Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II"

Transkript

1 Strn 1 ze Identifikátor výrobku Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi nedoporučená použití Příslušná určená použití látky nebo směsi: Univerzální čisticí prostředek Zákldní čisticí prostředek Oblst použití [SU]: SU 3 - Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě nebo v příprvcích, v průmyslových zřízeních SU10 - Formulce [směšování] příprvků /nebo jejich nové blení (kromě slitin) Ktegorie chemických výrobků [PC]: PC35 - prcí čisticí prostředky Ktegorie procesů [PROC]: PROC 7 - Nástřikové techniky v průmyslových zřízeních PROC10 - Aplikce válečkem nebo štětcem PROC19 - Mnuální činnosti zhrnující kontkt s rukou Ktegorie uvolňování do životního prostředí [ERC]: ERC 8 - Široké použití nerektivní pomocné látky (bez zčlenění do předmětu nebo jeho povrchu, ve vnitřních prostorách) ERC 8d - Široké použití nerektivní pomocné látky (bez zčlenění do předmětu nebo jeho povrchu, ve venkovních prostorách) Nedoporučená použití: V této souvislosti momentálně nemáme žádné informce. 1.3 Podrobné údje o dodvteli bezpečnostního listu Koch-Chemie GmbH, Einsteinstrsse 42, Unn, Německo Telefon:+49 (0) 2303/ , Fx:+49 (0) 2303/ E-milová dres kompetentní osoby: - NEPOUŽÍVEJTE prosím k žádostem o bezpečnostní listy. 1.4 Telefonní číslo pro nléhvé situce Nouzové informční služby / oficiální pordenská instituce: --- Telefon společnosti pro přípd hvárie (nouze): +49 (0) 700 / (KCC) ODDÍL 2: Identifikce nebezpečnosti 2.1 Klsifikce látky nebo směsi Klsifikce podle nřízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) Třídou Ktegorií Stndrdní větou o nebezpečnosti nebezpečnosti nebezpečnosti Skin Corr. 1B H314-Způsobuje těžké poleptání kůže poškození očí. Eye Dm. 1 H318-Způsobuje vážné poškození očí. Met. Corr. 1 H290-Může být korozivní pro kovy. 2.2 Prvky oznčení

2 Strn 2 ze 19 Oznčení podle nřízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) Nebezpečí H314-Způsobuje těžké poleptání kůže poškození očí. H290-Může být korozivní pro kovy. P260-Nevdechujte páry nebo erosoly. P280-Používejte ochrnné rukvice / ochrnný oděv obličejový štít / ochrnné brýle. P301+P330+P331-PŘI POŽITÍ: Vypláchněte úst. NEVYVOLÁVEJTE zvrcení. P303+P361+P353-PŘI STYKU S KůŽÍ (nebo s vlsy): Veškeré kontminovné části oděvu okmžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. P305+P351+P338-PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut optrně vyplchujte vodou. Vyjměte kontktní čočky, jsou-li nszeny pokud je lze vyjmout sndno. Pokrčujte ve vyplchování. P310-Okmžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékře. P390-Uniklý produkt bsorbujte, by se zbránilo mteriálním škodám. Hydroxid sodný Metkřemičitn disodný, penthydrát Isotrideknol, ethoxylovný 2.3 Dlší nebezpečnost Směs neobshuje látku typu vpvb (vpvb = velmi perzistentní, velmi biokumulční), příp. nespdá pod Přílohu XIII směrnice (ES) 1907/2006 (< 0,1 %). Směs neobshuje látku typu PBT (PBT = perzistentní, biokumulční, toxická), příp. nespdá pod Přílohu XIII směrnice (ES) 1907/2006 (< 0,1 %). Dodržovt hodnotu ph. 3.1 Látk n.r. 3.2 Směs trintrium-nitrilotricetát, roztok ODDÍL 3: Složení/informce o složkách Registrční číslo (REACH) Index --- EINECS, ELINCS, NLP CAS Obsh v (%) 5-<20 Klsifikce podle nřízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) XXXX Eye Irrit. 2, H319 Crc. 2, H351 Met. Corr. 1, H290 Isotrideknol, ethoxylovný Registrční číslo (REACH) --- Index --- EINECS, ELINCS, NLP (REACH-IT List-No.) CAS Obsh v (%) 5-<10 Klsifikce podle nřízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) Acute Tox. 4, H302 Eye Dm. 1, H318

3 Strn 3 ze 19 Ntrium-p-cumolsulfonát Registrční číslo (REACH) --- Index --- EINECS, ELINCS, NLP CAS Obsh v (%) 1-<10 Klsifikce podle nřízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) Eye Irrit. 2, H319 Metkřemičitn disodný, penthydrát Registrční číslo (REACH) XXXX Index EINECS, ELINCS, NLP CAS Obsh v (%) 1-<5 Klsifikce podle nřízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) Met. Corr. 1, H290 Skin Corr. 1B, H314 STOT SE 3, H335 Eye Dm. 1, H318 Hydroxid sodný Registrční číslo (REACH) XXXX Index EINECS, ELINCS, NLP CAS Obsh v (%) 0,5-<2 Klsifikce podle nřízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) Skin Corr. 1A, H314 Met. Corr. 1, H290 Eye Dm. 1, H318 Pro klsifikci oznčení výrobku mohly být zohledněny nečistoty, zkušební dt nebo dlší informce. Text H-vět zkrtky klsifikce (GHS/CLP) viz oddíl 16. Látky uvedené v této části jsou uvedeny se svou skutečnou, příslušnou klsifikcí! To znmená, že u látek, které jsou uvedeny v příloze VI tb. 3.1 nřízení (ES) č. 1272/2008 (nřízení CLP), byly zohledněny všechny poznámky pro zde deklrovnou klsifikci, které jsou v těchto tbulkách uvedeny. ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 4.1 Popis první pomoci Osoby poskytující první pomoc musí dbát n vlstní ochrnu! Nikdy nepodávt osobám v bezvědomí žádné prostředky ústy! Při ndýchání Vyvést osobu n čerstvý vzduch konzultovt lékře podle symptomů. Při styku s kůží Důkldně omýt velkým množstvím vody, znečištěné nsáklé součásti oděvu ihned odstrnit, při podráždění pokožky (zrudnutí td.) se pordit s lékřem. Při zsžení očí Vyjměte kontktní čočky. Několik minut důkldně omývt velkým množstvím vody, ihned přivolt lékře, připrvit bezpečnostní list. Porďte se s lékřem. Při požití Důkldně vypláchnout úst vodou. Nevyvolávt zvrcení, podt velké množství vody, ihned vyhledt lékře. 4.2 Nejdůležitější kutní opožděné symptomy účinky Pokud je to tento přípd, opožděné symptomy působení jsou uvedeny v oddílu 11, příp. u způsobů požití/přijetí v oddílu 4.1. Může se vyskytnout: Možné poleptání pokožky sliznic. Nebezpečí vážného poškození očí. V některých přípdech je možné, že se příznky otrvy objeví teprve po delší době/několik hodinách.

