Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_5_Stacionární magnetické pole

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_5_Stacionární magnetické pole"

Transkript

1 Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_5_Stacionární magnetické pole Ing. Jakub Ulmann

2 5 Stacionární magnetické pole 5.1 Magnetické pole kolem trvalého magnetu 5.2 Magnetické pole vodiče s proudem 5.3 Magnetická síla 5.4 Magnetická indukce 5.5 Magnetické působení rovnoběžných vodičů s proudem 5.6 Částice s nábojem v magnetickém poli 5.7 Magnetické vlastnosti látek 5.8 Magnetické materiály v praxi

3 5 Stacionární magnetické pole 5.1 Magnetické pole kolem trvalého magnetu Existuje speciální druh látek, které jsou schopny působit jedna na druhou nebo přitahovat železné předměty. Podle nerostu magnetovce (pojmenovaný podle oblasti v Malé Asii) se těmto látkám říká magnetické a síle, kterou na sebe působí, magnetická. Pokusy s obyčejnými magnety a sponkami. Př. 1: Proveď pokus, kterým rozhodneš zda magnetická síla působí na dálku (jako síla gravitační nebo elektrická), či pouze při vzájemném dotyku (jako síla třecí). Př. 2: Působí magnetická síla i přes překážky?

4 Př. 3: Rozhodni pokusem, zda jsou oba póly magnetu stejné. Př. 4: Rozhodni pokusem, jaké je vzájemné působení pólů magnetu. Pokus levitující magnet. Př. 5: Zakresli síly působící na horní magnet. Př. 6: Je možné oddělit póly magnetu a získat jenom severní pól? Rozbitím magnetu na poloviny se to nepodaří, získáme slabší magnety s oběma póly. Př. 7: Rozhodni pokusem, zda magnet přitahuje všechny kovové předměty. Působíme-li magnetem např. na klíče, zjistíme, že ne.

5 Př. 7: Na základně následujícího pokusu a faktu, že síla mezi magnetem a železným předmětem je vždy přitažlivá (na rozdíl od vzájemného působení magnetů, které závisí na vzájemné poloze jejich pólů) vysvětli, jakým způsobem přitahuje magnet železné předměty. Pokus s magnetem prodlouženým jádrem z magneticky měkké oceli. Magnet přitahuje železné předměty tím, že z nich vytvoří magnet s takovou orientací pólů, aby se s nimi přitahoval (zmagnetuje je). Př. 8: Zmagnetovanou jehlu zapíchni do malého kousku korku (tak aby po položení na vodní hladinu korek s jehlou plaval a jehla byla přibližně vodorovně). Pozoruj a vysvětli. Otočí se do směru magnetického pole Země nebo...

6 Magnetické pole tyčového magnetu můžeme snadno zjistit podle chování magnetické střelky příp. pomocí obrazce ze železných pilin. Střelky se natáčejí různě podle umístění kolem magnetu. Ukázka střelek pomocí 3D modelu.

7

8 Magnetické pole popisujeme pomocí magnetických indukčních čar, které jsou orientovány od severu N k jihu S. Magnetka umístěná do jakéhokoliv místa má směr tečny k indukční čáře, která tímto místem prochází.

9 Př. 9: Nakresli magnetické indukční čáry pole podkovového magnetu při pohledu zepředu. Nakresli střelky v označených bodech.

10 5.2 Magnetické pole vodiče s proudem Pokus s vodičem, kterým prochází proud a magnetkou H. Ch. Oersted objevil, že vodič s proudem působí na magnetku elektrický proud vytváří ve svém okolí magnetické pole. Dříve nebyly k dispozici dostatečně výkonné zdroje elektrického proudu.

11 Na tento objev navázal André Marie Ampér zjištěním, že na sebe působí i dva vodiče, kterými protéká proud. Magnetické indukční čáry mají tvar soustředných kružnic. Jaký je jejich směr? U magnetu od severu k jihu, tady nic takového jako pól není. Ampérovo pravidlo pravé ruky pro vodič s proudem Naznačíme-li uchopení vodiče do pravé ruky tak, aby palec ukazoval dohodnutý směr elektrického proudu ve vodiči, zbývající prsty ukazují orientaci magnetických indukčních čar.

12 Př. 1: Na obrázku je nakreslen vodič, který se skládá z několika přímých částí. Ke každé části nakresli alespoň jednu magnetickou siločáru s vyznačeným směrem.

13 Př. 2: Magnetické pole přímého vodiče i závitu je poměrně slabé a pokud má mít znatelné účinky musíme ho budit velkým proudem. Navrhni, jak zesílit pole bez nutnosti zesilovat proud. Namotáme více závitů a získáme cívku.

14 Magnetické pole cívky Je shodné s magnetickým polem trvalého magnetu. Indukční čáry jsou uzavřené křivky (i u trvalého magnetu). N S Uzavřené křivky pole vírové, na rozdíl od elektrického pole, které je zřídlové (siločáry začínají a končí na nabitých tělesech.

15 Pravidlo pravé ruky pro cívku Pokud pravou ruku položíme na závit tak, aby pokrčené prsty ukazovaly směr proudu v závitu, vztyčený palec ukazuje orientaci magnetických indukčních čar v dutině a na severní pól cívky. Př. 3: Urči u nakreslených cívek s vyznačeným směrem proudu severní pól a směr indukčních čar v dutině. N N N

16 Př. 4: Uveď, jaké může mít výhody elektromagnet tvořený cívkou s proudem oproti trvalému magnetu. mohou být silnější, je možné je zapínat a vypínat, je možné je zesilovat a zeslabovat. Magnetické pole cívky se zesiluje tím, že dovnitř vkládáme železné jádro.

17 Př. 5: Na obrázku je schéma elektrického zvonku. Modrou čarou je vyznačen uzavřený elektrický obvod, šedě jsou vybarveny pevně připevněné části, červeně ke vybarveno železné kladívko. Vysvětli funkci zvonku. Zapneme zvonek v elektromagnetu se objeví magnetické pole a začne přitahovat kladívko kladívko uhodí do zvonku a zároveň rozepne obvod

18 Elektromagnetické relé Elektromagnet je cívka s feromagnetickým jádrem. Relé je důležitý ovládací prvek automatizace. Pohyblivá kotva spíná příp. rozpíná obvod. Např. v situacích, kdy malým proudem řídícího obvodu spínáme velký proud v řízeném obvodu.

19

20 5.3 Magnetická síla aneb co roztáčí elektromotory. Pokus podkovovitý magnet a vodič s proudem. Flemingovo pravidlo levé ruky: Položíme-li otevřenou levou ruku k přímému vodiči tak, aby prsty ukazovaly směr proudu a indukční čáry vstupovaly do dlaně, ukazuje odtažený palec směr síly, kterou působí magnetické pole na vodič s proudem.

21 Př. 1: Rozhodni pomocí Flemingova pravidla levé ruky, jakým směrem bude působit síla na vodič s proudem s následujících situacích. a) Severní pól magnetu je dole, proud směřuje zepředu dozadu. b) Severní pól magnetu je dole, proud směřuje zezadu dopředu. mag_fleming&l=cz&zoom=0

22 Př. 2: Nakreslete tutéž situaci ve 2D, směr proudu označte tečkou nebo křížkem (jako šíp křížek znamená, že ho vidíme zezadu).

