BEZPEČNOSTNÍ LIST RAZEENCURE 98235

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEZPEČNOSTNÍ LIST RAZEENCURE 98235"

Transkript

1 BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určení použití Kalení epoxidové pryskyřice 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu Dodavatel Jubail Chemical Industries Company (JANA) P.O.BOX Jubail Industrial City Saudi Arabia Tel ext 351 Fax Pouze reprezentativní REACH 1907/2006/ES článek Telefonní číslo pro naléhavé situace NAMA Germany Teichstrasse 38 D Lörrach Tel Fax Telefonní číslo pro naléhavé situace Emergency CONTACT (24-Hour-Number):GBK GmbH +49 (0) ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 2.1. Klasifikace látky nebo směsi Klasifikace (ES 1272/2008) Fyzikální nebezpečnost Neklasifikováno Nebezpečnost pro lidské zdraví Nebezpečnost pro životní prostředí Acute Tox. 4 - H302 Acute Tox. 4 - H332 Skin Corr. 1B - H314 Eye Dam. 1 - H318 Skin Sens. 1 - H317 Repr. 2 - H361 STOT RE 2 - H373 Aquatic Chronic 3 - H Prvky označení Výstražné symboly nebezpečnosti Signální slovo Nebezpečí 1/13

2 Standardní věta o nebezpečnosti Pokyn pro bezpečné zacházení H302+H332 Zdraví škodlivý při požití nebo při vdechování. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H361 Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P260 Nevdechujte páry/ aerosoly. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah/ obal v souladu s národními předpisy. Obsahuje Benzyl alcohol, 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine, 3,6- diazaoctanethylenediamin; triethylenetetramine, 2-piperazin-1-ylethylamine, m- phenylenebis(methylamine), 3-aminopropyl-dimethyl-amine 2.3. Další nebezpečnost Výsledky posouzení PBT a vpvb: ODDÍL 3: Složení/informace o složkách 3.2. Směsi Benzyl alcohol 30-60% CAS číslo: EC číslo: Registrační číslo REACH: XXXX Klasifikace Acute Tox. 4 - H302 Acute Tox. 4 - H332 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine 10-30% CAS číslo: EC číslo: Registrační číslo REACH: XXXX Klasifikace Acute Tox. 4 - H302 Acute Tox. 4 - H312 Skin Corr. 1B - H314 Skin Sens. 1 - H317 Aquatic Chronic 3 - H412 2/13

3 3,6-diazaoctanethylenediamin; triethylenetetramine 10-30% CAS číslo: EC číslo: Registrační číslo REACH: XXXX Klasifikace Acute Tox. 4 - H302 Acute Tox. 4 - H312 Skin Corr. 1B - H314 Eye Dam. 1 - H318 Skin Sens. 1 - H317 Aquatic Chronic 2 - H411 m-phenylenebis(methylamine) 5-10% CAS číslo: EC číslo: Registrační číslo REACH: XXXX Klasifikace Acute Tox. 4 - H302 Acute Tox. 4 - H312 Skin Corr. 1B - H314 Skin Sens. 1B - H317 Aquatic Chronic 3 - H412 2-piperazin-1-ylethylamine 5-10% CAS číslo: EC číslo: Registrační číslo REACH: XXXX Klasifikace Acute Tox. 4 - H302 Acute Tox. 3 - H311 Skin Corr. 1B - H314 Eye Dam. 1 - H318 Skin Sens. 1 - H317 Repr. 2 - H361 STOT RE 1 - H372 Aquatic Chronic 3 - H412 3-aminopropyl-dimethyl-amine 1-5% CAS číslo: EC číslo: Registrační číslo REACH: XXXX Klasifikace Flam. Liq. 3 - H226 Acute Tox. 4 - H302 Skin Corr. 1B - H314 Skin Sens. 1 - H317 Plné znění veškerých vět o nebezpečnosti najdete v oddílu 16. ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 3/13

4 4.1. Popis první pomoci Inhalace Požití Styk s kůží Styk s očima PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Dojde-li k zástavě dechu, poskytněte umělé dýchání. Ihned vyhledejte lékařskou pomoc. PŘI POŽITÍ: Nevyvolávejte zvracení. Nedávejte nic k jídlu nebo pití. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Okamžitě odstraňte kontaminovaný oděv. Nečistoty odstraňte pomocí mýdla a vody nebo prostředku určeného pro čištění pokožky. Vyhledejte lékařskou pomoc. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Odstraňte kontaktní čočky a široce otevřete oči. Několik minut opatrně oplachujte vodou. Ihned vyhledejte lékařskou pomoc Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky Obecné informace 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření Poznámky pro lékaře V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení). ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru 5.1. Hasiva Vhodná hasiva Nevhodná hasiva Haste pomocí následujících hasiv: Vodní postřik. Oxid uhličitý (CO2) Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi Zvláštní nebezpečnost V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy. Spalování produkuje těžký kouř 5.3. Pokyny pro hasiče Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče Používejte autonomní dýchací přístroj s celoobličejovou maskou. Zadržujte a shromažďujte vodu použitou k hašení. Nevypouštějte produkt do kanalizace, vodních toků, nebo na zem. Nádoby v blízkosti plamene by měly být odstraněny z jeho dosahu, nebo ochlazeny vodou. ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy Opatření pro ochranu osob Používejte odpovídající osobní ochranné prostředky včetně rukavic, brýlí/obličejového štítu, respirátoru, pláště nebo zástěry, podle potřeby. Zajistěte odpovídající celkové a místní odvětrávání. Není-li větrání dostatečné, používejte vhodnou ochranu dýchacích cest. Osobní ochranné prostředky viz oddíl Opatření na ochranu životního prostředí Opatření na ochranu životního prostředí 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění Nevypouštějte produkt do kanalizace, vodních toků, nebo na zem. Dojde-li k znečištění složky životního prostředí (stoky, vodní toky, půda nebo vzduch), informujte odpovídající úřady. Zachyťte a absorbujte uniklý produkt pomocí písku, zeminy, nebo jiného nehořlavého materiálu. Metody pro čištění Omyjte velkým množstvím vody Odkaz na jiné oddíly Odkaz na jiné oddíly Osobní ochranné prostředky viz oddíl 8. Likvidace odpadu viz oddíl 13. ODDÍL 7: Zacházení a skladování 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení 4/13