4 Strn 4 ze Pokyn týkjící se okmžité lékřské pomoci zvláštního ošetření Oční sprch Symptomtická léčb. ODDÍL 5: Optření pro hšení požáru 5.1 Hsiv Vhodná hsiv Zjistit záplné zdroje v okolí. Nevhodná hsiv Proud vody 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývjící z látky nebo směsi Při požáru mohou vznikt: Oxidy uhlíku Žírvé páry Oxidy dusíku Toxické plyny 5.3 Pokyny pro hsiče V přípdě požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy. Dýchcí přístroj nezávislý n okolním vzduchu. Příp. kompletní ochrn. Kontminovnou vodu k hšení odstrnit podle pltných účedních předpisů. ODDÍL 6: Optření v přípdě náhodného úniku 6.1 Optření n ochrnu osob, ochrnné prostředky nouzové postupy Vyhýbt se kontktu s očim pokožkou. Pozor, nebezpečí uklouznutí. 6.2 Optření n ochrnu životního prostředí V přípdě úniku většího množství zchytit. Netěsnosti odstrňte, pokud to není nebezpečné. Zbránit vniknutí do povrchových spodních vod i do půdy. Nevylévejte do knlizce. 6.3 Metody mteriál pro omezení úniku pro čištění Zchyťte pomocí bsorbentu (npř. univerzálního bsorbentu) zlikvidujte dle oddílu 13. Zbytky spláchnout velkým množstvím vody. 6.4 Odkz n jiné oddíly Viz oddíl 13 osobní ochrnné prostředky viz oddíl 8. ODDÍL 7: Zcházení skldování Kromě informcí uvedených v tomto oddíle jsou důležité informce uvedeny tké v oddíle Optření pro bezpečné zcházení Všeobecná doporučení Zjistit dosttečné větrání. Vyhýbt se kontktu s očim pokožkou. N prcovišti je zkázáno jíst, pít, kouřit ukládt potrviny. Řídit se pokyny n etiketě návodem k použití. Dodržovt prcovní postupy podle návodu k použití Pokyny týkjící se obecné hygieny při práci Dodržovt obecné zásdy hygieny při mnipulci s chemikáliemi. Před přestávkou po ukončení práce si umýt ruce. Uchovávejte odděleně od potrvin, nápojů krmiv. Před vstupem do prostor, v nichž se jí, odložte kontminovný oděv ochrnné pomůcky. 7.2 Podmínky pro bezpečné skldování látek směsí včetně neslučitelných látek směsí Uchovávt mimo dosh nepovolných osob.

5 Strn 5 ze 19 Produkt ukládt jen v originálních uzvřených oblech. Produkt neskldovt n chodbách schodištích. Nepoužívt mteriály, které neodolávjí lkáliím. Neskldovt společně s oxidčními činidly. Neskldovt společně s kyselinmi. Stbilit při skldování: >= 36 Měsíce. 7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití V této souvislosti momentálně nemáme žádné informce. 8.1 Kontrolní prmetry Chemické oznčení ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochrnné prostředky Metkřemičitn disodný, penthydrát PEL : 2 mg/m3 (respirbilní frkce) / 10 mg/m3 NPK-P : (celková koncentrce) (osttní křemičitny (s výjimkou zbestu)) Postupy sledování: --- LHUBE : --- Dlší informce: --- Chemické oznčení Hydroxid sodný PEL : 1 mg/m3 NPK-P : 2 mg/m3 --- Postupy sledování: - - rozsh v % :1- <5 rozsh v % :0,5- <2 ISO (Determintion of metls nd metlloids in irborne prticulte mtter by inductive coupled plsm emission spectrometry) (Prt 1), 2001(Prt 2), 2004 (Prt 3) DFG (E), DFG (D) (Alkli metl hydroxides nd lkli erth hydroxides) , EU project BC/CEN/ENTR/000/ crd 45-2 (2004) OSHA ID-121 (Metl nd metlloid prticultes in workplce tmospheres) EU project BC/CEN/ENTR/000/ crd 45-5 (2004) - - NIOSH 7401 (Alkline dusts) LHUBE : --- Dlší informce: I PEL = Přípustné expoziční limity (8) = Vdechovtelná frkce (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (9) = Respirbilní frkce (2017/164/EU, 2017/2398/EU). NPK-P = Nejvyšší přípustné koncentrce chemických látek v ovzduší prcovišť (8) = Vdechovtelná frkce (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (9) = Respirbilní frkce (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (10) = Limitní hodnot krátkodobé expozice ve vzthu k referenčnímu období v délce jedné minuty (2017/164/EU). LHUBE = Limitní hodnoty ukztelů biologických expozičních Dlší informce: D = při expozici se význmně upltňuje pronikání látky kůží, S = látk má senzibilizční účinek, P = u látky nelze vyloučit závžné pozdní účinky, I = dráždí sliznice (oči, dýchcí cesty) resp. kůži. 8.2 Omezování expozice trintrium-nitrilotricetát, roztok Oblst použití Cest expozice / Složk životního prostředí Účinek n zdrví Deskripto r Hodnot Jednotk Životní prostředí - sldká PNEC 0,93 mg/l vod Životní prostředí - PNEC 0,364 mg/kg sediment, mořská vod Životní prostředí - orální PNEC 0,2 mg/kg (krmivo) Životní prostředí - půd PNEC 0,182 mg/kg Životní prostředí - PNEC 3,64 mg/kg sediment, sldká vod Životní prostředí - čističk PNEC 540 mg/l odpdních vod Poznámk