23 Př. 3: Zjisti pomocí libovolného pravidla, jak bude magnetické pole působit na vodorovné části obdélníkové smyčky. V obou vodorovných částech prochází proud opačnými směry síly, kterými na ně magnetické pole působí, mají opačný směr magnetické pole se snaží smyčku otočit do vodorovné polohy, pak už se smyčka nebude hýbat.

24 Př. 4: Najdi způsob jak zajistit, aby smyčka po otočení do vodorovné polohy pokračovala v otáčení. Musíme prohodit póly magnetu (to nepůjde u trvalého magnetu, ale elektromagnet by to dokázal), nebo obrátit směr proudu ve smyčce. Zařízení na obracení elektrického proudu se nazývá komutátor.

25 Elektromotor je fakticky hotový, můžeme si jej prohlédnout na mnoha videích. Např. princip elektrického motoru a generátoru: Protože právě objevený motor využívá stejnosměrný proud, označujeme ho jako stejnosměrný motor s permanentními magnety. Magnety mohou být nahrazeny elektromagnety. Tzv. mrtvý úhel řeší 3 cívky

26 Využití stejnosměrných motorů: hračky na baterie (včetně RC modelů), komponenty v počítači - větráky, HDD, CD mechaniky, akumulátorové nářadí - vrtačky apod. DÚ elektromotory.

27 Př. 5: Který z následujících obr. popisuje situaci, kdy se cívka začne otáčet ve směru hodinových ručiček. Př. 6: V blízkosti cívky, kterou prochází proud jsou umístěny magnetky. Která situace správně vystihuje vzájemné působení magnetického pole cívky a magnetek?

28 5.4 Magnetická indukce Př. 1: Do homogenního magnetického pole se svislými indukčními čarami položíme svislý vodič s proudem. Situaci nakresli a urči směr síly, kterou bude na vodič působit magnetické pole, pokud proud i indukční čáry směřují seshora dolů. Pokud je vodič rovnoběžný se směrem indukčních čar magnetického pole, neumíme pomocí pravidel určit směr síly. Ve skutečnosti působí na vodič nulová magnetická síla. Velikost síly bude zřejmě záviset na poloze vodiče a směru magnetických indukčních čar.

29 Velikost magnetické síly závisí na: poloze vodiče a indukčních čar síle magnetu velikosti proudu délce vodiče v magnetickém poli F m B I l sin Magnetická indukce B udává sílu magnetického pole (podobně jako elektrická intenzita pole elektrického). Je to vektorová veličina (má směr shodný se směrem magnetických indukčních čar). Jednotka: [B] = T Tesla

30 Př. 2: Na obrázku je nakreslena část svislého přímého vodiče, kterým protéká elektrický proud. V obrázku jsou vyznačeny magnetického indukční čáry vzniklého magnetického pole. Zakresli do křížkem vyznačených bodů vektory magnetické indukce. B Blíže vodiče je magnetické pole silnější. Nejjednodušší bude homogenní pole mezi póly podkovovitého magnetu - nakresli.

31 Př. 3: Vodič délky 8 cm je umístěn kolmo k indukčním čarám homogenního magnetického pole o indukci B = 0,012 T. Urči sílu, která na něj bude působit, pokud vodičem prochází proud 5 A. Na vodič bude působit magnetická síla o velikosti 0,0048 N. Př. 4: Urči délku vodiče, který svírá s indukčními čarami homogenního magnetického pole o indukci B = 0,05 T úhel 60, pokud na něj v okamžiku, kdy přes něj prochází proud 10 A, působí síla 0,05 N. Vodič musí mít délku 0,12 m. Př. 5: Vyjádři jednotku Tesla pomocí jiných jednotek. N B T Am

32 Pokus: Měření magnetické indukce různých magnetů senzorem soupravy Vernier. Max. rozsah asi 10 mt. Př. 6: Zjistěte velikosti magnetické indukce: magnetické pole Země ve třídě: více obyčejných magnetů na vzdálenost polovina obyčejných magnetů na vzdálenost neodymový magnet na vzdálenost neodymový magnet přes dřevo silný laboratorní elektromagnet: B = 10 T

33 Neodymové magnety jsou směsí neodymu, železa a boru. Tyto magnety nabízí nejlepší poměr ve srovnání výkonu a ceny. Chemické složení je Nd 2 Fe 14 B. Magnetický výkon slitiny je optimalizován tím, že je používáno silného magnetického pole před a během lisovacího procesu. Neodymový magnet unese násobek své váhy.

34 Př. 5: Vysvětli pomocí obrázku funkci proudových vah. Jak můžeme s jejich pomocí určit velikost magnetické indukce magnetu? Dokresli do červeného obvodu zdroj v takové polaritě, aby váhy měřily správně. +

35 Př. 6: Při měření magnetické indukce prochází drátem o délce 4,2 cm proud 2 A. Rovnováha nastala, když jsme na druhou stranu vah položili závaží o hmotnosti 1,5 g. Urči velikost magnetické indukce. Magnetická indukce měřeného pole má velikost 0,178 T. Př. 7: Který vektor magnetické indukce je na obrázku umístěn správně?

36 5.5 Magnetické působení rovnoběžných vodičů s proudem Př. 1: Dvěma velmi dlouhými vodorovnými vodiči prochází elektrický proud. Rozhodni pomocí rozboru magnetických indukčních čar polí obou vodičů, jak na sebe budou tyto dva vodiče působit pokud: a) je směr proudu v obou vodičích stejný, b) je směr proudu v obou vodičích opačný. Mezi vodiči se pole zeslabuje. Mezi vodiči se pole zesiluje.

37 Směry magnetických sil, kterými na sebe působí dva vodiče s proudem, závisí na směrech proudů. Při souhlasných směrech proudů se vodiče přitahují, při nesouhlasných odpuzují.

38 Magnetická indukce pole přímého vodiče Př. 2: Velikost magnetické indukce bude záviset na: - velikosti proudu přímo úměrně - vzdálenosti nepřímo úměrně - prostředí nějak Veličina r je někdy značena d, což je matoucí. Ve jmenovateli je obvod indukční čáry. B Veličina μ je permeabilita prostředí - charakterizuje prostředí, v němž elektrický proud vytváří magnetické pole (obdoba permitivity u elektrické síly). I 2 r r

39 Permeabilita vakua: 0 = N A 2, pak 7 I B 2 10 r Platí prakticky i pro vzduch. Pro srovnání různých látkových prostředí využíváme relativní permeabilitu r (viz kap. 5.7): = 0 r Př. 3: Jaká je velikost magnetické indukce ve vzdálenosti 10 cm od dlouhého vodiče, kterým prochází proud 10 A. r = 0,1 m, I = 10 A 7 I B 2 10 r B T 0, 02mT 0,1