5 Opatření pro bezpečné zacházení Zamezte styku s kůží a očima. Nevdechujte plyn, dým, páry nebo aerosoly. Použijte uzavřené procesní linky, ventilaci, nebo jiná technická opatření jako primární způsoby minimalizace expozice pracovníků. Prázdné nádoby znovu nepoužívejte. Znečištěný oděv by měl být umístěn do uzavřené nádoby pro následnou likvidaci nebo dekontaminaci. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Používejte ochranné oděvy v souladu s informacemi uvedenými v sekci 8 tohoto bezpečnostního listu Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí Požadavky, které musí splňovat skladovací prostory a nádoby Skladujte na dobře větraném místě. Opatření pro bezpečné skladování Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv Specifické konečné/specifická konečná použití Specifické konečné/specifická konečná použití ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky 8.1. Kontrolní parametry Limity expozice na pracovišti m-phenylenebis(methylamine) - CAS: ACGIH - STEL: Ceiling 0.1 mg/m3 - Notes: Skin - Eye, skin, and GI irritation Benzyl alcohol TLV TWA - 10 ppm mg/m3 Benzyl alcohol (CAS: ) DNEL PNEC Spotřebitel - Orální; Krátkodobá systémové účinky: 25 mg/kg Spotřebitel - Orální; Dlouhodobá systémové účinky: 5 mg/kg Pracovníci, Profesionální uživatel - Kožní; Krátkodobá systémové účinky: 47 mg/kg Profesionální uživatel, Pracovníci - Kožní; Dlouhodobá systémové účinky: 9.5 mg/kg - Půda; mg/kg - Sediment (sladkovodní); 5.27 mg/kg - Sediment (mořský); mořská voda; 0.1 mg/l - sladká voda; 1 mg/l 3,6-diazaoctanethylenediamin; triethylenetetramine (CAS: ) DNEL Profesionální uživatel, Pracovníci - Kožní, Inhalační; Krátkodobá místní účinky: 5.38 mg/l Pracovníci, Profesionální uživatel - Kožní; Dlouhodobá systémové účinky: 0.57 mg/kg Spotřebitel - Orální; Krátkodobá systémové účinky: 20 mg/kg Spotřebitel - Kožní; Krátkodobá systémové účinky: 8 mg/kg Spotřebitel - Inhalační; Krátkodobá systémové účinky: 1.6 mg/l PNEC - Sediment (mořský); mg/kg - Sediment (sladkovodní); 2.08 mg/kg - Microorganisms in sewage treatments; 8 mg/l 5/13

6 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine (CAS: ) PNEC - sladká voda; 0.06 mg/l - mořská voda; mg/l - Sediment (sladkovodní); mg/kg - Sediment (mořský); mg/kg - Půda; mg/kg 2-piperazin-1-ylethylamine (CAS: ) DNEL Profesionální uživatel, Pracovníci - Inhalační; Dlouhodobá systémové účinky: 10.6 mg/m³ Profesionální uživatel, Pracovníci - Inhalační; Krátkodobá systémové účinky: 10.6 mg/m³ Profesionální uživatel, Pracovníci - Inhalační; Dlouhodobá místní účinky: mg/m³ Pracovníci, Profesionální uživatel - Inhalační; Krátkodobá místní účinky: 80 mg/m³ PNEC - sladká voda; mg/l - mořská voda; mg/l - Sediment (sladkovodní); 215 mg/kg - Sediment (mořský); 21.5 mg/kg - Microorganisms in sewage treatments; 250 mg/l m-phenylenebis(methylamine) (CAS: ) Komentáře ke složení m-phenylenebis(methylamine) - CAS: ACGIH - STEL: Ceiling 0.1 mg/m3 - Notes: Skin - Eye, skin, and GI irritation 8.2. Omezování expozice Ochranné prostředky Ochrana očí/obličeje Ochrana rukou Jiná ochrana kůže a těla Ochrana dýchacích cest Tepelné nebezpečí Omezování expozice životního prostředí Používejte těsně přiléhající ochranné brýle nebo obličejový štít. Nepoužívejte kontaktní čočky. Používejte ochranné rukavice. Pro osoby s citlivou kůží je doporučeno použití vhodných ochranných rukavic. Je doporučeno, aby rukavice byly vyrobeny z těchto materiálů: Polyvinylchlorid (PVC). Neoprén. Chloroprenový kaučuk. S ohledem na údaje stanovené výrobcem rukavic zkontrolujte, zda si rukavice v průběhu použití uchovávají své ochranné vlastnosti, a vyměňte je ihned, jakmile zjistíte jakékoliv opotřebení. Pro ochranu před kontaminací nebo stříkanci používejte vhodný ochranný oděv. Bavlna Kaučuk (přírodní, latex). Polyvinylchlorid (PVC). Kaučuk Viton (fluorový kaučuk). Není-li větrání dostatečné, používejte vhodnou ochranu dýchacích cest. ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech Vzhled Čirá kapalina. 6/13

7 Barva Zápach Prahová hodnota zápachu ph Bod tání Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu Bod vzplanutí Rychlost odpařování Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti Průhledný. Charakteristický C 4.6 F K C F K 93 C/199 F 366 K % Tlak par C Rozpustnost(i) Rozdělovací koeficient Teplota samovznícení Teplota rozkladu Nerozpustný ve vodě. Rozpustnost v oleji: alkoholy, ethery glykolu, aromatické uhlovodíky 436 C 817 F 709 K Viskozita mpa 25 C Výbušné vlastnosti Oxidační vlastnosti 9.2. Další informace ODDÍL 10: Stálost a reaktivita Reaktivita Reaktivita Za normálních teplot a při doporučeném způsobu použití je látka stabilní Chemická stabilita Stálost Za normálních teplot a při doporučeném způsobu použití je látka stabilní Možnost nebezpečných reakcí Možnost nebezpečných reakcí Podmínky, kterým je třeba zabránit Podmínky, kterým je třeba zabránit Za normálních teplot a při doporučeném způsobu použití je látka stabilní Neslučitelné materiály Neslučitelné materiály Nebezpečné produkty rozkladu Nebezpečné produkty rozkladu ODDÍL 11: Toxikologické informace Informace o toxikologických účincích Akutní toxicita orální 7/13