6 Strn 6 ze 19 Životní prostředí - mořská vod Spotřebitel Člověk - orální Dlouhodobý, systemtické vlivy Spotřebitel Člověk - inhlční Krátkodobý, lokální vlivy Spotřebitel Člověk - inhlční Krátkodobý, systemtické vlivy Průmyslové / komerční Člověk - inhlční Dlouhodobý, lokální vlivy Průmyslové / komerční Člověk - inhlční Dlouhodobý, systemtické vlivy Průmyslové / komerční Člověk - inhlční Krátkodobý, systemtické vlivy Průmyslové / komerční Člověk - inhlční Krátkodobý, lokální vlivy PNEC 0,093 mg/l DNEL 0,5 mg/kg DNEL 1,75 mg/m3 DNEL 1,75 mg/m3 DNEL 3,5 mg/m3 DNEL 3,5 mg/m3 DNEL 5,25 mg/m3 DNEL 5,25 mg/m3 Ntrium-p-cumolsulfonát Oblst použití Cest expozice / Složk životního prostředí Účinek n zdrví Životní prostředí - sldká vod Životní prostředí - spordické (občsné) uvolnění Životní prostředí - čističk odpdních vod Životní prostředí - mořská vod Životní prostředí - sediment, sldká vod Spotřebitel Člověk - dermální Dlouhodobý, systemtické vlivy Spotřebitel Člověk - inhlční Dlouhodobý, systemtické vlivy Spotřebitel Člověk - orální Dlouhodobý, systemtické vlivy Prcovník / změstnnec Člověk - dermální Dlouhodobý, systemtické vlivy Prcovník / změstnnec Člověk - inhlční Dlouhodobý, systemtické vlivy Prcovník / změstnnec Člověk - dermální Dlouhodobý, lokální vlivy Deskripto r Hodnot Jednotk PNEC 0,23 mg/l PNEC 2,3 mg/l PNEC 100 mg/l PNEC 0,023 mg/l PNEC 0,862 mg/kg DNEL 68,1 mg/kg bw/dy DNEL 6,6 mg/m3 DNEL 3,8 mg/kg bw/dy DNEL 136,25 mg/kg bw/dy DNEL 26,9 mg/m3 DNEL 0,096 mg/cm2 Poznámk Metkřemičitn disodný, penthydrát Oblst použití Cest expozice / Složk životního prostředí Účinek n zdrví Životní prostředí - spodní vod Životní prostředí - mořská vod Životní prostředí - vod, spordické (občsné) uvolnění Životní prostředí - čističk odpdních vod Spotřebitel Člověk - inhlční Dlouhodobý, systemtické vlivy Spotřebitel Člověk - dermální Dlouhodobý, systemtické vlivy Deskripto Hodnot Jednotk r PNEC 7,5 mg/l PNEC 1 mg/l PNEC 7,5 mg/l PNEC 1000 mg/l DNEL 1,55 mg/m3 DNEL 0,74 mg/kg bw/dy Poznámk

7 Strn 7 ze 19 Spotřebitel Člověk - orální Dlouhodobý, systemtické vlivy Prcovník / změstnnec Člověk - inhlční Dlouhodobý, systemtické vlivy Prcovník / změstnnec Člověk - dermální Dlouhodobý, systemtické vlivy DNEL 0,74 mg/kg bw/dy DNEL 6,22 mg/m3 DNEL 1,49 mg/kg bw/dy Hydroxid sodný Oblst použití Cest expozice / Složk životního prostředí Účinek n zdrví Spotřebitel Člověk - inhlční Dlouhodobý, lokální vlivy Prcovník / změstnnec Člověk - inhlční Dlouhodobý, lokální vlivy Deskripto Hodnot Jednotk r DNEL 1 mg/m3 DNEL 1 mg/m3 Poznámk Vhodné technické kontroly Vhodné posuzovcí metody pro kontrolu účinnosti provedených ochrnných optření obshují měřicí neměřicí ohledávcí metody. Tyto jsou popsány npř. v BS EN BS EN "Ovzduší n prcovišti - Návod k plikci použití postupů posuzování expozice chemickým biologickým činitelům" Individuální ochrnná optření včetně osobních ochrnných prostředků Dodržovt obecné zásdy hygieny při mnipulci s chemikáliemi. Před přestávkou po ukončení práce si umýt ruce. Uchovávejte odděleně od potrvin, nápojů krmiv. Před vstupem do prostor, v nichž se jí, odložte kontminovný oděv ochrnné pomůcky. Ochrn očí obličeje: Utěsněné ochrnné brýle s postrnními štítky (EN 166). Přípdně Ochrn obličeje (EN 166) Ochrn kůže - Ochrn rukou: Používt ochrnné rukvice odolné proti lkáliím (EN 374). Ochrnné rukvice z butylkučuku (EN 374). Minimální síl vrstvy v mm: 0,5 Dob permece (dob průniku) v minutách: > 120 Doby průniku stnovené podle EN , nebyly v prktických podmínkách dosženy. Doporučuje se mximální životnosti 50% doby průniku. Doporučujeme preventivní ochrnu pokožky. Ochrn kůže - Jiná ochrn: Ochrnné prcovní oděvy (npř. ochrnná obuv EN ISO 20345, prcovní oděv s dlouhými rukávy). Ochrn dýchcích cest: Při překročení PEL (Přípustné expoziční limity). Příp. filtr P2 (EN 143), chrkteristické zbrvení bílé Dodržovt limity životnosti ochrnných dýchcích přístrojů. Tepelné nebezpečí: Nevzthuje Dlší informce k ochrně rukou - Nebyly provedeny žádné testy. Výběr byl u směsí proveden dle nejlepšího vědomí dle nejlepších informcí o obsžených látkách. Výběr látek byl proveden n zákldě údjů výrobců rukvic. Při definitivní volbě mteriálu rukvic se musí přihlédnout k životnosti, hodnotám propustnosti degrdci. Vhodné rukvice se volí nejen podle mteriálu, nýbrž i podle dlších kvlittivních znků jsou různé u různých výrobců. U směsí nelze odolnost mteriálu rukvic vypočítt předem, musí se proto před použitím ověřit. Přesnou dobu životnosti mteriálu rukvic je třeb zjistit u jejich výrobce dodržovt.

8 Strn 8 ze Omezování expozice životního prostředí V této souvislosti momentálně nemáme žádné informce. ODDÍL 9: Fyzikální chemické vlstnosti 9.1 Informce o zákldních fyzikálních chemických vlstnostech Skupenství: Kplný Brv: Zelený Zápch: Citron Prhová hodnot zápchu: Hodnot ph: 13,4 Bod tání / tuhnutí: Počáteční vru rozmezí u vru: >97 C Bod vzplnutí: n.r. Rychlost odpřování: Hořlvost (pevné látky, plyny): n.r. Dolní mez výbušnosti: n.r. Horní mez výbušnosti: n.r. Tlk páry: Hustot páry (vzduch = 1): Hustot: 1,1 g/ml (20 C) Sypná váh: Rozpustnost: Rozpustnost ve vodě: Mísitelný Rozdělovcí koeficient (n-oktnol / vod): -2,62 ((Údje o hlvní složce) Log Pow ) Teplot smovznícení: n.r. Teplot rozkldu: Viskozit: >22 mps (20 C) Výbušné vlstnosti: Oxidční vlstnosti: Ne 9.2 Dlší informce Mísitelnost: Rozpustnost v tucích / rozpouštědl: Vodivost: Povrchové npětí: Obsh rozpouštědl: ODDÍL 10: Stálost rektivit 10.1 Rektivit Výrobek nebyl vyzkoušen Chemická stbilit Při správném skldování mnipulci stbilní Možnost nebezpečných rekcí Při používání v souldu s určením nedochází k rozkldu Podmínky, kterým je třeb zbránit Viz tké oddíl Neslučitelné mteriály Viz tké oddíl 7. Vyhýbt se kontktu s jinými chemikáliemi. Vyhýbt se kontktu s mteriály, které neodolávjí lkáliím. Vyhýbt se kontktu s určitými kovy, npř. s hliníkem (možný vývin plynného vodíku). Vyhýbt se kontktu s oxidčními činidly. Kontkt se silnými lkáliemi vede k intenzivní rekci z vývinu tepl Nebezpečné produkty rozkldu Viz tké oddíl 5.2 Při použití v souldu s určeným účelem nedochází k rozkldu.

