BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Genopure Plasmid Midi Kit

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Genopure Plasmid Midi Kit"

Transkript

1 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Doporučená omezení pouţití : Pouze pro profesionální uţivatele. 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu Firma : Roche s.r.o. Diagnostics Division Dukelskych Hrdinu Praha 7 Telefon : Fax : - Odpovědné oddělení : ová adresa : Telefonní číslo pro naléhavé situace V případě nouze: : Toxikologické informační středisko Na Bojišti 1, Praha (nonstop) ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 2.1 Klasifikace látky nebo směsi Produkt je souprava skládající se z jednotlivých sloţek. Klasifikaci sloţek lze získat z oddílu 3. Oddíl Označení prvků obsahuje výsledné označení soupravy. 2.2 Označení prvků Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstraţné symboly nebezpečnosti : Signálním slovem : Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti : H226 Hořlavá kapalina a páry. H290 Můţe být korozivní pro kovy. H314 Způsobuje těţké poleptání kůţe a poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení : Prevence: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P280 Pouţívejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. Opatření: P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŢÍ (nebo s vlasy): 1 / 37

2 Veškeré kontaminované části oděvu okamţitě svlékněte. Opláchněte kůţi vodou/osprchujte. P304 + P340 + P310 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Okamţitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P305 + P351 + P338 + P310 PŘI ZASAŢENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamţitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P370 + P378 V případě poţáru: K uhašení pouţijte písek, suchou chemikálii nebo pěnu odolnou alkoholu. 2.3 Další nebezpečnost Viz oddíl 3 ODDÍL 3: Složení/informace o složkách Suspension Buffer Klasifikace (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Není nebezpečnou látkou nebo směsí. Klasifikace (67/548/EHS, 1999/45/ES) Není nebezpečnou látkou nebo směsí. Nebezpečné složky Poznámky : Neobsahuje nebezpečné sloţky RNase A Klasifikace (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Není nebezpečnou látkou nebo směsí. Klasifikace (67/548/EHS, 1999/45/ES) Není nebezpečnou látkou nebo směsí. Nebezpečné složky Chemický název Č. CAS Č.ES Registrační číslo Látky, které mají pracovní limit expozice : Rnase Vysvětlení zkratek viz oddíl 16. Klasifikace Koncentrace (% w/w) <= 100 Lysis Buffer Klasifikace (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Látky a směsi korozivní pro kovy, Kategorie 1 H290: Můţe být korozivní pro kovy. 2 / 37

3 Ţíravost pro kůţi, Kategorie 1A Váţné poškození očí, Kategorie 1 H314: Způsobuje těţké poleptání kůţe a poškození očí. H318: Způsobuje váţné poškození očí. Klasifikace (67/548/EHS, 1999/45/ES) Ţíravý R35: Způsobuje těţké poleptání. Nebezpečné složky Chemický název Č. CAS Č.ES Registrační číslo Sodium dodecylsulfate hydroxid sodný Vysvětlení zkratek viz oddíl 16. Klasifikace Flam. Sol. 1; H228 Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 3; H311 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H335 Aquatic Chronic 2; H411 Met. Corr. 1; H290 Skin Corr. 1A; H314 Aquatic Chronic 3; H412 Koncentrace (% w/w) >= 1 - < 2,5 >= 0,5 - < 1 Neutralization Buffer Klasifikace (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Není nebezpečnou látkou nebo směsí. Klasifikace (67/548/EHS, 1999/45/ES) Není nebezpečnou látkou nebo směsí. Nebezpečné složky Poznámky : Neobsahuje nebezpečné sloţky Vysvětlení zkratek viz oddíl 16. Equilibration Buffer Klasifikace (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Hořlavé kapaliny, Kategorie 3 H226: Hořlavá kapalina a páry. Klasifikace (67/548/EHS, 1999/45/ES) Hořlavý R10: Hořlavý. Nebezpečné složky Chemický název Č. CAS Klasifikace Koncentrace 3 / 37

4 Č.ES (% w/w) Registrační číslo ethanol Flam. Liq. 2; H225 >= 10 - < alpha-(4-(1,1,3, Acute Tox. 4; H302 >= 0,1 - < 1 Tetramethylbutyl)phenyl)-omegahydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) Eye Dam. 1; H318 Vysvětlení zkratek viz oddíl 16. Wash Buffer Klasifikace (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Hořlavé kapaliny, Kategorie 3 H226: Hořlavá kapalina a páry. Klasifikace (67/548/EHS, 1999/45/ES) Hořlavý R10: Hořlavý. Nebezpečné složky Chemický název Č. CAS Č.ES Registrační číslo ethanol Vysvětlení zkratek viz oddíl 16. Klasifikace Koncentrace (% w/w) Flam. Liq. 2; H225 >= 10 - < 20 Elution Buffer Klasifikace (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Hořlavé kapaliny, Kategorie 3 H226: Hořlavá kapalina a páry. Klasifikace (67/548/EHS, 1999/45/ES) Hořlavý R10: Hořlavý. Nebezpečné složky Chemický název Č. CAS Č.ES Registrační číslo ethanol Vysvětlení zkratek viz oddíl 16. Klasifikace Koncentrace (% w/w) Flam. Liq. 2; H225 >= 10 - < 20 ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 4.1 Popis první pomoci Všeobecné pokyny : Postiţeného vyneste z nebezpečného prostoru. Konzultujte s lékařem. Ošetřujícímu lékaři předloţte tento bezpečnostní list. 4 / 37

5 Nenechávejte postiţeného bez dohledu. Při vdechnutí : Vyjděte na čistý vzduch. Je-li postiţený v bezvědomí, uloţte jej do bezpečné polohy a zajistěte lékařskou pomoc. Při přetrvávajících potíţích přivolejte lékaře. Při styku s kůţí : Je nutné okamţité lékařské ošetření, protoţe neošetřené poleptání vede ke vzniku špatně se hojících ran. Při zasaţení kůţe ji důkladně opláchněte vodou. Při znečištění oděvu jej odloţte. Při styku s očima : Malá mnoţství vniknuvší do očí mohou vyvolat nevratné poškození epitelu a oslepnutí. Při zasaţení očí ihned pečlivě vyplachujte velkým mnoţstvím vody a konzultujte s lékařem. Oči vyplachujte i během přepravy do nemocnice. Odstraňte kontaktní čočky. Chraňte nezraněné oko. Široce otevřete oči a vyplachujte. Při přetrvávajícím podráţdění očí vyhledejte odborného lékaře. Při poţití : Vyplachujte ústa a dejte vypít velké mnoţství vody. Udrţujte volné dýchací cesty. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Nepodávejte mléko ani alkoholické nápoje. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Při přetrvávajících potíţích přivolejte lékaře. Postiţeného ihned dopravte do nemocnice. Vypláchněte ústa vodou. 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky Symptomy : Ţádná informace není k dispozici. 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření Ošetření : První pomoc musí být zahájena za účasti specialisty oboru pracovního lékařství. ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru 5.1 Hasiva Vhodná hasiva : Alkoholu odolná pěna Oxid uhličitý (CO2) Hasicí prášek Nevhodná hasiva : Plný proud vody 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi Specifická nebezpečí při hašení poţáru : Zabraňte úniku z místa poţáru a vniknutí do kanalizace nebo vodních zdrojů. 5 / 37