8 Poznámky (orální LD₅₀) 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine - CAS: LD₅₀ =1030 mg/kg, Orální, Potkan Benzyl alcohol - CAS: : LD₅₀ =1620 mg/kg, Orální, Potkan m- phenylenebis(methylamine) - CAS: LD₅₀ =930 mg/kg, Orální, Potkan 3,6- diazaoctanethylenediamin; triethylenetetramine - CAS: LD₅₀ =1716 mg/kg, Orální, Potkan 2-piperazin-1-ylethylamine - CAS: LD₅₀ =2140 mg/kg, Orální, Potkan 3- aminopropyl-dimethyl-amine - CAS No : LD₅₀ =922 mg/kg, Orální, Potkan ATE orální (mg/kg) 500,0 Akutní toxicita dermální Poznámky (dermální LD₅₀) m-phenylenebis(methylamine) - CAS: LD₅₀ >3100 mg/kg, Kožní, Králík 3- aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine - CAS: LD₅₀ >2000 mg/kg, Kožní, Potkan, Source: OCDE 402 3,6-diazaoctanethylenediamin; triethylenetetramine - CAS: LD₅₀ =1465 mg/kg, Kožní, Králík m-phenylenebis(methylamine) - CAS: LD₅₀ >3100 mg/kg, Kožní, Králík 2-piperazin-1-ylethylamine - CAS: LD₅₀ =866 mg/kg, Kožní, Králík ATE dermální (mg/kg) 2 690,05 Akutní toxicita inhalační Poznámky (inhalační LC₅₀) Benzyl alcohol - CAS: : LC₅₀ >4178 mg/m³, Inhalační, Potkan m- phenylenebis(methylamine) - CAS: LC₅₀ =1.34 mg/l, Inhalační, Potkan 3- aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine - CAS: LC₅₀ >5.01 mg/l, Inhalační, Potkan, Source: OCSE - Guideline aminopropyl-dimethyl-amine - CAS No : LC₅₀ >4.31 mg/l, Inhalační, Potkan ATE inhalační (páry mg/l) 11,0 Žíravost/dráždivost pro kůži Žíravost/dráždivost pro kůži Benzyl alcohol - CAS: : Negativní. 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine - CAS: Test: kožní žíravé-cesta: kůže-druh: králík pozitivní test: oční žíravé-druh: králík pozitivní m-phenylenebis(methylamine) - CAS: Test: kožní korozivní pozitivní 3,6-diazaoctanethylenediamin; triethylenetetramine - CAS: Test: podráždění kůže pozitivní 2-piperazin-1-ylethylamine - CAS: Test: podráždění kůže pozitivní Vážné poškození očí/podráždění očí Vážné poškození očí/podráždění očí Benzyl alcohol - CAS: : Test: podráždění očí pozitivní m-phenylenebis(methylamine) - CAS: Neagresivním okem. Pozitivní. 2-piperazin-1-ylethylamine - CAS: Test: podráždění očí pozitivní 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine - CAS: Neagresivním okem. Králík Senzibilizace kůže Senzibilizace kůže 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine - CAS: Test: senzibilizace kůže pozitivní-zdroj: opakovaný kontakt 2-piperazin-1-ylethylamine - CAS: Test: senzibilizace kůže pozitivní-zdroj: OCDE 406 Mutagenita v zárodečných buňkách Genotoxicita in vitro Benzyl alcohol - CAS: : Test: mutageneze pozitivní Zdroj: OCDE 476 in vitro Test: mutageneze negativní Zdroj: OCDE aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine - CAS: Test: mutageneze negativní m-phenylenebis(methylamine) - CAS: Test: mutageneze negativní 2-piperazin-1-ylethylamine - CAS: Test: Genotoxicity Negative Karcinogenita Karcinogenita 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine - CAS: Test: karcinogenita negativní m-phenylenebis(methylamine) - CAS: Test: karcinogenita negativní Toxicita pro reprodukci 8/13

9 Toxicita pro reprodukci - plodnost Nebezpečí při vdechnutí Nebezpečnost při vdechnutí Benzyl alcohol - CAS: : Test: Reproductive Toxicity mg/kg, Orální, Myš Notes: 192h Test: Reproductive Toxicity mg/kg, Orální, Myš Notes: 240h 3-aminomethyl-3,5,5- trimethylcyclohexylamine - CAS: Test: Reproductive Toxicity Negativní. 2- piperazin-1-ylethylamine - CAS: Pozitivní. ODDÍL 12: Ekologické informace Obecné poznámky Třída ohrožení vody 2 (Samozařazení) (): nebezpečné, neboť voda nesmí vniknout do spodní vody, vodovod nebo kanalizace. Nebezpečí pro pitnou vodu už při proniknutí malého množství úniku do země Toxicita Toxicita Přijmout dobré pracovní postupy, aby produkt nebyl uvolněn do životního prostředí. Výrobek obsahuje látku, která je škodlivá pro vodní organismy a která může mít dlouhodobé nepříznivé účinky na vodní prostředí. Akutní toxicita pro vodní organismy Akutní toxicita - ryba Benzyl alcohol - CAS: : LC₅₀, 96 hodiny: =460 mg/l, Ryba 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine - CAS: LC₅₀, 96 hodiny: =110 mg/l, Ryba, Notes: Leuciscusidus (Directive 84/449/EEC, C. 1, semistatic) m-phenylenebis(methylamine) - CAS: LC₅₀, 96 hodiny: =87.6 mg/l, OECD 203, Ryba 3,6-diazaoctanethylenediamin; triethylenetetramine - CAS: LC₅₀, 96 hodiny: =330 mg/l, Ryba 2-piperazin-1-ylethylamine - CAS: LC₅₀, 96 hodiny: =2190 mg/l, Ryba 3-aminopropyl-dimethyl-amine - CAS No : LC₅₀, : =122 mg/l, Ryba Akutní toxicita - vodní bezobratlí 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine - CAS: EC₅₀, 48 hodiny: =23 mg/kg, Hrotnatka velká, (OECD-Guideline 202, part 1, static) EC₅₀, 48 hodiny: =388 mg/l, Hrotnatka velká, Notes: Chaetogammarus marinus (semi-static) Benzyl alcohol - CAS: : EC₅₀, 48 hodiny: =230 mg/l, Hrotnatka velká m-phenylenebis(methylamine) - CAS: EC₅₀, 48 hodiny: =15.2 mg/l, Notes: (OECD 202), Hrotnatka velká NOEC, : =4.7 mg/l, Notes: (OECD 211) 3,6-diazaoctanethylenediamin; triethylenetetramine - CAS: EC₅₀, 48 hodiny: =31.1 mg/l, Hrotnatka velká 2-piperazin-1-ylethylamine - CAS: EC₅₀, 48 hodiny: =58 mg/l, Hrotnatka velká 3-aminopropyl-dimethyl-amine - CAS No : EC₅₀, 48 hodiny: =59.5 mg/l, Hrotnatka velká 9/13