9 Strn 9 ze 19 ODDÍL 11: Toxikologické informce 11.1 Informce o toxikologických účincích Přípdné dlší informce o působení n zdrví viz oddíl 2.1 (klsifikce). Toxicit / účinek Konečný Hodnot Jednotk Orgnismus Zkušební metod Poznámk Akutní toxicit, ústní: ATE >2000 mg/kg vypočtená hodnot Akutní toxicit, kožní: Akutní toxicit, inhlční: Žírvost/dráždivost pro kůži: Krys OECD 431 (In Vitro Skin Corrosion - Humn Skin Model Žírvý Vážné poškození očí/podráždění očí: Senzibilizce dýchcích cest/senzibilizce kůže: Mutgenit v zárodečných buňkách: Krcinogenit: Toxicit pro reprodukci: Toxicit pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice (STOT-SE): Toxicit pro specifické cílové orgány - opkovná expozice (STOT-RE): Nebezpečnost při vdechnutí: Symptomy: Dlší informce: Klsifikce n zákldě toxikologických vyšetření. trintrium-nitrilotricetát, roztok Toxicit / účinek Konečný Hodnot Jednotk Orgnismus Zkušební metod Poznámk Akutní toxicit, ústní: LD mg/kg Krys Akutní toxicit, kožní: LD50 >5000 mg/kg Králík OECD 402 (Acute Derml Toxicity) Žírvost/dráždivost pro kůži: Králík Nedráždivý Vážné poškození Králík Dráždivý očí/podráždění očí: Senzibilizce dýchcích Morče OECD 406 (Skin Nesenzibilizující cest/senzibilizce kůže: Sensitistion) Krcinogenit: <45 % Účinná látk Isotrideknol, ethoxylovný Toxicit / účinek Konečný Hodnot Jednotk Orgnismus Zkušební metod Poznámk Akutní toxicit, ústní: LD50 > mg/kg Krys Údje převzté z litertury Akutní toxicit, kožní: LD50 >2000 mg/kg Krys Údje převzté z litertury Žírvost/dráždivost pro kůži: Králík Nedráždivý, Údje převzté z litertury

10 Strn 10 ze 19 Vážné poškození očí/podráždění očí: Senzibilizce dýchcích cest/senzibilizce kůže: Mutgenit v zárodečných buňkách: Toxicit pro reprodukci: NOAEL >250 mg/kg bw/d Nebezpečnost při vdechnutí: Toxicit pro specifické cílové orgány - opkovná expozice (STOT-RE), ústní: NOAEL 50 mg/kg bw/d Králík Morče Krys Krys OECD 471 (Bcteril Reverse Muttion OECD 416 (Twogenertion Reproduction Toxicity Study) Eye Dm. 1>10% solution Negtivní, Údje převzté z litertury Negtivní, Údje převzté z litertury Údje převzté z litertury n.r. Cílový orgán (orgány): srdce, Cílový orgán (orgány): játr, Cílový orgán (orgány): ledviny, Údje převzté z litertury Ntrium-p-cumolsulfonát Toxicit / účinek Konečný Hodnot Jednotk Orgnismus Zkušební metod Poznámk Akutní toxicit, ústní: LD50 >7000 mg/kg Krys OECD 401 (Acute Orl Toxicity) Akutní toxicit, kožní: LD50 >2000 mg/kg Králík Akutní toxicit, inhlční: LC50 >5 mg/l/4h Krys Aerosol Žírvost/dráždivost pro kůži: Králík OECD 404 (Acute Derml Nedráždivý Vážné poškození očí/podráždění očí: Senzibilizce dýchcích cest/senzibilizce kůže: Mutgenit v zárodečných buňkách: Mutgenit v zárodečných buňkách: Králík Morče Irrittion/Corrosion) OECD 405 (Acute Eye Irrittion/Corrosion) OECD 406 (Skin Sensitistion) Myš OECD 474 (Mmmlin Erythrocyte Slmonell typhimurium Micronucleus OECD 471 (Bcteril Reverse Muttion Krcinogenit: Krys OECD 453 (Combined Chronic Toxicity/Crcinogenicit y Studies) Toxicit pro reprodukci: NOAEL >936 mg/kg Krys Nebezpečnost při vdechnutí: Toxicit pro specifické cílové orgány - opkovná expozice (STOT-RE), ústní: Toxicit pro specifické cílové orgány - opkovná expozice (STOT-RE), ústní: NOAEL mg/kg OECD 408 (Repeted Dose 90-Dy Orl Toxicity Study in Rodents) Dráždivý Ne (kontkt s pokožkou) Negtivní Negtivní Negtivní NOAEL 763 mg/kg Krys Cílový orgán (orgány): srdce, Údje převzté z litertury n.r.

11 Strn 11 ze 19 Toxicit pro specifické cílové orgány - opkovná expozice (STOT-RE), kožní: Toxicit pro specifické cílové orgány - opkovná expozice (STOT-RE), kožní: LOAEL 1300 mg/kg bw/d Myš OECD 411 (Subchronic Derml Toxicity - 90-dy Study) NOAEL >440 mg/kg OECD 411 (Subchronic Derml Toxicity - 90-dy Study) Metkřemičitn disodný, penthydrát Toxicit / účinek Konečný Hodnot Jednotk Orgnismus Zkušební metod Poznámk Akutní toxicit, ústní: LD mg/kg Krys Akutní toxicit, kožní: LD50 >5000 mg/kg Krys Akutní toxicit, kožní: LD50 >5000 mg/kg Krys U.S. EPA Guidline OPPTS Akutní toxicit, inhlční: LC50 >2,06 g/m3 Krys Akutní toxicit, inhlční: LD50 >2,06 mg/l/4h Nebezpečné páry Žírvost/dráždivost pro kůži: Králík OECD 404 (Acute Žírvý Derml Irrittion/Corrosion) Vážné poškození Králík IUCLID Chem. Dt Žírvý očí/podráždění očí: Sheet (ESIS) Senzibilizce dýchcích cest/senzibilizce kůže: Myš OECD 429 (Skin Sensitistion - Locl Nesenzibilizující Mutgenit v zárodečných buňkách: Krcinogenit: Toxicit pro reprodukci (Vývojová toxicit): Toxicit pro reprodukci (Účinek n plodnost): Symptomy: Toxicit pro specifické cílové orgány - opkovná expozice (STOT-RE), ústní: Toxicit pro specifické cílové orgány - opkovná expozice (STOT-RE), ústní: NOAEL >200 mg/kg bw/d NOAEL >159 mg/kg bw/d NOAEL mg/kg bw/d NOAEL mg/kg bw/d Slmonell typhimurium Myš Krys Myš Krys Lymph Node Assy) OECD 471 (Bcteril Reverse Muttion OECD 408 (Repeted Dose 90-Dy Orl Toxicity Study in Rodents) Negtivní Informce o tkovém účinku nejsou k dispozici. Negtivní Negtivní podráždění sliznice Negtivní Negtivní Hydroxid sodný Toxicit / účinek Konečný Hodnot Jednotk Orgnismus Zkušební metod Poznámk Akutní toxicit, ústní: LD50 >2000 mg/kg Krys Žírvost/dráždivost pro kůži: Králík Skin Corr. 1A Vážné poškození Králík Eye Dm. 1 očí/podráždění očí: Senzibilizce dýchcích Člověk (Ptch- Nesenzibilizující cest/senzibilizce kůže: Mutgenit v zárodečných buňkách: OECD 471 (Bcteril Reverse Muttion Negtivní

