo podle

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook T-Mobile SpeedManager Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook Obsah Na koho se mohu obrátit s žádostí o pomoc? 3 Instalace T-Mobile SpeedManager 4 Optimalizace provozu 4 Session Continuity

Více

Skartovací stroj KOBRA 385

Skartovací stroj KOBRA 385 Skartovací stroj KOBRA 385 Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky KOBRA. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Skartovaèky série KOBRA 385 jsou urèeny do velkých kanceláøí

Více

Skartovací stroj KOBRA 310 TS/310 TS AF

Skartovací stroj KOBRA 310 TS/310 TS AF Skartovací stroj KOBRA 310 TS/310 TS AF Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky KOBRA. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Skartovaèky série KOBRA 310 TS jsou urèeny do støednì

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN. Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00

NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN. Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00 NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00 Úvod! Před instalací si prosím zkontrolujte kompatibilitu alarmu T CAN podle přiloženého seznamu podporovaných vozidel.!

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání potřebných

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Leasing automobilů Moravian Science Centre Brno, p.o.

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Leasing automobilů Moravian Science Centre Brno, p.o. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Leasing automobilů Moravian Science Centre Brno, p.o. zadávanou jako zakázka malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

COMPASS, Prelátská 13/8, Praha 9, 198 00, CZ; tel.: 281 863 061, 281 862 427 fax: 281 864 321 e-mail: info@cmps.cz internet: www.compass.

COMPASS, Prelátská 13/8, Praha 9, 198 00, CZ; tel.: 281 863 061, 281 862 427 fax: 281 864 321 e-mail: info@cmps.cz internet: www.compass. Vodní pumpa klínový øemen FAV-FEL 1,3 Vodní pumpa 4-drážkový øemen FAV-FEL 1,3 SK0003 047 121 011 A SK0039 047 121 011 Rozdìlovaè FAV-FEL 1,3 SK0051 115 911 000 Palec rozdìlovaèe Š105-Š120-FAV-FEL 1,3

Více

HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti popis systému HPS 845 (H) je autoalarm určený pro motorová vozidla s dálkově ovládaným centrálním zamykáním a s 12V napájecím

Více

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98 16.05 Použití Samonasávací èerpadla

Více

MEGANE COUPÉ. Od 299 900 Kč

MEGANE COUPÉ. Od 299 900 Kč MEGANE COUPÉ Od 299 900 Kč RENAULT MÉGANE COUPÉ LIMITED OD 284 900 Kč SLEVA 40 000 Kč BONUS PŘI VÝKUPU STARÉHO VOZU 15 000 Kč DODATEČNÁ SLEVA PŘI FINANCOVÁNÍ RENAULT FINANCE 20 000 Kč* SPECIÁLNÍ NABÍDKA

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Citigo Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Citigo Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Citigo Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Poznámka Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho vozidla. Tento

Více

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4 EZINÁPRAVOVÁ SPOJKA HALDEX 4. GENERACE ezinápravová spojka Haldex 4. generace ezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Uživatelský manuál

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Uživatelský manuál GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL CZ Uživatelský manuál MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S CAN BUS ROZHRANÍM Uživatelský manuál CZ Charakteristické vlastnosti Možnost připojení modulu

Více

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 CZ Obsah 1. Funkce 2. Aplikace 3. Popis HW jednotky 4. Specifikace 5. Použití 5.1. Instalace SIM karty 5.2. Baterie a napájení 5.3. Upozornìní na

Více

MDL16. RC dvoukanálové osvìtlení 10 v jednom

MDL16. RC dvoukanálové osvìtlení 10 v jednom JEDNODUCHOST Kvalita - Spolehlivost Èeský výrobek NÁVOD K POUŽITÍ RC dvoukanálové osvìtlení 10 v jednom Univerzální osvìtlovaè pro modely a makety ZAPOJENÍ Napájení LED napìtím +5V z pøijímaèe viz obr.1.

Více

1/26 Číslo protokolu: demo ls 116 Datum prohlídky: PROTOKOL K VOZIDLU

1/26 Číslo protokolu: demo ls 116 Datum prohlídky: PROTOKOL K VOZIDLU 1/26 PROTOKOL K VOZIDLU DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 RZ: 4M00145 Tovární značka (výrobce): Citroen Obchodní označení:

Více

ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Obsah Úvodem...9 Základní technický popis...10 Škoda Felicia se představuje...10 Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Údržba a kontrola technického stavu...14 Pravidelná

Více

1/12 Číslo protokolu: csob cr 958

1/12 Číslo protokolu: csob cr 958 1/12 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více