6 5.3 Pokyny pro hasiče Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče : Při hašení pouţijte v případě nutnosti dýchací přístroj s uzavřeným okruhem. Další informace : Kontaminovanou vodu pouţitou k hašení shromaţďujte odděleně. Voda nesmí být vpuštěna do kanalizace. Zbytky po poţáru a kontaminovaná voda pouţitá k hašení musí být zlikvidovány podle místních předpisů. Plechovky skladujte z bezpečnostně poţárních důvodů odděleně v uzavřených. Ke chlazení dobře uzavřených obalů pouţijte sprchový proud vody. ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy Opatření na ochranu osob : Pouţívejte vhodné ochranné prostředky. Odstraňte všechny zápalné zdroje. Osoby odveďte do bezpečí. Nahlédněte do odstavců 7 a 8 obsahujících ochranná opatření. Zabraňte vzniku výbušné koncentrace nahromaděním par. Páry se mohou shromaţďovat v níţe poloţených místech. 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí Opatření na ochranu ţivotního prostředí : Preventivním opatřením zabraňte vniknutí výrobku do kanalizace. Zabraňte dalšímu unikání nebo rozlití, není-li to spojeno s rizikem. Při úniku značného mnoţství látky, kterou nelze zachytit, by měly být informovány místní úřady. 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění Čistící metody : Setřete savým materiálem (např. látkou, netkanou textilií). Nechejte uniknuvší materiál vsáknout do nehořlavého absorpčního materiálu (např. písku, zeminy, křemeliny, vermikulitu) a uloţte do obalu k likvidaci podle místních / národních předpisů (viz oddíl 13). 6.4 Odkaz na jiné oddíly Sebraný materiál zpracujte způsobem uvedeným v oddílu "Zneškodnění odpadů". ODDÍL 7: Zacházení a skladování 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení Pokyny pro bezpečné zacházení : Zabraňte vzniku aerosolu. Nevdechujte páry/prach. Zamezte styku s kůţí a očima. Osobní ochrana viz sekce 8. V místě pouţití by mělo být zakázáno kouřit, jíst a pít. 6 / 37

7 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. V pracovních prostorách je nutno zajistit dostatečnou výměnu vzduchu a/nebo odsávání. Nádobu otvírejte opatrně, můţe být pod tlakem. Oplachové vody zlikvidujte v souladu s místními a národními předpisy. Aby se zabránilo úniku nebo rozlití při nanášení, zajistěte vhodný systém k zachycení kapaliny. Pokyny k ochraně proti poţáru a výbuchu : Nestříkejte do ohně nebo na ţhavé předměty. Provádějte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny (které můţe způsobit vznícení par organických látek). Neponechávejte v blízkosti plamenů, horkých povrchů a zápalných zdrojů. Hygienická opatření : Nejezte a nepijte při pouţívání. Nekuřte při pouţívání. Před pracovní přestávkou a po skončení práce si umyjte ruce. 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí Poţadavky na skladovací prostory a kontejnery : Zákaz kouření. Nádoby skladujte dobře uzavřené na suchém, dobře větraném místě. Otevřené obaly musí být pečlivě uzavřeny a ponechávány ve svislé poloze, aby nedošlo k úniku. Elektrické instalace / pracovní materiály musí vyhovovat technickým bezpečnostním normám. Další informace o skladovacích podmínkách : Viz štítek, příbalový leták nebo vnitřní směrnice. Jiné údaje : Při dodrţení určeného způsobu skladování a pouţívání nedochází k rozkladu. 7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití Specifické (specifická) pouţití : laboratorní chemikálie ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky 8.1 Kontrolní parametry Suspension Buffer Neobsahuje ţádné látky s mezními hodnotami expozice na pracovišti. RNase A Mezní expoziční hodnoty pro pracoviště Sloţky Č. CAS Typ hodnoty Kontrolní parametry Základ (Forma expozice) Rnase IOEL 0,00006 mg/m3 Roche Industrial Hygiene 7 / 37

8 Committee (RIHC) Lysis Buffer Mezní expoziční hodnoty pro pracoviště Sloţky Č. CAS Typ hodnoty Kontrolní parametry Základ (Forma expozice) hydroxid sodný PEL 1 mg/m3 CZ OEL Další informace dráţdí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůţi NPK-P 2 mg/m3 CZ OEL Další informace dráţdí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůţi Odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC) podle Nařízení (ES) č. 1907/2006: Název látky Ţivotní prostředí Hodnota Sodium dodecylsulfate Sladká voda 0,176 mg/l Mořská voda 0,0176 mg/l Sladkovodní sediment 6,97 mg/kg Mořský sediment 0,697 mg/kg Půda 1,29 mg/kg Neutralization Buffer Neobsahuje ţádné látky s mezními hodnotami expozice na pracovišti. Equilibration Buffer Mezní expoziční hodnoty pro pracoviště Sloţky Č. CAS Typ hodnoty Kontrolní parametry Základ (Forma expozice) ethanol PEL mg/m3 CZ OEL NPK-P mg/m3 CZ OEL Wash Buffer Mezní expoziční hodnoty pro pracoviště Sloţky Č. CAS Typ hodnoty Kontrolní parametry Základ (Forma expozice) ethanol PEL mg/m3 CZ OEL NPK-P mg/m3 CZ OEL Elution Buffer Mezní expoziční hodnoty pro pracoviště Sloţky Č. CAS Typ hodnoty Kontrolní parametry Základ (Forma expozice) ethanol PEL mg/m3 CZ OEL NPK-P mg/m3 CZ OEL 8 / 37

9 8.2 Omezování expozice Technická opatření Osobní ochranné prostředky Ochrana očí : Láhev s čistou vodou k výplachům očí Dobře těsnící ochranné brýle Při problémech při zpracování pouţívejte obličejový štít a ochranný oděv. Ochrana rukou Materiál : Ochranné rukavice Poznámky : Zvolené ochranné rukavice mají vyhovovat specifikacím směrnice EU 89/686/EHS a z ní odvozené normě EN 374. Toto doporučení platí pouze pro námi poskytovaný produkt uvedený v bezpečnostním listu a pro námi specifikované pouţití. Dodrţujte laskavě pokyny dodavatele rukavic, týkající se propustnosti a doby průniku. Vezměte rovněţ v úvahu specifické místní podmínky za kterých je produkt pouţíván, jako je nebezpečí řezání, abraze a dlouhá doba styku. Vhodnost pro příslušné pracoviště by měla být prodiskutována s výrobci ochranných rukavic. Ochrana kůţe a těla : Neprostupný ochranný oděv Zvolte osobní ochranné prostředky podle mnoţství a koncentrace nebezpečné látky na pracovišti. ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech Suspension Buffer Vzhled : kapalný Barva : bezbarvý Zápach : bez zápachu Prahová hodnota zápachu : ph : 8,0 Bod tání/rozmezí bodu tání : Bod varu/rozmezí bodu varu : Bod vzplanutí : nedochází ke vzplanutí Rychlost odpařování : Hořlavost (pevné látky, plyny) : Tento výrobek není hořlavý., Nepodporuje hoření. 9 / 37