12 Strn 12 ze 19 Mutgenit v zárodečných buňkách: Symptomy: OECD 472 (Genetic Toxicology - Escherichi coli, Reverse Assy) Negtivní, Údje převzté z litertury potíže s dýcháním, kšel ODDÍL 12: Ekologické informce Přípdné dlší informce o působení n životní prostředí viz oddíl 2.1 (klsifikce). Toxicit / účinek Konečný Dob Hodnot Jednotk Orgnismus Zkušební Poznámk metod Toxicit pro ryby: Toxicit pro dfnie: Toxicit pro řsy: Perzistence rozložitelnost: Tenzid/y obsžený/obsž ené v této směsi splňuje/splňují podmínky biologické odbourtelnosti, jk jsou stnoveny v nřízení (ES) č. 648/2004 o detergentech. Podkldy, které toto potvrzují, jsou již pro příslušné úřdy členských států připrveny budou jim poskytnuty - n přání nebo n vyžádání přes výrobce detergentů Biokumulční potenciál: Mobilit v půdě: Výsledky posouzení PBT vpvb: Jiné nepříznivé účinky: Dlší informce:: Podle receptury neobshuje AOX (dsorbovtelné org. sloučeniny hlogenů). trintrium-nitrilotricetát, roztok Toxicit / účinek Konečný Dob Hodnot Jednotk Orgnismus Zkušební metod Poznámk

13 Strn 13 ze Toxicit pro ryby: LC50 96h >500 mg/l Leuciscus idus Toxicit pro dfnie: EC50 48h >100 mg/l Údje převzté z litertury Toxicit pro řsy: EC50 72h >100 mg/l Údje převzté z litertury Perzistence rozložitelnost: >90 % OECD 302 B (Inherent Biodegrdbility - Zhn- Wellens/EMPA Biokumulční potenciál: Výsledky posouzení PBT vpvb: Log Pow > -2,6 Nelze očekávt biokumulci (LogPow < 1).20 C Dlší informce:: COD 160 mg/g Dlší informce:: BOD5 <5 mg/g Rozpustnost ve vodě: Isotrideknol, ethoxylovný Toxicit / účinek Konečný Dob Hodnot Jednotk Orgnismus Zkušební metod Toxicit pro ryby: LC50 96h mg/l Brchydnio rerio OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Toxicit pro ryby: LC50 96h 1-10 mg/l Cyprinus cprio OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Toxicit pro EC50 48h >1-10 mg/l Dphni mgn OECD 202 dfnie: (Dphni sp. Acute Immobilistion Toxicit pro dfnie: EC10 21d 2,6 mg/l OECD 211 (Dphni mgn Reproduction Toxicit pro řsy: EC50 72h > mg/l Scenedesmus subspictus Toxicit pro řsy: EC50 72h >1-10 mg/l Desmodesmus subspictus Perzistence rozložitelnost: Perzistence rozložitelnost: OECD 201 (Alg, Growth Inhibition OECD 201 (Alg, Growth Inhibition 28d >70 % OECD 301 A (Redy Biodegrdbility - DOC Die-Awy 28d >60 % OECD 301 B (Redy Biodegrdbility - Co2 Evolution Není látk PBT, Neobshuje látku typu vpvb Rozpustný Poznámk Údje převzté z litertury Údje převzté z litertury Údje převzté z litertury Údje převzté z litertury Údje převzté z litertury Mobilit v půdě: Koc >5000 Adsorpce v půdě Mobilit v půdě: Kow >5000 Adsorpce v půdě.

14 Strn 14 ze Výsledky posouzení PBT vpvb: Toxicit pro bkterie: EC mg/l ctivted sludge Toxicit pro bkterie: EC50 >10000 mg/l Pseudomons ISO putid Jiné orgnismy: NOEC/NOEL 10 mg/kg OECD 208 (Terrestril Plnts, Growth Toxicit pro kroužkovce: LC50 14d >1000 mg/kg Eiseni foetid OECD 207 (Erthworm, Acute Toxicity Tests) Není látk PBT Ntrium-p-cumolsulfonát Toxicit / účinek Konečný Dob Hodnot Jednotk Orgnismus Zkušební metod Toxicit pro ryby: LC50 96h >100 mg/l Cyprinus cprio OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Toxicit pro EC50 48h >100 mg/l Dphni mgn OECD 202 dfnie: (Dphni sp. Acute Immobilistion Toxicit pro řsy: EC50 72h >100 mg/l Desmodesmus subspictus Perzistence rozložitelnost: Biokumulční potenciál: OECD 201 (Alg, Growth Inhibition 28d >60 % OECD 301 B (Redy Biodegrdbility - Co2 Evolution Poznámk Sndno biologicky rozložitelný Log Pow -1,1 Nelze očekávt biokumulci (LogPow < 1). Toxicit pro bkterie: EC50 3h >1000 mg/l ctivted sludge OECD 209 (Activted Sludge, Respirtion Inhibition Test (Crbon nd Ammonium Oxidtion)) Metkřemičitn disodný, penthydrát Toxicit / účinek Konečný Dob Hodnot Jednotk Orgnismus Zkušební metod Toxicit pro ryby: LC50 96h 210 mg/l Brchydnio rerio ISO Toxicit pro EC50 48h 1700 mg/l Dphni mgn 84/449/EEC C.2 dfnie: Toxicit pro řsy: EC50 72h 207 mg/l Scenedesmus DIN T.9 subspictus Biokumulční potenciál: Výsledky posouzení PBT vpvb: Poznámk Nehodí se pro norgnické látky. Není látk PBT, Neobshuje látku typu vpvb