40 Velikost síly mezi rovnoběžnými vodiči Síla, kterou působí vodič 1 na vodič 2: Magnetická indukce vodiče 1 v místě vodiče 2: Dosadíme za B 1 do prvního vztahu: Kosmeticky upraveno: F m B 1 I 2 l I1 B1 2 r I1 F m I 2 2 r I 2 Stejně lze odvodit vodič 2 na vodič 1. Také ze zákona akce a reakce jsou síly stejně velké. I r 1 2 F m l l

41 5.270 Jakou silou na sebe navzájem působí dva rovnoběžné vodiče, jimiž procházejí stejně velké proudy 300 A, jestliže jsou od sebe vzdáleny 5 cm a jejich délka je 50 m? 18 N Př. 4: Odhadni jakou silou na sebe navzájem působí 1 m délky dvou rovnoběžných vodičů, jimiž procházejí stejně velké proudy 1 A, jestliže jsou od sebe vzdáleny 1 m. Definice ampéru jako jedné ze sedmi základních jednotek SI: Ampér je stálý proud, který při průchodu dvěma přímými rovnoběžnými nekonečně dlouhými vodiči zanedbatelného průřezu umístěnými ve vakuu ve vzdálenosti 1 m od sebe vyvolá mezi vodiči sílu o velikosti N na 1 m délky vodiče.

42 5.271 Dvěma rovnoběžnými vodiči vzdálenými od sebe 10 cm procházejí stejné proudy. Určete proud procházející vodiči, jestliže na 1 m délky vodičů působí síla 0,2 N. 320 A Určete směry magnetických sil vzájemného působení vodičů, kterými prochází proud podle obr Jak na sebe navzájem působí vodiče trolejbusového vedení? Vodiče se odpuzují, poněvadž jimi prochází proud opačným směrem.

43 5.6 Částice s nábojem v magnetickém poli Když drátem neprochází proud, magnetická síla na něj nepůsobí. Jediné, čím se drát s protékajícím proudem liší od drátu bez protékajícího proudu, je uspořádaný pohybu elektronů. F m I Magnetická síla působící na drát musí být důsledkem působení magnetického pole na pohybující se elektrony. Elektrony pak působí na krystalovou mřížku drátu a drát se pohne. Př. 1: Jakým směrem musí působit magnetická indukce v uvedeném příkladu?

44 Najdeme vzorec pro velikost síly, kterou působí magnetické pole na jeden elektron. Síla působící na drát = součtu sil působících na jednotlivé elektrony. Na drát působí: F m B I l Množství elektronů se skrývá v náboji a množství náboje v proudu. Upravíme vztah: F m B F m B Q l t ne t F m B ne l l t n je počet elektronů e je náboj jednoho elektronu e = 1, C

45 F m B ne l t Sílu na jeden elektron dostaneme, vydělíme-li vztah počtem elektronů n. F me l B e t Poslední úprava je, že místo l/t dosadíme rychlost částice v. F me Bev Tento vztah platí i pro volné částice mimo vodiče. Platí pouze pro kolmý směr. Směr magnetické síly závisí na náboji částice. Pro kladný proton platí pravidlo levé ruky. Pro elektron má síla opačný směr.

46 5.277 Elektron (e = 1, C) se pohybuje ve vakuu rychlostí o velikosti m s 1 v homogenním magnetickém poli o magnetické indukci 0,1 T. Určete velikost síly, která na elektron působí, jestliže směr rychlosti elektronu je kolmý na směr indukčních čar. 4, N Elektron e na obrázku se pohybuje směrem za nákresnu. Na kterou stranu se jeho trajektorie zakřiví? Prsty levé ruky dáme ve směru pohybu částic. Pokud se jedná o zápornou částici, směr bude opačný, než ukazuje palec. Trajektorie se zakřiví vpravo.

47 Využití magnetické síly Vychylování proudu elektronů (zobrazovací zařízení, nejčastěji klasické CRT obrazovky), zakřivení dráhy proudu nabitých částic v urychlovačích (při pokusech nebo při výrobě radioaktivních materiálů) K trubici pro demonstraci katodového záření přiblížíme magnet podle obrázku. Kterým směrem se katodové záření vychýlí? F m Pohyb elektronů doprava, směr magnetické indukce dozadu. Podle pravidla levé ruky nahoru, ale jedná se o elektron dolů.

48 5.276 Při studiu částic jaderného záření se studuje jejich pohyb v zařízeních, kde lze pozorovat trajektorii částice v homogenním magnetickém poli. Na obrázku jsou zachyceny trajektorie čtyř částic. Co můžeme říct o jejich náboji? Dáme-li prsty ve směru částice, podle pravidla levé ruky se chová proton. Náboj částice: 1 kladný, 2 záporný, 3 žádný, 4 záporný.

49 5.7 Magnetické vlastnosti látek Pro srovnání různých látkových prostředí využíváme relativní permeabilitu r : = 0 r Př. 1: Rozdělte do několika skupin látky z hlediska hodnot relativní permeability. Údaje z tabulek: vzduch r = 1, železo různé hodnoty až r = cín r = 1, voda r = 0, zlato r = 0, chrom r = 1, měď r = 0, nikl různé hodnoty až r = kyslík r = 1,

50 3 druhy látek: 1) diamagnetické látky Složené z diamagnetických atomů. r 1 velmi málo zeslabují magnetické pole. Příklad: měď, vzácné plyny. 2) paramagnetické látky Složené z paramagnetických atomů. r 1 velmi málo zesilují magnetické pole. Příklad: hliník. 3) feromagnetické látky Složené z paramagnetických atomů. r 1 znatelně zesilují magnetické pole. Příklad: železo, kobalt, nikl.

51 Odkud se bere toto magnetické chování? Kolem vodiče, kterým prochází proud, vzniká magnetické pole. Stejně tak se vytváří elementární magnetické pole při pohybu elektronu. Podle uspořádání elektronů v atomu nastanou různé případy:

52 elementární magnetická pole elektronů se navzájem ruší diamagnetické atomy diamagnetické látky. atomy mají vlastní magnetické pole paramagnetické atomy. Dále rozlišujeme: Vnějším magnetickým polem nelze všechny atomy souhlasně orientovat (brání tomu jejich tepelný pohyb). paramagnetické látky Vnějším magnetickým polem lze všechny atomy souhlasně orientovat (magnetické pole zesílí). feromagnetické látky.

53 Feromagnetické látky Příčinou magnetizace látky je působení tzv. výměnných sil mezi sousedními atomy. Jejich vlivem nastává i bez vnějšího magnetického pole souhlasné uspořádání magnetických polí v malé oblasti látky magnetické domény. Domény mají velikost 10-3 až 10 mm 3. Domény mají různou orientaci, látka se neprojevuje jako zmagnetizovaná. B Čím je vnější magnetické pole silnější, tím více se doména se souhlasnou orientací zvětšuje a ostatní domény zmenšují, až bude souhlasně zorientována látka celá.

54 Feromagnetické látky dělíme: magneticky měkké látky, které si málo drží svou magnetizaci magneticky tvrdé látky, které si dlouho drží svou magnetizaci ferimagnetické látky (ferity) sloučeniny Fe 2 O 3 s oxidy jiných kovů. Feromagnetismus je důsledkem uspořádání atomů u všech látek se objevuje pouze v krystalickém stavu. Při vyšší teplotě se atomy více pohybují a hůře se uspořádají do domén pro každou feromagnetickou látku existuje Curieova teplota (například pro železo 770 C ), při které se domény neudrží a látka ztratí magnetické vlastnosti.