10 Horní mez výbušnosti : Dolní mez výbušnosti : Tlak páry : Relativní hustota par : Relativní hustota : Hustota : 1,0 g/cm3 Rozpustnost Rozpustnost ve vodě : plně mísitelná látka Rozpustnost v jiných rozpouštědlech Rozdělovací koeficient: n- oktanol/voda : : Teplota samovznícení : Teplota rozkladu : Viskozita Dynamická viskozita : Kinematická viskozita : RNase A Vzhled : pevný Barva : bílý světleţlutý Zápach : bez zápachu Prahová hodnota zápachu : Nevztahuje se ph : Nevztahuje se Bod tání/rozmezí bodu tání : Bod varu/rozmezí bodu varu : Bod vzplanutí : nedochází ke vzplanutí Rychlost odpařování : Horní mez výbušnosti : Dolní mez výbušnosti : 10 / 37

11 Tlak páry : Relativní hustota par : Nevztahuje se Relativní hustota : Rozpustnost Rozpustnost ve vodě : rozpustná látka Rozpustnost v jiných rozpouštědlech Rozdělovací koeficient: n- oktanol/voda : : Teplota samovznícení : Teplota rozkladu : Viskozita Dynamická viskozita : Nevztahuje se Kinematická viskozita : Nevztahuje se Oxidační vlastnosti : Látka nebo směs nejsou klasifikovány jako oxidující. Lysis Buffer Vzhled : kapalný Barva : bezbarvý Zápach : bez zápachu Prahová hodnota zápachu : ph : > 12 Bod tání/rozmezí bodu tání : Bod varu/rozmezí bodu varu : Bod vzplanutí : nedochází ke vzplanutí Rychlost odpařování : Hořlavost (pevné látky, plyny) : Tento výrobek není hořlavý., Nepodporuje hoření. Horní mez výbušnosti : Dolní mez výbušnosti : Tlak páry : 11 / 37

12 Relativní hustota par : Relativní hustota : Hustota : 1,008 g/cm3 Rozpustnost Rozpustnost ve vodě : plně mísitelná látka Rozpustnost v jiných rozpouštědlech Rozdělovací koeficient: n- oktanol/voda : : Teplota samovznícení : Teplota rozkladu : Viskozita Dynamická viskozita : Kinematická viskozita : Neutralization Buffer Vzhled : kapalný Barva : bezbarvý Zápach : octový Prahová hodnota zápachu : ph : 5,1 Bod tání/rozmezí bodu tání : Bod varu/rozmezí bodu varu : Bod vzplanutí : nedochází ke vzplanutí Rychlost odpařování : Hořlavost (pevné látky, plyny) : Tento výrobek není hořlavý., Nepodporuje hoření. Horní mez výbušnosti : Dolní mez výbušnosti : Tlak páry : Relativní hustota par : Relativní hustota : 12 / 37

13 Hustota : 1,14 g/cm3 Rozpustnost Rozpustnost ve vodě : plně mísitelná látka Rozpustnost v jiných rozpouštědlech Rozdělovací koeficient: n- oktanol/voda : : Teplota samovznícení : Teplota rozkladu : Viskozita Dynamická viskozita : Kinematická viskozita : Equilibration Buffer Vzhled : kapalný Barva : bezbarvý Zápach : jako alkohol Prahová hodnota zápachu : ph : 6,3 Bod tání/rozmezí bodu tání : Bod varu/rozmezí bodu varu : Bod vzplanutí : 38 C Rychlost odpařování : Horní mez výbušnosti : Dolní mez výbušnosti : Tlak páry : Relativní hustota par : Relativní hustota : Hustota : 1,03 g/cm3 Rozpustnost Rozpustnost ve vodě : plně mísitelná látka 13 / 37

14 Rozpustnost v jiných rozpouštědlech Rozdělovací koeficient: n- oktanol/voda : : Teplota samovznícení : Teplota rozkladu : Viskozita Dynamická viskozita : Kinematická viskozita : Wash Buffer Vzhled : kapalný Barva : bezbarvý Zápach : jako alkohol Prahová hodnota zápachu : ph : 6,3 Bod tání/rozmezí bodu tání : Bod varu/rozmezí bodu varu : Bod vzplanutí : 38 C Rychlost odpařování : Horní mez výbušnosti : Dolní mez výbušnosti : Tlak páry : Relativní hustota par : Relativní hustota : Hustota : 1,04 g/cm3 Rozpustnost Rozpustnost ve vodě : plně mísitelná látka Rozpustnost v jiných rozpouštědlech : Rozdělovací koeficient: n- : 14 / 37

15 oktanol/voda Teplota samovznícení : Teplota rozkladu : Viskozita Dynamická viskozita : Kinematická viskozita : Elution Buffer Vzhled : kapalný Barva : bezbarvý Zápach : jako alkohol Prahová hodnota zápachu : ph : 8,5 Bod tání/rozmezí bodu tání : Bod varu/rozmezí bodu varu : Bod vzplanutí : 38 C Rychlost odpařování : Horní mez výbušnosti : Dolní mez výbušnosti : Tlak páry : Relativní hustota par : Relativní hustota : Hustota : 1,03 g/cm3 Rozpustnost Rozpustnost ve vodě : plně mísitelná látka Rozpustnost v jiných rozpouštědlech Rozdělovací koeficient: n- oktanol/voda : : Teplota samovznícení : Teplota rozkladu : 15 / 37

16 Viskozita Dynamická viskozita : Kinematická viskozita : 9.2 Další informace Suspension Buffer RNase A Lysis Buffer Rychlost koroze kovů : Korozívní vůči kovům Samovznícení : Neutralization Buffer Equilibration Buffer Wash Buffer Elution Buffer ODDÍL 10: Stálost a reaktivita 10.1 Reaktivita Nejsou známy nebezpečné reakce při pouţití za normálních podmínek Chemická stabilita Za normálních podmínek stabilní Možnost nebezpečných reakcí Nebezpečné reakce : Při dodrţení určeného způsobu skladování a pouţívání nedochází k rozkladu. Páry mohou tvořit se vzduchem výbušnou směs. 16 / 37

17 10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit Podmínky, kterým je třeba zabránit : Horko, plameny a jiskry Neslučitelné materiály Materiály, kterých je třeba se vyvarovat : 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu ODDÍL 11: Toxikologické informace 11.1 Informace o toxikologických účincích Suspension Buffer Akutní toxicita Žíravost/dráždivost pro kůži Vážné poškození očí / podráždění očí Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže Senzibilizace kůže Dechová senzibilizace Mutagenita v zárodečných buňkách Karcinogenita Toxicita pro reprodukci Toxicita pro specifické cílové orgány jednorázová expozice Toxicita pro specifické cílové orgány opakovaná expozice Aspirační toxicita RNase A Akutní toxicita 17 / 37