15 Strn 15 ze 19 Hydroxid sodný Toxicit / účinek Výsledky posouzení PBT vpvb: Konečný Dob Hodnot Jednotk Orgnismus Toxicit pro ryby: LC50 96h 45,4 mg/l Oncorhynchus mykiss Toxicit pro ryby: LC50 96h 125 mg/l Gmbusi ffinis Toxicit pro dfnie: Perzistence rozložitelnost: EC50 48h 40,4 mg/l Ceriodphni spec. Zkušební metod Poznámk Není látk PBT, Neobshuje látku typu vpvb Nehodí se pro norgnické látky Biokumulční potenciál: Log Kow -3,88 Negtivní Toxicit pro bkterie: EC50 15min 22 mg/l Photobcterium phosphoreum ODDÍL 13: Pokyny pro odstrňování 13.1 Metody nkládání s odpdy Pro látku / příprvek / zbytková množství Číslo třídy odpdu podle EG: Uvedené kódy odpdů jsou doporučení n zákldě předpokládného použití tohoto produktu. S ohledem n specifické použití okolnosti odstrňování u uživtele mohou podle okolností být přiřzeny i jiné kódy odpdů. (2014/955/EU) Vodné promývcí kpliny mtečné louhy Hydroxid sodný hydroxid drselný L 370/54 Úřední věstník Evropské unie CS Doporučení: Musí se zmezit odstrňování odpdů prostřednictvím knlizce. Dodržovt místní úřední předpisy. Npř. vhodná splovn. Npř. ukládt n vhodné skládky. Způsoby zneškodňování kontminovného oblu Dodržovt místní úřední předpisy. Obly, které nelze vyčistit, likvidovt stejným způsobem jko látku. ODDÍL 14: Informce pro přeprvu Obecná dt UN číslo: 1760 Silniční / železnicní přeprv (ADR/RID) Oficiální (OSN) pojmenování pro přeprvu: UN 1760 CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (SODIUM HYDROXIDE,DISODIUM TRIOXOSILICATE) Tříd/třídy nebezpečnosti pro přeprvu: Oblová skupin: II Klsifikční kódy: C9 LQ: 1 L Nebezpečnost pro životní prostředí: Nevzthuje Tunnel restriction code: E Námořní přeprv (Kód IMDG) Oficiální (OSN) pojmenování pro přeprvu: CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (SODIUM HYDROXIDE,DISODIUM TRIOXOSILICATE) Tříd/třídy nebezpečnosti pro přeprvu: Oblová skupin: II EmS: F-A, S-B

16 Strn 16 ze 19 Látk znečišťující moře (Mrine Pollutnt): Nebezpečnost pro životní prostředí: Nevzthuje Letecká doprv (IATA) Oficiální (OSN) pojmenování pro přeprvu: Corrosive liquid, n.o.s. (SODIUM HYDROXIDE,DISODIUM TRIOXOSILICATE) Tříd/třídy nebezpečnosti pro přeprvu: Oblová skupin: II Nebezpečnost pro životní prostředí: Nevzthuje Zvláštní bezpečnostní optření pro uživtele Osoby provádějící přeprvu nebezpečného nákldu musejí být instruovány. Všechny osoby podílející se n přeprvě musejí dodržovt předpisy o zjištění. Je nutné přijmout optření zmezující přípdům poškození Hromdná přeprv podle přílohy II úmluvy MARPOL předpisu IBC Nákld se nepřeprvuje hromdně, nýbrž jko kusové zboží, není proto relevntní. Zde se nedodržují předpisy o minimálních množstvích. Číslo nebezpečí kódy oblů n požádání. Dodržujte speciální předpisy (specil provisions). n.r. ODDÍL 15: Informce o předpisech 15.1 Předpisy týkjící se bezpečnosti, zdrví životního prostředí/specifické právní předpisy týkjící se látky nebo směsi Dodržovt omezení: Dodržujte předpisy oborové profesní orgnizce prcovně lékřské předpisy. Směrnice 2010/75/EU (VOC): < 0,4 % Nřízení (ES) č. 648/ % nebo více, všk méně než 15 % neiontových povrchově ktivních látek méně než 5% NTA (nitriltrioctová kyselin) jejích solí prfémy BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL CITRONELLOL LIMONENE Je nutné dbát národních předpisů/nřízení o dodržování mximálního množství fosfátů, resp. sloučenin fosforu tyto národní předpisy/nřízení dodržovt Posouzení chemické bezpečnosti Posouzení chemické bezpečnosti pro směsi není připrvováno. ODDÍL 16: Dlší informce Přeprcovné oddíly: 15 Nutné zškolení prcovníků z hledisk mnipulce s nebezpečnými látkmi. Tyto údje se vzthují n produkt ve stvu při dodání. Nutná instruktáž/zškolení prcovníků z hledisk mnipulce s nebezpečnými látkmi. Klsifikce postupy použité k odvození klsifikce směsi podle nřízení (ES) 1272/2008 (CLP): Klsifikce podle nřízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) Skin Corr. 1B, H314 Použitá vyhodnocovcí metod Klsifikce n zákldě zkušebních dt.

17 Strn 17 ze 19 Eye Dm. 1, H318 Met. Corr. 1, H290 Klsifikce n zákldě zkušebních dt. Klsifikce n zákldě zkušebních dt. Následující věty předstvují předepsné H-věty, kódy třídy nebezpečnosti ktegorie nebezpečnosti (GHS/CLP) výrobku jeho složek (uvedených v oddílu 2 3). H314 Způsobuje těžké poleptání kůže poškození očí. H290 Může být korozivní pro kovy. H302 Zdrví škodlivý při požití. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže poškození očí. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchcích cest. H351 Podezření n vyvolání rkoviny. Skin Corr. Žírvost pro kůži Eye Dm. Vážné poškození očí Met. Corr. Látk nebo směs korozivní pro kovy Eye Irrit. Podráždění očí Crc. Krcinogenit Acute Tox. Akutní toxicit - orální STOT SE Toxicit pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice - Podráždění dýchcích cest Přípdně v tomto dokumentu použité zkrtky kronymy: AC Article Ctegories (= Ktegorie předmětů) ACGIHAmericn Conference of Governmentl Industril Hygienists ADR Accord européen reltif u trnsport interntionl des mrchndises Dngereuses pr Route AOEL Acceptble Opertor Exposure Level AOX Adsorbovtelné orgnické sloučeniny hlogenů td. tk dále ATE Acute Toxicity Estimte (= Odhd kutní toxicity) podle nřízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) BAM Bundesnstlt für Mterilforschung und -prüfung (Spolkovým úřdem pro výzkum testování mteriálů, Německo) BAuA Bundesnstlt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= Spolkový institut pro ochrnu zdrví při práci prcovní medicínu, Německo) BCF Bioconcentrtion fctor (= biokoncentrční fktor) BHT Butylhydroxytoluol (= 2,6-Di-terc-butyl-4-metylfenol) BOD Biochemicl oxygen demnd (= Biochemická spotřeb kyslíku - BSK) BSEF Bromine Science nd Environmentl Forum bw y weight CAS Chemicl Abstrcts Service cc. cirk CEC Coordinting Europen Council for the Development of Performnce Tests for Fuels, Lubricnts nd Other Fluids CESIO Comité Européen des Agents de Surfce et de leurs Intermédiires Orgniques CIPAC Collbortive Interntionl Pesticides Anlyticl Council CLP Clssifiction, Lbelling nd Pckging (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008 o klsifikci, oznčování blení látek směsí) CMR crcinogenic, mutgenic, reproductive toxic (látku krcinogenní, mutgenní nebo toxickou pro reprodukci) COD Chemicl oxygen demnd (= Chemická spotřeb kyslíku - CHSK) CTFA Cosmetic, Toiletry, nd Frgrnce Assocition DMEL Derived Minimum Effect Level DNEL Derived No Effect Level (= odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům) DOC Dissolved orgnic crbon (= Rozpuštěný orgnický uhlík) DT50 Dwell Time - 50% reduction of strt concentrtion dw dry weight ECHA Europen Chemicls Agency (= Evropská gentur pro chemické látky) EHP Evropský hospodářský prostor EHS Evropské hospodářské společenství EINECS Europen Inventory of Existing Commercil Chemicl Substnces ELINCS Europen List of Notified Chemicl Substnces EPA United Sttes Environmentl Protection Agency (United Sttes of Americ)