10 Akutní toxicita - mikroorganismy Akutní toxicita - suchozemské organismy Benzyl alcohol - CAS: : EC₅₀, 72 hodiny: =700 mg/l, Ryba 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine - CAS: EC₅₀, 72 hodiny: >50 mg/l, Scenedesmus subspicatus (Diretive 88/302/CEE, part C, p 89) 3,6-diazaoctanethylenediamin; triethylenetetramine - CAS: EC₅₀, 72 hodiny: =20 mg/l, Ryba m-phenylenebis(methylamine) - CAS: EC₅₀, 72 hodiny: =20.3 mg/l, Notes: (OECD 201), Ryba NOEC, 72 hodiny: =10.5 mg/l, Notes: (OECD 201), Ryba 2-piperazin-1-ylethylamine - CAS: EC₅₀, 72 hodiny: =53.5 mg/l, Ryba 3-aminopropyl-dimethyl-amine - CAS No : EC₅₀, 72 hodiny: =53.5 mg/l, Ryba Benzyl alcohol - CAS: : EC₅₀, 24 hodiny: =390 mg/l, 3-aminopropyl-dimethyl-amine - CAS No :, 17 hodiny: =69.5 mg/l, Notes: Pseudomonas putida EC10 Chronická toxicita pro vodní organismy Chronická toxicita - vodní bezobratlí Perzistence a rozložitelnost 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine - CAS: NOEC, 504 hodiny: =3 mg/l, Hrotnatka velká, (OECD - Guideline 202, part 2, semi-static) Biologický rozklad Benzyl alcohol - CAS: : Látka je snadno biologicky rozložitelná. 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine - CAS: Není snadno biologicky odbouratelný. 3,6-diazaoctanethylenediamin; triethylenetetramine - CAS: Není snadno biologicky odbouratelný. 2-piperazin-1-ylethylamine - CAS: Není snadno biologicky odbouratelný Bioakumulační potenciál Bioakumulační potenciál Rozdělovací koeficient Benzyl alcohol - CAS: : Potenciálně bioakumulativní. 3-aminomethyl-3,5,5- trimethylcyclohexylamine - CAS: Výrobek není schopný bioakumulace. 3,6- diazaoctanethylenediamin; triethylenetetramine - CAS: Výrobek není schopný bioakumulace Mobilita v půdě Mobilita 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine - CAS: Nepovažuje se za mobilní. 3,6-diazaoctanethylenediamin; triethylenetetramine - CAS: Nepovažuje se za mobilní Výsledky posouzení PBT a vpvb Výsledky posouzení PBT a vpvb Jiné nepříznivé účinky Jiné nepříznivé účinky ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování Metody nakládání s odpady 10/13

11 Obecné informace Externí rekuperace, zpracování, recyklace a odstraňování odpadů by měly být provedeny v souladu se všemi platnými místními a/nebo národními předpisy. ODDÍL 14: Informace pro přepravu UN číslo Č. OSN (ADR/RID) 2735 Č. OSN (IMDG) 2735 Č. OSN (ICAO) Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu Příslušný název pro zásilku (ADR/RID) Příslušný název pro zásilku (IMDG) Příslušný název pro zásilku (ICAO) POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S (3-aminomethyl-3,5,5- trimethylcyclohexylamine, 3,6-diazaoctanethylenediamin; triethylenetetramine) POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S (3-aminomethyl-3,5,5- trimethylcyclohexylamine, 3,6-diazaoctanethylenediamin; triethylenetetramine) POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S (3-aminomethyl-3,5,5- trimethylcyclohexylamine, 3,6-diazaoctanethylenediamin; triethylenetetramine) Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu ADR/RID třída 8 ADR/RID klasifikační kód 8 ADR/RID označení 8 IMDG třída 8 ICAO třída/divize 8 Označení pro přepravu Obalová skupina ADR/RID obalová skupina IMDG obalová skupina ICAO obalová skupina II II II Nebezpečnost pro životní prostředí Látka nebezpečná pro životní prostředí/látka znečišťující moře Ne Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele EmS F-A, S-B ADR přepravní kategorie 2 Kód pro nouzové události Identifikační číslo nebezpečnosti (ADR/RID) Kód omezení při přepravě tunelem 2X 80 (E) 11/13

12 Kód oddělení: IATA-osobní a nákladní letadlo: IATA-S.P.: IATA-ERG: IMDG-kategorie úložišť SG35 Stow "oddělené od " kyseliny. 851 / 855 A3 A803 8L A Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC ADR and IMDG: ODDÍL 15: Informace o předpisech Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi Legislativa EU Dir. 98/24/EC (Risks related to chemical agents at work) Směrnice Komise 2000/39/ES ze dne 8. června 2000 o stanovení prvního seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti k provedení směrnice Rady 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci (ve znění pozdějších předpisů). Dir. 2006/8/CE. Regulation (CE) n. 1907/2006 (REACH), Regulation (CE) n. 1272/2008 (CLP), Labelling according to Regulation (EC) No 1272/2008 Regulation (EC) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) and (EU) n. 758/2013 Nařízení komise (EU) č. 2015/830 ze dne 28. května Regulation (EU) n. 286/2011 (ATP 2 CLP) Regulation (EU) n. 618/2012 (ATP 3 CLP) Regulation (EU) n. 487/2013 (ATP 4 CLP) Regulation (EU) n. 944/2013 (ATP 5 CLP) Regulation (EU) n. 605/2014 (ATP 6 CLP) Regulation (EU) n. 2015/1221 (ATP 7 CLP) Posouzení chemické bezpečnosti Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno. ODDÍL 16: Další informace 12/13