18 Rnase: Akutní orální toxicitu : Odhad akutní toxicity: > mg/kg Metoda: Odborný posudek Akutní inhalační toxicitu : Odhad akutní toxicity: > 30 mg/l Zkušební atmosféra: prach/mlha Metoda: Odborný posudek Akutní dermální toxicitu : Odhad akutní toxicity: > mg/kg Metoda: Odborný posudek Žíravost/dráždivost pro kůži Vážné poškození očí / podráždění očí Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže Senzibilizace kůže Dechová senzibilizace Mutagenita v zárodečných buňkách Karcinogenita Toxicita pro reprodukci Toxicita pro specifické cílové orgány jednorázová expozice Rnase: Hodnocení: Látka nebo směs nejsou klasifikovány jako škodlivina specifická pro cílové orgány, jediná expozice. Toxicita pro specifické cílové orgány opakovaná expozice Rnase: Hodnocení: Látka nebo směs nejsou klasifikovány jako škodlivina specifická pro cílové orgány, opakovaná expozice. Aspirační toxicita 18 / 37

19 Rnase: Lysis Buffer Akutní toxicita Sodium dodecylsulfate: Akutní orální toxicitu : LD50 orálně (Krysa): mg/kg Akutní inhalační toxicitu : LC50 (Krysa): >3900 mg/m3 Doba expozice: 1 h Zkušební atmosféra: prach/mlha Akutní dermální toxicitu : LD50 dermálně (Králík): 580 mg/kg Žíravost/dráždivost pro kůži Způsobuje těţké poleptání. Sodium dodecylsulfate: Výsledek: Dráţdí kůţi. hydroxid sodný: Výsledek: Způsobuje těţké poleptání. Poznámky: Látka silně leptající a rozrušující tkáně. Vážné poškození očí / podráždění očí Způsobuje váţné poškození očí. Sodium dodecylsulfate: Výsledek: Dráţdí oči. hydroxid sodný: Výsledek: Nebezpečí váţného poškození očí. Poznámky: Můţe způsobovat ireverzibilní poškození očí. Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže Senzibilizace kůže Dechová senzibilizace 19 / 37

20 Mutagenita v zárodečných buňkách hydroxid sodný: Genotoxicitě in vitro : Typ testu: Test podle Amese Výsledek: negativní Karcinogenita Sodium dodecylsulfate: Poznámky: Ţádná ze sloţek obsaţených v tomto produktu nebyla IARC identifikována při hladinách větších nebo rovných 0,1% jako pravděpodobný, moţný nebo potvrzený karcinogen. Toxicita pro reprodukci hydroxid sodný: Účinky na plodnost : Poznámky: Toxicita pro specifické cílové orgány jednorázová expozice Sodium dodecylsulfate: Hodnocení: Můţe způsobit podráţdění dýchacích cest. Toxicita pro specifické cílové orgány opakovaná expozice Aspirační toxicita Neutralization Buffer Akutní toxicita Žíravost/dráždivost pro kůži Vážné poškození očí / podráždění očí Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže Senzibilizace kůže 20 / 37

21 Dechová senzibilizace Mutagenita v zárodečných buňkách Karcinogenita Toxicita pro reprodukci Toxicita pro specifické cílové orgány jednorázová expozice Toxicita pro specifické cílové orgány opakovaná expozice Aspirační toxicita Equilibration Buffer Akutní toxicita ethanol: Akutní orální toxicitu : LD50 orálně (Krysa): mg/kg LD50 orálně (Myš): mg/kg Akutní inhalační toxicitu : LC50 (Krysa): ppm Doba expozice: 10 h Zkušební atmosféra: pára LC50 (Myš): 39 g/m3 Doba expozice: 4 h Zkušební atmosféra: pára alpha-(4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl)-omega-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl): Akutní orální toxicitu : LD50 orálně (Krysa): mg/kg Odhad akutní toxicity: 500 mg/kg Metoda: Odborný posudek Akutní dermální toxicitu : LD50 dermálně (Králík): > mg/kg Žíravost/dráždivost pro kůži Vážné poškození očí / podráždění očí 21 / 37

22 alpha-(4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl)-omega-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl): Výsledek: Nebezpečí váţného poškození očí. Poznámky: Můţe způsobovat ireverzibilní poškození očí. Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže Senzibilizace kůže Dechová senzibilizace Mutagenita v zárodečných buňkách Karcinogenita Toxicita pro reprodukci Toxicita pro specifické cílové orgány jednorázová expozice Toxicita pro specifické cílové orgány opakovaná expozice Aspirační toxicita Další informace Výrobek: Poznámky: Rozpouštědla mohou odmaštovat pokoţku. Wash Buffer Akutní toxicita ethanol: Akutní orální toxicitu : LD50 orálně (Krysa): mg/kg LD50 orálně (Myš): mg/kg Akutní inhalační toxicitu : LC50 (Krysa): ppm Doba expozice: 10 h Zkušební atmosféra: pára LC50 (Myš): 39 g/m3 Doba expozice: 4 h Zkušební atmosféra: pára 22 / 37

23 Žíravost/dráždivost pro kůži Vážné poškození očí / podráždění očí Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže Senzibilizace kůže Dechová senzibilizace Mutagenita v zárodečných buňkách Karcinogenita Toxicita pro reprodukci Toxicita pro specifické cílové orgány jednorázová expozice Toxicita pro specifické cílové orgány opakovaná expozice Aspirační toxicita Další informace Výrobek: Poznámky: Rozpouštědla mohou odmaštovat pokoţku. Elution Buffer Akutní toxicita ethanol: Akutní orální toxicitu : LD50 orálně (Krysa): mg/kg LD50 orálně (Myš): mg/kg Akutní inhalační toxicitu : LC50 (Krysa): ppm Doba expozice: 10 h Zkušební atmosféra: pára LC50 (Myš): 39 g/m3 Doba expozice: 4 h Zkušební atmosféra: pára 23 / 37

24 Žíravost/dráždivost pro kůži Vážné poškození očí / podráždění očí Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže Senzibilizace kůže Dechová senzibilizace Mutagenita v zárodečných buňkách Karcinogenita Toxicita pro reprodukci Toxicita pro specifické cílové orgány jednorázová expozice Toxicita pro specifické cílové orgány opakovaná expozice Aspirační toxicita Další informace Výrobek: Poznámky: Rozpouštědla mohou odmaštovat pokoţku. ODDÍL 12: Ekologické informace 12.1 Toxicita Suspension Buffer RNase A Rnase: Toxicita pro ryby : LC50 : > 100 mg/l Doba expozice: 96 h Ekotoxikologické hodnocení Akutní toxicita pro vodní prostředí : U tohoto výrobku nejsou známy ţádné ekotoxikologické účinky. Chronická toxicita pro vodní : U tohoto výrobku nejsou známy ţádné ekotoxikologické 24 / 37