55 Př. 2: Uveď aplikace, kde se používají magneticky tvrdé a magneticky měkké látky. Magneticky tvrdé (např. ocel s velkým obsahem uhlíku): výroba trvalých (permanentních) magnetů. Jádra cívek, transformátorové plechy... Př. 3: Jakým způsobem je možné demagnetizovat zmagnetizovaný šroubovák? Nejjednodušší bude zahřát ho, aby se dostal nad Curieovu teplotu. Také magnetem s opačnou polaritou.

56 5.8 Magnetické materiály v praxi Magnetický záznam dat Př. 1: Kde se používal a v současnosti používá magnetický záznam dat? Magnetofonové pásky a kazety pro záznam hudby, videokazety, diskety. Feromagnetická vrstva např. oxidu železa je nanesená na plastovém pásku. Pomocí záznamové hlavy (cívka s proudem) se zapisuje záznam v podobě řady různě zmagnetovaných míst s proměnnou hodnotou a směrem magnetické indukce. V současnosti k uchovávání většího množství dat pomocí magnetické indukce slouží pevné disky. Disk obsahuje kovové nebo skleněné desky tzv. plotny pokryté tenkou magnetickou vrstvou.

57

58 Pro každý povrch plotny má pevný disk elektromagnetickou čtecí a zápisovou hlavu s mikroskopickou cívkou. Hlavy jsou umístěny na jednom společném rameni a pohybují se zároveň. Ve feromagnetické vrstvě vzniká záznam. U pevných disků si vystačíme se stejnou velikostí magnetické indukce. Pro dvojkovou soustavu (nuly a jedničky) stačí rozdílné směry indukcí. Konec prezentace

59 Autor prezentace a ilustrací: Ing. Jakub Ulmann Fotografie použité v prezentaci: Na snímku 1: Ing. Jakub Ulmann Na snímku 22: Na snímku 51: Actuator.jpg Na snímku 53: ew.gif

60 Použitá literatura a zdroje: [1] RNDr. Milan Bednařík, CSc., doc. RNDr. Miroslava Široká, CSc.: Fyzika pro gymnázia Elektřina a magnetismus, Prometheus, Praha 2007 [2] Doc. RNDr. Oldřich Lepil, CSc., RNDr. Milan Bednařík, CSc., doc. RNDr. Miroslava Široká, CSc.: Fyzika Sbírka úloh pro střední školy, Prometheus, Praha 2010 [3] Doc. Dr. Ing. Karel Rauner, Doc. PaedDr. Václav Havel, CSc., RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.: Fyzika 9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, Fraus, Plzeň 2007 [4] Mgr. Jaroslav Reichl: Klíč k fyzice, Albatros, Praha 2005 [5] Mgr. Jaroslav Reichl, [6] Mgr. Martin Krynický,

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_5_Stacionární magnetické pole

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_5_Stacionární magnetické pole Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_5_Stacionární magnetické pole Ing. Jakub Ulmann 5 Stacionární magnetické pole 5.1 Magnetické pole kolem

Více

Stacionární magnetické pole. Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole.

Stacionární magnetické pole. Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole. Magnetické pole Stacionární magnetické pole Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole. Stacionární magnetické pole Pilinový obrazec magnetického pole tyčového magnetu Stacionární magnetické pole

Více

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D15_Z_OPAK_E_Stacionarni_magneticke_pole_T Člověk a příroda Fyzika Stacionární

Více

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Magnetické pole Vytváří se okolo trvalého magnetu. Magnetické pole vodiče Na základě experimentů bylo

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: Číslo DUM: Tematická oblast: Téma: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0245 VY_32_INOVACE_08_A_09

Více

4. Magnetické pole. 4.1. Fyzikální podstata magnetismu. je silové pole, které vzniká v důsledku pohybu elektrických nábojů

4. Magnetické pole. 4.1. Fyzikální podstata magnetismu. je silové pole, které vzniká v důsledku pohybu elektrických nábojů 4. Magnetické pole je silové pole, které vzniká v důsledku pohybu elektrických nábojů 4.1. Fyzikální podstata magnetismu Magnetické pole vytváří permanentní (stálý) magnet, nebo elektromagnet. Stálý magnet,

Více

Stacionární magnetické pole Nestacionární magnetické pole

Stacionární magnetické pole Nestacionární magnetické pole Magnetické pole Stacionární magnetické pole Nestacionární magnetické pole Stacionární magnetické pole Magnetické pole tyčového magnetu: magnetka severní pól (N) tmavě zbarven - ukazuje k jižnímu pólu magnetu

Více

18. Stacionární magnetické pole

18. Stacionární magnetické pole 18. Stacionární magnetické pole 1. "Zdroje" magnetického pole a jeho popis a) magnetické pole tyčového permanentního magnetu b) přímého vodiče s proudem c) cívky s proudem d) magnetická indukce e) magnetická

Více

Elektřina a magnetizmus magnetické pole

Elektřina a magnetizmus magnetické pole DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-13 Téma: magnetické pole Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník VÝKLAD Elektřina a magnetizmus magnetické pole

Více

4.5.3 Magnetická síla

4.5.3 Magnetická síla 4.5.3 Magnetická síla Předpoklady: 4501, 4502 Okolo vodiče s proudem vzniká magnetické pole ( stává se z něj magnet ) pokud vodič s proudem dáme k magnetu bude na něj působit magnetická síla. Pokus: Podkovovitý

Více

Vzájemné silové působení

Vzájemné silové působení magnet, magnetka magnet zmagnetované těleso. Původně vyrobeno z horniny magnetit, která má sama magnetické vlastnosti dnes ocelové zmagnetované magnety, ferity, neodymové magnety. dva magnetické póly (S-J,

Více

Magnetické pole - stacionární

Magnetické pole - stacionární Magnetické pole - stacionární magnetické pole, jehož charakteristické veličiny se s časem nemění kolem vodiče s elektrickým polem je magnetické pole Magnetické indukční čáry Uzavřené orientované křivky,

Více

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 05_2_Kinematika hmotného bodu Ing. Jakub Ulmann 2 Kinematika hmotného bodu Nejstarším odvětvím fyziky,

Více

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově. 07_3_Elektrický proud v polovodičích

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově. 07_3_Elektrický proud v polovodičích Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_3_Elektrický proud v polovodičích Ing. Jakub Ulmann 3 Polovodiče Př. 1: Co je to? Př. 2: Co je to? Mikroprocesor

Více

4.5.3 Magnetická síla

4.5.3 Magnetická síla 4.5.3 Magnetická síla Předpoklady: 4501, 4502 Okolo vodiče s proudem vzniká magnetické pole ( stává se z něj magnet ) pokud vodič s proudem dáme k magnetu bude na něj působit magnetická síla. Pokus: Podkovovitý

Více

Magnetická indukce příklady k procvičení

Magnetická indukce příklady k procvičení Magnetická indukce příklady k procvičení Příklad 1 Rozhodněte pomocí (Flemingova) pravidla levé ruky, jakým směrem bude působit síla na vodič, jímž protéká proud, v následujících situacích: a) Severní