13 Zkratky použité v tomto bezpečnostním listu ADR: Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečného zboží. CAS: Chemical Abstracts Service. CLP: klasifikace, označování, balení DNEL: Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům. EINECS: Evropský seznam existujících obchodovaných a chemických látek GefStoffVO:Ordinance on Hazardous Substances, Germany. GHS: Globální harmonizovaný systém. IATA: Mezinárodní sdružení leteckých dopravců. IATA-DGR : Regulace nebezpečných věcí "mezinárodní Air Trasport Association " (IATA). ICAO: International Civil Aviation Organisation ICAO: Technické pokyny pro bezpečnou leteckou přepravu nebezpečného zboží. IMDG: Mezinárodní námořní přeprava nebezpečných věcí. INCI: Mezinárodní námořní kód pro nebezpečné věci. KSt: koeficient výbuchu. LC50: Letální koncentrace, která způsobí smrt u 50 % testované populaee. LD50: Lethal dose, 50 percent LTE: Long-term exposure. PNEC: Odhad koncentrace, při které nedochází k nežádoucím účinkům. RID: Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí. STE: Short-term exposure. STEL: krátkodobý limit expozice. STOT: toxicita pro specifické cílové orgány. TLV: mezní hodnota prahu TWATLV: Threshold Limit Value for the Time Weighted Average 8 hour day. (ACGIH Standard). WGK: Německá třída nebezpečnosti vody. Datum revize Revize 01 Nahrazuje vydání BL číslo 4671 Plné znění standardních vět o nebezpečnosti Prohlášení H226 Hořlavá kapalina a páry. H302 Zdraví škodlivý při požití. H311 Toxický při styku s kůží. H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H361 Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Tyto informace se týkají pouze zde uvedeného specifického materiálu a nemusí být platné, pokud dojde k použití tohoto materiálu v kombinaci s jakýmikoli jinými materiály, nebo procesy. Uvedené informace jsou dle nejlepšího vědomí a svědomí společnosti přesné a spolehlivé k uvedenému datu. Nicméně společnost neposkytuje žádnou záruku, garanci či potvrzení ohledně jejich přesnosti, spolehlivosti a úplnosti. Je odpovědností uživatele ověřit si, že zde uvedené informace jsou vhodné pro jeho vlastní potřebu. 13/13

BEZPEČNOSTNÍ LIST RAZEENCURE 941

BEZPEČNOSTNÍ LIST RAZEENCURE 941 BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určení použití Nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST RAZEENCURE 91342W

BEZPEČNOSTNÍ LIST RAZEENCURE 91342W BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určení použití Kalení

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST RAZEENCURE 91440W

BEZPEČNOSTNÍ LIST RAZEENCURE 91440W BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určení použití Kalení

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST RAZEENCURE 921

BEZPEČNOSTNÍ LIST RAZEENCURE 921 BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku Chemický název Synonyma; obchodní názvy Registrační číslo REACH 2,2,4 (o 2,4,4)-trimethylhexane-1,6-diamine

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST KLENOD LACKFÄRG

BEZPEČNOSTNÍ LIST KLENOD LACKFÄRG BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určení použití Barva.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST RAZEENCURE 934

BEZPEČNOSTNÍ LIST RAZEENCURE 934 BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku Chemický název Interní identifikace Synonyma; obchodní názvy Registrační číslo REACH 2-piperazin-1-ylethylamine

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST RAZEENCURE 942

BEZPEČNOSTNÍ LIST RAZEENCURE 942 BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku Chemický název Interní identifikace Synonyma; obchodní názvy Registrační číslo REACH 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST RAZEENCURE 9115

BEZPEČNOSTNÍ LIST RAZEENCURE 9115 BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku CAS číslo 68082-29-1 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST RAZEENCURE 9960

BEZPEČNOSTNÍ LIST RAZEENCURE 9960 BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku Registrační číslo REACH 01-2119560597-27-XXXX CAS číslo 90-72-2 EU indexové číslo 603-069-00-0

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Barclay D-Quat

BEZPEČNOSTNÍ LIST Barclay D-Quat BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určení použití Herbicide

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení (ES) č. 1907/2006/EC (REACH), ve znění nařízení č. 453/2010/EC Datum vydání: Datum revize: 1.5.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení (ES) č. 1907/2006/EC (REACH), ve znění nařízení č. 453/2010/EC Datum vydání: Datum revize: 1.5. ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název: Registrační číslo: Indexové číslo: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další názvy látky: Molární hmotnost: Molekulový

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) RELAVIT ACTIVE

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) RELAVIT ACTIVE BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku Číslo výrobku 500001270894, RAC/10, RAC/20 1.2.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST RAZEENCURE 9125

BEZPEČNOSTNÍ LIST RAZEENCURE 9125 BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku CAS číslo 68082-29-1 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

Bezpečnostní list Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 31/05/2017 Verze: 1.0

Bezpečnostní list Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 31/05/2017 Verze: 1.0 Datum vydání: 31/05/2017 Verze: 1.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Forma výrobku Název látky : Látka : Salmeterol Kód výrobku : 201600811 Synonyma Další

Více

2.2 Prvky označení Aqua Isopropyl alcohol, Dimethyl glutarate,-11 Pareth-8,Succinate,Adipate,lanolin,,Hydantoin,digluconate,,butylcarbamate,

2.2 Prvky označení Aqua Isopropyl alcohol, Dimethyl glutarate,-11 Pareth-8,Succinate,Adipate,lanolin,,Hydantoin,digluconate,,butylcarbamate, BEZPECNOSTNl LIST Strana 1 / 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku 1.1.1 Obchodní název výrobku 1.1.2 Kód výrobku PCWIP75P, PCWIP50 1.2 Příslušná určená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů. Koloidní zlato

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů. Koloidní zlato ODDÍL 1 IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Technické účely, laboratorní účely.