25 prostředí účinky. Toxicitní údaje o půdě : Neočekává se, ţe se bude adsorbovat na půdě. Jiné organismy závaţné pro okolní prostředí : Lysis Buffer Sodium dodecylsulfate: Toxicita pro ryby : LC0 (Leuciscus idus (Jesen zlatý)): 26 mg/l LC50 (Lepomis macrochirus (Ryba slunečnice pestrá)): 4,5 mg/l Doba expozice: 96 h LC50 (Oncorhynchus mykiss (pstruh duhový)): 3,6 mg/l Doba expozice: 96 h Toxicita pro dafnie a jiné vodní bezobratlé : EC50 (Daphnia magna (perloočka velká)): 6 mg/l Doba expozice: 48 h Toxicita pro mikroorganismy : EC50 (Photobacterium phosphoreum (Bakterie)): 0,46 mg/l Doba expozice: 0,5 h Ekotoxikologické hodnocení Toxicitní údaje o půdě : Neočekává se, ţe se bude adsorbovat na půdě. Jiné organismy závaţné pro okolní prostředí : hydroxid sodný: Toxicita pro ryby : LC50 (Oncorhynchus mykiss (pstruh duhový)): 45,4 mg/l Doba expozice: 96 h LC50 (Leuciscus idus (Jesen zlatý)): cca. 7 mg/l Toxicita pro dafnie a jiné vodní bezobratlé : EC50 (Daphnia magna (perloočka velká)): 40,38 mg/l Doba expozice: 48 h Neutralization Buffer Equilibration Buffer ethanol: Toxicita pro ryby : LC50 (Leuciscus idus (Jesen zlatý)): mg/l Doba expozice: 48 h LC50 (Oncorhynchus mykiss (pstruh duhový)): mg/l 25 / 37

26 Metoda: Směrnice OECD 203 pro testování SLP: ne Toxicita pro dafnie a jiné vodní bezobratlé : EC50 (Daphnia magna (perloočka velká)): mg/l Doba expozice: 48 h SLP: ne Toxicita pro řasy : EC0 (Scenedesmus quadricauda (zelené řasy)): mg/l Doba expozice: 7 d Toxicita pro mikroorganismy : EC0 (Pseudomonas putida (Bakterie)): mg/l Doba expozice: 16 h Ekotoxikologické hodnocení Toxicitní údaje o půdě : Neočekává se, ţe se bude adsorbovat na půdě. Jiné organismy závaţné pro okolní prostředí : alpha-(4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl)-omega-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl): Toxicita pro ryby : LC50 (Pimephales promelas (střevle)): 4-8,9 mg/l Doba expozice: 96 h Toxicita pro dafnie a jiné vodní bezobratlé : EC50 (Daphnia magna (perloočka velká)): mg/l Doba expozice: 48 h Ekotoxikologické hodnocení Akutní toxicita pro vodní prostředí : U tohoto výrobku nejsou známy ţádné ekotoxikologické účinky. Chronická toxicita pro vodní prostředí : U tohoto výrobku nejsou známy ţádné ekotoxikologické účinky. Toxicitní údaje o půdě : Neočekává se, ţe se bude adsorbovat na půdě. Jiné organismy závaţné pro okolní prostředí : Wash Buffer ethanol: Toxicita pro ryby : LC50 (Leuciscus idus (Jesen zlatý)): mg/l Doba expozice: 48 h LC50 (Oncorhynchus mykiss (pstruh duhový)): mg/l Metoda: Směrnice OECD 203 pro testování SLP: ne Toxicita pro dafnie a jiné vodní bezobratlé : EC50 (Daphnia magna (perloočka velká)): mg/l Doba expozice: 48 h SLP: ne 26 / 37

27 Toxicita pro řasy : EC0 (Scenedesmus quadricauda (zelené řasy)): mg/l Doba expozice: 7 d Toxicita pro mikroorganismy : EC0 (Pseudomonas putida (Bakterie)): mg/l Doba expozice: 16 h Ekotoxikologické hodnocení Toxicitní údaje o půdě : Neočekává se, ţe se bude adsorbovat na půdě. Jiné organismy závaţné pro okolní prostředí : Elution Buffer ethanol: Toxicita pro ryby : LC50 (Leuciscus idus (Jesen zlatý)): mg/l Doba expozice: 48 h LC50 (Oncorhynchus mykiss (pstruh duhový)): mg/l Metoda: Směrnice OECD 203 pro testování SLP: ne Toxicita pro dafnie a jiné vodní bezobratlé : EC50 (Daphnia magna (perloočka velká)): mg/l Doba expozice: 48 h SLP: ne Toxicita pro řasy : EC0 (Scenedesmus quadricauda (zelené řasy)): mg/l Doba expozice: 7 d Toxicita pro mikroorganismy : EC0 (Pseudomonas putida (Bakterie)): mg/l Doba expozice: 16 h Ekotoxikologické hodnocení Toxicitní údaje o půdě : Neočekává se, ţe se bude adsorbovat na půdě. Jiné organismy závaţné pro okolní prostředí : 12.2 Perzistence a rozložitelnost Suspension Buffer RNase A Lysis Buffer Sodium dodecylsulfate: Biologická odbouratelnost : Biologické odbourávání: 90 % Doba expozice: 28 d 27 / 37

28 Metoda: Směrnice OECD 301 pro testování Poznámky: Podle kriterií OECD látka biologicky snadno odbouratelná. Neutralization Buffer Equilibration Buffer ethanol: Biologická odbouratelnost : Biologické odbourávání: 97 % Doba expozice: 28 d Metoda: Směrnice OECD 301D pro testování alpha-(4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl)-omega-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl): Biologická odbouratelnost : Biologické odbourávání: > 60 % Doba expozice: 28 d Metoda: Směrnice OECD 301 B pro testování Wash Buffer ethanol: Biologická odbouratelnost : Biologické odbourávání: 97 % Doba expozice: 28 d Metoda: Směrnice OECD 301D pro testování Elution Buffer ethanol: Biologická odbouratelnost : Biologické odbourávání: 97 % Doba expozice: 28 d Metoda: Směrnice OECD 301D pro testování 12.3 Bioakumulační potenciál Suspension Buffer RNase A Rnase: Rozdělovací koeficient: n- oktanol/voda : Poznámky: Lysis Buffer 28 / 37

29 Sodium dodecylsulfate: Bioakumulace : Druh: Cyprinus carpio (kapr) Doba expozice: 3 d Biokoncentrační faktor (BCF): 3,9-5,3 Rozdělovací koeficient: n- oktanol/voda : log Pow: -2,03 (20 C) Metoda: Směrnice OECD 107 pro testování hydroxid sodný: Rozdělovací koeficient: n- oktanol/voda : Poznámky: Nevztahuje se Neutralization Buffer Equilibration Buffer ethanol: Rozdělovací koeficient: n- oktanol/voda : Poznámky: alpha-(4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl)-omega-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl): Bioakumulace : Poznámky: Nelze očekávat ţádnou biologickou akumulaci (log Pow <= 4). Rozdělovací koeficient: n- oktanol/voda : Poznámky: Wash Buffer ethanol: Rozdělovací koeficient: n- oktanol/voda : Poznámky: Elution Buffer ethanol: Rozdělovací koeficient: n- oktanol/voda : Poznámky: 12.4 Mobilita v půdě Suspension Buffer RNase A 29 / 37