Více

4.5.4 Magnetická indukce

4.5.4 Magnetická indukce 4.5.4 Magnetická indukce Předpoklady: 4501, 4502, 4503 Př. 1: Do homogenního magnetického pole se svislými indukčními čarami položíme svislý vodič s proudem. Urči směr síly, kterou bude na vodič působit

Více

4.5.7 Magnetické vlastnosti látek

4.5.7 Magnetické vlastnosti látek 4.5.7 Magnetické vlastnosti látek Předpoklady: 4501 Předminulá hodina magnetická indukce závisí i na prostředí, ve kterém ji měříme permeabilita prostředí = 0 r, r - relativní permeabilita prostředí (zda

Více

4.5.1 Magnety, magnetické pole

4.5.1 Magnety, magnetické pole 4.5.1 Magnety, magnetické pole Předpoklady: 4101 Celá hodina je pouze opakování ze základky. Existuje speciální druh látek, které jsou schopny působit jedna na druhou nebo přitahovat železné předměty.

Více

4.5.2 Magnetické pole vodiče s proudem

4.5.2 Magnetické pole vodiče s proudem 4.5.2 Magnetické pole vodiče s proudem Předpoklady: 4501 1820 H. Ch. Oersted objevil, že vodič s proudem působí na magnetku elektrický proud vytváří ve svém okolí magnetické pole (dříve nebyly k dispozici

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Bc. Karel Hrnčiřík

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Bc. Karel Hrnčiřík Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Bc. Karel Hrnčiřík Magnetické pole je kolem vodiče s proudem. Magnetka se natáčí ve směru tečny ke kruhové

Více

Magnetické pole se projevuje silovými účinky - magnety přitahují železné kovy.

Magnetické pole se projevuje silovými účinky - magnety přitahují železné kovy. Magnetické pole Vznik a zobrazení magnetického pole Magnetické pole vzniká kolem pohybujících se elektrických nábojů. V případě elektromagnetů jde o pohyb volných elektronů (nosičů elektrického náboje)

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Elektřina a magnetismus Autor: Alena Škárová Název: Magnetická indukce

Více

Název: Elektromagnetismus 1. část (Oerstedův pokus)

Název: Elektromagnetismus 1. část (Oerstedův pokus) Výukové materiály Název: Elektromagnetismus 1. část (Oerstedův pokus) Téma: Magnetické pole vodiče s proudem, magnetické pole cívky Úroveň: 2. stupeň ZŠ, případně SŠ Tematický celek: Vidět a poznat neviditelné

Více

4.5.10 Lenzův zákon. Př. 1: Popiš průběh pokusu. Do kolika částí ho můžeme rozdělit?

4.5.10 Lenzův zákon. Př. 1: Popiš průběh pokusu. Do kolika částí ho můžeme rozdělit? 4.5.10 Lenzův zákon Předpoklady: 4502, 4503, 4507, 4508 Pomůcky: autobaterie, vodiče, cívka 600 závitů, dlouhé tyčové jádro, hliníkový kroužek se závěsem, stojan, měděný kroužek bez závěsu, prodlužovačka,

Více

Základní zákony a terminologie v elektrotechnice

Základní zákony a terminologie v elektrotechnice Základní zákony a terminologie v elektrotechnice (opakování učiva SŠ, Fyziky) Určeno pro studenty komb. formy FMMI předmětu 452702 / 04 Elektrotechnika Zpracoval: Jan Dudek Prosinec 2006 Elektrický náboj

Více

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 05_4_Mechanická práce a energie Ing. Jakub Ulmann 4 Mechanická práce a energie 4.1 Mechanická práce 4.2

Více

Elektromagnetické jevy. Zápisy do sešitu

Elektromagnetické jevy. Zápisy do sešitu Elektromagnetické jevy Zápisy do sešitu Opakování ze 6.ročníku 1/3 Magnetické pole kolem magnetů nebo vodičů pod proudem. Magnetizace těleso z feromagnetické látky se v magnetickém poli stává dočasným

Více

Datum, období vytvoření:

Datum, období vytvoření: Anotace: Identifikátor materiálu: EU-OPVK-ICT2/3/1/3a Datum, období vytvoření: únor 2013 Vzdělávací oblast : Člověk a příroda Vzdělávací obor, tematický okruh: Stacionární magnetické pole Předmět: Fyzika

Více

Fyzikální praktikum pro nefyzikální obory. Úloha č. 10: Magnetizmus

Fyzikální praktikum pro nefyzikální obory. Úloha č. 10: Magnetizmus Ústav fyzikální elektroniky Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Fyzikální praktikum pro nefyzikální obory Úloha č. 10: Magnetizmus jarní semestr 2015 1 Magnetické pole stacionárních (ustálených)

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 5 Magnetické pole Pro potřeby

Více

4.5.1 Magnety, magnetické pole

4.5.1 Magnety, magnetické pole 4.5.1 Magnety, magnetické pole Předpoklady: 4101 Pomůcky: magnety, kancelářské sponky, papír, dřevěná dýha, hliníková kulička, měděná kulička (drát), železné piliny, papír, jehla (špendlík), korek (kus

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově. 07_4_Elektrický proud v kapalinách a plynech

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově. 07_4_Elektrický proud v kapalinách a plynech Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_4_Elektrický proud v kapalinách a plynech Ing. Jakub Ulmann 4.1 Elektrický proud v kapalinách Sestavíme

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření magnetických veličin, část 3-9-1

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření magnetických veličin, část 3-9-1 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření magnetických veličin, část 3-9-1 Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0093 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Teoretické úlohy celostátního kola 53. ročníku FO

Teoretické úlohy celostátního kola 53. ročníku FO rozevřete, až se prsty narovnají, a znovu rychle tyč uchopte. Tuto dobu změříte stopkami velmi obtížně. Poměrně přesně dokážete zjistit, kam se posunulo na tyči místo úchopu. Vzdálenost obou míst, v nichž

Více

Datum: 23. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07./1.5.00/34.