Více

: Fluoxetine. Bezpečnostní list Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 31/05/2017 Verze: 1.0

: Fluoxetine. Bezpečnostní list Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 31/05/2017 Verze: 1.0 podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 31/05/2017 Verze: 1.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Forma výrobku Název látky : Látka : Fluoxetine

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Varybond High Temperature Bearing

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Varybond High Temperature Bearing Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Nedoporučované způsoby použití Jen pro

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST AESCULAP STERILIT I OILSPRAY

BEZPEČNOSTNÍ LIST AESCULAP STERILIT I OILSPRAY ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST RAZEENCURE 938

BEZPEČNOSTNÍ LIST RAZEENCURE 938 BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku Chemický název Interní identifikace Synonyma; obchodní názvy Registrační číslo REACH >=

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST RAZEENCURE 93503

BEZPEČNOSTNÍ LIST RAZEENCURE 93503 BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku CAS číslo 68082-29-1 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

Bezpečnostní list Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 31/05/2017 Verze: 1.0

Bezpečnostní list Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 31/05/2017 Verze: 1.0 podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 31/05/2017 Verze: 1.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Forma výrobku Název látky : Látka : Prednisolone

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Coltosol F

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Coltosol F podle nařízení (ES) č. 107/2006 Datum vydání: 13.08.2012 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

: Prilocaine. Bezpečnostní list Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 31/05/2017 Verze: 1.0

: Prilocaine. Bezpečnostní list Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 31/05/2017 Verze: 1.0 podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 31/05/2017 Verze: 1.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Forma výrobku Název látky : Látka : Prilocaine

Více

Bezpečnostní list Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 31/05/2017 Verze: 1.0

Bezpečnostní list Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 31/05/2017 Verze: 1.0 podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 31/05/2017 Verze: 1.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Forma výrobku Název látky : Látka : Ketamine

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CALCIDENT. Datum vydání: 18.7.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CALCIDENT. Datum vydání: 18.7.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 18.7.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Název výrobku: Calcident 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST RAZEENCURE 9353

BEZPEČNOSTNÍ LIST RAZEENCURE 9353 BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určení použití Kalení

Více

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 Název výrobku: HYB (Hybridizační pufr) Datum vydání: 28/03/2007 Datum revize: 01/06/2015 (Verze E) list 1 z 6

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 Název výrobku: HYB (Hybridizační pufr) Datum vydání: 28/03/2007 Datum revize: 01/06/2015 (Verze E) list 1 z 6 list 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku ; součást všech kitů série GenoType, ThromboType a micro-ident a reagenčních setů. Objednací číslo:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Barclay Gallup Hi-Aktiv

BEZPEČNOSTNÍ LIST Barclay Gallup Hi-Aktiv BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určení použití Herbicide

Více

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008: Látka není nebezpečná ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008.

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008: Látka není nebezpečná ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008. Strana 1 ( 6 ) ODDÍL 1. Identifikace látky/ směsi a společnosti/ podniku 1.1. Identifikátor výrobku: Carlson Chemický název látky: voda CAS: 7732-18-5 ES: 231-791-2 Indexové číslo: --- Registrační číslo:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST RAZEENCURE 931

BEZPEČNOSTNÍ LIST RAZEENCURE 931 BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku Chemický název Interní identifikace Synonyma; obchodní názvy Registrační číslo REACH 90%

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Q-CONNECT SURFACE AND WHITEBOARD CLEANER 250ml

BEZPEČNOSTNÍ LIST Q-CONNECT SURFACE AND WHITEBOARD CLEANER 250ml BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku Číslo výrobku Interní identifikace KF04552,ZP ASWC250QCA/B 1.2. Příslušná určená použití

Více

Bezpečnostní list Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 31/05/2017 Verze: 1.0

Bezpečnostní list Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 31/05/2017 Verze: 1.0 podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 31/05/2017 Verze: 1.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Forma výrobku Název látky : Látka : Rosuvastatin

Více

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 Název výrobku: DEN (Denaturační roztok) Datum vydání: 05/06/2002 Datum revize: 01/06/2015 (Verze J) list 1 z 6

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 Název výrobku: DEN (Denaturační roztok) Datum vydání: 05/06/2002 Datum revize: 01/06/2015 (Verze J) list 1 z 6 list 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku ; součást všech kitů série GenoType, ThromboType a micro-ident. Objednací číslo: 004-001-12 (0.3 ml),

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST LG 51 LILAC

BEZPEČNOSTNÍ LIST LG 51 LILAC BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku Číslo výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určení

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. ParaPost Cement Base. Xi - Dráždivý

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. ParaPost Cement Base. Xi - Dráždivý Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi pouze pro dentální

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 MAKRAKRAFT

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 MAKRAKRAFT Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi čisticí prostředek

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) EFEKTOR. Datum vydání: Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) EFEKTOR. Datum vydání: Strana 1 z 5 Datum vydání: 15.7.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Název výrobku: Efektor 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Ceramic Paste. ++49(0) Mo. - Do Fr

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Ceramic Paste. ++49(0) Mo. - Do Fr Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Nedoporučované způsoby použití Jen pro

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení ES č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení ES č. 453/2010 1 / 7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název: Identifikační číslo: Neuvedeno směs Registrační číslo: Neuvedeno směs 1.2 Příslušná určená použití látky nebo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CERADENT. Datum vydání: Strana 1 z Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CERADENT. Datum vydání: Strana 1 z Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání: 15.7.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Název výrobku: Ceradent 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:

Více

Bezpečnostní list List: 1 z 5

Bezpečnostní list List: 1 z 5 Bezpečnostní list List: 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Pitralon holící pěnivý krém 1.1.1 Číslo CAS: 1.1.2 Číslo ES (EINECS): 1.1.3 Další

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST QUICK CONNECT LAPTOP SCREEN CLEANER

BEZPEČNOSTNÍ LIST QUICK CONNECT LAPTOP SCREEN CLEANER BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku Číslo výrobku Interní identifikace KF32158,ZP ALSC000QCA/B 1.2. Příslušná určená použití

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Lab Putty Activator. +41 (0) Tox Info Suisse (24 h)

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Lab Putty Activator. +41 (0) Tox Info Suisse (24 h) Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Aktivátor. 1.3

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. Strana: 1 z 7

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. Strana: 1 z 7 Strana: 1 z 7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Výrobek je určen pro

Více

: SunGUARD. Bezpečnostní list dle směrnice (ES) č. 453/2010. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

: SunGUARD. Bezpečnostní list dle směrnice (ES) č. 453/2010. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání: 11/04/2013 Datum zpracování: 11/04/2013 Nahrazuje: 14/11/2011 Verze: 1.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Forma produktu : Směsi Název výrobku