18 Strn 18 ze 19 ERC Environmentl Relese Ctegories (= Ktegorie uvolňování do životního prostředí) ES Evropské společenství EU Evropská unie Fx. Fxové císlo GHS Globlly Hrmonized System of Clssifiction nd Lbelling of Chemicls (= Globálně hrmonizovný systém klsifikce oznčování chemických látek) GWP Globl wrming potentil (= Skleníkový potenciál) HET-CAM Hen's Egg Test - Chorionllntoic Membrne HGWP Hlocrbon Globl Wrming Potentil IARC Interntionl Agency for Reserch on Cncer (= Mezinárodní gentur pro výzkum rkoviny) IATA Interntionl Air Trnsport Assocition IBC Intermedite Bulk Continer IBC (Code) Interntionl Bulk Chemicl (Code) IUCLIDInterntionl Uniform ChemicL Informtion Dtbse Kód IMDG Interntionl Mritime Code for Dngerous Goods (IMDG-code) LHUBE Limitní hodnoty ukztelů biologických expozičních (Příloh č. 2 k vyhlášce č. 432/2003 Sb.) LQ Limited Quntities n.d. není k dispozici n.r. není relevntní npř. npříkld neov. neověřeno NIOSHNtionl Institute of Occuptionl Sfety nd Helth (United Sttes of Americ) ODP Ozone Depletion Potentil (= Potenciál rozkldu ozonu) OECD Orgnistion for Economic Co-opertion nd Development org. orgnický příp. přípdně PAK polyzyklischer romtischer Kohlenwsserstoff (= polycyklické romtické uhlovodíky) PBT persistent, bioccumultive nd toxic (= perzistentní, biokumultivní, toxické) PC Chemicl product ctegory (= Ktegorie chemických výrobků) PE Polyethylén PEL, NPK-P PEL = Přípustné expoziční limity, NPK-P = Nejvyšší přípustné koncentrce chemických látek v ovzduší prcovišť (Příloh č. 2 k nřízení vlády č. 361/2007 Sb.) PNEC Predicted No Effect Concentrtion (= odhd koncentrce, při které nedochází k nepříznivým účinkům) pozn. poznámk PROC Process ctegory (= Ktegorie procesů) PTFE Polytetrfluorethylen REACH Registrtion, Evlution, Authoristion nd Restriction of Chemicls (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1907/2006 o registrci, hodnocení, povolování omezování chemických látek) REACH-IT List-No. 9xx-xxx-x No. is utomticlly ssigned, e.g. to pre-registrtions without CAS No. or other numericl identifier. List Numbers do not hve ny legl significnce, rther they re purely technicl identifiers for processing submission vi REACH-IT. resp. respektive RID Rčglement concernnt le trnsport Interntionl ferroviire de mrchndises Dngereuses SADT Self-Accelerting Decomposition Temperture SU Sector of use (= Oblst použití) SVHC Substnces of Very High Concern (= látk vzbuzující velké obvy) ThOD Theoreticl oxygen demnd (= Teoretická spotřeb kyslíku - TSK) TOC Totl orgnic crbon (= Celkový orgnický uhlík) UN RTDG United Ntions Recommendtions on the Trnsport of Dngerous Goods (Doporučení OSN pro přeprvu nebezpečných věcí) vč včetně VbF Verordnung über brennbre Flüssigkeiten (= Nřízení o hořlvých látkách (Rkousko)) VOC Voltile orgnic compounds (= těkvé orgnické sloučeniny (TOS)) vpvb very persistent nd very bioccumultive (= velmi perzistentní, velmi biokumulční) wwt wet weight žádná dt nejsou k dispozici Zde uvedené údje mjí popst produkt z hledisk poždovných bezpečnostních optření, neslouží jko záruk určitých vlstností vycházejí ze součsného stvu nšich znlostí. Ručení vyloučeno. Vystvil:

19 Strn 19 ze 19 Chemicl Check GmbH, Chemicl Check Pltz 1-7, D Steinheim, Tel.: Fx: Chemicl Check GmbH Gefhrstoffbertung. Změny nebo rozmnožování tohoto dokumentu vyždují výslovný souhls společnosti Chemicl Check GmbH Gefhrstoffbertung.

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 18 Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II Nhrzuje verzi z / verze: 04.08.2015 / 0009 Pltí od: 07.03.2017 Dtum tisku PDF: 19.07.2017 Copo Str 96 1.1 Identifikátor výrobku

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 20 1.1 Identifikátor výrobku Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 21 1.1 Identifikátor výrobku Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 14 1.1 Identifikátor výrobku Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 12 1.1 Identifikátor výrobku Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 10 1.1 Identifikátor výrobku Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 11 1.1 Identifikátor výrobku Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 5582612 Rektivtor Functionl Bse Lyer 250ml 1.2 Příslušná

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 20 1.1 Identifikátor výrobku Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 11 1.1 Identifikátor výrobku Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 13 1.1 Identifikátor výrobku Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 11 1.1 Identifikátor výrobku Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 17 1.1 Identifikátor výrobku Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 17 1.1 Identifikátor výrobku Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 17 1.1 Identifikátor výrobku Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 11 1.1 Identifikátor výrobku Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 10 1.1 Identifikátor výrobku Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 11 1.1 Identifikátor výrobku Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 15 1.1 Identifikátor výrobku Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 12 1.1 Identifikátor výrobku Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 14 1.1 Identifikátor výrobku Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 18 1.1 Identifikátor výrobku Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 15 1.1 Identifikátor výrobku Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 14 1.1 Identifikátor výrobku Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 16 1.1 Identifikátor výrobku Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 18 1.1 Identifikátor výrobku Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 15 1.1 Identifikátor výrobku Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 12 1.1 Identifikátor výrobku Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 17 Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II Nhrzuje verzi z / verze: 15.05.2017 / 0001 Pltí od: 26.09.2018 Dtum tisku PDF: 27.09.2018 1.1 Identifikátor výrobku Bezpečnostní