Datum: 23. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07./1.5.00/34. Datum: 23. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07./1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_97 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Fyzika - Prima. Vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek; Zkoumání a porovnávání společných a různých vlastností látek

Fyzika - Prima. Vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek; Zkoumání a porovnávání společných a různých vlastností látek - Prima Fyzika Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní Učivo Tělesa

Více

Věra Keselicová. květen 2013

Věra Keselicová. květen 2013 VY_52_INOVACE_VK62 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace Věra Keselicová květen 2013 8. ročník

Více

Ing. Stanislav Jakoubek

Ing. Stanislav Jakoubek Ing. Stanislav Jakoubek Číslo DUMu III/2-3-3-01 III/2-3-3-02 III/2-3-3-03 III/2-3-3-04 III/2-3-3-05 III/2-3-3-06 III/2-3-3-07 III/2-3-3-08 Název DUMu Elektrický náboj a jeho vlastnosti Silové působení

Více

(2. Elektromagnetické jevy)

(2. Elektromagnetické jevy) (2. Elektromagnetické jevy) - zápis výkladu z 9. a 13. hodiny- B) Magnetické pole vodiče s proudem prochází-li vodičem elektrický proud vzniká kolem něj díky pohybujícímu se náboji (toku elektronů) magnetické

Více

Magnetická metoda prášková DZM 2013

Magnetická metoda prášková DZM 2013 Magnetická metoda prášková DZM 2013 1 2 ROZPTYL MAGNETICKÉHO POLE Metoda je založena na skutečnosti, že ve zmagnetovaném feromagnetickém materiálu se v místě necelistvosti (nebo náhlé změny magnetických

Více

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_6_Nestacionární magnetické pole

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_6_Nestacionární magnetické pole Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_6_Nestacionární magnetické pole Ing. Jakub Ulmann 6 Nestacionární magnetické pole 6.1 Elektromagnetická

Více

Magnetické materiály a jejich vlastnosti. Prof.Mgr.Jiří Erhart, Ph.D. Katedra fyziky FP TUL

Magnetické materiály a jejich vlastnosti. Prof.Mgr.Jiří Erhart, Ph.D. Katedra fyziky FP TUL Magnetické materiály a jejich vlastnosti Prof.Mgr.Jiří Erhart, Ph.D. Katedra fyziky FP TUL Magnetické pole v látce Magnetovec, hematit přírodní magnetické minerály Dipólová struktura permanentních magnetů

Více

Elektřina a magnetismus úlohy na porozumění

Elektřina a magnetismus úlohy na porozumění Elektřina a magnetismus úlohy na porozumění 1) Prázdná nenabitá plechovka je umístěna na izolační podložce. V jednu chvíli je do místa A na vnějším povrchu plechovky přivedeno malé množství náboje. Budeme-li

Více

V ZÁKON ELEKTRICKÝ ODPOR

V ZÁKON ELEKTRICKÝ ODPOR Fyzika elektrotechnika 1.část Ing. Jiří Vlček Tento soubor je doplňkem mojí publikace Středoškolská fyzika. Je určen studentům středních škol neelektrických oborů pro velmi stručné seznámení s tímto oborem.

Více

GENERÁTOR STŘÍDAVÉHO PROUDU, TROJFÁZOVÁ SOUSTAVA

GENERÁTOR STŘÍDAVÉHO PROUDU, TROJFÁZOVÁ SOUSTAVA Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr.Milan Staněk MGV_F_SS_2S3_D13_Z_ELMAG_Generator_stridaveho_proudu_trifazova_soustava_PL Člověk a příroda Fyzika

Více

1. ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY 1.1. MAGNETICKÉ POLE

1. ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY 1.1. MAGNETICKÉ POLE 1. ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY 1.1. MAGNETICKÉ POLE Víme, že kolem každého magnetu a kolem zmagnetizovaných předmětů je magnetické pole. To se projevuje přitažlivou silou na tělesa z feromagnetických látek.

Více

Magnetický záznam zvuku

Magnetický záznam zvuku Magnetický záznam zvuku Zpracoval: Ing. Jiří Sehnal 1 Magnetický záznam zvuku Princip magnetického záznamu zvuku spočívá v převedení zvukových kmitů na elektrické, kterými se trvale zmagnetizuje pohybující

Více

MAGNETICKÉ POLE Vlastnosti magnetů TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

MAGNETICKÉ POLE Vlastnosti magnetů TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. MAGNETICKÉ POLE Vlastnosti magnetů TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Vlastnosti magnetického pole Některé železné rudy, zvláště magnetovec

Více

Elektrotechnika - test

Elektrotechnika - test Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Elektrotechnika

Více

Název: Elektromagnetismus 3. část (Elektromagnetická indukce)

Název: Elektromagnetismus 3. část (Elektromagnetická indukce) Výukové materiály Název: Elektromagnetismus 3. část (Elektromagnetická indukce) Téma: Vznik indukovaného napětí, využití tohoto jevu v praxi Úroveň: 2. stupeň ZŠ, případně SŠ Tematický celek: Vidět a poznat

Více

Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II. Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor 2007. Sylabus tématu

Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II. Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor 2007. Sylabus tématu Stýskala, 2006 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor 2007 Sylabus tématu 1. Elektromagnetické

Více

Zajímavé pokusy s keramickými magnety

Zajímavé pokusy s keramickými magnety Veletrh nápadů učitelů fyziky Vl Zajímavé pokusy s keramickými magnety HANS-JOACHIM WILKE Technická UIŮverzita, Drážďany, SRN Překlad - R. Holubová V úvodu konference byla přednesena velice zajímavá přednáška

Více

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 Základní škola národního umělce Petra Bezruče, FrýdekMístek, tř. T. G. Masaryka 454 íé= Zpracováno v rámci OP VK EU peníze školám Jednička ve vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.2759 Název DUM: Elektromagnetické

Více

3. Komutátorové motory na střídavý proud... 29 3.1. Rozdělení střídavých komutátorových motorů... 29 3.2. Konstrukce jednofázových komutátorových

3. Komutátorové motory na střídavý proud... 29 3.1. Rozdělení střídavých komutátorových motorů... 29 3.2. Konstrukce jednofázových komutátorových ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ 5 KOMUTÁTOROVÉ STROJE MĚNIČE JIŘÍ LIBRA UČEBNÍ TEXTY PRO VÝUKU ELEKTROTECHNICKÝCH OBORŮ 1 Obsah 1. Úvod k elektrickým strojům... 4 2. Stejnosměrné stroje... 5 2.1. Úvod ke stejnosměrným

Více

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Nestacionární magnetické pole Vektor magnetické indukce v čase mění směr nebo velikost. a. nepohybující

Více

Vlastnosti látek a těles. Zápisy do sešitu

Vlastnosti látek a těles. Zápisy do sešitu Vlastnosti látek a těles Zápisy do sešitu Tělesa a látky Látky jsou ve skupenství pevném, kapalném nebo plynném. Tělesa mohou být z látek pevných, kapalných nebo plynných. Mají omezený objem. Vlastnosti

Více

Látky. Látky pevné, kapalné a plynné. Částicová stavba látek. Vzájemné silové působení částic. Prvek a sloučenina. Vlastnosti atomů a molekul

Látky. Látky pevné, kapalné a plynné. Částicová stavba látek. Vzájemné silové působení částic. Prvek a sloučenina. Vlastnosti atomů a molekul A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Fyzika 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení,

Více

MAGNETICKÉ POLE. 1. Stacionární magnetické pole I I I I I N S N N

MAGNETICKÉ POLE. 1. Stacionární magnetické pole I I I I I N S N N MAGETCKÉ POLE 1. Stacionární magnetické poe V E S T C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á Í je část prostoru, kde se veičiny popisující magnetické poe nemění s časem. Vzniká v bízkosti stacionárních vodičů

Více

Magnetické vlastnosti látek (magnetik) jsou důsledkem orbitálního a rotačního pohybu elektronů. Obíhající elektrony představují elementární proudové