Více

LADI Plus čistič nábytku

LADI Plus čistič nábytku ODDÍL 1 IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Čisticí prostředek na dřevěné povrchy.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST GLASS GUARD

BEZPEČNOSTNÍ LIST GLASS GUARD BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku Interní identifikace L1551 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST RAZEEN LR 2310 podle 1907/2006/ES, Článek 31

BEZPEČNOSTNÍ LIST RAZEEN LR 2310 podle 1907/2006/ES, Článek 31 BEZPEČNOSTNÍ LIST podle 1907/2006/ES, Článek 31 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku Chemický název Interní identifikace 7-Oxabicyclo[4.1.0]heptane-3-carboxylic

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Tento výrobek nemá klasifikaci podle CLP. Tento výrobek nemá žádné popisné prvky.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Tento výrobek nemá klasifikaci podle CLP. Tento výrobek nemá žádné popisné prvky. Strana: 1 Datum kompilace: 14/05/2015 Číslo revize: 1 Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název produktu: Kód produktu: IC8-RTU 1.2. Příslušná určená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) DEPURAL NEO. Datum vydání: Strana 1 z Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) DEPURAL NEO. Datum vydání: Strana 1 z Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání: 4.7.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Depural Neo 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: K očištění

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 Strana 1 (celkem 6) 1. ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Určené použití: Koagulant

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST RAZEEN D7107 podle 1907/2006/ES, Článek 31

BEZPEČNOSTNÍ LIST RAZEEN D7107 podle 1907/2006/ES, Článek 31 BEZPEČNOSTNÍ LIST podle 1907/2006/ES, Článek 31 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku Chemický název Interní identifikace 1,4-bis(2,3 epoxypropoxy)butane;

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení 453/2010/EC

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení 453/2010/EC 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace výrobku Obchodní název: CREATININE STABLE LIQUID REAGENT R1 Katalogové číslo: 711753, 711754, 711755 1.2 Použití přípravku Určené/

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo 98401 Další názvy směsi 1.2. Příslušná určená použití směsi Určená použití látky/směsi Reagencie

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST BIRD DROPPING REMOVER

BEZPEČNOSTNÍ LIST BIRD DROPPING REMOVER BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku Interní identifikace L6033 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST SCREEN AND KEYBOARD CLEANING WIPES

BEZPEČNOSTNÍ LIST SCREEN AND KEYBOARD CLEANING WIPES BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku Číslo výrobku Interní identifikace KF04501,ZP ASCK100QCA/B 1.2. Příslušná určená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti. Oddíl 3: Složení/informace o složkách

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti. Oddíl 3: Složení/informace o složkách Strana: 1 Datum kompilace: 09/04/2013 Číslo revize: 3 Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název produktu: Kód produktu: GFCL Synonyma: 1.2. Příslušná určená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo přípravku: Selektivní suplement ke kultivačním

Více

SANITASE ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

SANITASE ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Datum vydání: 19.10.2008 Strana: 1 z 8 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

Christmas Time Spruce

Christmas Time Spruce ODDÍL 1 IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Vonná směs. 1.3 Podrobné údaje

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) SILOFLEX PLUS PUTTY. Datum vydání: 19.1.2015 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) SILOFLEX PLUS PUTTY. Datum vydání: 19.1.2015 Strana 1 z 5 Datum vydání: 19.1.2015 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku Název výrobku: Siloflex Plus Putty 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST 250ml WHITEBOARD SPRAY CLEANER

BEZPEČNOSTNÍ LIST 250ml WHITEBOARD SPRAY CLEANER BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku Číslo výrobku Interní identifikace KF17448A,ZP AWAK000QCA/B 1.2. Příslušná určená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST A-CLEAN CAR WASH POWDER NEW

BEZPEČNOSTNÍ LIST A-CLEAN CAR WASH POWDER NEW BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku Číslo výrobku 500001048610 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti. Oddíl 3: Složení/informace o složkách

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti. Oddíl 3: Složení/informace o složkách Strana: 1 Datum kompilace: 02/09/2015 Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název produktu: K2R INTENSIVE WHITE (ubrousky) 1.2. Příslušná určená použití látky

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST STABIL OLJETÄCKLASYR

BEZPEČNOSTNÍ LIST STABIL OLJETÄCKLASYR BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určení použití Barva.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. PC15: Přípravky pro úpravu nekovových povrchů. -: EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazolin-3-one. Může vyvolat alergickou reakci.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. PC15: Přípravky pro úpravu nekovových povrchů. -: EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazolin-3-one. Může vyvolat alergickou reakci. Strana: 1 Datum kompilace: 04/02/2015 Číslo revize: 1 Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název produktu: Kód produktu: DR9 1.2. Příslušná určená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Brzdová kapalina ATE - DOT 4 ( Super Blue Racing)

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Brzdová kapalina ATE - DOT 4 ( Super Blue Racing) BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání: 20.2.1997 Strana: 1 Datum revize: Název výrobku: Brzdová kapalina ATE - DOT 4 ( Super Blue Racing) 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle 1907/2006/EC článek 31

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle 1907/2006/EC článek 31 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku BEZPEČNOSTNÍ LIST podle 197/26/EC článek 31 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo Hotová kultivační média ve zkumavkách. 1.3 Identifikace společnosti

Více

NEODETERSOL VETRO ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

NEODETERSOL VETRO ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: 15. 10. 2012 / 2.0 Strana: 1 / 7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: Nejsou uvedeny Registrační

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Etchant Gel - Etchant Gel S. +41 (0) Tox Info Suisse (24 h)

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Etchant Gel - Etchant Gel S. +41 (0) Tox Info Suisse (24 h) Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi pouze pro dentální

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle 1907/2006/EC článek 31

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle 1907/2006/EC článek 31 BEZPEČNOSTNÍ LIST podle 197/26/EC článek 31 Strana 1/5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST RAZEENCURE V souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006, Příloha II, ve znění nařízení (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST RAZEENCURE V souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006, Příloha II, ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 BEZPEČNOSTNÍ LIST V souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006, Příloha II, ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST RAZEENCURE 9225

BEZPEČNOSTNÍ LIST RAZEENCURE 9225 BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určení použití Nedoporučená

Více

Bezpečnostní list. Speedex Universal Activator. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