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 19 1.1 Identifikátor výrobku Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 16 1.1 Identifikátor výrobku Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 13 1.1 Identifikátor výrobku Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 16 1.1 Identifikátor výrobku Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 16 1.1 Identifikátor výrobku Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 13 1.1 Identifikátor výrobku Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 14 1.1 Identifikátor výrobku Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 20 Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II Nhrzuje verzi z / verze: 08.06.2017 / 0010 Pltí od: 18.10.2017 Dtum tisku PDF: 23.10.2017 Felgenblitz lklisch 1.1 Identifikátor

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 15 1.1 Identifikátor výrobku Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 19 1.1 Identifikátor výrobku Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 20 1.1 Identifikátor výrobku Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 15 1.1 Identifikátor výrobku Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 13 1.1 Identifikátor výrobku Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 18 1.1 Identifikátor výrobku Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 16 1.1 Identifikátor výrobku Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 18 1.1 Identifikátor výrobku Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 19 1.1 Identifikátor výrobku Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 14 1.1 Identifikátor výrobku Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 16 1.1 Identifikátor výrobku Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 5502041 High Performnce Liquid Prffin yellow 125ml

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 22 Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II 1.1 Identifikátor výrobku ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 23 Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 14 1.1 Identifikátor výrobku Anti-Beschlg-Spry 250 ml Art.: 1511 Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.2 Příslušná

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 14 1.1 Identifikátor výrobku Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 21 Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 13 1.1 Identifikátor výrobku Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 12 1.1 Identifikátor výrobku Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II. PU - KONSTRUKČNÍ RYCHLOLEPIDLO 310 ml Art.:

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II. PU - KONSTRUKČNÍ RYCHLOLEPIDLO 310 ml Art.: Strn 1 ze 24 Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 18 1.1 Identifikátor výrobku 5506507 Skinclener 70ml Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.2 Příslušná určená použití

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 16 1.1 Identifikátor výrobku Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 5506503 Gel Clen Spry HC3 250ml 1.2 Příslušná určená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 16 1.1 Identifikátor výrobku Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II. Těsnící tmel na bázi syntetického kaučuku transp. 300 ml Art.

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II. Těsnící tmel na bázi syntetického kaučuku transp. 300 ml Art. Strn 1 ze 19 Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Těsnící tmel n bázi syntetického kučuku trnsp. 300

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 24 Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 14 1.1 Identifikátor výrobku Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 5509299 125ml 1.2 Příslušná určená použití látky

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 12 1.1 Identifikátor výrobku Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 17 1.1 Identifikátor výrobku Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 13 1.1 Identifikátor výrobku Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 14 1.1 Identifikátor výrobku Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 21 1.1 Identifikátor výrobku Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 15 Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II Nhrzuje verzi z / verze: 10.07.2015 / 0003 Pltí od: 30.05.2016 Dtum tisku PDF: 02.02.2017 1.1 Identifikátor výrobku Bezpečnostní

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 15 1.1 Identifikátor výrobku Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 5508796 Nordic KlisterSpry Universl 70ml 1.2 Příslušná

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 15 1.1 Identifikátor výrobku Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 21 Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 26 1.1 Identifikátor výrobku Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 22 Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 14 1.1 Identifikátor výrobku Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II. NÁTĚROVÝ TMEL NA KAROSÉRIE 1,2 kg Art.:

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II. NÁTĚROVÝ TMEL NA KAROSÉRIE 1,2 kg Art.: Strn 1 ze 19 Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 14 1.1 Identifikátor výrobku 5509264 Express Mxi 200ml 5509266 Grip&Glide 200ml Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 16 1.1 Identifikátor výrobku Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 21 Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 15 Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II Nhrzuje verzi z / verze: 10.07.2015 / 0004 Pltí od: 25.05.2016 Dtum tisku PDF: 02.02.2017 WD-40 Specilist Vysoce úcinná bílá lithiová

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 17 Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II Nhrzuje verzi z / verze: 20.08.2018 / 0008 Pltí od: 09.11.2018 Dtum tisku PDF: 12.11.2018 WD-40 Specilist Vysoce účinné mzivo s

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 16 Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II Nhrzuje verzi z / verze: 10.07.2015 / 0002 Pltí od: 25.05.2016 Dtum tisku PDF: 02.02.2017 1.1 Identifikátor výrobku Bezpečnostní

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 18 Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II Nhrzuje verzi z / verze: 16.04.2018 / 0006 Pltí od: 20.08.2018 Dtum tisku PDF: 28.08.2018 WD-40 Specilist Rychle uvolňující penetrnt

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 19 Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 16 Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II Nhrzuje verzi z / verze: 20.08.2018 / 0007 Pltí od: 07.11.2018 Dtum tisku PDF: 08.11.2018 WD-40 Specilist Vysoce účinná bílá lithiová

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II. BARVA ZÁKLADNÍ PROTI KOROZI ČERV. 400 ml Art.: 42924

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II. BARVA ZÁKLADNÍ PROTI KOROZI ČERV. 400 ml Art.: 42924 Strn 1 ze 25 Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II. TĚSNÍCÍ TMEL NA OKENNÍ SKLA,STÍRATELNÝ 310 ml Art.:

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II. TĚSNÍCÍ TMEL NA OKENNÍ SKLA,STÍRATELNÝ 310 ml Art.: Strn 1 ze 22 Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku TĚSNÍCÍ TMEL NA OKENNÍ SKLA,STÍRATELNÝ 310 ml 1.2

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 13 1.1 Identifikátor výrobku Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II. Lepící pěna WDVS (tepelně izolační kompozitní systém) 750 ml Art.

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II. Lepící pěna WDVS (tepelně izolační kompozitní systém) 750 ml Art. Strn 1 ze 25 Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Lepící pěn WDVS (tepelně izolční kompozitní systém)

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 19 Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II. Žáruvzdorný silikonový těesnicí tmel 310 ml Art.: 44158

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II. Žáruvzdorný silikonový těesnicí tmel 310 ml Art.: 44158 Strn 1 ze 19 Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 21 Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 12 Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 26 Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 26 Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II. PĚNA SPÁROVÁ HLUKOVĚ IZOLAČNÍ "ZELENÁ" 750 ml Art.: 44205

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II. PĚNA SPÁROVÁ HLUKOVĚ IZOLAČNÍ ZELENÁ 750 ml Art.: 44205 Strn 1 ze 26 Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku PĚNA SPÁROVÁ HLUKOVĚ IZOLAČNÍ "ZELENÁ" 750 ml 1.2

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 28 1.1 Identifikátor výrobku Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II. Multicompound Systém MCS Diamond 390 ml Art.:

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II. Multicompound Systém MCS Diamond 390 ml Art.: Strn 1 ze 41 Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 23 Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 25 Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II 1.1 Identifikátor výrobku ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 26 Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strn 1 ze 21 Bezpečnostní list podle nřízení (ES) č. 1907/2006, příloh II ODDÍL 1: Identifikce látky/směsi společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi nedoporučená

Více