Magnetické vlastnosti látek (magnetik) jsou důsledkem orbitálního a rotačního pohybu elektronů. Obíhající elektrony představují elementární proudové MAGNETICKÉ POLE V LÁTCE, MAXWELLOVY ROVNICE MAGNETICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK Magnetické vlastnosti látek (magnetik) jsou důsledkem orbitálního a rotačního pohybu elektronů. Obíhající elektrony představují elementární

Více

Předměty tvořené ocelí nebo jinými kovy, které umí přitahovat železné předměty,

Předměty tvořené ocelí nebo jinými kovy, které umí přitahovat železné předměty, MAGNETY Předměty tvořené ocelí nebo jinými kovy, které umí přitahovat železné předměty, se nazývají trvalé magnety. Jsou tvarovány například jako koňské podkovy, magnetické jehly nebo obyčejné tyče. Kompas

Více

Elektrický náboj, Elektrické pole Elektrický potenciál a elektrické napětí Kapacita vodiče

Elektrický náboj, Elektrické pole Elektrický potenciál a elektrické napětí Kapacita vodiče Elektrické pole Elektrický náboj, Elektrické pole Elektrický potenciál a elektrické napětí Kapacita vodiče Elektrický náboj Elektrování těles: a) třením b) přímým dotykem jevy = elektrické příčinou - elektrický

Více

1. Dva dlouhé přímé rovnoběžné vodiče vzdálené od sebe 0,75 cm leží kolmo k rovine obrázku 1. Vodičem 1 protéká proud o velikosti 6,5A směrem od nás.

1. Dva dlouhé přímé rovnoběžné vodiče vzdálené od sebe 0,75 cm leží kolmo k rovine obrázku 1. Vodičem 1 protéká proud o velikosti 6,5A směrem od nás. Příklady: 30. Magnetické pole elektrického proudu 1. Dva dlouhé přímé rovnoběžné vodiče vzdálené od sebe 0,75 cm leží kolmo k rovine obrázku 1. Vodičem 1 protéká proud o velikosti 6,5A směrem od nás. a)

Více

FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Fyzika se vyučuje jako samostatný předmět v 6. ročníku 1 hodinu týdně a v 7. až 9. ročníku 2 hodiny

Více

Fyzika je přírodní věda, která zkoumá a popisuje zákonitosti přírodních jevů.

Fyzika je přírodní věda, která zkoumá a popisuje zákonitosti přírodních jevů. Fyzika je přírodní věda, která zkoumá a popisuje zákonitosti přírodních jevů. Násobky jednotek název značka hodnota kilo k 1000 mega M 1000000 giga G 1000000000 tera T 1000000000000 Tělesa a látky Tělesa

Více

Název: Měření magnetického pole solenoidu

Název: Měření magnetického pole solenoidu Název: Měření magnetického pole solenoidu Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Biologie) Tematický celek: Elektřina

Více

F6 - Magnetické vlastnosti látek Číslo variace: 1

F6 - Magnetické vlastnosti látek Číslo variace: 1 F6 - Magnetické vlastnosti látek Číslo variace:. Silové působení magnetu na magnetku je způsobeno magnetizací látky elektrickým polem gravitačním polem magnetickým polem. Dva tyčové magnety podle obrázku

Více

Ele 1 elektromagnetická indukce, střídavý proud, základní veličiny, RLC v obvodu střídavého proudu

Ele 1 elektromagnetická indukce, střídavý proud, základní veličiny, RLC v obvodu střídavého proudu Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 30. 9. 203 Ele elektromagnetická indukce, střídavý proud, základní veličiny, RLC v obvodu střídavého proudu

Více

5.6. Člověk a jeho svět

5.6. Člověk a jeho svět 5.6. Člověk a jeho svět 5.6.1. Fyzika ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013 Charakteristika vyučujícího předmětu FYZIKA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Fyzika vychází z obsahu vzdělávacího

Více

Název: Elektromagnetismus 2. část (Vzájemné působení magnetu a vodiče s proudem)

Název: Elektromagnetismus 2. část (Vzájemné působení magnetu a vodiče s proudem) Výukové materiály Název: Elektromagnetismus 2. část (Vzájemné působení magnetu a vodiče s proudem) Téma: Vzájemné působení magnetu a vodiče s proudem, využití tohoto jevu v praxi Úroveň: 2. stupeň ZŠ,

Více

Rozdělení do skupinek:

Rozdělení do skupinek: Rozdělení do skupinek: skupinka 1 skupinka 2 skupinka 3 skupinka skupinka 5 skupinka skupinka 7 1 Rozdělení práce ve skupince: Můžete z údajů uvedených na etiketě láhve určit, zda je minerálka vodivá?

Více

Název materiálu: Vedení elektrického proudu v kapalinách

Název materiálu: Vedení elektrického proudu v kapalinách Název materiálu: Vedení elektrického proudu v kapalinách Jméno autora: Mgr. Magda Zemánková Materiál byl vytvořen v období: 2. pololetí šk. roku 2010/2011 Materiál je určen pro ročník: 9. Vzdělávací oblast:

Více

5.8 Jak se změní velikost elektrické síly mezi dvěma bodovými náboji v případě, že jejich vzdálenost a) zdvojnásobíme, b) ztrojnásobíme?

5.8 Jak se změní velikost elektrické síly mezi dvěma bodovými náboji v případě, že jejich vzdálenost a) zdvojnásobíme, b) ztrojnásobíme? 5.1 Elektrické pole V úlohách této kapitoly dosazujte e = 1,602 10 19 C, k = 9 10 9 N m 2 C 2, ε 0 = 8,85 10 12 C 2 N 1 m 2. 5.6 Kolik elementárních nábojů odpovídá náboji 1 µc? 5.7 Novodurová tyč získala

Více

MAGNETISMUS Magnetické pole následkem pohybu elektrických nábojů permanentní magnet elektromagnet póly severní jižní blízkosti elektrického proudu

MAGNETISMUS Magnetické pole následkem pohybu elektrických nábojů permanentní magnet elektromagnet póly severní jižní blízkosti elektrického proudu MAGNETISMUS Magnetické pole je silové pole, které vzniká následkem pohybu elektrických nábojů. Vytváří jej buď permanentní magnet nebo elektromagnet. Magnet přitahuje kovové předměty. Jeho silové účinky

Více

Elektromagnetismus 163

Elektromagnetismus 163 Elektromagnetismus 163 I I H= 2πr Magnetické pole v blízkosti vodi e s proudem x r H Relativní permeabilita Materiály paramagnetické feromagnetické (nap. elezo, nikl, kobalt) diamagnetické Ve vzduchu je

Více

u = = B. l = B. l. v [V; T, m, m. s -1 ]

u = = B. l = B. l. v [V; T, m, m. s -1 ] 5. Elektromagnetická indukce je děj, kdy ve vodiči, který se pohybuje v magnetickém poli a protíná magnetické, indukční čáry, vzniká elektrické napětí. Vodič se stává zdrojem a je to nejrozšířenější způsob

Více

1. Na obrázku pojmenujte jednotlivé části tyčového magnetu. Vysvětlete označení S a N.

1. Na obrázku pojmenujte jednotlivé části tyčového magnetu. Vysvětlete označení S a N. Tyčový magnet: Jméno a příjmení 1. Na obrázku pojmenujte jednotlivé části tyčového magnetu. Vysvětlete označení S a N. Vysvětlete označení S a N 2. Nyní do obrázku zakreslete indukční čáry magnetického

Více

VY_52_INOVACE_2NOV65. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: 19. 3. 2013 Ročník: 6.