Bezpečnostní list. Speedex Universal Activator. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti Strana 1 z 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Aktivátor. 1.3

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle 1907/2006/EC článek 31

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle 1907/2006/EC článek 31 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku BEZPEČNOSTNÍ LIST podle 197/26/EC článek 31 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro

Více

Bezpečnostní list pro GL Standard FS /530

Bezpečnostní list pro GL Standard FS /530 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : GL Standard FS KATALOGOVÉ ČÍSLO : 920 529 / 920 530 Doporučené použití: pro in vitro diagnostiku v lidských vzorcích pouze pro profesionální použití VÝROBCE: DiaSys

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST RAZEEN SR_5004_5013_5014_5014 NI_5034_5044_5072_5073_5074_5084_5095_5096_5104_5184_5214 podle 1907/2006/ES, Článek 31

BEZPEČNOSTNÍ LIST RAZEEN SR_5004_5013_5014_5014 NI_5034_5044_5072_5073_5074_5084_5095_5096_5104_5184_5214 podle 1907/2006/ES, Článek 31 BEZPEČNOSTNÍ LIST podle 1907/2006/ES, Článek 31 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku Chemický název Epoxidová pryskyřice z Bisfenolu A a epichlorhydrinu

Více

v1. RS - BEZPEČNOSTNÍ LIST S606 SILICONE THERMAL GREASE Tento výrobek nemá žádné popisné prvky. Tato látka není identifikována jako látka PBT/vPvB.

v1. RS - BEZPEČNOSTNÍ LIST S606 SILICONE THERMAL GREASE Tento výrobek nemá žádné popisné prvky. Tato látka není identifikována jako látka PBT/vPvB. RS review date: 01/ /1 Strana: 1 Datum kompilace: 08/10/2015 Revize: 01/12/2016 Číslo revize: 2 Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název produktu: Kód produktu:

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. L2301 Silica 3 Reagent. emea.productstewardship@ge.com

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. L2301 Silica 3 Reagent. emea.productstewardship@ge.com Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo CAS: Číslo ES: 7757-83-7 231-821-4 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Speedex Universal Activator

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Speedex Universal Activator Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Aktivátor. 1.3

Více

Strana 1 (celkem 7) ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Strana 1 (celkem 7) ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Strana 1 (celkem 7) ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název: Kožní klih Topaz II Identifikační číslo: neuvedeno Registrační číslo: neuvedeno 1.2 Příslušná

Více

EPOXY METAL PASTE - ACTIVATOR Verze: 1.0

EPOXY METAL PASTE - ACTIVATOR Verze: 1.0 vydání: 11.11.2015 Obchodní označení látky/směsi: Strana: 1/8 1. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku: Číslo výrobku: EPOXY METAL PASTE - ACTIVATOR R 34575/76

Více

Bezpečnostní list. Menthol, chin, krist. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

Bezpečnostní list. Menthol, chin, krist. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Mentol krystaly

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST WHITE BOARDCLENE

BEZPEČNOSTNÍ LIST WHITE BOARDCLENE BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku Číslo výrobku BCL-db,ABCL250,ZA 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST KORROBOND 65 COMPONENT B

BEZPEČNOSTNÍ LIST KORROBOND 65 COMPONENT B BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku Číslo výrobku KORRO65B 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST FIRWOOD 2750 TWO PACK FAST DRY WATER BORNE FLOOR SEAL BASE COMPONENT

BEZPEČNOSTNÍ LIST FIRWOOD 2750 TWO PACK FAST DRY WATER BORNE FLOOR SEAL BASE COMPONENT BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku Číslo výrobku Velikost obalu 2750B 5 litre container 1.2. Příslušná určená použití látky

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Araldite _GT_6071 N_GT_7071 N podle 1907/2006/ES, Článek 31

BEZPEČNOSTNÍ LIST Araldite _GT_6071 N_GT_7071 N podle 1907/2006/ES, Článek 31 BEZPEČNOSTNÍ LIST podle 1907/2006/ES, Článek 31 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku Chemický název Epoxidová pryskyřice z Bisfenolu A a epichlorhydrinu

Více

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Strana: 1 / 9 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy, synonyma: Registrační číslo REACH: Real rez a vodní kámen Hit na rez

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CONVERTIN HART. Datum vydání: Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CONVERTIN HART. Datum vydání: Strana 1 z 5 Datum vydání: 12.6.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Název výrobku: Convertin Hart 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST VÄRN ROSTSKYDDSPRIMER

BEZPEČNOSTNÍ LIST VÄRN ROSTSKYDDSPRIMER BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určení použití Základní

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Buffer ph 7_1001389-791437-506253-506258-150536. Product Safety/Produktsicherheit

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Buffer ph 7_1001389-791437-506253-506258-150536. Product Safety/Produktsicherheit Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Jiné obchodní název výrobku 1001389; 791437; 506253; 150536 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

: PANDOMO HG-B / Pandomo HG-G / Pandomo HG-W

: PANDOMO HG-B / Pandomo HG-G / Pandomo HG-W PANDOMO HG-B / Pandomo HG-G / Pandomo HG-W Datum vydání: 6. 10. Datum revize: 11. 6. 2018 Nahrazuje: 6. 10. 2016 Verze: 1.2 2016 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení ES č. 830/2015

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení ES č. 830/2015 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název: Alkalický promývací roztok Identifikační číslo: Neuvedeno směs Registrační číslo: Neuvedeno směs 1.2 Příslušná určená

Více

Bezpečnostní list dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES v platném znění

Bezpečnostní list dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES v platném znění Pyrel Antimoth Sachet (Green Tea) 350000021612 Bezpečnostní list dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES v platném znění Datum vydání: 11. 10. 2012 Verze: 1.1 Datum revize: 9. 7. 2014 ODDÍL

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. A/C OIL POE 68 250ML Datum vydání: 30.6.2014 Datum revize: 31.7.2015 Strana/stran: 1/5

BEZPEČNOSTNÍ LIST. A/C OIL POE 68 250ML Datum vydání: 30.6.2014 Datum revize: 31.7.2015 Strana/stran: 1/5 Datum vydání: 30.6.2014 Datum revize: 31.7.2015 Strana/stran: 1/5 ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Katalogové číslo: 710213 1.2 Příslušná

Více