30 Lysis Buffer Neutralization Buffer Equilibration Buffer Wash Buffer Elution Buffer 12.5 Výsledky posouzení PBT a vpvb Suspension Buffer Není relevantní RNase A Není relevantní Lysis Buffer Není relevantní Neutralization Buffer Není relevantní Equilibration Buffer Není relevantní Wash Buffer Není relevantní Elution Buffer Není relevantní 12.6 Jiné nepříznivé účinky Suspension Buffer RNase A Lysis Buffer Sodium dodecylsulfate: Dodatkové ekologické informace : Neutralization Buffer Equilibration Buffer 30 / 37

31 Wash Buffer Elution Buffer ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování 13.1 Metody nakládání s odpady Výrobek : Neznečistěte stojící nebo tekoucí vody chemikálií nebo pouţitou nádobou. Odešlete společnosti s oprávněním k zacházení s odpady. V souladu s místními předpisy lze zlikvidovat jako odpadní vodu. Znečištěné obaly : Vyprázdněte zbytky. Zlikvidujte jako nespotřebovaný výrobek. Prázdné obaly by měly být předány firmě s oprávněním k manipulaci s odpady k recyklaci nebo zneškodnění. Prázdné nádoby znovu nepouţívejte. Prázdné nádoby nespalujte ani neřeţte hořákem. ODDÍL 14: Informace pro přepravu 14.1 UN číslo ADR : UN 3316 RID : UN 3316 IMDG : UN 3316 IATA : UN Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu ADR : SOUPRAVA TESTOVACÍ, CHEMICKÁ RID : SOUPRAVA TESTOVACÍ, CHEMICKÁ IMDG : CHEMICAL KIT IATA : Chemical kit 14.3 Třída/ třídy nebezpečnosti pro přepravu ADR : 9 RID : 9 IMDG : 9 IATA : Obalová skupina ADR Obalová skupina : III Klasifikační kód : M11 Štítky : 9 31 / 37

32 Kód omezení průjezdu tunelem : (E) RID Obalová skupina : III Klasifikační kód : M11 Identifikační číslo : 90 nebezpečnosti Štítky : 9 IMDG Obalová skupina : III Štítky : 9 EmS Kód : F-A, S-P IATA (Náklad) Pokyny pro balení (nákladní : 960 letadlo) Pokyny pro balení (LQ) : Y960 Obalová skupina : III Štítky : Miscellaneous Dangerous Goods IATA (Cestující) Pokyny pro balení (letadlo : 960 pro osobní dopravu) Pokyny pro balení (LQ) : Y960 Obalová skupina : III Štítky : Miscellaneous Dangerous Goods 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí ADR Ekologicky nebezpečný : ne RID Ekologicky nebezpečný : ne IMDG Látka znečišťující moře : ne 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele Poznámky : 14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC Poznámky : Nevztahuje se ODDÍL 15: Informace o předpisech 15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/ specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi Seveso II - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/105/ES kterou se mění směrnice Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečí závaţných havárií s přítomností nebezpečných látek mnoţství 1 mnoţství 2 6 Hořlavý t t Seveso III: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU o kontrole nebezpečí závaţných havárií s přítomností nebezpečných látek. P5c HOŘLAVÉ KAPALINY t t 32 / 37

33 Suspension Buffer Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Není nebezpečnou látkou nebo směsí. RNase A Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Není nebezpečnou látkou nebo směsí. Lysis Buffer Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstraţné symboly nebezpečnosti : Signálním slovem : Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti : H290 Můţe být korozivní pro kovy. H314 Způsobuje těţké poleptání kůţe a poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení : Prevence: P280 Pouţívejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. Opatření: P301 + P330 + P331 PŘI POŢITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŢÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamţitě svlékněte. Opláchněte kůţi vodou/osprchujte. P304 + P340 + P310 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Okamţitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P305 + P351 + P338 + P310 PŘI ZASAŢENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamţitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P390 Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám. Neutralization Buffer 33 / 37

34 Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Není nebezpečnou látkou nebo směsí. Equilibration Buffer Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstraţné symboly nebezpečnosti : Signálním slovem : Varování Standardní věty o nebezpečnosti : H226 Hořlavá kapalina a páry. Pokyny pro bezpečné zacházení : Prevence: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. Opatření: P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŢÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamţitě svlékněte. Opláchněte kůţi vodou/osprchujte. P370 + P378 V případě poţáru: K uhašení pouţijte písek, suchou chemikálii nebo pěnu odolnou alkoholu. Skladování: P403 + P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Odstranění: P501 Odstraňte obsah/ obal v zařízení schváleném pro likvidaci odpadů. Wash Buffer Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstraţné symboly nebezpečnosti : Signálním slovem : Varování Standardní věty o nebezpečnosti : H226 Hořlavá kapalina a páry. Pokyny pro bezpečné zacházení : Prevence: 34 / 37

35 P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. Opatření: P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŢÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamţitě svlékněte. Opláchněte kůţi vodou/osprchujte. P370 + P378 V případě poţáru: K uhašení pouţijte písek, suchou chemikálii nebo pěnu odolnou alkoholu. Skladování: P403 + P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Odstranění: P501 Odstraňte obsah/ obal v zařízení schváleném pro likvidaci odpadů. Elution Buffer Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstraţné symboly nebezpečnosti : Signálním slovem : Varování Standardní věty o nebezpečnosti : H226 Hořlavá kapalina a páry. Pokyny pro bezpečné zacházení : Prevence: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. Opatření: P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŢÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamţitě svlékněte. Opláchněte kůţi vodou/osprchujte. P370 + P378 V případě poţáru: K uhašení pouţijte písek, suchou chemikálii nebo pěnu odolnou alkoholu. Skladování: P403 + P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Odstranění: P501 Odstraňte obsah/ obal v zařízení schváleném pro likvidaci odpadů. 35 / 37