VY_52_INOVACE_2NOV65. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: 19. 3. 2013 Ročník: 6. VY_52_IOVACE_2OV65 Autor: Mgr. Jakub ovák Datum: 19. 3. 2013 Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Elektromagnetické a světelné děje Téma: Indukční čáry

Více

Název: Studium magnetického pole

Název: Studium magnetického pole Název: Studium magnetického pole Autor: Mgr. Petr Majer Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika, Zeměpis Tematický celek: Elektřina a magnetismus

Více

R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika

R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika Fyzika pro střední školy II 84 R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A R10.1 Fotovoltaika Sluneční záření je spojeno s přenosem značné energie na povrch Země. Její velikost je dána sluneční neboli solární

Více

stránka 101 Obr. 5-12c Obr. 5-12d Obr. 5-12e

stránka 101 Obr. 5-12c Obr. 5-12d Obr. 5-12e BIPOLÁRNÍ TRANZISTOR: Polovodičová součástka se dvěma přechody PN a se třemi oblastmi s příměsovou vodivostí (NPN, popř. PNP, K kolekor, B báze, E emitor) u níž lze proudem procházejícím v propustném směru

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.2.12 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Magnetizmus. Název: Autor:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Magnetizmus. Název: Autor: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Magnetizmus Indukční zákon Ing. Radovan Hartmann

Více

DEFORMACE PEVNÉHO TĚLESA DEFORMACE PRUŽNÁ (ELASTICKÁ) DEFORMACE TVÁRNÁ (PLASTICKÁ)

DEFORMACE PEVNÉHO TĚLESA DEFORMACE PRUŽNÁ (ELASTICKÁ) DEFORMACE TVÁRNÁ (PLASTICKÁ) Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Dagmar Horká MGV_F_SS_1S3_D14_Z_MOLFYZ_Deformace pevného tělesa, normálové napětí, hookův zákon_pl Člověk a příroda

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. Ústav aplikované fyziky a matematiky ZÁKLADY FYZIKY II

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. Ústav aplikované fyziky a matematiky ZÁKLADY FYZIKY II UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ Ústav aplikované fyziky a matematiky ZÁKLADY FYZIKY II Sbírka příkladů pro ekonomické obory kombinovaného studia Dopravní fakulty Jana Pernera (PZF2K)

Více

ELEKTROSTATIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 2. ročník

ELEKTROSTATIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 2. ročník ELEKTROSTATIKA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 2. ročník Elektrický náboj Dva druhy: kladný a záporný. Elektricky nabitá tělesa. Elektroskop a elektrometr. Vodiče a nevodiče

Více

Kapacita. Gaussův zákon elektrostatiky

Kapacita. Gaussův zákon elektrostatiky Kapacita Dosud jsme se zabývali vztahy mezi náboji ve vakuu. Prostředí mezi náboji jsme charakterizovali permitivitou ε a uvedli jsme, že ve vakuu je ε = 8,854.1-1 C.V -1.m -1. V této kapitole se budeme

Více

5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY

5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY 5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY Požadavky: získání vysokých magnetických kvalit, úspora drahých kovů a náhrada běžnými materiály. Podle magnetických vlastností dělíme na: 1. Diamagnetické látky 2. Paramagnetické

Více

POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST):

POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST): POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST): Název výukové aktivity: Magnety a magnetismus Vyučovací předmět: Aktivita v rámci Školního vědeckého dne. Anotace: Znázornění magnetického pole, magnet a elektrický

Více

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A Škola: Masarykovo gymnázium Vsetín Autor: Mgr. Jitka Novosadová DUM: MGV_F_SS_3S3_D16_Z_OPAK_E_Nestacionarni_magneticke_pole_T Vzdělávací obor: Člověk a příroda Fyzika Tematický okruh: Nestacionární magnetické

Více

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Magnetické pole v látce

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Magnetické pole v látce FYZIKA II Petr Praus 10. Přednáška Magnetické pole v látce Osnova přednášky Magnetické pole v látkovém prostředí, Ampérovy proudové smyčky, veličiny B, M, H materiálové vztahy, susceptibilita a permeabilita

Více

ELEKTROMOTORY: Elektrický proud v magnetickém poli (pracovní list) RNDr. Ivo Novák, Ph.D.

ELEKTROMOTORY: Elektrický proud v magnetickém poli (pracovní list) RNDr. Ivo Novák, Ph.D. ELEKTROMOTORY: Elektrický proud v magnetickém poli (pracovní list) RNDr. Ivo Novák, Ph.D. třední škola, Havířov-Šumbark, ýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci

Více

Elektromagnetismus. - elektrizace třením (elektron = jantar) - Magnetismus magnetovec přitahuje železo zřejmě první záznamy o používání kompasu

Elektromagnetismus. - elektrizace třením (elektron = jantar) - Magnetismus magnetovec přitahuje železo zřejmě první záznamy o používání kompasu Elektromagnetismus Historie Staré Řecko: Čína: elektrizace třením (elektron = jantar) Magnetismus magnetovec přitahuje železo zřejmě první záznamy o používání kompasu Hans Christian Oersted objevil souvislost

Více

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově. 06_5_ Struktura a vlastnosti kapalin

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově. 06_5_ Struktura a vlastnosti kapalin Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 06_5_ Struktura a vlastnosti kapalin Ing. Jakub Ulmann 5 Struktura a vlastnosti kapalin 5.1 Povrchové napětí

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH, PLYNECH A POLOVODIČÍCH

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH, PLYNECH A POLOVODIČÍCH Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D14_Z_OPAK_E_Elektricky_proud_v_kapalinach _plynech_a_polovodicich_t Člověk a příroda

Více

10a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI

10a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI 0a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI Úvod: Klasický síťový transformátor transformátor s jádrem skládaným z plechů je stále běžně používanou součástí

Více

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_10_Zobrazování optickými soustavami 1

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_10_Zobrazování optickými soustavami 1 Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_10_Zobrazování optickými soustavami 1 Ing. Jakub Ulmann Zobrazování optickými soustavami 1. Optické

Více

Mgr. Jan Ptáčník. Elektrodynamika. Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka

Mgr. Jan Ptáčník. Elektrodynamika. Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka Mgr. Jan Ptáčník Elektrodynamika Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka Vodič v magnetickém poli Vodič s proudem - M-pole! Vložení vodiče s proudem do vnějšího M-pole = interakce pole vnějšího a pole

Více

Elektřina a magnetismus UF/01100. Základy elektřiny a magnetismu UF/PA112

Elektřina a magnetismus UF/01100. Základy elektřiny a magnetismu UF/PA112 Elektřina a magnetismus UF/01100 Rozsah: 4/2 Forma výuky: přednáška Zakončení: zkouška Kreditů: 9 Dop. ročník: 1 Dop. semestr: letní Základy elektřiny a magnetismu UF/PA112 Rozsah: 3/2 Forma výuky: přednáška

Více