36 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti Pro tuto látku není poţadováno hodnocení chemické bezpečnosti, pokud je pouţívána ve specifikovaných aplikacích. ODDÍL 16: Další informace Plný text H-prohlášení H225 : Vysoce hořlavá kapalina a páry. Plný text jiných zkratek Acute Tox. : Akutní toxicita Aquatic Chronic : Chronická toxicita pro vodní prostředí Eye Dam. : Váţné poškození očí Eye Irrit. : Podráţdění očí Flam. Liq. : Hořlavé kapaliny Flam. Sol. : Hořlavé tuhé látky Met. Corr. : Látky a směsi korozivní pro kovy Skin Corr. : Ţíravost pro kůţi Skin Irrit. : Dráţdivost pro kůţi STOT SE : Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice ADN - Evropská dohoda o mezinárodní říční přepravě nebezpečných věcí; ADR - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí; AICS - Australský seznam chemických látek; ASTM - Americká společnost pro testování materiálů; bw - Tělesná hmotnost; CLP - Nařízení o klasifikaci v označování balení; Nařízení (ES) č. 1272/2008; CMR - Karcinogen, mutagen či reprodukčně toxická látka; DIN - Norma z německého institutu pro normalizaci; DSL - Národní seznam látek (Kanada); ECHA - Evropská agentura pro chemické látky; EC-Number - Číslo Evropského společenství; ECx - Koncentrace při odpovědi x %; ELx - Intenzita zatíţení při odpovědi x %; EmS - Havarijní plán; ENCS - Seznam stávajících a nových chemických látek (Japonsko); ErCx - Koncentrace při odpovědi ve formě růstu x %; GHS - Globálně harmonizovaný systém; GLP - Správná laboratorní praxe; IARC - Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny; IATA - Mezinárodní asociace leteckých dopravců; IBC - Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí hromadně přepravujících nebezpečné chemikálie; IC50 - Polovina maximální inhibiční koncentrace; ICAO - Mezinárodní organizace civilního letectví; IECSC - Seznam stávajících chemických látek v Číně; IMDG - Mezinárodní námořní doprava nebezpečného zboţí; IMO - Mezinárodní organizace pro námořní přepravu; ISHL - Zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví v průmyslu (Japonsko); ISO - Mezinárodní organizace pro normalizaci; KECI - Seznam existujících chemických látek Korea; LC50 - Smrtelná koncentrace pro 50 % populace v testu; LD50 - Smrtelná dávka pro 50 % populace v testu (medián smrtelné dávky); MARPOL - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí; n.o.s. - Jinak nespecifikováno; NO(A)EC - Koncentrace bez pozorovaného nepříznivého účinku; NO(A)EL - Dávka bez pozorovaného nepříznivého účinku; NOELR - Intenzita zatíţení bez pozorovaného nepříznivého účinku; NZIoC - Novozélandský seznam chemických látek; OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj; OPPTS - Úřad pro chemickou bezpečnost a prevenci znečištění; PBT - Perzistentní, bioakumulativní a toxická látka; PICCS - Filipínský seznam chemikálií a chemických látek; (Q)SAR - (Kvantitativní) vztah mezi strukturou a aktivitou; REACH - Nařízení Evropského parlamentu a Rady o registraci, hodnocení, povolování a omezení chemických látek (ES) č. 1907/2006; RID - Předpisy o mezinárodní ţelezniční přepravě nebezpečného zboţí; SADT - Teplota samourychlujícího se rozkladu; SDS - Bezpečnostní list; TCSI - Tchajwanský seznam chemických látek; TRGS - Technická pravidla pro nebezpečné látky; TSCA - Zákon o kontrole toxických látek (Spojené státy); UN - Organizace spojených národů; vpvb - Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní Další informace Údaje v tomto bezpečnostním listu odpovídají našim nejlepším znalostem, informacím a přesvědčení v době jeho vydání.uvedené informace jsou určeny jen jako vodítko pro bezpečnou 36 / 37

37 manipulaci s produktem, jeho pouţití, skladování, zpracování, přepravu, likvidaci a uvolnění a nemají být povaţovány za záruku nebo specifikaci jakosti. Informace se vztahují pouze na jmenovaný specifický materiál a mohou pozbýt platnosti, bude-li pouţit v kombinaci s jakýmikoli jinými materiály nebo v jakýchkoli procesech, pokud to nebude jmenovitě uvedeno v textu. CZ / CS / / 37

Verze 1.5 Datum revize 16.05.2014 Datum vytištění 23.07.2014

Verze 1.5 Datum revize 16.05.2014 Datum vytištění 23.07.2014 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 04880994190 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Reflotron CK

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Reflotron CK ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 11126695202 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Verze 1.4 Datum revize Datum vytištění středisko. Na Bojišti 1, Praha 2

Verze 1.4 Datum revize Datum vytištění středisko. Na Bojišti 1, Praha 2 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 11877984216 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Verze 1.4 Datum revize 16.05.2014 Datum vytištění 23.07.2014

Verze 1.4 Datum revize 16.05.2014 Datum vytištění 23.07.2014 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 05975808190 20737631122 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

KIT COBAS T-SCRN WASH RGT 5.1L IVD

KIT COBAS T-SCRN WASH RGT 5.1L IVD ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 04404220190 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Factor V Leiden Kit (IVD) / CE

Factor V Leiden Kit (IVD) / CE 1. Identifikace látky/ směsi a společnosti/ podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 03610179001 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

LightCycler 480 Probes Master

LightCycler 480 Probes Master 1. Identifikace látky/ směsi a společnosti/ podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 04707494001 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Verze 1.4 Datum revize Datum vytištění středisko. Na Bojišti 1, Praha 2

Verze 1.4 Datum revize Datum vytištění středisko. Na Bojišti 1, Praha 2 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 03004902122 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Verze 1.2 Datum revize Datum vytištění

Verze 1.2 Datum revize Datum vytištění ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 21029398001 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

HBsAg Confirmatory Test

HBsAg Confirmatory Test ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 11820648122 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Accutrend Control TG1

Accutrend Control TG1 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 11538152190 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 SI2

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 SI2 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 04489365190 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 NaCl

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 NaCl ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 04489357190 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 NaCl Diluent 9%

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 NaCl Diluent 9% ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 20756350322 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 SDR II

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 SDR II ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 20720720322 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Ammonia/Ethanol/CO2 Calibrator

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Ammonia/Ethanol/CO2 Calibrator ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 20751995190 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Ammonia/Ethanol/CO2 CONTROL

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Ammonia/Ethanol/CO2 CONTROL ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 20752401190 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

PreciControl Anti-HBs

PreciControl Anti-HBs ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 11876317122 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 STEINER II STAINING KIT

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 STEINER II STAINING KIT ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 06521894001 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

HP PCR Product Purification Kit, 50 pcs.

HP PCR Product Purification Kit, 50 pcs. 1. Identifikace látky/ směsi a společnosti/ podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 11732668001 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 S.I.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 S.I. 2.2016 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 04996607190 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Diluent Universal

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Diluent Universal ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 11732277122 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 GLU

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 GLU ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 11929542216 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 HDL-C

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 HDL-C ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 04713265190 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Transcriptor Universal cdna Master - 100

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Transcriptor Universal cdna Master - 100 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 05893151001 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 KIT COBAS T-SCRN WASH RGT 5.1L IVD

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 KIT COBAS T-SCRN WASH RGT 5.1L IVD ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 04404220190 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 KIT AMPL CT/NG PREP GEN2 100T IVD CE

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 KIT AMPL CT/NG PREP GEN2 100T IVD CE ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 20759414122 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Verze 1.5 Datum revize Datum vytištění

Verze 1.5 Datum revize Datum vytištění ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 05967104190 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 D-Dimer Gen.2 Calibrator

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 D-Dimer Gen.2 Calibrator ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 05050901190 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Diluent Universal

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Diluent Universal Universal ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Universal Mat.-No./ Genisys-No. : 03183971122 1.2 Příslušná určená použití látky nebo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 TRIGL

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 TRIGL ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 20767107322 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 PATHWAY HER-2 4 IN 1 CONTROL SLIDES

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 PATHWAY HER-2 4 IN 1 CONTROL SLIDES ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 05273510001 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 C2 Calibration Solution 2

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 C2 Calibration Solution 2 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 03144020001 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 C1 Calibration Solution 1

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 C1 Calibration Solution 1 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 03144046001 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 FT4 II CalSet

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 FT4 II CalSet ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 06437290190 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 PreciControl Rubella IgM

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 PreciControl Rubella IgM ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 04618840190 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 C.f.a.s. PUC

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 C.f.a.s. PUC ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 03121305122 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 HBsAg II quant II

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 HBsAg II quant II ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 07143737190 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 C.f.a.s. Cystatin C

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 C.f.a.s. Cystatin C ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 04975901190 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 PreciControl Anti-HBc IgM

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 PreciControl Anti-HBc IgM ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 11876333122 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 LightCycler 480 QC Kit

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 LightCycler 480 QC Kit ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 04697804001 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Verze 1.5 Datum revize Datum vytištění

Verze 1.5 Datum revize Datum vytištění ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 05352991190 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 TDM Control Set

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 TDM Control Set ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 04521536190 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 ISE Compensator

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 ISE Compensator ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 11489828216 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 LC FS DNA Master SYBR Green I, 96 react.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 LC FS DNA Master SYBR Green I, 96 react. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 03003230001 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Verze 1. 0 Datum revize Datum vytištění

Verze 1. 0 Datum revize Datum vytištění 1. Identifikace látky/ směsi a společnosti/ podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 05107555190 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 MINI QUICK SPIN OLIGO COLUMNS

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 MINI QUICK SPIN OLIGO COLUMNS ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 11814397001 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 CREA plus

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 CREA plus ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 11875582216 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Blood Sampler

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Blood Sampler ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 03113493035 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Verze 1.5 Datum revize Datum vytištění

Verze 1.5 Datum revize Datum vytištění ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 03001318122 03001318062 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 D-BIL

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 D-BIL ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 11555413216 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 PreciControl Tumor Marker

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 PreciControl Tumor Marker ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 11776452122 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Verze 1.4 Datum revize Datum vytištění

Verze 1.4 Datum revize Datum vytištění ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 05220726190 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 RealTime ready RNA Virus Master LP

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 RealTime ready RNA Virus Master LP ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 05992877001 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 cobas HbA1c Test

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 cobas HbA1c Test ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 06378676190 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Verze 1. 0 Datum revize Datum vytištění

Verze 1. 0 Datum revize Datum vytištění 1. Identifikace látky/ směsi a společnosti/ podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 11379208171 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

: KLEENEX Luxusní pěnové antibakteriální mýdlo na ruce

: KLEENEX Luxusní pěnové antibakteriální mýdlo na ruce ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : KLEENEX Luxusní pěnové antibakteriální mýdlo na ruce (6348/6349) 1.2 Příslušná určená použití látky nebo

Více

Verze 1.5 Datum revize Datum vytištění

Verze 1.5 Datum revize Datum vytištění ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 05172128190 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Vitamin B12 CalSet II

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Vitamin B12 CalSet II ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 04572459190 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Verze 1.8 Datum revize Datum vytištění

Verze 1.8 Datum revize Datum vytištění ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 12172623122 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 GENT2

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 GENT2 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 04490843190 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Verze 1.4 Datum revize 12.08.2014 Datum vytištění 15.08.2014

Verze 1.4 Datum revize 12.08.2014 Datum vytištění 15.08.2014 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 03260267123 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Vitamin B12 II CalSet

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Vitamin B12 II CalSet ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 07212780190 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 SCC PC Elecsys

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 SCC PC Elecsys ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 07127006190 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Verze 1.4 Datum revize Datum vytištění

Verze 1.4 Datum revize Datum vytištění ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 05390095190 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 ISE Internal Standard Gen.2

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 ISE Internal Standard Gen.2 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 04880455190 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Verze 1.0 Datum revize Datum vytištění

Verze 1.0 Datum revize Datum vytištění ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 05968828190 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Verze 1.4 Datum revize Datum vytištění

Verze 1.4 Datum revize Datum vytištění ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 05171857190 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 AMH Plus Elecsys cobas e 100

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 AMH Plus Elecsys cobas e 100 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 07957190190 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Lp(a) Control Set

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Lp(a) Control Set ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 11660993216 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Roche CARDIAC Control probnp

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Roche CARDIAC Control probnp ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 04890493190 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 IGM-2

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 IGM-2 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 03507190190 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Verze 1.5 Datum revize Datum vytištění

Verze 1.5 Datum revize Datum vytištění ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 05171377190 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Progesterone II Calset

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Progesterone II Calset ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 12145391122 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 CA 19-9 CalSet

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 CA 19-9 CalSet ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 11776215122 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 AMIK2

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 AMIK2 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 04791959190 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Datum revize 28.05.2015 Verze 1.0 Datum vytištění 28.05.2015

Datum revize 28.05.2015 Verze 1.0 Datum vytištění 28.05.2015 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 MAKRAKRAFT

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 MAKRAKRAFT Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi čisticí prostředek

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 UA plus

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 UA plus ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 11875426216 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 CD-138 (B-A38) PAb, Cell Marque

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 CD-138 (B-A38) PAb, Cell Marque ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 05269083001 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 NexES, Reagent, Cell MArque, SM Actin

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 NexES, Reagent, Cell MArque, SM Actin ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 05268303001 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Chloride Electrode Integra ISE Module

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Chloride Electrode Integra ISE Module ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 03003523001 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CALCIDENT. Datum vydání: 18.7.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CALCIDENT. Datum vydání: 18.7.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 18.7.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Název výrobku: Calcident 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Agarose Gel DNA Extraction Kit

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Agarose Gel DNA Extraction Kit ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 11696505001 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Vitamin D total

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Vitamin D total ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 05894913190 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

: Sikalastic Primer PVC

: Sikalastic Primer PVC ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 UA2

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 UA2 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 03183807190 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 CK 200 Tests, cobas c/integra

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 CK 200 Tests, cobas c/integra ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 07190794190 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Cell Wash Solution I/NaOH-D

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Cell Wash Solution I/NaOH-D ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 04880285190 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Verze 1.2 Datum revize 11.05.2015 Datum vytištění 13.05.2015

Verze 1.2 Datum revize 11.05.2015 Datum vytištění 13.05.2015 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi : Vnitřní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 ISE Cleaning Solution / Elecsys SysClean

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 ISE Cleaning Solution / Elecsys SysClean ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 11298500316 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 SCCS

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 SCCS ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 04880994190 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 NaOHD

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 NaOHD 2.2016 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 04489241190 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 NaOH-D / Basic Wash

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 NaOH-D / Basic Wash ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 11555430216 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Combitrol Plus B, Level 2

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Combitrol Plus B, Level 2 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 03321207001 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Combitrol Plus B, Level 3

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Combitrol Plus B, Level 3 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 03321215001 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 MagNA Pure 96 System Fluid (Internal)

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 MagNA Pure 96 System Fluid (Internal) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 06430112001 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 MagNA Pure 96 System Fluid (External)

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 MagNA Pure 96 System Fluid (External) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 06640729001 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 S1 Rinse Solution

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 S1 Rinse Solution ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 03260917184 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 C.f.a.s. PAC

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 C.f.a.s. PAC ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 03555941190 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více